Samsung | HMX-H220BP | Samsung HMX-H220BP Používateľská príručka

Užívateľská príručka
Digitálna videokamera s vysokým rozlíšením
www.samsung.com/register
HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP
HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP
HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP
HMX-H205BP/HMX-H205SP/HMX-H205LP/HMX-H205RP
HMX-H220BP/HMX-H220SP/HMX-H220LP/HMX-H220RP
Kľúčové vlastnosti vašej HD videokamery
Vysokocitlivý snímač BSI (Osvetlenie zadnej strany) CMOS
Snímač BSI CMOS je najnovšie vyvinutý obrázkový snímač Bežný CMOS
spoločnosti Samsung.
Môžete snímať čistejšie obrazy v podmienkach so slabším
osvetlením, keďže tento snímač zdvojuje citlivosť na svetlo
a redukuje stratu svetla z aktuálneho snímača CMOS.
BSI CMOS
Prezeranie s plným HD 1080
Táto videokamera používa pre dosiahnutie najvyššej kvality videa pokročilú kompresnú
technológiu H.264. Plné HD rozlíšenie zobrazuje váš obraz čistejšie ako normálne obrazy v
štandardnej (SD) kvalite.
Vysoké rozlíšenie (plné HD)
Štandardné rozlíšenie (SD)
1920
720
1080
<Videokamera so širokým plným HD (1080i/16:9)>
576
<Štandardná digitálna videokamera (576p)>
Ako zabudované pamäťové zariadenie je použitý SSD (SOLID STATE DRIVE) (iba pre HMX-H203/H204/H205)
Pre videokameru bol ako zabudovaná pamäť použitý SSD disk založený na pamäti flash.
SSD pomáha videokamere pri spúšťaní, čítaní údajov a prevádzke softvéru oveľa rýchlejšie,
ako bežná HDD (Jednotka pevného disku). SSD je taktiež veľmi vyrovnaný, trvanlivý a počas
prevádzky je menej hlučný. Z dôvodu nízkej spotreby elektrickej energie nepoškodzuje
životné prostredie.
Dotykový panel
Zaznamenaný obraz môžete prehrávať a funkcie môžete nastavovať jednoduchým
poklepaním na LCD obrazovku bez zložitého ovládania tlačidiel.
Toľko duálneho nahrávania, koľko len chcete
Počas nahrávania videí v plnom HD môžete snímať fotografie jednoduchým stlčením tlačidla.
Môžete snímať ľubovoľné množstvo fotografií, podľa voľného miesta v pamäti.
ii
Snímanie používateľských scén
V režime scény sú pre každú scénu už príslušné možnosti
nastavené, aby ste si kvôli jednoduchému snímaniu mohli
vybrať ktorúkoľvek z nich.
Posúvanie cez širšiu škálu pohybu pomocou inteligentnej OIS (Stabilizácia optického obrazu)
Inteligentná OIS zvyšuje existujúcu stabilizáciu optického obrazu tým, že umožní objektívu
videokamery posúvanie cez širší rozsah pohybu v polohe širokej/tele transfokácie. Toto
umožňuje videokamere kompenzáciu väčších stupňov trasenia videokamery a prináša
ohromujúcu úroveň plynulosti obrazov.
Zaostrenie “Magický prst”, snímanie “Magický prst”
Ak chcete zaostriť na určitý bod subjektu, jednoducho
sa tohto bodu dotknite a snímajte. Vaša videokamera
optimalizuje zaostrenie a jas dotknutého bodu a
pomocou tejto jednoduchej činnosti vám umožní
profesionálne snímanie.
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Funkcia Smart Auto so samorozhodovaním podľa situácie
V režime Smart Auto vaša videokamera automaticky vyberie správne nastavenia na základe
zisteného typu scény. Tento režim vám pomôže ak nie ste dostatočne oboznámení s
nastaveniami videokamery pre rôzne scény.
Nahrávanie v intervaloch zachytáva moment
Nahrajte umelecké dokumenty alebo charakteristické
videá, vrátane plávania oblakov, kvitnutia kvetov
alebo rastu výhonkov. Túto funkciu používajte na
tvorenie videí UGC (obsah vytvorený používateľom),
vzdelávacích programov, alebo na rôzne iné účely.
Uskutočňujte všetky svoje nahrávky pomocou jednoduchého tlačidla VIEW!
Táto funkcia poskytuje prehľad obrázkového scenára, ktorý
chcete vytlačiť, čo vám poskytne výber nahraného videa
bez prezerania si celej sekvencie.
Spravte si výťah svojho videa! Tlač obrázkového scenára!
Táto funkcia nasníma 16 ľubovoľných fotografií z vybraného
videa a uloží ich do pamäťového zariadenia. Predstavuje to
rýchly prehľad vášho videa, čo vám pomôže pochopiť celý
príbeh.
Užitočné na tvorenie videí UGC! Kľudne sa podeľte o obsah!
Zabudovaný softvér na upravovanie
Intelli-Studio vás oslobodzuje od
inštalácie rôznych softvérov do
počítača a umožňuje vám pohodlné
pripojenie iba pomocou USB kábla.
Intelli-Studio vám taktiež umožňuje
priame odosielanie vašich nahrávok
na YouTube, Flickr alebo Facebook.
Zdieľanie nahrávok so svojimi priateľmi
je jednoduchšie ako kedykoľvek
predtým.
iii
pred prečítaním si tohto návodu na použitie
BEZPEČNOSTNÉ UPOZORNENIA
Čo znamenajú ikony a značky v tomto návode na použitie:
VAROVANIE
UPOZORNENIE
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí nebezpečenstvo smrti alebo vážne osobné
poranenie.
Znamená, že hrozí možné riziko osobného poranenia alebo poškodenie
materiálu.
Aby ste znížili nebezpečenstvo požiaru, výbuchu, úrazu elektrickým
prúdom, alebo osobného poranenia, pri používaní vašej videokamery
dodržujte základné bezpečnostné opatrenia:
Znamená rady alebo referenčné strany, ktoré vám môžu pomôcť pri
práci s videokamerou.
Tieto varovné značky slúžia ako prevencia pred vašim poranením a poranením iných osôb.
Postupujte, prosím, presne podľa nich. Po prečítaní tejto časti, si ju odložte na bezpečné
miesto pre budúce použitie.
BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA
Varovanie!
• Túto videokameru môžete pripojiť iba k vývodu s ochranným uzemneným
pripojením.
• Batérie nevystavujte nadmernému teplu, napr. slnečnému žiareniu, ohňu a pod.
Upozornenie
Pri nesprávnej výmene hrozí nebezpečenstvo explózie batérie.
Pôvodnú batériu nahraďte iba rovnakým alebo rovnocenným typom.
Ak chcete odpojiť zariadenie od napájania, musíte vytiahnuť zástrčku zo zásuvky, a potom
bude zásuvka znovu pripravená na použitie.
iv
DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE POUŽITIE
pred použitím tejto videokamery
•
•
•
•
•
•
Táto videokamera zaznamenáva video
vo formáte H.264 (MPEG4 part10/AVC) a
s vysokým rozlíšením (HD-VIDEO) a so
štandardným rozlíšením (SD-VIDEO).
Prosím, pamätajte si, že táto videokamera
nie je kompatibilná s ostatnými formátmi
digitálneho videa.
Pred nahrávaním dôležitého videa
vykonajte skúšobné nahrávanie.
Skúšobnú nahrávku si prehrajte, aby ste sa
uistili, že video a zvuk boli nahraté správne.
Nahratý obsah nemôže byť odškodnený:
- Spoločnosť Samsung nekompenzuje
spôsobené škody, ak sa nahrávka
nedá prehrať z dôvodu poškodenej
videokamery alebo pamäťovej karty.
Spoločnosť Samsung tiež nemôže byť
zodpovedná za váš zaznamenaný obraz
a zvuk.
- Nahratý obsah môže byť stratený
z dôvodu chyby pri manipulácii
s videokamerou alebo pamäťovou
kartou, atď. Spoločnosť Samsung nie je
zodpovedná za kompenzácie škôd kvôli
strateným nahratým obsahom.
Dôležité nahraté obsahy si zálohujte.
Dôležité nahraté údaje si chráňte tak, že
ich skopírujete do počítača. Taktiež vám
kvôli uloženiu odporúčame ich skopírovanie
z vášho počítača do iného pamäťového
média. Pozrite sa do príručky inštalácie
softvéru a USB pripojenia.
Autorské práva: Táto videokamera je
určená pre jednotlivcov.
Údaje zaznamenané na karte v tejto
videokamere používajúcej ďalšie digitálne/
analógové médiá alebo zariadenia sú
chránené autorským právom a nemôžu byť
použité bez povolenia majiteľa autorského
práva, okrem osobného pôžitku. Aj
keď nahrávate udalosť ako prehliadku,
predstavenie, alebo výstavu pre osobné
potešenie, dôrazne odporúčame, aby ste si
predtým zaobstarali povolenie.
o tejto užívateľskej príručke
Vďaka za zakúpenie videokamery Samsung.
Pred použitím videokamery si pozorne
prečítajte návod na použitie a odložte si ho
pre budúce použitie. Ak vaša videokamera
nefunguje správne, obráťte sa na časť Riešenie
problémov.
Tento návod na použitie sa týka modelov
HMX-H220, HMX-H203, HMX-H204 a
HMX-H205.
• HMX-H203, HMX-H204 a HMX-H205 majú
vlastný 8 GB, 16 GB, 32 GB zabudovaný
SSD disk, ale taktiež v nich môžete používať
pamäťové karty.
• Model HMX-H200/H220 nemá zabudovaný
SSD disk a využíva výlučne pamäťové
karty. Napriek tomu, že niektoré funkcie
HMX-H200/H220 sú odlišné, fungujú
rovnakým spôsobom.
• V tomto návode na použitie sú použité
nákresy modelu HMX-H200.
• Zobrazenia v tejto užívateľskej príručke
nemusia byť úplne rovnaké ako tie, ktoré
vidíte na LCD obrazovke.
• Vzhľad a špecifikácie videokamery a
ostatných doplnkov môžu byť zmenené bez
upozornenia.
• Keď sa v tomto návode na použitie objaví
ikona alebo symbol v zátvorke v popise
položky vedľajšej ponuky indikuje to, že
sa objavia na obrazovke pri nastavovaní
príslušnej položky.
Príklad) Položka vedľajšej ponuky “Video
Quality (Kvalita videa)” strana 54
- “Super Fine” (Super jemné) ( ):
Nahráva vysokokvalitne. (Ak je to
nastavené, na obrazovke sa zobrazí
príslušná ikona ( ))
V tomto návode na použitie sú použité
nasledovné pojmy.
• ‘Scéna’ sa vzťahuje na jednotku videa
od bodu, keď stlačíte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania, až kým toto tlačidlo
nestlačíte opätovne, kvôli pozastaveniu
nahrávania.
• Pojmy “fotografia” a “snímka” majú rovnaký
význam.
v
pred prečítaním si tohto návodu na použitie
Informácie o licencii otvoreného zdrojového
kódu nájdete v súboru „OpenSource-H200.
pdf“, ktorý sa nachádza na dodanom
CD-ROM-e.
Poznámky vzťahujúce sa k ochrannej známke
• Všetky ochranné známky a registrované
ochranné známky uvedené v tejto
príručke a ďalšej dokumentácií dodanej s
výrobkom Samsung sú ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
príslušných vlastníkov.
• Logo SD a SDHC je obchodná značka.
• Microsoft®, Windows®, Windows Vista
® a DirectX® sú registrované ochranné
známky alebo ochranné známky
Microsoft Corporation, registrované v
Spojených štátoch a iných krajinách.
• Intel®, Core™, a Pentium® sú registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
Intel Corporation, registrované v Spojených
štátoch a iných krajinách.
• Macintosh, Mac OS sú tiež registrované
ochranné známky alebo ochranné známky
Apple Inc., registrované v Spojených
štátoch a/alebo iných krajinách.
• YouTube je ochranná známka Google Inc.
• Flickr™ je ochranná známka yahoo.
• Facebook je ochranná známka
spoločnosti Facebook, Inc.
• HDMI, HDMI logo
a Multimediálne
rozhranie s vysokým
rozlíšením sú obchodnými známkami alebo
registrovanými obchodnými známkami
HDMI Licensing LLC.
• Adobe, Adobe logo, a Adobe Acrobat sú
registrované ochranné známky alebo
ochranné známky Adobe Systems
Incorporated v Spojených štátoch a/
alebo iných krajinách.
• Všetky ostatné názvy produktov tu
zmienených môžu byť ochranné známky
alebo registrované ochranné známky
ich príslušných spoločností. Okrem
toho, “TM” a “®” nie sú v tejto príručke
spomenuté v každom prípade.
Správna likvidácia batérií v tomto výrobku
(Aplikovateľné v krajinách Európskej únie a v ostatných európskych krajinách, v ktorých existujú
systémy separovaného zberu batérií.)
Toto označenie na batérii, príručke alebo balení hovorí, že batérie v tomto výrobku by sa po skončení
ich životnosti nemali likvidovať spolu s ostatným domovým odpadom. V prípade takéhoto označenia
chemické symboly Hg, Cd alebo Pb znamenajú, že batéria obsahuje ortuť, kadmium alebo olovo v
množstve presahujúcom referenčné hodnoty smernice 2006/66/ES. Pri nevhodnej likvidácii batérií
môžu tieto látky poškodiť zdravie alebo životné prostredie.
Za účelom ochrany prírodných zdrojov a podpory opätovného použitia materiálu batérie likvidujte
oddelene od iných typov odpadou a recyklujte ich prostredníctvom miestneho systému bezplatného
zberu batérií.
Správna likvidácia tohoto výrobku (Elektrotechnický a elektronický odpad)
vi
Toto označenie na výrobku alebo v sprievodnej brožúre hovorí, že po skončení jeho životnosti by
nemal byť likvidovaný s ostatným odpadom. Prípadnému poškodeniu životného prostredia alebo
ľudského zdravia môžete predísť tým, že budete takéto typy výrobkov oddeľovať od ostatného
odpadu a vrátite ich na recykláciu.Používatelia v domácnostiach by pre podrobné informácie, ako
ekologicky bezpečne naložiť s týmto výrobkom, mali kontaktovať buď predajcu, ktorý im výrobok
predal, alebo príslušný úrad v okolí ich bydliska. Priemyselní používatelia by mali kontaktovať svojho
dodávateľa a preveriť si podmienky kúpnej zmluvy. Tento výrobok by nemal byť likvidovaný spolu s
ostatným priemyselným odpadom.
bezpečnostné opatrenia pri použití
Bezpečnostné predpisy zobrazené nižšie slúžia na to, aby ste predišli poraneniu osôb alebo
poškodeniu na majetku. Všetky pokyny starostlivo dodržiavajte.
VAROVANIE
Zakázaná činnosť.
Nedotýkajte sa výrobku.
Znamená, že hrozí
nebezpečenstvo smrti alebo
vážne osobné poranenie.
Výrobok nerozoberajte.
Toto bezpečnostné opatrenie
musíte dodržať.
UPOZORNENIE
Znamená, že hrozí možné
riziko osobného poranenia
alebo poškodenie materiálu.
Odpojte ho od napájania.
W
4
W
4
VAROVANIE
W
W
4
4
Používanie videokamery pri
teplote vyššej ako 60 °C môže
viesť k požiaru. Uchovávanie
batérií pri vysokých teplotách
môže spôsobiť výbuch.
Nedovoľte, aby do videokamery
alebo sieťového kábla vošla voda
alebo kovové a horľavé materiály.
Ak to nedodržíte, môže to vyústiť
do požiaru.
W
4
OI
L
Výstupy ani predlžovacie káble
nepreťažujte, pretože by mohli
spôsobiť nadmerné teplo alebo
požiar.
W
SAND
Žiadny piesok alebo prach! Jemný
piesok alebo prach, ktorý sa
nazbiera vo videokamere alebo v
sieťovom adaptéri, môže spôsobiť
zlyhania alebo poruchy.
Sieťový kábel neohýbajte násilím
a sieťový adaptér nepoškodzujte
tým, že ho budete tlačiť ťažkým
predmetom. Môže hroziť
nebezpečenstvo požiaru alebo
poranenie elektrickým prúdom.
4
Žiadny olej! Olej, ktorý sa dostane
do videokamery alebo sieťového
adaptéra, môže spôsobiť elektrický
šok, zlyhania alebo chyby.
LCD obrazovkou nemierte priamo
na slnko. Nedodržanie tohto
pokynu môže spôsobiť poranenie
očí a taktiež môže viesť k zlyhaniu
vnútorných častí výrobku.
Sieťový adaptér neodpájajte tak,
že ho budete ťahať za šnúru,
pretože by ste ho mohli poškodiť.
Sieťový kábel nepoužívajte ak
má poškodenú, rozštiepenú
alebo zlomenú šnúru alebo drôty.
Ak to nedodržíte, môže dôjsť k
poškodeniu elektrickým prúdom.
vii
bezpečnostné opatrenia pri použití
ng
ani
cle
Batérie nevystavujte ohňu, pretože
by mohli vybuchnúť.
Nikdy nepoužívajte čistiaci
prostriedok alebo chemikálie.
Čistiace prostriedky nikdy
nestriekajte do videokamery.
Použitú lítiovú batériu alebo
pamäťovú kartu udržiavajte mimo
dosahu detí. Ak dieťa lítiovú
batériu alebo pamäťovú kartu
prehltne, okamžite kontaktujte
doktora.
Sieťový kábel nepripájajte ani
neodpájajte mokrými rukami.
V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo poranenia
elektrickým prúdom.
Pri čistení sieťového adaptéra
odpojte napájací kábel.
V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo poruchy alebo
poranenia elektrickým prúdom.
Ak videokamera vydáva neobvyklý
zvuk, alebo z nej vychádza zápach
alebo dym, okamžite odpojte
napájací kábel a zariadenie
odneste do servisného strediska
spoločnosti Samsung. Hrozí
nebezpečenstvo požiaru alebo
poranenia osôb.
W
4
Sieťový adaptér nepripájajte kým
nie je zástrčka úplne zastrčená
tak, že žiadna časť lopatky
nevytŕča von.
d
flui
W
4
W
4
Pri použití v blízkosti pláže,
bazéna alebo keď prší držte
videokameru mimo dosahu
vody. V opačnom prípade hrozí
nebezpečenstvo poruchy alebo
poranenia elektrickým prúdom.
W
4
W
4
Napájací kábel odpojte keď
zariadenie nepoužívate a počas
búrok s bleskami. Hrozí tu
nebezpečenstvo požiaru.
W
4
Pri poruche videokamery okamžite
odpojte sieťový adaptér, alebo
z videokamery vyberte batériu.
Hrozí tu nebezpečenstvo požiaru
alebo poranenia.
viii
Videokameru ani sieťový adaptér
nikdy nerozoberajte, neopravujte
ani nevylepšujte, aby ste sa vyhli
nebezpečenstvu požiaru alebo
poranenia elektrickým prúdom.
W
4
UPOZORNENIE
W
4
Videokameru, jednotku batérie, sieťový
adaptér a ostatné príslušenstvo
nehádžte na zem, ani ich nevystavujte
vibráciám alebo tvrdým nárazom.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo
poraneniu.
Videokameru nepoužívajte na
statíve (nie je súčasťou dodávky)
na mieste, kde je riziko vibrácii
alebo tvrdých nárazov.
Videokameru nenechávajte v
zatvorenom vozidle ak je teplota
dlhší čas veľmi vysoká.
Videokameru nevystavujte
sadziam alebo pare. Hrubé
sadze alebo para môžu poškodiť
videokameru alebo spôsobiť
poruchu.
W
4
Povrch LCD obrazovky nestláčajte
silne, neudierajte doň ani naň
netlačte ostrým predmetom. Ak
budete tlačiť na povrch LCD, môže
sa objaviť nerovnosť na displeji.
W
4
W
4
Videokameru nepoužívajte na
priamom slnečnom svetle ani v
blízkosti vykurovacieho zariadenia.
Mohlo by dôjsť k poškodeniu alebo
poraneniu.
W
ICIDE
INSECT
4
Videokameru nevystavujte prostriedkom
na ničenie hmyzu. Ak sa prostriedky na
ničenie hmyzu dostanú do videokamery,
môže to viesť k tomu, že výrobok nebude
normálne fungovať. Pred použitím
prostriedku na ničenie hmyzu videokameru
vypnite a prikryte vinylovým obalom, a pod.
Videokameru nevystavujte náhlym
zmenám teploty ani vlhkým
miestam. Pri použití vonku v
búrkach s bleskami tiež hrozí
nebezpečenstvo poruchy alebo
poranenia elektrickým prúdom.
W
4
Videokameru nepoužívajte v blízkosti
hustých výfukových plynov vyrábaných
benzínovými alebo naftovými motormi,
alebo koróznych plynov, ako je napríklad
sírovodík. Ak to nedodržíte, externé alebo
interné koncovky môžu skorodovať a
znemožniť normálnu prevádzku.
W
4
Videokameru neumiestňujte
s otvorenou LCD obrazovkou
nadol.
Teleso videokamery neutierajte
benzénom ani rozpúšťadlom:
Vonkajší plášť by sa mohol
stiahnuť alebo sa môže poškodiť
povrch obalu.
Ak videokameru nepoužívate,
LCD monitor zatvorte.
ix
W
4
bezpečnostné opatrenia pri použití
W
4
W
4
W
4
Videokameru nepoužívajte v
blízkosti rádiových vĺn ani pri
magnetických polich, ako sú
napríklad reproduktory a veľký
motor. Do nahrávaného videa alebo
zvuku by sa mohlo dostať rušenie.
W
4
w
T
Pri zdvíhaní nedržte videokameru
za LCD monitor. LCD obrazovka
sa môže odpojiť a videokamera
môže spadnúť.
Videokameru nepoužívajte v
blízkosti televízora alebo rádia:
Toto môže spôsobiť, že sa na
televíznej obrazovke alebo vo
vysielaní rádia objaví šum.
w
T
W
4
W
4
Používajte iba príslušenstvo, ktoré je
schválené spoločnosťou Samsung.
Používanie výrobkov od iných výrobcov môže
spôsobiť prehriatie, požiar, výbuch, poranenie
elektrickým prúdom alebo poranenie osôb z
dôvodu neobvyklej prevádzky.
W
4
Používajte elektrickú zástrčku tam, kde
je ľahko dostupná. Ak sa pri výrobku
vyskytne akákoľvek porucha, musíte
zástrčku odpojiť od zdroja elektrickej
energie. Vypnutie tlačidla na výrobku
neodpojí zdroj energie úplne.
x
Videokameru umiestnite na pevný
povrch a na miesto s ventilačnými
otvormi.
Dôležité údaje udržujte
oddelene. Spoločnosť Samsung
nezodpovedá za stratu údajov.
obsah
07
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264!
ZOZNÁMENIE SA S VAŠOU
VIDEOKAMEROU
11
12
14
Čo obsahuje vaša videokamera
Umiestnenie Ovládacích Prvkov
Identifikácia obrazovkových zobrazení
11
16
ÚVOD
16
18
Použitie batérie
Kontrola stavu batérie
ZÁKLADNÉ ČINNOSTI
VIDEOKAMERY
21
22
23
24
24
Zapnutie/vypnutie videokamery
Prepnutie do režimu šetrenia energie
Nastavenie ovládacích režimov
)
Používanie tlačidla displeja(
Používanie dotykového panela
25
Prvé nastavenie časového pásma a
dátumu/času
Výber jazykov
STRUČNÝ NÁVOD
07
21
25
PRVÉ NASTAVENIA
PRÍPRAVA NA SPUSTENIE
NAHRÁVANIA
27
26
27
28
29
31
32
32
33
Výber pamäťového média (iba pre
HMX-H203/H204/H205)
Vkladanie/vysunutie pamäťovej karty
(nie je súčasťou dodávky)
Výber vhodnej pamäťovej karty (nie je
súčasťou dodávky)
Čas nahrávania a počet snímok
Pripevnenie popruhu na pevné uchopenie
Nastavenie lcd obrazovky
Základná poloha videokamery
3
obsah
ZÁKLADNÉ ČINNOSTI:
NAHRÁVANIE
34
34
36
36
37
38
39
40
41
42
ZÁKLADNÉ PREHRÁVANIE
43
POKROČILÉ METÓDY
ZÁZNAMU
49
4
Nahrávanie videa
Snímanie fotografií v režime nahrávania
Videa (duálne nahrávanie)
Snímanie fotografií
Jednoduché nahrávanie pre
začiatočníkov (Smart auto)
Snímanie fotografií počas prehrávania
videa
Transfokácia
Nastavenie protitrasovej funkcie (ois:
optický stabilizátor obrazu)
Používanie funkcie kompenzácia
protisvetla
43
44
46
47
48
Zmena režimu prehrávania
Prehrávanie videí
Prezeranie fotografií
Prezeranie prezentácie
Zväčšenie počas prehrávania
49
50
52
53
54
54
55
55
56
58
59
59
60
61
62
63
63
64
64
65
66
68
69
Ponuky ovládania a rýchle ponuky
Položky ponuky
Položky rýchlej ponuky
Scene
Video Resolution (Rozlíšenie Videa)
Video Quality (Kvalita Videa)
Photo Resolution (Rozlíšenie Fotografie)
Photo Sharpness (Ostrosť Fotografie)
White Balance (Vyváženie Bielej)
Aperture (Clona)
Shutter (Uzávierka)
EV
Focus (Zaostrenie)
Digital Effect (Digitálny Efekt)
Fader (Stmievač)
Tele Macro (Tele Makro)
Cont. Shot (Prieb. Sním.)
Wind Cut (Stlmenie Šumu)
Digital Zoom (Digitálny Zoom)
Self Timer (Časovač)
Time Lapse REC (Časosb. Zázn.)
Quick View (Rýchle Prezeranie)
Guideline (Vodiaca Čiara)
POKROČILÉ PREHRÁVANIE
70
74
NASTAVENIE SYSTÉMU
70
71
72
73
73
Play Option (Možnosť Prehr.)
Highlight (Najzaujím.)
VIEW
Story-Board Print (Tlač Scenára)
File Info (Informácie O Súbore)
74
87
87
88
88
89
Storage Type (Typ Pamäte) (iba pre
HMX-H203/H204/H205)
Storage Info (Info O Mieste Ukladania)
(iba pre HMX-H203/H204/H205)
Card Info (Info O Karte)
(iba pre HMX-H200/H220)
Format (Formátovať)
File No. (Číslo Súboru)
Time Zone (Časové Pásmo)
Date/Time Set (Nast Dát/času)
Date Type (Typ Dátumu)
Time Type (Typ Času)
Date/Time Display (Zobr. Dát./času)
LCD Brightness (Jas Displeja)
Auto LCD Off (Automat. Vypnutie LCD)
Beep Sound (Pípnutie)
Shutter Sound (Zvuk Uzávierky)
Auto Power Off (Automatické Vypnutie)
Quick On STBY (Rých. Zap. Poh. R.)
PC Software (Počítačový Softvér)
USB Connect (Usb Pripojenie)
Hdmi TV Out (HDMI Výstup Tel.)
Analogue TV Out (Analóg. Výstup Tel.)
TV Connect Guide (Sprievodca
Pripojením Tel.)
TV Display (Displej Tel)
Default Set (Východis Nast)
Language
Demo (Ukáž)
Anynet+ (HDMI-CEC)
90
91
Rozdelenie videa
Kombinovanie videí
92
93
94
Playlist
Vytváranie zoznamu nahrávok
Upravovanie videí v playliste
74
74
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
82
83
84
84
85
86
UPRAVOVANIE
VIDEOZÁZNAMOV
90
UPRAVOVANIE ZOZNAMU
NAHRÁVOK
92
5
obsah
RIADENIE OBRAZU
96
99
102
107
TLAČENIE FOTOGRAFIÍ
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU
KOPÍROVANIE VIDEÍ
POUŽÍVANIE S POČÍTAČOM
WINDOWS
108
RIEŠENIE PROBLÉMOV
ÚDRŽBA A DOPLŇUJÚCE
INFORMÁCIE
6
95
96
97
98
Mazanie videí z playlistu
Ochrana proti náhodnému vymazaniu
Vymazávanie súborov
Kopírovanie obrazov (iba pre
HMX-H203/H204/H205)
99
Nastavenie tlače dpof
100 Priama tlač s tlačiarňou pictbridge
102 Pripojenie k televízoru s vysokým
rozlíšením
104 Pripojenie k normálnemu televízoru
106 Prezeranie na obrazovke televízora
107 Kopírovanie do video alebo dvd/hdd
rekordérov
108 Kontrola typu vášho počítača
109 Čo môžete robiť s počítačom windows
110 Používanie programu samsung intellistudio
115 Použitie ako odstrániteľné
veľkokapacitné zariadenie
117 Varovné indikátory a odkazy
121 Symptómy a riešenia
128 Údržba
129 Doplňujúce informácie
130 Používanie vašej videokamery v
zahraničí
TECHNICKÉ ÚDAJE
131 technické údaje
stručný návod
Stručný návod predstavuje základné činnosti a funkcie videokamery. Viac informácií nájdete
na referenčných stranách.
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264!
Videá môžete nahrávať vo formáte H.264, ktorý vyhovuje e-mailom a zdieľaniu s vašimi
priateľmi a rodinou. Pomocou vašej videokamery môžete tiež snímať fotografie.
KROK 1: Príprava
1. Vložte pamäťovú kartu.
• S touto videokamerou môžete používať
komerčne dostupné pamäťové karty SDHC
(SD s vysokou kapacitou) alebo SD.
• Nastavenie ukladacieho média.
strana 27 (iba pre HMX-H203/H204/H205)
Nálepky prilepené na kartu
2. Batériu pripevnite k videokamere. strana 16
• Batériu vyrovnajte s indikátorom (▲) na kryte
priehradky batérie a batériu stlačte v smere
šípky.
KROK 2: Nahrávanie vašou videokamerou
Ovládač transfokácie
Tlačidlo PHOTO
Tlačidlo MODE
Kontrolka MODE
Tlačidlo spustenia/zastavenia
nahrávania
LCD obrazovku
Vaša videokamera sa zapne, keď otvoríte LCD obrazovku.
7
stručný návod
Pozeranie videí nahraných
v kvalite obrazu HD
(vysoké rozlíšenie)
Vaša videokamera používa pre
dosiahnutie najvyššej kvality videa
pokročilú kompresnú technológiu H.264.
strana 54
1. Otvorte LCD obrazovku.
• Vaša videokamera sa zapne, keď
otvoríte LCD obrazovku.
Snímanie fotografií
1. Otvorte LCD obrazovku.
2. Jemne stlačte tlačidlo PHOTO a
nastavte zaostrenie, potom toto
tlačidlo stlačte úplne (ozve sa zvuk
uzávierky).
2. Stlačte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania.
• Ak chcete nahrávanie zastaviť,
stlačte tlačidlo spustenia/
zastavenia nahrávania.
00:00:00
[307Min]
MENU
Tip Používanie “Quick On STBY” (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu) otvorením/
zatvorením LCD obrazovky. strana 82
Keď počas pohotovostného režimu zatvoríte LCD obrazovku, vaša videokamera prejde
do režimu rýchleho zapnutia pohotovostného režimu, aby znížila spotrebu energie.
Nahrávanie môžete rýchlo spustiť, keď otvoríte LCD obrazovku.
• Vaša videokamera je kompatibilná s formátom H.264 “[HD]1080/50i” , ktorý poskytuje
veľmi detailné, nádherné obrazy.
• Východiskové nastavenie je “[HD]1080/50i”. Taktiež môžete nahrávať kvalitou videa
SD (štandardné rozlíšenie).
• Počas nahrávania videa môžete tiež snímať fotografie. strana 36
8
Krok 3: Prehrávanie videí alebo fotografií
Prezeranie LCD obrazovky vašej videokamery
Požadované nahrávky môžete pomocou náhľadu indexu miniatúr rýchlo nájsť.
1. V režime STBY sa dotknite záložky prehrávania (
2. Dotknite sa záložky miniatúry (
obrazu.
STBY 00:00:00
HD
/
SD
/
) na obrazovke.
) a potom sa dotknite požadovaného
[307Min]
HD
SD
9999
3/3
MENU
MENU
Prezeranie na televízore s vysokým rozlíšením
• Môžete si vychutnať veľmi detailné HD
(vysoké rozlíšenie) videá s brilantnou kvalitou.
strany 102~103
Videá tiež môžete prehrávať v SD (štandardné rozlíšenie) kvalite obrazu televízora.
strana 104~105
KROK 4: Ukladanie nahraných videí alebo fotografií
Jednoducho a zábavne! Vychutnajte si rôzne funkcie
Intelli-Studio na vašom počítači Windows.
Pomocou programu Intelli-Studio, ktorý je zabudovaný vo
vašej videokamere, môžete importovať videá/fotografie do
vášho počítača, upravovať ich alebo sa o ne deliť o s priateľmi.
Detaily si pozrite na strane 110~114.
9
stručný návod
Importovanie a prezeranie videí/fotografií z vášho počítača
1. Spustite program Intelli-Studio pripojením
videokamery k počítaču pomocou USB kábla.
• V hlavnom okne Intelli-Studio sa zobrazí
obrazovka uloženia nového súboru.
Kliknite na "Yes" (Áno) a keď proces
aktualizácie kompletný
Contents Manager
Uložené súbory vo vašom počítači
2. Nové súbory sú uložené vo vašom počítači do
priečinku „Contents Manager“ v programe
Intelli-studio.
• Súbory môžete usporiadať rôznymi
spôsobmi, ako je napríklad dátum,
umiestnenie atď.
Zoznam adresárov vo vašom počítači
3. Ak chcete spustiť prehrávanie, dvakrát kliknete
na súbor.
Zdieľanie videí/fotografií na YouTube/Flickr/FaceBook
Podeľte sa o svoj obsah so svetom. Jediným kliknutím odošlite fotografie,
prezentácie a videá priamo na webovú stránku.
Kliknite na záložku “Share” (Zdieľať) “Odoslať na stránky zdieľania” v
prehliadači. strana 113
Zabudovaný softvér na upravovanie Intelli-Studio sa na počítači spustí
automaticky, po pripojení videokamery k počítaču Windows (keď uvediete “PC
Software: On” (Počítačový softvér: Zapnúť)). strana 83
KROK 5: Mazanie videí alebo fotografií
Keď je pamäťové zariadenie plné, nemôžete nahrávať nové videá ani fotografie.
Vymažte videá alebo fotografie, ktoré ste uložili do počítača z pamäťového
zariadenia. Potom môžete nahrávať nové videá alebo fotografie do uvoľneného
miesta v pamäťovom médiu.
10
Dotknite sa záložky prehrávania (
na LCD obrazovke. strana 97
) ponuky (
) tab “Delete” (Vymazať)
zoznámenie sa s vašou videokamerou
ČO OBSAHUJE VAŠA VIDEOKAMERA
Vaša videokamera je dodávaná s nasledovným príslušenstvom. Ak vám v balení niektorá z
týchto položiek chýba, zavolajte do Centra starostlivosti o zákazníkov spoločnosti Samsung.
Názov modelu
zabudovaná
pamäť
Slot pre
LCD
pamäťovú kartu obrazovka
Farba
Objektív
HMX-H200BP/HMX-H200SP
HMX-H200LP/HMX-H200RP
HMX-H220BP/HMX-H220SP
Čierna/
HMX-H220LP/HMX-H220RP
Farba /
20x (Optical)
strieborná/
HMX-H203BP/HMX-H203SP
1 slot
Dotykový
8GB
200x (Digital)
modrá/
HMX-H203LP/HMX-H203RP
panel
HMX-H204BP/HMX-H204SP
červená
16GB
HMX-H204LP/HMX-H204RP
HMX-H205BP/HMX-H205SP
32GB
HMX-H205LP/HMX-H205RP
• Napriek tomu, že niektoré funkcie modelov sú odlišné, fungujú rovnakým
spôsobom.
Batéria
(IA-BP210E)
Napájací adaptér
na striedavý prúd
(AA-MA9 typu)
DI
AU
O
Kontrola vášho príslušenstva
Komponentný/AV
kábel
USB kábel
Voliteľné
Návod na
použitie CD
struèný návod
MINI HDMI kábel
Pamäťová karta
Puzdro na
prenášanie
• Presný tvar sa v závislosti od modelu môže líšiť.
• Obsah sa môže líšiť v závislosti od krajiny predaja.
• Jednotlivé časti a príslušenstvo sú dostupné u vášho predajcu Samsung. Ak si chcete zakúpiť
toto voliteľné príslušenstvo, kontaktujte najbližšieho predajcu Samsung.
• Pamäťová karta nie je súčasťou dodávky. Pamäťové karty kompatibilné s vašou HD
videokamerou sú uvedené na strane 29.
• Vaša videokamera je dodávaná s manuálom na CD a so stručným návodom (vytlačený).
11
zoznámenie sa s vašou videokamerou
UMIESTNENIE OVLÁDACÍCH PRVKOV
Predná/Ľavá
Objektív
Spínač na otvorenie/zatvorenie objektívu
Tlačidlo Q.MENU
Tlačidlo transfokácie (W/T)
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
TFT LCD obrazovka (dotykový panel)
Kryt konektora (
)
Konektor komponentný/AV
12
HDMI konektor
Konektor USB
Tlačidlo napájania ( )
Tlačidlo displeja ( )
Tlačidlo protisvetla ( )
Tlačidlo funkcie zabránenia otrasom
(OIS) ( )
Tlačidlo SMART AUTO / VIEW
Dávajte pozor, aby ste počas nahrávania neprikryli vnútorný mikrofón a objektív.
Zadná/Pravá/Horná/Spodná strana
Tlačidlo MODE/Kontrolka režimu
: Režim nahrávania (Video/Fotografia)
: Režim Play (Prehrávanie)
Ovládač transfokácie (W/T)
Tlačidlo PHOTO
Zabudovaný reproduktor
Vstavaný mikrofón
Tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania
Kontrolka nabíjania (CHG)
Konektor DC IN
Kryt konektora
opruh na pevné uchytenie
Uvoľňovacie tlačidlo batérie
Závit pre statív
Slot pre pamäťovú kartu
Kryt pamäťovej karty
Háčik popruhu na pevné uchytenie
13
zoznámenie sa s vašou videokamerou
IDENTIFIKÁCIA OBRAZOVKOVÝCH ZOBRAZENÍ
Dostupné funkcie sa v závislosti od vybraného prevádzkového režimu líšia a v závislosti od nastavených
hodnôt sa zobrazia rôzne indikátory.
PREDKONTROLA!
• Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime nahrávania (
• Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
).
Režim Nahrávania
1
2
1
2
STBY
b
3
4
00:00:00
1Sec/24Hr
5
[307Min]
8
9999
a
9
)
0
(
F3.5
*
- 0.3
&
@
^
%
MENU
$ #
6
b
2
$
(
S.1/50
•
•
•
•
•
7
8
9
10
11
12
1
)
3
4
5
6
!
Card Full !
01/JAN/2010 00:00
14
6 7
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Režim Nahrávania (Video/Fotografia)
Prevádzkový režim (STBY (pohotovostný) /
(nahrávanie)) / automatický časovač*
Počítadlo času (čas nahrávania videa)
Výstražné indikátory a správy
Zostávajúca doba nahrávania
Pamäťové médium (pamäťová karta alebo
zabudovaná pamäť (iba pre HMX-H203/H204/
H205))
Informácie o batérii (Zostávajúca hladina batérie)
Počítadlo snímok (celkový počet
vyfotografovaných snímok), Photo Resolution
(Rozlíšenie fotografie), Video Quality (Kvalita
videa), Video Resolution (Rozlíšenie videa)
Funkcia zabránenia otrasom (OIS)
Tele Macro (Tele makro)*, Back light (Podsvietenie)
Cont. Shot (Prieb. sním.), Wind cut (Stlmenie
šumu)
Analogue TV Out (Analóg. výstup tel.) (keď je pripojený
komponentný/AV kábel.), Photo sharpness (Ostrosť fotografie)
Záložka ponuky
Optický zoom /Digitálny zoom
Date/Time (Dátum/Čas)
Časové pásmo (návšteva)
Záložka prehrávania
EV (Hodnota expozície)*
Manuálna clona* / Manuálna uzávierka*
Manuálne zaostrovanie* / Dotykový bod*
White Balance (Vyváženie bielej), Fader (Stmievač)*
SCENE / Smart Auto, Digital Effect (Digitálny
efekt), Time Lapse REC (Časosb. zázn.)*
Funkcie označené * sa po opätovnom zapnutí videokamery nezachovajú.
Obrazovkové indikátory sú podľa kapacity 32 GB SDHC pamäťovej karty.
Vyššie zobrazená obrazovka slúži na ilustráciu a od aktuálneho displeja sa môže líšiť.
Varovné indikátory a odkazy nájdete na stranách 117~120
Vyššie zobrazené položky a ich polohy sa môže zmeniť bez upozornenia z dôvodu lepšieho
výkonu.
• Celkové množstvo nahrávateľných fotografií záleží od voľného miesta v pamäťovom zariadení.
• Množstvo nahrávateľných fotografií v OSD je maximálne 9999.
• Celkové množstvo nahrávateľných fotografi í záleží od voľného miesta v pamäťovom médiu. Malá
zmena v zostávajúcom voľnom mieste v pamäti nemusí zmeniť počítadlo snímok po nahratí.
PREDKONTROLA!
• Toto obrazovkové zobrazenie (OSD) je zobrazené iba v režime prehrávania videa ( HD / SD ).
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
Režim prehrávania videa
1 23
%
4
5
00:00:05/00:00:50
100_0001
$
1
2
3
4
5
6 7
01/JAN/2010 00:00
8
9
7
8
Card Full !
#
9
10
11
MENU
@
!
6
0
6
15
5
12
13
14
15
Režim Video Play
Prevádzkový stav (Prehrávanie/pozastavenie)
Názov súboru (číslo súboru)
Doba prehrávania/Celkový čas súboru
Výstražné indikátory a odkazy/Ovládanie
hlasitosti
Pamäťové médium (pamäťová karta alebo
zabudovaná pamäť (iba pre HMX-H203/H204/
H205))
Informácie o batérii (Zostávajúca hladina batérie)
Analogue TV Out (Analóg. výstup tel.) (keď je
pripojený komponentný/AV kábel)
Date/Time (Dátum/Čas)
Záložka ponuky
Záložky pre prehrávanie videa (preskočiť/vyhľadať/
prehrávať/pozastaviť/pomalé prehrávanie)
Záložka návratu
Záložka hlasitosti
Protect (Ochrana)
Play option (Možnosť prehr.)
• Záložky ovládania prehrávania sa po niekoľkých sekundách po prehrávaní videa stratia. Ak ich
chcete zobraziť opätovne, dotknite sa ktorejkoľvek časti obrazovky.
• Varovné indikátory a odkazy nájdete na stranách 117~120.
PREDKONTROLA!
• Táto obrazovková ponuka (OSD) je zobrazená iba v režime prehrávania fotografií ( ).
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
Režim prehrávania fotografií
1 2
3
4
1
2
3
4
5 6
1/10
100-0001
$
#
7
01
01/JAN/2010 00:00
8
MENU
@
2
!
X1.1
0
9
5
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Režim prehrávania fotografií
Ovládanie prezentácie/transfokácie (X1.1 ~ X8.0)
Názov súboru (číslo súboru)
Počítadlo snímok (aktuálna snímka/celkový
počet vyfotografovaných snímok)
Pamäťové médium (pamäťová karta alebo
zabudovaná pamäť (iba pre HMX-H203/H204/
H205))
Informácie o batérii (Zostávajúca hladina batérie)
Photo Resolution (Rozlíšenie fotografie)
Date/Time (Dátum/Čas)
Záložka ponuky
Prezentácia
Predchádzajúci obrázok/Nasledovný obrázok
Záložka návratu
Značka tlače
Protect (Ochrana)
15
úvod
POUŽITIE BATÉRIE
Kvôli nepretržitému použitiu svojej videokamery si zakúpte dodatočnú batériu.
Pripájanie batérie
Batériu vyrovnajte s indikátorom (▲) na
kryte priehradky batérie a batériu stlačte v
smere šípky.
16
Odpájanie batérie
Posuňte spínač uvoľnenia batérie a
batériu vytiahnite.
• Jemne posuňte spínač uvoľnenia
batérie v smere, ktorý je uvedený na
obrázku.
• Používajte iba batérie, ktoré sú odsúhlasené spoločnosťou Samsung. Batérie od iných výrobcov
nepoužívajte. Inak hrozí nebezpečenstvo prehriatia, požiaru alebo explózie.
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za problémy spôsobené používaním neschváleného druhu
batérií.
• Batériu odpájajte od videokamery opatrne, aby vám nespadla.
Nabíjanie batérie pomocou sieťového adaptéra.
PREDKONTROLA!
Pred začatím nasledovného procesu sa uistite. že je vo vašej videokamere vložená batéria.
1. Stlačte tlačidlo napájania (
strana 21
) a vypnite videokameru. Potom zatvorte LCD panel.
2. Otvorte kryt konektora DC IN a pripojte sieťový adaptér AC ku konektoru DC IN.
3. Napájací kábel pripojte k stenovej zásuvke.
• Kontrolka CHG (nabíjania) sa rozsvieti a spustí sa nabíjanie. Keď je batéria úplne
nabitá, kontrolka nabíjania (CHG) sa zmení na zelenú.
• Batéria sa nenabíja počas režimu šetrenia energie, ktorý môže udržať indikátor režimu zapnutý,
alebo bude blikať. Po vypnutí videokamery stlačením tlačidla napájania ( ) začnite nabíjať
batériu.
• Aby ste mohli videokameru používať nepretržite, odporúčame vám, aby ste si zakúpili jednu
alebo viacej náhradných batérií.
17
úvod
KONTROLA STAVU BATÉRIE
Môžete skontrolovať stav nabíjania a zostávajúcu kapacitu batérie.
Kontrola stavu nabíjania
Farba kontrolky LED ukazuje stav
napájania alebo nabíjania.
Kontrolka nabíjania (CHG)
Farba indikátora nabíjania zobrazuje stav nabíjania.
Nabitie
Stav nabíjania
Farba LED
Úplne vybitá
Nabíjanie
Úplne nabitá
Chyba
(červená)
(oranžová)
(zelená)
(červená bliká)
Zobrazenie stavu nabitia batérie
Zobrazenie stavu nabitia batérie udáva množstvo zostávajúcej energie batérie.
Kontrolka
nabitia batérie
Stav
Odkaz
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
Úplne nabitá
-
25~50% spotrebovaných
-
50~75% spotrebovaných
-
75~95% spotrebovaných
-
95~98% spotrebovaných
-
Vybirá (bliká): Zariadenie sa čoskoro
vypne. Čo najskôr vymeňte batériu.
-
MENU
18
“Low
Zariadenie sa po 3 sekundách automaticky
Battery”
vypne.
(Slabá batéria)
• Obrázky vyššie sú založené na úplne nabitej batérii pri normálnej teplote. Nízka okolitá teplota
môže ovplyvniť dobu používania.
• Kapacita batérie sa časom a opakovaným použitím zníži. Keď videokameru nepoužívate,
vypnite ju.
• Po ukončení nabíjania alebo ak zariadenie nebudete dlhšiu dobu používať, uložte batériu
oddelene. Takým spôsobom môžete predísť zníženiu životnosti batérie.
Doba prevádzky batérie
Typ batérie
IA-BP210E
Čas nabíjania
Približne 180 minút
Rozlíšenie videa
HD
SD
Celkový čas nahrávania
Približne 120 minút
Približne 130 minút
Doba prehrávania
Približne 160 minút
Približne 180 minút
(Jednotka: min.)
• Čas nabíjania: Približný požadovaný čas (min.) úplného nabitia kompletne vybitej batérie.
• Doba nahrávania/prehrávania: Približná dostupná doba (min.) keď úplne nabijete batériu.
"HD" predstavuje kvalitu obrazu s vysokým rozlíšením a "SD" predstavuje štandardnú
kvalitu obrazu.
O batérii
• Batéria by sa mala nabíjať v prostredí s teplotou medzi 0 °C (32 °F) a 40 °C (104 °F). Ak
ju však vystavíte chladným teplotám (pod 0 °C), doba používania sa zníži a funkcie sa
môžu zastaviť. V takom prípade si vložte na chvíľu batériu do vrecka alebo na iné teplé a
chránené miesto, a potom ju opätovne vložte.
• Neumiestňujte batériu do blízkosti zdrojov tepla (napríklad oheň alebo kúrenie).
• Batérie nerozoberajte a nevystavujte tlaku alebo teplu.
• Neskratujte terminály batérie. Mohlo by dôjsť k úniku elektrolytu, tvorbe tepla alebo
požiaru.
Údržba batérie
• Čas záznamu je ovplyvnený teplotou a okolitými podmienkami.
• Odporúčame vám používať iba originálnu batériu, ktorá je dostupná u vášho predajcu
Samsung. Po skončení životnosti batérie kontaktujte miestneho predajcu. S batériami
musíte zaobchádzať ako s chemickým odpadom.
• Pred zahájením záznamu sa ubezpečte, že je batéria úplne nabitá.
• Energiu batérie ušetríte, ak budete vašu HD videokameru vypínať na čas, keď s ňou
nepracujete.
• Aj keď je prístroj vypnutý a batéria zostane vložená v HD videokamere, bude sa stále
vybíjať. Ak nebudete HD videokameru používať dlhší čas, batériu z nej vyberte.
• Úplné vybitie lítium - iónovej batérie poškodzuje vnútorné články. Keď je batéria úplne
vybitá, mohla by vytiecť. Batériu nabite minimálne raz za 6 mesiacov, aby ste zabránili jej
úplnému vybitiu.
19
úvod
Životnosť batérie
• Kapacita batérie sa časom a opakovaným použitím zníži. Ak je doba používania medzi
nabitiami podstatne nižšia, pravdepodobne nastal čas výmeny batérie za novú.
• Životnosť každej batérie určujú podmienky uskladnenia, prevádzky a okolia.
O dobe prevádzky
• Časy namerané pri použití videokamery pri teplote 25 °C. Ako sa okolitá teplota a
podmienky menia, aktuálny čas batérie sa môže líšiť od približných časov v tabuľke.
• Doba nahrávania a prehrávania bude kratšia, záleží od podmienok v ktorých videokameru
používate. Pri skutočnom nahrávaní sa batéria môže vybiť 2-3 krát rýchlejšie ako je
uvedené v týchto referenciách, pretože pri nahrávaní ste používali funkciu spustenia/
zastavenia a funkciu transfokácie. Predpokladajte, že doba nahrávania s úplne plnou
batériou je medzi 1/2 a 1/3 doby uvedenej v tabuľke a na plánovanú dobu nahrávania na
DVD videokamere si pripravte požadované množstvo batérií.
• Ak videokameru používate pri nízkych teplotách, doba nahrávania a prehrávania bude
kratšia.
O batérii
• Kontrolka CHG (nabíjania) bliká počas nabíjania, alebo sa informácie o batérii sa nezobrazia
správne v nasledovných prípadoch:
- Batéria nie je vložená správne.
- Batéria je poškodená.
- Batéria je opotrebovaná. (platí iba pre informácie o batérii)
Používanie zdroja napájania zo zásuvky
Odporúčame vám, aby ste používali adaptér striedavého prúdu k napájaniu HD videokamery
z domáceho vývodu striedavého prúdu, počas vykonávania nastavení na nej, spätnom
prehrávaní, alebo používaní v interiéri. Vykonajte rovnaké pripojenia ako pri nabíjaní batérie.
strana 17
O sieťovom adaptéri
20
• Pri používané sieťového adaptéra použite najbližšiu zásuvku (stenovú zásuvku). Ak sa pri
používaní videokamery vyskytne akákoľvek porucha, okamžite odpojte sieťový adaptér
od zdroja elektrickej energie.
• Sieťový adaptér nepoužívajte na úzkych miestach, ako napríklad medzi stenou a
nábytkom.
• Zástrčku sieťového adaptéra ani koncovku batérie neskratujte žiadnymi kovovými
predmetmi. Mohlo by dôjsť k poškodeniu.
• Dokonca aj keď je videokamera vypnutá, je do nej dodávaná energia (hlavné vedenie), ak
je k sieti pripojená pomocou napájacieho adaptéra.
základné činnosti videokamery
Táto kapitola vám predstavuje postupy pri základných činnostiach tejto videokamery, ako je
napríklad vypnutie/zapnutie, prepínanie režimov a nastavenie obrazovkových indikátorov.
ZAPNUTIE/VYPNUTIE VIDEOKAMERY
1. Otvorením LCD obrazovky zapnite
videokameru.
• Vaša videokamera sa automaticky
zapne, keď otvoríte LCD obrazovku.
2. Ak chcete videokameru vypnúť, stlačte
tlačidlo napájania ( ) na približne 1
sekundu.
• Zatvorenie LCD obrazovky videokameru
nevypne.
• Pri prvom použití tejto videokamery
nastavte dátum a čas. strana 25
Obrazovka LCD Tlačidlo napájania (
)
• Po zapnutí ovláda videokamera funkciu samodiagnostiky. Ak sa zobrazý výstražný odkaz, obráťte sa
na časť "Výstražné indikátory a odkazy" (strany 117~120) a vykonajte nápravnú činnosť.
• Keď zavriete LCD panel keď je napájanie zapnuté, aktivuje sa režim šetrenia energie.
Pri prvom použití tejto videokamery
Pri prvom použití vašej videokamery alebo pri obnovení jej nastavení sa zobrazí
obrazovka časového pásma. Vyberte svoju zemepisnú polohu a nastavte dátum a čas.
strana 25
Ak dátum a čas nenastavíte, obrazovka časového pásma sa objaví vždy, keď
videokameru zapnete.
21
základné činnosti videokamery
PREPNUTIE DO REŽIMU ŠETRENIA ENERGIE
V prípade, že budete videokameru potrebovať dlhší čas, nasledovné funkcie vám umožnia
predísť nepotrebnej spotrebe energie a udržia videokameru s rýchlejšími reakciami od režimov
šetrenia energie.
Rýchle zapnutie pohotovostného režimu v pohotovostnom režime
• Videokamera sa sama prepne do režimu “Quick On STBY” (Rých. zap. poh. r.) keď zatvoríte
LCD obrazovku. strana 82
Režim spánku v režime prehrávania (vrátane režimu náhľadu indexu miniatúr)
• Videokamera sa prepne do režimu spánku, po zatvorení LCD obrazovky a po 20
minútach nepoužívania sa vypne. Ak je však nastavené "Auto Power Off: 5 Min"
(Automatické vypnutie: 5 minút), videokamera sa vypne po 5 minútach.
• Ak otvoríte LCD obrazovku, alebo pripojíte video kábel k videokamere počas režimu
spánku, režim spánku sa ukončí a vráti späť k naposledy použitému prevádzkovému
režimu.
LCD obrazovka je zatvorená
HD
Po 20 minútach
SD
3/3
<Režim spánku>
<Vypnutie>
• Režim šetrenia energie nefunguje v nasledovných situáciách:
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (USB, komponentný/AV, alebo Napájací adaptér na
striedavý prúd, atď.)
- Počas nahrávania, prehrávania, alebo prezentácie.
- Keď je otvorený LCD monitor.
• V režime šetrenia energie spotrebuje videokamera menej energie batérie. Ak však plánujete používať
videokameru maximálne dlhý čas, odporúčame vám, aby ste videokameru na čas, keď ju nepoužívate,
vypli stlačením tlačidla napájania ( ).
22
NASTAVENIE OVLÁDACÍCH REŽIMOV
Každým stlačením tlačidla MODE
prepínate ovládací režim v
nasledovnom poradí.
) ↕ režim
Režim Nahrávania (
prehrávanie ( ).
• Pri každej zmene ovládacieho
režimu sa rozsvieti príslušná
kontrolka.
• Stlačením tlačidla záložky
prehrávania ( ) v režime
videa alebo fotografie prepnete
prevádzkový režim do režimu
prehrávania videa alebo fotografií.
Režim
Indikátory
režimu
Tlačidlo režimu
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Záložka prehrávania
Indikátory režimu
Funkcie
Režim
Nahrávania
Nahrávanie videa alebo snímanie fotografií.
režim
prehrávanie
Pre prehrávanie videa alebo fotografií, alebo ich
editovanie.
Videokamera poskytuje jeden režim nahrávania, ktorý je kombinovaný režim nahrávania videa a
snímania fotografií. Takže môžete jednoducho nahrávať videá alebo snímať fotografie v rovnakom
režime bez zmeny príslušného režimu nahrávania.
23
základné činnosti videokamery
POUŽÍVANIE TLAČIDLA DISPLEJA(
)
Prepnutie režimu zobrazenia informácií
Môžete prepnúť režim zobrazenia informácií na obrazovke.
Stlačte tlačidlo displeja (
).
• Vystrieda sa plný a minimálny režim obrazovky.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
<Režim plného zobrazenia>
STBY
<Režim minimálnej obrazovky>
• Môžu sa zobrazovať výstražné indikátory a odkazy, záleží od podmienok nahrávania.
) v režime ponuky a na obrazovke rýchlej ponuky nefunguje.
• Tlačidlo displeja (
POUŽÍVANIE DOTYKOVÉHO PANELA
Dotykový panel vám umožňuje
vychutnávanie si jednoduchého
prehrávania a nahrávania jednoduchým
použitím vášho končeka prsta. Ruku
položte na zadnú stranu LCD panela
a podoprite ju. Potom sa dotýkajte
položiek, zobrazených na obrazovke.
Dotykový panel
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
• Na LCD obrazovku nedávajte fóliu na ochranu obrazovky (nie je súčasťou dodávky).
• Ak je film na obrazovke dlho, silné priľnutie na povrchu obrazovky môže spôsobiť poruchu
dotykového panela.
24
• Dávajte pozor, aby ste pri používaní dotykového panela náhodou nestlačili tlačidlá vedľa LCD panela.
• Záložky a indikátory, ktoré sa na LCD obrazovke objavujú závisia od aktuálneho stavu
nahrávania/prehrávania vašej videokamery.
prvé nastavenia
PRVÉ NASTAVENIE ČASOVÉHO PÁSMA A DÁTUMU/ČASU
Pri prvom použití videokamery nastavte dátum a čas vašej miestnej oblasti.
1. Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.
• Napájania sa zapne okamžite po otvorení LCD panela.
• Obrazovka časového pásma ("Home" (Doma)) sa zobrazí
podľa Lisabonu, Londýna.
• Aktuálne časové pásmo môžete tiež nastaviť v ponuke
"Settings" (Nastavenie). strana 76
Home
London, Lisbon
[GMT 00:00] 01/JAN/2010 00:00
OK
2. Vyberte svoju miestnu oblasť dotykom ľavej ( ) alebo pravej
( ) záložky na LCD obrazovke a potom stlačte záložku ( ).
• Zobrazí sa obrazovka "Date/Time Set" (Nast dát/času).
Date/Time Set
Day
01
Month
/
Hr
3. Dotknite sa informácií o dátume a čase a pomocou záložiek
hore ( ) alebo dole ( ) zmeňte hodnoty nastavenia.
00
JAN
Year
/
2010
Min
:
00
OK
4. Uistite sa, že hodiny sú správne nastavené a potom sa dotknite
záložky ( ).
• Zobrazí sa odkaz "Date/Time Set" (Nast dát/času).
Date/Time Set
Year
Month
Date/Time Set
2009
01
Day
06
01/JAN/2010
00:00
Hr
Min
1/1
11
55
AM
OK
• Rok môžete nastaviť až do 2037, na základe položky "Home" (Doma).
• Nastavte displej "Date/Time Display” (Zobr. dát./času) na "On" (Zapnúť). strana 78
• Aktivovanie ikony ( ) urýchli čas o 1 hodinu.
Zabudovaná nabíjateľná batéria
• Vaša videokamera obsahuje zabudovanú nabíjateľnú batériu, ktorá uchová nastavenia dátumu a
času aj po vypnutí napájania.
• Keď sa batéria vybije, predchádzajúce hodnoty dátumu/času sa všetky resetujú na východiskové a
vy budete musieť zabudovanú nabíjateľnú batériu nabiť. Potom nastavte čas/dátum opätovne.
Nabíjanie zabudovanej nabíjateľnej batérie
• Zabudovaná nabíjateľná batéria sa nabíja vždy, keď pripojíte videokameru k zásuvke pomocou
napájacieho kábla, alebo po pripojení batérie.
• Ak videokameru nepoužívate približne 2 týždne bez pripojenia k sieťovému adaptéru alebo
vloženia batérie, zabudovaná batéria sa úplne vybije. Keď sa tak stane, zabudovanú batériu nabite
pripojením k dodanému sieťovému adaptéru na približne 24 hodín.
25
prvé nastavenia
VÝBER JAZYKOV
Môžete si vybrať jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať obrazovky ponuky alebo odkazy.
Nastavenie jazyka sa po vypnutí kamery uchová.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
2. Dotýkajte sa záložiek hore (
"Language".
) Nastavenia ( ).
)/dole (
), až kým sa nezobrazí
Default Set
Language
3. Dotknite sa položky "Language", a potom vyberte požadovaný
jazyk OSD.
6/6
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
4. Pre ukončnie nasatvenia sa dotknite záložky opustenia ( )
alebo návratu ( ).
• Obrazovka ponuky a odkazy sa zobrazia vo vybranom jazyku.
Language
English
한국어
1/8
Français
Deutsch
Položky podponuky
“English” “Italiano” “Svenska” “Polski” “Română” “Hrvatski” “瀌煓铅” “
” “한국어” “Español” “Suomi” “Čeština” “Български” “Українська” “ไทย”
“
”
“Français” “Português” “Norsk”
“Slovensky” “Ελληνικά” “Русский” “Türkçe” “Deutsch”
“Nederlands”
“Dansk”
“Magyar”
“Srpski”
“፩ၭ”
”
“
• Možnosti "Language" sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia
• Vybraný jazyk je zachovaný aj bez batérie alebo sieťového adaptéra.
• Formát dátumu a času sa môže zmeniť, záleží od vybraného jazyka.
26
príprava na spustenie nahrávania
VÝBER PAMÄŤOVÉHO MÉDIA (IBA PRE HMX-H203/HMX-H204/H205)
Video a fotografie môžete nahrávať do zabudovanej pamäte alebo na pamäťovú kartu, preto
by ste si pred spustením nahrávania alebo prehrávania mali vybrať požadované pamäťové
médium.
PREDKONTROLA!
• Na vašej HD videokamere môžete použiť pamäťové karty SDHC a SD. (Niektoré karty nie
sú kompatibilné v závislosti od výrobcu a typu pamäťovej karty.)
• Pred vložením alebo vybratím pamäťovej karty vypnite HD videokameru.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) Nastavenia ( ).
Storage Type
2. Stláčajte záložku nahor ( )/nadol ( ) , pokým nebude
zobrazené “Storage Type” (Typ pamäte).
Storage Info
1/ 7
3. Stlačte “Storage Type” (Typ pamäte) a potom požadované
pamäťové médium.
Format
File No.
Storage Type
Internal Memory
Card
1/1
Položky podponuky
• Internal Memory (Pamäť) ( ): Ak chcete použiť zabudovanú pamäť (SSD, Solid
State Drive).
• Card (Karta) ( ): Ak chcete použiť pamäťovú kartu (SDHC alebo SD).
• Zabudovanú pamäť ani pamäťovú kartu nikdy neformátujte pomocou počítača.
• Keď vložíte pamäťovú kartu, zobrazí sa ponuka nastavenia pamäťového média. Dotknite sa
položky “Yes” (Áno),ak chcete použiť pamäťovú kartu alebo položky
“No” (Nie),ak nechcete použiť pamäťovú kartu.
• Neodpájajte energiu (batériu alebo sieťový adaptér) počas prístupu na pamäťové médium, napr.
pri nahrávaní, prehrávaní, formátovaní, vymazávaní, atď. Pamäťové médium a údaje na ňom sa
môžu stratiť.
• Pamäťovú kartu počas používania vo videokamere nevyťahujte. Pamäťová karta a údaje na nej
sa môžu poškodiť.
• Taktiež do nej môžete vstúpiť pomocou tlačidla Q.MENU.
• Pre videokameru bol ako zabudovaná pamäť použitý SSD disk založený na pamäti flash.
27
príprava na spustenie nahrávania
VKLADANIE/VYSUNUTIE PAMÄŤOVEJ KARTY
(NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)
Nálepky prilepené na kartu
Vloženie pamäťovej karty
Vybratie pamäťovej karty
1. Otvorte kryt zásuvky pre pamäťovú kartu.
1. Otvorte kryt zásuvky pre pamäťovú kartu.
2. Pamäťovú kartu zasuňte do zásuvky, až
ľahko zaklapne.
• Uistite sa, že logo karty SD/SDHC
smeruje hore, kým je prístroj položený
podľa obrázku.
2. jemne zatlačte na pamäťovú kartu a
vyberte ju.
3. Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú
kartu.
3. Zatvorte kryt zásuvky na pamäťovú
kartu.
• Aby ste sa vyhli strate údajov, videokameru pred vkladaním alebo vyberaním pamäťovej karty
vypnite stlačením tlačidla napájania ( ) na jednu sekundu.
• Dávajte pozor, aby ste na kartu netlačili príliš silno. Pamäťová karta môže náhle vyskočiť.
Táto videokamera podporuje iba SD (Secure Digital) a SDHC (Secure Digital High Capacity) karty.
Kompatibilita s videokamerou sa môže podľa výrobcu a typu pamäťových kariet líšiť.
28
VÝBER VHODNEJ PAMÄŤOVEJ KARTY (NIE JE SÚČASŤOU DODÁVKY)
Kompatibilné pamäťové karty
• Túto videokameru môžete používať s
SD (Zabezpečená digitálna kapacita) a
SDHC (Zabezpečená digitálna vysoká
kapacita) kartami. Odporúčame vám,
aby ste používali SDHC (Zabezpečená
digitálna vysoká kapacita) kartu. SD karta
podporuje do 2GB. SD karty väčšie ako
2GB nezaručujú normálnu prevádzku
tejto videokamery.
• MMC (Multi-mediálna karta) a MMC Plus
nie sú podporované.
• Kapacita kompatibilných pamäťových
kariet: SD 1 - 2GB, SDHC 4 - 32GB
• Použite kompatibilnú značku pamäťovej
karty. Pi iných vám nezaručujeme ich
fungovanie. Pri kupovaní pamäťovej karty
skontrolujte kompatibilitu.
- SDHC/SD karty: Panasonic, SanDisk,
TOSHIBA
• Pri nahrávaní videa vám odporúčame,
aby ste používali pamäťovú kartu, ktorá
podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania
(karty vyššie ako SDHC trieda 6).
• Pamäťové karty SD/SDHC majú
mechanický prepínač na ochranu proti
zápisu. Nastavenie prepínača zabraňuje
náhodnému vymazaniu súborov
nahraných na karte. Pre umožnenie
zápisu posuňte prepínač hore v smere
kontaktov. Na nastavenie ochrany
posuňte prepínač dolu.
Použiteľné pamäťové karty
(1GB~32GB)
Ochranný jazýček
Kontakty
<SD/SDHC>
SDHC (Zabezpečená digitálna vysoká kapacita) karty
• Pamäťová karta SDHC (Zabezpečená
digitálna vysoká kapacita)
- SDHC karta je vyššia verzia (Ver.2.00)
SD karty a podporuje vysokú kapacitu,
vyššiu ako 2GB.
- Nedá sa použiť s aktuálnymi
hostiteľskými zariadeniami
umožňujúcimi SD.
Bežné opatrenia pre pamäťovú kartu
• Poškodené údaje sa nedajú obnoviť.
Odporúčame vám, aby ste vytvorili
zálohovanie dôležitých údajov
samostatne, na pevný disk vo vašom
počítači.
• Vypnutie zariadenia alebo vybratie
pamäťovej karty počas činnosti, ako
je napríklad formátovanie, mazanie,
nahrávanie a prehrávanie, môže spôsobiť
stratu údajov.
• Potom, ako upravíte názov súboru alebo
adresára v pamäťovej karte pomocou
počítača, vaša kamera nemusí upravený
súbor rozoznať.
Manipulácia s pamäťovou kartou
• Odporúčame vám, aby ste pred vložením
alebo vybratím pamäťovej karty vypli
prístroj, aby sa zabránilo strate dát.
• Nezaručujeme, že budete môcť používať
pamäťovú kartu naformátovanú na
inom zariadení. Vašu pamäťovú kartu
naformátujte pomocou tejto videokamery.
• Formátovať musíte novo zakúpené
pamäťové karty, pamäťové karty
s údajmi, ktoré vaša videokamera
nedokáže rozoznať, alebo boli uložené
inými zariadeniami. Nezabudnite, že
formátovanie vymaže všetky údaje na
pamäťovej karte.
29
príprava na spustenie nahrávania
• Ak nemôžete používať pamäťovú kartu,
ktorá bola používaná na inom zariadení,
formátujte ju pomocou vašej videokamery
s pamäťou. Nezabudnite, že formátovanie
vymaže všetky údaje na pamäťovej karte.
• Pamäťová karta má určitú životnosť. Ak
nemôžete nahrávať nové údaje, musíte si
kúpiť novú pamäťovú kartu.
• Pamäťová karta je presné elektronické
zariadenie. Neohýbajte ju, nepustite na
zem, ani ju nevystavujte silným otrasom.
• Dbajte, aby sa kontakty pamäťovej karty
neznečistili. V prípade potreby použite
na čistenie kontaktov mäkkú suchú
handričku.
• Na miesto lepenia nálepky nenalepujte
nič iné, okrem originálnej nálepky.
• Pamäťovú kartu udržujte mimo dosahu
detí, pretože by ju mohli prehltnúť.
Poznámka k použitiu
• Spoločnosť Samsung nezodpovedá za
stratu údajov spôsobenú nesprávnym
použitím.
• Odporúčame vám, aby ste používali
puzdro na pamäťovú kartu, aby sa
zabránilo strate dát kvôli pohybu a
statickej elektrine.
• Pri používaní sa po určitom čase môže
pamäťová karta zohriať. Je to normálne,
nie je to porucha.
30
Videokamera podporuje SD a SDHC
pamäťové karty na uloženie údajov.
Rýchlosť ukladania údajov sa môže líšiť,
záleží od výrobcu a systému výroby.
• Systém SLC (jednovrstvová bunka):
možnosť vyššej rýchlosti zapisovania.
• Systém MLC (viacvrstvová bunka):
podporuje iba nižšie rýchlosti
zapisovania.
Pre najlepšie výsledky vám odporúčame
používať pamäťovú kartu, ktorá
podporuje vyššiu rýchlosť zapisovania.
Používateľ, ktorý na nahrávanie videa
používa pamäťovú kartu s nižšou
rýchlosťou zapisovania, môže mať pri
ukladaní videa do pamäťovej karty
problémy. Počas nahrávania môžete
dokonca svoje video stratiť. Aby
chránila každý kúsok nahraného videa,
videokamera nútene uloží video do
pamäťovej karty a zobrazí upozornenie:
“Low speed card. Please record at
a lower Resolution” (Karta s nízkou
rýchlosťou. Nahrávajte prosím v nižšej
kvalite.)
Ak musíte použiť pomalú pamäťovú
kartu, rozlíšenie a kvalita záznamu môže
byť nižšia ako nastavená hodnota.
strany 54
Čím je však kvalita a rozlíšenie vyššie,
tým viac pamäte bude použitej.
ČAS NAHRÁVANIA A POČET SNÍMOK
Nahrávateľný čas dostupný pre video
Kvalita videa
Pamäťové médium (kapacita)
Kvalita
Super Fine
(Super jemné)
[HD]1080/50i*
Fine (Jemné)*
Normal (Normálne)
Super Fine
(Super jemné)
[HD]720/50p
Fine (Jemné)*
Normal (Normálne)
Super Fine
(Super jemné)
[SD]576/50p
Fine (Jemné)*
Normal (Normálne)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
8 minút
15 minút
30 minút
61 minút
125 minút
253 minút
9 minút
12 minút
18 minút
23 minút
36 minút
46 minút
74 minút
94 minút
152 minút
193 minút
307 minút
390 minút
11 minút
21 minút
42 minút
86 minút
177 minút
357 minút
14 minút
21 minút
28 minút
42 minút
57 minút
84 minút
115 minút
171 minút
235 minút
351 minút
475 minút
708 minút
32 minút
63 minút
126 minút
254 minút
521 minút
1051 minút
42 minút
62 minút
83 minút 166 minút 336 minút 688 minút 1387 minút
123 minút 244 minút 494 minút 1011 minút 2039 minút
(Jednotka: približné minúty nahrávania)
Nahrávateľné množstvo fotografií
Rozlíšenie fotografie
Pamäťové médium (kapacita)
1GB
2GB
4GB
8GB
16GB
32GB
2880x1620*
656
1251
2482
5014
9999
9999
1920x1080
1173
2346
4654
9402
9999
9999
(Jednotka: približné množstvo obrázkov)
1GB ⴊ 1,000,000,000 bajtov : Aktuálna formátovaná kapacita môže byť nižšia, pretože časť
pamäte používa interný firmware.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Obrázky v tabuľke sa môžu líšiť, záleží od aktuálnych podmienok nahrávania a od predmetu.
Čím vyššie nastavenie kvality, tým viac je použitej pamäte.
Nízke rozlíšenie a kvalita zvyšuje pomer kompresie a dobu nahrávania, ale môže utrpieť kvalita obrazu.
Prenosová rýchlosť sa automaticky nastaví podľa nahrávaného obrazu. Podľa toho sa doba
nahrávania môže líšiť.
Pamäťové karty, ktoré sú väčšie ako 32GB nemusia fungovať normálne.
Maximálna veľkosť videa, ktoré môžete naraz nahrať je 1,8GB.
Maximálne množstvo nahrávateľných súborov s fotografiami a videami je 9999 pre každý typ.
Vyššie uvedené položky, ktoré sú označené *, predstavujú hodnotu východiskového nastavenia.
Dĺžka nahrávania v nahrávaní s časovým omeškaním sa môže v závislosti nastavení líšiť.
31
príprava na spustenie nahrávania
PRIPEVNENIE POPRUHU NA PEVNÉ UCHOPENIE
Dĺžku popruhu nastavte tak, aby bola HD videokamera ustálená, keď palcom stlačíte tlačidlo
spustenia/zastavenia nahrávania.
Musíme vás upozorniť, že ak pri vkladaní ruky použijete nadmernú silu, zatiaľ čo je remienok na
ruku nastavený natesno, môžete poškodiť háčik na remienok na ruku videokamery.
NASTAVENIE LCD OBRAZOVKY
Široká LCD obrazovka na vašej videokamere poskytuje vysokú kvalitu sledovaného obrazu.
1. LCD monitor otvorte prstom.
• Obrazovka sa otvorí na 90 °.
2. LCD obrazovku otočte smerom k objektívu.
• Môžete ju otočiť 180 °smerom k
objektívu a až 90 ° dozadu. Ak chcete
sledovať nahrávky pohodlnejšie, otočte
obrazovku o 180 ° smerom k objektívu a
potom ju zložte späť k telesu.
Nadmerné otáčanie by mohlo poškodiť spájací pánt medzi obrazovkou a videokamerou.
32
Odtlačky prstov alebo prach čistite pomocou mäkkej látky.
ZÁKLADNÁ POLOHA VIDEOKAMERY
Na nahrávanie videa alebo snímanie fotografií používajte obe ruky, aby ste predišli traseniu
videokamerou. Počas snímania sa pokúšajte vyhnúť každému nepatrnému pohybu.
Nastavenie uhla snímania
Na predmet zamierte tak, ako je zobrazené
na obrázku.
1. Videokameru držte obomi rukami.
2. Remienok na ruku si zaveste na ruku.
3. Uistite sa, že váš postoj je stabilizovaný
a nehrozí nebezpečenstvo kolízie s inou
osobou alebo predmetom.
4. Na predmet zamierte tak, ako je zobrazené
na obrázku.
Odporúčame vám, aby ste počas snímania mali slnko za chrbtom.
33
základné činnosti: nahrávanie
NAHRÁVANIE VIDEA
• Táto videokamera podporuje kvalitu obrazu plného HD (vysoké rozlíšenie) a obraz so
štandardným rozlíšením (SD). Pred nahrávaním nastavte požadovanú kvalitu. strana 54
• Videokamera poskytuje jeden režim nahrávania, ktorý je kombinovaný režim nahrávania
videa a snímania fotografií. Takže môžete jednoducho nahrávať videá alebo snímať
fotografie v rovnakom režime bez zmeny príslušného režimu nahrávania.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.
• Vaša videokamera sa automaticky zapne, keď otvoríte LCD obrazovku.
• Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na otvorenie ( ). strana 12
1. Skontrolujte predmet, ktorý chcete nahrávať.
• Použite LCD obrazovku.
• Použite ovládač transfokácie alebo tlačidlo transfokácie
a nastavte veľkosť predmetu. strany 40
2. Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
• Zobrazí sa indikátor nahrávania () a nahrávanie sa
spustí.
00:00:00
[307Min]
MENU
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
3. Ak chcete nahrávanie ukončiť, znovu stlačte tlačidlo
Spustenia/zastavenia nahrávania.
• Ikona Quick View (Rýchle prezeranie) sa zobrazí na
obrazovke.
MENU
4. Ak si chcete pozrieť video, ktoré ste práve nahrali, dotknite sa ikony Quick View (Rýchle
prezeranie) ( ).
• Po ukončení rýchleho prehrávania sa vaša videokamera vráti späť do pohotovostného režimu.
Dve tlačidlá nahrávania, aby vyhovovali vašim požiadavkám!
Videokamera má dve tlačidlá spustenia/zastavenia nahrávania.
Jedno je vzadu a druhé sa nachádza na LCD paneli.
Vyberte si to, ktoré vám najviac vyhovuje.
34
• Ak sa počas nahrávanie preruší napájanie alebo sa vyskytne chyba, videá nemusia byť nahrané/
upravené.
• Spoločnosť Samsung nie je zodpovedná za škody, ktoré sa vyskytnú počas zlyhania normálneho
nahrávania alebo prehrávania z dôvodu chyby pamäťovej karty.
• poškodené údaje sa nedajú obnoviť.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Videá sú komprimované vo formáte H.264 (MPEG-4.AVC).
Po dokončení nahrávania batériu odpojte, aby ste zabránili jej zbytočnému vybíjaniu.
Viac informácií o displeji s obrazovkovými informáciami nájdete na strane 14.
Približnú dobu nahrávania nájdete na strane 31.
Zvuk sa nahráva z vnútorného stereo mikrofónu na hornej strane objektívu. Uistite sa, že
mikrofón nie je blokovaný.
Pred nahrávaním dôležitého videa sa uistite sa, že ste otestovali nahrávaciu funkciu pre
kontrolu, či nie je nejaký problém so záznamom zvuku a obrazu.
Jas LCD obrazovky môžete nastaviť v možnostiach ponuky. Nastavenie LCD obrazovky
neovplyvňuje nahrávaný obraz. strana 79
Pre rôzne funkcie, ktoré sú dostupné počas nahrávania si pozrite “POLOŽKY PONUKY
NAHRÁVANIA” strany 53~69
Pri vstupe do pamäťového zariadenia videokameru nevypínajte, ani nevyberajte pamäťovú
kartu. V opačnom prípade môžete poškodiť pamäťové zariadenie alebo údaje, ktoré sú na ňom
uložené.
Ak je elektrický kábel/batéria odpojená alebo sa nahrávanie preruší počas nahrávania, systém
sa prepne do režimu obnovy údajov. Počas obnovy údajov nie je dostupná žiadna iná funkcia.
Záložky nastavenia ponuky zobrazené na LCD obrazovke neovplyvňujú nahrávaný obraz.
V režime nahrávania videa/fotografie môžete nastaviť možnosť ponuky Quick View (Rýchle
prez.). Ak možnosť ponuky Quick View (Rýchle prez.) nastavíte na On (Zap.), zobrazí sa ikona
rýchleho prezerania.
35
základné činnosti: nahrávanie
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ V REŽIME NAHRÁVANIA
VIDEA (DUÁLNE NAHRÁVANIE)
Vaša videokamera môže snímať fotografie bez prerušenia nahrávania videa.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média.
(iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.
• Vaša videokamera sa automaticky zapne, keď otvoríte
LCD obrazovku.
• Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na
otvorenie ( ). strana 12
1. Stlačte tlačidlo Spustenia/zastavenia
nahrávania.
• Zobrazí sa indikátor nahrávania () a
nahrávanie sa spustí.
2. Na scéne, ktorú chcete nasnímať počas nahrávania videa stlačte
tlačidlo PHOTO.
• Keď indikátor () zmizne, fotografia je nasnímaná bez
zvuku uzávierky.
• Video je dokonca aj pri snímaní fotografií nepretržite
nahrávané.
• Pre zastavenie nahrávania stlačte znovu tlačidlo Spustenia/
zastavenia nahrávania opätovne.
00:00:30
[307Min]
MENU
00:00:32
[307Min]
MENU
<Duálne nahrávanie počas
nahrávania videa>
• Fotografie nemôžete snímať v nasledovných situáciách:
- Keď je na nahrávanie použitý režim nahrávania s časovým omeškaním.
• Fotografia sa nasníma v rozlíšení 1920 x 1080, bez ohľadu na rozlíšenie nahrávania videa.
36
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ
Môžete snímať fotografie a ukladať ich do pamäťového média. Pred nahrávaním nastavte
požadované rozlíšenie. strana 55
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média.
(iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.
• Vaša videokamera sa automaticky zapne, keď otvoríte LCD
obrazovku.
• Prepínač otvorenia/zatvorenia objektívu nastavte na
otvorenie ( ). strana 12
1. Skontrolujte predmet, ktorý chcete nahrávať.
• Použite LCD obrazovku.
• Použite ovládač transfokácie alebo tlačidlo
transfokácie a nastavte veľkosť predmetu. strana 40
9999
2. Predmet nastavte do stredu LCD obrazovky a do polovice
stlačte tlačidlo PHOTO.
• Vaša videokamera nastavuje ideálnu clonu a zaostrenie
automaticky (ak je "Aperture" (Clona) a "Focus"
(Zaostrenie) nastavené na "Auto" (Automaticky).
strany56, 60)
• Keď je predmet zaostrený, indikátor () sa zmení na zelený.
Ak je indikátor červený, zaostrenie nastavte opätovne.
3. Tlačidlo PHOTO stlačte úplne.
• Začujete zvuk uzávierky. (keď je "Shutter Sound" (Zvuk
uzávierky) nastavený na "On" (Zapnúť))
• Ak chcete pokračovať v snímaní, počkajte kým sa aktuálna fotografia úplne neuloží do
pamäťového média.
• Keď je fotografia nahrávaná na pamäťové zariadenie, na obrazovke sa objaví ikona
rýchleho prezerania.
4. Ak si chcete pozrieť fotografiu, ktorú ste práve nahrali, dotknite sa ikony rýchleho
prezerania ( ).
• Ak sa chcete vrátiť do pohotovostného režimu, dotknite sa záložky návratu ( ).
Množstvo fotografií, ktoré môžete nasnímať, záleží od rozlíšenia fotografií. strana 31
Počas snímania fotografií sa nenahráva zvuk.
Ak je zaostrovanie ťažké, použite ručnú funkciu zaostrovania. strana 60
Počas snímania fotografií sa nedotýkajte tlačidla POWER, ani nevyberajte pamäťovú kartu,
pretože by sa mohlo poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
• Viac informácií o displeji s obrazovkovými informáciami nájdete na strane 14.
• Pomocou položiek ponuky nastavte jas LCD obrazovky. Toto neovplyvní nahrávaný obraz.
strana 79
• Súbory s fotografiami vyhovujú štandardu DCF(Design rule for Camera File system), zavedenému
spoločnosťou JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries Association.)
•
•
•
•
37
základné činnosti: nahrávanie
JEDNODUCHÉ NAHRÁVANIE PRE ZAČIATOČNÍKOV
(SMART AUTO)
V režime Smart Auto vaša videokamera automaticky vyberie správne nastavenia na základe
zisteného typu scény. Tento režim vám pomôže ak nie ste dostatočne oboznámení s
nastaveniami videokamery pre rôzne scény.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Stlačte tlačidlo SMART AUTO.
• Na LCD obrazovke sa zobrazí indikátor
Inteligentného automatického režimu ( ) a
).
Protiotras (
2. Vyrovnajte svoj objekt v ráme.
• Pri vyrovnávaní zaostrenia videokamera
automaticky rozpozná scénu.
• Na LCD obrazovke sa zobrazí príslušná ikona
scény.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
Objaví sa pri nahrávaní veľmi jasnej scény.
Objaví sa pri nahrávaní vonkajšej scény.
MENU
Objaví sa pri nahrávaní vo vnútri.
<Pri nahrávaní zblízka>
Objaví sa pri nahrávaní v noci.
Objaví sa pri nahrávaní zblízka.
3. Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania alebo tlačidlo PHOTO. strana 34, 36
• Ak chcete nahrávať videá, stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania. Ak chcete
snímať fotografie, stlačte tlačidlo PHOTO.
4. Ak chcete zrušiť režim Smart Auto, stlačte tlačidlo SMART AUTO opätovne.
38
• Tlačidlá, ktoré nie sú k dispozícii počas prevádzky v režime Smart Auto:
Záložka ponuky ( ) / Tlačidlo Q.MENU /atď. V režime Smart Auto jsa väčšina nastavení
nastaví automaticky. Ak chcete nastaviť alebo upraviť funkcie podľa vlastných predstáv, najskôr
deaktivujte režim Smart Auto.
• Funkcia Smart Auto nie je dostupná počas nahrávania. Túto funkciu nastavte pred nahrávaním.
• Keď videokamera nerozpozná situácie nahrávania, nahráva v základnom nastavení (
).
• Videokamera nemôže vybrať správnu scénu podľa prostredia snímania, ako je trasenie
videokamery, osvetlenie a vzdialenosť k subjektu.
• Pri nahrávaní viac ako jednej scény naraz, je priorita automatického inteligentného režimu
nasledovná: Makro → Biela → Krajina → Noc → Vo vnútri
Napríklad a) Ak sa vyskytne Biela a Vo vnútri naraz, vtedy je vybraná Biela a zobrazí sa
príslušná ikona.
b) Ak sa vyskytne Biela a Krajina naraz, vtedy je vybraná Biely a zobrazí sa príslušná
ikona.
SNÍMANIE FOTOGRAFIÍ POČAS PREHRÁVANIA VIDEA
Vaša videokamera umožňuje výber snímania fotografií bez toho, aby ste museli prerušiť
video.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Nahrané videá sa zobrazia v náhľade miniatúr.
• Dotkykom záložky hore ( )/dole ( ) prejdete
na predchádzajúcu/stranu.
2. Dotknite sa požadovaného videa.
• Vybraté video sa prehrá.
3. Pri scéne, ktorú chcete zachytiť stlačte do polovice
tlačidlo PHOTO.
• Obrazovka prehrávania je pozastavená.
4. Tlačidlo PHOTO stlačte úplne.
• Zachytené fotografie sú uložené vo formáte JPEG.
5. Keď je do pamäťového zariadenia nasnímaná fotografia, dotknite
sa záložky návratu ( ) a pozrite si náhľad indexu miniatúr.
• Dotknite sa záložky fotografie (
) a pozrite si nasnímané
fotografie. strana 46
HD
SD
3/3
MENU
00:00:05/00:00:50
100_0013
MENU
9998
100_0013
• Fotografie nemôžete snímať v nasledovných situáciách:
- Počas nahrávania s časovým omeškaním nemôžete snímať fotografie.
• Fotografia sa nasníma v rozlíšení 1920 x 1088, bez ohľadu na rozlíšenie nahrávania videa.
39
základné činnosti: nahrávanie
TRANSFOKÁCIA
Táto HD videokamera vám umožňuje
nahrávanie s použitím optického
20-násobného priblíženia a digitálneho
priblíženia pomocou ovládača priblíženia
alebo tlačidla priblíženia na LCD paneli.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania.
strana 23
Priblíženie
Stlačte tlačidlo T (transfokácia) na LCD paneli
alebo posuňte ovládač transfokácie smerom
k T (telefoto).
• Vzdialený predmet sa postupne zväčšuje a
môže byť nasnímaný, ako by sa nachádzal
blízko objektívu.
W : širokouhlé
T : telefoto
Oddialenie
Stlačte tlačidlo W (transfokácia) na LCD paneli alebo posuňte
ovládač transfokácie smerom k W (širokouhlé).
• Zväčšený predmet sa pohne smerom od vás a môžete ho
nasnímať vo väčšej vzdialenosti.
00:00:00
[307Min]
MENU
Tip Pri použití funkcie transfokácie môžete znižovať rýchlosť pomalým pohybom ovládača priblíženia
(W/T). Rýchly pohyb rýchlosť transfokácie zvýši. Tlačidlom priblíženia (W/T) na displeji však
rýchlosť transfokácie ovládať nemôžete.
40
• Použitie optickej transfokácie nezníži kvalitu ani čistotu obrazu.
• Digitálnu transfokáciu používajte, keď chcete transfokovať viac, ako je rozsah optickej
transfokácie. strana 64
• Pri nahrávaní s rýchlou transfokáciu alebo pri transfokovaní predmetu, ktorý je blízko objektívu, môže
byť zaostrenie nestabilné. V tomto prípade použite režim manuálneho zaostrenia. strana 60
• Minimálna možná vzdialenosť medzi videokamerou a predmetom pri udržiavaní ostrého
zaostrenia je asi 1cm pre široký uhol a 50m pre teleobjektív. Ak chcete snímať objekt, ktorý je
bližšie k objektívu v širokom uhle, použite funkciu Tele makra. strana 63
• Pri používaní funkcie transfokácia počas držania videokamery v ruke, použite kvôli
stabilnejšiemu nahrávaniu funkciu "Anti-Shake (OIS)" (Stab. obrazu (OIS)). strana 41
• Časté používanie funkcie transfokácie si vyžaduje vyššiu spotrebu energie.
NASTAVENIE PROTITRASOVEJ FUNKCIE
(OIS: OPTICKÝ STABILIZÁTOR OBRAZU)
Funkciu Anti-Shake (OIS: optický stabilizátor obrazu) používajte na kompenzáciu
nestabilných obrazov, spôsobených trasením videokamery.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
Stlačením tlačidla zabránenie otrasom (OIS)
( ) prepínate medzi zapnutím a vypnutím režimu
zabránenie otrasom (OIS).
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Tip Funkciu Anti-Shake (Stab. obrazu) používajte v
nasledovných prípadoch:
• Pri nahrávaní počas chôdze alebo pri nahrávaní v
pohybujúcom sa aute.
• Pri nahrávaní s funkciou transfokácie.
• Pri nahrávaní predmetov malých veľkostí.
• Režim Smart Auto automaticky nastaví Zabránenie otrasom (OIS) na Zap.
• Drsné otrasy videokamery nebudú úplne opravené, aj keď je nastavené "Anti-Shake: On" (Stab.
obrazu: Zapnúť). Videokameru držte pevne obomi rukami.
• Keď je táto funkcia nastavená na "On" (Zapnúť), aktuálny pohyb predmetu a pohyb zobrazený
na obrazovke môže byť mierne odlišný.
• Pri nahrávaní na tmavých miestach s veľkým zväčšením, zatiaľ čo je táto funkcia nastavená na
"On" (Zapnúť), môžete vidieť paobrazy. V takom prípade vám odporúčame použiť statív (nie je
súčasťou dodávky) a prepnúť funkciu "Anti-Shake" (Stab. obrazu) na "Off" (Vypnúť).
41
základné činnosti: nahrávanie
POUŽÍVANIE FUNKCIE KOMPENZÁCIA PROTISVETLA
Keď je predmet osvetlený odzadu, táto funkcia bude kompenzovať osvetlenie tak, aby nebol
predmet príliš tmavý.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
Stlačením tlačidla Protisvetlo ( ) prepínate medzi
zapnutím a vypnutím režimu protisvetla.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Tip Osvetlenie protisvetlom ovplyvňuje nahrávanie v
situáciách, keď je objekt tmavší ako osvetlené pozadie:
- Objekt sa nachádza pred oknom.
- Nahrávaná osoba je oblečená v bielom alebo žiarivom
odeve a stojí pred svetlým pozadím; tvár postavy je príliš
tmavá a nedajú sa rozoznať detaily.
- Objekt je vonku a pozadie je zatiahnuté.
- Zdroje svetla sú príliš jasné.
- Na pozadí objektu je sneh.
42
základné prehrávanie
ZMENA REŽIMU PREHRÁVANIA
• Nastavený režim nahrávania a prehrávania môžete striedavo meniť tlačidlom MODE.
• Prevádzkový režim môžete prepnúť priamo na zobrazenie režimu miniatúr dotykom
záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke. Posledný vytvorený súbor je v náhľade
miniatúr zvýraznený.
• Možnosti zobrazenia miniatúr sú vybrané v závislosti od prevádzkového režimu, ktorý bol
naposledy použitý, avšak vy si môžete vybrať zobrazenie náhľadu miniatúr videa (HD
alebo SD) alebo fotografií, dotykom záložky HD ( HD ), SD ( SD ), alebo fotografie ( )
na LCD obrazovke.
Porozumenie ako zmeniť režimy prevádzky
Režimy prevádzky môžete zmeniť jednoduchým dotykom LCD obrazovky, alebo pomocou
tlačidiel tak, ako je to na nasledovných zobrazeniach:
STBY
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
HD
HD
SD
3/3
SD
3/3
MENU
MENU
HD
Tip
SD
Možnosti zobrazenia miniatúr si môžete vybrať z 3x2 (
HD
HD
SD
), 4x3 (
), a podľa dátumu (
HD
SD
).
SD
01/JAN/2010 (17)
3/3
2/2
3/3
MENU
MENU
43
základné prehrávanie
PREHRÁVANIE VIDEÍ
Nahrané videá môžete prehrávať v náhľade indexu miniatúr. Rýchlo nájdite svoje video a priamo si ho
prehrajte.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Stlačte záložku pre HD ( HD ) alebo SD ( SD ).
• Na obrazovke sa objavia miniatúry prislúchajúce k vybranej
kvalite videa.
• Ak chcete zmeniť aktuálny náhľad miniatúr, vyberte na
obrazovke záložku ( ), (
), alebo (
).
• Ak vyberiete zobrazenie miniatúr Date (Dátum) (
), môžete
triediť videá podľa špecifického dátumu. strana 43
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu s náhľadom miniatúr,
dotknite sa záložky hore ( ) alebo dole ( ).
2. Dotknite sa požadovaného videa.
• Vybrané video sa prehrá a nakrátko sa zobrazí záložka
ovládania. Ak sa dotknete akéhokoľvek miesta na obrazovke,
zobrazia sa opätovne.
• Ak nastavíte prehrávanie pomocou ponuky "Play Option"
(Možnosť prehr.). strana 70
• Zastavte prehrávanie, vráťte sa do náhľadu miniatúr a
dotknite sa záložky návratu ( ).
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
HD
SD
3/3
MENU
00:00:05 / 00:00:50
100_0013
MENU
44
• Spustenie prehrávania môže chvíľu trvať, záleží od veľkosti a kvality vybraného videa.
• Videokamera nemusí prehrávať nasledovné formáty:
- Video upravované na inom softvéri, ktorý sa nenachádza v softvéri zabudovanom vo vašom
počítači, alebo ktorého názov súboru je zmenený na počítači.
- Video nahrané na iných zariadeniach.
- Video, ktorého formát súboru nie je podporovaný na videokamere.
• Počas prehrávania videa môžete používať rôzne možnosti. strana 45
• Nahrané videá môžete prehrať na televízore alebo počítači. strana 102, 110
) alebo tlačidla Q.MENU počas prehrávania, prehrávanie sa
• Ak sa dotknete záložky ponuky (
pozastaví a zobrazí sa obrazovková ponuka.
Rôzne možnosti prehrávania
Prehrať/pozastaviť/zastaviť
• Ak sa počas prehrávania dotknete záložky prehrávania ( ) / pauzy (
medzi prehrávaním a pauzou.
• Ak chcete zastaviť prehrávanie, dotknite sa záložky návratu ( ).
), prepínate
Vyhľadávanie prehrávania
Ak sa počas prehrávania dotknete záložky vyhľadávania dopredu ( ) / vyhľadávania
dozadu ( ), každým dotykom zvýšite rýchlosť prehrávania.
• Rýchlosť RPS (Vyhľadávanie prehrávania dozadu): x2 x4 x8 x2
• Rýchlosť FPS (Vyhľadávanie prehrávania dopredu): x2 x4 x8 x2
Preskočené prehrávanie
Počas prehrávania sa dotknite záložky preskočenia dozadu ( ) / preskočenia dozadu ( ).
• Ak sa dotknete záložky preskočenia dopredu ( ), prehrá sa ďalšie video.
• Ak sa dotknete preskočenia dozadu ( ) , prehrá sa začiatok scény. Ak sa dotknete
preskočenia dozadu ( ) do 3 sekúnd od začiatku scény, prehrá sa predchádzajúce video.
• Ak chcete požadované číslo videa rýchlo vyhľadať, položte a podržte svoj prst na záložke
preskočiť dozadu ( ) /preskočiť dopredu ( ). Keď prst zdvihnete, vybrané video sa
prehrá.
Pomalé prehrávanie
Ak sa počas pauzy dotknete záložky pomalého pretáčania dozadu ( ) pomalého pretáčania
dopredu ( ), znížite rýchlosť prehrávania:
• Rýchlosť pomalého pretáčania dozadu/dopredu: x1/2 x1/4 x1/8 x1/2
Prehrávanie snímka po snímke
• Keď sa počas pauzy dotknete záložky posunu po snímkach dozadu ( ) / posunu po
snímkach dopredu ( ), posunie sa nahrávka o jednu snímku dozadu alebo dopredu.
Nastavenie hlasitosti
00:00:05 / 00:00:50
100_0013
Nahraný zvuk počujete zo zabudovaného reproduktora.
Úroveň hlasitosti je možné nastaviť medzi “0~19”. Keď je úroveň na “0”,
nebudete počuť žiadny zvuk.
1. Dotknite sa záložky hlasitosť (
) na LCD obrazovke.
)/(
) na LCD obrazovke.
2. Dotknite sa záložky hlasitosti (
)/(
) dlho, úroveň hlasitosti bude
• Ak sa budete dotýkať záložky (
nastavované nepretržite.
MENU
00:00:05 / 00:00:50
100_0013
15
45
základné prehrávanie
PREZERANIE FOTOGRAFIÍ
Nahrané fotografie si môžete pozerať pomocou rôznych činností prehrávania.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
• Dotknite sa záložky prehrávania (
1. Dotknite sa záložky fotografie ( ).
• Objaví sa náhľad indexu miniatúr.
• Ak chcete zmeniť aktuálny náhľad miniatúr, vyberte na
obrazovke záložku ( ), ( ), alebo ( ).
• Ak vyberiete zobrazenie miniatúr Date (Dátum) ( ), môžete
triediť videá podľa špecifického dátumu. strana 43
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu s náhľadom miniatúr,
dotknite sa záložky hore ( ) alebo dole ( ).
2. Dotknite sa požadovanej fotografie, ktorú chcete prehrať.
• Vybraná fotografia sa zobrazí na celej obrazovke a nakrátko
sa zobrazia záložky ovládania prehrávania. Ak sa dotknete
akéhokoľvek miesta na obrazovke, zobrazia sa opätovne.
• Dotknite sa záložky predchádzajúceho obrázku ( )/
nasledovného obrázku ( ) a pozrite si predchádzajúcu
alebo nasledovnú fotografiu.
• Ak chcete a rýchlo vyhľadať požadované číslo fotografie,
položte a podržte svoj prst na záložke predchádzajúceho
obrázku( )/nasledovného obrázku ( ). Keď prst zdvihnete,
vybraná sa zobrazí.
HD
SD
3/3
MENU
HD
SD
3/3
MENU
14/17
100-0014
MENU
3. Ak sa chcete vrátiť do náhľadu miniatúr, dotknite sa záložky
návratu ( ).
• Počas prehrávania fotografií zariadenie nevypínajte ani nevyberajte pamäťovú kartu. Ak tak
urobíte, môžete poškodiť nahrané údaje.
• Vaša videokamera nemusí prehrávať nasledovné súbory s fotografiami normálne:
- Fotografia, ktorej názov súboru sa zmenil na počítači.
- Fotografia nahraná na iných zariadeniach.
- Fotografia s formátom súboru, ktorý na tejto videokamere nie je podporovaný (nevyhovuje
štandardu DCF).
46
Doba načítavania sa môže líšiť podľa veľkosti a kvality vybranej fotografie.
PREZERANIE PREZENTÁCIE
Prezentáciu môžete sledovať podľa číselného poradia.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
• Dotknite sa záložky prehrávania (
1. Dotknite sa záložky fotografie ( ).
• Objaví sa náhľad indexu miniatúr.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu s náhľadom miniatúr,
dotknite sa záložky hore ( ) alebo dole ( ).
Slide Show Start
Slide Show Option
1/2
Delete
2. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Slide Show Start”
Protect
(Spustenie prezentácie)
• Zobrazí sa indikátor ( ). Prezentácia začína od aktuálne
1/17
100_0001
zobrazenej fotografie.
• V nastavenej možnosti prezentácie sa súvisle zobrazia všetky
fotografie (“Interval”, “Music” (Hudba), “Effect” (Efekt))
• Ak vyberiete zobrazenie miniatúr podľa dátumu ( ),
zobrazia sa v prezentácii iba fotografie, ktoré boli nasnímané
v príslušnom dátume. strana 43
• Počas prezentácie s hudbou môžete pomocou záložky hlasitosti ( ) nastaviť úroveň
hlasitosti hudby v pozadí.
• Prezentáciu zastavíte dotknutím sa záložky návratu ( ).
• Každým dotykom LCD obrazovky sa na LCD obrazovke zobrazia záložky prislúchajúce
prehrávaniu a naopak.
Tip • Ak chcete prezentáciu spustiť počas jednoduchého prehrávania,
) na LCD obrazovke, alebo
dotknite sa záložky prezentácie (
) “Slide Show Start”
sa môžete dotknúť záložky ponuky (
(Spustenie prezentácie)
• Prezentácia je dostupná aj v rýchlej ponuke. strana 52
14/17
100-0014
MENU
47
základné prehrávanie
Používanie možnosti prezentácie
Počas prehrávania prezentácie môžete používať ponuky "Slide
Show Option" (Možnosti prezentácie) nasledovne:
Slide Show Start
Položky podponuky
Slide Show Option
Delete
1/2
• Interval: Všetky fotografie sa budú prehrávať za sebou v
nastavených intervaloch prezentácie (1 sek. alebo 3 sekundy).
• Music (Hudba): Môžete zapnúť alebo vypnúť hudbu v pozadí.
Táto videokamera má 7 východiskových melódií na pozadie, ktoré
sú uložené v zavádzacej pamäti flash. Spustením prezentácie sa
spustí 7 melódií pozadia v režime náhodného poradia.
• Effect (Efekt): Nepretržité prehrávanie fotografií s efektom
zatmenia/rozotmenia medzi prechodmi obrázkov.
Protect
ZVÄČŠENIE POČAS PREHRÁVANIA
Prehrávaný obraz môžete zväčšiť. Dotykom hore (
vyberte požadovanú oblasť, ktorú chcete zväčšiť.
)/dole (
)/doľava (
)/doprava (
)
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205)
strana 27
) na LCD obrazovke a vyberte režim
• Dotknite sa záložky prehrávania (
prehrávania. strana 23
HD
SD
3/3
MENU
1. Dotknite sa záložky fotografie ( ).
• Objaví sa náhľad indexu miniatúr.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu s náhľadom miniatúr,
dotknite sa záložky hore ( ) alebo dole ( ).
2. Dotknite sa požadovanej fotografie, ktorú chcete zväčšiť.
• Vybraná fotografia sa zobrazí na celej obrazovke.
3. Zväčšenie nastavte pomocou tlačidla transfokácie (W/T) alebo
pomocou ovládača transfokácie (W/T).
• Zväčšovanie sa začne od stredu fotografie.
• Môžete transfokovať od 1,1x do 8,0x.
• Pri používaní transfokácie počas prehrávania nemôžete
vybrať žiadny predchádzajúci/nasledovný obrázok.
4. Dotknite sa záložky hore ( )/dole ( )/doľava ( )/doprava
( ) a na zväčšenej fotografii si pozrite požadovanú oblasť.
5. Pre zrušenie sa dotknite záložky návratu ( ).
48
14/17
100-0014
MENU
X1.1
Fotografie nahrané na iných zariadeniach, alebo tie, ktoré boli upravované na počítači sa nedajú
zväčšiť.
pokročilé metódy záznamu
PONUKY OVLÁDANIA A RÝCHLE PONUKY
Pre použitie všetkých položiek ponuky uvedených na tejto strane, postupujte podľa pokynov
v tomto manuáli. Táto kapitola vysvetľuje, ako nastaviť napríklad "Aperture"(Clona)
/"Focus" (Zaostrenie).
PREDKONTROLA!
• Otvorením LCD obrazovky zapnite videokameru.
• Vaša videokamera sa automaticky zapne, keď otvoríte LCD obrazovku.
• Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
STBY
00:00:00
9999
MENU
Tlačidlo Q.MENU
Použitie záložky PONUKY (
[307Min]
Záložka ponuky (
)
)
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) na dotykovom paneli. Zobrazí
sa obrazovka rýchlej ponuky.
• Zobrazí sa obrazovka s ponukou.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu, dotknite sa záložky hore
( )/dole ( ).
2. Dotknite sa “Aperture” (Clona). (Tu sa používa ako príklad
funkcia clony.)
3. Dotknite sa požadovanej možnosti.
• Podľa toho nastavte hodnoty nastavenia.
• Dotknite sa záložky zníženia ( ) alebo zvýšenia ( ) a
nastavte požadovanú clonu.
• Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
Photo sharpness
White Balance
Aperture
2/5
Shutter
Aperture
Auto
Manual
1/1
Používanie tlačidla Q.MENU
1. Stlačte tlačidlo Q.MENU na vašej videokamere a uvidíte
dostupné možnosti ponuky.
• Zobrazí sa obrazovka s rýchlou ponukou.
2. Dotknite sa "Focus." (Zaostrenie). (Tu sa používa ako príklad
funkcia zaostrenia.)
3. Dotknite sa požadovanej možnosti.
• Podľa toho nastavte hodnoty nastavenia.
• Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
• Pri používaní ponuky (
) alebo položiek Quick menu, nemôžete
niektoré položky používať naraz, alebo budú vysivené.
• Viac informácií o sivých položkách nájdete v časti Riešenie
problémov, strana 127.
• Z dôvodu jednoduchšieho pochopenia sú všetky príklady
nastavenia ponuky na tejto strane vysvetlené na základe
najjednoduchších spôsobov. Spôsoby nastavenia ponuky sa môžu
líšiť, záleží od možností ponuky, ktoré vybral používateľ.
WB
Resolution
SCENE
EV
Focus
Focus
Auto
Manual
TouchPoint
49
pokročilé metódy záznamu
POLOŽKY PONUKY
•
•
Dostupné položky v ponuke sa podľa prevádzkového režimu líšia.
Detaily prevádzky nájdete na zodpovedajúcej strane.
Položky ponuky nahrávania
Položky
Východisková hodnota
Strana
SCENE
Video Resolution (Rozlíšenie videa)
Video Quality (Kvalita videa)
Photo Resolution (Rozlíšenie fotografie)
Photo Sharpness (Ostrosť fotografie)
White Balance (Vyváženie bielej)
Aperture (Clona)
Shutter (Uzávierka)
EV
Focus (Zaostrenie)
Digital Effect (Digitálny efekt)
Fader (Stmievač)
Tele Macro (Tele makro)
Cont. Shot (Prieb. sním.)
Wind Cut (Stlmenie šumu)
Digital Zoom (Digitálny zoom)
Self Timer (Časovač)
Time Lapse REC (Časosb. zázn.)
Quick View (Rýchle prezeranie)
Guideline (Vodiaca čiara)
Auto (Automaticky)
[HD]1080/50i
Fine (Jemné)
2880x1620
Normal (Normálne)
Auto (Automaticky)
Auto (Automaticky)
Auto (Automaticky)
0
Auto (Automaticky)
Off (Vypnúť)
Off (Vypnúť)
Off (Vypnúť)
Off (Vypnúť)
Off (Vypnúť)
Off (Vypnúť)
Off (Vypnúť)
Off (Vypnúť)
On (Zapnúť)
Off (Vypnúť)
53
54
54
55
55
56
58
59
59
60
61
62
63
63
64
64
65
66
68
69
Položky ponuky prehrávania
Video
Prevádzkový režim
Položky
(náhľad miniatúr)
Play Option (Možnosť prehr.)
Highlight (Najzaujím.)
Playlist (Zozn.nah)
Delete (Vymazať)
Protect (Ochrana)
Story-Board Print (Tlač scenára)
Copy (Kopírovať) *
Divide
(Rozdeliť)
Edit
(Editovať)
Combine
(Skombinovať)
File Info
(Informácie o súbore)
Slide Show Start
X
(Spustenie prezentácie)
Slide Show Option
X
(Možnosti prezentácie)
Print Mark(DPOF) (Značka
X
tlače (DPOF))
Video
(jedno)
X
Fotografie (náhľad
miniatúr/jedna)
X
X
X
X
X
Východisková
hodnota
Play All (Prehrať všetko)
Off (Vypnúť) (jedno)
-
Strana
70
71
93
97
96
73
98
90
X
X
-
91
-
73
X
-
47
X
-
48
X
-
99
: možné, X : nemožné
50
Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch HMX-H203/H204/H205.
Nastavenie položiek ponuky
Položky
Storage Type (Typ pamäte) *
Storage Info (Info o mieste ukladania) *
Card Info (Info o karte) **
Format (Formátovať)
File No. (Číslo súboru)
Time Zone (Časové pásmo)
Date/Time Set (Nast dát/času)
Date Type (Typ dátumu)
Time Type (Typ času)
Date/Time Display (Zobr. dát./času)
LCD Brightness (Jas displeja)
Auto LCD Off (Automat. vypnutie LCD)
Beep Sound (Pípnutie)
Shutter Sound (Zvuk uzávierky)
Auto Power Off (Automatické vypnutie)
Quick On STBY (Rých. zap. poh. r.)
PC Software (Počítačový softvér)
USB Connect (USB pripojenie)
HDMI TV Out (HDMI výstup tel.)
Analogue TV Out (Analóg. výstup tel.)
TV Connect Guide (Sprievodca pripojením tel.)
TV Display (Displej tel)
Default Set (Východis nast)
Language
Demo (Ukáž)
Anynet+(HDMI-CEC)
Východisková hodnota
Internal Memory (Pamäť)
Series (Séria)
Home (Doma)
01/JAN/2010 00:00
(Letný čas : Vypnúť)
01/JAN/2010
24 Hr (24 hod)
Off (Vypnúť)
18
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
5 Min (5 minút)
5 Min (5 minút)
On (Zapnúť)
Mass Storage
Auto (Automaticky)
Component 1080i
(Komponentný 1080i)
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
On (Zapnúť)
Strana
74
74
74
75
76
76
77
77
78
78
79
79
80
80
81
82
83
84
84
85
86
87
87
88
88
89
• Tieto položky a predvolené hodnoty sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
• Niektoré funkcie nemôžete v ponuke aktivovať súčasne. Sivé položky v ponuke nemôžete
vybrať.
• Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch HMX-H203/H204/H205.
• Položky označené ** sú dostupné iba pri modeloch HMX-H200/H220.
• Typ času sa môže zmeniť, záleží od vybraného jazyka.
51
pokročilé metódy záznamu
POLOŽKY RÝCHLEJ PONUKY
Vaša videokamera poskytuje rýchle ponuky, ktoré pozostávajú z funkcií, ktoré najčastejšie
ponúkate. Stlačením tlačidla Q.MENU spustíte priame nastavovania.
Položky ponuky nahrávania
Položky
Storage (Uloženie) *
SCENE
Resolution (Rozlíšenie)
WB
EV
Focus (Zaostrenie)
Default value
Int. Memory (Pamäť)
Auto (Automaticky)
1080/50i, 2880x1620
Auto (Automaticky)
0
Auto (Automaticky)
Strana
27
53
54, 55
56
59
60
Položky ponuky prehrávania
Prevádzkový
režim
Položky
Storage (Uloženie) *
Highlight
(Najzaujím.)
Playlist (Zozn.nah)
Delete (Vymazať)
Protect (Ochrana)
Divide
(Rozdeliť)
Edit
(Editovať) Combine
(Skombinovať)
File Info
(Informácie o súbore)
Slide Show
(Prezent.)
Print Mark
(Značka tlače)
Video (náhľad
miniatúr)
Video (jedno)
Fotografie
(náhľad
miniatúr/jedna)
X
71
X
X
X
93
97
96
X
90
X
X
91
73
X
X
47
X
X
99
Strana
27
: možné, X : nemožné
52
Položky označené * sú dostupné iba pri modeloch HMX-H203/H204/H205.
SCENE
Táto videokamera automaticky nastavuje rýchlosť uzávierky a clony v súlade s jasnosťou
predmetu pre optimálne nahrávanie.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) SCENE.”
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
• Ak chcete zmeniť aktuálnu stranu, dotknite sa záložky hore
( )/dole ( ).
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
SCENE
Video Resolution
1/5
Video Quality
Photo Resolution
) alebo
SCENE
Auto
Sports
1/2
Portrait
Spotlight
Položky podponuky
STBY 00:00:00
• Auto (Automaticky): Prirodzené nahrávanie v normálnych
podmienkach.
• Sports (Športy) ( ): Nahrávanie osôb alebo objektov v pohybe.
• Portrait (Portrét) ( ): Nahrávanie pokožky v prirodzených
farbách.
• Spotlight (Bodové svetlo) ( ): Keď svetlo veľmi osvetľuje
predmet.
• Beach/Show (Pláž/Sneh) ( ): Tam, kde je intenzívny odraz
svetla, napr. snehové pole alebo pláž.
• Food (Jedlo) ( ): Vytvára farebnejšiu farbu jedla.
• Candle Light (Svetlo sviečky) ( ): Nahrávanie mäkkého žiarenia
sviečok.
• Indoor (Interiér) ( ): Vo vnútri pri umelom osvetlení.
[307Min]
9999
MENU
Keď uvediete “Aperture : Manual” (Clona:Manuálne) alebo “Shutter : Manual” (Uzávierka:
Manuálne) režim SCENE sa zruší. (Priorita manuálnej clony/Manuálnej uzávierky)
53
pokročilé metódy záznamu
Video Resolution (Rozlíšenie videa)
Pri videu, ktoré zaznamenávate, môžete zvoliť rozlíšenie.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) “Video Resolution”
(Rozlíšenie videa)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
SCENE
Video Resolution
1/5
Video Quality
Photo Resolution
Video Resolution
Položky podponuky
• [HD]1080/50i (
• [HD]720/50p (
• [SD]576/50p (
): Nahráva vo formáte HD (1920x1080/50i).
): Nahráva vo formáte HD (1280x720/50p).
): Nahráva vo formáte SD (720x576/50p).
[HD]1080/50i
[HD]720/50p
1/1
[SD]576/50p
• “50i” indikuje, že videokamera bude nahrávať v prekladanom režime vykresľovania pri 50
snímkach za sekundu.
• “50p” indikuje, že videokamera bude nahrávať v prepletenom režime vyhľadávania pri 50
rámoch za sekundu.
• Nahrané súbory sú zakódované s kolísavou prenosovou rýchlosťou (VBR). VBR je systém na
kódovanie, ktorý automaticky nastavuje prenosovú rýchlosť podľa nahrávaného obrazu.
• Dostupný čas nahrávania videa sa podľa vybraného rozlíšenia videa líši.
Video Quality (Kvalita videa)
Môžete si vybrať kvalitu zaznamenávaných fotografií.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Video Quality” (Kvalita
videa).
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
SCENE
Video Resolution
1/5
Video Quality
Photo Resolution
Video Quality
Super Fine
Fine
Položky podponuky
1/1
Normal
• Super Fine (Super jemné) ( ): Nahráva v najvyššej kvalite.
• Fine (Jemné) ( ): Nahráva v najvyššej kvalite.
• Normal (Normálne) ( ): Nahráva v normálnej kvalite.
54
Čím je rozlíšenie vyššie, tým kratšia je doba nahrávania a na druhej strane, čím je rozlíšenie nižšie,
tým dlhšia je doba nahrávania.
Photo Resolution (Rozlíšenie fotografie)
Pri fotografiách, ktoré zaznamenávate, môžete zvoliť rozlíšenie.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
(Rozlíšenie fotografie)
) “Photo Resolution”
SCENE
Video Resolution
1/5
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
Photo Resolution
) alebo
Photo Resolution
2880x1620
Položky podponuky
• 2880x1620 (
• 1920x1080 (
Video Quality
): Nahráva v rozlíšení 2880x1620.
): Nahráva v rozlíšení 1920x1080.
1920x1080
1/1
• Množstvo nahrávateľných obrazov sa môže líšiť v závislosti od podmienok nahrávania.
• Fotografie nahrané na vašej HD videokamere sa na iných digitálnych zariadeniach, ktoré
nepodporujú túto veľkosť fotografie, nemusia dať prehrávať správne.
Photo Sharpness (Ostrosť fotografie)
Prostredníctvom tejto funkcie môžete dodatočným spracovaním po vyfotografovaní získať
ostrejšie snímky.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Photo Sharpness” (Ostrosť
fotografie)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
Photo Sharpness
White Balance
2/5
Shutter
Položky podponuky
• Soft (Hladké) ( ): Vyhladí hrany fotografie.
• Normal (Normálne) ( ): Fotografie sa objavia s ostrými okrajmi
a sú vhodné na tlač.
• Sharp (Ostré) ( ): Zvýši zaostrenie hrán fotografií.
Aperture
Photo Sharpness
Soft
Normal
1/1
Sharp
55
pokročilé metódy záznamu
White Balance (Vyváženie bielej)
Táto videokamera s pamäťou automaticky nastaví farbu predmetu. V závislosti od predmetu
a podmienok osvetlenia môžete nahrávať v prírodných farbách.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
(Vyváženie bielej)
) “White Balance”
White Balance
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
• To set the white balance manually, see strana 57.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
Photo Sharpness
2/5
Aperture
Shutter
) alebo
White Balance
Auto
Daylight
1/2
Položky podponuky
Cloudy
Fluorescent
• Auto (Automaticky): Automaticky riadi vyváženie bielej farby,
záleží od podmienok nahrávania.
• Daylight (Denné svetlo) ( ): Vyváženie bielej farby bude
podľa podmienok osvetlenia vonku.
• Cloudy (Zamračené) ( ): Nahrávanie v tieni alebo v
zamračenom počasí.
• Fluorescent (Fluorescentné) ( ): Nahrávanie pri
fluorescentnom osvetlení.
• Tungsten (Wolfrám) ( ): Nahrávanie pod halogénovými
lampami a silnom svetle.
• Custom WB (Vlastné VB) ( ): Vyváženie bielej farby môžete
ručne nastaviť podľa zdroja osvetlenia alebo situácie.
Pochopenie vyváženie bielej
Vyváženie bielej (WB) je proces odstraňovania nerealistických farebných nádychov,
takže objekty, ktorý sa na osobe javia ako biele, sú na vašej fotografii prevedené ako
biele. Správne vyváženie bielej musí brať do úvahy "teplotu farby" zdroja svetla, ktorá
sa vzťahuje relatívne teplého alebo chladného bieleho svetla.
56
Nastavenie vyváženia bielej manuálne.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “White Balance” (Vyváženie
bielej) “Custom WB” (Vlastné VB)
• Zobrazí sa indikátor “( ) Set White Balance” (Nastavenie
vyváženia bielej.).
2. Vyplňte obrazovku bielym predmetom a dotknite sa záložky (
• Nastavenie vyváženia bielej sa uloží.
White Balance
Tungsten
Custom WB
2/2
).
Hrubý biely
papier
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
• Uložené nastavenie vyváženia bielej bude aplikované pri
ďalšom snímaní.
Custom WB
Set White Balance
Auto
OK
• Pri nastavovaní vyváženia bielej farby manuálne musí byť predmet, ktorý vyplní obrazovku biely,
v opačnom prípade nemusí videokamera rozoznať príslušnú hodnotu nastavenia.
• Nastavené nastavenie sa zachová, až kým nenastavíte vyváženie bielej opätovne.
• Za normálnych podmienok v exteriéroch je možné, že dosiahnete lepšie výsledky pomocou
nastavenia "Auto" (Automaticky).
• Kvôli jasnému a presnému nastaveniu zrušte funkciu digitálnej transfokácie.
• Pri zmene svetelných podmienok nastavte vyváženie bielej znovu.
57
pokročilé metódy záznamu
Aperture (Clona)
Videokamera nastavuje clonu automaticky, záleží od predmetu a podmienok nahrávania.
Clonu tiež môžete nastaviť manuálne, podľa vlastných požiadaviek.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) “Aperture” (Clona).
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Photo Sharpness
White Balance
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
) alebo
2/5
Aperture
Shutter
Aperture
Auto
Položky podponuky
• Auto (Automaticky): Nastavuje hodnotu clony automaticky.
FXX): Pre nastavenie požadovanej
• Manual (Manuálne) (
) alebo (
).
hodnoty sa dotknite záložky (
Hodnoty nastavenia sú nasledovné:
F1.8, F2, F2.8, F4, F5.6, F8, F11, F16
Manual
1/1
Pochopenie clony
Zastavenie clony môžete nastaviť na ovládanie množstva
svetla dosahujúceho snímač obrazu.
Hodnotu clony musíte nastaviť v nasledovných prípadoch:
• Pri natáčaní pomocou spätného osvetlenia alebo ak je
pozadie príliš jasné.
• Pri natáčaní odrážajúceho sa prírodného pozadia, ako
napr. na pláži alebo pri lyžovaní.
• Keď je pozadie príliš tmavé (napríklad nočná scéna).
Keď uvediete “Aperture : Manual” (Clona:Manuálne), režim SCENE sa zruší a “Shutter”
(Uzávierka) sa automaticky nastaví na “Auto” (Automaticky). (Priorita manuálnej clony)
58
Shutter (Uzávierka)
Videokamera automaticky nastaví rýchlosť závierky podľa jasu predmetu. Rýchlosť závierky
môžete tiež nastaviť manuálne podľa podmienok scény.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
Photo Sharpness
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Shutter” (Uzávierka)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo návratu (
White Balance
Aperture
2/5
Shutter
).
Položky podponuky
Shutter
• Auto (Automaticky): Videokamera s pamäťou automaticky nastaví správnu
hodnotu otvoru.
• Manual (Manuálne) (
1/XX): Pre nastavenie požadovanej hodnoty
) alebo (
).
sa dotknite záložky (
Hodnoty nastavenia sú nasledovné:
1/50,1/120, 1/250, 1/500, 1/1000, 1/2000, 1/4000, alebo 1 /10000.
Auto
Manual
1/1
• Pri vyššej rýchlosti uzávierky nemusí obraz vyzerať plynulo.
• Pri nahrávaní s rýchlosťou uzávierky 1/1000 alebo vyššou sa uistite, že slnko nesvieti priamo do
objektívu.
• Keď uvediete “Shutter: Manual” (Uzávierka: Manuálne), režim SCENE sa zruší a “Aperture”
(Clona) sa automaticky nastaví na “Auto” (Automaticky). (Priorita manuálnej uzávierky)
• V prípade fotografie je maximálna rýchlosť uzávierky obmedzená na 1/2000.
EV
Pomocou funkcie EV môžete manuálne nastaviť jas videa alebo fotografie.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “EV.”
2. Pre nastavenie požadovanej hodnoty sa dotknite záložky ( )
alebo ( ).
• Hodnoty EV ( ): -2.0, -1.5, -1.0, -0.5, 0, +0.5, + 1.0, +1.5, +2.0
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo návratu ( ).
EV
-0.5
Pochopenie EV (Hodnota expozície)
Hodnota expozície je celkové množstvo svetla umožneného
vstúpiť do fotografického média (fotografický film alebo snímač
obrazu) tiež počas procesu snímania fotografií alebo videa.
Tmavšia(-)
Jasnejšie(+)
Neutrálna(0)
59
pokročilé metódy záznamu
Focus (Zaostrenie)
Videokamera zvyčajne zaostrí na predmet automaticky (automatické zaostrenie). Keď je
videokamera zapnutá, automatické zaostrenie bude nastavené vždy. Zaostrenie predmetu
môžete nastaviť aj ručne, záleží od podmienok nahrávania.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Focus" (Zaostrenie)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo návratu (
EV
Focus
).
3/5
Digital Effect
Fader
Položky podponuky
• Auto (Automaticky): Vo väčšine situácií je výhodnejšie použiť funkciu
automatického zaostrovania, pretože umožňuje koncentrovať sa na
kreatívnu stránku nahrávania.
• Manual (Manuálne) ( ): V určitých podmienkach, v ktorých je
automatické zaostrovanie obtiažne alebo nespoľahlivé, budete musieť
použiť ručné zaostrovanie. Pre nastavenie požadovanej hodnoty sa
dotknite záložky (
) alebo (
).
• Touch Point (Dotykový bod) ( ): Jednoducho sa môžete dotknúť
predmetu na LCD obrazovke v bode, ktorý chcete zaostriť.
Focus
Auto
Manual
Touch Point
1/1
Manuálne zaostrovanie počas nahrávania
Táto HD videokamera automaticky zaostruje na predmet, ktorý sa
nachádza v blízkosti až do nekonečna. Správne zaostrenie však
nemusí byť dosiahnuté, záleží od podmienok nahrávania. V takom
prípade použite režim manuálneho zaostrenia.
Manual
30CM
Zaostrenie na bližší predmet
Ak chcete zaostriť na bližší predmet, dotknite sa
záložky bližšieho predmetu (
).
Zaostrenie na vzdialenejší predmet
Ak chcete zaostriť na vzdialenejší predmet, dotknite sa <Bližší predmet>
záložky vzdialenejšieho predmetu (
).
• Bližšia alebo vzdialenejšia ikona ( / ) sa
zobrazí v strede, keď nastavenie zaostrenia
dosiahne koniec.
• Nastavená hodnota je aktivovaná ihneď po <Vzdialenejší predmet>
dotknutí sa záložky (
) alebo (
).
Tip V nasledujúcich prípadoch môžete získať lepšie výsledky ručným zaostrovaním.
60
•
•
•
•
Záber obsahuje niekoľko objektov, niektoré sú k HD videokamere blízko, iné ďaleko.
Osoba zahalená hmlou alebo obklopená snehom.
Veľmi jasné alebo lesklé povrchy, napríklad automobil.
Trvalé alebo rýchlo sa pohybujúce osoby alebo objekty, napríklad atlét alebo dav ľudí.
Používanie dotykového bodu
Pomocou funkcie dotykového bodu môžete ukázať predmet v
pozadí mimo zaostrenia.
Zaostrite na určitý bod tak, že sa dotknete želaného bodu v
štvorcovej oblasti.
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Tip Aktivácia Touch Point (Dotykový bod) dlhým stlačením
Dotykový bod môžete aktivovať stlačením rovnakého bodu na 1
sekundu na LCD obrazovke.
Jednodotykové fotografovanie
Na svoj objekt môžete zaostriť a vyfotografovať ho dotykom vášho
prsta. Keď je funkcia dotykového bodu aktivovaná, jednoducho sa
dotknite predmetu, ktorý je zobrazený na LCD obrazovke, kde chcete
zaostriť a potom to miesto podržte približne 3 sekundy.
00:00:00
[307Min]
9999
• Funkcia AF je užitočná keď pracujete s funkciami transfokácie, pretože možno nebudete
schopný udržať presný bod zaostrenia potom, ako sa zmení pomer transfokácie.
• V obrazovkovej ponuke nastavenia manuálneho zaostrenia je funkcia automatického zaostrenia
dostupná použitím záložky AF ( ) Funkciu manuálneho zaostrenia môžete nastaviť opätovne,
keď sa dotknete záložiek manuálneho zaostrenia.
• Keď je aktivovaná funkcia dotykového bodu, môžete sa dotknúť záložky AF ( ) na LCD
obrazovke a nastaviť "Focus" (Zaostrenie) na "Auto" (Automaticky).
• Ak chcete funkciu dotykového bodu deaktivovať, nastavte "Focus" (Zaostrenie) na "Auto"
(Automaticky).
Digital Effect (Digitálny efekt)
Funkcia digitálneho efektu vám umožňuje nahrávať v kreatívnom štýle.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Digital Effect”
(Digitálny efekt)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
Digital Effect
Off
Black&White
1/2
Sepia
Negative
Príklady 5 možností digitálneho efektu
Off (Vypnúť)
Bez akéhokoľvek digitálneho efektu sa
počas nahrávania alebo prehrávania zobrazí
normálny, prirodzený obraz.
Black & White (Čiernobiele) (
)
Tento režim mení obraz na čiernobiely.
Sepia (Sépia) ( )
Tento režim dodáva záberom červenohnedé
zafarbenie.
Negative (Negatívne) ( )
Tento režim konvertuje farby a vytvára
negatívny obraz.
Art (Umenie) ( )
Tento režim pomáha retušovať nedostatky
na tvári.
61
pokročilé metódy záznamu
Fader (Stmievač)
Pomocou špeciálnych efektov, napríklad zjasňovaním na začiatku scény alebo zatmievaním
na konci scény, môžete svojim nahrávkam dodať profesionálny vzhľad.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) “Fader” (Stmievač)
EV
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Focus
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
) alebo
Digital Effect
3/5
Fader
Položky podponuky
Fader
•
•
•
•
Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu
In (Roztmieť) ( ): Predtým, ako začnete nahrávať sa vykoná rozotmenie.
Out (Stmieť) ( ): Po ukončení nahrávania bude vykonané zatmenie.
In-Out (Roztmievač) ( ): Rozotmenie alebo zatmenie bude
vykonané podľa toho, či začnete alebo skončíte nahrávanie.
Nahrávanie videa s efektom stmievača
Zjasňovanie
Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia
nahrávania, keď je “Fader” (Stmievač)
nastavený na “In” (Roztmieť). Nahrávanie sa
spustí s tmavou obrazovkou a potom sa obraz
a zvuk zjasňujú.
Off
In
1/1
Out
In-Out
Zjasňovanie (približne 3 sekundy)
Stmievanie (približne 3 sekundy)
Zatmievanie
Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania, keď je “Fader” (Stmievač) nastavený
na “Out” (Stmieť). Nahrávanie sa zastaví potom, ako obraz a zvuk úplne zoslabnú.
Roztmievanie
Stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania, keď je “Fader” (Stmievač) nastavený na
“In-Out” (Roztmievač). Nahrávanie sa spustí s tmavou obrazovkou a potom sa obraz a zvuk
zjasňujú. Nahrávanie sa zastaví potom, ako sa obraz a zvuk úplne stratia.
Táto funkcia sa po jednom použití deaktivuje.
62
Tele Macro (Tele makro)
Pomocou funkcie Tele Makro môžete získať bližšie obrazy, ktoré boli vytvorením zaostrením
na malú časť veľkého objektu v širokom uhle. Efektívna ohnisková vzdialenosť v režime Tele
Makro je medzi 1 cm a 50 cm.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
Tele Macro
) “Tele Macro” (Tele makro)
Cont. Shot
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
4/5
Wind Cut
Digital Zoom
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
) alebo návratu (
).
Tele Macro
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť) ( ): Môžete zaostriť malú časť veľkého predmetu v
širokom uhle.
•
•
•
•
•
Off
On
1/1
Pri zázname v režime Tele macro môžete rýchlosť zaostrovania znížiť.
V režime Tele macro použite statív (nie je súčasťou dodávky), aby ste zabránili chveniu rúk.
Pri zázname v režime Tele macro sa vyhnite tieňom.
So znižovaním vzdialenosti objektu sa zužuje oblasť zaostrenia.
Ak neviete dosiahnuť správne zaostrenie, posuňte ovládač transfokácie a zaostrenie nastavte.
Cont. Shot (Prieb. sním.)
Táto funkcia vám umožňuje snímať fotografie jednu za druhou a tým vám poskytuje viac
príležitostí snímania fotografií pri nahrávaní pohyblivých predmetov.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Cont. Shot” (Prieb. sním.)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo návratu ( ).
Tele Macro
Cont. Shot
4/5
Wind Cut
Digital Zoom
Cont. Shot
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Zaznamená len jednu fotografiu.
• On (Zapnúť) ( ): Stlačením tlačidla PHOTO môžete snímať až
8 fotografií za 1 sekundu.
Off
On
1/1
• Ak sa počas kontinuálneho snímania vyskytne chyba (napr. plná pamäť), nahrávanie sa zastaví
a zobrazí sa správa o chybe.
• Keď je funkcia “Cont. Shot” (Prieb. sním.) nastavené na “On” (Zapnúť), rozlíšenie fotografie je
pevne nastavené na 1920 x 1080.
63
pokročilé metódy záznamu
Wind Cut (Stlmenie šumu)
Pomocou funkcie stlmenia šumu môžete pri nahrávaní zvuku pomocou zabudovaného
mikrofónu znížiť hluk vetra.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Wind Cut” (Stlmenie šumu)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo návratu ( ).
Tele Macro
Cont. Shot
4/5
Wind Cut
Digital Zoom
Wind Cut
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť) ( ): Pri nahrávaní zvuku pomocou zabudovaného
mikrofónu znížuje zvuk vetra.
Off
On
1/1
Používanie funkcie stlmenia šumu tiež odstráni niektoré zvuky s nízkou frekvenciou so šumením.
Digital Zoom (Digitálny zoom)
Digitálna transfokácia vám umožňuje väčšie zväčšenie transfokácie, ako pri pomere optickej
transfokácie. Opticky zväčšený obraz objektívom môže byť elektronicky zväčšený až max.
4000-krát.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Digital Zoom”
(Digitálny zoom)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
Digital Zoom
Off
On
1/1
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť): Umožňuje väčšie zväčšenie transfokácie.
S digitálnou transfokáciou je obraz viac digitálne spracovaný, ako pri
režimoch optickej transfokácie. Takže obraz môže byť zhoršený.
64
MENU
Pravá strana lišty zobrazuje
zónu digitálnej transfokácie.
Keď posuniete ovládač
transfokácie, zobrazí sa lišta
transfokácie.
Self Timer (Časovač)
Keď je aktivovaný časovač, vznikne časové omeškanie po stlačení tlačidla spustenia/
zastavenia nahrávania alebo tlačidla PHOTO. Túto funkciu môžete používať, keď chcete
snímať viacero ľudí, vrátane seba.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) “Self Timer” (Časovač)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
Self Timer
Time Lapse REC
) alebo
5/5
Quick View
Guideline
Self Timer
Off
10 Sec
1/1
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu
• 10 Sec (10 sekúnd) ( ): Po stlačení spustenia/zastavenia
nahrávania alebo tlačidla PHOTO
vznikne 10 sekundové omeškanie.
Táto funkcia sa po jednom použití deaktivuje.
65
pokročilé metódy záznamu
Time Lapse REC (Časosb. zázn.)
Pomocou funkcie nahrávania v intervaloch môžete videokameru naprogramovať na
automatické nahrávanie množstva obrazov počas istej doby, alebo počas určitého intervalu
medzi každým obrazom. Napríklad, videokamera na statíve (nie je súčasťou dodávky), v
režime nahrávania v intervaloch, môže byť nastavená na snímanie obrazu kvitnutia kvetu,
alebo na snímanie vtáka, ktorý si stavia svoje hniezdo.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
Ak chcete nahrávať v režime nahrávania v intervaloch, musíte nastaviť interval nahrávania a
celkovú dobu od začiatku až do konca nahrávania v ponuke.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ). “Time Lapse REC”
(Časosb. zázn.) “On” (Zapnúť)
• Zobrazí sa obrazovka s ponukou.
2. Nastavte hodnoty pre nahrávanie v intervaloch, celkovú dobu a
rozlíšenie položiek tak, že sa dotknete záložky hore ( ) alebo
dole ( ).
3. Pre ukončenie nastavenia sa dotknite záložky ( ).
4. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
5. Po nastavení režimu nahrávania v intervaloch stlačte tlačidlo
spustenia/zastavenia nahrávania.
• Nahrávanie v intervaloch sa spustí.
• Pri nahrávaní v intervale je podporované iba rozlíšenie
[HD]720/50p a kvalita musí byť nastavená na Super Fine
(Super jemné).
Self Timer
Time Lapse REC
Quick View
5/5
Guideline
Time Lapse REC
Off
On
1/1
Time Lapse REC
Interval
1
REC limit
Sec/
24
HR
REC Time : 28Min 48Sec
[HD]720/50P SF
00:00:00
OK
[307Min]
1Sec/24Hr
Položky podponuky
66
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť) ( ):
- Interval nahrávania ("Sec" (Sek)): Obraz predmetu sa sníma
podľa nastaveného intervalu. Obrazy sú automaticky snímané
v určitých intervaloch a sú uložené do pamäťového zariadenia.
135
- Celková doba nahrávania ("Hr" (h.)): Celková doba od začiatku
do ukončenia nahrávania. 24 48 72
Time Lapse Recording
MENU
Príklad nahrávania v intervaloch
Celková doba nahrávania
Interval nahrávania
Timeline
Funkcia nahrávania v intervaloch
nahráva rámy obrazu vo vopred
definovanom intervale počas
celkového času nahrávania, aby
vytvoril video s časovým omeškaním.
Nahrávanie v intervale je užitočné
napríklad v nasledovných prípadoch:
Čas nahrávania na
pamäťové médium (video
nahrávania v intervaloch)
00:00:20 / 00:20:00
100_0017
00:00:25 / 00:20:00
100_0017
• Kvitnúce kvety
• vták, stavajúci si hniezdo
• Kotúľanie mrakov po oblohe
00:00:30 / 00:20:00
100_0017
• Po ukončení nahrávania sa režim nahrávania v intervaloch deaktivuje. Ak chcete spustiť ďalšie
nahrávanie v intervaloch opakujte kroky 1 - 5.
• 50 plynulých obrázkov vytvorí video o dĺžke 1 sekundy. Pretože minimálna dĺžka videa, ktorá sa
má uložiť do videokamery, je jedna sekunda, interval definuje ako dlho by nahrávanie a časovým
omeškaním malo trvať. Ak napríklad nastavíte interval na „30 Sec (30 sek.)“, nahrávanie s
časovým omeškaním by malo trvať minimálne 1 hodinu na nahranie minimálnej dĺžky videa 2
sekundy (100 obrázkov).
• Keď už nahrávanie v intervale ukončí nahrávanie vo svojej celkovej dobe nahrávania, prepne sa
do pohotovostného režimu.
• Ak chcete nahrávanie v intervaloch zastaviť, stlačte tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania.
• Nahrávanie v intervaloch nepodporuje zvuk.
• Keď nahrávanie videa vyplní 1,8 GB pamäťového zariadenia, nový súbor nahrávania sa
automaticky spustí v tomto bode.
• Ak sa počas nahrávania v intervaloch vybije batéria, nahrávka sa uloží po tento bod a zariadenie
sa prepne do pohotovostného režimu. Po chvíli sa zobrazí odkaz o vybitej batérii a zariadenie
sa automaticky vypne.
• Ak je v pamäťovom médiu na nahrávanie v intervaloch nedostatočné miesto, zariadenie sa
prepne po uložení maximálneho nahrávania do pohotovostného režimu.
• Počas nahrávania s časovým omeškaním sú funkcie transfokácie a zaostrenia pevne stanovené
a vy nemôžete zmeniť nastavenia. Zaostrenie nemôžete meniť dokonca ani vtedy, keď sa
subjekt pohybuje.
• Keď sa spustí nahrávanie s časovým omeškaním, bude na obrazovke blikať správa „Time
Lapse Recording (Časozberný záznam)“ a bude to vyzerať, akoby bol obraz pozastavený.
Je to normálna činnosť, nevyberajte z videokamery zdroj napájania ani pamäťovú kartu.
• Počas nahrávania v intervaloch vám odporúčame, aby ste použili sieťový adaptér.
67
pokročilé metódy záznamu
Quick View (Rýchle prezeranie)
Pomocou funkcie Quick View (Rýchle prezeranie) môžete pozerať posledné nahrané videá a
fotografie ihneď po ukončení nahrávania.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
prezeranie)
) “Quick View” (Rýchle
Self Timer
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Time Lapse REC
5/5
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
) alebo
Quick View
Guideline
Quick View
Off
On
Položky podponuky
1/1
• Off (Vypnúť): Ikona rýchleho prezerania sa po ukončení
nahrávania neobjaví na obrazovke.
• On (Zapnúť): Ikona rýchleho prezerania sa objaví na obrazovke
hneď, ako ukončíte nahrávanie. Ak si chcete pozrieť
video alebo fotografiu, ktoré ste práve nahrali,
dotknite sa ikony rýchleho prezerania. Po ukončení
rýchleho prehrávania sa vaša videokamera vráti
späť do pohotovostného režimu.
Tip Ak sa počas rýchleho prehrávania dotknete záložky vymazania (
súbor sa vymaže.
)
00:00:05/00:00:50
100_0013
Quick View
• Funkcia rýchleho prezerania nie je dostupná v nasledovných prípadoch:
- Ak bol po nahrávaní zmenený režim
- Keď je k videokamere pripojený USB kábel.
- Ak bola videokamera po nahrávaní reštartovaná.
- Po prehraní rýchleho náhľadu.
• Pre fotografie nahrané v “Cont. Shot” (Prieb. sním.) sa prehrá iba posledný súbor.
68
Guideline (Vodiaca čiara)
Nápoveda zobrazí na LCD obrazovke určitý vzor tak, aby ste mohli jednoducho nastaviť
kompozíciu obrazu počas nahrávania obrazov. Videokamera poskytuje 3 typy vodiacich línií.
PREDKONTROLA!
Stlačením tlačidla MODE vyberte režim nahrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
(Vodiaca čiara).
) “Guideline”
Self Timer
2. Podľa predmetu sa dotknite požadovanej vodiacej čiary.
• Vybraná vodiaca čiara sa zobrazí na obrazovke.
Time Lapse REC
5/5
Quick View
Guideline
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
) alebo
Guideline
Off
STBY 00:00:00
[307Min]
9999
MENU
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
: Umiestňuje predmet do stredu krížika, do stredu rámu
•
: Umiestnenie predmetov do obdĺžnika Bezpečnej zóny
•
zabezpečí, že sa nahrajú.
: Pre nahrávanie viacerých objektov. Umiestnenie predmetov
•
do alebo blízko mriežkovaného kríža vytvára vyváženú
kompozíciu.
• Predmet umiestnite do krížika vodiacej čiary na vyváženie kompozície obrazu.
• Vodiace čiary na obrazovke sa neobjavia na aktuálne nahrávanom obraze.
69
pokročilé prehrávanie
Play Option (Možnosť prehr.)
Podľa vlastných požiadaviek môžete nastaviť určitý štýl prehrávania.
PREDKONTROLA!
Dotknite sa záložky prehrávania (
1. Dotknite sa záložky ponuky (
prehr.)
) HD (
HD
) lebo SD (
SD
) na LCD obrazovke. strana 43
) “Play Option” (Možnosť
Play Option
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Highlight
1/ 2
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
) alebo
Playlist
Delete
Play Option
Play All
Play One
1/1
Repeat All
Repeat One
Položky podponuky
• Play All (Prehrať všetko) ( ): Jedno za druhým prehrá
videozáznamy od vybraného až po posledné video, potom sa vráti
k náhľadu indexu miniatúr.
• Play One (Prehrať jedno) ( ): Prehráva iba vybraté video a
potom sa vracia do náhľadu indexu miniatúr.
• Repeat All (Zopakovať všetko) ( ): Opakuje prehrávanie všetkých
).
videí, až kým sa nedotknete záložky návratu (
• Repeat One (Zopakovať jedno) ( ): Opakuje prehrávanie iba
).
jedného vybraného videa, až kým sa nedotknete záložky návratu (
70
Highlight (Najzaujím.)
Táto videokamera zobrazuje časť nahraného videa (videí) náhodne.
PREDKONTROLA!
Dotknite sa záložky prehrávania (
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) HD (
HD
) lebo SD (
SD
) na LCD obrazovke. strana 43
). “Highlight” (Najzaujím.)
Play Option
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Highlight
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
• Po ukončení najzaujímavejšieho sledovania sa zobrazí
náhľad miniatúr.
• V režime prehrávania najzaujímavejšieho môžete nastaviť
hlasitosť tak, že sa dotknete obrazovky a taktiež môžete
zrušiť prehrávanie.
Playlist
1/ 2
Delete
Highlight
Recent
All
1/1
Položky podponuky
• Recent (Nedávno) ( ): Zobrazuje videá, ktoré boli vytvorené za
posledných 24 hodín.
• All (Všetky dni) ( ): Zobrazuje časť všetkých súborov s videami.
Tip
Čas prehrávania ukážok podľa času nahrávky pri videách
Nahraný čas
Menej ako 5 sek.
5 až 30 sek.
30 sek. až 5 min.
5 min. až 10 min.
Viac ako 10 min.
Zvýraznená doba prehrávania
Plné prehrávanie
Prehrá 5 sek.
Prehrá 5 sek. pre každý rozdelený 30 sek. obraz
Prehrá 11 sek. pre každý rozdelený 2 min. obraz
Prehrá 15 sek. pre každý rozdelený 3 min. obraz
Ak vykonáte funkciu zvýraznenia v zobrazení miniatúr podľa dátumu, všetky súbory s vybraným
dátumom sa zosumarizujú a zobrazia.
71
pokročilé prehrávanie
VIEW
Táto funkcia poskytuje prehľad obrázkového scenára, ktorý chcete vytlačiť, čo vám poskytne
výber nahraného videa bez prezerania si celej sekvencie.
PREDKONTROLA!
Dotknite sa záložky prehrávania (
) HD (
HD
) lebo SD (
SD
) na LCD obrazovke. strana 43
1. Stlačte tlačidlo VIEW.
2. Dotknite sa požadovaného videa.
• Vzorka 16 i-snímkového obrazu sa zobrazí na
LCD obrazovke.
• Obrázky z vybraného videa sú vyberané
náhodne a tvoria prehľad obrázkového scenára
určený na tlač.
• Keď je náhľad vybraný podľa 16 i-snímkového
obrazu, prehrávanie sa spustí od náhľadu.
3. Keď chcete do pamäťového zariadenia uložiť obrázkový scenár,
) “Yes.”
dotknite sa záložky tlač obrázkového scenára (
(Áno)
• Uložený obrázkový scenár môžete nájsť v náhľade miniatúr
fotografií.
72
View
3/3
V nasledovných prípadoch nemôže byť extrahovaný so všetkými
16 i-snímkovými miniatúrami:
).
- V prípade, že sú miniatúry zobrazené podľa dátumu (
- Nahrané video je príliš krátke (na vytiahnutie miniatúr s 16 i-snímkami z videa by mal byť
videozáznam dlhší ako 32 sekúnd.)
Story-Board Print (Tlač scenára)
Pomocou tlače obrázkového scenára môžete vytvoriť obrázok s výťahom z vášho filmu, ktorý
jeho príbeh skráti. Táto funkcia nasníma vo vybranom videu 16 ľubovoľných fotografií, vytvorí
z nich jednu, ktorá je rozdelená na 16 častí a uloží ju do pamäťového média. Predstavuje to
rýchly prehľad vášho videa, čo vám pomôže pochopiť celý príbeh filmu.
PREDKONTROLA!
Dotknite sa záložky prehrávania (
1. Dotknite sa záložky ponuky (
(Tlač scenára)
) HD (
HD
) lebo SD (
SD
) na LCD obrazovke. strana 43
) “Story-Board Print”
Protect
2. Dotknite sa požadovaného videa “Yes.” (Áno)
• Na LCD obrazovke sa na chvíľu objaví súbor s vytlačeným
obrázkovým scenárom.
• Snímané obrazy budú vybrané ľubovoľne a vytvoria
obrázkový scenár, ktorý bude pozostávať z jednej fotografie,
rozdelenej na 16 častí.
• Uložený obrázkový scenár môžete tiež nájsť v náhľade
miniatúr fotografií.
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
Story-Board Print
3/3
• Funkcia tlače obrázkového scenára nie je dostupná v
nasledovných podmienkach:
- Ak v pamäťovom zariadení nie je dosť voľného miesta.
• Tlač obrázkového scenára sa nemusí zobraziť pri všetkých
miniatúrach s 16 i-snímkami v nasledovných prípadoch:
- Nahrané video je príliš krátke (na vytiahnutie miniatúr s 16
i-snímkami z videa by mal byť videozáznam dlhší ako 32 sekúnd.)
File Info (Informácie o súbore)
Táto videokamera zobrazí informácie na nahraných obrazoch.
PREDKONTROLA!
Dotknite sa záložky prehrávania (
prehrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
(Informácie o súbore)
Protect
) na LCD obrazovke a vyberte režim
Story-Board Print
2/ 2
File Info
) “File Info”
2. Ak chcete zobraziť informácie o súbore, vyberte požadovaný súbor.
• Zobrazia sa informácie o vybranom súbore.
3. Ponuku opustíte dotknutím sa záložky návratu (
Edit
).
File Info
100VIDEO
HDV_0017.MP4
Date
Duration
Size
Resolution
: 01/JAN/2010
: 00:00:05
: 9.56MB
: HD 1080 50i F
73
nastavenie systému
Storage Type (Typ pamäte) (iba pre HMX-H203/H204/H205)
Video a fotografie môžete nahrávať do zabudovanej pamäte alebo na pamäťovú kartu, preto
si pred spustením nahrávania môžete vybrať požadované pamäťové médium. strana 27
Storage Info (Info o mieste ukladania) (iba pre HMX-H203/H204/H205)
Táto funkcia zobrazuje informácie o uložení vybraného pamäťového zariadenia (pamäťová
karta), ako je napríklad použité miesto v pamäti a voľné miesto, atď.
PREDKONTROLA!
Pred prezeraním informácií o mieste uloženia vložte do videokamery pamäťovú kartu.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) Setting ( ) tab “Storage
Info.” (Info o mieste ukladania)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
• V závislosti od vybraného rozlíšenia videa sa zobrazí
použité miesto v pamäti, dostupné voľné miesto v pamäti a
doba nahrávania.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky návratu ( ).
Storage Type
Storage Info
Format
1/ 7
File No.
Storage Info
Internal Memory
Položky podponuky
• Internal Memory (Pamäť): Zobrazuje informácie o pamäti
zabudovanej pamäte.
• Card (Karta): Zobrazuje informácie o pamäti pamäťovej karty.
Card
1/1
Card Info (Info o karte) (iba pre HMX-H200/H220)
Táto funkcia zobrazuje informácie o uložení vybraného pamäťového zariadenia (pamäťová
karta), ako je napríklad použité miesto v pamäti a voľné miesto, atď.
PREDKONTROLA!
Pred prezeraním informácií o mieste uloženia vložte do videokamery pamäťovú kartu.
74
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) Setting ( ) tab “Card Info.” (Info o karte)
• V závislosti od vybraného rozlíšenia videa sa zobrazí použité
miesto v pamäti, dostupné voľné miesto v pamäti a doba
nahrávania.
2. Ponuku opustíte stlačením záložky návratu ( ).
Card
• Used: 40.5MB
• Free: 30.8GB
[HD]1080/50i
Super Fine :
Fine
:
Normal
:
253Min
307Min
390Min
Format (Formátovať)
Túto funkciu používajte ak chcete úplne vymazať všetky súbory alebo ak chcete opraviť
problémy na pamäťovom zariadení.
PREDKONTROLA!
Môžete úplne vymazať všetky súbory a možnosti pamäťového média, vrátane chránených súborov. Toto
umožní ustálené rýchlosti a prevádzku pri vstupe do pamäťového zariadenia.
Nezabudnite, že všetky súbory a údaje, vrátane chránených súborov budú vymazané.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
“Format.” (Formátovať)
) nastavenia ( ) 2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
(iba pre HMX-H203/H204/H205)
• Zobrazí sa odkas s otázkou o formátovaní pamäťovej karty.
Card Info
Format
1/ 6
File No.
Time Zone
3. Dotknite sa “Yes” (Áno).
• Formát je uskutočnený s odkazom.
Položky podponuky (iba pre HMX-H203/H204/H205)
• Internal Memory (Pamäť) : Môžete formátovať zabudovanú pamäť.
• Card (Karta) : Môžete formátovať pamäťovú kartu.
• Počas formátovania nevyberajte nahrávacie médium, ani nevykonávajte žiadne iné funkcie (napr.
vypnutie zariadenia). Tiež nezabudnite použiť poskytnutý sieťový adaptér, pretože ak sa počas
formátovania batéria vybije, mohlo by sa nahrávacie médium poškodiť.
• Ak sa nahrávacie médium poškodí, formátujte ho opätovne.
• Pamäťové zariadenie neformátujte na počítači ani na inom zariadení.
Uistite sa, že pamäťové zariadenie ste naformátovali na tejto videokamere.
• Pamäťová karta s ochranným jazýčkom nastaveným na uzamknutie, nebude naformátovaná.
strana 29
• Ak nemáte vložené žiadne pamäťové zariadenie, nebudete ho môcť vybrať. V ponuke sa objaví
stlmené.
• Naformátovanie pamäťovej karty spustíte dotykom na “Format” (Formátovať). (iba pre HMX-H200/
H220)
75
nastavenie systému
File No. (Číslo súboru)
Názvy (čísla) súboru sú pridelené nahraným obrazom podľa vybranej možnosti číslovania.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “File No.” (Číslo súboru)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
Card Info
Format
1/ 6
File No.
Time Zone
Položky podponuky
File No.
• Series (Séria) : Uloží čísla súboru po poradí, dokonca aj keď
vymeníte alebo naformátujete pamäťovú kartu alebo vymažete
všetky súbory. Každý súbor ma identické číslo, čo umožňuje
pohodlné ovládanie na počítači.
• Reset : Vynuluje číslo súboru na 0001 aj po formátovaní,
vymazaní všetkých alebo vložení novej pamäťovej karty.
Series
Reset
1/1
Keď nastavíte "File No." (Číslo súboru) na “Series” (Séria), každému súboru je pridelené iné číslo, aby
sa predišlo duplikovaniu názvov. Je to vhodné vtedy, ak chcete súbory spravovať v počítači.
Time Zone (Časové pásmo)
Pomocou videokamery môžete počas cestovania hodiny jednoducho prestaviť na miestny čas.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “Time
Zone” (Časové pásmo) “Visit” (Návšt.).
Card Info
Format
2 Dotknite sa záložky zníženia (
navštívenú oblasť.
) alebo zvýšenia (
) a vyberte
1/ 6
File No.
Time Zone
3. Po dokončení nastavenia časového pásma sa dotknite záložky ( ).
• Hodnoty časového pásma nie sú aplikované, ak nastavenie
pomocou záložky ( ) bez dotknutia sa záložky ( ).
Time Zone
Home
Visit
Položky podponuky
76
• Home (Doma) : Hodiny budú aplikované v súlade s vašim
nastavením v ponuke nastavenia dátumu/času. Vyberte pri prvom
použití videokamery, alebo ak chcete hodiny vrátiť na domáce
nastavenie dátumu/času.
• Visit (Návšt.) ( ): Keď navštívite iné časové pásmo, umožní vám
aplikovať miestny čas bez zmeny vášho domáceho nastavenia
času. Hodiny budú nastavené v súlade s časovým rozdielom
medzi dvomi miestami.
1/1
Visit
London, Lisbon
[HOME 00:00] 01/JAN/2010 00:00
OK
Mestá na nastavenie časového pásma
Mestá
Časové pásmo
Mestá
London, Lisbon
+00:00
Adelaide
Časové pásmo
+09:30
Rome, Paris, Berlin, Stockholm, Madrid, Frankfurt
+01:00
Guam, Sydney, Brisbane
+10:00
Athens, Helsinki, Cairo, Ankara
+02:00
Solomon Islands
+11:00
Moskva, Riyadh
+03:00
Wellington, Fiji
+12:00
Teheran
+03:30
Samoa, Midway
-11:00
Abu Dhabi, Muscat
+04:00
Honolulu, Hawaii, Tahiti
-10:00
Kabul
+04:30
Alaska
-09:00
Tashkent, Karachi
+05:00
LA, San Francisco, Vancouver, Seattle
-08:00
Calcutta, New Delhi
+05:30
Denver, Phoenix, Salt Lake City
-07:00
Kathmandu
+05:45
Chicago, Dallas, Houston, Mexico City
-06:00
Almaty, Dacca
+06:00
New York, Miami, Washington D.C., Montreal, Atlanta
-05:00
-04:00
Yangon
+06:30
Caracas, Santiago
Bangkok
+07:00
Buenos Aires, Brasilia, Sao Paulo
-03:00
Hong Kong, Beijing, Taipei, Singapore, Manila
+08:00
Fernando de Noronha
-02:00
Seoul, Tokyo, Pyongyang
+09:00
Azores, Cape Verde
-01:00
Date/Time Set (Nast dát/času)
Nastavením dátumu a času môžete zobraziť dátum a čas nahrávky počas prehrávania.
strana 25
Date Type (Typ dátumu)
Môžete nastaviť zobrazenie typu dátumu, nastaveného podľa vybranej možnosti.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
Type.” (Typ dátumu)
) nastavenia ( ) “Date
Date/Time Set
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
Date Type
) alebo
2/ 6
Date/Time Display
Položky podponuky
•
•
•
•
2010/01/01 : Dátum je zobrazený v poradí rok/mesiac (dvojciferný)/deň.
JAN/01/2010 : Dátum je zobrazený v poradí mesiac/deň/rok.
01/JAN/2010 : Dátum je zobrazený v poradí deň/mesiac/rok.
01/01/2010 : Dátum je zobrazený v poradí deň/mesiac (dvojciferný)/rok.
Time Type
Date Type
2010/01/01
JAN/01/2010
1/1
01/JAN/2010
01/01/2010
Táto funkcia závisí od nastavenia “Date/Time Display” (Zobr.
dát./času).
77
nastavenie systému
Time Type (Typ času)
Môžete nastaviť zobrazenie typu času, nastaveného podľa vybranej možnosti.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “Time Type.” (Typ času)
2. Dotknite sa požadovanej možnosti zobrazenia.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo návratu (
Date/Time Set
Date Type
).
2/ 6
Time Type
Date/Time Display
Položky podponuky
• 12Hr (12 hod) : Zobrazí informáciu o čase v 12 hodinách.
• 24Hr (24 hod) : Zobrazí informáciu o čase v 24 hodinách.
Time Type
12 Hr
24 Hr
Táto funkcia závisí od nastavenia “Date/Time Display” (Zobr.
dát./času).
1/1
Date/Time Display (Zobr. dát./času)
Môžete nastaviť dátum a čas, ktorý bude zobrazený na LCD obrazovke podľa vybranej možnosti.
PREDKONTROLA!
Pred použitím funkcie “Date/Time Display” (Zobr. dát./času). musíte nastaviť dátum a čas. strana 78
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “Date/Time Display.” (Zobr. dát./času)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Date/Time Set
Date Type
2/ 6
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
• Dátum/čas zobrazený na LCD obrazovke je podľa vybranej
možnosti.
Time Type
Date/Time Display
Date/Time Display
Off
Položky podponuky
•
•
•
•
Off (Vypnúť): Informácia o aktuálnom dátume a čase nie je zobrazená.
Date (Dátum) : Zobrazenie aktuálneho dátumu.
Time (Čas) : Zobrazenie aktuálneho času.
Date & Time (Dátum a čas) : Zobrazenie aktuálneho dátumu a času.
Date
Time
1/1
Date & Time
STBY
78
• Dátum/čas budú zobrazené ako "01/JAN/2010 00:00" v
nasledovných podmienkach:
- Keď je zabudovaná nabíjateľná batéria vybitá.
• Táto funkcia závisí od nastavenia “Date Type” (Typ dátumu) a
“Time Type” (Typ času).
00:00:00
[307Min]
9999
01/JAN/2010 00:00
MENU
LCD Brightness (Jas displeja)
Jas LCD obrazovky je možné prispôsobiť podmienkam okolitého osvetlenia.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “LCD
Brightness” (Jas displeja)
2. Pre nastavenie požadovanej hodnoty sa dotknite záložky ( )
alebo ( ).
• Hodnoty pre jas LCD môžete nastaviť medzi 0 a 35.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
LCD Brightness
Auto LCD Off
Beep Sound
3/ 6
Shutter Sound
LCD Brightness
18
• Ak je okolie príliš jasné, nastavte jas LCD obrazovky.
• Nastavenie LCD obrazovky neovplyvňuje nahrávaný obraz.
• Jasnejšia LCD obrazovka spotrebuje viac energie.
Auto LCD Off (Automat. vypnutie LCD)
Kvôli zníženiu spotreby energie je jas LCD obrazovky automaticky stlmený ak nie je
videokamera používaná viac ako 2 minúty.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “Auto
LCD Off.” (Automat. vypnutie LCD)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
LCD Brightness
Auto LCD Off
Shutter Sound
Položky podponuky
Auto LCD Off
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť): Keď je videokamera nečinná viac ako 2 minúty v
pohotovostnom režime videa alebo fotografie, alebo
viac ako 5 minút pri nahrávaní videa, spustí sa
režim šetrenia energie stlmením LCD obrazovky.
STBY
00:00:00
Po 2 minútach
[307Min]
9999
Beep Sound
3/ 6
STBY
00:00:00
[307Min]
00:00:00
Off
On
1/1
Po 5 minútach
[307Min]
00:00:00
[307Min]
9999
MENU
V režime STBY
MENU
<LCD obrazovka je stmavnutá.>
MENU
<Počas nahrávania>
MENU
<LCD obrazovka je stmavnutá.>
• V tomto je funkcia "Auto LCD Off" (Automat. vypnutie LCD) aktivovaná. Môžete stlačiť
ktorékoľvek tlačidlo na videokamere a vrátiť jas LCD do normálu.
• Automatické vypnutie LCD obrazovky bude deaktivované v nasledovných prípadoch:
- Keď je pripojený napájací adaptér.
- Keď je v prevádzke funkcia ukážky.
79
nastavenie systému
Beep Sound (Pípnutie)
Toto nastavenie umožňuje, že činnosti, ako sú dotýkanie záložiek a tlačidiel na obrazovke,
budú signalizované pípnutím.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
Sound.” (Pípnutie)
) nastavenia ( ) “Beep
LCD Brightness
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Auto LCD Off
3/ 6
3. Ponuku opustíte stláčaním záložky opustenia (
( ), až kým sa ponuka nestratí.
) alebo návratu
Beep Sound
Shutter Sound
Beep Sound
Položky podponuky
Off
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť): Pri práci s ovládacími tlačidlami alebo záložkami,
ako je napríklad tlačidlo napájania ( ) alebo
tlačidlo spustenia/zastavenia nahrávania začujete
pípnutie.
On
1/1
Zvuk pípnutia je zrušený v nasledovných prípadoch:
- Počas nahrávania a prehrávania
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (komponentný/AV kábel, HDMI kábel atď.)
Shutter Sound (Zvuk uzávierky)
Každým stlačením tlačidla PHOTO možno zapnúť alebo vypnúť zvukovú signalizáciu uzávierky.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “Shutter Sound.” (Zvuk uzávierky)
LCD Brightness
Auto LCD Off
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
3/ 6
Shutter Sound
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť): Pri práci s tlačidlom PHOTO budete počuť zvuk
uzávierky.
80
Beep Sound
Shutter Sound
) alebo
Off
On
1/1
Zvuk uzávierky nepočujete v nasledovných podmienkach:
- Pri používaní tlačidla PHOTO počas nahrávania videa.
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (komponentný/AV kábel, HDMI kábel atď.)
Auto Power Off (Automatické vypnutie)
Videokameru môžete nastaviť tak, aby sa automaticky vypla ak 5 minút nevykonáte žiadnu
činnosť. Táto funkcia zabráni nežiaducej spotrebe energie.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “Auto Power Off.” (Automatické vypnutie)
Auto Power Off
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
Quick On STBY
) alebo
4/ 6
PC Software
USB Connect
Auto Power Off
Off
5 Min
1/1
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• 5 Min (5 minút) : Videokamera sa vypne po 5 minútach nečinnosti.
• Funkcia automatického vypnutia nefunguje v nasledovných prípadoch:
- Keď je videokamera pripojená pomocou kábla. (HDMI kábel, komponentný/AV kábel, USB
kábel, atď.)
- Keď je v prevádzke funkcia Quick On STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu).
- Keď je v prevádzke funkcia Demo.
- Počas nahrávania, prehrávania (okrem pozastavenia), alebo prezentácie fotografií.
• Ak chcete s videokamerou pracovať opätovne, stlačte tlačidlo napájania ( ).
81
nastavenie systému
Quick On STBY (Rých. zap. poh. r.)
V prípade, že idete použiť časté snímanie v dlhšom časovom rozvrhu, použite funkciu Quick
On STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu). V pohotovostnom režime sa po zapnutí
LCD obrazovky čoskoro aktivuje režim Quick On STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného
režimu), aby sa znížila spotreba energie. Pretože táto funkcia taktiež redukuje čas prebratia
videokamery z režimu šetrenia energie, môžete v podmienkach častého snímania účinne
používať funkciu Quick On STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu).
1. Dotknite sa záložky ponuky (
STBY.” (Rých. zap. poh. r.)
) nastavenia ( ) “Quick On
Auto Power Off
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
• V pohotovostnom režime zatvorte LCD obrazovku a
videokamera čoskoro prejde do režimu Quick On STBY
(Rýchle zapnutie pohotovostného režimu) a potom sa podľa
vybraného nastavenia času vypne.
Quick On STBY
4/ 6
USB Connect
Quick On STBY
Off
5 Min
1/1
Položky podponuky
PC Software
10 Min
20 Min
• Off (Vypnúť): V pohotovostnom režime sa videokamera po
zatvorení LCD obrazovky vypne.
• 5 Min (5 minút) : V pohotovostnom režime zatvorte LCD
obrazovku a videokamera čoskoro prejde do režimu Quick On
STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu) a potom sa po 5
minútach vypne.
• 10 Min (10 minút) : V pohotovostnom režime zatvorte LCD
obrazovku a videokamera čoskoro prejde do režimu Quick On
STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu) a potom sa po
10 minútach vypne.
• 20 Min (20 minút) : V pohotovostnom režime zatvorte LCD
obrazovku a videokamera čoskoro prejde do režimu Quick On
STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu) a potom sa po
20 minútach vypne.
82
• Aby ste ušetrili spotrebu energie odporúčame vám, aby ste videokameru po použití vypli. V
podmienkach častého snímania podľa určitého časového harmonogramu však môžete účinne
používať funkciu rýchleho zapnutia pohotovostného režimu.
• V režime rýchleho zapnutia pohotovostného režimu bliká indikátor režimu.
• Režim Quick On STBY (Rýchle zapnutie pohotovostného režimu) nie je dostupný v
nasledovných prípadoch:
- Keď je otvorená LCD obrazovka.
- Keď je k videokamere pripojený video kábel (HDMI, komponentný/AV) alebo USB kábel.
- Pri práci s tlačidlami na videokamere.
PC Software (Počítačový softvér)
Ak počítačový softvér zapnete, môžete videokameru jednoducho používať tak, že medzi
videokameru a počítač pripojíte USB kábel. Videá a fotografie uložené vo videokamere
môžete sťahovať na pevný disk vášho počítača a taktiež ich môžete tlačiť.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “PC Software.” (Počítačový softvér)
Auto Power Off
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
Quick On STBY
) alebo
4/ 6
PC Software
USB Connect
PC Software
Off
On
1/1
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Deaktivuje funkciu.
• On (Zapnúť): Zabudovaný softvér na upravovanie sa spustí po
pripojení videokamery k počítaču.
• Funkcia počítačového softvéru nie je dostupná v nasledovných podmienkach:
- - Keď je “USB Connect” (USB pripojenie) nastavené na “PictBridge”
• Ak chcete funkciu počítačového softvéru aktivovať, nastavte "USB Connect" (USB pripojenie)
na "Mass Storage” (Pamäťové zar.) v možnosti ponuky nastavenia systému.
• Počítačový softvér je kompatibilný iba s Windows OS.
83
nastavenie systému
USB Connect (USB pripojenie)
Pomocou USB pripojenia môžete priamo prenášať údaje do počítača, alebo tlačiť fotografie.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
Connect.” (USB pripojenie)
) nastavenia ( ) “USB
Auto Power Off
Quick On STBY
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
4/ 6
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
) alebo
PC Software
USB Connect
Položky podponuky
USB Connect
• Mass Storage : Pripojte k počítaču na prenos videí alebo
fotografií. strana 115
• PictBridge : Pripojte k tlačiarni PictBridge, ak chcete tlačiť fotografie
priamo (pri použití funkcie PictBridge). strana 100
Mass Storage
PictBridge
1/1
Pred pripojením USB kábla skontrolujte, či je aktuálny režim USB vhodný pre funkciu, ktorú chcete
použiť.
HDMI TV Out (HDMI výstup tel.)
HDMI výstup videa môžete nastaviť tak, aby zodpovedal pripojenému televízoru.
PREDKONTROLA!
Pomocou HDMI kábla (nie je súčasťou dodávky) prepojte videokameru s vašim televízorom. strana 102
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “HDMI TV Out.” (HDMI výstup tel.)
HDMI TV Out
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Analogue TV Out
5/ 6
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
) alebo
TV Display
Položky podponuky
84
• Auto (Automaticky) : Videosignály sa vysielajú s rovnakým
formátom, ako nahraný súbor. Toto nastavenie používajte iba pri
pripojení k HD televízoru.
• 576p : Zaznamenaný súbor bude vysielaný vo formáte 720 x
576p. Toto nastavenie použite iba ak je videokamera pripojená k
bežnému televízoru, ktorý pomocou HDMI konektorov podporuje
progresívny režim vykresľovania na úrovni SD (štandardné
rozlíšenie).
TV Connect Guide
HDMI TV Out
Auto
576p
1/1
Analogue TV Out (Analóg. výstup tel.)
Komponentný alebo kompozitný kábel video výstupu môžete nastaviť tak, aby zodpovedali
pripojenému televízoru.
PREDKONTROLA!
• Videokameru pripojte k televízoru pomocou konektora komponentného vstupu. strana 103~104
• Táto HD videokamera poskytuje komponentný/AV kábel dva v jednom, ktorý vyhovuje účelom
komponentného aj AV kábla. Preto pri použití komponentného/AV kábla musíte skontrolovať správny
spôsob pre výstup televízora nastavením ponuky "Analogue TV Out" (Analóg. výstup tel.).
1. Dotknite sa záložky ponuky (
TV Out.” (Analóg. výstup tel.)
) nastavenia ( ) “Analogue
HDMI TV Out
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
• Predtým, ako vyberiete požadovanú položku podponuky,
skontrolujte typ televízora, pripájací konektor a rozlíšenie
nahrávaného videa.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
Analogue TV Out
5/ 6
TV Connect Guide
TV Display
) alebo
Položky podponuky
• Component 1080i (Komponentný 1080i) ( ) : Nahraný súbor bude vysielaný vo formáte 1920 x
1080i. Toto nastavenie používajte iba pri pripojení k HDTV pomocou komponentných konektorov
(Y/PB/PR, Audio).
• Component 576p (Komponentný 576p) ( 576P ): Zaznamenaný súbor bude vysielaný vo formáte
720 x 576p. Toto nastavenie použite pri pripojení k bežnému televízoru, ktorý pomocou
komponentných konektorov (Y/PB/PR, Audio) podporuje progresívne vykresľovanie na úrovni SD
(štandardné rozlíšenie).
• Component 576i (Komponentný 576i) ( 576i ): Zaznamenaný súbor bude vysielaný vo formáte
720 x 576i. Toto nastavenie použite iba pri pripojení k bežnému televízoru, ktorý pomocou
komponentných konektorov (Y/PB/PR, Audio) podporuje rozlíšenie na úrovni SD (štandardné
rozlíšenie) bez progresívneho vykresľovania.
• Composite( ): Kompozitné video signály vystupujú cez komponentný/AV kábel (modrý). Toto
nastavenie používajte iba pri pripojení k normálnemu televízoru, ktorý nemá komponentné video
konektory.
• Indikátor Analogue TV Out (Analóg. výstup tel.) je zobrazený iba keď je videokamera pripojená k
televízoru.
• Detailné špecifikácie televízora nájdete v návode na použitie pripojeného televízora.
85
nastavenie systému
TV Connect Guide (Sprievodca pripojením tel.)
Pred pripojením videokamery k svojmu televízoru si môžete pozrieť sprievodcu pripojením
televízora.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “TV Connect Guide.” (Sprievodca pripojením tel.)
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
• Sprievodca pripojením televízora sa objaví v závislosti od
vybraných položiek podponuky.
• Na sprievodcu pripojením televízora sa obráťte pri pripájaní
vašej videokamery k iným externým zariadeniam.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
HDMI TV Out
Analogue TV Out
5/ 6
TV Connect Guide
TV Display
TV Connect Guide
HDMI
) alebo
Component
1/1
HDTV
Composite
TV Connect Guide
Component
TV
Camcorder
Y
PB
PR
L
R
videokamera
COMPONENT IN AUDIO IN
R
Y PB PR L
Tok signálu
komponentný/AV kábel
86
Komponentný
Audio
TV Display (Displej tel)
Obrazovkové zobrazenie (OSD), ktoré sa objaví na obrazovke televízora pri pripojení vašej
videokamery k televízoru, môžete aktivovať alebo deaktivovať.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
“TV Display.” (Displej tel)
) nastavenia ( ) HDMI TV Out
Analogue TV Out
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
5/ 6
) alebo
TV Display
TV Display
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Ponuky OSD (obrazovkový displej) sa zobrazia iba
na LCD paneli.
• On (Zapnúť): Ponuky OSD sú zobrazené na LCD paneli a aj na
televíznej obrazovke.
TV Connect Guide
Off
On
1/1
Obrazovky zobrazenia miniatúr a ukážok sú na televízore zobrazené aj vtedy, keď je “TV Display”
(Displej tel.) nastavený na “Off” (Vypnúť).
Default Set (Východis nast)
Všetky nastavenia ponuky môžete obnoviť na východiskové nastavenia.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “Default Set.” (Východis nast)
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
Default Set
Language
2. Ak chcete, aby sa všetky nastavenia vrátili k východiskovým
nastaveniam, dotknite sa "Yes" (Áno).
• Potom, ako sa všetky nastavenia vrátia k východiskovým
hodnotám, sa zobrazí obrazovka časového pásma.
6/ 6
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
3. Opätovne nastavte dátum a čas. strana 25
• Počas používania tejto funkcie nevypínajte napájanie.
• Inicializácia nastavení HD videokamery na výrobné nastavenia neovplyvňuje nahrané videá.
87
nastavenie systému
Language
Môžete si vybrať požadovaný jazyk, v ktorom sa majú zobrazovať obrazovky ponuky a
správy. strana 26
Demo (Ukáž)
Ukážka automaticky predvedie hlavné funkcie vašej videokamery, aby ste ich mohli
jednoduchšie používať.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
(Ukáž)
) nastavenia ( ) “Demo.”
Default Set
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Language
6/ 6
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia (
návratu ( ).
) alebo
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Demo
Off
Položky podponuky
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť): Aktivuje funkciu Demo.
On
1/1
Používanie funkcie ukážky
Režim ukážky sa zruší v nasledovných prípadoch:
- Ak sa dotknete LCD obrazovky.
- Ak pracujete s ktorýmkoľvek tlačidlom (spustenie/
zastavenie nahrávania, Q.MENU, displeja (
),
SMART AUTO, MODE, PHOTO, atď) Videokamera však
vstúpi do režimu ukážky automaticky po 5 minútach
v pohotovostnom režime, ak je 5 minút v nečinnosti.
Ak nechcete, aby sa funkcia ukážky spustila, nastavte
"Demo" (Ukáž) na "Off" (Vypnúť).
Funkcia ukážky nefunguje v nasledovných prípadoch.
- Ak je "Auto Power Off" (Automatické vypnutie) nastavené na "5 Min" (5 minút), funkcia Auto
Power Off (Auto vypnutie) bude uprednostnená pred ukážkou.
88
Anynet+ (HDMI-CEC)
Táto videokamera podporuje Annynet+. Anynet+ je AV sieťový systém, ktorý vám umožňuje
ovládať všetky pripojené AV zariadenia značky Samsung s diaľkovým ovládaním k televízoru
značky Samsung, ktoré podporujú Anynet+.
1. Dotknite sa záložky ponuky (
(HDMI-CEC).”
) nastavenia ( ) “Anynet+
Default Set
2. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Language
6/ 6
3. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
• Keď je videokamera pripojená k televízoru, ktorý podporuje
Anynet+, môžete niektoré funkcie ovládať pomocou
diaľkového ovládača televízora.
Demo
Anynet+ (HDMI-CEC)
Anynet+ (HDMI-CEC)
Off
On
Položky podponuky
1/1
• Off (Vypnúť): Vypne funkciu.
• On (Zapnúť): Funkcia Anynet+ je aktivovaná.
• Ak vypnete videokameru, ktorá je pripojená k televízoru, ktorý podporuje Anynet+ pomocou
HDMI kábla, televízor (podporujúci Anynet+) sa automaticky zapne. k nechcete použiť funkciu
Anynet+, nastavte "Anynet+ (HDMI-CEC)" na "Off" (Vyp.).
• Viac informácií o funkcii Anynet+ (HDMI-CEC) nájdete v návode na použitie televízora Samsung,
ktorý podporuje Anynet+.
89
upravovanie videozáznamov
ROZDELENIE VIDEA
Video môžete rozdeliť na dve a jednoducho vymazať nepotrebné časti. Táto funkcia upravuje
originálne video. Dôležité nahrávky si zálohujte oddelene.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) HD ( HD ) lebo SD ( SD ) na
LCD obrazovke. strana 43
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Edit” (Editovať) “Divide” (Rozdeliť)
2. Dotknite sa požadovaného videa, ktoré chcete upravovať.
• Vybrané video sa zobrazí ako pozastavené.
3. Dotknutím sa záložiek ovládania prehrávania vyhľadajte bod
rozdelenia.
• Záložky ovládania prehrávania:
/ / / / /
4. Stlačte záložku pre pozastavenie ( ) v bode rozdelenia,
potom sa dotknite záložky pre obrezanie (
).
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
5. Dotknite sa "Yes" (Áno).
• Vybrané video sa rozdelí na dva videozáznamy.
• Druhý videozáznam rozdeleného videa sa zobrazí v
poslednej miniatúre.
• Po rozdelení môžete čiastočne vymazať nepotrebné časti
alebo ich kombinovať s inými videami.
Protect
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
Edit
Divide
Combine
1/1
00:00:05/00:00:50
100_0013
Divide
Počas upravovania videa nahraného na pamäťovej karte pamäťovú kartu nevyberajte ani
nevypínajte zariadenie. Ak tak urobíte, mohli by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
90
• Súbory, na ktorých s nachádza indikátor ochrany ( ) nemôžete rozdeliť. Najskôr zrušte funkciu
ochrany. strana 96
• Rozdelené video môže pred alebo po bode rozdelenia približne 2 sekundy kolísať.
• Funkcia čiastočného vymazania nie je dostupná v nasledovných podmienkach:
- Ak chcete vymazať časť, ktorá je kratšia ako 6 sekundy.
- Ak je dĺžka zostávajúcej časti (po vymazaní časti) kratšia ako 3 sekundy.
- Ak je súbor s videom nahraný v režime Time Lapse REC (Nahrávanie s časovým omeškaním).
- Ak je zostávajúca časť pamäte menšia ako 15 MB.
- Videá nahrané alebo upravované na iných zariadeniach.
- Fotografie rozdeľovať nemôžete.
• Funkcia rozdelenia nefunguje, ak nie je v pamäti dostatočné množstvo voľného miesta. Vymažte
nepotrebné videá.
• Keď je video rozdelené na dve, do zoznamu nahrávok sa uloží iba prvý videozáznam.
KOMBINOVANIE VIDEÍ
Nemôžete kombinovať dve rôzne videá. Pretože táto funkcia upravuje originálny súbor,
uistite sa, že ste si dôležité nahrávky zálohovali samostatne.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) HD ( HD ) lebo SD ( SD ) na
LCD obrazovke. strana 43
1. Dotknite sa záložky ponuky (
“Combine” (Skombinovať)
) “Edit” (Editovať) 2. Dotknite sa požadovaných miniatúr, ktoré chcete kombinovať.
• Na vybraných videách sa zobrazí indikátor ( ) a číslo
vybraného poradia. Ak sa dotknete miniatúry videa, prepínate
medzi vybraným ( ) alebo nevybraným obrazom.
• Indikátor ( ) sa nezobrazí ak majú vybrané súbory s videom
rozdielne rozlíšenie.
Protect
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
Edit
Divide
Combine
1/1
).
3. Dotknite sa záložky (
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
Combine
1
4. Dotknite sa "Yes" (Áno).
• Skombinuje sa päť videí vo vybranom poradí a uložia sa ako
jedno video.
• Skombinované video sa zobrazí v poslednej miniatúre.
3/3
OK
Počas upravovania videa nahraného na pamäťovej karte pamäťovú kartu nevyberajte ani
nevypínajte zariadenie. Ak tak urobíte, mohli by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
• Súbory s indikátorom ochrany ( ) sa nedajú mazať. Ak chcete súbor vymazať, zrušte funkciu
ochrany. stran 96
• Originálne videá nebudú uchované.
• Funkcia kombinovania nie je dostupná v nasledovných podmienkach:
- Videá v rôznom formáte kvality (Videá nahrané v “Video Resolution: [HD]1080/50i”
(Rozlíšenie videa: [HD]1080/50i) a “Video Resolution: [HD]720/50p” (Rozlíšenie videa:
[HD]720/50p)) nemôžete kombinovať.
- Veľkosť súboru kombinovaného videa nemôže presiahnuť 1,8 GB.
- Ak je súbor s videom nahraný v režime Time Lapse REC (Nahrávanie s časovým
omeškaním), nemôžete ho upravovať.
- Súbory sa nedajú kombinovať. ak je zostávajúca časť pamäte menšia ako 15 MB.
- Videá nahrané alebo upravované na iných zariadeniach.
- Fotografie kombinovať nemôžete.
91
upravovanie zoznamu nahrávok
PLAYLIST
Čo je "Playlist?"
Zoznam nahrávok môžete vytvoriť na rovnakej pamäťovej karte zozbieraním vašich
obľúbených scén z nahraných videí. Pridávanie alebo vymazávanie videí zo zoznamu
nahrávok neovplyvňuje aktuálne videá.
Príklad: Na pamäťovú kartu ste nahrali niekoľko scén. Chcete si ponechať originálnu
nahrávku, ale rovnako chcete vytvoriť výber vašich obľúbených scén. V takom prípade
môžete vytvoriť zoznam súborov určených na prehrávanie výberom len vašich obľúbených
scén a ponechaním originálu v nezmenenej podobe.
)%
4%
MENU
Nahrané videá
15.JAN.2010
30.JAN.2010
Videozáznam 1
Videozáznam 2
Videozáznam 3
10:00
10:30
11:30
Videozáznam 4
Videozáznam 5
Videozáznam 6
Videozáznam 7
14:00
16:10
18:20
20:00
Zoznam
nahrávok
92
• Maximálne množstvo playlistov v pamäťovom zariadení: Pre každé nastavenie rozlíšenia, "HD
(Vysoké rozlíšenie)" a "SD (Štandardné rozlíšenie)", môžete vytvoriť jeden zoznam nahrávok.
• Maximálne množstvo videí v playliste: 9999
• Ak je originálne video vymazané, časť videí v zozname, vytvorených s týmto videom, sa vymaže tiež.
VYTVÁRANIE ZOZNAMU NAHRÁVOK
Zoznam titulov môžete vytvoriť na rovnakom disku získaním vašich obľúbených súborov z
nahratých videí.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Playlist”
• Pre vybrané rozlíšenie videa sa zobrazí okno s ponukou.
2. Dotknite sa "HD" alebo "SD".
• Zobrazenie miniatúr sa zobrazí v súlade s vybraným
rozlíšením.
Play Option
Highlight
1/ 2
Delete
3. Dotknite sa záložky ponuky ( ) a potom sa dotknite "Add"
(Pridať).
• Na obrazovke sa objavia miniatúry prislúchajúce k
vybranému rozlíšeniu videa.
4. Dotknite sa požadovaného videa, ktoré chcete pridať do
zoznamu nahrávok.
• Na vybranom videu sa zobrazí indikátor (
). Ak sa dotknete
videa, prepínate medzi vybraným (
) alebo nevybraným
obrazom.
Playlist
Playlist
HD
SD
1/1
Add
Arrange
).
5. Dotknite sa záložky (
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
1/1
6. Dotknite sa "Yes" (Áno).
• Vytvorí sa zoznam nahrávok.
• Zoznam nahrávok môžete prehrávať rovnakým spôsobom
ako video.
Delete
Add
3/3
OK
Počas upravovania zoznamu nahrávok nevyberajte pamäťovú kartu ani nevypínajte videokameru.
Ak tak urobíte, mohli by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
• Ak nie je dostatočné miesto v pamäti, môžete vytvoriť alebo pridať zoznam nahrávok. Vymažte
nepotrebné videá.
• Na umiestnenie do Zoznamu prehrávania nemôžete vybrať dva obrazy s rôznym rozlíšením.
93
upravovanie zoznamu nahrávok
UPRAVOVANIE VIDEÍ V PLAYLISTE
Poradie videí v zozname nahrávok môžete meniť. Táto funkcia pracuje iba v rýchlej ponuke.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) “Playlist”
2. Dotknite sa "HD" alebo "SD".
• Na obrazovke sa objavia miniatúry prislúchajúce k vybranej
kvalite videa.
Play Option
Highlight
1/ 2
Playlist
Delete
3. Dotknite sa záložky ponuky ( ) a potom sa dotknite "Arrange"
(Uspor.).
• Zobrazí sa zoznam nahrávok.
Playlist
HD
4. Dotknite sa videa, ktoré chcete presunúť.
• Na vybranom videu sa zobrazí ikona ( ) a výberová lišta.
Ak sa dotknete videa, prepínate medzi vybraným ( ) alebo
nevybraným obrazom.
5. Dotknite sa záložky predchádzajúci ( )/ alebo nasledujúci
(
) a lištu presuňte do požadovanej polohy, potom sa dotknite
záložky (
).
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
SD
1/1
Add
Arrange
1/1
Delete
6. Dotknite sa "Yes" (Áno).
• Video sa presunie do požadovanej polohy.
Arrange
3/3
OK
Počas upravovania zoznamu nahrávok nevyberajte pamäťovú kartu ani nevypínajte videokameru.
Ak tak urobíte, mohli by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
94
MAZANIE VIDEÍ Z PLAYLISTU
Môžete vymazať nechcené videá zo zoznamu nahrávok. Táto funkcia pracuje iba v rýchlej ponuke.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky ponuky (
) “Playlist”
2. Dotknite sa "HD" alebo "SD".
• Na obrazovke sa objavia miniatúry prislúchajúce k vybranej
kvalite videa.
Play Option
Highlight
1/ 2
Playlist
Delete
3. Dotknite sa záložky ponuky ( ) a potom sa dotknite "Delete"
(Vymazať).
• Zobrazí sa zoznam nahrávok.
Playlist
HD
4. Dotknite sa videa, ktoré chcete vymazať.
• Na vybranom videu sa zobrazí ikona ( ) a výberová lišta.
Ak sa dotknete videa, prepínate medzi vybraným ( ) alebo
nevybraným obrazom.
SD
1/1
).
5. Dotknite sa záložky (
• Zobrazí sa odkaz, ktorý žiada vaše potvrdenie.
6. Dotknite sa "Yes" (Áno).
• Zo zoznamu nahrávok sa vymažú vybrané videá.
Add
Arrange
1/1
Delete
Delete
3/3
OK
Počas upravovania zoznamu nahrávok nevyberajte pamäťovú kartu ani nevypínajte videokameru.
Ak tak urobíte, mohli by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
95
riadenie obrazu
OCHRANA PROTI NÁHODNÉMU VYMAZANIU
Dôležité nahrávky môžete chrániť proti náhodnému vymazaniu. Chránené videá a fotografie
nie sú vymazané, iba ak by boli naformátované alebo ak bola zrušená ochrana.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky HD ( HD ), SD ( SD ) alebo fotografie (
• Videá alebo fotografie sa zobrazia ako miniatúry.
).
Protect
2. Dotknite sa záložky ponuky (
) “Protect” (Ochrana).
3. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
• Podľa vybranej možnosti sa zobrazí odkaz.
Story-Board Print
2/ 2
Edit
File Info
4. Dotknite sa "Yes" (Áno).
• Ochrana za vypne alebo zapne.
• Na chránených súboroch sa objaví indikátor ( ).
Protect
Select Files
All On
All Off
1/1
Položky podponuky
• Select Files (Zvoľte súbory): Ochráni jednotlivé obrazy. Dotknite
sa obrazov, ktoré chcete chrániť pre vymazaním. Na vybratých
obrazoch sa zobrazí indikátor ( ). Ak sa dotknete miniatúry videa,
prepínate medzi vybraným ( ) alebo nevybraným obrazom.
).
Dotknite sa záložky (
• All On (Všetko zap.): Chráni všetky obrazy.
• All Off (Všetko vyp.): Uvoľní všetky chránené obrazy naraz.
Protect
3/3
• Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s jedným obrazom.
• Ak je na pamäťovej karte nastavená záložka ochrany na uzamknutej možnosti, túto funkciu
nebudete môcť nastaviť. strana 29
96
OK
VYMAZÁVANIE SÚBOROV
Svoje nahrávky môžete mazať jednu po druhej, alebo naraz.
PREDKONTROLA!
• Vložte pamäťovú kartu.
• Nastavenie ukladacieho média. (iba pre HMX-H203/H204/H205) strana 27
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky HD ( HD ), SD ( SD ) alebo fotografie (
• Videá alebo fotografie sa zobrazia ako miniatúry.
2. Dotknite sa záložky ponuky (
).
Play Option
) “Delete” (Vymazať).
3. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
Highlight
1/ 2
Playlist
Delete
4. Podľa vybranej možnosti sa zobrazí odkaz. Dotknite sa "Yes"
(Áno).
• Vymazaný obraz bude vymazaný.
Delete
Select Files
All Files
1/1
Položky podponuky
• Select Files (Zvoľte súbory): Maže individuálne obrazy. Dotknite
sa obrazov, ktoré chcete vymazať. Na vybratých obrazoch sa
zobrazí indikátor ( ). Ak sa dotknete miniatúry videa, prepínate
medzi vybraným ( ) alebo nevybraným obrazom. Dotknite sa
).
záložky (
• All Files (Všetky súbory): Maže všetky obrazy.
Delete
3/3
OK
• Vymazané obrazy sa nedajú obnoviť.
• Počas mazania videa nahraného na pamäťovej karte pamäťovú kartu nevyberajte ani
nevypínajte zariadenie. Ak tak urobíte, mohli by ste poškodiť pamäťové médium alebo údaje.
• Ak chcete dôležitý obraz zabezpečiť proti náhodnému vymazaniu, aktivujte predtým ochranu
obrazu. strana 96
• Chránené obrazy nemôžete vymazať. Najskôr zrušte funkciu ochrany.
• Ak je na pamäťovej karte nastavená záložka ochrany na uzamknutej možnosti, obrazy nebudete
môcť vymazať. strana 29
• Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s jedným obrazom.
• Funkcia mazania nefunguje, ak je nedostatočná kapacita betérie. Aby ste mohli pokračovať v
napájaní počas procesu mazania, odporúčame vám, aby ste použili sieťový adaptér.
97
riadenie obrazu
KOPÍROVANIE OBRAZOV (IBA PRE HMX-H203/H204/H205)
Videá a fotografie uložené v zabudovanej pamäti môžete kopírovať na externú pamäťovú
kartu flash. Kopírovanie na pamäťovú kartu nevymaže originály v zabudovanej pamäti.
PREDKONTROLA!
• Do videokamery vložte pamäťovú kartu.
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky HD ( HD ), SD ( SD ) alebo fotografie (
• Videá alebo fotografie sa zobrazia ako miniatúry.
2. Dotknite sa záložky ponuky (
).
) “Copy” (Kopírovať).
Protect
3. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
4. Podľa vybranej možnosti sa zobrazí odkaz. Dotknite sa "Yes"
(Áno).
• Vybrané obrazy sa skopírujú.
Story-Board Print
2/ 3
Copy
Edit
Copy
Select Files
All Files
1/1
Copy
Položky podponuky
• Select Files (Zvoľte súbory): Skopíruje jednotlivé obrazy. Dotknite
sa obrazov, ktoré chcete kopírovať. Na vybratých videách sa
zobrazí indikátor ( ). Dotykom miniatúr videa prepínate medzi
miniatúrou videa, vybratou na kopírovanie (na obrázku sa zobrazí
indikátor ( ) alebo nie (indikátor ( ) z obrázku zmizne).
).
Dotknite sa záložky (
• All Files (Všetky súbory): Skopíruje všetky obrazy.
3/3
Remain:2GB
OK
Zostávajúce voľné miesto v
cieľovej pamäťovej karte
• Túto funkciu môžete riadiť tiež v režime plného zobrazenia s jedným obrazom.
• Snímky nemôžete kopírovať, ak je aktivovaná ochrana proti zápisu na pamäťovú kartu. strana 29
• Súbor nemôžete na pamäťovú kartu kopírovať ak na nej nie je dostatok voľného miesta. Skôr,
ako budete pokračovať, odstráňte nepotrebné súbory. strana 97
• Funkcia kopírovania nemusí fungovať, keď je slabá batéria. Aby ste mohli pokračovať v napájaní
počas kopírovania, odporúčame vám, aby ste použili sieťový adaptér.
98
tlačenie fotografií
NASTAVENIE TLAČE DPOF
Na svoju pamäťovú kartu môžete zapisovať informácie o tlači, vrátane množstva kópií na
tlač. Uložené informácia sa použijú, keď svoju videokameru pripojíte k tlačiarni, ktorá je
kompatibilná s DPOF.
PREDKONTROLA!
• Do videokamery vložte pamäťovú kartu.
• Dotknite sa záložky prehrávania (
) na LCD obrazovke a vyberte režim prehrávania. strana 23
1. Dotknite sa záložky fotografie ( ).
• Zobrazia sa miniatúry fotografií.
2. Dotknite sa záložky ponuky ( ) “Print Mark (DPOF)”
(Značka tlače (DPOF)).
3. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
4. Podľa vybranej možnosti sa zobrazí odkaz. Dotknite sa "Yes"
(Áno).
• Značka tlače sa vyberie alebo zmizne.
• Na fotografiách so značkou tlače sa zobrazí indikátor ( 01).
Print Mark (DPOF)
File Info
2/2
Print Mark (DPOF)
Select Files
Set All
Reset All
1/1
Položky podponuky
• Select Files (Zvoľte súbory): Tlač jednotlivo označených obrázkov.
Na vybratých videách sa zobrazí indikátor značky tlače. Ak sa
dotknete miniatúry obrazu, prepínate medzi vybraným ( ) alebo
nevybraným obrazom.
).
Dotknite sa záložky (
• Set All (Nastaviť všetko): Označenie všetkých fotografií pre tlač.
• Reset All (Vymazať všetko): Odstráni označenia tlače.
Print Mark (DPOF)
01
01
3/3
OK
Pochopenie DPOF
DPOF (Formát poradia digitálnej tlače) vám umožňuje nastaviť,
ktoré fotografie na pamäťovej karte sa majú tlačiť, aj informácie o
množstve kópií určených na tlač.
Tip V režime zobrazenia jednej snímky môžete pomocou záložky zvýšenia (
) alebo zníženia (
)
nastaviť množstvo kópií na tlač.
) "Print Mark (DPOF)" (Značka tlače (DPOF)) záložky
- Dotknite sa záložky ponuky (
) alebo zvýšenia (
).
zníženia (
- Z každého obrázku môžete vytlačiť až 99 kópií.
• Ak vyberiete možnisť "Set All" (Nastaviť všetko), množstvo kópií určených na tlač je nastavené na 01.
• Výber možnosti "Set All" (Nastaviť všetko) alebo "Reset All" (Vymazať všetko) môže trvať
dlhšie, záleží od množstva vybraných kópií.
99
tlačenie fotografií
PRIAMA TLAČ S TLAČIARŇOU PICTBRIDGE
Môžete priamo tlačiť fotografie pripojením videokamery k tlačiarni PictBridge (predávaná
samostatne) pomocou USB kábla.
1. Dotknite sa záložky ponuky ( ) nastavenia ( ) “USB
Connect” (USB pripojenie) “PictBridge.”
2. Na pripojenie vašej videokamery k tlačiarni použite USB kábel.
3. Zapnite tlačiareň.
• Zobrazia sa miniatúry fotografií.
4. Dotknite sa fotografie, ktorá sa má tlačiť a potom sa dotknite
záložky tlače (
) tab.
• Vybraná fotografia bude vytlačená.
Auto Power Off
Quick On STBY
4/ 6
PC Software
USB Connect
USB Connect
Mass Storage
videokamera
PictBridge
1/1
Tlačiareň
(kompatibilná s PictBridge)
14/17
100-0014
01
MENU
Nastavenie množstva výtlačkov
Dotknite sa záložky zníženia (
množstvo kópií na tlač.
• Nastaví sa množstvo kópií.
)/zvýšenia (
) a nastavte
Zrušenie nastavenia tlače
Dotknite sa záložky návratu (
) na LCD obrazovke.
Zastavenie tlače po spustení tlačenia
Dotknite sa "Cancel" (Zrušiť) na obrazovke.
100
• Ak je videokamera pripojená k tlačiarni zatiaľ čo je "USB Connect" (USB pripojenie) nastavené
na "Mass Storage" (Pamäťové zar.), zobrazí sa odkaz "Fail USB Connecting Change ‘USB
Connect’” (Chyba pripojenia USB Zmeniť „USB pripojenie“). V ponuke "USB Connect" (USB
pripojenie) sa dotknite "PictBridge" a potom pripojte USB kábel opätovne.
• Použite dodaný USB kábel.
Nastavenie značky dátum/čas
1. V režime tlačiarne sa dotknite záložky ponuky (
• Na obrazovke sa zobrazia možnosti tlače.
).
2. Dotknite sa "Date/Time" (Dátum/čas).
14/17
100-0014
01
3. Dotknite sa požadovanej položky podponuky.
• Vybraná možnosť zobrazenia dátumu a čas sa nastaví.
MENU
4. Ponuku opustíte stlačením záložky opustenia ( ) alebo
návratu ( ).
• Na fotografie sa vytlačí vybraný dátum a čas.
Date/Time
1/1
JAN/01/2
010 00:00
Date/Time
Off
00
010
00:
1/2
Date
N/0
JA
1/1
Time
Date & Time
• Tlač dátumu/času nemusí byť podporované všetkými tlačiarňami. Preverte to u výrobcu
tlačiarne. Ak tlačiareň túto možnosť nepodporuje, nie je možné nastaviť ponuku "Date/Time"
(Dátum/čas).
• PictBridge™ je registrovaná obchodná známka združenia CIPA (Camera & Imaging Products
Association). Ide o štandard prenosu obrazových súborov vyvinutý spoločnosťami Canon, Fuji,
HP, Olympus, Seiko Epson a Sony.
• Počas priamej tlače pomocou PictBridge používajte sieťový adaptér videokamery. Vypnutím
videokamery počas tlače môže dôjsť k poškodeniu údajov na pamäťovom zariadení.
• Videá tlačiť nemôžete.
• Fotografie nahrané na inom zariadení sa nebudú dať tlačiť.
• Dostupných je viacero možností tlače, záleží od tlačiarne. Viac detailov nájdete v návode na
použitie tlačiarne.
101
pripojenie k televízoru
PRIPOJENIE K TELEVÍZORU S VYSOKÝM ROZLÍŠENÍM
Môžete si vychutnávať videá v kvalite s vysokým rozlíšením (HD), nahrané v rozlíšení “[HD]1080/50i”
alebo “[HD]720/50p” pomocou HDTV v tých najlepších podmienkach. Spôsoby pripojenia a kvalita
obrazu sledovaného na obrazovke televízora sa v závislosti od pripojeného televízora a použitých
konektorov líšia. Ak chcete z videokamery prehrávať vysokokvalitné videá v tých najlepších
podmienkach, skontrolujte, či je váš televízor HDTV a či podporuje rozlíšenie “[HD]1080/50i” HD
videokamera podporuje na prenos videa s vysokým rozlíšením výstup HDMI aj komponentný.
PREDKONTROLA!
• Skontrolujte pripájací konektor vášho televízora a spôsob pripojenia vyberte podľa toho, či je to HDMI
alebo komponentný konektor. Viac informácií o konektoroch a spôsoboch pripojenia nájdete v návode
na použitie televízora.
• Táto HD videokamera poskytuje komponentný/AV kábel dva v jednom, ktorý vyhovuje účelom
komponentného aj AV kábla. Preto pri použití komponentného/AV kábla musíte skontrolovať správny spôsob
pre výstup televízora nastavením ponuky “Analogue TV Out” (Analóg. výstup tel.). strana 85
Pochopenie HDMI kábla
HDMI (Multimediálne rozhranie s vysokým rozlíšením) je kompaktné rozhranie zvuku/videa na
prenos nekomprimovaných digitálnych údajov.
Čo je funkcia Anynet+?
Na zariadenia, ktoré podporujú funkciu Anynet+, môžete používať rovnaký diaľkový ovládač. Funkciu
Anynet+ môžete používať ak je videokamera pripojená k televízoru, ktorý podporuje Anynet+, pomocou
HDMI kábla. Pre viac informácií sa obráťte na podporu Anynet+ v návode na použitie televízora.
Typ A: Pomocou MINI HDMI kábla
1. Zapnite videokameru a Mini HDMI kábel pripojte ku konektoru HDMI (nie je súčasťou dodávky)
na televízore.
• V prípade HDMI pripojenia nemusí byť pripojené zariadenie rozoznané, ak je
videokamera vypnutá.
2. Zapnite televízor a prepínač vstupov televízora nastavte na vstup vašej pripojenej
videokamery. Ako vybrať vstup televízora nájdete v návode na použitie televízora.
Videokamera
HDTV
Tok signálu
102
MINI HDMI kábel
(nie je súčasťou dodávky)
Typ B: Pomocou komponentného/AV kábla
1. Pripojte poskytnutý komponentný/AV kábel ku komponentnému konektoru “Y-PB-PR
(Video) a L-R (Audio)” na televízore.
• Po ukončení pripojenia skontrolujte požadovaný spôsob výstupu televízora nastavením
“Analogue TV Out” (Analóg. výstup tel.) na “Component 1080i” (Komponentný
1080i)strana 85
2. Zapnite televízor a prepínač vstupov televízora nastavte na vstup vašej pripojenej
videokamery. Ako vybrať vstup televízora nájdete v návode na použitie televízora.
HDTV
Videokamera
Tok signálu
komponentný/AV kábel
(komponentné pripojenie)
Ak konektory PB , PR alebo Y dostávajú z pripojeného kábla nesprávny smer, obrazovka televízora
sa zafarbí načerveno alebo namodro.
• Pri pripájaní k televízoru pomocou komponentného/AV kábla zlaďte farby medzi káblami a
príslušnými konektormi.
• Videá nahrané pomocou HD videokamery sa budú prehrávať na HDTV v originálnom rozlíšení,
ktoré ste nastavili na videokamere. Videá nahrané v kvalite SD sa na HDTV nebudú dať prehrať
v HD kvalite. Napríklad videá nahrané v kvalite HD (rozlíšenie “[HD]1080/50i” alebo “[HD]720/
50p”) sú prehrávané v kvalite HD, zatiaľ čo videá nahrané v kvalite SD (rozlíšenie “[SD]576/50p”)
sú prehrávané v SD kvalite.
• Táto videokamera má funkciu ponuky “TV Connect Guide” (Sprievodca pripojením tel.). Ak sa
pokúšate pripojiť videokameru k televízoru (bez použitia návodu na použitie), použite funkciu
ponuky “TV Connect Guide” (Sprievodca pripojením tel.). strana 86
• Musíte použiť komponentný/AV kábel. Nepoužívajte káble od iných výrobcov.
• Táto videokamera podporuje iba Mini HDMI kábel (C do A).
• HDMI konektor na videokamere je poskytnutý iba na účely výstupu.
• Ak je k videokamere pripojený televízor, ktorý podporuje Anynet+, môže sa pri zapnutí
videokamery zapnúť aj televízor. (Funkcia Anynet+) Ak nechcete túto funkciu, nastavte “Anynet+
(HDMI-CEC)” na “Off” (Vypnúť). strana 89
• Na pripojenie ku konektoru HDMI na tejto videokamere používajte iba HDMI 1.3 kábel. Ak je
vaša videokamera pripojená pomocou iných HDMI káblov, obrazovkový displej nemusí fungovať
103
pripojenie k televízoru
PRIPOJENIE K NORMÁLNEMU TELEVÍZORU
Obrazy nahrané na vašej HD videokamere si môžete vychutnať na normálnom televízore,
ktorý podporuje štandardné rozlíšenie. Obrazy nahrané v kvalite obrazu Obrazy nahrané v
kvalite obrazu HD (vysoké rozlíšenie) (tj. rozlíšenie „[HD]1080/50i“ alebo „[HD]720/50p“)
sú prehrávané v kvalite obrazu SD (štandardné rozlíšenie).
Spôsoby pripojenia a kvalita obrazu sledovaného na obrazovke televízora sa v závislosti
od pripojeného televízora a použitých konektorov líšia. Táto HD videokamera podporuje na
prenos videa so štandardným rozlíšením výstup komponentný aj kompozitný.
PREDKONTROLA!
• Skontrolujte pripájací konektor vášho televízora a spôsob pripojenia vyberte podľa toho, či je to HDMI
alebo komponentný konektor. Pre viac informácií o pripájacích konektoroch a spôsoboch pripojenia
nájdete v návode na použitie televízora.
• Táto HD videokamera poskytuje komponentný/AV kábel dva v jednom, ktorý vyhovuje účelom
komponentného aj AV kábla. Preto pri použití komponentného/AV kábla musíte skontrolovať správny spôsob
pre výstup televízora nastavením ponuky "Analogue TV Out" (Analóg. výstup tel.). strana 85
Typ A: Pripojenie komponentného/AV kábla pre komponentný výstup
1. Pripojte poskytnutý komponentný/AV kábel ku komponentnému konektoru “Y-PB-PR
(Video) a L-R (Audio)” na televízore.
• Po ukončení pripojenia skontrolujte požadovaný spôsob výstupu televízora nastavením
"Analogue TV Out" (Analóg. výstup tel.) na “Component 576p (Komponentný 576p)
alebo Component 576i (Komponentný 576p)” strana 85
2. Zapnite televízor a prepínač vstupov televízora nastavte na vstup vašej pripojenej
videokamery. Ako vybrať vstup televízora nájdete v návode na použitie televízora.
Normálny televízor
Videokamera
Tok signálu
komponentný/AV kábel
(komponentné pripojenie)
104
Typ B: Pripojenie komponentného/AV kábla pre kompozitný výstup
1. Pripojte poskytnutý komponentný/AV kábel ku komponentnému konektoru Video a L-R
(Audio) na televízore Na pripojenie k vstupu videa na vašom televízore použite modrá
zástrčku so žltou nálepkou.
• After the connection is complete, check the desired TV out method by setting
“Analogue TV Out” to “Composite.” strana 85
2. Zapnite televízor a prepínač vstupov televízora nastavte na vstup vašej pripojenej videokamery.
• Tento vstup je často označovaný ako „linka“.
• Ako vybrať vstup televízora nájdete v návode na použitie televízora.
Normálny televízor
Videokamera
Tok signálu
komponentný/AV kábel
(kompozitné pripojenie)
Ak konektory PB , PR alebo Y dostávajú z pripojeného kábla nesprávny smer, obrazovka televízora
sa zafarbí načerveno alebo namodro.
• Skontrolujte stav pripojenia medzi HD videokamerou a televízorom. Ak je televízor nesprávne
pripojený, nemusí odovzdávať správne informácie o videu.
• Keď je videokamera pripojená k televízoru pomocou rôznych káblov naraz, signál výstupu je
nasledovný, v poradí podľa dôležitosti: Výstup HDMI komponentný/AV.
• Pri pripájaní s káblami nevyvíjajte na výrobok nadmernú silu.
• Viac informácií o pripájacích konektoroch televízora a spôsoboch pripojenia nájdete v návode na
použitie televízora.
• V spôsobe Typ B, ktorý je uvedený vyššie, sa modrá zástrčka nemusí zhodovať so vstupom
videa na vašom televízore, z dôvodu rozdielneho označenia vstupu VIDEO. Niekedy má
televízor vstupný konektor Y, namiesto VIDEO.
105
pripojenie k televízoru
PREZERANIE NA OBRAZOVKE TELEVÍZORA
Po nahraní videí na HD videokamere si môžete vychutnať širokouhlé videá na HDTV (alebo
na normálnom televízore).
1. Ak je stav pripojenia nastavený správne, nájdete video
prehrávané na televízore.
strana 102~105
• Sú konektory televízora pripojené správnymi
káblami?
• Ak je použitý komponentný/AV kábel, je “Analogue
TV Out” (Analóg. výstup tel.) nastavený správne?
• Je zoznam vstupných zdrojov správne nastavený
na prezeranie prehrávania z videokamery?
2. Vyberte režim prehrávania na vašej videokamere a
spustite prehrávanie videí. strana 44
• Hlasitosť nastavte na primeranú úroveň. Ak je hlasitosť príliš vysoká, informácie o videu budú
možno šumieť.
• Ak je "TV Display” (Displej tel) nastavený na "Off” (Vypnúť), obrazovka televízora neobsahuje
ponuky OSD (obrazovkový displej). strana 87
• V režime prehrávania videa budete na televízore počuť iba zvuk z videokamery.
Prehrávanie na televízore
Pomer nahrávania
Obraz zaznamenaný v pomere 16:9
• Videom
• Fotografiou
• Fotografie
106
Širokouhlý televízor (16:9)
Televízor 4:3
kopírovanie videí
KOPÍROVANIE DO VIDEO ALEBO DVD/HDD REKORDÉROV
Obrazy prehrávané na vašej videokamere môžete kopírovať na iné nahrávacie zariadenia,
ako sú napríklad videá, DVD/HDD rekordéry. Vašu videokameru pripojte k zásuvke pomocou
dodaného sieťového adaptéra.
PREDKONTROLA!
Pretože je kopírovane vykonané pomocou analógového prenosu údajov (kompozitné pripojenie), použite
dodaný komponentný/AV kábel.
Video alebo
DVD/HDD rekordér
Videokamera
Tok signálu
Komponentný/AV kábel
1. Zapnite videokameru a dotknite sa záložky prehrávania ( ).
• Nalaďte výstupný signál videokamery k televízoru pomocou funkcie „Analogue TV out
(Analóg. výstup tel.)“. strana 85
2. Do nahrávacieho zariadenia vložte nahrávacie médium.
• Ak má vaše nahrávacie zariadenie volič vstupu, nastavte ho na vstupný režim.
3. Vašu videokameru pripojte k nahrávaciemu zariadeniu (video alebo DVD/HDD rekordér)
pomocou dodaného komponentného/AV kábla (kompozitné pripojenie).
• Vašu videokameru pripojte k vstupným konektorom nahrávacieho zariadenia.
4. Na videokamere spustite prehrávanie a nahrajte ho na nahrávacom zariadení.
• Viac informácií nájdete v návodoch na použitie dodaných s vašim nahrávacím zariadením.
5. Keď je kopírovanie ukončené, zastavte nahrávacie zariadenie a potom videokameru.
• Videá nahrané na tejto videokamere môžete kopírovať pripojením pomocou komponentného/AV
kábla. Všetky nahrané videá budú kopírované v kvalite obrazu SD (štandardné rozlíšenie), bez
ohľadu na rozlíšenie nahrávania (HD/SD).
• Do rekordéra nemôžete kopírovať pomocou HDMI kábla.
• Ak chcete kopírovať video nahrané v kvalite obrazu HD (vysoké rozlíšenie), použite zabudovaný
softvér vo vašej videokamere a skopírujte obrazy v počítači.
• Pretože je kopírovanie vykonávané pomocou prenosu analógových údajov, kvalita obrazu môže byť zhoršená.
• Ak chcete skryť indikátory (ako napríklad počítadlo, atď.) na obrazovke monitora zariadenia,
nastavte “TV Display: Off” (Displej tel: Vypnúť). strana 87
• Pri pripájaní videokamery k zariadeniu mono, pripojte modrá zástrčku komponentného/AV
kábla ku konektoru vstupu videa a červenú (pravý kanál) alebo bielu (ľavý kanál) zástrčku ku
konektoru vstupu zvuku na zariadení.
107
používanie s počítačom Windows
KONTROLA TYPU VÁŠHO POČÍTAČA
Táto kapitola vysvetľuje ako pripojiť videokameru k počítaču pomocou USB kábla. Túto
kapitolu si pozorne prečítajte a nemanipulujte s dvomi zariadeniami v rovnakom čase.
Pred použitím skontrolujte typ počítača!!!
Ak si chcete svoje nahrávky pozrieť na vašom počítači, skontrolujte najskôr typ svojho
počítača. Potom podľa typu svojho počítača postupujte podľa nižšie uvedených krokov.
Používanie s Windows
Videokameru pripojte k počítaču
pomocou USB kábla.
• Zabudovaný softvér na
upravovanie Intelli-Studio sa
na počítači spustí automaticky,
po pripojení videokamery
k počítaču Windows. (Keď
uvediete "PC Software: On"
(Počítačový softvér: Zapnúť)).
strana 83
Prehrávanie alebo upravovanie
vašich nahrávok na počítači
pomocou zabudovanej aplikácie
Intelli-Studio. strana 112
Pomocou aplikácie Intelli-Studio
môžete odosielať svoje nahrávky
na YouTube, alebo na inú
webovú stránku. strana 113
108
Používanie s
Macintosh
• Zabudovaný
softvér vo vašej
videokamere,
‘Intelli-Studio’, nie
je kompatibilný
s počítačom
Macintosh.
ČO MÔŽETE ROBIŤ S POČÍTAČOM WINDOWS
Po pripojení vašej videokamery k počítaču Windows pomocou USB kábla si môžete
vychutnať nasledovné činnosti.
Hlavné funkcie
• Pomocou softvéru na upravovanie “Intelli-Studio” zabudovaného vo vašej videokamere si
môžete vychutnať nasledovné činnosti.
- Prehrávanie nahraných videí alebo fotografií. strana 112
- Upravovanie nahraných videí alebo fotografií. strana 112
- Sťahovanie nahraných videí a fotografií do YouTube / Flickr/Facebook, atď. strana 113
• Môžete prenášať alebo kopírovať súbory (videá a fotografie) uložené v pamäťovom
zariadení do počítača. (funkcia pamäťového zariadenia) strana 115
Požiadavky na systém
Na používanie zabudovaného softvéru na upravovanie (Intelli-Studio) musí počítač
vyhovovať nasledovným požiadavkám:
Položky
Požiadavky
OS
Microsoft Windows XP SP2, Vista alebo Windows7
CPU
Intel® Core 2 Duo® odporúčané 1.66 GHz alebo vyššie
Odporúčané je AMD Athlon ™ X2 Dual-Core 2.2 GHz alebo vyššie
(Notebook: odporúčaný je Intel Core2 Duo 2,2 GHz alebo AMD Athlon
X2 Dual-Core 2,6 GHz alebo vyšší)
RAM
Odporúčame 1 GB a viac
Grafická karta
nVIDIA Geforce 7600GT alebo vyššia Ati X1600 alebo vyššia
Displej
1024 x 768, 16 bit. farby, alebo viac (odporúčame 1280 x 1024, 32 bit. farby)
USB
USB 2.0
Direct X
DirectX 9.0c alebo vyšší
• Vyššie uvedené systémové požiadavky sú odporúčania. Dokonca aj v systéme, ktorý vyhovuje
požiadavkám, nie je zaručená prevádzka, záleží od systému.
• V počítačoch, ktorých rýchlosť je nižšia ako odporúčaná, môže dochádzať k výpadkom snímok
alebo neočakávanému chovaniu.
• Ak je verzia DirectX vo vašom počítači nižšia ako 9.0c, nainštalujte si program s verziou 9.0c
alebo vyššou.
• Nahrané video údaje vám odporúčame pre prehrávaním alebo upravovaním preniesť do
počítača.
• Aby ste to mohli spraviť, prenosný počítač si vyžaduje vyššie systémové požiadavky, ako stolový
počítač.
109
používanie s počítačom Windows
POUŽÍVANIE PROGRAMU SAMSUNG Intelli-studio
Pomocou programu Intelli-Studio, ktorý je zabudovaný vo vašej videokamere, môžete
prenášať súbory s videom/fotografiami do vášho počítača a upravovať ich na ňom. IntelliStudio poskytuje najpohodlnejší spôsob spravovania súborov s videom/fotografiami,
pomocou jednoduchého pripojenia s USB káblom medzi videokamerou a vašim počítačom.
Krok 1. Pripojenie USB kábla
1. “USB Connect: Mass Storage” (USB pripojenie:Pamäťové zar.)
PC Software
nastavte na “PC Software: On” (Počítačový softvér:Zapnúť)
Off
• Zbadáte, že nastavenia východiskovej ponuky sú nastavené
On
tak, ako je to uvedené vyššie.
1/1
2. Videokameru pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
• V hlavnom okne Intelli-Studio sa zobrazí obrazovka uloženia
nového súboru.
• Podľa typu vášho počítača sa zobrazí príslušné okno
odstrániteľného disku. Ak ho nechcete použiť, vyberte "Zrušiť".
3. Kliknite na "Yes" (Áno) a keď proces aktualizácie kompletný, zobrazí sa nasledovná
miestna ponuka.
• Ak nechcete nový súbor uložiť, vyberte "No" (Nie).
Odpojenie USB kábla
Po dokončení prenosu údajov je potrebné odpojiť kábel nasledovnými spôsobmi:
1. Kliknite na “Safely Remove Hardware icon” (Bezpečné
odstránenie hardvéru) na lište.
2. Vyberte “USB Mass Storage Device" (Pamäťové zariadenie
USB) a potom kliknite na "Stop".
3. Keď sa objaví okno “Stop a Hardware device” (Zastaviť hardvérové zariadenie), kliknite
na "OK".
4. USB kábel odpojte od videokamery a počítača.
•
•
•
•
•
•
110
Použite poskytnutý USB kábel. (Dodaný spoločnosťou Samsung)
Pri vkladaní a vyberaní USB kábla do/z USB konektora nevyvíjajte nadmerný tlak.
Po kontrole správneho smeru vloženia pripojte USB.
Odporúčame vám, aby ste namiesto batérie používali sieťový adaptér.
Keď je USB kábel pripojený, zapnutie alebo vypnutie videokamery spôsobí poruchu počítača.
Ak odpojíte kábel USB od počítača alebo videokamery počas prenosu, prenos údajov sa zastaví a
môže dôjsť k ich poškodeniu.
• Ak pripájate USB kábel k počítaču cez rozbočovač USB HUB alebo ho pripájate súčasne s iným USB
zariadením, videokamera nemusí pracovať správne. V tomto prípade odstráňte z počítača všetky USB
zariadenia a videokameru znovu pripojte.
• Záleží od typu vášho počítača, program Intelli-Studio sa nemusí spustiť automaticky. V takom prípade
otvorte v časti Tento počítač požadovanú mechaniku CD-ROM, ktorá má program Intelli-Studio a
spustite iStudio.exe.
• Keď je pripojený USB kábel, môže sa najskôr spustiť príslušný program, záleží od aplikačného
programu (napr. EmoDio), ktorý je nainštalovaný vo vašom počítači.
Krok 2. O hlavnom okne Intelli-Studio
Keď sa Intelli-Studio spustí, v hlavnom okne sa zobrazia miniatúry videí a fotografií.
1 2
0
3
4
5
6
8
9
@
!
1. Položky ponuky
2. Ikony skratiek
Naviguje súbory (predchádzajúci a
ďalší).
Tlačí vybranú fotografiu (fotografie).
Zobrazenie umiestnenia vybranej
fotografie (fotografií) s GPS
informáciou.
Registruje do „Môjho adresára“.
3. Zobrazuje adresáre v „Mojom adresári“ v
počítači.
• Môj adresár: Môžete klasifikovať
a spravovať videá a fotografie vo
svojom počítači.
• Tento počítač: Môžete si pozrieť
videá a fotografie uložené vo
vybranom adresári vo vašom
počítači.
4. Prepína na Knižnicu v počítači a
pripojenej videokamere.
7
5.
6.
7.
8.
9.
Prepína do režimu upravovania fotografií.
Prepína do režimu upravovania filmu.
Prepína na režim zdieľania.
Mení veľkosť miniatúr.
Zobrazuje všetky súbory (videá a
fotografie).
Zobrazuje iba súbory s videami.
Zobrazuje iba súbory s fotografiami.
Zobrazuje iba hlasové súbory.
10. Vyberá pripojené zariadenie.
11. Zobrazuje videá a fotografie rôznymi
spôsobmi.
• Miniatúry: Zobrazujú náhľad miniatúr
videa a fotografie.
• Zobrazenie mapy: Zobrazuje
umiestnenie miesta snímania s
mapou.
12. Minimalizuje obrazovku pripojeného
zariadenia.
Intelli-studio je program, ktorý sa bežne používa vo videokamerách alebo digitálnych
fotoaparátoch Samsung. V závislosti od zakúpeného výrobku nemusia niektoré funkcie fungovať.
111
používanie s počítačom Windows
Krok 3. Prehrávanie videí (alebo fotografií)
Pomocou aplikácie Intelli-Studio môžete pohodlne prehrávať nahrávky.
1. Spustite program Intelli-Studio. strana 110
2. Ak chcete zobraziť svoje nahrávky, kliknite na
požadovaný adresár.
• Na obrazovke sa zobrazí video (alebo
fotografie) podľa vybraného zdroja.
3. Vyberte video (alebo fotografiu), ktoré chcete
prehrať.
• Môžete skontrolovať informácie o súbore
posunutím myši nad súborom.
• Jedným kliknutím na miniatúru videa
zobrazíte prehrávanie videa v ráme miniatúry, čo vám umožňuje jednoduchšie
vyhľadávanie požadovaného videa.
4. Vyberte video (alebo fotografie), ktoré chcete prehrávať a potom dvakrát kliknite
na prehrávanie.
• Prehrávanie sa spustí a zobrazia sa ovládače prehrávania.
Formáty súborov, podporované programom Intelli-Studio:
- Formáty videa: MP4 (Video: H.264, Audio: AAC), WMV (WMV 7/8/9)
- Formáty fotografie: JPG, GIF, BMP, PNG, TIFF
Krok 4. Upravovanie videí (alebo fotografií)
Pomocou Intelli-Studio môžete videá alebo
fotografie upravovať rôznymi spôsobmi.
(Zmeniť veľkosť, jemné ladenie, efekt obrázku,
vložiť snímku atď.)
• Ak chcete upravovať súbor pomocou aplikácie
Intelli-studio, uistite sa pred kliknutím na ikonu
“Movie Edit” (Upravovanie videa) alebo
ikonu “Photo Edit” (Upravovanie fotografií),
že idete použiť kópiu požadovaného súboru,
uloženého v položke Tento počítač.
112
Krok 5. Zdieľanie videí/fotografií online
Podeľte sa o svoj obsah so svetom. Jediným kliknutím odošlite fotografie a videá priamo na
webovú stránku.
1. Vyberte požadované videá alebo fotografie,
ktoré chcete zdieľať.
2. V prehliadači kliknite na “Share”.
• V zdieľanom okne sa zobrazí vybraný
súbor.
3. Kliknite na webovú stránku, kam chcete
stiahnuť súbory.
• Môžete si vybrať "YouTube", "Flickr",
“Facebook” alebo vybranú webovú
stránku, ktorú chcete nastaviť na riadenie
sťahovania.
4. Kliknite na "Odoslať na stránky zdieľania"
a spustite odosielanie.
• Zobrazí sa miestna ponuka, ktorá bude
požadovať vaše ID a heslo.
5. Zadajte vaše ID a heslo pre vstup.
• Prístup k obsahu webovej stránky môže
byť v závislosti od vášho webového
prístupu obmedzený.
Viac informácií o použití aplikácie Intelli-Studio nájdete v Sprievodcovi kliknutím na "Help".
Flickr je hostiteľská webová stránka pre obrázky a video, ktorá poskytuje webové
služby a priestor pre online komunity. Okrem toho je to populárna stránka pre
používateľov na zdieľanie osobných fotografií a služby využívajú blogeri na
archivovanie fotografií.
http://www.flickr.com/
Facebook je celosvetová sociálna webová stránka, ktorá je prevádzkovaná a
vlastnená spoločnosťou Facebook, Inc. Používatelia si môžu pridávať priateľov a
posielať im odkazy, aktualizovať svoje osobné profily a oznamovať priateľom svoje
osobné záležitosti. Používatelia sa môžu navyše pripojiť k sieťam organizovaným
mestom, pracoviskom, školou a regiónom.
http://www.facebook.com/
YouTube je webová stránka na zdieľanie videí. Používatelia môžu odosielať,
prehliadať a zdieľať osobné videozáznamy. Táto služba so sídlom v kalifornskom
San Bruno využíva technológiu Adobe Flash na zobrazenie širokého výberu
videozáznamov, ktoré vytvorili používatelia, vrátane filmových záberov, televíznych
záberov a hudobných videí, rovnako ako amatérskych obsahov, ako napríklad video
blogingu a krátkych originálnych videí.
http://www.youtube.com/
113
používanie s počítačom Windows
Inštalácia aplikácie Intelli-Studio na počítač Windows
• Keď je aplikácia Intelli-Studio nainštalovaná v počítači Windows, beží rýchlejšie, ako
keď ju spustíte po pripojení videokamery k počítaču. Okrem toho môže byť aplikácia
aktualizovaná automaticky a spúšťať sa priamo na počítači Windows.
• Aplikácia Intelli-Studio môže byť nainštalovaná na počítač Windows nasledovne: Na
obrazovke Intelli-Studio kliknite na "Tool" "Install Intelli-studio on PC".
114
POUŽITIE AKO ODSTRÁNITEĽNÉ VEĽKOKAPACITNÉ ZARIADENIE
Video alebo fotografie nahrané videokamerou môžete prenášať do počítača so systémom
Windows pripojením USB kábla k videokamere.
Prezeranie obsahu pamäťového zariadenia
1. Skontrolujte nastavenie "USB Connect: Mass Storage"
(USB pripojenie: Pamäťové zar.). strana 84
2. Skontrolujte nastavenie "PC Software: Off"
(Počítačový softvér: Vypnúť) strana 83
3. Skontrolujte pamäťové zariadenie.
4. Videokameru pripojte k počítaču pomocou USB kábla.
strana 110
• Po chvíli sa na obrazovke počítača zobrazí okno
"Removable Disk" (Odstrániteľný disk) alebo
"Samsung".
• Pri pripájaní USB sa zobrazil odstrániteľný disk.
• Vyberte "Open folders to view files using Windows
Explorer" (Otvoriť adresáre na prezeranie súborov
pomocou Windows Explorer) a kliknite na "OK".
5. Objavia sa adresáre v pamäťovom zariadení.
• Rôzne typy súborov sú uložené v rôznych
adresároch.
6. Vyberte adresár, ktorý chcete kopírovať a preneste
fotografií videí
ho do cieľového adresára.
Nastavenie dátumu (DPOF, Zoznamnahrávok, etc.)
• Adresár bude skopírovaný z pamäťového
média do počítača.
• Ak sa okno "Removable Disk" (Odstrániteľný disk) nezobrazí, potvrďte pripojenie (strana 110)
alebo vykonajte kroky 1 a 4 opätovne.
• Keď sa odstrániteľný disk nezobrazí automaticky, otvorte adresár odstrániteľného disku v časti
Tento počítač.
• Ak sa disková jednotka pripojenej videokamery neotvorí, alebo ak je kontextová ponuka pravého
kliknutia myšou (otvoriť alebo prezerať) poškodená, váš počítač je zrejme nakazený vírusom
Autorun. Odporúčame vám, aby ste si aktualizovali najnovšiu verziu antivírového softvéru.
115
používanie s počítačom Windows
Štruktúra adresárov a súborov v pamäťovom zariadení
• Štruktúra adresárov a súborov pamäťového zariadenia je nasledovná:
• Názvy súborov sa riadia DCF (Pravidlá dizajnu pre systém súborov videokamery).
Súbor s videom (H.264) ①
• Videá v kvalite HD majú formát HDV_####.MP4.
• Videá v kvalite SD majú formát SDV_####.MP4.
• Číslo súboru sa automaticky zvýši po vytvorení
nového videa.
• Keď počet súborov v adresári presiahne 999~
1000, vytvorí sa nový adresár.
• Názvy adresárov sú stanovené v poradí 100VIDEO,
101VIDEO. Maximálny počet adresárov je 999.
• Pomocou videokamery môžete v pamäťovom
zariadení vytvoriť maximálne 9,999 súborov.
Súbor s fotografiou ②
• Tak, ako pri fotografiách, sa číslo súboru
automaticky zvýši po vytvorení novej fotografie.
• Fotografie majú formát SAM_####.JPG.
• Keď počet súborov v adresári presiahne 999~1000,
vytvorí sa nový adresár.
• Názvy adresárov sú stanovené v poradí
100PHOTO, 101PHOTO. Maximálny počet adresárov je 999.
• Pomocou videokamery môžete v pamäťovom zariadení vytvoriť maximálne 9,999
súborov.
Formát súboru
Súbory s videom
• Súbory s videom sú komprimované vo formáte H.264. Prípona súboru je “.MP4”.
• Rozlíšenie videa nájdete na strane 54.
Súbory s fotografiami
• Fotografie sa komprimujú vo formáte JPEG (Joint Photographic Experts Group).
Rozšírenie súboru je ".JPG."
• Rozlíšenie fotografií nájdete na strane 55.
116
Názov súboru s videom nahraný videokamerou by ste nemali upravovať, pretože správne
prehrávanie na videokamere si vyžaduje tradičný názov originálneho adresára a súboru.
riešenie problémov
Skôr než sa obrátite na autorizované servisné stredisko firmy Samsung, vykonajte nasledujúce
jednoduché skúšky. Môžu vám ušetriť čas a náklady na zbytočné telefonické hovory.
VAROVNÉ INDIKÁTORY A ODKAZY
Problémy sa môžu vyskytnúť z nasledovných dôvodov. Skontrolujte informáciu a vykonajte
nápravnú akciu.
Batéria
Odkaz
Ikona
Low Battery
(Slabá batéria)
Check the
authenticity of this
battery (Skontrolujte
autenticitu tejto
batérie)
Popis problému...
Činnosť
-
Batéria je takmer vybitá.
• Vymeňte ju za nabitú batériu alebo
pripojte sieťový adaptér.
-
Batéria neprešla kontrolou
autenticity.
• Skontrolujte autenticitu batérie a
vymeňte ju za novú.
• Odporúčame vám, aby ste v tejto
videokamere používali iba originálne
batérie spoločnosti Samsung.
Pamäťové zariadenie
Odkaz
Ikona
Popis problému...
Činnosť
Internal Memory Full
(Pamäť je plná)
V zabudovanej pamäti
nie je dostatok miesta na
nahrávanie.
• Zo zabudovanej pamäte odstráňte
nepotrebné súbory.
• Zálohujte si súbory v počítači alebo
na inom pamäťovom médiu a vymažte
súbory.
• Použite pamäťovú kartu.
Insert card
(Vložte kartu)
V priečinku na kartu nie je
vložená žiadna karta.
• Vložte pamäťovú kartu.
Card Full
(Karta je plná)
Na pamäťovej karte nie
je dostatok miesta na
nahrávanie.
• Z pamäťovej karty odstráňte
nepotrebné súbory.
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na
inom pamäťovom zariadení a vymažte
súbory.
• Vymeňte za inú pamäťovú kartu, ktorá
má dostatok voľného miesta.
Card Locked
(Karta je uzamknutá)
Prepínač ochrany proti
zápisu na karte SD alebo
SDHC je uzamknutý.
• Ak chcete nahrávať, uvoľnite jazýček
na ochranu proti zápisu.
117
riešenie problémov
Odkaz
Popis problému...
Činnosť
Card Error
(Chyba karty)
Pamäťová karta má
nejaký problém a nedá sa
rozoznať.
• Vymeňte pamäťovú kartu za inú.
Not Formatted
(Nenaformátované)
Pamäťová karta nie je
naformátovaná.
• Pamäťovú kartu naformátujte
pomocou položiek ponuky.
Not Supported
Format
(Nepodporovaný
formát)
Pamäťová karta mohla byť
naformátovaná na inom
zariadení a ešte stále sa
na nej môžu nachádzať
obrázky.
• Formát obrazu nie je podporovaný.
Skontrolujte formát podporovaného
súboru.
• Pamäťovú kartu naformátujte
pomocou položiek ponuky.
Not Supported Card
(Nepodporovaná
karta)
Táto videokamera
túto pamäťovú kartu
nepodporuje.
• Vymeňte pamäťovú kartu za
odporúčanú.
Pamäťová karta nemá na
nahrávanie dostatočnú
výkonnosť.
• Video nahrajte v nižšej kvalite.
• Vymeňte pamäťovú kartu za rýchlejšiu.
Low speed card.
Please record at a
lower Resolution.
(Karta s nízkou
rýchlosťou. Nahrávajte
prosím v nižšej kvalite.)
Ikona
-
Nahrávanie
Odkaz
118
Ikona
Popis problému...
Činnosť
Write Error
(Chyba pri zápise)
-
Vyskytla sa chyba počas
zapisovania údajov na
pamäťové zariadenie.
• Vypnite videokameru a opätovne ju kvôli
obnove údajov zapnite.
• Ak sa súbor neobnová, po zálohovaní
dôležitých súborov do vášho počítača alebo
iného pamäťového zariadenia naformátujte
pomocou ponúk pamäťové zariadenie.
Release the Smart
Auto
(Uvoľnite Smart Auto)
-
Niektoré funkcie sa nedajú
ovládať manuálne, ak je
aktivované Smart Auto.
• Funkciu Smart Auto deaktivujte.
Recovering Data…
Don't power off and keep
card inside. (Obnovujú
sa údaje... Zariadenie
nevypínajte a)
-
Súbor nebol vytvorený
normálne.
• Počkajte, kým sa obnova údajov
nedokončí.
• Nikdy nevypínajte ani nevyberajte
pamäťovú kartu počas nahrávania.
-
• Z pamäťovej karty odstráňte nepotrebné
súbory.
Množstvo súborov s
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom
videami, ktoré môžete uložiť
pamäťovom zariadení a vymažte súbory.
je 9,999.
• Vymeňte za inú pamäťovú kartu, ktorá má
dostatok voľného miesta.
The number of
video files is full.
Cannot record
video. (Množstvo
videosúborov je plné.
Nemôžete nahrávať)
Nahrávanie
Odkaz
The number of photo
files is full.
Cannot take a photo.
(Množstvo súborov
s fotografiami je
plné. Nemôžete
fotografovať.)
Ikona Popis problému...
Činnosť
-
Množstvo súborov s
fotografiami, ktoré môžete
uložiť je 9 999.
• Z pamäťovej karty odstráňte nepotrebné
súbory.
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na
inom pamäťovom zariadení a vymažte
súbory.
• Vymeňte za inú pamäťovú kartu, ktorá
má dostatok voľného miesta.
File number is full.
Cannot record video.
(Mn. súb je plné.
Nemôžete nahrávať)
-
Počet priečinkov a súborov
dosiahol maximum a
nemôžete ďalej nahrávať.
• Nastavte "File No." (Číslo súboru) na
"Reset" a naformátujte kartu.
File number is full.
Cannot take a
photo. (Mn. súb je
plné. Nemôžete
fotografovať.)
-
Počet priečinkov a súborov
dosiahol maximum a
nemôžete ďalej nahrávať.
• Nastavte "File No." (Číslo súboru) na
"Reset" a naformátujte kartu.
Kryt objektívu je zatvorený.
• Otvorte kryt objektívu.
Check the lens
cover. (Skontrolujte
kryt šošovky!)
Prehrávanie
Odkaz
Ikona Popis problému...
Činnosť
Total file size is over
1.8GB. Celková
veľkosť súborov
presiahla 1,8 GB
-
Celková veľkosť súborov,
ktoré môžete skombinovať
je 1,8 GB.
• Skombinovať je možné celkovú veľkosť,
ktorá je menšia ako 1,8 GB.
Select 2 files for
combine. Zvoľte
2 súborov pre
skombinovanie.
-
Nemôžete kombinovať
viac ako 2 rôzne videá do
jedného.
• Môžete kombinovať až 2 rôzne videá do
jedného.
Read Error
(Chyba pri čítaní)
-
Súbory, ktoré chcete
kombinovať majú rôzne
rozlíšenie.
• Dva súbory s rozdielnym rozlíšením
nemôžete kombinovať.
Corrupted file
(Poškodený súbor)
-
Súbor sa nedá načítať,
pretože nebol vytvorený
normálne.
• Po zálohovaní dôležitých súborov do
vášho počítača alebo iného pamäťového
zariadenia naformátujte pomocou ponúk
pamäťové médium.
Not enough free
space in Internal
Memory (Nedostatok
pamäte.)
-
Nie je možné vykonať
• Vymažte nepotrebné súbory z
funkcie editovania súboru,
pamäťového zariadenia.
pretože nie je dostatok
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom
voľnej zabudovanej pamäte.
pamäťovom zariadení a vymažte súbory.
Not enough free space
in Card (Nedostatok
pamäte na karte.)
-
Funkcie upravovania súboru • Vymažte nepotrebné súbory z
sa nedajú vykonať, pretože
pamäťového zariadenia.
na pamäťovej karte nie je
• Zálohujte si súbory v počítači alebo na inom
dostatok voľného miesta.
pamäťovom zariadení a vymažte súbory.
119
riešenie problémov
USB
Odkaz
Fail Printer
Connecting Change
‘USB Connect’.
(Chyba pripoj.
Tlačiarne Zmeniť „
USB pripojenie“)
Ikona Popis problému...
Činnosť
-
Vyskytol sa problém pri
pripojení videokamery k
tlačiarni pomocou USB
kábla.
• Skontrolujte USB kábel.
• Proces pripojenia zopakujte esšte raz.
• Prepnite funkciu "USB connect" (USB
pripojenie) na "PicBridge"
Fail USB Connecting
Change ‘USB
Connect’. (Chyba
pripojenia USB
Zmeniť „USB
pripojenie“)
-
Vyskytol sa problém pri
pripojení videokamery k
počítaču pomocou USB
kábla.
• Skontrolujte USB kábel.
• Proces pripojenia zopakujte esšte raz.
• Prepnite funkciu "USB connect"
(USB pripojenie) na "Mass Storage."
(Pamäťové zar.).
Ink Error
(Chyba náplne!)
-
Problémy s náplňou.
• Skontrolujte náplň tlačiarne.
• Do tlačiarne vložte novú náplň.
Paper Error
(Chyba papiera)
-
Problémy s papierom.
• Skontrolujte papier v tlačiarni. Ak sa
minul papier, vložte ďalší.
File Error
(Chyba súboru)
-
Problémy so súborom.
• Vaša videokamera nepodporuje tento
formát súboru.
• Vyskúšajte iný súbor, ktorý ste nahrali na
vašej videokamere
Printer Error
(Chyba tlačiarne
-
Problémy s tlačiarňou.
• Tlačiareň vypnite a zapnite.
• Kontaktujte servisné stredisko výrobcu
tlačiarne.
Print Error
(Chyba tlače)
-
Problém sa vyskytol počas
tlače.
• Počas tlače neodstraňujte zdroj energie
ani nevyberajte pamäťovú kartu.
Ak je videokamera zarosená, pred použitím ju na chvíľu odložte na bok
• Čo je zarosenie?
Zarosenie sa vyskytne, keď videokameru prenesiete na miesto s výrazne odlišnou teplotou
od predchádzajúceho miesta. Zarosenie sa vytvorí na externých alebo interných šošovkách
videokamery a na reflekčnom objektíve. Ak sa tak stane, môže to spôsobiť poruchu alebo
poškodenie videokamery, ak ju budete používať zarosenú.
• Čo mam robiť?
Zariadenie vypnite, vyberte batériu a 1 – 2 hodiny pred použitím ju nechajte na suchom mieste.
• Kedy sa objaví zarosenie?
Keď zariadenie premiestnite na miesto s vyššou teplotou ako malo predchádzajúce miesto,
alebo keď ho použijete náhle v horúcej oblasti, vznikne kondenzácia.
- Ak nahrávate vonku počas zimy a potom následne prejdete do interiéru.
- Keď nahrávate vonku v horúcom počasí potom, ako ste vyšli z interiéru alebo z auta, kde bola
zapnutá klimatizácia.
120
SYMPTÓMY A RIEŠENIA
Ak nasledujúce pokyny nepomôžu odstrániť problém, spojte sa s najbližším autorizovaným
servisným strediskom firmy Samsung.
Napájanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Videokamera sa nezapne.
• Vo videokamere sa nenachádza batéria. Do videokamery vložte
batériu.
• Vložená batéria môže byť vybitá.
Batériu nabite, alebo ju vymeňte za nabitú.
• Pri použití sieťového adaptéra sa uistite, že ste ho k zásuvke
pripojili správne.
Zariadenie sa automaticky vypne.
• Je "Auto Power Off" (Automatické vypnutie) nastavené
na "5 min" (5 minút)? Ak 5 minút nestlačíte žiadne tlačidlo,
videokamera sa automaticky vypne ("Auto Power Off"
(Automatické vypnutie)). k chcete túto možnosť vypnúť, zmeňte
nastavenie "Auto Power Off" (Automatické vypnutie) na "Off"
(Vypnúť) strana 81
• Batéria je vybitá. Batériu nabite, alebo ju vymeňte za nabitú.
Napájanie sa nedá vypnúť.
• Vyberte batériu alebo odpojte napájací adaptér a pred zapnutím
videokameru opätovne pripojte k zdroju napájania.
Batéria je rýchlo vybitá.
• Teplota prostredia je príliš nízka.
• Batéria nie je úplne nabitá. Batériu opätovne nabite.
• Batéria ukončila životnosť a už sa nedá nabíjať.
Použite inú batériu.
Displeje
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Obrazovka televízora alebo LCD
• Môže sa to vyskytnúť pri nahrávaní alebo prezeraní s pomerom
displej zobrazujú skreslené obrazy,
strán 16:9 na televízore s pomerom 4:3 a opačne. Viac informácií
alebo majú pásiky úplne hore/dole
nájdete v časti popis displeja. strana 106
alebo úplne vľavo/vpravo.
Na LCD obrazovke sa objaví
neznámy obraz.
• Videokamera s pamäťou je v režime ukážky. Ak nechcete vidieť
demo obraz, zmeňte nastavenie "Demo" (Ukáž) na "Off"
(Vypnúť). strana 88
Na obrazovke sa objaví neznámy
indikátor.
• Na obrazovke sa zobrazí varovný indikátor alebo odkaz.
strany 117~120
Na LCD obrazovke zostane obraz.
• Stáva sa to v prípadoch, keď odpojíte napájací adaptér alebo
batériu a zariadenie predtým nevypnete.
Obraz na LCD obrazovke vyzerá
tmavo.
• Okolité osvetlenie je príliš jasné. Nastavte jas a uhol LCD
displeja.
121
riešenie problémov
Nahrávanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Stlačením tlačidla spustenie/
zastavenie nahrávania sa
nahrávanie nespustí.
• Stlačením tlačidla MODE nastavte Video. strana 23
• Na pamäťovom médiu nie je dostatok voľného miesta na
nahrávanie.
• Skontrolujte, či je vložená pamäťová karta alebo je jazýček
nastavený na uzamknutie.
Aktuálna doba nahrávania je
menšia, ako odhadovaná doba
nahrávania.
• Odhadovaná doba nahrávania sa môže v závislosti od obsahu
a použitej funkcie líšiť.
• Pri nahrávaní predmetu, ktorý sa pohybuje rýchlo, môže byť
doba nahrávania skrátená.
Nahrávanie sa automaticky
zastaví.
• Na pamäťovom zariadení nie je dostatok voľného miesta pre
ďalšie nahrávanie. Zálohujte si dôležité údaje v počítači a
naformátujte pamäťové zariadenie alebo vymažte nepotrebné
súbory.
• Ak budete vykonávať časté nahrávanie alebo mazanie súborov,
výkonnosť pamäťového média bude zhoršená. V takom prípade
pamäťové zariadenie formátujte.
• Ak používate pamäťovú kartu s nízkou rýchlosťou zapisovania,
videokamera s pamäťou automaticky prestane nahrávať video a
na LCD obrazovke sa zobrazí zodpovedajúci odkaz.
Pri nahrávaní predmetu, ktorý
je osvetlený jasným svetlom sa
zobrazí kolmá čiara.
• Nie je to porucha.
Ak je obrazovka počas nahrávania
na priamom slnečnom žiarení,
• Nie je to porucha.
sčervenie alebo stmavne.
Počas nahrávania sa nezobrazuje
dátum/čas.
• "Date/Time Display" (Zobr. dát./času) je nastavený na "Off"
(Vypnúť) Nastavte "Date/Time Display" (Zobr. dát./času) na On
(Zapnúť). strana 78
Fotografia sa nedá nahrať.
• Videokameru nastavte na režim nahrávania. strana 23
• Uvoľnite ochranu proti zápisu na pamäťovej karte, ak sa tam
nachádza.
• Pamäťové médium je plné. Použite novú pamäťovú kartu alebo
pamäťové médium naformátujte. strana 75 Alebo odstráňte
nepotrebné fotografie. strana 97
Pri nahrávaní fotografie nepočujete • Nastavte "Shutter Sound" (Zvuk uzávierky) na "On" (Zapnúť).
zvuk uzávierky.
• Počas duálneho nahrávania nie je počuť zvuk uzávierky.
Nepočujete pípnutie.
122
• Nastavte "Beep Sound" (Pípnutie) na "On" (Zapnúť).
• Počas nahrávania videa je pípanie vypnuté.
Nahrávanie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Medzi bodom, kde stlačíte tlačidlo
spustenia/zastavenia nahrávania
a bodom, kde nahrané video
začína/zastavuje je časový rozdiel.
• Medzi bodom, kde stlačíte tlačidlo spustenia/zastavenia
nahrávania a aktuálnym bodom, kde nahrané video začína/
zastavuje, môže byť mierne omeškanie. Nie je to porucha.
Na obrazoch sa objavia
horizontálne pruhy.
• Vyskytuje sa to pri nahrávaní pod žiarivkou, sodíkovou výbojkou
alebo ortuťovou výbojkou. Nie je to porucha.
Pamäťové zariadenie
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Funkcie pamäťovej karty sa
nedajú ovládať.
• Pamäťovú kartu vložte do videokamery správne. strana 28
• Ak použijete pamäťovú kartu formátovanú na počítači, formátujte
ju opätovne na vašej videokamere. strana 75
Obraz nemôžete presunúť ani
vymazať.
• Uvoľnite zámok na jazýčku ochrany proti prepísaniu na
pamäťovej karte (SDHC/SD pamäťová karta, atď.), ak sa tam
nachádza. strana 29
• Nemôžete presunúť alebo vymazať chránené snímky. Ochranu
obrazu vypnite na zariadení, na ktorom ste ochranu zapli.
strana 96
Pamäťovú kartu nemôžete
formátovať.
• Uvoľnite zámok na jazýčku ochrany proti prepísaniu na
pamäťovej karte (SDHC/SD pamäťová karta, atď.), ak sa tam
nachádza. strana 29
• Vaša kamera túto pamäťovú kartu nepodporuje alebo sú s kartou
nejaké problémy.
• Súbor môže byť poškodený.
Údaje názvu súboru sa nezobrazia • Formát súboru nie je videokamerou podporovaný.
správne.
• Ak štruktúra súboru nevyhovuje medzinárodným normám,
zobrazí sa iba názov súboru.
123
riešenie problémov
Nastavenie obrazu počas nahrávania
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Prístroj nezaostruje automaticky.
• Nastavte "Focus" (Zaostrenie) na "Auto" (Automaticky).
strana 60
• Podmienky nahrávania nie sú vhodné na automatické
zaostrovanie. Ručné nastavenie zaostrenia. strana 60
• Objektív je na povrchu zaprášený. Vyčistite objektív a
skontrolujte zaostrenie.
• Nahrávanie prebieha za nedostatočných svetelných podmienok.
Použite svetlo a osvetlite oblasť.
Obraz je príliš svetlý, bliká alebo
mení farby.
• Toto sa môže vyskytnúť pri nahrávaní pod osvetlením zo
žiarovky alebo neónovej lampy. Zrušte “ SCENE” , aby ste sa
tomuto fenoménu vyhli, alebo ho minimalizovali. strana 53
Vyváženie farieb snímky nie je
prirodzené.
• Je potrebné nastaviť vyváženie bielej farby. "White Balance"
(Vyváženie bielej) nastavte na správnu hodnotu. strana 56
Zobrazí sa predmet, ktorý
prechádzal pri ráme veľmi rýchlo
• Toto sa nazýva fenomén fokálnej roviny. Nie je to porucha. Je
to zapríčinené spôsobom, akým obrazové zariadenie (senzor
CMOS) číta videosignály, preto rýchlo sa pohybujúci predmet
môže vyzerať ohnutý v závislosti na podmienkach snímania.
Prehrávanie na vašej videokamere
124
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Stlačením funkcie prehrávania
(Prehrávať/Pauza) sa prehrávanie
nespustí.
• Súbory s videom nahrané na iných zariadeniach sa nemusia dať
na vašej videokamere prehrávať.
• Skontrolujte kompatibilitu pamäte. strana 29
Fotografie uložené v pamäťovom
médiu nie sú zobrazené v
skutočnej veľkosti.
• Fotografie nahrané na inom zariadení sa nemusia zobrazovať v
skutočnej veľkosti. Nie je to porucha.
Prehrávanie sa neočakávane
preruší.
• Skontrolujte, či je sieťový adaptér alebo batéria pripevnená a
zabezpečená.
Prehrávanie na ďalších zariadeniach (televízor, atď.)
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Na pripojenom zariadení nevidíte
obraz, alebo nepočujete zvuk.
• K videokamere alebo k pripojenému zariadeniu (televízor, HD
rekordér, atď.) pripojte komponentný/AV kábel.
(červená farba - pravý, biela farba - ľavý)
• Pripojenie kábla (komponentný/AV kábel) nie je správne. Uistite
sa, že kábel je pripojený k správnemu konektoru.
strana103~104
• Keď používate komponentný/AV kábel uistite sa, že sú červené a
biele konektory vášho komponentného/AV kábla pripojené.
strany 103~104
• Táto videokamera nepodporuje výstupný signál zvuku, ak je
videokamera pripojená k televízoru v režime nahrávania videa
alebo snímania fotografií. Výstupný signál zvuku je podporovaný,
ak je videokamera pripojená v režime prehrávania videa. Nie je
to porucha.
Na televízore sa zobrazí skreslený • Tento úkaz je spôsobený pripojením k televízoru k s pomerom
obraz.
strán 4:3
Z televízora, ktorý je pripojený
pomocou HDMI kábla nevidíte
obraz ani nepočujete zvuk.
• Ak je materiál chránený pred zápisom, obrazy nebudú z HDMI
konektora vystupovať.
Pripojenie/kopírovanie na iných zariadeniach (rekordér, počítač, tlačiareň, atď.)
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Pomocou HDMI kábla nemôžete
správne prehrávať.
• Pomocou HDMI kábla nemôžete prehrávať obrázky.
Pomocou komponentného/
AV kábla nemôžete správne
kopírovať.
• Komponentný/AV kábel nie je správne pripojený. Uistite sa, že
komponentný/AV kábel je pripojený k správnemu konektoru, t.j. k
vstupnému konektoru zariadenia na prehrávanie obrazu z vašej
videokamery. strana 107
Na tlačiarni PictBridge sa nedá
tlačiť.
• Vaša tlačiareň nemusí tlačiť snímky upravované na počítači
alebo nahraté pomocou iného zariadenia. Nie je to porucha.
125
riešenie problémov
Pripojenie k počítaču
126
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Počítač nevie rozoznať vašu
videokameru.
• Z počítača a videokamery odpojte USB kábel, reštartujte počítač
a potom ich pripojte správne.
Video sa na vašom počítači nedá
správne prehrať.
• Na prehrávania nahraného súboru na videokamere je
potrebný video kodek. Nainštalujte softvér, ktorý je dodávaný s
videokamerou. strana 114
• Uistite sa, že konektor ste vložili v správnom smere a USB kábel
pevne pripojte ku konektoru USB na videokamere.
• Kábel odpojte od počítača a videokamery, počítač reštartujte. A
opätovne ho pripojte správne.
• Na prehrávanie HD video súborov je potrebný počítač s lepšou
špecifikáciou. Skontrolujte, či počítač spĺňa odporúčanú
špecifikáciu. strana 109
Intelli-studio nefunguje správne.
• Opustite aplikáciu Intelli-Studio a reštartujte počítač Windows.
Intelli-studio sa nevykoná.
• V ponuke nastavení zapnite počítačový softvér, alebo do
počítača nainštalujte Intelli-Studio. strana 83, 114
Obraz alebo zvuk z vašej
videokamery sa nedajú na vašom
počítači správne prehrať.
• Prehrávanie videa alebo zvuku sa môže dočasne zastaviť v
závislosti od vášho počítača. Video alebo zvuk kopírované do
vášho počítača tým nie sú ovplyvnené.
• Ak je vaša videokamera pripojená k počítaču, ktorý nepodporuje
vysokorýchlostné pripojenie USB (USB 2.0), obraz alebo zvuk
nemusia byť prehrané správne. Obraz alebo zvuk kopírované do
vášho počítača tým nie sú ovplyvnené.
Obrazovka prehrávania je
pozastavená, alebo je skreslená.
• Na prehrávanie videa skontrolujte systémové požiadavky.
• Na aktuálnom počítači ukončite všetky ostatné spustené
aplikácie.
• Ak prehrávate video z videokamery pripojenej k vášmu počítaču,
obraz nemusí byť prehrávaný plynule, záleží od rýchlosti
prenosu. Súbor skopírujte do počítača a potom ho prehrajte.
Celková prevádzka
Symptóm
Vysvetlenie/Riešenie
Dátum a čas sú nesprávne.
• Nepoužívala sa videokamera dlhšiu dobu? Záložná zabudovaná
lítium-iónová batéria môže byť vybit.
strana 25
Položky ponuky, ktoré sa nedajú použiť naraz
Symptóm
Položky ponuky sú
vysivené.
Nedá sa použiť
Kvôli nasledovným nastaveniam
“ SCENE”
“Aperture : Manual” (Clona:Manuálne),
“Shutter : Manual” (Uzávierka:Manuálne)
“Aperture: Manual”
(Clona:Manuálne)
“Shutter : Manual” (Uzávierka:Manuálne),
“ SCENE”
“Shutter: Manual”
(Uzávierka:Manuálne)
“Aperture : Manual” (Clona:Manuálne),
“ SCENE”
“Video Resolution”
(Rozlíšenie videa),
“Video Quality”
(Kvalita videa),
“Fader” (Stmievač)
“Time Lapse REC” (Časosb. zázn.)
“Photo Resolution”
(Rozlíšenie fotografie)
“Cont. Shot” (Prieb. sním.)
• Šedé položky nemôžete v aktuálnom režime nahrávania/prehrávania vybrať.
• Niektoré funkcie nemôžete aktivovať súčasne. Nasledujúci zoznam zobrazuje príklady
neuskutočniteľných kombinácií funkcií a položky ponuky.
• Ponuku a rýchlu ponuku nemôžete v režime Smart Auto používať.
• Nasledovné funkcie nemôžete používať počas nahrávania videa:
“Video Resolution (Rozlíšenie videa)” “Video Quality (Kvalita videa)”, “Photo
Resolution (Rozlíšenie fotografie)”, “Photo Sharpness” (Ostrosť fotografie), “Fader”
(Stmievač), “Cont.Shot” (Prieb. sním.), “Digital Zoom” (Digitálny zoom), “Self Timer”
(Časovač), “Time Lapse REC” (Časosb. zázn.).
• Nasledovné funkcie sa automaticky vypnú alebo prepnú do automatického režimu v
režime Smart Auto: „ SCENE“, „Shutter (Uzávierka)“, „Digital Effect (Digitálny efekt)“,
„Tele Macro (Tele makro)“, atď.
• V režime Smart Auto vaša videokamera automaticky vyberie správne nastavenia
videokamery na základe zisteného typu scény. Väčšina nastavení sa automaticky upraví
v režime Smart Auto. Ak chcete nastaviť alebo upraviť funkcie podľa vlastných predstáv,
najskôr deaktivujte režim Smart Auto.
127
údržba a doplňujúce informácie
ÚDRŽBA
Vaša videokamera je produkt kvalitného dizajnu a odbornej práce a musí s ňou byť
zaobchádzané s opatrnosťou. Pripomienky spomenuté nižšie vám pomôžu splniť všetky
záručné povinnosti a dovolia vám užívať si výrobok veľa rokov.
• Vypnite videokameru pred jej úschovou.
- Odstráňte batériu a sieťový adaptér. strana 16, 20
- Vyberte pamäťovú kartu strana 28
Upozornenia pri odkladaní.
• Videokameru nenechávajte dlho na mieste, kde je telota dlhší čas vysoká:
Teplota v zatvorených autách je počas horúcich období veľmi vysoká. Ak necháte
videokameru na takomto mieste, môže zlyhať alebo sa môže poškodiť obal. Nevystavujte
videokameru s pamäťou priamemu slnečnému svetlu a neumiestňujte ju do blízkosti
ohrievača.
• Videokameru neodkladajte na miesta s vysokou vlhkosťou, ani na prašné miesta:
Ak do videokamery vojde prach, mohol by spôsobiť poškodenie. Ak je vysoká
vlhkosť, objektív sa môže pokryť plesňou, alebo videokamera môže prestať fungovať.
Odporúčame vám, aby ste videokameru dali do škatule spolu s pohlcovačom vlhkosti, ak
ju skladujete v komore, atď.
• Videokameru neskladujte na mieste vystavenom silnému magnetizmu alebo
intenzívnym vibráciám:
Toto môže spôsobiť zlyhania.
• Batériu vyberte z videokamery a uložte ju na chladné miesto:
Ak necháte batériu o videokamere, alebo ak ju uložíte na miesta s vysokou teplotou,
môžete znížiť jej životnosť.
Čistenie videokamery
Pred čistením vypnite videokameru a odstráňte batériu a sieťový adaptér.
• Čistenie vonkajšej časti
- Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Nepoužívajte nadmernú silu. Počas čistenia,
jemne otrite povrch.
- Na čistenie videokamery nepoužívajte benzén alebo riedidlo. Plášť vonkajšej časti sa
môže stiahnuť alebo sa môže poškodiť obal.
• Čistenie LCD obrazovky
Jemne utrite mäkkou suchou handričkou. Dávajte pozor, aby ste nepoškodili monitor.
• Čistenie objektívu
Použite voliteľný vetrák na vyfúknutie špiny a iných malých objektov. Objektív neutierajte
handričkou ani prstami. Ak je to nutné, utrite ho jemne s čistiacim papierom na objektív.
- Ak objektív necháte špinavý, môže sa objaviť pleseň.
- Ak sa objektív zdá tmavší, vypnite videokameru a nechajte ju tak asi 1 hodinu.
128
DOPLŇUJÚCE INFORMÁCIE
Pamäťové zariadenie
• Uistite sa, že ste postupovali podľa pokynov nižšie, aby ste predišli prerušeniu
alebo poškodeniu nahraných údajov.
- Pamäťové zariadenie neohýnajte, ani nedovoľte, aby vám spadlo, nevystavujte ho
silnému tlaku, otrasom a vibráciám.
- Nedovoľte, aby sa pamäťové zariadenie dostalo do kontaktu s vodou.
- Pamäťové zariadenie nepoužívajte, nevymieňajte ani neuskladňujte na miestach,
ktoré sú vystavené vysokej statickej energii alebo elektrickému rušeniu.
- Videokameru nevypínajte, ani nevyberajte batériu alebo sieťový adaptér, počas
nahrávania, prehrávania, alebo ak inak vstupujete do pamäťového zariadenia.
- Pamäťové zariadenie nenoste do blízkosti predmetov, ktoré majú vysoké magnetické
pole alebo vysielajú silné elektromagnetické vlny.
- Pamäťové zariadenie neskladujte na miestach s vysokou teplotou alebo vlhkosťou.
- Nedotýkajte sa kovových častí.
• Dôležité nahrané súbory skopírujte do vášho počítača. Spoločnosť Samsung
nepreberá zodpovednosť za stratu údajov. (Odporúčame vám, aby ste údaje
skopírovali do svojho počítača, alebo do iného pamäťového zariadenia.)
• Porucha môže spôsobiť nesprávnu činnosť pamäťového zariadenia. Spoločnosť
Samsung neposkytne žiadnu kompenzáciu za stratené údaje.
Obrazovka LCD
Pred čistením vypnite videokameru a odstráňte batériu a sieťový adaptér.
• Čistenie vonkajšej časti
- Príliš na ňu netlačte, ani ňou o nič neudierajte.
- Videokameru neukladajte s LCD obrazovkou smerom dole.
• Aby ste predĺžili jej životnosť, neutierajte ju drsnou látkou.
• Pri použití LCD obrazovky dávajte pozor na nasledovné javy. Nie sú to poruchy.
- Počas používania videokamery sa povrch okolo LCD obrazovky môže zohriať.
- Ak necháte zariadenie dlhšiu dobu zapnuté, povrch okolo LCD obrazovky sa môže
veľmi zohriať.
129
údržba a doplňujúce informácie
POUŽÍVANIE VAŠEJ VIDEOKAMERY V ZAHRANIČÍ
• Každá krajina alebo región má vlastné elektrické a farebné systémy.
• Pred použitím videokamery v zahraničí si overte nasledujúce položky.
Zdroje energie
Dodaný sieťový adaptér obsahuje automatickú voľbu napätia v rozsahu striedavého prúdu v
rozpätí od 100 V do 240 V. Vašu videokameru môžete používať v ktorejkoľvek krajine/regióne
s použitím adaptéra striedavého prúdu dodaného s vašou videokamerou v rámci rozpätia
striedavého prúdu 100 V do 240 V, 50/60 Hz. Použite obchodne dostupnú zástrčku adaptéru
striedavého prúdu, ak je to potrebné, v závislosti od tvaru zásuvky v stene.
Pozeranie videí nahraných v rozlíšení HD (vysoké rozlíšenie)
V krajinách/regiónoch, kde je podporovaný formát 1080/50i, si môžete pozrieť obraz v
rovnakom rozlíšení HD (vysoké rozlíšenie) ako bol nahratý. Potrebujete televízor (alebo
monitor) so systémom PAL a kompatibilitou 1080/50i, pričom musí byť pripojený HDMI kábel
alebo komponentný kábel.
Pozeranie videí nahraných v rozlíšení SD (štandardné rozlíšenie)
Ak chcete pozerať obrazy nahrané v kvalite SD (štandardné rozlíšenie) potrebujete televízor so
systémom PAL so vstupnými konektormi Audio/Video. Pripojený komponentný alebo Multi-AV kábel.
O farebných systémoch televízora
Vaša videokamera je videokamera založená na systéme PAL. Ak si chcete prezrieť vaše
nahrávky na televízore, alebo ak ich chcete skopírovať do externého zariadenia, musí to
byť televízor alebo externé zariadenie založené na systéme PAL, ktoré má príslušné Audio/
Video konektory. V opačnom prípade budete možno musieť použiť samostatný transkóder
video formátov (konvertor formátov PAL-NTSC).
Transkodér formátov spoločnosť Samsung nedodáva.
Krajiny/regióny používajúce normu PAL
Austrália, Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Čína, SNS, Česká Republika, Dánsko,
Egypt, Fínsko, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Veľká Británia, Holandsko, Hongkong,
Maďarsko, India, Irán, Irak, Kuvajt, Líbya, Malajzia, Maurícius, Nórsko, Rumunsko,
Saudská Arábia, Singapur, Slovenská Republika, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko,
Sýria, Thajsko, Tunis, atď.
Krajiny/regióny používajúce normu NTSC
Bahamy, Kanada, Stredná Amerika, Japonsko, Kórea, Mexiko, Filipíny, Tchaj-wan,
Spojené štáty americké, atď.
S touto videokamerou môžete nahrávať záznamy a sledovať ich na vstavanom LCD monitore
kdekoľvek na svete.
130
technické údaje
Názov
modelu
Systém
Obrazovka
LCD
Konektory
HMX-H200BP/HMX-H200SP/HMX-H200LP/HMX-H200RP
HMX-H203BP/HMX-H203SP/HMX-H203LP/HMX-H203RP
HMX-H204BP/HMX-H204SP/HMX-H204LP/HMX-H204RP
HMX-H205BP/HMX-H205SP/HMX-H205LP/HMX-H205RP
HMX-H220BP/HMX-H220SP/HMX-H220LP/HMX-H220RP
Videosignál
Formát kompresie obrazu
Formát kompresie zvuku
Optický snímací modul
Objektív
Ohnisková vzdialenosť
Priemer filtra
PAL
H.264 (MPEG-4.AVC)
AAC (Advanced Audio Coding)
1/4.1”, 3.32M Pixel CMOS
F1.8 ~ F3.7, 20x optická transfokácia,
200x Digitálny zoom
3.2mm ~ 64mm
Ø34
Rozmer/počet bodov
Typ LCD obrazovky
2.7” širokouhlá dotyková LCD (960x240) / 230k
TFT LCD
Kompozitný výstup
Komponentný výstup
1Vp-p (75 Ω ukončené)
Y: 1 Vp-p, 75 Ω
PB/PR: 0.350Vp-p, 75 Ω
Konektor typu C
-7.5 dBs (600 Ω ukončené)
Typ mini USB-B (Vysokorýchlostné USB 2.0)
Výstup HDMI
Audio výstup
Výstup USB
Zdroj napájania
Typ zdroja napájania
Všeobecné
Spotreba energie
(Záznam)
Prevádzková teplota
Skladovacia teplota
Pamäťové zariadenie
Vonkajšie rozmery
(ŠxVxH)
Hmotnosť
Vstavaný mikrofón
DC 5 V, lítium-iónová batéria 3.7 V
Lítium-iónová batéria, sieťový adaptér
(100 V ~ 240 V) 50/60 Hz
3.2W (LCD zap.)
0 ˚~40 ˚C (32 ˚F~104 ˚F)
-20 ˚C ~ 60 ˚C (-4 ˚F ~ 140 ˚F)
Zostávajúca hladina (SSD)
(iba pre HMX-H203/H204/H205),
pamäťová karta (SD/SDHC) (Voliteľné)
Šírka 58.5 mm X výška 59.3 mm X
dĺžka 111.65 mm
283 g (0.62 lb, 9.98 oz)
(okrem lítium iónovej batérie)
Všesmerový stereofónny mikrofón
Tieto technické parametre a vzhľad sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
131
kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE
Ak máte akékoľvek otázky alebo komentáre ohľadom produktov spoločnosti Samsung,
prosím, kontaktujte stredisko starostlivosti o zákazníkov SAMSUNG.
Region
North America
Latin America
Europe
1-800-SAMSUNG(726-7864)
01-800-SAMSUNG(726-7864)
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0800-333-3733
0800-124-421, 4004-0000
800-SAMSUNG(726-7864)
01-8000112112
0-800-507-7267
1-800-751-2676
1-800-10-7267
800-6225
1-800-299-0013
800-7919267
1-800-234-7267
00-1800-5077267
800-7267
0-800-777-08
1-800-682-3180
1-800-SAMSUNG(726-7864)
0-800-100-5303
42 27 5755
0810 - SAMSUNG (7267864, € 0.07/min)
BELGIUM
02-201-24-18
BOSNIA
BULGARIA
CROATIA
CZECH
DENMARK
FINLAND
FRANCE
GERMANY
GREECE
HUNGARY
ITALIA
KOSOVO
LUXEMBURG
F.Y.R.O.M.
MONTENEGRO
NETHERLANDS
NORWAY
POLAND
PORTUGAL
SERBIA
SLOVAKIA
SPAIN
SWEDEN
05 133 1999
07001 33 11
062 SAMSUNG (062 726 7864)
800 - SAMSUNG(800-726786)
70 70 19 70
030 - 6227 515
01 48 63 00 00
01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)
80111-SAMSUNG (80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile
06-80-SAMSUNG(726-7864)
800-SAMSUNG(726-7864)
+381 0113216899
261 03 710
023 207 777
020 405 888
0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)
815-56 480
0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33
80820-SAMSUNG(726-7864)
08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021
206 01 10 for landline and mobile, normal tariff
0700 Samsung (0700 726 7864)
0800-SAMSUNG(726-7864)
902-1-SAMSUNG (902 172 678)
0771 726 7864 (SAMSUNG)
Switzerland
0848 - SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)
U.K
EIRE
LITHUANIA
LATVIA
ESTONIA
RUSSIA
GEORGIA
ARMENIA
AZERBAIJAN
KAZAKHSTAN
UZBEKISTAN
KYRGYZSTAN
TADJIKISTAN
0330 SAMSUNG (7267864)
0818 717100
8-800-77777
8000-7267
800-7267
8-800-555-55-55
8-800-555-555
0-800-05-555
088-55-55-555
8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)
8-10-800-500-55-500
00-800-500-55-500
8-10-800-500-55-500
UKRAINE
0-800-502-000
BELARUS
MOLDOVA
AUSTRALIA
NEW ZEALAND
CHINA
810-800-500-55-500
00-800-500-55-500
1300 362 603
0800 SAMSUNG (0800 726 786)
400-810-5858, 010-6475 1880
HONG KONG
(852) 3698-4698
INDIA
INDONESIA
JAPAN
MALAYSIA
3030 8282, 1800 110011, 1800 3000 8282, 1800 266 8282
0800-112-8888, 021-5699-7777
0120-327-527
1800-88-9999
1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864),
1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777
1800-SAMSUNG(726-7864)
1800-29-3232, 02-689-3232
0800-329-999
1 800 588 889
8000-4726
08000-726786
800-22273
080 100 2255
800-SAMSUNG (726-7864)
9200-21230
444 77 11
800-SAMSUNG (726-7864)
0800 - SAMSUNG (726-7864)
0860-SAMSUNG(726-7864 )
RUMANIA
CIS
Asia Pacific
PHILIPPINES
Middle East
132
Africa
Contact Centre 
Country
CANADA
MEXICO
U.S.A
ARGENTINE
BRAZIL
CHILE
COLOMBIA
COSTA RICA
DOMINICA
ECUADOR
EL SALVADOR
GUATEMALA
HONDURAS
JAMAICA
NICARAGUA
PANAMA
PERU
PUERTO RICO
TRINIDAD & TOBAGO
VENEZUELA
ALBANIA
AUSTRIA
SINGAPORE
THAILAND
TAIWAN
VIETNAM
BAHRAIN
Egypt
JORDAN
Morocco
Oman
Saudi Arabia
Turkey
U.A.E
NIGERIA
SOUTH AFRICA
Web Site
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/be (Dutch)
www.samsung.com/be_fr (French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/ch
www.samsung.com/ch_fr/(French)
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.ua
www.samsung.com/ua_ru
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com/hk
www.samsung.com/hk_en/
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
www.samsung.com
Samsung Electronics Co., Ltd.
129, Samsung-Ro, Yeongtong-Gu,
Suwon-Si, Gyeonggi-Do 443-742 Korea
Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park
Saxony Way, Yateley, Hampshire
GU46 6GG, UK
Zhoda s RoHS
Náš výrobok je zhodný so smernicou o obmedzení
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a
elektronických zariadeniach. V našich výrobkoch
nepoužívame 6 nebezpečných materiálov: Kadmium
(Cd), Olovo (Pb), Ortuť (Hg), Šesťmocný chróm (Cr+6),
Polybromované bifenyly (PBB-y) a Polybromované
difenylové étery (PBDE-y).
Download PDF

advertising