PV1820L | Black&Decker PV1820L DUSTBUSTER instruction manual

Naudojimo instrukcija gale
Инструкции по эксплуатации см. в конце руководства
370001 - 37 LT
www.blackanddecker.eu
PV1020L
PV1420L
PV1820L
Lietuvių
(Originalios instrukcijos vertimas)
3
Русский язык
(Перевод с оригинала инструкции)
7
2
LIETUVIŲ
Naudojimo paskirtis
Šis „Black & Decker“ rankinis dulkių siurblys „Dustbuster®“ skirtas lengviems siurbimo sausuoju būdu darbams. Šis prietaisas
skirtas tik individualiam naudojimui namų ūkyje.
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją.
Saugos informacija
Įspėjimas! Perskaitykite
visus saugos įspėjimus
ir visus nurodymus. Jei
bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali
kilti elektros smūgio, gaisro ir
(arba) sunkaus sužeidimo pavojus.
Įspėjimas! Naudodami akumuliatorinius prietaisus, laikykitės būtinų saugos priemonių,
įskaitant toliau nurodytas, kad
sumažintumėte gaisro, elektros
smūgio, akumuliatorių ištekėjimo, susižeidimo ir turtinės žalos pavojų.
ne pagal numatytąją paskirtį, gali
kilti asmeninio susižeidimo pavojus.
♦ Išsaugokite šią instrukciją ateičiai.
Prietaiso naudojimas
♦ Nenaudokite prietaiso jokiems
skysčiams ir medžiagoms, kurie
galėtų užsiliepsnoti, susiurbti.
♦ Nenaudokite šio prietaiso prie
vandens.
♦ Nemerkite prietaiso į vandenį.
♦ Niekada netraukite kroviklio už laido, norėdami atjungti kroviklį nuo
elektros lizdo. Kroviklio laidą laikykite atokiai nuo šilumos, tepalo
ir aštrių kraštų.
♦ Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims, turintiems psichinių, jutiminių arba protinių negalių arba
patirties bei žinių trūkumo, jeigu jie
yra prižiūrimi arba instruktuojami,
kaip saugiai naudoti šį prietaisą,
ir supranta atitinkamus pavojus.
Neleiskite vaikams žaisti su šiuo
prietaisu. Be suaugusiųjų priežiūros vaikams draudžiama valyti ir
techniškai prižiūrėti šį prietaisą.
♦ Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią
instrukciją.
♦ Numatytoji paskirtis aprašyta šioje
naudojimo instrukcijoje. Naudojant šiame vadove nerekomenduojamus papildomus įtaisus arba Tikrinimas ir remontas
priedus, arba naudojant prietaisą ♦ Prieš naudojimą patikrinkite, ar
3
LIETUVIŲ
♦
prietaisas nėra apgadintas, ar
dalys yra be defektų. Patikrinkite,
ar nėra sugedusių dalių, jungiklių
ar kokių nors kitų gedimų, kurie
galėtų paveikti prietaiso veikimą.
Nenaudokite prietaiso, jeigu kuri
nors jo dalis yra pažeista arba sugedusi.
Bet kokias pažeistas arba sugadintas dalis atiduokite taisyti įgaliotajam remonto atstovui.
Reguliariai tikrinkite, ar nepažeistas kroviklio laidas. Jeigu laidas
būtų pažeistas arba su defektais,
pakeiskite kroviklį nauju.
Niekada nebandykite nuimti arba
pakeisti kokių nors dalių kitomis,
šioje instrukcijoje nenurodytomis,
dalimis.
Kiti pavojai.
Naudojant šį įrankį, gali kilti papildomų kitų pavojų, kurie gali būti
nenurodyti pateiktuose įspėjimuose
dėl saugos. Šie pavojai gali kilti naudojant įrankį ne pagal paskirtį, ilgai
naudojant įrankį ir pan.
Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų
išvengti neįmanoma. Galimi pavojai:
♦
♦ Susižeidimai, prisilietus prie bet
kurių besisukančių (judamųjų) dalių.
♦ Susižalojimai keičiant bet kokias
♦
dalis, pjūklelius arba priedus.
♦ Žala, patiriama įrankį naudojant
ilgą laiką. Jeigu įrankį reikia naudoti ilgą laiką, būtinai reguliariai
Papildomi nurodymai dėl darykite pertraukas.
♦ Klausos pablogėjimas.
saugos
♦ Sveikatai kylantys pavojai įkvėPo naudojimo
pus dulkių, susidariusių naudojant
♦ Atjunkite kroviklį prieš valydami
įrankį (pavyzdžiui: apdirbant mekroviklį arba krovimo pagrindą.
dieną, ypač ąžuolą, beržą ir MDF.)
♦ Nenaudojamą prietaisą reikia laiAkumuliatoriai ir krovikliai
kyti sausoje vietoje.
♦ Laikykite prietaisus vaikams ne- Akumuliatoriai
pasiekiamoje vietoje.
♦ Niekada jokiais būdais nebaldykite jų ardyti.
♦
4
LIETUVIŲ
♦ Saugokite akumuliatorių nuo vandens.
♦ Saugokite akumuliatorių nuo karščio.
♦ Nelaikykite tose vietose, kur temperatūra galėtų viršyti 40 °C.
♦ Kraukite tik esant 10 °C–40 °C
aplinkos oro temperatūrai.
♦ Kraukite naudodami tik su prietaisu pateiktą kroviklį. Naudojant
netinkamą kroviklį gali įvykti elektros smūgis arba akumuliatorius
gali perkaisti.
♦ Išmesdami baterijas, vadovaukitės nurodymais, pateiktais skyriuje „Aplinkosauga“.
♦ Nepradurkite ir nenumeskite akumuliatoriaus, kad jis nebūtų sugadintas arba deformuotas, nes gali
kilti sužalojimo ir gaisro pavojus.
♦ Nekraukite apgadintų akumuliatorių.
♦ Esant ekstremalioms sąlygoms,
gali ištekėti akumuliatoriuje esantis skystis. Jeigu ant akumuliatoriaus pastebėtumėte skysčio,
kruopščiai nuvalykite jį skudurėliu.
Venkite kontakto su oda.
♦ Patekus ant odos arba į akis, vadovaukitės toliau pateiktais nurodymais.
Įspėjimas! Akumuliatoriaus skystis gali pakenkti sveikatai arba padaryti žalos turtui. Patekus ant odos,
nedelsiant nuplaukite vandeniu. Atsiradus paraudimui, skausmui arba
sudirginimui kreipkitės pagalbos į
gydytojus. Pakliuvus į akis, tuoj pat
skalaukite švariu vandeniu ir kreipkitės pagalbos į gydytojus.
Krovikliai
Šis kroviklis numatytas tam tikrai
įtampai. Visuomet patikrinkite, ar
elektros tinklo įtampa atitinka duomenų lentelėje nurodytą įtampą.
Įspėjimas! Niekada nebandykite
keisti kroviklio bloko kištuko įprastu
elektros kištuku.
♦ Prietaiso akumuliatoriui krauti naudokite tik su juo pateiktą
„Вlack & Decker“ kroviklį. Kitų
rūšių akumuliatoriai gali sprogti
ir sužeisti jus bei padaryti žalos
turtui.
♦ Niekada nebandykite krauti vienkartiniam naudojimui skirtų akumuliatorių.
♦ Jeigu maitinimo laidas būtų pažeistas, siekiant išvengti pavojaus,
jį nedelsiant privalo pakeisti įgaliotasis „Вlack & Decker“ techninės
5
LIETUVIŲ
♦
♦
♦
♦
priežiūros centro darbuotojas.
Saugokite kroviklį nuo vandens.
Neatidarykite kroviklio.
Neardykite kroviklio.
Kraunant akumuliatorių, prietaisą/
akumuliatorių reikia padėti gerai
vėdinamoje vietoje.
Elektros sauga
Ant kroviklio pažymėti ženklai
Prieš pradėdami naudoti šį prietaisą, atidžiai perskaitykite šią instrukciją.
Šis įrankis turi dvigubą izoliaciją, todėl jo nereikia įžeminti. Visuomet patikrinkite, ar elektros tinklo įtampa
atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą.
Transformatorius turi apsaugą nuo trumpojo grandinės
jungimo. Elektros tinklas yra atskirtas nuo transformatoriaus išvado.
Jeigu aplinkos oro temperatūra tampa per aukšta,
kroviklis automatiškai išsijungia. Tokiu atveju kroviklis
neveiks. Krovimo pagrindą privaloma atjungti nuo elektros tinklo ir atiduoti į įgaliotąjį techninės priežiūros
centrą, kad jį pataisytų.
Šis krovimo pagrindas skirtas naudoti tik patalpose.
Techninė priežiūra
Šis „Вlack & Decker“ akumuliatorinis prietaisas skirtas ilgalaikiam darbui, prireikiant minimalios techninės priežiūros. Įrankis
tarnaus kokybiškai ir ilgai, jei jį tinkamai prižiūrėsite ir reguliariai
valysite.
Įspėjimas! Prieš imdamiesi bet kokių akumuliatorinių prietaisų
techninės priežiūros darbų:
♦ Jeigu akumuliatorius yra neišimamas, visiškai išeikvokite
jo energiją, o paskui išjunkite.
♦ Prieš valydami kroviklį, jį išjunkite. Krovikliui nereikia jokios
techninės priežiūros, išskyrus reguliarų valymą.
♦ Reguliariai minkštu šepetėliu arba sausu skudurėliu išvalykite prietaiso/kroviklio ventiliacijos angas.
♦ Reguliariai drėgnu skudurėliu nuvalykite variklio korpusą.
Nenaudokite jokių šveičiamųjų arba tirpiklių pagrindu pagamintų valiklių.
6
Aplinkosauga
Atskiras atliekų surinkimas. Šio gaminio negalima
išmesti kartu su kitomis namų ūkio atliekomis.
Jeigu vieną dieną nutartumėte, kad norite pakeisti šį
„Вlack & Decker“ gaminį nauju arba jeigu jis jums daugiau nereikalingas, neišmeskite jo su kitomis namų ūkio atliekomis.
Atiduokite šį gaminį į atskirą surinkimo punktą.
Rūšiuojant panaudotus produktus ir pakuotę, sudaroma galimybė juos perdirbti ir panaudoti iš naujo.
Tokiu būdu padėsite sumažinti aplinkos taršą ir naujų
žaliavų poreikį.
Vietiniuose reglamentuose gali būti numatytas atskiras elektrinių gaminių surinkimas iš namų ūkių, iš savivaldybių atliekų
surinkimo vietų, arba juos, perkant naują gaminį, gali paimti
prekybos atstovai.
„Вlack & Decker“ surenka senus naudotus „Вlack & Decker“
prietaisus ir pasirūpina ekologišku jų utilizavimu. Norėdami
pasinaudoti šia paslauga,grąžinkite savo gaminį bet kuriam
įgaliotajam remonto atstovui, kuris paims įrankį mūsų vardu.
Artimiausios remonto dirbtuvės adresą sužinosite susisiekę su
vietine „Вlack & Decker“ atstovybe, šioje instrukcijoje nurodytu
adresu. Be to, interneto tinklapyje pateiktas sąrašas įgaliotų
„Вlack & Decker“ įrangos remonto dirbtuvių bei tiksli informacija
apie mūsų gaminių techninės priežiūros centrus, jų kontaktinė
informacija: www.2helpU.com.
РУССКИЙ ЯЗЫК
руководство по эксплуатации.
♦ Назначение прибора описывается в данном руководстве по
Перед использованием прибора внимательно прочэксплуатации. Использование
тите данное руководство по эксплуатации.
любых принадлежностей или
Инструкции по технике приспособлений, а также выполнение данным прибором любых
безопасности
видов работ, не рекомендованВнимание! Внимательно
ных данным руководством по
прочтите все инструкции
эксплуатации, может привести
по безопасности и рукок несчастному случаю.
водство по эксплуатации. ♦ Сохраните данное руководство
Несоблюдение всех передля последующего обращения
численных ниже правил
к нему.
безопасности и инструкций
может привести к пораже- Использование прибора
нию электрическим током, ♦ Не используйте прибор для собирания жидкостей и легковосвозникновению пожара и/или
пламеняющихся веществ.
получению тяжелой травмы.
Внимание! При использова- ♦ Не используйте прибор рядом
с водой.
нии приборов с питанием от
аккумулятора соблюдение ♦ Не погружайте прибор в воду.
правил по технике безопас- ♦ Никогда не тяните за кабель
зарядного устройства, чтобы
ности и следование данным
отключить зарядное устройинструкциям позволит сниство от штепсельной розетки.
зить вероятность возникноНе подвергайте кабель зарядвения пожара, протечки аккуного устройства воздействию
муляторов, получения травм
высокой температуры, масла
и повреждений.
и держите вдали от острых
♦ Перед использованием прибора
предметов и углов.
внимательно прочтите данное
Назначение
Ваш ручной пылесос Black & Decker Dustbuster® предназначен для вакуумной чистки. Данный прибор предназначен
только для бытового использования.
7
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Данный прибор может испольповреждённые или неисправзоваться детьми старше 8-ми
ные детали только в авторилет и людьми со сниженными
зованном сервисном центре
физическими, сенсорными
Black & Decker.
и умственными способностями ♦ Регулярно проверяйте кабель
или не имеющими необходимозарядного устройства на налиго опыта или навыка, если они
чие повреждений и признаков
выполняют работу под присмоизноса. Зарядное устройство
тром или получили инструкции
с поврежденным или неисправотносительно безопасной рабоным кабелем подлежит замене.
ты с этим прибором и осознают ♦ Ни в коем случае не снимайте
наличие потенциальной опаси не заменяйте детали, за исности при его использовании.
ключением деталей, указанных
Не позволяйте детям играть
в данном руководстве по эксс прибором. Не позволяйте деплуатации.
тям производить чистку и техниДополнительные правическое обслуживание прибора
ла безопасности
без присмотра.
Осмотр и ремонт
♦ Перед началом эксплуатации,
всегда проверяйте исправность
прибора. Убедитесь в отсутствии поломанных деталей,
поврежденных включателей
и прочих дефектов, способных
повлиять на работу прибора.
♦ Не используйте прибор, если
повреждена или неисправна
какая-либо его деталь.
♦ Ремонтируйте или заменяйте
8
После использования
♦ Перед чисткой зарядного
устройства или зарядной базы
всегда отключайте прибор от
источника питания.
♦ Храните не используемый прибор в сухом месте.
♦ Дети не должны иметь доступ
к убранным на хранение приборам.
Остаточные риски
При работе данным прибором
РУССКИЙ ЯЗЫК
возможно возникновение дополботы с прибором (например, при
нительных остаточных рисков,
обработке древесины, в осокоторые не вошли в описанные
бенности, дуба, бука и ДВП).
здесь правила техники безопасАккумуляторы и зарядности. Эти риски могут возникнуть
при неправильном или продолжи- ные устройства
тельном использовании изделия Аккумуляторы
и т.п.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
разобрать аккумулятор.
Несмотря на соблюдение соответствующих инструкций по технике ♦ Не погружайте аккумулятор
в воду.
безопасности и использование
предохранительных устройств, ♦ Не подвергайте аккумулятор
воздействию тепла.
некоторые остаточные риски невозможно полностью исключить. ♦ Не храните в местах, где температура может превысить 40 °С.
К ним относятся:
♦ Травмы в результате касания ♦ Заряжайте аккумулятор только
при температуре окружающей
двигающихся частей прибора.
среды в пределах 10 °С - 40 °С.
♦ Риск получения травмы во время смены деталей прибора или ♦ Заряжайте только зарядными устройствами, входящими
насадок.
в комплект поставки прибора.
♦ Риск получения травмы, свяИспользование неподходящезанный с продолжительным
го зарядного устройства может
использованием прибора. При
стать причиной поражения элекиспользовании прибора в течетрическим током или перегрева
ние продолжительного периода
аккумулятора.
времени делайте регулярные
♦ Утилизируйте отработанные
перерывы в работе.
аккумуляторы, следуя инструк♦ Ухудшение слуха.
циям раздела «Защита окружа♦ Ущерб здоровью в результате
ющей среды».
вдыхания пыли в процессе ра♦ Не повредите/не деформируйте
9
РУССКИЙ ЯЗЫК
аккумулятор путем прокалывания или удара, поскольку это
может создать риск получения
травмы и возникновения пожара.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
заряжать повреждённый аккумулятор!
♦ В критических ситуациях из
аккумулятора может вытечь
жидкость. Если Вы заметили
жидкость на аккумуляторе, аккуратно вытрите ее тканью. Избегайте контакта с кожей.
♦ При попадании жидкости на
кожу или в глаза следуйте приведенным ниже инструкциям:
Внимание! Жидкость, вытекшая
из аккумулятора, может нанести
вред здоровью и повредить оборудование. При попадании жидкости
аккумулятора на кожу, немедленно
смойте ее водой. Если появится
покраснение, боль или раздражения, немедленно обратитесь за
медицинской помощью. При попадании жидкости аккумулятора
в глаза, немедленно промойте их
проточной водой и обратитесь за
медицинской помощью.
10
Зарядные устройства
Ваше зарядное устройство было
разработано для конкретного напряжения. Всегда проверяйте,
соответствует ли напряжение,
указанное на табличке с техническими параметрами, напряжению
электросети.
Внимание! Ни в коем случае
не пытайтесь заменить зарядный блок стандартным сетевым
штепселем.
♦ Используйте Ваше зарядное
устройство Black & Decker только для зарядки аккумулятора
прибора, в комплект поставки
которого он входит. Аккумуляторы других марок могут взорваться, что приведёт к получению травмы или повреждению
прибора.
♦ Ни в коем случае не пытайтесь
зарядить неперезаряжаемые
аккумуляторы.
♦ Во избежание несчастного
случая, замена повреждённого кабеля питания должна
производиться только на заводе-изготовителе или в авторизованном сервисном центре
Black & Decker.
РУССКИЙ ЯЗЫК
♦ Не погружайте зарядное устройство в воду.
♦ Не разбирайте зарядное устройство.
♦ Не используйте зарядное
устройство в качестве объекта
для проведения испытаний.
♦ Зарядка прибора/аккумулятора
должна производиться в хорошо проветриваемом месте.
Электробезопасность
Маркировка зарядного устройства
Перед использованием устройства внимательно
прочтите данное руководство по эксплуатации.
Данное устройство защищено двойной изоляцией,
что исключает потребность в заземляющем проводе. Следите за напряжением электрической сети,
оно должно соответствовать величине, обозначенной на информационной табличке устройства.
Предохраняющий от короткого замыкания изолирующий трансформатор. Питающая сеть электрически изолирована от выхода трансформатора.
Зарядное устройство автоматически выключается,
если температура окружающей среды становится
слишком высокой. Зарядное устройство становится неработоспособным. Отсоедините зарядное
устройство от электросети и отнесите его в ремонт
в авторизованный сервисный центр.
Зарядное устройство предназначено только для
использования внутри помещений.
♦
♦
служивания, кроме регулярной чистки.
Регулярно очищайте вентиляционные отверстия Вашего прибора мягкой щёткой или сухой тканью.
Регулярно очищайте корпус двигателя влажной тканью.
Не используйте абразивные чистящие средства, а также чистящие средства на основе растворителей.
Защита окружающей среды
Раздельный сбор. Данное изделие нельзя утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами.
Если однажды Вы захотите заменить Ваше изделие
Black & Decker или Вы больше в нем не нуждаетесь, не
выбрасывайте его вместе с бытовыми отходами. Отнесите
изделие в специальный приемный пункт.
Раздельный сбор изделий с истекшим сроком службы и их упаковок позволяет пускать их в переработку и повторно использовать. Использование
переработанных материалов помогает защищать
окружающую среду от загрязнения и снижает расход сырьевых материалов.
Местное законодательство может обеспечить сбор старых
электроприборов отдельно от бытового мусора на муниципальных свалках отходов, или Вы можете сдавать их
в торговом предприятии при покупке нового изделия.
Фирма Black & Decker обеспечивает прием и переработку
отслуживших свой срок изделий Black & Decker. Чтобы воспользоваться этой услугой, Вы можете сдать Ваше изделие
в любой авторизованный сервисный центр, который собирает их по нашему поручению.
Вы можете узнать место нахождения Вашего ближайшего авторизованного сервисного центра, обратившись в Ваш местный офис Black & Decker по адресу, указанному в данном
руководстве по эксплуатации. Кроме того, список авторизованных сервисных центров Black & Decker и полную информацию о нашем послепродажном обслуживании и контактах
Вы можете найти в интернете по адресу: www.2helpU.com.
Техническое обслуживание
Ваш аккумуляторный прибор Black & Decker рассчитан на
работу в течение продолжительного времени при минимальном техническом обслуживании. Срок службы и надёжность
прибора увеличиваются при правильном уходе и регулярной
чистке.
Внимание! Перед проведением технического обслуживания
аккумуляторного прибора:
♦ В случае наличия встроенного аккумулятора, полностью
разгрузите аккумулятор и выключите прибор.
♦ Перед чисткой зарядного устройства отключите его
от источника питания. Ваше зарядное устройство не
требует никакого дополнительного технического об11
Lietuvių
LIC GOTUS SIA
Ulbrokas Str.
Rīga, 1021
Tel.:
Fax:
+371 67556949
+371 67555140
Techniniai duomenys
ɍɠɰɨɣɲɠɬɥɣɠ ɰɛɫɛɥɭɠɫɣɬɭɣɥɣ
Vac
ȼ ɩɟɪɟɦ.
ɬɨɤɚ
Vdc
ȼ ɩɨɫɬ. ɬɨɤɚ
mA
ɦȺ
h
ɱ
kg
ɤɝ
Išvesties Ƴtampa
ȼɵɯɨɞɧɨɟ ɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟ
Elektros srovơs stiprumas
ȼɵɯɨɞɧɨɣ ɬɨɤ
Apytikris krovimo laikas
ɉɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɟ ɜɪɟɦɹ ɡɚɪɹɞɤɢ
Svoris
ȼɟɫ
Vdc
ȼ ɩɨɫɬ. ɬɨɤɚ
Tip.
Ɍɢɩ
kg
ɤɝ
Ʋtampa
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
Akumuliatorius
Ⱥɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ
Svoris
ȼɟɫ
Kroviklis
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ
Ʋvesties Ƴtampa
ɇɚɩɪɹɠɟɧɢɟ ɩɢɬɚɧɢɹ
Liþio jonǐ
Li-Ion
1,33
Liþio jonǐ
Li-Ion
1,28
PV1420L
(H1)
14,4
PV1020L
(H1)
10,8
CHA006013G
CHA006013B
120-240
PV1820L
(H1)
18
Liþio jonǐ
Li-Ion
1,38
CHA010014G
CHA010014B
120-240
0,21
0,19
4
4
400
400
23
14
12
TrikÿiǑ šalinimas
Ƚɩɢɧɩɡɨɶɠ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩɬɭɣ ɣ ɬɪɩɬɩɜɶ ɣɰ ɮɬɭɫɛɨɠɨɣɺ
Šviesos diodǑ indikacijos
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Ƴkaito akumuliatorius
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
Sprendimas
ɋɠɳɠɨɣɠ
Prieš naudodami toliau, palaukite, kol jis atvƢs.
Ɋɫɠɡɟɠ ɲɠɧ ɪɫɩɟɩɦɡɣɭɷ ɫɛɜɩɭɮ, ɟɩɡɟɣɭɠɬɷ ɩɬɭɶɝɛɨɣɺ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
Šviesos diodǑ indikacija: kraunama
ɋɠɡɣɧ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ: ɢɛɫɺɟɥɛ
Sudegċs akumuliatorius
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɨɠɣɬɪɫɛɝɠɨ
Sprendimas
ɋɠɳɠɨɣɠ
– Ʋsitikinkite, ar naudojate tinkamą kroviklƳ. Pabandykite Ƴkrauti dar kartą.
- ɍɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹ ɩɨɞɯɨɞɹɳɟɟ ɡɚɪɹɞɧɨɟ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ. ɋɥɟɞɭɣɬɟ ɩɪɨɰɟɞɭɪɟ
ɡɚɪɹɞɤɢ. ȿɫɥɢ ɧɟɢɫɩɪɚɜɧɨɫɬɶ ɜɫɺ ɠɟ ɩɪɢɫɭɬɫɬɜɭɟɬ, ɫɞɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɡɚɪɹɞɧɨɟ
ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɨ ɜ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ Black & Decker.
Kroviklio gedimas
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩ
11
Ʌɫɠɪɻɡ ɨɛ ɬɭɠɨɮ
ŠƳ gaminƳ galima tvirtinti prie sienos, kad prietaisą bnjtǐ patogu
laikyti ir Ƴkrauti.
Tvirtindami prie sienos, Ƴsitikinkite, ar tvirtinimo bnjdas yra tinkamas sienos tipui ir gali išlaikyti prietaiso svorƳ.
Ƈ Pažymơkite varžtǐ sukimo vietas (ten, kur ant sieninio laikiklio pritvirtinto dulkiǐ siurblio laidas galơtǐ pasiekti elektros
lizdą dulkiǐ siurbliui Ƴkrauti).
ȼɚɲ ɩɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɫɨɞɟɪɠɚɬɶ ɜɫɟ ɢɥɢ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɧɢɠɟ ɫɨɫɬɚɜɧɵɯ ɱɚɫɬɟɣ:
1. ɉɭɫɤɨɜɨɣ ɜɵɤɥɸɱɚɬɟɥɶ
2. Ʉɧɨɩɤɚ ɩɨɜɨɪɨɬɚ ɫɨɩɥɚ
3. ɂɧɞɢɤɚɬɨɪ ɡɚɪɹɞɤɢ
4. ɋɨɩɥɨ
5. Ɉɬɩɢɪɚɸɳɚɹ ɤɧɨɩɤɚ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
6. ɍɡɤɚɹ ɧɚɫɚɞɤɚ
7. ɓɺɬɨɱɧɚɹ ɧɚɫɚɞɤɚ
8. Ⱦɜɟɪɰɚ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
9. Ɉɬɩɢɪɚɸɳɢɣ ɪɵɱɚɝ ɞɜɟɪɰɵ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤɚ
10. ɋɴɺɦɧɵɣ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤ
11. Ɂɚɪɹɞɧɚɹ ɛɚɡɚ
Šis Ƴrankis turi kai kurias arba visas šias funkcijas:
1. Ʋjungimo/išjungimo jungiklis
2. Antgalio pasukimo mygtukas
3. Ʋkrovimo indikatorius
4. Antgalis
5. Rinktuvo atlaisvinimo mygtukas
6. Antgalis sunkiai pasiekiamoms vietoms valyti
7. Šepetơlis
8. Dulkiǐ rinktuvo dangtelis
9. Dulkiǐ rinktuvo dangtelio atlaisvinimo sklendơ
10. Išimamas dulkiǐ surinkimo indas
11. Krovimo pagrindas
Ɍɩɬɭɛɝɨɶɠ ɲɛɬɭɣ
Funkcijos
Montavimas ant sienos
FiltrǑ keitimas
Filtrus reikơtǐ keisti kas 6–9 naudojimo mơnesius ir tada, kai jie
yra susidơvơjĊ arba apgadinti.
Keiþiamuosius ¿ltrus galite Ƴsigyti iš „Black & Decker“ atstovo
(kat. Nr. VF90):
Akumuliatorius
Norint gaminƳ išmesti patiems, iš jo privaloma išimti
akumuliatoriǐ kaip aprašyta toliau ir išmesti jƳ atsižvelgiant Ƴ vietos reglamentus.
Ƈ Visiškai išeikvokite akumuliatoriaus energiją.
Ƈ Išpilkite šiukšles iš dulkiǐ surinkimo indo.
Ƈ Išsukite du varžtus ir nukelkite korpusą.
Ƈ Atjunkite nuo akumuliatoriaus visas laidines jungtis.
Ƈ Išimkite akumuliatoriaus bloką ir Ƴdơkite jƳ Ƴ tinkamą pakuotĊ,
kad gnybtai nebnjtǐ sujungti trumpuoju jungimu.
Ƈ Atiduokite akumuliatoriaus bloką techninơs priežinjros atstovui arba Ƴ vietos atliekǐ surinkimo punktą.
Išơmus akumuliatoriǐ, jo atgal Ƴdơti negalima.
Ⱦɥɹ ɭɞɨɛɫɬɜɚ ɯɪɚɧɟɧɢɹ ɢ ɡɚɪɹɞɤɢ, ɩɪɢɛɨɪ ɦɨɠɧɨ ɡɚɤɪɟɩɢɬɶ
ɧɚ ɫɬɟɧɟ.
ɉɪɢ ɤɪɟɩɥɟɧɢɢ ɡɚɪɹɞɧɨɣ ɛɚɡɵ ɧɚ ɫɬɟɧɭ ɭɛɟɞɢɬɟɫɶ, ɱɬɨ ɢɫɩɨɥɶɡɭɟɦɵɣ ȼɚɦɢ ɦɟɬɨɞ ɤɪɟɩɥɟɧɢɹ ɩɨɞɯɨɞɢɬ ɤ ȼɚɲɟɦɭ ɬɢɩɭ
ɫɬɟɧɵ ɢ ɜɟɫɭ ɩɪɢɛɨɪɚ.
Ƈ Ɉɬɦɟɬɶɬɟ ɦɟɫɬɨɩɨɥɨɠɟɧɢɟ ɨɬɜɟɪɫɬɢɣ ɞɥɹ ɤɪɟɩɺɠɧɵɯ
ɜɢɧɬɨɜ (ɜ ɩɪɟɞɟɥɚɯ ɞɨɫɹɝɚɟɦɨɫɬɢ ɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɣ ɪɨɡɟɬɤɢ ɞɥɹ ɡɚɪɹɞɤɢ ɩɵɥɟɫɨɫɚ, ɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɨɝɨ ɧɚ ɧɚɫɬɟɧɧɵɣ
ɤɪɨɧɲɬɟɣɧ).
ɂɛɧɠɨɛ ɯɣɦɷɭɫɩɝ
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɞɨɥɠɧɵ ɡɚɦɟɧɹɬɶɫɹ ɤɚɠɞɵɟ 6-9 ɦɟɫɹɰɟɜ, ɚ ɬɚɤɠɟ
ɜ ɫɥɭɱɚɟ ɢɯ ɢɡɧɨɫɚ ɢɥɢ ɩɨɜɪɟɠɞɟɧɢɹ.
Ɏɢɥɶɬɪɵ ɞɥɹ ɡɚɦɟɧɵ ɦɨɠɧɨ ɩɪɢɨɛɪɟɫɬɢ ɭ ȼɚɲɟɝɨ ɞɢɥɟɪɚ
Black & Decker (ɧɨɦɟɪ ɩɨ ɤɚɬɚɥɨɝɭ VF90):
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ
ȿɫɥɢ ɜɵ ɯɨɬɢɬɟ ɭɬɢɥɢɡɢɪɨɜɚɬɶ ɩɪɢɛɨɪ ɫɚɦɨɫɬɨɹɬɟɥɶɧɨ, ɢɡɜɥɟɤɢɬɟ ɢɡ ɧɟɝɨ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɭɬɢɥɢɡɢɪɭɣɬɟ ɟɝɨ, ɤɚɤ ɨɩɢɫɚɧɨ ɧɢɠɟ, ɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢ
ɫ ɦɟɫɬɧɵɦ ɡɚɤɨɧɨɞɚɬɟɥɶɫɬɜɨɦ.
Ƈ ɉɨɥɧɨɫɬɶɸ ɪɚɡɪɹɞɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ.
Ƈ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟ ɩɵɥɟɫɛɨɪɧɢɤ.
Ƈ Ɉɬɜɢɧɬɢɬɟ ɞɜɚ ɜɢɧɬɚ ɢ ɫɧɢɦɢɬɟ ɤɨɪɩɭɫ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ.
Ƈ Ɉɬɤɥɸɱɢɬɟ ɜɫɟ ɫɨɟɞɢɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɩɪɨɜɨɞɚ ɨɬ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪɚ.
Ƈ ɂɡɜɥɟɤɢɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɢ ɩɨɦɟɫɬɢɬɟ ɟɝɨ ɜ ɩɨɞɯɨɞɹɳɭɸ
ɭɩɚɤɨɜɤɭ, ɢɫɤɥɸɱɢɜ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɤɨɪɨɬɤɨɝɨ ɡɚɦɵɤɚɧɢɹ
ɤɨɧɬɚɤɬɨɜ.
Ƈ ɋɞɚɣɬɟ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɜ ɥɸɛɨɣ ɚɜɬɨɪɢɡɨɜɚɧɧɵɣ ɫɟɪɜɢɫɧɵɣ ɰɟɧɬɪ ɢɥɢ ɜ ɦɟɫɬɧɵɣ ɩɭɧɤɬ ɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢ.
ɉɨɫɥɟ ɢɡɜɥɟɱɟɧɢɹ ɚɤɤɭɦɭɥɹɬɨɪ ɧɟɥɶɡɹ ɛɭɞɟɬ ɩɨɜɬɨɪɧɨ
ɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶ.
10
Funkcijos
Ɍɩɬɭɛɝɨɶɠ ɲɛɬɭɣ
9
Išvalċ ÀltrĆ vƢl sumontuokite arba išplaukite.
Ɍɩɜɠɫɣɭɠ ɪɫɣɜɩɫ ɪɩɬɦɠ ɲɣɬɭɥɣ ɯɣɦɷɭɫɛ ɣɦɣ ɪɫɩɟɩɦɡɣɭɠ ɝɦɛɡɨɮɹ ɲɣɬɭɥɮ ɯɣɦɷɭɫɛ.
Išplaukite
ɇɶɭɷɻ ɯɣɦɷɭɫɛ
Gerai išdžiovinkite
ɍɴɛɭɠɦɷɨɩ ɝɶɬɮɳɣɭɠ ɯɣɦɷɭɫ
8
Išvalykite ÀltrĆ
ɒɣɬɭɥɛ ɯɣɦɷɭɫɛ
7
ŠepetƢlis
ɔɻɭɥɛ
Ištuštinimas
ɉɪɩɫɩɡɨɠɨɣɠ ɯɣɦɷɭɫɛ
Norint, kad siurbimo galia bnjtǐ optimali, naudojant prietaisą reikia reguliariai keisti ¿ltrus.
ɑɬɨɛɵ ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɬɶ ɫɢɥɭ ɜɫɚɫɵɜɚɧɢɹ ɧɚ ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɦ ɭɪɨɜɧɟ, ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɝɭɥɹɪɧɨ ɱɢɫɬɢɬɶ ɮɢɥɶɬɪɵ.
6
Naudojimas
ɘɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɺ
Antgalis sunkiai pasiekiamoms
vietoms valyti
Ɏɢɥɛɺ ɨɛɬɛɟɥɛ
5
Ƴjungtas
ɘɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɺ
Ƴjungtas
Ƚɥɦɹɲɠɨɣɠ
Šviesos diodǑ indikacijos
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Akumuliatoriaus energija beveik išeikvota
Ɉɣɢɥɣɤ ɮɫɩɝɠɨɷ ɢɛɫɺɟɛ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
Išeikvota akumuliatoriaus energija
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɪɩɦɨɩɬɭɷɹ ɫɛɢɫɺɡɠɨ
Ƴkaito akumuliatorius
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
4
Prietaisą galima palikti prijungtą prie kroviklio; naudojamas jis gali kaisti.
ɉɪɢɛɨɪ ɦɨɠɟɬ ɨɫɬɚɜɚɬɶɫɹ ɩɨɞɫɨɟɞɢɧɺɧɧɵɦ ɤ ɡɚɪɹɞɧɨɦɭ ɭɫɬɪɨɣɫɬɜɭ ɢ ɜɨ ɜɪɟɦɹ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
ɦɨɠɟɬ ɧɚɝɪɟɜɚɬɶɫɹ.
Šviesos diodǑ indikacijos
ɋɠɡɣɧɶ ɞɩɫɠɨɣɺ ɬɝɠɭɩɟɣɩɟɨɩɤ ɪɩɟɬɝɠɭɥɣ
Krovimas
Ɋɫɩɱɠɬɬ ɢɛɫɺɟɥɣ
Sudegċs akumuliatorius
Ȼɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫ ɨɠɣɬɪɫɛɝɠɨ
Kroviklio gedimas
ɂɛɫɺɟɨɩɠ ɮɬɭɫɩɤɬɭɝɩ ɨɠɣɬɪɫɛɝɨɩ
Ƴkaito akumuliatorius
Ɋɠɫɠɞɫɠɝ ɛɥɥɮɧɮɦɺɭɩɫɛ
3
Krovimas
ɂɛɫɺɟɥɛ
Išimkite antgalƴ
Ƚɶɭɺɨɣɭɠ ɥɨɩɪɥɮ
ɝɶɥɦɹɲɛɭɠɦɺ
Išjungtas
Ƚɶɥɦɹɲɠɨɣɠ
Pabaigus krauti, lemputơ užges.
ɉɨ ɡɚɜɟɪɲɟɧɢɢ ɡɚɪɹɞɤɢ ɩɨɞɫɜɟɬɤɚ ɩɨɝɚɫɧɟɬ.
2
Naudojimo instrukcija
Ƀɨɬɭɫɮɥɱɣɣ ɪɩ ɸɥɬɪɦɮɛɭɛɱɣɣ
Download PDF

advertising