BDL120 | Black&Decker BDL120 LASER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Upozornění !
Určeno pro kutily.
555777-03 CZ
BDL120
2
3
ČEŠTINA
•
Použití výrobku
Tento výrobek Black & Decker je určen pro projekci
laserového paprsku při řemeslnických aplikacích. Tento
výrobek je určen pouze pro spotřebitelské použití
•
Bezpečnostní pokyny
•
•
•
Varování! Při použití elektrického nářadí napájeného
akumulátorem by měly být vždy dodržovány základní
bezpečnostní pokyny, včetně následujících, abyste
snížili riziko vzniku požáru, riziko úniků kapaliny
z akumulátorů, riziko úrazu elektrickým proudem
nebo jiného poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
celý návod.
Návod uschovejte pro případ potřeby v budoucnu.
Při likvidaci baterií se řiďte pokyny uvedenými
v kapitole “Ochrana životního prostředí”. Nevhazujte
baterie do ohně a nespalujte je.
Při extrémních podmínkách se může vyskytnout únik
kapaliny z akumulátoru. Zjistíte-li na povrchu baterie
přítomnost kapaliny, postupujte následovně:
Opatrně kapalinu setřete hadříkem. Vyvarujte
se kontaktu kapaliny s pokožkou.
Další bezpečnostní pokyny týkající se laserů
Přečtěte si pečlivě celý tento návod.
Tento výrobek není určen pro osoby mladší
16 let.
Udržujte pracovní prostor v čistotě
Nepořádek na pracovním stole a přeplněný pracovní
prostor mohou vést ke způsobení úrazu.
Pracujte s ohledem na okolní prostředí
Nevystavujte nářadí dešti. Nepracujte s nářadím
v podmínkách s vysokou vlhkostí. Zajistěte si kvalitní
osvětlení pracovní plochy. Nepoužívejte nářadí tam,
kde hrozí riziko vzniku požáru nebo exploze, například
v blízkosti hořlavých kapalin nebo plynů.
Chraňte nářadí před dětmi
Nedovolte dětem, nepovolaným osobám a zvířatům
pohybovat se v pracovním prostoru a dotýkat se nářadí
nebo přívodního kabelu.
Nepřetěžujte se
Při práci vždy udržujte vhodný a pevný postoj.
Buďte pozorní
Stále sledujte, co děláte. Pracujte s rozumem. Nářadí
nepoužívejte, pokud jste unavení.
Používejte vhodné nářadí
Použití tohoto nářadí je popsáno v tomto návodu.
Varování! Používání přídavných zařízení, příslušenství
a provádění jiných úkonů než jaké jsou doporučeny
v návodu, může vést k poranění osob.
Kontrolujte stav nářadí.
Před započetím práce pečlivě zkontrolujte, zda nářadí
nebo přívodní kabely nejsou poškozeny. Zkontrolujte
funkčnost nářadí. Pokud je kterákoliv část nářadí vadná,
nebo je poškozena, nářadí nepoužívejte.
Uskladnění nářadí
Přístroj a baterie musí být uskladněny na suchém místě.
Udržujte z dosahu dětí.
Opravy
Toto nářadí vyhovuje platným bezpečnostním předpisům.
Opravy by měly být prováděny pouze kvalifikovanými
servisními mechaniky s použitím originálních náhradních
dílů; v ostatních případech může dojít k nebezpečnému
ohrožení uživatele.
Varování! Laserové záření.
Nedívejte se do laserového paprsku.
Nedívejte se přímo do laserového paprsku
pomocí optických přístrojů.
Viz technické údaje laserového výrobku.
•
•
•
•
•
•
•
Tento laserový přístroj odpovídá třídě 2 podle normy
IEC60825- 1+A1+A2:2001. Nenahrazujte laserovou
diodu diodou jiného typu. Dojde-li k poruše, svěřte
opravu přístroje autorizovanému servisu.
Nepoužívejte laser k jiným účelům, než je projekce
laserových paprsků.
Vystavení zraku působení laserového paprsku třídy 2
je považováno za bezpečné v případě, nepřesáhne-li
tato doba 0,25 sekundy. Reflexy očních víček běžně
poskytují dostatečnou ochranu. Ve vzdálenosti
větší než 1 m odpovídá tento laser třídě 1 a proto
je považován za zcela bezpečný.
Nikdy se do laserového paprsku nedívejte záměrně
a přímo.
Ke sledování laserového paprsku nepoužívejte
optické přístroje.
Neprovádějte nastavení přístroje do takové výšky,
aby mohl laserový paprsek procházet přes osoby
ve výšce jejich hlav.
Nedovolte dětem, aby se přibližovaly do blízkosti
laseru.
Popis
1.
2.
3.
4.
Další bezpečnostní pokyny týkající se standardních,
nedobíjených baterií.
•
Nikdy se nepokoušejte ze žádného důvodu narušit
obal baterie.
•
Neskladujte v prostorách, kde může teplota
přesáhnout 40°C.
Hlavní spínač (Zapnuto / Vypnuto)
Libely
Otvor laserového paprsku
Kryt baterie
Kompletace
Varování! Ujistěte se, zda je nářadí vypnuto.
4
Vložení baterií (obr. A)
•
Sejměte z přístroje kryt baterie (4).
•
Vložte baterie do přístroje tak, aby polarita kontaktů
odpovídala uvedenému nákresu.
•
Nasaďte kryt zpět. Dbejte na to, aby kryt správně
dosedl.
nebo přejete-li si nářadí nahradit novým, nelikvidujte
toto nářadí v běžném komunálním odpadu. Odevzdejte
výrobek do místní sběrny tříděného odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci a opětovné
využití použitých výrobků a obalových
materiálů. Opětovné použití recyklovaných
materiálů pomáhá chránit životní prostředí před
znečištěním a snižuje spotřebu surovin.
Montáž na stěnu (obr. B & C)
Přístroj může být na stěnu připevněn pomocí jedné
z držáků (5 nebo 6). K uchycení nářadí na sádrokartonovou
zeď se používá závěsný čep (5). Montážní držák (6) se
používá k zavěšení přístroje na ostatní typy stěn pomocí
šroubu nebo hřebíku.
Varování! Pokud upevňovací kužely nepoužíváte, dobře
je uschovejte.
Místní předpisy mohou upravovat způsob likvidace
domácích elektrických spotřebičů v místních sběrnách
nebo v místě nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobků Black & Decker, poskytuje
společnost Black & Decker možnost recyklace těchto
výrobků. Chcete-li využít této služby, dopravte prosím
Vaše nepotřebné výrobky do značkového servisu, kde
na vlastní náklady zajistí jejich recyklaci a ekologické
zpracování.
Závěsný čep
•
Vyklopte hloubící hrot (7).
•
Závěsný čep přiložte na vhodné místo a zatlačte jej
přímo do stěny.
•
Upevněte přístroj přichycením magnetu (8)
k závěsnému čepu (5).
Adresu nejbližšího značkového servisu naleznete
u svého značkového prodejce Black & Decker na adrese,
která je uvedena v tomto návodu. Přehled autorizovaných
servisů Black & Decker a rovněž další informace, týkající
se našeho poprodejního servisu, můžete nalézt také na
internetové adrese: www.2helpU.com
Varování! Závěsný čep je ostrý. Pracujte s ním velmi
opatrně.
Montážní konzola
•
Náležitým způsobem upevněte hřebík nebo šroub
ve stěně.
•
Zavěste montážní konzolu (6).
•
Upevněte přístroj přichycením magnetu (8)
k montážní konzole (6).
Baterie
Po ukončení jejich životnosti je zlikvidujte tak, aby
nedošlo k ohrožení životního prostředí:
•
•
Použití (obr. D)
•
•
•
•
Umístěte přístroj na stěnu podle uvedeného
nákresu.
Nastavte spínač (1) do horní polohy, aby došlo
k zapnutí přístroje.
Pohybujte s přístrojem tak, aby došlo k požadovanému
vyrovnání laserového paprsku.
Pomocí vhodné závěsné konzole přístroj zavěste
na zeď.
•
Vyjměte baterie podle výše uvedeného postupu.
Zabalte baterie do vhodného obalu, aby nemohlo
dojít ke zkratování kontaktů.
Odneste baterie do místní recyklační stanice.
Technické údaje
Napájecí napětí
Velikost baterie
Třída laseru
Provozní teplota
Hmotnost (bez baterie)
Nastavení projekce laserového paprsku (obr. E)
•
Pro projekci svislé linie nastavte nářadí tak, aby byla
vodováha (9) v rovině.
•
Pro projekci svislé linie nastavte nářadí tak, aby byla
vodováha (10) v rovině.
V
°C
kg
BDL120
3
2 x LR6 (AA)
2
0 - 40
0,2
ES Prohlášení o shodě
Použití stupnice
Pro nastavení určitého úhlu lze použít stupnici (11)
vyznačenou na závěsné konzole.
•
Otáčením závěsné konzole vyrovnejte polohu 0° na
stupnici s ukazatelem nářadí.
•
Pro kontrolu úhlu stupnici podle potřeby nastavte.
BDL120
Black & Decker prohlašuje, že tyto výrobky odpovídají
normám: EN 61010-1, IEC 60825-1, EN 61000-6-3,
EN 61000-6-1
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
ředitel
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Velká Británie
1-10-2005
Ochrana životního prostředí
Třídění odpadu. Tento výrobek nesmí být
likvidován spolu s běžným komunálním
odpadem.
Pokud nebudete nářadí Black & Decker dále používat
5
povolané tvoří personál pověřených
servisních středisek Black & Decker,
která jsou autorizována k provádění
záručních oprav.
Politika služby zákazníkům
Spokojenost zákazníka s výrobkem a servisem
je náš nejvyšší cíl.
Kdykoli budete potřebovat radu či pomoc,
obraťte se s důvěrou na nejbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na nejvyšší úrovni.
Navíc servis Black & Decker poskytuje na
veškeré provedené opravy a vyměněné náhradní
díly další servisní záruční lhůtu 6 měsíců.
Záruka se nevztahuje na spotřební příslušenství
(vrtáky, šroubovací nástavce, pilové kotouče,
hoblovací nože, brusné kotouče, pilové listy,
brusný papír a pod.).
Záruka Black & Decker 2 roky
Blahopřejeme Vám ke koupi tohoto kvalitního
výrobku Black & Decker.
Black & Decker nabízí rozsáhlou síť
autorizovaných servisních opraven a sběrných
středisek, jejichž seznam naleznete na záručním
listu.
Náš závazek ke kvalitě v sobě samozřejmě
zahrnuje také naše služby zákazníkům.
Proto nabízíme záruční lhůtu daleko přesahující
minimální požadavky vyplývající ze zákona.
Black & Decker
Kvalita tohoto přístroje nám umožňuje nabídnout
Vám záruční lhůtu po dobu 24 měsíců.
Klášterského 2
143 00 Praha 4 - Modřany
Česká republika
Objeví-li se jakékoliv materiálové nebo výrobní
vady v průběhu 24 měsíců záruční lhůty,
garantujeme jejich bezplatné odstranění
případně, dle našeho uvážení, bezplatnou
výměnu přístroje za následujících podmínek:
Tel.:
+420 244 402 450
Fax:
+420 241 770 204
recepce@blackanddecker.cz
•
Právo na případné změny vyhrazeno.
Přístroj bude dopraven (spolu s originálním
záručním listem Black & Decker a s dokladem
o nákupu) do jednoho z pověřených
servisních středisek Black & Decker, která
jsou autorizována k provádění záručních
oprav.
02/2007
• Přístroj byl používán pouze s originálním příslušenstvím či přídavnými
zařízeními a příslušenstvím BBW
či Piranha, které je výslovně
doporučeno jako vhodné k používání
spolu s přístroji Black & Decker.
• Přístroj byl používán a udržován
v souladu s návodem k obsluze.
• Přístroj nevykazuje žádné příčiny
poškození způsobené opotřebením.
• Motor přístroje nebyl přetěžován
a nejsou patrné žádné známky
poškození vnějšími vlivy.
• Do přístroje nebylo zasahováno
nepovolanou osobou. Osoby
zst00043429 - 18-04-2007
6
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
7
BDL120 - - - A
LASER
©
8
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising