Garmin | GHP™ 10 Marine Autopilot System | User manual | Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Brugervejledning

Garmin GHP™ 10 Marine Autopilot System Brugervejledning
GHC 10
brugervejledning
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Alle rettigheder forbeholdes. Denne vejledning må hverken helt eller delvist reproduceres, kopieres, transmitteres, udbredes, downloades eller gemmes på noget medie uanset formålet uden udtrykkeligt, forudgående
skriftligt samtykke fra Garmin, medmindre der udtrykkeligt er givet tilladelse heri. Garmin giver hermed tilladelse til download af en enkelt kopi af denne vejledning på en harddisk eller andet elektronisk medium
til visning og udskrivning af én kopi af vejledningen og eventuelle opdateringer heraf, forudsat at den elektroniske eller udskrevne kopi af vejledningen indeholder hele denne meddelelse om ophavsret, og med den
betingelse, at enhver uautoriseret erhvervsmæssig distribution af vejledningen og eventuelle ændringer heraf er strengt forbudt.
Oplysningerne i dette dokument kan ændres uden forudgående varsel. Garmin forbeholder sig retten til at ændre eller forbedre sine produkter og til at ændre indholdet uden at være forpligtet til at varsle sådanne
ændringer og forbedringer til personer eller organisationer. Besøg Garmins websted (www.garmin.com) for at se aktuelle opdateringer og yderligere oplysninger om brug og håndtering af dette og andre Garminprodukter.
Garmin® og Garmin-logoet er varemærker tilhørende Garmin Ltd. eller dets datterselskaber, registreret i USA og andre lande. GHP™, GHC™, GMI™, Shadow Drive™ og myGarmin™ er varemærker tilhørende Garmin
Ltd. eller dets datterselskaber. Disse varemærker må ikke anvendes uden udtrykkelig tilladelse fra Garmin.
Introduktion
Introduktion
 Advarsler
Du er ansvarlig for sikker og forsigtig betjening af dit fartøj. GHP™
10/10V/12 er et værktøj, der forøger dine muligheder for at betjene din båd.
Den fritager dig ikke for ansvaret for den sikre betjening af din båd. Undgå
navigationsmæssige farer, og lad aldrig manøvrepulten være ubemandet.
Vær altid parat til omgående at overtage den manuelle styring af din båd.
Lær at betjene GHP i roligt og farefrit åbent vand.
Udvis forsigtighed, når du betjener GHP ved høj hastighed i nærheden af farer
i vandet som f.eks. kajer, pæle og andre både.
GHP-autopilotsystemet justerer løbende styringen af din båd for at fastholde
en konstant kurs. Udover den grundlæggende funktion til fastholdelse af
kursen gør GHP-autopilotsystemet også manuel styring samt forskellige
automatstyringsfunktioner og -mønstre mulige.
Betjen GHP-autopilotsystemet sammen med GHC™ 10-kontrolenheden. GHC
10-kontrolenheden bruges til at aktivere og styre samt konfigurere og tilpasse
GHP-autopilotsystemet.
Tip og genveje
• Vælg knappen STBY fra et hvilket som helst skærmbillede for at sætte
autopiloten i standby-tilstand og gå tilbage til skærmbilledet Kurs.
• Vælg for at justere baggrundslys og farvevalg.
• Hold nede for at slå autopiloten til eller fra.
Bemærk: Hvis er der tilsluttet mere end én GHC 10-enhed til aktivering
af autopiloten, skal du slukke for alle kablede GHC 10-enheder for at
slukke for autopiloten.
• Vælg
eller
for at fremhæve en indstilling på en menu.
Generelt om brugervejledningen
I denne vejledning kaldes GHP-autopilotsystemet for autopiloten, mens GHC
10-kontrolenheden kaldes for enheden.
Når du bliver bedt om at vælge et element på enheden, skal du trykke på en
funktionstast langs den nederste del af skærmen.
Pile (>) i teksten angiver, at du skal vælge hvert element i rækkefølge. Hvis
du f.eks. får vist "vælg Menu > Opsætning", skal du vælge Menu og derefter
Opsætning.
Installer GHP-autopilotsystemet, inkl. GHC 10-kontrolenheden, ved at følge de
medfølgende instruktioner.
GHC 10 Brugervejledning
i
Indholdsfortegnelse
Table of Contents
Introduktion.............................i
Tip og genveje................................i
Generelt om brugervejledningen....i
Sådan kommer du i gang......1
Forpanel.......................................1
Aktivering af autopiloten............... 1
Deaktivering af autopiloten........... 1
Justering af display....................... 1
Justering af farvevalg................... 1
Justering af baggrundslys............. 1
Aktivering af netværksdeling........ 1
Om skærmbilledet Kurs................ 2
Autopilotdrift til
motorbåde..............................3
Zigzag-mønster............................ 5
Cirkelmønster............................... 6
U-svingsmønster.......................... 7
Mønster for mand over bord......... 7
Annullering af et styremønster...... 8
GPS-styremønstre........................ 8
Lav rute til..................................... 9
Kredsløbsmønster........................ 9
Kløverbladsmønster................... 10
Søgemønster.............................. 10
Annullering af et GPSstyremønster..........................11
Justering af vindstyring............... 14
Retningskontrol............................4
Systemindstillinger.................. 16
Indstillinger for GHC
10-fjernbetjening...................... 16
ii
Konfiguration af autopiloten........ 19
Indeks...................................21
Styring efter vinden.................... 13
Lav rute til...................................15
Brug af retningskontrol................. 4
Appendiks............................19
Justering af kurs......................... 12
Hold kursen................................12
Hold kursen..................................3
Justering af kurs........................... 3
Styremønstre................................5
Sådan skiftes Strømtilstand........ 18
Sådan tilpasses Strømtilstand.... 18
Autopilotdrift til sejlbåde....12
Tips til motorbåde......................... 3
Kursjustering med roret................ 3
Kursjustering med autopiloten...... 3
GHC 10 Brugerindstillinger......... 17
Strømtilstand..............................18
Softwarelicensaftale................... 19
Overensstemmelseserklæring.... 19
Fejl- og advarselsmeddelelser... 20
Vende og bomme....................... 14
Dynamisk menufunktion............... 3
Tilslutning af GHC
10-fjernbetjeningen............... 16
Konfiguration af GHC
10-fjernbetjeningen............... 17
Indstillinger for vending eller
bomning................................ 14
Indstillinger..........................16
GHC 10 Brugervejledning
Sådan kommer du i gang
Sådan kommer du i gang
Forpanel
Aktivering af autopiloten
Vælg
.
Deaktivering af autopiloten
Hold .
Bemærk: Hvis er der tilsluttet mere end én GHC 10-enhed til aktivering
af autopiloten, skal du slukke for alle kablede GHC 10-enheder for at
slukke for autopiloten.
Justering af display
➊
➋
Punkt Beskrivelse
Standby
➀
➁
➂
Funktionstaster
Tænd/sluk-knap
➌
Justering af farvevalg
1. Vælg fra et hvilket som helst skærmbillede.
2. Vælg Farvevalg.
3. Vælg Vælg for at skifte mellem farvetilstandene for nat og dag.
Justering af baggrundslys
1. Vælg fra et hvilket som helst skærmbillede.
2. Vælg Baggrundslys.
3. Vælg
eller
for at justere lysstyrken for
baggrundsbelysningen.
4. Vælg Udført.
Aktivering af netværksdeling
Du kan dele indstillingerne for farvevalg og baggrundsbelysning med andre
GHC 10- og GMI™ 10-enheder på tværs af NMEA 2000-netværket.
1. Vælg Netværksdeling.
2. Vælg Vælg for at aktivere netværksdeling.
GHC 10 Brugervejledning
1
Sådan kommer du i gang
Om skærmbilledet Kurs
Skærmbilledet Kurs viser status for autopiloten og kursen. Du kan bruge
funktionstasterne til at aktivere autopiloten og manuelt justere kursen fra
skærmbilledet Kurs.
Når du aktiverer autopiloten, starter systemet i standby-tilstand og viser
skærmbilledet Kurs på GHC 10.
Når du vælger Aktiver for at aktivere Hold kursen på autopiloten, tager
autopiloten kontrollen over roret og styrer båden for at fastholde din kurs. Den
tilsigtede kurs ➊ vises på kompasset i den øverste del af skærmbilledet Kurs.
➊
➊
➋
➌
➍
Se side 12 for at få oplysninger om skærmbilledet Vindstyring for sejlbåde.
Punkt Beskrivelse
Status for autopilot
➊
➋
➌
➍
2
Faktisk kurs
Indikator for rorposition (kun sejlbåde og motorbåde med
rorsensor)
Funktioner for funktionstaster
GHC 10 Brugervejledning
Autopilotdrift til motorbåde
Autopilotdrift til motorbåde
Tips til motorbåde
Dynamisk menufunktion
Den første valgmulighed i den menu, der åbnes ved at vælge Menu fra
skærmbilledet Kurs, ændres på baggrund af følgende forhold:
• Hvis autopiloten ikke styrer efter et mønster, skal du vælge valgmuligheden
for at gå til aktiveringsskærmbilledet for det mønster, der sidst er blevet
brugt.
• Hvis autopiloten styrer efter et mønster, skal du vælge valgmuligheden
for at gå til konfigurationsskærmbilledet for mønstret. Hvis der ikke
er nogen konfigurerbare indstillinger for mønstret, kan du ikke vælge
menufunktionen.
Hold kursen
Du kan aktivere autopilotens funktion Hold kursen for at fastholde din aktuelle
kurs uden at skulle styre roret.
Aktivering af Hold kursen
Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Aktiver.
Autopiloten styrer din båd med henblik på at fastholde den aktuelle kurs.
Justering af kurs
Når autopiloten er aktiveret, kan du justere kursen ved brug af roret (hvis
din autopilot er udstyret med Shadow Drive™) eller funktionstasterne på
autopiloten.
GHC 10 Brugervejledning
Kursjustering med roret
Du kan styre båden manuelt fra roret, mens autopiloten er aktiveret.
Autopiloten styrer ikke båden, mens du har roret, og meddelelsen "Du har
roret" blinker i den øverste del af skærmbilledet i gult. Hvis du manuelt
fastholder en bestemt kurs i nogle få sekunder, genoptager autopiloten
kontrollen over den nye kurs, og skærmbilledet Kurs viser meddelelsen
"Autopilot aktiveret".
Sådan genoptager du et mønster efter en justering af rorkurs
Når autopiloten styrer efter et mønster, skal du muligvis styre båden manuelt
fra roret for at undgå farer i vandet. Når du har passeret alle farer, skal du
manuelt genstarte mønstret. Men den dynamiske menufunktion (side 3) kan du
hurtigt genoptage mønstret.
Vælg Menu > [Navn på mønster] for at genoptage brugen af det sidst
benyttede mønster.
Kursjustering med autopiloten
Du kan styre båden ved brug af autopiloten. Trinstyring drejer båden i trin
à 1 °, når du vælger styrefunktionstasten, og i større trin, når du holder
styrefunktionstasten inde. Rorstyring drejer båden i trin à 1 °, når du vælger
styrefunktionstasten, og styrer båden, når du holder styrefunktionstasten inde.
Ændring af styrefunktion
1. På kursskærmen skal du vælge Menu > Styrefunktion.
2. Vælg en funktion:
• Vælg Styrefunktion > Ror for at aktivere rorstyring
• Vælg Styrefunktion > Trin for at aktivere trinstyring.
3
Autopilotdrift til motorbåde
Justering af trinstyringstrin
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Styrefunktion > Størrelse
på trin i drejning.
2. Vælg
eller
for at indstille størrelsen på trin i drejning.
3. Vælg Udført.
Styring med funktionstaster
Når autopiloten er aktiveret, kan du manuelt justere kursen fra skærmbilledet
Kurs.
Bemærk: Hvis autopiloten styrer efter et mønster (side 5), annullerer
manuel justering af kursen mønstret.
Vælg en funktion:
og
.
• Hvis du har trinstyring aktiveret, skal du vælge
• Hvis du har rorstyring aktiveret, skal du vælge
og
.
Autopiloten styrer båden, og skærmbilledet Kurs viser din faktiske kurs ➊ og
tilsigtede kurs ➋.
➊
4
Retningskontrol
Hvis din båd er korrekt udstyret, kan du kontrollere retningen for båden (frem
eller bak) ved brug af autopiloten.
Brug af retningskontrol
Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge en indstilling:
• Når du bevæger dig fremad i standby-tilstand, skal du vælge Retning
for at aktivere bak.
Autopiloten aktiverer bakdrift, og meddelelsen "Bak" vises i orange på
skærmbilledet Kurs.
• Når du bevæger dig tilbage i standby-tilstand, skal du vælge Retning
for at aktivere frem.
Autopiloten aktiverer fremdrift, og meddelelsen "Bak" fjernes fra
skærmbilledet Kurs.
➋
GHC 10 Brugervejledning
Autopilotdrift til motorbåde
Styremønstre
 Advarsel
Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et mønster, før
du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer.
Autopiloten kan styre båden i forudindstillede mønstre til fiskeri, og den kan
også udføre andre specialmanøvrer såsom U-drejninger og mand over bordopsamling. Du kan bruge GHC 10 til at påbegynde mønsterstyring.
Sådan følger du zigzagmønstret
1. Fra skærmbilledet Kurs, skal du vælge Menu > Mønsterstyring > Zigzag.
2. Vælg Aktiver.
Autopiloten følger zigzagmønstret, og skærmbilledet Kurs viser amplituden
og perioden for zigzagmønstret ➊.
Mønsterstyring er ikke baseret på GPS og kan bruges uden en GPS-enhed
tilsluttet autopiloten.
Zigzag-mønster
Zigzag-mønster styrer båden fra bagbord til styrbord og tilbage over et bestemt
tidsrum og en bestemt vinkel og på tværs af din aktuelle kurs.
➀
Opsætning af zigzagmønstret
Du kan redigere amplituden og perioden for zigzagmønstret.
Standardværdierne er 30 ° og 1,5 minutter.
1. Fra skærmbilledet Kurs, skal du vælge Menu > Mønsterstyring >
Zigzag > Opsætning > Zigzagamplitude.
2. Vælg
eller
for at indstille amplituden i trin à 5 °.
3. Vælg Udført.
4. Vælg Opsætning > Zigzagperiode.
5. Vælg
eller
for at indstille perioden.
6. Vælg Udført.
GHC 10 Brugervejledning
TIP: Du kan hurtigt genoptage et mønster, når du har foretaget en justering af
kursen med roret eller funktionstasterne (side 3), ved at vælge den midterste
funktionstast to gange.
5
Autopilotdrift til motorbåde
Cirkelmønster
Cirkelmønstret styrer båden i en kontinuerlig cirkel, i en bestemt retning og
ved et bestemt tidsinterval.
Autopiloten følger cirkelmønstret, og skærmbilledet Kurs viser tiden for
cirkelmønstret ➀.
Opsætning af cirkelmønstret
Du kan justere den tid, autopiloten bruger på at fuldføre en cirkel.
Standardværdien skaber en cirkel, der tager 5 minutter at fuldføre.
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Mønsterstyring >
Cirkler > Tid.
2. Vælg
eller
for at indstille tiden.
3. Vælg Udført.
➀
Sådan følger du cirkelmønstret
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Mønsterstyring > Cirkler.
2. Vælg Aktiver.
3. Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning med uret.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod uret.
Autopiloten placerer båden således, at cirkelmønstret centreres på det sted,
hvor du aktiverer mønstret.
TIP: Du kan hurtigt genoptage et mønster, når du har foretaget en justering af
kursen med roret eller funktionstasterne (side 3), ved at vælge den midterste
funktionstast to gange.
6
GHC 10 Brugervejledning
Autopilotdrift til motorbåde
U-svingsmønster
U-svingsmønster drejer båden 180° omkring og fastholder den nye kurs. Der er
ingen indstillinger at justere for u-svingsmønstret.
TIP: Du kan hurtigt genoptage et mønster, når du har foretaget en justering af
kursen med roret eller funktionstasterne (side 3), ved at vælge den midterste
funktionstast to gange.
Sådan følger du U-svingsmønstret
Mønster for mand over bord
Mønstret for mand over bord drejer båden omkring med henblik på at sejle
langs det sted, hvor mønstret for mand over bord blev påbegyndt. Der er ingen
indstillinger at justere for mønstret for mand over bord.
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Mønsterstyring >
U-drejning.
2. Vælg Aktiver.
3. Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod styrbord.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod bagbord.
Autopiloten følger u-svingsmønstret, og skærmbilledet Kurs viser retningen
af drejet ➀.
Sådan følger du mønstret for mand over bord
 ADVARSEL
Mønstret for mand over bord bestemmes ikke af GPS og påvirkes af vind,
strøm og hastighed. Gør dig klar til at justere gashåndtaget og tage roret for
ikke at skade den person, der befinder sig i vandet.
 Advarsel
Båden skal bevæge sig med mindre end planinghastighed, når dette mønster
benyttes.
➀
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Mønsterstyring > Mand
overbord.
2. Vælg Aktiver.
3. Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod styrbord.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod bagbord.
Når u-svinget er fuldført, fastholder autopiloten den nye kurs.
GHC 10 Brugervejledning
7
Autopilotdrift til motorbåde
Autopiloten følger mønstret for mand over bord, og skærmbilledet Kurs
viser retningen af drejet ➀.
➀
GPS-styremønstre
 forsigtig
Du er ansvarlig for sikker betjening af din båd. Påbegynd ikke et GPS-mønster,
før du er sikker på, at vandet er frit for forhindringer.
Autopiloten kan styre båden langs en rute defineret af din GPS-enhed eller
i forudindstillede mønstre på baggrund af en GPS-position (waypoint). Før
du kan bruge GPS-styring, skal du have en kompatibel GPS-enhed tilsluttet
autopiloten ved brug af NMEA 2000 eller NMEA 0183. Yderligere oplysninger
om tilslutning af en kompatibel GPS-enhed findes i installationsinstruktionerne
til autopiloten.
GPS-styremønstre er baseret på et GPS-waypoint, som du aktivt navigerer til
ved brug af din valgfri GPS-enhed. Dette waypoint kaldes det aktive waypoint.
TIP: Du kan hurtigt genoptage et mønster, når du har foretaget en justering af
kursen med roret eller funktionstasterne (side 3), ved at vælge den midterste
funktionstast to gange.
Annullering af et styremønster
Mens du følger et styremønster, skal du udføre en af følgende handlinger:
• Styr båden fysisk ved roret (hvis din autopilot er udstyret med Shadow
Drive).
• Brug funktionstasterne for manuelt at justere kursen.
• Vælg STBY.
8
GHC 10 Brugervejledning
Autopilotdrift til motorbåde
Lav rute til
Autopiloten styrer båden i overensstemmelse med en rute defineret på
din plotter. Din GHC 10 skal være tilsluttet en NMEA 2000- eller NMEA
0183-kompatibel plotter for at bruge Lav rute til.
Sådan følger du mønstret for Lav rute til
Før du kan bruge funktionen Lav rute til, skal du definere en rute på din plotter.
Se brugervejledningen, der medfølger til din plotter, for at få oplysninger om,
hvordan du definerer en rute.
Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > GPS-styring >
Lav rute til.
Autopiloten styrer din båd i overensstemmelse med den rute, der er
defineret på din plotter, og skærmbilledet Kurs viser afstanden til det næste
drej ➀ samt kursafvigelsesafstand ➋.
Kredsløbsmønster
Kredsløbsmønstret styrer båden i en kontinuerlig cirkel omkring det aktive
waypoint (side 8). Størrelsen af cirklen defineres af din afstand fra det aktive
waypoint, når du påbegynder kredsløbsmønstret. Der er ingen indstillinger til
justering.
Sådan følger du kredsløbsmønstret
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > GPS-styring > Kredsløb >
Aktiver.
2. Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning med uret.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod uret.
Autopiloten styrer din båd i en kontinuerlig cirkel omkring det aktive
waypoint, og skærmbilledet Kurs viser retningen af kredsløbet ➊.
➊
➋
GHC 10 Brugervejledning
➊
9
Autopilotdrift til motorbåde
Kløverbladsmønster
Kløverbladsmønstret styrer båden, så den gentagne gange passerer over et
waypoint. Når du påbegynder kløverbladsmønstret, driver autopiloten båden til
det aktive waypoint og påbegynder kløverbladsmønstret.
Autopiloten styrer din båd i et kontinuerligt kløverbladsmønster over det
aktive waypoint, og skærmbilledet Kurs viser kløverbladets drejeretning og
afstand ➀.
Opsætning af kløverbladsmønstret
Du kan justere afstanden fra det waypoint, som autopiloten drejer din båd ved,
for at passere over waypointet igen. Standardindstillingen drejer båden ved et
område på 1000 fod (300 m) fra det aktive waypoint.
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > GPS-styring > Kløverblad
> Længde.
2. Vælg
eller
for at indstille længden.
3. Vælg Udført.
Sådan følger du kløverbladsmønstret
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > GPS-styring > Kløverblad
> Aktiver.
2. Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod styrbord.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod bagbord.
➊
Søgemønster
Søgemønstret styrer båden i stadigt større cirkler udad fra det aktive waypoint
og danner et spiralmønster. Når du påbegynder søgemønstret, driver
autopiloten båden til det aktive waypoint og påbegynder mønstret.
Opsætning af søgemønstret
Du kan justere afstanden mellem hver cirkel i spiralen. Standardafstanden
mellem cirklerne er 50 fod (20 m).
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > GPS-styring > Søgning >
Afstand.
2. Vælg
eller
for at indstille afstanden.
3. Vælg Udført.
10
GHC 10 Brugervejledning
Autopilotdrift til motorbåde
Sådan følger du søgemønstret
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > GPS-styring > Søgning >
Aktiver.
2. Vælg en funktion:
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod styrbord.
• Vælg
for at påbegynde en drejning mod bagbord.
Autopiloten følger søgemønstret omkring det aktive waypoint, og
skærmbilledet Kurs viser afstanden for søgemønstret ➀.
Annullering af et GPS-styremønster
Mens du følger et GPS-styremønster, skal du udføre en af følgende
handlinger:
• Styr båden fysisk ved roret (hvis din autopilot er udstyret med Shadow
Drive).
• Brug funktionstasterne for manuelt at justere kursen.
• Vælg STBY.
➊
GHC 10 Brugervejledning
11
Autopilotdrift til sejlbåde
Autopilotdrift til sejlbåde
 forsigtig
Når autopiloten er aktiveret, kontrollerer den alene roret. Du og dit mandskab
forbliver ansvarlige for sejlene, mens autopiloten er aktiveret.
Udover funktionen Hold kursen kan du også bruge autopiloten til at fastholde
en vindvinkel. Du kan også bruge autopiloten til at kontrollere roret ved en
vending eller bomning.
Hold kursen
Du kan aktivere autopilotens funktion Hold kursen for at fastholde din aktuelle
kurs uden at skulle styre roret (side 2).
Justering af kursen med autopiloten
Du kan justere kursen ved brug af trinstyring på autopiloten.
Bemærk: Hvis autopiloten styrer efter en rute (side 15), annullerer manuel
justering af kursen ruten.
Vælg en funktion:
eller
for at styre båden i trin à 1 °.
• Vælg
• Hold
eller
for at styre båden i større trin.
Trinstørrelsen vises på funktionstasten.
Autopiloten styrer din båd, og skærmbilledet Kurs viser din faktiske kurs ➊ og
tilsigtede kurs ➋.
➊
Aktivering af Hold kursen
Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Aktiver.
Autopiloten styrer din båd med henblik på at fastholde den aktuelle kurs.
➋
Justering af kurs
Du kan justere kursen ved brug af funktionstasterne på autopiloten, når
autopiloten er aktiveret. Du skal indstille autopiloten til standby, før du kan
justere kursen ved brug af roret.
Justering af trinstyringstrin
1. Fra skærmbilledet Kurs skal du vælge Menu > Størrelse på trin i
drejning.
2. Vælg
eller
for at indstille størrelsen på trin i drejning.
3. Vælg Udført.
12
GHC 10 Brugervejledning
Autopilotdrift til sejlbåde
Styring efter vinden
Du kan indstille autopiloten til at fastholde den aktuelle vindvinkel. Din enhed
skal være tilsluttet en NMEA 2000- eller NMEA 0183-kompatibel vindsensor,
før den kan styre med en fast vindvinkel eller foretage en vending eller
bomning.
Skærmbilledet Vindstyring
Skærmbilledet Kurs viser status for autopiloten. Når autopiloten ikke er
aktiveret, skal du vælge Vindstyring for at aktivere vindstyring.
Autopiloten styrer efter skærmbilledet Kurs og tager højde for nye oplysninger
relateret til vindstyring.
➊
➋
➌
➍
➎
Analog visning af relativ vindvinkel
Vindmåler: aktuel vindvinkel
Sådan aktiveres Vindstyring fra Hold kursen
Når Hold kursen er aktiveret, skal du vælge Menu > Vindstyring.
Autopiloten styrer din båd, så den fastholder en bestemt vindvinkel, og
skærmbilledet viser fastlåst vindvinkel.
Brug vindstyring, når du sætter eller bjerger sejl
1. Aktiver vindstyring.
2. Brug funktionstasterne til at justere retningen for vindstyring til 0SDgr.
Autopiloten styrer din båd direkte ind i vinden, hvilket er ideelt under
sætning eller bjergning af sejl.
➍
➎
➊
➋
➌
Status for autopilot
Kompas, der viser den aktuelle kurs
Vindtype: sand eller relativ
GHC 10 Brugervejledning
13
Autopilotdrift til sejlbåde
Justering af vindstyring
Du kan justere vinklen for vindstyring ved brug af funktionstasterne på
autopiloten, når vindstyring er aktiveret.
Vende og bomme
Justering af vinklen for vindstyring med autopiloten
Indstillinger for vending eller bomning
Indstillinger, der definerer, hvordan autopiloten udfører en vending eller
bomning, konfigureres under installationen. Hvis autopiloten ikke udfører en
vending eller bomning på en korrekt eller tilfredsstillende måde, kan du dog
justere følgende indstillinger:
Du kan justere vinklen for vindstyring ved brug af trinstyring på autopiloten.
eller
for at justere vinklen for vindstyring i trin
Vælg
à 1 °.
Hold
eller
for at justere vinklen for vindstyring i større
trin. Trinstørrelsen fremgår af funktionstasten og er den samme som
trinstyringstrinnet (side 12).
Kompasrosen på skærmen Vind viser din faktiske kurs ➊ og tilsigtede kurs ➋ ,
mens autopiloten styrer båden.
Du kan få autopiloten til at udføre en vending eller bomning, mens Hold kurs
eller Vindstyring er aktiveret.
•
•
•
•
•
Vindvinklen (side 17)
Forsinket vending/bomning (side 17)
Spærring af bomning (side 17)
Vindstyringstype (side 18)
Vindbegrænser (side 18)
Vending og bomning fra Hold kurs
➊
14
Før du påbegynder vending eller bomning fra Hold kursen, skal du indstille
Hold kurs, vindvinklen (side 17).
➋
1. Aktiver Hold kursen (side 3).
2. Vælg Menu > Vending/bomning.
3. Vælg
eller
for at vælge en retning.
Autopiloten styrer din båd igennem en vending eller bomning, og
skærmbilledet Kurs viser meddelelsen "Vending", indtil manøvren er
fuldført.
GHC 10 Brugervejledning
Autopilotdrift til sejlbåde
Vending og bomning fra Vindstyring
1. Aktiver vindstyring (side 13).
2. Vælg Menu > Vending/bomning.
3. Vælg VENDING eller BOMNING.
Autopiloten styrer din båd gennem en vending eller bomning, og skærmen
for vindstyring viser kompasset og vindmålerne med gule fremhævninger,
der viser retning og status for vending eller bomning.
Lav rute til
 forsigtig
Garmin anbefaler, at du kun benytter Lav rute til, når du sejler for motorkraft.
Brug af Lav rute til kan forårsage uventet bomning, hvilket kan beskadige
din sejlbåd. Ikke-overvågede sejl og rigning kan blive beskadigede og
forårsage kvæstelser på mandskab og passagerer i forbindelse med en uventet
bomningsmanøvre.
Autopiloten styrer båden i overensstemmelse med en rute defineret på
din plotter. Din GHC 10 skal være tilsluttet en NMEA 2000- eller NMEA
0183-kompatibel plotter for at bruge Lav rute til.
Brug af Lav rute til
Før du kan bruge funktionen Lav rute til, skal du definere en rute på din plotter.
Se brugervejledningen, der medfølger til din plotter, for at få oplysninger om,
hvordan du definerer en rute.
TIP: Du kan påbegynde en vending eller bomning direkte fra skærmbilledet
Hold kursen eller Vindstyring.
Vælg en funktion:
• Hvis du vil påbegynde en vending eller bomning til bagbord, skal du
holde den venstre og midterste funktionstast nede i 1 sekund.
• Hvis du vil påbegynde en vending eller bomning til styrbord, skal du
holde den højre og midterste funktionstast nede i 1 sekund.
På retningsskærmen skal du vælge Menu > Lav rute til.
Autopiloten styrer din båd langs ruten som defineret på din plotter,
og skærmbilledet Kurs viser afstanden til det næste drej ➀ og
kursafvigelsesafstanden ➋.
➊
➋
GHC 10 Brugervejledning
15
Indstillinger
Indstillinger
Du kan tilpasse indstillinger for system, fjernbetjening og brugerindstillinger.
Systemindstillinger
På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning > System.
• Enheder – indstiller måleenhederne, der skal bruges til at vise værdierne
på GHC 10.
◦◦ Systemenheder – enheder, der skal bruges til alle målinger, som
vises af GHC 10. Du kan vælge Statute (mil, fod), Metrisk (km, m),
Nautisk (nm, fod) eller Metrisk nautisk (nm, m).
◦◦ Skift i manøvrepult – enhed, der anvendes til rumfanget af den
hydrauliske styrepumpe, og fremgår typisk af roret. Du kan vælge
Kubiktommer (cu. in.) eller Kubikcentimeter (ccm).
• Kurs – indstil den reference, der bruges til at beregne kursoplysninger.
◦◦ Magnetisk – beregner kursen på baggrund af magnetisk nord.
◦◦ Sand – beregner kursen på baggrund af sand nord.
• Varians – indstil afvigelsen fra sand nord. Varians er kun tilgængelig, når
kursen er indstillet til Sand.
◦◦ Auto – bestemmer automatisk den ideelle variansindstilling.
◦◦ Bruger – du definerer variansindstillingen.
• Bipper – indstiller, om enheden skal afgive en lyd, når du vælger en knap,
eller når der lyder en alarm.
◦◦ Kun alarmer – bipper kun, når der lyder en alarm.
◦◦ Til (Tastatur og alarmer) – bipper, når du vælger en tast, og når en
alarm lyder.
16
• Auto tænding – lader enheden tændes automatisk, når NMEA
2000-netværket aktiveres.
• Enhed for spænding – enheden viser en alarm, og der lyder en alarm, når
batteriet når en angivet spænding. Når du vælger Til, skal du angive den
spænding, som alarmen lyder ved, samt alarmvisningerne.
• Sprog - vælg skærmsproget.
• Driftstilstand – indstiller enheden til normal drift eller
demonstrationstilstand til fremvisning i butikker.
• Systeminformation – viser enhedens id-numre og softwareoplysninger for
GHC og GHP.
• Fabriksindstillinger – vælger nulstilling, der gendanner enhedens
fabriksstandarder.
Indstillinger for GHC 10-fjernbetjening
Tilslutning af GHC 10-fjernbetjeningen
Før du kan bruge GHC 10-fjernbetjeningen, skal du slutte fjernbetjeningen til
GHC 10 og konfigurere indstillingerne.
Til kan slutte én GHC 10-fjernbetjening (ekstraudstyr) til en GHC 10.
1. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning > Fjernbetjening.
2. Vælg Søgning efter fjernbetjening, og hold derefter den venstre og højre
dobbelt piletast ned på fjernbetjeningen. Autopiloten søger efter og opretter
parring med GHC 10-fjernbetjeningen.
GHC 10 Brugervejledning
Indstillinger
Konfiguration af GHC 10-fjernbetjeningen
1. På retningsskærmen skal du vælge Menu > Opsætning > Fjernbetjening.
2. Vælg en funktion:
• Knap 1-handling – indstil den funktion, der udføres af den første knap
på fjernbetjeningen.
• Knap 2-handling – indstil den funktion, der udføres af den anden knap
på fjernbetjeningen.
• Knap 3-handling – indstil den funktion, der udføres af den tredje knap
på fjernbetjeningen.
• Afbryd fjernbetjening – afbryd fjernbetjeningen fra enheden.
GHC 10 Brugerindstillinger
 Advarsel
Hvis du deaktiverer Shadow Drive på et GHP 10-autopilotsystem, skal du
indstille autopiloten til standby (STBY) for manuelt at kontrollere roret. Vær
forsigtig, når du deaktiverer Shadow Drive.
Hvis du deaktiverer Shadow Drive på et GHP 10V-autopilotsystem, vil enhver
justering af roret deaktivere autopiloten helt.
Selvom autopiloten konfigureres til din båd under installation, kan det være
nødvendigt at justere den afhængigt af havforholdene.
Vælg Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration af autopilot.
• Shadow Drive™ – lader enheden gå i standby-tilstand, når du styrer roret
manuelt, hvorefter Hold kursen igen aktiveres, når du holder en fast kurs i
nogle få sekunder.
BEMÆRK: Shadow Drive er kun tilgængeligt ved hydrauliske
styringssystemer.
GHC 10 Brugervejledning
• Følsomhed for Shadow Drive – Shadow Drive aktiveres, når der lægges et
bestemt tryk på roret. Juster denne indstilling, hvis Shadow Drive fejlagtigt
udløses eller ikke aktiveres korrekt. Hvis autopiloten deaktiveres, når roret
er klar, kan reduktion af følsomhedsværdien hjælpe med at forebygge
uønsket deaktivering. Hvis Shadow Drive ikke deaktiverer autopiloten
korrekt, når du tager roret, kan forøgelse af følsomhedsværdien hjælpe.
Bemærk: Denne indstilling er ikke gældende for et autopilotsystem af
typen GHP 10V eller GHP 12.
• Filtrering af bølgehøjde – juster filtreringen af bølgehøjde for at indstille
kursrespons. Indstil filtrering af bølgehøjde til 0 % under normale
driftsforhold. Forøger filtrering af bølgehøjde i omskiftelige forhold ved
lave hastigheder med henblik på at kontrollere roraktivitet og reducere
slitage på autopilotsystemet.
• Fastholdelseskontrol – lader enheden indstille drivretningen til frem eller
bak fra skærmbilledet Kurs, når autopiloten er i standby-tilstand. Se side 4
for at få oplysninger om brug af retningskontrol.
• Vindvinklen – (kun sejlbåde) indstiller en fast vinkel, som autopiloten
udfører en vending eller bomning med, mens Hold kursen er aktiveret.
Vælg en vinkel fra 1 ° til 180 °.
• Forsinket vending/bomning – (kun sejlbåde) autopiloten forsinker styring
af en vending eller bomning, når du har påbegyndt manøvren ved brug af
fjernbetjeningen eller enheden. Forsinkelsen tælles ned på skærmbilledet
Kurs, og der lyder en alarm, når autopiloten påbegynder vending eller
bomning. Vælg en forsinkelse fra 0-15 sekunder.
• Spærring af bomning – (kun sejlbåde) forhindrer autopiloten i at udføre
en bomning. Spærring af bomning forhindrer dig ikke i manuelt at udføre
en bomning ved brug af roret eller trinstyring.
17
Indstillinger
• Vindstyringstype – (kun sejlbåde) autopiloten styrer efter relativ vind eller
sand vind, når vindstyring er aktiveret. Vindvinkel for både sand og relativ
vind beregnes under hensyntagen til stævnen og vises i grader bagbord eller
grader styrbord.
BEMÆRK: Muligheden for at skifte mellem vindstyringstyper er
kun tilgængelig, hvis båden er udstyret med både en vindsensor og en
vandhastighedssensor.
◦◦ Den relative vindhastighed afspejler den luftstrøm, der rent faktisk
opleves om bord på en båd. Relativ er den eneste tilgængelige
vindstyringsmulighed, hvis båden kun er udstyret med en vindsensor og
ingen vandhastighedssensor.
◦◦ Sande vinddata viser den oplevede luftstrøm og beregnes ud fra bådens
hastighed. Vælg Sand eller Relativ, hvis din båd er udstyret med en
vindsensor og en vandhastighedssensor.
• Vindbegrænser – (kun sejlbåde) under en bomning sænker
vindbegrænseren drejehastigheden, når vindretningen nærmer sig hækken.
Hvis drejehastigheden er for langsom, skal du reducere værdien for
vindbegrænseren. Hvis drejehastigheden er for hurtig, skal du forøge
værdien for vindbegrænseren.
• Vælg Strømtilstand > Økonomi for at aktivere
økonomistrømtilstanden.
• Vælg Strømtilstand > Normal for at vende tilbage til normal drift.
Sådan tilpasses Strømtilstand
Du kan justere niveauet af roraktivitet, mens du er i økonomistrømtilstand.
1. På kursskærmen skal du vælge Menu > Opsætning > Brugerkonfiguration
af autopilot > Strømsparer.
2. Vælg en procentsats, og vælg Udført.
En højere procentsats reducerer roraktiviteten på bekostning af
kursstyringsevnen. Så jo højere du sætter procentsatsen, jo mere vil din
kurs afvige, før autopiloten korrigerer den.
TIP: Ved urolige søforhold og lav hastighed vil en øgning af procentsatsen
for Strømsparer reducere roraktiviteten og derved reducere slitagen på
autopilotsystemet.
Strømtilstand
Du kan aktivere en strømtilstand for at kontrollere roraktiviteten.
Sådan skiftes Strømtilstand
1. På kursskærmen skal du vælge Menu > Opsætning >
Brugerkonfiguration af autopilot.
2. Vælg en mulighed:
18
GHC 10 Brugervejledning
Appendiks
Appendiks
Konfiguration af autopiloten
BEMÆRK
Ændringer foretaget i autopilotens konfiguration påvirker direkte autopilotens
adfærd og skal foretages af en autoriseret forhandler. Unødige justeringer af
autopilotens konfiguration kan forhindre autopiloten i at fungere.
Autopiloten konfigureres til din båd under installationsproceduren, og
hovedkonfigurationen af autopilotens indstillinger er sjældent nødvendig af
justere. Hvis autopiloten ikke fungerer korrekt, skal du kontakte installatøren.
Der findes yderligere oplysninger om avanceret konfiguration af autopiloten i
de installationsinstruktioner, der medfølger til din autopilot.
Registrering af dit produkt
1. Gå til my.garmin.com.
2. Følg instruktionerne på skærmen.
3. Opbevar den originale købskvittering, eller en kopi af den, på et sikkert
sted.
Kontakt til Garmins produktsupport
Kontakt Garmins produktsupport, hvis du har spørgsmål om dette produkt.
• Hvis du befinder dig i USA, skal du gå til www.garmin.com/support eller
kontakte Garmin USA pr. telefon på (913) 397 8200 eller (800) 800 1020.
• I Storbritannien skal du kontakte Garmin (Europe) Ltd. pr. telefon på
0808 238 0000.
• Hvis du befinder dig i Europa, skal du gå til www.garmin.com/support
og klikke på Contact Support for at få oplysninger om support i de
forskellige lande
GHC 10 Brugervejledning
Softwarelicensaftale
VED AT BRUGE GHP 10/10V/12 OG GHC 10 ACCEPTERER DU AT VÆRE
BUNDET AF VILKÅRENE OG BETINGELSERNE I DEN FØLGENDE
SOFTWARELICENSAFTALE. LÆS DENNE AFTALE GRUNDIGT.
Garmin Ltd. og/eller dets datterselskaber (“Garmin”) giver dig en begrænset licens
til at bruge softwaren i denne enhed (“softwaren”) i binær udførbar form ved normal
betjening af produktet. Titel, ejendomsret og intellektuelle ejendomsrettigheder til
softwaren forbliver hos Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører.
Du bekræfter, at softwaren tilhører Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og
at den er beskyttet ifølge amerikansk lov om ophavsret og internationale aftaler om
ophavsret. Endvidere bekræfter du, at softwarens struktur, organisering og kode,
hvor kildekoden ikke er stillet til rådighed, er værdifulde forretningshemmeligheder
ejet af Garmin og/eller dets tredjepartsleverandører, og at softwaren i kildekodeform
er en værdifuld forretningshemmelighed, der forbliver Garmins og/eller dets
tredjepartsleverandørers ejendom. Du accepterer, at softwaren eller nogen del af denne
ikke må skilles ad, demonteres, modificeres, ommonteres, omstruktureres eller reduceres
til læsbar form, og at du ikke må skabe enheder, der er afledt af eller baseret på denne
software. Du accepterer ikke at eksportere eller geneksportere softwaren til noget
land i strid med den amerikanske lovgivning for eksportkontrol eller lovgivningen for
eksportkontrol i noget andet relevant land.
Overensstemmelseserklæring
Garmin erklærer hermed, at dette produkt overholder de essentielle krav
og andre relevante dele af direktivet 1999/5/EC. Hvis du vil se hele
overensstemmelseserklæringen, skal du gå til www.garmin.com/compliance.
GHP 10/12 og GHC 10 er NMEA 2000®-certificerede.
19
Appendiks
Fejl- og advarselsmeddelelser
Fejlmeddelelse
Ingen sensor til feedback om rorposition
registreret
Årsag
Autopiloten kan ikke registrere en rorfeedbackenhed eller en
gyldig rorposition.
Rorpositionsdata er ugyldige.
Autopiloten mister gyldige feedbackdata om rorposition.
Autopiloten modtager ikke navigationsdata.
Autopiloten er i hold kurs-tilstand.
Autopiloten modtager ikke længere navigationsdata, når den
udfører funktionen Lav rute til.
Denne meddelelse vises også, hvis navigationen stoppes på
en plotter før deaktivering af autopiloten.
GHC har mistet forbindelsen til CCU.
Autopiloten modtager ikke længere gyldige vinddata.
Mistet forbindelse med autopilot
Mistede vinddata
Lav GHC-forsyningsspænding
Rorsensor er ikke kalibreret.
Ror nær grænse. Centrer roret.
"Ror nær grænse" blinker på titellinjen
Advarsel! Der er startet en bomning. Vil du
fortsætte?
20
Forsyningsspændingen er under det niveau, som er angivet i
alarmmenuen for lav spænding.
Drevenhedens rorsensor er ikke blevet kalibreret.
Kalibrer roret.
Autopilothandling
• Alarmen lyder i 5 sekunder
• Drevenhed er deaktiveret
• Autopilot går i standby
• Alarmen lyder i 5 sekunder
• Drevenhed er deaktiveret
• Autopilot går i standby
• Alarmen lyder i 5 sekunder
• Autopilot overgår til hold kurs
Ikke relevant
• Alarmen lyder i 5 sekunder
• Autopilot overgår til hold kurs
Ikke relevant
• Alarmen lyder i 5 sekunder
• Drevenhed er deaktiveret
• Autopilot går i standby
• Afspiller alarm
• Fortsætter i normal drift
Fortsætter i normal drift
Roret forbliver nær dets grænse (rorstop) i mere end 5
sekunder.
Autopiloten har drevet roret nær dets grænse (rorstop).
Autopiloten kan ikke drive roret yderligere frem i denne retning.
Autopiloten har registreret, at brugeren har forsøgt på at
•
indlede en bomning.
•
Afspiller alarm
GHC 10 anmoder om brugerinput. Når du
vælger Bomning, påbegyndes en bomning,
mens Annuller annullerer den.
GHC 10 Brugervejledning
Indeks
Indeks
A
Advarselsmeddelelser 20
Advarsler 16
Aktivering af autopiloten 1
Alarmer 16
Appendiks 19
Autopilot Steering
GPS Pattern Steering 8
Pattern Steering 5
Autopilotstyring
Annullering 8
GPS-mønsterstyring 8
Mønsterstyring 5
Auto tænding 16
C
Cirkler 6
D
Deaktivering af autopiloten 1
Demotilstand 16
Direction Control 4
Display
Baggrundslys 1
Farvevalg 1
Justering 1
F
Fejlfinding 20
GHC 10 Brugervejledning
Fejlmeddelelser 20
Filtrering af bølgehøjde 17
Fjernbetjening 16
Konfiguration 17
Tilslutning 16
G
Garmins produktsupport 19
H
Heading Hold
Powerboat 3
Hold kursen
Motorbåd 3
Sejlbåd 12. See also Vindstyring
I
Indstillinger 16
Bruger 17
Fjernbetjening 16
System 16
K
Kløverblad 10
Konfiguration
Fjernbetjening 17
Kredsløb 9
L
Lav rute til
Motorbåd 9
Sejlbåd 15
M
Mand over bord 7
Meddelelser
Fejl/advarsel 20
N
Netværksdeling 1
Nord
Indstilling af magnetisk/sand 16
Varians 16
O
Økonomi 18
P
Produktsupport 19
R
Retningskontrol 4
Anvendelse 4
Indstillinger 17
Route To
Sailboat 15
S
Sejl, sætning og bjergning 13
Shadow Drive 17
Følsomhed 17
Skærmbilledet Kurs 2. See
also Skærmbilledet Vindstyring
Skærmbilledet Vindstyring 13
Søg 10
Spændingsalarm 16
Strømtilstand 18
Support, produkt 19
T
Tilslutning
Fjernbetjening 16
U
U-drejning 7
V
Vending/bomning 14
Fra Hold kursen 14
Fra vindstyring 15
Indstillinger 14
Vind
Sand 18
Vindbegrænser 18
Vindstyringstype 18
Vindstyring 13
Justering 14
Skærm 13
W
Wind
Wind Hold Type 18
Wind Limiter 18
Z
Zigzag 5
21
Du kan få de seneste gratis softwareopdateringer (bortset fra kortdata) i hele dit Garmin-produkts levetid ved at gå til Garmins websted på www.garmin.com.
© 2011 Garmin Ltd. eller dets datterselskaber
Garmin International, Inc.
1200 East 151st Street, Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park, Southampton, Hampshire, SO40 9LR, Storbritannien
Garmin Corporation
No. 68, Zangshu 2nd Road, Xizhi Dist., New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
www.garmin.com
August 2011
Delnummer 190-01289-36 rev. B
Trykt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising