Sony | CDX-GT310 | Sony CDX-GT310 Упатства за употреба

2-886-504-11 (1)
FM/MW/LW
CD
(DEMO)
Дополнителни информации и одговори на
вашите прашања можете да најдете на нашата
интернет страница
http://www.sony.net/
Sony Corporation Печатено во Македонија
CDX-GT310
© 2006 Sony Corporation
,
11.
Auto Off
ACC
(
ОВЛАСТЕНИ СЕРВИСИ НАSONY
ВО РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
.16).
,
Auto Off
(OFF)
.
Тринитрон
нас. „Карпош“, „Кланица“ ламела А/4
Е-mail: btsony@mt.net.mk
Гевгелија
Ват
ул. „7-ми Ноември“ бр.4
Е-mail: watt@mt.net.mk
Охрид
Рит
Електроника бул. „Туристичка“ бр.44А
Е-mail: ritel@mt.net.mk
Скопје
Видео Дата
..
О
Е
Р
046 261281
ул. „Брадфордска“ бр.1
Е-mail: info@videodata.com.mk
Microsoft, Windows
Media, Windows logo
Microsoft
.
ДТЦ „Палома Бјанка“
ул. Даме Груев бр.16/1-10
1000 Скопје, Македонија
или на телефон:
(02) 3290 707
Р
.
П
.
:
И
Civic Office,
2
034 214804
02 3081700
02 3084900
За дополнителни информации и прашања за овластените сервиси на "SONY" можете да се
обратите до "SONY" претставништво во Скопје, адреса:
.
Corporation
047 227236
М
,
Телефон
Битола
.
)
Адреса
К
Сервис
Град
Sony Service Centre (Europe) N.V.
Technologielaan 7
1840 Londerzeel
Belgium
.........................4
MK
.. . . . . . . . 11
.................4
.4
...............5
.......5
....5
ГАРАНТНА ИЗЈАВА - ОПШТИ ГАРАНТНИ УСЛОВИ
Почитувани клиенти,
О
К
Ви благодариме за купувањето на производи од фирмата "SONY".
"SONY" Ви дава гаранција за телевизорите 24, за видео камери, DVD, аудио компоненти и Hi Fi системи
12 месеци, за галантерија - кабли, звучници, далечински управувачи, слушалки и сл. 6 месеци, лампа за
телевизори со задна проекција 6 месеци или 3000 часа работа (во зависност од тоа кој услов е прв
исполнет) за квалитет на купениот производ од датумот на купување. "SONY" обезбедува сервисирање и
снабдување со резервни делови во рок од 5 години.
Ако овластениот сервис не го поправи производот во рок од 14 (четиринаесет) дена, гарантниот рок се
продолжува за онолку време колку што траела поправката.
Е
Р
Доколку поправката на неисправниот производ трае подолго од 20 дена, производот ке биде заменет со
нов.
Гаранцијата е важечка, ако во време на гарантниот период производот покаже неисправност поради
неквалитетен материјал или неправилна изработка. Сите неисправности во тој период се отстрануваат
бесплатно од страна на овластените сервиси, наведени подоле.
М
Гаранцијата се однесува за производи, произведени од фирмата "SONY", купени со оригинален гарантен
лист и е важечка само на територијата на Република Македонија, Република Бугарија, Србија, Црна Гора
и Албанија.
Увозникот на стоката во Република Македонија назначен на Гарантниот лист ги превзема обврските од
гаранцијата према своите купувачи.
Р
И
Гаранцијата се признава од овластениот сервис само со приложување на гарантниот лист, читко
пополнет, да го содржи името на продавачот, датум на продажба, печат на продавачот и фискална
сметка од продавницата од каде е купен производот.
...........................6
RM-X151. . . . . . . . 6
CD
............. ......8
. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
— BAL/FAD/SUB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
— EQ3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— SET . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...........
..............
CD/MD
. . . . . . . . . . . . . . . . . 12
11
11
12
12
...............
....... .....
MP3/WMA
.............
..........................
...............
.......................
..................
..................
13
13
14
15
15
16
17
18
...........8
— BTM. . . . . . . . 8
....................8
..........8
..............8
RDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
............................9
AF TA. . . . . . . . . . . . . . . 9
PTY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
П
Гаранцијата не важи во следните sлучаи:
Кога не се запазени упатствата за монтажа и експлоатација, наведени во упатството за ракување
(употреба).
Кога има несоодветности меѓу податоците во документите и самиот производ или обид за
преправање на податоците во гарантниот лист.
Кога има видливи обиди за преправање на фабричкиот број или гаранциската лепенка на
производот.
Кога има оштетувања поради поправка од неовластени лица или сервиси и/или се правени измени
(модификации).
Оштетувања при транспорт, механички оштетен, електричен удар или од природни неприлики.
Неисправниот производ се доставува во оригиналното пакување. Ризикот за оштетување за време на
транспортот до и од овластениот сервис е на сметка на купувачот.
3
!
.
ГАРАНТЕН ЛИСТ
CD-DA (
CD-R/CD-RW
CDTEXT*)
(MP3/WMA
Session (page 14).
Type of discs
,
.
Multi
RESET
).
Label on the disc
CD-DA
(
e
MK
О
RESET
RESET
–
6
FM2, FM3, MW LW).
– BTM (Best Tuning Memory):
•
FM
Radio
Data System (RDS).
– EQ3
7
.
2:
.
CD/MD
•
.
: AUX
CD-DA
,
.
Купувач
Адреса-Телефон:
Фирма увозник:
Датум на продажба:
Број на фактура (сметкопотврда):
.
* CD TEXT
Вид на производ:
Модел (тип):
Фабрички број:
,
Продавач (адреса и телефон):
Потпис и печат:
Датум:
4
М
•
.
И
• RDS
(FM1,
Р
•
Гарантниот лист Ви гарантира бесплатна поправка на производот, купен
од фирмата "SONY", согласно со гаранциските услови опишани подоле.
Ако производот покаже неисправност во време на гарантниот рок, Ве
молиме јавете се во најблискиот овластен сервис на "SONY" или во
продавницата од каде е купен производот.
.
Е
Р
MP3
WMA
К
CD
П
.
Сериja Бр.:
24-
.
A
B
1
POPRAVKI VO GARANTEN ROK
.
2
“CLOCK-ADJ”
Datum na
priem
3
Datum na
popravka
Opis na popravkata
i smenetite delovi
Ime na
serviserot
Potpis i
pe~at
.
(SEEK) +.
.
4
.
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
(DSPL).
(DSPL)
.
.
4,
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
.
Е
RDS (
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
.10)
.
.
М
И
Р
П
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
B
.
.
О
К
5
Р
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
A
(SEEK) –/+.
,
.
.
1
(OFF).
.
2
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
SYMP :
SEC :
DEF.C / REC. C :
Ref. Nє
•
.
•
.
5
1
2
3
4
5
6
7
8
OFF
PUSH SELECT
SOURCE
EQ3
SEEK
AUX
SEEK
PTY
MODE
DIM
DSPL
ALBM
1
2
REP
SHUF
3
4
PAUSE
5
6
AF/TA
CDX-GT310
16
91011 1213 14 15
17
RM-X151
.
20
1
OFF
4
SOURCE
ATT
SEL
MODE
18
21
13
1 OFF
.
2 EQ3 (equalizer)
(XPLOD, VOCAL, EDGE, CRUISE,
SPACE, GRAVITY, CUSTOM
OFF).
+
22
–
14
DSPL
SCRL
1
23
3
11
24
19
65
4 SOURCE
;
(Radio/CD/ MD*1 /AUX).
+
VOL
–
);
(
).
32
4
11
5
(
),
.
6
7 AUX
12
.
8
(eject)
.
9 PTY (Program Type)
PTY
RDS.
10
)
5
6
10
“ST”
•
.
.
•
“M ONO-ON” (
NO MAG
CD
.
. 12).
NO MUSIC
/USB
FM
MONO
.( MONO
“MONO-OFF” ( . 12).
11 SEEK –/+
CD:
.
MP3
CD
.
.
.
NO NAME
)
,
);
.
TP.
TP
TA ( . 9).
.
,
.
•
•
TA (
9).
NOTREADY
MD
TP.
.
“- - - - - - - -.”
RDS
PTY
•
• RDS
•
Sony
READ
MD. *2
.
.
8, 12
(FM/MW/LW);
);
.
CD,
(ALBM –/+)
(
);
CD/MD* :
(1)/(2): ALBM –/+* 3 * 4
1
.
RESET
CD
.
.
.
.
);
”
MD
CD/MD
MP3/WMA
RESET
(
. 4).
“
.
.
.
13.
*5
.
,
”
LOAD
(SOURCE)
..
“
NO INFO
(
”
*1
CD
MD,
CD
MD
*2
error
17 AF (
)/TA
Sony
.
9
RDS.
.
,
MP3/W MA.
AF
)
TA
.
)
.
.
).
.
(SEEK) –/+
.
PI (
)
)
(
.
.
(“PI SEEK”
NO DISC
CD/MD
.
.
L. SEEK +/–
local seek mode
.
NO AF
18
).
,
).
(3): REP 8
(4): SHUF 8
(6): PAUSE*5
.
“
*1
*2
*3
*4
CD/ MD
FAILURE
8
.
24
16
.
(1)/(2)
.
23 SCRL (scroll)
) 4
.
.
21 SEL (select)
22
).
15 RESET
MD.
/
20 ATT (attenuate)
(
.
ERROR* 1
•
.
12
.
BLANK* 1
19 VOL (volume) +/–
14 DSPL (display)/DIM (dimmer)
8, 9
.
. 4).
CD/radio,
.
(SEEK) –/+
(
*2 .
MD.
OFFSET
.
);
).
(
18
).
13 MODE
MD
.
.
.
NOT READ
.
1
.
),
(
NO TP
RDS
(
.
7
CD/MD
CD
12.
CD/MD
,
.
.
•
•
.
.
.
— BTM
1
,
*1 ,
/
*2 ,
,
,
.
3
MP3, ID3
C
C
12).
.
“BTM”
4
(SEEK) +.
.
MP3/ WMA,
,
MEMORY
(3)
RDS
.
.
OFF”
RESET
•
.
.
•
(
.
.
1
((1)
.
/
(6)).
• “DIM-ON”
•
“SHUF OFF.”
(
(OFF)
,
(
)
(aerial)
•
Auto Off
(
. 11).
. (OFF).
.
. Auto Off
•
•
•
.
•
.
.
.
.
•
•
. 15).
.
)
(
FM/MW/LW
.
.
.
.
.9).
(SEEK) –/+
.
.
.(
. 4).
•
.
local seek mode
.
“LOCAL-ON” ( . 12).
“MONO-ON” (
.
8
4).
.
.
.
1
(
.
AF/TA
(
MP3/WMA
. 11).
.
,
45°
.
.
.
*
•
•
.
.
“OFF”.
“A.SC RL-ON” ( . 12)
(SCRL)
.
.
CD
.
• RESET
.
.
(4) (SHUF)
SHUF ALBUM*
SHUF DISC
.
• “A.SCRL”
Sony MP3
.
(
Multi Session.
..
•
.
1
TRACK
ALBUM*
–
–
ATT).
•
•
1
6
1
.
.
.
.
MP3/W MA
. 14).
.
.
Telephone ATT
2.
• CD
(MP3/ W MA).
. 14).
MP3/WMA
.
“FAD”
“A.SCRL-ON”(
14.
(REP)
,
•
• ATT
(
.
WMA, WMA
(
(aerial)
. (aerial)
.
,
(
.
.
.
(DSPL);
•
2
*1
*2
.
.
.
(MODE).
FM1, FM2, FM3, MW
LW.
,
.
(SOURCE)
.
“TUNER”
A WMA/MP3
B
C
•
• CD-Rs/CD-RWs
MP3/WMA
.
.12).
.
.
17
2
•
:
1
:4– 8
.
: 50 W ⋅ 4 (
4
(SEEK) –/+
)
,
,
.
RDS
(SEEK) –/+
:
(
:
BUS
BUS
2
(
)
)
1
CD
: 120 dB
: 10 – 20,000 Hz
Wow and flutter:
(stereo mini jack)
MW/LW
:
MW: 531 – 1,602 kHz
LW: 153 – 279 kHz
:
: 10.7 MHz/450 kHz
: MW: 30 µV, LW: 40 µV
Sony.
A TA/TP* 1
B
C
),
RDS
AF.
AF
TA.
AF, TA-OFF
AF
TA.
AF/ TA
BTM
,
*2 (
,
,
,
. “TP”
.
1
*2
“*
RDS
BTM
AF
RDS
.
RDS
AF/TA
,
RDS
.
AF/TA,
.
AF/TA
.
.
C,
(DSPL).
RDS
.
:
1
)
.
.
TA (
•
.
2
.
AF
TA
.
)/TP (
)
•
.
AF
.
.
PTY (
CT (
CT
(AF/TA)
“TA”
)
.
16
TA
AF, TA-ON
*1 “TA”
)
.
TA-ON
RDS
Thomson.
.
•
• VOC (Volatile Organic Compound)-
AF
TA
AF (
MPEG Layer-3
Fraunhofer IIS
.
AF-ON
RDS
.
: 9 dBf
: 75 dB at 400 kHz
: 67 dB (stereo), 69 dB (mono)
1 kHz: 0.5 % (stereo),
0.3 % (mono)
: 35 dB
1 kHz
: 30 – 15,000 Hz
(AF/TA)
Radio Data System (RDS)
FM
: 87.5 – 108.0 MHz
:
TA
.
:
: ±10 dB at 60 Hz (XPLOD)
: ±10 dB at 1 kHz (XPLOD)
: ±10 dB at 10 kHz (XPLOD)
: 12 V DC
)
:
178 ⋅ 50 ⋅ 179 mm
1
1
(7 / 8 ⋅ 2 ⋅ 7 /8 in) (
)
:
182 ⋅ 53 ⋅ 162 mm
1
1
1
(7 / 4 ⋅ 2 /8 ⋅ 6 / 2 in) (
)
:
1.2 kg (2 lb 11 oz)
:
: RM-X151
(1
)
:
BUS
(
RCA
):
RC-61 (1 m), RC-62 (2 m)
CD
(10
): CDX-757MX
CD
(6
): CDX-T70MX, CDX-T69
: XA-C40
AUX-IN
: XA-300
iPod: XA-110IP
3
AF
RDS
ATT
AUX
: 10.7 MHz/450 kHz
.
.
.
,
RDS
• RDS
RDS
)
.
— REG
,
,
“REG-OFF”
FM
.
( .12)
9
CT
1
.
“CT-ON”
(
. 11).
• CT
)
RDS
.
.
.
1
5
.
. 5)
.
.
CR2025
.
((1) o (6))
.
2
(
).
•
CT
.
1
.(
.
.
+
.
PTY
1
2
Press (PTY) during FM reception.
c
•
.
1
•
.
•
.
.
•
PTY
2
(
1
•
(PTY)
.
.
3
1
.
.
. 5).
2
•
.
.
(SEEK) –/+.
,
) AFFAIRS (
),
), SPORT (
), EDUCATE
), DRAMA (
), CULTURE
), SCIENCE (
), VARIED (
),P M
), ROCK M (
),
EASY M (
), LIGHT M (
), CLASSICS (
), OTHER M
), WEATHER (
),
FINANCE (
), CHILDREN (
), SOCIAL A (
),
RELIGION (
), PHONE IN (
),
TRAVEL (
), LEISURE (
), JAZZ
), COUNTRY (
), NATION M (
), OLDIES (
), FOLK M (
), DOCUMENT (
).
,
.
NEWS (
INFO (
.
3
.
.
.
.
(10A)
Sony
.
PTY
.
10
15
•
MP3/WMA
.
.)
,
.
3,
Folder
(album)
MP3/WMA file
(track)
MP3/WMA
— SET
1
CD-R/CD-RW
•
— BAL/FAD/SUB
CD-Rs/CD-RWs (
)
•
.
CD-R/a CD-RW
.
balance, fader,
1
.
“BAL,” “FAD”
•
).
MP3/WMA
mp3”/“.wma
.
•
“SUB”
.
:
.
*1
*2
“ATT”
EQ3
*3
AUX
(
,
.
(
20
. 12).
,
.
3,
.(
CD-DA,
CD-DA
.
CD-DA, MP3/WMA
.
“NO
.
Compact Disc (CD) ,
.
MUSIC”
MP3
MP3/WMA
MP3,
.
Windows Media Audio,
.
.
*
ISO 9660
2
, Joliet/Romeo
Multi Session
•
:
–
(
): 150 (
).
– MP3/WMA
(
)
300 (
EQ lite
MP3
320 kbps,
(EQ)
“CUSTOM.”
.
2
WMA
“HI”
.
.
3
.
1/
–10 dB
•
14
32 (Joliet), 64 (Romeo).
ID3
1.0, 1.1, 2.2, 2.3 2.4
MP3. 1 ID3
15/30
(1.0 1.1),
63/126
(2.2, 2.3
2.4). WMA
63
.
1 dB
+10 dB.
2
300).
–
3
,
.
.
3 .
)(
)
“CT-OFF”( z)(
“BEEP-ON”
AUX-A*1 (AUX Audio)
AUX
“AUX-A-ON”
. 12).
A.OFF (Auto Off) (A
“LOW”
•
•
a
1
,
“CT-ON”
BEEP
— EQ lite
.
1/22*
64 kbps
•
CT (
“CUSTOM”
”
CLOCK-ADJ
.
•
1/10
WMA,
2,
•
MPEG-1 Audio Layer-3,
):“
..
.
–
.
.
CD-DA
DVD
.
“SUB”( 11).
3 .
.
MP3/WMA.
–
.
AUX*3
Multi Session
.
“OFF”).
4
)
2
.
•
.
.“ON”
. 11).
VBR (variable bit rate) MP3/
WMA
.
3
LOW*1
MID*1
HI*1
BAL (
)
FAD (
SUB (subwoofer volume)*2
Compact Disc (CD-
2
subwoofer.
5)
9, 10).
“BEEP-OFF.”
“AUX-A-OFF”
)
off: “A.OFF-NO”
,
“A.OFF-30S (
),” “A.OFF-30M(
)”
“A.OFF-60M (
).”
SUB/REAR*1
.
– “SUB-OUT”
:
subwoofer.
– “REAR-OUT”:
amplifier.
DEMO*1
)
“DEMO-ON”
“DEMO-OFF.”
DIM (Dimmer)
.
- “DIM-ON”:
dim
– “DIM-OFF”
:
.
.
.
11
A.SCRL (Auto Scroll)
1
– “A.SCRL-ON”
:
– “A.SCRL-OFF”:
LOCAL (
– “LOCAL-ON ”:
.
.
AUX
(1)/(2) (ALBM –/+)
(
FM
2
AUX
•
,
.
•
.
.
.
.
*
1
)
1
(REP)
*
.
.
(3)
(4)(SHUF)
.
.
DISC*1
•
SHUF
CHANGER*1
.
1
.
.
•
.
“AUX”
.
(SOURCE)
. “FRONT IN”
*1
3
.
.
“AUX”
.
•
MD
OFF”
“SHUF ALL”
MD
.
(–8 dB
“
.
CD/MD
.
*2
4
5
.
•
SHUF ALL*2
.
2
,
.
2
“SUB.”
AUX input jack (stereo mini jack)
).
.
.
.
.
)
– “LOCAL-OFF ”
:
MONO*2 (Monaural Mode)
FM
monaural
.
– “MONO-ON”:
MONO.
- MONO-OFF”
:
.
REG*2 (
)
“REG-ON”
“REG-OFF” ( . 9).
LPF*3 (Low Pass Filter)
subwoofer cut-off
:
“LPF OFF”
, “LPF125Hz”
“LPF 78Hz.”
BTM ( . 8)
*1
*2
*3
(1)/(2)
(GP/ALBM –/+).
.
.
.
.
“SHUF OFF.”
CD
.
+18 dB).
.
:
•
CD/MD
1
2
3
.
1
.
.
“MD”
2
–
“CD”
(SOURCE)
.
(MODE)
.
.
–
:
).
,
•
•
.
.
(
8 cm(3 1/4 in)
- .
)
,
.
.
.
12
13
Download PDF