LG ND5520 Owner's manual
KORISNIČKI PRIRUČNIK
Zvučnik s priključnom stanicom
HRVATSKI
GLAZBA U STILU
Molimo, prije korištenja uređaja pažljivo pročitajte priručnik te ga
sačuvajte za buduću upotrebu.
ND5520
http://www.lg.com
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 1
12. 5. 31. �� 12:20
2
Početak rada
Sigurnosne informacije
1
OPREZ
Početak rada
OPASNOST STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJ
OPREZ: KAKO BISTE SMANJILI RIZIK OD
ELEKTRIČNOG ŠOKA NE UKLANJAJTE POKROV (ILI
STRAŽNJI POKLOPAC) UNUTRA NEMA DIJELOVA
KOJE BI KORISNIK MOGAO SERVISIRATI PREPUSTITE
SERVISIRANJE KVALIFICIRANIM OSOBAMA.
Simbol munje sa strelicom u
istostraničnom trokutu namijenjen
je upozoravanju korisnika na
prisutnost opasnih neizoliranih
naponskih vodova u kućištu
proizvoda koji mogu predstavljati rizik električnog
šoka osobama koje ih dodiruju.
Uskličnik u istostraničnom trokutu
namijenjen je upozoravanju
korisnika na prisutnost važnih uputa
za održavanje i rad (servisiranje)
u pisanim materijalima koji se
dobivaju uz proizvod.
UPOZORENJE: KAKO BISTE IZBJEGLI IZBIJANJE
POŽARA ILI OPASNOST OD ELEKTRIČNOG ŠOKA, NE
IZLAŽITE OVAJ PROIZVOD KIŠI ILI VLAZI.
UPOZORENJE: Nemojte instalirati ovaj uređaj u
zatvorenom prostoru kao npr. polica za knjige ili
slično.
OBAVIJEST: Informacije o sigurnosnim oznakama,
identifikaciju proizvoda i tehničke podatke vezane
za napajanje potražite na glavnoj naljepnici na dnu
aparata.
OPREZ pri rukovanju kabelom za napajanje
Za većinu uređaja preporučuje se da su postavljeni
na namjenski vod;
To jest, strujni krug jedne utičnice koji napaja samo
aparat i nema dodatnih priključaka ili strujnih
krugova. Provjerite specifikacijsku stranicu ovog
korisničkog priručnika da biste bili sigurni. Nemojte
preopterećivati zidne utičnice. Preopterećene
zidne utičnice, labave ili oštećene zidne utičnice,
produžni kabeli, izlizane naponske žice ili žice
oštećene ili s oštećenom izolacijom su opasni.
Bilo koje od ovih stanja može dovesti od strujnog
udara ili do požara. Povremeno pregledajte kabel
vašeg aparata, a ukoliko izgleda oštećen ili izlizan,
isključite ga, prestanite koristiti aparat, te dajte da
se kabel zamijeni ispravnim zamjenskim kabelom
u ovlaštenom servisu. Zaštitite električni kabel
od fizičkih ili mehaničkih oštećenja, kao što su
presavijanje, lomljenje, probadanja, priklještenja
vratima ili gaženje preko kabla. Obratite posebnu
pozornost na utikače, zidne utičnice, te mjesto
gdje kabel izlazi iz uređaja. Da biste se odspojili
napajanje iz utičnice, povucite utikač iz priključka za
napajanje. Kada instalirate proizvod, osigurajte da je
priključak za napajanje lako dostupan.
Ovaj je uređaj opremljen prijenosnom baterijom ili
akumulatorom.
Sigurnosni način za uklanjanje baterije ili
baterija iz uređaja: Izvadite staru bateriju, slijedite
korake obrnutim redoslijedom u odnosu na
stavljanje. Kako bi se spriječilo onečišćenje okoliša
i moguće prijetnje za zdravlje ljudi i životinja,
stare baterije ili bateriju stavite u odgovarajuću
posudu na određenim mjestima prikupljanja.
Baterije ne odlažite zajedno s drugim otpadom.
Preporučujemo korištenje lokalnih, besplatnih
sustava za zbrinjavanje baterija i akumulatora.
Baterija se ne smije izlagati prevelikoj temperaturi
poput sunca, vatre i drugih izvora topline.
OPREZ: Aparat ne smije biti izložen vodi (kapanje
ili prskanje) niti bi se predmeti ispunjeni tekućinom
kao što su vaze smjeli stavljati se na aparat.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 2
12. 5. 31. �� 12:20
Početak rada
3
Odlaganje starog aparata
1.Kada je na proizvodu nacrtan simbol
precrtane kante za smeće, to znači
da je proizvod pokriven europskom
smjernicom 2002/96/EC.
3.Pravilan način odlaganja starog
uređaja pomoći će u sprečavanju
potencijalnih negativnih utjecaja
okoliš i ljudsko zdravlje.
4.Više pojedinosti o zbrinjavanju
starog uređaja, molimo obratite se
vašem gradskom uredu, službi za
zbrinjavanje otpada ili trgovini u kojoj
ste kupili vaš uređaj.
LG Electronics izjavljuje da ovaj/ovi uređaj(i)
udovoljava(ju) osnovnim zahtijevima i drugim
mjerodavnim odredbama Direktiva 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.
Molimo kontaktirajte sljedeću adresu za dobivanje
kopije DoC-a (Deklaracija o usklađenosti).
1
Početak rada
2.Svi električni i elektronski proizvodi
moraju se odlagati odvojeno
od komunalnog otpada putem
određenih zbirnih objekata koje
imenuje vlada ili lokalne vlasti.
Napomena Europske zajednice za bežični
proizvod
Centar za europske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Imajte na umu kako se NE radi o mjestu za
kontakt s Korisničkom službom. Za informacije o
Korisničkoj službi pogledajte jamstveni list ili se
obratite trgovcu od kojega ste kupili proizvod.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Izjava o izloženosti RF radijaciji
Odlaganje starih baterija/akumulatora
1. Kada su baterije/akumulatori za vaš
uređaj označene prekriženom kantom
za smeće, to znači da se na njih
odnosi Europska direktiva 2006/66/
EC.
Ovu je opremu potrebno postaviti i s njom raditi
s minimalnom udaljenošću od 20cm između
radijatora i vašeg tijela.
2. Taj simbol može biti otisnut u
kombinaciji s kemijskim simbolima
za živu (Hg), Kadmij (Cd) ili olovo (Pb)
ako baterija sadrži više od 0,0005%
žive, 0,002% kadmija ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore treba
odložiti zasebno od kućanskog
otpada te pri tome treba koristiti
odlagališta koja je odredila vlada ili
lokalna uprava.
4. Pravilno odlaganje starog proizvoda
sprečit če potencijalne negativne
posljedice po okoliš i zdravlje ljudi.
5. Podrobnije informacije o odlaganju
starog proizvoda potražite u
gradskom uredu, službi za odlaganje
otpada ili u trgovini u kojoj ste kupili
proizvod.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 3
12. 5. 31. �� 12:20
4
Sadržaj
Sadržaj
1
Početak rada
2
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
Sigurnosne informacije
Glavne značajke
– Proizveden za iPod/iPhone/iPad
– Ulaz za prijenosni uređaj
– USB reprodukcija
– Alarm
– Radio(FM)
– Sinkr vremena
– LG Bluetooth Remote
Dodaci
Uvod
– Simboli koji se koriste u ovom
priručniku
Zahtjevi u odnosu na datoteke za
reprodukciju
– Zahtjevi glazbenih datoteka MP3/
WMA
– Kompatibilni USB uređaji
– Zahtjevi u odnosu na USB uređaj
Daljinski upravljač
Prednja strana
Stražnja ploča
Gornja strana
Upravljačka ploča
Spajanje AC adaptera
Podešavanje sata
– Automatsko podešavanje sata
– Ručno podešavanje sata
6
6
6
6
7
8
8
8
9
10
10
10
11
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 4
2
Rad
12
12
12
13
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Osnovne operacije
– iPod/iPhone/iPad Operacije
– Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
– Rukovanje USB-om
– Slušanje glazbe s vanjskog uređaja
– Način stavljanja feritne jezgre
Radio operacije
– Priključivanje antene
– Slušanje radija
– Memoriranje radio stanica
– Brisanje svih spremljenih stanica
– Poboljšanje slabog FM prijema
Korištenje Bluetooth bežične tehnologije
– Slušanje glazbe s Bluetooth uređaja
– Korištenje Bluetooth aplikacije
Druge operacije
– Korištenje jedinice kao budilice
– Aktivirajte i deaktivirajte alarm
– Zaustaviti alarm
– Podsjetnik buđenja
– Nastavljanje reprodukcije
– Ponavljana ili nasumična reprodukcija
– Regulator osvjetljenja
– Podešavanje samo-isključivanja
– Postavljanje načina rada zvuka
– Privremeno isključivanje zvuka
– Punjenje vašeg Android telefona
3
Rješavanje problema
21
Rješavanje problema
4
Dodatak
22
22
23
Zaštitni znakovi i licence
Rukovanje uređajem
Specifikacije
12. 5. 31. �� 12:20
Početak rada
Glavne značajke
Dodaci
Molimo provjerite i identificirajte isporučenu
dodatnu opremu.
Slušajte glazbu s iPod/iPhone/iPad uređaja
jednostavnim priključivanjem.
Ulaz za prijenosni uređaj
1
Početak rada
Proizveden za iPod/iPhone/
iPad
5
Daljinski upravljač (1)
Baterija (1)
Adapter za struju (1)
Električni kabel (1)
FM antena (1)
Nosač za iPad (1)
Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja.
USB reprodukcija
Slušajte glazbu preko USB-a jednostavnim
priključivanjem.
Alarm
Postavljanje alarma za određeno vrijeme.
Radio(FM)
Slušanje radija.
Sinkr vremena
Automatsko podešavanje sata povezivanjem iPod/
iPhone/iPad ili aktiviranjem Bluetooth veze preko
"LG Bluetooth Remote" aplikacije.
LG Bluetooth Remote
Ovim uređajem možete upravljati preko vašeg iPod
touch/iPhone/iPad ili Android telefona koristeći
Bluetooth vezu. Ova jedinica i vaš uređaj moraju
biti upareni preko Bluetooth. Posjetite “Apple App
Store” ili “Google Android Market (Google Play
Store)” ili koristite QR kod ispod za pretraživanje “LG
Bluetooth Remote” aplikacije. Daljnje informacije
naći ćete na stranicama 17 i 18.
Feritna jezgra (1)
Uvod
Simboli koji se koriste u ovom
priručniku
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i funkcije za rad.
>>Oprez
(Android OS)
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 5
(Apple iOS)
Ukazuje na oprez zbog sprečavanja mogućih šteta
uslijed nepravilne upotrebe.
12. 5. 31. �� 12:20
6
1
Početak rada
Zahtjevi u odnosu
na datoteke za
reprodukciju
Početak rada
Zahtjevi glazbenih datoteka
MP3/WMA
Kompatibilnost MP3/WMA datoteke s ovim
uređajem ograničena je sljedećim :
•
F rekvencija uzorkovanja : u granicama 32- 48
kHz(MP3) i 32 - 48 kHz (WMA)
•
it frekvencija : od 32 do 320 kbps (MP3),
B
40 do 192 kbps (WMA)
•
Maksimalni broj datoteka : Manje od 999
•
Ekstenzije datoteka : „.mp3“/ „.wma“
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 6
Kompatibilni USB uređaji
•
MP3 Player : Flash type MP3 uređaj.
•
SB Flash Drive :
U
Uređaji koji podržavaju USB 1.1.
•
SB funkcija ovog uređaja ne podržava neke
U
USB uređaje.
Zahtjevi u odnosu na USB
uređaj
•
e podržava uređaje za koje je potrebno
N
dodatno instaliranje programa kad su spojeni
na računalo.
•
Ne izvlačite USB uređaj dok je u funkciji.
•
rilikom pretraživanja USB uređaja većeg
P
kapaciteta potrebno je više vremena.
•
a sprječavanje gubitka podataka, sačuvajte
Z
sigurnosnu kopiju svih podataka.
•
koliko koristite USB produžni kabel ili USB hub,
U
USB uređaj neće biti prepoznat.
•
ije podržano korištenje NTFS sustava datoteka.
N
(Podržan je samo sustav datoteka FAT(16/ 32).)
•
vaj uređaj ne podržava datoteke ako njihov
O
ukupan broj iznosi 1000 ili više.
•
anjski HDD, čitači kartica, uređaj za
V
zaključavanje, kruti USB uređaji i mobilni telefoni
nisu podržani.
•
SB port uređaja ne može se spojiti na
U
RAČUNALO. Jedinica ne može se koristiti kao
uređaj za pohranu.
•
eki USB uređaji možda neće raditi na ovom
N
uređaju.
•
va jedinica može puniti baterije iPoda/iPhonea
O
povezivanjem istih na USB priključak dok je
jedinica uključena.
•
va jedinica ne može puniti baterije iPada
O
povezivanjem istog na USB priključak čak i kada
je jedinica uključena.
•
ko povežete vaš smart telefon koristeći USB
A
priključak, isti možete puniti samo kada je
jedinica uključena. (Određeni smart telefoni ipak
neće biti punjeni.)
12. 5. 31. �� 12:20
Početak rada
Daljinski upravljač
7
Stavljanje baterija
1. Pomoću kovanice okrenite odjeljak za baterije
u smjeru suprotnom kretanju kazaljke na satu.
Nakon toga odstranite poklopac odjeljka za
baterije.
1
Početak rada
2. Umetnite i smjestite bateriju sa znakom plus
(+) u istom smjeru u kojem je i znak plus (+) na
poklopcu odjeljka.
1 (POWER) : Uključuje i isključuje uređaj.
SLEEP : Postavlja samo-isključivanje.
PFUNCTION : Za odabir funkcije i ulaznog izvora.
+/- (Volume) : Podešava glasnoću zvučnika.
SOUND EFFECT : Odabire zvučne impresije.
/ (Skoči/traži) :
-- Preskače brzo nazad ili naprijed.
-- Traženje sekcije u sklopu datoteke.
(Reprodukcija/Pauza) : Pokreće ili pauzira
reprodukciju.
@ : Za isključivanje tona.
h : Za odabir moda reprodukcija. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Odabire mapu ili datoteku koju želite
reproducirati.
-- Odabire prije memorirani preset broj radio stanice.
MEMORY :
-- Sprema spremljene stanice.
-- Briše memorirane stanice.
3. Stavite poklopac odjeljka u predviđeno mjesto i
okrenite ga u smjeru kretanja kazaljke na satu.
>>Oprez
Nemojte noktom otvarati poklopac odjeljka za
baterije. Inače biste mogli slomiti nokat.
>>Oprez
Baterija koja se koristi u ovom uređaju može zbog
nestručne upotrebe prouzročiti požar ili kemijsku
opekotinu Bateriju nemojte puniti, rastavljati,
sagorijevati ili grijati iznad 100 °C (212 °F). Samo
zamijenite dio baterije s brojem CR2025. Upotreba
druge baterije može prouzročiti požar ili eksploziju.
Odlaganje uporabljene baterije. Bateriju ne smijete
držati na dohvatu djece. Bateriju ne smijete
rastavljati ili bacati u vatru.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 7
12. 5. 31. �� 12:20
8
Početak rada
Prednja strana
1
Početak rada
a Udaljeni senzor
c Upravljačka ploča
b 1
Uključuje i isključuje uređaj.
d Zvučnici
Stražnja ploča
a Alarm On/Off
- Postavlja alarm.
- Isključuje alarm.
- Prikaz postavki za alarm.
b Clock
Za podešavanje sata i provjeru vremena sata.
c FM ANT.
d PORT.IN (3.5 mm)
Slušanje glazbe s vašeg prijenosnog uređaja.
e USB priključak
Možete puštati glazbene datoteke tako što
ćete povezati USB uređaj.
f DC IN 18 V 02.67 A (ulaz AC adaptera)
Gornja strana
a iPod/iPhone/iPad Priključna stanica
Povezuje iPod/iPhone/iPad.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 8
b Priključna stanica za Android telefon
(Micro USB)
Povezuje Android telefon.
12. 5. 31. �� 12:20
Početak rada
9
Upravljačka ploča
yy Reprodukcija/Pauza :
Dodirom središnjeg mjesta za reprodukciju ili
pauzu.
yy Preskoči/traži :
-- Preskače brzo nazad ili naprijed.
-- Traženje sekcije u sklopu datoteke.
yy -/+ (Volume) :
Podešava glasnoću zvučnika.
1
Početak rada
yy Funkcije za upravljanje :
Dodirom P ili pokretom prsta u lijevom ili
desnom smjeru. Za odabir funkcije i ulaznog
izvora. (IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)
yy Gore/Dolje :
-- Odabire mapu ili datoteku koju želite reproducirati.
-- Odabire prije memorirani preset broj radio stanice.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 9
12. 5. 31. �� 12:20
10
Početak rada
Spajanje AC adaptera
1
1. Povežite isporučeni kabel za napajanje strujom
s AC adapterom.
Početak rada
2. Povežite kabel AC adaptera s ulazom DC IN
adaptera.
3. Priključite kabel za napajanje strujom s izlazom
AC. Potom uređaj prelazi u stanje pripravnosti.
Podešavanje sata
,,Napomena
Postavke sata se brišu ako dođe do prekida
napajanja strujom.
Automatsko podešavanje sata
,,Napomena
yy Provjerite jeli sat na vašem iPod/iPhone/iPad
ili Android uređaju ispravno postavljen.
yy U stanju pripravnosti sat neće biti
sinkroniziran s vašim iPod/iPhone/iPad ili
Android uređajem.
yy Tijekom automatske sinkronizacije prioritet
ima “LG Bluetooth Remote” aplikacije ispred
sustava s priključnom stanicom.
yy Format sata 24 može biti postavljen samo
na operativnom sustavu Android.
Postavljanje sata sinkronizacijom s
vašim iPod/iPhone/iPad
>>Oprez
Koristite samo AC adapter koji je isporučen s
ovim uređajem. Ne koristite kabel za napajanje
strujom od drugog uređaja ili proizvođača.
Korištenje drugog kabela za napajanje strujom
može oštetiti uređaj i poništiti jamstvo.
Čvrsto priključite iPod/iPhone/iPad . Postavke sata
na upravljačkoj ploči bit će sinkronizirane s vašim
iPod/iPhone/iPad.
,,Napomena
Sinkronizirano vrijeme može se nešto
razlikovati od vremena na vašem iPod/iPhone/
iPad uređaju.
Postavljanje sata pomoću "LG
Bluetooth Remote" aplikacije
Instalirajte “LG Bluetooth Remote” aplikaciju na
vašem iPod/iPhone/iPad uređaju ili Android
uređaju. (Pogledajte stranice 17 - 18)
Aktiviranjem Bluetooth veze pomoću "LG Bluetooth
Remote” aplikacije dolazi do automatskog
sinkroniziranja sata na uređaju s vašim uređajem.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 10
12. 5. 31. �� 12:20
Početak rada
11
Ručno podešavanje sata
Po potrebi sat možete i ručno podesiti.
2. Pritisnite
/
za odabir formata sata 12/24.
-- 12:00 (za PM zaslon) ili 0:00 (za 24-ni zaslon)
3. Pritisnite
.
-- Znamenke sata počinju treperiti.
1
Početak rada
1. Pritisnite i držite Clock na stražnjoj ploči dvije
sekunde.
-- Brojevi na satu počinju treperiti.
4. Pritisnite
/
za postavljanje sata.
5. Pritisnite
.
-- Brojke za minute počinju treperiti.
6. Pritisnite
7. Pritisnite
/
.
za postavljanje minuta.
,,Napomena
Ako želite ponovno postaviti sat, ponovite
korake od 1 do 7.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 11
12. 5. 31. �� 12:20
12
Rad
Osnovne operacije
iPod/iPhone/iPad Operacije
2
S ovim uređajem uživate u glazbi s vašim iPod/
iPhone/iPad. Daljnje informacije o iPod/iPhone/iPad,
uređaju dobit ćete u odgovarajućem korisničkom
priručniku za iPod/iPhone/iPad.
Rad
,,Napomena
Za
Učinite
Pritisnite i držite
/
tijekom
Pretraživanje reprodukcije i otpustite na dijelu
koji želite poslušati.
Kompatibilni iPod/iPhone/
iPad
Uređaj podržava sljedeće modele ;
Instalirajte isporučeni nosač za iPad kako bi
iPad ostavo stabilan befor ju se stavi iPad.
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Napomena
1. Čvrsto priključite iPod/iPhone/iPad. Kada je
ovaj uređaj napajan strujom, iPod/iPhone/
iPad se automatski uključuje i puni, čak i stanju
pripravnosti.
yy Poruka pogreške “ERROR” pojavljuje se ukoliko :
-- Vaš iPod/iPhone/iPad nije čvrsto priključen.
-- Oaj uređaj prepoznaje vaš iPod/iPhone/iPad
kao nepoznat uređaj.
-- Napajanje vašeg iPod/iPhone/iPad je izrazito
slabo.
/ Baterija se mora napuniti.
/ Ako bateriju punite kad je iPod/iPhone/
iPad jako ispražnjen, punjenje može
dulje trajati.
yy Zbog kvara iPod/iPhone/iPad uređaja
možda nećete moći upravljati vašim iPod/
iPhone/iPad uređajem.
2. Pritisnite PFUNCTION ili P za odabir IPOD
funkcije.
Za
Učinite
Reprodukcija Pritisnite
Pauza
Preskakanje
Tijekom reprodukcije pritisnite
Tijekom reprodukcije, pritisnite
/
za odlazak na sljedeću
datoteku ili za povratak na
početak trenutne datoteke.
Tijekom reprodukcije dva puta
kratko pritisnite
kako biste se
vratili na prethodnu datoteku.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 12
yy Ovisno o verziji softvera iPod/iPhone/
iPad možda neće biti moguće upravljati
vašim iPod/iPhone/iPad s ovoga uređaja.
Preporučujemo instaliranje zadnje verzije
softvera.
yy Ako na iPod touch/iPhone/iPad-uređaju
koristite aplikaciju, pozivate ili šaljete i
primate SMS poruku i sl., prvo ih iskopčajte
s iPod/iPhone/iPad priključka na ovom
uređaju, a zatim ih koristite.
yy Ako imate problema s vašim iPod/iPhone/
iPad, molimo posjetite www.apple.com/
support.
yy Rad iPod touch, iPhone i iPad uređaja
razlikuju se od rada iPod uređaja. Možda će
vam trebati dodatni upravljački elementi za
njihovu upotrebu s glavnim uređajem. (npr.
„slide to unlock“)
12. 5. 31. �� 12:20
Rad
Rukovanje USB-om
1. Spojite USB uređaj na USB priključak.
2. Odaberite USB funkciju pritiskom na
PFUNCTION ili P.
13
,,Napomena
yy Ukoliko tijekom reprodukcije promijenite
funkciju, vratite se na USB funkciju, pritisnite
i slušajte glazbu od točke na kojoj ste
zastali.
yy Vrijeme reprodukcije se prikazuje do 59
minuta i 59 sekundi.
yy USB mape i datoteke se prepoznaju kao što
je navedeno ispod.
2
Rad
,,Napomena
Izvadite USB uređaja iz uređaja.
1. Odaberite drugu funkciju ili drugi način
rada.
2. Izvadite USB uređaj iz jedinice.
Za
Učinite
Reprodukcija Pritisnite
Pauza
Preskakanje
Tijekom reprodukcije pritisnite
Tijekom reprodukcije, pritisnite
/
za odlazak na sljedeću
datoteku ili za povratak na
početak trenutne datoteke.
Tijekom reprodukcije dva puta
kratko pritisnite
kako biste se
vratili na prethodnu datoteku.
Pritisnite i držite
/
tijekom
Pretraživanje reprodukcije i otpustite na dijelu
koji želite poslušati..
yy Ukoliko u mapi ne postoji datoteka, mapa
se ne pojavljuje.
yy Mape će biti prikazane u sljedećem
redoslijedu;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER 7
FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Reprodukcija datoteka je od $ datoteka br.1
do $ datoteka br. 14 jedna po jedna.
yy Datoteke i mape će biti prezentiranu u
onom redoslijedu u kojem su snimljene, a
mogu biti različito prezentirane ovisno o
uvjetima snimanja.
yy *ROOT : Prvi prikaz koji ćete vidjeti kada
računalo prepozna USB je "ROOT".
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 13
12. 5. 31. �� 12:20
14
Rad
Slušanje glazbe s vanjskog
uređaja
Uređaj se može koristiti za reprodukciju glazbe s
brojnih tipova vanjskih uređaja. (Prijenosni kabel
nije sastavni dio isporuke ove jedinice.)
2
MP3 ili PMP itd.
Način stavljanja feritne jezgre
Jezgru (isporučena je s kupljenim modelom)
morate staviti kako bi umanjili ili eliminirali
električne interferencije.
1. Povucite osigurač [a] feritne jezgre kako biste je
otvoriti.
2. Jednom omotajte prijenosni kabel oko feritne
jezgre.
3. Zatvorite feritnu jezgru tako da čujno usjedne.
Rad
1. Vanjski uređaj priključite na PORT.IN priključak
na uređaju.
2. Uključite uređaj pritiskom na 1.
3. Odaberite funkciju PORT (PORTABLE) pritiskom
na PFUNCTION ili P.
4. Uključite vanjski uređaj i započnite reprodukciju.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 14
12. 5. 31. �� 12:20
Rad
Radio operacije
15
Memoriranje radio stanica
Memorirati možete do 10 FM stanica.
Prije biranja stanica, provjerite jeste li smanjili
glasnoću.
Priključivanje antene
Priključite FM žičanu antenu na priključak FM
antene.
1. Pritisnite PFUNCTION ili P uzastopno sve
dok se ne pojavi FM na kontrolnoj ploči.
2. Odaberite željenu frekvenciju koristeći
/
.
3. Pritisnite MEMORY. Memorirani (preset) broj će
treptati na prozoru zaslona.
2
4. Pritisnite FOLDER/PRESET W/S za odabir
memoriranog broja.
Rad
5. Pritisnite MEMORY. Radijska stanica je
pohranjena.
6. Ponovite korake 2 do 5 za spremanje drugih
stanica.
Pritisnite FOLDER/PRESET W/S za odabir
memorirane stanice.
Brisanje svih spremljenih
stanica
Pritisnite i držite MEMORY dvije sekunde. Pojavit će
se “CLR”. Ponovno pritisnite MEMORY. Nakon toga
će se obrisati sve spremljene stanice.
Slušanje radija
Poboljšanje slabog FM prijema
1. Pritisnite PFUNCTION ili P uzastopno sve
dok se ne pojavi FM na kontrolnoj ploči. Bira se
zadnja primana stanica.
Pritisnite
. Tako će se način rada prijemnika iz
sterea promijeniti u mono što obično poboljšava
prijem.
2. Automatski prijem : Pritisnite
/
oko 2
sekunde sve dok se ne počne mijenjati
indikacija frekvencije, a potom otpustite tipku.
Skeniranje se zaustavlja kada uređaj pronađe
stanicu.
Ručno podešavanje : Pritisni
/
uzastopno.
3. Prilagodite glasnoću pritišćući tipku -/+
(Volume).
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 15
,,Napomena
•• Ako su sve stanice već memorirane, za
kratko vrijeme će se na kontrolnoj ploči
prikazati "FULL" a memorirani broj će
zatreperiti.
•• Iako su sve stanice memorirane, postojeću
stanicu možete zamijeniti novom.
•• Memorirane stanice ne možete izbrisati
jednu po jednu.
12. 5. 31. �� 12:20
16
Rad
Korištenje Bluetooth
bežične tehnologije
O Bluetoothu
Bluetooth® je bežična komunikacijska tehnologija
kratkog dometa.
2
Raspoloživi domet je u radijusu od 10 metara.
Rad
(Zvuk mogu ometati smetnje veze povezane s
drugim elektroničkim valom ili ako ste priključili
Bluetooth u drugim prostorijama.)
Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih
Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje
se. Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth®
bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću
kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću
Bluetooth® bežične tehnologije.
Raspoloživi uređaji : Mobilni telefon, MP3, Laptop,
PDA.
Bluetooth profili
Kako bi mogli koristiti Bluetooth bežičnu
tehnologiju, uređaji moraju biti sposobni prepoznati
određene profile. Ovaj uređaj kompatibilan je sa
sljedećim profilima.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile Napredni audio distribucijski profil)
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 16
Slušanje glazbe s Bluetooth
uređaja
Prije početka postupka uparivanja provjerite je li
na Bluetooth uređaju uključeno Bluetooth sučelje.
Pogledajte priručnik za Bluetooth uređaj. Kada
se postupak uparivanja završi, ne treba ga više
ponavljati.
1. Odaberite Bluetooth funkciju pomoću
PFUNCTION ili P.
Na kontrolnoj ploči pojavljuje se “BT” i “BT
READY”.
2. Upravljajte Bluetooth uređajem i obavite
postupak uparivanja. Prilikom traženja glavnog
uređaja pomoću Bluetooth uređaja, na zaslonu
Bluetooth uređaja može se, ovisno o njegovoj
vrsti, pojaviti popis pronađenih uređaja. Vaš
uređaj pojavljuje se kao „LG AUDIO ND5520“.
3. Unesite PIN kod.
PIN kod : 0000
4. Kada se glavni uređaj uspješno upari s Bluetooth
uređajem, zasvijetlit će LED svjetlo za Bluetooth
glavnog uređaja, a u prozoru zaslona pojavit će
se poruka "PAIR".
,,Napomena
Ovisno o vrsti Bluetooth uređaja, neki uređaji
imaju različiti način uparivanja.
5. Slušanje glazbe.
Za reprodukciju glazbe pohranjene na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte priručnik za
Bluetooth uređaj.
12. 5. 31. �� 12:20
Rad
,,Napomena
yy Zvuk može biti prekinut kada vezu ometa
drugi elektronički val.
yy Bluetooth uređaj ne možete kontrolirati
pomoću ove jedinice.
yy Uparivanje je ograničeno na jedan
Bluetooth uređaj po jedinici, a višestruko
uparivanje nije podržano.
yy Ovisno o vrsti uređaja, možda se nećete
moći služiti Bluetooth funkcijom.
yy Kad nije povezan Bluetooth, na kontrolnoj
ploči će se pojaviti "BT" i "BT READY".
Korištenje Bluetooth aplikacije
O “LG Bluetooth Remote”aplikaciji
“LG Bluetooth Remote” aplikacija ovom uređaju
pruža jedan niz novih značajki.
Da biste u njima uživali, preporučamo vam da
preuzmete i instalirate besplatnu aplikaciju “LG
Bluetooth Remote”.
Instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth
Remote” na vaš Bluetooth uređaj
1. Instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth Remote”
pomoću QR koda. Za skeniranje QR koda
koristite softver za skeniranje.
2
Rad
yy Ako je udaljenost između Bluetooth uređaja
i glavnog uređaja manja od 10 m, a postoje
prepreke između njih, Bluetooth uređaj
možda se neće moći spojiti.
17
yy Nepravilnosti u strujnom napajanju
zbog uređaja poput medicinske opreme,
mikrovalnih pećnica ili bežičnih LAN uređaja,
koji rade na istim frekvencijama izazvat će
prekidanje veze.
yy Ako netko stoji između Bluetooth uređaja
i uređaja za reprodukciju te na taj način
ometa vezu, veza će se prekinuti.
yy S povećanjem udaljenosti između
Bluetootha i jedinica smanjuje se i kvaliteta
zvuka. Do prekida veze između Bluetootha
i jedinice doći će kada premaši radni domet
Bluetooth sučelja.
yy Uređaj s Bluetooth bežičnom tehnologijom
će se isključiti ako isključite glavnu jedinicu
ili ako je uređaj udaljen više od 10 m od
glavne jedinice.
yy Nakon prekida veze s Bluetooth uređajem
trebali biste uspostaviti vezu između
Bluetooth uređaja i vaše jedinice.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.
,,Napomena
yy Provjerite jeli Bluetooth uređaj povezan s
internetom.
yy Provjerite dali vaš Bluetooth uređaj ima
aplikaciju softvera za skeniranje. Ako nema,
preuzmite istu preko “Apple App Store”
ili “Google Android Market (Google Play
Store)”.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 17
12. 5. 31. �� 12:20
18
Rad
Instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth
Remote” priključivanjem vašeg iPod/
iPhone/iPad uređaja na ovu jedinicu
1. Priključite vaš iPod/iPhone/iPad s iPod/
iPhone/iPad priključnom stanicom. Prikaz za
preuzimanje aplikacije “LG Bluetooth Remote”
automatski će biti povezan (samo za Apple iOS).
2. Za instalaciju dodirnite ikonu.
2
3. Za preuzimanje dodirnite ikonu.
Rad
Instalirajte aplikaciju “LG Bluetooth
Remote” preko “Apple App Store”
ili “Google Android Market (Google
Play Store)”
1. Dodirnite ikonu “Apple App Store” ili ikonu
“Google Android Market (Google Play Store)”.
2. U traku za pretraživanju utipkajte “LG Bluetooth
Remote” i započnite s pretraživanjem.
3. U popisu rezultata traženja pronađite i dodirnite
“LG Bluetooth Remote” za preuzimanje aplikacije
Bluetooth.
4. Za instalaciju dodirnite ikonu.
5. Za preuzimanje dodirnite ikonu.
,,Napomena
,,Napomena
yy Bluetooth veza će biti prekinuta ukoliko
postavite vaš iPod/iPhone/iPad na priključak
ove jedinice dok je iPod/iPhone/iPad
povezan s ovom jedinicom Bluetoothom.
yy Ako se jedinica nalazi u BT modu, a vi
povežete vaš iPod/iPhone/iPad s ovom
jedinicom nakon povezivanja istih s ovom
jedinocom preko Bluetooth veze, funkcija
se automatski prebacuju na IPOD mod. Ako
nakon toga prekinete vezu između vašeg
iPod/iPhone/iPad uređaja i ove jedinice, isti
se automatski povezuju pomoću Bluetooth
veze.
yy Bluetooth veza za iPod/iPhone/iPad nije
aktivirana sve dok se iPod/iPhone/iPad
nalazi na priključku ove jedinice.
yy Ova jedinica ne podržava multi uparivanje.
Ako je ova jedinica već povezana s drugim
Bluetooth uređajima, iste uređaju isključite i
pokušajte ponovno.
yy Ako za rad koristite aplikaciju “LG
Bluetooth Remote” može postojati razlike
između aplikacije “LG Bluetooth Remote”
i isporučenog daljinskog upravljača.
Po potrebi koristite isporučeni daljinski
upravljač.
yy Provjerite jeli Bluetooth uređaj povezan s
internetom.
yy Ovisno o Bluetooth uređaju moguće je da
“LG Bluetooth Remote” neće raditi.
yy Provjerite jeli Bluetooth uređaj opremljen s
“Apple App Store” ili “Google Android Market
(Google Play Store)”.
yy Aplikacija “LG Bluetooth Remote” za
Apple iOS malo se razlikuje od aplikacije
za Androis OS.
Aktivirajte Bluetooth pomoću
aplikacije “LG Bluetooth Remote”
Aplikacija “LG Bluetooth Remote” pomaže pri
povezivanje vašeg Bluetooth uređaja s ovom
jedinicom.
yy Uspostavljena veza može se prekinuti
ukoliko odaberete drugu aplikaciju ili
promijenite postavke povezanog uređaja
preko aplikacije “LG Bluetooth Remote”. U
tom slučaju provjerite vezu.
1. Dodirnite ikonu aplikacije “LG Bluetooth Remote”
na početnom zaslonu za otvaranje aplikacije “LG
Bluetooth Remote”, potom prijeđite na glavni
izbornik.
2. Dodirnite [Postavke] i odaberite željenu jedinicu.
3. Ukoliko su vam potrebne daljnje informacije o
načinu rada, dodirnite [Postavke] i [Pomoć].
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 18
12. 5. 31. �� 12:20
Rad
Druge operacije
Zaustaviti alarm
Korištenje jedinice kao budilice
1. Provjerite jeli sat ispravno postavljen. (Pogledajte
“Postavke za sat” na stranici 10 i 11.)
2. Pritisnite i držite Alarm On/Off na stražnjoj
ploči.
4. Prikazat će se “ON (Time)".
Postavka sata treperi. Pritisnite
/
za
odabir sata i pritisnite
za pohranu.
za
za
,,Napomena
•• Funkcija alarma radi samo ako je jedinica
isključena.
•• Možete provjeriti stanje postavki pritiskom
dva puta na Alarm On/Off na stražnjoj
ploči.
•• Ako želite ponovno postaviti budilicu
ponovite korake od 2-6.
Aktivirajte i deaktivirajte alarm
Uzastopno pritisnite Alarm On/Off na stražnjoj
ploči za aktiviranje ili deaktiviranje alarma.
-- Ako je alarm aktiviran, pojavljuje se “ ”.
-- Ako je alarm deaktiviran pojavljuje se “ ”.
,,Napomena
•• Ako na vašem iPod/iPhone/iPad uređaju
ne postavite sat, jedinica neće izvršiti
sinkronizaciju sata na vašem iPod/iPhone/
iPad.
•• Ako iskopčate električni kabel iz neke
utičnice, postavke alarma neće ostati
pohranjene.
2
•• Nakon podešavanja funkcije sata možete
podesiti i funkciju alarma.
•• Alarm se automatski isključuje ukoliko za 30
minuta ne pritisnite ni jednu tipku.
5. Postavka minuta treperi. Pritisnite
/
za
odabir minute i pritisnite
za pohranu.
/
-- Dok alarm zvoni, pritisnite Alarm On/Off na
stražnjoj ploči ili pritisnite 1.
-- Alarm će prestati, a postavke buđenja ostaju
nepromijenjene.
Rad
3. Izvor zvuka alarma treperi. (FM (Tuner)/USB/
IPOD). Tijekom treperenja izvora zvuka,
odaberite onaj koji želite koristiti pritiskom na
. Ukoliko odaberete FM (Tuner) možete
odabrati stanicu koju ste ranije odredili
pritiskanjem na
/ .
6. Postavka glasnoće treperi. Pritisnite
promjenu glasnoće, zatim pritisnite
pohranu.
19
•• Nakon
podešavanja sata i alarma možete
provjeriti ikonu vremena i alarma “ “
pritiskanjem na Alarm On/Off iako se
jedinica nalazi u stanju pripravnosti.
•• Nakon isteka podešenog vremena, jedinica
se automatski uključuje.
•• Možete postaviti samo format sata 12. (za
PM zaslon)
Podsjetnik buđenja
Podsjetnik buđenja vas budi svakih 10 minuta
ukoliko tijekom alarma dodirnite bilo koju površinu
da kontrolnoj ploči.
Pojavljuje se “ZZZ” i “ ” treperi. Za prekid funkcije
buđenja pritisnite na Alarm On/Off ili 1.
Nastavljanje reprodukcije
Jedinica pamti točku gdje ste pritisnuli
. Pritisnite
za nastavak reprodukcije.
Ponavljana ili nasumična
reprodukcija
Uzastopno pritisnite h. Trenutna datoteka će se
ponavljajući ili nasumično reproducirati. (ONE/DIR/
ALL/RAND(RANDOM)/OFF)
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 19
12. 5. 31. �� 12:20
20 Rad
Regulator osvjetljenja
Privremeno isključivanje zvuka
Jednom pritisnite tipku SLEEP. Prozor zaslona će
se zatamniti za polovicu. Za prekid pritisnite SLEEP
uzastopno sve dok se kontrolna ploča ne osvijetli.
Pritisnite @ za isključivanje zvuka Zvuk možete
prekinuti da biste, na primjer, odgovorili telefonski
poziv. "MUTE" će se pojaviti na kontrolnoj ploči.
Za poništenje ponovno pritisnite @ ili podesite
razinu zvuka pritiskanjem na +/-(Volume).
Podešavanje samoisključivanja
2
Rad
Tijekom slušanja glazbe ili radija, pritisnite SLEEP
uzastopno da biste odabrali vrijeme između 10 i
180 minuta. Nakon odgode vremena, uređaj će se
isključiti. (Vidjet ćete sljedeći redoslijed: 180 -> 150
->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 -> 40 -> 30 ->
20 -> 10)
Za prekid funkcije samo-isključivanja, pritisnite
SLEEP uzastopno sve dok se kontrolna ploča ne
osvijetli.
,,Napomena
•• Možete provjeriti preostalo vrijeme prije
nego što se uređaj isključi pritiskanjem na
SLEEP.
•• Funkcija spavanja će raditi nakon prigušenja
osvjetljenja (dimmer).
Punjenje vašeg Android
telefona
,,Napomena
•• Nakon povezivanja Android telefona s
priključnom stanicom jedinica ga samo
puni.
•• Preko Bluetootha možete uživati u glazbi s
vašem Android uređaja.
Za punjenje vašeg Android telefona isti povežite s
Android priključnom stanicom.
1. Provjerite smjer priključka micro USB na vašem
Android telefonu.
Postavljanje načina rada zvuka
Sustav ima broj unaprijed postavljenih zvučnih
polja. Željeni zvučni mod možete odabrati pomoću
SOUND EFFECT.
Prikazani znak za ujednačivač može biti različit što
ovisi o izvoru zvuka i efektima.
Prikazano
Opis
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
Ovaj program daje entuzijastičku
atmosferu zvuku, kao i osjećaj
prisutnosti stvarnom rock, pop ili
klasičnom koncertu.
Možete uživati u zvuku
bez ekvilizator efekta
BYPASS
,,Napomena
Možda ćete trebati resetirati način rada zvuka
nakon mijenjanja ulaza, ponekad čak i nakon
promjene glazbene datoteke.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 20
2. Povežite Android telefon s priključnom stanicom
za Android telefone.
,,Napomena
Ovisno o položaju i smjeru priključka micro
USB na vašem Android telefonu, povežite ga u
portretnom ili pejzažnom položaju.
12. 5. 31. �� 12:20
3
Rješavanje problema
Rješavanje problema
21
Rješavanje problema
Problem
Nema struje.
Razlog & rješenje
yy Ukopčajte električni kabel.
yy Provjerite stanje rukovanjem s drugim elektronskim uređajima.
yy Pritisnite PFUNCTION ili P i provjerite odabranu funkciju.
Nema zvuka.
yy Podesite glasnoću.
yy Provjerite jeli zvuk na jedinici isključen.
Radio stanice se ne
mogu pravilno ugoditi.
Sat nije prikazan
yy Ručno podesite stanicu.
yy Memorirajte neke radio stanice, pogledajte detalje na stranici page 15.
Ispravno spojite iPod/iPhone/iPad.
yy Došlo je do prekida struje ili je utikač kabela iskopčan.
yy Ponovno postavite sat (vidi stranice 10 do 11).
Kontrolna ploča nije
svijetla.
Provjerite jeli regulator osvjetljenja aktiviran.
Daljinski upravljač ne
radi ispravno.
Postoji prepreka na putu između daljinskog upravljača i rekordera.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 21
3
Rješavanje problema
iPod/ iPhone/iPad ne
radi.
yy Podesite položaj.
12. 5. 31. �� 12:20
4
Dodatak
22 Dodatak
Zaštitni znakovi i
licence
Rukovanje uređajem
Transportiranje uređaja
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i “Made for
iPad” znače da je elektronički pribor dizajniran
za spajanje isključivo s iPod, iPhone i iPad
uređajima te da proizvođač jamči kako uređaj
zadovoljava izvedbene standarde tvrtke Apple.
Apple nije odgovoran za rad ovog uređaja i
njegovu sukladnost sa sigurnosnim i regulatornim
standardima Napominjemo da uporaba ove
opreme s iPod, iPhone i iPad uređajem može
utjecati na rad bežične veze.
4
Dodatak
Bluetooth® bežična tehnologija je sustav koji
omogućava radio vezu između elektroničkih
uređaja na najvećoj udaljenosti od 10 metara.
Spajanje pojedinačnih uređaja opremljenih
Bluetooth® bežičnom tehnologijom ne naplaćuje
se. Mobilnim telefonom opremljenim Bluetooth®
bežičnom tehnologijom možete rukovati pomoću
kaskadnog povezivanja, ako je povezan pomoću
Bluetooth® bežične tehnologije.
Molimo spremite izvornu kutiju i materijale
pakiranja. Ako trebate poslati uređaj, za maksimalnu
zaštitu ponovno ga zapakirajte kao što je izvorno
bio pakiran u tvornici.
Čišćenje vanjskih površina
Ne koristite zapaljive tekućine kao insekticid sprej u
blizini uređaja.
Brisanje s jakim pritiskanjem može oštetiti površinu.
Ne ostavljajte gumene ili plastične proizvode duže
vrijeme u dodiru s uređajem.
Čišćenje uređaja
Za čišćenje uređaja koristite meku i suhu krpu. Ako
su površine vrlo prljave, upotrijebite meku krpu
lagano navlaženu otopinom blagog deterdženta.
Ne služite se jakim otapalima kao što su alkohol,
benzin ili razrjeđivač, jer to može oštetiti površinu
uređaja.
Bluetooth riječ znak i logotipi su vlasništvo
Bluetooth® SIG, Inc., a svako korištenje tih znakova
od strane LG Electronicsa je obuhvaćeno licencom.
Ostali zaštitni znaci i nazivi pripadaju njihovim
vlasnicima.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 22
12. 5. 31. �� 12:20
Dodatak 23
Specifikacije
Općenito
Karakteristike AC adaptera
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Električna potrošnja
48 W
Dimenzije (Š x V x D)
(436 x 152 x 115) mm
Neto težina (Približno)
2.3 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Dozvoljena vlažnost zraka
5 % do 90 %
USB/Micro USB
5 V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5 V 0 2.1 A
Ulazi
PORT. IN
0.5 Vrms ( 3.5 mm stereo utičnicu)
4
Prijemnik
87.5 MHz to 108.0 MHz or 87.50 MHz to 108.00 MHz
Pojačalo
Output Power
15 W X 2 ch (8 Ω at 1 kHz)
T.H.D
10 %
Dodatak
FM opseg biranja
Zvučnici
Tip
ugrađeno
Nominalna impedancija
8Ω
Nazivna ulazna snaga
15 W
Maksimalna ulazna snaga
30 W
yy Izvedba i specifikacije su podložni promjenama bez posebnog najavljivanja.
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 23
12. 5. 31. �� 12:20
ND5520-FM.BHUNLLK_CRO.indd 24
12. 5. 31. �� 12:20
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement