Electrolux EDC2086PDW User manual

Electrolux EDC2086PDW User manual
EDC2086PDW
................................................ .............................................
BG БАРАБАННА СУШИЛНЯ
РЪКОВОДСТВО ЗА
2
УПОТРЕБА
HR SUŠILICA
UPUTE ZA UPORABU
16
CS BUBNOVÁ SUŠIČKA
NÁVOD K POUŽITÍ
30
ET TRUMMELKUIVATI
KASUTUSJUHEND
44
2
www.electrolux.com
СЪДЪРЖАНИЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
ОПИСАНИЕ НА УРЕДА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
КОМАНДНО ТАБЛО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
OПЦИИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
НАСТРОЙКИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
МИСЛИМ ЗА ВАС
Благодарим ви, че закупихте уред от Electrolux. Избрахте продукт, който носи със себе си десетилетия
професионален опит и нововъведения. Оригинален и стилен, той е създаден с мисъл за вас. Така че
когато и да го използвате, можете да сте сигурни, че ще получите страхотни резултати по всяко време.
Добре дошли в Electrolux.
Посетете нашата уебстраница на:
Вижте полезни съвети, брошури, отстраняване на неизправности, сервизна информация:
www.electrolux.com
Регистрирайте своя продукт за по-добро обслужване:
www.electrolux.com/productregistration
Купете принадлежности, консумативи и оригинални резервни части за вашия уред:
www.electrolux.com/shop
ГРИЖИ ЗА КЛИЕНТА И СЕРВИЗ
Препоръчваме използването на оригинални резервни части.
Когато се свързвате с отдел "Обслужване", трябва да имате под ръка следната информация.
Информацията можете да намерите на табелката с данни. Модел, PNC (номер на продукт), Сериен номер.
Предупреждение / Внимание-Важна информация за безопасност.
Обща информация и съвети
Информация за опазване на околната среда
Запазваме си правото на изменения.
БЪЛГАРСКИ
1.
3
ИНСТРУКЦИИ ЗА СИГУРНОСТ
Преди инсталиране и експлоатация на уреда
прочетете внимателно предоставените ин‐
струкции. Производителят не носи отговор‐
ност, ако неправилното инсталиране и ек‐
сплоатация предизвикат наранявания и щети.
Пазете инструкциите в близост до уреда за
бъдещи справки.
1.1 Безопасност за деца и хора с
ограничени способности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от задушаване, нараняване или
трайно увреждане.
• Този уред може да бъде използван от деца
над 8-годишна възраст, както и лица с на‐
малени физически, сетивни и умствени
възможности или лица без опит и познания,
само ако те са под наблюдение или бъдат
инструктирани за боравенето с уреда от
лице, което е отговорно за тяхната безо‐
пасност.
• Не позволявайте на децата да си играят с
уреда.
• Съхранявайте всички опаковъчни материа‐
ли далеч от деца.
• Пазете всички перилни препарати далеч от
деца.
• Пазете децата и домашните любимци да‐
лече от вратата на уреда, когато е отворе‐
на.
• Почистването и поддръжката не трябва да
се извършват от деца, ако не са под на‐
блюдение.
1.2 Инсталиране
• Отстранете всички опаковки.
• Не инсталирайте и не използвайте повре‐
ден уред.
• Спазвайте инструкциите за инсталиране,
приложени към уреда.
• Уверете се, че подът, където монтирате
уреда е плосък, стабилен, устойчив на го‐
рещина и чист.
• Не монтирайте уреда на места, където тем‐
пературата е под 5°C или по-висока от
35°C.
• Не инсталирайте уреда зад врата, която се
заключва, плъзгаща се врата или врата с
панти в срещуположната на уреда страна,
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
които биха възпрепятствали пълното отва‐
ряне на уреда.
Винаги внимавайте, когато местите уреда,
тъй като е тежък. Винаги носете предпазни
ръкавици.
Винаги придвижвайте уреда вертикално.
Задната част на уреда трябва да бъде по‐
ставена до стената.
Уверете се, че има циркулация на въздух
между уреда и пода.
Уверете се, че килимът не пречи на венти‐
лационните отвори в основата на уреда
(ако са налични).
Обработеният въздух не трябва да се из‐
пуска в димоход, който се използва за изго‐
релите газове от уреди, които горят газ и
друг вид гориво. (ако са налични)
Ако барабанната сушилня се постави върху
горната част на пералната машина, използ‐
вайте набора за надстройване. Наборът за
надстройване, предоставен от упълномо‐
щен представител, може да бъде използ‐
ван само с уреда, посочен в инструкциите,
които са предоставени с принадлежността.
Прочетете внимателно преди инсталиране
(Вижте в брошурата за Инсталиране).
Погрижете се да осигурите добра вентила‐
ция в помещението за монтиране, за да из‐
бегнете обратен поток на газове в помеще‐
нието от уреди, които горят други горива,
включително открит огън.
Уредът може да се инсталира като свобод‐
но стоящ или под кухненския плот като
спазвате съответното разстояние (Вижте в
брошурата за Инсталиране).
Когато уредът е поставен в постоянното си
положение, проверете дали е напълно ни‐
велиран с помощта на нивелир. Ако не е,
наместете крачетата, докато се нивелира.
Свързване към електрическата
мрежа
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от пожар и токов удар.
• Уредът трябва да е заземен.
• Уверете се, че информацията за електри‐
чеството от табелката с данни съответства
на електрозахранването. В противен слу‐
чай се свържете с електротехник.
4
www.electrolux.com
• Винаги използвайте правилно инсталиран,
защитен от удари контакт.
• Не използвайте разклонители и удължител‐
ни кабели.
• Не повреждайте захранващия щепсел и за‐
хранващия кабел. Свържете се със сервиза
или електротехник за смяната на повреден
захранващ кабел.
• Включете захранващия щепсел към контак‐
та само в края на инсталацията. Уверете
се, че щепселът за захранване е достъпен
след инсталирането.
• Не дърпайте захранващия кабел, за да из‐
ключите уреда. Винаги издърпвайте щепсе‐
ла.
• Не пипайте захранващия кабел или щепсе‐
ла с мокри ръце.
• Уредът съответства на Директивите на
E.E.C.
1.3 Употреба
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от пожар, експлозия, токов
удар или повреда на уреда
• Използвайте този уред само в домашна
среда.
• Не променяйте спецификациите на уреда.
• Финалната част на цикъла на сушене се из‐
вършва без нагряване (цикъл на охлажда‐
не), за да не се повредят дрехите.
Ако спрете уреда преди края на цикъла на
сушене, веднага извадете и прострете дре‐
хите, за да може да се топлината да се раз‐
пръсне.
• Ако използвате омекотител за тъкани или
подобни продукти, спазвайте инструкциите
върху опаковката.
• Не използвайте уреда без филтър. Почи‐
ствайте филтъра за мъх преди и след вся‐
ка употреба.
• Избършете мъха, който се е натрупал око‐
ло уреда.
• Не изсушавайте повредените дрехи, които
имат подплънки.
• Не изсушавайте предмети като порест кау‐
чук (латексова пяна), шапчици за душ, во‐
донепроницаеми тъкани, артикули с гумена
основа и дрехи или възглавници, снабдени
с подложки от порест каучук..
• Предмети, които са били замърсени с пре‐
парати като ацетон от мазнина за готвене,
бензин, газ, препарати за премахване на
•
•
•
•
•
•
•
•
•
петна, терпентин, восък и препарати за
премахване на восък, трябва да се перат в
гореща вода с допълнително количество
перилен препарат, преди да се сушат в ба‐
рабанната сушилня.
Не сушете предмети в уреда, ако са били
използвани индустриални химикали за по‐
чистване.
Уверете се, че няма останали запалки или
кибрит в джобовете на дрехите, които се
зареждат в уреда.
Сушете само тъкани, които могат да се су‐
шат барабанната сушилня. Следвайте ин‐
струкциите на етикета на всяка дреха.
Не сушете в барабанната сушилня неиз‐
прани дрехи.
Ако сте изпрали прането си с препарат за
премахване на петна, трябва да изпълните
допълнителен цикъл на изплакване, преди
да активирате сушилнята.
Не пийте и не приготвяйте храна с конденз‐
ната вода. Може да причини здравословни
проблеми на хора и домашни животни.
Не сядайте и не стъпвайте върху отворена‐
та вратичка.
Съобразявайте се с обема за максимално
зареждане за8 кг. (вижте глава“Таблица с
програми”).
Не сушете в барабанната сушилня дрехи,
които са много мокри и капят.
1.4 Грижи и почистване
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от нараняване или повреда
на уреда.
• Преди обслужване деактивирайте уреда и
извадете щепсела от захранващия контакт.
• Не почиствайте уреда чрез воден спрей
или пара.
• Почиствайте уреда с навлажнена мека кър‐
па. Използвайте само неутрални препара‐
ти. Не използвайте абразивни продукти,
абразивни стъргалки, разтворители или ме‐
тални предмети.
1.5 Изхвърляне
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Риск от нараняване или задушаване.
• Изключете уреда от електрозахранването.
• Отрежете захранващия кабел и го изхвър‐
лете.
БЪЛГАРСКИ
5
• Отстранете ключалката на вратичката, за
да не могат деца и домашни любимци да
се заключат в уреда.
2. ОПИСАНИЕ НА УРЕДА
1
4 Филтър
2
5 Бутон за вратичка на кондензатора
6 Отвори за въздушния поток
7 Регулируеми крачета
8 Вратичка на топлообменника
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Контейнер за вода
2 Kомандно табло
9 Капак на топлообменника
10 Защита за капак на кондензер
11 Табелка с данни
Вратичката за зареждане може да
бъде монтирана на обратната страна
от потребителя. Това може да помог‐
не за по-лесно поставяне и отстраня‐
ване на прането, или ако има ограни‐
чения за монтирането на уреда (виж‐
те отделната брошура)
3 Вратичка на уреда
3. КОМАНДНО ТАБЛО
1
2
3
4
5
6
8
1 Бутон за програми
2 Дисплей
3 Панел Time (Време)
4 Панел Delay (Закъснение)
7
5 Панел Delicate (фини)
6 Панел Wool Load
7 Панел Start/Pause (Старт/Пауза)
8 Бутон за Вкл./Изкл.
6
www.electrolux.com
Натиснете панелите с пръст в зоната
около символа или името на опцията.
Не носете ръкавици, когато работите
с контролния панел.
Уверете се, че контролният панел е
чист и сух.
Индикатори
Описание
Звукови сигнали.
Защита за деца.
Контейнер за вода.
Филтър.
Кондензер.
Фаза на сушене.
Фаза на охлаждане.
Фаза на защита против намачкване.
Отложен старт.
Продължителност на програмата.
Времетраене на Сушенето.
-
Времетраене на Отложен старт.
-
4. ТАБЛИЦА НА ПРОГРАМИТЕ
Програми
Вид на зареждането/ Зареждане (макс.)1) / Фабрична марки‐
ровка
Cotton (памучни) тъкани
Extra Dry (Допълни‐
телно изсушаване)
Strong Dry (Силно
изсушаване)
Cupboard Dry (Изсу‐
шаване за шкаф) 2)3)
Ниво на изсушаване: екстра сухо. / 8кг /
Ниво на изсушаване: силно сушене. / 8кг /
Ниво на изсушаване: за прибиране. / 8кг /
Iron Dry (Изсушаване
Ниво на изсушаване: подходящо за гладене. / 8кг /
с ютия) 2)
Synthetic (фини) тъкани
Extra Dry (Допълни‐
телно изсушаване)
Ниво на изсушаване: екстра сухо. / 3,5кг /
Cupboard Dry (Изсу‐
шаване за шкаф) 2)
Ниво на изсушаване: за прибиране. / 3,5кг /
БЪЛГАРСКИ
Програми
7
Вид на зареждането/ Зареждане (макс.)1) / Фабрична марки‐
ровка
Iron Dry (Изсушаване
Ниво на изсушаване: подходящо за гладене. / 3,5кг /
с ютия)
Тъкани за лесно поддържане, за които е необходимо лесно
гладене. Резултатите може да са различни при различните ви‐
Easy Iron (Удобно дове тъкани. Изтръскайте дрехите преди да ги сложите в уре‐
с ютия)
да. Когато завърши програмата, веднага извадете дрехите и
си сложете на закачалка. / 1кг (или 5 ризи) /
Duvet (юрган)
За сушене на единични или двойни завивки и възглавници,
които са напълнени с пера или синтетичен пълнеж. Деликатна
програма с топъл въздух. / 3кг /
Delicates (фини)
Коприна и фино бельо. Деликатна програма с топъл въздух. / 3
кг
Вълнени тъкани. Леко сушене на изпрани вълнени тъкани. От‐
странете незабавно дрехите, когато програмата свърши. / 1кг
Wool (вълна) 4)
За сушене на спортни обувки само с решетка за сушене (виж‐
те ръководството на потребителя, налично към решетката за
сушене). / 1 чифт спортни обувки
не)
Refresh (Освежава‐
Освежаване на тъкани, които са били прибрани. / 1кг
Time Drying (Време
за сушене)
С тази програма може да използвате опцията Time (Време) и
да зададете времетраене на програмата. / 8кг /
Rapid (Бърза)
За сушене на памучни и синтетични тъкани, използва ниска
температура. / 2кг /
1) Максималното количество се отнася до сухи дрехи.
2) Само за тестови институции: Стандартни програми, посочени в документа за стандарт EN 61121.
3) Съгласно 932/2012. Памукът “Сухо за прибиране” е “Стандартна програма за памук”. Подходяща е
за сушене на нормално памучно пране и е най-ефективна от гледна точка на енергия.
4) Цикълът на сушене на вълнени тъкани с тази машина е тествано от Компанията Woolmark за
машинно сушене на вълнени дрехи, при условие, че дрехите се перат съобразно с инструкциите на
етикета на дрехата и тези, предоставени от производителя на тази перална машина. M1221. В
Обединеното кралство, Ирландия, Хонг Конг и Индия, символът Woolmark е сертификационна
марка.
8
www.electrolux.com
5. OПЦИИ
5.1 Time (Време)
Тази опция е приложима към Програма Time
Drying (Време за сушене) Wool (Вълна) и (са‐
мо с Решетка за сушене).
Препоръчваме Ви да зададете кратко
времетраене за малки количества
пране или само за 1 дреха.
• Програма Time Drying (Време за сушене) :
Можете да зададете времетраене на про‐
грамата от минимум 10 мин до максимум 2
часа. Настройката на времетраенето се от‐
нася до количеството пране в уреда.
• Програма Wool (Вълна) : Можете да зада‐
дете времетраене на програмата от мини‐
мум 30 мин до максимум 4 часа. Настрой‐
ката на времетраенето се отнася до коли‐
чеството пране в уреда.
Ако натиснете Опция Time (Време) Wool Load
(Вълнено зареждане) за програмата за вълна,
опция се блокира автоматично.
5.2 Вълнено зареждане
Тази опция е приложима само за програма
Wool (Вълна) . Ако желаете по-сухо пране, на‐
Wool Load (Зареждане на вълна)
тиснете
панел отново и отново, за да увеличите вре‐
метраенето на програмата.
5.3 Delicate (фини)
С тази опция можете да зададете програмата
за деликатно сушене, която използва ниска
температура. Използвайте тази опция със
синтетични тъкани, които имат символ
върху етикета(напр. акрилни тъкани, вискоза).
Програми1)
Cotton (памучни) тъкани
Extra Dry (Допълнително
изсушаване)
●
Strong Dry (Силно изсуша‐
ване)
●
Cupboard Dry (Шкаф за из‐
сушаване)
●
Iron Dry (Изсушаване с
ютия)
●
Synthetic (синтетични) тъкани
Extra Dry (Допълнително
изсушаване)
●
Cupboard Dry (Шкаф за из‐
сушаване)
●
Iron Dry (Изсушаване с
ютия)
●
ютия)
Easy Iron (Удобна
●
Duvet (юрган)
●
Delicates (фини)
●
Wool (вълна)
Refresh (Освежаване)
●2)
●
●
БЪЛГАРСКИ
9
Програми1)
Time Drying (Време за су‐
шене)
●
●
Rapid (Бърза)
1) Заедно с програмата можете да зададете 1 или повече опции. За да ги активирате или
деактивирате, натиснете съответния панел.
2) Само с решетка за сушене
6. НАСТРОЙКИ
A
B
C
D
E
A) Панел Time (Време)
B) Панел Delay (Закъснение)
C) Панел Delicate (фини)
D) Панел Wool Load (Товар с вълна)
E) Панел Start/Pause (Старт/Пауза)
6.1 Функция "Заключване за деца"
Тази опция не позволява на децата да си
играят с уреда, докато е активна програмата.
Копчето за програмара и панелите за заклю‐
чени. Само бутонът Вкл./Изкл. е отключен.
Активиране на опцията за защита за деца
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
2. Натиснете и задръжте панели (A) и (D) ед‐
новременно, докато индикаторът за защи‐
та на деца светне.
• Възможно е да деактивирате защитата
за деца, докато програмата е активна.
Натиснете и задръжте едновременно
панелите, докато индикаторът за защи‐
та за деца изгасне.
6.2 Звънец Вкл./Изк.
За да деактивирате или активирате свукови
сигнали, натиснете и задръжте едновременно
за приблизително 2 секунди панели (B) и (C)
6.3 Твърдост и проводимост на
водата
Твърдостта на водата е различна в различни
райони. Твърдостта на водата оказва влияние
върху проводимостта на водата и на сензора
на уреда. Ако знаете стойността на проводи‐
мост на водата, можете да настроите сензора
за по-добри резултати.
Настройка на проводимостта на сензора
1. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
2. Натиснете и задръжте панели (A) и (B) ед‐
новременно, докато индикаторът за защи‐
та на деца светне:
•
ниска проводимост (<300 µS/
см)
•
средна проводимост (300-600
µS/см)
•
висока проводимост (>600 µS/
см)
3. Натиснете панел (E) необходимия брой
пъти, докато индикаторът за правилното
ниво светне.
4. За да потвърдите настройката, натиснете
и задръжте едновременно панели (A) и
(B) за приблизително 2 секунди.
10 www.electrolux.com
7. ВСЕКИДНЕВНА УПОТРЕБА
Какво да правим при използване за първи път
1. Почиствайте на барабана на уреда с на‐
влажнена мека кърпа.
2. Започнете късата програма (напр. 30
мин.) с влажно пране.
7.1 Стартиране на програма без
отложен старт
1. Подгответе прането и заредете уреда.
2. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
3. Задайте правилната програма и опции за
вида зареждане.
• Дисплеят показва времетраенето на
програмата.
4. Натиснете панел Start/Pause (Старт/Пау‐
за) ,програмата стартира.
ВНИМАНИЕ!
Уверете се, че след като сте затвори‐
ли вратичката, прането не се закача
между вратата на уреда и гуменото
уплътнение.
7.2 Стартиране на програмата с
отложен старт.
1. Задайте правилната програма и опции за
вида зареждане.
2. Натиснете бутона за отложен старт мно‐
гократно, докато дисплеят покаже време‐
то, която искате да зададете.
• Можете да зададете времетраене на
програмата за отложен старт от мини‐
мум 30 мин до максимум 20 часа.
3. Натиснете панел Start/Pause (Старт/Пау‐
за) , отброяването стартира. Дисплеят по‐
казва отброяването на отложения старт.
• Когато отброяването завърши, програ‐
мата стартира автоматично.
7.3 Сменете програмата
1. Натиснете бутона за вкл./изкл., за да
деактивирате уреда.
2. Натиснете бутона за вкл/изкл, за да вклю‐
чите уреда.
3. Задайте програмата.
7.4 В края на програмата
Когато програмата завърши,
• Ще прозвучи звуков сигнал с прекъсване.
• Индикаторът премигва.
• Индикаторът
светва.
• Индикаторът Start/Pause (Старт/Пауза) све‐
тва.
Уредът продължава да работи с фаза за за‐
щита от намачкване за още приблизително 30
минути.
Фазата за защита от намачкване премахва
намачкванията по прането.
Можете да извадите прането преди да завър‐
ши фазата за защита от намачкване. За подобри резултати Ви препоръчваме да извади‐
те прането, когато фазата е почти приключи‐
ла или приключила.
Когато фазата за защита от намачкване е
приключила:
• Индикаторът е включен, но не примигва.
• Индикаторът
изгасва.
• Индикаторът Start/Pause (Старт/Пауза) из‐
гасва.
1. Натиснете бутона за включване/изключва‐
не, за да деактивирате уреда.
2. Отворете вратичката на уреда.
3. Извадете прането.
4. Затворете вратичката на уреда.
Винаги почиствайте филтъра и из‐
празвайте контейнера за вода, когато
програмата приключи.
7.5 Автоматичната функция за
ГОТОВНОСТ
За да се намали потреблението на енергия,
тази функция автоматично деактивира уреда:
• След 5 минути, ако не стартирате програ‐
мата.
• 5 минути след края на програмата.
БЪЛГАРСКИ
11
8. ПРЕПОРЪКИ И СЪВЕТИ
8.1 Подготовка на прането
• Закопчайте циповете.
• Закопчайте коланите и пликовете на юрга‐
ните.
• Не оставяйте връзки или панделки развър‐
зани (напр.връзки на престилки). ЗАвърже‐
те ги преди началото на програмата.
• Извадете всички предмети от джобовете.
• Ако вътрешния пласт на дрехата е от па‐
мук, го обърнете навън. Уверете се, че па‐
мучният слой е винаги навън.
• Препоръчваме Ви да задавате правилната
програма, приложима към вида тъкани,
които се намират в уреда.
Етикет
• Не слагайте тъкани със наситени цветове,
заедно с тъкани със светли цветове. Наси‐
тените цветове могат да пуснат боя.
• Използвайте подходяща програма за жарсе
или плетени дрехи, за да не се свият.
• Уверете се, че прането не тези повече от
максималното тегло, посочено в таблицата.
• Сушете само пране, което е може да се пе‐
ре в барабанната сушилня. Вижте етикета
върху всяка дреха.
Описание
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте програма със стан‐
дартна температура.
Пране, което е подходящо за барабанна сушилня. Задайте програма с ниска
температура.
Пране, което е не подходящо за барабанна сушилня.
9. ГРИЖИ И ПОЧИСТВАНЕ
9.1 Почистване на филтъра
1.
2.
2
1
3.
4.
12 www.electrolux.com
5.
6.
1
2
9.2 Източване на контейнера за вода
1.
2.
3.
4.
Можете да изпозвате водата от кон‐
тейнера за вода като алтернатива на
дестилирана вода (напр. за гладене
на пара). Преди да използвате вода‐
та, премахнете остатъците от мръсо‐
тия в филтър.
9.3 Почистете кондензатора
1.
2.
БЪЛГАРСКИ
3.
13
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Почистване на барабана
ползвайте абразивни продукти, абразивни
стъргалки или разтворители.
Подсушете уреда с мека кърпа.
Почиствайте на барабана с навлажнена мека
кърпа. Използвайте само неутрални препара‐
ти. Не използвайте абразивни продукти, абра‐
зивни стъргалки или разтворители.
Подсушете барабана с мека кърпа.
9.6 Почистване на отворите за
въздушен поток
9.5 Външно почистване
Използвайте прахосмукачка, за да премахне‐
те мъха от отворите за въздушния поток.
Почиствайте уреда с навлажнена кърпа. Из‐
ползвайте само неутрални препарати. Не из‐
10. ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ
10.1
Проблем
Възможно решение
Не можете да активирате уреда.
Уверете се, че щепселът е включен в контакта.
Уверете се, че няма повреден предпазител в
електрическата инсталация.
Програмата не се включва.
Натиснете Start/Pause (Старт/Пауза) .
Уверете се, че вратата на уреда е затворена.
14 www.electrolux.com
Проблем
Възможно решение
Вратата на уреда не се затваря.
Уверете се, че филтърът е инсталиран правил‐
но.
Уверете се, че прането не се закача между
вратата на уреда и гуменото уплътнение.
Уредът спира по време на работа.
Уверете се, че контейнерът за вода е празен.
Натиснете Start/Pause (Старт/Пауза) , за да
стартирате отново програмата.
На дисплея е показано времетраенето
на програмата.1)
Уверете се, че тежестта на прането е подходя‐
ща за времетраенето на програмата.
Погрижете се филтърът е винаги чист.
Прането е прекалено мокро. Центрофугирайте
отново прането в пералната машина.
Уверете се, че стайната температура не е пре‐
калено висока.
На дисплея е показано времетраенето
на кратката програма.
Задайте Start/Pause (Старт/Пауза)Extra Dry
(Много Сухо) или програма .
Дисплеят показваГрешка (Err).
Ако искате да зададете нова програма, деакти‐
вирайте и активирайте уреда.
Уверете се, че опциите са подходящи за тази
програма.
На дисплея се показва Е51).
Активиране и деактивиране на уреда. Старти‐
ране на нова програма. Ако проблемът се поя‐
ви отново, се обърнете към сервизния център.
1) След максимум 5 часа, програмата приключва автоматично
10.2 Ако резултати от сушенето не
са задоволителни
• Зададената програма не е правилна.
• Филтърът е задръстен.
• Кондензаторът е задръстен.
• В уреда има твърде много пране.
• Барабанът е мръсен.
• Неправилно зададена настройка на прово‐
димостта на сензора.
• Отворите за въздушен поток са запушени.
11. ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
Размери (мм)
Ширина/ Височина/ Дъл‐
бочина
600 / 850 – 865 / 600
Макс. дълбочина
(при отворена вратичка на уреда)
1090 мм
Макс. ширина
(при отворена вратичка на уреда)
950 мм
Свързване към електрическата
мрежа
Напрежение
230 V
БЪЛГАРСКИ
Честота
50 Hz
Предпазител
10 A
Обща консумирана мощ‐
ност
2250 W
Обем на барабана
118 l
Тегло на уреда
40 кг
Пране: макс. тегло
8 кг
Вид употреба
Околна температура
Консумацияя на енергия 1)
Домакинство
Mинути
5 °C
Макс
35 °C
kWh/цикъл
4,80 kWh
Годишна консумация енергия 2)
560 kWh
Клас на енергийна ефективност
B
Консумация на ел. енергия
15
Режим "оставена включе‐ 0,55 W
на"
Режим "изключена"
0,55 W
1) Съгласно EN 61121. 8 кг памучни тъкани, центрофугирани на 1000 обр./м.
2) Консумация на енергия за година в kWh на базата на 160 цикъла на сушене при стандартна
програма за памук при пълно и частично зареждане, и консумация при режими, използващи помалко енергия. Действителната консумация на енергия на цикъл ще зависи от това как се използва
уреда (НАРЕДБА (ЕО) No 392/2012).
12. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА
Рециклирайте материалите със символа
.
Поставяйте опаковките в съответните
контейнери за рециклирането им.
Помогнете за опазването на околната среда и
човешкото здраве, както и за рециклирането
на отпадъци от електрически и електронни
уреди. Не изхвърляйте уредите, означени със
символа , заедно с битовата смет. Върнете
уреда в местния пункт за рециклиране или се
обърнете към вашата общинска служба.
16 www.electrolux.com
SADRŽAJ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
SIGURNOSNE UPUTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPIS PROIZVODA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
UPRAVLJAČKA PLOČA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABLICA PROGRAMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OPCIJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POSTAVKE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SVAKODNEVNA UPORABA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SAVJETI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RJEŠAVANJE PROBLEMA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNIČKI PODACI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
17
19
19
20
21
23
23
24
25
27
28
MISLIMO NA VAS
Hvala vam što ste kupili Electrolux uređaj. Izabrali ste proizvod koji sa sobom donosi desetljeća profesionalnog
iskustva i inovacija. Genijalan i elegantan, projektiran je s vama u mislima. Stoga, uvijek kada ga koristite, možete
biti sigurni znajući da ćete svaki put dobiti izvrsne rezultate.
Dobrodošli u Electrolux.
Posjetite našu internetsku stranicu za:
Dobivanje savjeta o korištenju, prospekata, rješavanju problema, servisnim informacija:
www.electrolux.com
Registriranje vašeg proizvoda za bolji servis:
www.electrolux.com/productregistration
Kupovinu dodatne opreme, potrošnog materijala i originalnih rezervnih dijelova za vaš uređaj:
www.electrolux.com/shop
BRIGA O KUPCIMA I SERVIS
Preporučujemo uporabu originalnih rezervnih dijelova.
Kada se obraćate servisu, provjerite da su Vam dostupni sljedeći podaci.
Informacije možete pronaći na nazivnoj pločici. Model, PNC, serijski broj.
Upozorenje / Oprez - sigurnosne informacije.
Opće informacije i savjeti
Informacije o zaštiti okoliša
Zadržava se pravo na izmjene.
HRVATSKI
1.
17
SIGURNOSNE UPUTE
Prije postavljanja i uporabe uređaja, pažljivo pro‐
čitajte isporučene upute. Proizvođač nije odgovo‐
ran ako nepravilno postavljanje i uporaba ure‐
đaja uzrokuje ozljede i oštećenja. Upute uvijek
čuvajte s uređajem, za buduće potrebe.
1.1 Sigurnost djece i slabijih osoba
UPOZORENJE
Opasnost od gušenja, ozljede ili trajne
nesposobnosti.
• Ovaj uređaj mogu koristiti djeca od 8 godina
pa na više i osobe smanjenih tjelesnih,
osjetilnih ili mentalnih mogućnosti ili osobe
koje ne raspolažu iskustvom ili znanjem ako
su pod nadzorom ili ih je u rukovanje ure‐
đajem uputila osoba odgovorna za njihovu si‐
gurnost.
• Ne dozvolite djeci da se igraju s uređajem.
• Svu ambalažu čuvajte izvan dohvata djece.
• Sve deterdžente čuvajte izvan dohvata djece.
• Djecu i kućne ljubimce držite podalje od vrata
uređaja dok su otvorena.
• Čišćenje i održavanje uređaja ne smiju
obavljati djeca bez nadzora.
1.2 Instalacija
• Odstranite svu ambalažu.
• Ne postavljajte i ne koristite oštećeni uređaj.
• Pridržavajte se uputa za instalaciju isporuče‐
nih s uređajem.
• Provjerite je li pod u prostoriji gdje postavljate
uređaj ravan, čvrst, otporan na toplinu i čist.
• Uređaj nemojte postavljati na mjesta na
kojima je temperatura manja od 5°C ili viša od
35°C.
• Uređaj ne postavljajte iza vrata koja se mogu
zaključati, kliznih vrata ili vrata sa šarkom na
suprotnoj strani gdje se uređaj ne može do
kraja otvoriti.
• Budite pažljivi kada pomičete uređaj jer je te‐
žak. Obavezno nosite zaštitne rukavice.
• Uređaj uvijek pomičite u okomitom položaju.
• Stražnja površina uređaja mora biti po‐
stavljena uza zid.
• Provjerite kruži li zrak između uređaja i poda.
• Provjerite da tepih ne začepljuje ventilacijske
otvore na dnu uređaja (ako oni postoje).
• Ispušni zrak ne smije se ispuštati u tok koji se
upotrebljava za ispušne dimove iz uređaja koji
sagorijevaju plin ili neko drugo gorivo. (ako
postoji)
• Ako se sušilica postavlja na vrh perilice za
rublje, upotrijebite komplet za okomito po‐
stavljanje.Komplet za okomito postavljanje,
dostupan kod ovlaštenog distributera, može
se upotrebljavati samo s uređajem kod kojeg
je to navedeno u uputama i za koji je on ispo‐
ručen s priborom. Pažljivo ih pročitajte prije
postavljanja (Pogledajte letak za postavljanje).
• Provjerite imate li dobru ventilaciju u prostoriji
gdje je uređaj postavljen, kako biste izbjegli da
se plinovi od uređaja koji izgaraju druga gori‐
va, uključujući i otvorenu vatru, vrate u prosto‐
riju.
• Uređaj se može postaviti kao samostojeći ure‐
đaj ili ispod kuhinjskog pulta s pravilnim
razmakom (Pogledajte letak za postavljanje).
• Nakon što se uređaj postavi u konačan
položaj, libelom provjerite je li uređaj u ravnini.
Ako nije, podešavajte nožice sve dok se ne
poravna.
Električni priključak
UPOZORENJE
Opasnost od požara i strujnog udara.
• Uređaj mora biti uzemljen.
• Provjerite podudaraju li se električni podaci na
nazivnoj pločici s električnim napajanjem. Ako
to nije slučaj, kontaktirajte električara.
• Uvijek koristite pravilno ugrađenu utičnicu sa
zaštitom od strujnog udara.
• Ne koristite adaptere s više utičnica i produž‐
ne kabele.
• Pazite da ne oštetite utikač i kabel napajanja.
Ako je potrebno zamijeniti električni kabel, to
mora izvršiti naš servis.
• Utikač kabela napajanja utaknite u utičnicu tek
po završetku postavljanja. Provjerite postoji li
pristup utikaču nakon postavljanja.
• Ne povlačite kabel napajanja kako biste utikač
izvukli iz utičnice. Uvijek uhvatite i povucite
utikač.
• Kabel napajanja ili utikač ne dodirujte vlažnim
rukama.
• Ovaj je uređaj usklađen s direktivama EU.
18 www.electrolux.com
1.3 Uporaba
UPOZORENJE
Opasnost od požara, eksplozije,
električnog udara ili oštećenja uređaja
• Ovaj uređaj koristite samo u kućanstvu.
• Ne mijenjajte specifikacije ovog uređaja.
• Završni dio ciklusa sušenja odvija se bez
topline (ciklus hlađenja) kako bi se omogućilo
da se odjeća ne oštećuje.
Ako zaustavite uređaj prije završetka ciklusa
sušenja, odmah izvadite i raširite sve
predmete tako da se toplina može raspršiti.
• Ako upotrebljavate omekšivač rublja ili slične
proizvode, poštujte upute na ambalaži.
• Ne koristite uređaj bez filtra. Očistite filtar od
gaze prije ili poslije svake upotrebe.
• Obrišite dlačice koje su se skupile oko ure‐
đaja.
• Ne sušite oštećene predmete koji sadrže po‐
stavu ili punjenja.
• Predmeti kao što su guma (lateks pjena),
kape za tuširanje, vodonepropusne tkanine,
predmeti s podstavom od gume te rublje ili
jastučnice s gumenim umetcima ne smiju se
sušiti u sušilici.
• Prije sušenja predmeta koji su zaprljani tva‐
rima kao što su jestivo ulje, aceton, benzin,
petrolej, odstranjivači mrlja, terpentin, vosak ili
odstranjivači voska, operite ih u vrućoj vodi s
dodatnom količinom deterdženta.
• Predmete ne sušite u sušilici ako ste za čiš‐
ćenje koristili industrijske kemikalije.
• Provjerite da u džepovima nisu ostali plinski
upaljači ili šibice.
• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za su‐
šenje u sušilici. Slijedite upute na etiketi
svakog odjevnog predmeta.
• U uređaju ne sušite neoprano rublje.
• Ako ste oprali rublje sredstvom za uklanjanje
mrlja, prije uključivanja sušilice pokrenite do‐
datni ciklus ispiranja.
• Kondenziranu vodu ne upotrebljavajte za piće
ili pripremu hrane. To može uzrokovati zdrav‐
stvene probleme za ljude i kućne ljubimce.
• Ne sjedajte i ne stojte na otvorenim vratima.
• Poštujte ograničenja za maksimalnu količinu
punjenja u8 kg (pogledajte poglavlje "Tablice
programa").
• Nemojte sušiti potpuno mokro rublje u sušilici.
1.4 Održavanje i čišćenje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljeda ili oštećenja ure‐
đaja.
• Prije održavanja, uređaj isključite i utikač izvu‐
cite iz utičnice mrežnog napajanja.
• Za čišćenje uređaja ne koristite raspršivanje
vode i pare.
• Uređaj očistite vlažnom mekom krpom. Kori‐
stite samo neutralna sredstva za čišćenje.
Nikada ne koristite abrazivna sredstva, jastu‐
čiće za ribanje, otapala ili metalne predmete.
1.5 Odlaganje
UPOZORENJE
Opasnost od ozljede ili gušenja.
• Uređaj iskopčajte iz električne mreže.
• Odrežite električni kabel i bacite ga.
• Uklonite bravicu vrata kako biste spriječili da
se djeca i kućni ljubimci zatvore u uređaj.
HRVATSKI
19
2. OPIS PROIZVODA
1
3 Vrata uređaja
2
4 Filtar
5 Gumb za vrata kondenzatora
6 Otvori za zrak
7 Prilagodljive nožice
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Spremnik za vodu
2 Upravljačka ploča
8 Vrata kondenzatora
9 Pokrov kondenzatora
10 Brave poklopca kondenzatora
11 Nazivna pločica
Korisnik može montirati vrata za
punjenje na suprotnu stranu. Time se
može olakšati punjenje rublja u uređaj i
vađenje iz njega, a korisno je i u skuče‐
nim prostorima (pogledajte posebni
letak).
3. UPRAVLJAČKA PLOČA
1
2
3
4
5
6
8
1 Programator
2 Zaslon
3 Tipka Time (Vrijeme)
4 Tipka Delay (Odgoda početka)
Prstom dodirnite područje sa simbolom
ili nazivom opcije.
Kada upravljate upravljačkom pločom
ne nosite rukavice.
Provjerite je li upravljačka ploča čista i
suha.
7
5 Tipka Delicate (Osjetljivo)
6 Tipka Wool Load (Vuna)
7 Tipka Start/Pause (Start/Pauza)
8 Tipka On/Off (Uključeno/Isključeno)
20 www.electrolux.com
Indikatori
Opis
Zvučni signali.
Sigurnosna blokada za djecu.
Spremnik za vodu.
Filtar.
Kondenzator.
Faza sušenja.
Faza hlađenja.
Faza zaštite od gužvanja.
Odgoda početka.
Trajanje programa.
Vrijeme sušenja.
-
Trajanje odgode početka.
-
4. TABLICA PROGRAMA
Programi
Vrsta punjenja / Punjenje (maks.)1) / Oznaka tkanine
Cotton (Pamuk)
ho)
ho)
Extra Dry (Ekstra su‐
Strong Dry (Vrlo su‐
Razina sušenja: ekstra suho. / 8kg /
Razina sušenja: vrlo suho. / 8kg /
Cupboard Dry (Suho
za ormar) 2)3)
Razina sušenja: suho za ormar. / 8kg /
Iron Dry (Suho za
glačanje) 2)
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje. / 8kg /
Synthetic (sintetika)
ho)
Extra Dry (Ekstra su‐
Razina sušenja: ekstra suho. / 3,5 kg /
Cupboard Dry (Suho
za ormar) 2)
Razina sušenja: suho za ormar. / 3,5 kg /
Iron Dry (Suho za
glačanje)
Razina sušenja: primjenjivo za glačanje. / 3,5 kg /
HRVATSKI
Programi
21
Vrsta punjenja / Punjenje (maks.)1) / Oznaka tkanine
Easy Iron (Lako
glačanje)
Tkanine koje se lako održavaju, a koje treba samo minimalno
glačati. Rezultati sušenja mogu se razlikovati od jedne do druge
vrste tkanine. Protresite rublje prije stavljanja u uređaj. Kada pro‐
gram završi, odmah izvadite predmete i stavite na sušilo. / 1 kg (ili
5 košulja) /
Duvet (Popluni)
Za sušenje jednostrukih ili dvostrukih popluna ili jastuka punjenih
perjem ili sintetičkim punjenjem. Program za osjetljivo rublje s vru‐
ćim zrakom. / 3 kg /
Delicates (Osjetljivo)
Svilene tkanine i žensko rublje. Program za osjetljivo rublje s vru‐
ćim zrakom. / 3 kg
Vunene tkanine. Perivi pamučni predmeti za blago sušenje.
Predmete odmah izvadite po završetku programa. / 1 kg
Wool (Vuna) 4)
Za sušenje sportske obuće samo sa stalkom za sušenje (Drying
Rack) (pogledajte poseban korisnički priručnik za stalak za su‐
šenje). / 1 par sportske obuće
Refresh (Osvježa‐
vanje)
Osvježavanje tkanina koje su stajale. / 1 kg
Time Drying (Vrijeme
sušenja)
Uz ovaj program možete upotrebljavati opciju Time (Vrijeme) i po‐
staviti trajanje programa. / 8kg /
Rapid (Brzi)
Za sušenje pamučnih i sintetičkih tkanina, koristi nisku temperatu‐
ru. / 2 kg /
1) Maksimalna količina odnosi se na suhe predmete.
2) Samo za ustanove za testiranje: Standardni programi za testiranje navedeni su u dokumentu EN 61121.
3) U skladu s 932/2012. Pamuk “Suho za ormar” je “Standardni program za pamuk”. Prikladan je za
uobičajeno sušenje pamučnog rublja i predstavlja energetski najučinkovitiji program.
4) Ciklus pranja vune odobrila je tvrtka Woolmark Company za pranje vunenih proizvoda koji se mogu prati u
perilici, uz uvjet da je rublje oprano u skladu s uputama na etiketi odjeće i proizvođača perilice. M1221. U
Ujedinjenom Kraljevstvu, Irskoj, Hong Kongu i Indiji oznaka Woolmark je zaštićeni trgovački znak.
5. OPCIJE
5.1 Time (Vrijeme)
Ova je opcija primjenjiva samo uz program Time
Drying (Vremensko sušenje) i program Wool (vu‐
na) (samo s rešetkom za sušenje).
Preporučujemo vam da postavite kratko
trajanje za male količine rublja ili samo
za jedan predmet.
• Program Time Drying (Vrijeme sušenja) :
Trajanje programa možete postaviti u rasponu
od minimalno 10 minuta do maksimalno 2 sa‐
22 www.electrolux.com
ta. Postavka trajanja je povezana s količinom
rublja u uređaju.
• Wool programme (Program za vunu): Trajanje
programa možete postaviti u rasponu od
minimalno 30 minuta do maksimalno 4 sata.
Postavka trajanja je povezana s količinom
rublja u uređaju.
Ako pritisnete opciju Time (Vrijeme) za program
za vunu, opcija Wool Load (Punjenje vunene
tkanine) automatski se blokira.
Wool Load
odjeće ponovno pritisnite tipku
(Vuna) kako biste povećali trajanje programa.
5.3 Delicate (Osjetljivo)
Pomoću ove opcije možete postaviti program za
sušenje osjetljivog rublja koji ima nisku tempera‐
turu. Ovu opciju upotrebljavajte za sintetičke
tkanine koje imaju simbol
na etiketi tkanine
(npr. akril, viskoza).
5.2 Wool Load (Punjenje vunene
tkanine)
Ova se opcija primjenjuje samo na Wool pro‐
gramme (Program za vunu). Za jače sušenje
Programi1)
Cotton (Pamuk)
Extra Dry (Ekstra suho)
●
Strong Dry (Vrlo suho)
●
Cupboard Dry (Suho za
ormar)
●
●
Iron Dry (Suho za glačanje)
Synthetic (sintetika)
Extra Dry (Ekstra suho)
●
Cupboard Dry (Suho za
ormar)
●
●
Iron Dry (Suho za glačanje)
Easy Iron (Lako
glačanje)
●
Duvet (Popluni)
●
●
Delicates (Osjetljivo)
Wool (Vuna)
●2)
●
●
Refresh (Osvježavanje)
Time Drying (Vrijeme su‐
šenja)
●
●
Rapid (Brzi)
1) Zajedno s programom možete postaviti 1 ili više opcija. Za njihovo uključivanje ili isključivanje pritisnite
odgovarajuću tipku.
2) Samo s rešetkom za sušenje
HRVATSKI
23
6. POSTAVKE
dikator sigurnosne blokade za djecu ne
isključi.
A
B
C
D
E
A) Tipka Time (Vrijeme)
B) Tipka Delay (Odgoda početka)
C) Tipka Delicate (Osjetljivo)
D) Tipka Wool Load (Vuna)
E) Tipka Start/Pause (Start/Pauza)
6.1 Funkcija sigurnosne blokade za
djecu
Ova opcija sprječava da se djeca igraju s ure‐
đajem dok program radi. Programator i tipke su
blokirani. Samo je tipka Uključeno/Isključeno
otključana.
Uključivanje opcije sigurnosne blokade za djecu
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Pritisnite i istovremeno držite tipke (A) i (D)
sve dok se ne uključi indikator sigurnosne
blokade za djecu.
• Sigurnosna blokada za djecu može se
isključiti dok program radi. Pritisnite i isto‐
vremeno držite iste tipke sve dok se in‐
6.2 Alarm uključen/isključen
Za isključivanje ili uključivanje zvučnih signala
pritisnite i istovremeno oko 2 sekunde držite pri‐
tisnutima tipke (B) i (C).
6.3 Tvrdoća vode i vodljivost
Tvrdoća vode može se razlikovati na različitim
lokacijama. Tvrdoća vode utječe na vodljivost vo‐
de i senzora vodljivosti uređaja. Ako vam je po‐
znata vrijednost vodljivosti vode, možete prilago‐
diti senzor i tako postići bolje rezultate sušenja.
Podešavanje senzora vodljivosti
1. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje
2. Pritisnite i istovremeno držite pritisnutima
tipke (A) i (B) dok se ne uključi jedan od ovih
indikatora:
•
(niska vodljivost <300 µS/cm)
•
cm)
(srednja vodljivost 300-600 µS/
•
(visoka vodljivost >600 µS/cm)
3. Pritišćite tipku (E) sve dok se ne uključi in‐
dikator odgovarajuće vodljivosti.
4. Za potvrđivanje podešavanja pritisnite i isto‐
vremeno oko 2 sekundi držite pritisnutima
tipke (A) i (B).
7. SVAKODNEVNA UPORABA
Prije prve upotrebe uređaja
1. Bubanj uređaja očistite vlažnom krpom.
2. Pokrenite kratki program (npr. 30 minuta) s
vlažnim rubljem.
7.1 Pokretanje programa bez odgode
početka
1. Pripremite rublje i napunite uređaj.
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
• Na zaslonu se prikazuje trajanje pro‐
grama.
4. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/pauza) ,
program započinje.
POZOR
Provjerite kada zatvarate vrata da rublje
nije zaglavljeno između vrata uređaja i
gumene brtve.
24 www.electrolux.com
7.2 Pokretanje programa s odgodom
početka
1. Postavite program koji odgovara vrsti
punjenja i odgovarajuće opcije.
2. Pritišćite tipku odgode početka sve dok se
na zaslonu ne pojavi vrijeme odgode koje
želite postaviti.
• Početak programa možete odgoditi u ra‐
sponu od minimalno 30 minuta do
maksimalno 20 sati.
3. Pritisnite tipku Start/Pause (Start/pauza) ,
odbrojavanje započinje. Na zaslonu se
prikazuje odbrojavanje odgode početka.
• Kada odbrojavanje završi, program se
pokreće.
7.3 Promjena programa
1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje
2. Za uključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
3. Postavite program.
7.4 Po završetku programa
Kada je program završen,
• Čuje se isprekidani zvučni signal.
• Indikator trepće.
• Uključuje se indikator
.
• Uključen je indikator Start/Pause (start/pau‐
za) .
Uređaj nastavlja s radom s uključenom faze za‐
štite od gužvanja u trajanju od približno 30 minu‐
ta.
Faza zaštite od gužvanja uklanja nabore s rublja.
Rublje možete izvaditi prije završetka faze zaštite
od gužvanja. Mi preporučujemo, za bolje rezulta‐
te, da rublje izvadite kada faza gotovo završi ili u
potpunosti završi.
Kada je faza zaštite od gužvanja završena:
• Indikator je uključen, ali ne trepće.
• Indikator
se isključuje.
• Indikator Start/Pause (start/pauza) se
isključuje.
1. Za isključivanje uređaja pritisnite tipku za
uključivanje/isključivanje.
2. Otvorite vrata uređaja.
3. Izvadite rublje.
4. Zatvorite vrata uređaja.
Po završetku programa sustavno čistite
filtar i ispraznite spremnik za vodu.
7.5 Funkcija automatskog STANJA
MIROVANJA
Kako bi se smanjila potrošnja energije ova
funkcija automatski isključuje uređaj:
• Nakon 5 minuta ako ne pokrenete program.
• 5 minuta nakon kraja programa.
8. SAVJETI
8.1 Priprema rublja
• Zatvorite patentne zatvarače.
• Zatvorite zatvarače na navlakama za poplune.
• Ne ostavljajte odvezane trake i vrpce (npr.
vrpce na pregačama). Zavežite ih prije pokre‐
tanja programa.
• Izvadite sve predmete iz džepova.
• Ako predmet ima unutarnji sloj od pamuka,
preokrenite ga. Pamučni sloj uvijek mora biti s
vanjske strane.
• Preporučujemo vam da postavite ispravan
program koji odgovara vrsti tkanine u uređaju.
Etiketa
• Tkanine jarkih boja ne stavljajte zajedno sa
svijetlim tkaninama. Jarke bi boje mogle
izblijediti.
• Upotrebljavajte odgovarajući program za
pamučni žersej i pleteninu kako bi se spriječilo
sakupljanje predmeta.
• Provjerite da težina punjenja nije veća od
maksimalne težine navedene u tablici pro‐
grama.
• Sušite isključivo rublje koje je prikladno za su‐
šenje u sušilici. Pogledajte etiketu na odjeći.
Opis
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici.
HRVATSKI
Etiketa
25
Opis
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program sa standardnom
temperaturom.
Rublje koje je prikladno za sušenje u sušilici. Postavite program s niskom temperatu‐
rom.
Rublje koje nije prikladno za sušenje u sušilici.
9. ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE
9.1 Čišćenje filtra
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
9.2 Pražnjenje spremnika za vodu
1.
2.
26 www.electrolux.com
3.
4.
Vodu iz spremnika za vodu možete
upotrebljavati kao alternativu destiliranoj
vodi (npr. za glačanje na paru). Prije
upotrebe vode uklonite ostatke nečisto‐
ća filtrom.
9.3 Čišćenje kondenzatora
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
HRVATSKI
9.4 Čišćenje bubnja
Bubanj očistite vlažnom krpom. Koristite samo
neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristi‐
te abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili ota‐
pala.
Bubanj osušite mekanom krpom.
9.5 Vanjsko čišćenje
27
te abrazivna sredstva, jastučiće za ribanje ili ota‐
pala.
Uređaj osušite mekanom krpom.
9.6 Čišćenje otvora za ventilaciju
Usisavačem uklonite dlačice iz otvora za ven‐
tilaciju.
Obrišite uređaj vlažnom krpom. Koristite samo
neutralna sredstva za čišćenje. Nikada ne koristi‐
10. RJEŠAVANJE PROBLEMA
10.1
Problem
Moguće rješenje
Ne možete uključiti uređaj.
Provjerite je li kabel glavnog napajanja uključen u
utičnicu.
Provjerite da u kutiji s osiguračima nema ošteće‐
nog osigurača.
Program ne započinje s radom.
Pritisnite Start/Pause (start/pauza) .
Provjerite jesu li vrata uređaja zatvorena.
Vrata uređaja se ne zatvaraju.
Provjerite jesu li filtri pravilno namješteni.
Provjerite da rublje nije zaglavljeno između vrata
uređaja i gumene brtve.
Uređaj se zaustavlja tijekom rada.
Provjerite je li spremnik za vodu prazan. Pritisnite
Start/Pause (start/pauza) za ponovo pokretanje
programa.
Na zaslonu se prikazuje trajanje dugog
programa.1)
Provjerite odgovara li težina rublja trajanju pro‐
grama.
Provjerite je li filtar čist.
Rublje je premokro. Ponovno centrifugirajte rublje
u perilici rublja.
Provjerite da sobna temperatura nije previsoka.
Na zaslonu se prikazuje trajanje kratkog
programa.
Postavite program Time (Vrijeme) ili Extra Dry
(Ekstra suho).
Na zaslonu se prikazuje Err.
Ako želite postaviti novi program, isključite i
uključite uređaj.
Provjerite odgovaraju li opcije programu.
Na zaslonu se prikazuje E51)
Isključite i uključite uređaj. Pokrenite novi pro‐
gram. Ako i dalje dolazi do kvara, kontaktirajte
servis.
28 www.electrolux.com
1) Nakon maksimalno 5 sati program automatski završava
10.2 Ako rezultati sušenja nisu
zadovoljavajući
•
•
•
•
• Postavljeni program nije ispravan.
• Filtar je začepljen.
• Kondenzator je začepljen.
U uređaju je bilo previše rublja.
Bubanj je prljav.
Neispravna postavka senzora vodljivosti.
Ventilacijski otvori su začepljeni.
11. TEHNIČKI PODACI
Dimenzije (mm)
Širina / Visina / Dubina
600 / 850 – 865 / 600
Maks. dubina
(s otvorenim vratima uređaja)
1090 mm
Maks. širina
(s otvorenim vratima uređaja)
950 mm
Spajanje na električnu mrežu
Napon
230 V
Frekvencija
50 Hz
Osigurač
10 A
Ukupna snaga
2250 W
Zapremina bubnja
118 l
Težina uređaja
40 kg
Rublje: maks. težina
8 kg
Vrsta uporabe
Kućanstvo
Temperatura okoline
Potrošnja 1)
Minimalna
5 °C
Maks.
35 °C
kWh/ciklus
4,80 kWh
560 kWh
Godišnja potrošnja energije2)
Klasa energetske učinkovitosti
Potrošnja energije
B
Način rada Left-on
0,55 W
Način rada isključeno
0,55 W
1) Prema EN 61121. 8 kg pamuka pri brzini centrifuge od 1 000 o/min.
2) Godišnja potrošnja struje u kWh, izračunata na temelju 160 ciklusa sušenja u standardnom programu za
pamuk pri punom i djelomičnom opterećenju i u razdoblju niže tarife. Stvarna potrošnja po ciklusu ovisi o
načinu upotrebe uređaja (REGULACIJA (EU) br. 392/2012).
HRVATSKI
12. BRIGA ZA OKOLIŠ
Reciklirajte materijale sa simbolom
.
Ambalažu za recikliranje odložite u prikladne
spremnike.
Pomozite u zaštiti okoliša i ljudskog zdravlja, kao
i u recikliranju otpada od električnih i
elektroničkih uređaja. Uređaje označene
simbolom ne bacajte zajedno s kućnim
otpadom. Proizvod odnesite na lokalno
reciklažno mjesto ili kontaktiraje nadležnu
službu.
29
30 www.electrolux.com
OBSAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
POPIS SPOTŘEBIČE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
OVLÁDACÍ PANEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TABULKA PROGRAMŮ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
FUNKCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
NASTAVENÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
DENNÍ POUŽÍVÁNÍ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TIPY A RADY . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TECHNICKÉ ÚDAJE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31
33
33
34
35
37
37
38
39
41
42
MYSLÍME NA VÁS
Děkujeme, že jste si zakoupili spotřebič značky Electrolux. Vybrali jste si produkt, se kterým jsou spjaty desítky let
profesionálních zkušeností a inovací. Tento důmyslný a stylový spotřebič byl navržen s ohledem na jeho
uživatele. Kdykoliv jej tak používáte, můžete se spolehnout, že pokaždé dosáhnete skvělých výsledků.
Vítá Vás Electrolux.
Navštivte naše stránky ohledně:
Rady ohledně používání, brožury, poradce při potížích, servisních informací:
www.electrolux.com
Registrace vašeho spotřebiče, kterou získáte lepší servis:
www.electrolux.com/productregistration
Nákupu příslušenství, spotřebního materiálu a originálních náhradních dílů pro váš spotřebič:
www.electrolux.com/shop
PÉČE O ZÁKAZNÍKY A SERVIS
Doporučujeme používat originální náhradní díly.
Při kontaktu se servisním střediskem se ujistěte, že máte k dispozici následující údaje.
Tyto informace jsou uvedeny na typovém štítku. Model, výrobní číslo (PNC), sériové číslo.
Upozornění / Důležité bezpečnostní informace.
Všeobecné informace a rady
Upozornění k ochraně životního prostředí
Zmĕny vyhrazeny.
ČESKY
1.
31
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tento návod si pečlivě přečtěte ještě před insta‐
lací spotřebiče a jeho prvním použitím. Výrobce
nezodpovídá za škody a zranění způsobená ne‐
správnou instalací či chybným používáním. Ná‐
vod k použití vždy uchovávejte spolu se spotřebi‐
čem pro jeho budoucí použití.
1.1 Bezpečnost dětí a postižených
osob
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí udušení, úrazu nebo ji‐
ných trvalých následků.
• Tento spotřebič smí používat děti starší osmi
let nebo osoby se sníženými fyzickými, smys‐
lovými nebo duševními schopnostmi nebo
osoby bez patřičných zkušeností a znalostí
pouze, pokud tak činí pod dozorem nebo ve‐
dením osoby, která je zodpovědná za jejich
bezpečnost.
• Nenechte děti hrát si se spotřebičem.
• Všechny obaly uschovejte z dosahu dětí.
• Všechny prací prostředky uschovejte z dosa‐
hu dětí.
• Jsou-li dvířka spotřebiče otevřená, nedovolte
dětem a domácím zvířatům, aby se k němu
přibližovaly.
• Čištění a uživatelskou údržbu spotřebiče by
neměly provádět děti bez dozoru.
1.2 Instalace
• Odstraňte veškerý obalový materiál.
• Poškozený spotřebič neinstalujte ani nepouží‐
vejte.
• Řiďte se pokyny k instalaci dodanými spolu s
tímto spotřebičem.
• Ujistěte se, že podlaha, na které instalujte
spotřebič, je plochá, stabilní, odolná proti teplu
a čistá.
• Neinstalujte nebo nepoužívejte spotřebič tam,
kde může teplota klesnout pod 5 °C nebo nad
35 °C.
• Spotřebič neinstalujte za zamykatelné dveře,
posuvné dveře a dveře se závěsem na opač‐
né straně, kde by dvířka spotřebiče nešla zce‐
la otevřít.
• Při přemisťování spotřebiče buďte vždy opatr‐
ní, protože je těžký. Vždy noste ochranné ru‐
kavice.
• Spotřebič vždy přesunujte ve vzpřímené polo‐
ze.
• Zadní stěna spotřebiče musí být umístěna
směrem ke zdi.
• Zkontrolujte, zda mezi spotřebičem a podla‐
hou může proudit vzduch.
• Dbejte na to, aby koberec neblokoval větrací
otvory umístěné vespod spotřebiče (jsou-li
součástí spotřebiče).
• Odvětrávání se nesmí odvádět do kouřovodu
určeného k odvádění spalin ze spotřebičů
spalujících plyny nebo jiná paliva. (podle si‐
tuace)
• Je-li bubnová sušička umístěná na pračce,
použijte speciální spojovací soupravu. Spojo‐
vací soupravu, dostupnou u vašeho autorizo‐
vaného prodejce, lze použít pouze u spotřebi‐
če uvedeného v pokynech dodaných spolu s
příslušenstvím. Před instalací si je pečlivě pro‐
čtěte (viz instalační leták).
• Zajistěte správnou ventilaci, která brání zpět‐
nému toku plynů ze spotřebičů spalujících jiná
paliva včetně otevřených topenišť do místnos‐
ti.
• Tento spotřebič lze nainstalovat jako volně
stojící nebo jej lze umístit pod kuchyňskou de‐
sku se správným volným prostorem (viz insta‐
lační leták).
• Když spotřebič umístíte na konečné místo, po‐
mocí vodováhy zkontrolujte, zda je zcela vy‐
rovnán. Jestliže ne, seřiďte nožičky podle
potřeby.
Připojení k elektrické síti
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru nebo úrazu
elektrickým proudem.
• Spotřebič musí být uzemněn.
• Zkontrolujte, zda údaje o napájení na typovém
štítku souhlasí s parametry elektrické sítě. Po‐
kud tomu tak není, obraťte se na elektrikáře.
• Vždy používejte správně instalovanou síťovou
zásuvku s ochranou proti úrazu elektrickým
proudem.
• Nepoužívejte rozbočovací zástrčky ani prodlu‐
žovací kabely.
• Dbejte na to, abyste nepoškodili napájecí ka‐
bel a síťovou zástrčku. Jestliže potřebujete vy‐
měnit přívodní kabel, musí výměnu provést
autorizované servisní středisko.
32 www.electrolux.com
• Síťovou zástrčku zapojte do síťové zásuvky
až na konci instalace spotřebiče. Po instalaci
musí zůstat síťová zástrčka nadále dostupná.
• Neodpojujte spotřebič ze zásuvky tahem za
kabel. Vždy tahejte za zástrčku.
• Nedotýkejte se napájecího kabelu či síťové
zástrčky mokrýma rukama.
• Tento spotřebič je v souladu s směrnicemi
EEC.
1.3 Použití spotřebiče
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí požáru, výbuchu, zá‐
sahu elektrickým proudem nebo poško‐
zení spotřebiče.
• Tento spotřebič používejte pouze v domác‐
nosti.
• Neměňte technické parametry tohoto spotřebi‐
če.
• Závěrečná část sušicího programu probíhá
bez ohřevu (ochlazovací cyklus), čímž se za‐
brání poškození prádla.
Pokud spotřebič zastavíte před dokončením
sušicího cyklu, okamžitě prádlo vyjměte a roz‐
prostřete jej, aby se mohlo rozptýlit teplo.
• Pokud používáte aviváž či podobné výrobky,
dodržujte pokyny uvedené na jejich balení.
• Nespouštějte spotřebič bez filtru. Před a po
každém použití vyčistěte filtr na vlákna.
• Setřete vlákna, která se nahromadila kolem
spotřebiče.
• Nesušte poškozené kusy oblečení, které ob‐
sahují vycpávky nebo výplně.
• Nesušte předměty z pěnové pryže (latexové
pěny), koupací čepice, nepromokavé tkaniny,
oděvy s gumovou vložkou nebo oděvy či po‐
lštáře s vycpávkami z pěnové pryže.
• Před sušením prádla znečištěného látkami ja‐
ko jedlý olej, aceton, benzín, petrolej, odstra‐
ňovače skvrn, terpentýn nebo odstraňovače
vosku je nutné je nejprve vyprat v horké vodě
s velkým množstvím pracího prostředku.
• Nesušte ve spotřebiči prádlo, k jehož čištění
jste použili průmyslové chemikálie.
• Vždy zkontrolujte, zda v kapsách oděvů nezů‐
staly plynové zapalovače nebo sirky.
• Sušte pouze tkaniny vhodné pro sušení v bub‐
nové sušičce. Dodržujte pokyny na etiketách
oděvů.
• Nevyprané prádlo ve spotřebiči nesušte.
• Pokud jste vyprali prádlo s pomocí odstraňo‐
vače skvrn, před spuštěním sušičky proveďte
dodatečný cyklus máchání.
• Kondenzovanou vodu nepijte ani ji nepouží‐
vejte k vaření pokrmů. Může lidem či zvířatům
způsobit zdravotní potíže.
• Na otevřená dvířka si nesedejte, ani si na ně
nestoupejte.
• Dodržujte maximální náplň 8 kg (viz část „Ta‐
bulka programů“).
• Promočené oděvy v bubnové sušičce nesu‐
šte.
1.4 Čištění a údržba
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí poranění nebo poško‐
zení spotřebiče.
• Před čištěním nebo údržbou spotřebič vždy
vypněte a vytáhněte síťovou zástrčku ze zá‐
suvky.
• K čištění spotřebiče nepoužívejte proud vody
nebo páru.
• Vyčistěte spotřebič vlhkým měkkým hadrem.
Používejte pouze neutrální mycí prostředky.
Nepoužívejte prostředky s drsnými částicemi,
drátěnky, rozpouštědla nebo kovové předmě‐
ty.
1.5 Likvidace
UPOZORNĚNÍ
Hrozí nebezpečí úrazu či udušení.
• Odpojte spotřebič od elektrické sítě.
• Odřízněte a vyhoďte síťový kabel.
• Odstraňte dveřní západku, abyste zabránili
uvěznění dětí a domácích zvířat ve spotřebiči.
ČESKY
33
2. POPIS SPOTŘEBIČE
1
3 Dvířka spotřebiče
2
4 Filtr
5 Tlačítko dvířek kondenzátoru
6 Otvory pro proudění vzduchu
7 Seřiditelné nožičky
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Nádržka na vodu
2 Ovládací panel
8 Dvířka kondenzátoru
9 Kryt kondenzátoru
10 Zajištění víka kondenzátoru
11 Typový štítek
Plnicí dvířka může uživatel namontovat
na protilehlé straně. Lze tak usnadnit
vkládání a vyjímání prádla, pokud při in‐
stalaci spotřebiče existují prostorová
omezení (viz samostatný leták).
3. OVLÁDACÍ PANEL
1
2
3
4
5
6
8
7
1 Volič programů
6 Dotykové tlačítko Wool Load (Náplň vlny)
3 Dotykové tlačítko Time (Čas)
7 Dotykové tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)
2 Displej
4 Dotykové tlačítko Delay (Odložený start)
5 Dotykové tlačítko Delicate (Jemné)
Dotyková tlačítka stiskněte dotykem
prstu v oblasti se symbolem nebo ná‐
zvem funkce.
Při používání ovládacího panelu neno‐
ste rukavice.
Dbejte na to, aby byl ovládací panel
vždy čistý a suchý.
8 Tlačítko Zap/Vyp
34 www.electrolux.com
Ukazatele
Popis
Zvuková signalizace.
Dětská pojistka.
Nádržka na vodu.
Filtr.
Kondenzátor.
Fáze sušení.
Chladicí fáze.
Fáze ochrany proti zmačkání.
Odložený start.
Délka programu.
Délka časovaného sušení.
-
Délka odloženého startu.
-
4. TABULKA PROGRAMŮ
Programy
Typ náplně / Náplň (max.)1) / Značka tkaniny
Cotton (Bavlna)
Extra Dry (Extra su‐
ché)
Strong Dry (Velmi su‐
ché)
Cupboard Dry (K ulo‐
žení) 2)3)
Stupeň sušení: extra suchý. / 8 kg /
Stupeň sušení: velmi suchý. / 8 kg /
Stupeň sušení: sušení k uložení. / 8 kg /
Iron Dry (K žehlení) 2) Stupeň sušení: vhodné k žehlení. / 8 kg /
Synthetic (Syntetické)
Extra Dry (Extra su‐
ché)
Stupeň sušení: extra suchý. / 3,5 kg /
Cupboard Dry (K ulo‐
žení) 2)
Stupeň sušení: sušení k uložení. / 3,5 kg /
Iron Dry (K žehlení)
Stupeň sušení: vhodné k žehlení. / 3,5 kg /
Snadno udržovatelné tkaniny, u kterých je zapotřebí minimum že‐
hlení. Výsledky sušení se mohou lišit dle druhu tkaniny. Prádlo
Easy Iron (Snadné před vložením do spotřebiče protřepte. Po dokončení programu
žehlení)
prádlo okamžitě vyjměte a rozložte na věšák. / 1 kg (nebo 5 košil) /
ČESKY
35
Programy
Typ náplně / Náplň (max.)1) / Značka tkaniny
Duvet (Lůžkoviny)
K sušení jednoduché či dvojité prošívané přikrývky a polštářů plně‐
ných peřím nebo syntetickou výplní. Jemný program s teplým
vzduchem. / 3 kg /
Delicates (Jemné)
Hedvábné tkaniny a spodní prádlo. Jemný program s teplým vzdu‐
chem. / 3 kg
Vlněné tkaniny. Šetrné sušení pratelných vlněných oděvů. Po do‐
končení programu toto oblečení okamžitě vyjměte. / 1 kg
Wool (Vlna) 4)
Sušení sportovní obuvi pouze spolu se sušákem (viz samostatný
návod k použití dodaný spolu se sušákem). / 1 pár sportovní obuvi
Refresh (Osvěžení)
K osvěžení uložených tkanin. / 1 kg
Time Drying (Časova‐ S tímto programem můžete použít funkci Time (Čas) a nastavit
délku programu. / 8 kg /
né sušení)
Rapid (Rychlý)
K sušení bavlněných a syntetických tkanin při nízké teplotě. / 2 kg /
1) Maximální hmotnost je uváděna pro suché prádlo.
2) Pouze pro zkušebny: Standardní programy pro zkušebny dle normy EN 61121.
3) V souladu s nařízením 932/2012 program „Sušení k uložení“ odpovídá „standardnímu programu pro
bavlnu“. Je vhodný k sušení vlhkého běžného bavlněného prádla a v rámci spotřeby energie se jedná o
nejúspornější program.
4) Sušicí cyklus pro vlnu u tohoto spotřebiče schválila společnost Woolmark pro sušení vlněných oděvů
určených pro praní v pračce za podmínky, že tyto oděvy budou sušeny podle pokynů uvedených na jejich
etiketě a podle pokynů výrobce tohoto spotřebiče. M1221. Ve Velké Británii, Irsku, Hong Kongu a Indii
představuje symbol Woolmark certifikační ochrannou známku.
5. FUNKCE
5.1 Time (Čas)
Tuto funkci lze použít spolu s programem Time
Drying (Časované sušení) a Wool (Vlna) (pouze
se sušákem).
U menšího množství prádla nebo jeho
jediného kusu doporučujeme nastavit
krátkou délku.
• Program Time Drying (Časované sušení) :
Můžete nastavit délku programu 10 minut až 2
hodiny. Nastavení délky odpovídá množství
prádla ve spotřebiči.
• Program Wool (Vlna) : Můžete nastavit délku
programu 30 minut až 4 hodiny. Nastavení
délky odpovídá množství prádla ve spotřebiči.
Pokud stisknete funkci Time (Čas) spolu s pro‐
gramem pro vlnu, funkce Wool Load (Náplň vlny)
se automaticky zablokuje.
5.2 Wool Load (Náplň vlny)
Tuto funkci lze použít pouze spolu s programem
Wool (Vlna) . Lepšího usušení prádla dosáhnete
opětovným stisknutím dotykového tlačítka
36 www.electrolux.com
Wool Load (Náplň vlny) , kterým prodloužíte dél‐
ku programu.
tkanin, které mají na etiketě oděvu symbol
(např. akryl, viskóza).
5.3 Delicate (Jemné)
Pomocí této funkce můžete nastavit šetrný sušicí
program s nízkou teplotou. Tuto funkci použijte u
Programy1)
Cotton (Bavlna)
Extra Dry (Extra suché)
●
Strong Dry (Velmi suché)
●
Cupboard Dry (K uložení)
●
Iron Dry (K žehlení)
●
Synthetic (Syntetické)
Extra Dry (Extra suché)
●
Cupboard Dry (K uložení)
●
Iron Dry (K žehlení)
●
hlení)
Easy Iron (Snadné že‐
●
Duvet (Lůžkoviny)
●
Delicates (Jemné)
●
Wool (Vlna)
●2)
●
●
Refresh (Osvěžení)
Time Drying (Časované su‐
šení)
●
●
Rapid (Rychlý)
1) Spolu s programem můžete zvolit jednu nebo více funkcí. Zapnete či vypnete je stisknutím příslušného
dotykového tlačítka.
2) Pouze se sušákem
ČESKY
37
6. NASTAVENÍ
A
B
C
D
E
A) Dotykové tlačítko Time (Čas)
B) Dotykové tlačítko Delay (Odložený start)
C) Dotykové tlačítko Delicate (Jemné)
D) Dotykové tlačítko Wool Load (Náplň vlny)
E) Dotykové tlačítko Start/Pause (Start/Pauza)
6.1 Funkce dětské pojistky
Tato funkce brání dětem hrát si se spotřebiče bě‐
hem probíhajícího programu. Volič programů a
dotyková tlačítka jsou zablokovaná. Odblokova‐
né je pouze tlačítko Zap/Vyp.
Zapnutí funkce dětské pojistky
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte dotyková tla‐
čítka (A) a (D), dokud se nezobrazí ukazatel
dětské pojistky.
• Funkci dětské pojistky lze během probíha‐
jícího programu vypnout. Stiskněte a pod‐
ržte stejná dotyková tlačítka, dokud se
ukazatel dětské pojistky nepřestane zo‐
brazovat.
6.2 Zapnutí/vypnutí zvukové
signalizace
Zvukovou signalizaci zapnete či vypnete součas‐
ným stisknutím a podržením dotykových tlačítek
(B) a (C) na dvě sekundy.
6.3 Tvrdost vody a vodivost
Tvrdost vody se liší místo od místa. Tvrdost vody
má vliv na vodivost vody a na funkci snímače vo‐
divosti ve spotřebiči. Pokud znáte hodnotu vodi‐
vosti vody, můžete nastavením snímače dosáh‐
nout lepších výsledků sušení.
Nastavení snímače vodivosti
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
2. Současně stiskněte a podržte dotyková tla‐
čítka (A) a (B), dokud se nezobrazí jeden z
těchto ukazatelů:
•
(nízká vodivost <300 µS/cm)
•
cm)
(střední vodivost 300—600 µS/
•
(vysoká vodivost >600 µS/cm)
3. Opakovaně stiskněte dotykové tlačítko (E),
dokud se nezobrazí ukazatel správného
stupně.
4. Nastavení potvrdíte současným stisknutím a
podržením dotykových tlačítek (A) a (B) na
přibližně dvě sekundy.
7. DENNÍ POUŽÍVÁNÍ
Před prvním použitím spotřebiče
1. Vyčistěte buben spotřebiče vlhkým hadrem.
2. Spusťte krátký program (např. 30 minut) s
vlhkým prádlem.
7.1 Spuštění programu bez
odloženého startu
1. Připravte prádlo a naplňte spotřebič.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
3. Nastavte správný program a funkce pro daný
druh náplně.
• Na displeji se zobrazí délka programu.
4. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pause
(Start/Pauza) a program se spustí.
POZOR
Při zavírání dvířek se ujistěte, že se
mezi dvířka spotřebiče a gumové těsně‐
ní nezachytilo prádlo.
38 www.electrolux.com
7.2 Spuštění programu s odloženým
startem
1. Nastavte správný program a funkce pro daný
druh náplně.
2. Opakovaně stiskněte tlačítko odloženého
startu, dokud se na displeji nezobrazí poža‐
dovaná prodleva.
• Spuštění programu můžete odložit o nej‐
méně 30 minut a nejdéle 20 hodin.
3. Stiskněte dotykové tlačítko Start/Pause
(Start/Pauza) a odpočet se spustí. Na displeji
se zobrazí odpočet do odloženého startu.
• Po dokončení odpočtu se spustí nastave‐
ný program.
7.3 Změna programu
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypně‐
te.
2. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp zapněte
spotřebič.
3. Nastavte program.
7.4 Na konci programu
Když je program dokončen:
• Zazní přerušovaný zvukový signál.
• Ukazatel bliká.
• Zobrazí se ukazatel
.
• Kontrolka Start/Pause (Start/Pauza) svítí.
Spotřebič bude pokračovat v chodu s fází ochra‐
ny proti zmačkání po dobu přibližně 30 minut.
Fáze ochrany proti zmačkání odstraňuje zmač‐
kání vašeho prádla.
Prádlo lze odebrat před dokončením fáze ochra‐
ny proti zmačkání. Pro lepší výsledky doporuču‐
jeme prádlo odebrat těsně před koncem ne po
dokončení této fáze.
Po dokončení fáze ochrany proti zmačkání:
• Ukazatel se zobrazuje, ale nebliká.
• Ukazatel
se přestane zobrazovat.
• Kontrolka Start/Pause (Start/Pauza) zhasne.
1. Stisknutím tlačítka Zap/Vyp spotřebič vypně‐
te.
2. Otevřete dvířka spotřebiče.
3. Vyjměte prádlo.
4. Zavřete dvířka spotřebiče.
Po dokončení programu vždy vyčistěte
filtr a vyprázdněte nádržku na vodu.
7.5 Funkce automatického
pohotovostního režimu
Aby se snížila spotřeba energie, tato funkce vy‐
pne automaticky spotřebič:
• Po pěti minutách, když nespustíte žádný pro‐
gram.
• Po pěti minutách po dokončení programu.
8. TIPY A RADY
8.1 Příprava prádla
• Zatáhněte zipy.
• Zapněte knoflíky povlaků na přikrývky a po‐
lštáře.
• Nenechte pásky a tkanice (např. zástěr) vol‐
ně. Před spuštěním programu je svažte.
• Vyndejte všechny předměty z kapes.
• Pokud má oblečení vnitřní bavlněnou vrstvu,
obraťte jej vnitřní stranou navrch. Vždy se uji‐
stěte, že je bavlněná vrstva navrch.
• Doporučujeme zvolit správný program vhodný
pro typ tkaniny ve spotřebiči.
Etiketa
oděvu
• Výrazně barevné tkaniny nedávejte do
spotřebiče spolu s tkaninami světlých barev.
Výrazné barvy mohou pouštět.
• U bavlněných žerzejů a pleteného oblečení
použijte vhodný program, abyste zabránili je‐
jich sražení.
• Ujistěte se, že hmotnost prádla nepřesahuje
maximální hodnoty uvedené v tabulce progra‐
mů.
• Sušte pouze prádlo, které je vhodné pro suše‐
ní v bubnové sušičce. Viz etikety oděvů.
Popis
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce.
ČESKY
Etiketa
oděvu
Popis
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program se standardní teplo‐
tou.
Prádlo vhodné k sušení v bubnové sušičce. Nastavte program s nízkou teplotou.
Prádlo nevhodné k sušení v bubnové sušičce.
9. ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA
9.1 Čištění filtru
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
39
40 www.electrolux.com
9.2 Vypouštění nádržky na vodu
1.
2.
3.
4.
Vodu z nádržky můžete použít jako de‐
stilovanou vodu (např. pro žehlení s pá‐
rou). Před použitím z vody odstraňte
pomocí filtru nečistoty.
9.3 Čištění kondenzátoru
1.
2.
3.
4.
2
11
1
5.
2
6.
1
ČESKY
7.
41
8.
1
21
2
3
9.4 Čištění bubnu
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
Osušte spotřebič měkkým hadrem.
Vyčistěte buben vlhkým hadrem. Používejte po‐
uze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte
prostředky s drsnými částicemi, drátěnky nebo
rozpouštědla.
Vysušte buben měkkým hadrem.
9.6 Čištění otvorů pro proudění
vzduchu
9.5 Čištění vnějších ploch
Pomocí vysavače odstraňte vlákna z otvorů pro
proudění vzduchu.
Vyčistěte spotřebič vlhkým hadrem. Používejte
pouze neutrální mycí prostředky. Nepoužívejte
10. ODSTRAŇOVÁNÍ ZÁVAD
10.1
Problém
Možné řešení
Nelze zapnout spotřebič.
Ujistěte se, že je zástrčka zapojená do síťové zá‐
suvky.
Ujistěte se, že není poškozená domovní pojistka
či jistič.
Nespustil se program.
Stiskněte Start/Pause (Start/Pauza) .
Přesvědčte se, že jsou dvířka spotřebiče zavřená.
Dvířka spotřebiče nelze zavřít.
Zkontrolujte správnou instalaci filtru.
Ujistěte se, že se mezi dvířka spotřebiče a gumo‐
vé těsnění nezachytilo prádlo.
Spotřebič přeruší chod.
Zkontrolujte, zda je nádržka na vodu prázdná. Po‐
mocí tlačítka Start/Pause (Start/Pauza) program
opět spusťte.
Na displeji se zobrazí dlouhá délka pro‐
gramu.1)
Ujistěte se, že hmotnost prádla odpovídá délce
programu.
Přesvědčte se, že je filtr čistý.
Prádlo je příliš mokré. Prádlo znovu odstřeďte v
pračce.
Ujistěte se, že teplota v místnosti není příliš vyso‐
ká.
42 www.electrolux.com
Problém
Možné řešení
Na displeji se zobrazí krátká délka progra‐ Zvolte program Time Drying (Časované suše‐
mu.
ní)Extra Dry (Extra suché) nebo .
Na displeji se zobrazí Err.
Pokud chcete nastavit nový program, spotřebič
vypněte a zapněte.
Ujistěte se, že dané funkce jsou vhodné pro zvo‐
lený program.
Na displeji se zobrazí E51.
Vypněte a zapněte spotřebič. Spusťte nový pro‐
gram. Pokud se problém objeví znovu, obraťte se
na autorizované servisní středisko.
1) Po maximálně pěti hodinách se program automaticky ukončí.
10.2 Pokud nejsou výsledky sušení
uspokojivé
• Byl zvolen nesprávný program.
• Filtr je ucpaný.
• Kondenzátor je ucpaný.
•
•
•
•
Ve spotřebiči bylo příliš mnoho prádla.
Buben je znečištěný.
Nesprávné nastavení snímače vodivosti.
Otvory pro proudění vzduchu jsou ucpané.
11. TECHNICKÉ ÚDAJE
Rozměry (mm)
Šířka / Výška / Hloubka
600 / 850 – 865 / 600
Max. hloubka
(s otevřenými dvířky spotřebiče)
1090 mm
Max. šířka
(s otevřenými dvířky spotřebiče)
950 mm
Připojení k elektrické síti
Napětí
230 V
Frekvence
50 Hz
Pojistka
10 A
Celkový příkon
2250 W
Objem bubnu
118 l
Hmotnost spotřebiče
40 kg
Prádlo: max. hmotnost
8 kg
Typ použití
Domácnost
Okolní teplota
Spotřeba energie 1)
Min.
5 °C
Max.
35 °C
kWh/cyklus
4,80 kWh
560 kWh
Roční spotřeba energie 2)
Třída energetické účinnosti
Příkon
B
Režim zapnuto
0,55 W
ČESKY
Režim vypnuto
43
0,55 W
1) V souladu s normou EN 61121. 8 kg bavlny, odstředěné při rychlosti 1 000 ot/min.
2) Spotřeba energie v kWh za rok, na základě 160 sušicích cyklů standardního programu pro bavlnu při plné
a částečné náplni a spotřeby při režimech s nízkou zátěží. Skutečná spotřeba energie za cyklus závisí na
způsobu použití spotřebiče (NAŘÍZENÍ (EU) č. 392/2012).
12. POZNÁMKY K OCHRANĚ ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Recyklujte materiály označené symbolem
Obaly vyhoďte do příslušných odpadních
kontejnerů k recyklaci.
Pomáhejte chránit životní prostředí a lidské
zdraví a recyklovat elektrické a elektronické
.
spotřebiče určené k likvidaci. Spotřebiče
označené příslušným symbolem nelikvidujte
spolu s domovním odpadem. Spotřebič
odevzdejte v místním sběrném dvoře nebo
kontaktujte místní úřad.
44 www.electrolux.com
SISUKORD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
OHUTUSJUHISED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEADME KIRJELDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
JUHTPANEEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PROGRAMMI TABEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VALIKUD . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
SEADED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
IGAPÄEVANE KASUTAMINE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VIHJEID JA NÄPUNÄITEID . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PUHASTUS JA HOOLDUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
VEAOTSING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
TEHNILISED ANDMED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
45
47
47
48
49
50
51
52
53
55
55
SULLE MÕELDES
Täname Teid selle Electroluxi seadme ostmise eest. Olete valinud toote, mille loomisel on rakendatud pikaaegset
professionaalset kogemust ja innovatsiooni. Nutika ja stiilse disaini kõrval ei ole unustatud ka Teid. Ükskõik, millal
Te seda ka ei kasuta – suurepärastes tulemustes võite alati alati kindel olla.
Teretulemast Electroluxi!
Külastage meie veebisaiti:
Leiate nõuandeid, brošüüre, veaotsingu, teavet teeninduse kohta:
www.electrolux.com
Võite registreerida oma toote parema teeninduse saamiseks:
www.electrolux.com/productregistration
Saate osta lisaseadmeid, tarvikuid ja originaalvaruosi:
www.electrolux.com/shop
KLIENDITEENINDUS
Soovitame alati kasutada originaalvaruosi.
Teenindusse pöördumisel peaksid teil olema varuks järgmised andmed.
Andmed leiate andmesildilt. Mudel, tootenumber (PNC), seerianumber.
Hoiatus / oluline ohutusinfo.
Üldine info ja nõuanded
Keskkonnainfo
Jäetakse õigus teha muutusi.
EESTI
1.
45
OHUTUSJUHISED
Enne seadme paigaldamist ja kasutamist lugege
kaasasolev juhend tähelepanelikult läbi. Tootja ei
vastuta vale paigaldamise või ebaõige kasutuse
tõttu tekkinud vigastuste ja kahjude eest. Hoidke
juhend alles, et saaksite seda ka edaspidi kasu‐
tada.
1.1 Laste ja ohustatud inimeste
turvalisus
HOIATUS
Lämbumise, vigastuse või püsiva kah‐
justuse oht!
• Seda seadet võivad kasutada vähemalt 8-aas‐
tased lapsed ning füüsilise, sensoorse või
vaimse puudega inimesed või kogemuste ja
teadmisteta isikud juhul, kui nende üle on jä‐
relvalve ja kui nende turvalisuse eest vastutav
isik on neid juhendanud ning näidanud sead‐
me kasutamisega kaasnevaid ohte.
• Ärge lubage lastel seadmega mängida.
• Hoidke pakendid lastele kättesaamatuna.
• Hoidke puhastusvahendid lastele kättesaama‐
tuna.
• Hoidke lapsed ja lemmikloomad seadme uk‐
sest eemal, kui see on avatud.
• Ilma järelvalveta ei tohi lapsed seadet puhas‐
tada ega hooldustoiminguid läbi viia.
1.2 Paigaldamine
• Eemaldage kõik pakkematerjalid.
• Kahjustatud seadet ei tohi paigaldada ega ka‐
sutada.
• Järgige seadmega kaasas olevaid paigaldus‐
juhiseid.
• Veenduge, et põrand, kuhu te seadme paigal‐
date, on tasane, stabiilne, kuumakindel ja pu‐
has.
• Ärge paigaldage ega kasutage seadet ruumis,
mille temperatuur on alla 5°C või üle 35°C
• Ärge paigutage seadet lukustatava ukse taha,
liugukse taha või sellise ukse taha, mille hin‐
ged on seadme hingede suhtes vastasküljel,
sest nii ei pruugi uks täielikult avaneda.
• Olge seadme teise kohta viimisel ettevaatlik,
sest see on raske. Kasutage alati kaitsekin‐
daid.
• Liigutage seadet alati vertikaalselt.
• Seadme tagakülg tuleb paigutada vastu seina.
• Veenduge, et seadme ja põranda vahel oleks
tagatud õhuringlus.
• Veenduge, et vaip ei takistaks seadme põhjas
olevaid ventilatsiooniavasid (kui on olemas).
• Väljastatavat õhku ei tohi suunata lõõri, mida
kasutatakse gaasi või teisi kütuseid põletavate
seadmete heitgaaside väljastamiseks (kui see
on olemas).
• Kui trummelkuivati paigaldatakse pesumasina
peale, kasutage tornmontaaži komplekti.Torn‐
paigalduskomplekti, mille saate osta edasi‐
müüjalt, tohib kasutada ainult koos tarviku ju‐
hendis ette nähtud seadmega. Lugege see
enne paigaldamist tähelepanelikult läbi (vt pai‐
galdusjuhendit).
• Jälgige, et paigaldatavas ruumis oleks tagatud
korralik ventilatsioon, mis takistaks sinna muu‐
de kütuste põletamise ja ka lahtise tule põle‐
mise tagajärjel tekkivate gaaside imbumise.
• Seadme võib paigaldada nii eraldiseisvana kui
ka mööblisse tööpinna alla, järgides nõutavaid
vahekaugusi (vt paigaldusjuhendit).
• Kui te seadme püsivalt oma kohale asetate,
jälgige loodi kasutades, et see oleks täiesti
rõhtsalt. Vastasel juhul tõstke või langetage
tugijalgu.
Elektriühendus
HOIATUS
Tulekahju- ja elektrilöögioht!
• Seade peab olema maandatud.
• Kontrollige, kas andmesildil toodud elektrilised
parameetrid vastavad vooluvõrgu näitajatele.
Vastasel juhul võtke ühendust elektrikuga.
• Kasutage alati nõuetekohaselt paigaldatud
ohutut pistikupesa.
• Ärge kasutage mitmikpistikuid ega pikendus‐
kaableid.
• Veenduge, et te ei vigastaks toitepistikut ega juhet. Kui seadme toitekaabel tuleb välja va‐
hetada, siis pöörduge meie teeninduskeskus‐
se.
• Ühendage toitepistik seinakontakti alles pärast
paigalduse lõpuleviimist. Veenduge, et pärast
paigaldamist säilib juurdepääs toitepistikule.
• Seadet välja lülitades ärge tõmmake toitekaa‐
blist. Hoidke alati kinni toitepistikust.
• Ärge katsuge toitejuhet ega toitepistikut mär‐
gade kätega.
46 www.electrolux.com
• See seade vastab EÜ direktiividele.
1.3 Kasutamine
HOIATUS
Tulekahju, plahvatuse, elektrilöögi või
seadme kahjustamise oht!
• Kasutage seda seadet ainult kodustes tingi‐
mustes.
• Ärge muutke seadme tehnilisi omadusi.
• Viimane kuivatustsükli osa ei kasuta esemete
kahjustamise vältimiseks kuumust (jahutust‐
sükkel).
Kui peatate seadme enne kuivatustsükli lõp‐
pu, eemaldage kõik esemed ja laotage need
laiali, et kuumus saaks hajuda.
• Kangapehmendaja või muude sarnaste toode‐
te kasutamisel järgige pakendi kasutusjuhen‐
deid.
• Ärge kasutage seadet ilma filtrita. Puhastage
ebemefilter enne või pärast iga kasutust.
• Pühkige seadme ümber kogunenud ebemed
ära.
• Ärge kuivatage masinas katkisi esemeid, mis
sisaldavad vatiini või täitematerjali.
• Ärge kuivatage seadmes vahtkummist (lateks‐
vahust) esemeid, vannimütse, veekindlaid rii‐
deid, kummivooderdusega esemeid ega vaht‐
kummi täidisega riideid või patju.
• Enne toiduõli, atsetooni, alkoholi, bensiini, pe‐
trooleumi, plekieemaldaja, tärpentiini, vaha või
vahaeemaldajaga kokkupuutunud esemete
masinas kuivatamist peske neid kuumas vees
rohkema pesuainega.
• Ärge kuivatage masinais esemeid, mille pu‐
hastamisel on kasutatud tööstuslikke kemi‐
kaale.
• Veenduge, et tulemasinaid ega tikke ei ole
jäänud riiete taskutesse.
• Kuivatage trummelkuivatis ainult selleks ette
nähtud riideesemeid. Järgige iga eseme etike‐
til olevaid juhiseid.
• Ärge kuivatage seadmes pesemata riideid.
• Kui olete pesu pesemisel kasutanud plekiee‐
maldajat, käivitage enne kuivati käivitamist li‐
saloputustsükkel.
• Ärge jooge ega kasutage toiduvalmistamisel
seadmesse kondenseerunud vett. See võib
põhjustada tervisehäireid nii inimestele kui ka
lemmikloomadele.
• Ärge avatud uksel istuge ega seiske.
• Ärge ületage maksimaalset pesukogust 8 kg
(vt jaotist "Programmitabel").
• Ärge kuivatage trummelkuivatis läbimärga pe‐
su.
1.4 Hooldus ja puhastus
HOIATUS
Seadme vigastamise või kahjustamise
oht!
• Enne hooldust lülitage seade välja ja ühenda‐
ge toitepistik pistikupesast lahti.
• Ärge kasutage seadme puhastamiseks veevõi aurupihustit.
• Puhastage seadet pehme niiske lapiga. Kasu‐
tage ainult neutraalseid puhastusaineid. Ärge
kasutage abrasiivseid tooteid, küürimisšvam‐
me, lahusteid ega metallist esemeid.
1.5 Jäätmekäitlus
HOIATUS
Lämbumis- või vigastusoht!
• Eemaldage seade vooluvõrgust.
• Lõigake toitekaabel seadme küljest lahti ja vi‐
sake ära.
• Eemaldage seadme uks, et vältida laste ja
loomade seadmesse lõksujäämist.
EESTI
47
2. SEADME KIRJELDUS
1
3 Seadme uks
2
4 Filter
5 Kondensaatori luugi nupp
6 Õhuavad
7 Reguleeritavad tugijalad
3
4
11
5
10
6
9
7
8
1 Veepaak
8 Kondensaatori luuk
9 Kondensaatori kate
10 Kondensaatori kaane lukud
11 Andmesilt
Seadme ukse avamissuunda saab ka‐
sutaja ise vahetada. Sellest võib olla abi
pesu sissepanekul ja väljavõtmisel või
juhul, kui ruumi on vähe (vt infolehte).
2 Juhtpaneel
3. JUHTPANEEL
1
2
3
4
5
6
8
1 Programminupp
2 Ekraan
puutenupp
3 Time (aeg)
puutenupp
4 Delay (viitkäivitus)
Puudutage sõrmega puutenuppe soovi‐
tud valiku sümboli või nime juures.
Juhtpaneeli kasutamisel ärge kasutage
kindaid.
Veenduge, et juhtpaneel oleks alati pu‐
has ja kuiv.
7
5 Delicate (õrnpesu)
6 Wool Load (villane)
puutenupp
puutenupp
puutenupp
7 Start/Pause (start/paus)
nupp
8 On/Off (sisse/välja)
48 www.electrolux.com
Indikaatorid
Kirjeldus
Helisignaalid.
Lapselukk.
Veepaak.
Filter.
Kondensaator.
Kuivatusfaas.
Jahutusfaas.
Kortsumiskaitse faas.
Viitkäivitus.
Programmi kestus.
Kuivatusaja kestus.
-
Viitkäivituse kestus.
-
4. PROGRAMMI TABEL
Programmid
Pesu tüüp / kogus (maks.)1) / kanga tähis
Cotton (puuvillased) kangad
Extra Dry (eriti kuiv)
Kuivusaste: eriti kuiv. / 8 kg /
Strong Dry (kuiv)
Kuivusaste: kuiv. / 8 kg /
Cupboard Dry (kapi‐
kuiv) 2)3)
2)
Iron Dry (triikimiskuiv)
Kuivusaste: kapikuiv. / 8kg /
Kuivusaste: sobiv triikimiseks. / 8 kg /
Synthetic (tehiskiust) esemed
Extra Dry (eriti kuiv)
Kuivusaste: eriti kuiv. / 3,5 kg /
Cupboard Dry (kapi‐
kuiv) 2)
Kuivusaste: kapikuiv. / 3,5 kg /
Iron Dry (triikimiskuiv)
Easy Iron (kerge
triikida)
Kuivusaste: sobiv triikimiseks. / 3,5 kg /
Kergestitriigitavad kangad, mille puhul piisab kergest triikimisest.
Kuivatamistulemused võivad erineda sõltuvalt kanga tüübist. Ra‐
putage esemeid enne seadmesse asetamist. Kui programm on
lõppenud, eemaldage esemed koheselt ja riputage need riidepuu‐
le. / 1kg (või 5 särki) /
EESTI
Programmid
jal)
49
Pesu tüüp / kogus (maks.)1) / kanga tähis
Duvet (suletekk)
Ühe- või kaheinimese suleteki ja sule- või tehistäidisega patjade
kuivatamiseks. Sooja õhuga õrn programm. / 3 kg /
Delicates (õrn mater‐
Siidesemed ja pesu. Sooja õhuga õrn programm. / 3 kg
Villased esemed. Pestavate villaste esemete õrn kuivatamine. Kui
programm on lõppenud, eemaldage esemed koheselt. / 1 kg
Wool (vill) 4)
Ainult spordijalanõude kuivatamiseks kuivatusrestil (vt kuivatusresti
juurde kuuluvat juhendit). / 1 paar spordijalanõusid
Refresh (värskenda‐
mine)
Hoiustatud esemete värskendamine. / 1 kg
Time Drying (kuiva‐
tusaeg)
Selle programmiga saate kasutada valikut Time (aeg) ja valida pro‐
grammi kestuse. / 8 kg /
Rapid (kiire)
Puuvillaste ja tehiskiust materjalide kuivatamiseks madalal tempe‐
ratuuril. / 2 kg /
1) Maksimaalne kogus käib kuivade esemete kohta.
2) Ainult testimisasutustele. Testimise standardprogrammid on täpsustatud dokumendis EN 61121.
3) Vastab määrusele 932/2012. Puuvillase "kapikuiv" on "puuvillase standardprogramm". Sobib tavalise
puuvillase märja pesu kuivatamiseks ning on kõige tõhusam energiasäästuprogramm.
4) Selle pesumasina villapesutsükkel on saanud Woolmark heakskiidu, millega lubatakse pesta
masinpestavaid villaseid esemeid tingimusel, et neid pestakse ja kuivatatakse vastavalt hooldussildil
olevatele juhistele ning käesoleva pesumasina valmistaja soovitustele. M1221. Ühendkuningriigis, Iirimaal,
Hong Kongis ja Indias on Woolmark sertifitseeritud kaubamärk.
5. VALIKUD
5.1 Time (aeg)
See valik on saadaval programmidega Time
Drying (kuivatusaeg) ja Wool (villane) (ainult
koos kuivatusrestiga).
Väiksema pesukoguse või ainult ühe
eseme puhul soovitame valida lühem
kestus.
• Time Drying (kuivatusaeg) programm: Pro‐
grammi kestust saab valida alates 10 minutist
kuni 2 tunnini. Valitud kestus sõltub seadmes
olevast pesukogusest.
• Wool (villane) programm: Programmi kestust
saab valida alates 30 minutist kuni 4 tunnini.
Valitud kestus sõltub seadmes olevast pesu‐
kogusest.
Villase programmi Time (aeg) valiku puhul blo‐
keeritakse valik Wool Load (villane) automaat‐
selt.
5.2 Wool Load (villane)
See valik on saadaval ainult programmiga Wool
(Vill) . Pesu kuivemaks saamiseks vajutage kor‐
duvalt puutenuppu
Wool Load (Villased) , et
pikendada programmi kestust.
50 www.electrolux.com
5.3 Delicate (õrn pesu)
Selle valikuga võite valida õrna kuivatusprogram‐
mi, mis töötab madalal temperatuuril. Kasutage
seda võimalust tehiskiust kangaste puhul, millel
on etiketil sümbol
(nt akrüül või viskoos).
Programmid1)
Cotton (puuvillased) kangad
Extra Dry (eriti kuiv)
●
Strong Dry (kuiv)
●
Cupboard Dry (kapikuiv)
●
Iron Dry (triikimiskuiv)
●
Synthetic (tehiskiust) esemed
Extra Dry (eriti kuiv)
●
Cupboard Dry (kapikuiv)
●
Iron Dry (triikimiskuiv)
●
●
Easy Iron (kerge triikida)
Duvet (suletekk)
●
Delicates (õrn materjal)
●
●2)
Wool (vill)
●
●
Refresh (värskendamine)
●
Time Drying (kuivatusaeg)
●
Rapid (kiire)
1) Koos programmiga võite valida ühe või rohkem valikuid. Nende aktiveerimiseks või tühistamiseks vajutage
puutenuppu.
2) Ainult kuivatusrestiga
6. SEADED
A
B
C
D
E
A) Time (aeg)
puutenupp
B) Delay (viitkäivitus)
puutenupp
C) Delicate (õrnpesu)
puutenupp
D) Wool Load (villane)
puutenupp
E) Start/Pause (start/paus)
puutenupp
6.1 Lapseluku funktsioon
See valik takistab lastel seadmega programmi
töötamise ajal mängimist. Programminupp ja
puutenupud on lukustatud. Ainult sisse/välja
nupp on kasutatav.
Lapseluku aktiveerimine
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
EESTI
2. Vajutage ja hoidke puutenuppe (A) ja (D) sa‐
maaegselt, kuni lapseluku indikaator süttib.
• Lapselukku on võimalik välja lülitada pro‐
grammi töötamise ajal. Vajutage ja hoidke
samu puutenuppe all, kuni lapseluku indi‐
kaator kustub.
6.2 Signaal sees/väljas
Helisignaalide väljalülitamiseks või aktiveerimi‐
seks vajutage ja hoidke samaaegselt umbes 2
sekundit puutenuppe (B) ja (C).
6.3 Vee karedus ja juhtivus
Eri piirkondades on vee karedus erinev. Vee ka‐
redus mõjutab vee juhtivust ja seadmes oleva
juhtivussensori tööd. Kui te teate vee juhtivus‐
väärtust, võite sensorit paremate kuivatustule‐
muste saamiseks reguleerida.
51
Juhtivussensori reguleerimine
1. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da
2. Vajutage ja hoidke samaaegselt puutenuppe
(A) ja (B) kuni üks järgnevatest indikaatori‐
test süttib:
•
(madal <300 µS/cm)
•
(keskmine 300-600 µS/cm)
•
(kõrge >600 µS/cm)
3. Vajutage seda puutenuppu korduvalt (E), ku‐
ni õige taseme indikaator süttib.
4. Valiku kinnitamiseks vajutage ja hoidke sa‐
maaegselt umbes 2 sekundit puutenuppe (A)
ja (B).
7. IGAPÄEVANE KASUTAMINE
Enne seadme esmakordset kasutamist
1. Puhastage seadme trummel niiske lapiga.
2. Valige lühike programm (nt 30 minutit) niiske
pesuga.
7.1 Programmi käivitamine ilma
viitkäivituseta
1. Valmistage pesu ette ja laadige seadmesse.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
3. Valige laadimise tüübile vastav õige pro‐
gramm ja valikud.
• Ekraanil kuvatakse programmi kestus.
4. Vajutage puutenuppu Start/Pause (start/
paus) , programm käivitub.
ETTEVAATUST
Veenduge, et ukse sulgemisel ei jääks
pesu seadme ukse ja kummist tihendi
vahele.
7.2 Programmi käivitamine
viitkäivitusega
1. Valige laadimise tüübile vastav õige pro‐
gramm ja valikud.
2. Vajutage korduvalt viitkäivituse nuppu, kuni
ekraanil kuvatakse soovitud aeg.
• Võimaldab kuivatusprogrammi algust eda‐
si lükata minimaalselt 30 minutist maksi‐
maalselt 20 tunnini.
3. Vajutage puutenuppu Start/Pause (start/
stopp) ; pöördloendus algab. Ekraanil kuva‐
takse viitkäivituse pöördloendus.
• Kui pöördloendus on lõppenud, käivitub
programm.
7.3 Programmi muutmine
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/väl‐
ja-nuppu.
2. Vajutage sisse/välja-nuppu, et seade käivita‐
da.
3. Valige programm.
7.4 Programmi lõpus
Kui programm on lõppenud
• Kostub katkendlik helisignaal.
•
-indikaator vilgub.
• Indikaator
süttib.
• Start/Pause (start/stopp) indikaator põleb.
Seade jätkab tööd kortsumisvastase kaitse faa‐
sis veel umbes 30 minutit.
Kortsumisvastase kaitse faas eemaldab pesult
kortsud.
52 www.electrolux.com
Pesu võib eemaldada enne kortsumisvastase
kaitse faasi lõppu. Paremate tulemuste saavuta‐
miseks soovitame pesu eemaldada faasi lõpu
poole või kui faas on lõppenud.
Kui kortsumisvastase kaitse faas on lõppenud:
• Indikaator põleb, aga ei vilgu.
• Indikaator
kustub.
• Start/Pause (start/paus) indikaator kustub.
1. Vajutage seadme väljalülitamiseks sisse/väl‐
ja-nuppu.
2. Avage seadme uks.
3. Võtke pesu välja.
4. Sulgege seadme uks.
Alati puhastage filter ja tühjendage vee‐
mahuti, kui programm on lõppenud.
7.5 Automaatne OOTEREŽIIMI
funktsioon
Energiatarbimise vähendamiseks lülitab funktsi‐
oon seadme automaatselt välja:
• Kui 5 minuti jooksul ei ole programmi käivita‐
tud.
• Pärast 5 minuti möödumist pesuprogrammi lõ‐
pust.
8. VIHJEID JA NÄPUNÄITEID
8.1 Pesu ettevalmistamine
• Sulgege tõmblukud.
• Sulgege tekikottide kinnitused.
• Ärge jätke lipse või paelasid lahtisena (nt põl‐
lepaelasid). Enne programmi käivitamist sidu‐
ge need kokku.
• Eemaldage taskutest kõik esemed.
• Kui esemel on puuvillane sisevooder, pöörake
see tagurpidi. Veenduge, et puuvillane kiht
oleks alati väljaspool.
• Soovitame valida seadmes olevale pesutüübi‐
le vastava pesuprogrammi.
Etikett
• Ärge pange intensiivsema värvi ja heledama
värviga pesusid kokku. Intensiivsema värviga
pesu võib anda värvi.
• Kasutage puuvillasele riidele ja kootud riietele
vastavaid programme, et vältida riiete kokku‐
tõmbumist.
• Veenduge, et pesukogus ei oleks suurem, kui
programmide tabelis lubatud maksimaalne ko‐
gus.
• Kuivatage ainult pesu, mis sobib trummelkui‐
vatisse. Vaadake esemetel olevaid etikette.
Kirjeldus
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm standardtemperatuuril.
Pesu, mis sobib trummelkuivatisse. Käivitage programm madalal temperatuuril.
Pesu, mis ei sobi trummelkuivatisse.
EESTI
9. PUHASTUS JA HOOLDUS
9.1 Filtri puhastamine
1.
2.
2
1
3.
4.
5.
6.
1
2
9.2 Veepaagi tühjendamine
1.
2.
3.
4.
53
54 www.electrolux.com
Veemahuti vett võib kasutada destillee‐
ritud veena (nt aurutriikrauas). Enne
vee kasutamist eemaldage mustuseo‐
sakesed filtriga.
9.3 Kondensaatori puhastamine
1.
2.
3.
4.
2
1
1
2
11
1
2
5.
6.
7.
8.
21
3
9.4 Trumli puhastamine
Puhastage trummel niiske lapiga. Kasutage ai‐
nult neutraalseid puhastusaineid. Ärge kasutage
abrasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahus‐
teid.
Kuivatage trummel pehme lapiga.
9.5 Välispinna puhastamine
Puhastage seade niiske lapiga. Kasutage ainult
neutraalseid puhastusaineid. Ärge kasutage ab‐
rasiivseid tooteid, küürimisšvamme ega lahus‐
teid.
Kuivatage seade pehme lapiga.
9.6 Õhuavade puhastamine
Õhuvahedest tolmu eemaldamiseks kasutage
tolmuimejat.
EESTI
55
10. VEAOTSING
10.1
Probleem
Võimalik lahendus
Seade ei käivitu.
Veenduge, et pistik on pistikupesasse ühendatud.
Veenduge, et kaitsmekapis ei ole kaitse läbi läi‐
nud.
Programm ei käivitu.
Vajutage nupule Start/Pause (start/stopp) .
Veenduge, et seadme uks on suletud.
Seadme uks ei sulgu.
Veenduge, et filter oleks õigesti paigaldatud
Veenduge, et pesu ei jääks seadme ukse ja kum‐
mist tihendi vahele.
Seade lülitub välja.
Veenduge, et veemahuti on tühi. Vajutage nuppu
Start/Pause (start/stopp) , et programm uuesti käi‐
vitada.
Ekraan näitab liiga pikka programmi kes‐
tust.1)
Veenduge et pesukogus oleks programmi kestu‐
sega vastavuses.
Veenduge, et filter on puhas.
Pesu on liiga märg. Tsentrifuugige pesu uuesti.
Veenduge, et toatemperatuur poleks liiga kõrge.
Ekraan näitab liiga lühikest programmi
kestust.
Valige Time Drying (kuivatusaeg)Extra Dry (eriti
kuiv) või programm.
Ekraanil kuvatakse Err.
Kui soovite valida uue programmi, lülitage seade
välja ja käivitage seejärel uuesti.
Veenduge, et tehtud valikud sobivad programmile.
Ekraanil kuvatakse E51)
Lülitage seade välja ja uuesti sisse. Käivitage uus
programm. Kui viga ilmneb uuesti, pöörduge tee‐
ninduskeskusse.
1) Maksimaalselt 5 tunni järel peatub programm automaatselt
10.2 Kui kuivatustulemused ei ole
rahuldavad
• Valitud programm oli vale.
• Filter on ummistunud.
• Kondensaator on ummistunud.
•
•
•
•
Seadmes on liiga palju pesu.
Trummel on must.
Juhtivussensori vale seadistus.
Õhuavad on ummistunud.
11. TEHNILISED ANDMED
Mõõtmed (mm)
Laius/kõrgus/sügavus
600 / 850 – 865 / 600
56 www.electrolux.com
Maks. sügavus
(avatud uksega)
1090 mm
Maks. laius
(avatud uksega)
950 mm
Elektriühendus
Pinge
230 V
Sagedus
50 Hz
Kaitse
10 A
Koguvõimsus
2250 W
Trumli maht
118 l
Seadme kaal
40 kg
Pesu: maks. kaal
8 kg
Kasutamise tüüp
Majapidamine
Ümbritseva õhu temperatuur
Energia tarbimine 1)
Min.
5 °C
Maks.
35 °C
kWh tsükli kohta
4,80 kWh
Aastane energiatarve 2)
560 kWh
Energiasäästuklass
B
Voolutarve
Ooterežiimil
0,55 W
Väljalülitatult
0,55 W
1) Vastavalt standardile EN 61121. 8 kg puuvillast pesu, tsentrifuugitud kiirusel 1000 p/min.
2) Aastane energiatarbimine kWh, kui aluseks on võetud täis- või osalise täituvusega 160 kuivatustsüklit
standardse puuvillase programmi ning säästliku režiimi puhul. Tegelik energiatarbimine tsükli kohta oleneb
seadme kasutamisest (EL-i MÄÄRUS nr 392/2012).
12. JÄÄTMEKÄITLUS
Sümboliga
tähistatud materjalid võib
ringlusse suunata. Selleks viige pakendid
vastavatesse konteineritesse
Aidake hoida keskkonda ja inimeste tervist ja
suunake elektri- ja elektroonilised jäätmed
ringlusse. Ärge visake sümboliga
tähistatud
seadmeid muude majapidamisjäätmete hulka.
Viige seade kohalikku ringluspunkti või pöörduge
abi saamiseks kohalikku omavalitsusse.
EESTI
57
58 www.electrolux.com
EESTI
59
136920431-A-152013
www.electrolux.com/shop
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement