Sony | CDX-A251C | Sony CDX-A251C Návod na použitie

CDX-A251C_SK.book Page 1 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
2-664-237-22 (1)
FM/MW/LW autorádio
s CD prehrávačom
Návod na použitie
Zrušenie predvádzacieho režimu (DEMO) pozri na str. 11.
CDX-A251C
© 2006 Sony Corporation
CDX-A251C_SK.book Page 2 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Vážení zákazníci
Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením
autorádia s CD prehrávačom Sony. Vaše cesty
vám môžu spríjemniť nasledovné funkcie.
• Prehrávanie CD disku
Môžete prehrávať CD-DA (obsahujúce tiež CD
TEXT*), CD-R/CD-RW (so súbormi MP3/
WMA a tiež so záznamom Multi Session
(str. 14)) a ATRAC CD (vo formáte ATRAC3
a ATRAC3plus (str. 15)) disky.
Typ disku
Označenie disku
CD-DA
MP3
WMA
ATRAC CD
• Príjem rozhlasu
– V každom pásme (FM1, FM2, FM3, MW
a LW) môžete uložiť až 6 staníc.
– BTM (Best Tuning Memory): Zariadenie
zvolí a uloží stanice s najsilnejším signálom.
• Služby RDS
Môžete počúvať FM stanice so systémom Radio
Data System (RDS).
• Nastavenie zvuku
EQ3: Môžete si vybrať krivku ekvalizéra
spomedzi siedmich hudobných typov.
• Voliteľné ovládacie príslušenstvo
Popri možnosti prehrávať z voliteľných
CD/MD meničov ich môžete aj ovládať.
• Pripojenie doplnkového zariadenia
Vstupný konektor AUX v prednej časti
zariadenia umožňuje pripojiť prenosné audio
zariadenie.
* CD TEXT disk je zvukový kompaktný disk (CD-DA),
ktorý navyše obsahuje informácie ako názov disku,
meno interpreta a názvy skladieb.
Podrobnosti o zapojení zariadenia pozri
v časti Montáž/Zapojenia.
2
Výstraha pri montáži do vozidla, ktoré
nemá pozíciu ACC na skrinke zapaľovania
(pre napájanie prídavného príslušenstva)
Po vypnutí zapaľovania vypnite zariadenie
zatlačením a pridržaním tlačidla (OFF) tak,
aby sa vyplo zobrazovanie na displeji.
Ak sa zobrazovanie na displeji nevypne,
môže dôjsť k vybitiu autobatérie.
Štítok s označením klasifikácie zariadenia
je umiestnený na spodnej časti šasi.
Likvidácia starých elektrických
a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných
európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale
znamená, že s výrobkom nemôže byť nakladané ako
s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne zneškodnenie,
pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom
prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto
výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha uchovávať
prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny
alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber domového
odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Aplikovateľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
SonicStage a príslušné logo sú obchodné značky
spoločnosti Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus a ich
príslušné logá sú obchodné značky spoločnosti
Sony Corporation.
Microsoft, Windows Media
a logo Windows sú obchodné
značky alebo ochranné
známky spoločnosti Microsoft
Corporation v USA a/alebo ostatných krajinách.
CDX-A251C_SK.book Page 3 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Obsah
Začíname
Ďalšie funkcie
Resetovanie zariadenia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nastavenie hodín . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Vybratie predného panela . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Nasadenie predného panela. . . . . . . . . . . . . . 5
Zmena nastavení zvuku . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie zvukových charakteristík
— BAL/FAD/SUB. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie krivky ekvalizéra
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Nastavenie nastaviteľných položiek — SET. . . . 11
Používanie voliteľných zariadení . . . . . . . . . . 12
Doplnkové audio zariadenie. . . . . . . . . . . . 12
CD/MD menič . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Otočný ovládač RM-X4S. . . . . . . . . . . . . . 13
Umiestnenie ovládacích prvkov
a základné operácie
Zariadenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Diaľkové ovládanie RM-X151 . . . . . . . . . . . 6
CD prehrávač
Zobrazované položky . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom poradí
(Repeat a Shuffle play) . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Rádio
Uloženie staníc do pamäte a príjem uložených
staníc . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické uloženie staníc — BTM . . . . . 8
Manuálne uloženie staníc . . . . . . . . . . . . . . . 8
Príjem uložených staníc . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Automatické ladenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Popis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Nastavenie AF a TA/TP . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Výber PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Nastavenie CT. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia . . . . . . . . . . . . . . .
Poznámky k diskom . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Súbory formátu MP3/WMA . . . . . . . . . . .
ATRAC CD disky . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Údržba. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Demontáž zariadenia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Technické údaje . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Riešenie problémov . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Chybové zobrazenia/Hlásenia . . . . . . . . . .
14
14
14
15
15
16
17
17
19
3
CDX-A251C_SK.book Page 4 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Začíname
Resetovanie zariadenia
Pred prvým použitím alebo po výmene
autobatérie je nutné zariadenie resetovať.
Vyberte predný panel a pomocou špicatého
predmetu, napr. guľkovým perom, stlačte tlačidlo
RESET.
Tlačidlo
RESET
Poznámka
Po stlačení tlačidla RESET sa vymaže nastavenie
hodín, ako aj niektoré uložené informácie.
Vybratie predného panela
Z dôvodu ochrany pred krádežou je možné
predný panel zariadenia vybrať.
Upozorňujúci zvukový signál
Ak nevyberiete predný panel a otočíte kľúč
zapaľovania do polohy OFF, na niekoľko sekúnd
zaznie upozorňujúci zvukový signál.
Signál zaznie, len ak používate vstavaný
zosilňovač zariadenia.
1
Stlačte (OFF).
Zariadenie sa vypne.
2
Stlačte tlačidlo , potom panel jemne
pritiahnite smerom k vám.
Nastavenie hodín
Hodiny pracujú v 24-hodinovom cykle.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“CLOCK-ADJ”.
3
Stlačte (DSPL).
Indikátor hodiny bliká.
4
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
hodinu a minúty.
Pozíciu číslice meníte stláčaním (DSPL).
5
Stlačte tlačidlo Select.
Nastavenie je dokončené a hodiny sú
v prevádzke.
Hodiny zobrazíte stlačením (DSPL). Ďalším
stlačením (DSPL) obnovíte predchádzajúce
zobrazenie.
Rada
Hodiny je možné nastaviť automaticky pomocou
funkcie RDS (str. 10).
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 4 nastavte hodinu a minúty stláčaním M
alebo m.
4
Poznámky
• Dávajte pozor, aby vám predný panel nespadol. Na
predný panel a na displej nevyvíjajte nadmerný tlak.
• Predný panel nevystavujte pôsobeniu tepelných
zdrojov, extrémnym teplotám alebo vlhkosti.
Nenechávajte ho na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
CDX-A251C_SK.book Page 5 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Nasadenie predného panela
Podľa obrázka nasaďte časť A predného panela
na časť B na zariadení, potom jemne zatlačte
ľavú stranu, kým nezacvakne na svoje miesto.
A
B
Poznámka
Na predný panel nič neklaďte.
5
CDX-A251C_SK.book Page 6 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a základné operácie
Zariadenie
CDX-A251C
Diaľkové ovládanie RM-X151
OFF
SOURCE
ATT
SEL
MODE
+
–
SCRL
DSPL
1
2
3
4
5
6
+
VOL
–
Podrobnosti sú uvedené na stranách, ktorých
čísla sú za popisujúcim textom. Tlačidlá
na diaľkovom ovládaní zodpovedajúce tlačidlám
na zariadení majú rovnaké funkcie ako tlačidlá
na zariadení.
A Tlačidlo OFF
Vypnutie zariadenia; vypnutie zdroja zvuku.
B Číselné tlačidlá
CD/MD*1:
(1)/(2): GP*2/ALBM*3 –/+*4
Prepínanie skupín/albumov (stlačenie);
súvislé prepínanie skupín/albumov
(zatlačenie a pridržanie).
(3): REP 8, 13
(4): SHUF 8, 13
(6): PAUSE*5
Pozastavenie prehrávania. Zrušenie
pozastavenia, stlačte tlačidlo znova.
Rádio:
Príjem uložených staníc (stlačenie); uloženie
staníc (zatlačenie a pridržanie).
C Tlačidlo AF (Alternative Frequencies
- alternatívne frekvencie)/TA (Traffic
Announcement - dopravné správy) 9
Nastavenie AF a TA/TP pri RDS staniciach.
D Tlačidlo PTY (typ programu) 10
Pre zvolenie PTY v RDS.
6
CDX-A251C_SK.book Page 7 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
E Tlačidlá SEEK –/+
CD:
Prepínanie skladieb (stlačenie); súvislé
prepínanie skladieb (stlačte, potom tlačidlo
do 1 sekundy stlačte znova a pridržte ho
zatlačené); zrýchlený posuv v skladbe vpred/
vzad (zatlačenie a pridržanie).
Rádio:
Automatické ladenie staníc (stlačenie);
manuálne ladenie staníc (zatlačenie
a pridržanie).
F Otvor pre disk
Vloženie disku (popisom nahor),
prehrávanie sa spustí.
G Tlačidlo Z (vysunutie)
Vysunutie disku.
Nasledovné tlačidlá na diaľkovom ovládaní
nezodpovedajú tlačidlám na zariadení/majú iné
funkcie.
ql Tlačidlá < (.)/, (>)
Ovládanie CD prehrávača/rádia, rovnako
ako (SEEK) –/+ na zariadení.
w; Tlačidlo VOL (hlasitosť) +/–
Nastavenie úrovne hlasitosti.
wa Tlačidlo ATT (stlmenie)
Stlmenie zvuku. Zrušenie pozastavenia,
stlačte tlačidlo znova.
ws Tlačidlo SEL (výber)
Voľba položiek.
H Tlačidlo
(uvoľnenie predného
panela) 4
wd Tlačidlá M (+)/m (–)
Ovládanie CD prehrávača, rovnako ako
(1)/(2) –/+ na zariadení.
I Vstupný konektor AUX 12
Pripojenie prenosného audio zariadenia.
wf Tlačidlo SCRL (rolovanie) 8
Rolovanie položky na displeji.
J Senzor signálov diaľkového
ovládania
wg Číselné tlačidlá
Príjem uložených staníc (stlačenie); uloženie
staníc (zatlačenie a pridržanie).
K Tlačidlo RESET (umiestnené za predným
panelom) 4
L Tlačidlo SENS/BTM 8
Skvalitnenie príjmu: LOCAL/MONO
(stlačenie); aktivácia funkcie BTM
(zatlačenie a pridržanie).
M Tlačidlo EQ3 (ekvalizér) 11
Výber typu ekvalizéra (XPLOD, VOCAL,
CLUB, JAZZ, NEW AGE, ROCK,
CUSTOM alebo OFF (vypnutie)).
N Tlačidlo SOURCE
Zapnutie zariadenia; prepnutie zdroja zvuku
(Rádio/CD/MD*1/AUX).
Ak je k zariadeniu pripojený MD menič.
Keď sa prehráva ATRAC CD disk.
Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
Ak je pripojený menič, operácia je odlišná,
pozri str. 12.
*5 Pri prehrávaní v tomto zariadení.
*6 Ak je k zariadeniu pripojený CD/MD menič.
*1
*2
*3
*4
Poznámka
Ak sú zariadenie aj displej vypnuté, nie je možné
diaľkovým ovládaním ovládať zariadenie, kým
nestlačíte tlačidlo (SOURCE) na zariadení, alebo
zariadenie nezapnete vložením disku.
Rada
Podrobnosti o výmene batérie pozri v časti “Výmena
lítiovej batérie v diaľkovom ovládaní” na str. 15.
O Ovládač hlasitosti/tlačidlo Select 11
Nastavenie úrovne hlasitosti (otáčanie);
výber nastaviteľnej položky (stlačenie
a otáčanie).
P Tlačidlo MODE 8, 12
Výber rozhlasového pásma (FM/MW/LW)/
výber zariadenia*6.
Q Tlačidlo DSPL (displej)/DIM
(stmavnutie) 4, 8
Prepínanie zobrazovaných položiek (stlačenie);
zmena jasu displeja (zatlačenie a pridržanie).
R Displej
7
CDX-A251C_SK.book Page 8 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
CD prehrávač
Podrobnosti o výbere CD/MD meniča pozri
na str. 12.
Zobrazované položky
Rádio
Uloženie staníc do pamäte
a príjem uložených staníc
Upozornenie
Pre ladenie staníc počas vedenia vozidla
používajte funkciu Best Tuning Memory (BTM).
Predídete tak možnej dopravnej nehode.
Automatické uloženie staníc — BTM
A Zdroj zvuku
B Indikácia WMA/MP3/ATRAC CD disku
C Číslo skladby/Uplynutý prehrávací čas,
Názov disku/interpreta, Číslo albumu/
skupiny*1, Názov albumu/skupiny, Názov
skladby, Textové informácie*2, Hodiny
*1 Číslo albumu/skupiny sa zobrazí, len ak zmeníte
album/skupinu.
*2 Pri prehrávaní MP3 disku sa zobrazí ID3 tag, pri
prehrávaní ATRAC CD disku sa zobrazí textová
informácia zapísaná softvérom SonicStage atď.
a pri prehrávaní WMA disku sa zobrazí WMA tag.
Pre zmenu zobrazených položiek C stlačte (DSPL);
pre rolovanie zobrazených položiek C stlačte
(SCRL) alebo zvoľte “A.SCRL-ON” (str. 12).
Rada
Zobrazené položky sa budú v závislosti od typu disku,
formátu záznamu a nastavení líšiť. Podrobnosti
o súboroch MP3/WMA pozri na str. 14; podrobnosti
o ATRAC CD pozri na str. 15.
Stláčajte tlačidlo (SOURCE), kým
sa nezobrazí “TUNER”.
Pre zmenu pásma stláčajte (MODE). Zvoliť
môžete pásmo FM1, FM2, FM3, MW a LW.
2
Zatlačte a pridržte tlačidlo (SENS/BTM),
kým nebude blikať “BTM”.
Zariadenie ukladá stanice pod číselné tlačidlá
predvolieb v poradí podľa ich frekvencie.
Po uložení nastavenia zaznie pípnutie.
Manuálne uloženie staníc
1
Keď naladíte stanicu, ktorú chcete
uložiť, zatlačte a pridržte číselné tlačidlo
((1) až (6)), kým sa nezobrazí “MEM”.
Na displeji sa zobrazí číslo zvolenej predvoľby.
Poznámka
Ak sa pod obsadené číselné tlačidlo pokúsite uložiť
inú stanicu, predtým uložená stanica sa vymaže
a nahradí ju nová stanica.
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
Rada
Pri uložení RDS stanice sa uloží aj jej nastavenie AF/TA
(str. 9).
1
Príjem uložených staníc
Počas prehrávania opakovane
stláčajte tlačidlo (3) (REP) alebo (4)
(SHUF), až kým sa na displeji
nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
REP-TRACK
skladby opakovane.
REP-ALBM*1
albumu opakovane.
REP-GP*2
skupiny opakovane.
SHUF-ALBM* albumu v náhodnom poradí.
1
SHUF-GP*2
skupiny v náhodnom poradí.
SHUF-DISC
disku v náhodnom poradí.
*1 Keď sa prehráva MP3/WMA disk.
*2 Keď sa prehráva ATRAC CD disk.
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “REP-OFF” alebo “SHUF-OFF”.
8
1
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)).
Automatické ladenie
1
Zvoľte pásmo, potom stlačte (SEEK)
–/+, aby sa naladila stanica.
Vyhľadávanie sa zastaví, akonáhle zariadenie
naladí nejakú stanicu. Postup opakujte
dovtedy, kým nenaladíte požadovanú stanicu.
Rada
Ak poznáte frekvenciu požadovanej stanice, zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEEK) –/+ pre vyhľadanie približnej
frekvencie a potom opakovaným stláčaním tlačidla
(SEEK) –/+ požadovanú frekvenciu jemne dolaďte
(manuálne ladenie).
CDX-A251C_SK.book Page 9 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
RDS
Nastavenie AF a TA/TP
1
Popis
Radio Data System (RDS) je rozhlasová služba,
ktorá umožňuje v rozhlasovom pásme FM
vysielať spolu so signálom rozhlasovej stanice
ešte ďalšie digitálne informácie.
Zobrazované položky
Stláčaním (AF/TA) zvoľte požadované
nastavenie.
Zvoľte
Pre
AF-ON
aktiváciu AF a deaktiváciu TA.
TA-ON
aktiváciu TA a deaktiváciu AF.
AF, TA-ON
aktiváciu AF aj TA.
AF, TA-OFF
deaktiváciu AF aj TA.
Uloženie RDS staníc s nastaveniami
funkcií AF a TA
A Rozhlasové pásmo, Funkcia
B TA/TP*1
C Frekvencia*2 (Názov stanice), údaje RDS
*1 Počas dopravných správ bliká “TA”. Ak je naladená
stanica, ktorá vysiela dopravné správy, svieti “TP”.
*2 Ak je naladená RDS stanica, naľavo od indikácie
frekvencie je zobrazené “*”.
Pre zmenu zobrazovaných položiek C stlačte
(DSPL).
Služby RDS
Toto zariadenie automaticky poskytuje
nasledovné RDS služby:
AF (Alternative Frequencies - alternatívne
frekvencie)
Automatické prelaďovanie tej istej stanice,
podľa intenzity jej signálu. Táto funkcia umožní
nepretržité počúvanie tej istej stanice pri dlhých
jazdách bez potreby jej nového ladenia v inej
oblasti.
TA (Traffic Announcement - dopravné správy)/
TP (Traffic Programme - program s dopravnými
správami)
Aktuálne dopravné informácie/programy.
Pri vysielaní nejakej dopravnej informácie/
programu sa preruší práve počúvaný zdroj
zvuku.
PTY (Programme Types - typy programov)
Zobrazenie práve prijímaného typu programu.
Vyhľadávanie zvoleného typu programu.
CT (Clock Time - presný čas)
Funkcia CT pomocou RDS vysielania
automaticky nastaví hodiny.
Poznámky
• Možnosť využitia služieb RDS závisí od krajiny/
oblasti, v ktorej sa nachádzate.
• Ak je signál stanice príliš slabý, alebo stanica
nevysiela údaje RDS, funkcia RDS nebude pracovať
správne.
RDS stanice môžete uložiť do pamäte spolu
s nastaveniami funkcií AF/TA. Ak použijete
funkciu BTM, uložia sa len RDS stanice
s rovnakým nastavením AF/TA.
Pri manuálnom ladení a ukladaní staníc do
pamäte je možné uložiť RDS stanice aj stanice
bez RDS služieb spolu s individuálnym
nastavením funkcií AF/TA.
1 Nastavte funkcie AF/TA, potom uložte stanice
do pamäte pomocou funkcie BTM alebo
manuálne.
Predvolenie úrovne hlasitosti
dopravného spravodajstva
Zariadenie umožňuje dopredu nastaviť hlasitosť
dopravných hlásení, aby ste ich neprepočuli.
1 Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
požadovanú úroveň hlasitosti.
2 Zatlačte a pridržte tlačidlo (AF/TA), kým
sa nezobrazí “TA”.
Príjem mimoriadnych hlásení
Ak je aktivovaná funkcia AF alebo TA, v prípade
vysielania mimoriadnych hlásení dôjde počas
počúvania zvoleného zdroja zvuku k
automatickému preladeniu na takéto hlásenie.
Počúvanie jedného regionálneho
programu — REG
Keď je funkcia AF aktivovaná: Výrobné
nastavenie zariadenia obmedzuje príjem na
určitú oblasť, takže zariadenie nepreladí na inú
regionálnu stanicu s kvalitnejším signálom.
Ak opustíte oblasť s možnosťou príjmu
regionálneho programu, zvoľte v nastavovacom
zobrazení položku “REG-OFF” (str. 12).
Poznámka
Táto funkcia nefunguje vo Veľkej Británii a niektorých
iných krajinách.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
9
CDX-A251C_SK.book Page 10 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Funkcia Local Link (len pre Veľkú
Britániu)
Táto funkcia umožňuje vyhľadanie ďalších
lokálnych staníc v oblasti, aj keď nie sú uložené
v pamäti.
1 Počas príjmu v pásme FM stlačte číselné
tlačidlo ((1) až (6)), pod ktorým je uložená
miestna stanica.
2 Do 5 sekúnd stlačte číselné tlačidlo miestnej
stanice znova.
Postup opakujte dovtedy, kým nenaladíte
požadovanú stanicu.
Výber PTY
1
Počas počúvania rozhlasu v pásme
FM stlačte tlačidlo (PTY).
Ak stanica vysiela údaje PTY, na displeji
sa zobrazí typ aktuálneho programu.
2
Stláčajte tlačidlo (PTY), kým sa
nezobrazí požadovaný typ programu.
3
Stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať stanicu, ktorá
vysiela zvolený typ programu.
Typy programov
NEWS (Správy), AFFAIRS (Aktuálne
udalosti), INFO (Informácie), SPORT (Šport),
EDUCATE (Vzdelávanie), DRAMA
(Dramatická tvorba), CULTURE (Kultúra),
SCIENCE (Veda), VARIED (Rôzne), POP M
(Populárna hudba), ROCK M (Rocková hudba),
EASY M (Nenáročná hudba), LIGHT M (Ľahká
klasika), CLASSICS (Vážna hudba), OTHER
M (Iné druhy hudby), WEATHER (Počasie),
FINANCE (Financie), CHILDREN (Vysielanie
pre deti), SOCIAL A (Spoločenské udalosti),
RELIGION (Náboženstvo), PHONE IN
(Telefonáty poslucháčov), TRAVEL
(Cestovanie), LEISURE (Voľný čas), JAZZ
(Jazzová hudba), COUNTRY (Country hudba),
NATION M (Národná hudba), OLDIES
(Evergreeny), FOLK M (Folková hudba),
DOCUMENT (Dokumentárne programy)
Poznámka
Túto funkciu nie je možné použiť v niektorých krajinách/
oblastiach, kde nie sú k dispozícii údaje PTY.
10
Nastavenie CT
1
V nastavovacom zobrazení zvoľte
“CT-ON” (str. 11).
Poznámky
• Funkcia CT nemusí pracovať, aj keď je naladená
RDS stanica.
• Čas nastavený funkciou CT nemusí byť presný.
CDX-A251C_SK.book Page 11 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Ďalšie funkcie
Zmena nastavení zvuku
Nastavenie zvukových
charakteristík — BAL/FAD/SUB
Nastaviť môžete vyváženie medzi ľavými
a pravými reproduktormi, vyváženie medzi
zadnými a prednými reproduktormi (Fader)
a hlasitosť subwoofera.
1
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“BAL”, “FAD” alebo “SUB”.
Položky sa prepínajú nasledovne:
LOW*1 t MID*1 t HI*1 t BAL
(vyváženie ľavé-pravé) t FAD (vyváženie
predné-zadné) t SUB (hlasitosť
subwoofera)*2 t AUX*3
*1 Ak je aktívny ekvalizér EQ3 (str. 11).
*2 Ak je zvukový výstup nastavený na “SUB” (str. 11).
Pri najnižšej možnej úrovni nastavenia sa
zobrazí “ATT”. Túto úroveň môžete zvýšiť až
o 20 krokov.
*3 Keď je aktívny zdroj zvuku AUX (str. 12).
2
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Po 3 sekundách sa nastavenie aplikuje
a obnoví sa zobrazenie pre štandardný režim
prehrávania/príjmu rozhlasu.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre nastavenie položky v kroku 2 stláčajte <, M, ,
alebo m.
Nastavenie krivky ekvalizéra — EQ3
Voľba “CUSTOM” pri položke EQ3 umožňuje
vykonať vlastné nastavenia ekvalizéra.
1
Zvoľte zdroj zvuku, potom stláčaním
(EQ3) zvoľte “CUSTOM”.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
“LOW”, “MID” alebo “HI”.
3
Otáčaním ovládača hlasitosti nastavte
zvolenú položku.
Úroveň hlasitosti je nastaviteľná v rozmedzí
–10 dB až +10 dB v 1 dB krokoch.
Opakovaním krokov 2 a 3 nastavte krivku
ekvalizéra.
Výrobné nastavenie krivky ekvalizéra
obnovíte zatlačením a pridržaním tlačidla
Select pred dokončením nastavenia.
Rada
Nastaviť môžete aj iné typy ekvalizéra.
Pomocou diaľkového ovládania
Pre nastavenie zvolenej položky v kroku 3 stláčajte
<, M, , alebo m.
Nastavenie nastaviteľných
položiek — SET
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Zobrazí sa nastavovacie zobrazenie.
2
Stláčajte Select, kým sa nezobrazí
požadovaná položka.
Otáčaním ovládača hlasitosti zvoľte
požadované nastavenie (napr. “ON”
alebo “OFF”).
Zatlačte a pridržte tlačidlo Select.
Nastavenie sa aplikuje a obnoví sa zobrazenie
pre štandardný režim prehrávania/príjem
rozhlasu.
3
4
Poznámka
Zobrazené položky sa budú v závislosti od zdroja
zvuku a nastavenia líšiť.
Pomocou diaľkového ovládania
V kroku 3 zvoľte nastavenie stláčaním < alebo ,.
Môžete nastaviť nasledovné položky
(podrobnosti pozri na príslušných stranách):
“z” indikuje výrobné nastavenie.
CLOCK-ADJ (Nastavenie hodín) (str. 4)
CT (Clock Time - presný čas)
Nastavenie “CT-ON” alebo “CT-OFF” (z) (str. 10).
BEEP (Pípanie)
Nastavenie “BEEP-ON” (z) alebo “BEEP-OFF”.
AUX-A*1 (AUX Audio)
Zapnutie “AUX-A-ON” (z) alebo vypnutie
“AUX-A-OFF” zobrazovania zdroja zvuku
AUX (str. 12).
SUB/REAR*1
Prepínanie výstupného zvukového signálu.
– “SUB-OUT” (z): Výstup pre subwoofer.
– “REAR-OUT”: Výstup pre výkonový zosilňovač.
DIM (Stmavnutie)
Úprava intenzity osvetlenia displeja.
– “DIM-ON”: Stmavnutie displeja.
– “DIM-OFF” (z): Displej netmavne.
ILM-1/ILM-2 (Osvetlenie)
Zmena farby osvetlenia: “ILM-1” (z) alebo “ILM-2”.
DEMO*1 (Predvádzanie)
Nastavenie “DEMO-ON” (z) alebo “DEMO-OFF”.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
11
CDX-A251C_SK.book Page 12 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
A.SCRL (Automatické rolovanie)
Automatické rolovanie zobrazenej položky
po zmene disku/albumu/skupiny/skladby.
– “A.SCRL-ON”: Rolovanie.
– “A.SCRL-OFF” (z): Nerolovanie.
REG*2 (Regionálne)
Nastavenie “REG-ON” (z) alebo “REG-OFF”
(str. 9).
LPF*3 (Dolný priepust)
Nastavenie medznej frekvencie subwoofera:
“LPF OFF” (z), “LPF125Hz” alebo “LPF 78Hz”.
*1 Keď je zariadenie vypnuté.
*2 Pri príjme v pásme FM.
*3 Keď je výstup zvukového signálu nastavený
na “SUB”.
Používanie voliteľných zariadení
Nastavenie úrovne hlasitosti
Pred prehrávaním nastavte vhodnú úroveň
hlasitosti pre jednotlivé pripojené audio
zariadenia.
1 Znížte hlasitosť na zariadení.
2 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí
“AUX FRONT IN”.
3 Spustite prehrávanie na prenosnom audio
zariadení s primeranou úrovňou hlasitosti.
4 Nastavte zvyčajnú úroveň hlasitosti
na zariadení.
5 Stláčajte Select, kým sa nezobrazí “AUX”
a otáčaním ovládača hlasitosti nastavte úroveň
hlasitosti pre vstupný signál (±6 dB).
CD/MD menič
Výber meniča
Doplnkové audio zariadenie
Po pripojení voliteľného prenosného audio
zariadenia do vstupného konektora AUX (stereo
minikonektor) na zariadení a jeho jednoduchom
zvolení môžete reprodukovať jeho zvuk
v automobile. Úroveň hlasitosti je nastaviteľná
na tomto zariadení aj na prenosnom audio
zariadení. Postupujte nasledovne:
1 Stláčajte (SOURCE), kým sa nezobrazí “CD”
alebo “MD”.
2 Stláčaním (MODE) zvoľte požadovaný menič.
Číslo zariadenia
Pripojenie prenosného audio
zariadenia
1 Vypnite prenosné audio zariadenie.
2 Znížte hlasitosť na zariadení.
3 Pripojte zariadenie.
Číslo disku
Prehrávanie sa spustí.
Prepínanie albumov a diskov
1 Počas prehrávania stlačte tlačidlo (1)/(2)
(GP/ALBM –/+).
Pre prepnutie Stlačte (1)/(2)
AUX
Albumu
a uvoľnite (chvíľu pridržte).
Albumov
súvislo
do 2 sekúnd od prvého
uvoľnenia.
Diskov
opakovane.
Diskov súvislo potom do 2 sekúnd zatlačte
znova a pridržte ho.
Prepojovací kábel*
(nedodávaný)
* Použite vhodné konektory.
12
CDX-A251C_SK.book Page 13 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Opakované prehrávanie skladieb
a prehrávanie skladieb v náhodnom
poradí (Repeat a Shuffle play)
1 Počas prehrávania opakovane stláčajte tlačidlo
(3) (REP) alebo (4) (SHUF), až kým sa
na displeji nezobrazí požadované nastavenie.
Zvoľte
Pre prehrávanie
REP-DISC*1
disku opakovane.
SHUFCHGR*1
skladieb z meniča v náhodnom
poradí.
SHUF-ALL*2
skladieb zo všetkých zariadení
v náhodnom poradí.
*1 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD/MD
meničov.
*2 Ak je pripojený jeden alebo viacero CD meničov,
alebo dva alebo viacero MD meničov.
Nasledovné prvky na otočnom ovládači vyžadujú
iné ovládanie, než sa používa na zariadení.
• Ovládač PRESET/DISC
Výber rozhlasovej predvoľby;ovládanie CD
prehrávača, rovnako ako tlačidlami (1)/(2)
(GP/ALBM –/+) na zariadení (zatlačte
a otáčajte).
• Ovládač VOL (hlasitosť)
Rovnako ako ovládač hlasitosti na zariadení
(otáčajte).
• Ovládač SEEK/AMS
Rovnako ako (SEEK) –/+ na zariadení
(otáčajte, alebo otočte a pridržte).
Zmena nastavenia smeru ovládania
Smer ovládania je z výroby nastavený tak, ako je
to na nižšie uvedenom obrázku.
Zvyšovanie
Pre obnovenie štandardného režimu prehrávania
zvoľte “REP-OFF” alebo “SHUF-OFF”.
Rada
Režim “SHUF-ALL” “nezmieša” skladby medzi CD
a MD meničmi.
Znižovanie
Ak je potrebné namontovať otočný ovládač
na pravú stranu stĺpika volantu, môžete zmeniť
nastavenie smeru ovládania.
Otočný ovládač RM-X4S
1 Zatlačte ovládač VOL a súčasne zatlačte
a pridržte tlačidlo (SEL).
Nalepenie nálepiek
V závislosti od polohy montáže nalepte
na ovládač príslušné nálepky.
SEL
MODE
DSPL
DSPL
MODE
SEL
Umiestnenie ovládacích prvkov
Tlačidlá na otočnom ovládači zodpovedajúce
tlačidlám na zariadení majú totožné funkcie.
ATT
SEL
PRESET/
DISC
MODE
OFF
SOURCE
DSPL
VOL
SEEK/AMS
OFF
13
CDX-A251C_SK.book Page 14 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia
• Ak bol váš automobil zaparkovaný na priamom
slnečnom žiarení, pred ďalším používaním
nechajte zariadenie najprv vychladnúť.
• Elektrická výsuvná anténa sa pri prevádzke
zariadenia automaticky vysunie.
Kondenzácia vlhkosti
Počas daždivých dní alebo v oblastiach s veľkou
vlhkosťou môže na šošovkách vo vnútri zariadenia
a na displeji kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde,
zariadenie nebude pracovať správne. V takomto
prípade vyberte zo zariadenia disk a ponechajte
zariadenie mimo prevádzky približne hodinu, kým
sa vlhkosť neodparí.
Udržiavanie vysokej kvality
reprodukcie
Dbajte na to, aby nedochádzalo k vylievaniu
žiadnych nápojov na zariadenie alebo na disky.
Poznámky k diskom
• Disk uchopte vždy za okraje a aby nedošlo
k znečisteniu, nedotýkajte sa povrchu bez popisu.
• Ak disky nepoužívate, uskladňujte ich v obaloch
alebo v zásobníku.
• Disky nevystavujte vysokým teplotám.
Nenechávajte ich na palubnej doske alebo pod
zadným sklom zaparkovaného vozidla.
• Na povrch disku nenalepujte nálepky alebo
lepiace pásky, nepoužívajte disky s lepkavým
povrchom. Lepkavý povrch môže spôsobiť
zastavenie otáčania disku a následne poruchu
zariadenia alebo zničenie disku.
• Nepoužívajte disky s nalepenými štítkami alebo
nálepkami.
Pri používaní takýchto diskov sa môžu vyskytnúť
nasledujúce poruchy:
– Nemožnosť vysunúť disk (z dôvodu prilepenia sa
disku a zaseknutia vysúvacieho mechanizmu).
– Nesprávnosť načítania audio údajov (t.j. nemusí
byť možné prehrávanie, alebo zvuk môže
preskakovať) z dôvodu deformovania nálepky
vplyvom tepla, alebo pokrivenia disku.
• V tomto zariadení nie je možné prehrávať disky
zvláštnych tvarov (disky v tvare srdca, štvorcové
alebo hviezdicové disky). Ak sa pokúsite takýto
disk prehrávať, môžete zariadenie poškodiť.
Nepoužívajte takéto disky.
• Nie je možné prehrávať CD disky s priemerom 8 cm.
14
• Pred prehrávaním vyčistite disk
komerčne dostupnou čistiacou
handričkou. Čistite ho smerom
od stredu k okrajom v smere
šípok. Nepoužívajte rozpúšťadlá
ako benzín, riedidlo, komerčne
dostupné čistiace prostriedky ani
antistatické spreje na klasické
platne.
Poznámky k CD-R/CD-RW diskom
• Niektoré CD-R/CD-RW disky (v závislosti od
zariadenia, na ktorom bol vykonaný ich záznam,
prípadne v závislosti od stavu disku) nemusí byť
možné v tomto zariadení prehrať.
• Nie je možné prehrávať CD-R/CD-RW disky,
ktoré nie sú uzatvorené.
Audio disky kódované technológiou
pre ochranu autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc (CD).
V poslednom čase sú niektorými hudobnými
vydavateľstvami distribuované disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv. Medzi
takýmito diskmi môžu byť aj disky nekompatibilné
so štandardom CD, ktoré sa nemusia dať prehrávať
v tomto zariadení.
Poznámky k diskom DualDisc
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane. Keďže strana
s audio záznamom nie je v súlade so štandardom
Compact Disc (CD), prehrávanie na tomto
produkte nie je zaručené.
Súbory formátu MP3/WMA
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) je štandardným
formátom pre kompresiu zvukových súborov. Súbor
sa komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
WMA, čo je skratka pre Windows Media Audio, je
ďalší štandard formátu pre kompresiu zvukových
súborov. Komprimuje údaje z audio CD disku
na cca 1/22* pôvodnej veľkosti.
* Len pre 64 kb/s
• Zariadenie je kompatibilné s formátom ISO 9660
Level 1/Level 2, Joliet/Romeo v rozšírenom
formáte a s metódou Multi Session.
• Maximálny počet:
– priečinkov (albumov): 150 (vrátane hlavného
a prázdnych priečinkov).
– súborov MP3/WMA (skladieb) a priečinkov
na disku: 300 (ak názvy priečinkov/súborov
pozostávajú z mnohých znakov, možný počet
súborov/priečinkov môže byť nižší než 300).
– zobraziteľných znakov v názve priečinka/súboru
je 32 (Joliet) alebo 32/64 (Romeo).
CDX-A251C_SK.book Page 15 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
• ID3 tag verzia 1.0, 1.1, 2.2, 2.3 a 2.4 sú
aplikovateľné len na súbory MP3. Zobraziteľných
znakov v ID tag je 15/30 znakov (1.0 a 1.1) alebo
63/126 znakov (2.2, 2.3 a 2.4). zobraziteľných
znakov vo WMA tag je 63 znakov.
Poradie prehrávania súborov MP3/
WMA
MP3/WMA
Priečinok
(album)
Súbor MP3/
WMA (skladba)
ATRAC CD disk
ATRAC CD disk je disk obsahujúci audio CD
údaje, ktoré sú komprimované do formátu ATRAC3
alebo ATRAC3plus pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner.
• Maximálny počet:
– priečinkov (skupín): 255
– súborov (skladieb): 999
• Zobrazujú sa znaky v názve priečinka/súboru
a textové informácie zapísané pomocou softvéru
SonicStage.
Podrobnosti o ATRAC CD diskoch pozri v návode
na použitie softvéru SonicStage alebo SonicStage
Simple Burner.
Poznámka
ATRAC CD disky vytvárajte pomocou autorizovaného
softvéru, napr. SonicStage 2.0 alebo novšia verzia,
prípadne SonicStage Simple Burner 1.0 alebo 1.1.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, ktoré nie sú v tomto návode popísané,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Poznámky
• Pri tvorbe názvu MP3/WMA súboru nezabudnite
k názvu súboru pridať príponu “.mp3”/“.wma”.
• Pri prehrávaní súboru MP3/WMA s variabilným
dátovým tokom (VBR), alebo pri zrýchlenom posuve
v skladbách vpred/vzad, sa uplynutý prehrávací čas
nemusí zobraziť presne.
• Ak je disk zaznamenaný metódou Multi Session,
rozpoznáva sa formát (ktorý bude prehrávaný) len
prvej zvukovej stopy prvej Session (sekcie) (ostatné
formáty sa vynechajú). Priorita formátov je: CD-DA,
ATRAC CD a MP3/WMA.
– Ak je prvá skladba vo formáte CD-DA, prehrá
sa len formát CD-DA z prvej Session (sekcie).
– Ak prvá skladba nie je vo formáte CD-DA, prehrá
sa Session (sekcia) so záznamom vo formáte
ATRAC CD alebo MP3/WMA. Ak disk neobsahuje
žiadne dáta v niektorom z týchto formátov, zobrazí
sa “NO MUSIC”.
Poznámky k súborom MP3
• Pred použitím disku v zariadení disk uzatvorte.
• Pri prehrávaní súboru MP3 s vysokým dátovým
tokom (napr. 320 kb/s) môže vypadávať zvuk.
Poznámky k súborom WMA
• Súbory vytvorené pomocou bezstratovej kompresie
sa neprehrajú.
• Súbory chránené proti kopírovaniu sa neprehrajú.
ATRAC CD disky
Údržba
Výmena lítiovej batérie v diaľkovom
ovládaní
Za normálnych podmienok by batéria mala vydržať
cca 1 rok. (Životnosť môže byť kratšia v závislosti
od podmienok používania.)
Ak je už batéria slabá, dosah diaľkového ovládania
sa výrazne skráti. Vymeňte starú batériu za novú
lítiovú batériu typu CR2025. Použitím inej batérie
môže vzniknúť riziko vznietenia alebo explózie.
Stranou + nahor
2
c
1
Poznámky k lítiovej batérii
• Batériu skladujte mimo dosahu detí. Ak by došlo
k jej prehltnutiu, ihneď vyhľadajte lekára.
• Batériu pred vložením utrite suchou handričkou.
Zaistíte tak dobrý kontakt.
• Pri vkladaní batérie skontrolujte správnu polaritu.
• Batériu nedržte kovovou pinzetou. Mohlo by dôjsť
ku skratu.
Formát ATRAC3plus
ATRAC3 (Adaptive Transform Acoustic Coding3)
je technológia kompresie zvuku. Súbor sa
komprimuje na cca 1/10 pôvodnej veľkosti.
ATRAC3plus, ktorý je rozšírený formát formátu
ATRAC3, komprimuje audio CD údaje na cca
1/20 pôvodnej veľkosti. Zariadenie je kompatibilné
s formátom ATRAC3 aj ATRAC3plus.
VÝSTRAHA
Pri nesprávnom zaobchádzaní môže batéria
explodovať. Batériu nenabíjajte, nerozoberajte
a nehádžte do ohňa.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
15
CDX-A251C_SK.book Page 16 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Výmena poistky
Pri výmene poistky
skontrolujte, či hodnota jej
prúdovej záťaže zodpovedá
odporúčanej hodnote. Ak dôjde
k prepáleniu poistky,
skontrolujte správnosť
napájania a vymeňte ju za novú.
Keď sa poistka prepáli znovu,
môže ísť o poruchu vo vnútri
zariadenia. V takomto prípade
sa obráťte na najbližšieho
predajcu Sony.
3 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov vyberte
ochranný kryt.
Poistka (10 A)
Čistenie konektorov
Zariadenie nemusí pracovať správne, ak dôjde
k znečisteniu konektorov medzi predným panelom
a zariadením. Aby ste takejto situácii predišli,
vyberte predný panel (str. 4) a vyčistite konektory
čistiacou tyčinkou navlhčenou v liehu.
Na konektory príliš netlačte. Mohlo by dôjsť k ich
poškodeniu.
2
Vyberte zariadenie.
1 Obidva uvoľňovacie kľúče zasuňte súčasne
tak, aby zacvakli.
Výčnelkom
smerom dnu.
2 Ťahaním uvoľňovacích kľúčov povysuňte
zariadenie.
Zariadenie
Zadná strana
predného panela
Poznámky
• Z bezpečnostných dôvodov najskôr vypnite motor
a vytiahnite kľúč zo zapaľovania.
• Nikdy sa nedotýkajte kontaktov priamo prstami
alebo kovovými predmetmi.
Demontáž zariadenia
1
Vyberte predný ochranný kryt.
1 Vyberte predný panel (str. 4).
2 Vložte uvoľňovacie kľúče do ochranného
krytu.
Uvoľňovacie kľúče používajte
správne podľa obrázka.
16
3 Vysuňte zariadenie z konzoly.
CDX-A251C_SK.book Page 17 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Technické údaje
CD prehrávač
Odstup signál - šum: 120 dB
Frekvenčný rozsah: 10 – 20 000 Hz
Skreslenie: Pod merateľnou hodnotou
Rádio
Pásmo FM
Ladiaci rozsah: 87,5 – 108,0 MHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: 9 dBf
Selektivita: 75 dB pri 400 kHz
Odstup signál - šum: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
Harmonické skreslenie pri 1 kHz: 0,5 % (stereo),
0,3 % (mono)
Odstup kanálov: 35 dB pri 1 kHz
Frekvenčný rozsah: 30 – 15 000 Hz
Pásmo MW/LW
Ladiaci rozsah:
MW: 531 – 1 602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
Anténový konektor: Konektor pre externú anténu
Medzifrekvencia: 10,7 MHz/450 kHz
Citlivosť: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Voliteľné príslušenstvo/zariadenia:
Otočný ovládač: RM-X4S
Zbernicový BUS kábel (dodávaný s káblom s RCA
konektormi):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD menič (na 10 diskov): CDX-757MX
CD menič (na 6 diskov): CDX-T70MX, CDX-T69
MD menič (na 6 diskov): MDX-66XLP
Volič zdroja signálu: XA-C30
Volič AUX-IN: XA-300
Niektoré uvedené príslušenstvo nemusí byť u vášho
predajcu dostupné. Podrobnejšie informácie vám
poskytne predajca.
USA a zahraničné patenty sú používané na základe
licencie spoločnosti Dolby Laboratories.
Technológia kódovania zvuku MPEG Layer-3
a patenty sú používané v licencii spoločnosti
Fraunhofer IIS a Thomson.
Poznámka
Toto zariadenie nie je možné pripojiť k digitálnemu
predzosilňovaču alebo ekvalizéru kompatibilnému
so systémom Sony BUS.
Právo na zmeny vyhradené.
Výkonový zosilňovač
Výstupy: Výstupy pre reproduktory (bezpečnostné
konektory)
Impedancia reproduktorov: 4 – 8 Ohm
Maximálny výstupný výkon: 50 W x 4 (pri 4 Ohm)
Všeobecne
Výstupy:
Výstupné audio konektory (subwoofer/zadné
- prepínateľné)
Konektor pre napájanie elektrickej výsuvnej
antény
Konektor pre výkonový zosilňovač
Vstupy:
Konektor pre pripojenie “Hands free” sady pre
mobilný telefón (Telephone ATT)
Vstupný ovládací konektor BUS
Vstupný audio konektor BUS
Vstupný konektor pre otočný ovládač
Vstupný konektor pre anténu
Vstupný konektor AUX (stereo minikonektor)
Korekcie zvuku:
Low - Nízke tóny: ±10 dB pri 60 Hz (XPLOD)
Mid - Stredné tóny: ±10 dB pri 1 kHz (XPLOD)
High - Vysoké tóny: ±10 dB pri 10 kHz (XPLOD)
Napájanie: 12 V, jednosmerné z autobatérie
(uzemnený záporný pól)
Rozmery: Cca 178 x 50 x 178 mm (š/v/h)
Montážne rozmery: Cca 182 x 53 x 162 mm (š/v/h)
Hmotnosť: Cca 1,2 kg
Dodávané príslušenstvo:
Diaľkové ovládanie: RM-X151
Časti pre montáž a zapojenie (1 sada)
• Niektoré časti boli spájkované bezolovnatou
spájkou (viac než 80 %)
• V niektorých plošných spojoch nie sú použité
halogenidové samozhasínajúce prísady.
• Skrinky nie sú vyrobené s halogenidovými
samozhasínajúcimi prísadami.
• Na potlač obalového materiálu sa použili farbivá
neobsahujúce VOC (Volatile Organic Compound - prchavé organické zlúčeniny).
• Výplň obalového materiálu netvorí polystyrén.
Riešenie problémov
Nasledujúci prehľad pomôže nájsť príčinu problému,
ktorý sa môže vyskytnúť pri používaní zariadenia.
Než začnete vykonávať odporúčané úkony,
skontrolujte správnosť prepojení a ovládania.
Všeobecne
Zariadenie nie je napájané.
• Skontrolujte zapojenia. Ak je všetko v poriadku,
skontrolujte poistku.
• Keď je zariadenie aj displej vypnutý, nie je ho možné
ovládať diaľkovým ovládaním.
t Zapnite zariadenie.
Elektrická výsuvná anténa sa nevysunie.
Elektrická výsuvná anténa nie je vybavená spínacím
relé.
pokračovanie na nasledujúcej strane t
17
CDX-A251C_SK.book Page 18 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
Nepočuť zvuk.
• Úroveň hlasitosti je príliš nízka.
• Je aktivovaná funkcia ATT alebo Telephone ATT
(ak je ku káblu ATT pripojený kábel montážnej sady
pre mobilný telefón).
• Vyváženie Fader (“FAD”) nie je nastavené pre
2-reproduktorový systém.
• CD menič nie je kompatibilný s formátom disku
(MP3/WMA/ATRAC CD).
t Prehrávajte disk vo voliteľnom MP3-kompatibilnom
CD meniči Sony alebo v tomto zariadení.
Nezaznieva zvukový signál (pípanie).
• Zvukový signál je vypnutý (str. 11).
• Je pripojený voliteľný zosilňovač, nepoužívate
vstavaný zosilňovač.
Obsah pamäte sa vymazal.
• Bolo stlačené tlačidlo RESET.
t Opäť uložte do pamäte všetky nastavenia.
• Kábel napájania alebo autobatéria bola odpojená.
• Kábel napájania nie je správne pripojený.
Uložené stanice a nastavenie hodín sú
vymazané.
Poistka sa prepálila.
Pri prepínaní zapaľovania počuť šum.
V konektore napájania príslušenstva v automobile
nie sú správne prepojené káble.
Z displeja zmizla/na displeji sa nezobrazila
indikácia.
• Tmavnutie je nastavené na “DIM-ON” (str. 11).
• Zobrazenie sa vypne po zatlačení a pridržaní tlačidla
(OFF).
t Zatlačte a pridržte (OFF) na zariadení, kým
sa displej nezapne.
• Konektory sú znečistené (str. 16).
Prehrávanie CD disku
Nie je možné vložiť disk.
• Je už vložený iný disk.
• Disk bol nasilu vložený naopak alebo nesprávnym
spôsobom.
Disk sa neprehráva.
• Disk je chybný alebo znečistený.
• CD-R/CD-RW disky nie sú určené na audio
používanie (str. 14).
Súbory MP3/WMA nie je možné prehrať.
Disk nie je kompatibilný s formátom a verziou
MP3/WMA (str. 14).
Spustenie prehrávania súborov MP3/WMA trvá
dlhšie než pri iných diskoch.
Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhší čas.
– Disk so zložitou štruktúrou priečinkov.
– Disky zaznamenané metódou Multi Session.
– Disky, na ktoré je možné dopĺňať údaje.
ATRAC CD disk sa neprehráva.
• Disk nie je vytvorený pomocou autorizovaného
softvéru (napr. SonicStage alebo SonicStage Simple
Burner).
• Skladby nezaradené do skupiny sa neprehrajú.
18
Položky nerolujú.
• Pri diskoch s množstvom znakov v názvoch nebudú
tieto názvy rolovať.
• “A.SCRL” je nastavené na “OFF” (vypnutie).
t Zvoľte “A.SCRL-ON” (str. 12), alebo stlačte
(SCRL) na diaľkovom ovládaní.
Zvuk preskakuje.
• Zariadenie nie je správne namontované.
t Zariadenie nainštalujte pod uhlom nižším než 45°
na pevnú časť automobilu.
• Disk je chybný alebo znečistený.
Ovládacie prvky nepracujú.
Disk sa nevysunie.
Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
Keď je pripojené voliteľné zariadenie MGS-X1
aj MD menič, v zobrazení pre zdroj zvuku
sa nezobrazí “MS” alebo “MD”.
Toto zariadenie rozpozná prehrávač MGS-X1 ako MD
zariadenie.
t Stláčaním (SOURCE) zvoľte “MS” alebo “MD”
a potom stláčajte (MODE).
Príjem rozhlasu
Stanice nie je možné naladiť.
Zvuk je rušený šumom.
• Pripojte kábel pre elektrické ovládanie výsuvnej
antény (modrý) alebo kábel napájania príslušenstva
(červený) k anténovému zosilňovaču (len ak má váš
automobil zabudovanú FM/MW/LW anténu
v zadnom/bočnom okne).
• Skontrolujte zapojenie výsuvnej autoantény.
• Výsuvná autoanténa sa nevysunie.
t Skontrolujte zapojenie ovládacieho kábla
elektrickej výsuvnej antény.
• Skontrolujte frekvenciu stanice.
Nie je možné naladiť uložené stanice.
• Do pamäte uložte správne frekvencie.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
Automatické ladenie nie je možné.
• Nastavenie režimu miestneho vyhľadávania
(Local seek) nie je správne.
t Ladenie sa zastavuje príliš často:
Stláčajte (SENS), kým sa nezobrazí
“LOCAL-ON”.
t Ladenie sa nezastaví pri žiadnej stanici:
Stláčaním (SENS) zvoľte “MONO-ON” alebo
“MONO-OFF” (pásmo FM), alebo
“LOCAL-OFF” (pásmo MW/LW).
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Nalaďte stanicu manuálne.
Počas príjmu v pásme FM bliká “ST”.
• Frekvenciu jemne dolaďte.
• Vysielaný signál je príliš slabý.
t Stláčaním (SENS) nastavte režim
monofonického príjmu na “MONO-ON”.
Stereo vysielanie v pásme FM sa reprodukuje
monofonicky.
Zariadenie je v režime monofonického príjmu.
t Stláčaním (SENS) zvoľte “MONO-OFF”.
CDX-A251C_SK.book Page 19 Monday, February 6, 2006 6:00 PM
RDS
Po niekoľkých sekundách počúvania sa spustí
funkcia SEEK.
Stanica nevysiela údaje TP, alebo má slabý signál.
t Deaktivujte funkciu TA (str. 9).
Nie je možné prijímať dopravné hlásenia.
• Aktivujte funkciu TA (str. 9).
• Stanica práve nevysiela žiadne dopravné hlásenia,
aj keď vysiela údaje TP.
t Nalaďte inú stanicu.
Funkcia PTY zobrazuje “- - - - - - - -”.
• Naladená stanica nevysiela RDS údaje.
• Zariadenie neprijíma RDS údaje.
• Stanica nemá špecifikovaný typ programu.
Chybové zobrazenia/Hlásenia
BLANK*1
Na MD disku nie je záznam.*2
t Vložte MD disk so záznamom.
ERROR*1
• Disk je znečistený alebo nesprávne vložený*.2
t Vyčistite disk, alebo vložte disk správne.
• Vložili ste prázdny disk.
• Disk sa z nejakého dôvodu neprehráva.
t Vložte iný disk.
FAILURE
Reproduktory/zosilňovač nie sú správne pripojené.
t Skontrolujte zapojenia podľa časti Montáž/Zapojenia.
LOAD
Menič sprístupňuje disk.
t Počkajte, kým sa disk nesprístupní.
L.SEEK +/–
Počas automatického ladenia je zapnutý režim
miestneho vyhľadávania (Local Seek).
NO AF
Zariadenie nenašlo žiadnu alternatívnu frekvenciu
pre aktuálnu stanicu.
t Kým názov stanice bliká, stlačte (SEEK) –/+.
Zariadenie začne vyhľadávať inú frekvenciu s tými
istými údajmi PI (Programme Identification)
(zobrazí sa “PI SEEK”).
NO DISC
V CD/MD meniči nie je vložený disk.
t Do meniča vložte disk.
NO ID3
Súbor MP3 neobsahuje informáciu ID3 tag.
NO INFO
Súbor ATRAC3/ATRAC3plus alebo WMA
neobsahuje textovú informáciu.
NO MAG
V CD meniči nie je vložený zásobník diskov.
t Do meniča vložte zásobník.
NO MUSIC
Disk neobsahuje audio súbory.
t Do zariadenia alebo do MP3-kompatibilného
meniča vložte audio CD disk.
NO NAME
Skladba neobsahuje názov skladby/albumu/skupiny/
disku.
NO TP
Zariadenie bude pokračovať vo vyhľadávaní staníc
s údajmi TP.
NOT READ
Zariadenie nenačítalo informácie o disku.
t Vložte disk, potom ho zvoľte v zozname.
NOTREADY
Dvierka MD meniča sú otvorené, alebo MD disky
nie sú správne vložené.
t Zatvorte dvierka, alebo správne vložte MD disky.
OFFSET
Vyskytla sa vnútorná porucha.
t Skontrolujte zapojenia. Ak chybové zobrazenie
nezmizne, obráťte sa na predajcu alebo
autorizovaný servis Sony.
READ
Zariadenie načítava všetky informácie o skladbách
a skupinách na disku.
t Počkajte, kým sa načítavanie nedokončí a kým
sa automaticky nespustí prehrávanie. V závislosti
od štruktúry disku môže spustenie prehrávania trvať
aj viac než minútu.
RESET
CD zariadenie a CD/MD menič nie je možné z dôvodu
nejakého problému ovládať.
t Stlačte tlačidlo RESET (str. 4).
“
” alebo “
”
Počas zrýchleného posuvu vpred/vzad ste dosiahli
začiatok alebo koniec disku a nie je možný ďalší
posuv.
“ ”
Znak zariadenie nedokáže zobraziť.
*1 Ak počas prehrávania CD alebo MD disku dôjde
k chybe, číslo CD/MD disku nebude zobrazené.
*2 Na displeji sa zobrazí číslo disku, ktorý problém
spôsobil.
Ak tieto riešenia nepomôžu problém vyriešiť,
obráťte sa na najbližšieho predajcu Sony.
Ak za účelom opravy prinesiete zariadenie, ktoré
má problémy s prehrávaním CD disku, prineste tiež
disk, pri ktorom ste problém spozorovali.
19
CDX-A251C_SK.book Page 20 Monday, February 6, 2006 6:02 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising