Garmin | echoMAP™ 43dv | User manual | Garmin echoMAP™ 43dv Brukerveiledning

Garmin echoMAP™ 43dv Brukerveiledning
echoMAP™ 40/50/70/90-serien
Brukerveiledning
Februar 2015
Trykt i Taiwan
190-01834-38_0A
Med enerett. I henhold til opphavsrettslovene må ingen deler av denne brukerveiledningen kopieres uten skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin forbeholder seg
retten til å endre eller forbedre produktene sine og gjøre endringer i innholdet i denne brukerveiledningen uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon
om slike endringer eller forbedringer. Gå til www.garmin.com for å finne gjeldende oppdateringer og tilleggsinformasjon vedrørende bruk av dette produktet.
Garmin , Garmin logoen, BlueChart , g2 Vision og Ultrascroll er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper som er registrert i USA og andre
land.‍ echoMAP™, HomePort™ og LakeVü™ er varemerker for Garmin Ltd.‍ eller tilhørende datterselskaper.‍ Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig
tillatelse fra Garmin.‍
®
®
®
®
microSD™ og microSDHC logoen er varemerker for SD-3C, LLC.‍ NMEA er et registrert varemerke for National Marine Electronics Association.‍ Windows er et
registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og andre land.‍ Andre varemerker og varenavn tilhører sine respektive eiere.‍
®
®
Innholdsfortegnelse
Innledning....................................................................... 1
Fremsiden ................................................................................... 1
Taster på enheten .................................................................. 1
Laste ned veiledningene ............................................................. 1
Standarder for brukerveiledningen ............................................. 1
Få mer informasjon ..................................................................... 1
Sette inn minnekort ..................................................................... 1
Laste inn ny programvare på et minnekort ................................. 1
Oppdatere programvaren på enheten ........................................ 1
GPS-satellittsignaler ................................................................... 2
Justere bakgrunnslyset ............................................................... 2
Justere fargemodusen ................................................................ 2
Tilpasse skjermbildet Hjem ......................................................... 2
Kart- og 3D-kartvisninger .............................................. 2
Navigasjonskart og dyphavsfiskekart ......................................... 2
Zoome inn og ut på kartet ...................................................... 2
Panorere kartet med tastene ................................................. 2
Velge et element på kartet ved hjelp av enhetstastene ......... 2
Måle avstand på kartet ........................................................... 2
Kartsymboler .......................................................................... 2
Navigere til et punkt på kartet ................................................ 3
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart .......... 3
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler .............................. 3
Oppgraderte kart ......................................................................... 3
Vise informasjon om tidevannstasjon .................................... 3
Vise satellittbilder på navigasjonskartet ................................. 4
Vise luftfotografier av landemerker ........................................ 4
Automatisk identifikasjonssystem ............................................... 4
AIS-målsymboler .................................................................... 4
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål .................... 4
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning ................ 5
Aktivere et mål for et AIS-fartøy ............................................. 5
Vise en liste over lagrede AIS-trusler ..................................... 5
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone ............................ 5
AIS-nødsignaler ..................................................................... 5
Slå av AIS-mottak .................................................................. 5
Innstillinger for kart- og 3D-kartvisning ....................................... 6
Oppsett for navigasjonskart og fiskekart ................................ 6
Innstillinger for veipunkter og spor på kart og kartvisninger .. 6
Innstillinger for overleggstall .................................................. 6
Vise innfelt navigasjon ........................................................... 6
Innstillinger for kartutseende .................................................. 6
Angi linjer for styrekurs og kurs over bakken (COG) ............. 7
Andre fartøysinnstillinger på kart og kartvisningene .............. 7
Innstillinger for Fish Eye 3D ................................................... 7
Navigasjon med kartplotter ........................................... 7
Grunnleggende spørsmål om navigasjon ................................... 8
Bestemmelsessteder .................................................................. 8
Søke etter et bestemmelsessted etter navn .......................... 8
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av navigasjonskartet . 8
Søke etter en destinasjon ved hjelp av brukerdata ................ 8
Søke etter en maritim tjeneste ............................................... 8
Løyper .........................................................................................8
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til ............. 8
Stoppe navigasjonen .................................................................. 9
Veipunkter ...................................................................................9
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt ......................... 9
Opprette et veipunkt et annet sted ......................................... 9
Merke en MOB- eller SOS-posisjon ....................................... 9
Vise en liste over alle veipunkter ........................................... 9
Redigere et lagret veipunkt .................................................... 9
Finne og navigere til et lagret veipunkt .................................. 9
Slette et veipunkt eller en MOB ............................................. 9
Innholdsfortegnelse
Slette alle veipunkter .............................................................. 9
Ruter ........................................................................................... 9
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende posisjon ..... 9
Opprette og lagre en rute ....................................................... 9
Vise en liste over ruter ......................................................... 10
Redigere en lagret rute ........................................................ 10
Finne og navigere etter en lagret rute .................................. 10
Finne og navigere parallelt med en lagret rute .................... 10
Slette en lagret rute .............................................................. 10
Slette alle lagrede ruter ........................................................ 10
Spor .......................................................................................... 10
Vise spor .............................................................................. 10
Stille inn fargen på det aktive sporet .................................... 10
Lagre det aktive sporet ........................................................ 10
Vise en liste over lagrede spor ............................................ 10
Redigere et lagret spor ........................................................ 10
Lagre et spor som en rute .................................................... 10
Finne og navigere etter et registrert spor ............................. 10
Slette et lagret spor .............................................................. 11
Slette alle lagrede spor ........................................................ 11
Følge det aktive sporet på nytt ............................................ 11
Slette det aktive sporet ........................................................ 11
Behandle sporloggminnet under registrering ....................... 11
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen .............. 11
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor ............................. 11
Autoveiledning .......................................................................... 11
Konfigurere og lagre en Autoveiledning ............................... 11
Opprette en autoveiledningsbane ........................................ 11
Filtrere en liste over ruter og autoveiledningsbaner ............. 11
Se gjennom en autoveiledningsbane ................................... 11
Justere en autoveiledningsbane .......................................... 11
Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning ................. 11
Konfigurere en planlagt ankomst ......................................... 11
Justere avstanden til strandlinjen ........................................ 12
Konfigurasjoner for linjer for autoveiledning ........................ 12
Kombinasjoner ............................................................. 12
Velge en kombinasjon .............................................................. 12
Tilpasse et kombinasjonsskjermbilde ....................................... 12
Legge til et tilpasset kombinasjonsskjermbilde ......................... 13
Ekkolodd....................................................................... 13
Ekkoloddvisninger .....................................................................13
Fullskjermvisning for ekkolodd ............................................. 13
DownVü Ekkoloddvisning .................................................... 13
SideVü Ekkoloddvisning ...................................................... 13
Ekkoloddvisninger med splittet skjermvisning ..................... 13
Ekkoloddvisning med splittet zoom ...................................... 14
Ekkoloddvisning med splittet frekvens ................................. 14
Velge svingertype ..................................................................... 14
Opprette et veipunkt på ekkoloddskjermbildet ved hjelp av
tastene på enheten ................................................................... 14
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig ...................................... 14
Visning av ekkoloddhistorikken ................................................ 14
Tilpasse overleggstallene ......................................................... 14
Justere detaljnivået ................................................................... 14
Justere fargeintensitet .............................................................. 14
Justere dybde- eller breddeskalaen ......................................... 14
Angi zoomnivå på ekkoloddskjermbildet .................................. 15
Angi scroll-hastigheten ............................................................. 15
Ekkoloddfrekvenser .................................................................. 15
Velge frekvenser .................................................................. 15
Opprette en frekvensforhåndsinnstilling .............................. 15
Slå på A-skopet ........................................................................ 15
Ekkoloddoppsett ....................................................................... 15
Ekkoloddinnstillinger ............................................................ 15
Innstillinger for ekkoloddutseende ....................................... 16
Avanserte ekkoloddinnstillinger ........................................... 16
i
Innstillinger for ekkoloddinstallering ..................................... 16
Innstillinger for ekkoloddalarm ............................................. 16
Ekkoloddregistreringer .............................................................. 16
Ta opp ekkoloddvisningen ................................................... 16
Stoppe registrering av ekkolodd .......................................... 16
Slette en ekkoloddregistrering ............................................. 16
Spille av ekkoloddopptak ..................................................... 16
Måleinstrument- og almanakkdata............................. 16
Vise kompasset ........................................................................ 16
Vise turmåleinstrumenter .......................................................... 17
Nullstille turmåleinstrumenter ............................................... 17
Informasjon om tidevann og strømninger og
stjerneinformasjon .................................................................... 17
Informasjon fra tidevannsstasjoner ...................................... 17
Informasjon fra strømningsstasjon ....................................... 17
Stjerneinformasjon ............................................................... 17
Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon eller
stjerneinformasjon for en annen dato .................................. 17
Vise informasjon for en annen tidevanns- eller
strømningsstasjon ................................................................ 17
Enhetsinnstillinger .....................................................................21
Navigasjonsinnstillinger ............................................................ 21
Andre fartøysinnstillinger .......................................................... 21
Gjenopprette de opprinnelige fabrikkinnstillingene for
kartplotteren .............................................................................. 21
Tillegg............................................................................ 21
Registrere enheten ................................................................... 21
Rengjøre skjermen ................................................................... 21
Skjermbilder .............................................................................. 21
Ta skjermbilder .................................................................... 21
Kopiere skjermdumper til en datamaskin ............................. 21
Feilsøking ................................................................................. 21
Enheten innhenter ikke GPS-signaler .................................. 21
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av ................ 22
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted .................. 22
Informasjon om NMEA 0183 ..................................................... 22
Lisensavtale for programvare ................................................... 22
Indeks............................................................................ 23
DSC (Digital Selective Calling).................................... 17
Funksjoner for kartplotter og NMEA® 0183 VHF-radio ............ 17
Slå på DSC ............................................................................... 17
DSC-liste ................................................................................... 17
Vise DSC-listen .................................................................... 17
Legge til en DSC-kontakt ..................................................... 17
Innkommende nødanrop .......................................................... 17
Navigere til et fartøy i nød .................................................... 17
Posisjonssporing .......................................................................18
Vise en posisjonsrapport ..................................................... 18
Navigere til et sporet fartøy .................................................. 18
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy ........ 18
Redigere informasjon i en posisjonsrapport ........................ 18
Slette et posisjonsrapportanrop ........................................... 18
Vise fartøyspor på kartet ...................................................... 18
Individuelle rutineanrop ............................................................ 18
Velge en DSC-kanal ............................................................ 18
Foreta et individuelt rutineanrop .......................................... 18
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål ..................... 18
Behandling av kartplotterdata..................................... 18
Kopiere veipunkter, ruter og spor fra HomePort til en
kartplotter .................................................................................. 18
Kopiere data fra et minnekort ................................................... 18
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et minnekort ..................... 18
Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og ruter ................... 19
Dele veipunkter og ruter på tvers av enheter ........................... 19
Kopiere innebygde kart til et minnekort .................................... 19
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin ................................. 19
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en kartplotter ............. 19
Lagre systeminformasjon på et minnekort ................................ 19
Konfigurasjon av enheten........................................... 19
Slå kartplotteren på automatisk ................................................ 19
Systeminnstillinger .................................................................... 19
Skjerminnstillinger ................................................................ 19
GPS-innstillinger .................................................................. 19
Vise hendelsesloggen .......................................................... 19
Vise informasjon om systemprogramvare ............................ 19
Innstillinger for mitt fartøy ......................................................... 20
Stille inn kjølkalibreringen .................................................... 20
Stille inn vanntemperaturforskyvningen ............................... 20
Kommunikasjonsinnstillinger .................................................... 20
NMEA 0183 .......................................................................... 20
Stille inn alarmer ....................................................................... 20
Navigasjonsalarmer ............................................................. 20
Systemalarmer ..................................................................... 21
ii
Innholdsfortegnelse
Innledning
ADVARSEL
Se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i
produktesken for å lese advarsler angående produktet og annen
viktig informasjon.‍
Fremsiden
Bildene i denne brukerveiledning er kun til referanse og
stemmer kanskje ikke overens med enheten din.‍
Få mer informasjon
Hvis du har spørsmål om enheten, kan du ta kontakt med
Garmin Product Support.‍
Webområdet www.garmin.com/‍support tilbyr mange ulike tips
om feilsøking som kan hjelpe deg med å løse de fleste
problemer og besvare de fleste spørsmål.‍
• Vanlige spørsmål (FAQ)
• Programvareoppdateringer
• Brukerveiledning og installeringsinstruksjoner
• Tjenestevarsler
• Video
• Konktaktnumre og adresser
®
Sette inn minnekort
À
Á
Â
Ã
Av/på-tast
Du kan bruke minnekort (tilleggsutstyr) i kartplotteren.‍ Med
kartkort kan du vise satellittbilder og luftfotografier med høy
oppløsning av havner, havneområder, båthavner og andre
punkter av interesse.‍ Du kan bruke tomme minnekort til å
registrere ekkolodddata og overføre data, for eksempel
veipunkter, ruter og spor, til en annen kompatibel Garmin
kartplotter eller datamaskin.‍
1 Åpne dekselet på forsiden av kartplotteren.‍
Taster på enheten
Minnekortspor (microSD™)
Automatisk sensor for bakgrunnslys
Taster på enheten
Slår enheten av og på når den holdes inne.‍
Justerer bakgrunsbelysning og fargemodus når den trykkes
ned og slippes opp raskt.‍
Zoomer ut fra et kart eller en visning.‍
Zoomer inn på et kart eller en visning.‍
Blar, uthever alternativer og beveger markøren.‍
SELECT
Bekrefter meldinger og velger alternativer.‍
BACK
Går tilbake til det forrige skjermbildet.‍
MARK
Lagrer gjeldende posisjon som et veipunkt.‍
HOME
Går tilbake til skjermbildet Hjem.‍
MENU
Åpner en meny med alternativer for siden, der det er
aktuelt.‍
Lukker en meny, der det er aktuelt.‍
Laste ned veiledningene
Du kan få den nyeste brukerveiledningen og oversettelser av
veiledninger på Internett.‍
1 Gå til www.garmin.com/‍support.‍
2 Select Brukerveiledninger.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen for å laste ned veiledningen
for produktet.‍
Standarder for brukerveiledningen
I denne brukerveiledningen bruker vi ordet "velg" for å beskrive
følgende handlinger:
• Bruke piltastene til å utheve et menyelement og deretter
trykke på SELECT (bare for enheter med fysiske taster).‍
• Trykke på en tast, for eksempel SELECT eller MENU.‍
Når du får beskjed om å velge flere elementer etter hverandre,
vises det små piler i teksten.‍ Eksempel: velg MENU > Legg til.‍
Dette betyr at du må velge MENU eller trykke på menytasten og
deretter velge elementet Legg til.‍
Innledning
2 Sett inn minnekortet.‍
3 Skyv inn kortet til du hører et klikk.‍
4 Lukk dekselet.‍
Laste inn ny programvare på et minnekort
1
2
3
4
5
6
7
Sett inn et minnekort i kortsporet på datamaskinen.‍
Gå til www.garmin.com/‍support​/‍software​/‍marine​.html.‍
Velg Last ned ved siden av "Chartplotters with SD card.‍".‍
Les og godta vilkårene.‍
Velg Last ned.‍
Velg Kjør.‍
Velg stasjonen knyttet til minnekortet, og velg Neste >
Fullfør.‍
Oppdatere programvaren på enheten
Før du kan oppdatere programvaren må du skaffe deg et
minnekort med programvareoppdatering eller laste inn den
nyeste programvaren på et minnekort.‍
1 Slå på kartplotteren.‍
2 Når startskjermen vises, setter du inn minnekortet i
kortsporet.‍
MERK: Enheten må være startet opp helt før du setter inn
minnekortet.‍ Ellers vises ikke instruksjonene for
programvareoppdateringen.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen.‍
1
4 Vent flere minutter mens oppdatering av programvaren
fullføres.‍
Enheten gjenoppretter vanlig drift etter at oppdateringen er
fullført.‍
Ta ut minnekortet.‍
5
MERK: Hvis du fjerner minnekortet før enheten starter på
nytt, blir ikke programvareoppdateringen fullført.‍
GPS-satellittsignaler
Når du slår på kartplotteren, må GPS-mottakeren innhente
satellittdata og fastsette sin gjeldende posisjon.‍ Når
kartplotteren innhenter satellittsignaler, vises
øverst i
skjermbildet Hjem.‍ Når kartplotteren mister satellittsignaler,
forsvinner
, og det vises et blinkende spørsmålstegn over
på kartet.‍
Du finner mer informasjon om GPS på www.garmin.com
/‍aboutGPS.‍
Justere bakgrunnslyset
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Bakgrunnslys.‍
TIPS: Trykk på fra et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne innstillingene for bakgrunnslys.‍
2 Juster bakgrunnslyset.‍
MERK: Kartvisningene Mariner's Eye 3D og Fish Eye 3D er
tilgjengelige med oppgraderte kart i enkelte områder.‍
Fish Eye 3D: Gir en undervannsvisning som fremstiller
sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.‍ Når en
ekkoloddsvinger er koblet til, angis objekter (som fisk) av
røde, grønne eller gule kuler.‍ De største objektene vises i
rødt, og de minste objektene vises i grønt.‍
Fiskekart: Gir en detaljert visning av bunnkonturer og
dybdeloddskudd på kartet.‍ Dette kartet fjerner
navigasjonsdata fra kartet, gir detaljerte batymetriske data og
viser bunnkonturer tydeligere, til hjelp i dybdegjenkjenning.‍
Dette kartet fungerer best ved dyphavsfiske.‍
Navigasjonskart og dyphavsfiskekart
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
Med navigasjons- og fiskekartene kan du planlegge kursen, vise
kartinformasjon, og følge en rute.‍ Fiskekartet passer til
dyphavsfiske.‍
Hvis du vil åpne navigasjonskartet, velger du Kart >
Navigasjonskart.‍
Justere fargemodusen
1 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Fargemodus.‍
TIPS: Trykk på fra et hvilket som helst skjermbilde for å
åpne innstillingene for farge.‍
2 Velg et alternativ.‍
Hvis du vil åpne fiskekartet, velger du Kart > Fiskekart.‍
Tilpasse skjermbildet Hjem
Zoome inn og ut på kartet
Du kan legge til elementer på og fjerne elementer fra
skjermbildet Hjem.‍
1 Gå til skjermbildet Hjem, og velg Tilpass Hjem.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre rekkefølge på et element, velger du
Omorganiser, velger elementet du vil flytte og velger en
ny plassering.‍
• Hvis du vil legge til et element på skjermbildet Hjem,
velger du Legg til, og velger det nye elementet du vil
legge til.‍
• Hvis du vil fjerne et element du har lagt til på skjermbildet
Hjem, velger du Fjern, og velger elementet du vil fjerne.‍
Zoomnivået angis av målestokken nederst på kartet.‍ Linjen
under målestokken angir denne avstanden på kartet.‍
• Velg for å zoome ut.‍
• Velg for å zoome inn.‍
Kart- og 3D-kartvisninger
Kartene og 3D-kartvisningene som er tilgjengelige, avhenger av
kartdataene og tilbehøret som brukes.‍
Du kan åpne kart og 3D-kartvisninger ved å velge Kart.‍
Navigasjonskart: Viser navigasjonsdata som er tilgjengelige på
forhåndslastede kart og fra ekstra kart, hvis tilgjengelig.‍
Dataene inkluderer bøyer, fyr, kabler, dybdeloddskudd,
båthavner og tidevannsstasjoner i en oversiktsvisning.‍
Perspective 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til
kursen) og er et visuelt navigasjonshjelpemiddel.‍ Denne
visningen er nyttig når du må ta hensyn til grunt farvann, rev,
broer eller kanaler når du navigerer, og hjelper deg med å
finne ruter inn og ut av ukjente havneområder eller
ankringsplasser.‍
Mariner's Eye 3D: Viser en detaljert tredimensjonal visning av
båten sett ovenfra og bakfra (i henhold til kursen) og er et
visuelt navigasjonshjelpemiddel.‍ Denne visningen er nyttig
når du må navigere deg gjennom grunt farvann, rev, broer
eller kanaler, og den hjelper deg med å finne ruter inn til og ut
av ukjente havneområder eller ankringsplasser.‍
2
Panorere kartet med tastene
Du kan flytte på kartet slik at det viser et annet område en den
gjeldende posisjonen.‍
1 Gå til kartet, og bruk piltastene.‍
2 Velg BACK for å avslutte panoreringen og tilbakestille
skjermbildet til å vise gjeldende posisjon.‍
MERK: Hvis du vil panorere fra et kombinasjonsskjermilde,
velger du SELECT.‍
Velge et element på kartet ved hjelp av enhetstastene
1 Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du , , eller for å
flytte markøren.‍
2 Velg SELECT.‍
Måle avstand på kartet
Velg Mål avstand.‍
Det vises en tegnestift på skjermen for gjeldende posisjon.‍
Avstanden og vinkelen fra tegnestiften vises i hjørnet.‍
TIPS: Hvis du vil flytte tegnestiften og måle fra markørens
gjeldende posisjon, velger du SELECT.‍
Kartsymboler
Denne tabellen inneholder noen av de vanlige symbolene som
kan vises på detaljerte kart.‍
Ikon
Beskrivelse
Bøye
Informasjon
Kart- og 3D-kartvisninger
Ikon
Beskrivelse
Maritime tjenester
Tidevannsstasjon
Strømstasjon
Luftfotografi tilgjengelig
Perspektivbilde tilgjengelig
Det er også vanlig å vise dybdekonturlinjer, tidevannssoner,
loddskudd (som vist på originalutgaven av kartet i papirformat),
navigasjonshjelp og -symboler, hindringer og kabelområder på
kartene.‍
Navigere til et punkt på kartet
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon.‍ Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen.‍ Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.‍
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann.‍ Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.‍
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
1 Velg en posisjon på navigasjonskartet eller fiskekartet.‍
2 Velg eventuelt SELECT.‍
3 Velg Naviger til.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.‍
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.‍
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du Veiledning til.‍
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen.‍ Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.‍
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
Vise informasjon om posisjoner og objekter på et kart
Du kan vise informasjon om en posisjon eller et objekt på
navigasjonskartet eller fiskekartet.‍
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
1 Velg en posisjon eller et objekt på navigasjonskartet eller
fiskekartet.‍
Det vises en liste over alternativer til høyre på kartet.‍
Alternativene som vises, er basert på posisjonen eller
objektet du valgte.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere til den valgte posisjonen, velger du
Naviger til.‍
• Hvis du vil merke et veipunkt ved markørposisjonen,
velger du Nytt veipunkt.‍
• Hvis du vil vise avstanden og peilingen til objektet i forhold
til gjeldende posisjon, velger du Mål avstand.‍
Kart- og 3D-kartvisninger
Avstanden og kursen vises på skjermen.‍ Velg SELECT for
å måle fra en annen posisjon enn den gjeldende
posisjonen.‍
• Hvis du vil vise informasjon om tidevann, strøm,
stjerneinformasjon, kartforklaringer eller lokale tjenester i
nærheten av markøren, velger du Informasjon.‍
Vise detaljer om navigasjonshjelpemidler
På navigasjonskartet, fiskekartet, Perspective 3D-kartvisningen
eller Mariner's Eye 3D-kartvisningen kan du vise detaljer om
ulike typer navigasjonshjelpemidler, inkludert sjømerker, fyr og
hindringer.‍
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
MERK: Kartvisningene Mariner's Eye 3D og Fish Eye 3D er
tilgjengelige med oppgraderte kart i enkelte områder.‍
1 Velg et navigasjonshjelpemiddel fra en kart- eller 3Dkartvisning.‍
2 Velg navnet på navigasjonshjelpemiddelet.‍
Oppgraderte kart
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon.‍ Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen.‍ Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.‍
MERK: Ikke alle modeller støtter alle kart.‍
Oppgraderte kart (tilleggsutstyr) som BlueChart g2 Vision , gjør
at du får mest mulig ut av kartplotteren.‍ I tillegg til detaljerte
maritime kart kan oppgraderte kart inneholde følgende
funksjoner, som er tilgjengelige i noen områder.‍
Mariner's Eye 3D: Viser båten sett ovenfra og bakfra og er et
tredimensjonalt navigasjonshjelpemiddel.‍
Fish Eye 3D: Gir en tredimensjonal undervannsvisning som
fremstiller sjøbunnen visuelt i henhold til kartinformasjonen.‍
Fiskekart: Viser kartet med tydeligere bunnkonturer og uten
navigasjonsdata.‍ Dette kartet fungerer godt ved
dyphavsfiske.‍
Satellittbilder med høy oppløsning: Gir satellittbilder med høy
oppløsning, noe som gir en realistisk visning av land- og
vannområder på navigasjonskartet (Vise satellittbilder på
navigasjonskartet).‍
Luftfotografier: Viser båthavner og andre luftfotografier som er
viktige for navigasjonen, slik at du bedre kan danne deg et
bilde av omgivelsene (Vise luftfotografier av landemerker).‍
Detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI): Viser
detaljerte data om veier og punkter av interesse (POI), blant
annet svært detaljerte data om kystveier og POIer som
restauranter, overnattingssteder og lokale attraksjoner.‍
Auto Guidance: Bruker angitt trygg dybde, trygg høyde og
kartdata til å fastslå den beste kursen til
bestemmelsesstedet.‍ Auto Guidance er tilgjengelig når du
navigerer til et bestemmelsessted ved hjelp av Veiledning til.‍
®
®
Vise informasjon om tidevannstasjon
på kartet viser tidevannsstasjoner.‍ Du kan vise en detaljert
graf for en tidevannsstasjon for å hjelpe med å forutse
tidevannsnivået på ulike tider av døgnet eller for ulike dager.‍
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
1 Velg en tidevannsstasjon fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.‍
Informasjon om tidevannsretning og -nivå vises ved siden av
.‍
3
2 Velg stasjonsnavnet.‍
Animasjonsindikatorer for tidevann og strøm
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
Du kan vise animerte indikatorer for tidevannsstasjoner og
strømretninger på navigasjonskartet eller fiskekartet.‍ Du må
også aktivere animerte ikoner i kartinnstillingene (Vise og
konfigurere tidevann og strømninger).‍
En indikator for en tidevannsstasjon vises som en vertikal
feltgraf med en pil på kartet.‍ En rød pil som peker nedover, angir
synkende tidevann, og en blå pil som peker oppover, angir
stigende tidevann.‍ Når du flytter markøren over indikatoren for
tidevannsstasjonen, vises høyden på tidevannet ved stasjonen
over stasjonsindikatoren.‍
Indikatorer for strømretning vises som piler på kartet.‍ Retningen
på hver pil angir retningen på strømmen i en bestemt posisjon
på kartet.‍ Fargen på strømpilen angir hastighetsskalaen for
strømmen i den posisjonen.‍ Når du flytter markøren over
indikatoren for strømretning, vises hastigheten for den bestemte
strømmen ved posisjonen over retningsindikatoren.‍
Farge
Gjeldende hastighetsskala
Gul
0 til 1 knop
Oransje
1 til 2 knop
Rød
2 knop eller mer
Vise og konfigurere tidevann og strømninger
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
Du kan vise statiske eller animerte indikatorer for tidevanns- og
strømstasjoner på navigasjonskartet eller fiskekartet.‍
1 Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Kartoppsett > Tidev.‍ og strømninger.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise indikatorer for gjeldende stasjon og
tidevannsstasjon på kartet, velger du På.‍
• Hvis du vil vise animasjonsindikatorer for tidevannsstasjon
og animasjonsindikatorer for strømretning på kartet, velger
du Animert.‍
Vise satellittbilder på navigasjonskartet
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
Du kan legge satellittbilder med høy oppløsning over
navigasjonskartet for landområdene eller for land- og
sjøområdene.‍
MERK: Når dette alternativet aktiveres, vises satellittbilder med
høy oppløsning bare ved lave zoomnivåer.‍ Hvis du ikke kan se
bildene med høy oppløsning i den valgfrie kartregionen, kan du
zoome inn ytterligere ved å velge .‍ Du kan også angi et
høyere detaljnivå ved å endre kartets zoomdetaljer.‍
1 Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Kartoppsett >
Satellittbilder.‍
2 Velg et alternativ:
• Velg Bare land for å vise standard kartinformasjon for
vannområdet med overliggende bilder av landområdet på
kartet.‍
• Velg Bildekartblanding for å vise bilder på både vann- og
landområdet med en angitt tetthet.‍ Bruk glidebryteren til å
justere bildetettheten.‍ Jo høyere du setter prosenten,
desto mer dekker satellittbildene av både vann og land.‍
Vise luftfotografier av landemerker
Før du kan vise luftfotografier på navigasjonskartet, må du
aktivere Bilde-innstillingen i kartoppsettet.‍
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
4
Du kan bruke luftfotografier av landemerker, båthavner og
havneområder til å orientere deg om omgivelsene eller gjøre
deg kjent med en båthavn eller et havneområde før ankomst.‍
1 Velg kameraikonet fra navigasjonskartet:
• Hvis du vil se et luftfotografi, velger du
.‍
• Hvis du vil se et perspektivbilde, velger du
.‍ Bildet ble
tatt fra posisjonen til kameraet, i retning av kjeglen.‍
2 Velg Luftfoto.‍
Automatisk identifikasjonssystem
Du kan bruke AIS (Automatic Identification System) til å
identifisere og spore andre fartøy og motta varsler om trafikk i
området.‍ Når kartplotteren er koblet til en ekstern AIS-enhet,
kan kartplotteren vise AIS-informasjon om andre fartøy som er
innenfor rekkevidde, som er utstyrt med en transponder, og som
aktivt overfører AIS-informasjon.‍
Informasjonen som rapporteres for hvert fartøy, inkluderer MMSI
(Maritime Mobile Service Identity), posisjon, GPS-hastighet,
GPS-styrekurs, tid som har gått siden fartøyets forrige posisjon
ble rapportert, nærmeste møtepunkt og tid til nærmeste
møtepunkt.‍
Enkelte kartplottermodeller støtter også Blue Force Tracking.‍
Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises på
kartplotteren med en blågrønn farge.‍
AIS-målsymboler
Symbol Beskrivelse
AIS-fartøy.‍ Fartøyet rapporterer AIS-informasjon.‍ Retningen
trekanten peker i, angir retningen som AIS-fartøyet beveger
seg i.‍
Målet er valgt.‍
Målet er aktivert.‍ Målet vises større på kartet.‍ En grønn linje
som er festet til målet, angir målets styrekurs.‍ Fartøyets
MMSI, hastighet og retning vises under målet hvis
detaljinnstillingen er angitt som Vis.‍ Hvis AIS-sendingen fra
fartøyet går tapt, vises det en melding.‍
Målet er tapt.‍ Et grønt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores.‍ Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for tapt mål fra kartet
eller 3D-kartvisningen.‍
Farlig mål innenfor rekkevidde.‍ Objektet blinker, det utløses
en alarm, og det vises en melding.‍ Etter at alarmen har blitt
bekreftet, angir et heldekkende rødt triangel med en tilknyttet
rød linje objektets posisjon og styrekurs.‍ Hvis
kollisjonsalarmen for den sikre sonen er deaktivert, blinker
målet, men alarmen utløses ikke, og alarmmeldingen vises
heller ikke.‍ Hvis AIS-sendingen fra fartøyet går tapt, vises det
en melding.‍
Farlig mål er tapt.‍ Et rødt kryss (X) angir at AIS-sendingen fra
fartøyet er tapt, og kartplotteren viser en melding med
spørsmål om fartøyet fortsatt skal spores.‍ Hvis du avbryter
fartøysporingen, forsvinner symbolet for det tapte farlige målet
fra kartet eller 3D-kartvisningen.‍
Posisjonen for dette symbolet angir det nærmeste
møtepunktet for et farlig mål, og tallene ved siden av symbolet
angir tiden til det nærmeste møtepunktet for dette målet.‍
MERK: Fartøy som spores med Blue Force Tracking, vises med
en blågrønn farge, uavhengig av statusen deres.‍
Styrekurs og projisert kurs for aktiverte AIS-mål
Når informasjon om styrekurs og kurs over land er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, vises målets styrekurs på et kart som en
heldekkende linje som er knyttet til symbolet for AIS-målet.‍ En
styrekurspil vises ikke i en 3D-kartvisning.‍
Den projiserte kursen for et aktivert AIS-mål vises som en stiplet
linje på et kart eller en 3D-kartvisning.‍ Lengden på linjen for den
projiserte kursen er basert på verdien av innstillingen til den
projiserte styrekursen.‍ Hvis et aktivert AIS-mål ikke overfører
hastighetsinformasjon, eller hvis fartøyet ikke beveger seg, vises
Kart- og 3D-kartvisninger
det ingen linje for projisert kurs.‍ Endringer i hastigheten, kurs
over land, eller informasjon om svinghyppighet som overføres
av fartøyet, kan påvirke beregningen av linjen for den projiserte
kursen.‍
Når kurs over land, styrekurs og informasjon om svinghyppighet
oppgis av et aktivert AIS-objekt, beregnes den projiserte
styrekursen for objektet basert på kursen over land og
informasjonen om svinghyppighet.‍ Retningen som målet svinger
i, som også er basert på informasjonen om svinghyppighet,
angis av retningen til haken på enden av styrekurspilen.‍
Lengden på haken endres ikke.‍
Når kurs over land og informasjon om styrekurs er oppgitt av et
aktivert AIS-mål, men informasjon om svinghyppighet ikke er
oppgitt, beregnes den projiserte styrekursen for målet basert på
informasjonen om kurs over land.‍
Vise AIS-fartøy på et kart eller i en 3D-kartvisning
Hvis du vil bruke AIS, må du først koble kartplotteren til en
ekstern AIS-enhet og motta aktive transpondersignaler fra andre
fartøy.‍
Du kan konfigurere hvordan andre fartøy vises på et kart eller i
en 3D-kartvisning.‍ Visningsområdet som er konfigurert for ett
kart eller én 3D-kartvisning, brukes bare på det kartet eller i den
3D-kartvisningen.‍ Innstillingene for detaljene, den projiserte
styrekursen og sporene som er konfigurert for ett kart eller én
3D-kartvisning, brukes for alle kart og for alle 3D-kartvisninger.‍
1 Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > Visningsoppsett.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil angi avstanden fra din posisjon der AISfartøyene vises, velger du Visningsskala og velger en
avstand.‍
• Hvis du vil vise detaljer om andre AIS-aktiverte fartøy,
velger du Detaljer > Vis.‍
• Hvis du vil angi projisert retningstid for AIS-aktiverte
fartøy, velger du Projisert retning og angir tid.‍
• Hvis du vil vise sporene til AIS-fartøy, velger du Spor og
velger lengden på sporet som vises ved hjelp av en sti.‍
Aktivere et mål for et AIS-fartøy
1 Velg et AIS-fartøy på kartet eller 3D-kartvisningen.‍
2 Velg AIS-fartøy > Aktiver mål.‍
Vise informasjon om et AIS-målfartøy
Du kan vise AIS-signalstatus, MMSI, GPS-hastighet, GPSstyrekurs og annen informasjon som rapporteres om et AISmålfartøy.‍
1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.‍
2 Velg AIS-fartøy.‍
Deaktivere et mål for et AIS-fartøy
1 Velg et AIS-fartøy fra en kart- eller 3D-kartvisning.‍
2 Velg AIS-fartøy > Deaktiver mål.‍
Vise en liste over lagrede AIS-trusler
Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du MENU > Andre
fartøy > AIS-liste.‍
Stille inn kollisjonsalarmen for sikker sone
Du må ha koblet en kompatibel kartplotter til en AIS-enhet før du
kan angi en kollisjonsalarm for sikker sone.‍
Kollisjonsalarmen for sikker sone brukes bare med AIS.‍ Den
sikre sonen brukes til å unngå kollisjoner, og den kan tilpasses.‍
1 Velg Innstillinger > Alarmer > AIS > AIS-alarm > På.‍
Kart- og 3D-kartvisninger
2
3
4
5
Det vises en melding, og en alarm utløses når et AIS-aktivert
fartøy kommer inn i den sikre sonen rundt båten din.‍ Objektet
merkes også som farlig på skjermen.‍ Når alarmen er avslått,
deaktiveres meldingen og alarmlyden.‍ Objektet er fortsatt
markert som farlig på skjermen.‍
Velg Rekkevidde.‍
Velg en avstand for radiusen på den sikre sonen rundt båten
din.‍
Velg Tid.‍
Velg et tidspunkt når alarmen skal utløses, hvis et mål anses
å ha trådd inn i den sikre sonen.‍
Hvis du for eksempel ønsker å bli varslet 10 minutter før det
er sannsynlig at sonen krysses, angir du Tid som 10.‍
Alarmen utløses da 10 minutter før fartøyet krysser over den
sikre sonen.‍
AIS-nødsignaler
Selvstendige enheter for AIS-nødsignal sender rapporter om
nødposisjon når de aktiveres.‍ Kartplotteren kan motta signaler
fra SART (Search and Rescue Transmitters), EPIRB
(Emergency Position Indicating Radio Beacons) og andre
signaler for mann over bord.‍ Sendinger med nødsignal er
annerledes enn standard AIS-sendinger, derfor ser de
annerledes ut på kartplotteren.‍ I stedet for å spore en sending
med nødsignal for unngå kollisjon, sporer du en sending med
nødsignal for å finne og hjelpe et fartøy eller en person.‍
Navigere til en sending med nødsignal
Når du mottar en sending med nødsignal, vises det en
nødsignalalarm.‍
Velg Se på > Gå til for å begynne å navigere til sendingen.‍
Målsymboler for enhet for AIS-nødsignal
Symbol Beskrivelse
Sending fra enhet for AIS-nødsignal.‍ Velg dette for å vise mer
informasjon om sendingen og begynne navigeringen.‍
Sendingen er avbrutt.‍
Testsending.‍ Vises når et fartøy starter en test av enheten for
nødsignal.‍ Symbolet viser ikke en faktisk nødssituasjon.‍
Testsendingen er avbrutt.‍
Aktivere varsler for AIS-testsendinger
Hvis du vil unngå mange testvarsler og -symboler i travle
områder som småbåthavner, kan du velge om du vil motta eller
ignorere AIS-testmeldinger.‍ Hvis du vil teste en AIS-nødenhet,
må du konfigurere kartplotteren for å kunne motta testvarsler.‍
1 Velg Innstillinger > Alarmer > AIS.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil motta eller ignorere EPRIB-testsignaler
(Emergency Position Indicating Radio Beacon), velger du
AIS-EPIRB-test.‍
• Hvis du vil motta eller ignorere MOB-testsignaler (Mann
overbord), velger du AIS-MOB-test.‍
• Hvis du vil motta eller ignorere SART-testsignaler (Search
and Rescue Transponder), velger du AIS-SART-test.‍
Slå av AIS-mottak
Mottak av AIS-signaler er slått på som standard.‍
Velg Innstillinger > Andre fartøy > AIS > Av.‍
All AIS-funksjonalitet på alle kart og i alle 3D-kartvisninger
deaktiveres.‍ Dette inkluderer AIS-fartøybestemmelser og sporing, kollisjonsalarmer som er et resultat av AISfartøybestemmelser og -sporing, og visningen av informasjon
om AIS-fartøy.‍
5
Innstillinger for kart- og 3D-kartvisning
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger.‍ Noen av alternativene krever oppgraderte kart
eller tilkoblet tilbehør.‍
Disse innstillingene gjelder for kart og 3D-kartvisninger, unntatt
Fish Eye 3D (Innstillinger for Fish Eye 3D).‍
Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg MENU.‍
Veipunkter og spor: Se Innstillinger for veipunkter og spor på
kart og kartvisninger.‍
Andre fartøy: Se Andre fartøysinnstillinger på kart og
kartvisningene.‍
Navigasjonshjelp: Viser navigasjonshjelpemidler på fiskekartet.‍
Kartoppsett: Se Oppsett for navigasjonskart og fiskekart.‍
Overleggstall: Se Innstillinger for overleggstall.‍ Dette kan vises
på menyen Kartoppsett.‍
Kartutseende: Se Innstillinger for kartutseende.‍ Dette kan vises
på menyen Kartoppsett.‍
Oppsett for navigasjonskart og fiskekart
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger.‍ Enkelte innstillinger krever eksternt tilbehør eller
aktuelle oppgraderte kart.‍
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Kartoppsett.‍
Satellittbilder: Viser satellittbilder med høy oppløsning for land
eller både land- og sjøinndelingene av navigasjonskartet ved
bruk av enkelte premiumkart (Vise satellittbilder på
navigasjonskartet).‍
Vannoverlegg: Aktiverer skyggerelieff, som viser
stigningsgraden på bunnen med skyggelegging, eller
ekkoloddbilder, noe som bidrar til å fastslå bunntettheten.‍
Denne funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte
oppgraderte kart.‍
Tidev.‍ og strømninger: Viser indikatorer for strømstasjoner og
tidevannsstasjoner på kartet (Vise og konfigurere tidevann og
strømninger) og aktiverer glidebryteren for tidevann og
strømninger, som angir tiden for hvilke tidevann og
strømninger som rapporteres på kartet.‍
Roser: Viser en kompassrose rundt båten som indikerer
kompassretningen i forhold til båtens styrekurs.‍ En
vindretningsindikator for faktisk eller merkbar vindretning
vises hvis kartplotteren er koblet til en kompatibel, maritim
vindsensor.‍ I seilemodus vises faktisk og relativ vindhastighet
på vindrosen.‍
Innsjønivå: Angir gjeldene vannivå for innsjøen.‍ Denne
funksjonen er bare tilgjengelig med enkelte oppgraderte kart.‍
Overleggstall: Se Innstillinger for overleggstall.‍
Kartutseende: Se Innstillinger for kartutseende.‍
Innstillinger for veipunkter og spor på kart og
kartvisninger
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Veipunkter
og spor.‍
Spor: Viser spor på kartet eller 3D-kartvisningen.‍
Veipunkter: Viser listen over veipunkter (Vise en liste over alle
veipunkter).‍
Nytt veipunkt: Oppretter et nytt veipunkt.‍
Veipunktvisning: Angir hvordan veipunkter skal vises på kartet.‍
Aktive spor: Viser menyen for alternativer for aktivt spor.‍
Lagrede spor: Viser listen over lagrede spor (Vise en liste over
lagrede spor).‍
Sporvisning: Angir hvilke spor som skal vises på kartet, basert
på sporfarge.‍
6
Innstillinger for overleggstall
Rediger oppsett: Angir oppsett for dataoverlegg eller datafelt.‍
Du kan velge hva slags data som skal vises innenfor hvert
datafelt.‍
Innfelt navigasjon: Viser innfelt navigasjon når fartøyet
navigerer til et bestemmelsessted.‍
Oppsett for innfelt navigasjon: Gjør at du kan konfigurere
innfelt navigasjon slik at den viser Detaljer om ruteetap.‍ og
kontrollere når den vises før en sving eller et
bestemmelsessted.‍
Kompassbånd: Viser datalinjen for kompassbånd når fartøyet
navigerer til et bestemmelsessted.‍
Redigere datafelter
Du kan endre dataene som vises i overleggstallene som vises
på kart og andre skjermbilder.‍
1 Velg MENU fra en skjerm som støtter overleggstall.‍
2 Velg eventuelt Kartoppsett.‍
3 Velg Overleggstall > Rediger oppsett.‍
4 Velg et oppsett.‍
5 Velg et datafelt.‍
6 Velg typen data som vises i feltet.‍
Hvilke dataalternativer som er tilgjengelige, kan variere med
kartplotteren.‍
Vise innfelt navigasjon
Du kan kontrollere om innfelt navigasjon vises eller ikke på
enkelte kartvisninger.‍ Innfelt navigasjon vises bare når båten
navigerer til et bestemmelsessted.‍
1 Fra en kart- eller 3D-kartvisning velger du MENU.‍
2 Velg eventuelt Kartoppsett.‍
3 Velg Overleggstall > Innfelt navigasjon > Auto.‍
4 Velg Oppsett for innfelt navigasjon.‍
5 Gjør ett av følgende:
• Hvis du vil vise VMG (Velocity Made Good) for veipunkt
når du navigerer etter en rute med flere etapper, velger du
Detaljer om ruteetap.‍ > På.‍
• Hvis du vil vise data om neste sving basert på avstand,
velger du Neste sving > Avstand.‍
• Hvis du vil vise data om neste sving basert på tid, velger
du Neste sving > Tid.‍
• Hvis du vil angi hvordan data om bestemmelsessted skal
vises, velger du Destinasjon og velger et alternativ.‍
Innstillinger for kartutseende
Du kan justere utseendet for de forskjellige kart og 3Dkartvisningene.‍ Hver innstilling er spesifikk for kartet eller
kartvisningen som brukes.‍
MERK: Ikke alle innstillinger gjelder for alle kart- og 3Dkartvisninger og alle kartplottermodeller.‍ Noen av alternativene
krever oppgraderte kart eller tilkoblet tilbehør.‍
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Kartoppsett
> Kartutseende.‍
Orientering: Angir kartperspektivet.‍
Detaljnivå: Justerer hvor detaljert kartet skal vises på
forskjellige zoomnivåer.‍
Kurspil: Viser og justerer styrekurspilen, som er en tegnet linje i
kursretningen på kartet fra baugen av båten, og angir
datakilden for styrekurspilen.‍
Verdenskart: Bruker enten et grunnleggende verdenskart eller
et skyggerelieffkart på kartet.‍ Disse forskjellene er bare
synlige når kartet zoomes langt nok ut til å se detaljene.‍
Kart- og 3D-kartvisninger
Dybdeloddskudd: Slår på loddskudd og angir en verdi for en
farlig dybde.‍ Dybder som er like grunne eller grunnere enn
den farlige dybden, vises med rød tekst.‍
Sikkerhetsskyggelegging: Angir skyggene fra kystlinjen til den
angitte dybden.‍
Skyggelegging av dybdeområde: Spesifiserer en øvre og
nedre dybde å skygge mellom .‍
Symboler: Viser og konfigurerer visningen av forskjellige
symboler på kartet, for eksempel fartøyikonet, bøyesymboler,
POIer på land og fyrsektorer.‍
Stil: Angir hvordan kartet vises i et 3D-terreng.‍
Farefarger: Viser grunt vann og landområder med en
fargeskala.‍ Blått viser dypt farvann, gult viser grunt farvann,
og rødt viser svært grunt farvann.‍
Sikker dybde: Angir hvordan en sikker dybde skal vises for
Mariner's Eye 3D-kartvisningen.‍
MERK: Denne innstillingen påvirker bare hvordan farefarger
vises i Mariner's Eye 3D-kartvisningen.‍ Den påvirker ikke
innstillingen for autoveiledning for sikker vanndybde eller
ekkoloddets innstilling for alarm for grunt vann.‍
Avstandsringer: Viser og konfigurerer visningen av
rekkevidderinger.‍ Disse gjør det enklere å visualisere
avstander i noen kartvisninger.‍
Feltbredde: Angir bredden på navigasjonsfeltet, som er den
magentafargede linjen i noen kartvisninger som viser kursen
mot bestemmelsesstedet.‍
Angi linjer for styrekurs og kurs over bakken (COG)
Du kan vise linje for styrekurs og COG på kartet.‍
COG er reiseretningen din.‍ Styrekurs er retningen baugen peker
mot.‍ Dette vises når det er koblet til en sensor for styrekurs.‍
1 Gå til en kartvisning, og velg MENU > Kartoppsett >
Kartutseende > Kurspil.‍
2 Velg eventuelt Kilde, og velg et alternativ:
• Hvis du vil bruke tilgjengelig kilde automatisk, velger du
Auto.‍
• Hvis du vil bruke GPS-antenneretning for COG, velger du
GPS-retning (COG).‍
• Hvis du vil bruke data fra en tilkoblet sensor for styrekurs,
velger du Retning.‍
• Hvis du vil bruke data både fra en tilkoblet styrekurssensor
og GPS-antennen, velger du COG og retning.‍
Dette viser både linjen for styrekurs og COG-linjen på
kartet.‍
3 Velg Skjerm, og velg et alternativ:
• Velg Avstand > Avstand, og angi lengden på linjen som
vises på kartet.‍
• Velg Tid > Tid, og angi tiden som brukes til å beregne
avstanden båten bevger seg i løpet av angitt tid ved
gjeldende hastighet.‍
Andre fartøysinnstillinger på kart og kartvisningene
MERK: Disse alternativene krever tilkoblet tilbehør, for
eksempel en AIS-mottaker eller VHF-radio.‍
Gå til et kart eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre fartøy.‍
AIS-liste: Viser AIS-listen (Vise en liste over lagrede AIStrusler).‍
DSC-liste: Viser DSC-listen (DSC-liste).‍
Visningsoppsett: Se AIS-visningsinnstillinger.‍
DSC-spor: Viser sporene til DSC-fartøy og velger lengden på
sporet som vises ved hjelp av en sti.‍
AIS-alarm: Angir kollisjonsalarmen for sikker sone (Stille inn
kollisjonsalarmen for sikker sone).‍
Navigasjon med kartplotter
AIS-visningsinnstillinger
MERK: AIS krever bruk av en ekstern AIS-enhet og aktive
transpondersignaler fra andre fartøy.‍
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > Visningsoppsett.‍
AIS-visningsskala: Viser avstanden fra din posisjon til der AISfartøy vises.‍
Detaljer: Viser detaljer om AIS-aktiverte fartøy.‍
Projisert retning: Angir den projiserte retningstiden for AISaktiverte fartøy.‍
Spor: Viser sporene til AIS-fartøy og velger lengden på sporet
som vises ved hjelp av en sti.‍
Innstillinger for Fish Eye 3D
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
Gå til kartvisningen Fish Eye 3D, og velg MENU.‍
Vis: Angir perspektivet på 3D-kartvisningen.‍
Spor: Viser spor.‍
Ekkoloddkjegle: Viser en kjegle som indikerer området som er
dekket av svingeren.‍
Fiskesymboler: Viser objekter.‍
Navigasjon med kartplotter
FORSIKTIG
Hvis fartøyet har et autopilotsystem, må du installere en egen
kontrollskjerm for autopilot ved hvert styrror for å kunne
deaktivere autopilotsystemet.‍
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon.‍ Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen.‍ Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.‍
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann.‍ Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.‍
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
MERK: Kartvisningene Mariner's Eye 3D og Fish Eye 3D er
tilgjengelige med oppgraderte kart i enkelte områder.‍
MERK: Kartet for dyphavsfiske er tilgjengelig med oppgraderte
kart i enkelte områder.‍
Hvis du skal navigere, må du velge en destinasjon, angi en kurs
eller opprette en rute og så følge kursen eller ruten.‍ Du kan
følge kursen eller ruten på navigasjonskartet, på fiskekartet,
med Perspective 3D-kartvisningen eller med Mariner's Eye 3Dkartvisningen.‍
Du kan angi og følge en kurs til en destinasjon ved hjelp av én
av tre metoder: Gå til, Rute til eller Veiledning til.‍
Gå til: Navigerer direkte til destinasjonen.‍ Dette er
standardalternativet for navigering til en destinasjon.‍
Kartplotteren oppretter en rett kurslinje eller navigasjonslinje
til destinasjonen.‍ Linjen kan gå over land og andre
hindringer.‍
Rute til: Oppretter en rute fra gjeldende posisjon til en
destinasjon, og du kan legge til avstikkere underveis.‍ Dette
alternativet gir en rett kurslinje til destinasjonen, men lar deg
legge til veipunkter i ruten slik at du unngår land og andre
hindringer.‍
Veiledning til: Oppretter en kurs til en destinasjon ved hjelp av
Autoveiledning.‍ Dette alternativet er bare tilgjengelig ved bruk
av et kompatibelt oppgradert kart i en kompatibel kartplotter.‍
Her får du en detaljert navigasjonslinje til destinasjonen, slik
7
at du unngår land og andre hindringer.‍ Navigasjonslinjen er
basert på kartdata og de brukerdefinerte innstillingene for
sikker dybde, sikker høyde og strandlinjeavstand på
kartplotteren.‍ Kartplotteren bruker disse innstillingene og
kartdataene til å opprette en navigasjonslinje som unngår alle
områder som ikke kan navigeres i, mellom gjeldende
posisjon og destinasjonen.‍
Grunnleggende spørsmål om navigasjon
Spørsmål
Svar
Hvordan får jeg autopiloten til Naviger med Gå til.‍ Se Stille inn og
å styre i den retningen jeg
følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til.‍
ønsker (peiling)?
Hvordan får jeg enheten til å
veilede meg langs en rett linje
(med minimering av
kryssruter) til en posisjon med
korteste avstand fra
gjeldende posisjon?
Opprett en rute på én etappe, og
naviger etter den ved hjelp av Rute til.‍
Se Opprette og navigere etter en rute
fra gjeldende posisjon.‍
Hvordan får jeg enheten til å
veilede meg til en posisjon
uten at jeg støter på kartlagte
hindringer?
Opprett en rute på flere etapper, og
naviger etter den ved hjelp av Rute til.‍
Se Opprette og navigere etter en rute
fra gjeldende posisjon.‍
Kan enheten opprette en
bane for meg?
Hvis du har oppgraderte kart som
støtter Auto Guidance, og er i et
område som dekkes av Auto Guidance,
kan du navigere ved hjelp av Auto
Guidance.‍ Se Konfigurere og lagre en
Autoveiledning.‍
Hvordan endrer jeg
innstillingene for Auto
Guidance for båten min?
Se Konfigurasjoner for linjer for
autoveiledning.‍
Bestemmelsessteder
Du kan velge bestemmelsessteder ved hjelp av ulike kart- og
3D-kartvisninger eller ved å bruke listene.‍
Søke etter et bestemmelsessted etter navn
Du kan søke etter lagrede veipunkter, lagrede ruter, lagrede
spor og maritime tjenester etter navn.‍
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Søk etter navn.‍
2 Angi minst en del av navnet på bestemmelsesstedet.‍
3 Velg eventuelt Ferdig.‍
De 50 nærmeste bestemmelsesstedene som inneholder
søkekriteriet, vises.‍
4 Velg bestemmelsesstedet.‍
Velge et bestemmelsessted ved hjelp av
navigasjonskartet
Velg et bestemmelsessted på navigasjonskartet.‍
Søke etter en destinasjon ved hjelp av brukerdata
1 Velg Brukerdata.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en liste over forhåndsinnlastede steder og
steder du tidligere har markert, velger du Veipunkter.‍
• Hvis du vil vise en liste over ruter du tidligere har lagret,
velger du Ruter.‍
• Hvis du vil vise en liste over registrerte spor, velger du
Spor.‍
• Hvis du vil vise en liste over slipper og fortøyninger og
andre punkter av interesse utenfor kysten, velger du
Offshore-tjenester.‍
• Hvis du vil vise en liste over marinaer og andre punkter av
interesse innenfor kysten, velger du Innlandstjenester.‍
• Hvis du vil søke etter et bestemmelsessted etter navn,
velger du Søk etter navn.‍
3 Velg en destinasjon.‍
8
Søke etter en maritim tjeneste
MERK: Denne funksjonen er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
Kartplotteren inneholder informasjon om tusenvis av
bestemmelsessteder som tilbyr maritime tjenester.‍
1 Velg Navigasjonsinformasjon.‍
2 Velg Offshore-tjenester eller Innlandstjenester.‍
3 Velg eventuelt kategorien for maritime tjenester.‍
Kartplotteren viser en liste over de nærmeste stedene, med
avstand og peiling til hvert av dem.‍
4 Velg et bestemmelsessted.‍
Du kan velge eller for å se tilleggsinformasjon eller for å
vise posisjonen på et kart.‍
Løyper
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon.‍ Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen.‍ Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.‍
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann.‍ Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.‍
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
FORSIKTIG
Garmin anbefaler at du bare bruker Veiledning til under
motorstrøm.‍ Hvis du bruker Veiledning til når du seiler, kan det
forårsake uventet jibbing, som kan skade seilbåten.‍ Ubevoktede
seil eller rigg kan bli skadet eller kan forårsake personskader på
besetning eller passasjerer under en uventet jibbemanøver.‍
Du kan angi og følge en kurs til en destinasjon ved hjelp av én
av tre metoder: Gå til, Rute til eller Veiledning til.‍
Gå til: Navigerer direkte til destinasjonen.‍ Dette er
standardalternativet for navigering til en destinasjon.‍
Kartplotteren oppretter en rett kurslinje eller navigasjonslinje
til destinasjonen.‍ Linjen kan gå over land og andre
hindringer.‍
Rute til: Oppretter en rute fra gjeldende posisjon til en
destinasjon, og du kan legge til avstikkere underveis.‍ Dette
alternativet gir en rett kurslinje til destinasjonen, men lar deg
legge til veipunkter i ruten slik at du unngår land og andre
hindringer.‍
Veiledning til: Oppretter en kurs til en destinasjon ved hjelp av
autoveiledning.‍ Dette alternativet er bare tilgjengelig ved bruk
av et kompatibelt oppgradert kart i en kompatibel kartplotter.‍
Her får du en detaljert navigasjonslinje til destinasjonen, slik
at du unngår land og andre hindringer.‍ Navigasjonslinjen er
basert på kartdata og de brukerdefinerte innstillingene for
sikker dybde, sikker høyde og strandlinjeavstand på
kartplotteren.‍ Kartplotteren bruker disse innstillingene og
kartdataene til å opprette en navigasjonslinje som unngår alle
områder som ikke kan navigeres i, mellom gjeldende
posisjon og destinasjonen.‍
Stille inn og følge en direkte kurs ved hjelp av Gå til
FORSIKTIG
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann.‍ Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.‍
Du kan angi og følge en direkte kurs fra den gjeldende
posisjonen til et valgt bestemmelsessted.‍
Navigasjon med kartplotter
1 Velg et bestemmelsessted (Bestemmelsessteder).‍
2 Velg Naviger til > Gå til.‍
En magentafarget linje vises.‍ I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet.‍ Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.‍
3 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
4 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).‍
Stoppe navigasjonen
Gå til navigasjonskartet eller fiskekartet, og velg MENU >
Stopp navigasjon.‍
Veipunkter
Veipunkter er posisjoner som du registrerer og lagrer på
enheten.‍
Markere gjeldende posisjon som et veipunkt
Velg MARK fra et hvilket som helst skjermbilde.‍
Opprette et veipunkt et annet sted
1 Velg Brukerdata > Veipunkter > Nytt veipunkt.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette veipunktet ved å angi
posisjonskoordinater, velger du Angi koordinater og
angir koordinatene.‍
• Hvis du vil opprette veipunktet ved hjelp av et kart, velger
du Bruk kart, velger posisjonen og deretter SELECT.‍
Merke en MOB- eller SOS-posisjon
Gå til skjermbildet Hjem, og velg Mann over bord > Ja.‍
Et internasjonalt MOB-symbol (mann over bord) markerer det
aktive MOB-punktet, og kartplotteren oppretter en kurs direkte
tilbake til den markerte posisjonen.‍
Vise en liste over alle veipunkter
Velg Brukerdata > Veipunkter.‍
Redigere et lagret veipunkt
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.‍
2 Velg et veipunkt.‍
3 Velg Rediger veipunkt.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil legge til et navn, velger du Navn og legger til et
navn.‍
• Hvis du vil endre symbolet, velger du Symbol.‍
• Hvis du vil endre dybden, velger du Dybde.‍
• Hvis du vil endre vanntemperaturen, velger du
Vanntemperatur.‍
• Hvis du vil endre kommentaren, velger du Kommentar.‍
• Hvis du vil flytte posisjonen til veipunktet, velger du Flytt.‍
Finne og navigere til et lagret veipunkt
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon.‍ Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen.‍ Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.‍
Når du bruker Gå til, kan en direkte kurs og en korrigert kurs gå
over land eller grunt vann.‍ Bruk øynene, og styr unna land, grunt
vann og andre farer.‍
Navigasjon med kartplotter
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
Du må opprette et veipunkt før du kan navigere til det.‍
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.‍
2 Velg et veipunkt.‍
3 Velg Naviger til.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere direkte til posisjonen, velger du Gå til.‍
• Hvis du vil opprette en rute til posisjonen, inklusive
svinger, velger du Rute til.‍
• Hvis du vil bruke Auto Guidance, velger du Veiledning til.‍
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen.‍ Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.‍
6 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
Slette et veipunkt eller en MOB
1 Velg Brukerdata > Veipunkter.‍
2 Velg et veipunkt eller en MOB.‍
3 Velg Slett.‍
Slette alle veipunkter
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Veipunkter > Alle.‍
Ruter
En rute er en serie av veipunkter eller posisjoner som fører deg
til det endelige bestemmelsesstedet.‍
Opprette og navigere etter en rute fra gjeldende
posisjon
Du kan opprette og umiddelbart navigere etter en rute på
navigasjonskartet eller fiskekartet.‍ Denne prosedyren lagrer ikke
rute- eller veipunktdata.‍
1 Velg et bestemmelsessted fra navigasjonskartet eller
fiskekartet.‍
2 Velg Naviger til > Rute til.‍
3 Velg posisjonen for den siste svingen før
bestemmelsesstedet.‍
4 Følg instruksjonene på skjermen.‍
5 Gjenta eventuelt trinn 3 og 4 for å legge til flere svinger ved å
arbeide deg bakover fra bestemmelsesstedet til fartøyets
gjeldende posisjon.‍
Den siste svingen du legger til, skal være den første svingen
du utfører med utgangspunkt i gjeldende posisjon.‍ Det skal
være svingen nærmest fartøyet.‍
6 Velg eventuelt MENU.‍
7 Velg Naviger rute.‍
8 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
9 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
Opprette og lagre en rute
Denne prosedyren lagrer ruten og alle veipunktene den
inneholder.‍ Startpunktet kan være gjeldende posisjon eller en
annen posisjon.‍
1 Velg Brukerdata > Ruter > Ny rute > Bruk kart.‍
2 Velg startposisjonen for ruten.‍
3 Følg instruksjonene på skjermen for å legge til et veipunkt.‍
4 Gjenta eventuelt trinn 3 for å legge til flere veipunkter.‍
9
5 Velg det endelige bestemmelsesstedet.‍
Vise en liste over ruter
Velg Brukerdata > Ruter.‍
Redigere en lagret rute
Du kan endre navnet på en rute eller endre svingene som ruten
inneholder.‍
1 Velg Brukerdata > Ruter.‍
2 Velg en rute.‍
3 Velg Rediger rute.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navn, velger du Navn og angir et navn.‍
• Hvis du vil velge et veipunkt fra manøverlisten, velger du
Rediger svinger > Bruk manøverliste og velger et
veipunkt fra listen.‍
• Hvis du vil velge en sving med kartet, velger du Rediger
svinger > Bruk kart og velger en posisjon på kartet.‍
Finne og navigere etter en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.‍
1 Velg Brukerdata > Ruter.‍
2 Velg en rute.‍
3 Velg Naviger til.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover.‍
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser.‍
En magentafarget linje vises.‍ I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet.‍ Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.‍
5 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
6 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.‍
7 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).‍
Finne og navigere parallelt med en lagret rute
Før du kan bla gjennom en liste over ruter og navigere etter en
av dem, må du opprette og lagre minst én rute.‍
1 Velg Brukerdata > Ruter.‍
2 Velg en rute.‍
3 Velg Naviger til.‍
4 Velg Forskyvning for å navigere parallelt med ruten på en
angitt avstand fra denne.‍
5 Angi hvordan du skal navigere etter ruten:
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
babord til venstre for den opprinnelige ruten.‍
• Hvis du vil navigere etter ruten fra startpunktet som ble
brukt da ruten ble opprettet, velger du Fremover –
styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.‍
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Babord til venstre for den opprinnelige ruten.‍
• Hvis du vil navigere etter ruten fra bestemmelsesstedet
som ble brukt da ruten ble opprettet, velger du Reverser Styrbord til høyre for den opprinnelige ruten.‍
10
En magentafarget linje vises.‍ I midten av den
magentafargede linjen er det en tynnere lilla linje som
representerer den korrigerte kursen fra den gjeldende
posisjonen til bestemmelsesstedet.‍ Den korrigerte kursen er
dynamisk og beveger seg med båten når du er ute av kurs.‍
6 Vurder kursen som vises med den magentafargede linjen.‍
7 Følg den magentafargede linjen langs hver etappe i ruten, og
sørg for å styre unna land, grunt vann og andre hindringer.‍
8 Hvis du er ute av kurs, følger du den lilla linjen (korrigert kurs)
for å navigere til bestemmelsesstedet, eller styr tilbake til den
magentafargede linjen (direkte kurs).‍
Slette en lagret rute
1 Velg Brukerdata > Ruter.‍
2 Velg en rute.‍
3 Velg Slett.‍
Slette alle lagrede ruter
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Ruter.‍
Spor
Et spor er en registrering av en bane båten har fulgt.‍ Sporet som
registreres der og da, kalles det aktive sporet, og dette kan
lagres.‍ Du kan vise spor i alle kartene og i 3D-kartvisning.‍
Vise spor
Gå til en kart- eller 3D-kartvisning, og velg MENU >
Veipunkter og spor > Spor > På.‍
Sporet ditt tegnes opp i form av en sporlinje.‍
Stille inn fargen på det aktive sporet
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor >
Sporfarge.‍
Velg en sporfarge.‍
2
Lagre det aktive sporet
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.‍
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagre aktivt spor.‍
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.‍
• Velg Hele loggen.‍
Vise en liste over lagrede spor
Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.‍
Redigere et lagret spor
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.‍
2 Velg et spor.‍
3 Velg Rediger spor.‍
4 Velg et alternativ:
• Velg Navn, og angi et nytt navn.‍
• Velg Sporfarge, og velg en farge.‍
Lagre et spor som en rute
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.‍
2 Velg et spor.‍
3 Velg Rediger spor > Lagre rute.‍
Finne og navigere etter et registrert spor
Før du kan bla gjennom en liste over spor og navigere til dem,
må du registrere og lagre minst ett spor (Spor).‍
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.‍
2 Velg et spor.‍
3 Velg Følg spor.‍
Navigasjon med kartplotter
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Fremover.‍
• Hvis du vil navigere etter sporet fra startpunktet som ble
brukt da sporet ble opprettet, velger du Reverser.‍
5 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.‍
6 Følg linjen langs hver etappe i ruten, og sørg for å styre unna
land, grunt vann og andre hindringer.‍
Slette et lagret spor
1 Velg Brukerdata > Spor > Lagrede spor.‍
2 Velg et spor.‍
3 Velg Slett.‍
Slette alle lagrede spor
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Lagrede spor.‍
Følge det aktive sporet på nytt
Sporet som registreres for øyeblikket, kalles det aktive sporet.‍
1 Velg Brukerdata > Spor > Følg aktivt spor.‍
2 Velg et alternativ:
• Velg klokkeslettet da det aktive sporet startet.‍
• Velg Hele loggen.‍
3 Vurder kursen som vises med den fargede linjen.‍
4 Følg den fargede linjen samtidig som du styrer klar av land,
grunt vann og andre hindringer.‍
Slette det aktive sporet
Velg Brukerdata > Spor > Fjern aktivt spor.‍
Sporminnet tømmes, og registreringen av det gjeldende
sporet fortsetter.‍
Behandle sporloggminnet under registrering
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor.‍
2 Velg Opptaksmodus.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere en sporlogg til sporminnet er fullt,
velger du Fyll.‍
• Hvis du vil registrere en sporlogg kontinuerlig, og
overskriver de eldste spordataene med nye data, velger
du Overskriv.‍
Konfigurere registreringsintervallet for sporloggen
Du kan angi hvor hyppig sporplottet skal registreres.‍ En
hyppigere plottregistrering er mer nøyaktig, men fyller
sporloggen raskere.‍ Oppløsningsintervall anbefales for å bruke
minnet mest mulig effektivt.‍
1 Velg Brukerdata > Spor > Alternativer for aktivt spor >
Opptaksintervall > Intervall.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil registrere sporet basert på en avstand mellom
punkter, velger du Avstand > Endre og angir avstanden.‍
• Hvis du vil registrere sporet basert på et tidsintervall,
velger du Tid > Endre og angir tidsintervallet.‍
• Hvis du vil registrere sporplottet ut fra avvik fra kursen,
velger du Oppløsning > Endre og angir maksimalt avvik
som tillates fra sann kurs før et sporpunkt registreres.‍
Slette alle lagrede veipunkter, ruter og spor
Velg Brukerdata > Administrer data > Fjern brukerdata >
Alle > OK.‍
Navigasjon med kartplotter
Autoveiledning
FORSIKTIG
Autoveiledningsfunksjonen baserer seg på elektronisk
kartinformasjon.‍ Denne informasjonen garanterer ikke avstand
til hindringer og grunnen.‍ Du må sammenligne kursen nøye med
observasjoner du gjør, og unngå land, grunt vann og andre
hindringer langs ruten.‍
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
Du kan bruke Autoveiledning til å plotte den beste ruten til
destinasjonen.‍ Autoveiledning bruker kartplotteren til å skanne
kartdata (for eksempel vanndybde og kjente hindringer) for å
regne ut et forslag til rute.‍ Du kan justere ruten mens du
navigerer.‍
Konfigurere og lagre en Autoveiledning
1 Velg et bestemmelsessted (Bestemmelsessteder).‍
2 Velg Naviger til > Veiledning til.‍
3 Vurder banen som vises med den magentafargede linjen.‍
4 Velg Start navigasjon.‍
5 Følg den magentafargede linjen samtidig som du styrer klar
av land, grunt vann og andre hindringer.‍
MERK: Ved bruk av autoveiledning angir et grått segment et
eller annet sted på den magentafargede linjen at
autoveiledning ikke kan beregne deler av
autoveiledningslinjen.‍ Dette skyldes innstillingene for minste
sikre vanndybde og minste sikre høyde på hindringer.‍
Opprette en autoveiledningsbane
1 Velg Navigasjon > Ruter og autoveiledningsbaner > Ny
rute > Autoveiledning.‍
2 Velg SELECT, og velg et destinasjonspunkt.‍
Filtrere en liste over ruter og autoveiledningsbaner
Du kan filtrere en liste over ruter og autoveiledningsbaner for
raskt å finne en lagret destinasjon.‍
1 Velg MENU > Filtrer.‍
2 Velg et alternativ.‍
Se gjennom en autoveiledningsbane
1 Velg en bane på navigasjonskartet.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil vise en fare og justere farebanen, velger du
Fareevaluering.‍
• Hvis du vil endre banenavnet eller justere eller beregne
banen på nytt, velger du Rediger.‍
• Hvis du vil slette en bane, velger du Slett.‍
• Hvis du vil navigere til den valgte banen, velger du
Naviger til.‍
Justere en autoveiledningsbane
1 Følg instruksjonene på skjermbildet for navigasjonskartet,
eller bruk piltastene til å flytte destinasjonspunktet til den nye
posisjonen.‍
2 Velg SELECT > Flytt punkt.‍
3 Velg BACK for å gå tilbake til navigasjonsskjermbildet.‍
Avbryte en pågående Autoveiledning-beregning
Gå til navigasjonskartet, og velg MENU > Avbryt.‍
TIPS: Du kan velge BACK for å avbryte beregningen raskt.‍
Konfigurere en planlagt ankomst
Du kan bruke Planlagt ankomst-funksjonen på en rute eller en
autoveiledningsbane for å få tilbakemelding om når du
sannsynligvis ankommer et valgt punkt.‍ På denne måten kan du
11
planlegge ankomsten din til en posisjon, slik som en broåpning
eller startlinjen til et kappseilas.‍
1 Velg MENU fra navigasjonskartet.‍
2 Velg eventuelt Navigasjonsalternativer.‍
3 Velg Tidsstyrt ankomst.‍
TIPS: Du kan åpne Tidsstyrt ankomst-menyen, raskt, ved å
velge et punkt på autoveiledningsbanen.‍
Justere avstanden til strandlinjen
Innstillingen Strandlinjeavstand angir hvor nær stranden du vil at
linjen for Autoveiledning skal være.‍ Linjen for Autoveiledning
kan flytte seg hvis du endrer denne innstillingen mens du
navigerer.‍ De tilgjengelige verdiene for Strandlinjeavstand er
relative, ikke absolutte.‍ Hvis du vil forsikre deg om at linjen for
Autoveiledning er plassert ved egnet avstand fra strandlinjen,
kan du vurdere plasseringen på Autoveiledning ved hjelp av én
eller flere kjente destinasjoner der du må navigere gjennom en
smal vannpassasje.‍
1 Legg fartøyet til havn, eller kast ut ankeret.‍
2 Velg Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Normal.‍
3 Velg en destinasjon som du har navigert til tidligere.‍
4 Velg Naviger til > Veiledning til.‍
5 Kontroller plasseringen til linjen for Autoveiledning, og finn ut
om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om svingene
gir en effektiv reise.‍
6 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du MENU > Stopp navigasjon og
går til trinn 10.‍
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Langt unna.‍
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Nær.‍
7 Hvis du valgte Nær eller Langt unna i trinn 6, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.‍
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste.‍ Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.‍
8 Velg et alternativ:
• Hvis du er fornøyd med plasseringen til linjen for
Autoveiledning, velger du MENU > Stopp navigasjon og
går til trinn 10.‍
• Hvis linjen for Autoveiledning er for nær kjente hindringer,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Lengst unna.‍
• Hvis svingene i linjen for Autoveiledning er for store,
velger du Innstillinger > Navigasjon > Autoveiledning >
Strandlinjeavstand > Nærmeste.‍
9 Hvis du valgte Nærmeste eller Lengst unna i trinn 8, må du
kontrollere plasseringen til linjen for Autoveiledning og finne
ut om linjen går godt utenom kjente hindringer, og om
svingene gir en effektiv reise.‍
Autoveiledning sørger for stor avstand til hindringer i åpent
farvann, selv om du stiller inn Strandlinjedistanse til Nær eller
Nærmeste.‍ Som en følge av dette vil kartplotteren ikke
posisjonere linjen for Autoveiledning på nytt med mindre den
valgte destinasjonen krever navigasjon gjennom en smal
vannpassasje.‍
12
10 Gjenta trinn 3–9 minst én gang til, med ulike destinasjoner
hver gang, til du er godt kjent med innstillingen
Strandlinjeavstand.‍
Konfigurasjoner for linjer for autoveiledning
FORSIKTIG
Innstillingen for Sikker dybde og Sikker høyde påvirker hvordan
kartplotteren beregner linjer for autoveiledning.‍ Hvis et område
har ukjent dybde eller ukjent hindringshøyde, beregnes ikke
linjen for autoveiledning for det området.‍ Hvis et område på
starten eller ved slutten av en linje for autoveiledning er
grunnere enn sikker dybde eller lavere enn sikker
hindringshøyde, beregnes ikke linjen for autoveiledning for det
området.‍ På kartet vises kursen gjennom slike områder som en
grå strek.‍ Når båten kommer inn i et slikt område, vises en
advarselsmelding.‍
MERK: Autoveiledning er tilgjengelig med oppgraderte kart i
enkelte områder.‍
Du kan angi parametrene som kartplotteren skal bruke ved
beregning av en linje for autoveiledning.‍
Sikker dybde: Angir minimumsdybden (kartdybdedatum) som
kartplotteren skal bruke ved beregning av en linje for
autoveiledning.‍
MERK: Minimumsdybden for sikker dybde for oppgraderte
kart er 3 fot.‍ Hvis du angir en verdi for Sikker dybde som er
mindre enn 3 fot, bruker kartene bare dybder på 3 fot for
ruteberegning med autoveiledning.‍
Sikker høyde: Angir minimumshøyden (kartdybdedatum) for en
bro som båten trygt kan seile under.‍
Strandlinjeavstand: Angir hvor nært stranden linjen for
autoveiledning skal være.‍ Linjen for autoveiledning kan flytte
seg hvis du endrer denne innstillingen mens du navigerer.‍ De
tilgjengelige verdiene for denne innstillingen er relative, ikke
absolutte.‍ Hvis du vil forsikre deg om at linjen for
autoveiledning er plassert i passende avstand fra stranden,
kan du vurdere linjeplasseringen ved hjelp av ett eller flere
kjente bestemmelsessteder der du må navigere gjennom en
smal vannpassasje (Justere avstanden til strandlinjen).‍
Kombinasjoner
Kombinasjonsskjermbildet viser en kombinasjon av flere
skjermbilder samtidig.‍ Antallet tilgjengelige alternativer på
kombinasjonsskjermbildet avhenger av hvor mange
tilleggsenheter du har koblet til kartplotteren, og om du bruker
oppgraderte kart.‍
Velge en kombinasjon
1 Velg Kombinasjoner.‍
2 Velg en kombinasjon.‍
Tilpasse et kombinasjonsskjermbilde
1
2
3
4
Velg Kombinasjoner.‍
Bruk piltastene for å fremheve et kombinasjonsskjermbilde.‍
Velg MENU > Konfigurer kombinasjon.‍
Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet, velger du Navn og skriver inn et
nytt navn.‍
• Hvis du vil endre oppsettet av informasjonen på skjermen,
velger du Endre oppsett og velger et nytt oppsett.‍
• Hvis du vil endre informasjonen som vises på skjermen,
velger du Endre funksjon og velger ny informasjon.‍
• Hvis du vil tilpasse dataene som vises på skjermen, velger
du Overleggstall (Innstillinger for overleggstall).‍
Kombinasjoner
• Hvis du vil endre størrelse på informasjonsområdene som
vises på skjermen, velger du Endre størrelse på
kombinasjon.‍
Legge til et tilpasset
kombinasjonsskjermbilde
Du kan opprette et tilpasset kombinasjonsskjermbilde som
passer til behovene dine.‍
1 Velg Kombinasjoner > MENU > Legg til kombinasjon.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil endre navnet, velger du Navn, angir et nytt
navn og velger Ferdig.‍
• Hvis du vil endre antallet funksjoner som skal vises, velger
du Funksjoner og velger et tall.‍
• Hvis du vil endre funksjonen til en del av skjermen, velger
du området som skal endres, og velger en funksjon fra
listen til høyre.‍
• Hvis du vil endre den horisontale eller vertikale
oppdelingsretningen på en flerfunksjonskjerm, velger du
Splitt og velger et alternativ.‍
• Hvis du vil endre hvordan data vises på siden, velger du
Overleggstall og velger et alternativ.‍
• Hvis du vil endre typen data som vises, velger du
Overleggstall, velger et datafelt og velger den nye
datatypen.‍
À
Á
Â
Informasjon om dybde
Objekter eller fisk
Bunnen av vannet
DownVü Ekkoloddvisning
MERK: Ikke alle modeller støtter DownVü ekkoloddteknologi og
svingere.‍
MERK: Hvis du vil motta DownVü søkeekkolodd, trenger du en
kompatibel kartplotter eller et kompatibelt ekkolodd og en
kompatibel svinger.‍
DownVü ekkolodd med høy frekvens gir et tydeligere bilde
under båten med en mer detaljert representasjon av strukturer
som båten passerer over.‍
Tradisjonelle svingere sender ut en konisk stråle.‍ DownVü
søkeekkoloddteknologien sender ut en smal stråle, lignende
formen på strålen i en kopimaskin.‍ Denne strålen gir et tydligere,
fotografisk bilde av det som befinner seg under båten.‍
SideVü Ekkoloddvisning
MERK: Ikke alle modeller støtter SideVü ekkolodd og svingere.‍
MERK: Hvis du vil motta SideVü søkeekkolodd, trenger du en
kompatibel kartplotter og en kompatibel svinger.‍
SideVü søkeekkoloddteknologi viser deg et bilde av hva som
befinner seg på siden av båten.‍ Du kan bruke dette som et
søkeverktøy for å finne strukturer og fisk.‍
Ekkolodd
Når den er koblet til en kompatibel svinger på en ordentlig måte,
kan kartplotteren brukes som ekkolodd.‍ Forskjellige
ekkoloddvisninger som viser fisk i området.‍
Justeringene du kan gjøre for hver ekkoloddvisning, varierer
avhengig av visningen du er i, i tillegg til kartplottermodellen og
svingeren du har tilkoblet.‍
Ekkoloddvisninger
Hvilke ekkoloddvisninger som er tilgjengelige, varierer avhengig
av hvilken type svinger og valgfri ekkoloddmodul som er koblet
til kartplotteren.‍ Du kan for eksempel bare vise splittet
frekvensvisningen hvis du har en dobbeltfrekvenssvinger
tilkoblet.‍
Det finnes fire grunnleggende stiler for ekkoloddvisninger: En
fullskjermvisning, en splittet skjermvisning som kombinerer to
eller flere visninger, en splittet zoom-visning og en splittet
frekvensvisning som viser to forskjellige frekvenser.‍ Du kan
tilpasse innstillingene for hver av visningene på skjermen.‍ I
splittet frekvensvisning kan du for eksempel justere
forsterkningen for hver av frekvensene separat.‍
À
Á
Â
Ã
Ä
Å
Æ
Venstre side av båten
Høyre side av båten
Svingeren på fartøyet
Trær
Gamle dekk
Tømmerstokker
Avstand fra siden av båten
SideVü/DownVü søketeknologi
Svingeren SideVü/DownVü bruker en flat stråle, i stedet for en
standard konisk stråle, til å søke i vannet og i jorden ved siden
av båten.‍
Fullskjermvisning for ekkolodd
Det finnes flere tilgjengelige fullskjermvisninger avhengig av
utstyret som er tilkoblet.‍ Fullskjermvisningen av ekkolodd viser
et stort bilde med ekkoloddavlesninger fra en svinger.‍
Avstandsskalaen på høyre side av skjermbildet viser dybden til
registrerte objekter mens skjermbildet rulles fra høyre mot
venstre.‍
Ekkoloddvisninger med splittet skjermvisning
Ekkoloddvisningene med splittet skjermvisning gjør det mulig å
se på ulike kombinasjoner med ekkoloddata samtidig.‍ Du kan
Ekkolodd
13
for eksempel vise tradisjonelt ekkolodd og DownVü
ekkoloddvisninger på samme skjermbilde.‍ Du kan redigere
oppsettet til en ekkoloddvisning med splittet skjermvisning for å
endre størrelse på vinduet og flytte rundt på dataene.‍
Scroll-hastighetene til tradisjonelle og DownVü
ekkoloddvisninger synkroniseres for å gjøre det enklere å lese
av den splittede skjermvisningen.‍
Ekkoloddvisning med splittet zoom
Ekkoloddvisning med splittet zoom viser en graf med
ekkoloddavlesninger og en forstørret del av den grafen på
samme skjermbilde.‍
Ekkoloddvisning med splittet frekvens
I ekkoloddvisningen med splittet frekvens viser den ene siden av
skjermbildet en fullstendig graf med ekkoloddata med høy
frekvens, mens den andre siden viser en fullstendig graf med
ekkoloddata med lavere frekvens.‍
MERK: Ekkoloddvisningen med splittet frekvens krever at du
bruker en dobbelfrekvenssvinger.‍
Velge svingertype
Før du kan velge svingertype, må du vite hvilken type svinger du
har.‍
Hvis du kobler til en svinger som ikke fulgte med kartplotteren,
må du kanskje angi svingertypen for å være sikker på at
ekkoloddet fungerer som det skal.‍ Hvis enheten registrerer
svingeren automatisk, vises ikke dette alternativet.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Installering > Svingertype.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du har en 200/77 kHz svinger med dobbel stråle,
velger du Dobbelt stråle (200/77 kHz).‍
• Hvis du har en 200/50 kHz dobbelfrekvenssvinger, velger
du Dobbelfrekvens (200/50 kHz).‍
• Hvis du har en annen type svinger, velger du den fra
listen.‍
Opprette et veipunkt på
ekkoloddskjermbildet ved hjelp av tastene
på enheten
1 Gå til en ekkoloddvisning, og bruk piltastene til å velge en
posisjon du vil lagre.‍
2 Velg SELECT.‍
3 Rediger veipunktinformasjonen om nødvendig.‍
Stoppe ekkoloddvisningen midlertidig
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Stopp ekkolodd
midlertidig.‍
Visning av ekkoloddhistorikken
Du kan bla i ekkoloddvisningen for å se historisk ekkoloddata.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Stopp ekkolodd
midlertidig.‍
2 Bruk piltastene.‍
Tilpasse overleggstallene
Du kan tilpasse dataene som vises på ekkoloddskjermbildet på
enkelte kartplottermodeller.‍
MERK: Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle modeller.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Overleggstall.‍
2 Velg eventuelt tallene du skal tilpasse.‍
3 Velg bryteren for å vise eller skjule hvert dataelement.‍
14
4 Velg BACK for å tilpasse flere data.‍
MERK: Du kan også vise eller skjule kompassbåndet og
innfelt navigasjon.‍
5 Velg Ferdig.‍
Justere detaljnivået
Du kan kontrollere detaljnivået og støyen som vises på
ekkoloddskjermbildet enten ved å justere forsterkning for
tradisjonelle svingere eller ved å justere lysstyrken for DownVü
og SideVü/DownVü svingere.‍
Hvis du vil vise bunnskuddene med høyest intensitet på
skjermen, kan du redusere forsterkningen eller lysstyrken for å
fjerne bunnskudd og støy med lavere intensitet.‍ Hvis du vil se
informasjon om alle bunnskudd, kan du øke forsterkningen eller
lysstrken for å vise mer informasjon på skjermen.‍ Dette øker
også støyen og kan gjøre det vanskeligere å gjenkjenne faktiske
bunnskudd.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU.‍
2 Velg Forsterkning eller Lysstyrke.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke eller redusere forsterkningen eller
lysstyrken manuelt, velger du Opp eller Ned.‍
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere
forsterkningen eller lysstyrken automatisk, velger du et
alternativ for automatisk justering.‍
Justere fargeintensitet
Du kan justere intensiteten til farger og høylys i områder av
interesse på ekkoloddskjermbildet ved å justere
fargeforsterkningen for tradisjonelle svingere eller kontrasten for
DownVü og SideVü/DownVü svingere.‍ Denne innstillingen
fungerer best etter at du har justert detaljnivået som vises på
skjermbildet ved hjelp av innstillingene for forsterkning eller
lysstyrke.‍
Hvis du vil utheve mindre fiskeobjekter eller opprette en
objektvisning med høyere intensitet, kan du øke innstillingen for
fargeforsterkning eller kontrast.‍ Dette forårsaker et tap i
forskjellen for bunnskudd med høy intensitet.‍ Hvis du vil
redusere intensiteten til skuddet, kan du redusere
fargeforsterkningen eller kontrasten.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU.‍
2 Velg et alternativ:
• Når du er i ekkoloddvisningen DownVü eller SideVü,
velger du Kontrast.‍
• Når du er i en annen ekkoloddvisning, velger du
Ekkoloddoppsett > Avansert > Fargeforsterkning.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil øke eller redusere fargeintensiteten manuelt,
velger du Opp eller Ned.‍
• Hvis du vil bruke standardinnstillingen, velger du
Standard.‍
Justere dybde- eller breddeskalaen
Du kan justere området for dybdeskalaen for tradisjonelle
ekkoloddvisninger og DownVü ekkoloddvisninger og området for
breddeskalaen for SideVü ekkoloddvisningen.‍
Hvis du lar enheten justere området automatisk, holder du
bunnen innenfor nedre eller ytre tredjedel av
ekkoloddskjermbildet.‍ Dette kan være nyttig hvis du vil spore en
bunn som har minimale eller moderate endringer i terrenget.‍
Hvis du justerer området manuelt, kan du vise et bestemt
område.‍ Dette kan være nyttig hvis du vil spore en bunn som
har store endringer i terrenget, for eksempel en stigning eller
skrent.‍ Bunnen kan vises på skjermen så lenge den vises
innenfor området du har angitt.‍
Ekkolodd
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Rekkevidde.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil at kartplotteren skal kunne justere området
automatisk, velger du Auto.‍
• Hvis du vil øke eller redusere området manuelt, velger du
Opp eller Ned.‍
TIPS: På ekkoloddskjermbildet kan du velge eller for å
justere området manuelt.‍
TIPS: Når du ser på flere sonarskjermer, kan du velge
SELECT for å velge den aktive skjermen.‍
Angi zoomnivå på ekkoloddskjermbildet
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Zoom.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil zoome inn på ekkoloddataene fra bunndybden,
velger du Bunnlås.‍
MERK: Når bunnlåsfunksjonen er aktivert, endres
funksjonen Rekkevidde til Område.‍
• Hvis du vil stille inn dybden for det forstørrede området
manuelt, velger du Manuelt, Vis opp eller Vis ned for å
angi dybden for det forstørrede området og Zoom inn
eller Zoom ut for å øke eller redusere forstørrelsen for det
forstørrede området.‍
• Hvis du vil angi dybde og zoom automatisk, velger du
Auto.‍
• Hvis du vil avbryte zoom, velger du Ingen zoom.‍
Dette kan imidlertid også forårsake mer overflatestøy og
redusere kontinuiteten til bunnsignalet ved vanskelige
sjøforhold.‍ Bredere strålebredder gir større buer for retursignaler
for fiskeobjekt, derfor er de perfekte for å finne fisk.‍ Bredere
strålebredder har også bedre ytelse i dypt vann, fordi den lavere
frekvensen har bedre gjennomtrengning i dypt vann.‍ De kan
brukes til å søke etter strukturer, som vegetasjon.‍
Velge frekvenser
MERK: Du kan ikke justere frekvensen for alle
ekkoloddvisninger og svingere.‍
Du kan indikere hvilke frekvenser som vises på
ekkoloddskjermbildet.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Frekvens.‍
2 Velg en frekvens som passer gjeldende behov og
vanndybde.‍
Hvis du vil ha mer informasjon om frekvenser, kan du se
Ekkoloddfrekvenser.‍
Opprette en frekvensforhåndsinnstilling
MERK: Ikke tilgjengelig med alle svingere.‍
Du kan opprette en forhåndsinnstilling for å lagre en bestemt
ekkoloddfrekvens.‍ Dette gir deg muligheten til å endre
frekvenser raskt.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Frekvens.‍
2 Velg Legg til.‍
3 Angi en frekvens.‍
Angi scroll-hastigheten
Slå på A-skopet
Du kan angi hastigheten som ekkoloddet scroller med fra høyre
mot venstre.‍ Bruk en høyere scroll-hastighet for å se flere
detaljer, spesielt mens båten er i bevegelse eller mens du
dorger.‍ Bruk en lavere scroll-hastighet for å la
ekkoloddinformasjonen bli værende på skjermen over en lengre
periode.‍ Når du angir scroll-hastigheten for én ekkoloddvisning,
gjelder denne hastigheten for alle ekkoloddvisningene.‍
1 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Scroll-hastighet.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil justere scroll-hastigheten automatisk ved hjelp
av data for hastighet i luftlinje eller fart i vann, velger du
Auto.‍
Innstillingen Automatisk velger en scroll-hastighet som
passer til båtens hastighet slik at objekter i vannet tegnes
med riktig format og vises mindre forvridd.‍ Når du viser
DownVü eller SideVü ekkoloddvisninger, anbefaler vi at
du bruker innstillingen Automatisk.‍
• Hvis du vil bruke en veldig rask scroll-hastighet, velger du
Ultrascroll®.‍
Alternativet Ultrascroll ruller nye ekkoloddata raskt, men
med redusert bildekvalitet.‍ I de fleste situasjoner vil
alternativet Hurtig gi en god balanse mellom et bilde som
ruller raskt, og objekter som er mindre forvridd.‍
MERK: Denne funksjonen er ikke tilgjengelig i alle
ekkoloddvisninger.‍
A-skopet er et vertikalt skop langs høyre side av
fullskjermvisningen av ekkoloddet.‍ Denne funksjonen utvider de
sist mottatte ekkoloddataene slik at de er mer oversiktelige.‍ Den
kan også være til hjelp for å oppdage fisk nær bunnen.‍
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddoppsett > Utseende > A-skop.‍
Ekkoloddfrekvenser
MERK: Tilgjengelige frekvenser avhenger av svingeren som
brukes.‍
Justering av frekvensen bidrar til å tilpasse ekkoloddet til
spesifikke mål og gjeldende vanndybde.‍
Høyere frekvenser bruker smale strålebredder og er bedre for
betjening ved høy hastighet og i vanskelige sjøforhold.‍
Bunndefinering og termoklindefinering kan bli bedre ved bruk av
en høy frekvens.‍
Lavere frekvenser bruker bredere strålebredder, som dekker et
større område og gir fiskeren mulighet til å se flere objekter.‍
Ekkolodd
Ekkoloddoppsett
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller og svingere.‍
Ekkoloddinnstillinger
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller, ekkoloddmoduler og svingere.‍
Gå til ekkoloddvisningen, og velg MENU > Ekkoloddoppsett.‍
Dybdelinje: Viser en dybdelinje med hurtigreferanse.‍
Scroll-hastighet: Angir rullehastigheten for ekkoloddet fra
høyre mot venstre.‍
I grunt vann bør du redusere scroll-hastigheten for å forlenge
tiden informasjonen vises på skjermen.‍ I dypere vann kan du
øke scroll-hastigheten.‍
Områdelinjer: Viser vertikale linjer som viser avstand til høyre
og vestre for båten.‍ Denne funksjonen er tilgjengelig for
SideVü ekkoloddvisning.‍
Fargevalg: Angir fargevalg for ekkoloddvisningen.‍ Denne
innstillingen er kanskje tilgjengelig på menyen Utseende.‍
Fargevalgene med høy kontrast gir loddskudd med lav
intensitet mørkere farger.‍ Fargevalgene med lav kontrast gir
loddskudd med lav intensitet farger som ligner
bakgrunnsfargen.‍
Utseende: Se Innstillinger for ekkoloddutseende.‍
Overleggstall: Angir dataene som vises på ekkoloddskjermen.‍
Avansert: Se Avanserte ekkoloddinnstillinger.‍
15
Installering: Gjenoppretter standardinnstillinger for ekkoloddet.‍
Innstillinger for ekkoloddutseende
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller og svingere.‍
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Utseende.‍
Fargevalg: Angir fargevalget.‍
Kant: Markerer det sterkeste signalet fra bunnen for å definere
hvor sterkt eller svakt signalet er.‍
A-skop: Viser et vertikalt skop langs høyre side av skjermbildet
som umiddelbart viser avstanden til objekter på en skala.‍
Bildebevegelse: Gjør det mulig for ekkoloddbildet å gå fortere
ved at det tegnes mer enn én datakolonne på skjermbildet for
hver kolonne ekkoloddata som mottas.‍ Dette er spesielt
nyttig når du bruker loddet i dypt vann, fordi ekkoloddsignalet
bruker lengre tid på å bevege seg til bunnen av sjøen og
tilbake til svingeren.‍
I innstillingen 1/1 tegnes én informasjonskolonne på
skjermbildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake.‍ I
innstillingen 2/1 tegnes to informasjonskolonner på
skjermbildet for hvert ekkoloddsignal som kommer tilbake, og
så videre for innstillingene 4/1 og 8/1.‍
Fiskesymboler: Angir hvordan ekkoloddet tolker objekter.‍
Avanserte ekkoloddinnstillinger
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller og svingere.‍
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Avansert.‍
Interferens: Justerer følsomheten for å redusere effekten av
interferens fra støykilder i nærheten.‍
Du bør bruke den laveste interferensinnstillingen som oppnår
ønsket forbedring, for å fjerne interferensen fra skjermbildet.‍
Oppretting av installeringsproblemer som forårsaker støy, er
den beste måten å fjerne interferens på.‍
Overflatestøy: Skjuler overflatestøy for å redusere forstyrrelser.‍
Bredere strålebredder (lavere frekvenser) kan vise flere
objekter, men kan skape mer overflatestøy.‍
Fargeforsterkning: Se Justere detaljnivået.‍
Tidsvariabel forsterk.‍: Justerer utseendet til bunnskudd for å
kompensere for svake ekkoloddskudd i dypt vann og
reduserer utseendet til støy i nærheten av overflaten.‍ Når du
øker verdien for denne innstillingen, vises fargene som er
knyttet til støyen med lavt nivå og fiskeobjekter mer
konsekvente på tvers av ulike vanndybder.‍ Denne
innstillingen reduserer også støyen i nærheten av
vannoverflaten.‍
Innstillinger for ekkoloddinstallering
MERK: Ikke alle alternativer og innstillinger gjelder for alle
modeller og svingere.‍
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU > Ekkoloddoppsett >
Installering.‍
Gjenoppr.‍ standardinnst.‍ for ekko.‍: Gjenoppretter
fabrikkinnstillingene for ekkoloddvisningen.‍
Svingertype: Gjør det mulig å velge svingertypen som er koblet
til enheten.‍
Skift: Lar deg stille inn dybdeområdet som ekkoloddet er
fokusert på.‍ Slik kan du zoome inn på et område inne i den
fokuserte dybden.‍
Snu venstre/høyre: Endrer retningen på SideVü
ekkoloddvisningen når svingeren er installert bakoverrettet.‍
Innstillinger for ekkoloddalarm
MERK: Enkelte innstillinger krever eksternt tilbehør.‍
16
Velg Innstillinger > Alarmer > Ekkolodd.‍
Grunt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er mindre
enn den angitte verdien.‍
Dypt vann: Angir en alarm som varsler når dybden er større enn
den angitte verdien.‍
Vanntemperatur: Angir en alarm som varsler når svingeren
rapporterer en temperatur som er 1,1 °C (2 °F) over eller
under den angitte temperaturen.‍
Fisk: Stiller inn en alarm som utløses når enheten oppdager
objekter.‍
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages fisk
av alle størrelser.‍
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages
mellomstore eller store fisk.‍
•
angir at alarmen skal utløses når det oppdages store
fisk.‍
Ekkoloddregistreringer
Ta opp ekkoloddvisningen
MERK: Ikke alle modeller støtter opptak av ekkolodd.‍
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
2 Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddregistrering > Ekkoloddopptak.‍
15 minutter med ekkoloddopptak bruker omtrent 200 MB med
plass på minnekortet.‍ Du kan ta opp ekkolodd helt til kortet er
fullt.‍
Stoppe registrering av ekkolodd
Før du kan stoppe registrering av ekkolodd, må du begynne å
registrere det (Ta opp ekkoloddvisningen).‍
Gå til en ekkoloddvisning, og velg MENU >
Ekkoloddregistrering > Stopp registrering.‍
Slette en ekkoloddregistrering
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
2 Velg Ekkolodd > Ekkoloddregistreringer > Vis opptak.‍
3 Velg en registrering.‍
4 Velg Slett.‍
Spille av ekkoloddopptak
Før du kan spille av ekkoloddopptak, må du laste ned og
installere programmet HomePort™ og lagre ekkoloddata på et
minnekort.‍
1 Fjern minnekortet fra enheten.‍
2 Sett minnekortet inn i en kortleser som er koblet til en
datamaskin.‍
3 Åpne programmet HomePort.‍
4 Velg et ekkoloddopptak fra enhetslisten.‍
5 Høyreklikk på ekkoloddopptaket i den nedre ruten.‍
6 Velg Avspilling.‍
Måleinstrument- og almanakkdata
Måleinstrumentene gir diverse informasjon om reisen, miljøet og
vinden.‍ Noen data krever tilkobling av kompatible sensorer.‍
Kartplotterne gir også almanakkinformasjon om tidevann,
strømninger og sol og måne, for eksempel klokkeslett for
soloppgang og solnedgang.‍
Vise kompasset
Du kan vise informasjon om kurs, retning og rute ved hjelp av
kompasset.‍
Velg Måleinstrumenter > Kompass.‍
Måleinstrument- og almanakkdata
Vise turmåleinstrumenter
Turmåleinstrumenter viser informasjon om kilometerteller,
hastighet, tid og drivstoff for gjeldende tur.‍
Velg Måleinstrumenter > Tripdata.‍
Nullstille turmåleinstrumenter
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Tur og diagrammer >
Vise informasjon for en annen tidevanns- eller
strømningsstasjon
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev.‍ og strømninger.‍
2 Velg Tidevann eller Strømninger.‍
3 Velg Stasjoner i nærheten.‍
4 Velg en stasjon.‍
Tripdata.‍
2 Velg et alternativ:
• Hvis du vil nullstille alle avlesningene for gjeldende tur,
velger du Nullstill tur.‍
• Hvis du vil nullstille avlesningen for maksimal hastighet,
velger du Nullstill maksimal hastighet.‍
• Hvis du vil nullstille kilometertelleren, velger du Nullstill
kilometerteller.‍
• Hvis du vil nullstille alle avlesningene, velger du Nullstill
alle.‍
Informasjon om tidevann og strømninger og
stjerneinformasjon
Informasjon fra tidevannsstasjoner
Du kan vise informasjon om en tidevannsstasjon for angitt dato
og et bestemt klokkeslett, inkludert tidevannshøyde og
tidspunkter for neste høyvann og lavvann.‍ Som standard viser
kartplotteren tidevannsinformasjon for sist viste tidevannsstasjon
og for nåværende dato og klokkeslett.‍
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev.‍ og strømninger >
Tidevann.‍
Informasjon fra strømningsstasjon
MERK: Informasjon fra strømningsstasjoner er tilgjengelig med
enkelte detaljerte kart.‍
Du kan også vise informasjon om en strømningsstasjon for en
bestemt dato og et bestemt klokkeslett, inkludert hastighet og
nivå for strømningen.‍ Som standard viser kartplotteren
strømningsinformasjon for strømningsstasjonen du viste sist, og
for nåværende dato og klokkeslett.‍
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev.‍ og strømninger >
Strømninger.‍
Stjerneinformasjon
Du kan vise informasjon om når solen og månen står opp og går
ned, månefase og den omtrentlige stillingen til solen og månen
på himmelen.‍ Midten av skjermen representerer himmelen rett
over deg, og de ytterste ringene representerer horisonten.‍ Som
standard viser kartplotteren stjerneinformasjon for gjeldende
dato og klokkeslett.‍
Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev.‍ og strømninger >
Stjerneinformasjon.‍
Vise tidevannsstasjon, strømningsstasjon eller
stjerneinformasjon for en annen dato
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Tidev.‍ og strømninger.‍
2 Velg Tidevann, Strømninger eller Stjerneinformasjon.‍
3 Velg et alternativ.‍
• Hvis du vil vise informasjon for en annen dato, velger du
Endre dato > Manuelt og angir en dato.‍
• Hvis du vil vite informasjon for i dag, velger du Endre dato
> Gjeldende.‍
• Hvis du vil vise informasjon for dagen etter datoen som
vises, kan du velge Neste dag hvis dette er tilgjengelig.‍
• Hvis du vil vise informasjon for dagen før datoen som
vises, kan du velge Forrige dag hvis dette er tilgjengelig.‍
DSC (Digital Selective Calling)
DSC (Digital Selective Calling)
Funksjoner for kartplotter og NMEA 0183
VHF-radio
®
Når kartplotteren er koblet til en NMEA 0183 VHF-radio,
aktiveres disse funksjonene.‍
• Kartplotteren kan overføre GPS-posisjonen til radioen din.‍
Hvis radioen har disse funksjonene, overføres informasjon
om GPS-posisjonen med DSC-anropene.‍
• Kartplotteren kan motta DSC-nødanrop og
posisjonsinformasjon fra radioen.‍
• Kartplotteren kan spore posisjonene til fartøy som sender
posisjonsrapporter.‍
Slå på DSC
Velg Innstillinger > Andre fartøy > DSC.‍
DSC-liste
DSC-listen er en logg over de siste DSC-anropene og andre
DSC-kontakter du har angitt.‍ DSC-listen kan inneholde opptil
100 oppføringer.‍ DSC-listen viser det siste anropet fra en båt.‍
Hvis det er mottatt to anrop fra samme båt, erstatter det siste
anropet det første anropet i anropslisten.‍
Vise DSC-listen
Før du kan vise DSC-listen, må du koble kartplotteren til en
VHF-radio som støtter DSC.‍
Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
Legge til en DSC-kontakt
Du kan legge til et fartøy på DSC-listen.‍ Du kan anrope en DSCkontakt fra kartplotteren.‍
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste
> Legg til kontakt.‍
2 Angi fartøyets MMSI (Maritime Mobile Service Identity).‍
3 Angi navnet på fartøyet.‍
Innkommende nødanrop
Hvis den kompatible kartplotteren og VHF-radioen er koblet
sammen ved hjelp av NMEA 0183, varsler kartplotteren deg når
VHF-radioen mottar et DSC-nødanrop.‍ Hvis
posisjonsinformasjonen ble sendt med nødanropet, er
informasjonen også tilgjengelig og registrert med anropet.‍
angir et nødanrop i DSC-listen og markerer fartøyets posisjon
på navigasjonskartet på det tidspunkt DSC-nødanropet ble
sendt.‍
Navigere til et fartøy i nød
angir et nødanrop på DSC-listen og markerer posisjonen til et
fartøy på navigasjonskartet på det tidspunktet DSC-nødanropet
ble sendt.‍
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
2 Velg et posisjonsrapportanrop.‍
3 Velg Naviger til.‍
4 Velg Gå til eller Rute til.‍
17
Posisjonssporing
Hvis du kobler kartplotteren til en VHF-radio ved hjelp av NMEA
0183, kan du spore fartøy som sender posisjonsrapporter.‍
Alle posisjonsrapporter som mottas, logges i DSC-listen (DSCliste).‍
Vise en posisjonsrapport
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
2 Velg et posisjonsrapportanrop.‍
3 Velg et alternativ:
• Hvis du vil bytte til posisjonsrapportdetaljer, velger du .‍
• Hvis du vil bytte til et navigasjonskart som markerer
posisjonen, velger du .‍
• Hvis du vil bytte til et navigasjonskart som markerer
posisjonen, velger du Neste side.‍
• Hvis du vil vise posisjonsrapportdetaljene, velger du
Forrige side.‍
Navigere til et sporet fartøy
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
2 Velg et posisjonsrapportanrop.‍
3 Velg Naviger til.‍
4 Velg Gå til eller Rute til.‍
Opprette et veipunkt på posisjonen til et sporet fartøy
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
2 Velg et posisjonsrapportanrop.‍
3 Velg Nytt veipunkt.‍
Redigere informasjon i en posisjonsrapport
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
2 Velg et posisjonsrapportanrop.‍
3 Velg Rediger.‍
• Hvis du vil skrive inn navnet på fartøyet, velger du Navn.‍
• Hvis du vil velge et nytt symbol, velger du Symbol, hvis
det er tilgjengelig.‍
• Hvis du vil skrive inn en kommentar, velger du
Kommentar.‍
• Hvis du vil vise en sporlinje for fartøyet når radioen sporer
fartøyets posisjon, velger du Spor.‍
• Hvis du vil angi en farge for sporlinjen, velger du
Sporlinje.‍
Slette et posisjonsrapportanrop
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
2 Velg et posisjonsrapportanrop.‍
3 Velg Rediger > Fjern rapport.‍
Vise fartøyspor på kartet
I noen kartvisninger kan du vise spor for alle sporede verktøy.‍
Som standard angir en svart linje fartøyets bane, en svart prikk
angir hver av de tidligere rapporterte posisjonene til et sporet
fartøy, og et blått flagg angir sist rapporterte posisjon for
fartøyet.‍
1 Gå til et kart eller en 3D-kartvisning, og velg MENU > Andre
fartøy > DSC-spor.‍
2 Velg hvor mange timer sporede fartøy skal vises på kartet.‍
Hvis du for eksempel velger 4 timer, vil alle sporpunkter som
er mindre enn fire timer gamle, vises for alle sporede fartøy.‍
Individuelle rutineanrop
Når du kobler Garmin-kartplotteren til en Garmin VHF-radio, kan
du bruke kartplottergrensesnittet til å konfigurere et individuelt
rutineanrop.‍
18
Når du konfigurerer et individuelt rutineanrop fra kartplotteren,
kan du velge DSC-kanalen du vil kommunisere på.‍ Radioen
overfører denne forespørselen med ditt anrop.‍
Velge en DSC-kanal
MERK: Valget av en DSC-kanal er begrenset til de kanalene
som er tilgjengelige for alle frekvensbånd.‍ Standardkanalen er
72.‍ Hvis du velger en annen kanal, bruker kartplotteren den
kanalen for etterfølgende anrop til du foretar et anrop via en
annen kanal.‍
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.‍
3 Velg Anrop med radio > Kanal.‍
4 Velg en tilgjengelig kanal.‍
Foreta et individuelt rutineanrop
MERK: Når du starter et anrop fra kartplotteren, vil ikke radioen
motta anropsinformasjon hvis den ikke har et MMSI-nummer
programmert.‍
1 Velg Navigasjonsinformasjon > Andre fartøy > DSC-liste.‍
2 Velg et fartøy eller en stasjon for anrop.‍
3 Velg Anrop med radio.‍
4 Velg eventuelt Kanal og en ny kanal.‍
5 Velg Send.‍
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.‍
6 Velg Ring på Garmin VHF-radioen.‍
Foreta et individuelt rutineanrop til et AIS-mål
1 Velg et AIS-mål fra et kart eller en 3D-kartvisning.‍
2 Velg AIS-fartøy > Anrop med radio.‍
3 Velg eventuelt Kanal og en ny kanal.‍
4 Velg Send.‍
Kartplotteren sender informasjonen om anropet til radioen.‍
5 Velg Ring på Garmin VHF-radioen.‍
Behandling av kartplotterdata
Kopiere veipunkter, ruter og spor fra
HomePort til en kartplotter
Før du kan kopiere data til kartplotteren, må du ha den nyeste
programvareversjonen til HomePort lastet inn på datamaskinen,
og et minnekort må være satt inn i kartplotteren.‍
Kopier dataene fra HomePort til det klargjorte minnekortet.‍
Du finner mer informasjon i hjelpefilen for HomePort.‍
Kopiere data fra et minnekort
1
2
3
4
Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring.‍
Velg eventuelt minnekortet du skal kopiere data til.‍
Velg et alternativ:
• Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren
og slå dem sammen med eksisterende brukerdata, velger
du Slå sammen fra SD-kort.‍
• Hvis du vil overføre data fra minnekortet til kartplotteren
og overskrive eksisterende brukerdata, velger du Erstatt
fra kort.‍
5 Velg filnavnet.‍
Kopiere veipunkter, ruter og spor til et
minnekort
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
Behandling av kartplotterdata
2 Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring >
Lagre på kort.‍
3 Velg eventuelt minnekortet du skal kopiere data til.‍
4 Velg et alternativ:
• Hvis du vil opprette en ny fil, velger du Legg til ny fil og
skriver inn et navn.‍ Filnavnet lagres med filtypen ADM.‍
• Hvis du vil legge til informasjonen i en eksisterende fil,
velger du filen fra listen.‍
Velge en filtype for tredjeparts veipunkter og
ruter
Du kan importere og eksportere veipunkter og ruter fra
tredjeparts enheter.‍
1 Velg Brukerdata > Dataoverføring > Filtype.‍
2 Velg GPX.‍
Velg filtypen ADM for å overføre data med enheter fra Garmin
igjen.‍
Dele veipunkter og ruter på tvers av enheter
Før du kan dele veipunkter og ruter, må du koble til enheten ved
hjelp av en kabel for deling av data.‍ Kabelen for deling av data
er et valgfritt tilbehør du kan kjøpe.‍
Du kan dele data for veipunkter og ruter mellom to kompatible
kartplottere installert på båten din.‍ Du må slå på deling av
brukerdata på begge enhetene for å dele data.‍
Velg Brukerdata > Deling av brukerdata > På på begge
enhetene.‍
Kopiere innebygde kart til et minnekort
Du kan kopiere kart fra kartplotteren til et minnekort for bruk
med HomePort.‍
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
2 Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring.‍
3 Velg Kopier innebygd kart.‍
Sikkerhetskopiere data til en datamaskin
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
2 Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring >
Lagre på kort.‍
3 Velg et filnavn fra listen, eller velg Legg til ny fil.‍
4 Velg Lagre på kort.‍
Filnavnet lagres med filtypen ADM.‍
5 Ta ut minnekortet, og sett det inn i en kortleser som er koblet
til en datamaskin.‍
6 Åpne mappen Garmin\UserData på minnekortet.‍
7 Kopier sikkerhetskopifilen på kortet, og lim den inn hvor som
helst på datamaskinen.‍
Gjenopprette sikkerhetskopierte data til en
kartplotter
1 Sett inn et minnekort i en kortleser som er koblet til
datamaskinen.‍
2 Kopier en sikkerhetskopifil fra datamaskinen til minnekortet,
og legg den i mappen som heter Garmin\UserData.‍
3 Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
4 Velg Brukerdata > Administrer data > Dataoverføring >
Erstatt fra kort.‍
Lagre systeminformasjon på et minnekort
Du kan lagre systeminformasjon på et minnekort som et
feilsøkingsverktøy.‍ En kundestøtterepresentant kan be deg om
å bruke denne informasjonen til å hente data om nettverket.‍
Konfigurasjon av enheten
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
2 Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Garmin-enheter > Lagre på kort.‍
3 Velg eventuelt minnekortet du skal lagre systeminformasjon
på.‍
4 Ta ut minnekortet.‍
Konfigurasjon av enheten
Slå kartplotteren på automatisk
Du kan stille inn kartplotteren til å slå seg på automatisk når
strømmen slås på.‍ Ellers må du slå på kartplotteren ved å trykke
på .‍
Velg Innstillinger > System > Automatisk på.‍
MERK: Hvis Automatisk på er slått På og kartplotteren slås
av ved hjelp av , og strømmen slås av og på igjen i løpet av
mindre enn to minutter, må ta kanskje trykke på for å starte
kartplotteren på nytt.‍
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger > System.‍
Skjerm: Justerer lysstyrken på bakgrunnslyset og fargevalg.‍
Toner: Slår toner for alarmer og valg av og på.‍
GPS: Gir informasjon om innstillingene og innlåsing av GPSsatellitter.‍
Automatisk på: Slår enheten automatisk på når den kobles til
strøm (Slå kartplotteren på automatisk ).‍
Språk: Angir språket for teksten på skjermen.‍
Hastighetskilder: Angir kilden for hastighetsdataene som
brukes til å beregne faktisk vindstyrke eller drivstoffsparing.‍
Fart i vann er hastighetsavlesningen fra en fart i vann-sensor,
mens GPS-hastigheten beregnes ut fra GPS-posisjonen din.‍
Systeminformasjon: Gir informasjon om enheten og
programvareversjonen.‍
Simulator: Slår på simulatoren og gjør det mulig å angi
hastighet og simulert posisjon.‍
Skjerminnstillinger
Ikke alle alternativer er tilgjengelige på alle modeller.‍
Velg Innstillinger > System > Skjerm.‍
Bakgrunnslys: Angir nivået på bakgrunnslyset.‍
Fargemodus: Angir om enheten skal vise dag- eller nattfarger.‍
Opptak, skjermbilde: Gjør det mulig å lagre skjermbilder på
enheten.‍
GPS-innstillinger
Velg Innstillinger > System > GPS.‍
Himmelvisning: Viser den relative posisjonen til GPS-satellitter
på himmelen.‍
WAAS/EGNOS: Slår av eller på WAAS (i Nord-Amerika) eller
EGNOS (i Europa), som kan gi en mer nøyaktig
posisjonsinformasjon for GPS.‍ Når du bruker WAAS eller
EGNOS, bruker enheten lenger tid på å innhente satellitter.‍
Hastighetsfilter: Angir gjennomsnittsfarten til fartøyet over en
kort periode, slik at du får jevnere hastighetsverdier.‍
Kilde: Gjør det mulig å velge foretrukken kilde for GPS.‍
Vise hendelsesloggen
Hendelsesloggen viser en liste over systemhendelser.‍
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Hendelseslogg.‍
Vise informasjon om systemprogramvare
19
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Programvareinformasjon.‍
Innstillinger for mitt fartøy
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.‍
Velg Innstillinger > Mitt fartøy.‍
Forskyvning kjøl: Forskyver overflateavlesningen for dybden
på kjølen, slik at du kan måle dybden fra bunnen av kjølen i
stedet for fra svingerplasseringen (Stille inn
kjølkalibreringen).‍
Temp.‍forskyvning: Kompenserer for
vanntemperaturavlesningen fra en NMEA 0183
vanntemperatursensor eller en svinger som kan måle
temperatur (Stille inn vanntemperaturforskyvningen).‍
Fartøytype: Aktiverer enkelte kartplotterfunksjoner basert på
båttypen.‍
Stille inn kjølkalibreringen
Du kan angi en forskyvning av kjølen for å kompensere
overflateavlesningen for dybden på kjølen.‍ Dermed kan du måle
dybden fra bunnen av kjølen i stedet for fra der svingeren er
plassert.‍ Angi et positivt tall til å kompensere for kjølen.‍ Du kan
angi et negativt tall for å kompensere for et stort fartøy som
ligger dypt i vannet.‍
1 Gjør følgende basert på plasseringen av svingeren:
• Hvis svingeren er installert i vannlinjen À, måler du
avstanden fra svingeren til båtens kjøl.‍ Angi denne
verdien som et positivt tall i trinn 3 og 4.‍
• Hvis svingeren er installert ved bunnen av kjølen Á, måler
du avstanden fra svingeren til vannlinjen.‍ Angi denne
verdien som et negativt tall i trinn 3 og 4.‍
2 Velg Innstillinger > Mitt fartøy > Forskyvning kjøl.‍
3 Velg eller avhengig av hvor svingeren er plassert.‍
4 Angi avstanden du regnet ut i trinn 1.‍
Stille inn vanntemperaturforskyvningen
Før du kan stille inn vanntemperaturforskyvningen, må du ha en
NMEA 0183 vanntemperatursensor eller en svinger som kan
måle temperatur, for å kunne måle vanntemperaturen.‍
Temperaturforskyvningen kompenserer for
temperaturavlesningen fra en temperatursensor.‍
1 Mål vanntemperaturen med temperatursensoren eller
svingeren med temperaturfunksjon som er koblet til
kartplotteren.‍
2 Mål vanntemperaturen med en annen temperatursensor eller
et termometer som du vet viser riktig temperatur.‍
20
3 Trekk vanntemperaturen målt i trinn 1, fra vanntemperaturen
målt i trinn 2.‍
Dette er temperaturforskyvningen.‍ Angi denne verdien som
et positivt tall i trinn 5 hvis sensoren som er koblet til
kartplotteren, måler at vanntemperaturen er lavere enn den
faktisk er.‍ Angi denne verdien som et negativt tall i trinn 5
hvis sensoren som er koblet til kartplotteren, måler at
vanntemperaturen er høyere enn den faktisk er.‍
Velg
Innstillinger > Mitt fartøy > Temp.‍forskyvning.‍
4
5 Angi temperaturforskyvningen du regnet ut i trinn 3.‍
Kommunikasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.‍
Velg Innstillinger > Kommunikasjon.‍
Seriell port 1: Angir formatet for inndata/utdata som serieporten
skal bruke når du kobler kartplotteren til eksterne enheter
med NMEA, datamaskiner eller andre Garmin enheter.‍
NMEA 0183-oppsett: Angir NMEA 0183 setningene som
kartplotteren sender, hvor mange siffer til høyre for
desimalpunktet som sendes i NMEA utdata, og hvordan
veipunkter identifiseres (NMEA 0183 innstillinger).‍
NMEA 0183
Kartplotterne støtter NMEA 0183 standarden, som brukes til å
koble til ulike NMEA 0183 enheter, blant annet VHF-radioer,
instrumenter med NMEA, autopiloter, vindsensorer og
retningssensorer.‍
Du finner informasjon om hvordan du kobler kartplotteren til
valgfrie NMEA 0183 enheter, i kartplotterens
installeringsinstruksjoner.‍
NMEA 0183 setningene som er godtkjente for kartplotteren, er:
GPAPB, GPBOD, GPBWC, GPGGA, GPGLL, GPGSA, GPGSV,
GPRMB, GPRMC, GPRTE, GPVTG, GPWPL, GPXTE og
Garmin setningene PGRME, PGRMM og PGRMZ.‍
Denne kartplotteren har også støtte for WPL-setningen, DSC og
NMEA 0183 inndata for ekkolodd med støtte for setningene DPT
(dybde) eller DBT, MTW (vanntemperatur) og VHW
(vanntemperatur, hastighet og retning).‍
NMEA 0183 innstillinger
Velg Innstillinger > Kommunikasjon > NMEA 0183-oppsett.‍
Ekkolodd: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for ekkoloddet
(hvis aktuelt).‍
Rute: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for ruter.‍
System: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for
systeminformasjon.‍
Garmin: Aktiverer NMEA 0183 utdatasetninger for setninger fra
Garmin.‍
Posisjonspresisjon: Justerer antall sifre til høyre for
desimaltegnet for sending av utdata for NMEA.‍
Veipunkt-IDer: Angir enheten til å sende navn eller nummer for
veipunkter via NMEA 0183 under navigasjon.‍ Bruk av
nummer kan løse kompatibilitetsproblemer med eldre NMEA
0183 autopiloter.‍
Diagnostikk: Viser diagnostikkinformasjon for NMEA 0183.‍
Standardinnstillinger: Gjenoppretter NMEA 0183 innstillingene
til de opprinnelige fabrikkinnstillingene.‍
Stille inn alarmer
Navigasjonsalarmer
Velg Innstillinger > Alarmer > Navigasjon.‍
Ankomst: Stiller inn en alarm som utløses når du er innenfor en
bestemt avstand eller tid fra en sving eller et
bestemmelsessted.‍
Konfigurasjon av enheten
Ankeret driver: Stiller inn en alarm som utløses når du
overskrider en angitt avdriftsavstands under forankring.‍
Ute av kurs: Stiller inn en alarm som utløses når du er ute av
kurs med en angitt avstand.‍
Systemalarmer
Alarmklokke: Angir en alarmklokke.‍
Enhetsspenning: Angir at det skal utløses en alarm når
batteriet når et bestemt lavt spenningsnivå.‍
GPS-nøyaktighet: Angir at det skal utløses en alarm når GPSsystemets posisjonsnøyaktighet faller utenfor den
brukerangitte verdien.‍
Enhetsinnstillinger
Velg Innstillinger > Enheter.‍
Systemenheter: Angir enhetsformat for enheten.‍
Varians: Angir magnetisk misvisning, vinkelen mellom
magnetisk nord og geografisk nord, for gjeldende posisjon.‍
Retning: Angir retningsreferansene som brukes under
beregning av retningsinformasjon.‍ Sann angir geografisk
nord som nordreferansen.‍ Rutenett angir nord for rutenett
som nordreferanse (000º).‍ Magnetisk angir magnetisk nord
som nordreferansen.‍
Posisjonsformat: Angir posisjonsformatet som en gitt
posisjonsavlesning skal vises i.‍ Du må ikke endre denne
innstillingen med mindre du bruker et kart som angir et annet
posisjonsformat.‍
Kartdatum: Endrer koordinatsystemet som kartet er ordnet
etter.‍ Du må bare endre denne innstillingen hvis kartet du
bruker, angir et annet kartdatum.‍
Tid for trykkreferanse: Angir referansetiden som brukes til å
beregne barometertrenden.‍ Trenden vises i barometerfeltet.‍
Tidsformat: Du kan velge mellom 12- og 24-timers tidsformat
eller UTC-tidsformat.‍
Tidssone: Angir tidssonen eller gir mulighet for automatisk valg
etter GPS-posisjon.‍
Navigasjonsinnstillinger
MERK: Enkelte innstillinger og alternativer krever tilleggskart
eller ekstra maskinvare.‍
Velg Innstillinger > Navigasjon.‍
Rutemerker: Angir typen merker som skal vises ved rutesvinger
på kartet.‍
Autoveiledning: Angir mål for Sikker dybde, Sikker høyde og
Strandlinjeavstand når du bruker enkelte oppgraderte kart.‍
Aktivering av svingov.‍: Angir at svingovergangen skal
beregnes basert på tid eller avstand.‍
Tid for svingovergang: Angir antall minutter før svingen før du
går over i neste etappe når du har valgt Tid for Aktivering av
svingov.‍.‍ Du kan øke denne verdien for å forbedre
nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute
eller en autoveiledningslinje med mange svinger eller ved
høy hastighet.‍ Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere,
kan du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke
denne verdien.‍
Avst.‍, svingovergang: Angir avstanden før svingen før du går
over i neste etappe når du har valgt Avstand for Aktivering av
svingov.‍.‍ Du kan øke denne verdien for å forbedre
nøyaktigheten til autopiloten når du navigerer etter en rute
eller en autoveiledningslinje med mange svinger eller ved
høy hastighet.‍ Hvis ruten er rettere eller hastigheten lavere,
kan du bedre nøyaktigheten til autopiloten ved å senke
denne verdien.‍
Rutestart: Velger et utgangspunkt for rutenavigasjon.‍
Tillegg
Andre fartøysinnstillinger
Når den kompatible kartplotteren er koblet til en AIS-enhet eller
VHF-radio, kan du konfigurere hvordan andre fartøy skal vises
på kartplotteren.‍
Velg Innstillinger > Andre fartøy.‍
AIS: Aktiverer og deaktiverer mottak av AIS-signal.‍
DSC: Aktiverer og deaktiverer DSC (Digital Selective Calling).‍
AIS-alarm: Angir kollisjonsalarmen (Stille inn kollisjonsalarmen
for sikker sone og Aktivere varsler for AIS-testsendinger).‍
Gjenopprette de opprinnelige
fabrikkinnstillingene for kartplotteren
MERK: Dette sletter alle innstillingene du har angitt.‍
Velg Innstillinger > System > Systeminformasjon >
Fabrikkinnstillinger.‍
Tillegg
Registrere enheten
Gjør det enklere for oss å hjelpe deg.‍ Registrer deg på Internett i
dag.‍
• Gå til http:​/‍​/‍my​.garmin​.com.‍
• Oppbevar den originale kvitteringen, eller en kopi av den, på
et trygt sted.‍
Rengjøre skjermen
MERKNAD
Rengjøringsmidler som inneholder ammoniakk, vil skade
belegget mot gjenskinn.‍
Enheten er belagt med et spesielt belegg mot gjenskinn som er
svært følsomt overfor hudfett, voks og rengjøringsmidler med
slipeeffekt.‍
1 Ha et brillerengjøringsmiddel som er spesifisert som trygt for
belegg mot gjenskinn, på kluten.‍
2 Tørk forsiktig av skjermen med en myk, ren og lofri klut.‍
Skjermbilder
Du kan ta et skjermbilde av et hvert skjermbilde som vises
kartplotteren, som en bitmap-fil (*.‍bmp).‍ Du kan overføre
skjermbildet til datamaskinen.‍
Ta skjermbilder
1 Sett inn et minnekort i kortsporet.‍
2 Velg Innstillinger > System > Skjerm > Opptak,
skjermbilde > På.‍
3 Gå til et skjermbilde som du vil ta en skjermdump av.‍
4 Hold inne HOME i minst seks sekunder.‍
Kopiere skjermdumper til en datamaskin
1 Ta ut minnekortet fra kartplotteren, og sett det inn i en
datakortleser som er koblet til en datamaskin.‍
2 Fra Windows Utforsker åpner du mappen Garmin\scrn på
®
minnekortet.‍
3 Kopier en .‍bmp-fil fra kortet, og lim den inn et sted på
datamaskinen.‍
Feilsøking
Enheten innhenter ikke GPS-signaler
Det kan være flere årsaker til at enheten ikke innhenter
satellittsignaler.‍ Hvis enheten har blitt flyttet en betydelig
avstand siden forrige gang den innhentet satellittsignaler, eller
21
hvis den har vært avslått i mer enn noen uker eller måneder,
kan den kanskje ikke innhente satellittsignaler på riktig måte.‍
• Kontroller at enheten bruker den nyeste programvaren.‍ Hvis
den ikke gjør det, må du oppdatere enhetsprogramvaren
(Oppdatere programvaren på enheten).‍
Type
Enheten vil ikke slå seg på, eller den slår seg av
Enheter som uregelmessig slår seg av eller ikke vil slå seg på,
kan være tegn på et problem med enhetens strømforsyning.‍
Kontroller følgende for å feilsøke roten til strømproblemet:
• Kontroller at strømkilden genererer strøm.‍
Det er flere måter du kan sjekke dette på.‍ Du kan for
eksempel se om andre enheter fungerer med samme
strømkilde.‍
• Kontroller sikringen i strømkabelen.‍
Sikringen skal være i en holder som er en del av den røde
ledningen i strømkabelen.‍ En sikring på 3 ampere brukes i
denne strømkabelen.‍ Kontroller sikringen for å sjekke om det
fortsatt er en tilkobling inne i sikringen.‍ Du kan teste sikringen
ved hjelp av et multimeter.‍ Hvis sikringen er god, skal
multimeteret vise 0 ohm.‍
• Kontroller at enheten mottar minst 10 volt.‍ 12 volt er anbefalt.‍
Du kontrollerer spenningen ved å måle DC-spenning i
hunnkontaktene til strømkabelen 8 (strøm) og 2 (grunn).‍ Hvis
spenningen er på mindre enn 10 volt, vil ikke enheten starte.‍
• Hvis enheten mottar nok strøm, men fortsatt ikke vil slå seg
på, kan du kontakte Garmin produktsøtte på
www.garmin.com/‍support.‍
Enheten oppretter ikke veipunkter på riktig sted
Du kan angi en veipunktposisjon manuelt for å overføre og dele
data mellom to enheter.‍ Hvis du har angitt et veipunkt manuelt
ved hjelp av koordinater, og posisjonen ikke vises der punktet
skal være, kan det hende at kartdatum og posisjonsformat for
enheten ikke samsvarer med kartdatum og posisjonsformat som
opprinnelig ble brukt til å merke veipunktet.‍
Posisjonsformat er måten GPS-mottakerens posisjon vises på
skjermen på.‍ Vanligvis vises det som breddegrad/lengdegrad i
grader og minutter, med alternativer for grader, minutter og
sekunder, bare grader eller et av flere rutenettformater.‍
Kartdatum er en matematisk modell som viser en del av jordas
overflate.‍ Breddegrad- og lengdegradslinjer på et papirkart
refereres mot et bestemt kartdatum.‍
1 Finn ut hvilket kartdatum og posisjonsformat som ble brukt da
det opprinnelige veipunktet ble opprettet.‍
Hvis det opprinnelige veipunktet ble tatt fra et kart, skal det
være en forklaring på kartet som viser hvilket kartdatum og
posisjonsformat som ble brukt til å opprette det opprinnelige
veipunktet.‍ Vanligvis finner du det ved siden av
symbolforklaringen på kartet.‍
2 Velg Innstillinger > Enheter på kartplotteren.‍
3 Velg riktig innstillinger for kartdatum og posisjonsformat.‍
4 Opprett veipunktet på nytt.‍
Informasjon om NMEA 0183
Type
Setning
Beskrivelse
Send
GPAPB
APB: Styrekurs eller sporkontroller
(autopilot) setning "B"
GPBOD
BOD: Peiling fra opprinnelsessted til
mål
GPBWC
BWC: Peiling og avstand til veipunkt
GPGGA
GGA: Faste data for globalt
posisjoneringssystem
GPGLL
GLL: Geografisk posisjon (breddegrad
og lengdegrad)
22
Motta
Setning
Beskrivelse
GPGSA
GSA: GNSS DOP og aktive satellitter
GPGSV
GSV: GNSS-satellitter innenfor
rekkevidde
GPRMB
RMB: Anbefalt minimal
navigasjonsinformasjon
GPRMC
RMC: Anbefalt minimum spesifikke
GNSS-data
GPRTE
RTE: Ruter
GPVTG
VTG: Kurs over bakken og
bakkehastighet
GPWPL
WPL: Veipunktposisjon
GPXTE
XTE: Feil for kryssrute
PGRME
E: Beregnet feil
PGRMM
M: Kartdatum
PGRMZ
Z: Høyde
SDDBT
DBT: Dybde under svinger
SDDPT
DPT: Dybde
SDMTW
MTW: Vanntemperatur
SDVHW
VHW: Fart og retning i vann
DPT
Dybde
DBT
Dybde under svinger
MTW
Vanntemperatur
VHW
Fart og retning i vann
WPL
Veipunktposisjon
DSC
Informasjon om Digital Selective Calling
(digitalt selektivt anrop)
DSE
Utvidet Digital Selective Calling (digitalt
selektivt anrop)
HDG
Kurs, avvik og variasjon
HDM
Magnetisk kurs
MWD
Vindretning og vindstyrke
MDA
Sammensatt meteorologisk oversikt
MWV
Vindstyrke og -vinkel
VDM
AIS VHF-datakoblingsmelding
Du kan kjøpe fullstendig informasjon om NMEA formatet (National
Marine Electronics Association) og tilhørende setninger fra: NMEA,
Seven Riggs Avenue, Severna Park, MD 21146 USA (www.nmea.org)
Lisensavtale for programvare
VED Å BRUKE ENHETEN GODTAR DU AT DU ER BUNDET
AV FØLGENDE VILKÅR I PROGRAMVARELISENSAVTALEN.‍
LES DENNE AVTALEN NØYE.‍
Garmin Ltd.‍ og datterselskapene ("Garmin") gir deg en
begrenset lisens til å bruke programvaren som følger med
denne enheten ("Programvaren"), i en binær kjørbar form ved
normal bruk av produktet.‍ Eiendomsrett og åndsverksrettigheter
i og til Programvaren forblir hos Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene.‍
Du er innforstått med at Programvaren eies av Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene og er beskyttet i henhold til USAs
opphavsrettslover og internasjonale avtaler om opphavsrett.‍ Du
er videre innforstått med at strukturen, organiseringen og
kodingen i Programvaren, som det ikke leveres kildekode for, er
verdifulle forretningshemmeligheter tilhørende Garmin og/eller
tredjepartsleverandørene, og at Programvaren i kildekodeform
forblir en verdifull forretningshemmelighet som tilhører Garmin
og/eller tredjepartsleverandørene.‍ Du samtykker i at du ikke skal
dekompilere, demontere, endre, foreta en omvendt utvikling av
eller redusere Programvaren eller deler av den til lesbar form,
eller lage avledede produkter basert på Programvaren.‍ Du
samtykker i at du ikke skal eksportere eller reeksportere
Programvaren til et annet land i strid med USAs eksportlover
eksportlovene til et hvilket som helst annet land som er aktuelt.‍
Tillegg
Indeks
A
AIS 4, 5, 7
aktivere 21
alarm 5
enhet for nødsignal 5
farer 5
fartøy 5
målbestemmelse 4, 5
SART 5
alarm, ankeret driver 20
alarmer 20, 21
ankeret driver 20
ankomst 20
dypt vann 16
ekkolodd 16
grunt vann 16
kollisjon 5
navigasjon 20
ute av kurs 20
vanntemperatur 16
andre båter
AIS 7
spor 7
andre fartøy, AIS 7
animerte strømninger, tidevann 4
ankomstalarm 20
Autoveiledning 7, 11, 21
baner 11
linje 12
ruter 11
strandlinjeavstand 12
av/på-tast 1, 19
B
bakgrunnslys 2
bestemmelsessteder
navigasjonskart 8
velge 8
bilder, luftfotografier 4
brukerdata, slette 11
D
data
kopiere 18
sikkerhetskopiere 19
databehandling 18
datafelter 6
destinasjoner, velge 8
Digital Selective Calling (DSC) 17, 18
aktivere 17, 21
individuelt rutineanrop 18
kanaler 18
kontakter 17
DownVü 13
DSC. Du finner mer informasjon under Digital
Selective Calling (DSC)
E
EGNOS 19
ekkolodd 13
a-skop 15, 16
alarmer 16
bunnlås 15
DownVü 13
dybde 15
dybdelinje 15
dybdeskala 14
fargeavvisning 16
fargeforsterkning 14
forsterkning 14
frekvenser 15
interferens 16
kjegle 7
objekter 16
opptak 16
overflatestøy 16
overleggstall 15
scroll-hastighet 15
Indeks
SideVü 13
støy 14, 16
tall 14
utseende 16
veipunkt 14
visninger 13, 14
whiteline 16
zoom 15
enhet
registrering 21
rengjøre 21
taster 1, 2
enhet for nødsignal 5
enhets-ID 19
EPIRB 5
F
fabrikkinnstillinger 21
ekkolodd 16
farefarger 6
fargemodus 2
fartøyspor 7, 18
feilsøking 21, 22
feltbredde 6
Fish Eye 3D
ekkoloddkjegle 7
objekter 7
spor 7
fiskekart 2
oppsett 6
panorere 2
G
Garmin product support, kontaktinformasjon 1
GPS 21
EGNOS 19
signaler 2
WAAS 19
GPS-nøyaktighet 21
Gå til 8
H
hendelseslogg 19
hjelp. Du finner mer informasjon under product
support
I
innfelt navigasjon 6, 14
innstillinger 19–21
systeminformasjon 19
K
kart 2, 4, 6
detaljer 3
måle avstand 2
navigasjon 3, 4
panorere 2
retning, linje 6
symboler 2
utseende 6
kjølkalibrering 20
klokke 21
alarm 21
kollisjonsalarm 5
kollisjonsalarm for sikker sone 5
kombinasjoner 12
tilpasse 12, 13
velge 12
kompass 16
datalinje 14
rose 6
L
luftfoto 4
løyper 7, 8
M
mann over bord (MOB) 9
maritime tjenester 8
markere posisjon 9
minnekort 18, 19
detaljerte kart 19
montere 1
spor 1
MOB, enhet 5
måle avstand, kart 2
måleenheter 21
måleinstrumenter, tur 17
N
navigasjonsalarmer 20
navigasjonshjelpemidler 3
navigasjonskart 2, 4, 8
fartøyspor 7, 18
luftfoto 6
maritime servicepunkter 8
oppsett 6
panorere 2
NMEA 0183 17, 20, 22
nødanrop 17
O
objekter 7
oppdateringer, programvare 1
oppgraderte kart 3, 4, 6
Fish Eye 3D 7
indikatorer for tidevann og strøm 4
luftfoto 4
overleggstall 6, 14
P
posisjonsrapport 18
presisjon, registrering 18
product support 1
kontaktinformasjon 1
produktregistrering 21
programvare
oppdatere 1
oppdateringer 1
programvarelisensavtale 22
R
registrere enheten 21
retning, linje 7
Rute til 7, 8
ruter 9
dele 19
kopiere 18, 19
navigere 9, 10
navigere parallelt med 10
opprette 9
redigere 10
slette 10
veipunkter 18, 19
vise liste over 10
S
SART 5
satellittbilder 4
satellittsignaler, innhente 2
SideVü 13
sikker dybde 21
sikker høyde 21
skalaringer 6
skjerm, lysstyrke 2
skjermbilder 21
opptak 21
ta 21
skjermbildet hjem, tilpasse 2
slette, alle brukerdata 11
SOS 9
spenning 21
spor 10
aktivt 10
fjerne 11
kopiere 18
lagre 10
lagre som rute 10
liste 10
navigere 10, 11
opptak 11
23
redigere 10
slette 11
vise 6, 10
språk 19
stjerneinformasjon 17
strandlinjeavstand 12
strømningsstasjoner 17
indikatorer 4
svinger 13, 14, 16
symboler 4
systeminformasjon 19
T
taster 1
av/på 1
tidevannsstasjoner 3, 17
indikatorer 4
turmåleinstrumenter 17
turplanlegger. Du finner mer informasjon under
ruter
U
ute av kurs-alarm 20
V
vann, temperaturforskyvning 20
Veiledning til 8
veipunkter 9, 22
dele 19
ekkolodd 14
kopiere 19
mann over bord (MOB) 9
navigere til 9
opprette 9
redigere 9
slette 9
sporet fartøy 18
vise 6
vise liste over 9
VHF-radio 17
anrope et AIS-mål 18
DSC-kanal 18
individuelt rutineanrop 18
nødanrop 17
visningsinnstillinger 19
W
WAAS 19
Z
zoom
ekkolodd 15
kart 2
24
Indeks
www.garmin.com/support
+43 (0) 820 220230
+ 32 2 672 52 54
0800 770 4960
1-866-429-9296
+385 1 5508 272
+385 1 5508 271
+420 221 985466
+420 221 985465
+ 45 4810 5050
+ 358 9 6937 9758
+ 331 55 69 33 99
+ 39 02 36 699699
(+52) 001-855-792-7671
0800 0233937
+47 815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
(+35) 1214 447 460
+386 4 27 92 500
0861 GARMIN (427 646)
+27 (0)11 251 9999
+34 93 275 44 97
+ 46 7744 52020
+886 2 2642-9199 ext 2
0808 238 0000
+44 (0) 870 8501242
+49 (0)180 6 427646
20 ct./Anruf. a. d.
deutschen Festnetz,
Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
913-397-8200
1-800-800-1020
© 2015 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising