LG ND5520 Owner's Manual
KORISNIČKO UPUTSTVO
MUZIKA SA STILOM
Pre nego što pustite vaš uređaj u rad, dobro pročitajte ovo uputstvo i
sačuvajte ga za ubuduće.
SRPSKI
ZVUČNIK SA LEŽIŠTEM
ND5520
http://www.lg.com
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 1
12. 5. 31. �� 12:22
2
Prvi koraci
Bezbednosne
informacije
1
Prvi koraci
OPREZ
OPASNOST OD STRUJNOG UDARA
NE OTVARAJTE
OPREZ: DA BISTE IZBEGLI STRUJNI UDAR,
NEMOJTE SKIDATI POKLOPAC NITI UKLANJATI
DELOVE IZ PLEJERA, VEĆ SERVISIRANJE PREPUSTITE
KVALIFIKOVANOM TEHNIČKOM OSOBLJU.
Ovaj znak munje u
jednakostraničnom trouglu
upozorava korisnike na neizolovanu
struju prisutnu u kućištu uređaja
koja može da bude dovoljno jaka da
predstavlja rizik od strujnog udara.
Znak uzvika u jednakostraničnom
trouglu upućuje korisnike na važna
uputstva vezana za rad i održavanje
(servisiranje) koja se nalaze u
priručniku isporučenom uz uređaj.
UPOZORENJE: NEMOJTE DA IZLAŽETE OVAJ
PROIZVOD KIŠI NITI VLAZI KAKO BISTE IZBEGLI
OPASNOST OD POŽARA ILI STRUJNOG UDARA.
UPOZORENJE: Nemojte da instalirate ovaj uređaj
na mestu sa ograničenim prostorom, kao što je
polica za knjige ili slično mesto.
NAPOMENA: Zbog informacija na oznakama o
bezbednosti, uključujući identifikaciju uređaja i
nominalne vrednosti napajanja, pogledajte glavnu
nalepnicu na donjem delu aparata.
UPOZORENJE koje se odnosi na električni kabl
Za većinu uređaja se preporučuje povezivanje na
namensko strujno kolo;
To jest, jedna utičnica bi trebalo da napaja samo taj
uređaj i ne bi trebalo da ima dodatnih priključaka
niti kola koja se granaju. Detaljne informacije
potražite na stranici sa specifikacijama u ovom
uputstvu za rukovanje. Ne preopterećujte zidne
utičnice. Preopterećene, rasklimane ili oštećene
utičnice, produžni kablovi, iskrzani električni
kablovi ili oštećene ili naprsle izolacije predstavljaju
opasnost. Bilo koje od ovih stanja može da dovede
do strujnog udara ili požara. Povremeno pregledajte
kabl uređaja, a ako njegov izgled ukazuje na
oštećenje ili habanje, isključite ga, prestanite sa
korišćenjem uređaja i odnesite ga u ovlašćeni
servisni centar radi zamene kabla odgovarajućim
rezervnim delom. Zaštitite kabl za napajanje
od fizičkog ili mehaničkog oštećenja kao što je:
uvrtanje, uvijanje, priklještenje, zatvaranje vrata
preko njega ili gaženje po njemu. Obratite posebnu
pažnju na utikače, zidne utičnice i mesto gde kabl
izlazi iz uređaja. Da biste isključili uređaj iz naponske
mreže, isključite utikač kabla za napajanje. Prilikom
instalacije proizvoda uverite se da je utikač lako
dostupan.
Ovaj uređaj je opremljen prenosivom baterijom ili
akumulatorom.
Bezbedan način za uklanjanje baterije iz
opreme: Uklonite staru bateriju ili paket baterija
prateći obrnutim redosledom niz koraka koje ste
sledili pri ugradnji. Da biste sprečili zagađenje
životne sredine i eventualno ugrožavanje
zdravlja ljudi ili životinja, staru bateriju stavite u
odgovarajuću posudu na mestima određenim
za sakupljanje. Nemojte bacati baterije zajedno
sa drugim otpadom. Preporučuje se korišćenje
baterija i akumulatora za koje postoje lokalni sistemi
besplatne nadoknade. Baterija ne sme da bude
izložena izvoru prevelike toplote kao što je sunce,
vatra i sl.
OPREZ: Uređaj ne sme da dođe u kontakt sa
vodom (koja kaplje ili prska), a predmeti napunjeni
tečnošću, kao što su vaze, ne smeju se stavljati na
uređaj.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 2
12. 5. 31. �� 12:22
Prvi koraci
3
Odlaganje starog uređaja
2.Sve električne i elektronske proizvodi
bi trebalo odlagati odvojeno
od komunalnog otpada putem
sakupljanja u određenim objektima
koje imenuje vlada ili lokalne vlasti.
3.Pravilno odlaganje starog uređaja
će pomoći u sprečavanju mogućih
negativnih posledica po životnu
sredinu i ljudsko zdravlje.
4.Da biste dobili više informacija o
odlaganju starog uređaja, obratite se
gradskim vlastima, komunalnoj službi
za odlaganje ili prodavnici u kojoj ste
kupili proizvod.
Odlaganje otpadnih baterija/akumulatora
1. Kada je simbol precrtane korpe
priključen na baterije/akumulatore
vašeg uređaja to znači da su usklađeni
sa Evropskom direktivivom 2006/66/
EC.
Obaveštenje Evropske unije o bežičnim
uređajima
1
LG Electronics ovim izjavljuje da je/su ovaj/ovi
proizvod(i) usklađeni sa osnovnim zahtevima i
drugim bitnim odredbama Direktiva 1999/5/EC,
2004/108/EC, 2006/95/EC i 2009/125/EC.
Obratite se na sledeću adresu da biste dobili kopiju
DoC dokumenta (Izjave o usaglašenosti).
Prvi koraci
1.Kada je simbol precrtane kante za
otpatke sa točkićima prikačen za
proizvod, to znači da je proizvod
usklađen sa Evropskom direktivom
2002/96/EZ.
Centar za evropske standarde:
Krijgsman 1, 1186 DM Amstelveen, The
Netherlands
yy Imajte u vidu da ovo NIJE kontakt telefon
korisničke službe. Informacije o korisničkom
servisu potražite na garantnom listu ili se
obratite prodavcu od kog ste kupili ovaj
proizvod.
Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru.
Izjava o izlaganju RF zračenju
Ovu opremu bi trebalo instalirati i njom upravljati
uz održavanje najmanje udaljenosti od 20cm
između predajnika i tela.
2. Ovaj simbol može biti kombinovan
sa hemijskim simbolima za živu (Hg),
kadmijum (Cd) ili olovo (Pb) ako
baterija sadrži više od 0,0005% žive,
0,002% kadmijuma ili 0,004% olova.
3. Sve baterije/akumulatore bi trebalo
odlagati izdvojeno od uobičajenih
gradskih deponija, na prikupljalištima
koja je imenovala država ili lokalne
vlasti.
4. Pravilno odlaganje starih baterija/
akumulatora će pomoći u sprečavanju
mogućih negativnih posledica po
životnu sredinu i zdravlje životinja i
ljudi.
5. Da biste dobili više informacija o
odlaganju starih baterija/akumulatora,
obratite se gradskim vlastima,
komunalnoj službi za odlaganje ili
prodavnici u kojoj ste kupili proizvod.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 3
12. 5. 31. �� 12:22
4
Sadržaj
Sadržaj
1
Prvi koraci
2
5
5
5
5
5
5
5
5
Bezbednosne informacije
Glavne karakteristike
– Napravljeno za iPod/iPhone/iPad
– Ulaz za prenosivi uređaj
– USB reprodukcija
– Alarm
– Radio(FM)
– Sinhronizacija vremena
– Upravljanje na daljinu LG
Bluetooth-om
Oprema
Uvod
– Simboli korišćeni u ovom uputstvu
Zahtevi u vezi sa datotekama za
reprodukciju
– Zahtevi u vezi sa muzičkim MP3/
WMA datotekama
– Kompatibilni USB uređaji
– Zahtevi u vezi sa USB uređajem
Daljinski upravljač
Prednja tabla
Zadnja tabla
Gornja tabla
Kontrolna tabla
Priključivanje adaptera naizmenične struje
Podešavanje sata
– Automatsko podešavanje sata
– Ručno podešavanje sata
5
5
5
6
6
6
6
7
8
8
8
9
10
10
10
11
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 4
2
Radni
12
12
12
13
14
14
15
15
15
15
15
15
16
16
17
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
Osnovne operacije
– iPod/iPhone/iPad operacije
– Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
– Rad sa USB-om
– Slušanje muzike sa spoljašnjeg
uređaja
– Kako pričvrstiti feritno jezgro
Rukovanje radijom
– Povezivanje antene
– Slušanje radija
– Podešavanje radio stanica unapred
– Brisanje svih sačuvanih stanica
– Poboljšavanje slabog FM prijema
Korišćenje Bluetooth bežične tehnologije
– Slušanje muzike sa Bluetooth uređaja
– Korišćenje Bluetooth aplikacije
Ostale operacije
– Korišćenje aparata kao budilnika
– Aktivirajte i deaktivirajte tajmer alarma
– Zaustavite zvonjenje alarma
– Dremanje
– Nastavak reprodukcije
– Uzastopna ili nasumična reprodukcija
– Zatamnjivač
– Podešavanje tajmera za spavanje
– Podešavanje režima zvuka
– Privremeno isključivanje zvuka
– Punjenje Android telefona
3
Rešavanje problema
21
Rešavanje problema
4
Dodatak
22
22
23
Zaštitni znakovi i licence
Rukovanje aparatom
Specifikacije
12. 5. 31. �� 12:22
Prvi koraci
Glavne karakteristike
Oprema
Molimo proverite i indentifikujte dostavljenu
opremu.
Uživajte u muzici sa iPod/iPhone/iPad uređaja sa
jednostavnom vezom.
Ulaz za prenosivi uređaj
1
Prvi koraci
Napravljeno za iPod/iPhone/
iPad
5
Daljinski upravljač (1)
Baterija (1)
Adapter naizmenične
struje (1)
Kabl za napajanje (1)
FM antena (1)
Držač za iPad (1)
Slušajte muziku sa vašeg prenosivog uređaja.
USB reprodukcija
Uživajte u muzici sa USB-a sa jednostavnom vezom.
Alarm
Podesite alarm koji se uključuje u željeno vreme.
Radio(FM)
Slušajte radio.
Sinhronizacija vremena
Automatski podesite sat ovog aparata povezivanjem
iPod/iPhone/iPad uređaja ili aktiviranjem Bluetooth
veze „LG Bluetooth Remote“ aplikacijom.
Upravljanje na daljinu LG
Bluetooth-om
Možete upravljati ovim aparatom sa svojim iPod
touch/iPhone/iPad ili Android uređajem pomoću
Bluetooth-a. Ovaj aparat i vaš uređaj moraju biti
upareni preko Bluetooth-a. Posetite „Apple App
Store“ ili „Google Android Market (Google Play
Store)“ ili koristite QR kod prikazan u nastavku da
biste pronašli „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju. Za
detaljne informacije, pogledajte strane 17-18.
Feritno jezgro (1)
Uvod
Simboli korišćeni u ovom
uputstvu
,,Napomena
Ukazuje na posebne napomene i mogućnosti u
radu.
(Android OS)
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 5
(Apple iOS)
>>Oprez
Ukazuje na mere opreza za sprečavanje mogućih
oštećenja nastalih nepravilnom upotrebom.
12. 5. 31. �� 12:22
6
1
Prvi koraci
Zahtevi u vezi sa
datotekama za
reprodukciju
Prvi koraci
Zahtevi u vezi sa muzičkim
MP3/WMA datotekama
Kompatibilnost MP3/WMA datoteka sa ovim
aparatom je ograničena na sledeći način :
•
F rekvencija uzorkovanja : u opsegu 32 - 48 kHz
(MP3), u opsegu 32 - 48 kHz (WMA)
•
rzina prenosa : u opsegu 32 - 320 kb/s (MP3),
B
40 - 192 kb/s (WMA)
•
Maksimalan broj datoteka : Ispod 999
•
Oznake tipova datoteka : „.mp3“/„.wma“
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 6
Kompatibilni USB uređaji
•
P3 uređaj za reprodukciju : MP3 uređaji za
M
reprodukciju sa fleš memorijom.
•
SB fleš memorija :
U
Uređaji koji podržavaju USB1.1.
•
SB funkcija ovog aparata ne podržava sve USB
U
uređaje.
Zahtevi u vezi sa USB
uređajem
•
isu podržani uređaji koji zahtevaju instalaciju
N
dodatnih programa prilikom priključivanja na
računar.
•
Nemojte izvlačiti USB uređaj dok radi.
•
retraživanje USB uređaja velikog kapaciteta
P
može da potraje duže od nekoliko minuta.
•
a biste sprečili gubitak podataka, napravite
D
rezervnu kopiju svih podataka.
•
ko koristite USB produžni kabl ili USB čvorište,
A
USB uređaj neće biti prepoznat.
•
K orišćenje NTFS sistema datoteka nije podržano.
(Podržan je samo FAT(16/32) sistem datoteka.)
•
vaj aparat nije podržan kada je ukupan broj
O
datoteka jednak ili veći od 1.000.
•
S poljni čvrsti disk, čitači kartica, zaključani
uređaji ili USB uređaji sa čvrstim diskom,
mobilni telefoni nisu podržani.
•
SB priključak aparata ne može da se poveže na
U
računar. Uređaj se ne može koristiti kao uređaj
za skladištenje podataka.
•
eki USB uređaji možda nisu kompatibilni sa
N
ovim aparatom.
•
vaj aparat može puniti iPod/iPhone
O
povezivanjem na USB priključak kada je
uključeno napajanje.
•
vaj aparat ne može puniti iPad povezivanjem
O
na USB priključak čak i kada je uključeno
napajanje.
•
K ada povežete pametni telefon preko USB
priključka, možete ga puniti samo ako je
napajanje uključeno. (Neki pametni telefoni se
ne mogu biti puniti.)
12. 5. 31. �� 12:22
Prvi koraci
Daljinski upravljač
7
Postavljanje baterija
1. Okrenite poklopac odeljka za baterije u smeru
suprotnom od kazaljki na satu pomoću novčića.
Zatim izvadite poklopac odeljka za baterije.
1
Prvi koraci
2. Ubacite i postavite bateriju tako da je (+) u
istom smeru kao (+) na poklopcu odeljka za
baterije.
1 (POWER): Uključuje ili isključuje uređaj.
SLEEP : Podešava tajmera za spavanje.
PFUNCTION : Bira funkciju i ulazni izvor.
-/+ (Jačina) Podešava jačinu zvuka zvučnika.
SOUND EFFECT : Bira zvučne efekte.
/ (Preskoči/Traži) :
-- Brzo premotava unazad ili unapred.
-- Traži određeni deo u okviru datoteke.
(Reprodukuj/Pauziraj) : Počinje ili pauzira
reprodukciju.
@ : Privremeno isključuje zvuk.
h : Bira režim reprodukcije. (ONE/DIR/ALL/
RAND(RANDOM)/OFF)
FOLDER/PRESET W/S :
-- Bira fasciklu ili datoteku koju želite da
reprodukujete.
-- Bira unapred postavljen broj za radio stanicu.
MEMORY :
-- Memoriše unapred postavljene stanice.
-- Briše memorisane stanice.
3. Stavite poklopac za baterije na daljinski
upravljač i okrenite ga u smeru kazaljki na satu
da biste ga zatvorili.
>>Oprez
Ne otvarajte poklopac odeljka za baterije
pomoću prsta. U suprotnom, polomićete
nokat.
>>Oprez
Baterija koja se koristi u ovom uređaju može
da izazove opasnost od vatre ili hemijskih
opekotina ako se sa njom ne postupa na pravi
način. Nemojte ponovo puniti, rasklapati,
spaljivati, ili zagrevati iznad 100 °C (212 °F).
Zamenite bateriju samo sa delom br.CR2025.
Korišćenje druge baterije može da nosi rizik
od požara ili eksplozije. Iskorišćenu bateriju
bacite. Držite bateriju van domašaja dece. Ne
rasklapajte i ne bacajte u vatru.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 7
12. 5. 31. �� 12:22
8
Prvi koraci
Prednja tabla
1
Prvi koraci
a Daljinski senzor
c Kontrolna tabla
b 1
Uključuje ili isključuje aparat.
d Zvučnik
Zadnja tabla
a Alarm On/Off
- Podešava tajmer alarma.
- Isključuje alarm.
- Prikazuje podešavanje alarma.
b Clock
Podešava sat i proverava vreme.
c FM ANT.
d PORT.IN (3,5 mm)
Prima muziku sa vašeg prenosivog uređaja.
b USB priključak
Reprodukuje muzičku datoteku povezivanjem
USB uređaja.
f DC IN 18 V 02.67 A (ulaz AC adaptera)
Gornja tabla
a iPod/iPhone/iPad ležište
Povezuje iPod/iPhone/iPad.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 8
b Ležište za Android telefone (Mikro USB)
Povezuje Android telefon.
12. 5. 31. �� 12:22
Prvi koraci
9
Kontrolna tabla
yy Reprodukuj/Pauziraj :
Lupnite sredinu table da biste reprodukovali ili
pauzirali.
yy Preskoči/Traži :
-- Brzo premotava unazad ili unapred.
-- Traži određeni deo u okviru datoteke.
yy -/+ (Jačina) :
Podešava jačinu zvuka zvučnika.
1
Prvi koraci
yy Promeni funkciju :
Lupnite P ili pomerite levo ili desno prstom.
Izaberite funkciju i ulazni izvor.
(IPOD/BT(Bluetooth)/PORT/FM/USB)
yy Gore/Dole :
-- Bira fasciklu ili datoteku koju želite da reprodukujete.
-- Bira unapred postavljen broj za radio stanicu.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 9
12. 5. 31. �� 12:22
10
Prvi koraci
Priključivanje adaptera
naizmenične struje
1
Prvi koraci
1. Priključite dostavljeni kabl za napajanje
naizmeničnom strujom na adapter naizmenične
struje.
2. Priključite kabl adaptera naizmenične struje na
ulaz adaptera jednosmerne struje.
3. Utaknite kabl za napajanje naizmeničnom
strujom u utičnicu za naizmeničnu struju. Nakon
toga aparat odlazi u režim pripravnosti.
Podešavanje sata
,,Napomena
Ako se napajanje prekine ili se utikač iskopča,
podešavanje sata će se izbrisati.
Automatsko podešavanje sata
,,Napomena
yy Uverite se da je iPod/iPhone/iPad ili Andoid
uređaj ispravno podesio sat.
yy U režimu pripravnosti, sat se neće
sinhronizovati sa iPod/iPhone/iPad ili
Android uređajem.
yy U režimu automatske sinhronizacije sata, „LG
Bluetooth Remote“ aplikacija ima prednost
u odnosu na sistem sa ležištem.
yy 24-časovni format se može podesiti samo
na OS Andoroid.
Podešavanje sata sinronizacijom sa
vašim iPod/iPhone/iPad uređajem
Čvrsto povežite iPod/iPhone/iPad . Tada će se
podešavanje sata u kontrolnoj tabli sinhronizovati
sa vašim iPod/iPhone/iPad uređajem.
>>Oprez
Koristite samo adapter naizmenične struje
dostavljen sa ovim uređajem. Nemojte
koristiti kabl za napajanje sa drugog uređaja
ili od drugog proizvođača. Korišćenje bilo
kog drugog kabla za napajanje ili napajanja
može da izazove oštećenje uređaja i poništi
garanciju.
,,Napomena
Sinhronizovano vreme se može neznatno
razlikovati od vremena na iPod/iPhone/iPad
uređaju.
Podešavanje sata pomoću „LG
Bluetooth Remote“ aplikacije
Instalirajte „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju na
vašem iPod/iPhone/iPad ili Android uređaju.
(pogledajte stranu 17-18)
Sat aparata će se automatski sinhronizovati sa
uređajem aktiviranjem Blutooth veze pomoću „LG
Bluetooth Remote“ aplikacije.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 10
12. 5. 31. �� 12:22
Prvi koraci
11
Ručno podešavanje sata
Ako je potrebno, možete ručno podesiti sat.
2. Pritisnite
/
da biste izabrali format sa
12/24 časa.
-- 12:00 (za prikaz sa PM) ili 0:00 (za 24-časovni
prikaz).
1
Prvi koraci
1. Pritisnite i držite Clock na zadnjoj tabli dve
sekunde.
-- Cifre na satu će početi da trepere.
3. Pritisnite
.
-- Cifre časova počinju da trepere.
4. Pritisnite
/
da biste podesili časove.
5. Pritisnite
.
-- Cifre minuta počinju da trepere.
6. Pritisnite
7. Pritisnite
/
da biste podesili minute.
.
,,Napomena
Ako želite da sat podesite na početnu
vrednost, ponovite korake 1-7.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 11
12. 5. 31. �� 12:22
12
Radni
Osnovne operacije
iPod/iPhone/iPad operacije
2
Možete uživati u zvuku na svom iPod/iPhone/iPad
uređaju pomoću ovog aparata. Za pojedinosti o
iPod/iPhone/iPad uređaju, pogledajte Korisničko
uputstvo za iPod/iPhone/iPad.
Radni
,,Napomena
Instalirajte držač za iPad, koji ste dobili u
paketu, kako bi držali iPad stabilnim pre nego
što stavite iPad na njegovo mesto.
Da biste
Uradite sledeće
Pretražili
Pritisnite i zadržite
/
u toku
reprodukcije i pustite ga na mestu
od kojeg želite da počnete sa
slušanjem.
Kompatibilni iPod/iPhone/iPad
Aparat podržava sledeće modele ;
yy iPod touch 1G, 2G, 3G, 4G
yy iPod nano 2G, 3G, 4G, 5G, 6G
yy iPhone 3G / iPhone 3GS
yy iPhone 4 / iPhone 4S
yy iPad / iPad 2
,,Napomena
yy Pojaviće se poruka o grešci „ERROR“ kada :
1. Čvrsto povežite iPod/iPhone/iPad. Kada je
aparat povezan sa napajanjem, iPod/iPhone/
iPad je automatski uključen i počinje ponovo da
se puni čak i u režimu pripravnosti.
-- vaš iPod/iPhone/iPad nije čvrsto povezan.
-- ovaj aparat prepoznaje vaš iPod/iPhone/
iPad kao nepoznat uređaj.
-- vašem iPod/iPhone/iPad uređaju je
preostalo još vrlo malo napajanja.
/ Bateriju je potrebno napuniti.
/ Ako punite bateriju kada iPod/iPhone/
iPad uređaj ima jako malo preostale
energije, možda će biti potrebno duže
vreme za punjenje.
yy Možda nećete imati kontrolu sa iPod/
iPhone/iPad sa ovim aparatom tokom
greške na iPod/iPhone/iPad s
2. Pritisnite PFUNCTION ili P da biste izabrali
IPOD funkciju.
Da biste
Uradite sledeće
Reprodukovali Pritisnite
Pauzirali
Tokom reprodukcije, pritisnite
Preskočili
U toku reprodukcije, pritisnite
/
da biste prešli na sledeću
datoteku ili se vratili na početak
tekuće datoteke.
U toku reprodukcije, pritisnite
dvaput kratko da biste se vratili na
prethodnu datoteku.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 12
yy U zavisnosti od trenutne verzije iPod/
iPhone/iPad softvera, možda neće biti
moguće upravljati iPod/iPhone/iPad
uređajem sa ovog aparata. Preporučujemo
da instalirate najnoviju verziju softvera.
yy Ako koristite aplikaciju, zovete, ili šaljete ili
primate tekstualnu SMS poruku, itd. na iPod
touch/iPhone/iPad uređaju, isključite ga sa
ležišta za iPod/iPhone/iPad na ovom aparatu
i tek tada ga koristite.
yy Ako imate problem sa vašim iPod/ iPhone/
iPaduređajem, posetite www.apple.com/
support.
yy Funkcije koje imaju iPod touch i iPhone
mogu da se razlikuju od funkcija iPod-a.
Možda će vam biti potrebna dodatna
kontrola da biste ih koristili sa ovim
uređajem. (npr. „slide to unlock“)
12. 5. 31. �� 12:22
Radni
Rad sa USB-om
1. Priključite USB uređaj na USB priključak.
2. Izaberite USB funkciju pritiskanjem
PFUNCTION ili P.
13
,,Napomena
yy U toku reprodukcije, ako promenite funkciju,
a zatim se vratite na USB funkciju, i tada
pritisnete
, možete slušati muziku od
mesta zadnje reprodukcije.
yy Vreme reprodukcije se prikazuje do 59
minuta i 59 sekundi.
yy USB fascikle/datoteke će biti prepoznate
kao u nastavku.
2
Radni
,,Napomena
Uklanjanje USB uređaja sa aparata.
1. Izaberite drugu funkciju/režim.
2. Uklonite USB uređaj iz aparata.
Da biste
Uradite sledeće
Reprodukovali Pritisnite
Pauzirali
Preskočili
U toku reprodukcije, pritisnite
U toku reprodukcije, pritisnite
/
da biste prešli na
sledeću datoteku ili se vratili na
početak tekuće datoteke.
U toku reprodukcije, pritisnite
dvaput kratko da biste se
vratili na prethodnu datoteku.
Pretražili
Pritisnite i zadržite
/
u
toku reprodukcije i pustite ga na
mestu od kojeg želite da počnete
sa slušanjem.
yy Ako nema ni jedne datoteke u fascikli,
fascikla se neće prikazati.
yy Fascikle će biti prikazane sledećim
redosledom;
ROOT FOLDER 1 FOLDER 3 FOLDER 7
FOLDER 8 FOLDER 5 FOLDER 6
yy Datoteka će biti reprodukovana od $
datoteke br.1 do $ datoteke br.14 jedna po
jedna.
yy Datoteke i fascikle će biti prikazane redom
kojim su snimane i mogu biti prikazane
drugačije u zavisnosti od stanja zapisa.
yy *ROOT : Prvi ekran možete videti kada
računar prepozna da je USB „ROOT“.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 13
12. 5. 31. �� 12:22
14
Radni
Slušanje muzike sa spoljašnjeg
uređaja
Ovaj aparat se može koristiti za reprodukciju muzike
sa raznih vrsta spoljnih uređaja. (Prenosivi kabl se ne
dostavlja kao dodatna oprema sa ovim aparatom.)
2
MP3 ili PMP itd
Kako pričvrstiti feritno jezgro
Morate pričvrstiti jezgro (koje ste dobili uz kupljeni
model) da bi se smanjile ili uklonile električne
smetnje.
1. Povucite čep [a] feritnog jezgra da biste ga
otvorili.
2. Jednom obmotajte prenosivi kabl oko feritnog
jezgra.
3. Zatvorite feritno jezgro tako da se čuje klik.
Radni
1. Priključite spoljni uređaj na PORT.IN priključak
aparata.
2. Uključite napajanje pritiskom na 1.
3. Izaberite funkciju PORT (PRENOSIVI) pritiskom
na PFUNCTION ili P.
4. Uključite spoljni uređaj i pokrenite reprodukciju.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 14
12. 5. 31. �� 12:22
Radni
Rukovanje radijom
15
Podešavanje radio stanica
unapred
Možete da memorišete do 10 FM stanica.
Povezivanje antene
Povežite žičanu FM antenu sa priključkom za FM
antenu.
Pre traženja stanica, proverite da li ste smanjili
jačinu zvuka.
1. Pritiskajte PFUNCTION ili P sve dok se FM
ne pojavi na kontrolnoj tabli.
2. Izaberite željenu frekvenciju pomoću
/
.
4. Pritisnite FOLDER/PRESET W/S da biste
izabrali unapred podešeni broj koji želite.
2
Radni
3. Pritisnite MEMORY. Unapred podešeni broj će
početi da treperi na kontrolnoj tabli.
5. Pritisnite MEMORY. Stanica je memorisana.
6. Ponovite korake 2 do 5 da biste memorisali
ostale stanice.
Pritisnite FOLDER/PRESET W/S da biste izabrali
unapred podešenu stanicu.
Brisanje svih sačuvanih stanica
Pritisnite i zadržite MEMORY dve sekunde. „CLR“ će
zasvetleti. Ponovo pritisnite MEMORY. Tada će se
obrisati sve memorisane stanice.
Slušanje radija
1. Pritiskajte PFUNCTION ili P sve dok se
FM ne pojavi na kontrolnoj tabli. Podešena je
poslednja primljena stanica.
2. Automatsko podešavanje : Pritisnite
/
oko 2 sekunde sve dok oznaka frekvencije ne
počne da se menja, a zatim pustite. Skeniranje
se zaustavlja kada aparat nađe stanicu.
Ručno podešavanje : Pritiskajte
/
.
3. Podesite jačinu zvuka pritiskom na -/+ (Jačina).
Poboljšavanje slabog FM
prijema
Pritisnite
. Ovo će prebaciti tjuner sa stereo na
mono prijem i obično poboljšati prijem signala.
,,Napomena
•• Ako su sve stanice već prethodno
podešene, „FULL“ će se na trenutak prikazati
na kontrolnoj tabli, a zatim će prethodno
podešen broj početi da treperi.
•• Iako su sve stanice prethodno podešene,
možete prethodno podesiti stanicu
upisivanjem preko prethodne stanice.
•• Ne možete brisati prethodno podešene
stanice jednu po jednu.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 15
12. 5. 31. �� 12:22
16
Radni
Korišćenje Bluetooth
bežične tehnologije
O Bluetooth-u
Bluetooth® je bežična komunikaciona tehnologija
za veze kratkog dometa.
2
Dostupan domet je u rasponu od 10 metara.
Radni
(Zvuk se može prekinuti kada konekciju ometa
drugi elektronski talas ili kada povezujete bluetooth
u drugim sobama.)
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni
telefon sa Bluetooth® bežičnom tehnologijom može
biti kontrolisan pomoću Cascade ako je konekcija
napravljena Bluetooth® bežičnom tehnologijom.
Mogući uređaji: Mobilni uređaj, MP3, Laptop, PDA.
Bluetooth profili
Da biste koristili Bluetooth bežičnu tehnologiju,
uređaji moraju biti u mogućnosti da tumače
određene profile. Ovaj aparat je kompatibilan sa
sledećim profilom.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile - profil
za naprednu distribuciju zvuka)
Slušanje muzike sa Bluetooth
uređaja
Pre nego što otpočnete proceduru uparivanja,
proverite da li je Bluetooth uključen na vašem
Bluetooth uređaju. Pogledajte korisnički vodič vašeg
Bluetooth uređaja. Kada se operacija uparivanja
obavi nije je potrebno ponovo obavljati.
1. Izaberite funkciju Bluetooth korišćenjem
PFUNCTION ili P.
Na kontrolnoj tabli se prikazuje „BT“ i „BT READY“.
2. Radite sa Bluetooth uređajem i obavite operaciju
uparivanja. Prilikom traženja ovog uređaja
pomoću Bluetooth uređaja, može se javiti
lista pronađenih uređaja na ekranu Bluetooth
uređaja što zavisi od tipa Bluetooth uređaja. Vaš
aparat se prikazuje kao „LG AUDIO ND5520“.
3. Unesite PIN kod.
PIN kod : 0000
4. Kada se aparat uspešno poveže sa vašim
Bluetooth uređajem, Bluetooth LED lampica
ovog aparata se pali i na kontrolnoj tabli se
pojavljuje „PAIR“.
,,Napomena
U zavisnosti od tipa Bluetooth uređaja, neki
uređaji imaju drugačiji način uparivanja.
5. Slušanje muzike.
Da biste slušali muziku koja se nalazi na vašem
Bluetooth uređaju, pogledajte korisničko
uputstvo vašeg Bluetooth uređaja.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 16
12. 5. 31. �� 12:22
Radni
,,Napomena
yy Može doći do prekida zvuka kada vezu
ometa drugi elektronski talas.
yy Ne možete upravljati Bluetooth uređajem
pomoću ovog aparata.
yy Uparivanje je ograničeno na samo jedan
Bluetooth uređaj po jednom aparatu i
višestruko uparivanje nije podržano.
yy U zavisnosti od tipa uređaja, možda nećete
biti u mogućnosti da koristite Bluetooth
funkciju.
Korišćenje Bluetooth aplikacije
O „LG Bluetooth Remote“ aplikaciji
„LG Bluetooth Remote“ aplikacija donosi paket
novih funkcija ovom aparatu.
Da biste uživali u više funkcija, preporučujemo da
preuzmete i besplatno instalirate „LG Bluetooth
Remote“ aplikaciju.
Instalirajte „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju na vaš Bluetooth uređaj
1. Instalirajte „LG Bluetooth Remote“ aplikaciju
pomoću QR koda. Koristite softver za skeniranje
da biste skenirali QR kod.
2
Radni
yy Iako je razdaljina između vašeg Bluetooth-a
i seta manja od 10m, ako postoje prepreke
između njih, vaš Bluetooth uređaj se ne
može povezati.
17
yy Kada Bluetooth nije povezan, na kontrolnoj
tabli će se prikazati „BT“ i „BT READY“.
yy Električni kvar usled prisustva uređaja koji
koriste istu frekvenciju kao što je medicinska
oprema, mikrotalasni uređaji ili bežični LAN
uređaji će prekinuti vezu.
yy Kada neko ustane i prekine komunikaciju
između Bluetooth uređaja i uređaja za
reprodukciju, veza će se prekinuti.
yy Što je razdaljina između Bluetooth-a i
aparata veća, kvalitet zvuka je sve lošiji.
Veza će se prekinuti kada prostor između
Bluetooth-a i uređaja pređe radni domet
Bluetooth-a.
yy Uređaj sa Bluetooth bežičnom tehnologijom
prekida vezu, ako isključite glavnu jedinicu
ili postavite uređaj na udaljenost veću od
10m od glavne jedinice.
yy Ako je prekinuta veza Bluetooth uređaja,
potrebno je da povežete Bluetooth uređaj
za aparat.
(Android OS)
(Apple iOS)
2. Lupnite na ikonu za instalaciju.
3. Lupnite na ikonu za preuzimanje.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth uređaj povezan
na Internet.
yy Uverite se da Bluetooth uređaj ima
softversku aplikaciju za skeniranje. Ako je
nemate, preuzmite je sa „Apple App Store” ili
„Google Android Market (Google Play Store)“.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 17
12. 5. 31. �� 12:22
18
Radni
Instalirajte „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju postavljanjem iPod/
iPhone/iPad uređaja na ležište ovog
aparata
1. Povežite iPod/iPhone/iPad za iPod/iPhone/
iPad ležište. Ekran za preuzimanje „LG Bluetooth
Remote“ aplikacije će se automatski povezati
(samo za Apple iOS).
2
2. Lupnite na ikonu za instalaciju.
Radni
3. Lupnite na ikonu za preuzimanje.
Instalirajte „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju preko „Apple App Store“
ili „Google Android Market (Google
Play Store)“
1. Lupnite na ikonu „Apple App Store“ ili na ikonu
„Google Android Market (Google Play Store)“.
2. Na liniji za pretragu, otkucajte „LG Bluetooth
Remote“ i potražite je.
3. U listi rezultata pretrage, nađite i lupnite na
„LG Bluetooth Remote” da biste pokrenuli
preuzimanje Bluetooth aplikacije.
4. Lupnite na ikonu za instalaciju.
5. Lupnite na ikonu za preuzimanje.
,,Napomena
yy Uverite se da je Bluetooth uređaj povezan
na Internet.
yy Uverite se da je Bluetooth uređaj opremljen
sa „Apple App Store“ ili „Google Android
Market (Google Play Store)“.
„LG Bluetooth Remote“ aplikacijom
aktivirajte Bluetooth
,,Napomena
yy Ako stavite vaš iPod/iPhone/iPad na ovaj
glavni uređaj dok je iPod/iPhone/iPad
povezan za njega preko Blututa, Blutut će se
deaktivirati.
yy Ako je ovaj aparat u BT režimu a vi povežete
svoj iPod/iPhone/iPad za ovaj aparat posle
povezivanja iPod/iPhone/iPad uređaja za
ovaj aparat pomoću Bluetooth veze, funkcija
se automatski prebacuje na IPOD režim.
Ako tada prekinete vezu između iPod/
iPhone/iPad uređaja i ovog aparata, on će
se automatski povezati sa ovim aparatom
pomoću Bluetooth veze.
yy Blutut povezivanje iPod/iPhone/iPad nije
aktivirano dok se iPod/iPhone/iPad nalazi na
ovom glavnom uređaju.
yy Ovaj aparat ne podržava višestruko
uparivanje. Ako je ovaj aparat već povezan
sa drugim Bluetooth uređajem, prekinite
vezu sa uređajem a zatim pokušajte ponovo.
yy Ako za rad koristite „LG Bluetooth Remote“
aplikaciju, postojale bi neke razlike
između „LG Bluetooth Remote“ aplikacije i
isporučenog daljinskog upravljača. Koristite
isporučeni daljinski upravljač po potrebi.
yy U zavisnosti od Blutooth uređaja, „LG
Bluetooth Remote“ aplikacija možda neće
raditi.
yy „LG Bluetooth Remote“ aplikacija za
Apple iOS se neznatno razlikuje od
Android OS-a.
yy Veza koju ste uspostavili će se možda
prekinuti ako izaberete drugu aplikaciju ili
promenite podešavanje povezanog uređaja
pomoću „LG Bluetooth Remote“ aplikacije. U
tom slučaju, proverite status veze.
„LG Bluetooth Remote“ aplikacija pomaže u
povezivanju bluetooth uređaja sa ovim aparatom.
1. Lupnite na ikonu „LG Bluetooth Remote“
aplikacije na početnom ekranu da biste otvorili
„LG Bluetooth Remote“ aplikaciju i pređite na
glavni meni.
2. Lupnite na [Setting] i izaberite aparat koji želite.
3. Ako želite da dođete do više informacija o radu,
lupnite na [Setting] i [Help].
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 18
12. 5. 31. �� 12:22
Radni
Ostale operacije
Korišćenje aparata kao
budilnika
2. Pritisnite i zadržite Alarm On/Off na zadnjoj
tabli.
3. Izvori zvuka alarma trepere (FM (Tjuner)/USB/
IPOD). Dok svi izvori zvuka trepere, izaberite
onaj koji želite pritiskom na
. Ako izaberete
režim FM (Tjuner), možete izabrati stanicu koju
ste unapred podesili pritiskom na
/ .
4. Prikazuje se podešavanje „ON (Time)“.
Podešavanje sata treperi. Pritisnite
/
da
biste izabrali čas a zatim pritisnite
da biste
ga sačuvali.
5. Podešavanje minuta treperi. Pritisnite
/
da biste izabrali minut a zatim pritisnite
da
biste ga sačuvali.
6. Podešavanje jačine zvuka treperi. Pritisnite
/
da biste promenili jačinu zvuka, a zatim
pritisnite
da biste ga sačuvali.
,,Napomena
•• Funkcija alarma radi samo kada je aparat
isključen.
•• Možete proveriti status podešavanja tako
što ćete dva puta pritisnuti Alarm On/Off
na zadnjoj tabli.
•• Ako želite da ponovo podesite alarm,
ponovite korake 2-6.
Aktivirajte i deaktivirajte
tajmer alarma
Pritiskajte Alarm On/Off na zadnjoj tabli da biste
aktivirali ili deaktivirali tajmer.
-- Ako je tajmer aktiviran, prikazaće se „ “.
-- Ako je tajmer deaktiviran, „ “ se neće prikazati.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 19
Zaustavite zvonjenje alarma
-- Kada alarm zvoni, pritisnite Alarm On/Off na
zadnjoj tabli ili pritisnite 1.
-- Alarm se zaustavlja, ali podešavanja alarma
ostaju.
,,Napomena
•• Ako ne podesite sat na iPod/iPhone/iPad
uređaju, aparat neće imati sinhronizovan sat
sa vašim iPod/iPhone/iPad uređajem.
2
•• Ako izvučete kabl iz utičnice, podešavanje
alarma koje ste postavili neće biti
memorisano.
Radni
1. Uverite se da ste ispravno podesili sat.
(Pogledajte „Podešavanje sata“ na strani 10-11.)
19
•• Nakon podešavanja funkcije sata, možete
podesiti funkciju alarma.
•• Ako ne pritisnete ni jedno dugme za 30
minuta posle isključivanja alarma, alarm će
se automatski isključiti.
•• Ako
podesite i sat i alarm, možete proverite i
vreme i ikonu za alarm “ “ pritiskanjem
Alarm On/Off iako je aparat u režimu
pripravnosti.
•• Ako je isteklo vreme koje ste podesili, aparat
će se automatski uključiti.
•• Možete podesiti samo 12-časovni format.
(za prikaz sa PM)
Dremanje
Funkcija dremanja vas budi svakih 10 minuta ako
lupnete bilo gde na kontrolnoj tabli dok je alarm
aktivan.
„ZZZ“ se pojavljuje i „ “ treperi. Da biste otkazali
funkciju dremanja, pritisnite Alarm On/Off ili 1.
Nastavak reprodukcije
Aparat memoriše mesto na kojem ste pritisnuli
. Pritisnite
da biste nastavili reprodukciju.
Uzastopna ili nasumična
reprodukcija
Pritiskajte h. Tada će se tekuća datoteka
reprodukovati sa ponavljanjem ili prema slučajnom
redosledu. (ONE/DIR/ALL/RAND(RANDOM)/OFF)
12. 5. 31. �� 12:22
20 Radni
Zatamnjivač
Privremeno isključivanje zvuka
Pritisnite SLEEP jednom. Kontrolna tabla će postati
upola tamnija. Da biste ga otkazali, pritiskajte SLEEP
sve dok kontrolna tabla ne postane svetla.
Pritisnite @ da biste prigušili zvuk. Možete
prigušiti zvuk da biste, na primer, odgovorili na
telefon. Tada će se „MUTE“ pojaviti na kontrolnoj
tabli. Da biste otkazali funkciju prigušivanja, ponovo
pritisnite @ ili prilagodite nivo jačine zvuka
pritiskom na +/-(Jačina).
Podešavanje tajmera za
spavanje
2
Radni
Dok slušate muziku ili radio, pritiskajte SLEEP da
biste izabrali vreme odlaganja između 10 i 180
minuta. Aparat će se isključiti nakon vremena
odlaganja. (Moći ćete da vidite sledeći redosled,
180 -> 150 ->120 -> 90 -> 80 -> 70 -> 60 -> 50 ->
40 -> 30 -> 20 -> 10)
Da biste otkazali funkciju za spavanje, pritiskajte
SLEEP sve dok kontrolna tabla ne postane svetla.
,,Napomena
•• Možete proveriti preostalo vreme do
isključenja aparata pritiskom na SLEEP.
•• Funkcija mirovanja će biti aktivna nakon
funkcije zatamnjivanja.
Punjenje Android telefona
,,Napomena
•• Postavljanjem Android telefona u ležište,
ovaj aparat može samo da ga puni.
•• Možete uživati u muzici sa Android uređaja
pomoću Bluetooth-a.
Da biste napunili Android telefon, potrebno je da
ga povežete sa ležištem Android telefona.
1. Proverite položaj mikro USB priključka na
Android telefonu.
Podešavanje režima zvuka
Ovaj sistem ima veći broj prethodno postavljenih
zvučnih polja. Željeni režim zvuka možete odabrati
pomoću SOUND EFFECT.
Prikazane stavke ekvilajzera mogu se razlikovati u
zavisnosti od izvora zvuka i efekata.
Na ekranu
POP
CLASSIC
JAZZ
ROCK
BYPASS
2. Povežite Android telefon sa ležištem Android
telefona.
Opis
Ovaj program daje uzbudljivu
atmosferu zvuku, pružajući vam
utisak da ste na stvarnom rok,
pop, džez ili koncertu klasične
muzike.
Možete da uživate u zvuku
bez efekta ekvilajzera.
,,Napomena
,,Napomena
U zavisnosti od položaja ili orijentacije mikro
USB priključka na Android telefonu, povežite
ga u uspravnom ili položenom položaju.
Nakon promene ulaza će možda biti potrebno
da resetujete režim zvuka, ponekad čak i posle
promene datoteke sa zvukom.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 20
12. 5. 31. �� 12:22
3
Rešavanje problema
Rešavanje problema
21
Rešavanje problema
Problem
Nema napajanja.
Uzrok i ispravka
yy Priključite kabl za napajanje.
yy Proverite stanje tako što ćete raditi sa drugim elektronskim uređajima.
yy Pritisnite PFUNCTION ili P i proverite izabranu funkciju.
Nema zvuka.
yy Prilagodite jačinu zvuka.
yy Proverite da li je zvuk aparata prigušen.
yy Podesite položaj.
yy Ručno podesite stanicu.
iPod/ iPhone/iPad ne
radi.
Pravilno povežite iPod/iPhone/iPad sa aparatom.
Sat se ne prikazuje.
yy Prethodno podesite neke radio stanice, za detalje pogledajte stranicu page
15.
yy Napajanje je prekinuto ili je naponski kabl isključen.
yy Vratite sat na početne vrednosti (pogledajte stranicu 10-11).
Kontrolna tabla nije
svetla.
Proverite da li je aktivirana funkcija zatamnjivača.
Daljinski upravljač ne
radi kako treba.
Postoji neka prepreka na pravcu između daljinskog upravljača i uređaja.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 21
3
Rešavanje problema
Radio stanice ne mogu
pravilno da se podese.
12. 5. 31. �� 12:22
4
Dodatak
22 Dodatak
Zaštitni znakovi i
licence
Rukovanje aparatom
Prilikom transporta aparata
„Made for iPod“, „Made for iPhone“ i „Made for
iPad“ znače da je elektronska dodatna oprema
namenjena za povezivanje sa iPod, iPod, odnosno
iPad i da je sertifikovan od strane proizvođača za
usklađenost sa Apple standardima. Kompanija
Apple nije odgovorna za rad ovog uređaja niti za
njegovu usklađenost sa standardima koji se tiču
bezbednosti i propisa. Imajte u vidu da korišćenje
ovog dodatka sa iPod/iPhone uređajem može da
utiče na performanse bežične veze.
4
Dodatak
Bluetooth® bežična tehnologija je sistem koji
dozvoljava radio vezu između elektronskih uređaja
na maksimalnoj udaljenosti od 10 metara.
Povezivanje pojedinačnih uređaja sa Bluetooth®
bežičnom tehnologijom je besplatno. Mobilni
telefon sa Bluetooth® bežičnom tehnologijom
može biti kontrolisan pomoću Cascade ako je
konekcija napravljena Bluetooth® bežičnom
tehnologijom.
Molimo vas da sačuvate originalnu kutiju za
transport i materijale za pakovanje. Ako je potrebno
da pošaljete aparat, radi maksimalne zaštite,
ponovo ga zapakujte na način na koji je originalno
zapakovan u fabrici.
Održavanje spoljašnjih površina
čistim
Ne koristite isparljive tečnosti poput spreja za
insekte u blizini aparata.
Brisanje uz korišćenje jakog pritiska može da ošteti
površinu.
Ne dozvolite da guma ili plastični proizvodi budu
dugo u kontaktu sa aparatom.
Čišćenje aparata
Za čišćenje uređaja za reprodukciju koristite meku,
suvu krpu. Ako su površine izuzetno prljave, koristite
meku krpu malo nakvašenu blagim rastvorom
deterdženta. Nemojte koristiti jake rastvarače kao
što su alkohol, benzin ili razređivač jer oni mogu da
oštete površinu aparata.
Bluetooth® zaštićena reč i logoi su u vlasništvu
Bluetooth® SIG, Inc. i svako korišćenje tih oznaka
od strane LG Electronics je po licenci.
Drugi zaštitni žigovi i trgovačka imena su u
vlasništvu njihovih odgovarajućih vlasnika.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 22
12. 5. 31. �� 12:22
Dodatak 23
Specifikacije
Opšte
Zahtevi za adapter
naizmenične struje
DC 18 V 0 2.67 A, 100 - 240 V, 50/60 Hz
Potrošnja energije
48 W
Dimenzije (Š x V x D)
(436 x 152 x 115) mm
Neto težina (približno)
2.3 kg
Radna temperatura
5 °C do 35 °C (41 °F do 95 °F)
Radna vlažnost
5 % do 90 %
USB/Mikro USB
5 V 0 500 mA
iPod/iPhone/iPad
5 V 0 2.1 A
Ulazi
Priključak PORT. IN
0.5 Vrms (3.5 mm stereo priključak)
Opseg FM pretrage
87.5 MHz do 108.0 MHz ili 87.50 MHz do 108.00 MHz
4
Dodatak
Tjuner
Pojačalo
Izlazna snaga
15 W X 2 ch (8 Ω na 1 kHz)
T.H.D
10 %
Zvučnici
Tip
ugrađen
Nazivna impedansa
8Ω
Nazivna ulazna snaga
15 W
Maks. ulazna snaga
30 W
yy Dizajn i specifikacije su podložni promenama bez prethodne najave.
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 23
12. 5. 31. �� 12:22
ND5520-FM.BHUNLLK_SER.indd 24
12. 5. 31. �� 12:22
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement