Garmin | zūmo® 450 | Garmin zūmo® 450 Installasjonsark

Garmin zūmo® 450 Installasjonsark
,167$//$6-216$5.)25=Nj02™ 400/450
ADVARSEL! Betingelsene i Garmin-garantien krever at strømledningen med nakne ledninger skal
installeres av erfarne installatører med god kjennskap til det elektriske systemet i biler, og som har
erfaring med bruk av spesialverktøy eller maskinvare som kreves for installasjonen.
1: Koble strøm til festet
9HOJHWHJQHWRJVLNNHUWVWHGIRUnPRQWHUH]njPRSnPRWRUV\NNHOHQEDVHUWSnWLOJMHQJHOLJH
strømkilder og trygg kabelruting.
Udekkede
ledninger med
innebygd sikring
for strømtilkobling
Strømkontakt
Om lydtilkobling
Standard -kontakter for mikrofon (2,5 mm) og lydutgang (3,5 mm) sitter på venstre side
DYIHVWHW XQGHUY UWUHNNHW 1nUGXNREOHUO\GV\VWHPHWWLO]njPRPnGXWDLEHWUDNWQLQJGH
nødvendige banene for å rute de nødvendige kablene. Slå opp i ]njPR4XLFN5HIHUHQFH
*XLGH +XUWLJYHLOHGQLQJ RJ ]njPR2ZQHU¶V0DQXDO (%UXNHUKnQGERN) på platen, for
informasjon.
2: Installere holderen på styret
]njPROHYHUHVPHGGHOHUWLOWRO¡VQLQJHUIRUPRQWHULQJSnVW\UHW7LOSDVVHGHIHVWHUNDQNUHYHHNVWUD
maskinvaredeler (www.ram-mount.com).
Holder på styre
A) Slik installerer du U-bolten og holderen
på styret:
U-bolt
1. Plasser U-bolt rundt styret, og træ endende
gjennom holderen på styret.
2. Stram til mutrene for å feste holderen. Stram ikke
for hardt.
MERK: Anbefalt moment er 5,7 N-m (50in-lb).
Maksimalt moment på 9 N-m (80in-lb) må ikke
overskrides.
Styre
B) Slik monterer du holderen for styret til klemmebraketten for cluthen/bremsen:
MERK: Både 1/4 tommes
standardbolter og M6-bolter følger
med. Størrelsen på boltene fra
fabrikken skal være den samme
som på klemmebraketten for
cluthen/bremsen.
Holder på
styre
Klemmebrakett
for clutch/brems
1. Fjern de to boltene fra fabrikken
på klemmebraketten for cluthen/
bremsen.
2. Træ de nye boltene gjennom
holderen på styret, avstandsstykkene
og klemmebraketten.
Avstandsstykker
3. Stram til boltene for å feste holderen.
Garmin® HUHWUHJLVWUHUWYDUHPHUNHRJ]njPR™ er et varemerke tilhørende Garmin Ltd. eller dets
datterselskaper, og kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
-DQXDU
'HOHQXPPHUXWJ$
7U\NWL7DLZDQ
3: Fest holderplaten til
]njPRIHVWHW
]njPRIHVWH
Holderplate
6NUXLÀDWKRGHGH0[PPEROWHU
og mutrer for å feste holderplaten til
]njPRIHVWHW
2. Stram til mutrene for å feste
holderplaten.
Værtrekket
4: Fest
holderplaten
til holderen på
styret
]njPRIHVWH
Holderplate
Strømsokkel
1. Rett inn kulen på
holderen for styre og
kulen på holderplaten
med den doble
sokkelarmen, med
hverandre.
Arm for dobbeltsokkel
Mini-USBport
Knott
2. Stram knotten litt.
3. Juster for bedre
visning og betjening.
Værtrekket
6WUDPWLONQRWWHQIRUn
sette fast festet.
Holder på styre
]njPRIHVWH
Spak
0RQWHU]njPR
i festet
6HWWVWU¡POHGQLQJHQL]njPR
festet. Stram skruene på
strømtilkoblingen for å oppnå
bedre tetning.
Sikkerhetsskrue
2. Vipp opp spaken.
3ODVVHU]njPRLIHVWHWRJ
vipp ned spaken.
6WUDPVLNNHUKHWVVNUXHQ
Strømledning
Om skrutrekkeren for
sikkerhetsskruen
Bruk sikkerhetsskruen til å
VLNUH]njPREHGUHLIHVWHW6NUXWUHNNHUHQNDQVHWWHVSn
nøkkelringen, slik at den er lett tilgjengelig.
Mer informasjon
Skrutrekker for sikkerhetsskrue
Slå opp i ]njPR2ZQHU¶V0DQXDO
(%UXNHUKnQGERN) på platen for mer
LQIRUPDVMRQRP]njPR
Se veiledningen ,PSRUWDQW6DIHW\DQG
3URGXFW,QIRUPDWLRQ (9LNWLJVLNNHUKHWV
RJSURGXNWLQIRUPDVMRQ) for advarsler om
produktet og juridisk informasjon.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising