Sony | BDV-IT1000 | Sony BDV-IT1000 Instrukcja obsługi

4-109-708-71(1)
BD/DVD Home Theatre System
Instrukcja obsługi
BDV-IT1000/BDV-IS1000
(1)
© 2008 Sony Corporation
Sony Corporation Printed in Malaysia
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Aby zredukować ryzyko pożaru, nie należy
przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia
gazetami, ścierkami, zasłonami itp. Na urządzeniu
nie należy stawiać otwartych źródeł ognia, takich
jak świeczki.
Aby zredukować ryzyko pożaru lub porażenia
prądem, nie należy narażać urządzenia na kapanie
lub rozbryzgi cieczy, a także nie należy stawiać na
urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami,
takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na przykład na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Uwaga – korzystanie z urządzeń
optycznych w tym produkcie może
zwiększyć zagrożenie uszkodzenia
wzroku.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe
klasy 1 (CLASS 1
LASER).
Odpowiednie oznaczenie znajduje się na tylnej
części obudowy urządzenia.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
2PL
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Uwaga dla klientów: poniższe
informacje dotyczą tylko sprzętu
sprzedawanego w krajach, w których
obowiązują dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Środki ostrożności
Źródła zasilania
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki nie zostanie odłączone od
gniazda ściennego, nawet jeśli zostało wyłączone
przyciskiem zasilania.
•Jeżeli urządzenie jest odłączane od źródła
zasilania przez wyjęcie wtyczki z gniazda
ściennego, do jego podłączania należy używać
łatwo dostępnego gniazda ściennego. W
przypadku zauważenia nieprawidłowości w
działaniu urządzenia należy natychmiast odłączyć
wtyczkę od gniazda ściennego.
Prawa autorskie i znaki towarowe
•W niniejszym produkcie wykorzystano
technologię ochrony praw autorskich objętą
prawami patentowymi i innymi prawami
własności intelektualnej obowiązującymi w
Stanach Zjednoczonych.
Technologia ta nie może być wykorzystywana bez
zgody firmy Macrovision i jest przeznaczona
wyłącznie do zastosowań domowych oraz innych
zastosowań o charakterze niepublicznym, o ile
nie uzyskano specjalnej zgody firmy Macrovision.
Odtwarzanie kodu źródłowego i dezasemblacja
są zabronione.
•Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku
przestrzennego Dolby* Digital i Dolby Pro Logic
(II) z macierzą adaptacyjną oraz dekoder
formatu DTS**.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” oraz symbol
podwójnego D są znakami handlowymi
firmy Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na mocy patentów
zarejestrowanych w USA pod numerami:
5 451 942; 5 956 674; 5 974 380; 5 978 762;
6 226 616; 6 487 535 i innych patentów
zarejestrowanych i oczekujących na
zarejestrowanie w USA i na całym świecie.
DTS jest zastrzeżonym znakiem
towarowym, a logo i symbol DTS oraz
DTS-HD i DTS-HD Master Audio są
znakami towarowymi firmy DTS, Inc.
© 1996-2008 DTS, Inc. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
•Ten zestaw zawiera technologię HDMITM (HighDefinition Multimedia Interface).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa HighDefinition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
•„AVCHD” i logo „AVCHD” logo są znakami
towarowymi firm Matsushita Electric Industrial
Co., Ltd. i Sony Corporation.
•Java oraz wszystkie znaki towarowe i logo Java są
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi firmy Sun Microsystems, Inc.
•„BD-Live” i „BonusView” są znakami
towarowymi Blu-ray Disc Association.
•„BRAVIA” jest znakiem towarowym firmy Sony
Corporation.
•„S-AIR” i logo S-AIR są znakami towarowymi
firmy Sony Corporation.
• , „XMB”, i „xross media bar” są znakami
towarowymi firm Sony Corporation i Sony
Computer Entertainment Inc.
•„PLAYSTATION” jest znakiem towarowym
firmy Sony Computer Entertainment Inc.
•„Blu-ray Disc” jest znakiem towarowym.
•Logo „Blu-ray Disc”, „DVD+RW”, „DVDRW”, „DVD+R”, „DVD-R”, „DVD VIDEO” i
„CD” to znaki towarowe.
•„x.v.Colour” i logo „x.v.Colour” są znakami
towarowymi firmy Sony Corporation.
•„PhotoTV HD” i logo „PhotoTV HD” są
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
•Inne nazwy systemów i produktów są zwykle
znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami
towarowymi producentów. Symbole ™ i ® nie są
przedstawiane w niniejszym dokumencie.
3PL
4PL
Instrukcja obsługi
— informacje
Informacje o funkcji
S-AIR
• Zalecenia zawarte w tej instrukcji obsługi
dotyczą korzystania z pilota. Można
również posługiwać się przyciskami na
urządzeniu, o ile ich nazwy są takie same
lub podobne do nazw przycisków na
pilocie.
• Ikony, takie jak
, przedstawione na
górze opisu wskazują rodzaj nośników,
które mogą być używane z daną funkcją.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Płyty do
odtwarzania” (str. 150).
• W tej instrukcji termin „płyta” jest
stosowany ogólnie w odniesieniu do płyt
BD, DVD oraz CD, chyba że określono
inaczej w tekście lub na ilustracjach.
• Instrukcje zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi są przeznaczone dla modeli BDVIT1000 i BDV-IS1000. Do prezentacji
funkcji wybrano model BDV-IT1000. W
tekście zostały wyraźnie oznaczone
wszelkie różnice działania, na przykład
„BDV-IT1000”.
• Elementy menu sterowania mogą różnić
się w zależności od obszaru.
• Ustawienie domyślne jest podkreślone.
Zestaw jest zgodny z funkcją S-AIR, która
umożliwia bezprzewodowe przesyłanie
dźwięku między produktami S-AIR.
Z zestawem współpracują następujące
produkty S-AIR:
• Wzmacniacz surround (wchodzi w skład
zestawu): możliwość słuchania dźwięku z
głośników surround bez konieczności
podłączania przewodów.
• Tylny wzmacniacz surround (opcja):
możliwość słuchania dźwięku z tylnych
głośników surround bez konieczności
podłączania przewodów.
• Odbiornik S-AIR (opcja): możliwość
słuchania dźwięku z zestawu w innym
pomieszczeniu.
Produkty S-AIR można zakupić osobno (w
każdym kraju jest oferowana inna gama
produktów S-AIR).
Uwagi lub zalecenia dotyczące wzmacniacza
surround i odbiornika S-AIR zawarte w tej
instrukcji obsługi dotyczą tylko tych
przypadków, w których jest używany
wzmacniacz surround lub odbiornik S-AIR.
Szczegółowe informacje na temat funkcji
S-AIR można znaleźć w rozdziale
„Korzystanie z produktu S-AIR” (str. 102).
Spis treści
Instrukcja obsługi — informacje......... 4
Informacje o funkcji S-AIR................. 4
Indeks elementów i przycisków
sterujących.......................................6
Wprowadzenie
Krok 1: Montaż głośników ........... 18
Krok 2: Rozmieszczanie elementów
zestawu.................................... 37
Krok 3: Podłączanie zestawu ...... 52
Krok 4: Konfigurowanie systemu
bezprzewodowego ................. 67
Krok 5: Przeprowadzanie łatwej
konfiguracji ............................. 69
Krok 6: Emisja dźwięku we
wszystkich funkcjach ............. 74
Odtwarzanie
Odtwarzanie płyty BD/DVD ............76
Odtwarzanie płyty CD .......................84
Odtwarzanie plików zdjęć ................. 86
Regulacja dźwięku
Korzystanie z dźwięku
przestrzennego..............................89
Wybieranie trybu dźwiękowego ....... 92
Zmiana ścieżki dźwiękowej ............... 93
Tuner
Słuchanie audycji radiowych ............. 95
Używanie systemu RDS (Radio Data
System) ........................................ 100
Zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z adaptera DIGITAL
MEDIA PORT........................... 101
Korzystanie z produktu S-AIR ....... 102
Inne funkcje
Sterowanie telewizorem lub innymi
urządzeniami za pomocą pilota
wchodzącego w skład
zestawu ........................................ 116
Korzystanie z efektów
dźwiękowych............................... 121
Korzystanie z wyłącznika
czasowego ................................... 122
Dezaktywacja przycisków na
urządzeniu................................... 122
Ustawienia i regulacje
Korzystanie z ekranu
konfiguracji ................................. 123
[Network Update] ............................ 124
[Video Settings] ................................ 126
[Audio Settings]................................ 128
[BD/DVD Viewing Settings] .......... 129
[Photo Settings] ................................ 131
[HDMI Settings]............................... 131
[System Settings] .............................. 133
[Network Settings] ........................... 134
[Easy Setup] ...................................... 136
[Resetting]......................................... 137
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności ............................ 138
Uwagi dotyczące płyt ....................... 140
Rozwiązywanie problemów ............ 141
Funkcja autodiagnostyki ................. 149
Płyty do odtwarzania........................ 150
Obsługiwane formaty audio ............ 153
Rozdzielczość wyjścia wideo........... 154
Dane techniczne ............................... 156
Lista kodów języków........................ 159
Słowniczek......................................... 160
Indeks ................................................ 163
Korzystanie z funkcji Sterowanie przez
HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync........................ 109
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień ............. 112
Ustawianie głośników ...................... 114
5PL
Indeks elementów i
przycisków
sterujących
Bardziej szczegółowe informacje można
znaleźć na stronach wskazanych w
nawiasach.
Pilot
Szczegółowe informacje na temat
korzystania z pilota znajdują się w rozdziale
„Korzystanie z pilota” (str. 16).
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
AV
1
BRAVIA Sync
STB
TV
BD
2
OPERATION CHANGE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME
CLEAR
3
/ENTER
DIGITAL
SCENE
SEARCH
TONE
ME
4
NIGHT
DISPLAY
5
6
POP
UP
NU
E
/M
NU
TO
P
ANALOG
7
UR
OP
T
TO IO N S
OL
S
RET
N
HOME
FUNCTION
SOUND MODE
PRESET
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
8
9
Przyciski 5, ANALOG/
, PROG + oraz
H mają wyczuwalną kropkę. Ułatwia ona
obsługę pilota.
•
: Obsługa zestawu
•
: Obsługa telewizora
•
: Obsługa dekodera/cyfrowego
tunera telewizji satelitarnej/urządzenia
firmy Sony (takiego jak magnetowid,
odtwarzacz/nagrywarka DVD itp.)
(Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Sterowanie
telewizorem lub innymi urządzeniami za
pomocą pilota wchodzącego w skład
zestawu” (str. 116).)
A THEATRE (110)
Automatyczne przełączenie w
optymalny tryb wideo w celu oglądania
filmów.
ONE-TOUCH PLAY (76, 111)
Wystarczy nacisnąć przycisk, aby
telewizor włączył się i został ustawiony
na źródło sygnału BD/DVD a zestaw
automatycznie rozpoczął odtwarzanie
płyty.
AV "/1 (wł./tryb gotowości) (116)
Włączenie podłączonego urządzenia,
takiego jak telewizor lub dekoder/
cyfrowy tuner telewizji satelitarnej, bądź
ustawienie trybu gotowości.
"/1 (wł./tryb gotowości) (69, 76, 95)
Włączenie zestawu lub ustawienie go w
tryb gotowości.
B A (otwieranie/zamykanie) (76)
Otwarcie lub zamknięcie szuflady na
płyty.
S-AIR MODE
OPERATION CHANGE (16, 116)
PROG
0
SLEEP
TUNER
MENU
A/V DECODING
SYNC
MODE
DIRECT
TUNING
DVD RECORDER
HDD
DVD
DISPLAY
Z otwartą pokrywą
6PL
qa
Zmiana źródła obsługiwanego za
pomocą pilota.
: Obsługa dekodera/cyfrowego
tunera telewizji satelitarnej.
: Obsługa telewizora.
: Obsługa urządzenia.
C Przyciski numeryczne (76, 96, 116)
NIGHT (121)
Włączenie funkcji trybu nocnego.
Wprowadzanie numerów tytułów/
rozdziałów, częstotliwości radiowych itp.
CLEAR (82, 116)
Czyszczenie pola wprowadzania.
/ (tekst) (119)
Umożliwia uzyskanie dostępu do tekstu.
TIME (82)
Wyświetlenie dotychczasowego/
pozostałego czasu odtwarzania na
wyświetlaczu na przednim panelu.
ENTER (116)
Wprowadzenie wybranego elementu.
- (119)
Przycisk - umożliwia wybieranie
numeru kanału większego niż 10.
D
(dźwięk) (93)
Wybór formatu audio/ścieżki.
(napisy) (79)
Wybór języka napisów, jeśli na płycie
BD-ROM/DVD VIDEO zapisano
napisy w wielu językach.
(ujęcie) (79)
Przełączenie na inne ujęcie, jeśli na
płycie BD-ROM/DVD VIDEO
zapisano różne ujęcia.
t/
(wejście telewizyjne) (116)
DISPLAY (82)
Wyświetlenie informacji dotyczących
odtwarzania na ekranie telewizora.
F Kolorowe przyciski (czerwony/zielony/
żółty/niebieski) (97, 134)
Przyciski skrótów służące do wybierania
elementów niektórych menu BD (mogą
być także używane do interaktywnych
operacji Java na płytach BD).
G TOP MENU (80)
Otwieranie lub zamykanie głównego
menu płyty BD lub DVD.
POP UP/MENU (80)
Otwieranie lub zamykanie menu
wyskakującego płyty BD lub menu płyty
DVD.
/
(info/wywołanie tekstu) (119)
Umożliwia wyświetlenie informacji.
OPTIONS (76, 84, 86, 95)
Wyświetlenie na ekranie telewizora
menu opcji, które można wybrać.
HOME (69, 76, 84, 86, 95, 102, 112, 123)
Wejście lub wyjście z menu głównego
zestawu.
RETURN (95, 116, 134)
Przełączanie źródła sygnału wejściowego
między telewizorem a innymi źródłami.
Powrót do poprzedniego ekranu.
ANALOG (116)
C/X/x/c (69, 76, 84, 86, 95, 102, 112,
123)
Przełączenie na tryb analogowy.
DIGITAL (116)
Przełączenie na tryb cyfrowy.
(panoramiczny) (116)
Zmiana proporcji obrazu podłączonego
telewizora.
E SCENE SEARCH (81)
Przełączenie w tryb wyszukiwania scen,
który umożliwia szybkie przechodzenie
między scenami w aktualnie
odtwarzanym tytule.
Przeniesienie wyróżnienia w celu
wybrania wyświetlanego elementu.
(ENTER) (69, 76, 84, 86, 95, 102, 112,
123)
Wprowadzenie wybranego elementu.
(przewodnik) (116)
Wyświetlenie cyfrowego przewodnika
EPG (Electronic Programme Guide).
TOOLS (116)
Wyświetlanie menu operacji dostępnych
na bieżącym ekranie.
TONE (121)
Dostosowanie dźwięku poprzez zmianę
obwiedni częstotliwości dźwięku.
7PL
H FUNCTION (74, 76, 84, 86, 95, 101)
x (zatrzymanie) (76, 84, 86)
Wybór źródła odtwarzania.
Zatrzymanie odtwarzania i
zapamiętanie miejsca zatrzymania
(miejsca wznowienia).
Miejsce wznowienia dla tytułu/utworu
to ostatnio odtworzone miejsce lub
ostatnie zdjęcie w przypadku folderu ze
zdjęciami.
SOUND MODE (92)
Wybór odpowiedniego trybu
dźwiękowego do oglądania filmów lub
słuchania muzyki.
I ./> (poprzedni/następny) (76, 84,
86)
Przejście do poprzedniego/następnego
rozdziału, utworu lub pliku. Aby przejść
do początku poprzedniego utworu,
naciśnij przycisk . dwukrotnie.
J
(wyciszanie) (76, 84, 116)
Tymczasowe wyłączenie dźwięku.
2 (głośność) +/– (76, 116)
PRESET +/– (95)
Wybór zapisanej stacji radiowej.
REPLAY/ADVANCE (76)
Regulacja głośności.
PROG +/– (116)
Zmiana kanałów w górę lub w dół.
Ponowne odtworzenie sceny/szybkie
przewijanie bieżącej sceny do przodu.
m/M (szybkie przewijanie do tyłu/
do przodu) (76, 84)
c/C (119)
Po naciśnięciu przycisku / można
wybrać następną (c) lub poprzednią
(C) stronę tekstu.
K SLEEP (122)
Szybkie przewijanie płyty do tyłu/do
przodu po naciśnięciu podczas
odtwarzania.
Szybkie przewijanie bieżącej sceny do
przodu powoduje zmianę szybkości
wyszukiwania.
Aby powrócić do normalnej szybkości,
naciśnij przycisk H.
TUNER MENU (98)
Wejście do menu ustawień tunera.
DIRECT TUNING (98)
Wybór częstotliwości radiowych.
A/V SYNC (84)
TUNING +/– (95)
Regulacja rozbieżności między obrazem
a dźwiękiem.
Wyszukiwanie stacji radiowej.
DECODING MODE (89)
H (odtwarzanie) (76, 84, 86)
Wybór wstępnie zaprogramowanych
trybów dekodowania, które pozwalają
uzyskać w warunkach domowych
intensywne wrażenia akustyczne
charakterystyczne dla sali kinowej.
Rozpoczęcie lub wznowienie
odtwarzania.
Odtwarzanie pokazu slajdów po
włożeniu płyty zawierającej pliki
obrazów JPEG.
DVD RECORDER (116)
Wybór trybu odtwarzania dla
odbiornika S-AIR.
Zmiana trybu działania nagrywarek
DVD firmy Sony.
HDD: Tryb HDD
DVD: Tryb DVD
X (pauza) (76, 84, 86)
DISPLAY (95)
Wstrzymanie lub wznowienie
odtwarzania.
Przełączenie informacji o częstotliwości
radiowej i nazwie stacji, które są
wyświetlane na wyświetlaczu na
przednim panelu.
S-AIR MODE (102)
8PL
Ustawienie wyłącznika czasowego.
Przedni panel
FUNCTION
HDMI
A "/1 (wł./tryb gotowości) (76)
Regulacja głośności zestawu.
A (otwieranie/zamykanie)
B Miękkie przyciski (76)
Otwarcie lub zamknięcie szuflady na
płyty.
C Wskaźnik S-AIR
Świeci, gdy nadajnik-odbiornik S-AIR
został zainstalowany w zestawie, a
zestaw nadaje dźwięk.
H (odtwarzanie)
Rozpoczęcie lub wznowienie
odtwarzania.
Odtwarzanie pokazu slajdów po
włożeniu płyty zawierającej pliki
obrazów JPEG.
D Wskaźnik HDMI
Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
połączenie gniazda HDMI OUT z
urządzeniem zgodnym ze standardem
HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection) z wejściem HDMI
lub DVI (Digital Visual Interface).
x (zatrzymanie)
Zatrzymanie odtwarzania i
zapamiętanie miejsca zatrzymania
(miejsca wznowienia).
Miejsce wznowienia tytułu/utworu to
ostatnio odtworzone miejsce lub
ostatnie zdjęcie w przypadku folderu ze
zdjęciami.
FUNCTION
Wybór źródła odtwarzania.
S-AIR
VOLUME +/–
Włączenie urządzenia lub ustawienie go
w tryb gotowości.
Te przyciski działają poprzez lekkie
dotknięcie wokół nadrukowanego
obszaru lub wystającej części. Do ich
naciśnięcia nie należy używać siły.
VOLUME
E Wskaźnik DISC
Miga: Zestaw ładuje płytę.
Świeci: Płyta jest załadowana (jeżeli
płyta nie jest załadowana, wskaźnik
DISC nie świeci).
F Wyświetlacz na przednim panelu
G Szuflada na płyty (76)
H
(czujnik zdalnego sterowania) (16)
9PL
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu
D + EX
TrueHD
DTS – HD MSTR HI RES
–
DTS ES 96 / 24 LBR
MATRIX L – PCM
DISCRETE AAC
TUNED
MONO ST
A Stan odtwarzania
B Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stacji (tylko odbiornik radiowy). (95)
C Kontrolka sygnału mono/stereo (tylko
odbiornik radiowy). (95)
D Kontrolka sygnalizująca rozpoznanie
pamięci zewnętrznej. (64)
E Kontrolka sygnalizująca przesyłanie
sygnału wideo 720p/1080i/1080p
poprzez gniazdo HDMI OUT lub
sygnału wideo 720p/1080i poprzez
gniazda COMPONENT VIDEO OUT.
F Mruga po włączeniu wyłącznika
czasowego. (122)
G Informacje o stanie zestawu, w tym
rozdział, tytuł lub numer utworu, czas,
częstotliwość stacji radiowej, stan
odtwarzania, tryb dekodowania itd.
10PL
EXT
HD
SLEEP
24P NIGHT
PL x
NEO:6
DCS
HDMI 1 2
H Kontrolka sygnalizująca dostęp
systemu do sieci.
I Kontrolka sygnalizująca przesyłanie
sygnału wideo 1920 × 1080p/24 Hz.
J Kontrolka sygnalizująca włączenie
trybu nocnego. (121)
K Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
połączenie gniazda HDMI IN 1 lub 2 z
urządzeniem zgodnym ze standardem
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) z wyjściem HDMI lub DVI
(Digital Visual Interface).
L Bieżący format dźwięku.
Tylny panel
BDV-IT1000
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
IR REMOTE
TV
PR/
CR
PB / CB
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / CR
OPTICAL
DIGITAL
IN
SAT/CABLE
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
LAN(100)
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
R
L
R
L
AUDIO IN
CENTER WOOFER
A.CAL
MIC
ECM-AC2
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AM
AUDIO
VIDEO
SAT/CABLE IN
BDV-IS1000
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
LAN(100)
TV
PR/
CR
PB / CB
OPTICAL
DIGITAL
IN
SAT/CABLE
COAXIAL
S-VIDEO
HDMI
PR / CR
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
CENTER WOOFER WOOFER
1
2
TV
R
L
R
L
AUDIO IN
A.CAL
MIC
ECM-AC2
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AUDIO
VIDEO
AM
SAT/CABLE IN
A Gniazdo LAN (100) (65)
J Gniazdo AM (62)
B Gniazda COMPONENT VIDEO IN (SAT/
CABLE) (59)
K Gniazdo FM 75Ω COAXIAL (62)
C Gniazda COMPONENT VIDEO OUT (57)
M Gniazdo DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (59)
D Gniazda VIDEO OUT (VIDEO, S VIDEO)
(57)
E Gniazda HDMI IN1/2 (59)
F IR REMOTE (IN, OUT) (16)
(tylko BDV-IT1000)
L Gniazdo HDMI OUT (57)
N Gniazdo A.CAL MIC (69, 112)
O Gniazda SAT/CABLE IN (VIDEO, AUDIO
R/L) (59)
P Gniazda TV (AUDIO IN R/L) (57)
G Gniazdo DIGITAL IN (TV OPTICAL) (57)
Q Gniazdo EXTERNAL (64)
H Gniazda DIGITAL IN (SAT/CABLE
OPTICAL, COAXIAL) (59)
R Gniazda SPEAKER (54)
I Gniazdo EZW-RT10 (63)
11PL
Wzmacniacz surround
Przedni panel
Tylny panel
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
A Gniazdo PHONES (67)
R
B POWER (ON/OFF) (67, 105)
F Gniazdo nadajnika-odbiornika
bezprzewodowego (EZW-RT10) (63)
C Wskaźnik POWER / ON LINE (67, 102)
G Przełącznik S-AIR ID (67, 102)
D Wskaźnik PAIRING (105)
H Gniazdo SPEAKER L (54)
E PAIRING (105)
I Gniazdo SPEAKER R (54)
J Przełącznik SURROUND SELECTOR
(67, 105)
12PL
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
BDV-IT1000
• Głośniki przednie (2)
• Podstawy podłogowe (4)
• Osłony uchwytu (10)
• Wkręty (5)
• Głośniki surround (2)
• Słupki (4)
• Antena ramowa fal
średnich (AM) (1)
• Głośnik środkowy (1)
• Długie wkręty (8, czarne)
• Antena UKF (FM) (1)
lub
• Subwoofer (1)
• Nóżki głośników (2 grube,
2 cienkie)
• Przewody głośnikowe (6,
biały/czerwony/niebieski/
szary/zielony/fioletowy)
• Gumowe osłony wkrętu (3
krótkie, 2 długie)
• Uchwyty ścienne (górne)
(5)
• Przewód wideo (1)
• Osłony głośnika (5)
• Uchwyty ścienne (dolne)
(5)
• Pilot zdalnego sterowania
(1)
13PL
Wprowadzenie
• Baterie R6 (AA) (2)
• Mikrofon kalibracyjny (1)
• Wzmacniacz surround (1)
• Osłona przewodu
głośnikowego (1)
• Uchwyt przewodu
głośnikowego (1)
• Nadajniki-odbiorniki
bezprzewodowe do
urządzenia (2)
• Instrukcja obsługi
• Połączenia podstawowe (karta)
• Podręcznik instalacji głośników (karta)
• Ostrzeżenie dotyczące korzystania z głośników (ulotka)
•Głośniki należy rozpakować, uważając, aby nie dotknąć poszczególnych głośników.
•Głośniki należy umieścić z dala od siebie. Głośniki przyciągają się magnetycznie i mogą się uderzyć,
powodując uszkodzenia.
•Przedmioty wytwarzające pola magnetyczne, takie jak zegarki, karta magnetyczna itp., należy trzymać z
daleka od głośników.
14PL
BDV-IS1000
• Antena UKF (FM) (1)
• Klucz (1)
Wprowadzenie
• Głośniki przednie (2),
głośnik środkowy (1) i
głośniki surround (2)
lub
• Przewód wideo (1)
• Wzmacniacz surround (1)
• Pilot zdalnego sterowania
(1)
• Osłona przewodu
głośnikowego (1)
• Subwoofer (1)
• Baterie R6 (AA) (2)
• Uchwyt przewodu
głośnikowego (1)
• Mikrofon kalibracyjny (1)
• Antena ramowa fal
średnich (AM) (1)
• Uchwyty (5)
• Nadajniki-odbiorniki
bezprzewodowe do
urządzenia (2)
• Instrukcja obsługi
• Połączenia podstawowe
(karta)
15PL
Wprowadzenie
Korzystanie z pilota
Wkładanie baterii do pilota
Do pilota należy włożyć dwie baterie R6 (AA; wchodzą w skład zestawu), dopasowując bieguny
3 i # do oznaczeń w komorze baterii.
•Nie należy pozostawiać pilota w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność.
•Nie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.
Informacje o korzystaniu z pilota
Za pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu można obsługiwać ten zestaw, telewizor oraz
dekoder/cyfrowy tuner telewizji satelitarnej.
Tryb działania można zmienić przy użyciu przycisków OPERATION CHANGE.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
AV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
BRAVIA Sync
STB
TV
BD
OPERATION CHANGE
1
1
2
2
3
3
x Obsługa zestawu
Naciśnij przycisk BD (przycisk BD zaświeci przez 1 sekundę).
Pilot zostanie przełączony w tryb obsługi zestawu, a przycisk BD będzie świecić po naciśnięciu
przycisków w celu obsługi.
Przy obsłudze zestawu należy kierować pilota w stronę czujnika zdalnego sterowania
znajdującego się na urządzeniu.
x Obsługa telewizora
Naciśnij przycisk TV (przycisk TV zaświeci przez 1 sekundę).
Pilot zostanie przełączony w tryb obsługi telewizora, a przycisk TV będzie świecić po
naciśnięciu przycisków w celu obsługi (przycisk TV nie będzie świecić po naciśnięciu przycisku,
który jest niedostępny dla telewizora).
Aby obsługiwać telewizor, należy ustawić odpowiednio sygnał pilota dla telewizora.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Sterowanie telewizorem lub
innymi urządzeniami za pomocą pilota wchodzącego w skład zestawu” (str. 116).
16PL
x Obsługa dekodera/cyfrowego tunera telewizji satelitarnej/urządzenia firmy Sony (takiego
jak magnetowid, odtwarzacz/nagrywarka DVD itp.)
•Nie należy wystawiać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
silnego źródła sztucznego światła. Może to spowodować awarię.
Korzystanie z pilota z dala od zestawu
(tylko BDV-IT1000)
Istnieje możliwość korzystania z pilota z dala od zestawu poprzez podłączenie zestawu
przekaźnika podczerwieni (nie wchodzi w skład zestawu) do urządzenia. Ten opcjonalny
zestaw może być używany, jeśli urządzenie zainstalowano w miejscu, w którym nie można
odebrać sygnału pilota.
Tylny panel urządzenia
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
LAN(100)
IR REMOTE
TV
PR/
CR
PB / C B
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / CR
OPTICAL
SAT/CABLE
DIGITAL
IN
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
CENTER WOOFER
TV
R
L
AUDIO IN
ECM-AC2
R
AUDIO
VIDEO
E
MOT
IR RE
OUT
A.CAL
MIC
IN
L
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AM
SAT/CABLE IN
Zestaw przekaźnika
podczerwieni
17PL
Wprowadzenie
Naciśnij przycisk STB (przycisk STB zaświeci przez 1 sekundę).
Pilot zostanie przełączony w tryb obsługi dekodera/cyfrowego tunera telewizji satelitarnej, a
przycisk STB będzie świecić po naciśnięciu przycisków w celu obsługi (przycisk STB nie będzie
świecić po naciśnięciu przycisku, który jest niedostępny dla dekodera/cyfrowego tunera
telewizji satelitarnej).
Aby obsługiwać dekoder/cyfrowy tuner telewizji satelitarnej/urządzenie firmy Sony, należy
ustawić odpowiednio sygnał pilota dla danego urządzenia. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale „Sterowanie telewizorem lub innymi urządzeniami za pomocą
pilota wchodzącego w skład zestawu” (str. 116).
Wprowadzenie
Krok 1: Montaż głośników
(tylko BDV-IT1000)
W przypadku korzystania z podstaw głośniki można ustawić na dwa sposoby: aby ustawić je na
podłodze, należy użyć podstaw głośników (str. 23); aby ustawić je na półce, należy użyć podstaw
na półkę (str. 31).
Przed podłączeniem głośników należy je zmontować.
Ostrzeżenie dotyczące korzystania z głośników
• Podczas przenoszenia głośników należy umieścić jedną rękę pod podstawą na półkę i
przytrzymać obie strony głośnika. W przypadku korzystania z podstaw głośników należy
trzymać słupek i podstawę.
• Następujące działania mogą spowodować uszkodzenie głośnika.
Przewracanie
głośnika.
Potrząsanie
głośnikiem.
Kołysanie
głośnikiem.
Naciskanie głośnika. Uderzanie głośnika.
Montaż głośników
Użyj kolejno poniższych elementów:
• Głośniki przednie (2)
• Głośniki surround (2)
• Głośnik środkowy (1)
• Przewody głośnikowe (5, biały/czerwony/niebieski/szary/zielony)
• Gumowe osłony wkrętu (3 krótkie, 2 długie)
• Osłony głośnika (5)
W przypadku korzystania z podstaw głośników należy stosować następujące elementy:
• Podstawy podłogowe (4)
• Słupki (4)
• Długie wkręty (8, czarne)
W przypadku korzystania z podstaw na półkę należy stosować następujące elementy:
• Podstawy na półkę (4) *
* Podstawy na półkę są przykręcone do podstaw podłogowych. W przypadku korzystania z podstaw na
półkę należy je odkręcić od podstaw podłogowych.
18PL
Mimo że przednia część głośnika przedniego jest trochę inna niż przednia część głośnika
surround, sposób montażu jest taki sam.
•Przy montażu głośników na podłodze rozłóż materiał, aby zapobiec jej uszkodzeniu.
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć poszczególnych głośników.
Przykład: Głośnik przedni
Głośnik
•Głośniki przednie, środkowy i surround można zamontować na ścianie za pomocą uchwytu ściennego
(wchodzi w skład zestawu) (str. 42). W takim przypadku nie trzeba przykręcać do głośnika podstawy
podłogowej ani podstawy na półkę.
Sposób identyfikacji głośników
Sprawdź etykietę na głośniku.
• Głośnik przedni lewy (L): FRONT L (biały)
• Głośnik przedni prawy (R): FRONT R (czerwony)
• Głośnik lewy surround (L): SUR L (niebieski)
• Głośnik prawy surround (R): SUR R (szary)
• Głośnik środkowy: CENTER (zielony)
19PL
Wprowadzenie
Informacje na temat sposobu podłączenia przewodów głośnikowych znajdują się na stronie 54.
Wprowadzenie
Montaż głośnika środkowego
1
Zdejmij pokrywę z głośnika.
Podważ osłonę, wsuwając cienki, płaski przedmiot w szczelinę pokrywy. Aby założyć
pokrywę, patrz krok 3. Pokrywa będzie potrzebna później, więc należy zadbać, aby się nie
zagubiła.
Głośnik środkowy
Pokrywa
,
Szczelina
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
2
Podłącz przewody głośnikowe do głośnika.
Użyj zielonych przewodów głośnikowych. Należy sprawdzić, czy przewody głośnikówe
podłączone są do odpowiednich zacisków: przewód głośnikowy z kolorową opaską do
zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do zacisku #. Do zacisków głośnikowych
należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Głośnik środkowy
Złącze (zielone)
Kolorowa opaska (zielona)
3
#
Sprawdź biegunowość na etykiecie.
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
20PL
3
Zamocuj przewód głośnikowy, przewlekając go przez szczelinę, a następnie załóż
osłonę na głośnik.
Wprowadzenie
Głośnik środkowy
Pokrywa
Szczelina
,
Przewody głośnikowe
4
Zamocuj gumową osłonę wkrętu do głośnika.
Użyj krótkiej osłony wkrętu. Wciśnij końce gumowej osłony wkrętu na bolec, a następnie
naciśnij, aby założyć przednią osłonę głośnika.
,
Gumowa osłona wkrętu (krótka)
21PL
5
Zamocuj osłonę głośnika.
Wprowadzenie
Osłonę głośnika należy nakładać uważnie. Logo „SONY” powinno znaleźć się po jej lewej
stronie.
Oznaczenie „SONY”
Osłona głośnika
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
•Należy używać głośników z zamocowanymi osłonami głośników.
•Nie należy naciskać zamocowanej osłony głośnika. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.
6
Zamocuj nóżki głośników na spodzie głośnika.
Zamocuj nóżki głośników (grube) z przodu głośnika i nóżki głośników (cienkie) z tyłu,
dzięki czemu głośnik odchyli się po zainstalowaniu na podstawie telewizora itp.
Nóżki głośników (grube)
Spód głośnika środkowego
Nóżki głośników (cienkie)
Widok z boku
Nóżki głośników (cienkie)
Nóżki głośników (grube)
22PL
1
Przymocuj słupek do podstawy podłogowej.
Podczas zakładania dopasuj wystające elementy słupka i podstawy.
Przykręć słupek do podstawy podłogowej dwoma długimi czarnymi wkrętami (wchodzą w
skład zestawu).
Słupek
Przód
,
Długie wkręty
Przód
Podstawa podłogowa
2
Przełóż przewód głośnikowy przez otwór w dolnej części podstawy podłogowej i
wyciągnij przewód na górze słupka.
Przed przeciągnięciem skręć rozdzielone końce przewodu głośnikowego.
Przewód głośnikowy
23PL
Wprowadzenie
Montaż głośników przednich i surround na podstawach
głośników
Wprowadzenie
3
Wykręć wkręt z głośnika.
Wykręcony wkręt służy do mocowania głośnika do słupka, więc należy uważać, aby go nie
zgubić.
Głośnik przedni
Wkręt
Głośnik surround
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
24PL
4
Podłącz przewody głośnikowe do głośnika.
Złącze
Głośnik przedni
Kolorowa opaska
Sprawdź biegunowość i kolor na etykiecie.
Złącze
Głośnik surround
Włóż maksymalnie przewody głośnikowe do zacisku w głośniku. Upewnij się, że przewody
są poprawnie zamocowane, delikatnie pociągając je pojedynczo.
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
•Aby wyjąć przewody głośnikowe z zacisków w głośniku, należy nacisnąć biały przycisk na zacisku przy
użyciu narzędzia, takiego jak płaski śrubokręt.
25PL
Wprowadzenie
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same
kolory, jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Przewodów głośnikowych należy używać w następujący sposób:
• Głośnik przedni lewy (L): Biały
• Głośnik przedni prawy (R): Czerwony
• Głośnik lewy surround (L): Niebieski
• Głośnik prawy surround (R): Szary
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do
zacisku #. Do zacisków głośnikowych należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę
przewodu głośnikowego.
Wprowadzenie
5
Zamocuj głośnik do słupka.
Podczas montażu należy dopasować do siebie położenie pręta i głośnika.
Dokręć głośnik przy użyciu wkrętu, który został wykręcony w kroku 3.
Głośnik przedni
Głośnik surround
Głośnik przedni
Głośnik surround
,
Wkręt
Wkręt
Dostosuj długość przewodu.
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
6
Naciągnij przewód głośnikowy, ciągnąc od dołu podstawy podłogowej, a następnie
przymocuj go, wkładając do uchwytów przewodu.
Przewód głośnikowy
Spód podstawy podłogowej
Uchwyty przewodu
26PL
7
Zamocuj gumową osłonę wkrętu do głośnika.
Głośnik przedni
Głośnik surround
Oznaczenie
„J”
Gumowa osłona
wkrętu (krótka)
Gumowa osłona
wkrętu (długa)
27PL
Wprowadzenie
Należy użyć krótkiej osłony wkrętu do głośnika przedniego i długiej osłony wkrętu do
głośnika surround.
Wciśnij końce gumowej osłony wkrętu na bolec, a następnie naciśnij, aby założyć przednią
osłonę głośnika.
Wprowadzenie
8
Zamocuj osłonę głośnika.
Zwróć uwagę na poprawne ustawienie osłony głośnika. Logo „SONY” powinno znaleźć się
u dołu osłony głośnika.
Głośnik przedni
Osłona
głośnika
Głośnik surround
Osłona
głośnika
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
•Należy używać głośników z zamocowanymi osłonami głośników.
•Nie należy naciskać zamocowanej osłony głośnika. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.
28PL
Rysunek głośników przymocowanych do podstaw głośników
Głośnik przedni prawy (R):
Czerwona etykieta
Biały
Czerwony
Zielony
Głośnik lewy surround (L): Głośnik prawy surround (R):
Szara etykieta
Niebieska etykieta
Niebieski
Szary
Głośnik środkowy: Zielona etykieta
29PL
Wprowadzenie
Głośnik przedni lewy (L):
Biała etykieta
Wprowadzenie
•Podczas przenoszenia głośników należy trzymać podstawę podłogową i słupek (1), a nie głośnik (2).
30PL
1
Wykręć krótkie wkręty na spodzie podstawy podłogowej i odłącz podstawę na półkę od
podstawy podłogowej.
Spód podstawy
podłogowej
Podstawa na
półkę
,
Krótkie wkręty
Podstawa
podłogowa
•Odłóż wykręcone wkręty, aby ich nie zgubić.
2
Przełóż przewód głośnikowy przez otwór na spodzie podstawy.
Spód podstawy podłogowej
Przewód głośnikowy
31PL
Wprowadzenie
Montaż głośników przednich i surround na podstawach na
półkę
3
Wykręć wkręt z głośnika.
Wprowadzenie
Wykręcony wkręt służy do mocowania do podstawy. Należy uważać, aby go nie zgubić.
Głośnik przedni
Wkręt
Głośnik surround
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
32PL
4
Podłącz przewody głośnikowe do głośnika.
Głośnik przedni
Złącze
Kolorowa opaska
3
#
Sprawdź biegunowość na etykiecie.
Głośnik surround
Włóż maksymalnie przewody głośnikowe do zacisku w głośniku. Upewnij się, że przewody
są poprawnie zamocowane, delikatnie pociągając je pojedynczo.
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
•Aby wyjąć przewody głośnikowe z zacisków w głośniku, należy nacisnąć biały przycisk na zacisku przy
użyciu narzędzia, takiego jak płaski śrubokręt.
33PL
Wprowadzenie
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same
kolory, jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone.
Przewodów głośnikowych należy używać w następujący sposób:
• Głośnik przedni lewy (L): Biały
• Głośnik przedni prawy (R): Czerwony
• Głośnik lewy surround (L): Niebieski
• Głośnik prawy surround (R): Szary
Należy sprawdzić, czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków:
przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do
zacisku #. Do zacisków głośnikowych należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę
przewodu głośnikowego.
5
Zamocuj głośnik do podstawy.
Wprowadzenie
Podczas montażu należy dopasować do siebie położenie podstawy i głośnika.
Dokręć głośnik przy użyciu wkrętu, który został wykręcony w kroku 3.
Przykład: Głośnik przedni
,
Dostosuj długość przewodu.
Wkręt
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
6
Naciągnij przewód głośnikowy, ciągnąc od dołu podstawy, a następnie przymocuj
przewód, przekładając go przez szczelinę.
Przewód głośnikowy
Spód podstawy podłogowej
Szczelina
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
34PL
7
Zamocuj gumową osłonę wkrętu do głośnika.
Głośnik przedni
Głośnik surround
Oznaczenie „J”
Gumowa osłona wkrętu (krótka)
Gumowa osłona wkrętu (długa)
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
8
Zamocuj osłonę głośnika.
Zwróć uwagę na poprawne ustawienie osłony głośnika. Logo „SONY” powinno znaleźć się
u dołu osłony głośnika.
Głośnik przedni
Osłona
głośnika
Oznaczenie „SONY”
Głośnik surround
Osłona
głośnika
Oznaczenie „SONY”
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
35PL
Wprowadzenie
Należy użyć krótkiej osłony wkrętu do głośnika przedniego i długiej osłony wkrętu do
głośnika surround.
Wciśnij końce gumowej osłony wkrętu na bolec, a następnie naciśnij, aby założyć przednią
osłonę głośnika.
Wprowadzenie
•Należy używać głośników z zamocowanymi osłonami głośników.
•Nie należy naciskać zamocowanej osłony głośnika. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.
Rysunek głośników przymocowanych do podstaw na półkę
Głośnik przedni lewy (L):
Biała etykieta
Głośnik przedni prawy (R): Głośnik lewy surround (L): Głośnik prawy surround (R):
Czerwona etykieta
Szara etykieta
Niebieska etykieta
Biały
Zielony
Czerwony
Niebieski
Szary
Głośnik środkowy: Zielona etykieta
•Podczas przenoszenia głośnika przedniego lub głośnika surround należy przytrzymać podstawę (1), a nie
głośnik (2).
Przykład: Głośnik przedni
36PL
Krok 2: Rozmieszczanie elementów zestawu
Wprowadzenie
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w takiej samej odległości od słuchacza (A).
Umieść zestaw zgodnie z poniższym rysunkiem.
BDV-IT1000
A Głośnik przedni lewy (L)
B Głośnik przedni prawy (R)
C Głośnik środkowy
D Głośnik lewy surround (L)
E Głośnik prawy surround (R)
F Subwoofer
G Urządzenie
H Wzmacniacz surround
B
A
C
G
E
F
A
A
A
A
H
A
D
A
A
J
Dla głośników tylnych surround
(opcja)
I Głośnik tylny lewy surround (L)
J Głośnik tylny prawy surround (R)
K Wzmacniacz surround
K
I
BDV-IS1000
A Głośnik przedni lewy (L)
B Głośnik przedni prawy (R)
C Głośnik środkowy
D Głośnik lewy surround (L)
E Głośnik prawy surround (R)
F Subwoofer
G Urządzenie
H Wzmacniacz surround
B
C
G
A
F
A
A
A
H
E
A
A
A
A
D
J
I
K
Dla głośników tylnych surround
(opcja)
I Głośnik tylny lewy surround (L)
J Głośnik tylny prawy surround (R)
K Wzmacniacz surround
37PL
Wprowadzenie
Informacje o głośnikach tylnym surround
Zakup dodatkowego wzmacniacza surround (opcja) zapewnia możliwość słuchania dźwięku
surround 7.1 z głośników tylnych surround. Jako głośników tylnych surround można użyć
głośników dostępnych w sprzedaży.
W celu użycia wzmacniacza surround do głośników tylnych surround należy podłączyć głośniki
tylne (nie wchodzą w skład zestawu) do wzmacniacza surround; patrz „Korzystanie z produktu
S-AIR” (str. 102).
•Należy unikać umieszczania przeszkód wokół głośnika.
•Po zainstalowaniu głośników należy poprowadzić przewody głośnikowe w taki sposób, aby nie przewrócić
głośników w wyniku zaplątania się stopy w przewody.
•Należy unikać umieszczania głośnika środkowego na telewizorze.
•Nie należy ustawiać głośników w pozycji pochyłej.
•Nie należy ustawiać głośników w miejscach:
– o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
– o dużym poziomie zanieczyszczeń lub zapylenia;
– o dużej wilgotności;
– narażonych na wibracje;
– narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw głośników na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą
itp. należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie takiej
podłogi.
•Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
•Nie należy opierać się lub wieszać na głośniku, gdyż może to spowodować jego upadek.
•Nie należy wykrzywiać, przekręcać ani zginać osłony głośnika (tylko BDV-IT1000).
•Nie należy wkładać przedmiotów (szczególnie metalowych) do otworu w przedniej części głośnika (tylko
BDV-IT1000).
•Nie należy umieszczać głośników w pobliżu telewizora kineskopowego. Może to spowodować
zniekształcenia kolorów (tylko BDV-IT1000).
•Kiedy używane są podstawy głośników, zaleca się umieszczenie głośników na płaskiej i stabilnej podłodze,
a nie na przykład na grubym dywanie. Głośniki mogą przewrócić się na pochylonej lub miękkiej podłodze.
•Przy zmianie rozmieszczenia głośników firma Sony zaleca zmianę ustawień. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziałach „Automatyczna kalibracja odpowiednich ustawień” (str. 112) i
„Ustawianie głośników” (str. 114).
38PL
Efektywne korzystanie z subwoofera
Wprowadzenie
Aby wzmocnić dźwięki basowe, należy umieścić subwoofer jak najbliżej ściany.
Blisko ściany
•Jeśli subwoofer ma zostać umieszczony przed głośnikiem przednim, odległość powinna być mniejsza niż
0,5 m.*
*
•Jeśli subwoofer zostanie umieszczony na zewnątrz (3), nie zostaną uzyskane odpowiednie dźwięki
basowe. Należy dostosować odległość w zależności od miejsca odsłuchu.
3
3
39PL
Wprowadzenie
•Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów na górze subwoofera, gdzie zainstalowany jest głośnik.
•Nie należy umieszczać subwoofera pod biurkiem, w szafce itp.
•Subwoofera nie należy umieszczać za przeszkodą, np. za telewizorem itp. W przeciwnym wypadku
pogorszy się jakość odtwarzania tonów średnich.
Telewizor itp.
40PL
Uwagi dotyczące obchodzenia się z subwooferem
Wprowadzenie
•Podczas przenoszenia subwoofera nie należy wkładać ręki do jego szczeliny. Może to spowodować
uszkodzenie membrany głośnika. Podczas podnoszenia należy przytrzymać spód subwoofera.
Subwoofer
Szczeliny
•Nie należy naciskać górnej części subwoofera, gdzie zainstalowany jest głośnik.
Głośnik
41PL
Wprowadzenie
Instalowanie głośników na ścianie
Uwaga
•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju śrub lub materiału, z którego wykonana jest ściana, skontaktuj się ze
sprzedawcą śrub lub instalatorem.
•Używaj śrub odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest wyjątkowo
delikatna, najpierw przytwierdź śruby do deski, a następnie do ściany. Głośniki należy instalować na
płaskich, pionowych i zbrojonych ścianach.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą
instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym wkręceniem śrub, klęskami
żywiołowymi itp.
BDV-IT1000
1
Wybierz miejsce instalacji głośników.
Przykładowe zalecane ustawienie:
Widok z przodu
Głośnik środkowy
Głośnik przedni prawy (R)
Głośnik przedni lewy (L)
Telewizor
Ustaw głośniki przednie tak, aby ich środki były w osi z telewizorem. Ustaw głośnik
środkowy tak, aby jego środek był w osi z telewizorem.
Widok z góry
Głośnik przedni lewy (L)
Telewizor
Głośnik przedni prawy (R)
Głośniki surround należy ustawić na tej samej wysokości lub nieco wyżej od głośników
przednich.
•Informacje na temat ustawiania głośników znajdują się w rozdziale „Krok 2: Rozmieszczanie
elementów zestawu” (str. 37).
42PL
2
Wybierz miejsce instalacji głośników i oznacz otwory na wkręty.
Dla głośników przednich/surround
Dla głośnika środkowego
565 mm
565 mm
3
Zdejmij pokrywy z głośników.
Podważ osłonę, wsuwając cienki, płaski przedmiot w szczelinę pokrywy.
Pokrywa
Szczelina
Głośnik środkowy
Głośnik przedni
Głośnik surround
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
43PL
Wprowadzenie
Z każdym uchwytem należy użyć dwóch wkrętów (nie wchodzą w skład zestawu). Poniżej
pokazano węższe rozstawienie dwóch wkrętów.
4
Podłącz przewody głośnikowe do głośnika.
Wprowadzenie
Przeprowadź przewód głośnikowy przez otwory w uchwycie (dolne).
Przewodów głośnikowych należy używać w następujący sposób:
• Głośnik przedni lewy (L): Biały
• Głośnik przedni prawy (R): Czerwony
• Głośnik lewy surround (L): Niebieski
• Głośnik prawy surround (R): Szary
• Głośnik środkowy: Zielony
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same
kolory, jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone. Należy sprawdzić,
czy przewody głośnikowe podłączone są do odpowiednich zacisków: przewód głośnikowy
z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez kolorowej opaski do zacisku #. Do
zacisków głośnikowych należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu
głośnikowego.
Przykład: głośnik przedni
Złącze
Kolorowa opaska
Sprawdź biegunowość na etykiecie.
Głośnik środkowy
Lewa strona
Głośnik przedni
Głośnik surround
Włóż maksymalnie przewody głośnikowe do zacisku w głośniku. Upewnij się, że przewody
są poprawnie zamocowane, delikatnie pociągając je pojedynczo.
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
•Aby wyjąć przewody głośnikowe z zacisków w głośniku, należy nacisnąć biały przycisk na zacisku przy
użyciu narzędzia, takiego jak płaski śrubokręt.
44PL
5
Zamocuj gumową osłonę wkrętu do głośnika.
Głośnik przedni
Głośnik surround
Oznaczenie „J”
Gumowa osłona wkrętu (krótka)
Gumowa osłona wkrętu (długa)
Głośnik środkowy
Gumowa osłona wkrętu (krótka)
45PL
Wprowadzenie
Użyj krótkiej osłony wkrętu do głośnika przedniego i głośnika środkowego oraz długiej
osłony wkrętu do głośnika surround. Wciśnij końce gumowej osłony wkrętu na bolec, a
następnie naciśnij, aby założyć przednią osłonę głośnika.
6
Zamocuj uchwyt (dolny) do głośnika.
Wprowadzenie
Włóż dokładnie uchwyt (dolny) do głośnika.
Przykład: głośnik przedni
Uchwyt (dolny)
Przewód głośnikowy
•Podczas zakładania uchwytu należy zachować ostrożność, aby przewód głośnikowy nie znalazł się
między głośnikiem a uchwytem.
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
7
Zamocuj uchwyt (górny) do głośnika.
Włóż uchwyt (górny) do głośnika i przykręć go wkrętem (wchodzi w skład zestawu).
Wkręt
Uchwyt (górny)
Prawa strona
Głośnik środkowy
Głośnik przedni
Głośnik surround
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
46PL
8
Zamocuj głośnik na ścianie.
2
Głośnik środkowy
1
2
1
Głośnik przedni/surround
•Podczas mocowania głośnika należy zachować ostrożność, aby przewód głośnikowy nie znalazł się
między głośnikiem a ścianą.
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
9
Zamocuj osłonę uchwytu do głośnika.
Wsuń osłonę uchwytu od przodu głośnika.
Osłona uchwytu
Głośnik przedni/surround
Głośnik środkowy
47PL
Wprowadzenie
Sprawdź ustawienie w poziomie i w pionie i przykręć dokładnie głośnik do ściany (upewnij
się, że ściana ma odpowiednią grubość) dwoma odpowiednimi wkrętami (nie wchodzą w
skład zestawu) dla każdego wspornika w kolejności 1 i 2.
Wprowadzenie
10 Zamocuj osłonę głośnika.
Osłonę głośnika należy nakładać uważnie. Logo „SONY” powinno znaleźć się u dołu
osłony głośnika w przypadku głośników przednich/surround i po lewej jej stronie w
przypadku głośnika środkowego.
Głośnik środkowy
Osłona
głośnika
Osłona głośnika
Oznaczenie „SONY”
Głośnik przedni/surround
Oznaczenie „SONY”
•Podczas montażu należy zachować ostrożność, aby nie dotknąć głośnika.
•Nie należy naciskać zamocowanej osłony głośnika. Może to spowodować uszkodzenie głośnika.
48PL
BDV-IS1000
1
Przymocuj uchwyt do ściany wkręcając wkręt do otworu 1.
1
2
3
4
•Aby zapobiec obracaniu się głośnika, użyj także otworu 2.
3
Zdejmij tylną nakładkę przy użyciu klucza (wchodzi w skład zestawu) i zdejmij cokół
głośnika przy użyciu śrubokręta (+) (nie wchodzi w skład zestawu).
Klucz (wchodzi w skład zestawu)
Tylna nakładka
Wkręt
•Wykręcony wkręt będzie potrzebny w późniejszym kroku. Należy uważać, aby go nie zgubić.
49PL
Wprowadzenie
2
Przygotuj wkręty (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą otworom
uchwytu.
Wciśnij A przy użyciu klucza (1) (wchodzi w skład zestawu) i wyjmij przewody
głośnikowe (2).
Wprowadzenie
4
(2)
(1)
A
Kiedy dźwignia znajduje się Kiedy dźwignia znajduje się w
w pozycji dolnej, przewody pozycji górnej, można wyjąć
głośnikowe są zablokowane. przewody głośnikowe.
5
Przełóż przewody głośnikowe przez otwór 3.
3
6
Podłącz ponownie przewody głośnikowe, dopasowując 3/# do odpowiednich
zacisków głośnikowych (1), a następnie naciśnij dźwignię całkowicie w dół (2).
(2)
(1)
3
#
•Jeśli naciśnięcie dźwigni w dół jest utrudnione, użyj klucza (wchodzi w skład zestawu).
50PL
Załóż tylną nakładkę przy użyciu klucza (wchodzi w skład zestawu).
8
Przymocuj głośnik do uchwytu przy użyciu wkrętu z kroku 3 i otworu 4.
Wprowadzenie
7
4
51PL
Wprowadzenie
Krok 3: Podłączanie zestawu
Należy skorzystać z poniższego schematu połączeń i zapoznać się z dodatkowymi informacjami
zawartymi w punktach od 1 do 8 na kolejnych stronach.
•Aby wyeliminować niepożądany szum, wszystkie przewody należy starannie wsunąć do gniazd.
•W przypadku podłączania innych urządzeń wyposażonych w regulację głośności, dla pozostałych
komponentów zestawu należy ustawić głośność na wyższy poziom w celu zapewnienia braku zniekształceń
dźwięku.
BDV-IT1000
3 Adapter DIGITAL
MEDIA PORT
2 Telewizor
6 Pamięć
zewnętrzna
3 Dekoder/cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej, magnetowid,
konsola PlayStation itp.
4 Antena ramowa fal średnich (AM)
5 Nadajnikodbiornik
bezprzewodowy
4 Antena UKF (FM)
8 Przewód zasilania
7 Sieć
HDMI
S-AIR
1 Głośnik środkowy
1 Subwoofer
1 Głośnik przedni lewy (L)
1 Głośnik przedni prawy (R)
5 Nadajnik-odbiornik
bezprzewodowy
Wzmacniacz
surround
8 Przewód zasilania
1 Głośnik prawy surround (R)
1 Głośnik lewy surround (L)
: kierunek sygnału
52PL
BDV-IS1000
6 Pamięć
zewnętrzna
3 Dekoder/cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej, magnetowid,
konsola PlayStation itp.
4 Antena ramowa fal średnich (AM)
5 Nadajnikodbiornik
bezprzewodowy
4 Antena UKF (FM)
8 Przewód zasilania
7 Sieć
HDMI
1 Głośnik przedni lewy (L)
S-AIR
1 Głośnik środkowy
1 Głośnik przedni prawy (R)
1 Subwoofer
5 Nadajnik-odbiornik
bezprzewodowy
Wzmacniacz
surround
8 Przewód zasilania
1 Głośnik prawy surround (R)
1 Głośnik lewy surround (L)
: kierunek sygnału
53PL
Wprowadzenie
3 Adapter DIGITAL
MEDIA PORT
2 Telewizor
Wprowadzenie
1 Podłączanie głośników
Głośniki przednie i środkowy oraz subwoofer do zestawu BDV-IT1000
Przy podłączaniu przewodów głośnikowych do urządzenia należy włożyć złącze do momentu
usłyszenia dźwięku kliknięcia.
Tylny panel urządzenia
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
IR REMOTE
VIDEO
Y
TV
PR/
CR
PB / CB
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / C R
OPTICAL
SAT/CABLE
DIGITAL
IN
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
LAN(100)
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
R
L
AUDIO IN
CENTER WOOFER
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
L
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AUDIO
VIDEO
AM
SAT/CABLE IN
Do subwoofera (fioletowy)
Do głośnika środkowego (zielony)
SP
N
FRO
R
T
FROL
R W OOF
KE
EA E N T E R
C
ER
NT
Do głośnika przedniego prawego
(R) (czerwony)
Do głośnika przedniego lewego (L) (biały)
Podczas podłączania przewodów głośnikowych do subwoofera należy użyć fioletowych
przewodów głośnikowych. Należy sprawdzić, czy przewody głośnikówe podłączone są do
odpowiednich zacisków: przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku 3, a przewód bez
kolorowej opaski do zacisku #. Do zacisków głośnikowych należy wkładać wyłącznie
nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Tylna strona subwoofera
Złącze (fioletowe)
#
3
Kolorowa opaska (fioletowa)
54PL
Głośniki przednie i środkowy oraz subwoofer do zestawu BDV-IS1000
Przy podłączaniu urządzenia należy włożyć złącze do momentu usłyszenia dźwięku kliknięcia.
Wprowadzenie
Tylny panel urządzenia
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
TV
PR/
CR
PB / C B
OPTICAL
SAT/CABLE
HDMI
PR / CR
DIGITAL
IN
COAXIAL
S-VIDEO
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
LAN(100)
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
CENTER WOOFER WOOFER
1
2
R
L
AUDIO IN
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
FM
DMPORT
L
DC5V
700mA
MAX
AM
AUDIO
VIDEO
SAT/CABLE IN
Do subwoofera (żółty)
Do subwoofera (fioletowy)
ER
S
NT
FRO
R
FROL
R
OFE
WO 2
OF
WO 1
ER
AK N T E R
PE
CE
NT
Do głośnika środkowego (zielony)
Do głośnika przedniego prawego
(R) (czerwony)
Do głośnika przedniego lewego (L) (biały)
Przewody głośnikowe (żółte i fioletowe) są wcześniej podłączane do subwoofera w następujący
sposób. Podczas ponownego podłączania należy sprawdzić, czy przewody głośnikówe
podłączone są do odpowiednich zacisków: przewód głośnikowy z kolorową opaską do zacisku
3, a przewód bez kolorowej opaski do zacisku #. Do zacisków głośnikowych należy wkładać
wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Złącze (żółte)
#
3
Kolorowa
opaska (żółta)
#
Złącze (fioletowe)
3
Kolorowa opaska
(fioletowa)
Tylna strona subwoofera
55PL
Głośniki surround
Wprowadzenie
Tylny panel wzmacniacza surround
EZW-RT10
S-AIR ID
SP
EA
KE
R
SPEAKER
A
B
C
L
PAIRING
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
R
Do głośnika lewego surround (L)
(niebieski)
L
R
Do głośnika prawego surround (R) (szary)
Informacje o przewodach głośnikowych do głośników przednich i środkowego
oraz subwoofera
Przewody głośnikowe można wyjąć ze złącza. Kiedy zaczep jest skierowany w dół, należy
nacisnąć w dół i przytrzymać złącze przy płaskiej powierzchni (1) i wyjąć przewody głośnikowe
ze złącza (2).
(1)
(2)
Zaczep
Podczas podłączania przewodów głośnikowych do złącza należy dopasować bieguny
przewodów głośnikowych i złącza.
3
#
Złącze
•Zwarcie głośników może spowodować uszkodzenie zestawu. Aby temu zapobiec, należy uważać, aby
nieizolowany drut przewodu głośnikowego nie dotykał innego złącza głośnikowego lub nieizolowanego
drutu innego przewodu głośnikowego.
•Należy dopasować przewody głośnikowe do odpowiednich złączy głośnikowych: 3 do + oraz # do –.
Odwrócenie przewodów może spowodować utratę niskich dźwięków i zniekształcenie dźwięku.
56PL
2 Podłączanie telewizora
Aby odtwarzać dźwięk telewizora na 6 głośnikach zestawu, podłącz telewizor do zestawu za
pomocą przewodu audio (nie wchodzi w skład zestawu) (A).
Aby przekierować sygnał wideo do telewizora, sprawdź gniazda wejściowe wideo telewizora i
wybierz metodę połączenia A, B, C lub D. Poprawa jakości obrazu następuje w kolejności
od A (standardowe) do D (HDMI).
Jeśli telewizor ma cyfrowe gniazdo optyczne, można poprawić jakość dźwięku, podłączając go
za pomocą cyfrowego przewodu optycznego (nie wchodzi w skład zestawu) (B).
Przewód S video
(nie wchodzi w skład zestawu)
Przewód wideo typu komponentowego
(nie wchodzi w skład zestawu)*
Cyfrowy przewód optyczny
(nie wchodzi w skład zestawu)
Zielony
Niebieski
Czerwony
EN
COMPONPB/
Y
VIDEO
O OUT
T VIDE
P R/
CB
E
OUT
TV
O
S-VIDE
CR
Do gniazda wejściowego
S video telewizora
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
Y
IR REMOTE
TV
PR /
CR
VIDEO
PB / C B
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / CR
OPTICAL
SAT/CABLE
DIGITAL
IN
Do cyfrowego optycznego
gniazda wyjściowego telewizora
Tylny panel urządzenia
(Przykład: BDV-IT1000)
DIGITAL
IN
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
LAN(100)
BL
SAT/CA
COAXIAL
VIDEO
Do gniazd wejściowych wideo typu
komponentowego telewizora
OPTICAL
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
CENTER WOOFER
R
L
AUDIO IN
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
L
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AUDIO
VIDEO
Kabel HDMI**
(nie wchodzi w skład zestawu)
Przewód audio
(nie wchodzi w skład zestawu)
Przewód wideo
(wchodzi w skład zestawu)
VIDEO
AM
SAT/CABLE IN
Biały
Czerwony
OUT
S-VIDE
O
VIDEO
L
OUT
R
TV
IN
AUDIO
Do gniazda wejściowego
wideo telewizora
Do gniazd wyjściowych audio
telewizora
Do gniazda HDMI IN
telewizora
* Jeśli telewizor obsługuje format progresywny sygnału, należy dokonać takiego połączenia.
** HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Jeśli telewizor posiada gniazdo HDMI, należy dokonać takiego połączenia.
57PL
Wprowadzenie
Użyj kolejno poniższych elementów:
• Przewód wideo (1)
Wprowadzenie
Informacje o połączeniu HDMI
Jeżeli podłączany jest telewizor zgodny ze standardem 1080/24p lub 1080p, należy użyć kabla
High Speed HDMI.
Jeżeli podłączany jest telewizor firmy Sony, który jest zgodny z funkcją Sterowanie przez
HDMI (str. 109), obsługa jest uproszczona (na przykład ONE-TOUCH PLAY: wystarczy
naciśnięcie jednego przycisku, aby podłączony telewizor włączył się, a przełącznik wyboru
sygnału wejściowego w telewizorze przełączył się automatycznie na zestaw). Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z funkcji Sterowanie przez
HDMI w przypadku funkcji „BRAVIA” Sync” (str. 109).
•Należy używać tylko kabla HDMI oznaczonego logo HDMI.
•Przy podłączaniu kabla HDMI należy sprawdzić, czy gniazda są skierowane w tę samą stronę.
.
Podłączanie telewizora z wejściem DVI
Należy użyć przewodu konwertera HDMI-DVI (nie wchodzi w skład zestawu). Gniazdo DVI
nie odbiera sygnałów audio, dlatego telewizor nie będzie odtwarzał dźwięku.
Ponadto nie można podłączyć gniazda HDMI OUT do gniazd DVI, które nie są zgodne ze
standardem HDCP (np. gniazda DVI w monitorach komputerowych).
58PL
3 Podłączanie innych elementów
Wprowadzenie
Można odtwarzać dźwięk podłączonych urządzeń na sześciu głośnikach zestawu.
• Dekoder/cyfrowy tuner telewizji satelitarnej, magnetowid, konsola PlayStation itp.
(bez gniazda HDMI OUT): 1
• Dekoder/cyfrowy tuner telewizji satelitarnej lub konsola PLAYSTATION®3 itp.
(z gniazdem HDMI OUT): 2
• Adapter DIGITAL MEDIA PORT: 3
1
Połączenie audio
A Przewód audio
B Cyfrowy przewód optyczny
(nie wchodzi w skład zestawu) (nie wchodzi w skład zestawu)
Biały
Czerwony
2 Kabel HDMI
(nie wchodzi w skład zestawu)
B Cyfrowy przewód koncentryczny
(nie wchodzi w skład zestawu)
L
R
AUDIO
IN
ABLE
SAT/C
VIDEO
IN 1
IN 2
E
TV
OPTICAL
BL
SAT/CA
HDMI
DIGITAL
IN
COAXIAL
Do gniazd wyjściowych audio
urządzenia
lub
Do cyfrowego optycznego gniazda wyjściowego urządzenia
Do gniazda HDMI OUT
urządzenia
Do cyfrowego koncentrycznego gniazda wyjściowego urządzenia
COMPONENT VIDEO OUT
P B/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
IR REMOTE
TV
PR/
CR
PB / CB
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / C R
OPTICAL
SAT/CABLE
Tylny panel urządzenia
(Przykład: BDV-IT1000)
DIGITAL
IN
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
LAN(100)
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
R
L
AUDIO IN
CENTER WOOFER
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
L
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AM
AUDIO
VIDEO
1
SAT/CABLE IN
Połączenie wideo
3
B Przewód wideo typu komponentowego A Przewód wideo
(nie wchodzi w skład zestawu)
(nie wchodzi w skład zestawu)
Zielony
Niebieski
Czerwony
L
VIDEO
PB / C B
DC5V A
700m
MAX
R
AUDIO
Y
ORT
DMP
ABLE
SAT/C
IN
PR / CR
BLE
SAT/CA DEO IN
ENT VI
COMPON
Do gniazd wyjściowych wideo typu
komponentowego urządzenia
Adapter DIGITAL MEDIA
PORT
Do gniazda
wyjściowego wideo
urządzenia
59PL
Wprowadzenie
Połączenie 1 (gniazda SAT/CABLE)
Należy dokonać połączeń wideo i audio.
W przypadku połączenia wideo sprawdź gniazda wyjściowe wideo urządzenia i wybierz metodę
połączenia. Metoda B (komponentowa) oferuje lepszą jakość obrazu niż metoda A
(standardowa).
W przypadku połączeń audio należy podłączyć przewody audio (A). Jeśli urządzenie ma
cyfrowe gniazdo optyczne lub koncentryczne gniazdo wyjściowe, można poprawić jakość
dźwięku, podłączając je za pomocą przewodu cyfrowego (B).
•Zestaw umożliwia odbieranie zarówno sygnałów cyfrowych, jak i analogowych. Sygnały cyfrowe mają
priorytet nad analogowymi (COAXIAL ma wyższy priorytet niż OPTICAL). W przypadku zaniku sygnału
cyfrowego po upływie 2 sekund rozpoczyna się przetwarzanie sygnału analogowego.
Połączenie 2 (gniazda HDMI IN1/2)
Połączenie zestawu i urządzenia przy użycia kabla HDMI pozwala uzyskać obraz cyfrowy i
dźwięk o wysokiej jakości poprzez gniazdo HDMI IN1 lub 2. Można podłączyć maksymalnie
dwa urządzenia.
•Przy podłączaniu kabla HDMI należy sprawdzić, czy gniazda są skierowane w tę samą stronę.
.
Połączenie 3 (gniazdo DMPORT)
Podłącz adapter DIGITAL MEDIA PORT (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda
DMPORT. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z
adaptera DIGITAL MEDIA PORT” (str. 101).
•Podłącz adapter DIGITAL MEDIA PORT, wyrównując oznaczenia V. Podczas odłączania pociągnij
adapter, naciskając A.
A
60PL
Powiązanie między wejściowym i wyjściowym sygnałem wideo
Funkcja
Gniazda odbierające
sygnał wejściowy
wideo
Gniazda, przez które przesyłany jest sygnał wideo
VIDEO OUT
(VIDEO)
VIDEO OUT
(S VIDEO)
COMPONENT
VIDEO OUT
HDMI OUT
„BD/DVD”
„TUNER FM”
„TUNER AM”
Brak (tylko wyjście
sygnału wideo)
a*
a*
a*
a
„SAT/CABLE”
SAT/CABLE IN
(VIDEO)
a
–
–
a
COMPONENT VIDEO
IN (SAT/CABLE)
–
–
a
a
„DMPORT”
DMPORT
a
–
–
a
„HDMI1”
„HDMI2”
HDMI1, HDMI2
–
–
–
a
a: Sygnały wideo są przesyłane.
–: Sygnały wideo nie są przesyłane.
* W zależności od ustawienia rozdzielczości wyjścia wideo, sygnały wideo mogą nie być przesyłane.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Rozdzielczość wyjścia wideo” (str. 154).
Powiązanie między wejściowym i wyjściowym sygnałem audio
Poniżej przedstawiono powiązanie między wejściowym i wyjściowym sygnałem audio dla
każdej funkcji.
Funkcja
Gniazda odbierające
sygnał wejściowy
audio
Gniazda, przez które przesyłany jest
sygnał audio
SPEAKER
SPEAKER i
HDMI OUT
„BD/DVD”
Brak (tylko wyjście
sygnału audio)
a
*
„TUNER FM”
„TUNER AM”
Brak (tylko wyjście
sygnału audio)
a
–
„TV”
DIGITAL IN (TV
OPTICAL)
a
–
TV (AUDIO IN R/L)
a
–
DIGITAL IN (SAT/
CABLE OPTICAL,
COAXIAL)
a
–
SAT/CABLE IN
(AUDIO R/L)
a
–
„DMPORT”
DMPORT
a
–
„HDMI1”
„HDMI2”
HDMI1, HDMI2
a
*
„SAT/CABLE”
a: Sygnały audio są przesyłane.
–: Sygnały audio nie są przesyłane.
* Dźwięk może być odtwarzany zarówno poprzez głośniki zestawu, jak i poprzez głośnik telewizora, jeśli
zestaw i telewizor zostaną połączone kablem HDMI (nie wchodzi w skład zestawu). Aby odtwarzać
dźwięk poprzez gniazdo HDMI OUT, należy ustawić opcję [Audio (HDMI)] w menu [HDMI Settings]
na [TV+AMP]. Jeśli telewizor ma głośniki stereo, także przez głośniki zestawu będzie odtwarzany dźwięk
stereo, nawet w przypadku wielokanałowego źródła. Szczegółowe informacje na temat opcji [Audio
(HDMI)] znajdują się na str. 132.
61PL
Wprowadzenie
Poniżej przedstawiono powiązanie między wejściowym i wyjściowym sygnałem wideo dla
każdej funkcji.
Wprowadzenie
4 Podłączanie anteny
NNA
ANTE
L
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład zestawu)
IA
COAX
75
FM
lub
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
IR REMOTE
TV
PR /
CR
PB / C B
S-VIDEO
OUT
Tylny panel urządzenia
(Przykład: BDV-IT1000)
DIGITAL
IN
SAT/CABLE
COAXIAL
IN 1
HDMI
PR / C R
OPTICAL
IN
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
LAN(100)
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
CENTER WOOFER
TV
R
L
AUDIO IN
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
L
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AM
AUDIO
VIDEO
SAT/CABLE IN
Antena ramowa fal średnich (AM)
(wchodzi w skład zestawu)
A
AM
B
•Przewód (A) lub przewód (B) można podłączyć
do wybranego terminalu.
•Aby uniknąć zakłóceń, antena ramowa fal średnich (AM) i przewód antenowy powinny znajdować się w
pewnej odległości od zestawu lub innych urządzeń audiowizualnych.
•Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•Antenę ramową fal średnich (AM) należy ustawić w kierunku zapewniającym najlepszy odbiór w tym
paśmie.
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji podłączyć urządzenie do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład zestawu).
Zewnętrzna antena UKF (FM)
Urządzenie
ANTENNA
75
FM
62PL
COAXIAL
5 Instalacja nadajnika-odbiornika bezprzewodowego
Tylny panel urządzenia (Przykład: BDV-IT1000)
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
LAN(100)
IR REMOTE
TV
PR/
CR
PB / C B
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / CR
Tylny panel wzmacniacza
surround
OPTICAL
SAT/CABLE
DIGITAL
IN
EZW-RT10
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
S-AIR ID
EXTERNAL
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
CENTER WOOFER
TV
R
L
AUDIO IN
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
AUDIO
VIDEO
L
SPEAKER
A
B
C
FM
L
PAIRING
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
AM
R
SAT/CABLE IN
T10
EZW-R
T10
EZW-R
Nadajnik-odbiornik
bezprzewodowy
Nadajnikodbiornik
bezprzewodowy
•Podczas instalacji nadajnika-odbiornika bezprzewodowego należy sprawdzić, czy przewód zasilania nie
jest podłączony do gniazda ściennego.
•Nie wolno dotykać styków nadajnika-odbiornika bezprzewodowego.
•Włóż nadajnik-odbiornik bezprzewodowy stroną z logo S-AIR skierowaną do góry.
•Włóż nadajnik-odbiornik bezprzewodowy, odpowiednio dopasowując oznaczenia V.
•Do gniazda EZW-RT10 można włożyć wyłącznie nadajnik-odbiornik bezprzewodowy.
63PL
Wprowadzenie
Umożliwia przesyłanie dźwięku z urządzenia do produktu S-AIR, takiego jak wzmacniacz
surround lub odbiornik S-AIR.
Produkt S-AIR to element kompatybilny z funkcją S-AIR.
Aby używać funkcji S-AIR, należy zainstalować nadajnik-odbiornik bezprzewodowy w
urządzeniu, wzmacniaczu surround oraz odbiorniku S-AIR.
Szczegółowe informacje na temat funkcji S-AIR można znaleźć w rozdziale „Korzystanie z
produktu S-AIR” (str. 102).
Wprowadzenie
6 Wkładanie pamięci zewnętrznej
Włóż pamięć zewnętrzną (lokalną pamięć masową) (nie wchodzi w skład zestawu: USM1GH
(stan na kwiecień 2008)) do gniazda EXTERNAL. Podłączenie pamięci zewnętrznej pozwala
korzystać z dodatkowej zawartości (BonusView/BD-Live) w zależności od płyty.
Tylny panel urządzenia (Przykład: BDV-IT1000)
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
LAN(100)
IR REMOTE
TV
PR/
CR
PB / CB
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / CR
OPTICAL
SAT/CABLE
DIGITAL
IN
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
R
L
AUDIO IN
CENTER WOOFER
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
L
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AUDIO
VIDEO
USM1GH
(stan na kwiecień
2008)
AM
SAT/CABLE IN
DC5V
EXT 500mA MA
X
ERN
AL
Strona ze złączem
w górę
•Włóż maksymalnie pamięć zewnętrzną w kierunku V do gniazda EXTERNAL.
•Sprawdź, czy kontrolka „EXT” na wyświetlaczu na przednim panelu świeci po włączeniu zestawu.
Aby używać programu BonusView/BD-Live
Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Używanie programu BonusView/BD-Live”
(str. 81).
Odłączanie pamięci zewnętrznej
1
2
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw.
Wyjmij pamięć zewnętrzną z gniazda EXTERNAL.
•Pamięć zewnętrzną należy wkładać prosto. Użycie siły do włożenia pamięci zewnętrznej może
spowodować uszkodzenie zarówno pamięci zewnętrznej, jak i urządzenia.
•Pamięć zewnętrzną należy przechowywać z dala od małych dzieci, aby zapobiec jej przypadkowemu
połknięciu.
•Nie należy naciskać zbyt mocno pamięci zewnętrznej w gnieździe, ponieważ może to spowodować jej
nieprawidłową pracę.
•Należy używać tylko pamięci zewnętrznej USM1GH (stan na kwiecień 2008).
•Aby zapobiec uszkodzeniu danych lub pamięci zewnętrznej, należy wyłączać zestaw podczas wkładania lub
wyjmowania pamięci zewnętrznej.
•Nie należy wkładać pamięci zewnętrznej zawierającej zdjęcia lub pliki muzyczne, aby zapobiec
uszkodzeniu tych danych.
64PL
7 Podłączanie do sieci
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
LAN(100)
IR REMOTE
TV
PR/
CR
PB / C B
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / CR
OPTICAL
SAT/CABLE
Tylny panel urządzenia
(Przykład: BDV-IT1000)
DIGITAL
IN
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
R
L
AUDIO IN
CENTER WOOFER
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
L
AUDIO
VIDEO
DC5V
700mA
MAX
AM
SAT/CABLE IN
Podłączenie routera sieci
bezprzewodowej
Bezpośrednie podłączenie do
routera szerokopasmowego
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w
skład zestawu)
FM
DMPORT
LAN(100)
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Router sieci
bezprzewodowej
(punkt dostępu)
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Router szerokopasmowy
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Do komputera
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Konwerter sieci Ethernet/
bezprzewodowej
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Do komputera
Modem ADSL/kablowy
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Internet
Kabel sieciowy
(nie wchodzi w
skład zestawu)
Modem ADSL/kablowy
(nie wchodzi w skład
zestawu)
Internet
Aktualizacja oprogramowania zestawu poprzez sieć
Patrz [Network Update] (str. 124) i [Software Update Notification] (str. 134).
Aby używać programu BD-Live
Informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Używanie programu BonusView/BD-Live”
(str. 81).
65PL
Wprowadzenie
Podłącz złącze LAN (100) urządzenia do źródła Internetu przy użyciu kabla sieciowego, aby
zaktualizować oprogramowanie zestawu poprzez sieć. Można także używać programu BD-Live
(str. 81).
Odpowiednich ustawień należy dokonać w opcji [Internet Settings] w menu [Network Settings]
(str. 134).
Wprowadzenie
•Nie należy podłączać linii telefonicznej do złącza LAN (100), ponieważ może to spowodować awarię.
•Typ kabla sieciowego (zwykły lub krosowy) różni się w zależności od modemu lub routera. Informacje na
temat kabli sieciowych znajdują się w instrukcji obsługi dostarczonej wraz z modemem lub routerem.
•Złącza sieci lokalnej urządzenia nie należy podłączać do złącza sieci lokalnej w komputerze.
•Do pełnego korzystania z z funkcji BD-Live zalecamy połączenie internetowe o szybkości rzeczywistej co
najmniej 1 Mb/s w zależności od środowiska i stanu sieci.
8 Podłączanie przewodów zasilania
Przed podłączeniem przewodów zasilania urządzenia i wzmacniacza surround do gniazda
ściennego należy podłączyć głośniki przednie, środkowe i subwoofer do urządzenia, a głośniki
surround do wzmacniacza surround.
Tylny panel urządzenia (Przykład: BDV-IT1000)
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
VIDEO OUT
VIDEO
Y
LAN(100)
IR REMOTE
TV
PR/
CR
PB / C B
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / CR
Tylny panel
wzmacniacza surround
OPTICAL
SAT/CABLE
DIGITAL
IN
EZW-RT10
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
S-AIR ID
EXTERNAL
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
CENTER WOOFER
TV
R
L
AUDIO IN
ECM-AC2
R
AUDIO
VIDEO
Do gniazda ściennego
66PL
A.CAL
MIC
L
SPEAKER
A
B
C
FM
L
PAIRING
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
SURROUND SELECTOR
AM
SURROUND
SURROUND
BACK
SAT/CABLE IN
Do gniazda ściennego
R
4
Przed rozpoczęciem używania systemu
bezprzewodowego należy skonfigurować
wzmacniacz surround. Przed wykonaniem
konfiguracji sprawdź, czy nadajnikiodbiorniki bezprzewodowe zostały
poprawnie zainstalowane w urządzeniu oraz
we wzmacniaczu surround (str. 63).
Niniejszy układ bezprzewodowy nosi nazwę
„S-AIR”. Szczegółowe informacje na temat
funkcji S-AIR można znaleźć w rozdziale
„Korzystanie z produktu S-AIR” (str. 102).
Wskaźnik POWER / ON LINE zaświeci
się na zielono. Jeśli tak się nie stanie,
sprawdź stan transmisji w poniższy
sposób.
Sprawdzanie stanu transmisji
Stan transmisji dźwięku między
urządzeniem a wzmacniaczem surround
można sprawdzić za pomocą wskaźnika
POWER / ON LINE wzmacniacza
surround.
Wskaźnik
Stan
POWER / ON LINE
Świeci na zielono.
Działa przesyłanie dźwięku.
Miga na zielono.
Przesyłanie dźwięku nie
działa.
Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w
rozdziale „Obsługa
wzmacniacza surround”
(str. 148).
Świeci na
czerwono.
Wzmacniacz surround nie
emituje dźwięku.
Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w
rozdziale „Obsługa
wzmacniacza surround”
(str. 148).
Nie świeci.
Wzmacniacz surround
został wyłączony lub jego
zabezpieczenie jest aktywne.
Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w
rozdziale „Obsługa
wzmacniacza surround”
(str. 148).
"/1
HDMI
S-AIR
Wskaźnik POWER /
ON LINE
POWER
Przełącznik S-AIR ID
EZW-RT10
POWER
S-AIR ID
SPEAKER
A
B
C
POWER/ON LINE
L
PAIRING
PHONES
SURROUND SELECTOR
SURROUND
SURROUND
BACK
Gniazdo PHONES
R
Przełącznik SURROUND
SELECTOR
Urządzenie przesyła dźwięk do wzmacniacza
surround podłączonego do głośników
surround. Aby rozpocząć przesyłanie
dźwięku, wykonaj poniższe czynności.
1
Naciśnij przycisk "/1 na urządzeniu.
Spowoduje to włączenie zestawu.
2
3
Sprawdź, czy przełącznik SURROUND
SELECTOR wzmacniacza surround
został ustawiony w pozycji
SURROUND.
Aby słuchać dźwięku na słuchawkach
Można słuchać dźwięku zestawu także przez
podłączenie słuchawek do gniazda
PHONES wzmacniacza surround.
•Po podłączeniu słuchawek do wzmacniacza
surround przez głośniki zestawu nie jest słyszalny
dźwięk z urządzenia ani ze wzmacniacza
surround.
Ustaw przełącznik S-AIR ID
wzmacniacza surround w pozycji A.
67PL
Wprowadzenie
Krok 4:
Konfigurowanie
systemu
bezprzewodowego
Naciśnij przycisk POWER
wzmacniacza surround.
Wprowadzenie
•Głośność urządzenia może być ograniczona do
minimum w przypadku wyłączenia wzmacniacza
surround z podłączonymi słuchawkami lub słabej
jakości odbieranego sygnału radiowego. W takim
przypadku na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się na przemian komunikaty „HP NO
LINK” i „VOLUME MIN”. Sprawdź jakość
sygnału radiowego i ponownie ustaw głośność.
Używanie wielu produktów S-AIR
Utracie sygnału między produktami S-AIR
można zapobiec, konfigurując ich różne ID.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ustanawianie
transmisji dźwięku między zestawem a
jednostką pomocniczą S-AIR (ustawianie
ID)” (str. 102).
Zapobieganie zakłóceniom z
otoczenia
Aby zapobiec odbieraniu transmisji
sąsiadów, można powiązać urządzenie ze
wzmacniaczem surround przez wykonanie
parowania. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale „Powiązanie
urządzenia z określoną jednostką
pomocniczą S-AIR (synchronizowanie)”
(str. 105).
Użycie wzmacniacza surround dla
głośników tylnych surround
Zakup dodatkowego wzmacniacza surround
umożliwia słuchanie dźwięku surround 7.1 z
głośników tylnych surround.
W celu użycia wzmacniacza surround dla
głośników tylnych surround należy
podłączyć głośniki tylne (nie wchodzą w
skład zestawu) do wzmacniacza surround,
ustawić przełącznik SURROUND
SELECTOR w pozycji SURROUND
BACK i określić ustawienie
S-AIR dla wzmacniacza surround.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Korzystanie z
produktu S-AIR” (str. 102).
68PL
Aby zamontować osłonę do
wzmacniacza surround
Po podłączeniu i skonfigurowaniu można
zamontować osłonę do wzmacniacza
surround w celu uporządkowania i
przechowywania przewodów głośnikowych.
1
Zamontuj osłonę przewodu
głośnikowego, wsuwając ją w rowki na
krawędziach bezprzewodowego
wzmacniacza surround.
Osłona przewodu głośnikowego
Wzmacniacz surround
Prowadnice
Dociśnij pokrywę przewodu
głośnikowego do momentu usłyszenia
dźwięku kliknięcia. Odwróć wzmacniacz
surround górą do dołu i umieść
przewody głośnikowe w osłonie.
2
Uchwyt przewodu głośnikowego
Krok 5:
Przeprowadzanie
łatwej konfiguracji
Korzystanie z poniższych zaleceń umożliwi
dostosowanie zestawu w celu rozpoczęcia
jego używania.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od krajowej wersji modelu.
Wzmacniacz
surround
"/1
m
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
C/X/x/c,
HOME
•Przy odłączaniu zdejmij uchwyt przewodu
głośnikowego, a następnie jego osłonę. Aby zdjąć
uchwyt przewodu głośnikowego, lekko wciśnij
zaczep uchwytu i unieś. Aby odłączyć osłonę
przewodu głośnikowego, lekko rozchyl
krawędzie osłony i wysuń ją w dół.
•Przy ukrywaniu przewodów nie używaj zbyt dużej
siły.
1
2
3
Włącz telewizor.
Naciśnij przycisk [/1 na urządzeniu i
przycisk POWER wzmacniacza
surround.
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
Zostanie wyświetlony ekran łatwej
konfiguracji do wyboru języka
wyświetlanego na ekranie.
69PL
Wprowadzenie
Włóż wypustki uchwytu przewodu
głośnikowego w szczelinę osłony
przewodu głośnikowego i wciśnij
osłonę na miejsce.
• Po podłączeniu telewizora do
urządzenia za pomocą przewodu
wideo typu komponentowego, wybierz
opcję [Component Video], przejdź do
kroku 8 i ustaw rozdzielczość wyjścia
wideo na odpowiadającą telewizorowi.
• Po podłączeniu telewizora do
urządzenia za pomocą przewodu
wideo lub S video, wybierz opcję
[Video or S Video] i przejdź do kroku
9.
Wprowadzenie
Jeśli ekran łatwej konfiguracji nie pojawia
się
Przywołaj ekran łatwej konfiguracji.
Zapoznaj się z rozdziałem „Powrót do
ekranu łatwej konfiguracji” (str. 73).
4
Wybierz język za pomocą przycisków
X/x.
Wybrany język jest wykorzystywany
przez zestaw do wyświetlania menu i
napisów dialogowych.
5
Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony komunikat o
ustawieniu.
Ten komunikat jest wyświetlany tylko
dla pierwszego ustawienia
początkowego. Komunikat nie pojawia
się w opcji [Easy Setup] w ustawieniu
[Setup].
6
Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji do wyboru kabla wideo.
•Jeśli telewizora i urządzenia nie połączono
za pomocą kabla HDMI, nie można wybrać
opcji [HDMI].
•Jeśli jednocześnie połączono gniazdo HDMI
OUT i inne gniazda wyjściowe wideo,
wybierz opcję [Component Video].
•Szczegółowe informacje na temat
rozdzielczości wyjścia wideo znajdują się w
rozdziale „Rozdzielczość wyjścia wideo”
(str. 154).
8
Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji do wyboru rozdzielczości
wyjścia wideo. Szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się w rozdziale
[Output Video Format] (str. 126).
Jeśli w kroku 7 wybrano opcję [HDMI]
Easy Setup - TV connection Method
Select the video cable connecting this unit and the TV.
Component Video
Video or S Video
7
Za pomocą przycisków X/x wybierz
kabel, który został użyty do połączenia
urządzenia z telewizorem.
Sprawdź połączenie urządzenia i
telewizora (str. 57).
• Po podłączeniu telewizora do
urządzenia za pomocą kabla HDMI,
wybierz opcję [HDMI], przejdź do
kroku 8 i ustaw rozdzielczość wyjścia
wideo na odpowiadającą telewizorowi.
70PL
Wybierz ustawienie [Auto], [480i/576i],
[480p/576p], [720p], [1080i] lub [1080p].
W przypadku gdy jednocześnie
połączono gniazdo HDMI OUT i inne
gniazda wyjściowe wideo, sygnały wideo
mogą nie być przesyłane przez gniazda
inne niż HDMI OUT, jeśli wybrano
ustawienie [Auto] lub [1080p].
Jeśli w kroku 7 wybrano opcję [Component
Video]
10 Wybierz ustawienie odpowiednie dla
• [16:9]: Telewizor panoramiczny lub
telewizor w standardzie 4:3 z trybem
panoramicznym. (str. 126)
• [4:3]: Telewizor w standardzie 4:3.
(str. 126)
11 Naciśnij przycisk
Wybierz ustawienie [480i/576i], [480p/
576p], [720p] lub [1080i].
W przypadku zmiany
rozdzielczości wyjścia wideo
Obraz jest wyświetlany w wybranej
rozdzielczości przez 30 sekund, a
następnie ekran prosi o potwierdzenie.
Wykonaj instrukcje na ekranie i przejdź
do następnego kroku.
•Jeśli obraz jest zniekształcony lub nie
pojawia się, odczekaj około 30 sekund bez
naciskania żadnych przycisków. Pojawi się
komunikat [Is this resolution OK?]. Wybierz
opcję [Cancel]. Nastąpi powrót do ekranu
ustawiania rozdzielczości.
•Jeśli wybrana rozdzielczość wyjścia wideo
jest niepoprawna, na ekranie nie pojawi się
żaden obraz. W takim przypadku naciśnij i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przyciski
H i A na urządzeniu, aby zresetować
rozdzielczość wyjścia wideo i ustawić
najniższą rozdzielczość. Aby zmienić
rozdzielczość wyjścia wideo, wybierz opcję
[Output Video Format] w menu [Video
Settings] (str. 126).
9
Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji proporcji obrazu zależnie
od podłączanego telewizora.
Easy Setup - TV Type
Select the screen aspect ratio to match your TV.
lub c.
Jeśli urządzenie i telewizor połączono za
pomocą kabla HDMI
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji funkcji [Control for
HDMI]. Przejdź do kroku 12.
Jeśli urządzenia i telewizora nie połączono
za pomocą kabla HDMI
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji funkcji [BD Internet
Connection]. Przejdź do kroku 14.
12 Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie funkcji
Sterowanie przez HDMI.
Easy Setup - Control for HDMI
You can operate this unit in conjunction with a TV connected by HDMI.
Check your TV settings when using this function.
On
Wybierz opcję [On] w celu użycia
funkcji [Control for HDMI] (str. 109) w
przypadku połączenia urządzeń firmy
Sony, które są zgodne z funkcją
Sterowanie przez HDMI.
Jeśli funkcja [Control for HDMI] nie
jest używana, wybierz opcję [Off].
13 Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji funkcji [BD Internet
Connection].
71PL
Wprowadzenie
podłączanego telewizora za pomocą
przycisków X/x.
14 Za pomocą przycisków X/x wybierz
Wprowadzenie
ustawienie połączeń internetowych
BD.
18 Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu tylnym.
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu). Każdy
głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno być żadnych
przeszkód.
COMPONENT VIDEO OUT
PB/
CB
Y
Zaznacz opcję [Allow], aby zezwalać na
połączenia internetowe.
Jeśli nie chcesz zezwolić na połączenia,
zaznacz opcję [Do not allow].
15 Naciśnij przycisk
VIDEO OUT
IR REMOTE
LAN(100)
TV
PR/
CR
VIDEO
Y
PB / CB
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / C R
OPTICAL
SAT/CABLE
DIGITAL
IN
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
R
L
AUDIO IN
CENTER WOOFER
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
L
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AUDIO
VIDEO
AM
SAT/CABLE IN
L
A.CA
MIC
lub c.
ECM-A
C2
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji [Standby Mode].
Mikrofon kalibracyjny
16 Za pomocą przycisków X/x wybierz
tryb oczekiwania.
Po włączeniu tej funkcji można szybko
rozpocząć korzystanie z odtwarzacza.
Aby przyspieszyć uruchomienie z trybu
oczekiwania, wybierz opcję [Quick
Start]. Ustawieniem domyślnym jest
opcja [Normal].
Przykład: BDV-IT1000
•W trybie Quick Start urządzenie zużywa
więcej energii. W trybie oczekiwania włącza
się wentylator.
17 Naciśnij przycisk
lub c.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji [Auto Calibration].
72PL
19 Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK].
Aby anulować, wybierz opcję [Cancel].
•Sprawdź, czy słuchawki są nie podłączone do
wzmacniacza surround. Poniższych
czynności nie można wykonywać po
podłączeniu słuchawek.
20 Naciśnij przycisk
.
•Podczas automatycznej kalibracji [Auto
Calibration] rozlega się głośny sygnał
testowy. Nie można go ściszyć. Należy mieć
wzgląd na dzieci i na sąsiadów.
•Przed wykonaniem funkcji [Auto
Calibration] zainstaluj w odpowiednim
miejscu wzmacniacz surround. Po
zainstalowaniu wzmacniacza surround w
nieodpowiedniej lokalizacji, takiej jak inny
pokój, nie będzie można uzyskać
poprawnego pomiaru.
•Aby uniknąć nieprawidłowości, podczas
pomiaru należy wyjść z pomieszczenia i
zachować ciszę (pomiar trwa około 1
minuty).
•Jeśli używane są głośniki tylne surround z
opcjonalnym wzmacniaczem surround,
zainstaluj głośniki w odpowiednim miejscu i
włącz wzmacniacz surround.
21 Potwierdź wyniki działania funkcji
Przerywanie łatwej konfiguracji
Naciśnij przycisk HOME podczas
wykonywania dowolnej czynności.
•W razie zmiany rozmieszczenia głośników należy
skasować ich ustawienia. Patrz „Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień” (str. 112) i
„Ustawianie głośników” (str. 114).
•Informacje na temat zmiany poszczególnych
ustawień znajdują się w punkcie „Ustawienia i
regulacje” (str. 123).
Powrót do ekranu łatwej konfiguracji
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [Easy Setup], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Start], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran łatwej
konfiguracji.
[Auto Calibration].
Są one wyświetlane na ekranie
telewizora. Za pomocą przycisków C/c
można zmienić stronę. Pierwsza strona
przedstawia odległość głośników. Druga
strona przedstawia poziom głośników.
Jeśli wyniki są poprawne, odłącz
mikrofon kalibracyjny i za pomocą
przycisków X/x wybierz opcję [OK].
•Otoczenie w pomieszczeniu, w którym
zainstalowany jest zestaw może mieć wpływ
na wyniki pomiarów.
•W przypadku niepowodzenia pomiaru
należy postępować zgodnie z wyświetlanym
komunikatem i ponownie przeprowadzić
operację [Auto Calibration].
22 Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to zakończenie łatwej
konfiguracji. Wszystkie czynności
związane z połączeniami i ustawieniami
zostały zakończone.
73PL
Wprowadzenie
Uruchomi się funkcja [Auto
Calibration].
Zestaw automatycznie dopasuje
ustawienie głośników.
W trakcie pomiaru należy zachować
ciszę.
Wprowadzenie
Krok 6: Emisja
dźwięku we
wszystkich funkcjach
Niniejszy zestaw umożliwia odtwarzanie
dźwięku z odtwarzacza BD/DVD,
telewizora, dekodera/cyfrowego tunera
telewizji satelitarnej lub magnetowidu za
pomocą wszystkich głośników.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
DECODING
MODE
Z otwartą pokrywą
1
Naciskaj przycisk FUNCTION, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądana funkcja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION wyświetlana funkcja
zmienia się w następujący sposób.
„BD/DVD” t „TUNER FM” t
„TUNER AM” t „TV” t
„SAT/CABLE” t „HDMI1” t
„HDMI2” t „DMPORT” t …
Funkcja
Źródło
„BD/DVD”
Płyta jest odtwarzana w
zestawie
„TUNER FM”/
„TUNER AM”
Radio FM/AM (str. 95)
„TV”
Telewizor
74PL
Źródło
„SAT/CABLE”
Urządzenie podłączone
do gniazd SAT/
CABLE na panelu
tylnym (str. 59)
„HDMI1”/
„HDMI2”
Urządzenie podłączone
do gniazda HDMI1 lub
2 na panelu tylnym
(str. 59)
„DMPORT”
Adapter DIGITAL
MEDIA PORT
(str. 101)
•W przypadku równoczesnego korzystania z
gniazd TV (AUDIO IN) (połączenie
analogowe) i DIGITAL IN (TV)
(połączenie cyfrowe) bądź z gniazd SAT/
CABLE IN (AUDIO) (połączenie
analogowe) i DIGITAL IN (SAT/CABLE)
(połączenie cyfrowe) pierwszeństwo ma
połączenie cyfrowe.
0
FUNCTION
Funkcja
Naciskaj przyciski DECODING MODE
do momentu wyświetlenia żądanego
trybu dekodowania na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z
telewizora lub dźwięk stereo z 2kanałowego źródła przez sześć
głośników, wybierz tryb dekodowania
„PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” lub
„PLII MUSIC”.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się na str. 89.
•W zależności od telewizora może być konieczne
wyłączenie głośnika telewizora w celu
umożliwienia korzystania z dźwięku surround
zestawu.
•Podczas odtwarzania plików MP3 lub innej
skompresowanej muzyki za pomocą adaptera
DIGITAL MEDIA PORT można poprawić
jakość dźwięku.
Naciskaj przyciski DECODING MODE do
momentu wyświetleniu napisu „A.F.D. STD” na
wyświetlaczu na przednim panelu (str. 89) i ustaw
tryb dźwięku (str. 92) na „MOVIE”, „MUSIC”
lub „NEWS”.
Aby anulować, wybierz inny tryb niż „A.F.D.
STD”.
Wprowadzenie
•Podczas korzystania z dodatkowego
wzmacniacza surround (opcja) z głośnikami
tylnymi surround (opcja) można wybrać tryb
dekodowania „PLIIx MOVIE” lub „PLIIx
MUSIC” (str. 89).
W przypadku wystąpienia
zniekształceń dźwięku z
podłączonego urządzenia
Można zredukować poziom sygnału
wejściowego dla podłączonego urządzenia.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziałach [Attenuate - TV]
(str. 128) i [Attenuate - SAT/CABLE]
(str. 128).
75PL
3
Naciśnij przycisk "/1.
Spowoduje to włączenie zestawu.
Odtwarzanie
4
Odtwarzanie płyty
BD/DVD
5
6
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „BD/DVD”.
Naciśnij przycisk A.
Włóż płytę.
Umieść jedną płytę w szufladzie na
płyty, a następnie naciśnij przycisk A.
W zależności od typu odtwarzanej płyty
niektóre operacje mogą przebiegać inaczej
lub ich zastosowanie może być ograniczone.
Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi
dostarczonej z daną płytą.
"/1
H x FUNCTION A
FUNCTION
HDMI
Szuflada na płyty
VOLUME
Z
Po włożeniu dostępnej w sprzedaży
płyty BD-ROM lub DVD VIDEO
odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie w zależności od płyty.
S-AIR
VOLUME +/–
ONE-TOUCH
PLAY
A
•Aby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm, umieść
ją w wewnętrznym okręgu szuflady. Upewnij
się, że płyta nie wystaje poza wewnętrzny
okrąg szuflady.
•Nie popychaj zamykającej się szuflady,
ponieważ może to spowodować awarię
urządzenia.
•Umieszczaj w szufladzie tylko jedną płytę.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SCENE
SEARCH
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
Przyciski
numeryczne
TIME
DISPLAY
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
H
m/M
/
7
8
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Video].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
, a następnie naciśnij przycisk
H lub
.
X
BD Data
x
2 +/–
A/V SYNC
1
2
76PL
Video
Włącz telewizor.
Wybierz opisywany zestaw jako źródło
sygnału telewizora.
W przypadku dostępnej w sprzedaży
płyty BD-ROM lub DVD VIDEO
rozpocznie się odtwarzanie.
9
Dostosuj głośność za pomocą
przycisków 2 +/– na pilocie lub
VOLUME +/– na urządzeniu.
Informacja o głośności pojawia się na
ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu
na przednim panelu.
•W zależności od trybu pracy zestawu, informacja
o głośności może nie być wyświetlana na ekranie
telewizora.
•Jeśli funkcja [Control for HDMI] została
ustawiona na [On], a telewizor jest podłączony do
zestawu przy użyciu kabla HDMI (nie wchodzi w
skład zestawu), można nim sterować
synchronicznie. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z
funkcji Sterowanie przez HDMI w przypadku
funkcji „BRAVIA” Sync” (str. 109).
•Prędkość zwiększania lub zmniejszania głośności
dźwięku można zmienić.
Aby szybko zwiększyć lub zmniejszyć głośność,
naciśnij i przytrzymaj przycisk 2 +/– na pilocie
lub VOLUME +/– na urządzeniu.
Aby precyzyjnie zwiększyć lub zmniejszyć
głośność, naciśnij krótko przycisk
2 +/– na pilocie lub VOLUME +/– na
urządzeniu.
– Opcja [Standby Mode] jest ustawiona na
[Normal] (str. 133).
Aby używać słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda PHONES
wzmacniacza surround. Dźwięk zestawu
zostanie wyciszony. Szczegółowe informacje
na ten temat znajdują się na str. „Aby
słuchać dźwięku na słuchawkach” (str. 67).
Inne funkcje
Aby włączyć
Przycisk
Zatrzymanie
x
Pauza
X
Odtwarzanie
W przypadku płyty BD lub DVD
nagranej za pomocą innego urządzenia
pojawi się lista tytułów. Za pomocą
przycisków X/x wybierz opcję
,a
następnie naciśnij przycisk H lub
.
Odtwarzanie rozpocznie się.
Wznowienie
X lub H
odtwarzania po pauzie
Przejście do
następnego rozdziału
>
Przejście do
poprzedniego
rozdziału
. dwa razy na
sekundę.
Naciskając przycisk .
jeden raz, można wrócić
na początek bieżącego
rozdziału.
Wyłączanie
tymczasowe dźwięku
Aby anulować, naciśnij
ponownie ten przycisk
lub naciśnij przycisk
2 +, aby zmienić
głośność.
Zatrzymanie
A
odtwarzania i wyjęcie
płyty
Wyłączanie zestawu
Gdy zestaw jest włączony, naciśnij przycisk
"/1. Zestaw zostanie przełączony w tryb
gotowości.
Oszczędzanie energii w trybie
gotowości
Gdy zestaw jest włączony, naciśnij przycisk
"/1.
Aby przejść do trybu oszczędzania energii,
upewnij się, że stan zestawu jest następujący:
– Opcja [Control for HDMI] jest ustawiona
na [Off] (str. 109).
– Opcja [S-AIR Standby] jest ustawiona na
[Off] (str. 105).
77PL
Aby włączyć
Przycisk
Szybkie wyszukiwanie
miejsca na płycie
podczas szybkiego
przewijania do przodu
lub do tyłu
(przeszukiwanie)1)
Przycisk M lub m
odczas odtwarzania płyty.
Po każdym naciśnięciu
przycisku M lub m
podczas przeszukiwania
zmienia się szybkość
odtwarzania w
następujący sposób:
Kierunek odtwarzania
M1 (×10) t M2
(×30) t M3 (×120)
Kierunek do tyłu
n (×1) t m1 (×10)
t m2 (×30) t m3
(×120)
Naciśnięcie i
przytrzymanie przycisku
powoduje kontynuację
przewijania do przodu/do
tyłu z wybraną
prędkością do momentu
zwolnienia przycisku.
Aby powrócić do
normalnej szybkości,
naciśnij przycisk H.
Rzeczywista szybkość
może różnić się w
zależności od płyty.
Powtórzenie
poprzedniej sceny2)
(szybka powtórka)
podczas odtwarzania.
Szybkie przewijanie
bieżącej sceny do
przodu3)
(szybkie
przewijanie) podczas
odtwarzania.
1)
Szybkość przeszukiwania może różnić się w
zależności od płyty.
2)Tylko
płyty BD/DVD VIDEO/DVD-RW/
DVD-R.
3)Tylko
płyty BD/DVD VIDEO/DVD-RW/
DVD-R/DVD+RW/DVD+R.
•Funkcje szybkiej powtórki i szybkiego
przewijania mogą nie działać w przypadku
niektórych scen.
Odtwarzanie ograniczonych płyt BD
lub DVD (kontrola rodzicielska)
Podczas odtwarzania ograniczonej płyty BD
Zmień opcję [BD Parental Control] w menu
[BD/DVD Viewing Settings] (str. 129).
Podczas odtwarzania ograniczonej płyty DVD
Zmień opcję [DVD Parental Control] w
menu [BD/DVD Viewing Settings]
(str. 129).
Podczas odtwarzania ograniczonej płyty BD
lub DVD pojawia się ekran służący do
wprowadzania hasła.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie rozpocznie się.
Informacje na temat rejestrowania lub
zmiany hasła znajdują się w rozdziale
[Password] (str. 130).
Odtwarzanie ograniczonych płyt BDRE lub BD-R (blokada płyty)
Podczas odtwarzania płyty BD-RE lub
DVD-R ograniczonej przy użyciu funkcji
blokady płyty pojawia się ekran służący do
wprowadzania hasła.
1
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, które
zostało zarejestrowane podczas
tworzenia płyty, a następnie naciśnij
przycisk
.
Wybierz tytuł i naciśnij przycisk H lub
.
Odtwarzanie rozpocznie się.
Odtwarzanie jednym przyciskiem
(tylko w przypadku połączenia HDMI)
Naciśnij przycisk ONE-TOUCH PLAY.
Zestaw i połączony telewizor włączają się, a
przełącznik wyboru sygnału wejściowego w
telewizorze przełącza się na zestaw, dzięki
czemu można rozpocząć korzystanie z
zawartości płyty.
• Podczas korzystania z połączenia HDMI może
wystąpić opóźnienie przed pojawieniem się
odtwarzanego obrazu na ekranie, a początkowy
fragment obrazu może nie zostać wyświetlony.
78PL
• Aby użyć tej funkcji, należy ustawić opcję
[Control for HDMI] na [On] w menu [HDMI
Settings] (str. 131).
Zmiana ujęcia
Dostępne OPTIONS
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Dostępne elementy menu różnią się w
zależności od typu płyty lub stanu
zestawu.
Elementy
Szczegóły
[Video Settings]
Regulacja ustawień
obrazu (str. 83).
[Title List]
Wyświetlenie listy
tytułów.
[Play]
Odtwarzanie tytułu od
miejsca, w którym
naciśnięto przycisk x.
[Play from start]
Odtwarzanie tytułu od
początku.
[Top Menu]
Wyświetlenie głównego
menu płyty (str. 80).
[Menu/Popup Menu]
Wyświetlenie menu
wyskakującego płyty BDROM lub menu płyty
DVD (str. 80).
[Stop]
Zatrzymanie
odtwarzania.
[Title Search]
Wyszukanie tytułu i
rozpoczęcie odtwarzania
od początku (str. 82).
[Chapter Search]
Wyszukanie rozdziału i
rozpoczęcie odtwarzania
od początku (str. 82).
Jeśli scena na płycie została nagrana z
różnych ujęć, istnieje możliwość zmiany
aktualnego ujęcia.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
, aby wybrać żądane ujęcie.
Odtwarzanie
1
•W przypadku niektórych płyt zmiana ujęcia może
nie być możliwa, nawet jeśli obraz na płycie został
zapisany z różnych ujęć.
Wyświetlanie napisów
dialogowych
Jeśli na płycie zostały zapisane napisy
dialogowe, można je włączać i wyłączać
podczas odtwarzania. Jeśli na płycie
zapisano napisy dialogowe w kilku wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączyć i wyłączyć napisy dialogowe.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
, aby wybrać żądany język napisów
dialogowych.
•W zależności od płyty może nie być możliwa
zmiana napisów dialogowych, nawet jeśli na
płycie nagrane zostały napisy dla wielu języków.
Może także nie być możliwe ich wyłączenie.
79PL
Odtwarzanie płyty od
miejsca, w którym zostało
przerwane
Korzystanie z menu płyty
BD lub DVD
(wznawianie odtwarzania)
Wyświetlanie menu głównego
Po zatrzymaniu płyty zestaw zapamiętuje
miejsce, w którym naciśnięto przycisk x.
Funkcja wznawiania odtwarzania działa,
dopóki z szuflady odtwarzacza nie zostanie
wyjęta płyta, nawet jeśli zestaw przejdzie w
tryb gotowości po naciśnięciu przycisku "/1.
1
2
Aby zatrzymać odtwarzanie płyty,
naciśnij przycisk x.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
, a następnie naciśnij przycisk
H lub
.
Odtwarzanie płyty rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało zatrzymane w
Kroku 1.
•W zależności od miejsca zatrzymania
odtwarzania płyty zestaw może nie wznowić
odtwarzania dokładnie w tym samym punkcie.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane, mogą zostać usunięte z
pamięci urządzenia w przypadku:
– otwarcia szuflady na płyty,
– odtworzenia innego tytułu,
– zmiany ustawień zestawu,
– odłączenia przewodu zasilania,
– odłączenia pamięci zewnętrznej (w przypadku
płyt BD-ROM).
•Funkcja może nie działać prawidłowo w
przypadku niektórych płyt.
Odtwarzanie od początku tytułu
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby wybrać
pozycję [Play from start], a następnie
naciśnij przycisk
. Odtwarzanie
rozpocznie się od początku tytułu.
80PL
Płyta BD/DVD jest podzielona na wiele
sekcji, z których składa się zawarty na niej
materiał filmowy lub muzyczny. Sekcje te
nazywane są „tytułami”. Podczas
odtwarzania płyt BD/DVD zawierających
kilka tytułów, za pomocą pmenu głównego
można wybrać jeden z nich.
Za pomocą tego menu można także wybrać
język napisów dialogowych lub język ścieżki
dźwiękowej.
1
Naciśnij przycisk TOP MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od płyty.
2
3
Za pomocą przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych wybierz
element, który ma zostać odtworzony
lub zmieniony.
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlanie menu wyskakującego
Niektóre płyty BD-ROM zawierają menu
wyskakujące, które pojawiają się bez
przerywania odtwarzania.
1
Naciśnij przycisk POP UP/MENU
podczas odtwarzania.
Zostanie wyświetlone menu
wyskakujące.
2
Za pomocą przycisków C/X/x/c,
kolorowych przycisków lub
przycisków numerycznych wybierz
element, a następnie wykonaj
instrukcje wyświetlane na ekranie.
Używanie programu
BonusView/BD-Live
1
2
3
4
•Aby jednocześnie usunąć wszystkie dane z
pamięci zewnętrznej, podczas wykonywania
czynności opisanych w punkcie 5 wybierz opcję
[Erase All].
•Aby pominąć punkt 5, podczas wykonywania
czynności opisanych w punkcie 4 zamiast
przycisku OPTIONS naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć
zestaw.
Włóż pamięć zewnętrzną (nie wchodzi
w skład zestawu) do gniazda
EXTERNAL z tyłu urządzenia.
Szybkie wyszukiwanie
sceny
Pamięć zewnętrzna jest używana jako
lokalna pamięć masowa.
Upewnij się, że pamięć zewnętrzna jest
prawidłowo włożona do urządzenia
(str. 64).
(wyszukiwanie sceny)
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
1
Istnieje możliwość szybkiego przechodzenia
między scenami w aktualnie odtwarzanym
tytule.
Włóż dysk BD-ROM z programem
BonusView/BD-Live do stacji.
Usuwanie danych z pamięci
zewnętrznej
Zbędne dane można usunąć.
3
4
5
6
Naciśnij przycisk SCENE SEARCH
podczas odtwarzania lub w trybie
pauzy.
Odtwarzanie zostanie wstrzymane, a na
dole ekranu pojawi się pasek ze
wskaźnikiem sceny o kwadratowym
kształcie, który wskazuje bieżące
miejsce.
Metoda obsługi różni się w zależności od
dysku. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi dołączoną do płyty.
1
2
Odtwarzanie
Niektóre płyty BD-ROM mają dodatkową
zawartość i inne dane, które można pobrać
do pamięci zewnętrznej (lokalnej pamięci
masowej) w celu użycia.
•Nazwy niektórych dysków BD-ROM mogą nie
być wyświetlane.
2
Naciśnij i przytrzymaj przycisk C/c lub
m/M, aby przesunąć wskaźnik
sceny do szukanej sceny.
Naciśnij przycisk HOME.
Wskaźnik sceny
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Video].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [BD Data], a następnie naciśnij
przycisk
.
Wybierz nazwę dysku, a następnie
naciśnij przycisk OPTIONS.
Wybierz pozycję [Erase], a następnie
naciśnij przycisk
.
Wybierz opcję [OK], a następnie
naciśnij przycisk
.
Scene Search
Bieżące miejsce
Wskaźnik sceny na pasku jest
wyświetlany wokół miejsca odtwarzania.
Dane wybranego dysku zostaną
usunięte.
81PL
3
Zwolnij przycisk po osiągnięciu
żądanego miejsca.
Chapter :
Scena, w której zwolniono przycisk, jest
wyświetlana w trybie wstrzymania.
Aby ponownie wyszukać scenę, przesuń
wskaźnik sceny przy użyciu przycisków
C/c lub m/M.
4
Naciśnij przycisk SCENE SEARCH,
H lub X.
,
3
Odtwarzanie rozpocznie się.
W przypadku popełnienia błędu naciśnij
przycisk CLEAR i wprowadź ponownie
numer.
Anulowanie trybu wyszukiwania sceny
Naciśnij przycisk SCENE SEARCH,
,
H lub X.
Odtwarzanie rozpocznie się od miejsca, w
którym naciśnięto przycisk.
•Funkcja wyszukiwania sceny jest dostępna dla
tytułów dłuższych niż 100 sekund i krótszych niż
100 godzin.
•W przypadku niektórych płyt funkcja ta może być
niedostępna.
Wyszukiwanie tytułu/
rozdziału
Istnieje możliwość wyszukania rozdziału,
jeśli tytuł zawiera znaczniki rozdziałów.
1
Naciśnij przycisk OPTIONS podczas
odtwarzania lub w trybie pauzy.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
82PL
Naciśnij przyciski numeryczne, aby
wprowadzić numer tytułu lub rozdziału.
4
Naciśnij przycisk
.
Po chwili zestaw rozpocznie
odtwarzanie od wybranego numeru.
Anulowanie funkcji [Title Search]/
[Chapter Search]
Naciśnij przycisk RETURN.
Wyświetlanie czasu
odtwarzania i informacji
dotyczących odtwarzania
Istnieje możliwość sprawdzenia informacji o
tytule, łącznie z prędkością przesyłania
wideo itp.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
metodę wyszukiwania, a następnie
naciśnij
.
Wyświetlane informacje różnią się w
zależności od typu płyty lub stanu zestawu.
• [Title Search] (w przypadku płyty BDROM/DVD VIDEO): wyszukiwanie
żądanego tytułu.
• [Chapter Search]: wyszukiwanie
żądanego rozdziału.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania numeru.
Przykład: wyszukiwanie rozdziału
Przykład: Podczas odtwarzania płyty BDROM
Dostosowanie obrazu do
filmów wideo
Angle
English Dolby Digital Plus
Mbps
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
A Aktualnie wybrane ujęcie
C Aktualnie wybrane ustawienie audio lub
napisów dialogowych
Video Settings
audio/
E Informacje dotyczące odtwarzania
Wyświetlane informacje: typ płyty/tryb
odtwarzania/koder-dekoder wideo/
szybkość transmisji/pasek stanu
odtwarzania/czas odtwarzania (pozostały
czas*)
F Rozdzielczość wyjścia/częstotliwość wideo
* Wyświetlany po kilkakrotnym naciśnięciu
przycisku TIME.
•Informacje dotyczące odtwarzania można także
sprawdzić na wyświetlaczu na przednim panelu.
•Naciśnij przycisk
,
lub
, aby
sprawdzić poszczególne rodzaje informacji.
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania na
wyświetlaczu na przednim panelu
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIME.
Każde naciśnięcie przycisku TIME podczas
odtwarzania płyty powoduje zmianę
wskazań wyświetlacza:
1y2
1 Czas odtwarzania bieżącego tytułu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu
Niektóre wyświetlane elementy mogą
zniknąć po kilku sekundach.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Video Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran [Video
Settings].
B Numer lub nazwa
D Dostępne funkcje (
ujęcie/
napisy dialogowe)
Naciśnij przycisk OPTIONS podczas
odtwarzania.
Odtwarzanie
1
Select the item you want to change.
Close
Picture Quality Mode Standard
FNR
BNR
MNR
3
Standard
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
[Picture Quality Mode]
Optymalizuje ustawienia obrazu przy
różnych warunkach oświetlenia.
• [Standard]
• [Brighter Room]
• [Theatre Room]
[FNR]
Redukuje zakłócenia pojawiające się na
obrazie.
• [Off]
• [Auto]
[BNR]
Redukuje mozaikowe zakłócenia
pojawiające się na obrazie.
• [Off]
• [Auto]
[MNR]
Redukuje drobne zakłócenia wokół
krawędzi obrazu.
• [Off]
• [Auto]
83PL
4
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz lub dostosuj ustawienia, a
następnie naciśnij przycisk
.
Aby dostosować inne elementy, powtórz
kroki 3 i 4.
Odtwarzanie płyty
CD
•Przed zmianą ustawienia [Picture Quality Mode]
określ ustawienie obrazu telewizora na
[Standard].
•Ustawienie [Video Settings] jest niedostępne,
kiedy podłączony telewizor jest ustawiony na tryb
kinowy (str. 110).
•W zależności od odtwarzanej płyty lub sceny,
efekty funkcji [FNR], [BNR] lub [MNR] mogą
być trudne do zauważenia.
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem
A
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
OPTIONS
./>
H
m/M
(A/V SYNC)
X
x
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
1
1
Naciśnij przycisk A/V SYNC.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „A/V SYNC”.
2
2 +/–
Za pomocą przycisków X/x wyreguluj
rozbieżność między obrazem a
dźwiękiem.
Regulację można wykonywać w zakresie
od 0 ms do 300 ms co 25 ms.
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „BD/DVD”.
Włóż płytę CD.
Zostanie wyświetlony ekran
odtwarzacza muzyki.
3
Naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie rozpocznie się.
Music CD
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja A/V SYNC może być
nieskuteczna.
Stereo
Numer bieżącego utworu i dotychczasowy
czas odtwarzania
84PL
4
Dostosuj głośność za pomocą
przycisku 2 +/–.
Informacja o głośności pojawia się na
ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu
na przednim panelu.
Aby włączyć
Wyłączanie
tymczasowe dźwięku
1
2
Naciśnij przycisk HOME.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Music].
Aby anulować, naciśnij
ponownie ten przycisk
lub naciśnij przycisk
2 +, aby zmienić
głośność.
Zatrzymanie
A
odtwarzania i wyjęcie
płyty
Szybkie przewijanie
do tyłu/do przodu
Przycisk m lub M
podczas odtwarzania.
Odtwarzanie
Wybieranie utworu
Przycisk
Dostępne OPTIONS
1
Music
Music CD
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
3
Naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlona lista muzyczna.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
utwór, a następnie naciśnij przycisk H
lub
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego utworu.
Inne funkcje
Aby włączyć
Przycisk
Zatrzymanie
x
Pauza
X
Wznowienie
X lub H
odtwarzania po pauzie
Odtwarzanie od
H
miejsca, w którym
naciśnięto przycisk x.
Przejście do
następnego utworu
Naciśnij przycisk OPTIONS.
>
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Dostępne elementy menu różnią się w
zależności od typu płyty lub stanu
zestawu.
Elementy
Szczegóły
[Play]
Odtwarzanie wybranego
utworu.
[Play from start]
Odtwarzanie bieżącego
(podczas odtwarzania) utworu od początku.
[Play from start] (w
trybie zatrzymania)
Odtwarzanie wybranego
utworu od początku.
[Stop]
Zatrzymanie
odtwarzania.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane (miejsce wznowienia), mogą
zostać usunięte z pamięci urządzenia w
przypadku:
– otwarcia szuflady na płyty,
– wyłączenia zestawu.
Przejście do
. dwa razy na
poprzedniego utworu sekundę.
Naciskając przycisk .
jeden raz, można wrócić
na początek bieżącego
utworu.
85PL
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania na
wyświetlaczu na przednim panelu
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TIME.
Każde naciśnięcie przycisku TIME podczas
odtwarzania płyty powoduje zmianę
wskazań wyświetlacza w następujący sposób:
1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
utworu
3 Czas odtwarzania całej płyty
4 Pozostały czas odtwarzania płyty
Odtwarzanie plików
zdjęć
1)
2)
3)
1)Płyty
BD-RE/BD-R zawierające pliki obrazów
JPEG
2)Płyty
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R
zawierające pliki obrazów JPEG
3)
Płyty CD-RW/CD-R zawierające pliki obrazów
JPEG
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
./>
H
X
1
2
3
4
x
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „BD/DVD”.
Włóż płytę zawierającą pliki zdjęć.
Naciśnij przycisk HOME.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Photo].
Photo
Data CD
86PL
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
, a następnie naciśnij przycisk
.
2
Zostanie wyświetlona lista plików lub
lista folderów.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Dostępne elementy różnią się w
zależności od sytuacji.
Szczegóły
[Slideshow Speed]1)2) Zmiana szybkości
pokazu slajdów.
•[Fast]
•[Normal]
•[Slow]
[Stop]1)
Zatrzymanie pokazu
slajdów.
[Rotate Left]1)
* Miniatura pojawia się tylko w przypadku,
gdy plik zawiera informacje o miniaturze.
Obrót zdjęcia w lewo o 90
stopni.
[Rotate Right]1)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
plik lub folder i naciśnij przycisk
.
Obrót zdjęcia w prawo o
90 stopni.
[ViewImage]2)
Wyświetlenie wybranego
zdjęcia.
[Slideshow]2)
Rozpoczęcie pokazu
slajdów.
Miniatury plików*
6
Jeśli wybrano folder, za pomocą
przycisków X/x wybierz plik w folderze,
a następnie naciśnij przycisk
.
Wybrany plik zdjęcia zostanie
wyświetlony.
Aby włączyć
Przycisk
Odtwarzanie pokazu
slajdów
H
Zatrzymanie pokazu
slajdów
x
Wstrzymanie pokazu
slajdów
X
Przejście do
następnego zdjęcia
>
Przejście do
poprzedniego zdjęcia
.
Wyświetlenie
informacji o pliku
DISPLAY
Dostępne OPTIONS obsługi plików
zdjęć
1
1)Pojawia
się po naciśnięciu przycisku OPTIONS
podczas odtwarzania plików zdjęć.
2)
Inne funkcje
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
Odtwarzanie
Elementy
Pojawia się po naciśnięciu przycisku OPTIONS
podczas wyświetlania listy plików/folderów.
•Podczas próby odtworzenia następujących
plików zdjęć symbol
pojawia się na ekranie, a
zdjęć nie można odtworzyć.
– Pliki zdjęć o szerokości lub wysokości większej
niż 8 192 pikseli
– Pliki zdjęć o szerokości lub wysokości
mniejszej niż 15 pikseli
– Pliki zdjęć o wielkości przekraczającej 32 MB
– Pliki zdjęć o nietypowych proporcjach
(większych niż 50:1 lub 1:50)
– Pliki zdjęć w progresywnym formacie JPEG
– Pliki zdjęć z rozszerzeniem „.jpeg” lub „.jpg”,
które nie są jednak w formacie JPEG
– Pliki zdjęć o bardzo długich nazwach
•Następujących plików zdjęć nie można
odtwarzać.
– Pliki zdjęć nagrane na płytach BD-R w
formacie innym niż UDF (Universal Disk
Format) 2.6
– Pliki zdjęć nagrane na płytach BD-RE w
formacie innym niż UDF (Universal Disk
Format) 2.5
87PL
•Następujących plików zdjęć lub folderów nie
można wyświetlić na liście plików lub folderów.
– Pliki zdjęć o rozszerzeniu innym niż „.jpeg” lub
„.jpg”
– Pliki zdjęć o bardzo długich nazwach
– Pliki zdjęć w piątym drzewie lub niższym
– Folder o numerze 501 lub kolejne foldery, jeśli
łączna liczba folderów i plików w pojedynczym
drzewie przekracza 500
•Odtwarzanie plików zdjęć poddanych edycji na
komputerze może nie być możliwe.
•Miniatury niektórych plików zdjęć mogą nie być
wyświetlane.
•W przypadku dużych plików zdjęć wyświetlenie
lub rozpoczęcie pokazu slajdów może wymagać
dłuższego czasu.
Aby uzyskać najlepszą jakość zdjęć
Jeśli używany jest telewizor firmy Sony TV
zgodny z funkcją „PhotoTV HD”, można
uzyskać najlepszą jakość zdjęć za pomocą
następującego połączenia i ustawienia.
1
2
Podłącz urządzenie do telewizora za
pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w
skład zestawu).
Określ ustawienie wideo telewizora na
tryb [VIDEO-A].
Szczegółowe informacje na temat trybu
[VIDEO-A] znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
88PL
Regulacja dźwięku
Korzystanie z dźwięku przestrzennego
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DECODING
MODE
Regulacja dźwięku
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego, wystarczy wybrać jeden z zaprogramowanych trybów
dekodowania. Pozwalają one uzyskać w warunkach domowych intensywne wrażenia
akustyczne charakterystyczne dla sali kinowej.
Z otwartą pokrywą
Naciskaj przycisk DECODING MODE, aż na wyświetlaczu na przednim panelu wyświetli się
żądany tryb dekodowania.
Wyświetlacz
Tryb dekodowania
Efekt
„A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Dźwięk jest odtwarzany tak, jak został nagrany/zakodowany.
Dźwięk z różnych źródeł będzie odtwarzany z różnych
głośników.
„A.F.D. MULTI”
AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
Źródło 2–kanałowe: dźwięk nagrany w 2 kanałach (kanał lewy i
prawy przedni) zostaje skierowany również do lewego i prawego
kanału surround. W trym trybie dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego), głośników surround
(lewego i prawego) i subwoofera. Głośnik środkowy nie emituje
dźwięku.
Źródło wielokanałowe: dźwięk z różnych źródeł będzie
odtwarzany z różnych głośników.
„PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Wykonywane jest dekodowanie Pro Logic sygnału wejściowego,
dzięki czemu przeprowadzana jest symulacja dźwięku surround
z 2 kanałów.
W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez wszystkie głośniki
oraz subwoofer. W zależności od źródła, dźwięk może nie być
odtwarzany przez wszystkie głośniki.
89PL
Wyświetlacz
Tryb dekodowania
Efekt
„PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Wykonywane jest dekodowanie trybu filmowego Pro Logic II
dla sygnału wejściowego, dzięki czemu z 2 kanałów tworzone jest
pięć pełnopasmowych kanałów wyjściowych. Ustawienie jest
odpowiednie do odtwarzania filmów wideo z lektorem lub
starych filmów.
W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez wszystkie głośniki
oraz subwoofer. W zależności od źródła, dźwięk może nie być
odtwarzany przez wszystkie głośniki.
„PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Wykonywane jest dekodowanie trybu muzycznego Pro Logic II
dla sygnału wejściowego, dzięki czemu z 2 kanałów tworzone jest
pięć pełnopasmowych kanałów wyjściowych. Ustawienie jest
odpowiednie dla typowych źródeł dźwięku stereo, takich jak
płyty CD.
W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez wszystkie głośniki
oraz subwoofer. W zależności od źródła, dźwięk może nie być
odtwarzany przez wszystkie głośniki.
„PLIIx MOVIE”1) Dolby Pro Logic IIx Wykonywane jest dekodowanie trybu filmowego Pro Logic IIx
MOVIE
dla sygnału wejściowego, dzięki czemu tworzone są kanały
wyjściowe 7.1. Ustawienie jest odpowiednie do odtwarzania
filmów wideo z lektorem lub starych filmów.
W zależności od źródła, dźwięk może nie być odtwarzany przez
wszystkie głośniki.
„PLIIx MUSIC”1) Dolby Pro Logic IIx Wykonywane jest dekodowanie trybu muzycznego Pro Logic IIx
MUSIC
dla sygnału wejściowego, dzięki czemu tworzone są kanały
wyjściowe 7.1. Ustawienie jest odpowiednie dla typowych źródeł
dźwięku stereo, takich jak płyty CD.
W zależności od źródła, dźwięk może nie być odtwarzany przez
wszystkie głośniki.
90PL
„NEO:6
CINEMA”
dts NEO:6 Cinema
Wykonywane jest dekodowanie trybu kinowego DTS Neo:6 dla
sygnału wejściowego, dzięki czemu tworzone są kanały
wyjściowe 6.1. Ustawienie jest odpowiednie do odtwarzania
filmów wideo z lektorem lub starych filmów.
W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez wszystkie głośniki
oraz subwoofer. W zależności od źródła, dźwięk może nie być
odtwarzany przez wszystkie głośniki.
„NEO:6 MUSIC”
dts NEO:6 Music
Wykonywane jest dekodowanie trybu muzycznego DTS Neo:6
dla sygnału wejściowego, dzięki czemu tworzone są kanały
wyjściowe 6.1. Ustawienie jest odpowiednie dla typowych źródeł
dźwięku stereo, takich jak płyty CD.
W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez wszystkie głośniki
oraz subwoofer. W zależności od źródła, dźwięk może nie być
odtwarzany przez wszystkie głośniki.
„2CH STEREO”
2 CHANNEL
STEREO
Dźwięk jest odtwarzany tylko z głośników przednich (lewego i
prawego) i subwoofera. Wielokanałowy zapis dźwięku surround
jest zamieniany na format 2–kanałowy.
„HP
THEATER”2)3)
HEADPHONE
THEATRE
Odtwarzany jest dźwięk z lewego i prawego kanału słuchawek w
formacie surround.
„HP 2CH”2)
HEADPHONE 2
CHANNEL
STEREO
Odtwarzany jest dźwięk z lewego i prawego kanału słuchawek.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest zamieniany na
format 2–kanałowy.
1)
Pojawia się tylko w przypadku użycia dodatkowego wzmacniacza surround (opcja) z głośnikami tylnymi
surround (opcja) (str. 67).
2)Pojawia
3)Tylko
się tylko w przypadku podłączenia słuchawek do wzmacniacza surround (str. 67).
BDV-IT1000. Używana jest technologia DCS (str. 92).
Wyłączanie efektów surround
•W zależności od płyty lub źródła, gdy zostania wybrana opcja „A.F.D. MULTI” podczas automatycznego
wyboru optymalnego trybu, może dojść do obcięcia początku dźwięku. Aby uniknąć obcięcia dźwięku,
wybierz opcję „A.F.D. STD”.
•Gdy sygnał wejściowy pochodzi ze źródła wielokanałowego, opcje „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE”, „PLII
MUSIC”, „NEO:6 CINEMA” i „NEO:6 MUSIC” zostają wyłączone, a dźwięk jest przesyłany
bezpośrednio ze źródła wielokanałowego.
•Jeśli odtwarzany jest dwujęzyczny dźwięk, opcje „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” i „PLII MUSIC” nie są
stosowane.
•Opcje „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE”, „PLII MUSIC”, „PLIIx MOVIE”. „PLIIx MUSIC”, „NEO:6
CINEMA” i „NEO:6 MUSIC” zostają wyłączone po ustawieniu trybu dźwięku (str. 92) na następujące
ustawienie.
– „SPORTS”
– „OMNI-DIR”
– „MOVIE-D.C.S.-” (tylko BDV-IT1000)
•W zależności od wybranego strumienia wejściowego, tryb dekodowania może być niedostępny. Aby
aktywować tryb dekodowania, ustaw opcję [Fs Limit] w menu [Audio Settings] (str. 128) na [On].
•Podczas zmiany trybu dekodowania przy korzystaniu z odbiornika S-AIR dźwięk z odbiornika S-AIR
może być przerywany.
Regulacja dźwięku
Za pomocą przycisków DECODING MODE wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „A.F.D. STD” lub „2CH STEREO” i ustaw tryb dźwięku na (str. 92) na „MOVIE” lub
„MUSIC”.
•Zestaw zapamiętuje ostatnio wybrany tryb dekodowania dla każdego trybu pracy.
Po wybraniu funkcji, takiej jak „BD/DVD” lub „TUNER FM”, automatycznie stosowany jest tryb
dekodowania, który był ostatnio dla niej używany. Na przykład jeżeli do słuchania muzyki z płyty „BD/
DVD” wybrano tryb dekodowania „PRO LOGIC”, po zmianie funkcji i wznowieniu odtwarzania płyty
„BD/DVD” ponownie wybrane zostanie ustawienie „PRO LOGIC”.
91PL
Wybieranie trybu
dźwiękowego
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do oglądania filmów lub słuchania muzyki.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SOUND
MODE
Naciskaj przycisk SOUND MODE do
momentu wyświetlenia żądanego trybu na
wyświetlaczu na przednim panelu.
• „AUTO”: zestaw wybiera automatycznie
tryb „MOVIE” lub „MUSIC”, aby
odtwarzać dźwięk w zależności od rodzaju
płyty lub strumienia audio.
• „MOVIE”: zestaw wybiera tryb
dźwiękowy odpowiedni do oglądania
filmów.
• „MUSIC”: zestaw wybiera tryb dźwiękowy
odpowiedni do odtwarzania muzyki.
• „SPORTS”: zestaw dodaje pogłos do
programów sportowych.
• „NEWS”: zestaw zapewnia dźwięk
odpowiedni do programów
informacyjnych, takich jak wiadomości.
• „OMNI-DIR”: zestaw przesyła identyczny
dźwięk do wszystkich głośników;
identyczny dźwięk jest słyszalny w całym
pomieszczeniu. Wielokanałowy zapis
dźwięku surround jest zamieniany na
format 2–kanałowy.
92PL
• „MOVIE-D.C.S.-”*: zestaw odtwarza
właściwości akustyczne studia
produkcyjnego „Cary Grant Theater”
firmy Sony Pictures Entertainment.
* Tylko BDV-IT1000. Używana jest technologia
DCS.
•Po podłączeniu słuchawek do wzmacniacza
surround przycisk SOUND MODE nie działa.
•W zależności od płyty lub źródła, po wybraniu
opcji „AUTO” podczas automatycznego wyboru
optymalnego trybu może dojść do obcięcia
początku dźwięku. Aby uniknąć obcięcia
dźwięku, wybierz opcję inną niż „AUTO”.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, dźwięk może być niedostępny.
•Podczas zmiany trybu dźwiękowego przy
korzystaniu z odbiornika S-AIR dźwięk z
odbiornika S-AIR może być przerywany.
Odtwarzanie cyfrowego
dźwięku kinowego (Digital
Cinema Sound)
(Tylko BDV-IT1000)
System cyfrowego dźwięku kinowego
DCS (Digital Cinema Sound)
We współpracy z firmą Sony Pictures
Entertainment, firma Sony dokonała
pomiaru środowiska dźwiękowego w swoich
studiach i zintegrowała uzyskane w ten
sposób dane z opracowaną przez siebie
technologią DSP (Digital Signal Processor)
w celu opracowania systemu cyfrowego
dźwięku kinowego „DCS (Digital Cinema
Sound)”. System cyfrowego dźwięku
kinowego „Digital Cinema Sound” pozwala
na idealną symulację środowiska
dźwiękowego zamierzonego przez reżysera
filmu w środowisku domowym.
Informacje o funkcji „MOVIE-D.C.S.-”
„MOVIE-D.C.S.-” to zintegrowany tryb
wykorzystujący jednocześnie te efekty.
•Efekty zapewniane przez wirtualne głośniki
mogą powodować zwiększony szum w sygnale
odtwarzania.
•Gdy włączone są tryby dekodowania
wykorzystujące głośniki wirtualne, nie słychać
dźwięku dochodzącego bezpośrednio z
głośników surround.
Zmiana ścieżki
dźwiękowej
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Regulacja dźwięku
Funkcja „MOVIE-D.C.S.-” idealnie nadaje
się do odtwarzania filmów zakodowanych w
formacie wielokanałowym, np. Dolby
Digital DVD. Ten tryb odtwarza właściwości
akustyczne studiów filmowych wytwórni
Sony Pictures Entertainment.
Funkcja „MOVIE-D.C.S.-” składa się z
trzech następujących elementów.
• Efekt Virtual Multi Dimension
Z jednej pary głośników surround zestaw
tworzy pięć zestawów wirtualnych
głośników otaczających słuchacza.
• Efekt Screen Depth Matching
W kinie dźwięk wydaje się dochodzić z
wnętrza obrazu wyświetlanego na ekranie.
Efekt ten tworzy to samo wrażenie w
pomieszczeniu, w którym znajduje się
urządzenie, dzięki przesuwaniu dźwięku z
głośników przednich „w głąb” ekranu.
• Efekt Cinema Studio Reverberation
Zestaw odtwarza pogłos charakterystyczny
dla sali kinowej.
Wybór formatu dźwięku,
ścieżek dźwiękowych w
różnych językach lub
kanału
Podczas odtwarzania płyt BD/DVD VIDEO
zarejestrowanych w wielokanałowym
formacie audio (PCM, Dolby Digital,
MPEG Audio lub DTS) można zmieniać
format audio. Jeśli na płycie BD/DVD
VIDEO zarejestrowano ścieżki dźwiękowe
w różnych językach, można także zmieniać
język.
W przypadku płyt CD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).
Naciskaj przycisk
żądany sygnał audio.
, aby wybrać
Informacje o dźwięku zostaną wyświetlone
na ekranie telewizora.
93PL
x BD/DVD VIDEO
W zależności od płyty BD/DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod
języka. Zapoznaj się z rozdziałem „Lista
kodów języków” (str. 159), aby potwierdzić
język przedstawiony za pomocą kodu. Jeśli
ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta BD/
DVD VIDEO jest nagrana w wielu
formatach audio.
x DVD-VR
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na płycie.
Przykład:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Audio1)]
• [ Stereo (Audio2)]
• [ Main]
• [ Sub]
• [ Main/Sub]
•Opcje [ Stereo (Audio1)] i [ Stereo (Audio2)]
nie są wyświetlane, jeżeli na płycie
zarejestrowany jest tylko jeden strumień audio.
x CD
• [ Stereo]: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
• [ 1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny).
• [ 2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny).
94PL
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego
(DUAL MONO)
Jeśli zestaw odbiera lub odtwarza sygnał
wielościeżkowy w formacie Dolby Digital,
można odtwarzać dźwięk w dwóch językach.
•Aby odbierać sygnał w formacie Dolby Digital,
należy podłączyć telewizor lub inne urządzenie
do zestawu za pomocą przewodu optycznego lub
koncentrycznego przewodu cyfrowego (str. 57), a
następnie ustawić cyfrowy tryb sygnału
wyjściowego dla telewizora lub innego
urządzenia na Dolby Digital.
Naciskaj przycisk
, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądany sygnał.
• „MAIN”: odtwarzany jest dźwięk w języku
głównym.
• „SUB”: odtwarzany jest dźwięk w języku
dodatkowym.
• „MAIN/SUB”: odtwarzany jest dźwięk
mieszany w języku głównym i
dodatkowym.
1
Tuner
Słuchanie audycji
radiowych
2
CLEAR
Przyciski
numeryczne
3
4
5
6
7
8
9
Kolorowe
przyciski
(czerwony/
zielony/
żółty/
niebieski)
OPTIONS
0
C/X/x/c,
RETURN
HOME
FUNCTION
Tuner
Naciśnij i przytrzymaj przycisk
TUNING +/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Na ekranie telewizora pojawia się
komunikat [Auto Tuning]. Po
dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
Aby ręcznie zatrzymać automatyczne
strojenie, naciśnij przycisk TUNING +/–
lub x.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się wówczas komunikaty
„TUNED” i „ST” (w przypadku
programu stereofonicznego).
"/1
2
Wybierz stację radiową.
Strojenie automatyczne
Poprzez głośniki zestawu można słuchać
radia.
1
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
PRESET +/–
Strojenie ręczne
TUNING +/–
Naciśnij kilkakrotnie przycisk TUNING
+/–.
x
2 +/–
DIRECT
TUNING
TUNER
MENU
DISPLAY
Z otwartą pokrywą
Tuner można obsługiwać, sprawdzając
poniższe elementy wyświetlane na ekranie
telewizora.
Aktualna stacja
3
Dostosuj głośność za pomocą
przycisku 2 +/–.
Wyłączanie radia
Naciśnij przycisk "/1.
•Aby poprawić odbiór, zmień położenie
podłączonych anten.
Aktualne pasmo i numer kanału
FM 7
88.00 MHz
SONY RADIO
Nazwa stacji
•Tuner można obsługiwać przy użyciu menu
tunera lub wyświetlacza na panelu przednim.
Zapoznaj się z rozdziałem „Obsługa tunera przy
użyciu menu tunera” (str. 98).
95PL
Zapisywanie stacji
radiowych
Istnieje możliwość zapisania w pamięci 20
stacji nadających w paśmie UKF (FM) oraz
10 stacji nadających na falach średnich
(AM). Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
4
5
6
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Preset Memory], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.
Naciśnij przycisk
.
2
Wybierz żądany numer stacji przyciskami
PRESET +/–, a następnie wykonaj czynności
opisane w kroku 3.
Ustaw zaprogramowaną stację za
pomocą przycisku PRESET +/–.
Numer zaprogramowanej stacji i
częstotliwość pojawiają się na ekranie
telewizora i na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dostrojenie zestawu do zapisanej w
pamięci stacji.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
Wybór stacji radiowej
poprzez bezpośrednie
wpisanie częstotliwości
Można wybrać stację radiową, wpisując
bezpośrednio jej częstotliwość, jeśli jest
znana.
1
Ustawienie zostanie wybrane.
Zmiana numeru zapisanej stacji
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Na ekranie telewizora pojawia się
komunikat [Auto Tuning].
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się wówczas komunikaty
„TUNED” i „ST” (w przypadku
programu stereofonicznego).
3
Wybór zapisanej stacji
radiowej
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
3
4
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Direct Tuning], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwości.
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
96PL
Jeśli stacja FM odbierana
jest z zakłóceniami
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
1
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Preset Name Input], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania znaków. Informacje na
temat wprowadzania znaków znajdują
się poniżej.
Wprowadzanie znaków
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Input FM preset name.
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [FM Mode], a następnie
naciśnij przycisk
.
Space 0
Letter Type
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Monaural].
• [Stereo]: odbiór stereofoniczny.
• [Monaural]: odbiór monofoniczny.
4
Clear
Clear All
Naciśnij przycisk
1
Nadawanie nazw stacjom
1
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
2
3
Za pomocą przycisku PRESET +/–
wybierz zapisaną stację, której chcesz
nadać nazwę.
Cancel
Symbol
Finish
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
numeryczny, aby wybrać znak.
Przykład:
Naciśnij jeden raz przycisk numeryczny
3, aby wprowadzić literę [D].
Naciśnij trzy razy przycisk numeryczny
3, aby wprowadzić literę [F].
.
Ustawienie zostanie wybrane.
Zapisanym w pamięci stacjom można nadać
nazwy. Nazwy te (np. „XYZ”) pojawiają się
na wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu stacji.
Dla każdej zapisanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
Jeśli odbierane są dane RDS, na
wyświetlaczu na panelu przednim jest
wyświetlana nazwa stacji.
Tuner
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
3
Naciśnij przycisk c i wprowadź
następny znak.
Nacisnąć niebieski przycisk ([Finish]),
aby zakończyć.
Do wprowadzania znaków można użyć
następujących przycisków.
Przyciski
Szczegóły
Czerwony
przycisk
[Letter Type]
Przełączanie klawiatury
między znakami
alfabetycznymi i cyframi.
Zielony przycisk Przełączanie klawiatury
[A/a]
między wielkimi i małymi
znakami.
Żółty przycisk
[Symbol]
Wyświetlenie klawiatury z
symbolami.
Niebieski
przycisk
[Finish]
Wprowadzone znaki zostają
zapisane i następuje powrót do
poprzedniego ekranu.
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
97PL
Przyciski
Szczegóły
Elementy
Szczegóły
CLEAR
[Clear]/[Clear
All]
Skasowanie znaku po prawej
stronie kursora.
Aby skasować wszystkie
wyświetlane znaki, naciśnij i
przytrzymaj przycisk CLEAR
przez co najmniej dwie
sekundy.
[FM Mode]
Wybór odbioru
monofonicznego lub
stereofonicznego dla
programów nadających w
paśmie UKF (FM).
RETURN
[Cancel]
Powrót do poprzedniego
ekranu, anulowanie
wprowadzonych znaków.
C/X/x/c,
•Za pomocą przycisków C/X/
x/c wybierz funkcję
wprowadzania i naciśnij
przycisk .
•Wprowadź znaki w
następujący sposób:
1Za pomocą przycisków C/
X/x/c wybierz panel wyboru
znaków i naciśnij przycisk
. 2Za pomocą przycisków
C/c wybierz znak i naciśnij
przycisk .
Dostępne OPTIONS
obsługi radia
1
Naciśnij przycisk OPTIONS.
Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji na
wyświetlaczu na przednim
panelu
Kiedy zestaw działa w trybie „TUNER FM”
lub „TUNER AM”, na wyświetlaczu na
przednim panelu można sprawdzić
częstotliwość odbieranej stacji.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
na pilocie wyświetlana funkcja zmienia się w
opisany poniżej sposób.
1 Nazwa stacji*
2 Częstotliwość**
* Wyświetlana, jeśli wprowadzono nazwę
zapisanej stacji.
** Po upływie kilku sekund po wraca do
wyświetlania poprzednich informacji.
Zostanie wyświetlone menu opcji.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Dostępne elementy różnią się w
zależności od sytuacji.
Elementy
Tuner można obsługiwać przy użyciu menu
tunera lub wyświetlacza na panelu przednim.
Szczegóły
[Preset Memory] Zapisanie 20 stacji nadających
w paśmie UKF (FM) oraz 10
stacji nadających na falach
średnich (AM).
98PL
Obsługa tunera przy
użyciu menu tunera
[Direct Tuning]
Bezpośrednie wprowadzenie
częstotliwości stacji.
[Preset Name
Input]
Wprowadzenie nazwy dla
zapisanej stacji.
Podczas odbierania danych
RDS napis [Preset Name
Input] nie jest widoczny na
wyświetlaczu.
Zapisywanie stacji radiowych
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane. Na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się wówczas komunikaty
„TUNED” i „ST” (w przypadku
programu stereofonicznego).
3
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „MEMORY?”.
lub c.
Naciśnij przycisk
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się numer zapisanej stacji.
TUNED
6
4
Naciśnij przycisk
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM MODE?”.
TUNED
TUNED
Naciśnij przycisk
9
3
4
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
Kroki od 2 do 7.
lub c.
Naciśnij przycisk
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie „MONO”.
• „STEREO”: odbiór stereofoniczny.
• „MONO”: odbiór monofoniczny.
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE!”, a
stacja zostanie zapamiętana.
8
ST
ST
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
7
.
•Aby poprawić odbiór, zmień położenie
podłączonych anten.
1
2
ST
Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwości.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
Nadawanie nazw stacjom
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Słuchanie stacji radiowych o znanych
częstotliwościach
Zapisanym w pamięci stacjom można nadać
nazwy. Nazwy te (np. „ABC”) pojawiają się
na wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu stacji.
Dla każdej zapisanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
Jeśli odbierane są dane RDS, na
wyświetlaczu na panelu przednim jest
wyświetlana nazwa stacji.
1
1
Zmiana numeru zapisanej stacji
Wybierz żądany numer stacji przyciskami
PRESET +/–, a następnie wykonaj czynności
opisane w kroku 3.
2
Tuner
5
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
3
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Naciśnij przycisk DIRECT TUNING.
99PL
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
2
3
4
Za pomocą przycisku PRESET +/–
wybierz zapisaną stację, której chcesz
nadać nazwę.
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „NAME IN?”.
TUNED
5
6
ST
lub c.
Naciśnij przycisk
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wprowadź nazwę.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
znak, a następnie naciśnij przycisk c,
aby przesunąć kursor do następnej
pozycji.
TUNED
Korygowanie błędów
Za pomocą przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak.
Aby usunąć znak, podświetl go za
pomocą przycisków C/c, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR.
Naciśnij przycisk
.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE!” a
nazwa stacji zostanie zapamiętana.
8
Naciśnij przycisk TUNER MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
100PL
Co to jest system RDS?
System RDS (Radio Data System; system
przesyłania danych radiowych) to usługa
umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji wraz ze
standardowym sygnałem programu. Ten
tuner ma przydatne funkcje RDS, takie jak
wyświetlanie nazwy stacji.
Nazwa stacji jest także wyświetlana na
ekranie telewizora.
System RDS jest dostępny tylko dla stacji
FM.*
ST
Przy wprowadzaniu nazwy stacji
radiowej można korzystać z liter, cyfr i
innych symboli.
7
Używanie systemu
RDS (Radio Data
System)
•System RDS może nie działać poprawnie, jeśli
dostrojona stacja nie przesyła poprawnie sygnału
RDS lub jego moc jest zbyt mała.
* Nie wszystkie stacje FM zapewniają usługę RDS
i nie muszą udostępniać usług podobnego typu.
Jeśli nie masz informacji na temat lokalnej
transmisji RDS, sprawdź informacje na temat
systemów RDS wykorzystywanych przez
rozgłośnie dostępne w okolicy.
Odbieranie sygnału RDS
Wystarczy dostroić stację FM.
Po dostrojeniu stacji zapewniającej usługi
RDS jej nazwa* zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
* Jeśli sygnał RDS nie zostanie odebrany, nazwa
stacji może nie zostać wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z
adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
•Nie należy podłączać adaptera innego niż adapter
DIGITAL MEDIA PORT.
•Gdy zestaw jest włączony, do urządzenia nie
należy podłączać lub nie należy od niego odłączać
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
•W zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT wyświetlane są również obrazy
(str. 61).
•W przypadku równoczesnego korzystania z
zestawu i bezprzewodowego adaptera audio
Bluetooth (np. TDM-BT1, nie wchodzi w skład
zestawu) zasięg transmisji może być zmniejszony.
Należy wówczas umieścić nadajnik Bluetooth
możliwie jak najdalej od zestawu lub zbliżyć
bezprzewodowy adapter audio Bluetooth do
nadajnika Bluetooth.
•W przypadku równoczesnego korzystania z
zestawu i adaptera audio sieci bezprzewodowej
(np. TDM-NC1, nie wchodzi w skład zestawu)
należy umieścić adapter audio sieci
bezprzewodowej możliwie jak najdalej od
zestawu.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DMPORT”.
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.
Dźwięk oraz obrazy pochodzące z
podłączonego urządzenia są odtwarzane
na zestawie lub na podłączonym
telewizorze.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
•Podczas odtwarzania plików MP3 lub innej
skompresowanej muzyki za pomocą przenośnego
źródła audio można poprawić jakość dźwięku.
Wybierz tryb dekodowania „A.F.D. STD”
(str. 89) i ustaw tryb dźwięku (str. 92) na
„MOVIE”, „MUSIC” lub „NEWS”. Aby
anulować, wybierz inną opcję niż „A.F.D. STD”.
•W zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT możliwa jest obsługa
podłączonego urządzenia przy użyciu przycisków
na pilocie lub urządzeniu. Na rysunku poniżej
przedstawiono przykładowe przyciski, z których
można korzystać w takim przypadku.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Zewnętrzne urządzenie audio
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT; nie wchodzi w skład zestawu)
służy do odtwarzania dźwięku pochodzącego
z przenośnego odtwarzacza audio lub
komputera. Podłączenie adaptera
DIGITAL MEDIA PORT pozwala na
odtwarzanie za pomocą zestawu dźwięku z
podłączonego urządzenia.
Adaptery DIGITAL MEDIA PORT
dostępne na różnych obszarach różnią się
między sobą.
Szczegółowe informacje na temat
podłączania adaptera DIGITAL MEDIA
PORT znajdują się w rozdziale „3
Podłączanie innych elementów” (str. 59).
Odtwarzanie sygnału z
podłączonego urządzenia
na zestawie
0
FUNCTION
./>
H
X
x
101PL
Ustanawianie transmisji
dźwięku między zestawem
a jednostką pomocniczą
S-AIR (ustawianie ID)
Korzystanie z
produktu S-AIR
Zestaw jest zgodny z funkcją S-AIR
(str. 162), która umożliwia przesyłanie
dźwięku między produktami S-AIR.
Dla wzmacniacza surround
Dla odbiornika S-AIR
Informacje o produktach S-AIR
Istnieją dwa typy produktu S-AIR.
• Jednostka główna S-AIR (to urządzenie):
służy do transmisji dźwięku. Można
korzystać maksymalnie z trzech jednostek
głównych S-AIR (liczba jednostek
głównych S-AIR, z których rzeczywiście
można korzystać, zależy od środowiska
użytkowania).
• Jednostka pomocnicza S-AIR: służy do
odbioru dźwięku.
– Wzmacniacz surround: możliwość
słuchania dźwięku z głośników
surround bez konieczności podłączania
przewodów.
– Odbiornik S-AIR: możliwość słuchania
dźwięku z zestawu w innym
pomieszczeniu.
Pomieszczenie A
Aby ustawić ID zestawu
1
S-AIR
Jednostka pomocnicza S-AIR
(wzmacniacz surround)
Pomieszczenie B
Jednostka pomocnicza S-AIR
(odbiornik S-AIR)
(nie wchodzi w skład zestawu)
•Tej funkcji nie można używać do momentu
poprawnego włożenia nadajnika-odbiornika
bezprzewodowego do urządzenia (str. 63).
Naciśnij przycisk "/1.
Spowoduje to włączenie zestawu.
2
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
3
4
5
Jednostka główna S-AIR
HDMI
102PL
Wystarczy dopasować ID zestawu i jednostki
pomocniczej S-AIR, aby rozpocząć
przesyłanie dźwięku.
6
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [System Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [S-AIR ID], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany ID i naciśnij przycisk
.
Można wybrać dowolny identyfikator
ID (A, B lub C).
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia, który zniknie
automatycznie.
7
Ustaw ten sam ID dla jednostki
pomocniczej S-AIR.
Przesyłanie dźwięku zostanie nawiązane
w przedstawiony poniżej sposób
(przykład):
Jednostka główna S-AIR
(to urządzenie)
ID A
HDMI
Aby ustawić ID odbiornika S-AIR
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną z odbiornikiem S-AIR.
S-AIR
Użycie wielu jednostek głównych
S-AIR
Dzięki ustawieniu różnych ID dla każdego
urządzenia można używać wielu jednostek
głównych S-AIR.
ID A
Jednostka
pomocnicza S-AIR
ID A
Jednostka
pomocnicza S-AIR
Jednostka
główna S-AIR
(to urządzenie)
HDMI
Aby ustawić ID wzmacniacza
surround
1
2
3
Sprawdź, czy przełącznik SURROUND
SELECTOR wzmacniacza surround
został ustawiony w pozycji
SURROUND.
ID A
ID A
ID A
Jednostka
Jednostka
pomocnicza pomocnicza
S-AIR
S-AIR
ID B
ID B
Jednostka
pomocnicza
S-AIR
Zewnętrzne urządzenie audio
•Aby zatwierdzić bieżący ID, wykonaj czynności
opisane w punktach 1–6 powyżej. Podczas
parowania urządzenia z jednostką pomocniczą
S-AIR (str. 105) na wyświetlaczu jako wskazanie
wyboru ID obok danego ID pojawia się napis
[(Pairing)].
Inna jednostka
główna S-AIR
S-AIR
Ustaw przełącznik S-AIR ID
wzmacniacza surround zgodnie z ID (A,
B lub C) urządzenia.
Naciśnij przycisk POWER
wzmacniacza surround.
Po rozpoczęciu przesyłania dźwięku
wskaźnik POWER / ON LINE
wzmacniacza surround świeci na
zielono.
Szczegółowe informacje na temat
wskaźnika POWER / ON LINE
znajdują się w rozdziale „Sprawdzanie
stanu transmisji” (str. 67).
•Kiedy używany jest dodatkowy wzmacniacz
surround (opcja) z głośnikami tylnymi
surround (opcja), ustaw przełącznik
SURROUND SELECTOR w pozycji
SURROUND BACK.
103PL
x Jeśli zostanie włączona funkcja
„SEPARATE”
Słuchanie dźwięku z
zestawu w innym
pomieszczeniu
Funkcja odbiornika S-AIR zmienia się
w następujący sposób.
„MAIN UNIT” t „TUNER FM” t
„TUNER AM” t „DMPORT” t …
Dla odbiornika S-AIR
Dźwięk z zestawu można odtwarzać za
pomocą odbiornika S-AIR. Odbiornik
S-AIR można zainstalować w dowolnym
miejscu niezależnie od lokalizacji
urządzenia, aby umożliwić odbiór dźwięku
zestawu w innym pomieszczeniu.
Aby używać tej samej funkcji, która jest
włączona w urządzeniu, wybierz opcję
„MAIN UNIT”.
Jeśli w urządzeniu zostanie wybrana
funkcja „TUNER FM” lub „TUNER
AM”, w odbiorniku S-AIR można
wybrać tylko to samo pasmo radiowe. W
tym wypadku jeśli w urządzeniu zostanie
wybrana funkcja inna niż „TUNER
FM” lub „TUNER AM”, w odbiorniku
S-AIR można wybrać dowolne pasmo
radiowe.
Szczegółowe informacje dotyczące używania
odbiornika S-AIR znajdują się w instrukcji
obsługi tego produktu.
1
Dla odbiornika S-AIR należy ustawić ID
jednostki głównej.
• Aby ustawić ID urządzenia, zapoznaj
się z rozdziałem „Aby ustawić ID
zestawu” (str. 102).
• Aby ustawić ID odbiornika S-AIR,
zapoznaj się z instrukcją obsługi
odbiornika S-AIR.
2
Naciśnij przycisk S-AIR MODE na
pilocie jednostki głównej.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się wskazanie trybu S-AIR. Tryb
S-AIR zmienia się po każdym
naciśnięciu przycisku S-AIR MODE.
• „PARTY”: odbiornik S-AIR
transmituje dźwięk zgodnie z funkcją
ustawioną na urządzeniu.
• „SEPARATE”: można ustawić
żądaną funkcję dla odbiornika S-AIR
bez zmiany funkcji urządzenia.
3
Wybierz odpowiednią funkcję
odbiornika S-AIR.
x Jeśli zostanie włączona funkcja
„PARTY”
Funkcja odbiornika S-AIR zmienia się
w kolejności po każdym naciśnięciu
przycisku FUNCTION na jednostce
głównej (str. 74).
104PL
4
Dostosuj głośność odbiornika S-AIR.
•Gdy dźwięk jest inny niż 2-kanałowy dźwięk
stereo, ścieżki wielokanałowe są zmieniane w 2kanałowe.
•Dźwięk z odbiornika S-AIR można przerwać za
pomocą urządzenia.
Aby obsługiwać zestaw z odbiornika
S-AIR
Można obsługiwać zestaw z odbiornika
S-AIR, używając poniższych przycisków.
Przycisk
Eksploatacja
H, X, x,
./>
Na pilocie i w urządzeniu są
wykonywane te same czynności.
S-AIR CH
Zmiana funkcji zestawu.
W celu uzyskania szczegółowych informacji
zapoznaj się z instrukcją obsługi dostarczoną
z odbiornikiem S-AIR.
Aby korzystać z
odbiornika S-AIR, gdy
urządzenie działa w trybie
gotowości
Dla odbiornika S-AIR
Z odbiornika S-AIR można korzystać, gdy
urządzenie działa w trybie gotowości,
wybierając dla ustawienia [S-AIR Standby]
opcję [On].
Naciśnij przycisk "/1.
Spowoduje to włączenie zestawu.
2
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
3
4
5
6
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [System Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [S-AIR Standby], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie.
• [On]: można używać odbiornika
S-AIR, gdy urządzenie jest włączone
lub działa w trybie gotowości.
• [Off]: nie można używać odbiornika
S-AIR, gdy urządzenie działa w trybie
gotowości.
7
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
•Po wybraniu opcji [On] dla ustawienia [S-AIR
Standby] zwiększa się pobór mocy w trybie
gotowości.
•W przypadku wyłączenia zestawu, gdy opcja [On]
została wybrana dla ustawienia [S-AIR Standby],
na wyświetlaczu na przednim panelu wskaźnik
„S-AIR” miga (jeśli odbiornik S-AIR nie jest
używany) lub świeci w sposób ciągły (jeśli jest
włączona transmisja dźwięku między
urządzeniem a odbiornikiem S-AIR).
Użycie wzmacniacza
surround dla głośników
tylnych surround
Dla wzmacniacza surround
Kiedy używany jest dodatkowy wzmacniacz
surround (opcja) z głośnikami tylnymi
surround (opcja), ustaw przełącznik
SURROUND SELECTOR w pozycji
SURROUND BACK. Informacje na temat
głośników tylnych surround znajdują się w
rozdziale „Informacje o głośnikach tylnym
surround” (str. 38).
Zewnętrzne urządzenie audio
1
•W przypadku wyłączenia zestawu z otwartą
szufladą na płyty, gdy opcja [On] została wybrana
dla ustawienia [S-AIR Standby], szuflada może
nie zamknąć się automatycznie.
•Opcji [S-AIR Standby] nie można ustawić, gdy
nadajnik-odbiornik bezprzewodowy nie został
podłączony do urządzenia.
•Po odłączeniu nadajnika-odbiornika
bezprzewodowego od urządzenia automatycznie
wybierana jest opcja [Off] dla ustawienia [S-AIR
Standby].
Powiązanie urządzenia z
określoną jednostką
pomocniczą S-AIR
(synchronizowanie)
Dla wzmacniacza surround
Dla odbiornika S-AIR
Ustawienie takiego samego ID dla zestawu i
jednostki pomocniczej S-AIR, np.
wzmacniacza surround lub odbiornika
S-AIR, jest proste i umożliwia rozpoczęcie
przesyłania dźwięku. Jeśli jednak zostaną
ustawione jednakowe identyfikatory ID
może się zdarzyć, że również sąsiedzi będą
odebrać dźwięk zestawu, albo że nastąpi
odbiór dźwięku od sąsiadów. Aby temu
zapobiec, można określić daną jednostkę
pomocniczą S-AIR, wykonując
synchronizację.
105PL
x Przed rozpoczęciem parowania
2
Przesyłanie dźwięku jest wykonywane na
podstawie ID (przykład).
Własne pomieszczenie
• Aby ustawić ID urządzenia, zapoznaj
się z rozdziałem „Aby ustawić ID
zestawu” (str. 102).
• Aby ustawić ID wzmacniacza
surround, patrz „Aby ustawić ID
wzmacniacza surround” (str. 103).
• Aby ustawić ID odbiornika S-AIR,
zapoznaj się z instrukcją obsługi
odbiornika S-AIR.
Sąsiad
To urządzenie
HDMI
S-AIR
ID A
3
ID A
Jednostka
pomocnicza S-AIR
ID A
Jednostka
pomocnicza S-AIR
4
5
Transmisja dźwięku jest ustanawiana tylko
między zsynchronizowanym zestawem i
jednostką pomocniczą S-AIR.
6
Sąsiad
To urządzenie
HDMI
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [System Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [S-AIR Pairing], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia.
S-AIR
ID A
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
x Po zakończeniu parowania
Własne pomieszczenie
ID zestawu i jednostki pomocniczej
S-AIR muszą być zgodne.
Brak transmisji
7
Naciśnij przycisk C/c , aby wybrać
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zestaw rozpocznie parowanie.
Aby nie wykonywać parowania, wybierz
opcję [Cancel].
ID A
Jednostka
pomocnicza S-AIR
ID A
Jednostka
pomocnicza S-AIR
Parowanie
Aby wykonać parowanie
1
Ustaw jednostkę pomocniczą S-AIR,
którą chcesz zsynchronizować, w
pobliżu urządzenia.
•Odłącz słuchawki od wzmacniacza surround
dźwięku (jeśli jest podłączony).
106PL
8
Rozpocznij synchronizację jednostki
pomocniczej S-AIR.
x Dla wzmacniacza surround
Naciśnij przycisk POWER wzmacniacza
surround, aby go włączyć, a następnie
naciśnij przycisk PAIRING na panelu
tylnym wzmacniacza surround.
Wskaźnik PAIRING wzmacniacza
surround miga na czerwono i
wzmacniacz rozpoczyna proces
synchronizowania.
Po rozpoczęciu przesyłania dźwięku
wskaźnik PAIRING wzmacniacza
surround zaświeci na czerwono i
zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia.
•Przycisk PAIRING na przednim panelu
wzmacniacza surround można nacisnąć
cienkim przedmiotem, np. spinaczem do
papieru.
x Dla odbiornika S-AIR
Zapoznaj się z instrukcją obsługi
dostarczoną z odbiornikiem S-AIR.
Po rozpoczęciu przesyłania dźwięku
zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia.
9
Naciśnij przycisk C/c , aby wybrać
następną czynność.
Dla wzmacniacza surround
Dla odbiornika S-AIR
W razie używania wielu systemów
bezprzewodowych, z których każdy korzysta
z pasma 2,4 GHz, np. bezprzewodowej sieci
LAN lub Bluetooth, sygnał z produktów
S-AIR i innych systemów bezprzewodowych
może nie być stabilny. W takim wypadku
jakość sygnału można polepszyć, zmieniając
poniższe ustawienie [S-AIR RF Change].
1
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
x Aby zakończyć parowanie
Wybierz opcję [Finish], a następnie
naciśnij przycisk
.
x Aby zsynchronizować z zestawem
inną jednostkę pomocniczą S-AIR
Wybierz opcję [Continue], a następnie
naciśnij przycisk
.
4
5
Wykonaj konfigurację ID urządzenia
zgodnie z procedurą opisaną w rozdziale
„Aby ustawić ID zestawu” (str. 102).
Parowanie jest anulowane w przypadku
wybrania nowego ID (można wybrać taki
sam ID, co używany uprzednio).
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [System Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [S-AIR RF Change], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie.
• [Auto]: wybierz to ustawienie w
normalnych warunkach. Zestaw
zmieni automatycznie ustawienie na
[On] lub [Off].
• [On]: zestaw przesyła dźwięk po
znalezieniu lepszego kanału
transmisyjnego.
• [Off]: zestaw przesyła dźwięk przez
ustalony kanał transmisyjny.
•Podczas synchronizowania urządzenia z inną
jednostką pomocniczą S-AIR (str. 105)
przesyłanie dźwięku dla tego ID zostanie
przerwane.
•Podczas wykonywania parowania, na wskazaniu
wyboru ID obok danego ID pojawia się napis
[(Pairing)].
Aby anulować parowanie
Naciśnij przycisk HOME.
Zewnętrzne urządzenie audio
•Zsynchronizuj urządzenia w ciągu kilku
minut po wykonaniu czynności opisanych w
kroku 8. W przeciwnym razie parowanie
zostanie automatycznie anulowane i
zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia.
Aby wykonać parowanie, wybierz opcję
[OK]. Aby powrócić do poprzedniego
ekranu, wybierz opcję [Cancel].
Jeśli transmisja dźwięku
nie jest stabilna
6
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
7
Jeśli wybrano ustawienie [Off], należy
wybrać ID zapewniający największą
stabilność transmisji dźwięku
(str. 102).
107PL
•W większości przypadków zmiana tego
ustawienia nie jest konieczna.
•Jeśli funkcja [S-AIR RF Change] jest ustawiona
na [Off], sygnał między urządzeniem a jednostką
pomocniczą S-AIR można przesyłać jednym z
poniższych kanałów.
– S-AIR ID A: odpowiednik kanału Wi-Fi 1
– S-AIR ID B: odpowiednik kanału Wi-Fi 6
– S-AIR ID C: odpowiednik kanału Wi-Fi 11
•Jakość sygnału można poprawić, zmieniając
kanał transmisyjny (częstotliwość) innych
systemów bezprzewodowych. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
instrukcjach obsługi innych systemów
bezprzewodowych.
108PL
Inne funkcje
Korzystanie z funkcji
Sterowanie przez
HDMI w przypadku
funkcji „BRAVIA”
Sync
Funkcja Sterowanie przez HDMI jest
funkcją łączonej kontroli używaną przez
CEC (Consumer Electronics Control) dla
interfejsu HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa
w następujących przypadkach:
– Po podłączeniu zestawu do urządzenia,
które nie jest zgodne z funkcją Sterowanie
przez HDMI.
– Urządzenie nie ma gniazda HDMI.
Pilot zestawu ma przyciski ułatwiające
obsługę telewizora, takie jak przycisk
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY lub AV
"/1. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z rozdziałem „Sterowanie
telewizorem lub innymi urządzeniami za
pomocą pilota wchodzącego w skład
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
AV
BRAVIA Sync
STB
TV
BD
OPERATION CHANGE
1
1
2
2
3
3
•W zależności od podłączonego urządzenia
funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•Funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać w przypadku podłączenia urządzenia
niewyprodukowanego przez firmę Sony, nawet
jeśli jest ono zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI.
Przygotowywanie funkcji
Sterowanie przez HDMI
Inne funkcje
Funkcja ta jest dostępna tylko w
telewizorach z funkcją „BRAVIA” Sync.
Po podłączeniu urządzeń firmy Sony
zgodnych z funkcją Sterowanie przez HDMI
za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w
skład zestawu) obsługa jest uproszczona:
– Tryb kinowy (str. 110)
– Odtwarzanie jednym przyciskiem
(str. 111)
– Wyłączanie zestawu (str. 111)
– Głośność maksymalna (str. 111)
– Sterowanie opcjami audio zestawu
(str. 111)
– Śledzenie języka (str. 112)
zestawu” (str. 116) oraz instrukcją obsługi
telewizora.
(Sterowanie przez HDMI — łatwa
konfiguracja)
Zestaw jest zgodny z funkcją łatwej
konfiguracji Sterowanie przez HDMI. Jeśli
telewizor jest zgodny z funkcją łatwej
konfiguracji Sterowanie przez HDMI,
można ustawić funkcję [Control for HDMI]
zestawu automatycznie, konfigurując
telewizor. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
łatwej konfiguracji Sterowanie przez HDMI,
należy ręcznie skonfigurować funkcję
Sterowanie przez HDMI zestawu i
telewizora.
•Wyświetlane elementy różnią się w zależności od
krajowej wersji modelu.
1
2
Upewnij się, że zestaw jest podłączony
do telewizora, a urządzenia (które
powinny być zgodne z funkcją
Sterowanie przez HDMI) są połączone
za pomocą kabli HDMI.
Włącz telewizor i naciśnij przycisk [/1,
aby włączyć zestaw.
109PL
3
4
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z wejścia
HDMI.
Ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI
zestawu i telewizora.
Funkcja Sterowanie przez HDMI
zostaje jednocześnie włączona dla
zestawu i podłączonego urządzenia.
Podczas ustawiania na wyświetlaczu na
panelu przednim jest wyświetlany napis
„SCANNING”. Po zakończeniu
ustawiania na wyświetlaczu na panelu
przednim jest wyświetlany napis
„COMPLETE”. Zaczekaj, aż
ustawianie zostanie zakończone.
•Informacje na temat konfiguracji telewizora
i podłączonych urządzeń zawierają
odpowiednie instrukcje obsługi.
Jeśli komunikat „SCANNING” lub
„COMPLETE” nie pojawia się podczas
używania funkcji Sterowanie przez
HDMI – łatwa konfiguracja
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
oddzielnie dla zestawu i podłączonych
urządzeń.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [HDMI Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[HDMI Settings].
4
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Control for HDMI], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [On], a następnie naciśnij
przycisk
.
Funkcja Sterowanie przez HDMI
zostanie włączona.
110PL
6
Włącz funkcję Sterowanie przez HDMI
dla podłączonego urządzenia.
Informacje na temat konfiguracji
podłączonego urządzenia zawiera jego
instrukcja obsługi.
7
Wybierz wejście zestawu połączone z
urządzeniem, dla którego ma być
używana funkcja Sterowanie przez
HDMI (HDMI1, HDMI2) i powtórz krok 6.
W przypadku dodania lub ponownego
podłączenia urządzenia
Wykonaj ponownie procedurę
„Przygotowywanie funkcji Sterowanie przez
HDMI”.
•Podczas ustawiania funkcji Sterowanie przez
HDMI dla zestawu funkcja Sterowanie opcjami
audio zestawu nie działa.
•Jeśli nie można ustawić jednocześnie funkcji
Sterowanie przez HDMI dla podłączonego
urządzenia poprzez ustawienie funkcji
„CONTROL FOR HDMI” w telewizorze, ustaw
funkcję Sterowanie przez HDMI przy użyciu
menu podłączonego urządzenia.
•Informacje na temat konfiguracji telewizora i
podłączonych urządzeń zawierają odpowiednie
instrukcje obsługi.
•Domyślne ustawienie funkcji Sterowanie przez
HDMI dla zestawu to [Off].
Korzystanie z trybu
kinowego
(Tryb kinowy)
Po naciśnięciu przycisku THEATRE zestaw
automatycznie przełącza się na optymalny
do oglądania filmów tryb wideo. Wyjście
głośnikowe również przełącza się
automatycznie. W przypadku połączenia z
telewizorem zgodnym z trybem kinowym za
pomocą kabla HDMI, tryb wideo telewizora
zostaje przełączony na tryb kinowy.
Odtwarzanie płyty BD/DVD
po jednym naciśnięciu
przycisku
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Wystarczy nacisnąć przycisk ONE-TOUCH
PLAY, aby telewizor włączył się i został
ustawiony na źródło sygnału BD/DVD a
zestaw automatycznie rozpoczął
odtwarzanie płyty.
Zestaw i telewizor działają w następujący
sposób (przykład):
Telewizor
Włączenie (jeśli nie jest
włączony).
r
Przełączenie na funkcję
„BD/DVD”.
r
Rozpoczęcie
odtwarzania płyty i
emisja dźwięku.
Włączenie (jeśli nie jest
włączony).
r
Przełączenie na wejście
HDMI.
r
Minimalizowanie
poziomu dźwięku
(sterowanie opcjami
audio zestawu).
Podczas odtwarzania z podłączonego
urządzenia zestaw i telewizor włączają się
automatycznie i przełączają na odpowiednie
wejście HDMI .
•Sprawdź, czy połączenie HDMI jest poprawne i
wybierz opcję [On] dla ustawienia [Control for
HDMI].
•W zależności od typu telewizora początkowa
treść może nie zostać odtworzona.
•W zależności od płyty rozpoczęcie otwarzania
może zająć trochę czasu.
•Funkcja odtwarzania jednym przyciskiem nie
działa po naciśnięciu przycisku H.
(Wyłączanie zestawu)
Po wyłączeniu telewizora za pomocą
przycisku POWER na pilocie telewizora lub
przycisku AV "/1 na pilocie zestawu, zestaw
wyłącza się automatycznie.
•Przed użyciem funkcji Wyłączanie zestawu, ustaw
funkcję zasilania telewizora. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
•W zależności od stanu, zestaw lub podłączone
urządzenia mogą nie wyłączyć się automatycznie.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, należy
zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z
podłączonym urządzeniem.
Ustawianie
maksymalnego poziomu
głośności zestawu
Inne funkcje
Zestaw
Wyłączanie zestawu za
pomocą telewizora
(Głośność maksymalna)
Gdy metoda wyjściowa zostanie zmieniona z
głośników telewizora na głośniki zestawu, w
menu telewizora lub za pomocą przycisku
THEATRE, może zostać wyemitowany
głośny dźwięk w zależności od wybranego
poziomu głośności zestawu. Można temu
zapobiec, ograniczając maksymalny poziom
głośności. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale [Volume
Limit] (str. 131).
Odtwarzanie dźwięku
telewizora na głośnikach
zestawu
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
W prosty sposób można odtwarzać dźwięk
telewizora na zestawie.
111PL
Aby użyć tej funkcji, podłącz zestaw do
telewizora za pomocą przewodu audio (nie
wchodzi w skład zestawu) i kabla HDMI (nie
wchodzi w skład zestawu) (str. 57).
Funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu
działa w następujący sposób:
• Wystarczy prosta czynność, aby słuchać
dźwięku z telewizora na głośnikach
zestawu. Aby uzyskać szczegółowe
informacje, zapoznaj się z instrukcją
obsługi telewizora.
• Kiedy zestaw jest włączony, dźwięk z
telewizora będzie odtwarzany poprzez
głośniki zestawu.
• Podczas odtwarzania dźwięku z telewizora
poprzez głośniki zestawu można regulować
głośność i wyłączać dźwięk zestawu za
pomocą pilota telewizora.
•Jeśli telewizor zostanie włączony przed
włączeniem zestawu, dźwięk telewizora przez
chwilę nie będzie emitowany.
•Gdy telewizor działa w trybie PAP (obraz i
obraz), funkcja sterowania opcjami audio
zestawu nie będzie działać. Po wyjściu telewizora
z trybu PAP, sposób odtwarzania dźwięku przez
telewizor powraca do trybu ustawionego przed
przełączeniem w tryb PAP.
•Zestaw może przełączyć wejście automatycznie
po użyciu przełącznika wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze lub w zależności od
stanu podłączonych urządzeń.
•Zestaw i dźwięk telewizora można połączyć
cyfrowo. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się na str. 57.
Zmiana języka menu
ekranowego telewizora
(Śledzenie języka)
Zmiana języka menu ekranowego
telewizora spowoduje także zmianę języka
menu ekranowego zestawu po jego
wyłączeniu i włączeniu.
112PL
Automatyczna
kalibracja
odpowiednich
ustawień
[Auto Calibration]
Funkcja D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration) pozwala automatycznie
skonfigurować odpowiednie ustawienia
dźwięku przestrzennego.
•Przy uruchomieniu funkcji [Auto Calibration]
rozlega się głośny sygnał testowy. Nie można go
ściszyć. Należy mieć wzgląd na dzieci i na
sąsiadów.
•Sprawdź, czy słuchawki są nie podłączone do
wzmacniacza surround. Podłączone słuchawki
uniemożliwiają wykonanie czynności opisanych
w poniższych krokach.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Audio Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Auto Calibration], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia funkcji [Auto
Calibration].
5
Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu tylnym.
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu). Każdy
głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno być żadnych
przeszkód.
COMPONENT VIDEO OUT
P B/
CB
Y
VIDEO OUT
IR REMOTE
TV
PR/
CR
VIDEO
Y
LAN(100)
PB / CB
S-VIDEO
OUT
HDMI
PR / C R
OPTICAL
SAT/CABLE
DIGITAL
IN
COAXIAL
IN
IN 1
IN 2
OUT
EZW-RT10
SAT/CABLE
COMPONENT VIDEO IN
ANTENNA
DC5V
75
500mA MAX
COAXIAL
EXTERNAL
TV
SPEAKER
FRONT
R
FRONT
L
R
L
AUDIO IN
CENTER WOOFER
A.CAL
MIC
ECM-AC2
R
L
FM
DMPORT
DC5V
700mA
MAX
AUDIO
VIDEO
AM
SAT/CABLE IN
ECM-A
C2
Mikrofon kalibracyjny
Przykład: BDV-IT1000
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK].
Aby anulować, wybierz opcję [Cancel].
Naciśnij przycisk
.
Uruchomi się funkcja [Auto
Calibration].
Zestaw automatycznie dopasuje
ustawienie głośników.
W trakcie pomiaru należy zachować
ciszę.
•Przed użyciem funkcji [Auto Calibration]
należy sprawdzić, czy wzmacniacz surround
został włączony oraz czy zainstalowano go w
odpowiednim miejscu. Po zainstalowaniu
wzmacniacza surround w nieodpowiedniej
lokalizacji, takiej jak inny pokój, nie będzie
można uzyskać poprawnego pomiaru.
•Jeśli głośniki tylne surround używane są ze
wzmacniaczem surround (opcja), upewnij
się, że dodatkowy wzmacniacz surround jest
włączony i zainstalowany w odpowiednim
miejscu.
•Aby uniknąć nieprawidłowości, podczas
pomiaru należy wyjść z pomieszczenia i
zachować ciszę (pomiar trwa około 1
minuty). Podczas pomiaru z głośników
odtwarzane są sygnały testowe.
•Otoczenie w pomieszczeniu, w którym
zainstalowany jest zestaw może mieć wpływ
na wyniki pomiarów.
•Podczas automatycznej kalibracji [Auto
Calibration] rozlega się głośny sygnał
testowy. Nie można go ściszyć. Należy mieć
wzgląd na dzieci i na sąsiadów.
•W razie wyświetlenia komunikatu o błędzie
należy postępować zgodnie z jego treścią, a
następnie wybrać opcję [OK].
Komunikat o błędzie pojawia się, jeśli:
– słuchawki są podłączone do wzmacniacza
surround;
– mikrofon kalibracyjny nie jest
podłączony;
– głośniki przednie nie są prawidłowo
podłączone;
– głośniki surround nie są prawidłowo
podłączone;
– głośniki tylne surround (opcja) nie są
prawidłowo podłączone;
– subwoofer nie jest podłączony.
Inne funkcje
L
A.CA
MIC
7
113PL
8
Potwierdź wyniki działania funkcji
[Auto Calibration].
Są one wyświetlane na ekranie
telewizora. Za pomocą przycisków C/c
można zmienić stronę. Pierwsza strona
przedstawia odległość głośników. Druga
strona przedstawia poziom głośników.
•W przypadku niepowodzenia pomiaru
należy postępować zgodnie z wyświetlanym
komunikatem i ponownie przeprowadzić
operację [Auto Calibration].
9
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK] lub [Cancel], a następnie
naciśnij przycisk
.
x Kalibracja zakończyła się pomyślnie.
Odłącz mikrofon kalibracyjny, a
następnie wybierz opcję [OK]. Rezultat
kalibracji zostanie zastosowany.
x Kalibracja nie zakończyła się
pomyślnie.
Postępuj zgodnie z komunikatem, a
następnie wybierz opcję [OK], aby
powtórzyć operację.
•Podczas wykonywania automatycznej kalibracji
nie należy:
– wyłączać zasilania;
– naciskać jakichkolwiek przycisków;
– zmieniać głośności;
– zmieniać funkcji;
– zmieniać płyty;
– wkładać ani wyjmować płyty;
– nie podłączać słuchawek do wzmacniacza
surround;
– odłączać mikrofonu kalibracyjnego.
Ustawianie
głośników
[Speaker Settings]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić połączenie głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
•Nie można używać funkcji [Speaker Settings] po
podłączeniu słuchawek do wzmacniacza
surround.
1
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
2
3
4
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Audio Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Speaker Settings], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran [Speaker
Settings].
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję, a następnie naciśnij przycisk
.
Skonfiguruj następujące ustawienia.
x [Connection]
•Możesz zmierzyć odległość każdego głośnika od
miejsca odsłuchu. Zob. str. 114.
114PL
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround, należy ustawić
parametry dla opcji [Center] i [Surround].
Ponieważ ustawienia głośników przednich i
subwoofera są stałe, nie można ich zmieniać.
Kiedy używany jest dodatkowy wzmacniacz
surround z głośnikami tylnymi surround
(opcja) (str. 37), należy także określić
ustawienie [Surround Back].
[Front]
[Yes]
[Center]
[Yes]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[None]: wybierz to ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.
[Surround]
1
2
4
A
5
6
[Yes]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[None]: wybierz to ustawienie, gdy głośniki
surround nie są używane.
7
[Surround Back]
[Subwoofer]
[Yes]
x [Distance]
Po przesunięciu głośników surround należy
ustawić parametry odległości (A) od miejsca
odsłuchu do głośników.
Można ustawić parametry z zakresu od 0,0
do 7,0 metrów.
Głośniki na ilustracji odpowiadają
następującym:
1Głośnik środkowy
2Głośniki przednie lewe (L)
3Głośniki przednie prawe (R)
4Subwoofer
5Głośniki lewe surround (L)
6Głośniki prawe surround (R)
7Głośniki tylne lewe surround (L)
8Głośniki tylne prawe surround (R)
A
8
[Front L/R] 3,0 m: ustawienie odległości od
głośników przednich.
[Center] 3,0 m*: ustawienie odległości od
głośnika śrdkowego.
[Surround L/R] 3,0 m*: ustawienie
odległości od głośnika surround.
[Surround Back L/R] 3,0 m*: ustawienie
odległości od głośnika tylnego surround.
[Subwoofer] 3,0 m: ustawienie odległości od
subwoofera.
Inne funkcje
[Yes]: wybierz to ustawienie, gdy głośniki
tylne surround są używane.
[None]: wybierz to ustawienie, gdy głośniki
tylne surround nie są używane.
3
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
opcji [Yes] w menu [Connection].
•Użycie funkcji [Auto Calibration] podczas łatwej
konfiguracji (str. 69) powoduje zmianę ustawień
domyślnych.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, funkcja [Distance] może być
nieskuteczna.
x [Level]
Można dostosować poziom dźwięku
głośników, głośnika środkowego oraz
subwoofera. Parametry mogą mieć wartości
od –6,0 dB do +6,0 dB. W celu ułatwienia
regulacji należy ustawić funkcję [Test Tone]
w pozycji [On].
[Front L/R] 0,0 dB: ustawienie poziomu
głośności głośnika przedniego.
[Center] 0,0 dB*: ustawienie poziomu
głośności głośnika środkowego.
[Surround L/R] 0,0 dB*: ustawienie poziomu
głośności głośnika surround.
115PL
[Surround Back L/R] 0,0 dB*: ustawienie
poziomu głośności głośnika tylnego
surround.
[Subwoofer] 0,0 dB: ustawienie poziomu
głośności subwoofera.
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
opcji [Yes] w menu [Connection].
x [Test Tone]
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [Level].
[Off]: głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[On]: dźwięk testowy jest emitowany
kolejno z każdego głośnika w trakcie
regulacji poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [Speaker Settings] dźwięk
testowy jest emitowany kolejno z
poszczególnych głośników.
Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1
2
3
4
5
Określ ustawienie [Test Tone] na [On].
Naciskaj przyciski C/X/x/c, aby
wybrać żądany głośnik i poziom.
Naciśnij przycisk
.
Powtarzaj kroki od 1 do 3.
Naciskaj przyciski C/X/x/c, aby
określić ustawienie [Test Tone] na
opcję [Off] po dostosowaniu poziomu
głośnika.
Sterowanie
telewizorem lub
innymi urządzeniami
za pomocą pilota
wchodzącego w
skład zestawu
Dostosowując sygnał pilota zdalnego
sterowania, można sterować telewizorem,
urządzeniem firmy Sony (takim jak
magnetowid, odtwarzacz/nagrywarka DVD
itp.), tunerem telewizji kablowej bądź
dekoderem/cyfrowym tunerem telewizji
satelitarnej za pomocą pilota wchodzącego w
skład zestawu.
•Wymiana baterii w pilocie może spowodować
przywrócenie domyślnego kodu (SONY). W
takim przypadku należy ponownie ustawić
odpowiedni kod.
Przygotowywanie pilota
do sterowania
urządzeniami
1
•Sygnał dźwięku testowego nie jest podawany na
gniazdo HDMI OUT.
•Aby dostosować głośność wszystkich głośników
po kolei, naciśnij przycisk 2 +/–.
Naciśnij przycisk POP UP/MENU
podczas naciskania przycisku TV (dla
telewizora) lub przycisku STB (dla
urządzenia firmy Sony, tunera telewizji
kablowej, dekodera/cyfrowego tunera
telewizji satelitarnej itp).
Przycisk TV lub STB (naciśnięty
przycisk) zacznie migać.
2
Kiedy przycisk TV lub STB miga,
wprowadź kod producenta (patrz
tabela) przy użyciu przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk TIME.
Jeśli kod producenta ustawiono
pomyślnie, przycisk TV lub STB zamiga
powoli dwa razy. W przeciwnym razie
przycisk TV lub STB zamiga szybko pięć
razy.
116PL
Kody urządzeń, którymi można
sterować
Jeśli na liście znajduje się kilka kodów,
należy wprowadzać je kolejno tak, aby
znaleźć kod, który umożliwia pracę z
telewizorem.
Telewizor
Producent
Kod
ADVANCED
NEWHOUSE
8507
ALTRIO
8507
AMERICAST
8505
ATLANTIC
BROADBAND
8507
SONY
5001 (domyślnie), 5002
BELL SOUTH
8505
AIWA
5001
BLUE RIDGE
8507
AKAI
5003
BRIGTH HOUSE 8507
DAEWOO
5003, 5015, 5044
CABLEVISION
8507
GE
5003, 5009, 5010, 5044
CHARTER
8507
GOLDSTAR/LG
5003, 5015, 5017, 5044, 5068
COMCAST
8507
HITACHI
5003, 5014, 5015, 5017, 5044,
5057, 5071
COX
8507
DIRECTOR
8503
JVC
5016
KMC
5017
MAGNAVOX
5003, 5015, 5017, 5018, 5044,
5066
GEMINI
8036, 8543
GENERAL
INSTRUMENT
8018, 8032, 8503, 8512, 8513,
8514, 8515, 8516, 8517, 8518,
8519, 8532, 8553, 8554, 8557
MARANTZ
5027
GNC
8505
MITSUBISHI/
MGA
5003, 5027, 5044, 5066, 5068
GOLDSTAR
5825
NEC
5003, 5017, 5044, 5066
HAMLIN
8023, 8024, 8025, 8026, 8532,
8533, 8534, 8535, 8536
PANASONIC
5009, 5053, 5072
ILLICO
8507
PHILIPS
5015, 5018, 5057, 5070, 5071
JERROLD
PIONEER
5009, 5025, 5051
RCA/PROSCAN
5003, 5010, 5044
8001, 8002, 8003, 8004, 8005,
8006, 8007, 8008, 8018, 8022,
8032, 8503, 8512, 8513, 8514,
8515, 8516, 8517, 8518, 8519,
8532, 8553, 8554, 8557
MACOM
8033, 8034, 8035, 8540, 8541,
8542
MAGNAVOX
8037
MEMOREX
8506, 8523, 8544
SAMPO
5066
SAMSUNG
5003, 5015, 5017, 5044, 5057,
5066, 5069, 5074
SHARP
5017, 5035, 5065
TOSHIBA
5035, 5041, 5051
Urządzenie firmy Sony
Magnetowid
7001, 7002, 7003
Odtwarzacz/
nagrywarka DVD
4001, 4002, 4003, 4004
Tuner telewizji kablowej
MOTOROLA
8503, 8510, 8511
NET
8030, 8552
OAK
8027, 8028, 8029, 8537, 8538,
8539
PACE
8507
PANASONIC
8019, 8020, 8021, 8523, 8529,
8530, 8531
Producent
Kod
PARAGON
8506, 8523
SONY
8501
PHILIPS
ABC
8513, 8555
ADELPHIA
8507, 8510
8039, 8040, 8041, 8043, 8044,
8504, 8546, 8547, 8548, 8549,
8550, 8551
PIONEER
8014, 8015, 8507, 8525, 8526
Inne funkcje
Kod
BELL &
HOWELL
8513
Producent
117PL
Producent
Kod
Producent
Kod
PULSAR
8506, 8523
HITACHI
8707
QUASAR
8523
HUGHES
8706
REGAL
8532, 8533, 8534, 8535, 8536
Hyundai
8245
RODGERS
8507
Jerrold
8240
RUNCO
8506, 8523
JVC
8712, 8714, 8720
SAMSUNG
8038, 8525, 8545
KATHREIN
8224, 8244, 8250
SCIENTIFIC
ATLANTA
8009, 8010, 8011, 8502, 8507,
8508, 8509, 8520, 8521, 8522,
8555, 8556
MAGNAVOX
8715, 8716, 8718
MATSUI
8227
MEMOREX
8716
NIKKO
8223
SEREN
8507
SIGECOM
8507
SUSQUEHANNA 8507
TIME WARNER
8507
TOCOM
8016, 8017, 8031, 8527, 8528,
8553
TOSHIBA
8506, 8523
VIDEOTRON
8507
WIDEOPENWEST 8505, 8507
ZENITH
8012, 8013, 8505, 8506, 8523,
8524
Dekoder/cyfrowy tuner telewizji
satelitarnej
8219, 8239, 8257, 8276, 7277
NTV PLUS 2000
8242
On digital
8273
PACE
8217, 8218, 8222, 8243, 8260,
8261
PANASONIC
8267, 8705
PAYSAT
8716
PHILIPS
8255, 8278, 8715, 8716, 8718
PROSCAN
8704, 8709, 8719
RADIX
8213, 8226, 8231, 8253
RCA
8704, 8709, 8719, 8721
SABA
8210, 8211, 8230, 8234, 8235,
8248, 8270, 8286
Producent
Kod
SONY
8201, 8202 (domyślnie),
8203, 8701, 8702, 8703
SAMSUNG
8287, 8288, 8717, 8722
Sky
8243
ADB
8262
SKY MASTER
8205, 8207, 8285
ALPHASTAR
8710
Sky+
8295
AMSTRAD
8204, 8225, 8226, 8247, 8259
STAR SIGHT
8716
B sky B
8243
STRONG
8289, 8290, 8291
CANAL +
8208
TECHNISAT
8220, 8221, 8236, 8241, 8246,
8252, 8266, 8268, 8279, 7280
CROSSDIGITAL
8717
DGTEC
8292, 8293, 8294
Thomson
8234, 8271, 8274, 8275
8713, 8717, 8718, 8719, 8723,
8714
TOMSON
8283, 8284
DIRECTV
118PL
NOKIA
TOSHIBA
8708
DISH NETWORK 8712, 8714, 8725
TPS
8256
ECHOSTAR
8712, 8720
UNIDEN
8715, 8716
GALAXIS
8212, 8214, 8216, 8232, 8233,
8254, 8272
WATSON
8206
Zehnder
8209, 8215, 8249, 8251, 8264,
8268, 8269, 8281, 8282
GE
8719
GENERAL
INSTRUMENT
8711
Gold Box
8238
Grundig
8228, 8229, 8237, 8265
HIRSCHMANN
8263
Sterowanie telewizorem
za pomocą pilota
Przycisk
Funkcja
/
Umożliwia wyświetlenie
informacji.
/
Sterowanie telewizorem odbywa się za
pomocą przycisków opisanych poniżej. Aby
używać tych przycisków, należy ustawić
pilota na tryb TV, naciskając przycisk TV
(przycisk TV zaświeci przez 1 sekundę).
Przycisk
Funkcja
AV "/1
Włączanie i wyłączanie
telewizora.
THEATRE
Jakość optymalna w wypadku
filmów.
t/
Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między
telewizorem a innymi źródłami.
Naciśnięcie przycisku /
umożliwia zatrzymanie
aktualnej strony tekstu.
2 +/–
Regulacja głośności telewizora.
PROG +/–,
c/C
Wybór kanału telewizyjnego.
Naciśnięcie przycisku /
umożliwia wybranie następnej
(c) lub poprzedniej (C)
strony tekstu.
Wyłączanie tymczasowe
dźwięku telewizora.
Wyświetlenie cyfrowego
przewodnika EPG (Electronic
Programme Guide).
TOOLS
Wyświetlenie menu operacji
dostępnych na bieżącym
ekranie.
RETURN
Powrót do poprzedniego
kanału lub poziomu menu
telewizora.
Zmiana proporcji obrazu
podłączonego telewizora.
C/X/x/c,
Wybór elementu menu.
H*
Rozpoczęcie odtwarzania.
X*
Wstrzymanie odtwarzania.
x*
Zatrzymanie odtwarzania.
./>*
Przejście do poprzedniego/
następnego rozdziału, utworu
lub pliku.
*
Ponowne odtworzenie sceny/
szybkie przewijanie bieżącej
sceny do przodu.
m/M*
Inne funkcje
•Naciśnięcie w trybie TV dowolnego z poniższych
przycisków powoduje zaświecenie przycisku TV
(w zależności od ustawienia producenta, niektóre
przyciski mogą nie działać. W takim przypadku
przycisk TV nie świeci).
•Po naciśnięciu przycisku innego niż poniższe, gdy
pilot działa w trybie TV, przycisk TV nie zapala
się.
•W przypadku niektórych telewizorów sterowanie
odbiornikiem lub używanie niektórych
przycisków może okazać się niemożliwe.
Umożliwia uzyskanie dostępu
do tekstu.
Szybkie przewijanie do tyłu/do
przodu podczas odtwarzania.
* Dostępne tylko w przypadku urządzenia
podłączonego do telewizora za pomocą kabla
HDMI lub połączenia iLINK. Aby uzyskać
szczegółowe informacje, zapoznaj się z
instrukcją obsługi telewizora.
•Działanie tych przycisków jest takie same, jak
przycisków pilota telewizora firmy Sony.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w instrukcji obsługi telewizora.
Wybór kanału telewizyjnego.
Przyciski
numeryczne, - Naciśnięcie przycisku /
umożliwia wybranie strony
tekstu przez wpisanie
trzycyfrowego numeru.
HOME
Wyświetlanie menu telewizora.
ANALOG
Wyświetla listę ulubionych
kanałów.
DIGITAL
Zmiana napisów telewizora.
119PL
Sterowanie urządzeniem
firmy Sony, tunerem
telewizji kablowej lub
dekoderem/cyfrowym
tunerem telewizji
satelitarnej
Sterowanie urządzeniem firmy Sony (takim
jak magnetowid lub odtwarzacz/nagrywarka
DVD), tunerem telewizji kablowej lub
dekoderem/cyfrowym tunerem telewizji
satelitarnej odbywa się za pomocą
przycisków opisanych poniżej. Aby używać
tych przycisków, należy ustawić pilota na
tryb STB, naciskając przycisk STB (przycisk
STB zaświeci przez 1 sekundę).
•Naciśnięcie w trybie STB dowolnego z
poniższych przycisków powoduje zaświecenie
przycisku STB (w zależności od ustawienia
producenta, niektóre przyciski mogą nie działać;
w takim przypadku przycisk STB nie świeci).
•Po naciśnięciu przycisku innego niż poniższe, gdy
pilot działa w trybie STB, przycisk STB nie zapala
się.
•W przypadku niektórych urządzeń sterowanie
urządzeniem lub używanie niektórych
przycisków może okazać się niemożliwe.
120PL
Przycisk
Funkcja
AV "/1
Włączenie lub wyłączenie
dekodera/cyfrowego tunera
telewizji satelitarnej.
PROG +/–
Wybranie kanału dekodera/
cyfrowego tunera telewizji
satelitarnej.
Przyciski
numeryczne,
ENTER
Wybranie kanału dekodera/
cyfrowego tunera telewizji
satelitarnej.
HOME
Wyświetlenie menu dekodera/
cyfrowego tunera telewizji
satelitarnej.
OPTIONS
Wyświetlenie na ekranie
telewizora menu opcji, które
można wybrać.
Przycisk
Funkcja
RETURN
Powrót do poprzedniego
kanału lub poziomu menu
dekodera/cyfrowego tunera
telewizji satelitarnej.
CLEAR
Czyszczenie pola
wprowadzania.
C/X/x/c,
Wybór elementu menu.
DVD
Zmiana trybu działania
RECORDER nagrywarek DVD firmy Sony.
(HDD, DVD)*
H*
Rozpoczęcie odtwarzania.
X*
Wstrzymanie odtwarzania.
x*
Zatrzymanie odtwarzania.
*
m/M*
Szybkie przewijanie sceny do
przodu.
Szybkie przewijanie do tyłu/do
przodu podczas odtwarzania.
* Dostępne tylko dla urządzenia firmy Sony,
takiego jak magnetowid, odtwarzacz/
nagrywarka DVD itp.
Korzystanie z
efektów
dźwiękowych
• „TREBLE”: umożliwia regulację
wysokich częstotliwości.
2
Za pomocą przycisków X/x zmień
regulację dźwięku.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się zmieniana wartość. Można
ustawić wartość od –6,0 do +6,0.
Korzystanie z dźwięku
przy niskiej głośności
Można odsłuchiwać efekty dźwiękowe i
dialogi z jakością sali kinowej nawet przy
niskiej głośności. Funkcja ta jest przydatna
podczas oglądania filmów w nocy.
Komunikat „NIGHT ON” zostanie
wyświetlony na wyświetlaczu na przednim
panelu, a efekt dźwiękowy zostanie
włączony.
Kiedy tryb nocny jest włączony, na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetlany jest komunikat „NIGHT”.
Inne funkcje
Naciśnij przycisk NIGHT.
•Gdy dźwięk jest odtwarzany przez głośnik
środkowy, efekt ten jest lepiej słyszalny, gdyż
łatwiej jest usłyszeć mowę (dialog z filmu itp.).
Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany przez głośnik
środkowy lub jest odtwarzany przez słuchawki,
system optymalnie dobiera głośność.
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Naciśnij przycisk NIGHT, aby komunikat
„NIGHT” zniknął z wyświetlacza na
przednim panelu.
Regulacja dźwięku
Istnieje możliwość dostosowania dźwięku
poprzez zmianę balansu brzmienia.
1
Naciskaj przycisk TONE, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądane ustawienie.
• „BASS”: umożliwia regulację niskich
częstotliwości.
• „MIDDLE” (tylko BDV-IS1000):
umożliwia regulację średnich
częstotliwości.
121PL
Korzystanie z
wyłącznika
czasowego
Dezaktywacja
przycisków na
urządzeniu
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach 10-minutowych.
(blokada rodzicielska)
Istnieje możliwość dezaktywacji przycisków
na urządzeniu (z wyjątkiem "/1), aby
uniemożliwić nieprawidłową obsługę przez
dzieci (funkcja blokady rodzicielskiej).
Naciśnij przycisk SLEEP.
Każde naciśnięcie przycisku SLEEP
powoduje zmianę informacji na
wyświetlaczu (czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia) o 10 minut.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego na
wyświetlaczu na przednim panelu miga
komunikat „SLEEP”.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij jeden raz przycisk SLEEP.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciskając przycisk SLEEP, wybierz żądany
czas.
122PL
Naciśnij przycisk x na urządzeniu i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawią się komunikaty „CHILD LOCK” i
„ON”.
Funkcja blokady rodzicielskiej zostanie
włączona, a przyciski na urządzeniu będą
zablokowane. Zestawem można sterować za
pomocą pilota.
Aby anulować, naciśnij przycisk x przez
ponad 5 sekund; na wyświetlaczu na
przednim panelu pojawią się komunikaty
„CHILD LOCK” i „OFF”.
•Gdy włączona jest blokada rodzicielska, próba
użycia przycisków na urządzeniu spowoduje
wyświetlenie komunikatu „CHILD LOCK” na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Można ustawić następujące opcje.
Ustawienia i regulacje
Ikona
Wyjaśnienie
[Network Update] (str. 124)
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
Aktualizacja oprogramowania
zestawu.
[Video Settings] (str. 126)
Dostosowanie ustawień wideo
do typu gniazd połączenia.
Można regulować różne elementy, takie jak
obraz i dźwięk.
Wybierz pozycję
(konfiguracja) w menu
głównym, jeśli konieczna jest zmiana
ustawień zestawu.
[Audio Settings] (str. 128)
Dostosowanie ustawień audio
do typu gniazd połączenia.
[BD/DVD Viewing Settings]
(str. 129)
Określenie szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt
BD/DVD.
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
1
Określenie ustawień
związanych ze zdjęciami.
Naciśnij przycisk HOME.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu główne.
[HDMI Settings] (str. 131)
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję
[Setup].
[System Settings] (str. 133)
Określenie ustawień HDMI.
Określenie ustawień
związanych z zestawem.
[Network Settings] (str. 134)
Network Update
Określenie szczegółowych
ustawień dla Internetu i sieci.
Setup
[Easy Setup] (str. 136)
Video Settings
Ponowne uruchomienie
funkcji Łatwa konfiguracja w
celu określenia ustawień
podstawowych.
Audio Settings
BD/DVD Viewing Settings
Photo Settings
Ustawienia i regulacje
2
[Photo Settings] (str. 131)
[Resetting] (str. 137)
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią kategorię konfiguracji, a
następnie naciśnij przycisk
.
Przykład: [Video Settings]
Przywrócenie ustawień
fabrycznych zestawu.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykład: [TV Type]
Setup
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
Setup
TV Type
16:9
4:3
Screen Format
DVD Aspect Ratio
Cinema Conversion Mode
Opcje
123PL
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
Zostaną wyświetlone opcje wybranego
elementu.
Przykład: [4:3]
Setup
4:3
TV Type
Set the screen aspect ratio of your TV.
Screen Format
Original
DVD Aspect Ratio
Letter Box
Cinema Conversion Mode
Auto
[Network
Update]
Istnieje możliwość aktualizacji i ulepszenia
funkcji zestawu.
Informacje na temat aktualizowania funkcji
znajdują się w następującej witrynie
internetowej:
http://www.sony.net/
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Network Update], a następnie
naciśnij przycisk
.
Urządzenie połączy się z siecią, a na
wyświetlaczu pojawi się prośba o
potwierdzenie.
Wybrane ustawienie
2
Naciśnij przycisk C/c , aby wybrać
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Urządzenie rozpocznie pobieranie, a
następnie zaktualizuje oprogramowanie
automatycznie.
Po zakończeniu aktualizacji komunikat
„COMPLETE!” będzie wyświetlany
przez 5 sekund na wyświetlaczu na
przednim panelu, a następnie zestaw
wyłączy się automatycznie.
3
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
Zestaw uruchomi się przy użyciu
zaktualizowanego oprogramowania.
•Podczas pobierania lub aktualizowania
oprogramowania nie należy odłączać przewodu
zasilania ani kabla sieciowego.
•Podczas aktualizowania nie są dostępne żadne
funkcje, łącznie z otwieraniem szuflady na płytę.
•Czas pobierania może się różnić w zależności od
operatora serwera lub stanu linii.
•Jeśli pojawi się komunikat o błędach połączenia
sieciowego, sprawdź połączenie sieciowe przy
użyciu opcji [Network Diagnostic] ustawienia
[Internet Settings] w menu [Network Settings]
(str. 134).
124PL
•Postęp aktualizacji jest wskazywany przez licznik
„UPDATE */9” („*” wskazuje krok aktualizacji)
na wyświetlaczu na przednim panelu.
•Bieżącą wersję oprogramowania można
sprawdzić, wybierając pozycję [System
Information] w menu [System Settings] (str. 133).
•Ustawienia [Setup] zostają zachowane po
dokonaniu aktualizacji.
•Zestaw informuje o dostępności nowszej wersji
oprogramowania, jeśli dla ustawienia [Software
Update Notification] wybrano opcję [On]
(domyślnie) (str. 134).
•Postęp aktualizacji jest wskazywany przez licznik
„UPDATE */9” („*” wskazuje krok aktualizacji)
na wyświetlaczu na przednim panelu.
•Bieżącą wersję oprogramowania można
sprawdzić, wybierając pozycję [System
Information] w menu [System Settings] (str. 133).
•Ustawienia [Setup] zostają zachowane po
dokonaniu aktualizacji.
•Aby uzyskać informacje dotyczące innych metod
aktualizacji oprogramowania, należy odwiedzić
witrynę internetową http://www.sony.net/ lub
skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
lub punktem serwisowym firmy Sony.
Aktualizacja oprogramowania przy
użyciu płyty z aktualizacją
1
Włóż płytę z aktualizacją.
Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
potwierdzenie.
2
Wybierz opcję [OK], a następnie
naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się aktualizacja
oprogramowania.
Po zakończeniu aktualizacji komunikat
„COMPLETE!” będzie wyświetlany
przez 5 sekund na wyświetlaczu na
przednim panelu, a następnie szuflada
na płyty otworzy się automatycznie.
3
Ustawienia i regulacje
Istnieje możliwość aktualizacji i ulepszenia
funkcji zestawu przy użyciu płyty z
aktualizacją, którą można otrzymać od
przedstawiciela lub w autoryzowanym
punkcie serwisowym firmy Sony.
Wyjmij płytę.
Zestaw wyłączy się automatycznie.
4
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
Zestaw uruchomi się przy użyciu
zaktualizowanego oprogramowania.
•Podczas aktualizowania nie należy odłączać
przewodu zasilania.
•Podczas aktualizowania nie są dostępne żadne
funkcje, włącznie z otwieraniem szuflady na
płytę.
125PL
[Video Settings]
[Pan & Scan]: wyświetla obraz o pełnej
wysokości na całym ekranie z obciętymi
krawędziami.
Istnieje możliwość dostosowania ustawień
wideo w zależności od typu gniazd
połączenia.
x [TV Type]
Służy do wybierania proporcji obrazu
podłączonego telewizora.
[16:9]: ustawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do urządzenia telewizora
panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
[4:3]: ustawienie to należy wybrać w
przypadku telewizora o proporcjach 4:3 bez
funkcji trybu panoramicznego.
x [Screen Format]
Służy do wybierania konfiguracji
wyświetlania obrazu o proporcjach 4:3 na
telewizorze panoramicznym 16:9.
[Original]: ustawienie to należy wybrać w
przypadku telewizora z funkcją trybu
panoramicznego. Powoduje wyświetlenie
obrazu 4:3 z użyciem proporcji 16:9 nawet na
telewizorze panoramicznym.
[Fixed Aspect Ratio]: zmienia rozmiar
obrazu w celu dopasowania do ekranu z
zachowaniem oryginalnych proporcji
ekranu.
x [DVD Aspect Ratio]
Służy do wybierania konfiguracji
wyświetlania podczas odtwarzania obrazu
16:9 na ekranie telewizora 4:3 (ustawienie
można wybrać, kiedy pozycja [TV Type] jest
ustawiona na [4:3], a pozycja [Screen
Format] jest ustawiona na [Fixed Aspect
Ratio]).
[Letter Box]: wyświetla obraz panoramiczny
z czarnymi pasami na górze i dole.
126PL
x [Cinema Conversion Mode]
Służy do ustawienia metody konwersji
sygnału wideo 480p/576p, 720p, 1080i lub
1080p* poprzez gniazdo HDMI OUT lub
gniazda COMPONENT VIDEO OUT.
* Tylko HDMI
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach. Urządzenie automatycznie
wykrywa, czy oglądany jest materiał wideo
lub filmowy oraz przełącza na odpowiednią
metodę konwersji.
[Video]: zawsze wybierana jest metoda
konwersji odpowiednia dla materiału wideo,
niezależnie od typu materiału.
x [Output Video Format]
Wybierz typ gniazda w celu przesyłania
sygnałów wideo ([TV Connection Method]),
a następnie wybierz rozdzielczość wyjścia
wideo dla połączenia HDMI/
komponentowego ([HDMI Resolution]/
[Component Resolution]).
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
typ gniazda w celu przesyłania
sygnałów wideo, a następnie naciśnij
przycisk
.
•Jeśli jednocześnie połączono gniazdo HDMI
OUT i inne gniazda wyjściowe wideo,
wybierz opcję [Component Video].
[TV Connection Method]
[HDMI]: sygnały są przesyłane poprzez
gniazdo HDMI OUT zgodnie z
ustawieniem [HDMI Resolution]
poniżej.
[Component Video]: sygnały są
przesyłane poprzez gniazda
COMPONENT VIDEO OUT zgodnie
z ustawieniem [Component Resolution]
poniżej.
[Video or S Video]: sygnały są
przesyłane poprzez gniazdo VIDEO
OUT (VIDEO) lub VIDEO OUT (S
VIDEO).
2
(Po wybraniu ustawienia [HDMI] lub
[Component Video])
Za pomocą przycisków X/x wybierz
typ sygnału dla gniazda HDMI OUT lub
gniazd COMPONENT VIDEO OUT, a
następnie naciśnij przycisk
.
•Jeśli obraz jest zniekształcony lub nie
pojawia się, odczekaj około 30 sekund bez
naciskania żadnych przycisków. Nastąpi
powrót do ekranu ustawiania rozdzielczości.
•W przypadku gdy wybrana rozdzielczość
wyjścia wideo jest niepoprawna, na ekranie
nie pojawi się żaden obraz, jeśli nie
naciśnięto żadnego przycisku przez 30
sekund. W takim przypadku naciśnij i
przytrzymaj przez ponad 5 sekund przyciski
H i A na urządzeniu, aby zresetować
rozdzielczość wyjścia wideo i ustawić
najniższą rozdzielczość.
•W przypadku gdy jednocześnie połączono
gniazdo HDMI OUT i inne gniazda
wyjściowe wideo, sygnały wideo mogą nie
być przesyłane przez gniazda inne niż HDMI
OUT, jeśli wybrano ustawienie [Auto] lub
[1080p].
[Auto] (tylko HDMI): wybierz to
ustawienie w normalnych warunkach.
Urządzenie przesyła sygnały, począwszy
od najwyższej rozdzielczości
dopuszczalnej dla telewizora:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Jeśli uzyskany format obrazu jest
nieodpowiedni, wypróbuj inne
ustawienie odpowiednie dla telewizora.
[480i/576i]: przesyłanie sygnałów wideo
480i/576i.
[480p/576p]: przesyłanie sygnałów
wideo 480p/576p.
[720p]: przesyłanie sygnałów wideo
720p.
[1080i]: przesyłanie sygnałów wideo
1080i.
[1080p] (tylko HDMI): przesyłanie
sygnałów wideo 1080p.
x [Pause Mode] (tylko płyty BD/DVD
VIDEO/DVD-R/DVD-RW)
Opcja ta służy do wybierania obrazu
wyświetlanego w trybie pauzy.
Ustawienia i regulacje
W przypadku zmiany rozdzielczości
wyjściowego sygnału wideo obraz jest
wyświetlany w wybranej rozdzielczości
przez 30 sekund, a następnie ekran prosi
o potwierdzenie.
Wykonaj instrukcje wyświetlane na
ekranie.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
świeci kontrolka „HD” podczas
przesyłania sygnału wideo 720p/1080i/
1080p.
[HDMI Resolution]/[Component Resolution]
[Auto]: obraz (w tym elementy poruszające
się dynamicznie) jest wyświetlany bez
zakłóceń. W normalnych warunkach należy
wybrać tę funkcję.
[Frame]: obraz (w tym elementy
nieporuszające się dynamicznie) jest
wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.
127PL
[Audio Settings]
Istnieje możliwość określenia ustawień
dźwięku.
x [BD Audio Setting]
Umożliwia określenie, czy należy miksować
dźwięk interaktywny z dodatkowym
dźwiękiem (komentarzem) podczas
odtwarzania płyty BD zawierającej taki
dźwięk.
[Mix]: odtwarzanie dźwięku uzyskanego
poprzez zmiksowanie dźwięku
interaktywnego i dodatkowego dźwięku
jako dźwięku podstawowego.
[Direct]: odtwarzanie tylko dźwięku
podstawowego.
x [Audio DRC] (tylko płyty BD/DVD VIDEO)
Służy do kompresji zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej. Opcja [Audio DRC] jest
przydatna podczas oglądania filmów późno
w nocy przy niskim poziomie głośności.
[Auto]: odtwarzanie zgodnie z zakresem
dynamicznym określonym przez płytę (tylko
płyty BD-ROM). Inne płyty są odtwarzane
na poziomie „Standard”.
[Off]: brak kompresji zakresu dynamiki.
[Standard]: zestaw odtwarza ścieżkę
dźwiękową z pierwotnym zakresem
dynamiki.
[Max]: zestaw wykonuje pełną kompresję
zakresu dynamiki.
x [Fs Limit]
Istnieje możliwość wybrania górnego limitu
częstotliwości próbkowania sygnału audio w
celu pełnej regulacji dźwięku.
[On]: ustawienie na 48 kHz. Można
obsługiwać wszystkie funkcje sterowania
dźwiękiem zestawu.
[Off]: ustawienie na 192 kHz.
128PL
•Opcja [Fs Limit] działa tylko w przypadku funkcji
„BD/DVD”, „HDMI1” lub „HDMI2”.
•W formacie DTS96/24 niektóre funkcje
sterowania dźwiękiem nie działają nawet po
wybraniu opcji [On].
x [Attenuate - TV]
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazd TV mogą wystąpić
zniekształcenia. Nie oznacza to awarii, a
wystąpienie zniekształceń zależy od
podłączonego urządzenia.
Aby zapobiec zniekształceniom, zmniejsz
poziom sygnału wejściowego w urządzeniu.
[On]: redukcja poziomu sygnału
wejściowego. Poziom wyjścia ulegnie
zmianie.
[Off]: normalny poziom sygnału
wejściowego.
x [Attenuate - SAT/CABLE]
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazd SAT/CABLE IN
mogą wystąpić zniekształcenia. Nie oznacza
to awarii, a wystąpienie zniekształceń zależy
od podłączonego urządzenia.
Aby zapobiec zniekształceniom, zmniejsz
poziom sygnału wejściowego w urządzeniu.
[On]: redukcja poziomu sygnału
wejściowego. Poziom wyjścia ulegnie
zmianie.
[Off]: normalny poziom sygnału
wejściowego.
x [Speaker Settings]
Aby uzyskać najlepszy możliwy dźwięk
surround, należy skonfigurować głośniki.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ustawianie
głośników” (str. 114).
x [Auto Calibration]
Umożliwia automatyczną kalibrację
odpowiednich ustawień. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień” (str. 112).
3
[BD/DVD Viewing
Settings]
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Jeśli zostanie wybrana pozycja [Select
Age Restriction], za pomocą przycisków
C/X/x/c i przycisków numerycznych
można wprowadzić wiek od [0] do [255].
Istnieje możliwość określenia szczegółowych
ustawień odtwarzania płyt BD/DVD.
x [BD/DVD Menu]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
menu dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu pozycji [Select Language Code]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków”
(str. 159).
x [Audio]
Wyłączenie funkcji kontroli rodzicielskiej
Wybierz pozycję [No Restrictions].
•Jeśli hasło zostanie zapomniane, można
zresetować zestaw (str. 137) i ustawić nowe hasło
(zobacz rozdział [Password] (str. 130)).
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane przez to urządzenie.
•W zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom.
•Wybranie opcji [255] w pozycji [Select Age
Restriction] spowoduje wyłączenie ustawienia
kontroli rodzicielskiej.
•Istnieje możliwość zmiany hasła. Zapoznaj się z
rozdziałem [Password] (str. 130).
x [Subtitle]
x [DVD Parental Control]
Umożliwia wybranie domyślnego języka
napisów dialogowych dla płyt BD-ROM i
DVD VIDEO.
Po wybraniu pozycji [Select Language Code]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków”
(str. 159).
Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej
określonym parametrem, na przykład
wiekiem użytkowników. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie ich
innymi scenami.
x [BD Parental Control]
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM
może być ograniczone w zależności od wieku
użytkowników. Umożliwia to blokowanie
scen lub zastępowanie ich innymi scenami.
1
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
1
2
3
Ustawienia i regulacje
Umożliwia wybranie domyślnego języka
ścieżki dla płyt BD-ROM i DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [Original] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy na
płycie.
Po wybraniu pozycji [Select Language Code]
pojawia się ekran wprowadzania kodu
języka. Wprowadź kod języka zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów języków”
(str. 159).
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ograniczenie wiekowe, a następnie
naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiedni poziom, a następnie
naciśnij przycisk
.
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Wyłączenie funkcji kontroli rodzicielskiej
Wybierz pozycję [No Restrictions].
129PL
•Jeśli hasło zostanie zapomniane, można
zresetować zestaw (str. 137) i ustawić nowe hasło
(zobacz rozdział [Password] (str. 130)).
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane przez to urządzenie.
•W zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom.
•Istnieje możliwość zmiany hasła. Zapoznaj się z
rozdziałem [Password] (str. 130).
x [Parental Control Region Code]
Odtwarzanie niektórych płyt BD-ROM lub
DVD VIDEO może być ograniczone w
zależności od obszaru geograficznego.
Umożliwia to blokowanie scen lub
zastępowanie ich innymi scenami.
1
2
3
Istnieje możliwość ustawienia lub zmiany
hasła dla funkcji kontroli rodzicielskiej.
Hasło umożliwia ustawienie ograniczenia
odtwarzania płyt BD-ROM lub DVD
VIDEO. W razie potrzeby można określić
różne poziomy ograniczenia dla płyt BDROM i DVD VIDEO.
1
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ograniczenie obszaru, a następnie
naciśnij przycisk
.
•Jeśli hasło zostanie zapomniane, można
zresetować zestaw (str. 137) i ustawić nowe hasło
(zobacz rozdział [Password] (str. 130)).
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji kontroli rodzicielskiej, odtwarzanie nie
będzie ograniczane przez to urządzenie.
•W zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom.
•Istnieje możliwość zmiany hasła. Zapoznaj się z
rozdziałem [Password] (str. 130).
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zmiana hasła
1
2
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło.
Po wybraniu pozycji [Select Region
Code] pojawia się ekran wprowadzania
kodu regionu. Wprowadź kod
ograniczenia regionu zgodnie z
rozdziałem „Lista kodów kontroli
rodzicielskiej/obszarów” (str. 159).
130PL
x [Password]
3
4
Po wykonaniu kroku 1 za pomocą
przycisków numerycznych wprowadź
4-cyfrowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowe hasło.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [OK], a następnie naciśnij
przycisk
.
x [Hybrid Disc Playback Layer]
Istnieje możliwość wybrania priorytetu
warstwy podczas odtwarzania płyty
hybrydowej. Aby zmienić ustawienie, należy
wyłączyć i ponownie włączyć zestaw.
[BD]: odtwarzanie warstwy BD.
[DVD/CD]: odtwarzanie warstwy DVD lub
CD.
x [BD Internet Connection]
Użytkownik może określić, czy chce
zezwalać na połączenia internetowe z
odtwarzanego dysku BD (w trybie BDMV).
Aby używać tej funkcji, trzeba mieć
połączenie sieciowe i skonfigurowane
ustawienia sieciowe (str. 134).
[Photo Settings]
[HDMI Settings]
Istnieje możliwość określenia ustawień
związanych ze zdjęciami.
Istnieje możliwość określenia ustawień
HDMI.
x [Slideshow Speed]
x [Control for HDMI]
Można zmienić szybkość odtwarzania
pokazu slajdów.
Umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji
[Control for HDMI]. Funkcja ta jest
dostępna po podłączeniu zestawu i
telewizora za pomocą kabla HDMI.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Korzystanie z
funkcji Sterowanie przez HDMI w
przypadku funkcji „BRAVIA” Sync”
(str. 109).
[Fast]: zdjęcia są zmieniane szybko.
[Normal]: zdjęcia są zmieniane z normalną
szybkością.
[Slow]: zdjęcia są zmieniane powoli.
•Funkcja ta jest dostępna tylko po podłączeniu
zestawu i telewizora za pomocą kabla HDMI.
x [Volume Limit]
Ustawienia i regulacje
[On]: włączone. Funkcja ta umożliwia
sterowanie elementami zestawu
połączonymi ze sobą za pomocą kabla
HDMI.
[Off]: wyłączone.
Gdy metoda wyjściowa zostanie zmieniona z
głośników telewizora na głośniki zestawu w
menu telewizora lub za pomocą przycisku
THEATRE, zostaje włączona funkcja
sterowania opcjami audio zestawu (str. 111)
i może zostać wyemitowany głośny dźwięk w
zależności od wybranego poziomu głośności
zestawu. Można temu zapobiec, ograniczając
maksymalny poziom głośności.
[Level3]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 15.
[Level2]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 20.
[Level1]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 30.
[Off]: wyłączone.
•Funkcja ta jest dostępna tylko po podłączeniu
zestawu i telewizora za pomocą kabla HDMI i
ustawieniu funkcji [Control for HDMI] na [On].
131PL
x [BD-ROM 1080/24p Output]
Istnieje możliwość ustawienia wyjściowych
sygnałów wideo 1920 × 1080p/24 Hz podczas
odtwarzania materiałów filmowych na
płytach BD-ROM (720p/24 Hz lub 1080p/24
Hz).
Sygnały wideo 1920 × 1080p/24 Hz mogą być
przesyłane po spełnieniu wszystkich
poniższych warunków.
– Podłączony jest telewizor zgodny ze
standardem 1080/24p poprzez gniazdo
HDMI OUT.
– Opcja [Output Video Format] jest
ustawiona na [HDMI].
– Opcja [HDMI Resolution] jest ustawiona
na [Auto] lub [1080p].
Wskaźnik 24P świeci podczas przesyłania
sygnałów wideo 1920 × 1080p/24 Hz.
[Auto]: przesyłanie sygnałów wideo 1920 ×
1080p/24 Hz tylko po podłączeniu telewizora
zgodnego ze standardem 1080/24p za
pomocą gniazda HDMI OUT.
[On]: przesyłanie sygnałów wideo 1920 ×
1080p/24 Hz niezależnie od podłączonego
typu telewizora.
[Off]: należy wybrać tę opcję, jeśli telewizor
jest niezgodny z sygnałami wideo 1080/24p.
•Sygnały wideo nie mogą być przesyłane, kiedy
opcja [BD-ROM 1080/24p Output] jest
ustawiona na [On].
x [YCbCr/RGB]
Istnieje możliwość określenia ustawienia
koloru dla sygnałów wideo przesyłanych
poprzez gniazdo HDMI OUT. Należy
wybrać ustawienie zgodne z typem
podłączonego telewizora.
[Auto]: automatycznie wykrywa typ
urządzenia zewnętrznego i przełącza na
zgodne ustawienie kolorów.
[YCbCr (4:2:2)]: przesyłanie sygnałów wideo
YCbCr 4:2:2.
[YCbCr (4:4:4)]: przesyłanie sygnałów wideo
YCbCr 4:4:4.
132PL
[RGB (16-235)]: należy wybrać to
ustawienie w przypadku podłączenia
urządzenia ze złączem DVI zgodnym ze
standardem HDCP.
[RGB (0-255)]: należy wybrać to ustawienie
w przypadku podłączenia urządzenia RGB
(0-255).
x [x.v.Colour Output]
Określa, czy należy wysyłać informacje
xvYCC do podłączonego telewizora.
Połączenie sygnału wideo zgodnego ze
standardem xvYCC z telewizorem
obsługującym standard x.v.Colour pozwala
dokładniej oddawać kolory obecne w świecie
rzeczywistym.
[Auto]: wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[Off]: wybierz to ustawienie, kiedy obraz jest
niestabilny lub kolory wydają się być
nienaturalne.
x [Audio (HDMI)]
Istnieje możliwość określenia ustawienia
typu wyjścia dla sygnałów audio
przesyłanych poprzez gniazdo HDMI OUT.
[AMP]: sygnały audio HDMI są przesyłane
tylko do głośników zestawu. Możliwe jest
odtwarzanie dźwięku wielokanałowego bez
zmian.
[TV+AMP]: sygnały audio HDMI są
przesyłane do głośnika telewizora i
głośników zestawu.
•Ustawienie opcji [TV+AMP] spowoduje, że
jakość dźwięku zestawu będzie zależna od jakości
dźwięku telewizora (włącznie z liczbą kanałów,
częstotliwością próbkowania itp.). Jeśli telewizor
ma głośniki stereo, dźwięk odtwarzany przez
głośniki zestawu również będzie stereofoniczny,
nawet w przypadku odtwarzania źródła
wielokanałowego.
•Po podłączeniu zestawu do urządzenia wideo
(projektor itp.), dźwięk może nie być odtwarzany
przez zestaw. W takim przypadku należy wybrać
opcję [AMP].
•Kiedy włączona jest funkcja Sterowanie opcjami
audio zestawu (str. 111), ustawienie to może
zmienić się automatycznie.
[System
Settings]
Istnieje możliwość określenia ustawień
związanych z zestawem.
x [OSD]
Umożliwia wybranie języka menu
ekranowego zestawu.
x [Dimmer]
Umożliwia dostosowanie jasności
wyświetlacza na przednim panelu.
[Bright]: duża jasność.
[Dark]: niska jasność.
Umożliwia skrócenie czasu uruchamiania
podczas włączania zestawu.
[Quick Start]: skraca czas uruchamiania w
trybie gotowości. Zestaw umożliwia
rozpoczęcie pracy krótko po jego włączeniu.
[Normal]: ustawienie domyślne.
•Jeśli opcja [Standby Mode] jest ustawiona na
[Quick Start]:
– zużycie energii jest większe niż w przypadku
opcji [Standby Mode] ustawionej na [Normal].
– wentylator może się włączyć w zależności od
temperatury otoczenia.
x [Auto Display]
Istnieje możliwość wyświetlania informacji
podczas przełączania trybów audio lub
odtwarzania.
[On]: automatyczne wyświetlanie informacji
na ekranie podczas zmiany wyświetlanych
tytułów, trybów obrazu, sygnałów audio itp.
[Off]: wyświetlanie informacji tylko po
naciśnięciu przycisku
DISPLAY.
Wygaszacz ekranu pojawia się, kiedy zestaw
nie jest używany przez ponad 15 minut, a na
ekranie telewizora widoczny jest ekran
urządzenia, taki jak menu główne.
Wygaszacz ekranu pozwala wyeliminować
prawdopodobieństwo wystąpienia
uszkodzeń ekranu (tzw. powidoku).
[On]: włączenie funkcji wygaszacza ekranu.
[Off]: wyłączone.
x [S-AIR ID]
Umożliwia ustawienie ID S-AIR zestawu.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ustanawianie
transmisji dźwięku między zestawem a
jednostką pomocniczą S-AIR (ustawianie
ID)” (str. 102).
x [S-AIR Pairing]
Umożliwia sparowanie zestawu z jednostką
pomocniczą S-AIR, taką jak wzmacniacz
surround lub odbiornik S-AIR. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Powiązanie urządzenia z
określoną jednostką pomocniczą S-AIR
(synchronizowanie)” (str. 105).
Ustawienia i regulacje
x [Standby Mode]
x [Screen Saver]
x [S-AIR Standby]
Umożliwia korzystanie z odbiornika S-AIR,
gdy urządzenie działa w trybie gotowości.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Aby korzystać z
odbiornika S-AIR, gdy urządzenie działa w
trybie gotowości” (str. 105).
x [S-AIR RF Change]
Zmiana tego ustawienia pozwala poprawić
jakość sygnału urządzenia S-AIR.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Jeśli transmisja
dźwięku nie jest stabilna” (str. 107).
133PL
x [Software Update Notification]
Istnieje możliwość otrzymywania
powiadomień o nowszej wersji
oprogramowania. Informacje pojawiają się
na ekranie telewizora po włączeniu zestawu.
W celu użycia tej funkcji wymagane są
ustawienia i połączenie sieciowe (str. 134).
[On]: ustawia zestaw na informowanie o
nowszej wersji oprogramowania (str. 124).
[Off]: wyłączone.
x [System Information]
Istnieje możliwość wyświetlenia informacji o
wersji oprogramowania i adresie MAC
zestawu.
[Network
Settings]
Umożliwia określenie szczegółowych
ustawień dla Internetu i sieci.
x [Internet Settings]
Te elementy są wymagane podczas łączenia
z Internetem poprzez kabel sieciowy. Należy
wprowadzić odpowiednie wartości
(alfanumeryczne) dla routera
szerokopasmowego lub routera sieci
bezprzewodowej. Elementy do ustawienia
mogą się różnić w zależności od dostawcy
Internetu lub routera. Informacje na ten
temat można znaleźć w instrukcjach obsługi
dostarczonych przez dostawcę Internetu lub
wraz z routerem.
1
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [IP Address Acquisition], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
[Use DHCP]: wybierz tę opcję, kiedy
dostawca Internetu zapewnia ustawienia
serwera DHCP (Dynamic Host
Configuration Protocol). Wymagane
ustawienia sieciowe dla zestawu zostaną
przypisane automatycznie.
Jeśli opcję [DNS Server Auto
Acquisition] ustawiono na [Off], należy
ustawić następujące elementy:
– [DNS Server (Primary)]
– [DNS Server (Secondary)]
[Use Static IP Address]: ustaw ręcznie
adres IP zgodnie z używanym
środowiskiem sieciowym.
Ustaw następujące elementy:
– [IP Address]
– [Subnet Mask]
– [Default Gateway]
– [DNS Server (Primary)]
– [DNS Server (Secondary)]
134PL
Wprowadzanie znaków
•Jeśli adresy [DNS Server (Primary)]/[DNS
Server (Secondary)] ustawiono ręcznie,
należy wprowadzić adres [DNS Server
(Secondary)]. W przeciwnym razie pozycja
[Internet Settings] będzie ustawiona
nieprawidłowo.
3
6
7
8
9
Clear
Clear All
1
Symbol
Finish
Naciskaj kilkakrotnie przycisk
numeryczny, aby wybrać znak.
Przykład:
Naciśnij jeden raz przycisk 3, aby
wprowadzić literę [D].
Naciśnij trzy razy przycisk 3, aby
wprowadzić literę [F].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Use of Proxy Server], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [On], a następnie naciśnij
przycisk
.
Cancel
Space 0
Letter Type
2
Naciśnij przycisk c i wprowadź
następny znak.
Wybierz pozycje [Proxy Server] i [Port],
a następnie wprowadź ustawienia.
3
Informacje na temat wprowadzania
serwera proxy znajdują się w rozdziale
„Wprowadzanie znaków” (str. 135).
Do wprowadzania znaków można użyć
następujących przycisków.
Naciśnij przycisk RETURN.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Network Diagnostic], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Start], a następnie naciśnij
przycisk
.
10 Sprawdź, czy pojawi się komunikat
[Network connections are correct.].
Spowoduje to zakończenie konfiguracji.
Jeśli ten komunikat nie pojawia się,
wykonaj instrukcje wyświetlane w
komunikatach.
Nacisnąć niebieski przycisk ([Finish]),
aby zakończyć.
Przyciski
Szczegóły
Czerwony
przycisk
[Letter Type]
Przełączanie klawiatury
między znakami
alfabetycznymi i cyframi.
Ustawienia i regulacje
5
Proxy Server Entry
Jeśli dostawca Internetu wymaga
określonych ustawień serwera proxy,
za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [Proxy Settings], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran [Proxy
Settings].
Jeśli serwer proxy nie ma konkretnego
ustawienia, przejdź do kroku 8.
4
Ekran wprowadzania znaków pojawia się po
wybraniu pozycji [Proxy Server] w menu
[Proxy Settings].
Zielony przycisk Przełączanie klawiatury
[A/a]
między wielkimi i małymi
znakami.
Żółty przycisk
[Symbol]
Wyświetlenie klawiatury z
symbolami.
Niebieski
przycisk
[Finish]
Wprowadzone znaki zostają
zapisane i następuje powrót do
poprzedniego ekranu.
CLEAR
[Clear]/[Clear
All]
Skasowanie znaku po prawej
stronie kursora.
Aby skasować wszystkie
wyświetlane znaki, naciśnij i
przytrzymaj przycisk CLEAR
przez co najmniej dwie
sekundy.
RETURN
[Cancel]
Powrót do poprzedniego
ekranu, anulowanie
wprowadzonych znaków.
135PL
136PL
Przyciski
Szczegóły
C/X/x/c,
•Za pomocą przycisków
C/X/x/c wybierz funkcję
wprowadzania i naciśnij
przycisk .
•Wprowadź znaki w
następujący sposób:
1Za pomocą przycisków
C/X/x/c wybierz panel
wyboru znaków i naciśnij
przycisk . 2Za pomocą
przycisków C/c wybierz znak
i naciśnij przycisk .
[Easy Setup]
Funkcję Easy Setup można przywołać w celu
określenia ustawień podstawowych.
1
2
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Start], a następnie naciśnij
przycisk
.
Wykonaj procedurę „Krok 5:
Przeprowadzanie łatwej konfiguracji”
(str. 69) od kroku 4.
[Resetting]
Istnieje możliwość przywrócenia
fabrycznych ustawień domyślnych zestawu
poprzez wybranie grupy ustawień. Zostaną
zresetowane wszystkie ustawienia w danej
grupie.
1
2
Za pomocą przycisków
wybierz
pozycję [Reset to Factory Default
Settings], a następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienia, które mają zostać
przywrócone do wartości domyślnych,
a następnie naciśnij przycisk
.
3
Ustawienia i regulacje
Można zresetować następujące
ustawienia:
– [Video Settings]
– [Audio Settings]
– [BD/DVD Viewing Settings]
– [Photo Settings]
– [HDMI Settings]
– [System Settings]
– [Network Settings]
– [All Settings]
Na wyświetlaczu pojawi się prośba o
potwierdzenie.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
opcję [Start], a następnie naciśnij
przycisk
.
Aby anulować, wybierz opcję [Cancel].
•Po wybraniu pozycji [All Settings] w kroku 2
zostaną zresetowane wszystkie ustawienia
zestawu, a następnie zestaw wyłączy się.
137PL
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Bezpieczeństwo
•Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony, ani
umieszczać urządzenia w pobliżu w wody, na
przykład obok wanny lub prysznica. Jeśli do
wnętrza obudowy dostanie się jakikolwiek
przedmiot lub ciecz, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
•Przewodu zasilania nie wolno dotykać mokrymi
rękami. Może to spowodować porażenie prądem.
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec urazom, to urządzenie musi być
prawidłowo zamocowane do podłogi lub ściany
zgodnie z instrukcjami instalacji.
Źródła zasilania
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od
gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód, należy
pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za sam przewód.
Umiejscowienie urządzenia
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza zestawu, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
•Podczas długotrwałej pracy urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania. Należy jednak unikać dotykania
obudowy. Nie wolno umieszczać urządzenia w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
wzmacniacz o dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych urządzenia może spowodować
jego przegrzanie, a w rezultacie awarię.
138PL
•Nie należy ustawiać urządzenia na
powierzchniach (narzuty, koce itp.) ani w pobliżu
materiałów (zasłony, firany), które mogą zasłonić
otwory wentylacyjne.
•Nie należy instalować urządzenia w ograniczonej
przestrzeni, na przykład na półce na książki lub w
podobnym miejscu.
•Nie umieszczać urządzenia w pobliżu źródeł
ciepła, takich jak kaloryfery czy kanały
wentylacyjne, lub w miejscach narażonych na
bezpośrednie działanie światła słonecznego,
nadmierny kurz, wstrząsy mechaniczne czy
uderzenia.
•Urządzenia nie należy ustawiać w pozycji
pochyłej. Zostało ono zaprojektowane do pracy
wyłącznie w pozycji poziomej.
•Urządzenie oraz płyty należy przechowywać z
dala od urządzeń emitujących silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
•Na obudowie urządzenia nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.
Eksploatacja
•Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
we wnętrzu urządzenia sterującego może
skraplać się para. Zestaw nie będzie wówczas
działał prawidłowo. W takim wypadku należy
wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić zestaw w
stanie włączonym przez około pół godziny, aż
wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z
niego płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
uszkodzeniu.
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
Regulacja głośności
•Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W
takim przypadku podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może dojść do
uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
•Obudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ścierek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Płyty czyszczące i środki do
czyszczenia płyt lub soczewek
•Nie należy używać płyt czyszczących lub środków
do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym
środków w płynie lub sprayu). Mogą one
spowodować awarię sprzętu.
Wymiana części
•W przypadku konieczności naprawy urządzenia
wymienione części mogą zostać zatrzymane w
celu ponownego wykorzystania lub utylizacji.
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15-30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez nieograniczony
czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne.
Informacje o wzmacniaczu surround
•Oznaczenie znajduje się z boku obudowy
urządzenia.
Informacje dodatkowe
Kolory na ekranie telewizora
•Ponieważ funkcja S-AIR przesyła dźwięk za
pomocą fal radiowych, urządzenia wytwarzające
pole elektromagnetyczne, takie jak kuchenki
mikrofalowe, mogą powodować zakłócenia przy
przesyłaniu dźwięku.
•Ponieważ funkcja S-AIR korzysta z fal radiowych
o takiej samej częstotliwości, jak inne systemy
bezprzewodowe, np. bezprzewodowa sieć LAN
lub system Bluetooth, mogą występować
zakłócenia lub pogorszenie jakości transmisji. W
takim wypadku należy stosować się do
następujących zaleceń:
– Nie należy instalować zestawu w pobliżu
innych systemów bezprzewodowych.
– Nie należy równocześnie korzystać z zestawu i
innych systemów bezprzewodowych.
•Zasięg transmisji różni się w zależności od
środowiska użytkowania. Należy znaleźć miejsce
zapewniające największą skuteczność transmisji
między jednostką główną i jednostką pomocniczą
S-AIR, instalując je w takim miejscu.
Przenoszenie zestawu
Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić,
czy wyjęta została płyta i odłączyć przewód
zasilania z gniazda ściennego.
Informacje o funkcji S-AIR
•Ponieważ funkcja S-AIR przesyła dźwięk za
pomocą fal radiowych, dźwięk może być
przerywany, jeśli na ich drodze znajdzie się
przeszkoda. Jest to charakterystyczna cecha fal
radiowych i nie oznacza usterki.
139PL
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
Czyszczenie
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
• Nie należy używać środków, takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
140PL
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników serwisu w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane.
W przypadku wystąpienia problemów z funkcją S-AIR należy zlecić przegląd wszystkich
elementów zestawu (jednostki głównej i jednostki pomocniczej S-AIR) przedstawicielowi
firmy Sony.
Zasilanie
Naprawa
Brak zasilania.
•Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.
•Naciśnij przycisk "/1, gdy komunikat „STANDBY” zniknie z
wyświetlacza na przednim panelu.
Na wyświetlaczu na przednim
panelu pojawią się na
przemian komunikaty
„PROTECTOR” i „PUSH
POWER”.
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw, a po zniknięciu komunikatu
„STANDBY” sprawdź:
•Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –?
•Czy używane są głośniki określone w instrukcji?
•Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu?
•Po sprawdzeniu powyższych elementów i skorygowaniu wszelkich
problemów włącz zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów
nie można określić przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Informacje dodatkowe
Objaw
141PL
Obraz
Objaw
Naprawa
Brak obrazu.
•Przewody połączeniowe wideo nie są prawidłowo podłączone.
•Przewody połączeniowe wideo są uszkodzone.
•Urządzenie nie jest podłączone do właściwego gniazda wejściowego w
telewizorze (str. 57).
•Wejście wideo telewizora nie jest ustawione w sposób umożliwiający
wyświetlanie obrazu przesyłanego przez zestaw.
•Sprawdź metodę wyjściową zestawu (str. 57).
•Podłącz ponownie przewód połączeniowy.
•Urządzenie jest podłączone do urządzenia wejściowego niezgodnego ze
standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection); (nie
świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim panelu)
(str. 57).
•Kiedy odtwarzana jest dwuwarstwowa płyta DVD, może nastąpić
chwilowe przerwanie odtwarzania obrazu i dźwięku podczas zmiany
laserów.
Obraz nie pojawia się, jeśli
rozdzielczość wyjścia wideo
wybrana w pozycji [Output
Video Format] jest
niepoprawna.
•Naciśnij i przytrzymaj przez ponad 5 sekund przyciski H i A na
urządzeniu, aby zresetować rozdzielczość wyjścia wideo i ustawić
najniższą rozdzielczość.
Sygnały wideo nie są
•Ustaw pozycję [Output Video Format] na [Component Video] w menu
przesyłane przez gniazda inne [Video Settings] (str. 126).
niż gniazdo HDMI OUT, jeśli
jednocześnie połączono
gniazdo HDMI OUT i inne
gniazda wyjścia wideo.
Ciemny obszar obrazu jest
•Ustaw pozycję [Picture Quality Mode] na [Standard] (domyślnie)
zbyt ciemny bądź jasny obszar (str. 83).
jest zbyt jasny lub
nienaturalny.
Obraz nie jest wyświetlany
prawidłowo.
•Sprawdź ustawienia [Output Video Format] w menu [Video Settings]
(str. 126).
Pojawiają się zakłócenia
obrazu.
•Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
•Jeśli obraz jest przesyłany z zestawu do telewizora za pośrednictwem
magnetowidu, sygnał zabezpieczenia przed kopiowaniem zapisany na
niektórych płytach BD/DVD może mieć wpływ na jakość obrazu. Jeśli po
podłączeniu urządzenia bezpośrednio do telewizora nadal występują
problemy, spróbuj podłączyć je do innych gniazd wejściowych (str. 57).
Obraz nie wypełnia ekranu
•Proporcje obrazu są zapisane na stałe na płycie DVD.
telewizora, chociaż proporcje
obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV Type]
w menu [Video Settings].
Na ekranie telewizora
występują zniekształcenia
kolorów.
142PL
•W przypadku korzystania z telewizora lub projektora kineskopowego
umieść głośniki w odległości co najmniej 0,3 m od niego.
•Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać, wyłącz telewizor i
włącz go ponownie po 15-30 minutach.
•W przypadku zakłóceń dźwięku odsuń głośniki na większą odległość od
telewizora.
•Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma przedmiotów wytwarzających
pole magnetyczne (magnetyczny zamek stolika TV, urządzenie
medyczne, zabawka itp.).
Dźwięk
Objaw
Naprawa
Brak dźwięku.
•Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony.
•Naciśnij przycisk
na pilocie, jeśli na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawia się komunikat „MUTING ON”.
•Zestaw działa w trybie pauzy. Naciśnij przycisk H, aby powrócić do
normalnego trybu odtwarzania.
•Trwa przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
•Sprawdź ustawienia głośników (str. 114).
Dźwięk nie jest przesyłany
przez gniazdo HDMI OUT.
•Gniazdo HDMI OUT jest połączone z urządzeniem DVI (Digital Visual
Interface). Gniazda DVI (Digital Visual Interface) nie obsługują sygnału
audio.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz i ponownie włącz zestaw.
2 Wyłącz i ponownie włącz podłączone urządzenie. 3 Odłącz i
ponownie podłącz kabel HDMI.
•Ustaw pozycję [Audio (HDMI)] w menu [HDMI Settings] na
[TV+AMP] (str. 132).
Dźwięki w lewym i prawym
kanale mają nierówną
głośność lub są odwrócone.
•Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są prawidłowo i dokładnie
podłączone.
Brak dźwięku z subwoofera.
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 54, 114).
•Wybierz tryb dekodowania „A.F.D. STD” (str. 89).
Słychać głośny przydźwięk lub •Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są dokładnie podłączone.
szum.
•Sprawdź, czy przewody połączeniowe nie znajdują się w pobliżu
transformatora lub silnika elektrycznego i czy są oddalone o co najmniej
3 metry od telewizora lub lampy jarzeniowej.
•Odsuń telewizor od urządzeń audio.
•Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną
alkoholem.
•Wyczyść płytę.
Podczas odtwarzania płyty
CD dźwięk jest pozbawiony
efektu stereofonicznego.
•Wybierz dźwięk stereofoniczny, naciskając przycisk
•Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.
Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej zapisanej w
formacie Dolby Digital, DTS
lub MPEG Audio efekt
dźwięku przestrzennego jest
słabo słyszalny.
•Sprawdź ustawienie trybu dekodowania (str. 89).
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 54, 114).
•W przypadku niektórych płyt BD/DVD sygnał wyjściowy może nie być w
pełni zgodny z formatem 5.1-kanałowym. Może to być sygnał
monofoniczny lub stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została
nagrana w formacie Dolby Digital lub MPEG Audio.
Dźwięk dobiega tylko z
głośnika środkowego.
•W przypadku niektórych płyt dźwięk może być odtwarzany tylko z
głośnika środkowego.
Informacje dodatkowe
Odtwarzany jest dźwięk w
•Korzystając z gniazda HDMI1 i HDMI2, nie można odtwarzać formatów
formacie Super Audio CD z
audio używających technologii ochrony praw autorskich (str. 153). Połącz
urządzenia podłączonego do
analogowe wyjście audio z gniazdem SAT/CABLE IN (AUDIO R/L) lub
gniazda HDMI1 lub HDMI2.
TV (AUDIO IN R/L) w urządzeniu.
(str. 93).
143PL
Objaw
Naprawa
Nie słychać dźwięku z głośnika •Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 54, 114).
środkowego.
•Sprawdź ustawienie trybu dekodowania (str. 89).
•W przypadku niektórych źródeł dźwięk z głośnika środkowego może być
słabszy.
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Z głośników surround nie
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 54, 114).
słychać żadnego dźwięku lub •Sprawdź ustawienie trybu dekodowania (str. 89).
tylko dźwięk o bardzo niskim •W przypadku niektórych źródeł efekt głośników surround może być
natężeniu.
słabszy.
•Sprawdź ustawienia łączności bezprzewodowej (str. 67).
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Początek dźwięku jest ucięty. •Ustaw tryb dźwięku na „MOVIE” lub „MUSIC” (str. 92).
•Wybierz tryb dekodowania „A.F.D. STD” (str. 89).
Eksploatacja
144PL
Objaw
Naprawa
Nie można dostroić stacji
radiowych.
•Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo. Skoryguj położenie
anteny, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
•Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Skorzystaj z funkcji strojenia
bezpośredniego.
•Nie została zapisana żadna stacja lub zapisane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia poprzez przeszukiwanie zapisanych stacji). Zapisz w
pamięci stacje (str. 95).
•Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiła się częstotliwość.
Przy odbiorze radiowym AM
słyszalny jest szum.
•Sprawdzić położenie anteny ramowej fal średnich (AM) i przewodu
(str. 62).
Pilot nie działa.
•Między pilotem a urządzeniem znajdują się przeszkody.
•Odległość między pilotem a urządzeniem jest zbyt duża.
•Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania
urządzenia.
•Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
•Płyta jest zabrudzona.
•W urządzeniu nie ma płyty.
•Płyta została włożona odwrotnie.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do odtwarzania skierowaną w dół.
•Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna szuflady na płyty.
•Wykonano próbę odtworzenia płyty w formacie, który nie może zostać
odtworzony przez ten zestaw (str. 150).
•Kod regionu zapisany na płycie BD/DVD nie jest odpowiedni dla danego
zestawu.
•W urządzeniu skropliła się para wodna, co może powodować uszkodzenie
soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez mniej
więcej pół godziny.
•Zestaw nie może odtworzyć nagranej płyty, która nie została poprawnie
sfinalizowana (str. 150).
Naprawa
Plik obrazu JPEG nie może
być wyświetlany.
•Następujących plików zdjęć nie można odtwarzać.
– Pliki zdjęć o szerokości lub wysokości większej niż 8 192 pikseli
– Pliki zdjęć o szerokości lub wysokości mniejszej niż 15 pikseli
– Pliki zdjęć o wielkości przekraczającej 32 MB
– Pliki zdjęć o nietypowych proporcjach (większych niż 50:1 lub 1:50)
– Pliki zdjęć w progresywnym formacie JPEG
– Pliki zdjęć z rozszerzeniem „.jpeg” lub „.jpg”, które nie są jednak w
formacie JPEG
– Pliki zdjęć o bardzo długich nazwach
– Pliki zdjęć nagrane na płytach BD-R w formacie innym niż UDF
(Universal Disk Format) 2.6
– Pliki zdjęć nagrane na płytach BD-RE w formacie innym niż UDF
(Universal Disk Format) 2.5
•Odtwarzanie plików zdjęć poddanych edycji na komputerze może nie być
możliwe.
•Zdjęcie nie mieści się na ekranie telewizora.
Nazwy plików nie są
wyświetlane poprawnie.
•Zestaw może wyświetlać znaki tylko w formatach zgodnych ze
standardem ISO 8859-1. Inne formaty znaków mogą być wyświetlane w
odmienny sposób.
•Znaki mogą być wyświetlane w odmienny sposób w zależności od
oprogramowania użytego do nagrywania.
Płyta nie jest odtwarzana od
początku.
•Wybrano funkcję Wznawianie odtwarzania.
Naciśnij przycisk OPTIONS, aby wybrać pozycję [Play from start], a
następnie naciśnij przycisk .
•Na ekranie telewizora pojawi się automatycznie tytuł lub menu płyty BD/
DVD.
Zestaw automatycznie
•Na płycie BD/DVD zastosowano funkcję automatycznego odtwarzania.
rozpoczyna odtwarzanie płyty.
Odtwarzanie zatrzymuje się
automatycznie.
•Na niektórych płytach może być zapisany sygnał automatycznej pauzy.
Podczas odtwarzania takiej płyty zestaw zatrzymuje odtwarzanie w
miejscu wystąpienia sygnału automatycznej pauzy.
Informacje dodatkowe
Objaw
Nie można wykonywać
•W przypadku niektórych płyt wykonywanie powyższych operacji może
niektórych funkcji, takich jak
okazać się niemożliwe. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
zatrzymanie odtwarzania lub
dostarczoną z płytą.
wyszukiwanie.
Komunikaty na ekranie
•Wybierz żądany język obsługi menu ekranowego w opcji [OSD] w menu
telewizora nie są wyświetlane [System Settings] (str. 133) na ekranie konfiguracji.
w żądanym języku.
Nie można zmienić języka
ścieżki dźwiękowej/napisów
dialogowych bądź ujęcia.
•Spróbuj użyć menu płyt BD lub DVD zamiast przycisków
bezpośredniego wyboru na pilocie (str. 80).
•Na odtwarzanej płycie BD lub DVD nie zostały zapisane sceny z różnymi
ujęciami bądź ścieżki/napisy dialogowe w wielu językach.
•Płyta BD lub DVD uniemożliwia zmianę języka ścieżki dźwiękowej/
napisów dialogowych bądź ujęć.
Szuflada na płyty nie otwiera
się i nie można wyjąć płyty
nawet po naciśnięciu
przycisku A.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Naciśnij przyciski VOLUME – i A na
urządzeniu przez ponad 5 sekund, aby otworzyć szufladę na płyty.
2 Wyjmij płytę. 3 Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a
następnie podłącz go ponownie po kilku minutach.
145PL
Objaw
Naprawa
Nie można wysunąć płyty, a na •Skontaktuj się z przedstawicielem lub najbliższym autoryzowanym
wyświetlaczu na przednim
punktem serwisowym firmy Sony.
panelu widoczny jest napis
„LOCKED”.
Zestaw nie działa prawidłowo. •Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie podłącz go
ponownie po kilku minutach.
Funkcja Sterowanie przez
HDMI nie działa.
•Jeżeli nie świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim
panelu, sprawdź połączenie HDMI (str. 57).
•Ustaw pozycję [Control for HDMI] w menu [HDMI Settings] na [On]
(str. 131).
•Upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje funkcję [Control for
HDMI].
•Sprawdź, czy przewód zasilania podłączonego urządzenie jest właściwie
podłączony.
•Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu włączona została funkcja
Sterowanie przez HDMI. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•W przypadku zmiany połączenia HDMI, odłączenia i ponownego
podłączenia przewodu zasilania lub awarii zasilania, ustaw pozycję
[Control for HDMI] w menu [HDMI Settings] na [Off], a następnie ustaw
pozycję [Control for HDMI] w menu [HDMI Settings] na [On] (str. 131).
•Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 109).
Podczas korzystania z funkcji •Upewnij się, że podłączony telewizor obsługuje funkcję Sterowanie
Sterowanie opcjami audio
opcjami audio zestawu.
zestawu z zestawu i telewizora •Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
nie dochodzi żaden dźwięk.
„Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 109).
Nie rozpoznano pamięci
zewnętrznej.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz zestaw. 2 Wyrównaj
oznaczenie V gniazda EXTERNAL z oznaczeniem V na pamięci
zewnętrznej, a następnie włóż pamięć zewnętrzną (str. 64). 3 Włącz
zestaw. 4 Sprawdź, czy wskaźnik EXTERNAL pojawi się na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Nie można odtworzyć
dodatkowej zawartości lub
innych danych na płycie BDROM.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyjmij płytę. 2 Wyłącz zestaw.
3 Wyjmij i ponownie włóż pamięć zewnętrzną (str. 64). 4 Włącz zestaw.
5 Sprawdź, czy wskaźnik EXTERNAL pojawi się na wyświetlaczu na
przednim panelu. 6 Włóż dysk BD-ROM z programem BonusView/
BD-Live do stacji.
Na ekranie pojawia się
komunikat wskazujący, że
lokalna pamięć masowa ma
zbyt mało miejsca.
•Usuń niepotrzebne dane z pamięci zewnętrznej (str. 81).
Urządzenie nie działa, a na
•Wyłącz funkcję blokady rodzicielskiej (str. 122).
wyświetlaczu na przednim
panelu pojawia się komunikat
„CHILD LOCK” po
naciśnięciu dowolnego
przycisku na urządzeniu.
146PL
Funkcja S-AIR
Objaw
Naprawa
Nie nawiązano połączenia
S-AIR (nie można przesyłać
dźwięku), np. wskaźnik
jednostki pomocniczej S-AIR:
•Nie świeci.
•Miga.
•Świeci na czerwono.
•Umieść dodatkową jednostkę główną S-AIR (jeśli dotyczy) w odległości
ponad 8 m od zestawu.
•Sprawdź ID zestawu i jednostki pomocniczej S-AIR (str. 102).
•Zsynchronizowano zestaw i inną jednostkę pomocniczą S-AIR.
Zsynchronizuj z zestawem odpowiednią jednostkę pomocniczą S-AIR
(str. 105).
•Zsynchronizowano zestaw i inną jednostkę pomocniczą S-AIR. Aby
anulować parowanie, zresetuj ID zestawu i jednostki pomocniczej S-AIR
(str. 102).
•Zainstaluj jednostkę główną i pomocniczą S-AIR z dala od innych
urządzeń bezprzewodowych.
•Zaprzestań korzystania z innego produktu bezprzewodowego.
•Jednostka pomocnicza S-AIR jest wyłączona. Upewnij się, że przewód
zasilania jest podłączony i włącz jednostka pomocnicza S-AIR.
Rozlega się hałas lub dźwięk
jest pomijany.
•Umieść dodatkową jednostkę główną S-AIR (jeśli dotyczy) w odległości
ponad 8 m od zestawu.
•Zainstaluj jednostkę główną S-AIR bliżej jednostki pomocniczej.
•Unikaj używania urządzeń generujących promieniowanie
elektromagnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe.
•Zainstaluj jednostkę główną i pomocniczą S-AIR z dala od innych
urządzeń bezprzewodowych.
•Zaprzestań korzystania z innego produktu bezprzewodowego.
•Zmień ustawienie [S-AIR RF Change] (str. 107).
•Zmień ustawienie ID jednostki głównej i pomocniczej S-AIR.
Informacje dodatkowe
Nie słychać dźwięku z
•Umieść dodatkową jednostkę główną S-AIR (jeśli dotyczy) w odległości
jednostki pomocniczej S-AIR. ponad 8 m od zestawu.
•Sprawdź ID zestawu i jednostki pomocniczej S-AIR (str. 102).
•Sprawdź ustawienie parowania (str. 105).
•Zainstaluj jednostkę główną S-AIR bliżej jednostki pomocniczej.
•Unikaj używania urządzeń generujących promieniowanie
elektromagnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe.
•Zainstaluj jednostkę główną i pomocniczą S-AIR z dala od innych
urządzeń bezprzewodowych.
•Zaprzestań korzystania z innego produktu bezprzewodowego.
•Zmień ustawienie [S-AIR RF Change] (str. 107).
•Zmień ustawienie ID jednostki głównej i pomocniczej S-AIR.
•Wyłącz zestaw i jednostkę pomocniczą S-AIR, a następnie włącz je
ponownie.
147PL
Obsługa wzmacniacza surround
Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany z głośników surround, sprawdź stan wskaźnika POWER / ON
LINE wzmacniacza surround. Szczegółowe informacje na temat wskaźnika POWER / ON
LINE znajdują się w rozdziale „Krok 4: Konfigurowanie systemu bezprzewodowego” (str. 67).
Objaw
Naprawa
Brak zasilania.
•Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.
Wskaźnik POWER / ON
LINE nie świeci.
Wyłącz wzmacniacz surround i odłącz przewód zasilania wzmacniacza
surround, a następnie sprawdź poniższe elementy.
•Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –?
•Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych wzmacniacza surround?
•Po sprawdzeniu tych elementów i naprawieniu problemów podłącz
przewód zasilania wzmacniacza surround i włącz wzmacniacz surround.
Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów nie można określić
przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy
Sony.
Brak dźwięku.
Sprawdź stan wskaźnika
POWER / ON LINE
wzmacniacza surround.
•świeci na zielono
– Sprawdź połączenia i ustawienia głośników.
– Ustawiono minimalną głośność urządzenia.
– Dźwięk urządzenia jest wyciszony.
– W przypadku niektórych źródeł i ustawień urządzenia efekt głośników
może być słabszy.
– Podłączono słuchawki.
•miga na zielono
– Urządzenie nie jest włączone.
– Zsynchronizowano zestaw i inną jednostkę pomocniczą S-AIR.
– Wzmacniacz surround jest zsynchronizowany z inną jednostką główną
S-AIR.
– Sprawdź ID urządzenia i wzmacniacza surround (str. 102).
– Parowanie nie zostało zakończone.
– Przesyłany jest dźwięk o niskiej jakości.
Zmień miejsce ustawienia wzmacniacza surround, tak aby wskaźnik
POWER / ON LINE zaczął świecić na zielono.
– Zainstaluj system i wzmacniacz surround z dala od innego produktu
bezprzewodowego.
– Zaprzestań korzystania z innego produktu bezprzewodowego.
– Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy nie został prawidłowo włożony.
•świeci na czerwono
– Zmień ustawienie przełącznika SURROUND SELECTOR
(SURROUND lub SURROUND BACK) wzmacniacza surround na
odpowiednie dla urządzenia.
Na wyświetlaczu na przednim •Głośność jest zmniejszana do minimum po wyłączeniu wzmacniacza
panelu są na zmianę
dźwięku surround, do którego są podłączone słuchawki, zanim zestaw
wyświetlane komunikaty „HP zostanie wyłączony lub jeśli jakość odbieranego sygnału radiowego jest
NO LINK” i „VOLUME
słaba. W takich wypadkach należy sprawdzić jakość odbioru sygnału
MIN”, a głośność zestawu jest radiowego i ponownie ustawić głośność.
zmniejszana do minimum.
148PL
Funkcja
autodiagnostyki
Jeżeli włączona jest funkcja autodiagnostyki
zapobiegająca uszkodzeniu zestawu, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
kod błędu lub na całym ekranie pojawi się
symbol
bez żadnego komunikatu. W
takim przypadku należy wykonać poniższe
czynności.
Jeżeli na wyświetlaczu na przednim
panelu pojawi się kod błędu
Działanie korygujące
Exxxx
Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub punktem
serwisowym firmy Sony i podaj
kod błędu.
SYSTEM
ERROR
Wyłącz zestaw i włącz go
ponownie. Jeżeli system nie
działa prawidłowo skontaktuj się
z najbliższym przedstawicielem
lub autoryzowanym punktem
serwisowym firmy Sony.
Jeżeli na całym ekranie pojawi się
symbol
bez żadnych komunikatów
Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub autoryzowanym
punktem serwisowym firmy Sony.
Informacje dodatkowe
Kod błędu
149PL
Płyty do odtwarzania
Typ
Logo płyty
Blu-ray Disc
Właściwości
Ikona
Płyty BD-ROM i BD-RE/BD-R
w trybach BDMV i BDAV,
włącznie z płytami o średnicy 8 cm
(jednowarstwowymi) i płytami
DL
DVD VIDEO
Płyty (na przykład filmy), które
można kupić lub wypożyczyć
DVD/DATA DVD
Płyty DVD+RW/DVD+R w
trybie +VR lub płyty DVD-RW/
DVD-R w trybie wideo i VR,
włącznie z płytami o średnicy 8 cm
(jednowarstwowymi) i płytami
DVD+R DL/DVD-R DL
Płyty DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R zawierające pliki
obrazów JPEG*
CD
DATA CD
Płyty CD z muzyką lub płyty CDR/CD-RW w formacie płyty CD z
muzyką
–
Płyty CD-R/CD-RW zawierające
pliki obrazów JPEG
* Format JPEG zgodny ze standardem UDF (Universal Disk Format).
Uwagi dotyczące zgodności płyt BD-ROM
Ponieważ specyfikacja płyt Blu-ray Disc jest nowa i ciągle się rozwija, odtwarzanie niektórych
płyt może nie być możliwe, co jest zależne od typu i wersji płyty.
Wyjście dźwięku różni się w zależności od źródła, gniazda wyjściowego i wybranych ustawień
audio.
Następujących płyt nie można odtwarzać:
• płyty BD z kasetą,
• płyty DVD-RAM,
• płyty HD DVD,
• płyty DVD Audio,
• płyty PHOTO CD,
• dodatkowe ścieżki z danymi na płytach CD-Extra,
• płyty VCD/Super VCD,
• warstwa HD na płytach Super Audio CD,
• płyty BD-ROM/DVD VIDEO z innym kodem regionu (str. 151).
150PL
Uwaga dotycząca operacji odtwarzania płyt BD/DVD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem płyt BD/DVD mogą być celowo ustawione przez
producentów oprogramowania. Ponieważ zestaw odtwarza płyty BD/DVD zgodnie z
zawartością płyty określoną przez producentów odtwarzanego materiału, w przypadku
niektórych płyt pewne funkcje odtwarzania mogą być niedostępne. Należy zapoznać się z
instrukcją dostarczoną z płytą BD/DVD.
Kod regionu (tylko płyty BD-ROM/DVD VIDEO)
Na tylnej części obudowy urządzenia wydrukowano kod regionu. Zestaw umożliwia
odtwarzanie wyłącznie płyt BD-ROM/DVD VIDEO opatrzonych tym samym kodem regionu.
Służy to ochronie praw autorskich.
Ponadto za pomocą zestawu można odtwarzać płyty DVD VIDEO oznaczone symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO na ekranie telewizora
wyświetlony zostanie komunikat [Playback prohibited by region code.] (Odtwarzanie
zabronione ze względu na kod regionu). Niektóre płyty BD-ROM/DVD VIDEO mogą nie być
oznaczone kodem regionu, mimo że ich odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
Uwagi dotyczące płyt BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/DVD-R i CD-R/
CD-RW
Płyty z muzyką zakodowane za pomocą technologii ochrony praw autorskich
Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający odtwarzanie płyt wyprodukowanych
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD). Niektóre firmy fonograficzne rozpoczęły sprzedaż
różnych płyt z muzyką zakodowanych za pomocą technologii ochrony praw autorskich. Należy
pamiętać, że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą nie być
odtwarzane za pomocą opisywanego produktu.
Informacje dodatkowe
W niektórych przypadkach odtwarzanie płyt BD-RE/BD-R, DVD+RW/DVD+R, DVD-RW/
DVD-R i CD-R/CD-RW może okazać się niemożliwe ze względu na jakość nagrania, stan
fizyczny płyty bądź parametry nagrywarki i oprogramowania do tworzenia płyt.
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty DVD jest niemożliwe. Bardziej szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi nagrywarki. Uwaga: Niektóre funkcje odtwarzania
mogą nie działać w przypadku niektórych płyt DVD+RW/DVD+R, nawet jeśli zostały one
prawidłowo sfinalizowane. W takim przypadku należy odtwarzać płytę za pomocą
standardowych funkcji odtwarzania.
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej
stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować
poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Uwaga dotycząca dwuwarstwowych płyt DVD
Może nastąpić chwilowe przerwanie odtwarzania obrazu i dźwięku podczas zmiany laserów.
Uwaga dotycząca płyt BD-RE/BD-R o średnicy 8 cm
Otworzenie niektórych płyt BD-RE/BD-R o średnicy 8 cm może nie być możliwe w tym
zestawie.
151PL
Uwaga dotycząca płyt BD-RE/BD-R
Ten zestaw obsługuje wersję 2.1 standardu BD-RE oraz wersje 1.1 i 1.2 standardu BD-R,
włącznie z typem pigmentu organicznego BD-R (typ LTH).
Informacje dotyczące odtwarzania płyt nagranych w formacie AVCHD
Zestaw może odtwarzać płyty w formacie AVCHD.
TM
Co to jest format AVCHD?
AVCHD to format cyfrowych kamer wideo o wysokiej rozdzielczości, który jest używany do
nagrywania sygnałów SD (standardowa rozdzielczość) lub HD (wysoka rozdzielczość) zgodnie
ze specyfikacją 1080i* lub 720p** na płytach DVD przy użyciu wydajnej technologii kodowania
kompresji danych. Do kompresji danych wideo zastosowano format MPEG-4 AVC/H.264,
natomiast do kompresji danych audio służy system Dolby Digital lub Linear PCM. Format
MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia kompresję obrazów z wyższą wydajnością niż w przypadku
tradycyjnego formatu kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia nagrywanie
na płytach DVD sygnału wideo o wysokiej rozdzielczości (HD) z cyfrowej kamery wideo na
płytach DVD. Odbywa się to w identyczny sposób jak w przypadku sygnału telewizyjnego o
standardowej rozdzielczości (SD).
* Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która wykorzystuje 1080 linii skanowania i system przeplotu.
** Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która wykorzystuje 720 linii skanowania i system progresywny.
• Odtwarzanie niektórych płyt w formacie AVCHD może nie być możliwe w zależności od warunków
nagrywania.
• Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty w formacie AVCHD jest niemożliwe.
152PL
Obsługiwane formaty audio
Poniżej przedstawiono formaty audio obsługiwane przez ten zestaw.
Format
Funkcja
LPCM 2kanałowy
LPCM 5.1kanałowy,
LPCM 7.1kanałowy
Dolby
Digital,
Dolby
Digital EX
Dolby
Digital Plus
Dolby
TrueHD
DTS,
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
„BD/DVD”
a
a
a
a
a
a
a
a*
„HDMI1”
„HDMI2”
a
a
a
a
a
a
a
a
„SAT/CABLE”
„TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
–
a
–
–
•Powyższa tabela jest poprawna tylko w przypadku, gdy pozycja [BD Audio Setting] jest ustawiona na
[Direct] (str. 128), a pozycja [Fs Limit] jest ustawiona na [Off] (str. 128). W przypadku użycia innego
ustawienia dźwięk może zostać automatycznie zdekodowany do odpowiedniego formatu w zależności od
formatu audio.
•Gniazda HDMI1 i HDMI2 nie przesyłają dźwięku, jeśli format audio używa technologii ochrony praw
autorskich (na przykład w przypadku płyt Super Audio CD lub DVD-Audio).
Informacje dodatkowe
a: obsługiwany format.
–: nieobsługiwany format.
* Jeśli pozycja [Output Video Format] jest ustawiona na [Video or S Video] (str. 126) bądź jeśli pozycja
[HDMI Resolution]/[Component Resolution] jest ustawiona na [480i/576i] lub [480p/576p] (str. 126),
dekodowany jest dźwięk DTS.
153PL
Rozdzielczość wyjścia wideo
Rozdzielczość wyjściowa różni się w zależności od ustawienia [Output Video Format] w menu
[Video Settings] (str. 126).
Ustawienie
rozdzielczości
Kiedy pozycja [Output Video Format] jest ustawiona na [HDMI]
Gniazdo VIDEO OUT
(VIDEO, S VIDEO)
Gniazdo COMPONENT
VIDEO OUT
Gniazdo HDMI OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
1080p
brak obrazu
brak obrazu
1080p
Ustawienie
rozdzielczości
Kiedy pozycja [Output Video Format] jest ustawiona na [Component Video]
Gniazdo VIDEO OUT
(VIDEO, S VIDEO)
Gniazda COMPONENT
VIDEO OUT
Gniazdo HDMI OUT
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
brak możliwości wyboru
brak możliwości wyboru
brak możliwości wyboru
* Zabezpieczona zawartość na płytach DVD jest odtwarzana w rozdzielczości 480p/576p.
Kiedy pozycja [Output Video Format] jest ustawiona na [Video or S Video]
Sygnały wideo 480i/576i są przesyłane poprzez gniazdo VIDEO OUT (VIDEO, S VIDEO) lub
COMPONENT VIDEO OUT, natomiast sygnały wideo 480p/576p są przesyłane poprzez
gniazdo HDMI OUT.
•Sygnał wejściowy wideo z gniazda SAT/CABLE IN (VIDEO) lub gniazd COMPONENT VIDEO IN
(SAT/CABLE) nie jest przesyłany poprzez gniazdo VIDEO OUT (S VIDEO).
Informacje dotyczące rozdzielczości sygnału wejściowego wideo podłączonego
urządzenia
Funkcja
Gniazdo
wejściowe
Gniazdo
VIDEO IN
„SAT/
CABLE”
„DMPORT”*
154PL
Gniazda
COMPONENT
VIDEO IN
Gniazdo
DMPORT
Rozdzielczość
sygnału wejściowego
wideo
Rozdzielczość sygnału wyjściowego wideo
Gniazdo VIDEO OUT
(VIDEO)
Gniazdo VIDEO OUT
(S VIDEO)
480i/576i
480i/576i
brak obrazu
480i/576i
brak obrazu
brak obrazu
480p/576p
brak obrazu
brak obrazu
720p
brak obrazu
brak obrazu
1080i
brak obrazu
brak obrazu
480i/576i
480i/576i
brak obrazu
Funkcja
„SAT/
CABLE”
„DMPORT”*
Gniazdo
wejściowe
Rozdzielczość
sygnału wejściowego
wideo
Rozdzielczość sygnału wyjściowego wideo
Gniazda COMPONENT
VIDEO OUT
Gniazdo HDMI OUT
brak obrazu
480p/576p
Gniazdo
VIDEO IN
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
Gniazda
COMPONENT
VIDEO IN
480p/576p
480p/576p
480p/576p
Gniazdo
DMPORT
720p
720p
720p
1080i
1080i
1080i
480i/576i
brak obrazu
480p/576p
* Dostępne tylko w przypadku podłączenia adaptera DIGITAL MEDIA PORT, który może przesyłać
sygnał wideo.
• Nie można zmienić rozdzielczości sygnału wejściowego wideo podłączonego urządzenia.
Informacje dodatkowe
155PL
Sekcja wideo
Dane techniczne
Wyjścia
Sekcja wzmacniacza
(model HCD-IT1000)
Moc wyjściowa (znamionowa)
Kanały przednie (L/R): 80 W + 80 W
(przy 3,5 oma, 1 kHz,
1% THD)
Moc wyjściowa RMS (referencyjna)
Kanały przednie (L/R)*: 100 W + 100 W
(przy 3,5 oma, 1 kHz,
10% THD)
Kanał środkowy*:
100 W
(przy 3,5 oma, 1 kHz,
10% THD)
Subwoofer*:
200 W
(przy 2 omach, 100 Hz,
10% THD)
* W przypadku niektórych ustawień trybu
Wejścia
Sekcja HDMI
Złącze
Wejścia wideo
dekodowania i pewnych typów źródeł dźwięk
może nie być odtwarzany.
Sekcja wzmacniacza
(model HCD-IS1000)
Moc wyjściowa (znamionowa)
Kanały przednie (L/R): 35 W + 35 W
(przy 10 omach, 1 kHz,
1% THD)
Moc wyjściowa RMS (referencyjna)
Kanały przednie (L/R)*:
50 W + 50 W
(przy 10 omach, 1 kHz,
10% THD)
Kanał środkowy*:
50 W
(przy 10 omach, 1 kHz,
10% THD)
Subwoofer*:
100 W
(przy 4 omach, 70 Hz,
10% THD) + 100 W
(przy 4 omach, 500 Hz,
10% THD)
* W przypadku niektórych ustawień trybu
dekodowania i pewnych typów źródeł dźwięk
może nie być odtwarzany.
Wejścia (analogowe)
TV, SAT/CABLE
Czułość: 450 mV (ATT
ON), 250 mV (ATT
OFF)
Impedancja: 50
kiloomów
Wejścia (cyfrowe/COAXIAL)
SAT/CABLE
Impedancja: 75 omów
156PL
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
S VIDEO:
Y: 1 Vp-p 75 omów
C: 0,286 Vp-p 75 omów
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omów
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 omów
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 omów
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 omów
standardowe złącze
HDMI z 19 stykami
HDMI1, HDMI2:
640 × 480p@60 Hz
720 × 480i@59,94/60 Hz
720 × 480p@59,94/60 Hz
1280 × 720p@59,94/
60 Hz
1920 × 1080i@59,94/
60 Hz
1920 × 1080p@59,94/
60 Hz
720 × 576i@50 Hz
720 × 576p@50 Hz
1280 × 720p@50 Hz
1920 × 1080i@50 Hz
1920 × 1080p@50 Hz
1920 × 1080p@24 Hz
System BD/DVD/CD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(BD: λ = 405 nm)
(DVD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału PAL/NTSC
Sekcja tunera
System
Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
Sekcja tunera UKF (FM)
Zakres strojenia
87,5 MHz - 108,0 MHz
(krok 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera fal średnich (AM)
Zakres strojenia
531 - 1 602 kHz
(krok 9 kHz)
Antena
Antena ramowa fal
średnich (AM)
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Głośniki (BDV-IT1000)
Przednie (SS-ITF1)
System głośnikowy
Głośnik
dwudrożny, typu bassreflex
16 mm × 120 mm, typ
stożkowy × 3
Impedancja znamionowa
Środkowy (SS-ITC1)
System głośnikowy
Głośnik
dwudrożny, typu bassreflex
16 mm × 120 mm, typ
stożkowy × 3
Impedancja znamionowa
3,5 oma
Wymiary (przybliżone) 540 mm × 19,5 mm ×
30,5 mm (s/w/g)
597 mm × 19,5 mm ×
35 mm (s/w/g) z
uchwytami ściennymi
Waga (przybliżona)
0,5 kg
0,5 kg z uchwytami
ściennymi
Surround (SS-ITR1)
System głośnikowy
Głośnik
szerokopasmowy, typu
bass-reflex
16 mm × 120 mm, typ
stożkowy × 2
Subwoofer (SS-ITW1)
System głośnikowy
Głośnik
subwoofer, typu bassreflex
150 mm, typ stożkowy ×
2
Impedancja znamionowa
2 omy
Wymiary (przybliżone) 196 mm × 410 mm ×
372 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
10,5 kg
Głośniki (BDV-IS1000)
Przednie/środkowy/surround (SS-IS15)
System głośnikowy
szerokopasmowy
Głośnik
35 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa
10 omów
Wymiary (przybliżone) 45 mm × 55 mm × 40 mm
(s/w/g)
Waga (przybliżona)
0,07 kg
Informacje dodatkowe
3,5 oma
Wymiary (przybliżone) 19,5 mm × 546 mm ×
30,5 mm (s/w/g)
19,5 mm × 602 mm ×
35 mm (s/w/g) z
uchwytami ściennymi
121 mm × 560 mm ×
121 mm (s/w/g) z
podstawą
181 mm × 1 200 mm ×
181 mm (s/w/g) z
podstawą głośnika
Waga (przybliżona)
0,5 kg
0,5 kg z uchwytami
ściennymi
1,0 kg z podstawą
2,0 kg z podstawą
głośnika
Wymiary (przybliżone) 19,5 mm × 546 mm ×
30,5 mm (s/w/g)
19,5 mm × 602 mm ×
35 mm (s/w/g) z
uchwytami ściennymi
121 mm × 560 mm ×
121 mm (s/w/g) z
podstawą
181 mm × 1 200 mm ×
181 mm (s/w/g) z
podstawą głośnika
Waga (przybliżona)
0,4 kg
0,4 kg z uchwytami
ściennymi
0,9 kg z podstawą
1,9 kg z podstawą
głośnika
Subwoofer (SS-ISW1)
System głośnikowy
Głośnik
dwudrożny subwoofer,
typu bass-reflex
120 mm, typ stożkowy +
160 mm, typ stożkowy
Impedancja znamionowa
4 omy
Wymiary (przybliżone) 196 mm × 360 mm ×
372 mm (s/w/g)
Waga (przybliżona)
9,0 kg
Impedancja znamionowa
3,5 oma
157PL
Parametry ogólne
Wymagania zasilania
220 - 240 V (prąd
zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy
Wł.: 140 W
(BDV-IT1000)
Gotowość: 0,3 W (w
trybie oszczędzania
energii)
Pobór mocy
Wł.: 100 W
(BDV-IS1000)
Gotowość: 0,3 W (w
trybie oszczędzania
energii)
Prąd wyjściowy/natężenie
(DIGITAL MEDIA PORT)
prąd stały 5 V/700 mA
LAN (100)
Złącze 100BASE-TX
EXTERNAL
Gniazdo pamięci
zewnętrznej (do
podłączania pamięci
zewnętrznej)
Prąd wyjściowy, stały:
5 V 500 mA maks.
Wymiary (przybliżone) 430 mm × 125 mm ×
355 mm (s/w/g) z
częściami wystającymi
430 mm × 125 mm ×
385 mm (s/w/g) z
włożonym nadajnikiemodbiornikiem
bezprzewodowym
Waga (przybliżona)
10 kg
Wzmacniacz surround (TA-SA100WR)
Sekcja wzmacniacza (BDV-IT1000)
Moc wyjściowa RMS (referencyjna)
100 W + 100 W
(przy 3,5 oma, 1 kHz,
10% THD)
Sekcja wzmacniacza (BDV-IS1000)
Moc wyjściowa RMS (referencyjna)
50 W + 50 W
(przy 10 omach, 1 kHz,
10% THD)
Impedancja znamionowa
3 - 16 Ω
Parametry ogólne
Wymagania zasilania
Pobór mocy
158PL
220 - 240 V (prąd
zmienny), 50/60 Hz
Wł.: 50 W
Wymiary (przybliżone) 85 mm × 100 mm ×
330 mm (s/w/g) (z
układem EZW-RT10)
85 mm × 100 mm ×
345 mm (s/w/g) z osłoną
przewodu głośnikowego
i uchwytem przewodu
głośnikowego
Waga (przybliżona)
1,7 kg z osłoną przewodu
głośnikowego i
uchwytem przewodu
głośnikowego
Nadajnik-odbiornik bezprzewodowy
(EZW-RT10)
System komunikacji
specyfikacja S-AIR
wersja 1.0
Moc wyjściowa
12,0 mW
Pasmo częstotliwości
2,4000 GHz - 2,4835
GHz
Metoda modulacji
DSSS
Wymagania zasilania
3,3 V (prąd stały),
350 mA
Wymiary (przybliżone) 50 mm × 13 mm × 60 mm
(s/w/g)
Waga (przybliżona)
24 g
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Język
Kod Język
Kod Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Informacje dodatkowe
Kod Język
1703 Nieokreślony
Lista kodów kontroli rodzicielskiej/obszarów
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304
2363
2362
2109
2379
2390
2501
2086
2499
2528
2184
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia
2427 Pakistan
2436 Portugalia
2489 Rosja
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka
Brytania
2254 Włochy
159PL
BD-R
Słowniczek
AACS
„Advanced Access Content System” to
specyfikacja zarządzania cyfrową
zawartością rozrywkową, która jest zapisana
na wstępnie nagranych i nagranych
nośnikach optycznych następnej generacji.
Specyfikacja umożliwia klientom
korzystanie z cyfrowej zawartości
rozrywkowej, włącznie z zawartością o
wysokiej rozdzielczości.
Aplikacja BD-J
Format płyt BD-ROM obsługuje język Java
dla funkcji interaktywnych.
Standard „BD-J” zapewnia dostawcom
zawartości praktycznie nieograniczoną
funkcjonalność podczas tworzenia
interaktywnych tytułów BD-ROM.
AVCHD
AVCHD to format cyfrowych kamer wideo
o wysokiej rozdzielczości, który jest używany
do nagrywania sygnałów SD (standardowa
rozdzielczość) lub HD (wysoka
rozdzielczość) zgodnie ze specyfikacją
1080i* lub 720p** na płytach DVD przy
użyciu wydajnej technologii kodowania
kompresji danych. Do kompresji danych
wideo zastosowano format MPEG-4 AVC/
H.264, natomiast do kompresji danych audio
służy system Dolby Digital lub Linear PCM.
Format MPEG-4 AVC/H.264 umożliwia
kompresję obrazów z wyższą wydajnością
niż w przypadku tradycyjnego formatu
kompresji obrazu. Format MPEG-4 AVC/
H.264 umożliwia nagrywanie na płytach
DVD sygnału wideo o wysokiej
rozdzielczości (HD) z cyfrowej kamery
wideo na płytach DVD. Odbywa się to w
identyczny sposób jak w przypadku sygnału
telewizyjnego o standardowej rozdzielczości
(SD).
* Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która
wykorzystuje 1080 linii skanowania i format
przeplotu.
** Specyfikacja wysokiej rozdzielczości, która
wykorzystuje 720 linii skanowania i format
progresywny.
160PL
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) to
nagrywalna płyta Blu-ray Disc
jednokrotnego zapisu, która może mieć
identyczną pojemność jak opisana poniżej
płyta BD. Ponieważ zawartość może zostać
nagrana bez możliwości nadpisania, płyta
BD-R może być używana do archiwizacji
cennych danych bądź do przechowywania i
dystrybucji materiału wideo.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) to
nagrywalna płyta Blu-ray Disc
wielokrotnego zapisu, która może mieć
identyczną pojemność jak opisana poniżej
płyta BD. Funkcja wielokrotnego zapisu
pozwala na wykorzystanie rozszerzonych
funkcji edycji i przesunięcia czasowego.
BD-ROM
Płyty BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) to produkowane komercyjnie
płyty, które mogą mieć identyczną
pojemność jak opisana poniżej płyta BD.
Oprócz konwencjonalnej zawartości
filmowej i wideo, płyty tego typu oferują
rozszerzone funkcje, takie jak zawartość
interaktywna, obsługa menu poprzez menu
wyskakujące, wybór napisów dialogowych i
pokaz slajdów. Chociaż płyta BD-ROM
może zawierać dowolny rodzaj danych,
większość płyt BD-ROM zawiera filmy w
formacie High Definition w celu
odtwarzania w odtwarzaczach Blu-ray Disc/
DVD.
Blu-ray Disc (BD)
Format płyty zaprojektowany w celu
rejestrowania odtwarzania wideo o wysokiej
rozdzielczości (HD) dla telewizorów HDTV
itp., a także do przechowywania dużych
ilości danych. Jednowarstwowa płyta Bluray Disc zawiera do 25 GB danyc, a
dwuwarstwowa płyta Blu-ray Disc mieści do
50 GB.
Digital Cinema Auto Calibration
Funkcja D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration) została opracowana przez firmę
Sony w celu szybkiego, automatycznego
pomiaru i dostosowywania ustawień
głośników do indywidualnych warunków
odsłuchu.
Dolby Digital
Format dźwięku stworzony dla kin, bardziej
zaawansowany niż format Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie z głośników
surround odtwarzany jest dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania najniższych
tonów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako 0.1kanałowy (gdyż działa on tylko w razie
potrzeby odtworzenia efektu bardzo niskich
tonów). W celu uzyskania lepszej separacji
kanałów wszystkie sześć kanałów w tym
formacie zapisywanych jest oddzielnie.
Ponadto, ponieważ wszystkie sygnały są
przetwarzane cyfrowo, występuje mniejszy
spadek jakości sygnału.
Ta technologia kodowania dźwięku została
zaprojektowana jako rozszerzenie
technologii Dolby Digital i obsługuje 7.1kanałowy dźwięk przestrzenny.
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnopasmowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
dźwięku przestrzennego o dużej czystości,
który pozwala wydobyć właściwości
przestrzenne z oryginalnego nagrania, nie
dodając przy tym żadnych nowych dźwięków
ani zabarwień brzmienia.
x Tryb Movie
Tryb Movie znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Zapewnia on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
Tryb Music jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej.
W porównaniu z wcześniejszym systemem
Dolby Surround, system Dolby Surround
Pro Logic zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni między lewym i
prawym kanałem i bardziej precyzyjną
lokalizację dźwięków. Aby w pełni
wykorzystać zalety systemu Dolby Surround
Pro Logic, należy dodatkowo wyposażyć
urządzenie w parę głośników surround i
głośnik środkowy. Głośniki surround
odtwarzają dźwięk monofoniczny.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD to technologia kodowania
bezstratnego, która obsługuje do 8 kanałów
wielokanałowego dźwięku przestrzennego
dla płyt optycznych następnej generacji.
Odtwarzany dźwięk jest praktycznie
identyczny jak w źródle.
DTS
Informacje dodatkowe
Dolby Digital Plus
x Tryb Music
Technologia kompresji dźwięku cyfrowego
opracowana przez firmę DTS, Inc., zgodna z
formatem dźwięku przestrzennego 5.1kanałowego. Format ten obejmuje tylny
kanał stereofoniczny oraz osobny kanał
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
DTS-HD High Resolution Audio
Technologia zaprojektowana jako
rozszerzenie formatu DTS Digital Surround.
Obsługuje maksymalną częstotliwość
próbkowania 96 kHz i 7.1-kanałowy dźwięk
przestrzenny.
161PL
Format DTS-HD High Resolution Audio
zapewnia maksymalną prędkość przesyłania
6 Mb/s z kompresją stratną.
DTS-HD Master Audio
Format DTS-HD Master Audio zapewnia
maksymalną prędkość przesyłania 24,5 Mb/s
i stosuje kompresję bezstratną.
Wykorzystywana jest maksymalna
częstotliwość próbkowania192 kHz i
maksymalnie 7.1 kanałów.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw
autorskich HDCP (High-bandwidth Digital
Content Protection), obejmującą
technologię kodowania cyfrowego sygnału
wideo.
Kontrola rodzicielska
Funkcja płyt BD/DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
zależnie od wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Włączenie tej funkcji może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
LTH (Low to High)
LTH to system nagrywania obsługujący typ
pigmentu organicznego BD-R.
Menu wyskakujące
Rozszerzona funkcja menu dostępna w
przypadku płyt BD-ROM. Menu
wyskakujące pojawia się na ekranie po
naciśnięciu przycisku POP UP/MENU
podczas odtwarzania i może być używane
bez przerywania odtwarzania.
PhotoTV HD
Technologia „PhotoTV HD” umożliwia
uzyskanie obrazów o wysokiej ilości
szczegółów oraz fotorealistyczny wygląd
tekstur i kolorów. Dzięki podłączeniu
urządzeń zgodnych z funkcją Sony
162PL
„PhotoTV HD” za pomocą kabla HDMI
można odkryć całkowicie nowy świat
fotografii w niesamowitej jakości Full HD.
Pozwala to wyświetlić na dużym ekranie na
przykład delikatną fakturę ludzkiej skóry,
kwiatów, piasku i fal morskich ze wspaniałą
jakością fotograficzną.
S-AIR
(Sony Audio Interactive Radio frequency)
Ostatnio obserwowane jest nagłe
rozprzestrzenianie się płyt DVD, emisji
cyfrowej i innych mediów o wysokiej jakości.
Aby zapewnić dokładne przesyłanie danych
tych nośników bez straty wysokiej jakości,
firma Sony opracowała technologię o nazwie
„S-AIR” służącą do przesyłania cyfrowych
sygnałów audio drogą radiową bez
zastosowania kompresji oraz wbudowała tę
technologię w urządzenia EZW-RT10/
EZW-T100.
Technologia ta przesyła cyfrowe sygnały
audio bez zastosowania kompresji przy
użyciu pasma ISM o częstotliwości 2,4 GHz
(Industrial, Scientific, and Medical band), na
przykład w sieci LAN i Bluetooth.
x.v.Colour
x.v.Colour to znane określenie dla standardu
xvYCC zaproponowanego przez firmę Sony.
xvYCC to międzynarodowy standard
przestrzeni kolorów obrazu wideo.
Pozwala on przedstawić szerszy zakres
kolorów niż obecnie stosowany standard
emisyjny.
24p True Cinema
Filmy zarejestrowane kamerą filmową
zawierają 24 klatki na sekundę.
Ponieważ tradycyjne telewizory (zarówno
kineskopowe, jak i płaskie) wyświetlają
klatki z interwałem 1/60 lub 1/50 sek., 24
klatki nie pojawiają się w równym tempie.
Po podłączeniu do telewizora z funkcją 24p
odtwarzacz wyświetla każdą klatkę z
interwałem 1/24 sek., czyli identycznym jak
w przypadku kamery filmowej. Pozwala to
wiernie odtworzyć oryginalny obraz kinowy.
Indeks
Numeryczne
24p True Cinema 162
A
Attenuate - SAT/CABLE
128
Attenuate - TV 128
Audio 129
Audio DRC 128
Audio Settings 128
Auto Calibration 112, 128
Auto Display 133
AVCHD 152, 160
DTS 93, 161
DTS-HD 161
DUAL MONO 94
DVD 76, 150
DVD Aspect Ratio 126
DVD Parental Control 129
Dźwięk wielościeżkowy 94
E
Easy Setup 136
F
Fs Limit 128
H
BD Audio Setting 128
BD Internet Connection 130
BD Parental Control 129
BD/DVD Menu 129
BD/DVD Viewing Settings
129
BDAV 150
BD-Live 81
BDMV 150
BD-R 160
BD-RE 160
Blokada płyty 78
Blokada rodzicielska 122
Blu-ray Disc 160
HDMI
YCbCr/RGB 132
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 162
HDMI Settings 131
Hybrid Disc Playback Layer
130
C
CD 84, 150
Cinema Conversion Mode
126
Control for HDMI 131
Cyfrowy dźwięk kinowy
(Digital Cinema Sound) 92
I
Internet Settings 134
K
Kąt 79
Kod regionu 151
Kontrola rodzicielska 78
L
Lista kodów języków 159
LTH 162
Ł
Łatwa konfiguracja 69
D
M
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 112, 160
Dane BD 81, 146
DIGITAL MEDIA PORT
101
Dimmer 133
Dolby Digital 93, 161
Dolby Digital Plus 161
Dolby Pro Logic II 161
Dolby Surround Pro Logic
161
Dolby TrueHD 161
MOVIE-D.C.S.- 92
N
Nadawanie nazw stacjom 97
Network Settings 134
Network Update 124
NIGHT 121
O
Odtwarzanie jednym
przyciskiem 78
OPTIONS 87
P
PARENTAL CONTROL
162
Parental Control Region
Code 130
Password 130
Pause Mode 127
Photo Settings 131
PhotoTV HD 88, 162
Pilot 16
Płyty do odtwarzania 150
POP UP/MENU 80
Przedni panel 9
R
RDS 100
Resetting 137
S
S-AIR 4, 102, 162
Odbiornik S-AIR 102
S-AIR ID 102, 133
S-AIR Pairing 105, 133
S-AIR RF Change 107, 133
S-AIR Standby 105, 133
Screen Format 126
Screen Saver 133
Slideshow Speed 131
Speaker Settings 114, 128
Connection 114
Distance 115
Level 115
Standby Mode 133
Sterowanie przez HDMI 78,
109
Subtitle 129
System Information 134
Szybka powtórka 77
Szybkie przewijanie 77
Informacje dodatkowe
B
OSD 133
Output Video Format 126
T
Test Tone 116
Tryb dźwiękowy 92
TV Type 126
Tylny panel 11
U
Update 124
163PL
V
Video Settings 126
W
Wyświetlacz na przednim
panelu 10
Wzmacniacz surround 12,
102
Wznawianie odtwarzania 80
X
x.v.Colour 132, 162
164PL
Download PDF

advertising