Garmin | vívosmart® HR | User manual | Garmin vívosmart® HR Brukerveiledning

Garmin vívosmart® HR  Brukerveiledning
vívosmart HR/HR+
®
Brukerveiledning
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å
finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin-logoen, ANT+ , Auto Lap , Auto Pause , Edge , VIRB og vívosmart er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA eller andre land.
Garmin Connect™, Garmin Express™, Garmin Move IQ™ og Virtual Pacer™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.
®
®
®
®
®
®
®
American Heart Association er et varemerke for American Heart Association, Inc. Android™ er et registrert varemerke for Google Inc. Apple og Mac er varemerker for Apple Inc., registrert i
USA og andre land. Navnet Bluetooth og tilknyttede logoer eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Avanserte hjerteslaganalyser av Firstbeat.
Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land. Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.
®
®
®
®
®
Dette produktet kan inneholde et bibliotek (Kiss FFT) som er lisensiert av Mark Borgerding under den 3-klausulers BSD-lisensen http://opensource.org/licenses/BSD-3-Clause.
Produktet er sertifisert i henhold til ANT+ . Du finner en liste over kompatible produkter og apper på www.thisisant.com/directory.
®
Modellnummer: A02947, A02933
Innholdsfortegnelse
Produktoppdateringer ............................................................... 10
Få mer informasjon ................................................................... 10
Innledning....................................................................... 1
Tillegg............................................................................ 10
Komme i gang ............................................................................. 1
Oversikt over enheten ................................................................. 1
Bruke enheten og pulsmåling ..................................................... 1
Treningsmål .............................................................................. 10
Om pulssoner ........................................................................... 10
Pulssoneberegninger ................................................................ 10
3-klausulers BSD-lisens ............................................................ 10
Parkobling og konfigurering......................................... 1
Parkoble smarttelefonen ............................................................. 1
Konfigurere enheten på en datamaskin ...................................... 2
Indeks............................................................................ 11
Aktivitetsmåling og funksjoner..................................... 2
Ikoner .......................................................................................... 2
Automatisk mål ........................................................................... 2
Bevegelseslinjen ......................................................................... 2
Intensitetsminutter ...................................................................... 2
Vise pulsgraf ............................................................................... 3
Registrere en treningsaktivitet .................................................... 3
Sende pulsdata til Garmin® enheter .......................................... 3
VIRB fjernkontroll ........................................................................ 3
Søvnsporing ................................................................................ 3
vívosmart HR-treningsfunksjoner ................................ 3
Angi aktivitetsmodus ................................................................... 3
Konfigurere pulsvarsler ............................................................... 4
Markere runder ........................................................................... 4
vívosmart HR+ GPS-treningsfunksjoner ...................... 4
Angi aktivitetsmodus ................................................................... 4
Konfigurere pulsvarsler ............................................................... 4
Markere runder ........................................................................... 4
Sette aktiviteten på pause automatisk ........................................ 4
Forbedre nøyaktigheten til kalorier ............................................. 5
Forbedre nøyaktigheten til aktivitetsminutter .............................. 5
Innhente satellittsignaler ............................................................. 5
Personlige rekorder .................................................................... 5
Bluetooth tilkoblede funksjoner....................................5
Vise varsler ................................................................................. 5
Administrere varsler .................................................................... 5
Finne en mistet smarttelefon ...................................................... 5
Bluetooth innstillinger .................................................................. 6
Logg................................................................................. 6
Vise historikk ............................................................................... 6
Garmin Connect .......................................................................... 6
Tilpasse enheten............................................................ 6
Garmin Connect innstillinger ....................................................... 6
Enhetsinnstillinger ....................................................................... 7
Bruke Ikke forstyrr-modusen ....................................................... 7
Vise alarmklokken ....................................................................... 7
Informasjon om enheten................................................ 7
Spesifikasjoner for vívosmart HR/HR+ ....................................... 7
Vise enhetsinformasjon .............................................................. 8
Lade enheten .............................................................................. 8
Ta vare på enheten .....................................................................8
Feilsøking........................................................................ 8
Er smarttelefonen min kompatibel med enheten? ...................... 8
Telefonen min kobler seg ikke til enheten .................................. 8
Aktivitetsmåling ........................................................................... 8
Tips for unøyaktige pulsdata ....................................................... 9
Maksimere batterilevetiden ......................................................... 9
Nullstille enheten ........................................................................ 9
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger ........................................... 9
Enheten bruker feil språk ............................................................ 9
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett ..................................... 9
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Connect
Mobile ......................................................................................... 9
Oppdatere programvaren ved hjelp av Garmin Express .......... 10
Innholdsfortegnelse
i
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.
Rådfør deg alltid med legen før du begynner på eller endrer et
treningsprogram.
Komme i gang
Du bør fullføre disse oppgavene når du bruker enheten for
første gang, for å konfigurere enheten og bli kjent med de
grunnleggende funksjonene.
1 Lad enheten (Lade enheten, side 8).
2 Velg et alternativ for å fullføre oppsettet med Garmin
Connect™ kontoen:
• Konfigurer enheten på en kompatibel smarttelefon
(Parkoble smarttelefonen, side 1).
• Konfigurer enheten på en datamaskin (Konfigurere
enheten på en datamaskin, side 2).
MERK: Enheten har begrenset funksjonalitet frem til du
fullfører oppsettet.
3 Synkroniser dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
kontoen din (Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, side 1) (Synkronisere data med en
datamaskin, side 2).
Oversikt over enheten
Bruke bakgrunnslyset
• Du kan når som helst trykke på eller dra fingeren din over
berøringsskjermen for å slå på bakgrunnsbelysningen.
MERK: Varsler og meldinger aktiverer bakgrunnslyset
automatisk.
• Juster lysstyrken til bakgrunnslyset (Enhetsinnstillinger,
side 7).
• Tilpass innstillingene for automatisk bakgrunnslys
(Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din,
side 6).
Bruke enheten og pulsmåling
• Fest vívosmart HR/HR+ over håndleddbenet.
MERK: Enheten skal sitte stramt, men behagelig, og skal
ikke bevege seg mens du trener.
MERK: Pulssensoren er plassert på baksiden av enheten.
• Se Tips for unøyaktige pulsdata, side 9 for å få mer
informasjon om pulsmåling på håndleddet.
• Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten for
pulsmåling på håndleddet, kan du gå til garmin.com
/ataccuracy.
Parkobling og konfigurering
Parkoble smarttelefonen
Berøringsskjerm
Sveip for å bla gjennom funksjoner, dataskjermbilder og menyer.
Trykk for å velge.
Enhetstast
Hold nede for å låse skjermen og slå enheten av
og på.
Trykk for å åpne og lukke menyen.
Trykk for å starte og stoppe tidtakeren.
Skjermorientering
Du kan endre skjermretningen i enhetsinnstillingene på Garmin
Connect kontoen din (Enhetsinnstillinger på Garmin Connect
kontoen din, side 6). Enheten kan vise data i liggende eller
stående format.
Tips for berøringsskjerm
Du kan bruke berøringsskjermen til å styre mange av
funksjonene på enheten.
• Sveip til venstre eller høyre i liggende visning.
• Sveip oppover eller nedover i stående visning.
• Sveip for å bla gjennom aktivitetsmålingsdata og funksjoner
fra skjermbildet som viser klokkeslettet.
• Trykk på enhetstasten, og sveip for å bla gjennom
menyalternativene.
• Sveip under en aktivitet du tar tiden på, for å vise
dataskjermbildene.
• Trykk på berøringsskjermen for å foreta et valg.
• Velg
for å gå tilbake til forrige skjermbilde.
• Hvert valg på berøringsskjermen bør utføres som en separat
handling.
Innledning
For at du skal kunne bruke funksjonene på vívosmart HR/HR+enheten må den parkobles direkte via Garmin Connect Mobileappen og ikke fra Bluetooth innstillingene på smarttelefonen.
1 Installer og åpne Garmin Connect Mobile-appen fra
appbutikken på smarttelefonen.
2 Hold nede enhetstasten for å slå på enheten.
Den første gangen du slår på enheten, må du velge
enhetsspråket. Det neste skjermbildet ber deg om å parkoble
med smarttelefonen.
TIPS: Du kan trykke på enhetstasten for å vise menyen, og
deretter velge > Par smarttelefon for å gå inn i
parkoblingsmodus manuelt.
3 Velg et alternativ for å legge til enheten i Garmin Connect
kontoen din:
• Hvis dette er den første enheten du har parkoblet med
Garmin Connect Mobile-appen, følger du instruksjonene
på skjermen.
• Hvis du allerede har parkoblet en annen enhet med
Garmin Connect Mobile-appen, velger du Garminenheter > Legg til enhet fra Innstillinger-menyen og
følger instruksjonene på skjermen.
Når du har parklobet enhetene, vises en melding, og enheten
synkroniseres automatisk med smarttelefonen.
®
Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen
Enheten synkroniserer regelmessig data ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen. Dette skjer automatisk. Du kan også når
som helst synkronisere data manuelt.
1 Sørg for at enheten ikke er lenger enn 3 m (10 fot) unna
smarttelefonen.
2 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
1
3 Velg .
4 Vis de gjeldende dataene dine i Garmin Connect Mobile-
Det totale antallet skritt denne dagen, skrittmålet ditt for
dagen og fremdriften mot målet.
Den gjeldende pulsen din og gjennomsnittlig hvilepuls for
de siste 7 dagene i slag per minutt (bpm).
Et blinkende ikon betyr at enheten søker etter et signal.
appen.
Konfigurere enheten på en datamaskin
Hvis du ikke har parkoblet vívosmart HR/HR+-enheten med
smarttelefonen din, kan du bruke en datamaskin til å fullføre
oppsettet ved hjelp av Garmin Connect kontoen din.
MERK: Noen funksjoner på enheten krever en parkoblet
smarttelefon.
1 Koble ladeklemmen til enheten (Lade enheten, side 8).
2 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
3 Gå til www.garminconnect.com/vivosmartHR eller
www.garminconnect.com/vivosmartHRPlus.
4 Last ned og installer Garmin Express™ programmet:
• Hvis du bruker et Windows operativsystem, velger du
Last ned for Windows.
• Hvis du bruker et Mac operativsystem, velger du Last
ned for Mac.
5 Følg instruksjonene på skjermen.
®
®
Synkronisere data med en datamaskin
Du bør synkronisere dataene regelmessig for å måle fremdriften
din i Garmin Connect programmet.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Garmin Express programmet synkroniserer dataene.
2 Vis de gjeldende dataene dine i Garmin Connect
programmet.
Antall kalorier du har forbrent samme dag, inkludert både
aktive kalorier og hvilekalorier.
Hvor langt du har gått i kilometer eller miles gjeldende dag.
Det totale antallet etasjer du har gått opp denne dagen,
dagsmålet ditt for antall etasjer oppover og fremdriften mot
målet.
Tiden du har brukt på aktiviteter med moderat til høy
intensitet, det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter og
fremdriften mot målet.
Musikkspillerkontroller for en parkoblet smarttelefon.
VIRB
Fjernkontroller for et parkoblet VIRB actionkamera.
Varsler mottatt fra en parkoblet smarttelefon.
Gjeldende temperatur og værmelding fra en parkoblet
smarttelefon.
Automatisk mål
Enheten oppretter automatisk et daglig skrittmål basert på
tidligere aktivitetsnivå. Enheten viser deg fremdriften mot ditt
etter hvert som du beveger deg.
daglige mål
Aktivitetsmåling og funksjoner
Noen funksjoner krever en parkoblet smarttelefon.
Tidspunkt og dato: Viser gjeldende tidspunkt og dato.
Tidspunktet og datoen angis automatisk når enheten
innhenter satellittsignaler (bare vívosmart HR+-enhet) og når
du synkroniserer enheten med en smarttelefon.
Aktivitetsmåling: Registrerer antall daglige skritt, etasjer du går
opp, tilbakelagt avstand, kalorier og intensitetsminutter.
Bevegelseslinjen viser hvor lenge du er inaktiv.
Mål: Viser fremgangen for aktivitetsmålene dine. Enheten lærer
og foreslår et nytt skrittmål for deg hver dag. Du kan tilpasse
målene dine for antall daglige skritt, etasjer du går opp per
dag, og ukentlige intensitetsminutter ved å bruke Garmin
Connect kontoen.
Puls: Viser den gjeldende pulsen din i slag i minuttet (bpm) og
gjennomsnittlig hvilepuls over sju dager. Du kan trykke på
skjermen for å se et pulsdiagram.
Varsler: Informerer deg om varsler på smarttelefonen din,
inkludert anrop, meldinger, oppdateringer fra sosiale medier
og annet, basert på varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Musikkontroller: Kontroller for musikkspilleren på
smarttelefonen.
VIRB fjernkontroll: Fjernkontroller for et parkoblet VIRB
actionkamera (selges separat).
Vær: Viser gjeldende temperatur. Du kan trykke på skjermen for
å vise et fire dagers værvarsel.
®
Ikoner
Ikonene representerer ulike enhetsfunksjoner. Du kan sveipe
med fingeren for å bla gjennom de ulike funksjonene. Noen
funksjoner krever en parkoblet smarttelefon.
MERK: Du kan bruke Garmin Connect kontoen til å tilpasse
skjermbildene som vises på enheten (Enhetsinnstillinger på
Garmin Connect kontoen din, side 6).
2
Hvis du velger ikke å slå på Automatisk mål-funksjonen, kan du
angi et eget mål på Garmin Connect kontoen din.
Bevegelseslinjen
Hvis du sitter stille over lengre tid, kan du utvikle uønskede
stoffskifteendringer. Bevegelseslinjen minner deg på å fortsette
å bevege deg. Bevegelseslinjen
vises etter en time med
inaktivitet. Det vises flere deler
etter hvert 15. minutt med
inaktivitet.
Du kan nullstille bevegelseslinjen ved å gå en kort avstand.
Intensitetsminutter
Organisasjoner som amerikanske Centers for Disease Control
and Prevention og American Heart Association og Verdens
helseorganisasjon (WHO) anbefaler 150 minutters aktivitet med
moderat intensitet per uke, for eksempel rask gange, eller 75
minutters aktivitet med høy intensitet per uke, for eksempel
løping.
Enheten overvåker aktivitetsintensiteten din og måler tiden du
bruker på aktiviteter med moderat til høy intensitet (krever
pulsdata for angi mengden aktivitet med høy intensitet). Du kan
jobbe mot å oppnå det ukentlige målet ditt for intensitetsminutter
ved å delta i aktiviteter med moderat til høy intensitet i minst ti
minutter sammenhengende. Enheten legger sammen antallet
aktivitetsminutter med moderat og høy intensitet. Det samlede
antallet intensitetsminutter med høy intensitet dobles når de
legges sammen.
®
Aktivitetsmåling og funksjoner
Opparbeide seg intensitetsminutter
vívosmart HR/HR+-enheten beregner intensitetsminutter ved å
sammenligne pulsdataene dine med den gjennomsnittlige
hvilepulsen din. Hvis pulsmåling er slått av, beregner enheten
moderate intensitetsminutter ved å analysere trinn per minutt.
• Start en aktivitet du tar tiden på for å få en mest mulig
nøyaktig beregning av intensitetsminutter.
• Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
• Målingen av hvilepuls blir mest nøyaktig hvis du har på deg
enheten hele døgnet.
Vise pulsgraf
Pulsgrafen viser pulsen din for de siste fire timer, den laveste
pulsen din i slag per minutt (BPM) og den høyeste pulsen i løpet
av den firetimers perioden.
1 Sveip for å vise pulsskjermbildet.
2 Trykk på skjermen for å vise pulsgrafen.
Registrere en treningsaktivitet
Du kan registrere en aktivitet du tar tiden på, som kan lagres og
sendes til Garmin Connect kontoen din.
MERK: Posisjonsinnstillinger er bare tilgjengelig for vívosmart
HR+-enheten.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg en aktivitet, for eksempel Løp eller Utholdenhet.
4 Velg Utendørs (GPS) eller Innendørs (ingen GPS).
5 Hvis plasseringen sin er angitt til utendørs, må du gå
utendørs og vente mens enheten finner GPS-satellitter.
Det kan ta noen minutter å hente inn satellittsignaler. Når
enheten har innhentet satellittsignaler, vises
kontinuerlig.
6 Trykk på enhetstasten for å starte tidtakeren.
7 Start aktiviteten.
8 Sveip for å vise flere dataskjermbilder.
MERK: Du kan bruke Garmin Connect kontoen til å tilpasse
dataskjermbildene som vises (Alternativer for løping på
Garmin Connect kontoen, side 7).
9 Når du har fullført aktiviteten, trykker du på enhetstasten for å
stoppe tidtakeren.
10 Velg et alternativ:
• Trykk på enhetstasten for å starte tidtakeren på nytt.
• Velg
for å lagre aktiviteten og nullstille tidtakeren. Et
sammendrag vises.
• Velg for å slette aktiviteten.
Sende pulsdata til Garmin enheter
®
Du kan sende pulsdataene dine fra vívosmart HR/HR+-enheten
din og vise dem på parkoblede Garmin enheter. Du kan for
eksempel sende pulsdata til en Edge enhet mens du sykler,
eller til et VIRB actionkamera mens du holder på med en
aktivitet.
MERK: Sending av pulsdata reduserer batteritiden.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > Puls > Sendemodus > .
vívosmart HR/HR+-enheten begynner å sende pulsdata, og
vises.
MERK: Du kan bare se skjermbildet pulsovervåkning mens
enheten sender pulsdata.
3 Parkoble vívosmart HR/HR+-enheten med den Garmin
ANT+ kompatible enheten din.
®
®
vívosmart HR-treningsfunksjoner
MERK: Instruksjonene for paring varierer for alle enheter
som er kompatible med Garmin. Du finner mer informasjon i
brukerveiledningen.
TIPS: Hvis du ikke lenger vil sende pulsdata, trykker du på
skjermbildet for pulsovervåking og velger .
VIRB fjernkontroll
Fjernkontrollfunksjonen VIRB lar deg styre VIRB actionkameraet
ved hjelp av enheten din. Du kan kjøpe et VIRB actionkamera
på www.garmin.com/VIRB.
Kontrollere et VIRB actionkamera
Før du kan bruke fjernkontrollfunksjonen for VIRB, må du
aktivere fjernkontrollinnstillingen på VIRB kameraet. Du finner
mer i informasjon i brukerveiledningen til VIRB serien. Du må
også aktivere VIRB-skjermbildet på vívosmart HR/HR+-enheten
(Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din, side 6).
1 Slå på VIRB kameraet.
2 Sveip vívosmart HR/HR+-enheten for å vise VIRBskjermbildet.
3 Vent mens enheten kobler til VIRB kameraet.
4 Velg et alternativ:
• Velg for å ta opp video.
Videotelleren vises på vívosmart HR/HR+-enheten.
• Velg for å stoppe videoopptak.
• Velg for å ta et bilde.
Søvnsporing
Enheten registrerer automatisk søvnen din og overvåker
hvordan du beveger deg mens du sover i den normale
søvnperioden din. Du kan angi tidspunktene du vanligvis sover i
brukerinnstillingene på Garmin Connect kontoen. Søvnstatistikk
er totalt antall timer søvn, søvnnivåer og bevegelse i søvn. Du
kan se søvnstatistikken din på Garmin Connect kontoen din.
MERK: Høneblunder regnes ikke med i søvnstatistikken din. Du
kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset og
vibrasjonsvarslene (Bruke Ikke forstyrr-modusen, side 7).
vívosmart HR-treningsfunksjoner
Denne håndboken er for modellene vívosmart HR og vívosmart
HR+. Funksjonene som beskrives i denne delen, gjelder bare for
vívosmart HR-modellen.
vívosmart HR: Denne enheten har ikke GPSsporingsfunksjoner eller posisjonsinnstillinger.
vívosmart HR+: Denne enheten har GPS-sporingsfunksjoner
og posisjonsinnstillinger.
Angi aktivitetsmodus
1
2
3
4
5
Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
Velg .
Velg en aktivitet.
Velg > Aktivitetsmodus.
Velg et alternativ:
• Velg Grunnleggende for å registrere en aktivitet uten
varsler (Registrere en treningsaktivitet, side 3).
MERK: Dette er standard aktivitetsmodus.
• Velg Tid, Distanse eller Kalorier for å trene mot et
bestemt mål ved hjelp av varighetsvarsler.
TIPS: Du kan bruke Garmin Connect kontoen til å tilpasse
aktivitetsmodusvarsler (Alternativer for løping på Garmin
Connect kontoen, side 7).
6 Velg .
3
7 Start aktiviteten.
Det vises en melding og skjermen vibrerer hver gang du når
varselverdien.
Konfigurere pulsvarsler
Du kan stille inn enheten til å varsle deg når pulsen din er over
eller under en målsone eller en tilpasset pulssone. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går over
180 slag i minuttet.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg en aktivitet.
4 Velg > Pulsvarsel.
5 Velg et alternativ:
• Velg en pulssone for å bruke et pulsområde fra en
eksisterende pulssone.
• Velg Egendefinert hvis du vil bruke tilpassede minimumseller maksimumsverdier.
TIPS: Du kan bruke Garmin Connect kontoen til å tilpasse
soner (Alternativer for løping på Garmin Connect kontoen,
side 7).
En melding vises og enheten vibrerer hver gang du går over
eller under den angitte sonen eller tilpassede verdien.
Markere runder
Du kan også stille inn at enheten skal bruke funksjonen Auto
Lap , som markerer en runde automatisk ved hver kilometer
eller mile. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne
ytelsen din over ulike deler av en aktivitet.
MERK: Auto Lap funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg en aktivitet.
4 Velg > Auto Lap > På.
5 Start aktiviteten.
®
vívosmart HR+ GPS-treningsfunksjoner
Denne håndboken er for modellene vívosmart HR og vívosmart
HR+. Funksjonene som beskrives i denne delen, gjelder bare for
vívosmart HR+-modellen.
vívosmart HR: Denne enheten har ikke GPSsporingsfunksjoner eller posisjonsinnstillinger.
vívosmart HR+: Denne enheten har GPS-sporingsfunksjoner
og posisjonsinnstillinger.
Angi aktivitetsmodus
1
2
3
4
5
4
Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
Velg .
Velg en aktivitet.
Velg > Aktivitetsmodus.
Velg et alternativ:
• Velg Grunnleggende for å registrere en aktivitet uten
varsler (Registrere en treningsaktivitet, side 3).
MERK: Dette er standard aktivitetsmodus.
• Velg Løp/gå for å trene med intervaller for løping og gåing
som du tar tiden på.
MERK: Denne modusen er bare tilgjengelig for Løp.
• Velg Virtuelt\ntempo for å trene opp mot et
hastighetsmål.
MERK: Denne modusen er bare tilgjengelig for Løp.
• Velg Tid, Distanse eller Kalorier for å trene mot et
bestemt mål ved hjelp av varighetsvarsler.
TIPS: Du kan bruke Garmin Connect kontoen til å tilpasse
aktivitetsmodusvarsler (Alternativer for løping på Garmin
Connect kontoen, side 7).
6 Velg .
7 Start aktiviteten.
Det vises en melding og skjermen vibrerer hver gang du når
varselverdien.
Virtual Pacer™
Virtual Pacer er et treningsverktøy som er utviklet for å hjelpe til
med å forbedre ytelsen din. Den oppmuntrer deg til å løpe i et
tempo som du selv angir.
Konfigurere pulsvarsler
Du kan stille inn enheten til å varsle deg når pulsen din er over
eller under en målsone eller en tilpasset pulssone. Du kan for
eksempel angi at enheten skal varsle deg når pulsen går over
180 slag i minuttet.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg en aktivitet.
4 Velg > Pulsvarsel.
5 Velg et alternativ:
• Velg en pulssone for å bruke et pulsområde fra en
eksisterende pulssone.
• Velg Egendefinert hvis du vil bruke tilpassede minimumseller maksimumsverdier.
TIPS: Du kan bruke Garmin Connect kontoen til å tilpasse
soner (Alternativer for løping på Garmin Connect kontoen,
side 7).
En melding vises og enheten vibrerer hver gang du går over
eller under den angitte sonen eller tilpassede verdien.
Markere runder
Du kan også stille inn at enheten skal bruke funksjonen Auto
Lap, som markerer en runde automatisk ved hver kilometer eller
mile. Denne funksjonen er nyttig når du vil sammenligne ytelsen
din over ulike deler av en aktivitet.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg en aktivitet.
4 Velg > Auto Lap > På.
5 Start aktiviteten.
Sette aktiviteten på pause automatisk
Du kan bruke funksjonen Auto Pause til automatisk å stoppe
tidtakeren midlertidig når du slutter å bevege deg. Denne
funksjonen er nyttig hvis aktiviteten omfatter trafikklys eller
andre steder der du må stoppe.
MERK: Pausetiden lagres ikke i historikken.
MERK: Auto Pause funksjonen er ikke tilgjengelig for alle
aktiviteter.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg en aktivitet.
4 Velg > Auto Pause > På.
®
vívosmart HR+ GPS-treningsfunksjoner
Forbedre nøyaktigheten til kalorier
4 Velg Bruk tidligere >
Enheten viser en beregning av det totale kaloriforbruket ditt for
gjeldende dag. Du kan forbedre nøyaktigheten til denne
beregningen ved å gå raskt eller løpe utendørs i minst 20
minutter.
1 Sveip for å vise skjermbildet for kalorier.
2 Velg .
MERK: vises når det er nødvendig å kalibrere kalorier.
Kalibreringsprosessen må bare gjennomføres én gang. Hvis
du allerede har registrert en gå- eller løpetur du tok tiden på,
kan det hende at ikke vises.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Slette en personlig rekord
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > Rekorder.
3 Velg en rekord.
4 Velg Slett post > .
Forbedre nøyaktigheten til aktivitetsminutter
Enheten beregner tiden du bruker til aktiviteter med moderat til
høy intensitet. Du kan forbedre nøyaktigheten til denne
beregningen ved å gå raskt eller løpe utendørs i minst 20
minutter.
1 Sveip for å vise skjermbildet for intensitetsminutter.
2 Velg .
MERK: vises når det er nødvendig å kalibrere
intensitetsminutter. Kalibreringsprosessen må bare
gjennomføres én gang. Hvis du allerede har registrert en gåeller løpetur du tok tiden på, kan det hende at ikke vises.
3 Følg instruksjonene på skjermen.
Innhente satellittsignaler
Det kan hende enheten må ha klar sikt til himmelen for å
innhente satellittsignaler.
1 Gå utendørs til et åpent område.
Enhetstasten skal peke mot himmelen.
2 Vent mens enheten finner satellittene.
Det kan ta 30 til 60 sekunder å lokalisere satellittsignaler.
Forbedre GPS-satellittmottaket
• Synkroniser enheten ofte med Garmin Connect kontoen din:
◦ Koble enheten til en datamaskin ved hjelp av USBkabelen og Garmin Express appen.
◦ Synkroniser enheten din med Garmin Connect Mobileappen ved hjelp av en Bluetooth aktivert smarttelefon.
Mens enheten er koblet til Garmin Connect kontoen, laster
den ned flere dager med satellittdata, slik at den raskt kan
finne satellittsignaler.
• Ta enheten ut til et åpent område, bort fra høye bygninger og
trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Personlige rekorder
Når du har fullført en aktivitet, viser enheten alle nye personlige
rekorder som du satte under aktiviteten. Personlige rekorder
omfatter raskeste tid over flere vanlige løpsdistanser og ditt
lengste løp.
Vise personlige rekorder
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > Rekorder.
3 Velg en rekord.
Gjenopprette en personlig rekord
Du kan tilbakestille personlige rekorder til en tidligere registrert
rekord.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > Rekorder.
3 Velg rekorden du vil gjenopprette.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
.
MERK: Dette sletter ingen lagrede aktiviteter.
Bluetooth tilkoblede funksjoner
vívosmart HR/HR+-enheten har flere Bluetooth tilkoblede
funksjoner for den kompatible smarttelefonen din med Garmin
Connect Mobile-appen.
Varsler: Informerer deg om varsler på smarttelefonen din,
inkludert anrop, meldinger, oppdateringer fra sosiale nettverk
og annet, basert på varslingsinnstillingene på smarttelefonen.
Finn telefonen min: Ved hjelp av Bluetooth trådløs teknologi
kan du finne ut hvor telefonen din er dersom den er parkoblet
og innenfor rekkevidde.
Tilkoblingsvarsel: Lar deg aktivere et varsel som informerer
deg når den parkoblede smarttelefonen din ikke lenger er
innenfor rekkevidden til Bluetooth trådløse teknologi.
Musikkontroller: Brukes til å kontrollere musikkavspilling fra
den parkoblede smarttelefonen.
Aktivitetsopplastinger til Garmin Connect kontoen: Lar deg
synkronisere aktivitetsdata med den parkoblede
smarttelefonen. Du kan vise dataene i mobilappen Garmin
Connect.
Vise varsler
• Når et varsel vises på enheten, velger du et alternativ:
◦ Trykk på berøringsskjermen og velg for å vise hele
varselet.
◦ Velg og deretter et alternativ for å avvise varselet.
• Når et innkommende anrop vises på enheten, velger du et
alternativ:
MERK: Hvilke alternativer som er tilgjengelige, kan variere
basert på smarttelefonen din.
◦ Velg for å svare på anropet på smarttelefonen.
◦ Velg for å avvise eller slå av ringelyden på anropet.
• Hvis du vil vise alle varslene, sveiper du med fingeren på
varslingsskjermbildet, trykker på berøringsskjermen og velger
et alternativ:
◦ Sveip med fingeren for å bla gjennom varslene.
◦ Velg et varsel og deretter Les for å vise hele varselet.
◦ Velg et varsel og deretter et alternativ for å avvise
varselet.
Administrere varsler
Du kan bruke den kompatible smarttelefonen din til å
administrere varsler som vises på vívosmart HR/HR+ enheten.
Velg et alternativ:
• Hvis du bruker en Apple enhet, kan du bruke
innstillingene for varslingssenteret på smarttelefonen til å
velge elementene som skal vises på enheten.
• Hvis du bruker en Android™ enhet, kan du bruke
appinnstillingene i Garmin Connect Mobile-appen til å
velge elementene som skal vises på enheten.
®
Finne en mistet smarttelefon
Du kan bruke denne funksjonen til å finne en mistet smarttelefon
som er parkoblet ved hjelp av trådløs Bluetooth teknologi og
befinner seg innenfor rekkevidde.
5
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
vívosmart HR/HR+-enheten begynner å søke etter den
parkoblede smarttelefonen. Et lydvarsel spilles av på
smarttelefonen, og Bluetooth signalstyrken vises på
vívosmart HR/HR+-enhetsskjermen. Bluetooth signalstyrken
øker etter hvert som du nærmer deg smarttelefonen.
Bluetooth innstillinger
Trykk på enhetstasten for å vise menyen, og velg .
Bluetooth: Aktiverer trådløs Bluetooth teknologi.
MERK: Andre innstillinger for Bluetooth vises bare når
trådløs Bluetooth teknologi er aktivert.
Par smarttelefon: Kobler enheten til en kompatibel smarttelefon
med Bluetooth. Denne innstillingen lar deg bruke Bluetooth
tilkoblede funksjoner med Garmin Connect Mobile-appen,
inkludert varsler og aktivitetsopplastinger til Garmin Connect.
Varsler: Gjør det mulig å aktivere telefonvarsler fra en
kompatibel smarttelefon. Du kan bruke alternativet Vis bare
anrop til å vise varsler bare for innkommende anrop.
Tilkobl.varsel: Lar deg aktivere et varsel som informerer deg
når den parkoblede smarttelefonen din ikke lenger er
innenfor rekkevidden til Bluetooth trådløse teknologi.
Visning: Angir om enheten skal vise varsler i liggende eller
stående format.
MERK: Denne innstillingen vises bare når enheten er angitt
til å vise data i stående format.
Slå av Bluetooth trådløs teknologi
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > Bluetooth > Av for å slå av Bluetooth trådløs
teknologi på vívosmart HR/HR+-enheten.
TIPS: Se i brukerveiledningen for smarttelefonen etter
informasjon om hvordan du slår av Bluetooth trådløs
teknologi.
Logg
Enheten lagrer opptil 14 dagers aktivitetsmåling og pulsdata, og
opptil sju aktiviteter du har tatt tiden på. På enheten kan du vise
de siste sju aktivitetene du har tatt tiden på. Du kan
synkronisere dataene dine for å vise ubegrensede aktiviteter,
aktivitetsmålingsdata og pulsdata på Garmin Connect kontoen
(Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, side 1) (Synkronisere data med en datamaskin,
side 2).
Når enhetsminnet er fullt, blir de eldste dataene overskrevet.
Vise historikk
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg et alternativ:
• Velg en aktivitet på vívosmart HR-enheten.
• Velg Tidligere akt. og deretter en aktivitet på vívosmart
HR+-enheten.
Garmin Connect
Du kan holde kontakten med venner på Garmin Connect
kontoen din. Garmin Connect gir dere verktøy for sporing,
analyse, deling og mulighet til å oppmuntre hverandre. Loggfør
hendelsene i en aktiv livsstil, inkludert løpeturer, gåturer,
sykkelturer, svømming, villmarksturer, triatlon med mer. Du kan
opprette en gratis konto på www.garminconnect.com/start.
6
Spor fremdriften: Du kan spore antall skritt per dag, bli med i
en vennskapelig konkurranse med kontaktene dine og nå
målene dine.
Lagre aktivitetene dine: Når du har fullført og lagret en aktivitet
du tar tiden på ved hjelp av enheten, kan du laste opp denne
aktiviteten til Garmin Connect kontoen din hvor du kan
beholde den så lenge du ønsker.
Analyser data: Du kan viser mer detaljert informasjon om
aktiviteten, inkludert tid, avstand, puls, forbrente kalorier og
egendefinerbare rapporter.
Del aktivitetene med andre: Du kan ha kontakt med venner og
følge hverandres sosiale aktiviteter eller publisere koblinger
til aktiviteter på sosiale nettverk.
Administrer innstillinger: Du kan tilpasse enheten og
brukerinnstillingene dine på Garmin Connect kontoen din.
Garmin Move IQ™ hendelser
Move IQ-funksjonen oppdager automatisk aktivitetsmønstre, for
eksempel gange, løping, sykling, svømming og trening på
ellipsemaskin som varer i minimum 10 minutter. Du kan vise
hendelsestypen og varigheten på Garmin Connect tidslinjen,
men de vises ikke i listen over aktiviteter, øyeblikksbilder eller
nyhetsfeeden. Hvis du ønsker flere detaljer og større
nøyaktighet, kan du registrere en aktivitet med tidtaking på
enheten din.
Tilpasse enheten
Garmin Connect innstillinger
Du kan tilpasse enhetsinnstillingene, innstillingene for
aktivitetsprofilen og brukerinnstillingene på Garmin Connect
kontoen din. Enkelte innstillinger kan også tilpasses på
vívosmart HR/HR+-enheten.
• Velg Garmin-enheter fra Innstillinger-menyen i Garmin
Connect Mobile-appen, og velg enheten din.
• Velg Enhetsinnstillinger fra enhetskontrollprogrammet i
Garmin Connect programmet.
Når du har tilpasset innstillingene, synkroniserer du dataene slik
at endringene tas i bruk på enheten (Synkronisere dataene dine
ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen, side 1)
(Synkronisere data med en datamaskin, side 2).
Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din
Velg Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen.
Alarm: Stiller inn alarmklokkeslett og -frekvens for enheten.
Synlige skjermbilder: Gjør det mulig å tilpasse skjermbildene
som vises på enheten.
Standardskjermbilde: Angir startskjermbildet som vises etter
en periode uten aktivitet og når du slår på enheten.
Automatisk baklys: Gjør at enheten kan slå på bakgrunnslyset
automatisk når du vrir håndleddet mot kroppen. Du kan
tilpasse enheten til alltid å bruke denne funksjonen eller bare
under en tidsstyrt aktivitet.
MERK: Denne innstillingen reduserer batteriets levetid.
Logg
Aktivitetsmåling: Slår aktivitetsmålingsfunksjoner av og på, for
eksempel bevegelsesvarsling, pulsmåling på håndleddet og
Move IQ-hendelser.
Velg håndledd: Lar deg bestemme hvilket håndledd du vil ha
klokken på. Du bør tilpasse denne innstillingen for
skjermorientering, og når du bruker funksjonen for automatisk
bakgrunnslys.
Skjermretning: Angir at enheten skal vise data i liggende eller
stående format.
Tidsformat: Angir om enheten skal vise tiden i 12- eller 24timers format.
Språk: Angir enhetsspråk.
Enheter: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Tempo/hastighet: Angir om enheten skal vise tempo eller
hastighet under en aktivitet du tar tiden på (bare på vívosmart
HR+-enheten).
Alternativer for løping på Garmin Connect kontoen
Velg Alternativer for løping fra Garmin Connect kontoen din.
Varsler for løpemodus: Gjør det mulig å tilpasse
aktivitetsmodusvarsler, for eksempel mål for varighetsvarsler.
Pulsvarsel: Enheten varsler deg når pulsen din er over eller
under en målsone eller en tilpasset pulssone. Du kan velge
en eksisterende pulssone eller angi en tilpasset sone.
Auto Lap: Gjør at enheten kan markere runder automatisk etter
hver kilometer (mile) (Markere runder, side 4).
Auto Pause: Gjør det mulig å sette tidtakeren på enheten på
pause når du slutter å bevege deg (bare på vívosmart HR+enheten).
Datafelt: Lar deg tilpasse dataskjermbildene som vises under
en aktivitet du tar tiden på.
Brukerinnstillinger på Garmin Connect kontoen
Velg Brukerinnstillinger på Garmin Connect kontoen.
Egendefinert skrittlengde: Lar enheten bruke den
egendefinerte skrittlengden din til å beregne den tilbakelagte
avstanden din mer nøyaktig. Du kan angi en kjent distanse
og antallet skritt du bruker på den, så Garmin Connect kan
beregne skrittlengden din.
Daglige skritt: Lar deg angi det daglige skrittmålet ditt. Du kan
bruke Automatisk mål-innstillingen hvis du vil at enheten skal
angi skrittmålet automatisk.
Daglige etasjer oppover: Lar deg angi et daglig mål for antallet
etasjer du gå opp.
Ukentlige intensitetsminutter: Lar deg angi et ukentlig mål for
antallet minutter du vil bruke på aktiviteter med moderat til
høy intensitet.
Pulssoner: Lar deg beregne makspuls og angi egendefinerte
pulssoner.
Enhetsinnstillinger
Du kan tilpasse enkelte innstillinger på vívosmart HR/HR+enheten. Andre innstillinger kan tilpasses på Garmin Connect
kontoen.
Trykk på enhetstasten for å vise menyen, og velg .
Språk: Angir enhetsspråk.
Tid: Angir om enheten skal vise klokkeslettet i 12- eller 24timers format, og gjør det mulig å angi klokkeslettet manuelt
(Angi klokkeslett manuelt, side 7).
Enheter: Angir om enheten skal vise avstanden som er
tilbakelagt i kilometer eller miles.
Aktivitetsmåling: Slår aktivitetsmåling og bevegelsesvarsleren
av og på.
Informasjon om enheten
Puls: Slår pulsmåling på håndleddet og sending av pulsdata av
og på.
Skjerminnstillinger: Her kan du justere lysstyrken til
bakgrunnslyset (Justere lysstyrken på bakgrunnslyset,
side 7) og angi at enheten skal låses automatisk etter en
periode uten aktivitet.
Fabrikkinnstillinger: Lar deg nullstille brukerdata og
gjenopprette innstillinger (Gjenopprette alle
fabrikkinnstillinger, side 9).
Angi klokkeslett manuelt
Klokkeslettet på vívosmart HR-enheten angis som standard
automatisk når du synkroniserer enheten med en smarttelefon.
Klokkeslettet på vívosmart HR+-enheten angis automatisk når
enheten innhenter satellittsignaler, og når du synkroniserer
enheten med en smarttelefon. Du kan også angi klokkeslettet
manuelt.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg et alternativ:
• Velg > Tid > Angi kl. på vívosmart HR-enheten.
• Velg > Tid > Angi kl. > Manuelt på vívosmart HR+enheten.
for å justere klokkeslettet og datoen.
3 Velg
4 Velg .
Justere lysstyrken på bakgrunnslyset
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > Skjerminnstillinger > Lysstyrke for
bakgrunnslys.
eller for å justere lysstyrken.
MERK: Lysstyrken på bakgrunnslyset påvirker batteriets
levetid.
3 Velg
Bruke Ikke forstyrr-modusen
Du kan bruke Ikke forstyrr-modusen til å slå av bakgrunnslyset
og vibrasjonsvarslene. Du kan for eksempel bruke denne
modusen når du sover eller ser på en film.
MERK: Du kan angi når du vanligvis sover i brukerinnstillingene
på Garmin Connect kontoen. Enheten går inn i Ikke forstyrrmodusen automatisk i søvnperioden.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > På.
vises på skjermbildet for klokkeslett.
TIPS: Hvis du vil gå ut av Ikke forstyrr-modusen, trykker du
på enhetstasten og velger > Av.
Vise alarmklokken
1 Angi tidspunkter og hyppighet for alarmer på Garmin Connect
kontoen (Enhetsinnstillinger på Garmin Connect kontoen din,
side 6).
2 Trykk på enhetstasten på vívosmart HR/HR+-enheten for å
vise menyen.
3 Velg .
Informasjon om enheten
Spesifikasjoner for vívosmart HR/HR+
Batteritype
Oppladbart, innebygd litiumionbatteri
Batterilevetid for vívosmart
HR
Opptil 5 dager
Batterilevetid for vívosmart
HR+
Opptil 5 dager
Opptil 8 timer i GPS-modus
Driftstemperaturområde
Fra -10 til 60 ºC (fra 14 til 140 ºF)
7
Ladetemperaturområde
Fra 0 til 40 ºC (fra 32 til 104 ºF)
Radiofrekvens/protokoll
ANT+ trådløs kommunikasjonsprotokoll
på 2,4 GHz
Bluetooth Smart trådløs teknologi
Vanntetthetsvurdering
Svømming, 5 ATM*
*Enheten tåler trykk tilsvarende en dybde på 50 meter. Du finner
mer informasjon på www.garmin.com/waterrating.
Vise enhetsinformasjon
Du kan vise enhets-ID-en, programvareversjonen, informasjon
om forskrifter og gjenværende batteristrøm.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
Lade enheten
ADVARSEL
Denne enheten inneholder et litiumionbatteri. Se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å
lese advarsler angående produktet og annen viktig informasjon.
Ta vare på enheten
LES DETTE
Unngå kraftige slag og hard behandling. Dette kan redusere
produktets levetid.
Unngå å trykke på tastene under vann.
Ikke bruk en skarp gjenstand til å rengjøre enheten.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller skarp
gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Unngå kjemiske rengjøringsmidler, løsemidler og insektsmidler
som kan skade plastdeler og finish.
Skyll enheten godt med ferskvann hvis den er blitt utsatt for klor,
saltvann, solkrem, kosmetikk, alkohol eller andre sterke
kjemikalier. Dekselet kan bli skadet dersom det utsettes for
disse stoffene over lengre tid.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli utsatt for
ekstreme temperaturer over lengre tid. Dette kan føre til
permanent skade.
Ikke fjern remmene.
Rengjøre enheten
LES DETTE
Tørk godt av og rengjør kontaktene og området rundt før du
lader enheten eller kobler den til en datamaskin. På denne
måten kan du forhindre korrosjon. Se instruksjoner for
rengjøring i tillegget.
LES DETTE
Selv svette eller fukt i små mengder kan føre til korrosjon i de
elektriske kontaktene når de er koblet til en lader. Korrosjon kan
hindre lading eller overføring av data.
1 Juster ladestolpene etter kontaktene på baksiden av
vaskemiddel.
Tørk
av.
2
La enheten tørke når den er rengjort.
TIPS: Du finner mer informasjon på www.garmin.com/fitandcare.
enheten, og trykk på laderen
til den klikker på plass.
1 Tørk av enheten med en klut som er fuktet med et mildt
Feilsøking
Er smarttelefonen min kompatibel med
enheten?
2 Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen.
3 Lad enheten helt opp.
Tips til lading av enheten
• Bruk USB-kabelen for å koble laderen til enheten, og sørg for
at kabelen sitter godt (Lade enheten, side 8).
Du kan lade enheten ved hjelp av USB-kabelen på to måter.
Enten ved å bruke en strømadapter som er godkjent av
Garmin i en vanlig stikkontakt, eller ved å koble USB-kabelen
til USB-porten på en datamaskin. Det tar 60–90 minutter å
lade opp et helt utladet batteri.
• Koble laderen fra enheten når ikonet for batteriladenivået
vises som fullt og har sluttet å blinke.
• Du kan gå til skjermbildet for enhetsinformasjon for å se hvor
mye batterikapasitet
som gjenstår (Vise
enhetsinformasjon, side 8).
Bruke enheten i lademodus
Du kan bruke enheten mens den lades fra en datamaskin. Du
kan for eksempel bruke Bluetooth tilkoblede funksjoner eller
tilpasse enhetsinnstillingene.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
2 Velg for å avslutte USB-masselagringsmodus.
8
vívosmart HR/HR+ enheten er kompatibel med smarttelefoner
som bruker trådløs Bluetooth Smart-teknologi.
Du finner informasjon om kompatibilitet på www.garmin.com
/ble.
Telefonen min kobler seg ikke til enheten
• Aktiver trådløs Bluetooth teknologi på smarttelefonen.
• Åpne Garmin Connect Mobile-appen på smarttelefonen, velg
eller , og velg Garmin-enheter > Legg til enhet for å
gå inn i parkoblingsmodus.
• Trykk på enhetstasten for å vise menyen, og velg deretter >
Par smarttelefon for å gå inn i parkoblingsmodus manuelt.
Aktivitetsmåling
Hvis du vil ha mer informasjon om nøyaktigheten til
aktivitetsmåling, kan du gå til garmin.com/ataccuracy.
Antall skritt virker unøyaktig
Hvis antall skritt virker unøyaktig, kan du prøve disse tipsene.
• Ha på deg enheten på hånden du bruker minst.
• La enheten ligge i en lomme når du skyver en barnevogn
eller en gressklipper.
• La enheten ligge i en lomme når du bare bruker hendene
eller armene aktivt.
MERK: Enheten kan tolke enkelte repetitive bevegelser, for
eksempel når du vasker opp, bretter klesvask eller klapper i
hendene, som skritt.
Feilsøking
Antall skritt på enheten og Garmin Connect kontoen
samsvarer ikke
Antall skritt på Garmin Connect kontoen oppdateres når du
synkroniserer enheten.
1 Velg et alternativ:
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect programmet
(Synkronisere data med en datamaskin, side 2).
• Synkroniser antall skritt med Garmin Connect Mobileappen (Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin
Connect Mobile-appen, side 1).
2 Vent mens enheten synkroniserer dataene.
Synkroniseringen kan ta flere minutter.
MERK: Du kan ikke synkronisere dataene eller oppdatere
antall skritt ved å oppdatere Garmin Connect Mobile-appen
eller Garmin Connect programmet.
Intensitetsminuttene blinker
Når du trener på et intensitetsnivå som er høyt nok til å være
gjeldende i forhold til målet ditt for intensitetsminutter, blinker
intensitetsminuttene.
Tren i minst ti sammenhengende minutter med moderat eller
høy intensitet.
Antallet etasjer oppover ser ikke ut til å være riktig
Enheten bruker et internt barometer til å måle høydeendringer
når du går i trapper. Én etasje opp tilsvarer 3 m (10 fot).
• Finn de små barometerhullene på baksiden av enheten nær
ladekontaktene, og rengjør området rundt ladekontaktene.
Barometerytelsen kan bli påvirket hvis barometerhullene er
blokkert. Du kan skylle enheten med vann for å rengjøre
området.
La enheten tørke når den er rengjort.
• Unngå å holde i gelendrene og hoppe over trinn når du går i
trapper.
• Når det blåser mye, bør du dekke til enheten med ermet eller
jakken fordi sterke vindkast kan forårsake uregelmessige
avlesninger.
Tips for unøyaktige pulsdata
Hvis pulsdataene er unøyaktige eller ikke vises, kan du prøve
følgende tips.
• Rengjør og tørk av armen din før du tar på deg enheten.
• Unngå å bruke solkrem, hudkremer eller insektmidler på
håndleddet du har festet enheten til.
• Unngå å skrape pulssensoren på baksiden av enheten.
• Fest enheten over håndleddbenet. Enheten skal sitte stramt,
men behagelig.
• Vent til -ikonet vises kontinuerlig før du starter aktiviteten.
• Varm opp i 5 til 10 minutter og få en pulsmåling før du starter
aktiviteten.
MERK: Varm opp innendørs hvis det er kaldt ute.
• Skyll av enheten med ferskvann etter hver treningsøkt.
Maksimere batterilevetiden
• Slå av Automatisk baklys-innstillingen (Enhetsinnstillinger
på Garmin Connect kontoen din, side 6).
• Reduser lysstyrken til bakgrunnslyset (Enhetsinnstillinger,
side 7).
• Gå til varslingsinnstillingene på smarttelefonen, og begrens
varslene som vises på vívosmart HR/HR+-enheten
(Administrere varsler, side 5).
• Slå av smartvarsler (Bluetooth innstillinger, side 6).
Feilsøking
• Slå av trådløs Bluetooth teknologi når du ikke bruker
tilkoblede funksjoner (Slå av Bluetooth trådløs teknologi,
side 6).
• Slutt å sende pulsdata til parkoblede Garmin enheter (Sende
pulsdata til Garmin enheter, side 3).
• Slå av pulsmåling på håndleddet (Enhetsinnstillinger, side 7).
MERK: Pulsmåling på håndleddet brukes til å beregne tid
med høy intensitet og kaloriforbruk.
®
Nullstille enheten
Hvis enheten slutter å reagere, må du kanskje nullstille den.
Dette kan medføre at du mister data som ikke er synkronisert
med Garmin Connect kontoen din. Du må angi klokkeslettet på
nytt (Angi klokkeslett manuelt, side 7).
1 Hold nede enhetstasten i 10 sekunder.
Enheten slår seg av.
Hold
enhetstasten nede i ett sekund for å slå på enheten.
2
Gjenopprette alle fabrikkinnstillinger
Du kan gjenopprette alle enhetsinnstillingene til
fabrikkinnstillingene.
MERK: Ved en nullstilling slettes all brukerangitt informasjon og
alt innhold i aktivitetsloggen.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg > Fabrikkinnstillinger > .
Enheten bruker feil språk
Du kan endre språk for enheten hvis du utilsiktet har valgt feil
språk for den.
1 Trykk på enhetstasten for å vise menyen.
2 Velg .
3 Velg språk.
Enheten min viser ikke riktig klokkeslett
Enheten oppdaterer klokkeslettet og datoen når du
synkroniserer enheten med en datamaskin eller mobilenhet. Du
bør synkronisere enheten din når du bytter tidssone, slik at den
viser riktig klokkeslett. Dette gjelder også for sommertid.
1 Kontroller at datamaskinen eller mobilenheten viser riktig
lokal tid.
2 Velg et alternativ:
• Synkroniser enheten med en datamaskin (Synkronisere
data med en datamaskin, side 2).
• Synkroniser enheten med en mobilenhet (Synkronisere
dataene dine ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen,
side 1).
Dato og klokkeslett oppdateres automatisk.
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Connect Mobile
Du må ha en Garmin Connect konto og parkoble enheten med
en kompatibel smarttelefon før du kan oppdatere programvaren
på enheten ved hjelp av Garmin Connect Mobile-appen
(Parkoble smarttelefonen, side 1).Garmin Connect
1 Synkroniser enheten med Garmin Connect Mobile-appen
(Synkronisere dataene dine ved hjelp av Garmin Connect
Mobile-appen, side 1).
Garmin Connect Mobile-appen sender automatisk
oppdateringer til enheten når ny programvare er tilgjengelig.
2 Følg instruksjonene på skjermen.
9
Oppdatere programvaren ved hjelp av
Garmin Express
Du må ha en Garmin Connect konto, og du må laste ned og
installere programmet Garmin Express før du kan oppdatere
enhetsprogramvaren.
1 Koble enheten til datamaskinen med USB-kabelen.
Når det finnes ny programvare, sender Garmin Express den
til enheten.
2 Koble enheten fra datamaskinen.
Enheten varsler deg når du kan oppgradere programvaren.
Velg
et alternativ.
3
Produktoppdateringer
Installer Garmin Express (www.garmin.com/express) på
datamaskinen. Installer Garmin Connect Mobile-appen på
smarttelefonen.
Appen gir Garmin enheter enkel tilgang til disse tjenestene:
• Programvareoppdateringer
• Dataopplastinger til Garmin Connect
• Produktregistrering
Få mer informasjon
• Gå til www.support.garmin.com for å finne flere
brukerveiledninger, artikler og programvareoppdateringer.
• Gå til www.garmin.com/intosports.
• Gå til www.garmin.com/learningcenter.
• Gå til http://buy.garmin.com eller kontakt forhandleren for
Garmin for å få informasjon om ekstra tilbehør og
reservedeler.
Tillegg
Treningsmål
Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du enklere måle og
forbedre formen din ved å forstå og følge de følgende
prinsippene.
• Pulsen gir en god indikasjon på intensiteten på
treningsøkten.
• Ved å trene i bestemte pulssoner kan du forbedre den
kardiovaskulære kapasiteten og styrken din.
• Hvis du kjenner til pulssonene dine, kan du unngå
overtrening og redusere faren for skader.
Hvis du vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke tabellen
(Pulssoneberegninger, side 10) for å finne frem til den beste
pulssonen for treningsmålene dine.
Hvis du ikke vet hva makspulsen din ligger på, kan du bruke en
av kalkulatorene som finnes på Internett. Enkelte treningssentre
tilbyr en test som måler maksimal puls. Standard maksimal puls
er 220 minus alderen din.
Om pulssoner
Mange idrettsutøvere bruker pulssoner til å måle og øke den
kardiovaskulære styrken og forbedre formen. En pulssone er et
definert intervall over hjerteslag per minutt. De fem vanlige
pulssonene er nummerert fra 1 til 5 etter hvor høy intensiteten
er. Pulssoner beregnes som regel basert på prosentandeler av
den maksimale pulsen din.
10
Pulssoneberegninger
Sone % av
makspuls
Oppfattet anstrengelse
Fordeler
1
50–60 %
Avslappet, jevnt tempo,
rytmisk pust
Aerob trening på
begynnernivå,
reduserer stress
2
60–70 %
Komfortabelt tempo, litt
Grunnleggende
tyngre pust, mulig å holde kardiovaskulær
en samtale i gang
trening, bra nedtrappingstempo
3
70–80 %
Moderat tempo, vanskeli- Forbedret aerob
gere å holde en samtale i kapasitet, optimal
gang
kardiovaskulær
trening
4
80–90 %
Høyt tempo og litt
ubehagelig, vanskelig å
puste
Forbedret anaerob
kapasitet og terskel,
økt hastighet
5
90–100 %
Spurtetempo, ikke mulig
over lengre tid, vanskelig
å puste
Anaerob og
muskulær
utholdenhet, økt kraft
3-klausulers BSD-lisens
Copyright © 2003–2010, Mark Borgerding
Med enerett.
Redistribusjon og bruk i kilde- og binærform, med eller uten
endringer, er tillatt forutsatt at følgende vilkår er oppfylt:
• Redistribusjon av kildekode må beholde merknaden om
opphavsrett ovenfor, denne listen over vilkår og følgende
ansvarsfraskrivelse.
• Redistribusjon i binærform må gjengi merknaden om
opphavsrett ovenfor, denne listen med vilkår og følgende
ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller andre
materialer som leveres med distribusjonen.
• Verken forfatteren eller navnene på noen bidragsytere kan
brukes til å godkjenne eller markedsføre produkter som er
avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig
tillatelse på forhånd.
DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV
RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE "SOM DEN
ER", OG VI FRASKRIVER OSS ANSVARET FOR ALLE
UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER,
INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL,
UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG
EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL.
RETTIGHETSHAVERNE OG BIDRAGSYTERNE SKAL IKKE I
NOE TILFELLE HOLDES ANSVARLIG FOR DIREKTE,
INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, TYPISKE SKADER
ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT MEN IKKE
BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ALTERNATIVE VARER
ELLER TJENESTER, MANGEL PÅ FUNKSJONALITET, TAP
AV DATA ELLER TAP AV INNTEKTER ELLER
DRIFTSAVBRUDD) UANSETT HVORDAN DE OPPSTÅR, OG
UANSETT ANSVARSTEORI, UANSETT OM DET ER UNDER
KONTRAKT, ERSTATNINGSANSVAR ELLER
SKADEGJØRENDE HANDLINGER (INKLUDERT
SKJØDESLØSHET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN
MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM
DET ER UNDERRETTET OM MULIGHETEN FOR SLIKE
SKADER.
Tillegg
Indeks
A
aktiviteter 3
aktivitetsmåling 2
aktivitetssporing 2
alarmer 7
Auto Lap 4, 7
Auto Pause 4
B
bakgrunnslys 1, 7
batteri 8
lade 8
maksimere 6, 7, 9
berøringsskjerm 1
Bluetooth teknologi 5, 6, 8
D
data 2
lagre 6
overføre 6
dataskjermbilder 7
E
enhets-ID 8
F
feilsøking 8–10
G
Garmin Connect 1, 6, 7, 9
Garmin Express 2
oppdatere programvare 10
GPS 3, 4
signal 5
I
ikoner 2
innstillinger 6, 7, 9
enhet 6
intensitetsminutter 3, 5, 9
puls 1–3
måler 9
parkoble sensorer 3
soner 10
varsler 4
R
rengjøre enheten 8
runder 4
S
satellittsignaler 5
skjermbilde
lysstyrke 7
orientering 1
slette, personlige rekorder 5
smarttelefon 8
parkobling 1, 8
programmer 5
spesifikasjoner 7
søvnmodus 3
T
taster 1, 8
tempo 4
tid 7
tidtaker 3
tilbehør 10
tilpasse enheten 1
trening 3, 4
modi 3, 4
U
USB 10
masselagringsmodus 8
overføre filer 2
V
varsler 2, 4, 5
vibrasjon 7
VIRB fjernkontroll 3
Virtual Pacer 4
K
kalibrere 5
kalori 5
klokke 7
klokkeslett 9
L
lade 8
lagre aktiviteter 3
lagre data 6
logg 1, 6
sende til datamaskin 2, 6
vise 6
lysstyrke 7
M
masselagringsmodus 8
meny 1
mål 2, 7
N
nullstille enheten 9
O
oppdateringer, programvare 9, 10
P
parkobling
ANT+ sensorer 3
smarttelefon 1, 8
personlige rekorder 5
gjenopprette 5
slette 5
programmer 5
smarttelefon 1
programvare
oppdatere 9, 10
versjon 8
Indeks
11
support.garmin.com
Desember 2018
190-01972-00_0G
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising