DW274KN | DeWalt DW274KN SCREWDRIVER Type 3 instruction manual

DW263
DW264
DW268
DW269
DW274
DW274KN
DW275
DW275KN
Final Page size: A5 (148mm x 210mm)
Dansk (oversat fra original brugsvejledning)4
Deutsch (übersetzt von den originalanweisungen)10
English (original instructions)17
Español (traducido de las instrucciones originales)23
Français (traduction de la notice d’instructions originale)30
Italiano (tradotto dalle istruzioni originali)36
Nederlands (vertaald vanuit de originele instructies)42
Norsk (oversatt fra de originale instruksjonene)48
Português (traduzido das instruções originais)54
Suomi (käännetty alkuperäisestä käyttöohjeesta)61
Svenska (översatt från de ursprungliga instruktionerna)67
Türkçe (orijinal talimatlardan çevrilmiştir)73
Ελληνικά (μετάφραση από τις πρωτότυπες οδηγίες)79
Copyright DeWALT
B
Figure A1
6
5
4
13
3
1
2
Figure A2
7
4
1
Figure B
5
4
9
12
11
Figure C
5
12
4
2
8
10
Figure D
5
4
Figure E
Figure F
14
3
3
Dansk
UNIVERSEL SKRUETRÆKKER/SKRUETRÆKKER TIL TØRVÆG
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Tillykke!
Du har valgt et DeWALT-værktøj. Mange års erfaring, ihærdig produktudvikling og innovation gør DeWALT én af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere af elværktøj.
Tekniske Data
DW263
Spænding
Type
Afgiven effekt
Tomgangshastighed
Borholder
Koblingsmetode
Vægt
VDC
W
min-1
230
4/5
540
0–2.500
1/4" hex
dybde følsom
kg
1,4
Støjværdier og vibrationsværdier (triax vector sum) i henhold til EN60745-2-2:
LPA(emissions lydtryksniveau)
87
dB(A)
LWA(lydtryksniveau)
K(usikkerhed for det angivne lydniveau)
Skruning uden slag
Vibrationsemissionsværdi ah =
Usikkerhed K =
DW268
DW269
DW275 /
DW275KN
230
5
540
0–5.300
1/4" hex
dybde / stille
følsom
1,4
1,4
1,4
1,4
230
230
230
5
5
5
540
540
540
0–2.000
0–2.500
0–1.000
1/4" hex
1/4" hex
1/4" hex
dybde følsom Versa-Clutch® Versa-Clutch®
80
85
84
87
85
dB(A)
89
92
91
92
92
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Sikringer:
Europa
230V værktøj
10 Amp, el-net
Definitioner: sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for
hvert enkelt signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på
disse symboler.
FARE: Angiver en umiddelbart farlig situation, der
medmindre den undgås, vil resultere i død eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kunne resultere i død eller
alvorlig personskade.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller
moderat personskade.
BEMÆRK: Angiver en handling, der ikke er forbundet
med personskade, men som kan resultere
i produktskade.
Angiver risiko for elektrisk stød.
4
DW274 /
DW274KN
230
3/5
540
0–4.000
1/4" hex
dybde / stille
følsom
1,4
94
Vibrationsemissionsniveauet, der er angivet i dette
vejledningsark, er målt i overensstemmelse med en
standardiseret test, der er angivet i EN60745 og kan anvendes til
at sammenligne et værktøj med et andet. Det kan anvendes til
en foreløbig eksponeringsvurdering.
ADVARSEL: Det angivne vibrationsemissionsniveau
repræsenterer værktøjets hovedanvendelsesområder. Hvis
værktøjet anvendes til andre formål, med andet tilbehør
eller vedligeholdes dårligt, kan vibrationsemissionen
imidlertid variere. Det kan forøge eksponeringsniveauet
over den samlede arbejdsperiode markant.
Et estimat af eksponeringsniveauet for vibration bør
også tage højde for de gange, værktøjet slukkes, eller
når det kører men ikke bruges til at arbejde. Det kan
mindske eksponeringsniveauet over den samlede
arbejdsperiode markant.
Identificér yderligere sikkerhedsforanstaltninger for at
beskytte operatøren mod vibrationens effekter, som f.eks.:
vedligehold værktøjet og tilbehøret, hold hænderne varme,
organisation af arbejdsmønstre.
DW264
Angiver brandfare.
EF-Konformitetserklæring
Maskindirektiv
Universel skruetrækker/skruetrækker til
tørvæg
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT erklærer, at produkterne beskrevet under Tekniske
data er udformet i overensstemmelse med:
2006/42/EF, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Disse produkter overholder også direktivet 2004/108/EC (indtil
19.04.2016), 2014/30/EU (fra 20.04.2016) og 2011/65/EU.
Kontakt DeWALT på følgende adresse for yderligere oplysninger
eller se bagsiden af manualen.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og
udsteder denne erklæring på vegne af DeWALT.
Markus Rompel
Direktør for maskinteknik
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.10.2016
ADVARSEL: Læs instruktionsvejledningen for at reducere
risikoen for personskader.
Generelle sikkerhedsadvarsler
for elværktøjer
ADVARSEL: Læs alle sikkerhedsadvarsler og alle
instruktioner. Manglende overholdelse af advarsler og
instruktioner kan medføre elektrisk stød, brand og/eller
alvorlig personskade.
GEM ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKTIONER TIL SENERE BRUG
Termen “elværktøj” i advarslerne refererer til dit elektroniske
(ledning) eller batteribetjente (trådløse) elværktøj.
1) Sikkerhed i Arbejdsområdet
a ) Sørg for, at arbejdsområdet er rent og godt oplyst.
Rodede eller mørke områder giver anledning til ulykker.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj i en
eksplosionsfarlig atmosfære, som f.eks. ved
tilstedeværelsen af brændbare væsker, gasser eller
støv. Elværktøj danner gnister, der kan antænde støv
eller dampe.
c ) Hold børn og omkringstående på afstand, når der
anvendes elektrisk værktøj. Distraktioner kan medføre,
at du mister kontrollen.
Dansk
2) Elektrisk Sikkerhed
a ) Stik på elektrisk værktøj skal passe til stikkontakten.
Stikket må aldrig modificeres på nogen måde.
Undlad at bruge adapterstik sammen med
jordforbundet elektrisk værktøj. Umodificerede stik
og dertil passende stikkontakter reducerer risikoen for
elektrisk stød.
b ) Undgå kropskontakt med jordforbundne overflader,
såsom rør, radiatorer, komfurer og køleskabe. Der er
øget risiko for elektrisk stød, hvis din krop er jordforbundet.
c ) Undlad at udsætte elektrisk værktøj for regn eller
våde forhold. Hvis der trænger vand ind i et elektrisk
værktøj, øges risikoen for elektrisk stød.
d ) Undlad at udsætte ledningen for overlast. Brug
aldrig ledningen til at bære, trække værktøjet eller
trække det ud af stikkontakten. Hold ledningen
borte fra varme, olie, skarpe kanter og bevægelige
dele. Beskadigede eller sammenfiltrede ledninger øger
risikoen for elektrisk stød.
e ) Når elektrisk værktøj benyttes udendørs, skal der
anvendes en forlængerledning, som er egnet til
udendørs brug. Brug af en ledning, der er egnet til
udendørs brug, reducerer risikoen for elektrisk stød.
f ) Hvis det ikke kan undgås at betjene et
elektrisk værktøj i et fugtigt område, benyt
en strømforsyning, der er beskyttet af en
fejlstrømsafbryder. Ved at benytte en fejlstrømsafbryder
reduceres risikoen for elektrisk stød.
3) Personlig Sikkerhed
a ) Vær opmærksom, pas på hvad du foretager dig,
og brug sund fornuft, når du benytter et elektrisk
værktøj. Betjen ikke værktøjet, hvis du er træt,
påvirket af narkotika, alkohol eller medicin. Et
øjebliks uopmærksomhed under anvendelse af et elektrisk
værktøj kan forårsage alvorlig personskade.
b ) Brug personligt sikkerhedsudstyr. Bær altid
beskyttelsesbriller. Sikkerhedsudstyr, såsom støvmaske,
skridsikre sikerhedssko, sikkerhedshjelm eller høreværn,
brugt når omstændighederne foreskriver det, reducerer
omfanget af personskader.
c ) Undgå utilsigtet start. Sørg for, at der er slukket for
kontakten, inden værktøjet tilsluttes en strømkilde
og/eller batterienhed, samles op eller bæres. Når
elektrisk værktøj bæres med fingeren på kontakten eller
tilsluttes, når kontakten er tændt, giver det anledning
til ulykker.
d ) Fjern eventuelle justerings- eller skruenøgler, før det
elektriske værktøj startes. En skruenøgle eller anden
nøgle, der bliver siddende på en roterende del af elektrisk
værktøj, kan give anledning til personskade.
e ) Undlad at række for langt. Hold hele tiden en god
fodstilling og balance. Dette giver bedre kontrol af det
elektriske værktøj, når uventede situationer opstår.
f ) Bær hensigtsmæssig påklædning. Bær ikke løst tøj
eller smykker. Hold dit hår, tøj og handsker væk fra
5
Dansk
bevægelige dele. Løstsiddende tøj, smykker eller langt
hår kan blive fanget i bevægelige dele.
g ) Hvis der anvendes støvudsugnings- eller
støvopsamlingsudstyr, skal dette tilsluttes og
anvendes rigtigt. Anvendelse af støvopsamlingsudstyr
kan begrænse farer forårsaget af støv.
4) Anvendelse og Vedligeholdelse af
Elektrisk Værktøj
a ) Undlad at bruge magt over for det elektriske
værktøj. Brug det værktøj, der er bedst egnet til
det arbejde, der skal udføres. Værktøjet vil klare
opgaven bedre og mere sikkert med den ydelse, som det
er beregnet til.
b ) Undlad at benytte elektrisk værktøj, hvis kontakten
ikke tænder og slukker for det. Alt elektrisk værktøj,
der ikke kan kontrolleres med kontakten, er farligt og
skal repareres.
c ) Træk stikket ud af stikkontakten og/eller
batterienheden fra det elektriske værktøj, før det
elektriske værktøj justeres, dets tilbehør udskiftes,
eller det stilles til opbevaring. Sådanne forebyggende
sikkerhedsforanstaltninger mindsker risikoen for, at
værktøjet startes utilsigtet.
d ) Opbevar elektrisk værktøj uden for rækkevidde
af børn, og tillad ikke personer, som ikke er
bekendt med dette elektriske værktøj eller disse
instruktioner, at betjene værktøjet. Elektrisk værktøj
er farligt i hænderne på personer, som ikke er instrueret i
brugen deraf.
e ) Vedligeholdelse af elektrisk værktøj. Undersøg
om bevægelige dele sidder skævt, binder eller er
gået itu såvel som andre forhold, der kan påvirke
betjeningen af værktøjet. Hvis det elektriske værktøj
er beskadiget, skal det repareres før brug. Mange
ulykker er forårsaget af dårligt vedligeholdt værktøj.
f ) Hold skæreværktøj skarpe og rene. Ordentligt
vedligeholdt skæreværktøj med skarpe skærekanter har
mindre tilbøjelighed til at binde og er lettere at styre.
g ) Brug elektrisk værktøj, tilbehør, bor, osv. i
overensstemmelse med disse instruktioner, idet der
tages hensyn til arbejdsforholdene og den opgave,
som skal udføres. Brug af elektrisk værktøj til andre
opgaver end dem, det er beregnet til, kan resultere i en
farlig situation.
5) Service
a ) Elektrisk værktøj skal serviceres af en kvalificeret
servicetekniker, som udelukende benytter
identiske reservedele. Derved sikres det, at værktøjets
driftssikkerhed opretholdes.
Yderligere specifikke sikkerhedsregler for
skruetrækkere
•
6
Hold elværktøjet på de isolerede håndtagsflader, når
der skal saves i emner, hvor fastgørelsesværktøjet
kan berøre skjulte ledninger eller sit eget kabel (bolt).
Kommer fastgørelsesværktøjet i kontakt med en strømførende
ledning, kan blotlagte metaldele på elværktøjet gøre
strømførende og give stød til brugeren.
ADVARSEL: Vi anbefaler brug af en reststrømsanordning
med en reststrømskapacitet på 30mA eller mindre.
Restrisici
På trods af overholdelsen af de relevante sikkerhedsregler og
brug af sikkerhedsudstyr kan visse restrisici ikke undgås. Disse
omfatter:
• Hørenedsættelse.
• Risiko for personskade som følge af flyvende partikler.
• Risiko for forbrænding ved at røre ved tilbehør, der bliver varmt
under betjening.
• Risiko for personskade som følge af forlænget brug.
• Risiko for at få fingrene i klemme ved udskiftning af tilbehøret.
• Sundhedsfarer forårsaget ved indånding af støv, der dannes,
når der arbejdes i beton og/eller murværk.
Mærkning på værktøjet
Følgende piktogrammer er vist på værktøjet:
Læs brugsvejledningen før brug.
Datokodeposition (Fig. A1)
Datokoden 13 , der også inkluderer produktionsåret, er tryk
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produktionsår
Pakkens indhold
Pakken indeholder:
1 Skruetrækker DW263/DW264 med pistolhåndtag
eller
1 Universel skruetrækker DW268/DW269
eller
1Skruetrækker til tørvæg DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 Kasse (kun K-modeller)
1Brugsvejledning
• Kontrollér for eventuelle skader på værktøjet, dele og tilbehør,
der kan være opstået under transport.
• Tag dig tid til at læse denne vejledning grundigt og forstå den
før betjening.
Beskrivelse (Fig. A1, A2)
ADVARSEL: Modificér aldrig elektrisk værktøj eller nogen
dele deraf. Det kan medføre materiale- eller personskade.
1 Variabel hastighedskontakt
2 Låsekontakt
3 Forlæns/baglæns-skyder
Dansk
4 Dybdejusteringskrave (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
5 Dybdesøger (DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
6 Remklemme
7 Kugleholder (DW268/DW269)
Tilsigtet Brug
Din DW263/DW264 skruetrækker er fremstillet til professionel
anvendelse og som møtriksindspænder.
Din universelle DW268/DW269-skruetrækker er blevet
fremstillet til professionel anvendelse.
Din DW274/DW274KN/DW275/DW275KN-skruetrækker til
tørvæg er blevet fremstillet til at føre fastgørelsesenheder til
tørvæg gennem tørvægsplader ind i tømmer- eller metalstolper.
Din DW274KN/DW275KN har en funktion til stille kobling.
MÅ IKKE anvendes under våde forhold eller i nærheden af
brændbare væsker eller gasser.
Skruetrækkerne er professionelt værktøj.
LAD IKKE børn komme i kontakt med værktøjet. Overvågning
er påkrævet, når uerfarne brugere anvender dette værktøj.
• Dette produkt er ikke beregnet til anvendelse af personer
(inklusive børn) med nedsatte fysiske, sensoriske eller
mentale handicaps; mangel på erfaringer, viden eller
færdigheder, medmindre de er under overvågning af en
person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn må aldrig
efterlades alene med dette produkt.
Drivkobling med dødspindel
Denne skruetrækker er udstyret med en dødspindelfunktion,
således at spindelen ikke drejer, indtil fastgørelsesværktøjet
presses ind i arbejdesemnet. Dette giver mulighed for at
anbringe fastgørelseselementer på drivtilbehøret på en
skruetrækker i drift.
Elektrisk sikkerhed
Elmotoren er kun designet til én spænding. Kontrollér altid, at
strømforsyningen svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit DeWALT-værktøj er dobbeltisoleret i
overensstemmelse med EN60745, og derfor er en
jordledning ikke påkrævet
Hvis strømledningen er beskadiget, skal den erstattes af
en specialfremstillet ledning, der fås gennem DeWALT‘s
serviceorganisation.
Brug af forlængerledning
Der bør ikke benyttes en forlængerledning, medmindre det er
absolut nødvendigt. Brug en godkendt forlængerledning, der
er egnet til strømforsyningen til din oplader (se Tekniske data).
Den minimale lederstørrelse er 1,5 mm2; den maksimale længde
er 30 m.
Ved brug af en kabeltromle skal kablet altid rulles helt ud.
SAMLING OG JUSTERING
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Montering og aftagning af 1/4"
sekskanttilbehør
Din DeWALT-skruetrækker har et 1/4" sekskantet drivsystem.
Drivtilbehøret holdes i holderen med en kugle og en fjeder, som
går i lås i en rille i udstyrsskaftet.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Fig. B)
1. Fjern kraven 4 ved at trække den fremad.
2. Vælg det ønskede udstyr (begge modeller) og passende
dybdesøger 5 , når du anvender en møtriksindspænder
(DW263/DW264).
3. For at påsætte udstyret 12 , f.eks. en borholder eller
møtriksindspænder, skal det skubbes ind i holderen 8 , indtil
det klikker på plads. Bank let på det, hvis det er nødvendigt.
4. For at fjerne udstyret trækkes det ud af holderen ved hjælp
af en tang.
5. Genmontér kraven 4 igen ved at justere ribbene 9 på
indersiden af kraven 4 med rillerne 10 i koblingshuset og
klik kraven på plads.
DW268/DW269 (Fig. A2)
1. Træk kugleholderen 7 frem og hold den.
2. Påsæt udstyret.
3. Slip kugleholderen.
Udskiftning af borespidsen (Fig. B)
Træk borspidsen ud 11 . En tang kan være nødvendig.
Indslåningsdybde (Fig. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
Dybdefølsomhedsfunktionen giver følgende fordele:
• Den valgte indslåningsdybde kan gentages for at opnå
strukturel integritet.
• Skruer med tætningsskiver køres korrekt, så der ikke opstår
lækager.
Indstilling af indslåningsdybden
Indslåningsdybden bestemmes af positionen til dybdesøgeren
5 i forhold til boret eller soklen. Symbolerne på kraven 4 angiver, hvordan indslåningsdyblen indstilles.
• Drej kraven 4 med uret for at øge indslåningsdybden.
• Drej kraven 4 mod uret for at reducere indslåningsdybden.
Versa Clutch® enheder
DW268/DW269 (Fig. A2)
Ekstern justering af alle Versa Clutch® enheder til et større
udvalg af fastgørelsesstørrelser er hurtig og let som følger:
7
Dansk
1. Træk fremad, drej derefter kraven i stigende retning (præget
på justeringskraven) for at øge antallet af tilkoblinger og
drejemomentudgange.
2. Maksimal drejning af kraven i stigende retning resulterer
i fuld tilkobling og maksimal drejemomentudgang og
fastgørelseskapacitet. Krave og indstilleligt stop vil ikke skrue
koblingshuset af.
3. Testkør en fastgørelsesenhed ind i et stykke affald
for at kontrollere korrekt fastgørelsesleje. Efter en
anvendelsesperiode er det normalt nødvendigt med en
lidt anderledes indstilling af kraven på grund af slitage på
koblingshovederne.
BEMÆRK: Med Versa Clutch® har operatøren mulighed for at
“tilsidesætte” koblingsskralden, hvis en fastgørelse rammer en
træknast, variable hårdheder i stålarbejdsstykker eller ukorrekte
pilothuller. Øget operatørtryk vil normalt få koblingerne til at
samle op og fortsætte med at indsætte fastgørelsen. Desuden
vil en hurtig drejning af kraven ændre koblingsindstillingen til at
overvinde de fleste vanskeligheder og vil sørge for omgående
ændring af drejemomentudgangen og give operatøren
mulighed for at køre en lang række fastgørelsesstørrelser.
Brug af møtriksindspænder (Fig. C)
DW263/DW264
1. For skruer med tætningsskiver drejes kraven 4 indtil
enden af møtriksindspænderen flugter med enden af
dybdesøgeren.
Hvis det er nødvendigt, drejes kraven, indtil
møtriksindspænderen er sænket ca. 2 mm ind i
dybdesøgeren.
BEMÆRK: SE ALTID producentens specifikationer for
korrekt indstilling af tætningsskiver til forskellige formål.
2. Kør en skrue ind i et kasseret emne og kontrollér afstanden
mellem skiven og materialet.
3. Drej kraven 4 mod uret eller med uret for at øge eller
reducere indslåningsdybden efter behov.
4. Kør en anden skrue i og genjustér kraven 4 , indtil den
ønskede indstilling opnås.
Dybdesøger (Fig. D)
DW263/DW264
Denne model leveres med to dybdesøgere 5 til at tilpasse
forskellige bor, holdere, sokler og adaptere.
Sådan ændres dybdesøgere
1. Træk kravesamlingen 4 af værktøjet.
2. Hold dybdesøgeren 5 og skue kraven af 4 .
3. Udskift dybdesøgeren 5 .
4. Fortsæt i modsat rækkefølge for at montere.
Fremad/tilbage-kontakt (Fig. E)
ADVARSEL: Vent altid, indtil motoren er stoppet helt, før
du ændrer rotationsretningen.
Vælg fremad- eller tilbagerotation ved at flytte fremad/tilbagekontakten 3 i retningen, der angives af pilene.
8
BETJENING
Brugsvejledning
ADVARSEL: Overhold altid sikkerhedsvejledningen og de
gældende regler.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Korrekt håndposition (Fig. F)
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade skal
du ALTID anvende den rette håndposition som vist.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for alvorlig
personskade skal du ALTID holde godt fast i tilfælde af en
pludselig reaktion.
Korrekt håndposition kræver en hånd på hovedhåndtaget 14 som vist.
For at opnå det bedst mulige resultat, bør du holde
skruetrækkeren med hånden direkte på linje med
fastgørelsesanordningen og trykke på den variable
hastighedskontakt med én eller to fingre på hånden som
vist. Dette reducerer sandsynligheden for, at skruen glider fra
drivudstyret, når det anvendes tryk.
Skruning eller møtriksindspænding (Fig. A1)
1. Vælg det rette bor til den skrue (eller møtrik), der skal køres i.
2. Vælg fremad- eller tilbagerotation som beskrevet ovenfor.
DW263: For møtriksindspænding skal du altid anvende den
korrekte dybdesøger 5 .
3. Tryk på den variable hastighedskontakt 1 for at starte
værktøjet. Trykket på den variable hastighedskontakt
bestemmer værktøjets hastighed.
BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt, skal du trykke på
låseknappen 2 for vedvarende betjening og slippe den
variable hastighedskontakt. Låseknappen virker kun ved fuld
hastighed, fremad- og bagudrotation.
For at standse værktøjet i vedvarende betjening skal du
trykke på kontakten et øjeblik og derefter slippe den.
ADVARSEL: Sluk ALTID for værktøjet, når du er færdig
med arbejdet, og før du tager stikket ud.
4. For at køre skruen i anbringes den på boret eller i soklen,
hvorefter der trykkes på den variable hastighedskontakt
og skruen skubbes ind i arbejdsemnet med en blød,
vedvarende bevægelse. Når skruen er på plads, kommer der
er en brummelyd fra forsiden af værktøjet, der indikerer, at
koblingen er frakoblet.
5. Slip kontakten for at stoppe værktøjet.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit DeWALT-elværktøj er beregnet til langvarig brug med
minimal vedligeholdelse. Værktøjets fortsatte tilfredsstillende
drift afhænger af korrekt vedligeholdelse og rengøring
af værktøjet.
Dansk
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal du slukke for værktøjet og afbryde det fra
strømkilden, inden der foretages justeringer, eller
der fjernes/monteres tilbehør eller ekstraudstyr. Sørg
for, at udløserkontakten er i OFF-position. Utilsigtet start
kan medføre kvæstelser.
Smøring
Dette elektriske værktøj skal ikke smøres yderligere.
Rengøring (Fig. A1)
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med
tør luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring
luftaftrækket. Bær godkendte beskyttelsesbriller og
godkendt støvmaske ved udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre
kraftige kemikalier til at rengøre værktøjets
ikke-metalliske dele. Disse kemikalier kan svække de
materialer, der anvendes i disse dele. Brug en klud, der kun
er fugtet med vand og mild sæbe. Der må under ingen
omstændigheder komme væske ind i værktøjet. Ingen af
værktøjets dele må nedsænkes i væske.
DW274/DW274KN
Fjern regelmæssig tørvægsstøv fra koblingshuset ved hjælp af
komprimeret luft. For at gøre dette fjernes dybdesøgeren 5 og
kraven 4 .
Valgfrit tilbehør
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til
rådighed af DeWALT, ikke er afprøvet med dette produkt,
kan det være farligt at bruge sådant tilbehør med dette
værktøj. For at mindske risikoen for personskade, må
dette produkt kun anvendes med tilbehør, som anbefales
af DeWALT.
Der er forskellige typer 1/4" sekskantbor, holdere, sokler og
adaptere tilgængelige som ekstraudstyr.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om
korrekt tilbehør.
Miljøbeskyttelse
S eparate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden.
Produkte und Batterien enthalten Materialien, die
zurückgewonnen oder recycelt werden können, um den Bedarf
an Rohstoffen zu reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische
Produkte und Batterien gemäß den lokalen Bestimmungen.
Weitere Informationen erhalten Sie unter www.2helpU.com.
9
Deutsch
UNIVERSAL-SCHRAUBENDREHER
TROCKENBAU-SCHRAUBENDREHER DW263/DW264/
DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
Herzlichen Glückwunsch!
Sie haben sich für ein Gerät von DeWALT entschieden. Langjährige Erfahrung, sorgfältige Produktentwicklung und Innovation
machen DeWALT zu einem zuverlässigen Partner für professionelle Anwender von Elektrowerkzeugen.
Technische Daten
DW263
Spannung
Typ
Ausgangsleistung
Leerlaufdrehzahl
Bitaufnahme
Kupplungssystem
Gewicht
VGS
W
min-1
kg
DW264
230
230
4/5
5
540
540
0–2.500
0–2.000
1/4” Sechskant 1/4” Sechskant
Tiefen-auslösung Tiefen-auslösung
1,4
1,4
Lärmwerte und Vibrationswerte (Triax-Vektorsumme) gemäß EN60745-2-2:
LPA(Emissions87
80
Schalldruckpegel)
dB(A)
DW268
DW269
DW274 /
DW275 /
230
5
540
0–2.500
1/4” Sechskant
Versa-Clutch®
1,4
230
5
540
0–1.000
1/4” Sechskant
Versa-Clutch®
1,4
DW274KN
230
3/5
540
0–4.000
1/4” Sechskant
Tiefenanschlag
1,4
DW275KN
230
5
540
0–5.300
1/4” Sechskant
Tiefenanschlag
1,4
85
84
87
85
LWA(Schallleistungspegel)
dB(A)
94
89
92
91
92
92
K(Unsicherheit für
den angegebenen
Schallpegel)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
Schrauben ohne Schlag
Vibrationskennwert ah =
Unsicherheitswert K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Der in diesem Informationsblatt angegebene
Vibrationsemissionswert wurde gemäß einem standardisierten
Test laut EN60745 gemessen und kann für einen Vergleich
zwischen zwei Geräten verwendet werden. Er kann zu einer
vorläufigen Einschätzung der Exposition verwendet werden.
WARNUNG: Der angegebene Vibrationsemissionswert
bezieht sich auf die Hauptanwendung des Gerätes.
Wenn das Gerät jedoch für andere Anwendungen, mit
anderem Zubehör oder schlecht gewartet eingesetzt
wird, kann die Vibrationsemission verschieden sein. Dies
kann den Expositionsgrad über die Gesamtbetriebszeit
erheblich erhöhen.
Eine Schätzung der Vibrationsstärke sollte auch
berücksichtigen, wie oft das Gerät ausgeschaltet
wird oder über welche Zeit es zwar läuft, aber nicht
wirklich in Betrieb ist. Dies kann die Exposition über die
Gesamtbetriebszeit erheblich mindern.
Es sind zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen zum Schutze
der Betriebsperson vor den Auswirkungen der Vibration
in Betracht zu ziehen, z. B.: Wartung des Gerätes und
10
des Zubehörs, Warmhalten der Hände, Organisation
des Arbeitsablaufes.
Sicherungen:
Europa
230V Werkzeuge
10 A Stromversorgung
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise
erklärt. Bitte lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf
diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar drohende
gefährliche Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu
tödlichen oder schweren Verletzungen führt.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen
oder schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten
oder mittelschweren Verletzungen führen kann.
Deutsch
HINWEIS: Weist auf ein Verhalten hin, das nichts
mit Verletzungen zu tun hat, aber, wenn es nicht
vermieden wird, zu Sachschäden führen kann.
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
Maschinenrichylinie
Universal-Schraubendreher
Trockenbau-Schraubendreher
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT erklärt hiermit, dass diese unter Technische Daten
beschriebenen Produkte die folgenden Vorschriften erfüllen:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Diese Produkte erfüllen auch die Anforderungen von
Richtlinie 2004/108/EC (bis zum 19.04.2016), 2014/30/
EU (ab dem 20.04.2016) und 2011/65/EU. Für weitere
Informationen wenden Sie sich bitte an DeWALT unter der
folgenden Adresse oder schauen Sie auf der Rückseite dieser
Betriebsanleitung nach.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung
des technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen
von DeWALT ab.
Marcus Rompel
Technischer Direktor
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11
D-65510 Idstein, Deutschland
15.10.2016
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr bitte
die Bedienungsanleitung lesen.
Allgemeine Sicherheitswarnhinweise für
Elektrowerkzeuge
WARNUNG: Lesen Sie alle Sicherheitswarnhinweise
und alle Anweisungen. Das Nichtbeachten von
Warnhinweisen und Anweisungen kann zu elektrischem
Schlag, Brand und/oder schweren Verletzungen führen.
BEWAHREN SIE ALLE WARNHINWEISE UND
ANWEISUNGEN ZUM SPÄTEREN
NACHSCHLAGEN AUF
Der Begriff „Elektrowerkzeug“ in den Warnhinweisen bezieht sich
auf Ihr netzbetriebenes Elektrowerkzeug (mit Kabel) oder auf Ihr
akkubetriebenes (kabelloses) Elektrowerkzeug.
1) Sicherheit im Arbeitsbereich
a ) Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und gut
ausgeleuchtet. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche
begünstigen Unfälle.
b ) Betreiben Sie das Elektrowerkzeug nicht in
explosionsgefährdeten Umgebungen, in denen
sich z. B. brennbare Flüssigkeiten, Gase oder Staub
befinden. Elektrowerkzeuge erzeugen Funken, die den
Staub oder die Dämpfe entzünden können.
c ) Halten Sie Kinder und Zuschauer fern, während Sie
ein Elektrogerät betreiben. Ablenkung kann dazu
führen, dass Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.
2) Elektrische Sicherheit
a ) Der Stecker des Elektrogerätes muss in die
Steckdose passen. Ändern Sie niemals den Stecker
in irgendeiner Form. Verwenden Sie keinerlei
Adapterstecker an geerdeten Elektrogeräten.
Unveränderte Stecker und passende Steckdosen mindern
die Gefahr eines elektrischen Schlages.
b ) Vermeiden Sie Körperkontakt mit geerdeten
Flächen, wie Rohre, Radiatoren, Herde und
Kühlgeräte. Es besteht eine erhöhte Gefahr für einen
elektrischen Schlag, wenn Ihr Körper geerdet ist.
c ) Setzen Sie Elektrogeräte keinem Regen oder
feuchter Umgebung aus. Wenn Wasser in das
Elektrogerät eindringt, erhöht sich die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
d ) Überlasten Sie das Kabel nicht. Verwenden Sie
niemals das Kabel, um das Elektrogerät zu tragen
oder durch Ziehen vom Netz zu trennen. Halten Sie
das Kabel fern von Hitze, Öl, scharfen Kanten oder
beweglichen Teilen. Beschädigte oder verhedderte Kabel
erhöhen die Gefahr eines elektrischen Schlages.
e ) Wenn Sie ein Elektrogerät im Freien betreiben,
verwenden Sie ein für den Außeneinsatz geeignetes
Verlängerungskabel. Die Verwendung von für den
Außeneinsatz geeigneten Kabeln mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
f ) Wenn der Betrieb eines Elektrogerätes in feuchter
Umgebung unumgänglich ist, verwenden Sie eine
durch einen Fehlerstromschutzschalter (FI-Schalter
oder Rcd) geschützte Stromversorgung. Der Einsatz
eines Fehlerstromschutzschalters mindert die Gefahr eines
elektrischen Schlages.
3) Sicherheit von Personen
a ) Seien Sie aufmerksam, achten Sie darauf, was
Sie tun, und gehen Sie mit Vernunft an die Arbeit
mit einem Elektrowerkzeug. Benutzen Sie kein
Elektrowerkzeug, wenn Sie müde sind oder
unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder
Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit
beim Betrieb eines Elektrogerätes kann zu schweren
Verletzungen führen.
b ) Tragen Sie persönliche Schutzausrüstung und
immer eine Schutzbrille. Das Tragen persönlicher
11
Deutsch
c )
d )
e )
f )
g )
Schutzausrüstung, wie Staubmaske, rutschfeste
Sicherheitsschuhe, Schutzhelm oder Gehörschutz, je nach
Art und Einsatz des Elektrowerkzeuges, verringert das
Risiko von Verletzungen.
Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Starten.
Vergewissern Sie sich, dass der Schalter in der
AUS-Position ist, bevor Sie das Gerät an die
Stromversorgung und/oder an den Akku anschließen
oder wenn Sie das Gerät aufnehmen oder tragen.
Wenn Sie beim Tragen des Elektrowerkzeuges den
Finger am Schalter haben oder das Gerät eingeschaltet
an die Stromversorgung anschließen, kann dies zu
Unfällen führen.
Entfernen Sie alle Einstellschlüssel oder Werkzeuge,
bevor Sie das Elektrogerät einschalten. Werkzeuge
oder Schlüssel, die an rotierenden Teilen des Elektrogerätes
angebracht sind, können zu Verletzungen führen.
Vermeiden Sie eine abnormale Körperhaltung.
Sorgen Sie für einen sicheren Stand und halten
Sie jederzeit das Gleichgewicht. Dadurch können
Sie das Elektrowerkzeug in unerwarteten Situationen
besser kontrollieren.
Tragen Sie geeignete Kleidung. Tragen Sie keine
weite Kleidung und keinen Schmuck. Halten Sie Ihre
Haare, Kleidung und Handschuhe von beweglichen
Teilen fern. Lose sitzende Kleidung, Schmuck oder lange
Haare können sich in den beweglichen Teilen verfangen.
Wenn Geräte für den Anschluss an eine
Staubabsaugung und Staubsammlung vorgesehen
sind, vergewissern Sie sich, dass diese richtig
angeschlossen sind und verwendet werden. Der
Einsatz von Staubsammlern kann staubbedingte
Gefahren mindern.
4) Verwendung und Pflege des
Elektrogerätes
a ) Überlasten Sie das Elektrogerät nicht. Verwenden Sie
das für Ihre Arbeit passende Elektrogerät. Das richtige
Gerät wird die Aufgabe besser und sicherer erledigen,
wenn es bestimmungsgemäß verwendet wird.
b ) Benutzen Sie kein Elektrowerkzeug, dessen Schalter
defekt ist. Ein Elektrowerkzeug, das sich nicht mehr
ein- oder ausschalten lässt, ist gefährlich und muss
repariert werden.
c ) Trennen Sie den Stecker vom Netz und/oder die
Akkus vom Elektrogerät, bevor Sie Einstellungen
am Gerät vornehmen, Zubehör wechseln oder es
aufbewahren. Diese Vorbeugemaßnahmen mindern die
Gefahr, dass das Elektrogerät unbeabsichtigt startet.
d ) Bewahren Sie nicht verwendete Elektrogeräte für
Kinder unerreichbar auf und lassen Sie nicht zu, dass
Personen ohne Erfahrung mit dem Elektrogerät oder
mit diesen Anweisungen das Elektrogerät bedienen.
Elektrogeräte sind in den Händen nicht geschulter
Personen gefährlich.
12
e ) Warten Sie die Elektrogeräte. Prüfen Sie, ob
bewegliche Teile verzogen oder ausgeschlagen, ob
Teile gebrochen oder in einem Zustand sind, der den
Betrieb des Elektrogerätes beeinträchtigen kann.
Bei Beschädigungen lassen Sie das Elektrogerät
reparieren, bevor Sie es verwenden. Viele Unfälle
entstehen wegen mangelnder Wartung der Elektrogeräte.
f ) Halten Sie Schneidwerkzeuge scharf und sauber.
Richtig gewartete Schneidwerkzeuge mit scharfen Klingen
blockieren seltener und sind leichter unter Kontrolle
zu halten.
g ) Verwenden Sie Elektrogeräte, Zubehör und Einsätze
(Bits) usw. gemäß diesen Anweisungen und unter
Berücksichtigung der Arbeitsbedingungen und
der Aufgabe. Wenn Sie das Elektrogerät für Aufgaben
verwenden, die nicht bestimmungsgemäß sind, kann dies
zu gefährlichen Situationen führen.
5) Service
a ) Lassen Sie Ihr Elektrowerkzeug nur von
qualifiziertem Fachpersonal und nur mit OriginalErsatzteilen reparieren. Damit wird sichergestellt, dass
die Sicherheit des Gerätes erhalten bleibt.
Zusätzliche spezifische
Sicherheitsvorschriften für Schraubendreher
•
Halten Sie Elektrowerkzeuge an isolierten Griffflächen,
wenn Sie Arbeiten durchführen, bei denen die Schraube
verborgene Stromleitungen oder das Werkzeugkabel
berühren könnte. Wenn Schrauben eine Strom führende
Leitung berühren, können ungeschützte Metallteile des
Werkzeugs Strom führen und beim Anwender einen
Stromunfall verursachen.
WARNUNG: Wir empfehlen die Verwendung einer
Fehlerstromschutzeinrichtung mi einemt Nennfehlerstrom
von maximal 30mA.
Restrisiken
Trotz Beachtung der geltenden Sicherheitsvorschriften und des
Einsatzes von Schutzvorrichtungen können bestimmte Risiken
nicht vermieden werden. Diese sind:
• Gehörschäden.
• Unfallgefahr durch Teilchen in der Luft.
• Verbrennungsgefahr aufgrund der Hitzeentwicklung von
Zubehör beim Betrieb.
• Verletzungsgefahr wegen andauernden Gebrauchs.
• Gefahr des Quetschens der Finger beim Austausch von
Zubehörteilen.
• Gesundheitsgefahren durch Einatmen von bei Arbeiten in
Beton und/oder Mauerwerk entwickelten Staubs.
Bildzeichen am Werkzeug
Die folgenden Bildzeichen sind am Gerät sichtbar angebracht:
Deutsch
Vor der Verwendung die Betriebsanleitung lesen.
Lage des Datumscodes (Abb. [Fig.] A1)
Der Datumscode 13 , der auch das Herstelljahr enthält, ist in das
Gehäuse geprägt.
Beispiel:
2016 XX XX
Herstelljahr
Packungsinhalt
Die Packung enthält:
1 Pistolengriff-Schraubendreher DW263/DW264
oder
1 Universal-Schraubendreher DW268/DW269
oder
1Trockenbau-Schraubendreher DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 Transportkoffer (nur K-Modelle)
1Betriebsanleitung
• Prüfen Sie das Gerät, die Teile oder Zubehörteile auf
Beschädigungen, die beim Transport entstanden sein könnten.
• Nehmen Sie sich Zeit, die Betriebsanleitung vor
Inbetriebnahme sorgfältig zu lesen.
NICHT VERWENDEN in nasser Umgebung oder in der Nähe
von entflammbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
Diese Schraubendreher sind Elektrowerkzeuge für den
professionellen Einsatz.
LASSEN SIE NICHT ZU, dass Kinder in Kontakt mit dem Gerät
kommen. Wenn unerfahrene Personen dieses Gerät verwenden,
sind diese zu beaufsichtigen.
• Dieses Gerät darf nicht von Personen (einschließlich
Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen
oder mentalen Fähigkeiten oder ohne ausreichende
Erfahrung oder Kenntnisse verwendet werden, außer wenn
diese Personen von einer Person, die für ihre Sicherheit
verantwortlich ist, bei der Verwendung des Geräts
beaufsichtigt werden. Lassen Sie nicht zu, dass Kinder mit
diesem Produkt allein gelassen werden.
Einrückklauenkupplung
Dieser Schraubendreher ist mit einer Einrückklauenkupplung
ausgestattet. Die Spindel dreht sich erst, wenn die Schraube in
das Werkstück gedrückt wird. Dadurch können die Schrauben
bei laufendem Motor auf den Schraubaufsatz gesetzt werden.
Elektrische Sicherheit
Der Elektromotor wurde für eine einzige Spannung konstruiert.
Überprüfen Sie immer, Dass die Stromversorgung der Spannung
auf dem Typenschild entspricht.
Beschreibung (Abb. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen am
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu
Schäden oder Verletzungen führen.
Verstellbarer Drehzahlregler
Arretierknopf
Drehrichtungs-Schiebeschalter
Tiefeneinstellring (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Tiefenanschlag (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Gürtelhalter
Kugelkäfig (DW268/DW269)
Bestimmungsgemässe Verwendung
Ihr DW263/DW264 Schraubendreher wurde für den Einsatz zum
professionellen Eindrehen von Schrauben und zum Anziehen
von Muttern konstruiert.
Ihr DW268/DW269 Universal-Schraubendreher wurde für
den Einsatz zum professionellen Eindrehen von Schrauben
konstruiert.
Ihr DW274/DW274KN/DW275/DW275KN TrockenbauSchraubendreher wurde für den Einsatz zum Eindrehen von
Schrauben durch Trockenbauwände in Holz- oder Metallrahmen
konstruiert.
Ihr DW274KN/DW275KN Gerät ist mit einer geräuschlosen
Kupplungsfunktion ausgestattet.
Ihr DeWALT-Gerät ist gemäß EN60745 doppelt
isoliert. Es muss deshalb nicht geerdet werden.
Wenn das Stromversorgungskabel beschädigt ist, muss es durch
ein speziell ausgestattetes Kabel ersetzt werden, dass bei der
DeWALT Kundendienstorganisation erhältlich ist.
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung
des Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II (Doppelisolierung) – Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) – Geräte
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet
werden, müssen über einen Fehlerstromschutzschalter
angeschlossen werden.
Verwendung eines Verlängerungskabels
Verwenden Sie ein zugelassenes 3-adriges Verlängerungskabel,
das für die Leistungsaufnahme dieses Elektrowerkzeugs
geeignet ist (siehe Technische Daten). Der Mindestquerschnitt
der Leitungen beträgt 1,5 mm² und die Höchstlänge beträgt
30 m.
Wenn Sie eine Kabeltrommel verwenden, wickeln Sie das Kabel
vollständig ab.
ZUSAMMENBAU UND EINSTELLUNGEN
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
13
Deutsch
Auswechseln des 1/4"
Sechskant-Schraubvorsatzes
Ihr DeWALT Schraubendreher ist mit einem 1/4" SechskantSchraubsystem ausgestattet. Der Schraubvorsatz wird von einer
Kugel und einer Feder, die in die Nut im Schaft des Vorsatzes
einrastet, in der Spindel gehalten.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Abb. B)
1. Entfernen Sie den Einstellring 4 , indem Sie ihn nach vorne
ziehen.
2. Wählen Sie den gewünschten Vorsatz (beide Modelle)
und stellen Sie den Tiefenanschlag 5 ein, wenn Sie den
Nussschlüssel verwenden (DW263/DW264).
3. Um den Vorsatz 12 (z. B. eine Bitaufnahme oder einen
Nussschlüssel) einzusetzen, drücken Sie ihn in die Aufnahme
8 , bis er einrastet. Klopfen Sie bei Bedarf leicht darauf.
4. Um den Vorsatz zu entfernen, ziehen Sie ihn mithilfe einer
Zange aus der Aufnahme.
5. Setzen Sie den Einstellring 4 wieder ein, indem Sie die
Rippen 9 im Innern des Rings 4 mit den Nuten 10 im
Kupplungsgehäuse ausrichten, und drücken Sie den Ring bis
zum Einrasten.
DW268/DW269 (Abb. A2)
1. Ziehen Sie die Kugelaufnahme 7 nach vorne und halten
Sie ihn fest.
2. Setzen Sie den Vorsatz ein.
3. Lassen Sie die Kugelaufnahme los.
Auswechseln der Einsatzspitze (Abb. B)
Ziehen Sie den Bit 11 einfach heraus. Verwenden Sie bei Bedarf
eine Zange.
Schraubtiefe (Abb. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
Die Ausstattung mit Tiefenauslösung bietet die folgenden
Vorteile:
• Die gewählte Schraubtiefe kann für strukturelle Festigkeit
wiederholt werden.
• Schrauben mit Dichtungsringen werden korrekt
eingeschraubt, sodass keine Leckage auftritt.
Einstellen der Schraubtiefe
Die Schraubtiefe wird von der Position des Tiefenanschlags
5 im Verhältnis zum Bit oder Werkzeugeinsatz bestimmt. Die
Symbole am Einstellring 4 zeigen an, wie die Schraubtiefe
einzustellen ist.
• Durch Drehen des Einstellrings 4 im Uhrzeigersinn erhöhen
Sie die Schraubtiefe.
• Sie vermindern die Schraubtiefe durch Drehen des
Einstellrings 4 entgegen dem Uhrzeigersinn.
Versa Clutch®-Geräte
DW268/DW269 (Abb. A2)
Die externe Einstellung aller Versa Clutch®-Geräte auf eine
umfangreiche Auswahl an Größen von Befestigungsteilen
erfolgt schnell und einfach:
1. Ziehen Sie den Spannring nach vorne und drehen Sie
ihn dann in die ansteigende Richtung (eingestanzt auf
dem Einstellring), um den Kupplungseingriff und die
Drehmomentleistung zu erhöhen.
2. Das Drehen des Spannrings in ansteigender Richtung bis
zur maximalen Position resultiert in einem vollständigen
Kupplungseingriff und maximaler Drehmoment- und
Einschraubleistung. Der Spannring und der einstellbare
Anschlag schrauben das Kupplungsgehäuse nicht ab.
3. Führen Sie einen Test mit einem Abfallstück durch, um den
korrekten Sitz des Befestigungsteils zu überprüfen. Es ist
normal, dass nach einer gewissen Verwendungsdauer eine
etwas andere Spannringeinstellung erforderlich ist, da sich
die Kupplungsbeläge abnutzen.
HINWEIS: Mit Versa Clutch® kann der Bediener Blockierungen
der Kupplung „übergehen“, wenn das Gerät auf knorrige
Holzstellen, unterschiedliche Härten in Stahlwerkstücken
oder auf fehlerhafte Vorbohrungen trifft. Durch stärkeren
Druck des Bedieners greift die Kupplung und damit auch
das Befestigungsteil gewöhnlich wieder. Zudem ändert ein
schnelles Drehen des Spannrings die Kupplungseinstellung,
um den meisten Schwierigkeiten beim Eindrehen
entgegenzuwirken, und sorgt für eine sofortige Änderung der
Drehmomentleistung, wodurch der Bediener die Möglichkeit
hat, verschiedene Größen von Befestigungsteilen zu verwenden.
Einsatz eines Nussschlüssels (Abb. C)
DW263/DW264
1. Bei Schrauben mit Dichtungsringen drehen Sie den
Einstellring 4 bis das Ende des Nussschlüssels mit dem
Ende des Tiefenanschlags fluchtet.
Bei Bedarf drehen Sie den Einstellring, bis der Nussschlüssel
etwa 2 mm im Tiefenanschlag versenkt ist.
HINWEIS: Beachten Sie IMMER die Vorschriften des
Schraubenherstellers für die korrekte Platzierung der
Dichtungsringe je nach Anwendungsart.
2. Drehen Sie eine Schraube in ein Probewerkstück und
überprüfen Sie den Abstand zwischen dem Dichtungsring
und dem Werkstück.
3. Sie vermindern bzw. erhöhen die Schraubtiefe durch
Drehen des Einstellrings 4 entgegen dem Uhrzeigersinn
bzw. im Uhrzeigersinn.
4. Drehen Sie eine weitere Schraube ein und justieren Sie den
Einstellring 4 , bis die gewünschte Einstellung erreicht ist.
Tiefenanschlag (Abb. D)
DW263/DW264
Dieses Modell wird mit zwei Tiefenanschlägen 5 geliefert,
um unterschiedliche Bits, Aufnahmen, Sockel und Adapter
aufzunehmen.
14
Deutsch
Auswechseln des tiefenanschlags
1. Ziehen Sie die Einstellringgruppe 4 vom Werkzeug.
2. Halten Sie den Tiefenanschlag 5 und schrauben Sie den
Einstellring 4 ab.
3. Setzen Sie den Tiefenanschlag 5 wieder ein.
4. Zum Zusammenbau gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge
vor.
Drehrichtungsschalter (Abb. E)
WARNUNG: Warten Sie immer, bis der Motor vollständig
zum Stillstand gekommen ist, bevor Sie die Drehrichtung
ändern.
Sie wählen die Drehrichtung durch Verschieben des
Drehrichtungsschalters 3 in Pfeilrichtung.
BETRIEB
Betriebsanweisungen
WARNUNG: Beachten Sie immer die
Sicherheitsanweisungen und die geltenden Vorschriften.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Richtige Haltung der Hände (Abb. F)
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, beachten Sie IMMER die richtige Haltung der
Hände, wie dargestellt.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen zu
mindern, halten Sie das Gerät IMMER sicher fest und seien
Sie auf eine plötzliche Reaktion gefasst.
Bei der korrekten Handposition liegt eine Hand wie abgebildet
auf dem Hauptgriff 14 .
Die besten Ergebnisse erzielen Sie, wenn Sie den Schrauber so
halten, dass Ihre Hand genau mit der Schraube fluchtet. Dabei
drücken Sie den Drehzahlregelschalter mit den Fingern Ihrer
Hand, wie dargestellt. Dadurch rutscht die Schraube nicht so
leicht vom Schraubvorsatz ab, wenn Druck ausgeübt wird.
Schrauben drehen oder Muttern anziehen
(Abb. A1)
1. Wählen Sie den geeigneten Bit für die zu bearbeitende
Schraube (oder Mutter).
2. Wählen Sie die Drehrichtung wie oben beschrieben.
DW263: Zum Mutternanziehen wählen Sie immer den
korrekten Tiefenanschlag 5 .
3. Um das Werkzeug einzuschalten, drücken Sie den
verstellbaren Drehzahlregler 1 . Durch Druck auf den
verstellbaren Drehzahlregler wird die Drehzahl des
Werkzeugs geregelt.
HINWEIS: Bei Bedarf drücken Sie den Arretierknopf 2 für
Dauerbetrieb und lösen den verstellbaren Drehzahlregler.
Der Arretierknopf wirkt nur bei Höchstdrehzahl, in beiden
Drehrichtungen.
Um das Werkzeug bei Dauerbetrieb zu stoppen, drücken Sie
kurz auf den Drehzahlregler und lassen ihn los.
WARNUNG: Schalten Sie das Werkzeug IMMER aus,
wenn die Arbeit beendet ist und vor dem Ziehen des
Steckers.
4. Um die Schraube einzudrehen, setzen Sie sie auf den Bit
oder den Sockel, drücken den Drehzahlregler und drücken
die Schraube mit einer gleichmäßigen Bewegung ohne
Unterbrechung in das Werkstück. Wenn die Schraube sitzt,
hören Sie ein summendes Geräusch an der Spitze des
Werkzeugs, das anzeigt, dass die Kupplung ausgekuppelt
hat.
5. Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeugs den Regler los.
WARTUNG
Ihr DeWALT Elektrowerkzeug wurde für langfristigen Betrieb mit
minimalem Wartungsaufwand konstruiert. Ein kontinuierlicher,
zufriedenstellender Betrieb hängt von der geeigneten Pflege
des Elektrowerkzeugs und seiner regelmäßiger Reinigung ab.
WARNUNG: Um die Gefahr schwerer Verletzungen
zu mindern, schalten Sie das Gerät aus und trennen
Sie es vom Netz, bevor Sie Einstellungen vornehmen
oder Anbaugeräte oder Zubehör anbringen oder
entfernen. Überprüfen Sie, dass der Auslöseschalter in
der AUS-Stellung ist. Ein unbeabsichtigtes Starten kann zu
Verletzungen führen.
Schmierung
Ihr Elektrogerät benötigt keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung (Abb. A1)
WARNUNG: Immer wenn im Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind, blasen Sie
Schmutz und Staub mit trockener Druckluft aus dem
Gehäuse. Tragen Sie zugelassenen Augenschutz und
eine zugelassene Staubmaske, wenn Sie diesen Vorgang
durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder
scharfen Chemikalien zum Reinigen der nicht-metallischen
Teile des Werkzeugs. Durch diese Chemikalien kann
der in diesen Teilen verwendete Werkstoff geschwächt
werden. Verwenden Sie ein mit Wasser und einer milden
Seife befeuchtetes Tuch. Achten Sie darauf, dass keine
Flüssigkeit in das Werkzeug eindringt. Kein Teil des
Werkzeuges darf in Flüssigkeit eingetaucht werden.
15
Deutsch
DW274/DW274KN
Entfernen Sie regelmäßig mit Druckluft den Trockenbaustaub
vom Kupplungsgehäuse. Dazu entfernen Sie den Tiefenanschlag
5 und den Einstellring 4 .
Optionales Zubehör
WARNUNG: Da Zubehör, das nicht von DeWALT
angeboten wird, nicht mit diesem Produkt geprüft worden
ist, kann die Verwendung von solchem Zubehör an
diesem Gerät gefährlich sein. Um das Verletzungsrisiko
zu mindern, sollte mit diesem Produkt nur von DeWALT
empfohlenes Zubehör verwendet werden.
Optional sind verschiedene Typen von 1/4" Sechskanteinsätzen,
Bits, Sockel und Adapter erhältlich.
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu
geeignetem Zubehör.
Umweltschutz
Separate Sammlung. Produkte und Batterien, die mit
diesem Symbol gekennzeichnet sind, dürfen nicht im
normalen Hausmüll entsorgt werden. Produkte und
Batterien enthalten Materialien, die zurückgewonnen
oder recycelt werden können, um den Bedarf an Rohstoffen zu
reduzieren. Bitte recyceln Sie elektrische Produkte und Batterien
gemäß den lokalen Bestimmungen. Weitere Informationen
erhalten Sie unter www.2helpU.com.
16
English
DRYWALL SCREWDRIVER DW263/DW264/DW268/DW269/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
Congratulations!
You have chosen a DeWALT tool. Years of experience, thorough product development and innovation make DeWALT one of the
most reliable partners for professional power tool users.
Technical Data
Voltage
UK & Ireland
Type
Power output
No load speed
Bit holder
Clutching method
Weight
VAC
VAC
W
min-1
kg
DW263
DW264
DW268
DW269
DW274 /
DW275 /
230
230/115
4/5
540
0–2,500
1/4" hex
depth sensitive
230
230
5
540
0–2,000
1/4" hex
depth sensitive
230
230
5
540
0–2,500
1/4" hex
Versa Clutch®
230
230
5
540
0–1,000
1/4" hex
Versa Clutch®
1.4
DW274KN
230
230/115
3/5
540
0–4,000
1/4" hex
depth / silent
sensitive
1.4
DW275KN
230
230
5
540
0–5,300
1/4" hex
depth / silent
sensitive
1.4
1.4
1.4
1.4
Noise values and vibration values (triax vector sum) according to EN60745-2-2:
LPA(emission sound pressure
level)
dB(A)
87
80
85
84
87
85
LWA (sound power level)
dB(A)
94
89
92
91
92
92
K(uncertainty for the given
sound level)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Screwdriving without impact
Vibration emission value ah =
Uncertainty K =
m/s2
m/s2
The vibration emission level given in this information sheet has
been measured in accordance with a standardised test given in
EN60745 and may be used to compare one tool with another. It
may be used for a preliminary assessment of exposure.
WARNING: The declared vibration emission level
represents the main applications of the tool. However if
the tool is used for different applications, with different
accessories or poorly maintained, the vibration emission
may differ. This may significantly increase the exposure
level over the total working period.
An estimation of the level of exposure to vibration should
also take into account the times when the tool is switched
off or when it is running but not actually doing the job.
This may significantly reduce the exposure level over the
total working period.
Identify additional safety measures to protect the operator
from the effects of vibration such as: maintain the tool
and the accessories, keep the hands warm, organisation
of work patterns.
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
230V tools
230V tools
10 Amperes. mains
13 Amperes. in plugs
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each
signal word. Please read the manual and pay attention to
these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous
situation which, if not avoided, will result in death or
serious injury.
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, could result in death or
serious injury.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation
which, if not avoided, may result in minor or
moderate injury.
NOTICE: Indicates a practice not related to
personal injury which, if not avoided, may result in
property damage.
17
English
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
Machinery Directive
Drywall Screwdriver
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT declares that these products described under
Technical Data are in compliance with:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
These products also comply with Directive 2004/108/EC (until
19.04.2016), 2014/30/EU (from 20.04.2016) and 2011/65/EU.
For more information, please contact DeWALT at the following
address or refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical
file and makes this declaration on behalf of DeWALT.
Markus Rompel
Director Engineering
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.10.2016
WARNING: To reduce the risk of injury, read the
instruction manual.
General Power Tool Safety Warnings
WARNING: Read all safety warnings and all
instructions. Failure to follow the warnings and
instructions may result in electric shock, fire and/or
serious injury.
SAVE ALL WARNINGS AND INSTRUCTIONS
FOR FUTURE REFERENCE
The term “power tool” in the warnings refers to your mainsoperated (corded) power tool or battery-operated (cordless)
power tool.
1) Work area safety
a ) Keep work area clean and well lit. Cluttered or dark
areas invite accidents.
b ) Do not operate power tools in explosive
atmospheres, such as in the presence of flammable
liquids, gases or dust. Power tools create sparks which
may ignite the dust or fumes.
c ) Keep children and bystanders away while operating
a power tool. Distractions can cause you to lose control.
18
2) Electrical safety
a ) Power tool plugs must match the outlet. Never
modify the plug in any way. Do not use any adapter
plugs with earthed (grounded) power tools.
Unmodified plugs and matching outlets will reduce risk of
electric shock.
b ) Avoid body contact with earthed or grounded
surfaces such as pipes, radiators, ranges and
refrigerators. There is an increased risk of electric shock if
your body is earthed or grounded.
c ) Do not expose power tools to rain or wet conditions.
Water entering a power tool will increase the risk of
electric shock.
d ) Do not abuse the cord. Never use the cord for
carrying, pulling or unplugging the power tool. Keep
cord away from heat, oil, sharp edges or moving
parts. Damaged or entangled cords increase the risk of
electric shock.
e ) When operating a power tool outdoors, use an
extension cord suitable for outdoor use. Use of a cord
suitable for outdoor use reduces the risk of electric shock.
f ) If operating a power tool in a damp location is
unavoidable, use a residual current device (RCD)
protected supply. Use of an RCD reduces the risk of
electric shock.
3) Personal safety
a ) Stay alert, watch what you are doing and use
common sense when operating a power tool. Do not
use a power tool while you are tired or under the
influence of drugs, alcohol or medication. A moment
of inattention while operating power tools may result in
serious personal injury.
b ) Use personal protective equipment. Always wear
eye protection. Protective equipment such as dust mask,
non-skid safety shoes, hard hat, or hearing protection used
for appropriate conditions will reduce personal injuries.
c ) Prevent unintentional starting. Ensure the switch
is in the off position before connecting to power
source and/or battery pack, picking up or carrying
the tool. Carrying power tools with your finger on the
switch or energising power tools that have the switch on
invites accidents.
d ) Remove any adjusting key or wrench before turning
the power tool on. A wrench or a key left attached
to a rotating part of the power tool may result in
personal injury.
e ) Do not overreach. Keep proper footing and balance
at all times. This enables better control of the power tool
in unexpected situations.
f ) Dress properly. Do not wear loose clothing or
jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away
from moving parts. Loose clothes, jewellery or long hair
can be caught in moving parts.
g ) If devices are provided for the connection of dust
extraction and collection facilities, ensure these are
English
connected and properly used. Use of dust collection
can reduce dust-related hazards.
4) Power tool use and care
a ) Do not force the power tool. Use the correct power
tool for your application. The correct power tool
will do the job better and safer at the rate for which it
was designed.
b ) Do not use the power tool if the switch does not turn
it on and off. Any power tool that cannot be controlled
with the switch is dangerous and must be repaired.
c ) Disconnect the plug from the power source and/or
the battery pack from the power tool before making
any adjustments, changing accessories, or storing
power tools. Such preventive safety measures reduce the
risk of starting the power tool accidentally.
d ) Store idle power tools out of the reach of children
and do not allow persons unfamiliar with the power
tool or these instructions to operate the power tool.
Power tools are dangerous in the hands of untrained users.
e ) Maintain power tools. Check for misalignment or
binding of moving parts, breakage of parts and any
other condition that may affect the power tool’s
operation. If damaged, have the power tool repaired
before use. Many accidents are caused by poorly
maintained power tools.
f ) Keep cutting tools sharp and clean. Properly
maintained cutting tools with sharp cutting edges are less
likely to bind and are easier to control.
g ) Use the power tool, accessories and tool bits etc.,
in accordance with these instructions taking into
account the working conditions and the work to be
performed. Use of the power tool for operations different
from those intended could result in a hazardous situation.
5) Service
a ) Have your power tool serviced by a qualified repair
person using only identical replacement parts. This
will ensure that the safety of the power tool is maintained.
Additional Specific Safety Rules for
Screwdrivers
•
Hold power tool by insulated gripping surface, when
performing an operation where the fastener may
contact hidden wiring or its own cord (bolt). Fasteners
contacting a “live” wire may make exposed metal parts of the
power “live” and could give the operator an electric shock.
WARNING: We recommend the use of a residual current
device with a residual current rating of 30mA or less.
Residual Risks
In spite of the application of the relevant safety regulations
and the implementation of safety devices, certain residual risks
cannot be avoided. These are:
• Impairment of hearing.
• Risk of personal injury due flying particles.
•
Risk of burns due to accessories becoming hot during
operation.
Risk of personal injury due to prolonged use.
Risk of squeezing fingers when changing the accessory.
Health hazards caused by breathing dust developed when
working in concrete and/or masonry.
•
•
•
Markings on Tool
The following pictograms are shown on the tool:
Read instruction manual before use.
Date Code Position (Fig. A1)
The date code 13 , which also includes the year of manufacture,
is printed into the housing.
Example:
2016 XX XX
Year of Manufacture
Package Contents
The package contains:
1 Pistol grip screwdriver DW263/DW264
or
1 Universal screwdriver DW268/DW269
or
1 Drywall screwdriver DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
1 Kitbox (K-models only)
1 Instruction manual
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may
have occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual
prior to operation.
Description (Fig. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
Variable speed switch
Lock-on button
Forward/reverse slider
Depth adjustment collar (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Depth locator (DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
Belt clip
Ball retainer (DW268/DW269)
Intended Use
Your DW263/DW264 screwdriver has been designed for
professional screwdriving applications and for use as a nutsetter.
Your DW268/DW269 universal screwdriver has been designed
for professional screwdriving applications.
Your DW274/DW274KN/DW275/DW275KN drywall screwdriver
has been designed for driving drywall fasteners through drywall
board into timber or metal framing studs.
19
English
Your DW274KN/DW275KN features a silent clutch function.
DO NOT use under wet conditions or in the presence of
flammable liquids or gases.
These screwdrivers are professional power tools.
DO NOT let children come into contact with the tool.
Supervision is required when inexperienced operators use
this tool.
• Young children and the infirm. This appliance is not
intended for use by young children or infirm persons
without supervision.
• This product is not intended for use by persons (including
children) suffering from diminished physical, sensory or
mental abilities; lack of experience, knowledge or skills
unless they are supervised by a person responsible for their
safety. Children should never be left alone with this product.
Dead Spindle Drive Clutch
This screwdriver is equipped with a dead spindle feature; the
spindle does not turn until the fastener is pressed into the
workpiece. This enables fasteners to be placed onto the drive
accessory of a running screwdriver.
Electrical Safety
The electric motor has been designed for one voltage only.
Always check that the power supply corresponds to the voltage
on the rating plate.
Your DeWALT tool is double insulated in accordance
with EN60745; therefore no earth wire is required.
WARNING: 115 V units have to be operated via a fail-safe
isolating transformer with an earth screen between the
primary and secondary winding.
If the supply cord is damaged, it must be replaced by a
specially prepared cord available through the DeWALT
service organisation.
Mains Plug Replacement
(U.K. & Ireland Only)
If a new mains plug needs to be fitted:
• Safely dispose of the old plug.
• Connect the brown lead to the live terminal in the plug.
• Connect the blue lead to the neutral terminal.
WARNING: No connection is to be made to the
earth terminal.
Follow the fitting instructions supplied with good quality plugs.
Recommended fuse: 13 A.
Using an Extension Cable
An extension cord should not be used unless absolutely
necessary. Use an approved extension cable suitable for
the power input of your charger (see Technical Data). The
minimum conductor size is 1.5 mm2; the maximum length
is 30 m.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
ASSEMBLY AND ADJUSTMENTS
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Fitting and Removing 1/4" Hex Drive
Accessories
Your DeWALT screwdriver has a 1/4" hexagonal drive system.
The drive accessory is retained in the holder by a ball and a
spring which engages in a groove in the accessory shank.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Fig. B)
1. Remove the collar 4 by pulling it forward.
2. Select the required accessory (both models) and matching
depth locator 5 when using a nutsetter (DW263/DW264).
3. To insert the accessory 12 , e.g., a bit holder or nutsetter,
push it into the holder 8 until it snaps in place. Tap it lightly
if required.
4. To remove the accessory, pull it out of the holder using a
pair of pliers.
5. Reinstall the collar 4 by aligning the ribs 9 on the inside of
the collar 4 with the grooves 10 in the clutch housing and
snap the collar in place.
DW268/DW269 (Fig. A2)
1. Pull the ball retainer 7 to the front and hold it.
2. Insert the accessory.
3. Release the ball Retainer.
Replacing the bit tip (Fig. B)
Simply pull out the bit tip 11 . A pair of pliers may be required.
Driving Depth (Fig. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
The depth sensitive feature offers the following advantages:
• The selected driving depth is repeatable for structural
integrity.
• Screws with sealing washers are driven correctly so that no
leaks occur.
Setting the Driving depth
The driving depth is determined by the position of the depth
locator 5 in relation to the bit or socket.The symbols on the
collar 4 indicate how to set the driving depth.
• Turn the collar 4 clockwise to increase the driving depth.
• Turn the collar 4 counterclockwise to decrease the driving
depth.
Versa Clutch® Units
DW268/DW269 (Fig. A2)
External adjustment of all Versa Clutch® units for a wide range of
fastener sizes is fast and easy, as follows:
20
English
1. Pull forward, then rotate collar in increase direction
(stamped on adjustment collar) to increase the amount of
clutch engagement and torque output.
2. Maximum rotation of the collar in the increase direction
results in full clutch engagement and maximum torque
output and fastener capacity. Collar and adjustable stop will
not screw off clutch housing.
3. Test drive a fastener into a scrap piece to check proper
fastener seating. It is normal after a period of use to require
a slightly different collar setting due to wear on the clutch
faces.
NOTE: With Versa Clutch®, the operator has the ability to
“override” clutch ratchet if a fastener hits a wood knot, variable
hardness in steel work pieces or incorrect pilot holes. Increased
operator pressure will usually cause the clutches to pick-up
and continue to seat the fastener. Further, a quick twist of the
collar will change the clutch setting to overcome most driving
difficulties and will provide for immediate change in torque
output giving the operator the option to drive a wide range of
fastener sizes.
Using a Nutsetter (Fig. C)
DW263/DW264
1. For screws with sealing washers, turn the collar 4 until
the end of the nutsetter is flush with the end of the depth
locator.
If required, turn the collar until the nutsetter is recessed
approximately 2 mm into the depth locator.
NOTE: ALWAYS refer to the screw manufacturer’s
specifications for the proper sealing washer settings in
different applications.
2. Drive a screw into a scrap piece and check the distance
between the washer and the material.
3. Turn the collar 4 counterclockwise or clockwise to decrease
or increase the driving depth as required.
4. Drive another screw and readjust the collar 4 until the
desired setting is achieved.
Depth Locator (Fig. D)
DW263/DW264
This model is supplied with two depth locators 5 to
accommodate different bits, holders, sockets and adaptors.
To Change Depth Locators
1. Pull the collar 4 assembly off the tool.
2. Hold the depth locator 5 and unscrew the collar 4 .
3. Replace the depth locator 5 .
4. To reassemble, proceed in reverse order.
Forward/Reverse Switch (Fig. E)
WARNING: Always wait until the motor has come to
a complete standstill before changing the direction of
rotation.
Select the forward or reverse rotation by moving the forward/
reverse switch 3 in the direction indicated by the arrows.
OPERATION
Instructions for Use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Proper Hand Position (Fig. F)
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS use proper hand position as shown.
WARNING: To reduce the risk of serious personal injury,
ALWAYS hold securely in anticipation of a sudden
reaction.
Proper hand position requires one hand on the main handle
14 , as shown.
For best results, hold the screwdriver with the hand directly in
line with the fastener and press the variable speed switch with
the last one or two fingers of the hand, as shown. This reduces
the chance of the screw slipping from the drive accessory when
pressure is applied.
Screwdriving or Nutsetting (Fig. A1)
1. Select the appropriate bit for the screw (or nut) to be driven.
2. Select forward or reverse rotation as described above.
DW263: For nutsetting, always use the correct depth
locator 5 .
3. To run the tool, press the variable speed switch 1 . The
pressure exerted on the variable speed switch determines
the tool speed.
NOTE: If necessary, press the lock-on button 2 for
continuous operation and release the variable speed switch.
The lock-on button only works in full speed, forward and
reverse rotation.
To stop the tool in continuous operation, press the switch
briefly and release it.
WARNING: ALWAYS turn the tool off when work is
finished and before unplugging.
4. To drive the screw, place it on the bit or into the socket,
press the variable speed switch and push the screw into the
workpiece with a smooth, continuous motion. When the
screw is seated, a buzzing sound will come from the front of
the tool to indicate that the clutch has disengaged.
5. To stop the tool, release the switch.
MAINTENANCE
Your DeWALT power tool has been designed to operate
over a long period of time with a minimum of maintenance.
Continuous satisfactory operation depends upon proper tool
care and regular cleaning.
21
English
WARNING: To reduce the risk of serious personal
injury, turn tool off and disconnect tool from power
source before making any adjustments or removing/
installing attachments or accessories. Be sure the
trigger switch is in the OFF position. An accidental start-up
can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Cleaning (Fig. A1)
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing
with dry air as often as dirt is seen collecting in and around
the air vents. Wear approved eye protection and approved
dust mask when performing this procedure.
WARNING: Never use solvents or other harsh chemicals
for cleaning the non-metallic parts of the tool. These
chemicals may weaken the materials used in these parts.
Use a cloth dampened only with water and mild soap.
Never let any liquid get inside the tool; never immerse any
part of the tool into a liquid.
DW274/DW274KN
Regularly remove drywall dust from the clutch housing using
compressed air. To do so, remove the depth locator 5 and
collar 4 .
Optional Accessories
WARNING: Since accessories, other than those offered
by DeWALT, have not been tested with this product, use
of such accessories with this tool could be hazardous.
To reduce the risk of injury, only DeWALT recommended
accessories should be used with this product.
Various types of 1/4" hex bits, holders, sockets and adaptors are
available as an option.
Consult your dealer for further information on the
appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. Products and batteries marked
with this symbol must not be disposed of with normal
household waste.
Products and batteries contain materials that can
be recovered or recycled reducing the demand for raw
materials. Please recycle electrical products and batteries
according to local provisions. Further information is available at
www.2helpU.com.
22
Español
ATORNILLADOR PARA TABIQUERÍA EN SECO/
ATORNILLADOR UNIVERSAL DW263/DW264/DW268/
DW269/DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
¡Enhorabuena!
Ha elegido una herramienta DeWALT. Años de experiencia, innovación y un exhaustivo desarrollo de productos hacen que DeWALT
sea una de las empresas más fiables para los usuarios de herramientas eléctricas profesionales.
Datos técnicos
DW263
Voltaje
Type
Potencia de salida
Velocidad sin carga
Portabrocas
VDC
W
min-1
Método de embrague
Peso
kg
DW264
DW268
DW269
DW274 /
DW275 /
DW274KN
230
3/5
540
0–4.000
hexagonal de
1/4"
sensible a la
profundidad/
silencio
1,4
DW275KN
230
5
540
0–5.300
hexagonal
de 1/4
sensible a la
profundidad/
silencio
1,4
230
4/5
540
0–2.500
hexagonal de
1/4"
sensor de
profundidad
230
5
540
0–2.000
hexagonalde
1/4"
sensor de
profundidad
230
5
540
0–2.500
hexagonal de
1/4"
Versa-Clutch®
230
5
540
0–1.000
hexagonal de
1/4"
Versa-Clutch®
1,4
1,4
1,4
1,4
85
84
87
85
92
91
92
92
Valores de ruido y valores de vibración (suma vectores triaxiales) de acuerdo con EN60745-2-2.
LPA(nivel de presión sonora de
87
80
emisión)
dB(A)
LWA (nivel de potencia sonora)
94
89
dB(A)
K(incertidumbre para el nivel de
sonido dado)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
Atornillado sin impacto
Valor de la emisión de vibración ah =
Incertidumbre K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
El nivel de emisión de vibración que figura en esta hoja de
información se ha medido de conformidad con una prueba
normalizada proporcionada en la EN60745 y puede utilizarse
para comparar una herramienta con otra. Puede usarse para una
evaluación preliminar de exposición.
ADVERTENCIA: El nivel de emisión de vibración
declarado representa las principales aplicaciones de la
herramienta. Sin embargo, si se utiliza la herramienta
para distintas aplicaciones, con accesorios diferentes o
mal mantenidos, la emisión de vibración puede variar.
Esto puede aumentar considerablemente el nivel de
exposición durante el período total de trabajo.
Una valoración del nivel de exposición a la vibración
debería tener en cuenta también las veces en que
la herramienta está apagada o cuando está en
funcionamiento pero no realizando ningún trabajo. Esto
puede reducir considerablemente el nivel de exposición
durante el periodo total de trabajo.
Identifique medidas de seguridad adicionales para
proteger al operador de los efectos de la vibración tales
como: ocuparse del mantenimiento de la herramienta y
los accesorios, mantener las manos calientes y organizar
los patrones de trabajo.
Fusibles:
Europa
Herramientas de 230 V
10 A, en la red
Definiciones: normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las
señales. Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
PELIGRO: indica una situación de peligro inminente, que
si no se evita, provocará la muerte o lesiones graves.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, podría provocar la muerte o
lesiones graves.
23
Español
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro
que, si no se evita, puede provocar lesiones leves
o moderadas.
AVISO: Indica una práctica no relacionada con
las lesiones personales que, de no evitarse, puede
ocasionar daños materiales.
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de Conformidad CE
Directriz de la Maquinaria
1) Seguridad en el Área de Trabajo
a ) Mantenga el área de trabajo limpia y bien
iluminada. Las áreas en desorden u oscuras pueden
provocar accidentes.
b ) No utilice herramientas eléctricas en atmósferas
explosivas, como ambientes donde haya polvo,
gases o líquidos inflamables. Las herramientas
eléctricas originan chispas que pueden inflamar el polvo
o los gases.
c ) Mantenga alejados a los niños y a las personas
que estén cerca mientras utiliza una herramienta
eléctrica. Las distracciones pueden ocasionar que pierda
el control.
2) Seguridad Eléctrica
Atornillador para tabiquería en seco/
atornillador universal
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT declara que los productos descritos bajo Datos
Técnicos son conformes a las normas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Estos productos también son conformes con las Directivas
2004/108/CE (hasta el 19/04/2016), 2014/30/UE (a partir
del 20/04/2016) y 2011/65/UE. Si desea más información,
póngase en contacto con DeWALT en la dirección indicada a
continuación o bien consulte la parte posterior de este manual.
El que suscribe es responsable de la compilación del archivo
técnico y realiza esta declaración en representación de DeWALT.
Markus Rompel
Director de Ingeniería
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Alemania
15.10.2016
ADVERTENCIA: para reducir el riesgo de lesiones, lea el
manual de instrucciones.
Advertencias de seguridad generales para
herramientas eléctricas
ADVERTENCIA: Lea todas las advertencias de
seguridad y todas las instrucciones. El incumplimiento
de las advertencias e instrucciones podría provocar una
descarga eléctrica, un incendio y/o lesiones graves.
CONSERVE TODAS LAS ADVERTENCIAS
E INSTRUCCIONES PARA FUTURAS
CONSULTAS
El término “herramienta eléctrica” que aparece en las advertencias
se refiere a la herramienta eléctrica que funciona a través de la red
eléctrica (con cable) o a la herramienta eléctrica que funciona con
batería (sin cable).
24
a ) Los enchufes de las herramientas eléctricas deben
corresponderse con la toma de corriente. No
modifique nunca el enchufe de ninguna forma. No
utilice ningún enchufe adaptador con herramientas
eléctricas conectadas a tierra. Los enchufes no
modificados y las tomas de corriente correspondientes
reducirán el riesgo de descarga eléctrica.
b ) Evite el contacto del cuerpo con superficies
conectadas a tierra como tuberías, radiadores,
cocinas económicas y frigoríficos. Existe un mayor
riesgo de descarga eléctrica si tiene el cuerpo conectado
a tierra.
c ) No exponga las herramientas eléctricas a la
lluvia ni a condiciones húmedas. Si entra agua
a una herramienta eléctrica aumentará el riesgo de
descarga eléctrica.
d ) No someta el cable de alimentación a presión
innecesaria. No use nunca el cable para transportar,
tirar de la herramienta eléctrica o desenchufarla.
Mantenga el cable alejado del calor, aceite, bordes
afilados y piezas en movimiento. Los cables dañados o
enredados aumentan el riesgo de descarga eléctrica.
e ) Cuando esté utilizando una herramienta eléctrica al
aire libre, use un cable alargador adecuado para uso
en exteriores. La utilización de un cable adecuado para
el uso en exteriores reduce el riesgo de descarga eléctrica.
f ) Si no puede evitar utilizar una herramienta eléctrica
en un lugar húmedo, use un suministro protegido
con un dispositivo de corriente residual. El uso de
un dispositivo de corriente residual reduce el riesgo de
descarga eléctrica.
3) Seguridad Personal
a ) Manténgase alerta, esté atento a lo que hace y use
el sentido común cuando utilice una herramienta
eléctrica. No maneje una herramienta eléctrica
cuando esté cansado o bajo los efectos de drogas,
medicamentos o alcohol. Un momento de falta de
atención cuando se manejan las herramientas eléctricas
puede ocasionar lesiones personales graves.
b ) Use un equipo protector personal. Utilice siempre
protección ocular. El uso del equipo protector como
Español
c )
d )
e )
f )
g )
mascarillas antipolvo, calzado antideslizante, casco o
protección auditiva para condiciones apropiadas reducirá
las lesiones personales.
Evite la puesta en funcionamiento involuntaria.
Asegúrese de que el interruptor esté en posición
de apagado antes de conectar con la fuente
de alimentación y/o la batería, de levantar
o transportar la herramienta. El transportar
herramientas eléctricas con el dedo puesto en el
interruptor o herramientas eléctricas activadoras
que tengan el interruptor encendido puede
provocar accidentes.
Saque toda llave de ajuste o llave inglesa antes
de encender la herramienta eléctrica. Una llave
inglesa u otra llave que se deje puesta en una pieza en
movimiento de la herramienta eléctrica pueden ocasionar
lesiones personales.
No intente extender las manos demasiado.
Mantenga un apoyo firme sobre el suelo y
conserve el equilibrio en todo momento. Esto
permite un mejor control de la herramienta eléctrica en
situaciones inesperadas.
Vístase debidamente. No se ponga ropa suelta
o joyas. Mantenga el pelo, la ropa y los guantes
alejados de las piezas móviles. La ropa suelta, las joyas
y el pelo largo pueden quedar atrapados en las piezas
en movimiento.
Si se suministran dispositivos para la conexión
del equipo de extracción y recogida de polvo,
asegúrese de que estén conectados y de que se usen
adecuadamente. El uso de equipo de recogida de polvo
puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.
4) Uso y cuidado de las herramientas
Eléctricas
a ) No fuerce la herramienta eléctrica. Use la
herramienta eléctrica correcta para su trabajo.
La herramienta eléctrica correcta funcionará mejor y
con mayor seguridad si se utiliza de acuerdo con sus
características técnicas.
b ) No utilice la herramienta eléctrica si no puede
encenderse y apagarse con el interruptor. Toda
herramienta eléctrica que no pueda controlarse con el
interruptor es peligrosa y debe ser reparada.
c ) Desconecte el enchufe de la fuente de alimentación
y/o la batería de la herramienta eléctrica antes de
realizar ajustes, cambiar accesorios o guardar las
herramientas eléctricas. Dichas medidas de seguridad
preventivas reducen el riesgo de poner en marcha la
herramienta eléctrica accidentalmente.
d ) Guarde las herramientas eléctricas que no esté
utilizando fuera del alcance de los niños y no
permita que utilicen la herramienta eléctrica las
personas que no estén familiarizadas con ella o con
estas instrucciones. Las herramientas eléctricas son
peligrosas en manos de personas no capacitadas.
e ) Ocúpese del mantenimiento de las herramientas
eléctricas. Compruebe si hay desalineación o
bloqueo de las piezas en movimiento, rotura de
piezas y otras condiciones que puedan afectar el
funcionamiento de la herramienta eléctrica. Si la
herramienta eléctrica está dañada, llévela para
que sea reparada antes de utilizarla. Se ocasionan
muchos accidentes por el mal mantenimiento de las
herramientas eléctricas.
f ) Mantenga las herramientas para cortar afiladas y
limpias. Hay menos probabilidad de que las herramientas
para cortar con bordes afilados se bloqueen y son más
fáciles de controlar.
g ) Use la herramienta eléctrica, los accesorios y las
brocas de la herramienta etc., conforme a estas
instrucciones teniendo en cuenta las condiciones de
trabajo y el trabajo que vaya a realizarse. El uso de la
herramienta eléctrica para operaciones que no sean las
previstas puede ocasionar una situación peligrosa.
5) Servicio
a ) Lleve su herramienta eléctrica para que sea
reparada por una persona cualificada para realizar
las reparaciones que use sólo piezas de recambio
idénticas. Así se asegurará que se mantenga la seguridad
de la herramienta eléctrica.
Normas de seguridad específicas adicionales
para atornilladores
• Sostenga la herramienta eléctrica en superficies de
empuñadura aisladas cuando realice una operación
en la cual el perno pudiera entrar en contacto
con instalaciones eléctricas ocultas o su propio
cable (tornillo). El contacto de los pernos con un cable
cargado, puede cargar las partes metálicas expuestas de
la herramienta eléctrica y producir una descarga eléctrica
al operador.
ADVERTENCIA: Recomendamos el uso de un dispositivo
de corriente residual con corrientes residuales de 30mA o
menos.
Riesgos residuales
No obstante el cumplimiento de las normas de seguridad
pertinentes y del uso de dispositivos de seguridad, existen
determinados riesgos residuales que no pueden evitarse. Dichos
riesgos son los siguientes:
• Deterioro auditivo.
• Riesgo de lesión personal debido a partículas volantes.
• Riesgo de quemaduras debido a los accesorios que se
calientan durante el funcionamiento.
• Riesgo de lesión personal debido al uso prolongado.
• Riesgo de pillarse los dedos al cambiar el accesorio.
• Riesgos para la salud al respirar el polvillo que se desprende al
trabajar con hormigón o mampostería.
25
Español
Marcas sobre la herramienta
En la herramienta se muestran los siguientes pictogramas:
Antes de usarse, lea el manual de instrucciones.
Posición del Código de Fecha (Fig. A1)
El Código de fecha 13 , que contiene también el año de
fabricación, viene impreso en la caja protectora.
Ejemplo:
2016 XX XX
Año de fabricación
Contenido del embalaje
El embalaje contiene:
1 Atornillador de agarre tipo pistola DW263/DW264
o
1 Atornillador universal DW268/DW269
o
1Atornillador para tabiquería en seco DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
1 Estuche para equipo (sólo modelos K)
1 Manual de instrucciones
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido
algún desperfecto durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer detenidamente y
comprender este manual antes de utilizar la herramienta.
Descripción (Fig. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
ADVERTENCIA: Jamás altere la herramienta eléctrica
ni ninguna de sus piezas. Podrían producirse lesiones
personales o daños.
Interruptor de velocidad variable
Botón de bloqueo
Guía de deslizamiento adelante/atrás
Abrazadera de ajuste de profundidad (DW263/DW264/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Localizador de profundidad (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
Gancho para correas
Retención de bola (DW268/DW269)
Uso Previsto
Su atornillador DW263/DW264 ha sido diseñado para
aplicaciones de atornillado profesional y para utilizarse como
aprietatuercas.
Su atornillador universal DW268/DW269 ha sido diseñado para
aplicaciones de atornillado profesional.
Su atornillador para tabiquería en seco DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN ha sido diseñado para clavar pernos a través
de placas de tabiquería en seco en topes de madera o metal.
El DW274KN/DW275KN presenta una función de embrague
silencioso.
26
NO debe usarse en condiciones húmedas ni en presencia de
líquidos o gases inflamables.
Estos atornilladores son herramientas eléctricas profesionales.
NO permita que los niños toquen la herramienta. El uso
de esta herramienta por parte de operadores inexpertos
requiere supervisión.
• Este producto no ha sido diseñado para ser utilizado por
personas (incluyendo los niños) que posean discapacidades
físicas, sensoriales o mentales, o que carezcan de la
experiencia, conocimiento o destrezas necesarias a menos
que estén supervisadas por una persona que se haga
responsable de su seguridad. No deberá dejar nunca que los
niños jueguen solos con este producto.
Embrague Impulsor De Punto Fijo
Este atornillador está equipado con una función de punto fijo;
el eje no gira hasta que el perno esté presionado contra la pieza
de trabajo. Esto permite que los pernos se coloquen sobre el
accesorio impulsor de un atornillador en funcionamiento.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico está concebido para un solo voltaje.
Compruebe siempre que el voltaje suministrado corresponda al
indicado en la placa de características.
Su herramienta DeWALT tiene doble aislamiento
conforme a la norma EN60745, por lo que no se
requiere conexión a tierra.
Si el cable de suministro está dañado, debe reemplazarse por
un cable especialmente preparado disponible a través de la
organización de servicios de DeWALT.
Uso de un alargador
No debe utilizarse un alargador a menos que sea absolutamente
necesario. Use un alargador adecuado a la potencia del cargador
(consulte los Datos técnicos). El tamaño mínimo del conductor
es 1,5 mm2; la longitud máxima es 30 m.
Si utiliza un carrete de cable, desenrolle siempre el
cable completamente.
MONTAJE Y AJUSTES
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Cómo colocar y sacar los accesorios del
impulsor hexagonal de 1/4"
Su atornillador DeWALT dispone de un sistema de impulsor
hexagonal de 1/4". Un retén sostiene el accesorio impulsor a
través de una bola y un resorte que se engrana en una ranura
en el eje.
Español
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Fig. B)
1. Saque la abrazadera 4 tirando hacia delante.
2. Seleccione el accesorio requerido (ambos modelos) y haga
coincidir el localizador de profundidad 5 cuando utilice un
aprietatuercas (DW263/DW264).
3. Para insertar el accesorio 12 , por ejemplo, un portabrocas
o aprietatuercas, empuje hacia el soporte 8 hasta que se
bloquee en su lugar. Golpéelo ligeramente si es necesario.
4. Para quitar el accesorio sáquelo del soporte con pinzas.
5. Vuelva a instalar la abrazadera 4 alineando los canales 9 en
la parte interior de la abrazadera 4 con las ranuras 10 de la
caja protectora del embrague y bloquéela en su lugar.
DW268/DW269 (Fig. A2)
1. Tire del retén de bola 7 hacia la parte delantera y
sosténgalo.
2. Inserte el accesorio.
3. Libere el retén de bola.
Volver a colocar la punta de la broca
(Fig. B)
Sólo tire de la punta de la broca 11 . Puede que sea necesario
utilizar una pinza.
Profundidad de clavado (Fig. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
La característica del sensor de profundidad ofrece las siguientes
ventajas:
• La profundidad de clavado seleccionada se repite a efectos
de la integridad estructural.
• Los tornillos con arandelas de bloqueo se clavan
correctamente de modo que no suceda ninguna fuga.
Establecer la profundidad del clavado
La profundidad del clavado se determina por la posición
del localizador de profundidad 5 en relación con la broca
o enchufe. Los símbolos en la abrazadera 4 indican cómo
establecer la profundidad del clavado.
• Gire la abrazadera 4 en el sentido de las agujas del reloj
para aumentar la profundidad del clavado.
• Gire la abrazadera 4 en el sentido contrario de las agujas
del reloj para disminuir la profundidad del clavado.
Unidades de Versa Clutch®
DW268/DW269 (Fig. A2)
El ajuste externo de todas las unidades de Versa Clutch® para
una amplia gama de tamaños de cierres es muy rápido y fácil, tal
y como se indica a continuación:
1. Tire hacia delante, a continuación, gire el collar en dirección
de aumento (indicada en el collar de ajuste) para aumentar
la cantidad de activación del mandril y la salida del par.
2. El giro máximo del collar en dirección de aumento da lugar
a la activación completa del mandril y al par máximo de
salida, así como a la capacidad máxima del cierre. El tope del
collar ajustable no aflojará la carcasa del mandril.
3. Intente dirigir el cierre por una pieza rugosa para comprobar
el asiento adecuado del cierre. Es normal que al cabo
de un determinado uso deba utilizar una configuración
ligeramente distinta del collar debido al desgaste de las
caras del mandril.
NOTA: Con Versa Clutch®, el operador puede superar el
trinquete del mandril si un cierre golpea un perno de madrera,
la dureza variable de las piezas de trabajo de acero u orificios
incorrectos de dirección. Si el operador aumenta la presión,
esto dará lugar normalmente a la recogida del mandril y a la
continuación del asiento del cierre. Además, un giro rápido
del collar cambiará la configuración del mandril para superar
la mayoría de las dificultades de dirección y ofrecer un cambio
inmediato de la salida del par, dando a la operador la posibilidad
de dirigir una amplia gama de tamaños de cierres.
Cómo utilizar un aprietatuercas (Fig. C)
DW263/DW264
1. Para los tornillos con arandelas de bloqueo, gire la
abrazadera 4 hasta que el extremo del aprietatuercas
se encuentre nivelado con el extremo del localizador de
profundidad.
Si es necesario, gire la abrazadera hasta que el aprietatuercas
retroceda 2 mm aproximadamente en el localizador de
profundidad.
NOTA: SIEMPRE consulte las especificaciones del fabricante
de tornillos para averiguar acerca de los ajustes adecuados
de las arandelas de bloqueo en diferentes aplicaciones.
2. Clave un tornillo en un material de desecho y compruebe la
distancia entre la arandela y el material.
3. Gire la abrazadera 4 en sentido de las agujas del reloj o en
sentido contrario para aumentar o disminuir la profundidad
de clavado según sea necesario.
4. Clave otro tornillo y reajuste la abrazadera 4 hasta que
logre el ajuste deseado.
Localizador de profundidad (Fig. D)
DW263/DW264
Este modelo dispone de dos localizadores de
profundidad 5 para acomodar diferentes brocas, soportes,
enchufes y adaptadores.
Cambio de los localizadores de
profundidad
1. Saque el ensamblaje de la abrazadera 4 de la herramienta.
2. Sostenga el localizador de profundidad 5 y desatornille la
abrazadera 4 .
3. Reemplace el localizador de profundidad 5 .
4. Para volver a ensamblar, proceda en orden inverso.
Interruptor adelante/atrás (Fig. E)
ADVERTENCIA: Siempre espere hasta que el motor se
haya parado por completo antes de cambiar la dirección
de la rotación.
27
Español
Seleccione la rotación hacia adelante o hacia atrás moviendo
el interruptor adelante/atrás 3 en la dirección que indican las
flechas.
FUNCIONAMIENTO
Instrucciones de uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y las normas aplicables.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Posición adecuada de las manos (Fig. F)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, tenga SIEMPRE las manos en una posición
adecuada como se muestra.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesión personal
grave, sujete SIEMPRE bien en caso de que haya una
reacción repentina.
La posición adecuada de las manos exige que una mano repose
en la empuñadura principal 14 tal y como se indica en la
ilustración.
Para obtener mejores resultados, sostenga el atornillador con
la mano directamente alineada con el perno y presione el
interruptor de velocidad variable con uno o dos de los dedos
de la mano, como se muestra en la figura. Esto reduce la
posibilidad de que el tornillo se deslice del accesorio de impulso
cuando se aplica presión.
Atornillado o apriete de tuercas (Fig. A1)
1. Seleccione la broca apropiada para el tornillo (o tuerca) que
será clavado.
2. Seleccione la rotación hacia adelante o hacia atrás como se
describió anteriormente.
DW263: Para apretar tuercas, siempre utilice el localizador
de profundidad 5 adecuado.
3. Para poner en marcha la herramienta, presione el
interruptor de velocidad variable 1 . La presión ejercida en
el interruptor de velocidad variable determina la velocidad
de la herramienta.
NOTA: Si es necesario, presione el botón de activación de
bloqueo 2 para un funcionamiento continuo y suelte el
interruptor de velocidad variable. El botón de activación de
bloqueo sólo funciona a máxima velocidad, y rotación hacia
adelante o atrás.
Para parar la herramienta en funcionamiento continuo,
apriete el interruptor brevemente y suéltelo.
ADVERTENCIA: SIEMPRE apague la herramienta
cuando haya terminado el trabajo y antes de
desenchufarla.
4. Para clavar el tornillo, colóquelo en la broca o enchufe,
presione el interruptor de velocidad variable y presione el
28
tornillo hacia la pieza de trabajo con un movimiento suave
y continuo. Cuando el tornillo esté firme, la parte delantera
de la herramienta emitirá un zumbido para indicar que se ha
desactivado el embrague.
5. Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
MANTENIMIENTO
Su herramienta eléctrica DeWALT ha sido diseñada para
funcionar mucho tiempo con un mínimo de mantenimiento.
Que siga funcionando satisfactoriamente depende del buen
cuidado de la herramienta y de su limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para disminuir el riesgo de lesiones
personales graves, apague la herramienta y
desconéctela de la fuente de alimentación antes
de realizar ajuste alguno o de poner o quitar
acoplamientos o accesorios. Compruebe que el
interruptor de puesta en marcha esté en la posición OFF.
La puesta en marcha accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
Limpieza (Fig. A1)
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo de la carcasa
principal con aire seco siempre que vea acumularse el
polvo alrededor de los respiraderos. Utilice protección
ocular y mascarillas antipolvo aprobadas cuando realice
este procedimiento.
ADVERTENCIA: no use nunca disolventes ni otros agentes
químicos agresivos para limpiar las piezas no metálicas de
la herramienta. Estos agentes químicos pueden debilitar
los materiales de dichas piezas. Use un trapo humedecido
sólo con agua y jabón suave. No deje que penetre ningún
líquido dentro de la herramienta y no sumerja ninguna
pieza de la herramienta en líquidos.
DW274/DW274KN
Regularmente, quite el polvo de la tabiquería en seco que se
haya acumulado en la caja protectora del embrague con aire
comprimido. Para ello, saque el localizador de profundidad 5 y
la abrazadera 4 .
Accesorios opcionales
ADVERTENCIA: Dado que los accesorios que no sean
los suministrados por DeWALT no han sido sometidos a
pruebas con este producto, el uso de tales accesorios con
esta herramienta podría ser peligroso. Para disminuir
el riesgo de lesiones, con este producto se deben usar
exclusivamente accesorios recomendados por DeWALT.
Se dispone de varios tipos de brocas, soportes, enchufes y
adaptadores hexagonales de 1/4" como opción.
Consulte a su proveedor si desea información más detallada
sobre los accesorios apropiados.
Español
Proteger el medio ambiente
Recogida selectiva. Los productos y las baterías
marcadas con este símbolo no deben desecharse junto
con los residuos domésticos normales.
Los productos y las baterías contienen materiales que
pueden ser recuparados y reciclados, reduciendo la demanda de
materias primas. Recicle los productos eléctricos y las baterías
de acuerdo con las disposiciones locales. Para más información,
vaya a www.2helpU.com.
29
Français
TOURNEVIS À CLOISONS SÈCHES/UNIVERSELS DW263/
DW264/DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Félicitations !
Vous avez choisi un outil DeWALT. Des années d’expertise dans le développement et l’innovation de ses produits ont fait de DeWALT,
le partenaire privilégié des utilisateurs professionnels d’outils électriques.
Fiche technique
DW263
Tension
Type
Puissance utile
Vitesse à vide
Embout de vissage
Système d’embrayage
Poids
VDC
DW264
DW268
0–5 300
hex 1/4"
silencieux/
sensible à la
profondeur
1,4
230
5
540
230
5
540
min-1
0–2 500
hex 1/4"
sensible à la
profondeur
0–2 000
hex 1/4"
sensible à la
profondeur
0–2 500
hex 1/4"
Versa-Clutch®
0–1 000
hex 1/4"
Versa-Clutch®
kg
1,4
1,4
1,4
1,4
0–4 000
hex 1/4"
silencieux/
sensible à la
profondeur
1,4
85
84
87
85
W
dB(A)
94
89
92
91
92
92
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Le taux d’émission de vibrations indiqué dans ce feuillet
informatif a été mesuré conformément à une méthode d’essai
normalisé établie par EN60745, et peut être utilisé pour
comparer un outil à un autre. Il peut également être utilisé pour
effectuer une évaluation préliminaire de l’exposition.
AVERTISSEMENT : le taux d’émission de vibrations
déclaré correspond aux applications principales de
l’outil. Néanmoins, si l’outil est utilisé pour différentes
applications ou est mal entretenu, ce taux d’émission de
vibrations pourra varier. Ces éléments peuvent augmenter
considérablement le niveau d’exposition sur la durée totale
de travail.
Toute estimation du degré d’exposition à des vibrations
doit également prendre en compte les heures où l’outil est
mis hors tension ou lorsqu’il tourne sans effectuer aucune
tâche. Ces éléments peuvent réduire sensiblement le degré
d’exposition sur la durée totale de travail.
30
DW275 /
DW275KN
230
5
540
230
5
540
Vissage sans impact
Valeur d’émission de vibration ah = m/s2
Incertitude K =
m/s2
DW274 /
DW274KN
230
3/5
540
230
4/5
540
Valeurs acoustiques et valeurs vibratoires (somme vectorielle triax) selon EN60745-2-2.
LPA(niveau d’émission de pression
87
80
acoustique)
dB(A)
LWA(niveau de puissance
acoustique)
K(incertitude pour le niveau
acoustique donné)
DW269
Identifier des mesures de sécurité supplémentaires pour
protéger l’opérateur contre les effets nocifs des vibrations
telles que : maintenance de l’outil et des accessoires,
maintenir la température des mains élevée, organisation
du travail.
Fusibles :
Europe
Outils de 230 V
10 ampères, secteur
Définitions : consignes de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de
chaque mot signalétique. Lisez le manuel de l’utilisateur et
soyez attentif à ces symboles.
DANGER : indique une situation dangereuse imminente
qui, si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures
graves ou mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner
des blessures minimes ou modérées.
AVIS : indique une pratique ne posant aucun risque
de dommages corporels, mais qui par contre, si rien
n’est fait pour l’éviter, pourrait poser des risques de
dommages matériels.
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Certificat de Conformité CE
Directives Machines
Tournevis à cloisons sèches/universels
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT certifie que les produits décrits dans le paragraphe
Fiche technique sont conformes aux normes :
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Ces produits sont également compatibles avec les Directives
2004/108/CE (jusqu’au 19/04/2016), 2014/30/UE (à partir du
20/04/2016) et 2011/65/UE. Pour plus d’informations, veuillez
contacter DeWALT à l’adresse suivante ou vous reporter au dos
de cette notice d’instructions.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier
technique et fait cette déclaration au nom de DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Ingénierie
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
15.10.2016
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
lisez le manuel d’instruction.
Consignes de sécurité générales propres aux
outils électriques
AVERTISSEMENT : lire toutes les directives et
consignes de sécurité. Tout manquement aux
directives et consignes ci-incluses comporte des risques
de décharges électriques, d’incendie et/ou de dommages
corporels graves.
CONSERVER TOUTES CES DIRECTIVES ET
CONSIGNES À TITRE DE RÉFÉRENCE
Le terme « outil électrique » mentionné dans les avertissements
ci-après se rapporte aux outils alimentés sur secteur (avec fil) ou
par piles (sans fil).
Français
1) Sécurité – Aire de Travail
a ) Maintenir l’aire de travail propre et bien éclairée. Les
lieux sombres ou encombrés sont propices aux accidents.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dans un milieu
déflagrant, comme en présence de liquides, gaz ou
poussières inflammables. Les outils électriques peuvent
produire des étincelles qui pourraient enflammer toute
émanation ou poussière ambiante.
c ) Maintenir à l’écart les enfants, ou toute autre
personne, lors de l’utilisation d’un outil électrique.
Toute distraction pourrait faire perdre la maîtrise de
l’appareil.
2) Sécurité – Électricité
a ) La fiche électrique de l’outil doit correspondre à la
prise murale. Ne modifier la fiche en aucune façon.
Ne pas utiliser de fiche d’adaptation avec un outil
électrique mis à la terre (masse). L’utilisation de fiches
d’origine et de prises appropriées réduira tout risque de
décharges électriques.
b ) Éviter tout contact corporel avec des éléments mis
à la terre comme : tuyaux, radiateurs, cuisinières
ou réfrigérateurs. Les risques de décharges électriques
augmentent lorsque le corps est mis à la terre.
c ) Ne pas exposer les outils électriques à la pluie ou à
l’humidité. Tout contact d’un outil électrique avec un
liquide augmente les risques de décharges électriques.
d ) Ne pas utiliser le cordon de façon abusive. Ne
jamais utiliser le cordon pour transporter, tirer
ou débrancher un outil électrique. Protéger le
cordon de toute source de chaleur, de l’huile, et de
tout bord tranchant ou pièce mobile. Les cordons
endommagés ou emmêlés augmentent les risques de
décharges électriques.
e ) En cas d’utilisation d’un outil électrique à l’extérieur,
utiliser systématiquement une rallonge conçue à cet
effet. Cela diminuera tout risque de décharges électriques.
f ) Si on ne peut éviter d’utiliser un outil électrique en
milieu humide, utiliser un circuit protégé par un
dispositif de courant résiduel (RCD). Cela réduira tout
risque de décharges électriques.
3) Sécurité Individuelle
a ) Rester systématiquement vigilant et faire preuve de
jugement lorsqu’on utilise un outil électrique. Ne pas
utiliser d’outil électrique en cas de fatigue ou sous
l’influence de drogues, d’alcool ou de médicaments.
Tout moment d’inattention pendant l’utilisation d’un
outil électrique comporte des risques de dommages
corporels graves.
b ) Porter un équipement de protection individuel.
Porter systématiquement un dispositif de protection
oculaire. Le fait de porter un masque anti-poussières,
des chaussures antidérapantes, un casque de sécurité ou
un dispositif de protection auditive, lorsque la situation le
requiert, réduira les risques de dommages corporels.
31
Français
c ) Prévenir tout démarrage accidentel. S’assurer
que l’interrupteur est en position d’arrêt avant de
brancher l’outil sur le secteur et/ou à la batterie, ou
de le ramasser ou le transporter. Transporter un outil
le doigt sur l’interrupteur ou brancher un outil électrique
alors que l’interrupteur est en position de marche invite
les accidents.
d ) Retirer toute clé de réglage avant de démarrer
l’outil. Une clé laissée sur une pièce rotative d’un outil
électrique comporte des risques de dommages corporels.
e ) Adopter une position stable. Maintenir les pieds
bien ancrés au sol et conserver son équilibre en
permanence. Cela permettra de mieux maîtriser l’outil
électrique en cas de situations imprévues.
f ) Porter des vêtements appropriés. Ne porter aucun
vêtement ample ou bijou. Maintenir cheveux,
vêtements et gants à l’écart des pièces mobiles, car ils
pourraient s’y faire prendre.
g ) Lorsqu’un dispositif de connexion à un système de
dépoussiérage ou d’élimination est fourni, s’assurer
qu’il est branché et utilisé correctement. L’utilisation
de ces dispositifs peut réduire les risques engendrés par
les poussières.
4) Utilisation et Entretien des Outils
Électriques
a ) Ne pas forcer un outil électrique. Utiliser l’outil
approprié au travail en cours. L’outil approprié
effectuera un meilleur travail, de façon plus sûre et à la
vitesse pour laquelle il a été conçu.
b ) Ne pas utiliser un outil électrique dont l’interrupteur
est défectueux. Tout appareil dont l’interrupteur est
défectueux est dangereux et doit être réparé.
c ) Débrancher la fiche du secteur et/ou la batterie de
l’outil électrique avant d’effectuer tout réglage, de
changer tout accessoire, ou avant de le ranger. Ces
mesures préventives réduiront tout risque de démarrage
accidentel de l’appareil.
d ) Après utilisation, ranger les outils électriques hors
de portée des enfants et ne permettre à aucune
personne non familière avec son fonctionnement (ou
sa notice d’instructions) de l’utiliser. Les outils peuvent
être dangereux entre des mains inexpérimentées.
e ) Entretenir les outils électriques. Vérifier les pièces
mobiles pour s’assurer qu’elles sont bien alignées
et tournent librement, qu’elles sont en bon état et
ne sont affectées d’aucune condition susceptible de
nuire au bon fonctionnement de l’outil. En cas de
dommage, faire réparer l’outil électrique avant toute
nouvelle utilisation. De nombreux accidents sont causés
par des outils mal entretenus.
f ) Maintenir tout organe de coupe propre et bien
affûté. Les outils de coupe bien entretenus et affûtés
sont moins susceptibles de se coincer et sont plus faciles
à contrôler.
g ) Utiliser un outil électrique, ses accessoires, mèches,
etc., conformément aux présentes directives et
suivant la manière prévue pour ce type particulier
d’outil électrique, en tenant compte des conditions
de travail et de la tâche à effectuer. L’utilisation d’un
outil électrique à des fins autres que celles prévues est
potentiellement dangereuse.
5) Réparation
a ) Faire entretenir les outils électriques par un
réparateur qualifié en n’utilisant que des pièces
de rechange identiques. Cela permettra de préserver
l’intégrité de l’outil électrique et la sécurité de l’utilisateur.
Règles de sécurité particulières
additionnelles propres aux tournevis
• Tenir l’outil par les surfaces isolées prévues à cet effet
pendant toute utilisation où la vis pourrait entrer
en contact avec des fils électriques cachés ou son
propre cordon (boulon). Tout contact d’une vis avec un
fil sous tension met les parties métalliques exposées de
l’outil sous tension et électrocute l’utilisateur.
AVERTISSEMENT : nous recommandons l’utilisation d’un
disjoncteur différentiel avec un seuil de déclenchement de
30mA ou moins.
Risques résiduels
Malgré l’application de la réglementation de sécurité applicable
et la mise en œuvre des dispositifs de sécurité, certains risques
résiduels ne peuvent pas être évités. À savoir :
• Diminution de l’acuité auditive.
• Risques de dommages corporels dus à des projections de
particules.
• Risques de brûlures provoquées par les parties brûlantes de
l’outil en cours d’opération.
• Risques de dommages corporels dus à un usage prolongé.
• Risques de se pincer les doigts lors du changement
d’accessoires.
• Risques pour la santé causés par la respiration de poussières
dégagées lors du travail sur béton et/ou maçonnerie.
Étiquettes sur l’appareil
On trouve les diagrammes suivants sur l’outil :
Lire la notice d’instructions avant toute utilisation.
Emplacement de la Date Codée de
Fabrication (Fig. A1)
La date codée de fabrication 13 , qui comprend aussi l’année de
fabrication, est imprimée sur le boîtier.
Exemple :
2016 XX XX
Année de fabrication
Contenu de l’emballage
Ce carton comprend :
32
Français
1 Tournevis pistolet DW263/DW264
ou
1 Tournevis universel DW268/DW269
ou
1Tournevis à cloisons sèches DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 Coffret (modèles K seulement)
1 Notice d’instructions
• Vérifier que l’appareil et ses pièces ou accessoires n’ont pas été
endommagés lors du transport.
• Prendre le temps de lire attentivement et comprendre cette
notice d’instructions avant toute utilisation de l’appareil.
Description (Fig. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
AVERTISSEMENT : ne jamais modifier l’outil électrique
ni aucun de ses composants. Il y a risques de dommages
corporels ou matériels.
Interrupteur à vitesse variable
Bouton de verrouillage en position de marche
Glissière de marche avant/arrière
Collier de réglage de profondeur (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Butée de profondeur (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Clip à ceinture
Cage à billes (DW268/DW269)
Utilisation Prévue
Votre tournevis DW263/DW264 a été conçu pour le vissage
d’applications professionnelles et pour le serrage d’écrous.
Votre tournevis universel DW268/DW269 a été conçu pour le
vissage d’applications professionnelles.
Votre tournevis à cloisons sèches DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN a été conçu pour visser des vis au travers des cloisons
sèches dans des montants de charpente en bois ou en métal.
Votre DW274KN/DW275KN est muni d’un embrayage silencieux.
NE PAS les utiliser en milieu humide ou en présence de gaz ou
de liquides inflammables.
Ces tournevis sont des outils de professionnels.
NE PAS les laisser à la portée des enfants. Une supervision est
nécessaire auprès de tout utilisateur non expérimenté.
• Ce produit n’est pas prévu pour être utilisé par des
personnes (y compris les enfants) dont les capacité
physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou
qui manquent d’expérience ou d’aptitudes, sauf si ces
personnes sont surveillées par une autre personne
responsable de leur sécurité. Ne jamais laisser les enfants
seuls avec ce produit.
Système d’embrayage à pression
Ce tournevis est équipé d’un système d’embrayage à pression,
qui bloque la broche tant que l’on n’appuie pas la vis contre
la pièce à travailler. Cela permet aux vis d’être placées sur le
mécanisme d’entraînement d’un tournevis en fonctionnement.
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour fonctionner sur une
tension unique. Vérifier systématiquement que la tension du
secteur correspond bien à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil DeWALT à double isolation est conforme
à la norme EN60745 ; un branchement à la terre n’est
donc pas nécessaire.
Si le cordon fourni est endommagé, le remplacer par un cordon
spécialement conçu à cet effet, et disponible auprès du service
après-vente DeWALT.
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement
du câble d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) – outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) – outils
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils
portatifs à un disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge
N’utiliser une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utiliser
une rallonge homologuée compatible avec la tension nominale
du chargeur (consulter la Caractéristiques techniques). La
section minimale du conducteur est de 1,5 mm2 pour une
longueur maximale de 30 m.
En cas d’utilisation d’un dévidoir, dérouler systématiquement le
câble sur toute sa longueur.
MONTAGE ET RÉGLAGES
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Installation et retrait des embouts
hexagonaux d’1/4"
Votre tournevis DeWALT est équipé d’un système d’embouts
hexagonaux d’1/4". Le mécanisme d’entraînement est retenu
dans le support par une bille et un ressort qui s’engage dans
une rainure pratiquée dans la queue de l’accessoire.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Fig. B)
1. Retirez le collier 4 en le tirant vers l’avant.
2. Choisissez l’accessoire requis (pour les deux modèles) et
ajustez en conséquence la butée de profondeur 5 lorsque
vous utilisez la visseuse d’écrou (DW263/DW264).
3. Pour insérer l’accessoire 12 (ex. : un embout de vissage ou
une visseuse d’écrou) poussez-le dans le support 8 jusqu’à
ce qu’il s’y enclenche. Tapotez-le légèrement si nécessaire.
33
Français
4. Pour retirer l’accessoire, tirez-le hors du support à l’aide
d’une pince.
5. Réinstallez le collier 4 en alignant les nervures 9 sur
l’intérieur du collier 4 sur les rainures 10 du boitier de
l’embrayage et enclenchez le collier en place.
DW268/DW269 (Fig. A2)
1. Tirez la cage à billes 7 vers l’avant et maintenez-la.
2. Insérez l’accessoire.
3. Libérez la cage à billes.
Remplacement d’un embout (Fig. B)
Tirez simplement sur l’embout 11 . Une pince peut s’avérer
nécessaire.
Profondeur de pénétration (Fig. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
Le débrayage par butée de profondeur offre les avantages
suivants :
• La profondeur de pénétration choisie est reproductible pour
assurer l’intégrité de la charpente.
• Les vis munies de joints d’étanchéité sont enfoncées
correctement pour prévenir toute fuite.
Réglage de la profondeur de pénétration
La profondeur de pénétration est déterminée par la butée
de profondeur 5 par rapport à l’embout ou à la douille.
Les symboles sur le collier 4 indiquent comment régler la
profondeur de pénétration.
• Tournez le collier 4 vers la droite pour augmenter la
profondeur de pénétration.
• Tournez le collier 4 vers la gauche pour diminuer la
profondeur de pénétration.
Appareils Versa Clutch®
DW268/DW269 (Fig. A2)
L’ajustement externe de tous les appareils Versa Clutch® pour
une vaste gamme de tailles de vis est simple et rapide comme
suit :
1. Tirez vers l’avant, puis faites pivoter le collier dans la
direction d’augmentation (indiquée sur le collier de réglage)
pour augmenter la quantité d’engagement de l’embrayage
et le coupe de sortie.
2. La rotation maximum du collier dans la direction
d’augmentation entraîne l’engagement complet de
l’embrayage et le couple de sortie et la capacité de vis les
plus grands. Le collier et la butée réglable ne dévissent pas
le carter de l’embrayage.
3. Effectuez un essai dans un morceau de bois de rebut pour
vérifier si le vissage est correct. Au bout d’une certaine
période d’utilisation, il est normal que le collier doivent
être légèrement réglé en raison de l’usure des faces de
l’embrayage.
REMARQUE : Avec Versa Clutch®, l’opérateur a la possibilité
d’exclure le dérapage de l’embrayage si une vis rencontre
un nœud dans le bois, une dureté différente dans les
34
pièces en acier ou des trous pilotes incorrects. Une pression
supplémentaire de l’opérateur permet généralement la reprise
des embrayages et de continuer le vissage. De plus, une rotation
rapide du collier modifie le réglage de l’embrayage pour
surmonter la plupart des difficultés de vissage et permettre
un changement de couple de sortie immédiat pour fournir à
l’opérateur le choix de visser une vaste gamme de tailles de vis.
Utilisation de la visseuse d’écrou (Fig. C)
DW263/DW264
1. Pour les vis avec joints d’étanchéité, tournez le collier 4 jusqu’à ce que le bord de la visseuse d’écrou soit à raz du
bord de butée de profondeur.
Si nécessaire, tournez le collier jusqu’à ce que la visseuse
d’écrou soit encastrée d’environ 2 mm dans la butée de
profondeur.
REMARQUE : Se reporter SYSTÉMATIQUEMENT aux
instructions du fabricant quant à l’ajustage approprié des
joints d’étanchéité suivant l’application donnée.
2. Enfoncez une vis dans un rebut et vérifiez la distance entre
le joint et le matériau.
3. Tournez le collier 4 vers la gauche ou vers la droite pour
diminuer ou augmenter la profondeur de pénétration
suivant le besoin.
4. Enfoncez une autre vis puis réajustez le collier 4 jusqu’à
obtenir le réglage adéquat.
Butée de profondeur (Fig. D)
DW263/DW264
Ce modèle est équipé de deux butées de profondeur 5 pour accommoder différents embouts, supports, douilles et
adaptateurs.
Pour changer de butée de profondeur
1. Retirez le dispositif du collier 4 de l’outil.
2. Maintenir la butée de profondeur 5 et dévissez le collier 4 .
3. Changez de butée de profondeur 5 .
4. Pour la réassembler, procédez de façon inverse.
Interrupteur Avant/Arrière (Fig. E)
AVERTISSEMENT : Attendre systématiquement l’arrêt
complet du moteur avant de changer la direction de
rotation.
Sélectionnez la rotation vers l’avant ou l’arrière en déplaçant
l’interrupteur avant/arrière 3 dans la direction indiquée par les
flèches.
FONCTIONNEMENT
Consignes d’utilisation
AVERTISSEMENT : respecter systématiquement les
consignes de sécurité et les normes en vigueur.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
Français
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
la gâchette est bien en position d’ARRÊT. Tout démarrage
accidentel pourrait causer des dommages corporels.
Position correcte des mains (Fig. F)
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de dommages
corporels graves, adopter SYSTÉMATIQUEMENT la
position des mains illustrée.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, maintenir fermement
et SYSTÉMATIQUEMENT l’outil pour anticiper toute
réaction soudaine de sa part.
La position correcte des mains nécessite une main sur la
poignée principale 14 , comme illustré.
Pour des résultats optimums, maintenez le tournevis avec
la main directement dans l’axe de la vis et appuyez sur
l’interrupteur à vitesse variable avec un ou deux doigts, comme
illustré. Cela réduira tout risque que la vis sorte de l’embout
utilisé alors qu’une pression lui est exercée.
Vissage ou serrage d’écrou (Fig. A1)
1. Choisissez l’embout approprié à la vis ou à l’écrou utilisé.
2. Sélectionnez la rotation avant ou arrière comme décrit
ci-dessus.
DW263 : pour le serrage d’écrou, utilisez systématiquement
la butée de profondeur appropriée 5 .
3. Pour mettre l’outil en marche, appuyez sur l’interrupteur à
vitesse variable 1 . La pression exercée sur l’interrupteur à
vitesse variable déterminera la vitesse de l’outil.
REMARQUE : Si nécessaire, appuyez sur le bouton de
verrouillage en position de marche 2 pour une utilisation
continue et désactivez l’interrupteur à vitesse variable. Le
bouton de verrouillage en position de marche ne fonctionne
qu’à plein régime, en rotation avant ou arrière.
Pour arrêter l’outil en mode continu, appuyez rapidement
sur l’interrupteur puis relâchez-le.
AVERTISSEMENT : Arrêter SYSTÉMATIQUEMENT l’outil
après utilisation et avant de le débrancher.
4. Pour enfoncer une vis, placez-la sur l’embout ou dans la
douille, appuyez sur l’interrupteur à vitesse variable et
poussez la vis dans la pièce à travailler dans un mouvement
souple et continu. Lorsque la vis est enfoncée, un
bourdonnement se fera entendre à l’avant de l’outil pour
indiquer que l’embrayage est désengagé.
5. Pour arrêter l’outil, relâchez l’interrupteur.
MAINTENANCE
Votre outil électrique DeWALT a été conçu pour fonctionner
longtemps avec un minimum de maintenance. Le
fonctionnement continu et satisfaisant de l’outil dépendra d’une
maintenance adéquate et d’un nettoyage régulier.
AVERTISSEMENT : pour réduire tout risque de
dommages corporels graves, arrêter et débrancher
l’outil avant tout réglage ou avant de retirer ou
installer toute pièce ou tout accessoire. S’assurer que
Lubrification
Votre outil électrique ne requiert aucune
lubrification additionnelle.
Nettoyage (Fig. A1)
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et la poussière du
logement principal en soufflant de l’air sec aussi souvent
que vous remarquez une accumulation de saleté à
l’intérieur et autour des orifices d’aération. Portez des
lunettes de sécurité homologuées et un masque antipoussière homologué lorsque vous effectuez cette
procédure.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de solvants ou
d’autres produits chimiques corrosifs pour nettoyer les
pièces non métalliques de l’outil. Ces produits chimiques
risquent d’affaiblir les matériaux utilisés dans ces pièces.
Utilisez un chiffon imbibé uniquement d’eau et de
détergent doux. Ne laissez jamais un liquide pénétrer à
l’intérieur de l’outil et n’immergez jamais les pièces de
l’outil dans un liquide.
DW274/DW274KN
Retirez régulièrement la poussière de placoplâtre du boîtier de
l’embrayage à l’aide d’air comprimé. Pour ce, retirez la butée de
profondeur 5 et le collier 4 .
Accessoires en option
AVERTISSEMENT : comme les accessoires autres que ceux
offerts par DeWALT n’ont pas été testés avec ce produit,
leur utilisation avec cet appareil pourrait être dangereuse.
Pour réduire tout risque de dommages corporels, seuls des
accessoires DeWALT recommandés doivent être utilisés
avec cet appareil.
Différents types d’embouts, supports, douilles et adaptateurs
hexagonaux d’1/4" sont disponibles en option.
Veuillez consulter votre revendeur pour plus d’informations sur
les accessoires appropriés.
Protection de l’environnement
Tri sélectif. Les produits et batteries marqués de ce
symbole ne doivent pas être jetés avec les déchets
ménagers.
Les produits et batteries contiennent des matières
qui peuvent être récupérées et recyclées afin de réduire la
demande en matières premières. Veuillez recycler les produits
électriques et les batteries conformément aux dispositions
locales en vigueur. Pour plus d’informations, consultez le site
www.2helpU.com.
35
Italiano
AVVITATORE UNIVERSALE AVVITATORI PER CARTONGESSO
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Congratulazioni!
Per aver scelto un apparato DeWALT. Gli anni di esperienza, lo sviluppo e l’innovazione meticolosi del prodotto fanno di DeWALT uno
dei partner più affidabili per gli utilizzatori di apparati elettrici professionali.
Dati Tecnici
DW263
Tensione
Type
Potenza resa
Velocità a vuoto
Porta inserti
Metodo di innesto
Peso
VDC
W
min-1
kg
DW264
DW268
Avvitatura senza percussione
Valore di emissione delle
vibrazioni ah =
Incertezza K =
36
DW275 /
DW275KN
230
5
540
0–5.300
1/4" esagonale
silenzioso /
regolazione di
profondità
230
4/5
540
0–2.500
1/4" esagonale
sensibile alla
profondità
230
5
540
0–2.000
1/4" esagonale
sensibile alla
profondità
230
5
540
0–2.500
1/4" esagonale
Versa-Clutch®
230
5
540
0–1.000
1/4" esagonale
Versa-Clutch®
1,4
1,4
1,4
1,4
85
84
87
85
92
91
92
92
1,4
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Il livello di emissione di vibrazioni indicato in questo foglio
informativo è stato misurato in base al test standard indicato
nella normativa EN60745 e può essere utilizzato per confrontare
vari apparati fra di loro. Può essere utilizzato per una valutazione
preliminare dell’esposizione.
AVVERTENZA: il livello di emissioni delle vibrazioni
riportato è relativo alle applicazioni principali
dell’apparato. Tuttavia, se l’apparato viene utilizzato per
applicazioni diverse, con diversi accessori, o non riceve
adeguata manutenzione, il valore delle emissioni di
vibrazioni può essere differente. Ciò potrebbe aumentare
sensibilmente il livello di esposizione durante il periodo di
utilizzo complessivo.
Una stima del livello di esposizione alle vibrazioni deve
anche considerare i momenti in cui l’apparato è spento
o quando è acceso ma non viene utilizzato. Ciò potrebbe
ridurre sensibilmente il livello di esposizione durante il
periodo di utilizzo complessivo.
DW274 /
DW274KN
230
3/5
540
0–4.000
1/4" esagonale
silenzioso /
silenzioso /
regolazione di
profondità
1,4
Valori di rumorosità e valori di vibrazione (somma vettore triassiale) secondo EN60745-2-2
LPA(livello pressione sonora delle
87
80
emissioni)
dB(A)
LWA (livello potenza sonora)
94
89
dB(A)
K(incertezza per il livello
sonoro dato)
DW269
È necessario identificare ulteriori misure di sicurezza
per proteggere l’operatore dagli effetti delle vibrazioni.
Per esempio: eseguire una manutenzione adeguata
dell’apparato e degli accessori, evitare il raffreddamento
delle mani, organizzare il lavoro.
Fusibili:
Europa
Utensili a 230 V
10 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna
indicazione. Leggere il manuale e prestare attenzione ai
seguenti simboli.
PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente
che, se non viene evitata, provoca il decesso o lesioni
personali gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare il
decesso o lesioni personali gravi.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente
pericolosa che, se non viene evitata, può provocare
lesioni personali di entità lieve o moderata.
AVVISO: indica una situazione non in grado di causare
lesioni personali ma che, se non evitata, potrebbe
provocare danni materiali.
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
Direttiva Macchine
Avvitatore universale avvitatori per
cartongesso
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT dichiara che i prodotti qui descritti nei Dati tecnici
sono conformi alle normative:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Questi prodotti sono anche conformi alla Direttiva 2004/108/
CE (fino al 19.04.2016), 2014/30/UE (dal 20.04.2016) e 2011/65/
UE. Per ulteriori informazioni, contattare DeWALT all’indirizzo
seguente o vedere sul retro del manuale.
Il firmatario è responsabile della compilazione del documento
tecnico e rende questa dichiarazione per conto di DeWALT.
Markus Rompel
Direttore Progettazione
DeWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Germania
15.10.2016
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, leggere
attentamente il manuale di istruzioni.
Avvertenze generali di sicurezza per
apparati elettrici
AVVERTENZA: leggere attentamente tutte le
avvertenze e le istruzioni. La mancata osservanza delle
istruzioni seguenti può causare scossa elettrica, incendio
e/o gravi lesioni personali.
CONSERVARE LE AVVERTENZE E LE
ISTRUZIONI PER RIFERIMENTI FUTURI
Il termine “apparato elettrico” utilizzato nelle avvertenze fa
riferimento sia agli apparati alimentati a corrente (con cavo
elettrico), sia a quelli a batteria (senza cavo).
Italiano
1) Sicurezza Dell’area di Lavoro
a ) Mantenere l’area di lavoro pulita e ben illuminata.
Gli ambienti disordinati o scarsamente illuminati
favoriscono gli incidenti.
b ) Non azionare gli apparati in ambienti con atmosfera
esplosiva, come quelli in presenza di liquidi, gas
o polveri infiammabili. Gli apparati elettrici creano
scintille che possono incendiare le polveri o i fumi.
c ) Durante l’uso di un apparato elettrico, tenere
lontani i bambini e chiunque si trovi nelle vicinanze.
Le distrazioni possono provocare la perdita di controllo.
2) Sicurezza Elettrica
a ) Le spine dell’apparato elettrico devono essere
adatte alla presa di alimentazione. Non modificare
la spina in alcun modo. Non collegare un adattatore
alla spina di un apparato elettrico dotato di scarico
a terra. Per ridurre il rischio di scossa elettrica evitare di
modificare le spine e utilizzare sempre le prese appropriate.
b ) Evitare il contatto con superfici collegate con
la terra, quali tubature, termosifoni, fornelli e
frigoriferi. Se il proprio corpo è collegato con la terra, il
rischio di scossa elettrica aumenta.
c ) Non esporre gli apparati elettrici alla pioggia o
all’umidità. Se l’acqua entra nell’apparato elettrico
aumenta il rischio di scossa elettrica.
d ) Non utilizzare il cavo elettrico in modo improprio.
Non utilizzare mai il cavo per spostare, tirare
o scollegare l’apparato elettrico. Tenere il
cavo elettrico lontano da fonti di calore, olio,
bordi taglienti o parti in movimento. Se il cavo
è danneggiato o impigliato, il rischio di scossa
elettrica aumenta.
e ) Quando l’apparato elettrico viene impiegato
all’aperto, utilizzare unicamente cavi di prolunga
previsti per esterni. L’uso di un cavo elettrico adatto ad
ambienti esterni riduce il rischio di scossa elettrica.
f ) Se è non è possibile evitare l’uso di un apparato
elettrico in ambienti umidi, usare una fonte di
corrente protetta da un interruttore differenziale
(salvavita). L’uso di un interruttore differenziale riduce il
rischio di scossa elettrica.
3) Sicurezza Personale
a ) Quando si utilizza un apparato elettrico evitare
di distrarsi. Prestare attenzione a quello che si sta
facendo e utilizzare il buon senso. Non utilizzare
l’apparato elettrico quando si è stanchi o sotto
l’effetto di droghe, alcool o medicinali. Un solo attimo
di distrazione durante l’uso di tali apparati potrebbe
provocare gravi lesioni personali.
b ) Indossare abbigliamento di protezione adeguato.
Utilizzare sempre protezioni oculari. L’uso di
abbigliamento di protezione quali mascherine antipolvere,
scarpe antinfortunistiche antiscivolo, caschi di sicurezza
o protezioni uditive, in condizioni opportune consente di
ridurre le lesioni personali.
37
Italiano
c ) Evitare avvii involontari. Assicurarsi che
l’interruttore sia in posizione di spento prima
inserire l’alimentazione elettrica e/o il blocco
batteria e prima di afferrare o trasportare
l’apparato. Il trasporto di apparati elettrici tenendo il
dito sull’interruttore o quando sono collegati alla rete
elettrica con l’interruttore nella posizione di acceso
provoca incidenti.
d ) Prima di accendere l’apparato elettrico, rimuovere
eventuali chiavi o utensili di regolazione. Un
utensile di regolazione o una chiave fissati su una parte
rotante dell’apparato elettrico possono provocare
lesioni personali.
e ) Non sporgersi. Mantenere sempre una buona
stabilità al suolo ed equilibrio. Ciò consente un
migliore controllo dell’apparato nelle situazioni impreviste.
f ) Indossare vestiario adeguato. Non indossare abiti
lenti o gioielli. Tenere capelli, vestiti e guanti lontano
dalle parti in movimento. Abiti lenti, gioielli o capelli
lunghi possono impigliarsi nelle parti in movimento.
g ) Se i dispositivi sono forniti di collegamento con
l’attrezzatura di aspirazione e raccolta delle
polveri, assicurarsi che siano collegati e utilizzati
correttamente. La raccolta delle polveri può ridurre i
pericoli legati a queste ultime.
4) Uso e Manutenzione Dell’apparato
Elettrico
a ) Non forzare l’apparato. Utilizzare un apparato
adatto al lavoro da eseguire. L’apparato lavora meglio
e con maggior sicurezza se utilizzato secondo quanto è
stato previsto.
b ) Non utilizzare l’apparato se l’interruttore non
permette l’accensione o lo spegnimento. Qualsiasi
apparato elettrico che non possa essere controllato
tramite l’interruttore è pericoloso e deve essere riparato.
c ) Staccare la spina dall’alimentazione elettrica e/o
il blocco batteria dell’apparato elettrico prima di
effettuare qualsiasi tipo di regolazione, prima di
cambiare gli accessori o di riporlo. Queste misure
di sicurezza preventive riducono il rischio di azionare
l’apparato accidentalmente.
d ) Riporre gli apparati non utilizzati fuori dalla portata
dei bambini ed evitarne l’uso da parte di persone
che hanno poca familiarità con l’apparato elettrico
e con le presenti istruzioni. Gli apparati elettrici sono
pericolosi in mano a persone inesperte.
e ) Eseguire una manutenzione adeguata degli
apparati elettrici. Verificare il cattivo allineamento
e inceppamento di parti mobili, la rottura di
componenti e ogni altra condizione che possa
influire sul funzionamento degli apparati. Se
danneggiato, far riparare l’apparato elettrico
prima dell’uso. Molti incidenti sono provocati da
apparati elettrici su cui non è stata effettuata la
corretta manutenzione.
38
f ) Tenere gli utensili da taglio affilati e puliti. La
manutenzione corretta degli utensili da taglio con bordi
affilati riduce le probabilità di inceppamento e ne facilita
il controllo.
g ) Utilizzare l’apparato elettrico, gli accessori, le punte
ecc., rispettando le presenti istruzioni e tenendo in
considerazione le condizioni di funzionamento e il
lavoro da eseguire. L’utilizzo dell’apparato elettrico per
impieghi diversi da quelli previsti può provocare situazioni
di pericolo.
5) Assistenza
a ) L’apparato elettrico deve essere riparato da
personale qualificato,che utilizzi ricambi originali
identici alle parti da sostituire. In questo modo viene
garantita la sicurezza dell’apparato elettrico.
Norme di sicurezza aggiuntive, specifiche
per gli avvitatori
•
Impugnare l’apparato elettrico per la superficie isolata
antiscivolo quando si esegue una lavorazione in cui il
puntale potrebbe entrare in contatto con cavi elettrici
nascosti o con il suo stesso cavo di alimentazione
(arrotolato). I puntali che vengono a contatto con un cavo
sotto tensione trasmettono la corrente elettrica anche alle
parti metalliche esposte dell’apparato e trasmettono la scossa
all’operatore.
AVVERTENZA: consigliamo l’utilizzo di un dispositivo di
corrente residua con una corrente nominale residua di
30mA o inferiore.
Rischi residui
Malgrado l’applicazione delle principali regole di sicurezza e
l’implementazione di dispositivi di sicurezza, alcuni rischi residui
non possono essere evitati. Questi sono:
• Menomazioni uditive.
• Rischio di lesioni personali causati da schegge volanti.
• Rischio di bruciature causate da parti che si arroventano
durante la lavorazione.
• Rischio di lesioni personali causate dall’utilizzo prolungato.
• Rischio di schiacciarsi le dita mentre si cambiano gli accessori.
• Rischi per la salute dovuti al respirare le polveri che si
sviluppano durante le lavorazioni su calcestruzzo e muratura.
Riferimenti sull’apparato
Sull’apparato sono presenti i seguenti simboli:
Leggere il manuale d’istruzioni prima dell’uso.
Posizione del Codice Data (Fig. A1)
Il codice data 13 , che comprende anche l’anno di
fabbricazione, è stampato sulla superficie dell’alloggiamento.
Esempio:
2016 XX XX
Anno di fabbricazione
Italiano
Contenuto della confezione
Innesto per la guida con mandrino fisso
La confezione contiene:
1 avvitatore con impugnatura a pistola DW263/DW264
oppure
1 avvitatore universale DW268/DW269
oppure
1avvitatore per cartongesso DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 valigetta (solo modelli K)
1 Manuale di istruzioni
• Verificare eventuali danni all’apparato, ai componenti o agli
accessori che possano essere avvenuti durante il trasporto.
• Prima di utilizzare il prodotto, leggere e comprendere
interamente questo manuale.
L’avvitatore è dotato della caratteristica di mandrino fisso: il
mandrino non gira fino a quando il puntale non viene premuto
sulla parte da lavorare. In questo modo è possibile inserire i
puntali nell’accessorio di guida mentre l’avvitatore è in funzione.
Descrizione (Fig. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
AVVERTENZA: non modificare l’apparato o alcuna parte
di esso. Si possono causare danni o lesioni personali.
Interruttore della velocità variabile
Pulsante di fermo
Levetta della rotazione diretta/inversa
Ghiera per la regolazione della profondità (DW263/DW264/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Posizionatore di profondità (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
Molletta per cintura
Fermo a sfera (DW268/DW269)
Utilizzo Previsto
Gli avvitatori DW263/DW264 sono stati progettati per
applicazioni di avvitatura a livello professionale per viti e
bussole.
Gli avvitatori universali DW268/DW269 sono stati progettati per
applicazioni di avvitatura a livello professionale.
Gli avvitatori per cartongesso DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN sono stati progettati per inserire elementi di fissaggio,
attraverso i pannelli di cartongesso, nei montanti di supporto in
metallo o in legno.
Gli avvitatori DW274KN/DW275KN sono dotati della funzione di
innesto silenziato.
NON utilizzare in condizioni di bagnato o in presenza di liquidi
o gas infiammabili.
Questi avvitatori sono apparati elettrici professionali.
NON PERMETTERE ai bambini di avvicinarsi all’apparato. Le
persone inesperte devono utilizzare questo apparato solo
sotto sorveglianza.
• Questo prodotto non è destinato per l’uso da parte di
persone (compresi i bambini) con capacità fisiche, sensoriali
o mentali ridotte, o prive di esperienza e conoscenza, a
meno che non abbiano ottenuto sorveglianza o istruzioni
riguardo all’uso dell’apparecchio da parte di una persona
responsabile della loro sicurezza. I bambini non devono mai
essere lasciati da soli con questo prodotto.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con
un solo livello di tensione. Verificare sempre che l’alimentazione
corrisponda alla tensione della targhetta.
L’apparato DeWALT possiede doppio isolamento
secondo la normativa EN60745, perciò non è
necessario il collegamento a terra.
Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito
con un cavo appositamente realizzato, disponibile tramite la
rete di assistenza DeWALT.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare
sempre la spina di tipo prescritto.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) – utensili elettrici
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) – utensili elettrici
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno,
devono essere collegati ad un interruttore differenziale.
Utilizzo di un cavo di prolunga
Non si dovrebbe mai utilizzare un cavo di prolunga se non
assolutamente necessario. Utilizzare un cavo di prolunga
omologato, adatto alla presa di ingresso del caricabatterie
(vedere i Dati tecnici). La sezione minima del conduttore è
1.5 mm2 e la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un cavo in bobina, srotolarlo completamente.
ASSEMBLAGGIO E REGOLAZIONI
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Inserimento e rimozione degli accessori di
guida esagonali da 1/4"
L’avvitatore DeWALT è dotato di un sistema a guida esagonale
da 1/4". L’accessorio di guida è trattenuto nel contenitore da
una sfera e una molla che si innesta in una scanalatura nel
gambo dell’accessorio.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Fig. B)
1. Rimuovere le ghiera 4 tirandola in avanti.
2. Scegliere l’accessorio necessario (per tutti i modelli) e
adattare il posizionatore di profondità 5 quando si utilizza
una bussola (solo DW263/DW264).
3. Per inserire l’accessorio 12 , per esempio un porta inserti o
una bussola, spingerlo nel supporto 8 fino allo scatto nella
sua sede. Dare dei colpetti se necessario.
39
Italiano
4. Per rimuovere l’accessorio estrarlo dal supporto utilizzando
un paio di pinze.
5. Rimontare la ghiera 4 allineando le nervature 9 all’interno
della ghiera 4 con le scanalature 10 sull’alloggiamento
dell’innesto e far scattare la ghiera nella sua sede.
DW268/DW269 (Fig. A2)
1. Tirare la gabbia delle sfere 7 in avanti e trattenerla.
2. Inserire l’accessorio.
3. Rilasciare la gabbia delle sfere.
Sostituzione della punta (Fig. B)
Estrarre semplicemente la punta a inserto 11 . Può essere
necessario un paio di pinze.
Profondità di inserimento (Fig. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
La caratteristica di sensibilità alla profondità offre i vantaggi
seguenti:
• La profondità di inserimento scelta è ripetibile per l’integrità
della struttura.
• Le viti con rosetta di tenuta vengono inserite correttamente
in modo da essere ben serrate.
Impostazione della profondità di
inserimento
La profondità di inserimento è determinata dalla posizione
del posizionatore di profondità 5 in relazione alla punta o alla
bussola. I simboli sulla ghiera 4 indicano come impostare la
profondità di inserimento.
• Ruotare la ghiera 4 in senso orario per aumentare la
profondità di inserimento.
• Ruotare la ghiera 4 in senso antiorario per diminuire la
profondità di inserimento.
Unità Versa Clutch®
DW268/DW269 (Fig. A2)
La regolazione esterna di tutte le unità Versa Clutch® per
un’ampia gamma di formati di viti è rapida e semplice come di
seguito:
1. Tirare in avanti, quindi ruotare il collare in direzione
di aumento (impressa sul collare di regolazione) per
aumentare la quantità di innesto della frizione e della
coppia.
2. La rotazione massima del collare nella direzione di aumenta
porta al completo innesto della frizione e alla massima
coppia e capacità della vite. Il collare e il fermo regolabile
non si avviteranno dall’alloggiamento della frizione.
3. Testare una vite inserendola in un pezzo di scarto per
verificare la corretta posizione della vite. Dopo un periodo
d’uso, è normale che sia necessaria un’impostazione di
collare leggermente diversa sul davanti della frizione.
NOTA: Con Versa Clutch®, l’operatore ha la capacità di
“bypassare” lo scatto della frizione se una vite incontra un nodo
di legno, una durezza variabile nei pezzi di acciaio o dei fori
pilota non corretti. Una maggiore pressione dell’operatore
40
solitamente consentirà la ripresa della frizione, che continuerà
a fissare la vite. Inoltre, una rapida rotazione della collare
modificherà l’impostazione della frizione in modo da superare
la maggior parte delle difficoltà di avvitatura e apporterà
una modifica immediata nella coppia, dando all’operatore la
possibilità di inserire un’ampia gamma di formati di viti.
Utilizzo con le bussole (Fig. C)
DW263/DW264
1. Per viti a testa esagonale con rosetta di tenuta, ruotare la
ghiera 4 fino a quando l’estremità della bussola è alla stessa
altezza dell’estremità del posizionatore di profondità.
Se necessario, ruotare la ghiera fino a quando la bussola
è arretrata approssimativamente di 2 mm all’interno del
posizionatore di profondità.
NOTA: seguire SEMPRE le specifiche del fabbricante delle
viti per le corrette impostazioni della rosetta di tenuta nelle
diverse applicazioni.
2. Avvitare una vite in un pezzo di scarto e verificare la distanza
tra la rondella e il materiale.
3. Ruotare la ghiera 4 in senso orario o antiorario per
aumentare o diminuire la profondità di inserimento secondo
necessità.
4. Inserire un’altra vite e regolare di nuovo la ghiera 4 fino a
quando si raggiunge l’impostazione desiderata.
Posizionatore di profondità (Fig. D)
DW263/DW264
Questi modelli sono dotati di due posizionatori di profondità 5 per alloggiare i diversi inserti, portainserti, bussole e adattatori.
Cambio dei posizionatori di profondità
1. Estrarre l’elemento a ghiera 4 dall’apparato.
2. Sostenere il posizionatore di profondità 5 e svitare la ghiera
4 .
3. Sostituire il posizionatore di profondità 5 .
4. Per rimontare, procedere in ordine inverso.
Commutatore di rotazione diretto/inverso
(Fig. E)
AVVERTENZA: attendere sempre che il motore si sia
arrestato completamente prima di cambiare il verso di
rotazione.
Scegliere la rotazione diretta o inversa spostando il
commutatore diretto/inverso 3 nelle direzione indicata dalle
frecce.
FUNZIONAMENTO
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza
e le normative in vigore.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
Italiano
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Corretto posizionamento delle mani (Fig. F)
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione corretta,
come illustrato.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali
gravi, mantenere SEMPRE l’apparato con presa sicura per
prevenire reazioni improvvise.
La posizione corretta delle mani richiede una mano
sull'impugnatura principale 14 , come illustrato.
Per i migliori risultati, impugnare l’avvitatore con la mano
allineata al puntale e premere il pulsante della velocità variabile
con una o due dita come mostrato. In questo modo si riduce la
possibilità di far slittare la vite dall’accessorio di guida quando
si preme.
Avvitatura di viti o bussole (Fig. A1)
1. Scegliere l’inserto adeguato per la vite (o il dado) da inserire.
2. Scegliere la rotazione diretta o inversa come sopra descritto.
DW263: con le bussole utilizzare sempre il posizionatore di
profondità 5 adatto.
3. Per avviare l’apparato, premere l’interruttore della velocità
variabile 1 . La pressione esercitata sull’interruttore della
velocità variabile determina la velocità dell’apparato.
NOTA: se necessario, premere il pulsante di fermo 2 per
il funzionamento continuo e rilasciare l’interruttore della
velocità variabile. Il pulsante di fermo funziona solo alla
velocità massima, con rotazione diretta e inversa.
Per fermare l’apparato quando è in funzionamento
continuo, premere il pulsante brevemente e rilasciarlo.
AVVERTENZA: spegnere SEMPRE l’apparato quando
il lavoro è terminato e prima di staccarlo dalla presa di
corrente.
4. Per inserire la vite, collocarla sull’inserto o all’interno della
bussola, premere l’interruttore della velocità variabile e
spingere la vite sulla parte da lavorare, con movimento
morbido e continuo. Quando la vite ha raggiunto il fondo,
un suono di cicalino proveniente dalla parte anteriore
dell’apparato indica che l’innesto si è disinserito.
5. Per arrestare l’apparato, rilasciare il pulsante.
MANUTENZIONE
Questo apparato DeWALT è stato progettato per funzionare a
lungo con una manutenzione minima. Per avere prestazioni
sempre soddisfacenti occorre avere cura dell’apparato e
sottoporlo a pulizia periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di gravi lesioni
personali, spegnere l’apparato e scollegarlo
dall’alimentazione prima di eseguire qualsiasi
regolazione o rimozione/installazione di dotazioni
o accessori. Assicurarsi che l’interruttore a grilletto sia in
posizione OFF. Un avvio accidentale può causare lesioni.
Lubrificazione
L’apparato non richiede alcuna ulteriore lubrificazione.
Pulizia (Fig. A1)
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e la polvere
dall’alloggiamento principale con aria secca non appena
si nota l’accumulo di sporco sia all’interno che intorno alle
prese d’aria. Indossare occhiali di protezione a norma e
una maschera di protezione a norma quando si effettua
questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altre sostanze
chimiche aggressive per pulire le parti non metalliche
dello strumento. Queste sostanze potrebbero indebolire
i materiali utilizzati per costruire tali parti. Utilizzare un
panno inumidito solo con acqua e con un sapone delicato.
Non lasciare mai che un liquido penetri all’interno dello
strumento e non immergere mai alcuna parte dello
strumento in un liquido.
DW274/DW274KN
Rimuovere periodicamente con aria compressa la polvere
generata dal cartongesso dall’alloggiamento dell’innesto .
Per far questo, rimuovere il posizionatore di profondità 5 e la
ghiera 4 .
Accessori su richiesta
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati collaudati
soltanto gli accessori offerti da DeWALT, quindi l’utilizzo
di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il
rischio di lesioni, su questo prodotto vanno utilizzati solo
gli accessori raccomandati DeWALT.
Sono disponibili come accessori vari tipi di inserti esagonali da
1/4", portainserti, bussole e adattatori.
Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli
accessori più adatti.
Rispetto ambientale
Raccolta differenziata. I prodotti e le batterie
contrassegnati con questo simbolo non devono essere
smaltiti con i normali rifiuti domestici.
Prodotti e batterie contengono materiali che possono
essere recuperati o riciclati diminuendo la domanda di materie
prime. Si prega di riciclare prodotti elettrici e batterie secondo
le disposizioni locali. Ulteriori informazioni sono disponibili
all’indirizzo www.2helpU.com.
41
Nederlands
UNIVERSELE SCHROEVENDRAAIER DROGE MUUR
SCHROEVENDRAAIER DW263/DW264/DW268/DW269/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
Hartelijk gefeliciteerd!
U hebt gekozen voor een DeWALT gereedschap. Jarenlange ervaring, grondige productontwikkeling en innovatie maken DeWALT
tot een van de betrouwbaarste partners voor gebruikers van professioneel gereedschap.
Technische gegevens
DW263
DW264
DW268
DW269
DW274 /
DW275 /
DW275KN
230
5
540
0–5.300
1/4" zeskant
diepte / stil
instelbaar
1,4
W
min-1
230
4/5
540
0–2.500
1/4" zeskant
diepte gevoelig
230
5
540
0–2.000
1/4" zeskant
diepte gevoelig
230
5
540
0–2.500
1/4" zeskant
Versa-Clutch®
230
5
540
0–1.000
1/4" zeskant
Versa-Clutch®
kg
1,4
1,4
1,4
1,4
DW274KN
230
3/5
540
0–4.000
1/4" zeskant
diepte / stil
instelbaar
1,4
Lawaaiwaarden en vibratiewaarden (triax-vectorsom) volgens EN60745-2-2.
LPA(emissie geluidsdrukniveau) dB(A)
87
80
85
84
87
85
Spanning
Type
Uitgangsvermogen
Onbelaste snelheid
Gereedschapshouder
Grijpmethode
Gewicht
VDC
LWA (niveau geluidsvermogen)
dB(A)
94
89
92
91
92
92
K(onzekerheid voor het
gegeven geluidsniveau)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
Schroeven zonder weerstand
Vibratie-emissiewaarde ah =
Onzekerheid K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Het vibratie-emissieniveau dat in dit informatieblad wordt
gegeven, is gemeten in overeenstemming met een
gestandaardiseerde test volgens EN60745 en kan worden
gebruikt om het ene gereedschap met het andere te vergelijken.
Het kan worden gebruikt voor een eerste inschatting
van blootstelling.
WAARSCHUWING: Het verklaarde vibratie-emissieniveau
geldt voor de hoofdtoepassingen van het gereedschap. Als
het gereedschap echter voor andere toepassingen wordt
gebruikt, dan wel met andere accessoires of slecht wordt
onderhouden, kan de vibratie-emissie verschillen. Dit kan
het blootstellingniveau aanzienlijk verhogen gedurende de
totale arbeidsduur.
Een inschatting van het blootstellingniveau aan vibratie
dient ook te worden overwogen wanneer het gereedschap
wordt uitgeschakeld of als het aan staat maar geen
daadwerkelijke werkzaamheden uitvoert. Dit kan het
blootstellingniveau aanzienlijk verminderen gedurende de
totale arbeidsduur.
Stel aanvullende veiligheidsmaatregelen op om de
operator te beschermen tegen de effecten van vibratie,
42
zoals: onderhoud het gereedschap en de accessoires, houd
de handen warm, organisatie van werkpatronen.
Zekeringen:
Europa
230 V-gereedschap
10 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De definities hieronder beschrijven de ernstgraad voor elk
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze
symbolen te letten.
GEVAAR: Wijst op een dreigende gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, zal leiden tot de dood of
ernstige verwondingen.
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien niet vermeden, zou kunnen leiden tot
de dood of ernstige letsels.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien niet vermeden, kan leiden tot kleine of
matige letsels.
OPMERKING: Geeft een handeling aan waarbij geen
persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorkomen,
schade aan goederen kan veroorzaken.
Wijst op risico van een elektrische schok.
Wijst op brandgevaar.
EG-conformiteitsverklaring
Richtlijn Voor Machines
Nederlands
b ) Bedien elektrische gereedschappen niet in een
explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Elektrische
gereedschappen veroorzaken vonken die het stof of de
dampen kunnen doen ontbranden.
c ) Houd kinderen en omstanders op een afstand terwijl
u een elektrisch gereedschap bedient. Als u wordt
afgeleid kunt u de controle over het gereedschap verliezen.
2) Elektrische Veiligheid
Universele schroevendraaier droge muur
schroevendraaier
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
DeWALT verklaart dat deze producten zoals beschreven onder
Technische gegevens in overeenstemming zijn met:
2006/42/EG, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Deze producten voldoen ook aan de Richtlijn 2004/108/
EC (tot 19.04.2016), 2014/30/EU (vanaf 20.04.2016) en
2011/65/EU. Neem voor meer informatie contact op met
DeWALT via het volgende adres of kijk op de achterzijde van
de gebruiksaanwijzing.
De ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling
van het technische bestand en legt deze verklaring af
namens DeWALT.
Markus Rompel
Directeur Engineering
DeWALT, Richard-Slinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
15.10.2016
WAARSCHUWING: Lees de instructiehandleiding om het
risico op letsel te verminderen.
Algemene veiligheidswaarschuwingen voor
elektrisch gereedschap
WAARSCHUWING: Lees alle
veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het
niet opvolgen van de waarschuwingen en instructies
kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig
persoonlijk letsel.
BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN
EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG
REFERENTIEMATERIAAL
De term „elektrisch gereedschap“ in de waarschuwingen verwijst
naar uw (met een snoer) op de netspanning aangesloten
elektrische gereedschap of naar (draadloos) elektrisch
gereedschap met een accu.
1) Veiligheid Werkplaats
a ) Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.
Rommelige of donkere gebieden zorgen voor ongelukken.
a ) Stekkers van elektrisch gereedschap moeten in het
stopcontact passen. Pas de stekker nooit op enige
manier aan. Gebruik geen adapterstekkers samen
met geaard elektrisch gereedschap. Niet aangepaste
stekkers en passende contactdozen verminderen het risico
op een elektrische schok.
b ) Vermijd lichamelijk contact met geaarde
oppervlaktes zoals buizen, radiatoren, fornuizen
en ijskasten. Er bestaat een verhoogd risico op een
elektrische schok als uw lichaam geaard is.
c ) Stel elektrisch gereedschap niet bloot aan regen of
natte omstandigheden. Als er water in een elektrisch
gereedschap terecht komt, verhoogt dit het risico op een
elektrische schok.
d ) Behandel het stroomsnoer voorzichtig. Gebruik het
stroomsnoer nooit om het elektrische gereedschap
te dragen of te trekken, of de stekker uit het
stopcontact te halen. Houd het snoer uit de buurt
van warmte, olie, scherpe randen, of bewegende
onderdelen. Beschadigde snoeren of snoeren die in de
war zijn verhogen het risico op een elektrische schok.
e ) Als u een elektrisch gereedschap buitenshuis
gebruikt, gebruikt u een verlengsnoer dat geschikt
is voor gebruik buitenshuis. Het gebruik van een
verlengsnoer dat geschikt is voor buitenshuis, vermindert
het risico op een elektrische schok.
f ) Als het gebruik van een elektrisch gereedschap
op een vochtige locatie onvermijdelijk is,
gebruikt u een stroomvoorziening die beveiligd
is met een aardlekschakelaar. Het gebruik van
een aardlekschakelaar vermindert het risico op een
elektrische schok.
3) Persoonlijke Veiligheid
a ) Blijf alert, kijk wat u doet en gebruik uw gezonde
verstand als u een elektrisch gereedschap bedient.
Gebruik het gereedschap niet als u vermoeid bent
of onder de invloed van drugs, alcohol of medicatie
bent. Een moment van onoplettendheid tijdens het
bedienen van elektrische gereedschappen kan leiden tot
ernstig persoonlijk letsel.
b ) Gebruik een beschermende uitrusting. Draag altijd
oogbescherming. Beschermende uitrusting zoals een
stofmasker, antislip veiligheidsschoenen, een helm, of
gehoorbescherming gebruikt in de juiste omstandigheden
zal het risico op persoonlijk letsel verminderen.
43
Nederlands
c ) Vermijd onbedoeld starten. Zorg ervoor dat de
schakelaar in de ‚off‘ (uit) stand staat voordat u
het gereedschap aansluit op de stroombron en/
of accu, het oppakt of ronddraagt. Het ronddragen
van elektrische gereedschappen met uw vinger
op de schakelaar of het aanzetten van elektrische
gereedschappen waarvan de schakelaar aan staat, zorgt
voor ongelukken.
d ) Verwijder alle stelsleutels of moersleutels voordat u
het elektrische gereedschap aan zet. Een moersleutel
of stelsleutel die in een ronddraaiend onderdeel van het
elektrische gereedschap is achtergelaten kan leiden tot
persoonlijk letsel.
e ) Rek u niet te ver uit. Blijf altijd stevig en in balans op
de grond staan. Dit zorgt voor betere controle van het
elektrische gereedschap in onverwachte situaties.
f ) Draag geschikte kleding. Draag geen loszittende
kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en
handschoenen uit de buurt van bewegende
onderdelen. Loszittende kleding, sieraden of lang haar
kunnen door bewegende delen worden gegrepen.
g ) Als er in apparaten wordt voorzien voor
het aansluiten van stofverwijdering- of
verzamelapparatuur, zorg er dan voor dat deze
correct worden aangesloten en gebruikt. Het gebruik
van een stofverzamelaar kan aan stof gerelateerde
gevaren verminderen.
4) Gebruik en Verzorging van Elektrisch
Gereedschap
a ) Forceer het gereedschap niet. Gebruik het juiste
elektrische gereedschap voor uw toepassing. Het
juiste elektrische gereedschap voert de werkzaamheden
beter en veiliger uit waarvoor het is ontworpen.
b ) Gebruik het gereedschap niet als de schakelaar het
niet aan en uit kan zetten. Ieder gereedschap dat niet
met de schakelaar kan worden bediend is gevaarlijk en
moet worden gerepareerd.
c ) Haal de stekker uit het stopcontact en/of neem de
accu uit het gereedschap voordat u aanpassingen
uitvoert, accessoires verwisselt, of het elektrische
gereedschap opbergt. Dergelijke preventieve
veiligheidsmaatregelen verminderen het risico dat het
elektrische gereedschap per ongeluk opstart.
d ) Bewaar gereedschap dat niet wordt gebruikt buiten
het bereik van kinderen en laat niet toe dat personen
die onbekend zijn met het elektrische gereedschap
of deze instructies het gereedschap bedienen.
Elektrische gereedschappen zijn gevaarlijk in handen van
ongetrainde gebruikers.
e ) Onderhoud elektrische gereedschappen. Controleer
op verkeerde uitlijning en het grijpen van
bewegende onderdelen, breuk van onderdelen en
andere omstandigheden die de werking van het
gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. Zorg dat
het gereedschap voor gebruik wordt gerepareerd als
44
het beschadigd is. Veel ongelukken worden veroorzaakt
door slecht onderhouden gereedschap.
f ) Houd snijdgereedschap scherp en schoon. Correct
onderhouden snijdgereedschappen met scherpe
snijdranden lopen minder snel vast en zijn gemakkelijker
te beheersen.
g ) Gebruik het elektrische gereedschap, de
accessoires en gereedschapsonderdelen enz. in
overeenstemming met deze instructies, waarbij
u rekening houdt met de werkomstandigheden
en de werkzaamheden die dienen te worden
uitgevoerd. Gebruik van het elektrische gereedschap voor
werkzaamheden die anders zijn dan het bedoelde gebruik,
kunnen leiden tot een gevaarlijke situatie.
5) Service
a ) Zorg dat u gereedschap wordt onderhouden door
een erkende reparateur die uitsluitend identieke
vervangende onderdelen gebruikt. Dit zorgt ervoor dat
de veiligheid van het gereedschap blijft gegarandeerd.
Aanvullende specifieke veiligheidsrichtlijnen
voor schroevendraaiers
• Houd gereedschap vast aan geïsoleerde greep u
een handeling uitvoert waarbij de sluiter in contact
kan komen met verborgen bedrading of het eigen
stroomsnoer (bout). Sluiters die in contact komen met
een snoer dat onder stroom staat, zetten de metalen
onderdelen van het toestel mogelijk onder stroom en
kunnen de operator een elektrische schok geven.
WAARSCHUWING: Wij adviseren een aardlekschakelaar
met een reststroomwaarde van 30 mA of minder te
gebruiken.
Overige risico’s
Ondanks het toepassen van de relevante
veiligheidsvoorschriften en het toepassen van
veiligheidsapparaten kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
• Gehoorbeschadiging .
• Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
• Risico van brandwonden omdat accessoires tijdens het
gebruik heet worden.
• Risico van persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.
Markering op het gereedschap
De volgende pictogrammen staan op het gereedschap vermeld:
Lees gebruiksaanwijzing voor gebruik.
Positie Datumcode (Afb. [Fig.] A1)
De datumcode 13 , die ook het jaar van fabricage bevat, is
binnen in de behuizing geprint.
Voorbeeld:
2016 XX XX
Jaar van fabricage
Nederlands
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Schroevendraaier met pistoolgreep DW263/DW264
of
1 Universele schroevendraaier DW268/DW269
of
1Droge muur schroevendraaier DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 Gereedschapskit (uitsluitend K-modellen)
1Gebruiksaanwijzing
• Controleer of het gereedschap, de onderdelen of accessoires
mogelijk zijn beschadigd tijdens het transport.
• Neem de tijd om deze handleiding grondig door te lezen en te
begrijpen voordat u de apparatuur gebruikt.
Beschrijving (Afb. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
WAARSCHUWING: Pas het gereedschap of een onderdeel
ervan nooit aan. Dit kan schade of persoonlijk letsel tot
gevolg hebben.
Variabele snelheidsschakelaar
Knop automatisch volgen
Schuif vooruit/achteruit
Kraag voor diepteaanpassing (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Diepte plaatsbepaler (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Riemklem
Kogelkooi (DW268/DW269)
Gebruiksdoel
Uw DW263/DW264 schroevendraaier is ontworpen voor
professionele toepassingen van schroevendraaien en voor het
gebruik om moeren te stellen.
Uw DW268/DW269 universele schroevendraaier is ontworpen
voor professionele toepassingen van schroevendraaien.
Uw DW274/DW274KN/DW275/DW275KN droge muur
schroevendraaier is ontworpen voor het aanbrengen van droge
muur sluiters door droge muur board in balken of metalen
frameplanken.
Uw DW274KN/DW275KN is uitgerust met een stille
klemfunctionaliteit.
GEBRUIK ZE NIET bij natte omstandigheden of in de
aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.
Deze schroevendraaiers zijn professionele
gereedschapsmachines.
LAAT GEEN kinderen in contact met het gereedschap
komen. Toezicht is vereist als onervaren gebruikers dit
gereedschap bedienen.
• Dit product is niet bedoeld voor gebruik door personen
(waaronder kinderen) die verminderde fysieke, sensorische
of psychische vermogens hebben of die het ontbreekt
aan ervaring en/of kennis of bekwaamheden, als dat
niet gebeurt onder toezicht van een persoon die
verantwoordelijk is voor hun veiligheid. Kinderen mogen
nooit alleen worden gelaten met dit product zodat ze ermee
zouden kunnen spelen.
Houdgreep hoofdaandrijving
Deze schroevendraaier is uitgerust met een houdgreep voor
de aandrijving; de aandrijving draait niet totdat de sluiter in
het werkstuk wordt gedrukt. Dit zorgt ervoor dat sluiters op
het aandrijvingaccessoire van een draaiende schroevendraaier
kunnen worden geplaatst.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen.
Controleer altijd of de stroomvoorziening overeenkomt met de
voltage op het typeplaatje.
Uw DeWALT gereedschap s dubbel geïsoleerd in
overeenstemming met EN60745; daarom is geen
aarding nodig.
Als het stroomsnoer is beschadigd, moet het worden vervangen
door een speciaal geprepareerd snoer dat leverbaar is via het
DeWALT servicecentrum.
Een verlengsnoer gebruiken
U dient geen verlengsnoer te gebruiken, tenzij dit absoluut
noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer
dat geschikt is voor de stroominvoer van uw oplader (zie
Technische gegevens). De minimale geleidergrootte is 1,5 mm2;
de maximale lengte is 30 m.
Als u een haspel gebruikt, dient u het snoer altijd volledig af
te rollen.
MONTAGE EN AANPASSINGEN
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
De 1/4" zeskant aandrijfaccessoires
bevestigen en verwijderen
Uw schroevendraaier heeft een 1/4" zeskant aandrijfsysteem.
Het aandrijfaccessoire bevindt zich in de houder tussen een
kogel en een veer die contact maakt met een gleuf in de
accessoireschacht.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Afb. B)
1. Verwijder de kraag 4 door deze naar voren te trekken.
2. Kies het gewenste accessoire (beide modellen) en de
bijbehorende diepte plaatsbepaler 5 als u een moersteller
gebruikt (DW263/DW264).
3. Om het accessoire 12 in te steken, bv. een
gereedschapshouder of moersteller, drukt u dit in de houder
8 totdat het op zijn plaats vast klikt. Tik er zachtjes tegen
indien nodig.
45
Nederlands
4. Om het accessoire te verwijderen trekt u dit met behulp van
een tang uit de houder.
5. Plaats de kraag 4 opnieuw door de ribbels 9 aan de
binnenkant van de kraag 4 uit te lijnen met de gleuven 10 in de klembehuizing en klik de kraag op zijn plaats.
DW268/DW269 (Afb. A2)
1. Trek de kogelkooi 7 naar voren en houdt deze vast.
2. Steek het accessoire in.
3. Laat de kogelkooi los.
De boorpunt vervangen (Afb. B)
Trek de gereedschapspunt 11 er gewoon uit. Een tang kan
hierbij nodig zijn.
Aandrijfdiepte (Afb. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
kraag de instelling van de koppeling wijzigen zodat de meeste
moeilijkheden zullen worden overwonnen en een onmiddellijke
verandering ontstaat in de torsie-uitvoer en de gebruiker de
keuze krijgt voor het aandrijven van een breed assortiment van
sluitingmaten.
Een moersteller gebruiken (Afb. C)
DW263/DW264
1. Voor schroeven met afdichtringen draait u de kraag 4 totdat het uiteinde van de moersteller gelijk is met het
uiteinde van de diepte plaatsbepaler.
Indien nodig draait u de kraag totdat de moersteller
ongeveer 2 mm is verzonken in de diepte plaatsbepaler.
OPMERKING: Kijk ALTIJD naar de specificaties van de
fabrikant van de schroef voor de juiste instellingen voor
schroeven met afdichtringen bij verschillende toepassingen.
2. Schroef de schroef in een testblokje en controleer de afstand
tussen de afdichtring en het materiaal.
3. Draai de kraag 4 tegen de klok in of met de klok mee om de
aandrijfdiepte naar wens te verlagen of te verhogen.
4. Schroef een andere schroef erin en pas de kraag 4 aan
totdat de gewenste instelling is bereikt.
De functionaliteit die de diepte bepaalt, biedt de volgende
voordelen:
• De gekozen aandrijfdiepte kan worden herhaald voor
structurele integriteit.
• Schroeven met afdichtringen worden correct aangebracht
zodat geen lekkage ontstaat.
Diepte plaatsbepaler (Afb. D)
De aandrijfdiepte instellen
DW263/DW264
De aandrijfdiepte wordt bepaald door de positie van de diepte
plaatsbepaler 5 in relatie tot het schroefstuk of de sok. De
symbolen op de kraag 4 geven aan hoe u de aandrijfdiepte
instelt.
• Draai de kraag 4 met de klok mee om de aandrijfdiepte te
verhogen.
• Draai de kraag 4 tegen de klok in om de aandrijfdiepte te
verlagen.
Dit model is voorzien van twee diepte plaatsbepalers 5 om
ruimte te bieden aan verschillende schroefstukken, houders,
sokken, en adapters.
Versa Clutch®-Units
DW268/DW269 (Afb. A2)
Externe aanpassing van alle Versa Clutch®-units voor een breed
assortiment van sluitingmaten is snel en gemakkelijk en werkt
als volgt:
1. Trek de kraag naar voren en draai deze vervolgens in
toenamerichting (gestanst op de aanpassingskraag) en laat
de mate van koppeling en torsie-uitvoer toenemen.
2. Maximum-rotatie van de kraag in de toenamerichting levert
een volledige koppeling en maximale torsie-uitvoer en
sluitingcapaciteit op. Kraag en aanpasbare stop schroeven
de koppelingbehuizing niet los.
3. Probeer een sluiting op een reststuk en controleer de juiste
plaatsing van de sluiting. Het is normaal dat na een periode
van gebruik een wat andere kraaginstelling nodig is als
gevolg van slijtage op de oppervlakken van de koppeling.
OPMERKING: Met Versa Clutch® kan de gebruiker de
tandheugel van de koppeling “uitschakelen” als een sluiting
stuit op een knoest in het hout, variabele hardheid van stalen
werkstukken of onjuiste richtgaten. Wanneer de gebruiker meer
druk uitoefent zullen de koppelingen meestal weer pakken en
de sluiting verder vastmaken. Verder zal een snelle draai van de
46
De diepte plaatsbepalers wijzigen
1. Trek de kraag 4 assemblage van het gereedschap.
2. Houdt de diepte plaatsbepaler 5 vast en schroef de kraag
4 los.
3. Plaats de diepte plaatsbepaler 5 opnieuw.
4. Om te bevestigen gaat u in omgekeerde volgorde te werk.
Schuif vooruit/achteruit (Afb. E)
WAARSCHUWING: Wacht altijd totdat de motor volledig
tot stilstand is gekomen voordat u de draairichting wijzigt.
Kies vooruit of achteruit draaien door de schuif vooruit/achteruit
3 in de richting aangegeven door de pijlen te bewegen.
BEDIENING
Instructies voor gebruik
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de
veiligheidsinstructies en van toepassing
zijnde voorschriften.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Nederlands
Juiste positie van de handen (Afb. F)
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, dient u ALTIJD de handen in de
juiste positie te hebben, zoals afgebeeld.
WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk
letsel te verminderen, houdt u het ALTIJD stevig vast,
anticiperend op een plotseling reactie.
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de
hoofdhandgreep 14 , zoals wordt afgebeeld.
Voor de beste resultaten houdt u de schroevendraaier vast met
de hand in rechte lijn met de sluiter en drukt u de variabele
snelheidsschakelaar in met de laatste een of twee vingers van
uw hand, zoals afgebeeld. Dit vermindert de kans dat de schroef
uit het aandrijfaccessoire schiet als druk wordt uitgeoefend.
Schroeven of moerstellen (Afb. A1)
1. Kies het geschikte schroefstuk voor de schroef (of moer) die
wordt geschroefd.
2. Kies vooruit of achteruit draaien zoals hierboven beschreven.
DW263: Voor moerstellen gebruikt u altijd de correcte
diepte plaatsbepaler 5 .
3. Om het gereedschap te bedienen drukt u de variabele
snelheidsschakelaar 1 in. De druk die wordt uitgeoefend
op de variabele snelheidsschakelaar bepaalt de snelheid van
het gereedschap.
OPMERKING: Indien nodig drukt u op de knop automatisch
volgen 2 voor continue bediening en laat u de variabele
snelheidsschakelaar los. De knop automatisch volgen werkt
uitsluitend op volledige snelheid, vooruit en achteruit.
Om te stoppen met continue bediening, drukt u de schakelaar
kort in en laat u deze weer los.
WAARSCHUWING: Zet het gereedschap ALTIJD uit als
het werk is beëindigd en voordat u het stroomsnoer uit de
contactdoos haalt.
4. Om een schroef te schroeven plaats u deze op
het schroefstuk of in de sok, drukt u de variabele
snelheidsschakelaar in en duwt u de schroef in het werkstuk
met een vloeiende, continue beweging. Als de schroef op
zijn plaats zit, klinkt een zoemgeluid uit de voorkant van het
gereedschap om aan te geven dat de klem gestopt is.
5. Om het gereedschap te stoppen, laat u de schakelaar los.
ONDERHOUD
Uw DeWALT gereedschap op stroom is ontworpen om
gedurende een lange tijdsperiode te functioneren met een
minimum aan onderhoud. Het continu naar bevrediging
functioneren hangt af van de juiste zorg voor het gereedschap
en regelmatig schoonmaken.
WAARSCHUWING: Om het gevaar op ernstig
persoonlijk letsel te verminderen, zet u het
gereedschap uit en ontkoppelt u het van de
stroomvoorziening, voordat u enige aanpassing
maakt of hulpstukken of accessoires verwijdert/
installeert. Zorg ervoor dat de hoofdschakelaar in de
OFF (UIT) positie staat. Het onbedoeld opstarten kan letsel
veroorzaken.
Smering
Uw elektrische gereedschap heeft geen aanvullende
smering nodig.
Reinigen (Afb. A1)
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof met droge lucht
uit de behuizing als vuil zich zichtbaar opstapelt in en
rond de ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde
oogbescherming en goedgekeurd stofmasker bij het
uitvoeren van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of
andere ruwe chemicaliën voor het reinigen van de nietmetalen onderdelen van het werktuig. Deze chemicaliën
kunnen de materialen die in deze onderdelen gebruikt
worden, verzwakken. Gebruik een doek enkel bevochtigd
met water en zachte zeep. Laat nooit vloeistof in het
gereedschap lopen en dompel nooit enig deel van het
gereedschap onder in vloeistof.
DW274/DW274KN
Verwijder regelmatig stof van droge muren uit de
klembehuizing met behulp van perslucht. Om dit te doen
verwijdert u de diepte plaatsbepaler 5 en kraag 4 .
Optionele accessoires
WAARSCHUWING: Aangezien accessoires die niet
door DeWALT zijn aangeboden niet met dit product zijn
getest, kan het gebruik van dergelijke accessoires met
dit gereedschap gevaarlijk zijn. Om het risico op letsel te
verminderen dient u uitsluitend door DeWALT aanbevolen
accessoires met dit product te gebruiken.
Er zijn diverse types 1/4" zeskant schroefstukken, houders,
sokken en adapters leverbaar als optie.Neem contact
op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Bescherming van het milieu
Gescheiden inzameling. Producten en batterijen die
zijn voorzien van dit symbool, mogen niet bij het
normale huishoudelijke afval worden weggegooid.
Producten en batterijen bevatten materialen die
kunnen worden teruggewonnen en gerecycled, zodat de vraag
naar grondstoffen afneemt. Recycle elektrische producten en
batterijen volgens de lokale voorschriften. Nadere informatie is
beschikbaar op www.2helpU.com.
47
Norsk
UNIVERSELL SKRUTREKKER TØRRVEGG SKRUTREKKER
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Gratulerer!
Du har valgt et DeWALT-verktøy. Mange års erfaring, grundig produktutvikling og innovasjon gjør DeWALT til en meget pålitelig
partner for profesjonelle brukere av elektrisk verktøy.
Tekniske data
DW263
DW264
DW268
DW269
DW274 /
DW275 /
DW275KN
230
5
540
0–5.300
1/4" sekskant
dybde / stille
sensitiv
1,4
W
min-1
230
4/5
540
0–2.500
1/4" sekskant
dybde følsom
230
5
540
0–2.000
1/4" sekskant
dybde følsom
230
5
540
0–2.500
1/4" sekskant
Versa-Clutch®
230
5
540
0–1.000
1/4" sekskant
Versa-Clutch®
kg
1,4
1,4
1,4
1,4
DW274KN
230
3/5
540
0–4.000
1/4" sekskant
dybde / stille
sensitiv
1,4
Støyverdier og vibrasjonsverdier (triax vektor sum) i henhold til EN60745-2-2:
LPA(lydtrykksnivå)
87
80
dB(A)
Spenning
Type
Utgangseffekt
Ubelastet hastighet
Bitholder
Klutsjmetode
VDC
Vekt
85
84
87
85
dB(A)
94
89
92
91
92
92
K(usikkerhet for det angitte
støynivå)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
LWA(lydeffektnivå)
Skruing uten slag
Verdi vibrasjonsutslipp ah =
Usikkerhet K =
m/s2
m/s2
Nivået for vibrasjonsutslipp angitt i dette informasjonsbladet er
blitt målt iht. standardiserte tester gitt i EN 60745, og kan brukes
til å sammenligne ett verktøy med et annet. Det kan brukes til
forberedende vurdering av eksponering.
ADVARSEL: Angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: Holde
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Sikringer:
Europa
48
230V verktøy
10 A, nettspenning
Definisjoner: Retningslinjer for sikkerhet
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsnivået de
enkelte signalordene er. Les brukerhåndboken og vær spesielt
oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Angir en eksisterende farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, vil føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
ADVARSEL: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til dødsfall eller
alvorlig personskade.
FORSIKTIG: Angir en potensielt farlig situasjon som,
og hvis den ikke unngås, kan føre til mindre eller
moderat personskade.
MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til
personskader, men som kan føre til skader på utstyr
hvis den ikke unngås.
Angir fare for elektrisk støt.
Angir brannfare.
Norsk
OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING MED EU
Maskineridirektiv
Universell skrutrekker tørrvegg
skrutrekker
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT erklærer at de produktene som er beskrevet under
Tekniske data er i samsvar med:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Disse produktene samsvarer også med direktiv 2004/108/EF
(frem til 19.04.2016), 2014/30/EF (fra 20.04.2016) og 2011/65/
EF. For mer informasjon, vennligst kontakt DeWALT på følgende
adresser eller se baksiden av håndboken.
Undertegnede er ansvarlig for sammenstillingen av den tekniske
filen og fremsetter denne erklæringen på vegne av DeWALT.
Markus Rompel
Teknisk direktør
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
15.10.2016
ADVARSEL: Les bruksanvisningen slik at skaderisikoen
kan reduseres.
Generelle sikkerhetsadvarsler for elektriske
verktøy
ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler og alle
instruksjoner. Manglende overholdelse av advarslene
og instruksjonene kan resultere i elektrisk sjokk, ild og/eller
alvorlig skade.
TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG
INSTRUKSJONER FOR FREMTIDIG BRUK
Uttrykket “elektrisk verktøy” i advarslene henviser til ditt
strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller ditt
batteridrevne (uten ledning) elektriske verktøy.
1) Sikkerhet på arbeidsområdet
a ) Hold arbeidsområdet godt opplyst. Rotete eller mørke
områder er en invitasjon til ulykker.
b ) Ikke bruk elektriske verktøy i eksplosive omgivelser,
slik som i nærheten av antennelige væsker, gasser
eller støv. Elektrisk verktøy skaper gnister som kan
antenne støv eller gasser.
c ) Hold barn og tilskuere borte mens du bruker et
elektrisk verktøy. Distraksjoner kan føre til at du
mister kontrollen.
2) Elektrisk sikkerhet
a ) Støpselet til elektriske verktøy må passe til
stikkontakten. Aldri modifiser støpselet på noen
måte. Ikke bruk adaptere med jordede elektriske
verktøy. Umodifiserte støpsler og stikkontakter som
passer vil redusere risikoen for elektrisk sjokk.
b ) Unngå kroppskontakt med jordete overflater slik
som rør, radiatorer, komfyrer og kjøleskap. Det
finnes en økt risiko for elektrisk sjokk dersom kroppen din
er jordet.
c ) Ikke eksponer elektriske verktøy for regn eller våte
forhold. Dersom det kommer vann inn i et elektrisk
verktøy vil det øke risikoen for elektrisk sjokk.
d ) Ikke bruk ledningen feil. Aldri bruk ledningen til å
bære, trekke eller dra ut støpselet til det elektriske
verktøyet. Hold ledningen borte fra varme, olje,
skarpe kanter eller bevegelige deler. Skadede eller
innviklede ledninger øker risikoen for elektrisk sjokk.
e ) Når du bruker et elektrisk verktøy utendørs, bruk en
skjøteledning som er egnet for utendørs bruk. Bruk
av en skjøteledning beregnet for utendørs bruk reduserer
risikoen for elektrisk sjokk.
f ) Dersom bruk av et elektrisk verktøy på et fuktig sted
er uunngåelig, bruk en strømkilde med jordfeilbryter
(RCD). Bruk av jordfeilbryter (RCD) reduserer risikoen for
elektrisk sjokk.
3) Personlig sikkerhet
a ) Hold deg våken, hold øye med det du gjør og bruk
sunn fornuft når du bruker et elektrisk verktøy. Ikke
bruk et elektrisk verktøy dersom du er trøtt eller er
påvirket av medikamenter, narkotika eller alkohol.
Ett øyeblikks uoppmerksomhet under bruk av elektriske
verktøy kan føre til alvorlig personskade.
b ) Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.
Verneutstyr slik som støvmaske, sklisikre vernesko,
hjelm, eller hørselsvern brukt under passende forhold vil
redusere personskader.
c ) Unngå utilsiktet oppstart. Sikre at bryteren er i
av-stillingen før du kobler til strømkilden og/eller
batteripakken, plukker opp eller bærer verktøyet. Å
bære elektriske verktøy med fingeren på bryteren eller å
sette inn støpselet mens elektriske verktøy har bryteren på
øker faren for ulykker.
d ) Fjern eventuelle justeringsnøkler før du slår på
det elektriske verktøyet. En nøkkel som er festet til
en roterende del av det elektriske verktøyet kan føre
til personskade.
e ) Ikke strekk deg for langt. Ha godt fotfeste og stå
støtt hele tiden. Dette fører til at du har bedre kontroll
over det elektriske verktøyet ved uventede situasjoner.
f ) Bruk egnet antrekk. Ikke ha på deg løstsittende klær
eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte
fra bevegelige deler. Løstsittende antrekk, smykker eller
langt hår kan bli fanget opp av bevegelige deler.
49
Norsk
g ) Hvis apparatet er utstyrt for tilkobling av
støvutsugings- og -oppsamlingsinnretning, må du
sørge for at disse er koblet til og ordentlig sikret. Bruk
av støvoppsamlere kan redusere støvrelaterte farer.
4) Bruk og vedlikehold av elektriske
verktøy
a ) Ikke bruk kraft på verktøyet. Bruk det elektriske
verktøyet som situasjonen krever. Det riktige elektriske
verktøyet vil gjøre jobben bedre og tryggere ved den
hastigheten det ble konstruert for.
b ) Ikke bruk verktøyet hvis bryteren ikke kan slå
verktøyet av eller på. Ethvert elektrisk verktøy som ikke
kan kontrolleres med bryteren er farlig og må repareres.
c ) Koble støpselet fra strømkilden og/eller
batteripakken fra det elektriske verktøyet før
du foretar noen justeringer, endrer tilbehør
eller lagrer elektriske verktøy. Slike preventive
sikkerhetsforanstaltninger reduserer risikoen for å starte
det elektriske verktøyet ved et uhell.
d ) Lagre elektriske verktøy som ikke er i bruk,
utilgjengelig for barn og la ikke personer som ikke
er kjent med det elektriske verktøyet eller disse
instruksjonene bruke det. Elektriske verktøy er farlige i
hendene på utrenede brukere.
e ) Vedlikehold elektriske verktøy. Kontroller om
bevegelige deler er feiljustert eller fastskjært,
om deler er ødelagt eller andre forhold som kan
påvirke driften av verktøyet. Dersom det er skadet,
få verktøyet reparert før neste bruk. Mange ulykker
forårsakes av dårlig vedlikeholdte verktøy.
f ) Hold skjæreverktøy skarpe og rene. Godt vedlikeholdte
skjæreverktøy med skarpe skjærekanter setter seg mindre
sannsynlig fast og er lettere å kontrollere.
g ) Bruk verktøyet, tilbehørene og bittene, osv.,
i samsvar med disse instruksjonene og ta i
betraktning arbeidsforholdene og det arbeidet som
skal utføres. Bruk av det elektriske verktøyet for oppgaver
som er forskjellige fra de som er tiltenkt kan føre til en
farlig situasjon.
5) Vedlikehold
a ) Få det elektriske verktøyet ditt vedlikeholdt av
en kvalifisert reparatør som kun bruker originale
reservedeler. Dette vil sikre at verktøyets sikkerhet
blir ivaretatt.
Ekstra spesifikke sikkerhetsregler for
skrutrekkere
•
old det elektriske verktøyet kun i den isolerte
H
gripeoverflaten når du utfører en operasjon hvor
festeenheten kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller egen ledning (bolt). Fester som kommer i
kontakt med en strømførende ledning, vil føre til at eksponerte
metalldeler til elektroverktøyet blir strømførende, og kan gi
operatøren elektrisk støt.
ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en jordfeilsikring med en
nominell strømverdi på 30mA eller mindre.
Restrisikoer
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser
og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer som ikke kan
unngås. De er:
• Hørselsskader.
• Fare for personskade pga. flygende partikler.
• Fare for brannskader fordi utstyr blir varmt under bruk.
• Fare for personskade ved langvarig bruk.
• Fare for å klemme fingrene når man bytter tilbehøret.
• Helsefarer som skyldes innånding av støv som oppstår ved
arbeid i betong og/eller murverk.
Merking på verktøyet
Følgende piktogrammer vises på verktøyet:
Les instruksjonshåndboken før bruk.
Datokode plassering (Fig. A1)
Datokoden 13 , som også inkluderer produksjonsåret, er trykket
på huset.
Eksempel:
2016 XX XX
Produksjonsår
Pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 skrutrekker DW263/DW264 med pistolgrep
eller
1 universell skrutrekker DW268/DW269
eller
1tørrvegg skrutrekker DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
1 settboks (bare K-modeller)
1Instruksjonshåndbok
• Se etter skader på verktøyet, deler eller tilbehør som kan ha
oppstått under transport.
• Ta deg tid til å lese grundig gjennom og forstå denne
håndboken før bruk.
Beskrivelse (Fig. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
50
ADVARSEL: Aldri modifiser elektroverktøyet eller noen del
av det. Dette kan føre til materiell- eller personskader.
Bryter for variabel hastighet
Låseknapp
Glidebryter forover/revers
Dybdejusteringskrage (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Dybdelokator (DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
Belteklips
Ball-holder (DW268/DW269)
Norsk
Tiltenkt Bruk
Din DW263/DW264 skrutrekker er konstruert for profesjonelle
skrutrekkingsanvendelser og for bruk som muttertrekker.
Din universelle DW268/DW269 skrutrekker er konstruert for
profesjonelle skrutrekkeranvendelser.
Din DW274/DW274KN/DW275/DW275KN tørrvegg skrutrekker
er konstruert for å kjøre tørrvegg festeenheter gjennom
tørrveggplater inn i stendere av tømmer eller metall.
Din DW274KN/DW275KN har en stille klutsj-funksjon.
IKKE bruk når det er vått eller i nærheten av antennelige væsker
eller gasser.
Disse skrutrekkerne er elektrisk verktøy for profesjonelle.
IKKE la barn komme i kontakt med verktøyet. Uerfarne
operatører trenger tilsyn når de bruker dette verktøyet.
• Dette apparatet er ikke ment for bruk av personer (inkludert
barn) med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner,
eller mangel på erfaring og kunnskap, med mindre de får
tilsyn av en person ansvarlig for deres sikkerhet. Barn skal
aldri forlates alene med dette produktet.
Drivklutsj med dødspindel
Denne skrutrekkeren er utstyrt med en dødspindelfunksjon;
spindelen går ikke rundt før festeenheten trykkes inn i
arbeidsstykket. Dette gjør at festeenhetene kan plasseres på
drivenheten på en skrutrekker som er i gang.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning.
Kontroller alltid at strømforsyningen samsvarer med spenningen
på merkeskiltet.
Ditt DeWALT-verktøy er dobbeltisolert i samsvar med
EN60745; det trengs derfor ikke noen jordledning.
Dersom tilførselsledningen er skadet, må den byttes i en
spesialledning som fås via DeWALT-serviceorganisasjon.
Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt
nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner seg
for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum
størrelse på lederen er 1,5 mm2; maksimum lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker
en kabeltrommel.
MONTERING OG JUSTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Montere og fjerne 1/4" sekskantdrev
Din DeWALT skrutrekker har et 1/4" sekskantet drivsystem.
Drevet holdes i holderen av en kule og en fjær som går i lås i et
spor i utstyrstangen.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Fig. B)
1. Fjern kragen 4 ved å trekke den framover.
2. Velg ønsket utstyr (begge modeller) og matchende
dybdelokator 5 når du bruker muttertrekker (DW263/
DW264).
3. For å sette inn utstyr 12 , f.eks. en bitholder eller
muttersetter, trykker du den inn i holderen 8 til den smetter
på plass. Slå lett på den om nødvendig.
4. For å fjerne utstyret, trekker du det ut av holderen ved hjelp
av en tang.
5. Monter kragen 4 igjen ved å innrette ribbene 9 på
innsiden av kragen 4 med sporene 10 i klutsjkapslingen
og smett kragen på plass.
DW268/DW269 (Fig. A2)
1. Trekk kulefestet 7 til fronten og hold den.
2. Sett inn utstyret.
3. Slipp kulefestet.
Skifte bit (Fig. B)
Trekk ganske enkelt ut bitsen 11 . Du trenger muligens en tang.
Forsenkingsdybde (Fig. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
Dybdefølsomhetsfunksjonen gir følgende fordeler:
• Valgt forsenkingsdybde kan repeteres for å oppnå strukturell
integritet.
• Festeenheter med tetningsskiver kjøres riktig slik at det ikke
oppstår lekkasjer.
Stille forsenkingsdybden
Forsenkingsdybden bestemmes av posisjonen til
dybdelokatoren 5 i forhold til bitsen eller sokkelen. Symbolene
på kragen 4 indikerer hvordan man stiller forsenkingsdybden.
• Drei kragen 4 med urviseren for å øke forsenkingsdybden.
• Drei kragen 4 mot urviseren for å redusere
forsenkingsdybden.
Versa Clutch® enheter
DW268/DW269 (Fig. A2)
Ekstern justering av alle Versa Clutch® enheter for et bredt utvalg
av skruestørrelser gjøres raskt og enkelt som følger:
1. Trekk frem, og roter hylsen i økende retning (merket på
justeringshylsen) for å åke granden av clutch-inngrep og
momentstørrelsen.
2. Maksimal roterig av hylsen i økende retning gir fullt
clutch-inngrep, maksimalt momentstørrelse og
tiltrekkingskapasitet. Hylse og justerbar stopp kan ikke skrus
av clutch-huset.
3. Test-trekk en skrue i et trrestykke for å kontrollere at skruen
trekkes korrekt. Det er normalt at det mås tilles en litt annen
hylseinnstilling, på grunn av slitasje på clutch-overflatene.
MERK: Med Versa Clutch® har brukeren mulighet til å “override”
clutch-skrallen dersom en skrue treffer en kvist, ved variabel
51
Norsk
hardhet i arbeidsstykker av stål, eller ved feilaktige styrehull.
Ved at brukeren øker trykket vil clutchen vanligvis fortsette
å gå for å skru til skruen videre. Dessuten vil en rask vridning
på hylsen endre clutch-innstillingen for å overvinne de fleste
skrue-hindringene og vil straks gi endring i momentet. Det gir
brukeren mulighet for å bruke et større utvalg av skruestørrelser.
Bruke en muttersetter (Fig. C)
DW263/DW264
1. For festeenheter med tetningsskiver, drei kragen 4 til enden
av muttersetteren er i flukt med enden av dybdelokatoren.
Drei om nødvendig kragen til muttersetteren er senket ca. 2
mm inn i dybdelokatoren.
MERK: SE ALLTID produsentens spesifikasjoner for riktig
innstilling av tetningsskivene i ulike anvendelser.
2. Kjør en festeenhet inn i et kassert stykke og sjekk avstanden
mellom skiven og materialet.
3. Drei kragen 4 mot eller med urviseren for å redusere eller
øke forsenkingsdybden om nødvendig.
4. Kjør en annen festeenhet og juster kragen 4 på nytt til
ønsket innstilling er oppnådd.
Dybdelokator (Fig. D)
DW263/DW264
Denne modellen leveres med to dybdelokatorer 5 for å tilpasse
forskjellige bits, holdere, sokler og adaptere.
Å endre dybdelokatorer
1. Trekk kragen 4 av verktøyet.
2. Hold dybdelokatoren 5 og skru ut kragen 4 .
3. Bytt dybdelokatoren 5 .
4. For å montere sammen igjen, gå frem i motsatt rekkefølge.
Framover/bakover-bryter (Fig. E)
ADVARSEL: For å redusere faren for personskade, skal
man ALLTID holde godt fast, for å være forberedt på en
plutselig reaksjon.
Riktig håndstilling er å ha en hånd på hovedhåndtaket 14 som
vist.
For å oppnå et best mulig resultat, holder du skrutrekkeren med
hånden direkte på linje med festeenheten og trykker bryteren
for variabel hastighet med den siste eller to fingre, som vist.
Dette reduserer sjansen for at skruen glipperr fra drevet når man
utøver trykk.
Skrutrekking eller muttertrekking (Fig. A1)
1. Velg riktig bits til skruen (eller mutteren) som skal skrues inn.
2. Velg rotasjon forover eller revers som beskrevet over.
DW263: For muttertrekking bruker du alltid riktig
dybdelokator 5 .
3. For å bruke verktøyet, trykk bryteren for variabel hastighet
1 . Trykket som utøves på bryteren for variabel hastighet
avgjør hastigheten til verktøyet.
MERK: Trykk om nødvendig lock-on-knappen 2 for
kontinuerlig drift og slipp bryteren for variabel hastighet.
Lock-on-knappen fungerer kun med full hastighet, rotasjon
bakover og revers.
For å stanse verktøyet i kontinuerlig drift trykker du kort på
bryteren og slipper den opp igjen.
ADVARSEL: Slå ALLTID av verktøyet når arbeidet er ferdig
og før du trekker det ut.
4. For å kjøre skruen, plasserer du den på bitsen eller inn i
sokkelen, trykk bryteren for variabel hastighet og trykk
skruen inn i arbeidsstykket med en jevn, kontinuerlig
bevegelse. Når skruen er på plass, kommer det en summelyd
fra fronten av verktøyet, dette indikerer at klutsjen er
frakoblet.
5. For å stoppe verktøyet, slipp bryteren.
VEDLIKEHOLD
BRUK
Bruksanvisning
ADVARSEL: Vent alltid til motoren har stoppet helt før du
skifter rotasjonsretning.
Velg rotasjon forover eller bakover ved å flytte forover/bakoverbryteren 3 i retningen som er
angitt av pilene.
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene
og gjeldende forskrifter.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Korrekt plassering av hendene (Fig. F)
ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade,
skal man ALLTID ha hendene i korrekt posisjon, som vist.
52
Ditt DeWALT elektriske verktøy er designet for å virke over en
lang tidsperiode med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig
tilfredsstillende drift avhenger av tilfredsstillende stell av
verktøyet og regelmessig renhold.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlig
personskade, slå av verktøyet og koble det fra
strømkilden før du foretar eventuelle justeringer
eller fjerner/installerer tilleggsutstyr eller tilbehør.
Forsikre deg om at utløserbryteren er i stillingen AV. En
utilsiktet oppstart kan føre til personskader.
Smøring
Ditt elektriske verktøy trenger ikke ekstra smøring.
Norsk
Rengjøring (Fig. A1)
ADVARSEL: Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med
tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt
lufteåpningene. Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent
støvmaske når du utfører denne prosedyren.
ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre
sterke kjemikalier for rengjøring av ikke-metalliske deler av
verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt
i disse delene. Bruk en klut fuktet kun med vann og mild
såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet.
Legg aldri noen av verktøydelene i vann.
DW274/DW274KN
Fjern regelmessig tørrveggstøv fra klutsjkapslingen med
trykkluft. Fjern dybdelokatoren 5 og kragen 4 for å gjøre dette.
Tilleggsutstyr
ADVARSEL: Bruk av annet tilleggsutstyr enn det som
tilbys av DeWALT kan være farlig, ettersom dette ikke
er testet sammen med dette verktøyet. For å redusere
faren for skader, bør kun tilleggsutstyr som er anbefalt av
DeWALT brukes sammen med dette produktet.
Ulike typer 1/4" sekskant bits, holdere, sokler og adaptere fås
som ekstrautstyr.
Ta kontakt med din forhandler for ytterligere informasjon om
egnet ekstrautstyr.
Beskyttelse av miljøet
Separat innsamling. Produkter og batterier merket
med dette symbolet skal ikke kastes i vanlig
husholdningsavfall.
Produkter og batterier inneholder materialer som
kan gjenvinnes eller gjenbrukes, som reduserer behovet for
råmaterialer. Vennligst lever elektriske produkter og batterier til
gjenbruk i henhold til lokale regler. Mer informasjon får du på
www.2helpU.com.
53
Português
APARAFUSADORA UNIVERSAL APARAFUSADORA PARA
PAREDES DE GESSO DW263/DW264/DW268/DW269/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
Gratulerer!
Optou por uma ferramenta da DeWALT. Longos anos de experiência, um desenvolvimento meticuloso dos seus produtos e um
grande espírito de inovação são apenas alguns dos argumentos que fazem da DeWALT um dos parceiros de maior confiança dos
utilizadores de ferramentas eléctricas profissionais.
Dados técnicos
DW263
Voltagem
Type
Saída de potência
Velocidade em vazio
Suporte das cabeças
VCC
W
min-1
Método de engate da embraiagem
Peso
kg
DW264
DW268
DW269
DW274 /
DW275 /
DW275KN
230
5
540
0–5.300
Sextavado de
1/4"
profundidade/
silencioso
sensibilidade
1,4
230
4/5
540
0–2.500
Sextavado de
1/4"
Sensível à
profundidade
230
5
540
0–2.000
Sextavado de
1/4"
Sensível à
profundidade
230
5
540
0–2.500
Sextavado de
1/4"
Sistema VersaClutch®
230
5
540
0–1.000
Sextavado de
1/4"
Sistema VersaClutch®
1,4
1,4
1,4
1,4
DW274KN
230
3/5
540
0–4.000
Sextavado de
1/4"
profundidade/
silencioso
sensibilidade
1,4
Valores de ruído e vibração (valores totais de vibração) de acordo com a EN60745-2-2:
LPA(nível de emissão de pressão
87
80
sonora)
dB(A)
85
84
87
85
dB(A)
94
89
92
91
92
92
K(variabilidade do nível acústico
indicado)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
Aparafusamento sem impacto
Valor de emissão de vibrações ah =
K de variabilidade =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
LWA(nível de potência acústica)
O nível de emissão de vibrações indicado nesta ficha de
informações foi medido em conformidade com um teste padrão
estabelecido pela norma EN 60745 e poderá ser utilizado para
comparar ferramentas. Por conseguinte, este nível poderá
ser utilizado para uma avaliação preliminar da exposição às
vibrações.
ADVARSEL: angitt nivå for vibrasjonsutslipp gjelder for
hovedbruksområdene for verktøyet. Dersom verktøyet
brukes i andre bruksområder, med annet tilbehør
eller er dårlig vedlikeholdt, kan vibrasjonsutslippene
avvike. Dette kan øke eksponeringsnivået betydelig for
hele arbeidsperioden.
En vurdering av nivået for vibrasjonseksponeringen bør
også tas med i beregningen når verktøyet er slått av eller
når det går uten faktisk å gjøre en jobb. Dette kan redusere
eksponeringsnivået betydelig for hele arbeidsperioden.
Sett i verk ekstra sikkerhetstiltak for å beskytte
operatøren mot følgene fra vibrasjon, som f.eks.: holde
54
ved like verktøy og tilbehør, holde hendene varme,
organisere arbeidsmønster.
Fusíveis:
Europa
Ferramentas de 230 V
10 amperes, alimentação de rede
Definições: directrizes de Segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de
gravidade correspondente a cada palavra de advertência. Leia
cuidadosamente o manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: indica uma situação iminentemente perigosa
que, se não for evitada, irá resultar em morte ou
lesões graves.
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou
lesões graves.
CUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em lesões ligeiras
ou moderadas.
Português
AVISO: indica uma prática (não relacionada com
ferimentos) que, se não for evitada, poderá resultar em
danos materiais.
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
Directiva “máquinas”
Aparafusadora universal aparafusadora
para paredes de gesso
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
A DeWALT declara que os produtos descritos em Dados
técnicos se encontram em conformidade com as seguintes
normas e directivas:
2006/42/CE, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Estes equipamentos também estão em conformidade com a
Directiva 2004/108/CE (até 19.04.2016), 2014/30/UE (a partir
de 20.04.2016) e a 2011/65/UE. Para obter mais informações,
contacte a DeWALT através da morada indicada em seguida ou
consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro
técnico e faz esta declaração em nome da DeWALT.
Markus Rompel
Director de Engenharia
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
15.10.2016
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos, leia o
manual de instruções.
Avisos de segurança gerais relativos a
ferramentas eléctricas
ATENÇÃO: leia todos os avisos de segurança e todas
as instruções. O não seguimento dos avisos e das
instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio
e/ou ferimentos graves.
GUARDE TODOS OS AVISOS E
INSTRUÇÕES PARA CONSULTA POSTERIOR
Em todos os avisos que se seguem, o termo “ferramenta eléctrica”
refere-se à sua ferramenta alimentada pela rede eléctrica (com
fios) ou por uma bateria (sem fios).
1) Segurança da Área de Trabalho
a ) Mantenha a área de trabalho limpa e bem
iluminada. As áreas desorganizadas ou escuras são
propensas a acidentes.
b ) Não utilize as ferramentas eléctricas em ambientes
explosivos, como, por exemplo, na presença de
líquidos, gases ou poeiras inflamáveis. As ferramentas
eléctricas criam faíscas que poderão inflamar estas
poeiras ou vapores.
c ) Mantenha as crianças e outras pessoas afastadas
quando utilizar uma ferramenta eléctrica.
As distracções podem levar à perda do controlo
da ferramenta.
2) Segurança Eléctrica
a ) As fichas das ferramentas eléctricas têm de ser
compatíveis com a tomada de electricidade. Nunca
modifique a ficha de forma alguma. Não utilize
fichas adaptadoras com ferramentas eléctricas
ligadas à terra. As fichas não modificadas e as tomadas
compatíveis reduzem o risco de choque eléctrico.
b ) Evite o contacto corporal com superfícies e
equipamentos ligados à terra, como, por exemplo,
tubagens, radiadores, fogões e frigoríficos. Se o seu
corpo estiver “ligado” à terra, o risco de choque eléctrico
é maior.
c ) Não exponha as ferramentas eléctricas à chuva ou
a condições de humidade. A entrada de água numa
ferramenta eléctrica aumenta o risco de choque eléctrico.
d ) Não aplique força excessiva sobre o cabo. Nunca
o utilize para transportar, puxar ou desligar a
ferramenta eléctrica. Mantenha o cabo afastado de
fontes de calor, substâncias oleosas, extremidades
aguçadas ou peças móveis. Os cabos danificados ou
emaranhados aumentam o risco de choque eléctrico.
e ) Ao utilizar uma ferramenta eléctrica no exterior, use
uma extensão adequada para utilização ao ar livre.
A utilização de um cabo adequado para uso ao ar livre
reduz o risco de choque eléctrico.
f ) Se não for possível evitar trabalhar com uma
ferramenta eléctrica num local húmido, utilize uma
fonte de alimentação protegida por um dispositivo
de corrente residual (DCR). A utilização de um DCR
reduz o risco de choque eléctrico.
3) Segurança Pessoal
a ) Mantenha-se alerta, preste atenção ao que está
a fazer e faça uso de bom senso ao utilizar uma
ferramenta eléctrica. Não utilize uma ferramenta
eléctrica quando estiver cansado ou sob o efeito de
drogas, álcool ou medicamentos. Um momento de
distracção durante a utilização de ferramentas eléctricas
poderá resultar em ferimentos graves.
b ) Use equipamento de protecção pessoal. Use sempre
uma protecção ocular. O equipamento de protecção,
como, por exemplo, uma máscara contra o pó, sapatos
de segurança antiderrapantes, um capacete de segurança
ou uma protecção auditiva, usado nas condições
apropriadas, reduz o risco de ferimentos.
c ) Evite accionamentos acidentais. Certifique-se de
que o interruptor da ferramenta está na posição de
55
Português
d )
e )
f )
g )
desligado antes de a ligar à tomada de electricidade
e/ou inserir a bateria, ou antes de pegar ou
transportar a ferramenta. Se mantiver o dedo sobre
o interruptor ao transportar ferramentas eléctricas ou se
as ligar à fonte de alimentação com o interruptor ligado,
poderá originar acidentes.
Retire qualquer chave de ajuste ou chave de porcas
antes de ligar a ferramenta eléctrica. Uma chave de
porcas ou chave de ajuste deixada numa peça móvel da
ferramenta poderá resultar em ferimentos.
Não se estique demasiado ao trabalhar com a
ferramenta. Mantenha sempre os pés bem apoiados
e um equilíbrio apropriado. Desta forma, será mais fácil
controlar a ferramenta eléctrica em situações inesperadas.
Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem
jóias. Mantenha o cabelo e a roupa (incluindo luvas)
afastados das peças móveis. As roupas largas, as jóias
ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.
Se forem fornecidos acessórios para a ligação de
equipamentos de extracção e recolha de partículas,
certifique-se de que estes são ligados e utilizados
correctamente. A utilização de dispositivos de extracção
de partículas pode reduzir os riscos relacionados com
as mesmas.
4) Utilização e Manutenção de
Ferramentas Eléctricas
a ) Não utilize a ferramenta eléctrica de forma forçada.
Utilize a ferramenta eléctrica correcta para o seu
trabalho. A ferramenta eléctrica adequada irá efectuar
o trabalho de um modo mais eficiente e seguro se for
utilizada de acordo com a capacidade para a qual
foi concebida.
b ) Não utilize a ferramenta eléctrica se o respectivo
interruptor não a ligar e desligar. Qualquer
ferramenta eléctrica que não possa ser controlada
através do interruptor de alimentação é perigosa e tem de
ser reparada.
c ) Retire a ficha da tomada de electricidade e/ou a
bateria da ferramenta eléctrica antes de efectuar
quaisquer ajustes, substituir acessórios ou
guardar a ferramenta. Estas medidas de segurança
preventivas reduzem o risco de ligar a ferramenta
eléctrica acidentalmente.
d ) Guarde as ferramentas eléctricas que não estiverem
a ser utilizadas fora do alcance de crianças e
não permita que sejam utilizadas por pessoas
não familiarizadas com as mesmas ou com estas
instruções. As ferramentas eléctricas são perigosas nas
mãos de pessoas que não possuam as qualificações
necessárias para as manusear.
e ) Faça a devida manutenção das ferramentas
eléctricas. Verifique se as peças móveis da
ferramenta eléctrica estão alinhadas e não
emperram, bem como se existem peças partidas
ou danificadas ou quaisquer outras condições que
possam afectar o funcionamento da mesma. Se a
56
ferramenta eléctrica estiver danificada, esta não
deve ser utilizada até que seja reparada. Muitos
acidentes têm como principal causa ferramentas
eléctricas com uma manutenção insuficiente.
f ) Mantenha as ferramentas de corte sempre afiadas
e limpas. As ferramentas de corte sujeitas a uma
manutenção adequada, com arestas de corte afiadas,
emperram com menos frequência e controlam-se com
maior facilidade.
g ) Utilize a ferramenta eléctrica, os acessórios, as
brocas, etc., de acordo com estas instruções, tendo
em conta as condições de trabalho e a tarefa a
ser efectuada. A utilização da ferramenta eléctrica
para fins diferentes dos previstos poderá resultar em
situações perigosas.
5) Assistência
a ) A sua ferramenta eléctrica só deve ser reparada por
um técnico qualificado e só devem ser utilizadas
peças sobresselentes originais. Desta forma, é
garantida a segurança da ferramenta eléctrica.
Regras adicionais de segurança específicas
para aparafusadoras
• Segure a ferramenta eléctrica pela superfície isolada
específica para o efeito ao efectuar uma operação
em que o parafuso possa entrar em contacto com
fios ocultos ou com o cabo da ferramenta. Os
parafusos que entrem em contacto com um fio com
tensão eléctrica poderão fazer com que as peças de
metal expostas da ferramenta conduzam electricidade e
electrocutem o utilizador.
ATENÇÃO: recomendamos a utilização de um dispositivo
de corrente residual com uma corrente residual de 30 mA
ou menos.
Riscos residuais
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes
e da implementação de dispositivos de segurança, alguns riscos
residuais não podem ser evitados. Estes riscos são os seguintes:
• Danos auditivos.
• Risco de ferimentos causados por partículas voadoras.
• Risco de queimaduras devido aos acessórios ficarem quentes
durante a respectiva utilização.
• Risco de ferimentos devido a uma utilização prolongada.
• Risco de trilhar os dedos ao substituir um acessório.
• Perigos de saúde causados por respirar poeiras e partículas
produzidas ao utilizar a ferramenta em betão e/ou alvenaria.
Símbolos na ferramenta
A ferramenta apresenta os seguintes símbolos:
Leia o manual de instruções antes de utilizar este
equipamento.
Português
Posição do Código de data (Fig. A1)
O código de data 13 , o qual também inclui o ano de fabrico,
está impresso na superfície do equipamento.
Exemplo:
2016 XX XX
Ano de fabrico
Conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Aparafusadora tipo pistola DW263/DW264
ou
1 Aparafusadora universal DW268/DW269
ou
1Aparafusadora para paredes de gesso DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
1 Caixa de kit (apenas nos modelos K)
1 Manual de instruções
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios foram
danificados durante o transporte.
• Leve o tempo necessário para ler atentamente e compreender
todas as instruções neste manual antes de utilizar
o equipamento.
Descrição (Fig. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer um dos seus componentes. Tal poderia resultar
em danos ou ferimentos.
Gatilho de velocidade variável
Botão de bloqueio
Selector de rotação para a frente/para trás
Selector de ajuste da profundidade (DW263/DW264/
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Medidor de profundidade (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
Gancho para cinto
Fixador de esferas (DW268/DW269)
Utilização Adequada
A sua aparafusadora DW263/DW264 foi concebida para
aplicações de aparafusamento profissionais e para ser utilizada
como uma chave de porcas.
A sua aparafusadora universal DW268/DW269 foi concebida
para aplicações de aparafusamento profissionais.
A sua aparafusadora para paredes de gesso DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN foi concebida para aparafusar parafusos
através de paredes de gesso em vigas de metal ou barrotes de
madeira.
A sua aparafusadora DW274KN/DW275KN possui uma função
de embraiagem silenciosa.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na
presença de gases ou líquidos inflamáveis.
Esta aparafusadora é uma ferramenta eléctrica profissional.
NÃO permita que crianças entrem em contacto com as
mesmas. É necessária supervisão quando estas ferramentas
forem manuseadas por utilizadores inexperientes.
• Este produto não deve ser utilizado por pessoas (incluindo
crianças) que sofram de capacidades físicas, sensoriais ou
mentais reduzidas, falta de experiência e/ou conhecimentos,
a menos que estejam acompanhados de uma pessoa que se
responsabilize pela sua segurança. As crianças nunca devem
ficar sozinhas com este produto.
Embraiagem de aparafusamento de veio
morto
Esta aparafusadora encontra-se equipada com uma
funcionalidade de veio morto (o veio não roda até o parafuso
ser pressionado contra a peça de trabalho). Isto permite que
sejam colocados parafusos no acessório de aparafusamento de
uma aparafusadora a funcionar.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma voltagem
específica. Verifique sempre se a tensão da tomada de
electricidade corresponde à voltagem indicada na placa com os
requisitos de alimentação da ferramenta.
A sua ferramenta da DeWALT possui isolamento
duplo, em conformidade com a norma EN60745.
Por conseguinte, não é necessária qualquer ligação
à terra
Se o cabo de alimentação estiver danificado, este tem de ser
substituído por um cabo especialmente preparado, disponível
através dos centros de assistência da DeWALT.
Utilizar uma extensão
Não deve ser utilizada qualquer extensão a menos que seja
absolutamente necessário. Utilize uma extensão aprovada
adequada para a potência da alimentação do seu carregador
(consulte os Dados técnicos). O diâmetro mínimo do fio
condutor é 1.5 mm2; o comprimento máximo da extensão é
30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo
na íntegra.
MONTAGEM E AJUSTES
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Montar e retirar acessórios de
aparafusamento sextavados de 1/4"
A sua aparafusadora da DeWALT possui um sistema
de aparafusamento sextavado de 1/4". O acessório de
aparafusamento é fixo no suporte por uma esfera com uma
mola que se encaixa numa reentrância na haste do acessório.
57
Português
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Fig. B)
1. Retire o selector 4 puxando-o para fora.
2. Seleccione o acessório pretendido (para ambos os modelos)
e o medidor de profundidade 5 correspondente ao utilizar
uma cabeça de chave de porcas (DW263/DW264).
3. Para inserir o acessório 12 (por exemplo, uma cabeça de
chave de fendas ou de porcas), empurre-o para dentro
do suporte 8 até se encaixar com um estalido. Bata-lhe
ligeiramente para o fixar, caso seja necessário.
4. Para retirar o acessório, puxe-o do suporte utilizando um
alicate.
5. Volte a instalar o selector 4 alinhando as estrias 9 no
interior do mesmo com as reentrâncias 10 na extremidade
da caixa da embraiagem e empurrando-o até este se
encaixar com um estalido.
DW268/DW269 (Fig. A2)
1. Puxe a fixação de esfera 7 para fora e segure-a.
2. Insira o acessório.
3. Solte a fixação de esfera.
Substituir a ponta da broca (Fig. B)
Basta puxar a cabeça de chave de fendas 11 para fora. Poderá
ser necessário utilizar um alicate.
Profundidade de aparafusamento (Fig. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
A funcionalidade de engate da embraiagem sensível à
profundidade proporciona as seguintes vantagens:
• A profundidade de aparafusamento seleccionada é utilizada
para todos os parafusos, garantindo uma integridade
estrutural.
• Os parafusos com anilhas vedantes são aparafusados
correctamente, de forma a não ocorrerem fugas.
Configurar a profundidade de
aparafusamento
A profundidade de aparafusamento é determinada pela posição
do medidor de profundidade 5 em relação à cabeça de chave
de fendas ou de porcas. Os símbolos no selector 4 indicam
como configurar a profundidade de aparafusamento.
• Rode o selector 4 para a direita para aumentar a
profundidade de aparafusamento.
• Rode o selector 4 para a esquerda para diminuir a
profundidade de aparafusamento.
Unidades Versa Clutch®
DW268/DW269 (Fig. A2)
O ajuste externo de todas as unidades Versa Clutch® para uma
vasta gama de fixadores é fácil e simples, tal como indicado a
seguir:
1. Puxe para a frente e depois rode o anel na direcção de
aumento (fixada no anel de ajuste) para aumentar o valor de
embraiagem e o binário de saída.
58
2. A rotação máxima do anel na direcção de aumento resulta
na embraiagem total e no binário de saída máximo, bem
como na capacidade do fixador. O anel e o batente ajustável
não se desprendem da tampa da embraiagem.
3. Tente perfurar um fixador num pedaço de madeira para
verificar a firmeza do fixador. É normal que, após o período
de utilização, seja necessária uma regulação do anel
ligeiramente diferente, devido ao desgaste provocado nas
superfícies da embraiagem.
NOTA: Com o Versa Clutch®, o operador pode “ignorar” a
engrenagem da embraiagem se um fixador bater num nó de
madeira, peças de aço com um grau de dureza variável ou
furos de guiamento incorrectos. A maior pressão por parte
do operador irá fazer com que as embraiagens acumulem e
continue a inserir o fixador. Além disso, uma mudança rápida
do anel permite mudar a regulação da embraiagem, podendo
assim resolver as situações mais difíceis e mudar de imediato
o binário de saída, permitindo ao operador utilizar uma vasta
gama de fixadores.
Utilizar uma cabeça de chave de porcas
(Fig. C)
DW263/DW264
1. No caso dos parafusos com anilhas vedantes, rode o selector
4 até a extremidade da cabeça de chave de porcas ficar ao
mesmo nível da extremidade do medidor de profundidade
5 .
Caso seja necessário, rode o selector 4 até a cabeça de
chave de porcas ficar aproximadamente 2 mm abaixo da
extremidade do medidor de profundidade 5 .
NOTA: consulte SEMPRE as especificações do fabricante
do parafuso para obter as configurações correctas para as
anilhas vedantes em várias aplicações.
2. Aparafuse um parafuso numa sobra de madeira e verifique a
distância entre a anilha e o material.
3. Rode o selector 4 para a esquerda ou para a direita para
diminuir ou aumentar a profundidade de aparafusamento,
de acordo com o necessário.
4. Aparafuse outro parafuso e reajuste o selector 4 até obter a
configuração pretendida.
Medidor de profundidade (Fig. D)
DW263/DW264
Este modelo é fornecido com dois medidores de profundidade
5 para acomodar vários suportes, adaptadores e cabeças de
chave de fendas ou de porcas.
Substituir os medidores de profundidade
1. Retire o conjunto do selector 4 da ferramenta.
2. Segure o medidor de profundidade 5 e desenrosque o
selector 4 .
3. Substitua o medidor de profundidade 5 .
4. Para voltar a montar o conjunto do selector 4 , efectue os
procedimentos indicados acima na ordem inversa.
Português
Selector de rotação para a frente/para trás
(Fig. E)
ATENÇÃO: aguarde sempre até que o motor pare
completamente antes de alterar a direcção da rotação.
Seleccione a rotação para a frente ou para trás deslocando
o selector de rotação para a frente/para trás 3 na direcção
indicada pelas setas.
FUNCIONAMENTO
Instruções de utilização
ATENÇÃO: cumpra sempre as instruções de segurança e
os regulamentos aplicáveis.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Posição correcta das mãos (Fig. F)
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na
posição correcta (exemplificada na figura).
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
segure SEMPRE a ferramenta com segurança,
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma.
A posição adequada das mãos requer uma mão no punho
principal 14 conforme apresentado.
Para obter os melhores resultados possíveis, segure a
aparafusadora com a mão directamente alinhada com o
parafuso e prima o gatilho de velocidade variável tal como
indicado na figura. Isto reduz o risco de o parafuso saltar do
acessório de aparafusamento quando é aplicada pressão sobre
a ferramenta.
Aparafusar parafusos ou apertar porcas
(Fig. A1)
1. Seleccione a cabeça apropriada para aparafusar o parafuso
(ou apertar a porca).
2. Seleccione a rotação para a frente ou para trás, tal como
descrito acima.
DW263: para apertar porcas, utilize sempre o medidor de
profundidade 5 correcto.
3. Para activar a ferramenta, prima o gatilho de velocidade
variável 1 . A pressão exercida no gatilho de velocidade
variável determina a velocidade da ferramenta.
NOTA: caso seja necessário, prima o botão de bloqueio
2 e solte o gatilho de velocidade variável para um
funcionamento contínuo da ferramenta. O botão de
bloqueio apenas funciona na velocidade máxima,
independentemente de a rotação estar configurada para a
frente ou para trás.
Para parar o funcionamento contínuo da ferramenta, prima
o gatilho brevemente e solte-o.
ATENÇÃO: desligue SEMPRE a ferramenta quando o
trabalho estiver concluído e antes de desligar a ficha da
tomada.
4. Para aparafusar o parafuso, coloque-o na cabeça de
chave de fendas, prima o gatilho de velocidade variável
e empurre o parafuso contra a peça de trabalho com um
movimento suave e contínuo. Quando o parafuso estiver
completamente aparafusado, a dianteira da ferramenta
irá emitir um zumbido, indicando que a embraiagem foi
desengatada.
5. Para parar a ferramenta, solte o gatilho.
MANUTENÇÃO
A sua ferramenta eléctrica da DeWALT foi concebida para
funcionar durante um longo período de tempo com uma
manutenção mínima. Uma utilização continuamente satisfatória
depende de uma manutenção apropriada da ferramenta e de
uma limpeza regular.
ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves,
desligue a ferramenta e, em seguida, desligue-a
da fonte de alimentação antes de efectuar
quaisquer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos
complementares ou acessórios. Certifique-se de que o
gatilho se encontra na posição de ferramenta desligada.
Um accionamento acidental da ferramenta pode causar
ferimentos.
Lubrificação
A sua ferramenta eléctrica não necessita de
lubrificação adicional.
Limpeza (Fig. A1)
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a sujidade e o pó do
alojamento principal, sempre que notar uma acumulação
de sujidade nos respiradores ou em torno dos mesmos.
Utilize uma protecção adequada para os olhos e uma
máscara para o pó quando realizar esta operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou outros químicos
agressivos para limpar as partes não metálicas da
ferramenta. Estes químicos podem enfraquecer os
materiais utilizados nestas partes. Utilize um pano
humedecido apenas com água e detergente suave. Nunca
permita que entre nenhum líquido na ferramenta; nunca
mergulhe qualquer parte da ferramenta em líquido.
DW274/DW274KN
Retire regularmente as poeiras e partículas provenientes
das paredes de gesso da caixa da embraiagem utilizando ar
comprimido. Para tal, retire o medidor de profundidade 5 e o
selector 4 .
59
Português
Acessórios opcionais
ATENÇÃO: uma vez que apenas foram testados com
este produto os acessórios disponibilizados pela DeWALT,
a utilização de outros acessórios com esta ferramenta
poderá ser perigosa. Para reduzir o risco de ferimentos,
apenas deverão ser utilizados acessórios recomendados
pela DeWALT com este produto.
Encontram-se disponíveis em opção vários suportes,
adaptadores e cabeças de chave de fendas ou de porcas
sextavados de 1/4".
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre
os acessórios apropriados.
Proteger o meio ambiente
Recolha separada. Os produtos e baterias indicados
com este símbolo não devem ser eliminados em
conjunto com resíduos domésticos comuns.
Os produtos e as baterias contêm materiais que
podem ser recuperados ou reciclados, o que reduz a procura
de matérias-primas. Recicle o equipamento eléctrico de acordo
com as disposições locais. Estão disponíveis mais informações
em www.2helpU.com.
60
Suomi
RUUVINVÄÄNNIN DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
Onnittelut!
Olet valinnut DeWALT-työkalun. Monien vuosien kokemus, huolellinen tuotekehitys ja innovaatiot tekevät DeWALT-työkaluista
luotettavia kumppaneita ammattilaisille.
Tekniset tiedoissa
Jännite
Type
Lähtöteho
Nopeus kuormittamattomana
Istukka
Kiinnitysmenetelmä
Paino
DW263
DW264
DW268
DW269
W
min-1
230
4/5
540
0–2.500
1/4“ kuusikulma
syvyys sensitive
230
5
540
0–2.000
1/4“ kuusikulma
syvyys sensitive
230
5
540
0–2.500
1/4“ kuusikulma
Versa-Clutch®
230
5
540
0–1.000
1/4“ kuusikulma
Versa-Clutch®
kg
1,4
1,4
1,4
VDC
Ääni- ja tärinäarvot (triaksiaalinen vektorisumma) standardin EN60745-2-2 mukaisesti:
LPA(äänenpainetaso)
87
80
dB(A)
DW274 /
DW275 /
1,4
DW274KN
230
3/5
540
0–4.000
1/4“ kuusikulma
syvyyden
tunnistus /
hiljainen kytkin
1,4
DW275KN
230
5
540
0–5.300
1/4“ kuusikulma
syvyyden
tunnistus /
hiljainen kytkin
1,4
85
84
87
85
LWA(äänitehotaso)
dB(A)
94
89
92
91
92
92
K(määritetyn äänitason
epävarmuus)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Ruuvaaminen ilman iskutoimintoa
Tärinäpäästöarvo ah =
m/s2
Vaihtelu K =
m/s2
Tässä käyttöohjeessa ilmoitettu tärinäarvo on mitattu
EN60745 -standardin mukaisesti. Sitä voidaan käyttää
verrattaessa työkaluja keskenään. Sitä voidaan käyttää
arvioitaessa altistumista.
VAROITUS: Ilmoitettu tärinä esiintyy käytettäessä
työkalua sen varsinaiseen käyttötarkoitukseen. Jos
työkalua käytetään erilaiseen tarkoitukseen, jos siihen on
kiinnitetty erilaisia lisävarusteita tai jos sitä on hoidettu
huonosti, tärinä voi lisääntyä. Tämä voi vaikuttaa
merkittävästi altistumiseen työkalua käytettäessä.
Tärinä vähentyy, kun työkalusta katkaistaan virta tai
se toimii tyhjäkäynnillä. Tämä voi vähentää tärinää
merkittävästi työkalua käytettäessä.
Työkalun käyttäjän altistumista tärinälle voidaan
vähentää merkittävästi pitämällä työkalu ja sen varusteet
kunnossa, pitämällä kädet lämpiminä ja kiinnittämällä
huomiota työn jaksottamiseen.
Sulakkeet
Eurooppa
230 voltin työkalut
Määritelmät: Turvallisuusohjeet
Alla näkyvät selitykset liittyvät turvallisuuteen. Lue käyttöohje ja
kiinnitä huomiota näihin symboleihin.
VAARA: Ilmaisee, että on olemassa hengen- tai
vakavan henkilövahingon vaara.
VAROITUS: Ilmoittaa, että on olemassa hengen- tai
vakavan vaaran mahdollisuus.
HUOMIO: Tarkoittaa mahdollista vaaratilannetta.
Ellei tilannetta korjata, saattaa aiheutua lievä tai
keskinkertainen loukkaantuminen.
HUOMAUTUS: Viittaa menettelyyn, joka ei
välttämättä aiheuta henkilövahinkoa mutta voi
aiheuttaa omaisuusvahingon.
Sähköiskun vaara.
Tulipalon vaara.
10 ampeerin sulake
61
Suomi
EU-yhdenmukaisuusilmoitus
Konedirektiivi
b )
Ruuvinväännin
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT vakuuttaa, että nämä tuotteet täyttävät seuraavat
määräykset:
2006/42/EU, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Nämä tuotteet täyttävät direktiivin 2004/108/EY (19.04.2016
saakka), 2014/30/EY (20.04.2016 lähtien) ja 2011/65/EY
vaatimukset. Saat lisätietoja ottamalla yhteyden DeWALTiin.
Osoitteet näkyvät käyttöohjeen takasivulla.
Allekirjoittaja vastaa Teknisistä tiedoista ja antaa tämän
vakuutuksen DeWALTin puolesta.
c )
d )
e )
f )
Markus Rompel
Tekninen päällikkö
DeWALT, Richard-Klinger-Strasse 11,
D-65510, Idstein, Germany
15.10.2016
VAROITUS: Loukkaantumisriskin vähentämiseksi lue
tämä käyttöohje.
Sähkötyökalun yleiset
turvallisuusvaroitukset
VAROITUS: Lue kaikki turvallisuusvaroitukset
ja ohjeet. Jos varoituksia ja ohjeita ei noudateta,
on olemassa sähköiskun, tulipalon ja/tai vakavan
henkilövahingon vaara.
SÄILYTÄ KAIKKI VAROITUKSET JA OHJEET
MYÖHEMPÄÄ KÄYTTÖÄ VARTEN
Näissä varoituksissa käytettävä sähkötyökalu-ilmaus viittaa
verkkovirtaan yhdistettävään tai akkukäyttöiseen työkaluun.
1) Työskentelyalueen Turvallisuus
a ) Pidä työskentelyalue siistinä ja kirkkaasti
valaistuna. Onnettomuuksia sattuu herkemmin
epäsiistissä tai huonosti valaistussa ympäristössä.
b ) Älä käytä sähkötyökaluja, jos on olemassa
räjähdysvaara esimerkiksi syttyvien nesteiden,
kaasujen tai pölyn vuoksi. Sähkötyökalujen
aiheuttamat kipinät voivat sytyttää pölyn tai kaasut.
c ) Pidä lapset ja sivulliset kaukana käyttäessäsi
sähkötyökalua. Keskittymiskyvyn herpaantuminen voi
aiheuttaa hallinnan menettämisen.
2) Sähköturvallisuus
a ) Pistokkeen ja pistorasian on vastattava toisiaan.
Älä koskaan tee pistokkeeseen mitään muutoksia.
62
Älä yhdistä maadoitettua sähkötyökalua
jatkojohtoon. Sähköiskun vaara vähenee, jos
pistokkeisiin ei tehdä muutoksia ja ne yhdistetään vain
niille tarkoitettuihin pistorasioihin.
Älä kosketa maadoituksessa käytettäviin
pintoihin, kuten putkiin, lämpöpattereihin ja
jäähdytyslaitteisiin. Voit saada sähköiskun, jos kehosi
on maadoitettu.
Älä altista sähkötyökaluja sateelle tai kosteudelle.
Sähkötyökaluun menevä vesi lisää sähköiskun vaaraa.
Älä vaurioita sähköjohtoa. Älä kanna työkaluja
sähköjohdosta tai vedä pistoketta pistorasiasta
sähköjohdon avulla. Pidä sähköjohto kaukana
kuumuudesta, öljystä, terävistä reunoista tai
liikkuvista osista. Vaurioituneet tai sotkeutuneet johdot
lisäävät sähköiskun vaaraa.
Jos käytät sähkötyökalua ulkona, käytä vain
ulkokäyttöön tarkoitettua jatkojohtoa. Ulkokäyttöön
tarkoitetun sähköjohdon käyttäminen vähentää
sähköiskun vaaraa.
Jos sähkötyökalua on käytettävä kosteassa
paikassa, käytä vikavirtasuojaa. Tämä vähentää
sähköiskun vaaraa.
3) Henkilösuojaus
a ) Käyttäessäsi sähkötyökalua pysy valppaana, keskity
työhön ja käytä tervettä järkeä. Älä käytä tätä
työkalua ollessasi väsynyt tai alkoholin, huumeiden
tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena. Keskittymisen
herpaantuminen hetkeksikin sähkötyökalua käytettäessä
voi aiheuttaa vakavan henkilövahingon.
b ) Käytä henkilösuojausvarusteita. Käytä aina
suojalaseja. Hengityssuojaimen, liukumattomien
turvajalkineiden, kypärän ja kuulosuojaimen käyttäminen
vähentää henkilövahinkojen vaaraa.
c ) Estä tahaton käynnistäminen. Varmista, että
virtakytkin on OFF-asennossa, ennen kuin kytket
sähkötyökalun pistorasiaan, yhdistät siihen
akun, nostat työkalun käteesi tai kannat sitä.
Sähkötyökalun kantaminen sormi virtakytkimellä
lisää onnettomuusvaaraa.
d ) Poista kaikki säätöavaimet tai vääntimet ennen
sähkötyökalun käynnistämistä. Sähkötyökalun
pyörivään osaan jäänyt säätöavain tai väännin voi
aiheuttaa henkilövahingon.
e ) Älä kurkottele. Seiso aina vakaasti tasapainossa.
Näin voit hallita sähkötyökalua paremmin
odottamattomissa tilanteissa.
f ) Pukeudu oikein. Älä käytä löysiä vaatteita tai
koruja. Pidä hiukset, vaatteet ja kädet loitolla
liikkuvista osista. Löysät vaatteet, korut tai pitkät
hiukset voivat tarttua liikkuviin osiin.
g ) Jos käytettävissä on laitteita pölyn ottamiseksi
talteen, käytä niitä. Pölyn ottaminen talteen voi
vähentää pölyn aiheuttamia vaaroja.
Suomi
4) Sähkötyökaluista Huolehtiminen
a ) Älä kohdista sähkötyökaluun liikaa voimaa. Valitse
käyttötarkoituksen kannalta oikea sähkötyökalu.
Sähkötyökalu toimii paremmin ja turvallisemmin, kun sitä
käytetään sille suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
b ) Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei toimi. Jos
sähkötyökalua ei voi hallita kytkimen avulla, se on
vaarallinen ja se on korjattava.
c ) Katkaise sähkötyökalusta virta ja irrota sen
pistoke pistorasiasta tai irrota akku siitä
ennen säätämistä, varusteiden vaihtamista tai
sähkötyökalun asettamista säilytykseen. Näin voit
vähentää vahingossa käynnistymisen aiheuttaman
henkilövahingon vaaraa.
d ) Varastoi sähkötyökaluja lasten ulottumattomissa.
Älä anna sähkötyökaluihin tottumattomien tai
näihin ohjeisiin perehtymättömien henkiöiden
käyttää sähkötyökaluja. Sähkötyökalut ovat vaarallisia
kouluttamattomien käyttäjien käsissä.
e ) Pidä sähkötyökalut kunnossa. Tarkista liikkuvat
osat, niiden kiinnitys, osien eheys ja muut
toimintaan vaikuttavat tekijät. Jos havaitset
vaurioita, korjauta sähkötyökalu ennen niiden
käyttämistä. Huonosti kunnossapidetyt sähkötyökalut
aiheuttavat onnettomuuksia.
f ) Pidä leikkaavat pinnat terävinä ja puhtaina.
Kunnossa pidettyjen leikkaavia teräviä reunoja sisältävien
työkalut todennäköisyys jumiutua vähenee, ja niitä on
helpompi hallita.
g ) Käytä sähkötyökalua ja sen tarvikkeita, kuten
poranteriä, näiden ohjeiden mukaisesti. Ota
työskentelyolosuhteet ja tehtävä työ huomioon. Jos
sähkötyökalua käytetään näiden ohjeiden vastaisesti, voi
syntyä vaaratilanne.
5) Huolto
a ) Korjauta työkalu valtuutetulla asentajalla.
Varaosina on käytettävä vain alkuperäisiä vastaavia
osia. Tämä varmistaa sähkötyökalun turvallisuuden.
Muut ruuvinvääntimien turvallisuusohjeet
• Jos laitteen osa voi osua piilotettuihin
sähköjohtoihin tai sen omaan sähköjohtoon, tartu
työkalun eristettyihin tarttumapintoihin. Laitteen
osan osuminen jännitteiseen johtoon tekee sen paljaista
metalliosista jännitteisiä, joten käyttäjä voi saada
sähköiskun.
VAROITUS: Suosittelemme vikavirtasuojalaitteen käyttöä,
jonka vikavirtasuojan laukaisuvirta on enintään 30 mA.
Vaarat
Turvamääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käyttämisestä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voida välttää. Näitä
ovat seuraavat:
• Kuulon heikkeneminen.
• Lentävät kappaleet voivat aiheuttaa henkilövahingon.
•
Käytön aikana kuumenevat varusteet voivat aiheuttaa
palovamman.
Pitkäaikainen käyttäminen voi aiheuttaa henkilövahingon.
Sormien puristumisen vaara lisävarustetta vaihdettaessa.
Pölyn hengittämisen aiheuttamat terveysvaarat työstettäessä
betonia ja/tai tiiltä.
•
•
•
Työkalun merkinnät
Seuraavat kuvakkeet näkyvät työkalussa:
Lue käyttöohjeet ennen käyttämistä.
Päivämääräkoodin Sijainti (Kuva [Fig.] A1)
Päivämääräkoodi 13 on merkitty koteloon. Se sisältää
myös valmistusvuoden.
Esimerkki:
2016 XX XX
Valmistusvuosi
Pakkauksen Sisältö
Pakkauksen sisältö:
1DW263/DW264-ruuvinväännin
tai
1 yleiskäyttöinen DW268/DW269-ruuvinväännin
tai
1DW274/DW274KN/DW275/DW275KN-ruuvinväännin (kuiva
seinä)
1 sarjan sisältävä rasia (vain K-mallit)
1Käyttöohje
• Tarkista, onko työkalussa, osissa tai
tarvikkeissa kuljetusvaurioita.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen laitteen käyttämistä.
Kuvaus (Kuvat A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
VAROITUS: Älä tee työkaluun tai sen osiin mitään
muutoksia. Tällöin voi aiheutua omaisuustai henkilövahinkoja.
Portaaton nopeudensäätö
Lukituspainike
Toimintasuunnan valitsin
Syvyydensäätökaulus (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Syvyydensäätö (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Vyökiinnike
Kuulalaakerin kuulanpidin (DW268/DW269)
Käyttötarkoitus
DW263/DW264-ruuvinväännin on tarkoitettu ammattimaiseen
ruuvien ja mutterien vääntämiseen.
Yleiskäyttöinen DW268/DW269-ruuvinväännin on tarkoitettu
ammattimaiseen ruuvien vääntämiseen.
63
Suomi
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN-ruuvinväännin on
tarkoitettu kiinnikkeiden kiinnittämiseen kuivaan seinään levyn
läpi puu- tai metallirunkoon.
DW274KN/DW275KN-ruuvinvääntimessä on äänetön kytkin.
ÄLÄ käytä kosteissa olosuhteissa tai jos laitteen lähellä on
syttyviä nesteitä tai kaasuja.
Nämä ruuvinvääntimet on tarkoitettu ammattikäyttöön.
ÄLÄ anna lasten koskea tähän työkaluun. Kokemattomat
henkilöt saavat käyttää tätä laitetta vain valvotusti.
• Tämä tuote ei ole tarkoitettu henkilöiden (mukaan lukien
lapset) käytettäväksi, joiden fyysiset, sensoriset tai henkiset
kyvyt tai kokemus ja/tai tietämys tai taidot ovat rajalliset.
Heidän turvallisuudestaan tulee huolehtia heistä vastuussa
oleva henkilö. Lapsia ei koskaan saa jättää yksin tämän
tuotteen kanssa.
3. Voit kiinnittää varusteen 12 , esimerkiksi teränpitimen tai
mutterinvääntimen, työntämällä pidintä 8 , kunnes se
napsahtaa paikalleen. Napsauta tarvittaessa kevyesti.
4. Voit irrottaa varusteen vetämällä sen ulos pitimestä pihtien
avulla.
5. Aseta kaulus 4 takaisin paikalleen kohdistamalla kauluksen
4 sisäpuoliset kohoumat 9 kytkinkotelon uriin 10 ja
napsauttamalla kauluksen paikalleen.
DW268/DW269 (Kuva A2)
1. Vedä pallokiinnikettä 7 eteenpäin ja pidä sitä vedettynä.
2. Aseta varuste paikalleen.
3. Vapauta pallokiinnike.
Terän vaihtaminen (Kuva B)
Vedä terä 11 ulos. Tarvitset ehkä pihtejä.
Karan kiinnipitävä kytkin
Syvyys (Kuva C)
Tämän ruuvinvääntimen kara ei pyöri, ennen kuin kiinnitin on
painettu kiinni työstettävään kappaleeseen. Tällöin kiinnikkeet
voidaan kiinnittää ruuvinvääntimeen sen ollessa käynnissä.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori toimii vain yhdellä jännitteellä. Tarkista aina, että
verkkovirran jännite vastaa tyyppikilpeen merkittyä jännitettä.
Tämä DeWALT-työkalu on kaksoiseristetty EN60745
-säädösten mukaisesti, joten maadoitusjohdinta ei
tarvita.
Jos virtajohto vaurioituu, se on korvattava uudella johdolla,
jonka voi hankkia DeWALTin huolto-organisaation kautta.
Jatkojohdon käyttäminen
Jatkojohtoa saa käyttää vain, jos se on ehdottoman
välttämätöntä. Käytä latauslaitteen vaatimukset täyttävää
hyväksyttyä jatkojohtoa. Lisätietoja on Teknisissä tiedoissa.
Johdinten pienin koko on 1,5 mm2 ja suurin pituus 30 m.
Jos käytät johtokelaa, kelaa johto aina kokonaan auki.
KOKOAMINEN JA SÄÄDÖT
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
1/4” kuusioliitännällä varustettujen
varusteiden asentaminen
DeWALT-ruuvinvääntimessäsi on 1/4” kuusioliitäntä. Varusteen
akselin uraan kiinnittyvä jousi ja pallo pitävät varustetta
paikallaan.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Kuvat B)
1. Irrota kaulus 4 vetämällä sitä eteenpäin.
2. Molemmat mallit: Valitse tarvittava varuste ja
syvyydentunnistin 5 käytettäessä mutterinväännintä
(DW263/DW264).
64
Syvyydensäätö tuo tullessaan seuraavat edut:
• Yhtenäinen syvyys lisää rakenteen lujuutta.
• Aluslevyillä varustetut ruuvit kiinnitetään oikein, jotta
vuotoja ei esiinny.
SYVYYDEN ASETTaMINEN
Syvyys määritetään syvyystunnistimen 5 asennon suhteessa
terään. Kauluksen 4 symbolit ilmaisevat syvyyden asettamisen.
• Voit lisätä syvyyttä kääntämällä kaulusta 4 myötäpäivään.
• Voit vähentää syvyyttä kääntämällä kaulusta 4 vastapäivään.
Versa Clutch® -yksiköt
DW268/DW269 (Kuva A2)
Kaikkien Versa Clutch® -yksiköiden ulkoinen säätö useille
erikokoisille kiinnikkeille on nopeaa ja helppoa:
1. Vedä eteenpäin ja käännä sitten rengasta lisäyssuuntaan
(merkitty säätörenkaaseen), jotta kytkimen kiinnittyminen ja
vääntö kasvavat.
2. Renkaan kääntäminen enimmäisasentoon lisäyssuunnassa
aiheuttaa kytkimen täydellisen kiinnittymisen ja
maksimaalisen väännön ja kiinnityskapasiteetin. Rengas ja
säädettävä pysäytin eivät ruuvaa auki koteloa.
3. Testikiinnitä kiinnike roskapuukappaleeseen ja tarkista
kiinnikkeen oikea asento. On normaalia, että hetken käytön
jälkeen renkaan asetusta tarvitsee säätää kytkimen pintojen
kulumisen vuoksi.
HUOMAA: Versa Clutch® -yksiköissä käyttäjällä on mahdollisuus
“ohittaa” kytkimen räikkä, jos kiinnike osuu oksan kohtaan,
vaihtelevaan kovuuteen teräksisissä työkappaleissa tai
virheellisiin ohjausreikiin. Käyttäjän lisäämä paine aiheuttaa
tavallisesti sen, että kytkin jatkaa kiinnikkeen asettamista. Lisäksi
renkaan nopea vääntäminen muuttaa kytkimen asetuksen
ohittamaan useimmat upotusvaikeudet ja tarjoaa välittömän
väännön muutoksen, minkä ansiosta käyttäjä voi käyttää erilaisia
kiinnikekokoja.
Suomi
Mutterinvääntimen käyttäminen (Kuva C)
DW263/DW264
1. Jos ruuveissa on aluslevyt, käännä kaulusta 4 ,
kunnes mutterinvääntimen pääty on samalla tasolla
syvyystunnistimen kanssa.
Käännä kaulusta tarvittaessa, kunnes mutterinväännin on
noin 2 mm:n päässä syvyystunnistimesta.
HUOMAA: KÄYTÄ AINA ruuvinvalmistajan ohjeiden
mukaista tiivistysaluelevyä kaikissa käyttökohteissa.
2. Ruuvaa ruuvi tarpeettomaan kappaleeseen sekä tarkista
aluslevyn ja materiaalin välinen etäisyys.
3. Voit vähentää tai lisätä syvyyttä kääntämällä kaulusta 4 myötä- tai vastapäivään.
4. Ruuvaa toinen ruuvi ja säädä kaulusta 4 uudelleen, kunnes
haluttu asetus on saavutettu.
Syvyystunnistin (Kuva D)
DW263/DW264
Tässä mallissa on kaksi syvyystunnistinta 5 erilaisia teriä, pitimiä,
avaimia ja sovittimia varten.
Syvyystunnistimien vaihtaminen
1. Irrota kaulus 4 työkalusta.
2. Pitele syvyystunnistinta 5 ja irrota kaulus 4 .
3. Vaihda syvyystunnistin 5 .
4. Kokoa laite tekemällä nämä toimet päinvastaisessa
järjestyksessä.
Toimintasuunnan valitsin (Kuva E)
VAROITUS: Ennen pyörintäsuunnan vaihtamista odota,
että moottori pysähtyy kokonaan.
Voit valita pyörintäsuunnan säätimen 3 avulla. Työkaluun on
merkitty nuolet.
TOIMINTA
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvaohjeita ja määräyksiä.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Käsien oikea asento (Kuva F)
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitämällä kädet AINA oikeassa asennossa.
VAROITUS: Voit vähentää vakavan henkilövahingon
vaaraa pitelemällä työkalua AINA tiukassa otteessa.
Käsien oikea asento tarkoittaa toisen käden pitämistä
pääkahvassa 14 kuten kuvassa näytetään.
Saat parhaat tulokset pitelemällä ruuvinväännintä suorassa
linjassa ruuviin nähden ja painamalla liipaisinta käden kahdella
viimeisellä sormella, kuten kuvassa näkyy. Tämä estää ruuvia
irtoamasta, kun sitä painetaan työkalun avulla.
Ruuvaaminen (Kuva A1)
1. Valitse oikea kärki ruuvaamista tai mutterin kääntämistä
varten.
2. Valitse toimintasuunta edellä kuvatulla tavalla.
DW263: Käytä syvyystunnistinta 5 aina kääntäessäsi
mutteria.
3. Käynnistä työkalu painamalla nopeudensäädintä 1 . Voit
säätää nopeutta painamalla nopeudensäädinhtä.
HUOMAA: Ruuvinväännin toimii jatkuvasti, kun
painat lukituspainiketta 2 ja vapautat liipaisimen. Kun
lukituspainike on painettuna, nopeus on aina suurin
mahdollinen.
Voit lopettaa jatkuvan toiminnan painamalla liipaisinta
lyhyesti ja vapauttamalla sen.
VAROITUS: Sammuta työkalusta AINA virta työn
valmistuttua ja ennen pistokkeen irrottamista
pistorasiasta.
4. Voit ruuvata asettamalla ruuvin kiinni kärkeen, painamalla
liipaisinta ja työntämällä ruuvin työstettävään kappaleeseen
yhdellä liikkeellä. Kun ruuvi on ruuvattu, työkalun etuosasta
kuuluu räikkämäinen ääni sen merkiksi, että kytkin on
lauennut.
5. Pysäytä työkalu vapauttamalla katkaisin.
KUNNOSSAPITO
DeWALT-työkalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkään
ja edellyttämään vain vähän kunnossapitoa. Oikea
käsittely ja säännöllinen puhdistus varmistavat laitteen
ongelmattoman toiminnan.
VAROITUS: Vakavan henkilövahingon vaaran
vähentämiseksi katkaise työkalusta virta ja irrota
sen pistoke pistorasiasta ennen säätämistä tai
varusteiden irrottamista tai asentamista. Varmista,
että virtakytkin on OFF-asennossa. Jos laite käynnistyy
vahingossa, voi aiheutua loukkaantuminen.
Voiteleminen
Tätä sähkötyökalua ei tarvitse voidella.
Puhdistus (Kuva A1)
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla
ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen
sisälle ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja
hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien osien
puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita
vahvoja kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää
näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja.
65
Suomi
Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua
kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä työkalun
sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa
nesteeseen.
DW274/DW274KN
Puhdista ruuvattaessa syntyvä pöly kytkinkotelosta paineilmalla.
Irrota tällöin syvyystunnistin 5 ja
kaulus 4 .
Lisävarusteet
VAROITUS: Muita kuin DeWALT-lisävarusteita ei
ole testattu tämän työkalun kanssa, joten niiden
käyttäminen voi olla vaarallista. Käytä tämän laitteen
kanssa vain DeWALTin suosittelemia varusteita
vahingoittumisvaaran vähentämiseksi.
Lisävarusteina on saatavana erilaisia 1/4” kuusioavaimia, teriä,
pitimiä ja sovittimia.
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Erilliskeräys. Tuotteita ja akkuja, joissa on tämä
merkintä, ei saa hävittää tavallisen kotitalousjätteen
mukana.
Tuotteet ja akut sisältävät materiaaleja, jotka
voidaan kerätä tai kierrättää uudelleen käyttöä varten. Kierrätä
sähkölaitteet ja akut paikallisten määräyksien mukaisesti.
Lisätietoa on saatavilla osoitteesta www.2helpU.com.
66
Svenska
UNIVERSELL SKRUVMEJSEL SKRUVMEJSEL FÖR
GIPSSKIVOR DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
Gratulerar!
Du har valt ett DeWALT-verktyg. År av erfarenhet, grundlig produktutveckling och innovation gör DeWALT till en av de pålitligaste
partnerna för fackmannamässiga elverktygs-användare.
Tekniska data
DW263
Spänning
Typ
Strömmatning
Frigångshastighet
Borrspetshållare
Fasthållandemetod
Vikt
VDC
W
min-1
kg
DW264
DW268
DW269
DW274 /
DW275 /
DW274KN
DW275KN
230
230
230
230
230
230
4/5
5
5
5
3/5
5
540
540
540
540
540
540
0–2.500
0–2.000
0–2.500
0–1.000
0–4.000
0–5.300
1/4" tum sexkant 1/4" tum sexkant 1/4" tum sexkant 1/4" tum sexkant 1/4" tum sexkant 1/4" tum sexkant
djup känslighet djup känslighet
Versa-Clutch®
Versa-Clutch® tyst / djupkänslig tyst / djupkänslig
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
1,4
Buller- och vibrationsvärden (triax vektorsumma) i enlighet med EN60745-2-2.
LPA(emissionsljudtrycksnivå) dB(A)
87
80
85
84
87
85
LWA(ljudeffektnivå)
dB(A)
94
89
92
91
92
92
K(osäkerhet för angiven
ljudnivå)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
Skruvdrivning utan slag
Vibration, emissionsvärde ah =
Osäkerhet K =
Den emissionsnivå för vibration som anges i detta
informationsblad har uppmätts i enlighet med en
standardiserad test som anges i EN60745, och den kan användas
för att jämföra ett verktyg med ett annat. Den kan användas för
att få fram en preliminär uppskattning av exponering.
VARNING: Den angivna emissionsnivån för vibration
gäller vid verktygets huvudsakliga användning. Om
verktyget emellertid används för andra tillämpningar,
med andra tillbehör, eller om det är dåligt underhållet
kan vibrationen avvika. Detta kan avsevärt öka
exponeringsnivån under hela dess arbetstid.
En uppskattning av exponeringsnivån för vibrationer bör
dessutom ta med i beräkningen de gånger verktyget är
avstängt, eller när det är igång utan att utföra sitt arbete.
Detta kan avsevärt minska exponeringsnivån under hela
dess arbetstid.
Identifiera ytterligare säkerhetsåtgärder för att skydda
handhavaren mot verkningarna av vibration, såsom att:
underhålla verktyget och tillbehören, hålla händerna
varma, organisera arbetsgången.
Säkringar
Europa
230 Volt verktyg
10 Ampere, starkström
Definitioner: Säkerhetsriktlinjer
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsnivån för
varje signalord. Var god läs handboken och uppmärksamma
dessa symboler.
FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om
den inte undviks, kommer att resultera i dödsfall eller
allvarlig personskada.
VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, skulle kunna resultera i dödsfall
eller allvarlig personskada.
SE UPP: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som,
om den inte undviks, kan resultera i mindre eller
medelmåttig personskada.
OBSERVERA: Anger en praxis som inte är relaterad till
personskada som, om den inte undviks, skulle kunna
resultera i egendomsskada.
Anger risk för elektrisk stöt.
67
Svenska
Anger risk för eldsvåda.
EC-Följsamhetsdeklaration
Maskindirektiv
Universell Skruvmejsel Skruvmejsel för
Gipsskivor
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
DeWALT deklarerar att dessa produkter, beskrivna under
Tekniska data uppfyller:
2006/42/EC, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Dessa produkter uppfyller också direktiv
2004/108/EC (t.o.m. 19.04.2016), 2014/30/EU (fr.o.m. 20.04.2016)
och 2011/65/EU. För mer information, var god kontakta DeWALT
på följande adress, eller se handbokens baksida.
Undertecknad är ansvarig för sammanställning av den tekniska
filen och gör denna förklaring å DeWALTs vägnar.
Markus Rompel
Teknisk chef
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
15.10.2016
VARNING: För att minska risken för personskada,
läs instruktionshandboken.
Säkerhetsvarningar, Allmänt Elverktyg
VARNING: Läs alla säkerhetsvarningar och alla
instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna och
instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/
eller allvarlig personskada.
SPARA ALLA VARNINGAR OCH
INSTRUKTIONER
FÖR FRAMTIDA REFERENS
Termen “elverktyg” i varningarna syftar på ditt starkströmsdrivna
(sladdanslutna) elverktyg eller batteridrivna (sladdlösa) elverktyg.
1) Säkerhet på Arbetsområdet
a ) Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.
Belamrade eller mörka områden inbjuder till olyckor.
b ) Använd inte elektriska verktyg i explosiva
atmosfärer, såsom i närvaron av lättantändliga
vätskor, gaser eller damm. Elektriska verktyg ge upphov
till gnistor som kan antända dammet eller ångorna.
c ) Håll barn och åskådare borta meda du arbetar
med ett elverktyg. Distraktioner kan göra att du
förlorar kontrollen.
68
2) Elektrisk Säkerhet
a ) Kontakterna till elverktyget måste matcha uttaget.
Modifiera aldrig kontakten på något sätt. Använd
inte några adapterpluggar med jordanslutna
(jordade) elektriska verktyg. Omodifierade kontakter
och matchande uttag minskar risken för elektrisk stöt.
b ) Undvik kroppskontakt med jordanslutna eller
jordade ytor såsom rör, värmeelement, spisar och
kylskåp. Det finns en ökad risk för elektrisk chock om din
kropp är jordansluten eller jordad.
c ) Utsätt inte elektriska verktyg för regn eller våta
förhållanden. Vatten som kommer in i ett elverktyg ökar
risken för elektrisk stöt.
d ) Missbruka inte sladden. Använd aldrig sladden
till att bära, dra eller koppla bort elverktyget från
strömmen. Håll sladden borta från värme, olja,
skarpa kanter eller rörliga delar. Skadade eller
tilltrasslade sladdar ökar risken för elektrisk stöt.
e ) När du arbetar med ett elverktyg utomhus,
använd en förlängningssladd som passar för
utomhusanvändning. Användning av en sladd som
passar för utomhusanvändning minskar risken för
elektrisk stöt.
f ) Om arbete med ett elverktyg i en fuktig lokal är
oundvikligt, använd ett uttag som är skyddat med
jordfelsbrytare (RCD). Användning av en RCD minskar
risken för elektrisk stöt.
3) Personlig Säkerhet
a ) Var vaksam, ha koll på vad du gör och använd sunt
förnuft när du arbetar med ett elverktyg. Använd
inte ett elverktyg när du är trött eller påverkad av
droger, alkohol eller medicinering. Ett ögonblicks
ouppmärksamhet när du arbetar med elektriska verktyg
kan resultera i allvarlig personskada.
b ) Använd personlig skyddsutrustning. Bär alltid
ögonskydd. Skyddsutrustning såsom dammfilterskydd,
halksäkra säkerhetsskor, skyddshjälm eller
hörselskydd som används för lämpliga förhållanden
minskar personskador.
c ) Förebygg oavsiktlig igångsättning. Se till att
strömbrytaren är i frånläge innan du ansluter till
strömkällan och/eller batteripaketet, plockar upp
eller bär verktyget. Att bära elektriska verktyg med ditt
finger på strömbrytaren eller att strömsätta elektriska
verktyg som har strömbrytaren på är att invitera olyckor.
d ) Avlägsna eventuell justeringsnyckel eller skiftnyckel
innan du sätter på elverktyget. En skiftnyckel eller en
nyckel som sitter kvar på en roterande del av elverktyget
kan resultera i personskada.
e ) Böj dig inte för långt. Bibehåll alltid ordentligt
fotfäste och balans. Detta möjliggör bättre kontroll av
elverktyget i oväntade situationer.
f ) Klä dig ändamålsenligt. Bär inte lösa kläder eller
smycken. Håll hår, beklädnad och handskar borta
Svenska
från delar i rörelse. Lösa kläder, smycken eller långt hår
kan fastna i delar i rörelse.
g ) Om det finns anordningar för anslutning av
apparater för dammutrensning och insamling, se
till att dessa är anslutna och används på ett korrekt
sätt. Användning av dammuppsamling kan minska
damm-relaterade faror.
4) Användning och Skötsel av Elverktyg
a ) Tvinga inte elverktyget. Använd det korrekta
elverktyget för din tillämpning. Det korrekta
elverktyget gör arbetet bättre och säkrare vid den
hastighet för vilket det konstruerades.
b ) Använd inte elverktyget om strömbrytaren inte
sätter på och stänger av det. Ett elverktyg som inte
kan kontrolleras med strömbrytaren är farligt och
måste repareras.
c ) Ta ur kontakten från strömkällan och/eller
batteripaketet från elverktyget innan du gör några
justeringar, byter tillbehör eller lägger elverktygen
i förvaring. Sådana förebyggande säkerhetsåtgärder
minskar risken att oavsiktligt starta elverktyget.
d ) Förvara elektriska verktyg som inte används
utom räckhåll för barn, och låt inte personer som
är obekanta med elverktyget eller med dessa
instruktioner använda elverktyget. Elektriska verktyg
är farliga i händerna på outbildade användare.
e ) Underhåll elektriska verktyg. Kontrollera för
feljustering eller om rörliga delar har fastnat,
bristning hos delar och andra eventuella
förhållanden som kan komma att påverka
elverktygets funktion. Om det är skadat, se till att
elverktyget blir reparerat före användning. Många
olyckor orsakas av dåligt underhållna elektriska verktyg.
f ) Håll kapningsverktyg vassa och rena. Ordentligt
underhållna kapningsverktyg med vassa sågkanter är
mindre sannolika att fastna och är lättare att kontrollera.
g ) Använd elverktyget, tillbehören och
verktygssatserna, etc. i enlighet med dessa
instruktioner, och ta hänsyn till arbetsförhållandena
och det arbete som ska utföras. Användningen av
elverktyget för andra verksamheter än de som det är avsett
för skulle kunna resultera i en farlig situation.
5) Service
a ) Se till att ditt elverktyg får service av en kvalificerad
reparatör, som endast använder identiska
ersättningsdelar. Detta säkerställer att elverktygets
säkerhet bibehålles.
Tillkommande Specifika Säkerhetsregler för
Skruvmejslar
• Håll endast i elverktyget via isolerade greppytor
när du utför ett arbete där fästanordningen kan
komma i kontakt med dold tråddragning eller med
sin egen sladd (bult). Fästanordningar som kommer i
kontakt med en strömförande tråd kan göra exponerade
metalldelar hos elverktyget strömförande och ge
handhavaren en stöt.
VARNING: Vi rekommenderar användning av en
jordfelsbrytare med en restström på 30mA eller mindre.
Återstående risker
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och
användning av säkerhetsapparater kan vissa återstående risker
inte undvikas. De är:
• Hörselnedsättning.
• Risk för personskada på grund av flygande partiklar.
• Risk för brännskador på grund av att tillbehör blir heta under
arbetet.
• Risk för personskada på grund av långvarig användning.
• Risk för att klämma fingrar vid byte av tillbehör.
• Hälsorisker orsakade av inandning av damm som utvecklas
vid arbete med betong och/eller murverk.
Märkningar på verktyg
Följande bildikoner visas på verktyget:
Läs instruktionshandbok före användning.
Datumkodplacering (Bild [Fig.] A1)
Datumkoden 13 , vilken också inkluderar tillverkningsår, finns
tryckt i kåpan.
Exempel:
2016 XX XX
Tillverkningsår
Förpackningsinnehåll
Förpackningen innehåller:
1 Skruvmejsel med pistolgrepp, DW263/DW264
eller
1 Universell skruvmejsel, DW268/DW269
eller
1Skruvmejsel för gipsskivor, DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 Satsbox (endast K-modellerna)
1Instruktionshandbok
• Kontrollera med avseende på skada på verktyget, på delar eller
tillbehör som kan tänkas ha uppstått under transporten.
• Ta dig tid att grundligt läsa och förstå denna handbok
före användning.
Beskrivning (Bild A1, A2)
1
2
3
4
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller någon del av
det. Skada eller personskada skulle kunna uppstå.
Hastighetsomkopplare
Låsning på-knapp
Skjutreglage för framåt/back
Djupjusteringskrage (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
69
Svenska
5 Djupfinnare (DW263/DW264/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN)
6 Drivremsklämma
7 Kulhållare (DW268/DW269)
Avsedd Användning
Din skruvmejsel modell DW263/DW264 har konstruerats för
yrkesmässiga skruvdragningsapplikationer, och för användning
som en mutterdragare.
Din skruvmejsel modell DW268/DW269 har konstruerats för
yrkesmässiga skruvdragningsapplikationer.
Din skruvmejsel modell DW274/DW274KN/DW275/DW275KN
för gipsskivor har konstruerats för att driva in gipsskivefästen
genom gipsskivor, in i timmer eller i pinnbultar för
metallinramning.
Din DW274KN/DW275KN innehåller en tyst kopplingsfunktion.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av
lättantändliga vätskor eller gaser.
Dessa skruvmejslar är yrkesmässiga elverktyg.
Låt INTE barn komma i kontakt med verktyget. Överinseende
krävs när oerfarna handhavare använder detta verktyg.
• Denna produkt är inte avsedd att användas av personer
(inklusive barn) med reducerad fysisk, sensorisk eller mental
förmåga eller med begränsad erfarenhet eller kunskap
såvida inte de är under uppsikt av en person som är ansvarig
för deras säkerhet. Barn skall aldrig lämnas ensamma med
denna produkt.
Frikoppling för drivaxeln
Denna skruvmejsel är utrustad med en frikopplingsfunktion;
drivaxeln vrids inte förrän fästanordningen trycks in i
arbetsstycket. Detta gör det möjligt för fästanordningar att
placeras på drivtillbehöret på en skruvmejsel som är igång.
MONTERING OCH INSTÄLLNINGAR
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Påmontering och borttagning av 1/4 tums
hexagonala drivtillbehör
Din DeWALT-skruvmejsel har ett 1/4 tums hexagonalt
drivsystem. Drivtillbehöret hålls kvar i hållaren genom en kula
och en fjäder, som greppar in i en skåra i tillbehörets skaft.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Bild B)
1. Ta bort kragen 4 genom att dra den framåt.
2. Välj det erforderliga tillbehöret (båda modellerna)
och matchande djupfinnare 5 när du använder en
mutterdragare (DW263/DW264).
3. För att sätta in tillbehöret 12 , t.ex. en borrspetshållare eller
mutterdragare, tryck in den i hållaren 8 tills den snäpper på
plats. Knacka lätt på den om så behövs.
4. För att avlägsna tillbehöret, dra ut det ur hållaren genom att
använda en tång.
5. Sätt tillbaks kragen 4 genom att sätta upphöjningarna 9 på kragens insida 4 mittför spåren 10 i kopplingens kåpa
och snäppa kragen på plats.
DW268/DW269 (Bild A2)
1. Dra kulhållaren 7 framåt och håll den där.
2. Sätt in tillbehöret.
3. Släpp kulhållaren.
Elektrisk Säkerhet
Byte av bitsspets (Bild B)
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning.
Kontrollera alltid att strömförsörjningen motsvarar spänningen
på klassificeringsplattan.
Djupinställning (Bild C)
Ditt DeWALT-verktyg är dubbel-isolerad i enlighet
med EN60745; därför behövs ingen jordningstråd.
Om starkströmssladden är skadad måste den bytas ut
mot en speciellt preparerad sladd som finns att få genom
DeWALTs serviceorganisation.
Användning av Förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är
absolut nödvändig. Använd en godkänd förlängningssladd,
lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data).
Minsta ledningsstorlek är 1,5 mm2; maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt
och hållet.
70
Dra bara ut borrspetsen 11 . En tång kan ev. behövas.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
Den djupkänsliga funktionen erbjuder följande fördelar:
• Det valda indrivningsdjupet kan upprepas för strukturell
integritet.
• Skruvar med tätningsbrickor drivs in korrekt så att inga
läckor uppstår.
INSTÄLLNING av inDrivningsdjup
Indrivningsdjupet bestäms av läget på djupfinnaren 5 i
förhållande till borrspetsen eller hylsan. Symbolerna på kragen
4 anger hur man ställer in indrivningsdjupet.
• Vrid kragen 4 medurs för att öka indrivningsdjupet.
• Vrid kragen 4 moturs för att minska indrivningsdjupet.
Svenska
Versa Clutch® enheter
DW268/DW269 (Bild A2)
Extern inställning av alla Versa Clutch® enheter för olika storlekar
på skruvar är snabb och enkel att göra enligt följande:
1. Dra framåt vrid sedan hylsan i ökande riktning (märkt på
justeringshylsan) för att öka kopplingsmotståndet och
vridmomentet.
2. Maximal vridning av hylsan i ökande riktning resulterar
i full inkoppling och maximalt vridmoment och
skruvkapacitet. Hylsa och justerbart stopp skall inte skruvas
av kopplingskåpan.
3. Testa och kör en skruv i en skräpträbit för att kontrollera
skruvinfästningen. Det är normalt att efter att ha använts ett
tag behövs en ändrad inställning på grund av slitage.
NOTERA: Med Versa Clutch®, har operatören möjlighet att
köra över kopplingsspärren om en skruv träffar en kvist, olika
hårdhet i metallarbetsstycken eller felaktiga styrhål. Ökat tryck
från opertören kommer vanligtvis att göra att kopplingen
hakar i och sätter fast skruven. Vidare kan en snabb ändring av
hylsan ändra kopplingsinställningen så att den klarar de flesta
arbetssvårigheterna och kan omedelbart ändra vridmomentet
så att operatören får möjlighet att kunna använda ett större
antal olika skruvstorlekar.
Att använda en mutterdragare (Bild C)
DW263/DW264
1. För skruvar med tätningsbrickor, vrid kragen 4 till dess
änden på mutterdragaren är alldeles intill änden på
djupfinnaren.
Om så behövs, vrid kragen till dess mutterdragaren blir
indragen ungefär 2 mm i djupfinnaren.
OBSERVERA: Titta ALLTID i skruvtillverkarens
specifikationer för korrekt placering av tätningsbrickan i olika
appliceringar.
2. Driv in en skruv i en kasserad bit och kontrollera avståndet
mellan brickan och materialet.
3. Vrid kragen 4 moturs eller medurs för att minska eller öka
indrivningsdjupet efter behov.
4. Driv in en annan skruv och omjustera kragen 4 tills den
önskade inställningen har uppnåtts.
Djupfinnare (Bild D)
DW263/DW264
Denna modell levereras med två djupfinnare 5 för att hantera
olika borrspetsar, hållare, hylsor och adaptrar.
Att byta djupfinnare
1. Dra av kragmontaget 4 från verktyget.
2. Håll i djupfinnaren 5 och skruva loss kragen 4 .
3. Byt ut djupfinnaren 5 .
4. För att sätta tillbaks den, arbeta i omvänd ordning.
Omkopplare för framåt/back (Bild E)
Välj framåt- eller back-rotation genom att flytta framåt/backomkopplaren 3 i den riktning som anges av pilarna.
ANVÄNDNING
Bruksanvisning
VARNING: Iaktta alltid säkerhetsinstruktionerna och
tillämpbara bestämmelser.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Korrekt Handplacering (Bild F)
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
använd ALLTID korrekt handställning, så som visas.
VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada,
håll ALLTID verktyget säkert, för att förekomma en plötslig
reaktion.
Korrekt handposition förutsätter att en hand på visat sätt
befinner sig på huvudhandtaget 14 .
För bästa resultat, håll skruvmejseln med handen direkt i linje
med fästanordningen, och tryck på hastighetsomkopplaren
med en eller två fingrar på handen, så som visas. Detta minskar
risken för att skruven halkar av drivtillbehöret när du applicerar
tryck.
Skruvdragning eller Mutterdragning
(Bild A1)
1. Välj den passande borrspetsen för den skruv (eller mutter)
som ska dras åt.
2. Välj framåt- eller back-rotation så som beskrivs härovan.
DW263: För mutterdragning, använd alltid den korrekta
djupfinnaren 5 .
3. För att köra verktyget, tryck på hastighetsomkopplaren 1 .
Det tryck som sätts på hastighetsomkopplaren bestämmer
verktygets hastighet.
OBSERVERA: Om så behövs, tryck på knappen för
att aktivera lås-på 2 för kontinuerlig drift, och släpp
hastighetsomkopplaren. Låsningsknappen fungerar bara vid
full hastighet, framåt- och back-rotation.
För att få verktyget att upphöra med kontinuerlig drift, tryck
kortvarigt på omkopplaren och släpp upp den.
VARNING: Stäng ALLTID av verktyget när arbetet är klart,
och innan du drar ur kontakten.
4. För att driva in skruven, placera den på borrspetsen eller i
hylsan, tryck på hastighetsomkopplaren och skjut in skruven
i arbetsstycket med en jämn, konstant rörelse. När skruven
har satts kommer ett surrande ljud att höras från verktygets
framdel, vilket anger att kopplingen har kopplats bort.
5. För att stoppa verktyget, släpp upp strömbrytaren.
VARNING: Vänta alltid tills motorn har stannat
fullständigt innan du byter rotationsriktning.
71
Svenska
UNDERHÅLL
Ditt elverktyg från DeWALT har konstruerats för att arbeta
över en lång tidsperiod med minimalt underhåll. Kontinuerlig
tillfredsställande drift beror på ordentlig verktygsvård och
regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska risken för allvarlig
personskada, stäng av verktyget och koppla bort
det från strömkällan innan du gör några justeringar
eller tar bort/installerar tillsatser eller tillbehör.Se till
att startknappen är i AV-läge. En oavsiktlig igångsättning
kan orsaka personskada.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen ytterligare smörjning.
Rengöring (Bild A1)
VARNING! Blås ut smuts och damm ur verktygshuset
med torr luft när man kan se smuts samlas i och runt
luftventilerna. Bär godkända skyddsglasögon och
godkänd andningsmask när du utför denna procedur.
VARNING! Använd aldrig lösningsmedel eller andra
starka kemikalier för rengöring av de delar som inte är
av metall. Kemikalierna kan försvaga materialet i de här
delarna. Använd en trasa enbart fuktad med vatten och
mild tvållösning. Låt aldrig vätska komma in i verktyget
och sänk aldrig någon del av verktyget i vätska.
DW274/DW274KN
Avlägsna regelbundet damm från gipsskivorna från kopplingens
kåpa genom att använda komprimerad luft. För att göra detta, ta
bort djupfinnaren 5 och kragen 4 .
Valfria tillbehör
VARNING: Eftersom andra tillbehör än de som erbjuds
av DeWALT inte har testats med denna produkt, kan
användningen av sådana tillbehör med detta verktyg vara
riskabelt. För att minska risken för personskada bör endast
tillbehör som rekommenderas av DeWALT användas med
denna produkt.
Diverse typer av 1/4 tum hexagonala borrspetsar, hållare, hylsor
och adaptrar finns att tillgå som tillbehör.
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående
lämpliga tillbehör.
Att skydda miljön
Separat insamling. Produkter och batterier som är
märkta med denna symbol får inte kastas i den vanliga
hushållssoporna.
Produkter och batterier innehåller material som
kan återvinnas och återanvändas vilket minskar behovet av
råmaterial. Återvinn elektriska produkter och batterier enligt
lokala bestämmelser. Ytterligare information finns tillgängligt på
www.2helpU.com.
72
Türkçe
VİDALAMA MAKİNESİ
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Tebrikler!
Bir DeWALT aleti seçtiniz. Uzun süreli deneyim, sürekli ürün geliştirme ve yenilik DeWALT markasının profesyonel elektrikli alet
kullanıcıları için en güvenilir ortaklardan birisi haline gelmesini sağlamaktadır.
Teknik Özellikleri
DW263
Voltaj
Type
Çıkış gücü
Yüksüz hız
Uç yuvası
Kavrama yöntemi
VDC
DW264
DW268
DW269
W
dev/dak
230
4/5
540
0–2.500
1/4" altı köşeli
derinliğe duyarlı
230
5
540
0–2.000
1/4" altı köşeli
derinliğe duyarlı
230
5
540
0–2.500
1/4" altı köşeli
Versa-Clutch®
230
5
540
0–1.000
1/4" altı köşeli
Versa-Clutch®
kg
1,4
1,4
1,4
1,4
EN 60745-2-2’e göre tespit edilen toplam gürültü ve titreşim değerleri (üç yönün vektör toplamı):
LPA (ses basıncı düzeyi)
87
80
85
dB(A)
Ağırlığı
DW274 /
DW275 /
DW274KN
DW275KN
230
230
3/5
5
540
540
0–4.000
0–5.300
1/4" altı köşeli
1/4" altı köşeli
derinlik / sessizlik derinlik / sessizlik
duyarlı
duyarlı
1,4
1,4
84
87
85
dB(A)
94
89
92
91
92
92
K (akustik gücü belirsizliği)
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
Darbesiz vidalama
Titreşim emisyon değeri ah =
Belirsizlik K =
m/s2
m/s2
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
< 2,5
1,5
LWA (akustik güç düzeyi)
Bu bilgi sayfasında verilen titreşim emisyon düzeyi, EN60745’te
sağlanan standart teste uygun olarak ölçülmüştür ve aletleri
birbiriyle karşılaştırmak için kullanılabilir. Ön maruziyet
değerlendirmesi için kullanılabilir.
UYARI: Beyan edilen titreşim emisyon düzeyi, aletin ana
uygulamalarını yansıtır. Ancak alet farklı aksesuarlarla
farklı uygulamalar için kullanılırsa veya bakımı kötü
yapılırsa, titreşim emisyonu değişebilir. Bu, toplam çalışma
süresindeki maruziyet düzeyini önemli ölçüde artırabilir.
Tahmini titreşim maruziyeti, aletin kapalı kaldığı veya
çalışmasına karşın iş görmediği zamanları da dikkate
almalıdır. Bu, toplam çalışma süresindeki maruziyet
düzeyini önemli ölçüde azaltabilir.
Kullanıcıyı titreşim etkilerinden korumak için belirtilen ek
güvenlik önlemlerini alın: Aletin ve aksesuarların bakımını
yapın, elleri sıcak tutun, çalışma modellerini düzenleyin.
Sigortalar
Avrupa
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü ciddiyet derecesini
gösterir. Lütfen kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek çok yakın bir tehlikeli
durumu gösterir.
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli
durumu gösterir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta
dereceli yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
İKAZ: Engellenmemesi halinde maddi hasara
neden olabilecek, yaralanma ile ilişkisi olmayan
durumları gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
230V aletler
10 Amper, şebeke
73
Türkçe
AT Uygunluk Beyanatı
Makıne Dırektıfı
c ) Bir elektrikli aleti çalıştırırken çocuklardan ve
etraftaki kişilerden uzak tutun. Dikkatinizi dağıtıcı
şeyler kontrolü kaybetmenize neden olabilir.
2) Elektrık Güvenlığı
Vİdalama Makİnesİ
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN
DeWALT, Teknik Özellikleri bölümünde açıklanan bu ürünlerin
aşağıda belirtilen yönergelere uygun olduğunu beyan eder:
2006/42/AT, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Bu ürünler ayrıca 2004/108/AT (19.04.2016 tarihine kadar),
2014/30/EU (20.04.2016 tarihinden itibaren) ve 2011/65/
EU Direktiflerine de uygundur. Daha ayrıntılı bilgi için, lütfen
aşağıdaki adresten DeWALT ile temas kurun veya kılavuzun arka
kapağına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın
derlenmesinden sorumludur ve bu beyanı DeWALT
adına vermiştir.
Markus Rompel
Mühendislik Direktörü
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Almanya
15.10.2016
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, kullanım
kılavuzunu okuyun.
Elektrikli El Aletleri İçin Genel Güvenlik
Talimatları
UYARI: Bütün güvenlik uyarılarını ve talimatlarını
mutlaka okuyun. Bu talimatların herhangi birisine
uyulmaması elektrik çarpması, yangın ve/veya ciddi
yaralanma riskine neden olabilir.
BÜTÜN UYARI VE
GÜVENLİKTALİMATLARINI İLERİDE
BAKMAK ÜZERE SAKLAYIN
Uyarılarda yer alan «elektrikli alet» terimi şebeke elektriğiyle
(kablolu) veya akü/pille (şarjlı) çalışan elektrikli aletinizi
ifade etmektedir.
1) Çalışma alanının Güvenlığı
a ) Çalışma alanını temiz ve aydınlık tutun. Karışık ve
karanlık alanlar kazaya davetiye çıkartır.
b ) Elektrikli aletleri, yanıcı sıvılar, gazlar ve
tozların bulunduğu yerler gibi yanıcı ortamlarda
çalıştırmayın. Elektrikli aletler, toz veya dumanları
ateşleyebilecek kıvılcımlar çıkartır.
74
a ) Elektrikli aletlerin fişleri prizlere uygun olmalıdır.
Fiş üzerinde kesinlikle hiçbir değişiklik yapmayın.
Topraklı elektrikli aletlerde hiçbir adaptör fişi
kullanmayın. Değiştirilmemiş fişler ve uygun prizler
elektrik çarpması riskini azaltacaktır.
b ) Borular, radyatörler, ocaklar ve buzdolapları gibi
topraklanmamış yüzeylerle vücut temasından
kaçının. Vücudunuzun topraklanması halinde yüksek bir
elektrik çarpması riski vardır.
c ) Elektrikli aletleri yağmura maruz bırakmayın veya
ıslatmayın. Elektrikli alete su girmesi elektrik çarpması
riskini arttıracaktır.
d ) Elektrik kablosunu uygun olmayan amaçlarla
kullanmayın. Elektrikli aleti kesinlikle kablosundan
tutarak taşımayın, çekmeyin veya prizden
çıkartmayın. Kabloyu sıcaktan, yağdan, keskin
kenarlardan veya hareketli parçalardan uzak
tutun. Hasarlı veya dolaşmış kablolar elektrik çarpması
riskini arttırır.
e ) Elektrikli bir aleti açık havada çalıştırıyorsanız,
açık havada kullanıma uygun bir uzatma kablosu
kullanın. Açık havada kullanıma uygun bir kablonun
kullanılması elektrik çarpması riskini azaltır.
f ) Eğer bir elektrikli aletin nemli bir bölgede
çalıştırılması zorunluysa, bir artık akım aygıtı (RCD)
korumalı bir kaynak kullanın. Bir RCD kullanılması
elektrik şoku riskini azaltır.
3) Kışısel Güvenlık
a ) Elektrikli bir aleti kullanırken her zaman dikkatli
olun, yaptığınız işe yoğunlaşın ve sağduyulu
davranın. Elektrikli bir aleti yorgunken veya ilaç ya
da alkolün etkisi altındayken kullanmayın. Elektrikli
aletleri kullanırken bir anlık dikkatsizlik ciddi kişisel
yaralanmayla sonuçlanabilir.
b ) Kişisel koruyucu ekipmanları mutlaka kullanın.
Daima koruyucu gözlük takın. Koşullara uygun toz
maskesi, kaymayan güvenlik ayakkabıları, baret veya
kulaklık gibi koruyucu donanımların kullanılması kişisel
yaralanmaları azaltacaktır.
c ) İstem dışı çalıştırılmasını önleyin. Aleti güç
kaynağına ve/veya aküye bağlamadan, yerden
kaldırmadan veya taşımadan önce düğmenin kapalı
konumda olduğundan emin olun. Aleti, parmağınız
düğme üzerinde bulunacak şekilde taşımak veya açık
konumdaki elektrikli aletleri elektrik şebekesine bağlamak
kazaya davetiye çıkartır.
d ) Elektrikli aleti açmadan önce tüm ayarlama
anahtarlarını çıkartın. Elektrikli aletin hareketli bir
parçasına takılı kalmış bir anahtar kişisel yaralanmaya
neden olabilir.
Türkçe
e ) Ulaşmakta zorlandığınız yerlerde kullanmayın.
Daima sağlam ve dengeli basın. Bu, beklenmedik
durumlarda elektrikli aletin daha iyi kontrol edilmesine
olanak tanır.
f ) Uygun şekilde giyinin. Bol elbiseler giymeyin ve takı
takmayın. Saçınızı, elbiselerinizi ve eldivenlerinizi
hareketli parçalardan uzak tutun. Bol elbiseler ve
takılar veya uzun saç hareketli parçalara takılabilir.
g ) Eğer kullandığınız üründe toz emme ve toplama
özellikleri olan ataşmanlar varsa bunların bağlı
olduğundan ve doğru şekilde kullanıldığından
emin olun. Bu ataşmanların kullanılması tozla ilgili
tehlikeleri azaltabilir.
4) Elektrıklı Aletlerın Kullanımı
ve Bakımı
a ) Elektrikli aleti zorlamayın. Uygulamanız için
doğru elektrikli aleti kullanın. Doğru elektrikli alet,
belirlendiği kapasite ayarında kullanıldığında daha iyi ve
güvenli çalışacaktır.
b ) Düğme açmıyor ve kapatmıyorsa elektrikli aleti
kullanmayın. Düğmeyle kontrol edilemeyen tüm elektrikli
aletler tehlikelidir ve tamir edilmesi gerekmektedir.
c ) Herhangi bir ayarlama, aksesuar değişimi veya
elektrikli aletlerin saklanması öncesinde fişi güç
kaynağından çekin ve/veya aküyü aletten ayırın. Bu
tür önleyici güvenlik tedbirleri elektrikli aletin istem dışı
olarak çalıştırılması riskini azaltacaktır.
d ) Elektrikli aleti, çocukların ulaşamayacağı yerlerde
saklayın ve elektrikli aleti tanımayan veya bu
talimatları bilmeyen kişilerin elektrikli aleti
kullanmasına izin vermeyin. Elektrikli aletler, eğitimsiz
kullanıcıların elinde tehlikelidir.
e ) Elektrikli aletleri iyi durumda muhafaza edin.
Hareketli parçalardaki hizalama hatalarını ve
tutuklukları, parçalardaki kırılmalar ve elektrikli
aletin çalışmasını etkileyebilecek tüm diğer koşulları
kontrol edin. Hasarlı ise, elektrikli aleti kullanmadan
önce tamir ettirin. Kazaların çoğu, elektrikli aletlerin
bakımının yeterli şekilde yapılmamasından kaynaklanır.
f ) Kesim aletlerini keskin ve temiz tutun. Bakımı uygun
şekilde yapılmış keskin kesim uçlu kesim aletlerinin sıkışma
ihtimali daha düşüktür ve kontrol edilmesi daha kolaydır.
g ) Elektrikli aleti, aksesuarlarını ve aletin diğer
parçalarını kullanırken bu talimatlara mutlaka uyun
ve çalışma ortamının koşullarını ve yapılacak işin
ne olduğunu göz önünde bulundurun. Elektrikli aletin
öngörülen işlemler dışındaki işlemler için kullanılması
tehlikeli durumlara neden olabilir.
5) Servıs
a ) Elektrikli aletinizi, sadece orijinal yedek parçaların
kullanıldığı yetkili DeWALT servisine tamir
ettirin. Bu, elektrikli aletin güvenliğinin muhafaza
edilmesini sağlayacaktır.
Vidalama Makineleri için İlave Özel Güvenlik
Kuralları
• Aletin, gömülü elektrik kablolarına veya kendi
kablosuna temas etmesine yol açabilecek
durumlarda aleti izole edilmiş saplarından
tutun. Vidalama makinesi elektrik akımı bulunan
kablolarla temas ettiğinde, akım elektrikli aletin iletken
metal parçaları üzerinden operatöre iletilerek elektrik
çarpmasına yol açabilir.
UYARI: Bir kaçak akım cihazının 30mA veya daha az kaçık
akımla kullanılmasını öneriyoruz.
Diğer Tehlikeler
Emniyet tedbirlerini düzenleyen yönetmeliğin uygulanmasına
ve emniyet sağlayıcı aygıtların kullanılmasına rağmen, başka
belirli risklerden kaçınılamaz. Bunlar:
• İşitme kaybı.
• Uçan parçacıklardan kaynaklanan yaralanma tehlikesi.
• Çalışma sırasında ısınan aksesuarlardan kaynaklanan yanık
tehlikesi.
• Uzun süreli kullanımdan kaynaklanan yaralanma tehlikesi.
• Aksesuar değiştirirken parmakların ezilme tehlikesi.
• Beton ve/veya çimento bazlı malzemeler üzerinde çalışırken
meydana gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık
sorunları bulunmaktadır.
Alet Üzerindeki Etiketler
Alet üzerinde, aşağıdaki uyarı sembolleri bulunmaktadır:
Aletle çalışmaya başlamadan önce bu kılavuzu okuyun.
Tarih Kodu Konumu (Şek. [FIg.] A1)
İmalat yılını da içeren Tarih Kodu 13 gövdeye basılıdır.
Örnek:
2016 XX XX
İmalat Yılı
Ambalaj İçeriği
Ambalaj, aşağıdaki parçaları içermektedir:
1 Kabzalı vidalama makinesi DW263/DW264
veya
1 Üniversal vidalama makinesi DW268/DW269
veya
1Alçı panel vidalama makinesi DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 Alet kutusu (sadece K modelleri)
1 Kullanım kılavuzu
• Alet, parçalar ve aksesuarlarda nakliye sırasında hasar oluşup
oluşmadığını kontrol edin.
• Çalıştırmadan önce bu kılavuzu iyice okuyup anlamak için
zaman ayırın.
75
Türkçe
Açıklama (Şek. A1, A2)
1
2
3
4
5
6
7
UYARI: Hiçbir zaman elektrikli aleti veya herhangi
bir parçasını değiştirmeyin. Hasarla veya
yaralanmayla sonuçlanabilir.
Değişken hız düğmesi
Kilitleme düğmesi
İleri/geri düğmesi
Derinlik ayarlama bileziği (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
Derinlik konumlayıcı (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
Kemer klipsi
Bilya tutucusu (DW268/DW269)
Kullanim Amaci
DW263/DW264 vidalama makinesi profesyonel vidalama
uygulamaları ve somun sıkma/gevşetmede kullanılmak üzere
tasarlanmıştır.
DW268/DW269 üniversal vidalama makinesi profesyonel
vidalama uygulamaları için geliştirilmiştir.
DW274/DW274KN/DW275/DW275KN alçı panel vidalama
makinesi alçı panelleri metal iskelet dikmelerine veya kalaslara
monte etmek üzere vidalama uçlarını sürmek için tasarlanmıştır.
DW274KN/DW275KN sessiz kavrama fonksiyonuna sahiptir.
Islak koşullarda veya yanıcı sıvı ya da gazların mevcut olduğu
ortamlarda KULLANMAYIN.
Bu vidalama makineleri profesyonel elektrikli aletlerdir.
Çocukların aleti ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz
kullanıcılar tarafından kullanılırken nezaret edilmelidir.
• Bu ürün fiziksel ve zihinsel kapasitesinin yanı sıra
algılama gücü azalmış olan veya yeterince deneyim ve
bilgisi bulunmayan kişiler (çocuklar dahil) tarafından
kullanılmak üzere üretilmemiştir. Bu tür kişiler ürünü
ancak güvenliklerinden sorumlu bir kişi tarafından cihazın
kullanımıyla ilgili talimatların verilmesi veya sürekli kontrol
altında tutulması durumunda kullanabilir. Çocuklar, bu ürün
ile kontrol altında tutulmalıdır.
Bastırınca dönen mil tahrikli kavrama
Bu vidalama makinesi bastırınca dönen mil özelliğine sahiptir;
vidalama ucu, üzerinde çalışılan parçaya bastırılmadıkça mil
dönmez. Bu sayede çalışmakta olan vidalama makinesinin
vidalama parçasına vidalama uçları takılabilir.
Elektrik Güvenliği
Elektrik motoru sadece tek bir voltaj için tasarlanmıştır. Her
zaman güç kaynağının, etiket plakasındaki voltajla aynı olup
olmadığını kontrol edin.
DeWALT aletiniz EN60745 standardına uygun olarak
çift yalıtımlıdır; bu nedenle, topraklama kablosuna
gerek yoktur.
Güç kablosu hasarlıysa, DeWALT yetkili servisinden temin
edilebilen özel olarak hazırlanmış bir kabloyla değiştirilmelidir.
76
Uzatma Kablolarının Kullanımı
Kesinlikle gerekli olmadıkça bir uzatma kablosu
kullanılmamalıdır. Daima şarj cihazınızın elektrik girişine uygun
(Teknik Özellikleri bölümüne bakın), onaylı bir uzatma kablosu
kullanın. Minimum iletken boyutu 1,5 mm2'dir; maksimum
uzunluk 30 m’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, kabloyu daima sonuna kadar açın.
MONTAJ VE AYARLAMALAR
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
1/4" Altı Köşeli Vidalama Aksesuarlarının
Takılıp Çıkarılması
DeWALT vidalama makinenizin 1/4"lik altı köşeli vidalama
sistemi vardır. Vidalama aksesuarı, sapındaki oluğa giren bir bilye
ve yay tarafından yuvada tutulur.
DW263/DW264//DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (Şek. B)
1. Öne doğru çekerek bileziği 4 çıkarın.
2. İstenilen aksesuarı (her iki modelde de) ve somun adaptörü
kullanırken (DW263/DW264) karşılık gelen derinlik
konumlayıcıyı 5 seçin.
3. Uç yuvası veya somun adaptörü gibi bir aksesuarı 12 takmak için yerine oturuncaya kadar yuvaya 8 sokun.
Gerekirse hafifçe vurun.
4. Aksesuarı çıkarmak için pense ile tutarak yuvadan çekip
çıkarın.
5. Bileziğin 4 içindeki dişlerle 9 kavrama gövdesindeki yivleri
10 hizalayarak bileziği 4 yeniden takın ve yerine oturtun.
DW268/DW269 (Şek. A2)
1. Bilyeli tutucuyu 7 öne çekerek tutun.
2. Aksesuarı takın.
3. Bilyeli tutucuyu bırakın.
Matkap ucunun değiştirilmesi (Şek. B)
Vidalama ucunu 11 çekip çıkarın. Pense gerekebilir.
Vidalama Derinliği (Şek. C)
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
Derinliğe duyarlılık özelliği şu avantajları sağlar:
• Seçilen vidalama derinliği yapısal bütünlük için
tekrarlanabilir.
• Contalı pulları olan vidalar sızıntı olmayacak şekilde düzgün
vidalanabilir.
Vidalama derinliğinin ayarlanması
Vidalama derinliği vidalama ucu veya sokete oranla derinlik
konumlayıcının 5 pozisyonu tarafından belirlenir. Bileziğin 4 Türkçe
üzerindeki semboller vidalama derinliğini nasıl ayarlayacağınızı
gösterir.
• Vidalama derinliğini artırmak için bileziği 4 saat yönünde
çevirin.
• Vidalama derinliğini azaltmak için bileziği 4 saatin aksi
yönünde çevirin.
Derİnlİk konumlayicilari değİştİrmek İçİn
Versa Clutch® Üniteleri
DW268/DW269 (Şek. A2)
Tüm Versa Clutch® ünitelerinin dış ayarı geniş yelpazede
bağlama elamanı boyutları için aşağıdaki gibi hızlı ve kolaydır:
1. Kavrama oranı ve tork çıkışı miktarını arttırmak için öne
çekin ve ayar bileziğini artış yönünde (ayar bileziği üzerine
damgalanan) döndürün.
2. Ayar bileziğinin artış yönünde maksimum seviyede
döndürülmesi, tam kavrama oranı, maksimum tork çıkışı
ve daha hızlı kapasite sağlar. Ayar bileziği ve ayarlanabilir
durdurucu kavrama gövdesinin vidalarını sökmeyecektir.
3. Bağlama elemanının düzgün oturduğunu kontrol etmek için
bir bağlama elemanını bir hurda parçası üzerinde kullanarak
test edin. Bir süre kullandıktan sonra kavrama yüzlerindeki
aşınma nedeniyle hafif farklı bir ayar bileziği ayarı gerekmesi
normaldir.
NOT: Versa Clutch® ile, operatör, bağlama elemanı bir ağaç
budağına, çelik iş parçasında değişken sertliklere ve hatalı pilot
deliklerine çarptığında kavrama mandalını “bastırma” yeteneğine
sahiptir. Operatör basıncının arttırılması genellikle kavramaların
toparlanmasını ve bağlama elemanını oturtmaya devam
etmesini sağlar. Ek olarak, ayar bileziğinin hızlıca döndürülmesi
çoğu tahrik zorluklarının üstesinden gelmek için kavrama ayarını
değiştirecektir ve operatöre geniş aralıkta bağlama elemanı
boyutlarını tahrikleme seçeneği verecek şekilde tork çıkışında ani
değişiklik sağlayacaktır.
Somun Adaptörü Kullanma (Şek. C)
DW263/DW264
1. Contalı pulları olan vidalar için bileziği 4 somun
adaptörünün ucu derinlik konumlayıcının ucu ile aynı hizaya
gelinceye kadar çevirin.
Gerekirse bileziği, somun adaptörü derinlik konumlayıcının
yaklaşık 2 mm içine girene kadar çevirin.
NOT: Farklı uygulamalarda doğru contalı pul ayarları için
DAİMA vidayı üreten firmanın spesifikasyonlarına bakın.
2. Kullanılmayan bir parçaya bir vida sıkın ve pul ile materyal
arasındaki mesafeyi kontrol edin.
3. Vidalama derinliğini gerektiği şekilde artırmak veya azaltmak
için bileziği 4 saat yönünde veya saatin aksi yönünde
çevirin.
4. Başka bir vida sıkın ve istenilen ayar elde edilinceye kadar
bileziği 4 ayarlamaya devam edin.
Derinlik Konumlayıcı (Şek. D)
DW263/DW264
Bu modelde farklı vidalama uçları, yuvalar, soketler ve
adaptörleri kullanabilmek için iki adet derinlik konumlayıcı 5 bulunmaktadır.
Bilezik ( 4 ) aksamını aletten çekip çıkarın.
1. Derinlik konumlayıcıyı 5 tutun ve bileziği 4 sökün.
2. Derinlik konumlayıcıyı 5 değiştirin.
3. Yeniden birleştirmek için ters sırayı takip edin.
İleri/Geri Düğmesi (Şek. E)
UYARI: Dönüş yönünü değiştirmeden önce daima
motorun tamamen durmasını bekleyin.
İleri/geri düğmesini 3 oklarla gösterilen yöne kaydırarak ileri
veya geri dönüşü seçin.
KULLANMA
Kullanma Talimatları
UYARI: Güvenlik talimatlarına ve geçerli yönetmeliklere
daima uyun.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Uygun El Pozisyonu (Şek. F)
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, DAİMA
şekilde gösterilen uygun el pozisyonunu kullanın.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için, ani tepki
ihtimaline karşı aleti DAİMA sıkıca tutun.
Doğru el pozisyonu gösterildiği gibi, bir elin ana tutamak 14 üzerinde olduğu konumdur.
En iyi sonuç için vidalama makinesini eliniz vidalama ucu ile aynı
yönde olacak şekilde tutun ve değişken hız düğmesine bir veya
iki parmağınızla şekilde gösterildiği gibi basın. Bu sayede basınç
uygulandığında vidanın vidalama aksesuarından kurtulma
ihtimali azalmış olur.
Vidalama veya Somun Sıkma/Gevşetme
(Şek. A1)
1. Vidalanacak vida (veya somun) için uygun ucu seçin.
2. İleri veya geri dönüşü yukarıda anlatıldığı şekilde seçin.
DW263: Somun adaptörleri için daima doğru derinlik
konumlayıcıyı 5 kullanın.
3. Aleti çalıştırmak için değişken hız düğmesine 1 basın.
Değişken hız düğmesine uygulanan basınç, aletin hızını
belirler.
NOT: Gerekirse kesintisiz çalışma için kilitleme düğmesine
2 basın ve değişken hız düğmesinden parmağınızı çekin.
Kilitleme düğmesi ileri veya geri dönüşte yalnızca tam hızda
çalışır.
Aletin kesintisiz çalışmasını durdurmak için düğmeye kısa
süreli basın ve bırakın.
UYARI: İş bittikten sonra ve fişi prizden çıkarmadan önce
DAİMA aleti kapatın.
4. Vidayı sıkmak için vidalama ucuna veya sokete yerleştirin,
değişken hız düğmesine basın ve düzgün, kesintisiz bir
77
Türkçe
hareketle vidayı üzerinde çalıştığınız parçaya bastırın. Vida
oturduğunda aletin ön kısmından kavramanın bıraktığını
belirten bir uğultu sesi duyulur.
5. Aleti durdurmak için düğmeyi bırakın.
BAKIM
DeWALT elektrikli aletiniz minimum bakımla uzun bir süre
çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Kesintisiz olarak memnuniyet
verici bir şekilde çalışması gerekli özenin gösterilmesine ve
düzenli temizliğe bağlıdır.
UYARI: Ciddi yaralanma riskini azaltmak için
herhangi bir ayar yapmadan ya da parça veya
aksesuarları söküp takmadan önce aleti kapatın
ve güç kaynağından ayırın.Tetik düğmesinin KAPALI
konumda olduğunu kontrol edin. Aletin yanlışlıkla
çalıştırılması yaralanmaya neden olabilir.
Yağlama
Elektrikli aletiniz ek bir yağlama gerektirmemektedir.
Temizleme (Şek. A1)
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz
toplanması halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak
ana gövdeden uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken
onaylı bir göz koruması ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek
için asla çözücü veya başka sert kimyasal kullanmayın.
Bu kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri
güçsüzleştirir. Yalnızca su ve yumuşak sabunla
nemlendirilmiş bir bez kullanın. Aletin içine herhangi
bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin herhangi bir
parçasını bir sıvı içine daldırmayın.
DW274/DW274KN
Kavrama gövdesinde biriken alçı panel tozunu basınçlı hava
kullanarak düzenli olarak alın. Bunu yapmak için derinlik
konumlayıcı 5 ve bileziği 4 çıkarın.
İlave Aksesuarlar
UYARI: DeWALT tarafından tedarik veya tavsiye
edilenlerin dışındaki aksesuarlar bu ürün üzerinde test
edilmediğinden, söz konusu aksesuarların bu aletle birlikte
kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini azaltmak
için bu ürünle birlikte sadece DeWALT tarafından tavsiye
edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
Opsiyonel olarak çeşitli tiplerde 1/4" lik uçlar, yuvalar, soketler ve
adaptörler mevcuttur.
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satış
noktalarıyla görüşün.
Çevrenin Korunması
Ayrı toplama. Bu işaretlenmiş simgeyle ürün ve piller
normal evsel atıklarla birlikte çöpe atılmamalıdır.
78
Bazı malzemeleri içeren ürün ve piller geri dönüştürülebilir
veya geri kazanılabilir, bu da bazı hammaddeler için talebi
azaltabilir. Lütfen elektrikli ürünleri ve pilleri yerel yasal mevzuata
uygun şekilde geri dönüşüme tabi tutun. Daha ayrıntılı bilgiler
www.2helpU.com adresinde mevcuttur
Ελληνικά
ΚΑΤΣΑΒΊΔΙ ΓΕΝΙΚΉΣ ΧΡΉΣΗΣ ΚΑΤΣΑΒΙΔΙ ΓΙΑ ΓΥΨΟΣΑΝΙΔΑ
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
Συγχαρητήρια!
Επιλέξατε ένα εργαλείο DeWALT. Τα έτη εμπειρίας, η σχολαστική ανάπτυξη προϊόντων και η καινοτομία έχουν καταστήσει την
DeWALT έναν από τους πιο αξιόπιστους συνεργάτες στον τομέα των επαγγελματικών ηλεκτρικών εργαλείων.
Τεχνικά δεδομένα
DW263
Τάση
Τύπος
Ισχύς εξόδου
Ταχύτητα χωρίς φορτίο
Υποδοχή τρυπανιού
Μέθοδος ακινητοποίησης
Βάρος
VDC
W
min-1
kg
230
4/5
540
0–2.500
εξαγων.
ευαισθησία στο
βάθος
1,4
DW264
230
5
540
0–2.000
εξαγων. 1/4"
ευαισθησία
1,4
DW268
230
5
540
0–2.500
εξαγων.
στο βάθος VersaClutch®
1,4
Τιμές θορύβου και δόνησης (άθροισμα τριαξονικών ανυσμάτων) σύμφωνα με EN60745-2-2:
LPA (επίπεδο πίεσης ήχου)
87
80
dB(A)
LWA (επίπεδο ισχύος ήχου)
K(αβεβαιότητα για το
δοθέν επίπεδο ήχου)
Βίδωμα χωρίς κρουστικό
Τιμή εκπομπής κραδασμών
ah =
Αβεβαιότητα K =
230
5
540
0–1.000
εξαγων. 1/4"
Versa-Clutch®
1,4
DW274 /
DW275 /
DW274KN
DW275KN
230
230
3/5
5
540
540
0–4.000
0–5.300
εξαγων. 1/4"
εξαγων. 1/4"
ανίχνευσης /
ανίχνευσης /
αθόρυβη βάθους αθόρυβη βάθους
1,4
1,4
85
84
87
85
dB(A)
94
89
92
91
92
92
dB(A)
3,5
2,9
3,8
4,0
5,8
3,5
m/s2
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
< 2,5
m/s2
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
1,5
Το επίπεδο εκπομπής κραδασμών που αναφέρεται στο παρόν
ενημερωτικό φυλλάδιο, μετρήθηκε σύμφωνα με τυποποιημένη
δοκιμή που αναφέρεται στο πρότυπο EN60745 και μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για σύγκριση μεταξύ εργαλείων. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί για την αρχική αξιολόγηση της έκθεσης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Το αναφερόμενο επίπεδο εκπομπής
κραδασμών αντιστοιχεί στις βασικές εφαρμογές του
εργαλείου. Ωστόσο, εάν το εργαλείο χρησιμοποιηθεί σε
άλλες εφαρμογές, με διαφορετικά παρελκόμενα ή σε
περίπτωση κακής συντήρησης, η εκπομπή κραδασμών
ενδέχεται να διαφέρει. Αυτό ενδέχεται να αυξήσει
σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη διάρκεια του
χρόνου λειτουργίας.
Για την εκτίμηση του επιπέδου έκθεσης σε κραδασμούς
πρέπει επίσης να ληφθεί υπόψη το πόσες φορές το
εργαλείο τίθεται εκτός λειτουργίας ή ο χρόνος που
λειτουργεί χωρίς να εκτελεί κάποια εργασία. Αυτό ενδέχεται
να ελαττώσει σημαντικά το επίπεδο έκθεσης καθ’ όλη τη
διάρκεια του χρόνου λειτουργίας.
DW269
Προσδιορίστε επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας για να
προστατεύσετε το χειριστή από τις επιπτώσεις των
κραδασμών. Τέτοια μέτρα είναι: συντήρηση του εργαλείου
και των παρελκόμενων, διατήρηση των χεριών σε καλή
θερμοκρασία, οργάνωση μοτίβων εργασίας.
Ασφάλειες
Ευρώπη
Εργαλεία 230 V
10 Αμπέρ, ηλεκτρικό δίκτυο
Ορισμοί: Οδηγίες ασφαλείας
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας
για κάθε προειδοποιητική λέξη. Παρακαλούμε διαβάστε το
εγχειρίδιο και δώστε προσοχή σε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Υποδεικνύει μια επικείμενη επικίνδυνη
κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα προκαλέσει
θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
θα μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
79
Ελληνικά
ΠΡΟΣΟΧΗ: Υποδεικνύει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση, η οποία, εάν δεν αποφευχθεί,
ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό μικρής ή
μέτριας σοβαρότητας.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Υποδεικνύει μια πρακτική που δεν έχει
σχέση με προσωπικό τραυματισμό και η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, ενδέχεται να προκαλέσει υλική ζημιά.
Ο όρος «ηλεκτρικό εργαλείο» σε όλες τις προειδοποιήσεις,
αναφέρεται σε εργαλείο που τροφοδοτείται με ρεύμα από το
ηλεκτρικό δίκτυο (με καλώδιο) ή σε εργαλείο που λειτουργεί με
μπαταρία (ασύρματο).
1) Ασφάλεια χώρου εργασίας
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο πυρκαγιάς.
Δήλωση Συμμόρφωσης - Ε.Κ.
Οδηγία περί μηχανικού εξοπλισμού
Κατσαβίδι γενικής χρήσης κατσαβιδι για
γυψοσανιδα
DW263/DW264/DW268/DW269/DW274/
DW274KN/ DW275/DW275KN
Η εταιρεία DeWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα που περιγράφονται
στην ενότητα Τεχνικά δεδομένα σχεδιάστηκαν σε συμμόρφωση
με τα εξής πρότυπα και οδηγίες:
2006/42/EK, EN60745-1:2009+A11:2010, EN60745-2-2:2010.
Αυτά τα προϊόντα συμμορφώνονται και με τις Οδηγίες
2004/108/EK (έως 19/04/2016), 2014/30/ΕΕ (από 20/04/2016)
και 2011/65/ΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με την DeWALT στην παρακάτω διεύθυνση ή
ανατρέξτε στο πίσω μέρος του εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογράφων είναι υπεύθυνος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ
μέρους της εταιρείας DeWALT.
Markus Rompel
Διευθυντής Μηχανολογικού τμήματος
DeWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
15.10.2016
2) Ηλεκτρική ασφάλεια
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, διαβάστε το εγχειρίδιο χρήσης.
Γενικές προειδοποιήσεις ασφαλείας για τα
ηλεκτρικά εργαλεία
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διαβάστε όλες τις
προειδοποιήσεις ασφαλείας και όλες τις οδηγίες. Η
μη τήρηση όλων των προειδοποιήσεων και των οδηγιών
ενδέχεται να οδηγήσει σε ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά ή/και
σοβαρό τραυματισμό.
ΔΙΑΤΗΡΉΣΤΕ ΤΙΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΉΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΉ
ΑΝΑΦΟΡΆ
80
α ) Διατηρείτε το χώρο εργασίας καθαρό και καλά
φωτισμένο. Οι μη τακτοποιημένοι ή σκοτεινοί χώροι,
αποτελούν αιτία ατυχημάτων.
β ) Μη λειτουργείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία σε
εκρηκτικές ατμόσφαιρες, όπως όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά, αέρια ή σκόνη. Τα ηλεκτρικά εργαλεία
δημιουργούν σπινθήρες που μπορούν να προκαλέσουν
ανάφλεξη στη σκόνη ή τις αναθυμιάσεις.
γ ) Απομακρύνετε τα παιδιά και άλλα παρευρισκόμενα
άτομα όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο.
Η απόσπαση της προσοχής σας μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα την απώλεια ελέγχου.
α ) Τα βύσματα των ηλεκτρικών εργαλείων πρέπει
να ταιριάζουν με τις πρίζες. Μην τροποποιείτε
ποτέ το βύσμα με οποιονδήποτε τρόπο. Μη
χρησιμοποιείτε τυχόν βύσματα προσαρμογέα με
γειωμένα (με γείωση εδάφους) ηλεκτρικά εργαλεία.
Με μη τροποποιημένα βύσματα και κατάλληλες πρίζες
ελαττώνεται ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
β ) Αποφεύγετε την επαφή του σώματός σας με
γειωμένες επιφάνειες όπως σωλήνες, καλοριφέρ,
εστίες κουζινών και ψυγεία. Ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας
αυξάνεται όταν το σώμα σας είναι γειωμένο.
γ ) Μην εκθέτετε τα ηλεκτρικά εργαλεία στη βροχή ή
σε συνθήκες υγρασίας. Η είσοδος νερού σε ηλεκτρικό
εργαλείο αυξάνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
δ ) Μην καταπονείτε υπερβολικά το καλώδιο. Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ το καλώδιο για τη μεταφορά,
το τράβηγμα ή την αποσύνδεση του ηλεκτρικού
εργαλείου. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από
θερμότητα, λάδι, αιχμηρές ακμές και κινούμενα
μέρη. Καλώδια που έχουν υποστεί ζημιά ή περιπλεγμένα
καλώδια αυξάνουν τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
ε ) Όταν χρησιμοποιείτε ένα ηλεκτρικό εργαλείο
σε εξωτερικό χώρο, να χρησιμοποιείτε μόνο
καλώδια προέκτασης που είναι κατάλληλα για
χρήση σε εξωτερικό χώρο. Η χρήση καλωδίου
κατάλληλου για χρήση σε εξωτερικό χώρο ελαττώνει τον
κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
στ ) Εάν είναι αναπόφευκτη η λειτουργία ηλεκτρικού
εργαλείου σε χώρο με υψηλή υγρασία,
χρησιμοποιήστε παροχή ηλεκτροδότησης με
προστασία από ρεύματα διαρροής (RCD). Η χρήση
μιας διάταξης RCD ελαττώνει τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
3) Προσωπική ασφάλεια
α ) Παραμείνετε σε εγρήγορση, προσέχετε τι κάνετε
και χρησιμοποιείτε την κοινή λογική κατά τη χρήση
ενός ηλεκτρικού εργαλείου. Μη χρησιμοποιείτε
οποιοδήποτε ηλεκτρικό εργαλείο εάν είστε
Ελληνικά
κουρασμένος(-η) ή υπό την επήρεια ναρκωτικών,
αλκοόλ ή φαρμακευτικής αγωγής. Μια μόνο στιγμή
απόσπασης της προσοχής σας καθώς χειρίζεστε
ηλεκτρικά εργαλεία, μπορεί να προκαλέσει σοβαρό
προσωπικό τραυματισμό.
β ) Χρησιμοποιείτε ατομικό προστατευτικό εξοπλισμό.
Να φοράτε πάντοτε προστατευτικά γυαλιά. Η χρήση
προστατευτικού εξοπλισμού όπως μάσκας για τη σκόνη,
αντιολισθητικών υποδημάτων, κράνους ή προστατευτικών
ακουστικών για τις ανάλογες συνθήκες, θα ελαττώσει τους
προσωπικούς τραυματισμούς.
γ ) Αποτρέψτε τυχόν ακούσια εκκίνηση του εργαλείου.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης βρίσκεται στη θέση
Off προτού συνδέσετε το εργαλείο στην πρίζα ή/
και στην μπαταρία, καθώς και προτού σηκώσετε
ή μεταφέρετε το εργαλείο. Η μεταφορά ηλεκτρικών
εργαλείων με το δάκτυλό σας στο διακόπτη ή η σύνδεση
στην πρίζα εργαλείων με το διακόπτη στη θέση On ενέχουν
κίνδυνο ατυχήματος.
δ ) Αφαιρέστε οποιοδήποτε κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί
προτού ενεργοποιήσετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Ένα
κλειδί ή ρυθμιστικό κλειδί που έχει αφεθεί προσαρτημένο
σε κινητό τμήμα του ηλεκτρικού εργαλείου, μπορεί να
προκαλέσει προσωπικό τραυματισμό.
ε ) Μην προσπαθήσετε να φτάσετε απομακρυσμένα
σημεία. Φροντίστε να έχετε πάντοτε την κατάλληλη
στάση και να διατηρείτε την ισορροπία σας. Κατ’
αυτόν τον τρόπο θα έχετε καλύτερο έλεγχο του εργαλείου
σε απροσδόκητες καταστάσεις.
στ ) Να είστε ντυμένοι κατάλληλα. Μην φοράτε φαρδιά
ενδύματα ή κοσμήματα. Διατηρείτε τα μαλλιά, τα
ενδύματα και τα γάντια σας μακριά από κινούμενα
μέρη. Τα φαρδιά ενδύματα, τα κοσμήματα ή τα μακριά
μαλλιά μπορεί να εμπλακούν στα κινούμενα μέρη.
ζ ) Εάν οι συσκευές παρέχονται με σύνδεση
συστημάτων αφαίρεσης και συλλογής σκόνης,
φροντίστε τα συστήματα αυτά να είναι συνδεδεμένα
και να χρησιμοποιούνται κατάλληλα. Η χρήση
συστήματος συλλογής σκόνης μπορεί να ελαττώσει τους
κινδύνους που σχετίζονται με τη σκόνη.
4) Χρήση και φροντίδα των ηλεκτρικών
εργαλείων
α ) Μη ζορίζετε το ηλεκτρικό εργαλείο. Χρησιμοποιείτε
το κατάλληλο εργαλείο ανάλογα με την εφαρμογή. Η
εργασία θα πραγματοποιηθεί με καλύτερο και πιο ασφαλή
τρόπο όταν εκτελείται από το σωστά επιλεγμένο ηλεκτρικό
εργαλείο με τον προβλεπόμενο ρυθμό.
β ) Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο εάν ο διακόπτης δεν
μεταβαίνει στις θέσεις On (Ενεργοποίηση) και Off
(Απενεργοποίηση). Οποιοδήποτε εργαλείο δεν μπορεί
να ελεγχθεί μέσω του διακόπτη του, είναι επικίνδυνο και
πρέπει να επισκευαστεί.
γ ) Αποσυνδέστε το βύσμα από την πρίζα ή και την
μπαταρία από το ηλεκτρικό εργαλείο πριν κάνετε
οποιεσδήποτε ρυθμίσεις, αλλαγές παρελκόμενων
ή πριν αποθηκεύσετε οποιοδήποτε ηλεκτρικό
εργαλείο. Αυτού του είδους τα μέτρα ασφαλείας
ελαττώνουν τον κίνδυνο τυχαίας θέσης του ηλεκτρικού
εργαλείου σε λειτουργία.
δ ) Αποθηκεύετε τα ηλεκτρικά εργαλεία που δεν
χρησιμοποιείτε μακριά από μέρη όπου μπορούν
να τα προσεγγίσουν παιδιά και μην επιτρέπετε τη
χρήση του ηλεκτρικού εργαλείου από άτομα που
δεν είναι εξοικειωμένα με αυτό ή με τις οδηγίες
χρήσης του. Τα ηλεκτρικά εργαλεία είναι επικίνδυνα όταν
χρησιμοποιούνται από μη εκπαιδευμένους χειριστές.
ε ) Συντηρείτε τα ηλεκτρικά εργαλεία. Ελέγξτε για τυχόν
εσφαλμένη ευθυγράμμιση ή ενσφήνωση κινούμενων
μερών, για τυχόν θραύση εξαρτημάτων και για
τυχόν άλλες καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν
τη λειτουργία του ηλεκτρικού εργαλείου. Εάν το
ηλεκτρικό εργαλείο έχει υποστεί ζημιά, φροντίστε
για την επισκευή του πριν το χρησιμοποιήσετε. Πολλά
ατυχήματα έχουν προκληθεί από ηλεκτρικά εργαλεία που
δεν έχουν συντηρηθεί κατάλληλα.
στ ) Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά.
Τα κατάλληλα συντηρημένα εργαλεία κοπής με αιχμηρά
άκρα κοπής έχουν μικρότερες πιθανότητες λυγίσματος
κατά τη λειτουργία και ελέγχονται ευκολότερα.
ζ ) Χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο, τα
παρελκόμενα και τα τρυπάνια κ.λπ. σύμφωνα
με τις παρούσες οδηγίες, λαμβάνοντας υπόψη
τις συνθήκες εργασίας και την εργασία που
πρόκειται να πραγματοποιηθεί. Η χρήση ενός
ηλεκτρικού εργαλείου για εργασίες διαφορετικές από
αυτές για τις οποίες προορίζεται, μπορεί να οδηγήσει σε
επικίνδυνη κατάσταση.
5) Συντήρηση (Σέρβις)
α ) Φροντίζετε η συντήρηση του ηλεκτρικού εργαλείου
να πραγματοποιείται από πιστοποιημένο για
επισκευές άτομο, με τη χρήση μόνο πανομοιότυπων
ανταλλακτικών. Κατ’ αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η
ασφάλεια του ηλεκτρικού εργαλείου.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας ειδικά για
κατσαβίδια
• Να κρατάτε το ηλεκτρικό εργαλείο από τη μονωμένη
επιφάνεια κρατήματος όταν εκτελείτε εργασίες,
κατά τις οποίες το βύσμα στερέωσης ενδέχεται να
έρθει σε επαφή με κρυφές καλωδιώσεις ή με το
καλώδιο του εργαλείου (μπουλόνι). Η επαφή των
βυσμάτων στερέωσης με ηλεκτροφόρο καλώδιο μπορεί
να καταστήσει ηλεκτροφόρα τα εκτεθειμένα μεταλλικά
τμήματα του ηλεκτρικού εργαλείου και να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία στο χειριστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Συνιστούμε τη χρήση διάταξης
προστασίας από ρεύμα διαρροής με διαβάθμιση έντασης
ρεύματος διαρροής 30 mA ή μικρότερη.
81
Ελληνικά
Υπολειπόμενοι κίνδυνοι
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και
την εφαρμογή διατάξεων ασφαλείας, ορισμένοι υπολειπόμενοι
κίνδυνοι δεν μπορούν να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
• Εξασθένηση της ακοής.
• Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω ιπτάμενων
σωματιδίων.
• Κίνδυνος εγκαυμάτων λόγω του ότι τα εξαρτήματα
θερμαίνονται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας.
• Κίνδυνος προσωπικού τραυματισμού λόγω παρατεταμένης
χρήσης.
• Κίνδυνος σύνθλιψης δακτύλων κατά την αλλαγή του
εξαρτήματος.
• Κίνδυνοι για την υγεία λόγω εισπνοής σκόνης που
δημιουργείται κατά την εργασία σε σκυρόδεμα ή/και τοίχο.
Ενδείξεις επάνω στο εργαλείο
Επάνω στο εργαλείο εμφανίζονται τα παρακάτω
εικονογράμματα:
Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών πριν από τη χρήση.
Θeεh Κωδικου Ημερομηνιας
(Εικ. [figure] A1)
Ο κωδικός ημερομηνίας 13 , ο οποίος περιλαμβάνει επίσης το
έτος κατασκευής, είναι τυπωμένος επάνω στο περίβλημα.
Παράδειγμα:
2016 XX XX
Έτος κατασκευής
Περιεχόμενα συσκευασίας
Στη συσκευασία περιέχεται:
1Κατσαβίδι με χειρολαβή πιστολιού DW263/DW264
ή
1 Κατσαβίδι γενικής χρήσης DW268/DW269
ή
1Κατσαβίδι για γυψοσανίδα DW274/DW274KN/DW275/
DW275KN
1 Κιβώτιο (μόνο μοντέλα K)
1 Εγχειρίδιο οδηγιών
• Ελέγξτε για τυχόν ζημιές στο εργαλείο, στα τμήματα ή τα
παρελκόμενα, οι οποίες μπορεί να συνέβησαν κατά τη διάρκεια
της μεταφοράς.
• Πριν από τη χρήση, αφιερώστε χρόνο για να διαβάσετε
προσεκτικά και να κατανοήσετε το παρόν εγχειρίδιο.
Περιγραφή (εικ. A1, A2)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιήσετε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί βλάβη ή προσωπικός τραυματισμός.
1 Διακόπτης μεταβολής ταχύτητας
2 Κουμπί σύνδεσης
3 Ρυθμιστικό περιστροφής προς τα εμπρός/προς τα πίσω
82
4 Κολάρο ρύθμισης βάθους (DW263/DW264/DW274/
DW274KN/DW275/DW275KN)
Versa Clutch® (DW268/DW269)
5 Κολάρο βάθους (DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN)
6 Κλιπ ζώνης
7 Σύστημα συγκράτησης με σφαιρίδιο (DW268/DW269)
Προοριζομενη Χρηση
Το κατσαβίδι DW263/DW264 σχεδιάστηκε για επαγγελματικές
εφαρμογές βιδώματος και για χρήση ως σύστημα τοποθέτησης
περικοχλίων.
Το κατσαβίδι γενικής χρήσης DW268/DW269 σχεδιάστηκε για
επαγγελματικές εφαρμογές βιδώματος.
Το κατσαβίδι DW274/DW274KN/DW275/DW275KN για
γυψοσανίδα σχεδιάστηκε ειδικά την εισαγωγή βυσμάτων
στερέωσης για γυψοσανίδα, μέσω γυψοσανίδας, σε ξύλινα ή
μεταλλικά στελέχη.
Το κατσαβίδι DW274KN/DW275KN διαθέτει λειτουργία
αθόρυβου συμπλέκτη.
Να ΜΗ χρησιμοποιείται σε συνθήκες υγρασίας ή όταν υπάρχουν
εύφλεκτα υγρά ή αέρια.
Τα κατσαβίδια είναι επαγγελματικά ηλεκτρικά εργαλεία.
ΜΗΝ αφήνετε τα παιδιά να έρχονται σε επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επίβλεψη όταν το εργαλείο αυτό χρησιμοποιείται από
μη έμπειρους χειριστές.
-- Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) που έχουν μειωμένες
σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή
έλλειψη εμπειρίας και/ή γνώσης και δεξιοτήτων, εκτός
αν τα άτομα αυτά επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για
την ασφάλειά τους. Τα παιδιά δεν πρέπει να μένουν ποτέ
μόνα τους με αυτό το προϊόν.
Συμπλέκτης κίνησης ακινητοποιημένου
άξονα
Το κατσαβίδι αυτό είναι εξοπλισμένο με μηχανισμό
ακινητοποιημένου άξονα. Ο άξονας δεν περιστρέφεται έως
ότου το βύσμα στερέωσης πιεστεί επάνω στο υπό κατεργασία
τεμάχιο. Αυτό επιτρέπει την τοποθέτηση των βυσμάτων
στερέωσης επάνω στο εξάρτημα κίνησης ενός κατσαβιδιού σε
λειτουργία.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Ο ηλεκτρικός κινητήρας έχει σχεδιαστεί για λειτουργία μόνο σε
μία τάση. Ελέγχετε πάντοτε εάν η τροφοδοσία ανταποκρίνεται
στην τάση που αναγράφεται στην επιγραφή με τα δεδομένα.
Το εργαλείο της DeWALT διαθέτει διπλή μόνωση
σύμφωνα με το πρότυπο
EN60745. Κατά συνέπεια, δεν απαιτείται καλώδιο
γείωσης.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να
αντικατασταθεί από ειδικά διαμορφωμένο καλώδιο που
διατίθεται μέσω της υπηρεσίας εξυπηρέτησης της DeWALT.
Ελληνικά
Χρήση προέκτασης
Βάθος εισαγωγής (εικ. C)
Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται προεκτάσεις εκτός και αν
είναι απολύτως απαραίτητο. Χρησιμοποιήστε εγκεκριμένη
προέκταση, κατάλληλη για την είσοδο ρεύματος του φορτιστή
σας (ανατρέξτε στα Τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
του αγωγού είναι 1,5 mm2, ενώ το μέγιστο μήκος είναι 30 m.
Όταν χρησιμοποιείτε καλώδιο σε ρολό, να ξετυλίγετε πάντοτε το
καλώδιο εντελώς.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN
ΣΥΝΑΡΜΟΛΌΓΗΣΗ ΚΑΙ ΡΥΘΜΊΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Τοποθέτηση και αφαίρεση των εξαγωνικών
εξαρτημάτων κίνησης 1/4"
Το κατσαβίδι DeWALT διαθέτει εξαγωνικό σύστημα κίνησης
1/4". Το εξάρτημα κίνησης διατηρείται επάνω στη βάση με τη
βοήθεια μιας σφαίρας και ενός ελατηρίου που συμπλέκεται σε
ένα κανάλι στο στέλεχος του εξαρτήματος.
DW263/DW264/DW274/DW274KN/
DW275/DW275KN (εικ. B)
1. Αφαιρέστε το κολάρο 4 τραβώντας το προς τα εμπρός.
2. Επιλέξτε το απαιτούμενο εξάρτημα (δύο μοντέλα) και τον
αντίστοιχο εντοπιστή βάθους 5 , όταν χρησιμοποιείτε το
εξάρτημα τοποθέτησης περικοχλίων (DW263/DW264).
3. Για εισαγάγετε το εξάρτημα 12 , π.χ. μια υποδοχή τρυπανιού
ή ένα εξάρτημα τοποθέτησης περικοχλίων, ωθήστε το
στην υποδοχή 8 έως ότου ασφαλίσει στη θέση του. Πιέστε
ελαφρά, εάν χρειάζεται.
4. Για να αφαιρέσετε το εξάρτημα, τραβήξτε το έξω από την
υποδοχή χρησιμοποιώντας μια λαβίδα.
5. Τοποθετήστε πάλι το κολάρο 4 ευθυγραμμίζοντας τις
ραβδώσεις 9 στο εσωτερικό του κολάρου 4 με τα κανάλια
10 του περιβλήματος του συμπλέκτη και ασφαλίστε το
κολάρο στη θέση του.
DW268/DW269 (εικ. A2)
1. Τραβήξτε προς τα εμπρός τον κυλινδρικό δακτύλιο
συγκράτησης 7 και κρατήστε τον.
2. Εισάγετε το κατάλληλο εξάρτημα.
3. Απελευθερώστε τον κυλινδρικό δακτύλιο συγκράτησης.
Αντικατάσταση μύτης αξεσουάρ (εικ. B)
Απλώς τραβήξτε προς τα έξω τη μύτη του τρυπανιού 11 .
Ενδέχεται να χρειαστείτε λαβίδα.
Η δυνατότητα ευαισθησίας ανάλογα με το βάθος προσφέρει τα
ακόλουθα πλεονεκτήματα:
• Το επιλεγμένο βάθος εισαγωγής επαναλαμβάνεται για την
ακεραιότητα της δομής.
• Οι βίδες με ροδέλα στεγανοποίησης εισάγονται σωστά έτσι
ώστε να μην προκαλούνται διαρροές.
Ρύθμιση του βάθους εισαγωγής
Το βάθος εισαγωγής καθορίζεται από τη θέση του εντοπιστή
βάθους 5 σε σχέση με το τρυπάνι ή την υποδοχή. Τα σύμβολα
που βρίσκονται επάνω στο κολάρο 4 υποδεικνύουν τον τρόπο
ρύθμισης του βάθους εισαγωγής.
• Περιστρέψτε το κολάρο 4 δεξιόστροφα για να αυξήσετε το
βάθος εισαγωγής.
• Περιστρέψτε το κολάρο 4 αριστερόστροφα για να
ελαττώσετε το βάθος εισαγωγής.\
Μονάδες Versa Clutch®
DW268/DW269 (εικ. A2)
Η εξωτερική ρύθμιση όλων των μονάδων Versa Clutch® για
μεγάλη γκάμα μεγεθών στοιχείων στερέωσης γίνεται απλά και
γρήγορα ως εξής:
1. Τραβήξτε προς τα εμπρός και κατόπιν περιστρέψτε το
κολάρο στην κατεύθυνση αύξησης (σταμπαρισμένη πάνω
στο κολάρο ρύθμισης) για να αυξήσετε τη σύμπλεξη του
συμπλέκτη και την παραγωγή ροπής.
2. Μέγιστη περιστροφή του κολάρου στην κατεύθυνση
αύξησης έχει αποτέλεσμα πλήρη σύμπλεξη του συμπλέκτη
με αποτέλεσμα μέγιστη παραγωγή ροπής και μέγιστη
ικανότητα ως προς τα στοιχεία στερέωσης. Το κολάρο και το
ρυθμιζόμενο στοπ δεν θα ξεβιδωθούν ώστε να βγουν από το
περίβλημα του συμπλέκτη.
3. Βιδώστε δοκιμαστικά ένα στοιχείο στερέωσης σε ένα
άχρηστο τεμάχιο για να ελέγξτε τη σωστή έδραση του
στοιχείου στερέωσης. Είναι κανονικό μετά από μια περίοδο
χρήσης να απαιτείται ελαφρά διαφορετική ρύθμιση του
κολάρου λόγω της φθοράς στις επιφάνειες του συμπλέκτη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με το Versa Clutch®, ο χειριστής μπορεί να
“παρακάμψει” την καστάνια του συμπλέκτη αν ένα στοιχείο
στερέωσης χτυπήσει ρόζο ξύλου, σε περίπτωση μεταβλητής
σκληρότητας σε χαλύβδινα τεμάχια εργασίας ή για λανθασμένες
οπές-πιλότους. Η αυξημένη πίεση από το χειριστή συνήθως
θα κάνει τις επιφάνειες να συμπλεχτούν και να συνεχίσουν να
κινούν το στοιχείο στερέωσης. Επιπλέον, μια ταχεία περιστροφή
του κολάρου θα αλλάξει τη ρύθμιση συμπλέκτη ώστε να
αντιμετωπιστούν οι δυσκολίες στο βίδωμα και θα παρέχει
άμεση αλλαγή ρύθμισης ροπής εξόδου δίνοντας στο χειριστή
την επιλογή να βιδώσει μια μεγάλη γκάμα μεγεθών στοιχείων
στερέωσης.
83
Ελληνικά
Χρήση εξαρτήματος τοποθέτησης
περικοχλίων (εικ. C)
DW263/DW264
1. Για βίδες με ροδέλα στεγανοποίησης, περιστρέψτε το
κολάρο 4 έως ότου το άκρο του εντοπιστή βάθους εισέλθει
στο άκρο του εξαρτήματος τοποθέτησης περικοχλίων.
Εάν χρειαστεί, περιστρέψτε το κολάρο έως ότου το
εξάρτημα τοποθέτησης περικοχλίων εισέλθει κατά περίπου
2 mm στον εντοπιστή βάθους.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΠΑΝΤΟΤΕ να ανατρέχετε στις προδιαγραφές
του κατασκευαστή για τις κατάλληλες ρυθμίσεις των
ροδελών στεγανοποίησης στις διάφορες εφαρμογές.
2. Εισάγετε μια βίδα σε ένα άχρηστο τεμάχιο και ελέγξτε την
απόσταση ανάμεσα στη ροδέλα και το υλικό.
3. Περιστρέψτε το κολάρο 4 αριστερόστροφα ή δεξιόστροφα
για να ελαττώσετε ή να αυξήσετε το βάθος εισαγωγής,
ανάλογα με το τι χρειάζεται.
4. Εισάγετε ακόμη μία βίδα και προσαρμόστε πάλι το κολάρο
4 έως ότου επιτευχθεί η επιθυμητή ρύθμιση.
Εντοπιστής βάθους (εικ. D)
DW263/DW264
Το μοντέλο παρέχεται με δύο εντοπιστές βάθους 5 για
να μπορεί να δεχτεί διάφορα τρυπάνια, υποδοχές και
προσαρμογείς.
Για να αλλάξετε εντοπιστές βάθους
1. Τραβήξτε το σύστημα του κολάρου 4 από το εργαλείο.
2. Κρατήστε τον εντοπιστή βάθους 5 και ξεβιδώστε το
κολάρο 4 .
3. Αντικαταστήστε τον εντοπιστή βάθους 5 .
4. Για να συναρμολογήσετε εκ νέου το σύστημα, ακολουθήστε
την ίδια διαδικασία με αντίστροφη σειρά.
Διακόπτης περιστροφής προς τα εμπρός/
προς τα πίσω (εικ. E)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Περιμένετε πάντοτε έως ότου ο
κινητήρας σταματήσει εντελώς, προτού αλλάξετε την
κατεύθυνση περιστροφής.
Επιλέξτε περιστροφή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω,
μετακινώντας το διακόπτη περιστροφής προς τα εμπρός ή προς
τα πίσω 3 κατά την κατεύθυνση που υποδεικνύεται από τα
βέλη.
ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΑ
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Να τηρείτε πάντοτε τις οδηγίες
ασφαλείας και τις ισχύουσες ρυθμίσεις.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
84
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Κατάλληλη θέση χεριών (εικ. F)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, να χρησιμοποιείτε ΠΑΝΤΟΤΕ
την κατάλληλη θέση των χεριών, όπως φαίνεται.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο
προσωπικού τραυματισμού, ΠΑΝΤΟΤΕ να κρατάτε καλά
το εργαλείο για να είστε προετοιμασμένοι σε περίπτωση
ξαφνικής αντίδρασης.
Για τη σωστή τοποθέτηση των χεριών απαιτείται ένα χέρι στην
κύρια λαβή 14 , όπως δείχνει η εικόνα.
Για καλύτερα αποτελέσματα, να κρατάτε το κατσαβίδι με το
χέρι, ευθυγραμμισμένο με το βύσμα στερέωσης και πιέστε το
διακόπτη μεταβολής ταχύτητας με το ένα ή τα δύο δάχτυλα του
χεριού, όπως φαίνεται. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ελαττώνονται οι
πιθανότητες να ολισθήσει η βίδα από το εξάρτημα κίνησης όταν
εφαρμοστεί πίεση.
Βίδωμα ή τοποθέτηση περικοχλίων (εικ. A1)
1. Επιλέξτε το κατάλληλο τρυπάνι ανάλογα με τη βίδα που θα
βιδώσετε ή το περικόχλιο που θα τοποθετήσετε.
2. Επιλέξτε περιστροφή προς τα εμπρός ή προς τα πίσω, όπως
περιγράφεται παραπάνω.
DW263: Για τοποθέτηση περικοχλίων, χρησιμοποιείτε
πάντοτε το σωστό εντοπιστή βάθους 5 .
3. Για να θέσετε το εργαλείο σε λειτουργία, πιέστε το διακόπτη
μεταβολής ταχύτητας 1 . Η πίεση που ασκείται στο
διακόπτη μεταβολής ταχύτητας καθορίζει την ταχύτητα του
εργαλείου.
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Εάν είναι απαραίτητο, πιέστε πατημένο το
κουμπί σύνδεσης 2 για συνεχή λειτουργία και αφήστε
το διακόπτη μεταβολής ταχύτητας. Το κουμπί σύνδεσης
λειτουργεί μόνο σε πλήρη ταχύτητα, με περιστροφή προς τα
εμπρός ή προς τα πίσω.
Για να σταματήσετε το εργαλείο ενόσω βρίσκεται σε συνεχή
λειτουργία, πιέστε σύντομα το διακόπτη και αφήστε τον.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΠΑΝΤΟΤΕ να απενεργοποιείτε
το εργαλείο όταν ολοκληρωθεί η εργασία και προτού
αφαιρέσετε από την πρίζα.
4. Για να εισαγάγετε τη βίδα, τοποθετήστε το στο τρυπάνι ή
στην υποδοχή, πιέστε το διακόπτη μεταβολής ταχύτητας και
ωθήστε τη βίδα στο υπό κατεργασία τεμάχιο με μια ομαλή
και συνεχόμενη κίνηση. Όταν η βίδα εφαρμόσει, ακούγεται
ένας βόμβος από το μπροστινό μέρος του εργαλείου,
υποδεικνύοντας ότι ο συμπλέκτης απελευθερώθηκε.
5. Για να σταματήσετε το εργαλείο, αφήστε το διακόπτη.
ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DeWALT σχεδιάστηκε για να
λειτουργεί επί μεγάλο χρονικό διάστημα με ελάχιστη συντήρηση.
Η συνεχής ικανοποιητική λειτουργία εξαρτάται από τη σωστή
φροντίδα του εργαλείου και τον τακτικό καθαρισμό.
Ελληνικά
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Για να ελαττώσετε τον
κίνδυνο σοβαρού προσωπικού τραυματισμού,
απενεργοποιείτε το εργαλείο και αποσυνδέετέ το
από την τροφοδοσία, πριν από την πραγματοποίηση
τυχόν ρυθμίσεων ή την τοποθέτηση/αφαίρεση
προσαρτημάτων ή παρελκόμενων. Βεβαιωθείτε
ότι ο διακόπτης ενεργοποίησης βρίσκεται στη θέση
OFF (Απενεργοποίηση). Η τυχαία εκκίνηση μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.
Τα προϊόντα και οι μπαταρίες περιέχουν υλικά που μπορούν να
ανακτηθούν ή να ανακυκλωθούν ώστε να μειωθούν οι ανάγκες
για πρώτες ύλες. Παρακαλούμε να ανακυκλώνετε τα ηλεκτρικά
προϊόντα και τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς
κανονισμούς. Περισσότερες πληροφορίες διατίθενται στον
ιστότοπο www.2helpU.com.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό σας εργαλείο δεν απαιτεί επιπλέον λίπανση.
Καθαρισμός (εικ. A1)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό αέρα και αφαιρέστε
οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη από το κύριο
περίβλημα, όποτε παρατηρείτε ακαθαρσία ή σκόνη μέσα
και γύρω από τους αεραγωγούς. Φοράτε εγκεκριμένα
προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη μάσκα σκόνης, όταν
πραγματοποιείτε αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλα ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί να
αποδυναμώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά
τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι βρεγμένο
μόνο με νερό και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο. Μη βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
DW274/DW274KN
Απομακρύνετε τακτικά τη σκόνη της γυψοσανίδας από το
περίβλημα του συμπλέκτη, χρησιμοποιώντας πεπιεσμένο αέρα.
Για να το κάνετε αυτό, αφαιρέστε τον εντοπιστή βάθους 5 και
το κολάρο 4 .
Προαιρετικά παρελκόμενα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΊΗΣΗ: Επειδή με το προϊόν αυτό δεν έχουν
δοκιμαστεί άλλα παρελκόμενα εκτός από αυτά που
διατίθενται από την DeWALT, η χρήση τυχόν τέτοιων
παρελκόμενων με το εργαλείο αυτό μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα που
συνιστώνται από την DeWALT.
Διατίθενται προαιρετικά διάφοροι τύποι εξαγωνικών τρυπανιών
1/4", βάσεων, υποδοχών και προσαρμογέων.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα κατάλληλα
παρελκόμενα, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο με τον
οποίο συνεργάζεστε.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Χωριστή συλλογή. Τα προϊόντα και οι μπαταρίες που
επισημαίνονται με αυτό το σύμβολο δεν πρέπει να
απορρίπτονται μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
85
Belgique et
Luxembourg België
en Luxemburg
DeWALT - Belgium BVBA
Egide Walschaertsstraat 16
2800 Mechelen
Tel: NL 32 15 47 37 63
Tel: FR 32 15 47 37 64
Fax:
32 15 47 37 99
www.dewalt.be
enduser.BE@SBDinc.com
Danmark
DeWALT
Roskildevej 22
2620 Albertslund
Tel:
Fax:
www.dewalt.dk
kundeservice.dk@sbdinc.com
Deutschland
DeWALT
Richard Klinger Str. 11
65510 Idstein
Tel:06126-21-1
Fax:06126-21-2770
www.dewalt.de
infodwge@sbdinc.com
Ελλάς
DeWALT (Ελλάς) Α.Ε.
EΔΡΑ-ΓΡΑΦΕΙΑ : Στράβωνος 7
& Λ. Βουλιαγμένης, Γλυφάδα 166 74, Αθήνα
SERVICE : Ημερος Τόπος 2 (Χάνι Αδάμ) – 193 00 Ασπρόπυργος
Τηλ:00302108981616
Φαξ:00302108983570
www.dewalt.gr
Greece.Service@sbdinc.com
España
DeWALT Ibérica, S.C.A.
Parc de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
Fax:
934 797 400
934 797 419
www.dewalt.es
respuesta.postventa@sbdinc.com
France
DeWALT
5, allée des Hêtres
BP 30084, 69579 Limonest Cedex
Tel:
Fax:
04 72 20 39 20
04 72 20 39 00
www.dewalt.fr
scufr@sbdinc.com
Schweiz
Suisse
Svizzera
DeWALT
In der Luberzen 42
8902 Urdorf
Tel:
Fax:
044 - 755 60 70
044 - 730 70 67
www.dewalt.ch
service@rofoag.ch
Ireland
DeWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:00353-2781800
Fax:00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DeWALT
via Energypark
20871 Vimercate (MB), IT
Tel: Fax: 800-014353
39 039 9590200
39 039 9590313
www.dewalt.it
Nederlands
DeWALT Netherlands BV
Holtum Noordweg 35
6121 RE BORN, Postbus 83, 6120 AB BORN
Tel:
Fax:
31 164 283 063
31 164 283 200
www.dewalt.nl
Norge
DeWALT
Postboks 4613, Nydalen
0405 Oslo
Tel: Fax: 45 25 13 00
45 25 08 00
www.dewalt.no
kundeservice.no@sbdinc.com
Österreich
DeWALT
Werkzeug Vertriebsges m.b.H
Oberlaaerstrasse 248, A-1230 Wien
Tel: Fax: 01 - 66116 - 0
01 - 66116 - 614
www.dewalt.at
service.austria@sbdinc.com
Portugal
DeWALT Limited, SARL
Centro de Escritórios de Sintra Avenida
Almirante Gago Coutinho, 132/134, Edifício 14
2710-418 Sintra
Tel: Fax: 214 66 75 00
214 66 75 80
www.dewalt.pt
resposta.posvenda@sbdinc.com
Suomi
DeWALT
PL 47
00521 Helsinki
Puh: Faksi:
010 400 4333
0800 411 340
www.dewalt.fi
asiakaspalvelu.fi@sbdinc.com
Sverige
DeWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
Fax: 031 68 61 60
031 68 60 08
www.dewalt.se
kundservice.se@sbdinc.com
Türkiye
KALE Hırdavat ve Makina A.Ş.
Defterdar Mah. Savaklar Cad. No:15
Edirnekapı / Eyüp / İSTANBUL 34050 TÜRKİYE
Tel: Faks:
0212 533 52 55
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United
Kingdom
DeWALT, 210 Bath Road;
Slough, Berks SL1 3YD
Tel: Fax: 01753-567055
01753-572112
www.dewalt.co.uk
emeaservice@sbdinc.com
Australia
DeWALT
82 Taryn Drive, Epping
VIC 3076 Australia
Tel: Aust 1800 338 002
Tel: NZ 0800 339 258
www.dewalt.com.au
www.dewalt.co.nz
Middle East Africa
DeWALT
P.O. Box - 17164,
Jebel Ali Free Zone (South), Dubai, UAE
Tel: Fax: www.dewalt.ae
Service.MEA@sbdinc.com
N467543
70 20 15 10
70 22 49 10
971 4 812 7400
971 4 2822765
02/16
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising