FME670 | Stanley FME670 HEATGUN instruction manual

533223-18 H
Fordítás az eredeti kezelési utasítás alapjan készült
FME670
2
MAGYAR
Rendeltetésszerű használat
e.
Az Ön Stanley Fat Max hőlégfúvóját melegítést igénylő
különféle alkalmazásokhoz (pl. festékeltávolítás) terveztük.
A szerszám professzionális és privát, nem professzionális
felhasználásra is alkalmas.
f.
Biztonságtechnikai előírások
Elektromos szerszámokra vonatkozó általános
biztonságtechnikai figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Olvasson el minden biztonsági figyelmeztetést és útmutatást. Az alábbi
figyelmeztetések és útmutatások be nem tartása
áramütést, tüzet és/vagy súlyos sérülést okozhat.
Kérjük, gondosan őrizze meg a kezelési útmutatót,
hogy a későbbiekben is bármikor utánanézhessen
a géppel kapcsolatos összes információnak. Az „elektromos szerszám” kifejezés a figyelmeztetésekben az Ön által
használt hálózati (vezetékes) vagy akkumulátoros (vezeték
nélküli) elektromos szerszámot jelenti.
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
A munkaterület biztonsága
Tartsa a munkaterületet tisztán, és világítsa jól ki.
A rendetlen vagy sötét munkaterület növeli a balesetveszélyt.
Ne használja az elektromos szerszámot robbanásveszélyes légtérben, például gyúlékony folyadékok, gázok vagy por jelenlétében. Az elektromos
szerszámokban képződő szikrától a por vagy a gázok
meggyulladhatnak.
Elektromos szerszám használata közben tartsa
távol a gyermekeket és a nézelődőket. Ha elterelik
a figyelmét, elveszítheti a szerszám feletti uralmát.
Elektromos biztonság
Az elektromos kéziszerszám dugasza a hálózati
csatlakozóaljzat kialakításának megfelelő legyen.
Soha ne alakítsa át a csatlakozódugaszt. Földelt
elektromos szerszámhoz ne használjon adapter
dugaszt. Eredeti (nem átalakított) csatlakozó és ahhoz
illő fali aljzatok használata mellett kisebb az áramütés
veszélye.
Ügyeljen arra, hogy teste ne érintkezzék földelt
felületekkel, például csővezetékkel, radiátorral,
tűzhellyel és hűtőszekrénnyel. Ha a teste leföldelődik, nagyobb az áramütés veszélye.
Esőtől és egyéb nedvességtől óvja az elektromos
szerszámokat. Ha víz kerül az elektromos szerszám
belsejébe, megnövekszik az áramütés veszélye.
Bánjon gondosan a kábellel. Soha ne a kábelnél
fogva vigye a gépet, és kérjük, ne a kábelnél fogva
húzza ki a villásdugót a konnektorból. Tartsa távol
a kábelt éles szélektől, mozgó alkatrészektől, védje
olajtól és hőtől. Sérült vagy összetekeredett hálózati
kábel használata növeli az áramütés veszélyét.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Ha a szabadban használja az elektromos szerszámot, kültéri használatra alkalmas hosszabbító
kábelt vegyen igénybe. Kültéri használatra alkalmas
hosszabbító kábellel csökkenti az áramütés veszélyét.
Ha az elektromos szerszám nedves helyen való
használata elkerülhetetlen, alkalmazzon maradékáram megszakítóval (RCD) védett áramforrást. RCD
használata mellett kisebb az áramütés veszélye.
Személy védelem
Ne veszítse el éberségét, figyeljen mindig arra, amit
tesz, használja a józan eszét. Ne használja a készüléket, ha fáradt, vagy ha gyógyszer, alkohol hatása
vagy gyógykezelés alatt áll. Elektromos szerszám
használata közben egy pillanatnyi figyelmetlenség is
súlyos személyi sérülést okozhat.
Viseljen személyi védőfelszerelést. Mindig hordjon
védőszemüveget. A védőfelszerelések (például
porvédő maszk, biztonsági csúszásmentes cipő, védősisak vagy hallásvédő) csökkentik a személyi sérülés
kockázatát.
Gondoskodjon arról, hogy a szerszám ne indulhasson be véletlenül. Ellenőrizze, hogy a szerszám
kapcsolója kikapcsolt állásban van-e, mielőtt
a szerszámot a hálózatra és/vagy akkumulátorra
csatlakoztatja, a kezébe veszi vagy hordozza. Ne
hordozza a feszültség alatt lévő szerszámot ujjával az
üzemi kapcsolón, mivel az balesethez vezethet.
Mielőtt bekapcsolja az elektromos szerszámot,
vegye le róla a szerelőkulcsot. Forgó alkatrészen
felejtett kulcs a gép beindulásakor személyi sérülést
okozhat.
Ne nyúljon ki túlságosan messzire. Kerülje a rendellenes testtartást, és egyensúlyát soha ne veszítse
el munkavégzés közben. Így jobban irányíthatja
a készüléket, még váratlan helyzetekben is.
Viseljen megfelelő munkaruházatot. Ne hordjon
ékszert vagy laza ruházatot munkavégzés közben.
Haját, ruháját és kesztyűjét tartsa távol a mozgó
alkatrészektől. A laza ruházat, az ékszerek vagy
a hosszú haj beleakadhatnak a mozgó alkatrészekbe.
Ha a készüléken van porelszívási lehetőség,
illetve porzsák, ügyeljen arra, hogy megfelelően
csatlakoztassa és használja ezeket munka közben.
Porgyűjtő használatával csökkenthetők a porral összefüggő veszélyek.
Elektromos szerszámok használata és gondozása
Ne erőltesse az elektromos szerszámot. A munkafeladatnak megfelelő szerszámot használja.
A megfelelő szerszámmal jobban és biztonságosabban
elvégezheti a munkát, ha a teljesítmény kategóriájának
megfelelően használja.
Ne használja az elektromos szerszámot, ha a kapcsoló nem működőképes. Bármely kéziszerszám
3
MAGYAR
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
használata, amely nem irányítható megfelelően az
üzemi kapcsolóval, nagyon veszélyes, ezért azonnal
meg kell javíttatni a kapcsolót, ha sérült vagy nem
működőképes.
Mielőtt beállítást végez vagy változtat, vagy tartozékot cserél a szerszámon, illetve mielőtt eltárolja,
húzza ki a dugaszát a konnektorból és/vagy az
akkumulátorról. Ezekkel a megelőző biztonsági intézkedésekkel csökkenti a szerszám véletlen beindulásának esélyét.
A használaton kívüli elektromos szerszámot olyan
helyen tárolja, ahol gyermekek nem férhetnek hozzá; ne engedje, hogy olyan személyek használják,
akik nem ismerik a szerszámot vagy ezen útmutatásokat. Az elektromos kéziszerszámok használata
veszélyes lehet nem képzett felhasználók kezében.
Tartsa karban az elektromos szerszámokat.
Ellenőrizze a részegységeket, olajozásukat, esetleg
előforduló töréseit, a kézvédő vagy a kapcsoló
sérüléseit és minden olyan rendellenességet, ami
befolyásolhatja a készülék használatát. Ha sérült
a szerszám, használat előtt javíttassa meg. A nem
megfelelően karbantartott elektromos szerszámok
számos balesetet okoznak.
A vágószerszámokat tartsa mindig élesen és
tisztán. A megfelelően karbantartott éles vágószerszám kisebb valószínűséggel szorul be, és könnyebben
irányítható.
Az elektromos szerszámot, tartozékokat, szerszámszárakat stb. ezeknek az útmutatásoknak
megfelelően használja, a munkakörülmények és az
elvégzendő feladat figyelembe vételével. A szerszám nem rendeltetésszerű használata veszélyhelyzetet teremthet.
Szerviz
Javítást csak szakszerviz végezhet, és csak eredeti
gyári alkatrészeket szabad felhasználni. Ezzel biztosítja az elektromos szerszám folyamatos biztonságát.
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Ólomalapú festék eltávolítása
♦
Elektromos szerszámokra vonatkozó kiegészítő
biztonsági figyelmeztetések
Figyelmeztetés! Kiegészítő biztonsági útmutatások hőlégfúvókhoz
Figyelmeztetés: Csak beltérben használja, kültéri használata tilos.
Figyelmeztetés: Amikor a készülék használaton kívül van,
az állványára állítva tárolja.
Figyelmeztetés: A készülék kellő óvatosság nélküli
használata tüzet okozhat, ezért legyen nagyon körültekintő,
amikor olyan helyen végez munkát, ahol gyúlékony anyagok
vannak jelen.
♦ Ne irányítsa hosszú ideig egy helyre.
♦ Ne használja robbanásveszélyes légtérben.
4
Legyen tudatában annak, hogy a kiáramló hő a látómezején kívül eső gyúlékony anyagokat is elérhet.
Tegye a szerszámot az állványára, és hagyja lehűlni,
mielőtt a helyére eltenné.
Bekapcsolt állapotú szerszámot ne hagyjon felügyelet
nélkül.
Ne torlaszolja el sem a szellőzőnyílásokat sem a fúvókanyílást, mert a készülékben megrekedő hő károsítja
a szerszámot.
Ne irányítsa a forró levegőáramot emberekre vagy
állatokra.
Ne érjen a fúvókához, mert a szerszám használata
folyamán az nagyon felforrósodik, és használat után
még 30 percig is forró maradhat.
Használat közben, illetve közvetlenül használat után
semmihez ne érintse hozzá a fúvókát.
Ne dugjon semmit a fúvókába, mert áramütést szenvedhet.
Ne nézzen lefelé a fúvókára, amikor a készülék be van
kapcsolva.
Ne használja a készüléket hajszárítóként! A levegő
hőmérséklete a fémtárgyakénál sokkal magasabb.
Gondoskodjék megfelelő szellőzésről, mert a szerszám
használata közben mérgező gőzök keletkezhetnek.
Ne használja a készüléket párás légtérben.
Festék eltávolításakor különítse el a munkaterületet.
Hordjon az ólomalapú festékek porának és gőzeinek
belélegzését megakadályozó pormaszkot, és gondoskodjon arról, hogy minden, a munkaterületen tartózkodó
vagy oda belépő személy is megfelelő védelemmel
legyen ellátva.
A festéket ne égesse el, mert az tűzveszéllyel jár.
Ne hagyja, hogy festék a fúvókára ragadjon, mert egy
idő után meggyulladhat.
Tartozék felszerelése előtt kapcsolja ki, majd hagyja
lehűlni a készüléket.
♦
♦
A festéket különös óvatossággal távolítsa el. A lekapart
festék, illetve maradékai és gőzei mérgező ólmot tartalmazhatnak. 1960 előtti épületeknél előfordulhat, hogy
azokat ólomtartalmú festékkel festették. Lehetséges,
hogy erre a festékre további festékrétegeket vittek fel.
Ha a felületekre lerakódó festéket a kezével érinti, majd
később a kezével a szájához ér, előfordulhat, hogy
ólmot nyel.
Az ólom már kis mennyiségben is helyrehozhatatlanul
károsíthatja az agyat és az idegrendszert. Az ólommérgezés veszélye különösen a gyermekeket és várandós
nőket fenyegeti.
Fontos, hogy még a munka megkezdése előtt
megbizonyosodjon arról, hogy az eltávolítandó festék
tartalmaz-e ólmot. A próbát tesztkészlettel vagy professzionális dekoratőr segítségével lehet lebonyolítani.
Ne dohányozzon, ne egyen és ne igyon a munkaterüle-
MAGYAR
ten, ha az ólomszennyeződésnek van vagy lehet kitéve.
Ólomalapú festéket csak szakember távolíthat el, de
nem hőlégfúvóval.
Mások biztonsága
♦
♦
Ezt a szerszámot nem használhatják olyan személyek
(a gyermekeket is beleértve), akik nincsenek fizikai,
érzékelési vagy mentális képességeik teljes birtokában,
vagy nincs meg a szükséges tapasztalatuk és tudásuk,
kivéve, ha a biztonságukért felelős személy felügyeletet
vagy a készülék használatához megfelelő kioktatást
biztosít számukra.
Ügyeljen arra, hogy gyermekek ne játsszanak a készülékkel.
Maradványkockázatok
A szerszám használata további, a biztonsági figyelmeztetések között esetleg fel nem sorolt maradványkockázatokkal
is járhat. Ezek a szerszám nem rendeltetésszerű, illetve
huzamosabb idejű használatából stb. adódhatnak.
Bizonyos kockázatok a vonatkozó biztonsági előírások
betartása és a védőberendezések használata ellenére sem
kerülhetők el. Ezek a következők lehetnek:
♦ Forgó-mozgó alkatrészek érintése miatti sérülések.
♦ Alkatrészek, vágópengék, tartozékok cseréje
közben bekövetkező sérülések.
♦ A szerszám huzamosabb idejű használata miatti
sérülések. Ha a szerszámot huzamosabb ideig
használja, rendszeresen iktasson be szüneteket.
♦ Halláskárosodás.
♦ A szerszám használata közben keletkező por belégzése miatti egészségkárosodás (pl. famunkáknál,
különösen tölgy, bükk és MDF anyagok esetén).
Címkék a szerszámon
A szerszámon a következő piktogramok láthatók:
Figyelmeztetés! Sérülésveszély csökkentése
végett a felhasználónak át kell olvasnia a használati útmutatót.
Elektromos biztonság
Ez a szerszám kettős szigetelésű; ezért nincs
szükség földelésre. Mindig ellenőrizze, hogy
a szerszám adattábláján megadott feszültség
megfelel-e az áramforrás feszültségének.
♦
Ha a hálózati kábel sérült, a veszély elkerülése érdekében cseréltesse ki a gyártóval vagy egyik hivatalos
Stanley Fat Max szakszervizzel.
Hosszabbító kábelek
♦
♦
Mivel a szerszám kettős szigetelésű és II. kategóriájú,
2- vagy 3-eres kábellel használható.
30 m-nél nem hosszabb kábel még energiaveszteség
nélkül alkalmazható.
Részegységek
A készülék az alábbi részegységek némelyikét vagy mindegyikét tartalmazza:
1. Főkapcsoló
2. Hőszabályozó gomb
3. Fúvóka
Összeszerelés
Figyelmeztetés! Összeszerelés előtt győződjön meg arról,
hogy a készülék ki van kapcsolva, és a dugasza ki van
húzva a konnektorból.
Tartozék felszerelése (C, D, E és F ábra)
A helyi forgalmazótól tartozékok választéka szerezhető be.
♦ Pontfúvóka (5): A levegőáramot kisebb felületre
összpontosítja.
♦ Lapos fúvóka (6): A levegőáramot szélesebb
felületre szórja szét.
♦ Reflektor fúvóka (7): Csövek lágyforrasztásához.
♦ Üvegvédő fúvóka (8): Védi az ablaküveget a keretről való festékleégetésnél.
♦ Kaparó (9 és 10): Festék és lakk eltávolításához.
♦ Illessze fel a tartozék csatlakozó részét a fúvókára (3).
A szerszám használata
A hőmérséklet beállítása (A. ábra)
♦
♦
A hőmérséklet növeléséhez a hőszabályozó gombot (2)
az óramutató járásának irányában forgassa.
A hőmérséklet csökkentéséhez a hőszabályozó gombot
az óramutató járásával ellentétes irányban forgassa.
A szerszám be- és kikapcsolása
♦
♦
♦
A főkapcsolót „I” állásba tolva a szerszámot lassú levegőáramlásra és kisebb hőteljesítményre kapcsolhatja.
A főkapcsolót „II” állásba tolva a szerszámot gyors levegőáramlásra és nagyobb hőteljesítményre kapcsolhatja.
A szerszám kikapcsolásához tolja a főkapcsolót „O”
állásba.
A szerszám használata
A szerszámot az Ön biztonsága érdekében termosztáttal
szereltük fel. Ha folyamatosan nagyon hosszú ideig vagy
erős igénybevétel mellett használja, a szerszám túlmelegedhet és leállhat. Ezért javasoljuk, tartson rendszeresen
szüneteket, hogy a szerszámnak legyen ideje lehűlni.
♦ Használat előtt hagyja a szerszámot néhány másodpercig melegedni.
♦ A legelső használatnál előfordulhat, hogy füst szivárog
a fúvókából. Ez természetes jelenség, és hamar megszűnik.
♦ Festék és lakk szárításához, matricák eltávolításához,
szigetelő csövek zsugorításához és fagyott csövek
felolvasztásához alacsony hőmérsékletet állítson be.
5
MAGYAR
♦
♦
♦
Műanyagok hegesztéséhez, műanyag csövek hajlításához, beszorult csavarok és csavaranyák kilazításához
közepes hőmérsékletet állítson be.
Festék és lakk eltávolításához, vízcsövek kötéseinek
hegesztéséhez magas hőmérsékletet állítson be.
Ha nem biztos abban, hogy a szerszámot adott anyagnál használhatja-e, állítsa alacsony hőmérsékletre, és
tegyen próbát egy hulladékanyagon.
Kéz nélküli használat (B ábra)
A kézzel való érintés nélküli használat végett a szerszámon
támasztási pontokat (4) talál.
♦ A szerszámot felfelé néző fúvókával olyan felületre
helyezze, ahol nem tud felborulni.
♦ Rögzítse a kábelt, hogy a szerszámot ne lehessen
lerántani az állványáról.
Figyelmeztetés! A szerszámot soha ne irányítsa önmaga
vagy mások felé. Ne érjen a fúvókához. Ügyeljen arra, hogy
anyag ne essen be a fúvókába.
Festékeltávolítás
Figyelmeztetés! Bármilyen karbantartás végzése előtt
kapcsolja ki, áramtalanítsa és hagyja lehűlni a készüléket.
♦ Puha kefével vagy száraz ronggyal rendszeresen tisztítsa meg a szellőzőnyílásokat.
♦ A készüléket csak enyhe szappanos vízzel és nedves
ronggyal tisztítsa. Ne használjon súroló hatású vagy oldószer alapú tisztítószert. Ne hagyja, hogy a szerszám
belsejébe folyadék kerüljön, és ne is merítse a szerszám alkatrészeit folyadékba.
Tápcsatlakozó cseréje (csak az Egyesült
Királyságban és Írországban)
Ha új tápcsatlakozó dugaszra van szüksége:
♦ A régi dugaszt biztonságos módon semmisítse meg.
♦ A barna vezetéket kösse az új csatlakozódugó fázis
csatlakozójához.
♦ A kék vezetéket csatlakoztassa a nulla érintkezőhöz.
Figyelmeztetés! A földelő csatlakozóhoz nem kell vezetéket
kötnie. Kövesse a minőségi dugaszokhoz mellékelt szerelési
útmutatót. Ajánlott biztosíték: 13 A.
Irányítsa a meleg levegőt a munkaterületre, hogy
a festék felmelegedjen.
♦ Ne égesse le a festéket. A fúvókát a felülettől legalább
25 mm-es távolságban tartsa.
♦ Amikor a festék felpuhult, kaparja le kézi kaparóval.
A felpuhult festéket azonnal kaparja le, különben ismét
megkeményedik.
♦ Lehetőleg a fa rostjainak irányában kaparja le a festéket.
♦ Ne hagyja, hogy a festék és más törmelék összegyűljön
a kaparón.
♦ Függőleges helyzetben és felülről lefelé kaparjon, hogy
a festék ne essen vissza a fúvókába.
♦ Amikor üveghez közeli felületről távolít el festéket, tegye
meg a szükséges intézkedéseket az üvegfelület hő
elleni védelmére.
Figyelmeztetés! Ha fém- vagy fakeretes ablakról távolít el
festéket, használjon üvegvédő fúvókát.
♦ Biztonságosan távolítson el minden festékmaradványt,
és gondoskodjon arról, hogy a munkaterület a munka
befejezése után tiszta legyen.
Környezetvédelem
A szerszám lehűlése
A Stanley Fat Max termékekre az élettartamuk lejártával
a Stanley Europe visszavételi lehetőséget kínál. A szolgáltatás igénybevételéhez kérjük, juttassa vissza a terméket
bármely márkaszervizbe, ahol vállalatunk képviseletében
átveszik.
♦
Használat közben a fúvóka rendkívül felforrósodik. Kikapcsolás után legalább 30 percig hagyja a szerszámot lehűlni.
♦ A szerszámot felfelé néző fúvókával olyan felületre
helyezze, ahol nem tud felborulni.
♦ Meggyorsíthatja a szerszám lehűlését, ha kikapcsolás
előtt néhány percig minimális hőmérsékleten járatja.
Karbantartás
Az Ön Stanley Fat Max szerszámát minimális karbantartás
melletti hosszú távú használatra terveztük. A szerszám
folyamatos és kielégítő működése függ a megfelelő gondozástól és a rendszeres tisztítástól is.
6
Elkülönítve gyűjtendő. Ezt a terméket el kell különíteni a normál háztartási hulladéktól.
Egy napon, mikor Stanley Fat Max készüléke eléri technikai
élettartamának végét, vagy nincs további szüksége rá,
gondoljon a környezetvédelemre. Ezt a terméket a normál
háztartási hulladéktól elkülönítve kell megsemmisíteni.
Az elhasználódott termékek és csomagolásuk elkülönített begyűjtése lehetővé teszi ezek újrahasznosítását. Újrahasznosított vagy újra feldolgozott
anyagok segítségével a környezetszennyezés,
illetve a nyersanyagok iránti igény nagymértékben
csökkenthető.
A helyi előírások rendelkezhetnek az elektromos készülékek
háztartási hulladéktól elkülönített begyűjtéséről helyhatósági
hulladéklerakó helyeken vagy a kereskedők által új termék
megvásárlásakor.
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a Magyarországi
Képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
A szervizzel kapcsolatosan a következő Internet oldalon is
felvilágosítást kaphat: www.2helpU.com.
MAGYAR
Műszaki adatok
FME670
(1-es típus)
Felvett feszültség
Vac
Konstrukció
230
II. osztály
Felvett teljesítmény
W
Hőmérséklet-tartomány
°C
2000
65 – 650
Súly
kg
0,9
Az Önhöz legközelebbi márkaszerviz címét a helyi Stanley
képviselettől vagy ebből a kézikönyvből tudhatja meg.
Emellett a hivatalos Stanley szervizek listája, illetve eladás
utáni szolgáltatásaink és ezek elérhetőségének részletes
ismertetése a következő honlapon érhetők el:
www.stanley.eu/3
Kérjük a vásárlástól számított 30 napon belül regisztrálja
Stanley Fat Max készülékét a www.stanley.eu/3 oldalon,
annak érdekében, hogy jogosult legyen további két év
kiterjesztett garanciára. Az extra 2 év garanciára, mely
gyártási vagy anyaghibára vonatkozik, az oldalon kinyomtatott igazoló dokumentum átadásával jogosult a Stanley
márkaszervizben.
7
MAGYAR
STANLEY FAT MAX JÓTÁLLÁSI FELTÉTELEK
Gratulálunk Önnek ennek az értékes Stanley Fat Max készülék megvásárlásához.
Azon termékeinkre, amelyet fogyasztói szerződés keretében vásárolnak 12 hónap jótállást biztosítunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti.
1) A Stanley Black & Decker Hungary Kft. kötelezettséget vállal arra, hogy
a jótállás keretében végzett javításokat a 49/2003. (VII.30.) GKM rendelet
és a 151/2003. (IX.22.) Korm. rendelet szerint végzi a jótállás teljes időtartama alatt.
a) A fogyasztó jótállási igényét a jótállási jeggyel érvényesítheti, ezért azt
őrizze meg.
b) Vásárláskor a forgalmazónak (kereskedőnek) a jótállási jegyen fel kell
tüntetnie a termék típusát, gyártási számát, továbbá – amennyiben van
ilyen – azonosításra alkalmas részeinek meghatározását, illetve a vásárlás időpontját. A jótállási jegyet a forgalmazó (kereskedő) nevében
eljáró személynek alá kell írnia és a kereskedés azonosítására alkalmas
tartalmú (minimum cégnév, üzlet címe) bélyegzővel olvashatóan le kell
bélyegezni. Kérjük, kísérje figyelemmel a jótállási jegy megfelelő érvényesítését, mivel a kijelölt szervizeknél a jótállási igény csak érvényes
jótállási jeggyel érvényesíthető. Amennyiben a jótállási jegy szabálytalanul került kiállításra, jótállási igényével kérjük forduljon a terméket az Ön
részére értékesítő partnerünkhöz (kereskedőhöz). A jótállási jegy szabálytalan kiállítása vagy a fogyasztó részére történő átadás elmaradása
nem érinti a jótállási kötelezettségvállalás érvényességét. Kérjük, hogy
a jótállási jegyen kívül a nyugtát vagy számlát is szíveskedjen megőrizni
a gyorsabb és hatékonyabb ügyintézés érdekében.
c) Elveszett jótállási jegyet csak a fogyasztói szerződés létrejöttét igazoló
nyugta vagy számla ellenében tudunk pótolni!
2) Nem terjed ki a jótállás:
a) amennyiben a hiba oka rendeltetésellenes, illetve a mellékelt magyar
nyelvű használati kezelési útmutatóban foglaltaktól eltérő használat, átalakítás, szakszerűtlen kezelés, helytelen tárolás, elemi kár vagy egyéb
a vásárlás után a fogyasztó érdekkörében keletkezett ok;
b) azon alkatrészekre, amelyek esetében a meghibásodás a jótállási időn
belüli rendeltetésszerű használat mellett az alkatrészek természetes elhasználódása, kopása miatt következett be (így különösen: fűrészlánc,
fűrészlap, gyalukés, meghatószíj, csapágyak, szénkefe, csillagkerék);
c) a készülék túlterhelése miatt jelentkező hibákra, amelyek a hajtómű
meghibásodásához, vagy egyéb ebből adódó károkhoz vezetnek;
d) a termék nem hivatalos szervizben történt javításából eredő hibákra;
e) az olyan károsodásokra, amelyek nem eredeti Stanley Fat Max kiegészítő készülékek és tartozékok használatából adódnak amennyiben
a szakszerviz bizonyítja, hogy a hiba a fenti okok valamelyikére
vezethető vissza.
3) A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a forgalmazónál, illetve a jótállási jegyen
feltüntetett javítószolgálatnál érvényesítheti.
a) Meghosszabbodik a jótállási idő a kijavítási idő azon részével, amely
alatt a fogyasztó a terméket nem tudta rendeltetésszerűen használni.
b) A jótállási jog érvényesíthetőségének határideje a terméknek vagy jelentősebb részének (motor állórész, forgórész, elektronika) kijavítása vagy
kicserélése esetén a kicserélt, kijavított termékre (jelentősebb részére),
valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében
újból kezdődik.
c) Ha a fogyasztási cikk a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított
három munkanapon belül meghibásodik, a fogyasztó kérheti annak kicserélését feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetésszerű használatot
akadályozza. A Stanley Black & Decker Hungary Kft. a hiba létezése, illetve annak megállapítása céljából, hogy a hiba a rendeltetésszerű használatot akadályozza, fenntartja a jogot a hibás termék bevizsgálására.
d) Amennyiben a jótállási igény bejelentését követően az igény teljesíthetőségéről azonnal nem nyilatkozunk, úgy három munkanapon belül kell
értesítenünk a fogyasztót a reklamáció intézésének módjáról.
e) Ha a csere nem lehetséges, műszakilag hasonló készülék kerül felajánlásra, vagy visszafizetésre kerül a vételár.
zst00181913 - 18-10-2012
8
4) A jótállás alapján történő javítás során a forgalmazónak (kereskedőnek)
törekednie kell arra, hogy a kijavítást legfeljebb 15 napon belül megfelelő
minőségben elvégezze, elvégeztesse.
A jótállás keretébe tartozó javítás esetén a forgalmazó, illetve a javítószolgálat
a jótállási jegyen köteles feltüntetni:
• a javítási igény bejelentésének és a javításra átvétel időpontját,
• a hiba okát
• a javítás módját
• a termék fogyasztó részére történő visszaadásának időpontját,
• a jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határidejét.
A termék meghibásodása esetén a fogyasztót az alábbi jogok illetik meg:
Elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet.
A csereigény akkor megalapozott, ha a termék a fogyasztónak okozott jelentős
kényelmetlenség nélkül, megfelelő minőségben és ésszerű határidőn belül, értékcsökkenés nélkül nem javítható ki, vagy nem kerül kijavításra.
Ha az előírt módon történő kijavításra, illetve kicserélésre vonatkozó kötelezettségének a forgalmazó nem tud eleget tenni, a fogyasztó – választása szerint
– megfelelő árleszállítást igényelhet vagy elállhat a szerződéstől (a hibás áru
visszaszolgáltatásával egyidejűleg kérheti a nyugtán vagy számlán feltüntetett
bruttó vételár visszatérítését).
Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye!
Kérjük, hogy a hiba felfedezését követő legrövidebb időn belül szíveskedjen azt
a szervizben vagy a forgalmazónál bejelenteni.
A kijavítást vagy kicserélést - a dolog tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel - megfelelő határidőn belül, a fogyasztónak
okozott jelentős kényelmetlenség nélkül kell elvégezni.
A fogyasztó a kijavítás iránti igényét a jótállási jegyen feltüntetett javítószolgálatnál, illetve a forgalmazó (kereskedő) üzletében érvényesítheti.
Gyártó:
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó:
Stanley Black & Decker Hungary Kft
1016. Budapest,
Mészáros u. 58/B
MAGYAR
KÖZPONTI
GARANCIÁLIS- ÉS MÁRKASZERVIZ
ROTEL KFT
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel/Fax:
403-2260
404-0014
www.rotelkft.hu
FORGALMAZÓ:
Stanley Black & Decker Hungary Kft.
1016 Budapest
Mészáros u. 58/b
Tel.: 06/1 214-0561
Fax: 06/1 214-6935
GARANCIAIDŐN TÚLI SZERVIZÁLLOMÁSOK:
Város
Szervizállomás
Cím
Cegléd
Megatool Kft.
2700, Széchenyi út 4.
Telefon
53/311-284
Debrecen
Spirál-szerviz Kft.
4025, Nyugati út 5-7.
52/443-000
Győr
ÉLGÉP 2000 Kft.
9024, Kert u.14.
96/415-069
Hajdúböszörmény
Villforr szerszámüzlet
4220, Balthazár u. 26.
52/561-135
Kaposvár
Kaposvári Kisgépjavító
7400, Fő u.30.
82/318-574
Nagykanizsa
Új-Technika Kft.
8800, Teleki út 20.
93/516-982
Nyíregyháza
Charon Trade
4400, Kállói út 85/b
42/596-660
Nyíregyháza
Tóth Kisgépszerviz
4400, Vasgyár u.2/f
42/504-082
Pécs
Elektrió Kft.
7623, Szabadság u.28.
72/555-657
Szolnok
Ronor-szerszám Kft.
5000, Szántó krt. 40.
56/344-365
Sopron
Profil Motor Kft.
9400, Baross út 12.
99/511-626
Szeged
Csavarker szerszámüzlet
6721, Brüsszeli krt.16.
62/542-870
Székesfehérvár
Kisgépcenter Bt.
8000, Széna tér 3.
22/340-026
Szombathely
Rotor Kft.
9700, Vasút u.29.
94/317-579
Tápiószecső
Ács Imre
2251, Pesti út 46.
29/446-615
09/2012
KICSERÉLT FŐDARABOK JEGYZÉKE
Szelvény
száma
Kicserélt fődarab
Megnevezése
Száma
Kicserélt fődarab
Dátum
új jótállás határideje
aláírás / PH
9
MAGYAR
JÓTÁLLÁSI JEGY
Stanley Fat Max
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és
Márkaszerviz
1163 Budapest (Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260, Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
........................... tipusú .............................. gyártási számú ....................................... termékre
a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő jótállást vállalunk.
A jótállás a fogyasztó törvényből eredő jogait nem érinti és nem korlátozza.
Gyártó neve, címe:
Stanley Europe, Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
Forgalmazó neve, címe: Stanley Black & Decker Hungary Kft., 1016 Budapest, Mészáros u. 58/b.
A vásárlás (üzembe helyezés) napja: 201.................... hó ........ nap.
................................................................. /P.H./ aláírás
Jótállási szelvények
Levágandó jótállási szelvények
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
Igény bejelentés időpontja: .....................................
Javításra átvétel időpontja: .....................................
Hiba oka: ................................................................
Javítási mód/dátum.: ..............................................
Visszaadás időpontja:.............................................
A jótállás új határideje:............................................
Szerviz neve: ..................... Munkalapszám: ..........
201.................. hó ............... nap
........................................................... /P.H./ aláírás
10
Jótállási szelvény
Típus:....................................................
Gyártási szám:......................................
Eladás kelte: 201.…....... hó ...........nap
Eladó szerv: ..........................................
/P.H./ aláírás
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising