Sony | D-CS901 | Sony D-CS901 Gebruiksaanwijzing

3-243-807-41 (1)
Portable
CD Player
Gebruiksaanwijzing
Betreffende de gebiedscode
De gebiedscode van de plaats waar u de CD-speler hebt gekocht,
staat vermeld in de linker bovenhoek van het etiket met de
streepjescode op de verpakking.
Voor de meegeleverde toebehoren controleert u de gebiedscode van
uw toestel en raadpleegt u de lijst van “Meegeleverde/los
verkrijgbare toebehoren”.
“WALKMAN” is een handelsmerk van
Sony Corporation.
D-CS901
© 2002 Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel de netspanningsadapter
niet bloot aan regen of vocht
om gevaar voor brand of een
elektrische schok te
voorkomen.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of
een inbouwkast.
Om oververhitting en brandgevaar te
vermijden, mag u de ventilatieopeningen van
het apparaat niet afdekken met kranten, een
tafelkleed, gordijnen e.d. Plaats nooit een
brandende kaars bovenop het apparaat.
Om gevaar voor brand of een elektrische
schok te voorkomen, mag u nooit een met
vloeistof gevuld voorwerp, zoals een vaas,
een glas of beker op het apparaat zetten.
Voor de Klanten in Nederland
Gooi de batterij niet weg
maar lever deze in als klein
chemisch afval (KCA).
In sommige landen gelden wettelijke
voorschriften met betrekking tot de afvoer
van de batterij waarmee dit toestel wordt
gevoed. Raadpleeg hiervoor de lokale
instanties.
OPGELET
• ONZICHTBARE LASERSTRALING
INDIEN GEOPEND
• NIET IN DE STRAAL KIJKEN OF
RECHTSTREEKS BEKIJKEN MET
OPTISCHE INSTRUMENTEN
Het CE logo is alleen geldig voor
producten die worden verkocht in
de Europese Unie.
2
Inhoudsopgave
Aan de slag
Bedieningselementen ................................... 4
Weergave van een audio CD of
MP3 bestanden
1. Sluit uw CD-speler aan. .......................... 6
2. Een CD inbrengen. .................................. 6
3. Een CD afspelen. ..................................... 7
Weergavemogelijkheden
Tracks herhaalde malen afspelen
(Repeat Play) ......................................... 12
Alle bestanden in een bepaalde map
afspelen (Folder play)
(alleen MP3 CD) ................................... 12
Eén track afspelen (Single play) ................ 12
Weergave in willekeurige volgorde
(Shuffle play) ......................................... 13
Alle bestanden in een bepaalde map
afspelen in willekeurige volgorde
(Folder shuffle play) (alleen MP3 CD) ... 13
Tracks afspelen in uw favoriete volgorde
(PGM play) ............................................ 14
Uw CD-speler aansluiten
Aansluiting op een stereo-installatie ......... 21
Een spanningsbron aansluiten
Gebruik van oplaadbare batterijen ............. 22
Gebruik van droge batterijen ..................... 24
Opmerkingen betreffende
spanningsbronnen .................................. 24
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ............................... 25
Onderhoud ................................................. 26
Verhelpen van storingen ............................ 27
Technische gegevens ................................. 29
Meegeleverde/los verkrijgbare
toebehoren ............................................. 30
Betreffende “MP3” .................................... 31
Betreffende “ID3 tag” .............. Achterpagina
Beschikbare functies
G-PROTECTION functie .......................... 16
CD text-informatie tonen ........................... 16
Resterende speelduur CD en aantal
resterende tracks controleren ................. 17
Informatie van een CD met MP3 bestanden
controleren ............................................. 17
Bass-geluid versterken (SOUND) ............. 18
Uw gehoor beschermen (AVLS) ............... 19
De bedienings-elementen vergrendelen
(HOLD) ................................................. 19
De pieptoon uitschakelen .......................... 20
3
Aan de slag
Bedieningselementen
Meer details vindt u op de pagina’s tussen haakjes.
CD-speler (voorkant)
1 HOLD schakelaar
(pagina 19)
6 FOLDER –/+ toetsen
(pagina 9, 14)
2 3-weg
bedieningstoets
(zie hieronder)
7 PLAY MODE toets
(pagina 11 - 15)
8 REPEAT/ENTER toets
(pagina 11, 12, 14, 15)
3 VOL*
(volume)
regelaar
(pagina 7)
9 SOUND toets
(pagina 18, 19)
0 i (hoofdtelefoon)
aansluiting
(pagina 6, 21)
4 DC IN 4.5 V (externe
voedingsingang)
aansluiting
(pagina 6, 22)
qa Gesp
(pagina 6)
qs DISPLAY toets
(pagina 16, 17)
5 Uitleesvenster
(pagina 8, 9, 12 - 14, 16, 18, 19)
2 3-weg bedieningstoets
Naar N/>
of .
duwen.
N/>**: Weergave/AMS/zoeken
(pagina 7 - 9, 14)
.: AMS/zoeken (pagina 7, 14)
x/CHG: stoppen/laden
(pagina 7, 20, 22)
Druk op x/CHG.
* Er bevindt zich een tastbare punt naast VOL waarmee wordt aangeduid hoe u het volume kunt wijzigen.
** Er bevindt zich een tastbare punt naast N/>.
4
CD-speler (binnenkant)
Aan de slag
qd G-PROTECTION
schakelaar (pagina 16)
qf Batterijvak
(pagina 22)
Gebruik van de draaglus
Gebruik de meegeleverde draaglus tijdens het joggen.
1 Steek de lus door de haakjes.
2 Steek uw hand tussen de speler en de hoes van de lus, regel de lengte van de lus en maak ze
vast met de klitteband.
5
Weergave van een audio CD of
MP3 bestanden
Het toestel kan ook werken op oplaadbare of droge batterijen.
1. Sluit uw CD-speler aan.
1 Sluit de netspanningsadapter aan.
2 Sluit de hoofdtelefoon/oortelefoon.
naar een stopcontact
Netspanningsadapter
3-weg bedieningstoets
(N/>)
naar i (hoofdtelefoon)
Hoofdtelefoon
of
oortelefoon
naar DC
IN 4.5V
2. Een CD inbrengen.
1 Maak de gesp los.
2 Open het deksel.
3 Plaats de CD op de steun en sluit het deksel.
4 Maak de gesp stevig vast terwijl u het deksel
gesloten houdt.
Met het label
naar boven
6
3. Een CD afspelen.
Om
Weergave (vanaf het punt waar u bent gestopt)
Weergave (vanaf de eerste track)
Stop
Het begin van het huidige muziekstuk te zoeken (AMS*1)
Het begin van vorige muziekstukken te zoeken (AMS)
Het begin van het volgende muziekstuk te zoeken (AMS)
Het begin van volgende muziekstukken te zoeken (AMS)
Snel achteruit te gaan
Snel vooruit te gaan
Regel het volume.
Handeling
Duw de 3-weg bedieningstoets naar
N/>.
De weergave begint vanaf het punt waar
ze werd gestopt.
Duw de bedieningstoets minstens 2
seconden lang naar N/>.
Druk op x/CHG.*2
Duw de bedieningstoets eenmaal snel
naar ..*2
Duw de bedieningstoets herhaaldelijk
naar ..*2, *3
Duw de bedieningstoets eenmaal snel
naar N/>.*2, *3
Duw de bedieningstoets herhaaldelijk
naar N/>.*2, *3
Houd de bedieningstoets naar .
geduwd.*2
Houd de bedieningstoets naar N/>
geduwd.*2
*1 Automatic Music Sensor (Automatische muzieksensor)
*2 Deze handelingen kunnen gebeuren tijdens de weergave.
*3 Nadat de laatste track is afgespeeld, kunt u terugkeren naar het begin van de eerste track door de 3-weg
bedieningstoets naar N/> te duwen. Op dezelfde manier kunt u vanaf de eerste track ook de laatste
track zoeken door de bedieningstoets naar . te duwen.
(wordt vervolgd)
7
Weergave van een audio CD of MP3 bestanden
Duw de 3-weg
bedieningstoets
naar N/>.
Betreffende het uitleesvenster
• Wanneer u de 3-weg bedieningstoets naar N/> duwt nadat u de CD hebt vervangen of de
speler uit en aan hebt gezet, verschijnen het totale aantal tracks op de CD en de totale
speelduur gedurende ongeveer twee seconden.
• Tijdens de weergave van een audio CD zijn het nummer en de verstreken speelduur van de
huidige track zichtbaar.
• Tijdens de weergave van een bestand op een MP3 CD, zijn de bestandsnaam, het
bestandsnummer en de verstreken speelduur van het huidige bestand zichtbaar.
Het deksel van de CD-speler sluiten met aangesloten voeding
Wanneer “
” knippert in het display begint de CD te draaien en stopt hij wanneer de CDspeler de disc-informatie heeft uitgelezen. Op die manier begint de disc sneller te spelen.
Als het volume niet kan worden verhoogd
Als “AVLS” knippert op het display, houdt u SOUND ingedrukt tot “AVLS” verdwijnt van het
display. Voor details, zie “Uw gehoor beschermen (AVLS).”
Betreffende CD-R’s/CD-RW’s en MP3 bestanden
• Deze CD-speler kan CD-R’s/CD-RW’s opgenomen in CD-DA formaat* en MP3 bestanden
opgenomen in CD-ROM formaat afspelen, maar de weergavecapaciteit varieert afhankelijk van
de kwaliteit van de disc en de toestand van de opname-apparatuur.
* CD-DA is de afkorting voor Compact Disc Digital Audio. Dit is een opnamenorm voor Audio CD’s.
• Voltooi CD-R’s/CD-RW’s en MP3 bestanden voor gebruik.
– Als u een onvoltooide disc gebruikt die als MP3 is opgenomen, duurt het langer dan bij
voltooide discs voordat het afspelen begint.
– Als u een onvoltooide disc gebruikt die als CD-DA is opgenomen, kan deze niet worden
afgespeeld.
De CD verwijderen
Verwijder de CD door op de steun in het midden van de lade te drukken.
8
Een CD met MP3 bestanden afspelen
Maak CD-speler en CD klaar zoals voor een audio CD.
(Zie “Betreffende MP3.”)
Duw de 3-weg bedieningstoets naar N/>.
De CD-speler speelt alle MP3 bestanden op de CD.
Bestandsnaam
Een map kiezen
Gebruik FOLDER + om vooruit te gaan en
FOLDER – om achteruit te gaan.
Het nummer en de naam van de geselecteerde
map worden kort weergegeven op het display.
Weergave van een audio CD of MP3 bestanden
Bestandsnummer
Speelduur van
het bestand
Mapnummer
Mapnaam
Bestand kiezen
Duw de 3-weg bedieningstoets naar N/> om vooruit te gaan en naar . om achteruit te
gaan.
Opmerkingen
• Voordat een MP3 bestand op een multisessie CD wordt afgespeeld, leest de CD-speler de inhoudsopgave
voor de sessies op de CD en wordt SESSION weergegeven gevolgd door het sessienummer. Deze procedure
wordt herhaald totdat de speler de laatste sessie op de CD heeft gelezen.
• De CD-speler leest alle bestands- en mapgegevens op de CD wanneer READING wordt weergegeven.
• U kunt de 3-weg bedieningstoets gebruiken voor aanvullende bewerkingen op dezelfde manier als bij het
afspelen van een audio CD (zie de tabel op pagina 7).
(wordt vervolgd)
9
Voorbeeld van mapstructuur en afspeelvolgorde
De afspeelvolgorde van mappen en bestanden is als volgt:
CD-R
CD-RW
Map
MP3 bestand
1
1
2
3
4
4
5
6
5
7
8
9
6
2
Bestandsmode
Mapmode
q;
3
Alle MP3-bestanden afspelen van 1, 2, 3...9, 0.
Alle MP3-bestanden in een bepaalde map afspelen.
(Voorbeeld: wanneer u map 3 kiest, wordt bestand 4 afgespeeld; wanneer u
map 4 kiest, wordt bestand 5 en 6 afgespeeld.)
Opmerkingen
• Een map die geen MP3-bestand bevat, wordt overgeslagen.
• Maximum aantal mappen: 255
Maximum aantal bestanden: 255
• Map- en bestandsnamen kunnen uit maximaal 64 tekens bestaan. (Joliet extensies)
• De tekens A - Z, 0 - 9 en _ kunnen op deze speler worden weergegeven.
• Bij MP3 CD’s komt “map” overeen met “album” en “bestand” met “track”.
10
Weergavemogelijkheden
Met PLAY MODE en REPEAT/ENTER beschikt u over verschillende weergavemogelijkheden.
PLAY MODE toets
Met elke druk op de toets kunt u de
weergavestand wijzigen.
Weergavemogelijkheden
Geen aanduiding
(Normale weergave)
r
“ ”*
(Alle bestanden in een map afspelen)
r
“1”
(Eén track afspelen)
r
“SHUF”
(Alle tracks afspelen in willekeurige
volgorde)
r
“
SHUF”*
(Bestanden in een bepaalde map
afspelen in willekeurige volgorde)
r
“PGM”
(Tracks afspelen in uw favoriete
volgorde)
REPEAT/ENTER toets
REPEAT
U kunt de weergavestand die met PLAY
MODE werd gekozen herhalen.
ENTER
U kunt tracks voor de PGM
weergavestand kiezen.
* U kunt deze stand
alleen kiezen bij
weergave van MP3
bestanden.
3-weg bedieningstoets
(N/>, .)
(wordt vervolgd)
11
Tracks herhaalde malen afspelen
(Repeat Play)
U kunt tracks (“bestanden” bij een MP3 CD) herhaaldelijk afspelen in de normal,
MP3 CD), single, shuffle,
shuffle (alleen MP3 CD) en PGM weergavestanden.
(alleen
Druk tijdens de weergave op REPEAT/ENTER.
Audio CD
MP3 CD
Tracknummer Speelduur
Bestandsnaam
Bestandsnummer
Speelduur
Tijdens het afspelen van MP3-bestanden
• In normal mode speelt de speler alle bestanden (maximaal 255) op een CD herhaaldelijk.
• In folder mode speelt de speler alle bestanden (maximaal 255) in een bepaalde map herhaaldelijk.
Alle bestanden in een bepaalde map afspelen
(Folder play) (alleen MP3 CD)
Bestandsnaam
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “ ” verschijnt.
Bestandsnummer
Eén track afspelen
Speelduur
(Single play)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op PLAY MODE tot “1” verschijnt.
MP3 CD
Audio CD
Tracknummer
12
Speelduur
Bestandsnaam
Bestandsnummer
Speelduur
Weergave in willekeurige volgorde
(Shuffle play)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op PLAY MODE tot “SHUF” verschijnt.
Audio CD
Tracknummer
MP3 CD
Speelduur
Bestandsnaam
Bestandsnummer
Speelduur
Alle bestanden in een bepaalde map afspelen
in willekeurige volgorde (Folder shuffle play) (alleen MP3 CD)
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk
op PLAY MODE tot “
SHUF”
verschijnt.
Bestandsnaam
Bestandsnummer
Speelduur
Tijdens het afspelen van MP3 bestanden
In folder shuffle mode speelt de speler alle bestanden (maximaal 255) in een bepaalde map in
willekeurige volgorde.
13
Weergavemogelijkheden
Tijdens het afspelen van MP3 bestanden
In shuffle mode speelt de speler alle bestanden (maximaal 255) op een CD in willekeurige
volgorde.
Tracks afspelen in uw favoriete volgorde
(PGM play)
U kunt de CD-speler programmeren om tot 32 tracks (“bestanden” bij een MP3 CD) af te spelen
in uw favoriete volgorde.
1
Druk tijdens de weergave herhaaldelijk op PLAY MODE tot “PGM” verschijnt.
MP3 CD
Audio CD
2
Mapnaam
Duw de 3-weg bedieningstoets naar N/> of . om een track te
selecteren.
Bij het afspelen van een MP3 CD kunt u ook een map kiezen met FOLDER + of –.
Audio CD
Tracknummer
3
MP3 CD
Afspeelvolgorde
MP3 CD
Afspeelvolgorde
14
Afspeelvolgorde De bestandsnaam
rolt over het scherm.
Druk snel op REPEAT/ENTER om de gekozen track in te voeren.
“000” verschijnt (alleen audio CD) en de afspeelvolgorde verhoogt met 1.
Audio CD
4
5
Mapnaam
Mapnaam
Afspeelvolgorde
Herhaal stap 2 en 3 om de tracks in uw favoriete volgorde te programmeren.
Houd REPEAT/ENTER ingedrukt om PGM play te starten.
Het programma controleren
Tijdens het programmeren:
Druk herhaaldelijk op REPEAT/ENTER voor stap 5.
Tijdens PGM play:
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE tot “PGM” knippert en druk vervolgens op REPEAT/
ENTER.
Bij elke druk op REPEAT/ENTER verschijnt het tracknummer.
Opmerkingen
• Wanneer u in stap 3 de 32e track hebt ingevoerd, verschijnt de eerste gekozen track in het display.
• Wanneer u meer dan 32 tracks kiest, worden de eerst gekozen tracks gewist.
Weergavemogelijkheden
Tijdens het afspelen van MP3 bestanden
In PGM mode kunt u maximaal 32 bestanden programmeren, net als bij audio CD tracks.
15
B Beschikbare functies
G-PROTECTION functie
De G-PROTECTION functie werd
ontwikkeld voor optimale bescherming tegen
verspringen van het geluid tijdens het
joggen. Wanneer u de G-PROTECTION
schakelaar op uw CD-speler op “2” zet,
werkt de G-PROTECTION functie beter dan
op “1”.
Om met de CD-speler te lopen en te genieten
van CD-kwaliteitsweergave met de GPROTECTION functie, zet u de GPROTECTION schakelaar op “1”. Om
harder te lopen, zet u hem bij voorkeur op
“2”.
Zet G-PROTECTION (onder het
deksel) op “1” of “2”.
CD text-informatie
tonen
Bij het afspelen van een audio CD met CD
text-informatie, verschijnen
muziekstuknaam, disc-naam, artiestennaam,
enz. in het uitleesvenster.
Display
CD text verschijnt
hier.*
CD text logo
Het “tracknummer” verschijnt.
* “READING” verschijnt terwijl de CD-speler de
informatie op de CD leest.
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
Display
Gebruik de meegeleverde draaglus tijdens
het joggen (zie “Gebruik van de draaglus”
bij bedieningselementen).
Normale
weergave
Tracknummer, verstreken
speelduur en naam van de
huidige track
Druk eenmaal
op DISPLAY.
Tracknummer, resterende
speelduur huidige track en
naam huidige track/artiest
Opmerking
Het geluid kan verspringen:
– wanneer de CD-speler permanent bloot wordt
gesteld aan sterke schokken,
– bij het afspelen van een gekraste CD of
– bij het gebruik van CD-R’s/CD-RW’s van
slechte kwaliteit of als er een probleem is met
het oorspronkelijke opname-apparaat of de
oorspronkelijke toepassing.
Druk tweemaal Aantal resterende tracks**,
op DISPLAY. resterende speelduur op de
CD en disc-/artiestennaam
** Verschijnt niet tijdens enkelvoudige weergave,
willekeurige weergave of geprogrammeerde
weergave.
Opmerking
CD text verschijnt bij deze CD-speler alleen in het
Engels.
16
Resterende speelduur
CD en aantal resterende
tracks controleren
Informatie van een CD
met MP3 bestanden
controleren
Met DISPLAY kunt u de resterende
speelduur van een audio CD en het
resterende aantal tracks controleren.
Met DISPLAY kunt u de informatie van een
CD met MP3 bestanden controleren.
U kunt ook ID3 tag (Version 1.1) informatie
controleren wanneer het bestand die
informatie bevat. (Zie “Betreffende ID3
tag.”)
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
Display
Normale
weergave
Tracknummer en verstreken
speelduur
Druk op DISPLAY.
Bij elke druk op de toets verandert de
indicatie als volgt:
Druk eenmaal
op DISPLAY.
Tracknummer en
resterende speelduur
huidige track
Druk tweemaal Aantal resterende tracks*
op DISPLAY. en resterende speelduur op
Normale
weergave
Bestandsnaam en
verstreken speelduur
Druk eenmaal
op DISPLAY.
FOLDER
<mapnaam>
Beschikbare functies
Display
de CD*
* Verschijnt niet tijdens enkelvoudige weergave,
willekeurige weergave of geprogrammeerde
weergave.
Druk tweemaal ID3: TITLE
op DISPLAY. <bestandsnaam>
Druk driemaal
ID3: ALBUM
op DISPLAY. <albumnaam>
Druk viermaal ID3: ARTIST
op DISPLAY. <artiestennaam>
(wordt vervolgd)
17
Informatie van een CD met MP3
bestanden controleren
Bass-geluid versterken
Het totale aantal bestanden
en mappen op een CD met
MP3 bestanden controleren
U kunt genieten van een extra vol bassgeluid.
Als u DISPLAY ingedrukt houdt, wordt het
totale aantal bestanden en mappen
weergegeven.
Druk op SOUND om “BASS
“BASS
” te selecteren.
(SOUND)
Totale aantal bestanden
Geen indicatie
(normale
weergave)
Opmerkingen
BASS
Totale aantal mappen
• Wanneer de map geen naam heeft, verschijnt
“ROOT” in het display.
• Wanneer het bestand geen ID3 tag informatie
bevat, verschijnt “- - - -” in het display.
” of
BASS
De geselecteerde weergavestand
verschijnt.
“BASS
“BASS
” versterkt lage tonen meer dan
”.
Opmerking
Als het geluid vervormd is bij gebruik van de
SOUND functie, moet u het volume lager zetten.
18
Uw gehoor beschermen
(AVLS)
De AVLS (Automatic Volume Limiter
System) functie beperkt het maximum
volume om uw gehoor te beschermen.
Houd SOUND ingedrukt tot “AVLS”
verschijnt in het display.
De bedieningselementen
vergrendelen (HOLD)
U kunt het toestel beveiligen tegen
ongewenste bediening.
Schuif HOLD in de richting van het
pijltje.
AVLS afzetten
Houd SOUND ingedrukt tot “AVLS”
verdwijnt in het display.
Opmerkingen
• Wanneer u de SOUND functie en de AVLS
functie tegelijkertijd gebruikt, kan het geluid
vervormd zijn. Verlaag in dat geval het volume.
• Zorg dat u het volume verlaagt voordat u de
AVLS functie uitschakelt. Zo voorkomt u een
onverwacht luid volume.
Beschikbare functies
Knippert vijf seconden wanneer het
volume boven een bepaald niveau
uitkomt.
Knippert vijf seconden als u op
een toets drukt wanneer de
HOLD functie is ingeschakeld.
De bedieningselementen
ontgrendelen
Schuif HOLD in de tegengestelde richting
van het pijltje.
19
De pieptoon
uitschakelen
U kunt de pieptoon uitschakelen die
weerklinkt in de hoofdtelefoon/oortelefoon
bij het bedienen van uw CD-speler.
1
Koppel de spanningsbron
(netspanningsadapter, oplaadbare
batterijen of droge batterijen) los
van de CD-speler.
2
Sluit de voedingsbron aan terwijl
u twee seconden of langer op
x/CHG drukt.
De pieptoon aanzetten
Koppel de spanningsbron los en sluit de
spanningsbron dan weer aan zonder x/CHG
in te drukken.
20
B Uw CD-speler aansluiten
Aansluiting op een
stereo-installatie
U kunt CD’s beluisteren via een stereo
installatie en CD’s opnemen met een
cassettedeck. Meer details vindt u in de
gebruiksaanwijzing van het aangesloten
toestel.
Zet eerst alle aangesloten toestellen uit
alvorens aansluitingen te verrichten.
naar i
Opmerkingen
• Voor u een CD afspeelt moet u het volume van
het aangesloten toestel verlagen om te voorkomen
dat de aangesloten luidsprekers worden
beschadigd.
• Gebruik de netspanningsadapter om op te nemen.
Wanneer u hiervoor oplaadbare of droge
batterijen gebruikt, kunnen die tijdens het
opnemen uitgeput raken.
• Regel het volume op de CD-speler en het
aangesloten toestel zodanig dat het geluid niet is
vervormd noch gestoord.
Betreffende de G-PROTECTION
functie bij gebruik van de
verbindingskabel
Zet de G-PROTECTION schakelaar op “1”
om CD-geluid van hoge kwaliteit op te
nemen.
Regel het volume.
Uw CD-speler aansluiten
Verbindings-kabel
Rechts (rood)
Links (wit)
Stereo-installatie,
cassetterecorder,
radiocassetterecorder, enz.
21
B Een spanningsbron aansluiten
U kunt de volgende spanningsbronnen
gebruiken:
• oplaadbare batterijen
• netspanningsadapter (zie “Weergave van een
audio CD of MP3 bestanden”)
• LR6 (AA) alkalinebatterijen
3
Sluit de netspanningsadapter aan
op DC IN 4.5 V van uw CD-speler
en een stopcontact, en druk
vervolgens op x/CHG om het
laden te starten.
Voor de levensduur van batterijen en de
laadduur van oplaadbare batterijen, zie
“Technische gegevens”.
Gebruik van oplaadbare
batterijen
Laad oplaadbare batterijen altijd op vooraleer
u ze de eerste maal gebruikt. De volgende
oplaadbare batterijen zijn geschikt voor uw
CD-speler:
• NH-WM2AA (NH-WMAA × 2)
3-weg
bedieningstoets
(x/CHG)
naar DC IN 4.5 V
Netspanningsadapter
1
Open het deksel van de
batterijhouder in uw CD-speler.
naar een stopcontact
2
22
Plaats twee oplaadbare batterijen,
houd daarbij rekening met de
aanduiding 3 op het schema in
het batterijvak en sluit het deksel
tot het vastklikt.
Steek eerst de # kant in
(voor beide batterijen).
De CD-speler laadt de batterijen op. De
tekst Charging knippert op het display en
gaan
de indicatorgedeelten van
achtereenvolgens branden. Wanneer de
batterijen volledig zijn opgeladen,
branden Charging en de indicatoren van
niet meer.
Als u na het laden op x/CHG drukt,
knippert de indicator
en verschijnt
“Full” in het uitleesvenster.
4
Koppel de netspanningsadapter
los.
De oplaadbare batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen zoals hieronder
afgebeeld.
Wanneer oplaadbare batterijen
vervangen?
Als de levensduur van de batterijen ongeveer
is gehalveerd, moet u de oplaadbare
batterijen vervangen door nieuwe.
Opmerking betreffende oplaadbare
batterijen
Een nieuwe batterij of een batterij die
gedurende lange tijd niet werd gebruikt, kan
pas helemaal worden opgeladen nadat ze een
aantal maal is opgeladen en ontladen.
Wanneer moet u oplaadbare batterijen
laden?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
De batterijen zijn volledig geladen.
○
○
○
r
○
r
Opmerking betreffende het
transporteren van oplaadbare
batterijen
Gebruik de meegeleverde batterijdraagtas om
de batterijen te beschermen tegen
onverwachte hitte. Als oplaadbare batterijen
in contact komen met metalen voorwerpen,
kan warmte worden geproduceerd of brand
ontstaan door een kortsluiting.
De batterijen raken leeg.
○
○
○
r
De batterijen zijn bijna leeg.
r
Lo batt*
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Om de originele batterijcapaciteit lang te
behouden, mag u de batterijen pas laden
wanneer ze volledig uitgeput zijn.
Opmerkingen
• De indicatorsegmenten
geven de
resterende batterijlading bij benadering aan. Eén
segment staat niet altijd voor een vierde van de
batterijlading.
• Afhankelijk van de werkingsomstandigheden
kunnen meer of minder indicatorsegmenten
oplichten.
23
Een spanningsbron aansluiten
○
○
r
Het deksel van het batterijvak
bevestigen
Als het deksel is losgekomen door een val,
forceren, enz. kan het opnieuw worden
aangebracht zoals hieronder staat afgebeeld.
Gebruik van droge
batterijen
Opmerkingen betreffende
spanningsbronnen
Gebruik alleen een van de volgende types
droge batterijen voor uw CD-speler:
• LR6 (AA) alkalinebatterijen
Koppel alle spanningsbronnen los wanneer
de CD-speler niet wordt gebruikt.
0pmerking
Verwijder altijd de netspanningsadapter wanneer u
droge batterijen gebruikt.
1
2
Open het deksel van het batterijvak.
Plaats twee LR6 (AA) batterijen en
houd daarbij rekening met de
aanduiding 3 op het schema in
het batterijvak.
Steek eerst de # kant in (voor beide
batterijen).
De batterijen verwijderen
Verwijder de batterijen op dezelfde manier
als oplaadbare batterijen.
Wanneer moet u de batterijen
vervangen?
U kunt de resterende batterijlading
controleren in het uitleesvenster.
r
○
○
○
○
De batterijen zijn volledig geladen.
r
○
r
○
○
○
○
De batterijen raken leeg.
r
De batterijen zijn bijna leeg.
r
Lo batt*
De batterijen zijn leeg.
* Er weerklinkt een pieptoon.
Wanneer de batterijen leeg zijn, moet u
beide batterijen door nieuwe vervangen.
24
Betreffende de
netspanningsadapter
• Gebruik alleen de meegeleverde
netspanningsadapter of de
netspanningsadapter die vermeld staat
onder “Meegeleverde/los verkrijgbare
toebehoren”. Gebruik geen andere
netspanningsadapter om te voorkomen dat
de werking van het toestel wordt verstoord.
Polariteit van de stekker
• Trek voor het loskoppelen van de
netspanningsadapter altijd aan de adapter
zelf en nooit aan het snoer.
• Raak de netspanningsadapter niet aan met
natte handen.
Betreffende oplaadbare
batterijen en droge batterijen
• Laad geen droge batterijen op.
• Gooi geen batterijen in het vuur.
• Draag geen batterijen samen met muntstukken
of andere metalen voorwerpen. Wanneer de
positieve en negatieve klemmen van de
batterij per ongeluk in contact komen met
metalen voorwerpen kan warmte worden
geproduceerd.
• Meng geen oplaadbare batterijen met
droge batterijen.
• Meng geen nieuwe batterijen met oude
batterijen.
• Gebruik geen verschillende types
batterijen samen.
• Verwijder de batterijen wanneer u het
toestel gedurende lange tijd niet gebruikt.
• Mocht er batterijlekkage optreden, maak
dan het batterijvak helemaal schoon voor u
nieuwe batterijen plaatst. Indien er
vloeistof op uw lichaam terechtkomt, spoel
die dan grondig af.
B Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Mocht er een klein voorwerp of vloeistof
in de CD-speler terechtkomen, verbreek
dan de aansluiting op het stopcontact en
laat het toestel eerst door een deskundige
nakijken alvorens het weer in gebruik te
nemen.
• Steek geen vreemde voorwerpen in de DC
IN 4.5 V (externe voedingsingang)
aansluiting.
De CD-speler
Behandeling van CD’s
• Neem een CD altijd vast aan de rand en
raak nooit het oppervlak aan.
• Kleef geen papier noch kleefband op een
CD.
Niet zo
Hoofdtelefoon/oortelefoon
Verkeersveiligheid
Draag geen hoofdtelefoon als u een auto of
enig ander voertuig bestuurt en evenmin op
de fiets. Dit kan leiden tot gevaarlijke
verkeerssituaties en is in veel landen
wettelijk verboden. Het kan bovendien
gevaarlijk zijn muziek met een hoog volume
te beluisteren als u zich op straat bevindt,
vooral op oversteekplaatsen. Let altijd heel
goed op in potentieel gevaarlijke situaties en
zet eventueel het toestel af.
Voorkom oorletsel
Zet de muziek in de hoofdtelefoon/
oortelefoon niet te hard. Oorspecialisten
adviseren tegen het voortdurend en zonder
onderbreking beluisteren van harde muziek.
Hoort u een hoog geluid in uw oren, draai
dan het volume omlaag of zet het toestel af.
Houd rekening met anderen
Houd de geluidsterkte op een redelijk niveau.
U kunt dan geluiden van buitenaf nog steeds
horen terwijl u tegelijkertijd rekening houdt
met de mensen om u heen.
Waterbestendigheid
• Alvorens de gesp los te maken om het
deksel te openen, moet u het toestel
ontdoen van alle water, stof of zand. Open
en sluit het deksel op een plaats waar geen
water noch zand in het toestel terecht
kunnen komen en zorg ervoor dat uw
handen droog zijn. Wanneer er water of
zand in het toestel terechtkomt, kan het
defect raken.
(wordt vervolgd)
25
Aanvullende informatie
• Houd de lens van de CD-speler schoon en
raak ze niet aan. Als u dit toch doet, kan de
lens beschadigd en de werking van het
toestel verstoord raken.
• Plaats geen zware voorwerpen op de CDspeler. De CD-speler en de CD kunnen
hierdoor worden beschadigd.
• Zet de CD-speler niet op een plek waar hij is
blootgesteld aan warmtebronnen, direct
zonnelicht, overdreven stof of zand, vocht,
regen, mechanische schokken, oneffenheden
of in een auto met gesloten ruiten.
• Als de CD-speler de radio- of televisieontvangst stoort, moet u de speler uitzetten
en verder bij de radio of de televisie
vandaan zetten.
• Discs met afwijkende vormen (b.v. hart,
vierkant, ster) kunnen niet met deze CDspeler worden afgespeeld. Indien u dat
toch doet, kan de CD-speler worden
beschadigd. Gebruik geen dergelijke discs.
• Stel de CD niet bloot aan directe zonnestraling
of warmtebronnen zoals heteluchtkanalen, en
laat hem ook niet achter in een auto die in de
volle zon geparkeerd staat.
• Speel geen bestofte CD af. Hierdoor kan
de werking worden verstoord.
Voorzorgsmaatregelen
Onderhoud
• Wanneer u het deksel sluit, moet u
controleren of er geen stof noch zand op de
rubberdichting rond het deksel zit. Sluit
vervolgens het deksel stevig met de gesp.
• De meegeleverde hoofdtelefoon mag niet in
water worden ondergedompeld noch
permanent in contact komen met water. Als
hij per ongeluk in het water valt of nat wordt,
droog hem dan af met een zachte doek.
Gebruik nooit een elektrische haardroger.
• De meegeleverde netspanningsadapter is
niet waterbestendig. Gebruik de speler niet
op netstroom in de buurt van water om
elektrocutie te voorkomen.
• Sluit de DC IN 4.5 V aansluiting en i
aansluiting af met de meegeleverde dopjes
wanneer er niets op is aangesloten.
Wanneer er water of zand in deze
aansluitingen terechtkomt, kunnen die
gaan corroderen en de werking verstoren.
De behuizing reinigen
Opmerkingen
• Dit toestel is hermetisch afgesloten en bijgevolg
is het mogelijk dat u het deksel niet kunt openen
wanneer de druk in het toestel plots daalt. Dit is
het geval in een vliegtuig of wanneer het toestel
van een warme in een koude ruimte wordt
gebracht. Verwijder dan de rubberdop van de DC
IN 4.5 V aansluiting.
• Om waterinsijpeling te voorkomen, werkt de gesp
tamelijk stroef. Let op dat uw vingernagel niet
afbreekt bij het losmaken van het deksel.
Houd de speler niet vast aan de gesp
om beschadiging te voorkomen.
26
Reinig de behuizing van de speler met een
zachte doek die lichtjes is bevochtigd met
water of een mild schoonmaakmiddel.
Gebruik geen alcohol, benzine of thinner.
De stekker van de
hoofdtelefoon/oortelefoon
reinigen
Houd de stekker van uw hoofdtelefoon/
oortelefoon schoon voor een optimale
geluidsweergave. Wrijf de hem schoon met
een droge, zachte doek.
Stof of zand verwijderen van
de rubberdichting
Door zand of stof op de rubberdichting kan
het deksel niet hermetisch afsluiten en kan er
water insijpelen. Verwijder het stof nu en
dan.
Wij raden u aan de rubberdichting elk jaar te
laten vervangen in een erkende Sony
werkplaats.
Verhelpen van storingen
Als het probleem na het uitvoeren van de onderstaande controles blijft bestaan, neem dan contact
op met uw plaatselijke Sony dealer.
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
Het volume verhoogt niet ook
al is de VOL regeling
ingesteld op het maximum.
Geen geluid noch ruis is
hoorbaar.
c Als “AVLS” knippert op het display, houd u SOUND ingedrukt tot
“AVLS” verdwijnt van het display. (pagina 19)
(wordt vervolgd)
27
Aanvullende informatie
c Steek de stekkers goed vast. (pagina 6)
c De stekkers zijn vuil. Maak de stekkers regelmatig schoon met een
droge doek.
c Bij het afspelen van een CD met zowel MP3 bestanden als
bestanden opgenomen in een ander formaat dan MP3, koos u het
laatste bestandstype. Deze CD-speler alleen kan tracks afspelen
die zijn opgenomen in CD-DA formaat of MP3 bestanden
opgenomen in CD-ROM formaat. (pagina 8)
c Controleer of u alkalinebatterijen en geen mangaanbatterijen
De speelduur is te kort bij
gebruikt. (pagina 24)
gebruik op droge batterijen.
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen.
(pagina 24)
De speelduur is te kort bij gebruik c Laad en ontlaad de oplaadbare batterijen enkele keren. (pagina 22,
23)
op oplaadbare batterijen.
c De oplaadbare batterijen zijn helemaal leeg. Controleer de
“Lo batt” of “000” in het
batterijen. (pagina 22, 23)
uitleesvenster. De CD speelt
c Vervang de batterijen door nieuwe LR6 (AA) alkalinebatterijen.
niet.
(pagina 24)
c Gebruik uitsluitend de netspanningsadapter of de batterijkabel die
“HI dc In” verschijnt in het
vermeld staat onder “Meegeleverde/los verkrijgbare toebehoren”.
uitleesvenster.
(pagina 30)
c Koppel alle spanningsbronnen los en plaats vervolgens de
batterijen terug of sluit de netspanningsadapter weer aan. (pagina
6, 22 - 24)
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit.
De CD speelt niet of
(pagina 19)
“no dISC” verschijnt in het
c De CD is vuil of beschadigd. (pagina 25)
uitleesvenster wanneer een
c Controleer of de CD is ingebracht met het label naar boven. (pagina 6)
CD is ingebracht.
c Er is condensvorming opgetreden.
Wacht enkele uren tot het condensvocht is verdampt.
c Sluit het deksel van het batterijvak stevig. (pagina 22)
c Controleer of de batterijen correct zijn geplaatst. (pagina 22 - 24)
c Sluit de netspanningsadapter stevig aan op een stopcontact. (pagina 6)
c Duw de 3-weg bedieningstoets naar N/> nadat een of meer
seconden zijn verstreken na het aansluiten van de netspanningsadapter.
c De CD-R/CD-RW is blanco.
c Er is een probleem met de kwaliteit van de CD-R/CD-RW, de
opname-apparatuur of de toepassingssoftware. (pagina 8)
c De CD-R/CD-RW werd niet gefinaliseerd. Finaliseer de CD-R/
CD-RW met het opnametoestel.
Verhelpen van storingen
Symptoom
Oorzaak en/of oplossingen
“Hold” verschijnt in het
uitleesvenster als u een toets
indrukt, en de CD speelt niet.
De CD-speler begint niet op
te laden.
De weergave begint vanaf
het punt waar ze werd
gestopt. (hervatfunctie)
c De toetsen zijn vergrendeld. Schuif de HOLD schakelaar achteruit.
(pagina 19)
De CD maakt een zoemend
geluid.
Het geluid is vervormd of
gestoord wanneer een stereo
installatie is aangesloten.
Tijdens de weergave van een
MP3 CD draait de CD niet
maar is het geluid normaal
hoorbaar.
“NO FILE” verschijnt op het
display nadat u de 3-weg
bedieningstoets naar
N/> hebt geduwd of het
deksel van de CD-speler is
gesloten.
De CD begint niet te spelen.
De weergave start pas na
lange tijd.
Wanneer u de klep van de
CD-speler sluit, begint de CD
te draaien.
28
c Druk in de stopstand op x/CHG. (pagina 22)
c De hervatfunctie werkt. Houd de 3-weg bedieningstoets minstens
2 seconden naar N/> geduwd of open het deksel van de CDspeler om de weergave te starten vanaf de eerste track. Of
verwijder alle spanningsbronnen en breng dan de batterijen
opnieuw in of sluit de netspanningsadapter weer aan.
(pagina 6, 7, 22, 24)
c Sluit het deksel van het batterijvak goed. (pagina 22)
c Regel het volume van de CD-speler en het aangesloten toestel.
(pagina 21)
c De CD-speler is ontworpen om een MP3 CD tijdens de weergave
niet te laten draaien om stroom te sparen. Dat is normaal en duidt
niet op een storing.
c Er staan geen MP3 bestanden op de CD.
c U gebruikt een CD-RW waarvan de gegevens zijn gewist.
c De CD is vuil.
c Finaliseer de CD. (pagina 8)
c De CD-speler leest de informatie op de CD. Dat is normaal en
duidt niet op een storing.
Technische gegevens
Systeem
Compact disc digital audiosysteem
Laserdiode-eigenschappen
Materiaal: GaAlAs
Golflengte: λ = 780 nm
Emissieduur: continu
Laseruitgangsvermogen: minder dan 44,6 µW
(Deze waarde voor het uitgangsvermogen is
gemeten op een afstand van 200 mm van het
lensoppervlak van het optische blok met een
opening van 7 mm.)
D-A omzetting
1-bit quartz time-axis control
Levensduur batterijen*
(bij benadering in uren)
(met de CD-speler op een effen en stevige
ondergrond)
De speelduur hangt af van de manier waarop de
CD-speler wordt gebruikt.
De cijfers tussen haakjes geven de speelduur aan
van MP3 bestanden.
Bij gebruik van de
G-PROTECTION functie
“1”
“2”
22
23
[16]
[16]
NH-WM2AA
(ong. 5 uur
geladen**)
Twee Sony
alkalinebatterijen
LR6(SG)
(geproduceerd in Japan)
37
[24]
38
[24]
Frequentiebereik
20 - 20 000 Hz –0
–4, 5 dB (volgens JEITA CP-307)
Uitgangsniveau (bij een
ingangsniveau van 4,5 V)
Hoofdtelefoon (stereo miniaansluiting)
ong. 5 mW + ong. 5 mW bij 16 Ω
(ong. 0,5 mW + ong. 0,5 mW bij 16 Ω)*
*Voor klanten in Europa
* Meetwaarde volgens JEITA (Japan Electronics
and Information Technology Industries
Association).
** De laadduur hangt af van de manier waarop de
oplaadbare batterij wordt gebruikt.
Werkingstemperatuur
5°C - 35°C
Voeding
Controleer de gebiedscode in de linker
bovenhoek van de streepjescode op de
verpakking.
Afmetingen (b/h/d) (inclusief
uitstekende onderdelen en
bedieningselementen)
• Sony NH-WM2AA oplaadbare batterijen:
2,4 V DC
• Twee LR6 (AA) batterijen: 3 V DC
• Netspanningsadapter (DC IN 4.5 V
aansluiting):
U/U2/CA2/E92/MX2/TW2/BR3 model: 120 V,
60 Hz
CED/CET/CEW/CEX/CE7/EE/EE1/E13/G5/
G6/G7/G8/BR1 model: 220 - 230 V, 50/60 Hz
CEK/3CE7 model: 230 - 240 V, 50 Hz
AU2 model: 240 V, 50 Hz
JE.W/E33/EA3/KR4 model: 100 - 240 V, 50/
60 Hz
HK2 model: 220 V, 50/60 Hz
AR1/CNA model: 220 V, 50 Hz
Gewicht (zonder accessoires)
ong. 134,1 × 38,5 × 147,8 mm
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
29
Aanvullende informatie
ong. 321 g
Meegeleverde/los
verkrijgbare toebehoren
Meegeleverde toebehoren
De gebiedscode van het toestel staat vermeld in de
linker bovenhoek van het etiket met de
streepjescode op de verpakking.
Netspanningsadapter (1)
Hoofdtelefoon/oortelefoon (1)
Oplaadbare batterijen (2)*
Draagtas voor batterijen (1)*
Draaglus (1)
* Alleen geleverd bij de modellen CED en CEK
Los verkrijgbare toebehoren
Netspanningsadapter
Actieve luidsprekers
AC-E45HG
SRS-T1
SRS-Z500
Autobatterijkabel
DCC-E345
Autobatterijkabel met auto-aansluitset
DCC-E34CP
Auto-aansluitset
CPA-9C
Verbindingskabel
RK-G129
RK-G136
Oplaadbare batterij
NH-WM2AA
(NH-WMAA × 2)
Oortelefoon (behalve voor klanten in Frankrijk)
MDR-E848LP
MDR-EX70LP
Oortelefoon (voor klanten in Frankrijk)
MDR-E808LP
Hoofdtelefoon (behalve voor klanten in
Frankrijk)
MDR-A44L
MDR-A110LP
Gebruik alleen een los verkrijgbare
hoofdtelefoon met stereo ministekkers. Een
hoofdtelefoon met microstekkers is niet
geschikt.
Stereo ministekker
Microstekker
Het kan zijn dat uw dealer niet alle
bovengenoemde toebehoren levert. Vraag uw
dealer om meer informatie over verkrijgbare
toebehoren.
30
Betreffende “MP3”
Wat is MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) is een
standaard technologie en formaat voor het
comprimeren van geluid. Het bestand wordt
gecomprimeerd tot ongeveer 1/10e van de
oorspronkelijke grootte. Geluiden buiten het
hoorbare bereik worden gecomprimeerd
terwijl geluiden die de mens wel kan horen,
niet worden gecomprimeerd.
“MP3”-bestanden die met
deze speler kunnen worden
afgespeeld
U kunt alleen MP3-bestanden afspelen die op
een bepaalde manier werden opgenomen.
GESCHIKTE MEDIA
CD-R’s en CD-RW’s
GESCHIKT DISC-FORMAAT
U kunt discs gebruiken van het ISO 9660
Level 1/2 en Joliet extensieformaat. Het
toestel kan alleen 1-byte tekens weergeven.
(2-byte tekens (b.v. Japanse tekens)
verschijnen als “–.”)
INSTELLINGEN VOOR COMPRESSIEEN SCHRIJFSOFTWARE
• Om een bron te comprimeren voor een
MP3-bestand, raden wij u aan de transfer
bit rate van de compressiesoftware in te
stellen op “44,1 kHz”, “128kbps” en
“Constant Bit Rate”.
• Kies “halting of writing” om de maximale
opnamecapaciteit te benutten.
• Kies “Disc at Once” om de maximale
opnamecapaciteit van een onbespeeld
medium te benutten.
OPMERKINGEN BIJ HET OPSLAAN
VAN BESTANDEN OP DE MEDIA
Wanneer de disc is ingebracht, leest de speler
alle bestanden op die disc. Wanneer er veel
mappen of niet-MP3-bestanden op de disc
staan, kan het lange tijd duren alvorens de
weergave start of het volgende MP3-bestand
begint te spelen.
Bewaar niet onnodig veel andere mappen of
bestanden dan MP3 op de disc die u gebruikt
voor MP3-weergave.
Wij raden u aan geen andere soorten
bestanden of onnodige mappen te bewaren
op een disc samen met MP3-bestanden.
Opmerkingen
• Voeg altijd de extensie “mp3” toe aan de
bestandsnaam.
• Wanneer u de extensie “mp3” toevoegt aan een
ander bestand dan een MP3 bestand, kan de
speler het bestand niet goed herkennen.
• De bestandsnaam komt niet overeen met de ID
tag.
31
Aanvullende informatie
Belangrijkste kenmerken van het geschikte
discformaat:
• Maximum aantal directorystappen: 8
• Bruikbare tekens voor een bestands-/
mapnaam:
A - Z, 0 - 9, _ (underscore)
• Maximum aantal tekens voor een
bestandsnaam: 64 tekens plus extensie van
3 tekens
BRUIKBAAR AANTAL MAPPEN/
BESTANDEN
• Maximum aantal mappen: 255
• Maximum aantal bestanden: 255
Betreffende “ID3 tag”
ID3 tag is een formaat om bepaalde
informatie (tracknaam, albumnaam,
artiestennaam, enz.) toe te voegen aan MP3
bestanden.
Opmerking
Deze CD-speler werkt met Version 1.1 van het ID3
tag formaat. Wanneer u een andere versie dan 1.1
gebruikt, verschijnt ID3 tag informatie niet correct
maar kan het bestand wel worden afgespeeld.
Sony Corporation Printed in Malaysia
32
Download PDF

advertising