Sony | DAV-DZ260 | Sony DAV-DZ260 Instrukcja obsługi

3-283-036-81(3)
DVD Home Theatre
System
Instrukcja obsługi
DAV-DZ260
©2008 Sony Corporation
OSTRZEŻENIE
Aby ograniczyć niebezpieczeństwo
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy narażać
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Nie należy instalować urządzenia w miejscach o
ograniczonej przestrzeni, takich jak półki na
książki lub zabudowane szafki.
Aby uniknąć pożaru, nie należy przykrywać
otworów wentylacyjnych urządzenia gazetami,
ścierkami, zasłonami itp. Na urządzeniu nie należy
stawiać świeczek.
Aby uniknąć pożaru lub porażenia prądem, nie
należy stawiać na urządzeniu przedmiotów
wypełnionych płynami, takich jak wazony.
Baterii ani urządzenia z zainstalowanymi
bateriami nie należy narażać na działanie zbyt
wysokich temperatur, na przykład bezpośrednie
działanie promieni słonecznych, ognia itp.
Tylko do użytku w pomieszczeniach.
Niniejsze urządzenie
zostało
zaklasyfikowane jako
urządzenie laserowe
klasy 1 (CLASS 1
LASER).
Odpowiednie oznaczenie znajduje się na tylnej
części obudowy urządzenia.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii
Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub
jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może
być traktowany jako odpad komunalny, lecz
powinno się go dostarczyć do odpowiedniego
punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Odpowiednie
zadysponowanie zużytego produktu zapobiega
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
2PL
materiałów pomoże w ochronie środowiska
naturalnego. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat recyklingu tego
produktu, należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze sklepem, w
którym zakupiony został ten produkt.
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej opakowaniu
oznacza, że bateria nie może być traktowana jako
odpad komunalny. Odpowiednio gospodarując
zużytymi bateriami, możesz zapobiec
potencjalnym negatywnym wpływom na
środowisko oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne. W przypadku
produktów, w których ze względu na
bezpieczeństwo, poprawne działanie lub
integralność danych wymagane jest stałe
podłączenie do baterii, wymianę zużytej baterii
należy zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby mieć pewność,
że bateria znajdująca się w zużytym sprzęcie
elektrycznym i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć sprzęt do
odpowiedniego punktu zbiórki. W odniesieniu do
wszystkich pozostałych zużytych baterii, prosimy o
zapoznanie się z rozdziałem instrukcji obsługi
produktu o bezpiecznym demontażu baterii.
Zużytą baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki. W celu uzyskania bardziej
szczegółowych informacji na temat zbiórki i
recyklingu baterii należy skontaktować się z
lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze
służbami zajmującymi się zagospodarowywaniem
odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiony
został ten produkt.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japonia. Upoważnionym
przedstawicielem producenta, uprawnionym do
dokonywania i potwierdzania oceny zgodności z
wymaganiami dot. kompatybilności
elektromagnetycznej i bezpieczeństwa, jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Niemcy. W sprawach serwisowych
i gwarancyjnych należy kontaktować się z
podmiotami, których adresy podano w osobnych
dokumentach gwarancyjnych lub serwisowych.
Środki ostrożności
Źródła zasilania
•Przewód zasilania musi być wymieniany przez
wykwalifikowanego pracownika serwisu.
•Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania, dopóki przewód zasilania nie zostanie
odłączony od gniazda ściennego, nawet jeśli
zostało wyłączone przyciskiem zasilania.
•Zestaw należy zainstalować w taki sposób, aby w
sytuacji awaryjnej możliwe było natychmiastowe
wyjęcie wtyczki przewodu zasilania z gniazda
ściennego.
Informacje o tej instrukcji
obsługi
• Zalecenia zawarte w niniejszej instrukcji
obsługi dotyczą przycisków sterujących
znajdujących się na pilocie. Można również
posługiwać się przyciskami na urządzeniu,
o ile ich nazwy są takie same lub podobne
do nazw przycisków na pilocie.
• Elementy menu sterowania mogą różnić
się w zależności od obszaru.
• Termin „DVD” może być stosowany
ogólnie w odniesieniu do płyt DVD
VIDEO, DVD+RW/DVD+R oraz DVDRW/DVD-R.
• Wymiary modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej są wyrażone w stopach
(ft).
• Ustawienie domyślne jest podkreślone.
3PL
Spis treści
Informacje o tej instrukcji obsługi ...... 3
Płyty do odtwarzania............................ 5
Wprowadzenie
Krok 1: Rozmieszczanie elementów
zestawu ....................................11
Krok 2: Podłączanie zestawu.......14
Krok 3: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej .............21
Krok 4: Emisja dźwięku na
wszystkich głośnikach............24
Regulacja dźwięku
Odtwarzanie dźwięku przestrzennego
przy użyciu trybu
dekodowania ................................. 26
Wybieranie trybu dźwiękowego ....... 28
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego ......................... 28
Płyta
Odtwarzanie płyty .............................. 29
Używanie trybu odtwarzania............. 35
Wyszukiwanie/wybieranie płyty........ 38
Odtwarzanie plików MP3/plików
obrazów JPEG .............................. 40
Odtwarzanie plików wideo
DivX® ........................................... 44
Regulacja rozbieżności między
obrazem a dźwiękiem .................. 46
Ograniczanie odtwarzania dysku...... 47
Korzystanie z ekranu konfiguracji.... 49
Tuner
Zapisywanie stacji radiowych............ 58
Słuchanie audycji radiowych ............. 59
Używanie systemu RDS (Radio Data
System) .......................................... 61
Funkcja Sterowanie przez HDMI/
zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z funkcji Sterowanie przez
HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync.......................... 62
Odtwarzanie plików audio/plików
obrazów JPEG z urządzenia
USB................................................ 65
4PL
Przechowywanie utworów na
urządzeniu USB ........................... 72
Obsługiwane urządzenia USB .......... 75
Korzystanie z adaptera DIGITAL
MEDIA PORT ............................ 76
Inne funkcje
Ustawianie optymalnego dźwięku
przestrzennego dla
pomieszczenia............................... 77
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień ............... 78
Sterowanie telewizorem za pomocą
pilota wchodzącego w skład
zestawu .......................................... 80
Korzystanie z efektów
dźwiękowych................................. 80
Korzystanie z wyłącznika
czasowego ..................................... 81
Zmiana jasności wyświetlacza na
przednim panelu........................... 82
Wyświetlanie informacji o płycie...... 82
Przywracanie ustawień
domyślnych ................................... 85
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności .............................. 86
Uwagi dotyczące płyt ......................... 87
Rozwiązywanie problemów .............. 89
Funkcja autodiagnostyki ................... 99
Dane techniczne ............................... 100
Słowniczek......................................... 101
Lista kodów języków ....................... 104
Indeks elementów i przycisków
sterujących .................................. 105
Korzystanie z ekranu menu
sterowania................................... 109
Indeks ................................................ 113
Płyty do odtwarzania
Typ
Logo płyty
Właściwości
DVD VIDEO
•DVD VIDEO
•Płyty DVD-R/DVD-RW w
formacie DVD VIDEO lub
trybie wideo
•Płyty DVD+R/DVD+RW w
formacie DVD VIDEO
Tryb VR (zapis
wideo)
•Płyty DVD-R/DVD-RW w
trybie VR (zapis wideo)
(z wyłączeniem płyt DVD-R
DL)
Super Audio CD
•Płyty Super Audio CD
VIDEO CD
•Płyty VIDEO CD (płyty w wer.
1.1 i 2.0)
•Super VCD
•Płyty CD-R/CD-RW/CD-ROM
w formacie wideo CD lub Super
VCD
CD
•Audio CD
•Płyty CD-R/CD-RW w formacie
audio CD
DATA CD
–
Ikona
•Płyty CD-R/CD-RW/CD-ROM
w formacie DATA CD
zawierające pliki MP3 1), pliki
obrazów JPEG2) i pliki wideo w
formacie DivX3)4)5), a także
zgodne z formatem ISO 96606)
Level 1/Level 2 lub Joliet
(rozszerzony)
5PL
Typ
DATA DVD
Logo płyty
–
Właściwości
Ikona
•Płyty DVD-ROM/DVD-R/
DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
w formacie DATA DVD
zawierające pliki MP3 1), pliki
obrazów JPEG2) i pliki wideo w
formacie DivX3)4)5), a także
zgodne z formatem UDF
(Universal Disk Format)
1)
MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) to standardowy format kompresji danych audio określony przez
organizacje ISO/MPEG. Pliki MP3 muszą mieć format MPEG1 Audio Layer 3.
2)
Pliki obrazów JPEG moszą być zgodne z formatem DCF. (DCF „Design rule for Camera File System”) to
standard zapisu obrazu stosowany w cyfrowych aparatach fotograficznych ustanowiony przez Japan
Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA) (Japońskie Stowarzyszenie
Branży Elektronicznej i Informatycznej).
3)
Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej.
4) DivX® to technologia kompresji plików wideo opracowana przez firmę DivX, Inc.
5)
DivX, DivX Certified i odpowiednie znaki logo to znaki towarowe firmy DivX, Inc. używane w ramach
licencji.
6)Format logiczny plików i folderów na płytach CD-ROM określony przez organizację ISO (International
Organization for Standardization).
Logo „DVD-RW”, „DVD+RW”, „DVD+R”, „DVD VIDEO” i „CD” to znaki towarowe.
Przykłady płyt nieobsługiwanych przez zestaw
Za pomocą zestawu nie można odtwarzać:
• płyt CD-ROM/CD-R/CD-RW nagranych w formacie innym niż wymienione na str. 5;
• płyt CD-ROM nagranych w formacie PHOTO CD;
• dodatkowych ścieżek z danymi na płytach CD-Extra;
• płyt CD z grafiką;
• płyt DVD Audio;
• płyt DATA DVD, które nie zawierają plików MP3, plików obrazów JPEG lub plików wideo
DivX*;
* Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej.
• płyt DVD-RAM.
Ponadto zestaw nie umożliwia odtwarzania:
• płyt DVD VIDEO z innym kodem regionu (str. 7);
• płyt o niestandardowym kształcie (np. karty lub serca);
• płyt z papierowymi etykietami lub naklejkami;
• płyt z przyklejoną taśmą samoprzylepną lub naklejką.
Uwaga dotycząca płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/DVD+RW
W niektórych przypadkach odtwarzanie płyt CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW może okazać się niemożliwe ze względu na jakość nagrania, stan fizyczny płyty bądź
parametry nagrywarki i oprogramowania do tworzenia płyt.
6PL
Odtwarzanie nieprawidłowo sfinalizowanej płyty jest niemożliwe. Bardziej szczegółowe
informacje znajdują się w instrukcji obsługi nagrywarki.
Uwaga: Niektóre funkcje odtwarzania mogą nie działać w przypadku niektórych płyt
DVD+RW/DVD+R, nawet jeśli zostały one prawidłowo sfinalizowane. W takim przypadku
należy odtwarzać płytę za pomocą standardowych funkcji odtwarzania. Ponadto nie można
odtwarzać niektórych płyt w formacie DATA CD/DATA DVD utworzonych w trybie Packet
Write.
Płyty z muzyką zakodowane za pomocą technologii ochrony praw autorskich
Produkt został zaprojektowany w sposób umożliwiający odtwarzanie płyt wyprodukowanych
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy fonograficzne rozpoczęły sprzedaż różnych płyt z muzyką
zakodowanych za pomocą technologii ochrony praw autorskich. Należy pamiętać, że są wśród
nich płyty, które nie są zgodne ze standardem CD i mogą nie być odtwarzane za pomocą
opisywanego produktu.
Uwaga dotycząca płyt w formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą dwustronną zawierającą materiał DVD nagrany na jednej
stronie oraz materiał dźwiękowy nagrany na drugiej stronie. Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem Compact Disc (CD), nie można zagwarantować
poprawnego odtwarzania takiej płyty.
Płyty nagrane w formacie wielosesyjnym
• Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD nagranych w formacie wielosesyjnym, jeżeli pliki
MP3 znajdują się w pierwszej sesji. Możliwe jest również odtwarzanie kolejnych plików MP3
zapisanych w kolejnych sesjach.
• Zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD nagranych w formacie wielosesyjnym, jeżeli pliki
obrazów JPEG znajdują się w pierwszej sesji. Możliwe jest również odtwarzanie kolejnych
plików obrazów JPEG, zapisanych w późniejszych sesjach.
• Jeśli w pierwszej sesji zostały zapisane pliki MP3 i pliki obrazów JPEG w formacie audio CD
lub wideo CD, odtworzona zostanie tylko pierwsza sesja.
Kod regionu
Na tylnej części obudowy urządzenia wydrukowano kod regionu. Zestaw umożliwia
odtwarzanie wyłącznie płyt DVD opatrzonych tym samym kodem regionu.
Ponadto za pomocą zestawu można odtwarzać płyty DVD VIDEO oznaczone symbolem ALL .
W wypadku próby odtworzenia jakiejkolwiek innej płyty DVD VIDEO na ekranie telewizora
wyświetlony zostanie komunikat [Playback prohibited by area limitations.] (Odtwarzanie
zabronione ze względu na ograniczenia regionalne). Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie
być oznaczone kodem regionu, mimo że ich odtwarzanie jest zabronione ze względu na
ograniczenia regionalne.
7PL
Uwaga dotycząca odtwarzania płyt DVD i VIDEO CD
Niektóre operacje związane z odtwarzaniem płyt DVD oraz VIDEO CD mogą być celowo
ustawione przez producentów oprogramowania. Ponieważ zestaw odtwarza płyty DVD i
VIDEO CD zgodnie z zawartością płyty określoną przez producentów odtwarzanego
materiału, w przypadku niektórych płyt pewne funkcje odtwarzania mogą być niedostępne.
Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do płyt DVD lub VIDEO CD.
Prawa autorskie
W niniejszym produkcie wykorzystano technologię ochrony praw autorskich objętą prawami
patentowymi i innymi prawami własności intelektualnej obowiązującymi w Stanach
Zjednoczonych. Technologia ta nie może być wykorzystywana bez zgody firmy Macrovision i
jest przeznaczona wyłącznie do zastosowań domowych oraz innych zastosowań o charakterze
niepublicznym, o ile nie uzyskano pozwolenia firmy Macrovision. Odtwarzanie kodu
źródłowego i dezasemblacja są zabronione.
Zestaw wyposażono w dekoder dźwięku przestrzennego Dolby* Digital i Dolby Pro Logic (II)
z macierzą adaptacyjną oraz dekoder formatu DTS**.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” oraz symbol podwójnego D są znakami handlowymi firmy Dolby Laboratories.
** Wyprodukowano na licencji firmy DTS, Inc.
„DTS” i „DTS Digital Surround” są zarejestrowanymi znakami handlowymi firmy DTS, Inc.
Ten zestaw zawiera technologię HDMITM (High-Definition Multimedia Interface).
Nazwa HDMI, logo HDMI oraz nazwa High-Definition Multimedia Interface są znakami
towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing LLC.
„BRAVIA” i
8PL
są znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
Wprowadzenie
Wprowadzenie
Zawartość opakowania
• Głośniki przednie (2) i
głośniki surround (2)
• Antena ramowa fal
średnich (AM) (1)
• Baterie R6 (AA) (2)
• Mikrofon kalibracyjny (1)
• Głośnik środkowy (1)
• Antena UKF (FM) (1)
lub
• Subwoofer (1)
• Przewody głośnikowe (6,
czerwony/biały/zielony/
szary/niebieski/fioletowy)
• Nóżki głośników (1
zestaw)
• Instrukcja obsługi
• Schemat podłączania
głośników i telewizora
• Pilot zdalnego sterowania
(1)
9PL
Wprowadzenie
Wkładanie baterii do pilota
Do pilota należy włożyć dwie baterie R6 (AA; wchodzą w skład zestawu), dopasowując bieguny
3 i # do oznaczeń w komorze baterii. Aby korzystać z pilota, należy kierować go w stronę
czujnika zdalnego sterowania znajdującego się na urządzeniu.
•Nie należy pozostawiać pilota w miejscach, w których panuje wysoka temperatura lub duża wilgotność.
•Nie należy używać starych baterii w połączeniu z nowymi.
•Należy uważać, aby do wnętrza pilota nie dostały się ciała obce, szczególnie podczas wymiany baterii.
•Nie należy wystawiać czujnika zdalnego sterowania na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub
silnego źródła sztucznego światła. Może to spowodować awarię.
•Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy czas, należy wyjąć baterie, aby uniknąć uszkodzenia
spowodowanego ewentualnym wyciekiem elektrolitu i korozją.
Mocowanie nóżek głośników do subwoofera
Zamocuj nóżki do subwoofera (wchodzą w skład zestawu), aby go ustabilizować i zapobiec
ślizganiu.
,
Odłącz nóżki od
przytrzymującej je
podstawy.
10PL
Krok 1: Rozmieszczanie elementów zestawu
Umieść zestaw zgodnie z poniższym rysunkiem.
A Głośnik przedni (L (lewy))
B Głośnik przedni (R (prawy))
C Głośnik środkowy
D Głośnik surround (L (lewy))
E Głośnik surround (R (prawy))
F Subwoofer
G Urządzenie
B
A
C
G
A A
F
E
Widok z góry
A
A
C
A
A
D
B
B
A
A
C
C
D
E
•Nie należy ustawiać głośników w pozycji pochyłej.
•Nie należy ustawiać głośników w miejscach:
– o bardzo wysokiej lub niskiej temperaturze;
– o dużym poziomie zanieczyszczeń lub zapylenia;
– o dużej wilgotności;
– narażonych na wibracje;
– narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
•W przypadku ustawiania głośników i/lub podstaw głośników na podłodze pokrytej woskiem, olejem, pastą
itp. należy zachować ostrożność, ponieważ może to spowodować poplamienie lub odbarwienie takiej
podłogi.
•Nie należy używać szorstkich ściereczek, proszku czyszczącego ani środków, takich jak alkohol lub
benzyna.
•Nie należy opierać się lub wieszać na głośniku, gdyż może to spowodować jego upadek.
•Przy zmianie rozmieszczenia głośników firma Sony zaleca zmianę ustawień. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziałach „Ustawianie optymalnego dźwięku przestrzennego dla pomieszczenia”
(str. 77) i „Automatyczna kalibracja odpowiednich ustawień” (str. 78).
11PL
Wprowadzenie
Aby uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku przestrzennego, wszystkie głośniki, poza
subwooferem, powinny znajdować się w takiej samej odległości od słuchacza (A).
W przypadku tego zestawu możliwe jest umieszczenie głośnika środkowego do 1,6 metra bliżej
(B) a głośników surround do 5 metrów bliżej (C) głośników przednich.
Głośniki przednie można umieścić w odległości od 1 do 7 metrów (A) od miejsca odsłuchu.
Wprowadzenie
Aby zainstalować głośniki na ścianie
Przed zamocowaniem głośników na ścianie dołącz przewody głośnikowe do głośników.
Należy sprawdzić, czy przewody głośników podłączone są do odpowiednich zacisków: przewód
głośnikowy z kolorowy płaszczem do zacisku 3, a przewód bez kolorowego płaszcza do zacisku
#.
Kolorowa opaska
Głośnik przedni (L): Biały
Głośnik przedni (R): Czerwony
Głośnik środkowy: Zielony
Głośnik surround (L): Niebieski
Głośnik surround (R): Szary
1
Przygotuj śruby (nie wchodzą w skład zestawu) odpowiadające średnicą otworowi z tyłu
każdego głośnika. Zob. ilustracja poniżej.
4 mm
30 mm
2
5 mm
10 mm
Przytwierdź śruby do ściany.
Dla pozostałych głośników
Dla głośnika środkowego
145 mm
8 do 10 mm
8 do 10 mm
3
Otwór z tyłu
głośnika
Zawieś głośniki na śrubach.
Otwór z tyłu głośnika
5 mm
10 mm
Tylna ścianka głośnika
12PL
13PL
Wprowadzenie
•Używaj śrub odpowiednich do materiału i wytrzymałości ściany. Ponieważ ściana gipsowa jest wyjątkowo
delikatna, najpierw przytwierdź śruby do deski, a następnie do ściany. Głośniki należy instalować na
płaskich, pionowych i zbrojonych ścianach.
•Jeśli masz wątpliwości co do rodzaju śrub lub materiału, z którego wykonana jest ściana, skontaktuj się ze
sprzedawcą śrub lub instalatorem.
•Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za wypadki lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwą
instalacją, niewystarczającą wytrzymałością ścian lub nieprawidłowym wkręceniem śrub, klęskami
żywiołowymi itp.
Wprowadzenie
Krok 2: Podłączanie zestawu
Należy skorzystać z poniższego schematu połączeń i zapoznać się z dodatkowymi informacjami
zawartymi w punktach od 1 do 5 na kolejnych stronach.
•Aby wyeliminować niepożądany szum, wszystkie przewody należy starannie wsunąć do gniazd.
•W przypadku podłączania innych urządzeń wyposażonych w regulację głośności, dla pozostałych
komponentów zestawu należy ustawić głośność na wyższy poziom w celu zapewnienia braku zniekształceń
dźwięku.
3 Adapter DIGITAL
MEDIA PORT
3 Przenośne źródło audio
2 Telewizor
4 Antena ramowa fal średnich (AM)
4 Antena UKF (FM)
5 Przewód zasilania
1 Głośnik środkowy
1 Subwoofer
1 Głośnik przedni (L)
1 Głośnik przedni (R)
1 Głośnik surround (R)
1 Głośnik surround (L)
: kierunek sygnału
14PL
1 Podłączanie głośników
Tylna ścianka głośnika
Kolorowa opaska
(+)
(–)
Złącze
Przy podłączaniu urządzenia należy włożyć złącze do momentu usłyszenia dźwięku
„kliknięcia”.
Tylny panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
R
R
KE
FE
EA
OO
SP
BW
SU
CE
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
NT
Do głośnika surround (L)
(niebieski)
ER
Do głośnika surround (R)
(szary)
R
KE
EA
RR
SP
SU
ON
FR
Do głośnika środkowego
(zielony)
Do subwoofera
(fioletowy)
ON
FR
RL
SU
TL
TR
Do głośnika przedniego (R)
(czerwony)
Do głośnika przedniego (L)
(biały)
15PL
Wprowadzenie
Wtyki oraz kolorowe opaski poszczególnych przewodów głośnikowych mają takie same kolory,
jak oznaczenia gniazd, do których powinny zostać podłączone. Należy sprawdzić, czy przewody
głośników podłączone są do odpowiednich zacisków: przewód głośnikowy z kolorowy
płaszczem do zacisku 3, a przewód bez kolorowego płaszcza do zacisku #. Do zacisków
głośnikowych należy wkładać wyłącznie nieizolowaną końcówkę przewodu głośnikowego.
Wprowadzenie
2 Podłączanie telewizora
Aby przekierować sygnał wideo do telewizora, sprawdź gniazda wejściowe wideo telewizora i
wybierz metodę połączenia A lub B. Poprawa jakości obrazu następuje w kolejności od A
(standardowe) do B (HDMI).
Jeśli telewizor ma cyfrowe gniazdo optyczne lub koncentryczne gniazdo wyjściowe, możesz
zwiększyć jakość dźwięku, podłączając je za pomocą przewodu cyfrowego (A).
Cyfrowy przewód optyczny
(nie wchodzi w skład zestawu)
Cyfrowy przewód koncentryczny
(nie wchodzi w skład zestawu)
DIGITA
COAXIAL
L IN
OPTICAL
TV
lub
Do cyfrowego koncentrycznego
gniazda wyjściowego telewizora
Do cyfrowego optycznego gniazda
wyjściowego telewizora
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Tylny panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
Kabel HDMI* (nie wchodzi
w skład zestawu)
Przewód SCART (EURO AV)
(nie wchodzi w skład zestawu)
AV
EURO
HDMI
OUT
OU TP
Do gniazda HDMI IN telewizora
UT (TO
TV )
Do gniazda SCART (EURO AV) telewizora
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
Jeśli telewizor zawiera gniazdo HDMI, użyj tego połączenia i wybierz typ sygnału wyjściowego (str. 23).
•Podczas wykonywania funkcji „DMPORT” sygnał wejściowy nie pojawia się w gnieździe HDMI OUT.
•Zestaw umożliwia odbieranie zarówno sygnałów cyfrowych, jak i analogowych. Sygnały cyfrowe mają
priorytet nad analogowymi (COAXIAL ma priorytet nad OPTICAL). W przypadku zaniku sygnału
cyfrowego po upływie 2 sekund rozpoczyna się przetwarzanie sygnału analogowego.
16PL
3 Podłączanie innych elementów
Wprowadzenie
Można odtwarzać dźwięk podłączonego urządzenia na sześciu głośnikach zestawu.
• Przenośne źródło audio: A
• Adapter DIGITAL MEDIA PORT: B
Miniaturowa wtyczka stereo
(nie wchodzi w skład zestawu)
Do przenośnego źródła
audio
Przedni panel
Port
(USB) (patrz strona 65).
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
CENTER
Tylny panel
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
DC5VMAX
0.7A
DMPO
RT
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
(nie wchodzi w skład zestawu)
Aby podłączyć adapter DIGITAL MEDIA PORT
Podłącz adapter DIGITAL MEDIA PORT (nie wchodzi w skład zestawu) do gniazda
DMPORT. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale „Korzystanie z
adaptera DIGITAL MEDIA PORT” (str. 76).
•Podłącz adapter DIGITAL MEDIA PORT, wyrównując oznaczenia V. Podczas odłączania pociągnij
adapter, naciskając A.
A
17PL
Wprowadzenie
Jeśli telewizor ma kilka wejść audio/wideo
Można dzięki temu słuchać dźwięku z telewizora na podłączonym zestawie. Podłącz urządzenia
zgodnie z poniższym opisem.
Magnetowid, cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej lub
konsola PlayStation itp.
Telewizor
Magnetowid, cyfrowy tuner
telewizji satelitarnej lub
konsola PlayStation itp.
System
: kierunek sygnału
Wybór urządzenia w telewizorze. Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
Jeśli telewizor nie ma kilku wejść audio/wideo, do przesyłania dźwięku z więcej niż dwóch
urządzeń będzie wymagany przełącznik.
18PL
4 Podłączanie anteny
Wprowadzenie
Antena ramowa fal średnich (AM)
(wchodzi w skład zestawu)
A
B
•Przewód (A) lub przewód (B) można podłączyć do
wybranego terminalu.
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
CENTER
Tylny panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
SPEAKER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
OUTPUT(TO TV)
DMPORT
NNA
ANTE
COAX
Antena UKF (FM)
(wchodzi w skład zestawu)
IAL 75
FM
lub
•Antenę ramową AM (antenę) oraz przewód należy trzymać z dala od systemu lub innych urządzeń audio/
wideo w celu uniknięcia szumu.
•Antena UKF (FM) musi być całkowicie rozwinięta.
•Po podłączeniu anteny UKF (FM) należy ułożyć ją w pozycji jak najbardziej zbliżonej do poziomej.
•Antenę ramową fal średnich (AM) należy ustawić w kierunku zapewniającym najlepszy odbiór w tym
paśmie.
•W przypadku słabej jakości odbieranego sygnału UKF (FM) należy w sposób przedstawiony na poniższej
ilustracji podłączyć urządzenie do zewnętrznej anteny za pomocą 75-omowego kabla koncentrycznego (nie
wchodzi w skład zestawu).
Zewnętrzna antena UKF (FM)
Urządzenie
ANTENNA
COAXIAL 75
FM
AM
19PL
Wprowadzenie
5 Podłączanie przewodu zasilania
Przed podłączeniem przewodu zasilania do gniazda ściennego, podłącz wszystkie głośniki do
urządzenia.
Tylny panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
Do gniazda ściennego
Informacje o demonstracji
Po podłączeniu przewodu zasilania na wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
demonstracja.
Włączanie/wyłączanie trybu demonstracji
1
Naciśnij przycisk [/1 na urządzeniu.
Spowoduje to włączenie zestawu.
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję
„DEMO”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz ustawienie.
• „DEMO ON”: włączone.
• „DEMO OFF”: wyłączone.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
•W przypadku nowego zestawu lub przywrócenia dla niego ustawień fabrycznych (np. po wykonaniu funkcji
„COLD RESET” (str. 85)) możesz wyłączyć demonstrację, naciskając przycisk [/1 na pilocie zdalnego
sterowania.
20PL
W menu ekranowym zostanie
wyświetlony ekran konfiguracji języka.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Korzystanie z poniższych zaleceń umożliwi
dostosowanie zestawu w celu rozpoczęcia
jego używania.
•Po podłączeniu telewizora do zestawu za pomocą
kabla HDMI (nie wchodzi w skład zestawu)
należy ustawić typ wyjścia wideo na
odpowiadający telewizorowi. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Ustawianie typu wyjścia wideo
odpowiadającego telewizorowi” (str. 23).
5
Wprowadzenie
Krok 3: Przeprowadzanie
konfiguracji wstępnej
ENGLISH
ENGLISH
FRENCH
SPANISH
PORTUGUESE
Wybierz język za pomocą przycisków
X/x.
Wybrany język jest wykorzystywany
przez zestaw do wyświetlania menu i
napisów dialogowych.
6
"/1
Naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji proporcji obrazu zależnie
od podłączanego telewizora.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
C/X/x/c,
DISPLAY
7
1
2
3
Włącz telewizor.
x Telewizor panoramiczny lub
telewizor w standardzie 4:3 z trybem
panoramicznym
Naciśnij przycisk [/1.
•Upewnij się, że funkcja ustawiona jest na
wartość „DVD” (str. 24).
[16:9] (str. 51)
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z zestawu.
[4:3 LETTER BOX] lub [4:3 PAN
SCAN] (str. 51)
U dołu ekranu telewizora pojawi się
komunikat [Press [ENTER] to run
QUICK SETUP.]. Jeśli komunikat nie
zostanie wyświetlony, uruchom
ponownie ekran konfiguracji wstępnej
wykonaj opisane czynności (str. 23).
4
Wybierz ustawienie odpowiednie dla
podłączanego telewizora za pomocą
przycisków X/x.
Naciśnij przycisk
płyty.
x Telewizor jest w standardzie 4:3
8
Naciśnij przycisk
.
Na panelu tylnym urządzenia zostanie
wyświetlony ekran konfiguracji
umożliwiający wybranie metody
wyjściowej sygnałów wideo na gniazdo
EURO AV T OUTPUT (TO TV).
bez wkładania
21PL
Wprowadzenie
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
VIDEO
RGB
VIDEO
kalibracyjnym nie powinno być żadnych
przeszkód.
IC
AL M
O
9
Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyjściową sygnałów wideo.
I
AUD
A.C
IN /
• [VIDEO]: wyjścia sygnałów wideo.
• [RGB]: wyjścia sygnałów RGB.
•Jeśli telewizor nie akceptuje sygnałów RGB,
obraz nie jest wyświetlany na ekranie
telewizora, nawet po wybraniu ustawienia
[RGB]. Należy zapoznać się z instrukcją
obsługi dostarczoną z telewizorem.
10 Naciśnij przycisk
Mikrofon kalibracyjny
.
Pojawi się ekran konfiguracji układu
głośników.
11 Za pomocą przycisków C/c wybierz
układ głośników odpowiadający ich
rzeczywistemu rozmieszczeniu.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego
dla pomieszczenia” (str. 77).
14 Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję [YES].
SPEAKER FORMATION
STANDARD
12 Naciśnij przycisk .
13 Podłącz mikrofon kalibracyjny do
gniazda A.CAL MIC na panelu
przednim.
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu). Każdy
głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
22PL
•Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone do
urządzenia. Podłączone słuchawki
uniemożliwiają wykonanie czynności
opisanych w poniższych krokach.
15 Naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się [AUTO
CALIBRATION] automatyczna
kalibracja.
W trakcie pomiaru należy zachować
ciszę.
•Podczas automatycznej kalibracji [AUTO
CALIBRATION] rozlega się głośny sygnał
testowy. Nie można go ściszyć. Należy mieć
wzgląd na dzieci i na sąsiadów.
•Aby uniknąć nieprawidłowości podczas
pomiaru, należy wyjść z pomieszczenia i
zachować ciszę (pomiar trwa około 3 minut).
94( 99)
1( 1)
0: 01: 08
pomocą przycisków C/c wybierz opcję
[YES].
17 Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to zakończenie konfiguracji
wstępnej. Wszystkie czynności związane
z połączeniami i ustawieniami zostały
zakończone.
Przerywanie konfiguracji wstępnej
Naciśnij przycisk
DISPLAY podczas
wykonywania dowolnej czynności.
•W razie zmiany rozmieszczenia głośników należy
skasować ich ustawienia. Patrz „Ustawianie
optymalnego dźwięku przestrzennego dla
pomieszczenia” (str. 77) i „Automatyczna
kalibracja odpowiednich ustawień” (str. 78).
•Informacje na temat zmiany poszczególnych
ustawień znajdują się w punkcie „Korzystanie z
ekranu konfiguracji” (str. 49).
Powrót do ekranu konfiguracji
wstępnej
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
Wprowadzenie
16 Odłącz mikrofon kalibracyjny i za
•Otoczenie w pomieszczeniu, w którym
zainstalowany jest zestaw może mieć wpływ
na wyniki pomiarów.
•W przypadku niepowodzenia automatycznej
kalibracji [AUTO CALIBRATION] należy
postępować zgodnie z wyświetlanym
komunikatem i ponownie przeprowadzić
operację.
DVD VIDEO
T
CUSTOM
CUSTOM
QUICK
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [QUICK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji wstępnej.
Ustawianie typu wyjścia wideo
odpowiadającego telewizorowi
W zależności od sposobu podłączenia
telewizora (str. 16) wybierz typ wyjścia
wideo zestawu.
Aby wybrać typ wyjścia sygnału wideo
na gniazdo HDMI OUT
W przypadku podłączenia urządzenia i
telewizora za pomocą kabla HDMI opcja ta
umożliwia wybranie rodzaju sygnałów wideo
przekazywanych przez gniazdo HDMI
OUT.
Potrzebne informacje znajdują się w
instrukcji obsługi telewizora, projektora itp.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
23PL
Wprowadzenie
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [HDMI SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[HDMI SETUP].
6
7
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [HDMI RESOLUTION], a
następnie naciśnij przycisk
.
Krok 4: Emisja dźwięku na
wszystkich głośnikach
Niniejszy zestaw umożliwia odtwarzanie
dźwięku z odtwarzacza DVD, telewizora lub
magnetowidu za pomocą wszystkich
głośników.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądane ustawienie i naciśnij przycisk
.
• [AUTO (1920 × 1080p)]: zestaw
odtwarza sygnał wideo optymalny dla
podłączonego telewizora.
• [1920 × 1080i]: zestaw odtwarza
sygnały wideo o rozdzielczości 1920 ×
1080i*.
• [1280 × 720p]: zestaw odtwarza sygnały
wideo o rozdzielczości 1280 × 720p*.
• [720 × 480p]**: zestaw odtwarza
sygnały wideo o rozdzielczości 720 ×
480p*.
* i = z przeplotem, p = progresywny
** W modelach w niektórych krajach może
być dostępna opcja [720 × 576p].
FUNCTION
+/–
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
Naciskaj przycisk FUNCTION +/–, aż na
wyswietlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądana funkcja.
Po każdym naciśnięciu przycisku
FUNCTION +/– wyświetlana funkcja
zmienia się w opisany poniżej sposób.
„DVD” t „TUNER FM” t
„TUNER AM” t „USB” t „TV” t
„DMPORT” t „AUDIO” t …
24PL
Funkcja
Źródło
„DVD”
Płyta jest odtwarzana w
zestawie
„TUNER FM”/
„TUNER AM”
Radio FM/AM (str. 58)
„USB”
Urządzenie USB (str. 65)
„TV”
Telewizor
„DMPORT”
Adapter DIGITAL
MEDIA PORT (str. 76)
„AUDIO”
Przenośne źródło audio
(podłączone do gniazda
AUDIO IN na panelu
przednim)
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „DEC. MODE”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Naciskaj przyciski X/x do momentu
wyświetlenia żądanego trybu
dekodowania na wyświetlaczu na
przednim panelu.
Jeśli chcesz odtwarzać dźwięk z
telewizora lub z 2-kanałowego źródła
przez 6 głośników, wybierz tryb
dekodowania „PRO LOGIC”, „PLII
MOVIE” lub „PLII MUSIC”.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się na str. 26.
5
Naciśnij przycisk
Podczas odtwarzania dźwięku z urządzenia
podłączonego do gniazda EURO AV T
OUTPUT (TO TV) na tylnym panelu lub do
gniazda AUDIO IN na przednim panelu
mogą wystąpić zniekształcenia. Nie oznacza
to awarii, a wystąpienie zniekształceń zależy
od podłączonego urządzenia.
Aby zapobiec zniekształceniom, zmniejsz
poziom sygnału wejściowego w urządzeniu.
1
2
3
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Zmiana poziomu sygnału
wejściowego z podłączonych
urządzeń
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
4
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
•W zależności od telewizora może być konieczne
wyłączenie głośnika telewizora w celu
umożliwienia korzystania z dźwięku surround
zestawu.
•Podczas odsłuchu plików audio za pomocą
przenośnego źródła audio można poprawić
jakość dźwięku.
Naciśnij przycisk FUNCTION +/–, aby wybrać
ustawienie „AUDIO”. Podłącz przenośne źródło
audio. Wybierz opcję „A.F.D. STD” dla
ustawienia „DEC. MODE”.
Aby anulować, wybierz opcję inną niż „A.F.D.
STD”.
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TV” lub „AUDIO”.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „ATTENUATE”, a następnie
naciśnij przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• „ATT ON”: umożliwia tłumienie
sygnału wejściowego. Poziom wyjścia
ulegnie zmianie.
• „ATT OFF”: normalny poziom
sygnału wejściowego.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
6
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
25PL
Wprowadzenie
•W przypadku używania gniazda TV
(COAXIAL lub OPTICAL DIGITAL IN)
(połączenie cyfrowe) pierwszeństwo ma
połączenie cyfrowe.
Regulacja dźwięku
Odtwarzanie dźwięku przestrzennego przy użyciu trybu
dekodowania
Aby korzystać z dźwięku przestrzennego, wystarczy wybrać jeden z wstępnie
zaprogramowanych trybów dekodowania. Pozwalają one uzyskać w warunkach domowych
intensywne wrażenia akustyczne charakterystyczne dla sali kinowej.
SYSTEM
MENU
X/x/c,
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na wyświetlaczu na przednim panelu opcję „DEC.
MODE”, a następnie naciśnij przycisk
lub c.
Naciskaj przyciski X/x do momentu wyświetlenia żądanego trybu dekodowania na
wyświetlaczu na przednim panelu.
Wyświetlacz
Tryb dekodowania
Efekt
„A.F.D. STD”
AUTO FORMAT
DIRECT
STANDARD
Dźwięk jest odtwarzany tak, jak został nagrany/zakodowany.
Głośniki odtwarzające dźwięk będą różnić się w zależności od
źródła.
„A.F.D. MULTI” AUTO FORMAT
DIRECT MULTI
26PL
Źródło 2–kanałowe: dźwięk nagrany w 2 kanałach (kanał lewy i
prawy przedni) zostaje skierowany również do lewego i prawego
kanału surround. W trym trybie dźwięk jest odtwarzany tylko z
głośników przednich (lewego i prawego), głośników surround
(lewego i prawego) i subwoofera. Głośnik środkowy nie emituje
dźwięku.
Źródło wielokanałowe: głośniki odtwarzające dźwięk będą
różnić się w zależności od źródła.
Tryb dekodowania
Efekt
„PRO LOGIC”
Dolby Pro Logic
Wykonywane jest dekodowanie Pro Logic sygnału wejściowego,
dzięki czemu przeprowadzana jest symulacja dźwięku surround
z 2 kanałów.
W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez wszystkie głośniki
oraz subwoofer. W zależności od źródła, dźwięk może nie być
odtwarzany przez wszystkie głośniki.
„PLII MOVIE”
Dolby Pro Logic II
MOVIE
Wykonywane jest dekodowanie trybu filmowego Pro Logic II
dla sygnału wejściowego, dzięki czemu z 2 kanałów tworzone jest
pięć pełnopasmowych kanałów wyjściowych. Ustawienie jest
odpowiednie do odtwarzania filmów wideo z lektorem lub
starych filmów.
W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez wszystkie głośniki
oraz subwoofer. W zależności od źródła, dźwięk może nie być
odtwarzany przez wszystkie głośniki.
„PLII MUSIC”
Dolby Pro Logic II
MUSIC
Wykonywane jest dekodowanie trybu muzycznego Pro Logic II
dla sygnału wejściowego, dzięki czemu z 2 kanałów tworzone jest
pięć pełnopasmowych kanałów wyjściowych. Ustawienie jest
odpowiednie dla typowych źródeł dźwięku stereo, takich jak
płyty CD.
W tym trybie dźwięk odtwarzany jest przez wszystkie głośniki
oraz subwoofer. W zależności od źródła, dźwięk może nie być
odtwarzany przez wszystkie głośniki.
„2CH STEREO” 2 CHANNEL
STEREO
Dźwięk jest odtwarzany tylko z głośników przednich (lewego i
prawego) i subwoofera. Wielokanałowy zapis dźwięku surround
jest zamieniany na format 2–kanałowy.
„HP 2CH”
Odtwarzany jest dźwięk z lewego i prawego kanału słuchawek.
Wielokanałowy zapis dźwięku surround jest zamieniany na
format 2–kanałowy.
HEADPHONE
2 CHANNEL
STEREO
„HP VIRTUAL” HEADPHONE
VIRTUAL
4
Naciśnij przycisk
Regulacja dźwięku
Wyświetlacz
Odtwarzany jest dźwięk z lewego i prawego kanału słuchawek w
formacie surround. Tryb ten działa tylko w przypadku
odtwarzania dźwięku ze źródła wielokanałowego.
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Wyłączanie efektów surround
Wybierz opcję „A.F.D. STD” lub „2CH STEREO” dla ustawienia „DEC. MODE”.
•Gdy sygnał wejściowy pochodzi ze źródła wielokanałowego, opcje „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” i
„PLII MUSIC” nie są stosowane, a dźwięk jest przesyłany bezpośrednio ze źródła wielokanałowego.
•Jeśli odtwarzany jest dwujęzyczny dźwięk, opcje „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE”, i „PLII MUSIC” nie są
stosowane.
•Nie można wybrać trybu dekodowania podczas odczytu przez urządzenie plików z urządzenia USB lub
nagrywania/kopiowania utworów.
•W zależności od wybranego strumienia wejściowego, tryb dekodowania może być niedostępny.
•Po wybraniu opcji „A.F.D. MULTI” efekt surround lub stereofoniczny może nie działać. W takim
przypadku należy wybrać opcję „A.F.D. STD”, „PRO LOGIC”, „PLII MOVIE” lub „PLII MUSIC”.
27PL
Wybieranie trybu
dźwiękowego
Odtwarzanie dźwięku
wielościeżkowego
Można wybrać odpowiedni tryb dźwiękowy
do oglądania filmów lub słuchania muzyki.
(DUAL MONO)
SOUND
MODE
Jeśli zestaw odbiera lub odtwarza sygnał
wielościeżkowy w formacie Dolby Digital,
można odtwarzać dźwięk w dwóch językach.
•Aby odbierać sygnał w formacie Dolby Digital,
należy podłączyć telewizor lub inne urządzenie
do zestawu za pomocą przewodu optycznego lub
koncentrycznego przewodu cyfrowego (str. 16), a
następnie ustawić cyfrowy tryb sygnału
wyjściowego dla telewizora lub innego
urządzenia na Dolby Digital.
AUDIO
Naciskaj przycisk SOUND MODE do
momentu wyświetlenia żądanego trybu na
wyświetlaczu na przednim panelu.
• „AUTO”: zestaw wybiera automatycznie
tryb „MOVIE” lub „MUSIC”, aby
odtwarzać dźwięk w zależności od rodzaju
płyty.
• „MOVIE”: wybierany jest tryb dźwiękowy
odpowiedni do oglądania filmów.
• „MUSIC”: wybierany jest tryb dźwiękowy
odpowiedni do odtwarzania muzyki.
•Nie można używać tych elementów konfiguracji
po podłączeniu słuchawek do urządzenia.
28PL
Naciskaj przycisk AUDIO, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu
wyświetli się żądany sygnał.
• „MAIN”: odtwarzany jest dźwięk w języku
głównym.
• „SUB”: odtwarzany jest dźwięk w języku
dodatkowym.
• „MAIN+SUB”: odtwarzany jest dźwięk
mieszany w języku głównym i
dodatkowym.
Jeśli zestaw nie pracuje w trybie
„DVD”, wybierz opcję „DVD” za
pomocą przycisku FUNCTION +/–.
Płyta
4
5
Odtwarzanie płyty
Naciśnij przycisk A.
Włóż płytę.
Umieść jedną płytę w szufladzie, a
następnie naciśnij przycisk A.
Płyta
W zależności od typu odtwarzanej płyty
DVD VIDEO lub VIDEO CD niektóre
operacje mogą przebiegać inaczej lub ich
zastosowanie może być ograniczone.
Należy to sprawdzić w instrukcji obsługi
dostarczonej z daną płytą.
Regulacja głośności
"/1
A
H
Szuflada na płyty
FUNCTION
•Aby odtwarzać płytę o średnicy 8 cm, umieść
ją w wewnętrznym okręgu szuflady. Upewnij
się, że płyta nie wystaje poza wewnętrzny
okrąg szuflady.
•Nie popychaj zamykającej się szuflady,
ponieważ może to spowodować awarię
urządzenia.
•Umieszczaj w szufladzie tylko jedną płytę.
Gniazdo
słuchawkowe
"/1
6
FUNCTION
+/–
Rozpocznie się odtwarzanie
(odtwarzanie ciągłe).
7
MUTING
STEP
/
/
VOLUME +/–
,
x
X
1
2
3
Dostosuj głośność, używając
przycisku VOLUME +/– na pilocie lub
elementu VOLUME urządzenia.
Informacja o głośności pojawia się na
ekranie telewizora oraz na wyświetlaczu
na przednim panelu.
./>
H
/m/
M/
Naciśnij przycisk H.
Włącz telewizor.
Wybierz opisywany zestaw jako źródło
sygnału telewizora.
Naciśnij przycisk "/1.
Spowoduje to włączenie zestawu.
•W zależności od trybu pracy zestawu, informacja
o głośności może nie być wyświetlana na ekranie
telewizora.
•Jeśli funkcja Sterowanie przez HDMI została
włączona, a telewizor jest podłączony do zestawu
przy użyciu kabla HDMI (nie wchodzi w skład
zestawu), można nim sterować synchronicznie.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w rozdziale „Korzystanie z funkcji Sterowanie
przez HDMI w przypadku funkcji „BRAVIA”
Sync” (str. 62).
29PL
•Po podłączeniu telewizora do zestawu za pomocą
kabla HDMI (nie wchodzi w skład zestawu)
można nimi sterować w prosty sposób,
korzystając z funkcji Sterowanie przez HDMI.
Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się
w rozdziale „Korzystanie z funkcji Sterowanie
przez HDMI w przypadku funkcji „BRAVIA”
Sync” (str. 62).
Wyłączanie zestawu
Gdy zestaw jest włączony, naciśnij przycisk
"/1. Zestaw zostanie przełączony w tryb
gotowości.
Oszczędzanie energii w trybie
gotowości
Gdy zestaw jest włączony, naciśnij przycisk
"/1.
Aby przejść do trybu oszczędzania energii,
upewnij się, że stan zestawu jest następujący:
– Opcja „DEMO” ma ustawienie „OFF”
(str. 20).
– Opcja [CONTROL FOR HDMI] ma
ustawienie [OFF] (str. 62).
Aby włączyć
Przycisk
Wyłączanie
tymczasowe dźwięku
MUTING.
Aby anulować, naciśnij
ponownie przycisk
MUTING lub naciśnij
przycisk VOLUME +,
aby zmienić głośność.
Zatrzymanie
Przycisk A na
odtwarzania i wyjęcie urządzeniu.
wybranej płyty
Szybkie wyszukiwanie
miejsca na płycie
podczas szybkiego
przewijania do przodu
lub do tyłu
(przeszukiwanie)1)2)
Przycisk M/
lub
/
m podczas odtwarzania
płyty. Po każdym
naciśnięciu przycisku
M/
lub
/m
podczas przeszukiwania
zmienia się szybkość
odtwarzania. Aby
powrócić do normalnej
szybkości, naciśnij
przycisk H. Rzeczywista
szybkość może różnić się
w zależności od płyty.
Oglądanie
poklatkowe
(odtwarzanie w
zwolnionym tempie)3)
Przycisk M/
lub
/
m4) podczas pracy
zestawu w trybie
wstrzymania. Każde
naciśnięcie przycisku
M/
lub
/m4)
podczas odtwarzania w
zwolnionym tempie
powoduje zmianę
szybkości odtwarzania.
Dostępne są dwie
szybkości. Aby
przywrócić normalną
szybkość odtwarzania,
naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie po
jednej klatce
(stopklatka)3)5)6)
STEP
przejście do
następnej klatki, gdy
zestaw działa w trybie
wstrzymania. Naciśnij
przycisk STEP
, aby
przejść do poprzedniej
klatki, gdy zestaw działa
w trybie wstrzymania
(tylko płyty DVD
VIDEO/DVD-R/DVDRW). Aby powrócić do
normalnego odtwarzania,
naciśnij przycisk H.
Aby używać słuchawek
Podłącz słuchawki do gniazda PHONES
urządzenia. Dźwięk zestawu zostanie
wyciszony.
Inne funkcje
Aby włączyć
Przycisk
Zatrzymanie
x
Pauza
X
Wznawianie
X lub H
odtwarzania po pauzie
Przejście do
>
następnego rozdziału,
utworu lub sceny1)
Przejście do
poprzedniego
rozdziału, utworu lub
sceny1)
.
(szybka powtórka)
Powtórzenie
poprzedniej sceny (10 podczas odtwarzania.
sekund wstecz)7)
30PL
Aby włączyć
Przycisk
Szybkie przewijanie
(szybkie
bieżącej sceny do
przewijanie) podczas
przodu (30 sekund do odtwarzania.
przodu)8)
1)
Oprócz plików obrazów JPEG.
2)Szybkość
3)
Tylko płyty DVD VIDEO, DVD-R, DVD-RW,
VIDEO CD.
4)Oprócz
5)
płyt VIDEO CD.
Nie można wyszukiwać obrazów na płytach
DVD-VR.
6)W
przypadku płyt DATA CD/DATA DVD
funkcja ta działa tylko dla plików wideo w
formacie DivX (za wyjątkiem modeli dla
Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej).
7)
Tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R.
Przycisku nie można używać tylko dla plików
wideo DivX (za wyjątkiem modeli dla Wielkiej
Brytanii i Ameryki Północnej).
8)
Tylko płyty DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R.
Przycisku nie można używać tylko dla plików
wideo DivX (za wyjątkiem modeli dla Wielkiej
Brytanii i Ameryki Północnej).
•Funkcje szybkiej powtórki i szybkiego
przewijania mogą nie działać w przypadku
niektórych scen.
Wyświetlanie różnych ujęć i
napisów dialogowych
Aby zmienić ujęcie
Jeśli scena na płycie DVD VIDEO została
nagrana z różnych ujęć, istnieje możliwość
zmiany aktualnego ujęcia.
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
ANGLE, aby wybrać żądany kąt.
•W przypadku niektórych odtwarzaczy DVD
VIDEO zmiana ujęcia może nie być możliwa,
nawet jeśli obraz na płycie DVD VIDEO został
zapisany z różnych ujęć.
*
*
* Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej.
Jeśli na płycie zostały zapisane napisy
dialogowe, można je włączać i wyłączać
podczas odtwarzania. Jeśli na płycie
zapisano napisy dialogowe w kilku wersjach
językowych, podczas odtwarzania można w
dowolnej chwili zmienić wersję językową lub
włączyć i wyłączyć napisy dialogowe.
Płyta
przewijania może różnić się w
zależności od płyty.
Aby zmienić napisy dialogowe
Podczas odtwarzania naciśnij przycisk
SUBTITLE, aby wybrać żądany język
napisów.
•W zależności od płyty DVD VIDEO może nie
być możliwe zmienienie napisów dialogowych
nawet, jeśli na płycie nagrane zostały napisy dla
wielu języków. Może także nie być możliwe ich
wyłączenie.
•Napisy dialogowe można zmienić, jeśli plik wideo
DivX ma rozszerzenie „.AVI” lub „.DIVX” i
zawiera informacje napisów w tym samym pliku
(za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej).
Zmiana ścieżki dźwiękowej
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO lub
DATA CD/DATA DVD (pliki wideo
DivX*) zarejestrowanych w kilku formatach
audio (PCM, Dolby Digital, MPEG Audio
lub DTS) można zmieniać format audio.
Jeśli na płycie DVD VIDEO zarejestrowano
ścieżki dźwiękowe w różnych językach,
można także zmieniać język.
W przypadku płyt VIDEO CD, CD, DATA
CD lub DATA DVD można wybrać dźwięk
z prawego lub lewego kanału i słuchać
wybranego kanału z obu głośników
(prawego i lewego).
Nie można zmieniać ścieżki dźwiękowej płyt
Super Audio CD.
* Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej.
31PL
Naciskaj przycisk AUDIO, aby wybrać
żądany sygnał audio.
x DVD VIDEO
W zależności od płyty DVD VIDEO
zmienia się wybór dostępnych języków.
Cztery cyfry na wyświetlaczu oznaczają kod
języka. Zapoznaj się z rozdziałem „Lista
kodów języków” (str. 104), aby potwierdzić
język przedstawiony za pomocą kodu. Jeśli
ten sam język jest wyświetlany na liście dwa
lub więcej razy, oznacza to, że płyta DVD
VIDEO jest nagrana w wielu formatach
audio.
x DVD-VR
Wyświetlane są rodzaje ścieżek
dźwiękowych zarejestrowanych na płycie.
Przykład:
• [1: MAIN] (główna ścieżka dźwiękowa)
• [1: SUB] (dodatkowa ścieżka dźwiękowa)
• [1: MAIN+SUB] (główna i dodatkowa
ścieżka dźwiękowa)
• [2: MAIN]
• [2: SUB]
• [2: MAIN+SUB]
•Opcje [2: MAIN], [2: SUB] i [2: MAIN+SUB] nie
są wyświetlane, jeżeli na płycie zarejestrowany
jest tylko jeden strumień audio.
x VIDEO CD/CD/DATA CD (plik MP3)/
DATA DVD (plik MP3)
• [STEREO]: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
• [1/L]: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny)
• [2/R]: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny)
x DATA CD (plik wideo DivX)/DATA DVD
(plik wideo DivX) (za wyjątkiem modeli dla
Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej)
Wybór formatów sygnału audio dla płyt
DATA CD lub DATA DVD różni się w
zależności od pliku wideo DivX zawartego
na płycie. Format jest wyświetlany na
ekranie.
x Super VCD
• [1:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej nr 1
32PL
• [1:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 1 (monofoniczny)
• [1:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 1 (monofoniczny)
• [2:STEREO]: dźwięk stereofoniczny
ścieżki dźwiękowej nr 2
• [2:1/L]: dźwięk lewego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 2 (monofoniczny)
• [2:2/R]: dźwięk prawego kanału ścieżki
dźwiękowej nr 2 (monofoniczny)
•Podczas odtwarzania płyt Super VCD, na których
ścieżka dźwiękowa nr 2 nie została nagrana, po
wybraniu opcji [2:STEREO], [2:1/L] lub [2:2/R]
dźwięk nie będzie odtwarzany.
Sprawdzanie formatu sygnału
audio
*
*
* Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej.
Wciskając przycisk AUDIO podczas
odtwarzania, można wyświetlić informację o
formacie aktualnie odtwarzanego sygnału
audio (PCM, Dolby Digital, DTS itp.)
zgodnie z poniższą ilustracją.
x DVD
Przykład:
Dolby Digital 5.1-kanałowy
Kanały surround (L/R)
1: ENGLISH
Kanały przednie
(L/R) i środkowy
Kanał niskich
tonów LFE (Low
Frequency Effect)
DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
L
C
R
LFE
LS
RS
Format aktualnie odtwarzanego
programu
2
Przykład:
Dolby Digital 3-kanałowy
Kanał surround
(monofoniczny)
Kanały przednie (L/R)
1:SPANISH
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MULTI/2CH].
3
DOLBY DIGITAL 2 / 1
• [MULTI]: odtworzenie
wielokanałowego obszaru
odtwarzania.
• [2CH]: odtworzenie 2-kanałowego
obszaru odtwarzania.
R
S
Format aktualnie odtwarzanego
programu
x DATA CD (plik wideo DivX)/DATA DVD
(plik wideo DivX) (za wyjątkiem modeli dla
Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej)
Przykład:
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie i naciśnij przycisk
.
Płyta
L
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[MULTI/2CH], a następnie
naciśnij przycisk
.
•Nie można zmienić obszaru odtwarzania podczas
jego odtwarzania.
Zmienianie warstwy odtwarzania
podczas odtwarzania hybrydowej
płyty Super Audio CD
Plik MP3
1:MP3
128k
Szybkość transmisji
Niektóre płyty Super Audio CD zawierają
warstwę Super Audio CD i warstwę CD.
Warstwę do odtworzenia można zmienić.
•Jeśli płyta Super Audio CD nie ma warstwy CD,
nie można zmienić warstwy odtwarzania.
Wybieranie obszaru odtwarzania
płyt Super Audio CD
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Można odtworzyć płytę Super Audio CD
(str. 102), wybierając obszar odtwarzania.
2
Wybieranie obszaru odtwarzania jako
obszaru 2-kanałowego i
wielokanałowego płyty Super Audio
CD
x Jeśli w danej chwili została wybrana
warstwa CD
Na wyświetlaczu pojawi się napis
[SUPER AUDIO CD].
Niektóre płyty Super Audio CD zawierają 2kanałowy obszar odtwarzania oraz
wielokanałowy obszar odtwarzania. Można
wybrać obszar do odtworzenia.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SUPER AUDIO CD/CD
LAYER], a następnie naciśnij przycisk
.
x Jeśli w danej chwili została wybrana
warstwa Super Audio CD
Na wyświetlaczu pojawi się napis [CD].
3
Warstwę można zmienić, naciskając
przycisk
.
• [SUPER AUDIO CD]: można
odtwarzać warstwę Super Audio CD.
Podczas odtwarzania warstwy Super
Audio CD przez zestaw na
33PL
wyświetlaczu na przednim panelu
świeci się kontrolka „SA-CD”.
• [CD]: można odtwarzać warstwę CD.
Podczas odtwarzania warstwy CD
przez zestaw na wyświetlaczu na
przednim panelu świeci się kontrolka
„CD”.
•Każda funkcja trybu odtwarzania działa tylko dla
danej warstwy lub obszaru odtwarzania.
•Podczas odtwarzania warstwy CD nie można
zmieniać obszaru odtwarzania.
•Sygnały audio płyty Super Audio CD nie są
przesyłane przez gniazdo HDMI OUT.
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z
funkcją PBC (wersja 2.0)
(odtwarzanie z funkcją PBC)
Funkcja sterowania odtwarzaniem PBC
(Playback Control) pozwala wykonywać
proste operacje, wyszukiwanie itp.
Odtwarzanie z funkcją PBC umożliwia
interaktywne odtwarzanie płyt VIDEO CD
za pomocą menu wyświetlanego na ekranie
telewizora.
1
Rozpocznij odtwarzanie płyty VIDEO
CD z funkcją PBC.
Zostanie wyświetlone menu
umożliwiające dokonanie wyboru.
2
3
4
•Aby odtwarzać płytę bez funkcji PBC, użyj
przycisków ./> lub przycisków
numerycznych w trybie zatrzymania zestawu w
celu wybrania utworu, a następnie naciśnij
przycisk H albo
. Rozpocznie się
odtwarzanie. Nie można odtwarzać obrazów
nieruchomych, np. menu. Aby powrócić do
odtwarzania z funkcją PBC, należy dwukrotnie
nacisnąć przycisk x, a następnie przycisk H.
Odtwarzanie płyty od miejsca, w
którym zostało przerwane
(wznawianie odtwarzania)
Po zatrzymaniu płyty zestaw zapamiętuje
miejsce, w którym naciśnięto x i na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się komunikat „RESUME”. Funkcja
wznawiania odtwarzania działa, dopóki z
szuflady odtwarzacza nie zostanie wyjęta
płyta, nawet jeśli zestaw przejdzie w tryb
gotowości po naciśnięciu przycisku "/1.
1
Naciśnij przycisk
.
Postępuj zgodnie z instrukcjami w
menu dotyczącymi operacji
interaktywnych.
Powrót do menu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Aby zatrzymać odtwarzanie płyty,
naciśnij przycisk x.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „RESUME”.
Wybierz numer żądanego elementu za
pomocą przycisków numerycznych.
Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dołączoną do płyty, ponieważ zasady
obsługi poszczególnych płyt VIDEO
CD mogą się różnić.
34PL
•W instrukcjach obsługi niektórych płyt VIDEO
CD w Kroku 3 zamiast polecenia [Press ENTER]
może występować polecenie [Press SELECT]. W
takim przypadku należy nacisnąć przycisk H.
2
Naciśnij przycisk H.
Odtwarzanie płyty rozpocznie się od
miejsca, w którym zostało zatrzymane w
Kroku 1.
•W zależności od miejsca zatrzymania
odtwarzania płyty zestaw może nie wznowić
odtwarzania dokładnie w tym samym punkcie.
•Informacje o miejscu, w którym odtwarzanie
zostało zatrzymane, mogą zostać usunięte z
pamięci urządzenia w przypadku:
– wyjęcia płyty;
– przejścia zestawu w tryb gotowości (tylko płyty
DATA CD/DATA DVD);
•Aby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk H.
Używanie trybu
odtwarzania
Tworzenie własnego programu
(odtwarzanie w zaprogramowanej
kolejności)
Zawartość płyty można odtwarzać w
wybranej kolejności, programując
odpowiednio kolejność utworów na płycie.
Można w ten sposób zaprogramować
maksymalnie 99 utworów.
1
Po włożeniu tej samej płyty zestaw odtwarza
ją od miejsca ostatniego zatrzymania płyty.
W przypadku zapełnienia pamięci
wznawiania odtwarzania zostaną skasowane
informacje o punkcie zatrzymania
najstarszej płyty.
Aby włączyć tę funkcję, ustaw opcję
[MULTI-DISC RESUME] w menu
[SYSTEM SETUP] na wartość [ON].
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „[MULTI-DISC
RESUME] (tylko płyty DVD VIDEO/
VIDEO CD)” (str. 55).
•Zestaw może zapisać do 10 punktów wznawiania
odtwarzania.
•Jeśli w opcji [MULTI-DISC RESUME] w menu
[SYSTEM SETUP] ustawiono wartość [OFF]
(str. 55), miejsce wznowienia odtwarzania
zostanie usunięte z pamięci po zmianie funkcji za
pomocą przycisku FUNCTION +/–.
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Wznawianie odtwarzania płyty
(Wznawianie odtwarzania płyty (wielu
płyt))
Płyta
– zmiany lub skasowania ustawień na ekranie
konfiguracji;
– zmiany poziomu kontroli rodzicielskiej;
– zmiany funkcji przez naciśnięcie przycisku
FUNCTION +/–;
– odłączenia przewodu zasilania.
•W przypadku płyt DVD-VR, VIDEO CD, Super
Audio CD, CD, DATA CD i DATA DVD
zestaw zapamiętuje punkt wznowienia
odtwarzania dla bieżącej płyty.
•Funkcja wznawiania odtwarzania nie działa w
trybie odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności i odtwarzania w kolejności losowej.
•Funkcja może nie działać prawidłowo w
przypadku niektórych płyt.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[PROGRAM], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[PROGRAM].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SET t], a następnie naciśnij
przycisk
.
Łączny czas trwania
zaprogramowanych utworów
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Utwory nagrane na płycie
4
Naciśnij przycisk c.
Kursor przesunie się do wiersza utworu
[T] (w tym wypadku [01]).
•Aby rozpocząć odtwarzanie płyty od początku,
dwukrotnie naciśnij przycisk x, a następnie
naciśnij przycisk H.
35PL
PROGRAM
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
5
0: 00:00
T
––
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Wybierz utwór, który chcesz
zaprogramować.
Na przykład wybierz utwór [02].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
wartość [02] w kolumnie [T], a następnie
naciśnij przycisk .
program, w kroku 3 wybierz opcję [ON] i
naciśnij przycisk .
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
Zmiana lub anulowanie programu
1
2
ALL CLEAR
1. TRACK
2. TRACK
3. TRACK
4. TRACK
5. TRACK
6. TRACK
7. TRACK
6
7
0: 03:51
T
02
––
––
––
––
––
––
––
01
02
03
04
05
06
Anulowanie wszystkich
zaprogramowanych utworów
Aby zaprogramować pozostałe utwory,
powtórz czynności opisane w krokach
4 i 5.
2
Zaprogramowane utwory są
wyświetlane w wybranej kolejności.
3
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR, gdy ustawienie
programu nie jest wyświetlane na ekranie
telewizora lub wybierz opcję [OFF] w kroku
numer 3. Aby ponownie odtworzyć ten sam
Wykonaj czynności z Kroku 5, aby
utworzyć nowy program.
Aby anulować program, wybierz
wartość [--] w kolumnie [T], a następnie
naciśnij przycisk
.
1
Spowoduje to uruchomienie
odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności.
Po zakończeniu odtwarzania programu
można ponownie rozpocząć jego
odtwarzanie, naciskając przycisk H.
36PL
3
Łączny czas trwania zaprogramowanych
utworów
Naciśnij przycisk H, aby uruchomić
funkcję odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
zaprogramowany numer utworu, który
chcesz zmienić lub anulować.
Jeśli chcesz usunąć utwór z programu,
naciśnij przycisk CLEAR.
Wybrany utwór
PROGRAM
Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane
w części „Tworzenie własnego
programu”.
Wykonaj czynności od 1 do 3 opisane
w części „Tworzenie własnego
programu”.
Naciśnij przycisk X i wybierz
ustawienie [ALL CLEAR].
Naciśnij przycisk
.
Odtwarzanie losowe
(odtwarzanie w kolejności losowej)
Można odtwarzać zawartość płyty w
kolejności losowej. Za każdym razem
kolejność odtwarzania jest inna.
•Ten sam utwór może być odtwarzany
wielokrotnie w przypadku odtwarzania plików
MP3.
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SHUFFLE], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SHUFFLE].
3
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: wyłączone.
• [TRACK]: losowe odtwarzanie
utworów na płycie.
(odtwarzanie z powtarzaniem)
Płytę można odtwarzać z powtarzaniem.
Jednocześnie można korzystać z trybów
odtwarzania w kolejności losowej i
odtwarzania w zaprogramowanej kolejności.
1
x Podczas odtwarzania w
zaprogramowanej kolejności
2
x DATA CD (za wyjątkiem pliku wideo
DivX*)/DATA DVD (za wyjątkiem pliku
wideo DivX*)
3
* Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii
i Ameryki Północnej.
4
Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to uruchomienie funkcji
odtwarzania w kolejności losowej.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz opcję
[OFF] w kroku 3.
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
•Funkcja odtwarzania w kolejności losowej jest
niedostępna podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD i Super VCD z funkcją PBC.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
• [OFF]: wyłączone.
• [ON]: odtwarzanie w kolejności
losowej utworów wybranych w trybie
odtwarzania w zaprogramowanej
kolejności.
• [OFF]: wyłączone.
• [ON (MUSIC)]: losowe odtwarzanie
plików MP3 w folderze na bieżącej
płycie. Jeśli nie wybrano folderu,
rozpocznie się odtwarzanie losowe
plików z pierwszego folderu.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
Płyta
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być odtwarzany w
kolejności losowej.
Wielokrotne odtwarzanie
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[REPEAT], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[REPEAT].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być powtarzany.
x DVD VIDEO/DVD-VR
• [OFF]: wyłączone.
• [DISC]: ponowne odtwarzanie
wszystkich tytułów na płycie.
• [TITLE]: powtarzany jest bieżący tytuł
na płycie.
• [CHAPTER]: powtarzany jest bieżący
rozdział.
x VIDEO CD/Super Audio CD/CD
• [OFF]: wyłączone.
• [DISC]: ponowne odtwarzanie
wszystkich utworów na płycie.
• [TRACK]: powtarzany jest bieżący
utwór.
x DATA CD/DATA DVD
• [OFF]: wyłączone.
• [DISC]: ponowne odtwarzanie
wszystkich folderów na płycie.
• [FOLDER]: powtarzany jest bieżący
folder.
• [TRACK] (tylko pliki MP3):
powtarzany jest bieżący plik.
• [FILE] (tylko pliki wideo DivX):
ponowne odtwarzanie bieżącego pliku
37PL
(za wyjątkiem modeli dla Wielkiej
Brytanii i Ameryki Północnej).
4
Naciśnij przycisk
.
Spowoduje to wybranie elementu.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Wyszukiwanie/wybieranie
płyty
Korzystanie z menu płyt DVD
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz opcję
[OFF] w kroku 3.
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
•Funkcja odtwarzania z powtarzaniem jest
niedostępna podczas odtwarzania płyt VIDEO
CD i Super VCD z funkcją PBC.
•Podczas odtwarzania płyt DATA CD/DATA
DVD zawierających pliki MP3 oraz pliki obrazów
JPEG, które różnią się czasem odtwarzania,
dźwięk nie będzie pokrywać się z obrazem.
•Jeśli w opcji [MODE (MUSIC, IMAGE)]
ustawiono wartość [IMAGE] (str. 42), nie można
wybrać ustawienia [TRACK].
Płyta DVD jest podzielona na wiele sekcji, z
których składa się zawarty na niej materiał
filmowy lub muzyczny. Sekcje te nazywane
są „tytułami”. Podczas odtwarzania płyt
DVD zawierających kilka tytułów, za
pomocą przycisku DVD TOP MENU
można wybrać jeden z nich.
Podczas odtwarzania płyt DVD
pozwalających wybrać język napisów
dialogowych lub język ścieżki dźwiękowej,
ustawienia te można wybrać przy użyciu
przycisku DVD MENU.
1
Naciśnij przycisk DVD TOP MENU lub
DVD MENU.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu danej płyty.
Zawartość menu zależy od płyty.
2
3
Za pomocą przycisków C/X/x/c lub
przycisków numerycznych wybierz
element, który ma zostać odtworzony
lub zmieniony.
Naciśnij przycisk
.
Aby wyświetlić menu płyty DVD na
ekranie menu sterowania
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[DISC MENU], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu [DISC
MENU].
3
4
38PL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [MENU] lub [TOP MENU].
Naciśnij przycisk
.
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
Można również odnaleźć daną scenę poprzez
wpisanie jej kodu czasowego.
1
Wybranie opcji [ORIGINAL] lub
[PLAY LIST] na płytach DVD-VR
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
(Podczas odtwarzania płyt DATA CD/
DATA DVD zawierających pliki
obrazów JPEG, przycisk
DISPLAY
należy nacisnąć dwukrotnie.)
Funkcja ta jest dostępna tylko po utworzeniu
listy odtwarzania płyt DVD-VR.
1
2
Przykład:
[CHAPTER]
zostaje wybrana wartość [** (**)] (gdzie
** oznacza liczbę).
Liczba w nawiasie okrągłym oznacza
łączną liczbę tytułów, rozdziałów,
utworów, indeksów, scen, folderów lub
plików.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[ORIGINAL/PLAY LIST], a
następnie naciśnij przycisk
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Zostaną wyświetlone opcje menu
[ORIGINAL/PLAY LIST].
3
DVD VIDEO
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [PLAY LIST]: odtwarzanie tytułów ze
ścieżki [ORIGINAL] w celu edycji.
• [ORIGINAL]: odtwarzanie
pierwotnie nagranych tytułów.
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyszukiwania.
Płyta
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Naciśnij przycisk
Wybrany wiersz
3
Naciśnij przycisk
.
Zapis [** (**)] zmienia się na [– – (**)].
.
98( 99)
13( 99)
T
0: 03: 17
Wyszukiwanie tytułów/
rozdziałów/utworów/scen itp.
Płyty DVD VIDEO/DVD-VR można
przeszukiwać według tytułu lub rozdziału, a
płyty VIDEO CD/Super Audio CD/CD/
DATA CD/DATA DVD według utworu,
indeksu lub sceny. W przypadku płyt DATA
CD/DATA DVD można wyszukiwać
według folderu lub pliku. Tytułom i
utworom na płycie są przyporządkowane
niepowtarzalne numery, co umożliwia
wybranie żądanego tytułu lub utworu przez
wprowadzenie odpowiedniego numeru.
4
DVD VIDEO
Za pomocą przycisków X/x lub
przycisków numerycznych wybierz
numer żądanego tytułu, rozdziału,
utworu, indeksu, sceny itp.
W przypadku popełnienia błędu naciśnij
przycisk CLEAR, aby skasować numer.
5
Naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
39PL
•Przy wyłączonym ekranie menu sterowania
można odnaleźć rozdział (płyta DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW), utwór (płyta VIDEO CD/
Super Audio CD/CD) lub plik (płyta DATA CD/
DATA DVD (plik wideo DivX))* za pomocą
przycisków numerycznych i przycisku
.
* Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej.
Aby wyszukać scenę za pomocą kodu
czasowego
1
W Kroku 2 wybierz opcję
[TIME].
Wybrana zostanie wartość [T **:**:**]
(czas odtwarzania bieżącego tytułu).
2
Naciśnij przycisk
.
Zapis [T **:**:**] zmieni się na
[T --:--:--].
3
Wprowadź kod czasowy za pomocą
przycisków numerycznych.
Na przykład, aby odnaleźć scenę
znajdującą się 2 godziny, 10 minut i 20
sekund od początku płyty. Naciśnij
przyciski 2, 1, 0, 2, 0 ([2:10:20]).
4
Naciśnij przycisk
.
•W przypadku płyt DVD+RW nie można
wyszukiwać scen poprzez wpisanie kodu
czasowego.
Odtwarzanie plików MP3/
plików obrazów JPEG
Można odtwarzać pliki MP3 i pliki obrazów
JPEG:
• z rozszerzeniem „.MP3” (plik MP3) lub
„.JPG”/„.JPEG” (plik obrazu JPEG),
• zgodne z formatem pliku obrazu DCF*.
* „DCF (Design rule for Camera File system)” to
standard zapisu obrazu stosowany w cyfrowych
aparatach fotograficznych ustanowiony przez
Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) (Japońskie
Stowarzyszenie Branży Elektronicznej i
Informatycznej).
•Zestaw umożliwia odtwarzanie wszystkich
plików z rozszerzeniami „.MP3”, „.JPG” i
„.JPEG”, nawet jeśli nie zostały one zapisane w
formacie MP3 lub JPEG. Odtwarzanie takich
plików może spowodować emisję głośnego
hałasu, który może uszkodzić głośniki.
•Zestaw nie obsługuje danych audio zapisanych w
formacie MP3PRO.
•Zestaw rozpoznaje maksymalnie 200 folderów i
nie umożliwia odtwarzania folderów o numerach
wyższych niż 200. (W zależności od konfiguracji
folderów, liczba folderów możliwych do
rozpoznania przez system może być mniejsza.)
•Zestaw może rozpoznać do 150 plików MP3/
JPEG w folderze.
•Rozpoczęcie odtwarzania może trwać dłużej przy
przejściu do kolejnego lub innego folderu.
•System może nie odtwarzać niektórych typów
plików obrazów JPEG (np. plików obrazu JPEG
o szerokości i wysokości mniejszej niż 8 pikseli).
Wybieranie pliku MP3 lub folderu
1
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Zostanie wyświetlona lista folderów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD. Podczas odtwarzania
folderu jego tytuł zostaje wyróżniony.
40PL
Powrót do poprzedniego ekranu
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
Naciśnij przycisk O RETURN.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Wybór pliku obrazu JPEG lub
folderu z obrazami
1
x Aby odtworzyć pliki MP3 w folderze
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Zostanie wyświetlona lista folderów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD. Podczas odtwarzania
folderu jego tytuł zostaje wyróżniony.
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
x Aby wybrać plik MP3
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Za pomocą przycisków X/x wybierz plik
i naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego pliku. Listę plików można
wyłączyć za pomocą przycisku DVD
MENU. Ponowne naciśnięcie przycisku
DVD MENU spowoduje wyświetlenie
listy folderów.
Zatrzymanie odtwarzania
Płyta
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
2
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
x Aby odtworzyć pliki obrazów JPEG
w folderze
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
x Aby wybrać plik obrazu JPEG,
wyświetlając ekrany składowe
Naciśnij przycisk PICTURE NAVI.
Podgląd plików obrazu JPEG zawartych
w albumie jest wyświetlany w postaci 16
ekranów składowych.
Naciśnij przycisk x.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku MP3
Naciśnij przycisk >/.. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego pliku z bieżącego
folderu można wybrać kolejny folder,
naciskając przycisk >. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego folderu, należy
wybrać go z listy folderów.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
plik obrazu JPEG do wyświetlenia i
naciśnij przycisk
.
41PL
Aby powrócić do ekranu normalnego,
naciśnij przycisk O RETURN.
•Przycisk PICTURE NAVI nie działa po
wybraniu dla ustawienia [MODE (MUSIC,
IMAGE)] opcji [MUSIC].
•Po prawej stronie ekranu telewizora
wyświetlany jest pasek przewijania. Aby
wyświetlić kolejne pliki obrazów JPEG,
należy wybrać dolny plik obrazu JPEG i
nacisnąć przycisk x. Aby wyświetlić
poprzedni plik obrazu JPEG, należy wybrać
górny plik obrazu JPEG i nacisnąć przycisk
X.
Wyświetlanie listy plików MP3 /
plików obrazów JPEG / plików
wideo DivX*
* Za wyjątkiem modeli Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej
1
Obracanie pliku obrazu JPEG
W trakcie wyświetlania pliku obrazu JPEG
na ekranie telewizora możliwe jest obrócenie
obrazu JPEG o 90 stopni.
Naciśnij przycisk X/x podczas wyświetlania
pliku obrazu JPEG.
Aby powrócić do normalnego widoku,
należy nacisnąć przycisk CLEAR.
•Nie można obracać pliku obrazu JPEG po
wybraniu dla ustawienia [JPEG RESOLUTION]
w menu [HDMI SETUP] opcji [(1920 × 1080i)
HD
] lub [(1920 × 1080i) HD] (str. 53).
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku obrazu JPEG
Jeśli ekran menu sterowania nie został
wyświetlony, naciśnij przycisk c/C. Po
zakończeniu odtwarzania ostatniego obrazu
z bieżącego folderu można wybrać kolejny
folder, naciskając przycisk c. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
folderu za pomocą przycisku C. Aby wrócić
do poprzedniego folderu, należy wybrać go z
listy folderów.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[BROWSING], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[BROWSING].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądaną listę i naciśnij przycisk
.
• [FOLDER LIST]: Zostaje
wyświetlona lista folderów. Wykonaj
czynność 2 opisaną w części
„Wybieranie pliku MP3 lub folderu”
(str. 40), „Wybór pliku obrazu JPEG
lub folderu z obrazami” (str. 41) lub
„Wybieranie folderu” (str. 45).
• [PICTURE LIST]:Podgląd plików
obrazu JPEG zawartych w folderze
jest wyświetlany w postaci 16 ekranów
składowych. Wykonaj czynność 2
opisaną w części „Wybór pliku obrazu
JPEG lub folderu z obrazami”
(str. 41).
Jeśli w wybranym folderze nie ma
pliku obrazu JPEG, na wyświetlaczu
pojawia się komunikat [No image
data]. W takim wypadku wybierz opcję
[FOLDER LIST], aby wyśwetlić listę
folderów.
Odtwarzanie plików MP3 i plików
obrazów JPEG w postaci pokazu
slajdów z dźwiękiem
Aby odtworzyć pokaz slajdów z dźwiękiem,
należy najpierw umieścić pliki MP3 i pliki
42PL
obrazu JPEG w tym samym folderze na
płycie DATA CD lub DATA DVD.
1
2
Włóż płytę DATA CD lub DATA DVD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
3
5
6
Naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Zostanie wyświetlona lista folderów
zarejestrowanych na płycie DATA CD
lub DATA DVD.
7
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder i naciśnij przycisk H.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego folderu.
Naciskając kilkakrotnie przycisk DVD
MENU, można włączyć lub wyłączyć
listę folderów.
•Przycisk PICTURE NAVI nie działa po
wybraniu opcji [MUSIC].
•Przy jednoczesnym odtwarzaniu dużych plików
MP3 i plików obrazów JPEG dźwięk może być
przerywany. Firma Sony zaleca wybranie podczas
tworzenia pliku MP3 szybkości transmisji
wynoszącej maksymalnie 128 kb/s. Jeśli nadal
występują przerwy w odtwarzaniu dźwięku,
należy zmniejszyć rozmiar pliku obrazów JPEG.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[INTERVAL], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[INTERVAL].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [NORMAL]: standardowy czas
wyświetlania.
• [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż
w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW 1]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW 2]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [SLOW 1].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [AUTO]: odtwarzanie plików obrazów
JPEG i plików MP3 umieszczonych w
tym samym folderze w postaci pokazu
slajdów.
• [MUSIC]: odtwarzanie ciągłe działa
tylko dla plików MP3.
• [IMAGE]: odtwarzanie tylko plików
obrazów JPEG w postaci pokazu
slajdów.
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
[MODE (MUSIC,
element
IMAGE)], a następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
4
1
Płyta
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
Aby wybrać czas trwania pokazu
slajdów złożonego z plików obrazów
JPEG
4
Naciśnij przycisk
.
•Wyświetlenie niektórych plików obrazów JPEG
może trwać dłużej niż zostało to określone za
pomocą wybranej opcji. Dotyczy to zwłaszcza
plików obrazów JPEG w formacie progresywnym
lub plików obrazów JPEG zawierających 3 000
000 lub więcej pikseli.
•Czas wyświetlania różni się w zależności od
wartości ustawienia [JPEG RESOLUTION] w
menu [HDMI SETUP] (str. 52).
Aby wybrać efekt dla plików obrazów
JPEG włączonych do pokazu slajdów
1
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[EFFECT], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[EFFECT].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
43PL
• [MODE 1]: Plik obrazu JPEG
przesuwa się z góry na dół.
• [MODE 2]: Plik obrazu JPEG rozciąga
się z lewej strony na prawą stronę
ekranu telewizora.
• [MODE 3]: Plik obrazu JPEG rozciąga
się od środka ekranu telewizora.
• [MODE 4]: Pliki obrazów JPEG są
wyświetlane z losowo wybranymi
efektami.
• [MODE 5]: Kolejny plik obrazu JPEG
nachodzi na poprzedni obraz.
• [OFF]: wyłączone.
4
Naciśnij przycisk
.
•Ustawienie [EFFECT] nie działa, jeśli dla funkcji
[JPEG RESOLUTION] w menu [HDMI
SETUP] wybrano opcję [(1920 × 1080i) HD
]
lub [(1920 × 1080i) HD] (str. 53).
Odtwarzanie plików wideo
DivX®
(Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej
Brytanii i Ameryki Północnej)
Pliki wideo DivX — informacje
DivX® to technologia kompresji plików
wideo opracowana przez firmę DivX, Inc.
Niniejszy produkt ma oficjalny certyfikat
DivX® Certified.
Możliwe jest odtwarzanie płyt DATA CD i
DATA DVD zawierających pliki wideo
DivX®.
Płyty DATA CD i DATA DVD, które
można odtwarzać na zestawie
Odtwarzanie płyt DATA CD (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) i DATA DVD (DVDROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW) na zestawie jest uzależnione od
kilku warunków:
– W przypadku płyt DATA CD/DATA
DVD zawierających pliki wideo DivX i
pliki MP3 lub JPEG zestaw odtwarza
tylko pliki wideo DivX.
Zestaw ten odtwarza jednak tylko płyty
DATA CD w formacie plików ISO 9660
Level 1/Level 2 lub Joliet oraz płyty DATA
DVD w formacie UDF (Universal Disk
Format).
Aby uzyskać szczegółowe informacje na
temat formatu nagrywania, należy zapoznać
się z instrukcją obsługi dołączoną do stacji
dysków i oprogramowania do nagrywania
płyt (nie wchodzi w skład zestawu).
Informacje o kolejności odtwarzania
danych płyt DATA CD i DATA DVD
Kolejność odtwarzania może nie być
stosowana w zależności od oprogramowania
użytego do utworzenia pliku wideo DivX lub
jeśli dostępne jest 200 folderów po 150
plików wideo DivX w każdym folderze.
44PL
FOLDER LIST
•Zestaw może nie odtwarzać niektórych płyt
DATA CD/DATA DVD utworzonych w trybie
Packet Write.
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
Pliki wideo DivX, które można
odtwarzać na zestawie
2
3
Naciśnij przycisk H.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego folderu.
Aby wybrać pliki wideo DivX, zapoznaj
się z rozdziałem „Wybieranie pliku
wideo DivX” (str. 45).
•Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat
plików MP3 lub JPEG, które można odtwarzać z
płyt DATA CD lub DATA DVD, zapoznaj się z
rozdziałem „Płyty do odtwarzania” (str. 5).
•Zestaw może nie odtworzyć pliku wideo DivX,
jeśli został on utworzony z połączenia co najmniej
dwóch plików wideo DivX.
•Zestaw nie może odtwarzać plików wideo DivX o
rozdzielczości większej niż 720 (szerokość) × 576
(wysokość) i o rozmiarze większym niż 2 GB.
•W zależności od pliku wideo DivX dźwięk może
być pomijany lub nie pasować do obrazu
wyświetlanego na ekranie telewizora.
•Zestaw może nie odtwarzać plików wideo DivX
dłuższych niż 3 godziny.
•W zależności od pliku wideo DivX obraz może
być wstrzymywany lub nie być wyraźny. W tym
przypadku zaleca się utworzenie pliku o niższej
szybkości transmisji. Jeśli dźwięk nadal będzie
mieć zakłócenia, zalecane jest zastosowanie
formatu MP3. Zestaw nie odtwarza jednak
formatu WMA (Windows Media Audio) przy
odtwarzaniu plików DivX.
•Wyświetlenie obrazu na ekranie po naciśnięciu
przycisku H może zająć trochę czasu, co jest
spowodowane technologią kompresji plików
wideo DivX.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder do odtworzenia.
Płyta
Zestaw może odtwarzać dane zapisane w
formacie DivX z rozszerzeniem „.AVI” lub
„.DIVX”. Zestaw nie może odtwarzać
plików z rozszerzeniem „.AVI” lub
„.DIVX”, jeśli nie mają one formatu DivX.
Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony:
Naciśnij przycisk
/
.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciskaj przycisk DVD MENU.
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Wybieranie pliku wideo DivX
1
Po wykonaniu kroku 2 opisanego w
rozdziale „Wybieranie folderu”,
naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
FILE LIST
MY FAVOURITES
HAWAII 2004
VENUS
Wybieranie folderu
1
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Zostanie wyświetlona lista folderów
znajdujących się na płycie. Wymienione
zostaną tylko foldery zawierające pliki
wideo DivX.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
plik i naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się odtwarzanie wybranego
pliku.
45PL
Aby przejść do następnej lub
poprzedniej strony
Naciśnij przycisk O RETURN.
Regulacja rozbieżności
między obrazem a
dźwiękiem
Zatrzymanie odtwarzania
[A/V SYNC]
Naciśnij przycisk
/
.
Powrót do poprzedniego ekranu
*
Naciśnij przycisk x.
Aby odtworzyć następny lub
poprzedni plik wideo DivX bez
wyświetlania listy plików
Można wybrać następny lub poprzedni plik
wideo DivX z tego samego folderu,
naciskając przycisk >/..
Można także wybrać pierwszy plik z
następnego folderu, naciskając przycisk >
podczas odtwarzania ostatniego pliku z
bieżącego folderu. Nie można jednak
powrócić do poprzedniego folderu,
naciskając przycisk .. Aby wrócić do
poprzedniego folderu, należy wybrać go z
listy folderów.
Jeśli dźwięk nie pokrywa się z obrazem
wyświetlanym na ekranie telewizora, istnieje
możliwość skorygowania rozbieżności.
1
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[A/V SYNC], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu [A/V
SYNC].
3
•Jeśli dla pliku została ustawiona liczba możliwych
odtworzeń, dany plik wideo DivX można
odtworzyć tylko daną liczbę razy. Nie liczone jest:
– wyłączenie zestawu,
– odtworzenie innego pliku,
– otwarcie szuflady na płyty.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [OFF]: wyłączone.
• [ON]: możliwość regulacji
rozbieżności między obrazem a
dźwiękiem.
4
Naciśnij przycisk
.
•W przypadku niektórych strumieni sygnału
wejściowego funkcja [A/V SYNC] może nie
działać.
46PL
*
* Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej
x Jeśli hasło nie zostało wprowadzone
Ograniczanie odtwarzania
dysku
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania nowego hasła.
PARENTAL CONTROL
[PARENTAL CONTROL]
Enter a new 4-digit password,
then press ENTER .
Płyta
Odtwarzanie niektórych płyt DVD VIDEO
może zostać ograniczone zgodnie z wcześniej
określonym parametrem, na przykład
wiekiem użytkowników. Umożliwia to
blokowanie scen lub zastępowanie ich
innymi scenami.
Ograniczenie odtwarzania można ustawić
przez wprowadzenie hasła. Po włączeniu
funkcji [PARENTAL CONTROL] przed
odtworzeniem zastrzeżonych płyt należy
wprowadzić hasło.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a następnie
naciśnij przycisk .
Zostanie wyświetlony ekran
potwierdzenia hasła.
x Jeśli hasło zostało już wprowadzone
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
7
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Pojawi się ekran ustawiania poziomu
ograniczenia odtwarzania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź lub ponownie wprowadź 4cyfrowe hasło, a następnie naciśnij
przycisk
.
PARENTAL CONTROL
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
LEVEL:
STANDARD:
CHANGE PASSWORD:
OFF
USA
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
8
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SYSTEM SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SYSTEM SETUP].
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [PARENTAL CONTROL t], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [STANDARD], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlone menu opcji
[STANDARD].
9
Za pomocą przycisków X/x wybierz
obszar geograficzny jako poziom
ograniczenia odtwarzania, a następnie
naciśnij przycisk
.
Spowoduje to wybranie obszaru.
Jeśli zostanie wybrana opcja [OTHERS
t], za pomocą przycisków
numerycznych wybierz i wprowadź
standardowy kod z tabeli „Lista kodów
47PL
obszarów kontroli rodzicielskiej”
(str. 104).
przycisk H. Po pojawieniu się ekranu do
wprowadzania hasła wprowadź nowe hasło.
10 Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [LEVEL], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zmiana hasła
Zostanie wyświetlone menu opcji
[LEVEL].
1
11 Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany poziom i naciśnij przycisk
.
Konfiguracja funkcji [PARENTAL
CONTROL] została ukończona.
Im mniejsza wartość, tym bardziej
rygorystyczne ograniczenia.
Aby wyłączyć funkcję [PARENTAL
CONTROL]
2
1
2
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Włóż płytę i naciśnij przycisk H.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
5
Rozpocznie się odtwarzanie.
•Podczas odtwarzania płyt, które nie obsługują
funkcji [PARENTAL CONTROL], odtwarzanie
nie będzie ograniczane.
•W zależności od płyty, podczas odtwarzania może
być konieczna zmiana poziomu kontroli
rodzicielskiej. W takim przypadku wprowadź
hasło i zmień poziom. Wyłączenie trybu
wznawiania odtwarzania spowoduje
przywrócenie poprzedniego poziomu.
•Jeśli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i ponownie
wykonaj czynności z kroków od 1 do 7, opisane w
punkcie „Ograniczanie odtwarzania dysku”
(str. 47). Po pojawieniu się prośby o
wprowadzenie hasła wprowadź za pomocą
przycisków numerycznych liczbę „199703”, a
następnie naciśnij przycisk
. Na wyświetlaczu
pojawi się prośba o wprowadzenie nowego 4cyfrowego hasła. Po wprowadzeniu nowego 4cyfrowego hasła ponownie włóż płytę i naciśnij
48PL
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
W kroku 11 dla ustawienia [LEVEL]
wybierz opcję [OFF].
Aby odtworzyć płytę z ustawioną
funkcją [PARENTAL CONTROL]
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SYSTEM SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SYSTEM SETUP].
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [PARENTAL CONTROL t], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
wprowadzania hasła.
7
8
9
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CHANGE PASSWORD t], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
10 Za pomocą przycisków numerycznych
wprowadź nowe 4-cyfrowe hasło, a
następnie naciśnij przycisk
.
11 Aby potwierdzić hasło, wprowadź je
ponownie za pomocą przycisków
numerycznych, a następnie naciśnij
przycisk
.
Korygowanie błędnie wprowadzonego
hasła
Można regulować różne elementy, takie jak
obraz i dźwięk.
Wyświetlane elementy różnią się w
zależności od krajowej wersji modelu.
Płyta
Przed naciśnięciem przycisku C naciśnij
przycisk
i wprowadź prawidłową liczbę.
Korzystanie z ekranu
konfiguracji
•Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie mają
priorytet nad ustawieniami ekranu konfiguracji i
niektóre z opisanych funkcji mogą nie działać.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję konfiguracji, a
następnie naciśnij przycisk
.
• [LANGUAGE SETUP] (str. 50)
• [VIDEO SETUP] (str. 51)
• [HDMI SETUP] (str. 52)
• [AUDIO SETUP] (str. 53)
• [SYSTEM SETUP] (str. 54)
• [SPEAKER SETUP] (str. 55)
49PL
Przywracanie wszystkich ustawień
menu [SETUP]
Przykład: [VIDEO SETUP]
Wybrany element
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
VIDEO
AUTO
Elementy konfiguracji
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednią opcję, a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje dla
wybranego elementu.
Przykład: [TV TYPE]
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
16:9
16:9
OFF
4:3 LETTERFULL
BOX
AUTO
4:3 PAN SCAN
Przywracanie wszystkich ustawień menu
[SETUP] opisano w części „Przywracanie
domyślnych wartości ustawień menu
[SETUP]” (str. 85).
Ustawianie języka menu
ekranowego i ścieżki dźwiękowej
[LANGUAGE SETUP]
Ustawienia różnych języków dla elementów
wyświetlanych na ekranie lub ścieżki
dźwiękowej.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
Opcje
7
x [OSD] (menu ekranowe)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
Służy do przełączania języka menu
wyświetlanego na ekranie telewizora.
Ustawienie zostało wybrane, a
konfiguracja zakończona.
x [MENU] (tylko płyty DVD VIDEO)
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
4:3 LETTER BOX
VIDEO
AUTO
Wybrane ustawienie
•Jeśli podczas włączania zestawu po zresetowaniu
nie ma w nim płyty, na ekranie telewizora jest
wyświetlany komunikat informacyjny. Aby
wykonać konfigurację wstępną (str. 21), naciśnij
przycisk
. Aby powrócić do ekranu
normalnego, naciśnij przycisk CLEAR.
50PL
Służy do przełączenia żądanego języka menu
płyty.
x [AUDIO] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka ścieżki
dźwiękowej.
Po wybraniu opcji [ORIGINAL] zostanie
wybrany język ustawiony jako pierwszy na
płycie.
x [SUBTITLE] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do przełączania języka napisów
dialogowych zarejestrowanych na płycie
DVD VIDEO.
Po wybraniu opcji [AUDIO FOLLOW]
język napisów dialogowych zmienia się
zależnie od języka wybranego w odniesieniu
do ścieżki dźwiękowej.
•Jeśli w opcji [MENU], [AUDIO] lub
[SUBTITLE] wybrany zostanie język, który nie
został zarejestrowany na płycie DVD VIDEO,
automatycznie wybrany zostanie jeden z
zarejestrowanych języków (w przypadku
niektórych płyt język nie jest wybierany
automatycznie).
Płyta
•Jeśli w opcjach [MENU], [AUDIO] i
[SUBTITLE] wybrano wartość [OTHERS t],
należy za pomocą przycisków numerycznych
wybrać i wprowadzić kod języka opisany w
punkcie „Lista kodów języków” (str. 104).
[4:3 PAN SCAN]: wybierz to ustawienie w
przypadku telewizora o proporcjach 4:3.
Zestaw automatycznie wyświetli obraz
panoramiczny na całym ekranie, przy czym
część obrazu niemieszcząca się na ekranie
jest przycinana.
Ustawienia wyświetlania
[VIDEO SETUP]
Wybierz ustawienia zgodne z parametrami
podłączanego telewizora.
VIDEO SETUP
TV TYPE:
LINE:
PAUSE MODE:
•W zależności od płyty DVD ustawienie [4:3
LETTER BOX] może zostać wybrane
automatycznie zamiast ustawienia [4:3 PAN
SCAN] i na odwrót.
x [LINE]
16:9
VIDEO
AUTO
Można wybrać metodę wyjściową sygnałów
wideo na gniazdo EURO AV T OUTPUT
(TO TV) na panelu tylnym urządzenia.
[VIDEO]: zestaw odtwarza sygnały wideo.
[RGB]: wyjście sygnału RGB.
x [TV TYPE]
Służy do wybierania proporcji obrazu
podłączonego telewizora.
[16:9]: ustawienie to należy wybrać przy
podłączaniu do urządzenia telewizora
panoramicznego lub telewizora
obsługującego tryb szerokoekranowy.
•Jeśli telewizor nie akceptuje sygnałów RGB,
obraz nie jest wyświetlany na ekranie telewizora,
nawet po wybraniu ustawienia [RGB]. Należy
zapoznać się z instrukcją obsługi dostarczoną z
telewizorem.
•Nie można wybrać opcji [RGB], gdy świeci się
wskaźnik HDMI. Opcja [RGB] jest
automatycznie przełączana na opcję [VIDEO] po
włączeniu podłączonego urządzenia HDMI.
x [PAUSE MODE] (tylko płyty DVD VIDEO/
DVD-R/DVD-RW)
Opcja ta służy do wybierania obrazu
wyświetlanego w trybie pauzy.
[4:3 LETTER BOX]: wybierz to ustawienie
w przypadku telewizora o proporcjach 4:3.
Obraz panoramiczny jest wyświetlany z
pasami u góry i u dołu ekranu telewizora.
[AUTO]: obraz (w tym elementy
poruszające się dynamicznie) jest
wyświetlany bez zakłóceń. W normalnych
warunkach należy wybrać tę funkcję.
51PL
[FRAME]: obraz (w tym elementy
nieporuszające się dynamicznie) jest
wyświetlany w wysokiej rozdzielczości.
Ustawienia interfejsu HDMI
•Po wybraniu opcji [ON] bez podłączenia
telewizora za pomocą kabla HDMI pojawia się
komunikat [Please verify the HDMI connection.]
i wybranie ustawienia [ON] jest niemożliwe.
[HDMI SETUP]
HDMI SETUP
HDMI RESOLUTION:
CONTROL FOR HDMI:
VOLUME LIMIT:
YCBCR/RGB(HDMI):
AUDIO(HDMI):
JPEG RESOLUTION:
AUTO(1920x1080P)
OFF
LEVEL2
YCBCR
OFF
HD
x [HDMI RESOLUTION]
Opcja ta umożliwia wybranie rodzaju
sygnału wideo wyprowadzanego przez
gniazdo HDMI OUT. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Aby wybrać typ wyjścia sygnału
wideo na gniazdo HDMI OUT” (str. 23).
[AUTO (1920 × 1080p)]: zestaw odtwarza
sygnał wideo optymalny dla podłączonego
telewizora.
[1920 × 1080i]: zestaw odtwarza sygnały
wideo o rozdzielczości 1 920 × 1 080i*.
[1280 × 720p]: zestaw odtwarza sygnały
wideo o rozdzielczości 1 280 × 720p*.
[720 × 480p]**: zestaw odtwarza sygnały
wideo o rozdzielczości 720 × 480p*.
x [VOLUME LIMIT]
Gdy w metoda wyjściowa zostanie
zmieniona z głośników telewizora na
głośniki zestawu, w menu telewizora lub za
pomocą przycisku THEATRE, zostaje
włączona funkcja sterowania opcjami audio
zestawu (str. 64) i może zostać wyemitowany
głośny dźwięk w zależności od wybranego
poziomu głośności zestawu. Można temu
zapobiec, ograniczając maksymalny poziom
głośności.
[LEVEL3]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 10.
[LEVEL2]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 15.
[LEVEL1]: maksymalny poziom głośności
zostanie ustawiony na wartość 20.
[OFF]: wyłączone.
•Funkcja jest dostępna po wybraniu dla ustawienia
[CONTROL FOR HDMI] opcji [ON].
x [YCBCR/RGB (HDMI)]
* i = z przeplotem, p = progresywny
** W modelach w niektórych krajach może być
dostępna opcja [720 × 576p].
Opcja ta służy do wyboru rodzaju sygnału
HDMI wyprowadzanego przez wyjście
gniazda HDMI OUT.
x [CONTROL FOR HDMI]
[YCBCR]: sygnały wyjściowe YCBCR.
[RGB]: wyjście sygnału RGB.
Umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji
[CONTROL FOR HDMI]. Funkcja ta jest
dostępna po podłączeniu zestawu i
telewizora za pomocą kabla HDMI.
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w rozdziale „Korzystanie z
funkcji Sterowanie przez HDMI w
przypadku funkcji „BRAVIA” Sync”
(str. 62).
52PL
[OFF]: wyłączone.
[ON]: włączone. Funkcja ta umożliwia
sterowanie elementami zestawu
połączonymi ze sobą za pomocą kabla
HDMI.
•Jeśli występują zakłócenia obrazu, w opcji
[YCBCR] należy wybrać ustawienie [RGB].
•Jeśli gniazdo HDMI OUT jest połączone z
gniazdem DVI innego urządzenia, sygnał [RGB]
jest wyprowadzany automatycznie nawet po
wybraniu opcji [YCBCR].
x [AUDIO (HDMI)]
Wybór stanu wyjścia audio
wyprowadzanego z gniazda HDMI OUT.
•Po podłączeniu telewizora do urządzenia kablem
HDMI przy wybranej opcji [ON], dźwięk z
telewizora nie jest obsługiwany przez funkcje
[AUDIO DRC], [A/V SYNC], DYNAMIC
BASS, „DEC. MODE” i tryb dźwiękowy.
•Jeśli ustawienie funkcji będzie inne niż „DVD”,
zestaw nie odtwarza dźwięku z gniazda HDMI
OUT, nawet jeśli opcja [AUDIO (HDMI)]
będzie włączona (ustawienie [ON]).
Płyta
[OFF]: zestaw nie przesyła dźwięku z
gniazda HDMI OUT.
[ON]: wyprowadzany sygnał audio jest
poddawany konwersji z formatu Dolby
Digital, DTS lub sygnału PCM 96 kHz/24
bity na sygnał PCM 48 kHz/16 bitów.
[HDMI RESOLUTION] w menu [HDMI
SETUP] na wartość [1920 × 1080i].
•W przypadku wybrania wartości [(1920 × 1080i)
HD
] lub [(1920 × 1080i) HD] następny obraz
wyświetlany jest po czarnej klatce.
•Sygnał HDMI zostanie zatrzymany chwilowo w
poniższych przypadkach:
– Do zestawu wkładana jest płyta DATA CD
lub DATA DVD albo z niego wyjmowana.
– Zostaje dołączone lub odłączone urządzenie
USB.
Ustawienia audio
[AUDIO SETUP]
AUDIO SETUP
SPEAKER FORMATION:
AUTO CALIBRATION:
AUDIO DRC:
TRACK SELECTION:
OFF
OFF
x [JPEG RESOLUTION]
Można zmienić rozdzielczość plików
obrazów JPEG wyświetlanych za pomocą
gniazda HDMI OUT.
x [SPEAKER FORMATION]
[SD
]: zestaw wyświetla obraz w
standardowej rozdzielczości z czarnym
obramowaniem.
[HD
]: zestaw wyświetla obraz w
rozdzielczości HD z czarnym
obramowaniem.
[HD]: zestaw wyświetla obraz w
rozdzielczości HD bez czarnego
obramowania.
]: zestaw wyświetla
[(1920 × 1080i) HD
obraz w pełnej rozdzielczości HD z czarnym
obramowaniem.
[(1920 × 1080i) HD]: zestaw wyświetla obraz
w pełnej rozdzielczości HD bez czarnego
obramowania.
Można wybrać pozycję głośników w celu
zapewnienia lepszego dźwięku
przestrzennego. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale
„Ustawianie optymalnego dźwięku
przestrzennego dla pomieszczenia” (str. 77).
x [AUTO CALIBRATION]
Umożliwia automatyczną kalibrację
odpowiednich ustawień. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w
rozdziale „Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień” (str. 78).
•Opcja [JPEG RESOLUTION] działa tylko po
ustawieniu opcji [TV TYPE] w menu [VIDEO
SETUP] na wartość [16:9] oraz ustawieniu opcji
[HDMI RESOLUTION] w menu [HDMI
SETUP] na wartość inną niż [720 × 480p] lub [720
× 576p].
] lub
•Można wybrać opcję [(1920 × 1080i) HD
[(1920 × 1080i) HD] tylko po ustawieniu opcji
53PL
x [AUDIO DRC] (tylko płyty DVD VIDEO)
Służy do kompresji zakresu dynamiki ścieżki
dźwiękowej. Opcja [AUDIO DRC] jest
przydatna podczas oglądania filmów późno
w nocy przy niskim poziomie głośności.
[OFF]: brak kompresji zakresu dynamiki.
[STANDARD]: zestaw odtwarza ścieżkę
dźwiękową z pierwotnym zakresem
dynamiki.
[MAX]: zestaw wykonuje pełną kompresję
zakresu dynamiki.
•Opcja [AUDIO DRC] działa tylko dla formatu
Dolby Digital.
x [TRACK SELECTION] (tylko płyty DVD
VIDEO)
Opcja ta nadaje priorytet ścieżce
dźwiękowej o największej liczbie kanałów
podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO, na
których dźwięk został nagrany w wielu
formatach (PCM, DTS, Dolby Digital lub
MPEG Audio).
[OFF]: wyłączone.
[AUTO]: zestaw automatycznie wybierze
ścieżkę dźwiękową zgodnie z ustawionym
priorytetem.
•Po wybraniu opcji [AUTO] język może się
zmienić. Ustawienia funkcji [TRACK
SELECTION] mają wyższy priorytet niż
ustawienia funkcji [AUDIO] w menu
[LANGUAGE SETUP] (str. 50). (W przypadku
niektórych płyt funkcja ta może być
niedostępna.)
•Jeśli ścieżki dźwiękowe zapisane w formatach
PCM, DTS, Dolby Digital i MPEG Audio mają
taką samą liczbę kanałów, zestaw wybiera je w
następującej kolejności: PCM, DTS, Dolby
Digital i MPEG Audio.
54PL
Inne ustawienia
[SYSTEM SETUP]
SYSTEM SETUP
ON
SCREEN SAVER:
JACKET PICTURE
BACKGROUND:
PARENTAL CONTROL:
Registration Code
DivX:
MULTI-DISC RESUME:
ON
RESET:
x [SCREEN SAVER]
Można zmniejszyć prawdopodobieństwo
wystąpienia uszkodzeń ekranu (efektu tzw.
powidoku). Naciśnij dowolny przycisk (np.
H), aby wyłączyć wygaszacz ekranu.
[ON]: Wygaszacz ekranu uruchamia się, jeśli
zestaw pozostaje w trybie pauzy lub
zatrzymania przez 15 minut, albo podczas
odtwarzania płyty Super Audio CD, CD,
DATA CD (plik MP3) lub DATA DVD (plik
MP3) przez ponad 15 minut.
[OFF]: wyłączone.
x [BACKGROUND]
Opcja ta służy do wybierania koloru tła lub
obrazu wyświetlanego na ekranie telewizora
w trybie zatrzymania bądź podczas
odtwarzania płyt CD, DATA CD (plik MP3)
lub DATA DVD (plik MP3).
[JACKET PICTURE]: w tym trybie
wyświetlany jest nieruchomy obraz, o ile
został on nagrany na płycie (CD-EXTRA
itd.). Jeśli na płycie nie znajduje się
odpowiedni obraz, zamiast niego
wyświetlany jest obraz z opcji
[GRAPHICS].
[GRAPHICS]: W tym trybie wyświetlany
jest domyślny obraz zapisany w pamięci
zestawu.
[BLUE]: niebieskie tło.
[BLACK]: czarne tło.
x [PARENTAL CONTROL]
Umożliwia ustawienie ograniczeń
odtwarzania. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale
„Ograniczanie odtwarzania dysku” (str. 47).
•Nie można używać funkcji [SPEAKER SETUP]
po podłączeniu słuchawek do urządzenia.
x [DivX]
(Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej).
Umożliwia wyświetlenie kodu
rejestracyjnego zestawu.
Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do
witryny
http://www.divx.com.
x [MULTI-DISC RESUME] (tylko płyty DVD
VIDEO/VIDEO CD)
Umożliwia włączanie/wyłączanie funkcji
[MULTI-DISC RESUME].
[ON]: zestaw zapisuje punkty zatrzymania
odtwarzania płyt (do 10 płyt).
[OFF]: zestaw nie zapisuje w pamięci
punktów wznawiania odtwarzania.
Odtwarzanie jest wznawiane od określonego
miejsca tylko w przypadku bieżącej płyty
umieszczonej w urządzeniu.
x [RESET]
Można przywrócić domyślne wartości dla
wszystkich ustawień menu [SETUP] poza
ustawieniami funkcji [PARENTAL
CONTROL]. Szczegółowe informacje na
ten temat znajdują się w rozdziale
„Przywracanie domyślnych wartości
ustawień menu [SETUP]” (str. 85).
Ustawienia głośników
[SPEAKER SETUP]
W celu uzyskania możliwie najwyższej
jakości dźwięku przestrzennego należy
ustawić połączenie głośników oraz ich
odległości od miejsca odsłuchu. Następnie
należy ustawić głośność i balans głośników
na tym samym poziomie za pomocą dźwięku
testowego.
YES
YES
YES
YES
Płyta
SPEAKER SETUP
CONNECTION:
DISTANCE(FRONT):
DISTANCE(SURROUND):
LEVEL(FRONT):
LEVEL(SURROUND):
TEST
TONE
FRONT:
CENTER:
SURROUND:
SUBWOOFER:
x [CONNECTION]
Jeśli nie został podłączony głośnik środkowy
lub głośniki surround, należy ustawić
parametry dla opcji [CENTER] i
[SURROUND]. Ponieważ ustawienia
głośników przednich i subwoofera są stałe,
nie można ich zmieniać.
[FRONT]
[YES]
[CENTER]
[YES]: Wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[NONE]: Wybierz to ustawienie, gdy głośnik
środkowy nie jest używany.
[SURROUND]
[YES]: Wybierz to ustawienie w normalnych
warunkach.
[NONE]: Wybierz to ustawienie, jeśli
głośniki surround nie są używane.
[SUBWOOFER]
[YES]
•Przy zmianie ustawienia [CONNECTION] opcja
[STANDARD] ustawienia [SPEAKER
FORMATION] zostaje zachowana, ale przy
innych wartościach ustawienia [SPEAKER
FORMATION] następuje powrót do opcji
[STANDARD].
x [DISTANCE (FRONT)]
Po przesunięciu głośników przednich i
głośnika środkowego należy ustawić
parametry odległości (A) od miejsca
odsłuchu do głośników.
Można ustawić parametry z zakresu od 1,0
do 7,0 metrów1) dla głośników przednich, a
55PL
od 0,0 do 7,0 metrów2) dla głośnika
środkowego.
B
A
[L/R] 3,0 m3): ustawienie odległości od
głośników przednich.
[CENTER] 3,0 m3)4): ustawienie odległości
od głośnika środkowego (o ok. 1,6 m bliżej w
stronę głośników przednich).
1)
Od 0,9 do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
2)Od 0,0 do 6,9 metra
dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
3)Przeprowadzenie
konfiguracji wstępnej (str. 21)
powoduje zmianę ustawień domyślnych.
4)
Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
pozycji [CENTER] na opcję [YES] w menu
[CONNECTION].
x [DISTANCE (SURROUND)]
Po przesunięciu głośników surround, należy
ustawić parametry odległości (B) od miejsca
odsłuchu do głośników.
Można ustawić parametry z zakresu od 0,0
do 7,0 metrów1).
[L/R] 3,0 m2)3): ustawienie odległości od
głośnika surround (do 5 m bliżej w stronę
głośników przednich).
1)Od 0,0
do 6,9 metra dla modeli sprzedawanych w
Ameryce Północnej.
2)Przeprowadzenie
konfiguracji wstępnej (str. 21)
powoduje zmianę ustawień domyślnych.
3)
Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
pozycji [SURROUND] na opcję [YES] w menu
[CONNECTION].
•Jeśli wszystkie głośniki przednie i surround nie są
umieszczone w równej odległości od miejsca
odsłuchu, ustaw odległość na podstawie
najbliższego głośnika.
•Nie umieszczaj głośników surround dalej od
miejsca odsłuchu niż głośników przednich.
•W zależności od wybranego strumienia
wejściowego, ustawienie [DISTANCE] może być
niedostępne.
x [LEVEL (FRONT)]
Można dostosować poziom dźwięku
głośników przednich, głośnika środkowego
oraz subwoofera. W celu ułatwienia regulacji
należy ustawić funkcję [TEST TONE] w
pozycji [ON].
[L/R] 0,0 dB: ustawienie poziomu głośności
głośnika przedniego.
[CENTER] 0,0 dB*: ustawienie poziomu
głośności głośnika środkowego.
[SUBWOOFER] +2,0 dB: ustawienie
poziomu głośności subwoofera.
56PL
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
pozycji [CENTER] na opcję [YES] w menu
[CONNECTION].
x [LEVEL (SURROUND)]
[L/R] 0,0 dB*: ustawienie poziomu głośności
głośnika surround.
Płyta
Można dostosować poziom dźwięku
głośników surround. W celu ułatwienia
regulacji należy ustawić funkcję [TEST
TONE] w pozycji [ON].
•Aby dostosować poziom głośności wszystkich
głośników jednocześnie, przekręć kontrolkę
VOLUME urządzenia lub naciśnij przycisk
VOLUME +/– na pilocie.
•Aby przywrócić ustawienie domyślne podczas
zmiany ustawienia, wybierz element, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR. Należy zwrócić uwagę,
że tylko ustawienie [CONNECTION] nie
powraca do wartości domyślnej.
* Element ten jest wyświetlany po ustawieniu
pozycji [SURROUND] na opcję [YES] w menu
[CONNECTION].
x [TEST TONE]
Głośniki będą emitowały dźwięk testowy w
celu regulacji parametru [LEVEL
(FRONT)] i [LEVEL (SURROUND)].
[OFF]: głośniki nie emitują dźwięku
testowego.
[ON]: dźwięk testowy jest emitowany
kolejno z każdego głośnika w trakcie
regulacji poziomu. Po wybraniu jednego z
elementów menu [SPEAKER SETUP]
dźwięk testowy jest emitowany kolejno z
poszczególnych głośników.
Wyreguluj poziom dźwięku zgodnie z
poniższymi instrukcjami.
1
2
3
4
5
Ustaw ustawienie [TEST TONE] na
opcję [ON].
Naciskaj przyciski C/X/x/c, aby
wybrać żądany głośnik i poziom.
Naciśnij przycisk
.
Powtarzaj kroki od 1 do 3.
Naciskaj przyciski C/X/x/c, aby
ustawić ustawienie [TEST TONE] na
opcję [OFF] po dostosowaniu poziomu
głośnika.
•Sygnał dźwięku testowego nie jest podawany na
gniazdo HDMI OUT.
57PL
Tuner
Zapisywanie stacji
radiowych
Istnieje możliwość zapisania w pamięci 20
stacji nadających w paśmie UKF (FM) oraz
10 stacji nadających na falach średnich
(AM). Przed rozpoczęciem strojenia należy
zmniejszyć głośność do minimum.
6
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
7
Aktualna stacja
FM
SONY RADIO
Nazwa stacji
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Naciśnij i przytrzymaj przycisk TUNING
+/– do momentu rozpoczęcia
automatycznego wyszukiwania.
Po dostrojeniu zestawu do stacji
wyszukiwanie zostaje zatrzymane. Na
wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiają się wówczas komunikaty
„TUNED” oraz „ST” (w przypadku
programów stereofonicznych).
3
4
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „MEMORY”.
Naciśnij przycisk
lub c.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się numer zapisanej stacji.
58PL
.
8
9
Aby zapamiętać inne stacje, powtórz
Kroki od 2 do 7.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
FM 10 : 88.00 MHz
1
Naciśnij przycisk
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE” a stacja
zostanie zapamiętana.
•Tuner można obsługiwać, sprawdzając poniższe
elementy wyświetlane na ekranie telewizora.
Aktualne pasmo i numer kanału
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany numer stacji.
Zmiana numeru zapisanej stacji
Zacznij ponownie od Kroku 2.
Słuchanie audycji
radiowych
W pierwszej kolejności należy zapisać stacje
radiowe w pamięci zestawu (patrz rozdział
„Zapisywanie stacji radiowych” (str. 58)).
1
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
2
Ustaw zaprogramowaną stację za
pomocą przycisku PRESET +/–.
Każde naciśnięcie przycisku powoduje
dostrojenie zestawu do zapisanej w
pamięci stacji.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można bezpośrednio wprowadzić numer
stacji.
3
Dostosuj głośność za pomocą
przycisku VOLUME +/–.
4
.
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami, możesz wybrać odbiór
monofoniczny. Efekt stereofoniczny nie
będzie dostępny, ale odbiór ulegnie
poprawie.
1
2
3
4
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „FM MODE”.
lub c.
Naciśnij przycisk
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie „MONO”.
• „STEREO”: odbiór stereofoniczny.
• „MONO”: odbiór monofoniczny.
Słuchanie niezapisanych stacji
radiowych
5
Wykonaj strojenie ręczne lub automatyczne
opisane w Kroku 2.
Aby dostroić stację ręcznie, naciskaj
przycisk TUNING +/–.
Aby dostroić stację automatycznie, naciśnij i
przytrzymaj przycisk TUNING +/–.
Automatyczne strojenie zatrzymuje się po
odebraniu przez zestaw sygnału stacji
radiowej. Aby ręcznie zatrzymać
automatyczne strojenie, naciśnij przycisk
TUNING +/– lub x.
6
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Naciśnij przycisk
Jeśli stacja FM odbierana jest z
zakłóceniami
Naciśnij przycisk "/1.
1
Za pomocą przycisków numerycznych
wybierz częstotliwości.
•Aby poprawić odbiór, zmień położenie
podłączonych anten.
Wyłączanie radia
Słuchanie stacji radiowych o znanych
częstotliwościach
Naciśnij przycisk D.TUNING.
Tuner
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
2
3
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Nadawanie nazw stacjom
Zapisanym w pamięci stacjom można nadać
nazwy. Nazwy te (np. „XYZ”) pojawiają się
na wyświetlaczu na przednim panelu po
wybraniu stacji.
Dla każdej zapisanej stacji radiowej można
wprowadzić tylko jedną nazwę.
•Nie można wprowadzać nazw dla stacji Radio
Data System (RDS) zapisanych w pamięci
(str. 61).
59PL
1
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „TUNER FM” lub „TUNER
AM”.
Spowoduje to dostrojenie urządzenia do
ostatnio odbieranej stacji.
2
3
4
Za pomocą przycisku PRESET +/–
wybierz zapisaną stację, której chcesz
nadać nazwę.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „NAME IN”.
Wyświetlanie nazwy lub
częstotliwości stacji na
wyświetlaczu na przednim panelu
Kiedy zestaw działa w trybie „TUNER FM”
lub „TUNER AM”, na wyświetlaczu na
przednim panelu można sprawdzić
częstotliwość odbieranej stacji.
Naciśnij przycisk DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku DISPLAY
ekran będzie się zmieniać w następujący
sposób:
1 t 2 t .... t 1 t ....
x „TUNER FM”
5
6
lub c.
Naciśnij przycisk
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wprowadź nazwę.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
znak, a następnie naciśnij przycisk c,
aby przesunąć kursor do następnej
pozycji.
Gdy nazwa stacji jest ustawiona
1 nazwa stacji
Np. „SONY RADIO”
2 częstotliwość
Np. „FM1 87.50”
3 Ustawienie „FM MODE”
Np. „STEREO”
Gdy nazwa stacji nie jest ustawiona:
Przy wprowadzaniu nazwy stacji
radiowej można korzystać z liter, cyfr i
innych symboli.
7
Gdy nazwa stacji jest ustawiona
Za pomocą przycisków C/c podświetl
znak, który chcesz poprawić, a następnie
naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany znak.
Aby usunąć znak, podświetl go za
pomocą przycisków C/c, a następnie
naciśnij przycisk CLEAR.
1 nazwa stacji
Np. „SONY RADIO”
2 częstotliwość
Np. „AM1 576”
Naciśnij przycisk
Gdy nazwa stacji nie jest ustawiona:
1 częstotliwość
Np. „AM1 576”
.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
60PL
x „TUNER AM”
Korygowanie błędów
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się napis „COMPLETE” i nazwa
stacji zostanie zapamiętana.
8
1 częstotliwość
Np. „FM1 87.50”
2 Ustawienie „FM MODE”
Np. „STEREO”
•Po kilku sekundach wyświetlane są poprzednie
informacje.
Używanie systemu RDS
(Radio Data System)
Co to jest system RDS?
Tuner
System RDS (Radio Data System; system
przesyłania danych radiowych) to usługa
umożliwiająca stacjom radiowym wysyłanie
dodatkowych informacji wraz ze
standardowym sygnałem programu. Ten
tuner zapewnia przydatne funkcje RDS,
takie jak wyświetlanie nazwy stacji. System
RDS jest dostępny tylko dla stacji FM.*
•System RDS może nie działać poprawnie, jeśli
dostrojona stacja nie przesyła poprawnie sygnału
RDS lub jego moc jest zbyt mała.
* Nie wszystkie stacje FM zapewniają usługę RDS
i nie muszą udostępniać usług podobnego typu.
Jeśli nie masz informacji na temat lokalnej
transmisji RDS, sprawdź informacje na temat
systemów RDS wykorzystywanych przez
rozgłośnie dostępne w okolicy.
Odbieranie sygnału RDS
Wystarczy dostroić stację FM.
Po dostrojeniu stacji zapewniającej usługi
RDS jej nazwa* zostanie wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
* Jeśli sygnał RDS nie zostanie odebrany, nazwa
stacji może nie zostać wyświetlona na
wyświetlaczu na przednim panelu.
61PL
Funkcja Sterowanie przez HDMI/
zewnętrzne urządzenie audio
Korzystanie z funkcji
Sterowanie przez HDMI w
przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync
Funkcja ta jest dostępna tylko w przypadku
telewizorów z funkcją „BRAVIA” Sync.
Po podłączeniu urządzeń firmy Sony
zgodnych z funkcją Sterowanie przez HDMI
za pomocą kabla HDMI (nie wchodzi w
skład zestawu) obsługa jest uproszczona:
– Tryb kinowy (str. 63)
– Odtwarzanie jednym przyciskiem (str. 63)
– Wyłączanie zestawu (str. 64)
– Sterowanie opcjami audio zestawu
(str. 64)
– Limit głośności (Volume Limit) (str. 65)
Funkcja Sterowanie przez HDMI jest
funkcją łączonej kontroli używaną przez
CEC (Consumer Electronics Control) dla
interfejsu HDMI (High-Definition
Multimedia Interface).
Funkcja Sterowanie przez HDMI nie działa
w następujących przypadkach:
– Po podłączeniu zestawu do urządzenia,
które nie jest zgodne z funkcją Sterowanie
przez HDMI.
– Urządzenie nie ma gniazda HDMI.
Pilot zestawu zawiera przyciski ułatwiające
obsługę telewizora, takie jak przycisk
THEATRE, ONE-TOUCH PLAY czy TV
[/1. Aby uzyskać szczegółowe informacje,
zapoznaj się z rozdziałem „Sterowanie
telewizorem za pomocą pilota wchodzącego
w skład zestawu” (str. 80) oraz instrukcją
obsługi telewizora.
62PL
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
BRAVIA Sync
•W zależności od podłączonego urządzenia
funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•Funkcja Sterowanie przez HDMI może nie
działać w przypadku podłączenia urządzenia
niewyprodukowanego przez firmę Sony, nawet
jeśli jest ono zgodne z funkcją Sterowanie przez
HDMI.
Przygotowywanie funkcji
Sterowanie przez HDMI
(Sterowanie przez HDMI - łatwa
konfiguracja)
Zestaw jest zgodny z funkcją Sterowanie
przez HDMI - łatwa konfiguracja. Jeśli
telewizor jest zgodny z funkcją Sterowanie
przez HDMI - łatwa konfiguracja, można
ustawić funkcję [CONTROL FOR HDMI]
zestawu automatycznie, konfigurując
telewizor. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
Jeśli telewizor nie jest zgodny z funkcją
Sterowanie przez HDMI - łatwa
konfiguracja, należy ręcznie skonfigurować
funkcję Sterowanie przez HDMI zestawu i
telewizora.
•Wyświetlane elementy różnią się w zależności od
krajowej wersji modelu.
1
2
Sprawdź, czy telewizor i zestaw są
połączone kablem HDMI.
Włącz telewizor i naciśnij przycisk [/1,
aby włączyć zestaw.
3
4
Ustaw przełącznik wyboru sygnału
wejściowego w telewizorze tak, aby na
ekranie pojawił się sygnał z wejścia
HDMI.
Ustaw funkcję Sterowanie przez HDMI
zestawu i telewizora.
Informacje na temat konfigurowania
zestawu znajdują się poniżej. Informacje
na temat konfiguracji telewizora
znajdują się w jego instrukcji obsługi (w
zależności od telewizora funkcja
Sterowanie przez HDMI jest domyślnie
wyłączona).
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
6
7
Odtwarzanie płyty DVD po
jednym naciśnięciu przycisku
(Odtwarzanie jednym przyciskiem)
Wystarczy nacisnąć przycisk ONE-TOUCH
PLAY, aby telewizor włączył się i został
ustawiony w tryb wejścia DVD a zestaw
automatycznie rozpoczął odtwarzanie płyty.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[HDMI SETUP].
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CONTROL FOR HDMI], a
następnie naciśnij przycisk
.
•Funkcja odtwarzania jednym przyciskiem nie
działa po naciśnięciu przycisku H.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
odpowiednie ustawienie, a następnie
naciśnij przycisk
.
Zestaw i telewizor działają w następujący
sposób:
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
(Tryb kinowy)
Jeśli telewizor jest zgodny z trybem
kinowym, można korzystać z jakości obrazu
optymalnej dla filmów, a odtwarzanie
dźwięku odbywa się przez głośniki zestawu
automatycznie po naciśnięciu przycisku
THEATRE.
Funkcja Odtwarzanie jednym przyciskiem
działa również po:
– naciśnięciu przycisku A przy otwartej
szufladzie na płyty, gdy kontrolka H jest
wyświetlana na wyświetlaczu na przednim
panelu;
– zamknięciu szuflady na płyty przez jej
popchnięcie;
– naciśnięciu przycisku DVD TOP MENU/
DVD MENU, gdy kontrolka H jest
wyświetlana na wyświetlaczu na przednim
panelu;
– wybraniu funkcji „DVD” przez
naciśnięcie przycisku FUNCTION +/–,
gdy kontrolka H jest wyświetlana na
wyświetlaczu na przednim panelu;
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Korzystanie z trybu kinowego
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [HDMI SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
Aby włączyć/wyłączyć funkcję
[CONTROL FOR HDMI]
•Po wyświetleniu komunikatu [Please verify the
HDMI connection.] sprawdź, czy połączenie
HDMI jest poprawne.
• [OFF]: wyłączone.
• [ON]: włączone.
63PL
Zestaw
Telewizor
Włączenie. (Jeśli nie
jest włączony).
r
Przełączenie na płytę
„DVD”.
r
Rozpoczęcie
odtwarzania płyty i
emisja dźwięku.
Włączenie. (Jeśli nie
jest włączony).
r
Przełączenie na wejście
HDMI.
r
Minimalizowanie
poziomu dźwięku.
(Sterowanie opcjami
audio zestawu)
•Sprawdź, czy połączenie HDMI jest poprawne i
wybierz opcję [ON] dla ustawienia [CONTROL
FOR HDMI].
•W zależności od telewizora może nie zostać
odtworzona początkowa treść.
•W zależności od płyty rozpoczęcie otwarzania
może zająć trochę czasu.
Wyłączanie zestawu za pomocą
telewizora
(Wyłączanie zestawu)
Po wyłączeniu telewizora za pomocą
przycisku POWER na pilocie telewizora lub
na samym TV [/1 na pilocie, zestaw wyłączy
się automatycznie.
•Przed użyciem funkcji Wyłączanie zestawu, ustaw
funkcję zasilania telewizora. Szczegółowe
informacje na ten temat znajdują się w instrukcji
obsługi telewizora.
•W zależności od stanu zestawu (np. przy
korzystaniu z innej funkcji niż „DVD” lub „TV”
lub odtwarzaniu płyty CD) może on nie wyłączać
się automatycznie.
Odtwarzanie dźwięku telewizora
na głośnikach zestawu
(Sterowanie opcjami audio zestawu)
W prosty sposób można odtwarzać dźwięk
telewizora na zestawie.
Aby użyć tej funkcji, podłącz zestaw do
telewizora za pomocą przewodu audio (nie
64PL
wchodzi w skład zestawu) i kabla HDMI (nie
wchodzi w skład zestawu) (str. 16).
W zależności od telewizora, jeśli zestaw
zostanie ustawiony na funkcję „TV”,
następuje włączenie funkcji sterowania
opcjami audio zestawu. Dźwięk telewizora
zostanie przesłany przez głośniki zestawu, a
głośniki telewizora zostaną automatycznie
wyciszone.
Funkcja Sterowanie opcjami audio zestawu
działa w następujący sposób:
• Podczas oglądania telewizji przy funkcji
zestawu ustawionej na tryb „TV” dźwięk
telewizora jest automatycznie emitowany
przez głośniki zestawu.
• Głośność zestawu można zmieniać za
pomocą pilota telewizora.
• Po wyłączeniu zestawu lub przełączeniu
funkcji systemu w tryb inny niż „TV”
dźwięk telewizora jest emitowany przez
jego głośniki.
Funkcją Sterowanie opcjami audio zestawu
można także sterować z poziomu menu
telewizora. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w instrukcji obsługi
telewizora.
•Jeśli telewizor zostanie włączony przed
włączeniem zestawu, dźwięk telewizora przez
chwilę nie będzie emitowany.
•Gdy telewizor działa w trybie PAP (obraz i
obraz), funkcja sterowania opcjami audio
zestawu nie będzie działać. Po wyjściu telewizora
z trybu PAP, sposób odtwarzania dźwięku przez
telewizor powraca do trybu ustawionego przed
przełączeniem w tryb PAP.
•Jeśli podczas odtwarzania płyty DVD zostanie
wybrany program telewizora, funkcja „TV”
zostanie automatycznie ustawiona na emitowanie
dźwięku telewizora.
•Jeśli funkcja odtwarzania jednym przyciskiem
zostanie włączona podczas oglądania telewizji,
zostaje włączona funkcja sterowania opcjami
audio zestawu, a dźwięk z telewizora zostaje
wyciszony.
•Funkcja sterowania opcjami audio zestawu nie
będzie działać podczas zapisywania utworów z
płyty Audio CD na urządzenie USB.
•Zestaw i dźwięk telewizora można połączyć
cyfrowo. Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się na str. 16.
Ustawianie maksymalnego
poziomu głośności zestawu
Można odtwarzać pliki audio (pliki MP3/
WMA/AAC)/pliki obrazów JPEG zapisane
na urządzeniu USB, takim jak cyfrowy
odtwarzacz muzyki czy magazyn pamięci
USB (nie wchodzi w skład zestawu), przez
podłączenie urządzenia USB do zestawu.
Lista urządzeń USB, które można podłączyć
do urządzenia, jest dostępna w rozdziale
„Obsługiwane urządzenia USB” (str. 75).
Zestaw może odtwarzać tylko formaty
plików audio MP3/WMA/AAC*.
* Zestaw nie może odtwarzać plików z
technologią ochrony praw autorskich DRM
(Digital Rights Management).
•Zestaw nie może odtwarzać plików WMA/AAC
z płyt DATA CD/DATA DVD.
Podłączanie urządzenia USB
Przedni panel
Urządzenie USB
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
(Limit głośności (Volume Limit))
Gdy metoda wyjściowa zostanie zmieniona z
głośników telewizora na głośniki zestawu, w
menu telewizora lub za pomocą przycisku
THEATRE, może zostać wyemitowany
głośny dźwięk w zależności od wybranego
poziomu głośności zestawu. Można temu
zapobiec, ograniczając maksymalny poziom
głośności. Szczegółowe informacje na ten
temat znajdują się w rozdziale „[VOLUME
LIMIT]” (str. 52).
Odtwarzanie plików audio/
plików obrazów JPEG z
urządzenia USB
•Przy korzystaniu z gniazda AUDIO IN/A.CAL
MIC przy dołączonym urządzeniu USB należy
uważać, gdyż ilość miejsca jest ograniczona.
1
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
65PL
2
Podłącz urządzenie USB (cyfrowy
odtwarzacz muzyki lub magazyn
pamięci USB) do portu
(USB).
Po podłączeniu urządzenia USB na
wyświetlaczu na przednim panelu jest
wyświetlany komunikat „READING”,
który znika po odczytaniu przez zestaw
wszystkich danych urządzenia USB.
•Przy podłączaniu urządzenia USB należy
sprawdzić, czy złącze jest skierowane w
odpowiednią stronę.
•Nie wolno mocno podłączać urządzenia USB,
ponieważ może to spowodować jego
uszkodzenie.
•Nie wolno podłączać innych urządzeń niż
urządzenia USB.
•Wyświetlenie komunikatu „READING” na
wyświetlaczu na przednim panelu może trwać
około 10 sekund w zależności od urządzenia
USB.
Aby odłączyć urządzenie USB
1
2
3
Naciśnij przycisk x, aby zatrzymać
odtwarzanie.
Naciśnij przycisk [/1, aby wyłączyć
zestaw.
Odłącz urządzenie USB.
Uwagi dotyczące urządzenia USB
• Zestaw może odtwarzać do 200 folderów,
w tym albumy, które nie zawierają plików
audio i plików obrazów JPEG. Jeśli w
urządzeniu USB znajduje się więcej niż 200
folderów, foldery rozpoznawane przez
system różnią się w zależności od
konfiguracji folderów.
• Zestaw może odtwarzać poniższe pliki.
Plik
Rozszerzenie pliku
Plik MP3
„.mp3”
Plik WMA
„.wma”
Plik AAC
„.m4a”
Plik obrazu JPEG
„.jpg” lub „.jpeg”
Zestaw odtworzy wszystkie pliki o
powyższych rozszerzeniach, nawet jeśli nie
będą one miały formatu MP3/WMA/AAC/
JPEG. Odtwarzanie takich plików może
spowodować emisję głośnego hałasu, który
może uszkodzić głośniki.
66PL
• Następujące urządzenia USB/warunki
mogą zwiększyć czas rozpoczęcia
odtwarzania:
– Urządzenie USB zawierają
skomplikowaną strukturę folderów.
– Pliki audio lub plików obrazów JPEG są
w innym folderze niż ostatnio
odtworzony.
• Zawartości niektórych urządzeń USB nie
można odtworzyć ze względu na format
plików.
• Zestaw może odtwarzać do ośmiu folderów
podrzędnych.
• Zestaw może nie odtworzyć pliku audio w
zależności od jego formatu.
• Po podłączeniu urządzenia USB zestaw
odczyta wszystkie pliki zawarte na
urządzeniu USB. Jeśli występuje wiele
folderów lub plików na urządzeniu USB,
czas zkończenia odczytu może się
wydłużyć.
• Nie należy podłączać urządzenia USB i
zestawu za pomocą koncentratora USB.
• W przypadku niektórych urządzeń USB
może wystąpić opóźnienie czasu
wykonania czynności po jej wybraniu.
• Jeśli zestaw zostanie wyłączony w trybie
wznawiania odtwarzania, po jego
ponownym włączeniu odtwarzanie
rozpocznie się od początku odtwarzanego
ostatnio pliku audio.
• Zestaw może nie obsługiwać wszystkich
funkcji podłączonego urządzenia USB.
• Pliki nagrane na urządzeniu, takim jak
komputer, mogą nie zostać odtworzone w
kolejności ich nagrania.
• Kolejność odtwarzania zestawu może się
różnić od kolejności odtwarzania
podłączonego urządzenia USB.
• Przed odłączeniem urządzenia USB
zawsze należy wyłączyć zestaw. Odłączenie
urządzenia USB przy włączonym zestawie
może uszkodzić dane zapisane na
urządzeniu USB.
• Nie należy zapisywać innych typów plików
i niepotrzebnych folderów na urządzeniu
USB, które zawiera także pliki audio lub
plików obrazów JPEG.
• Pomijane są foldery, które nie zawierają
plików audio lub plików obrazów JPEG.
• Nie można zagwarantować zgodności ze
wszystkimi programami kodowania/
nagrywania plików MP3/WMA/AAC,
nagrywarkami i nośnikami zapisu.
Niezgodne urządzenie USB może
powodować odtwarzanie hałasu, przerwy
odtwarzania dźwięku lub uniemożliwić
odtwarzanie.
• Przed użyciem pamięci USB należy
upewnić się, że na pamięci USB nie ma
żadnych plików zainfekowanych wirusami.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
4
5
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
x Aby odtworzyć pliki audio w folderze
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
x Aby wybrać plik audio
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
TRACK LIST
03 In the Middle of Nowher...
01_Geronimo_s_Cadillac
02_Riding_On_A_White_Swan
03_Give_Me_Peace_On_Earth
04_Sweet_Little_Shella
05_Ten_Thousand_Lonely_Drums
06_Lonely_Tears_In_Chinatown
07_In_Shaire
Za pomocą przycisków X/x wybierz plik
i naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie odtwarzanie
wybranego pliku. Listę plików można
wyłączyć za pomocą przycisku DVD
MENU. Ponowne naciśnięcie przycisku
DVD MENU spowoduje wyświetlenie
listy folderów.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element
[MODE (MUSIC,
IMAGE)], a następnie naciśnij przycisk
.
•Zestaw może rozpoznać do 150 plików audio w
jednym folderze.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
Naciśnij przycisk x.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [MUSIC].
Aby odtwarzyć następny lub
poprzedni plik audio
Naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk >/.. Po zakończeniu
odtwarzania ostatniego pliku z bieżącego
folderu można wybrać kolejny folder,
naciskając przycisk >. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
albumu za pomocą przycisku .. Aby
wrócić do poprzedniego folderu, należy
wybrać go z listy folderów.
.
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Zostaną wyświetlone foldery zapisane
na urządzeniu USB. Podczas
odtwarzania folderu jego tytuł zostaje
wyróżniony.
Zatrzymanie odtwarzania
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
Wybieranie pliku audio lub
folderu
7
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk DVD MENU.
67PL
Inne funkcje
Zapoznaj się z rozdziałem „Inne funkcje”
(str. 30).
Wybór pliku obrazu JPEG lub
folderu z obrazami
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element
[MODE (MUSIC,
IMAGE)], a następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[MODE (MUSIC, IMAGE)].
4
5
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
pozycję [IMAGE].
Naciśnij przycisk
.
Naciśnij przycisk DVD MENU.
Zostaną wyświetlone foldery zapisane
na urządzeniu USB. Podczas
odtwarzania folderu jego tytuł zostaje
wyróżniony.
FOLDER LIST
01
02
03
04
05
06
07
08
7
Let's Talk About Love (1985)
1st Album (1986)
In the Middle of Nowhere (1986)
Ready for Romance (1986)
In the Garden of Venus (1987)
Romantic Warriors (1987)
Back for Good (1988)
Alone (1999)
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
x Odtwarzanie plików obrazów JPEG z
danego folderu w postaci pokazu
slajdów
Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć
odtwarzanie wybranego folderu.
68PL
Obrazy JPEG zostaną odtworzone w
postaci pokazu slajdów. Użytkownik
może zmienić czas wyświetlania
poszczególnych obrazów w pokazie
slajdów (str. 69) oraz dodać efekty
(str. 69).
x Aby wybrać plik obrazu JPEG,
wyświetlając ekrany składowe
Naciśnij przycisk PICTURE NAVI.
Podgląd plików obrazu JPEG zawartych
w albumie jest wyświetlany w postaci 16
ekranów składowych.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
plik obrazu JPEG do wyświetlenia i
naciśnij przycisk
.
Aby powrócić do ekranu normalnego,
naciśnij przycisk O RETURN.
•Po prawej stronie ekranu telewizora
wyświetlany jest pasek przewijania. Aby
wyświetlić kolejne pliki obrazów JPEG,
należy wybrać dolny plik obrazu JPEG i
nacisnąć przycisk x. Aby wyświetlić
poprzedni plik obrazu JPEG, należy wybrać
górny plik obrazu JPEG i nacisnąć przycisk
X.
•Zestaw rozpoznaje maksymalnie 150 plików
obrazów JPEG w jednym folderze.
Odtwarzanie następnego lub
poprzedniego pliku obrazu JPEG
Jeśli ekran menu sterowania nie został
wyświetlony, naciśnij przycisk c/C. Po
zakończeniu odtwarzania ostatniego obrazu
z bieżącego folderu można wybrać kolejny
folder, naciskając przycisk c. Nie można
natomiast powrócić do poprzedniego
folderu za pomocą przycisku C. Aby wrócić
do poprzedniego folderu, należy wybrać go z
listy folderów.
Obracanie pliku obrazu JPEG
W trakcie wyświetlania pliku obrazu JPEG
na ekranie telewizora możliwe jest obrócenie
obrazu JPEG o 90 stopni.
Naciśnij przycisk X/x podczas wyświetlania
pliku obrazu JPEG.
Aby powrócić do normalnego widoku,
należy nacisnąć przycisk CLEAR.
•Nie można obracać pliku obrazu JPEG po
wybraniu dla ustawienia [JPEG RESOLUTION]
w menu [HDMI SETUP] opcji [(1920 × 1080i)
HD
] lub [(1920 × 1080i) HD].
plików obrazów JPEG w formacie progresywnym
lub plików obrazów JPEG zawierających 3 000
000 lub więcej pikseli.
Aby wybrać efekt dla plików obrazów
JPEG włączonych do pokazu slajdów
1
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Zapoznaj się z rozdziałem „Inne funkcje”
(str. 30).
• [MODE 1]: Plik obrazu JPEG
przesuwa się z góry na dół.
• [MODE 2]: Plik obrazu JPEG rozciąga
się z lewej strony na prawą stronę
ekranu telewizora.
• [MODE 3]: Plik obrazu JPEG rozciąga
się od środka ekranu telewizora.
• [MODE 4]: Pliki obrazów JPEG są
wyświetlane z losowo wybranymi
efektami.
• [MODE 5]: Kolejny plik obrazu JPEG
nachodzi na poprzedni obraz.
• [OFF]: wyłączone.
Aby wybrać czas trwania pokazu
slajdów złożonego z plików obrazów
JPEG
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[INTERVAL], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[INTERVAL].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
• [NORMAL]: czas wyświetlania ok. 6–
9 sekund.
• [FAST]: czas wyświetlania krótszy niż
w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW 1]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [NORMAL].
• [SLOW 2]: czas wyświetlania dłuższy
niż w przypadku opcji [SLOW 1].
4
Naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
4
Naciśnij przycisk
.
•Ustawienie [EFFECT] nie działa, jeśli dla funkcji
[JPEG RESOLUTION] w menu [HDMI
]
SETUP] wybrano opcję [(1920 × 1080i) HD
lub [(1920 × 1080i) HD] (str. 53).
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
3
Inne funkcje
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[EFFECT], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[EFFECT].
Zatrzymanie odtwarzania
Naciśnij przycisk x.
Naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY.
Wyświetlanie listy plików audio /
plików obrazu JPEG
1
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
DISPLAY podczas
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
•Wyświetlenie niektórych plików obrazów JPEG
może trwać dłużej niż zostało to określone za
pomocą wybranej opcji. Dotyczy to zwłaszcza
69PL
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[BROWSING], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[BROWSING].
3
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądaną listę i naciśnij przycisk
.
• [FOLDER LIST]: Zostaje
wyświetlona lista folderów. Wykonaj
czynność 2 opisaną w części
„Wybieranie pliku audio lub folderu”
lub „Wybór pliku obrazu JPEG lub
folderu z obrazami”.
• [PICTURE LIST]:Podgląd plików
obrazu JPEG zawartych w folderze
jest wyświetlany w postaci 16 ekranów
składowych. Wykonaj czynność 2
opisaną w części „Wybór pliku obrazu
JPEG lub folderu z obrazami”.
Jeśli w wybranym folderze nie ma
pliku obrazu JPEG, na wyświetlaczu
pojawia się komunikat [No image
data]. W takim wypadku wybierz opcję
[FOLDER LIST], aby wyśwetlić listę
folderów.
Wielokrotne odtwarzanie
(Odtwarzanie z powtarzaniem)
Można powtarzać odtwarzanie plików
audio/plików obrazów JPEG na urządzeniu
USB.
1
• [FOLDER]: powtarzany jest bieżący
folder.
• [TRACK] (tylko pliki audio):
powtarzany jest bieżący plik.
Naciśnij przycisk
odtwarzania.
Powrót do normalnego trybu
odtwarzania
Naciśnij przycisk CLEAR lub wybierz opcję
[OFF] w kroku 3.
Wyłączanie ekranu menu sterowania
Naciskaj przycisk
DISPLAY, aż ekran
menu sterowania zostanie wyłączony.
•Jeśli w opcji [MODE (MUSIC, IMAGE)]
ustawiono wartość [IMAGE] (str. 68), nie można
wybrać ustawienia [TRACK].
Wyszukiwanie pliku audio/pliku
obrazu JPEG/folderu itp.
Można przeszukiwać urządzenie USB
według pliku audio, pliku obrazu JPEG czy
folderu. Ponieważ pliki audio i pliki obrazów
JPEG mają przypisywane unikatowe
numery na urządzeniu USB, można wybrać
żądany plik audio lub pliku obrazu JPEG
przez wpisnie jego numeru.
1
DISPLAY podczas
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[REPEAT], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[REPEAT].
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
element, który ma być powtarzany.
• [OFF]: wyłączone.
• [MEMORY]: ponowne odtwarzanie
wszystkich folderów z urządzenia
USB.
70PL
.
Spowoduje to wybranie elementu.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Naciśnij przycisk
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
(Podczas odtwarzania plików obrazów
JPEG naciśnij dwukrotnie przycisk
DISPLAY).
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
2
Za pomocą przycisków X/x wybierz
metodę wyszukiwania.
• [TRACK]: pliki audio.
• [FILE]: pliki obrazów JPEG.
• [FOLDER]: foldery.
zostaje wybrana wartość [** (**)] (gdzie
** oznacza liczbę).
Liczba w nawiasie okrągłym oznacza
łączną liczbę plików audio, plików
obrazów JPEG lub folderów.
1(
1)
1( 144)
T
0: 23
USB MUSIC
Wybrany wiersz
3
Naciśnij przycisk
.
Zapis [** (**)] zmienia się na [– – (**)].
4
1(
1)
1( 144)
1: 31
USB MUSIC
Naciskaj przycisk X/x lub przyciski
numeryczne, aby wybrać żądany
numer.
W przypadku popełnienia błędu naciśnij
przycisk CLEAR, aby skasować numer.
5
Naciśnij przycisk
•Jeśli nie można wyświetlić nazwy pliku audio, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
symbol „*”.
•Nazwa pliku może nie zostać wyświetlona w
zależności od tekstu.
•Czas odtwarzania plików audio może nie być
wyświetlany prawidłowo.
Wyświetlanie informacji pliku
audio na ekranie telewizora
Na ekranie telewizora można wyświetlić
informacje pliku audio, takie jak informacje
o czasie, nazwa folderu/pliku audio oraz
szybkość transmisji audio (ilość danych na
sekundę dla bieżącego pliku audio).
Naciśnij przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania.
Informacje pliku audio są wyświetlane na
ekranie telewizora.
.
Szybkość transmisji
Zestaw rozpocznie odtwarzanie od
wybranego numeru.
T
0: 13
192k MP3
Wyświetlanie informacji pliku
audio na wyświetlaczu na
przednim panelu
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY
podczas odtwarzania z urządzenia USB
powoduje zmianę wskazań wyświetlacza:
1y2
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
utworu
2 Nazwa utworu (pliku)*
* Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetli nazwę folderu/utworu (pliku) za
pomocą informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3 w wersjach 1.0/
1.1/2.2/2.3.
Informacje znaczników ID3 w wersji 2.2/2.3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Nazwa folderu*
Nazwa pliku*
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
T
mają pierwszeństwo nad znacznikami ID3 w
wersji 1.0/1.1, gdy wersje te występują
równocześnie w jednym pliku MP3.
* Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetli nazwę folderu/utworu (pliku) za
pomocą informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3 w wersjach 1.0/
1.1/2.2/2.3.
Informacje znaczników ID3 w wersji 2.2/2.3
mają pierwszeństwo nad znacznikami ID3 w
wersji 1.0/1.1, gdy wersje te występują
równocześnie w jednym pliku MP3.
•Mogą nie być wyświetlane znaki i symbole
niektórych języków.
71PL
•W zależności od typu odtwarzanego pliku w
zestawie może być wyświetlana tylko
ograniczona liczba znaków. Ponadto w wypadku
niektórych plików mogą nie być wyświetlane
wszystkie znaki tekstu.
Sprawdzanie daty pliku obrazów
JPEG
Jeśli dane pliku obrazów JPEG zawierają
znacznik Exif*, podczas odtwarzania można
sprawdzić datę.
Naciśnij dwukrotnie przycisk
podczas odtwarzania.
DISPLAY
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone
menu sterowania.
2(
2)
6( 30)
16/9/2002
Możesz nagrać utwory z płyty Audio CD na
urządzeniu USB przez zakodowanie ich w
formacie MP3. Możesz także skopiować
pliki MP3 zapisane na płycie DATA CD/
DATA DVD na urządzenie USB.
Aby uzyskać informacje na temat
podłączania urządzenia USB, zapoznaj się z
rozdziałem „Podłączanie urządzenia USB”
(str. 65).
Nagrana muzyka jest ograniczona tylko do
prywatnego użytku. Korzystanie z muzyki
poza tym ograniczeniem wymaga zgody
posiadaczy praw autorskich.
USB IMAGE
Informacje o dacie
* „Exif (Exchangeable Image File Format)” to
format obrazu rejestrowanego przez cyfrowe
aparaty fotograficzne zdefiniowany przez Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) (Japońskie
Stowarzyszenie Branży Elektronicznej i
Informatycznej).
•Informacje o dacie mają format [DD/MM/
YYYY].
DD: dzień
MM: miesiąc
YYYY: rok
72PL
Przechowywanie utworów
na urządzeniu USB
Zapisywanie i kopiowanie w
przypadku urządzenia USB — uwagi
• Nie należy podłączać urządzenia USB i
zestawu za pomocą koncentratora USB.
• Należy sprawdzić, czy na urządzeniu USB
znajduje się wystarczająca ilość miejsca dla
zapisu lub kopiowania.
• Nie wolno odłączać urządzenia USB
podczas zapisu ani kopiowania.
• Podczas zapisu utworów z płyty CD są one
zapisywane w postaci plików MP3 o
szybkości transmisji 128 kb/s.
• Podczas kopiowania plików MP3 z płyty
DATA CD/DATA DVD pliki MP3
zachowują tą samą szybkość transmisji.
• Informacje tekstowe płyty CD nie są
zapisywane w plikach MP3.
• W przypadku przerwania zapisu częściowo
zapisany plik MP3 zostanie usunięty.
• Zapis zatrzyma się automatycznie w
poniższych przypadkach:
– Na urządzeniu USB zabrakło wolnego
miejsca.
– Liczba plików MP3 na urządzeniu USB
osiągnęła maksymalną liczbę plików
rozpoznawanych przez zestaw.
• W folderze można zapisać maksymalnie
150 plików.
• W pojedynczym urządzeniu USB można
zapisać maksymalnie 199 folderów.
• Usunięcie folderu zawierającego pliki w
formacie innym niż audio lub podfoldery
nie jest możliwe.
• Jeśli zapisywany folder lub plik jest już
dostępny na urządzeniu USB pod tą samą
nazwą, na końcu nazwy dodawana jest
liczba, co zapobiega zastąpieniu folderu
lub pliku.
• Zawartości niektórych urządzeń USB nie
można odtworzyć ze względu na format
plików.
Wolne miejsce
urządzenia USB
USB RECORDING
1
2
3
4
ALL
ALL
x Aby wybrać żądany utwór
Za pomocą przycisków X/x wybierz
utwór, a następnie naciśnij przycisk
Utwory są oznaczane w wybranej
kolejności.
.
Włóż płytę Audio CD.
x Aby wybrać wszystkie utwory płyty
CD
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
opcję [x ALL], a następnie naciśnij
przycisk
.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
x Aby anulować utwór
Za pomocą przycisków X/x wybierz
utwór, a następnie naciśnij przycisk
.
Oznaczenie utworu zostanie usunięte.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
[USB RECORDING], a
opcję
następnie naciśnij przycisk
.
x Aby anulować wszystkie utwory
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TRACK], a następnie naciśnij
przycisk
.
Komunikat „READING” jest
wyświetlany na wyświetlaczu na
przednim panelu urządzenia do
momentu wyświetlenia zapisanych
utworów Audio CD na ekranie
telewizora.
•Wyświetlenie utworów może zająć kilka
minut w zależności od ich liczby.
5
START
Wybierz utwór do zapisania.
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
opcję [s ALL], a następnie naciśnij
przycisk
.
6
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz opcję [START], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zestaw rozpocznie zapis i wyświetli
informacje o stanie zapisu.
Aby anulować zapis, naciśnij przycisk x.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
3
Free:
01
02
03
04
05
06
07
08
Utwory do zapisania.
Zapisywanie utworów z płyty
Audio CD na urządzeniu USB
1
2
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
TRACK
Kopiowanie plików MP3 z płyt
DATA CD/DATA DVD na
urządzenie USB
1
2
Włóż płytę DATA CD/DATA DVD.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
73PL
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
4
Pliki MP3/foldery zostaną oznaczone.
x Aby wybrać wszystkie pliki MP3/
foldery
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[USB RECORDING], a
następnie naciśnij przycisk
.
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
opcję [ ALL], a następnie naciśnij
przycisk
.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [TRACK] lub [FOLDER], a
następnie naciśnij przycisk
.
• [TRACK]: zostanie wyświetlona lista
folderów zarejestrowanych na płycie
DATA CD/DATA DVD. Można
skopiować wybrany plik MP3.
• [FOLDER]: zostanie wyświetlona lista
folderów zarejestrowanych na płycie
DATA CD/DATA DVD. Można
skopiować wszystkie pliki MP3 z
folderu. Przejdź do kroku 6.
Komunikat „READING” jest
wyświetlany na wyświetlaczu na
przednim panelu urządzenia do
momentu wyświetlenia utworów/
folderów na ekranie telewizora.
x Aby anulować plik MP3/folder
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany plik MP3/folder i naciśnij
przycisk
. Oznaczenie pliku MP3/
folderu zostanie usunięte.
x Aby anulować wszystkie pliki MP3/
foldery
Za pomocą przycisków C/X/x/c wybierz
opcję [ ALL], a następnie naciśnij
przycisk
.
7
Zestaw rozpocznie kopiowanie i
wyświetli informacje o stanie
kopiowania.
Aby anulować kopiowanie, naciśnij
przycisk x.
•Wyświetlenie utworów/folderów może zająć
kilka minut w zależności od ich liczby.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany folder i naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone pliki MP3 zawarte
w wybranym folderze.
6
Wybierz plik MP3/folder do
skopiowania.
Wolne miejsce
urządzenia USB
USB RECORDING
2002_Remixes
01_Back_Seat_O...
02_One_Nights_...
03_Are_You_Ma...
04_I_Can_Lose_...
05_Soul_Survivo...
06_Strangers_B...
07_Stay_maxi_ve...
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
•Można kopiować tylko pliki audio MP3 zapisane
na płycie DATA CD/DATA DVD.
Usuwanie plików audio z
urządzenia USB
Free:
Można usunąć pliki audio z urządzenia USB.
START
ALL
1
ALL
Pliki MP3/foldery do skopiowania.
74PL
Za pomocą przycisków C/X/x/c
wybierz opcję [START], a następnie
naciśnij przycisk
.
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „USB”.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
folder.
x Aby usunąć wszystkie pliki audio w
folderze
x Aby wybrać żądany plik MP3/folder
Naciśnij przycisk CLEAR.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
żądany plik MP3/folder i naciśnij
przycisk
.
x Aby usunąć plik audio
Naciśnij przycisk
.
Wyświetlona zostanie lista plików
zawartych w folderze.
Naciśnij przycisk X/x, aby wybrać
żądany plik audio, a następnie naciśnij
przycisk CLEAR.
3
Naciśnij przycisk C/c , aby wybrać
opcję [YES], a następnie naciśnij
przycisk
.
Aby anulować, wybierz opcję [NO], a
następnie naciśnij przycisk
.
Powrót do poprzedniego ekranu
Naciśnij przycisk O RETURN.
Z zestawem można używać poniższych
urządzeń USB firmy Sony.
Zatwierdzone urządzenia firmy Sony
Nazwa
urządzenia
Model
Walkman®
NWD-B103/B105/B103F/B105F
NWZ-A815/A816/A818
NWZ-S515/S516/S615F/S616F/S618F
MICROVAULT
USM 512JX/1GJX/2GJX/4GJX
Nagrywarka IC
ICD-U50/U60/U70
ICD-SX57/SX67/SX77
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są zastrzeżonymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
•Nie należy używać innych urządzeń USB niż
wymienione powyżej. Nie jest gwarantowane
poprawne działanie innych modeli.
•Działanie powyższych urządzeń USB nie jest
gwarantowane we wszystkich warunkach.
•Niektóre z tych urządzeń USB mogą nie być
dostępne w sprzedaży w danym regionie.
•Podczas odtwarzania, nagrywania lub przesyłania
plików zachodzi niewielkie prawdopodobieństwo
przerwania operacji z uwagi na wystąpienie
wyładowań elektrostatycznych w systemie lub w
urządzeniu USB. W takim przypadku system
ponownie rozpozna urządzenie USB. Aby
kontynuować korzystanie z urządzenia USB,
ponownie wykonaj czynność od początku.
•Urządzenie USB należy formatować za pomocą
samego urządzenia lub specjalnego
oprogramowania do formatowania
przeznaczonego dla urządzenia. W przeciwnym
razie poprawne przesyłanie z urządzenia USB do
systemu może okazać się niemożliwe.
•Niektóre pliki dźwiękowe obsługiwane przez
odtwarzacz typu Walkman® nie są obsługiwane
przez niniejszy system.
•Odtwarzacz typu Walkman® można podłączyć do
systemu dopiero po zniknięciu komunikatów
„Creating Library” lub „Creating Database” na
odtwarzaczu Walkman®.
•Przesyłając muzykę do odtwarzacza typu
Walkman® za pomocą programu „Media
Manager for WALKMAN”, należy się upewnić,
że pliki są w formacie MP3. Szczegółowe
informacje na ten temat można znaleźć w
instrukcji odtwarzacza typu Walkman®.
Funkcja Sterowanie przez HDMI/zewnętrzne urządzenie audio
•Podczas usuwania plików nie odłączaj urządzenia
USB.
•Jeśli folder, który ma być usunięty, zawiera pliki
lub podfoldery w formacie innym niż audio, te
pliki lub podfoldery zostaną usunięte z listy na
ekranie telewizora, ale nie zostaną usunięte z
urządzenia USB.
Obsługiwane urządzenia
USB
75PL
Korzystanie z adaptera
DIGITAL MEDIA PORT
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
(DMPORT; nie wchodzi w skład zestawu)
służy do odtwarzania dźwięku pochodzącego
z przenośnego odtwarzacza audio lub
komputera. Podłączenie adaptera
DIGITAL MEDIA PORT pozwala na
odtwarzanie za pomocą zestawu dźwięku z
podłączonego urządzenia.
Adaptery DIGITAL MEDIA PORT
dostępne na różnych obszarach różnią się
między sobą.
Szczegółowe informacje na temat
podłączania adaptera DIGITAL MEDIA
PORT znajdują się w rozdziale „Aby
podłączyć adapter DIGITAL MEDIA
PORT” (str. 17).
•Nie należy podłączać adaptera innego niż adapter
DIGITAL MEDIA PORT.
•Gdy zestaw jest włączony, do urządzenia nie
należy podłączać lub nie należy od niego odłączać
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
•W zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT wyświetlane są również obrazy.
W takim przypadku zestaw odtwarza wyłącznie
sygnał z wyjścia EURO AV OUTPUT bez
względu na rodzaj sygnału wideo.
Odtwarzanie sygnału z
podłączonego urządzenia na
zestawie
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DMPORT”.
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.
Dźwięk oraz obrazy pochodzące z
podłączonego urządzenia są odtwarzane
na zestawie lub na podłączonym
telewizorze.
76PL
Szczegółowe informacje na ten temat
znajdują się w instrukcji obsługi
adaptera DIGITAL MEDIA PORT.
•Podczas odtwarzania plików MP3 lub innej
skompresowanej muzyki za pomocą przenośnego
źródła audio można poprawić jakość dźwięku.
Wybierz opcję „A.F.D. STD” dla ustawienia
„DEC. MODE” (str. 26). Aby anulować, wybierz
inną opcję niż „A.F.D. STD”.
•W zależności od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT możliwa jest obsługa
podłączonego urządzenia przy użyciu przycisków
na pilocie lub urządzeniu. Na rysunku poniżej
przedstawiono przykładowe przyciski, z których
można korzystać w takim przypadku.
./>
H
x
X
SPEAKER FORMATION
Inne funkcje
Ustawianie optymalnego
dźwięku przestrzennego
dla pomieszczenia
STANDARD
7
[SPEAKER FORMATION]
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [AUDIO SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[AUDIO SETUP].
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SPEAKER FORMATION], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SPEAKER FORMATION].
8
Naciśnij przycisk
Inne funkcje
• [STANDARD]: wybierz tę opcję, gdy
wszystkie głośniki mają zostać
zainstalowane normalnie.
• [NO CENTER]: wybierz tę opcję przy
podłączeniu tylko głośników
przednich i głośników surround.
• [NO SURROUND]: wybierz tę opcję
przy podłączeniu tylko głośników
przednich i środkowego.
• [FRONT ONLY]: wybierz tę opcję
przy podłączeniu tylko głośników
przednich.
• [ALL FRONT]: wybierz tę opcję przy
podłączeniu wszystkich głośników z
przodu miejsca odsłuchu.
• [ALL FRONT - NO CENTER]:
wybierz tę opcję przy podłączeniu
głośników przednich i głośników
surround z przodu miejsca odsłuchu.
Przy niekorzystnym kształcie pomieszczenia
może nie być możliwe podłączenie
niektórych głośników. W celu uzyskania
lepszego efektu surround firma Sony zaleca
wybranie w pierwszej kolejności
rozmieszczenia głośników.
1
Za pomocą przycisków C/c wybierz
ustawienie.
.
Ustawienie zostaje dokonane i zostaje
wyświetlony ekran potwierdzenia.
9
Naciśnij przycisk C/c , aby wybrać
opcję [YES] lub [NO], a następnie
naciśnij przycisk
.
• [YES]: Przejdź do pozycji [AUTO
CALIBRATION]. Wykonaj
czynności od kroku 7 opisane w części
„Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień” (str. 78).
• [NO]: Wyjście do opcji [SPEAKER
FORMATION].
•W celu uzyskania dźwięku surround po zmianie
rozmieszczenia głośników firma Sony zaleca
ustawienie opcji [SPEAKER FORMATION], a
następnie opcji [AUTO CALIBRATION]
(str. 78).
77PL
•Po zmianie ustawienia [CONNECTION] w menu
[SPEAKER SETUP] (str. 55) dla ustawienia
[SPEAKER FORMATION] przywracana jest
opcja [STANDARD].
Automatyczna kalibracja
odpowiednich ustawień
[AUTO CALIBRATION]
Funkcja D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration) pozwala automatycznie
skonfigurować odpowiednie ustawienia
dźwięku przestrzennego.
•Przy uruchomieniu funkcji [AUTO
CALIBRATION] rozlega się głośny sygnał
testowy. Nie można go ściszyć. Należy mieć
wzgląd na dzieci i na sąsiadów.
•Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone do
urządzenia. Podłączone słuchawki
uniemożliwiają wykonanie czynności opisanych
w poniższych krokach.
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
4
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [AUDIO SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[AUDIO SETUP].
6
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [AUTO CALIBRATION], a
następnie naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[AUTO CALIBRATION].
78PL
7
Podłącz mikrofon kalibracyjny
(wchodzi w skład zestawu) do gniazda
A.CAL MIC na panelu przednim.
Ustaw mikrofon kalibracyjny na
wysokości uszu za pomocą np. trójnogu
(nie wchodzi w skład zestawu).
Każdy głośnik powinien być zwrócony
przodem do mikrofonu kalibracyjnego,
a pomiędzy głośnikiem a mikrofonem
kalibracyjnym nie powinno być żadnych
przeszkód.
IC
O
I
AUD
10 Naciśnij przycisk C/c , aby wybrać
opcję [YES] lub [NO], a następnie
naciśnij przycisk
.
Inne funkcje
AL M
A.C
IN /
zachować ciszę (pomiar trwa około 3 minut).
Podczas pomiaru z głośników odtwarzane są
sygnały testowe.
•Otoczenie w pomieszczeniu, w którym
zainstalowany jest zestaw może mieć wpływ
na wyniki pomiarów.
•W razie wyświetlenia komunikatu o błędzie
należy postępować zgodnie z jego treścią, a
następnie wybrać opcję [YES].
Komunikat o błędzie pojawia się, jeśli:
– słuchawki są podłączone do urządzenia;
– mikrofon kalibracyjny nie jest
podłączony;
– głośniki przednie nie są prawidłowo
podłączone;
– głośniki surround nie są prawidłowo
podłączone;
– głośniki przednie i głośniki surround nie
są prawidłowo podłączone.
x Kalibracja zakończyła się pomyślnie.
Mikrofon kalibracyjny
Odłącz mikrofon kalibracyjny, a
następnie wybierz opcję [YES]. Rezultat
kalibracji zostanie zastosowany.
x Kalibracja nie zakończyła się
pomyślnie.
Postępuj zgodnie z komunikatem, a
następnie wybierz opcję [YES], aby
powtórzyć operację.
8
9
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję [YES].
Naciśnij przycisk
.
Rozpocznie się [AUTO
CALIBRATION] automatyczna
kalibracja.
W trakcie pomiaru należy zachować
ciszę.
•Podczas wykonywania automatycznej kalibracji
nie należy:
– wyłączać zasilania;
– naciskać jakichkolwiek przycisków;
– zmieniać głośności;
– zmieniać funkcji;
– zmieniać płyty;
– wkładać ani wyjmować płyty;
– nie podłączać słuchawek do urządzenia;
– odłączać mikrofonu kalibracyjnego.
•Pomiar dla ustawienia [SUBWOOFER] ma
zawsze wartość [YES], ponieważ zestaw nie
wykonuje kalibracji subwoofera.
•Możesz zmierzyć odległość każdego głośnika od
miejsca odsłuchu. Zob. str. 55.
•Aby uniknąć nieprawidłowości, podczas
pomiaru należy wyjść z pomieszczenia i
79PL
Sterowanie telewizorem za
pomocą pilota
wchodzącego w skład
zestawu
Sterowanie telewizorem (tylko firmy Sony)
odbywa się za pomocą przycisków opisanych
poniżej. Używaj tych przycisków (poza
przyciskami TV [/1, THEATRE, TV
INPUT i TV VOL +/–), naciskając przycisk
TV.
•W przypadku niektórych telewizorów sterowanie
odbiornikiem lub używanie niektórych
przycisków może okazać się niemożliwe.
Przycisk
Funkcja
TV [/1
Włączanie/wyłączanie
telewizora.
THEATRE
Jakość optymalna w wypadku
filmów.
TV INPUT
Przełączanie źródła sygnału
wejściowego między
telewizorem a innymi źródłami.
TV VOL +/–
Regulacja głośności telewizora.
PROG +/–*
Wybór kanału telewizyjnego.
Przyciski
numeryczne*,
-* ENTER*
Wybór kanału telewizyjnego.
TOOLS*
Wyświetlanie menu operacji
dostępnych na bieżącym
ekranie.
RETURN*
Powrót do poprzedniego
kanału lub poziomu menu
telewizora.
MENU*
Wyświetlanie menu telewizora.
MUTING*
Wyłączanie tymczasowe
dźwięku telewizora.
C/X/x/c*,
*
Wybór elementu menu.
* Używaj tych przycisków, naciskając przycisk
TV.
Korzystanie z efektów
dźwiękowych
Wzmacnianie niskich
częstotliwości
Funkcja ta umożliwia wzmacnianie niskich
częstotliwości.
Naciśnij przycisk DYNAMIC BASS.
Komunikat „D. BASS ON” zostanie
wyświetlony na wyświetlaczu na przednim
panelu a niskie częstotliwości będą
wzmacniane.
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Ponownie naciśnij przycisk DYNAMIC
BASS.
Korzystanie z dźwięku przy
niskiej głośności
Można odsłuchiwać efekty dźwiękowe i
dialogi z jakością sali kinowej nawet przy
niskiej głośności. Funkcja ta jest przydatna
podczas oglądania filmów w nocy.
Naciśnij przycisk NIGHT.
Komunikat „NIGHT ON” zostanie
wyświetlony na wyświetlaczu na przednim
panelu a efekt dźwiękowy zostanie
włączony.
•Efekt ten jest niedostępny dla płyt Super Audio
CD. Gdy do zestawu zostanie włożona płyta
Super Audio CD przy włączonej opcji „NIGHT
ON”, efekt dźwiękowy zostanie automatycznie
wyłączony.
•Gdy dźwięk jest odtwarzany przez głośnik
środkowy, efekt ten jest lepiej słyszalny, gdyż
łatwiej jest usłyszeć mowę (dialog z filmu itp.).
Jeśli dźwięk nie jest odtwarzany przez głośnik
środkowy lub jest odtwarzany przez słuchawki,
system optymalnie dobiera głośność.
Wyłączanie efektów dźwiękowych
Ponownie naciśnij przycisk NIGHT.
80PL
urządzenia. W tym przypadku czas można
ustawiać w odstępach 1-minutowych.
Korzystanie z wyłącznika
czasowego
4
Zestaw można ustawić tak, aby wyłączał się
o określonym czasie, co pozwala zasnąć przy
dźwiękach muzyki. Czas można ustawiać w
odstępach 1- lub 10-minutowych.
5
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostało wprowadzone, a na
wyświetlaczu na przednim panelu miga
wskaźnik „SLEEP”.
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Naciśnij przycisk SLEEP.
Sprawdzanie czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciśnij jednokrotnie przycisk SLEEP.
Inne funkcje
Każde naciśnięcie przycisku SLEEP
powoduje zmianę informacji na
wyświetlaczu (czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia) o 10 minut.
Po ustawieniu wyłącznika czasowego na
wyświetlaczu na przednim panelu miga
komunikat „SLEEP”.
Zmiana czasu pozostałego do
wyłączenia urządzenia
Naciskając przycisk SLEEP, wybierz żądany
czas.
Anulowanie funkcji wyłącznika
czasowego
Naciskaj przycisk SLEEP, aż na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawi się
komunikat „SLEEP OFF”.
Ustawianie wyłącznika czasowego za
pomocą menu zestawu
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „SLEEP”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
ustawienie.
Sposób wyświetlania minut (czas
pozostały do wyłączenia urządzenia)
zmienia się w 10-minutowych odstępach.
•Za pomocą przycisków numerycznych
można wybrać czas pozostały do wyłączenia
81PL
Zmiana jasności
wyświetlacza na przednim
panelu
Do wyboru są dwa poziomy jasności
wyświetlacza na przednim panelu.
1
2
3
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Za pomocą przycisków X/x wybierz na
wyświetlaczu na przednim panelu
opcję „DIMMER”, a następnie naciśnij
przycisk
lub c.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
jasność wyświetlacza na przednim
panelu.
• „DIMMER OFF”: wysoka jasność.
• „DIMMER ON”: przyciemnienie.
4
Naciśnij przycisk
.
Ustawienie zostanie wybrane.
5
Naciśnij przycisk SYSTEM MENU.
Spowoduje to wyłączenie menu zestawu.
Wyświetlanie informacji o
płycie
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu odtwarzania
na wyświetlaczu na przednim
panelu
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY
podczas odtwarzania płyty powoduje zmianę
wskazań wyświetlacza w następujący sposób:
1 t 2 t ... t 1 t ...
Niektóre wyświetlane elementy mogą
zniknąć po kilku sekundach.
x DVD VIDEO/DVD-VR
1 Czas odtwarzania bieżącego tytułu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
tytułu
3 Czas odtwarzania bieżącego rozdziału
4 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
5 Nazwa płyty
6 Tytuł i rozdział
x VIDEO CD (bez funkcji PBC)/Super Audio
CD/CD
1 Czas odtwarzania bieżącego utworu
2 Pozostały czas odtwarzania bieżącego
utworu
3 Czas odtwarzania całej płyty
4 Pozostały czas odtwarzania płyty
5 Nazwa utworu
6 Utwór i indeks*
* Tylko płyty VIDEO CD/Super Audio CD.
x DATA CD (plik MP3)/DATA DVD (plik
MP3)
1 Czas odtwarzania oraz numer bieżącego
utworu
2 Nazwa utworu (pliku)*
* Jeśli plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetli nazwę folderu/utworu (pliku) za
pomocą informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3 w wersjach 1.0/
82PL
1.1/2.2/2.3.
Informacje znaczników ID3 w wersji 2.2/2.3
mają pierwszeństwo nad znacznikami ID3 w
wersji 1.0/1.1, gdy wersje te występują
równocześnie w jednym pliku MP3.
x DATA CD (plik wideo DivX)/DATA DVD
(plik wideo DivX) (za wyjątkiem modeli dla
Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej)
1 Czas odtwarzania bieżącego pliku
2 Nazwa aktualnego pliku
3 Aktualny album i numer pliku
•Podczas odtwarzania płyt VIDEO CD z
funkcjami PBC wyświetlany jest czas
odtwarzania.
Wyświetlanie czasu odtwarzania i
pozostałego czasu na ekranie
telewizora
1
Naciśnij przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania.
W telewizorze zostanie wyświetlony
poniższy ekran.
T
1: 01: 40
Informacje o czasie
2
Naciskając przycisk DISPLAY, zmień
wyświetlane informacje o czasie.
Wygląd wyświetlacza oraz rodzaj
informacji o czasie, które można
zmienić, zależą od odtwarzanej płyty.
• T **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego tytułu
• T-**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego tytułu
• C **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego
rozdziału
• C-**:**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
x VIDEO CD (z funkcjami PBC)
• **:**
Czas odtwarzania bieżącej sceny
x VIDEO CD (bez funkcji PBC)/Super
Audio CD/CD
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
• T-**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącego utworu
• D **:**
Czas odtwarzania bieżącej płyty
• D-**:**
Pozostały czas odtwarzania
bieżącej płyty
Inne funkcje
•Przez zestaw wyświetlany jest tylko pierwszy
poziom tekstu zapisanego na płycie DVD/CD,
np. nazwa płyty lub tytuł.
•Jeśli nie można wyświetlić nazwy pliku MP3, na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia się
symbol „*”.
•W zależności od tekstu nazwa płyty lub utworu
może nie zostać wyświetlona.
•Czas odtwarzania plików MP3 i plików wideo
DivX* może nie być wyświetlany prawidłowo.
* Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej.
x DVD VIDEO/DVD-VR
x DATA CD (plik MP3)/DATA DVD (plik
MP3)
• T **:**
Czas odtwarzania bieżącego
utworu
x DATA CD (plik wideo DivX)/DATA
DVD (plik wideo DivX) (za wyjątkiem
modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki
Północnej)
• **:**:**
Czas odtwarzania bieżącego pliku
•Mogą nie być wyświetlane znaki i symbole
niektórych języków.
•Zależnie od typu odtwarzanej płyty, w zestawie
może być wyświetlana tylko ograniczona liczba
znaków. Ponadto w wypadku niektórych płyt
mogą nie być wyświetlane wszystkie znaki tekstu.
83PL
Wyświetlanie danych
dotyczących odtwarzania płyty
DVD (nie dotyczy modeli przeznaczonych dla
Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej).
2)Jeśli
plik MP3 zawiera znacznik ID3, zestaw
wyświetli nazwę folderu/utworu (pliku) za
pomocą informacji znacznika ID3.
Zestaw obsługuje znaczniki ID3 w wersjach 1.0/
1.1/2.2/2.3.
Informacje znaczników ID3 w wersji 2.2/2.3 mają
pierwszeństwo nad znacznikami ID3 w wersji 1.0/
1.1, gdy wersje te występują równocześnie w
jednym pliku MP3.
Aby sprawdzić tekst płyty DVD/Super
Audio CD/CD
Naciskaj przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania, aby wyświetlić tekst
zarejestrowany na płycie DVD/Super Audio
CD/CD.
Tekst DVD/Super Audio CD/CD zostanie
wyświetlony tylko wówczas, jeśli został
zapisany na płycie. Nie można go zmienić.
Jeśli na płycie nie ma tekstu, zostanie
wyświetlony komunikat „NO TEXT”.
Dvorak/Tchaikovsky /NedPho/Kreizberg
Adagio - Allegro molto
Aby wyświetlić tekst płyty DATA CD/
DATA DVD (plik MP3/DivX3))
Naciskając przycisk DISPLAY podczas
odtwarzania plików MP3 lub plików wideo
DivX3) nagranych na płycie DATA CD/
DATA DVD, można wyświetlić na ekranie
telewizora nazwę folderu/pliku MP3/DivX3)
oraz szybkość transmisji audio (ilość danych
na sekundę bieżącego pliku audio).
3)
Za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i
Ameryki Północnej.
Sprawdzanie daty pliku obrazów
JPEG
Jeśli dane pliku obrazów JPEG zawierają
znacznik Exif*, podczas odtwarzania można
sprawdzić datę.
Naciśnij dwukrotnie przycisk
podczas odtwarzania.
DISPLAY
Na ekranie telewizora zostanie wyświetlone
menu sterowania.
5(
8)
10( 15)
18/9/2002
DATA CD JPEG
Informacje o dacie
Szybkość transmisji1)
T
0: 13
192k MP3
2002_Remixes
Soul_Survivor_rap_version
Nazwa folderu 2)
1)Wyświetlane,
Plik MP32)/nazwa pliku
wideo DivX3)
gdy:
– Odtwarzany jest plik MP3 z płyty DATA CD/
DATA DVD.
– Odtwarzany jest plik wideo DivX zawierający
sygnał audio MP3 z płyt DATA CD/DATA
84PL
* „Exif (Exchangeable Image File Format)” to
format obrazu rejestrowanego przez cyfrowe
aparaty fotograficzne zdefiniowany przez Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA) (Japońskie
Stowarzyszenie Branży Elektronicznej i
Informatycznej).
•Informacje o dacie mają format [DD/MM/
YYYY].
DD: dzień
MM: miesiąc
YYYY: rok
4
Przywracanie ustawień
domyślnych
Przywracanie parametrów
zestawu, np. zaprogramowanych
stacji, do wartości domyślnych
"/1
A
x
Zostanie wyświetlony ekran
konfiguracji.
5
6
Naciśnij jednocześnie przyciski x, A i
"/1 na urządzeniu.
Na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawi się komunikat „COLD RESET”,
a domyślne ustawienia zestawu zostaną
przywrócone.
Przywracanie domyślnych
wartości ustawień menu [SETUP]
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [RESET] i naciśnij przycisk c.
Za pomocą przycisków C/c wybierz
pozycję [YES].
Można także anulować proces i
powrócić do ekranu menu sterowania,
wybierając opcję [NO].
8
Naciśnij przycisk
.
Podczas przywracania domyślnych
wartości ustawień nie należy naciskać
przycisku [/1. Proces ten trwa kilka
sekund.
Inne funkcje
2
Naciśnij przycisk "/1, aby włączyć
zestaw.
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [SYSTEM SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SYSTEM SETUP].
7
1
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję [CUSTOM], a następnie naciśnij
przycisk
.
•Ustawienia [MODE (MUSIC, IMAGE)],
[INTERVAL], [EFFECT] i [MULTI/2CH] są
także przywracane do wartości domyślnych.
Istnieje możliwość przywrócenia
domyślnych wartości wszystkich ustawień
menu [SET UP] (str. 49) poza ustawieniami
funkcji [PARENTAL CONTROL].
1
2
Za pomocą przycisku FUNCTION +/–
wybierz na wyświetlaczu na przednim
panelu opcję „DVD”.
Naciśnij przycisk
DISPLAY, gdy
zestaw znajduje się w trybie
zatrzymania.
Na ekranie telewizora zostanie
wyświetlone menu sterowania.
3
Za pomocą przycisków X/x wybierz
opcję
[SETUP], a następnie
naciśnij przycisk
.
Zostaną wyświetlone opcje menu
[SETUP].
85PL
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności
Źródła zasilania
•Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy
czas, należy odłączyć przewód zasilania od
gniazda ściennego. Aby odłączyć przewód, należy
pociągnąć za wtyczkę. Nigdy nie należy ciągnąć
za sam przewód.
Umiejscowienie urządzenia
•Aby zapobiec nadmiernemu nagrzewaniu się
wnętrza zestawu, należy je ustawić w miejscu
zapewniającym właściwą wentylację.
•Podczas długotrwałej pracy urządzenia przy
wysokim poziomie głośności jego obudowa
nagrzewa się. Nie oznacza to nieprawidłowego
działania. Należy jednak unikać dotykania
obudowy. Nie wolno umieszczać urządzenia w
miejscach o ograniczonej przestrzeni,
uniemożliwiającej prawidłową wentylację,
ponieważ może to spowodować przegrzanie.
•Nie należy zasłaniać szczelin wentylacyjnych
poprzez umieszczenie na zestawie jakichkolwiek
przedmiotów. Zestaw jest wyposażony we
wzmacniacz o dużej mocy. Zasłonięcie szczelin
wentylacyjnych urządzenia może spowodować
jego przegrzanie, a w rezultacie awarię.
•Nie należy ustawiać urządzenia na
powierzchniach (narzuty, koce itp.) ani w pobliżu
materiałów (zasłony, firany), które mogą zasłonić
otwory wentylacyjne.
•Nie umieszczać zestawu w pobliżu źródeł ciepła,
takich jak kaloryfery czy kanały wentylacyjne,
lub w miejscach narażonych na bezpośrednie
działanie światła słonecznego, nadmierny kurz,
wstrząsy mechaniczne czy uderzenia.
•Urządzenia nie należy ustawiać w pozycji
pochyłej. Zostało ono zaprojektowane do pracy
wyłącznie w pozycji poziomej.
•Urządzenie oraz płyty należy przechowywać z
dala od urządzeń emitujących silne pole
magnetyczne, takich jak kuchenki mikrofalowe
czy duże kolumny głośnikowe.
•Na obudowie urządzenia nie należy umieszczać
ciężkich przedmiotów.
Eksploatacja
•Jeśli zestaw został przeniesiony bezpośrednio z
zimnego do ciepłego otoczenia lub ustawiony w
bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na soczewkach
86PL
we wnętrzu urządzenia sterującego może
skraplać się para. Zestaw nie będzie wówczas
działał prawidłowo. W takim wypadku należy
wyjąć z urządzenia płytę i pozostawić zestaw w
stanie włączonym przez około pół godziny, aż
wilgoć wyparuje.
•Podczas przenoszenia zestawu należy wyjąć z
niego płytę. W przeciwnym razie może ona ulec
uszkodzeniu.
•Jeśli do wnętrza obudowy dostanie się
jakikolwiek przedmiot, należy odłączyć przewód
zasilania i przed dalszym użytkowaniem
urządzenia zlecić jego sprawdzenie
wykwalifikowanej osobie.
Regulacja głośności
•Nie należy zwiększać głośności podczas słuchania
fragmentów nagrania o bardzo niskim poziomie
sygnałów wejściowych lub w przypadku
całkowitego braku sygnałów dźwiękowych. W
takim przypadku podczas fragmentu o bardzo
wysokim natężeniu dźwięku może dojść do
uszkodzenia głośników.
Czyszczenie
•Obudowę, panel i przyciski sterujące można
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie należy używać
szorstkich ścierek, proszku czyszczącego ani
środków, takich jak alkohol lub benzyna.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów dotyczących zestawu należy
skontaktować się z najbliższym punktem
sprzedaży firmy Sony.
Płyty czyszczące i środki do
czyszczenia płyt lub soczewek
•Nie należy używać płyt czyszczących lub środków
do czyszczenia płyt bądź soczewek (w tym
środków w płynie lub sprayu). Mogą one
spowodować awarię sprzętu.
Kolory na ekranie telewizora
•Jeśli głośniki powodują zniekształcenia kolorów
na ekranie, należy wyłączyć telewizor i włączyć go
ponownie po upływie 15-30 minut. Jeśli
zniekształcenia kolorów będą się utrzymywały,
należy umieścić głośniki dalej od telewizora.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Zestaw umożliwia wyświetlanie na
ekranie telewizora nieruchomego obrazu wideo
lub menu ekranowego przez nieograniczony
czas. Jeśli obraz taki będzie wyświetlany na
ekranie przez dłuższy czas, istnieje ryzyko
trwałego uszkodzenia ekranu telewizora.
Szczególnie podatne na tego typu awarie są
telewizory projekcyjne.
Uwagi dotyczące płyt
Obchodzenie się z płytami
• Aby nie zabrudzić płyty, należy trzymać ją
za krawędź. Nie należy dotykać
powierzchni płyty.
• Na płyty nie należy naklejać papieru ani
taśmy.
Przenoszenie zestawu
Przed przeniesieniem zestawu należy sprawdzić,
czy wyjęta została płyta i odłączyć przewód
zasilania z gniazda ściennego.
Czyszczenie
Informacje dodatkowe
• Nie należy narażać płyt na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych ani źródeł
ciepła, na przykład gorących kanałów
wentylacyjnych, a także nie należy
pozostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym w nasłonecznionym
miejscu, gdzie może dojść do znacznego
wzrostu temperatury.
• Po zakończeniu odtwarzania płytę należy
przechowywać w przeznaczonym do tego
celu opakowaniu.
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płytę
należy oczyścić przy użyciu specjalnej
ścierki.
Płyty należy wycierać od środka w stronę
krawędzi zewnętrznej.
• Nie należy używać środków, takich jak
benzyna, rozpuszczalnik, ogólnie dostępne
środki czyszczące oraz środki
antystatyczne w aerozolu przeznaczone do
płyt winylowych.
Zestaw umożliwia odtwarzanie tylko
standardowych płyt okrągłych. Próba
odtwarzania płyt o niestandardowym
kształcie (np. w kształcie karty, serca lub
87PL
gwiazdy) może spowodować usterkę
urządzenia.
Nie należy używać ogólnie dostępnych płyt z
dołączonymi akcesoriami, takimi jak
etykiety lub pierścienie.
88PL
Rozwiązywanie problemów
Jeśli podczas użytkowania zestawu wystąpią opisane poniżej problemy, przed przekazaniem
urządzenia do serwisu należy skorzystać z poniższych informacji dotyczących usuwania usterek.
Jeśli nie można usunąć problemu, należy skontaktować się z najbliższym przedstawicielem
firmy Sony.
Części wymienione przez pracowników serwisu w trakcie naprawy mogą zostać zatrzymane.
Zasilanie
Naprawa
Brak zasilania.
•Sprawdź, czy przewód zasilania jest właściwie podłączony.
•Naciśnij przycisk "/1, gdy komunikat „STANDBY” zniknie z
wyświetlacza na przednim panelu.
Na wyświetlaczu na przednim
panelu pojawiają się na
przemian komunikaty
„PROTECTOR” i „PUSH
POWER”.
Naciśnij przycisk "/1, aby wyłączyć zestaw, a po zniknięciu komunikatu
„STANDBY” sprawdź:
•Czy nie ma zwarcia na przewodach głośnikowych + i –?
•Czy używane są głośniki określone w instrukcji?
•Czy nic nie blokuje otworów wentylacyjnych zestawu?
•Po sprawdzeniu powyższych elementów i skorygowaniu wszelkich
problemów włącz zestaw. Jeśli po sprawdzeniu powyższych elementów
nie można określić przyczyny problemu, skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem firmy Sony.
Obraz
Objaw
Naprawa
Brak obrazu.
•Przewód SCART (EURO AV) nie jest prawidłowo podłączony.
•Przewód SCART (EURO AV) jest uszkodzony.
•Urządzenie nie jest podłączone do właściwego gniazda EURO AV t
INPUT (str. 16).
•Wejście wideo telewizora nie jest ustawione w sposób umożliwiający
wyświetlanie obrazu przesyłanego przez zestaw.
•Sprawdź metodę wyjściową zestawu (str. 16).
•Podłącz ponownie przewód połączeniowy.
•Urządzenie jest podłączone do urządzenia wejściowego niezgodnego ze
standardem HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection); (nie
świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu panelu przedniego)
(str. 16).
•Jeśli gniazdo HDMI OUT jest używane jako wyjście wideo, zmień typ
sygnału wideo na HDMI OUT. Może to rozwiązać problem (str. 23).
Podłącz telewizor do urządzenia za pomocą innego gniazda wideo niż
HDMI OUT, a następnie przełącz telewizor na podłączone wejście
wideo, które umożliwia wyświetlenie menu ekranowego. Zmień rodzaj
sygnału wideo wyprowadzanego z gniazda HDMI OUT, a następnie
przełącz telewizor z powrotem na wejście HDMI. Jeśli obraz nadal nie
jest wyświetlany, powtórz powyższe czynności i wypróbuj inne opcje.
Informacje dodatkowe
Objaw
89PL
Objaw
Naprawa
Pojawiają się zakłócenia
obrazu.
•Płyta jest zabrudzona lub uszkodzona.
•Jeśli sygnał z gniazda EURO AV T OUTPUT (TO TV) jest
zniekształcony, zmień typ gniazda wideo na HDMI OUT, wybierając dla
ustawienia [HDMI RESOLUTION] w menu [HDMI SETUP] opcję [720
× 480p]* (str. 23).
* W modelach w niektórych krajach może być dostępna opcja [720 ×
576p].
Obraz nie wypełnia ekranu
•Proporcje obrazu są zapisane na stałe na płycie DVD.
telewizora, chociaż proporcje
obrazu zostały odpowiednio
ustawione w opcji [TV TYPE]
w menu [VIDEO SETUP].
Na ekranie telewizora
występują zniekształcenia
kolorów.
Subwoofer i głośniki przednie wchodzące w skład zestawu są ekranowane
magnetycznie dla uniknięcia rozpraszania magnetycznego. Wskutek
zastosowania silnych magnesów może jednak być emitowana pewna ilość
takiego promieniowania. W takim przypadku należy wykonać poniższe
czynności.
•W przypadku korzystania z telewizora lub projektora kineskopowego
umieść głośniki w odległości co najmniej 0,3 m od niego.
•Jeśli zniekształcenia kolorów będą się utrzymywać, wyłącz telewizor i
włącz go ponownie po 15-30 minutach.
•W przypadku zakłóceń dźwięku odsuń głośniki na większą odległość od
telewizora.
•Upewnij się, że w pobliżu głośników nie ma przedmiotów wytwarzających
pole magnetyczne (magnetyczny zamek stolika TV, urządzenie
medyczne, zabawka itp.).
Dźwięk
90PL
Objaw
Naprawa
Brak dźwięku.
•Przewód głośnikowy nie jest prawidłowo podłączony.
•Naciśnij przycisk MUTING na pilocie, jeśli na wyświetlaczu na przednim
panelu pojawia się komunikat „MUTING ON”.
•Zestaw znajduje się w trybie pauzy lub w trybie odtwarzania w
zwolnionym tempie. Naciśnij przycisk H, aby powrócić do normalnego
trybu odtwarzania.
•Trwa przewijanie do przodu lub do tyłu. Naciśnij przycisk H, aby
powrócić do normalnego trybu odtwarzania.
•Sprawdź ustawienia głośników (str. 55).
•Sygnały audio płyty Super Audio CD nie są przesyłane przez gniazdo
HDMI OUT.
•Urządzenie podłączone do gniazda HDMI OUT nie jest zgodne z
formatem sygnału audio. W takim przypadku wybierz w opcji [AUDIO
(HDMI)] w menu [HDMI SETUP] ustawienie [ON] (str. 53).
Objaw
Naprawa
Dźwięk nie wyprowadzany
przez gniazdo HDMI OUT.
•Ustaw w opcji [AUDIO (HDMI)] w menu [HDMI SETUP] wartość
[ON] (str. 53).
•Gniazdo HDMI OUT jest połączone z urządzeniem DVI (Digital Visual
Interface). Gniazda DVI (Digital Visual Interface) nie obsługują sygnału
audio.
•Gniazdo HDMI OUT nie wyprowadza dźwięku płyty Super Audio CD.
•Wykonaj poniższą procedurę: 1 Wyłącz i ponownie włącz zestaw. 2
Wyłącz i ponownie włącz podłączony urządzenie. 3 Odłącz i ponownie
podłącz kabel HDMI.
Dźwięki w lewym i prawym
kanale mają nierówną
głośność lub są odwrócone.
•Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są prawidłowo i dokładnie
podłączone.
Brak dźwięku z subwoofera.
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 15, 55).
•Wybierz opcję „A.F.D. STD” dla ustawienia „DEC. MODE” (str. 26).
Podczas odtwarzania płyt
VIDEO CD, CD lub pliku
MP3 dźwięk jest pozbawiony
efektu stereofonicznego.
•Włącz ustawienie dźwięku [STEREO], naciskając przycisk AUDIO
(str. 31).
•Sprawdź, czy urządzenie jest prawidłowo podłączone.
Podczas odtwarzania ścieżki
dźwiękowej zapisanej w
formacie Dolby Digital, DTS
lub MPEG Audio efekt
dźwięku przestrzennego jest
słabo słyszalny.
•Sprawdź wartość ustawienia „DEC. MODE” (str. 26).
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 15, 55).
•W przypadku niektórych płyt DVD sygnał wyjściowy może nie być w
pełni zgodny z formatem 5.1-kanałowym. Może to być sygnał
monofoniczny lub stereofoniczny, nawet jeśli ścieżka dźwiękowa została
nagrana w formacie Dolby Digital lub MPEG Audio.
Dźwięk dobiega tylko z
głośnika środkowego.
•W przypadku niektórych płyt dźwięk może być odtwarzany tylko z
głośnika środkowego.
Informacje dodatkowe
Słychać głośny przydźwięk lub •Sprawdź, czy głośniki i elementy zestawu są dokładnie podłączone.
szum.
•Sprawdź, czy przewody połączeniowe nie znajdują się w pobliżu
transformatora lub silnika elektrycznego i czy są oddalone o co najmniej
3 metry od telewizora lub lampy jarzeniowej.
•Odsuń telewizor od urządzeń audio.
•Wtyki i gniazda są zabrudzone. Przetrzyj je szmatką lekko zwilżoną
alkoholem.
•Wyczyść płytę.
Nie słychać dźwięku z głośnika •Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 15, 55).
środkowego.
•Sprawdź wartość ustawienia „DEC. MODE” (str. 26).
•W przypadku niektórych źródeł dźwięk z głośnika środkowego może być
słabszy.
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Z głośników surround nie
•Sprawdź połączenia i ustawienia głośników (strony 15, 55).
słychać żadnego dźwięku lub •Sprawdź wartość ustawienia „DEC. MODE” (str. 26).
tylko dźwięk o bardzo niskim •W przypadku niektórych źródeł efekt głośników surround może być
natężeniu.
słabszy.
•Odtwarzany jest dźwięk ze źródła 2-kanałowego.
Brak dźwięku z gniazda
DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL.
•Częstotliwość próbkowania sygnału wejściowego przekracza 48 kHz.
91PL
Eksploatacja
92PL
Objaw
Naprawa
Nie można dostroić stacji
radiowych.
•Sprawdź, czy antena jest podłączona prawidłowo. Skoryguj położenie
anteny, a w razie potrzeby podłącz antenę zewnętrzną.
•Sygnał stacji jest zbyt słaby (podczas dostrajania za pomocą funkcji
automatycznego strojenia). Skorzystaj z funkcji strojenia
bezpośredniego.
•Nie została zapisana żadna stacja lub zapisane stacje zostały usunięte
(podczas strojenia poprzez przeszukiwanie zapisanych stacji). Zapisz w
pamięci stacje (str. 58).
•Naciśnij przycisk DISPLAY, aby na wyświetlaczu na przednim panelu
pojawiła się częstotliwość.
Przy odbiorze radiowym AM
słyszalny jest szum.
•Sprawdzić położenie anteny ramowej fal średnich (AM) i przewodu
(str. 19).
Pilot nie działa.
•Między pilotem a urządzeniem znajdują się przeszkody.
•Odległość między pilotem a urządzeniem jest zbyt duża.
•Pilot nie jest skierowany w stronę czujnika zdalnego sterowania
urządzenia.
•Baterie w pilocie są rozładowane.
Nie można odtworzyć płyty.
•W urządzeniu nie ma płyty.
•Płyta została włożona odwrotnie.
Włóż płytę stroną przeznaczoną do odtwarzania skierowaną w dół.
•Płyta nie przylega całą powierzchnią do dna szuflady na płyty.
•Zestaw nie odtwarza płyt CD-ROM itp. (str. 5).
•Kod regionu zapisany na płycie DVD nie jest odpowiedni dla danego
zestawu.
•W urządzeniu skropliła się para wodna, co może powodować uszkodzenie
soczewek. Wyjmij płytę i pozostaw urządzenie włączone przez mniej
więcej pół godziny.
Nie można odtworzyć pliku
MP3.
•Płyta DATA CD nie została nagrana w formacie MP3 zgodnym ze
standardem ISO 9660 Level 1 lub 2, bądź Joliet.
•Płyta DATA DVD nie została nagrana w formacie MP3 zgodnym ze
standardem UDF (Universal Disk Format).
•Plik MP3 nie ma rozszerzenia „.MP3”.
•Dane nie mają formatu MP3, chociaż mają rozszerzenie „.MP3”.
•Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1 Audio Layer 3.
•Zestaw nie umożliwia odtwarzania utworów audio zapisanych w formacie
MP3PRO.
•W opcji [MODE (MUSIC, IMAGE)] wybrano ustawienie [IMAGE]
(str. 42).
•Jeśli nie można zmienić ustawienia [MODE (MUSIC, IMAGE)], wyjmij
płytę z urządzenia i włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw.
•Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik wideo DivX (za wyjątkiem
modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej).
Naprawa
Plik obrazu JPEG nie może
być wyświetlany.
•Płyta DATA CD nie została nagrana w formacie JPEG zgodnym ze
standardem ISO 9660 Level 1 lub 2, bądź Joliet.
•Płyta DATA DVD nie została nagrana w formacie JPEG zgodnym ze
standardem UDF (Universal Disk Format).
•Plik nie posiada rozszerzenia „.JPEG” lub „.JPG”.
•Wielkość pliku przekracza 3 072 punktów (szerokość) × 2 048 punktów
(wysokość) w trybie standardowym lub 2 000 000 pikseli w trybie
progresywnym pliku obrazu JPEG, który jest używany głównie na
stronach internetowych.
•Obraz nie mieści się na ekranie telewizora (obrazy takie są zmniejszane).
•W opcji [MODE (MUSIC, IMAGE)] wybrano ustawienie [MUSIC]
(str. 42).
•Jeśli nie można zmienić ustawienia [MODE (MUSIC, IMAGE)], wyjmij
płytę z urządzenia i włóż ją ponownie lub wyłącz i włącz zestaw.
•Płyta DATA CD/DATA DVD zawiera plik wideo DivX (za wyjątkiem
modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej).
Pliki MP3 i pliki obrazów
JPEG odtwarzane są
równocześnie.
•W opcji [MODE (MUSIC, IMAGE)] wybrano wartość [AUTO] (str. 42).
Nie można odtworzyć pliku
•Plik nie został utworzony w formacie DivX.
wideo DivX (za wyjątkiem
•Plik ma rozszerzenie inne niż „.AVI” lub „.DIVX.”
modeli dla Wielkiej Brytanii i •Płyta DATA CD/DATA DVD nie została utworzona w formacie DivX
Ameryki Północnej).
zgodnym ze standardem ISO 9660 Level 1/Level 2 lub Joliet/UDF.
•Plik wideo DivX ma rozdzielczość większą niż 720 (szerokość) × 576
(wysokość).
Tytuł folderu/utworu/pliku nie •Zestaw umożliwia wyświetlanie wyłącznie cyfr i liter alfabetu. Inne znaki
jest wyświetlany prawidłowo.
są wyświetlane jako [*].
Płyta nie jest odtwarzana od
początku.
•Została wybrana funkcja odtwarzania w zaprogramowanej kolejności,
odtwarzania w kolejności losowej lub odtwarzania z powtarzaniem.
Aby wyłączyć te funkcje, przed rozpoczęciem odtwarzania płyty naciśnij
przycisk CLEAR.
•Została wybrana funkcja wznawiania odtwarzania.
W trybie zatrzymania naciśnij przycisk x na urządzeniu lub na pilocie, a
następnie rozpocznij odtwarzanie (str. 34).
•Na ekranie telewizora pojawia się automatycznie tytuł, menu płyty DVD
lub menu funkcji PBC.
Informacje dodatkowe
Objaw
Zestaw automatycznie
•Na płycie DVD zastosowano funkcję automatycznego odtwarzania.
rozpoczyna odtwarzanie płyty.
Odtwarzanie zatrzymuje się
automatycznie.
•Na niektórych płytach może być zapisany sygnał automatycznej pauzy.
Podczas odtwarzania takiej płyty zestaw zatrzymuje odtwarzanie w
miejscu wystąpienia sygnału automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać
•W przypadku niektórych płyt wykonywanie powyższych operacji może
niektórych funkcji, takich jak
okazać się niemożliwe. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
zatrzymanie odtwarzania,
dostarczoną z płytą.
wyszukiwanie, odtwarzanie w
zwolnionym tempie czy
odtwarzanie z powtarzaniem.
Komunikaty na ekranie
•Wybierz żądany język obsługi menu ekranowego w opcji [OSD] menu
telewizora nie są wyświetlane [LANGUAGE SETUP] na ekranie konfiguracji (str. 50).
w żądanym języku.
93PL
Objaw
Naprawa
Nie można zmienić języka
ścieżki dźwiękowej.
•Na odtwarzanej płycie DVD nie została nagrana ścieżka dźwiękowa w
wielu wersjach językowych.
•Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą języka ścieżki dźwiękowej.
Nie można zmienić języka
napisów dialogowych.
•Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały nagrane napisy dialogowe w
wielu wersjach językowych.
•Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć
wyświetlania napisów
dialogowych.
•Płyta DVD jest zabezpieczona przed wyłączaniem wyświetlania napisów
dialogowych.
Nie można zmieniać ujęć.
•Na odtwarzanej płycie DVD nie zostały zapisane sceny z różnymi
ujęciami (str. 31).
•Płyta DVD jest zabezpieczona przed zmianą ujęć.
Nie można wysunąć płyty, a na •Skontaktuj się z przedstawicielem lub najbliższym autoryzowanym
wyświetlaczu na przednim
punktem serwisowym firmy Sony.
panelu widoczny jest napis
„LOCKED”.
Podczas odtwarzania płyty
DATA CD lub DATA DVD
na ekranie telewizora
wyświetlany jest napis [Data
error].
•Plik MP3/plik obrazu JPEG/plik wideo DivX jest uszkodzony (za
wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej).
•Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1 Audio Layer 3.
•Plik obrazu JPEG jest niezgodny ze standardem DCF.
•Plik obrazu JPEG posiada rozszerzenie „.JPG” lub „.JPEG”, ale nie
został zapisany w formacie JPEG.
•Odtwarzany plik ma rozszerzenie „.AVI” lub „.DIVX”, ale nie jest
plikiem w formacie DivX lub nie jest zgodny z profilami certyfikatu DivX
Certified (za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki
Północnej).
Zestaw nie działa prawidłowo. •Odłącz przewód zasilania od gniazda ściennego, a następnie podłącz go
ponownie po kilku minutach.
Funkcja Sterowanie przez
HDMI nie działa.
94PL
•Jeżeli nie świeci się wskaźnik „HDMI” na wyświetlaczu na przednim
panelu, sprawdź połączenie HDMI (str. 16).
•Ustaw w opcji [CONTROL FOR HDMI] w menu [HDMI SETUP]
wartość [ON] (str. 52).
•Upewnij się, że podłączone urządzenie obsługuje funkcję [CONTROL
FOR HDMI].
•Sprawdź, czy przewód zasilania podłączonego urządzenia jest właściwie
podłączony.
•Sprawdź, czy w podłączonym urządzeniu włączona została funkcja
Sterowanie przez HDMI. Należy zapoznać się z instrukcją obsługi
dostarczoną z urządzeniem.
•W przypadku zmiany połączenia HDMI, odłączenia i ponownego
podłączenia przewodu zasilania lub awarii zasilania, w opcji [CONTROL
FOR HDMI] w menu [HDMI SETUP] ustaw wartość [OFF], a następnie
w opcji [CONTROL FOR HDMI] w menu [HDMI SETUP] ustaw
wartość [ON] (str. 52).
•Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 62).
Objaw
Naprawa
Podczas korzystania z funkcji •Ustaw w opcji [AUDIO (HDMI)] w menu [HDMI SETUP] wartość
Sterowanie opcjami audio
[ON] (str. 53).
zestawu z zestawu i telewizora •Upewnij się, że podłączony telewizor obsługuje funkcję Sterowanie
nie dochodzi żaden dźwięk.
opcjami audio zestawu.
•Szczegółowe informacje na ten temat znajdują się w rozdziale
„Korzystanie z funkcji Sterowanie przez HDMI w przypadku funkcji
„BRAVIA” Sync” (str. 62).
Urządzenie USB
Objaw
Naprawa
Na wyświetlaczu na przednim •Wykryty został problem dotyczący poziomu napięcia elektrycznego portu
panelu pojawi się komunikat
(USB). Wyłącz zestaw i odłącz urządzenie USB od portu
(USB).
„OVERLOAD”.
Sprawdź, czy nie występuje problem z urządzeniem USB. Jeśli komunikat
nie zniknie, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Brak dźwięku.
•Nie podłączono poprawnie urządzenia USB. Wyłącz zestaw, a następnie
podłącz ponownie urządzenie USB.
Dźwięk jest zniekształcony.
•Szybkość transmisji użyta do zakodowania plików audio była niska.
Zapisz na urządzeniu USB pliki audio zakodowane przy wyższej
szybkości transmisji.
Rozlega się hałas lub dźwięk
jest pomijany.
•Wyłącz zestaw, a następnie podłącz ponownie urządzenie USB.
•Hałas mógł zostać zarejestrowany podczas procesu kopiowania lub
zapisu. Usuń plik i ponownie go zapisz lub skopiuj.
•Skopiuj pliki do komputera, sformatuj urządzenie USB w systemie
plików FAT12, FAT16 lub FAT32 i skopiuj pliki na urządzenie USB.*
* Zestaw obsługuje system plików FAT12, FAT16 i FAT32, ale niektóre
urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich z tych systemów FAT.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi
każdego urządzenia USB lub skontaktuj się z producentem.
Urządzenia USB nie można
podłączyć do portu
(USB).
Urządzenie USB jest podłączane odwrotnie. Podłącz urządzenie USB w
poprawnym kierunku.
Informacje dodatkowe
Czy używane urządzenie USB •W przypadku podłączenia nieobsługiwanego urządzenia USB mogą
jest obsługiwane?
wystąpić poniższe problemy. Zapoznaj się z rozdziałem „Obsługiwane
urządzenia USB” (str. 75), aby sprawdzić listę obsługiwanych typów
urządzeń.
– Nie rozpoznano urządzenia USB.
– Nazwy pliku lub folderu nie są wyświetlane w zestawie.
– Odtwarzanie nie jest możliwe.
– Dźwięk jest pomijany.
– Rozlega się hałas.
– Odtwarzany jest zniekształcony dźwięk.
– Nagrywanie jest zatrzymywane przed jego zakończeniem.
95PL
Objaw
Naprawa
Urządzenie USB użyte na
innym urządzeniu nie działa.
•Mogło zostać zapisane w nieobsługiwanym formacie. W tym przypadku
należy najpierw utworzyć kopię zapasową ważnych plików zapisanych na
urządzeniu USB przez ich skopiowanie na dysk twardy komputera.
Sformatuj następnie urządzenie USB, używając systemu plików FAT12,
FAT16 lub FAT32 i ponownie umieść pliki audio na urządzeniu USB.*
* Zestaw obsługuje system plików FAT12, FAT16 i FAT32, ale niektóre
urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich z tych systemów FAT.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi
każdego urządzenia USB lub skontaktuj się z producentem.
Komunikat „READING” jest •Wczytywanie danych może trwać długo z poniższych przyczyn.
wyświetlany przez długi czas.
– Na urządzeniu USB znajduje się wiele plików lub folderów.
– Struktura plików jest bardzo złożona.
– Ilość pamięci nie jest wystarczająca.
– Wykonano fragmentację pamięci wewnętrznej.
•Firma Sony zaleca dostosowanie się do poniższych wskazówek.
– Całkowita liczba folderów na urządzeniu USB: 200 lub mniej
– Całkowita liczba plików w folderze: 150 lub mniej
96PL
Błędne wyświetlanie.
•Ponownie zapisz dane muzyki na urządzeniu USB, ponieważ mogły one
zostać uszkodzone.
•Zestaw może wyświetlać tylko litery i cyfry. Inne znaki nie są wyświetlane
poprawnie.
Podczas odtwarzania z
urządzenia USB na
wyświetlaczu na przednim
panelu wyświetlany jest
komunikat „DATA
ERROR”.
•Plik audio/plik obrazu JPEG uszkodzony.
•Dane nie zostały zapisane w formacie MPEG1 Audio Layer 3.
•Plik obrazu JPEG jest niezgodny ze standardem DCF.
•Plik obrazu JPEG posiada rozszerzenie „.JPG” lub „.JPEG”, ale nie
został zapisany w formacie JPEG.
Nie można rozpocząć
odtwarzania.
•Wyłącz zestaw, a następnie podłącz ponownie urządzenie USB.
•Podłącz urządzenie USB, które obsługuje zestaw, (str. 75).
•Naciśnij przycisk H, aby rozpocząć odtwarzanie.
Odtwarzanie nie rozpoczyna
się od pierwszego utworu.
•Anuluj odtwarzanie z powtarzaniem (str. 70).
Naprawa
Nie można odtwarzać z
urządzenia USB (plik audio/
plik obrazu JPEG).
•Nie jest obsługiwane urządzenie USB sformatowane w systemie plików
innym niż system FAT12, FAT16 lub FAT32.*
•Nie można odtwarzać plików zaszyfrowanych lub chronionych hasłem.
•Plik MP3 nie ma rozszerzenia „.MP3”.
•Plik WMA nie ma rozszerzenia „.wma”.
•Plik AAC nie ma rozszerzenia „.m4a”.
•Dane nie są zapisane w wymaganym formacie.
•Nie można odtwarzać plików MP3 w formacie innym niż MPEG 1 Audio
Layer 3.
•W przypadku używania urządzenia USB podzielonego na partycje można
odtwarzać tylko pliki audio znajdujące się na pierwszej partycji.
•Zestaw może odtwarzać do ośmiu folderów podrzędnych.
•W przypadku plików audio/plików obrazów JPEG sprawdź wartość
ustawienia [MODE (MUSIC, IMAGE)] (strony 67. 68).
•Przekroczono 200 folderów.
•Przekroczono 150 plików.
•Folder zawiera więcej niż 150 plików audio/plików obrazu JPEG.
•Plik obrazu JPEG nie ma rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG”.
•Rozdzielczość pliku obrazu JPEG przekracza 3 072 (szerokość) × 2 048
(wysokość) w trybie standardowym lub 2 000 000 pikseli w trybie
progresywnym pliku obrazu JPEG, który jest używany głównie w
witrynach internetowych.
•Nie można odtwarzać plików obrazów JPEG o takich wartościach.
•Nie można odtworzyć pliku WMA w formacie WMA DRM, WMA
Lossless (bezstratny) lub WMA PRO.
•Nie można odtworzyć pliku AAC w formacie AAC DRM lub AAC
Lossless (bezstratny).
* Zestaw obsługuje system plików FAT12, FAT16 i FAT32, ale niektóre
urządzenia USB mogą nie obsługiwać wszystkich z tych systemów FAT.
Aby uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się z instrukcją obsługi
każdego urządzenia USB lub skontaktuj się z producentem.
Pliki audio i pliki obrazów
JPEG mogą być odtwarzane
dłużej niż inne pliki.
•Po wczytaniu wszystkich plików urządzenia USB przez zestaw
rozpoczęcie odtwarzania może trwać dłużej, jeżeli:
– Liczba plików lub folderów jest duża.
– Struktura plików lub folderów jest bardzo złożona.
– Pliki zajmują dużą ilość pamięci.
– Rozmiar pliku jest bardzo duży.
– Wykonano fragmentację struktury pamięci.
•Firma Sony zaleca dostosowanie się do poniższych wskazówek.
– Całkowita liczba folderów na urządzeniu USB: 200 lub mniej
– Całkowita liczba plików w folderze: 150 lub mniej
Dla urządzenia USB nie
można rozpocząć zapisu/
kopiowania.
•Mogły wystąpić poniższe problemy.
– Urządzenie USB jest pełne.
– Liczba plików MP3 i folderów na urządzeniu USB osiągnęła limit.
– Urządzenie USB jest chronione przed zapisem.
Informacje dodatkowe
Objaw
97PL
Objaw
Naprawa
Zapis/kopiowanie zostało
zatrzymane przed
zakończeniem.
•Szybkość komunikacji urządzenia USB jest bardzo mała. Podłącz
urządzenie USB, które obsługuje zestaw.
•Jeśli czynności zapisu, kopiowania i usuwania zostały wielokrotnie
powtórzone, struktura plików na urządzeniu USB staje się bardzo
złożona. Wykonaj procedurę opisaną w instrukcji obsługi urządzenia
USB, aby je sformatować. Jeśli problem nie ustąpi, skontaktuj się z
najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Wyświetlany jest błąd podczas •Używane jest nieobsługiwane urządzenie USB. Zapoznaj się z rozdziałem
zapisu na urządzeniu USB.
„Obsługiwane urządzenia USB” (str. 75).
•Podczas zapisu/kopiowania urządzenie USB zostało odłączone lub
odłączono jego zasilanie. Usuń częściowo nagrany plik i ponownie
wykonaj zapis/kopiowanie. Jeśli nie rozwiąże to problemu, urządzenie
USB może być uszkodzone. Wykonaj procedurę opisaną w instrukcji
obsługi urządzenia USB, aby je sformatować. Jeśli problem nie ustąpi,
skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Nie można usunąć plików
audio lub folderów na
urządzeniu USB.
98PL
•Sprawdź, czy urządzenie USB jest chronione przed zapisem.
•Podczas usuwania urządzenie USB zostało odłączone lub odłączono jego
zasilanie. Usuń częściowo usunięty plik. Jeśli nie rozwiąże to problemu,
urządzenie USB może być uszkodzone. Wykonaj procedurę opisaną w
instrukcji obsługi urządzenia USB, aby je sformatować. Jeśli problem nie
ustąpi, skontaktuj się z najbliższym przedstawicielem firmy Sony.
Funkcja autodiagnostyki
(Na wyświetlaczu pojawiają się litery/
cyfry)
Podczas działania funkcji autodiagnostyki,
która ma na celu ochronę urządzenia przed
awarią, na ekranie telewizora lub na
wyświetlaczu na przednim panelu pojawia
się 5-znakowy numer diagnostyczny (np. C
13 50), będący kombinacją litery i 4 cyfr. W
takim wypadku należy sprawdzić znaczenie
numeru w poniższej tabeli.
Wyświetlanie numeru wersji na
ekranie telewizora
Po włączeniu zestawu na ekranie telewizora
może zostać wyświetlony numer wersji
[VER.X.XX] (X oznacza cyfrę). Nie oznacza
to awarii, jednak funkcja ta jest
wykorzystywana jedynie przez firmę Sony
do celów serwisowych i normalne
funkcjonowanie zestawu nie jest możliwe.
Wyłącz zestaw i włącz go ponownie.
VER.X.XX
C:13:50
C 13
Płyta jest zabrudzona.
,Wyczyść płytę miękką
szmatką (str. 87).
C 31
Płyta nie została prawidłowo
włożona.
,Uruchom ponownie zestaw i
włóż płytę prawidłowo.
E XX
(XX oznacza
liczbę)
Aby zapobiec awarii, w zestawie
została uruchomiona funkcja
autodiagnostyki.
,Skontaktuj się z najbliższym
przedstawicielem lub
punktem serwisowym firmy
Sony i podaj 5-znakowy
numer diagnostyczny.
Przykład: E 61 10
Informacje dodatkowe
Pierwsze 3
Przyczyna i/lub działania
znaki numeru naprawcze
diagnostyczne
go
99PL
Dane techniczne
Sekcja wzmacniacza
Tryb stereo (znamionowo)
108 W + 108 W (przy 3
omach,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 1%)
Dźwięk przestrzenny (referencyjny)
moc wyjściowa RMS w
trybie surround
FL/FR/C/SL/SR*: 142 W
(na kanał przy 3 omach,
1 kHz, całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10%)
Subwoofer*: 140 W
(przy 3 omach, 80 Hz,
całkowite
zniekształcenia
harmoniczne 10%)
* W przypadku niektórych ustawień trybu
dekodowania i pewnych typów źródeł dźwięk
może nie być odtwarzany.
Wejścia (analogowe)
TV (AUDIO IN)
Czułość: 450/250 mV
AUDIO IN
Czułość: 250/125 mV
Wejścia (cyfrowe)
TV (COAXIAL IN/OPTICAL IN)
Impedancja: 75 omów/Wyjścia (analogowe)
Słuchawki
Dopuszczalne są
słuchawki o niskiej i
wysokiej impedancji.
System Super Audio CD/DVD
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(Super Audio CD/DVD:
λ = 650 nm)
(CD: λ = 790 nm)
Czas trwania emisji:
emisja ciągła
System formatu sygnału PAL/NTSC
Sekcja USB
Obsługiwana szybkość transmisji
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kb/s–320 kb/s
WMA:
48 kb/s–192 kb/s
AAC:
48 kb/s–320 kb/s
100PL
Częstotliwości próbkowania
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
WMA:
44,1 kHz
AAC:
44,1 kHz
Port
(USB):
Maksymalny prąd:
500 mA
Sekcja tunera
System
Cyfrowa synteza
częstotliwości PLL
stabilizowana kwarcem
Sekcja tunera UKF (FM)
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej:
87,5 MHz–108,0 MHz (w
odstępach co 100 kHz)
Inne modele:
87,5 MHz–108,0 MHz (w
odstępach co 50 kHz)
Antena
Antena UKF (FM)
Gniazda antenowe
75 omów,
niesymetryczne
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera fal średnich (AM)
Zakres strojenia
Modele sprzedawane w Ameryce Północnej,
Meksyku i Ameryce
Łacińskiej:
530 kHz–1 710 kHz
(przy interwale strojenia
10 kHz)
531 kHz–1 710 kHz
(przy interwale strojenia
9 kHz)
Modele europejskie, rosyjskie i bliskowschodnie:
531 kHz–1 602 kHz
(przy interwale strojenia
9 kHz)
Modele australijskie i nowozelandzkie:
531 kHz–1 710 kHz
(przy interwale strojenia
9 kHz)
530 kHz–1 710 kHz
(przy interwale strojenia
10 kHz)
Inne modele:
531 kHz–1 602 kHz
(przy interwale strojenia
9 kHz)
530 kHz–1 610 kHz
(przy interwale strojenia
10 kHz)
Antena
Antena ramowa fal
średnich (AM)
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Sekcja wideo
Wejścia
VIDEO: 1 Vp-p
75 omów
R/G/B: 0,7 Vp-p
75 omów
HDMI OUT: typ A (19stykowe)
Głośniki
Przednie/Surround (SS-TS80)
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (około)
Waga (około)
pełnego typu bass reflex,
z ekranowaniem
magnetycznym
65 mm typ stożkowy
3 omy
103 mm × 164 mm × 82
mm (s/w/g)
0,6 kg
Środkowy (SS-CT80)
Rodzaj obudowy
Wymiary (około)
Waga (około)
3 omy
265 mm × 93 mm × 71
mm (s/w/g)
0,7 kg
Subwoofer (SS-WS80)
Rodzaj obudowy
Głośnik
Impedancja znamionowa
Wymiary (około)
Waga (około)
subwoofer typu bass
reflex
160 mm typ stożkowy
3 omy
205 mm × 325 mm × 325
mm (s/w/g)
5,2 kg
Parametry ogólne
Wymagania zasilania
220 V–240 V (prąd
zmienny), 50/60 Hz
Pobór mocy
Wł.: 160 W
Gotowość: 0,3 W (w
trybie oszczędzania
energii)
Napięcie wyjściowe (DIGITAL MEDIA PORT)
(prąd stały) 5 V
Prąd wyjściowy (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA
Wymiary (około)
430 mm × 66 mm × 385
mm (s/w/g) z częściami
wystającymi
Waga (około)
4,2 kg
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie bez
uprzedzenia.
Digital Cinema Auto Calibration
Funkcja D. C. A. C. (Digital Cinema Auto
Calibration) została opracowana przez firmę
Sony w celu szybkiego, automatycznego
pomiaru i dostosowywania ustawień
głośników do indywidualnych warunków
odsłuchu.
Dolby Digital
Format dźwięku stworzony dla kin, bardziej
zaawansowany niż format Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie z głośników
surround odtwarzany jest dźwięk
stereofoniczny o poszerzonym zakresie
częstotliwości, a kanał subwoofera
przeznaczony do odtwarzania najniższych
tonów otrzymuje niezależny sygnał. Format
ten nazywany jest formatem „5.1”, ponieważ
kanał subwoofera liczony jest jako kanał 0.1
(gdyż działa on tylko w razie potrzeby
odtworzenia efektu bardzo niskich tonów).
W celu uzyskania lepszej separacji kanałów
wszystkie sześć kanałów w tym formacie
zapisywanych jest oddzielnie. Ponadto,
ponieważ wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejszy spadek jakości
sygnału.
Informacje dodatkowe
Głośnik
Impedancja znamionowa
pełnego typu bass reflex,
z ekranowaniem
magnetycznym
65 mm typ stożkowy
Słowniczek
Dolby Pro Logic II
System Dolby Pro Logic II umożliwia
utworzenie pięciu pełnopasmowych
kanałów wyjściowych ze źródeł 2kanałowych. Odbywa się to przy użyciu
zaawansowanego, matrycowego dekodera
dźwięku przestrzennego o dużej czystości,
który pozwala wydobyć właściwości
przestrzenne z oryginalnego nagrania, nie
dodając przy tym żadnych nowych dźwięków
ani zabarwień brzmienia.
x Tryb Movie
Tryb Movie znajduje zastosowanie do
oglądania stereofonicznych audycji
telewizyjnych i wszystkich programów
zakodowanych w systemie Dolby Surround.
Zapewnia on poprawienie charakterystyki
kierunkowej pola akustycznego, co zbliża
jakość odtwarzanych materiałów
101PL
dźwiękowych do jakości cyfrowego dźwięku
5.1-kanałowego.
technologię kodowania cyfrowego sygnału
wideo.
x Tryb Music
Kontrola rodzicielska
Tryb Music jest przeznaczony do
odtwarzania dowolnych materiałów
muzycznych stereo i umożliwia osiągnięcie
szerokiej i głębokiej przestrzeni akustycznej.
Funkcja płyt DVD umożliwiająca
ograniczanie możliwości odtwarzania płyt
zależnie od wieku użytkowników, zgodnie z
poziomami ograniczeń obowiązującymi w
każdym kraju. Włączenie tej funkcji może
całkowicie uniemożliwić odtwarzanie lub
spowodować, że sceny przemocy będą
pomijane albo zastępowane innymi itd.
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod dekodowania sygnału
zapisanego w formacie Dolby Surround,
procesor Dolby Surround Pro Logic
umożliwia uzyskanie czterech kanałów z
dźwięku zapisanego w postaci 2-kanałowej.
W porównaniu z wcześniejszym systemem
Dolby Surround, system Dolby Surround
Pro Logic zapewnia bardziej naturalne
wypełnienie przestrzeni między lewym i
prawym kanałem i bardziej precyzyjną
lokalizację dźwięków. Aby w pełni
wykorzystać zalety systemu Dolby Surround
Pro Logic, należy dodatkowo wyposażyć
urządzenie w parę głośników surround i
głośnik środkowy. Głośniki surround
odtwarzają dźwięk monofoniczny.
Super Audio CD to nowy standard płyt
audio o wysokiej jakości, gdzie muzyka jest
nagrywana w formacie DSD (Direct Stream
Digital; standardowe płyty CD są nagrywane
w formacie PCM). Format DSD korzysta z
częstotliwości próbkowania 64-razy wyższej
niż wykorzystywane w przypadku płyt CD, a
przy 1-bitowej kwantyzacji uzyskiwany jest
zarówno szeroki zakres częstotliwości, jak i
szeroki zakres dynamiki w ramach
słyszalnych częstotliwości, co nadaje muzyce
wysoki stopień realizmu.
DTS
x typy płyt Super Audio CD
Technologia kompresji dźwięku cyfrowego
opracowana przez firmę DTS, Inc., zgodna z
formatem dźwięku przestrzennego 5.1.
Format ten obejmuje tylny kanał
stereofoniczny oraz osobny kanał
subwoofera. DTS umożliwia wykorzystanie
tych samych 5.1 kanałów wysokiej jakości
cyfrowego dźwięku. Dobra separacja
kanałów została osiągnięta dzięki
oddzielnemu zapisowi danych dla każdego
kanału oraz ich przetwarzaniu metodą
cyfrową.
Dostępne są dwa typy płyt w zależności od
połączenia warstwy Super Audio CD i CD.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI to interfejs umożliwiający
jednoczesne przesyłanie obrazu i dźwięku
przez jedno złącze cyfrowe, zapewniając
wysoką jakość cyfrowego obrazu i dźwięku.
Specyfikacja standardu HDMI umożliwia
obsługę technologii ochrony praw
autorskich HDCP (High-bandwidth Digital
Contents Protection), obejmującą
102PL
Płyty Super Audio CD
• Warstwa Super Audio CD: warstwa
sygnału o wysokiej gęstości płyty Super
Audio CD
• Warstwa CD1): warstwa, którą może
odczytać typowy odtwarzacz CD
Płyta jednowarstwowa
(płyta z jedną warstwą Super Audio CD)
Warstwa Super
Audio CD
Płyta hybrydowa2)
(płyta z warstwą Super Audio CD i warstwą CD)
Warstwa CD3)
Warstwa Super
Audio CD3)
Warstwa Super Audio CD zawiera obszar 2kanałowy lub obszar wielokanałowy.
• Obszar 2-kanałowy: obszar, na którym
nagrano dwie ścieżki dźwięku stereo
• Obszar wielokanałowy: obszar, na
którym nagrano ścieżki wielokanałowe
(do 5.1-kanałowych)
Obszar 2kanałowy4)
Obszar
wielokanałowy4)
Warstwa Super
Audio CD
odtwarzaczu CD.
2)
Ponieważ obie warstwy znajdują się na jednej
stronie, nie jest konieczne zmienianie strony
płyty.
3)Aby
wybrać warstwę, zapoznaj się z rozdziałem
„Zmienianie warstwy odtwarzania podczas
odtwarzania hybrydowej płyty Super Audio CD”
(str. 33).
4)
Informacje dodatkowe
1)Warstwę CD można odtwarzać na standardowym
Aby wybrać obszar, zapoznaj się z rozdziałem
„Wybieranie obszaru odtwarzania jako obszaru
2-kanałowego i wielokanałowego płyty Super
Audio CD” (str. 33).
103PL
Lista kodów języków
Pisownia języków jest zgodna z normą ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Język
Kod Język
Kod Język
Kod Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Nieokreślony
Lista kodów obszarów kontroli rodzicielskiej
104PL
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
Kod Obszar
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304
2363
2362
2109
2379
2390
2501
2086
2499
2528
2184
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa
Zelandia
2427 Pakistan
2436 Portugalia
2489 Rosja
Singapur
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka
Brytania
2254 Włochy
Indeks elementów i przycisków sterujących
Bardziej szczegółowe informacje można znaleźć na stronach wskazanych w nawiasach.
Przedni panel
G VOLUME (Regulacja głośności) (29)
H Gniazdo słuchawkowe PHONES (29)
C Wyświetlacz na przednim panelu (107)
D Przyciski obsługi odtwarzania (29)
I Gniazdo AUDIO IN/A.CAL MIC (17, 21,
78)
E
J Port
(czujnik zdalnego sterowania) (10)
F FUNCTION (24)
(USB) (65)
Informacje dodatkowe
A "/1 (wł./tryb oczekiwania) (21, 85)
B A (otwieranie/zamykanie) (29)
K Szuflada na płyty (29)
105PL
Tylny panel
ANTENNA
SPEAKER
FRONT R
FRONT L
SUR R
SUR L
COAXIAL 75
FM
SPEAKER
CENTER
COAXIAL
DC5V
0.7A MAX
OPTICAL
TV
HDMI OUT
A Gniazda SPEAKER (15)
106PL
AM
EURO AV
DIGITAL IN
SUBWOOFER
DMPORT
OUTPUT(TO TV)
B Gniazdo COAXIAL 75Ω FM (19)
E Gniazdo DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT) (17, 76)
C Gniazdo anteny fal średnich AM (19)
F Gniazdo HDMI OUT (16)
D Gniazdo EURO AV T OUTPUT (TO TV)
(16)
G Gniazda TV (DIGITAL IN COAXIAL/
OPTICAL) (16)
Wyświetlacz na przednim panelu
Informacje na wyświetlaczu na przednim panelu
A Stan odtwarzania
B Mruga po włączeniu wyłącznika
czasowego. (81)
D Kontrolka oznaczająca odbiór sygnału
stacji (tylko odbiornik radiowy). (58)
E Kontrolka sygnału mono/stereo (tylko
odbiornik radiowy). (59)
G Bieżący format surround (nie dotyczy
plików obrazów JPEG).
H Świeci po włożeniu dysku w systemie
NTSC.
I Świeci podczas zapisu/kopiowania na
urządzeniu USB. (72)
J Świeci po włożeniu płyty Super Audio
CD/CD. (33)
Informacje dodatkowe
C Informacje o stanie zestawu, w tym
rozdział, tytuł lub numer utworu, czas,
częstotliwość stacji radiowej, stan
odtwarzania, tryb dekodowania itd.
F Kontrolka sygnalizująca prawidłowe
połączenie gniazda HDMI OUT z
urządzeniem zgodnym ze standardem
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) z wejściem HDMI lub DVI
(Digital Visual Interface). (16)
107PL
Pilot
PORZĄDEK ALFABETYCZNY
A–O
P–Z
ANGLE 3 (31)
AUDIO qh (31)
CLEAR es (35, 49, 59)
D.TUNING ws (59)
DISC SKIP1) ed
DISPLAY wa (60, 71, 82)
DVD MENU wg (38)
DVD TOP MENU qd (38)
DYNAMIC BASS 6 (80)
ENTER2) wf (20, 21, 33, 35, 58,
77)
FUNCTION +/– 2 (24, 29)
MENU wg (80)
MUTING 7 (29)
NIGHT wd (80)
ONE-TOUCH PLAY eg (63)
PICTURE NAVI qg (41, 68)
PRESET +/– wj (59)
PROG +/– wj (80)
S-AIR MODE1) 4
SLEEP qj (81)
SOUND MODE 5 (28)
SUBTITLE ws (31)
SYSTEM MENU wf (20, 25, 81,
82)
THEATRE qk (62)
TOOLS wh (80)
TUNING +/– 0 (58)
TV wl (80)
TV INPUT w; (80)
TV VOL +/– ef (80)
VOLUME +/– 8 (29)
OPISY PRZYCISKÓW
Przyciski numeryczne qf (34, 58,
80)
[/1 (wł./tryb oczekiwania) 1
(20, 21, 29)
TV [/1 (wł./tryb oczekiwania)
ql (80)
C/X/x/c/
qs (20, 21, 33, 35,
58, 77)
REPLAY/
ADVANCE 9 (29)
./> wj (29)
m/M 0 (29)
STEP
/
9 (29)
SLOW
/
0 (29)
H (odtwarzanie) e; (29)
x (stop) wk (29)
X (pauza) qa (29)
DISPLAY3) wh (21, 33, 35,
77)
O RETURN ea (34, 80)
-/-- es (80)
1)Przycisk
nie jest dostępny
Przycisk nie jest dostępny
w tym modelu.
2)Przycisk
ENTER pełni tę
samą funkcję, co przycisk
. Podczas sterowania
telewizorem przycisk
ENTER jest używany do
wybierania kanału, a
przycisk
do wybierania
elementów menu (str. 80).
3)
Przycisk jest dostępny
tylko dla funkcji „DVD”,
„USB” lub „DMPORT”.
W przypadku niektórych
adapterów DIGITAL
MEDIA PORT ten
przycisk może nie działać.
108PL
Korzystanie z ekranu menu sterowania
Ekran menu sterowania służy do wyboru funkcji oraz wyświetlania związanych z nimi
informacji.
DISPLAY
DISPLAY.
Po każdym naciśnięciu przycisku
t ... t 1 t...
DISPLAY ekran menu sterowania zmieni się na 1 t 2
1 Ekran menu sterowania nr 1
2 Ekran menu sterowania 2 (jest wyświetlany, jeśli jest dostępny)
3 Ekran menu sterowania wyłączony
Informacje dodatkowe
Naciskaj przycisk
•Ekran menu sterowania jest wyświetlany tylko przy włączonej funkcji „DVD” lub „USB”.
Ekran menu sterowania
Ekran menu sterowania nr 1 i 2 zawiera różne elementy w zależności od rodzaju płyty. Aby
uzyskać szczegółowe informacje, zapoznaj się ze stronami podanymi w nawiasach.
109PL
Przykład: Ekran menu sterowania nr 1 podczas odtwarzania płyty DVD VIDEO.
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału
Łączna liczba tytułów
Łączna liczba rozdziałów
Elementy menu
sterowania
98( 99)
13( 99)
T
0: 04: 17
OFF
OFF
DISC
TITLE
CHAPTER
Wybrany element
DVD VIDEO
Stan odtwarzania
(N odtwarzanie,
X wstrzymanie,
x zatrzymanie itp.)
Rodzaj odtwarzanej
płyty
Czas odtwarzania
Bieżące ustawienie
Opcje
Nazwa funkcji wybranego
elementu menu sterowania
REPEAT
ENTER
Quit:
DISPLAY
Komunikat dotyczący
Wyłączanie wyświetlacza
Naciśnij przycisk
DISPLAY.
Lista elementów menu sterowania
Element
Nazwa elementu, funkcja, obsługiwane rodzaje płyt
[TITLE] (str. 39)/[SCENE] (str. 39)/[TRACK] (str. 39)
Wybór odtwarzanego tytułu, sceny lub utworu.
[CHAPTER] (str. 39)/[INDEX] (str. 39)
Wybór odtwarzanego rozdziału lub indeksu.
[INDEX] (str. 39)
Wyświetlenie indeksu i wybranie indeksu do odtworzenia.
[TRACK] (str. 39)
Wybór odtwarzanego utworu.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (str. 39)
Wybór rodzaju odtwarzanych tytułów (DVD-RW/DVD-R) — [ORIGINAL] lub
edytowany [PLAY LIST].
[TIME] (str. 40)
Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
Istnieje możliwość odtwarzania od żądanego miejsca przez wpisanie kodu czasowego
(tylko DVD VIDEO/DVD-VR).
[MULTI/2CH] (str. 33)
Możesz wybrać obszar odtwarzania na płycie Super Audio CD, gdy jest on dostępny.
[SUPER AUDIO CD/CD LAYER] (str. 33)
Możesz wybrać odtwarzaną warstwę płyty Super Audio CD, gdy jest ona dostępna.
110PL
[PROGRAM] (str. 35)
Wybór utworów do odtwarzania w żądanej kolejności.
[SHUFFLE] (str. 36)
Odtwarzanie utworu/pliku w kolejności losowej.
[REPEAT] (str. 37)
Wielokrotne odtwarzanie całej płyty (wszystkich tytułów/utworów/folderów/plików)
lub pojedynczego tytułu/rozdziału/utworu/folderu/pliku.
[A/V SYNC] (str. 46)
Regulacja rozbieżności między obrazem a dźwiękiem.
1)
1)
[DISC MENU] (str. 38)
Umożliwia wyświetlenie menu płyty DVD.
[BROWSING] (str. 42)
Wyświetlanie listy folderów / plików obrazu JPEG.
[SETUP] (str. 49)
[FOLDER] (str. 39)
Wybór odtwarzanego folderu.
[FILE] (str. 39)
Można wybrać plik obrazu JPEG lub plik wideo DivX1) do odtworzenia.
2)
Informacje dodatkowe
[QUICK] (str. 21)
Umożliwia wykonywanie podstawowych czynności regulacyjnych. Funkcja
konfiguracji wstępnej umożliwia wybór żądanego języka menu ekranowego, proporcji
obrazu telewizora oraz umożliwia włączenie lub wyłączenie automatycznej kalibracji.
[CUSTOM]
Po dokonaniu konfiguracji wstępnej można także ustawić szereg innych parametrów.
[DATE] (str. 84)
Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym.
2)
[INTERVAL] (str. 43)
Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora.
2)
[EFFECT] (str. 43)
Wybór efektów wyświetlania slajdów podczas pokazu slajdów.
2)
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (str. 42)
Wybór typu danych: plik MP3, plik obrazu JPEG lub oba typy podczas odtwarzania
płyt DATA CD/DATA DVD.
1)Za
wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej.
2)Elementów
tych nie można wyświetlić podczas odtwarzania pliku wideo DivX z płyty DATA CD/DATA
DVD (za wyjątkiem modeli dla Wielkiej Brytanii i Ameryki Północnej).
111PL
Lista elementów menu sterowania dla urządzenia USB
Element
Nazwa elementu, funkcja, obsługiwane rodzaje płyt
[REPEAT] (str. 70)
Wielokrotne odtwarzanie zawartości całego urządzenia USB (wszystkich folderów/
plików) lub pojedynczego folderu/pliku.
[BROWSING] (str. 69)
Wyświetlanie listy folderów / plików obrazu JPEG.
[DATE] (str. 72)
Wyświetlanie daty wykonania zdjęcia cyfrowym aparatem fotograficznym.
[INTERVAL] (str. 69)
Określanie czasu wyświetlania slajdów na ekranie telewizora.
[EFFECT] (str. 69)
Wybór efektów wyświetlania slajdów podczas pokazu slajdów.
[MODE (MUSIC, IMAGE)] (strony 67, 68)
Wybór typu danych odtwarzanych z urządzenia USB: plik MP3/AAC/WMA lub plik
obrazu JPEG.
[USB RECORDING] (str. 72)
Można odtwarzać utwory z płyt Audio CD lub kopiować pliki MP3 z płyt CD / DATA
CD / DATA DVD na urządzenie USB.
[SHUFFLE]
Odtwarzanie pliku w kolejności losowej.
[TRACK]
Wybór odtwarzanego utworu.
[FOLDER]
Wybór odtwarzanego folderu.
[FILE]
Wybór pliku obrazu JPEG do odtwarzania.
[TIME]
Sprawdzanie dotychczasowego i pozostałego czasu odtwarzania.
•Ikona menu sterowania świeci na żółto
po wybraniu dowolnego elementu z wyjątkiem
t
[OFF] (tylko opcje [PROGRAM], [SHUFFLE], [REPEAT] i [A/V SYNC]). Wskaźnik [ORIGINAL/
PLAY LIST] świeci na żółto po wybraniu opcji [PLAY LIST] (ustawienie domyślne). Wskaźnik [MULTI/
2CH] świeci na żółto po wybraniu obszaru odtwarzania wielokanałowego na płycie Super Audio CD.
112PL
Indeks
A
ANGLE 31
ATTENUATE 25
AUDIO 50
AUDIO DRC 54
AUDIO SETUP 53
AUDIO (HDMI) 53
AUTO CALIBRATION 53,
78, 101
A/V SYNC 46
B
BACKGROUND 54
C
COLD RESET 85
CONTROL FOR HDMI 52
CUSTOM 49, 85
D
DATA CD 44
DATA DVD 44
DEC. MODE 26
DEMO 20
DIGITAL MEDIA PORT 76
DIMMER 82
DISPLAY 60
DivX® 44, 55
Dolby Digital 31, 101
Dolby Pro Logic II 101
Dolby Surround Pro Logic
102
DTS 31, 102
DUAL MONO 28
DYNAMIC BASS 80
Dźwięk przestrzenny 5.1kanałowy 32
Dźwięk wielościeżkowy 28
D. C. A. C. (Digital Cinema
Auto Calibration) 78, 101
E
EFFECT 43, 69
Ekran menu sterowania 109
F
FM MODE 59
H
HDMI
YCBCR/RGB (HDMI) 52
HDMI RESOLUTION 52
HDMI SETUP 52
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 102
I
INTERVAL 43, 69
J
Pokaz slajdów 42
Przedni panel 105
Płyty do odtwarzania 5
Płyty nagrane w formacie
wielosesyjnym 7
Płyty Super Audio CD 33,
102
JPEG RESOLUTION 53
R
K
RDS 61
RESET 55, 85
Kod regionu 7
Konfiguracja wstępna 21
L
S
Nadawanie nazw stacjom 59
NIGHT 80
SCREEN SAVER 54
SETUP 49, 85
SLEEP 81
SPEAKER FORMATION
53, 77
SPEAKER SETUP 55
CONNECTION 55
DISTANCE 55, 56
LEVEL 56, 57
Sterowanie przez HDMI 62
SUBTITLE 31, 50
SYSTEM MENU 20, 25, 26,
59, 81, 82
SYSTEM SETUP 54
Szybka powtórka 30
Szybkie przewijanie 30
O
T
Odtwarzanie w kolejności
losowej 36
Odtwarzanie w
zaprogramowanej
kolejności 35
Odtwarzanie z funkcją PBC
34
Odtwarzanie z powtarzaniem
37
ORIGINAL 39
OSD 50
TEST TONE 57
TIME 40
TRACK SELECTION 54
Tryb dźwiękowy 28
TV TYPE 51
Tylny panel 106
P
VIDEO SETUP 51
VOLUME LIMIT 52
LANGUAGE SETUP 50
LINE 51
Lista kodów języków 104
M
MENU 50
Menu płyty DVD 38
MODE (MUSIC, IMAGE)
42, 67, 68
MULTI-DISC RESUME 55
N
PARENTAL CONTROL 47,
55, 102
PAUSE MODE 51
PICTURE NAVI 41, 68
Pilot 10
PLAY LIST 39
Plik AAC 65
Plik MP3 40, 65
Plik obrazu JPEG 40, 65
Plik WMA 65
U
Urządzenie USB 65
V
W
Wyświetlacz na przednim
panelu 82, 107
Wznawianie odtwarzania 34
113PL
(3)
Sony Corporation Printed in China
Download PDF