FMC670 | Stanley FMC670 RECIPROCATING SAW Type H1 instruction manual

511112-52 SK
Preložené z pôvodného návodu
FMC670
2
SLOVENČINA
Použitie výrobku
Vaša ručná mečová píla Stanley Fat Max je určená na rezanie dreva, plastov a tabuľových plechov. Náradie je určené
na náročnejšie práce, nie však na profesionálne využitie.
Bezpečnostné pokyny
Všeobecné bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Prečítajte si všetky bezpečnostné
výstrahy a všetky pokyny. Nedodržanie nižšie
uvedených pokynov môže mať za následok úraz
elektrickým prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie.
Všetky bezpečnostné varovania a pokyny uschovajte na
prípadné ďalšie použitie. Označenie „elektrické náradie“
vo všetkých upozorneniach odkazuje na Vaše náradie napájané zo siete (je opatrené prívodným káblom) alebo náradie
napájané z akumulátora (bez prívodného kábla).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
d.
Bezpečnosť v pracovnom priestore
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre osvetlený.
Preplnený a neosvetlený pracovný priestor môže viesť
k spôsobeniu úrazov.
Nepracujte s elektrickým náradím vo výbušnom
prostredí, ako sú napríklad priestory s výskytom
horľavých kvapalín, plynov alebo prašných látok.
V elektrickom náradí dochádza k iskreniu, ktoré môže
spôsobiť vznietenie horľavého prachu alebo výparov.
Pri práci s elektrickým náradím zaistite bezpečnú
vzdialenosť detí a ostatných osôb. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad náradím.
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí zodpovedať zásuvke. Zástrčku nikdy žiadnym spôsobom
neupravujte. Nepoužívajte pri uzemnenom elektrickom náradí žiadne upravené zástrčky. Neupravované zástrčky a zodpovedajúce zásuvky znižujú riziko
vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Nedotýkajte sa uzemnených povrchov, ako sú
napríklad potrubia, radiátory, elektrické sporáky
a chladničky. Pri uzemnení Vášho tela vzrastá riziko
úrazu elektrickým prúdom.
Nevystavujte elektrické náradie dažďu alebo vlhkému prostrediu. Ak vnikne do elektrického náradia
voda, zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S prívodným káblom zaobchádzajte opatrne. Nikdy
nepoužívajte prívodný kábel na prenášanie alebo
posúvanie náradia a neťahajte zaň, ak chcete náradie odpojiť od elektrickej siete. Zabráňte kontaktu
kábla s mastnými, horúcimi a ostrými predmetmi
alebo pohyblivými časťami. Poškodený alebo
zapletený prívodný kábel zvyšuje riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
e.
f.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
4.
a.
b.
Pri práci s náradím vonku používajte predlžovacie
káble určené na vonkajšie použitie. Použitie kábla
na vonkajšie použitie znižuje riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Ak musíte s elektrickým náradím pracovať vo vlhkom prostredí, použite napájací zdroj s prúdovým
chráničom (RCD). Použitie prúdového chrániča (RCD)
znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Bezpečnosť obsluhy
Pri použití elektrického náradia zostaňte stále
pozorní, sledujte, čo robíte a pracujte s rozvahou.
Nepoužívajte elektrické náradie, ak ste unavení alebo ak ste pod vplyvom drog, alkoholu alebo liekov.
Chvíľka nepozornosti pri práci s elektrickým náradím
môže viesť k vážnemu úrazu.
Používajte prvky osobnej ochrany. Vždy používajte
ochranu zraku. Ochranné prostriedky ako respirátor,
protišmyková pracovná obuv, prilba a chrániče sluchu,
používané v príslušných podmienkach, znižujú riziko
poranenia osôb.
Zabráňte náhodnému zapnutiu náradia. Pred
pripojením zdroja napätia alebo pred vložením
akumulátora a pred zdvihnutím alebo prenášaním
náradia skontrolujte, či je vypnutý hlavný vypínač.
Prenášanie elektrického náradia s prstom na hlavnom
vypínači alebo pripojenie prívodného kábla k elektrickej
sieti, ak je hlavný vypínač náradia v polohe zapnuté,
môže spôsobiť úraz.
Pred zapnutím náradia sa vždy uistite, či nie sú
v jeho blízkosti kľúče alebo nastavovacie prípravky. Nastavovacie kľúče ponechané na náradí môžu byť
zachytené rotujúcimi časťami náradia a môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy udržujte
vhodný a pevný postoj. Tak je umožnená lepšia
kontrola nad náradím v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte. Nenoste voľný odev alebo
šperky. Dbajte na to, aby sa Vaše vlasy, odev
a rukavice nedostali do kontaktu s pohyblivými
časťami. Voľné šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
zachytené pohyblivými dielcami.
Ak sú zariadenia vybavené adaptérom na pripojenie príslušenstva na zachytávanie prachu, zaistite
jeho správne pripojenie a riadnu funkciu. Použitie
týchto zariadení môže znížiť nebezpečenstvo týkajúce
sa prachu.
Použitie elektrického náradia a jeho údržba
Elektrické náradie nepreťažujte. Používajte na
vykonávanú prácu správny typ elektrického
náradia. Pri použití správneho typu náradia bude práca
vykonávaná lepšie a bezpečnejšie.
Ak nie je možné hlavný vypínač náradia zapnúť
a vypnúť, s náradím nepracujte. Každé elektrické ná3
SLOVENČINA
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
4
radie s nefunkčným hlavným vypínačom je nebezpečné
a musí sa opraviť.
Pred nastavovaním náradia, pred výmenou príslušenstva alebo ak náradie nepoužívate, odpojte
zástrčku prívodného kábla od zásuvky alebo
z náradia vyberte akumulátor. Tieto preventívne bezpečnostné opatrenia znižujú riziko náhodného zapnutia
náradia.
Uložte elektrické náradie mimo dosahu detí a nedovoľte ostatným osobám, ktoré toto náradie nevedia
ovládať, alebo ktoré nepoznajú tieto bezpečnostné
pokyny, aby s týmto elektrickým náradím pracovali.
Elektrické náradie je v rukách nekvalifikovanej obsluhy
nebezpečné.
Vykonávajte údržbu elektrického náradia. Skontrolujte vychýlenie alebo zablokovanie pohyblivých
častí, poškodenie jednotlivých dielcov a iné
okolnosti, ktoré môžu ovplyvniť chod náradia. Ak
je náradie poškodené, nechajte ho pred použitím
opraviť. Veľa nehôd býva spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté. Riadne
udržiavané rezné nástroje s ostrými reznými čepeľami
sú menej náchylné na zanášanie nečistotami a lepšie
sa s nimi manipuluje.
Používajte elektrické náradie, príslušenstvo a pracovné nástroje podľa týchto pokynov a berte do
úvahy prevádzkové podmienky a prácu, ktorá bude
vykonávaná. Použitie elektrického náradia na iné
účely, než na aké je určené, môže byť nebezpečné.
Použitie akumulátorového náradia a jeho údržba
Nabíjajte iba v nabíjačke určenej výrobcom.
Nabíjačka vhodná pre jeden typ akumulátora môže pri
vložení iného nevhodného typu spôsobiť požiar.
Používajte elektrické náradie výhradne s akumulátormi, ktoré sú určené pre daný typ náradia.
Použitie iných typov akumulátorov môže spôsobiť vznik
požiaru alebo zranenie.
Ak sa akumulátor nepoužíva, uložte ho mimo
dosahu kovových predmetov, ako sú kancelárske
sponky na papier, mince, kľúče, klince, skrutky
alebo ďalšie drobné kovové predmety, ktoré môžu
spôsobiť skratovanie kontaktov akumulátora.
Skratovanie kontaktov akumulátora môže viesť k vzniku
popálenín alebo požiaru.
V nevhodných podmienkach môže z akumulátora
unikať kvapalina. Vyvarujte sa kontaktu s touto
kvapalinou. Ak dôjde k náhodnému kontaktu s touto kvapalinou, zasiahnuté miesto omyte vodou. Ak
sa Vám dostane táto kvapalina do očí, ihneď si ich
vypláchnite vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
Unikajúca kvapalina z akumulátora môže spôsobiť
podráždenie pokožky alebo popáleniny.
6.
a.
Opravy
Opravy elektrického náradia zverte iba kvalifikovanému technikovi, ktorý bude používať originálne
náhradné dielce. Tým zaistíte bezpečnú prevádzku
náradia.
Doplnkové bezpečnostné pokyny na prácu
s elektrickým náradím
Varovanie! Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce
sa ručných píl
♦
Pri pracovných operáciách, pri ktorých by mohlo
dôjsť ku kontaktu pracovného nástroja so skrytými
elektrickými vodičmi, držte elektrické náradie
vždy za izolované rukoväti. Pri kontakte so „živým“
vodičom spôsobia neizolované kovové časti náradia
obsluhe úraz elektrickým prúdom.
♦ Na zaistenie a upnutie obrobku k pracovnému stolu
používajte svorky alebo iné vhodné prostriedky.
Držanie obrobku rukou alebo opretie obrobku o časť
tela nezaistí jeho stabilitu a môže viesť k strate kontroly.
♦ Udržujte ruky v bezpečnej vzdialenosti od rezného
priestoru. Zo žiadneho dôvodu nikdy nesiahajte do
priestoru pod obrobok. Nevkladajte prsty alebo palec
do blízkosti pílového listu a upínacej svorky pílového
listu. Nepokúšajte sa stabilizovať pílu uchopením pätky
píly.
♦ Udržujte pílové listy ostré. Tupé alebo poškodené
pílové listy môžu pri práci spôsobiť vychýlenie alebo zablokovanie pílového listu. Vždy používajte typ pílového
listu zodpovedajúci materiálu obrobku a typu rezu.
♦ Pri rezaní rúrok a potrubia sa uistite, či sa v nich
nenachádzajú elektrické vodiče, voda atď.
♦ Nedotýkajte sa obrobku alebo pílového listu ihneď
po ukončení rezu. Môžu byť veľmi horúce.
♦ Dávajte pozor na skryté nebezpečenstvá. Pred
rezaním do stien, podláh a stropov skontrolujte
polohu elektrických vodičov a potrubia.
♦ Po uvoľnení hlavného vypínača bude pílový list
pokračovať v pohybe. Pred odložením náradia vždy
uvoľnite vypínač a počkajte, kým nedôjde k úplnému
zastaveniu príslušenstva.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
♦ Určené použitie tohto výrobku je popísané v tomto
návode na použitie. Použitie iného príslušenstva alebo
prídavného zariadenia a vykonávanie iných pracovných
operácií než je odporúčané týmto návodom, môže
predstavovať riziko zranenia obsluhy alebo riziko
spôsobenia hmotných škôd.
SLOVENČINA
Bezpečnosť ostatných osôb
Štítky na náradí
♦
Na stroji sú nasledovné piktogramy:
♦
Tento výrobok nie je určený na použitie osobami
(vrátane detí) so zníženými fyzickými, zmyslovými
alebo duševnými schopnosťami, alebo s nedostatkom
skúseností a znalostí, ak týmto osobám nebol stanovený dohľad, alebo ak im neboli poskytnuté inštrukcie
týkajúce sa použitia výrobku osobou zodpovednou za
ich bezpečnosť.
Deti by mali byť pod dozorom, aby sa s týmto výrobkom
nehrali.
Vibrácie
Deklarovaná úroveň vibrácií uvedená v technických údajoch
a vo vyhlásení o zhode bola meraná v súlade so štandardnou skúšobnou metódou predpísanou normou EN 60745
a môže sa použiť na porovnanie jednotlivých náradí medzi
sebou. Deklarovaná úroveň vibrácií sa môže tiež použiť na
predbežné stanovenie času práce s týmto náradím.
Varovanie! Úroveň vibrácií sa pri aktuálnom použití elektrického náradia môže líšiť od deklarovanej úrovne vibrácií
v závislosti od spôsobu použitia náradia. Úroveň vibrácií
môže byť oproti uvedenej hodnote vyššia.
Pri stanovení času pôsobenia vibrácií, z dôvodu určenia
bezpečnostných opatrení podľa normy 2002/44/EC na
ochranu osôb pravidelne používajúcich elektrické náradie
v zamestnaní, by mal predbežný odhad pôsobenia vibrácií
brať na zreteľ aktuálne podmienky použitia náradia s prihliadnutím na všetky časti pracovného cyklu, ako sú časy,
keď je náradie vypnuté a keď beží naprázdno.
Zvyškové riziká
Ak sa náradie používa iným spôsobom, než je uvedené
v priložených bezpečnostných varovaniach, môžu sa objaviť
dodatočné zvyškové riziká. Tieto riziká môžu vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia, dlhodobého použitia atď.
Napriek tomu, že sa dodržiavajú príslušné bezpečnostné
predpisy a používajú sa bezpečnostné zariadenia, určité
zvyškové riziká sa nemôžu vylúčiť. Tieto riziká sú nasledujúce:
♦ Zranenia spôsobené kontaktom s akoukoľvek rotujúcou
alebo pohybujúcou sa časťou.
♦ Zranenia spôsobené pri výmene dielcov, pracovného
nástroja alebo príslušenstva.
♦ Zranenia spôsobené dlhodobým použitím náradia. Ak
používate akékoľvek náradie dlhší čas, zaistite, aby sa
robili pravidelné prestávky.
♦ Poškodenie sluchu.
♦ Zdravotné riziká spôsobené vdychovaním prachu vytváraného pri použití náradia (príklad: - práca s drevom,
najmä s dubovým, bukovým a MDF).
Varovanie! Z dôvodu zníženia rizika spôsobenia
úrazu si používateľ musí prečítať tento návod na
obsluhu.
Ďalšie bezpečnostné pokyny pre akumulátory
a nabíjačky
Akumulátory
♦ Akumulátor nikdy zo žiadneho dôvodu nerozoberajte.
♦ Zabráňte kontaktu akumulátora s vodou.
♦ Neskladujte akumulátory na miestach, kde môže teplota presiahnuť 40 °C.
♦ Akumulátory nabíjajte iba pri teplotách v rozsahu od
10 °C do 40 °C.
♦ Nabíjajte iba nabíjačkou dodanou s náradím.
♦ Pri likvidácii akumulátorov sa riaďte pokynmi uvedenými v časti „Ochrana životného prostredia“.
Nepokúšajte sa nabíjať poškodené akumulátory.
Nabíjačky
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Nabíjačku Stanley Fat Max používajte len na nabíjanie
akumulátora, ktorý bol dodaný s týmto náradím. Ostatné akumulátory môžu prasknúť, spôsobiť poranenie
alebo iné škody.
Nikdy sa nepokúšajte nabíjať akumulátory, ktoré nie sú
určené na nabíjanie.
Poškodené káble ihneď vymeňte.
Zabráňte kontaktu nabíjačky s vodou.
Nesnažte sa nabíjačku rozoberať.
Nepokúšajte sa vniknúť do nabíjačky.
Táto nabíjačka nie je určená na vonkajšie použitie.
Pred použitím si pozorne prečítajte tento návod.
Elektrická bezpečnosť
Táto nabíjačka je vybavená dvojitou izoláciou.
Preto nie je nutné použitie uzemňovacieho
vodiča. Vždy skontrolujte, či napätie v elektrickej
sieti zodpovedá napätiu, ktoré je uvedené na
výkonovom štítku výrobku. Nikdy sa nepokúšajte
nahradiť nabíjačku priamym pripojením k zásuvke
elektrického prúdu.
♦
Ak je poškodený prívodný kábel, musí byť vymenený
výrobcom alebo v autorizovanom servise Stanley Fat
Max, aby sa zabránilo možným rizikám.
Popis
Tento výrobok sa skladá z niektorých alebo zo všetkých
nasledujúcich častí.
5
SLOVENČINA
1.
2.
3.
4.
5.
Vypínač s reguláciou otáčok
Poistné tlačidlo
Pätka píly
Akumulátor
Upínacia objímka pílového listu
Obr. A
6.
7.
Nabíjačka
Indikátor nabíjania
Zostavenie
Varovanie! Pred zmontovaním vyberte z náradia akumulátor a uistite sa, či je pílový list zastavený. Použité pílové listy
môžu byť horúce.
Upnutie pílového listu (obr. C)
♦
♦
♦
♦
Pílu držte ďalej od tela.
Upínaciu objímku pílového listu (5) otočením uvolnite.
Násadu príslušenstva zasuňte do upínacej objímky (5).
Otočte upínaciu objímku pílového listu (5), aby došlo
k zaisteniu pílového listu v určenej polohe.
Poznámka: Pílový list môže byť upnutý so zubami otočenými nahor, aby bolo možné robiť zrovnávacie rezy.
Poistné tlačidlo
Náradie má funkciu odistenia vypínača, aby sa zabránilo
jeho neúmyselnému zapnutiu.
♦ Zaistenie: stlačte poistné tlačidlo (2) do zaisťovacej
polohy.
♦ Odistenie: stlačte poistné tlačidlo (2) do odistenej polohy.
Nasadenie a vybratie akumulátora (obr. B)
♦
♦
Ak chcete akumulátor (4) nasadiť, vyrovnajte ho
s miestom jeho uloženia na náradí. Zasuňte akumulátor
do náradia a zatlačte naň tak, aby došlo k jeho riadnemu usadeniu.
Ak chcete akumulátor vyňať, stlačte uvoľňovacie
tlačidlá (8) a súčasne ich vysuňte von z náradia.
Použitie
Varovanie! Nechajte náradie pracovať jeho vlastným
tempom. Zamedzte preťažovaniu náradia.
Varovanie! Pred vŕtaním do stien, podláh alebo stropov
zistite polohu elektrických vedení a vodovodných, plynových
alebo iných potrubí.
Nabíjanie akumulátora (obr. A)
Akumulátor musí byť nabitý pred prvým použitím a vždy,
keď dôjde k výraznému poklesu jeho výkonu. Akumulátor sa
môže počas nabíjania zahrievať. Ide o normálny stav, ktorý
neznamená žiadny problém.
Varovanie! Nenabíjajte akumulátor, ak okolitá teplota klesne
pod 10 °C alebo ak presiahne 40 °C. Odporúčaná teplota
prostredia na nabíjanie: približne 24 °C.
6
Poznámka: Nabíjačka nebude nabíjať akumulátory,
pokiaľ teplota článkov klesne pod približne 0 °C, alebo
ak prekročí 40 °C. Akumulátory možno ponechať
v nabíjačke a nabíjanie sa automaticky začne potom, čo
teplota článkov dosiahne povolený rozsah.
♦ Ak chcete akumulátor (4) nabiť, vložte ho do nabíjačky
(6). Akumulátor je možné do nabíjačky vložiť iba jedným
spôsobom. Nepoužívajte nadmernú silu. Uistite sa, že
je akumulátor v nabíjačke riadne usadený.
♦ Pripojte nabíjačku k sieti a zapnite ju.
Indikátor nabíjania (7) bude nepretržite zeleno blikať (pomaly). Nabíjanie bude ukončené, hneď ako začne indikátor
nabíjania (7) neprerušovane zeleno svietiť. Akumulátor
môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou diódou neobmedzene dlhý čas. Svietiaca dióda začne niekedy zeleno
blikať (nabíjanie), ak začne nabíjačka akumulátor občas
dobíjať. Indikátor nabíjania (7) bude svietiť tak dlho, ako dlho
bude akumulátor vložený do nabíjačky, ktorá je pripojená
k elektrickej sieti.
♦ Vybité akumulátory nabite do 1 týždňa. Prevádzková
životnosť akumulátora sa značne skráti, ak ho budete
skladovať vo vybitom stave.
Ponechanie akumulátora v nabíjačke
Akumulátor môže byť ponechaný v nabíjačke so svietiacou
LED diódou neobmedzene dlhý čas. Nabíjačka bude akumulátor udržiavať v nabitom stave.
Diagnostická funkcia nabíjačky
Ak nabíjačka deteguje vybitý alebo poškodený akumulátor,
indikátor nabíjania (7) začne rýchlo červeno blikať. Postupujte nasledovne:
♦ Akumulátor (4) z nabíjačky vyberte a opäť ho vložte
späť.
♦ Ak bude kontrolka nabíjania stále rovnako rýchlo
červeno blikať, použite iný akumulátor, aby ste sa uistili,
či nabíjačka pracuje správne.
♦ Ak prebieha nabíjanie iného akumulátora správne,
pôvodný akumulátor je poškodený a mal by byť vrátený
autorizovanému servisu, kde bude zaistená jeho recyklácia.
♦ Ak je pri použití iného akumulátora indikácia rovnaká
ako pri pôvodnom, zverte kontrolu a testovanie nabíjačky autorizovanému servisu.
Poznámka: Skúška, ktorá určí, či je akumulátor poškodený, môže trvať až 60 minút. Ak je akumulátor príliš
horúci alebo príliš studený, LED dióda bude striedavo
pomaly a rýchlo červeno blikať.
Zapnutie a vypnutie
Vypínač s reguláciou otáčok umožňuje meniť pracovné
otáčky píly s ohľadom na rôzne materiály obrobku.
♦ Ak chcete náradie zapnúť, stlačte hlavný vypínač
s reguláciou otáčok (1).
SLOVENČINA
♦
Ak chcete náradie vypnúť, uvolnite hlavný vypínač
s reguláciou otáčok (1).
Rezanie
♦
♦
♦
♦
Vždy držte náradie oboma rukami.
Pred začatím rezu nechajte pílový list niekoľko sekúnd
v chode naprázdno.
Pri rezaní vyvíjajte na náradie iba mierny tlak.
Ak je to možné, pracujte s pätkou píly (3) pritlačenou
k obrobku. Týmto spôsobom bude zaistené lepšie
ovládanie píly, budú obmedzené vibrácie a zabráni sa
poškodeniu pílového listu.
Rady na optimálne použitie
Rezanie dreva
♦
♦
Upnite si bezpečne obrobok a pred rezaním z neho
odstráňte všetky klince a kovové predmety.
Uchopte náradie oboma rukami, pracujte s pätkou píly
(3) pritlačenou k obrobku.
Zrovnávacie rezy
Kompaktná konštrukcia krytu motora tejto píly a otočná
pätka píly umožňujú vykonávanie rezov v blízkosti podlahy,
rohov a na iných zle prístupných miestach. Ak chcete maximalizovať možnosť rezov na zle prístupných miestach:
♦ Zasuňte pílový list do upínacieho mechanizmu píly
s ozubením smerujúcim nahor.
♦ Uhol sklonu rukoväti upravte tak, aby ste boli čo najbližšie k pracovnému povrchu.
Rezanie kovov
Uvedomte si, že rezanie kovu zaberie omnoho viac času než
rezanie dreva.
♦ Používajte pílové listy vhodné na rezanie kovu. Na rezanie železných kovov používajte pílové listy s jemnými
zubami a na rezanie neželezných kovov pílové listy
s hrubšími zubami.
♦ Pri rezaní tenkých kovových plechov upnite na spodnú
stranu obrobku kúsok odpadového dreva a urobte rez
cez celú túto zostavu.
♦ Naneste pozdĺž čiary rezu tenký olejový film.
Ponorné rezy do dreva
♦
♦
♦
♦
Zmerajte si a označte na obrobku požadovaný zárez.
Upnite do píly pílový list vhodný pre ponorné rezy.
Oprite pätku píly (3) o obrobok v takej polohe, aby
pílový list vytváral zodpovedajúci uhol pre ponorný rez.
Zapnite náradie a pomaly zavádzajte pílový list do
obrobku. Zaistite, aby bola pätka píly (3) po celý čas
rezu v kontakte s obrobkom.
Rezanie vetiev
Táto mečová píla môže rezať vetvy až do priemeru 25 mm.
Varovanie! Nepracujte s náradím, ak ste v korune stromu,
na rebríku alebo na inej nestabilnej podpere. Dávajte pozor,
na aké miesto padajú odrezané vetvy.
♦ Režte smerom dole a smerom od Vášho tela.
♦ Vykonávajte rezy v blízkosti hlavnej vetvy alebo kmeňa
stromu.
Zvislé rezy
Toto náradie môže vykonávať rezy v blízkosti rohov a na
iných ťažko prístupných miestach.
♦ Zasuňte pílový list do upínacieho mechanizmu píly tak,
aby boli jeho zuby otočené nahor.
♦ Držte náradie s pätkou píly (3) otočenou smerom dole
tak, aby bola čo najbližšie k pracovnému povrchu.
♦ Režte smerom dole a smerom od Vášho tela.
Príslušenstvo
Výkon Vášho náradia závisí od používaného príslušenstva.
Príslušenstvo Stanley Fat Max je navrhnuté a vyrobené
podľa noriem pre vysokú kvalitu a sú určené na zvýšenie
výkonu Vášho náradia. Použitím tohto príslušenstva docielite ten najlepší výsledok, ktorý Vám Vaše náradie môže
poskytnúť.
Pílové listy
Táto mečová píla môže používať pílové listy s dĺžkou až
30 cm. Vždy používajte čo najkratšie pílové listy, ktoré sú
vhodné pre vykonávané rezy, ale ktoré sú tiež dostatočne
dlhé, aby mohli prerezať materiál obrobku. Pri dlhších
pílových listoch je počas použitia väčšia pravdepodobnosť
ohybu a poškodenia. Počas použitia, keď nie je píla udržiavaná v stálom kontakte s obrobkom, môžu niektoré dlhšie
pílové listy vibrovať alebo sa môžu trepať.
Údržba
Vaše náradie Stanley Fat Max bolo skonštruované tak,
aby pracovalo dlhý čas s minimálnymi nárokmi na údržbu.
Riadna starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
Vám zaistia jeho bezproblémový chod.
Vaša nabíjačka nevyžaduje žiadnu údržbu okrem pravidelného čistenia.
Varovanie! Pred vykonávaním akejkoľvek údržby vytiahnite
z náradia akumulátor. Pred čistením nabíjačku odpojte od
siete.
♦ Vetracie otvory náradia a nabíjačky pravidelne čistite
mäkkou kefou alebo suchou handričkou.
♦ Pomocou vlhkej handričky pravidelne čistite kryt motora.
♦ Nepoužívajte žiadne abrazívne čistiace prostriedky
alebo rozpúšťadlá.
♦ Pravidelne otvárajte skľučovadlo a poklepaním odstráňte prach z jeho vnútorných častí.
7
SLOVENČINA
Ochrana životného prostredia
Nabíjačka
Trieďte odpad. Tento výrobok sa nesmie likvidovať
v bežnom domovom odpade.
Ak nebudete výrobok Stanley Fat Max ďalej používať alebo
ak si ho želáte nahradiť novým, nelikvidujte ho spolu s bežným komunálnym odpadom. Zaistite likvidáciu tohto výrobku
v triedenom odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových materiálov. Opätovné použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Pri kúpe nových výrobkov Vám predajne, miestne zberne
odpadov alebo recyklačné stanice poskytnú informácie
o správnej likvidácii elektroodpadov z domácnosti.
Spoločnosť Stanley Europe poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov Stanley Fat Max po skončení ich
prevádzkovej životnosti. Ak chcete získať výhody tejto
služby, odovzdajte, prosím, Váš výrobok ktorémukoľvek
autorizovanému zástupcovi servisu, ktorý náradie odoberie
a zaistí jeho recykláciu.
FMC690L typ 1
Napájacie napätie
V
220-240
Výstupné napätie
V
20 (Max)
Prúd
A
2
Približný čas nabíjania
min
40
Napájacie napätie
V
18
Kapacita
Ah
1,5
Akumulátor
FMC685L
Typ
Li-Ion
Hladina akustického tlaku podľa normy EN 60745:
Akustický tlak (LpA) 80,9 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Akustický výkon (LWA) 91,9 dB(A), odchýlka (K) 3 dB(A)
Celková úroveň vibrácií (priestorový vektorový súčet) podľa normy
EN 60745:
Rezanie drevotrieskových dosiek (ah, B) 13,9 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
Rezanie drevených trámov (ah, WB) 15,5 m/s2, odchýlka (K) 1,5 m/s2
ES Vyhlásenie o zhode v rámci EÚ
SMERNICA PRE STROJOVÉ ZARIADENIA
12
Miesto najbližšieho autorizovaného servisu Stanley Europe
nájdete na príslušnej adrese uvedenej v tomto návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Europe a podrobnosti
o popredajnom servise nájdete aj na internetovej adrese:
www.2helpU.com.
FMC670
Spoločnosť Stanley Europe týmto vyhlasuje, že tieto výrobky popisované v technických údajoch spĺňajú požiadavky
nasledujúcich noriem: 2006/42/EC, EN 60745-1,
EN 60745-2-11.
Akumulátory
Tieto výrobky spĺňajú tiež požiadavky smernice 2004/108/
EC a 2011/65/EU. Ak chcete získať ďalšie informácie, kontaktujte, prosím, spoločnosť Stanley Europe na tejto adrese
alebo na adresách, ktoré sú uvedené na konci tohto návodu.
Akumulátory Stanley Fat Max je možné mnohokrát
opakovane nabíjať. Po ukončení prevádzkovej
životnosti likvidujte akumulátory tak, aby nedošlo
k ohrozeniu životného prostredia:
♦
♦
Nechajte náradie v chode, kým nedôjde k úplnému
vybitiu akumulátora a potom ho vyberte z náradia.
Akumulátory typu NiCd, NiMH a Li-Ion je možné
recyklovať. Odovzdajte ich v autorizovanom servise
alebo do miestnej zberne, kde budú recyklované alebo
zlikvidované tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia.
Technické údaje
FMC670 (H1)
Napájacie napätie
V
18
Otáčky naprázdno
min-1
0-3000
Dĺžka zdvihu
mm
22
Hmotnosť
kg
2,054
8
Nižšie podpísaná osoba je zodpovedná za zostavenie
technických údajov a vydáva toto vyhlásenie v zastúpení
spoločnosti Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Viceprezident pre
spotrebiteľskú techniku
Stanley Europe,
Egide Walschaertsstraat 14-18,
2800 Mechelen, Belgium
29. 3. 2012
SLOVENČINA
Záruka
Spoločnosť Stanley Europe je presvedčená o kvalite svojich
výrobkov a ponúka mimoriadnu záruku pre používateľov
tohto náradia. Táto záruka sa ponúka ako mimoriadna
a žiadnym spôsobom neovplyvní Vaše zmluvné práva, ak
ste súkromný neprofesionálny užívateľ. Táto záruka platí vo
všetkých členských štátoch EÚ a Európskej zóny voľného
obchodu EFTA.
PLNÁ ZÁRUKA
Spoločnosť Stanley Europe garantuje počas trvania
záručnej lehoty (24 mesiacov pri nákupe na priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe na podnikateľskú činnosť)
bezplatné odstránenie akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby za nasledujúcich podmienok:
♦ Tento výrobok sa používal iba správnym spôsobom
a v súlade s pokynmi uvedenými v návode pre jeho
obsluhu.
♦ Výrobok bol vystavený bežnému použitiu a opotrebeniu.
♦ Výrobok nebol opravovaný neoprávnenými osobami.
♦ Bol predložený doklad o kúpe.
♦ Bol výrobok Stanley Fat Max vrátený kompletný so
všetkými pôvodnými komponentami.
Ak požadujete reklamáciu, kontaktujte najbližšieho
autorizovaného predajcu alebo vyhľadajte autorizovaného
predajcu Stanley Fat Max v katalógu Stanley Fat Max alebo
kontaktujte predajcu na adrese, ktorá je uvedená v tomto
návode. Zoznam autorizovaných servisov Stanley Fat Max
a všetky podrobnosti o našom popredajnom servise nájdete
aj na internetovej adrese: www. stanley.eu/3
ZVÝHODNENÁ ZÁRUKA
Na získanie zvýhodnenej trojročnej záruky je nutné vykonať
registráciu na nižšie uvedenej adrese a v uvedenom
termíne.
♦ Registrácia sa vyžaduje do 4 týždňov od zakúpenia.
♦ Registrácia je na tejto adrese: http://www.stanley.eu/3
9
SLOVENČINA
STANLEY BLACK & DECKER SLOVAKIA S.R.O.
Tomášikova 50b
831 04 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.stanleyworks.sk
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
Česká Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.stanleyworks.cz
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
BAND SERVIS
Južná trieda 17 (budova TWD)
040 01 Košice
Tel.:
00421 556 233 155
bandserviske@zoznam.sk
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Klášterského 2
140 00 Praha 4
Tel.:
00420 244 403 247
Fax:
00420 241 770 167
j.kraus@bandservis.cz
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
zst00181883 - 16-10-2012
10
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
 24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
 12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
IČO: ………………………...........................…..
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
10/12
Download PDF

advertising