Garmin | GT21-TH | Garmin GT21-TH Installeringsinstruksjoner

Garmin GT21-TH Installeringsinstruksjoner
6 Velg eventuelt Kjør, eller lagre og åpne filen.
7 Velg eventuelt stasjonen knyttet til minnekortet, og velg
Neste > Fullfør.
Skrogmontert svinger
Installeringsinstruksjoner
Viktig sikkerhetsinformasjon
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Du er ansvarlig for sikker og forsvarlig betjening av fartøyet. Et
ekkolodd er et verktøy som gir deg en bedre forståelse av
vannet under båten. Ekkoloddet unntar deg ikke ansvaret for å
holde øye med vannet rundt båten når du navigerer.
FORSIKTIG
Hvis du ikke installerer og vedlikeholder dette utstyret i samsvar
med disse instruksjonene, kan det medføre skade.
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
MERKNAD
Du må alltid undersøke hva som er på den motsatte siden av
overflaten, før du begynner å bore eller skjære.
Dette utstyret bør installeres av en kvalifisert installatør av
båtutstyr.
Du må følge disse instruksjonene når du installerer Garmin
svingeren for å oppnå best mulig ytelse og unngå skade på
båten.
Les alle installeringsinstruksjonene før du går videre med
installeringen. Hvis du opplever problemer i forbindelse med
installeringen, kan du kontakte Garmin produktsupport.
®
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.
1 Slå på kartplotteren.
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet. Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.
5 Ta ut minnekortet.
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.
Nødvendige verktøy
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bor
Borbits på 3 mm (1/8 tomme)
Borbits på 9 mm (3/8 tomme)
Borbits på 13 mm (1/2 tomme)
Flat borbits på 25 mm (1 tomme) (glassfiberskrog)
Flat borbits på 29 mm (1 1/8 tomme) (glassfiberskrog)
Flat borbits på 32 mm flat (11/4 tomme) (glassfiberskrog)
Hullsag på 32 mm (1 1/4 tomme) (metallskrog)
Båndsag eller bordsag
Rørtang eller skiftenøkkel
Maskeringstape
Maritim tetningsmasse
Harpiks eller tetningsmasse for avdekket kjerne
(glassfiberskrog med kjerne)
Om svingeren
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg. Registrer deg på Internett i
dag.
• Gå til http://my.garmin.com.
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.
Svingeren sender og mottar lydbølger gjennom vannet og
videresender lydbølgeinformasjonen til Garmin
ekkoloddenheten.
Hensyn ved valg av monteringssted
Kontakte Garmin produktsupport
• Gå til www.garmin.com/support for å lese
supportinformasjonen som gjelder for landet ditt.
• I USA: Ring 913-397-8200 eller 1-800-800-1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
Laste inn ny programvare på et minnekort
Du må kopiere programvareoppdateringen til et minnekort.
1 Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.
2 Gå til www.garmin.com/support/software/marine.html.
3 Velg Last ned ved siden av Garmin maritimt nettverk med
SD-kort.
4 Les og godta vilkårene.
5 Velg Last ned.
Juni 2015
• På fartøy med påhengsmotor eller hekkaggregat À bør
svingeren monteres foran og nær inntil motoren(e).
• På fartøy med innenbordsmotor Á bør svingeren monteres
foran og langt fra propellen og propellakslingen.
• På fartøy med trinnvis kjøl  bør svingeren monteres foran
det første trinnet.
Trykt i Taiwan
190-01774-78_0B
• På fartøy med hel kjøl à bør svingeren monteres i en vinkel
som peker mot baugen, men ikke parallelt med midtlinjen.
• På fartøy med finnekjøl Ä bør svingeren monteres 25–75 cm
(10–30 tommer) foran kjølen og maksimalt 10 cm (4 tommer)
til siden for midtlinjen.
• På fartøy med deplasementskrog Å bør svingeren monteres
omtrent 1/3 akterut for fartøyets vannlinje fra baugen og 150–
300 mm (6–12 tommer) til siden for midtlinjen.
• Svingeren bør monteres parallelt med båtens akse mellom
baug og akterende.
• Svingeren bør ikke monteres bak bordganger, avstivere,
rørdeler, vanninntak eller -utløp eller noe som kan danne
luftbobler eller skape bevegelser i vannet.
Svingeren må være i rolig vann for å yte optimalt.
• Svingeren bør ikke monteres på et sted der den kan komme i
veien når du starter, haler om bord eller oppbevarer ting.
• På båter med enkeltdrev må ikke svingeren monteres slik at
den kommer i veien for propellen.
Svingeren kan forårsake skader som kan redusere båtens
ytelse og ødelegge propellen.
• På båter med dobbeltdrev bør svingeren monteres mellom
drevene hvis det er mulig.
Skjærevinkel for kledningsklossen
En kledningskloss brukes til å plassere svingeren parallelt med
vannlinjen slik at ekkoloddet blir så nøyaktig som mulig. Du må
måle bunnreisvinkelen til båtskroget for å finne ut om det er
nødvendig med en kledningskloss for å montere svingeren. Hvis
bunnreisvinkelen ved monteringsstedet overskrider 5°, bør du
bruke en kledningskloss til å montere svingeren.
Bunnreisvinkel
Bunnreis er vinkelen mellom en vannrett linje og et båtskrog ved
et enkeltpunkt. Du kan måle bunnreisvinkelen med en
vinkelfinner, en vinkelmåler eller et digitalt vater. Du kan også
spørre båtprodusenten om bunnreisvinkelen til et spesifikt punkt
på båtskroget.
MERK: En båt kan ha flere bunnreisvinkler avhengig av formen
på skroget. Mål bunnreisvinkelen bare der du planlegger å
installere svingeren.
Skjære til kledningsklossen
FORSIKTIG
Bruk alltid vernebriller, hørselsvern og støvmaske når du borer,
skjærer eller sliper.
8 Bruk den gjenværende delen av kledningsklossen som
støttekloss inni skroget.
Installeringsinstruksjoner for båter med
glassfiberskrog med kjerne
Skrogmontert svinger på et metallskrog med en
kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet overskrider 5°, må
du bruke en kledningskloss til å montere enheten.
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, i et glassfiberskrog med kjerne
Før du kan bore hull for boltene som forhindrer rotering, må du
bore hull for svingerstammen (Bore hull til svingerstammen og
boltene som forhindrer rotering, i et glassfiberskrog med kjerne),
og du må skjære til kledningsklossen (Skjære til
kledningsklossen).
ADVARSEL
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Bor forsiktig gjennom kjernen, og tett kjernen forsvarlig slik at
det ikke siver inn vann.
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
2 Merk posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av malen.
3 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom malen og
skroget ved posisjonen til hullet til stammen.
1 Fest kledningsklossen til en trebit ved hjelp av treskruer.
Treet blir en skjærefører for kledningsklossen.
2 Mål skrogets bunnreisvinkel ved monteringsstedet.
3 Vipp båndsagbordet À, slik at det er justert etter
bunnreisvinkelen, og sikre skjæregjerdet.
4 Plasser kledningsklossen på bordet, slik at skjæreføreren
hviler mot gjerdet Á og vinkelen er justert etter vinkelen til
monteringsstedet.
5 Juster skjæregjerdet for å sikre at kledningsklossen har en
tykkelse på minimum 13 mm (1/2 tomme).
MERK: Maksimal skjærevinkel for kledningsklossen er 25°.
6 Skjær kledningsklossen.
7 Bruk en rasp eller et elektroverktøy til å forme
kledningsklossen etter skroget.
2
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
4 Sett maskeringstape over styrehullet og det omkringliggende
området på utsiden av skroget slik at ikke glassfiberen
skades.
5 Bruk en borbits på 25 mm (1 tomme) ved posisjonen til hullet
til stammen til å bore gjennom den ytre kledningen À, indre
kledningen Á og kjernen  fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
6 Slip og rens rundt hullet på den indre kledningen, kjernen og
den ytre kledningen.
7 Forsegl den avdekkede indre kjernen med harpiks Ã, og la
harpiksen tørke helt.
8 Bruk en borbits på 9 mm (3/8 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering,
gjennom skroget fra utsiden av skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
9 Slip og rens området rundt hullene
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller boltene som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse À rundt sokkelen til stammen og
boltene som forhindrer rotering, på svingeren.
Installere svingeren med en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer svingeren i et glassfiberskrog med
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt
slik at ikke skroget blir skadet.
1 Hvis boltene som forhindrer rotering À, er montert på
svingeren, må du fjerne dem.
2 Påfør maritim tetningsmasse på sokkelen til boltene som
forhindrer rotering, og svingerstammen Á.
7 Skyv støtteklossen på svingerstammen fra utsiden av
skroget, og sett den godt på plass inntil det indre skroget.
Kledningsklossen og svingeren må stå parallelt med kjølen.
8 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
9 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til svingerstammen med den medfølgende 35 mm mutteren
Å, 24 mm gummiskiven og 26 mm nylonskiven Æ fra
innsiden av skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
10 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til boltene som forhindrer rotering, med de medfølgende M8mutterne Ç og 8 mm skivene È fra innsiden av skroget.
Ikke stram M8-mutterne for mye.
11 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Skrogmontert svinger på et metallskrog uten en
kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet ikke overskrider 5°,
kan du montere enheten uten en kledningskloss.
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av en mal
ADVARSEL
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
3 Sett svingerhuset på plass i fordypningen i kledningsklossen
 til det sitter godt på plass.
4 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av
kledningsklossen som må være i kontakt med skroget.
5 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av støtteklossen
à som må være i kontakt med det indre skroget.
Før
svingerkabelen Ä og svingerstammen gjennom
6
monteringshullet fra utsiden av skroget.
Du bør følge disse instruksjonene hvis du ikke bruker en
kledningskloss eller isoleringsplate til å montere svingeren.
1 Skjær til den medfølgende malen til svingeren.
2 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
3 Merk posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av malen.
4 Bruk en flat borbits på 25 mm (1 tomme), og hold boret
loddrett mens du borer hullet til svingerstammen fra utsiden
av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
5 Bruk en borbits på 9 mm (3/8 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering, fra
utsiden av skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
6 Slip og rens rundt hullene på den indre kledningen, kjernen
og den ytre kledningen.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller boltene som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse À rundt sokkelen til stammen og
boltene som forhindrer rotering, på svingeren.
3
Installere svingeren uten en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer en svinger i et glassfiberskrog uten
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt.
Skroget kan bli skadet hvis du strammer mutterne for hardt.
1 Påfør maritim tetningsmasse på soklene til boltene som
forhindrer rotering À, på svingerstammen Á og på sidene på
svingerplaten  som må være i kontakt med skroget.
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, i et skrog uten kjerne eller glassfiberskrog
Før du borer hull for boltene som forhindrer rotering, må du bore
hull for svingerstammen, og du må skjære til kledningsklossen
(Skjære til kledningsklossen).
ADVARSEL
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
2 Før svingeren inn gjennom monteringshullet fra utsiden av
3
4
5
6
skroget, og sett den godt på plass mot skroget.
Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste den
medfølgende 35 mm mutteren Ã, 26 mm nylonskiven Ä og
24 mm gummiskiven Å til svingerstammen fra innsiden av
skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste de
medfølgende M8-mutterne Æ og 8 mm nylonskivene til
boltene som forhindrer rotering, fra innsiden av skroget.
Ikke stram M8-mutterne for mye.
Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Installeringsinstruksjoner for båter med
skrog uten kjerne / glassfiberskrog
Skrogmontert svinger på et glassfiberskrog / skrog
uten kjerne med en kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet overskrider 5°, bør
du bruke en kledningskloss til å montere enheten.
4
Du bør følge disse instruksjonene når du skal bruke en
kledningskloss til å montere svingeren på en båt som ikke har et
glassfiberskrog med kjerne.
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
2 Merk posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av malen.
3 Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget ved
posisjonen til hullet til stammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
4 Hvis fartøyet har et glassfiberskrog, setter du maskeringstape
over styrehullet og det omkringliggende området på utsiden
av skroget slik at ikke glassfiberen skades.
5 Hvis du har tapet over styrehullet, bruker du en universalkniv
til å skjære ut hullet i tapen.
6 Bruk en flat borbits på 25 mm (1 tomme), og hold boret
loddrett mens du borer et hull fra utsiden ved posisjonen til
hullet til stammen.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
7 Slip og rens området rundt hullet.
8 Bruk en borbits på 9 mm (3/8 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering,
gjennom skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
9 Slip og rens området rundt hullene
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller boltene som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse À rundt sokkelen til stammen og
boltene som forhindrer rotering, på svingeren.
Installere svingeren med en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer svingeren i et glassfiberskrog med
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt
slik at ikke skroget blir skadet.
1 Hvis boltene som forhindrer rotering À, er montert på
svingeren, må du fjerne dem.
2 Påfør maritim tetningsmasse på sokkelen til boltene som
forhindrer rotering, og svingerstammen Á.
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av en mal
ADVARSEL
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
3 Sett svingerhuset på plass i fordypningen i kledningsklossen
 til det sitter godt på plass.
4 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av
kledningsklossen som må være i kontakt med skroget.
5 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av støtteklossen
à som må være i kontakt med det indre skroget.
6 Før svingerkabelen Ä og svingerstammen gjennom
monteringshullet fra utsiden av skroget.
7 Skyv støtteklossen på svingerstammen fra utsiden av
skroget, og sett den godt på plass inntil det indre skroget.
Kledningsklossen og svingeren må stå parallelt med kjølen.
Påfør
det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
8
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
9 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til svingerstammen med den medfølgende 35 mm mutteren
Å, 24 mm gummiskiven og 26 mm nylonskiven Æ fra
innsiden av skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
10 Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste støtteklossen
til boltene som forhindrer rotering, med de medfølgende M8mutterne Ç og 8 mm skivene È fra innsiden av skroget.
Ikke stram M8-mutterne for mye.
11 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
Du bør følge disse instruksjonene hvis du ikke bruker en
kledningskloss eller isoleringsplate til å montere svingeren.
1 Skjær til den medfølgende malen til svingeren.
2 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
ujevnheter.
3 Merk posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av malen.
4 Bruk en flat borbits på 25 mm (1 tomme), og hold boret
loddrett mens du borer hullet til svingerstammen fra utsiden
av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
5 Bruk en borbits på 9 mm (3/8 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering, fra
utsiden av skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
Slip
og rens rundt hullene på den indre kledningen, kjernen
6
og den ytre kledningen.
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller boltene som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse À rundt sokkelen til stammen og
boltene som forhindrer rotering, på svingeren.
Installere svingeren uten en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer en svinger i et glassfiberskrog uten
kjerne, må du passe på at du ikke strammer mutterne for hardt.
Skroget kan bli skadet hvis du strammer mutterne for hardt.
1 Påfør maritim tetningsmasse på soklene til boltene som
forhindrer rotering À, på svingerstammen Á og på sidene på
svingerplaten  som må være i kontakt med skroget.
Skrogmontert svinger på et glassfiberskrog / skrog
uten kjerne uten en kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet ikke overskrider 5°,
kan du montere enheten uten en kledningskloss.
5
1 Velg et monteringssted med en overflate uten hindringer eller
2
3
4
5
6
ujevnheter.
Merk posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av malen.
Bor et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget ved
posisjonen til hullet til stammen. Bor fra utsiden av hullet.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
Bruk en hullsag på 32 mm (1 1/ 4 tomme) til å bore hullet til
stammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
Bruk en borbits på 13 mm (1/2 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering, fra
utsiden av skroget.
Slip og rens området rundt hullene
Påføre maritim tetningsmasse på en skrogmontert svinger
Du må påføre maritim tetningsmasse på svingeren for å sikre en
fast, vanntett forsegling mellom kledningsklossen og skroget.
Ikke påfør tetningsmasse direkte på stammen eller boltene som
forhindrer rotering.
Bruk maritim tetningsmasse À rundt sokkelen til stammen og
boltene som forhindrer rotering, på svingeren.
2 Før svingeren inn gjennom monteringshullet fra utsiden av
3
4
5
6
skroget, og sett den godt på plass mot skroget.
Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste den
medfølgende 35 mm mutteren Ã, 26 mm nylonskiven Ä og
24 mm gummiskiven Å til svingerstammen fra innsiden av
skroget.
Ikke stram mutteren for mye.
Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste de
medfølgende M8-mutterne Æ og 8 mm nylonskivene til
boltene som forhindrer rotering, fra innsiden av skroget.
Ikke stram M8-mutterne for mye.
Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Installere svingeren med en kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
1 Fest hylsene À til boltene som forhindrer rotering Á og
svingerstammen Â.
Installeringsinstruksjoner for båter med
metallskrog
Skrogmontert svinger på et metallskrog med en
kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet overskrider 5°, bør
du bruke en kledningskloss til å montere enheten.
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, på et metallskrog
Du bør følge disse instruksjonene når du skal bruke en
kledningskloss til å montere svingeren på en båt som har et
metallskrog.
6
2 Påfør maritim tetningsmasse på hylsene og på sokkelen til
boltene som forhindrer rotering, og svingerstammen.
3 Sett svingerhuset på plass i fordypningen i kledningsklossen
à til det sitter godt på plass.
4 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av
kledningsklossen som må være i kontakt med skroget.
5 Påfør maritim tetningsmasse på den siden av støtteklossen
Ä som må være i kontakt med skroget.
Før
svingerkabelen Å og svingerhuset gjennom
6
monteringshullet fra utsiden av skroget.
7 Skyv støtteklossen på svingeren fra utsiden av skroget, og
sett den godt på plass inntil skroget.
8 Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering.
9 Bruk en rørtang til å feste støtteklossen til svingerstammen
med den medfølgende 35 mm mutteren Æ, 26 mm
nylonskiven og 24 mm gummiskiven Ç fra innsiden av
skroget.
10 Bruk en rørtang til å feste støtteklossen til boltene som
forhindrer rotering, med de medfølgende M8-mutterne È og
8 mm skivene É fra innsiden av skroget.
11 Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på kledningsklossen og utsiden av skroget for
å sikre en jevn vannstrøm over svingeren.
7 Bruk en borbits på 12 mm (1/2 tomme), og hold boret loddrett
mens du borer hullene til boltene som forhindrer rotering, fra
utsiden av skroget.
Hullene må være vinkelrett med vannflaten.
Fjern
malen fra monteringsstedet.
8
9 Slip og rens området rundt hullene
Montere svingeren på et metallskrog uten en
kledningskloss
Vi anbefaler at disse instruksjonene utføres av to montører – én
person arbeider på utsiden av båten, og en annen person
arbeider på innsiden av båten.
MERK: Når du monterer en svinger i et skrog av aluminium eller
stål, må du bruke den medfølgende isolasjonsplaten.
1 Fest hylsene À til boltene som forhindrer rotering Á.
2 Sett isoleringsplaten  godt på plass inntil svingeren.
Skrogmontert svinger på et metallskrog uten en
kledningskloss
Hvis bunnreisvinkelen ved monteringsstedet ikke overskrider 5°,
kan du montere enheten uten en kledningskloss.
Bore hull til svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av en mal
ADVARSEL
Enheten må installeres med minst én av de medfølgende
boltene som forhindrer rotering. Hvis du ikke gjør dette, kan det
føre til at enheten roterer mens båten er i bevegelse, og dette
kan påføre fartøyet skade.
Du bør følge disse instruksjonene hvis du ikke bruker en
kledningskloss til å montere svingeren.
1 Skjær til den medfølgende malen til svingeren.
2 Kontroller om overflaten på monteringsstedet er ujevn eller
om det finnes hindringer i nærheten av monteringsstedet.
Velg
et alternativ:
3
• Hvis det ikke finnes noen ujevnheter eller hindringer på
eller i nærheten av monteringsoverflaten, kontrollerer du
at malen passer på monteringsstedet på utsiden av
skroget, og deretter taper du fast malen på
monteringsstedet.
• Hvis det finnes ujevnheter eller hindringer på eller i
nærheten av monteringsstedet, eller hvis malen ikke
passer på monteringsstedet, velger du et nytt
monteringssted og gjentar trinn 2 og 3.
4 Merk posisjoner til hull til stammen og boltene som forhindrer
rotering, ved hjelp av malen.
Bor
et styrehull på 3 mm (1/8 tomme) gjennom skroget ved
5
posisjonen til hullet til stammen fra utsiden av skroget.
6 Bruk en hullsag på 32 mm (1 1/4 tomme) til å bore hullet til
stammen fra utsiden av skroget.
Hullet må være vinkelrett med vannflaten.
3 Påfør maritim tetningsmasse på sokkelen til svingerstammen
à og boltene som forhindrer rotering, og siden på
4
5
6
7
8
isoleringsplaten som må være i kontakt med skroget.
MERK: Påfør nok maritim tetningsmasse på alle overflater for
å sikre feste mellom platen og skroget, inkludert en tett
områdeforsegling.
Før svingeren inn gjennom monteringshullet fra utsiden av
skroget, og sett den godt på plass mot skroget.
Påfør det medfølgende smøremiddelet mot rust på den
avdekkede svingerstammen og boltene som forhindrer
rotering, fra innsiden av skroget.
Bruk en rørtang eller en skiftenøkkel til å feste den
medfølgende 35 mm mutteren Ä, 26 mm nylonskiven Å og
24 mm gummiskiven Æ til svingerstammen fra innsiden av
skroget.
Bruk en rørtang til å feste de medfølgende M8-mutterne Ç og
8 mm nylonskivene È til boltene som forhindrer rotering, fra
innsiden av skroget.
Før tetningsmassen stivner, må du fjerne all overflødig
tetningsmasse på utsiden av skroget for å sikre en jevn
vannstrøm over svingeren.
Koble sammen to svingere
Du må fullføre alle andre installeringsinstruksjoner før du kan
koble sammen to svingere.
Du kan koble to svingere til ekkoloddet.
1 Koble hver svingerkabel til en av de delte kabelendene på
den medfølgende Y-kabelen.
2 Koble den andre Y-kabelenden til ekkoloddet.
7
Installeringsdiagram
Du kan bruke dette diagrammet til å identifisere
tilkoblingspunktene fra svingerne til nettverk, strøm og ekkolodd
ved hjelp av Y-kabelen.
Element
Beskrivelse
Kartplotter
À
Á
Â
Ã
Ekkolodd
Strømkilde
Y-kabel
Vedlikehold
Teste installeringen
MERKNAD
Se etter lekkasjer på båten hvis den skal være i vannet over en
lengre periode.
Ettersom det er nødvendig med vann for å formidle
ekkoloddsignalet, må svingeren være i vann for å fungere slik
den skal. Du kan ikke få en avlesning av dybde eller avstand
dersom enheten ikke er i vann. Når du setter båten på vannet,
må du kontrollere om det er lekkasjer rundt skruehull som
befinner seg under vannlinjen.
Bunnmaling mot tilgroing
Du bør male skroget med en vannbasert bunnmaling mot
tilgroing hver sjette måned for å forhindre korrosjon av
metallskrog og minske veksten av organismer som kan påvirke
fartøyets ytelse og varighet.
MERK: Du må ikke bruke keton-basert maling mot tilgroing på
fartøyet. Keton angriper mange typer plast og kan skade eller
ødelegge svingeren.
Rengjøre svingeren
Det kan raskt hope seg opp vannorganismer og slam, dette kan
redusere enhetens ytelse.
1 Fjern tilgroingen med en myk klut fuktet med mildt
rengjøringsmiddel.
2 Hvis det har grodd godt igjen, bruker du en skrubb eller
kittekniv til å fjerne vekstene.
3 Tørk av enheten.
Garmin og Garmin logoen er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
som er registrert i USA og andre land. Disse varemerkene kan ikke brukes uten
uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
®
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
www.garmin.com/support
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising