EGBL148 | Black&Decker EGBL148 HAMMER DRILL Type H1 instruction manual

Upozornenie !
Určené pre domácich
majstrov.
511112 - 14 SK
Preložené z pôvodného návodu
www.blackanddecker.eu
EGBL148
EGBL188
A
B
C
D
E
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša vŕtačka/skrutkovač Black & Decker je určená na
skrutkovanie a vŕtanie do dreva, kovu a plastu a ľahkého
muriva. Toto náradie je určené iba na spotrebiteľské
použitie.
f.
Bezpečnostné pokyny
3.
a.
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie uvedených pokynov môže mať
za následok úraz elektrickým prúdom, vznik
požiaru alebo vážne poranenie.
b.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na prípadné ďalšie použitie. Termín „elektrické
náradie“ vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše
náradie napájané zo siete (je vybavené prívodným
káblom) alebo náradie napájané akumulátorom (bez
prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
e.
c.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený. Preplnený a neosvetlený pracovný priestor
môže viesť k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom horľavých kvapalín, plynov alebo prašných
látok. V elektrickom náradí dochádza k iskreniu,
ktoré môže spôsobiť vznietenie horľavého prachu
alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
d.
e.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom
elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky
znižujú riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako
sú napríklad potrubia, radiátory, elektrické
sporáky a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela
vzrastá riziko úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo
vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického
náradia voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým
prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne.
Nikdy nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo posúvanie náradia a neťahajte zaň,
ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete.
Zabráňte kontaktu kábla s mastnými, horúcimi
a ostrými predmetmi alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo zapletený prívodný kábel
zvyšuje riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie káble určené na vonkajšie použitie.
f.
g.
4.
a.
b.
c.
3
Použitie kábla na vonkajšie použitie znižuje riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s elektrickým náradím vo vlhkom
prostredí musí byť v napájacom okruhu použitý prúdový chránič (RCD). Použitie prúdového
chrániča (RCD) znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte
stále pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte
s rozvahou. Nepoužívajte elektrické náradie,
ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog,
alkoholu alebo liekov. Chvíľka nepozornosti pri
práci s elektrickým náradím môže viesť k vážnemu
úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte ochranu zraku. Ochranné prostriedky
ako respirátor, protišmyková pracovná obuv,
prilba a chrániče sluchu, používané v príslušných
podmienkach, znižujú riziko poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením akumulátora a pred zdvihnutím alebo
prenášaním náradia skontrolujte, či je vypnutý
hlavný vypínač. Prenášanie elektrického náradia
s prstom na hlavnom vypínači alebo pripojenie
prívodného kábla k elektrickej sieti, ak je hlavný
vypínač náradia v polohe zapnuté, môže spôsobiť
úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie
sú v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie
prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na
náradí môžu byť zachytené rotujúcimi časťami
náradia a môžu spôsobiť úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu
byť zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na
pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite jeho správne pripojenie a riadnu
funkciu. Použitie týchto zariadení môže znížiť
nebezpečenstvo týkajúce sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Nepreťažujte elektrické náradie. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude
práca vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické náradie s nefunkčným hlavným vypínačom je
nebezpečné a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou
príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate,
odpojte zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo z náradia vyberte akumulátor. Tieto
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
6.
a.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného zapnutia náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí
a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia ovládať, alebo ktoré nepoznajú
tieto bezpečnostné pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali. Elektrické náradie je
v rukách nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia.
Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie
pohyblivých častí, poškodenie jednotlivých
dielcov a iné okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť
chod náradia. Ak je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím opraviť. Veľa nehôd býva
spôsobených nedostatočnou údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami sú menej náchylné na zanášanie nečistotami
a lepšie sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo
a pracovné nástroje podľa týchto pokynov
a berte do úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude vykonávaná. Použitie elektrického
náradia na iné účely, než na aké je určené, môže
byť nebezpečné.
Varovanie! Doplnkové bezpečnostné pokyny
pre vŕtačky a príklepové vŕtačky
♦
♦
♦
♦
Pri práci s príklepovými vŕtačkami používajte
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväti dodávané s náradím. Strata kontroly nad náradím môže viesť
k úrazu.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte
so „živým“ vodičom spôsobia neizolované kovové
časti náradia obsluhe úraz elektrickým prúdom.
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by
mohlo dôjsť ku kontaktu montážneho prvku so
skrytými elektrickými vodičmi, držte elektrické
náradie vždy za izolované rukoväti. Montážne
prvky, ktoré sa dostanú do kontaktu so „živým“
vodičom, spôsobia, že neizolované kovové časti
elektrického náradia budú tiež „živé“, čo môže
obsluhe spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému
stolu používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky. Držanie obrobku rukou alebo opretie
obrobku o časť tela nezaistí jeho stabilitu a môže
viesť k strate kontroly.
Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite
polohu elektrických vedení a potrubia.
Ihneď po ukončení vŕtania sa nedotýkajte vrtáka,
pretože môže byť horúci.
Toto náradie nie je určené na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom skúseností a znalostí, pokiaľ tieto osoby
nepracujú pod dohľadom, alebo pokiaľ im neboli
poskytnuté inštrukcie týkajúce sa použitia výrobku
osobou zodpovednou za ich bezpečnosť. Deti by
mali byť pod dozorom, aby sa s náradím nehrali.
Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode na použitie. Použitie iného príslušenstva
alebo prídavného zariadenia a vykonávanie iných
pracovných operácií než je odporúčané týmto návodom, môže predstavovať riziko zranenia obsluhy
alebo riziko spôsobenia hmotných škôd.
Použitie akumulátorového náradia a jeho
údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže
pri vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Pou žívajte elek t r ické náradie v ýhradne
s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ
náradia. Použitie iných typov akumulátorov môže
spôsobiť vznik požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske sponky na papier, mince, kľúče, klince,
skrutky alebo ďalšie drobné kovové predmety,
ktoré môžu spôsobiť skratovanie kontaktov
akumulátora. Skratovanie kontaktov akumulátora
môže viesť k vzniku spálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu
s touto kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému
kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto
omyte vodou. Ak sa Vám dostane táto kvapalina do očí, ihneď si ich vypláchnite vodou
a vyhľadajte lekársku pomoc. Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť podráždenie
pokožky alebo popáleniny.
Zvyškové riziká
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú
prevádzku náradia.
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa
objaviť dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu
vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého
použitia atď.
♦
♦
♦
♦
♦
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia,
určité zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká
sú nasledujúce:
4
♦
♦
♦
♦
♦
Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek
rotujúcou alebo pohybujúcou sa časťou.
Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného nástroja alebo príslušenstva.
Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak používate akékoľvek náradie dlhší čas,
zaistite, aby sa robili pravidelné prestávky.
Poškodenie sluchu.
Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad:
- práca s drevom, najmä s dubovým, bukovým
a MDF).
♦
♦
♦
♦
♦
akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť poranenie
alebo ďalšie škody.
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré
nie sú určené na nabíjanie.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie
použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento
návod.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických
údajoch a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so
štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou
EN 60745 a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých
náradí medzi sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa
môže tiež použiť na predbežné stanovenie času práce
s týmto náradím.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte nahradiť nabíjačku priamym pripojením
k zásuvke elektrického prúdu.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití
elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne
vibrácií v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň
vibrácií môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
♦
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia
vibrácií brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako
sú časy, keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený výrobcom alebo v autorizovanom servise
Black & Decker, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
1. Vypínač s reguláciou otáčok
2. Prepínač pravého/ľavého chodu
3. Volič pracovného režimu / objímka pre nastavenie
momentu
4. Skľučovadlo
5. Volič otáčok
6. Držiak nástrojov
Štítky na náradí
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia úrazu si používateľ musí prečítať tento
návod na obsluhu.
Obr. A
7.
8.
9.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre
akumulátory a nabíjačky
Akumulátory
Nabíjačka
Indikátor nabíjania
Zostavenie
Akumulátory
♦
Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦
Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦
Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže
teplota presiahnuť 40 °C.
♦
Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu
od 10 °C do 40 °C.
♦
Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦
Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Varovanie! Pred nastavovaním vyberte z náradia
akumulátor.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
♦
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Ak chcete akumulátor (7) nasadiť, zarovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo
k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vybrať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlo (10) a súčasne vysúvajte akumulátor z náradia.
Upnutie a vybratie vrtáka alebo
skrutkovacieho nástavca
Nabíjačky
♦
Používajte nabíjačku Black & Decker iba na nabíjanie akumulátora, ktorý bol dodaný s náradím. Iné
Toto náradie je vybavené rýchloupevňovacím skľučovadlom, ktoré uľahčuje výmenu nástrojov,
5
vrtákov používajte ľavý chod (proti smeru pohybu hodinových ručičiek).
♦
Ak chcete zvoliť pravý chod, zatlačte prepínač pre
chod (2) doľava.
♦
Ak chcete zvoliť ľavý chod, zatlačte prepínač pre
chod doprava.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre chod do stredovej polohy.
♦
Ak chcete náradie zablokovať, nastavte prepínač
pre smer chodu (2) do stredovej polohy.
♦
Otvorte skľučovadlo (4) otáčaním prednej časti
jednou rukou, zatiaľ čo druhou rukou budete držať
zadnú časť.
♦
Vložte do skľučovadla upínaciu stopku nástroja
a skľučovadlo pevne dotiahnite.
Toto náradie sa dodáva s obojstranným skrutkovacím
nadstavcom, ktorý je umiestnený v držiaku nástrojov (6).
♦
Skrutkovací nástavec vyberte z držiaka nástrojov
vytiahnutím z drážky smerom von.
♦
Skrutkovací nástavec uložíte do držiaka zatlačením
dovnútra.
Voľba pracovného režimu alebo
uťahovacieho momentu (obr. D)
Toto náradie je vybavené objímkou na voľbu pracovného
režimu a nastavenie krútiaceho momentu pri doťahovaní skrutiek. Skrutky s veľkým rozmerom a obrobky
z tvrdých materiálov vyžadujú nastavenie vyššej hodnoty momentu než malé skrutky a mäkké materiály.
Objímka poskytuje široké rozpätie hodnôt momentu
podľa Vašich potrieb.
♦
Pri vŕtaní do dreva, kovu a plastov nastavte volič
(3) do polohy vŕtanie tak, že zarovnáte symbol
s označením.
♦
Pri skrutkovaní nastavte volič do požadovanej
polohy. Ak nepoznáte ešte vhodné nastavenie,
postupujte nasledovne:
Nastavte objímku (3) na najmenšiu hodnotu
momentu.
Dotiahnite prvú skrutku.
Ak začne spojka pred dosiahnutím požadovaného výsledku preklzávať, zväčšite hodnotu
momentu nastavením objímky do ďalšej polohy a pokračujte v uťahovaní skrutky. Opakujte
tento postup, kým nedosiahnete požadované
nastavenie. Použite toto nastavenie aj na
dotiahnutie zostávajúcich skrutiek.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov zistite polohu elektrických vedení a vodovodných,
plynových alebo iných potrubí.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny
stav, ktorý neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota
klesne pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná
teplota prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
Poznámka: Nabíjačka nebude akumulátor nabíjať,
ak je teplota jeho článku nižšia než zhruba 10 °C
alebo vyššia než 40 °C.
Akumulátor by mal byť ponechaný v nabíjačke
a nabíjačka začne akumulátor automaticky nabíjať,
hneď ako sa teplota článkov akumulátora zvýši
alebo zníži.
♦
Ak chcete akumulátor (7) nabiť, vložte ho do nabíjačky (8). Akumulátor je možné vložiť do nabíjačky
iba jedným spôsobom. Nepoužívajte nadmernú
silu. Uistite sa, že je akumulátor v nabíjačke riadne
usadený.
♦
Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (9) bude blikať.
Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania trvalo svietiť. Batéria sa môže v nabíjačke
ponechať ľubovoľne dlho. Občas dôjde k rozsvieteniu
LED diódy, čo bude indikovať dobíjanie batérie.
♦
Nabíjajte vybité batérie najneskôr do 1 týždňa. Ak
sa budú batérie ukladať vybité, ich prevádzková
životnosť sa značne skráti.
Vŕtanie do muriva (obr. D a E)
♦
Ak chcete vŕtať do muriva, nastavte objímku (3)
do polohy pre vŕtanie s príklepom zarovnaním
symbolu s označením.
♦
Nastavte volič otáčok (5) smerom k prednej časti
náradia (2. prevodový stupeň).
Volič otáčok (obr. E)
♦
Na vŕtanie do ocele a na skrutkovanie nastavte
volič otáčok (5) smerom k zadnej časti náradia
(1. prevodový stupeň).
♦
Na vŕtanie do iných materiálov než je oceľ nastavte
volič otáčok (5) smerom k prednej časti náradia
(2. prevodový stupeň).
Vŕtanie/skrutkovanie
♦
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
♦
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka
bude akumulátor udržiavať v nabitom stave.
♦
Voľba smeru otáčania (obr. C)
Pomocou prepínača pre chod (2) zvoľte smer
otáčania vpred alebo vzad.
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač (1).
Otáčky náradia závisia od intenzity stlačenia tohto
vypínača.
Ak chcete náradie vypnúť, vypínač uvolnite.
Rady na optimálne použitie
Pri vŕtaní a doťahovaní skrutiek používajte otáčanie
smerom dopredu (v smere pohybu hodinových ručičiek).
Na povoľovanie skrutiek a uvoľňovanie zablokovaných
Vŕtanie
♦
Vždy vyvíjajte mierny tlak v osi vrtáka.
6
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Tesne pred preniknutím špičky vrtáka druhou
stranou obrobku zmenšite tlak vyvíjaný na náradie.
Aby pri prieniku vrtáka nedochádzalo k tvorbe
triesok na povrchu obrobku, podložte obrobok
kúskom dreva.
Pri vŕtaní otvorov do dreva, ktoré majú väčší priemer, používajte ploché vrtáky do dreva.
Pri vŕtaní do kovu používajte vrtáky z rýchloreznej
ocele (HSS).
Pri vŕtaní do muriva použite vrtáky do muriva.
Ak nevŕtate do liatiny alebo do mosadze, používajte
pri vŕtaní kovov mazivo.
Na zvýšenie presnosti vŕtania si vždy uprostred
diery, ktorú chcete vŕtať, vytvorte pomocou priebojníka vodiacu značku na povrchu obrobku.
Spoločnosť Black & Decker poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Black & Decker po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie
odoberie a zaistí jeho recykláciu.
Miesto najbližšieho autorizovaného ser visu
Black & Decker nájdete na príslušnej adrese uvedenej
v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov
Black & Decker a podrobnosti o popredajnom servise
nájdete aj na internetovej adrese: www.2helpU.com.
Akumulátory
Akumulátor Black & Decker je možné mnohokrát opakovane nabíjať. Po ukončení prevádzkovej životnosti likvidujte akumulátory tak, aby
nedošlo k ohrozeniu životného prostredia:
Skrutkovanie
♦
Vždy používajte správny typ a veľkosť skrutkovacieho nadstavca.
♦
Ak sa skrutky nedajú správne pritiahnuť, použite
ako mazivo malé množstvo saponátu alebo mydlového roztoku.
♦
Náradie so skrutkovacím nadstavcom držte vždy
v jednej osi so skrutkou.
♦
♦
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich zástupcovi autorizovaného servisu alebo v miestnom zbernom dvore.
Technické údaje
Údržba
Vaše náradie Black & Decker bolo skonštruované
tak, aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi
na údržbu. Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Napájacie napätie
Otáčky naprázdno
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem
pravidelného čistenia.
EGBL148
(H1)
V 14,4
min -1 0-450/
0-1 500
Max. uťahovací
moment
Nm 14/36
Kapacita skľučovadla mm 10
Max. priemer otvoru pri vŕtaní do
ocele/dreva/muriva mm 10/25/10
Varovanie! Pred akoukoľvek údržbou vyberte z náradia
akumulátor. Pred čistením nabíjačku odpojte od siete.
♦
Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne
čistite mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦
Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt
motora. Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace
prostriedky alebo rozpúšťadlá.
♦
Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním
odstráňte prach z jeho vnútorných častí.
Nabíjačka
Vstupné napätie
Výstupné napätie
Prúd
Približný čas
nabíjania
Ochrana životného prostredia
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Black & Decker ďalej používať
alebo ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho
spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
7
EGBL188
(H1)
18
0-400/
0-1 350
17/38
10
10/25/10
905902** (typ 1)
V 100 – 240
V 8 – 20
mA 400
Hod 3 – 5
Akumulátory
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
V
Ah
BL1114
14,4
1,1
Li-Ion
BL1314
14,4
1,3
Li-Ion
BL1514
14,4
1,5
Li-Ion
Akumulátory
Napájacie napätie
Kapacita
Typ
V
Ah
BL1118
18
1,1
Li-Ion
BL1318
18
1,3
Li-Ion
BL1518
18
1,5
Li-Ion
Záruka
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 87,4 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A),
Akustický výkon (LWA) 98,4 dB(A), odchýlka (K)
3 dB(A)
Spoločnosť Black & Decker je presvedčená o kvalite
svojich výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku. Táto
záruka je ponúkaná v prospech zákazníka a nijako
neovplyvní jeho zákonné záručné práva. Táto záruka
platí vo všetkých členských štátoch EÚ a Európskej
zóny voľného obchodu EFTA.
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový
súčet) podľa normy EN 60745:
Príklepové vŕtanie do betónu (ah, ID) 11 m/s2, odchýlka
(K) 1,5 m/s2, vŕtanie do kovu (ah, D) < 2,5 m/s2,
odchýlka (K) 1,5 m/s2, skrutkovanie bez príklepu (ah, s)
< 2,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Ak sa objavia na výrobku Black & Decker, v priebehu
24 mesiacov od kúpy, akékoľvek materiálové či výrobné
chyby, spoločnosť Black & Decker garantuje v snahe
o minimalizovanie Vašich starostí bezplatnú výmenu
chybných dielov, opravu alebo výmenu celého výrobku
za nižšie uvedených podmienok:
♦
Výrobok nebol používaný na obchodné alebo profesionálne účely a nedochádzalo k jeho prenájmu.
♦
Výrobok nebol vystavený nesprávnemu použitiu
a nebola zanedbaná jeho predpísaná údržba.
♦
Výrobok nebol poškodený cudzím zavinením.
♦
Opravy neboli vykonávané inými osobami, než
autorizovanými opravármi alebo mechanikmi
autorizovaného servisu Black & Decker.
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
EGBL148/EGBL188
Spoločnosť Black & Decker vyhlasuje, že tieto produkty
popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-1.
Ak požadujete záručnú opravu, budete musieť
predajcovi alebo zástupcovi autorizovaného servisu
predložiť doklad o kúpe výrobku. Miesto najbližšieho
autorizovaného servisu Black & Decker nájdete na
príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam
autorizovaných servisov Black & Decker a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej
adrese: www.2helpU.com.
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice
2004/108/EC a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Black & Decker na tejto adrese alebo na adresách, ktoré sú uvedené
na konci tohto návodu.
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Black & Decker.
N av š tív te, p r o sím , n a š u i nte r n et ov ú s t r á n k u
w w w. b l a c k a n d d e c k e r. s k , a by s t e m o h l i
zaregistrovať Váš nový výrobok Black & Decker
a k d e b u d e t e i n f o r m o v a ní o n a š i c h n o v ý c h
výrobkoch a špeciálnych ponukách. Na adrese
w w w.blackanddecker.sk sú k dispozícii ďalšie
informácie o značke Black & Decker a o celom rade
našich ďalších výrobkov.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Black & Decker Europe,
210 Bath Road, Slough,
Berkshire, SL1 3YD
Spojené kráľovstvo
22/01/2013
8
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00206769 - 30-04-2013
9
10
E16458
7
7
8
7
Partial support - Only parts shown available
Nur die aufgefuerten teile sind lieferbar
Reparation partielle - Seules les pieces indiquees sont disponibles
Supporto parziale - Sono disponibili soltanto le parti evidenziate
Solo estan disponibles las peizas listadas
So se encontram disponiveis as pecas listadas
Gedeeltelijke ondersteuning - alleen de getoonde onderdelen
zijn beschikbaar
www.2helpU.com
1
EGBL148 - EGBL188
2
5
6
12 - 12 - 12
3
4
H1
TYPE
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
08/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising