Garmin | Edge® 800 | User guide | Garmin Edge® 800 Användarhandbok

Garmin Edge® 800 Användarhandbok
användarhandbok
ED G E ® 8 0 0
CYKELDATOR MED PEKSKÄRM OCH GPS
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Med ensamrätt. Om inget annat uttryckligen anges
i detta dokument, får ingen del av denna handbok
reproduceras, kopieras, överföras, spridas, hämtas
eller lagras i något lagringsmedium i något som
helst syfte utan föregående uttryckligt skriftligt
tillstånd från Garmin. Garmin beviljar härmed
tillstånd att ladda ned en enstaka kopia av denna
handbok till en hårddisk eller annat elektroniskt
lagringsmedium för visning, samt för utskrift
av en kopia av handboken eller av eventuell
revidering av den, under förutsättning att en sådan
elektronisk eller utskriven kopia av handboken
innehåller hela copyrightredogörelsens text och även
under förutsättning att all obehörig kommersiell
distribution av handboken eller eventuell revidering
av den är strängt förbjuden.
Informationen i detta dokument kan ändras utan
förvarning. Garmin förbehåller sig rätten att ändra
eller förbättra sina produkter och att förändra
innehållet utan skyldighet att meddela någon
person eller organisation om sådana ändringar
eller förbättringar. Besök Garmins webbplats
(www.garmin.com) för aktuella uppdateringar och
tilläggsinformation om användning och drift av
denna och andra produkter från Garmin.
Garmin®, Auto Pause®, Auto Lap®, Virtual Partner®
och Edge® är varumärken som tillhör Garmin
Ltd. eller dess dotterbolag, registrerat i USA och
andra länder. Garmin Connect™, GSC™, ANT™ och
ANT+™ är varumärken som tillhör Garmin Ltd
eller dess dotterbolag. De här varumärkena får inte
användas utan skriftligt tillstånd av Garmin.
Windows® är ett registrerat varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och/eller andra länder.
Mac® är ett registrerat varumärke som tillhör Apple
Computer, Inc. Firstbeat och Analyzed by Firstbeat
är registrerade eller oregistrerade varumärken
som tillhör Firstbeat Technologies Ltd. Övriga
varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Innehållsförteckning
Introduktion.................................. 1
Konfigurera enheten............................ 1
Registrera enheten.............................. 1
Om batteriet......................................... 1
Översikt över enheten......................... 2
Träning.......................................... 4
Ta en cykeltur...................................... 4
Spara kördata...................................... 4
Varningar............................................. 4
Träningspass....................................... 5
Virtual Partner...................................... 8
Banor................................................... 9
ANT+-sensorer........................... 12
Para ihop ANT+-sensorer.................. 12
Sätta på pulsmätaren........................ 13
Para ihop pulsmätaren...................... 13
Installera GSC 10.............................. 15
Para ihop GSC 10............................. 15
ANT+-sensorer från tredje part.......... 16
ANT+-sensor – felsökning................. 18
Edge 800 Användarhandbok
Pulszoner.......................................... 19
Historik....................................... 20
Visa information om cykelturen......... 20
Använda Garmin Connect................. 20
Dataregistrering................................. 22
Datahantering.................................... 23
Navigering.................................. 25
Platser............................................... 25
Ruttinställningar................................. 27
Köpa fler kartor.................................. 28
Kartinställningar................................. 30
Inställningar............................... 31
Anpassa dina sidor och datafälten.... 31
Uppdatera din cykelprofil................... 36
Inställningar för träningspass............ 36
Systeminställningar........................... 39
Inställningar för användarprofilen...... 42
Bilagor........................................ 43
Registrera enheten............................ 43
Om Edge-enheten............................. 43
Uppdatera programvaran.................. 43
Kontakta Garmins produktsupport..... 43
Köpa tillbehör.................................... 44
iii
Sköta om enheten............................. 44
Sköta pulsmätaren............................ 44
Specifikationer................................... 45
Om batteriet....................................... 47
Ladda Edge-enheten......................... 48
Pulsmätar- och GSC 10-batterier...... 48
Hjulstorlek och omkrets..................... 51
Felsökning......................................... 53
Index........................................... 55
iv
Edge 800 Användarhandbok
Introduktion
Introduktion
 varning
Rådgör alltid med en läkare innan du
påbörjar eller ändrar ett motionsprogram.
I guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig
information och produktvarningar.
Konfigurera enheten
Följ instruktionerna i Snabbstartshand­
boken för Edge 800 när du använder
Edge® första gången.
Registrera enheten
Om batteriet
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. I guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig
information och produktvarningar.
Edge-enheten drivs av ett inbyggt
litiumjonbatteri som du kan ladda
med den nätadapter eller USB-kabel
som medföljer i produktförpackningen
(sidan 48).
OBS! Edge-enheten laddas inte
utanför temperaturområdet 0 °C–45 °C
(32 °F–113 °F).
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag.
•
•
Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Edge 800 Användarhandbok
1
Introduktion
Översikt över enheten
Knappar
Pekskärmsknappar
Välj för att se satellitinformation
och öppna menyn för GPSinställningar.
Välj för att öppna menyn för
inställningar.
Välj för att visa ytterligare
funktioner medan du tittar
på en rutt.
Välj för att radera en rutt, ett
träningspass eller en aktivitet.
Välj för att stänga sidan utan att
spara den.
Välj för att spara ändringar och
stänga sidan.
Tryck här och håll knappen intryckt
för att slå på eller stänga av
enheten.
Tryck för att öppna statussidan och
justera bakgrundsbelysningen.
2
LAP/
RESET
Tryck på knappen om du vill skapa
ett nytt varv.
Tryck på och håll ned RESET om
du vill spara kördata och återställa
tiduret.
START/
STOP
Tryck här när du vill starta eller
stoppa tiduret.
Välj för att återgå till föregående
sida.
Välj för att byta sida eller rulla på
sidan. Du kan även svepa med
fingret över pekskärmen.
Välj för att skriva en del av namnet
och begränsa sökningen.
Edge 800 Användarhandbok
Introduktion
Tips och genvägar
Låsa pekskärmen
Du kan låsa pekskärmen för att undvika
oavsiktliga beröringar.
Använda belysningen
•
•
1. Tryck på .
Statussidan öppnas.
2. Välj Lås.
Växla cyklar
1. Tryck på .
Statussidan öppnas.
2. Välj ➊ för att bytacyklar.
➊
•
Tryck när som helst på pekskärmen om
du vill slå på bakgrundsbelysningen.
Tryck på för att tända
bakgrundsbelysningen och
reglera ljusstyrkan.
Obs! Bakgrundsbelysningen tänds
även av varningar och meddelanden.
Reglera när bakgrundsbelysningen ska
slockna (sidan 47).
Ändra inställningarna för .
ANT+-tillbehör
1. Tryck på .
Statussidan öppnas.
2. Välj ,
eller
.
Byta datafält
Du kan när som helst peka på och hålla
ett datafält intryckt för att markera det.
När du lyfter fingret ombeds du välja ett
nytt datafält (sidan 31).
Edge 800 Användarhandbok
3
Träning
Träning
Ta en cykeltur
Innan du kan spela in historiken bör du
lokalisera satellitsignaler eller koppla Edge
till sensorn ANT+™ (sidan 12).
1. På tidurssidan trycker du på START för
att starta tiduret.
Historiken registreras bara när tiduret
är igång.
2. När du är klar trycker du på STOP.
4
Spara kördata
Tryck på och håll ned RESET om
du vill spara cykeldata och återställa
tiduret.
Varningar
Du kan använda Edge-enhetens varnings­
funktion om du vill träna mot vissa tids-,
distans-, kalori-, puls-, takt- och kraftmål.
Använda tids-, distans- och
kalorivarningar
1. Välj MENU > Träning > Varningar.
2. Välj Tidsvarning, Distansvarning,
eller Kalorivarning.
3. Slå på varningen.
4. Ange tid, distans eller kaloriantal.
5. Ta en cykeltur.
Varje gång du når ett varningsvärde avger
Edge en pipsignal och ett meddelande
visas.
Obs! Information om hur du aktiverar
ljudsignaler för meddelanden finns på
sidan 41.
Edge 800 Användarhandbok
Träning
Använda avancerade varningar
Du kan aktivera larm på förhand om du
har en pulsmätare (tillval), GSC™ 10 eller
kraftsensorn ANT+ från tredje part.
1. Välj MENU > Träning > Varningar.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Pulslarm för att ange lägsta
respektive högsta puls i slag per
minut (bpm).
Obs! Mer information om
pulszoner finns på sidan 13.
• Välj Taktlarm om du vill
ange trampans snabbaste och
långsammaste varvantal per
minut (rpm).
• Välj Kraftlarm för att ange lägsta
respektive högstakraftvärde i watt.
Edge 800 Användarhandbok
3. Ta en cykeltur.
Varje gång du överstiger eller kommer
under den angivna pulsen, takten eller
kraften avges en pipsignal och ett
meddelande visas.
Obs! Information om hur du aktiverar
ljudsignaler för meddelanden finns på
sidan 41.
Träningspass
Du kan använda Edge-enheten för att skapa
träningspass med mål för varje steg och
olika distanser, tider och vilovarv. Du kan
planera pass i förväg och lagra dem på din
Edge-enhet.
5
Träning
1. Välj MENU > Träning >
Träningspass > Nytt träningspass.
2. Ange ett namn på träningspasset.
3. Välj <Lägg till nytt steg>.
4. Välj Varaktighet om du vill ange hur
steget ska mätas.
Till exempel kan du välja Distans
om du vill avsluta steget efter en viss
distans.
Om du väljer Öppna kan du avsluta
steget under passet genom att trycka
på LAP.
5. Om du vill kan du ange ett värde i fältet
under Varaktighet.
6. Välj Mål om du vill välja mål under
steget.
6
Till exempel kan du välja Puls om du
vill hålla en jämn puls under steget.
7. Om du vill kan du välja en målzon eller
ange ett eget intervall.
Du kan till exempel välja en pulszon.
Varje gång du överstiger eller kommer
under den angivna pulsen avger Edge
en pipsignal och ett meddelande visas.
8. Om du vill kan du välja Ja i fältet
Vilovarv.
Under ett vilovarv fortsätter tiduret att
gå och data registreras.
9. Välj
för att spara steget.
10. Välj
för att spara träningspasset.
Edge 800 Användarhandbok
Träning
Upprepa steg i träningspass
Innan du kan upprepa ett steg i ett
träningspass måste du skapa ett
träningspass med minst ett steg.
1. Välj Lägg till nytt steg.
2. Välj ett alternativ i fältet Varaktighet:
• Välj Repetera om du vill upprepa
ett steg en eller flera gånger.
Du kan till exempel upprepa ett
5 km-steg tio gånger.
• Välj Upprepa tills om du vill
upprepa ett steg under en viss
varaktighet.
Du kan till exempel upprepa ett
5 km-steg i 60 minuter eller tills
din puls uppgår till 160 slag/min.
3. I fältet Tillbaka till steg väljer du ett
steg som du vill upprepa.
4. Välj
för att spara steget.
Edge 800 Användarhandbok
Påbörja ett träningspass
1. Välj MENU > Träning >
Träningspass.
2. Välj ett träningspass.
3. Välj Kör träningspass.
4. Tryck på START.
När du har påbörjat ett träningspass visar
Edge-enheten varje steg, det uppsatta målet
(om det finns något) och information om
det pågående träningspasset. En signal hörs
när du börjar närma dig slutet av ett steg i
träningspasset. Ett meddelande visas, som
räknar ned tiden eller avståndet tills ett nytt
steg börjar.
Avsluta ett steg
Tryck på LAP om du vill avsluta ett
steg i förtid.
Avbryta ett träningspass
Välj MENU > Träning >
Träningspass > Avbryt
träningspass.
7
Träning
Redigera ett träningspass med
hjälp av Edge-enheten
1. Välj MENU > Träning >
Träningspass.
2. Välj ett träningspass.
3. Välj Redigera.
4. Välj ett steg.
5. Utför alla nödvändiga ändringar och
välj
för att spara steget.
6. Välj
för att spara träningspasset.
Ta bort ett träningspass
1. Välj MENU > Träning >
Träningspass.
2. Välj ett träningspass.
3. Välj > Ja.
Virtual Partner
Din Virtual Partner® är ett unikt verktyg
som utformats för att hjälpa dig att uppnå
dina träningsmål.
1. Ta en cykeltur.
2. Gå till sidan för Virtual Partner för att
se vem som leder.
Överst på sidan finns + och - som du
kan trycka på under cykelturen för
att justera hastigheten för din Virtual
Partner.
8
Edge 800 Användarhandbok
Träning
Skapa banor med Edge-enheten
Innan du kan skapa en bana måste du ha
en historik med GPS-spårdata sparad på
Edge-enheten.
1. Välj MENU > Banor > Skapa ny
bana.
2. Välj en tidigare tur som du vill basera
banan på.
3. Ange ett namn på banan och välj
.
Banor
Banor ger dig möjlighet att träna enligt en
tidigare registrerad aktivitet. Du kan följa
en sparad bana helt enkelt för att det är
en bra rutt. Du kan till exempel spara en
cykelvänlig rutt till jobbet. Du kan även
följa en sparad bana och försöka att uppnå
eller överskrida uppsatta träningsmål.
Om till exempel den ursprungliga banan
slutfördes på 30 minuter, kommer du att
tävla mot en Virtual Partner som försöker
klara av banan på under 30 minuter.
Edge 800 Användarhandbok
9
Träning
Påbörja en bana
Du kan separat spela in en uppvärmnings­
aktivitet på Edge-enheten. Du bör nollställa
tiduret innan du startar banan.
1. Välj MENU > Banor.
2. Välj en bana.
3. Se informationssidan för banan
(valfritt).
Du kan även välja
för att redigera
banans egenskaper. Du kan till exempel
ändra färgen på banans linje som visas
på kartan.
4. Välj Kör.
Historiken registreras även om du inte
är på banan. Då banan är avslutad visas
ett meddelande.
10
Följa en bana på webben
Du måste ha ett Garmin Connect-konto
(sidan 20).
1. Anslut Edge-enheten till datorn.
2. Gå till www.garminconnect.com och
sök fram en aktivitet.
3. Klicka på Skicka till enhet.
4. Koppla från Edge-enheten och starta
den.
5. Välj MENU > Banor.
6. Välj bana > Kör.
Edge 800 Användarhandbok
Träning
Alternativ för att avvika från banan
Du kan ta med en uppvärmning innan du
påbörjar banan. Tryck på START om du
vill påbörja banan och värm sedan upp som
vanligt. Undvik banan när du värmer upp.
När du är redo att börja vänder du dig mot
banan. När du vänder in på själva banan,
visas ett meddelande.
4. Använd + och - överst på sidan för att
justera tiden i procent för att slutföra
banan.
Om du till exempel vill förbättra
bantiden med 20 % anger du en
banhastighet på 120 %. Du tävlar
mot Virtual Partner om att slutföra
en 30-minuters bana på 24 minuter.
Obs! När du trycker på START startar
Virtual Partner banan och väntar inte på
att du slutför uppvärmningen.
Avbryta en bana
Välj MENU > Banor > Avbryt bana.
Om du avviker från banan visar Edgeenheten ett meddelande. Använd bankartan
eller kontrollpunkterna för att hitta tillbaka
till banan.
Ta bort en bana
1. Välj MENU > Banor.
2. Välj en bana.
3. Välj > Ja.
Ändra banans hastighet
1. Välj MENU > Banor.
2. Välj en bana > Kör.
3. Bläddra till sidan för Virtual Partner.
Edge 800 Användarhandbok
11
ANT+-sensorer
ANT+-sensorer
Edge-enheten är kompatibel med följande
tillbehör för ANT+:
Pulsmätare (sidan 13)
Hastighets- och taktsensorn GSC 10
(sidan 15)
• ANT+-sensorer från tredjepartstillver­
kare (sidan 16)
Besök http://buy.garmin.com för mer
information om hur du köper extra
tillbehör.
•
•
•
•
•
Para ihop ANT+-sensorer
Du bör starta pulsmätaren eller
installera sensorn innan du kan para
ihop dem. Se instruktionerna i Edge 800
Snabbstartshandboken eller på tillbehörets
förpackning.
12
•
Kontrollera att ANT+-sensorn är
kompatibel med Garmin-enheten.
Placera Edge-enheten inom räckhåll
(3 m) för tillbehöret.
Håll dig på minst 10 m avstånd
från andra ANT+-sensorer under
ihopparningen.
När du har parat ihop enheterna
första gången känner Garmin-enheten
automatiskt igen ANT+-sensorn varje
gång den aktiveras. Denna process sker
automatiskt när du slår på Garminenheten och tar bara några sekunder
när sensorerna aktiveras och fungerar
på rätt sätt.
När den är ihopparad tar Garminenheten endast emot data från din
sensor så att du kan vara i närheten
av andra sensorer.
Edge 800 Användarhandbok
ANT+-sensorer
Sätta på pulsmätaren
Se instruktionerna i Edge 800
Snabbstartshandboken eller på
tillbehörets förpackning.
Para ihop pulsmätaren
Om du har köpt en pulsmätare separat,
måste du para ihop den med Edge-enheten
för att kunna se information om dina
hjärtslag. Du måste ta på dig pulsmätaren
innan du kan para ihop den.
1. Slå på Edge-enheten.
2. Flytta Edge-enheten inom räckhåll
(3 m) för pulsmätaren.
3. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Puls > ANT+ Puls.
4. Välj Pulsmätare > Ja.
5. Tryck på .
Edge 800 Användarhandbok
När pulsmätaren är ihopparad visas
visas på
ett meddelande och
statussidan.
6. Välj vid behov Återskanna.
7. Anpassa vid behov datafältet för pulsen
(sidan 31).
När du har satt på pulsmätaren är den i
viloläge och redo att sända data.
Tips: Om pulsdata visas oregelbundet eller
inte alls, behöver du kanske dra åt remmen
på bröstet eller värma upp i 5–10 minuter
(sidan 18).
Ställa in dina pulszoner
Edge-enheten använder informationen
i din användarprofil från den första
konfigurationen för att fastställa dina
pulszoner. Ange maximal puls, vilopuls
och pulszoner för att få korrekt information
om kaloriförbränningen under cykelturen.
13
ANT+-sensorer
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Puls > Pulszoner.
2. Ange din max- och vilopuls.
Pulszonernas värde uppdateras
automatiskt, men du kan även
redigera varje värde manuellt.
3. Välj Baserat på > och välj ett
alternativ:
• Välj BPM för att se och redigera
pulszonerna i hjärtslag per minut.
• Välj % Max. för att se och redigera
pulszonerna som procent av din
maximala puls.
• Välj % HRR för att se och redigera
pulszonerna som procent av din
vilopuls.
Om pulszoner
Många idrottsmän använder pulszoner till
att mäta och förbättra sin kardiovaskulära
styrka och träningsnivå. En pulszon är ett
angivet intervall av hjärtslag per minut.
De fem mest använda pulszonerna är
numrerade från 1 till 5 efter stigande
intensitet. I allmänhet beräknas pulszoner
på procentandelar av den maximala pulsen.
Träningsmål
Om du känner till dina pulszoner kan du
enklare mäta och förbättra din träning
genom att förstå och tillämpa dessa
principer:
•
•
14
Din puls är ett bra mått på träningens
intensitet.
Träning i vissa pulszoner kan hjälpa
dig att förbättra din kardiovaskulära
Edge 800 Användarhandbok
ANT+-sensorer
kapacitet och styrka.
• Genom att känna till dina pulszoner
kan du förhindra att du övertränar och
minska risken för skador.
Om du känner till din maximala puls
kan du ange den och låta Edge-enheten
räkna ut dina pulszoner baserat på de
procentandelar som visas i tabellen på
(sidan 19).
Om du inte känner till din maxpuls kan du
använda någon av de beräkningsfunktioner
som är tillgängliga på Internet. Vissa gym
och vårdcentraler erbjuder ett test som
mäter maximal puls.
Installera GSC 10
Se instruktionerna i Edge 800
Snabbstartshandboken eller på
tillbehörets förpackning.
Edge 800 Användarhandbok
Para ihop GSC 10
Om du har köpt en GSC 10 separat,
behöver du para ihop den med Edgeenheten för att se information om din
hastighet och takt. Du måste installera
GSC 10 innan du kan para ihop den.
1. Slå på Edge-enheten.
2. Flytta Edge-enheten inom räckhåll
(3 m) för GSC 10.
3. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Cykelprofiler.
4. Välj en cykel.
5. Välj ANT+ Hastighet/takt >
Cykelsensorer > Ja.
6. Tryck på .
När GSC 10 är ihopparad visas ett
meddelande och
visas på
statussidan.
7. Anpassa valfria datafält (sidan 31).
15
ANT+-sensorer
Om GSC 10
Taktdata från GSC 10 registreras alltid.
Om det inte finns någon GSC 10 ihopparad
används GPS-data för att beräkna
hastigheten och avståndet.
För att aktivera eller avaktivera
funktionen som beräknar medeltal utan
att ta med nollvärden, välj MENU > >
Cykelinställningar > Datainspelning >
Medeltal > Takt.
Takten är dina tramptag mätt enligt
vevarmens varvtal per minut (v/min).
Det finns två sensorer på GSC 10: en för
takt och en för hastighet.
ANT+-sensorer från tredje
part
Information om taktvarningar finns på
sidan 5.
Takten i medeltal
Inställningen för att beräkna medeltalet
utan att ta med nollvärden är tillgänglig
om du tränar med en taktsensor (tillval).
Standardinställningen är att utelämna
nollvärden som uppstår när du inte trampar.
En lista med ANT+-sensorer från tredje
part som är kompatibla med Edge finns på
www.garmin.com/intosports.
Para ihop din kraftmätare
Läs tillverkarens instruktioner.
När pulsmätaren är ihopparad visas ett
meddelande och
visas på skärmen.
Kalibrera din kraftmätare
Kalibreringsanvisningar för just
din kraftmätare finns i tillverkarens
instruktioner.
Innan du kan kalibrera din kraftmätare
måste den vara korrekt installerad och
datainspelning pågå.
16
Edge 800 Användarhandbok
ANT+-sensorer
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Cykelprofiler.
2. Välj en cykel.
3. Välj ANT+ Kraft > Kalibrera.
4. Håll kraftmätaren aktiv genom att
trampa tills ett meddelande visas.
Ange dina kraftzoner
Du kan ange sju anpassade kraftzoner med
Garmin Connect. Om du känner till ditt
FTP-värde (”functional threshold power”),
kan du ange det och låta Edge-enheten
beräkna dina kraftzoner automatiskt.
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Cykelprofiler.
2. Välj en cykel.
3. Välj Kraftzoner.
4. Ange ditt FTP-värde.
5. Välj Baserat på > och välj ett
alternativ:
Edge 800 Användarhandbok
•
•
Välj Watt för att se och redigera
zonerna i watt.
Välj % FTP för att se och redigera
pulszonerna som procent av ditt
FTP-värde.
Kraften i medeltal
Inställningen för att beräkna medeltalet
utan att ta med nollvärden är tillgänglig
om du tränar med en kraftsensor (tillval).
Standardinställningen är att utelämna
nollvärden som uppstår när du inte trampar.
För att beräkna medeltalet utan att ta
med nollvärden, välj MENU > >
Cykelinställningar > Dataregistrering >
Medeltal > Kraft.
17
ANT+-sensorer
ANT+-sensor – felsökning
Problem
Lösning
ANT+-sensorn paras inte •
ihop med min enhet.
•
•
Håll dig på minst 10 m avstånd från andra ANT-sensorer medan
ihopparningen pågår.
Flytta enheten inom räckhåll (3 m) för pulsmätaren vid ihopparning.
Om problemet kvarstår byter du batteri.
Jag har en ANT+-sensor
från tredje part.
Kontrollera att den är kompatibel med Edge-enheten
(www.garmin.com/intosports).
Pulsdata är oexakta eller
oregelbundna.
•
•
•
•
•
•
Se till att pulsmätaren ligger tätt mot kroppen.
Fukta elektroderna och kontaktplattorna. Använd vatten, saliv eller
elektrodgel.
Tvätta remmen efter var sjunde användning (sidan 44).
Placera elektroderna på ryggen istället för på bröstet.
Använd en bomullströja eller fukta tröjan om det är lämpligt för din
aktivitet. Syntettyger som gnids eller slår mot pulsmätaren kan skapa
statisk elektricitet som stör pulssignalerna.
Flytta dig bort från källor till kraftiga elektromagnetiska fält och vissa
trådlösa 2,4 GHz-sensorer, som kan störa pulsmätaren. Störningar kan
orsakas av högspänningsledningar, elmotorer, mikrovågsugnar, trådlösa
2,4 GHz-telefoner och trådlösa nätverksåtkomstpunkter.
Hur hårt ska skruven på Garmin rekommenderar att vridmomentet är på 0,2 – 0,3 Nm
sensorarmen sitta när jag (1,9 till 2,4 lbf-in) så att förseglingen på GSC 10 är vattentät.
installerar GSC 10?
18
Edge 800 Användarhandbok
ANT+-sensorer
Pulszoner
% av max- eller
vilopuls
Erhållen ansträngning
Fördelar
1
50 % till 60 %
Avslappnat, lätt tempo > rytmisk
andning
Aerobisk träning på nybörjarnivå >
minskar stress
2
60 % till 70 %
Bekväm takt > något djupare
andning, konversation möjlig
Grundläggande konditionsträning >
bra återhämtningstakt
3
70 % till 80 %
Måttlig takt > svårare att upprätthålla Förbättrad aerobisk kapacitet >
konversation
optimal kardiovaskulär träning
4
80 % till 90 %
Snabb takt och en aning obekvämt > Förbättrad anaerobisk kapacitet och
tung andning
gräns > högre hastighet
5
90 % till 100 %
Spurttempo, ohållbart under längre
perioder > ansträngd andning
Edge 800 Användarhandbok
Anaerobisk och muskulär uthållighet
> mera kraft
19
Historik
Historik
Din Edge-enhet sparar automatiskt historik
när tiduret är igång. När Edge-minnet är
fullt visas ett meddelande. Edge-enheten tar
inte automatiskt bort eller skriver över din
historik. På sidan 21 kan du läsa om hur du
tar bort historik.
Historiken innefattar tid, distans, kalorier,
medelfart, maxfart, höjd och detaljerad
varvinformation. Edge-historiken kan även
innefatta puls, takt och kraft.
Obs! Historiken registreras inte när du har
stoppat eller pausat tiduret.
Visa information om
cykelturen
Du kan visa sparade och pågående turer,
men då måste tiduret vara stoppat.
1. Välj MENU > Historik > Aktiviteter.
2. Välj en tur från listan eller välj
Aktivitet pågår.
Visa sammanlagda distanser och
tider
Välj MENU > Historik > Totalt för
att se cykelturens sammanlagda distans
och tid.
Använda Garmin Connect
Garmin Connect är webbaserad
programvara som du använder till att spara
och analysera dina data.
1. Gå till www.garminconnect.com/start.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
20
Edge 800 Användarhandbok
Historik
Överföra historik till datorn
observera
Förhindra korrosion genom att torka miniUSB-porten, väderskyddet och omgivande
område noga innan du laddar eller ansluter
enheten till en dator.
1. Anslut USB-kabeln till en ledig USBport på datorn.
2. Lyft upp väderskyddet ➊ från miniUSB-porten ➋.
➊
➋
3. Anslut den smala änden av USB-kabeln
till mini-USB-porten.
4. Gå till www.garminconnect.com/start.
5. Följ instruktionerna som medföljer
programvaran.
Ta bort historiken
När du har överfört historiken från datorn
kan du ta bort den från Edge-enheten.
1. Välj MENU > Historik > Ta bort.
2. Välj ett alternativ:
Edge 800 Användarhandbok
21
Historik
Välj Alla aktiviteter om du vill ta
bort alla kördata från historiken.
• Välj Gamla aktiviteter om du vill
ta bort aktiviteter som spelats in för
en månad sedan eller mer.
• Välj Alla summor om du vill
återställa sammanlagda kördistanser
och tider.
Obs! Det här innebär inte att du tar
bort någon historik.
3. Välj Ja.
•
Dataregistrering
Edge-enheten har funktionen smart
registrering. Den registrerar nyckelpunkter
där du ändrar riktning, hastighet eller puls.
När en kraftmätare från tredje part
(sidan 16) är ansluten till enheten
registrerar Edge-enheten punkter varje
sekund. Då punkter registreras varje
sekund används mer av det tillgängliga
minnet på Edge-enheten.
22
Information om hur du beräknar medeltalet
för takten och kraften utan att ta med
nollvärden finns på sidorna sidorna 16–17.
Byt platsen för datalagring
1. Välj MENU > > System >
Dataregistrering > Plats.
2. Välj Internt minne (enhetens minne)
eller Minneskort (tillvalet minneskort
krävs).
Installera ett microSD-kort
Du kan köpa microSD-minneskort
från en elektronikleverantör eller köp
förinstallerade kort med kartdata från din
Garmin-återförsäljare.
1. Lyft upp väderskyddet ➊ ovanpå
microSD-kortplatsen ➋.
➊
➋
Edge 800 Användarhandbok
Historik
Datahantering
Du kan använda Edge-enheten som en
USB-masslagringsenhet.
3. Anslut den smala änden av USB-kabeln
till mini-USB-porten.
Enheten och minneskortet (tillval) visas
som flyttbara enheter under Den här
datorn på Windows-datorer eller som en
volym på skrivbordet på Mac-datorer.
Obs! Enheten är inte kompatibel med
Windows® 95, 98, Me eller NT. Den är
heller inte kompatibel med Mac® OS 10.3
eller tidigare.
Läsa in filer
När du har anslutit enheten till datorn kan
du överföra följande filer manuellt till
Edge-enheten: .tcx, .fit, .gpx och .crs.
Ansluta USB-kabeln
1. Bläddra i datorn efter filen.
2. Välj Redigera > Kopiera.
3. Öppna ”Garmin”-enheten eller
-volymen.
4. Öppna Garmin\Nya filer-mappen eller
-volymen.
2. Sätt i kortet genom att trycka ner det
tills du hör ett klick.
observera
Förhindra korrosion genom att torka miniUSB-porten, väderskyddet och omgivande
område noga innan du laddar eller ansluter
enheten till en dator.
1. Anslut USB-kabeln till en USB-port på
datorn.
2. Lyft upp väderskyddet från mini-USBporten.
Edge 800 Användarhandbok
23
Historik
5. Välj Redigera > Klistra in.
Alla banfiler konverteras och sparas i
Garmin/Banor-mappen eller -volymen.
Ta bort filer
OBSERVERA
Minnet i enheten innehåller viktiga
systemfiler som du inte bör ta bort.
När du har anslutit enheten till datorn kan
du ta bort filer manuellt.
Koppla bort USB-kabeln
När du är klar med filerna kan du koppla
bort USB-kabeln.
1. Slutför en åtgärd:
• För Windows: klicka på
utmatningsikonen
i
systemfältet.
• För Mac: dra volymikonen till
papperskorgen .
2. Koppla bort enheten från datorn.
1. Öppna enheten Garmin eller
minneskortenheten eller -volymen.
2. Välj filen.
3. Tryck på Delete på tangentbordet.
24
Edge 800 Användarhandbok
Navigering
Navigering
I det här avsnittet beskrivs följande
egenskaper och inställningar:
•
•
•
•
Positioner och Vart? (sidan 25)
Ruttinställningar (sidan 27)
Tillvalskartor (sidan 28)
Kartinställningar (sidan 30)
3. Välj Spara eller Spara och redigera.
Spara positioner från kartan
1. Välj
på kartan.
2. Sök positionen på kartan.
En knappnål ➊ markerar platsen, och
information om positionen visas överst
på kartan.
➋
Platser
Du kan registrera och lagra platser i
enheten.
Spara din position
Du kanspara din aktuella position, till
exempel ditt hem eller en parkeringsplats.
Du behöver lokalisera satellitsignaler innan
du kan spara din position.
1. Välj
på kartan.
2. Välj positionsikonen .
Positionsikonen visar din position på
kartan.
Edge 800 Användarhandbok
➊
3. Tryck på namnet ➋ om du vill visa
ytterligare information om positionen.
4. Tryck på
> OK för att spara
positionen.
25
Navigering
5. Välj
för att redigera
positionsinformation.
Sök fram en sparad position
1. Välj MENU > Vart? > Positioner.
2. Välj en position > Kör.
Sök fram de senaste positionerna
Enheten lagrar de senaste 50 platserna som
du hittat.
1. Välj MENU > Vart? > Senaste sök.
2. Välj en position > Kör.
Sök fram kända koordinater
1. Välj MENU > Vart? > Koordinater.
2. Ange koordinaterna och välj
.
3. Välj Kör.
26
Återvänd till start
Du kan när som helst under cykelturen
återvända till din startposition. Tiduret bör
vara igång för att funktionen ska kunna
användas.
1. Tryck på STOP under cykelturen men
återställ inte tiduret.
2. Välj MENU > Vart? > Återvänd till
start > Kör.
Edge-enheten ger instruktioner om hur
du återvänder till startpositionen för din
cykeltur.
Avbryt navigering
Medan du navigerar till en plats,
tryck på MENU > Vart? > Avbryt
navigering.
Edge 800 Användarhandbok
Navigering
Räkna ut en position
Du kan skapa en ny position genom
att räkna ut avstånd och bäring från en
markerad position till en ny position.
Välj MENU > Vart? > Positioner.
Välj en position.
Välj namnet.
Välj .
Välj Räkna ut position.
Ange bäring och avstånd till den
utvalda platsen.
7. Välj Spara eller Spara och redigera.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Redigera positioner
1. Välj MENU > Vart? > Positioner.
2. Välj en position.
3. Välj namnet.
4. Välj .
Edge 800 Användarhandbok
5. Välj ett kännetecken.
Välj till exempel Ändra höjdläge för
att ange en känd altitud för en position.
6. Ange ny information.
Ta bort positioner
1. Välj MENU > Vart? > Positioner.
2. Välj en position.
3. Välj namnet.
4. Välj
> Ta bort position.
Ruttinställningar
Välj MENU >
•
> System > Ruttplan.
Vägledningsmetod – du kan välja
mellan olika sätt att planera din rutt.
◦◦ Terrängkörning – beräknar rutter
från punkt till punkt.
27
Navigering
•
•
•
28
◦◦ Landsvägskörning enligt tid
(kräver kartor som kan skapa rutter)
– beräknar den vägrutt som kräver
minsta möjliga körtid.
◦◦ Landsvägskörning enligt distans
(kräver kartor som kan skapa rutter)
– beräknar den kortaste vägrutten.
Beräknar rutter för – välj en
transportmetod som rutten ska
optimeras för.
Lås vid väg (kräver kartor som
kan skapa rutter) – låser aktuell
positionsmarkör på den närmaste vägen
och kompenserar för variationer i den
exakta positionen på kartan.
Terrängkörning
◦◦ Auto – skapar automatiskt en rutt
till nästa punkt.
◦◦ Manuell – välj nästa punkt på
rutten genom att använda punkten
på den aktiva ruttsidan.
•
◦◦ Avstånd – leder dig till nästa punkt
på rutten när du befinner dig på
ett visst avstånd från den aktuella
punkten.
Ange vägval (kräver kartor som kan
skapa rutter) – välj den vägtyp som du
vill undvika.
Köpa fler kartor
Besök http://buy.garmin.com eller
kontakta en Garmin-återförsäljare.
För att fastställa vilka kartversioner
som finns på Edge-enheten, välj
MENU > > System > Karta >
Kartinformation.
Söka efter en adress
Du kan använda City Navigator®-kartor
(tillval) för att söka efter adresser, orter
och andraplatser. De detaljerade kartorna,
som även kan skapa rutter, innehåller
miljontals intressanta platser, till exempel
restauranger, hotell och bilverkstäder.
Edge 800 Användarhandbok
Navigering
1. Välj MENU > Vart? > Adress.
2. Ändra land eller område vid behov.
3. Välj Stava stad.
TIPS: Om du är osäker på staden, välj
Sök alla.
4. Ange staden och välj .
5. Om det behövs väljer du stad.
6. Välj Ange husnummer, skriv numret
och välj .
7. Välj Ange gatunamn, skriv
gatunamnet och välj .
8. Om det behövs väljer du gata.
9. Om det behövs väljer du adress.
10. Välj Kör.
Edge 800 Användarhandbok
Sök en intressant plats (POI)
1. Välj MENU > Vart?
2. Välj en kategori.
TIPS: Om du känner till namnet på
företaget, välj Alla POI >
för att
skriva namnet.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj en position > Kör.
Sök närbelägna platser
1. Välj MENU > Vart?
2. Välj .
3. Välj ett alternativ.
4. Om det behövs väljer du en kategori
och en underkategori.
5. Välj en position > Kör.
29
Navigering
Ändra kartans orientering
1. Välj MENU > > System > Karta >
Orientering.
2. Välj orientering:
• Välj Norr uppåt för att visa norr
överst på sidan.
• Välj Spår uppåt för att visa den
nuvarande kursen överst på sidan.
• Välj Fordonsläge för att visa vyn
från fordonets perspektiv.
•
Kartinställningar
Välj MENU >
•
•
30
> System > Karta.
Orientering – välj hur kartan ska visas
(sidan 30).
Auto Zoom – väljer automatiskt den
optimala zoomnivån som används på
din karta. Om du har valt Av, måste du
manuellt zooma in eller ut.
•
Kartans utseende – välj för att
installera avancerade egenskaper. Auto
och Hög Kontrast har förinställda
värden. Välj Anpassa för att ställa in
enskilt värde.
◦◦ Zoomnivåer – kartobjekt ritas eller
visas på eller under vald zoomnivå.
◦◦ Textstorlek – välj textstorlek på
kartobjekt.
◦◦ Detalj – välj mängden
kartinformation som ska visas.
Obs! En högre detaljinställning
kan göra att kartan ritas om
långsammare.
◦◦ Skuggad relief – visar detaljerad
relief på kartan (om den är
tillgänglig) eller stänger av
skuggning.
Kartinformation – aktiverar eller
avaktiverar kartor som för närvarande
finns lagrade på enheten.
Edge 800 Användarhandbok
Inställningar
Inställningar
Du kan anpassa följande inställningar och
egenskaper för Edge:
•
•
•
•
•
Datafält (sidan 31)
Cykelprofiler (sidan 36)
Inställningar för träningspass (sidan 36)
Systeminställningar (sidan 39)
Användarprofilens inställningar
(sidan 42)
Anpassa dina sidor och
datafälten
Du kan anpassa datafälten för fem
tidurssidor, kartan och höjdsidan. Följande
instruktioner visar hur du till exempel
anpassar sidan för träningstidur.
1. Välj MENU > > Cykelin­
ställningar > Träningssidor >
Tidurssidor > Träningstidur.
2. Välj Aktiverad.
Edge 800 Användarhandbok
3. Använd + och - för att välja antal
datafält som ska visas på sidan.
4. Välj
.
5. Välj ett datafält för att ändra i det.
Datafält
Datafält med symbolen * visar brittiska
eller metriska enheter. Datafält med
symbolen ** kräver en ANT+-sensor.
Datafält
Beskrivning
Batterinivå
Återstående batteriladdning.
Dist. kvar
Visar under träningspasset
återstående avstånd till
angivet slutmål.
Dist. till dest.
Avstånd till slutmålet.
Dist. till nästa
Återstående avstånd till
nästa punkt på rutten eller
banan.
Distans –
senaste varv. *
Avstånd för det senast
slutförda varvet.
Distans – varv*
Tillryggalagt avstånd på det
aktuella varvet.
31
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Distans *
Tillryggalagt avstånd på den
aktuella cykelturen.
Medelhastighet för det
senaste hela varvet.
ETA nästa
Den beräknade tidpunkten
då du når nästa punkt på
rutten eller banan.
Hastighet –
senaste
varvet **
Hastighet *
Aktuell hastighet.
Höjd *
Höjd över eller under havet.
Kalorier
Mängden kalorier som
förbränts.
Kalorier från fett
Mängden kalorier från fett
som förbränts.
Kalorier kvar
Visar under träningspasset
de återstående kalorierna av
angiven kalorimängd.
Klocka
Aktuell tid på dagen baserat
på dina tidsinställningar
(format, tidszon och
sommartid).
Kraft –
% FTP **
Aktuell uteffekt i % FTP
(Functional Threshold
Power).
ETA vid
destination
Den beräknade tidpunkten
då du når slutmålet.
GPS –
Signalstyrka
Styrkan på
GPS-satellitsignalen.
GPSnoggrannhet *
Felmarginal för din exakta
position. Exempel: din GPSposition är exakt till inom
+/- 3,6 meter (12 fot).
Grad
Beräkning av stigning under
cykelturen. Exempel: om du
för varje 3 meter (10 fot) du
stiger (höjd) färdas 60 meter
(200 fot), är din grad 5 %.
Hastighet –
medel *
Medelhastighet för
cykelturen.
32
Edge 800 Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Kraft –
3 sek-med. **
Kraftuteffektens rörliga
medeltal per tre sekunder.
Kraft –
watt/kg **
Kraftens genomsnittliga
uteffekt i watt per kilogram.
Kraft –
30 sek-med. **
Kraftuteffektens rörliga
medeltal per trettio
sekunder.
Kraft **
Aktuell uteffekt i watt.
Kraftzon **
Kraft – kJ **
Total (ackumulerad) uteffekt
i kilojoule.
Aktuellt intervall för uteffekt
(1 till 7) baserat på FTP eller
egna inställningar.
Kraft – max. **
Toppfart som erhölls under
den aktuella resan.
Maxhastighet *
Toppfart som erhölls under
den aktuella cykelturen.
Kraft – max.
Senaste
varvet **
Toppfart som erhålls under
det senaste hela varvet.
Position vid
nästa
Nästa punkt på rutten eller
banan.
Kraft – medel **
Medeluteffekt för den
aktuella cykelturens
varaktighet.
Position vid
slutmålet
Den sista punkten på rutten
eller banan.
Puls – %HRR **
Procentandel av pulsreserv
(maxpuls minus vilopuls).
Kraft – medel
Senaste
varvet **
Kraftens genomsnittliga
uteffekt under det senaste
hela varvet.
Puls – %max. **
Procentandel av maxpuls.
Puls – medel.
%HRR **
Kraft – varv **
Medeluteffekt för det
aktuella varvet.
Snittprocentandel av
pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för
cykelturen.
Edge 800 Användarhandbok
33
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Puls – medel.
%max. **
Snittprocentandel av
maxpulsen för cykelturen.
Pulszon **
Puls – medel. **
Medelpuls för cykelturen.
Puls – varv
%HRR **
Snittprocentandel av
pulsreserven (maxpuls
minus vilopuls) för varvet.
Aktuellt intervall för puls
(1 till 5). Standardzonerna
är baserade på din
användarprofil, maximala
puls och vilopuls.
Riktning
Riktningen som du rör dig i.
Senaste varvtid
Tid för att slutföra det
senaste hela varvet.
Solnedgång
Tiden för solnedgång
baserat på din GPSposition.
Soluppgång
Tiden för soluppgång
baserat på din GPSposition.
Takt – medel **
Medeltakt för den aktuella
cykelturens varaktighet.
Takt – varv **
Genomsnittlig takt för det
aktuella varvet.
Puls – varv
%max. **
Snittprocentandel av
maxpulsen för varvet.
Puls – varv **
Medelpuls för det aktuella
varvet.
Puls **
Hjärtslag per minut (bpm).
Pulsdiagram **
Linjediagram som visar din
aktuella pulszon (1 till 5).
Pulsmål **
Visar under träningspasset
hur mycket under eller över
angiven puls du ligger.
34
Edge 800 Användarhandbok
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Datafält
Beskrivning
Takt **
Antal varv för vevarmen
per minut.
Tid – Varv
Tid för det aktuella varvet.
Temperatur *
Aktuell temperatur i
Fahrenheit eller Celsius.
Obs! Edge-enheten kan
visa högre temperaturer än
luftens verkliga temperatur
om den ligger i direkt solljus
eller i din hand eller laddas
upp med ett externt batteri.
Dessutom kan det ta lite
tid för Edge-enheten att
ställa om sig efter stora
temperaturväxlingar.
Tid kvar
Visar under träningspasset
den återstående tiden om
sluttid har angivits.
Tid till dest.
Den beräknade tid som
behövs för att nå slutmålet.
Tid till nästa
Den beräknade tiden som
behövs tills du når nästa
punkt på rutten eller banan.
Total stigning *
Total höjdstigning för den
aktuella cykelturen.
Totalt nedför *
Total höjdförlust för den
aktuella cykelturen.
Tid
Stoppurstid.
Tid – Förfluten
Den totala registrerade tiden
från att du tryckte på START
och sedan på RESET.
Trippmätare
En fortgående uppräkning
av det tillryggalagda
avståndet för alla färder.
Tid – Medel
Varv
Genomsnittlig tid för att
slutföra varven hittills.
Varv
Antal fullbordade varv.
Varv –
hastighet *
Medelhastighet för det
aktuella varvet.
Edge 800 Användarhandbok
35
Inställningar
Datafält
Beskrivning
Vertikal fart *
Fart uppför eller nedför i
meter/fot per timme.
Vertikal fart –
30 s. medel *
Rörligt medeltal per trettio
sekunder för vertikal fart.
Uppdatera din cykelprofil
Du kan anpassa tre cykelprofiler.
Edge-enheten använder cykelns vikt,
trippmätarens värde och hjulstorleken
för korrekt beräkning av kördata.
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Cykelprofiler.
2. Välj en cykel.
3. Välj Cykeldetaljer.
4. Ange ett namn för cykelprofilen,
cykelns vikt och trippmätarens värde.
36
5. Om du använder hastighets-, takt- eller
kraftsensor välj Hjulstorlek.
• Välj Automatiskt för att beräkna
hjulstorleken med hjälp av GPSdistansen.
• Välj Anpassa om du vill ange din
hjulstorlek. En tabell med storlekar
och omkrets finns på sidan 51.
Inställningar för
träningspass
Markera varv enligt position
Med Auto Lap® kan du automatiskt markera
en viss position under varvet. Den här
funktionen är användbar när du vill jämföra
prestationer över olika delar av en tur (till
exempel en lång backe eller sprintsträckor).
Under rutten ska du välja alternativet Enligt
position för att aktivera varvmätaren att
visa varvets alla positioner som markerats
på banan.
Edge 800 Användarhandbok
Inställningar
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Auto Lap > Aktivera Auto
Lap.
2. Välj Enligt position.
3. Välj Markera positioner.
4. Välj ett alternativ:
• Välj Tryck Lap för att aktivera
varvmätare varje gång du trycker
på LAP och även varje gång du
passerar någon av dessa positioner
igen.
• Välj Start och varv för att aktivera
varvräknaren på den GPS-position
där du trycker på START och
på alla platser under turen där du
trycker på LAP.
• Välj Mark och Lap om du vill
aktivera varvräknaren på en viss
GPS-position som markerats innan
cykelturen och vid valda positioner
under turen där du tryckt på LAP.
Edge 800 Användarhandbok
5. Anpassa vid behov varvets datafält
(sidan 31).
Markera varv enligt distans
Med varvautomatiken Auto Lap kan du
automatiskt markera vissa distanser under
varvet. Den här funktionen är användbar
när du vill jämföra prestationer för olika
delar av en cykeltur (till exempel var 40:e
kilometer eller var 10:e mile).
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Auto Lap > Aktivera Auto
Lap.
2. Välj Enligt distans.
3. Välj Markera positioner.
4. Ange ett värde.
5. Anpassa vid behov varvets datafält
(sidan 31).
37
Inställningar
Använda Auto Pause
Med funktionen Auto Pause® pausas
tiduret automatiskt under cykelturen när du
stannar eller om hastigheten sjunker under
ett angivet värde. Den här funktionen är
användbar om sträckan innehåller trafikljus
eller andra platser där du måste sakta in
eller stanna.
Obs! Den pausade tiden sparas inte med
dina historikdata.
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Auto Pause >Auto Pauseläge.
2. Välj ett alternativ:
• Välj Vid stopp om du vill att tiduret
pausas automatiskt när du slutar
röra på dig.
• Välj Anpassad fart om du vill att
tiduret ska pausas automatiskt när
farten går under ett angivet värde.
38
3. Anpassa vid behov det valfria datafältet
för tiden (sidan 31).
Om du vill visa hela tiden (från det du
trycker på START och till RESET)
väljer du datafältet Tid – förfluten.
Använda Auto Scroll
Använd funktionen Auto Scroll om du
automatiskt vill bläddra genom alla sidor
med träningsdata medan tiduret är igång.
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Auto Scroll > Auto Scroll­
hastighet.
2. Välj en visningshastighet: Långsam,
Medel eller Snabb.
Edge 800 Användarhandbok
Inställningar
Ändra startpåminnelsen
Funktionen Start Notice känner automatiskt
av när Edge-enheten har upptäckt satelliter
och börjar röra på sig. Det är en påminnelse
om att starta tiduret så att dina kördata kan
registreras.
1. Välj MENU > > Cykelinställ­
ningar > Start Notice > Start Noticeläge.
2. Välj ett alternativ:
• Välj En gång.
• Välj Upprepa > Tidsintervall
för att ange tiden mellan
påminnelserna.
Systeminställningar
•
•
•
•
GPS-inställningar (sidan 39)
Bildskärmsinställningar (sidan 40)
Kartinställningar (se Navigering,
sidan 30)
Ruttinställningar (se Navigering,
sidan 27)
Edge 800 Användarhandbok
•
•
•
•
•
Inställningar för datainspelning
(se Historik, sidan 22)
Enhetsinställningar (sidan 41)
Systemkonfiguration (sidan 41)
Konfigurationsinställningar (sidan 41)
Inställningar för vågen (sidan 42)
GPS-inställningar
Träna inomhus
1. Välj MENU > > System > GPS >
GPS-läge.
2. Välj Stäng av.
När GPS-funktionen är avstängd är fartoch distansdata inte tillgängliga om du inte
har en tillvalssensor som skickar fart- och
distansdata till Edge-enheten (t.ex. GSC
10). Nästa gång du slår på Edge-enheten
söker den efter satellitsignaler igen.
39
Inställningar
Ange höjdläge
Om du har exakt information om höjdläget
för din nuvarande position kan du manuellt
kalibrera Edge-enhetens höjdmätare.
1. Välj MENU > > System > GPS >
Ange höjd.
2. Ange höjden och välj
.
Ange position
1. Välj MENU > > System > GPS >
Ange position.
2. Välj Spara för att spara din nuvarande
position eller Spara och redigera.
Satellitsida
På satellitsidan visas den aktuella GPSsatellitinformationen.
Välj MENU >
satelliter.
40
> System > GPS > Visa
GPS-noggrannheten visas längst ner på
satellitsidan. De gröna staplarna anger
styrkan på varje satellitsignal som tas emot
(numret på satelliten visas under varje
stapel).
Besök www.garmin.com/aboutGPS för mer
information om GPS.
Bildskärmsinställningar
Välj MENU > > System > Bildskärm.
•
•
•
•
Bakgrundsbelysning – se sidan 47.
Bakgrund – installerar bakgrundsbild
(wallpaper).
Skärmavbildning – ta skärmbilder på
enheten.
Kalibrera bildskärmen – se sidan 53.
Edge 800 Användarhandbok
Inställningar
Anpassa måttenheter
Du kan anpassa måttenheterna för distans
och hastighet, höjd, temperatur, vikt och
position.
Tidszoner
1. Välj MENU > > System >
Måttenheter.
2. Välj en inställning.
3. Välj en enhet för inställningen.
Ändra konfigurationsinställ­
ningarna
Du kan ändra alla inställningar du
konfigurerade i den första konfigurationen.
Systemkonfiguration
Välj MENU > > System >
Systemkonfiguration.
1. Välj MENU > > System > Första
konfig > Ja.
2. Stäng av enheten.
3. Slå på enheten.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
•
•
•
•
Språk – anger Edge-enhetens språk.
Ljud – anger ljudsignaler.
Tid – anger tidsformatet i 12 t
eller 24 t.
Automatisk avstängning –
se sidan 47.
Edge 800 Användarhandbok
Varje gång du slår på Edge-enheten och
söker efter satelliter hittar den automatiskt
din tidszon och det aktuella klockslaget.
41
Inställningar
Använda vågen
Om du har en våg som är kompatibel med
ANT+ kan Edge-enheten läsa av data från
vågen.
1. Välj MENU > > System > Våg.
Ett meddelande visas när vågen hittats.
2. Ställ dig på vågen när detta indikeras.
Obs! Om du använder en våg som
mäter kroppssammansättning tar
du av dig skor och strumpor för att
säkerställa att alla parametrar läses av
och registreras.
3. Kliv av vågen när detta indikeras.
TIPS: Om ett fel inträffar kliver du av
vågen. Kliv på när detta indikeras.
Inställningar för
användarprofilen
Du kan uppdatera dina inställningar för
kön, ålder, vikt, längd, aktivitetsklass och
idrottare hela livet. Edge-enheten utnyttjar
informationen för att kalkylera korrekta
kördata.
Välj MENU >
> Användarprofil.
Om Idrottare hela livet
En person som har idrottat hela livet har
tränat intensivt i många år (med undantag
för perioder med mindre skador) och har
en vilopuls på 60 slag/min. eller lägre.
Inställningen Idrottare hela livet påverkar
vissa vågberäkningar.
Om kalorier
Tekniken för kaloriförbrukning baserat
på pulsanalys tillhandahålls av Firstbeat
Technologies Ltd. Mer information finns
på www.firstbeattechnologies.com.
42
Edge 800 Användarhandbok
Bilagor
Bilagor
Registrera enheten
Hjälp oss att hjälpa dig på ett bättre sätt
genom att fylla i vår onlineregistrering
redan i dag!
•
•
Gå till http://my.garmin.com.
Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
Om Edge-enheten
För att se viktig information om
programvaran och enhetens ID,
välj MENU > > Om Edge.
Uppdatera programvaran
1. Välj ett alternativ:
• Använd WebUpdater. Gå till
www.garmin.com/products
/webupdater.
• Använd Garmin Connect. Gå till
www.garminconnect.com.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
Kontakta Garmins
produktsupport
Kontakta Garmins produktsupport om du
har frågor om produkten.
•
•
•
Edge 800 Användarhandbok
I USA går du till www.garmin.com
/support eller kontaktar Garmin USA
per telefon på (913) 397 8200 eller
(800) 800 1020.
I Storbritannien kontaktar du
Garmin (Europe) Ltd. via telefon
på 0808 2380000.
I Europa går du till www.garmin
.com/support och klickar på
Contact Support för inhemsk
43
Bilagor
supportinformation eller kontakta
Garmin (Europe) Ltd. per telefon på
+44 (0) 870 8501241.
Köpa tillbehör
Besök http://buy.garmin.com eller
kontakta din Garmin-återförsäljare
för information om tillbehör och
reservdelar.
Sköta om enheten
observera
Förvara inte enheten där den kan utsättas
för extrema temperaturer eftersom det kan
orsaka permanenta skador.
Använd aldrig ett hårt eller vasst föremål på
pekskärmen eftersom den då kan skadas.
Använd inte kemiska rengöringseller lösningsmedel som kan skada
plastkomponenterna.
Rengöra enheten
1. Använd en fuktad trasa med milt
rengöringsmedel.
2. Torka enheten torr.
Rengöra skärmen
1. Använd en mjuk, ren och luddfri trasa.
2. Om det behövs använder du vatten,
isopropylalkohol eller linsrengöring.
3. Fukta trasan med vätskan och torka
försiktigt rent skärmen med den.
Sköta pulsmätaren
OBS!
Du måste lossa modulen innan du rengör
remmen.
Svett och salt som fastnar i remmen kan
minska pulsmätarens förmåga att rapportera
korrekta data.
•
•
•
44
Tvättinstruktioner finns på
www.garmin.com/HRMcare.
Skölj remmen efter varje användning.
Tvätta remmen efter var sjunde
användning. De tryckta symbolerna på
Edge 800 Användarhandbok
Bilagor
remmen visar tillvägagångssättet för
rengöring.
Maskintvätt
Handtvätt
•
•
Lägg inte remmen i torktumlaren.
Om du vill förlänga pulsmätarens
livslängd bör du ta loss modulen när
den inte används.
Edge 800 Användarhandbok
Specifikationer
observera
Edge-enheten är vattentät enligt IEC
Standard 60529 IPX7. Den tål att vara
nedsänkt i vatten på 1 meters djup i 30
minuter. Längre tider kan leda till att
enheten skadas. Om enheten varit under
vatten måste du torka av den och sedan
blåsa den torr innan du använder eller
laddar den.
Edge – Specifikationer
Batterityp
1100 mAh uppladdnings­
bart, inbyggt litiumjon­
batteri
Batteriets
livslängd
15 timmar vid vanlig
användning
Externt batteri
(tillbehör)
20 timmar vid vanlig
användning
Drifttemperatur­
område
–20 °C till 60 °C
(–4 °F till 140 °F )
45
Bilagor
Edge – Specifikationer
Pulsmätare – Specifikationer
Laddningstempe­
raturområde
0 °C till 45 °C
(32 °F till 113 °F )
Vattentålighet
Band (O-ring) för
Edge Mount
Två storlekar:
• 1,3 × 1,5 × 0,9 tum
AS568-125
• 1,7 × 1,9 × 0,9 tum
AS568-131
Obs! Använd endast
EPDM-utbytesband
(Ethylene Propylene Diene
Monomer).
Besök http://buy.garmin
.com eller kontakta en
Garmin-återförsäljare.
30 m (98,4 fot)
Den här produkten sänder
inte pulsdata till GPSenheten när du simmar.
Batteri
CR2032, 3 volts, kan bytas
av användaren (sidan 48)
Batteriets
livslängd
Cirka 4,5 år (vid 1 timmes
användning om dagen)
Drifttemperatur
–5 °C till 50 °C
(23 °F till 122 °F)
Obs! I kalla förhållanden
bör du ha lämpliga kläder
så att pulsmätaren håller
sig varm med hjälp av
kroppstemperaturen.
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
46
Edge 800 Användarhandbok
Bilagor
Vattentålighet
IPX7
Maximera batteriets livslängd
Omfattande användning av skärmbelysning
kan förkorta batteriets livslängd avsevärt.
Batteri
CR2032, 3 volts, kan bytas
av användaren (sidan 48)
Minska bakgrundsbelysningen
Batteriets
livslängd
Cirka 1,4 år (vid 1 timmes
användning om dagen)
Drifttemperatur
-15 °C till 70 °C
(5 °F till 158 °F )
Radiofrekvens/
protokoll
2,4 GHz/ANT+ för trådlös
kommunikation
GSC 10 – Specifikationer
Om batteriet
 varning
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. I guiden Viktig säkerhetsoch produktinformation, som medföljer
i produktförpackningen, finns viktig
information och produktvarningar.
Edge 800 Användarhandbok
1. Tryck på för att öppna statussidan.
2. Justera ljusstyrkan.
Justera tidsgränsen för belysning
1. Välj MENU > > System >
Bildskärm > Tidsgräns för belysning.
2. Välj en kort tidsgräns för belysningen.
Aktivera automatisk avstängning
Den här funktionen stänger automatiskt av
Edge-enheten efter 15 minuters inaktivitet.
1. Välj MENU > > System >
Systeminställningar > Automatisk
avstängning.
2. Välj På.
47
Bilagor
Ladda Edge-enheten
observera
Förhindra korrosion genom att torka miniUSB-porten, väderskyddet och omgivande
område noga innan du laddar eller ansluter
enheten till en dator.
1. Anslut nätadaptern till ett vanligt
vägguttag.
2. Lyft upp väderskyddet ➊ från miniUSB-porten ➋.
3. Stick in den lilla ändan på nätadaptern i
mini-USB-porten.
Information om hur du ansluter enheten
till datorn med USB-kabeln finns på
sidan 21.
4. Fulladda enheten.
Ett fulladdat batteri kan användas i cirka
15 timmar innan det måste laddas igen.
Pulsmätar- och
GSC 10-batterier
 varning
Använd inte vassa föremål när du tar bort
de utbytbara batterierna.
➊
➋
48
 varning
Kontakta din lokala återvinningscentral
för korrekt återvinning av batterierna.
Perkloratmaterial – särskild hantering kan
gälla. Mer information finns på www.dtsc
.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
Edge 800 Användarhandbok
Bilagor
Byt pulsmätarens batteri
1. Använd en liten stjärnskruvmejsel för
att ta bort de fyra skruvarna på baksidan
av modulen.
2. Ta bort locket och batteriet.
Byt batteri i GSC 10
1. Hitta det runda batterilocket ➊ på sidan
av GSC 10.
➊
➋
3. Vänta i 30 sekunder.
4. Sätt i det nya batteriet med pluspolen
vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller
tappar bort O-ringpackningen.
5. Sätt tillbaka locket på baksidan och de
fyra skruvarna.
När du har bytt ut pulsmätarens batteri
måste du para ihop det med enheten igen
(sidan 13).
Edge 800 Användarhandbok
2. Använd ett mynt för att vrida locket
motsols tills det lossnar tillräckligt för
att avlägsnas helt (pilen pekar mot olåst
läge).
3. Ta bort locket och batteriet ➋.
4. Vänta i 30 sekunder.
49
Bilagor
5. Sätt i det nya batteriet med pluspolen
vänd uppåt.
Obs! Se till att du inte skadar eller
lossar på o-ringpackningen på locket.
6. Använd ett mynt för att vrida locket
medsols på plats (pilen pekar mot låst
läge).
När du har bytt batteri i GSC 10 måste du
para ihop det med enheten igen (sidan 15).
50
Edge 800 Användarhandbok
Bilagor
Hjulstorlek och omkrets
Hjulstorlekenär angiven på båda sidorna
av däcket. Information om hur du anger
cykelprofil finns på sidan 36.
Hjulstorlek
L (mm)
24 × 1-1/8
1 795
24 × 1-1/4
1 905
24 × 1,75
1 890
Hjulstorlek
L (mm)
24 × 2,00
1 925
12 × 1,75
935
24 × 2,125
1 965
14 × 1,5
1 020
26 × 7/8
1 920
14 × 1,75
1 055
26 × 1(59)
1 913
16 × 1,5
1 185
26 × 1(65)
1 952
16 × 1,75
1 195
26 × 1,25
1 953
18 × 1,5
1 340
26 × 1-1/8
1 970
18 × 1,75
1 350
26 × 1-3/8
2 068
20 × 1,75
1 515
26 × 1-1/2
2 100
20 × 1-3/8
1 615
26 × 1,40
2 005
22 × 1-3/8
1 770
26 × 1,50
2 010
22 × 1-1/2
1 785
26 × 1,75
2 023
24 × 1
1 753
26 × 1,95
2 050
24 × 3/4 tubdäck
1 785
26 × 2,00
2 055
26 × 2,10
2 068
Edge 800 Användarhandbok
51
Bilagor
Hjulstorlek
L (mm)
Hjulstorlek
L (mm)
26 × 2,125
2 070
700C tubdäck
2 130
26 × 2,35
2 083
700 × 35C
2 168
26 × 3,00
2 170
700 × 38C
2 180
27 × 1
2 145
700 × 40C
2 200
27 × 1-1/8
2 155
27 × 1-1/4
2 161
27 × 1-3/8
2 169
650 × 35A
2 090
650 × 38 A
2 125
650 × 38 B
2 105
700 × 18C
2 070
700 × 19C
2 080
700 × 20C
2 086
700 × 23C
2 096
700 × 25C
2 105
700 × 28C
2 136
700 × 30C
2 170
700 × 32C
2 155
52
Edge 800 Användarhandbok
Bilagor
Felsökning
Problem
Jag behöver kalibrera
pekskärmen.
Knapparna reagerar inte.
Hur återställer jag Edgeenheten?
Lösning
1. Stäng av enheten.
2. Håll ned RESET-knappen när du sätter på enheten.
> System > Bildskärm >
Tips! Du kan även välja MENU >
Skärmkalibrering.
i 10 sekunder.
Tryck och håll nedtryckt
Obs! Det här raderar inte dina data eller inställningar.
Jag vill rensa alla
användardata från Edgeenheten.
Obs! Det här tar bort‑all information som du har angett förutom historiken.
1. Stäng av enheten.
2. Placera fingret i det övre vänstra hörnet av pekskärmen.
3. Slå på enheten medan du håller kvar fingret på pekskärmen.
4. Välj Ja.
Hur återställer jag enheten
till de ursprungliga
fabriksinställningarna?
> System > Första konfig > Återställning till
Välj MENU >
fabriksinställningar > Ja.
Min enhet hämtar inga
satellitsignaler.
1.
Batteriet räcker inte länge.
Minska ljusstyrkan och tidsbegränsningen för skärmbelysningen (sidan 47).
Hur kan jag kontrollera att
Edge-enheten är i USBmasslagringsläge?
En ny flyttbar enhet visas under Den här datorn om du har Windows eller
som en volym på skrivbordet om du har Mac OS.
2.
3.
Edge 800 Användarhandbok
Ta med Edge-enheten ut ur parkeringsgarage och undan från höga
byggnader och träd.
Slå på enheten.
Stå eller sitt still i flera minuter.
53
Bilagor
Problem
Min Edge-enhet är ansluten
till datorn men intar inte
masslagringsläge.
Lösning
Du kan ha läst in en skadad fil.
1. Koppla bort Edge-enheten från datorn.
2. Stäng av Edge-enheten.
3. Tryck på RESET och håll den nedtryckt medan du ansluter
Edge-enheten till datorn.
Fortsätt att trycka på RESET i ytterligare 10 sekunder eller tills
Edge-enheten intar masslagringsläge.
Det finns inga nya flyttbara
enheter i listan över
diskenheter.
Om du har anslutit flera nätverksenheter till datorn kan det eventuellt
uppstå problem när Windows ska tilldela enhetsbokstäver till dina
Garmin-diskenheter. I operativsystemets hjälp finns mer information
om hur du ansluter diskenheter.
Banan, rutten eller spåret
har fått ett nytt namn.
Du kan läsa in .tcx-, gpx och .crs-filer i Edge-enheten. När du väljer en
bana konverteras filen till en .fit-banfil.
Banpunkten (waypoint) jag
överfört till Edge-enheten
saknas.
Punkterna konverteras och läggs till filen positioner.fit. Välj MENU >
Vart? > Positioner.
En del av mina data saknas När Edge-enhetens minne blir fullt spelas inga fler data in. Du kan undvika
från min
att förlora data genom att regelbundet överföra data till datorn.
Edge-historik.
Jag behöver byta
monteringsremmarna.
54
Gå till http://buy.garmin.com eller kontakta en Garmin-återförsäljare. Köp
bara remmar tillverkade av EPDM.
Edge 800 Användarhandbok
Index
Index
A
adresser 28
ange position 25
anpassade datafält 31–34
ANT+-sensorer 12–19
felsökning 18
ihopparning 13
specifikationer 46
användarprofil 42
Auto Lap 36, 37
automatisk avstängning (Auto
Power Down) 47
Auto Pause 38
Auto Scroll (bläddra
automatiskt) 38
B
bakgrundsbelysning 3, 40, 47
band 46, 54
banor 9–11, 24
hastighet 11
Edge 800 Användarhandbok
läsa in 23
redigera 10
ta bort 11
batteri
Edge 47–48
GSC 10 48–49
ladda 1
pulsmätare 48–49
C
cykelprofiler 36
byt 3
D
däckstorlek 36, 51
datafält 3, 31–34
datafält för temperatur 35
dataöverföring 23
dataregistrering 22
distans
datafält 32
varningar 4
E
enhets-ID 43
F
felsökning 18, 53
filer
läsa in 23
ta bort 24
första konfiguration 41
förvara enheten 44
G
Garmin Connect 20
Garmins produktsupport 43
GPS
noggrannhet 32
satellitsida 40
grad 32
GSC 10 16, 18, 47
H
hastighets- och taktsensor 47
historik 20, 54
ta bort 21
55
Index
visa 20
hjulstorlekar 36, 51
höjd
datafält 32, 35
position 27
I
Idrottare hela livet 42
inställningar 31
intressanta platser 29
K
kalibrera din kraftmätare 16
kalori
datafält 32
förbrukning 42
varningar 4
kartinställningar 30–31
kartor 28
knappar 2
konfigurationsinställningar 41
koordinater 26
kraft
datafält 33–34
dataregistrering 22
meter 16
56
varningar 5
zoner 17
L
ladda Edge-enheten 1, 48
läsa in filer 23
låsa pekskärmen 3
litiumjonbatteri 1, 45
ljud 41
M
måttenheter 41
microSD-kortplats 22
minneskort 22
N
navigera i terrängen 27
navigeringsfunktioner 25–27
O
O-ringar (band) 46
överför data 23
P
para ihop ANT+-sensorer 12
pausad tid 38
pekskärm 2–3
kalibrera 53
rengöra 44
positioner
beräkna 27
markera 25
redigera 27
senaste sök 26
söka 28
spara 25
ta bort 27
produktregistrering 43
produktsupport 43
profiler
användare 42
cykel 36
programvara
uppdateringar 43
puls
datafält 34–35
varningar 5
zoner 13–15
pulsmätare 13
rengöra 13
Edge 800 Användarhandbok
Index
R
redigera
ruttfunktioner 10
registrera enheten 1, 43
rengöra enheten 44
rensa användardata 53
reservdelar 44
ruttinställningar 27
S
säkerhetsinformation 1
satellitsignaler 40, 53
senast hittade platser 26
smart inspelning 22
söka satellitsignaler 40, 53
spara dina data 4
specifikationer 45
spela in historik 4
språk 41
startmeddelande 39
T
ta bort
banor 11
Edge 800 Användarhandbok
takt
filer 24
historik 21
positioner 27
träningspass 8
datafält 35
träning 16
varningar 5
tekniska specifikationer 45
terränginställningar 27
tid
datafält 35
förfluten tid totalt 38
varningar 4
zoner och format 41
tidur 20
tillbaka till start 26
tillbehör 12, 44
träna med Edge-enheten 4
träning
inomhus 39
träningspass 5–8
läsa in 23
ta bort 8
trippmätare 35
U
uppdatera programvaran 43
USB 23, 53
V
väderskyddslock 23
våg 42
varningar 4
vertikal fart 36
Virtual Partner 8, 9, 11
Z
zoner
kraft 17
puls 13–15
tid 41
57
Index
58
Edge 800 Användarhandbok
De senaste kostnadsfria programuppdateringarna (exklusive kartdata) .
under hela livslängden för dina Garmin-produkter finns på .
Garmins webbplats på www.garmin.com.
© 2010-2012 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park Southampton, Hampshire,
SO40 9LR Storbritannien
Garmin Corporation No.
68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist. New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
December 2012
Artikelnr 190-01267-39 Rev. C
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising