Roche Multiplate 5 Analyzer Användarmanual

Add to My manuals
194 Pages

advertisement

Roche Multiplate 5 Analyzer Användarmanual | Manualzz

Analysinstrumentet

Multiplate®

SW Version 2.04

Användarhandbok

Analysinstrumentet Multiplate®

Dokumentinformation

Revideringshistorik

1.0

1.0

Handboksversion

2.0

Revideringsversion

1.0

Programversion

2.03.11

2.03.13

2.04

Revideringsdatum

Ändringsbeskrivning

april 2012

Maj 2013

Första utgivning.

Oktober 2012 Tillgängliga språk som har

ändrats

Ändringar i användargränssnittet

Tabell 1

Revideringshistorik

Versionsanmärkning

Den här informationen är avsedd för användare och administratörer av analysinstrumentetMultiplate.

Alla tänkbara åtgärder har vidtagits för att säkerställa att informationen är korrekt vid tiden för tryckningen. Roche Diagnostics GmbH förbehåller sig dock rätten att utan föregående meddelande utföra nödvändiga ändringar som en del av den kontinuerliga produktutvecklingen.

Varje förändring av instrumentet som utförs av kunden innebär att garanti och serviceavtal upphör att gälla.

Programuppdateringar måste utföras av eller med hjälp av en representant från

Roche.

Avsedd användning

Analysinstrumentet Multiplate (multiple platelet function) är ett instrument som är avsett för in vitro-diagnostisk användning på sjukhus och andra medicinska forskningsinstitutioner.

Copyright

© 2012–2013, Roche Diagnostics International Ltd. Med ensamrätt.

Delar av analysinstrumentet Multiplate kan innehålla ett eller flera Open Source- eller kommersiella program. Copyright-information och andra tillägg samt licensinformation rörande sådana program kan finnas i analysinstrumentet

Multiplate.

Varumärken

Följande varumärken förekommer:

Multiplate är ett varumärke som tillhör Roche.

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Godkända instrument

Analysinstrumentet Multiplate uppfyller de skyddsvillkor som fastställts i direktivet

98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik. Vidare tillverkas och testas analysinstrumentet i enlighet med följande internationella standarder: o

IEC 61010-1 o

IEC 61000-3-2 o

IEC 61000-3-3 o

IEC 61000-4-2 o

IEC 61000-4-3 o

IEC 61000-4-4 o

IEC 61000-4-5 o

IEC 61000-4-6 o

IEC 61000-4-8

Roche Diagnostics

2

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

o

IEC 61000-4-11 o

IEC/CISPR 11: Ledningsburen emission o

IEC/CISPR 11: Strålad emission

Användarhandboken uppfyller kraven i EU-standarden EN 591.

Att villkoren uppfylls visas genom följande märkning:

Uppfyller villkoren i direktivet 98/79/EG om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik.

Kontaktadress

Roche Diagnostics GmbH

Sandhofer Strasse 116

68305 Mannheim

Tyskland

Vad är nytt i programversion 2.04

Huvudfönstret har fått ny design

Huvudfönstret i programmet Multiplate har optimerats och fått ny design.

Målintervall har lagts till

Ett målintervall har lagts till för varje test. Ett målintervall kan visas i huvudfönstret.

Zoomningsfunktionen har utökats

Zoomningsfunktionen för kanalgrafiken har utökats till 6 nivåer för upp till 600 AU.

Menyer och fönster har fått ny struktur

Menyerna och motsvarande fönster i Multiplate har fått ny struktur. Den tidigare menyn

Service

har delats upp i två menyer:

Configuration

för användarkonfiguration och

Service

för åtgärder som utförs av serviceingenjörer från

Roche.

Multiplate-analyser

Tillverkardefinierade tester kan inte längre redigeras. Endast användadefinierade tester kan redigeras.

Villkoren för användargränssnittet har omarbetats

Terminologin för användargränssnittets villkor (all text som är synlig på skärmen) har omarbetats och anpassats till Roche-standard.

Operativsystemet utbytt till

Windows 7

Operativsystemet har bytts ut till Windows 7 för nya Multiplate-installationer.

Installationsinstruktionen har ändrats i enlighet med detta.

Snabbtangenter uppdaterade

Snabbtangenter har uppdaterats för alla menyer.

Installationsprocedur för skrivare

Procedurer för att installera nya skrivare har lagts till i handboken.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

3

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

4

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Dokumentinformation 2

Kontaktadress 3

Vad är nytt i programversion 2.04 3

Innehållsförteckning 5

Förord 7

6 Konfiguration

Lösenord 119

Ställa in en skrivare 120

Justera de interna kontrollparametrarna

Konfigurera analysinstrumentet

121

122

Ändra språk

Ändra testparametrar

127

128

Beskrivning av systemet

Underhåll

1 Säkerhet

Säkerhetsklassificeringar 13

Säkerhetsåtgärder 14

Sammanfattning om säkerhet

Säkerhetsmärkning på utrustningen

Kassering av utrustningen

16

20

21

2 Installation

Ställa in analysinstrumentet

Packa upp analysinstrumentet

Installera analysinstrumentet

Göra programinställningar

Installera skrivaren

Verifiera installationen

3 Översikt

Multiplate-teknologi 51

Komponenter 52

Tekniska specifikationer

Förbrukningsartiklar och tillbehör

54

55

25

26

27

30

42

47

4 Programvara

Inledning 59

Huvudfönstret 61

Menyalternativ 68

7 Underhåll

Översikt 135

Rengöring och desinfektion av analysinstrumentet 136

Underhåll och rengöring av den elektroniska pipetten 137

Kontrollera att skrivaren fungerar som den ska 141

142 Kontrollera temperaturen

Felsökning

8 Felsökning

Hantera olika typer av problem 147

Drift

5 Drift

Säkerhet 87

Starta analysinstrumentet 88

Utföra en mätning

Hantering av resultat

89

106

Rekonstituering av reagens och beredning av portioner 109

Multiplate systemkontroll

Stänga av analysinstrumentet

111

116

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

5

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

6

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Förord

Analysinstrumentet Multiplate är ett instrument som är avsett för in vitrodiagnostisk användning på sjukhus och andra medicinska forskningsinstitutioner.

Analysinstrumentet bedömer trombocytfunktionen i helblod och tillhandahåller flera testkanaler, flera testalternativ samt dubbla sensorer i varje testcell. På så sätt detekteras påverkan från trombocythämmare och trombocytaktiverare.

Så här använder du handboken

Q o

Förvara användarhandboken så att den inte skadas och så att den finns till hands.

o

Den här användarhandboken bör alltid vara lättåtkomlig.

För att hjälpa dig att snabbt hitta information finns det en innehållsförteckning i början av handboken och i varje kapitel.

Innehållsöversikt

Dokumentationen är indelad i följande delar: o

Avsnitt A – Systembeskrivning:

Systembeskrivningen ger information om hur analysinstrumentet installeras, om säker drift samt om maskin- och programvara.

o

Avsnitt B – Drift:

I avsnittet om drift beskrivs hur de olika uppgifter som krävs vid provanalys utförs och hur du ställer in analysinstrumentet.

o

Avsnitt C – Underhåll:

I avsnittet om underhåll finns anvisningar om hur du säkerställer en problemfri drift av systemet.

o

Avsnitt D – Felsökning:

I avsnittet om felsökning får du vägledning om hur du ska reagera på meddelanden som visas på skärmen och hur du hanterar speciella situationer.

Symboler och förkortningar

Handboken innehåller symboler som hjälper dig att snabbt hitta viktig information. I detta avsnitt beskrivs de symboler som används.

Symboler

Följande symboler används:

Symbol

o

P

S

U f

Q

Kommentar

Punkt i lista

Starta procedur

Procedurslut

Korsreferens

Indikation om navigeringsväg

Tips

Säkerhetsvarning

Tabell 2

Elektrisk och elektronisk utrustning som är märkt med den här symbolen omfattas av WEEE-direktivet.

Symboler som används för att snabbt känna igen information

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

7

Analysinstrumentet Multiplate®

Förkortningar

Följande förkortningar används:

Förkortning

Hz dvs.

IEC

IVD

LQC max.

MEA min.

A csv

EG t.ex.

EMC

EN

EQC mm n/a nm

QC

UPS

V

W

Tabell 3

Förklaring

ampere

Kommaseparerade värden

Europeiska gemenskapen till exempel

Elektromagnetisk kompatibilitet

Europeisk standard

Elektronisk kvalitetskontroll

Hertz det vill säga

International electrical commission

Direktivet om medicintekniska produkter för in vitro-diagnostik

Kvalitetskontroll för vätskor maximal

Multipel elektrod-aggregometri minsta millimeter ej tillämpligt nanometer

Kvalitetskontroll

Elförsörjning utan avbrott (Uninterrupted power supply)

Volt watt

Använda förkortningar

Roche Diagnostics

8

Användarhandbok · Version 2.0

Beskrivning av systemet

1 Säkerhet ............................................................................................................................................ 11

2 Installation ....................................................................................................................................... 23

3 Översikt ............................................................................................................................................ 49

4 Programvara..................................................................................................................................... 57

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Säkerhet

1 Säkerhet

1

I det här kapitlet finns information om säker användning av utrustningen.

I det här kapitlet

Kapitel

1

Säkerhetsklassificeringar .....................................................................................................13

Säkerhetsåtgärder .................................................................................................................14

Användarens kvalifikationer.........................................................................................14

Säker och korrekt användning av analysinstrumentet ..............................................14

Övriga säkerhetsåtgärder ..............................................................................................15

Sammanfattning om säkerhet.............................................................................................16

Varningsmeddelanden...................................................................................................16

Elsäkerhet..................................................................................................................16

Biologiskt riskmaterial ............................................................................................16

Avfall..........................................................................................................................17

Brandrisk...................................................................................................................17

Försiktighetsmeddelanden............................................................................................18

Reagens och andra arbetslösningar .......................................................................18

Korskontamination av prover.................................................................................18

Trötthet på grund av lång arbetstid .......................................................................18

Driftstörning på grund av elektromagnetiska fält ...............................................18

Datasäkerhet .............................................................................................................19

Meddelanden ..................................................................................................................19

Strömbrytare och säkringar....................................................................................19

Spill ............................................................................................................................19

Säkerhetsmärkning på utrustningen .................................................................................20

Kassering av utrustningen...................................................................................................21

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

11

1 Säkerhet

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

12

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 1 Säkerhet

Säkerhetsklassificeringar

Säkerhetsklassificeringar

VARNING

VAR FÖRSIKTIG

ANMÄRKNING

I det här avsnittet förklaras hur säkerhetsinformationen framställs i handboken.

Säkerhetsinformation och viktiga anmärkningar riktade till användaren är klassificerade enligt standarden ANSI Z535.6. Se till att du är införstådd med följande betydelser och symboler:

Allmänna risker

r

Varningssymbolen, utan tillagt signalord, används till att öka medvetenheten om risker som är generella eller för att leda läsaren till säkerhetsinformation på annan plats i dokumentet.

Följande symboler och signalord används för specifika risker:

Varning

r

Anger en riskfylld situation som kan leda till dödsfall eller allvarlig skada.

Försiktighet

r

Anger en riskfylld situation som kan leda till mindre eller måttliga skador.

OBS!

r

Anger en riskfylld situation som kan leda till skador på utrustningen.

Viktig information som inte är säkerhetsrelaterad indikeras med följande symbol:

Q

Tips

Anger ytterligare information om korrekt användning eller användbara tips.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

13

1 Säkerhet

Säkerhetsåtgärder

Säkerhetsåtgärder

Analysinstrumentet Multiplate®

Allmänna risker

Var särskilt noga med att följa de här säkerhetsåtgärderna. Om de ignoreras kan användaren råka ut för livshotande skador. Alla säkerhetsåtgärder är viktiga.

Användarens kvalifikationer

Användaren måste ha djupgående kunskap om de riktlinjer och normer som gäller samt om informationen och procedurerna som beskrivs i användarhandboken.

o

Använd inte instrumentet och utför inte underhåll om du inte är utbildad av

Roche Diagnostics.

o

Följ noggrant de procedurer som beskrivs i användarhandboken avseende användning och underhåll av analysinstrumentet.

o

Underhåll, installation och service som inte beskrivs i användarhandboken ska utföras av utbildad servicepersonal från Roche.

o

Följ god laboratoriesed, särskilt när du arbetar med biologiskt riskmaterial.

Säker och korrekt användning av analysinstrumentet

Personlig skyddsutrustning

o

Var noga med att använda lämplig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon med sidoskydd, vätskeresistent laboratorierock och godkända engångshandskar.

o

Använd ansiktsskydd om det finns risk för stänk.

Noggrannhet/precision för uppmätta resultat

Ett felaktigt mätresultat kan leda till felaktig diagnos, vilket utsätter patienten för fara.

o

Använd inte förbrukningsartiklar som har passerat utgångsdatum, eftersom det då finns risk för att felaktiga data erhålls.

o

För diagnostisk användning måste resultaten alltid bedömas i samband med patientens anamnes, kliniska undersökningar och andra fynd.

Installation

o

Installation som inte beskrivs i användarhandboken ska utföras av utbildad servicepersonal från Roche.

o

Följ installationsanvisningarna noggrant.

Driftförhållanden

o

Andra driftförhållanden än de angivna kan medföra felaktiga resultat eller fel på analysinstrumentet.

U

Se

Miljökrav

(s. 54).

o

Använd enbart analysinstrumentet inomhus och undvik värme och fukt.

U

Se

Miljökrav

(s. 54).

o

För att analysinstrumentets prestanda ska bibehållas är det viktigt att underhållet som beskrivs i handboken utförs med rätt intervall.

o

Förvara användarhandboken så att den inte skadas och så att den finns till hands.

Den måste alltid vara lättillgänglig.

Godkända komponenter

Användning av icke godkända komponenter eller enheter kan resultera i driftstörningar hos analysinstrumentet samt upphäva garantin. Använd endast komponenter och enheter som är godkända av Roche.

Roche Diagnostics

14

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 1 Säkerhet

Säkerhetsåtgärder

Godkända tillbehör

Användning av icke godkända tillbehör kan leda till driftstörningar. Använd endast tillbehör som är godkända av Roche.

U

Se

Förbrukningsartiklar och tillbehör

(s. 55).

Programvara från tredje part

Installation av programvara som inte är godkänd av Roche Diagnostics kan resultera i att analysinstrumentet inte fungerar som det ska. Installera enbart godkänd programvara. Om denna regel inte följs upphör garantin att gälla.

U

Se

Göra programinställningar

(s. 30).

Övriga säkerhetsåtgärder

Strömavbrott

Strömavbrott eller tillfälligt spänningsfall kan skada analysinstrumentet eller medföra förlust av data. Säkerhetskopiera resultat regelbundet. Stäng inte av strömmen medan datorn läser från eller sparar på hårddisken.

Oanvänt analysinstrument under längre tid

Om analysinstrument inte används under en längre tid måste det stängas av helt.

Hantera reagens enligt beskrivningen i respektive bipacksedel. Kontakta din representant på Roche för mer information.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

15

1 Säkerhet

Sammanfattning om säkerhet

Sammanfattning om säkerhet

Analysinstrumentet Multiplate®

Den här sammanfattningen innehåller de viktigaste generella anmärkningarna samt varnings- och försiktighetsmeddelandena. Dessutom finns specifik säkerhetsinformation i arbetsbeskrivningarna genom hela handboken.

Varningsmeddelanden

VARNING

Lista över varningsmeddelanden

r

Innan du börjar använda analysinstrumentet ska du noggrant läsa varningsmeddelandena i den här sammanfattningen. Om du inte följer dem finns det risk för dödsfall eller allvarliga skador.

Elsäkerhet

VARNING

Elektriska stötar från elektronisk utrustning

Om du tar bort kåpor på den elektroniska utrustningen finns risk för elektriska stötar från högspänningskomponenter inuti instrumentet.

r

Utför inte arbete i något utrymme där det finns elektroniska komponenter.

r

Installation, service och reparation får endast utföras av personal som har auktoriserats av Roche.

r

Beakta säkerhetsmärkningen på utrustningen.

Biologiskt riskmaterial

VARNING

Infektion från prover och liknande material

Kontakt med prover som innehåller material av humant ursprung kan orsaka infektion. Allt material och alla mekaniska komponenter som används med prover med humant ursprung ska behandlas som biologiskt riskmaterial.

r

Följ god laboratoriesed, särskilt när du arbetar med biologiskt riskmaterial.

r

Var noga med att använda lämplig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon med sidoskydd, vätskeresistent laboratorierock och godkända engångshandskar.

r

Om biologiskt riskmaterial spills ut ska du torka upp det omedelbart och använda desinfektionsmedel.

r

Om du får prov- eller avfallslösning på huden ska du omedelbart tvätta med tvål och vatten och använda desinfektionsmedel. Kontakta läkare.

Roche Diagnostics

16

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Avfall

VARNING

VARNING

1 Säkerhet

Sammanfattning om säkerhet

Infektion genom avfallslösning

Kontakt med avfallslösning kan leda till infektion. Allt material och alla mekaniska komponenter som är förknippade med avfallssystemen ska behandlas som biologiskt riskmaterial.

r

Använd alltid skyddsutrustning. Var särskilt försiktig när du arbetar med skyddshandskar; de kan lätt få hål eller skäras sönder, vilket kan leda till infektion.

r

Om biologiskt riskmaterial spills ut ska du torka upp det omedelbart och använda desinfektionsmedel.

r

Om du får avfallslösning på huden ska du omedelbart tvätta med tvål och vatten och använda desinfektionsmedel. Kontakta läkare.

r

Beakta säkerhetsmärkningen på utrustningen.

Kontamination från vätskor och fast avfall

Analysinstrumentets avfall är biologiskt riskmaterial.

r

Kassering av avfall ska ske i enlighet med lokala regler och riktlinjer.

Avfall måste hanteras enligt lokala lagar och riktlinjer. Alla ämnen i reagens, kalibratorer och kvalitetskontroller som omfattas av miljölagar måste omhändertas enligt lagen.

Brandrisk

VARNING

Brand- och explosionsrisk på grund av användning av brandfarliga material

Elektriska gnistor från elektronisk utrustning kan antända brandfarliga vätskor och gaser.

r

Använd inte analysinstrumentet i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

17

1 Säkerhet

Sammanfattning om säkerhet

Försiktighetsmeddelanden

VAR FÖRSIKTIG

Analysinstrumentet Multiplate®

Lista över försiktighetsmeddelanden

r

Innan du börjar använda analysinstrumentet ska du noggrant läsa försiktighetsmeddelandena i den här sammanfattningen. Om du inte följer dem finns det risk för mindre eller måttliga skador.

Reagens och andra arbetslösningar

VAR FÖRSIKTIG

Hudinflammation eller skada orsakad av reagens och andra arbetslösningar

Direktkontakt med reagens, detergenter, rengöringslösningar eller andra arbetslösningar kan orsaka hudirritation, inflammation eller kemiska brännskador.

r

När du hanterar reagens ska du iaktta nödvändiga försiktighetsåtgärder för hantering av laboratoriekemikalier. Använd skyddsutrustning (exempelvis ögonskydd och handskar).

r

Följ de försiktighetsåtgärder som anges i bipacksedeln och följ den information som ges i säkerhetsdatabladen för reagens och rengöringslösningar från Roche

Diagnostics.

r

Om reagens, detergent eller andra arbetslösningar kommer i kontakt med huden ska du omedelbart tvätta med vatten och sedan använda desinfektionsmedel. Kontakta läkare.

Korskontamination av prover

VAR FÖRSIKTIG

Felaktiga resultat på grund av carry-over

Spår av prov kan föras över från ett test till nästa.

r

Vidta lämpliga säkerhetsåtgärder så att fortsatt testning säkras och potentiellt felaktiga resultat undviks.

Trötthet på grund av lång arbetstid

VAR FÖRSIKTIG

Trötthet på grund av lång arbetstid

Att titta på bildskärmen under en längre tid kan vara tröttsamt för ögonen och kroppen.

r

Ta en paus i 10 till 15 minuter varje timme.

r

Undvik att tillbringa mer än 6 timmar per dag framför bildskärmen.

Driftstörning på grund av elektromagnetiska fält

VAR FÖRSIKTIG

Felfunktion hos analysinstrumentet och felaktiga resultat på grund av störande elektromagnetiska fält

Analysinstrumentet har konstruerats och testats enligt CISPR 11 klass B. Det kan orsaka radiostörningar i bostadsområden, och i så fall måste du vidta åtgärder för att minska störningen.

r

Utvärdera den elektromagnetiska miljön innan du börjar använda analysinstrumentet.

r

Använd inte analysinstrumentet i närheten av källor till starka elektromagnetiska fält

(till exempel oskärmade källor till avsedd radiofrekvent strålning), då dessa kan störa korrekt drift.

Roche Diagnostics

18

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 1 Säkerhet

Sammanfattning om säkerhet

Datasäkerhet

VAR FÖRSIKTIG

Obehörig åtkomst och dataförlust på grund av skadliga program och hackerattacker

Flyttbara lagringsenheter kan vara infekterade med och överföra sabotageprogram som kan ge obehöriga åtkomst till data eller orsaka oönskade ändringar i programvaran.

Analysinstrumentet Multiplate är inte skyddat mot skadliga program eller hackerattacker.

Kunderna ansvarar själva för datasäkerheten i sina IT-strukturer och för skydd mot skadliga program och hackerattacker. Ett dåligt skydd kan medföra dataförlust eller göra analysinstrumentet Multiplate oanvändbart.

r

Roche rekommenderar följande försiktighetsåtgärder: o

Tillåt endast anslutning av godkända externa enheter.

o

Se till att alla externa enheter skyddas av lämpliga säkerhetsprogram.

o

Se till att all åtkomst till externa enheter skyddas av lämplig säkerhetsutrustning.

o

Kopiera inga program till och installera inga program på analysinstrumentet , såvida de inte ingår i systemprogramvaran eller att servicepersonal från Roche uppmanar dig att göra det. o

Om du behöver ytterligare program ska du kontakta Roches kundsupport för att säkerställa att de är godkända. o

Använd inte usb-portarna till att ansluta andra lagringsenheter, såvida du inte uppmanas till det i den officiella användardokumentationen eller av servicepersonal från Roche.

o

Förvara alla externa lagringsenheter säkert och se till att de bara kan kommas åt av behörig personal.

Meddelanden

ANMÄRKNING

Strömbrytare och säkringar

ANMÄRKNING

Skada på analysinstrumentet på grund av felaktig hantering

r

Om en säkring på analysinstrumentet löser ut ska du inte använda det innan du kontaktat antingen Roche kundsupport eller teknisk support.

Spill

Lista över meddelanden

r

Innan du börjar använda analysinstrumentet ska du noggrant läsa anmärkningarna i den här sammanfattningen. Om du ignorerar dem kan följden bli att analysinstrumentet skadas.

ANMÄRKNING

Felfunktion på grund av spilld vätska

Vätska som spills ut på analysinstrumentet kan leda till att det inte fungerar som det ska eller att det skadas.

r

Eventuellt vätskespill på analysinstrumentet ska torkas av omedelbart och desinfektionsmedel ska användas. Använd alltid skyddsutrustning.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

19

1 Säkerhet

Säkerhetsmärkning på utrustningen

Säkerhetsmärkning på utrustningen

Analysinstrumentet Multiplate®

En varningsetikett har placerats på analysinstrumentet för att rikta uppmärksamheten mot potentiellt riskfyllda områden. Nedan beskrivs etiketten och dess definition efter placeringen på analysinstrumentet.

Q

Om etiketten skadas måste den bytas ut av servicepersonal från Roche. Kontakta din representant på Roche för att få nya etiketter.

Roche Diagnostics

20

A

Bild 1-1

A

Etikett

Säkerhetsmärkning på analysinstrumentet Multiplate

Riskdefinition

Varning för biologiskt riskmaterial

Denna etikett anger att biologiskt riskmaterial kan finnas i närheten av etiketten. o

Följ god laboratoriesed vid arbete med biologiskt riskmaterial.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 1 Säkerhet

Kassering av utrustningen

Kassering av utrustningen

Kassering av analysinstrumentets komponenter

Komponenter i analysinstrumentet (t.ex. dator, bildskärm, tangentbord) som är märkta med den här symbolen omfattas av rådets direktiv om

avfall som utgörs av eller innehåller elektriska eller elektroniska produkter

(2002/96/EG).

r

Komponenterna måste lämnas till auktoriserad avfallshanterare och får inte kastas som hushållsavfall.

r

Kontakta din kommuns miljökontor eller din representant på Roche om du vill ha mer information om hur du avfallshanterar dina gamla produkter.

r

Begränsning:

Det är det ansvariga laboratoriet som avgör om dataenhetskomponenterna är kontaminerade eller inte. Om de är kontaminerade ska de behandlas på samma sätt som analysinstrumentet.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

21

1 Säkerhet

Kassering av utrustningen

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

22

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Installation

2 Installation

2

I det här kapitlet beskrivs installationen av analysinstrumentet.

I det här kapitlet

Kapitel

2

Ställa in analysinstrumentet................................................................................................25

Packa upp analysinstrumentet............................................................................................26

Installera analysinstrumentet..............................................................................................27

Göra programinställningar .................................................................................................30

Rekommendationer och begränsningar......................................................................30

Windows-inställningar..................................................................................................31

Ändra systemspråk ..................................................................................................31

Felsökning av systemspråksproblem .....................................................................37

Ändra systemtid .......................................................................................................40

Installera skrivaren...............................................................................................................42

Allmän förberedelse inför skrivarinstallation ............................................................42

Installation av skrivaren ................................................................................................43

Moment efter skrivarinstallation .................................................................................45

Verifiera installationen ........................................................................................................47

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

23

2 Installation

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

24

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Ställa in analysinstrumentet

Ställa in analysinstrumentet

Q

Läs följande information noggrant innan du använder analysinstrumentet Multiplate för första gången.

Du ställer in analysinstrumentet genom att utföra följande steg:

1. Packa upp alla delar.

2. Installera analysinstrumentet.

3. Gör dina programinställningar.

4. Installera skrivaren.

5. Bekräfta installationen.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

25

2 Installation

Packa upp analysinstrumentet

Packa upp analysinstrumentet

Analysinstrumentet Multiplate®

Placera analysinstrumentet på en ren, jämn yta och ta bort det skyddande höljet från analysinstrumentet och reagenshållaren. Bocka av de medföljande delarna med hjälp av följande lista. Om någon del saknas eller är skadad ska du omedelbart kontakta din servicerepresentant på Roche.

Analysinstrumentförpackning

m

1 Multiplate-analysinstrument m

1 reagenshållare m

7 sensorkablar (5 + 2 extra) m

1 Multiplate-strömkabel m

1 datormus m

Förvärmningsrör för spädningslösning m

1 pipetthållare, inklusive fyra st 8 mm insexskruvar (2 + 2 extra) och

1 insexnyckel

Skärm, skrivare, tangentbord, elektronisk pipett och pipettspetsar måste beställas separat.

Roche Diagnostics

26

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Installera analysinstrumentet

Installera analysinstrumentet

Förberedelse

o

Packa först upp alla komponenter som behövs.

o

Installera skärmen enligt tillverkarens anvisningar.

o

Installera skrivaren enligt tillverkarens anvisningar.

P

Så här installerar du analysinstrumentet

1

Placera analysinstrumentet på en stadig och jämn yta.

Låt analysinstrumentet omges av minst 10 cm tomrum runt om för att få god ventilation.

2

Placera skärmen baktill på analysinstrumentet.

3

Anslut skärmen till analysinstrumentet.

Bild 2-1

Ansluta skärmen

4

Anslut tangentbordet till analysinstrumentet.

Bild 2-2

Ansluta tangentbordet

5

Anslut musen till analysinstrumentet.

Bild 2-3

Ansluta musen

6

Anslut skrivaren till analysinstrumentet med hjälp av usb-kabeln.

Bild 2-4

Ansluta skrivaren

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

27

2 Installation

Installera analysinstrumentet

7

Anslut analysinstrumentet till eluttaget.

Analysinstrumentet Multiplate®

VARNING

Bild 2-5

Ansluta nätsladden

Elchock och skador på analysinstrumentet på grund av ojordad anslutning

Utan skyddande jordkabel är analysinstrumentet inte jordat och därmed kan säker drift inte garanteras. r

Anslut inte analysinstrumentet Multiplate till ett ojordat eluttag.

r

Anslut inte analysinstrumentet till en förlängningssladd som är ansluten till ett ojordat eluttag.

8

Anslut alla sensorkablar till analysinstrumentets uttagspositioner.

Bild 2-6

Installera sensorkablar

9

Installera pipetthållaren.

Q

Pipetthållaren är kompatibel med alla Multiplate-analysinstrument från serie #100075 och framåt.

10

Skruva bort två stycken 6 mm insexskruvar på höger sida av den yttre kåpan.

Roche Diagnostics

28

Bild 2-7

Ta bort insexskruvar

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Installera analysinstrumentet

11

Fäst hållaren på analysinstrumentet med hjälp av två stycken 8 mm insexskruvar.

Bild 2-8

Fästa hållaren

12

Trä kabeln genom guideringen för att fästa den på sidan av analysinstrumentet.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 2-9

Fästa kabeln

13

Slå på skrivaren.

14

Slå på skärmen.

15

Slå på analysinstrumentet.

16

Logga in i systemet.

o

Som användarnamn skriver du in

multiplate

.

o

Som lösenord skriver du in

multiplate

.

Multiplate-programmet är förinstallerat och startar automatiskt.

S

29

2 Installation

Göra programinställningar

Göra programinställningar

Analysinstrumentet Multiplate®

I följande avsnitt ges information om vilka program som ska köras och inte köras på analysinstrumentet och hur de ska integreras med Windows-miljön.

Rekommendationer och begränsningar

Analysinstrumentet Multiplate levereras med förinstallerad programvara. Kunden bör konsultera Roche kundsupport angående specifika omständigheter som inte nämns, eller om något är oklart.

Maskinvaran har utformats för att ge programmet Multiplate rätt förutsättningar.

Samtidig användning av andra program kan störa funktionen hos programmetMultiplate.

På grund av den enorma mängden programapplikationer är det omöjligt för Roche att validera påverkan från alla program som kan vara installerade på analysinstrumentet Multiplate. Programinstallation på analysinstrumentet måste därför begränsas till verktyg som krävs, och ske i enlighet med de riktlinjer som ges i handboken.

Usb-portarna får endast användas till att installera, uppdatera och göra backup på

Multiplate-programmet och skrivardrivrutiner. Filer och data som inte är behövs för användningen av programmet Multiplate får inte kopieras till eller installeras på analysinstrumentets hårddisk.

I följande tabell listas godkända program.

Godkända program

Program

Adobe Reader

IrfanView

Kommentar

PDF Creator

Tabell 2-1

Under installationen erbjuder IrfanView olika verktyg från Google. De ska inte installeras.

Innan du installerar en ny version måste den gamla versionen tas bort med hjälp av

Control Panel > Programs and Features

.

Under installationen erbjuder PDF Creator ett flertal verktyg. De får inte installeras.

Godkända program och dess restriktioner

Roche Diagnostics

30

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Windows-inställningar

Följande avsnitt tar upp språkrelaterade inställningar och beskriver hur systemtiden definieras.

Ändra systemspråk

2 Installation

Göra programinställningar

Analysinstrumentet Multiplate är utrustat med ett engelskt tangentbord i standardversionen (US international). Om kunden vill ha ett annat tangentbord och språk för analysinstrumentet Multiplate måste språkinställningarna i Windowsoperativsystemet ändras.

Q

Följande anvisningar visar hur du ändrar språk och tangentbord till franska i Windows 7.

P

Ändra systemspråk som administratör

1

Slå på analysinstrumentet och logga in som administratör med hjälp av användarnamnet ”LabAdmin” och lösenordet ”labadmin”.

Om du har problem med att ange antingen användarnamn eller lösenord, se

Felsökning av systemspråksproblem

(s. 37).

2

Välj

Start

>

Kontrollpanelen

>

Region och språk

.

Fönstret

Region och språk

visas.

3

I fliken

Formats

väljer du

Franska (Frankrike)

i rullgardinslistan.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 2-10

Definiera formatalternativen

31

2 Installation

Göra programinställningar

4

I fliken

Plats

väljer du

Frankrike

.

Analysinstrumentet Multiplate®

Bild 2-11

Definiera plats

5

I fliken

Tangentbord och språk

väljer du

français

som skärmspråk.

Roche Diagnostics

32

Bild 2-12

Definiera alternativ för textinmatning

6

Välj knappen

Ändra tangentbord

.

Fönstret

Textalternativ och inmatningsspråk

visas.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Göra programinställningar

7

I panelen

Standardinmatningsspråk

väljer du

Franska (Frankrike) - Franska

.

Bild 2-13

Välja tangentbord

Om du väljer knappen

OK

visas fönstret

Region och språk

igen.

8

Välj fliken

Administrativ

och därefter knappen

Ändra systemplats

.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 2-14

Definiera språkalternativ

33

2 Installation

Göra programinställningar

Analysinstrumentet Multiplate®

9

Fönstret

Ändra nationella inställningar

visas. Välj knappen

Genomför

för att

ändringarna hittills ska börja gälla.

Bild 2-15

Ändra nationella inställningar

10

Fönstret

Kontrollera användarkonto

visas. Välj knappen

Ja

. Välj

Franska

(Frankrike)

i rullgardinslistan och därefter knappen

OK

.

Bild 2-16

11

Fönstret

Ändra systemplats

visas som förklarar att en omstart av Windowsoperativsystemet behövs. Välj knappen

Starta om nu

.

Roche Diagnostics

34

Bild 2-17

S

P

Ändra systemspråk som Multiplate-användare

1

Slå på analysinstrumentet och logga in som Multiplate-användare med hjälp av användarnamnet ”multiplate” och lösenordet ”multiplate”.

Om du har problem med att ange antingen användarnamn eller lösenord, se

Felsökning av systemspråksproblem

(s. 37).

2

Välj

Start

>

Kontrollpanelen

>

Region och språk

.

Fönstret

Region och språk

visas.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

3

I fliken

Format

väljer du

Franska

i rullgardinslistan.

2 Installation

Göra programinställningar

Bild 2-18

Definiera formatalternativen

4

I fliken

Plats

väljer du

Frankrike

.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 2-19

Definiera plats

35

2 Installation

Göra programinställningar

Analysinstrumentet Multiplate®

5

I fliken

Tangentbord och språk

väljer du

français

som skärmspråk.

Bild 2-20

Definiera alternativ för textinmatning

6

Välj knappen

Ändra tangentbord

.

Fönstret

Textalternativ och inmatningsspråk

visas.

7

I panelen

Standardinmatningsspråk

väljer du

Franska (Frankrike) - Franska

.

Roche Diagnostics

36

Bild 2-21

Välja tangentbord

Om du väljer knappen

OK

visas fönstret

Region och språk

igen.

8

Välj knappen

OK

i fönstret

Textalternativ och inmatningsspråk

.

9

Välj knappen

OK

i fönstret

Region och språk

.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Göra programinställningar

10

Starta om analysinstrumentet Multiplate.

S

Felsökning av systemspråksproblem

Tangentbordet skiljer sig från systemspråket

Windows 7 MUI-versionen stöder följande språk:

DA

Danska

DE

EN

Tyska

Engelska

ES

FR

Spanska

Franska

IT

PL

Italienska

Polska

SV

Svenska

Under inloggningen visas det språk som för närvarande är aktiverat uppe i det övre vänstra hörnet av skärmen (till exempel

EN

). Genom att trycka på <ALT>+<SHIFT> kan du bläddra bland de installerade språken för att matcha det med tangentbordet för ditt Multiplate-analysinstrument.

Om du inte kan ändra inmatningsspråk så att det matchar tangentbordets språk, finns här tangentbordsöversättningar för användarnamn och lösenord:

Tangentbord Multiplate LabAdmin labadmin

ES

FR

IT

PL

DA

DE

EN

Danska

Tyska

Engelska

Spanska

Franska

Italienska

Polska

SV Svenska

Tabell 2-2

m u l t i p l a t e m u l t i p l a t e m u l t i p l a t e m u l t i p l a t e

, u l t i p l q t e m u l t i p l a t e m u l t i p l a t e

L a b A d m i n

L a b A d m i n

L a b A d m i n

L a b A d m i n

L q b Q d , i n

L a b A d m i n

L a b A d m i n l a b a d m i n l a b a d m i n l a b a d m i n l a b a d m i n l q b q d , i n l a b a d m i n l a b a d m i n m u l t i p l a t e L a b A d m i n l a b a d m i n

Inloggningsinformation för olika språk med engelska som tangentbordsspråk

Tangentbord

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 2-22

Danskt tangentbord

37

2 Installation

Göra programinställningar

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

38

Bild 2-23

Tyskt tangentbord

Bild 2-24

Engelskt tangentbord

Bild 2-25

Spanskt tangentbord

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Göra programinställningar

Bild 2-26

Franskt tangentbord

Bild 2-27

Italienskt tangentbord

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 2-28

Polskt tangentbord

39

2 Installation

Göra programinställningar

Analysinstrumentet Multiplate®

Ändra systemtid

Bild 2-29

Svenskt tangentbord

P

Så här ändrar du systemtid

1

Slå på analysinstrumentet och logga in som administratör med hjälp av användarnamnet ”LabAdmin” och lösenordet ”labadmin”.

2

Välj

Start

>

Kontrollpanelen

>

Datum och tid

.

Fönstret

Datum och tid

visas.

3

Välj knappen

Ändra tidszon

och därefter väljer du i rullgardinslistan den tidszon du vill ha.

Roche Diagnostics

40

Bild 2-30

Ändra systemtid

4

Välj knappen

OK

och logga ut.

5

Logga in som Multiplate-användare med användarnamnet ”multiplate” och lösenordet ”multiplate”.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Göra programinställningar

6

Välj

Start

>

Kontrollpanelen

>

Region och språk

.

Fönstret

Region och språk

visas.

7

I fliken

Format

väljer du det tidsformat du vill ha, till exempel

Engelskt (USA)

.

Bild 2-31

Definiera tidsformat

8

Välj knappen

OK

för att det nya formatet ska börja gälla för användarprofilen.

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

41

2 Installation

Installera skrivaren

Installera skrivaren

Analysinstrumentet Multiplate®

I detta avsnitt ges en beskrivning av installation av alla tillgängliga laserskrivare som används med analysinstrumentet Multiplate: o

HP LaserJet Professional P1102 o

HP LaserJet P1009 o

HP LaserJet P1006 o

HP LaserJet P1020

För närvarande används HP LaserJet Professional P1102 som standardskrivare.

Om din skrivartyp är nyare än de modeller som listas ska du följa installationsproceduren nedan men använda den nya drivrutinsfilen istället.

Gör så här för att installera en skrivare:

1. Allmän förberedelse inför skrivarinstallation

2. Installation av skrivaren

3. Efter installation

Allmän förberedelse inför skrivarinstallation

För att starta en skrivarinstallation på analysinstrumentet Multiplate måste skrivardrivrutinen vara tillgänglig.

o

Kontrollera om skrivardrivrutinen redan är förinstallerad.

o

Kopiera vid behov skrivardrivrutinen från usb-minnet till analysinstrumentet

Multiplate.

Om du installerar analysinstrumentet för första gången, eller om det har genomgått reparation är skrivardrivrutinen redan kopierad till hårddisken.

P

Hitta skrivardrivrutinen

1

Öppna

Windows Explorer

och gå till

C:\Installer\Driver\Printer

.

2

Kontrollera i mapparna nedan om skrivardrivrutinsfilen redan är installerad.

Printer folder

HP LaserJet Professional P1102

HP LaserJet P1009

HP LaserJet P1006

HP LaserJet P1020

Tabell 2-3

Printer driver files

Printer driver file

LJP 1100_P1560_P1600_Full_Solution.exe

hp_LJ_P1000_P1500_Series_Full_Sol_ROW.exe

hp_LJ_P1005_P1505_Full_Solution_ROW.exe

hp_LJ_1020-1022_Full_Solution.exe

3

Gör något av följande: o

Om skrivardrivrutinen inte är installerad ska du kopiera drivrutinen från usbminnet enligt anvisningarna nedan.

eller o

Om skrivardrivrutinen redan är installerad går du direkt till

Installation av skrivaren

(s. 43).

S

Roche Diagnostics

42

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Installera skrivaren

P

Kopiera skrivardrivrutinen från usb-minnet

Q

Utför denna åtgärd om det inte finns någon förinstallerad skrivardrivrutinsfil på analysinstrumentet. Kontakta din servicerepresentant på Roche om du behöver få drivrutinen.

1

Slå på analysinstrumentet och logga in som administratör med hjälp av användarnamnet ”LabAdmin” och lösenordet ”labadmin”.

2

Öppna

Windows Explorer

och gå till

C:\Installer\Driver\Printer

.

3

Skapa en ny mapp och ge den samma namn som skrivaren som ska installeras (se

tabellen

Printer driver files

(s. 42), t.ex.

HP LaserJet P1102

) och kopiera skrivardrivrutinsfilen i mappen.

Bild 2-32

Skrivardrivrutinens plats på analysinstrumentet

4

Mata ut och ta bort usb-minnet från analysinstrumentet.

S

Installation av skrivaren

Innan du påbörjar installationen ska du avinstallera andra skrivare som är installerade på analysinstrumentet och se till så att skrivaren i fråga inte redan är installerad. Om skrivaren redan är installerad och du vill installera den på nytt ska du avinstallera drivrutinen.

P

Så här installerar du skrivaren

1

Öppna

Windows Explorer

och gå till

C:\Installer\Driver\Printer

. Dubbelklicka på drivrutinsfilerna (*.exe) för att påbörja installationen.

Vänta med att ansluta skrivaren tills du ombeds att göra det.

2

Om fönstret

Säkerhetsvarning

visas, ska du bekräfta det genom om att välja knappen

Kör

.

Om filerna extraheras måste du vänta tills detta är slutfört.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

43

2 Installation

Installera skrivaren

Roche Diagnostics

44

Analysinstrumentet Multiplate®

3

Fönstret som därefter visas beror på typ av skrivare och drivrutin. Gör något av följande: o

Om en

Kom igång-guide

med installationsanvisningar i bilder visas ska du följa guiden steg för steg.

eller o

Om ett

Licensavtal

-fönster visas, ska du acceptera, välja knappen

Nästa

och bekräfta den föreslagna platsen att spara filerna på genom att välja knappen

Nästa.

eller o

I annat fall går du direkt till steg 4.

4

Fönstret som därefter visas beror på typ av skrivare och drivrutin. Gör något av följande: o

Om ett

Välkommen

-fönster visas ska du följa anvisningen genom att se till att alla andra applikationer är stängda. Välj knappen

Nästa

för att fortsätta.

eller o

I annat fall går du direkt till steg 5.

5

Fönstret som därefter visas beror på typ av skrivare och drivrutin. Gör något av följande: o

Om ett

Enkel installation

- eller

Avancerad installation

-fönster visas ska du välja alternativet

Enkel installation

. Välj knappen

Nästa

för att fortsätta.

eller o

I annat fall, om fönstret

Licensavtal för slutanvändare

visas, ska du bekräfta det genom om att välja knappen

Ja

. Välj knappen

Ja

för att fortsätta.

6

Markera den skrivare som du vill installera. Välj knappen

Nästa

för att fortsätta.

Välj exakt skrivarnamn, om det finns med i listan, eller välj de serier som passar din skrivartyp (t.ex. den

HP LaserJet Professional P1102

skrivare som hör till drivrutinen

HP Laserjet Professional P1100 series

).

7

Fönstret som därefter visas beror på typ av skrivare och drivrutin. Gör något av följande: o

Om ett fönster visas som anger att programmet har tillräckligt med information för att påbörja installationen ska du bekräfta det genom att välja knappen

Next

.

eller o

I annat fall går du direkt till steg 8.

8

Anslut usb-sladden och slå på skrivaren när du ombeds att göra detta.

När du slår på skrivaren fortsätter installationsproceduren automatiskt.

9

Fönstret som därefter visas beror på typ av skrivare och drivrutin. Gör något av följande: o

Om ett

HP utökad kapacitet

-fönster visas väljer du alternativet

Installera HP utökad kapacitet

. Välj knappen

Nästa

för att fortsätta.

eller o

I annat fall går du direkt till steg 10.

10

När programinstallationen är slutförd avmarkerar du kryssrutan

Registrera din produkt

, markerar kryssrutan

Skriva ut testsida

och väljer knappen

Slutför

.

En testsida skrivs ut.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Installera skrivaren

11

Fönstret som därefter visas beror på typ av skrivare och drivrutin.

o

Bekräfta det slutliga skrivarinstallationsfönstret genom att väja knappen

OK

.

eller o

Fönstret visar alternativ som

Återställa & återanvända

eller information som berättar att istallationen nu är slutförd.

S

P

Felsöka skrivarinstallationen

1

Om ingen testsida skrivs ut ska du stänga ner systemet och försöka skriva ut igen från valfritt Windows-program.

Utskrift från programmet Multiplate fungerar enbart om proceduren efter installationen har genomförts. Mer information hittar du här

Moment efter skrivarinstallation

(s. 45).

2

Om du inte kan få skrivaren att fungera ska du avinstallera skrivardrivrutinen och alla skrivarrelaterade program och installera skrivaren på nytt från grunden.

S

Moment efter skrivarinstallation

P

Anpassa skrivaregenskaperna

Q

Standardinställningen för skrivardrivrutinen är att ett pop-up-fönster visas regelbundet som uppmanar användaren att köpa ny tonerkassett. Detta kan inaktiveras i skrivaregenskaperna.

1

Öppna skrivarkön genom att välja skrivare i menyn

Start

>

Enheter och skrivare

>

HP LaserJet …

2

I skrivarköns fönster väljer du

Skrivare

>

Egenskaper

.

3

I fönstret för egenskaper väljer du fliken

Enhetsinställningar

ändrar

Statusmeddelanden

till

Av

och klickar på knappen

OK

för att stänga fönstret.

4

Välj

Start

>

Logga ut

.

Bekräfta utloggningen i nästa fönster genom att klicka på knappen

Ja

.

5

Logga nu in igen med hjälp av följande: o

Användarnamn: multiplate o

Lösenord: multiplate

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

45

2 Installation

Installera skrivaren

Analysinstrumentet Multiplate®

P

Välja den installerade skrivaren i programmet Multiplate

1

I programmet Multiplate® väljer du

Skriva ut

>

Välja skrivare

.

Bild 2-33

2

Välj den skrivare du just har installerat (t.ex.

HP LaserJet 1020

) och klicka på knappen

Acceptera

för att bekräfta valet.

Bild 2-34

3

Välj

Skriva ut

>

Skriva ut testsida

för att kontrollera att den valda skrivaren fungerar.

S

Roche Diagnostics

46

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 2 Installation

Verifiera installationen

Verifiera installationen

Efter installationen måste du utföra en elektronisk kontrollmätning. Den elektroniska kontrollmätningen måste lyckas.

U

Se

Elektroniska kontrollmätningar

(s. 111)

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

47

2 Installation

Verifiera installationen

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

48

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Översikt

3 Översikt

3

I det här kapitlet finns allmän information om analysinstrumentet Multiplate.

I det här kapitlet

Kapitel

3

Multiplate-teknologi ............................................................................................................51

Komponenter ........................................................................................................................52

Tekniska specifikationer ......................................................................................................54

Förbrukningsartiklar och tillbehör ....................................................................................55

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

49

3 Översikt

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

50

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 3 Översikt

Multiplate-teknologi

Multiplate-teknologi

Analysinstrumentet Multiplate är ett analysinstrument för trombocytfunktion baserat på impedans-aggregometri. Två par elektroder sänks ned i det omrörda blodprovet. När trombocyterna aggregerar fäster de till elektroderna och ändrar den elektriska resistansen (eller impedansen) mellan dem. Förändringen i resistans registreras kontinuerligt under analysen.

Bild 3-1

Testcell

Analysinstrumentet Multiplate använder den innovativa tekniken

multiple electrode aggregometry

(MEA). Istället för ett par elektroder finns två par i varje testcell; på så vis utförs en dubbel bestämning på varje prov. Kombinationen av dubbla sensormätningar och användningen av testceller för engångsbruk garanterar både hög säkerhet och pålitlighet.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

51

3 Översikt

Komponenter

Komponenter

I

Analysinstrumentet Multiplate®

Analysinstrumentet Multiplate är utrustat med ett internt datorsystem och

ägarskyddat program för dataregistrering och bearbetning. På baksidan finns flera portar tillgängliga för anslutning till nätverk, skrivare etc.

J

K

L

M

N

O

P

Q

R

A B C

A

Usb-port

B

Pipettkabelanslutning

C

Pipettkabel

D

Strömbrytare

E

Anslutning för tangentbord med PS2anslutning

F

Skärmport

Bild 3-2

Huvudkomponenter

Roche Diagnostics

52

D E

G

Usb-portar för skrivare, mus och tangentbord

H

Uttag för nätsladd

I

Skärm

J

Elektronisk pipett (valfri)

K

Sensorkabel

F

L

Mätposition för testceller

G

M

Mätblock

H

N

Förvärmningsposition

O

Reagenshållare

P

Mus

Q

Tangentbord

R

Nätverksanslutning

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 3 Översikt

Komponenter

Följande tabell ger en kort beskrivning av huvudkomponenterna.

Komponent Beskrivning

A

B

Pipettkabelanslutning

C

Pipettkabel

D

E

F

L

Usb-port

Strömbrytare

PS2-port

Skärmport

G

Usb-portar

H

Uttag för nätsladd

I

Datorskärm

J

Elektronisk pipett (autopipett)

K Sensorkabel

Mätposition för testceller

Använd usb-porten för dataimport och -export med hjälp av ett usb-minne.

Tryck in pluggen på pipettkabeln ordentligt i uttaget tills den sitter på plats.

Ansluter den elektroniska pipetten till analysinstrumentet.

När du trycker på strömbrytaren startas systemet. Knappen lyser under drift.

PS2-port för anslutning till tangentbordet (tangentbordet kan också anslutas till en av de fyra tillgängliga usb-portarna).

Anslutningsport för skärmkabeln.

Usb-portar för skrivare, mus och tangentbord.

Analysinstrumentet kan användas med 240 V eller 100 V.

Datorskärmen är placerad på ovansidan längst bak på analysinstrumentet.

Det elektroniska pipettsystemet möjliggör programkontrollerad pipettering av vätskor.

Sensorkablar i varje kanal överför signalen från testcellen till analysinstrumentet. Se till att ingen vätska spills ut vid de främre eller bakre uttagen för sensorkablarna.

De fem mätkanalerna i analysinstrumentet är integrerade i mätblocket. Testcellerna (min.

600 μ l, max. 1 000 μ l) placeras manuellt i mätpositionerna före analys.

M

N

Mätblock

Förvärmningsposition

O

Reagenshållare

P Mus

Q

Tangentbord

Mätblocket värms upp till 37,0±1,0 °C.

De fyra förvärmningspositionerna är avsedda för att förvärma vätskor (t.ex. NaCl-lösning).

Förvärmning av blodprover i de fyra förvärmningspositionerna rekommenderas

inte

.

Aktivitet och funktion hos trombocyter kan reduceras om blodet förvaras i 37 °C. Blodet förvärms direkt i mätpositionen under den 3 minuter långa inkubationsfasen.

Reagenshållaren kan tas bort och förvaras i kylskåp.

Används för att ange kommandon.

Används för att ange kommandon.

R

Nätverksanslutning

S

Usb-musport

Tabell 3-1

Komponentbeskrivning

Anslutning för nätverkskabeln (RJ-45).

Port för datormusen.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

53

3 Översikt

Tekniska specifikationer

Tekniska specifikationer

Analysinstrumentet Multiplate®

Mått

Bredd

Djup

Höjd

Vikt

45 cm

32 cm

10 cm

9,5 kg

Strömkrav

Nätspänning

Frekvens

Effektförbrukning

Skrivare

Skrivare som stöds

100–240 V

50/60 Hz

180 W

Datautmatning

Skärm

Skrivare

LAN-nätverk

Usb-minne

Valfri elektronisk pipett

Systempipett

Se användningsinstruktioner från tillverkaren

Se användningsinstruktioner från tillverkaren

Dataöverföring

Dataöverföring

Miljökrav

Temperatur

Luftfuktighet

Höjd över havet

Driftförhållanden: +18 till +30 °C

20–80 %

0–2 000 m

Tekniska funktioner

Mätprincip

Antal kanaler

Omrörningsaktuering

Multipel elektrod-aggregometri

Testcell för engångsbruk

Impedansaggregometri

5

Induktion

Dubbel bestämning i en testcell

Testcell för engångsbruk med integrerad sensor

Elektronisk pipett med kabel och modularkontakter

(6 stift)

Kontakta din representant på Roche för en lista.

Roche Diagnostics

54

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 3 Översikt

Förbrukningsartiklar och tillbehör

Förbrukningsartiklar och tillbehör

ANMÄRKNING

Driftstörning på grund av icke godkända tillbehör

Användning av icke godkända förbrukningsartiklar kan leda till driftstörningar.

r

Använd endast förbrukningsartiklar och tillbehör som är godkända av Roche.

Q

Kontakta din representant på Roche för beställning av förbrukningsartiklar och tillbehör.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

55

3 Översikt

Förbrukningsartiklar och tillbehör

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

56

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Programvara

4 Programvara

4

I det här kapitlet finns information om programvaran och dess funktioner.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

I det här kapitlet

Kapitel

4

Inledning ...............................................................................................................................59

Använda snabbtangenter...............................................................................................59

Huvudfönstret.......................................................................................................................61

Menyrad ..........................................................................................................................61

Statusrad ..........................................................................................................................62

Knappar för snabbåtkomst............................................................................................62

Kanalvisning ...................................................................................................................62

Menyalternativ ......................................................................................................................68

Menyn Multiplate...........................................................................................................68

Om .............................................................................................................................68

Lås/lås upp kanaler ..................................................................................................68

Starta elektronisk kvalitetskontroll ........................................................................68

Avsluta .......................................................................................................................68

Menyn Mätning..............................................................................................................69

Starta mätningar.......................................................................................................69

Stoppa mätningar.....................................................................................................69

Ta bort kanaler .........................................................................................................70

Ange test/id...............................................................................................................70

Autopipett .................................................................................................................71

Ändra kurva..............................................................................................................72

Menyn Verktyg ...............................................................................................................72

Starta timer, Stoppa timer.......................................................................................72

Skärmdump ..............................................................................................................73

Exportera mätningar ...............................................................................................74

Exportera bilder .......................................................................................................75

Liquidtrans................................................................................................................76

Visa analysinstrumentets status .............................................................................76

Visa analysinstrumentets temperatur....................................................................77

Skriv ut analysinstrumentets konfiguration.........................................................78

Spara analysinstrumentets konfiguration.............................................................78

57

4 Programvara

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Menyn Utskrift ...............................................................................................................78

Välj skrivare ..............................................................................................................78

Skriva ut ....................................................................................................................79

Skriv ut skärmdump ................................................................................................79

Skriv ut testsida ........................................................................................................79

Menyn Konfiguration ....................................................................................................80

Ändra analysinstrumentets konfiguration ...........................................................80

Välj språk...................................................................................................................81

Redigera tester ..........................................................................................................81

Menyn Service ................................................................................................................82

Ändra lösenord (nivå 1)..........................................................................................82

Konfigurera datalarm ..............................................................................................82

Roche Diagnostics

58

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 4 Programvara

Inledning

Inledning

Analysinstrumentet Multiplate är utformat för att garantera en ergonomisk, effektiv och säker hantering.

Använda snabbtangenter

Du kan ange information och utföra kommandon med hjälp av tangentbordet och musen. Kommandon kan även framkallas med hjälp av snabbtangenter.

Funktionstangenter

Använd funktionstangenterna vid följande huvuduppgifter:

Funktionstangent er

F1

F2

F3

F4

F6

F7

F8

Tabell 4-1

Kommando

Starta den elektroniska pipetten

Starta och stoppa timern

Starta mätningar

Ange test och patient-id

Skriva ut

Ta bort kanaler

Skapa en skärmdump

Funktionstangenter

Snabbtangenter

Använd följande snabbtangenter för menykommandon:

Meny

Multiplate

Mätningar

Verktyg

Skriva ut

Tabell 4-2

Genväg Kommando

F4

F1

Ctrl+K

F2

F8

Ctrl+M

Ctrl+N

Ctrl+L

Ctrl+?

Ctrl+V

Ctrl+E

Ctrl+Q

F3

Ctrl+S

F7

Om

Lås/lås upp kanaler

Starta elektronisk kvalitetskontroll

Avsluta

Starta mätningar

Stoppa mätningar

Ta bort kanaler

Ange test/id

Autopipett

Ändra kurva

Starta timer

eller

Stoppa timer

Skärmdump

Exportera mätningar

Exportera bilder

Liquidtrans

Ctrl+3

Ctrl+4

Ctrl+G

Ctrl+H

Visa analysinstrumentets status

Visa analysinstrumentets temperatur

Skriv ut analysinstrumentets konfiguration

Spara analysinstrumentets konfiguration

Ctrl+U

Välj skrivare

Snabbtangenter för menykommandon:

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

59

4 Programvara

Inledning

Analysinstrumentet Multiplate®

Meny

Konfiguration

Service

Tabell 4-2

Genväg Kommando

F6

Ctrl+O

Ctrl+W

Ctrl+1

Ctrl+5

Ctrl+2

Ctrl+6

Skriva ut

Skriv ut skärmdump

Skriv ut testsida

Ändra analysinstrumentets konfiguration

Välj språk

Redigera tester

Ändra lösenord (nivå 1)

Ctrl+0

Konfigurera datalarm

Snabbtangenter för menykommandon:

Navigera i fönster

För att navigera i ett fönster använder du följande tangenter:

Tangent Kommando

Tab

Shift+Tab

Uppåtgående och nedåtgående pil

Vänster- och högerpil

Mellanslagstangent

Return

Esc

Tabell 4-3

Flyttar fokus i fönstret till nästa funktion.

Flyttar fokus i fönstret till föregående funktion.

Ändrar det markerade värdet när du befinner dig i ett textfält.

Gör att du kan växla mellan flikar.

Aktiverar eller inaktiverar det markerade kommandot.

Väljer knappen

OK

för att spara ändringar och stänga fönstret.

Väljer knappen

Avbryt

för att stänga fönstret utan att spara ändringar.

Navigera i fönster

Roche Diagnostics

60

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Huvudfönstret

När analysinstrumentet startats visas huvudfönstret automatiskt.

4 Programvara

Huvudfönstret

A

B

C

D

A

Menyrad

B

Statusrad

Bild 4-1

Huvudfönstret

C

Knappar för snabbåtkomst med viktiga

Multiplate-funktioner

D

Kanalvisning för 5 kanaler

Menyrad

Innehåller kommandon och menyer.

Statusrad

Visar temperaturstatus för mätblocket, systemstatus och timernedräkning när en timer startades.

Knappar för snabbåtkomst

Innehåller de viktigaste kommandona vid användning av analysinstrumentet.

Kanalvisning

Kanalvisningen innehåller data, bilder, patient- och prov-id samt testidentifiering för varje kanal.

Menyrad

Menyrad innehåller menyerna

Multiplate

,

Mätningar

,

Verktyg

,

Skriva ut

,

Konfiguration

och

Service

.

U

Mer information finns i

Menyalternativ

(s. 68).

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

61

4 Programvara

Huvudfönstret

Statusrad

Analysinstrumentet Multiplate®

Knappar för snabbåtkomst

Genom att använda knapparna för snabbåtkomst blir huvudfunktionerna för analysinstrumentet Multiplate åtkomliga direkt i huvudfönstret. Samma funktioner kan även framkallas via funktionstangenterna (F1–F8).

Kanalvisning

Statusraden visar aktuell temperatur för mätblocken. Om temperaturen är utanför intervallet och en mätning startas, får användaren frågan om mätningen verkligen ska fortsätta, vilket Roche inte rekommenderar.

Dessutom får användaren information i statusraden om servicemeddelanden eller möjliga fel på analysinstrumentet.

Om timern startas visar statusraden dess nedräkning.

Varje kanal består av en informationspanel (A) och ett bildfönster (G).

Tre aggregationsparametervärden visas för att kvantifiera den uppmätta signalen: o

AUC: Area under kurva (area under the curve)

Q

AUC är den rekommenderade parametern för utvärdering och tolkning av mätningen.

AUC-resultatet är det aritmetiska medelvärdet av dubbla sensormätningar i en testcell.

o

Aggregation: Ökning av impedans under analys o

Hastighet: Max. lutning för aggregation

Roche Diagnostics

62

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

A

B

4 Programvara

Huvudfönstret

C

D

E

G

F

I

H

A

Kanalnummer

B

Informationspanel (datalarm, patient-id, testnamn samt start och körningstid)

C

AUC-parameter för mätningen

D

AUC-rad med referensintervall

E

AUC-rad med målintervall

Bild 4-2

Kanalvisning

F

Statusikon

G

Bildfönster

H

Skalningsknappar

I

interna kontroll-, aggregations- och hastighetsparametrar för mätningen

Informationspanel

Informationspanelen innehåller patient-id, testnamn, starttid och körtid för mätningen. Om ett datalarm utlöstes under mätningen, visas det även här.

AUC-parameter

För varje aktiv mätning visas det associerade referensintervallet inom parentes bredvid AUC-värdet (C), förutsatt att det aktiverades i menyn

Redigera tester

. Det visas också ovanför bildfönstret som ett grönt fält (B).

U

Se

AUC-fält

(s. 64).

Q o

Om referensvärden för AUC-parametern måste definieras för ett särskilt test kan detta göras genom att välja

Konfiguration

>

Redigera tester

. (Se

Ändra testparametrar

(s. 128))

o

AUC (Area Under the Curve) är den rekommenderade parametern för utvärdering och tolkning av mätningen. AUC-resultatet är det aritmetiska medelvärdet av dubbla sensormätningar i en testcell.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

63

4 Programvara

Huvudfönstret

Analysinstrumentet Multiplate®

A

B

C

Roche Diagnostics

64

Bild 4-3

AUC-parametervisning

När enheten för area under kurva, AUC-parametern, först beskrevs var den

[AU*min]. Det visade sig dock att den här enheten var bekymmersam och inte passade in med traditionella diagnostiska rapporteringskonventioner. Dessutom motsvarade inte den här konfigurationen den statistiska säkerheten för AUCparametern (CV vanligtvis mellan 6–10 %). Därför introducerades en ny rapporteringsenhet för AUC för att förenkla resultatrapporteringen. Den nya enheten är helt enkelt [U] eller Units (A).

1 U = 10 AU*min

Med den nya enheten [U] rapporteras resultatintervall oftast kring 100 U. Den gamla enheten AU*min är fortfarande tillgänglig. Du kan växla mellan enheterna genom att välja

Konfiguration

>

Redigera analysinstrumentets konfiguration

. (Se

Allmän konfiguration av analysinstrumentet

(s. 125)).

AUC-fält

Två fält visas ovanför bildfönstret för varje kanal. De ger en enkel visuell visning av

AUC-resultaten jämfört med det programmerade referens- och målintervallet. Fälten kan aktiveras för varje test i fönstret

Redigera flera tester

med hjälp av funktionerna

Visa referensintervall för AUC

och

Visa målintervall för AUC

.

Det programmerade referens- och målintervallet visas i grönt. Ett svart streck inuti fältet visar AUC-resultaten för den aktuella mätningen (B). I början av mätningen syns strecket till vänster i AUC-fältet och flyttas sedan åt höger under mätningen enligt aggregationssignalen.

Således gäller att om provet har normala AUC-resultat visas det svarta strecket inom referensintervallets gröna zon, vid hyperaggregerbara trombocyter visas det svarta strecket till höger om den gröna zonen, och vid hämmade trombocyter visas det svarta strecket till vänster (D).

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

A B C D

4 Programvara

Huvudfönstret

A

Nedre gränsen för referensintervall

B

Aktuellt AUC-mätresultat

C

Övre gränsen för referensintervall

D

Hämmade trombocyter visar det svarta strecket under den nedre gränsen för referensintervall

Bild 4-4

Referensintervall, aggregation under referensintervall

U

Mer information gällande AUC-fältet finns i

Allmän konfiguration av analysinstrumentet

(s. 125).

Bildfönster

Mätresultaten visas i bildfönstret. Antingen är det två överlappande kurvor som representerar dubbla sensormätningar (A) eller en fylld kurva som speglar medelvärdet av sensormätningarna (B). Vad som visas beror på inställningen.

A B

A

Överlappande kurva

Bild 4-5

B

Fylld kurva

Visningsformat för aggregationssignalen

Välj Ctrl+K på tangentbordet för att när som helst växla mellan visningsformat.

Välj

Konfiguration

>

Redigera analysinstrumentets konfiguration

och aktivera alternativet

Visa kurva som area

för att visa fyllda kurvor.

U

Se

Visa kurvor som area

(s. 123).

De dubbla sensormätningarnas statistik

avvikelse från medelvärde

och

korrelationskoefficient

beräknas internt av programmet (se

Datalarm

(s. 114)).

Statusikoner

I följande tabell finns alla statusikoner och en tillhörande förklaring.

Ingen ikon: kanalen är redo för en ny mätning.

Mätningen körs.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

65

4 Programvara

Huvudfönstret

Analysinstrumentet Multiplate®

Sparar mätdata.

Mätningen har slutförts utan datalarm.

Mätningen har slutförts med ett datalarm.

Mätningen har slutförts med ett datalarm. Datalarmet bekräftades av användaren.

Resultaten har skrivits ut.

Ett problem har uppstått vid utskriften.

Kanalen används. Vänta.

Kanalen är låst.

Kanalen är reserverad för mätning med den elektroniska pipetten.

Skalningsknappar

Y-axelns grafikskala är justerbar i 6 nivåer: 50, 75, 100, 200, 400 och 600 aggregationsenheter [AU].

Genom att välja skalningsknappar längst ner i grafiken, ändras skalan till nästa nivå.

Den här funktionen tillåter optimal visualisering av kurvor med låga aggregationssvar (nivå 50/75 AU) och en bättre visning av av höga aggregationskurvor.

Bild 4-6

Roche Diagnostics

66

Olika skalningsnivåer

För att förbättra bedömningen av kurvor med högre aggregationssignaler är skalningsknappen förinställd på 200 AU.

Det går att ändra skalan för varje enskild kanal eller för alla kanaler samtidigt genom att aktivera alternativet

Synkroniserad skalning

i analysinstrumentets konfiguration.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 4 Programvara

Huvudfönstret

Kvalitetskontrollparametrar

Den här linjen visar parametrarna för aggregationskurvan QC (intern kontroll); korrelationskoefficienten (

CC

) och avvikelsen från medelvärdet (

DIF

). Detta representerar korrelationen av de två mätningarna som utförts i varje testcell.

U

Se

Datalarm

(s. 114).

Bild 4-7

Parametervisning

CC beräknas med Pearson-algoritmen med data som registreras under mätning av varje enskild sensor i varje testcell. Avvikelsen från medelvärdet hos de två enskilda mätningarna visas i procent.

Aggregation och hastighet

Aggregationen (Agg) är impedansökningen under pågående analys. Hastighet är aggregationens maximala lutning. AUC är den rekommenderade parametern för resultatrapportering.

Visning av aggregation och hastighet kan aktiveras för varje test i fönstret

Redigera flera tester

med hjälp av funktionerna

Visa referensintervall för Ag

och

Visa referensintervall för Vel

.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 4-8

Parametervisning

67

4 Programvara

Menyalternativ

Menyalternativ

Analysinstrumentet Multiplate®

I följande avsnitt finns information om de olika alternativ som finns tillgängliga från menyerna i menyraden.

Menyn Multiplate

Bild 4-9

Kommandon i menyn

Multiplate

Om

f

Multiplate > Om

Visar copyright-, licens- och varumärkesinformation.

Lås/lås upp kanaler

Starta elektronisk kvalitetskontroll

f

Multiplate > Starta elektronisk kvalitetskontroll

Den elektroniska kontrollmätningen utförs för att garantera validiteten hos de elektroniska delarna i mätsystemet. Den elektroniska kontrollen mäter ett fast motstånd som är internt anslutet till parkeringspositionerna för de 5 sensorkablarna.

Faktiska värden från båda sensorerna i var och en av de fem kanalerna valideras genom jämförelse med ett referensintervall som definierats av Roche.

För att säkerställa kvaliteten i mätsystemet rekommenderar Roche att en elektronisk kontrollmätning utförs innan den första mätningen på ett arbetspass eller i enlighet med lokala standarder.

Avsluta

f

Multiplate > Lås/lås upp kanaler

Använd detta alternativ till att låsa eller låsa upp enskilda kanaler ifall de inte ska användas för mätning. Låsta kanaler identifieras med en ikon och ett rött kryss i bildfönstret. En låst kanal exkluderas automatiskt om tester utförs.

f

Multiplate > Avsluta

Använd den här funktionen till att stänga programmet.

Roche Diagnostics

68

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Menyn Mätning

4 Programvara

Menyalternativ

Starta mätningar

Bild 4-10

Kommandon i menyn

Mätning

f

Measurements > Starta mätningar

Använd

Starta mätningar

till att starta bearbetningen när du arbetar med manuell pipettering.

Välj enskilda kanaler eller använd

Alla lediga kanaler

till att välja alla kanaler som inte innehåller en mätning (borttagna kanaler).

Stoppa mätningar

Bild 4-11

Fönstret

Starta mätningar

f

Mätningar > Stoppa mätningar

Använd

Stoppa mätningar

till att stoppa bearbetningen innan testet är slutfört.

Välj enskilda kanaler eller använd

Köra kanaler

till att stoppa bearbetningen för alla kanaler som för närvarande används.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 4-12

Fönstret

Stoppa mätningar

69

4 Programvara

Menyalternativ

Ta bort kanaler

Analysinstrumentet Multiplate®

f

Mätningar > Ta bort kanaler

Använd

Ta bort kanaler

till att ta bort all information som är associerad med en kanal. Du måste ta bort kanaler som innehåller stoppade mätningar innan du kan starta en ny mätning.

Välj enskilda stoppade kanaler eller använd

Stoppade kanaler

till att ta bort alla stoppade kanaler.

Ange test/id

Bild 4-13

Fönstret

Ta bort kanaler

f

Mätningar > Ange test/id

Använd denna funktion till att ange patient-id och tilldela ett test när du arbetar med manuell pipettering. Gör detta efter att du har startat mätningen.

Den här funktionen kan även användas till att ändra patient-id under eller efter mätning. Uppgifter kan ändras för varje kanal separat.

Roche Diagnostics

70

Bild 4-14

Fönstret

Ange test/id

Gör något av följande för att ange patient-id: o

Ange patient-id individuellt för varje kanal.

o

Om du vill återanvända senast använda id ska du välja knappen

Senaste patientid

.

o

För att använda angivet patient-id för alla lediga kanaler ska du välja knappen

Använd id för alla mätningar

.

Välj knappen

Använd för alla kanaler

för att bekräfta åtgärden. De här uppgifterna läggs till i kanalinformationspanelen för varje kanal som har ändrats.

Q

Varje mätning sparas som en fil (se

Datamapp

(s. 106)) och patient-id läggs till i filnamnet

för mätningen. Windows stöder inte alla tecken i filnamn, och därför ska inte följande tecken användas i patient-id: /, \, ?, ", ', |, :, *, <, >, Enter och Tab.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Autopipett

4 Programvara

Menyalternativ

f

Mätningar > Autopipett

Den elektroniska pipetteringsfunktionen förenklar och standardiserar mätprocessen, framför allt vad gäller provhantering, provtilldelning och pipettering. Användaren leds igenom proceduren med flera instruktioner av typen ”nästa pipetteringssteg”.

Bild 4-15

Fönstret

Definiera mätserier

Klicka i fältet

Patient-id

och skriv in patient-id. Använd

Senaste patient-id

till att ange det patient-id som du använde senast. För att använda angivet patient-id för alla lediga kanaler ska du välja knappen

Använd id för alla mätningar

. Välj sedan ett test för varje kanal och starta mätningen.

Q

Patient-id kan innehålla upp till 135 tecken.

Du kan lägga till fler kanaler när pipetteringsprogrammet har stängts och bearbetningen pågår.

Bearbeta mätserier

Det här fönstret ger en översikt över den aktuella bearbetningen och ger också instruktioner om hur du går till väga (A).

A

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

B

Bild 4-16

Fönstret

Bearbeta mätserier

71

4 Programvara

Menyalternativ

Ändra kurva

Analysinstrumentet Multiplate®

I den högra delen av fönstret ges grundläggande anvisningar för pipetthantering. I panelen

Pipetteringsinstruktion

(A) finns anvisningar om hur du ska fortsätta. I den nedre delen visas de enskilda pipetteringsstegen för varje kanal. Det aktuella pipettsteget indikeras med en pil (B). Kommande steg markeras med en punkt, slutförda steg med en bock.

För att utföra det aktuella pipettkommandot trycker du på den blå Start-knappen på den elektroniska pipetten, så visas nästa steg (A, B).

f

Mätningar > Ändra kurva

Använd denna funktion till att ändra kurvan från

överlappande

till

fylld

och tvärtom.

A B

A

Överlappande kurva

Bild 4-17

B

Fylld kurva

Visningsformat för aggregationssignalen

Menyn Verktyg

Bild 4-18

Kommandon i menyn

Verktyg

Starta timer, Stoppa timer

f

Verktyg > Starta timer

,

Verktyg > Stoppa timer

Använd den här funktionen till att starta den standardtid på 3 minuter för inkubation som krävs innan du kan lägga till reagens till provet. Funktionen används med manuell pipettering. När tidsperioden är slut hörs en ljudsignal. Nedräkningen visas på statusraden i huvudfönstret. När timern startats ändras funktionen till

Stoppa timer

.

Roche Diagnostics

72

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

A

4 Programvara

Menyalternativ

Skärmdump

A

Timernedräkning

Bild 4-19

Timervisning i huvudfönstret f

Verktyg > Skärmdump

Använd den här funktionen om du vill spara en bild av den aktuella skärmvyn. Det kan till exempel vara lämpligt när mätningarna är slutförda, eller om du vill ta en skärmdump av statusen för enheten i händelse av att det är något fel på en mätning.

Du kan då skicka in bilden till din servicerepresentant på Roche för analys. Bildfilen sparas i mappen

C:\Multiplate\Data\Screenshots

.

När alternativet

Ändra skärmdumpens namn

är aktiverat i fönstret

Konfigurera enhet

kan du ange ett namn för bilden innan den sparas. Det angivna namnet läggs till standardnamnet för bilden (datum och tid för skärmdumpen).

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

73

4 Programvara

Menyalternativ

Exportera mätningar

Analysinstrumentet Multiplate®

f

Verktyg > Exportera mätningar

Använd den här funktionen till att samla flera resultat i en tabell. Mätdata kan exporteras som xml-filer (Extensible Markup Language). Dessa data kan sedan redigeras med till exempel Microsoft Excel eller OpenOffice Calc.

Bild 4-20

Fönstret

Exportera mätningar

Exportmapp

Exportmappen är:

C:\Multiplate\Data

\

Export

.

Antal kolumner per arbetsblad

Ange det maximala antalet kolumner per arbetsblad. Om ett arbetsblad har fler än

250 kolumner måste du ha Microsoft Office 2007/Open Office v3 eller högre för att kunna öppna arbetsbladet.

Exportera alla mätningar

Alla mätningar som sparas i analysinstrumentet Multiplate sparas i exportmappen.

Q

Du bör inte exportera alla mätningar på en gång. Välj ett start- och ett slutdatum i kalendern och exportera endast den valda tidsperioden. Att exportera alla mätningar på en gång kan ta väldigt lång tid!

Exportera vald tidsperiod

Initierar exportprocessen för mätningarna inom den valda tidsperioden.

Q

Kalendern visas på det språk som är valt i de nationella inställningarna i Windows.

Stäng

Används till att stänga fönstret.

Roche Diagnostics

74

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Exportera bilder

4 Programvara

Menyalternativ

f

Verktyg > Exportera bilder

Du kan exportera bilder med hjälp av funktionen

Exportera bilder

. Om det behövs kan de mätningar som sparats tidigare bearbetas igen för att visa alternativa zoomningsfaktorer för aggregationsenheter.

Bild 4-21

Fönstret

Exportera bilder

Exportmapp

Exportmappen är:

C:\Multiplate\Data

\

Export Graphics

.

Visa kurva som area

Aktivera detta alternativ för att visa mätningarna som fyllda kurvor.

Zoomningsfaktor

Använd zoomningsfaktorn till att optimera visualisering av kurvor med låga aggregationssvar (nivå 50/75 AU) och en bättre visning av av höga aggregationskurvor.

Exportera alla mätningar

Alla bilder som sparas i analysinstrumentet Multiplate sparas i exportmappen.

Q

Du bör inte exportera alla bilder på en gång. Välj ett start- och ett slutdatum i kalendern och exportera endast den valda tidsperioden. Att exportera alla bilder på en gång kan ta väldigt lång tid!

Exportera vald tidsperiod

Initierar exportprocessen för bilderna inom den valda tidsperioden.

Stäng

Används till att stänga fönstret.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

75

4 Programvara

Menyalternativ

Liquidtrans

Analysinstrumentet Multiplate®

f

Verktyg > Liquidtrans

Med funktionen Liquidtrans kan du rekonstituera reagens och bereda portioner med den elektroniska pipetten.

Bild 4-22

Fönstret

Liquidtrans

Du kan pipettera mellan 10 μ l och 300 μ l. Om volymen som krävs är större än 300 μ l måste pipetteringen ske stegvis, t.ex. skulle 1 000 μ l innebära fyra steg:

300+300+300+100 μ l.

Visa analysinstrumentets status

f

Verktyg > Visa analysinstrumentets status

Impedansrådata för alla kanaler visas för felsökning.

Roche Diagnostics

76

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 4 Programvara

Menyalternativ

Bild 4-23

Fönstret

Visa analysinstrumentets status

U

Se

Visa detaljerade mätdata

(s. 107).

Visa analysinstrumentets temperatur

f

Verktyg > Visa analysinstrumentets temperatur

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 4-24

Fönstret

Analysinstrumentets interna temperatur

U

Se

Kontrollera temperaturen

(s. 142).

77

4 Programvara

Menyalternativ

Analysinstrumentet Multiplate®

Skriv ut analysinstrumentets konfiguration

f

Verktyg > Skriv ut analysinstrumentets konfiguration

Använd den här funktionen till att skriva ut aktuell analysinstrumentkonfiguration.

Spara analysinstrumentets konfiguration

f

Verktyg > Spara analysinstrumentets konfiguration

Använd den här funktionen till att spara aktuell analysinstrumentkonfiguration till en textfil.

Exportmappen är:

C:\Multiplate\Config\History

Menyn Utskrift

Välj skrivare

Bild 4-25

Menyn

Utskrift

f

Skriv ut > Välj skrivare

Använd den här funktionen till att välja skrivare. Den allmänna Windowsdialogrutan

Skriv ut

visas.

Välj skrivare och knappen

Skriv ut

för att skriva ut mätningen på den valda skrivaren.

Roche Diagnostics

78

Bild 4-26

Dialogrutan

Skriv ut

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Skriva ut

4 Programvara

Menyalternativ

f

Skriva ut > Skriv ut

Använd den här funktionen till att skriva ut aktuella resultat för de valda kanalerna.

Skriv ut skärmdump

f

Skriva ut > Skriv ut skärmdump

Använd den här funktionen till att skriva ut en kopia av det fönster som visas för tillfället. Utskriftsresultatet blir horisontellt, reducerat till 90 % och centrerat.

Skriv ut testsida

Bild 4-27

Fönstret

Skriva ut mätningar

Markera de kanaler vars resultat du vill skriva ut och välj sedan

Skriv ut

.

f

Skriva ut > Skriv ut testsida

Roche rekommenderar att du regelbundet kontrollerar skrivarfunktionen och utskriftskvaliteten genom att skriva ut en testsida.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

79

4 Programvara

Menyalternativ

Menyn Konfiguration

Analysinstrumentet Multiplate®

Bild 4-28

Menyn

Konfiguration

Q

För att komma åt konfigurationsfunktionen måste lösenord för nivå 1 anges.

Funktionen

Elektronisk kvalitetskontroll

är endast tillgänglig med lösenord för nivå 2.

Därför beskrivs den inte i den här handboken.

U

Mer information om Multiplate-lösenord finns i

Lösenord för programmet Multiplate

(s. 119)

Bild 4-29

Fönstret

Ange lösenord

Ändra analysinstrumentets konfiguration

f

Konfiguration > Ändra analysinstrumentets konfiguration

Roche Diagnostics

80

Bild 4-30

Fönstret

Enhetens konfiguration

U

Se

Konfigurera analysinstrumentet

(s. 122).

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Välj språk

f

Konfiguration > Välj språk

Programmet Multiplate finns tillgängligt på 10 olika språk.

4 Programvara

Menyalternativ

Redigera tester

Bild 4-31

Fönstret

Välj språk

U

Se

Ändra språk

(s. 127).

f

Konfiguration > Redigera tester

Använd den här funktionen till att aktivera testerna för ditt Multiplateanalysinstrument, till att anpassa inställningarna samt skapa nya användardefinierade tester.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 4-32

Fönstret

Redigera flera tester

U

Se

Ändra testparametrar

(s. 128).

81

4 Programvara

Menyalternativ

Menyn Service

Analysinstrumentet Multiplate®

För att komma åt servicefunktionen måste lösenord för nivå 1 eller nivå 2 anges. De flesta servicefunktioner är endast åtkomliga för servicerepresentanter från Roche med hjälp av lösenord för nivå 2.

I det här avsnittet beskrivs endast funktioner som är åtkomliga med lösenord för nivå 1.

Bild 4-33

Fönstret

Ange lösenord

Ändra lösenord (nivå 1)

f

Service > Ändra lösenord (nivå 1)

Roche rekommenderar att lösenordet för nivå 1 inte ändras.

Konfigurera datalarm

f

Service > Konfigurera datalarm

Funktionen är utformad för att kunna konfigurera datalarmsparametrarna.

Q

Eftersom datalarmsparametrarna påverkar kvalitetskontrollen rekommenderar Roche att ingen av dem ändras.

Precisionen och korrelationen för dubbla sensormätningar övervakas elektroniskt.

Datalarmsfunktionen övervakar korrelationskoefficienten för de två enskilda sensormätningarna (CC) och avvikelsen från medelvärdet (DIF).

Ett lägsta tröskelvärde på 30 AU är inställt för datalarmen från dubbla sensormätningar. Mätningsresultat under tröskelvärdet kontrolleras inte automatiskt. Det här tröskelvärdet kan justeras manuellt. Referensvärdena ställs in som standard till 0,98 för CC och 20 % maximal avvikelse från medelvärdet (DIF). De här värdena kan också justeras individuellt.

Bild 4-34

Fönstret

Datalarm

Roche Diagnostics

82

Användarhandbok · Version 2.0

Drift

5 Drift .................................................................................................................................................. 85

6 Konfiguration ................................................................................................................................. 117

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Drift

5 Drift

5

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

I det här kapitlet finns anvisningar om hur du utför de arbetsuppgifter som analysinstrumentet är avsett för.

I det här kapitlet

Kapitel

5

Säkerhet .................................................................................................................................87

Starta analysinstrumentet....................................................................................................88

Utföra en mätning ................................................................................................................89

Utföra mätningar med den elektroniska pipetten......................................................89

Utföra mätningar med manuell pipettering ...............................................................93

Stoppa en mätning .........................................................................................................95

Skriva ut resultat.............................................................................................................96

Spara en skärmdump .................................................................................................. 101

Ta bort kanaler............................................................................................................. 102

Exportera resultat........................................................................................................ 103

Exportera bilder .......................................................................................................... 104

Hantering av resultat......................................................................................................... 106

Datamapp ..................................................................................................................... 106

Visa detaljerade mätdata ............................................................................................ 107

Rekonstituering av reagens och beredning av portioner ............................................. 109

Multiplate systemkontroll ................................................................................................ 111

Elektroniska kontrollmätningar ................................................................................ 111

Datalarm....................................................................................................................... 114

Hantering av misslyckade interna kontrollmätningar ..................................... 114

Datalarm Nedåtgående kurva ............................................................................. 115

Stänga av analysinstrumentet .......................................................................................... 116

Så här tar du analysinstrumentet ur drift................................................................. 116

85

5 Drift

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

86

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Säkerhet

VAR FÖRSIKTIG

VAR FÖRSIKTIG

5 Drift

Säkerhet

Läs noggrant informationen i kapitlet Säkerhet

U

Se s. 11ff.

Följande säkerhetsmeddelanden är särskilt viktiga:

Varningsmeddelanden o

Infektion från prover och liknande material

(s. 16)

o

Infektion genom avfallslösning

(s. 17)

o

Kontamination från vätskor och fast avfall

(s. 17)

Försiktighetsmeddelanden o

Hudinflammation eller skada orsakad av reagens och andra arbetslösningar

(s. 18)

Anmärkningar o

Felfunktion på grund av spilld vätska

(s. 19)

Personskada och driftstörningar på grund av felaktig användning

Hantering av analysinstrumentets delar av obehörig personal kan leda till personskada och driftstörningar. Det kan även upphäva garantin.

r

Öppna eller modifiera inte analysinstrumentet, såvida du inte uttryckligen ombeds av

Roche att göra det.

Felaktiga resultat på grund av användargenererade driftfel

Hanteringsfel av program och analysinstrument kan leda till felaktiga resultat. När du utför mätningar ska du fästa särskild uppmärksamhet på följande: r

Pipettera rätt patientprover och reagens i testcellerna så undviks felaktiga resultat.

Dubbelkolla det patient-id som visas på skärmen mot etiketten på provröret så att du

är säker på att rätt prov analyseras. Reagensen är färgkodade. När du arbetar med den elektroniska pipetten visas reagensfärgen på skärmen.

r

När du utför manuella mätningar ska du se till att pipettera rätt volym och vätska.

r

Byt ut pipettspetsen efter varje pipettering så undviker du carry-over.

r

Anslut sensorkablarna ordentligt till rätt testceller.

r

Beakta inkubationstiden vid pipettering exakt, så undviker du för tidiga och för sena pipetteringar.

r

Använd inte utgångna testceller eller reagens. Utgångna testceller kan ha oxiderade sensorer, vilket kan leda till felaktiga resultat.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

87

5 Drift

Starta analysinstrumentet

Starta analysinstrumentet

Analysinstrumentet Multiplate®

P

Så här startar du analysinstrumentet

1

Tryck på den blå strömbrytaren på den högra sidan av analysinstrumentet.

Roche Diagnostics

88

Q

Bild 5-1

Strömbrytare på analysinstrumentet

2

Logga in med användarnamnet ”multiplate” och lösenordet ”multiplate”.

Vi rekommenderar att lösenordet inte ändras.

Programmet startar automatiskt.

Datacontainern konsekvenskontrolleras (söks igenom för att upptäcka eventuella maskinvarufel) när programmet initieras. Mätblocket börjar värmas upp under konsekvenskontrollen. En kontroll utförs om analysinstrumentet kalibreras.

När analysinstrumentet har uppnått sin drifttemperatur (visas i statusraden) är det klart att börja användas.

S

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Utföra en mätning

Utföra en mätning

För att säkerställa kvaliteten i mätsystemet rekommenderar Roche att en elektronisk kvalitetskontrollmätning utförs innan den första mätningen på ett arbetspass eller i enlighet med lokala standarder.

U

Mer information hittar du här

Elektroniska kontrollmätningar

(s. 111).

Om analysinstrumentet inte redan är igång ska du slå på analysinstrumentet och vänta tills systemet har uppnått rätt temperatur (visas i statusraden).

U

Mer information hittar du här

Starta analysinstrumentet

(s. 88).

Preanalytisk provhantering

Låt provet stå i minst 30 minuter efter uppsamlandet när helblodsprover analyseras.

Om helblodsprover analyseras för tidigt kan ett lågt återfinnanderesultat uppträda.

Se till att snurra röret med helblod försiktigt innan du pipetterar provet, på så sätt undviker du att blodceller fastnar i röret.

Utföra mätningar med den elektroniska pipetten

Den elektroniska pipetten förenklar och standardiserar mätprocessen, framför allt vad gäller provhantering, provtilldelning och pipettering. Användaren leds igenom proceduren med flera instruktioner av typen ”nästa pipetteringssteg”.

Q o

Den elektroniska pipetten kan när som helst avbrytas genom att klicka på i övre högra hörnet av fönstret

Bearbeta mätserier

. Om du avbryter går alla pipetteringar och använda testceller förlorade. Om mätning inte har påbörjats tas även all inmatad data bort ifall du avbryter den elektroniska pipetten.

o

Roche rekommenderar att du använder den elektroniska pipetten. Använd endast manuell pipettering om du har problem med den elektroniska pipetten.

Preanalytisk provhantering

Låt provet stå i minst 30 minuter efter uppsamlandet när helblodsprover analyseras.

Om helblodsprover analyseras för tidigt kan ett lågt återfinnanderesultat uppträda.

Se till att snurra röret med helblod försiktigt innan du pipetterar provet, på så sätt undviker du att blodceller fastnar i röret.

P

Så här utför du mätningar med den elektroniska pipetten

1

Välj knappen

Autopipett

i huvudfönstret.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 5-2

Definiera mätserier

89

5 Drift

Utföra en mätning

Analysinstrumentet Multiplate®

Q

2

Gör något av följande för att ange patient-id: o

Ange patient-id individuellt för varje kanal.

o

Om du vill återanvända senast använda id ska du välja knappen

Senaste patient-id

.

o

För att använda angivet patient-id för alla lediga kanaler ska du välja knappen

Använd id för alla mätningar

.

o

Varje mätning sparas som en fil (se

Datamapp

(s. 106)) och patient-id läggs till i

filnamnet för mätningen. Windows stöder inte alla tecken i filnamn, och därför ska inte följande tecken användas i patient-id: /, \, ?, ", ', |, :, *, <, >, Enter och Tab.

o

Patient-id kan innehålla upp till 135 tecken.

3

För varje kanal ska du välja ett test i rullgardinslistan.

4

Välj knappen

Kontrollera och påbörja mätserier

för att använda patient-id:n och tester för kanalerna.

Ett informationsfönster visas. Kanalerna som kräver testceller listas i fönstret.

Bild 5-3

Fönstret

Kontrollera och påbörja mätserier

window

5

Placera testcellerna i mätpositionerna.

Roche Diagnostics

90

Bild 5-4

Utplacering av testceller

Kontrollera att den magnetiska omröraren är i testcellen och roterar. Om den magnetiska omröraren inte roterar låser du den berörda kanalen och kontaktar din servicerepresentant på Roche.

U

Se

Lås/lås upp kanaler

(s. 68).

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

6

Anslut sensorkablarna till testcellerna.

5 Drift

Utföra en mätning

Bild 5-5

Ansluta testceller o

Tryck på den bakre delen av pluggen för att lossa den och dra ut sensorkabeln från parkeringspositionen.

o

Tryck sedan försiktigt ned den i hålet på testcellen. Pluggen ska snäppa fast ordentligt i testcellen.

7

Välj knappen

Start pipetting program

.

Endast de kanaler till vilka ett patient-id och ett test är tilldelade startas.

Fönstret

Bearbeta mätserier

visas.

A

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

B

Bild 5-6

Fönstret Bearbeta mätserier

I den högra delen av fönstret ges grundläggande anvisningar för pipetthantering. I den nedre delen visas pipetteringsstegen för varje kanal. Det aktuella pipettsteget indikeras med en pil (B). Kommande steg markeras med en punkt, slutförda steg med en bock.

I panelen

Pipetteringsinstruktion

(A) finns anvisningar om hur du ska fortsätta.

8

Tryck på blå startknappen på den elektroniska pipetten.

I fönstret

Bearbeta mätserier

visas nästa steg.

91

5 Drift

Utföra en mätning

Analysinstrumentet Multiplate®

9

Följ anvisningarna noggrant i fönstret

Bearbeta mätserier

.

VAR FÖRSIKTIG

Bild 5-7

Anvisningar i fönstret

Bearbeta mätserier

Dispenseringsfel på grund av felaktig användning

Om du trycker på någon av tangenterna på den elektroniska pipetten när pipetten initieras kan dispenseringsfel uppstå, vilket sedan orsakar felaktiga resultat.

r

Tryck inte på någon av knapparna på pipetten under initieringen.

När spädningslösningen och blodprovet har pipetterats i testcellerna startar inkubationstiden på 3 minuter automatiskt. (Timern startar individuellt för varje kanal.) I ett nedräkningsfönster visas den tid som behövs för att värma upp proverna. En ljudsignal hörs i slutet av varje inkubationsperiod och du tillfrågas om du vill tillsätta det aktuella reagenset i testcellerna. Mätningen startar automatiskt när det sista pipetteringssteget är slutfört.

Felmeddelanden visas i ett separat fönster, och om ett steg inte är möjligt att utföra, till exempel på grund av att inkubationstiden eller mätningen redan har påbörjats, hörs dessutom en ljudsignal. När pipetteringen är slutförd för alla kanaler som har använts stängs fönstret

Bearbeta mätserier

automatiskt och huvudfönstret visas.

Roche Diagnostics

92

Bild 5-8

Felmeddelande

Q

Du kan ändra de användardefinierade testerna och definiera nya genom att välja

Konfiguration

>

Redigera tester

.

10

Vänta tills mätningarna är slutförda och sparade. Statusikonerna nedanför bildfönstren ändras och körtiden stoppas och visar 6'00''.

11

Skriv ut resultatet.

12

Avmarkera kanalerna som innehåller mätningar.

13

Koppla bort sensorkablarna från testcellerna.

14

Ta bort testcellerna och kassera dem i enlighet med lokala regler.

S

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Utföra en mätning

Utföra mätningar med manuell pipettering

Utför följande procedurer i den ordning de beskrivs.

Q

Roche rekommenderar att du använder den elektroniska pipetten. Använd endast manuell pipettering om du har problem med den elektroniska pipetten.

P

Utföra manuella mätningar

1

Placera testcellerna i mätpositionerna.

Bild 5-9

Utplacering av testceller

Kontrollera att den magnetiska omröraren är i testcellen och roterar. Om den magnetiska omröraren inte roterar låser du den berörda kanalen och kontaktar din servicerepresentant på Roche.

U

Se

Lås/lås upp kanaler

(s. 68).

2

Anslut sensorkablarna till testcellerna.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 5-10

Ansluta testceller o

Tryck på den bakre delen av pluggen för att lossa den och dra ut sensorkabeln från parkeringspositionen.

o

Tryck sedan försiktigt ned den i hålet på testcellen. Pluggen ska snäppa fast ordentligt i testcellen.

3

Pipettera spädningslösningen (NaCl; NaCl/CaCl

2 alla testcellerna.

om du använder citrerat blod) i

93

5 Drift

Utföra en mätning

Analysinstrumentet Multiplate®

Q

4

Pipettera blodprovet (hirudinbehandlat, hepariniserat eller citrerat blod).

Exakta volymer anges på den motsvarande reagensbipacksedeln.

5

Välj knappen

Starta timer

i huvudfönstret.

Nedräkningen visas på statusraden. Standardtiden för inkubation är 3 minuter, och när den har gått hörs en ljudsignal.

6

När standardtiden 3 minuter för inkubation har gått pipetterar du den aktuella volymen reagens i testcellerna enligt beskrivningen i respektive bipacksedel.

7

Starta varje individuell mätning omedelbart efter att du har tillsatt aktivatorn genom att välja knappen

Starta mätning

.

Fönstret

Starta mätningar

visas.

Bild 5-11

Starta mätningar

8

Gör något av följande: o

Välj

Alla lediga kanaler

för att starta mätningen på alla kanaler som är lediga eller o

Välj en eller flera kanaler för att starta enskilda kanaler.

9

Välj knappen

Start

.

Mätningen startas nu. Starttiden visas i kanalfönstret.

10

Välj

Mätningar

>

Ange test/id

för att ange ett patient-id och tilldela ett test till de startade mätningarna.

Roche Diagnostics

94

Bild 5-12

Ange patient-id och tilldela ett test till mätningarna

11

Gör något av följande för att ange patient-id: o

Ange patient-id individuellt för varje kanal.

o

Om du vill återanvända senast använda id ska du välja knappen

Senaste patient-id

.

o

För att använda angivet patient-id för alla lediga kanaler ska du välja knappen

Använd id för alla mätningar

.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Utföra en mätning

Q o

Varje mätning sparas som en fil (se

Datamapp

(s. 106)) och patient-id läggs till i

filnamnet för mätningen. Windows stöder inte alla tecken i filnamn, och därför ska inte följande tecken användas i patient-id: /, \, ?, ", ', |, :, *, <, >, Enter och Tab.

o

Patient-id kan innehålla upp till 135 tecken.

12

För alla kanaler som körs ska du välja ett test i rullgardinslistan för att tilldela ett test till mätningen.

13

Välj knappen

Använd för alla kanaler

för att använda patient-id:n och tester för kanalerna.

14

Vänta tills mätningarna är slutförda och sparade. Statusikonerna nedanför bildfönstren ändras och körtiden stoppas och visar 6'00''.

15

Skriv ut resultatet.

16

Avmarkera kanalerna som innehåller mätningar.

17

Koppla bort sensorkablarna från testcellerna.

18

Ta bort testcellerna och kassera dem i enlighet med lokala regler.

S

Stoppa en mätning

Tester stoppas automatiskt efter 6 minuter och testdata sparas, både när tester utförs manuellt och med hjälp av den elektroniska pipetten.

P

Så här stoppar du en mätning manuellt

1

Välj

Mätningar

>

Stoppa mätningar

.

Fönstret

Stoppa mätningar

visas.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 5-13

Stoppa mätningar

2

Markera den kanal eller de kanaler som du vill stoppa mätprocessen för. Välj

Pågående kanaler

om du vill markera alla kanaler som mätningar utförs på.

3

Välj knappen

Stopp

.

Mätprocessen stoppas och mätningarna sparas.

Du kan skriva ut de ofullständiga resultaten, och för att kunna utföra nya tester på

de berörda kanalerna måste du frigöra dem från urvalet (se

Så här tar du bort kanaler

(s. 102)).

S

95

5 Drift

Utföra en mätning

Skriva ut resultat

Analysinstrumentet Multiplate®

Du kan skriva ut resultat direkt från analysinstrumentets programvara så länge kanalerna inte har tagits bort från urvalet, eller så kan du använda programmet

IrfanView för att skapa specialanpassade utskrifter av alla resultat som har genererats av analysinstrumentet.

P

Så här skriver du ut resultat med analysinstrumentets programvara

1

Välj knappen

Skriv ut

i huvudfönstret.

Fönstret

Skriv ut mätningar

visas.

Roche Diagnostics

96

Bild 5-14

Markera kanaler för utskrift

2

Välj de kanaler vars resultat du vill skriva ut eller välj

Alla kanaler

eller

Alla slutförda kanaler

, och välj därefter knappen

Skriv ut

.

Skrivaren börjar skriva ut mätningarna i tur och ordning och en skärmdump

(PNG-fil) sparas automatiskt i

C:\Multiplate\Data\Screenshots

.

U

S även

Skärmdumpar

(s. 107).

A

Bild 5-15

Utskriven mätning

Axeln i bildfönstret i utskriften (A) visar skalan motsvarande zoomningsfaktorn i slutet av mätningen.

U

Mer information om utskriftsalternativ finns i

Alternativ för visning och utskrift

(s. 123).

S

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Utföra en mätning

P

Så här skapar du utskrifter med IrfanView

1

Klicka på IrfanView-ikonen på skrivbordet i Windows för att starta programmet

IrfanView.

Fönstret

IrfanView

visas.

Bild 5-16

Filalternativ i programmet IrfanView

2

Välj

Arkiv

>

Miniatyrer

.

Fönstret

IrfanView-miniatyrer

visas.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 5-17

Vyn Miniatyrer i programmet IrfanView

Resultaten sparas i

C:\Multiplate\Data\Graphics

.

Data sorteras i kronologisk ordning.

3

Välj upp till 5 mätningar.

4

Högerklicka på ditt val och välj

Skapa kontaktkarta av valda filer…

Fönstret

Skapa kontaktkarta

visas.

97

5 Drift

Utföra en mätning

5

Ange värdena enligt bilden nedan.

Analysinstrumentet Multiplate®

Bild 5-18

Skapa en kontaktkarta

Välj de mått som passar ditt utskriftspapper.

Om det behövs kan du ange ditt laboratorie-id i fältet

Fotnot

.

Roche Diagnostics

98

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

6

Klicka på

Skapa

.

Kontaktkartan skapas.

5 Drift

Utföra en mätning

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 5-19

Kontaktkarta

99

5 Drift

Utföra en mätning

Analysinstrumentet Multiplate®

7

Välj Ctrl+P eller

Arkiv

>

Skriv ut

för att skriva ut.

Fönstret

Förhandsgranska

visas.

Bild 5-20

Förhandsgranskning i programmet IrfanView

8

I panelen

Utskriftsstorlek

väljer du

Bästa sidanpassning

.

9

Välj knappen

Skriv ut

för att bekräfta.

10

Stäng alla öppna fönster när utskriften är klar.

De nya inställningarna behålls.

S

Roche Diagnostics

100

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Utföra en mätning

Spara en skärmdump

Använd den här funktionen om du vill spara en bild av den aktuella skärmvyn. Det kan till exempel vara lämpligt när mätningarna är slutförda, eller om du vill ta en skärmdump av statusen för enheten i händelse av att det är något fel på en mätning.

Du kan då skicka in bilden till din servicerepresentant på Roche för analys.

Q o

Använd inte borttagningsfunktionen innan du sparar skärmdumpen eftersom du då får en skärmdump utan resultat.

o

Varje gång resultat skrivs ut sparas en skärmdump.

o

För att ange ett filnamn för skärmdumpen använder du funktionen

Ändra skärmdumpens namn

i

Konfiguration

>

Ändra analysinstrumentets konfiguration

.

P

Så här sparar du en skärmdump

1

Välj knappen

Skärmdump

i huvudfönstret.

Ett fönster där du kan ange ett filnamn visas.

Bild 5-21

2

Ange filnamnet.

Definiera filnamn på en skärmdump

Det angivna namnet läggs till standardnamnet för bilden (datum och tid för skärmdumpen).

3

Välj knappen

Acceptera

för att spara filen.

En bildfil sparas i mappen:

C:\Multiplate\Data\Screenshots

.

U

S även

Skärmdumpar

(s. 107).

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

101

5 Drift

Utföra en mätning

Ta bort kanaler

Analysinstrumentet Multiplate®

Frigöra en kanal för att radera mätdata för den markerade kanalen så att en ny mätning kan startas.

Q o

Du kan frigöra slutförda och manuellt stoppade kanaler.

o

De sparade resultaten påverkas inte om du tar bort en kanal.

P

Så här tar du bort kanaler

1

Välj knappen

Ta bort kanal

i huvudfönstret.

Fönstret

Ta bort kanal

visas.

Bild 5-22

Markera kanaler som ska tas bort

2

Välj de enskilda kanaler du vill ta bort eller välj

Stoppade kanaler

och välj därefter knappen

Ta bort

.

Du kan nu använda de borttagna kanalerna för att utföra nya tester.

3

Koppla bort sensorkablarna från testcellerna.

4

Ta bort testcellerna och kassera dem i enlighet med lokala regler.

S

Roche Diagnostics

102

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Exportera resultat

5 Drift

Utföra en mätning

Du kan samla flera resultat i en tabell. Mätdata för en definierbar tidsperiod kan exporteras som xml-filer (Extensible Markup Language). Dessa data kan sedan redigeras med till exempel Microsoft Excel eller OpenOffice Calc.

Q

Du bör inte exportera alla mätningar på en gång. Välj ett start- och ett slutdatum i kalendern och exportera endast den valda tidsperioden. Att exportera alla mätningar på en gång kan ta väldigt lång tid!

P

Så här exporterar du resultat

1

Välj

Verktyg

>

Exportera mätningar

.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Q

Bild 5-23

Välja data för export

2

Definiera start- och slutdatum för den period som du vill exportera resultatdata för.

3

Ange antalet kolumner i ett arbetsblad.

Kalendern visas på det språk som är valt i de nationella inställningarna i Windows.

103

5 Drift

Utföra en mätning

Analysinstrumentet Multiplate®

4

Välj knappen

Exportera vald tidsperiod

.

Data exporteras till filer i mappen

Export

. (Se

Export

(s. 106)). Fyra xml-filer

skapas för varje export:

Aggregation

,

Rawdata Sensor 1

,

Rawdata Sensor 2

och

Velocity

.

Bild 5-24

Meddelande om att resultatexporten är slutförd

När exporten är slutförd visas ett meddelande.

5

Välj knappen

Stäng

.

S

Exportera bilder

Du kan exportera bilder med hjälp av funktionen

Exportera bilder

. Om det behövs kan de mätningar som sparats tidigare bearbetas igen för att visa alternativa zoomningsfaktorer för aggregationsenheter.

Q

Du bör inte exportera alla bilder på en gång. Välj ett start- och ett slutdatum i kalendern och exportera endast den valda tidsperioden. Att exportera alla bilder på en gång kan ta väldigt lång tid!

P

Så här exporterar du bilder

1

Välj

Verktyg

>

Exportera bilder

.

Roche Diagnostics

104

Bild 5-25

Välja bilder för export

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Utföra en mätning

Q

2

Definiera start- och slutdatum för den period som du vill exportera bilder för.

Kalendern visas på det språk som är valt i de nationella inställningarna i Windows.

3

Välj vid behov

Visa kurva som area

.

4

Välj önskad zoomningsfaktor.

Bild 5-26

Välja zoomningsfaktor i export

5

Välj knappen

Exportera vald tidsperiod

.

Data exporteras till en fil i mappen

Export Graphics

. (Se

Exportera bilder

(s. 107)).

Bild 5-27

Meddelande om att bildexporten är slutförd

När exporten är slutförd visas ett meddelande.

6

Välj knappen

Stäng

.

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

105

5 Drift

Hantering av resultat

Hantering av resultat

Analysinstrumentet Multiplate®

I följande avsnitt beskrivs hur olika resultatdata sparas.

Datamapp

Mätdata sparas i bild- och xml-filer.

Som standard sparas alla mätdata i

C:\Multiplate\Data

. Lagrade data sorteras i mappar efter datum (år/månad/dag)

Bild 5-28

Mappar för mätdata i Windows

Datacontainer

Undermappen

Datacontainer

är en del av internstrukturen i programmet Multiplate och innehåller information om alla mätningar som någonsin har utförst med analysinstrumentet.

ElectronicControl

Undermappen

ElectronicControl

innehåller alla data som har sparats med programmet för elektronisk kontroll. Data sparas i textformat (txt) och filerna sorteras i kronologisk ordning.

Export

Undermappen

Export

innehåller alla data som har sparats med funktionen

Exportera mätningar

. Filerna innehåller all information som är relaterad till varje mätning

(testnamn, patient-id, datum, testparametrar).

Roche Diagnostics

106

Bild 5-29

Lagringsplats för exporterade mätningar

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Hantering av resultat

Exportera bilder

Undermappen

Export Graphics

innehåller alla data (i PNG-format) som har sparats med hjälp av funktionen

Exportera bilder

.

Bild 5-30

Lagringsplats för exporterade bilder

Bilder

Undermappen

Graphics

innehåller alla mätningar som individuella bildfiler. Här ingår även parametrarna.

Filnamnet innehåller tidpunkten för mätningen, kanalen, patient-id och testnamnet.

Skärmdumpar

Undermappen

Screenshots

innehåller alla data som har sparats med funktionen

Spara skärmdump

, och alla automatiskt sparade skärmdumpar som har skapats under utskriftsprocessen (

Skriv ut mätningar

).

Bild 5-31

Lagringsplats för sparade skärmdumpar

Xml

Undermappen

XML

innehåller mätinformationen i xml-format för varje utfört test.

Filformatet xml möjliggör dataimport till kalkylprogram som Microsoft Excel eller

OpenOffice Calc.

Visa detaljerade mätdata

Du kan granska rådata för de aktuella mätningarna med kalibrerings- och korrigeringsfaktorer för alla kanaler.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

107

5 Drift

Hantering av resultat

Analysinstrumentet Multiplate®

P

Så här visar du rådata för de aktuella mätningarna

1

Välj

Verktyg

>

Visa analysinstrumentets status

.

Fönstret

Visa analysinstrumentets status

visas med detaljerade data för alla kanaler.

Bild 5-32

Fönstret

Visa analysinstrumentets status

2

Välj knappen

Stäng

.

S

Roche Diagnostics

108

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Rekonstituering av reagens och beredning av portioner

Rekonstituering av reagens och beredning av portioner

VAR FÖRSIKTIG

Funktionen Liquidtrans hjälper dig att rekonstituera reagens och bereda portioner på ett effektivt sätt.

Dispenseringsfel på grund av felaktig användning

Om du trycker på någon av tangenterna på den elektroniska pipetten när pipetten initieras kan dispenseringsfel uppstå, vilket sedan orsakar felaktiga resultat.

r

Tryck inte på någon av knapparna på pipetten under initieringen.

Byt ut pipettspetsen för den elektroniska pipetten innan du pipetterar en annan typ av vätska så undviker du carry-over.

P

Så här rekonstituerar du ett reagens

1

Välj

Verktyg

>

Liquidtrans

.

Fönstret

Liquidtrans

visas.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 5-33

Fönstret

Liquidtrans

A

109

5 Drift

Rekonstituering av reagens och beredning av portioner

Analysinstrumentet Multiplate®

2

Ange den volym som krävs (A).

Du kan pipettera mellan 10 μ l och 300 μ l med en åtgärd. Om volymen som krävs

är större än 300 μ l måste pipetteringen ske stegvis, t.ex. skulle 1 000 μ l innebära fyra steg (300+300+300+100 μ l).

Roche Diagnostics

110

Q

Bild 5-34

Instruktioner i fönstret

Liquidtrans

3

Välj knappen

Starta Liquidtrans

.

En ljudsignal hörs när åtgärden är slutförd. Programmet Liquidtrans är redo för att utföra samma uppgift igen.

För att pipettera en annan mängd ska du klicka på i det övre högra hörnet av fönstret

Liquidtrans

för att stänga programmet och starta på nytt med steget

1

.

S

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Multiplate systemkontroll

Multiplate systemkontroll

För att säkerställa kvaliteten i mätsystemet måste elektroniska kontroller utföras regelbundet.

Elektroniska kontrollmätningar

Roche rekommenderar att en elektronisk kontrollmätning utförs innan den första mätningen på ett arbetspass eller i enlighet med lokala standarder.

Den elektroniska kontrollen mäter ett fast motstånd som är internt anslutet till parkeringspositionerna för de 5 sensorkablarna. Faktiska värden från båda sensorerna i var och en av de fem kanalerna valideras genom jämförelse med ett referensintervall som definierats av Roche.

P

Så här utför du en elektronisk kontrollmätning

1

Kontrollera att alla sensorkablar är insatta i parkeringspositionerna och att en temperatur på 37,0±1,0 °C har uppnåtts i analysinstrumentet innan du startar den elektroniska kontrollen.

Bild 5-35

Sensorkabel i parkeringsposition

2

Välj

MultiplateStarta elektronisk kvalitetskontroll

.

Ett fönster med instruktioner visas.

Om temperaturen är utanför det rekommenderade intervallet eller om programmet har körts kortare tid än 20 minuter visas ett meddelande där du uppmanas att inte köra den elektroniska kontrollmätningen.

I de här fönstren ska du välja knappen

Nej

för att avsluta proceduren eller knappen

Ja

för att trots allt fortsätta med proceduren. (Du ska endast göras detta under särskilda omständigheter, t.ex. om programmet har stängts av av misstag.)

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

111

5 Drift

Multiplate systemkontroll

Analysinstrumentet Multiplate®

3

I instruktionsfönstret väljer du knappen

Starta elektronisk kvalitetskontroll

.

När den elektroniska kontrollmätningen är slutförd visas ett fönster med resultaten.

Roche Diagnostics

112

Q

Bild 5-36

Resultat av den elektroniska kontrollmätningen

4

Kontrollera att resultaten är inom referensintervallen (95–105 %).

Om resultaten inte godkänns av den elektroniska kontrollen är det första steget att upprepa proceduren. Om resultaten fortsätter att vara underkända ska du kontakta din servicerepresentant på Roche för att få hjälp.

Om någon av kanalerna inte godkänns i kontrollmätningen på grund av kortslutning eller dålig elektronisk kontakt visas ett andra meddelande med information om vilka kanaler som är utanför referensintervallet.

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Multiplate systemkontroll

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 5-37

Icke godkända resultat i den elektroniska kontrollen

I den här situationen ska du installera sensorkabeln i fråga på en annan kanal och därefter upprepa den elektroniska kontrollen genom att välja knappen

Upprepa elektronisk kvalitetskontroll

. Om problemet kvarstår för samma kanal ska du utesluta de defekta kanalerna från fortsatt användning genom att välja knappen

Lås felaktiga kanaler

. Om problemet uppträder för den kanal där den berörda sensorkabeln har installerats ska du byta ut sensorkabeln och upprepa den elektroniska kontrollen genom att trycka på knappen

Upprepa elektronisk kvalitetskontroll

.

I den här situationen ska du välja knappen

Lås felaktiga kanaler

så att ingen mätning kan utföras på dessa kanaler.

U

Se

Felsökning

(s. 145).

5

Välj knappen

Skriv ut resultat

för att skriva ut de elektroniska kontrollresultaten.

Varje resultat från den elektroniska kontrollen sparas automatiskt.

U

S även

Datamapp

(s. 106)

S

113

5 Drift

Multiplate systemkontroll

Datalarm

Analysinstrumentet Multiplate®

Datalarm visas när interna kontroller misslyckas under mätningen. Det omfattar intern kontrollmätning som utförs för varje mätning när

Aktivera datalarm

är aktiverat (

Service > Konfigurera datalarm

).

Hantering av misslyckade interna kontrollmätningar

Precisionen och korrelationen för dubbla sensormätningar övervakas elektroniskt.

Kontrollerna övervakar korrelationskoefficienten för de två enskilda sensormätningarna (CC) och avvikelsen från medelvärdet (DIF).

P

Så här hanterar du en misslyckad intern kontrollmätning

1

Om en mätning inte lyckas för en av eller bägge kriterierna anges detta i rutan för patient-id och i bildfönstret. Kontrollresultaten (CC och DIF) visas längst ner på kanalskärmen.

2

Välj knappen ovanför bilden.

Ett informationsfönster visas, och i bildfönstret för den relaterade kanalen visas mätkurvan istället för knappen.

Roche Diagnostics

114

Bild 5-38

Detaljerad information om en misslyckad mätning

3

Gör något av följande: o

Välj knappen

Ja

för att omedelbart ta bort kanalen. Mätningen sparas i alla fall men ordet

deleted

läggs till filnamnet. eller o

Välj knappen

Nej

för att spara resultatet.

Korrelations- och precisionsvärdena visas också i utskriften av mätningarna. (Det gäller endast om

Ytterligare information på utskriften

används i

Konfiguration

>

Ändra analysinstrumentets konfiguration

.)

U

Se

Konfigurera analysinstrumentet

(s. 122).

S

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 5 Drift

Multiplate systemkontroll

Datalarm Nedåtgående kurva

Denna flagga kan uppstå om t.ex. NaCl inte förvärmdes. När mätningen är slutförd visas datalarmsflaggan i panelen

Patient-id

(A). Alla resultat (AUC, aggregation och hastighet) rapporteras med värdet noll.

A

Bild 5-39

Datalarm

Nedåtgående kurva

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

115

5 Drift

Stänga av analysinstrumentet

Stänga av analysinstrumentet

Analysinstrumentet Multiplate®

Permanent användning

Analysinstrumentet Multiplate är utförmat för permanent användning dygnet runt och kan lämnas igång. Du rekommenderas dock att stänga av det helt en gång i veckan. Utför en elektronisk kontrollmätning om dagen samt efter en veckoavstängning.

ANMÄRKNING

Dataförlust på grund av felaktig avstängning

Om systemet eller analysinstrumentet stängs av medan tester utförs kan data försvinna.

r

Stäng inte av systemet eller analysinstrumentet medan prover bearbetas.

r

Stoppa alla mätningar och stäng av systemet.

r

Använd inte strömbrytaren för att stänga av systemet.

P

Så här stänger du av analysinstrumentet

1

Välj

Multiplate

>

Avsluta

. (Du kan även klicka i det övre högra hörnet av huvudfönstret.)

Ett bekräftelsefönster visas.

2

I bekräftelsefönstret väljer du knappen

Ja

.

Programmet Multiplate stängs av. När avstängningen är slutförd visas Windowsskärmen.

3

I Windows verktygsfält väljer du

Start

>

Stäng av

.

Windows och analysinstrumentet stängs av.

S

Så här tar du analysinstrumentet ur drift

Ingen särskild åtgärd krävs när analysinstrumentet måste tas ur drift för att det inte ska användas under en längre tidsperiod. Stäng av analysinstrumentet och dra ur nätkontakten.

Roche Diagnostics

116

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Konfiguration

6 Konfiguration

6

I det här kapitlet finns information och instruktioner om konfigurationsuppgifter.

I det här kapitlet

Kapitel

6

Lösenord............................................................................................................................. 119

Ställa in en skrivare ........................................................................................................... 120

Justera de interna kontrollparametrarna........................................................................ 121

Konfigurera analysinstrumentet...................................................................................... 122

Alternativ för visning och utskrift ............................................................................ 123

Allmän konfiguration av analysinstrumentet ......................................................... 125

Ljudsignal ..................................................................................................................... 126

Ändra språk........................................................................................................................ 127

Ändra testparametrar........................................................................................................ 128

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

117

6 Konfiguration

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

118

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 6 Konfiguration

Lösenord

Lösenord

Lösenord för programmet

Multiplate

All Multiplate-konfiguration och alla servicealternativ är lösenordsskyddade. Du måste ange lösenord för att ändra inställningarna. Se till så att endast behörig och utbildad personal kan komma åt konfigurationsalternativen.

Q

När ett lösenord väl har angivits är alla alternativ åtkomliga för den behörighetsnivån fram till dess att programmet stängs av. Därför rekommenderas du att stänga ner och starta om programmet efter att lösenord angivits. På så sätt förhindras obehörig åtkomst.

Lösenordsnivå

Nivå 1

Nivå 2

Användare

Lokala laboratorieadministratörer

Servicepersonal från Roche

Användning

För konfiguration av följande o alternativ:

Ändra analysinstrumentets konfiguration

o

Välj språk

o

Redigera tester

De flesta alternativen i menyn

Service

.

Ändra aldrig ett

Service

-alternativ som är skyddat med lösenord för nivå 2.

Tabell 6-1

Lösenord i programmet Multiplate

Lösenord för operativsystemet

Utöver Multiplate-lösenorden finns separata lösenord för att logga in i operativsystemet Windows när systemet startas.

Användarnamn

multiplate

LabAdmin

Lösenord

multiplate labadmin

Användare

Multiplate-användare

Lokala laboratorieadministratörer

Tabell 6-2

Lösenord för operativsystemet Windows

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

119

6 Konfiguration

Ställa in en skrivare

Ställa in en skrivare

Analysinstrumentet Multiplate®

P

Så här ställer du in en skrivare

1

Välj

Skriv ut

>

Välj skrivare

.

Det allmänna Windows-fönstret

Skriv ut

visas.

Roche Diagnostics

120

Bild 6-1

Konfigurera en skrivare

2

Välj skrivare i listan.

3

Klicka på

Skriv ut

.

4

Välj

Skriv ut

>

Skriv ut testsida

för att kontrollera att skrivaren fungerar som den ska.

S

P

Kontrollera att skrivaren fungerar som den ska

1

Välj

Skriva ut

>

Skriv ut testsida

.

Det här steget rekommenderas.

S

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 6 Konfiguration

Justera de interna kontrollparametrarna

Justera de interna kontrollparametrarna

Precisionen och korrelationen för dubbla sensormätningar övervakas elektroniskt.

Den här funktionen övervakar korrelationskoefficienten för de två enskilda sensormätningarna (CC) och avvikelsen från medelvärdet (DIF).

Referensvärdena ställs in som standard till det minsta värdet på 0,98 för korrelationskoefficienten och 20 % maximal avvikelse från medelvärdet (DIF). De här värdena kan justeras individuellt.

Q

Eftersom de interna kontrollparametrarna påverkar kvalitetskontrollen rekommenderar

Roche att ingen av dem ändras.

Ett lägsta tröskelvärde för aggregation på 30 AU är inställt för den interna kvalitetskontrollen av dubbla sensormätningar. Mätningsresultat under tröskelvärdet kontrolleras inte automatiskt. Det här tröskelvärdet kan justeras manuellt.

Q

Roche rekommenderar att den interna kontrollen inte tillämpas på mätningar med låga aggregationsresultat (dvs. < 30 AU) på grund av de högre relativa avvikelserna mellan de två kurvorna.

P

Så här justerar du de interna kontrollparametrarna

1

Välj

Service

>

Konfigurera datalarm

Ett fönster visas där ett lösenord ska anges.

2

Ange lösenordet och bekräfta.

Fönstret

Datalarm

visas. Här visas standardvärdena.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

Bild 6-2

Justera datalarmsvärden

3

Avmarkera kryssrutan

Aktivera datalarm

om du vill arbeta utan interna kontrollmätningar (CC and DIF), och markera den om du vill arbeta med interna kontrollmätningar. Roche rekommenderar att du aktivera den här funktionen.

Ändra inte standardvärdena för datalarm.

4

Välj knappen

Acceptera

för att tillämpa ändringarna.

När nästa mätning startas kommer de nya värdena att tillämpas.

S

121

6 Konfiguration

Konfigurera analysinstrumentet

Konfigurera analysinstrumentet

Analysinstrumentet Multiplate®

f

Konfiguration > Ändra analysinstrumentets konfiguration

Bild 6-3

Fönster för konfiguration av analysinstrumentet

Roche Diagnostics

122

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 6 Konfiguration

Konfigurera analysinstrumentet

Alternativ för visning och utskrift

f

Konfiguration > Ändra analysinstrumentets konfiguration > Visning/utskrift

Utskrift och visning av mätningar kan ändras med hjälp av olika konfigurationer.

Bild 6-4

Fliken

Visning/utskrift

Rutnät på skärmen

Rutnät på utskriften

Om dessa alternativ markeras visas ett rutnät i bildfönstret på skärmen och på utskriften.

Ytterligare information på utskriften

Det här alternativet visar individuella värden för aggregation (Ag), hastighet (Vel) och area under kurva (AUC) samt korrelationskoefficienten (CC) och avvikelse från medelvärdet (Abbr. from mean) plus initiala rådata (Base) och läsning av rådata från slutpunkten (End).

Bild 6-5

Exempel på en utskrift där ytterligare information lagts till

AUC-värdet i avsnittet med detaljer på utskriften presenteras alltid i AU*min.

Visa kurvor som area

Det här alternativet alternerar visningsläget. Resultaten kan överföras från två aggregationskurvor till en medelkurva.

U

Se

Bildfönster

(s. 65)

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

123

6 Konfiguration

Konfigurera analysinstrumentet

Analysinstrumentet Multiplate®

Skriv ut endast AUC

Det här alternativet ger dig möjlighet att skriva ut endast AUC-parametern. De slutliga resultaten för aggregations- och hastighetsparametrarna inkluderas inte.

Bild 6-6

Utskrift utan de slutliga resultaten för aggregation och hastighet

Resultaten i mappen

Graphics

innehåller fortfarande alla parametrar från mätningen.

Bild 6-7

Automatiskt sparad bild av en mätning från mappen Graphics

Ändra skärmdumpens namn

Använd detta alternativ till att lägga till ett skärmdumpsnamn till filnamnen för automatiskt sparade skärmdumpar. (Skärmdumpar som sparas automatiskt under utskriftsprocessen taggas inte med patient-id, endast datum och tidpunkt för mätningen.)

När du väljer knappen

Skriv ut

i huvudfönstret visas ett fönster där du kan ange skärmdumpens namn.

Bild 6-8

Fönster där du kan ange skärmdumpens namn

Välj knappen

Acceptera

för att spara skärmdumpen i mappen

Screenshots

(undermapp till mappen

Data

på skrivbordet).

U

Se

Datamapp

(s. 106).

Q

Om du väljer knappen

Avbryt

sparas ingen skärmdump.

Synkroniserad grafikskalning

Använd detta alternativ till att synkronisera grafikskalningen för alla kanaler i huvudfönstret. När du ändrar skalningen för en grafik ändras även alla andra kanaler.

Roche Diagnostics

124

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 6 Konfiguration

Konfigurera analysinstrumentet

Allmän konfiguration av analysinstrumentet

f

Konfiguration > Ändra analysinstrumentets konfiguration > Konfigurationer

Bild 6-9

Fliken

Konfigurationer

Maximal tidslängd för mätning

Den normala tidslängden för en standardtestmätning är 6 minuter. Den här tidsperioden kan justeras till mellan 3 och 30 minuter. Om du anger ett ogiltigt värde

(< 3 min. eller > 30 min.) visas ett fönster som upplyser dig om detta.

Labb-id

Ett laboratorie-id kan läggas till för alla utskrifter genom att ange uppgifter i det här fönstret.

Körtid för timer

Körtid för timern är 180 sekunder som standard. Detta kan justeras.

Specificerad temperatur

Min. specificerad temperatur

Max. specificerad temperatur

Den specificerad temperaturen för analysinstrumentet Multiplate är 37,0 °C.

Toleransintervallet är 37,0±1,0 °C.

Dessa värden kan ändras i forskningssyfte.

Stäng av värme

Om enheten uppnår en temperatur på mer än 42 °C stänger programmet av värmen för att förhindra skador på elektroniska delar.

Ändra inte det här värdet.

Väntetid i minuter efter att programmet startats tills en elektronisk kvalitetskontroll kan påbörjas

Väntetiden på 20 minuter säkerställer att mätblocket uppnår den specificerade temperaturen innan en elektronisk kontrollmätning kan påbörjas.

Ändra inte det här värdet.

Visa format för AUC-parametern

Välj enhet för AUC-värdet (

AU*min

eller

U

). Roche rekommenderar att du använder enheten U för AUC-parametern.

Q

10 AU*min = 1 U

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

125

6 Konfiguration

Konfigurera analysinstrumentet

Ljudsignal

Analysinstrumentet Multiplate®

f

Konfiguration > Ändra analysinstrumentets konfiguration > Ljudsignal

Bild 6-10

Fliken

Ljudsignal

Använd moderkortets integrerade funktion för ljudsignalen

Välj det här alternativet om moderkortets integrerade funktion ska användas som ljudsignal.

Ändra inte standardinställningen.

Använd den primära ljudenheten för ljudsignalen

Välj det här alternativet om den primära ljudenheten ska användas som ljudsignal.

Ändra inte standardinställningen.

Ljudsignal 1

Ljudsignal 2

Ljudsignal 3

Markera en av signalerna och välj knappen

Testa ljudsignalen

för att testa om signalen är tillräckligt hög. Justera volyminställningarna om signalen är för låg.

Roche Diagnostics

126

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 6 Konfiguration

Ändra språk

Ändra språk

VARNING

Programmet Multiplate finns tillgängligt på 10 olika språk.

Felaktiga resultat på grund av fel testparametrar efter språkbyte

Alla testparametrar är språkberoende. Därför, när språkbyte sker, ska även alla testparametrar ändras.

r

Kontrollera alla testparametrar noggrant efter språkbyte för att se till så att de är korrekta. Användardefinierade tester är också språkberoende, och måste anges på nytt efter språkbyte.

P

Så här ändrar du språk

1

Välj

Konfiguration

>

Välj språk

.

Bild 6-11

Välja språk

2

Välj önskat språk.

3

Välj knappen

Acceptera

.

Det nya språket aktiveras omedelbart. Programmet måste inte startas om.

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

127

6 Konfiguration

Ändra testparametrar

Ändra testparametrar

VARNING

Analysinstrumentet Multiplate®

f

Konfiguration > Redigera tester

För att visa parametrarna för ett test väljer du testet i listan. Tester som är aktiva har en kontrollmarkering ( ) framför testnamnet i testlistan.

Det finns tillverkar- och användardefinierade tester. Tillverkardefinierade tester kan inte redigeras. Endast referens- och målintervall kan anges. Användardefinierade tester markeras med

[ud]

i testlistan. Användadefinierade tester kan redigeras.

Välj knappen

Lägg till test

eller knappen

Kopiera test

för att definiera ett nytt test.

Ändringar måste bekräftas genom att välja knappen

Spara testdata

.

Felaktiga resultat på grund av fel testparametrar efter språkbyte

Alla testparametrar är språkberoende. Därför, när språkbyte sker, ska även alla testparametrar ändras.

r

Kontrollera alla testparametrar noggrant efter språkbyte för att se till så att de är korrekta. Användardefinierade tester är också språkberoende, och måste anges på nytt efter språkbyte.

Q

Kontrollera att användardefinierade tester med reagens som inte är från Roche görs på rätt sätt och att reagensen har godkänts med lämpliga metoder. Roche kan inte hållas ansvarigt för skada som uppkommit genom att reagens som inte är från Roche har använts på analysinstrumentet Multiplate.

Roche Diagnostics

128

Bild 6-12

Fönstret

Redigera flera tester

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 6 Konfiguration

Ändra testparametrar

Definitioner för analyser med den elektroniska pipetten

Upp till tre pipetteringssteg kan införlivas i ett testprogram både före och efter inkubation genom att ange volymen i μ l och namnet på vätskan. Steg som saknar värde eller som har värdet 0 (noll) hoppas över under utförandet.

Q o

Minsta tillåtna volym för steg 1–6 är 10 μ l. Minst 600 μ l måste finnas i testcellen för att en mätning ska kunna startas. Den totala volymen för en testcell får inte överstiga

1 000 ml.

o

Om volymen är inställd på 0 μ l för steg 4–6 kan testet inte utföras.

Inkubationstid

Standardvärdet är 180 sekunder.

Mättid under inkubation

Tiden i sekunder när mätningen startar innan inkubationen avslutas.

Exempel: du skriver in 30 och inkubationstiden är inställd på 180 sekunder. Mätningen startar efter 150 sekunder räknat från inkubationsstart.

Testets varaktighet

Testets varaktighet i minuter.

Pipettaspirationshastighet

Pipettdispenseringshastighet

Roche rekommenderar att standardhastigheten för pipettering inte ändras.

Referensintervall

Referensintervall kan tillämpas för varje parameter: o

Aggregation AU o

Hastighet AU/min o

Area under kurvan (AUC) AU*min/U

Q

När ett nytt test programmeras måste referensvärden anges i AU*min. Om AUC ska visas i

U konverterar programmet automatiskt AU*min-värdena till Units (U). Eftersom 1U =

10 AU*min, måste referensintervallvärden som har definierats i U anges genom att lägga till en nolla (dvs. multiplicerat med 10) till värdena för att konvertera dem till AU*minvärden.

Målintervall

Ett målintervall kan tillämpas för parametern AUC.

Q

Målintervallvärden måste anges i AU*min. Om AUC ska visas i U konverterar programmet automatiskt AU*min-värdena till Units (U). Eftersom 1U = 10 AU*min, måste målintervallvärden som har definierats i U anges genom att lägga till en nolla (dvs. multiplicerat med 10) till värdena för att konvertera dem till AU*min-värden.

Visa definitioner

För att visa referensintervall på resultatskärmen och utskrifterna måste värdena specificeras i motsvarande rutor.

Markera

Visa referensintervall för Ag

för att visa det angivna referensintervallet för aggregation inom parentes efter det aktuella aggregationsvärdet AU (B), och som horisontella gröna linjer i diagrammet (A).

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

129

6 Konfiguration

Ändra testparametrar

Analysinstrumentet Multiplate®

A

B

Bild 6-13

Övre och nedre gräns för referensintervall för AU

Markera

Visa referensintervall för Vel

för att visa det angivna referensintervallet för hastighet inom parentes efter aktuellt hastighetsvärde AU/min.

Markera

Visa referensintervall för AUC

för att visa det angivna referensintervallet för hastighet inom parentes efter aktuellt AUC-värde U (B) och i diagrammet som en grön linje (A).

Markera

Visa referensintervall för AUC

för att visa det angivna AUC-målintervallet i diagrammet som en grön linje.

B

A

Roche Diagnostics

130

Bild 6-14

Referensintervall för AUC

U

S även

AUC-fält

(s. 64)

Aktivera detta test

Markera det här alternativet för att aktivera det markerade testet för mätning. Tester som är aktiva har en kontrollmarkering ( ) framför testnamnet i testlistan.

Användarhandbok · Version 2.0

Underhåll

7 Underhåll........................................................................................................................................ 133

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Underhåll

7 Underhåll

7

I det här kapitlet finns anvisningar om hur du utför viktiga underhållsåtgärder.

I det här kapitlet

Kapitel

7

Översikt .............................................................................................................................. 135

Säkerhet ........................................................................................................................ 135

Rengöring och desinfektion av analysinstrumentet ..................................................... 136

Underhåll och rengöring av den elektroniska pipetten ................................................ 137

Rengöring av pipettens utsida ................................................................................... 137

Byta ut spetsens filter.................................................................................................. 138

Rengöring av pipettens nedre del.............................................................................. 139

Kontrollera att skrivaren fungerar som den ska............................................................ 141

Kontrollera temperaturen................................................................................................. 142

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

133

7 Underhåll

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

134

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate®

Översikt

7 Underhåll

Översikt

Analysinstrumentet Multiplate är utformat och tillverkat med avseende på lite underhåll och lång livscykel. Det finns inga komponenter inuti analysinstrumentet som kräver underhåll av användaren.

Q o

Om driftstörningar inträffar ska du kontakta din servicerepresentant på Roche.

o

Regelbundet underhåll (utförs av servicerepresentant från Roche) krävs inte för analysinstrumentet Multiplate.

Följande underhållsåtgärder ska utföras regelbundet:

Underhållsåtgärd

Rengöring och desinfektion av analysinstrumentet

Byta ut sensorkablar

Tabell 7-1

Frekvens

o

I enlighet med lokala regler och riktlinjer o

När de är smutsiga o

När så indikeras av elektroniska kontrollresultat

Underhållsåtgärder för analysinstrumentet Multiplate

Säkerhet

VAR FÖRSIKTIG

Läs noggrant informationen i kapitlet Säkerhet

U

Se s. 11ff.

Följande säkerhetsmeddelanden är särskilt viktiga:

Varningsmeddelanden o

Infektion från prover och liknande material

(s. 16)

o

Infektion genom avfallslösning

(s. 17)

o

Kontamination från vätskor och fast avfall

(s. 17)

Försiktighetsmeddelanden o

Hudinflammation eller skada orsakad av reagens och andra arbetslösningar

(s. 18)

Anmärkningar o

Felfunktion på grund av spilld vätska

(s. 19)

Personskada och driftstörningar på grund av felaktig användning

Hantering av analysinstrumentets delar av obehörig personal kan leda till personskada och driftstörningar. Det kan även upphäva garantin.

r

Öppna eller modifiera inte analysinstrumentet, såvida du inte uttryckligen ombeds av

Roche att göra det.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

135

7 Underhåll

Rengöring och desinfektion av analysinstrumentet

Analysinstrumentet Multiplate®

Rengöring och desinfektion av analysinstrumentet

ANMÄRKNING

Ytor som kan komma i kontakt med potentiellt farligt material måste desinficeras i enlighet med lokala regler.

P

Rengöra analysinstrumentets syntetiska ytor

1

Använd en trasa som fuktats med mild detergent.

Skada på analysinstrumentet på grund av användning av olämpligt rengöringsmedel

Rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel kan skada analysinstrumentets ytor.

r

Använd inte rengöringsmedel som innehåller lösningsmedel.

S

P

Rengöra mätblocket

1

Använd något av de rekommenderade rengöringsmedlen

Rekommenderade rengöringsmedel för desinfektion av mätblocket: o

Terralin® Liquid o

Mikrozid® Liquid o

Mikrozid® AF o

Mikrozid® tissues o

Sagrosept® tissues

S

P

Rengöra mätblockets öppningar

1

Använd bomullstops som fuktats med något av de rekommenderade rengöringsmedlen.

S

Roche Diagnostics

136

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 7 Underhåll

Underhåll och rengöring av den elektroniska pipetten

Underhåll och rengöring av den elektroniska pipetten

Vanligt underhåll av den elektroniska pipetten rekommenderas för att säkerställa att driften ska löpa utan problem.

Följande underhållsåtgärder ska utföras regelbundet:

Underhållsåtgärd Frekvens

Rengöring av pipettens utsida

Rengöring av pipettens nedre delar

När pipetten är förorenad eller nedsmutsad.

När pipetten är förorenad eller nedsmutsad.

Byta ut spetsens filter

Tabell 7-2

När filtret är förorenat eller nedsmutsat.

Underhållsåtgärder för den elektroniska pipetten

Rengöring av pipettens utsida

Material som krävs

m

Rengöringsvätska (etanol (70 %), isopropanol (60 %) eller ett milt tvättmedel) m

Torr luddfri trasa

P

Rengöra pipettens utsida

1

Rengör ytan försiktigt med hjälp av en trasa som fuktats med rengöringsvätska.

2

Torka torrt med en luddfri trasa.

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

137

7 Underhåll

Underhåll och rengöring av den elektroniska pipetten

Byta ut spetsens filter

Analysinstrumentet Multiplate®

Kontrollera ofta att pipettfiltren är rena, så att du bibehåller korrekta fyllningsnivåer.

Material som krävs

m

Pincett m

Filter

P

Byta ut spetsens filter

1

Ta tag i filtret med hjälp av pincetten och dra ut det från pipetten

Bild 7-1

Ta bort det konformade filtret

2

Ta med hjälp av pincetten upp ett nytt filter och sätt in det i pipetten. Tryck det ordentligt mot stopposition.

Q

Bild 7-2

Byta ut det konformade filtret

Se till så att det nya filtret inte smutsas ned medan du sätter i det.

S

Roche Diagnostics

138

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 7 Underhåll

Underhåll och rengöring av den elektroniska pipetten

Rengöring av pipettens nedre del

För att rengöra pipettens nedre del måste du lossa den, rengöra delarna och sätta tillbaka den.

D

A

E

B

C

A

Fjäder

B

Pistong

C

Spetskon

Bild 7-3

D

Spetshållare

E

Spetsutlösarens kant

Den elektroniska pipettens komponenter

Material som krävs

m

Destillerat vatten m

Fett

P

Rengöra pipettens nedre del

1

Lossa pipetten från analysinstrumentet.

2

Skruva spetsutlösarens kant (E) och spetshållaren (D) motsols för att ta loss dem.

3

Ta bort spetshållaren (D), spetskonen (C) och fjädern (A).

4

Ta bort spetsfiltret om det är isatt.

5

Skruva den exponerade pistongen (B) motsols och ta loss den.

6

Rengör insidan av utlösarens kant (E) och spetskonen (C).

Skölj dem vid behov med destillerat vatten och låt dem torka helt.

7

Smörj in pistongen (B) med ett tunt lager fett.

Q o

Undvik att använda för mycket fett.

o

Kontrollera att det inte finns något ludd på pistongens yta.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

139

7 Underhåll

Underhåll och rengöring av den elektroniska pipetten

VARNING

Analysinstrumentet Multiplate®

Q

8

Skruva fast pistongen (B) medsols tills den sitter som den ska.

Dra inte åt för hårt

9

Sätt fast fjädern (A) på pistongen.

10

Tryck spetskonen (C) tillbaka i läge och fäst den genom att skruva tillbaka spetshållaren (D). Byt ut spetsfiltret med hjälp av det medföljande verktyget.

U

Se

Byta ut spetsens filter

(s. 138).

11

Fäst spetsutlösarens kant (E) genom att skruva medsols.

12

Anslut pipettkabeln till analysinstrumentets uttagsposition.

13

Starta sedan ett pipetteringsprogram för att testa pipetten.

o

Kontrollera spetsutlösarfunktionen.

o

Kontrollera att pipettspetsen sitter som den ska.

o

Kontrollera att rätt mängd NaCl sugs upp.

Felaktiga resultat på grund av driftstörningar för pipetten

Om pipetten inte fungerar som den ska kan det leda till felaktig pipettering och följaktligen felaktiga resultat.

r

Kontrollera alltid att den elektroniska pipetten fungerar som den ska efter all form av underhåll av densamma.

S

Roche Diagnostics

140

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 7 Underhåll

Kontrollera att skrivaren fungerar som den ska

Kontrollera att skrivaren fungerar som den ska

Roche rekommenderar att du regelbundet kontrollerar skrivarfunktionen och utskriftskvaliteten.

P

Kontrollera att skrivaren fungerar som den ska

1

Välj

Skriva ut

>

Skriv ut testsida

.

En testsida skrivs ut. Dess layout och innehåll beror på skrivarens inställningar.

U

Läs skrivardokumentationen om du vill ha ytterligare information.

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

141

7 Underhåll

Kontrollera temperaturen

Kontrollera temperaturen

Analysinstrumentet Multiplate®

P

Kontrollera analysinstrumentets temperatur

1

Välj

Verktyg

>

Visa analysinstrumentets temperatur

.

Temperaturmenyn visar den aktuella temperaturen hos tre sensorer som sitter under mätblocket. Analysinstrumentets interna temperatur visas också.

Bild 7-4

S

Fönstret

Analysinstrumentets interna temperatur

Roche Diagnostics

142

Användarhandbok · Version 2.0

Felsökning

8 Felsökning ....................................................................................................................................... 145

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Felsökning

8 Felsökning

8

I det här kapitlet hittar du information om hur du hanterar olika typer av problem.

I det här kapitlet

Kapitel

8

Hantera olika typer av problem....................................................................................... 147

Problem som är förknippade med enskilda komponenter i analysinstrumentet...................................................................................................... 147

Felmeddelanden i program........................................................................................ 149

Problem som är förknippade med kvalitetskontroller ........................................... 150

Resultatet av mätningen är inte rimligt.................................................................... 151

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

145

8 Felsökning

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

146

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 8 Felsökning

Hantera olika typer av problem

Hantera olika typer av problem

I tabellerna nedan är problemtyperna indelade i fyra huvudområden: o

Problem som är förknippade med enskilda komponenter i analysinstrumentet o

Felmeddelanden i program o

Problem som är förknippade med kvalitetskontroller o

Resultatet av mätningen är inte rimligt

Q

Kontakta Roche kundsupport om du inte kan lösa ett problem på egen hand.

Problem som är förknippade med enskilda komponenter i analysinstrumentet

Problem

Analysinstrumentet stängs av automatiskt eller kan inte slås på.

Beskrivning

-

Orsak

Fel på strömförsörjningen

Åtgärd

Kontrollera att nätkabeln är insatt på rätt sätt. Om problemet kvarstår ska du kontakta Roche kundsupport.

Kontakta Roche kundsupport.

Operativsystemet startar inte.

Operativsystemet Windows startar inte och/eller ett kontinuerligt larm hörs.

Pipetteringsvolymen är uppenbart felaktig.

Den elektroniska pipetten suger upp fel volym.

Fel på RAM-minnet eller moderkortet

Felaktig pipetthantering av användaren (t.ex. utlösning av pipettspetsen under initieringsfasen, förorenat filter etc.)

Utskriftsproblem Ofullständig utskrift.

Blankrader i utskrift.

Bläckpatronerna har gått sönder eller är tomma (gäller endast för bläckstråleskrivare).

Se till att pipetten hanteras på

rätt sätt (se

Utföra mätningar med den elektroniska pipetten

(s. 89)och

Underhåll och rengöring av den elektroniska pipetten

(s. 137)). Om felet

kvarstår ska du kontakta Roche kundsupport.

Byt ut bläckpatronen.

Om felet kvarstår ska du kontakta Roche kundsupport.

Tabell 8-1

Fel på enskilda komponenter i analysinstrumentet

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

147

8 Felsökning

Hantera olika typer av problem

Analysinstrumentet Multiplate®

Problem Beskrivning Orsak Åtgärd

Utskriftsproblem

Ingen signalton

Programmet arbetar mycket långsamt

Tabell 8-1

Ingen utskrift

Ingen ljudsignal hörs när inkubationstiden har gått ut

Reaktionstiden för programmet

är onormalt långsam

Fel på enskilda komponenter i analysinstrumentet

1. Är patronen/tonern tom?

2. Är skrivaren avstängd?

3. Är skrivaren ansluten?

4. Är skrivaren installerad?

5. Är skrivaren vald i programmet Multiplate?

6. Väntar den föregående utskriften fortfarande på att skrivas ut?

Kontrollera möjliga orsaker (se

Så här ställer du in en skrivare

(s. 120))

Om problemet uppträder efter installation av ny skrivare ska du ta bort skrivardrivrutinen och göra om skrivarinstallationen.

Om felet kvarstår ska du kontakta Roche kundsupport.

1. Standardinställningen för signaltoner i analysinstrumentets konfiguration har ändrats.

2. Fel på högtalaren.

En möjlig orsak är installation av 3:e partsprogram, i synnerhet antivirusprogram.

För 1: Testa ljudsignalen i fliken

Ljudsignal

i fönstret

Enhetens konfiguration

. Återställ standardinställningarna vid behov och upprepa mätningen.

Om problemet kvarstår ska du kontakta Roche kundsupport.

För 2: Kontakta Roche kundsupport.

Ta bort alla 3:e partsprogram

som inte anges i

Godkända program

(s. 30).

Roche Diagnostics

148

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 8 Felsökning

Hantera olika typer av problem

Felmeddelanden i program

Problem

”Diskfel vid boot, sätt in systemdisken och tryck på enter”

På statusraden visas

Söker efter analysinstrumentet

Multiplate®

.

I statusraden kan det t.ex. stå:

Mätblockstemperatur:

38,5 °C. För varmt > 38 °C

.

Temperaturvarning före mätstart.

I statusraden kan det t.ex. stå:

Mätblockstemperatur:

35,7 °C. För kallt < 36 °C

Temperaturvarning före mätstart.

I statusraden står det:

Värmaren inaktiverades.

Temperatursensorer ur funktion.

Tabell 8-2

.

Felmeddelandefönster visas

Ingen elektronisk pipett hittades.

Beskrivning

Felmeddelande efter att du har startat systemet.

Temperaturen når inte upp till referensintervallet

(37,0±1,0 °C), omröraren i testcellen

roterar

Felmeddelanden i program

.

Temperaturen är utanför det specificerade intervallet.

Enhetens temperatur < 36,0 °C.

Orsak

Fel på hårddisken

Programfel

Åtgärd

Kontakta Roche kundsupport.

Temperaturen når inte upp till referensintervallet

(37,0±1,0 °C), omröraren i testcellen

roterar inte

.

Temperaturen är utanför det specificerade intervallet.

Enhetens temperatur > 38,0 °C.

Temperaturen är utanför det specificerade intervallet.

Enhetens temperatur < 36,0 °C.

Trasig säkring

1. Omgivningstemperaturen

är för hög (> 30 °C).

2. En elektronisk komponent i analysinstrumentet har gått sönder.

1. Förvärmningsfasen är för kort.

2. Kalibreringsfel i programmet.

För 1: Sänk rumstemperaturen, och tänk på att inte placera analysinstrumentet för nära andra analysinstrument som avger värme. Undvik direkt solljus.

För 2: Kontakta Roche kundsupport.

För 1: Vänta tills förvärmningsfasen är slutförd.

För 2: Kontakta Roche kundsupport.

Den elektroniska pipetten kan inte hittas.

1. Den elektroniska pipetten

är inte ansluten till analysinstrumentet på rätt sätt.

2. Det är fel på den elektroniska pipetten.

1. Uppvärmning fungerar ej.

2. Defekt 5 V-säkring.

Stäng av systemet, dra ut nätkontakten från analysinstrumentet och vänta i

10 sekunder. Sätt in kontakten igen och slå på analysinstrumentet.

Kontakta Roche kundsupport.

För 1: Stäng av systemet, kontrollera att pipetten är ansluten på rätt sätt och starta om systemet.

För 2: Kontakta Roche kundsupport.

Kontakta Roche kundsupport.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

149

8 Felsökning

Hantera olika typer av problem

Problem som är förknippade med kvalitetskontroller

Analysinstrumentet Multiplate®

Problem Beskrivning Orsak Åtgärd

Resultatet för vätskekvalitetskontrollen

(LQC) är utanför det specificerade intervallet.

Den elektroniska kontrollmätningen är utanför referensintervallet.

Tabell 8-3

Resultatet för LQC-kontrollen

är högre än det specificerade intervallet.

Resultatet för LQC-kontrollen

är lägre än det specificerade intervallet.

En eller flera kanaler är utanför referensintervallet.

1. Har inte lösningarna förvärmts tillräckligt länge

(< 20 min.)?

2. Är inkubationstiden felaktig? (gäller endast vid manuell pipettering)

3. Har lösning 2 tillsatts i lösning 1 och inte som rekommenderat på ytan av lösning 1?

4. Finns det luftbubblor i sensorenheten på testcellen?

5. Felaktig kalibrering.

1. Var den tillsatta volymen av lösning 2 för liten?

2. Felaktig kalibrering.

För 1–4: Verifiera LQCtestproceduren (se bipacksedeln) och upprepa mätningen på rätt sätt.

Om resultatet för LQCkontrollen fortfarande är högre

än det specificerade intervallet ska du kontakta din servicerepresentant på Roche.

För 5: Kontakta Roche kundsupport.

1. Är sensorkabeln inte ansluten på rätt sätt?

2. Är temperaturen utanför referensintervallet

(37,0±1,0 °C) förvärmningsfasen för analysinstrumentet mindre

än 20 minuter?

3. Är rumstemperaturen utanför de specificerade gränserna?

4. Den specifika sensorkabeln fungerar inte.

5. Kanalen kan vara defekt.

För 1: Verifiera LQCtestproceduren (se bipacksedeln).

För 2: Kontakta Roche kundsupport.

För 1: Sätt in sensorkabeln i parkeringspositionen på rätt sätt.

För 2: Vänta tills temperaturen

är inom det specificerade intervallet. Programmet måste ha körts i minst 20 minuter.

För 3: Kontrollera att rumstemperaturen är inom de

tillåtna gränserna (se

Miljökrav

(s. 54)).

För 4: Byt ut den separata sensorkabeln och upprepa den elektroniska kontrollen. Om problemet kvarstår ska du kontakta Roche kundsupport.

För 5: Lås den defekta kanalen och kontakta din servicerepresentant på Roche.

Kvalitetskontrollfel

Roche Diagnostics

150

Användarhandbok · Version 2.0

Analysinstrumentet Multiplate® 8 Felsökning

Hantera olika typer av problem

Resultatet av mätningen är inte rimligt

Problem

Resultatet av mätningen är inte rimligt

Tabell 8-4

Beskrivning

Ett oväntat lågt resultat utan påverkan från trombocythämmande läkemedel och utan misstanke om nedsatt trombocytfunktion.

Följande meddelande visas:

Kvalitetskontroll misslyckades.

Upprepa den här mätningen.

Avvikelse från medelvärdet är

24,253 %. Detta är utanför det tillåtna intervallet (max.

20,000 %).

Korrelationskoefficienten är

0,999. Detta är inom det tillåtna intervallet (min. 0,980).

Vill du ta bort den här mätningen?

Kraftigt avvikande kurvor

Båda kurvorna är platta

Orsak

1. Koagulerat blod?

2. Felaktig hantering av reagens och/eller testceller (villkor för förvaring och stabilitet ej uppfyllda)?

3. Har rätt spädningslösning använts (ny NaCl utan tillsatser, t.ex. metylestrar)?

Mätningar av trombocytfunktionen kan uppvisa avvikelser. Därför görs en dubbel sensormätning. Om oregelbundenheten är större än beräknat får användaren en varning och kan bestämma om mätningen ska ogillas och upprepas eller om den ska behållas (t.ex. om båda kurvorna pekar på samma medicinska diagnos trots anomalin).

1. Ett sensorpar är kortslutet.

2. Analysinstrumentet är utvecklat för att mäta resistanser i vätskor. Om det inte finns någon lösning i testcellen uppstår oregelbundna signaler och den här typen av kurvor kan skapas.

1. Är sensorkabeln fortfarande i parkeringspositionen?

2. Finns det ingen omrörare i testcellen?

3. Har dest. vatten använts som spädningslösning istället för

NaCl?

Åtgärd

För 1: Granska blodprovet

För 2: Läs informationen på bipacksedlarna för reagens och testceller och kontrollera reagenset med hjälp av ett blodprov från en frisk blodgivare.

För 3: Kontrollera spädningslösningen.

Upprepa mätningen. Om problemet kvarstår kan låg aggregation hos patienten bero på kompletterande mediciner, sjuklighet eller en intraindividuell variabilitet hos trombocytfunktionen. Om du

ändå misstänker att det är något fel ska du kontakta Roche kundsupport.

Upprepa mätningen med en ny testcell.

För 1: Upprepa mätningen.

För 2: Följ instruktionerna för avsedd användning av analysinstrumentet. Använd

LQC-lösning 1 om du vill göra en

”blank mätning”. Den innehåller en proteinlösning som ger stabil resistans efter inkubationstiden.

Kontrollera orsaken och upprepa mätningen efter att alla felkällor har uteslutits.

Om problemet kvarstår kan sensorkabeln vara defekt och måste i så fall bytas ut.

Om felet kvarstår ska du kontakta

Roche kundsupport.

Resultaten är inte rimliga (inklusive datalarm)

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.0

151

8 Felsökning

Hantera olika typer av problem

Problem

Analysinstrumentet Multiplate®

Beskrivning

Kraftigt nedåtgående kurva

(

Datalarm: nedåtgående kurva

)

Orsak Åtgärd

1. Temperaturskillnad; var den

NaCl som användes för kall/hade den inte förvärmts till 37 °C?

2. Har inkubationstiden hoppats

över?

För 1: Förvärm NaCl-lösningen och upprepa mätningen.

För 2: Upprepa mätningen inklusive inkubationstiden.

En av de två kurvorna är platt och ligger längst ned i fönstret.

(Datalarm, eftersom avvikelsen från medelvärdet och korrelationskoefficienten är utanför det specificerade intervallet)

Kortslutning i testcellsensorerna.

Upprepa mätningen med en ny testcell.

Mätningen visar på en ökning, trots att endast NaCl har tillsatts i testcellen.

Om en ”tom mätning” genomförs genom att tillsätta NaCl istället för blod kan sådana kurvor uppstå.

Kloridjoner från natriumkloriden och silver från ytan på sensorerna kan bilda silverklorid, vilket orsakar avvikelse i resistansen.

Följ instruktionerna för avsedd användning av analysinstrumentet, dvs. använd antingen blod eller LQC-lösning 1 vid mätningen. Lösning 1 innehåller NaCl och proteiner

(gelatin), vilket förhindrar att det beskrivna fenomenet uppstår.

Kontakta Roche kundsupport.

Kurvorna ser ut som vågor som börjar med kanal 1. Till slut påverkas alla kanaler. Samtidigt är den elektroniska kontrollmätningen utanför intervallet (CV är högre än 2 % och börjar i kanal 1).

Strömförsörjningen är gammal och behöver bytas ut omgående eftersom den snart går sönder.

Resultaten är uppenbarligen för höga.

Mättiden kan vara för lång.

Kontrollera mättiden.

Manufacturer defined Multiplate tests have a measurement time of

6 minutes.

Tabell 8-4

Resultaten är inte rimliga (inklusive datalarm)

Roche Diagnostics

152

Användarhandbok · Version 2.0

Revideringar

9 Multiplate

®

Transferpette

®

.............................................................................................................. 155

10 Kontrollmätningar ......................................................................................................................... 187

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Multiplate

®

Transferpette

®

9 Multiplate

®

Transferpette

®

9

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

Det här kapitlet är ett tillägg till användarhandboken för Analysinstrumentet

Multiplate Programversion 2.04 – handboksversion 2.0 och avsedd för användning av Multiplate Transferpette på Analysinstrumentet Multiplate. All information är specifik för Multiplate Transferpette. Information som rör hur den tidigare elektroniska pipetten (Multiplate e-line Pipette) används hittar du i användarhandboken för Analysinstrumentet Multiplate.

I det här kapitlet

Kapitel

9

Förord ................................................................................................................................. 157

Säkerhet .............................................................................................................................. 158

Brandrisk...................................................................................................................... 158

Biologiskt riskmaterial................................................................................................ 158

Användning ................................................................................................................. 159

Avfallshantering .......................................................................................................... 159

Funktioner och användningsområden ........................................................................... 160

Användningsområden................................................................................................ 160

Begränsningar med driften........................................................................................ 160

Exkludering vid drift .................................................................................................. 160

Batterispecifikationer.................................................................................................. 160

Driftskomponenter ........................................................................................................... 161

Installera Multiplate

®

Transferpette

®

................................................................................ 164

Drift..................................................................................................................................... 166

Använda Multiplate

®

Transferpette

®

.......................................................................... 166

Underhåll............................................................................................................................ 170

Sätta i eller byta batteri ............................................................................................... 170

Rengöra Multiplate

®

Transferpette

®

........................................................................... 173

Utföra en referenskörning.......................................................................................... 180

Byta ut spetsens filter.................................................................................................. 184

Kalibreringsservice...................................................................................................... 184

Felsökning .......................................................................................................................... 185

155

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

156

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate®

Förord

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Förord

Varumärken

Följande varumärken förekommer:

Multiplate är ett varumärke som tillhör Roche. Transferpette är ett varumärke som tillhör BRAND.

Alla övriga varumärken tillhör respektive ägare.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

157

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Säkerhet

Säkerhet

Analysinstrumentet Multiplate®

U

Säkerhetsinformation rörande arbetet med Analysinstrumentet Multiplate, finns i kapitel

Säkerhet

(s. 11) i användarhandboken för Analysinstrumentet Multiplate.

Brandrisk

VARNING

VARNING

VARNING

Brand- och explosionsrisk på grund av användning av brandfarliga material

Elektriska gnistor från elektronisk utrustning kan antända brandfarliga vätskor och gaser.

r

Använd inte Multiplate Transferpette i närheten av brandfarliga vätskor eller gaser.

r

Använd inte Multiplate Transferpette där explosionrisk föreligger.

r

Pipettera inte mycket brandfarliga vätskor.

Brand- och explosionsrisk på grund av felaktig användning av Multiplate

Transferpette

Felaktig användning av Multiplate Transferpette eller batterierna (kortslutning, mekaniska skador, överhettning, fel AC-adapter etc.) kan leda till att batteriet exploderar.

r

När du hanterar batterier ska du alltid följa beskrivningarna i den här dokumentation.

Brand- och explosionsrisk på grund av användning av olämpliga batterier

Om du använder Multiplate Transferpette med olämpliga batterier kan det leda till att batteriet exploderar.

r

Originalbatteriet får inte bytas ut mot engångsbatterier eller laddningsbara batterier från andra tillverkare.

Biologiskt riskmaterial

VARNING

Infektion från prover och liknande material

Kontakt med prover som innehåller material av humant ursprung kan orsaka infektion. Allt material och alla mekaniska komponenter som används med prover med humant ursprung ska behandlas som biologiskt riskmaterial.

r

Följ god laboratoriesed, särskilt när du arbetar med biologiskt riskmaterial.

r

Var noga med att använda lämplig skyddsutrustning, exempelvis skyddsglasögon med sidoskydd, vätskeresistent laboratorierock och godkända engångshandskar.

r

Om biologiskt riskmaterial spills ut ska du torka upp det omedelbart och använda desinfektionsmedel.

r

Om du får prov- eller avfallslösning på huden ska du omedelbart tvätta med tvål och vatten och använda desinfektionsmedel. Kontakta läkare.

Roche Diagnostics

158

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate®

Användning

VARNING

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Säkerhet

Personalskada och felaktiga resultat på grund av felaktig användning

Felaktig användning av Multiplate Transferpette kan leda till personalskador och felaktiga resultat.

r

Använd endast Multiplate Transferpette vid pipettering av vätskor som

överensstämmer med avsedd användning av instrumentet och de miljökrav som definieras i den här dokumentationen.

r

Använd alltid instrumentet på ett sådant sätt att att varken användare eller någon annan utsätts för fara. Undvik stänk. Använd endast lämpliga kärl.

r

Försök inte göra några tekniska förändringar. Plocka inte isär Multiplate Transferpette mer än vad som beskrivs i Användarhandbok.

r

Använd inte våld när du hanterar någon del av Multiplate Transferpette.

Skada och kontamination på grund av beröring av spetsöppningar

Om du rör vid spetsen kan det orsaka skador och kontamination.

r

Vidrör inte spetsen när du arbetar med biologiskt riskmaterial.

VAR FÖRSIKTIG

Avfallshantering

Kassera batterier

r

Kassera endast batterier när de är urladdade och i enlighet med gällande regler.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

159

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Funktioner och användningsområden

Funktioner och användningsområden

Analysinstrumentet Multiplate®

Användningsområden

Begränsningar med driften

Trögflytande och mycket klibbiga vätskor kan påverka noggrannhet i volym.

Volymetrisk noggrannhet kan även påverkas när pipetteringsvätskor skiljer sig från den omgivande temperaturen med mer än ± 5 °C.

Exkludering vid drift

Multiplate Transferpette på Analysinstrumentet Multiplate är avsedd för pipettering av vätskor inom följande områden: o

Pipettens temperatur bör vara mellan 15 och 40 °C. Rådgör med din representant på Roche rörande användning vid temperaturer utanför detta intervall.

o

Ångtryck upp till 500 mbar o

Viskositet: 260 mPa s (260 cps)

Multiplate Transferpette får endast användas på Analysinstrumentet Multiplate.

Användaren måste säkerställa att pipetten är kompatibel med den avsedda applikationen.

Använd aldrig Multiplate Transferpette vid pipettering av vätskor, som reagerar negativt med polypropylen (PP: skaft och spets), polykarbonat/polybutylenterefthalat

(PC/PBT: hölje) eller EPDM (flexibelt byte av pipettskaft). Undvik reaktiva ångor till följd av korrosionsrisken.

Batterispecifikationer

Multiplate Transferpette är en fjärrstyrd, batteridriven pistonggreppad pipett som används på Analysinstrumentet Multiplate. Multiplate Transferpette använder luftförflyttningsprincip för pipettering av vattenlösningar med en genomsnittlig densitet och viskositet.

Nickelmetallhydridbatteri med tre cylindriska individuella celler för AAA-batterier,

3.6 V, 700 mAh. Använd endast originalbatterier. Använd inte engångsbatterier eller laddningsbara batterier från andra tillverkare.

Roche Diagnostics

160

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Driftskomponenter

Driftskomponenter

C

D

Multiplate Transferpette är en fjärrstyrd, batteridriven, pistonggreppad pipett som har optimerats för ergonomisk drift.

H

A

B

I

J

E

F

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

G

K

A

Skärm

B

Knapparna Up, Down, MENU och ENTER

C

Startknapp

D

Spetsutlösaren (Eject)

E

Handtag

F

Pipettskaft

Bild 9-1

Huvuddriftskomponenter

G

Spetskon

H

Pipettkabel till Analysinstrumentet Multiplate

I

Batterifack

J

Fingerhållare

K

Voltadapter

Multiplate Transferpette vilar lätt och ergonomiskt i din hand. Höjden för fingerhållaren kan justeras med en skruv, vilket ger finjustering av handens position för smidig hantering av funktionsknapparna.

161

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Driftskomponenter

Nyckelfunktioner

A

Analysinstrumentet Multiplate®

C

D

B

A

Knappen Up

Startar det aktuella steget i

Auto Pipette

läget på nytt.

B

Startknapp

C

Knappen Confirmation/Activation

D

Knappen Down

Går till nästa steg i

Auto Pipette

-läget.

Bild 9-2

Nyckelfunktioner

Q

Knapparna

MENU

och

ENTER

kan endast användas till att utföra referenskörningen när pipetten inte är ansluten till Analysinstrumentet Multiplate.

Skärm

D

A

B

C

A

Batterkapacitetindikator

B

Pil som visar vätskans flödesväg (aspirering, dispensering)

C

Pipetteringsvolym

D

Pipetteringsläge (visas endast när pipetten inte är ansluten till Analysinstrumentet

Multiplate)

Bild 9-3

Skärm

Q

När Multiplate Transferpette inte utför någon åtgärd visar skärmen den volym som senast pipetterades.

Spetskassering

För att skjuta ut spetsen håller du pipetten över lämplig avfallsbehållare och trycker på knappen Eject.

Använd endast 300 μ l BRAND-spetsar. Kontrollera att spetsen sitter som den ska.

Roche Diagnostics

162

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Driftskomponenter

Bild 9-4

Spetskassering

Q

Hantera spetsar som biologiskt riskavfall.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

163

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Installera Multiplate

®

Transferpette

®

Installera Multiplate

®

Transferpette

®

Analysinstrumentet Multiplate®

När du använder Multiplate Transferpette för första gången måste du sätta i batteriet i Multiplate Transferpette, ansluta Multiplate Transferpette till Analysinstrumentet

Multiplate och starta Analysinstrumentet Multiplate och skärmen.

Q

När du sätter i batteriet för första gången i Multiplate Transferpette måste batteriet vara fulladdat innan Multiplate Transferpette kan användas. När batterisymbolen på skärmen slutar blinka är Multiplate Transferpette klar att användas. Det kan ta upp till 3,5 timme.

P

Sätta i batteriet

1

Mer information hittar du i

Sätta i eller byta batteri

(s. 170)

S

P

Ansluta Multiplate Transferpette till Analysinstrumentet Multiplate

1

Anslut pipettkabeln till Multiplate Transferpette.

Bild 9-5

Ansluta pipettkabeln till Multiplate Transferpette.

2

Anslut pipettkabeln till Analysinstrumentet Multiplate.

Roche Diagnostics

164

Bild 9-6

Ansluta pipettkabeln till Analysinstrumentet Multiplate.

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Installera Multiplate

®

Transferpette

®

Q

3

Slå på Analysinstrumentet Multiplate och skärmen.

Genom att slå på Analysinstrumentet Multiplate aktiveras skärmen på Multiplate

Transferpette och en nedräkning från 9 till 0 utförs. När nedräkningen är klar visas

bLo

på skärmen på Multiplate Transferpette.

Under nedräkningen ska du inte trycka på någon knapp på Multiplate Transferpette.

När fönstret

Process measurement series

visas initialiseras Multiplate

Transferpette och är klar att användas.

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

165

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Drift

Drift

Analysinstrumentet Multiplate®

VAR FÖRSIKTIG

ANMÄRKNING

Personalskada och felaktiga resultat på grund av felaktig användning

Felaktig användning av Multiplate Transferpette kan leda till personalskador och felaktiga resultat.

r

Använd Multiplate Transferpette endast när den är ansluten till Analysinstrumentet

Multiplate.

Felfunktion på grund av ej fungerande utrustning

Ej fungerande utrustning (till exempel att pistongen är svår att flytta, mekaniskt skadade anslutningar) kan leda till felfunktion.

r

Innan du använder Multiplate Transferpette ska du kontrollera om det finns synliga skador. Om du upptäcker en skada ska du kontakta Roche kundsupport.

Använda Multiplate

®

Transferpette

®

Följande procedurer visar allmän hantering av Multiplate Transferpette.

P

Använda Multiplate Transferpette vid pipettering

Q

Denna procedur visar allmän hantering av Multiplate Transferpette.

1

Fäst en spets.

Använd endast 300 μ l BRAND-spetsar. Kontrollera att spetsen sitter som den ska.

Q

Pipettspetsar en engångsartiklar.

2

Håll pipetten lodrätt och sänk ned spetsen i vätskan.

Roche Diagnostics

166

Bild 9-7

Sänka ned spetsen i vätska.

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Drift

3

Tryck på knappen Start för att aspirera in vätskan i spetsen.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

Q

Bild 9-8

Starta aspireringen

För att undvika att luft sugs in ska spetsen vara helt nedsänkt i vätskan i ungefär en sekund.

Pilen på skärmen pekar uppåt, vilket anger aspiration av vätska.

Bild 9-9

Aspirera vätska, skärm

När aspireringen är klar pekar pilen på skärmen nedåt, vilket anger att pipetten är redo att dispensera.

Bild 9-10

Dispensera vätska, skärm

167

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Drift

Analysinstrumentet Multiplate®

4

Sätt in pipetten i testcellen eller reagensflaskan.

o

För att dispensera vätskan till en testcell:

O

Sätt pipetten lodrätt i testcellen när spädningslösning, blod eller Liquid

Control Solution 1 pipetteras (steg 1). Liquid Control Solution 1 (steg 2) och Liquid Control Solution 2 måste tillsättas

ytan av Solution 1 för att undvika luftbubblor.

O

För att tillsätta reagens ska du se till att föra pipetten lodrätt

djupt

ner i testcellen.

o

För att dispensera vätska i en reagensflaska med hjälp av LiquidTransfunktion håller du pipetten lodrätt över reagensflaskan.

5

Tryck på Start-knappen för att dispensera vätskan i testcellen eller reagensflaskan.

Roche Diagnostics

168

Bild 9-11

Starta dispensering

Pilen på skärmen pekar nedåt, vilket anger dispensering av vätska.

Bild 9-12

Dispensera vätska, skärm

Vätskan töms helt och en utblåsning utförs.

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Drift

6

Håll pipetten över en avfallsbehållare och tryck på spetsutlösaren (Eject) för att skjuta ut spetsen i avfallsbehållaren.

Bild 9-13

S

Spetskassering

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

169

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Underhåll

Analysinstrumentet Multiplate®

Sätta i eller byta batteri

VAR FÖRSIKTIG

Q o

När du sätter i batteriet för första gången i Multiplate Transferpette måste batteriet vara fulladdat innan Multiplate Transferpette kan användas. När batterisymbolen på skärmen slutar blinka är Multiplate Transferpette klar att användas. Laddningstiden kan vara upp till 3,5 timme.

o

Efter ett års användning byter du ut batteriet mot ett nytt.

Brand- och explosionsrisk på grund av felaktig användning av instrumentet.

Felaktig användning av instrumentet eller batterierna (kortslutning, mekaniska skador,

överhettning, fel AC-adapter etc.) kan leda till att batteriet exploderar.

r

När du hanterar batterier ska du alltid följa beskrivningarna i den här dokumentation.

r

Hantera inte batterier i en miljö där explosionrisk föreligger.

P

Sätta i eller byta batteri

1

Stänga av analysinstrumentet.

U

Se

Så här stänger du av analysinstrumentet

(s. 116)

2

Koppla ur pipettkabeln till Analysinstrumentet Multiplate.

Bild 9-14

Koppla ur pipetten

Roche Diagnostics

170

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate®

3

Öppna locket till batteriutrymmet.

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Bild 9-15

Öppna batteriutrymmet

4

Ta bort det gamla batteriet, om det finns ett.

5

Sätt i ett nytt batteri.

Kontrollera att batteriets kontakt är ordentligt ansluten till pipetten.

Bild 9-16

Ansluta batteriets kontakt

6

Stäng locket till batteriutrymmet.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

Bild 9-17

Stänga batteriutrymmet

När batteriet är bytt blir det automatiskt dags för en referenskörning.

7

Utför en referenskörning.

U

Information om hur en referenskörning utförs finns i

Utföra en referenskörning

(s. 180).

När referenskörningen är klar återgår skärmen automatiskt till normalläge.

171

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Analysinstrumentet Multiplate®

Bild 9-18

Normalt skärmläge

8

När referenskörningen är klar ansluter du pipettkabeln i Multiplate Transferpette.

Bild 9-19

Ansluta pipettkabeln

När pipettkabeln har anslutits måste batteriet vara fulladdat om det används för första gången. Laddning utförs automatiskt när pipetten är ansluten till

Analysinstrumentet Multiplate och analysinstrumentet slås på. Laddningstiden kan vara upp till 3,5 timme. I slutet av laddningen slutar batterisymbolen att blinka.

ANMÄRKNING

Roche Diagnostics

172

Bild 9-20

Skärm med batterisymbol som blinkar vid laddning

Pipetten fungerar inte som den ska på grund av ej fulladdat nytt batteri

Om pipetten inte laddas helt efter att ett nytt batteri satts in kan det hända att pipetten inte fungerar som den ska.

r

Ladda alltid batteriet fullt när ett nytt batteri används för första gången.

9

Starta Analysinstrumentet Multiplate.

U

Se

Så här startar du analysinstrumentet

(s. 88)

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate®

Q

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Genom att slå på Analysinstrumentet Multiplate aktiveras skärmen på Multiplate

Transferpette och en nedräkningsprocedur utförs.

bLo

visas på skärmen på Multiplate

Transferpette.

Under den här proceduren ska du inte trycka på någon knapp på Multiplate

Transferpette.

När fönstret

Process measurement series

visas initialiseras Multiplate

Transferpette och är klar att användas.

S

Rengöra Multiplate

®

Transferpette

®

För att säkerställa felfri funktion ska Multiplate Transferpette rengöras vid regelbundna intervall.

P

Rengöra Multiplate Transferpette

1

Stänga av analysinstrumentet.

U

Se

Så här stänger du av analysinstrumentet

(s. 116)

2

Koppla ur pipettkabeln till Analysinstrumentet Multiplate.

Bild 9-21

Koppla ur pipetten

3

Ta bort spetsfiltret från pipetten.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

Bild 9-22

Ta bort filtret

173

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

4

Skruva loss pipettskaftet från handtaget.

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

174

Bild 9-23

Skruva loss pipettskaftet

5

Separera den magnetiska kopplingen mellan de båda komponenterna genom att försiktigt men bestämt dra dem åt varsitt håll.

6

Skruva loss den övre delen av spetsutlösaren från pipettskaftet.

Bild 9-24

Skruva loss övre delen av spetsutlösaren

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

7

Dra ut skaftet från den nedre delen av spetsutlösaren.

Bild 9-25

Dra ut nedre delen av spetsutlösaren

8

Skruva loss hylsan.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

Q

Bild 9-26

Skruva loss hylsan

Pistongen och pistongguiden förblir ihopkopplad med hylsan.

175

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

9

Ta loss fjädern och packningen.

Analysinstrumentet Multiplate®

Bild 9-27

Ta loss fjäder och packning.

10

Rengör delarna som visas i bild med vatten följt av isopropanol och skölj sedan med destillerat vatten.

Bild 9-28

Pipettens delar

11

Låt delarna torka (max. 120 °C).

12

Olja in den avsvalnade pistongen och O-ringen med ett tunt lager med olja.

Använd endast olja som tillhandahålls av tillverkaren.

Roche Diagnostics

176

Bild 9-29

Olja in pistongen och O-ringen

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

13

Sätt tillbaka de avsvalnade delarna i omvänd ordning jämfört med hur du tog isär dem såsom visas i steg

14

till

19

.

14

Sätt in fjädern och packningen.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

Bild 9-30

Sätta in fjäder och packning

15

Skruva fast hylsan. (Handstyrka är tillräckligt.)

Bild 9-31

Skruva fast hylsan

177

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Analysinstrumentet Multiplate®

16

Sätt fast den nedre delen av spetsutlösaren på pipettskaftet.

Roche Diagnostics

178

Bild 9-32

Sätta fast nedre delen av spetsutlösaren

17

Skruva fast den övre delen av spetsutlösaren på pipettskaftet.

Bild 9-33

Skruva fast övre delen av spetsutlösaren på pipettskaftet

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

18

Skruva fast pipettskaftet på handtaget. (Handstyrka är tillräckligt.)

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

Bild 9-34

Skruva fast pipettskaftet på handtaget

19

Sätt in ett nytt spetsfilter i pipetten.

Bild 9-35

Sätta in ett nytt filter

20

Utför en referenskörning.

U

Mer information hittar du här

Utföra en referenskörning

(s. 180).

När referenskörningen är klar återgår skärmen automatiskt till normalläge.

Bild 9-36

Normalt skärmläge

179

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Analysinstrumentet Multiplate®

21

Koppla in pipettkabeln till Multiplate Transferpette.

Q

Bild 9-37

Ansluta pipetten

22

Starta Analysinstrumentet Multiplate.

U

Se

Så här startar du analysinstrumentet

(s. 88)

Genom att slå på Analysinstrumentet Multiplate aktiveras skärmen på Multiplate

Transferpette och en nedräkningsprocedur utförs.

bLo

visas på skärmen på Multiplate

Transferpette.

Under den här proceduren ska du inte trycka på någon knapp på Multiplate

Transferpette.

När fönstret

Process measurement series

visas initialiseras Multiplate

Transferpette och är klar att användas.

S

Utföra en referenskörning

Referenskörningar utförs för att säkerställa att pipetten fungerar som den ska efter batteribyte, eller efter att pipetten har tagits isär.

Q

Referenskörningar utförs när Multiplate Transferpette är bortkopplat från

Analysinstrumentet Multiplate.

P

Utföra en referenskörning

1

Vid behov stänger du av Analysinstrumentet Multiplate och kopplar loss pipettkabeln från Multiplate Transferpette.

U

Se

Så här stänger du av analysinstrumentet

(s. 116)

Roche Diagnostics

180

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Bild 9-38

Koppla ur pipetten

2

Samtidigt trycker du på knapparna

MENU

och

ENTER

.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

Bild 9-39

Initiera referenskörningsläge

Texten

rEF

på skärmen indikerar att pipetten är i referenskörningsläge.

Bild 9-40

Referenskörningsläge, skärm

181

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Analysinstrumentet Multiplate®

3

Tryck på knappen Start en gång för att starta referenskörningen.

Bild 9-41

Starta referenskörning

Ett ljud kan höras som tydligt indikerar att funktionen utförs.

När referenskörningen är klar återgår skärmen automatiskt till normalläge.

Bild 9-42

Normalt skärmläge

4

För att arbeta med Multiplate Transferpette ska du ansluta den till

Analysinstrumentet Multiplate och starta analysinstrumentet.

Roche Diagnostics

182

Bild 9-43

Ansluta pipetten

U

Se

Så här startar du analysinstrumentet

(s. 88)

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate®

Q

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Genom att slå på Analysinstrumentet Multiplate aktiveras skärmen på Multiplate

Transferpette och en nedräkningsprocedur utförs.

bLo

visas på skärmen på Multiplate

Transferpette.

Under den här proceduren ska du inte trycka på någon knapp på Multiplate

Transferpette.

Bild 9-44

När fönstret

Process measurement series

visas initialiseras Multiplate

Transferpette och är klar att användas.

Bild 9-45

S

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

183

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Underhåll

Byta ut spetsens filter

Analysinstrumentet Multiplate®

Kontrollera ofta att pipettfiltren är rena, så att du bibehåller korrekta fyllningsnivåer.

Material som krävs

m

Pincett m

Filter

P

Byta ut spetsens filter

1

Ta tag i filtret med hjälp av pincetten och dra ut det från pipetten.

Bild 9-46

Ta bort spetsens filter

2

Ta med hjälp av pincetten upp ett nytt filter och sätt in det i pipetten.

Kalibreringsservice

Q

Bild 9-47

Byta ut spetsens filter

Se till så att det nya filtret inte smutsas ned medan du sätter i det.

S

ISO 9001- och GLP-riktlinjer kräver regulbundna undersökningar av dina volymetriska instrument. Roche rekommenderar kontroll av volymen hos Multiplate

Transferpette enligt lokala standarder. Kontakta din lokala representant på Roche för information om kalibreringsservice.

Roche Diagnostics

184

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate®

Felsökning

Problem

Pipetten reagerar inte

Pipetten reagerar inte

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Felsökning

Om ett fel inträffar visar skärmen ”Err” och även felets nummer visas. Pipetten reagerar nu endast på knappen ENTER. Genom att trycka på knappen ENTER görs ett försök att starta om pipetten. Därför krävs automatiskt en referenskörning.

Felmeddelande Möjlig orsak Åtgärd

Batteriet urladdat eller trasigt Ladda batteriet utan att det används tills det är fulladdat

(batterisymbolen slutar blinka).

Byt ut batteriet vid behov.

Ej fungerande elektronisk komponent

Kontakta Roche kundsupport.

Ej fungerande elektronisk komponent

Kontakta Roche kundsupport.

Pipetten reagerar inte

Pipetten reagerar inte

Spetsen droppar alternativt pipetten är inte stängd eller volymfel

Skärmen är svart

Oförutsägbart programfel Bekräfta felet genom att trycka på knappen ENTER. Pipetten initialiseras på nytt.

Inget batteri insatt

Batteriet är trasigt

Ej fungerande elektronisk komponent

Sätt in batteri

Byt ut batteriet

Kontakta Roche kundsupport.

Felaktig spets

Pistongen, toppen eller packningen är kontaminerad eller skadad

Elektrostatisk urladdning

Använd endast kvalitetsspetsar

Spetsen sitter inte som den ska Tryck in spetsen bestämt/använd en annan klämma för spetsutlösarjustering.

Rengör pipetten/byt ut packningen. Olja in pistongen.

Ej fungerande elektronisk komponent

Ta ut batteriet och sätt in ett nytt.

Kontakta Roche kundsupport.

Tabell 9-1

Felmeddelanden

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

185

9 Multiplate

®

Transferpette

®

Felsökning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

186

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

Kontrollmätningar

10 Kontrollmätningar

10

I det här kapitlet hittar du krav och rekommendationer rörande elektroniska och flytande kontroller.

I det här kapitlet

Kapitel

10

Elektronisk kontroll och flytande kontroll..................................................................... 189

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

187

10 Kontrollmätningar

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

188

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate® 10 Kontrollmätningar

Elektronisk kontroll och flytande kontroll

Elektronisk kontroll och flytande kontroll

Du måste alltid följa nationella lagar och lokala riktlinjer för kvalitetskontroll.

Kontrollmaterial som används vid kvalitetskontrollmätning ska vara så likt som möjligt, i enlighet med förhållandet för vetenskap och teknologi. För trombocytfunktionstestning finns inget fullvärdigt kontrollmaterial. Därför finns två alternativ för Analysinstrumentet Multiplate:

Elektronisk kontroll

o

Rekommenderas att köras dagligen när mätningar utförs (eller i början av varje arbetspass).

o

Del av förebyggande underhåll, efter reparation eller programuppdatering.

o

Varaktighet: 4 minuter (25 minuter, inklusive förvärmningsfas av enheten).

o

Kostnad: ingen kostnad.

o

Upptäckt av problem med maskinvaran (sensorkablar, mini board, strömförsörjningsenhet), kalibrering och problem med miljön (rumstemperatur, plats).

U

Mer information hittar du i

Elektroniska kontrollmätningar

(s. 111)

Flytande kontroll

Följ alltid anvisningarna i bipacksedeln för Liquid Control Set.

o

Rekommenderas att köras månadsvis eller med en ny lot testceller.

o

Del av förebyggande underhåll, efter reparation och programuppdatering.

o

Varaktighet: 20 minuter (50 minuter, inklusive förvärmning av vätskor).

o

Kostnad: Liquid Control Set och 10 testceller.

o

Fastställer kvaliteten hos testceller (gamla/oxiderade sensorkablar), problem med enheten, t.ex. problem med kalibrering av enheten, kommunikationsproblem mellan enheten och den elektroniska pipetten.

o

Helblodsimpedansaggregometri är baserad på mätning av en förändring i elektrisk impedans som orsakats av trombocytaggregation på ett par elektroder.

Den specifika utvärderingen och bedömningen av pipetten för att upptäcka en förändring i elström kan analyseras med artificiellt kontrollmaterial.

o

Det flytande kontrollsetet består av två vätskor, lösning 1 och lösning 2, med olika joniska styrkor. Blandningen av båda vätskorna leder till en förändring av elektrisk ledningsförmåga, vilket lagras som en impedansförändring i

Analysinstrumentet Multiplate. Setet innehåller material för nivå 1- och nivå 2kontroller för alla fem kanaler i Analysinstrumentet Multiplate.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.1

189

10 Kontrollmätningar

Elektronisk kontroll och flytande kontroll

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

190

Användarhandbok · Version 2.1

Analysinstrumentet Multiplate®

Innehållsförteckning

11 Ny information om försäkran om överensstämmelse

Ny information om försäkran om

överensstämmelse

11

Det här kapitlet innehåller revideringar av användarhandboken till analysinstrumentet Multiplate som behövde införas på grund av ny information om försäkran om överensstämmelse.

I det här kapitlet

Kapitel

11

Revideringar av användarhandboken till analysinstrumentet Multiplate ................. 193

Struktur på en ändrad post ........................................................................................ 193

Revidering 1: Ny information om försäkran om överensstämmelse har lagts till .... 194

Godkännanden............................................................................................................ 194

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.2

191

11 Ny information om försäkran om överensstämmelse

Innehållsförteckning

Analysinstrumentet Multiplate®

Roche Diagnostics

192

Användarhandbok · Version 2.2

Analysinstrumentet Multiplate® 11 Ny information om försäkran om överensstämmelse

Revideringar av användarhandboken till analysinstrumentet Multiplate

Revideringar av användarhandboken till analysinstrumentet

Multiplate

Version på bilaga

2.2

Tabell 11-1

Programversion

2.04

Revideringshistorik

Revideringsdatum

Juli 2016

Ändringar

Ny information om försäkran om överensstämmelse

För att säkerställa att läsarna av användarhandboken till analysinstrumentet

Multiplate använder den mest aktuella informationen rekommenderar Roche att du markerar de berörda avsnitten i den ursprungliga handboken manuellt.

Så här uppdaterar du användarhandboken till analysinstrumentet Multiplate

1. Gå till den första revideringen i det aktuella kapitlet

Revideringar

.

2. Läs det reviderade innehållet och se till att du har förstått det.

3. Identifiera det berörda sidnumret i det ursprungliga dokumentet.

4. Gå till det berörda sidnumret i det ursprungliga dokumentet och markera revideringarna manuellt. Det kan till exempel handla om att stryka över text som inte är aktuell längre eller lägga till en referens om var läsaren kan hitta nytt och reviderat innehåll.

q

Om du skriver ut de här sidorna rekommenderar Roche att du skriver ut dem enkelsidigt.

På det viset kan du enkelt sätta in dem i det befintliga dokumentet.

Struktur på en ändrad post

Följande bild visar hur revideringar presenteras i det här dokumentet.

Roche Diagnostics

Användarhandbok · Version 2.2

A

C

A

Ändrings-id

B

Sammanfattning av ändringar

Bild 11-1

Struktur på en ändrad post

C

Berörda sidor

D

Ändrad komponent

B

D

193

11 Ny information om försäkran om överensstämmelse

Revidering 1: Ny information om försäkran om överensstämmelse har lagts till

Analysinstrumentet Multiplate®

Revidering 1: Ny information om försäkran om

överensstämmelse har lagts till

Sidnumren har ändrats

Det här avsnittet ska placeras framför sidan 3 i användarhandboken till analysinstrumentet Multiplate, version 2.0.

Godkännanden

Godkända instrument

Analysinstrumentet Multiplate uppfyller kraven i:

Europaparlamentets och Rådets direktiv 2011/65/EU av den 8 juni 2011 om begränsning av användning av vissa farliga ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning.

Roche Diagnostics

194

Användarhandbok · Version 2.2

advertisement

Related manuals

Download PDF

advertisement

Table of contents