Garmin | zūmo® 450 | Garmin zūmo® 450 Installationsblad

Garmin zūmo® 450 Installationsblad
=Nj02™,167$//$7,216%/$'
VARNING! Villkoren i Garmins garanti kräver att strömkabeln med bara trådändar installeras
av erfarna installatörer med rätt kompetens beträffande elektriska system för fordon och som
kan använda de speciella verktyg eller beslag som krävs för installation.
1: Ansluta ström till fästet
9lOMHQOlPSOLJRFKVlNHUSODWVWLOODWWPRQWHUD]njPRHQKHWHQSnPRWRUF\NHOQEDVHUDWSnWLOOJlQJOLJD
kraftkällor och säker kabeldragning.
Bara ledningar
med säkring för
anslutning till ström
Strömkontakt
Om att ansluta ljud
Standardjack för mikrofon (2,5 mm) och hörlurar (3,5 mm) är placerade på vänster sida på fästet
XQGHUVN\GGVNDSVHOQ 1lUGXDQVOXWHUOMXGV\VWHPHWWLOO]njPRHQKHWHQYDUXSSPlUNVDPSnEDQRUQD
som behövs för att leda de nödvändiga kablarna. När du vill ha information, titta i ]njPR
6QDEEUHIHUHQVKDQGERNoch ]njPR$QYlQGDUKDQGERN på skivan.
2: Installera basen på styret
0HG]njPRHQKHWHQI|OMHUGHODUI|UWYnROLNDP|MOLJKHWHUDWWLQVWDOOHUDSnVW\UHW(JQDIlVWHQNDQNUlYD
\WWHUOLJDUHEHVODJ ZZZUDPPRXQWFRP Styrets bas
A) Installera U-bulten och basen på styret:
1. Placera U-bulten runt styret och träd ändarna genom
basen på styret.
U-bult
2. Dra åt muttrarna för att fästa basen. Dra inte åt
alltför hårt.
OBS! Rekommenderat moment är 5,7 Nm (50
LQOE gYHUVNULGLQWHGHWPD[LPDODPRPHQWHW
Sn1P LQOE Styre
B) Installera basen för styret på
klämman för koppling och broms:
Styrets bas
Klämma för koppling
och broms
OBS! Både 1/4 tums standard
och M6 bultar följer med. Matcha
fabriksbultarnas storlek på
klämman för koppling och broms.
1. Ta bort de två fabriksbultarna på
klämman för koppling och broms.
Distansbrickor
2. Träd de nya bultarna genom basen för
styret, distansbrickorna, och klämman.
3. Dra åt bultarna för att fästa basen.
Garmin®lUHWWUHJLVWUHUDWYDUXPlUNHRFK]njPR™ är ett varumärke som tillhör Garmin Ltd. eller dess
dotterbolag och får inte användas utan uttryckligt tillstånd från Garmin.
-DQXDUL
$UWLNHOQXPPHU5HY$
7U\FNWL7DLZDQ
3: Fäst basplattan på
=njPRHQKHWHQVIlVWH
=njPRIlVWH
Basplatta
1. Träd de M4 X 40 mm nitbultarna och
muttrarna för att fästa basplattan vid
=njPRHQKHWHQVIlVWH
2. Dra åt muttrarna för att fästa basplattan.
Skyddskapseln
4: Fäst
basplattan på
basen för styret
1. Rikta in kulan på
basen för styret med
basplattans kula med
armen med två hylsor.
=njPRIlVWH
Basplatta
Strömuttag
Arm med två hylsor
2. Dra åt knoppen något.
3. Justera så att du kan se
och köra bra.
Knopp
Mini-USBport
4. Dra åt knoppen så att
fästet sitter fast.
Skyddskapseln
Styrets bas
5: Installera
=njPRHQKHWHQL
fästet
=njPRIlVWH
Spak
6lWWLVWU|PNDEHOQL]njPR
enhetens fäste. Dra åt
skruvarna på strömkontakten
så tätar det bättre.
Säkerhetsskruv
2. Fäll upp spaken.
3ODFHUD]njPRHQKHWHQLIlVWHW
och fäll ner spaken.
4. Dra åt säkerhetsskruven.
Om
säkerhetsskruvmejseln
Strömkabel
Använd säkerhetsskruven till
DWWVlWWDIDVW]njPRHQKHWHQ
ordentligt på fästet. Du kan sätta fast skruvmejseln på
din nyckelring så kommer du lätt åt den.
Säkerhetsskruvmejsel
0HULQIRUPDWLRQ
Om du vill ha mer information om
]njPRHQKHWHQWLWWDL]njPR
$QYlQGDUKDQGERN på skiva.
Se guiden 9LNWLJLQIRUPDWLRQRPVlNHUKHW
RFKSURGXNWHU beträffande varningar om
produkter och juridisk information.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising