Zelmer ZKM 2501EN User manual

Zelmer ZKM 2501EN User manual
PL
INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
Kuchenka mikrofalowa do zabudowy z grillem ZKM2501EN
2–8
CZ
NÁVOD K POUŽITÍ
Vestavná mikrovlnná trouba s grilem ZKM2501EN
9-15
SK
NÁVOD NA OBSLUHU
Vstavaná mikrovlnná rúra s grilom ZKM2501EN
EN USER MANUAL
Built in microwave oven with grill ZKM2501EN
16-22
23-29
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy używanie tylko oryginalnych
akcesoriów firmy Zelmer. Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi. Szczególną uwagę należy
poświęcić wskazówkom bezpieczeństwa. Instrukcję obsługi prosimy zachować, aby mogli
Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszego użytkowania.
W wyznaczonym poniżej miejscu zapisz NUMER SERYJNY, który znajduje się na
kuchence i zachowaj te informacje na przyszłość.
NUMER
SERYJNY:
Spis treści
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal ....................................................................................................................2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa .....................................................................2
Instalacja .............................................................................................................................3
Zabudowa w ściance meblowej............................................................................................3
Instalacja kuchenki...............................................................................................................3
Instrukcje dotyczące uziemienia . ........................................................................................4
Zakłócenia radiowe .............................................................................................................4
Czyszczenie – konserwacja i obsługa . ...............................................................................4
Dane techniczne...................................................................................................................5
Wymogi norm.......................................................................................................................5
Gotowanie mikrofalowe – wskazówki ..................................................................................5
Funkcje ochronne . ..............................................................................................................5
Wskazówki dotyczące naczyń . ...........................................................................................5
Zanim wezwiesz SERWIS ...................................................................................................5
Montaż szklanego talerza obrotowego . ..............................................................................5
Budowa kuchenki ................................................................................................................5
Panel sterowania . ...............................................................................................................6
Ustawianie funkcji kuchenki mikrofalowej:
Ustawianie zegara . .......................................................................................................6
Gotowanie mikrofalowe . ...............................................................................................6
Grillowanie ....................................................................................................................7
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill) ..................................................................7
Szybkie rozpoczęcie gotowania ....................................................................................7
Rozmrażanie wg wagi ...................................................................................................7
Rozmrażanie czasowe ..................................................................................................7
Minutnik . .......................................................................................................................7
Menu automatyczne (auto menu) .................................................................................7
Tabela menu automatycznego ................................................................................7
Gotowanie wieloetapowe ..............................................................................................8
Sprawdzanie funkcji.......................................................................................................8
Ekologia – Zadbajmy o środowisko . ...................................................................................8
Zasady bezpieczeństwa dotyczące ochrony przed działaniem
energii mikrofal
1 Nie korzystaj z kuchenki przy otwartych drzwiczkach.
Grozi to bezpośrednim kontaktem z promieniowaniem mikrofalowym. W żadnym przypadku nie wolno omijać ani samodzielnie modyfikować mechanizmów zabezpieczających.
2 Nie umieszczaj żadnych przedmiotów między przednią częścią kuchenki a drzwiczkami, ani nie dopuszczaj do gromadzenia się brudu lub resztek środków czyszczących na
powierzchniach styku.
3 Nie korzystaj z uszkodzonego urządzenia. Bardzo ważne jest, aby drzwiczki zamykały
się dokładnie i nie wykazywały żadnych uszkodzeń:
●● zawiasów i zatrzasków (brak pęknięć lub poluzowań),
●● uszczelek drzwiczek oraz powierzchni styku,
●● „spaczenia”.
4 Prace związane z regulacją lub naprawą kuchenki mogą przeprowadzać jedynie
wykwalifikowani pracownicy serwisu.
2
Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa
W trakcie obsługi urządzenia elektrycznego przestrzegaj podstawowych zasad bezpieczeństwa. Aby zmniejszyć ryzyko poparzenia, porażenia prądem elektrycznym, pożaru,
obrażeń lub narażenia na działanie energii mikrofal przestrzegaj zasad:
Niebezpieczeństwo! / Ostrzeżenie!
Nieprzestrzeganie grozi obrażeniami
●● Z urządzenia korzystaj wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem, w sposób opisany
w niniejszej instrukcji. Nie korzystaj ze żrących substancji chemicznych lub oparów
w urządzeniu. Ten typ kuchenki służy w szczególności do podgrzewania, gotowania
i suszenia żywności. Kuchenka nie jest przeznaczona do celów przemysłowych lub
laboratoryjnych.
●● Nigdy nie korzystaj z urządzenia z uszkodzonym przewodem sieciowym lub wtyczką,
jak również w przypadku jego wadliwego działania lub, jeżeli zostało upuszczone lub
uszkodzone w inny sposób.
●● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być
wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez
wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
●● Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel. Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika.
W razie wystąpienia usterek radzimy zwrócić się do specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
●● Płynu lub innych produktów żywnościowych nie podgrzewaj w szczelnie zamkniętych
pojemnikach. Może to spowodować ich eksplozję.
●● Przy podgrzewaniu napojów w kuchence mikrofalowej gotujący płyn może zostać
wyrzucony z opóźnieniem, zachowaj więc szczególną ostrożność podczas przenoszenia pojemnika. Nie smaż żywności w kuchence. Gorący olej może zniszczyć części kuchenki lub przybory powodując nawet poparzenia skóry.
●● W kuchence nie podgrzewaj jajek w skorupkach lub ugotowanych na twardo całych
jajek. Mogą one wybuchnąć nawet po zakończeniu podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
●● Gdy kuchenka jest włączona nie dotykaj dostępnych powierzchni.
Temperatura ich może być wysoka – grozi poparzeniem.
●● Zawartość butelek do karmienia i słoiczków dla niemowląt zamieszaj i wstrząśnij.
Przed podaniem sprawdź temperaturę w celu uniknięcia poparzeń.
●● Naczynia kuchenne mogą nagrzać się w wyniku przepływu ciepła z podgrzanej żywności. Do przenoszenia naczyń stosuj odpowiednie uchwyty.
●● Prace związane z konserwacją lub naprawą kuchenki, które obejmują zdjęcie osłony
zabezpieczającej przed działaniem energii mikrofal są niebezpieczne, w związku
z czym powinny być przeprowadzane wyłącznie przez wykwalifikowaną osobę.
●● Dzieci powyżej ósmego roku życia, osoby o ograniczonych zdolnościach psychicznych, sensorycznych lub mentalnych oraz osoby nieposiadające odpowiedniego
doświadczenia i wiedzy mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub
po wcześniejszym objaśnieniu możliwych zagrożeń i poinstruowaniu dotyczącym
bezpiecznego korzystania z urządzenia. Nie należy pozwalać dzieciom bawić się
urządzeniem. Dozwolone jest czyszczenie urządzenia oraz wykonywanie czynności
konserwacyjnych przez dzieci powyżej ósmego roku życia, pod warunkiem odpowiedniego nadzoru.
●● Nie usuwaj płytki mikowej znajdującej w komorze kuchenki mikrofalowej! Pełni ona
rolę ochronną przed promieniowaniem.
Uwaga!
Nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem mienia
●● Kuchenkę podłączaj jedynie do gniazdka sieci prądu przemiennego 230 V, wyposażonego w kołek ochronny.
●● Nie korzystaj z pustej kuchenki.
●● Aby zmniejszyć ryzyko pożaru we wnętrzu kuchenki:
●● Podczas podgrzewania żywności w plastikowym lub papierowym pojemniku
obserwuj pracę kuchenki z uwagi na możliwość powstania zapłonu.
●● Przed włożeniem papierowych lub plastikowych toreb do kuchenki usuń z nich
wszelkie druciane wiązadła.
●● W przypadku zauważenia dymu wyłącz urządzenie i odłącz od źródła zasilania.
Nie otwieraj drzwiczek w celu stłumienia płomieni.
●● Nie zostawiaj papierowych produktów, naczyń i przyborów kuchennych lub żywności wewnątrz kuchenki, gdy urządzenie nie jest używane.
●● Podczas pracy urządzenia temperatura zewnętrznych powierzchni może być wysoka.
Przewód zasilający powinien przebiegać z daleka od rozgrzanych powierzchni i nie
może przykrywać żadnych elementów kuchenki.
●● Podczas używania urządzenie staje się gorące. Należy zwrócić uwagę, aby nie dotykać elementów grzewczych wewnątrz kuchenki.
●● Nie wolno stosować oczyszczacza na parę wodną.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Pod żadnym pozorem nie usuwaj folii znajdującej się na wewnętrznej stronie drzwiczek. Może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.
MO-003_v03
Wskazówka
Informacje o produkcie i wskazówki dotyczące użytkowania
●● Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest tylko do użytku domowego.
●● Produkty żywnościowe pokryte grubą skórą takie, jak ziemniaki, kabaczki w całości,
jabłka i kasztany przed gotowaniem nakłuj.
●● Nie doprowadzaj do rozgotowania żywności.
●● Przed zastosowaniem sprawdź, czy urządzenia nadają się do użycia w kuchence
mikrofalowej.
●● Test naczyń kuchennych:
●● Do pojemnika/naczynia wlej 1 szklankę zimnej wody (250 ml) i umieść go
w kuchence mikrofalowej.
●● Gotuj przy maksymalnej mocy przez jedną minutę.
●● Po upływie zadanego czasu, ostrożnie sprawdź temp. pojemnika/naczynia. Jeżeli
będzie ciepły w dotyku, nie używaj go do gotowania w kuchence mikrofalowej.
●● Nie gotuj dłużej niż przez jedną minutę.
●● Nie używaj kuchenki mikrofalowej do przechowywania jakichkolwiek przedmiotów
np. chleba, ciastek, itp.
Instalacja
1 Upewnij się, czy wszystkie opakowania zostały usunięte z wnętrza kuchenki.
2 Zdejmij folię ochronną z obudowy kuchenki mikrofalowej.
Instalacja kuchenki
1 Części wchodzące w skład zestawu:
a) Wkręty A
d) Szablon
Nie usuwaj jasnobrązowej powłoki mikowej zabezpieczającej magnetron.
Sprawdź, czy nie ma żadnych śladów uszkodzenia takich, jak skrzywione
lub spaczone drzwi, uszkodzone uszczelki drzwiczek oraz powierzchnia
styku, pęknięte lub poluzowane zawiasy i zatrzaski drzwiczek, wgniecenia
wewnątrz kuchenki lub w drzwiczkach.
3 W przypadku jakichkolwiek uszkodzeń, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj
się z wykwalifikowanymi pracownikami serwisu.
4 Kuchenkę mikrofalową postaw na równej, stabilnej powierzchni, która wytrzyma jej
wagę oraz najcięższe możliwe produkty przeznaczone do gotowania w kuchence mikrofalowej.
5 Kuchenka mikrofalowa przeznaczona jest wyłącznie do zabudowy. Kuchenki nie należy
stawiać na blacie lub zamykać w szafce.
6 Kuchenki mikrofalowej nie narażaj na działanie wilgotności oraz nie stawiaj w pobliżu
materiałów łatwopalnych, jak również nad lub w pobliżu urządzeń wytwarzających ciepło.
7 Nie zakrywaj lub zatykaj otworów wentylacyjnych urządzenia. Nie zdejmuj nóżek.
8 Z kuchenki nie korzystaj bez szklanego talerza i zespołu pierścienia obrotowego
umieszczonych we właściwej pozycji.
9 Sprawdź, czy przewód zasilający nie jest uszkodzony, czy nie przechodzi pod kuchenką
lub nad jakąkolwiek gorącą lub ostrą powierzchnią oraz czy nie zwisa poza krawędź stołu
czy blatu.
10 Zapewnij łatwy dostęp do gniazdka tak, aby w nagłych wypadkach możliwe było łatwe
odłączenie urządzenia od źródła zasilania.
11 Nie korzystaj i nie przechowuj kuchenki na wolnym powietrzu.
b) Wkręt B
c) Wspornik
e) Kuchenka mikrofalowa
2 Przygotowanie szafki przed montażem kuchenki mikrofalowej.
a) Przeczytaj dokładnie instrukcję znajdującą się na dołączonym szablonie
Zabudowa w ściance meblowej
1 Szafka do zabudowy nie może mieć tylnej ścianki za urządzeniem.
2 Minimalna wysokość instalacji wynosi 85 cm.
3 Nie przykrywaj otworów wentylacyjnych i miejsc wlotu powietrza.
Kabel zasilający nie może być wygięty lub przytrzaśnięty.
b) Umieść szablon na spodzie szafki w sposób pokazany na rysunku.
MO-003_v03
3
c) Zaznacz na spodzie szafki miejsce w którym będzie wkręcony wspornik.
Instrukcje dotyczące uziemienia
Urządzenie należy uziemić. Kuchenka jest wyposażona w przewód przyłączeniowy
z wtyczką uziemiającą.
Przewód podłącz do właściwie zainstalowanego i uziemionego ściennego gniazda zasilania.
W przypadku zwarcia uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
Kuchenka powinna być używana w osobnym obwodzie elektrycznym.
W przypadku stosowania przedłużacza:
1 Przedłużacz musi być trójżyłowy i uziemiony.
2 Przedłużacz ułóż z dala od gorących i ostrych powierzchni tak, aby nie mógł być przypadkowo pociągnięty lub zaczepiony.
W przypadku niewłaściwego podłączenia istnieje ryzyko porażenia prądem.
d) Usuń szablon i przykręć wspornik w zaznaczonym miejscu za pomocą wkrętów A
�������������������������������������������������������������������
W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących uziemienia lub instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego skontaktuj się
z wykwalifikowanym elektrykiem lub pracownikiem serwisu.
Zarówno producent, jak i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za
uszkodzenie kuchenki lub obrażenia powstałe w wyniku niezastosowania
się do instrukcji dotyczących podłączenia do zasilania elektrycznego.
Wkręt A
Zakłócenia radiowe
Wspornik
3 Instalowanie kuchenki w szafce
a) Wsuń kuchenkę mikrofalową do szafki. Upewnij się, że tył kuchenki mikrofalowej,
zablokowany jest na wsporniku.
Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych, telewizyjnych i podobnego sprzętu.
Zakłócenia można ograniczyć lub wyeliminować w następujący sposób:
1 Wyczyść drzwiczki i powierzchnie stykowe kuchenki.
2 Zmień ustawienia radiowej lub telewizyjnej anteny odbiorczej.
3 Przestaw kuchenkę mikrofalową względem odbiornika.
4 Odsuń kuchenkę mikrofalową od odbiornika.
5 Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka elektrycznego tak, aby kuchenka
i odbiornik były zasilane z innego obwodu sieci elektrycznej.
Czyszczenie – konserwacja i obsługa
1 Przed rozpoczęciem czyszczenia wyłącz kuchenkę i wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazda sieciowego.
2 Wnętrze kuchenki należy utrzymywać w czystości. W razie zabrudzenia wewnętrznych
ścianek kuchenki usuń kawałki pożywienia lub rozlaną ciecz wilgotną ściereczką. W przypadku silnego zabrudzenia użyj łagodnego detergentu. Nie używaj środków czyszczących
w sprayu i innych silnych środków czyszczących, ponieważ mogą one poplamić, pokryć
smugami lub zmatowić powierzchnię kuchenki i drzwiczek.
3 Zewnętrzną powierzchnię kuchenki czyść za pomocą wilgotnej ściereczki.
Aby uniknąć uszkodzenia podzespołów znajdujących się wewnątrz kuchenki uważaj, by
woda nie skapywała przez otwory wentylacyjne do jej wnętrza.
4 Obie strony drzwiczek, okienka, uszczelki drzwiczek i sąsiadujące części często przecieraj wilgotną szmatką, aby usunąć wszelkie pozostałości pożywienia lub rozlaną ciecz.
Nie stosuj środków czyszczących zawierających substancje ścierne.
Wspornik
Uważaj, aby nie załamać lub przyciąć przewodu przyłączeniowego.
b) Otwórz drzwiczki. W celu zamocowania w szafce na stałe kuchenki mikrofalowej,
wkręć wkręt B w otwór instalacyjny.
Wkręt B
Otwór instalacyjny
4
5 Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka,
past, itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole graficzne
takie, jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
6 Nie dopuszczaj do zawilgocenia panelu sterowania. Do czyszczenia używaj wilgotnej,
miękkiej ściereczki. Aby zapobiec przypadkowemu włączeniu kuchenki, panel sterujący
czyść przy otwartych drzwiczkach.
7 Jeśli skroplona para wodna zaczyna osiadać po wewnętrznej lub zewnętrznej stronie
drzwiczek, zetrzyj ją za pomocą miękkiej ściereczki.
Skraplanie może nastąpić, gdy kuchenka mikrofalowa działa w warunkach wysokiej wilgotności. W takiej sytuacji jest to normalne zjawisko.
8 Co pewien czas wyjmij i umyj szklany talerz. Myj go w ciepłej wodzie z dodatkiem płynu
do mycia naczyń albo w zmywarce.
9 Aby zapobiec powstawaniu hałasu, pierścień obrotowy i dno wnętrza kuchenki czyść
regularnie. Dolną powierzchnię po prostu oczyścić za pomocą łagodnego detergentu.
Pierścień obrotowy myj w wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń lub w zmywarce.
Podczas ponownego montowania pierścienia obrotowego w kuchence zwróć uwagę, aby
umieścić go we właściwym miejscu.
10 Aby pozbyć się nieprzyjemnego zapachu z kuchenki, przez 5 minut gotuj w kuchence
ok. 200 ml wody z sokiem i skórką z jednej cytryny w misce przystosowanej do podgrzewania w kuchence mikrofalowej.
Wnętrze dokładnie wytrzyj za pomocą suchej, miękkiej ściereczki.
11 Jeśli konieczna jest wymiana wewnętrznej żarówki, zwróć się w tej sprawie do
SERWISU.
12 Regularnie czyść kuchenkę i usuwaj osady żywności.
Niestosowanie się do powyższych wskazówek może prowadzić do uszkodzenia stanu
powierzchni, co z kolei może niekorzystnie wpłynąć na żywotność i prowadzić do niebezpiecznych sytuacji.
MO-003_v03
Dane techniczne
Zanim wezwiesz serwis
Zużycie energii
230 V~ 50 Hz, 1450 W (Mikrofale) 1000 W (Grill)
Stan normalny:
Znamionowa moc wyjściowa mikrofal
900 W
Częstotliwość
2450 MHz
Wymiary zewnętrzne (mm)
594 (D) x 410 (S) x 388 (W)
Wymiary wnętrza kuchenki (mm)
330 (D) x 369 (S) x 208 (W)
Pojemność kuchenki
25 litrów
Talerz obrotowy
Średnica = 315 mm
Masa netto
Około 19 kg
1 Praca kuchenki mikrofalowej może spowodować zakłócenia odbiorników radiowych
i telewizyjnych. Zakłócenia te są podobne do zakłóceń wywołanych przez małe urządzenia
elektryczne takie, jak mikser, wentylator, odkurzacz, itp.
2 Podczas gotowania przy niskiej mocy mikrofal wewnętrzne oświetlenie kuchenki może
zostać przyciemnione.
3 Podczas gotowania z żywności wydobywa się para wodna. Większość pary odprowadzana jest przez otwory wentylacyjne. Jednak część skroplonej pary wodnej może osadzać się na chłodnych częściach kuchenki (np. na drzwiczkach).
* Wyżej wymienione dane mogą ulec zmianie, w związku, z czym użytkownik powinien zweryfikować
je z informacjami przedstawionymi na tabliczce znamionowej kuchenki. Jakiekolwiek reklamacje dotyczące błędów w tych danych nie będą uwzględniane.
Wymogi norm
Kuchenka mikrofalowa ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Urządzenie elektryczne niskonapięciowe (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) – 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronach www.zelmer.pl.
Gotowanie mikrofalowe – wskazowki
1 Dokładnie ułóż produkty żywnościowe. Najgrubsze części ułóż na obrzeżach naczynia.
2 Sprawdź czas gotowania. Gotuj przez najkrótszy wskazany czas i jeżeli okaże się to
konieczne, przedłużaj gotowanie. Mocno przypalone produkty mogą wytwarzać dym lub
zapalić się.
3 Produkty należy przykryć podczas gotowania. Przykrycie zabezpiecza przed „wychlapywaniem” i zapewnia równomierne gotowanie.
4 Podczas gotowania należy obracać produkty, aby przyspieszyć proces gotowania
takich produktów, jak kurczak czy hamburgery. Duże produkty takie, jak pieczeń należy
obrócić co najmniej raz.
5 W połowie gotowania należy zmienić ułożenie produktów żywnościowych takich, jak
np. klopsiki. Produkty ułożone na górze należy przenieść na dół a te ułożone po środku
należy przesunąć na obrzeża.
Funkcje ochronne
BLOKADA RODZICIELSKA – zabezpieczenie przed dostępem dzieci
Blokada: W stanie oczekiwania, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk STOP/
CLEAR. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący uruchomienie blokady zabezpieczającej przed dostępem dzieci, a na ekranie pojawi się symbol
.
Jeżeli po podpięciu kuchenki mikrofalowej do zasilania, nie został ustawiony na zegarze
czas, wówczas po włączeniu blokady rodzicielskiej na wyświetlaczu oprócz symbolu
pojawi się również
.
Zwalnianie blokady: Przy włączonej blokadzie, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk STOP/CLEAR. Rozlegnie się długi sygnał dźwiękowy sygnalizujący zwolnienie blokady.
Wskazówki dotyczące naczyń
W kuchence mikrofalowej używaj naczyń i „przyborów” do tego przystosowanych. Idealnym materiałem na naczynia nadające się do zastosowania w kuchence mikrofalowej jest
materiał przezroczysty umożliwiający przenikanie energii przez pojemnik w celu podgrzania żywności.
1 Nie stosuj metalowych narzędzi lub naczyń z metalowymi wykończeniami – mikrofale
nie przenikają przez metal.
2 Przed gotowaniem w kuchence mikrofalowej usuń opakowania z papieru uzyskanego
z recyklingu, ponieważ może on zawierać metalowe cząstki, mogące spowodować iskrzenie i/lub pożar.
3 Zaleca się stosowanie okrągłych/owalnych naczyń zamiast naczyń kwadratowych/
podłużnych, gdyż żywność w rogach naczynia częściej się przypala.
4 Odsłonięte obszary chroń przed przypaleniem osłaniając je wąskimi paskami folii aluminiowej. Należy jednak pamiętać, aby nie stosować zbyt dużo folii i zachować odległość
min. 3 cm między folią a ściankami wewnętrznymi kuchenki.
Przedstawiona poniżej lista ułatwi wybór właściwych naczyń i przyborów.
Przybory kuchenne
Szkło żaroodporne
Szkło nieodporne na ciepło
Żaroodporne wyroby ceramiczne
Plastikowe naczynia nadające się do
stosowania w kuchence mikrofalowej
Ręcznik jednorazowy
Taca metalowa
Ruszt metalowy
Folia aluminiowa i pojemniki foliowe
MO-003_v03
Mikrofale
Grill
Gotowanie
kombinacyjne
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Tak
Tak
Tak
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Jeżeli kuchenka nie działa:
1 Sprawdź, czy kuchenka jest odpowiednio podłączona do gniazda sieciowego. Jeśli nie,
wyjmij wtyczkę z gniazda, odczekaj 10 sekund i włóż ją z powrotem.
2 Sprawdź, czy bezpiecznik nie jest przepalony lub czy nie wyłączył się bezpiecznik
automatyczny. Jeśli powyższe zabezpieczenia działają poprawnie, sprawdź gniazdko sieciowe, podłączając do niego inne urządzenie.
3 Sprawdź, czy panel sterowania jest odpowiednio zaprogramowany oraz czy programator czasowy został ustawiony.
4 Sprawdź, czy drzwiczki zostały dokładnie zamknięte poprzez blokady drzwiczek.
W przeciwnym razie energia mikrofal nie zostanie dostarczona do kuchenki.
5 Jeśli szklany talerz hałasuje podczas pracy sprawdź czystość dna kuchenki i zespołu
pierścienia obrotowego. Czyść zgodnie z informacjami podanymi w rozdziale „CZYSZCZENIE – KONSERWACJA I OBSŁUGA”.
Jeżeli po wykonaniu powyższych czynności kuchenka nadal nie działa
należy skontaktować się z serwisem. Nie należy samodzielnie regulować
lub naprawiać kuchenki.
Montaż szklanego talerza obrotowego
1 Szklanego talerza nie należy stawiać w pozycji
odwróconej. Nie należy ograniczać ruchu talerza.
2 Podczas gotowania w kuchence powinien zawsze
znajdować się szklany talerz jak i zestaw pierścienia
obrotowego.
3 Podczas gotowania żywność i pojemniki z żywnością należy zawsze umieszczać na szklanym talerzu.
4 W przypadku pęknięcia lub uszkodzenia szklanego
talerza należy skontaktować się z najbliższym punktem
serwisowym.
Szklany talerz
Piasta (spód)
Zespół
pierścienia
obrotowego
Oś obrotowa
Budowa kuchenki
1
2
3
4
5
6
7
Panel sterowania
Oś obrotowa
Zespół pierścienia obrotowego
Szklany talerz obrotowy
Okienko
Drzwiczki
Blokada bezpieczeństwa – odcina zasilanie w momencie otwarcia drzwiczek w trakcie
pracy kuchenki
8 Ruszt metalowy
9 Płytka mikowa
4
9
1
6
5
3
2
7
8
5
Panel sterowania
1
2
3
4
5
6
7
8
Ustawianie zegara
Ekran wyświetlacza: zegar + wskaźniki
Micowave/Grill/Combi. (Mikrofale/Grill/Gotowanie kombinacyjne)
Weight/Time Defrost (Rozmrażanie wg wagi/Rozmrażanie czasowe)
Clock/Kitchen Timer (Ustawianie zegara/Minutnik)
Przycisk zwiększanie wartości
Przycisk zmniejszanie wartości
Stop/Clear (Zatrzymanie/Anulowanie)
Start/+30Sec./Confirm (Start/+30sek./Potwierdzenie)
AUTO MENU
(Automatyczne menu)
(Pizza)
2
3
(Ziemniaki)
1
4
(Mięso)
5
6
(Ryba)
7
(Warzywa)
8
Gotowanie mikrofalowe
1 Naciśnij przycisk Microwave/Grill/Combi., aby wybrać wymagany poziom mocy. Na
wyświetlaczu pojawi się napis P100. Zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Aby wybrać wymaganą inną moc mikrofali, np. P80, naciskaj przycisk Microwave/Grill/
Combi. lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis P80 oraz symbole
i
.
3 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić moc mikrofali.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas gotowania. Czas gotowania można
ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać naciskając
lub zmniejszać naciskając
.
Zmniejszanie wartości zaczynaj od 95:00. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
5 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
PRZYKŁAD
(Napoje)
(Makaron)
(Popcorn)
EKRAN WYŚWIETLACZA: WSKAŹNIKI – SYGNALIZACJA
Mikrofale
Po podłączeniu kuchenki mikrofalowej do zasilania, na wyświetlaczu pojawi się napis
„0:00” i rozlegnie się pojedynczy sygnał dźwiękowy.
1 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer. Cyfry godziny zaczną migać i na wyświetlaczu
pojawi się lampka kontrolna zegara
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić godzinę. Można ustawić cyfry od 0 do 23.
Naciśnij przycisk
, na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 0 do 23. Naciśnij
, na
wyświetlaczu pojawią się cyfry od 23 do 0.
3 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer. Cyfry minut zaczną migać.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić minuty. Można ustawić cyfry od 0 do 59.
Naciśnij przycisk
, na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 0 do 59. Naciśnij
, na
wyświetlaczu pojawią się cyfry od 59 do 0.
5 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer., aby zakończyć ustawianie czasu. Lampka
kontrolna zegara zgaśnie. Zaświeci się symbol „:” i na wyświetlaczu pojawi się czas.
Ustawienia utrzymują się tak długo jak kuchenka jest podłączona do prądu (a dopływ prądu
utrzymany).
Aby zmienić ustawienia zegara, powtórz kroki 1-5.
Naciśnięcie przycisku Stop/Clear podczas ustawiania zegara spowoduje, że ustawienia
automatycznie powrócą do poprzedniego stanu.
Aby ustawić gotowanie na 20 minut przy mocy mikrofali 80%, wykonaj następujące czynności:
1 Naciśnij przycisk Microwave/Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis P100
i symbole
i
.
2 Aby wybrać wymaganą moc mikrofal P80, naciśnij jeszcze raz przycisk Microwave/
Grill/Combi. lub naciskaj przyciski
, do momentu pojawienia się na wyświetlaczu
napisu P80 oraz symboli
i
.
3 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić moc mikrofali, na wyświetlaczu pojawi
się napis P80.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić na wyświetlaczu czas 20:00 (20 minut).
Na wyświetlaczu pojawi się zadany czas.
5 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MOCY MIKROFALI
Moc mikrofali
Wyświetlacz
Grill
Zegar
Rozmrażanie czasowe
Minutnik
Rozmrażanie wg wagi
Automatyczne gotowanie
Waga w gramach
Blokada rodzicielska
P100
P80
P50
100%
50%
80%
Moc mikrofal Bardzo Wysoka
Średnia
wysoka
Moc grilla
-
-
-
Uwaga:
Obok podano ilości sekund / minut, o jakie
można zmieniać ustawienie czasu przy
poszczególnych wartościach czasowych.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Niska
10%
Bardzo
niska
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minuty
co 5 sekund
1 – 5 minut
co 10 sekund
5 – 10 minut
co 30 sekund
10 – 30 minut
co 1 minutę
30 – 95 minut
co 5 minut
���������������������������������������������������������������������
Do gotowania mikrofalowego nie używaj rusztu! Przed gotowaniem mikrofalowym zawsze wyjmij ruszt z wnętrza kuchenki.
6
MO-003_v03
Grillowanie
Minutnik
1 Naciśnij Microwave/Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi napis P100.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję grillowania G, naciskaj przycisk Microwave/Grill/
Combi. do czasu pojawienia się na wyświetlaczu napisu G oraz symbolu
, lub naciskaj przyciski
, do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu G oraz symbolu
.
3 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić funkcję.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas grillowania. Czas grillowania można
ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać naciskając przycisk
. Czas grillowania można
zmniejszać od wartości 95:00 naciskając przycisk
. Maksymalny czas grillowania
wynosi 95 minut.
5 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć grillowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program grillowania. W tym samym czasie na
wyświetlaczu widoczny będzie symbol
oraz pozostały czas grillowania.
Po upływie połowy zadanego czasu grillowania rozlegnie się podwójny
sygnał dźwiękowy (jest to normalne zjawisko w tym trybie pracy). Aby uzyskać lepszy efekt grillowania, obrócić jedzenie na drugą stronę i zamknij
drzwiczki. Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm aby wznowić pracę
kuchenki.
Gotowanie kombinacyjne (mikrofale + grill)
1 Naciśnij Microwave/Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi się napis P100.
2 Aby wybrać wymaganą funkcję, naciskaj przycisk Microwave/Grill/Combi. do czasu
pojawienia się na wyświetlaczu napisu C-1 lub C-2 oraz symboli
i
, lub naciskaj
przyciski
do momentu pojawienia się na wyświetlaczu napisu C-1 lub C-2 oraz
symboli
i
.
C-1 = 55% czasu – gotowanie mikrofalowe 45% czasu – grillowanie
C-2 = 36% czasu – gotowanie mikrofalowe 64% czasu – grillowanie
3 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić funkcję.
4 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas gotowania. Czas gotowania można
ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać naciskając przycisk
. Czas gotowania można
zmniejszać od wartości 95:00 naciskając przycisk
. Maksymalny czas gotowania
wynosi 95 minut.
5 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program.
W tym samym czasie na wyświetlaczu widoczne będą symbole
stały czas gotowania.
i
, oraz pozo-
W przypadku stosowania urządzenia w trybie gotowania kombinacyjnego
dzieci mogą korzystać z kuchenki wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej,
ponieważ urządzenie nagrzewa się do wysokiej temperatury.
Szybkie rozpoczęcie gotowania
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk Start/+30Sec./
Confirm, aby włączyć gotowanie na 30 sekund przy pełnej mocy, każde kolejne naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund. Maksymalny czas gotowania wynosi 95 minut.
2 Podczas gotowania mikrofalowego oraz rozmrażania, każde kolejne naciśnięcie przycisku Start/+30Sec./Confirm przedłuży czas pracy o kolejne 30 sekund.
3 Podczas trwania programu wybranego z Auto Menu lub rozmrażania wg wagi przedłużanie czasu o kolejne 30 sekund nie jest możliwe (dostępne).
Rozmrażanie wg wagi
1 Naciśnij przycisk Weight/Time Defrost jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się napis
dEF1 i zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić ciężar żywności do rozmrożenia. Na
wyświetlaczu pojawi się symbol
oraz liczby w kolejności 100–200 ... 1900–2000
(
) lub liczby w odwrotnej kolejności (
).
3 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć rozmrażanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program rozmrażania. W tym samym czasie na
wyświetlaczu migać będą symbole
,
oraz pozostały czas rozmrażania.
Rozmrażanie czasowe
1 Naciśnij przycisk Weight/Time Defrost dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się napis
dEF2 i zaświecą się lampki kontrolne
i
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas rozmrażania. Czas rozmrażania
można ustawić od 0:05 (5 sekund) i zwiększać naciskając przycisk
lub zmniejszać od
wartości 95:00, naciskając przycisk
. Maksymalny czas rozmrażania wynosi 95 minut.
3 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć rozmrażanie. Zaświecą się
lampki kontrolne
i
. Moc podczas rozmrażania czasowego to P30, jest to wartość niezmienna.
MO-003_v03
1 Naciśnij przycisk Clock/Kitchen Timer dwa razy. Na wyświetlaczu pojawi się napis
00:00 i zaświeci się lampka kontrolna
.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić odpowiedni czas minutnika. Maksymalny
czas minutnika wynosi 95 minut.
3 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby zakończyć ustawianie.
4 Jeżeli drzwiczki są zamknięte, po osiągnięciu ustawionego czasu rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy i zgaśnie lampka kontrolna
. Jeżeli zegar został wcześniej
ustawiony (24-godzinny tryb wyświetlania), na wyświetlaczu pojawi się bieżący (aktualny)
czas.
Minutnik jest to osobny tryb pracy kuchenki, niezależny od zegara.
Menu automatyczne (auto menu)
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk
lub
, aby
wybrać menu automatyczne gotowania. Na wyświetlaczu pojawi napis A-1 i podświetlą
się lampki kontrolne
i
. Menu można wybrać wg poniższej tabeli w następujący
sposób:
Naciskając przyciski
,
wybierz: Pizza – Ziemniaki – Mięso – Ryba – Warzywa –
Napoje – Makaron – Popcorn, a na wyświetlaczu pojawi się napis A–1, ..., A–8.
1 Po wybraniu menu zatwierdź je naciskając przycisk Start/+30Sec./Confirm.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby wybrać wagę żywności do gotowania. Na wyświetlaczu pojawi się symbol
.
3 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy i uruchomiony zostanie program gotowania. W tym samym czasie wyłączony zostanie symbol
, a na wyświetlaczu widoczne będą symbole
,
oraz
pozostały czas gotowania.
4 Po zakończeniu gotowania, rozlegnie się pięciokrotny sygnał dźwiękowy. Na wyświetlaczu pojawi się napis 00:00. Jeśli zegar został wcześniej ustawiony, na wyświetlaczu
wyświetli się aktualny czas.
PRZYKŁAD
Aby ustawić menu automatyczne na gotowanie 350 g ryby, wykonaj następujące czynności:
1 Jeżeli kuchenka znajduje się w trybie oczekiwania, naciśnij przycisk
lub
, aby
wybrać menu automatyczne gotowania. Na wyświetlaczu pojawi się napis A-1 i symbole
i
. Naciskając przyciski
,
wybierz A-4 (Ryba).
2 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić program menu automatycznego.
3 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić na wyświetlaczu wagę 350 g.
4 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie.
TABELA MENU AUTOMATYCZNEGO
Menu
A-1 Pizza
A-2 Ziemniaki
A-3 Mięso
A-4 Ryba
A-5 Warzywa
A-6 Napoje
A-7 Makaron
A-8 Popcorn
Masa
Czas
200 g
2:00
400 g
3:30
200 g
5:30
400 g
7:30
600 g
11:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
6:00
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
4:50
1 filiżanka (120 ml)
1:00
2 filiżanki (240 ml)
1:30
3 filiżanki (360 ml)
2:20
50 g (w 450 ml zimnej wody)
17:30
100 g (w 800 ml zimnej wody)
20:00
50 g
1:30
85 g
2:20
100 g
2:30
7
Gotowanie wieloetapowe
Można ustawić maksymalnie 2 etapy gotowania. W przypadku gotowania wieloetapowego,
jeżeli rozmrażanie jest jednym z etapów gotowania, program rozmrażania zostanie włączony automatycznie jako pierwszy. Po zakończeniu jednego etapu rozlegnie się sygnał
dźwiękowy i rozpocznie się kolejny etap.
Gotowanie automatyczne nie może być jednym z programów gotowania
wieloetapowego.
PRZYKŁAD
Chcesz ustawić rozmrażanie na 5 minut a następnie gotować przez 7 minut przy mocy
mikrofali 80%. Wykonaj następujące czynności:
1 Dwa razy naciśnij przycisk Weight/Time Defrost. Na wyświetlaczu pojawi się napis
dEF2.
2 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas rozmrażania 5:00.
3 Naciśnij Microwave/Grill/Combi. Na wyświetlaczu pojawi napis P100.
4 Aby wybrać moc mikrofali P80, naciśnij jeszcze raz przycisk Microwave/Grill/Combi
lub naciskaj przycisk
lub
, aż na wyświetlaczu pojawi się napis P80 oraz symbole
i
.
5 Naciśnij Start/+30Sec./Confirm aby potwierdzić moc mikrofali, na wyświetlaczu pojawi
się napis P80.
6 Naciśnij przycisk
lub
, aby ustawić czas gotowania na 7 minut.
7 Naciśnij przycisk Start/+30Sec./Confirm, aby rozpocząć gotowanie. Rozlegnie się
sygnał dźwiękowy oznajmujący początek rozmrażania, na wyświetlaczu odliczany będzie
czas rozmrażania. Drugi sygnał dźwiękowy informuje o rozpoczęciu gotowania. Zakończenie gotowania wieloetapowego sygnalizowane będzie pięciokrotnym sygnałem dźwiękowym.
Sprawdzanie funkcji
W przypadku gotowania z wykorzystaniem funkcji Microwave/Grill/Combi naciśnij przycisk Microwave/Grill/Combi. Bieżący tryb pracy mikrofali pojawi się na wyświetlaczu na
3 sekundy.
Podobnie w trybie gotowania, naciskając przycisk Clock/Kitchen Timer, na wyświetlaczu
pojawi się aktualna godzina. Po 3 sekundach wskazania powrócą do poprzedniego stanu.
Ekologia – zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to
ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
Opakowania kartonowe przekaż na makulaturę. Worki z polietylenu (PE)
wrzuć do kontenera na plastik. Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj wraz z odpadami komunalnymi!!!
●● Materiały opakowaniowe mogą być niebezpieczne dla dzieci!
●● Proszę udać się do punktu recyklingu w celu usunięcia opakowania lub urządzenia.
Należy odciąć kabel zasilający i zniszczyć urządzenie zamykające drzwiczki.
kartonowe jest produkowane z papieru z recyklingu powinno zostać
oddane do miejsca zbiórki makulatury do recyklingu.
●● Zapewniając, że ten produkt został prawidłowo usunięty, pomagacie Państwo zapobiegać negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia ludzi, które mogłyby wystąpić
w przypadku nieprawidłowego postępowania z odpadami tego produktu.
●● W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji dotyczących recyklingu tego produktu, prosimy o kontakt z miejscowym urzędem lub firmą zajmującą się wywożeniem
śmieci.
●● Opakowanie
Importer: Zelmer Market Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
[email protected]
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia
niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego
powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
8
MO-003_v03
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho spotřebiče a vítáme vás mezi spotřebiteli výrobků
Zelmer.
Pro dosažení co nejlepších výsledků vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer, které bylo vyvinuto speciálně pro tento výrobek.
Přečtěte si, prosím, pečlivě tento návod k použití. Zvláštní pozornost věnujte bezpečnostním pokynům. Návod k použití si prosím uschovejte, abyste jej mohli použít i během pozdějšího používání přístroje.
Na vyznačeném místě zapište SÉRIOVÉ ČÍSLO, které se nachází na mikrovlnné troubě
a uchovejte tyto informace do budoucna.
SÉRIOVÉ
ČÍSLO:
Obsah
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie................................9
Důležité bezpečnostní pokyny..............................................................................................9
Instalace ............................................................................................................................10
Vestavba do kuchyňské linky..............................................................................................10
Instalace trouby..................................................................................................................10
Pokyny k uzemnění............................................................................................................11
Rádiové rušení ..................................................................................................................11
Čištění – údržba a obsluha.................................................................................................11
Technické údaje..................................................................................................................12
Požadavky norem...............................................................................................................12
Vaření s mikrovlnami – pokyny . ........................................................................................12
Ochranné funkce ...............................................................................................................12
Pokyny týkající se nádobí...................................................................................................12
Než zavoláte do SERVISU.................................................................................................12
Montáž skleněného otočného talíře....................................................................................12
Konstrukce trouby...............................................................................................................12
Ovládací panel....................................................................................................................13
Nastavení funkcí mikrovlnné trouby:
Nastavení hodin ..........................................................................................................13
Vaření s mikrovlnami ...................................................................................................13
Grilování . ....................................................................................................................14
Kombinované vaření (mikrovlny + gril) . ......................................................................14
Rychlý start..................................................................................................................14
Rozmrazování váhové..................................................................................................14
Rozmrazování časové . ...............................................................................................14
Minutka . ......................................................................................................................14
Automatické menu (auto menu) ..................................................................................14
Tabulka automatického menu ...............................................................................14
Vaření ve více etapách . ..............................................................................................15
Kontrola funkcí.............................................................................................................15
Ekologicky vhodná likvidace...............................................................................................15
Bezpečnostní pokyny – ochrana před působením mikrovlnné energie
1 Před použitím se přesvědčte, zda jsou dvířka mikrovlnné trouby uzavřená.
Nepoužívejte troubu, když jsou otevřená. Vystavujete se riziku přímého mikrovlnného
záření. V žádném případě není dovoleno pomíjet, ani samostatně modifikovat bezpečnostní mechanismy.
2 Nevkládejte žádné předměty mezi přední část trouby a dvířka a dbejte na to, aby se
nehromadily nečistoty a zbytky čistících prostředků na kontaktních plochách.
3 Nepoužívejte poškozený spotřebič. Je velmi důležité, aby se dvířka důkladně zavírala
a nejevila žádné známky poškození:
●● závěsů a západek (žádné praskliny a uvolnění),
●● těsnění dvířek a kontaktní plochy,
●● „vypáčení”.
4 Práce spojené s regulací nebo opravou mikrovlnné trouby může provádět pouze proškolený personál servisu.
MO-003_v03
Důležité bezpečností pokyny
Běheme používání elektrického spotřebiče dodržujte základní bezpečnostní pokyny.
Za účelem minimalizování rizika úrazu elektrickým proudem, požáru, úrazu nebo vystavení
se působení mikrovlnnému záření, dodržujte níže uvedené pokyny:
Nebezpečí! / Varování!
Nedodržením těchto pokynů ohrožujete své zdraví
●● Spotřebič používejte pouze shodně s jeho určením a způsobem popsaným v tomto
návodu k použití. Neupoužívejte žádné chemické žíraviny ani výpary ve spotřebiči.
Tento typ mikrovlnné trouby slouží především k ohřevu, vaření a sušení potravin.
Trouba není určená k průmyslovým ani laboratorním účelům.
●● Nikdy nepoužívejte spotřebič s poškozeným přívodním kabelem nebo zástrčkou, ani
v případě, kdy je spotřebič jinak poškozený.
●● Jesliže je neoddělitelný kabel poškozený, je nutné ho vyměnit u výrobce nebo ve
specializovaném servisu proškoleným personálem, vyvarujete se tak nebezpečí
úrazu.
●● Provádět opravy na spotřebiči může pouze proškolený personál. Nesprávně provedená oprava hrozí uživateli velmi vážným nebezpečím úrazu. V případě výskytu
závady se obraťte na autorizovaný servis firmy ZELMER.
●● Tekutiny a jiné potraviny neohřívejte v hermeticky uzavřených nádobách. Může to
způsobit jejich výbuch.
●● Při ohřívání nápojů v mikrovlnné troubě, může vařící tekutina s opožděním vykypět. Dbejte tudíž zvýšené opatrnosti při manipulaci s nádobou. V mikrovlnné troubě
nesmažte. Vařící olej může zničit díly mikrovlnné trouby nebo nádobí, kterým se
můžete opařit.
●● V mikrovlnné troubě neohřívejte vejce ve skořápkách nebo natvrdo uvařená celá
vejce. Mohou vybuchnout dokonce po ukončení ohřívání v mikrovlnné troubě.
●● Když je trouba v provozu nedotýkejte se dostupných ploch.
●● Jejich teplota může být přílíš vysoká a můžete se opařit.
●● Obsah dětských lahviček a skleniček s dětskou výživou důkladně zamíchejte a protřepte. Před krmením vždy zkontrolujte teplotu výživy, aby
nedošlo k opaření dítěte.
●● Kuchyňské nádobí se může, výsledkem vlivu teplot, z ohřátých potravin nahřát.
K přenášení nádobí používejte vhodné úchyty nebo kuchyňské rukavice.
●● Práce spojené s údržbou, nebo opravou spotřebiče, při kterých je nezbytné sejmutí
bezpečnostního krytu chránícího před působením mikrovlnného záření, jsou nebezpečné. Tyto práce musí provádět pouze odborný technik.
●● Děti mladší osmi let, osoby s psychickým, senzorickým nebo mentálním postížením
a osoby, jež nemají žádné zkušenosti a odborné znalosti, mohou používat spotřebič
pouze pod dohledem, nebo po předchozím poučení o možném riziku a seznámení
s bezpečeným používáním spotřebiče. Nedovolte dětem, aby si se spotřebičem
hrály. Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou pouze děti starší osmi let, za
předpokladu, že budou pod přísným dohledem.
●● Neodstraňujte slídovou destičku, která se nachází v komoře mikrovlnné trouby! Plní
ochrannou funkci před zářením.
Pozor!
Nedodržením těchto pokynů můžete přístroj poškodit
●● Spotřebič zapojte do elektrické sítě pouze se střídavým proudem 230 V, vybavené
ochranným kolíkem.
●● Nezapínejte prázdný spotřebič.
●● Za účelem snížení rizika požáru uvnitř mikrovlnné trouby:
●● Při ohřívání potravin v plastovém nebo papírovém náčiní, sledujte práci trouby
kvůli možnosti vzniku vznícení.
●● Před vložením papírových nebo plastových sáčků do mikrovlnné trouby, odstraňte
všechny kovové elementy a svorky z obalů.
●● V případě, že si povšimnete kouře, vypněte spotřebič a odpojte jej ze zásuvky.
Neotvírejte dvířka za účelem likvidace ohně.
●● Neponechávejte papírové produkty, nádobí, kuchyňské příbory a potraviny uvnitř
mikrovlnné trouby, když spotřebič nepoužíváte.
●● Během práce trouby může být teplota vnitřních ploch vysoká. Kabel musí vést zdála
od nahřátých ploch a nesmí přikrývat žádné elementy mikrovlnné trouby.
●● Během používání je spotřebič horký. Dbejte tudíž na to, abyste se nedotkli topných
těles uvnitř mikrovlnné trouby.
●● Je zakázáno používat k čištění parní čistič.
●● Spotřebič není určený k práci s použitím vnějších časových spínačů nebo samostatné soustavy dálkové regulace.
●● Nikdy neodstraňujte fólii, jež se nachází na vnější straně dvířek. Můžete poškodit
spotřebič.
9
Pokyny
Informace o výrobku a pokyny k použití
●● Mikrovlnná trouba je určená pouze k domácímu použití.
●● Potraviny pokryté silnou slupkou, jako jsou např. brambory, dýně v celku, jablka
a kaštany před vařením propíchněte.
●● Zabráníte tak rozvaření těchto potravin.
●● Před použitím zkontrolujte, jestli je nádobí vhodné k použití v mikrovlnné troubě.
●● Test kuchyňského nádobí:
●● Do nádoby nalijte 1 sklenku studené vody (250 ml) a umístěte jej v mikrovlnné
troubě.
●● Vařte s maximálním výkonem po dobu jedné minuty.
●● Po uplynutí zadané doby opatrně zkontrolujte teplotu nádoby. Pokud bude teplá
v doteku, nepoužívejte ji k vaření v mikrovlnné troubě.
●● Nevařte déle než po dobu jedné minuty.
●● Nepoužívejte mikrovlnnou troubu k přechovávání jakýchkoliv předmětů a potravin
jako např. chleba, sušenky atd.
Instalace trouby
Instalace
1 Ujistěte se, že všechny obaly uvnitř mikrovlnné trouby jsou odstraněny.
2 Sejměte ochrannou fólii z mikrovlnné trouby.
1 Díly, jež jsou součástí soupravy:
a) Šrouby A
d) Šablona
Neodstraňujte světle hnědý slídový potah zabezpečující magnetron.
Zkontrolujte, zda nemá trouba žádné stopy poškození, jako jsou zkřivená
nebo vypáčená dvířka, poškozené těsnění dvířek a kontaktní plochy,
prasklé nebo uvolněné závěsy a západky dvířek, nerovnosti na povrchu
spotřebiče nebo na dvířkách.
3 V případě výskytu jakýchkoliv poškození, neupoužívejte spotřebič a kontaktujte
se s odbornými techniky servisu.
4 Mikrovlnnou troubu postavte na rovném a stabilním povrchu, který vydrží její váhu
a nejtěžší možné produkty určené k tepelné přípravě v troubě.
5 Tato mikrovlnná trouba je určena výhradně k vestavbě. Troubu nestavte na pracovní
desku linky a nezavírejte ji ve skříňce.
6 Nevystavujte mikrovlnnou troubu vlivům vlhka, nestavte jí poblíž hořlavých materiálů,
a také nad nebo poblíž přístrojů jež vytvářejí teplo.
7 Nezakrývejte ani neucpávejte ventilační otvory a neodstraňujte nohy spotřebiče.
8 Troubu nepoužívejte bez skleněného talíře a kruhového roleru umístěného ve správné
pozici.
9 Zkontrolujte, zda přívodní kabel není poškozený, jestli nevede pod troubou, nebo nad
jakýmkoliv horkým nebo ostrým povrchem a zda nevisí mimo stůl nebo pracovní desku.
10 Zajistěte snadný přístup k zásuvce tak, aby bylo v náhlých případech snadné odpojit
spotřebič z elektrické sítě.
11 Nepoužívejte, ani nepřechovávejte troubu ve volném prostranství.
b) Šroub B
c) Podpěrka
e) Mikrovlnná trouba
2 Příprava skříňky před montáží mikrovlnné trouby.
a) Přečtěte si důkladně návod, jež se nachází v přiložené šabloně.
Vestavba do kuchyňské linky
1 Skříňka určená k vestavbě nesmí mít zadní stěnu za spotřebičem.
2 Minimální výška instalace činí 85 cm.
3 Nezakrývejte ventilační otvory a místa přívodu vzduchu.
Přívodní kabel nesmí být ohnutý ani přiskřípnutý.
b) Umístěte šablonu na spodní části škříňky způsobem představeným na obrázku.
10
MO-003_v03
c) Zaznačte na spodní části škříňky body, na které bude přišroubovaná podpěrka.
Pokyny k uzemnění
Uzemnění tohoto spotřebiče je povinné. Trouba je vybavena přívodním kabelem a zemnícím kolíkem.
Přívodní kabel připojte do správně instalované a uzemněné zásuvky elektrické sítě.
V případě zkratu uzemnění snižuje riziko úrazu elektrickým proudem.
Trouba by měla být používaná v samostatném elektrickém obvodu.
V připadě použití prodlužovačky:
1 Kabel prodlužovačky by měl být trojitý a uzemněný.
2 Prodlužovačku položte dále od horkých a ostrých povrchů tak, aby nemohla být
náhodně stažena nebo přiskřípnuta.
V případě nesprávného připojení se zvyšuje riziko úrazu el. proudem.
d) Odstraňte plonu a přišroubujte podpěrku na zaznačených bodech šrouby A
V případě jakýchkoliv dotazů o uzemnění nebo návodů týkajících se
připojení do el. sítě, kontaktujte odborného technika nebo zaměstnance
servisu.
Výrobce ani prodejce nenesou odpovědnost za poškození mikrovlnné
trouby, ani za úrazy vzniklé nedodržením pokynů týkajících se připojení do
elektrické sítě.
Šroub A
Rádiové rušení
Podpěrka
3 Instalace trouby ve skříňce
a) Vsuňte mikrovlnnou troubu do skříňky. Ujistěte se, že je zadní část mikrovlnné
trouby jištěná podpěrkou.
Práce mikrovlnné trouby může rušit rádiové a televizní přijímače a jiná podobná zařízení.
Rušení lze omezit nebo zcela odstranit níže uvedeným způsobem:
1 Vyčistit dvířka a všechny kontaktní plochy trouby.
2 Změnťe rádiové nebo televizní nastavení příjmací antény.
3 Přestavte mikrovlnnou troubu s ohledem na přijímač.
4 Odsuňte mikrovlnnou troubu od přijímače.
5 Připojte mikrovlnnou troubu do jiné elektrické zásuvky tak, aby trouba a přijímač byly
napájeny z různých elektrických síťových obvodů.
Čištění – údržba a obsluha
1 Před zahájením čištění vypněte troubu a vyjměte zástrčku přívodního kabelu z elektrické sítě.
2 Vnitřní komora trouby musí být udržována v čistotě. V případě znečištění vnitřních stěn
trouby odstraňte zbytky potravin, případně tekutin, vlhkým hadříkem. V případě silných
nečistot použijte jemný saponát. Nepoužívejte čistící prostředky ve spreji, ani jiné agresivní
čistící prostředky. Mohou zanechat fleky na povrchu nebo pod vlivem jejich působení může
povrch trouby a dvířek matnět.
3 Vnější povrch mikrovlnné trouby čistěte pomocí vlhkého hadříku.
Dejte pozor, aby voda nekapala ventilačními otvory dovnitř spotřebiče, mohly by se poškodit komponenty uvnitř trouby.
4 Obě strany dvířek, okénka, těsnění dvířek a přiléhající části, otírejte často vlkým hadříkem za účelem odstranění všech zbytků potravin a rozlitých tekutin.
Nepoužívejte abrazivní čistící prostředky.
Podpěrka
Dejte pozor, abyste nezlomili nebo nenařízli přívodní kabel.
b) Otevřete dvířka. Za účelem trvalého připevnění mikrovlnné trouby do skříňky, přišroubujte šroub B do instalačního otvoru.
Šroub B
5 K mytí vnější strany mikrovlnné trouby nepoužívejte abrazivní čistící prostředky
v podobě emulzí, mléka, past atd. Mohou mimo jiné odstranit z povrchu informace a grafické symboly, jako jsou: stupnice, označení, výstražné znaky atd.
6 Dbejte na to, aby nenavlhl ovládací panel. K čištění používejte vlhký, měkký hadřík.
Abyste zabránili případnému otevření trouby, čistěte ovládací panel při otevřených dvířkách.
7 Jesliže se zkapalněná vodní pára začíná usazovat na vnitřní nebo vnější straně dvířek,
otřete ji pomocí měkkého hadříku Zkapalnění může nastat, kdy mikrovlnná trouba praceje
ve vysokém vlhku. V takové situaci je to zcela běžný jev.
8 Jednou za čas vyjměte a umyjte skleněný talíř. Myjte ho v teplé vodě se saponátem na
nádobí nebo v myčce.
9 Abyste zabránili vzniku hluku, čistěte pravidelně kruhový roler a dno vnitřní komory
trouby. Dolní plochu očistěte jednoduše pomocí jemného saponátu. Kruhový roler umyjte
ve vodě se saponátem na nádobí, nebo v myčce. Během zpětné montáže kruhového roleru
v troubě dbejte, aby byl umístěn na správné pozici.
10 Za účelem likvidace nepříjemného zápachu z trouby, vařte po dobu 5 minut uvnitř
trouby cca 200 ml vody s citrónovou šťávou a kůrou z jednoho citrónu v misce, která je
určená pro vaření v mikrovlnné troubě.
Vnitřek důkladně vytřete pomocí suchého a měkkého hadříku.
11 Jestliže je nutná výměna vnitřní žárovky, kontaktujte SERVIS.
12 Pravidělně čistěte troubu a odstraňujte zbytky jídla.
Nedodržením výše uvedených pokynů můžete poškodit povrch, co může mít vliv na životnost a vést k nebezpečným situacím.
Instalační otvor
MO-003_v03
11
Technické údaje
Než zavoláte do servisu
Spotřeba energie
230 V~ 50 Hz, 1450 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Normální stav:
Jmenovitý výstupní výkon mikrovln
900 W
Frekvence
2450 MHz
Vnější rozměry (mm)
594 (D) x 410 (S) x 388 (W)
Rozměry vnitřku trouby (mm)
330 (D) x 369 (S) x 208 (W)
Kapacita trouby
25 litrů
Otočný talíř
Průměr = 315 mm
Čistá hmotnost
Cca 19 kg
1 Zapnutá mikrovlnná trouba může rušit radiové a televizní přijímače. Tato rušení jsou
podobná rušením, které způsobují malé elektrické přístroje jako je např. ventilátor, mixér,
vystavač, atd.
2 Během vaření může být, při nízkém výkonu mikrovln, vnitřní osvětlení trouby ztlumeno.
3 Během vaření se z potravin vypařuje vodní pára. Většina páry je odváděna ventilačními otvory. Část zkapalněné páry se však může usazovat na chladných částech trouby
(např. na dvířkách).
* Výše uvedené údaje mohou být změněny, a proto je uživatel musí porovnat s informacemi uvedenými
na typovém štítku mikrovlnné trouby. Jakékoliv reklamace týkající se chyb těchto údajů nebou uznány.
Požadavky norem
Mikrovlnná trouba ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Přístroj je vyroben v souladu s požadovanými direktivami:
–– Elektický přístroj nízkého napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je na typovém štítku označen značkou CE.
Vaření s mikrovlnami – pokyny
1 Pečlivě vložte potravinové výrobky. Nejsilnější části potravin položte po okrajích
nádoby.
2 Zkontrolujte dobu vaření. Vařte nekratší doporučenou dobu a v případě potřeby dobu
vaření prodlužujte. Silně připálené produkty mohou vytvářet kouř, nebo se mohou vznítit.
3 Produkty by měly být během vaření přikryté. Pokrývka chrání před „vystříknutím” a zajistí
rovnoměrné vaření.
4 Pro urychlení procesu vaření takových potravin jako jsou kuře nebo hamburgry, by se
potraviny měly během vaření otáčet. Velké potraviny, jako např. pečeně je nutné otočit minimálně jednou.
5 Uprostřed vaření doporučujeme změnit uspořádání potravin takových jako jsou např.
karbanátky. Potraviny položené nahoře umístěte dolů a ty, které jsou uprostřed, položte na
okraj.
Ochranné funkce
DĚTSKÁ POJISTKA – zabezpečení před přístupem dětí
Pojistka: V očekávacím režimu stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko STOP/CLEAR. Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje zapnutí dětské bezpečnostní pojistky. Na displeji se zobrazí symbol
.
Jestliže jste po připojení mikrovlnné trouby do elektrické sítě nenastavili hodiny, na displeji
se po zapnutí dětské pojistky rozsvítí kromě symbolu
, také
.
Vypnutí pojistky: Při zapnuté pojistce stiskněte a přidržte 3 vteřiny tlačítko STOP/CLEAR.
Uslyšíte dlouhý zvukový signál, který signalizuje vypnutí pojistky.
Pokyny týkajcí se nádobí
V mikrovlnné troubě používejte pouze nádobí a náčiní, které je k tomu určené. Ideálním
materiálem na nádobí pro použití v mikrovlnné troubě je materiál průhledný, který umožňuje pronikání energie přes nádobu za účelem ohřátí potravin.
1 Nepoužívejte kovové náčiní ani náčiní s kovovými okraji a doplňky – mikrovlny pronikají přes kov.
2 Před vařením v mikrovlnnné troubě odstraňte recyklované papírové obaly, jelikož
můžou obsahovat kovové části, které mohou způsobit jiskření a/nebo vznícení.
3 Doporučujeme používat kulaté/oválné nádobí místo nádobí hranatého/podélného, jelikož potraviny v rohách nádobí se rychleji připalují.
4 Odkryté plochy chraňte před připálením přikrytím úzkými pásky alobalu. Pamatujte
však, že nesmí být alobalu příliš mnoho a dodržujte vzdálenost min. 3 cm mezi fólií a vnitřními stěnami trouby.
Níže uvedený seznam usnadní volbu správného nádobí.
Kuchyňské nádobí
Sklo žáruvzdorné
Sklo tepelně neodolné
Žáruvzdorné keramické nádoby
Plastové nádobí vhodné pro použití
v mikrovlnné troubě
Papírová utěrka
Kovový tác
Kovový rošt
Hliníková fólie a fóliové nádoby
12
Mikrovlny
Gril
Kombinované
vaření
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
Pokud trouba nefunguje:
1 Zkontrolujte, zda je trouba správně připojena do zásuvky elektrické sítě. Jestli ne,
vyjměte zástrčku ze zásuvky, počkejte 10 vteřit a vložte jí zpět.
2 Zkontrolujte, zda není přepálená pojistka nebo jestli se nezapnula automatická pojistka.
Jestliže výše uvedená zabezpečení jsou v pořádku, zkontrolujte zásuvku tak, že do ní připojíte jiný přístroj.
3 Zkontrolujte, zda ovládací panel je správně naprogramovaný a zda byl nastavený
časový programátor.
4 Zkontrolujte, zda dvířka jsou důkladně zavřená přes pojistku dvířek. V opačném případě energie mikrovln nebude přiváděna do trouby.
5 Jestliže je skleněný talíř při práci trouby hlučný, zkontrolujte čistotu dna trouby a kruhového roleru. Čistěte shodně s informacemi uvedenými v kapitole „ČIŠTĚNÍ – ÚDRŽBA
A OBSLUHA”.
Jestliže po provedení níže uvedených činností trouba i nadále nefunguje,
kontaktujte servis. Neregulujte ani neopravujte mikrovlnnou troubu sami.
Montáž skleněného otočného talíře
1 Skleněný talíř nikdy nestavte v obrácené pozici.
Nikdy neomezujte pohyb talíře.
2 Během vaření se v mikrovlnné troubě vždy musí
nacházet skleněný talíř na kruhovém roleru.
3 Během vaření pokládejte vždy potraviny a nádoby
na skleněný otočný talíř.
4 V případě prasknutí nebo poškození skleněného
talíře kontaktujte nejbližší servis.
Skleněný talíř
Střed (dno)
Kruhový
roler
Otočná hřídel
Konstrukce trouby
1
2
3
4
5
6
7
Ovládací panel
Hřídel
Kruhový roler
Skleněný otočný talíř
Průhledové okénko
Dvířka
Bezpečnostní pojistka – přeruší napájení ve chvíli otevření dvířek během práce mikrovlnné trouby
8 Kovový rošt
9 Slídová destička
4
9
1
6
5
3
2
7
8
MO-003_v03
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
Nastavení hodin
Displej: hodiny + ukazatele
Micowave/Grill/Combi. (Mikrovlny/Gril/Kombinovaný ohřev)
Weight/Time Defrost (Rozmrazování váhové/Rozmrazování časové)
Clock/Kitchen Timer (Nastavení hodin/Minutka)
Tlačítko zvyšující hodnoty
Tlačítko snižující hodnoty
Stop/Clear (Zastavení/Anulování)
Start/+30Sec./Confirm (Start/+30vteřin/Potvrzení)
AUTO MENU
(Automatické menu)
(Pizza)
2
3
(Brambory)
1
4
(Maso)
5
6
(Ryba)
7
(Zelenina)
8
(Nápoje)
Vaření s mikrovlnami
1 Stiskněte tlačítko Microwave/Grill/Combi., pro nastavení požadovaného výkonu.
Na displeji se zobrazí nápis P100. Rozsvítí se kontrolky
a
.
2 Pro volbu jiného výkonu mikrovln, např. P80, opakovaně stiskněte tlačítko
Microwave/Grill/Combi. nebo
, dokud se na displeji neobjeví nápis P80 a symboly
a
.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení doby vaření. Dobu vaření můžete
nastavit od 0:05 (5 vteřin) a zvýšit opakovaným stisknutím tlačítka
nebo snížit opakovaným stisknutím tlačítka
. Snížení hodnoty začínejte od 95:00. Maximální doba
vaření je 95 minut.
5 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro zahájení vaření.
PŘÍKLAD
Pro nastavení vaření na 20 minut při výkonu mikrovln 80% proveďte následující činnosti:
1 Stiskněte tlačítko Microwave/Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100 a sym-
(Těstoviny)
boly
a
.
2 Pro volbu požadovaného výkonu mikrovln P80, stiskněte ještě jednou tlačítko Microwave/Grill/Combi. nebo opakovaně stiskněte tlačítka
, dokud se na displeji
nezobrazí nápis P80 a symboly
a
.
3 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln, na displeji se objeví
nápis P80.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení na displeji času 20:00 (20 minut).
Na displeji se zobrazí požadovaný čas.
5 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro zahájení vaření.
(Popcorn)
DISPLEJ: UKAZATELE - SIGNALIZACE
Mikorvlny
Po připojení mikrovlnné trouby do elektrické sítě se na displeji zobrazí nápis „0:00” a uslyšíte jeden zvukový signál.
1 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer. Číslice hodin začnou blikat a na displeji se
zobrazí kontrolka hodin
.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení hodiny. Můžete nastavit číslice od
0 do 23. Stiskněte tlačítko
, na displeji se zobrazí číslice od 0 do 23. Stiskněte
,
na displeji se zobrazí číslice od 23 do 0.
3 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer. Číslice minut začnou blikat.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení minut. Můžete nastavit číslice od
0 do 59. Stiskněte tlačítko
, na displeji se zobrazí číslice od 0 do 59. Stiskněte
,
na displeji se obrazí číslice od 59 do 0.
5 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer, pro ukončení nastavování hodin. Kontrolka
hodin zhasane. Rozsvítí se symbol „:” a na displeji se zobrazí čas.
Nastavení bude aktuální tak dlouho, dokud bude mikrovlnná trouba připojená do elektrické
sítě (a pokud nebude přerušen přívod el. energie)
Za účelem nového nastavení hodin, opakujte kroky 1-5.
Stisknutím tlačítka Stop/Clear během nastavování hodin, se nastavení automaticky vrátí
do původního stavu.
TABULKA VÝKONU MIKROVLN
Výkon mikrovln
Displej
Gril
Hodiny
Rozmrazování časové
Minutka
Rozmrazování váhové
Automatický ohřev
Váha v gramech
Dětská pojistka
Výkon
mikrovln
Výkon grilu
P100
P80
P50
100%
80%
50%
Velmi
Vysoká Střední
vysoká
-
-
-
Pozor:
V pravém sloupci jsou uvedeny vteřiny/
minuty, o jaké lze změnit nastavení času
při jednotlivých časových hodnotách.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Nízká
10%
Velmi
vysoká
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minuty
po 5 vteřinách
1 – 5 minut
po 10 vteřinách
5 – 10 minut
po 30 vteřinách
10 – 30 minut
po 1 minutě
30 – 95 minut
po 5 minutách
K vaření s mikrovlnami nepoužívejte rošt. Před vařením s mikrovlnami vždy
vyjměte rošt z mikrovlnné trouby
MO-003_v03
13
Grilování
Minutka
1 Stiskněte Microwave/Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100.
2 Pro volbu požadované funkce grilování G, opakovaně stiskněte tlačítko Microwave/
Grill/Combi. do chvíle, dokud se na displeji nezobrazí nápis G a symbol
, nebo opakovaně stiskněte tlačítka
, dokud se na displeji nezobrazí nápis G a symbol
.
3 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení funkce.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení doby grilování. Dobu grilování lze
nastavit od 0:05 (5 vteřin) a zvýšit opakovaným stisknutím tlačítka
. Dobu grilování
lze snížit od hodnoty 95:00 opakovaným stisknutím tlačítka
. Maximální doba grilování
činí 95 minut.
5 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro záhájení grilování. Uslyšíte zvukový signál a bude uveden do provozu program grilování. Zároveň se na displeji zobrazí symbol
a čas zbývající do ukončení grilování.
Po uplynutí poloviny zadaného času grilování uslyšíte dva zvukové signály
(je to běžný jev v tomto režimu práce). Pro lepší efekt grilování otočte
grilované potraviny na druhou stranu a zavřete dvířka.Stiskněte tlačítko
Start/+30Sec/Confirm, pro pokračování předem zadaného programu.
Kombinované vaření (mikrovlny + gril)
1 Stiskněte Microwave/Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100.
2 Pro volbu požadované funkce, stiskněte opakovaně tlačítko Microwave/Grill/Combi.
do chvíle, dokud se na displeji nezobrazí nápis C-1 nebo C-2 a symboly
a
, nebo
opakovaně stiskněte tlačítka
do chvíle, dokud se na displeji nezobrazí nápis C-1
nebo C-2 a symboly
a
.
C-1 = 55% doby – vaření mikrovlnami 45% doby – grilování
C-2 = 36% doby – vaření mikrovlnami 64% doby – grilování
3 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení funkce.
4 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení doby vaření. Dobu vaření lze nastavit
od 0:05 (5 vteřin) a zvýšit opakovaným stisknutím tlačítka
. Dobu vaření lze snížit od
hodnoty 95:00 opakovaným stisknutím tlačítka
. Maximální doba vaření činí 95 minut.
5 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro spuštění vaření. Uslyšíte zvukový signal
a bude do provozu uveden program.
Zároveň budou na displeji zobrazeny symboly
vaření.
a
, a čas zbývající do ukončení
Jelikož se spotřebič nahřívá v režimu kombinovaného vaření na vysokou
teplotu, mohou děti používat mikrovlnnou troubu pouze pod dohledem
dospělé osoby.
Rychlý start
1 Jestliže je trouba v očekávacím režimu, stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm,
pro spuštění vaření na 30 vteřin na plný výkon trouby, každým dalším stisknutím tlačítka
Start/+30Sec./Confirm, prodloužíte dobu práce o dalších 30 vteřin. Maximální doba vaření
činí 95 minut.
2 Během vaření mikrovlnami a rozmrazování, každým dalším stisknutím tlačítka
Start/+30Sec./Confirm, prodloužíte dobu práce o dalších 30 vteřin.
3 Během trvání vybraného programu z Auto Menu nebo rozmrazování dle váhy, prodloužení doby o dalších 30 vteřin není možné (dostupné).
1 Stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer dvakrát. Na displeji se zobrazí nápis 00:00
a rozsvítí se kontrolka
.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení času minutky. Maximální čas minutky
je 95 minut.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro zakončení nastavení.
4 Jestliže jsou dvířka uzavřená, po dosažení nastaveného času uslyšíte pět zvukových
signálů a zhasne kontrolka
. Jestliže hodiny byly dříve nastaveny (24-hodinový režim
zobrazování), zobrazí se na displeji aktuální čas.
Minutka je samostatný režim práce trouby, je nezávislá na hodinách.
Automatické menu (auto menu)
1 Jestliže je mikrovlnná trouba v očekávacím režimu, stiskněte tlačítko
nebo
,
pro volbu automatického menu vaření. Na displeji se zobrazí nápis A-1 a rozsvítí se kontrolky
a
. Menu lze vybrat podle níže uvedené tabulky následujícím způsobem:
Opakovaným stiskuntím tlačítek zvolte: Pizza – Brambory – Maso – Ryba – Zelenina –
Nápoje – Těstoviny – Popcorn, a na displeji se zobrazí nápis A–1, ..., A–8.
1 Po volbě menu je potvrďte stisknutím tlačítka Start/+30Sec./Confirm.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
,pro volbu váhy potravin určených k vaření. Na displeji se zobrazí symbol
.
3 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro spuštění vaření. Uslyšíte zvukový signál
a bude spuštěný program vaření. Zároveň se vypne symbol
, a na displeji budou zobrazeny symboly
,
a čas zbývající do ukončení vaření.
4 Po ukončení vaření uslyšíte pět zvukových signálů. Na displeji se zobrazí nápis 00:00.
Jestliže byly hodiny dříve nastavené, na displeji se zobrazí aktuální čas.
PŘÍKLAD
Pro nastavení automatického menu na vaření 350 g ryby, proveďte následující činnosti:
1 Jestliže je trouba v očekávacím režimu, stiskněte tačítko
nebo
, pro volbu
automatického menu vaření. Na displeji se zobrazí nápis A-1 a symboly
a
Opakovaným stisknutím tlačítek
,
vyberte A-4 (Ryba).
2 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení programu automatického menu.
3 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení na displeji váhy 350 g.
4 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro spuštění vaření.
TABULKA AUTOMATICKÉHO MENU
Menu
A-1 Pizza
A-2 Brambory
A-3 Maso
Rozmrazování váhové
1 Stiskněte tlačítko Weight/Time Defrost jednou. Na displeji se zobrazí nápis dEF1
a rozsvítí se kontrolky
a
.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení váhy potravin určených k rozmrazení.
Na displeji se zobrazí symbol
a číslice v pořadí 100–200 ... 1900–2000 (
) nebo
číslice v obráceném pořadí (
).
3 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro spuštění rozmrazování. Uslyšíte zvukový signál a bude spuštěn program rozmrazování. Zároveň budou na displeji blikat symboly
,
a čas zbývající do ukončení rozmrazování.
Rozmrazování časové
1 Stiskněte tlačítko Weight/Time Defrost dvakrát. Na displeji se zobrazí nápis dEF2
a rozsvítí se kontrolky
a
.
2 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení doby rozmrazování. Dobu rozmrazování lze nastavit od 0:05 (5 vteřin) a zvýšit opakovaným stisknutím tlačítka
nebo snížit
od hodnoty 95:00, stisknutím tlačítka
. Maximální doba rozmrazování činí 95 minut.
3 Stisknětě tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro spuštění rozmrazování. Rozsvítí se kontrolky
a
. Výkon během časového rozmrazování je P30, je to hodnota stálá.
14
.
A-4 Ryba
A-5 Zelenina
A-6 Nápoje
A-7 Těstoviny
A-8 Popcorn
Hmotnost
Čas
200 g
2:00
400 g
3:30
200 g
5:30
400 g
7:30
600 g
11:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
6:00
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
4:50
1 šálek (120 ml)
1:00
2 šálky (240 ml)
1:30
3 šálky (360 ml)
2:20
50 g (ve 450 ml studené vody)
17:30
100 g (v 800 ml student vody)
20:00
50 g
1:30
85 g
2:20
100 g
2:30
MO-003_v03
Vaření ve více etapách
Lze nastavit maximálně 2 etapy vaření. V případě vaření ve více etapách, jestliže je rozmrazování jednou z etap vaření, bude rozmrazovací program automaticky spuštěn jako
první. Po ukončení jedné etapy uslyšíte zvukový signál a bude záhájena práce další etapy.
Automatické vaření nemůže být jedním z programů vaření ve více etapách
PŘÍKLAD
Chcete-li nastavit rozmrazování na 5 minut a následně vařit 7 minut pomocí mikrovln 80%,
proveďte následující činnosti:
1 Dvakrát stisknětet tlačítko Weight/Time Defrost. Na displeji se zobrazí nápis dEF2.
2 Stisknětet tlačítko
nebo
, pro nastavení doby rozmrazování 5:00.
3 Stiskněte Microwave/Grill/Combi. Na displeji se zobrazí nápis P100.
4 Pro zvolení výkonu mikrovln P80, stiskněte ještě jednou tlačítko Microwave/Grill/
Combi nebo opakovaně stiskněte tlačítko
nebo
, dokud se na displeji nezobrazí
nápis P80 a symboly
a
.
5 Stiskněte Start/+30Sec./Confirm pro potvrzení výkonu mikrovln, na displeji se zobrazí
nápis P80.
6 Stiskněte tlačítko
nebo
, pro nastavení doby vaření na 7 minut.
7 Stiskněte tlačítko Start/+30Sec./Confirm, pro spuštění vaření. Uslyšíte zvukový signál oznamující zahájení rozmrazování, na displeji bude odpočítávaný čas rozmrazování.
Druhý signál informuje o zahájení vaření. Ukončení vaření ve více etapách bude oznámeno pěti zvukovými signály.
Kontrola funkcí
V případě vaření pri využití funkce Microwave/Grill/Combi stiskněte tlačítko Microwave/
Grill/Combi. Aktuální režim práce mikrovln se zobrazí na displeji na 3 vteřiny.
Podobně v režimu vaření, stiskněte tlačítko Clock/Kitchen Timer, na displeji se zobrazí
aktuální čas. Po 3 vteřinách se ukazatele vrátí do původního stavu.
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly a balicí prostředky elektrospotřebičů
Zelmer jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být vráceny k novému zhodnocení. Obal
z kartonu lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD)
odevzdejte do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím k tomu určených
recyklačních středisek. Pokud má být spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho
odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě u Vaší obecní
správy o recyklačním středisku, ke kterému příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou
likvidaci výrobku. ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému
ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční
opravy osobně doručené nebo zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER
– viz. SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
●● Obalové materiály mohou být nebezpečné dětem!
●● Obal a zařízení odevzdejte ve sběrně za účelem recyklace. Odstřihněte napájecí kabel
a zničte zařízení uzávěru dvířek.
●● Kartónový obal se vyrábí z recyklovaného papíru a je třeba jej odevzdat do sběrny
k opětovné recyklaci.
likvidací tohoto výrobku pomáháte zabránit negativním důsledkům pro
životní prostředí a zdraví lidí, které by se mohly projevit v případě nesprávného zacházení s odpadem tohoto výrobku.
●● Pro podrobné informace spojené s recyklací tohoto výrobku kontaktujte prosím místní
úřad nebo firmu, která se zabývá vývozem odpadu.
●● Správnou
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
MO-003_v03
15
SK
Vážený Klient!
Gratulujeme Vám k zakúpeniu nášho spotrebiča a vítame medzi užívateľmi výrobkov
Zelmer.
Pre dosiahnutie čo najlepších výsledkov odporúčame používať len originálne príslušenstvo
značky Zelmer. Bolo navrhnuté špeciálne pre tento spotrebič.
Pozorne si prosím prečítajte tento návod na obsluhu. Osobitnú pozornosť venujte bezpečnostným pokynom. Návod na obsluhu si prosím odložte, aby ste ho mohli použiť aj
v budúcnosti.
V nižšie uvedenom mieste zapíšte SÉRIOVÉ ČÍSLO, ktoré sa nachádza na rúre a túto
informáciu si uchovajte do budúcnosti.
NUMER
SERYJNY:
Obsah
Bezpečnostné pokyny k ochrane pred pôsobením mikrovlnnej energie............................16
Dôležité bezpečnostné pokyny . ........................................................................................16
Montáž . .............................................................................................................................17
Vstavanie do nábytkovej steny . ........................................................................................17
Montáž rúry .......................................................................................................................17
Pokyny k uzemneniu .........................................................................................................18
Rádiové rušenie ................................................................................................................18
Čistenie – údržba a obsluha . ............................................................................................18
Technické údaje..................................................................................................................19
Požiadavky noriem ............................................................................................................19
Mikrovlnné varenie – pokyny . ...........................................................................................19
Ochranné funkcie ..............................................................................................................19
Pokyny pre riad .................................................................................................................19
Než sa obrátite na SERVIS ...............................................................................................19
Montáž otočného skleneného taniera ...............................................................................19
Konštrukcia rúry ................................................................................................................19
Ovládací panel ..................................................................................................................20
Nastavenia funkcií mikrovlnnej rúry:
Nastavenie hodín ........................................................................................................20
Mikrovlnné varenie ......................................................................................................20
Grilovanie ....................................................................................................................21
Kombinované varenie (mikrovlny + gril) ......................................................................21
Rýchle začatie varenia ................................................................................................21
Rozmrazovanie podľa hmotnosti . ...............................................................................21
Časové rozmrazovanie ...............................................................................................21
Časovač ......................................................................................................................21
Automatické menu (auto menu) ..................................................................................21
Tabuľka automatického menu ...............................................................................21
Viacstupňové varenie ..................................................................................................22
Kontrola funkcií ...........................................................................................................22
Ekologicky vhodná likvidácia . ...........................................................................................22
Bezpečnostné pokyny k ochrane pred pôsobením mikrovlnnej energie
1 Nepoužívajte rúru s otvorenými dvierkami.
Môžete prísť do priameho kontaktu s mikrovlnným žiarením. V žiadnom prípade neobchádzajte ani samostatne neupravujte bezpečnostné mechanizmy.
2 Nepokladajte žiadne predmety medzi prednú časť rúry a dvierka a zabráňte hromadeniu nečistôt alebo zvyškov čistiacich prostriedkov na kontaktných plochách.
3 Spotrebič nepoužívajte ak je poškodený. Je veľmi dôležité, aby sa dvierka zatvárali
dôkladne a nevykazovali žiadne poškodenia:
●● závesov a zámkov (či nie sú prasknuté alebo voľné),
●● tesnení dvierok a kontaktných plôch,
●● „deformácie”.
4 Práce súvisiace s nastavovaním alebo opravou rúry môže vykonávať len kvalifikovaný
servisný personál.
16
Dôležité bezpečnostné pokyny
Pri manipulácii s elektrickým spotrebičom dodržiavajte základné bezpečnostné pokyny.
Pre zníženie rizika popálenia, úrazu elektrickým prúdom, požiaru, zranení alebo vystaveniu pôsobenia mikrovlnnej energie dodržiavajte pokyny:
Nebezpečenstvo! Upozornenie!
Nedodržiavanie pokynov môže spôsobiť úraz
●● Spotrebič
používajte len v súlade s účelom jeho použitia spôsobom uvedeným
v tomto návode. Nepoužívajte žieravé chemikálie alebo pary v spotrebiči. Tento typ
rúry sa používa predovšetkým na zohrievanie, varenie a sušenie potravín. Rúra nie
je určená pre priemyselné alebo laboratórne použitie.
●● Spotrebič nikdy nepoužívajte s poškodeným sieťovým káblom alebo zástrčkou, ak
pracuje nesprávne alebo ak spadol alebo sa poškodil iným spôsobom.
●● Ak dôjde k poškodeniu neodpojiteľného sieťového kábla, musí byť vymenený výrobcom alebo špecializovaným opravárenským podnikom prípadne kvalifikovanou osobou kvôli predchádzaniu riziku.
●● Spotrebič môže opravovať len zaškolený personál. Nesprávne vykonaná oprava
môže vážne ohroziť užívateľa. V prípade poruchy sa odporúča oprava spotrebiča
v špecializovanom servise ZELMER.
●● Tekuté alebo iné potraviny nezohrievajte v tesne uzavretých nádobách. Môže to spôsobiť ich explóziu.
●● Pri zohrievaní nápojov v mikrovlnnej rúre môže vriaca tekutina vyprsknúť s omeškaním, pri prenášaní nádoby buďte preto mimoriadne opatrní. Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na vyprážanie jedál. Horúci olej môže poškodiť časti rúry alebo riad, ba
dokonca spôsobiť popáleniny pokožky.
●● V rúre nezohrievajte vajcia v škrupine alebo celé vajcia uvarené natvrdo.
Môžu explodovať aj po ukončení zohrievania v mikrovlnnej rúre.
●● Nedotýkajte sa povrchu zapnutej rúry. Jeho teplota môže byť vysoká –
riziko popálenín.
●● Obsah dojčenských fliaš a pohárov pre deti premiešajte a pretrepte. Pred podávaním
skontrolujte teplotu, aby sa zabránilo popáleninám.
●● Kuchynský riad sa môže pod vplyvom pôsobenia tepla zohrievaných potravín nahriať.
Na prenášanie riadu používajte vhodné rukoväte.
●● Práce súvisiace s údržbou alebo opravou rúry, ktoré zahŕňajú zloženie ochranného
krytu proti účinkom mikrovlnnej energie sú nebezpečné, preto by mali byť vykonávané výlučne kvalifikovanou osobou.
●● Deti vo veku viac ako osem rokov, osoby s ohraničenými psychickými, zmyslovými
alebo mentálnymi schopnosťami, ako aj osoby, ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, môžu vykonávať prácu so zariadením pod dohľadom alebo po dôkladnom oboznámení sa s možnými rizikami a pravidlami bezpečnosti pri práci so zariadením. Zabráňte deťom, aby
sa hrali so spotrebičom. Spotrebič môžu čistiť alebo konzervovať iba deti vo veku
viac ako osem rokov a iba v prítomnosti zodpovednej osoby.
●● Nevyberajte odrazovú vložku z komory mikrovlnnej rúry! Plní ochrannú funkciu proti
žiareniu.
Poznámka!
Nedodržiavanie pokynov môže mať za následok poškodenie majetku
●● Rúru pripájajte len do elektrickej zásuvky so striedavým prúdom 230 V s ochranným
kolíkom.
●● Nepoužívajte prázdnu rúru.
●● Ako znížiť riziko vzniku požiaru vo vnútri rúry:
●● Pri ohrievaní potravín v plastových alebo papierových obaloch pozorujte prevádzku rúry vzhľadom na možnosť vznietenia.
●● Pred vložením papierových alebo plastových vreciek do rúry z nich odstráňte
všetky drôtené viazacie prvky.
●● Ak spozorujete dym, spotrebič vypnite a odpojte ho od napájania. Za účelom
potlačenia ohňa neotvárajte dvierka.
●● Nenechávajte papierové výrobky, príbory a kuchynské riady alebo jedlo v rúre,
keď ju nepoužívate.
●● Počas prevádzky spotrebiča môže byť teplota na jeho vonkajšom povrchu vysoká.
Sieťový kábel musí byť vedený v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov
a nemôže pokrývať žiadne prvky rúry.
●● Počas používania sa spotrebič zohrieva. Dávajte pozor, aby ste sa nedotýkali výhrevných telies vo vnútri rúry.
●● Nepoužívajte parný čistič.
●● Spotrebič nie je určený na prevádzku s použitím externých časových vypínačov
alebo osobitného systému diaľkového ovládania.
●● V žiadnom prípade neodstraňujte fóliu na vnútornej strane dvierok. Mohlo by dôjsť
k poškodeniu spotrebiča.
MO-003_v03
Pokyn
Informácie o výrobku a pokyny na jeho používanie
●● Mikrovlnná rúra je určená len na domáce použitie.
●● Potraviny s hrubou šupkou ako zemiaky, celé tekvice, jablká a gaštany pred varením
prepichnite.
●● Nedovoľte, aby sa jedlo rozvarilo.
●● Pred použitím skontrolujte, či je vybavenie vhodné na použitie v mikrovlnnej rúre.
●● Test kuchynských nádob:
●● Do nádoby/riadu nalejte 1 pohár studenej vody (250 ml) a vložte ju do mikrovlnej
rúry.
●● Varte pri nastavení maximálnej hodnoty po dobu jednej minúty.
●● Po uplynutí zvoleného času, opatrne skontrolujte teplotu nádoby/riadu. V prípade,
že nádoba pri dotyku bude teplá, nepoužívajte ju na varenie v mikrovlnej rúre.
●● Nevarte dlhšie ako jednu minútu.
●● Mikrovlnnú rúru nepoužívajte na uchovávanie akýchkoľvek predmetov ako chlieb,
zákusky a podobne.
Montáž rúry
Montáž
1 Uistite sa, či boli z rúry odstránené všetky obaly.
2 Odstráňte ochrannú fóliu z plášťa mikrovlnnej rúry.
1 K spotrebiču sú dodávané nasledovné diely:
a) Skrutky A
d) Šablóna
Neodstraňujte svetlohnedú sľudovú vrstvu chrániacu magnetrón.
Skontrolujte, či spotrebič nemá žiadne známky poškodenia ako ohnuté
alebo zdeformované dvierka, poškodené tesnenie dvierok a kontaktnej plochy, prasknuté alebo uvoľnené závesy a zámky dvierok, preliačiny v rúre
alebo na dvierkach.
3 V prípade akéhokoľvek poškodenia spotrebič nepoužívajte a kontaktujte kvalifikovaných pracovníkov servisu.
4 Mikrovlnnú rúru postavte na rovný, pevný povrch, ktorý unesie jej váhu a váhu najťažších produktov, ktoré budú v mikrovlnnej rúre varené.
5 Mikrovlnná rúra je určená len na používanie ako vstavaný spotrebič. Mikrovlnné rúry
neumiestňujte na kuchynskej doske ani nezatvárajte v skrinke.
6 Mikrovlnnú rúru nevystavuje pôsobeniu vlhkosti ani nepokladajte v blízkosti horľavých
materiálov, rovnako ako nad alebo v blízkosti spotrebičov vytvárajúcich teplo.
7 Nezakrývajte ani neupchávajte vetracie otvory spotrebiča. Neodstraňujte nôžky.
8 Rúru nepoužívajte bez otočného skleneného taniera a krúžku umiestnených vo vhodnej polohe.
9 Uistite sa, či sieťový kábel nie je poškodený, nie je uložený pod rúrou alebo na akomkoľvek horúcom alebo ostrom povrchu a či neprevísa cez okraj stola alebo kuchynskej
dosky.
10 Zabezpečte jednoduchý prístup k zásuvke tak, aby bolo v prípade núdze možné spotrebič ľahko odpojiť od zdroja napájania.
11 Spotrebič nepoužívajte a neuchovávajte mimo zastrešenej miestnosti.
b) Skrutka B
c) Konzola
e) Mikrovlnná rúra
2 Príprava skrinky pred montážou mikrovlnnej rúry.
a) Pozorne si prečítajte návod umiestnený na priloženej šablóne.
Vstavanie do nábytkovej steny
1 Skrinka určená na vstavanie spotrebiča nesmie mať zadnú stenu za spotrebičom.
2 Minimálna montážna výška je 85 cm.
3 Nezakrývajte vetracie otvory ani miesta prívodu vzduchu.
Sieťový kábel nesmie byť ohnutý ani privretý.
b) Šablónu umiestnite na spodnej časti skrinky, ako je znázornené na obrázku.
MO-003_v03
17
c) V spodnej časti skrinky označte miesto, na ktorom bude upevnené konzola.
Pokyny k uzemneniu
Spotrebič uzemnite. Rúra je vybavená sieťovým káblom s uzemňovacou zástrčkou.
Kábel pripojte do správne nainštalovanej a uzemnenej elektrickej zásuvky.
V prípade skratu uzemnenie znižuje riziko úrazu elektrickým prúdom.
Rúra musí byť používaná v samostatnom elektrickom okruhu.
Ak používate predlžovaciu šnúru:
1 Predlžovacia šnúra musí byť trojžilová a uzemnená.
2 Predlžovaciu šnúru uložte v bezpečnej vzdialenosti od horúcich povrchov a ostrých
hrán tak, aby sa ňou nedalo omylom potiahnuť alebo o ňu zachytiť.
V prípade nesprávneho pripojenia existuje riziko zásahu elektrickým prúdom.
d) Odstráňte šablónu a na označenom mieste skrutkami A upevnite konzolu
V prípade akýchkoľvek otázok o uzemnení alebo pokynov k pripojeniu do
elektrickej energie kontaktujte kvalifikovaného elektrikára alebo servisného
technika.
Výrobca ani predajca nie sú zodpovední za poškodenie rúry alebo poranenia v dôsledku nedodržania pokynov pre pripojenie k elektrickému napájaniu.
Skrutka A
Rádiové rušenie
Konzola
3 Montáž rúry v skrinke
a) Vložte mikrovlnnú rúru do skrinky. Skontrolujte, či je zadná časť mikrovlnnej rúry
pevne zaistená na konzole.
Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádiových, televíznych prijímačov
a podobných spotrebičov.
Rušenie môže byť obmedzené alebo vylúčené nasledovne:
1 Vyčistite dvierka a kontaktné plochy rúry.
2 Zmeňte nastavenia rozhlasovej alebo televíznej antény.
3 Zmeňte umiestnenie mikrovlnnej rúry vzhľadom k prijímaču.
4 Odsuňte mikrovlnnú rúru od prijímača.
5 Zapojte mikrovlnnú rúru do inej elektrickej zásuvky tak, aby boli rúra a prijímač napájané z rôznych elektrických obvodov.
Čistenie – údržba a obsluha
1 Pred čistením rúru vypnite a zástrčku sieťového kábla vytiahnite z elektrickej zásuvky.
2 Vnútrajšok rúry musí byť udržiavaný v čistote. V prípade znečistenia vnútorných
stien rúry odstráňte kúsky jedla alebo rozliatu tekutinu vlhkou handričkou. V prípade silného znečistenia použite jemný saponát. Nepoužívajte čistiace spreje a iné silné čistiace
prostriedky, ktoré môžu spôsobiť škvrny, šmuhy alebo zmatniť povrch rúry a dvierok.
3 Vonkajší povrch rúry čistite vlhkou handričkou.
Aby nedošlo k poškodeniu súčastí vnútri mikrovlnnej rúry dávajte pozor, aby voda nekvapkala cez vetracie otvory do vnútra.
4 Obe strany dvierok, okienka, tesnenie dvierok a priľahlé časti často utierajte vlhkou
handričkou a odstráňte všetky zvyšky potravín alebo rozliatej tekutiny.
Nepoužívajte čistiace prostriedky obsahujúce abrazívne látky.
Konzola
Dávajte pozor, aby ste nezalomili alebo neprerezali sieťový kábel.
b) Otvorte dvierka Aby bolo možné v skrinke trvalo upevniť mikrovlnnú rúru, zasuňte
skrutku B do montážneho otvoru.
Skrutka B
5 Na umývanie plášťa nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky vo forme emulzie,
krému, pasty a podobne. Tieto by mohli okrem iných odstrániť grafické symboly ako:
mierky, symboly, výstražné označenia a podobne.
6 Zabráňte navlhčeniu ovládacieho panela. Na čistenie používajte navlhčenú mäkkú
utierku. Aby nedošlo k náhodnému zapnutiu rúry, ovládací panel čistite s otvorenými dvierkami.
7 Ak sa kondenzovaná vodná para začne usadzovať na vnútornej alebo vonkajšej strane
dvierok, utrite ju mäkkou handričkou.
Kondenzácia môže nastať, ak je mikrovlnná rúra používaná v podmienkach vysokej vlhkosti. V takejto situácii je to bežný jav.
8 Z času na čas vyberte a umyte sklenený tanier. Umývajte ho v teplej vode s tekutým
prostriedkom na umývanie riadu alebo v umývačke riadu.
9 Hluku zabránite pravidelným čistením otočného krúžku a dna vnútra rúry. Spodnú plochu jednoducho čistite jemným saponátom. Otočný krúžok umývajte vo vode s tekutým
prostriedkom na umývanie riadu alebo v umývačke riadu. Pri vkladaní otočného krúžku
späť do mikrovlnnej rúry ho opatrne umiestnite na správne miesto.
10 Ak sa chcete zbaviť nepríjemného zápachu z rúry, 5 minút v rúre nechajte variť cca
200 ml vody so šťavou a kôrou z jedného citróna v miske prispôsobenej na zohrievanie
v mikrovlnnej rúre.
Vnútro dôkladne utrite suchou a mäkkou handričkou.
11 Ak je nutné vymeniť vnútornú žiarovku, obráťte sa v tejto veci na SERVIS.
12 Pravidelne čistite rúru a odstraňujte z nej usadeniny z jedla.
Nedodržanie týchto pokynov môže viesť k poškodeniu povrchu, čo môže mať nepriaznivý
vplyv na životnosť a viesť k vzniku nebezpečných situácií.
Montážny otvor
18
MO-003_v03
Technické údaje
Než sa obrátite na servis
Spotreba energie
230 V~ 50 Hz, 1450 W (Mikrovlny) 1000 W (Gril)
Bežný stav:
Menovitý výstupný výkon mikrovĺn
900 W
Frekvencia
2450 MHz
Vonkajšie rozmery (mm)
594 (D) x 410 (Š) x 388 (V)
Rozmery vnútra rúry (mm)
330 (D) x 369 (Š) x 208 (V)
Objem rúry
25 litrov
Otočný tanier
Priemer = 315 mm
Hmotnosť
cca 19 kg
1 Prevádzka mikrovlnnej rúry môže spôsobiť rušenie rádiových a televíznych prijímačov. Toto rušenie je podobné rušeniu spôsobenému malými elektrickými zariadeniami ako
mixér, ventilátor, vysávač a podobne.
2 Počas varenia pri nízkom výkone mikrovĺn môže byť osvetlenie vnútra mikrovlnnej rúry
slabšie.
3 Počas varenia z jedla uniká vodná para. Väčšina pary je odvádzaná vetracími otvormi.
Časť kondenzovanej pary sa však môže usadzovať na chladných častiach rúry (napríklad
na dvierkach).
* Vyššie uvedené hodnoty sa môžu meniť, preto by si ich mal užívateľ overiť s informáciami uvedenými
na popisnom štítku rúry. Žiadne reklamácie týkajúce sa chýb týchto údajov nebudú zohľadnené.
Požiadavky noriem
Mikrovlnná rúra ZELMER spĺňa požiadavky platných noriem.
Spotrebič sa zhoduje s požiadavkami smernice:
–– Elektrické zariadenia určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok označený na popisnom štítku symbolom CE.
Mikrovlnné varenie – pokyny
1 Jedlo dôsledne rozložte. Najhrubšie časti uložte na okraji riadu.
2 Skontrolujte dobu varenia. Varte najkratšiu nevyhnutnú dobu a v prípade potreby varenie predlžujte. Silno pripálené potraviny môžu vytvoriť dym alebo požiar.
3 Potraviny počas varenia prikryte. Pokrievka chráni pred „vyšpľachovaním“ a zaisťuje
rovnomerné varenie.
4 Počas varenia potraviny otáčajte, čím urýchlite proces varenia jedál ako kuracie mäso
alebo hamburgery. Väčšie jedlá ako rezeň otočte aspoň raz.
5 V polovici varenia zmeňte uloženie potravín ako mäsové guľky. Potraviny uložené hore
preložte dolu a tie uložené uprostred presuňte na okraje.
Ochranné funkcie
RODIČOVSKÁ POISTKA – ochrana proti prístupu detí
Poistka: V pohotovostnom režime stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo STOP/CLEAR.
Rozoznie sa dlhý zvukový signál upozorňujúci na aktivovanie detskej poistky a na displeji
sa zobrazí symbol
.
Ak po pripojení mikrovlnnej rúry k zdroju napätia ste nenastavili čas, po nastavení detskej
poistky sa na displeji okrem symbolu
znázorní aj
.
Uvoľnenie poistky: Pri aktivovanej poistke stlačte a 3 sekundy podržte tlačidlo STOP/
CLEAR. Rozoznie sa dlhý zvukový signál upozorňujúci na uvoľnenie poistky.
Pokyny pre riad
V mikrovlnnej rúre používajte nádoby a riad k tomu prispôsobené. Ideálny materiál na riad
vhodný na použitie v mikrovlnnej rúre je priehľadný materiál, ktorý umožňuje prenikanie
energie cez nádobu počas zohrievania potravín.
1 Nepoužívajte kovový riad alebo riad s kovovými dekoráciami – mikrovlny cez kov
neprenikajú.
2 Pred varením v mikrovlnnej rúre odstráňte obal z recyklovaného papiera, ktorý môže
obsahovať kovové častice, ktoré môžu spôsobiť iskrenie a/alebo požiar.
3 Miesto štvorcového/obdĺžnikového riadu sa odporúča používanie okrúhleho/oválneho
riadu, pretože jedlo v rohoch sa častejšie pripaľuje.
4 Odkryté miesta chráňte proti pripáleniu zakrytím úzkymi prúžkami hliníkovej fólie.
Nepoužívajte však príliš veľa fólie a vzdialenosť medzi fóliou a vnútornými stenami rúry
musí byť najmenej 3 cm.
Nasledujúci zoznam uľahčí výber vhodného riadu a nádob.
Kuchynský riad
Žiaruvzdorné sklo
Sklo citlivé na teplo
Žiaruvzdorný keramický riad
Plastový riad vhodný na použitie
v mikrovlnnej rúre
Jednorazová utierka
Kovová tácka
Kovový rošt
Hliníková fólia a fóliové nádoby
MO-003_v03
Mikrovlny
Gril
Kombinované
varenie
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Áno
Áno
Áno
Nie
Nie
Nie
Nie
Nie
Ak rúra nefunguje:
1 Skontrolujte, či je rúra správne zapojená do elektrickej zásuvky. Ak nie, vytiahnite
zástrčku zo zásuvky, počkajte 10 sekúnd a zasuňte je späť.
2 Skontrolujte, či poistka nie je spálená alebo sa nevypol automatický istič. Ak tieto
ochranné zabezpečenia fungujú správne, skontrolujte elektrickú zásuvku pripojením iného
spotrebiča.
3 Skontrolujte, či je ovládací panel správne naprogramovaný a či bol nastavený časový
programátor.
4 Skontrolujte, či sú dvierka riadne uzavreté a zaistené. V opačnom prípade mikrovlnná
energia nebude dodávaná do rúry.
5 Ak je sklenený tanier počas prevádzky hlučný, skontrolujte čistotu dna mikrovlnnej rúry
a mechanizmus otočného krúžku. Čistite podľa pokynov uvedených v kapitole „ČISTENIE
- ÚDRŽBA A OBSLUHA“.
Ak po vykonaní vyššie uvedených krokov rúra stále nefunguje, obráťte sa
na servis. Nepokúšajte sa samostatne nastavovať alebo opravovať rúru.
Montáž skleneného otočného taniera
1 Sklenený tanier neukladajte do rúry v obrátenej
polohe. Neobmedzujte pohyb taniera.
2 Pri varení sa v mikrovlnnej rúre musí vždy nachádzať sklenený tanier a mechanizmus otočného krúžku.
3 Pri varení potraviny a nádoby s potravinami vždy
umiestňujte na sklenenom tanieri.
4 V prípade prasknutia alebo poškodenia skleneného
taniera sa obráťte na najbližšie servisné stredisko.
Sklenený tanier
Náboj (spodok)
Mechanizmus
otočného
krúžku
Otočná os
Konštrukcia rúry
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ovládací panel
Otočná os
Mechanizmus otočného krúžku
Sklenený otočný tanier
Okienko
Dvierka
Bezpečnostná poistka – odpojí napájanie pri otvorení dvierok počas prevádzky rúry
Kovový rošt
Odrazová vložka
4
9
1
6
5
3
2
7
8
19
Ovládací panel
1
2
3
4
5
6
7
8
Nastavenie hodín
Displej: hodiny + indikátory
Micowave/Grill/Combi. (Mikrovlny/Gril/Kombinované varenie)
Weight/Time Defrost (Rozmrazovanie podľa hmotnosti/Časové rozmrazovanie)
Clock/Kitchen Timer (Nastavenie hodín/Časovač)
Tlačidlo pre zvýšenie hodnoty
Tlačidlo pre zníženie hodnoty
Stop/Clear (Zastavenie/Zrušenie)
Start/+30Sec./Confirm (Štart/+30sek./Potvrdenie)
AUTO MENU
(Automatické menu)
(Pizza)
2
3
(Zemiaky)
1
4
(Mäso)
5
6
(Ryba)
7
(Zelenina)
8
a
.
2 Požadovaný výkon mikrovlnnej rúry P80 vyberte opätovným stlačením tlačidla Microwave/Grill/Combi. alebo stlačením tlačidiel
, kým sa na displeji neobjaví nápis
P80 a symboly
a
.
3 Stlačením Start/+30Sec./Confirm potvrďte výkon mikrovĺn; na displeji sa zobrazí nápis
P80.
4 Stlačte tlačidlo
alebo
a na displeji nastavte čas 20:00 (20 minút). Na displeji
sa zobrazí zadaný čas.
5 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite varenie.
(Popcorn)
DISPLEJ: INDIKÁTORY – SIGNALIZÁCIA
TABUĽKA MIKROVLNNÉHO VÝKONU
Výkon mikrovĺn
Gril
Hodiny
Časové rozmrazovanie
Časovač
Hmotnosť v gramoch
1 Stlačením tlačidla Microwave/Grill/Combi. zvoľte požadovaný výkon. Na displeji sa
zobrazí nápis P100. Rozsvietia sa kontrolky
a
.
2 Ak chcete vybrať iný výkon mikrovĺn, napríklad P80, stlačte tlačidlo Microwave/Grill/
Combi. alebo
, kým sa na displeji nezobrazí nápis P80 a symboly
a
.
3 Stlačením Start/+30Sec./Confirm potvrďte výkon mikrovĺn.
4 Stlačením tlačidla
alebo
nastavte čas varenia. Čas varenia je možné nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) a zvyšovať stláčaním
alebo znižovať stláčaním
. Zníženie
hodnoty začnite od 95:00. Maximálny čas varenia je 95 minút.
5 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite varenie.
Ak chcete variť 20 minút pri výkone mikrovĺn 80 %, postupujte nasledovne:
1 Stlačte tlačidlo Microwave/Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis P100 a symboly
(Cestoviny)
Rozmrazovanie podľa
hmotnosti
Mikrovlnné varenie
PRÍKLAD
(Nápoje)
Mikrovlny
Po pripojení mikrovlnnej rúry do elektriny sa na displeji zobrazí nápis „0:00“ a zaznie
jedno pípnutie.
1 Stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer. Číslice hodín začnú blikať a na displeji sa rozsvieti kontrolka hodín
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
a nastavte hodinu. Nastaviť môžete číslice v rozmedzí
0 až 23. Stlačte tlačidlo
, na displeji sa zobrazia číslice 0 až 23. Stlačte
, na displeji sa zobrazia číslice 23 až 0.
3 Stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer. Číslice minút začnú blikať.
4 Stlačte tlačidlo
alebo
a nastavte minúty. Nastaviť môžete číslice v rozmedzí
0 až 59. Stlačte tlačidlo
, na displeji sa zobrazia číslice 0 až 59. Stlačte
, na displeji sa zobrazia číslice 59 až 0.
5 Stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer. a ukončíte nastavovanie času. Kontrolka hodín
sa vypne. Rozsvieti sa symbol „:” a na displeji sa zobrazí čas.
Nastavenie bude aktívne tak dlho, kým bude rúra pripojená do prúdu (a prívod prúdu
neprerušovaný).
Ak chcete zmeniť nastavenie hodín, opakujte kroky 1 - 5.
Stlačením tlačidla Stop/Clear pri nastavovaní hodín sa nastavenia automaticky vrátia do
pôvodného stavu.
Automatické varenie
Rodičovská poistka
Displej
Výkon
mikrovĺn
Výkon grilu
P100
P80
P50
100 %
80 %
50%
Veľmi
Vysoký Stredný
vysoký
-
-
-
Poznámka:
Vedľa je uvedený počet sekúnd/minút,
o ktoré môžete meniť nastavenie času pri
jednotlivých časových hodnotách.
P30
P10
G
C-1
C-2
30%
Nízky
10%
Veľmi
nízky
0%
55%
36%
-
-
100%
45%
64%
0 – 1 minúta
najmenej 5 sekúnd
1 – 5 minút
najmenej 10 sekúnd
5 – 10 minút
najmenej 30 sekúnd
10 – 30 minút
každú 1 minútu
30 – 95 minút
každých 5 minút
Na varenie v mikrovlnnej rúre nepoužívajte rošt! Pred mikrovlnným varením
vždy odstráňte rošt z rúry.
20
MO-003_v03
Grilovanie
Časovač
1 Stlačte tlačidlo Microwave/Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis P100.
2 Požadovanú funkciu grilovania G vyberte stláčaním tlačidla Microwave/Grill/Combi.
až kým sa na displeji nezobrazí písmeno G a symbol
alebo stláčaním tlačidiel
kým sa na displeji nezobrazí písmeno G a symbol
.
3 Stlačením Start/+30Sec./Confirm potvrďte funkciu.
4 Stlačením tlačidla
alebo
nastavte čas grilovania. Čas grilovania je možné
nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) a zvyšovať stláčaním tlačidla
. Čas grilovania môže byť
znižovaný od hodnoty 95:00 stláčaním tlačidla
. Maximálny čas grilovania je 95 minút.
5 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite grilovať. Zaznie zvukový signál
a spustí sa program grilovania. Na displeji sa zároveň zobrazí symbol
a zostávajúci
čas grilovania.
Po uplynutí polovice nastaveného času grilovania zaznie dvakrát za sebou
zvukový signál (ide o bežný jav pri nastavení tejto funkcie). Ak si želáte získať lepší výsledok grilovania, otočte grilované potraviny na opačnú stranu
a zatvorte dvierka. Stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, čím obnovíte činnosť spotrebiča.
Kombinované varenie (mikrovlny + gril)
1 Stlačte Microwave/Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis P100.
2 Požadovanú funkciu vyberte stláčaním tlačidla Microwave/Grill/Combi. až kým sa na
displeji nezobrazí nápis C-1 alebo C-2 a symboly
a
alebo stláčaním tlačidiel
kým sa na displeji nezobrazí nápis C-1 alebo C-2 a symboly
a
.
C-1 = 55 % času – mikrovlnné varenie 45 % času – grilovanie
C-2 = 36 % času – mikrovlnné varenie 64 % času – grilovanie
3 Stlačením Start/+30Sec./Confirm potvrďte funkciu.
4 Stlačením tlačidla
alebo
nastavte čas varenia. Čas varenia je možné nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) a zvyšovať stláčaním tlačidla
. Čas varenia môže byť znižovaný
od hodnoty 95:00 stláčaním tlačidla
. Maximálny čas varenia je 95 minút.
5 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite varenie. Zaznie zvukový signál
a spustí sa program.
Na displeji sa zároveň zobrazia symboly
a
a zostávajúci čas varenia.
Pri použití spotrebiča na kombinované varenie deti môžu mikrovlnnú rúru
používať len pod dohľadom dospelých, pretože spotrebič sa nahreje na
vysokú teplotu.
Rýchle začatie varenia
1 Ak je rúra v pohotovostnom režime, stlačte tlačidlo Start/+30Sec./Confirm, ak
chcete zapnúť varenie na 30 sekúnd pri plnom výkone, každým ďalším stlačením tlačidla
Start/+30Sec./Confirm predĺžite prevádzkovú dobu o ďalších 30 sekúnd. Maximálny čas
varenia je 95 minút.
2 Pri mikrovlnnom varení a rozmrazovaní každé stlačenie tlačidla Start/+30Sec./Confirm predĺži prevádzkovú dobu o 30 sekúnd.
3 Počas trvania programu vybraného z Auto Menu alebo rozmrazovania podľa hmotnosti
predlžovanie času o ďalších 30 sekúnd nie je možné (k dispozícii).
Rozmrazovanie podľa hmotnosti
1 Jeden raz stlačte tlačidlo Weight/Time Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis dEF1
a rozsvietia sa kontrolky
a
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
, a nastavte hmotnosť potraviny určenej na rozmrazenie. Na displeji sa zobrazí symbol
a číslice v poradí 100 – 200 … 1900–2000 (
)
alebo čísla v opačnom poradí (
).
3 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite rozmrazovanie. Zaznie zvukový
signál a spustí sa program rozmrazovania. Na displeji budú zároveň blikať symboly
a
a zostávajúci čas rozmrazovania.
1 Dvakrát stlačte tlačidlo Clock/Kitchen Timer. Na displeji sa zobrazí nápis 00:00 a rozsvieti sa kontrolka
.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
, a nastavte časovač. Maximálny čas nastavenia časovača je 95 minút.
3 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm ukončíte nastavovanie.
4 Ak sú dvierka zatvorené, po dosiahnutí nastaveného času sa ozve päťnásobné pípnutie a kontrolka
zhasne. Ak boli skôr nastavené hodiny (24-hodinový režim zobrazovania), na displeji sa zobrazí aktuálny (skutočný) čas.
Časovač je samostatný mikrovlnný režim, nezávislý od hodín.
Automatické menu (auto menu)
1 Ak je rúra v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla
alebo
vyberte
menu automatického varenia. Na displeji sa zobrazí nápis A-1 a rozsvietia sa kontrolky
a
. Menu si môžete vybrať podľa nižšie uvedenej tabuľky nasledovne:
Stláčaním tlačidiel vyberte: Pizza - Zemiaky - Mäso - Ryba - Zelenina - Nápoje - Cestoviny - Popcorn a na displeji sa zobrazí nápis A-1, ..., A-8.
1 Výber z menu potvrďte stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm.
2 Stlačte tlačidlo
alebo
a vyberte hmotnosť potraviny určenej na varenie. Na
displeji sa zobrazí symbol
.
3 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite varenie. Zaznie zvukový signál
a spustí sa program varenia. Vypne sa symbol
a na displeji sa zároveň zobrazia
symboly
a
a zostávajúci čas varenia.
4 Po ukončení varenia budete počuť päťnásobné pípnutie. Na displeji sa zobrazí nápis
00:00. Ak boli skôr nastavené hodiny, na displeji sa zobrazí aktuálny čas.
PRÍKLAD
Ak chcete nastaviť automatické menu na varenie 350 g rýb, postupujte nasledovne:
1 Ak je rúra v pohotovostnom režime, stlačením tlačidla
alebo
, vyberte menu
automatického varenia. Na displeji sa zobrazí nápis A-1 a symboly
a
. Stláčaním
tlačidiel
a
vyberte A-4 (Ryba).
2 Stlačením Start/+30Sec./Confirm potvrďte program automatického menu.
3 Stlačením tlačidla
alebo
na displeji nastavte hmotnosť 350 g.
4 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite varenie.
TABUĽKA AUTOMATICKÉHO MENU
Menu
A-1 Pizza
A-2 Zemiaky
A-3 Mäso
A-4 Ryba
A-5 Zelenina
Časové rozmrazovanie
1 Dvakrát stlačte tlačidlo Weight/Time Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis dEF2 a rozsvietia sa kontrolky
a
.
2 Stlačením tlačidla
alebo
nastavte čas rozmrazovania. Čas rozmrazovania je
možné nastaviť od 0:05 (5 sekúnd) a zvyšovať stláčaním tlačidla
alebo znižovať od
hodnoty 05:00 stláčaním tlačidla
Maximálny čas rozmrazovania je 95 minút.
3 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite rozmrazovanie. Rozsvietia sa kontrolky
a
. Výkon počas rozmrazovania je P30 a táto hodnota je nemenná.
MO-003_v03
A-6 Nápoje
A-7 Cestoviny
A-8 Popcorn
Hmotnosť
Čas
200 g
2:00
400 g
3:30
200 g
5:30
400 g
7:30
600 g
11:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
6:00
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
4:50
1 šálka (120 ml)
1:00
2 šálky (240 ml)
1:30
3 šálky (360 ml)
2:20
50 g (v 450 ml studenej vody)
17:30
100 g (v 800 ml studenej vody)
20:00
50 g
1:30
85 g
2:20
100 g
2:30
21
Viacstupňové varenie
Nastaviť môžete najviac 2 etapy varenia. Ak je v prípade viacstupňového varenia rozmrazovanie jednou z fáz varenia, program rozmrazovania sa automaticky zapne ako prvý.
Po ukončení jednej fázy zaznie pípnutie a začne sa ďalšia fáza.
Automatické varenie nemôže byť jedným z programov viacstupňového
varenia.
PRÍKLAD
Chcete nastaviť rozmrazovanie na 5 minút a následne variť 7 minút pri výkone mikrovlnnej
energie 80 %. Postupujte podľa nasledovných krokov:
1 Dvakrát stlačte tlačidlo Weight/Time Defrost. Na displeji sa zobrazí nápis dEF2.
2 Stlačením tlačidla
alebo
nastavte čas rozmrazovania 5:00.
3 Stlačte Microwave/Grill/Combi. Na displeji sa zobrazí nápis P100.
4 Požadovaný výkon mikrovlnnej rúry P80 vyberte opätovným stlačením tlačidla Microwave/Grill/Combi alebo stlačením tlačidiel
alebo
kým sa na displeji neobjaví
nápis P80 a symboly
a
.
5 Stlačením Start/+30Sec./Confirm potvrďte výkon mikrovĺn; na displeji sa zobrazí
nápis P80.
6 Stlačením tlačidla
alebo
nastavte čas varenia na 7 minút.
7 Stlačením tlačidla Start/+30Sec./Confirm začnite varenie. Zaznie zvukový signál
oznamujúci začiatok rozmrazovania a na displeji sa bude odpočítavať čas rozmrazovania.
Druhý zvukový signál informuje o začatí varenia. Ukončenie viacstupňového varenia bude
signalizované päťnásobným zvukovým signálom.
Kontrola funkcií
Pri varení pomocou funkcie Microwave/Grill/Combi stlačte tlačidlo Microwave/Grill/
Combi. Aktuálny prevádzkový režim sa na displeji zobrazí na 3 sekundy.
Podobne v režime varenia sa stlačením tlačidla Clock/Kitchen Timer na displeji zobrazí
aktuálna hodina. Po 3 sekundách sa zobrazovanie vráti do predošlého stavu.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky elektrospotrebičov ZELMER
sú recyklovateľné a zásadne by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte prostredníctvom na to určených
recyklačných stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky,
doporučuje sa po odpojení prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému recyklačnému
stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku. ZELMER SLOVAKIA spol. s.r.o. je zapojená do systému ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM – združenie výrobcov. Viac na
www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné
a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH SERVISOV.
●● Obalové materiály môžu byť nebezpečné pre deti!
●● Prosím, choďte do recyklingového miesta, kde
odstránia obal alebo zariadenia.
Odstrihnite elektrický prípojný kábel a zničte zariadenie zamykajúce dvierka.
●● Kartónový obal je vyrábaný z recyklingového papieru. Musíte ho odovzdať na miesto
zberu starého papiera.
●● Zabezpečte správne odstránenie tohto výrobku. Pomáhate tak predchádzať negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a zdravie ludí, ktoré by sa mohli objaviť v prípade nesprávneho zaobchádzania s odpadmi tohto výrobku.
●● Ak chcete získať viac podrobné informácie týkajúce sa recyklingu tohto výrobku, prosíme, skontaktujte sa s miestnym úradom alebo firmou, ktorá sa zaoberá vývozom
smetí.
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté vo výsledku použitia zariadenia
v rozpore s jeho určením alebo vo výsledku nesprávnej obsluhy.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať bez predchádzajúceho oznámenia
za účelom prispôsobenia právnym predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
22
MO-003_v03
EN
Dear Customer!
Congratulations on your choice of our appliance and welcome among the users of Zelmer
products.
In order to achieve best possible results we recommend using exclusively original Zelmer
accessories. They have been specially designed for this product.
Please read this user manual carefully. Pay special attention to important safety instructions.
Keep this user manual for future reference.
Write down the SERIAL NUMBER found on your oven in the box below and keep this
information for future reference.
SERIAL
NUMBER:
Table of contents
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave energy .........................23
Important safety instructions .............................................................................................23
Installation .........................................................................................................................24
Built-in wall unit .................................................................................................................24
Installing the microwave oven............................................................................................24
Grounding instructions ......................................................................................................25
Radio interference .............................................................................................................25
Cleaning, maintenance and operation . .............................................................................25
Technical data ...................................................................................................................26
Compliance .......................................................................................................................26
Microwave cooking – tips ..................................................................................................26
Protective functions ...........................................................................................................26
Kitchen utensils – tips . ......................................................................................................26
Before calling the service centre .......................................................................................26
Turntable installation..........................................................................................................26
Microwave oven features ..................................................................................................26
Control panel .....................................................................................................................27
Setting the microwave oven functions:
Setting the clock . ........................................................................................................27
Microwave cooking.......................................................................................................27
Grilling .........................................................................................................................28
Combination cooking (microwaves + grill) ..................................................................28
Quick start ...................................................................................................................28
Defrosting by weight . ..................................................................................................28
Defrosting by time .......................................................................................................28
Kitchen timer ...............................................................................................................28
Automatic menu (auto menu) . ....................................................................................28
Automatic menu table ...........................................................................................28
Multi-stage cooking .....................................................................................................29
Checking the mode .....................................................................................................29
Ecology – Protect the environment ...................................................................................29
Precautions to avoid possible exposure to excessive microwave
energy
1 Do not attempt to operate the microwave oven with the door open since this can result
in harmful exposure to microwave energy. It is important not to break or tamper with the
safety interlocks.
2 Do not place any objects between the microwave oven front face and the door or allow
soil or cleaner residue to accumulate on sealing surfaces.
3 Do not operate the microwave oven if it is damaged. It is particularly important that the
oven door close properly and there is no visible damage:
●● hinges and latches (no cracks or loosening),
●● door seals and sealing surfaces, or
●● „warping”.
4 The oven can be adjusted or repaired only by qualified service personnel.
MO-003_v03
Important safety instructions
When using electrical appliances, observe basic safety precautions. In order to reduce
the risk of burns, electric shock, fire, injury or exposure to excessive microwave energy,
observe the following rules:
Danger! / Warning!
Risk of injury
●● Use the appliance for its intended purpose only as described in this user manual.
Do not use corrosive chemicals or vapours in the appliance. This type of microwave
oven is specifically designed for heating, cooking and drying food. It is not designed
for industrial or laboratory purposes.
●● Never operate the microwave oven if it has a damaged cord or plug, or if it is not
working properly or if it has been dropped or otherwise damaged.
●● If the non-detachable power cord is damaged, it should be replaced by the
manufacturer or at a specialist service centre or by a qualified person in order to
avoid any hazards.
●● The appliance may only be repaired by qualified service personnel. Improper repair
may result in a serious hazard to the user. In case of defects we suggest contacting
a ZELMER specialist service centre.
●● Liquids and other foods must not be heated in tightly closed containers. This may
result in their explosion.
●● Microwave heating of beverages can result in delayed eruptive boiling, therefore take
care when handling the container. Do not fry foods in the oven. Hot oil may damage
the oven parts or accessories and even cause skin burns.
●● Do not heat eggs in the shell and whole hard-boiled eggs in the microwave oven as
they may explode – even after microwave heating has ended.
●● When the oven is turned on do not touch its accessible parts.
Their temperature may be high – risk of burns.
●● Stir and shake the content of feeding bottles and baby food jars. Check the
temperature before consumption in order to avoid burns.
●● Kitchen utensils may become hot due to heat transmission from the heated food. Use
appropriate handles.
●● Microwave oven maintenance and repair work which involves removing the protective
cover against exposure to microwave energy is dangerous, therefore it must only be
performed by a qualified person.
●● This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons
with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play
with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children
unless they are aged from 8 years and above and supervised.
●● Do not remove the mica cover inside the microwave oven cavity! It protects against
radiation.
Warning!
Risk of property damage
●● Connect the microwave oven only to the 230 V alternating current mains socket
equipped with an earthed contact.
●● Do not operate the microwave oven when it is empty.
●● In order to reduce the risk of fire inside the microwave oven:
●● When heating food in plastic or paper containers, keep an eye on the microwave
oven due to the possibility of ignition.
●● Remove all wire twist-ties from paper or plastic containers/ bags before placing
them in the microwave oven.
●● If smoke is observed, switch off and unplug the appliance. Do not open the door in
order to stifle any flames.
●● Do not leave paper products, dishes and kitchen utensils or food inside the
microwave oven when it is not used.
●● The temperature of external surfaces may be high when the appliance is operating.
The power cord should be kept away from heated surfaces and it must not obstruct
any elements of the microwave oven.
●● During use, the appliance becomes hot. Care should be taken to avoid touching
heating elements inside the microwave oven.
●● It is forbidden to use a steam cleaner to clean the appliance.
●● The appliance is not intended for operation with the use of remote time-lag switches
or a separate remote control system.
●● It is strictly forbidden to remove the foil located on the inner side of the door. It may
cause damage to the appliance.
23
Hint
Tips and information about the product and its use
●● The microwave oven is intended for household use only.
●● Prick food covered with thick skin such as potatoes, whole marrows, apples and
chestnuts before cooking.
●● Do not overcook food.
●● Before using them check to make sure that the utensils are suitable for use in the
microwave oven.
●● Dish test:
●● Pour 1 glass (250 ml) of cold water into a container/dish and place it in the
microwave.
●● Heat for one minute at maximum power.
●● When finished, carefully check the temperature of the container/dish. If it is warm,
do not use it for cooking in the microwave.
●● Do not heat for more than one minute.
●● Do not use the microwave oven for storing any objects, e.g., bread, cakes, etc.
Installation
1 Make sure all packaging materials have been removed from the inside of the oven.
2 Remove the protective film from the housing of the microwave oven.
Installing the microwave oven
1 The microwave oven set includes the following:
d) Template
a) Screws A
Do not remove the light brown Mica cover which protects the magnetron.
Check for damage such as the curved or warped door, damaged door seals
and sealing surfaces, broken or loosened hinges or latches, dents inside
the microwave oven or on the door.
3 In case of any damage do not operate the appliance and contact qualified service
personnel.
4 Place the microwave oven on an even and stable surface that is strong enough to
support the oven and the heaviest foods you intend to place in it.
5 The microwave oven is designed for built-in installation only. The microwave oven must
not be placed on the countertop or confined in the cupboard.
6 Do not expose the microwave oven to high temperatures and humidity. Do not place the
microwave oven near flammable materials as well as close to heat-generating appliances.
7 Do not obstruct the ventilation openings of the appliance. Do not remove the legs.
8 Do not operate the microwave oven without the glass tray and the turntable ring
assembly properly installed.
9 Check to make sure that the power cord is not damaged, not placed under the
microwave oven or above any hot or sharp surface, and that it does not hang over the edge
of a table or countertop.
10 Ensure an easy access to the mains socket so that it will be possible to easily unplug
the appliance in case of emergency.
11 Do not use and store the microwave oven outdoors.
b) Screw B
c) Bracket
e) Microwave oven
2 Preparing the cabinet for microwave oven installation.
a) Carefully read the instructions given on the attached template.
Built-in wall unit
1 The built-in cabinet must not have a rear wall behind the appliance.
2 The minimum installation height is 85 cm.
3 Do not cover the ventilation openings and air intake points.
The power cord must not be bent or squashed.
b) Place the template on the bottom of the cabinet as shown in the drawing.
24
MO-003_v03
c) On the bottom of the cabinet make marks to be used for fixing the bracket.
Grounding instructions
The appliance must be grounded. The microwave oven is equipped with a power cord with
grounding plug.
Connect the power cord to a properly installed earthed socket.
In the case of short circuit, grounding reduces the risk of electric shock.
The oven should be used in a separate electric circuit.
If an extension cord is used:
1 The extension cord must be three conductor and earthed type.
2 Arrange the extension cord away from hot and sharp surfaces so that it cannot get
accidentally pulled or caught.
Improper connection can result in the risk of electric shock.
d) Remove the template and fix the bracket with the use of screws A.
In case of any doubts concerning the grounding or electric mains
connection contact a qualified electrician or service centre employee.
Both the manufacturer and the seller do not accept any liability for injury
or damage to the microwave oven resulting from failure to comply with the
instructions for electrical mains connection.
Screw A
Radio interference
Bracket
3 Installing the microwave oven in the cabinet.
a) Slide the microwave oven into the cabinet. Make sure that the rear of the microwave
oven is locked on the bracket.
Microwave oven operation may interference with radio, television or other communication
equipment reception.
Interference can be reduced or eliminated in the following way:
1 Clean the door and sealing surfaces of the oven.
2 Reorient your radio or TV receiving antenna.
3 Move the microwave oven away from the receiver.
4 Place the microwave oven as far as possible from the receiver.
5 Plug the microwave oven to a different outlet so that the microwave oven and the
receiver are on different mains circuits.
Cleaning, maintenance and operation
1 Switch off and unplug the microwave oven before cleaning.
2 Keep the inside of the microwave oven clean. If necessary remove food deposits or
spilled liquid from the oven walls with a damp cloth. Use a mild detergent to remove heavy
soil. Do not use spray cleaners and other strong cleaning agents as they may stain, tarnish
or leave streaks on the surface of the oven and door.
3 Clean the outside surface of the oven with a damp cloth.
In order to avoid damaging the components inside the oven make sure that water does not
penetrate the inside of the oven through the ventilation openings.
4 Regularly wipe both sides of the door and window, door seals and neighbouring parts
with a damp cloth to remove food deposits or spilled liquid.
Do not use abrasive cleaners.
Bracket
Be careful not to bend or squeeze the power cord.
b) Open the door. In order to fix the microwave oven to the cabinet insert screw B into
the installation hole.
Screw B
5 Do not use abrasive cleaners such as emulsions, cream cleaners, polishes, etc. to
clean the housing. They may remove the graphic information symbols such as scales,
marks, warning signs, etc.
6 Do not allow the control panel to moisten. To clean it use a soft, damp cloth. In order to
avoid accidental starting of the oven open the door before cleaning the control panel.
7 If condensed water vapour begins to appear on the inside or outside of the door, wipe it
with a soft cloth.
Condensation may occur when the microwave oven is operating under high humidity
conditions. In such a case it is a normal situation.
8 From time to time, take out and clean the glass tray. Wash it in warm water with an
addition of dishwashing liquid or in a dishwasher.
9 Regularly clean the turntable ring and the bottom of the microwave oven to prevent
noise. Clean the bottom surface with a mild detergent. Wash the turntable ring in water with
an addition of dishwashing liquid or in the dishwasher. When replacing the turntable ring
make sure to position it properly.
10 In order to get rid of odours inside the microwave oven boil about 200 ml of water with
lemon juice and lemon peel in a microwave-safe bowl for 5 minutes.
Thoroughly wipe the inside of the microwave oven with a dry, soft cloth.
11 When it is necessary to replace the inside light bulb, call a service centre.
12 Regularly clean the microwave oven and remove food deposits.
Failure to follow the above instructions may lead to a degradation of the surface which may
affect the service life of the appliance and lead to a dangerous situation.
Installation hole
MO-003_v03
25
Technical data
Before calling the service centre
Rated input power
230 V~ 50 Hz, 1450 W (Microwaves), 1000 W (Grill)
Normal situation:
Rated output power (Microwaves)
900 W
Frequency
2450 MHz
External dimensions (mm)
594 (L) x 410 (W) x 388 (H)
Oven interior dimensions (mm)
330 (L) x 369 (W) x 208 (H)
Oven capacity
25 litres
Turntable
Diameter = 315 mm
Net weight
approx. 19 kg
1 The operation of the microwave oven may cause interference with radio and TV
reception. This interference is similar to interference caused by small electrical appliances
such as a food processor, fan, vacuum cleaner, etc.
2 When cooking at low microwave power the inside light of the microwave oven may
become dull.
3 During cooking, water vapour gets out of the food. Most of the water vapour escapes
through the ventilation openings. However, condensed water vapour may also appear on
the cool parts of the oven (e.g. on the door).
* The above data are subject to change, therefore the user should verify them with the information
given in the rating plate of the appliance. Any complaints concerning the errors in these data shall not
be considered.
Compliance
ZELMER microwave ovens meet the requirements of the applicable standards.
The appliance meets the requirements of the following directives:
–– Low Voltage Directive (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electromagnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the rating plate.
Microwave cooking – tips
1 Carefully arrange the food. Place the thickest pieces next to the edges of the dish.
2 Cook for the shortest indicated time and if necessary extend the cooking time. Heavily
burned products may generate smoke or catch fire.
3 Cover the food while cooking. The cover shall prevent the food from “splashing out” and
ensure even cooking.
4 During cooking turn products over in order to speed up the cooking process of such
foods as chicken or hamburgers. Turn over large products such as roast meat at least
once.
5 Halfway through the cooking time change the arrangement of food products such as
meatballs. The products placed on the top should be moved to the bottom and those in the
middle should be moved towards the edges of the dish.
Protective functions
CHILD LOCK – protection against children’s access
Setting the child lock: In the standby mode press and hold the STOP/CLEAR button for
3 seconds. You will hear a long beep indicating that the child lock has been set and the
symbol
will appear on the display.
If after connecting the microwave to the mains the clock has not been set, the display will
show
(apart from the symbol
) after the child lock is activated.
Releasing the child lock: Press and hold the STOP/CLEAR button for 3 seconds. You will
hear a long beep indicating that the child lock has been released.
Kitchen utensils – tips
Use utensils suitable for use in microwave ovens. A container made of transparent material
is ideal for use in microwave ovens as the microwaves can easily penetrate through it in
order to heat the food.
1 Do not use metal utensils or dishes with metal trims – microwaves do not penetrate
through metal.
2 Before cooking in the microwave oven remove wrappings made of recycled paper, as
they may contain metal particles which may cause sparking and/or fire.
3 We recommend using oval/ round dishes rather than square/ rectangular ones, as food
in the corners of the dish gets burned more often.
4 Protect the exposed areas from getting burned by covering them with narrow strips of
aluminium foil, maintaining the distance of minimum 3 cm between the foil and the oven
internal walls.
The list below shall make the choice of the right dishes and utensils easier.
Utensils
Heat-resistant glass
Non-heat-resistant glass
Heat-resistant ceramics
Microwave-safe plastic dishes
Paper towel
Metal tray
Metal grid
Aluminium foil and foil containers
26
Microwaves
Grill
Combination
cooking
Yes
No
Yes
Yes
Yes
No
No
No
Yes
No
Yes
No
No
Yes
Yes
Yes
Yes
No
Yes
No
No
No
No
No
If the microwave oven does not work:
1 Check to make sure that the oven is properly plugged in. If not, unplug the appliance,
wait 10 seconds and plug it in again.
2 Check to make sure that the fuse is not blown or the circuit breaker tripped. If the
above protective devices function properly check the mains socket by plugging in another
electrical appliance.
3 Check to make sure that the control panel is properly programmed and the time set.
4 Check to make sure that the door is properly locked by the safety interlock system.
If not, the microwave energy will not be supplied to the oven.
5 If the glass tray is noisy during operation check to make sure that the bottom of the
oven and the turntable ring assembly are clean. Clean by following the information given in
the section “CLEANING, MAINTANENCE AND OPERATION”.
If after completing the above steps the oven still does not operate, contact
the service centre. You should never attempt to adjust or repair the
microwave oven on your own.
Turntable installation
1 Never place the glass tray upside down. The glass
tray movement should not be restricted.
2 Both glass tray and turntable ring assembly must
always be used during cooking.
3 All food and food containers should always be
placed on the glass tray.
4 If the glass tray is broken or damaged contact your
nearest service centre.
Glass tray
Hub (underside)
Turntable
ring
assembly
Turntable
shaft
Microwave oven features
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Control panel
Turntable shaft
Turntable ring assembly
Glass tray
Window
Door
Safety interlock system – cuts off power if the door is opened during operation
Grill rack
Mica cover
4
9
1
6
5
3
2
7
8
MO-003_v03
Control panel
1
2
3
4
5
6
7
8
Setting the clock
Display: clock + indicators
Micowave/Grill/Combi.
Weight/Time Defrost
Clock/Kitchen Timer
Value increase button
Value decrease button
Stop/Clear
Start/+30Sec./Confirm
AUTO MENU
(Pizza)
2
(Potatoes)
3
(Meat)
After connecting the microwave oven to the mains the display will show “0:00” and the
buzzer will make a single sound.
1 Press the Clock/Kitchen Timer button. The hour digits will start flashing and the clock
indicator
will appear on the display.
2 Press the
or
button, to se the hour. You can set the digits from 0 to 23. Press
the
button, the digits from 0 to 23 will appear on the display. Press the
button,
the digits from 23 to 0 will appear on the display.
3 Press the Clock/Kitchen Timer button. The minute digits will start flashing.
4 Press the
or
button, to set the minutes. You can set the digits from 0 to 59.
Press the
button, the digits from 0 to 59 will appear on the display. Press the
button, the digits from 59 to 0 will appear on the display.
5 Press the Clock/Kitchen Timer button to finish setting the time. The clock indicator will
go out. The “:” symbol will light and the set time will appear on the screen.
The setting will last as long as the microwave oven is connected to the mains (and the
electricity supply is maintained).
In order to change the clock setting, repeat the steps1-5.
If you press the Stop/Clear button while setting the time, the previous setting will be
automatically restored.
Microwave cooking
1
4
5
(Fish)
6
(Vegetables)
7
8
(Drinks)
1 Press the Microwave/Grill/Combi. button to select the required power level. The
display will show P100. The indicators
and
will light.
2 To select the required power, e.g. P80, press the Microwave/Grill/Combi. or
or
button, until the display shows P80 and
and
symbols.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the selected microwave power.
4 Press the
or
button to set the cooking time. The cooking time setting begins
from 0:05 (5 seconds) and it can be increased by pressing
or decreased by pressing
. You can start decreasing the value from 95:00. The maximum cooking time is
95 minutes.
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking.
EXAMPLE
In order to set the cooking time for 20 minutes at 80% microwave power, complete the
following steps:
1 Press the Microwave/Grill/Combi. button. The display will show P100 and the symbols
and
.
2 To select the required microwave power P80, press the Microwave/Grill/Combi.
button again or keep pressing the buttons
until the display will show P80 and the
symbols
and
.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the selected microwave power, the
display will show P80.
4 Press the
or
button to set the cooking time for 20:00 (20 minutes). The set
time will appear on the display.
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking.
(Pasta)
(Popcorn)
DISPLAY: INDICATORS – SIGNALLING
Microwaves
Grill
Clock
Defrosting by time
Kitchen timer
Defrosting by weight
Automatic cooking
Weight in grams
MICROWAVE POWER TABLE
Microwave power
Child lock
Display
P100
P80
P50
P30
P10
G
C-1
C-2
Microwave
power
100%
Very
high
80%
High
50%
Medium
30%
Low
10%
Very low
0%
55%
36%
Grill power
-
-
-
-
-
100%
45%
64%
Note:
The table on the right shows how time
settings can be changed for different time
values.
0 – 1 minute
every 5 seconds
1 – 5 minutes
every 10 seconds
5 – 10 minutes
every 30 seconds
10 – 30 minutes
every 1 minute
30 – 95 minutes
every 5 minutes
Do not use the grill rack for microwave cooking! Always take out the grill
rack from the inside of the oven before microwave cooking.
MO-003_v03
27
Grilling
Kitchen timer
1 Press the Microwave/Grill/Combi. button. The display will show P100.
2 In order to select the required grill function G, keep pressing the Microwave/Grill/
Combi. button until the display shows G and the symbol
, or keep pressing the
buttons
,
until the display shows G and the symbol
.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm to confirm the function.
4 Press the
or
button to set the grilling time. The grilling time setting begins
from 0:05 (5 seconds) and it can be increased by pressing the
button. The grilling time
can be decreased from 95:00 by pressing the
button. The maximum grilling time is 95
minutes.
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start grilling. The buzzer will sound and the
grilling programme will start. The symbol
and the remaining grilling time will be visible
on the display.
Halfway through the set grilling time the buzzer will make a double sound
(it is normal in this mode of operation). In order to obtain a better grilling
effect, turn the food over, close the door and press the Start/+30Sec/
Confirm button to continue the set programme.
Combination cooking (microwave + grill)
1 Press the Microwave/Grill/Combi. button. The display will show P100.
2 In order to select the required grill function G, keep pressing the Microwave/Grill/
Combi. button until the display shows C-1 or C-2 and the symbols
and
, or keep
pressing the buttons
until the display shows C-1 or C-2 and the symbols
and
.
C-1 = 55% of the time – microwave cooking 45% of the time – grilling
C-2 = 36% of the time – microwave cooking 64% of the time – grilling
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the function.
4 Press the button
or
to set the cooking time. The cooking time setting begins
from 0:05 (5 seconds) and it can be increased by pressing the
button. The cooking
time can be decreased from 95:00 by pressing the
button. The maximum cooking
time is 95 minutes.
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking. The buzzer will sound and
the cooking programme will start.
The symbol
and
and the remaining grilling time will be visible on the display.
When the appliance is operated in the combination mode, children may
only use the oven under adult supervision, because the appliance is heated
to high temperature.
Quick start
1 When the microwave oven is in the standby mode, press the Start/+30Sec./
Confirm button to start the cooking for 30 seconds at full power. Each time you press the
Start/+30Sec./Confirm button the cooking time will be extended by another 30 seconds.
The maximum cooking time is 95 minutes.
2 During the microwave cooking or defrosting, each time you press the Start/+30Sec./
Confirm button the cooking time will be extended by another 30 seconds.
3 During the programme selected from the Auto Menu and during the defrosting by
weight it is not possible to extend the time by another 30 seconds.
Defrosting by weight
1 Press the Weight/Time Defrost button once. The display will show dEF1 and the
indicators
and
will light.
2 Press the button
or
to set the weight of food to be defrosted. The display
will show the symbol
and the numbers from 100–200 ... 1900–2000 (
) or in the
reverse order (
).
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start defrosting. The buzzer will sound and
the defrosting programme will start. The symbols
,
and the remaining defrosting
time will flash on the display.
1 Press the Clock/Kitchen Timer button twice. The display will show 00:00 and the
indicator
will light.
2 Press the button
or
to set the required time for the kitchen timer. The
maximum kitchen timer setting is 95 minutes.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm to confirm the setting.
4 If the door is closed, then after the set time elapses, the buzzer will sound five times
and the
indicator will go out. If the clock has been set earlier (24-hour displaying
mode), the current time will appear on the display.
The kitchen timer is a separate operating mode of the microwave oven,
independent from the clock.
Automatic menu (auto menu)
1 When the microwave oven is in the standby mode, press the button
or
to
select the automatic cooking menu. The display will show A-1 and the indicators
and
will light. The required menu can be selected according to the table below in the
following manner:
By pressing the buttons
,
select: Pizza – Potatoes – Meat – Fish – Vegetables –
Drinks – Pasta – Popcorn, and the display will show A–1, ..., A–8.
1 After selecting the menu, confirm it by pressing the Start/+30Sec./Confirm button.
2 Press the button
or
to select the weight of food to be cooked. The display will
show the
symbol.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking. The buzzer will sound and
the cooking programme will start. The symbol
will go out and the display will show the
symbols
,
and the remaining cooking time.
4 At the end of cooking programme, the buzzer will sound five times. The display will
show 00:00. If the clock has been set earlier, the current time will appear on the display.
EXAMPLE
In order to set the automatic menu for cooking 350 grams of fish, complete the following
steps:
1 If the microwave oven is in the standby mode, press the button
or
to select
the automatic cooking menu. The display will show A-1 and the symbols
and
.
By pressing the buttons
,
select A-4 (Fish).
2 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the automatic menu programme.
3 Press the button
or
to set the weight 350 g.
4 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking.
AUTOMATIC MENU TABLE
Menu
A-1 Pizza
A-2 Potatoes
A-3 Meat
A-4 Fish
A-5 Vegetables
Defrosting by time
1 Press the Weight/Time Defrost button twice. The display will show dEF2 and the
indicators
and
will light.
2 Press the button
or
to set the defrosting time. The defrosting time setting
begins from 0:05 (5 seconds) and it can be increased by pressing
or decreased from
95:00 by pressing
. The maximum defrosting time is 95 minutes.
3 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start defrosting. The indicators
and
will light. The power during the defrosting by time is set to P30 and this value cannot
be changed.
28
A-6 Drinks
A-7 Pasta
A-8 Popcorn
Weight
Time
200 g
2:00
400 g
3:30
200 g
5:30
400 g
7:30
600 g
11:30
250 g
4:00
350 g
5:00
450 g
6:00
250 g
3:50
350 g
4:50
450 g
6:20
200 g
3:00
300 g
4:00
400 g
4:50
1 cup (120 ml)
1:00
2 cups (240 ml)
1:30
3 cups (360 ml)
2:20
50 g (in 450 ml of cold water)
17:30
100 g (in 800 ml of cold water)
20:00
50 g
1:30
85 g
2:20
100 g
2:30
MO-003_v03
Multi-stage cooking
You can set up to 2 cooking stages. In the case of multi-stage cooking, if defrosting is one
of the cooking stages, the defrosting program will be automatically started as the first one.
When one stage is finished, the buzzer will make a sound and the next stage will start.
Automatic cooking cannot be one of the multi-stage cooking programmes.
EXAMPLE
You want to set the defrosting for 5 minutes and then cook during 7 minutes at 80%
microwave power. Complete the following steps:
1 Press the Weight/Time Defrost button twice. The display will show dEF2.
2 Press the button
or
to set the defrosting time to 5:00.
3 Press the Microwave/Grill/Combi. button. The display will show P100.
4 In order to select the microwave power P80, press the Microwave/Grill/Combi. button
again or keep pressing the button
or
until the display shows P80 and the symbols
or
.
5 Press the Start/+30Sec./Confirm button to confirm the microwave power, the display
will show P80.
6 Press the button
or
to set the cooking time to 7 minutes.
7 Press the Start/+30Sec./Confirm button to start cooking. The buzzer will sound to
indicate the start of defrosting, the display will show the remaining defrosting time. The
second sound will indicate the start of cooking. The end of multi-stage cooking will be
indicated by the buzzer sounding five times.
Checking the mode
In the case of cooking with the use of Microwave/Grill/Combi. function, press the Microwave/Grill/Combi. button. The current operating mode of microwave oven will
appear on the display for 3 seconds.
Similar to the cooking mode, when pressing the Clock/Kitchen Timer button the display
will show the current time. After 3 seconds the indications will return to the previous state.
Ecology – Protect the environment
Each user can contribute to protecting the environment. It is neither difficult
nor too expensive. To this end:
Have the carton packaging recycled at the recycling centre, put the plastic
bags into the plastic (PE) waste container. When worn out, bring the appliance
to the appropriate waste collection centre as some of its components can be
hazardous to the environment.
Do not dispose of together with household wastes!!!
●● Packaging materials may be hazardous for children!
●● Please visit a recycling point to dispose of the packaging or the device. The power
cable should be cut off and the door lock destroyed.
●● The cardboard box is produced from recycled paper and should be handed over for
recycling.
●● By making sure the product was properly removed, you help to prevent any negative
effects that may be hazardous the environment
●● or human health caused by improper waste management of the product.
●● For further information on recycling of our product, please contact your local government
or waste disposal company.
The importer/manufacturer does not accept liability for any damages resulting from unintended use or
improper operation of the appliance.
The importer/manufacturer reserves the right to modify the product at any time, without prior notice, in
order to adjust it to legal regulations, standards and directives or due to structural, commercial, aesthetic
and other reasons.
MO-003_v03
29
MO-003_v03
MO-003_v03
MO-003_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement