Zelmer | ZIR20600 (Jetix Vertical IR3200) | User manual | Zelmer ZIR20600 (Jetix Vertical IR3200) User Manual

Zelmer ZIR20600 (Jetix Vertical IR3200) User Manual
IR3200
IR3200
ŻELAZKO PAROWE
утюг с функцией подачи пара
/ steam iron
PL INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA
ŻELAZKO PAROWE
UA ІНСТРУКЦІЯ З КОРИСТУВАННЯ
3–8
CZ NÁVOD K POUŽITÍ
NAPAŘOVACÍ ŽEHLIČKA
LT
9–13
SK NÁVOD NA OBSLUHU
NAPAROVACIA ŽEHLIČKA
LV
14–19
HU HASZNÁLATI UTASÍTÁS
GŐZÖLŐS VASALÓ
ET
20–25
RO INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
FIER DE CĂLCAT
VARTOJIMO INSTRUKCIJA
GARINIS LYGINTUVAS
50–55
LIETOŠANAS INSTRUKCIJA
TVAIKA GLUDEKLIS
56–61
KASUTUSJUHEND
AURUTRIIKRAUD
62–66
БУ БЕРУ ҚЫЗМЕТІ БАР ҮТІК
38–43
67–72
EN USER MANUAL
STEAM IRON
32–37
BG ИНСТРУКЦИЯ ЗА УПОТРЕБА
ПАРНА ЮТИЯ
44–49
KZ ПАЙДАЛАНУШЫ НҰСҚАУЛЫҒЫ
26–31
RU ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
УТЮГ С ФУНКЦИЕЙ
ПОДАЧИ ПАРА
ПАРОВОЙ УТЮГ
73–77
A
1
5
6
10
11
12 13
4
2
3
7
7
8
9
14
15
B
1
2
3
1
2
3
1
2
3
C
D
IR3200-001_v03
PL
Szanowni Klienci!
Gratulujemy wyboru naszego urządzenia i witamy wśród
użytkowników produktów Zelmer.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów rekomendujemy
używanie tylko oryginalnych akcesoriów firmy Zelmer.
Zostały one zaprojektowane specjalnie dla tego produktu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji użytkowania. Szczególną uwagę należy poświęcić wskazówkom
bezpieczeństwa. Instrukcję użytkowania prosimy zachować,
aby mogli Państwo z niej korzystać również w trakcie późniejszej eksploatacji urządzenia.
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
i właściwego użytkowania żelazka
Podczas używania żelazka, zawsze przestrzegaj poniższych
podstawowych wymogów bezpieczeństwa:
NIEBEZPIECZEŃSTWO! /
OSTRZEŻENIE!
Nieprzestrzeganie grozi
obrażeniami
● Żelazko musi być używane na stabilnej powierzchni i na taką odstawiane.
● Wtyczka musi być wyjęta z gniazda
wtyczkowego przed napełnianiem
zbiornika wodą.
● Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy
lub u pracownika zakładu serwisowego albo przez wykwalifikowaną
osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
● Otworu do napełniania zbiornika
wodą nie wolno otwierać podczas
prasowania.
● Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co
najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych
możliwościach
fizycznych, umysłowych i osoby o braku
doświadczenia i znajomości sprzętu,
jeżeli zapewniony zostanie nadzór
lub instruktaż odnośnie do użytkoIR3200-001_v03
●
●
●
●
●
●
●
●
wania sprzętu w bezpieczny sposób,
tak aby związane z tym zagrożenia
były zrozumiałe. Dzieci nie powinny
bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
W trakcie działania lub stygnięcia
trzymaj żelazko i przewód zasilający
poza zasięgiem dzieci poniżej 8 roku
życia.
Żelazko nie powinno być używane
jeżeli spadło, jeżeli ma widoczne
ślady uszkodzenia lub jeżeli wycieka
z niego woda.
Po zakończonym prasowaniu wylej
pozostałą w zbiorniku wodę.
Jeżeli jakakolwiek część żelazka
jest uszkodzona, to celem uniknięcia
zagrożenia musi zostać wymieniona
przez producenta, przedstawiciela
serwisu lub wykwalifikowaną osobę.
Napraw urządzenia może dokonywać jedynie przeszkolony personel.
Nieprawidłowo wykonana naprawa
może spowodować poważne zagrożenia dla użytkownika. W razie
wystąpienia usterek zwróć się do
specjalistycznego punktu serwisowego ZELMER.
Nie używaj żelazka, gdy jest uszkodzone lub nie działa prawidłowo.
Nie dotykaj stopy żelazka podczas
prasowania lub zaraz po nim, jest
gorąca!
Podczas prasowania i tuż po jego
zakończeniu nie dotykaj powierzchni
oznaczonej
symbolem
.
Powierzchnia ta jest gorąca (patrz
rys. 1 i 2).
3
Uwaga: Gorąca
powierzchnia!
Rys. 1: Prawa strona
Rys. 2: Lewa strona
●● Żelazko wytwarza parę wodną
o wysokiej temperaturze. Zawsze
używaj go ostrożnie i ostrzeż innych
użytkowników przed potencjalnym
niebezpieczeństwem.
●● Zachowaj szczególną ostrożność
podczas prasowania w obecności
dzieci. Nie pozwalaj na dotykanie
żelazka podczas prasowania.
●● Nie pozwalaj dzieciom na czyszczenie urządzenia i wykonywanie czynności konserwacyjnych bez odpowiedniego nadzoru.
●● Pod żadnym pozorem nie prasuj
ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach.
●● Nigdy nie kieruj pary na ludzi ani na
zwierzęta.
●● Użytkownikowi nie wolno pozostawiać bez nadzoru żelazka przyłączonego do sieci zasilającej.
UWAGA!
Nieprzestrzeganie grozi
uszkodzeniem mienia
●● Usuń
wszystkie folie ochronne i naklejki ze stopy
żelazka i obudowy.
●● Przed użyciem rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
●● Napełniaj wodą żelazko tylko za pomocą dołączonego
pojemnika na wodę.
●● Unikaj kontaktu przewodu przyłączeniowego ze stopą
żelazka.
●● Upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
●● Żelazko zawsze podłączaj do gniazdka sieci elektrycznej (jedynie prądu przemiennego) wyposażonego
4
w kołek ochronny o napięciu zgodnym z podanym na
tabliczce znamionowej urządzenia.
●● Nie używaj przedłużacza bez bolca ochronnego!
●● Nie wlewaj płynów innych niż woda do zbiornika na
wodę tj. perfum, octu lub innych substancji chemicznych, ponieważ mogą poważnie uszkodzić urządzenie.
●● Nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innych cieczach.
●● Nie zwijaj przewodu przyłączeniowego wokół żelazka,
aż kompletnie ostygnie i będzie gotowe do przechowywania.
●● Nie rozkręcaj obudowy żelazka i nie demontuj żadnych
części.
●● Sprzęt nie jest przeznaczony do pracy z użyciem
zewnętrznych wyłączników czasowych lub oddzielnego układu zdalnej regulacji.
●● Jeżeli nie używasz żelazka nawet przez krótki czas,
wyłącz je przekręcając pokrętło regulatora temperatury
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Ustaw je w poz. „MIN”.
●● Jeżeli nie używasz żelazka nawet przez krótki czas,
wyłącz funkcję pary ustawiając regulator pary na
poz.
.
●● Przynajmniej raz w miesiącu użyj funkcji „SAMOOCZYSZCZANIE STOPY ŻELAZKA”.
WSKAZÓWKA
Informacje o produkcie
i wskazówki dotyczące
użytkowania
●● Żelazko przeznaczone jest tylko do użytku domowego
i można go używać tylko zgodnie z niniejszą instrukcją.
Wskazówki dotyczące prasowania
1 Posortuj rzeczy, które mają być prasowane według typu
materiału. Ograniczy to częstotliwość zmian temperatury dla
różnych materiałów.
2 Przeprowadź próbne prasowanie na wewnętrznej stronie
ubrania, jeżeli nie jesteś pewien rodzaju materiału. Zacznij
od niskiej temperatury, a następnie stopniowo ją zwiększaj.
3 Odczekaj trzy minuty przed prasowaniem materiałów
wrażliwych na wysokie temperatury. Funkcja regulacji temperatury potrzebuje pewnego okresu czasu do momentu
osiągnięcia wybranego poziomu, bez względu, czy jest to
niższa, czy wyższa temperatura.
4 Delikatne materiały, takie jak jedwab, wełna, welur itp.
prasuj poprzez materiał do prasowania, aby uniknąć błyszczących śladów.
5 W celu aktywacji spryskiwacza, wyrzutu pary lub wyrzutu
pionowego pary, niezbędne może być kilkakrotne naciśnięcie przycisku.
IR3200-001_v03
6 Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta odzieży.
Zapoznaj się z treścią etykiet często przedstawionej
w postaci symboli, np.:
Przygotowanie żelazka do pracy
Ustawienia temperatury
●● Włókno octanowe
●● Elastik
●● Poliamid
●● Polipropylen
●● Cupro
●● Poliester
●● Proteiny
●● Jedwab
●● Trójoctan
●● Wiskoza
●● Wełna
1 Rozwiń i wyprostuj przewód przyłączeniowy.
2 Napełnij zbiornik wodą. Patrz punkt „NALEWANIE
WODY”.
3 Podłącz żelazko do odpowiedniego źródła zasilania.
Pierwsze prasowanie
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Przekręć regulator temperatury w kierunku zgodnym
z ruchem wskazówek zegara na pozycję „●●●”.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
●● Bawełna
●● Len
Dane techniczne
Parametry techniczne podane są na tabliczce znamionowej
wyrobu.
Żelazko jest urządzeniem klasy I, wyposażonym w przewód przyłączeniowy z żyłą ochronną i wtyczkę ze stykiem
ochronnym.
Żelazko ZELMER spełnia wymagania obowiązujących norm.
Urządzenie spełnia wymagania ROZPORZĄDZENIA KOMISJI
(WE) NR 1275/2008 w sprawie wymogów dotyczących ekoprojektu.
Urządzenie jest zgodne z wymaganiami dyrektyw:
–– Sprzęt elektryczny przeznaczony do użytku w określonych granicach napięcia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC)
– 2004/108/EC.
Wyrób oznaczono znakiem CE na tabliczce znamionowej.
Deklaracja zgodności CE znajduje się na stronie
www.zelmer.pl.
Budowa żelazka
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
A
Regulator pary
Przycisk wyrzutu pary
Przycisk spryskiwacza
Przycisk samooczyszczania
Wskaźnik ustawienia temperatury
Regulator temperatury
Pokrywa zbiornika na wodę
Wkład anti-scale (zamontowany we wlewie zbiornika na
wodę)
Dysza spryskiwacza
Odgiętka
Przewód przyłączeniowy
Lampka automatycznego wyłączenia (zielona)
Lampka sygnalizująca pracę grzałki (czerwona)
IR3200-001_v03
14 Pojemnik na wodę
15 Stopa żelazka
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
4 Ustaw regulator pary w pozycji
.
5 Ustaw żelazko w pozycji poziomej lub naciśnij przycisk
wyrzutu pary, przez otwory w stopie żelazka zacznie wydobywać się para.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
6 Rozpocznij pierwsze prasowanie od „starej” tkaniny.
Po opróżnieniu zbiornika na wodę, żelazko
przestanie wytwarzać parę.
Prasowanie
Zawsze stosuj się do zaleceń producenta
odzieży podanych na etykiecie ubrania.
NALEWANIE WODY
B
●● Wyjmij wtyczkę przewodu przyłączeniowego z gniazdka
sieciowego.
1 Ustaw regulator pary w pozycji
i otwórz pokrywę
zbiornika na wodę.
2 Za pomocą dołączonego pojemnika na wodę napełnij
zbiornik wodą.
W celu uzyskania najlepszych rezultatów prasowania używaj każdorazowo świeżej demineralizowanej lub destylowanej wody.
Nie używaj wody chemicznie odwapnionej ani
jakichkolwiek innych płynów.
Nie przekraczaj poziomu „MAX” oznaczonego
na bocznej ściance zbiornika na wodę.
3 Zamknij pokrywę zbiornika na wodę.
5
PRASOWANIE NA SUCHO
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Ustaw regulator pary w pozycji
.
3 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●”, „●●”
lub „●●●”.
4 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
PRASOWANIE Z PARĄ
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●●” lub
„●●●”.
W celu zapewnienia optymalnej jakości pary,
nie ustawiaj regulatora temperatury na pozycji
„●” przy prasowaniu z wykorzystaniem pary.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
4 Ilość wytwarzanej pary ustaw za pomocą regulatora
pary.
SPRYSKIWANIE
Funkcja ta może być używana w dowolnym
momencie i nie wpływa na ustawienia żelazka.
1 Napełnij zbiornik na wodę. Patrz punkt „NALEWANIE
WODY”.
2 Skieruj wylot dyszy na ubranie.
3 Naciśnij przycisk spryskiwacza.
Spryskiwanie może nastąpić po kilku naciśnięciach przycisku.
WYRZUT PARY
Funkcja ta zapewnia dodatkową ilość pary, która może
być wykorzystana podczas prasowania mocno pomiętych
(zagniecionych) materiałów.
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●●” lub
„●●●”.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
4 Naciśnij przycisk wyrzutu pary – z otworów w stopie
żelazka nastąpi intensywny wyrzut pary.
5 W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund
i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary.
Podczas prasowania większość zagnieceń
może być usuniętych po trzech naciśnięciach
przycisku.
Wyrzut pary może nastąpić po kilku naciśnięciach przycisku.
W celu utrzymania wysokiej jakości pary, nie
naciskaj przycisku wyrzutu pary więcej niż trzy
razy po tym jak zgaśnie lampka sygnalizująca
pracę grzałki.
WYRZUT PARY W POZYCJI PIONOWEJ
Funkcja ta zapewnia dodatkową parę pomagającą usunąć
zagniecenia z delikatnych materiałów znajdujących się
w pozycji wiszącej (wiszących zasłon lub innych materiałów).
Urządzenie wytwarza parę wodną o bardzo
wysokiej temperaturze. Pod żadnym pozorem
nie prasuj ubrań i materiałów znajdujących się
na ludziach lub zwierzętach. Nigdy nie kieruj
pary na ludzi ani na zwierzęta.
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●●●”.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostaje wymagana temperatura.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
4 Przytrzymaj żelazko pionowo w odległości od 15 do
30 cm od ubrania.
5 Naciśnij przycisk wyrzutu pary – z otworów w stopie
żelazka nastąpi intensywny wyrzut pary.
6 W przypadku dużych zagnieceń, odczekaj kilka sekund
i ponownie naciśnij przycisk wyrzutu pary.
Podczas prasowania większość zagnieceń
może być usuniętych po trzech naciśnięciach
przycisku.
Wyrzut pary może nastąpić po kilku naciśnięciach przycisku.
W celu utrzymania wysokiej jakości pary, nie
naciskaj przycisku wyrzutu pary więcej niż trzy
razy z rzędu.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
6
IR3200-001_v03
W trakcie prasowania zachowaj odległość
przynajmniej kilku centymetrów od delikatnych
materiałów (materiały syntetyczne, jedwab,
aksamit, itp.) w przeciwnym razie materiał
może ulec uszkodzeniu.
ZAKOŃCZENIE PRASOWANIA
1 Przekręć regulator temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję „MIN”; żelazko
zostanie wyłączone.
2 Ustaw regulator pary w pozycji
.
3 Odłącz żelazko od źródła zasilania.
4 Usuń pozostałą w zbiorniku wodę. Patrz punkt „Wylewanie wody”.
5 Po całkowitym ochłodzeniu żelazka, przechowuj je pionowo w bezpiecznym miejscu.
Wylewanie wody
C
●● Ustaw regulator pary w pozycji .
●● Odłącz żelazko od źródła zasilania.
1 Obróć żelazko górną częścią na dół i delikatnie potrząsaj, aby usunąć pozostałą wodę.
2 Naciśnij przycisk wyrzutu pary (gdy stopa żelazka jest
gorąca), aby opróżnić pojemnik ze zgromadzonej wody.
3 Naciśnij przycisk spryskiwacza, aby zwolnić resztki
wody.
●● Przed odłożeniem żelazka do przechowania upewnij się,
że regulator pary znajduje się w pozycji
.
Funkcje dodatkowe
SYSTEM ZABEZPIECZAJĄCY PRZED OSADZANIEM SIĘ KAMIENIA
Żelazko posiada podwójny system zabezpieczający przed
osadzaniem się kamienia, którego zadaniem jest przedłużenie okresu eksploatacji żelazka.
Wymienny
D
Pod pokrywą zbiornika na wodę, wewnątrz wlewu zbiornika na wodę umiejscowiony jest wkład anti-scale. Okresowo
konieczne jest oczyszczenie wkładu w tym celu postępuj
według poniższego opisu.
1 Przekręć wkład anti-scale o 90° w kierunku
i wyjmij
go z urządzenia.
2 Wkład oczyść, wymyj (można myć pod bieżącą wodą)
i dokładnie wysusz. W przypadku uszkodzenia wymień na
nowy.
Ze względów bezpieczeństwa niedopuszczalne
jest zakładanie uszkodzonego wkładu anti-scale.
3 Po wyczyszczeniu i wysuszeniu włóż wkład w uprzednio zajmowane miejsce i przekręć o 90° w kierunku
,
aż do usłyszenia charakterystycznego „click”.
IR3200-001_v03
Wbudowany
Wbudowany pojemnik zabezpieczający przed osadzaniem
się kamienia został zaprojektowany, z myślą o zmniejszeniu
ilości osadzającego się kamienia, powstającego podczas
prasowania z wykorzystaniem pary.
Wbudowany pojemnik wydłuża okres eksploatacji żelazka, lecz nie zatrzymuje całkowicie
naturalnego procesu osadzania się kamienia
wapiennego.
SAMOOCZYSZCZANIE STOPY ŻELAZKA
Funkcja ta umożliwia usuwanie osadów i minerałów nagromadzonych w komorze pary. Sprawność żelazka w znacznej
mierze zależy od częstotliwości przeprowadzania samooczyszczania stopy żelazka i od twardości wody. Zalecamy,
aby wykonywać tą czynność raz w miesiącu lub częściej.
1 Postępuj zgodnie z punktem „Przygotowanie żelazka do
pracy”.
2 Przekręć regulator temperatury na pozycję „●●●“.
3 Zaświeci się lampka sygnalizująca pracę grzałki.
Lampka zgaśnie, gdy osiągnięta zostanie
wymagana temperatura.
●● Żelazko jest gotowe do użycia.
4 Odczekaj kolejny cykl; lampka sygnalizacyjna zaświeci
się i zgaśnie.
5 Przekręć regulator temperatury w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara na pozycję „MIN”.
6 Odłącz żelazko od źródła zasilania.
7 Przytrzymaj żelazko poziomo nad zlewem.
8 Naciśnij i przytrzymaj przycisk samooczyszczania.
9 Para i wrząca woda wypłynie z otworów w stopie żelazka
wypłukując osad i minerały nagromadzone w komorze pary.
10 Delikatnie poruszaj żelazkiem, aż do opróżnienia zbiornika wody.
11 Po zakończeniu samooczyszczania, zwolnij przycisk
samooczyszczania.
12 Postaw żelazko na płaskiej, równej powierzchni w pozycji pionowej i odczekaj, aż całkowicie ostygnie.
13 Przetrzyj stopę żelazka, wilgotną szmatką.
Wypływająca woda jest bardzo gorąca. Zachowaj szczególną ostrożność.
SYSTEM ZAPOBIEGANIA WYCIEKOM
●● System zapobiegania wyciekom, został zaprojektowany,
aby automatycznie zapobiec wydostawaniu się wody ze
stopy, gdy żelazko nie jest wystarczająco nagrzane.
●● W czasie działania systemu, może być słyszalny odgłos
stukania, zwłaszcza podczas nagrzewania lub chłodzenia. Jest to zupełnie normalne i świadczy o tym, że system działa prawidłowo.
7
AUTOMATYCZNE WYŁĄCZANIE
Żelazko posiada funkcię automatycznego wyłączania
w pozycji poziomej i pionowej, która aktywuje się automatycznie, jeżeli urządzenie podłączone jest do źródła zasilania
i pozostawione bez nadzoru.
1 Żelazko wyłączy się automatycznie po ok. 30 sekundach, jeżeli pozostaje nieruchome w pozycji prasowania
(poziomej). Natomiast, jeżeli znajduje się w pozycji spoczynku (pionowej) wyłączy się po ok. 8 minutach.
2 Lampka automatycznego wyłączenia zacznie pulsować (migać) informując, że żelazko przeszło w tryb automatycznego wyłączania.
3 Poruszaj żelazkiem, aby kontynuować prasowanie.
Urządzenie powróci do wcześniejszych ustawień - ponownie
się nagrzeje.
Importer: Zelmer Pro Sp. z o.o. – Polska
DANE KONTAKTOWE:
●● zakup części eksploatacyjnych – akcesoriów
http://www.zelmer.pl/akcesoria-agd/
●● salon firmowy – sprzedaż internetowa
salon@zelmer.pl
●● wykaz punktów serwisowych
http://www.zelmer.pl/punkty_serwisowe/
●● infolinia (sprzedaż, reklamacje, serwis)
801 005 500
22 20 55 259
Każdorazowe użycie – ruch żelazka powoduje
powrót do wcześniejszych ustawień. Żelazko
będzie nagrzewać się przez mniej więcej 60
sekund do osiągnięcia temperatury ustawionej
na regulatorze temperatury.
Czyszczenie i konserwacja
●● Odłącz żelazko od źródła zasilania.
●● Przed czyszczeniem, żelazko powinno całkowicie ostygnąć.
●● Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki i delikatnego
środka czyszczącego.
●● Do mycia obudowy nie używaj agresywnych detergentów w postaci emulsji, mleczka, past itp. Mogą one między innymi usunąć naniesione informacyjne symbole
graficzne, takie jak: podziałki, oznaczenia, znaki ostrzegawcze, itp.
●● Nigdy nie używaj ostrych lub szorstkich przedmiotów do
usuwania pozostałości ze stopy żelazka.
●● Do czyszczenia stopy żelazka nie używaj szorstkich
i octowych środków czyszczących oraz substancji usuwających kamień.
Ekologia – Zadbajmy o środowisko
Każdy użytkownik może przyczynić się do ochrony środowiska. Nie jest to ani trudne, ani zbyt kosztowne. W tym celu:
opakowanie kartonowe przekaż na makulaturę, worki z polietylenu (PE) wrzuć do kontenera na plastik.
Zużyte urządzenie oddaj do odpowiedniego
punktu składowania, gdyż znajdujące się
w urządzeniu niebezpieczne składniki mogą
być zagrożeniem dla środowiska.
Nie wyrzucaj urządzenia wraz z odpadami komunalnymi!
8
Importer/producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnym z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą.
Importer/producent zastrzega sobie prawo modyfikacji wyrobu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania
do przepisów prawnych, norm, dyrektyw albo z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.
IR3200-001_v03
CZ
Vážení zákazníci!
Blahopřejeme Vám k nákupu našeho přístroje a vítáme Vás
mezi uživateli výrobků Zelmer.
Pro dosažení nejlepších výsledků Vám doporučujeme používat pouze originální příslušenství firmy Zelmer. Bylo vyvinuto
speciálně pro tento výrobek.
Důkladně si prosím přečtěte tento návod k obsluze. Svou
pozornost věnujte především bezpečnostním pokynům.
Návod k obsluze uschovejte pro další případné použití.
Pokyny pro bezpečnost a řádné používání
žehličky
Při používání žehličky dodržujte níže uvedené základní bezpečnostní požadavky:
NEBEZPEČÍ!/POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí úraz
●● Žehličku používejte na stabilním povrchu a na takový ji také odkládejte.
●● Vždy vytáhněte zástrčku z elektrické
zásuvky před naplněním nádržky na
vodu.
●● Jesliže je neoddělitelná přívodní
šňůra poškozená, je nutné ji vyměnit u výrobce, ve specializovaném
servisu odborným personálem nebo
kvalifikovanou osobou. Vyvarujete
se tak nebezpečí úrazu.
●● Otvor pro naplnění nádržky na vody
neotvírejte během žehlení.
●● Tento spotřebič mohou používat
děti starší 8 let, osoby s fyzickým,
senzorickým a mentálním omezením a osoby nemající náležité
zkušenosti a znalosti pouze tehdy,
bude-li jim zajištěn náležitý dohled
nebo budou poučeny o bezpečném
používání přístroje a budou informovány o možném riziku. Nedovolte
dětem, aby si se spotřebičem hrály.
Čistit a provádět údržbu na spotřebiči mohou provádět děti pouze pod
dohledem.
IR3200-001_v03
●● Během provozu a při chladnutí, se
musí žehlička a přívodní šňůra nacházet mimo dosah dětí mladších 8 let.
●● Žehličku nepoužívejte pokud spadla,
má viditelné poškození nebo jestli
z ní vytéká voda.
●● Po ukončení žehlení vylijte zbylou
vodu z nádržky.
●● Je-li kterákoliv část žehličky poškozená, pak musí být z preventivních
důvodů vyměněna výrobcem, v servisním středisku nebo kvalifikovanou
osobou.
●● Opravy zařízení může provádět
pouze proškolený personál. Neodborně provedena oprava může být
pro uživatele příčinou vážného ohrožení. V případě poruchy se obraťte
na specializovaný servis.
●● Žehličku nepoužívejte je-li poškozená nebo nefunguje, jak má.
●● Nedotýkejte se horké žehlicí desky
během žehlení nebo bezprostředně
po něm, je horká!
●● Při žehlední a ihned po jeho ukončení, se nedotýkejte plochy označené symbolem
. Tato plocha je
horká (viz obr. 1 a 2).
Pozor:
Horký povrch!
Obr. 1: Pravá strana
Obr. 2: Levá strana
●● Žehlička tvoří vodní páru s vysokou
teplotou. Žehličku vždy používejte
opatrně a upozorněte ostatní uživatele na potenciální nebezpečí.
●● Dbejte zvláštní opatrnosti při žehlení
v přítomnosti dětí. Nedovolte, aby se
někdo dotýkal žehličky během žehlení.
9
●● Nedovolte dětem čistit spotřebič, ani
provádět jeho údržbu bez dohledu.
●● V žádném případě nikdy nežehlete
oděvy nebo materiály nacházející se
na lidech nebo na zvířatech.
●● Nikdy nesměřujte proud páry na lidi
nebo zvířata.
●● Neponechávejte bez dozoru žehličku, zapojenou do elektrické sítě.
POZOR!
Při nedodržení těchto zásad
hrozí poškození majetku
●● Odstraňte veškeré ochranné fólie a nálepky ze spodní
strany i krytu žehličky.
●● Před použitím roztáhněte a narovnejte napájecí kabel.
●● Naplňujte žehličku vodou pouze pomocí připojené
nádobky na vodu.
●● Zabraňte kontaktu přívodní šňůry s žehlící plochou.
●● Ujistěte se, že napětí uvedené na výrobním štítku
odpovídá napětí v elektrické síti.
vždy připojujte do zásuvky elektrické sítě
(pouze střídavého proudu) vybavené ochranným
kolíkem s napětím shodným s napětím uvedeném na
výrobním štítku výrobku.
●● Nepoužívejte prodlužovací kabely bez ochranného
kolíku!
●● Nevlévejte do nádržky jiné tekutiny než je voda, např.
parfém, ocet a jiné chemické látky, které mohou vážně
poškodit spotřebič.
●● Neponořujte žehličku do vody nebo jiných kapalin.
●● Nenavíjejte přívodní šňůru kolem žehličky, dokud zcela
nevychladne a nebude připravena k úschově.
●● Nerozšroubovávejte kryt žehličky a nedemontujte
žádné její díly.
●● Spotřebič není určen k provozu s použitím vnějších
časových vypínačů nebo zvláštního systému dálkového ovládání.
●● Nepoužíváte-li žehličku třeba jen krátkou dobu,
vypněte ji otočením regulátoru teploty proti směru
hodinových ručiček. Nastavte ji v poloze „MIN”.
●● Nepoužíváte-li žehličku, třeba jen krátkodobě, vypněte
funkci páry nastavením regulátoru páry do polohy
.
●● Nejméně jednou měsíčně použijte „SAMOČIŠTĚNÍ
ŽEHLÍCÍ PLOCHY” funkci.
●● Odsávač
10
POKYNY
Informace o výrobku a pokyny
k použití
●● Žehlička je určená pouze pro použití v domácnostech
a lze ji používat pouze v souladu s tímto návodem.
Pokyny k žehlení
1 Protřiďte věci, které se chystáte žehlit, podle druhu
materiálu. Omezíte tím časté změny teploty pro různé materiály.
2 Nejste-li si jisti druhem materiálu, proveďte zkušební
žehlení na vnitřní straně oblečení. Začněte nízkou teplotou
a poté ji postupně zvyšujte.
3 Vyčkejte tři minuty před žehlením materiálů citlivých na
vysoké teploty. Funkce ovládání teploty vyžaduje určitou
dobu na dosažení požadované úrovně bez ohledu na to, zda
se jedná o nižší nebo vyšší teplotu.
4 Jemné materiály, jako jsou hedvábí, vlna, velur apod.
žehlete přes žehlicí materiál, pro zamezení lesklých stop.
5 Pro zapnutí kropení nebo napařování, použití parního
rázu může být nutné několikeré zmáčknutí tlačítka.
6 Postupujte podle pokynů výrobce oděvů. Seznamte se
se zněním etiket uváděných často v podobě symbolů, např.
Nastavení teploty
●● Octanové vlákno
●● Elastik
●● Polyamid
●● Polypropylen
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteiny
●● Hedvábí
●● Trojoctan
●● Viskóza
●● Vlna
●● Bavlna
●● Len
Technické údaje
Technické parametry jsou uvedené na výrobním štítku výrobku.
Žehlička je zařízením třídy I, vybaveným napájecím kabelem
s ochranným vodičem a vidlicí s ochranným kontaktem.
Žehlička ZELMER splňuje požadavky platných norem.
Spotřebič splňuje NAŘÍZENÍ KOMISE (ES) č. 1275/2008 pro
požadavky týkající se ekoprojektu.
Zařízení je shodné s požadavky těchto směrnic:
–– Elektrické zařízení určené k použití v určených mezích
napětí (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobek je označen symbolem CE na výrobním štítku.
IR3200-001_v03
Popis žehličky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Regulátor páry
Tlačítko parního rázu
Tlačítko kropení
Tlačítko samočištění
Ukazatel nastavení teploty
Regulátor teploty
Víko nádržky na vodu
Vložka anti-scale (umístěná ve výlevce nádržky na vodu)
Kropící tryska
Kloub
Přívodní šňůra
Kontrolka automatického vypnutí (zelená)
Kontrolka signalizující provoz topného tělesa (červená)
Nádržka na vodu
Žehlící plocha
Pro získání co nejlepších výsledků žehlení,
pokaždé používejte čerstvou demineralizovanou nebo destilovanou vodu.
Nepoužívejte chemicky odvápněnou vodu ani
jakékoliv jiné tukutiny.
Nepřekračujte úroveň „MAX” označenou na
boční straně nádržky na vodu.
3 Uzavřete víko nádržky na vodu.
ŽEHLENÍ BEZ PÁRY
1
2
3
4
Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
Nastavte regulátor páry do polohy
.
Otočte regulátor teploty do polohy „●”, „●●” nebo „●●●”.
Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného tělesa.
Kontrolka zhasne, když dosáhne požadované
teploty.
Příprava žehličky k použití
●● Žehlička je připravená k použití.
1 Rozviňte a narovnejte přívodní šňůru.
2 Naplňte nádržku vodou. Viz. bod „NALÉVÁNÍ VODY”.
3 Zapojte žehličku do vhodné elektrické zásuvky.
ŽEHLENÍ S NAPAŘOVÁNÍM
První žehlení
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Otočte regulátor teploty ve směru hodinových ručiček
do polohy „●●●”.
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného tělesa.
Kontrolka zhasne, kdy dosáhne požadované
teploty.
4 Nastavte regulátor páry do polohy
.
5 Postavte žehličku do svislé polohy a stiskněte tlačítko parního rázu. Otvory v žehlící ploše žehličky začne unikat pára.
●● Żehlička je připravena k použití.
6 Zahajte první žehlení od „staré” látky.
Po vyprázdnění nádržky na vodu, žehlička přestane vytvářet páru.
Žehlení
Vždy dodržujte pokyny výrobce oděvů, uvedených na cedulce na oblečení.
NALÉVÁNÍ VODY
B
●● Vyjměte zástrčku přívodní šňůry z elektrické zásuvky.
1 Nastavte regulátor páry do polohy
a otevřete víko
nádržky na vodu.
2 Pomocí přiložené nádobky na vodu naplňte nádržku vodou.
IR3200-001_v03
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Otočte regulátor teploty do polohy „●●” nebo „●●●”.
Za účelem optimální efektivity páry, nenastavujte regulátor teploty do polohy „●” při žehlení s napařováním.
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného
tělesa.
Kontrolka zhasne, když dosáhne požadované
teploty.
●● Žehlička je připravená k použití.
4 Množství vytvářené páry nastavte pomocí regulátoru
páry.
KROPENÍ
Tuto funkci můžete využít v libovolném okamžiku a nemá vliv na nastavení žehličky.
1 Naplňte nádržku na bodu. Viz. bod „NALÉVÁNÍ VODY”.
2 Směřujte vývod trysky na oděv.
3 Stiskněte tlačítko kropení.
Kropení může nastat až po několika stisknutích
tlačítka.
PARNÍ RÁZ
Tato funkce zajišťuje dodatečné množství páry, kterou
můžete využít během žehlení velmi pomačkaných materiálů.
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Otočte regulátor teploty do polohy „●●” nebo „●●●”.
11
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného tělesa.
Kontrolka zhasne, když dosáhne požadované
teploty.
●● Žehlička je připravená k použití.
4 Stitskněte tlačítko parního rázu – z otvorů v žehlící
ploše nastane intenzivní únik páry.
5 V případě velmi nepoddajných záhybů počkejte několik
sekund a opět stiskněte tlačítko parního rázu.
Během žehlení většina záhybů může být vyžehlena po trojím stisknutí tlačítka.
Parní ráz může nastat po několika stisknutích
tlačítka.
Za účelem udržení vysoké efektivity páry,
nestlačujte tlačítko parního rázu více než třikrát
poté, co zhasne kontrolka signalizující práci
topného tělesa.
PARNÍ RÁZ VE SVISLÉ POLOZE
Tato funkce zajišťuje dodatečnou páru, umožňující odstranit
záhyby z jemných materiálů, které jsou pověšeny (pověšených záclon nebo jiných materiálů).
Spotřebič vytváří vodní páru o velmi vysoké
teplotě. V žádném případě nežehlete oblečení
a látky, které se nacházejí na osobách a na
zvířatech. Nikdy nemiřte páru proti osobám ani
zvířatům.
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Otočte regulátor teploty do polohy „●●●”.
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného
tělesa.
Kontrolka zhasne, když dosáhne požadované
teploty.
●● Žehlička je připravená k použití.
4 Držte žehličku ve svislé poloze ve vzdálenosti od 15 do
30 cm od oděvu.
5 Stiskněte tlačítko parního rázu – z otvorů v žehlící
ploše nastane intenzivní únik páry.
6 V případě velmi nepoddajných záhybů počkejte několik
sekund a opět stiskněte tlačítko parního rázu.
Během žehlení většina záhybů může být vyžehlena po trojím stisknutí tlačítka.
Parní ráz může nastat po několika stisknutích
tlačítka.
Za účelem udržení vysoké efektivity páry,
nestlačujte tlačítko parního rázu více než třikrát
za sebou.
12
Během žehlení dodržujte vzdálenost alespoň
několika centimetrů od jemných materiálů.
(syntetické materiály, hedvábí, samet atd.)
v opačném případě můžete látku poškodit.
UKONČENÍ ŽEHLENÍ
1 Otočte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček
do polohy „MIN”; žehlička se vypne.
2 Nastavte regulátor páry do polohy
.
3 Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
4 Odstraňte zbylou vodu z nádržky na vodu. Viz. bod
„Vylévání vody”.
5 Po úplném vychladnutí žehličky ji ve svislé poloze ukliďte
na bezpečné místo.
C
Vylévání vody
●● Nastavte regulátor páry do polohy
●● Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
.
1 Otočte žehličku vzhůru nohama a lehce s ní zatřepejte,
aby vytekla zbylá voda.
2 Stiskněte tlačítko parního rázu (kdy je žehlící plocha
horká), aby se vyprázdnila nádoba z nahromaděné vody.
3 Stiskněte tlačítko kropení, aby se odstranila zbylá voda.
●● Před úklidem žehličky se ujistěte, že se regulátor páry
nachází v poloze
.
Doplňující funkce
SYSTEM ZABEZPEČUJÍCÍ PŘED USAZOVÁNÍM
VODNÍHO KAMENE
Žehlička je vybavena dvojím systémem zabezpečujícím před
usazováním vodního kamene, který má za úkol prodloužit
životnost žehličky.
Vyměnitelný
D
Pod víkem nádržky na vodu, uvnitř výlevky na vodu, se
nachází vložka anti-scale. Je nutné její pravidelné čištění
podle níže uvedených pokynů.
1 Otočte vložku anti-scale o 90° ve směru
a vyjměte
ji ze spotřebiče.
2 Vložku očistěte, umyjte (lze mýt pod tekoucí vodou)
a důkladně osušte. V případě poškození vyměňte za novou.
Z bezpečnostních důvodů není dovoleno vkládat poškozenou vložku anti-scale.
3 Po vyčištění a vysušení nasaďte vložku na původní
místo a otočte od o 90° ve směru
, dokud neuslyšíte
charakteristické „click”.
Vestavěná nádoba
Vestavěná nádoba zabezpečující před usazováním vodního
kamene byl navržená tak, aby pomáhala snížit množství usazujícího se kamene, který vzniká při žehlení s využitím páry.
IR3200-001_v03
Vestavěná nádoba prodlužuje životnost žehličky, avšak zcela nezastaví přirozený proces
usazování vodního kamene.
SAMOČIŠTĚNÍ ŽEHLÍCÍ PLOCHY
Tato funkce umožňuje odstraňovat usazeniny z minerálů
nahromaděných v komoře páry. Funkčnost žehličky ve
značné míře záleží od pravidelnosti provádění samočištění
žehlící plochy a na tvrdosti vody. Doporučujeme tuto činnosti
provádět jednou měsíčně nebo i častěji.
1 Postupujte shodně s bodem „Příprava žehličky k použití”.
2 Otočte regulátor teploty do polohy „●●●“.
3 Rozsvítí se kontrolka signalizující práci topného tělesa.
Kontrolka zhasne, když dosáhne požadované
teploty.
●● Žehlička je připravená k použití.
4 Počkejte další cyklus; signalizační kontrolka se rozsvítí
a zhasne.
5 Otočte regulátor teploty proti směru hodinových ručiček
do polohy „MIN”.
6 Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
7 Přidržte žehličku vodorovně nad dřezem.
8 Stiskněte a přidržte samočistící tlačítko.
9 Pára a horká voda vyteče z otvorů v žehlící ploše žehličky a vypláchne usazeniny a minerály nahromaděné
v komoře páry.
10 Lehce pohybujte žehličkou, dokud se nevyprázdní
nádržka na vodu.
11 Po ukončení samočištění uvolněte tlačítko samočištění.
12 Postavte žehličku na plochém a rovném povrchu ve
svislé poloze a počkejte, dokud zcela nevychladne.
13 Otřete žehlící plochu žehličky vlhkým hadříkem.
Vytékající voda je velmi horká. Dbejte zvýšené
opatrnosti.
SYSTÉM PROTI KAPÁNÍ
●● Systém proti kapání byl navržen tak, aby automaticky
zabránil vytékání vody z žehlící plochy, kdy žehlička není
dostatečně nahřátá.
●● Když je systém v provozu, můžete slyšet zvuk klepání,
zvláště během nahřívání nebo chlazení. Je to zcela normální a znamená to, že systém funguje správně.
AUTOMATICKÉ VYPÍNÁNÍ
Žehlička je vybavena funkcí automatického vypínání ve
svislé i vodorovné poloze, která se aktivuje automaticky, je-li
žehlička zapojená do elektrické zásuvky a je ponechána bez
dozoru.
1 Žehlička se automaticky vypne po cca 30 sekundách,
jestliže je v klidové poloze v žehlící pozici (vodorovné).
Avšak nachází-li se v odložené poloze (svislé), vypne se za
cca 8 minut.
IR3200-001_v03
2 Kontrolka automatického vypnutí začne blikat čím
informuje, že je žehlička v režimu automatického vypnutí.
3 Pohněte žehličkou, abyste mohli pokračovat v žehlení.
Spotřebič se vrátí do původního nastavení - opět se nahřeje.
Každé použití – pohyb želičky způsobí vrácení
do původního nastavení. Žehlička se bude
nahřívat cca 60 sekund, dokud nedosáhne teploty nastavené na regulátoru teploty.
Čištění a údržba
●● Odpojte žehličku z elektrické zásuvky.
●● Před čistěním musí žehlička zcela vychladnout.
●● K čištění používejte vlhký hadřík a šetrný čistící prostředek.
mytí krytu nepoužívejte agresivní prostředky
v podobně emulzí, past atd. Mohou mimo jiné odstranit
informační grafické symboly jako: stupnice, označení,
výstražné značky atd.
●● Nikdy nepoužívejte ostré ani drsné předměty k odstraňování nečistot z žehlící plochy.
●● K čištění žehlící plochy nepoužívejte abrazivní prostředky a čistící prostředky na bázi octu a prostředky
odstraňující vodní kámen.
●● K
Ekologicky vhodná likvidace
Obalový materiál jednoduše neodhoďte. Obaly
a balicí prostředky elektrospotřebičů ZELMER
jsou recyklovatelné, a zásadně by měly být
vráceny k novému zhodnocení. Obal z kartonu
lze odevzdat do sběren starého papíru. Pytlík
z polyetylénu (PE, PE-HD, PE-LD) odevzdejte
do sběren PE k opětnému zužitkování.
Po ukončení životnosti spotřebič zlikvidujte prostřednictvím
k tomu určených recyklačních středisek. Pokud má být
spotřebič definitivně vyřazen z provozu, doporučuje se po
odpojení napájecího přívodu od elektrické sítě jeho odříznutí, přístroj tak bude nepoužitelný. Informujte se laskavě
u Vaší obecní správy o recyklačním středisku, ke kterému
příslušíte.
Toto elektrozařízení nepatří do komunálního odpadu. Spotřebitel přispívá na ekologickou likvidaci výrobku. ZELMER
CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojena do kolektivního systému ekologické likvidace elektrozařízení u firmy Elektrowin
a.s. Více na www.elektrowin.cz.
Veškeré opravy svěřte odborníkům v servisních střediscích. Záruční i pozáruční opravy osobně doručené nebo
zaslané poštou provádí servisní střediska ZELMER – viz.
SEZNAM ZÁRUČNÍCH OPRAVEN.
Dovozce/výrobce nezodpovídá za případné škody způsobené použitím zařízení v rozporu s jeho určením nebo chybnou obsluhou.
Dovozce/výrobce si vyhrazuje právo výrobek kdykoli, bez předchozího oznámení, upravovat za účelem přizpůsobení výrobku právním
předpisům, normám, směrnicím nebo z konstrukčních, obchodních,
estetických nebo jiných důvodů.
13
SK
Vážení zákazníci!
Blahoželáme Vám k výberu nášho zariadenia a vítame Vás
medzi používateľmi výrobkov Zelmer.
Ak chcete získať najlepšie výsledky, odporúčame Vám používať len originálne príslušenstvo firmy Zelmer. Príslušenstvo
bolo navrhnuté špeciálne pre tento výrobok.
Prosíme pozorne prečítajte tento návod na obsluhu.
Zvláštnu pozornosť treba venovať bezpečnostným pokynom.
Návod na obsluhu treba uschovať, aby ho bolo možné využiť
aj v ďalšom období používania výrobku.
Pokyny tykajúce sa bezpečnosti a správnej
prevádzky žehličky
Počas používania žehličky vždy dodržiavajte nižšie uvedené
základné bezpečnostné pokyny:
NEBEZPEČENSTVO! /
UPOZORNENIE!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete sa zraniť
●● Žehličku používajte výlučne na stabilnej a vodorovnej ploche. To platí aj
pre odkladanie spotrebiča.
●● Pred plnením nádoby vodou, nezabudnite najprv vytiahnuť zástrčku
spotrebiča z elektrickej siete.
●● V prípade, ak dôjde k poškodeniu
neoddeliteľného napäťového kábla,
je potrebné ho vymeniť priamo
u výrobcu, v autorizovanom servisnom stredisku alebo u kvalifikovanej
osoby, aby ste sa vyhli riziku poranenia prúdom.
●● Počas žehlenia, nikdy neotvárajte
kryt nádoby na vodu.
●● Tento spotrebič môžu používať aj deti
vo veku viac ako 8 rokov alebo osoby
s obmedzenými fyzickými alebo mentálnymi schopnosťami alebo osoby,
ktoré nemajú dostatočne skúsenosti
alebo nie sú dostatočne oboznámené s používaním tohto zariadenia, iba v prípade, ak sú pod stálym
dozorom a po ich predošlom poučení
14
o bezpečnom používaní spotrebiča
a s tým spojených rizikách. Deti by sa
so spotrebičom nemali hrať. Čistenie
a údržbu spotrebiča by nemali vykonávať deti bez dozoru.
●● Dbajte na to, aby počas používania
alebo chladnutia spotrebiča, žehlička ani jej napäťový kábel neboli
v dosahu detí vo veku menej ako
8 rokov.
●● Žehličku nepoužívajte v prípade, ak
došlo k jej pádu, ak sú na nej viditeľné stopy poškodenia alebo v prípade, ak z nej vyteká voda.
●● Po ukončení žehlenia odstráňte zvyšky vody z nádržky.
●● Ak je akákoľvek časť žehličky poškodená, s cieľom zamedziť riziku ju
treba dať vymeniť výrobcom, servisom
alebo odborne spôsobilou osobou.
●● Zariadenie môžu opravovať iba preškolení zamestnanci. Nesprávne
vykonaná oprava môže byť príčinou
vážneho ohrozenia pre používateľa.
V prípade poruchy sa obráťte na
špecializovaný servis.
●● Žehlička sa nesmie používať, ak je
poškodená alebo nefunguje správne.
●● Počas žehlenia a hneď po ňom
sa nedotýkajte žehliacej stopy,
je horúca!
●● Pri žehlení a hneď po jeho skončení
sa nedotýkajte povrchu žehličky, ktorý
je označený symbolom
. Tento
povrch je horúci (pozri obr. 1 a 2).
Pozor:
Horúci povrch!
Obr. 1: Pravá strana
Obr. 2: Ľavá strana
IR3200-001_v03
●● Žehlička vytvára vodnú paru s vysokou teplotou. Vždy ju používajte
mimoriadne opatrne a varujte ostatných používateľov pred potenciálnym nebezpečenstvom.
●● Buďte mimoriadne opatrní počas
žehlenia za prítomnosti detí. Nedovoľte, aby sa niekto dotýkal žehličky
počas žehlenia.
●● Nedovoľte deťom, aby zariadenie
čistili alebo vykonávali jeho údržbu
bez dohľadu dospelých osôb.
●● V žiadnom prípade sa nesmú žehliť odev a látky nachádzajúce sa na
ľuďoch a zvieratách.
●● Nikdy nevypúšťajte paru smerom
k ľuďom alebo zvieratám.
●● Nikdy nenechávajte žehličku pripojenú k elektrickej sieti bez Vášho
dozoru.
POZOR!
Ak nedodržíte tieto pokyny,
môžete spôsobiť škodu na
majetku
●● Odstráňte všetky ochranné fólie a nálepky zo žehliacej
plochy a telesa.
●● Pred použitím rozviňte a narovnajte napájací kábel.
●● Žehličku naplňujte len pomocou pripojenej nádobky na
vodu.
●● Dbajte na to, aby sa napäťový kábel nedotýkal žehliacej plochy.
sa, že napätie uvedené na výrobnom štítku
spotrebiča sa zhoduje s napätím v elektrickej sieti.
●● Žehličku vždy pripájajte do zásuvky elektrickej siete
(iba striedavého prúdu) vybavenej ochranným kolíkom
s napätím zodpovedajúcim uvedenému na výrobnom
štítku zariadenia.
●● Nepoužívajte predlžovaciu šnúru bez ochranného kolíka!
●● Do nádržky na vodu nenalievajte iné tekuté látky, iba
vodu, napr. parfém, ocot alebo iné chemické látky,
ktoré by mohli vážne poškodiť Váš spotrebič.
●● Neponárajte žehličku do vody ani do iných tekutín.
●● Napäťový kábel nenavíjajte okolo žehličky, pokiaľ jej
žehliaca plocha úplne nevychladne a nie je pripravená
k uskladneniu.
●● Uistite
IR3200-001_v03
●● Nerozoberajte teleso žehličky a nedemontujte žiadne
súčiastky.
●● Prístroj nie je určený na prácu s použitím vonkajších
časových vypínačov alebo samostatného systému
diaľkovej regulácie.
●● Ak nebudete používať žehličku aj krátko, vypnite ju
otočením potenciometra teploty proti smeru pohybu
hodinových ručičiek. Nastavte ho na „MIN”.
●● V prípade, ak žehličku nepoužívajte, aj na krátky okamih, vypnite funkciu pary tak, že otočný gombík pre
nastavenie množstva pary nastavíte do polohy
.
●● Aspoň raz mesačne používajte funkciu „SAMOČISTENIE ŽEHLIACEJ PLOCHY”.
POKYN
Informácia o výrobku a pokyny,
ktoré sa týkajú používania
●● Žehlička je určená iba na domáce použitie a môže sa
používať iba v súlade s týmto návodom.
Pokyny tykajúce sa žehlenia
1 Pred žehlením roztrieďte odev na žehlenie podľa druhu
látky. Tým zamedzíte častým zmenám teploty pre rôzne látky.
2 Pokiaľ nie ste si istí druhu látky, skúšobne vyžehlite daný
odev na vnútornej strane. Začnite od nižších teplôt a až
potom ich postupne zvyšujte.
3 Pred žehlením odevu citlivého voči vysokým teplotám
počkajte tri minúty. Funkcia regulácie teploty si vyžaduje
určitú dobu, až kým žehlička dosiahne zvolenú teplotu, a to
nezávisle od toho, či má byť nižšia alebo vyššia.
4 Jemné látky, ako hodváb, vlná, velúr a pod. žehlite cez
dodatočnú vrstvu látky, čím zamedzíte vzniku lesklých stôp
po žehlení.
5 S cieľom aktivovať rozprašovač, parný impulz alebo
parný impulz vo zvislej polohe môže byť potrebné niekoľkokrát stlačiť tlačidlo.
6 Postupujte podľa pokynov výrobcu odevu. Zoznámte sa
s obsahom etikiet, najčastejšie sa uvádzajú symboly:
Nastavenia teploty
●● Acetátové vlákno
●● Elastan
●● Polyamid
●● Polypropylen
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteíny
●● Hodváb
●● Triacetát
●● Viskóza
●● Vlna
●● Bavlna
●● Ľan
15
Technické údaje
Technické parametre sú uvedené na výrobnom štítku
výrobku.
Žehlička je zariadenie I. triedy vybavené napájacím káblom
s ochranným vodičom a zástrčkou s ochranným kontaktom.
Žehlička ZELMER vyhovuje požiadavkám platných noriem.
Tento spotrebič vyhovuje záväzným normám podľa NARIADENIA KOMISIE (ES) č. 1275/2008 o požiadavkách na ekodizajn elektrických a elektronických zariadení v domácnosti.
Zariadenie vyhovuje požiadavkám smerníc:
–– Elektrické zariadenie určené na používanie v rámci určitých limitov napätia (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetická kompatibilita (EMC) – 2004/108/EC.
Výrobok je označený označením CE na výrobnom štítku.
Popis žehličky
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
Tlačidlo emisie pary
Tlačidlo rozprašovača
Tlačidlo pre samočistenie
Indikátor nastavenia teploty
Otočný gombík pre nastavenie teploty
Kryt nádoby na vodu
Systém anti-scale (integrovaný do plniaceho otvoru
nádoby na vodu)
Tryska rozprašovača
Ochrana proti nalomeniu kábla
Napäťový kábel
Svetelný indikátor automatického vypínania (zelený)
Svetelný indikátor aktivácie špirály (červený)
Nádoba na vodu
Žehliaca plocha
Pred tým, ako začnete žehliť
1 Rozviňte a narovnajte napäťový kábel.
2 Do nádoby nalejte vodu. Pozri bod „PLNENIE VODY”.
3 Žehličku pripojte ku vhodnému zdroju napätia.
Žehlíme prvý krát
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočte otočný gombík pre nastavenie teploty v smere
chodu hodinových ručičiek do polohy „●●●”.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
4 Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
.
16
5 Žehličku nakloňte do vodorovnej polohy alebo stlačte
tlačidlo emisie pary. Z otvorov v žehliacej ploche žehličky
začne vychádzať para.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
6 Začnite žehliť najprv „staršiu” bielizeň.
Po vyprázdnení nádoby na vodu, žehlička prestane emitovať vodnú paru.
Žehlenie
Riaďte sa podľa pokynov výrobcu bielizne,
ktoré sú uvedené na etiketách šatstva.
B
PLNENIE VODY
●● Zástrčku napäťového kábla vytiahnite zo zásuvky zdroja
napätia.
1 Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
a otvorte kryt nádoby na vodu.
2 Pomocou pribalenej odmerky na vodu naplňte nádobu
vodou.
Aby ste pri žehlení získali čo najlepšie
výsledky, používajte výlučne demineralizovanú
alebo destilovanú vodu.
Nikdy nepoužívajte chemicky odvápnenú vodu
alebo iné tekutiny.
Pri plnení, hladina vody nesmie prekročiť
úroveň „MAX”, ktorá je znázornená na stene
nádoby na vodu.
3 Nádobu uzatvorte pomocou krytu nádoby.
ŽEHLENIE NA SUCHO
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
.
3 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●”, „●●” alebo „●●●”.
4 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
ŽEHLENIE PAROU
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●●” alebo „●●●”.
IR3200-001_v03
Na to, aby ste dosiahli čo najvyššiu kvalitu
žehlenia parou, otočný gombík pre nastavenie
teploty neotáčajte do polohy „●”.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
4 Množstvo vytvorenej pary môžete nastaviť pomocou
otočného gombíka pre nastavenie množstva pary.
ROZPRAŠOVANIE
Túto funkciu môžete použiť kedykoľvek počas
žehlenia a nemá vplyv na nastavenie žehličky.
1 Do nádoby nalejte vodu. Pozri bod „PLNENIE VODY”.
2 Trysku rozprašovača nasmerujte na žehlenú bielizeň.
3 Stlačte tlačidlo rozprašovača.
Z rozprašovača môžete začať rozprašovať
vodu až po niekoľkých stlačeniach tlačidla.
NAPAROVANIE
Táto funkcia zabezpečí dostatočné množstvo pary, ktoré
môžete využiť pri žehlení veľmi pokrčenej (zahnutej) bielizne.
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●●” alebo „●●●”.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
4 Stlačte tlačidlo emisie pary – z otvorov na žehliacej ploche začne vychádzať väčšie množstvo pary.
5 V prípade príliš pokrčenej bielizne, počkajte niekoľko
sekúnd a opäť stlačte tlačidlo emisie pary.
Pri žehlení, väčšina pokrčenej plochy môže byť
narovnaná po troch stlačeniach tlačidla.
Naparovanie sa môže aktivovať po niekoľkých
stlačeniach tlačidla.
S cieľom zachovať čo najvyššiu kvalitu vodnej
pary, nestláčajte tlačidlo emisie pary viac ako
trikrát po tom, ako zhasne svetelný indikátor
aktivácie špirály.
IR3200-001_v03
NAPAROVANIE V ZVISLEJ POLOHE
Táto funkcia zabezpečí dostatočné množstvo pary, ktoré
môžete využiť pri žehlení jemných tkanín zavesených v zvislej polohe (visiace záclony alebo iné látky).
Spotrebič vyrába vodnú paru s veľmi vysokou
teplotou. V žiadnom prípade nežehlite bielizeň
a iné látky, do ktorých sú práve odeté osoby
alebo zvieratá. Vodnú paru nikdy nesmerujte na
ľudí alebo na zvieratá.
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●●●”.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
4 Žehličku v zvislej polohe nasmerujte vo vzdialenosti od
15 do 30 cm smerom k bielizni.
5 Stlačte tlačidlo emisie pary – z otvorov na žehliacej ploche začne vychádzať väčšie množstvo pary.
6 V prípade príliš pokrčenej bielizne, počkajte niekoľko
sekúnd a opäť stlačte tlačidlo emisie pary.
Pri žehlení, väčšina pokrčenej plochy môže byť
narovnaná po troch stlačeniach tlačidla.
Naparovanie sa môže aktivovať po niekoľkých
stlačeniach tlačidla.
S cieľom zachovať čo najvyššiu kvalitu žehlenia parou, nestláčajte tlačidlo emisie pary viac
ako trikrát po sebe.
Pri žehlení, žehliaca plocha by mala byť
vzdialená od jemných tkanín aspoň niekoľko
centimetrov (syntetické látky, hodváb, zamat
a pod.). V opačnom prípade by sa tkaniny mohli
poškodiť.
PRI UKONČENÍ ŽEHLENIA
1 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte v smere
proti chodu hodinovýchručičiek do polohy „MIN”; žehlička sa
vypne.
2 Otočný gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
.
3 Žehličku odpojte od zdroja napätia.
4 Z nádoby vylejte prebytočnú vodu. Pozri bod „Vylievanie
vody”.
5 Po úplnom ochladnutí, žehličku odložte v zvislej polohe
na bezpečné miesto.
17
Vylievanie vody
●● Otočný
C
gombík pre nastavenie množstva pary
nastavte do polohy
.
●● Žehličku odpojte od zdroja napätia.
1 Žehličku obráťte hornou časťou nadol a opatrne ňou
potraste, čím odstránite zvyšnú časť vody.
2 Stlačte tlačidlo emisie pary (ešte keď je žehliaca plocha horúca), čím sa z nádoby odstráni zvyšná časť vody.
3 Stláčajte tlačidlo rozprašovača tak, aby ste zo žehličky
odstránili zvyšnú časť vody.
●● Pred tým, než žehličku uskladníte, sa presvedčte,
či otočný gombík pre nastavenie množstva pary je
umiestnený v polohe
.
Dodatočné funkcie
OCHRANA PRED USADZOVANÍM VODNÉHO
KAMEŇA
Žehlička je vybavená dvojnásobnou ochranou pred usadzovaním vodného kameňa, ktorej cieľom je predĺžiť životnosť
spotrebiča.
Vymeniteľná
D
Pod krytom nádoby na vodu, vo vnútri plniaceho otvoru
nádoby na vodu, je umiestnený vymeniteľný systém anti-scale. Tento vymeniteľný systém je potrebné priebežne čistiť podľa nižšie uvedených pokynov.
1 Systém anti-scale otočte o 90° v smere
a vytiahnite
ho zo spotrebiča.
2 Systém očistite, umyte (môžete ho umyť pod tečúcou
vodou) a dôkladne vysušte. V prípade jeho poškodenia ho
vymeňte za nový.
Z bezpečnostných dôvodov nikdy nepoužívajte
poškodený systém anti-scale.
3 Po očistení a vysušení, systém nasaďte na jeho pôvodné
miesto a otočte ho o 90° v smere
, až kým nezaznie
typické „kliknutie”.
Vstavaná
Vstavaná nádoba, ktorá chráni spotrebič pred usadzovaním
vodného kameňa, bola navrhnutá tak, aby obmedzila množstvo usadeného kameňa, ktorý vzniká počas používania
žehličky s vodnou parou.
Vstavaná nádoby predlžuje životnosť žehličky,
ale nedokáže úplne zabrániť prirodzenej tvorbe
vodného kameňa a jeho usadzovaniu.
SAMOČISTENIE ŽEHLIACEJ PLOCHY
Táto funkcia umožňuje odstrániť usadeniny alebo rôzne
minerály, ktoré sa nahromadia v komore, kde dochádza
k tvorbe pary. Zachovanie funkčnosti žehličky vo veľkej
miere závisí od toho, ako často vykonáte proces samočistenia žehliacej plochy ako aj od tvrdosti vody. Odporúčame,
18
aby ste túto činnosť vykonávali aspoň raz mesačne alebo
častejšie.
1 Postupujte podľa pokynov v bode „Pred tým, ako
začnete žehliť”.
2 Otočný gombík pre nastavenie teploty otočte do
polohy „●●●“.
3 Svetelný indikátor aktivácie špirály sa zasvieti.
Svetelný indikátor zhasne po dosiahnutí požadovanej teploty.
●● Žehlička je pripravená na používanie.
4 Počkajte, kým neskončí ďalší cyklus; svetelný indikátor
sa zasvieti a zhasne.
5 Otočte otočný gombík pre nastavenie teploty v smere
proti chodu hodinových ručičiek do polohy „MIN”.
6 Žehličku odpojte od zdroja napätia.
7 Žehličku držte vodorovne nad umývadlom.
8 Stlačte a pridržte tlačidlo pre samočistenie.
9 Para a horúca voda vytečie z otvorov žehliacej plochy,
pričom spolu s ňou sa z komory pre tvorbu pary odplavujú
rôzne nečistoty a usadené minerály.
10 Opatrne pohybuje žehličkou, až kým sa nádoba na vodu
úplne nevyprázdni.
11 Po ukončení procesu samočistenia, uvoľníte tlačidlo
pre samočistenie.
12 Žehličku položte na plochú a rovnú podložku vo zvislej
polohe a počkajte kým úplne nevychladne.
13 Navlhčenou utierkou utrite spodnú časť žehliacej plochy.
Voda, ktorá vyteká zo žehličky je veľmi horúca.
Dbajte na zvýšenú opatrnosť.
SYSTÉM PROTI SAMOVOĽNÉMU ÚNIKU VODY
●● Systém proti samovoľnému úniku vody bol navrhnutý
tak, aby spotrebič dokázal samostatne zabrániť úniku
vody zo žehliacej plochy, v prípade, ak žehlička ešte
nedosiahla požadovanú teplotu.
●● V priebehu činnosti tohto systému môžete počuť klepanie, zvlášť pri nahrievaní alebo ochladzovaní spotrebiča.
Ide o normálny jav, ktorý Vás presvedčí o tom, že systém
pracuje správne.
AUTOMATICKÉ VYPNUTIE
Žehlička je vybavená funkciou automatického vypnutia spotrebiča vo vodorovnej a zvislej polohe, ktorá sa aktivuje v prípade, ak je spotrebič pripojený k zdroju napätia a ponechaný
bez dohľadu.
1 Žehlička sa vypne automaticky po uplynutí približne 30
sekúnd v prípade, ak ju práve nepoužívate a je uložená
v polohe pri žehlení (vodorovnej). Naopak, ak sa žehlička
nachádza v polohe pri odložení (zvislej), funkcia ju vypne po
uplynutí približne 8 minút.
2 Svetelný indikátor automatického vypnutia začne blikať, čo informuje o tom, že žehlička sa nachádza v režime
automatického vypnutia.
IR3200-001_v03
3 Ak chcete znovu aktivovať žehličku, stačí, ak s ňou
pohýbete. Spotrebič aktivuje pôvodné nastavenia – opäť sa
nahreje.
Zakaždým, keď použijete žehličku alebo ňou
pohýbete, aktivujete pôvodné nastavenia. Žehlička sa bude nahrievať po dobu približne 60
sekúnd, až kým nedosiahne požadovanú teplotu nastavenú otočným gombíkom pre nastavenie teploty.
Čistenie a údržba
●● Žehličku odpojte od zdroja napätia.
●● Pred tým než pristúpite k čisteniu spotrebiča, žehličku
nechajte úplne vychladnúť.
●● Na čistenie používajte navlhčené utierky a jemný čistiaci
prostriedok.
●● Vonkajší obal spotrebiča neumývajte dráždivými čistiacimi prostriedkami v podobe emulzií, tekutého piesku,
pást a pod. Mohli by, okrem iného, odstrániť aplikované
informačné grafické symboly, výstražné znaky a pod.
●● Na odstránenie nečistôt zo žehliacej plochy nikdy nepoužívajte ostré alebo drsné predmety.
●● Na čistenie žehliacej plochy nepoužívajte abrazívne
čistiace prostriedky, čistiace prostriedky s obsahom
octu alebo prostriedky určené na odstránenie vodného
kameňa.
Ekologicky vhodná likvidácia
Obalový materiál nevyhadzujte. Obaly a baliace prostriedky
elektrospotrebičov ZELMER sú recyklovateľné a zásadne
by mali byť vrátené na nové zhodnotenie. Kartónový obal
odovzdajte do zberne starého papiera. Vrecká z polyetylénu
(PE, PE-HD, PE-LD) odovzdajte do zberne PE na opätovné
zužitkovanie.
Po ukončení životnosti spotrebič zlikvidujte
prostredníctvom na to určených recyklačných
stredísk. Ak má byť prístroj definitívne vyradený z prevádzky, doporučuje sa po odpojení
prívodnej šnúry od elektrickej siete jej odstránenie (odrezanie), prístroj tak bude nepoužiteľný.
Informujte sa láskavo na Vašej obecnej správe, ku ktorému
recyklačnému stredisku patríte.
Tento elektrospotrebič nepatrí do komunálneho odpadu.
Spotrebiteľ prispieva na ekologickú likvidáciu výrobku.
ZELMER CENTRAL EUROPE s.r.o. je zapojená do systému
ekologickej likvidácie elektrospotrebičov u firmy ENVIDOM –
združenie výrobcov. Viac na www.envidom.sk.
Opravy spotrebičov si uplatnite u odborníkov v servisných strediskách. Záručné a pozáručné opravy doručené osobne alebo zaslané poštou prevádzajú servisné
strediská firmy ZELMER – viď ZOZNAM ZÁRUČNÝCH
SERVISOV.
IR3200-001_v03
Dovozca/výrobca nenesie zodpovednosť za prípadné škody vzniknuté použitím zariadenia v rozpore s jeho určením alebo nesprávnou
obsluhou.
Dovozca/výrobca si vyhradzuje právo výrobok kedykoľvek upravovať
bez predchádzajúceho oznámenia za účelom prispôsobenia právnym
predpisom, normám, smerniciam alebo z konštrukčných, obchodných, dizajnových alebo iných dôvodov.
19
HU
Tisztelt Vásárló!
Gratulálunk a készülék kiválasztásához és üdvözöljük
a Zelmer termékek felhasználói között.
A legjobb hatások elérése érdekében javasoljuk, hogy használjon eredeti Zelmer tartozékokat. Kifejezetten ehhez a termékhez lettek kifejlesztve.
Kérjük, olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különös figyelmet szentelve a biztonsági előírásoknak. Őrizze
meg a használati útmutatót, mert a készülék későbbi használata során is hasznát veheti.
A vasaló biztonsági és kezelési utasításai
A vasaló használata során mindig tartsa be az alábbi alapvető biztonsági előírásokat:
VESZÉLY! / VIGYÁZAT!
A biztonsági előírások be nem
tartása sérülésekhez vezet
●● A vasaló stabil felületen kell használni, és ilyenre kell letenni.
●● A tartály vízzel történő feltöltése előtt
a dugaszt ki kell húzni a hálózati
dugaszolóaljzatból.
●● Ha a fixen beépített hálózati vezeték megsérül, azt - a veszélyhelyzet
elkerülése érdekében - a gyártónál
vagy szakszervizben, illetve egy
szakemberrel ki kell cseréltetni újra.
●● A víz betöltésére szolgáló nyílást
tilos kinyitni vasalás közben.
●● A készüléket legalább 8 évet betöltött gyermekek, valamint fizikai,
értelmi képességeikben korlátozott, illetve a készüléket és annak
használatát nem ismerő személyek
csak akkor használhatják, ha biztosított a felügyeltük, vagy a berendezés biztonságos módon történő
használatára vonatkozó, és a vele
járó veszélyekre vonatkozó kioktatás. A gyerekek nem játszhatnak
a berendezéssel. A berendezést
felügyelet nélkül ne tisztítsák és ne
tartsák karban gyerekek.
20
●● Munka közben, vagy amikor a vasaló
hűl, tartsa a vasalót és a hálózati kábelt 8 év alatti gyermekektől
elzárva.
●● A vasalót nem szabad használni, ha
leesett, ha sérülés nyomai láthatók
rajta, vagy ha csöpög belőle a víz.
●● A vasalás befejezése után öntse ki
a maradék vizet a víztartályból.
●● Ha a vasaló bármelyik része sérült,
a veszély elkerülése végett annak
cseréjét a gyártónak, a szervíz dolgozójának vagy szakképzett személynek kell elvégeznie.
●● A készülék javítását kizárólag csak
arra kiképzett személy végezheti.
A helytelenül elvégzett javítás a felhasználó számára komoly veszélyt
jelenthet. Meghibásodás esetén
a javítást bízza a szakszervízre.
●● Ne használja a vasalót, ha az sérült
vagy nem megfelelő módon működik.
●● Vasalás közben vagy közvetlenül
utána ne érintse a vasalótalpat,
az forró!
●● Vasalás közben és közvetlenül
a befejezése után ne érjen a
jellel jelölt felülethez. Ez a felület
forró (ábra 1 i 2).
Figyelem:
Forró felületek!
1. ábra: Jobb oldal
2. ábra: Bal oldal
●● A vasaló magas hőfokú gőzt termel.
Mindig kellő körültekintéssel használja és figyelmeztesse a többi felhasználóit az esetleges veszélyre.
IR3200-001_v03
●● Ha a vasalás közben gyermekek
tartózkodnak a közelben, fokozottan ügyeljen. A vasalás közben ne
engedje meg, hogy bárki is a vasalóhoz érhessen.
●● Ne engedje a gyermekeknek, hogy
felügyelet nélkül tisztítsák vagy karbantartsák a készüléket.
●● Semmi esetre sem vasaljon személyeken és állatokon található ruhát
és ruhaanyagokat.
●● A gőzt sohasem irányítsa személyek
és állatok felé.
●● A hálózatra csatlakoztatott vasalót
nem szabad felügyelet nélkül hagyni.
VIGYÁZAT!
Ha nem tartja be az előírásokat
veszélynek teszi ki a tulajdonát
●● Húzza le a védőfóliákat és címkéket a vasaló talpáról
és oldaláról.
●● Használat előtt tekerje szét és egyenesítse ki a hálózati kábelt.
●● A vasalót csak a készülékhez tartozó vízbeöntő edén�nyel töltse meg vízzel.
●● Kerülje el, hogy a hálózati kábel a vasaló felforrósodott
talpához érjen.
meg róla, hogy az adattáblán megadott
feszültség megegyezik az elektromos hálózat feszültségével.
●● A vasalót mindig földelt (kizárólag váltóáramú) konnektorhoz csatlakoztassa, amelynek feszültsége megegyezik a készülék adattábláján megadott értékkel.
●● Ne használjon földeletlen csatlakozóval rendelkező
hosszabítót!
●● A víztartályba ne öntsön vízen kívül más folyadékot,
pl. parfümöt, folttisztító vagy alkoholt, mivel kárt tehetnek a készülékben.
●● A vasalót ne merítse vízbe vagy más folyadékba.
●● Ne tekerje a hálózati vezetéket a vasaló köré mindaddig, amíg teljesen ki nem hűl, és el nem lehet tenni.
●● Ne csavarja szét a vasaló falát és egyik részét sem
szerelje le.
●● A készülék működtetéséhez nem szabad külső időzítő
kapcsolót vagy külön távvezérlő rendszert csatlakoztatni.
●● Győződjön
IR3200-001_v03
●● Ha a vasalót akár egy rövid időre nem használja, kapcsolja ki a hőfokszabályozó gombjának az óramutató
járásával ellentétes irányban való elfordításával. Állítsa
azt a „MIN” pozícióba.
●● Ha nem használja a vasalót, még ha csak rövid időre
is, a szabályzót a
pozícióra állítva, kapcsolja ki
a pára opciót.
●● Havonta legalább egyszer használja az „ÖNTISZTÍTÓ
VASALÓTALP” funkcióját.
JAVASLAT
Információk a a termékről és
felhasználási javaslatok
●● A vasaló kizárólag háztartásbeli használatra készült és
csak a kezelési utasításnak megfelelő módon használható.
A vasalást érintő utasítások
1 Válogassa szét a ruhákat az anyagtípusok szerint.
Ennek köszönhetően a különféle anyagok vasalásához
szükséges gyakori hőfokváltoztatást elkerülheti.
2 Ha nem biztos a ruha anyagát illetően, végezzen próbavasalást a ruha belső részén. Kezdje az alacsony hőfokkal,
majd fokozatosan növelje azt.
3 A magas hőfokra érzékeny anyagok vasalása előtt várjon három percet. A hőfokszabályozás funkciója a kívánt
hőfok eléréséhez bizonyos időt igényel, függetlenül attól,
hogy alacsonyabb vagy magasabb hőmérsékletről van szó.
4 A finomabb anyagok, mint selyem, gyapjú, velúr stb.
vasalását vasaló anyagon keresztül végezze, hogy a vasaló
ne hagyjon maga után fényes nyomokat.
5 A permetező, a gőzlövet vagy függőleges gőzlövet beindítása céljából szükséges lehet a gomb többszöri benyomása.
6 A vasalást a ruha gyártója által megadott utasítások szerint végezze. Ismerkedjken meg a ruha címkéjén található,
gyakran jelek formájában ábrázolt utasításokkal, mint pl.:
A hőfok beállítása
●● Acetát szövet
●● Elasztán
●● Poliamid
●● Polipropilén
●● Cupro
●● Poliészter
●● Proteinek
●● Selyem
●● Triacetát
●● Viszkóz
●● Gyapjú
●● Pamut
●● Len
21
●● A vasaló üzemkész.
Műszaki adatok
A műszaki paramétereket a termék névleges adattáblája tartalmazza.
A vasaló az I. osztályba tartozó készülék, amely földelt
kábellel és földelt hálózati dugóval van felszerelve.
A ZELMER vasaló az érvényes szabványoknak megfelel.
A berendezés eleget tesz a A BIZOTTSÁG 1275/2008/EK
SZ. RENDELETÉNEK az ekoprojektre vonatkozó követelményekről.
A készülék az alábbi irányelveknek megfelelő:
–– Meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromágneses kompatibilitás (EMC) – 2004/108/EC.
A készülék a névleges adattáblázaton CE jelzéssel van ellátva.
A vasaló felépítése
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Gőzmennyiség szabályzó
Gőzsokk nyomógombja
Permetező nyomógomb
Öntisztítás nyomógombja
Hőfok beállítási jelzés
Hőfokszabályzó
Víztartály fedél
Anti-scale betét (a víztartály beöntő nyílásába szerelve)
Permetező fúvókája
Törésgátló
Csatlakozó vezeték
Az automatikus kikapcsolás lámpája (zöld)
A fűtőbetét üzemelését jelző lámpa (vörös)
Víztartály
A vasaló talpa
A vasaló előkészítése a használatra
1 Tekerje le és egyenesítse ki a hálózati vezetéket.
2 Töltse meg a tartályt vízzel. Ls. „A VÍZ BETÖLTÉSE” pontot.
3 Csatlakoztassa a vasalót a megfelelő áramforrásba.
Az első vasalás
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Forgassa el a hőfokszabályzót az óramutató járásának
megfelelő irányban a „●●●” pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha eléri a kívánt hőmérsékletet.
4 Állítsa a gőzszabályzót
helyzetbe.
5 Állítsa a vasalót vízszintes helyzetbe, vagy nyomja meg
a gőzkibocsátó gombot, a vasalót talpán található nyílásokon
gőz kezd kijönni.
22
6 Kezdje az első vasalást egy „öreg” anyaggal.
A víztartály kiürülése után a vasaló nem állít elő
több gőzt.
Vasalás
Mindig tartsa be a ruha gyártójának a ruhadarabban található címkén megadott utasításait.
B
A VÍZ BEÖNTÉSE
●● Húzza ki a hálózati kábel dugaszát az elektromos hálózat dugaszolóaljzatából.
1 Állítsa a hőfokszabályzót
helyzetbe, és nyissa ki
a víztartály fedelét.
2 A mellékelt edénnyel töltse meg a tartályt vízzel.
A legjobb vasalási eredmény elérése érdekében minden alkalommal használjon friss ioncserélt vagy desztillált vizet.
Ne használjon vegyileg mésztelenített vizet,
sem valamilyen más folyadékot.
Ne lépje túl a víztartály oldalfalán megjelölt,
„MAX” szintet.
3 Zárja be a víztartály fedelét.
VASALÁS SZÁRAZON
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Állítsa a gőzszabályzót
helyzetbe.
3 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●”, „●●” vagy „●●●”
pozícióra.
4 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
GŐZZEL TÖRTÉNŐ VASALÁS
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●●” vagy „●●●” pozícióra.
A gőz optimális minőségének biztosításához
a gőzöléses vasaláskor ne állítsa a hőfokszabályzót a „●” pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
4 A termelt gőz mennyiségét a gőzszabályzó gombbal
állítsa be.
IR3200-001_v03
SPRICCELŐ FUNKCIÓ
Ezt a funkciót bármikor lehet használni, és nem
befolyásolja a vasaló beállítását.
1 Töltse fel a víztartályt. Ls. „A VÍZ BETÖLTÉSE” pontot.
2 Irányítsa a fúvóka kilépő nyílását a ruhára.
3 Nyomja meg a spriccelő gombját.
Előfordulhat, hogy a spriccelés a gomb
néhányszori megnyomása után indul be.
GŐZSOKK
Ez a funkció plusz gőzt biztosít, amit az erősen összegyűrődött anyagok vasalásánál lehet használni.
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●●” vagy „●●●” pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
4 Nyomja meg a gőzsokk gombot – a vasaló talpán lévő
nyílásokból intenzív gőzkiáramlás történik.
5 Erős gyűrődések esetében várjon néhány másodpercet,
és nyomója meg újra a gőzsokk gombot.
Vasaláskor a gyűrődések többségét három
gombnyomás után meg lehet szüntetni.
Előfordulhat, hogy a gőz csak a gomb néhányszori megnyomása után lövell ki.
A minőségi gőz fenntartása érdekében ne
nyomja meg háromnál többször a gombot, miután a fűtőbetét működését jelző lámpa kialszik.
GŐZSOKK FÜGGŐLEGES HELYZETBEN
Ez a funkció plusz gőzt biztosít, ami segít megszüntetni
a függő helyzetben lévő, kényes anyagok gyűrődéseit (lógó
függönyök vagy más anyagok).
A készülék nagyon magas hőmérsékletű vízgőzt állít elő. Semmi esetre se vasaljon embereken vagy állatokon lévő ruházatot. Soha ne
irányítsa a gőzt emberekre vagy állatokra.
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●●●” pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
IR3200-001_v03
4 Tartsa a vasalót függőlegesen, 15-30 cm távolságban
a ruhától.
5 Nyomja meg a gőzsokk gombot – a vasaló talpán lévő
nyílásokból intenzív gőzkiáramlás történik.
6 Erős gyűrődések esetében várjon néhány másodpercet,
és nyomója meg újra a gőzsokk gombot.
Vasaláskor a gyűrődések többségét három
gombnyomás után meg lehet szüntetni.
Előfordulhat, hogy a gőz csak a gomb néhányszori megnyomása után lövell ki.
A minőségi gőz fenntartása érdekében ne
nyomja meg háromnál többször a gombot.
Vasalás közben tartson legalább néhány centiméternyi távolságot a kényes anyagoktól
(szintetikus anyagok, selyem, bársony stb.),
ellenkező esetben az anyag károsodhat.
A VASALÁS BEFEJEZÉSE
1 Forgassa el a hőfokszabályzót az óramutató járásával
ellentétes irányban a „MIN” pozícióra; a vasalót ezzel kikapcsolja.
2 Állítsa a gőzszabályzót
helyzetbe.
3 Húzza ki a vasalót a hálózatból.
4 Öntse ki a maradék vizet a tartályból. Lásd „A víz kiöntése” pontot.
5 Miután a vasaló teljesen kihűlt, tegye el függőleges állapotban egy biztonságos helyre.
A víz kiöntése
C
●● Állítsa a gőzszabályzót helyzetbe.
●● Húzza ki a vasalót a hálózatból.
1 Fordítsa fel a vasalót az aljával felfelé, és óvatosan
rázza meg, hogy eltávolítsa a maradék vizet.
2 Nyomja meg a gőzsokk gombot (amikor a vasaló talpa
forró, hogy eltávolítsa a tartályból az összegyűlt vizet.
3 Nyomja meg a spriccelő gombját, hogy kiengedje a víz
maradékát.
●● Mielőtt elteszi a vasalót a tároló helyére, győződjön meg
róla, hogy a gőzszabályzó
állásban van.
További funkciók
VÍZKŐLERAKÓDÁST MEGELŐZŐ RENDSZER
A vasaló kettős védelmi rendszerrel rendelkezik vízkövesedés ellen, amelynek az a feladata, hogy megnövelje a készülék élettartamát.
Cserélhető
D
A víztartály fedele alatt, a tartály beöntő nyílásában kapott
helyet az anti-scale betét. A betétet időnként ki kell tisztítani,
ehhez járjon el az alábbiak szerint.
23
1 Fordítsa el az anti-scale betétet 90°-kal a
jel irányába, és vegye ki a készülékből.
2 Tisztítsa meg a betétet, mossa ki (lehet folyóvíz alatt), és
alaposan szárítsa meg. Sérülés esetén cserélje ki újra.
Biztonsági okokból tilos sérült anti-scale betétet behelyezni.
13 Törölje át a vasaló talpát egy nedves ronggyal.
A kifolyó víz rendkívül forró. Legyen különösen
óvatos.
CSÖPÖGÉST MEGELŐZŐ RENDSZER
●● A csöpögést megakadályozó rendszert azért tervezték,
3 A kitisztítás és megszárítás után helyezze vissza a betétet az előző helyére, és fordítsa el 90°-kal, a
jel irányában, egészen addig, amíg nem hall egy jellemző, kattanó
hangot.
hogy automatikusan elejét vegye a víz kifolyásának
a vasaló talpából, amikor a vasaló nem elég meleg.
●● A rendszer működésekor előfordulhat, hogy kopogó
hang hallható, főként melegedéskor vagy hűléskor.
Ez teljesen normális jelenség, és arról tanúskodik, hogy
a rendszer jól működik.
Beépített
AUTOMATIKUS KIKAPCSOLÁS
A beépített, a vízkő lerakódása ellen védő tartályt azért tervezték, hogy csökkentse a gőzöléssel történő vasalás során
keletkező és leülepedő vízkő mennyiségét.
A beépített tartály meghosszabbítja a vasaló
használatának idejét, jóllehet teljes egészében
nem akadályozza meg a mészkő lerakódásának
folyamatát.
ÖNTISZTÍTÓ VASALÓTALP
Ez a funkció lehetővé teszi a gőzkamrában felgyülemlett üledékek és ásványok eltávolítását. A vasaló üzemképessége
jelentős mértékben függ attól, milyen gyakran hajtja végre
a vasalótalp öntisztítását, és milyen kemény a víz. Ajánljuk, hogy ezt a műveletet legalább havonként egyszer vagy
gyakrabban végezze el.
1 Járjon el „A vasaló előkészítése a használatra” pont szerint.
2 Fordítsa el a hőfokszabályzót a „●●●“ pozícióra.
3 Kigyullad a fűtőbetét üzemelését jelző lámpa.
A lámpa kialszik, ha a vasaló eléri a kívánt
hőmérsékletet.
●● A vasaló üzemkész.
4 Várja meg a következő ciklust; a jelzőlámpa kigyullad és
kialszik.
5 Forgassa el a hőfokszabályzót az óramutató járásával
ellentétes irányban a „MIN” pozícióra.
6 Húzza ki a vasalót a hálózatból.
7 Tartsa a vasalót vízszintesen, a mosogató felett.
8 Nyomja be, és tartsa benyomva az öntisztító gombot.
9 A gőz és a forrásban lévő víz kifolyik a vasaló talpában
lévő nyílásokon, kimosva a gőzkamrában felgyűlt üledéket
és ásványi anyagot.
10 Óvatosan rázogassa a vasalót, amíg a víztartály ki nem
ürül.
11 Az öntisztítás befejezése után engedje el az öntisztító
gombot.
12 Állítsa a vasalót lapos, egyenletes felületre, vízszintes
helyzetbe, és várja meg, amíg teljesen ki nem hűl.
24
A vasaló el van látva vízszintes és függőleges helyzetben
automatikus kikapcsolási funkcióval, ami automatikusan
aktiválódik, ha a készülék csatlakoztatva van a hálózatra,
és felügyelet nélkül marad.
1 A vasaló kb. 30 másodperc után automatikusan kikapcsol, ha vasalási (vízszintes) helyzetben mozdulatlan marad.
Ha viszont pihenő (függőleges) helyzetben van, kb. 8 perc
után kapcsol ki.
2 Az automatikus kikapcsolás lámpája elkezd pulzálni
(villogni), tájékoztatva, hogy a vasalót átment automatikus
kikapcsolási üzemmódra.
3 Mozgassa meg a vasalót, hogy folytathassa a vasalást.
A készülék visszatér a korábbi beállításokhoz - újra felmelegszik.
Minden használat – a vasaló mozgatása
a korábbi beállításokhoz történő visszatéréshez vezet. A vasaló körülbelül 60 másodpercig
melegszik, amíg el nem éri a hőfokszabályzón
előzőleg beállított hőmérsékletet.
Tisztítás és karbantartás
●● Húzza ki a vasalót a hálózatból.
●● Tisztítás előtt a vasalónak teljesen ki kell hűlnie.
●● Tisztításhoz használjon enyhe tisztítószerrel megnedvesített rongyot.
burkolat lemosásához ne használjon agresszív
detergenseket emulzió, tej, paszta, stb. formájában.
Ezek többek között eltávolíthatják a grafikus jelek formájában felvitt olyan információkat, mint: mércék, jelölések,
figyelmeztető jelzések stb.
●● Soha ne használjon éles vagy érdes eszközöket
a vasaló talpán lévő maradékok eltávolításához.
●● A vasaló talpának tisztításához ne használjon érdes és
ecetes tisztítószereket, valamint vízkő eltávolításához
való szereket.
●● A
IR3200-001_v03
Környezetvédelem – Óvjuk környezetünket
A karton csomagolás javasoljuk leadni a hulladékgyűjtő
helyre.
A polietilén (PE) zsákot dobja műanyag gyűjtő
konténerbe. A hálózatból való kikapcsolás után
a használt készüléket szétszerelni, a műanyag
alkatrészeket leadni másodlagos nyersanyag
felvásárló helyen.
A fém alkatrészeket leadni a MÉH-be.
Ne dobja ki háztartási hulladékkal együtt!
Az Importőr/gyártó nem vállal magára felelősséget a készülék nem
rendeltetésszerű használatából vagy a használati utasításban foglaltaktól eltérő felhasználásából eredő esetleges károkért.
Az Importőr/gyártó fenntartja magának a jogot a termék bármikori,
előzetes bejelentés nélküli megváltoztatására, annak az érvényes
jogszabályokhoz, szabványokhoz, irányelvekhez való igazítására,
vagy a konstrukciós, kereskedelmi, esztétikai és egyéb okokból történő módosítására.
IR3200-001_v03
25
RO
Stimaţi Clienţi!
Vă felicităm pentru că aţi ales aparatul nostru şi vă urăm bunvenit în rândul utilizatorilor de produse ale firmei Zelmer.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate vă recomandăm să
folosiţi doar accesoriile originale fabricate de firma Zelmer.
Accesoriile au fost proiectate special pentru acest produs.
Vă rugăm să citiţi cu atenţie instrucţiunile de utilizare de faţă.
Se cuvine să acordaţi o atenţie deosebită indicaţiilor privind
siguranţa. Vă rugăm să păstraţi aceste instrucţiuni, pentru
a le putea consulta şi mai târziu, în timpul utilizării aparatului.
Indicaţii privind siguranţa şi folosirea
adecvată a fierului de călcat cu aburi
În timpul utilizării fierului de călcat, trebuie întotdeauna respectate următoarele cerinţe fundamentale de siguranţă:
PERICOL! / ATENŢIONARE!
Nerespectarea regulilor poate
provoca răni
●● Fierul de călcat trebuie folosit pe
o suprafaţă stabilă şi tot pe o astfel
de suprafaţă trebuie depozitat.
●● Înainte de a umple rezervorul cu apă
trebuie să scoateţi din priză ştecherul.
●● În cazul în care cablul de alimentare
nedetaşabil se deteriorează trebuie
să-l schimbaţi la producător sau la
angajatul din service sau de către
o persoană calificată pentru a evita
pericolul.
●● Nu se permite deschiderea orificiului
pentru turnarea apei în timpul folosirii fierului de călcat.
●● Acest echipament poate fi utilizat de
copii cu vârsta de cel puţin 8 ani şi
de către persoane cu abilităţi fizice
şi mentale reduse precum şi de
persoane fără experienţă şi care nu
cunosc echipamentul, în cazul în
care li se asigură supraveghere sau
instructajul de utilizare a echipamentului în condiţii de siguranţă şi înţeleg
pericolele care pot apărea. Nu permiteţi copiilor să se joace cu apara26
tul. Copiii nu trebuie să curăţe sau să
întreţină echipamentul atunci când
nu sunt supravegheaţi.
●● În timpul funcţionării sau atunci când
fierul de călcat se răceşte, acesta şi
cablul de alimentare nu trebuie să se
afle la îndemâna copiilor care nu au
depăşit vârsta de 8 ani.
●● Fierul de călcat nu trebuie folosit
în cazul în care acesta a căzut de
la înălţime, în cazul în care posedă
urme vizibile de deteriorare şi nici în
cazul în care din acesta se scurge
apa.
●● După încheierea călcatului, vărsaţi
apa rămasă în rezervor.
●● Dacă oricare dintre componentele
fierului de călcat prezintă defecţiuni,
pentru a evita orice pericol, aceasta
trebuie schimbată de către producător, de către cei care asigură servisul
sau de către o persoană calificată.
●● Reparaţiile aparatului pot fi efectuate
numai de către personalul calificat.
Reparaţiile necorespunzătoare pot
pune în mod serios în pericol utilizatorul. În cazul în care apar defecţiuni,
adresaţi-vă punctului de servis.
●● Nu folosiţi fierul de călcat dacă prezintă defecţiuni sau funcţionează
necorespunzător.
●● Nu atingeţi talpa fierului de călcat în
timpul călcatului sau imediat după
efectuarea sa, este fierbinte!
●● În timpul procesului de călcare şi
imediat după ce acesta a luat sfârşit nu trebuie să atingeţi suprafaţa
care este marcată cu simbolul
.
Această suprafaţă este fierbinte (vezi
fig. 1 şi 2).
IR3200-001_v03
Atenţie: Suprafaţă
fierbinte!
Fig. 1: Partea dreaptă
Fig. 2: Partea stângă
●● Fierul de călcat produce aburi de apă
la temperaturi foarte înalte. Folosiţi-l
cu grijă şi avertizaţi-i şi pe ceilalţi utilizatori asupra pericolelor potenţiale.
●● Fierul de călcat nu este un obiect de
joacă. Nu-l lăsaţi la îndemâna copiilor şi a persoanelor cu discernământ
redus.
●● Nu permiteţi copiilor să cureţe şi nici
să realizeze lucrări de întreţinere
fără supraveghere.
●● Nu călcaţi absolut niciodată haine şi
materiale când acestea se află pe
oameni sau animale!
●● Nu îndreptaţi niciodată aburul spre
oameni sau animale.
●● Beneficiarul nu are voie să lase nesupravegheat fierul de călcat care
este conectat la reţeaua de alimentare cu curent electric.
ATENŢIE!
Nerespectarea poate provoca
pagube materiale
●● Îndepărtaţi toate foliile protectoare şi autocolantele de
pe talpa fierului de călcat şi de pe carcasă.
●● Înainte de utilizare, cablul de alimentare trebuie desfăşurat şi îndreptat.
●● Umplerea fierului de călcat cu apă se va face numai folosind recipientul pentru apă oferit împreună cu aparatul.
●● Evitaţi contactul cablului de racordare cu talpa fierului
de călcat.
●● Asiguraţi-vă că, tensiunea de pe plăcuţa de fabricaţie
este în conformitate cu tensiunea reţelei electrice.
●● Conectaţi întotdeauna fierul de călcat la o priză a reţelei
electrice (numai la curent alternativ), prevăzută cu contact de protecţie cu tensiunea corespunzătoarei celei
înscrise pe eticheta cu specificaţii tehnice a aparatului.
IR3200-001_v03
●● Nu folosiţi prelungitoare fără contact de protecţie.
●● Nu turnaţi nici un alt fel de substanţe în afară de apă
în rezervorul pentru apă, şi anume parfumuri, oţet sau
alte substanţe chimice, deoarece acestea pot deteriora
foarte serios dispozitivul.
●● Nu cufundaţi fierul de călcat în apă şi nici în orice alt
lichid.
●● Nu înfăşuraţi cablul de racordare de jur împrejurul fierului de călcat până când acesta nu s-a răcit şi nu va fi
gata pregătit pentru depozitare.
●● Nu desfaceţi carcasa fierului de călcat şi nu demontaţi
nici una dintre componente.
●● Dispozitivul nu este conceput pentru a funcţiona cu
comutatori de timp externi sau cu un sistem separat de
control de la distanţă.
●● Dacă nu folosiţi, fie şi pentru scurt timp, fierul de călcat,
scoateţi-l din funcţiune, rotind termostatul în sensul
invers acelor de ceasornic. Fixaţi-l în poziţia „MIN“.
●● Chiar şi în cazul în care fierul de călcat este folosit
foarte des, opriţi funcţia pentru aburi setând regulatorul
de aburi în poziţia
.
●● Cel puţin o dată pe lună folosiţi funcţia „AUTO-CURĂŢAREA TĂLPII FIERULUI DE CĂLCAT”.
INDICAŢII
Informaţii despre produs şi
indicaţii referitoare la utilizarea
acestuia
●● Fierul de călcat este destinat numai folosirii casnice şi
poate fi utilizat numai în conformitate cu instrucţiunile
de faţă.
Indicaţii privind călcatul
1 Sortaţi articolele ce urmează a fi călcate potrivit tipului de
material. Sortarea determină limitarea schimbărilor de temperatură, în funcţie de tipul de material.
2 Faceţi o probă de călcat pe partea interioară a hainelor,
dacă nu sunteţi siguri în privinţa tipului de material din care
sunt confecţionate. Începeţi de la o temperatură mai joasă şi
treceţi, în mod progresiv, la o temperatură mai înaltă.
3 Aşteptaţi trei minute înainte de călcarea materialelor fine,
sensibile la temperaturi înalte. Funcţia de reglare a temperaturii, indiferent dacă este vorba de o temperatură mai înaltă
sau mai joasă, are nevoie de un anumit interval de timp, pentru a ajunge la nivelul de temperatură ales.
4 Materialele fine, precum mătasea, lâna sau velurul trebuie călcate folosindu-se deasupra un material de călcat,
pentru a evita urmele, lustruirea lor.
5 Pentru activarea stropirii, jetului de aburi sau jetului de
aburi în poziţie verticală, pot fi necesare câteva apăsări ale
butonului.
27
6 Respectaţi la călcat indicaţiile producătorului de îmbrăcăminte. Verificaţi datele de pe etichete, cel mai adesea
reprezentate sub formă de simboluri precum:
Reglarea temperaturii
●● Fibre artificiale
(acetat)
●● Elastic
●● Poliamide
●● Polipropilenă
●● Fibre de tip „Cupra”
●● Poliester
●● Proteine
●● Mătase
●● Triacetat
●● Vâscoză
●● Lână
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul în direcţia acelor de ceasornic până în
poziţia „●●●”.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
Date tehnice
Parametrii tehnici sunt înscrişi pe eticheta cu specificaţii tehnice a produsului.
Fierul de călcat este un aparat din clasa I, prevăzut cu cablu de
alimentare cu înveliş protector şi ştecăr cu contact de protecţie.
Dispozitivul îndeplineşte cerinţele ORDONANŢEI COMISIEI
(WE) NR 1275/2008 în ceea ce priveşte cerinţele cu privire
la eco-proiect.
Aparatul respectă cerinţele directivelor:
–– Echipament electric destinat pentru utilizare în limite stabilite de tensiune (LVD) – 2006/95/EC.
–– Compatibilitate electromagnetică (EMC) – 2004/108/EC.
Produsul este marcat cu semnul CE pe eticheta cu specificaţii tehnice.
A
Regulator jet de aburi
Buton jet de aburi
Buton pentru stropire cu apă
Buton pentru auto-curăţare
Indicator setare temperatură
Termostat
Capac rezervor apă
Cartuş anti-scale (montat în orificiul rezervorului pentru apă)
Duza dispozitivului pentru stropire
Susţinător de cauciuc pentru cablu
Cablul de conectare
Lampa opririi automate (verde)
Lampa de semnalizare a funcţionării dispozitivului de
încălzire (roşie)
14 Recipient pentru apă
15 Talpa fierului de călcat
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
28
1 Desfăşuraţi şi întindeţi cablul de conectare.
2 Umpleţi rezervorul cu apă Vezi punctul „TURNARE APĂ”.
3 Conectaţi fierul de călcat la sursa de alimentare cu
curent electric corespunzătoare.
Prima călcare
●● Bumbac
●● In
Construcţia fierului de călcat
Pregătirea fierului de călcat pentru
funcţionare
4 Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia
.
5 Puneţi fierul de călcat în poziţie orizontală, sau apăsaţi
butonul pentru jetul de aburi, prin orificiile din talpa fierului de
călcat va începe să iasă aburii.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
6 Începeţi prima călcare de la o bucată de material „veche”.
După ce rezervorul cu apă se va goli, fierul de
călcat nu va mai produce aburi.
Călcare
Urmaţi întotdeauna instrucţiunile producătorului de îmbrăcăminte, instrucţiuni care sunt
amplasate pe etichetele hainelor.
B
TURNARE APĂ
●● Scoateţi ştecherul cablului de conectare din priza reţelei
de alimentare cu curent electric.
1 Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia
şi deschideţi capacul rezervorului pentru apă.
2 Cu ajutorul recipientului pentru apă umpleţi cu apă rezervorul fierului de călcat.
Pentru a obţine cele mai bune rezultate în urma
călcării folosiţi de fiecare dată apă proaspătă
demineralizată sau distilată.
Nu folosiţi apă dedurizată chimic sau orice alte
lichide.
Nu depăşiţi nivelul „MAX” care este marcat pe
partea laterală a peretelui rezervorului pentru
apă.
3 Închideţi capacul rezervorului pentru apă.
IR3200-001_v03
CĂLCARE USCATĂ
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia
.
3 Rotiţi termostatul până în poziţia „●”, „●●” sau „●●●”.
4 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
CĂLCARE CU ABURI
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul până în poziţia „●●” sau „●●●”.
Pentru a asigura o calitate optimă a aburului,
nu setaţi termostatul în poziţia „●” în cazul în
care călcaţi cu aburi.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
4 Cantitatea de aburi care va fi produsă trebuie setată cu
ajutorul regulatorului jetului de aburi.
STROPIRE
Această funcţie poate fi folosită în orice
moment şi nu are influenţă asupra setărilor fierului de călcat.
1 Umpleţi rezervorul cu apă. Vezi punctul „TURNARE APĂ”.
2 Îndreptaţi orificiul de evacuare a duzei pe îmbrăcăminte.
3 Apăsaţi butonul dispozitivului pentru stropire.
Stropirea poate începe de abia după ce apăsaţi
de câteva ori acest buton.
JET PUTERNIC DE ABURI
Această funcţie asigură o cantitate mai mare de aburi, care
poate fi folosită în timpul procesului de călcare a materialelor
care sunt foarte mototolite.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul până în poziţia „●●” sau „●●●”.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
IR3200-001_v03
4 Apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi – din orificiile de pe talpa fierului de călcat va ieşi un jet puternic de
aburi.
5 În cazul în care aveţi de a face cu un material foarte
mototolit, aşteptaţi câteva secunde şi apăsaţi din nou butonul pentru jet puternic de aburi.
În timpul procesului de călcare cea mai mare
majoritate a materialelor mototolite sunt
îndreptate după trei apăsări pe buton.
Jetul puternic de aburi poate avea loc după
apăsarea de câteva ori la rând a butonului.
Pentru a obţine o calitate înaltă a burilor nu
apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi
mai mult de trei ori după ce se va stinge lampa
de semnalizare a funcţionării dispozitivului de
încălzire.
JET PUTERNIC DE ABURI ÎN POZIŢIE VERTICALĂ
Această funcţie permite emiterea unui jet suplimentar de
aburi care permite îndreptarea materialelor care sunt atârnate (draperii atârnate sau alte materiale).
Dispozitivul produce vapori de apă cu o temperatură foarte ridicată. Sub nici o formă nu
călcaţi îmbrăcăminte sau materiale care se află
pe oameni sau animale. Niciodată nu îndreptaţi
jetul de aburi către oameni sau către animale.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul până în poziţia „●●●”.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
4 Ţineţi fierul de călcat pe verticală la o distanţă de la 15
până la 30 de cm de îmbrăcăminte.
5 Apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi – din orificiile de pe talpa fierului de călcat va ieşi un jet puternic de
aburi.
6 În cazul în care aveţi de a face cu un material foarte
mototolit, aşteptaţi câteva secunde şi apăsaţi din nou butonul pentru jet puternic de aburi.
În timpul procesului de călcare cea mai mare
majoritate a materialelor mototolite sunt
îndreptate după trei apăsări pe buton.
Jetul puternic de aburi poate avea loc după
apăsarea de câteva ori la rând a butonului.
29
Pentru a obţine o calitate înaltă a burilor nu
apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi mai
mult de trei ori la rând.
În timpul procesului de călcare, menţineţi o distanţă de cel puţin câţiva centimetri de materialele delicate (materiale sintetice, mătase,
catifea, etc), în caz contrar materialele pot fi
stricate.
FINALIZAREA PROCESULUI DE CĂLCARE
1 Rotiţi termostatul în direcţia opusă mişcării acelor de
ceasornic până în poziţia „MIN”; fierul de călcat va fi oprit din
funcţionare.
2 Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia
.
3 Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
4 Vărsaţi restul de apă din rezervor. Vezi punctul „Vărsarea apei”.
5 După ce fierul de călcat s-a răcit depozitaţi-l în poziţie
verticală într-un loc sigur.
Vărsarea apei
C
●● Setaţi regulatorul jetului de aburi în poziţia .
●● Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
1 Întoarceţi fierul de călcat cu susul în jos pentru a vărsa
restul de apă care a mai rămas în rezervor.
2 Apăsaţi butonul pentru jet puternic de aburi (atunci
când talpa fierului de călcate este fierbinte), pentru a goli
recipientul de apa care s-a adunat.
3 Apăsaţi butonul dispozitivului pentru stropire, pentru
a arunca resturile de apă.
●● Înainte de a depozita fierul de călcat asiguraţi-vă că,
regulatorul jetului de aburi se află în poziţia
.
Funcţii suplimentare
SISTEMUL PROTECTOR ÎMPĂOTRIVA DEPUNERII
DE CALCAR
Fierul de călcat are un sistem dublu de protecţie împotriva
depunerii de calcar, a cărui sarcină este prelungirea perioadei de folosire a fierului de călcat.
Înlocuibil
D
Sub capacul rezervorului pentru apă, în interiorul orificiului
rezervorului pentru apă se află cartuşul anti-scale. Periodic
acest cartuş trebuie curăţat de aceea trebuie să procedaţi în
conformitate cu descrierea de mai jos.
1 Rotiţi cartuşul anti-scale cu 90° în direcţia
şi scoateţi-l din dispozitiv.
2 Cartuşul trebuie curăţat, spălat (poate fi spălat sub jetul
de apă de la robinet) şi uscaţi-l foarte bine. În cazul în care
cartuşul este deteriorat acesta trebuie înlocuit cu unul nou.
30
Din motive de siguranţă, este inacceptabilă
montarea unui cartuş anti-scale deteriorat.
3 După ce aţi curăţat şi uscat cartuşul introduceţi-l la loc
şi rotiţi-l cu 90° în direcţia
, până în momentul în care
auziţi acel „click” caracteristic.
Incorporat
Recipientul incorporat care protejează împotriva depunerii
de calcar este proiectat cu gândul la micşorarea cantităţii de
calcar care se depune, care ia naştere în timpul procesului
de călcare cu aburi.
Recipientul incorporat prelungeşte perioada de
exploatare a fierului de călcat, dar nu opreşte
definitiv procesul natural de depunere de calcar.
AUTO-CURĂŢAREA TĂLPII FIERULUI DE CĂLCAT
Această caracteristică vă permite să eliminaţi sedimentele
şi mineralele acumulate în camera de aburi. Eficienţa fierului de călcat depinde într-o mare măsură, de frecvenţa cu
care este realizată auto-curăţarea tălpii şi de duritatea apei.
Vă recomandăm să realizaţi această activitate o dată pe lună
sau chiar mai des.
1 Procedaţi în conformitate cu punctul „Pregătirea fierului
de călcat pentru funcţionare”.
2 Rotiţi termostatul până în poziţia „●●●“.
3 Se va aprinde lampa care semnalizează funcţionarea
dispozitivului de încălzire.
Lampa se va stinge atunci când va fi atinsă
temperatura setată.
●● Fierul de călcat este gata pentru funcţionare.
4 Aşteptaţi până ce va trece următorul ciclu; lampa de
semnalizare se va aprinde şi apoi se va stinge.
5 Rotiţi termostatul în direcţia opusă mişcării acelor de
ceasornic până în poziţia „MIN”.
6 Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
7 Ţineţi fierul de călcat pe orizontală, deasupra chiuvetei.
8 Apăsaţi pentru o perioadă mai lungă de timp butonul
pentru auto-curăţare.
9 Aburii şi apa fierbinte se vor scurge din orificiile tălpii
fierului de călcat eliminând astfel sedimentele şi mineralele
acumulate în camera de aburi.
10 Mişcaţi delicat fierul de călcat până ce rezervorul pentru
apă se va goli.
11 După ce procesul de auto-curăţare a luat sfârşit daţi drumul butonului pentru auto-curăţare.
12 Puneţi fierul de călcat pe o suprafaţă plată şi netedă în
poziţie verticală şi aşteptaţi până ce acesta se va răci.
13 Ştergeţi talpa fierului de călcat cu o cârpă umedă.
Apa care se scurge este foarte fierbinte. Trebuie să fiţi deosebit de atenţi.
IR3200-001_v03
SISTEM ANTI-PICURARE
●● Sistemul anti-picurare a fost proiectat pentru a preveni
în mod automat evacuarea apei prin talpa fierului atunci
când fierul de călcat nu este destul de bine încălzit.
●● În timpul funcţionării sistemului poate fi auzit un zgomot
sonor, mai ales în timpul încălzirii sau răcirii dispozitivului. Acest lucru este normal şi indică faptul că sistemul
funcţionează corect.
OPRIRE AUTOMATĂ
Fierul de călcat posedă o funcţie de oprire automată în poziţia verticală şi orizontală care este activată automat atunci
când dispozitivul este racordat la o sursă de alimentare cu
curent electric şi rămâne fără supraveghere.
1 Fierul de călcat se va opri automat după scurgerea
a aproximativ 30 de secunde, în cazul în care nu va fi mişcat
în poziţia de călcare (orizontală). În schimb, în cazul în care
se află în stare de repaus (pe verticală), fierul de călcat se va
opri după aproximativ 8 minute.
2 Lampa de oprire automată va începe să pulseze (licărească) informându-vă că, fierul de călcat a trecut în tribul de
oprire automată.
3 Mişcaţi fierul de călcat pentru a începe din nou procesul
de călcare. Dispozitivul va reveni la setările anterioare- se va
încălzi din nou.
Ecologia – ai grijă de mediul înconjurător
Fiecare consumator poate contribui la protecţia mediului înconjurător. Acest lucru nu este nici dificil nici scump.
În acest scop: cutia de carton duceţi-o la maculatură, pungile din polietilen (PE) aruncaţi-le în
container pentru plastic.
Aparatul folosit duceţi-l la punctul de colectare
corespunzător deaorece componentele periculoase care se găsesc în aparat pot fi periculoase pentru mediul înconjurător.
Nu aruncaţi aparatul împreună cu gunoiul menajer!
Fiecare folosire – mişcare a fierului de călcat
conduce la punerea în funcţiune a setărilor
anterioare. Fierul de călcat se va încălzi timp de
aproximativ 60 de secunde până în momentul
în care va atinge temperatura setată cu ajutorul
termostatului.
Curăţare şi întreţinere
●● Deconectaţi fierul de călcat de la sursa de alimentare.
●● Înainte de a începe curăţarea fierul de călcat trebuie să
se răcească.
●● Pentru curăţare folosiţi o cârpă umedă şi un detergent de
spălare delicat.
●● Pentru spălarea carcasei nu folosiţi detergenţi agresivi
sub formă de emulsii, loţiuni, paste etc. Acestea pot,
printre altele, să şteargă simbolurile grafice care se
găsesc pe carcasa dispozitivului, aşa cum ar fi: simboluri, semne de avertizare etc.
●● Niciodată nu folosiţi obiecte ascuţite sau abrazive pentru
îndepărtarea resturilor de pe talpa fierului de călcat.
●● Pentru curăţarea tălpii, nu folositi detergenţi abrazivi şi
nici cei cu adaos de oţet şi nu folosiţi nici substanţe pentru detartrare.
Importatorul/producătorul nu răspunde de eventualele defecţiuni apărute ca urmare a utilizării aparatului în neconformitate cu destinaţia sa
sau ca urmare a întreţinerii sale necorespunzătoare.
Importatorul/producătorul îşi rezervă dreptul de a modifica produsul
în orice moment – fără o informare prealabilă – în scopul adaptării
la prevederile legale, la norme şi directive sau din motive ce ţin de
construcţie, de vânzare, de aspectul estetic ş.a.
IR3200-001_v03
31
RU
Уважаемые Пользователи!
Поздравляем Вас с выбором нашего устройства и приветствуем среди пользователей товарами Zelmer.
Чтобы достичь наилучших результатов, мы рекомендуем
использовать только оригинальные аксессуары компании Zelmer. Они спроектированы специально для этого
продукта.
Просим внимательно ознакомиться с настоящей инструкцией по обслуживанию. Особое внимание необходимо
обратить на правила техники безопасности. Просим
сохранить инструкцию, чтобы ею можно было пользоваться в ходе дальнейшей эксплуатации прибора.
Указания по технике безопасности
и правильной эксплуатации утюга
Во время использования утюга всегда соблюдайте нижеприведенные основные правила техники безопасности:
ОПАСНОСТЬ! / ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение правил грозит
травмами
●● Использовать и оставлять утюг следует на устойчивой поверхности.
●● Перед наполнением резервуара
утюга водой, выньте вилку из
розетки.
●● Если несъемный провод питания
будет поврежден, его следует
заменить у производителя или
у работника сервисной службы
или квалифицированным лицом,
чтобы избежать возможных угроз.
●● В процессе глажки запрещено
открывать отверстие для наполнения резервуара водой.
●● Данный прибор может использоваться детьми в возрасте с 8 лет
и лицами с ограниченными физическими и умственными способностями, лицами без опыта работы
с прибором, если будет осуществляться контроль или проведен
инструктаж по эксплуатации прибора и связанными с этим угрозами. Запрещается детям играть
32
с прибором. Не допускать проведения чистки и консервации прибора детьми без присмотра взрослых.
●● Во время работы или остывания утюга держите его и провод
питания вне досягаемости детей
младше 8 лет.
●● Не пользуйтесь утюгом после его
падения, если на нем имеются
видимые повреждения или при
утечке воды.
●● После каждого использования утюга
необходимо слить из него воду.
●● Если какой-либо элемент утюга
будет поврежден, то, чтобы избежать аварийных ситуаций, его
замену должен произвести изготовитель, представитель сервиса или
квалифицированный специалист.
●● Ремонт прибора могут выполнять
только квалифицированные специалисты. Неправильно выполненный ремонт может создать серьезную угрозу для пользователя.
В случае появления неполадок
рекомендуем обратиться в специализированный сервисный пункт.
●● Не пользуйтесь неисправным или
поврежденным утюгом.
●● Не прикасайтесь к подошве утюга
во время глажения или сразу же
после него. Будьте осторожны температура подошвы очень
высокая!
●● Во время глажки и непосредственно после ее завершения, не
прикасайтесь к поверхности, обозначенной символом
поверхность является
(смотри рис. 1 и 2).
. Эта
горячей
IR3200-001_v03
Обратите внимание:
Горячая
поверхность!
Рис. 1: Правая сторона
Рис. 2: Левая сторона
●● Утюг вырабатывает очень горячий
водяной пар. Будьте осторожны
во время глажения и предупредите других пользователей о возможной опасности.
●● Соблюдайте особую осторожность
во время глажения в присутствии
детей. Не позволяйте прикасаться
к горячему утюгу во время глажения.
●● Не позволяйте детям чистить
устройство и выполнять другие
действия по уходу за ним без присмотра.
●● Категорическия
запрещается
гладить электроутюгом одежду
и ткани непосредственно на людях
или животных.
●● Категорически
запрещается
направлять струю пара на людей
или животных.
●● Не оставляйте утюг, подключенный в электросеть без присмотра.
ВНИМАНИЕ!
Несоблюдение этих требований может привести к нанесению ущерба собственности
●● Удалите с корпуса и подошвы утюга все имеющиеся защитные пленки и наклейки.
●● Перед началом глажения размотайте и выпрямите
питающий сетевой провод.
●● Наполняйте утюг водой только с помощью приложенного кувшинчика-мерки для воды.
контакта шнура питания с горячей
поверхностью утюга.
●● Избегайте
IR3200-001_v03
●● Убедитесь, что напряжение, указанное в таблице
номинальных значений, соответствует напряжению
в сети.
●● Подключайте утюг только к сети переменного тока
с заземлением. Убедитесь в том, что напряжение,
указанное на приборе, соответствует напряжению
электросети.
●● Не пользуйтесь удлинителем без заземления!
●● Не наливать других жидкостей, кроме воды
в резервуар для воды, таких как: духи, уксус или
другие химические вещества, поскольку они могут
привести к серьезному повреждению устройства.
●● Не погружайте утюг в воду или другие жидкости.
●● Не наматывайте шнур питания вокруг утюга, пока
он полностью не остынет и не будет готов к хранению.
●● Не разбирайте утюг.
●● Устройство не предназначено для работы с использованием внешних выключателей-таймеров или
отдельной системы дистанционного управления.
●● Если Вы не пользуетесь утюгом даже непродолжительное время, утюг необходимо выключить. Для
этого переключите термостат в положение «MIN»
(вращая в направлении против часовой стрелки).
●● Если Вы даже кратковременно не используете
утюг - выключите функцию отпаривания, установив
регулятор на положение
.
●● Режим «САМООЧИСТКА ПОДОШВЫ УТЮГА»
необходимо включать, по меньшей мере, один раз
в месяц.
СОВЕТЫ
Информация об изделии и рекомендации по его применению
●● Утюг предназначен исключительно для домашнего
пользования. Используйте его только в целях,
предусмотренных инструкцией.
Рекомендации по глажению
1 Рассортируйте вещи, которые Вы собираетесь гладить, по типам ткани, из которой они сшиты. Это позволит Вам ограничить количество переключений регулятора температуры.
2 Если Вы не знаете состав изделия, найдите на нём
место, которое незаметно при носке, и попробуйте подобрать соответствующую температуру глажения, начиная
с минимальной.
3 Прежде чем начать глажение изделий из чувствительных к высоким температурам тонких и деликатных
тканей, необходимо подождать три минуты. Для достижения нужной температуры (как более высокой, так
и более низкой) необходимо определенное время.
33
4 Чтобы изделия из тонких и деликатных тканей, таких
как шерсть, шелк, бархат и т.п. не лоснились после глажения, их нужно гладить через ткань.
5 Возможно, что для включения функции выброса пара
нужно будет нажать на кнопку несколько раз.
6 Внимательно прочитайте ярлык на изделии, которое
Вы собираетесь гладить, и всегда выполняйте рекомендации изготовителя одежды по уходу за изделием. Символы на ярлыках означают следующее:
Регулировка температуры глажения
●● Ацетатное
волокно
●● Эластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
●● Медь
●● Полиэстер
●● Протеин
●● Шелк
●● Триацетат
●● Вискоза
●● Шерсть
Подготовка утюга к работе
1 Разверните и распрямите шнур питания.
2 Наполните резервуар водой. См. пункт «НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА».
3 Подключите утюг к соответствующему источнику
питания.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Поверните регулятор температуры по часовой
стрелке в положение „●●●”.
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
Техническая характеристика
Технические параметры указаны на заводском щитке
прибора.
Утюг имеет I класс изоляции. Питающий электропровод
и вилка имеют заземление.
Утюг ZELMER отвечают требованиям действующих норм.
Прибор отвечает требованиям РЕГЛАМЕНТА №
1275/2008/ЕС КОМИССИИ по требованиям к экопроекту.
Прибор отвечает требованиям директив:
–– Электрический прибор следует эксплуатировать при
определенных уровнях напряжения (LVD) – 2006/95/EC.
–– Директива по электромагнитной совместимости (EMC)
– 2004/108/EC.
Прибор маркирован знаком соответствия CE.
A
Конструкция утюга
Регулятор пара
Кнопка включения пара
Кнопка распылителя
Кнопка включения самоочистки
Указатель температуры
Регулятор температуры
Крышка резервуара воды
Вставка anti-scale (устанавливается
в резервуар воды)
9 Форсунка распылителя
10 Защита шнура
11 Шнур питания
34
Лампочка автоматического выключения (зеленая)
Лампочка работы нагревателя (красная)
Резервуар воды
Подошва утюга
Первая глажка
●● Хлопок
●● Лен
1
2
3
4
5
6
7
8
12
13
14
15
4 Установите регулятор пара в положение
.
5 Установите утюг в горизонтальное положение или
нажмите кнопку включения пара, через отверстия
в подошве утюга начнет поступать пар.
●● Утюг готов к использованию.
6 Начните первую глажку со «старых» тканей.
После того, как в резервуаре закончится
вода, утюг перестанет вырабатывать пар.
Глажка
Всегда придерживайтесь рекомендаций
производителя одежды, указанных на этикетах.
НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА
●● Выньте штепсель провода из розетки.
B
1 Установите регулятор пара в положение
и откройте крышку резервуара для воды.
2 При помощи прилагаемой мерки наполните резервуар водой.
на
входе
Для достижения наилучших результатов
глажки используйте каждый раз свежую
деминерализованную или дистиллированную воду.
Не используйте химически декальцинированную воду или какие-либо другие жидкости.
IR3200-001_v03
Не превышайте уровень „MAX”, отмеченный на боковой стенке резервуара.
3 Закройте крышку резервуара воды.
СУХАЯ ГЛАЖКА
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Установите регулятор пара в положение
.
3 Поверните регулятор температуры в положение
„●”, „●●” или „●●●”.
4 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
●● Утюг готов к использованию.
ГЛАЖКА С ОТПАРИВАНИЕМ
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Поверните регулятор температуры в положение
„●●” или „●●●”.
Для получения оптимального качества
пара, не устанавливайте регулятор
температуры в положение „●” во время
глажки с использованием пара.
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
●● Утюг готов к использованию.
4 Необходимое количество пара установите при
помощи регулятора пара.
РАСПЫЛЕНИЕ ВОДЫ
Эта функция может использоваться
в любой момент и не влияет на установки
утюга.
1 Наполните резервуар воды См. пункт «НАПОЛНЕНИЕ РЕЗЕРВУАРА».
2 Направьте выход форсунки на одежду.
3 Нажмите кнопку распылителя.
Распыление произойдет после нескольких
нажатий кнопки.
ВКЛЮЧЕНИЕ ПАРА
Эта функция обеспечивает дополнительное количество
пара, которое может использоваться во время глажки
очень мятых материалов.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Поверните регулятор температуры в положение
„●●” или „●●●”.
IR3200-001_v03
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
●● Утюг готов к использованию.
4 Нажмите кнопку включения пара – из отверстий
в подошве утюга произойдет интенсивный выброс пара.
5 В случае больших загибов, подождите несколько
секунд и снова нажмите кнопку включения пара.
Во время глажки большинство загибов
можно устранить после трех нажатий
кнопки.
Выброс пара может произойти после
нескольких нажатий кнопки.
Для поддержания высокого качества пара
не нажимайте кнопку выброса пара больше
трех раз после того, как погаснет лампочка работы нагревателя.
ВЕРТИКАЛЬНОЕ ОТПАРИВАНИЕ
Эта функция обеспечивает дополнительный пар, помогающий устранить загибы на нежных материалах, находящихся в висячем положении (занавески или другие
материалы).
Устройство вырабатывает водяной пар
очень высокой температуры. Ни в коем
случае не гладьте одежду и материалы,
непосредственно на людях или животных.
Никогда не направляйте пар на людей или
животных.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Поверните регулятор температуры в положение
„●●●”.
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута необходимая температура.
●● Утюг готов к использованию.
4 Удерживайте утюг вертикально на расстоянии
15-30 см от одежды.
5 Нажмите кнопку включения пара – из отверстий
в подошве утюга произойдет интенсивный выброс пара.
6 В случае больших загибов, подождите несколько
секунд и снова нажмите кнопку включения пара.
Во время глажки большинство загибов
можно устранить после трех нажатий
кнопки.
35
Выброс пара может произойти после
нескольких нажатий кнопки.
Для поддержания высокого качества пара
не нажимайте кнопку выброса пара больше
трех раз подряд.
В процессе глажки соблюдайте расстояние не менее нескольких сантиметров от
нежных материалов (синтетические материалы, шелк, бархат, и т.п.), в противном
случае можно повредить материал.
ЗАВЕРШЕНИЕ ГЛАЖКИ
1 Поверните регулятор температуры против часовой
стрелки в положение „MIN”; утюг выключится.
2 Установите регулятор пара в положение
.
3 Отключите утюг от источника питания.
4 Удалите из резервуара остатки воды. См. пункт
„УДАЛЕНИЕ ВОДЫ”.
5 После того, как утюг полностью остынет, храните его
вертикально в безопасном месте.
C
Удаление воды
●● Установите регулятор пара в положение
●● Отключите утюг от источника питания.
.
1 Поверните утюг верхней частью вниз и слегка встряхните, чтобы удалить остатки воды.
2 Нажмите кнопку включения пара (когда подошва
утюга горячая), чтобы удалить воду из резервуара.
3 Нажмите кнопку распылителя, чтобы убрать
остатки воды.
●● Перед тем, как убрать утюг, убедитесь, что регулятор пара находится в положении
.
Дополнительные функции
СИСТЕМА ЗАЩИТЫ ОТ ОБРАЗОВАНИЯ НАКИПИ
Утюг оснащен двойной системой защиты от накипи, целью
которого является увеличение срока службы утюга.
Сменный
D
Под крышкой резервуара воды, внутри горлышка
резервуара воды находится вставка anti-scale. Необходимо периодически очищать вставку, для этого действуйте в соответствии с указаниями ниже.
1 Поверните вставку anti-scale на 90° в направлении
и выньте ее из устройства.
2 Следует очистить вставку, вымыть ее (можно мыть
под проточной водой) и тщательно высушить. В случае
повреждения - заменить.
36
С целью безопасности
запрещается установка
вставки anti-scale.
эксплуатации
поврежденной
3 После очистки и сушки вставьте вставку и поверните
на 90° в направлении
, пока не услышите характерный „щелчок”.
Встроенный
Встроенный резервуар от накипи был разработан
с целью уменьшить количество накипи, которая образуется при глажке с использованием пара.
Встроенный резервуар увеличивает срок
эксплуатации утюга, однако не останавливает полностью процесс натурального
образования накипи.
САМООЧИСТКА ПОДОШВЫ УТЮГА
Эта функция позволяет удалить осадки и минералы,
отложившиеся в камере пара. Исправность утюга во
многом зависит от периодичности выполнения самоочистки подошвы и от жесткости воды. Мы рекомендуем
выполнять самоочистку не реже раза в месяц.
1 Действуйте в соответствии с пунктом «Подготовка
утюга к работе».
2 Поверните регулятор температуры в положение
„●●●”.
3 Загорится лампочка, подтверждающая работу
нагревателя.
Лампочка погаснет, когда будет достигнута требуемая температура.
●● Утюг готов к использованию.
4 Подождите еще цикл; сигнальная лампочка загорится и погаснет.
5 Поверните регулятор температуры против часовой
стрелки в положение „MIN”.
6 Отключите утюг от источника питания.
7 Удерживайте утюг вертикально над раковиной.
8 Нажмите и удерживайте кнопку самоочистки.
9 Пар и кипящая вода выйдут из отверстий в подошве
утюга, вымывая осадок и минералы из камеры пара.
10 Слегка встряхните утюг, пока резервуар воды полностью не опорожнится.
11 После завершения самоочистки, отключите кнопку
самоочистки.
12 Установите утюг на плоской, ровной поверхности
в горизонтальном положении и подождите, пока он полностью не остынет.
13 Протрите подошву утюга влажной тряпкой.
Вытекающая вода очень горячая. Соблюдайте особую осторожность.
IR3200-001_v03
СИСТЕМА ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ПРОТЕЧЕК
●● Система
предотвращения протечек была разработана, чтобы автоматически предотвратить попадание
воды из подошвы, когда утюг недостаточно нагрет.
●● Во время работы системы может быть слышен стук,
особенно при нагреве и охлаждении. Это абсолютно
нормально и свидетельствует о правильной работе
системы.
АВТОМАТИЧЕСКОЕ ВЫКЛЮЧЕНИЕ
Утюг оснащен функцией автоматического выключения
в горизонтальном и вертикальном положении, которая
активируется автоматически, если устройство подключено к источнику питания и не используется.
1 Утюг выключится через ок. 30 секунд, если он неподвижно находится в положении глажки (горизонтальном).
Если же утюг находится в вертикальном положении, он
выключится через ок. 8 минут.
2 Лампочка автоматического выключения начнет
пульсировать (мигать), информируя, что утюг перешел
в режим автоматического выключения.
3 Подвигайте утюг, чтобы продолжить глажку. Устройство вернется к прежним установкам - снова нагреется.
Экология – Позаботимся о среде
Каждый пользователь может сделать свой
вклад в охрану окружающей среды. Это не
трудно и не дорого. С этой целью:
Картонную упаковку передайте на макулатуру, мешки из полиэтилена (PE) выкиньте
в контейнер для пластика.
Использованный прибор отдайте в соответствующий
пункт хранения, потому что опасные элементы, которые
находятся в приборе, могут быть угрозой для среды.
Не выбрасывайте вместе с бытовым мусором!
Каждое использование - движение утюгом
приводит к возврату к предыдущим установкам. Утюг будет нагреваться в течение около 60 секунд до достижения температуры, установленной на регуляторе
температуры.
Очистка и уход
●● Отключите утюг от источника питания.
●● Перед очисткой утюг должен полностью остыть.
●● Для очистки используйте влажную тряпку и неагрессивное моющее средство.
●● Не используйте для мойки корпуса агрессивные моющие средства в виде эмульсий, молочка, паст и т.п.
Они могут удалить нанесенную графику - шкалу, обозначения, предупреждающие знаки и т.п.
●● Никогда не используйте острые или жесткие предметы для удаления остатков с подошвы утюга.
●● Не используйте для очистки подошвы утюга жесткие
и уксусные моющие средства, а также средства против накипи.
Импортер/изготовитель не несет ответственности за возможный ущерб, причиненный в результате использования пылесоса не по назначению или неправильного обращения с ним.
Импортер/изготовитель сохраняет за собой право на модификацию прибора в любой момент без предварительного уведомления, с целью соблюдения правовых норм, нормативных
актов, директив или введения конструкционных изменений,
а также по коммерческим, эстетическим и другим причинам.
IR3200-001_v03
37
BG
Уважаеми клиенти!
Поздравяваме Ви за избора и добре дошли сред потребителите на продукти Zelmer.
За постигане на най-добри резултати Ви препоръчваме
да използвате само оригинални аксесоари от фирмата
Zelmer. Те са проектирани специално за тези продукти.
Моля прочетете внимателно тази инструкция за употреба. Особено внимание обърнете на препоръките за
безопасност. Моля запазете инструкцията за употреба,
за да можете да я ползвате и по време на по-нататъшното използване на уреда.
Препоръки за безопасност и правилно
използване на ютията
По време на използване на ютията винаги спазвайте
следните основни изисквания за безопасност:
ОПАСНОСТ!/
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Опасност от телесни повреди
вследствие на неспазването
●● Ютията трябва да бъде използвана на стабилна повърхност, и на
такава да бъде поставяна.
●● Преди да напълните резервоара с вода, извадете щепсела от
захранващия контакт.
●● Ако фиксираният захранващ кабел
е повреден, той трябва да бъде
подменен от производителя или
от служител на оторизиран сервиз
или квалифицирано лице, за да се
избегне всяка опасност.
●● Не отваряйте отворите за вливане
на вода в ютията по време на гладене.
●● Това оборудване може да се
използва от деца на възраст от
8 години и от лица с намалена
физическа или психическа способност, и хора с липса на опит
и познания за използване на
уреда, ако са под надзор или са им
преказани инструкций за използ38
ване на оборудването по безопасен начин. Децата не трябва да си
играят с уреда. Не се разрешава
извършване на чистене и действия по поддръжка на оборудването от деца без надзор.
●● По време на охлаждане или
работа дръжте ютията и захранващия кабел далеч от деца под
8-годишна възраст.
●● Ютията не трябва да бъде използвана, ако е паднала, има видими
следи на повреди или от нея
изтича вода.
●● След приключване на гладенето
излейте останалата в резервоара
вода.
●● Ако някоя от частите на ютията
е повредена, тя трябва да се
смени от производителя, представител на сервиза или квалифицирано лице с цел избягване на
евентуалната опасност.
●● Уредът може да бъде поправян само от обучени специалисти. Неправилно извършените
поправки могат да причинят сериозна опасност за потребителя.
В случай на неизправност се обърнете към специализиран сервиз.
●● Не използвайте ютията, ако е повредена или не работи както трябва.
●● Не докосвайте гладещата повърхност на ютията по време на гладене или кратко след приключването му, тъй като е гореща!
●● По време на гладене или непосредствено след неговото завършване не докосвайте повърхността
означена
със
символа
.
IR3200-001_v03
Тази повърхност е гореща (вижте
фиг. 1 и 2).
Внимание: Гореща
повърхност!
Фиг. 1: Дясна страна
Фиг. 2: Отляво
●● Ютията отделя водна пара
с висока температура. Винаги
я използвайте предпазливо и предупредете останалите потребители за евентуалната опасност.
●● Бъдете особено внимателни по
време на гладене в присъствието
на деца. Не позволявайте да докосват ютията по време на гладене.
●● Не позволявайте на деца да
почистват уреда или да извършват други действия по поддръжка
без надзор.
●● В никакъв случай не гладете дрехи
и платове върху хора или животни.
●● В никакъв случай не насочвайте
парата към хора или животни.
●● Потребителят не би трябвало да
оставя ютията без надзор когато
е включена към захранващата
мрежа.
ВНИМАНИЕ!
Опасност от имуществени
вреди вследствие на
неспазването
●● Отстранете защитното фолио и всички лепенки от
гладещата повърхност на ютията и корпуса й.
●● Преди използване разгънете и изправете захранващия кабел.
●● Пълнете ютията с вода само с помощта на съда за
вода от комплекта на ютията.
●● Избягвайте контакта на свързващия кабел с горещата част на ютията.
IR3200-001_v03
●● Уверете
се, че напрежението, намиращо се на
табелката на уреда съответства на напрежението
на захранващата мрежа.
●● Ютията трябва винаги да се включва в контакт на
електрическата мрежа (само с променлив ток) със
заземяване и с напрежение съгласно даденото на
информационната табелка на уреда.
●● Не използвайте удължител без заземяване!
●● Не вливайте течности, различни от вода в резервоара за вода, като парфюми, оцет или други
химикали, защото те могат сериозно да повредят
устройството.
●● Не потапяйте ютията във вода или други течности.
●● Не увивайте свързващия кабел около ютията,
докато напълно не се изстуди и не бъде готова за
съхранение.
●● Не разглобявайте корпуса на ютията и не демонтирайте никоя от частите му.
●● Устройството не е предназначено за работа с употреба на външни временни изключватели или на
отделна система за дистанционна регулация.
●● Ако не използвате ютията дори за кратко време,
изключете я със завъртане на регулатора на температурата по посока обратна на часовниковата
стрелка. Настройте го на положение „MIN”.
●● Ако не използвате ютията дори и за кратък период
от време, изключете функцията пара, поставяйки
регулатора на парата в положение
.
●● Поне веднъж месечно използвайте функцията
„САМОПОЧИСТВАЩА СЕ ГЛАДЕЩА ПЛОЧА”.
УКАЗАНИЕ
Информация за продукт
и указания относно
ползването му
●● Ютията е предназначена само за домашно използване и може да се използва само съгласно настоящата инструкция.
Препоръки за гладене
1 Сортирайте дрехите за гладене според типа плат.
Това ще ограничи честото сменяне на температурата за
различните видове платове.
2 Обърнете дрехата за пробно гладене от вътрешната
й страна, ако не сте сигурни какъв вид е платът. Започнете от най-ниската температура и постепенно я увеличавайте.
3 Изчакайте три минути, преди да започнете да гладите
платове, чувствителни на високи температури. Функцията
за регулиране на температурата се нуждае от известно
време, за да достигне избраното ниво, независимо от
това дали температурата е по-ниска или по-висока.
39
4 Фините материали, като например коприна, вълна,
велур и др., се гладят през парче плат, за да избегнете
блестящите следи.
5 С цел активиране на разпръскването, отделянето
на пара или вертикалното отделяне на пара може да се
окаже необходимо неколкократното натискане на бутона.
6 Спазвайте препоръките на производителя на облеклото. Запознайте се със съдържанието на етикетите,
което често е представено под формата на символи,
напр.:
Настройки на температурата
●● Ацетат
●● Еластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
●● Купро
●● Полиестер
●● Протеин
●● Коприна
●● Триацетат
●● Вискоза
●● Вълна
Технически данни
40
Подготовка на ютията за работа
1 Развийте и изправете захранващия кабел.
2 Напълнете резервоара с вода. Вижте точка “ВЛИВАНЕ НА ВОДА “.
3 Включете ютията към подходящ източник на захранване.
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Завъртете регулатора на температурата (термостата) по посока на часовниковата стрелка в положение
„●●●”.
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
Техническите параметри са дадени на информационната табелка на уреда.
Ютията е уред от клас І, със захранващ кабел с предпазно жило и щепсел с предпазен контакт.
Ютиите ZELMER отговарят на изискванията на действащите стандарти.
Уредът е съобразен с РЕГЛАМЕНТА НА КОМИСИЯТА (ЕС)
NR 1275/2008 касаещ изискванията за екопроектиране.
Уредът е съвместим с изискванията на следните директиви:
–– Електрическо съоръжение предназначено за използване в определени граници на напрежението (LVD)
– 2006/95/EC.
–– Електромагнитна съвместимост (EMC) – 2004/108/ЕС.
Уредът е обозначен със знак CE на информационната
табелка.
1
2
3
4
5
6
7
8
Дюза за пръскане
Гумен водач
Свързващ кабел
Контролна лампа за автоматично изключване (зелена)
Контролна лампа на нагревателя (червена)
Резервоар за вода
Гладеща плоча
Първо гладене
●● Памук
●● Лен
Елементи на ютията
9
10
11
12
13
14
15
A
Регулатор на парата
Бутон за изхвърляне на пара
Бутон за пръскане
Бутон за самопочистване
Индикатор за температурни настройки
Термостат
Капак на резервоара за вода
Система anti-scale (монтирана при отвора на резервоара за вода)
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
4 Настройте регулатора на парата в положение
.
5 Поставете ютията в хоризонтално положение или
натиснете бутона за изпускане на пара, през отворите
в гладещата плоча ще излезе пара.
●● Ютията е готова за използване.
6 Започнете първото гладене на “стара” дреха.
След изпразване на резервоара за вода,
ютията спира да генерира пара.
Гладене
Винаги следвайте инструкциите на производителя на дрехите, подадени на етикета на облеклата.
ВЛИВАНЕ НА ВОДА
B
●● Извадете щепсела на захранващия кабел от контакта.
1 Настройте регулатора на парата в позиция
и отворете капака на резервоара за вода.
2 Използвайте приложения съд за вода и напълнете
резервоара с вода.
За най-добри резултати при гладене,
винаги използвайте прясна деминерализирана или дестилирана вода.
IR3200-001_v03
Не използвайте вода с химически премахнат калций или други течности.
Да не се превишава ниво “MAX”, отбелязано отстрани на резервоара за вода.
3 Затворете капака на резервоара за вода.
ГЛАДЕНЕ НА СУХО
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Настройте регулатора на парата в позиция
.
3 Завъртете регулатора на температурата в положение „●”, „●●” или „●●●”.
4 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
●● Ютията е готова за използване.
ГЛАДЕНЕ С ПАРА
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Завъртете термостата на „●●” или „●●●”.
За да се гарантира оптимално качество на
парата, не настройвайте термостата на
„●” при гладите с пара.
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
●● Ютията е готова за използване.
4 Количеството на генерираната пара се регулира
с регулатора на пара.
ПРЪСКАНЕ
Тази функция може да се използва по всяко
време и не променя настройките на ютията.
1 Напълнете резервоара за вода. Вижте раздел “ВЛИВАНЕ НА ВОДА “.
2 Насочете накрайника на дюзата към дрехите.
3 Натиснете бутона за пръскане.
Пръскането може да настъпи след няколко
кратно натискане на бутона.
ПАРЕН УДАР
Тази функция осигурява допълнително количество пара,
която може да се използва при гладенето на силно
набръчкани (измачкани) дрехи.
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Завъртете термостата на „●●” или „●●●”.
IR3200-001_v03
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
●● Ютията е готова за използване.
4 Натиснете бутона за парен удар – от отворите
в гладещата плоча на ютията ще настъпи интензивно
подаване на пара.
5 В случай на упорити гънки, изчакайте няколко
секунди и отново натиснете бутона за парен удар.
По време на гладене повечето гънки могат
да бъдат отстранени след три натискания на бутона.
Струята на парата може да се появи след
няколко кратно натискане на бутона.
За да се поддържа високото качество на
парата, не натискайте бутона за пара
повече от три пъти след изгасване на
сигналната лампа за работа на нагревателя.
ПАРЕН УДАР ВЪВ ВЕРТИКАЛНА ПОЗИЦИЯ
Тази функция осигурява допълнителна пара за отстраняване на гънки от деликатен материали във вертикална
позиция (висящи пердета или други материали).
Уреда генерира водна пара при много
висока температура. При никакви обстоятелства не гладете дрехи и платове,
които се намират на човек или животно.
Никога не насочвайте парата към хора или
животни.
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Завъртете термостата на „●●●”.
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
●● Ютията е готова за използване.
4 Задръжте ютията отвесно на разстояние от 15 до
30 см от дрехата.
5 Натиснете бутона за парен удар – от отворите
в гладещата плоча на ютията ще настъпи интензивно
подаване на пара.
6 В случай на упорити гънки, изчакайте няколко
секунди и отново натиснете бутона за парен удар.
По време на гладене повечето гънки могат
да бъдат отстранени след три натискания на бутона.
41
Струята на парата може да се появи след
няколко натискания на бутона.
За да се поддържа високото качество на
парата, не натискайте бутона за пара
последователно повече от три пъти.
По време на гладене поддържайте разстояние най-малко няколко сантиметра
от деликатни материали (синтетичен
материал, коприна, кадифе и т.н.) в противен случай материалът може да бъде
повреден.
КРАЙ НА ГЛАДЕНЕТО
1 Завъртете термостата по посока противна на часовниковата стрелка в положение “MIN” ютията е изключена.
2 Настройте регулатора на парата в положение
.
3 Изключете ютията от източника на захранване.
4 Излейте водата останала в резервоара за вода.
Вижте раздел “Изливане на водата”
5 Когато ютията е напълно изстинала, съхранявайте
във вертикално положение на безопасно място.
Изливане на водата
●● Настройте регулатора на парата в положение
●● Изключете ютията от източника на захранване.
C
.
1 Обърнете ютията с горната част надолу и внимателно я разклатете, за да отстраните останалата вода.
2 Натиснете бутона за пара (когато гладещата плоча
е гореща), за да се освободи събраната вода в резервоара.
3 Натиснете бутона за пръскане, за да се освободи
останалата вода.
●● Преди да поставите ютията за съхранение, уверете
се, че регулатора е в позиция
.
Допълнителни функции
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА КОТЛЕН
КАМЪК
Ютията има двойна система за безопасност за предотвратяване на утаяване на котлен камък, чиято задача
е да се удължи експлоатационния живот на ютията.
Сменяем
D
Под капака на резервоара за вода, от вътрешната
страна на отвора за вливане в резервоара за вода се
намира патрон anti-scale. Необходимо е периодично да
почиствате патрона, за тази цел следвайте стъпките подолу.
1 Завъртете патрона anti-scale на 90° към
и го
извадете от устройството.
42
2 Изчистете патрона (може да се измие под течаща
вода) и подсушете добре. В случай на повреда заменете
с нов.
От съображения за безопасност, забранено е използването на повреден патрон
anti-scale.
3 След почистване и изсушаване, поставете патрона
в заеманото място и завъртете на 90° по посока
,
докато чуете характерно “клик”.
Вграден
Вграденият съд предпазващ от утаяването на котлен
камък е проектиран с оглед на намаляване на утаяването на камък, появяващ се по време на гладене.
Вграденият съд удължава експлоатационния живот на ютията, но не спира
напълно естествения процес на утаяване
на варовика.
САМОПОЧИСТВАЩА СЕ ГЛАДЕЩА ПЛОЧА
Тази функция позволява на отстраняване на седименти
и минерали събрани в парната камера. Ефективността
на ютията до голяма степен зависи от честотата на
самопочистването на гладещата плоча и твърдостта на
водата. Препоръчваме да направите тази стъпка веднъж
месечно или по-често.
1 Следвайте раздел “Подготовка на ютията за работа”.
2 Завъртете термостата на позиция „●●●“.
3 Ще светне сигналната лампа за работа на нагревателя.
Лампата изгасва, когато е достигната
необходимата температура.
●● Ютията е готова за използване.
4 Изчакайте следващия цикъл, сигналната лампа светва и изгасва.
5 Завъртете термостата по посока противна на часовниковата стрелка в положение “MIN”.
6 Изключете ютията от контакта.
7 Задръжте ютията хоризонтално над мивката.
8 Натиснете и задръжте бутона за самопочистване.
9 Пара и вряща вода излизат от отворите в гладещата
плоча, изхвърляйки натрупаните седименти и минерали
в парната камера.
10 Внимателно разклатете ютията, до изпразване на
резервоара за вода.
11 След завършване на самопочистването, освободете
бутона на самопочистване.
12 Поставете ютията върху хоризонтална равна повърхност в изправено положение и я оставете да изстине
напълно.
13 Избършете плочата на ютията с влажна кърпа.
IR3200-001_v03
Изтичащата вода е много гореща. Бъдете
особено внимателни.
СИСТЕМА ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ НА ИЗТИЧАНИЯ
●● Системата за превенция на изтичане е проектирана
така, че автоматично да предотврати изтичането
на вода от плочата, когато ютията не е достатъчно
гореща.
●● По време на действие на системата може да се чуе
звук подобен до пукане, особено по време на загряване или охлаждане. Това е нормално и показва, че
системата работи правилно.
АВТОМАТИЧНО ИЗКЛЮЧВАНЕ
Екология – Грижа за околната среда
Всеки ползвател може да допринесе за
опазването на околната среда. Това не
е трудно, нито скъпо. За да го постигнете:
изхвърлете картонената опаковка в контейнер за рециклиране на хартиени отпадъци;
полиетиленовите пликове изхвърлете в контейнер за пластмаса.
Когато стане непригоден, занесете уреда в подходящ
център за унищожаване, защото съдържа опасни елементи, които могат да навредят на околната среда.
Не изхвърляйте уреда заедно с битовите отпадъци!
Ютията има функция за автоматично изключване в хоризонтална и вертикална позиция, която се активира автоматично, когато уреда е свързан към източник за захранване и оставен без надзор.
1 Ютията се изключва автоматично след около 30
секунди, ако остава неподвижна в положение за гладене
(хоризонтално). Ако тя е в състояние на покой (вертикално) ще се изключи след около 8 минути.
2 Лампата за автоматично изключване ще започне
да мига (пулсира) сигнализирайки, че ютията е в режим
на автоматично изключване.
3 Преместете ютията, за да продължите гладенето.
Уреда ще се върне към предишните настройки - загрява
отново.
Всеки път, когато използвате – премествате ютията, тя ще се връща към
предишните настройки. Ютията ще се
нагрява около 60 секунди, за да достигне
зададената температура на термостата.
Почистване и поддръжка
●● Изключете ютията от контакта.
●● Преди почистване, ютията трябва
напълно да
изстине.
●● За чистене използвайте влажна кърпа и деликатен
почистващ препарат.
●● Не използвайте агресивни препарати като емулсии,
лосиони, кремове и др. за миене на корпуса. Те могат
да отстранят информационни графични символи,
като скали, знаци, предупредителни знаци и др.
●● Никога не използвайте остри или абразивни предмети, за да премахнете изгаряния от гладещата
плоча.
●● Не използвайте абразивни почистващи препарати,
оцет и вещества за отстраняване на котлен камък за
чистене на плочата на ютията.
IR3200-001_v03
Вносителят/производителят не отговаря за евентуални
повреди, предизвикани от използване на уреда по начин, несъответстващ на неговото предназначение, или неправилната
му употреба.
Вносителят/производителят си запазва правото да модифицира уреда във всеки момент, без предварително уведомление, с цел изпълнение на правните разпоредби, стандарти,
директиви или по конструктивни, търговски, естетически
и други причини.
43
UA
Шановні Клієнти!
Вітаємо Вас із вибором нашого пристрою та ласкаво просимо до спільноти користувачів товарів Zelmer.
Для того, щоб отримати найкращі результати, ми рекомендуємо використовувати тільки оригінальні аксесуари
компанії Zelmer. Вони спроектовані спеціально для цього
продукту.
Просимо Вас уважно прочитати інструкцію з експлуатації,
приділяючи особливу увагу рекомендаціям щодо техніки
безпеки. Збережіть інструкцію, щоб Ви могли користатися
нею в процесі подальшої експлуатації приладу.
Вказівки щодо безпеки та правильного
використання праски
Під час використання праски просимо завжди дотримуватися нижче наведених вимог безпеки:
НЕБЕЗПЕКА! /
ПОПЕРЕДЖЕННЯ!
Недотримання вимог загрожує травмами
●● Праску слід використовувати та
зберігати на стабільній поверхні.
●● Перед наповненням резервуара
праски водою, вийміть вилку з розетки.
●● Якщо незйомний провід живлення
буде пошкоджено, його слід замінити у виробника або у працівника
сервісної служби, або кваліфікованою особою з метою уникнення
загрози.
●● У процесі прасування заборонено
відкривати отвір для наповнення
резервуара водою.
●● Даний прилад може використовуватись дітьми у віці з 8 років і особами з обмеженими фізичними та
розумовими здібностями, особами
без досвіду роботи з приладом,
якщо буде здійснюватись контроль
або проведено інструктаж із експлуатації приладу та пов’язаними
із цим загрозами. Не дозволяти
44
дітям гратися з приладом. Не
допускати проведення чищення
та консервації приладу дітьми без
нагляду дорослих.
●● Підчас роботи або охолодження
праски тримайте її та провід живлення поза досяжністю дітей,
молодших 8 років.
●● Не користуйтеся праскою, якщо
вона падала на підлогу, якщо на
ній є видимі пошкодження або
вона протікає.
●● Після закінчення прасування
вилийте рештки води з баку.
●● Якщо будь-яка частина праски
ушкоджена, щоб уникнути уражень, вона мусить бути замінена
виробником, представником сервісу або іншою кваліфікованою
особою.
●● Ремонт праски може здійснювати
лише підготовлений персонал.
Неправильно проведений ремонт
може призвести до серйозної
травми користувача. У разі виникнення неполадки слід звернутися
до спеціалізованого пункту обслуговування.
●● Не використовувати праску, якщо
вона ушкоджена або не працює, як
належить.
●● Не торкатися до підошви праски
підчас або відразу після прасування, підошва гаряча!
●● Під час прасування і безпосередньо після його завершення,
не торкайтеся поверхні, позначеної символом
. Ця поверхня
є гарячою (дивись рис. 1 і 2).
IR3200-001_v03
Зверніть увагу:
Гаряча
поверхня!
Рис. 1: Права сторона
Рис. 2: Ліва сторона
●● Праска виділяє водяну пару високої температури. Завжди використовуйте праску обережно та попередьте інших користувачів про
можливу небезпеку.
●● Не дозволяйте бавитися приладом та зберігайте у недоступному
для дітей та неврівноважених осіб
місці.
●● Не дозволяйте дітям чистити
пристрій та виконувати інші дії
з догляду за ним без нагляду.
●● У жодному разі не прасувати
одягу, що знаходиться на людях
чи тваринах.
●● Не можна керувати пар на людей
чи тварин.
●● Не залишайте без нагляду праску,
підключену до електромережі.
УВАГА!
Недотримання загрожує
пошкодженням майна
●● Усунути охоронну плівку і наклейки з підошви та
корпусу праски.
●● Перед використанням розв’язати та випрямити провід підключення.
●● Наповнювати праску слід лише за допомогою спеціальної ємкості на воду.
контакту шнура живлення з гарячою
поверхнею праски.
●● Переконайтеся, що напруга, вказана в таблиці
номінальних значень, відповідає напрузі в мережі.
●● Праску завжди підключайте до розетки електромережі (тільки перемінного струму), оснащеної захисним штифтом, з напругою, що відповідає вказаному
на щитку значенню напруги.
●● Уникайте
IR3200-001_v03
●● Не вживайте подовжувач без захисного болта!
●● Не наливати інших рідин, окрім води, в резервуар
для води, таких як парфуми, оцет чи інші хімічні
речовини, оскільки вони можуть призвести до серйозного пошкодження пристрою.
●● Не занурюйте праску у воду чи іншу рідину.
●● Не намотуйте шнур живлення навколо праски, поки
вона повністю не охолоне і не буде готова до зберігання.
●● Не розкручувати корпус праски і не демонструвати
жодних частин.
●● Пристрій не призначений для роботи з використанням зовнішніх вимикачів-таймерів або окремої системи дистанційного управління.
●● Якщо Ви не використовуєте праску навіть протягом
короткого часу – поверніть регулятор температури
у напрямку протилежному до руху годинникової
стрілки. Встановіть його на позначці „MIN”.
●● Якщо Ви навіть протягом короткого часу не використовуєте праску - вимкніть функцію пари встановлюючи регулятор в положення
.
●● Принаймі один раз у місяць застосуйте функцію
„САМООЧИЩЕННЯ ПІДОШВИ УТЮГА”.
ВКАЗІВКА
Інформація про продукт та
вказівки щодо користування
●● Праску призначено лише для домашнього викорис-
тання і можна її використовувати лише згідно даної
інструкції.
Вказівки щодо прасування
1 Посортуйте речі до прасування згідно типу тканини.
Це допоможе обмежити частоту зміни температур для
різних тканин.
2 Проведіть пробне прасування на внутрішній стороні вбрання, якщо Ви не впевнені щодо типу тканини.
Почніть від низької температури, а потім поволі збільшуйте.
3 Зачекайте три хвилини перед прасуванням тканин
вразливих на високі температури. Функція регуляції
температури потребує трохи часу до моменту осягнення
обраного рівня, не залежно від того, чи нижча, чи вища
температура потрібна.
4 Делікатні тканини, такі як шовк, вовна, велюр тощо
слід прасувати через тканину до прасування, щоб уникнути блискучих слідів.
5 Для активації розпилювача, викиду пари або вертикального викиду пари, необхідно декілька раз натиснути
кнопку.
45
6 Дотримуйтесь вказівок виробника одягу. Ознайомтесь із змістом етикетки, часто представленої у вигляді
символів, наприклад:
Вибір температури
●● Ацетатне
волокно
●● Еластик
●● Цупмо
●● Поліестр
●● Протеіни
●● Шовк
●● Поліаміди
●● Поліпропілен
Технічні параметри подано на номінальній таблиці виробу.
Праска є приладом першого гатунку, оснащена проводом
підключення з охоронною жилою та вилкою з охоронним
стиком.
Праска ZELMER відповідає вимогам обов’язкових норм.
Прилад виконує вимоги РОЗПОРЯДЖЕННЯ КОМІСІЇ (WE)
№ 1275/2008 щодо вимог, які стосуються екопроекту.
Пристрій є згідний з вимогами директив:
–– Електричний прилад слід експлуатувати при визначених рівнях напруги (LVD) – 2006/95/EC.
–– Електромагнітна компатебільність (EMC)
– 2004/108/EC.
Виріб означено знаком CE на номінальній таблиці.
9
10
11
12
13
14
15
46
Перше прасування
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
Технічні дані
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Розгорніть і розпряміть шнур живлення.
2 Наповніть резервуар водою. Див. пункт “НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ”.
3 Підключіть праску до відповідного джерела живлення.
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури за годинниковою
стрілкою в положення „●●●”.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
●● Триацетат
●● Віскоза
●● Вовна
●● Бавовна
●● Льон
Конструкція праски
Підготовка праски до роботи
A
Регулятор пари
Кнопка увімкнення пари
Кнопка розпилювача
Кнопка самоочистки
Покажчик температури
Регулятор температури
Кришка резервуару води
Вкладка anti-scale (встановлюється на вході в резервуар води)
Форсунка розпилювача
Захист шнура
Шнур живлення
Лампочка автоматичного вимикання (зелена)
Лампочка роботи нагрівача (червона)
Резервуар води
Підошва праски
4 Встановіть регулятор пари в положення
.
5 Встановіть праску в горизонтальне положення або
натисніть кнопку включення пари, через отвори в підошві
праски почне поступати пара.
●● Праска готова до використання.
6 Розпочніть перше прасування зі “старих” тканин.
Після того, як в резервуарі закінчиться
вода, праска перестане виготовляти пару.
Прасування
Завжди
дотримуйтеся
рекомендацій
виробника одягу, які вказані на етикетках.
НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ
●● Вийміть штепсель шнура з розетки.
B
1 Встановіть регулятор пари в положення
і відкрийте кришку резервуару для води.
2 За допомогою мірки, що додається, наповніть резервуар водою.
Для досягнення найкращих результатів прасування використовуйте кожного разу свіжу
демінералізовану або дистильовану воду.
Не використовуйте воду, що хімічно
декальцинована або будь-які-інші рідини.
Не перевищуйте рівень “MAX”, який позначений на бічній стінці резервуару.
3 Закрийте кришку резервуару води.
СУХЕ ПРАСУВАННЯ
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Встановіть регулятор пари в положення
.
IR3200-001_v03
3 Поверніть регулятор температури в положення „●”,
„●●” або „●●●”.
4 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
●● Праска готова до використання.
ПРАСУВАННЯ З ПАРОЮ
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури в положення
„●●” або „●●●”.
Для отримання оптимальної якості пари,
не встановлюйте регулятор температури в положення „●” під час прасування
з використанням пари.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
●● Праска готова до використання.
4 За допомогою регулятора пари встановіть необхідну
кількість пари.
РОЗПИЛЕННЯ ВОДИ
Ця функція може використовуватися
у будь-який момент і не впливає на установки праски.
1 Наповніть резервуар води. Див. пункт “НАПОВНЕННЯ РЕЗЕРВУАРУ”.
2 Направте вихід форсунки на одяг.
3 Натисніть кнопку розпилювача.
Розпилення води відбудеться після декількох натискань кнопки.
ВКЛЮЧЕННЯ ПАРИ
Ця функція забезпечує додаткову кількість пари, яка
може використовуватися під час прасування дуже
зім’ятих тканин.
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури в положення
„●●” або „●●●”.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
●● Праска готова до використання.
IR3200-001_v03
4 Натисніть кнопку включення пари – з отворів в підошві праски відбудеться інтенсивний викид пари.
5 У випадку сильно пом’ятих тканин, почекайте
декілька секунд і знову натисніть кнопку включення
пари.
Під час прасування більшість загинів
можна усунути після трьох натискань
кнопки.
Викид пари може відбутися після декількох
натискань кнопки.
Для підтримки високої якості пари не
натискайте кнопку викиду пари більше
трьох разів після того, як згасне лампочка
роботи нагрівача.
ВЕРТИКАЛЬНИЙ ВИКИД ПАРИ
Ця функція забезпечує додатковий викид пари, який
допомагає усунути загини на ніжних тканинах, що знаходяться у висячому положенні (фіранки або інші тканини).
Пристрій виготовляє водяну пару дуже
високої температури. Ні в якому разі не
прасуйте одяг і тканини, що знаходяться
безпосередньо на людях чи тваринах.
Ніколи не направляйте пару на людей або
тварин.
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури в положення
„●●●”.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
●● Праска готова до використання.
4 Тримайте праску вертикально на відстані 15-30 см
від одягу.
5 Натисніть кнопку включення пари – з отворів в підошві праски відбудеться інтенсивний викид пари.
6 У випадку сильно пом’ятих тканин, зачекайте декілька
секунд і знову натисніть кнопку включення пари.
Під час прасування більшість загинів можна
усунути після трьох натискань кнопки.
Викид пари може відбутися після декількох
натискань кнопки.
Для підтримки високої якості пари не
натискайте кнопку викиду пари більше
трьох разів підряд.
47
В процесі прасування зберігайте відстань
не менше декількох сантиметрів від ніжних тканин (синтетичні тканини, шовк,
оксамит тощо), інакше можна пошкодити
тканину.
ЗАВЕРШЕННЯ ПРАСУВАННЯ
1 Поверніть регулятор температури проти годинникової стрілки в положення “MIN”; праску буде вимкнено.
2 Встановіть регулятор пари в положення
.
3 Відключіть праску від джерела живлення.
4 Усуньте з резервуару залишки води. Див. пункт
“Видалення води”.
5 Після того, як праска повністю охолоне, зберігаєте
її у вертикальному положенні у безпечному місці.
C
Усунення води
●● Встановіть регулятор пари в положення
●● Відключіть праску від джерела живлення.
.
1 Поверніть праску верхньою частиною вниз і злегка
струсіть, щоб усунути залишки води.
2 Натисніть кнопку включення пари (коли підошва
праски гаряча), щоб усунути воду з резервуару.
3 Натисніть кнопку розпилювача, щоб усунути
залишки води.
●● Перед тим, як прибрати праску, переконаєтеся, що
регулятор пари знаходиться в положенні
.
Додаткові функції
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД УТВОРЕННЯ НАКИПУ
Праска оснащена подвійною системою захисту від накипу,
метою якого є збільшення терміну служби праски.
Змінний
D
Під кришкою резервуару води, усередині шийки резервуара води знаходиться вкладка anti-scale. Необхідно
періодично здійснювати очистку вкладки відповідно до
вказівок, які наведено нижче.
1 Поверніть вставку anti-scale на 90° в напрямку
і вийміть її з пристрою.
2 Вкладку слід очистити, вимити (можна мити під проточною водою) і ретельно висушити. У випадку пошкодження - замінити.
З метою безпеки експлуатації забороняється встановлювати пошкоджену
вкладку anti-scale.
3 Після очищення і просушування вставте вкладку
і поверніть на 90° в напрямку
, доки не почуєте
характерне “клацання”.
48
Вбудований
Вбудований резервуар, що захищає від утворення
накипу був розроблений з метою зменшення кількості
накипу, який утворюється при прасуванні з використанням пари.
Вбудований резервуар збільшує термін
експлуатації праски, проте не зупиняє
повністю процес натурального утворення
накипу.
САМООЧИЩЕННЯ ПІДОШВИ УТЮГА
Ця функція дозволяє видалити осади і мінерали накопичені в камері пари. Справність праски в значній мірі залежить від періодичності проведення самоочищення підошви і від жорсткості води. Ми рекомендуємо проводити
самоочищення не рідше ніж один раз в місяць.
1 Слідуйте вказівкам з пункту “Підготовка праски до
роботи”.
2 Поверніть регулятор температури в положення „●●●“.
3 Загориться лампочка, що підтверджує роботу
нагрівача.
Лампочка погасне, коли буде досягнута
необхідна температура.
●● Праска готова до використання.
4 Почекайте ще цикл; сигнальна лампочка спалахне
і згасне.
5 Поверніть регулятор температури проти годинникової стрілки в положення “MIN”.
6 Відключіть праску від джерела живлення.
7 Утримуйте праску вертикально над раковиною.
8 Натисніть і утримуйте кнопку самоочищення.
9 Пара і кипляча вода вийдуть з отворів в підошві
праски, вимиваючи осад і мінерали з камери пари.
10 Злегка струсіть праску, поки резервуар води не буде
повністю порожнім.
11 Після завершення процесу самоочищення, відключіть кнопку самоочищення.
12 Поставте праску на плоскій, рівній поверхні в горизонтальному положенні і почекайте, поки вона повністю
не охолоне.
13 Протріть підошву праски вологою ганчіркою.
Вода, що витікає, дуже гаряча. Будьте особливо обережними.
СИСТЕМА ЗАХИСТУ ВІД ВИТІКАННЯ
●● Система захисту від витікання була розроблена, щоб
автоматично запобігти попаданню води з підошви,
коли праска недостатньо нагріта.
●● Під час роботи системи можна почути звук стукання,
особливо під час нагрівання і охолодження. Це абсолютно нормальне явище, яке вказує про правильну
роботу системи.
IR3200-001_v03
АВТОМАТИЧНЕ ВИМИКАННЯ
Праска оснащена функцією автоматичного вимикання
в горизонтальному і вертикальному положенні, яка активується автоматично, якщо прилад підключений до джерела живлення і залишений без нагляду.
1 Праска вимкнеться через прибл. 30 секунд, якщо
вона нерухомо знаходиться в положенні прасування
(горизонтальному). Якщо ж праска знаходиться у вертикальному положенні, вона вимкнеться через прибл.
8 хвилин.
2 Лампочка автоматичного вимкнення почне пульсувати (блимати), інформуючи, що праска перейшла
в режим автоматичного вимкнення.
3 Порухайте праскою, щоб продовжити прасування.
Пристрій повернеться до попередніх налаштувань –
знову нагріється.
Кожне використання – рух праскою призводить до повернення до попередніх
налаштувань. Праска нагріватиметься
протягом близько 60 секунд до досягнення
температури, яка встановлена на регуляторі температури.
Транспортування і зберігання
●● Транспорутвання виробу може здійснюватись усіма
видами транспорту відповідно до вимог та правил які
діють на конкретному виді транспорту.
●● Під час перевезення повинна бути усунена можливість переміщенння виробів всередині тарнспорного
засобу.
●● Під час транспротування залізницею перевезення
повинно здійснюватися у критих вагонах або контейнерах дрібними чи повагонними відправками.
●● Під час транспортування виробів на пласких піддонах вимоги до транспортування повинні відповідати
ГОСТ 26663, або ГОСТ 19848 – в разі завстосування
ящикових піддонів.
●● Способи і засоби кріплення, схеми рзміщення упкованих виробів (кількість ярусів, рядів) у транспортних
засобах зазначені на упаковці.
●● Вироби повинні зберігатися у опалювальних складских приміщеннях при температурі +5°С – +40°С.
Умови зберігання повинні видповідати – 1(Л) ГОСТ
15150.
●● Умови складування виробів зазначені у технічних
умовах.
Очищення і догляд
●● Відключіть праску від джерела живлення.
●● Перед очищенням праска повинна повністю охолонути.
●● Для очищення використайте вологу ганчірку і неагресивний миючий засіб.
●● Не використайте для миття корпусу агресивні миючі
засоби у вигляді емульсій, молочка, паст тощо. Вони
можуть усунути нанесену графіку – шкалу, позначення, символі попередження тощо.
●● Ніколи не використайте гострі або жорсткі предмети
для видалення залишків з підошви праски.
●● Для очищення підошви праски не використовуйте
жорсткі і оцтові миючі засоби, а також засоби проти
накипу.
Екологія – давайте дбати про навколишнє
середовище
Кожна людина може зробити свій внесок
у справу охорони природи. Це зовсім не
складно і не потребує витрат. Для цього
слід: здати картонну упаковку у пункт прийому макулатури, а поліетиленові пакети
викинути у контейнер для пластмаси.
Зношений пристрій слід віддати у відповідний пункт прийому, адже його конструктивні елементи можуть бути
небезпечними для навколишнього середовища.
Не викидайте пристрій разом із побутовими відходами!
IR3200-001_v03
Імпортер/виробник не відповідає за можливі збитки, що виникли
внаслідок використання обладнання не за його призначенням
або його неналежного обслуговування.
Імпортер/виробник застерігає собі право модифікувати виріб
у будь-який момент, без попереднього повідомлення, для пристосування до правових положень, стандартів, директив або
у зв’язку з конструкційними, торговельними, естетичними та
іншими причинами.
49
LT
Gerbiamieji klientai!
Sveikiname Jus pasirinkus mūsų prietaisą ir džiaugiamės,
kad tapote Zelmer produktų naudotoju.
Siekiant geriausių darbo rezultatų, rekomenduojame naudoti
tik originalias Zelmer firmos detales. Jos sukurtos būtent
šiam prietaisui.
Prašome atidžiai perskaityti šią naudojimo instrukciją. Ypatingą dėmesį prašome atkreipti į saugumo instrukcijas.
Išsaugokite naudojimo instrukciją, kad prireikus galėtumėte
ja pasinaudoti ir tolesnės gaminio eksploatacijos metu.
Lygintuvo naudojimo ir saugumo instrukcijos
Naudodamiesi lygintuvu, visuomet laikykitės žemiau išdėstytų pagrindinių saugumo reikalavimų:
PAVOJUS! /ISPĖJIMAS!
Nesilaikymas gali sukelti
pažeidimus
●● Lygintuvas turi būti naudojamas ant
stabilaus paviršio ir ant tokio paties
laikomas.
●● Kištukas privalo būti išjungtas iš
elektros lizdo prieš pripildant talpyklą
vandeniu.
●● Jeigu neatjungtas įtampos laidas
buvo sugadintas, tai šiuo atveju jis
turi būti pakeistas gamintojo bei serviso punkto darbuotojo, arba kvalifikuoto asmens tam, kad galima būtų
išvengti pavojaus.
●● Vandens talpyklos pripildymo angos
negalima atidarinėti lyginimo metu.
●● Šiuo įrengimu gali naudotis vaikai,
ne jaunesni kaip 8 metų ir asmenys
su fizine, protine negalia bei asmenys, neturintys patirties, su sąlyga,
kad yra užtikrinta atitinkama priežiūra, pavojui išvengti bei pravesta
suprantama įrengimo naudojimosi
bei saugumo instrukcja. Vaikai negali
žaisti su įrengimu. Vaikai negali vykdyti įrengimo valymo bei preižiūros
darbų be priežiūros.
50
●● Lygintuvo darbo arba ataušimo metu
laikykite įrengimą ir įtampos laidą
toliau nuo jaunesnių nei 8 metų vaikų.
●● Lygintuvas neturėtų būti naudojamas, jeigu buvo nukritęs, yra matomi
gedimo požymiai ar išteka iš jo vanduo.
●● Po kiekvieno naudojimosi ištuštinkite
vandens rezervuarą.
●● Jeigu kuri nors lygintuvo dalis yra
pažeista, ji, saugumo sumetimais, turi
būti pakeista gamintojo, jį atstovaujančio serviso ar kvalifikuoto asmens.
●● Taisyti prietaisą gali tiktai apmokytas personalas. Netinkamai atlikti
taisymo darbai gali kelti pavojų naudotojui. Atsiradus gedimams, reikia
kreiptis į specializuotą serviso centrą.
●● Nenaudokite lygintuvo, jeigu jis yra
pažeistas ar blogai veikia.
●● Lyginimo metu ir kurį laiką po jo nelieskite lygintuvo pado – jis karštas!
●● Lyginimo metu ir tuojaus po darbo
pabaigos, negalima liesti įkaitinto
paviršiaus, pažymėto
simboliu.
Šis paviršius yra karštas (žiūrėk 1 ir
2 pieš.).
Dėmesio: Karštas
paviršius!
Pieš. 1: Dešinė pusė
Pieš. 2: Kairė pusė
●● Lygintuvas gamina aukštos temperatūros vandens garus. Prietaisą visuomet naudokite atsargiai ir apie galimus
pavojus įspėkite kitus naudotojus.
●● Darbo su lygintuvu metu būkite ypatingai atsargūs, jei netoliese yra vaikų.
Neleiskite jiems liesti lygintuvo.
IR3200-001_v03
●● Neleiskite vaikams valyti įrengimą ir
atlikinėti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
●● Jokiu būdu nelyginkite drabužių ar
medžiagų, esančių ant žmonių ar
gyvūnų.
●● Niekuomet nenukreipkite garų srovės į žmones ar gyvūnus.
●● Vartotojui negalima palikti lygintuvo,
prijungto prie įtampos tinklo, be priežiūros.
DĖMESIO!
Nesilaikymas gali sukelti turto
sugadinimą
●● Pašalinkite visas apsaugines plėveles ir lipdukus nuo
lygintuvo pado ir korpuso.
●● Prieš naudodamiesi išvyniokite ir ištiesinkite maitinimo
laidą.
●● Lygintuvą
vandeniu pildykite tiktai specialaus pridedamo indo pagalba.
●● Venkite prijungimo laido kontakto su lygintuvo
pagrindu.
●● Įsitikinkite ar įtampos galingumas, paduotas žymėjimo
lentelėje, atitinka įtampą elektros tinkle.
●● Lygintuvą junkite tiktai į kintamosios srovės tinklo lizdą,
turintį apsauginį įžeminimą.
●● Nenaudokite ilgintuvo be įžeminimo!
●● Nepilkite kitų skysčių nei vanduo į vandens talpyklą
t.y.: perfumo, acto ar kitų cheminių substancijų, nes tai
gali sukelti įrengimo gedimą.
●● Nemerkite lygintuvo į vandenį ar kitus skysčius.
●● Neviniokite prijungimo laido aplikui lygintuvą kol visiškai neatauš ir bus paruoštas saugojimui.
●● Neardykite lygintuvo korpuso ir neišmontuokite jokių
detalių.
●● Įranga nėra skirta darbui su išoriniais laiko išjungikliais
arba atskira nuotolinio reguliavimo sistema.
●● Jeigu neketinate naudotis lygintuvu netgi neilgą laiko
tarpą, išjunkite jį, pasukdami temperatūros reguliatorių
prieš laikrodžio rodyklę. Nustatykite jį į poziciją „MIN”.
●● Netgi kai lygintuvas nėra naudojamas trumpam laiku,
išjunkite garų funkciją perstatydami garų reguliatorių
į
.
●● Rečiausiai kartą per mėnesį naudokite „SAVAIMINIS
LYGINTUVO PAGRINDO VALYMAS” funkciją.
IR3200-001_v03
NURODYMAS
Informacija apie produktą ir
naudojimo nurodymai
●● Lygintuvas yra skirtas tiktai buitiniams tikslams ir turi
būti naudojamas tiktai laikantis šios instrukcijos nurodymų.
Lyginimo rekomendacijos
1 Surūšiuokite daiktus, kuriuos ketinate lyginti, pagal audinių tipą. Taip apribosite skirtingiems audiniams reikalingų
temperatūrų kaitos dažnį.
2 Jeigu nesate tikri dėl audinio tipo, pirmiausiai pabandykite lyginti išvirkščioje drabužio pusėje. Pradėkite nuo
žemesnės temperatūros ir palaipsniui ją didinkite.
3 Palaukite tris minutes, prieš lygindami aukštoms temperatūroms jautrius audinius. Temperatūros reguliavimo funkcijai reikia tam tikro laiko, kol bus pasiektas pasirinktas karščio
lygis, nesvarbu, ar tai žemesnė, ar aukštesnė temperatūra.
4 Delikačius audinius, tokius kaip šilką, vilną, veliūrą ir
pan., lyginkite per lyginimui skirtą audinį, kad neliktų blizgančių pėdsakų.
5 Kad aktyvuotumėte purškimo ar garinimo funkciją, gali
tekti kelis kartus nuspausti mygtuką.
6 Laikykitės drabužių gamintojo rekomendacijų. Atkreipkite
dėmesį į drabužių etiketėse nurodytus simbolius, pvz.:
Temperatūros nustatymai
●● Acetatas
●● Elastanas
●● Poliamidas
●● Polipropilenas
●● Vario amoniakinis
pluoštas
●● Triacetatas
●● Poliesteris
●● Proteinai
●● Šilkas
●● Viskozė
●● Vilna
●● Medvilnė
●● Linas
Techniniai duomenys
Techniniai parametrai yra nurodyti gaminio ženklinimo plokštelėje.
Lygintuvas yra I klasės prietaisas, turintis instaliuotą maitinimo laidą su apsaugine gysla bei kištuką su apsauginiu
kontaktu.
Lygintuvas ZELMER atitinka galiojančių normų reikalavimus.
Prietaisas atitinka KOMISIJOS REGLAMENTO (EB)
NR. 1275/2008 nuostatas dėl ekologinio projektavimo reikalavimų.
51
Prietaisas atitinka šių direktyvų reikalavimus:
–– Elektros įrengimas yra skirtas naudotis tik atitinkamos
įtampos ribose (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) – 2004/108/EC.
Gaminys yra pažymėtas CE ženklu, kuris pavaizduotas ženklinimo plokštelėje.
Lygintuvo konstrukcija
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Garų reguliatorius
Garų išmetimo mygtukas
Purškimo mygtukas
Savaiminio valymo mygtukas
Temperatūros nustatymo rodiklis
Temperatūros reguliatorius
Vandens talpyklos dangtelis
Anti-scale įdėklas (įmontuotas vandens talpyklos piltuve)
Purkštuvo antgalis
Atlenkiamas dangtelis
Pajungimo laidas
Automatinė išjungimo lemputė (žalia)
Įkaitinimo darbą signalizuojanti lemputė (raudona)
Vandens talpykla
Lygintuvo pagrindas
Lygintuvo paruošimas darbui
1 Išvyniokite ir išlyginkite pajungimo laidą.
2 Pripildykite talpyklą vandeniu. Žiūrėkite punktą „VANDENS PRIPILDYMAS”.
3 Pajunkite lygintuvą prie atitinkamo įtampos šaltinio.
Pirmasis lyginimas
1 Laikykitės atitinkamai punkto „Lygintuvo paruošimas darbui” nuorodų.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių laikrodžio rodyklių
kryptimi atitinkamai į poziciją „●●●”.
3 Užsidegs įkaitinimo darbą signalizuojanti lemputė.
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
4 Nustatykite garų reguliatorių į
poziciją.
5 Pastatykite lygintuvą horizontalioje pozicijoje arba
nuspauskite garų išmetimo mygtuką, per lygintuvo pagrindo
angas pradės skleistis garai.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
6 Pradėkite pirmąjį lyginimą ant „seno” audinio.
Ištuštinus vandens talpą, lygintuvas nustoja
pateikti garus.
52
Lyginimas
Visada laikykitės gamintojo nuorodų, pateiktų
ant drabužių etikečių.
VANDENS PYLIMAS
●● Išjunkite prijungiamojo laido kištuką iš tinklo lizdo.
B
1 Nustatykite garų reguliatorių į
poziciją ir atidarykite
vandens talpyklos dangtelį.
2 Naudodamiesi pateiktu indu vandeniui pripildykite talpyklą vandeniu.
Norint pasiekti geriausių lyginimo rezultatų
naudokite kiekvieną kartą švarų demineralizuotą arba destiliuotą vandenį.
Nenaudokite chemiškai nukalkintą vandenį ar
kokius nors kitus skysčius.
Neviršykite „MAX” lygio, pažymėto ant vandens talpyklos šoninės sienelės.
3 Uždarykite vandens talpyklos dangtelį.
SAUSAS LYGINIMAS
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui”
punktu.
2 Nustatykite garų reguliatorių į
poziciją.
3 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●”, „●●” ar
„●●●” poziciją.
4 Užsidegs lemputė signalizuojanti įkaitinimo darbą.
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
LYGINIMAS SU GARAIS
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“
punktu.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●●” lub „●●●”
poziciją.
Tam, kad gauti optimalią garų kokybę lygindami, panaudojant garus, nenustatinėkite temperatūros reguliatoriaus į „●” poziciją.
3 Užsidegs signalizuojanti įkaitinimo darbą lemputė.
Lemputė užges kada bus pasiekta reikiama
temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
4 Susidariusių garų kiekį reguliuokite garų reguliatoriaus
pagalba.
IR3200-001_v03
PURŠKIMAS
Ši funkcija gali būti naudojama bet kuriuo
momentu ir neturi įtakos lygintuvo parametrams.
1 Pripildykite talpyklą vandeniu. Žiūrėkite „VANDENS PRIPILDYMAS” punktą.
2 Nukreipkite antgalio galą į rūbus.
3 Nuspauskite purkštuvo mygtuką.
Purškimas gali įvykti po keleto mygtuko
paspaudimų.
GARŲ IŠLEIDIMAS
Ši funkcija užtikrina papildomą kiekį garų, kurie gali būti
išnaudojami lyginant stipriai (susiraukšlėjusias)medžiagas.
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“
punktu.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●●” ar „●●●”
poziciją.
3 Užsidegs signalizuojanti įkaitinimo darbą lemputė.
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
4 Paspauskite garų išmetimo mygtuką – iš lygintuvo
pagrinde esančių angų pradės intensyviai skleistis garai.
5 Tuo atveju, kai suglamžymas yra stiprus, palaukite keletą
sekundžių ir vėl nuspauskite garų išmetimo mygtuką.
Lyginimo metu didesnė dalis susiglamžymų
gali būti išlyginta po trijų paspaudimų.
Garų išmetimas gali įvykti po keleto nuspaudimų.
Tam, kad išlaikyti aukštą garų kokybę,
nespauskite garų išmetimo mygtuko daugiau
kaip tris kartus po to kai užges įkaitinimo darbą
signalizuojanti lemputė.
GARŲ IŠLEIDIMAS VERTIKALIOJE PADĖTYJE
Ši funkcija užtikrina papildomus garus, padedančius likviduoti
švelnių audinių suglamžymus, esančius vertikalioje pozicijoje
(kabančios užuolaidos ar kitos medžiagos).
Įrengimas gamina labai aukštos temperatūros
vandens garus. Jokiu būdu negalima lyginti
drabužių, esančių ant žmogaus ar gyvūlėlių.
Niekada nenukreipkite garų į žmones ar į gyvūlėlius.
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“
punktu.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●●●” poziciją.
IR3200-001_v03
3 Užsidegs signalizuojanti įkaitinimo darbą lemputė.
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
4 Palaikykite lygintuvą vertikalioje pozicijoje nuo 15 iki
30 cm atstumu nuo drabužių.
5 Paspauskite garų išmetimo mygtuką – iš lygintuvo
pagrinde esančių angų pradės intensyviai skleistis garai.
6 Tuo atveju kai suglamžymas yra stiprus, palaukite keletą
sekundžių ir vėl nuspauskite garų išmetimo mygtuką.
Lyginimo metu didesnė dalis susiglamžymų
gali būti išlyginta po trijų paspaudimų.
Garų išmetimas gali įvykti po keleto nuspaudimų.
Tam, kad išnaudoti aukštos kokybės garus,
nespauskite garų išmetimo mygtuko daugiau
kaip tris kartus iš eilės.
Lyginimo metu laikykitės keleto centimetrų atstumo nuo švelnių medžiagų (sintetinės medžiagos, šilkas, aksomas ir t.t.) kitu atveju medžiagos gali būti sugadintos.
LYGINIMO PABAIGA
1 Pasukite temperatūros reguliatorių priešinga laikrodžio
rodyklių judėjimo kryptimi į „MIN” poziciją; lygintuvas bus
išjungtas.
2 Nustatykite garų reguliatorių į
poziciją.
3 Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
4 Ištuštinkite likusį vandenį iš talpyklos. Žiūrėkite „Vandens
išpylimas” punktą.
5 Kai lygintuvas visiškai atšals, saugokite jį vertikalioje
pozicijoje saugioje vietoje.
C
Vandens išpylimas
●● Nustatykite garų reguliatorių į
●● Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
poziciją.
1 Apsukite lygintuvą viršutine dalimi į apačią ir švelniai
pakratykite, kad likęs vanduo pasišalintų.
2 Paspauskite garų išmetimo mygtuką (kai lygintuvo
pagrindas yra karštas), kad pašalinti iš talpyklos susikaupusį
vandenį.
3 Nuspauskite purkštuvo mygtuką, kad pašalinti vandens
likučius.
●● Prieš atidėdami lygintuvą į saugią vietą įsitikinkite ar garų
reguliatorius yra
pozicijoje.
53
Papildomos funkcijos
APSAUGOS NUO NUOSĖDŲ SUSIDARYMO SISTEMA
Lygintuvas turi dvigubą apsaugos sistemą nuo nuosėdų susidarymo, kurio užduotis yra prailginti lygintuvo eksploatavimo
laiką.
Pakeitimai
D
Po vandens talpyklos dangteliu, vandens talpyklos įpylimo
viduje randasi anti-skale įdėklas. Kartas nuo karto būtina yra
valyti įdėklą, tuo tikslu reikia laikytis žemiau aprašytų nuorodų.
1 Pasukite įdėklą anti-skale 90°
kryptimi ir išimkite jį iš
įrengimo.
2 Įdėklą nuvalykite, nuplaukite (galima plauti po tekančiu
vandeniu) ir kruopščiai nusausinkite. Sugadinimo atveju
pakeiskite jį nauju.
Saugumo sumetimais negalimas yra sugedusio
anti-skale įdėklo naudojimas.
3 Po įdėklo išvalymo ir nusausinimo įdėkite jį į anksčiau
buvusią vietą ir pasukite 90°
kryptimi, kol išgirsite charakteringą „click” garsą.
Įmontuotas
Įmontuotas indas, apsaugojantis nuo nuosėdų susidarymo,
buvo suprojektuotas taip, kad kuo mažiau susidarytų nuosėdų lyginimo, naudojant garus, metu.
Įmontuotas indas prailgina lygintuvo ekslpoatavimo laiką, bet nesustabdo visiškai natūralaus kalkių nuosėdų susidarymo proceso.
SAVAIMINIS LYGINTUVO PAGRINDO VALYMAS
Ši funkcija suteikia galimybę panaikinti nuosėdas ir mineralus, susidariusius garų kameroje. Lygintuvo darbo efektyvumas didele dalimi priklauso nuo savaiminio lygintuvo
pagrindo valymo dažnumo ir vandens kietumo. Rekomenduojame, kad šį veiksmą atlikti kartą per mėnesį ar dažniau.
1 Elkitės atitinkamai su „Lygintuvo paruošimas darbui“
punktu.
2 Pasukite temperatūros reguliatorių į „●●●” poziciją.
3 Užsidegs signalizuojanti įkaitinimo darbą lemputė.
Lemputė užges kai bus pasiekta reikiama temperatūra.
●● Lygintuvas yra paruoštas darbui.
4 Palaukite eilinį ciklą signalizuojanti lemputė užsidegs ir
užges.
5 Pasukite temperatūros reguliatorių priešinga laikrodžio
rodyklių kryptimi į „MIN”poziciją.
6 Atjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
7 Laikykite lygintuvą horizontaliai kriauklėje.
54
8 Nuspauskite ir prilaikykite savaiminio valymo mygtuką.
9 Garai ir kaitinantis vanduo išsipils iš lygintuvo pagrinde
esančių angų, išskalaudamas tuo pačiu nuosėdas bei mineralus, susikaupusius garų kameroje.
10 Švelniai pakratykite lygintuvą, kol vanduo iš talpyklos
išsipils.
11 Po savaiminio valymo pabaigos nuspauskite savaiminio
valymo mygtuką.
12 Pastatykite lygintuvą ant plokščio, lygaus paviršio vertikalioje pozicijoje ir palaukite, kol visiškai atauš.
13 Nušluostykite lygintuvo pagrindą drėgnu audiniu.
Išpilamas vanduo yra labai karštas. Būkite
labai atsargūs.
VANDENS NUOTĖKIO APSAUGOS SISTEMA
●● Vandens nuotėkio apsaugos sistema buvo suprojektuota
taip, kad automatiškai apsaugoti vandens nutekėjimą iš
lygintuvo pagrindo, kai jis yra nepakankamai įkaitęs.
●● Sistemos veikimo metu gali būti girdimas beldimo garsas, ypatingai kaitinimo ar ataušimo metu. Tai normalus
reiškinys, bylojantis, kad sistema veikia teisingai.
AUTOMATIŠKAS IŠJUNGIMAS
Lygintuvas turi automatinę išjungimo funkciją vertikalioje ir
horizontalioje pozicijoje, kurios automatiškai įsijungia kada
įrengimas yra įjungtas prie įtampos šaltinio ir paliktas be
priežiūros.
1 Lygintuvas išsijungs automatiškai maždaug po 30 sekundžių, jeigu bus paliktas nejudinamas, (horizontalioje) lyginimo
pozicijoje. Tuo tarpu, jeigu lygintuvas bus paliktas nedarbo
(vertikalioje) pozicijoje, išsijungs po maždaug 8 minučių.
2 Automatinio išjungimo lemputė pradės pulsuoti (mirgsėti), informuodama, kad lygintuvas pradėjo automatinį išjungimo režimą.
3 Pajudinkite lygintuvą, kad galėtumėte tęsti lyginimą. Įrengimas grįš prie ankstensių parametrų – išnaujo įkais.
Panaudojant kiekvieną kartą – lygintuvo pajudėjimas suteikia grįžimą prie ankstesnių nustatymų. Lygintuvas įkais per maždaug 60 sekundžių iki tol kol pasieks nustatytą parametrą
temperatūros reguliatoriuje.
Valymas ir priežiūra
●● Išjunkite lygintuvą iš įtampos lizdo.
●● Priešvalymą lygintuvas turi būti visiškai ataušęs.
●● Valymui naudokite drėgną audinį ir švelnias valymo priemones.
●● Korpuso valymui nenaudokite agresyvių detergentų, tokių
kaip emulsja, pieneliai, pasta, ir t.t. Jie gali be kitų pašalinti pažymėtus informacinius grafinius simbolius, tokius
kaip: skalė, ženklinimus, įspėjamuosius ženklus ir t.t.
●● Niekada nenaudokite aštrių ar šiurkščių priemonių lygintuvo pagrindo nešvarumams valyti.
IR3200-001_v03
●● Lygintuvo pagrindo valymui nenaudokite stiprių ir acto
pagrindu pagamintų valymo priemonių, o taip pat
akmens šalinimo substancijų.
Ekologija: rūpinkimės aplinka!
Kiekvienas vartotojas gali prisidėti prie aplinkos apsaugos.
Tai nėra nei sudėtinga, nei per brangu.
Tam reikia:
Kartoninę pakuotę atiduoti į makulatūrą. Polietileninį maišelį (PE) išmesti į plastiko atliekoms
skirtą konteinerį. Baigtą eksploatuoti virdulį atiduokite į atitinkamą atliekų surinkimo punktą,
kadangi prietaise esančios pavojingos medžiagos gali kenkti aplinkai.
Neišmeskite kartu su komunalinėmis atliekomis!
Importuotojas/gamintojas neatsako už galimą žalą, atsiradusią dėl
gaminio naudojimo ne pagal paskirtį ar netinkamos jo priežiūros.
Importuotojas/gamintojas pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo keisti gaminio modifikaciją, siekdamas pritaikyti gaminio
charakteristikas galiojančioms teisės normoms, direktyvoms, o taip
pat dėl priežasčių, susijusių su prietaiso konstrukcija, estetinėmis,
prekybos ir kitomis sąlygomis.
IR3200-001_v03
55
LV
Cienījamie pircēji!
Apsveicam, ka iegādājāties mūsu ierīci un laipni lūdzam
Zelmer lietotāju vidū.
Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, jālieto tikai oriģināli
Zelmer aksesuāri. Tie tika izstrādāti speciāli šim produktam.
Lūdzam uzmanīgi izlasīt šo lietošanas instrukciju. Īpašu
uzmanību pieversiet drošības norādījumiem. Saglabājiet to,
lai vajadzības gadījumā varētu ieskatīties tajā arī turpmāk.
Gludekļa drošības un pareizas lietošanas
nosacījumi
Izmantojot gludekli, vienmēr ievērojiet drošas lietošanas
pamatprasības:
BRIESMAS! / BRĪDINĀJUMS!
Neievērošana var izraisīt
nopietnus ievainojumus
●● Gludekli drīkst izmantot un novietot
tikai uz stabilas virsmas.
●● Pirms ūdens tvertnes piepildīšanas
ar ūdeni, elektriskā kontaktdakša ir
jāatvieno no kontaktligzdas.
●● Gadījumā, ja neatvienojamais barošanas vads ir bojāts, lai izvairītos no
bīstamības, tas ir jānomaina ražotājam, servisa parstāvim vai kvalificētiem speciālistiem.
●● Ūdens tvertnes atveri nedrīkst atvērt
gludināšanas laikā.
●● Šī ierīce nav paredzēta lietošanai
bērniem, kuri nav sasnieguśi 8 gadu
vecumu, personām ar fiziskiem,
maņu vai garīgiem traucējumiem,
bez pieredzes un zināšanām, izņemot situāciju, ja par viņu drošību
atbildīgā persona lietošanas laikā
viņus uzrauga vai saprotošā veidā
izskaidro lietošanas instrukciju.
Jānodrošina, lai ar ierīci nespēlējas
bērni. Elektrisko ierīci nedrīkst lietot
un tīrīt bērni bez pieaugušo uzraudzības.
56
●● Bērnus līdz 8 gadu vecumam nelaist
klāt gludeklim un strāvas vadam,
ierīcei esot ieslēgtai vai tās atdzišanas laikā.
●● Gludekli nedrīkst izmantot, ja tas ir
nokritis zemē, ja tam ir redzamas
bojājumu pēdas vai radusies ūdens
noplūde.
●● Pēc gludināšanas beigām, iztukšojiet ūdens rezervuāru.
●● Ja kāda no gludekļa daļām ir bojāta,
lai izvairītos no bīstamām situācijām,
ieteicams to nomainīt pie ražotāja,
servisa pārstāvja vai kvalificēta speciālista.
●● Ierīces remontu drīkst veikt tikai kvalificēts personāls. Nepareizi veikts
remonts var izraisīt nopietnus draudus lietotāja veselībai. Ja ierīcei ir
radies defekts, lūdzu, sazinieties ar
specializēto ZELMER servisa punktu.
●● Nelietojiet ierīci, ja tā ir bojāta vai
darbojas nepareizi.
●● Nepieskarieties gludekļa pamatnei
gludināšanas laikā vai uzreiz pēc
tās. Gludekļa pamatne ir karsta!
●● Gludināšanas laikā un pēc tās,
nepieskarieties virsmai, kas apzīmēta ar simbolu
. Šī virsma ir
ļoti karsta (skat. 1. un 2. zīm.).
Uzmanību:
Karsta virsma!
1. zīm.: Labā puse
2. zīm.: Kreisā puse
●● Gludeklis izdala augstas temperatūras tvaiku. Vienmēr to lietojiet piesardzīgi un brīdiniet citus lietotājus par
iespējamajām briesmām.
IR3200-001_v03
●● Gludināšanas laikā ievērojiet īpašu
piesardzību, ja tuvumā atrodas
bērni. Gludināšanas laikā neļaujiet
bērniem pieskarties gludekļa karstajai pamatnei.
●● Nelietojiet ierīci, ja tā ir nokritusi
zemē, tai ir redzamas bojājumu
pēdas vai no tās tek ūdens.
●● Nekādā gadījumā negludiniet apģērbus un materiālus cilvēka vai dzīvnieka ķermenī.
●● Nekad nevērsiet tvaika plūsmu pret
cilvēkiem vai dzīvniekiem.
●● Lietotājs nedrīkst atstāt gludekli bez
uzraudzības, ja tas ir pievienots strāvas padeves avotam.
UZMANĪBU!
Neievērošana var izraisīt
bojājumus īpašumam
●● Noņemiet visus aizsargmateriālus un etiķetes no gludekļa pamatnes un apakšdaļas.
●● Pirms izmantošanas atritiniet un iztaisnojiet elektrības
vadu.
●● Piepildiet gludekli ar ūdeni tikai ar pievienotu ūdens
tvertni.
un kontaktdakša nedrīkst saskarties ar karsto
gludekļa pamatni.
●● Pārbaudiet, vai spriegums, kas norādīts tehnisko datu
plāksnītē, atbilst elektrotīkla spriegumam.
●● Gludekli vienmēr pieslēdziet pie strāvas (tikai mainīgas
strāvas) padeves ar strāvas drošinātāju, kā spriegums
atbilst tam norādītam datu plāksnītē.
●● Nelietojiet pagarinātāju bez strāvas drošinātāja!
●● Ūdens rezervuārā nelejiet citus šķidrumus kā tikai
ūdeni, piemēram, smaržas, etiķi vai citas ķīmiskas vielas, jo tie var nopietni sabojāt ierīci.
●● Neiegrimsiet gludekli ūdenī un citos šķidrumos.
●● Netiniet strāvas padeves vadu ap gludekli, ja tas nav
pilnībā atdzisis un gatavs uzglabāšanai.
●● Neremontējiet gludekļa apakšdaļu un nedemontējiet
nevienu daļu.
●● Ierīce nav paredzēta darbam, izmantojot ārējos laika
taimerus vai attālās kontroles un vadības sistēmu.
●● Ja gludeklis pat īslaicīgi netiek izmantots, izslēdziet
ierīci, pagriežot temperatūras kontroles pogu pretēji
pulksteņa rādītāju virzienam. Noregulējiet to pozīcijā
„MIN”.
●● Vads
IR3200-001_v03
●● Ja gludeklis pat īslaicīgi netiek izmantots, izslēdziet
tvaika funkciju, tvaika kontroles pogu noregulējot pozīcijā
.
●● Lietojiet „GLUDEKĻA PAMATNES PAŠATTĪRĪŠANĀS
FUNKCIJA” funkciju vismaz vienu reizi mēnesī.
NORĀDĪJUMS
Informācija par produktu un
lietošanas norādījumi
●● Gludeklis ir paredzēts izmantošanai tikai mājās apstākļos un saskaņā ar šo lietošanas instrukciju.
Gludināšanas norādījumi
1 Sašķirojiet apģērbu, atbilstoši materiāla veidam. Tas
samazinās temperatūras svārstības dažādiem auduma veidiem.
2 Veiciet izmēģinājuma gludināšanu apģērba iekšpusē,
ja nejūtaties pārliecināts par materiāla struktūru. Sāciet ar
zemāko temperatūru un pakāpeniski to palieliniet.
3 Pagaidiet trīs minūtes pirms gludināt materiālus, kas ir
uzņēmīgi pret augstām temperatūrām. Temperatūras kontroles funkcijai nepieciešams laiks, lai sasniegtu vēlamo temperatūru, neraugoties uz to, vai tā ir augstāka vai zemāka.
4 Smalkus audumus kā, piemēram, zīds, vilna, velūrs
u.tml., drīkst gludināt caur drānu, lai nerastos spīdīgi plankumi.
5 Lai aktivizētu izsmidzinātāju, kā arī horizontālo vai vertikālo tvaika plūsmu, pogu nepieciešams nospiest vairākas
reizes.
6 Sekojiet apģērba ražotāja sniegtajiem norādījumiem.
Iepazīstieties ar informāciju uz etiķetes, kas bieži tiek norādīta simbolu veidā, piemēram:
Temperatūras uzstādīšana
●● Acetāts
●● Elastiks
●● Poliamīds
●● Polipropilēns
●● Cupro šķiedra
●● Poliesters
●● Proteīni
●● Zīds
●● Triacetāts
●● Viskoze
●● Vilna
●● Kokvilna
●● Lins
57
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
Tehniskie dati
Precīzi tehniskie dati ir norādīti tehnisko datu plāksnītē.
Ierīcei ir I energoefektivitātes klase. Gludekļa savienojuma
kabelis ir aprīkots ar aizsargdzīslu, bet kontaktdakša ar
zemēšanas spaili.
ZELMER gludeklis atbilst Eiropas direktīvas prasībām.
Ierīce atbilst KOMISIJAS REGULAS (EK) Nr. 1275/2008
izstrādātajām ekodizaina prasībām.
Ierīce atbilst direktīvu prasībām:
–– Elektriskā ierīce ir paredzēta lietošanai atbilstošās sprieguma robežās (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnētiska saderība (EMC) – 2004/108/EC.
Produkta datu plāksnīte ir marķēta ar CE zīmi.
Gludekļa uzbūve
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Tvaika kontroles poga
Tvaika plūsmas poga
Izsmidzināšanas poga
Pašattīrīšanās poga
Temperatūras uzstādīšanas indikators
Temperatūras kontroles poga
Ūdens rezervuāra vāks
Ūdens apstrādes iekārta anti-scale (iebūvēts ūdens
rezervuāra bākā)
Izsmidzināšanas sprausla
Vada rotācija
Strāvas vads
Automātiskās izslēgšanās kontrollampiņa (zampa)
Sildelementa kontrollampiņa (sarkana)
Ūdens mērtrauks
Gludekļa pamatne
Gludekļa sagatavošana darbam
1 Attiniet un iztaisnojiet strāvas vadu.
2 Piepildiet ūdens rezervuāru ar ūdeni. Skatīt punktu
„ŪDENS IEPILDĪŠANA”.
3 Pieslēdziet gludekli atbilstošam elektrotīklam.
Pirmā gludināšana
1 Rīkoties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana darbam”.
2 Pagrieziet temperatūras kontroles pogu pulksteņa
rādītāju kustības virzienā, noregulējot to pozīcijā „●●●”.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
4 Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
.
5 Novietojiet gludekli horizontāli vai nospiediet tvaika plūsmas pogu. No atverēm gludekļa pamatnē sāks plūst tvaiks.
58
6 Pirmo gludināšanu izmēģiniet uz veca auduma gabala.
Pēc ūdens rezervuāra iztukšošanas, tvaika
plūsma tiks izslēgta.
Gludināšana
Vienmēr ievērojiet apģērba ražotāja sniegtos
norādījumus uz etiķetes.
ŪDENS IEPILDĪŠANA
●● Atvienojiet strāvas padeves vadu no elektrotīkla.
B
1 Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
un atveriet
ūdens rezervuāra vāku.
2 Izmantojot ūdens mērtrauku, piepildiet ūdens rezervuāru.
Lai iegūtu vislabākos gludināšanas rezultātus,
katru reizi izmantojiet svaigu atmineralizētu vai
destilētu ūdeni.
Nelietojiet ķīmiski atkaļķotu ūdeni vai citus
šķidrumus.
Piepildiet ūdens tvertni tikai līdz „MAX” atzīmei
uz ūdens rezervuāra sānu sieniņas.
3 Aizveriet ūdens rezervuāra vāku.
GLUDINĀŠANA BEZ TVAIKA
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
.
3 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●”,
„●●” vai „●●●”.
4 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
GLUDINĀŠANA AR TVAIKU
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●●”
vai „●●●”.
Lai nodrošinātu optimālu tvaika kvalitāti gludināšanas laikā, neiestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●”.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
IR3200-001_v03
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
4 Tvaika plūsmas daudzumu uzstādiet ar tvaika kontroles pogu.
TVAIKA IZSMIDZINĀŠANA
Šī funkcija var tikt izmantota jebkurā brīdī un
neattiecas uz gludekļa iestatījumiem.
1 Piepildiet ūdens rezervuāru ar ūdeni. Skatīt punktu
„ŪDENS IEPILDĪŠANA”.
2 Novirziet izsmidzināšanas sprauslas apģērba virzienā.
3 Nospiediet izsmidzināšanas pogu.
Lai izmantotu izsmidzināšanas funkciju, izsmidzināšanas poga jānospiež vairākas reizes.
TVAIKA PADEVE
Šī funkcija nodrošina papildus tvaika padevi, kas var tikt
izmantots stipri saburzītu materiālu gludināšanai.
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
2 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●●”
vai „●●●”.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
4 Nospiediet tvaika plūsmas pogu, lai no atverēm gludekļa pamatnē sāktos intensīva tvaika plūsma.
5 Stipri saburzītu materiālu gadījumā, uzgaidiet dažas
sekundes un vēlreiz nospiediet tvaika plūsmas pogu.
Lielākā daļa materiāla krociņu var tikt izgludinātas, pogu nospiežot trīs reizes.
Tvaika plūsma var rasties, pogu nospiežot vairākas reizes.
Lai saglabātu augstu tvaika kvalitāti, pēc sildelementa signāllampiņas nodzišanas, nenospiediet
tvaika plūsmas pogu vairāk par trīs reizēm.
TVAIKA PLŪSMA VERTIKĀLĀ POZĪCIJĀ
Šī funkcija nodrošina papildus tvaika plūsmu smalka
apģērba krociņu izgludināšanai vertikālā pozīcijā (piekārtiem
aizkariem vai citiem materiāliem).
Ierīce izdala ļoti augstas temeratūras tvaiku.
Nekādā gadījumā negludiniet apģērbu vai
materiālu, ja tas ir mugurā vai atrodas uz dzīvniekiem. Nekad nevērsiet karsto tvaiku cilvēku
vai dzīvnieku virzienā.
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam”.
IR3200-001_v03
2 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●●●”.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks
sasniegta nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
4 Saglabājiet gludekli vertikālā pozīcijā 15 līdz 30 cm attālumā no apģērba.
5 Nospiediet tvaika plūsmas pogu, lai no atverēm gludekļa pamatnē sāktos intensīva tvaika plūsma.
6 Stipri saburzītu materiālu gadījumā, uzgaidiet dažas
sekundes un vēlreiz nospiediet tvaika plūsmas pogu.
Lielākā daļa materiāla krociņu var tikt izgludinātas, pogu nospiežot trīs reizes.
Tvaika plūsma var rasties, pogu nospiežot vairākas reizes.
Lai saglabātu augstu tvaika kvalitāti, nenospiediet tvaika plūsmas pogu vairāk par trīs reizēm
pēc kārtas.
Tvaika plūsmas laikā saglabājiet vismaz dažu
centimetru attāluma starp gludekli un smalkiem audumiem (sintētika, zīds, samts, u.tml.).
Pretējā gadījumā materiāls var tikt sabojāts.
GLUDINĀŠANAS BEIGAS
1 Pagrieziet temperatūras kontroles pogu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un iestatiet pozīciju „MIN”; gludeklis
izslēgsies.
2 Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā
.
3 Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota..
4 Iztukšojiet ūdens rezervuāru no atlikušā ūdens daudzuma. Skatīt punktu „Ūdens rezervuāra iztukšošana”.
5 Pēc pilnīgas gludekļa atdzišanas, uzglabājiet to drošā
vietā vertikālā pozīcijā.
Ūdens rezervuāra iztukšošana
C
●● Iestatiet tvaika kontroles pogu pozīcijā .
●● Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
1 Pagrieziet gludekli ar augšpusi uz leju un viegli sakratiet,
lai atbrīvotos no atlikušā ūdens daudzuma.
2 Nospiediet tvaika plūsmas pogu (kamēr gludekļa
pamatne ir karsta), lai iztukšotu tvertni no atlikušā ūdens
daudzuma.
3 Nospiediet izsmidzināšanas pogu, lai atbrīvotos no atlikušā ūdens daudzuma.
●● Pirms gludekļa uzglabāšanas pārliecinieties, ka tvaika
kontroles poga atrodas pozīcijā
.
59
Papildus funkcijas
ATKAĻĶOŠANAS SISTĒMA
Gludeklim ir dubulta sistēma pret kaļķakmens nogulsnēm,
kuras uzdevums ir pagarināt gludekļa ekspluatācijas laiku.
Nomaināms
D
Zem ūdens rezervuāra vāka, ūdens rezervuāra bākā, ir
iebūvēta ūdens apstrādes iekārta anti-scale. Periodiski vārstu
ir nepieciešams atkaļķot. Lai to izdarītu, jārīkojas sekojoši:
1 Pagrieziet anti-scale vārstu par 90° grādiem
virzienā un izņemiet to no iekārtas.
2 Izņemiet vārstu, iztīriet (drīkst skalot zem tekoša ūdens) un
rūpīgi nosusiniet. Bojājumu gadījumā nomainiet to pret jaunu.
Drošības nolūkos, nedrīkst ievietot atpakaļ
bojātu anti-scale vārstu.
3 Pēc iztīrīšanas un nosusināšanas, ievietojiet vārstu atpakaļ un pagrieziet par 90° grādiem
virzienā, līdz tas
nofiksējas pareizajā vietā un atskan „click”.
Iebūvēts
Iebūvēta tvertne pret kaļķakmens nogulsnēm ir izstrādāta,
lai samazinātu kaļķakmens nogulšņu daudzumu, kas rodas
gludināšanas laikā, izmantojot karsto tvaiku.
Iebūvētā tvertne pagarina gludekļa ekspluatācijas laiku, bet pilnībā neaizkavē dabīgo kaļķakmens nogulšņu rašanās procesu.
GLUDEKĻA PAMATNES PAŠATTĪRĪŠANĀS FUNKCIJA
Šī funkcija likvidē nosēdumus un minerālus, kas sakrājušies
tvaika kamerā. Gludekļa funkcionalitāte lielā mērā ir atkarīga
no gludekļa pamatnes pašattīrīšanās regularitātes un ūdens
cietības. Ieteicams šo funkciju izmantot vismaz reizi mēnesī
vai biežāk.
1 Rīkojieties saskaņā ar punktu „Gludekļa sagatavošana
darbam.
2 Iestatiet temperatūras kontroles pogu pozīcijā „●●●“.
3 Iedegsies sildelementa kontrollampiņa.
Kontrollampiņa nodzisīs brīdī, kad tiks sasniegta
nepieciešamā gludināšanas temperatūra.
●● Gludeklis ir gatavs lietošanai.
4 Nogaidiet nākamo ciklu; kontrollampiņa iedegsies un
nodzisīs.
5 Pagrieziet temperatūras kontroles pogu pretēji pulksteņa rādītāju virzienam un iestatiet pozīciju „MIN”.
6 Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
7 Pagrieziet gludekli vertikālā pozīcijā virs izlietnes.
8 Nospiediet un turiet nospiestu pašattīrīšanās pogu.
9 Tvaiks un karstais ūdens iztecēs no gludekļa pamatnes
60
atverēm, no tvaika kameras izskalojot uzkrājušos minerālus
un kaļķakmeni.
10 Viegli sakratiet gludekli līdz ūdens rezervuārs būs iztukšots.
11 Pēc pašattīrīšanās procesa beigām, atbrīvojiet pašattīrīšanās pogu.
12 Novietojiet gludekli vertikālā pozīcijā uz plakanas un
līdzenas virsmas un ļaujiet tam pilnībā atdzist.
13 Noslaukiet gludekļa pamatni ar mitru drāniņu.
Iztekošais ūdens ir ļoti karsts. Ievērojiet īpašu
piesardzību.
NOPLŪDES NOVĒRŠANAS SISTĒMA
●● Noplūdes
novēršanas sistēma ir tikusi izstrādāta, lai
automātiski novērstu ūdens iztecēšanu no gludekļa
pamatnes, kamēr gludeklis nav pilnībā uzkarsis.
●● Sistēmas darbošanās laikā var rasties klauvējienu atbalss,
jo īpaši uzkaršanas un atdzišanas laikā. Tā ir normāla
parādība un liecina par to, ka sistēma darbojas pareizi.
AUTOMĀTISKA IZSLĒGŠANĀS
Gludeklis ir aprīkots ar automātisku izslēgšanās funkciju
vertikālā un horizontālā pozīcijā, kas ieslēdzas automātiski,
tiklīdz ierīce ir pieslēgta strāvas padevei un atstāta bez
uzraudzības.
1 Gludeklis izslēdzas automātiski pēc, apm., 30 sekundēm, ja nekustīgā stāvoklī atrodas gludināšanas pozīcijā
(horizontālā). Bet ja gludeklis atrodas nekustīgā pozīcijā
(vertikālā), tas izslēgsies pēc, apm., 8 minūtēm.
2 Automātiskas izslēgšanās kontrollampiņa sāks mirgot un informēs, ka ierīce ir pārgājusi automātiskas izslēgšanās režīmā.
3 Pakustiniet gludekli, lai turpinātu gludināšanu. Ierīce
atgriezīsies pie iepriekšējiem iestatījumiem – no jauna uzsils.
Katra lietošanas reize jeb gludekļa kustināšana
izraisa atgriešanos pie iepriekšējiem iestatījumiem. Gludeklis sasilst, apmēram, 60 sekunžu
laikā līdz tiek sasniegta ar temperatūras kontroles pogu uzstādītā tempertūra.
Tīrīšana un uzglabāšana
●● Atvienojiet gludekli no strāvas padeves avota.
●● Pirms tīrīšanas gludeklim ir pilnībā jāatdziest.
●● Tīrīšanai izmantojiet mitru drāniņu un maigu tīrīšanas
līdzekli.
●● Korpusa
tīrīšanai neizmantojiet abrazīvus tīrīšanas
līdzekļus emulsijas, attīrošā pieniņa, pastas u.tml.
līdzekļu veidā. Šie līdzekļi var sabojāt informāciju uz
tehnisko datu plāksnītes, piemēram, grafiskos simbolus
(atzīmes, apzīmējumi, brīdinājuma zīmes utt.).
●● Nekad neizmantojiet asus vai raupjus priekšmetus atlikušo netīrumu likvidēšanai no gludekļa pamatnes.
●● Gludekļa pamatnes tīrīšanai neizmantojiet asus vai raupjus tīrīšanas līdzekļus un kaļķakmens šķidrumus.
IR3200-001_v03
Ekoloģija – vides aizsardzība
Ikviens lietotājs var parūpēties par apkārtējās vides aizsardzību. Tas nav ne dārgi, ne
sarežģīti. Lai to paveiktu: kartona iepakojumus
nododiet makulatūrā, polietilēna (PE) maisiņus
izmetiet plastmasas izstrādājumiem paredzētajos konteineros.
Nolietotās ierīces nododiet attiecīgos atkritumu savākšanas
un pārstrādes punktos, jo tajās esošās bīstamās sastāvdaļas
var radīt draudus apkārtējai videi.
Neizmetiet ierīci sadzīves atkritumos!
Importētājs/ražotājs nenes atbildību par bojājumiem, kas radušies,
ierīci lietojot neatbilstoši tai paredzētajiem mērķiem vai arī nepareizas
ekspluatācijas gadījumā.
Importētājs/ražotājs patur tiesības jebkurā brīdī un bez iepriekšēja
brīdinājuma modificēt ierīci, pielāgojot to likuma normām, aktiem,
direktīvām, vai arī konstruktīvu, estētisku, komerciālu risinājumu vai
citu iemeslu vadīti.
IR3200-001_v03
61
ET
Kallid kliendid!
Õnnitleme meie seadme valimise puhul ning tere tulemast
Zelmeri toodete kasutajate hulka.
Parima tulemuse saavutamiseks soovitame kasutada alati
originaalset Zelmeri lisavarustust. Need on projekteeritud
spetsiaalselt selle toote jaoks.
Enne toote kasutamist lugege hoolikalt käesolevat kasutusjuhendit ja hoidke see edaspidiseks alles. Palun pöörake
erilist tähelepanu ohutusjuhistele.
Triikraua turvalise ja õige kasutamise juhised
Triikraua kasutamise ajal järgige alati alljärgnevaid elementaarseid ohutusnõudeid:
OHTLIK! / HOIATUS!
Eiramine põhjustab vigastusi
●● Triikrauda tuleb kasutada stabiilsel
pinnal ja sellisel ka hoida.
●● Enne paagi veega täitmist tuleb pistik pistikupesast lahti ühendada.
●● Juhul, kui lahtiühendamatu toitejuhe
saab vigastada, tuleb see, riskide
vältimiseks, tootja juures või teenindusettevõttes kvalifitseeritud isiku
poolt välja vahetada.
●● Paagi täiteava ei tohi triikimise ajal
avada.
●● Käesolevat seadet võivad kasutada
vähemalt 8 aasta vanused lapsed
ja piiratud füüsiliste ning vaimsete
võimetega inimesed ja isikud, kellel puuduvad seadmega töötamise
kogemused ning sellekohased teadmised, kui on tagatud järelvalve või
läbi viidud seadme turvalist kasutamist käsitlev instruktaaž ja selgitatud
sellega seotud ohtusid. Lapsed ei
tohi seadmega mängida. Lapsed ei
tohi seadet ilma asjakohase järelvalveta puhastada ega hooldada.
●● Töötamise või jahtumise ajal hoidke
triikrauda ja toitejuhet nooremate kui
8 aastaste laste käeulatusest väljas.
62
●● Triikrauda ei tohi kasutada juhul, kui
see on maha kukkunud, omab nähtavaid kahjustusi või kui sellest lekib
vett.
●● Pärast triikimise lõpetamist eemaldage paagist allesjäänud vesi.
●● Kui mistahes triikraua osa on kahjustatud, tuleb see ohu vältimiseks
vahetada välja tootja, teeninduse
töötaja või spetsialisti poolt.
●● Vigastatud toodet võib parandada
ainult kvalifitseeritud isik. Valesti
teostatud parandus võib põhjustada
kasutajale tõsist ohtu. Vigastuste
korral pöörduge spetsiaalsesse teeninduspunkti.
●● Ärge kasutage triikrauda, kui see on
kahjustatud või ei tööta korralikult.
●● Ärge puudutage triikraua jalga triikimise ajal või kohe pärast triikimist,
see on kuum!
●● Triikimise ajal ja kohe peale selle
lõpetamist ei tohi puutuda sümboliga
tähistatud pinda. See pind on
kuum (vaata joon 1 ja 2).
Tähelepanu:
Kuum pind!
Joon 1: Parem pool
Joon 2: Vasak pool
●● Triikraud tekitab kõrge temperatuuriga veeauru. Kasutage seda alati
ettevaatlikult ja hoiatage teisi kasutajaid võimalike ohtude eest.
●● Triikimisel laste juuresolekul olge
eriti ettevaatlik. Ärge lubage triikimise ajal triikrauda puudutada.
●● Lapsed ei tohi, ilma täiskasvanute
järelvalveta, seadet puhastada ega
hooldada.
IR3200-001_v03
●● Ärge mitte mingil juhul triikige inimestel ega loomadel seljas olevaid
rõivaid ega riiet.
●● Ärge kunagi suunake aurujuga inimestele ega loomadele.
●● Kasutajad ei tohi jätta elektrivõrku
ühendatud triikrauda järelvalveta.
TÄHELEPANU!
Eiramine põhjustab seadme
kahjustamist
●● Eemaldage triikraua tallalt ja korpuselt kõik kaitsekiled
ja kleebised.
●● Enne kasutamist kerige ühendusjuhe lahti ja tõmmake
Triikimisjuhised
1 Sorteeri triikimiseks mõeldud esemed materjali järgi. See
vähendab temperatuuri muutmise vajadust erinevate materjalide jaoks.
2 Kui te pole kindel materjali liigis, tehke triikimisproov
rõiva pahupoolel. Alustage madala temperatuuriga seda
järk-järgult suurendades.
3 Oodake 3 minutit enne kõrgete temperatuuride suhtes
tundlike materjalide triikimist. Temperatuuri reguleerimisfunktsioon vajab teatud aega valitud temperatuuri saavutamiseks, sõltumata sellest, kas see on kõrgem või madalam
temperatuur.
4 Läikivate jälgede ärahoidmiseks triigi õrnu materjale,
nagu siid, vill, samet jm, läbi triikimisriide.
5 Pihusti, aurujoa või vertikaalse aurujoa aktiveerimiseks
võib osutuda vajalikuks mitmekordne vajutamine nupule.
6 Toimige vastavalt rõiva tootja juhistele. Tutvuge etiketil
olevate tihti kasutatavate sümbolitega, nt:
sirgeks.
Temperatuuri seadistamine
●● Täitke triikraua veepaak ainult kaasasoleva veenõu abil.
●● Vältige toitejuhtme kokkupuudet triikraua tallaga.
●● Veenduge et andmeplaadil antud pinge ühtib elektrivõrgu pingega.
●● Ühendage triikraud alati vastavalt seadme andmesildil toodud pingega elektrivõrgu (ainult vahelduvvoolu)
maandatud pistikupessa.
●● Ärge kasutage maandamata pikendusjuhet!
●● Ärge kallake veepaaki muid vedelikke, peale vee, nt
lõhnaõli, äädikat või teisi keemilisi aineid, sest need
võivad seadet tõsiselt kahjustada.
●● Ärge pange triikrauda vette ega muudesse vedelikesse.
●● Ärge kerige toitejuhet triikraua ümber enne selle täielikku jahtumist ja hoiustamiseks valmisolekut.
●● Ärge eemaldage korpust ja võtke ühtegi osa lahti.
●● Seade pole ette nähtud töötamiseks koos väliste ajalülititega või eraldi kaugreguleeritavate seadmetega.
●● Kui te ei kasuta triikrauda ka lühikest aega, lülitage
see välja, keerates temperatuuri reguleerimisnuppu
vastupidises suunas kellaosuti liikumissuunale. Seadistage see asendisse „MIN”.
●● Kui Te ei kasuta triikrauda isegi lühikese aja vältel,
lülitage aurufunktsioon välja, pannes aururegulaatori
asendisse
.
●● Kasutage „TRIIKRAUA TALLA ISEPUHASTUS” vähemalt kord kuus.
JUHISED
Info toote kohta ja kasutusjuhised
●● Triikraud
on mõeldud ainult kasutamiseks koduses
majapidamises ning seda võib kasutada ainult kooskõlas käesoleva juhendiga.
IR3200-001_v03
●● Atsetaatkiud
●● Elastaan
●● Polüamiid
●● Polüpropüleen
●● Cupro
●● Polüester
●● Valkkiud
●● Siid
●● Triatsetaatkiud
●● Viskoos
●● Villane
●● Puuvill
●● Lina
Tehnilised andmed
Tehnilised andmed on toodud andmesildil.
Triikraud on I klassi seade, mille ühendusjuhe on varustatud
lisajuhtme ja pistik kaitsekontaktiga.
ZELMERi triikraud vastab kohustuslike normide nõuetele.
Seade vastab KOMISJONI MÄÄRUSES (EL) NR 1275/2008
kehtestatud ökodisaini nõuetele.
Seade on kooskõlas direktiivide nõuetega:
–– Elektriseade, ette nähtud kasutamiseks määratletud pingevahemikes (LVD) – 2006/95/EC.
–– Elektromagnetiline ühilduvus (EMC) – 2004/108/EC.
Toode on tähistatud CE tähisega andmesildil.
Triikraua ehitus
1
2
3
4
5
6
A
Aururegulaator
Aurutaja nupp
Piserdusnupp
Isepuhastusnupp
Temperatuuri seadmise pöördnupp
Temperatuuri regulaator
63
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Veepaagi täiteava kaas
Sisestus anti-scale (paigaldatud veepaagi täiteavasse)
Piserduse suudmik
Juhtmehoidik
Toitejuhe
Automaatse väljalülitamise märgutuli (roheline)
Kuumutaja töötamise märgutuli (punane)
Veepaak
Triikraua tald
Triikraua tööks ettevalmistamine
1 Kerige toitejuhe lahti ja tõmmake sirgeks.
2 Täitke veepaak veega. Vaadake punkti „VEEGA TÄITMINE”.
3 Ühendage triikraud asjakohase toiteallikaga.
Esimene triikimine
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Keerake temperatuuri regulaator päripäeva asendisse
„●●●”.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
4 Seadke aururegulaator asendisse
.
5 Asetage triikraud rõhtasendisse või vajutage aurutaja
nupule, avausest triikraua tallas hakkab väljuma aur.
●● Triikraud on tööks valmis.
6 Alustage esimest triikimist „vanast” riidetükist.
Peale veepaagi tühjenemist lõpetab triikraud
auru tootmise.
Triikimine
Järgige alati riietuse hooldussildil antud tootja
soovitusi.
VEEGA TÄITMINE
●● Võtke toitejuhtme pistik võrgupesast välja.
B
1 Seadke aururegulaator asendisse
ja avage veepaagi täiteava kaas.
2 Täitke kaasasoleva täitmisnõu abil veepaak veega.
Parimate triikimistulemuste saavutamiseks
kasutage iga kord värsket demineraliseeritud
või testilleeritud vett.
Ärge kasutage kaltsiumist keemiliselt vabastatud vett või muid vedelikke.
64
Ärge ületage veepaagi külgseinal antud märgistust „MAX”.
3 Sulgege veepaagi täiteava kaas.
KUIVALT TRIIKIMINE
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Seadke aururegulaator asendisse
.
3 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●”, „●●”
või „●●●”.
4 Süttib triikraua kuumuti töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
●● Triikraud on tööks valmis.
AURUGA TRIIKIMINE
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●●” või
„●●●”.
Optimaalse aurukvaliteedi tagamiseks ärge
seadke auruga triikimisel temperatuuri regulaatorit asendisse „●”.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
●● Triikraud on tööks valmis.
4 Toodetav aurukogus seadke aururegulaatori abil.
PISERDAMINE
See funktsioon on kasutatav vabaltvalitud hetkel ja ei mõjuta triikraua seadeid.
1 Täitke veepaak. Vaadake punkti „VEEGA TÄITMINE”.
2 Suunake suudmikuava riietusesemele.
3 Vajutage piserdusnuppu.
Piserdamine võib alata peale mitut nupuvajutust.
AURU VÄLJASTAMINE
See funktsioon tagab täiendava aurukoguse, mida võib kasutada tugevalt kortsunud (voltidega) materjalide triikimisel.
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●●” või
„●●●”.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
IR3200-001_v03
●● Triikraud on tööks valmis.
4 Vajutage aurutaja nuppu – triikraua tallas asetsevatest
avadest väljub intensiivse purskena aur.
5 Suurte voltide puhul oodake mõni sekund ja vajutage
aurutaja nupule uuesti.
Triikimise käigus võib enamuse volte eemaldada kolme nupuvajutusega.
Auru purskumine võib alata peale mitut nupuvajutust.
Auru kõrge kvaliteedi säilitamiseks ärge vajutage aurutaja nupule peale kuumuti märgutule
kustumist rohkem kui kolm korda.
AURU VÄLJASTAMINE PÜSTASENDIS
See funktsioon tagab täiendava auru, mis aitab eemaldada
volte rippuvas asendis olevatelt õrnadelt materjalidelt (rippuvatelt kardinatelt või muudelt materjalidelt).
Seade toodab väga kõrge temperatuuriga
veeauru. Mitte iialgi ärge triikige inimestel või
loomadel seljas olevaid riideid. Iialgi ärge suunake auru inimeste või loomade suunas.
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●●●”.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
●● Triikraud on tööks valmis.
4 Hoidke triikrauda püstasendis riietusesemest 15 kuni
30 cm kaugusel.
5 Vajutage aurutaja nuppu – triikraua tallas asetsevatest
avadest väljub intensiivse purskena aur.
6 Suurte voltide puhul oodake mõni sekund ja vajutage
aurutaja nupule uuesti.
Triikimise käigus võib enamuse volte eemaldada kolme nupuvajutusega.
Auru purskumine võib alata peale mitut nupuvajutust.
Auru kõrge kvaliteedi säilitamiseks ärge vajutage aurutaja nupule rohkem kui kolm korda
järjestikku.
Triikimise käigus säilitage kaugus õrnadest
materjalidest (sünteetilised materjalid, siid,
samet, jms) vähemalt mõni sentimeeter.
IR3200-001_v03
TRIIKIMISE LÕPETAMINE
1 Keerake temperatuuri regulaator vastupäeva asendisse „MIN”; triikraud lülitub välja.
2 Seadke aururegulaator asendisse
.
3 Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
4 Eemaldage veepaagist vee ülejäägid. Vaadake punkti
„Veest tühjendamine”.
5 Peale triikraua täielikku jahtumist hoiustage see püstasendis turvalises kohas.
C
Veest tühjendamine
●● Seadke aururegulaator asendisse
●● Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
.
1 Pöörake triikraua ülaosa allapoole ja raputage, vee jääkide kõrvaldamiseks, kergelt.
2 Veepaaki kogunenud vee eemaldamiseks vajutage
aurutaja nupule (kui triikraua tald on kuum).
3 Vajutage vee jääkide kõrvaldamiseks piserdusnuppu.
●● Enne triikraua hoiustamist veenduge, et aururegulaator
asetseks asendis
.
Lisafunktsioonid
KATLAKIVI SETTE EEST KAITSEV SÜSTEEM
Triikraual on katlakivi sette eest kaitsev kaksiktoimeline süsteem, mille ülesandeks on triikraua kasutusea pikendamine.
Vahetatav
D
Veepaagi kaane all, täiteava sees, asetseb sisestus antiscale. Sisestust tuleb vastavalt alljärgnevale kirjeldusele
perioodiliselt puhastada.
1 Pöörake sisestus anti-scale 90° võrra
suunas ja
eemaldage see seadmest.
2 Puhastage sisestus, peske (võib pesta voolava vee all)
ja kuivatage korralikult. Kahjustuste korral vahetage uue
vastu välja.
Kahjustatud sisestuse anti-scale paigaldamine
on turvalisuse seisukohalt lubamatu.
3 Peale puhastamist ja kuivatamist asetage sisestus oma
vanasse kohta tagasi ja pöörake seda, kuni iseloomuliku
„klõpsuni”, 90° võrra
suunas.
Sisseehitatud
Sisseehitatud, katlakivi sette eest kaitsev, mahuti on projekteeritud auruga triikimisel tekkiva katlakivi sette koguse
vähendamise eesmärgil.
Sisseehitatud mahuti pikendab triikraua kasutusiga, kuid ei takista täielikult katlakivi tekke
protsessi.
65
TRIIKRAUA TALLA ISEPUHASTUS
See funktsioon võimaldab eemaldada aurukambris kogunenud setteid ja mineraalaineid. Triikraua korrasolek sõltub
olulisel määral triikraua talla isepuhastuse sagedusest ja vee
karedusest Soovitame seda toimingut läbi viia kord kuus või
sagedamini.
1 Toimige vastavalt punktile „Triikraua tööks ettevalmistamine”.
2 Keerake temperatuuri regulaator asendisse „●●●“.
3 Süttib triikraua töötamise märgutuli.
Lambike kustub nõutava temperatuuri saavutamisel.
●● Triikraud on tööks valmis.
4 Oodake järgmist tsüklit; märgutuli süttib ja kustub.
5 Keerake temperatuuri regulaator vastupäeva asendisse „MIN”.
6 Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
7 Hoidke triikrauda rõhtasendis valamu kohal.
8 Vajutage ja hoidke isepuhastusnuppu.
9 Triikraua tallas asetsevatest avaustest väljub, aurukambrisse kogunenud setteid ja mineraalaineid välja loputades,
aur ja keev vesi.
10 Liigutage triikrauda kergelt, kuni veepaagi täieliku tühjenemiseni.
11 Isepuhastuse lõppedes vabastage isepuhastusnupp.
12 Asetage triikraud püstasendis tasasele, siledale pinnale
ja oodake selle täieliku jahtumiseni.
13 Pühkige triikraua tald niiske lapiga üle.
Väljavoolav vesi on väga kuum. Olge eriti ettevaatlik.
Igakordne kasutus – triikraua liikumine tingib
pöördumise eelnevatesse seadistustesse.
Triikraud kuumeneb enam vähem 60 sekundit
temperatuuri regulaatoril seatud temperatuuri
saavutamiseni.
Puhastamine ja hooldamine
●● Ühendage triikraud toiteallikast lahti.
●● Enne puhastamist peab triikraud olema täielikult jahtunud.
●● Puhastamiseks kasutage niisket lappi ja leebet puhastusvahendit.
●● Korpuse pesemiseks ärge kasutage agressiivseid pesuvahendeid emulsiooni, piima, pasta jms. kujul. Need
võivad muuhulgas eemaldada informatsioonilised graafilised sümbolid, nii nagu: alajaotused, märgistused, hoiatavad märgid, jms.
●● Ärge iialgi kasutage triikraua tallalt jääkide eemaldamiseks teravaid või karedaid esemeid..
●● Ärge kasutage triikraua talla puhastamiseks karedaid ja
happelisi puhastusvahendeid ning katlakivi eemaldavaid
aineid.
Keskkonnakaitse
Iga inimene võib tegeleda keskkonnakaitsega. Ei ole see
raske ega liiga kallis.
Selleks: viige kartongist pakend vanapaberi
kogumispunkti, visake polüetüleenkiled plastikpakendite jaoks ettenähtud konteineri.
Kasutuskõlbamatu seade tuleb ümbertöötlemiseks ametlikku kogumispunkti viia, kuna toote
koostisosad võivad kahjustada keskkonda.
Ära viska seadet välja olmejäätmetega!
LEKKEKAITSE SÜSTEEM
●● Lekkekaitse süsteem on projekteeritud tallast vee lekkimise automaatseks vältimiseks, kui triikraud ei ole piisavalt kuumenenud.
●● Süsteemi toimimise ajal võib kuulda kopsivat heli, eriti
kuumenemise või jahtumise ajal. See on täiesti normaalne ja annab märku süsteemi õigest toimimisest.
AUTOMAATNE VÄLJALÜLITUS
Triikraud omab rõht- ja püstasendis automaatset väljalülitussüsteemi, mis aktiveerub automaatselt, kui seade on ühendatud toiteallikaga ja jäetud järelvalveta.
1 Triikraud lülitub peale umb 30 sekundit automaatselt
välja, kui see on jäetud liikumatult triikimise asendisse (rõhtasendisse). See-eest kui triikraud asetseb puhkeasendis
(püstasendis) lülitub see välja umb 8 minuti möödudes.
2 Automaatse väljalülituse lambike hakkab pulseerima
(vilkuma), teavitades triikraua üleminekust automaatse väljalülituse režiimi.
3 Triikimise jätkamiseks liigutage triikrauda. Seade pöördub tagasi eelnevatesse seadistustesse - kuumeneb uuesti.
66
Importija/tootja ei võta enda peale vastutust kahjude eest, mis on
põhjustatud toote kasutusjuhendi eiramisest või toote mitteotstarbelisest kasutamisest.
Importija/tootja jätab endale õiguse toote muutmiseks mistahes ajal ja
sellest eelnevalt informeerimata, selleks et toode vastaks õiguseeskirjadele, normidele, direktiivide nõuetele või muul põhjusel (ehitus,
kaubandus, esteetika jm).
IR3200-001_v03
KZ
Құрметті тұтынушылар,
Біздің құралды таңдауыңызбен құттықтаймыз және
Zelmer өнімдері пайдаланушылары арасына қош келдіңіз.
Ĺң жақсы нәтижелерге қол жеткізу үшін Zelmer
компаниясының тек түпнұсқалы бөлшектерін пайдалануды ұсынамыз. Олар осы өнімге арналып жобаланған.
Осы қызмет көрсету нұсқаулығын мұқият оқып
шығуыңызды сұраймыз. Қауіпсіздік техникасының ережелеріне ерекше көңіл бөлу қажет. Құралды бұдан
кейін қолданған кезде нұсқаулықты пайдалану үшін оны
сақтауыңызды сұраймыз.
Қауіпсіздік шаралары мен электр шәйнекті
дұрыс пайдалану бойынша нұсқаулар
Үтікті пайдалану кезінде төменде келтірілген Қауіпсіздік
техникасының ережелерін әрқашан сақтаңыз:
ҚАУІП! / НАЗАР
АУДАРЫҢЫЗ!
Ережелерді орындамау
жарақат алуға себеп
болуы мүмкін
●● Үтікті тұрақты үстіңгі бетте қолдану
және қалдыру қажет.
●● Үтік резервуарын толтырмас бұрын
шанышқыны розеткадан суырыңыз.
●● Егер алынбайтын қоректену сымы
зақымдалған болса, ықтималы
қауіптердің алдын алу үшін оны
өндірушіде немесе сервистік
қызмет жұмыскерінде немесе
білікті тұлғамен ауыстыру керек.
●● Үтіктеу кезінде резервуарды су
толтыруға арналған саңылауды
ашуға тыйым салынады.
●● Егер бақылау жүзеге асырылса
және құралды пайдалану және
осы
тәуекелдерге
байланысты нұсқамалық жүргізілсе, осы
құрал 8 жастан асқан балалармен және физикалық және
ақыл-ес
мүмкіндіктері
шектеулі тұлғалармен, аспаппен
жұмыс істеу тәжірибесі жоқ
IR3200-001_v03
тұлғалармен, қолданыла алады.
Балаларға құралмен жұмыс істеуге тыйым салынады. Балаларға
ересектердің қарауысыз құралды
тазартуға және консервілеуге
тыйым салынады.
●● Үтіктің жұмысы немесе сууы
кезінде оны және қуат көзі жетегін 8 жастан кіші балалардың қол
жетпейтін жерде ұстаңыз.
●● Егер құлаудан кейін үтікті көзге
көрінетін бүлінулер немесе су ағу
жағдайында оны қолданбаңыз.
●● Үтікті әр пайдаланудан кейін
ондағы суды төгіп тастау қажет.
●● Егер үтіктің қандай да бір тетігі
зақымдалса, апаттық жағдайларға
жол бермеу үшін, оның ауыстырылуын тек қызмет көрсететін тұлға
немесе білікті маман ғана орындауы қажет.
●● Құрылғыны жөндеуді тек білікті
мамандар
орындай
алады.
Дұрыс орындалмаған жөндеу
пайдаланушыға
үлкен
қауіп
төндіруі
мүмкін.
Ақаулықтар
пайда болған жағдайда арнайы
қызмет көрсету пунктіне баруды
ұсынамыз.
●● Дұрыс жұмыс істемейтін немесе
бүлінген үтікті пайдаланбаңыз.
●● Үтіктеу кезінде немесе үтіктеуден
кейін оның табанын ұстамаңыз.
Абай болыңыз – табан температурасы өте жоғары!
●● Үтіктеу кезінде және оны
аяқтағаннан кейін,
. белгісімен белгіленген үстіңгі бетке қол
тигізбеңіз. Бұл үстіңгі бет ыстық
болып табылады (сур. 1 және 2
қараңыз).
67
Назар аударыңыз:
Ыстық үстіңгі
беттер!
Сур.1: Оң жақ
Сур.2: Сол жақ
●● Үтік өте ыстық су буын өндіреді.
Үтіктеу кезінде абай болыңыз
және басқаларды мүмкін қауіп
туралы хабарландырыңыз.
●● Үтіктеу кезінде қасыңызда балалар болса, аса абай болыңыз.
Үтіктеу кезінде ыстық үтікті ұстауға
рұқсат етпеңіз.
●● Балаларға құрылғыны тазартуға
және оған күтім жасау бойынша
басқа
әрекеттерді
қараусыз
орындауға жол бермеңіз.
●● Электр үтігінің көмегімен адамдар
немесе жануарлар үсітндегі киімді
үтіктеуге мүлдем болмайды.
●● Бу ағынын адамдарға немесе
жануарларға бағыттауға мүлдем
болмайды.
●● Үтікті электр желісіне қосылған
күйінде қараусыз қалдырмаңыз.
НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ!
Осы шарттарды
орындамау жекеменшіктің зақымдалуына
әкеліп соғуы мүмкін
●● Үтік
корпусы мен табанынан барлық қорғаныс
үлдірлері мен жапсырмаларын алып тастаңыз.
●● Үтіктеудің алдында желілік қуат сымын жазып
алыңыз.
●● Үтікті тек ұсынылған суға арналған құмыраөлшеуішінің көмегімен ғана толтырыңыз.
●● Қуат көзі сымының үтіктің ыстық үстіңгі бетімен байланысуына жол бермеңіз.
●● Шартты мәндер кестесінде көрсетілген кернеудің
желідегі кернеуге сәйкес келетіндігіне көз жеткізіңіз.
68
●● Үтікті
жерге қосуы бар айнымалы ток желісіне
қосыңыз. Құрылғыда көрсетілген кернеу электр
желісінің кернеуіне сәйкес келетіндігіне көз
жеткізіңіз.
●● Жерге қосылусыз ұзартқышты қолданбаңыз.
●● Суға арналған резервуарға әтір, сірке суы немесе
өзге химиялық заттар секілді өзге сұйықтықтарды
құюға болмайды, себебі олар құрылғының күрделі
бүлінуіне алып келуі мүмкін.
●● Үтікті суға немесе басқа сұйықтықтарға батырмаңыз.
●● Қуат көзі сымын толық суымайынша және сақтауға
даяр болмайынша үтікті айналдыра орамаңыз.
●● Үтік корпусын босатпаңыз, және оның бөлшектерін
шығармаңыз.
●● Құрылғы сыртқы сөндіргіш-таймерлерді немесе
қашықтықтан басқарудың жеке жүйесін қолдана
отырып, жұмыс жасау үшін арналмаған.
●● Егер үтік қысқа уақыт бойы да пайдаланылмаса,
оны өшіріп тастау қажет. Бұл үшін термостатты
«MIN» күйіне орнатыңыз (сағат тіліне қарсы бұру
арқылы).
●● Егер Сіз тіпті қысқа уақытқа үтікті қолданбасаңыз
– реттегішті
күйіне орната отырып, булау
қызметін сөндіріп тастаңыз.
●● «ҮТІК ТАБАНЫНЫҢ ӨЗДІГІМЕН ТАЗАЛАНУЫ»
тәртібін кем дегенде айына бір рет қосып отыру
қажет.
КЕҢЕСТЕР
●● Үтік
Өнім туралы ақпарат
және оны қолдану
ұсыныстары
тек үйде пайдалану үшін ғана арналған.
Оны нұсқаулықта көзделген мақсаттармен ғана
пайдаланыңыз.
Үтіктеу бойынша ұсыныстар
1 Үтіктелетін киімдерді жасалған матасына байланысты
сұрыптап алыңыз. Бұл температура реттегіші ауыстырылып қосылуының санын шектеуге мүмкіндік береді.
2 Егер бұйым құрамы белгісіз болса, киімді кию кезінде
көзге түспейтін жерді таңдаңыз да, онда минималды
температурадан бастап, сәйкес үтіктеу температурасын
анықтап алыңыз.
3 Жоғары температуралар әсеріне сезімтал жұқа және
нәзік маталарды үтіктеудің алдында үш минут күте тұру
қажет. Қажетті температураға жету үшін (жоғарырақ
немесе төменірек) белгілі уақыт қажет.
4 Жүн, жібек, барқыт және т.б. сияқты жұқа және нәзік
маталардан жасалған бұйымдар үтіктеуден кейін жылтырамау үшін, оларды мата арқылы үтіктеу қажет.
IR3200-001_v03
5 Буды жіберу функциясын қосу үшін сәйкес түймешікті
бірнеше рет басу қажет болуы мүмкін.
6 Үтіктеліп отырған бұйымдағы заттаңбаны жақсылап
оқып шығыңыз және киім өндірушінің бұйымды күту
туралы ұсыныстарын орындаңыз. Заттаңбалардағы белгілер мыналарды білдіреді:
Үтіктеу температурасын реттеу
●● Ацетат талшығы
●● Эластан
●● Полиамид
●● Полипропилен
●● Мыс
●● Полиэстер
●● Протеин
●● Жібек
●● Триацетат
●● Вискоза
●● Жүн
Техникалық деректер зауыттық қалқаншада көрсетілген.
Үтіктің 1 деңгейлі изоляциясы бар. Қуат сымы мен
шаңышқы жерге қосылған.
ZELMER үтігі қолданыстағы нормалар талаптарына
жауап береді. Аспап экожобаға қойылатын талаптар
бойынша КОМИССИЯНЫҢ №1275/2008/ЕС РЕГЛАМЕНТ
талаптарға жауап береді.
Құрылғы мына директивалардың талаптарына сай
келеді:
–– Электрлік құралды (LVD) – 2006/95/EC белгілі бір кернеу деңгейлерінде пайдалану керек.
–– Электромагниттік сыйысымдылық бойынша директива (EMC) – 2004/108/EC.
Құрылғыға СЕ сәйкестік белгісі қойылған.
9
10
11
12
13
A
Бу реттегіші
Буды қосу түймесі
Бүріккіш түймесі
Өзіндік тазалауды іске қосу түймесі
Температура көрсеткіші
Температура реттегіші
Су резервуарының қақпағы
anti-scale орнату (су резервуарына кірісте орнатылады)
Бүріккіш бүріккісі
Сым қорғанысы
Қуат көзі сымы
Автоматты сөндірілу шамы (жасыл)
Қыздыру жұмысының шамы (қызыл)
IR3200-001_v03
1 Қуат көзі сымының орауын ашыңыз және түзетіңіз.
2 Резервуарды сумен толтырыңыз. «РЕЗЕРВУАРДЫ
ТОЛТЫРУ» тармағын қараңыз.
3 Үтікті қуат көзінің сәйкес қайнарына қосыңыз.
Бірінші үтіктеу
Қажет етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
Техникалық сипаттама
1
2
3
4
5
6
7
8
Үтік жұмысқа дайын
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●●» күйіне сағат тілі
бойынша бұрыңыз.
3 Қыздыру жұмысын нақтылайтын шам жанады.
●● Мақта мата
●● Лен
Үтік құрастырылымы
14 Су резервуары
15 Үтік табаны
4 Бу реттегішін
күйіне орнатыңыз.
5 Үтікті көлденең күйге орнатыңыз немесе буды қосу
түймесін басыңыз, үтік табанындағы саңылау арқылы бу
шығады.
●● Үтік қолдануға дайын.
6 Бірінші үтіктеуді «ескі» маталардан бастаңыз.
Резервуарда су таусылғанда
шығаруын тоқтатады.
үтік
бу
Үтіктеу
Үнемі заттаңдаларда көрсетілген киім
өндірушілерінің ұсыныстарын ұстаныңыз.
РЕЗЕРВУАРДЫ ТОЛТЫРУ
●● Штепсель жетегін розеткадан суырыңыз.
B
1 Бу реттегішін
күйіне орнатыңыз және суға
арналған резервуар қақпағын ашыңыз.
2 Қосымшаланған белгі көмегімен резервуарды суға
толтырыңыз.
Үтіктеудің барынша жақсы нәтижелеріне
қол жеткізу үшін әрбір кезде жаңа
минералсызданған немесе тазартылған
суды қолданыңыз.
Химиялық кальцийсызданған суды немесе
қандай да бір өзге сұйықтықтарды
қолданбаңыз.
Резервуардың бүйірлік қабырғасында белгіленген «МАХ» деңгейінен аспаңыз.
3 Су резервуарының қақпағын жабыңыз.
69
ҚҰРҒАҚ ҮТІКТЕУ
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Бу реттегішін
күйіне орнатыңыз.
3 Температура реттегішін «●», «●●» немесе «●●●»
күйіне бұрыңыз.
4 Қыздыру жұмысын нақтылайтын шам жанады.
Қажет етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
●● Үтік қолдануға дайын
БУЛАНДЫРА ОТЫРЫП ҮТІКТЕУ
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●» немесе «●●●» күйіне
бұрыңыз.
Будың оңтайлы сапасына қол жеткізу үшін
буды қолдана отырып үтіктеу кезінде
«●» күйіне температура реттегішін
орнатпаңыз.
3 Қыздыру жұмысын нақтылайтын шам жанады.
Қажет етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
●● Үтік қолдануға дайын.
4 Бу реттегіші көмегімен будың қажетті көлемін
орнатыңыз.
СУДЫ БҮРКУ
Бұл қызмет кез-келген сәтте қолданылуы
мүмкін және үтіктің орнатылуына ықпал
етпейді.
1 Резервуарды суға толтырыңыз «РЕЗЕРВУАРДЫ ТОЛТЫРУ» тармағын қараңыз.
2 Бүріккінің шығысын киімге қарай бағыттаңыз.
3 Бүріккіш түймесін басыңыз.
Бүрку түймесін бірнеше рет басқаннан
кейін жүзеге асырылады.
БУДЫ ҚОСУ
Бұл қызмет өте умаждалған материалдарды үтіктеу
кезінде қолданылуы мүмкін будың қосымша көлемін
қамтамасыз етеді.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●» немесе «●●●» күйіне
бұрыңыз.
3 Қыздырғыш жұмысын нақтылайтын шам жанады.
Талап етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
70
●● Үтік қолдануға дайын.
4 Буды іске қосу түймесін басыңыз – үтік
табанындағы саңылаудан будың қарқынды шығуы орын
алады.
5 Үлкен бүктелулер жағдайында бірнеше секунд күте
тұрыңыз және қайтадан буды қосу түймесін басыңыз.
Үтіктеу кезінде бүктелулердің көп санын
түймені үш рет басқаннан кейін жоюға
болады.
Будың босатылуы түймені бірнеше рет
басқаннан кейін орын алуы мүмкін.
Будың жоғары сапасын ұстап тұру үшін
қыздырғыштың жұмыс шамы өшкеннен
кейін үш реттен артық буды босату
түймесін баспаңыз.
ТІГІНЕН БУЛАУ
Бұл қызмет ілулі тұрған күйдегі әлсіз материалдардағы
бүктелулерді жоюға көмектесетін қосымша буды
қамтамасыз етеді (перделер немесе өзге материалдар).
Құрылғы өте жоғары температурадағы
су буын шығарады. Адамдардың немесе
жануарлардың тікелей үстерінде тұрған
киімдерді және материалдарды ешқандай
жағдайда үтіктемеңіз. Буды адамдарға
немесе жануарларға бағыттамаңыз.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●●» күйіне бұрыңыз.
3 Қыздырғыштың жұмысын нақтылайтын шам
жанады.
Талап етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
●● Үтік қолдануға дайын.
4 Үтікті киімнен 15-30 см аралықта тігінен ұстаңыз.
5 Буды қосу түймесін басыңыз – үтік табанындағы
саңылаудан будың қарқынды босатылуы орын алады.
6 Үлкен бүктелулер жағдайында бірнеше секунд күте
тұрыңыз және қайтадан буды қосу түймесін басыңыз.
Үтіктеу кезінде бүктелулердің көп санын
түймені үш рет басқаннан кейін жоюға
болады.
Будың босатылуы түймені бірнеше рет
басқаннан кейін орын алуы мүмкін.
Будың жоғары сапасын ұстап тұру үшін
қыздырғыштың жұмыс шамы өшкеннен
кейін үш реттен артық буды босату
түймесін баспаңыз.
IR3200-001_v03
Үтіктеу кезінде әлсіз материалдардан
(синтетикалық материалдар, жібек, бархат және т.б.) бірнеше сантиметрден кем
емес арақашықтықты қадағалаңыз, кері
жағдайда материалды бүлдіріп алу қаупі
бар.
ҮТІКТЕУДІ АЯҚТАУ
1 Температура реттегішін сағат тіліне қарсы бағытта
«MIN» күйіне бұрыңыз; үтік сөнеді.
2 Бу реттегішін
күйіне орнатыңыз.
3 Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
4 Резервуардан су қалдығын жойыңыз. «СУДЫ ЖОЮ»
тармағын қараңыз.
5 Үтік толығымен суығанда оны тігінен күйінде қауіпсіз
орында сақтаңыз.
Суды жою
C
●● Бу реттегішін күйіне орнатыңыз.
●● Үтікті қуат көзі қайнарынан сөндіріңіз.
1 Үтікті жоғары тұсымен төменге қарай бұрыңыз және
ішіндегі қалдық суы жойылу үшін аздап сілкілеңіз.
2 Резервуардан суды алып тастау үшін буды қосу
түймесін басыңыз (үтік табаны ыстық болғанда).
3 Су қалдығын жою үшін бүріккіш түймесін басыңыз.
●● Үтікті жинап тастамас бұрын бу реттегішінің
күйінде екендігіне көз жеткізіңіз.
Қосымша қызметтер
ҚАҚ ЖИНАЛУДАН ҚОРҒАУ ЖҮЙЕСІ
Үтік мақсаты үтіктің қызмет ету мерзімін ұлғайту
болып табылатын қақтан қорғаудан қос жүйесімен
жабдықталған.
Ауыстырылатын
D
Су резервуарының қақпағы астында, су резервуарының
мойны ішінде anti-scale ендірмесі бар. Ендірмені мерзімді түрде тазалап отыру қажет, бұл үшін төмендегі
нұсқауларға сәйкес әрекет етіңіз.
1
бағытында 90° anti-scale ендірмесін бұрыңыз
және оны құрылғыдан алыңыз.
2 Ендірмені тазалау, оны жуу (ағын су астында жууға
болады) және мұқият кептіру қажет. Бүлінген жағдайда –
ауыстыру қажет.
Пайдалану қауіпсіздігі мақсатында antiscale бүлінген ендірмесін орнатуға тыйым
салынады.
3 Тазартқаннан және кептіргеннен кейін ендірмені
орнатып, өзіндік «тарсыл» естігенше
бағытында
90° бұраңыз.
IR3200-001_v03
Кіріктірілген
Қақтан кіріктірілген резервуар буды қолдана отырып,
үтіктеу кезінде құрылатын қақ көлемін азайту мақсатында
жасалынған.
Кіріктірілген резервуар үтіктің пайдалану
мерзімін ұлғайтады, алайда қақтың пайда
болу үрдісін толығымен тоқтатпайды.
ҮТІК ТАБАНЫНЫҢ ӨЗДІГІМЕН ТАЗАЛАНУЫ
Бұл қызмет бу камерасында жиналып қалған қалдықтар
мен минералдарды жоюға мүмкіндік береді. Үтіктің
ақаусыздығы көп жағдайда табанның өздігімен
тазалануының мерзімді орындалуына және су
қаттылығына тәуелді. Біз өздігімен тазалауды айына бір
реттен сирек емес орындауды ұсынамыз.
1 «Үтікті жұмысқа даярлау» тармағына сәйкес әрекет
етіңіз.
2 Температура реттегішін «●●●» күйіне бұрыңыз.
3 Қыздырғыш жұмысын нақтылайтын шам жанады.
Талап етілетін температураға қол жеткізілгенде шам сөнеді.
●● Үтік қолдануға дайын.
4 Тағы цикл күте тұрыңыз;белгі беру шамы жанады
және сөнеді.
5 Температура реттегішін сағат тіліне қарсы «MIN»
күйіне бұрыңыз.
6 Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
7 Үтікті тігінен раковина үстінде ұстаңыз.
8 Өзіндік тазалану түймесін басыңыз және ұстап
тұрыңыз.
9 Бу және қайнаған су бу камерасындағы қалдықтар
мен минералдарды шая отырып, үтік табанындағы
саңылаудан шығады.
10 Су резервуары толығымен босамайынша үтікті аздап
сілкілеңіз.
11 Өзіндік тазалауды аяқтағаннан кейін өзіндік тазалау
түймесін сөндіріңіз.
12 Үтікті көлденең күйінде жазық, тегіс үстіңгі бетте
орналастырыңыз және толығымен суығанша күтіңіз.
13 Үтік табанын ылғал матамен сүртіңіз.
Ағушы су өте ыстық. Ерекше абайлылық
танытыңыз.
БУНАҚТАРДЫ АЛДЫН АЛУ ЖҮЙЕСІ
●● Бунақтарды
алдын алу жүйесі үтік әлі жеткіліксіз
қызғанда табаннан судың түсуін автоматты түрде
алдын алу үшін жасалынған.
●● Жүйенің жұмыс істеуі кезінде, әсіресе қыздыру мен
салқындату кезінде қағыс естілуі мүмкін. Бұл қалыпты
жағдай және жүйенің дұрыс жұмыс жасауы туралы
куәлік етеді.
71
АВТОМАТТЫ СӨНДІРІЛУ
Үтік егер құрылғы қуат көзі қайнарына қосулы және
қолданылмайтын болса автоматты түрде белсендендірілетін көлденең және тігінен күйде автоматты
сөндірілу қызметімен жабдықталған.
1 Егер үтік үтіктеу күйінде қозғалыссыз болса шам. 30
секундтан кейін сөнеді (көлденең). Егер үтік тігінен күйде
болса ол шам. 8 минуттан кейін сөнеді.
2 Автоматты сөндірілу шамы үтіктің автоматты сөну
тәртібіне көшкендігі туралы ақпараттандыра отырып,
дабыл бере (жыпылықтай) бастайды.
3 Үтіктеуді жалғастыру үшін үтікті жылжытыңыз.
Құрылғы алдыңғы орнатуларға қайта келеді – қайтадан
қызады.
Әрбір қолдану – үтікті қозғалту алдыңғы
орнатуларға қайта әкеледі. Үтік температура
реттегішінде
орнатылған
температураға дейін қол жеткізгенге дейін
шамамен 60 секунд ішінде қыздырылатын
болады.
Тазалау және күтім жасау
●● Үтікті қуат көзі қайнарынан ажыратыңыз.
●● Тазалауды бастамас бұрын үтік толығымен сууы тиіс.
●● Тазалау үшін ылғал матаны және қырғыш емес жуу
құралын қолданыңыз.
●● Корпусты жуу үшін эмульсия, сүт, пасталар және т.б.
секілді қырғыш жуу құралдарын қолданбаңыз. Олар
жазылған кестелерді, белгіленулерді, ескерту белгілерін және т.б. жоюы мүмкін.
●● Үтік табанын пайдалану үшін үшкір құралдарды және
абразивті материалдарды пайдалануға мүлдем болмайды.
●● Үтік табанын тазалау үшін осымен қатар, сірке
суының негізінде жасалған және қақты жоюға
арналған абразивті тазалағыш заттарды пайдалануға
болмайды.
Экология – Қоршаған ортаға қамқорлық
жасау
Әрбір пайдаланушы қоршаған ортаны қорғауға өз үлесін
қоса алады. Бұл айрықша күш салуды талап етпейді.
Мұндай мақсатта:
Картон қаптарын макулатураға беріңіз.
Полиэтилен қаптарды (РЕ) пластикке
арналған контейнерге тастаңыз.
Жарамсыз құралды тиісті өңдеу орталығына
беріңіз, себебі өнім ішіндегі зиянды
құрамдастар қоршаған орта үшін қауіп
төндіруі мүмкін.
Құралды үй-жай қалдықтарымен бірге тастамаңыз!
72
Жасап шығарушы/импортер басқа мақсатпен пайдалану
немесе тиісті емес қолданудан туындаған ешбір зақымдарға
жауапкершілікті мойнына алмайды.
Жасап шығарушы/импортер заң ережелеріне, нормаларға,
директиваларға лайықтау үшін немесе құрылыс, сауда, эстетика немесе басқа себептер бойынша алдын ала ескертусіз
өнімді өзгерту құқықтарын сақтайды.
IR3200-001_v03
EN
Dear Customers!
Congratulations on your choice of our appliance, and
welcome among the users of Zelmer products.
In order to achieve best possible results we recommend
using exclusively original Zelmer accessories. They have
been specially designed for this product.
We urge that you read this user’s manual carefully. Special
attention needs to be paid to the safety precautions. Please
save this manual so it can be referred to in the future use of
the product.
Important safety and proper handling
instructions
Always keep these basic safety instruction during ironing:
DANGER! / WARNING!
Health hazard
●● The iron must be used and rested on
a stable surface.
●● The plug must be removed from
the socket-outlet before the water
reservoir is filled with water.
●● If the supply cord is damaged, it must
be replaced by the manufacturer, its
service agent or similarly qualified
persons in order to avoid a hazard.
●● The filling aperture must not be
opened during use.
●● This appliance can be used by
children aged from 8 years and
above and persons with reduced
physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and
knowledge if they have been given
supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe
way and understand the hazards
involved. Children shall not play with
the appliance. Cleaning and user
maintenance shall not be made by
children without supervision.
●● Keep the iron and its cord out of
reach of children less than 8 years of
IR3200-001_v03
age when it is energized or cooling
down.
●● The iron is not to be used if it has
been dropped, if there are visible
signs of damage or if it is leaking.
●● Empty the tank after each usage.
●● If any part of the iron is damaged,
it must be replaced by the
manufacturer or its service agent or
similarly qualified person in order to
avoid a hazard.
●● It can be refurbished by qualified
staff only. Improper refurbishment
can cause serious hazard for the
user. In case of any defects, please
contact service desk.
●● Do not use the appliance when it is
damaged or performs abnormally.
●● Do not touch the iron rest during or
just after ironing. It is hot!
●● Do not touch the surfaces marked
with symbol
during or just after
ironing. It is hot (Please refer to the
following figure 1 and figure 2).
Caution:
Hot surface!
Figure 1: Right side
Figure 2: Left side
●● The appliance generates high
temperature. Use it carefully and
warn other users against possible
hazard.
●● Keep special care when ironing in
presence of children. Do not allow to
touch the iron during ironing.
●● Do not allow children to perform
cleaning and user maintenance
when they are without supervision.
73
●● Never iron and clothes or fabrics that
are being worn by human or pets.
●● Never direct the steam to human or
pets.
●● The iron must not be left unattended
while it is connected to the supply
mains.
CAUTION!
Not observance can result in
damage to possessions
●● Remove any protective films or stickers from the sole
plate and the cabinet.
●● Unwind and straighten the power cord before usage.
●● Fill the water using included vessel for water.
●● Keep the power cord away from the soleplate.
●● Make sure that the voltage on the rating plate
corresponds to that of your power grid.
●● Always connect the iron to a suitable mains supply
outletm (AC only), with grounding, which voltage
complies with the voltage indicated on the appliance
nameplate.
●● Do not use an extension power cord set without
grounding!
●● Do not add perfume, vinegar or other chemical liquids
into the water tank; they can damage the appliance
seriously.
●● Do not immerse the appliance in water or any other
liquid.
●● Do not wrap the power cord around the unit for storage
until it has cooled down completely.
●● Do not attempt to open the cabinet or dismantle any
parts from the appliance.
●● The appliance is not intended to be operated by means
of an external timer or separate remote-control system.
●● If you do not use the iron, even for short time, switch it
off, turning Temperature Dial in anti-clockwise direction
to „MIN”.
●● If you are not going to use the iron even for a short
period of time, turn off the steam function by setting the
steam control to
position.
●● Use “SELF CLEANING” function at least once a month.
Hints for ironing
1 Sort out the articles to be ironed according to the type
of fabric. This will minimize the frequency of temperature
adjustment for different garments.
2 Test ironing a small area on the backside or inside the
garment if you are unsure about the type of fabric. Start with
a low temperature and increase gradually.
3 Wait for about three minutes before ironing heat sensitive
fabrics. Temperature adjustment needs certain time to reach
the required level no matter it is higher or lower.
4 Delicate fabrics such as silk, wool, velour, etc. are best
ironed with an ironing cloth to prevent shine marks.
5 You may need a few times of press to activate the spray,
burst and vertically burst function.
6 Read the garment labels and follow the manufacturer’s
ironing instructions which are often shown by symbols
similar to the following:
Temperature settings
●● Acetate
●● Elastics
●● Polyamide
●● Polypropylene
●● Cupro
●● Polyester
●● Proteins
●● Silk
●● Triacetate
●● Viscose
●● Wool
●● Cotton
●● Linen
Technical data
The iron technical parameters are included at the name plate.
The iron is I class appliance, equipped with supplying cord
and plug with grounding.
ZELMER iron meets the requirements of effective standards.
This device complies with Commission Regulation (EC)
no. 1275/2008 on eco-design requirements.
The appliance meets the requirements of the following
directives:
–– Electrical equipment designed for use within specific
voltage limits (LVD) – 2006/95/EC.
–– Electro- Magnetic Compatibility (EMC) – 2004/108/EC.
The product is marked with CE symbol on the name plate.
SUGGESTION
Information on the product and
suggestions for its use
●● The iron is intended for domestic usage only and you
can use it solely according to herewith manual.
74
IR3200-001_v03
Features
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
A
Steam Control
Steam Burst Button
Spray Button
Self-Clean Button
Temperature Indicator
Temperature Dial
Water Tank Cover
Anti-Scale Cartridge (in the water tank inlet)
Spray Nozzle
Bend Protector
Power Cord
Auto-Off Light (green)
Heater Light (red)
Water Tank
Soleplate
Do not use chemically descaled water or any
other liquids.
Never exceed the ‘Max’ level marked on the
side of the water tank.
3 Close the Water Tank Cover.
DRY IRONING
1
2
3
4
●● The iron is ready for use.
STEAM IRONING
1 Unwind and straighten the Power Cord.
2 Fill the tank with water. See the “FILLING THE IRON
WATER” section.
3 Plug in the unit.
First use
1 Proceed as described in the “Before first use” section.
2 Turn the Temperature Dial clockwise to „●●●”.
3 The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
4 Set the Steam Control to
position.
5 Place the iron in horizontal position or press the steam
burst button. Steam will come out of the holes in the soleplate.
●● The iron is ready for use.
6 Begin first time ironing with an old towel.
The iron will stop steaming once the water tank
is empty.
Ironing
Always follow the ironing instructions on the
garment’s care label.
●● Unplug the unit.
B
1 Set the Steam Control to
position and lift the Water
Tank Cover.
2 Fill the tank with water using the supplied cup.
IR3200-001_v03
Proceed as described in the “Before First Use” section.
Set the Steam Control to
position.
Turn the Temperature Dial to „●”, „●●” or „●●●”.
The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
Before first use
FILLING THE IRON WITH WATER
For best ironing results, it is recommended to
use fresh demineralised or distilled water.
1 Proceed as described in the “Before first use” section.
2 Turn the Temperature Dial to „●●” or „●●●”.
For optimum steam quality, do not set the
Temperature Dial to „●” position for steam
ironing.
3 The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
●● The iron is ready for use.
4 Use the Steam Control to set the required amount of
steam.
SPRAYING
This function can be used any time without
affecting any other settings.
1 Fill the water tank. See the “FILLING THE IRON WITH
WATER” section.
2 Aim the nozzle at the garment.
3 Press the Spray Button.
It may be necessary to press the spray button
a few times to start spraying.
STEAM BURST
This function ensures extra amount of steam to remove
stubborn wrinkles (creases) from the ironed fabrics.
1 Proceed as described in “Before first use” section.
2 Turn the Temperature Dial to „●●” or „●●●”.
3 The Heater Light will come on.
75
The light will go off once the required
temperature is reached.
●● The iron is ready for use.
4 Press the Steam Burst Button – steam will burst from
the holes of the soleplate.
5 For stubborn wrinkles, wait a few seconds and press
Steam Burst button again.
Most wrinkles can be removed within three
presses.
It may be necessary to press the Steam Burst
Button a few times to engage this function.
For optimum steam quality, do not press the
Steam Burst Button more than three times after
the heater light goes off.
STEAM BURST IN VERTICAL POSITION
This function provides extra amount of steam for removing
creases from delicate fabrics in hanging position (hanging
curtains or other hanging fabrics).
The steam generated by the iron has very
high temperature. Never use the appliance for
ironing clothes or fabrics while they are being
worn by people or pets. Never aim the steam at
people or pets.
1 Proceed as described in the “Before First Use” section.
2 Turn the Temperature Dial to „●●●”.
3 The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
●● The iron is ready for use.
4 Hold the iron between 15 and 30 centimetres away from
the garment.
5 Press the Steam Burst Button - steam will shoot from
the holes of the soleplate.
6 For Stubborn wrinkles, wait a few seconds before
pressing the Steam Burst Button again.
Most wrinkles can be removed within three
presses.
It may be necessary to press the Steam Burst
Button several times to start this function.
For optimum steam quality, do not press the
Steam Burst Button more than three times in
a row.
ENDING THE IRONING
1 Turn the Temperature Dial counter-clockwise to “MIN”
position. The will turn off.
2 Set the steam control to
position.
3 Unplug the unit.
4 Empty the water tank. See „Emptying The Water Tank”.
5 When the iron has cooled completely, store it vertically in
a safe place.
C
Emptying The Water Tank
●● Set the Steam Control to
●● Unplug the unit.
position.
1 Hold the iron upside down and shake it gently to remove
the remaining water.
2 When the soleplate is still hot, press the Steam Burst
Button to drain the water tank.
3 Press the Spray Button to release any remaining water.
●● Before storing the iron, make sure the Steam Control is
set to
position.
Additional Functions
ANTI SCALE SYSTEM
The iron features a double anti-scale system designed to
prolong its service life.
Removable Anti-Scale Cartridge
D
The Anti-Scale Cartridge is located under the Water
Tank Cover (insider the water inlet). The cartridge requires
periodic cleaning. To clean the cartridge, proceed as follows:
1 Turn the Anti-Scale Cartridge 90˚ towards the
symbol and remove it from the iron.
2 Clean the cartridge, than wash and dry it (the cartridge
can be washed under running water). Replace if damaged.
For safety reasons, never use a damaged AntiScale Cartridge.
3 After washing and drying the cartridge, replace it in the
unit and turn it 90˚ towards the
symbol until it clicks
into place.
Build-In Anti Scale System
The build-in anti-scale cartridge is designed to reduce the
build-up of limescale which occurs during steam ironing. This
will prolong the service life of your iron.
The build-in anti-scale cartridge prolongs
the service life of the iron. However, it will
not completely stop the natural process of
limescale build-up.
When ironing delicate fabrics (synthetics, silk,
velvet etc.), keep the iron a few centimetres
away from the garment to prevent damage.
76
IR3200-001_v03
SELF CLEANING
This function provides for removal of scale and mineral
built-up in the Steam Chamber. The performance of the iron
largely depends on the water hardness and the frequency
of performing the self-cleaning process. It is recommended
to perform self-cleaning at least once a month or more
regularly.
1 Proceed as described in the “Before First Use” section.
2 Turn the Temperature Dial to „●●●“.
3 The Heater Light will come on.
The light will go off once the required
temperature is reached.
●● The iron is ready for use.
4 Wait for one more cycle. The light will go on and off.
5 Turn the Temperature Dial counter-clockwise to ‘MIN’
position.
6 Unplug the unit.
7 Hold the iron horizontally over a sink.
8 Press and hold the Self-Cleaning Button.
9 Steam and boiling water will flow out of the holes
on the soleplate, washing away the scales and minerals
accumulated inside the steam chamber.
10 Sway the iron gently until the water tank is empty.
11 Release the Self-Cleaning Button when self cleaning is
complete.
12 Place the iron on a flat and level surface and allow it to
cool down completely.
13 Wipe the soleplate with a cold damp cloth.
The iron will revert to the previous settings
each time it is used (moved). The iron will
heat-up for about 60 seconds up to the
temperature set with the temperature dial.
Cleaning And Maintenance
●● Unplug the appliance.
●● Before cleaning, allow the iron to cool completely.
●● Use a soft cloth and mild detergent for cleaning the iron.
●● For cleaning the housing, do not use abrasive cleaning
agents such as emulsions, creams, pastes, etc. They
may remove graphic symbols, such as scales, markings,
warning signs, etc.
●● Never use sharp or rough objects to remove the deposits
from the soleplate.
●● Never use any abrasive, vinegar or descaling agents to
clean the soleplate.
Ecology – environment protection
Each user can protect the natural environment. It is neither
difficult nor expensive.
In order to do it: put the cardboard packing into
recycling paper container; put the polyethylene
(PE) bags into container for plastic.
When worn out, dispose the appliance to
particular disposal centre, because of the
dangerous elements of this appliance, which
can be hazardous for natural environment.
Do not dispose the appliance with the municipal waste!
The water flowing out of the soleplate is very
hot. Take extra care when performing the selfclean operation.
ANTI DRIP
●● The anti-drip system is designed to prevent water leaking
from the soleplate when the iron is not sufficiently hot.
engaged, the anti drip system may produce
a clicking sound, particularly during heat-up or when the
iron is cooling down. This is normal and indicates that the
system is working correctly.
●● When
AUTO OFF
The iron has an auto-off feature in vertical and horizontal
position which activates automatically when the appliance is
plugged in and left unattended.
1 The iron will shut-off automatically after about 30
seconds of inactivity if left on its soleplate (in horizontal
position) and after about 8 minutes in vertical position.
2 The Auto-Off Light will pulse (flash) which indicates that
the iron is in the automatic shot-off mode.
3 Move the unit to continue ironing. The iron will go back to
the previous settings and will heat-up again.
IR3200-001_v03
The manufacturer/importer does not accept any liability for any
damages resulting from unintended use or improper handling.
The manufacturer/importer reserves his rights to modify the product
any time in order to adjust it to law regulations, norms, directives,
or due to construction, trade, aesthetic or other reasons, without
notifying in advance.
77
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
IR3200-001_v03
Notes
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
........................................................................
IR3200-001_v03
1
2
3
4
PL
1. Silny wyrzut pary 110 g/min 2. Pearlonic – gładka,
perłowa powłoka stopy żelazka ułatwia prasowanie
3. 380 otworów w stopie żelazka równomiernie
rozprowadza parę po prasowanej powierzchni
4. Automatyczne wyłączenie żelazka – bezpieczne
i oszczędne
RU
1. Сильный выброс пара 110 г/мин. 2. Pearlonic –
гладкое, жемчужно-керамическое покрытие подошвы
утюга облегчает глажку 3. 380 отверстий в подошве
утюга равномерно распределяют пар по поверхности
ткани 4. Автоматическое выключение утюга –
безопасное и экономное
CZ
1. Silný parní ráz 110 g/min 2. Pearlonic – hladký, perlový
povrch žehlící plochy usnadňuje žehlení 3. 380 otvorů
v žehlící ploše rozvnoměrně rozvádí páru po žehlenému
povrchu 4. Automatické vypínání žehličky – bezpečné
a úsporné
BG
1. Паров удар 110 г/мин 2. Pearlonic – гладко, перлено
покритие на гладещата плоча улеснява гладенето
3. 380 отвора в плочата осигуряват равномерно
разпределяне на парата по гладената повърхност
4. Автоматично изключване на ютията – безопасност
и спестяване
SK
1. Silný výstup pary 110 g/min 2. Pearlonic – hladký
perlový povrch žehliacej plochy pre jednoduché žehlenie
3. 380 naparovacích otvorov v žehliacej ploche
rovnomerne rozvádza vodnú paru na žehlený povrch
4. Automatické vypnutie žehličky – bezpečné a úsporné
UA
1. Потужна подача пари 110 г/хв 2. Pearlonic – гладке,
перлово-керамічне покриття підошви праски полегшує
прасування 3. 380 отворів в підошві праски рівномірно
розподіляють пару по поверхні тканини 4. Автоматичне
вимкнення праски – безпечне і ощадне
EN
1. Strong steam shot 110 g/min 2. Pearlonic – smooth,
pearl iron soleplate layer that facilitates ironing 3. 380 iron
soleplate holes ensure even steam distribution over the
clothing 4. Automatic switch-off function – safe and economic
HU
RO
1. Intenzív gőzkifúvás 110 g/perc 2. A Pearlonic – sima,
gyöngyházfényű vasalótalp megkönnyíti a vasalást
3. A talpban lévő 380 furat egyenletesen elosztja a gőzt
a vasalt felületen 4. A vasaló automatikus kikapcsolása
– biztonságos és takarékos
1. Flux puternic de aburi 110 g/min 2. Pearlonic – stratul
neted perlat al tălpii fierului faciliteaza operaţia de călcare
3. Cele 380 de orificii de pe talpa fierului de călcat permit
distributia egală a aburului pe toată suprafaţa de călcat
4. Oprirea automată a fierului de călcat – sigură şi
eficientă
IR3200-001_v03
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising