Hoover | HNC 375T-30S | Hoover HNC 375T-30S Manuale utente

Hoover HNC 375T-30S Manuale utente
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 1
fåëíêìÅíáçå=_ççâ
`çåÇÉåëÉê=qìãÄäÉ=aêóÉê
båÖäáëÜ
cê~å´~áë
pìçãá
kçêëâ
fí~äá~åç
∆
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 2
båÖäáëÜ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=O
cê~å´~áë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=OM
pìçãá K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=PU
kçêëâK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=RS
fí~äá~åç K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=TQ
fåíêçÇìÅíáçå
K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=P
aÉäáîÉêó=áåÑçêã~íáçå K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=P
råé~ÅâáåÖ=íÜÉ=mêçÇìÅí K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=P
p~ÑÉíó=êÉãáåÇÉêë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=Q
fåëí~ää~íáçå K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=Q
rëÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=Q
qÜÉ=i~ìåÇêó K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=Q
båîáêçåãÉåí~ä=fëëìÉë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=R
df^p=pÉêîáÅÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=R
fåëí~ää~íáçå K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=S
bäÉÅíêáÅ~ä=êÉèìáêÉãÉåíë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=S
^ÇàìëíáåÖ=íÜÉ=ÑÉÉí K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=S
sÉåíáä~íáçå K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=T
mêÉé~êáåÖ=íÜÉ=äç~Ç K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=U
`äçíÜÉë=éêÉé~ê~íáçå K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=U
pçêíáåÖ=íÜÉ=äç~ÇK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=V
aêóáåÖ=~ÇîáÅÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NM
aç=åçí=íìãÄäÉ=Çêó K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NM
båÉêÖó=ë~îáåÖK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NM
aêóáåÖ=ÖìáÇÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NM
`çåíêçäë=~åÇ=áåÇáÅ~íçêë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NN
aççê=~åÇ=cáäíÉê K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NO
léÉåáåÖ=íÜÉ=Çççê K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NO
cáäíÉêK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NO
cáäíÉê=Å~êÉ=áåÇáÅ~íçê K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NO
t~íÉê=Åçåí~áåÉê K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NP
qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=Åçåí~áåÉê K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NP
`çåÇÉåëÉê
K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NQ
qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉê K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NQ
pÉäÉÅíáåÖ=íÜÉ=mêçÖê~ããÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NQ
léÉê~íáçå K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NS
`~åÅÉääáåÖ=~åÇ=êÉëÉííáåÖ=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NS
`äÉ~åáåÖ=~åÇ=oçìíáåÉ=j~áåíÉå~åÅÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NT
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÇêóÉê K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NT
qÉÅÜåáÅ~ä=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NT
qêçìÄäÉëÜççíáåÖ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NU
`ìëíçãÉê=pÉêîáÅÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NV
pé~êÉëK=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NV
df^p=pÉêîáÅÉ K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=K=NV
O
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 3
fåíêçÇìÅíáçå
mäÉ~ëÉ=êÉ~Ç=~åÇ=Ñçääçï=íÜÉëÉ=áåëíêìÅíáçåë
Å~êÉÑìääó=~åÇ=çéÉê~íÉ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=~ÅÅçêÇáåÖäóK
qÜáë=ÄççâäÉí=éêçîáÇÉë=áãéçêí~åí=ÖìáÇÉäáåÉë=Ñçê
ë~ÑÉ=ìëÉI=áåëí~ää~íáçåI=ã~áåíÉå~åÅÉ=~åÇ=ëçãÉ
ìëÉÑìä=~ÇîáÅÉ=Ñçê=ÄÉëí=êÉëìäíë=ïÜÉå=ìëáåÖ=óçìê
ã~ÅÜáåÉK
`ÜÉÅâ=íÜ~í=åç
Ç~ã~ÖÉ=Ü~ë
çÅÅìêêÉÇ=íç=íÜÉ
ã~ÅÜáåÉ=ÇìêáåÖ
íê~åëáíK=fÑ=áí=Ü~ëI
Å~ää=Ñçê=ëÉêîáÅÉ=Äó
df^pK
hÉÉé=~ää=ÇçÅìãÉåí~íáçå=áå=~=ë~ÑÉ=éä~ÅÉ=Ñçê=ÑìíìêÉ
êÉÑÉêÉåÅÉ=çê=Ñçê=~åó=ÑìíìêÉ=çïåÉêë
aÉäáîÉêó=áåÑçêã~íáçå
mäÉ~ëÉ=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=áíÉãë=~êÉ
ÇÉäáîÉêÉÇ=ïáíÜ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉW
●
fåëíêìÅíáçå=ã~åì~ä
●
dì~ê~åíÉÉ=Å~êÇ
●
båÉêÖó=ä~ÄÉä
c~áäìêÉ=íç=Åçãéäó
ïáíÜ=íÜÉ=~ÄçîÉ
Å~å=ÅçãéêçãáëÉ
íÜÉ=ë~ÑÉíó=çÑ=íÜÉ
~ééäá~åÅÉK=vçì
ã~ó=ÄÉ=ÅÜ~êÖÉÇ
Ñçê=~=ëÉêîáÅÉ=Å~ää
áÑ=~=éêçÄäÉã=ïáíÜ
óçìê=ã~ÅÜáåÉ=áë
Å~ìëÉÇ=Äó
ãáëìëÉK
råé~ÅâáåÖ=íÜÉ=éêçÇìÅí
oÉãçîÉ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=Ñêçã=áíë=é~Åâ~ÖáåÖ=ÅäçëÉ=íç
íÜÉ=Ñáå~ä=äçÅ~íáçå=çÑ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉK
NK
`ìí=Å~êÉÑìääó=~êçìåÇ=íÜÉ=Ä~ëÉ=çÑ=íÜÉ
é~Åâ~ÖáåÖ=~åÇ=ìé=çåÉ=ÅçêåÉêK
OK
oÉãçîÉ=íÜÉ=éçäóíÜÉåÉ=ëäÉÉîÉ=~åÇ=äáÑí=íÜÉ
ÇêóÉê=çÑÑ=íÜÉ=éçäóëíóêÉåÉ=Ä~ëÉK
aáëéçëÉ=çÑ=íÜÉ=é~Åâ~ÖáåÖ=ë~ÑÉäóK=j~âÉ
ëìêÉ=áí=áë=çìí=çÑ=íÜÉ=êÉ~ÅÜ=çÑ=ÅÜáäÇêÉåI
áí=áë=~=éçíÉåíá~ä=ëçìêÅÉ=çÑ=Ç~åÖÉêK
P
40003865Eng.qxd
16/12/2005
09:47
Page 4
Safety reminders
Installation
●
●
●
●
Check that the product has no visible signs of damage before use. If
damaged do not use and please call GIAS Service.
Do not use adapters, multiple connectors and/or extensions.
This machine should not be installed in a bathroom or shower room.
Never install the dryer against curtains and be sure to prevent items from
falling or collecting behind the dryer.
Use
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
WARNING Misuse of a tumble dryer may create a fire hazard.
This machine is solely for domestic use, i.e. to dry household textiles and
garments.
This machine should only be used for its intended purpose as described in
this manual. Ensure that the instructions for installation and use are fully
understood before operating the appliance.
Do not touch the appliance when hands or feet are damp or wet.
Do not lean on the door when loading the machine or use the door to
lift or move the machine.
Do not allow children to play with the machine or its controls.
WARNING Do not use the product if the fluff filter is not in position or is
damaged; fluff could be ignited.
WARNING Where the hot surface symbol
is located the temperature
rise during operation of the tumble dryer may be in excess of 60 degrees C.
Remove the plug from the electricity supply. Always remove the plug
before cleaning the appliance.
Do not continue to use this machine if it appears to be faulty.
Lint and fluff must not be allowed to collect on the floor around the
outside of the machine.
The drum inside may be very hot. Always allow the dryer to complete the
cool down period before removing the laundry.
The Laundry
●
●
●
●
4
WARNING Do not tumble dry fabrics treated with dry cleaning fluids.
WARNING Foam rubber materials can, under certain circumstances, when
heated become ignited by spontaneous combustion. Foam plastic, foam
rubber and rubber-like material are not suitable for tumble drying.
Articles made from these materials MUST NOT be placed in the dryer.
Always refer to the laundry care labels for directions on suitability for
drying.
Clothes should be spin dried or thoroughly wrung before they are put
into the tumble dryer. Clothes that are dripping wet should NOT be put
into the dryer.
40003865Eng.qxd
●
●
●
16/12/2005
09:48
Page 5
Lighters and matches must not be left in pockets and NEVER use
flammable liquids near the machine.
Glass fibre curtains should NEVER be put in this machine. Skin irritation
may occur if other garments are contaminated with the glass fibres.
Garments treated or contaminated with flammable cleaning sprays or
liquids such as petrol, cooking oil or aerosol sprays MUST NOT be put in
this machine.
Environmental Issues
●
●
All packaging materials used are environmentally-friendly and recyclable.
Please help dispose of the packaging via environmentally-friendly means.
Your local council will be able to give you details of current means of
disposal.
To ensure safety when disposing of an old tumble dryer disconnect the
mains plug from the socket, cut the mains power cable and destroy this
together with the plug. To prevent children shutting themselves in the
machine break the door hinges or the door lock.
GIAS Service
●
To ensure the continued safe and efficient operation of this appliance we
recommend that any servicing or repairs are only carried out by an
authorised GIAS Service engineer.
European directive 2002/96/EC
This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE).
By ensuring this product is disposed of correctly, you
will help prevent potential negative consequences for
the environment and human health, which could
otherwise be caused by inappropriate waste handling
of this product.
The symbol on the product indicates that this product
may not be treated as household waste. Instead it shall
be handed over to the applicable collection point for
the recycling of electrical and electronic equipment
Disposal must be carried out in accordance with local
environmental regulations for waste disposal.
For more detailed information about treatment,
recovery and recycling of this product, please contact
your local city office, your household waste disposal
service or the shop where you purchased the product.
If the appliance is not running properly or breaks down,
switch it off and disconnect the plug from the socket.
Consult GIAS Service for possible repair.
5
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 6
fåëí~ää~íáçå
vçì=ã~ó=ÄÉ
ÅÜ~êÖÉÇ=Ñçê=~
ëÉêîáÅÉ=Å~ää=áÑ=~
éêçÄäÉã=ïáíÜ
óçìê=ã~ÅÜáåÉ=áë
Å~ìëÉÇ=Äó
áåÅçêêÉÅí
áåëí~ää~íáçåK
bäÉÅíêáÅ~ä=êÉèìáêÉãÉåíë
qìãÄäÉ=ÇêóÉêë=~êÉ=ëìééäáÉÇ=íç=çéÉê~íÉ=~í=~
îçäí~ÖÉ=çÑ=OPMsI=RM=eò=ëáåÖäÉ=éÜ~ëÉK=`ÜÉÅâ=íÜ~í
íÜÉ=ëìééäó=ÅáêÅìáí=áë=ê~íÉÇ=íç=~í=äÉ~ëí=NS^K
bäÉÅíêáÅáíó=Å~å=ÄÉ=ÉñíêÉãÉäó=Ç~åÖÉêçìëK
qÜáë=~ééäá~åÅÉ=ãìëí=ÄÉ=É~êíÜÉÇK
qÜÉ=ëçÅâÉí=çìíäÉí=~åÇ=íÜÉ=éäìÖ=çå=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ
ãìëí=ÄÉ=çÑ=íÜÉ=ë~ãÉ=íóéÉK
aç=åçí=ìëÉ=ãìäíáéäÉ=~Ç~éíÉêë=~åÇLçê=ÉñíÉåëáçå
äÉ~ÇëK
fÑ=íÜÉ=ã~áåë=ÅçêÇ
çå=íÜáë
~ééäá~åÅÉ=áë
Ç~ã~ÖÉÇI=áí
ãìëí=ÄÉ
êÉéä~ÅÉÇ=Äó=~
ëéÉÅá~ä=ÅçêÇ
ïÜáÅÜ=áë=lkiv
çÄí~áå~ÄäÉ=Ñêçã
íÜÉ=ëé~êÉë
ëÉêîáÅÉK=fí=ãìëí
ÄÉ=áåëí~ääÉÇ=Äó=~
ÅçãéÉíÉåí
éÉêëçåK
qÜÉ=éäìÖ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~ÅÅÉëëáÄäÉ=Ñçê=ÇáëÅçååÉÅíáçå
~ÑíÉê=íÜÉ=~ééäá~åÅÉ=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëí~ääÉÇK
qÜÉ=ïáêÉë=áå=íÜÉ=ã~áåë=äÉ~Ç=~êÉ=ÅçäçìêÉÇ=áå
~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ=ÅçÇÉëW
_äìÉ
kbrqo^i
_êçïå
ifsb
dêÉÉå=~åÇ=vÉääçï
b^oqe
`b=^ééäá~åÅÉ=ÅçãéäáÉë=ïáíÜ=bìêçéÉ~å=aáêÉÅíáîÉ
UVLPPSLbb`I=TPLOPLbb`=~åÇ=ëìÄëÉèìÉåí=~ãÉåÇãÉåíëK
aç=åçí=éäìÖ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=áå=~åÇ
ëïáíÅÜ=áí=çå=~í=íÜÉ=ã~áåë=ìåíáä=íÜÉ
áåëí~ää~íáçå=áë=ÅçãéäÉíÉÇK
cçê=óçìê=ë~ÑÉíóI=íÜáë=ÇêóÉê=ãìëí=ÄÉ
ÅçêêÉÅíäó=áåëí~ääÉÇK
fÑ=íÜÉêÉ=áë=~åó=ÇçìÄí=~Äçìí
áåëí~ää~íáçåI=Å~ää=df^p=pÉêîáÅÉ=Ñçê
~ÇîáÅÉK
^ÇàìëíáåÖ=íÜÉ=ÑÉÉí
låÅÉ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=áë=áå=éä~ÅÉ=íÜÉ=ÑÉÉí=ëÜçìäÇ=ÄÉ
~ÇàìëíÉÇ=íç=ÉåëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=áë=äÉîÉäK
^Çàìëí=íÜÉ=Ñçìê=ÑÉÉí=íç=ÉåëìêÉ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=áë=Ñáêã
~åÇ=äÉîÉäK
S
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 7
sÉåíáä~íáçå
^ÇÉèì~íÉ=îÉåíáä~íáçå=ãìëí=ÄÉ=éêçîáÇÉÇ=áå=íÜÉ
êççã=ïÜÉêÉ=íÜÉ=íìãÄäÉ=ÇêóÉê=áë=äçÅ~íÉÇ=íç
éêÉîÉåí=Ö~ëÉë=Ñêçã=~ééäá~åÅÉë=ÄìêåáåÖ=çíÜÉê
ÑìÉäëI=áåÅäìÇáåÖ=çéÉå=ÑáêÉëI=ÄÉáåÖ=Çê~ïå=áåíç=íÜÉ
êççã=ÇìêáåÖ=çéÉê~íáçå=çÑ=íÜÉ=íìãÄäÉ=ÇêóÉêK
●
bñÜ~ìëí=~áê=ãìëí=åçí=ÄÉ=ÇáëÅÜ~êÖÉÇ=áåíç=~
ÑäìÉ=ïÜáÅÜ=áë=ìëÉÇ=Ñçê=ÉñÜ~ìëíáåÖ=ÑìãÉë
Ñêçã=~ééäá~åÅÉë=ÄìêåáåÖ=Ö~ë=çê=çíÜÉê=ÑìÉäëK
●
`ÜÉÅâ=êÉÖìä~êäó=íÜ~í=íÜÉ=~áê=ÑäçïáåÖ=íÜêçìÖÜ
íÜÉ=ÇêóÉê=áë=åçí=êÉëíêáÅíÉÇK
●
`ÜÉÅâ=íÜÉ=ÑäìÑÑ=ÑáäíÉê=~ÑíÉê=ìëÉI=~åÇ=ÅäÉ~åI=áÑ
åÉÅÉëë~êóK
●
qÜÉ=áåäÉí=~åÇ=çìíäÉíë=ëÜçìäÇ=ÄÉ=âÉéí=ÑêÉÉ
Ñêçã=çÄëíêìÅíáçåëK=qç=ÉåëìêÉ=~ÇÉèì~íÉ
îÉåíáä~íáçå=íÜÉ=ëé~ÅÉ=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=Äçííçã
çÑ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=~åÇ=íÜÉ=Ñäççê=ãìëí=åçí=ÄÉ
çÄëíêìÅíÉÇK=qÜÉêÉ=ëÜçìäÇ=ÄÉ=~=Ö~é=çÑ=~í
äÉ~ëí=NOãã=ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=~åÇ=~åó
çÄëíêìÅíáçåëK
●
mêÉîÉåí=áíÉãë=Ñêçã=Ñ~ääáåÖ=çê=ÅçääÉÅíáåÖ
ÄÉÜáåÇ=íÜÉ=ÇêóÉê=~ë=íÜÉëÉ=ã~ó=çÄëíêìÅí=íÜÉ
~áê=áåäÉí=~åÇ=çìíäÉíK
●
kbsbo áåëí~ää=íÜÉ=ÇêóÉê=ìé=~Ö~áåëí=Åìêí~áåëK
^fo=fkibq=sbkqp
^fo=lrqibqp
^fo=lrqibqp=fk=qeb=_^pb
T
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 8
mêÉé~êáåÖ=íÜÉ=äç~Ç
_ÉÑçêÉ=ìëáåÖ=íÜÉ=íìãÄäÉ=ÇêóÉê=Ñçê=íÜÉ=Ñáêëí=íáãÉW
●
mäÉ~ëÉ=êÉ~Ç=íÜáë=áåëíêìÅíáçå=Äççâ=íÜçêçìÖÜäóK
●
oÉãçîÉ=~ää=áíÉãë=é~ÅâÉÇ=áåëáÇÉ=ÇêìãK
●
táéÉ=íÜÉ=áåëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=Çêìã=~åÇ=Çççê=ïáíÜ
~=Ç~ãé=ÅäçíÜ=íç=êÉãçîÉ=~åó=Çìëí=ïÜáÅÜ=ã~ó
Ü~îÉ=ëÉííäÉÇ=áå=íê~åëáíK
`äçíÜÉë=éêÉé~ê~íáçå
j~âÉ=ëìêÉ=íÜ~í=íÜÉ=ä~ìåÇêó=óçì=~êÉ=ÖçáåÖ=íç=Çêó
áë=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=ÇêóáåÖ=áå=~=íìãÄäÉ=ÇêóÉêI=~ë=ëÜçïå
Äó=íÜÉ=Å~êÉ=ëóãÄçäë=çå=É~ÅÜ=áíÉãK
aç=åçí=çîÉêäç~Ç
íÜÉ=ÇêìãI=ä~êÖÉ
áíÉãë=ïÜÉå=ïÉí
Å~å=ÉñÅÉÉÇ=íÜÉ
ã~ñáãìã
~ÇãáëëáÄäÉ
ÅäçíÜÉë=äç~Ç=
EÑçê=Éñ~ãéäÉW
ëäÉÉéáåÖ=Ä~ÖëI
ÇìîÉíëFK
U
`ÜÉÅâ=íÜ~í=~ää=Ñ~ëíÉåáåÖë=~êÉ=ÅäçëÉÇ=~åÇ=íÜ~í
éçÅâÉíë=~êÉ=ÉãéíóK=qìêå=íÜÉ=~êíáÅäÉë=áåëáÇÉ=çìíK
mä~ÅÉ=ÅäçíÜÉë=äççëÉäó=áå=íÜÉ=Çêìã=íç=ã~âÉ=ëìêÉ
íÜ~í=íÜÉó=ÇçåDí=ÖÉí=í~åÖäÉÇK
j~ñáãìã=ÇêóáåÖ=ïÉáÖÜí
●
`çííçåë=j~ñK=TKR=âÖ
●
póåíÜÉíáÅë=j~ñK=PKR=âÖ
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 9
pçêí=íÜÉ=äç~Ç=~ë=ÑçääçïëW
●
_ó=Å~êÉ=ëóãÄçäë
qÜÉëÉ=Å~å=ÄÉ=ÑçìåÇ=çå=íÜÉ=Åçää~ê=çê=áåëáÇÉ
ëÉ~ãW
pìáí~ÄäÉ=Ñçê=íìãÄäÉ=ÇêóáåÖK
qìãÄäÉ=ÇêóáåÖ=~í=ÜáÖÜ=íÉãéÉê~íìêÉK
qìãÄäÉ=ÇêóáåÖ=~í=äçï=íÉãéÉê~íìêÉ=çåäóK
aç=åçí=íìãÄäÉ=ÇêóK
fÑ=íÜÉ=áíÉã=ÇçÉë=åçí=Ü~îÉ=~=Å~êÉ=ä~ÄÉä=áí
ãìëí=ÄÉ=~ëëìãÉÇ=íÜ~í=áí=áë=åçí=ëìáí~ÄäÉ
Ñçê=íìãÄäÉ=ÇêóáåÖK
●
_ó=~ãçìåí=~åÇ=íÜáÅâåÉëë
tÜÉåÉîÉê=íÜÉ=äç~Ç=áë=ÄáÖÖÉê=íÜ~å=íÜÉ=ÇêóÉê
Å~é~ÅáíóI=ëÉé~ê~íÉ=ÅäçíÜÉë=~ÅÅçêÇáåÖ=íç
íÜáÅâåÉëë=EÉKÖK=íçïÉäë=Ñêçã=íÜáå=ìåÇÉêïÉ~êFK
●
_ó=íóéÉ=çÑ=Ñ~ÄêáÅ
`çííçåëLäáåÉåW qçïÉäëI=Åçííçå=àÉêëÉóI=ÄÉÇ=~åÇ
í~ÄäÉ=äáåÉåK
póåíÜÉíáÅëW _äçìëÉëI=ëÜáêíëI=çîÉê~ääëI=ÉíÅK
ã~ÇÉ=çÑ=éçäóÉëíÉê=çê=éçäó~ãáÇI=~ë=ïÉää=~ë
Ñçê=ÅçííçåLëóåíÜÉíáÅ=ãáñÉëK
●
_ó=ÇêóáåÖ=äÉîÉä
pçêí=áåíçW=áêçå=ÇêóI=ÅìéÄç~êÇ=ÇêóI=ÉíÅK=cçê
ÇÉäáÅ~íÉ=~êíáÅäÉë=éêÉëë=íÜÉ=========Äìííçå=íç
ëÉäÉÅí=äçï=ÇêóáåÖ=íÉãéÉê~íìêÉK
V
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 10
aêóáåÖ=~ÇîáÅÉ
fjmloq^kqW=aç
åçí=Çêó=~êíáÅäÉë
ïÜáÅÜ=Ü~îÉ=ÄÉÉå
íêÉ~íÉÇ=ïáíÜ=~
Çêó=ÅäÉ~åáåÖ=ÑäìáÇ
çê=êìÄÄÉê=ÅäçíÜÉë
EÇ~åÖÉê=çÑ=ÑáêÉ=çê
ÉñéäçëáçåFK
aìêáåÖ=íÜÉ=ä~ëí
NR=ãáåìíÉë=íÜÉ
äç~Ç=áë=~äï~óë
íìãÄäÉÇ=áå=Åççä
~áêK
aç=åçí=íìãÄäÉ=ÇêóW
tççääÉåëI=ëáäâI=ÇÉäáÅ~íÉ=Ñ~ÄêáÅëI=åóäçå=ëíçÅâáåÖëI
ÇÉäáÅ~íÉ=ÉãÄêçáÇÉêóI=Ñ~ÄêáÅë=ïáíÜ=ãÉí~ääáÅ
ÇÉÅçê~íáçåëI=Ö~êãÉåíë=ïáíÜ=ms`=çê=äÉ~íÜÉê
íêáããáåÖëI=íê~áåáåÖ=ëÜçÉëI=Äìäâó=áíÉãë=ëìÅÜ=~ë
ëäÉÉéáåÖ=Ä~ÖëI=ÉíÅK
båÉêÖó=ë~îáåÖ
låäó=éìí=áåíç=íÜÉ=íìãÄäÉ=ÇêóÉê=ä~ìåÇêó=ïÜáÅÜ=Ü~ë
ÄÉÉå=íÜçêçìÖÜäó=ïêìåÖ=çê=ëéáåJÇêáÉÇK=qÜÉ=ÇêáÉê
íÜÉ=ä~ìåÇêó=íÜÉ=ëÜçêíÉê=íÜÉ=ÇêóáåÖ=íáãÉ=íÜìë
ë~îáåÖ=ÉäÉÅíêáÅáíóK
^it^vp
●
qêó=íç=Çêó=íÜÉ=ã~ñáãìã=ïÉáÖÜí=çÑ=ä~ìåÇêóI
íÜáë=ïáää=ë~îÉ=íáãÉ=~åÇ=ÉäÉÅíêáÅáíóK
●
`ÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=ÑáäíÉê=áë=ÅäÉ~å=ÄÉÑçêÉ=ÉîÉêó
ÇêóáåÖ=ÅóÅäÉK
kbsbo
●
bñÅÉÉÇ=íÜÉ=ã~ñáãìã=ïÉáÖÜíI=íÜáë=ïáää=ï~ëíÉ
íáãÉ=~åÇ=ÉäÉÅíêáÅáíóK
●
mìí=ÇêáééáåÖ=ïÉí=áíÉãë=áåíç=íÜÉ=íìãÄäÉ
ÇêóÉêI=íÜáë=ã~ó=Ç~ã~ÖÉ=íÜÉ=~ééäá~åÅÉK
aêóáåÖ=ÖìáÇÉ
qÜÉ=í~ÄäÉ=ëÜçïë=~ééêçñáã~íÉ=ÇêóáåÖ=íáãÉëI
ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ=íóéÉ=çÑ=Ñ~ÄêáÅ=~åÇ=Ç~ãéåÉëë=çÑ
íÜÉ=ÅäçíÜÉëK
c~ÄêáÅ
eb^q=pbqqfkd eb^sv=il^a
jbafrj=il^a
ifdeq=il^a
`lqqlk
efde
NQMJNSR=ãáå
TMJUM=ãáå
RMJSR=ãáå
pvkqebqf`p
ilt
Ó
TMJUM=ãáå
QMJRR=ãáå
^`ovif`
ilt
Ó
RMJSR=ãáå
PMJQM=ãáå
NM
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 11
`çåíêçäë=~åÇ=áåÇáÅ~íçêë
bjmqv=t^qbo=fkaf`^qlo
^`ovif`pL
pvkqebqf`p=_rqqlk
`lrkqaltk
afpmi^v
_rqqlk
cfiqbo=`^ob=fkaf`^qlo
lkLlcc
_rqqlk
moldo^jjb
pbib`qlo
`çåíêçä=é~åÉä=~åÇ=áåÇáÅ~íçê=äáÖÜíë
mêçÖê~ããÉ=pÉäÉÅíçê Ó=pÉäÉÅí=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=éêçÖê~ããÉ
låLlÑÑ=Äìííçå=~åÇ=áåÇáÅ~íçê=======Ó=mêÉëë=íç=ëïáíÅÜ=çåI=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=ïáää=äáÖÜí
Ó=mêÉëë===========íç=ÅçããÉåÅÉ=íÜÉ=ëÉäÉÅíÉÇ=ÇêóáåÖ=éêçÖê~ããÉK=mêÉëë=Ñçê=R
ëÉÅçåÇë=íç=Å~åÅÉäLêÉëÉí=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ
^ÅêóäáÅëLpóåíÜÉíáÅë=Äìííçå=======Ó=mêÉëë=íç=êÉÇìÅÉ=íÜÉ=ÜÉ~í=äÉîÉä=Ñçê=ÇÉäáÅ~íÉ
áíÉãëI=íÜÉ=áåÇáÅ~íçê=~ÄçîÉ=íÜÉ=Äìííçå=ïáää=äáÖÜí=ìéK=qç=ÅÜ~åÖÉ=íÜÉ=ÜÉ~í=ëÉííáåÖ
íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=ãìëí=ÄÉ=êÉëÉí
içï=eÉ~í=Ó=fåÇáÅ~íçê=äáÖÜí=lk
eáÖÜ=eÉ~í=Ó=fåÇáÅ~íçê=äáÖÜí=lcc
bãéíó=t~íÉê=áåÇáÅ~íçê========Ó=äáÖÜíë=ïÜÉå=íÜÉ=ï~íÉê=Åçåí~áåÉê=áë=Ñìää
cáäíÉê=`~êÉ=áåÇáÅ~íçê======Ó=äáÖÜíë=ïÜÉå=íÜÉ=ÑáäíÉê=åÉÉÇë=ÅäÉ~åáåÖ
`lrkqaltk=aáëéä~ó=
pq^oq Ó=tÜÉå=íÜÉ=ÇêóÉê=áë=ëïáíÅÜÉÇ=lå=íÜÉ=pq^oq=áåÇáÅ~íçê=ïáää=Ñä~ëÜI=ïÜÉå
íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=ëí~êíë=íÜÉ=pq^oq=áåÇáÅ~íçê=ïáää=äáÖÜí=ìé
SMD Ó=fåÇáÅ~íçê=äáÖÜíë=ïÜÉå=íÜÉêÉ=áë=äÉëë=íÜ~å=SM=ãáåìíÉë=äÉÑí=ìåíáä=ÅçãéäÉíáçå
çÑ=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ
NRD J=fåÇáÅ~íçê=äáÖÜíë=ïÜÉå=íÜÉêÉ=áë=äÉëë=íÜ~å=NR=ãáåìíÉë=äÉÑí=ìåíáä=ÅçãéäÉíáçå
çÑ=íÜÉ=éêçÖê~ããÉK=^í=íÜáë=ëí~ÖÉ=çÑ=íÜÉ=ÇêóáåÖ=ÅóÅäÉ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=ÉåíÉêë=íÜÉ
`ççä=açïå=éÜ~ëÉ
pqlm J=fåÇáÅ~íçê=äáÖÜíë=ïÜÉå=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=áë=ÑáåáëÜÉÇK
NN
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 12
aççê=~åÇ=cáäíÉê
léÉåáåÖ=íÜÉ=Çççê
mìää=çå=Ü~åÇäÉ=íç=çéÉå=íÜÉ=ÇççêK
qç=êÉëí~êí=íÜÉ=ÇêóÉêI=ÅäçëÉ=íÜÉ=Çççê=~åÇ=éêÉëë
K
t^okfkd>
tÜÉå=íÜÉ=íìãÄäÉ=ÇêóÉê=áë=áå=ìëÉ=íÜÉ
Çêìã=~åÇ=Çççê=ã~ó=ÄÉ=sbov=elqK
cáäíÉê
fjmloq^kqW=qç=ã~áåí~áå=íÜÉ=ÉÑÑáÅáÉåÅó=çÑ=íÜÉ
ÇêóÉê=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=ÑäìÑÑ=ÑáäíÉê=áë=ÅäÉ~å=ÄÉÑçêÉ
É~ÅÜ=ÇêóáåÖ=ÅóÅäÉK
NK
mìää=íÜÉ=ÑáäíÉê=ìéï~êÇëK
OK
léÉå=ÑáäíÉê=~ë=ëÜçïåK
PK
dÉåíäó=êÉãçîÉ=äáåí=ìëáåÖ=~=ëçÑí=ÄêìëÜ=çê
óçìê=ÑáåÖÉêíáéëK
QK
på~é=íÜÉ=ÑáäíÉê=íçÖÉíÜÉê=~åÇ=éìëÜ=Ä~Åâ=áåíç
éä~ÅÉK
cáäíÉê=`~êÉ=fåÇáÅ~íçê
äáÖÜíë=ïÜÉå=íÜÉ=ÑáäíÉê=åÉÉÇë=ÅäÉ~åáåÖK
fÑ=íÜÉ=ä~ìåÇêó=áë=åçí=ÇêóáåÖ=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=ÑáäíÉê=áë
åçí=ÅäçÖÖÉÇK=
NO
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 13
t~íÉê=`çåí~áåÉê
qÜÉ=ï~íÉê=êÉãçîÉÇ=Ñêçã=íÜÉ=ä~ìåÇêó=ÇìêáåÖ=íÜÉ
ÇêóáåÖ=ÅóÅäÉ=áë=ÅçääÉÅíÉÇ=áå=~=Åçåí~áåÉê=~í=íÜÉ
Äçííçã=çÑ=íÜÉ=ÇêóÉêK
tÜÉå=íÜÉ=Åçåí~áåÉê=áë=Ñìää=íÜÉ========áåÇáÅ~íçê=çå
íÜÉ=Åçåíêçä=é~åÉä=ïáää=äáÖÜíI=~åÇ=íÜÉ=Åçåí~áåÉê
jrpq ÄÉ=ÉãéíáÉÇK=eçïÉîÉêI=ïÉ=êÉÅçããÉåÇ=íÜ~í
íÜÉ=Åçåí~áåÉê=áë=ÉãéíáÉÇ=~ÑíÉê=É~ÅÜ=ÇêóáåÖ=ÅóÅäÉK
klqbW=sÉêó=äáííäÉ=ï~íÉê=ïáää=ÅçääÉÅí=ÇìêáåÖ=íÜÉ
Ñáêëí=ÑÉï=ÅóÅäÉë=çÑ=~=åÉï=ã~ÅÜáåÉ=~ë=~å=áåíÉêå~ä
êÉëÉêîçáê=áë=ÑáääÉÇ=ÑáêëíK
qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=Åçåí~áåÉê
NK=
dÉåíäó=éìää=çìí=íÜÉ=íê~ó=ìåíáä=áí=áë=ÅçãéäÉíÉäó
êÉãçîÉÇK=pìééçêí=íÜÉ=íê~ó=ïáíÜ=ÄçíÜ=Ü~åÇëK
tÜÉå=áí=áë=Ñìää=íÜÉ=ï~íÉê=Åçåí~áåÉê=ïáää
ïÉáÖÜ=~Äçìí=QâÖK=
OK=
léÉå=íÜÉ=íÜÉ=äáÇ=äçÅ~íÉÇ=çå=íÜÉ=íçé=çÑ=íÜÉ
Åçåí~áåÉê=~åÇ=Éãéíó=íÜÉ=ï~íÉê=çìíK=oÉÑáí
íÜÉ=äáÇ=~åÇ=ëäáÇÉ=íÜÉ=ï~íÉê=Åçåí~áåÉê=Ä~Åâ
áåíç=éçëáíáçåK=mrpe=cfojiv=fkql=mi^`bK
klqbW fÑ=óçì=Ü~îÉ=íÜÉ=çéíáçå=çÑ=Çê~áå~ÖÉ=åÉ~ê
íÜÉ=ÇêóÉê=áí=áë=éçëëáÄäÉ=íç=ìëÉ=íÜÉ=ÇáëÅÜ~êÖÉ=âáí=íç
éêçîáÇÉ=~=éÉêã~åÉåí=Çê~áå=Ñçê=íÜÉ=ï~íÉê
ÅçääÉÅíÉÇ=Äó=íÜÉ=ÇêóÉêK=qÜáë=ïáää=êÉãçîÉ=íÜÉ=åÉÉÇ
íç=Éãéíó=íÜÉ=ï~íÉê=íê~óK=^ää=íÜÉ=áåÑçêã~íáçå=Ñçê
~ëëÉãÄäó=çÑ=íÜÉ=âáí=áë=Åçåí~áåÉÇ=áå=íÜÉ=âáí
ÉåîÉäçéÉK
NP
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 14
`çåÇÉåëÉê
fãéçêí~åíW=^äï~óë=ëïáíÅÜ=çÑÑ=~åÇ=êÉãçîÉ=íÜÉ=éäìÖ=Ñêçã=íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅáíó=ëìééäó
ÄÉÑçêÉ=ÅäÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉêK
qç=ã~áåí~áå=íÜÉ=ÉÑÑáÅáÉåÅó=çÑ=íÜÉ=ÇêóÉê=êÉÖìä~êäó=ÅÜÉÅâ=íÜ~í=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉê=áë=ÅäÉ~åK
qç=êÉãçîÉ=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉê
NK=
OK=
dÉåíäó=éìää=íÜÉ=Äçííçã=çÑ=íÜÉ=âáÅâéä~íÉ=ëç=íÜ~í=áí=ìåÅäáéë=Ñêçã=íÜÉ=ÇêóÉêK=qÜÉ
íçé=ëÉÅíáçå=Å~å=íÜÉå=ÄÉ=ìåÜáåÖÉÇ=~ääçïáåÖ=íÜÉ=âáÅâéä~íÉ=íç=ÄÉ=ÅçãéäÉíÉäó
êÉãçîÉÇK
qìêå=íÜÉ=íïç=äçÅâáåÖ=äÉîÉêë=~åíáJÅäçÅâïáëÉ=~åÇ=éìää=çìí=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉêK
PK
QK=
RK=
SK=
mìää=çìí=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉê=ìåáíK
dÉåíäó=êÉãçîÉ=~åó=Çìëí=çê=ÑäìÑÑ=ïáíÜ=~=ÅäçíÜI
íÜÉå=ï~ëÜ=íÜÉ=ìåáí=Äó=ÜçäÇáåÖ=áí=ìåÇÉê=~
êìååáåÖ=í~é=íìêåáåÖ=áí=ëç=íÜ~í=ï~íÉê=Ñäçïë
ÄÉíïÉÉå=íÜÉ=éä~íÉëI=íç=êÉãçîÉ=~åó=Çìëí=çê=ÑäìÑÑK
oÉÑáí=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉê=ÉåëìêáåÖ=áí=áë=áå=íÜÉ=ÅçêêÉÅí
ï~ó=E~ë=áåÇáÅ~íÉÇ=Äó=íÜÉ=~êêçïF=~åÇ=éìëÜÉÇ
Ñáêãäó=áåíç=éä~ÅÉK=içÅâ=íÜÉ=íïç=äÉîÉêë=Äó=íìêåáåÖ
íÜÉã=ÅäçÅâïáëÉK
oÉÑáí=íÜÉ=âáÅâéä~íÉK
pÉäÉÅíáåÖ=íÜÉ
mêçÖê~ããÉ
qÜÉ=pÉåëçê=aêó=ã~ÅÜáåÉ=ÖáîÉë=ã~åó=çéíáçåë=Ñçê
ÇêóáåÖ=íÜÉ=ä~ìåÇêó=íç=ëìáí=~ää=ÅáêÅìãëí~åÅÉëK=
kçíÉW qÜÉ=ëÉåëçê=ã~ó=åçí=ÇÉíÉÅí=~=ëã~ää=äç~Ç=çÑ
ëã~ää=~êíáÅäÉëK=cçê=ëã~ää=äç~Çë=~åÇ=ëÉé~ê~íÉ=áíÉãë
çê=éêÉJÇêáÉÇ=Ñ~ÄêáÅë=ïáíÜ=äçï=ãçáëíìêÉ=ÅçåíÉåíI
ìëÉ=íÜÉ=íáãÉÇ=éêçÖê~ããÉëK=pÉí=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ
ÄÉíïÉÉå=PM=~åÇ=TR=ãáåìíÉë=ÇÉéÉåÇáåÖ=çå=íÜÉ
NQ
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 15
äç~Ç=ëáòÉ=~åÇ=ÇêóåÉëë=êÉèìáêÉÇI=~åÇ=ëÉäÉÅí=ÜáÖÜ=çê=äçï=ÜÉ~í=ÇÉéÉåÇáåÖ=ìéçå
íÜÉ=Ñ~ÄêáÅ=íóéÉK=
fÑ=íÜÉ=ëÉåëçê=ÇçÉë=åçí=ÇÉíÉÅí=íÜÉ=áíÉã=íÜÉ=ÇêóÉê=ïáää=çåäó=çéÉê~íÉ=Ñçê=NM
ãáåìíÉë=ÄÉÑçêÉ=ÖçáåÖ=áåíç=ÅççäÇçïåK
fÑ=íÜÉ=äç~Ç=áë=íçç=ä~êÖÉ=çê=íçç=ïÉí=íç=íìãÄäÉ=Çêó=íÜÉ=ÇêóÉê=ïáää=~ìíçã~íáÅ~ääó
Öç=áåíç=ÅççäÇçïå=~ÑíÉê=NUR=ãáåìíÉëK
qÜÉ=í~ÄäÉ=ÄÉäçï=äáëíë=íÜÉ=éêçÖê~ããÉë=~åÇ=íÜÉ=ÑìåÅíáçå=çÑ=É~ÅÜ=éêçÖê~ããÉK
mêçÖê~ããÉ
aÉëÅêáéíáçå
_çåÉ=aêó
pÉäÉÅí=íÜÉ=ÇÉÖêÉÉ=çÑ=ÇêóåÉëë=íÜ~í=óçì=êÉèìáêÉK
qÜáë=ê~åÖÉë=Ñêçã=_çåÉ=aêó=Ñçê=Ä~íÜ=íçïÉäë=~åÇ
Ä~íÜêçÄÉëI=íÜêçìÖÜ=`ìéÄç~êÇ=aêó=Ñçê=áíÉãë=íÜ~í=ïáää=ÄÉ
éìí=~ï~ó=ïáíÜçìí=áêçåáåÖI=íç=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=íÜ~í
äÉ~îÉë=íÜÉ=ä~ìåÇêó=ëìáí~ÄäÉ=Ñçê=áêçåáåÖK
bñíê~=aêó
`ìéÄç~êÇ=aêó
fêçå=aêó
tççä
^=ÖÉåíäÉ=éêçÖê~ããÉ=ëéÉÅá~ääó=ÅêÉ~íÉÇ=íç=ÖÉí=ïççääÉåë
ëçÑíÉê=~ÑíÉê=~áêJÇêóáåÖK
qÜáë=ÇÉäáÅ~íÉ=ï~êã=~áê=ÅóÅäÉI=ä~ëíáåÖ=NO=ãáåìíÉëI=Å~å
~äëç=ÄÉ=ìëÉÇ=íç=ÖÉí=ïççääÉåë=DêÉÑêÉëÜÉÇD=~ÑíÉê=ÄÉáåÖ
ëíçêÉÇ=áå=íÜÉ=ï~êÇêçÄÉK
c~ëí=fêçå
qÜÉ=c~ëí=fêçå=éêçÖê~ããÉ=éêçîáÇÉë=~=ÅçåÇáíáçåáåÖ=~åÇ
~åíáÅêÉ~ëÉ=ÑìåÅíáçåK=qÜÉ=ÇêóÉê=ïáää=ÜÉ~í=íÜÉ=äç~Ç=Ñçê=
V=ãáåìíÉë=ÑçääçïÉÇ=Äó=~=P=ãáåìíÉ=Åççä=Ççïå=éÉêáçÇ
~åÇ=áë=ÉëéÉÅá~ääó=ÖççÇ=Ñçê=Ö~êãÉåíë=ïÜáÅÜ=ã~ó=Ü~îÉ
ÄÉÉå=äÉÑí=Ñçê=ëçãÉ=íáãÉ=éêáçê=íç=áêçåáåÖI=áå=~=äáåÉå
Ä~ëâÉí=Ñçê=Éñ~ãéäÉK=d~êãÉåíë=ã~ó=~äëç=ÄÉÅçãÉ
ëíáÑÑÉåÉÇ=ïÜÉå=ÇêáÉÇ=çìíëáÇÉ=çå=~=ï~ëÜáåÖ=äáåÉ=çê
áåëáÇÉ=çå=ê~Çá~íçêëK=qÜÉ=c~ëí=fêçå=éêçÅÉëë=êÉä~ñÉë=íÜÉ
ÅêÉ~ëÉë=áå=íÜÉ=Ñ~ÄêáÅ=ã~âáåÖ=áêçåáåÖ=èìáÅâÉê=~åÇ=É~ëáÉêK
NOMD
NOM=ãáåìíÉë=çÑ=ÇêóáåÖ
TRD
TR=ãáåìíÉë=çÑ=ÇêóáåÖ
SMD
SM=ãáåìíÉë=çÑ=ÇêóáåÖ
QRD
QR=ãáåìíÉë=çÑ=ÇêóáåÖ
PMD
PM=ãáåìíÉë=çÑ=ÇêóáåÖ
oÉÑêÉëÜ
qìãÄäáåÖ=çÑ=ä~ìåÇêó=áå=Åççä=~áê=Ñçê=PM=ãáåìíÉë
NR
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 16
léÉê~íáçå
NK
léÉå=íÜÉ=Çççê=~åÇ=äç~Ç=íÜÉ=Çêìã=ïáíÜ=ä~ìåÇêóK=båëìêÉ=íÜ~í=Ö~êãÉåíë=Çç
åçí=ÜáåÇÉê=ÅäçëìêÉ=çÑ=íÜÉ=ÇççêK
OK
dÉåíäó=ÅäçëÉ=íÜÉ=Çççê=éìëÜáåÖ=áí=ëäçïäó=ìåíáä=óçì=ÜÉ~ê=íÜÉ=Çççê=DÅäáÅâD
ëÜìíK
PK
mêÉëë=íÜÉ=======Äìííçå=íç=ëïáíÅÜ=çå=íÜÉ=ÇêóÉêK=qÜÉ=áåÇáÅ~íçê=ïáää=äáÖÜí=ìé
~åÇ=íÜÉ=pq^oq=áåÇáÅ~íçê=ïáää=Ñä~ëÜK
QK
qìêå=íÜÉ=mêçÖê~ããÉ=pÉäÉÅíçê=Çá~ä=íç=ëÉäÉÅí=íÜÉ=êÉèìáêÉÇ=ÇêóáåÖ=éêçÖê~ã
EëÉÉ=mêçÖê~ããÉ=dìáÇÉFK
RK
fÑ=ÇêóáåÖ=ëóåíÜÉíáÅëI=~ÅêóäáÅë=çê=ÇÉäáÅ~íÉ=áíÉãëI=éêÉëë=íÜÉ=========Äìííçå=íç
êÉÇìÅÉ=íÜÉ=ÜÉ~í=äÉîÉäK=
qÜÉ=äáÖÜí=~ÄçîÉ=íÜÉ=éìëÜ=Äìííçå=ïáää=äáÖÜí=ìé=ïÜÉå=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=áë=áå=äçï
ÜÉ~í=ëÉííáåÖK=qç=ÇÉëÉäÉÅí=íÜáë=ëí~íìë=ïÜÉå=íÜÉ=ÇêóáåÖ=ÅóÅäÉ=Ü~ë=ëí~êíÉÇ=áí=áë
åÉÅÉëë~êó=íç=êÉëÉí=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉK
SK
mêÉëë=íÜÉ===========ÄìííçåK=qÜÉ=ÇêóÉê=ïáää=ëí~êí=~ìíçã~íáÅ~ääó=~åÇ=íÜÉ=pq^oq
áåÇáÅ~íçê=ïáää=ÄÉ=Åçåíáåìçìëäó=äáíK
TK
qÜÉ=`lrkqaltk=Çáëéä~ó=ïáää=ëÜçï=íÜÉ=ÇêóáåÖ=éêçÖêÉëë=áå=íÉêãë=çÑ=íáãÉ
êÉã~áåáåÖK
UK
fÑ=íÜÉ=Çççê=áë=çéÉåÉÇ=ÇìêáåÖ=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=íç=ÅÜÉÅâ=íÜÉ=ä~ìåÇêóI=áí=áë
åÉÅÉëë~êó=íç=éêÉëë============íç=êÉÅçããÉåÅÉ=ÇêóáåÖ=~ÑíÉê=íÜÉ=Çççê=Ü~ë=ÄÉÉå
ÅäçëÉÇK
VK
tÜÉå=íÜÉ=NRD=áåÇáÅ~íçê=áë=äáí=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=ïáää=ÉåíÉê=íÜÉ=Åççä=Ççïå=éÜ~ëÉI
íÜÉ=ÅäçíÜÉë=ïáää=ÄÉ=íìãÄäÉÇ=áå=Åççä=~áê=~ääçïáåÖ=íÜÉ=äç~Ç=íç=Åççä=ÇçïåK
NMK
tÜÉå=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=áë=ÅçãéäÉíÉ=íÜÉ=pqlm=áåÇáÅ~íçê=ïáää=äáÖÜíK
`~åÅÉääáåÖ=~åÇ=êÉëÉííáåÖ=íÜÉ
éêçÖê~ããÉ
qç=Å~åÅÉä=~=éêçÖê~ããÉ=éêÉëë=íÜÉ===========Äìííçå=Ñçê=R=ëÉÅçåÇëK=qÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=ïáää
áåÇáÅ~íÉ=íÜ~í=áí=Ü~ë=ÄÉÉå=êÉëÉí=Äó=íÜÉ=pq^oq=áåÇáÅ~íçê=Ñä~ëÜáåÖK=fí=áë=éçëëáÄäÉ=íç
ÅÜ~åÖÉ=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=ïáíÜáå=íÜÉ=Ñáêëí=NM=ãáåìíÉë=ïáíÜçìí=ìëáåÖ=íÜÉ=Å~åÅÉä
~åÇ=êÉëÉí=ÑìåÅíáçåK
NS
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 17
`äÉ~åáåÖ=~åÇ=oçìíáåÉ
j~áåíÉå~åÅÉ
`äÉ~åáåÖ=íÜÉ=ÇêóÉê
●
`äÉ~å=íÜÉ=ÑáäíÉê=~åÇ=Éãéíó=íÜÉ=ï~íÉê
Åçåí~áåÉê=~ÑíÉê=ÉîÉêó=ÇêóáåÖ=ÅóÅäÉK
●
oÉÖìä~êäó=ÅäÉ~å=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉêK
●
^ÑíÉê=É~ÅÜ=éÉêáçÇ=çÑ=ìëÉI=ïáéÉ=íÜÉ=áåëáÇÉ=çÑ
íÜÉ=Çêìã=~åÇ=äÉ~îÉ=íÜÉ=Çççê=çéÉå=Ñçê=~
ïÜáäÉ=íç=~ääçï=ÅáêÅìä~íáçå=çÑ=~áê=íç=Çêó=áíK
●
táéÉ=íÜÉ=çìíëáÇÉ=çÑ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=~åÇ=íÜÉ
Çççê=ïáíÜ=~=ëçÑí=ÅäçíÜK
●
al=klq ìëÉ=~Äê~ëáîÉ=é~Çë=çê=ÅäÉ~åáåÖ
~ÖÉåíëK
●
qç=éêÉîÉåí=íÜÉ=Çççê=ëíáÅâáåÖ=çê=íÜÉ=ÄìáäÇ=ìé
çÑ=ÑäìÑÑ=éÉêáçÇáÅ~ääó=ÅäÉ~å=íÜÉ=áååÉê=Çççê=~åÇ
Ö~ëâÉí=ïáíÜ=~=Ç~ãé=ÅäçíÜK
qÉÅÜåáÅ~ä=ëéÉÅáÑáÅ~íáçåë
aêìã=Å~é~Åáíó
NNR=äáíêÉë
j~ñáãìã=äç~Ç
TKR=âÖ
eÉáÖÜí
URÅã
táÇíÜ
SMÅã
aÉéíÜ
SMÅã
båÉêÖó=i~ÄÉä=_~åÇ
`
t^okfkd>
qÜÉ=ÇêìãI=Çççê
~åÇ=äç~Ç=ã~ó=ÄÉ
îÉêó=ÜçíK
fjmloq^kq
^äï~óë=ëïáíÅÜ
çÑÑ=~åÇ=êÉãçîÉ
íÜÉ=éäìÖ=Ñêçã
íÜÉ=ÉäÉÅíêáÅáíó
ëìééäó=ÄÉÑçêÉ
ÅäÉ~åáåÖ=íÜáë
~ééäá~åÅÉK
cçê=ÉäÉÅíêáÅ~ä=Ç~í~
êÉÑÉê=íç=íÜÉ
ê~íáåÖ=ä~ÄÉä=çå
íÜÉ=Ñêçåí=çÑ=íÜÉ
ÇêóÉê=Å~ÄáåÉí
EïáíÜ=íÜÉ=Çççê
çéÉåFK
NT
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 18
qêçìÄäÉëÜççíáåÖ
tÜ~í=ãáÖÜí=ÄÉ=íÜÉ=Å~ìëÉ=çÑKKK
aÉÑÉÅíë=óçì=Å~å=êÉãÉÇó=óçìêëÉäÑ
_ÉÑçêÉ=Å~ääáåÖ=df^p=pÉêîáÅÉ=Ñçê=íÉÅÜåáÅ~ä=~ÇîáÅÉ=éäÉ~ëÉ=êìå=íÜêçìÖÜ=íÜÉ
ÑçääçïáåÖ=ÅÜÉÅâäáëíK=^=ÅÜ~êÖÉ=ïáää=ÄÉ=ã~ÇÉ=áÑ=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=áë=ÑçìåÇ=íç=ÄÉ
ïçêâáåÖ=çê=Ü~ë=ÄÉÉå=áåëí~ääÉÇ=áåÅçêêÉÅíäó=çê=ìëÉÇ=áåÅçêêÉÅíäóK=fÑ=íÜÉ=éêçÄäÉã
éÉêëáëíë=~ÑíÉê=ÅçãéäÉíáåÖ=íÜÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=ÅÜÉÅâëI=éäÉ~ëÉ=Å~ää=df^p=pÉêîáÅÉI
íÜÉó=ã~ó=ÄÉ=~ÄäÉ=íç=~ëëáëí=óçì=çîÉê=íÜÉ=íÉäÉéÜçåÉK
aêóáåÖ=íáãÉ=áë=íçç=äçåÖLÅäçíÜÉë=~êÉ=åçí=Çêó=ÉåçìÖÜÁ
●
●
●
●
●
●
●
e~îÉ=óçì=ëÉäÉÅíÉÇ=íÜÉ=ÅçêêÉÅí=ÇêóáåÖ=íáãÉLéêçÖê~ããÉ\
tÉêÉ=íÜÉ=ÅäçíÜÉë=íçç=ïÉí\=tÉêÉ=íÜÉ=ÅäçíÜÉë=íÜçêçìÖÜäó=ïêìåÖ=çê=ëéáåJ
ÇêáÉÇ\
açÉë=íÜÉ=ÑáäíÉê=åÉÉÇ=ÅäÉ~åáåÖ\
açÉë=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉê=åÉÉÇ=ÅäÉ~åáåÖ\
fë=íÜÉ=ÇêóÉê=çîÉêäç~ÇÉÇ\
^êÉ=íÜÉ=áåäÉíëI=çìíäÉíë=~åÇ=Ä~ëÉ=çÑ=íÜÉ=ÇêóÉê=ÑêÉÉ=Ñêçã=çÄëíêìÅíáçåë\
e~ë=íÜÉ=========çéíáçå=ÄÉÉå=ëÉäÉÅíÉÇ=Ñêçã=~=éêÉîáçìë=ÅóÅäÉ\
qÜÉ=ÇêóÉê=ÇçÉë=åçí=çéÉê~íÉÁ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
fë=íÜÉêÉ=~=ïçêâáåÖ=ÉäÉÅíêáÅáíó=ëìééäó=íç=íÜÉ=ÇêóÉê\=`ÜÉÅâ=ìëáåÖ=~åçíÜÉê
~ééäá~åÅÉ=ëìÅÜ=~ë=~=í~ÄäÉ=ä~ãéK
fë=íÜÉ=éäìÖ=éêçéÉêäó=ÅçååÉÅíÉÇ=íç=íÜÉ=ã~áåë=ëìééäó\
fë=íÜÉêÉ=~=éçïÉê=Ñ~áäìêÉ\
e~ë=íÜÉ=ÑìëÉ=Ääçïå\
fë=íÜÉ=Çççê=Ñìääó=ÅäçëÉÇ\
fë=íÜÉ=ÇêóÉê=ëïáíÅÜÉÇ=çåI=ÄçíÜ=~í=íÜÉ=ã~áåë=ëìééäó=~åÇ=~í=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ\
e~ë=íÜÉ=ÇêóáåÖ=íáãÉ=çê=íÜÉ=éêçÖê~ããÉ=ÄÉÉå=ëÉäÉÅíÉÇ\
e~ë=íÜÉ=ã~ÅÜáåÉ=ÄÉÉå=ëïáíÅÜÉÇ=çå=~Ö~áå=~ÑíÉê=çéÉåáåÖ=íÜÉ=Çççê\
e~ë=íÜÉ=ÇêóÉê=ëíçééÉÇ=çéÉê~íáåÖ=ÄÉÅ~ìëÉ=íÜÉ=ï~íÉê=íê~ó=áë=Ñìää=~åÇ=åÉÉÇë
ÉãéíóáåÖ\
qÜÉ=ÇêóÉê=áë=åçáëóÁ
●
pïáíÅÜ=çÑÑ=íÜÉ=ÇêóÉê=~åÇ=Åçåí~Åí=df^p=pÉêîáÅÉ=Ñçê=~ÇîáÅÉK
qÜÉ=cáäíÉê=`~êÉ=fåÇáÅ~íçê=áë=çåÁ
●
●
açÉë=íÜÉ=ÑáäíÉê=åÉÉÇ=ÅäÉ~åáåÖ\
açÉë=íÜÉ=ÅçåÇÉåëÉê=åÉÉÇ=ÅäÉ~åáåÖ\
bãéíó=t~íÉê=fåÇáÅ~íçê=áë=çåÁ
●
NU
açÉë=íÜÉ=ï~íÉê=Åçåí~áåÉê=åÉÉÇ=ÉãéíóáåÖ\
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 19
`ìëíçãÉê=pÉêîáÅÉ
pÜçìäÇ=íÜÉêÉ=ëíáää=ÄÉ=~=éêçÄäÉã=ïáíÜ=óçìê=ÇêóÉê
~ÑíÉê=ÅçãéäÉíáåÖ=~ää=íÜÉ=êÉÅçããÉåÇÉÇ=ÅÜÉÅâëI
éäÉ~ëÉ=Å~ää=df^p=pÉêîáÅÉ=Ñçê=~ÇîáÅÉK=qÜÉó=ã~ó=ÄÉ
~ÄäÉ=íç=~ëëáëí=óçì=çîÉê=íÜÉ=íÉäÉéÜçåÉ=çê=~êê~åÖÉ
Ñçê=~=ëìáí~ÄäÉ=~ééçáåíãÉåí=Ñçê=~å=ÉåÖáåÉÉê=íç=Å~ää
ìåÇÉê=íÜÉ=íÉêãë=çÑ=óçìê=Öì~ê~åíÉÉK=eçïÉîÉêI=~
ÅÜ~êÖÉ=ã~ó=ÄÉ=ã~ÇÉ=áÑ=~åó=çÑ=íÜÉ=ÑçääçïáåÖ
~ééäáÉë=íç=óçìê=ã~ÅÜáåÉW
●
fë=ÑçìåÇ=íç=ÄÉ=áå=ïçêâáåÖ=çêÇÉêK
●
e~ë=åçí=ÄÉÉå=áåëí~ääÉÇ=áå=~ÅÅçêÇ~åÅÉ=ïáíÜ
íÜÉ=áåëí~ää~íáçå=áåëíêìÅíáçåëK
●
e~ë=ÄÉÉå=ìëÉÇ=áåÅçêêÉÅíäóK
pé~êÉë
^äï~óë=ìëÉ=ÖÉåìáåÉ=ëé~êÉëI=~î~áä~ÄäÉ=ÇáêÉÅí=Ñêçã
df^p=pÉêîáÅÉK
df^p=pÉêîáÅÉ
cçê=ëÉêîáÅÉ=~åÇ=êÉé~áêë=Å~ää=óçìê=äçÅ~ä=df^p
pÉêîáÅÉ=ÉåÖáåÉÉêK
qÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=ÇÉÅäáåÉë=~ää=êÉëéçåëáÄáäáíó=áå=íÜÉ
ÉîÉåí=çÑ=~åó=éêáåíáåÖ=ãáëí~âÉë=áå=íÜáë=ÄççâäÉíK
qÜÉ=ã~åìÑ~ÅíìêÉê=~äëç=êÉëÉêîÉë=íÜÉ=êáÖÜí=íç=ã~âÉ
~ééêçéêá~íÉ=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=íç=áíë=éêçÇìÅíë=ïáíÜçìí
ÅÜ~åÖáåÖ=íÜÉ=ÉëëÉåíá~ä=ÅÜ~ê~ÅíÉêáëíáÅëK
NV
40003865Fre.qxd
16/12/2005
09:50
Page 20
Introduction
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Informations sur la livraison. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Déballage du produit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Rappels de sécurité . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Installation . . . . . . . . . . . . . . . .
Utilisation . . . . . . . . . . . . . . . . .
Le linge. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Protection de l’environnement
Service GIAS . . . . . . . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
22
22
22
23
23
Installation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Besoins électriques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ajustement des pieds . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ventilation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Préparation de la charge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Préparation des vêtements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Tri de la charge. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Conseils de séchage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Ne séchez pas en machine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Économies d’énergie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Guide de séchage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Commandes et indicateurs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Porte et filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Ouverture de la porte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Indicateur Entretien Filtre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Réservoir d’eau . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Pour retirer le réservoir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Condenseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Pour retirer le condenseur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Sélection du programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Fonctionnement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Annulation et réinitialisation du programme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Nettoyage et Entretien de Routine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Nettoyage du sèche-linge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Spécifications techniques . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Dépistage de pannes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Service clientèle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Pièces de rechange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Service GIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
20
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 21
fåíêçÇìÅíáçå
sÉìáääÉò=äáêÉ=Éí=ëìáîêÉ=ÅÉë=áåëíêìÅíáçåë=~îÉÅ=ëçáå=Éí=ìíáäáëÉê
ä~=ã~ÅÜáåÉ=Éå=Åçåë¨èìÉåÅÉK=`É=äáîêÉí=ÅçåíáÉåí=ÇÉë
áåëíêìÅíáçåë=áãéçêí~åíÉë=ëìê=ä~=ë¨Åìêáí¨=ÇÛìíáäáë~íáçåI
äÛáåëí~ää~íáçå=Éí=äÛÉåíêÉíáÉå=ÇÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉI=~áåëá=èìÉ=ÇÉë
ÅçåëÉáäë=ìíáäÉë=éçìê=çÄíÉåáê=äÉë=ãÉáääÉìêë=ê¨ëìäí~íë
éçëëáÄäÉë=äçêë=ÇÉ=ëçå=ìíáäáë~íáçåK
`çåëÉêîÉò=íçìíÉ=ä~=ÇçÅìãÉåí~íáçå=Ç~åë=ìå=ÉåÇêçáí=ëºê
éçìê=éçìîçáê=îçìë=ó=êÉéçêíÉê=¶=ìåÉ=Ç~íÉ=ìäí¨êáÉìêÉ=çì=ä~
íê~åëãÉííêÉ=~ìñ=éêçÅÜ~áåë=éêçéêá¨í~áêÉëK
fåÑçêã~íáçåë=ëìê=ä~
äáîê~áëçå
s¨êáÑáÉò=èìÉ=äÉë=~êíáÅäÉë=ëìáî~åíë=çåí=ÄáÉå=¨í¨=äáîê¨ë=~îÉÅ
äÛ~éé~êÉáä=W
●
j~åìÉä=ÇÛìíáäáë~íáçå
●
`~êíÉ=ÇÉ=Ö~ê~åíáÉ
●
°íáèìÉííÉ=ÇÛ¨åÉêÖáÉ
s¨êáÑáÉò=èìÉ=ä~
ã~ÅÜáåÉ=åÉ=ëÛÉëí
é~ë=Ǩí¨êáçê¨É=Éå
íê~åëáíK=pá=ÅÛÉëí=äÉ
Å~ëI=Åçåí~ÅíÉò=df^p
éçìê=ìåÉ=çé¨ê~íáçå
ÇÉ=Ǩé~åå~ÖÉK
iÉ=åçåJêÉëéÉÅí=ÇÉ
ÅÉë=áåëíêìÅíáçåë
éÉìí=ÅçãéêçãÉííêÉ
ä~=ë¨Åìêáí¨=ÇÉ=îçíêÉ
~éé~êÉáäK=rå=~ééÉä
ÇÉ=ëÉêîáÅÉ=éÉìí
îçìë=ÆíêÉ=Ñ~Åíìê¨=ëá
ä~=ǨÑ~áää~åÅÉ=ÇÉ
îçíêÉ=~éé~êÉáä=Éëí
Å~ìë¨É=é~ê=ìåÉ
ã~ìî~áëÉ
ìíáäáë~íáçåK
a¨Ä~ää~ÖÉ=Çì=éêçÇìáí
oÉíáêÉò=ä~=ã~ÅÜáåÉ=ÇÉ=äÛÉãÄ~ää~ÖÉI=¶=éêçñáãáí¨=ÇÉ=ëçå
Éãéä~ÅÉãÉåí=ǨÑáåáíáÑK
NK
`çìéÉò=ǨäáÅ~íÉãÉåí=~ìíçìê=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=ÇÉ
äÛÉãÄ~ää~ÖÉ=Éå=êÉãçåí~åí=îÉêë=äÛ~åÖäÉ=ëìé¨êáÉìêK
OK
oÉíáêÉê=äÉ=ã~åÅÜçå=Éå=éçäó¨íÜóä≠åÉ=Éí=ëçêíÉò=äÉ
ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ÇÉ=ä~=Ä~ëÉ=Éå=éçäóëíóê≠åÉK
jÉííÉò=äÛÉãÄ~ää~ÖÉ=~ì=êÉÄìí=Éå=íçìíÉ
ë¨Åìêáí¨K=`çåëÉêîÉò=Üçêë=ÇÉ=éçêí¨É=ÇÉë
ÉåÑ~åíë=Å~ê=áä=êÉéê¨ëÉåíÉ=ìåÉ=ëçìêÅÉ=ÇÉ
Ç~åÖÉê=éçíÉåíáÉääÉK
ON
40003865Fre.qxd
16/12/2005
09:54
Page 22
Rappels de sécurité
Installation
●
●
●
●
Vérifiez que la machine ne présente aucun signe visible de détérioration avant de
l’utiliser. En cas de détérioration, assurez-vous de ne pas l’utiliser et de contacter le
service GIAS.
N’utilisez pas d’adaptateurs, de multi-prises et/ou de rallonges.
Cette machine ne doit pas être installée dans une salle de bain ou de douche.
Veillez à ne pas installer le sèche-linge contre des rideaux et assurez-vous que rien
ne pourra tomber ou s’accumuler derrière le sèche-linge.
Utilisation
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ATTENTION La mauvaise utilisation d’un sèche-linge risque de causer un d’incendie.
Cette machine est conçue uniquement pour usage domestique, à savoir pour
sécher le linge domestique et les vêtements.
Cette machine ne doit être utilisée que pour l’emploi auquel elle est destinée et
qui est décrit dans ce manuel. Assurez-vous d’avoir bien compris les instructions
d’installation et d’utilisation avant de faire fonctionner la machine.
Ne touchez pas la machine si vous avez les mains ou les pieds mouillés ou humides.
Ne vous appuyez pas sur la porte lorsque vous chargez la machine et n’utilisez pas
la porte pour soulever ou déplacer la machine.
Ne laissez pas des enfants jouer avec la machine ou avec ses commandes.
ATTENTION N’utilisez pas cette machine si le filtre à peluches n’est pas en place ou
s’il est endommagé ; les peluches risquent en effet de s’allumer.
ATTENTION L’augmentation de température pendant le fonctionnement du sèchelinge peut être supérieure à 60°C là où se trouve le symbole de surface chaude.
Débranchez du courant de secteur. Retirez toujours la prise avant de nettoyer la
machine.
Cessez d’utiliser la machine si elle semble défectueuse.
Veillez à ce que les peluches ne puissent pas s’accumuler sur le sol, à l’extérieur de
la machine.
Il se peut que l’intérieur du tambour soit très chaud. Veillez à ce que le sèche-linge
termine son cycle de refroidissement avant d’en sortir le linge.
Le linge
●
●
●
●
22
ATTENTION NE séchez PAS les tissus qui ont été traités avec des liquides de
nettoyage à sec.
ATTENTION Quand elles sont chauffées, les mousses alvéolaires peuvent dans
certains cas brûler par combustion spontanée. Les articles en plastique alvéolaire,
en caoutchouc alvéolaire et en caoutchouc ne conviennent pas au séchage en
machine. Les articles fabriqués à partir de ces matériaux NE DOIVENT PAS être
placés dans le sèche-linge.
Reportez-vous toujours aux étiquettes d’entretien du linge pour vérifier le mode
de séchage recommandé.
Les vêtements doivent être essorés en machine ou à la main avant d’être placés
dans le sèche-linge. Les vêtements qui dégoulinent NE DOIVENT PAS être mis dans
40003865Fre.qxd
●
●
●
16/12/2005
09:55
Page 23
le sèche-linge.
Enlevez les briquets et les allumettes des poches et veillez à ne JAMAIS utiliser de
liquides inflammables à proximité de la machine.
Les rideaux en fibres de verre ne doivent JAMAIS être placés dans cette machine.
La contamination d’autres vêtements par les fibres de verre peut entraîner des
irritations de la peau.
Les vêtements traités ou contaminés par des produits de nettoyage ou des liquides
inflammables, comme le pétrole, l’huile de cuisson ou les aérosols NE DOIVENT
PAS être placés dans la machine.
Protection de l’environnement
●
●
Tous les matériaux de conditionnement utilisés sont écologiques et recyclables.
Veuillez les éliminer de manière écologique. Votre municipalité pourra vous
donner le détail exact des méthodes d’élimination en vigueur.
Pour assurer la sécurité lors de l’élimination d’un vieux sèche-linge, veuillez
débrancher la fiche du courant de secteur, couper le câble d’alimentation et le
détruire avec la fiche. Pour empêcher que les enfants ne s’enferment dans la
machine, cassez les charnières de la porte ou son dispositif de verrouillage.
Service GIAS
●
Pour veiller au fonctionnement efficace et sans risque de cet appareil, nous vous
recommandons de faire exclusivement appel à un technicien GIAS agréé pour son
entretien ou sa réparation éventuelle.
Directive européenne 2002/96/CE
Cet appareil est commercialisé en accord avec la directive européenne 2002/96/CE sur les
déchets des équipements électriques et électroniques (DEEE).
En vous assurant que ce produit est correctement recyclé,
vous participez à la prévention des conséquences négatives
sur l’environnement et la santé publique qui pourrait être
causé par une mise au rebut inappropriée de ce produit.
Le symbole sur ce produit indique qu’il ne doit pas être traité
comme un déchet ménager. Il doit être rapporté jusqu’à un
point de recyclage des déchets électriques et électroniques.
La collecte de ce produit doit se faire en accord avec les
réglementations environnementales concernant la mise au
rebut de ce type de déchets.
Pour plus d’information au sujet du traitement, de la collecte
et du recyclage de ce produit, merci de contacter votre mairie,
votre centre de traitement des déchets ou le magasin où vous
avez acheté ce produit.
Si l’appareil ne fonctionne pas correctement ou s’il tombe en
panne, mettez-le à l’arrêt et débranchez-le du courant de secteur.
Consultez le service GIAS pour prévoir une éventuelle réparation.
23
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 24
fåëí~ää~íáçå
rå=~ééÉä=ÇÉ
ëÉêîáÅÉ=éÉìí=îçìë
ÆíêÉ=Ñ~Åíìê¨=ëá=ä~
ǨÑ~áää~åÅÉ=ÇÉ
îçíêÉ=~éé~êÉáä=Éëí
Å~ìë¨É=é~ê=ìåÉ
áåëí~ää~íáçå
áåÅçêêÉÅíÉK
_Éëçáåë=¨äÉÅíêáèìÉë
iÉë=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉë=ëçåí=éê¨îìÉë=éçìê=ìåÉ=íÉåëáçå
ãçåçéÜ~ë¨É=ÇÉ=OPM=sI=RM=eòK=s¨êáÑáÉò=èìÉ=ä~=íÉåëáçå
åçãáå~äÉ=Çì=ÅáêÅìáí=ÇÛ~äáãÉåí~íáçå=Éëí=ê¨Öä¨É=ëìê=NS=^
ãáåáãìãK
iÛ¨äÉÅíêáÅáí¨=éÉìí=ÆíêÉ=ÉñíêÆãÉãÉåí=Ç~åÖÉêÉìëÉK
`Éí=~éé~êÉáä=Ççáí=ÆíêÉ=ãáë=¶=ä~=íÉêêÉK
i~=éêáëÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=Éí=ä~=ÑáÅÜÉ=ÇÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=ÇçáîÉåí
ÆíêÉ=Çì=ãÆãÉ=íóéÉK
kÛìíáäáëÉò=é~ë=ÇÉ=ãìäíáJéêáëÉë=ÉíLçì=ÇÉ=ê~ääçåÖÉëK
i~=ÑáÅÜÉ=Ççáí=ÆíêÉ=~ÅÅÉëëáÄäÉ=éçìê=ǨÄê~åÅÜÉê=äÛ~éé~êÉáä
ìåÉ=Ñçáë=èìÛáä=~=¨í¨=áåëí~ää¨K
pá=äÉ=ÅçêÇçå
¨äÉÅíêáèìÉ=ÇÉ=ÅÉí
~éé~êÉáä=Éëí
ÉåÇçãã~Ö¨I=áä
Ççáí=ÆíêÉ=êÉãéä~Ũ
é~ê=ìå=ÅçêÇçå
ëé¨Åá~ä=èìá=Éëí
rkfnrbjbkq
ÇáëéçåáÄäÉ=~ìéê≠ë
Çì=ëÉêîáÅÉ=ÇÉë
éá≠ÅÉë=ÇÉ
êÉÅÜ~åÖÉK=fä=Ççáí
ÆíêÉ=áåëí~ää¨=é~ê
ìåÉ=éÉêëçååÉ
Åçãé¨íÉåíÉK
iÉë=Ñáäë=Çì=ÅßÄäÉ=ÇÉ=ëÉÅíÉìê=ëçåí=Åçäçê¨ë=Éå=ÑçåÅíáçå=ÇÉë
ÅçÇÉë=ëìáî~åíë=W
_äÉì
kbrqob
j~êêçå
plrp=qbkpflk
sÉêí=Éí=à~ìåÉ
qboob
i~=ã~ÅÜáåÉ=Éëí=ÅçåÑçêãÉ=~ìñ=ÇáêÉÅíáîÉë=Éìêçé¨ÉååÉë
UVLPPSLbb`I=TPLOPLbb`=Éí=¶=äÉìêë=ãçÇáÑáÅ~íáçåë=ìäí¨êáÉìêÉëK
kÉ=Äê~åÅÜÉò=é~ë=äÛ~éé~êÉáä=Éí=åÉ=ãÉííÉò
é~ë=Éå=ã~êÅÜÉ=äÛáåíÉêêìéíÉìê=ÇÉ=ëÉÅíÉìê
í~åí=èìÉ=äÛáåëí~ää~íáçå=åÛÉëí=é~ë
íÉêãáå¨ÉK
m~ê=ãÉëìêÉ=ÇÉ=ë¨Åìêáí¨I=îÉáääÉò=¶
áåëí~ääÉê=ÅÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ÅçêêÉÅíÉãÉåíK
bå=Å~ë=ÇÉ=ÇçìíÉ=ÅçåÅÉêå~åí=ëçå
áåëí~ää~íáçåI=îÉìáääÉò=ÇÉã~åÇÉê=ÅçåëÉáä=¶
df^p=pÉêîáÅÉK==
^àìëíÉãÉåí=ÇÉë=éáÉÇë
içêëèìÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Éëí=Éå=éä~ÅÉI=äÉë=éáÉÇë=ÇçáîÉåí=ÆíêÉ
~àìëí¨ë=éçìê=ãÉííêÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=ÇÉ=åáîÉ~ìK
^àìëíÉò=äÉë=èì~íêÉ=éáÉÇë=éçìê=ëí~ÄáäáëÉê=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Éí=ä~
ãÉííêÉ=ÇÉ=åáîÉ~ìK
OQ
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 25
sÉåíáä~íáçå
i~=éá≠ÅÉ=çª=ëÉ=íêçìîÉ=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=Ççáí=~îçáê=ìåÉ
îÉåíáä~íáçå=~Ǩèì~íÉ=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=¶=ÅÉ=èìÉ=äÉë=Ö~ò=ÇÉë
~éé~êÉáäë=èìá=ÄêºäÉåí=ÇÛ~ìíêÉë=ÅçãÄìëíáÄäÉëI=ó=Åçãéêáë
äÉë=ÅÜÉãáå¨ÉëI=åÉ=ëçáÉåí=é~ë=~ííáê¨ë=Ç~åë=ä~=éá≠ÅÉ
éÉåÇ~åí=èìÉ=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=Éëí=Éå=ã~êÅÜÉK
●
iÛ~áê=ÇÛ¨ÅÜ~ééÉãÉåí=åÉ=Ççáí=é~ë=ÆíêÉ=¨î~Åì¨=é~ê
ìå=ÅçåÇìáí=èìá=Éëí=¨Ö~äÉãÉåí=ìíáäáë¨=éçìê=¨î~ÅìÉê
äÉë=Ñìã¨Éë=ÇÛ¨ÅÜ~ééÉãÉåí=ÇÛ~éé~êÉáäë=èìá=ÄêºäÉåí
Çì=Ö~ò=çì=ÇÛ~ìíêÉë=ÅçãÄìëíáÄäÉëK
●
s¨êáÑáÉò=ê¨Öìäá≠êÉãÉåí=èìÉ=äÛ~áê=éÉìí=ÅáêÅìäÉê
äáÄêÉãÉåí=~ìíçìê=Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉK
●
s¨êáÑáÉò=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=éÉäìÅÜÉë=~éê≠ë=ìë~ÖÉI=Éí
åÉííçóÉòJäÉ=äÉ=Å~ë=¨Åܨ~åíK
●
iÉë=Éåíê¨Éë=Éí=ëçêíáÉë=ÇçáîÉåí=ÆíêÉ=äáÄêÉë
ÇÛçÄëíêìÅíáçåëK=mçìê=îÉáääÉê=¶=ìåÉ=îÉåíáä~íáçå
~Ǩèì~íÉI=äÛÉëé~ÅÉ=ÉåíêÉ=äÉ=Ä~ë=ÇÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Éí
äÉ=ëçä=åÉ=Ççáí=é~ë=ÆíêÉ=çÄëíêì¨K=fä=Ççáí=ó=~îçáê=ìå
Éëé~ÅÉ=ÇÛ~ì=ãçáåë=NO=ãã=ÉåíêÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Éí
ÇÛ¨îÉåíìÉääÉë=çÄëíêìÅíáçåëK
●
sÉáääÉò=¶=ÅÉ=èìÉ=êáÉå=åÉ=éìáëëÉ=íçãÄÉê=çì
ëÛ~ÅÅìãìäÉê=ÉåíêÉ=äÉë=Å∑í¨ë=Éí=äÛ~êêá≠êÉ=Çì=ë≠ÅÜÉJ
äáåÖÉI=~Ñáå=ÇÉ=åÉ=é~ë=çÄëíêìÉê=äÛÉåíê¨É=Éí=ä~=ëçêíáÉ
ÇÛ~áêK
●
kÛáåëí~ääÉò=g^j^fp äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ÅçåíêÉ=ÇÉë
êáÇÉ~ìñK=
bkqobbp=aÛ^fo
mofpbp=aÛ^fo
mofpbp=aÛ^fo=a^kp=i^=_^pb
OR
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 26
mê¨é~ê~íáçå=ÇÉ=ä~=ÅÜ~êÖÉ
^î~åí=ÇÛìíáäáëÉê=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=éçìê=ä~=éêÉãá≠êÉ=Ñçáë=W
●
sÉìáääÉò=äáêÉ=ÅÉ=ã~åìÉä=ÇÛáåëíêìÅíáçå=Éå=Ǩí~áäK
●
oÉíáêÉò=íçìë=äÉë=~êíáÅäÉë=èìá=ëÉ=íêçìîÉåí=¶
äÛáåí¨êáÉìê=Çì=í~ãÄçìêK
●
bëëìóÉò=äÛáåí¨êáÉìê=Çì=í~ãÄçìê=Éí=ÇÉ=ä~=éçêíÉ=~îÉÅ
ìå=ÅÜáÑÑçå=ÜìãáÇÉ=éçìê=¨äáãáåÉê=ä~=éçìëëá≠êÉ
¨îÉåíìÉääÉ=èìá=~ìê~áí=éì=ëÛó=áåÑáäíêÉê=Éå=íê~åëáíK
mê¨é~ê~íáçå=ÇÉë
îÆíÉãÉåíë
kÉ=ëìêÅÜ~êÖÉò=é~ë
äÉ=í~ãÄçìê=X
äçêëèìÛáäë=ëçåí
ãçìáää¨ëI=äÉë
Öê~åÇë=~êíáÅäÉë
éÉìîÉåí=Ǩé~ëëÉê
äÉ=éçáÇë=ÇÉ
ã~ñáãìã
~ÇãáëëáÄäÉ=
EÉñ=W=ë~Åë=ÇÉ
ÅçìÅÜ~ÖÉI
ÅçìÉííÉëFK
OS
s¨êáÑáÉò=ëìê=äÉë=¨íáèìÉííÉë=Åçãéçêí~åí=äÉë=ëóãÄçäÉë
ÇÛÉåíêÉíáÉå=èìÉ=äÉ=äáåÖÉ=èìÉ=îçìë=ëçìÜ~áíÉò=ë¨ÅÜÉê
ÅçåîáÉåí=~ì=ë¨ÅÜ~ÖÉ=Éå=ã~ÅÜáåÉK
s¨êáÑáÉò=èìÉ=íçìíÉë=äÉë=ÑÉêãÉíìêÉë=ëçåí=ÑÉêã¨Éë=Éí=èìÉ
äÉë=éçÅÜÉë=ëçåí=îáÇÉëK=jÉííÉò=äÉë=~êíáÅäÉë=¶=äÛÉåîÉêëK
mä~ÅÉò=äÉë=îÆíÉãÉåíë=Éå=îê~Å=Ç~åë=äÉ=í~ãÄçìê=Éå=îÉáää~åí
¶=ÅÉ=èìÛáäë=åÉ=ëÛÉããÆäÉåí=é~ë=äÉë=ìåë=~îÉÅ=äÉë=~ìíêÉëK
mçáÇë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
ã~ñáãìã
●
`çíçåI=TIR=âÖ=ã~ñá
●
póåíܨíáèìÉëI=PIR=âÖ=ã~ñá
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 27
qêáÉò=ä~=ÅÜ~êÖÉ=ÅçããÉ
ëìáí=W
●
m~ê=ëóãÄçäÉ=ÇÉ=ëçáå=ÇÛÉåíêÉíáÉå
sçìë=äÉë=íêçìîÉêÉò=ëìê=äÉ=Åçä=çì=ä~=ÅçìíìêÉ
áåí¨êáÉìêÉ=W
`çåîáÉåí=éçìê=ë¨ÅÜ~ÖÉ=Éå=ã~ÅÜáåÉK
p¨ÅÜ~ÖÉ=¶=Ü~ìíÉ=íÉãé¨ê~íìêÉK
p¨ÅÜ~ÖÉ=¶=Ä~ëëÉ=íÉãé¨ê~íìêÉ=ìåáèìÉãÉåíK
kÉ=ë¨ÅÜÉò=é~ë=Éå=ã~ÅÜáåÉK
pá=äÉ=îÆíÉãÉåí=åÉ=ÅçãéçêíÉ=~ìÅìåÉ=¨íáèìÉííÉ
ÇÉ=ÅçåëÉáäë=ÇÉ=ä~î~ÖÉI=ÅçåëáǨêÉò=èìÛáä=åÉ
ÅçåîáÉåí=é~ë=éçìê=äÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=Éå=ã~ÅÜáåÉK
●
m~ê=èì~åíáí¨=Éí=¨é~áëëÉìê
içêëèìÉ=ä~=ÅÜ~êÖÉ=Éëí=éäìë=áãéçêí~åíÉ=èìÉ=ä~
Å~é~Åáí¨=Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉI=ë¨é~êÉò=äÉë=îÆíÉãÉåíë
ëÉäçå=äÉìê=¨é~áëëÉìê=EÉñ=W=äÉë=ëÉêîáÉííÉë=ÇÉë=ëçìëJ
îÆíÉãÉåíë=ÑáåëFK
●
m~ê=íóéÉ=ÇÉ=íáëëì
`çíçåLíçáäÉ=ÇÉ=äáå=W=pÉêîáÉííÉëI=àÉêëÉó=Éå=ÅçíçåI
äáåÖÉ=ÇÉ=äáí=çì=ÇÉ=í~ÄäÉK
póåíܨíáèìÉë=W=`ÜÉãáëáÉêëI=ÅÜÉãáëÉëI=ÄäçìëÉë=ÉíÅK
Éå=éçäóÉëíÉê=çì=éçäó~ãáÇÉI=~áåëá=èìÉ=éçìê=äÉë
ã¨ä~åÖÉë=ÇÉ=ÅçíçåLëóåíܨíáèìÉK
●
m~ê=ÇÉÖê¨=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
qêáÉò=ëÉäçå=W=ëÉÅ=éçìê=êÉé~ëë~ÖÉI=ëÉÅ=éçìê
ê~åÖÉãÉåíI=ÉíÅK=mçìê=äÉë=~êíáÅäÉë=ǨäáÅ~íëI=~ééìóÉò
ëìê=äÉ=Äçìíçå=========éçìê=ë¨äÉÅíáçååÉê=ìåÉ
íÉãé¨ê~íìêÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=Ä~ëëÉK
OT
40003865Fre.qxd
22/09/2005
12:52
Page 28
`çåëÉáäë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
fjmloq^kq=W=kÉ
ë¨ÅÜÉò=é~ë=äÉë
~êíáÅäÉë=èìá=çåí=¨í¨
íê~áí¨ë=~îÉÅ=ìå
äáèìáÇÉ=ÇÉ
åÉííçó~ÖÉ=¶=ëÉÅ=çì
äÉë=îÆíÉãÉåíë=Éå
Å~çìíÅÜçìÅ=EêáëèìÉ
ÇÛáåÅÉåÇáÉ=çì
ÇÛÉñéäçëáçåFK
mÉåÇ~åí=äÉë=NR
ÇÉêåá≠êÉë=ãáåìíÉëI
ä~=ÅÜ~êÖÉ=Éëí
íçìàçìêë=ë¨ÅܨÉ
Ç~åë=ÇÉ=äÛ~áê=ÑêçáÇK
kÉ=ë¨ÅÜÉò=é~ë=Éå
ã~ÅÜáåÉ=W
iÉë=ä~áå~ÖÉëI=ä~=ëçáÉI=äÉë=íáëëìë=ǨäáÅ~íëI=äÉë=Ä~ë=ÇÉ=åóäçåI
äÉë=ÄêçÇÉêáÉë=ǨäáÅ~íÉëI=äÉë=íáëëìë=~ó~åí=ÇÉë=ǨÅçê~íáçåë
ã¨í~ääáèìÉëI=äÉë=îÆíÉãÉåíë=~îÉÅ=ÇÉë=ÄçêÇìêÉë=Éå=ms`=çì
Éå=ÅìáêI=äÉë=ÅÜ~ìëëìêÉë=ÇÉ=ëéçêíI=äÉë=~êíáÅäÉë=îçäìãáåÉìñ
ÅçããÉ=äÉë=ë~Åë=ÇÉ=ÅçìÅÜ~ÖÉI=ÉíÅK
°ÅçåçãáÉë=ÇÛ¨åÉêÖáÉ
kÉ=ãÉííÉò=èìÉ=Çì=äáåÖÉ=Éëëçê¨=Éå=ã~ÅÜáåÉ=çì=¶=ä~=ã~áå
Ç~åë=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉK=mäìë=äÉ=äáåÖÉ=Éëí=ëÉÅI=éäìë=äÉ=íÉãéë
ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=ëÉê~=ÅçìêíI=ÅÉ=èìá=¨ÅçåçãáëÉê~=ÇÉ=äÛ¨åÉêÖáÉK
qlrglrop
●
bëë~óÉò=ÇÉ=ë¨ÅÜÉê=äÉ=éçáÇë=ÇÉ=äáåÖÉ=ã~ñáãìãI
éçìê=¨ÅçåçãáëÉê=Çì=íÉãéë=Éí=ÇÉ=äÛ¨äÉÅíêáÅáí¨K
●
s¨êáÑáÉò=èìÉ=äÉ=ÑáäíêÉ=Éëí=éêçéêÉ=~î~åí=ÅÜ~èìÉ=ÅóÅäÉ
ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉK
g^j^fp
●
kÉ=Ǩé~ëëÉò=é~ë=äÉ=éçáÇë=ã~ñáãìã=éçìê=åÉ=é~ë
Ö~ëéáääÉê=Çì=íÉãéë=çì=ÇÉ=äÛ¨äÉÅíêáÅáí¨K
●
kÉ=ãÉííÉò=é~ë=ÇÛ~êíáÅäÉë=ǨÖçìäáå~åí=ÇÛÉ~ì=Ç~åë
äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=éçìê=åÉ=é~ë=ÉåÇçãã~ÖÉê
äÛ~éé~êÉáäK
dìáÇÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
`É=í~ÄäÉ~ì=áåÇáèìÉ=äÉë=íÉãéë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=~ééêçñáã~íáÑëI
ëÉäçå=äÉ=íóéÉ=ÇÉ=íáëëì=Éí=äÉ=ÇÉÖê¨=ÇÛÜìãáÇáí¨=ÇÉë
îÆíÉãÉåíëK
qáëëìë
`lqlk
pvkqe°qfnrbp
^`ovifnrb
OU
mrfpp^k`b=ab
p°`e^db
mibfkb=`e^odb
NLO=`e^odb
mbqfqb
`e^odb
e^rq
NQMJNSR=ãáå
TMJUM=ãáå
RMJSR=ãáå
_^p
Ó
TMJUM=ãáå
QMJRR=ãáå
_^p
Ó
RMJSR=ãáå
PMJQM=ãáå
40003865Fre.qxd
22/09/2005
12:52
Page 29
`çãã~åÇÉë=Éí=áåÇáÅ~íÉìêë
^ccf`ebro
`lrkqaltk
fkaf`^qbro=sfabo b^r
_lrqlk
^`ovifnrbpLpvkqe°qfnrbp
_lrqlk
fkaf`^qbro=bkqobqfbk=cfiqob
_lrqlk
j^o`ebL^ooŽq
p°ib`qbro=ab
moldo^jjbp
m~ååÉ~ì=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=Éí=í¨ãçáåë=áåÇáÅ~íÉìêë
p¨äÉÅíÉìê=ÇÉ=éêçÖê~ããÉë Ó=ë¨äÉÅíáçååÉò=äÉ=éêçÖê~ããÉ=êÉèìáë
_çìíçå=Éí=áåÇáÅ~íÉìê=j~êÅÜÉL^êêÆí
Ó=~ééìóÉò=éçìê=ãÉííêÉ=Éå=ã~êÅÜÉ=X=äÛáåÇáÅ~íÉìê
ëÛ~ääìãÉ
_çìíçå
Ó=~ééìóÉò=ëìê===========éçìê=ä~åÅÉê=äÉ=éêçÖê~ããÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=ë¨äÉÅíáçåå¨K
^ééìóÉò=éÉåÇ~åí=R=ëÉÅçåÇÉë=éçìê=~ååìäÉêLê¨áåáíá~äáëÉê=äÉ=éêçÖê~ããÉK
_çìíçå=~ÅêóäáèìÉëLëóåíܨíáèìÉë
Ó=~ééìóÉò=éçìê=ê¨ÇìáêÉ=ä~=íÉãé¨ê~íìêÉ=éçìê=äÉë
~êíáÅäÉë=ǨäáÅ~íë=X=äÛáåÇáÅ~íÉìê=ëáíì¨=~ìJÇÉëëìë=Çì=Äçìíçå=ëÛ~ääìãÉK=mçìê=ãçÇáÑáÉê=äÉ
ê¨Öä~ÖÉ=ÇÉ=ä~=íÉãé¨ê~íìêÉI=äÉ=éêçÖê~ããÉ=Ççáí=ÆíêÉ=ê¨áåáíá~äáë¨K
_~ëëÉ=íÉãé¨ê~íìêÉ=J=í¨ãçáå=äìãáåÉìñ=^iirjb
e~ìíÉ=íÉãé¨ê~íìêÉ=J=í¨ãçáå=äìãáåÉìñ=bqbfkq
fåÇáÅ~íÉìê=sáÇÉê=É~ì
Ó=ëÛ~ääìãÉ=äçêëèìÉ=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=ÇÛÉ~ì=Éëí=éäÉáå
fåÇáÅ~íÉìê=ÇÛÉåíêÉíáÉå=Çì=ÑáäíêÉ
Ó=ëÛ~ääìãÉ=äçêëèìÛáä=Éëí=å¨ÅÉëë~áêÉ=ÇÉ=åÉííçóÉê=äÉ
ÑáäíêÉK
^ÑÑáÅÜÉìê=`lrkqaltk=
pq^oq Ó=äÉ=í¨ãçáå=ÇÉ=pq^oq=ÅäáÖåçíÉ=äçêëèìÉ=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=Éëí=Éå=ã~êÅÜÉI=Éí=Éëí=~ääìã¨
äçêëèìÉ=äÉ=éêçÖê~ããÉ=ǨÄìíÉK
SMD Ó=äÉ=í¨ãçáå=ëÛ~ääìãÉ=äçêëèìÛáä=êÉëíÉ=ãçáåë=ÇÉ=SM=ãáåìíÉë=~î~åí=ä~=Ñáå=Çì=éêçÖê~ããÉK
NRD Ó=äÉ=í¨ãçáå=ëÛ~ääìãÉ=äçêëèìÛáä=êÉëíÉ=ãçáåë=ÇÉ=NR=ãáåìíÉë=~î~åí=ä~=Ñáå=Çì=éêçÖê~ããÉK
^=ÅÉ=ëí~ÇÉ=Çì=ÅóÅäÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉI=ä~=ã~ÅÜáåÉ=ëÉ=ãÉí=Éå=ãçÇÉ=oÉÑêçáÇáëëÉãÉåíK
pqlm=Ó=ÅÉ=í¨ãçáå=ëÛ~ääìãÉ=äçêëèìÉ=äÉ=éêçÖê~ããÉ=Éëí=íÉêãáå¨K
OV
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 30
mçêíÉ=Éí=ÑáäíêÉ
lìîÉêíìêÉ=ÇÉ=ä~=éçêíÉ
qáêÉò=ëìê=ä~=éçáÖå¨É=éçìê=çìîêáê=ä~=éçêíÉK
mçìê=êÉãÉííêÉ=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=Éå=ã~êÅÜÉI=ÑÉêãÉò=ä~=éçêíÉ
Éí=~ééìóÉò============K
^qqbkqflk=>
içêëèìÉ=äÉ=ëÉÅÜÉJäáåÖÉ=Éëí=Éå=Åçìêë
ÇÛìíáäáë~íáçåI=áä=ëÉ=éÉìí=èìÉ=äÉ=í~ãÄçìê
Éí=ä~=éçêíÉ=ëçáÉåí=qobp=`e^rapK
cáäíêÉ
fjmloq^kq=W=mçìê=~ëëìêÉê=äÛÉÑÑáÅ~Åáí¨=Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉI
î¨êáÑáÉò=èìÉ=äÉ=ÑáäíêÉ=¶=éÉäìÅÜÉë=Éëí=éêçéêÉ=~î~åí=ÅÜ~èìÉ
ÅóÅäÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉK
NK
qáêÉò=äÉ=ÑáäíêÉ=îÉêë=äÉ=Ü~ìíK
OK
lìîêÉò=äÉ=ÑáäíêÉI=ÅçããÉ=áääìëíê¨K
PK
oÉíáêÉò=ÇçìÅÉãÉåí=äÉë=éÉäìÅÜÉë=¶=äÛ~áÇÉ=ÇÛìåÉ
ÄêçëëÉ=ÇçìÅÉ=çì=Çì=Äçìí=ÇÉë=ÇçáÖíëK
QK
o¨ÉåÅäÉåÅÜÉò=äÉ=ÑáäíêÉ=Éí=éçìëëÉòJäÉ=Éå=éä~ÅÉK
fåÇáÅ~íÉìê=båíêÉíáÉå
cáäíêÉ
ëÛ~ääìãÉ=äçêëèìÛáä=Ñ~ìí=åÉííçóÉê=äÉ=ÑáäíêÉK
pá=äÉ=äáåÖÉ=åÉ=ë≠ÅÜÉ=é~ëI=î¨êáÑáÉò=èìÉ=äÉ=ÑáäíêÉ=åÛÉëí=é~ë
Åçäã~í¨K=
PM
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 31
o¨ëÉêîçáê=ÇÛÉ~ì
iÛÉ~ì=ê¨Åìé¨ê¨É=Çì=äáåÖÉ=éÉåÇ~åí=äÉ=ÅóÅäÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
Éëí=êÉÅìÉáääáÉ=Ç~åë=ìå=Ä~Å=ëáíì¨=Éå=Ä~ë=Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉK
nì~åÇ=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=Éëí=éäÉáåI=äÛáåÇáÅ~íÉìê========ëÛ~ääìãÉ
ëìê=äÉ=é~ååÉ~ì=ÇÉ=Åçãã~åÇÉ=Éí=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=alfq
^_plirjbkq=ÆíêÉ=îáǨK=`ÉéÉåÇ~åíI=åçìë
êÉÅçãã~åÇçåë=ÇÉ=îáÇÉê=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=~éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=ÅóÅäÉ
ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉK
klqb=W=fä=åÛó=~=èìÉ=íê≠ë=éÉì=ÇÛÉ~ì=èìá=Éëí=ê¨Åìé¨ê¨
éÉåÇ~åí=äÉë=éêÉãáÉêë=ÅóÅäÉë=ÇÛìåÉ=åçìîÉääÉ=ã~ÅÜáåÉI=Å~ê
äÉ=ê¨ëÉêîçáê=áåí¨êáÉìê=Éëí=êÉãéäá=Éå=éêÉãáÉêK
mçìê=êÉíáêÉê=äÉ=ê¨ëÉêîçáê
NK=
qáêÉò=ÇçìÅÉãÉåí=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=àìëèìÛ¶=äÛÉñíê~áêÉ
Åçãéä≠íÉãÉåíK=qÉåÉòJäÉ=ÑÉêãÉãÉåí=¶=ÇÉìñ=ã~áåëK
içêëèìÉ=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=Éëí=éäÉáåI=áä=é≠ëÉ=Éåîáêçå=Q=âÖK=
OK=
lìîêÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=ëáíì¨=ëìê=äÉ=ÇÉëëìë=Çì=ê¨ëÉêîçáê
Éí=îáÇÉò=äÛÉ~ìK=oÉÑÉêãÉò=äÉ=ÅçìîÉêÅäÉ=Éí=ÖäáëëÉò=äÉ
Ä~Å=ÇÉ=ê¨Åìé¨ê~íáçå=ÇÉ=äÛÉ~ì=Ç~åë=ë~=éçëáíáçåK
mlrppbwJib=cbojbjbkq=bk=mi^`bK
klqb=W pá=îçìë=ÇáëéçëÉò=ÇÛìåÉ=ÄçìÅÜÉ=ÇÛ¨î~Åì~íáçå
éêçÅÜÉ=Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉI=áä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÛáåëí~ääÉê=äÉ=âáí
ÇÛ¨î~Åì~íáçå=ÇÉ=Ñ~´çå=éÉêã~åÉåíÉ=éçìê=îáÇ~åÖÉê=äÛÉ~ì
~ÅÅìãìä¨É=Ç~åë=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉK=fä=åÛó=~ìê~=~áåëá=éäìë
ÄÉëçáå=ÇÉ=îáÇÉê=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=ÇÛÉ~ìK=qçìíÉë=äÉë
áåÑçêã~íáçåë=ÇÛ~ëëÉãÄä~ÖÉ=Çì=âáí=ëçåí=ÑçìêåáÉë=~îÉÅ
ÅÉäìáJÅáK
PN
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 32
`çåÇÉåëÉìê
fãéçêí~åí=W=`çìéÉò=íçìàçìêë=äÉ=Åçìê~åí=Éí=ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=éêáëÉ=~î~åí=ÇÉ=åÉííçóÉê=äÉ
ÅçåÇÉåëÉìêK
mçìê=ã~áåíÉåáê=äÛÉÑÑáÅ~Åáí¨=Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉI=î¨êáÑáÉò=ê¨Öìäá≠êÉãÉåí=ä~=éêçéêÉí¨=Çì=ÅçåÇÉåëÉìêK
mçìê=êÉíáêÉê=äÉ=ÅçåÇÉåëÉìê
NK=
qáêÉò=ÇçìÅÉãÉåí=äÉ=Ä~ë=ÇÉ=ä~=éä~èìÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=éçìê=ä~=ǨÅêçÅÜÉê=Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉK
i~=ëÉÅíáçå=ëìé¨êáÉìêÉ=éÉìí=ÆíêÉ=∑í¨É=ÇÉ=ëÉë=ÅÜ~êåá≠êÉë=éçìê=éÉêãÉííêÉ=äÉ=êÉíê~áí=íçí~ä
ÇÉ=ä~=éä~èìÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçåK
OK=
qçìêåÉò=äÉë=ÇÉìñ=äÉîáÉêë=ÇÉ=ÄäçÅ~ÖÉ=Ç~åë=äÉ=ëÉåë=Åçåíê~áêÉ=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉ
Éí=êÉíáêÉò=äÉ=ÅçåÇÉåëÉìêK
PK
qáêÉò=äÛÉåëÉãÄäÉ=Çì=ÅçåÇÉåëÉìê=îÉêë=äÛÉñí¨êáÉìêK
QK=
oÉíáêÉò=ÇçìÅÉãÉåí=ä~=éçìëëá≠êÉ=çì=äÉë=éÉäìÅÜÉë=~îÉÅ
ìå=ÅÜáÑÑçåI=éìáë=ä~îÉòJäÉ=Éå=äÉ=íÉå~åí=ëçìë=ìå=êçÄáåÉí
ÇÛÉ~ì=éçìê=èìÉ=äÛÉ~ì=ÅçìäÉ=ÉåíêÉ=äÉë=éä~èìÉë=~Ñáå
ÇÛÉåäÉîÉê=ä~=éçìëëá≠êÉ=çì=äÉë=éÉäìÅÜÉë=¨îÉåíìÉääÉëK
RK=
oÉãÉííÉò=ÅçêêÉÅíÉãÉåí=äÉ=ÅçåÇÉåëÉìê=Éå=éä~ÅÉ=EÉå
ëìáî~åí=ä~=Ñä≠ÅÜÉF=Éå=äÉ=éçìëë~åí=ÑÉêãÉãÉåíK=_äçèìÉò
äÉë=ÇÉìñ=äÉîáÉêë=Éå=éçëáíáçå=Éå=äÉë=íçìêå~åí=Ç~åë=äÉ
ëÉåë=ÇÉë=~áÖìáääÉë=ÇÛìåÉ=ãçåíêÉK
SK=
oÉãÉííÉò=ä~=éä~èìÉ=ÇÉ=éêçíÉÅíáçå=Éå=éä~ÅÉK
p¨äÉÅíáçå=Çì
éêçÖê~ããÉ
i~=ã~ÅÜáåÉ=pÉåëçê=aêó=éêçéçëÉ=ÇáîÉêëÉë=çéíáçåë=ÇÉ
ë¨ÅÜ~ÖÉ=Çì=äáåÖÉ=ê¨éçåÇ~åí=¶=íçìë=äÉë=ÄÉëçáåëK=
kçíÉ=W=fä=ëÉ=éÉìí=èìÉ=äÉ=Å~éíÉìê=åÉ=ǨíÉÅíÉ=é~ë=äÉë
éÉíáíÉë=ÅÜ~êÖÉë=ÇÉ=éÉíáíë=~êíáÅäÉëK=mçìê=äÉë=éÉíáíÉë
ÅÜ~êÖÉë=Éí=äÉë=~êíáÅäÉë=áåÇáîáÇìÉäë=çì=äÉë=íáëëìë=éê¨J
ë¨Åܨë=~ó~åí=ìåÉ=Ñ~áÄäÉ=íÉåÉìê=Éå=ÜìãáÇáí¨I=ìíáäáëÉò=äÉë
éêçÖê~ããÉë=¶=Çìê¨É=ǨíÉêãáå¨ÉK=o¨ÖäÉò=äÉ
PO
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 33
éêçÖê~ããÉ=ÉåíêÉ=PM=Éí=TR=ãáåìíÉë=ëÉäçå=ä~=í~áääÉ=ÇÉ=ä~=ÅÜ~êÖÉ=Éí=äÉ=ÇÉÖê¨=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
îçìäìI=Éí=ë¨äÉÅíáçååÉò=ìåÉ=íÉãé¨ê~íìêÉ=Ü~ìíÉ=çì=Ä~ëëÉ=ëÉäçå=äÉ=íóéÉ=ÇÉ=íáëëìK=
pá=äÉ=Å~éíÉìê=åÉ=ǨíÉÅíÉ=é~ë=äÛ~êíáÅäÉI=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=åÉ=ÑçåÅíáçååÉê~=èìÉ=éÉåÇ~åí=NM
ãáåìíÉë=~î~åí=ÇÉ=ëÉ=ãÉííêÉ=Éå=ãçÇÉ=êÉÑêçáÇáëëÉãÉåíK
pá=ä~=ÅÜ~êÖÉ=Éëí=íêçé=áãéçêí~åíÉ=çì=íêçé=ãçìáää¨ÉI=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ëÉ=ãÉí
~ìíçã~íáèìÉãÉåí=Éå=ãçÇÉ=êÉÑêçáÇáëëÉãÉåí=~éê≠ë=NUR=ãáåìíÉëK
iÉ=í~ÄäÉ~ì=ÅáJ~éê≠ë=ê¨éÉêíçêáÉ=äÉë=éêçÖê~ããÉë=Éí=äÉìêë=ÑçåÅíáçåë=ÅçêêÉëéçåÇ~åíÉëK
mêçÖê~ããÉ
`çãéä≠íÉãÉåí
ëÉÅ
bñíê~=pÉÅ
pÉÅ
mêÆí=¶=oÉé~ëëÉê
i~áåÉ
oÉé~ëë~ÖÉ=ê~éáÇÉ
aÉëÅêáéíáçå
p¨äÉÅíáçååÉò=äÉ=ÇÉÖê¨=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=ëçìÜ~áí¨K
`ÉäìáJÅá=ëÛ¨íÉåÇ=ÇÉ=`çãéä≠íÉãÉåí=ëÉÅ=éçìê=äÉ=äáåÖÉ=ÇÉ=Ä~áå=Éí
äÉë=éÉáÖåçáêëI=¶=pÉÅ=éçìê=äÉë=~êíáÅäÉë=èìá=ëÉêçåí=ê~åÖ¨ë=ë~åë=ÆíêÉ
êÉé~ëë¨ëI=Éí=ÅçãéêÉåÇ=¨Ö~äÉãÉåí=äÉ=éêçÖê~ããÉ=ë¨ÅÜ~åí=äÉ
äáåÖÉ=èìá=ëÉê~=êÉé~ëë¨K
rå=éêçÖê~ããÉ=ǨäáÅ~í=ëé¨Åá~äÉãÉåí=Åꨨ=éçìê=êÉåÇêÉ=äÉë
ä~áå~ÖÉë=éäìë=Ççìñ=~éê≠ë=äÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=¶=äÛ~áêK
`É=ÅóÅäÉ=ǨäáÅ~í=¶=äÛ~áê=ÅÜ~ìÇI=ÇÛìåÉ=Çìê¨É=ÇÉ=NO=ãáåìíÉëI
éÉêãÉí=~ìëëá=ÇÉ=“ê~Ñê~≤ÅÜáêÒ=äÉë=ä~áå~ÖÉë=ê~åÖ¨ë=ÇÉéìáë=ìå
ÅÉêí~áå=íÉãéë=Ç~åë=îçíêÉ=~êãçáêÉK
iÉ=éêçÖê~ããÉ=oÉé~ëë~ÖÉ=ê~éáÇÉ=ÅçãéçêíÉ=ìåÉ=ÑçåÅíáçå
~ëëçìéäáëë~åí=Éí=~åíáÑêçáëëÉãÉåíK=iÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ÅÜ~ìÑÑÉê~=ä~
ÅÜ~êÖÉ=éÉåÇ~åí=V=ãáåìíÉë=Éí=äÉ=êÉÑêçáÇáê~=ÉåëìáíÉ=éÉåÇ~åí=P
ãáåìíÉëI=ÅÉ=èìá=Éëí=é~êíáÅìäá≠êÉãÉåí=ìíáäÉ=éçìê=äÉë=îÆíÉãÉåíë
èìá=çåí=¨í¨=ä~áëë¨ë=éÉåÇ~åí=ìå=ÅÉêí~áå=íÉãéë=~î~åí=äÉ
êÉé~ëë~ÖÉI=Ç~åë=äÉ=ë~Å=¶=äáåÖÉ=é~ê=ÉñÉãéäÉK=iÉë=îÆíÉãÉåíë
éÉìîÉåí=¨Ö~äÉãÉåí=ê~áÇáê=äçêëèìÛáäë=ëçåí=ë¨Åܨë=Éå=éäÉáå=~áê=ëìê
ìåÉ=ÅçêÇÉ=¶=äáåÖÉ=çì=¶=äÛáåí¨êáÉìê=ëìê=ÇÉë=ê~Çá~íÉìêëK=iÉ
éêçÅÉëëìë=ÇÉ=oÉé~ëë~ÖÉ=ê~éáÇÉ=ǨíÉåÇ=äÉë=ÑêçáëëÉãÉåíë=Çì
íáëëì=éçìê=êÉåÇêÉ=äÉ=êÉé~ëë~ÖÉ=éäìë=ê~éáÇÉ=Éí=éäìë=Ñ~ÅáäÉK
NOMD
NOM=ãáåìíÉë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
TRD
TR=ãáåìíÉë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
SMD
SM=ãáåìíÉë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
QRD
QR=ãáåìíÉë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
PMD
PM=ãáåìíÉë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ
a¨Ñêçáëë~ÖÉ
p¨ÅÜ~ÖÉ=ÇÉ=äáåÖÉ=Ç~åë=ÇÉ=äÛ~áê=ÑêçáÇ=éÉåÇ~åí=PM=ãáåìíÉë
PP
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 34
cçåÅíáçååÉãÉåí
NK
lìîêÉò=ä~=éçêíÉ=Éí=ÅÜ~êÖÉò=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ÇÉ=äáåÖÉK=s¨êáÑáÉò=èìÛ~ìÅìå=îÆíÉãÉåí
åÛÉåíê~îÉ=ä~=ÑÉêãÉíìêÉ=ÇÉ=ä~=éçêíÉK
OK
cÉêãÉò=ÇçìÅÉãÉåí=ä~=éçêíÉ=Éå=ä~=éçìëë~åí=äÉåíÉãÉåí=àìëèìÛ¶=ÅÉ=èìÉ=îçìë
ÉåíÉåÇáÉò=ìå=ǨÅäáÅK
PK
^ééìóÉò=ëìê=äÉ=Äçìíçå========éçìê=ãÉííêÉ=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=Éå=ã~êÅÜÉK=iÉ=í¨ãçáå
ëÛ~ääìãÉ=Éí=äÉ=í¨ãçáå=ÇÉ=pq^oq=ÅäáÖåçíÉK
QK
qçìêåÉò=äÉ=ë¨äÉÅíÉìê=ÇÉ=éêçÖê~ããÉ=éçìê=ÅÜçáëáê=äÉ=éêçÖê~ããÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=êÉèìáë
EÅçåëìäíÉò=äÉ=ÖìáÇÉ=ÇÉ=éêçÖê~ãã~íáçåFK
RK
mçìê=ë¨ÅÜÉê=ÇÉë=~êíáÅäÉë=ǨäáÅ~íëI=ëóåíܨíáèìÉë=çì=Éå=~ÅêóäáèìÉI=~ééìóÉò=ëìê=äÉ
Äçìíçå==========éçìê=ÇáãáåìÉê=ä~=íÉãé¨ê~íìêÉK=
iÉ=í¨ãçáå=äìãáåÉìñ=ëáíì¨=~ìJÇÉëëìë=Çì=Äçìíçå=ëÛ~ääìãÉ=äçêëèìÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Éëí=Éå
ãçÇÉ=Ä~ëëÉ=íÉãé¨ê~íìêÉK=mçìê=Ǩë~ÅíáîÉê=ÅÉ=ãçÇÉ=äçêëèìÉ=äÉ=ÅóÅäÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=~
ÅçããÉåŨI=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Ççáí=ÆíêÉ=ê¨áåáíá~äáë¨ÉK
SK
^ééìóÉò=ëìê=äÉ=Äçìíçå============K=iÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=Ǩã~êêÉ=~ìíçã~íáèìÉãÉåí=Éí
äÛáåÇáÅ~íÉìê=pq^oq=êÉëíÉ=~ääìã¨=ÇÉ=Ñ~´çå=ÅçåíáåìÉK
TK
iÛ~ÑÑáÅÜÉìê=`lrkqaltk=EíÉãéçêáë~íÉìêF=áåÇáèìÉ=äÉ=äÛ~î~åÅÉãÉåí=Çì=ë¨ÅÜ~ÖÉ=Éå
íÉêãÉë=ÇÉ=íÉãéë=êÉëí~åíK
UK
pá=îçìë=çìîêÉò=ä~=éçêíÉ=éÉåÇ~åí=äÉ=ÅóÅäÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=éçìê=î¨êáÑáÉê=äÉ=äáåÖÉI=áä=Éëí
å¨ÅÉëë~áêÉ=ÇÛ~ééìóÉê=ëìê=============éçìê=êÉÅçããÉåÅÉê=äÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=ìåÉ=Ñçáë=ä~=éçêíÉ
êÉÑÉêã¨ÉK
VK
içêëèìÉ=äÛáåÇáÅ~íÉìê=NRD=ëÛ~ääìãÉI=ä~=ã~ÅÜáåÉ=ëÉ=ãÉí=Éå=ãçÇÉ=êÉÑêçáÇáëëÉãÉåí=Éí=äÉë
~êíáÅäÉë=ëçåí=ë¨Åܨë=Ç~åë=ÇÉ=äÛ~áê=ÑêçáÇK
NMK
içêëèìÉ=äÉ=éêçÖê~ããÉ=Éëí=íÉêãáå¨I=äÉ=í¨ãçáå=pqlm=ëÛ~ääìãÉK
^ååìä~íáçå=Éí=ê¨áåáíá~äáë~íáçå=Çì
éêçÖê~ããÉ
mçìê=~ååìäÉê=ìå=éêçÖê~ããÉI=~ééìóÉò=ëìê=äÉ=Äçìíçå============éÉåÇ~åí=R=ëÉÅçåÇÉëK
iÛáåÇáÅ~íÉìê=pq^oq=ÅäáÖåçíÉI=ëáÖåáÑá~åí=èìÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=~=¨í¨=ê¨áåáíá~äáë¨ÉK=fä=Éëí=éçëëáÄäÉ=ÇÉ
ãçÇáÑáÉê=äÉ=éêçÖê~ããÉ=Ç~åë=äÉë=NM=ãáåìíÉë=ëìáî~åí=äÉ=Ǩã~êê~ÖÉ=ë~åë=ìíáäáëÉê=ä~=ÑçåÅíáçå
ÇÛ~ååìä~íáçå=Éí=ÇÉ=ê¨áåáíá~äáë~íáçåK
PQ
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 35
kÉííçó~ÖÉ=Éí=ÉåíêÉíáÉå=ÇÉ
êçìíáåÉ
kÉííçó~ÖÉ=Çì=ë≠ÅÜÉJ
äáåÖÉ
●
kÉííçóÉò=äÉ=ÑáäíêÉ=Éí=îáÇÉò=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=ÇÛÉ~ì=~éê≠ë
ÅÜ~èìÉ=ÅóÅäÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉK
●
kÉííçóÉò=äÉ=ÅçåÇÉåëÉìê=¶=áåíÉêî~ääÉë=ê¨ÖìäáÉêëK
●
^éê≠ë=ÅÜ~èìÉ=é¨êáçÇÉ=ÇÛìíáäáë~íáçåI=ÉëëìóÉò
äÛáåí¨êáÉìê=Çì=í~ãÄçìê=Éí=ä~áëëÉò=ä~=éçêíÉ=çìîÉêíÉ
éÉåÇ~åí=ìå=ãçãÉåí=éçìê=èìÛáä=éìáëëÉ=ë¨ÅÜÉê
ÖêßÅÉ=¶=ä~=ÅáêÅìä~íáçå=ÇÛ~áêK
●
bëëìóÉò=äÛÉñí¨êáÉìê=ÇÉ=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Éí=ä~=éçêíÉ=~îÉÅ
ìå=ÅÜáÑÑçå=ÇçìñK
●
kÛìíáäáëÉò=m^p=ÇÉ=í~ãéçåë=çì=ÇÛ~ÖÉåíë=ÇÉ
åÉííçó~ÖÉ=~Äê~ëáÑëK
●
mçìê=ÉãéÆÅÜÉê=èìÉ=ä~=éçêíÉ=åÛ~ÇÜ≠êÉ=çì=èìÉ=äÉë
éÉäìÅÜÉë=åÉ=ëÛ~ÅÅìãìäÉåíI=åÉííçóÉò=ê¨Öìäá≠êÉãÉåí
ä~=ëìêÑ~ÅÉ=áåí¨êáÉìêÉ=Éí=äÉ=àçáåí=ÇÉ=ä~=éçêíÉ=~îÉÅ=ìå
ÅÜáÑÑçå=ÜìãáÇÉK
pé¨ÅáÑáÅ~íáçåë
íÉÅÜåáèìÉë
`~é~Åáí¨=Çì=í~ãÄçìê
NNR=äáíêÉë
`Ü~êÖÉ=ã~ñáã~äÉ
TIR=âÖ
e~ìíÉìê
UR=Åã
i~êÖÉìê
SM=Åã
mêçÑçåÇÉìê
SM=Åã
°íáèìÉííÉ=ÇÛ¨åÉêÖáÉ
`
^qqbkqflk=>
fä=Éëí=éçëëáÄäÉ=èìÉ
äÉ=í~ãÄçìêI=ä~
éçêíÉ=Éí=ä~=ÅÜ~êÖÉ
ëçáÉåí=íê≠ë=ÅÜ~ìÇëK
fjmloq^kq
`çìéÉò=íçìàçìêë=äÉ
Åçìê~åí=Éí
ǨÄê~åÅÜÉò=ä~=ÑáÅÜÉ
ÇÉ=äÛ~äáãÉåí~íáçå
¨äÉÅíêáèìÉ=~î~åí=ÇÉ
åÉííçóÉê=ÅÉí
~éé~êÉáäK
mçìê=äÉë=Ççåå¨Éë
¨äÉÅíêáèìÉëI
îÉìáääÉò=ÅçåëìäíÉê
äÛ¨íáèìÉííÉ=ÇÉë
î~äÉìêë=åçãáå~äÉë
èìá=ëÉ=íêçìîÉ=¶
äÛ~î~åí=ÇÉ=äÛ~êãçáêÉ
Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ
E~îÉÅ=ä~=éçêíÉ
çìîÉêíÉFK
PR
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 36
a¨éáëí~ÖÉ=ÇÉ=é~ååÉë
nìÛÉëíJÅÉ=èìá=éÉìí=ÆíêÉ=¶=äÛçêáÖáåÉ=ÇÉKKK
a¨Ñ~ìíë=èìÉ=îçìë=éçìîÉò=êÉÅíáÑáÉê=îçìëJãÆãÉ
^î~åí=ÇÛ~ééÉäÉê=äÉ=ëÉêîáÅÉ=df^p=éçìê=çÄíÉåáê=ÇÉë=ÅçåëÉáäëI=îÉìáääÉò=ëìáîêÉ=ä~=äáëíÉ=ÇÉë
î¨êáÑáÅ~íáçåë=ÅáJÇÉëëçìëK=iÛáåíÉêîÉåíáçå=ëÉê~=Ñ~Åíìê¨É=ëá=ä~=ã~ÅÜáåÉ=ÑçåÅíáçååÉ
ÅçêêÉÅíÉãÉåí=çì=ëá=ÉääÉ=~=¨í¨=áåëí~ää¨É=çì=ìíáäáë¨É=ÇÉ=ã~åá≠êÉ=áåÅçêêÉÅíÉK=pá=äÉ=éêçÄä≠ãÉ
éÉêëáëíÉ=~äçêë=èìÉ=îçìë=~îÉò=íÉêãáå¨=äÉë=î¨êáÑáÅ~íáçåë=êÉÅçãã~åǨÉëI=îÉìáääÉò=~ééÉäÉê=äÉ
ëÉêîáÅÉ=df^p=èìá=éçìêê~=éÉìíJÆíêÉ=îçìë=~áÇÉê=é~ê=í¨ä¨éÜçåÉK
i~=é¨êáçÇÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=Éëí=íêçé=äçåÖìÉLäÉë=îÆíÉãÉåíë
åÉ=ëçåí=é~ë=ëìÑÑáë~ããÉåí=ëÉÅëÁ
●
●
●
●
●
●
●
^îÉòJîçìë=ë¨äÉÅíáçåå¨=äÉ=íÉãéë=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉLäÉ=éêçÖê~ããÉ=èìá=ÅçåîáÉåí=\
iÉë=îÆíÉãÉåíë=¨í~áÉåíJáäë=íêçé=ãçìáää¨ë=\=iÉë=îÆíÉãÉåíë=~î~áÉåíJáäë=¨í¨
~Ǩèì~íÉãÉåí=Éëëçê¨ë=Éå=ã~ÅÜáåÉ=çì=¶=ä~=ã~áå=\
iÉ=ÑáäíêÉ=ÇçáíJáä=ÆíêÉ=åÉííçó¨=\
c~ìíJáä=åÉííçóÉê=äÉ=ÅçåÇÉåëÉìê=\
iÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ÉëíJáä=ëìêÅÜ~êÖ¨=\
iÉë=Éåíê¨ÉëI=ëçêíáÉë=Éí=ä~=Ä~ëÉ=Çì=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ëçåíJÉääÉë=äáÄêÉë=ÇÛçÄëíêìÅíáçåë=\
^îÉòJîçìë=ë¨äÉÅíáçåå¨=äÉ=Äçìíçå==========~ì=Åçìêë=ÇÛìå=ÅóÅäÉ=éê¨Å¨ÇÉåí=\
iÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=åÉ=ÑçåÅíáçååÉ=é~ëÁ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
iÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ÉëíJáä=Äê~åÅܨ=ëìê=ìåÉ=~äáãÉåí~íáçå=¨äÉÅíêáèìÉ=~Ǩèì~íÉ=\=s¨êáÑáÉò=¶
äÛ~áÇÉ=ÇÛìå=~ìíêÉ=~éé~êÉáäI=é~ê=ÉñÉãéäÉ=ìåÉ=ä~ãéÉ=ÇÉ=ÅÜÉîÉíK
i~=ÑáÅÜÉ=ÉëíJÉääÉ=ÄáÉå=Äê~åÅܨÉ=ëìê=äÛ~äáãÉåí~íáçå=ÇÉ=ëÉÅíÉìê=\
v=~JíJáä=ìåÉ=é~ååÉ=ÇÉ=Åçìê~åí=\
iÉ=ÑìëáÄäÉ=~JíJáä=ë~ìí¨=\
i~=éçêíÉ=ÉëíJÉääÉ=ÄáÉå=ÑÉêã¨É=\
iÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ÉëíJáä=Éå=éçëáíáçå=ÇÉ=ã~êÅÜÉI=~ì=åáîÉ~ì=Çì=Åçìê~åí=ÇÉ=ëÉÅíÉìê=Éí=ÇÉ
ä~=ã~ÅÜáåÉ=\
i~=é¨êáçÇÉ=ÇÉ=ë¨ÅÜ~ÖÉ=çì=äÉ=éêçÖê~ããÉ=~JíJáä=¨í¨=ë¨äÉÅíáçåå¨=\
i~=ã~ÅÜáåÉ=~JíJÉääÉ=¨í¨=êÉãáëÉ=Éå=ã~êÅÜÉ=~éê≠ë=äÛçìîÉêíìêÉ=ÇÉ=ä~=éçêíÉ=\
iÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=ëÛÉëíJáä=~êêÆí¨=é~êÅÉ=èìÉ=äÉ=ê¨ëÉêîçáê=ÇÛÉ~ì=Éëí=éäÉáå=Éí=èìÛáä=Ñ~ìí=äÉ
îáÇÉê=\
iÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=Éëí=Äêìó~åíÁ
●
^êêÆíÉò=äÉ=ë≠ÅÜÉJäáåÖÉ=Éí=Åçåí~ÅíÉò=äÉ=ëÉêîáÅÉ=df^p=éçìê=çÄíÉåáê=ÇÉë=ÅçåëÉáäëK
iÛáåÇáÅ~íÉìê=båíêÉíáÉå=cáäíêÉ=Éëí=~ääìã¨K
●
●
iÉ=ÑáäíêÉ=ÇçáíJáä=ÆíêÉ=åÉííçó¨=\
c~ìíJáä=åÉííçóÉê=äÉ=ÅçåÇÉåëÉìê=\
fåÇáÅ~íÉìê=o¨ëÉêîçáê=mäÉáå=Éëí=Éå=ã~êÅÜÉÁ
●
PS
iÉ=ê¨ëÉêîçáê=ÇÛÉ~ì=ÇçáíJáä=ÆíêÉ=îáǨ=\
40003865Fre.qxd
22/09/2005
11:52
Page 37
pÉêîáÅÉ=ÅäáÉåí≠äÉ
bå=Å~ë=ÇÉ=éêçÄä≠ãÉ=~éê≠ë=~îçáê=ÉÑÑÉÅíì¨=íçìíÉë=äÉë
áåëéÉÅíáçåë=êÉÅçãã~åǨÉëI=îÉìáääÉò=Åçåí~ÅíÉê=äÉ=pÉêîáÅÉK
fä=éçìêê~=îçìë=~áÇÉê=é~ê=í¨ä¨éÜçåÉ=çì=çêÖ~åáëÉê=ä~=îáëáíÉ
ÇÛìå=íÉÅÜåáÅáÉåI=Éå=îÉêíì=ÇÉë=ÅçåÇáíáçåë=ÇÉ=îçíêÉ
Ö~ê~åíáÉK=`ÉéÉåÇ~åíI=îçìë=ëÉêÉò=Ñ~Åíìê¨=Ç~åë=äÛìå=ÇÉë
Å~ë=ëìáî~åíë=W
●
pá=ä~=ã~ÅÜáåÉ=Éëí=Éå=Äçå=¨í~í=ÇÉ=ã~êÅÜÉK
●
pá=ä~=ã~ÅÜáåÉ=åÛ~=é~ë=¨í¨=áåëí~ää¨É=ÅçåÑçêã¨ãÉåí
~ìñ=áåëíêìÅíáçåë=ÇÛáåëí~ää~íáçåK
●
pá=ä~=ã~ÅÜáåÉ=~=¨í¨=ìíáäáë¨É=áåÅçêêÉÅíÉãÉåíK
má≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ
ríáäáëÉò=íçìàçìêë=ÇÉë=éá≠ÅÉë=ÇÉ=êÉÅÜ~åÖÉ=ÇÉ=eççîÉêI
ÇáëéçåáÄäÉë=~ìéê≠ë=Çì=ëÉêîáÅÉ=df^pK
pÉêîáÅÉ=df^p
mçìê=äÉë=ÉåíêÉíáÉåë=Éí=äÉë=ê¨é~ê~íáçåëI=Åçåí~ÅíÉò=îçíêÉ
íÉÅÜåáÅáÉå=äçÅ~ä=Çì=ëÉêîáÅÉ=df^pK
iÉ=ÅçåëíêìÅíÉìê=ǨÅäáåÉ=íçìíÉ=êÉëéçåë~Äáäáí¨=Éå=Å~ë
ÇÛÉêêÉìêë=ÇÛáãéêÉëëáçå=Ç~åë=äÉ=éê¨ëÉåí=ÇçÅìãÉåíK=iÉ
ÅçåëíêìÅíÉìê=ëÉ=ê¨ëÉêîÉ=äÉ=Çêçáí=ÇÛ~ééçêíÉê=äÉë
ãçÇáÑáÅ~íáçåë=å¨ÅÉëë~áêÉë=¶=ëÉë=éêçÇìáíë=ë~åë=Éå=ÅÜ~åÖÉê
äÉë=Å~ê~Åí¨êáëíáèìÉë=ÇÉ=Ä~ëÉK
PT
40003865Finn.qxd
16/12/2005
09:58
Page 38
Johdanto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Pakkaustiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Tuotteen pakkauksen purkaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Turvallisuusohjeet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Asennus . . . . . . . . . . . .
Käyttö . . . . . . . . . . . . .
Pyykki. . . . . . . . . . . . . .
Ympäristönäkökohdat .
GIAS-huolto . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
40
40
40
41
41
Asennus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Sähkövaatimukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Jalkojen säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Poistotuuletus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Valmisteleminen täyttöä varten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Vaatteiden valmistelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Pyykin lajittelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Kuivausohjeet . .
Ei rumpukuivausta: . . .
Energian säästäminen .
Kuivausopas . . . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
46
46
46
46
Toimintopainikkeet ja merkkivalot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Luukku ja suodatin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Luukun avaaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Suodatin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Suodattimen huollon merkkivalo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Vesisäiliö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Poista säiliö seuraavasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kondensaattori. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Irrota kondensaattori seuraavasti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Ohjelman valitseminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
Koneen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Ohjelman peruutus ja nollaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Puhdistus ja säännöllinen huolto
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Kuivaimen puhdistaminen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Tekniset tiedot. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Vianmääritys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Asiakaspalvelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Varaosat. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
GIAS-huolto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
38
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 39
gçÜÇ~åíç
iìÉ=çÜàÉÉí=ÜìçäÉääáëÉëíá=à~=â®óí®=âçåÉíí~=åááÇÉå
ãìâ~áëÉëíáK=q®ëë®=çÜàÉâáêà~ëë~=çå=í®êâÉáí®
íìêî~ääáëí~=â®óíí∏®I=~ëÉååìëí~=à~=Üìçäíç~=âçëâÉîá~
çÜàÉáí~=ëÉâ®=àçáí~âáå=Üó∏Çóääáëá®=îáåââÉà®I=àçáÇÉå
~îìää~=ë~~îìí~í=é~êÜ~~í=íìäçâëÉí=â®óíí®Éëë®ëá
âçåÉíí~K
p®áäóí®=âçåÉÉå=ÇçâìãÉåí~~íáç=íìêî~ääáëÉëë~
é~áâ~ëë~=íìäÉî~~=í~êîÉíí~=í~á=íìäÉîá~=çãáëí~àá~
î~êíÉåK
m~ââ~ìëíáÉÇçí
q~êâ~ëí~I=Éíí®=âçåÉÉå=ãìâ~å~=íçáãáíÉí~~å
ëÉìê~~î~í=çë~íW
●
lÜàÉâáêà~
●
q~âììâçêííá
●
båÉêÖá~äìçâ~å=âÉêíçî~=ãÉêââá
q~êâáëí~I=ÉííÉá
âçåÉ=çäÉ
î~ìêáçáíìåìí
âìäàÉíìâëÉëë~K=gçë
âçåÉ=çå
î~ìêáçáíìåìíI
ëçáí~=î~äãáëí~à~å
df^pJÜìçäíççåK
bÇÉää®=ã~áåáíìå
çÜàÉÉå
åçìÇ~íí~ã~íí~
à®íí®ãáåÉå=îçá
ÜÉáâÉåí®®
ä~áííÉÉå
íìêî~ääáëììíí~K=gçë
âçåÉÉëë~=çå
î®®êáåâ®óí∏ëí®
àçÜíìî~=çåÖÉäã~I
ëááÜÉå=äááííóî®
Üìçäíçâ®óåíá=îçá
çää~=ã~âëìääáåÉåK
qìçííÉÉå=é~ââ~ìâëÉå
éìêâ~ãáåÉå
mìê~=âçåÉ=é~ââ~ìâëÉëí~=âçåÉÉå=äçéìääáëÉå=ëáà~áååáå
ä®ÜÉää®K
NK
iÉáââ~~=é~ââ~ìâëÉå=éçÜà~=à~=óâëá=âìäã~
î~êçî~ëíá=~ìâáK
OK
mçáëí~=éçäóíÉÉåáéìëëá=à~=åçëí~=âìáî~áå
éçäóëíóêÉÉåá~äìëí~äí~K=
e®îáí®=é~ââ~ìëã~íÉêá~~äá=íìêî~ääáëÉëíáK
máÇ®=ëÉ=éçáëë~=ä~ëíÉå=ìäçííìîáäí~I=âçëâ~
ëÉ=îçá=~áÜÉìíí~~=î~~ê~~K
PV
40003865Finn.qxd
16/12/2005
09:59
Page 40
Turvallisuusohjeet
Asennus
●
●
●
●
Tarkasta ennen käyttöä, että tuotteessa ei ole havaittavia vaurioita. Älä
käytä vaurioitunutta tuotetta, vaan ota yhteyttä GIAS-huoltoon.
Älä käytä sovittimia, useita liittimiä tai jatkojohtoja.
Tätä laitetta ei saa asentaa pesu- tai suihkutilaan.
Älä koskaan asenna kuivainta verhoja vasten ja varmista, että tavaroiden
putoaminen tai kerääntyminen laitteen taakse on estetty.
Käyttö
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
VAROITUS Kuivausrummun väärinkäyttö voi aiheuttaa palovaaran.
Tämä kone on tarkoitettu vain kotikäytössä tapahtuvaan tekstiilien ja
vaatteiden kuivaamiseen.
Tätä laitetta tulee käyttää vain suunniteltuun käyttötarkoitukseen, joka
on kuvattu tässä oppaassa. Perehdy asennus- ja käyttöohjeisiin hyvin
ennen laitteen käyttöä.
Älä koske laitteeseen kostein tai märin käsin tai jaloin.
Älä nojaa luukkuun, kun täytät konetta, äläkä nosta tai liikuta konetta
luukusta.
Älä päästä lapsia leikkimään koneella tai sen toimintopainikkeilla.
VAROITUS Älä käytä tuotetta, jos nukkasuodatin ei ole paikallaan tai jos
se on vaurioitunut – nukka saattaa syttyä palamaan.
VAROITUS Kuumien pintojen varoitussymbolilla
merkittyjen pintojen
lämpötila voi kuivausrumpua käytettäessä olla yli 60 °C.
Irrota pistoke pistorasiasta. Irrota pistoke aina ennen koneen
puhdistamista.
Älä jatka koneen käyttöä, jos havaitset sen vialliseksi.
Älä anna pölyn tai nukan kerääntyä lattialle koneen ympärille.
Kuivaimen sisällä oleva rumpu voi olla erittäin kuuma. Älä poista pyykkiä
koneesta, ennen kuin jäähdytysaika on kokonaan loppunut.
Pyykki
●
●
●
●
40
VAROITUS ÄLÄ kuivaa rummussa tekstiilejä, jotka on käsitelty
kuivapesunesteillä.
VAROITUS Vaahtokumimateriaalit voivat tietyissä oloissa lämmitettyinä
syttyä palamaan itsestään. Vaahtomuovi, vaahtokumi ja muut
kumimaiset materiaalit eivät sovellu rumpukuivaukseen. Näistä aineista
valmistettuja tavaroita EI SAA laittaa kuivaimeen.
Varmista aina tuotteen soveltuvuus kuivaukseen tuotteen pesuohjeista.
Vaatteet pitää lingota tai niistä pitää vääntää vesi kunnolla pois, ennen
kuin ne voi asettaa kuivausrumpuun. Vaatteita, joista valuu vettä, EI saa
laittaa kuivaimeen.
40003865Finn.qxd
●
●
●
16/12/2005
10:00
Page 41
Sytyttimiä tai tulitikkuja ei saa jäädä taskuihin. Koneen läheisyydessä EI
SAA KOSKAAN käsitellä palavia nesteitä.
Lasikuitukankaita EI SAA KOSKAAN laittaa koneeseen. Vaatteisiin
joutuneet lasikuidut saattavat aiheuttaa ihoärsytystä.
Kuivaimeen EI SAA laittaa tekstiilejä, jotka on käsitelty paloherkillä
aerosoleilla tai joissa on paloherkkiä puhdistusaineita tai nesteitä, kuten
bensiiniä tai ruokaöljyä.
Ympäristönäkökohdat
●
●
Kaikki pakkausmateriaalit ovat ympäristöystävällisiä, ja ne voidaan
kierrättää. Muista hävittää pakkausmateriaalit ympäristöystävällisellä
tavalla. Paikallisviranomaiset antavat lisätietoja käytössä olevista
hävitystavoista.
Varmista turvallisuus poistaessasi vanhan pesukoneen käytöstä. Irrota
pistoke pistorasiasta, katkaise virtajohto ja hävitä se yhdessä pistokkeen
kanssa. Hajota luukun saranat tai luukun lukko, jotta lapset eivät pysty
sulkemaan itseään koneen sisään.
GIAS-huolto
●
Jotta varmistat koneen jatkuvan turvallisuuden ja tehokkaan toiminnan,
suosittelemme, että kaikki huolto- ja korjaustyöt suorittaa vain GIAShuollon huoltoteknikko.
Euroopan unionin direktiivi 2002/96/EY
Tämä laite on merkitty sähkö- ja elektroniikkalaiteromusta annetun Euroopan
unionin direktiivin 2002/96/EY mukaisesti.
Tämän tuotteen asianmukainen hävittäminen auttaa
estämään mahdolliset kielteiset ympäristö- ja
terveysvaikutukset, joita vääränlainen jätteenkäsittely
voisi muutoin aiheuttaa.
Tuotteeseen merkitty tunnus osoittaa, että tätä
tuotetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan
se tulee toimittaa sähkö- ja elektroniikkalaiteromun
keräyspisteeseen.
Tuote tulee hävittää paikallisten jätehuoltomääräysten
mukaisesti.
Lisätietoja tämän tuotteen käsittelystä, keräämisestä ja
kierrätyksestä saa kunnan ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöstä ja liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Jos laite ei toimi oikein tai jos se lakkaa toimimasta,
sammuta virta ja irrota sähköjohto pistorasiasta. Ota yhteys
GIAS-huoltoon ja kysy neuvoa korjauksesta.
41
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 42
^ëÉååìë
gçë=âçåÉÉëë~=çå
î®®ê®ëí®
~ëÉååìâëÉëí~
àçÜíìî~=çåÖÉäã~I
ëááÜÉå=äááííóî®
Üìçäíçâ®óåíá=îçá
çää~=ã~âëìääáåÉåK
p®Üâ∏î~~íáãìâëÉí
hìáî~ìëêìããìí=íçáãáî~í=OPM=sWå=à®ååáííÉÉää®=
ERM=eòWå=óâëáî~áÜÉFK=s~êãáëí~I=Éíí®=ëó∏íí∏îáêí~éááêáå
ãáíçáíìëîáêí~=çå=î®Üáåí®®å=NS=^K
p®Üâ∏=îçá=çää~=Éêáíí®áå=î~~ê~ääáëí~K
q®ã®=ä~áíÉ=çå=ã~~ÇçáíÉíí~î~K
máëíçê~ëá~å=à~=éáëíçââÉÉå=çå=çäí~î~
ë~ã~åíóóééáëá®K
ûä®=â®óí®=ìëÉáí~=ëçîáííáãá~=í~á=à~íâçàçÜíçà~K
máëíçââÉÉå=éáí®®=çää~=áêêçíÉíí~îáëë~=éáëíçê~ëá~ëí~
ãó∏ë=ä~áííÉÉå=~ëÉååìâëÉå=à®äâÉÉåK
sáêí~àçÜÇçå=àçÜíáãáÉå=î®êáâççÇáí=çî~í=ëÉìê~~î~íW
gçë=ä~áííÉÉå
îáêí~àçÜíç
î~ìêáçáíììI=ëÉ=çå
î~áÜÇÉíí~î~
ÉêáâçáëàçÜíççåI
àçâ~=çå=ë~~í~îáëë~
^fkl^pq^^k
î~ê~çë~é~äîÉäìëí~K
i~áííÉÉå=ë~~
~ëÉåí~~=î~áå
~ãã~ííáí~áíçáåÉå
ÜÉåâáä∏K
páåáåÉå
kbrqo^^if
oìëâÉ~
gûkkfqqbfkbk
sáÜêÉ®=à~=âÉäí~áåÉå
j^^alfqbqqr
`bJãÉêâáåå®ää®=î~êìëíÉííì=ä~áíÉ=çå=brWå
ÇáêÉâíááîáÉå=UVLPPSLbqv=à~=TPLOPLbqv=ëÉâ®=åááÜáå
íÉÜíóàÉå=í~êâáëíìëíÉå=ãìâ~áåÉåK
ûä®=äááí®=âçåÉíí~=ë®Üâ∏îÉêââççå
®ä®â®=âóíâÉ=âçåÉÉëÉÉå=îáêí~~I=ÉååÉå
âìáå=~ëÉååìë=çå=î~äãáëK
lã~å=íìêî~ääáëììíÉëá=í~âá~=âìáî~áå
éáí®®=~ëÉåí~~=çáâÉáåK
gçë=~ëÉååìâëÉëë~=çå=àçí~âáå
Éé®ëÉäî®®I=ëçáí~=é~áâ~ääáëÉÉå=df^pJ
Üìçäíççå=à~=âóëó=çÜàÉáí~K
g~äâçàÉå=ë®®í®ãáåÉå
hìå=âçåÉ=çå=é~áâçáää~~åI=ëÉå=à~ä~í=çå=ë®®ÇÉíí®î®I
àçíí~=âçåÉ=ëÉáëçç=î~~â~ëìçê~ëë~K
p®®Ç®=â~áââá~=åÉäà®®=à~äâ~~=åááåI=Éíí®=âçåÉ=ëÉáëçç
íìâÉî~ëíá=î~~â~ëìçê~ëë~K=
QO
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 43
mçáëíçíììäÉíìë
hìáî~ìëêìããìå=ÜìçåÉÉëë~=çå=çäí~î~=êááíí®î®
íììäÉíìëI=àçâ~=Éëí®®=ãìáí~=éçäííç~áåÉáí~
â®óíí®îáëí®=ä~áííÉáëí~=à~=ãó∏ë=~îçíìäÉëí~=ëóåíóîá®
â~~ëìà~=é®®ëÉã®ëí®=ÜìçåÉÉëÉÉå=ëáääçáåI=âìå
âìáî~ìëêìãéì~=â®óíÉí®®åK
●
mçáëíçáäã~~=Éá=ë~~=àçÜí~~=ÜçêãááåI=àçí~
â®óíÉí®®å=â~~ëì~=í~á=ãìáí~=éçäííç~áåÉáí~
â®óíí®îáÉå=ä~áííÉáÇÉå=é~äçâ~~ëìàÉå=éçáëíççåK
●
q~êâáëí~=ë®®åå∏ääáëÉëíáI=ÉííÉá=áäã~åîáêí~ìë
âìáî~áãÉå=ä®éá=çäÉ=ÉëíóåóíK
●
q~êâáëí~=åìââ~ëìçÇ~íáå=â®óí∏å=à®äâÉÉå=à~
éìÜÇáëí~=ëÉ=í~êîáíí~Éëë~K
●
fäã~åçííçJ=à~=éçáëíç~ìââçà~=Éá=ë~~=íìââá~K
ûä®=íìâá=âçåÉÉå=éçÜà~å=à~=ä~ííá~å=î®äáëí®
íóÜà®®=íáä~~I=àçíí~=î~êãáëí~í=êááíí®î®å
íììäÉíìâëÉåK=hçåÉÉå=ä®ÜÉää®=Éá=ë~~=çää~
ãáí®®å=ÉëíÉáí®=~ääÉ=NO=ããWå=é®®ëë®
âçåÉÉëí~K
●
s~êãáëí~I=Éíí®=âçåÉÉå=í~~âëÉ=Éá=îçá=éìÇçí~
Éáâ®=âÉê®®åíó®=í~î~êçáí~I=âçëâ~=åÉ=îçáî~í
íìââá~=áäã~å=ëáë®®åJ=à~=ìäçëíìäçåK
●
ûiû=hlph^^k ~ëÉåå~=âìáî~~à~~=îÉêÜçà~
î~ëíÉåK
fij^klqql^rhlq
fij^kmlfpql^rhlq
fij^kmlfpql^rhlq=mleg^pp^
QP
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 44
s~äãáëíÉäÉãáåÉå=í®óíí∏®
î~êíÉå
bååÉå=âìáî~ìëêìããìå=Éåëáãã®áëí®=â®óíí∏âÉêí~~W
●
iìÉ=í®ã®=â®óíí∏çÜàÉ=ÜìçäÉääáëÉëíá=ä®éáK
●
mçáëí~=â~áââá=í~î~ê~í=êìããìå=ëáë®äí®K
●
móóÜá=êìããìå=ëáëìëí~=à~=äììââì=âçëíÉ~ää~
â~åâ~~ää~=éçáëí~~âëÉëá=âìäàÉíìâëÉëë~
ãìçÇçëíìåÉÉå=é∏äóåK
s~~ííÉáÇÉå=î~äãáëíÉäì
ûä®=í®óí®=êìãéì~
äáá~å=í®óíÉÉåK
pììêÉí=íÉâëíááäáí
ë~~íí~î~í
â~ëíìÉëë~~å
óäáíí®®
ëììêáãã~å
ë~ääáíìå
í®óíí∏ã®®ê®å=
EÉëáãK
ã~âììéìëëáíI
í®âáíFK
QQ
s~êãáëí~I=Éíí®=âìáî~íí~î~=éóóââá=ëçîÉäíìì
êìãéìâìáî~ìâëÉÉåI=äìâÉã~ää~=àçâ~áëÉå=íÉâëíááäáå
Üçáíçä~ééìàÉå=ëóãÄçäáíK
q~êâáëí~I=Éíí®=â~áââá=Ü~â~ëÉí=çî~í=âááååá=à~=í~ëâìí
çî~í=íóÜàá®K=h®®åå®=î~~ííÉÉí=åìêáå=é®áåK=^ëÉí~
î~~ííÉÉí=êìãéììå=î®äà®ëíá=à~=î~êãáëí~I=Éíí®=åÉ
Éáî®í=âáÉíçìÇì=íçáëááåë~K
båáãã®áëâìáî~ìëé~áåç
●
mììîáää~í=Éåáåí®®å=TIR=âÖ
●
póåíÉÉííáëÉí=Éåáåí®®å=PIR=âÖ
40003865Finn.qxd
22/09/2005
12:55
Page 45
i~àáííÉäÉ=éóóââá
ëÉìê~~î~ëíáW
●
eçáíçä~ééìàÉå=ãìâ~~å
kÉ=çî~í=àçâç=â~ìäìâëÉëë~=í~á=ëáë®ë~ìã~ëë~W
pçîÉäíìì=êìãéìâìáî~ìâëÉÉåK
oìãéìâìáî~ìë=âçêâÉ~ëë~=ä®ãé∏íáä~ëë~K
oìãéìâìáî~ìë=î~áå=~äÜ~áëÉëë~
ä®ãé∏íáä~ëë~K
bá=êìãéìâìáî~ìëí~K
gçë=íÉâëíááäáëë®=Éá=çäÉ=Üçáíçä~ééì~I=çå
çäÉíÉíí~î~I=Éíí®=ëÉ=Éá=ëçîÉääì
êìãéìâìáî~ìâëÉÉåK
●
j®®ê®å=à~=é~âëììÇÉå=éÉêìëíÉÉää~
^áå~=âìå=í®óíí∏ã®®ê®=óäáíí®®=âìáî~áãÉå
â~é~ëáíÉÉíáåI=ä~àáííÉäÉ=î~~ííÉÉí=åááÇÉå
é~âëììÇÉå=ãìâ~~å=EÉëáãK=éóóÜâÉÉí=ÉêáääÉÉå
çÜìáëí~=~äìëî~~ííÉáëí~FK
●
h~åÖ~ëíóóéáå=ãìâ~~å
mììîáää~íLéÉää~î~W=móóÜâÉÉíI=éììîáää~íêáâççíI
äááå~î~~ííÉÉíK
póåíÉÉííáëÉíW=mçäóÉëíÉêáëí~=í~á=éçäó~ãáÇáëí~
î~äãáëíÉíìí=éìëÉêçíI=é~áÇ~íI=Ü~~ä~êáíI=àåÉKI
âìíÉå=ãó∏ë=éììîáää~JâÉáåçâìáíìëÉâçáííÉÉíK
●
hìáî~ìë~ëíÉÉå=ãìâ~~å
i~àáííÉäÉ=íÉâëíááäáí=ëáäáíóëâìáîááåI=â~~ééáâìîááå
àåÉK=gçë=â®ëáííÉäÉí=~êâçà~=íÉâëíááäÉà®I=î~äáíëÉ
~äÜ~áåÉå=âìáî~ìëä®ãé∏íáä~=é~áå~ã~ää~
Jé~áåáâÉíí~K
QR
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 46
hìáî~ìëçÜàÉÉí
qûohbûûW=ûä®
âìáî~~=íÉâëíááäÉà®I
àçíâ~=çå=â®ëáíÉäíó
âìáî~éÉëìåÉëíÉÉä
ä®=í~á=î~äãáëíÉííì
âìãáëí~
Eíìäáé~äçå=í~á
ê®à®ÜÇóâëÉå
î~~ê~FK
sááãÉáëÉå=NR
ãáåììíáå=~áâ~å~
éóóââá®
éó∏êáíÉí®®å
âóäã®ëë®=áäã~ëë~K
bá=êìãéìâìáî~ìëí~W
sáää~î~äãáëíÉÉíI=ëáäââáI=~ê~í=íÉâëíááäáíI=å~áäçåëìâ~íI
~ê~í=âáêàçíìí=íÉâëíááäáíI=ãÉí~ääáâçêáëíÉáëÉí=íÉâëíááäáíI
ms`J=í~á=å~Üâ~âçêáëíÉáëÉí=î~~íÉâ~éé~äÉÉíI
Ü~êàçáíìëâÉåÖ®íI=ÜìçâçáëÉí=íÉâëíááäáí=EÉëáãK
ã~âììéìëëáíF=àåÉK
båÉêÖá~å=ë®®ëí®ãáåÉå
i~áí~=âìáî~ìëêìãéììå=î~áå=ëÉää~áëí~=éóóââá®I=àçëí~
çå=î®®ååÉííó=îÉëá=éçáë=í~á=àçâ~=çå=äáåÖçííìK=jáí®
âìáîÉãé~~=éóóââá=çåI=ëáí®=äóÜóÉãéá=çå
âìáî~ìë~áâ~I=à~=å®áå=ë®®ëíóó=ãó∏ë=ë®Üâ∏®K
mvof=^fk^
●
âìáî~~ã~~å=ëììêáå=ë~ääáííì=ã®®ê®=éóóââá®
âÉêê~ää~I=âçëâ~=ëáääçáå=ë®®ëíóó=~áâ~~=à~=ë®Üâ∏®
●
í~êâáëí~ã~~å=ëìçÇ~ííáãÉå=éìÜí~ìë=ÉååÉå
àçâ~áëí~=âìáî~ìëà~âëç~K
ûiû=hlph^^k
●
óäáí®=ëììêáåí~=ë~ääáííì~=é~áåç㮮ꮮI=âçëâ~
ëáääçáå=íìÜä~~åíìì=~áâ~~=à~=ë®Üâ∏®
●
ä~áí~=âìáî~ìëêìãéììå=îÉíí®=î~äìîá~
íÉâëíááäÉà®I=âçëâ~=ëÉ=îçá=î~ìêáçáíí~~=ä~áíÉíí~K
hìáî~ìëçé~ë
q~ìäìââç=çëçáíí~~=~êîáçáÇìí=âìáî~ìë~à~íI=àçíâ~
êááééìî~í=íÉâëíááäáíóóéáëí®=à~=î~~ííÉáÇÉå
âçëíÉìÇÉëí~K
iûjm£qfi^k
pûûq£
hlohb^
bkfjjûfpJ
qûvqq£
NQMJNSR=ãáå
kloj^^if
qûvqq£
TMJUM=ãáå
s^g^^qûvqq£
pvkqbbqqfpbq
^ie^fkbk
Ó
TMJUM=ãáå
QMJRR=ãáå
^hovvifq
^ie^fkbk
Ó
RMJSR=ãáå
PMÓQM=ãáå
h~åÖ~ëíóóééá
mrrsfii^
QS
RMJSR=ãáå
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 47
qçáãáåíçé~áåáââÉÉí=à~
ãÉêââáî~äçí
qvegbkkû=sbpfJjbohhfs^il
^hovvifqÓpvkqbbqqf
pbqJm^fkfhb
^fh^kûvqq£
E`lrkqaltkF
m^fkfhb
prla^qqfjbk=erliilk
jbohhfs^il
mûûiibÓmlfp
mûûiqûJm^fkfhb
legbij^ks^ifqpfk
lÜà~ìëé~åÉÉäá=à~=ãÉêââáî~äçí
lÜàÉäã~åî~äáíëáå=Ó=s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=çÜàÉäã~K
Úm®®ääÉLmçáë=m®®äí®ÛÓ=é~áåáâÉ=à~=ãÉêââáî~äç
Ó=m~áå~ã~ää~=âóíâÉí=îáêê~å
é®®ääÉI=àçääçáå=ãÉêââáî~äç=ëóííóó
Ó=^äçáí~=î~äáííì=âìáî~ìëçÜàÉäã~=é~áå~ã~ää~===========Jé~áåáâÉíí~K=gçë=Ü~äì~í
éÉêììíí~~=à~=åçää~í~=çÜàÉäã~åI=é~áå~=é~áåáâÉíí~=R=ëÉâìåíá~K
^âêóóäáíÓëóåíÉÉííáëÉíJé~áåáâÉ
Ó=s®ÜÉåå®=ä®ãé∏íáä~~=~êâçà~=íÉâëíááäÉà®
î~êíÉå=é~áå~ã~ää~=é~áåáâÉíí~I=àçääçáå=é~áåáââÉÉå=óä®éìçäÉää~=çäÉî~=ãÉêââáî~äç
ëóííóóK=bååÉå=ä®ãé∏íáä~J~ëÉíìâëÉå=ãììíí~ãáëí~=çÜàÉäã~=çå=åçää~íí~î~K
^äÜ~áåÉå=ä®ãé∏íáä~=Ó=ãÉêââáî~äç=m^i^^K
hçêâÉ~=ä®ãé∏íáä~=Ó=ãÉêââáî~äç=bf=m^i^K
sÉÇÉå=íóÜàÉååóëãÉêââáî~äç
Ó=póííóóI=âìå=îÉëáë®áäá∏=çå=í®óåå®
pìçÇ~ííáãÉå=Üìçääçå=ãÉêââáî~äç
Ó=póííóóI=âìå=ëìçÇ~íáå=éáí®®=éìÜÇáëí~~
^fh^kûvqq£=E`lrkqaltkF=
pq^oq Ó=hìå=âìáî~áãÉÉå=âóíâÉí®®å=îáêí~I=hûvkkfpqvpJãÉêââáî~äç=îáäââììI=à~
âìå=çÜàÉäã~=~äâ~~I=hûvkkfpqvpJãÉêââáî~äç=é~ä~~K
SMD=Ó=jÉêââáî~äç=ëóííóóI=âìå=çÜàÉäã~å=é®®ííóãáëÉÉå=çå=à®äàÉää®=~ääÉ=SM
ãáåììííá~K
NRD=Ó=jÉêââáî~äç=ëóííóóI=âìå=çÜàÉäã~å=é®®ííóãáëÉÉå=çå=à®äàÉää®=~ääÉ=NR
ãáåììííá~K=q®ëë®=âìáî~ìëà~âëçå=î~áÜÉÉëë~=âçåÉ=ëááêíóó=à®®ÜÇóíóëî~áÜÉÉëÉÉåK
pqlm=Ó=jÉêââáî~äç=é~ä~~I=âìå=çÜàÉäã~=çå=é®®ííóåóíK
QT
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 48
iììââì=à~=ëìçÇ~íáå
iììâìå=~î~~ãáåÉå
^î~~=äììââì=â~Üî~ëí~=îÉí®ã®ää®K
hìáî~áå=â®óååáëíóó=ììÇÉääÉÉåI=âìå=ëìäàÉí=äììâìå=à~
é~áå~í=é~áåáâÉíí~==========K
s^olfqrp>
hìå=âìáî~ìëêìãéì=çå=â®óååáëë®I
êìãéì=à~=äììââì=ë~~íí~î~í=çää~
bofqqûfk=hrrjf^K
pìçÇ~íáå
qûohbûûW=máí®®âëÉëá=âìáî~áãÉå=íçáãáåå~å
íÉÜçââ~~å~I=í~êâáëí~=ÉååÉå=àçâ~áëí~
âìáî~ìëà~âëç~I=Éíí®=åìââ~ëìçÇ~íáå=çå=éìÜÇ~ëK
NK
sÉÇ®=ëìçÇ~íáåí~=óä∏ëé®áåK
OK
^î~~=ëìçÇ~íáå=âìî~å=çëçáíí~ã~ää~=í~î~ää~K
PK
mçáëí~=åìââ~=î~êçî~ëíá=éÉÜãÉ®ää®=Ü~êà~ää~=í~á
ëçêãáää~K
QK
k~éë~ìí~=ëìçÇ~íáå=âááååá=à~=~ëÉí~=ëÉ=í~â~áëáå
é~áâçáääÉÉåK
pìçÇ~ííáãÉå=Üìçääçå
ãÉêââáî~äç
ëóííóóI=âìå=ëìçÇ~íáå=éáí®®=éìÜÇáëí~~K
gçë=éóóââá=Éá=âìáî~I=í~êâáëí~I=ÉííÉá=ëìçÇ~íáå=çäÉ
íìâçëë~K=
QU
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 49
sÉëáë®áäá∏
móóâáëí®=âìáî~ìâëÉå=~áâ~å~=éçáëíìåìí=îÉëá
âÉê®®åíóó=âìáî~~à~~å=éçÜà~ää~=çäÉî~~å=ë®áäá∏∏åK
hìå=ë®áäá∏=çå=í®óåå®I=========J=ãÉêââáî~äç=ëóííóó
çÜà~ìëé~åÉÉäáëë~=à~=ë®áäá∏=qûvqvv=íóÜàÉåí®®K
pìçëáííÉäÉããÉ=âìáíÉåâáåI=Éíí®=ë®áäá∏=íóÜàÉååÉí®®å
àçâ~áëÉå=âìáî~ìëà~âëçå=à®äâÉÉåK
erlj^^W=rìÇÉå=âçåÉÉå=ãììí~ã~å
Éåëáãã®áëÉå=à~âëçå=~áâ~å~=âÉê®®åíóó=Üóîáå
î®Ü®å=îÉíí®I=âçëâ~=ëáë®áåÉå=ë®áäá∏=í®óííóó=ÉåëáåK
mçáëí~=ë®áäá∏=ëÉìê~~î~ëíá
NK=
sÉÇ®=~ëíá~=î~êçî~ëíá=âçâçå~~å=ìäçëK=máÇ®
~ëíá~~=âìãã~ää~âáå=â®ÇÉää®K=q®óåå®=çäÉî~
~ëíá~=é~áå~~=åçáå=Q=âÖK=
OK=
^î~~=~ëíá~å=é®®ää®=çäÉî~=â~åëá=à~=íóÜàÉåå®
îÉëáK=i~áí~=â~åëá=âááååá=à~=äáìÛìí~=îÉëáë®áäá∏
í~â~áëáåK=qv£kkû=pûfif£=qrhbs^pqf
m^fh^iibbkK
erlj^^W gçë=âìáî~~à~å=ä®ÜÉää®=çå=îáÉã®êáI
âìáî~~à~~å=âÉê®®åíóåóí=îÉëá=îçáÇ~~å=éçáëí~~
ëìçê~~å=îáÉã®êááå=íóÜàÉååóëäÉíâìå=â~ìíí~K=k®áå
îÉÇÉå=âÉê®áäó~ëíá~~=Éá=í~êîáíëÉ=íóÜàÉåí®®K=h~áââá
~ëÉååìëë~êà~å=~ëÉååìëçÜàÉÉí=ä∏óíóî®í
~ëÉååìëë~êà~å=é~âÉíáëí~K
QV
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 50
hçåÇÉåë~~ííçêá
qûohbûûW=hóíâÉ=îáêí~=~áå~=éçáë=é®®äí®=à~=áêêçí~=îáêí~àçÜíç=éáëíçê~ëá~ëí~I=ÉååÉå
âçåÇÉåë~~ííçêáå=éìÜÇáëíìëí~K
s~êãáëí~~âëÉëá=âìáî~~à~å=íÉÜçââ~~å=íçáãáåå~åI=í~êâáëí~=ë®®åå∏ääáëÉëíáI=Éíí®
âçåÇÉåë~~ííçêá=çå=éìÜÇ~ëK
fêêçí~=âçåÇÉåë~~ííçêá=ëÉìê~~î~ëíá
NK=
OK=
sÉÇ®=î~êçî~ëíá=à~äâ~äáëí~å=~ä~çë~ëí~I=àçíí~=ëÉ=äçâë~Üí~~=áêíá=âìáî~ìëêìããìëí~K
vä®çë~å=îçá=ëÉå=à®äâÉÉå=åçëí~~=éçáë=ë~ê~åçáäí~=à~=à~äâ~äáëí~å=ë~~=âçâçå~~å
éçáëíÉííì~K
h®®åå®=â~Üí~=äìâáíìëîáéì~=î~ëí~é®áî®®å=à~=îÉÇ®=âçåÇÉåë~~ííçêá=ìäçëK
PK
QK=
RK=
SK=
sÉÇ®=âçåÇÉåë~~ííçêáóâëáââ∏=ìäçëK
mçáëí~=î~êçî~ëíá=â~áââá=é∏äó=à~=åìââ~=â~åâ~~ää~I
ÜììÜíÉäÉ=ëáííÉå=óâëáââ∏®=àìçâëÉî~ää~=îÉÇÉää®=à~
~ëÉí~=ëÉ=ëáíÉåI=Éíí®=îÉëá=îáêí~~=äáëíçàÉå=î®äáëí®=à~
éçáëí~~=é∏äóå=à~=åìâ~åK
^ëÉí~=âçåÇÉåë~~ííçêá=í~â~áëáå=î~êãáëí~ÉåI=Éíí®
ëÉ=íìäÉÉ=çáâÉáå=é®áå=EåìçäÉå=çëçáíí~ã~=ëììåí~FI
à~=é~áå~=ëÉ=íìâÉî~ëíá=é~áâ~ääÉÉåK=iìâáíëÉ=â~âëá
îáéì~=â®®åí®ã®ää®=åááí®=ãó∏í®é®áî®®åK
i~áí~=à~äâ~äáëí~=í~â~áëáå=é~áâçáääÉÉåK
lÜàÉäã~å
î~äáíëÉãáåÉå
q®ã®=ëÉåëçêáâìáî~ìëâçåÉ=í~êàç~~=ãçåá~
éóóâáåâìáî~ìëî~áÜíçÉÜíçà~=â~áââááå=í~êéÉáëááåK=
eìçã~~W pÉåëçêá=Éá=î®äíí®ã®íí®=íìååáëí~=çáâÉáå
î~à~~í~=í®óíí∏®I=àçëë~=çå=éáÉåá®=íÉâëíááäÉà®K=h®óí®
~à~ëíÉííìà~=çÜàÉäãá~=î~à~áääÉ=í®óí∏áääÉ=à~=éáÉåáääÉI
ÉêáääáëáääÉ=î~~íÉâ~éé~äÉáääÉ=í~á=Éëáâìáî~íìáääÉ
â~åâ~áääÉI=àçáÇÉå=âçëíÉìëéáíçáëììë=çå=~äÜ~áåÉåK
RM
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 51
^ëÉí~=çÜàÉäã~=PMÓTR=ãáåììíáå=î®äáääÉ=í®óíí∏~ëíÉÉå=à~=î~~Çáíí~î~å=âìáîììÇÉå
ãìâ~~å=à~=î~äáíëÉ=âçêâÉ~=í~á=~äÜ~áåÉå=ä®ãé∏íáä~=â~åÖ~ëíóóéáå=ãìâ~~åK=
gçë=ëÉåëçêá=Éá=íìååáëí~=íÉâëíááäá®I=âìáî~áå=â®ó=î~áå=NM=ãáåììííá~I=ÉååÉå=âìáå=ëÉ
ëááêíóó=à®®ÜÇóíóëî~áÜÉÉëÉÉåK
gçë=éóóââá®=çå=äááâ~~=í~á=àçë=ëÉ=çå=äáá~å=ã®êâ®®I=âìáî~áå=ëááêíóó=~ìíçã~~ííáëÉëíá
à®®ÜÇóíóëî~áÜÉÉëÉÉå=NUR=ãáåììíáå=âìäìííì~K
pÉìê~~î~ëë~=í~ìäìâçëë~=äìÉíÉää~~å=Éêá=çÜàÉäã~í=à~=âìî~í~~å=åááÇÉå=íçáãáåí~~K
lÜàÉäã~
hìî~ìë
hìáî~
s~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=âìáîììë~ëíÉK
s~áÜíçÉÜíçáå~=çî~í=âìáî~=EâóäéóéóóÜâÉÉí=à~=Jí~âáíFI
â~~ééáâìáî~=Eëáäáíí®ã®íí®=â~~ééááå=ä~áíÉíí~î~í=íÉâëíááäáíF
ëÉâ®=ëáäáíÉíí®î®®=éóóââá®=î~êíÉå=çäÉî~=çÜàÉäã~K
bêáíí®áå=âìáî~
h~~ééáâìáî~
páäáíóëâìáî~
sáää~
bëáëáäáíóë
sáää~íÉâëíááäÉáääÉ=í~êâçáíÉííì=ÜÉää®î~ê~áåÉå=çÜàÉäã~I=àçâ~
íÉâÉÉ=åááëí®=éÉÜãÉ®ãéá®=áäã~âìáî~ìâëÉå=à®äâÉÉåK
q®í®=NO=ãáåììíáå=ãáíí~áëí~=ÜÉää®î~ê~áëí~
ä®ããáåáäã~çÜàÉäã~~=îçá=â®óíí®®=ãó∏ë=îáää~î~~ííÉáÇÉå
íììäÉíí~ãáëÉÉå=éáíâ®~áâ~áëÉå=ë®áäóíóâëÉå=à®äâÉÉåK
bëáëáäáíóëçÜàÉäã~=ëáë®äí®®=êóééóà®=ÉÜâ®áëÉî®å=â®ëáííÉäóåK
hìáî~áå=ä®ããáíí®®=éóóââá®=V=ãáåììíáå=~à~åI=ãáåâ®
à®äâÉÉå=à®®ÜÇóíóë=âÉëí®®=P=ãáåììííá~K=qçáãáåíç=íÉâÉÉ
ÉêáíóáëÉå=Üóî®®=î~~íÉâ~éé~äÉáääÉI=àçíâ~=ë~~íÉí~~å=à®íí®®
çÇçíí~ã~~å=ëáäáíóëí®=àçâëáâáå=~áâ~~I=ÉëáãÉêâáâëá
äááå~î~~íÉâçêááåK=s~~íÉâ~éé~äÉÉí=îçáî~í=ãó∏ë=ãììííì~
âçîáâëáI=àçë=åááí®=âìáî~í~~å=ìäâçå~=éóóââáå~êìää~=í~á
ëáë®ää®=é~ííÉêáää~K=bëáëáäáíóëéêçëÉëëá=çáâçç=â~åâ~~å
êóééóà®=ëÉâ®=åçéÉìíí~~=à~=ÜÉäéçíí~~=ëáäáíóëí®K
NOMD
NOM=ãáåììíáå=âìáî~ìë
TRD
TR=ãáåììíáå=âìáî~ìë
SMD
SM=ãáåììíáå=âìáî~ìë
QRD
QR=ãáåììíáå=âìáî~ìë
PMD
PM=ãáåììíáå=âìáî~ìë
qììäÉíìë
móóâáå=êìãéìâìáî~ìë=îááäÉ®ää®=áäã~ää~=PM=ãáåììíáå=~à~å
RN
40003865Finn.qxd
22/09/2005
12:56
Page 52
hçåÉÉå=â®óíí∏
NK
^î~~=äììââì=à~=ä~áí~=éóóâáí=êìãéììåK=s~êãáëí~I=ÉííÉáî®í=î~~íÉâ~éé~äÉÉí
Éëí®=äììâìå=ëìäâÉìíìãáëí~K
OK
pìäàÉ=äììââì=î~êçî~ëíá=é~áå~ã~ää~=ëáí®=Üáí~~ëíáI=âìååÉë=âììäÉí=äììâìå
äçâë~Üí~î~å=âááååáK
PK
m~áå~=======Jé~áåáâÉíí~I=àçë=Ü~äì~í=âóíâÉ®=âìáî~áãÉå=îáêê~å=é®®ääÉK
jÉêââáî~äç=ëóííóóI=à~=hûvkkfpqvpJãÉêââáî~äç=îáäââììK
QK
h®®åå®=çÜàÉäã~î~äáíëáãÉå=åìééá~=à~=î~äáíëÉ=Ü~äì~ã~ëá=âìáî~ìëçÜàÉäã~
EâëK=çÜàÉäã~çé~ëFK
RK
gçë=âìáî~~í=ëóåíÉÉííáëá®I=~âêóóäÉà®=ëáë®äí®îá®=í~á=~êâçà~=íÉâëíááäÉà®I=~äÉåå~
ä®ãé∏íáä~~=é~áå~ã~ää~=========Jé~áåáâÉíí~K=m~áåáââÉÉå=óä®éìçäÉää~=çäÉî~
ãÉêââáî~äç=ëóííóóI=âìå=âçåÉ=çå=~ëÉíÉííì=~äÜ~áëÉÉå=ä®ãé∏íáä~~åK=hìå
âìáî~ìëçÜàÉäã~=çå=â®óååáëíóåóíI=~äÜ~áëÉå=ä®ãé∏íáä~å=~ëÉíìë=îçáÇ~~å
éçáëí~~=î~áå=âÉëâÉóíí®ã®ää®=çÜàÉäã~K
SK
m~áå~===========Jé~áåáâÉíí~K=hìáî~áå=â®óååáëíóó=~ìíçã~~ííáëÉëíáI=à~
hûvkkfpqvpJãÉêââáî~äç=é~ä~~=à~íâìî~ëíáK
TK
hìáî~ìâëÉå=ÉíÉåÉãáåÉå=Éäá=à®äàÉää®=çäÉî~=~áâ~=â®ó=áäãá=gûigbiiû=libs^k
^g^k=å®óí∏ëí®K
UK
gçë=äììââì=~î~í~~å=çÜàÉäã~å=~áâ~å~=éóóâáå=í~êâ~ëí~ãáëÉâëáI=çå=âìáî~ìë
~äçáíÉíí~î~=ììÇÉääÉÉå=é~áå~ã~ää~=äììâìå=ëìäâÉãáëÉå=à®äâÉÉå
Jé~áåáâÉíí~K
VK
hìå=ãÉêââáî~äç=NRD=ëóííóóI=âçåÉ=ëááêíóó=à®®ÜÇóíóëî~áÜÉÉëÉÉåI=àçëë~=éóóââá
à®®ÜÇóíÉí®®å=éó∏êáíí®ã®ää®=ëáí®=âóäã®ëë®=áäã~ëë~K
NMK
hìå=çÜàÉäã~=çå=é®®ííóåóíI=ilmmrJãÉêââáî~äç=ëóííóóK
lÜàÉäã~å=éÉêììíìë=à~=åçää~ìë
mÉêììí~=çÜàÉäã~=é~áå~ã~ää~===========Jé~áåáâÉíí~=R=ëÉâìååáå=~à~åK=hìå=âçåÉ=çå
åçää~ííìI=ëÉ=îáäâìíí~~=hûvkkfpqvpJãÉêââáî~äç~K=lÜàÉäã~~=îçá=ãììíí~~=NM
Éåëáãã®áëÉå=ãáåììíáå=~áâ~å~=â®óíí®ã®íí®=éÉêììíìëJ=à~=åçää~ìëíçáãáåíç~K
RO
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 53
mìÜÇáëíìë=à~=ë®®åå∏ääáåÉå
Üìçäíç
hìáî~áãÉå
éìÜÇáëí~ãáåÉå
●
mìÜÇáëí~=ëìçÇ~íáå=à~=íóÜàÉåå®=îÉëáë®áäá∏
àçâ~áëÉå=âìáî~ìëà~âëçå=à®äâÉÉåK
●
mìÜÇáëí~=âçåÇÉåë~~ííçêá=ë®®åå∏ääáëÉëíáK
●
móóÜá=àçâ~áëÉå=â®óíí∏âÉêê~å=à®äâÉÉå=êìããìå
ëáë®éìçäá=à~=à®í®=äììââì=~ìâá=ÜÉíâÉâëá=~áâ~~I
àçíí~=áäã~=é®®ëÉÉ=âáÉêí®ã®®å=à~
âìáî~íí~ã~~å=êìãéì~K
●
móóÜá=âçåÉÉå=ìäâçéìçäá=à~=äììââì=éÉÜãÉ®ää®
â~åâ~~ää~K
●
ûiû=â®óí®=Ü~åâ~~îá~=ëáÉåá®=í~á
éìÜÇáëíìë~áåÉáí~K
●
mìÜÇáëí~=äììâìå=ëáë®éìçäá=à~=íááîáëíÉ
ë®®åå∏ääáëÉëíá=âçëíÉ~ää~=â~åâ~~ää~=äììâìå
í~âÉêíìãáëÉå=à~=åìâ~å=âÉêíóãáëÉå
Éëí®ãáëÉâëáK
qÉâåáëÉí=íáÉÇçí
oìããìå=íáä~îììë
NNR=äáíê~~
båáãã®áëîÉíçáëììë
TIR=âÖ
hçêâÉìë
UR=Åã
iÉîÉóë
SM=Åã
póîóóë
SM=Åã
båÉêÖá~äìçââ~
`
s^olfqrp>
oìãéìI=äììââì=à~
éóóââá=ë~~íí~î~í
çää~=Éêáíí®áå
âììãá~K
qûohbûû
hóíâÉ=~áå~=îáêí~
éçáë=é®®äí®=à~
áêêçí~=éáëíçâÉ
éáëíçê~ëá~ëí~I
ÉååÉå=âìáå
éìÜÇáëí~í
ä~áíÉíí~K
h~íëç
ë®Üâ∏íáÉÇçí
íÉÜçâáäîÉëí®
âìáî~áãÉå
Éíìâ~ååÉëí~
Eäììââì=~ìâáFK
RP
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 54
sá~åã®®êáíóë
jáâ®=çå=îáâ~å~KKK
sá~íI=àçíâ~=îçáí=âçêà~í~=áíëÉ
bååÉå=âìáå=çí~í=óÜíÉóíí®=df^pJÜìçäíççåI=ëìçêáí~=ëÉìê~~î~í=í~êâáëíìâëÉíK=qó∏ëí®
îÉäçáíÉí~~åI=àçë=âçåÉ=íçáãáá=âìååçää~I=ëÉ=çå=~ëÉååÉííì=î®®êáå=í~á=àçë=ëáí®=çå
â®óíÉííó=çÜàÉáÇÉå=î~ëí~áëÉëíáK=gçë=çåÖÉäã~=Éá=ê~íâÉ~=ëìçëáíÉäíìàÉå=í~êâáëíìëíÉå
à®äâÉÉåI=ëçáí~=df^pJÜìçäíççåK=páÉäí®=îçá=ë~~Ç~=éìÜÉäáãáíëÉ=~éì~=çåÖÉäã~å
ê~íâ~áëÉãáëÉÉåK
hìáî~ìë~áâ~=çå=äáá~å=éáíâ®Lî~~ííÉÉí=Éáî®í=çäÉ=í~êéÉÉâëá
âìáîá~Á
●
●
●
●
●
●
●
läÉíâç=î~äáååìí=çáâÉ~å=âìáî~ìë~à~åLçÜàÉäã~å\
läáî~íâç=î~~ííÉÉí=äáá~å=ã®êâá®\=s®®ååÉííááåâ∏=îÉëá=âìååçää~=éçáë
î~~ííÉáëí~=í~á=äáåÖçííááåâç=åÉ\
q~êîáíëÉÉâç=ëìçÇ~íáå=éìÜÇáëíìëí~\
q~êîáíëÉÉâç=âçåÇÉåë~~ííçêá=éìÜÇáëíìëí~\
låâç=âìáî~áãÉëë~=äááâ~~=î~~ííÉáí~\
låâç=áäã~åçííçJ=à~=éçáëíç~ìâçáëë~=í~á=âìáî~~à~å=éçÜà~ëë~=ÉëíÉáí®\
låâç=========Jî~áÜíçÉÜíç=î~äáííìå~=ÉÇÉääáëÉå=âìáî~ìëà~âëçå=éÉêìëíÉÉää~\
hìáî~áå=Éá=â®óååáëíóÁ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
qçáãááâç=îáêê~åëó∏íí∏=âìáî~áãÉÉå\=hçâÉáäÉ=éáëíçê~ëá~å=íçáãáîììë=íçáëÉää~
ë®Üâ∏âçàÉÉää~I=âìíÉå=ä~ãéìää~K
låâç=éáëíçâÉ=çáâÉáå=âóíâÉííó=éáëíçê~ëá~~å\
låâç=ë®Üâ∏â~íâçë\
låâç=ëìä~âÉ=é~ä~åìí\
låâç=äììââì=âçâçå~~å=ëìäàÉííì\
låâç=âìáî~áå=âóíâÉííó=é®®ääÉ=ëÉâ®=îáêê~åëó∏í∏ëí®=Éíí®=âçåÉÉëí~\
låâç=âìáî~ìë~áâ~=í~á=çÜàÉäã~=î~äáííì\
låâç=âçåÉ=âóíâÉííó=ììÇÉëí~~å=é®®ääÉI=ëÉå=à®äâÉÉåI=âìå=äììââì=~î~ííááå\
låâç=âìáî~~à~å=íçáãáåí~=éóë®ÜíóåóíI=âçëâ~=îÉëá~ëíá~=çå=í®óåå®=à~=ëÉ=éáí®®
íóÜàÉåí®®\
hìáî~áå=çå=ãÉäìáë~Á
●
p~ããìí~=âìáî~áãÉå=îáêí~=à~=âóëó=çÜàÉáí~=df^pJÜìçääçëí~K
pìçÇ~ííáãÉå=Üìçääçå=ãÉêââáî~äç=é~ä~~Á
●
●
q~êîáíëÉÉâç=ëìçÇ~íáå=éìÜÇáëíìëí~\
q~êîáíëÉÉâç=âçåÇÉåë~~ííçêá=éìÜÇáëíìëí~\
ÚqóÜàÉåå®=îÉëáÛ=ÓãÉêââáî~äç=é~ä~~Á
●
RQ
q~êîáíëÉÉâç=îÉëáë®áäá∏=íóÜàÉåí®®\
40003865Finn.qxd
22/09/2005
11:44
Page 55
^ëá~â~ëé~äîÉäì
gçë=âìáî~áãÉëë~=çå=îáÉä®âáå=çåÖÉäã~I=î~áââ~=çäÉí
ëìçêáíí~åìí=â~áââá=ëìçëáííÉäÉã~ããÉ=í~êâáëíìâëÉíI
ëçáí~=df^pJÜìçäíççå=à~=âóëó=äáë®çÜàÉáí~K=eÉ
ë~~íí~î~í=éóëíó®=ëÉäîáíí®ã®®å=çåÖÉäã~å
éìÜÉäáãáíëÉI=í~á=ëáííÉå=ÜÉ=à®êàÉëí®î®í=ëçéáî~å=~à~åI
àçääçáå=ÜìçäíçíÉâåáââç=Üçáí~~=~ëá~å=í~âììÉÜíçàÉå
ãìâ~áëÉëíáK=i~ëâìíìë=ÜçáÇÉí~~å=âìáíÉåâáå
åçêã~~äáëíáI=àçë=àçâì=ëÉìê~~îáëí~=âçÜÇáëí~=é®íÉÉ
ëáåìå=âçåÉÉëÉÉëáW
●
hçåÉÉå=íçÇÉí~~å=çäÉî~å=íçáãáåí~âìååçëë~K
●
hçåÉíí~=Éá=çäÉ=~ëÉååÉííì=~ëÉååìëçÜàÉáÇÉå
ãìâ~áëÉëíáK
●
hçåÉíí~=çå=â®óíÉííó=î®®êáåK
s~ê~çë~í
h®óí®=~áå~=~äâìéÉê®áëá®=î~ê~çëá~I=àçáí~=ë~~
ëìçê~~å=df^pJÜìçääçëí~K
df^pJÜìçäíç
gçë=âçåÉ=í~êîáíëÉÉ=Üìçäíç~=í~á=âçêà~ìëí~I=ëçáí~
é~áâ~ääáëÉå=df^pJÜìçääçå=ÜìçäíçíÉâåáâçääÉK
s~äãáëí~à~=âáÉäí®óíóó=çíí~ã~ëí~=î~ëíììí~=í®ëë®
â®óíí∏çÜàÉÉëë~=ã~ÜÇçääáëÉëíá=Éëááåíóîáëí®
â~áâÉåä~áëáëí~=é~áåçîáêÜÉáëí®K=s~äãáëí~à~=ãó∏ë
éáÇ®íí®®=áíëÉää®®å=çáâÉìÇÉå=íÉÜÇ®=~ëá~~åâììäìîá~
ãììíçâëá~=íìçííÉáëááåë~=ãììíí~ã~íí~=âìáíÉåâ~~å
åááÇÉå=éÉêìëçãáå~áëììâëá~K
RR
40003865Norw.qxd
16/12/2005
10:51
Page 56
Innledning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Leveringsinformasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Pakke ut produktet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sikkerhetspåminnelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Installasjon. . . . . . . . .
Bruk . . . . . . . . . . . . . .
Tøyet . . . . . . . . . . . . .
Miljømessige hensyn .
GIAS Service. . . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
58
58
58
59
59
Installasjon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Elektriske krav . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Justere føttene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Ventilasjon. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Gjøre klart tøyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Sjekk av tøyet før tørking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Sortering av tøyet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Tørkeråd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ikke bruk tørketrommel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Energisparing . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Tørkeguide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Kontrollpanel og indikatorlamper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Dør og filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Åpne døren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Filter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Indikator for filtervedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Vannbeholder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Slik fjerner du beholderen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kondensator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Slik fjerner du kondensatoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Velge program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Drift . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Avbryte og nullstille programmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Rengjøring og rutinemessig vedlikehold . . . . . . . . . . . . . . . 71
Rengjøring av tørketrommelen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Tekniske spesifikasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Feilsøking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Kundeservice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Reservedeler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
GIAS Service. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
56
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 57
fååäÉÇåáåÖ
sÉååäáÖëí=äÉë=çÖ=Ñ›äÖ=ÇáëëÉ=áåëíêìâëàçåÉåÉ=å›óÉ
çÖ=Äêìâ=ã~ëâáåÉå=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=ÇÉãK=aÉííÉ=ÜÉÑíÉí
Öáê=ÇÉÖ=îáâíáÖÉ=êÉíåáåÖëäáåàÉê=Ñçê=ëáââÉê=ÄêìâI
áåëí~ää~ëàçåI=îÉÇäáâÉÜçäÇ=ë~ãí=åçÉå=ê™Ç=Ñçê=™=Ñ™
çéíáã~äÉ=êÉëìäí~íÉê=å™ê=Çì=ÄêìâÉê=ã~ëâáåÉåK
lééÄÉî~ê=~ää=ÇçâìãÉåí~ëàçå=é™=Éí=íêóÖí=ëíÉÇ=ëçã
êÉÑÉê~åëÉ=ÉääÉê=Ñçê=ÉîÉåíìÉääÉ=ÑêÉãíáÇáÖÉ=ÉáÉêÉ
hçåíêçääÉê=~í=ÇÉí
áââÉ=Ü~ê=çééëí™íí
ëâ~ÇÉê=é™
ã~ëâáåÉå=ìåÇÉê
íê~åëéçêíK=eîáë
ÇÉí=Ü~ê=ëâàÉÇÇI=í~
âçåí~âí=ãÉÇ
df^p=Ñçê=ëÉêîáÅÉK
iÉîÉêáåÖëáåÑçêã~ëàçå
sÉååäáÖëí=âçåíêçääÉê=~í=Ñ›äÖÉåÇÉ=~êíáâäÉê=ÑìäÖíÉ
ãÉÇ=ã~ëâáåÉå=îÉÇ=äÉîÉêáåÖW
●
fåëíêìâëàçåëÄçâ
●
d~ê~åíáâçêí
●
båÉêÖáãÉêâÉ
eîáë=çîÉåëí™ÉåÇÉ
~Çî~êëÉä=áââÉ
Ñ›äÖÉëI=â~å=ÇÉí
ëÉííÉ=ã~ëâáåÉåë
ëáââÉêÜÉí=á=Ñ~êÉK
aÉí=â~å=Ääá=âêÉîÇ
ÄÉí~äáåÖ=Ñçê
ëÉêîáÅÉ=Üîáë
éêçÄäÉãÉí=ãÉÇ
ã~ëâáåÉå=ëâóäÇÉë
ÑÉáä=ÄêìâK
m~ââÉ=ìí=éêçÇìâíÉí
m~ââ=ìí=ã~ëâáåÉå=á=å‹êÜÉíÉå=~î=ÇÉí=ëíÉÇÉí=ÇÉê
ÇÉå=ëâ~ä=éä~ëëÉêÉëK
NK
pâà‹ê=ÑçêëáâíáÖ=êìåÇí=ÄìååÉå=~î=ÉãÄ~ää~ëàÉå
çÖ=çéé=ä~åÖë=ÇÉí=ÉåÉ=Üà›êåÉíK
OK
càÉêå=éä~ëíçãëä~ÖÉí=çÖ=ä›Ñí=í›êâÉíêçããÉäÉå
ìí=~î=éçäóëíóêÉåìåÇÉêä~ÖÉíK
aÉéçåÉê=ÉãÄ~ää~ëàÉå=Ñçêëî~êäáÖK=p›êÖ
Ñçê=~í=ÇÉå=Éê=ìíáäÖàÉåÖÉäáÖ=Ñçê=Ä~êåI
ÉííÉêëçã=ÇÉå=â~å=î‹êÉ=Éå=ãìäáÖ
Ñ~êÉâáäÇÉK
RT
40003865Norw.qxd
16/12/2005
10:51
Page 58
Sikkerhetspåminnelser
Installasjon
●
●
●
●
Kontroller at produktet ikke har synlige tegn til skader før bruk. Ikke
bruk produktet ved tegn til skader. Kontakt GIAS Service.
Ikke bruk adaptere, flere kontakter og/eller forlengelsesledninger.
Denne maskinen bør ikke installeres på et baderom eller dusjrom.
Installer aldri tørketrommelen slik at den er i kontakt med forheng eller
gardiner, og kontroller at ting ikke kan falle ned eller samle seg bak
maskinen.
Bruk
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ADVARSEL! Feil bruk av en tørketrommel kan føre til brannfare.
Denne maskinen er kun beregnet på bruk i hjemmet, dvs. til å tørke
husholdningstekstiler og klær.
Denne maskinen skal bare brukes til dens opprinnelige formål slik det er
beskrevet i denne håndboken. Sørg for at du har forstått instruksjonene
for installasjon og bruk før du tar i bruk maskinen.
Ikke berør maskinen hvis du er våt eller fuktig på hender eller føtter.
Ikke len deg på døren når du fyller maskinen med tøy, og bruk heller
ikke døren til å løfte eller flytte maskinen.
Ikke la barn leke med maskinen eller dens kontroller.
ADVARSEL! Ikke bruk produktet hvis lofilteret ikke er på plass eller er
skadet; det kan føre til at loen antennes.
ADVARSEL! På steder der symbolet for varm overflate vises
, kan
temperaturen stige til over 60 ºC under bruken av tørketrommelen.
Ta ut støpselet fra stikkontakten for strømtilførsel. Ta alltid ut støpselet
før rengjøring av enheten.
Avslutt bruken av maskinen hvis det virker som den har defekter.
Tøytrevler og lo må ikke få samle seg på gulvet rundt eller under maskinen.
Trommelen inne i maskinen kan bli svært varm. La alltid tørketrommelen
fullføre avkjølingsperioden før du tar ut tøyet.
Tøyet
●
●
●
●
58
ADVARSEL! IKKE legg tøy som har blitt behandlet med tørrensemidler, i
tørketrommelen.
ADVARSEL! Skumgummimateriale kan, under visse omstendigheter,
antennes av seg selv når det blir oppvarmet. Skumplast, skumgummi og
gummilignende materialer er ikke egnet for tørking i tørketrommel.
Artikler som er laget av slikt materiale, MÅ IKKE legges i tørketrommelen.
Se alltid vaskeetikettene for informasjon om tøyet er egnet for tørking i
tørketrommel.
Tøyet bør sentrifugeres eller vris grundig før det plasseres i
tørketrommelen. Tøy som er dryppvått, bør IKKE legges i tørketrommelen.
40003865Norw.qxd
●
●
●
16/12/2005
10:52
Page 59
Lightere og fyrstikker må ikke bli liggende i lommer på klærne som skal
tørkes, og bruk ALDRI brennbare væsker i nærheten av maskinen.
Glassfiberstoff må ALDRI legges i tørketrommelen. Det kan oppstå
hudirritasjoner hvis andre tekstiler blir forurenset med glassfibrer.
Tøy som er behandlet eller forurenset med brennbare rensesprayer- eller
væsker som bensin, matolje eller aerosolsprayer, MÅ IKKE tørkes i denne
maskinen.
Miljømessige hensyn
●
●
All emballasje som er brukt til maskinen, er miljøvennlig og gjenvinnbar.
Vennligst deponer emballasjen på en forsvarlig og miljøvennlig måte.
Lokale myndigheter vil kunne gi deg informasjon om gjeldende regler for
deponering av avfall.
Tenk på sikkerheten når du kasserer en gammel tørketrommel. Koble
derfor fra maskinens strømkontakt, klipp over strømkabelen og ødelegg
den sammen med kontakten. For å hindre at barn kan bli innestengt i
maskinen må du ødelegge dørhengslene eller dørlåsen.
GIAS Service
●
For å sikre at maskinen skal fungere sikkert og effektivt anbefaler vi at
eventuell service eller reparasjon bare utføres av en autorisert GIAS
servicetekniker.
EU-direktiv 2002/96/EC
Dette apparatet er merket i samsvar med EU-direktiv 2002/96/EC om kasserte
elektriske og elektroniske produkter (WEEE).
Ved å forsikre deg om at dette produktet er avhendet
på korrekt måte bidrar du til å hindre potensielle
skader på miljø og andres helse. Det kan få negative
følger hvis en kvitter seg med produktet på en
uskikket måte.
Symbolet på apparatet viser at det ikke kan behandles
som husholdningsavfall. Det skal i stedet leveres til
resirkuleringspunktet for elektrisk og elektronisk
utstyr.
Avhending må skje i henhold til lokale
miljøbestemmelser for avfallsdeponering.
For mer informasjon om behandling, gjenvinning og
resirkulasjon av dette produktet kan du kontakte
kommunen din, det nærmeste renholdsverket eller
butikken hvor du kjøpte produktet.
Hvis maskinen ikke fungerer ordentlig eller er defekt, slå
den av og ta støpselet ut av stikkontakten. Kontakt GIAS
Service for eventuelle reparasjoner.
59
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 60
fåëí~ää~ëàçå
bäÉâíêáëâÉ=âê~î
aÉí=â~å=Ääá=âêÉîÇ
ÄÉí~äáåÖ=Ñçê
ëÉêîáÅÉ=Üîáë
éêçÄäÉãÉí=ãÉÇ
ã~ëâáåÉå=ëâóäÇÉë
ÑÉáä=áåëí~ää~ëàçåK
q›êâÉíêçãäÉê=Éê=âçåëíêìÉêí=Ñçê=Äêìâ=ãÉÇ=Éå
ëéÉååáåÖ=é™=OPM=sI=RM=eò=ÉåâÉäÑ~ëÉíK=hçåíêçääÉê=~í
íáäÑ›êëÉäëâêÉíëÉå=Ü~ê=â~é~ëáíÉí=Ñçê=ãáåëí=NS=^K
bäÉâíêáëáíÉí=â~å=î‹êÉ=ëî‹êí=Ñ~êäáÖK
aÉååÉ=ã~ëâáåÉå=ã™=âçÄäÉë=íáä=àçêÇK
píáââçåí~âíÉå=çÖ=ëí›éëÉäÉí=é™=ã~ëâáåÉåë
ëíê›ãâ~ÄÉä=ã™=î‹êÉ=~î=ë~ããÉ=íóéÉK
fââÉ=Äêìâ=ÑäÉêÉ=~Ç~éíÉêÉ=çÖLÉääÉê
ÑçêäÉåÖÉäëÉëäÉÇåáåÖÉêK
pí›éëÉäÉí=ã™=î‹êÉ=íáäÖàÉåÖÉäáÖ=Ñçê=Ñê~âçÄäáåÖ
ÉííÉê=~í=ã~ëâáåÉå=Éê=áåëí~ääÉêíK
eîáë=ã~ëâáåÉåë
ëíê›ãâ~ÄÉä=Éê
ëâ~ÇÉíI=ã™=ÇÉå
ëâáÑíÉë=ìí=ãÉÇ
Éå=ëéÉëá~äâ~ÄÉä
ëçã=_^ob
äÉîÉêÉë=Ñê~
êÉëÉêîÉÇÉäëëÉêîáÅ
ÉK=h~ÄÉäÉå=ã™
áåëí~ääÉêÉë=~î=Éå
âóåÇáÖ=éÉêëçåK
iÉÇåáåÖÉåÉ=á=ëíê›ãâ~ÄÉäÉå=Ü~ê=Ñ~êÖÉê=ÉííÉê
Ñ›äÖÉåÇÉ=âçÇÉêW
_ä™
kÕvqo^i
_êìå
pqoÕjcÕobkab
dê›åå=çÖ=Öìä
gloa
`b=^éé~ê~íÉí=íáäÑêÉÇëëíáääÉê=âê~îÉåÉ=á=brJÇáêÉâíáî
åêK=UVLPPSLbÕcI=TPLOPLbÕc=çÖ=ëÉåÉêÉ=ÉåÇêáåÖÉêK
fââÉ=âçÄäÉ=íáä=çÖ=ëä™=é™=ã~ëâáåÉå=Ñ›ê
áåëí~ää~ëàçåÉå=Éê=ÑìääÑ›êíK
cçê=Çáå=ÉÖÉå=ëáââÉêÜÉí=ã™
í›êâÉíêçããÉäÉå=áåëí~ääÉêÉë=êáâíáÖK
eîáë=Çì=Éê=á=íîáä=çã=áåëí~ää~ëàçåÉåI
êáåÖ=df^p=pÉêîáÅÉ=Ñçê=™=Ñ™=ê™ÇK
gìëíÉêÉ=Ñ›ííÉåÉ
k™ê=ã~ëâáåÉå=Éê=éä~ëëÉêí=ÇÉê=ÇÉå=ëâ~ä=ëí™I=Ä›ê
Ñ›ííÉåÉ=àìëíÉêÉë=Ñçê=™=ëáâêÉ=~í=ã~ëâáåÉå=ëí™ê=éä~åíK
gìëíÉê=ÇÉ=ÑáêÉ=Ñ›ííÉåÉ=Ñçê=™=ëáâêÉ=~í=ã~ëâáåÉå=ëí™ê
ëí›íí=çÖ=éä~åíK
SM
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 61
sÉåíáä~ëàçå
aÉí=ã™=î‹êÉ=íáäëíêÉââÉäáÖ=îÉåíáä~ëàçå=á=êçããÉí=ÇÉê
í›êâÉíêçããÉäÉå=Éê=éä~ëëÉêíI=ëäáâ=~í=Çì=ÜáåÇêÉê=~í
Ö~ëëÉê=Ñê~=~ååÉí=ìíëíóê=ëçã=ÄêìâÉê=ÄêÉååëíçÑÑI
áåâäìÇÉêí=™éåÉ=áäÇëíÉÇÉêI=íêÉââÉë=áåå=á=êçããÉí=å™ê
í›êâÉíêçããÉäÉå=Éê=á=ÄêìâK
●
ríä›éëäìÑíÉå=ã™=áââÉ=ëäáééÉë=ìí=á=äìÑíÉâ~å~äÉê
ëçã=ÄêìâÉë=íáä=ÉâëçëÇ~ãé=Ñê~=~éé~ê~íÉê=ëçã
ÄêÉååÉê=Ö~ëë=ÉääÉê=~åÇêÉ=ÄêÉååëíçÑÑK
●
hçåíêçääÉê=êÉÖÉäãÉëëáÖ=~í=äìÑíëíê›ããÉå
ÖàÉååçã=í›êâÉíêçããÉäÉå=áââÉ=Éê=ÄäçââÉêíK
●
hçåíêçääÉê=äçÑáäíÉêÉí=ÉííÉê=Äêìâ=~î=ã~ëâáåÉåI
çÖ=êÉåÖà›ê=ÇÉí=çã=å›ÇîÉåÇáÖK
●
hçåíêçääÉê=~í=áååí~âÉí=çÖ=ìíä›éÉí=áââÉ=Éê
ÄäçââÉêíK=cçê=™=ëáâêÉ=íáäëíêÉââÉäáÖ=îÉåíáä~ëàçå
ã™=™éåáåÖÉå=ãÉääçã=ÄìååÉå=~î=ã~ëâáåÉå=çÖ
ÖìäîÉí=~äÇêá=ÄäçââÉêÉëK=aÉí=Ä›ê=î‹êÉ=Éå
™éåáåÖ=é™=ãáåëí=NO=ãã=ãÉääçã=ã~ëâáåÉå=çÖ
~åÇêÉ=ÖàÉåëí~åÇÉêK
●
hçåíêçääÉê=~í=íáåÖ=~äÇêá=â~å=Ñ~ääÉ=åÉÇ=ÉääÉê
ë~ãäÉ=ëÉÖ=Ä~â=í›êâÉíêçããÉäÉåI=ÉííÉêëçã=ÇÉí
â~å=Ñ›êÉ=íáä=ÄäçââÉêáåÖ=~î=äìÑíáååí~â=çÖ=J
ìíä›éK
●
fåëí~ääÉê=^iaof=í›êâÉíêçããÉäÉå=ëäáâ=~í=ÇÉå=Éê=á
âçåí~âí=ãÉÇ=ÑçêÜÉåÖ=ÉääÉê=Ö~êÇáåÉêK
ircqfkkq^h
ircqrqiÕm
ircqrqiÕm=f=_rkkbk
SN
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 62
dà›êÉ=âä~êí=í›óÉí
c›ê=Çì=ÄêìâÉê=í›êâÉíêçããÉäÉå=Ñçê=Ñ›êëíÉ=Ö~åÖW
●
iÉë=áåëíêìâëàçåÉåÉ=á=ÇÉååÉ=Ü™åÇÄçâÉå=å›óÉK
●
càÉêå=~ääÉ=çÄàÉâíÉê=ëçã=Éê=é~ââÉí=áååÉ=á
íêçããÉäÉåK
●
q›êâ=áååëáÇÉå=~î=íêçããÉäÉå=çÖ=Ç›êÉå=ãÉÇ
Éå=ÑìâíáÖ=âäìí=ëäáâ=~í=Çì=ÑàÉêåÉê=ÉîÉåíìÉäí
ëí›î=çÖ=ëãìëë=ëçã=Ü~ê=ë~ãäÉí=ëÉÖ=ìåÇÉê
íê~åëéçêíÉåK
pàÉââ=~î=í›óÉí=Ñ›ê
í›êâáåÖ
fââÉ=äÉÖÖ=Ñçê=ãóÉ
í›ó=á=íêçããÉäÉåK
píçêÉ=~êíáâäÉê=â~å
çîÉêëâêáÇÉ=ÇÉå
ëí›êëíÉ=íáää~ííÉ
í›óãÉåÖÇÉå=å™ê
ÇÉ=Éê=î™íÉ==
hçåíêçääÉê=~í=í›óÉí=ëçã=ëâ~ä=í›êâÉëI=Éê=ÉÖåÉí=Ñçê
í›êâáåÖ=á=í›êâÉíêçããÉäK=pàÉââ
ÉÇäáâÉÜçäÇëëóãÄçäÉåÉ=é™=í›óÉíK
EÑKÉâëK=ëçîÉéçëÉêI
ÇóåÉêFK
j~âëáã~ä=í›êâÉîÉâí
SO
hçåíêçääÉê=~í=~ääÉ=ÜÉãéÉê=Éê=ÑÉëíÉí=çÖ=~í=äçããÉåÉ
Éê=íçããÉK=sêÉåÖ=í›óÉí=Üîáë=~âíìÉäíK=mä~ëëÉê=í›óÉí
ä›ëí=á=íêçããÉäÉå=ëäáâ=~í=éä~ÖÖÉåÉ=áââÉ=íîáååÉë=áåå
á=ÜîÉê~åÇêÉK
●
_çãìääëí›ó=ã~âëK=TIR=âÖ
●
póåíÉíáëâ=í›ó=ã~âëK=PIR=âÖ
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 63
pçêíÉêáåÖ=~î=í›óÉíW
●
bííÉê=îÉÇäáâÉÜçäÇëëóãÄçäÉåÉ
aáëëÉ=ÑáååÉê=Çì=é™=âê~ÖÉå=ÉääÉê=ÇÉå
áååîÉåÇáÖÉ=ë›ããÉåW
bÖåÉí=Ñçê=í›êâáåÖ=á=í›êâÉíêçããÉäK
q›êâáåÖ=á=í›êâÉíêçããÉä=îÉÇ=Ü›ó
íÉãéÉê~íìêK
q›êâáåÖ=á=í›êâÉíêçããÉä=Ä~êÉ=îÉÇ=ä~î
íÉãéÉê~íìêK
j™=áââÉ=í›êâÉë=á=í›êâÉíêçããÉäK
eîáë=í›óÉí=áââÉ=Ü~ê=Éå=îÉÇäáâÉÜçäÇëä~ééI
ã™=ã~å=~åí~=~í=ÇÉí=áââÉ=Éê=ÉÖåÉí=Ñçê
í›êâáåÖ=á=í›êâÉíêçããÉäK
●
bííÉê=ãÉåÖÇÉ=çÖ=íóââÉäëÉ
k™ê=í›óãÉåÖÇÉå=Éê=ëí›êêÉ=Éåå=â~é~ëáíÉíÉå
íáä=í›êâÉíêçããÉäÉåI=ëâáää=í›óÉí=ÉííÉê=íóââÉäëÉ
EÑKÉâëK=Ü™åÇâä‹ê=Ñê~=íóåí=ìåÇÉêí›óFK
●
bííÉê=íóéÉ=ëíçÑÑ
_çãìääLäáåW e™åÇâä‹êI=àÉêëÉóëíçÑÑI=ëÉåÖÉí›ó
çÖ=ÇìâÉêK
póåíÉíáëâÉ=ëíçÑÑÉêW=_äìëÉêI=ëâàçêíÉêI=çîÉê~ääÉê
çëîK=ëçã=Éê=ä~ÖÉí=~î=éçäóÉëíÉê=ÉääÉê=éçäó~ãáÇI
ë~ãí=í›ó=ëçã=ÄÉëí™ê=~î=Éå=Ää~åÇáåÖ=~î
Äçãìää=çÖ=ëóåíÉíáëâÉ=ëíçÑÑÉêK
●
bííÉê=í›êâÉåáî™
pçêíÉê=ÉííÉêW=ëíêóâÉí›êíI=ëâ~éí›êí=çëîK=sÉÇ
í›êâáåÖ=~î=›ãÑáåíäáÖÉ=~êíáâäÉê=íêóââÉê=Çì=é™
âå~ééÉå=========Ñçê=™=îÉäÖÉ=Éå=ä~î
í›êâÉíÉãéÉê~íìêK
SP
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 64
q›êâÉê™Ç
sfhqfdW=fââÉ=í›êâ
~êíáâäÉê=ëçã=Éê
ÄÉÜ~åÇäÉí=ãÉÇ
í›êêÉåëÉãáÇäÉê
ÉääÉê=âä‹ê=~î
Öìããá=EÑ~êÉ=Ñçê
Äê~åå=ÉääÉê
ÉâëéäçëàçåFK
f=ä›éÉí=~î=ÇÉ=NR
ëáëíÉ=ãáåìííÉåÉ
í›êâÉë=í›óÉí
~ääíáÇ=á=â~äÇ=äìÑíK
fââÉ=Äêìâ=í›êâÉíêçããÉäW
rääí›óI=ëáäâÉI=›ãÑáåíäáÖÉ=ëíçÑÑÉêI=åóäçåëíê›ãéÉêI
ÑáåÉ=ÄêçÇÉêáÉêI=ëíçÑÑ=ãÉÇ=ãÉí~ääéóåíI=í›ó=ãÉÇ
ms`J=ÉääÉê=ä‹êÄÉëä~ÖI=àçÖÖÉëâçI=ëíçêÉ=~êíáâäÉê=ëçã
ëçîÉéçëÉê=çëîK
båÉêÖáëé~êáåÖ
iÉÖÖ=âìå=í›ó=ëçã=Éê=ÖêìåÇáÖ=îêáÇÇ=ÉääÉê
ëÉåíêáÑìÖÉêíI=á=í›êâÉíêçããÉäÉåK=gç=í›êêÉêÉ=ÇÉí
î~ëâÉÇÉ=í›óÉí=ÉêI=ÇÉëíç=âçêíÉêÉ=Ääáê=í›êâÉíáÇÉåI=çÖ
ÇÉêãÉÇ=ëé~êÉë=ÇÉí=ëíê›ãK
^iiqfa
●
mê›î=™=í›êâÉ=ÇÉå=ã~âëáã~äÉ=îÉâíÉå=ãÉÇ=í›óI
ÉííÉêëçã=ÇÉííÉ=îáä=ëé~êÉ=íáÇ=çÖ=ëíê›ãK
●
hçåíêçääÉê=~í=ÑáäíÉêÉí=Éê=êÉåí=Ñ›ê=Éå
í›êâÉëóâäìë=ëí~êíÉëK
^iaof
●
lîÉêëâêáÇ=áââÉ=ÇÉå=ã~âëáã~äÉ=îÉâíÉåK=aÉí=Éê
ëä›ëáåÖ=ãÉÇ=íáÇ=çÖ=ëíê›ãK
●
fââÉ=äÉÖÖ=Çêóééî™íí=í›ó=á=í›êâÉíêçããÉäÉåK
aÉí=â~å=Ñ›êÉ=íáä=ëâ~ÇÉê=é™=ã~ëâáåÉåK
q›êâÉÖìáÇÉ
q~ÄÉääÉå=îáëÉê=çãíêÉåíäáÖÉ=í›êâÉíáÇÉêI=~îÜÉåÖáÖ=~î
íóéÉå=í›ó=çÖ=Üîçê=ÑìâíáÖ=ÇÉí=ÉêK
jfaabip
qÕvjbkdab
TMJUM=ãáå
ifqbk
qÕvjbkdab
RMJSR=ãáå
_ljrii
eÕv
pqlo
qÕvjbkdab
NQMJNSR=ãáå
hrkpqcf_obo
i^s
Ó
TMJUM=ãáå
QMJRR=ãáå
^hovi
i^s
Ó
RMJSR=ãáå
PMJQM=ãáå
q›ó
SQ
s^ojbs^id
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 65
hçåíêçääé~åÉä=çÖ
áåÇáâ~íçêä~ãéÉê
qÕj=s^kkJfkafh^qlo
hk^mm=clo
^hoviLpvkqbqfphb
pqlccbo
fkafh^qlo=clo
cfiqbosbaifhbelia
`lrkqaltk
afpmi^v
hk^mm
^sLmüJ
hk^mm
moldo^jsbidbo
hçåíêçääé~åÉä=çÖ=áåÇáâ~íçêä~ãéÉê
mêçÖê~ãîÉäÖÉê Ó=sÉäÖ=›åëâÉí=éêçÖê~ã
^îLm™Jâå~ééÉå=çÖ=áåÇáâ~íçê=
Ó=qêóââ=é™=âå~ééÉå=Ñçê=™=ëä™=é™=ã~ëâáåÉåX
áåÇáâ~íçêÉå=îáä=Ç~=äóëÉ
Ó=qêóââ=é™===========Jâå~ééÉå=Ñçê=™=ëí~êíÉ=ÇÉí=î~äÖíÉ=í›êâÉéêçÖê~ããÉíK
eçäÇ=áååÉ=âå~ééÉå=á=R=ëÉâìåÇÉê=Ñçê=™=~îÄêóíÉLåìääëíáääÉ=éêçÖê~ããÉíK
hå~ééÉå=Ñçê=~âêóäLëóåíÉíáëâÉ=ëíçÑÑÉê
Ó=qêóââ=é™=ÇÉååÉ=âå~ééÉå=Ñçê=™
êÉÇìëÉêÉ=î~êãÉåáî™Éí=Ñçê=›ãÑáåíäáÖÉ=~êíáâäÉêK=aÉêãÉÇ=íÉååÉë=áåÇáâ~íçêä~ãéÉå
çîÉê=âå~ééÉåK=eîáë=Çì=îáä=ÉåÇêÉ=î~êãÉáååëíáääáåÖÉåI=ã™=éêçÖê~ããÉí=ëíáääÉë=áåå
é™=åóííK
i~î=î~êãÉ=Ó=fåÇáâ~íçêä~ãéÉ=mü e›ó=î~êãÉ=Ó=fåÇáâ~íçêä~ãéÉ=^s
fåÇáâ~íçê=Ñçê=í›ããáåÖ=~î=î~åå
Ó=äóëÉê=å™ê=î~ååÄÉÜçäÇÉêÉå=Éê=ÑìääK
cáäíÉêîÉÇäáâÉÜçäÇJáåÇáâ~íçê
Ó=äóëÉê=å™ê=ÑáäíÉêÉí=íêÉåÖÉê=êÉåÖà›êáåÖK
`lrkqaltk=aáëéä~ó=
pq^oq Ó=k™ê=í›êâÉíêçããÉäÉå=ëä™ë=é™I=ÄäáåâÉê=pq^oqJáåÇáâ~íçêÉåK=k™ê
éêçÖê~ããÉí=ëí~êíÉêI=äóëÉê=pq^oqJáåÇáâ~íçêÉåK
SMD Ó=fåÇáâ~íçêä~ãéÉå=íÉååÉë=å™ê=ÇÉí=Éê=ãáåÇêÉ=Éåå=SM=ãáåìííÉê=áÖàÉå=íáä
éêçÖê~ããÉí=Éê=ÑìääÑ›êíK
NRD Ó=fåÇáâ~íçêä~ãéÉå=íÉååÉë=å™ê=ÇÉí=Éê=ãáåÇêÉ=Éåå=NR=ãáåìííÉê=áÖàÉå=íáä
éêçÖê~ããÉí=Éê=ÑìääÑ›êíK=m™=ÇÉííÉ=ëí~ÇáÉí=~î=í›êâÉëóâäìëÉå=Ö™ê=ã~ëâáåÉå=çîÉê=á
~îâà›äáåÖëÑ~ëÉåK
pqlm Ó=fåÇáâ~íçêä~ãéÉå=íÉååÉë=å™ê=éêçÖê~ããÉí=Éê=ÑìääÑ›êíK
SR
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 66
a›ê=çÖ=ÑáäíÉê
üéåÉ=Ç›êÉå
qêÉââ=á=Ü™åÇí~âÉí=Ñçê=™=™éåÉ=Ç›êÉåK
k™ê=Çì=ëâ~ä=ëí~êíÉ=í›êâÉíêçããÉäÉå=áÖàÉåI=äìââÉê
Çì=Ç›êÉå=çÖ=íêóââÉê=é™==========K
^as^opbi>
k™ê=í›êâÉíêçããÉäÉå=Éê=á=ÄêìâI=â~å
íêçããÉäÉå=çÖ=Ç›êÉå=î‹êÉ=psÃoq
s^ojbK
cáäíÉê
sfhqfdW=cçê=~í=í›êâÉíêçããÉäÉå=Ñçêíë~íí=ëâ~ä
ÑìåÖÉêÉ=ÉÑÑÉâíáîí=Ä›ê=Çì=âçåíêçääÉêÉ=~í=äçÑáäíÉêÉí
Éê=êÉåí=Ñ›ê=ÜîÉê=í›êâÉëóâäìëK
NK
qêÉââ=ÑáäíÉêÉí=çééçîÉêK
OK
üéåÉ=ÑáäíÉêÉí=ëçã=îáëíK
PK
càÉêå=äçÉí=ÑçêëáâíáÖ=ãÉÇ=Éå=ãóâ=Ä›êëíÉ=ÉääÉê
ãÉÇ=ÑáåÖÉêíìééÉåÉK
QK
håÉéé=ÑáäíÉêÉí=ë~ããÉå=çÖ=ëâóî=ÇÉí=íáäÄ~âÉ
é™=éä~ëëK
fåÇáâ~íçê=Ñçê
ÑáäíÉêîÉÇäáâÉÜçäÇ
ióëÉê=å™ê=ÑáäíÉêÉí=íêÉåÖÉê=êÉåÖà›êáåÖK
eîáë=ÇÉí=î~ëâÉÇÉ=í›óÉí=áââÉ=í›êâÉê=á
í›êâÉíêçããÉäÉåI=âçåíêçääÉê=~í=ÑáäíÉêÉí=áââÉ=Éê=íÉííK=
SS
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 67
s~ååÄÉÜçäÇÉê
s~ååÉí=ëçã=ÑàÉêåÉë=Ñê~=í›óÉí=ìåÇÉê=í›êâáåÖI
ë~ãäÉë=á=Éå=ÄÉÜçäÇÉê=á=ÄìååÉå=~î
í›êâÉíêçããÉäÉåK
k™ê=î~ååÄÉÜçäÇÉêÉå=Éê=ÑìääI=îáä========áåÇáâ~íçêÉå
é™=âçåíêçääé~åÉäÉí=äóëÉI=çÖ=ÄÉÜçäÇÉêÉå=jü=Ç~
í›ããÉëK=sá=~åÄÉÑ~äÉê=áãáÇäÉêíáÇ=~í=ÄÉÜçäÇÉêÉå
í›ããÉë=ÉííÉê=ÜîÉê=í›êâÉëóâäìëK
jbohk^aW=aÉí=îáä=ë~ãäÉ=ëÉÖ=ëî‹êí=äáíÉ=î~åå=á
ä›éÉí=~î=ÇÉ=é~ê=Ñ›êëíÉ=ëóâäìëÉåÉ=é™=Éå=åó=ã~ëâáåI
ÉííÉêëçã=ÇÉå=áååÉÄóÖÇÉ=í~åâÉå=ÑóääÉë=çéé=Ñ›êëíK
päáâ=ÑàÉêåÉê=Çì
ÄÉÜçäÇÉêÉå
NK=
qêÉââ=ÄÉÜçäÇÉêÉå=ÑçêëáâíáÖ=ÑêÉã=íáä=ÇÉå=Éê
ÜÉäí=ìíÉK=eçäÇ=ÄÉÜçäÇÉêÉå=ãÉÇ=ÄÉÖÖÉ
ÜÉåÇÉêK=k™ê=ÄÉÜçäÇÉêÉå=Éê=ÑìääI=îÉáÉê=ÇÉå=Å~K
Q=âÖK=
OK=
üéåÉ=äçââÉí=é™=íçééÉå=~î=ÄÉÜçäÇÉêÉå=çÖ
í›ã=ìí=î~ååÉíK=pÉíí=äçââÉí=é™=éä~ëë=áÖàÉå=çÖ
Ñ›ê=ÄÉÜçäÇÉêÉå=íáäÄ~âÉ=íáä=ÇÉå=çééêáååÉäáÖÉ
éçëáëàçåÉåK=qovhh=abk=dlaq=mü=mi^ppK
jbohk^aW aÉêëçã=Çì=í›ããáåÖëãìäáÖÜÉíÉê=á
å‹êÜÉíÉå=~î=ã~ëâáåÉåI=Éê=ÇÉí=ãìäáÖ=™=ÄêìâÉ
í›ããÉëÉííÉí=íáä=™=ãçåíÉêÉ=éÉêã~åÉåí=í›ããáåÖ
~î=î~ååÉí=ëçã=í›êâÉã~ëâáåÉå=ë~ãäÉê=çééK=aÉííÉ
îáä=Öà›êÉ=ÄÉÜçîÉí=Ñçê=™=í›ããÉ=î~ååÄÉÜçäÇÉêÉå
çîÉêÑä›ÇáÖK=^ääÉ=çééäóëåáåÖÉê=Ñçê=ãçåíÉêáåÖ=~î
ëÉííÉí=ÑáååÉë=á=ÇÉå=ãÉÇÑ›äÖÉåÇÉ=âçåîçäìííÉåK
ST
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 68
hçåÇÉåë~íçê
sáâíáÖW=pä™=~ääíáÇ=~î=ëíê›ããÉå=çÖ=í~=ìí=ëíáââçåí~âíÉå=Ñê~=ëí›éëÉäÉí=Ñ›ê=Çì=êÉåÖà›ê
âçåÇÉåë~íçêÉåK
eîáë=Çì=îáä=çééêÉííÜçäÇÉ=í›êâÉíêçããÉäÉåë=ÉÑÑÉâíáîáíÉíI=ã™=Çì=êÉÖÉäãÉëëáÖ
âçåíêçääÉêÉ=~í=âçåÇÉåë~íçêÉå=Éê=êÉåK
päáâ=ÑàÉêåÉê=Çì=âçåÇÉåë~íçêÉå
NK=
OK=
qêÉââ=ÄìååÉå=~î=ëé~êâÉéä~íÉå=ÑçêëáâíáÖ=ìí=ëäáâ=ÑÉëíÉâäáéëÉåÉ=ä›ëåÉê=Ñê~
í›êâÉíêçããÉäÉåK=aÉå=›îÉêëíÉ=ÇÉäÉå=â~å=ÇÉêÉííÉê=ä›ÑíÉë=~î=ÜÉåÖëäÉåÉ=ëäáâ=~í
ëé~êâÉéä~íÉå=â~å=ÑàÉêåÉë=ÜÉäíK
aêÉá=ÇÉ=íç=ä™ëÉëé~âÉåÉ=ãçí=ìêîáëÉêåÉ=çÖ=íêÉââ=ìí=âçåÇÉåë~íçêÉåK
PK
QK=
RK=
SK=
qêÉââ=ìí=âçåÇÉåë~íçêÉåÜÉíÉåK
càÉêå=ëí›î=çÖ=äç=ÑçêëáâíáÖ=ãÉÇ=Éå=âäìíI=çÖ=î~ëâ
ÇÉêÉííÉê=ÉåÜÉíÉå=îÉÇ=™=ÜçäÇÉ=ÇÉå=ìåÇÉê
êÉååÉåÇÉ=ëéêáåÖî~åå=ë~ãíáÇáÖ=ëçã=ÇÉå=îÉåÇÉë
ëäáâ=~í=î~ååÉí=ëíê›ããÉê=ãÉääçã=éä~íÉåÉ=çÖ
ÑàÉêåÉê=ëí›î=çÖ=äçK
pÉíí=é™=éä~ëë=áÖàÉå=âçåÇÉåë~íçêÉå=çÖ=âçåíêçääÉê
~í=ÇÉå=ëí™ê=êáâíáÖ=îÉá=Eëçã=~åÖáíí=ãÉÇ=éáäÉåFK
qêóââ=ÇÉå=ë™=ÖçÇí=é™=éä~ëëK=i™ë=ÇÉ=íç=ëé~âÉåÉ
îÉÇ=™=ÇêÉáÉ=ÇÉã=ãÉÇ=ìêîáëÉêåÉK
pÉíí=é™=éä~ëë=ëé~êâÉéä~íÉå=áÖàÉåK
sÉäÖÉ=éêçÖê~ã
aÉååÉ=ëÉåëçêëíóêíÉ=í›êâÉíêçããÉäÉå=Öáê=ÇÉÖ
ã~åÖÉ=~äíÉêå~íáîÉê=Ñçê=í›êâáåÖ=~î=í›ó=á=ìäáâÉ
ëáíì~ëàçåÉêK=
jÉêâW pÉåëçêÉå=îáä=â~åëâàÉ=áââÉ=êÉÖáëíêÉêÉ=Éå
äáíÉå=í›óãÉåÖÇÉ=ãÉÇ=ëã™=~êíáâäÉêK=cçê=ëã™
í›óãÉåÖÇÉê=çÖ=~íëâáäíÉ=~êíáâäÉê=ÉääÉê
ÑçêÜ™åÇëí›êâÉÇÉ=íÉâëíáäÉê=ãÉÇ=ä~îí
ÑìâíáÖÜÉíëáååÜçäÇI=Äêìâ=íáÇëÄÉëíÉãíÉ
éêçÖê~ããÉêK=píáää=áåå=éêçÖê~ããÉí=é™=ãÉääçã=PM
SU
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 69
çÖ=TR=ãáåìííÉê=~îÜÉåÖáÖ=~î=í›óãÉåÖÇÉå=çÖ=ÜîáäâÉå=í›êêÜÉíëÖê~Ç=ëçã=âêÉîÉëI
çÖ=îÉäÖ=ÇÉêÉííÉê=Ü›ó=ÉääÉê=ä~î=î~êãÉ=~îÜÉåÖáÖ=~î=íÉâëíáäíóéÉåK=
eîáë=ëÉåëçêÉå=áââÉ=êÉÖáëíêÉêÉê=í›óÉíI=Ö™ê=í›êâÉíêçããÉäÉå=á=Ä~êÉ=NM=ãáåìííÉê=Ñ›ê
ÇÉå=Ö™ê=çîÉê=á=~îâà›äáåÖëÑ~ëÉåK
eîáë=í›óãÉåÖÇÉå=Éê=Ñçê=ëíçê=ÉääÉê=Ñçê=î™í=Ñçê=í›êâáåÖ=á=íêçããÉäI=Ö™ê
í›êâÉíêçããÉäÉå=~ìíçã~íáëâ=çîÉê=á=~îâà›äáåÖëÑ~ëÉå=ÉííÉê=NUR=ãáåìííÉêK
q~ÄÉääÉå=åÉÇÉåÑçê=îáëÉê=éêçÖê~ããÉåÉ=çÖ=ÑìåâëàçåÉå=íáä=ÜîÉêí=éêçÖê~ãK
mêçÖê~ã
_ÉëâêáîÉäëÉ
håìëâí›êí
sÉäÖ=›åëâÉí=í›êêÜÉíëÖê~ÇK
aÉå=î~êáÉêÉê=Ñê~=håìëâí›êí=Ñçê=Ä~ÇÉÜ™åÇâä‹ê=çÖ
Ä~ÇÉâ™éÉê=íáä=pâ~éí›êí=Ñçê=í›ó=ëçã=áââÉ=ëâ~ä=ëíêóâÉëI=çÖ
ÇÉëëìíÉå=ÑáååÉë=ÇÉí=éêçÖê~ããÉê=ëçã=Öà›ê=í›óÉí=ÉÖåÉí
Ñçê=ëíêóâáåÖK
bâëíê~=í›êí
pâ~éí›êí
píêóâÉí›êí
rää
bí=ëâ™åëçãí=éêçÖê~ã=ëçã=Éê=ëéÉëá~ää~ÖÉí=Ñçê=™=Öà›êÉ
ìääí›ó=ãóâÉêÉ=ÉííÉê=äìÑíí›êâáåÖK
aÉååÉ=ëâ™åëçããÉI=î~êãÉ=äìÑíëóâäìëÉåI=ëçã=î~êÉê=á=NO
ãáåìííÉêI=â~å=çÖë™=ÄêìâÉë=íáä=™=“ÑêáëâÉ=çééÒ=ìääí›ó=ÉííÉê
~í=ÇÉí=Ü~ê=ÜÉåÖí=á=Ö~êÇÉêçÄÉëâ~éÉí=Éå=ëíìåÇK
píêóâÉâä~êí
mêçÖê~ããÉí=píêóâÉâä~êí=Ü~ê=Éå=Ñìåâëàçå=Ñçê
í›óãóâåáåÖ=çÖ=~åíáâê›ääK=q›êâÉíêçããÉäÉå=îáä=Ç~=î~êãÉ
çéé=í›óÉí=á=V=ãáåìííÉê=ÑìäÖí=~î=Éå=~îâà›äáåÖëéÉêáçÇÉ=é™
P ãáåìííÉêK=aÉííÉ=Éê=ë‹êäáÖ=ÉÖåÉí=Ñçê=í›ó=ëçã=Ü~ê=Ääáíí
äáÖÖÉåÇÉ=Éå=ëíìåÇ=Ñ›ê=ëíêóâáåÖ=ÑáååÉê=ëíÉÇI=ÑKÉâëK=á=Éå
í›óâìêîK=q›óÉí=â~å=çÖë™=Ääá=ëíáîí=å™ê=ÇÉí=í›êâÉë=ìíÉ=é™
Éå=âäÉëëåçê=ÉääÉê=áååÉ=é™=ÑKÉâëK=Éå=ê~Çá~íçêK=jÉÇ
píêóâÉâä~êíJéêçëÉëëÉå=êÉÇìëÉêÉë=âê›ääÉåÉ=çÖ=ÇÉí=Ääáê
ê~ëâÉêÉ=çÖ=ÉåâäÉêÉ=™=ëíêóâÉ=í›óÉíK
NOMD
NOM=ãáåìííÉêë=í›êâáåÖ
TRD
TR=ãáåìííÉêë=í›êâáåÖ
SMD
SM=ãáåìííÉêë=í›êâáåÖ
QRD
QR=ãáåìííÉêë=í›êâáåÖ
PMD
PM=ãáåìííÉêë=í›êâáåÖ
cêáëâ=çéé
oçíÉêáåÖ=~î=í›óÉí=á=â~äÇ=äìÑí=á=PM=ãáåìííÉê
SV
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 70
aêáÑí
NK
üéåÉ=Ç›êÉå=çÖ=äÉÖÖ=í›óÉí=á=íêçããÉäÉåK=hçåíêçääÉê=~í=í›óÉí=áââÉ=ÜáåÇêÉê
äìââáåÖ=~î=Ç›êÉåK
OK
iìââ=Ç›êÉå=ÑçêëáâíáÖ=îÉÇ=™=éêÉëëÉ=ÇÉå=ë~âíÉ=áåå=áååíáä=Çì=Ü›êÉê=ÇÉå
ÚâäáââÉÛ=áÖàÉåK
PK
qêóââ=é™=âå~ééÉå=======Ñçê=™=ëä™=é™=í›êâÉíêçããÉäÉåK=fåÇáâ~íçêä~ãéÉå
íÉååÉë=çÖ=pq^oqJáåÇáâ~íçêÉå=ÄäáåâÉêK
QK
píáää=áåå=mêçÖê~ãJîÉäÖÉêÉå=Ñçê=™=îÉäÖÉ=›åëâÉí=í›êâÉéêçÖê~ã=EëÉ
mêçÖê~ãÖìáÇÉFK
RK
eîáë=Çì=í›êâÉê=›ãÑáåíäáÖÉ=~êíáâäÉêI=íêóââ=é™=âå~ééÉå=========Ñçê=™=êÉÇìëÉêÉ
î~êãÉåáî™ÉíK=
i~ãéÉå=çîÉê=íêóââå~ééÉå=íÉååÉë=å™ê=ã~ëâáåÉå=Éê=áååëíáäí=é™=ä~î=î~êãÉK
eîáë=Çì=îáä=ÇÉ~âíáîÉêÉ=ÇÉååÉ=áååëíáääáåÖÉå=ÉííÉê=~í=í›êâÉëóâäìëÉå=Ü~ê
ëí~êíÉíI=ã™=Çì=åìääëíáääÉ=ã~ëâáåÉåK
SK
qêóââ=é™===========Jâå~ééÉåK=q›êâÉíêçããÉäÉå=ëí~êíÉê=~ìíçã~íáëâ=çÖ
áåÇáâ~íçêÉå=pq^oq=äóëÉê=ÜÉäÉ=íáÇÉåK
TK
aáëéä~óÉí=kbaqbiifkd=îáëÉê=Üîçê=ãóÉ=íáÇ=ëçã=ÖàÉåëí™ê=Ñ›ê=í›êâÉëóâäìëÉå
Éê=ÑìääÑ›êíK
UK
eîáë=Çì=™éåÉê=Ç›êÉå=Ñçê=™=ëàÉââÉ=í›óÉí=ãÉåë=éêçÖê~ããÉí=é™Ö™êI=ã™=Çì
íêóââÉ=é™============é™=åóíí=Ñçê=™=ëí~êíÉ=í›êâÉëóâäìëÉå=áÖàÉå=ÉííÉê=~í=Ç›êÉå=Éê
äìââÉíK
VK
k™ê=áåÇáâ~íçêÉå=NRD=äóëÉêI=Ö™ê=ã~ëâáåÉå=çîÉê=á=~îâà›äáåÖëÑ~ëíÉåK=a~=êçíÉêÉë
í›óÉí=á=â~äÇ=äìÑí=ëäáâ=~í=ÇÉí=~îâà›äÉëK
NMK
k™ê=éêçÖê~ããÉí=Éê=ÑìääÑ›êíI=äóëÉê=pqlmmJáåÇáâ~íçêÉåK
^îÄêóíÉ=çÖ=åìääëíáääÉ=éêçÖê~ããÉí
eîáë=Çì=îáä=~îÄêóíÉ=Éí=éêçÖê~ãI=ÜçäÇÉê=Çì=áååÉ===========Jâå~ééÉå=á=R=ëÉâìåÇÉêK
j~ëâáåÉå=îáëÉê=~í=ÇÉå=Éê=åìääëíáäí=îÉÇ=~í=pq^oqJáåÇáâ~íçêÉå=ÄäáåâÉêK=aì=â~å
ÉåÇêÉ=éêçÖê~ããÉí=á=ä›éÉí=~î=ÇÉ=NM=Ñ›êëíÉ=ãáåìííÉåÉ=ìíÉå=™=ÄêìâÉ=ÑìåâëàçåÉå
Ñçê=™=~îÄêóíÉLåìääëíáääÉK
TM
40003865Norw.qxd
22/09/2005
12:57
Page 71
oÉåÖà›êáåÖ=çÖ
êìíáåÉãÉëëáÖ=îÉÇäáâÉÜçäÇ
oÉåÖà›êáåÖ=~î
í›êâÉíêçããÉäÉå
^as^opbi>
●
oÉåÖà›ê=ÑáäíÉêÉí=çÖ=í›ã=î~ååÄÉÜçäÇÉêÉå
ÉííÉê=ÜîÉê=í›êâÉëóâäìëK
●
oÉåÖà›ê=âçåÇÉåë~íçêÉå=êÉÖÉäãÉëëáÖK
●
k™ê=Çì=Ü~ê=Äêìâí=ã~ëâáåÉåI=Ä›ê=Çì=í›êâÉ=~î
áååëáÇÉå=~î=íêçããÉäÉå=çÖ=Ç›êÉå=çÖ=ä~
Ç›êÉå=ëí™=™éÉå=Éå=ëíìåÇ=ëäáâ=~í
äìÑíëáêâìä~ëàçåÉå=â~å=í›êâÉ=ÇÉåK
●
q›êâ=ìíëáÇÉå=~î=ã~ëâáåÉå=çÖ=Ç›êÉå=ãÉÇ=Éå
ãóâ=âäìíK
●
fhhb=Äêìâ=ëâêìÄÄÉê=ÉääÉê=êÉåÖà›êáåÖëãáÇäÉê
ãÉÇ=ëäáéÉãáÇäÉêK
●
cçê=™=ÜáåÇêÉ=~í=Ç›êÉå=ÜÉåÖÉê=ÉääÉê=~í=ÇÉí
ë~ãäÉê=ëÉÖ=äçI=ã™=áååëáÇÉå=~î=Ç›êÉå=çÖ
é~âåáåÖÉå=êÉåÖà›êÉë=êÉÖÉäãÉëëáÖ=ãÉÇ=Éå
ÑìâíáÖ=âäìíK
qÉâåáëâÉ=ëéÉëáÑáâ~ëàçåÉê
qêçããÉäÉåë=â~é~ëáíÉí
NNR=äáíÉê
j~âëáã~ä=í›óãÉåÖÇÉ
TIR=âÖ
e›óÇÉ
UR=Åã
_êÉÇÇÉ
SM=Åã
aóÄÇÉ
SM=Åã
qêçããÉäÉåI
Ç›êÉå=çÖ=í›óÉí
â~å=î‹êÉ=ëî‹êí
î~êãíK
sfhqfd
pä™=~ääíáÇ=~î=çÖ=í~
ìí=ëí›éëÉäÉí=Ñê~
âçåí~âíÉå=Ñ›ê=Çì
êÉåÖà›ê
ã~ëâáåÉåK
jÉêâÉ=Ñçê=ÉåÉêÖáãÉëëáÖ=óíÉÉîåÉ `
cçê=ÉäÉâíêáëâÉ
Ç~í~I=ëÉ=ÉíáâÉííÉå
é™=ÑêçåíÉå=~î
ã~ëâáåÉåë
â~ÄáåÉíí=EãÉÇ
Ç›êÉå=™éÉåFK
TN
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 72
cÉáäë›âáåÖ
eî~=â~å=™êë~âÉå=î‹êÉKKK
aÉÑÉâíÉê=ëçã=Çì=â~å=ìíÄÉÇêÉ=ëÉäî
c›ê=Çì=êáåÖÉê=df^p=pÉêîáÅÉ=Ñçê=™=Ñ™=íÉâåáëâ=ÜàÉäéI=Ä›ê=Çì=Ö™=ÖàÉååçã=ëàÉââäáëíÉå
åÉÇÉåÑçêK=aÉí=îáä=Ääá=âêÉîÇ=Éå=~îÖáÑí=Üîáë=ã~ëâáåÉå=îáëÉê=ëÉÖ=™=î‹êÉ=á=çêÇÉå
ÉääÉê=Üîáë=ÇÉå=Éê=áåëí~ääÉêí=ÉääÉê=Äêìâí=é™=ÑÉáä=ã™íÉK=eîáë=éêçÄäÉãÉí=îÉÇî~êÉê
ÉííÉê=~í=Çì=Ü~ê=ÑìääÑ›êí=ÇÉå=~åÄÉÑ~äíÉ=ÑÉáäë›âáåÖÉåI=îÉååäáÖëí=êáåÖ=df^pJ
hìåÇÉëÉêîáÅÉI=ëäáâ=~í=ÇÉ=ÉîÉåíìÉäí=â~å=ÜàÉäéÉ=ÇÉÖ=çîÉê=íÉäÉÑçåÉåK
q›êâÉíáÇÉå=Éê=Ñçê=ä~åÖ=ÉääÉê=í›óÉí=Ääáê=áââÉ=í›êí=åçâÁ
●
●
●
●
●
●
●
e~ê=Çì=î~äÖí=êáâíáÖ=í›êâÉíáÇ=çÖ=JéêçÖê~ã\
s~ê=í›óÉí=Ñçê=î™íí\=s~ê=í›óÉí=ÖêìåÇáÖ=îêáÇÇ=ÉääÉê=ëÉåíêáÑìÖÉêí\
qêÉåÖÉê=ÑáäíÉêÉí=êÉåÖà›êáåÖ\
qêÉåÖÉê=âçåÇÉåë~íçêÉå=êÉåÖà›êáåÖ\
bê=ÇÉí=Ñóäí=Ñçê=ãóÉ=í›ó=á=í›êâÉíêçããÉäÉå\
bê=áååí~âÉåÉI=ìíä›éÉåÉ=çÖ=ÄìååÉå=~î=í›êâÉíêçããÉäÉå=Ñêá=Ñçê
ÄäçââÉêáåÖÉê\
bê=âå~ééÉå========î~äÖí=á=Éå=íáÇäáÖÉêÉ=ëóâäìë\
q›êâÉíêçããÉäÉå=ÑìåÖÉêÉê=áââÉÁ
●
●
●
●
●
●
●
●
●
cìåÖÉêÉê=ëíê›ãíáäÑ›êëÉäÉå=íáä=í›êâÉíêçããÉäÉå\=hçåíêçääÉê=ìíí~âÉí=îÉÇ=™
ÄêìâÉ=Éå=~ååÉå=ÉåÜÉíI=ÑKÉâëK=Éå=ÄçêÇä~ãéÉK
bê=ëí›éëÉäÉí=ë~íí=ëâáââÉäáÖ=áåå=á=ëíê›ãìíí~âÉí\
bê=ÇÉí=ëíê›ãÄêìÇÇ\
e~ê=ëáâêáåÖÉå=Ö™íí\
bê=Ç›êÉå=ÜÉäí=äìââÉí\
bê=í›êâÉíêçããÉäÉå=ëä™íí=é™I=Ä™ÇÉ=ãÉÇ=ëíê›ãíáäÑ›êëÉäÉå=çÖ=é™=ëÉäîÉ
ã~ëâáåÉå\
e~ê=Çì=î~äÖí=Éå=í›êâÉíáÇ=ÉääÉê=Éí=í›êâÉéêçÖê~ã\
bê=ã~ëâáåÉå=ëä™íí=é™=áÖàÉå=ÉííÉê=~í=Ç›êÉå=Ü~ê=î‹êí=™éåÉí\
e~ê=í›êâÉíêçããÉäÉå=ëäìííÉí=™=ÑìåÖÉêÉ=ÑçêÇá=î~ååÄÉÜçäÇÉêÉå=Éê=Ñìää=çÖ
ã™=í›ããÉë\
q›êâÉíêçããÉäÉå=ä~ÖÉê=ãóÉ=ëí›ó=Á
●
pä™=~î=í›êâÉíêçããÉäÉå=çÖ=âçåí~âí=df^p=pÉêîáÅÉ=Ñçê=™=Ñ™=ê™ÇK
fåÇáâ~íçêä~ãéÉå=Ñçê=ÑáäíÉêîÉÇäáâÉÜçäÇ=äóëÉê=Á
●
●
qêÉåÖÉê=ÑáäíÉêÉí=êÉåÖà›êáåÖ\
qêÉåÖÉê=âçåÇÉåë~íçêÉå=êÉåÖà›êáåÖ\
q›ã=s~ååJáåÇáâ~íçêÉå=Éê=é™Á
●
TO
qêÉåÖÉê=î~ååÄÉÜçäÇÉêÉå=™=í›ããÉë\
40003865Norw.qxd
22/09/2005
11:48
Page 73
hìåÇÉëÉêîáÅÉ
eîáë=Çì=ÑêÉãÇÉäÉë=Ü~ê=éêçÄäÉãÉê=ãÉÇ
í›êâÉíêçããÉäÉå=ÉííÉê=~í=Çì=Ü~ê=ÑìääÑ›êí=~ääÉ=ÇÉ
~åÄÉÑ~äíÉ=âçåíêçääÉåÉI=îÉååäáÖëí=êáåÖ=df^p=pÉêîáÅÉ
Ñçê=™=Ñ™=ÜàÉäéK=aÉ=â~å=ãìäáÖÉåë=ÜàÉäéÉ=ÇÉÖ=é™
íÉäÉÑçåÉå=çÖ=ÉîÉåíìÉäí=Öá=ÇÉÖ=Éå=~îí~äÉ=çã=ÄÉë›â
~î=Éå=íÉâåáâÉê=á=ÜÉåÜçäÇ=íáä=Ö~ê~åíáîáäâ™êÉåÉ=Ñçê
ã~ëâáåÉåK=eîáë=åçÉ=~î=ÇÉí=Ñ›äÖÉåÇÉ=Éê=íáäÑÉääÉí=Ñçê
ã~ëâáåÉå=ÇáåI=ã™=Çì=â~åëâàÉ=ÄÉí~äÉ=Éå=~îÖáÑíW
●
j~ëâáåÉå=Éê=á=çêÇÉåK
●
j~ëâáåÉå=Éê=áââÉ=áåëí~ääÉêí=á=ë~ãëî~ê
áåëí~ää~ëàçåëáåëíêìâëàçåÉåÉK
●
j~ëâáåÉå=Éê=Äêìâí=é™=ÑÉáä=ã™íÉK
oÉëÉêîÉÇÉäÉê
_êìâ=~ääíáÇ=çêáÖáå~äÉ=êÉëÉêîÉÇÉäÉêK=aÉ=â~å=ÄÉëíáääÉë
ÇáêÉâíÉ=Ñê~=df^p=pÉêîáÅÉK
df^p=pÉêîáÅÉ
hçåí~âí=Çáå=äçâ~äÉ=df^p=pÉêîáÅÉJíÉâåáâÉê=Ñçê
ëÉêîáÅÉ=çÖ=êÉé~ê~ëàçåÉêK
mêçÇìëÉåíÉå=Ñê~ëâêáîÉê=ëÉÖ=ÉíÜîÉêí=~åëî~ê=Ñçê
ÉîÉåíìÉääÉ=íêóââÑÉáä=á=ÇÉííÉ=ÜÉÑíÉíK=mêçÇìëÉåíÉå
ÑçêÄÉÜçäÇÉê=ëÉÖ=ÇÉëëìíÉå=êÉííÉå=íáä=™=Öà›êÉ
é~ëëÉåÇÉ=ÉåÇêáåÖÉê=é™=éêçÇìâíÉåÉ=ëáåÉ=ìíÉå=™
ÉåÇêÉ=ÇÉêÉë=îÉëÉåíäáÖÉ=ÉÖÉåëâ~éÉêK
TP
40003865Italian.qxd
16/12/2005
11:02
Page 74
Introduzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Informazioni sulla consegna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Estrazione del prodotto dall’imballaggio . . . . . . . . . . . . . . 75
Consigli di sicurezza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Installazione . . . . . .
Utilizzo . . . . . . . . . .
La biancheria . . . . . .
Tutela dell’ambiente
Servizio GIAS . . . . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
76
76
76
77
77
Installazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Requisiti elettrici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Regolazione dei piedini. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Ventilazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Preparazione della biancheria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Preparazione dei capi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Selezione della biancheria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Consigli per l’asciugatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Evitare di asciugare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Risparmio energia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Guida ad una corretta asciugatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Comandi e spie di segnalazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Portellone e filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Apertura del portellone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Spia di pulizia filtro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Vaschetta dell’acqua . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Per togliere la vaschetta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Condensatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Per togliere il condensatore . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Selezione del programma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Funzionamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Annullamento e azzeramento del programma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Pulizia e manutenzione ordinaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Pulizia dell’asciugatrice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Specifiche tecniche . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ricerca guasti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Servizio assistenza clienti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Ricambi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Servizio GIAS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
74
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 75
fåíêçÇìòáçåÉ
iÉÖÖÉêÉ=~ííÉåí~ãÉåíÉ=äÉ=áëíêìòáçåá=éÉê=ìå=ÅçêêÉííç
Ñìåòáçå~ãÉåíç=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~K=nìÉëíç=çéìëÅçäç
ÑçêåáëÅÉ=áãéçêí~åíá=äáåÉÉ=ÖìáÇ~=éÉê=ìå~=ã~åìíÉåòáçåÉI
ìå=ìëç=É=ìåÛáåëí~ää~òáçåÉ=ëáÅìêáK=bëëç=ÅçåíáÉåÉ=áåçäíêÉ
ìíáäá=ÅçåëáÖäá=ÅÜÉ=ÅçåëÉåíáê~ååç=Çá=ëÑêìíí~êÉ=~ä=ãÉÖäáç=äÉ
éçíÉåòá~äáí¶=Çá=èìÉëí~=ã~ÅÅÜáå~K
sÉêáÑáÅ~êÉ=ÅÜÉ
Çìê~åíÉ=áä
íê~ëéçêíç=ä~
ã~ÅÅÜáå~=åçå
~ÄÄá~=ëìÄáíç=Ç~ååáK
få=Å~ëç=Åçåíê~êáçI
êáîçäÖÉêëá=~ä=`Éåíêç
^ëëáëíÉåò~=df^pK
`çåëÉêî~êÉ=ä~=ÇçÅìãÉåí~òáçåÉ=áå=ìå=äìçÖç=ëáÅìêç=éÉê
ÉîÉåíì~äá=êáÑÉêáãÉåíá=ç=éÉê=Ñìíìêá=éêçéêáÉí~êá
fåÑçêã~òáçåá=ëìää~
ÅçåëÉÖå~
`çåíêçää~êÉ=ÅÜÉ=~ä=ãçãÉåíç=ÇÉää~=ÅçåëÉÖå~=ä~=ã~ÅÅÜáå~
ëá~=Ççí~í~=ÇÉá=ëÉÖìÉåíá=ÅçãéçåÉåíáW
●
iáÄêÉííç=Çá=áëíêìòáçåá
●
`ÉêíáÑáÅ~íç=Çá=Ö~ê~åòá~
●
bíáÅÜÉíí~=ÉÑÑáÅáÉåò~=ÉåÉêÖÉíáÅ~
i~=ã~åÅ~í~
çëëÉêî~åò~=Çá=í~äÉ
éêçÅÉÇìê~
éçíêÉÄÄÉ
ÅçãéêçãÉííÉêÉ=ä~
ëáÅìêÉòò~
ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçK
i~=ÅÜá~ã~í~=éì∂
ÉëëÉêÉ=ëçÖÖÉíí~=~
é~Ö~ãÉåíç=ëÉ=äÉ
Å~ìëÉ=Çá
ã~äÑìåòáçå~ãÉåíç
ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~
ëçåç=~ííêáÄìáÄáäá=~
ìå=ìëç=áãéêçéêáçK
bëíê~òáçåÉ=ÇÉä=éêçÇçííç
Ç~ääÛáãÄ~ää~ÖÖáç
bëíê~êêÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~=Ç~ääÛáãÄ~ää~ÖÖáç=îáÅáåç=~ä=éìåíç
éêÉîáëíç=éÉê=äÛáåëí~ää~òáçåÉK
NK
`çå=Å~ìíÉä~I=ÉëÉÖìáêÉ=ìå=í~Öäáç=äìåÖç=áä=éÉêáãÉíêç
ÇÉää~=Ä~ëÉ=ÇÉääÛáãÄ~ää~ÖÖáç=É=ìå=~äíêç=îÉêëç=äÛ~äíçI
áå=ÅçêêáëéçåÇÉåò~=Çá=ìå=~åÖçäçK
OK
qçÖäáÉêÉ=ä~=Ñ~ëÅá~=áå=éçäáíÉåÉ=É=ëçääÉî~êÉ
äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=íçÖäáÉåÇçä~=Ç~ää~=Ä~ëÉ=Çá=éçäáëíáêçäçK
pã~äíáêÉ=äÛáãÄ~ää~ÖÖáç=áå=ã~åáÉê~=ëáÅìê~K
^ÅÅÉêí~êëá=ÅÜÉ=ëá~=Ñìçêá=Ç~ää~=éçêí~í~=ÇÉá
Ä~ãÄáåáI=áå=èì~åíç=ÑçåíÉ=éçíÉåòá~äÉ=Çá
êáëÅÜáçK
TR
40003865Italian.qxd
16/12/2005
11:03
Page 76
Consigli di sicurezza
Installazione
●
●
●
●
Prima dell’uso, controllare che il prodotto non presenti segni visibili di danni. Non
usare in caso di danni e contattare il Servizio Assistenza GIAS.
Non utilizzare adattatori, connettori multipli e/o prolunghe.
Non installare la macchina in bagno.
Non installare l’asciugatrice vicino ai tendaggi e rimuovere tempestivamente
eventuali oggetti caduti dietro la macchina.
Utilizzo
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
ATTENZIONE L’uso improprio dell’asciugatrice può provocare rischio di incendio.
Questa macchina è prevista unicamente per uso domestico, ovvero per
l’asciugatura di capi e indumenti per la casa.
La macchina qui descritta deve essere utilizzata esclusivamente per lo scopo al
quale è destinata secondo quanto illustrato nel presente libretto. Prima di attivare
la macchina, accertarsi di avere letto attentamente e compreso le istruzioni d’uso e
di installazione.
Non toccare l’asciugatrice con mani o piedi umidi o bagnati.
Non appoggiarsi al portellone per caricare la macchina; non utilizzare il portellone
per sollevare o spostare la macchina.
Non consentire ai bambini di giocare con la macchina o con i suoi comandi.
ATTENZIONE Non utilizzare il prodotto se il filtro antifilacce non è correttamente
posizionato o risulta danneggiato; il filtro non è ignifugo.
ATTENZIONE Se è esposto il simbolo indicante il riscaldamento della superficie,
quando l’asciugatrice è in funzione la temperatura può essere superiore a
60 gradi C.
Staccare la spina dalla presa elettrica. Prima di pulire la macchina, staccare sempre
la spina.
Se si presume che la macchina sia guasta, non continuare ad usarla.
Non accumulare cascami e filacce sul pavimento attorno alla macchina.
Dopo il ciclo di asciugatura, l’interno del cestello può essere molto caldo. Prima di
estrarre la biancheria è pertanto opportuno lasciar raffreddare completamente la
macchina.
La biancheria
●
●
●
●
76
ATTENZIONE Evitare di asciugare articoli trattati con prodotti di pulizia a secco.
ATTENZIONE In determinate circostanze, i materiali in gomma possono essere
soggetti ad autocombustione se riscaldati. I materiali in plastica, in gomma e
similgomma non sono adatti ad essere asciugati meccanicamente. EVITARE
ASSOLUTAMENTE di asciugare articoli in questi materiali.
Leggere attentamente le etichette con le istruzioni di lavaggio per conoscere le
caratteristiche dell’asciugatura idonea.
Gli indumenti devono essere introdotti nell’asciugatrice solo dopo essere stati
opportunamente centrifugati in lavatrice o strizzati a mano. EVITARE di caricare
nel cestello indumenti ancora gocciolanti.
40003865Italian.qxd
●
●
●
16/12/2005
11:04
Page 77
Controllare accuratamente che nelle tasche degli indumenti da asciugare non
siano presenti accendini o fiammiferi ed EVITARE assolutamente l’uso di prodotti
infiammabili in prossimità della macchina.
EVITARE ASSOLUTAMENTE di asciugare tende in fibra di vetro. La contaminazione
dei capi con le fibre di vetro può infatti dar luogo a fenomeni d’irritazione
cutanea.
NON introdurre nella macchina indumenti trattati o contaminati con spray o
liquidi detergenti infiammabili, come benzina, olio da cucina o spray con aerosol.
Tutela dell’ambiente
●
●
Tutti i materiali utilizzati per l’imballaggio sono ecologici e riciclabili. Smaltite
l’imballaggio con metodi ecologici. Presso il comune di residenza si potranno
reperire ulteriori informazioni sui metodi di smaltimento.
Per garantire la sicurezza al momento dello smaltimento di una asciugatrice,
scollegare la spina dell’alimentazione dalla presa, tagliare il cavo
dell’alimentazione di rete e distruggerlo insieme alla spina. Per evitare che i
bambini possano rimanere intrappolati all’interno della lavatrice, rompere i cardini
o la chiusura dell’oblò.
Servizio GIAS
●
Ai fini della durata e del buon funzionamento della macchina, per gli eventuali
interventi di assistenza o riparazione consigliamo di rivolgersi esclusivamente al
servizio assistenza autorizzato GIAS.
Direttiva Europea 2002/96/CE
Questo elettrodomestico è marcato conformemente alla Direttiva Europea 2002/96/CE
sui rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (WEEE).
Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente,
aiuterete ad evitare possibili conseguenze negative
all'ambiente e alla salute delle persone, che potrebbero
verificarsi a causa d'un errato trattamento di questo prodotto
giunto a fine vita.
Il simbolo sul prodotto indica che questo apparecchio non
può essere trattato come un normale rifiuto domestico; dovrà
invece essere consegnato al punto più vicino di raccolta per il
riciclo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
Lo smaltimento deve essere effettuato in accordo con le
regole ambientali vigenti per lo smaltimento dei rifiuti.
Per informazioni più dettagliate sul trattamento, recupero e
riciclo di questo prodotto, per favore contattare l'ufficio
pubblico di competenza (del dipartimento ecologia e
ambiente), o il vostro servizio di raccolta rifiuti a domicilio, o
il negozio dove avete acquistato il prodotto.
Nel caso in cui la macchina non funzioni correttamente o sia fuori
uso, spegnere e staccare la spina dalla presa. Per la riparazione,
rivolgersi al Centro Assistenza GIAS.
77
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 78
fåëí~ää~òáçåÉ
i~=ÅÜá~ã~í~=éì∂
ÉëëÉêÉ=ëçÖÖÉíí~=~
é~Ö~ãÉåíçI=ëÉ=äÉ
Å~ìëÉ=Çá
ã~äÑìåòáçå~ãÉåíç
ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~
ëçåç=~ííêáÄìáÄáäá=~
ìåÛáåëí~ää~òáçåÉ
åçå=ÅçêêÉíí~K
oÉèìáëáíá=ÉäÉííêáÅá
iÉ=~ëÅáìÖ~íêáÅá=ëçåç=ëí~íÉ=éêçÖÉíí~íÉ=éÉê=Ñìåòáçå~êÉ=~Ç
ìå~=íÉåëáçåÉ=Çá=OPMJOQMsI=RM=eò=ãçåçÑ~ëÉK=`çåíêçää~êÉ
ÅÜÉ=áä=ÅáêÅìáíç=ÇÉääÛ~äáãÉåí~òáçåÉ=ëá~=áÇçåÉç=éÉê=î~äçêá=Çá
ÅçêêÉåíÉ=Çá=~äãÉåç=NS^K
iÛÉäÉííêáÅáí¶=éì∂=ÉëëÉêÉ=ÉëíêÉã~ãÉåíÉ=éÉêáÅçäçë~K
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=çééçêíìå~ãÉåíÉ=ÅçääÉÖ~íç=~
íÉêê~K
i~=éêÉë~=É=ä~=ëéáå~=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç=ÇÉîçåç=ÉëëÉêÉ=ÇÉääç
ëíÉëëç=íáéçK
kçå=ìíáäáòò~êÉ=~Ç~íí~íçêá=ãìäíáéäá=ÉLç=éêçäìåÖÜÉK
kÉä=Å~ëç=êáëìäíá
Ç~ååÉÖÖá~íçI=áä
Å~îç=Çá
~äáãÉåí~òáçåÉ
ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáç
ÇÉîÛÉëëÉêÉ
éêçåí~ãÉåíÉ
ëçëíáíìáíç=Åçå
~ééçëáíç=Å~îç
êÉéÉêáÄáäÉ
bp`irpfs^jbkqb
éêÉëëç=áä=ëÉêîáòáç
Çá=êáÅ~ãÄáK
iÛáåëí~ää~òáçåÉ
ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ
ÉÑÑÉííì~í~=Ç~
éÉêëçåÉ
ÅçãéÉíÉåíáK
rå~=îçäí~=ÅçãéäÉí~í~=äÛáåëí~ää~òáçåÉI=ä~=ëéáå~=ÇÉîÉ
êáëìäí~êÉ=~ÅÅÉëëáÄáäÉ=É=Ñ~ÅáäãÉåíÉ=ëÅçääÉÖ~ÄáäÉK
f=Ñáäá=ÇÉääÛáãéá~åíç=ÉäÉííêáÅç=ëçåç=ÇÉá=ëÉÖìÉåíá=ÅçäçêáW
_äì
kbrqol
j~êêçåÉ
plqql=qbkpflkb
sÉêÇÉ=É=Öá~ääç
qboo^
iÛ~éé~êÉÅÅÜáç=Åçå=ã~êÅÜáç=`b=≠=ÅçåÑçêãÉ=~ääÉ=ÇáêÉííáîÉ
ÉìêçéÉÉ=UVLPPSL`bbI=TPLOPL`bb=É=ëìÅÅÉëëáîÉ=ãçÇáÑáÅÜÉK
kçå=áåëÉêáêÉ=ä~=ëéáå~=åÉää~=éêÉë~=É=åçå
~ÅÅÉåÇÉêÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~=ÑáåÅܨ
äÛáåëí~ää~òáçåÉ=åçå=ë~ê¶=ëí~í~
ÅçãéäÉí~í~K
^á=Ñáåá=ÇÉää~=ëáÅìêÉòò~=éÉêëçå~äÉ=≠
ÉëëÉåòá~äÉ=ÅÜÉ=äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=îÉåÖ~
áåëí~ää~í~=ÅçêêÉíí~ãÉåíÉK
få=Å~ëç=Çá=ÇìÄÄá=ëìääÛáåëí~ää~òáçåÉI
êáîçäÖÉêëá=~ä=pÉêîáòáç=^ëëáëíÉåò~=df^pK==
oÉÖçä~òáçåÉ=ÇÉá=éáÉÇáåá
rå~=îçäí~=éçëáòáçå~í~=ä~=ã~ÅÅÜáå~I=ëá=ÇçîêÉÄÄÉ
éêçÅÉÇÉêÉ=~ää~=êÉÖçä~òáçåÉ=ÇÉá=éáÉÇáåáI=éÉê=Ö~ê~åíáêÉ
ìå~=éÉêÑÉíí~=ãÉëë~=áå=Äçää~K
oÉÖçä~êÉ=á=èì~ííêç=éáÉÇáåá=éÉê=Ö~ê~åíáêÉ=ÅÜÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~
ëá~=ëí~ÄáäÉ=É=áå=Äçää~K=
TU
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 79
sÉåíáä~òáçåÉ
^ÅÅÉêí~êëá=ÅÜÉ=åÉä=äçÅ~äÉ=ëÅÉäíç=éÉê=äÛáåëí~ää~òáçåÉ=îá=ëá~
ìå=êáÅ~ãÄáç=ÇÛ~êá~=ëìÑÑáÅáÉåíÉI=çåÇÉ=Éîáí~êÉ=ÅÜÉ=á=Ö~ë
éêçîÉåáÉåíá=Ç~=~éé~êÉÅÅÜá~íìêÉ=Ñìåòáçå~åíá=Åçå=~äíêá
ÅçãÄìëíáÄáäáI=ÅçãéêÉëÉ=Ñá~ããÉ=äáÄÉêÉI=ëá~åç=~ëéáê~íá=åÉä
äçÅ~äÉ=ÇçîÉ=äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=≠=áå=ÑìåòáçåÉK
●
kçå=ëÅ~êáÅ~êÉ=äÛ~êá~=åÉää~=Å~åå~=Ñìã~êá~=ìíáäáòò~í~
éÉê=äç=ëÅ~êáÅç=Çá=Ñìãá=éêçîÉåáÉåíá=Ç~=~ííêÉòò~íìêÉ
Ñìåòáçå~åíá=~=Ö~ë=ç=~äíêá=ÅçãÄìëíáÄáäáK
●
`çåíêçää~êÉ=éÉêáçÇáÅ~ãÉåíÉ=ÅÜÉ=~ííçêåç
~ääÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=îá=ëá~=ìå~=Äìçå~=ÅáêÅçä~òáçåÉ
ÇÛ~êá~I=ëÉåò~=áãéÉÇáãÉåíá=Çá=ëçêí~K
●
açéç=äÛìëç=áëéÉòáçå~êÉ=áä=Ñáäíêç=~åíáÑáä~ÅÅÉ=ÉI=ëÉ
åÉÅÉëë~êáçI=éìäáêäçK
●
sÉêáÑáÅ~êÉ=Åçëí~åíÉãÉåíÉ=ÅÜÉ=éêÉë~=É=ëÑá~íá=åçå
ëá~åç=çëíêìáíáK=mÉê=~ëëáÅìê~êÉ=ìåÛáÇçåÉ~
îÉåíáä~òáçåÉ=≠=ÉëëÉåòá~äÉ=ÅÜÉ=äç=ëé~òáç=íê~=áä=ÑçåÇç
ã~ÅÅÜáå~=É=áä=é~îáãÉåíç=åçå=ëá~=çëíêìáíçK=qê~=ä~
ã~ÅÅÜáå~=ÉÇ=ÉîÉåíì~äá=çëí~Åçäá=ëá=ÇçîêÉÄÄÉ
ä~ëÅá~êÉ=ìåç=ëé~òáç=Çá=~äãÉåç=NOããK
●
oáãìçîÉêÉ=íÉãéÉëíáî~ãÉåíÉ=ÉîÉåíì~äá=çÖÖÉííá
Å~Çìíá=ÇáÉíêçLëçííç=ä~=ã~ÅÅÜáå~=áå=èì~åíç
éçíêÉÄÄÉêç=çëíêìáêÉ=äÉ=éêÉëÉ=É=Öäá=ëÑá~íá=ÇÉääÛ~êá~K
●
bsfq^ob=^pplirq^jbkqb=ÇÛáåëí~ää~êÉ=ä~
ã~ÅÅÜáå~=Åçåíêç=íÉåÇ~ÖÖáK
mobpb=^of^
pcf^qf=^of^
pcf^qf=^of^=kbii^=_^pb
TV
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 80
mêÉé~ê~òáçåÉ=ÇÉää~
Äá~åÅÜÉêá~
mêáã~=Çá=ìíáäáòò~êÉ=äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=éÉê=ä~=éêáã~=îçäí~W
●
iÉÖÖÉêÉ=~ííÉåí~ãÉåíÉ=áä=éêÉëÉåíÉ=äáÄêÉííç
ÇÛáëíêìòáçåáK
●
qçÖäáÉêÉ=íìííá=Öäá=~êíáÅçäá=éêÉëÉåíá=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉä
ÅÉëíÉääçK
●
mìäáêÉ=äÛáåíÉêåç=ÇÉä=ÅÉëíÉääç=É=áä=éçêíÉääçåÉ=Åçå=ìå
é~ååç=ìãáÇç=áå=ãçÇç=Ç~=Éäáãáå~êÉ=äÛÉîÉåíì~äÉ
éçäîÉêÉ=ÇÉéçëáí~í~=Çìê~åíÉ=áä=íê~ëéçêíçK
mêÉé~ê~òáçåÉ=ÇÉá=Å~éá
UM
kçå=ëçîê~ÅÅ~êáÅ~êÉ
áä=ÅÉëíÉääçI=áå
èì~åíç=á=Å~éá
áåÖçãÄê~åíáI=~
Å~äÇçI=éçëëçåç
ëìéÉê~êÉ=áä=Å~êáÅç
ã~ëëáãç
ÅçåëÉåíáíçK=
sÉêáÑáÅ~êÉ=ÅÜÉ=ä~=Äá~åÅÜÉêá~=Ç~=~ëÅáìÖ~êÉ=ëá~=áÇçåÉ~=éÉê
äÛ~ëÅáìÖ~íìê~=ãÉÅÅ~åáÅ~I=ÅçãÉ=áåÇáÅ~íç=Ç~á=ëáãÄçäá
ëìääÛÉíáÅÜÉíí~=Çá=ä~î~ÖÖáç=ÇÉá=î~êá=~êíáÅçäáK
EéÉê=ÉëÉãéáç=ë~ÅÅÜá
~=éÉäç=É=éáìãçåáF
mÉëç=ã~ëëáãç=Çá
~ëÅáìÖ~íìê~
`çåíêçää~êÉ=ÅÜÉ=äÉ=ÅÜáìëìêÉ=ëá~åç=ÅÜáìëÉ=É=äÉ=í~ëÅÜÉ
îìçíÉK=dáê~êÉ=á=Å~éá=Åçå=áä=êçîÉëÅáç=~ääÛÉëíÉêåçK=fåíêçÇìêêÉ
á=Å~éá=åÉä=ÅÉëíÉääç=ìåç=~Ç=ìåçI=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=åçå=ëá
~ÖÖêçîáÖäáåçK
●
`~éá=áå=ÅçíçåÉ=j~ñK=TIR=âÖ
●
`~éá=ëáåíÉíáÅá=j~ñK=PIR=âÖ
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 81
pÉäÉòáçå~êÉ=ä~=Äá~åÅÜÉêá~
åÉä=ãçÇç=ëÉÖìÉåíÉW
●
få=Ä~ëÉ=~á=ëáãÄçäá=ÇÉääÉ=ÉíáÅÜÉííÉ=Çá=ä~î~ÖÖáç
iÉ=ÉíáÅÜÉííÉ=Çá=ä~î~ÖÖáç=ëçåç=~ééçëíÉ=ëìä=Åçääç=ç
ëìääÉ=ÅìÅáíìêÉ=áåíÉêåÉW
^êíáÅçäç=áÇçåÉç=éÉê=äÛ~ëÅáìÖ~íìê~=ãÉÅÅ~åáÅ~K
^ëÅáìÖ~íìê~=~Ç=~äí~=íÉãéÉê~íìê~K
pçäç=~ëÅáìÖ~íìê~=~=Ä~ëë~=íÉãéÉê~íìê~K
^êíáÅçäç=åçå=áÇçåÉç=~ääÛ~ëÅáìÖ~íìê~
ãÉÅÅ~åáÅ~K
pÉ=áä=Å~éç=≠=ëéêçîîáëíç=Çá=ÉíáÅÜÉíí~=Çá
ä~î~ÖÖáçI=ëá=ÇÉîÉ=éêÉëìãÉêÉ=ÅÜÉ=åçå=ëá~
áÇçåÉç=~ääÛ~ëÅáìÖ~íìê~=ãÉÅÅ~åáÅ~K
●
få=Ä~ëÉ=~ä=èì~åíáí~íáîç=ÉÇ=~ää~=éÉë~åíÉòò~
pÉ=áä=Å~êáÅç=≠=ëìéÉêáçêÉ=~ää~=Å~é~Åáí¶=ÇÉää~
ã~ÅÅÜáå~I=ëÉé~ê~êÉ=á=Å~éá=áå=Ä~ëÉ=~ää~=éÉë~åíÉòò~
EéK=ÉëKI=ëÉé~ê~êÉ=Öäá=~ëÅáìÖ~ã~åá=Ç~ää~=Äá~åÅÜÉêá~
äÉÖÖÉê~FK
●
få=Ä~ëÉ=~ä=íáéç=Çá=íÉëëìíç
^êíáÅçäá=Çá=ÅçíçåÉLäáåçW=^ëÅáìÖ~ã~åáI=àÉêëÉó=Çá
ÅçíçåÉI=Äá~åÅÜÉêá~=Ç~=í~îçä~LäÉííçK
^êíáÅçäá=ëáåíÉíáÅáW `~ãáÅÉííÉI=Å~ãáÅáÉI=íìíÉ=ÉÅÅK=áå
éçäáÉëíÉêÉ=ç=éçäá~ããáÇÉ=É=ãáëíá=ÅçíçåÉLëáåíÉíáÅáK
●
få=Ä~ëÉ=~ä=Öê~Çç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~
pÉäÉòáçå~êÉ=íê~W=Å~éá=~ëÅáìííá=Ç~=ëíáê~êÉI=Å~éá=éêçåíá
Ç~=êáéçêêÉ=ÉÅÅK=mÉê=á=Å~éá=ÇÉäáÅ~íá=éêÉãÉêÉ=áä
éìäë~åíÉ============I=áãéçëí~åÇç=ìå~=íÉãéÉê~íìê~=Çá
~ëÅáìÖ~íìê~=êáÇçíí~K
UN
40003865Italian.qxd
22/09/2005
12:59
Page 82
`çåëáÖäá=éÉê=äÛ~ëÅáìÖ~íìê~
fjmloq^kqbW
bîáí~êÉ=Çá=~ëÅáìÖ~êÉ
~êíáÅçäá
éêÉîÉåíáî~ãÉåíÉ
íê~íí~íá=Åçå
éêçÇçííá=Çá=éìäáòá~
~=ëÉÅÅç=ç=Å~éá=áå
Öçãã~=EéÉêáÅçäç
ÇÛáåÅÉåÇáç=ç
ÉëéäçëáçåÉFK
kÉä=Åçêëç=ÇÉÖäá
ìäíáãá=NR=ãáåìíáI=áä
Å~êáÅç=îáÉåÉ
ëÉãéêÉ=~ëÅáìÖ~íç
Åçå=~êá~=ÑêÉÇÇ~K
bîáí~êÉ=Çá=~ëÅáìÖ~êÉW
^êíáÅçäá=Çá=ä~å~I=ëÉí~I=íÉëëìíá=ÇÉäáÅ~íáI=Å~äòÉ=Çá=åóäçåI
êáÅ~ãá=ÇÉäáÅ~íáI=íÉëëìíá=Åçå=ÇÉÅçê~òáçåá=ãÉí~ääáÅÜÉI
áåÇìãÉåíá=Åçå=Öì~êåáòáçåá=áå=ms`=ç=áå=éÉääÉI=ëÅ~êéÉ=Ç~
Öáåå~ëíáÅ~I=~êíáÅçäá=éÉë~åíá=ÅçãÉ=ë~ÅÅÜá=~=éÉäç=ÉÅÅK
oáëé~êãáç=ÉåÉêÖá~
fåíêçÇìêêÉ=åÉääÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=ëçäç=Äá~åÅÜÉêá~
~ÅÅìê~í~ãÉåíÉ=ëíêáòò~í~=~=ã~åç=ç=ÅÉåíêáÑìÖ~í~=~
ã~ÅÅÜáå~K=nì~åíç=éáª=~ëÅáìíí~=≠=ä~=Äá~åÅÜÉêá~I=í~åíç=éáª
ê~éáÇç=≠=áä=íÉãéç=êáÅÜáÉëíç=éÉê=äÛ~ëÅáìÖ~íìê~I=Åçå
ÅçåëÉÖìÉåíÉ=êáëé~êãáç=Çá=Åçåëìãç=ÉäÉííêáÅçK
`lp^=c^ob=pbjmob
●
`ÉêÅ~êÉ=ëÉãéêÉ=Çá=Ñ~ê=ä~îçê~êÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~=~
éáÉåç=Å~êáÅç=Çá=Äá~åÅÜÉêá~W=ëá=êáëé~êãá~=íÉãéç=ÉÇ
ÉäÉííêáÅáí¶K
●
mêáã~=Çá=çÖåá=ÅáÅäç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=îÉêáÑáÅ~êÉ
pbjmob=ÅÜÉ=áä=Ñáäíêç=ëá~=éìäáíçK
`lp^=klk=c^ob=j^f
●
kçå=ëìéÉê~êÉ=ã~á=áä=éÉëç=ã~ëëáãçW=ëá=éÉêÇÉ=íÉãéç
É=ëá=Åçåëìã~=éáª=ÉäÉííêáÅáí¶K
●
bîáí~êÉ=Çá=Å~êáÅ~êÉ=Å~éá=~åÅçê~=ÖçÅÅáçä~åíáW=ëá
êáëÅÜá~=Çá=êçîáå~êÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~K
dìáÇ~=~Ç=ìå~=ÅçêêÉíí~
~ëÅáìÖ~íìê~
få=í~ÄÉää~=ëçåç=êáéçêí~íá=á=íÉãéá=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=áåÇáÅ~íáîá
áå=ÑìåòáçåÉ=ÇÉä=íáéç=Çá=íÉëëìíç=É=ÇÉä=Öê~Çç=Çá=ìãáÇáí¶
ÇÉá=Å~éáK
qÉëëìíç
`^of`l
mbp^kqb
NQMJNSR=ãáå
`^of`l=jbafl
`lqlkb
pbibwflkb
qbjmbo^qro^
bibs^q^
TMJUM=ãáå
`^of`l
ibddbol
RMJSR=ãáå
pfkqbqf`f
_^pp^
Ó
TMJUM=ãáå
QMJRR=ãáå
^`ofif`f
_^pp^
Ó
RMJSR=ãáå
PMJQM=ãáå
UO
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 83
`çã~åÇá=É=ëéáÉ=Çá
ëÉÖå~ä~òáçåÉ
pmf^=bifjfk^=^`nr^
mrip^kqb
^`ofif`fLpfkqbqf`f
afpmi^v=qbjml
obpfarl
mrip^kqb=
pmf^=af=mrifwf^=cfiqol
fi=mrip^kqb
lkLlcc
pbibqqlob=abf
moldo^jjf
m~ååÉääç=Çá=Åçã~åÇç=É=ëéáÉ=äìãáåçëÉ
pÉäÉííçêÉ=ÇÉá=éêçÖê~ããá=Ó=`çåëÉåíÉ=Çá=ëÉäÉòáçå~êÉ=áä=éêçÖê~ãã~=ÇÉëáÇÉê~íç
q~ëíç=É=ëéá~=låLlÑÑ
Ó=mêÉãÉêÉ=èìÉëíá=í~ëíá=éÉê=~ííáî~êäáI=ä~=ëéá~=ëá=áääìãáå~K
Ó=mÉê=Ç~êÉ=áåáòáç=~ä=éêçÖê~ãã~=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=ëÉäÉòáçå~íçI=éêÉãÉêÉ=áä=í~ëíç
K=mÉê=~ååìää~êÉL~òòÉê~êÉ=áä=éêçÖê~ãã~I=íÉåÉêÉ=éêÉãìíç=éÉê=R=ëÉÅçåÇá
q~ëíç=^ÅêáäáÅáLpáåíÉíáÅá
Ó=mêÉãÉêÉ=èìÉëíç=í~ëíç=éÉê=êáÇìêêÉ=ä~=íÉãéÉê~íìê~=åÉä=Å~ëç=Çá
Å~éá=ÇÉäáÅ~íáK=pá=~ÅÅÉåÇÉê¶=ä~=ëéá~=ëçéê~=áä=êÉä~íáîç=í~ëíçK=mÉê=ãçÇáÑáÅ~êÉ=ä~=êÉÖçä~òáçåÉ
ÇÉää~=íÉãéÉê~íìê~I=çÅÅçêêÉ=~òòÉê~êÉ=áä=éêçÖê~ãã~
_~ëë~=íÉãéÉê~íìê~=Ó=péá~=^``bp^
^äí~=íÉãéÉê~íìê~=Ó=péá~=pmbkq^
péá~=bäáãáå~=^Åèì~
Ó=pá=~ÅÅÉåÇÉ=èì~åÇç=ä~=î~ëÅÜÉíí~=ÇÉääÛ~Åèì~=≠=éáÉå~
i~=ëéá~=Çá=ëÉÖå~ä~òáçåÉ=éìäáòá~=Ñáäíêç
Ó=pá=~ÅÅÉåÇÉ=èì~åÇç=áä=Ñáäíêç=ÇÉîÉ=ÉëëÉêÉ=éìäáíçK
aáëéä~ó=`lrkqaltk=EqÉãéç=êÉëáÇìçF=
pq^oq Ó=nì~åÇç=ëá=~ííáî~=äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉI=ä~=ëéá~=pq^oq=ä~ãéÉÖÖá~X=èì~åÇç=é~êíÉ=áä
éêçÖê~ãã~I=ä~=ëéá~=pq^oq=ëá=~ÅÅÉåÇÉ
i~=ëéá~=SMD=ëá=~ÅÅÉåÇÉ=èì~åÇç=ã~åÅ~åç=ãÉåç=Çá=SM=ãáåìíá=~ä=ÅçãéäÉí~ãÉåíç=ÇÉä
éêçÖê~ãã~
i~=ëéá~=NRD ëá=~ÅÅÉåÇÉ=èì~åÇç=ã~åÅ~åç=ãÉåç=Çá=NR=ãáåìíá=~ä=ÅçãéäÉí~ãÉåíç=ÇÉä
éêçÖê~ãã~=få=èìÉëí~=Ñ~ëÉ=ÇÉä=ÅáÅäç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~I=ä~=ã~ÅÅÜáå~=Éåíê~=åÉää~=Ñ~ëÉ=Çá
o~ÑÑêÉÇÇ~ãÉåíç
i~=ëéá~=pqlm=ëá=~ÅÅÉåÇÉ=èì~åÇç=îáÉåÉ=ÅçãéäÉí~íç=áä=éêçÖê~ãã~K
UP
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 84
mçêíÉääçåÉ=É=Ñáäíêç
^éÉêíìê~=ÇÉä=éçêíÉääçåÉ
qáê~êÉ=ä~=ã~åáÖäá~=éÉê=~éêáêÉ=äç=ëéçêíÉääçK
mÉê=~îîá~êÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~I=êáÅÜáìÇÉêÉ=áä=éçêíÉääçåÉ=É
éêÉãÉêÉ=áä=í~ëíç===========K
^ssboqbkw^>
pá=êáÅçêÇ~=ÅÜÉ=èì~åÇç=ä~=ã~ÅÅÜáå~=≠=áå
ÑìåòáçåÉ=áä=ÅÉëíÉääç=É=áä=éçêíÉääçåÉ
éçëëçåç=ÉëëÉêÉ=jliql=`^iafK
cáäíêç
fjmloq^kqbW=^á=Ñáåá=ÇÉää~=ã~ëëáã~=ÉÑÑáÅ~Åá~=ÇÉää~
ã~ÅÅÜáå~I=éêáã~=Çá=çÖåá=ÅáÅäç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=≠=ÉëëÉåòá~äÉ
îÉêáÑáÅ~êÉ=ä~=éìäáòá~=ÇÉä=Ñáäíêç=~åíáÑáä~ÅÅÉK
NK
qáê~êÉ=áä=Ñáäíêç=îÉêëç=äÛ~äíçK
OK
^éêáêÉ=áä=Ñáäíêç=ÅçãÉ=áääìëíê~íçK
PK
oáãìçîÉêÉ=ÇÉäáÅ~í~ãÉåíÉ=äÉ=Ñáä~ÅÅÉ=Åçå=ä~=éìåí~
ÇÉääÉ=Çáí~=ç=~áìí~åÇçëá=Åçå=ìåç=ëé~òòçäáåç
ãçêÄáÇçK
QK
oáÅÜáìÇÉêÉ=áä=Ñáäíêç=É=êÉáåëÉêáêäç=áå=ëÉÇÉK
péá~=Çá=éìäáòá~=Ñáäíêç
ëá=~ÅÅÉåÇÉ=ëÉÖå~ä~åÇç=ä~=åÉÅÉëëáí¶=Çá=éìäáêÉ=áä=ÑáäíêçK
pÉ=ä~=Äá~åÅÜÉêá~=åçå=ëá=~ëÅáìÖ~=îÉêáÑáÅ~êÉ=ÅÜÉ=áä=Ñáäíêç
åçå=ëá~=áåí~ë~íçK=
UQ
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 85
s~ëÅÜÉíí~=ÇÉääÛ~Åèì~
iÛ~Åèì~=Éäáãáå~í~=Ç~ää~=Äá~åÅÜÉêá~=Çìê~åíÉ=áä=ÅáÅäç=Çá
~ëÅáìÖ~íìê~=îáÉåÉ=ê~ÅÅçäí~=áå=ìå~=î~ëÅÜÉíí~=éçëí~=áå
ÑçåÇç=~ää~=ã~ÅÅÜáå~K
nì~åÇç=ä~=î~ëÅÜÉíí~=≠=éáÉå~=ëá=~ÅÅÉåÇÉ=ä~=ëéá~
ëìä=é~ååÉääç=ÇÉá=Åçã~åÇáI=ëÉÖå~ä~åÇç=ÅÜÉ=ëá absb
îìçí~êÉ=ä~=î~ëÅÜÉíí~K=qìíí~îá~I=ëá=ÅçåëáÖäá~=Çá=ëîìçí~êÉ=ä~
î~ëÅÜÉíí~=Ççéç=çÖåá=ÅáÅäç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~K
klq^W=kÉá=éêáãá=ÅáÅäáI=èì~åÇç=ä~=ã~ÅÅÜáå~=≠=åìçî~I=ëá
ê~ÅÅçÖäáÉ=éçÅ~=~Åèì~=áå=èì~åíç=ëá=êáÉãéáÉ=éêáã~=áä
ëÉêÄ~íçáç=áåíÉêåçK
mÉê=íçÖäáÉêÉ=ä~=î~ëÅÜÉíí~
NK=
bëíê~êêÉ=Åçå=ÇÉäáÅ~íÉòò~=ä~=î~ëÅÜÉíí~I=ÑáåÅܨ=åçå
îáÉåÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=êáãçëë~K=pçëíÉåÉêÉ=ä~
î~ëÅÜÉíí~=Åçå=Éåíê~ãÄÉ=äÉ=ã~åáK=a~=éáÉå~I=ä~
î~ëÅÜÉíí~=ÇÉääÛ~Åèì~=éÉë~=ÅáêÅ~=Q=âÖK=
OK=
^éêáêÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=ëìää~=î~ëÅÜÉíí~=É=ëîìçí~êÉ
äÛ~Åèì~K=oáãçåí~êÉ=áä=ÅçéÉêÅÜáç=É=êÉáåëÉêáêÉ=ä~
î~ëÅÜÉíí~=áå=ëÉÇÉK=pmfkdbob=`lk=ab`fpflkb=fk
pbabK
klq^W=ëÉ=ÅÛ≠=ìåç=ëÅ~êáÅç=îáÅáåç=~ääÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉI=ëá=éì∂
ìë~êÉ=äÛ~ééçëáíç=âáí=éÉê=Ñ~ê=ëÅ~êáÅ~êÉ=Åçëí~åíÉãÉåíÉ
äÛ~Åèì~=ê~ÅÅçäí~=Ç~ää~=ã~ÅÅÜáå~K=`çë±=Ñ~ÅÉåÇç=ëá=ÉîáíÉê¶
Çá=ëîìçí~êÉ=ä~=î~ëÅÜÉíí~=ÇÉääÛ~Åèì~K=qìííÉ=äÉ=áåÑçêã~òáçåá
éÉê=áä=ãçåí~ÖÖáç=ëçåç=~ääÛáåíÉêåç=ÇÉää~=ÅçåÑÉòáçåÉ=ÇÉä
âáí=Çá=ëÅ~êáÅçK
UR
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 86
`çåÇÉåë~íçêÉ
fjmloq^kqbW=mêáã~=Çá=éêçÅÉÇÉêÉ=~ää~=éìäáòá~=ÇÉä=ÅçåÇÉåë~íçêÉI=Çáë~ííáî~êÉ=ëÉãéêÉ
äÛ~éé~êÉÅÅÜáç=É=ëí~ÅÅ~êÉ=ä~=ëéáå~=Ç~ää~=éêÉë~=ÉäÉííêáÅ~K
^á=Ñáåá=ÇÉääÉ=éêÉëí~òáçåÉ=ÇÉääÛ~éé~êÉÅÅÜáçI=≠=çééçêíìåç=îÉêáÑáÅ~êÉ=êÉÖçä~êãÉåíÉ=äç=ëí~íç=Çá
éìäáòá~=ÇÉä=ÅçåÇÉåë~íçêÉK
mÉê=íçÖäáÉêÉ=áä=ÅçåÇÉåë~íçêÉ
NK=
qáê~êÉ=ÇÉäáÅ~í~ãÉåíÉ=ä~=é~êíÉ=áåÑÉêáçêÉ=ÇÉääç=òçÅÅçäçI=ÅÜÉ=ëá=ëÖ~åÅá~=Ç~ää~=ã~ÅÅÜáå~K=^
èìÉëíç=éìåíç=ëá=éì∂=ëÄäçÅÅ~êÉ=ä~=é~êíÉ=ëìéÉêáçêÉ=ÉÇ=Éëíê~êêÉ=ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=äç
òçÅÅçäçK
OK=
^ÖáêÉ=ëìääÉ=ÇìÉ=äÉîÉ=Çá=ÄäçÅÅ~ÖÖáç=áå=ëÉåëç=~åíáçê~êáç=É=Éëíê~êêÉ=áä=ÅçåÇÉåë~íçêÉK
PK
bëíê~êêÉ=áä=ãçÇìäç=ÅçåÇÉåë~íçêÉK
QK=
pÉêîÉåÇçëá=Çá=ìå=é~ååçI=Éäáãáå~êÉ=ÇÉäáÅ~í~ãÉåíÉ
éçäîÉêÉ=É=Ñáä~ÅÅÉI=éçá=ä~î~êÉ=áä=ãçÇìäç=íÉåÉåÇçäç=ëçííç
äÛ~Åèì~=ÅçêêÉåíÉ=É=Ñ~ÅÉåÇçäç=Öáê~êÉ=áå=ãçÇç=ÅÜÉ
äÛ~Åèì~=ÅáêÅçäá=íê~=äÉ=éá~ëíêÉ=Ñáåç=~=éÉêÑÉíí~
Éäáãáå~òáçåÉ=ÇÉääÉ=áãéìêáí¶K
RK=
oáãçåí~êÉ=áä=ÅçåÇÉåë~íçêÉ=êáëéÉíí~åÇç=áä=îÉêëç=Öáìëíç
EÅçãÉ=áåÇáÅ~íç=Ç~ää~=ÑêÉÅÅá~F=É=~ÅÅÉêí~åÇçëá=ÅÜÉ=ëá~
éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ=áåëÉêáíç=áå=ëÉÇÉK=_äçÅÅ~êÉ=äÉ=ÇìÉ=äÉîÉ
êìçí~åÇçäÉ=áå=ëÉåëç=çê~êáçK
SK=
oáãçåí~êÉ=äç=òçÅÅçäçK
pÉäÉòáçåÉ=ÇÉä
éêçÖê~ãã~
i~=ã~ÅÅÜáå~I=Ççí~í~=Çá=ëÉåëçêÉ=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~I=çÑÑêÉ
çéòáçåá=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=áå=Öê~Çç=Çá=êáëéçåÇÉêÉ=~ääÉ=éáª
ëî~êá~íÉ=ÉëáÖÉåòÉK=
kçí~W=fä=ëÉåëçêÉ=éçíêÉÄÄÉ=åçå=ÉëëÉêÉ=áå=Öê~Çç=Çá
áåÇáîáÇì~êÉ=ìå=Å~êáÅç=êáÇçííç=Çá=~êíáÅçäá=Çá=éáÅÅçäÉ
ÇáãÉåëáçåáK=mÉê=Å~êáÅÜá=êáÇçííá=É=~êíáÅçäá=ëÉé~ê~íá=ç=éÉê
íÉëëìíá=éêÉJ~ëÅáìÖ~íá=äÉÖÖÉêãÉåíÉ=ìãáÇáI=ëÉäÉòáçå~êÉ=á
US
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 87
éêçÖê~ããá=~=íÉãéçK=fãéçëí~êÉ=áä=íÉãéç=ÇÉä=éêçÖê~ãã~=íê~=PM=É=TR=ãáåìíá=áå=Ä~ëÉ=~ää~
èì~åíáí¶=ÇÉä=Å~êáÅç=É=~ä=Öê~Çç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=êáÅÜáÉëíçK=pìÅÅÉëëáî~ãÉåíÉI=ëÉäÉòáçå~êÉ=ä~
íÉãéÉê~íìê~=~äí~=ç=Ä~ëë~=áå=Ä~ëÉ=~ä=íáéç=Çá=íÉëëìíçK=
pÉ=áä=ëÉåëçêÉ=åçå=êáäÉî~=ä~=éêÉëÉåò~=ÇÉä=Å~éçI=äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=Ñìåòáçå~=ëçäç=éÉê=NM=ãáåìíáI
éêáã~=Çá=é~ëë~êÉ=~ää~=Ñ~ëÉ=Çá=ê~ÑÑêÉÇÇ~ãÉåíçK
pÉ=áä=Å~êáÅç=≠=íêçééç=~ÄÄçåÇ~åíÉ=ç=íêçééç=Ä~Öå~íç=éÉê=ÉëëÉêÉ=~ëÅáìÖ~íçI=äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ
é~ëë~=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=~ää~=Ñ~ëÉ=Çá=ê~ÑÑêÉÇÇ~ãÉåíç=Ççéç=NUR=ãáåìíáK
kÉää~=í~ÄÉää~=ÅÜÉ=ëÉÖìÉ=îáÉåÉ=êáéçêí~íç=ìå=ÉäÉåÅç=ÇÉá=éêçÖê~ããá=Åçå=ä~=êÉä~íáî~
ÑìåòáçåÉK
mêçÖê~ãã~
aÉëÅêáòáçåÉ
`~éá
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ
~ëÅáìííá
pÉäÉòáçå~êÉ=áä=Öê~Çç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=ÇÉëáÇÉê~íçK
iÉ=éçëëáÄáäáí¶=ÇáëéçåáÄáäá=ÅçãéêÉåÇçåç=äÛçéòáçåÉ=`~éá
ÅçãéäÉí~ãÉåíÉ=~ëÅáìííáI=áÇÉ~äÉ=éÉê=~ëÅáìÖ~ã~åá=É=~ÅÅ~éé~íçáI
äÛçéòáçåÉ=`~éá=~ëÅáìííá=Ç~=êáéçêêÉI=éÉê=Å~éá=ÅÜÉ=åçå=≠
åÉÅÉëë~êáç=ëíáê~êÉI=É=áä=éêçÖê~ãã~=ÅÜÉ=ä~ëÅá~=ä~=Äá~åÅÜÉêá~
éêçåí~=éÉê=ä~=ëíáê~íìê~K
`~éá=Éñíê~=~ëÅáìííá
`~éá=~ëÅáìííá=Ç~
êáéçêêÉ
`~éá=~ëÅáìííá=Ç~
ëíáê~êÉ
i~å~
rå=éêçÖê~ãã~=ÇÉäáÅ~íç=ÅêÉ~íç=~ééçëáí~ãÉåíÉ=éÉê=çííÉåÉêÉ
Å~éá=áå=ä~å~=éáª=ëçÑÑáÅá=Ççéç=äÛ~ëÅáìÖ~íìê~=~Ç=~êá~K
nìÉëíç=ÅáÅäç=ÇÉäáÅ~íç=Åçå=~êá~=Å~äÇ~I=ÇÉää~=Çìê~í~=Çá=NO=ãáåìíáI
ëá=éì∂=ìíáäáòò~êÉ=~åÅÜÉ=éÉê=“êáåÑêÉëÅ~êÉÒ=á=Å~éá=áå=ä~å~=Ççéç
~îÉêäá=íÉåìíá=áå=Öì~êÇ~êçÄ~K
píáêç=c~ÅáäÉ
fä=éêçÖê~ãã~=píáêç=Ñ~ÅáäÉ=~ëëáÅìê~=ìå~=ÑìåòáçåÉ=Çá
íê~íí~ãÉåíç=~åíáéáÉÖ~K=i~=ã~ÅÅÜáå~=ÉÑÑÉííì~=ìå=ÅáÅäç=Çá
êáëÅ~äÇ~ãÉåíç=ÇÉää~=Äá~åÅÜÉêá~=éÉê=V=ãáåìíáI=ëÉÖìáíç=Ç~=P
ãáåìíá=Çá=ê~ÑÑêÉÇÇ~ãÉåíçK=pá=íê~íí~=Çá=ìå~=ÑìåòáçåÉ
é~êíáÅçä~êãÉåíÉ=ìíáäÉ=èì~åÇç=ëá=éêÉîÉÇÉ=Çá=êáéçêêÉ=ä~
Äá~åÅÜÉêá~=E~Ç=ÉëÉãéáçI=åÉä=ÅÉëíç=ÇÉää~=Äá~åÅÜÉêá~F=éÉê=ìå
ÅÉêíç=éÉêáçÇç=Çá=íÉãéç=éêáã~=ÇÉää~=ëíáê~íìê~K=f=Å~éá=éçëëçåç
ÚëÉÅÅ~êëáÛ=ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=~åÅÜÉ=èì~åÇç=îÉåÖçåç=Ñ~ííá
~ëÅáìÖ~êÉ=~ääÛ~éÉêíç=ëìä=Ñáäç=ç=îÉåÖçåç=éçëíá=ëì=ê~Çá~íçêáK=fä
ÅáÅäç=Çá=píáêç=Ñ~ÅáäÉ=~ííÉåì~=äÉ=éáÉÖÜÉ=ëìä=íÉëëìíç=êÉåÇÉåÇç=éáª
Ñ~ÅáäÉ=É=éáª=ê~éáÇ~=ä~=ëíáê~íìê~K
NOMD
NOM=ãáåìíá=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~
TRD
TR=ãáåìíá=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~
SMD
SM=ãáåìíá=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~
QRD
QR=ãáåìíá=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~
PMD
PM=ãáåìíá=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~
oáåÑêÉëÅ~
^ëÅáìÖ~íìê~=ÇÉää~=Äá~åÅÜÉêá~=Åçå=~êá~=ÑêÉÇÇ~=éÉê=PM=ãáåìíá
UT
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 88
cìåòáçå~ãÉåíç
NK
^éêáêÉ=áä=éçêíÉääçåÉ=É=Å~êáÅ~êÉ=ä~=Äá~åÅÜÉêá~=åÉä=ÅÉëíÉääçK=sÉêáÑáÅ~êÉ=ÅÜÉ=á=Å~éá=åçå
áãéÉÇáëÅ~åç=ä~=ÅÜáìëìê~=ÇÉä=éçêíÉääçåÉK
OK
`ÜáìÇÉêÉ=ÇÉäáÅ~í~ãÉåíÉ=áä=éçêíÉääçåÉ=ëéáåÖÉåÇçäç=äÉåí~ãÉåíÉ=Ñáåç=~Ç=~îîÉêíáêåÉ=äç
ëÅ~ííç=Çá=ÅÜáìëìê~K
PK
mêÉãÉêÉ=áä=í~ëíç========éÉê=~ííáî~êÉ=äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉK=i~=ëéá~=ëá=~ÅÅÉåÇÉê¶=É=áåáòáÉê¶=~
ä~ãéÉÖÖá~êÉ=ä~=ëéá~=pq^oqK
QK
oìçí~êÉ=áä=ëÉäÉííçêÉ=ÇÉá=éêçÖê~ããá=ëÉäÉòáçå~åÇç=áä=éêçÖê~ãã~=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~
ÇÉëáÇÉê~íç=Eëá=îÉÇ~=dìáÇ~=~á=éêçÖê~ããáFK
RK
mÉê=êáÇìêêÉ=áä=Öê~Çç=Çá=Å~äçêÉ=Åçå=Å~éá=ÇÉäáÅ~íáI=ëáåíÉíáÅá=ç=~ÅêáäáÅáI=éêÉãÉêÉ=áä=í~ëíç===
K=
i~=ëéá~=ëçéê~=áä=í~ëíç=ëá=~ÅÅÉåÇÉ=èì~åÇç=≠=áãéçëí~í~=ä~=ÑìåòáçåÉ=Ä~ëë~
íÉãéÉê~íìê~K=mÉê=~ååìää~êÉ=ä~=ëÉäÉòáçåÉ=Çá=èìÉëí~=ÑìåòáçåÉ=èì~åÇç=áä=ÅáÅäç=Çá
~ëÅáìÖ~íìê~=≠=é~êíáíçI=≠=åÉÅÉëë~êáç=~òòÉê~êÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~K
SK
mêÉãÉêÉ=áä=éìäë~åíÉ===========K=iÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=é~êíáê¶=~ìíçã~íáÅ~ãÉåíÉ=É=ä~=ëéá~=pq^oq
êÉëíÉê¶=~ÅÅÉë~K
TK
pìä=Çáëéä~ó=qbjml=obpfarl=Åçãé~êáê¶=äç=ëí~íç=Çá=~î~åò~ãÉåíç=ÇÉääÛ~ëÅáìÖ~íìê~I
çëëá~=áä=íÉãéç=êÉëí~åíÉ=éêáã~=ÇÉää~=ÑáåÉ=ÇÉä=éêçÖê~ãã~K
UK
pÉ=ëá=~éêÉ=áä=éçêíÉääçåÉ=éÉê=Åçåíêçää~êÉ=ä~=Äá~åÅÜÉêá~=ãÉåíêÉ=áä=éêçÖê~ãã~=≠=áå
ÑìåòáçåÉI=éÉê=êá~ííáî~êÉ=äÛçéÉê~òáçåÉ=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=≠=åÉÅÉëë~êáç=ÅÜáìÇÉêÉ=áä
éçêíÉääçåÉ=É=éêÉãÉêÉ=åìçî~ãÉåíÉ=áä=í~ëíç===========K
VK
nì~åÇç=ëá=~ÅÅÉåÇÉ=ä~=ëéá~=NRDI=ä~=ã~ÅÅÜáå~=Éåíê~=åÉää~=Ñ~ëÉ=Çá=ê~ÑÑêÉÇÇ~ãÉåíçK=få
èìÉëí~=Ñ~ëÉI=á=Å~éá=îÉåÖçåç=~ëÅáìÖ~íá=Åçå=~êá~=ÑêÉÇÇ~=É=áä=Å~êáÅç=éì∂=Åçë±
ê~ÑÑêÉÇÇ~êëáK
NMK
rå~=îçäí~=ÅçãéäÉí~íç=áä=éêçÖê~ãã~I=ëá=~ÅÅÉåÇÉê¶=ä~=ëéá~=pqlmK
^ååìää~ãÉåíç=É=~òòÉê~ãÉåíç=ÇÉä
éêçÖê~ãã~
mÉê=~ååìää~êÉ=ìå=éêçÖê~ãã~I=íÉåÉêÉ=éêÉãìíç=áä=í~ëíç===========éÉê=R=ëÉÅçåÇáK=^
èìÉëíç=éìåíç=ëá=îÉÇê¶=ä~ãéÉÖÖá~êÉ=ä~=ëéá~=Çá=pq^oqI=~=ëÉÖå~ä~êÉ=äÛ~îîÉåìíç
~òòÉê~ãÉåíç=ÇÉä=éêçÖê~ãã~K=jçÇáÑáÅ~åÇç=áä=éêçÖê~ãã~=Éåíêç=áä=éêáãá=NM
ãáåìíáI=ëá=éì∂=Éîáí~êÉ=Çá=ìë~êÉ=ä~=ÑìåòáçåÉ=Çá=~ååìää~ãÉåíç=É=~òòÉê~ãÉåíçK
UU
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 89
mìäáòá~=É=ã~åìíÉåòáçåÉ
çêÇáå~êá~
mìäáòá~=ÇÉääÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ
●
pá=ÅçåëáÖäá~=Çá=éìäáêÉ=áä=Ñáäíêç=É=Çá=ëîìçí~êÉ=ä~
î~ëÅÜÉíí~=ÇÉääÛ~Åèì~=Ççéç=çÖåá=ÅáÅäç=Çá
~ëÅáìÖ~íìê~K
●
mìäáêÉ=êÉÖçä~êãÉåíÉ=áä=ÅçåÇÉåë~íçêÉK
●
açéç=äÛìëçI=éìäáêÉ=äÛáåíÉêåç=ÇÉä=ÅÉëíÉääç=É=ä~ëÅá~êÉ
~éÉêíç=áä=éçêíÉääçåÉ=éÉê=ìå=ÅÉêíç=éÉêáçÇç=Çá
íÉãéç=áå=ãçÇç=ÅÜÉ=ÅáêÅçäá=~êá~=É=ëá=~ëÅáìÖÜáK
●
mìäáêÉ=äÛÉëíÉêåç=ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~=É=áä=éçêíÉääçåÉ=Åçå
ìå=é~ååç=ãçêÄáÇçK
●
klk=ìë~êÉ=ëéìÖåÉííÉ=~Äê~ëáîÉ=å¨=éêçÇçííá=Çá
éìäáòá~K
●
mÉê=Éîáí~êÉ=ÅÜÉ=áä=éçêíÉääçåÉ=êÉëíá=ÚáåÅçää~íçÛ=ç=ÅÜÉ
ëá=~ÅÅìãìäáåç=Ñáä~ÅÅÉI=éìäáêÉ=êÉÖçä~êãÉåíÉ=áä
éçêíÉääçåÉ=áåíÉêåç=É=äÉ=Öì~êåáòáçåá=Åçå=ìå=é~ååç
ìãáÇçK
péÉÅáÑáÅÜÉ=íÉÅåáÅÜÉ
`~é~Åáí¶=ÇÉä=ÅÉëíÉääç
NNR=äáíêá
`~êáÅç=ã~ëëáãç
TIR=âÖ
^äíÉòò~
UR=Åã
i~êÖÜÉòò~
SM=Åã
mêçÑçåÇáí¶
SM=Åã
bÑÑáÅáÉåò~=båÉêÖÉíáÅ~
`
^ssboqbkw^>
fä=ÅÉëíÉääçI=áä
éçêíÉääçåÉ=É=áä
Å~êáÅç=éçëëçåç
ÉëëÉêÉ=ãçäíç=Å~äÇáK
fjmloq^kqb
mêáã~=Çá=éêçÅÉÇÉêÉ
~ää~=éìäáòá~I
Çáë~ííáî~êÉ=ëÉãéêÉ
ä~=ã~ÅÅÜáå~=É
ëí~ÅÅ~êÉ=ä~=ëéáå~
Ç~ää~=éêÉë~=~=ãìêçK
mÉê=á=Ç~íá=ÉäÉííêáÅá
îÉÇÉêÉ=ä~=í~êÖÜÉíí~
ÇÉá=Ç~íá=éçëí~=ëìä
Ç~î~åíá=ÇÉä=ãçÄáäÉ
ÇÉää~=ã~ÅÅÜáå~
EÅçå=éçêíÉääçåÉ
~éÉêíçFK
UV
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 90
oáÅÉêÅ~=Öì~ëíá
nì~äÉ=éì∂=ÉëëÉêÉ=ä~=Å~ìë~KKK
mêçÄäÉãá=ÅÜÉ=éì∂=êáëçäîÉêÉ=äÛìíÉåíÉ
mêáã~=Çá=êáîçäÖÉêëá=~ä=`Éåíêç=^ëëáëíÉåò~=df^pI=Åçåëìäí~êÉ=ä~=ëÉÖìÉåíÉ=ÅÜÉÅâäáëíK=i~
ÅÜá~ã~í~=îÉêê¶=~ÇÇÉÄáí~í~=~ääÛìíÉåíÉ=åÉä=Å~ëç=áå=Åìá=êáëìäíá=ÅÜÉ=ä~=ã~ÅÅÜáå~=Ñìåòáçå~=ç=≠
ëí~í~=áåëí~ää~í~=ç=ìíáäáòò~í~=áå=ã~åáÉê~=Éêê~í~K=pÉ=áä=éêçÄäÉã~=éÉêëáëíÉ=~åÅÜÉ=Ççéç=~îÉê
ÉëÉÖìáíç=á=Åçåíêçääá=ÅçåëáÖäá~íáI=êáîçäÖÉêëá=~ä=ëÉêîáòáç=Çá=~ëëáëíÉåò~=df^p=ÅÜÉ=ë~ê¶=~
ÇáëéçëáòáçåÉ=éÉê=ëìÖÖÉêáêÉ=ÉîÉåíì~äá=ëçäìòáçåá=éÉê=íÉäÉÑçåçK
qÉãéç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=äìåÖçLÅ~éá=åçå
ëìÑÑáÅáÉåíÉãÉåíÉ=~ëÅáìííáÁ
●
●
●
●
●
●
●
fä=éêçÖê~ãã~LíÉãéç=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~=ëÉäÉòáçå~íç=≠=ÅçêêÉííç\
f=Å~éá=ëçåç=ëí~íá=áåíêçÇçííá=ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ=Ä~Öå~íá\=pá=≠=éêçîîÉÇìíç=~=ëíêáòò~êÉ=ç
ÅÉåíêáÑìÖ~êÉ=~ÇÉÖì~í~ãÉåíÉ=á=Å~éá=éêáã~=ÇÛáåíêçÇìêäá=åÉää~=ã~ÅÅÜáå~\
pá=ÇÉîÉ=éìäáêÉ=áä=Ñáäíêç\
pá=ÇÉîÉ=éìäáêÉ=áä=ÅçåÇÉåë~íçêÉ\
iÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=≠=ëí~í~=Å~êáÅ~í~=ÉÅÅÉëëáî~ãÉåíÉ\
sá=ëçåç=çëíêìòáçåá=~=äáîÉääç=ÇÉääÉ=éêÉëÉI=ÇÉÖäá=ëÑá~íá=É=ÇÉää~=Ä~ëÉ=ÇÉääÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ\
fä=í~ëíç==========≠=ëí~íç=ëÉäÉòáçå~íç=Ç~=ìå=ÅáÅäç=éêÉÅÉÇÉåíÉ\
iÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=åçå=Ñìåòáçå~Á
●
●
●
●
●
●
●
●
●
iÛ~äáãÉåí~òáçåÉ=ÉäÉííêáÅ~=Åìá=≠=ÅçääÉÖ~í~=ä~=ã~ÅÅÜáå~=≠=~ííáî~\=`çåíêçää~êÉ
éêçî~åÇç=Åçå=ìå=~äíêç=~éé~êÉÅÅÜáç=E~Ç=ÉëÉãéáçI=ä~ãé~Ç~=Ç~=í~îçäçFK
i~=ëéáå~=Çá=~äáãÉåí~òáçåÉ=≠=ëí~í~=ÅçääÉÖ~í~=ÅçêêÉíí~ãÉåíÉ=~ääÛ~äáãÉåí~òáçåÉ
ÉäÉííêáÅ~\
j~åÅ~=ä~=ÅçêêÉåíÉ\
cìëáÄáäÉ=ÄêìÅá~íç\
fä=éçêíÉääçåÉ=≠=ëí~íç=ÅÜáìëç=éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ\
i~=ã~ÅÅÜáå~=≠=ëí~í~=çééçêíìå~ãÉåíÉ=~ííáî~í~=Eëá~=ÅçääÉÖ~í~=~ääÛ~äáãÉåí~òáçåÉ=ëá~
~ííáî~í~=äçÅ~äãÉåíÉF\
Ð=ëí~íç=ëÉäÉòáçå~íç=áä=íÉãéç=ç=áä=éêçÖê~ãã~=Çá=~ëÅáìÖ~íìê~\
i~=ã~ÅÅÜáå~=≠=ëí~í~=êá~ííáî~í~=Ççéç=~îÉê=~éÉêíç=áä=éçêíÉääçåÉ\
i~=ã~ÅÅÜáå~=Ü~=ëãÉëëç=Çá=Ñìåòáçå~êÉ=éÉêÅܨ=ä~=î~ëÅÜÉíí~=ÇÉääÛ~Åèì~=≠=éáÉå~=É=ÇÉîÉ
ÉëëÉêÉ=ëîìçí~í~\
iÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=Ñ~=ãçäíç=êìãçêÉÁ
●
péÉÖåÉêÉ=äÛ~ëÅáìÖ~íêáÅÉ=É=êáîçäÖÉêëá=~ä=pÉêîáòáç=^ëëáëíÉåò~=df^pK
i~=ëéá~=Çá=ëÉÖå~ä~òáçåÉ=mìäáòá~=Ñáäíêç=≠=~ÅÅÉë~Á
●
●
pá=ÇÉîÉ=éìäáêÉ=áä=Ñáäíêç\
pá=ÇÉîÉ=éìäáêÉ=áä=ÅçåÇÉåë~íçêÉ\
péá~=bäáãáå~=^Åèì~=~ÅÅÉë~Á
●
VM
pá=ÇÉîÉ=ëîìçí~êÉ=ä~=î~ëÅÜÉíí~=ÇÉääÛ~Åèì~\
40003865Italian.qxd
22/09/2005
11:54
Page 91
pÉêîáòáç=~ëëáëíÉåò~=ÅäáÉåíá
pÉ=áä=éêçÄäÉã~=éÉêëáëíÉ=~åÅÜÉ=Ççéç=~îÉê=ÉÑÑÉííì~íç=íìííá
á=Åçåíêçääá=ÅçåëáÖäá~íáI=êáîçäÖÉêëá=~ä=pÉêîáòáç=^ëëáëíÉåò~
df^pK=p~ê¶=~=ÇáëéçëáòáçåÉ=éÉê=ëìÖÖÉêáêÉ=ÉîÉåíì~äá
ëçäìòáçåá=éÉê=íÉäÉÑçåç=ç=éÉê=Ñáëë~êÉ=ä~=îáëáí~=ÇÉä=íÉÅåáÅç
áå=Ä~ëÉ=~ääÉ=ÅçåÇáòáçåá=Çá=Ö~ê~åòá~K=pá=êáÅçêÇ~=ÅÜÉ
äÛáåíÉêîÉåíç=ÇÉä=íÉÅåáÅç=éì∂=ÉëëÉêÉ=ëçÖÖÉííç=~
é~Ö~ãÉåíç=åÉä=Å~ëç=ä~=ã~ÅÅÜáå~W
●
êáëìäíá=éÉêÑÉíí~ãÉåíÉ=Ñìåòáçå~åíÉK
●
åçå=ëá~=ëí~í~=áåëí~ää~í~=ëÉÅçåÇç=èì~åíç=áåÇáÅ~íç
åÉääÉ=áëíêìòáçåá=ÇÛáåëí~ää~òáçåÉK
●
ëá~=ëí~í~=ìíáäáòò~í~=áå=ãçÇç=áãéêçéêáçK
oáÅ~ãÄá
ríáäáòò~êÉ=ëÉãéêÉ=êáÅ~ãÄá=çêáÖáå~äáI=ÇáëéçåáÄáäá
ÇáêÉíí~ãÉåíÉ=éêÉëëç=áä=pÉêîáòáç=^ëëáëíÉåò~=df^pK
pÉêîáòáç=df^p
mÉê=~ëëáëíÉåò~=É=êáé~ê~òáçåáI=êáîçäÖÉêëá=~ä=íÉÅåáÅç=ÇÉä
pÉêîáòáç=^ëëáëíÉåò~=df^p=éáª=îáÅáåçK
fä=éêçÇìííçêÉ=ÇÉÅäáå~=çÖåá=êÉëéçåë~Äáäáí¶=áå=Å~ëç=Çá
ÉîÉåíì~äá=Éêêçêá=Çá=ëí~ãé~=åÉä=éêÉëÉåíÉ=çéìëÅçäçK=fä
éêçÇìííçêÉ=ëá=êáëÉêî~=áä=Çáêáííç=Çá=~ééçêí~êÉ=äÉ=åÉÅÉëë~êáÉ
ãçÇáÑáÅÜÉ=~á=éêçéêá=éêçÇçííá=ëÉåò~=ãçÇáÑáÅ~êåÉ=äÉ
Å~ê~ííÉêáëíáÅÜÉ=ÉëëÉåòá~äáK
VN
40003865Eng.qxd
22/09/2005
11:51
Page 20
QMMMPUSR
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

Download PDF

advertising