Sony | APK-WB | Sony APK-WB WB Vodovzdorné puzdro Návod na použitie

4-129-336-01(1)
Vodotesné puzdro
Aqty pack™
Návod na použitie
APK-WB
© 2009 Sony Corporation
Charakteristické vlastnosti
 Toto vodotesné puzdro APK-WB (ďalej tiež
označované ako “toto zariadenie”) je určené
špeciálne pre digitálne fotoaparáty Sony (ďalej tiež
označované ako “fotoaparát”) DSC-W290/W275/
W270/W230/W220/W215/W210. (Vo všetkých
krajinách nie sú dostupné všetky uvedené modely
fotoaparátov.)
 Toto zariadenie je vodotesné, takže fotoaparát môže
byť používaný v daždi alebo pri vode (použiteľné do
hĺbky 1,5 m). Toto zariadenie tiež chráni fotoaparát
pred prachom.
Pred použitím
 Pred samotným snímaním statických záberov alebo
pohyblivých záznamom otestujte snímanie s týmto
zariadením a overte si, či sa záznamy prehrávajú
správne.
 Pred používaním fotoaparátu s týmto zariadením
skontrolujte, či fotoaparát funguje správne a či do
tohto zariadenia nevniká voda.
 V prípade, že netesnosť poškodeného zariadenia
spôsobí presakovanie vody, nenesie spoločnosť Sony
zodpovednosť za prípadné škody na zariadeniach,
ktoré s a n a chá d z ajú vo v nút r i ( foto ap ar át ,
akumulátor atď.), ani za obsah záznamov uložených
vo fotoaparáte.
 Uvoľnenie alebo pricvaknutie O-krúžka, prípadne
pi e s o k a l e b o n e č i s t ot y n a O - k r ú ž ku m ô ž u
spôsobiť vniknutie vody. Pred použitím O-krúžok
skontrolujte.
Príprava digitálneho
fotoaparátu
Fotoaparát vkladajte na miestach s nízkou vlhkosťou.
Otváranie a zatváranie tohto zariadenia na miestach
s vysokou teplotou alebo vlhkosťou môže zapríčiniť
zahmlievanie predného skla.
Podrobnosti pozri v návode na použitie fotoaparátu.
Po vložení fotoaparátu do tohto zariadenia nie je možné
na ňom vykonať žiadne nastavenia. Pred vložením
fotoaparátu do tohto zariadenia sa uistite, že ste na ňom
vykonali všetky nasledovné nastavenia.
1 Z fotoaparátu zložte popruh.
2 Vložte akumulátor a pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo”.
Uistite sa, že je akumulátor úplne nabitý.
Overte, či je na karte “Memory Stick Duo” dostatok
miesta pre záznam.
3 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)
zapnite fotoaparát.
4 Prepínač režimu prepnite do požadovanej
polohy.
Pri snímaní statických záberov pod vodou
odporúčame použiť pre režim
(Výber scény)
nastavenie
(Pod vodou).
Pri snímaní pohyblivých záznamov pod vodou
odporúčame použiť pre režim (Režim pre
pohyblivý záznam) nastavenie
(Pod vodou).
(Len DSC-W290/W275/W270)
5 Funkciu AF Illuminator (AF iluminátor)
nastavte na “Off ”.
Deaktivuje sa používanie AF iluminátora.
 Popis častí
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2SK
Tlačidlo ON/OFF
Tlačidlo spúšte
Rozpera
Predné sklo
Uvoľňovací prvok OPEN
Ovládač transfokácie Zoom
Tlačidlo (Prehrávanie)
O-krúžok
Háčik pre popruh
6 Režim blesku nastavte na
(Vypnutie blesku).
Deaktivuje sa používanie blesku počas snímania.
7 Nastavte režim Makro na
(Automaticky).
8 Skontrolujte, či je objektív a LCD displej
fotoaparátu čistý.
Poznámky
Snímanie pohyblivých záznamov pod vodou je
dostupné len u modelov DSC-W290/W275/W270.
Modely DSC-W230/W220/W215/W210 touto funkciou
nedisponujú.
 Vloženie digitálneho
fotoaparátu
Pri vkladaní alebo vyberaní fotoaparátu musí
byť fotoaparát vždy vypnutý. Ak ponecháte
fotoaparát zapnutý alebo v pohotovostnom
režime pre prehrávanie, môže sa poškodiť
objektív.
1 Posuňte uvoľňovací prvok OPEN smerom
nahor a otvorte uzáver tohto zariadenia.
Pred používaním tohto zariadenia vyberte rozperu.
Poznámky
Rozperu si odložte a použite ju pri skladovaní tohto
zariadenia.
2 Do zariadenia vložte dodávaný pohlcovač
vlhkosti.
Pohlcovač vlhkosti umiestnite na príslušné miesto
v uzávere tohto zariadenia.
* Dodávaný pohlcovač vlhkosti umiestnite do tohto
zariadenia jednu až dve hodiny pred snímaním.
3 Stlačením tlačidla ON/OFF (Napájanie)
vypnite fotoaparát.
4 Fotoaparát vložte do zariadenia.
Fotoaparát nevkladajte, keď je zatlačené tlačidlo na
tomto zariadení.
Skontrolujte, či je fotoaparát umiestnený správne.
5 Zatvorte toto zariadenie.
Pevne uzatvorte telo tohto zariadenia a zatlačte
strany uzáveru tak, aby zacvakol uvoľňovací prvok
OPEN.
 Upevnenie popruhu
Odporúčame vám popruh na zápästie (dodávaný)
upevniť pred používaním zariadenia.
Snímanie / prehrávanie
Snímanie (obrázok )
1 Stlačením tlačidla ON/OFF na tomto
zariadení zapnite fotoaparát.
2 Stlačte tlačidlo spúšte na tomto zariadení.
Používanie transfokácie (obrázok )
 Stlačením a pridržaním strany W tlačidla Zoom
nastavujete širší záber. (Objekt sa javí ďalej.)
 Stlačením a pridržaním strany T tlačidla Zoom
nastavujete bližší záber. (Objekt sa javí bližšie.)
Prehrávanie (obrázok )
1 Stlačením tlačidla ON/OFF na tomto
zariadení zapnite fotoaparát.
(Prehrávanie).
2 Stlačte tlačidlo
Záznam môžete prehrávať na LCD displeji. Nebudete
počuť zvuk.
Nemôžete ovládať zobrazovanie nasledujúceho/
predchádzajúceho záznamu a vymazanie záznamu.
Poznámky
 Pri snímaní pohyblivého záznamu sa zvuk nenahráva
správne.
 V závislosti od podmienok snímania môže vzniknúť
ožiarenie z odrazu. Ak k tomu dôjde, zmeňte
podmienky snímania.
 Ak so zapnutým fotoaparátom nesnímate určitý čas,
fotoaparát sa automaticky vypne, čím sa šetrí kapacita
akumulátora. Aby ste mohli v snímaní pokračovať,
znova zapnite fotoaparát. Podrobnosti pozri v návode
na použitie fotoaparátu.
 Ak sú záznamy na pamäťovej karte “Memory Stick
Duo” nasnímané pomocou iného fotoaparátu, pre
ich prehrávanie budete asi musieť zmeniť nastavenia
fotoaparátu. Podrobnosti pozri v návode na použitie
fotoaparátu. (Len DSC-W290/W275/W270)
3SK
A
3
1
2
4
6
5
7
8
9
B
1
2
4SK
B
4
5
C
D
E
1
2
F1
2
5SK
Vybratie digitálneho
fotoaparátu z puzdra
1 Stláčaním tlačidla ON/OFF na tomto
zariadení vypnite fotoaparát.
2 Posuňte uvoľňovací prvok OPEN smerom
nahor a otvorte uzáver tohto zariadenia.
3 Vyberte fotoaparát zo zariadenia.
Ak fotoaparát používate dlhší čas, zahrieva sa.
Pred vybratím fotoaparátu z tohto zariadenia
fotoaparát vypnite a ponechajte zariadenie v tieni
alebo na chladnom mieste určitý čas, aby zariadenie
aj fotoaparát vychladli.
Fotoaparát vyberajte opatrne, aby vám
nespadol.
Poznámky
Pred otvorením tohto zariadenia starostlivo utrite
mäkkou handričkou vodu zo zariadenia aj vášho tela,
aby do fotoaparátu nevnikla voda.
Technické údaje
Materiál
Plast (PC), sklo
Odolnosť voči vode
Tesniaci krúžok
Prípustná hĺbka potápania
1,5 m
Ovládacie prvky
ON/OFF (Napájanie), transfokácia Zoom (W/T),
spúšť, prehrávanie
Rozmery
Cca 130 × 75 × 70 mm (š/v/h)
(bez prečnievajúcich častí)
Hmotnosť
Cca 183 g (len puzdro)
Dodávané položky
Vodotesné puzdro (1), popruh na zápästie (1),
rozpera (1), pohlcovač vlhkosti (dvojbalenie) (1),
návod na použitie
Právo na zmeny vyhradené.
6SK
4-129-337-01(1)
Vodotesné puzdro
Aqty pack™
Návod na údržbu
APK-WB
© 2009 Sony Corporation
Bezpečnostné upozornenia
 Nevystavujte predné sklo nárazom, pretože sa môže
rozbiť.
 Toto vodotesné puzdro APK-WB (ďalej tiež
označované ako “toto zariadenie”) neotvárajte
v blízkosti vody alebo priamo vo vode. Prípravy,
ako je vkladanie digitálneho fotoaparátu (ďalej
tiež označovaného ako “fotoaparát”) a výmenu
pamäťovej karty “Memory Stick Duo” vykonávajte
v miestnostiach s nízkou vlhkosťou.
 Toto zariadenie nehádžte do vody.
 Vyhnite sa používaniu zariadenia v nasledovných
podmienkach:
 Na veľmi teplých alebo vlhkých miestach.
 Vo vode teplejšej ako 40˚C.
 Pri teplote nižšej ako 0˚C.
V týchto prípadoch vyzrážaná vlhkosť alebo vniknutie
vody môže poškodiť fotoaparát.
 Nepoužívajte toto zariadenie dlhšie ako 30 minút pri
teplote nad 35˚C.
 Digitálny fotoaparát vyberajte/vkladajte zo/do tohto
zariadenia opatrne, aby vám nespadol.
 Nenechávajte toto zariadenie príliš dlho na priamom
slnečnom žiarení, na veľmi vlhkých a na teplých
miestach. Ak nie je možné toto zariadenie položiť
mimo dosah priameho slnečného žiarenia, prikryte ho
napr. uterákom.
 Ak je fotoaparát vo vnútri tohto zariadenia (puzdra)
používaný príliš dlhý čas, zahrieva sa. Pred vybratím
fotoaparátu z tohto zariadenia ponechajte zariadenie
v tieni alebo na chladnom mieste určitý čas, aby vychladlo.
 Pri prehriatí sa fotoaparát môže automaticky vypnúť
alebo môže dôjsť k poruche snímania. Pre opätovné
použitie fotoaparátu ho ponechajte určitý čas v tieni,
aby vychladol.
 Toto zariadenie nepoužívajte vo väčšej hĺbke ako 1,5 m.
Ak opaľovacie oleje alebo iné mastné látky znečistia
povrch zariadenia, umyte ho vlažnou vodou.
Ak zariadenie zostane znečistené opaľovacími olejmi,
môže povrch zariadenia stratiť farbu, alebo sa môže
poškodiť (praskliny na povrchu).
Vniknutie vody
Ak do zariadenia vnikne voda, ihneď ho prestaňte
vystavovať vode. Ak fotoaparát namokne, okamžite
ho nechajte skontrolovať v najbližšom autorizovanom
servise Sony. Prípadné opravy sú hradené zákazníkom.
2SK
Starostlivosť o tesniaci
O-krúžok
Čo je tesniaci O-krúžok?
Tesniaci O-krúžok  zabezpečuje vodotesnosť tohto
alebo iného zariadenia. (Pozri obrázok )
Starostlivosť o tesniaci O-krúžok je veľmi
dôležitá. Nesprávna údržba tesniaceho O-krúžku
môže spôsobiť vniknutie vody do tohto
zariadenia a jeho znehodnotenie.
Starostlivosť o tesniaci O-krúžok
Nasadenie tesniaceho O-krúžku
Tesniaci O-krúžok nenasadzujte v prašnom alebo
piesčitom prostredí.
1 Vyberte O-krúžok . (Pozri obrázok )
 Tesniaci O-krúžok vyberiete jemným stlačením
a vysunutím v smere šípky. Tesniaci O-krúžok je
dostatočne ohybný, aby sa dal jednoducho vybrať.
Nepoškriabte tesniaci O-krúžok nechtom.
 Tesniaci O-krúžok nevyberajte pomocou špicatého
alebo kovového predmetu. Takéto predmety
môžu poškriabať alebo poškodiť drážku na tomto
zariadení alebo tesniaci O-krúžok.
2 Skontrolujte tesniaci O-krúžok.
 Pozorne skontrolujte nasledovné. Ak niečo
z uvedeného spozorujete, utrite to jemnou
handričkou alebo hodvábnym papierom.
 Sú na tesniacom O-krúžku nečistoty, piesok,
vlas, prach, soľ, vlákna, úlomky atď.?
 Je na tesniacom O-krúžku staré mazivo?

Nečistoty

Piesok

Prach

Soľ

Vlas

Vláknové
nečistoty
 Prstom zistite, či sú na obvode tesniaceho
O-krúžku neviditeľné nečistoty.
 Po čistení nesmú na tesniacom O-krúžku zostať
žiadne vlákna z handričky alebo hodvábneho papiera.
 Skontrolujte, či na tesniacom O-krúžku nie
sú praskliny, pokrivenia, narušenia, trhliny,
škrabance, zvyšky piesku atď. Ak je tesniaci
O-krúžok poškodený (praskliny, škrabance),
vymeňte ho.
Kontrola O-krúžku
Pred vložením fotoaparátu do tohto zariadenia
zatvorte zariadenie a ponorte ho pod vodu na tri minúty
do hĺbky približne 15 cm a skontrolujte, či nedošlo
k vniknutiu vody.
Údržba



Praskliny Pokrivenie Narušenie
Ak toto zariadenie vyschne so slanou vodou na
tesniacom O-krúžku, môže na ňom kryštalizovať soľ,
čo môže mať vplyv na jeho kvalitu.
Životnosť tesniaceho O-krúžku

Jemné
trhliny


Škrabance Zvyšky
piesku
3 Skontrolujte drážku pre tesniaci O-krúžok.
Niekedy môžu do drážky vniknúť zrnká piesku alebo
skryštalizovaná soľ. Pozorne ich odstráňte pomocou
dúchadla alebo čistiacej tyčinky. Po čistení nesmú
v drážke zostať žiadne vlákna z čistiacej tyčinky.
4 Rovnakým spôsobom skontrolujte
kontaktný povrch na opačnej strane
tesniaceho O-krúžku.
5 Tesniaci O-krúžok vložte do drážky v tomto
zariadení.
Tesniaci O-krúžok vložte do drážky rovnomerne.
Dbajte na nasledovné:
 Skontrolujte, či na tesniacom O-krúžku nie sú
nečistoty.
 Skontrolujte, či tesniaci O-krúžok nie je skrútený.
(Pozri obrázok )
Životnosť tesniaceho O-krúžku je rôzna v závislosti
od frekvencie používania zariadenia a skladovacích
podmienok. Všeobecne je jeho životnosť cca 1 rok.
Aj keď tesniaci O-krúžok nie je poškriabaný alebo
prasknutý, deformácie a opotrebenie redukujú jeho
vodotesnosť. Tesniaci O-krúžok vymeňte za nový,
ak zistíte, že je poškriabaný, popraskaný, pokrivený,
porušený, obsahuje jemné trhliny, praskliny, zvyšky
piesku atď. Po jeho výmene skontrolujte, či do puzdra
nevniká voda.
Pohlcovač vlhkosti
 Jednu až dve hodiny pred snímaním umiestnite do
tohto zariadenia dodávaný pohlcovač vlhkosti.
 Pohlcovač, ktorý nepoužívate, skladujte v dobre
uzavretom pôvodnom obale.
 Pohlcovač vlhkosti je možné po dôkladnom vysušení
použiť približne 200-krát.
O-krúžok a pohlcovač vlhkosti
O-krúžok a pohlcovač vlhkosti si môžete zadovážiť
u najbližšieho predajcu Sony.
O-krúžok (typové označenie (model No.) 4-116-279-0 ).
Pohlcovač vlhkosti (typové označenie (model No.)
4-134-464-0 ).
3SK
Údržba
 Po vykonaní snímania na morskom pobreží toto
zariadenie so zaisteným uzáverom starostlivo umyte
čistou sladkou vodou, aby ste z neho zmyli soľ a piesok.
Utrite ho do sucha mäkkou suchou handričkou.
 Ak opaľovacie oleje alebo iné mastné látky znečistia
povrch zariadenia, umyte ho vlažnou vodou.
 Vnútro zariadenia utrite mäkkou suchou handričkou.
Vnútro tohto zariadenia neumývajte vodou.
Vždy po každom použití zariadenia vykonajte jeho
údržbu. Pri čistení nepoužívajte rozpúšťadlá, ako je
benzín, lieh alebo riedidlá, pretože môžete poškodiť
povrchovú úpravu zariadenia.
Riešenie problémov
Problém
Príčina/Riešenie
Kvapky
vody
v zariadení.
 Na O-krúžku sú ryhy alebo škrabance.
 Vymeňte O-krúžok za nový.
 O-krúžok nie je správne nasadený.
 Založte O-krúžok rovnomerne
po celej drážke.
 Uzáver nie správne zatvorený.
 Uzáver zaistite tak, aby zacvakol.
 Pohlcovač vlhkosti nie je dostatočne
vysušený.
 Použite dostatočne vysušený
pohlcovač vlhkosti.
Snímanie
nefunguje.
 Akumulátor je vybitý.
 Akumulátor maximálne nabite.
 Karta “Memory Stick Duo” je zaplnená.
 Vložte inú pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo”, alebo vymažte
z karty nepotrebné údaje.
 Klapka ochrany proti zápisu na
pamäťovej karte “Memory Stick Duo”
je v polohe LOCK.
 Nastavte klapku do polohy
umožňujúcej zápis, alebo
vložte novú pamäťovú kartu
“Memory Stick Duo”.
 Fotoaparát sa prehrial.
 Ponechajte fotoaparát určitý čas na
chladnom mieste, aby vychladol.
Skladovanie zariadenia
 Na zariadenie nasaďte dodávanú rozperu, aby
ste predišli poškodeniu tesniaceho O-krúžku.
(Pozri obrázok )
 Rozperu si odložte a použite ju pri skladovaní tohto
zariadenia.
 Zabráňte usadzovaniu prachu na tesniacom O-krúžku.
 Toto zariadenie neskladujte na veľmi chladných, veľmi
teplých alebo vlhkých miestach, spolu s naftalínom
alebo gáfrom. Takéto skladovacie podmienky ho
môžu poškodiť.
4SK






5SK
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení
(Platí v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom).
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že zaistíte
správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu negatívnemu vplyvu
na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov pomáha
uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií o recyklácii
tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF