Samsung RTS-HE10 User guide

Samsung RTS-HE10 User guide
HE10T
Room
Cinema System
uporabniški priročnik
predstavljajte si možnosti
Hvala, ker ste kupili ta Samsungov izdelek.
Za prejem popolnejše storitve registrirajte svoj
izdelek na spletni strani
www.samsung.com/global/register
00000X-RTSHE10-translate.indd *3
12/26/08 3:16:50 PM
lastnosti
Predvajanje različnih vrst plošč in FM-sprejemnik
RTS-HE10 v eni napravi združuje predvajalnik za različne vrste plošč, vključno z DVD-AUDIO, DVD-VIDEO, CD, MP3-CD,
WMA-CD, DivX, CD-R/RW in DVDR/RW, ter kakovosten FM-sprejemnik.
Podpora funkcije USB HOST
Domači kino omogoča s funkcijo USB HOST povezavo in predvajanje z zunanjih pomnilniških naprav USB, na
primer s predvajalnikov MP3, pomnilnikov USB fl ash itd.
Funkcija ohranjevalnika zaslona televizorja
Če ostane glavna enota 3 minute v zaustavitvenem načinu, se na TV zaslonu prikaže logotip Samsung.
HT-XA100/XA100C se samodejno preklopi v način varčevanja z energijo po 20-ih minutah v načinu
ohranjevalnika zaslona.
Funkcija varčevanja z energijo
RTS-HE10 se samodejno izklopi po 20-ih minutah v načinu mirovanja.
HDMI
HDMI omogoča istočasen prenos DVD video in avdio signalov ter zagotavlja bolj ostro sliko.
KAJ JE VKLJUČENO
Preverite, ali ste prejeli spodaj navedene dodatke.
Video kabel
HDMI kabel
FM-antena
Uporabniški
priročnik
Daljinski upravljalnik
/ Baterije (velikost
AAA)
2
00000X-RTSHE10-translate.indd 2
12/26/08 3:16:51 PM
SI
varnostni podatki
VARNOSTNA OPOZORILA
ZARADI NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA NE ODPIRAJTE ZADNJEGA (HRBTNEGA) POKROVA.
NAPRAVA NIMA DELOV, KI BI JIH LAHKO POPRAVIL UPORABNIK. SERVIS NAJ OPRAVI USTREZNO
USPOSOBLJENA OSEBA.
Simbol označuje, da je v notranjosti enote
CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN
prisotna nevarna napetost, ki lahko
povzroči udar električnega toka.
Simbol vas opozarja na pomembna
navodila za delovanje in vzdrževanje, ki so
priložena enoti.
CLASS 1 LASER PRODUCT
KLASSE 1 LASER PRODUKT
LUOKAN 1 LASER LAITE
KLASS 1 LASER APPARAT
PRODUCTO LASER CLASE 1
LASERSKI IZDELEK RAZREDA 1
Ta predvajalnik CD-plošč je označen kot LASERSKI
IZDELEK RAZREDA 1.
Upravljanje naprave, prilagoditve in izvajanje
postopkov, ki niso v skladu s temi navodili, lahko
povzročijo nevarno sevanje.
POZOR : NEVARNOST NEVIDNEGA
LASERSKEGA SEVANJA PRI ODPRTI NAPRAVI IN
ODSTRANJENIH ZAPORAH.
IZOGIBAJTE SE IZPOSTAVLJENOSTI ŽARKOM.
OPOZORILO : Izpostavljanje naprave padavinam ali vlagi poveča nevarnost požara ali električnega udara.
POZOR : ZA ZMANJŠANJE NEVARNOSTI ELEKTRIČNEGA UDARA VTIKAČ DO KONCA POTISNITE V
VTIČNICO.
• Naprava naj bo vedno vključena v ozemljeno električno vtičnico.
• Če želite napravo izključiti iz električnega omrežja, izvlecite vtikač, katerega napajalni kabel naj bo prosto
dostopen, iz vtičnice.
POZOR
• Aparat ne sme biti izpostavljen kapljanju ali curkom vode in nanj ne smete postavljati predmetov, napolnjenih s
tekočino, kot so vaze.
• Električni vtič se uporablja za izklop naprave in mora biti ves čas pripravljen za obratovanje.
Ustrezno odstranjevanje tega izdelka
(odpadna električna in elektronska oprema)
Oznaka na izdelku, dodatni opremi ali dokumentaciji pomeni, da izdelka in njegove elektronske
dodatne opreme (npr. električni polnilnik, slušalke, kabel USB) ob koncu dobe uporabe ni
dovoljeno odvreči med gospodinjske odpadke. Te izdelke ločite od drugih vrst odpadkov in jih
odgovorno predajte v recikliranje ter tako spodbudite trajnostno vnovično uporabo materialnih
virov. Tako boste preprečili morebitno tveganje za okolje ali zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega
odstranjevanja odpadkov.
Uporabniki v gospodinjstvih naj se za podrobnosti o tem, kam in kako lahko te izdelke predajo v
okolju prijazno recikliranje, obrnejo na trgovino, kjer so izdelek kupili, ali na krajevni upravni organ.
Poslovni uporabniki naj se obrnejo na dobavitelja in preverijo pogoje kupne pogodbe. Tega izdelka in njegove
elektronske dodatne opreme pri odstranjevanju ni dovoljeno mešati z drugimi gospodarskimi odpadki.
3
00000X-RTSHE10-translate.indd 3
12/26/08 3:16:51 PM
PREVIDNOSTNI UKREPI
Zagotovite, da omrežna napajalna napetost na mestu priključitve ustreza vrednosti napetosti, ki je zapisana na identifi kacijski nalepki na zadnji strani
predvajalnika. Predvajalnik namestite v vodoraven položaj, na primerno osnovo (pohištvo), z dovolj prostora okoli enote za ustrezno prezračevanje
(7.5 ~ 10 cm). Zagotovite, da prezračevalne odprtine niso zakrite. Na vrh predvajalnika ne odlagajte nobenih predmetov. Predvajalnika ne postavljajte
na ojačevalnike ali drugo opremo, ki se lahko segreje. Pred premikanjem predvajalnika se prepričajte, da je reža za plošče prazna. Predvajalnik je
predviden za neprekinjeno uporabo. Ob izklopu DVD predvajalnika v stanje pripravljenosti je predvajalnik še vedno priključen na električno napetost.
Če želite predvajalnik izključiti iz električne napetosti, izvlecite vtič iz omrežne vtičnice - posebej, če ga dalj časa ne boste uporabljali.
Med neurji vtikač izključite iz električne vtičnice. Zvišana napetost, ki jo
povzroči strela, lahko poškoduje napravo.
Predvajalnik zaščitite pred vlago (npr. vaze) in močno toploto (npr.
kamin) ter opremo, ki ustvarja močna elektromagnetna valovanja (npr.
zvočniki ...). Če pride do okvare predvajalnika, napajalni kabel izključite
iz električne vtičnice. Predvajalnik ni primeren za industrijsko rabo.
Izdelek uporabljajte le za osebno uporabo. Če predvajalnik ali ploščo
hranite v hladnem prostoru, lahko pride do kondenzacije vode. Če predvajalnik prevažate v zimskem času, pred uporabo počakajte približno 2
uri, da se segreje na sobno temperaturo
Naprave ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim virom
toplote.
To lahko povzroči pregrevanje in okvaro naprave.
Baterije, ki se uporabljajo skupaj s tem izdelkom, vsebujejo okolju
nevarne kemikalije.
Baterij ne zavrzite skupaj z ostalimi gospodinjskimi odpadki
4
00000X-RTSHE10-translate.indd 4
12/26/08 3:16:51 PM
vsebina
LASTNOSTI
2
KAJ JE VKLJUČENO
VARNOSTNI PODATKI
3
3
4
VARNOSTNA OPOZORILA
PREVIDNOSTNI UKREPI
ZAČETEK
7
8
9
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM
UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
PREDVAJALNE PLOŠČE
NE UPORABLJAJTE PLOŠČ NASLEDNJIH
VRST!
AVTORSKA ZAŠČITA
VRSTE SNEMALNIH PLOŠČ
OPIS
11
12
SPREDNJA PLOŠČA
ZADNJA PLOŠČA
DALJINSKI UPRAVLJALNIK
13
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
PRIKLJUČKI
15
17
PRIKLOP ZVOČNIKOV
PRIKLJUČITEV VIDEO IZHODA NA TV
SPREJEMNIK
FUNKCIJA HDMI
PRIKLJUČEK ZA AVDIO IZ ZUNANJIH
KOMPONENT
PRIKLOP FM-ANTENE
2
7
10
12
15
8
8
19
20
21
PREDEN ZAČNETE UPORABLJATI
DOMAČI KINO
22
23
PREDVAJANJE
23
24
25
27
29
35
PREDVAJANJE PLOŠČ
PREDVAJANJE PLOŠČ MP3/WMA-CD
PREDVAJANJE DATOTEK JPEG
PREDVAJANJE DATOTEK DIVX
UPORABA FUNKCIJE PREDVAJANJA
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH
DATOTEK Z UPORABO FUNKCIJE USB
HOST
5
00000X-RTSHE10-translate.indd 5
12/26/08 3:16:52 PM
NASTAVITEV SISTEMA
44
NASTAVITEV JEZIKA
NASTAVITEV AUDIO
NASTAVITEV VRSTE TELEVIZIJSKEGA
ZASLONA
NASTAVITEV STARŠEVSKEGA NADZORA
STOPNJA NASTAVITVE
NASTAVITEV GESLA
DIVX (R) REGISTRACIJA
NASTAVITEV KOMPRESIJE DINAMIČNEGA
RAZPONA (DRC)
FUNKCIJA EQUALIZER
45
POSLUŠANJE RADIA
IZDELKI, KI PODPIRAJO FUNKCIJO
USB HOST
48
48
48
DIGITALNI FOTOAPARAT
USB-POMNILNIŠKI DISK
MP3-PREDVAJALNIK
DODATEK
49
OPOZORILA GLEDE HRANJENJA IN
RAVNANJA S PLOŠČAMI
SPECIFIKACIJE
37
RADIO
45
37
38
39
42
42
43
43
44
ODPRAVLJANJE TEŽAV
46
48
49
50
6
00000X-RTSHE10-translate.indd 6
12/26/08 3:16:52 PM
SI
začetek
PREDEN ZAČNETE Z BRANJEM UPORABNIŠKEGA PRIROČNIKA
Pred branjem uporabniškega priročnika se seznanite s spodnjimi ikonami in izrazi.
Ikone, ki so uporabljene v priročniku
B
A
G
D
Izraz
Razlaga
DVD
Označuje vsebino DVD- ali DVD-R-/DVD-RW-plošč, ki so bile posnete in
zaključene v video načinu.
CD
Označuje vsebino podatkovnih CD-plošč (CD-R ali CD-RW).
MP3
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
JPEG
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče CD-R/-RW.
DivX
Caution
M
Note
● ZAČETEK
Ikona
Vključuje funkcijo, ki je na voljo za plošče v formatu MPEG4. (DVDR/RW,
CD-R ali CD-RW)
Označuje primere, ko funkcija ne deluje ali primere, ko so bile nastavitve
preklicane.
OPOMBA Označuje nasvete in navodila, ki vam pomagajo pri uporabi
funkcij.
M  V tem priročniku veljajo navodila z oznako "DVD (
)" za plošče DVD-VIDEO,
DVDAVDIO in DVD-R/-RW, posnete in zaključene v video načinu. Kjer je mišljen specifi
čen tip DVD-ja, je posebej označeno.
 Če plošča DVD-R/-RW ni bila ustrezno posneta v DVD-video formatu, je ne bo mogoče
predvajati.
O uporabi uporabniškega priročnika
1) Pred uporabo tega izdelka se seznanite z varnostnimi napotki. (Glejte strani 3–4.)
2) Če pride do težave, preverite poglavje Odpravljanje težav. (Glejte strani 55–56.)
Avtorske pravice
© 2008 Samsung Electronics Co., Ltd.
Vse pravice pridržane. Celotnega priročnika ali njegovih delov ni dovoljeno razmnoževati ali kopirati
brez vnaprejšnjega pisnega dovoljenja podjetja Samsung Electronics Co., Ltd.
7
00000X-RTSHE10-translate.indd 7
12/26/08 3:16:53 PM
DVD (digitalna prilagodljiva plošča) nudi izjemen zvok in sliko, zahvaljujoč prostorskemu zvoku Dolby
Digital in tehnologiji kompresije videa MPEG-2. Zdaj lahko doma uživate ob odličnih učinkih, ki dajejo
vtis, kot bi sedeli v kinu ali koncertni dvorani.
1
~ 6
DVD-predvajalniki in plošče so kodirani glede na regijo. Da je ploščo mogoče predvajati, se morata
regionalni oznaki ujemati. Če se kodi ne ujemata, plošče ni mogoče predvajati. Regionalna oznaka
predvajalnika je na njegovi hrbtni strani.
(Vaš DVD-predvajalnik predvaja samo DVD-plošče z enakimi regionalnimi oznakami.)
PREDVAJALNE PLOŠČE
Vrsta plošče
Znamka
(logotip)
Posneti signali
Velikost plošče
12 cm
DVD-VIDEO
VIDEO
8 cm
VIDEO CD
pribl. 240 minut (enostranska)
pribl. 480 minut (enostranska)
pribl. 80 minut (enostranska)
pribl. 160 minut (enostranska)
12 cm
74 minut .
8 cm
20 minut .
12 cm
74 minut .
8 cm
20 minut .
12 cm
74 minut .
8 cm
20 minut .
AUDIO + VIDEO
DIGITAL VIDEO
AUDIO-CD
Najdaljši čas predvajanja
COMPACT
AUDIO
DIGITAL AUDIO
DivX
AUDIO + VIDEO
NE UPORABLJAJTE PLOŠČ NASLEDNJIH VRST!
• Plošč LD, CD-G, CD-I, CD-ROM, DVD-RAM in DVD-ROM na tem predvajalniku ni mogoče predvajati
• DVD plošč, ki jih kupite v tujini, na tem predvajalniku morda ne bo mogoče predvajati.
AVTORSKA ZAŠČITA
• Številne DVD-plošče imajo programsko avtorsko zaščito. Zaradi tega DVD-predvajalnik povežite neposredno s
televizorjem, in ne prek videorekorderja. Povezava z videorekorderjem lahko povzroči motnje slike z avtorsko
zaščitenih DVD-plošč.
• Ta izdelek vključuje avtorsko zaščiteno tehnologijo, ki jo varujejo zaščiteni postopki, registrirani pri ameriškem
uradu za patente, in druge pravice intelektualne lastnine v lasti podjetja in drugih lastnikov pravic. Uporabo te
avtorsko zaščitene tehnologije mora odobriti podjetje Macrovision Corporation in je namenjena samo za
domačo uporabo in druge omejene namene predvajanja, razen če druge namene odobri podjetje Macrovision
Corporation. Povratni inženiring in razstavljanje sta prepovedana.
8
00000X-RTSHE10-translate.indd 8
12/26/08 3:16:53 PM
SI
VRSTE SNEMALNIH PLOŠČ
Ta izdelek ne podpira varnih predstavnostnih DRM-datotek.
❖ Plošče CD-R
● ZAČETEK
• Nekaterih plošč CD-R ni mogoče predvajati. To je odvisno od vrste snemalne naprave (CD-zapisovalnik ali
računalnik) in ohranjenosti plošče.
• Uporabite 650-megabajtno/74-minutno CD-R-ploščo.
• Ne uporabljajte plošč CD-R, ki presegajo 700 MB/80 minut, ker jih morda ne bo mogoče predvajati.
• Nekaterih plošč CD-RW (večkratno zapisljivih) morda ne bo mogoče predvajati.
• Predvajanje v celoti je mogoče samo, če so plošče CD-R zaključene. Če je seja zaključena, plošča pa ne,
predvajanje morda ne bo mogoče v celoti.
❖ Plošče CD-R MP3
• Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami MP3, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena datotek MP3 lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
• Uporabljajte plošče, ki imajo gostoto zapisa, večjo od 128 kb/s.
• Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico "mp3".
• Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
• predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Če plošča ni zaključena, bo zagon predvajanja trajal dlje časa, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda
ne bo mogoče.
• Pri datotekah, ki so zapisane s prilagodljivo gostoto (VBR), torej datotekah, ki vključujejo tako nizko kot
visoko gostoto zapisa (npr. 32 kb/s–320 kb/s), bo zvok pri predvajanju morda neenakomeren.
• Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih posnetkov 500.
• Pri CD-ploščah je največje možno število predvajanih map 300.
❖ Plošče CD-R JPEG
• Mogoče je predvajanje zgolj datotek s končnico "jpg".
• Če plošča ni zaključena, bo zagon bolj dolgotrajen, predvajanje vseh posnetih datotek pa morda ne bo
mogoče.
• Mogoče je predvajanje zgolj plošč CD-R z datotekami JPEG, ki so v obliki ISO 9660 ali Joliet.
• Imena JPEG-datotek lahko vsebujejo največ 8 znakov in ne smejo vsebovati presledkov in posebnih znakov
(. / = +).
• Mogoče je predvajanje zgolj zaporedno zapisane večsejne plošče. Če je del večsejne plošče prazen, je
predvajanje mogoče samo do praznega dela.
• Na eno CD-ploščo lahko shranite največ 9.999 slik.
• Pri slikovnih ploščah Kodak/Fuji je mogoče predvajati zgolj JPEG-datoteke, ki so v mapi za slike.
• Začetek predvajanja plošč s slikami, ki niso znamke Kodak/Fuji, bo morda trajal dlje časa ali pa sploh ne bo
mogoč.
❖ Plošče DVD±R/RW, CD-R/RW DivX
• Ker ta izdelek podpira zgolj kodirne formate, ki jih je odobrilo podjetje DivX Networks, Inc., predvajanje
datoteke DivX, ki jo je ustvaril uporabnik, morda ne bo mogoče.
• Posodobitev programske opreme za nepodprte formate ni mogoča. (Primer: QPEL, GMC, ločljivost večja od
800 x 600 slikovnih pik itd.)
• Delov datoteke DivX z visokim številom slik na sekundo morda ne bo mogoče predvajati.
• Za več informacij o odobrenih formatih datotek podjetja DivX Networks, Inc. si oglejte spletno stran "www.
divxnetworks.net".
9
00000X-RTSHE10-translate.indd 9
12/26/08 3:16:53 PM
opis
SPREDNJA PLOŠČA
10
GUMB POWER( )
GUMB SKIP ( )
GUMB SKIP ( )
Volume Control (+)
GUMB STOP (¦)
Volume Control (-)
GUMB PLAY/PAUSE (
M
)
Display
10
DISC TRAY
GUMB EJECT
 Service for Speaker system is not available. For speaker system replacement please contact your
authorize Samsung Service Center.
 The maind unit (R Speaker) has a groove on the front side. You can open it by puliling it with a
thin and hard end tool (such as ruller or screwdriver). Do not open unless for service purpose
 If you press the button. there will be a Bip Sound.
 There will be a delay between 3 seconds, when you touch the Power ON/OFF.
10
00000X-RTSHE10-translate.indd 10
12/26/08 3:16:53 PM
SI
ZADNJA PLOŠČA
1 2
4
3
● OPIS
9
5 6 7
8
IZHODNI PRIKLJUČKI ZVOČNIK
Priključite sprednj in nizkotonski zvočnik.
Gostitelj USB
Prikljuãek za digitalni fotoaparat, MP3-predvajalnik,
pomnilni‰ko kartico, ãitalnik kartic ali drugo odstranljivo
pomnilni‰ko napravo.
PRIKLJUČKI AUX IN 2
Priključite na 2-kanalni analogni izhod zunanje naprave (kot
je videorekorder).
PRIKLJUČEK HDMI OUT (HDMI IZHOD)
S kablom HDMI priključite izhodni priključek HDMI na
vhodni priključek HDMI na vaši televiziji, da boste
lahko uživali v visoko kakovostnih slikah.
FM 75Ω
Priključite na anteno FM.
IZHODI AUDIO L, R OUT
9
Prikljue◊ite na izhodne avdio prikljue◊ke va‰e televizije
ali avdio/video sprejemnika.
PRIKLJUČEK VIDEO OUTPUT (VIDEO
IZHOD)
Povežite video vhod televizorja (VIDEO IN) in video
izhod predvajalnika (VIDEO OUT).
PRIKLJUČKI COMPONENT VIDEO
OUTPUT (KOMPONENTNI VIDEO IZHOD)
V te priključke vključite televizor s komponentnimi video
izhodi.
HLADILNI VENTILATOR
Ventilator se vedno vključi ob vklopu naprave. Pri namestitvi
izdelka zagotovite, da je na vseh straneh ventilatorja vsaj
10cm prostora.
11
00000X-RTSHE10-translate.indd 11
12/26/08 3:16:53 PM
daljinski upravljalnik
Domet delovanja daljinskega upravljalnika
Daljinski upravljalnik je mogoče v ravni črti uporabljati do razdalje 7 metrov od televizorja.
Upravljati ga je mogoče tudi pod kotom do 30° od senzorja daljinskega upravljalnika.
Vstavljanje baterij v daljinski upravljalnik
1. Odstranite pokrovček
v smeri puščice na
sliki.
M
2.
Vstavite dve 1,5-voltni bateriji AAA
3. Ponovno namestite
tako, da se oznake polarnosti ujemajo
pokrovček.
(+ in –).
Upoštevajte naslednje varnostne ukrepe za preprečevanje poškodb baterij:
 Bateriji vstavite v daljinski upravljalnik tako, da se oznake polarnosti ujemajo: (+) na (+) in (–) na (–).
 Uporabite ustrezno vrsto baterij. Baterije različnih napetosti so si lahko podobne.
 Vedno zamenjajte obe bateriji hkrati.
 Baterij ne izpostavljajte toploti ali ognju.
12
00000X-RTSHE10-translate.indd 12
12/26/08 3:16:54 PM
SI
PREGLED DALJINSKEGA UPRAVLJALNIKA
2
3
4
5
25
24
6
7
23
8
22
9
21
10
20
● DALJINSKI UPRAVLJALNIK
1
29
28
27
26
11
12
19
13
18
14
15
17
16
13
00000X-RTSHE10-translate.indd 13
12/26/08 3:16:54 PM
daljinski upravljalnik
1
Gumb DVD, TUNER RECEIVER
18
GUMB EXIT
2
Gumb POWER
19
Gumb INFO
3
Gumb Number (0~9)
20
Gumb RETURN
4
Gumb REMAIN
21
Gumb TUNNING
5
Gumb STEP
22
Gumb REVERSE/FORWARD
6
Gumb REVERSE/FORWARD Skip
23
Gumb
7
Gumb STOP
24
Gumb REPEAT
8
Gumb MUTE
25
Gumb CANCEL
9
Gumb VOLUME
26
Gumb EJECT
10
Gumb MENU
27
Gumb SLEEP
11
Gumb †, π,Up, Down, Enter
28
Gumb USB
12
Gumb SUBTITLE
29
Gumb AUX
13
Gumb AUDIO
14
Gumb Virtual Sound
15
Gumb EQ
16
Gumb ZOOM, MO/ST
17
Gumb AUTO SCAN, ANGLE
SEARCH
PLAY, PAUSE
14
00000X-RTSHE10-translate.indd 14
12/26/08 3:16:54 PM
SI
priključki
V tem odseku so opisani različni načini za priklop digitalnega domačega kina na druge zunanje naprave.
Pred premikanjem ali nameščanjem izdelka izklopite napajanje in napajalni kabel izključite iz električne
vtičnice.
PRIKLOP ZVOČNIKOV
● PRIKLJUČKI
L
R
Postavitev digitalnega domačega kina
Predvajalnik postavite na stojalo, polico ali na polico stojala za televizor.
Izbira mesta poslušanja
Mesto poslušanja naj bo od televizorja oddaljeno za 2.5- do 3-kratnik dolžine diagonale televizorja.
Primer : Pri televizorju z diagonalo 80 cm naj bo oddaljenost 2–2,4 metra.
Pri televizorju z diagonalo 140 cm pa naj bo oddaljenost 3.5–4 metre)
Sprednja zvočnika ei ei
Sprednja zvočnika postavite pred mesto poslušanja in ju obrnite proti sebi (pod kotom približno 45°).
Postavite ju tako, da bosta visokotonski opni zvočnikov v višini vaših ušes.
Sprednjo stran sprednjih zvočnikov poravnajte s sprednjo stranjo srednjega zvočnika ali pa ju pomaknite malo bližje
proti sebi.
Nizkotonski zvočnik g
Položaj nizkotonskega zvočnika ni tako pomemben. Postavite ga, kamor želite.
15
00000X-RTSHE10-translate.indd 15
12/26/08 3:16:54 PM
priključki
Priklop zvočnikov
1. Zaklep priključka na zadnji strani zvočnika potisnite navzdol.
2. Črno žičko vstavite v črni priključek (–), rdečo pa v rdečega (+) in
spustite zaklep.
3. Priključne vtičnice priključite na zadnjo stran sistema za domači
kino.
• Prepričajte se, da se barve priključkov za zvočnike ujemajo z
barvami priključnih vtičnic.
Sprednji zvočnik (L)
Črna
Rdeča
Nizkotonski
 Ne dovolite, da bi se otroci igrali z zvočniki ali v njihovi bližini. Če zvočnik pade, se lahko
poškoduje.
 Pri povezavi kablov z zvočniki preverite ali je polarnost (+/–) ustrezna.
 Nizkotonski zvočnik postavite izven dosega otrok, da ne bi v odprtino nizkotonskega
zvočnika potiskali rok ali predmetov.
 Globokotonca ne obesite na steno skozi kanal (odprtino)
M  Če zvočnik postavite blizu televizorja lahko magnetno valovanje, ki ga zvočnik ustvarja,
moti barve na zaslonu. V tem primeru zvočnik oddaljite od televizorja.
16
00000X-RTSHE10-translate.indd 16
12/26/08 3:16:54 PM
SI
PRIKLJUČITEV VIDEO IZHODA NA TV SPREJEMNIK
TV sprejemnik lahko priključite na tri različne načine.
● PRIKLJUČKI
NAČIN 3
(priložena)
NAČIN 2
NAČIN 1
(priložena)
1. NAČIN : HDMI
S HDMI kablom povežite vtičnico HDMI OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico HDMI IN na TV
sprejemniku.
2. NAČIN : Komponentni video
Če je vaš televizor opremljen s komponentnimi video vhodi, s komponentnim video kablom (ni
priložen) povežite priključke Pr, Pb in Y na zadnji plošči naprave z ustreznimi priključki na televizorju.
3. NAČIN : Kompozitni video
S priloženim video kablom povežite vtičnico VIDEO OUT na zadnji strani glavne enote z vtičnico
VIDEO IN na TV sprejemniku.
M
 Ta izdelek oddaja signal v prepletenem načinu 576i (480i) za komponentni izhod.
17
00000X-RTSHE10-translate.indd 17
12/26/08 3:16:55 PM
priključki
Funkcija samodejnega zaznavanja HDMI
•
•
•
•
Predvajalnikov video izhod se bo med priklopom HDMI-kabla samodejno preklopil na način HDMI,
ko je predvajalnik vključen.
HDMI (večpredstavnostni vmesnik visoke ločljivosti)
HDMI je vmesnik, ki omogoča digitalni prenos video in avdio podatkov s samo enim priključkom.
S HDMI domači kino DVD oddaja digitalne video in avdio signale ter na televiziji, ki ima vhodni
priključek HDMI, prikazuje žive slike.
Opis priklopa HDMI
Priključek HDMI – podpira video in digitalne avdio podatke.
- HDMI televiziji oddaja samo čisti digitalni signal.
- Če vaša televizija ne podpira HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine), se na zaslonu
pojavi občasno šumenje.
Zakaj Samsung uporablja HDMI?
Analogne televizije potrebujejo analogni video/avdio signal. Pri predvajanju DVD-plošč pa se
televiziji pošiljajo digitalni podatki. Zato je potreben pretvornik digitalnih v analogne signale
(v domačem kinu DVD) ali pa pretvornik analognih v digitalne signale (v televiziji). Med to pretvorbo
se zaradi šumenja in izgube signala kakovost slike poslabša. Tehnologija HDMI pa ne potrebuje
pretvorbe D/A in od predvajalnika do televizije pošilja samo čiste digitalne signale.
Kaj je HDCP?
HDCP (zaščita širokopasovne digitalne vsebine) je sistem za zaščito proti kopiranju vsebine, ki se
s DVD-plošče oddaja prek HDMI. Predstavlja varno digitalno povezavo med video virom (PC, DVD
itd.) in prikazovalno napravo (TV, projektor itd.) Vsebina je zakodirana v izvorni napravi, to pa
onemogoča nepooblaščeno kopiranje.
18
00000X-RTSHE10-translate.indd 18
12/26/08 3:16:55 PM
SI
FUNKCIJA HDMI
Resolution Selection (Izbira ločljivosti)
Ta funkcija omogoča, da uporabnik izbere ločljivost zaslona za HDMI izhod.
Privzeta nastavitev HDMI-izhoda je 576p (480p).
M
● PRIKLJUČKI
V načinu mirovanja pritisnite in držite gumb SD/HD (standardna ločljivost/visoka ločljivost) na daljinskem
upravljalniku.
• Za HDMI-izhod so na voljo naslednje ločljivosti: 576p (480p), 720p, 1080i/1080p.
• SD (standardna ločljivost) je 576p (480p), HD (visoka ločljivost) pa je 720p, 1080i/1080p.
 Če televizor ne podpira izbrane ločljivosti, bo slika motena.
 Za več informacij o izbiri vira vhodnega video signala
televizorja si oglejte uporabniški priročnik za
televizor.
Kaj je HDMI (večpredstavnostni
vmesnik visoke ločljivosti)?
Ta naprava DVD-video signal oddaja
v digitalni obliki brez pretvorbe
v analogno. Digitalne slike bodo
ostrejše, če video in televizor ovežete
s HDMI-kablom.
19
00000X-RTSHE10-translate.indd 19
12/26/08 3:16:55 PM
priključki
PRIKLJUČEK ZA AVDIO IZ ZUNANJIH KOMPONENT
AUX: Priključitev zunanje komponente/MP3 predvajalnika
Komponente kot je npr. MP3 predvajalnik
Avdio kabel
(ni priložen)
Audio OUT
1. AUX IN (avdio) vhod na sistemu za domači kino povežite z avdio izhodom na zunanji
komponenti/MP3 predvajalniku.
2. S pritiskom gumba AUX na daljinskem upravljalniku izberite vhod AUX Input.
M
 Ko enoto priklopite in jo povežete z MP3-predvajalnikom iPod, bo enota trošila baterijo
iPod.
20
00000X-RTSHE10-translate.indd 20
12/26/08 3:16:55 PM
SI
PRIKLOP FM-ANTENE
1. Priloženo FM anteno priključiite na FM vtič za KOAKSIALNI kabel 75Ω.
M
 Ta naprava ne sprejema AM-signalov.
● PRIKLJUČKI
2. Počasi se z anteno premikajte po prostoru, dokler ne najdete mesta, kjer je sprejem dober, nato
pa jo pritrdite na steno ali drugo trdno podlago.
FM antena
(priložena)
Hladilni ventilator
Ventilator v napravo dovaja hladen zrak in s tem
preprečuje pregrevanje.
Upoštevajte naslednji varnostni opozorili.
• Poskrbite, da bo naprava ustrezno hlajena. V
primeru slabega prezračevanja enote lahko
temperatura v notranjosti naraste in povzroči
okvaro enote.
• Ne pokrivajte hladilnega ventilatorja in
prezračevalnih rež. (Če je hladilni ventilator pokrit s
časopisom ali krpo, lahko pride do pregrevanja
naprave, to pa lahko povzroči požar.)
21
00000X-RTSHE10-translate.indd 21
12/26/08 3:16:55 PM
preden začnete uporabljati
domači kino
ROOM CINEMA SYSTEM
1. Napajalni kabel naprave vključite v električno vtičnico.
2. S pritiskom na gumb
DVD preklopite v
način DVD Mode in
upravljanje DVD
sistema za domači
kino
M
No Disc
 When you turn the power on or off by using the key touch on the main set, there will be
a delay time about 3 seconds.
 There will be a delay time 2 seconds, while you were ejecting the disc.
22
00000X-RTSHE10-translate.indd 22
12/26/08 3:16:56 PM
SI
predvajanje
PREDVAJANJE PLOŠČ
B
2. S ponovnim pritiskom gumba PLAY (
• Predvajanje se začne samodejno.
● PREDVAJANJE
1. Ploščo navpično vstavite v odprtino za plošče.
• Ploščo nežno položite na pladenj. Stran z napisom naj
bo zgoraj.
) pladenj zaprite.
Za zaustavitev predvajanja pritisnite gumb STOP ().
• Če gumb pritisnete enkrat, se pojavi sporočilo PRESS
PLAY in mesto, kjer je bilo predvajanje prekinjeno, bo
shranjeno. Če pritisnete gumb PLAY ( ) ali gumb
ENTER, se predvajanje nadaljuje od shranjenega mesta.
(Ta možnost velja samo za DVD-plošče.)
• Če gumb pritisnete dvakrat, se pojavi sporočilo,
STOP in če nato pritisnete gumb PLAY ( ) se
predvajanje začne od začetka.
S pritiskom gumba PAUSE (
prekine.
) se predvajanje začasno
• S ponovnim pritiskom gumba PLAY ( ) se
predvajanje nadaljuje.
M
 Začetni prikaz na zaslonu je lahko različen - odvisno od vsebine plošče.
 Na predvajalniku ne predvajajte piratskih kopij. V nasprotnem primeru kršite priporočila
CSS (Content Scrambling System : sistem zaščite digitalne vsebine).
23
00000X-RTSHE10-translate.indd 23
12/26/08 3:16:56 PM
PREDVAJANJE PLOŠČ MP3/WMA-CD
Predvajalnik lahko predvaja podatkovne CD-plošče (CD-R, CD-RW) z datotekami v formatu MP3/WMA.
A
1. Vstavite ploščo MP3/WMA.
• Pojavi se meni MP3/WMA in predvajanje se
začne.
• Oblika prikaza menija je odvisna od vsebine
plošče MP3/WMA.
• Datotek WMA-DRM ni mogoče predvajati.
2. V načinu mirovanja z gumbi †, π, √, ® izberite album in
pritisnite gumb ENTER.
• Z gumboma †, π izberite posnetek.
3. Za spremembo albuma v načinu mirovanja z gumbi †,
πizberite drug album in pritisnite gumb ENTER.
4. S pritiskom gumba STOP (■) zaustavite predvajanje.
Off
B e c a u s e Yo u
T
00:00:23
...
B e c a u s e Yo u
Cactus
Sad Dayu
Wo n d e r f u l
Enter
M
Return
REPEAT
Repeat
 Zaradi načina snemanja nekaterih plošč MP3/WMA morda ne bo mogoče predvajati.
 Kazalo vsebine plošče MP3/WMA je odvisno od formata posnetkov MP3/WMA, ki so ki
so zapisani na njej.
Izbira ikone datoteke na zaslonu,
• V načinu mirovanja z gumbi †, π, √, ® izberite želeno ikono v zgornjem delu menija.
Stop
Ikona za glasbene datoteke : Če želite predvajati samo glasbene
Off
T
00:00:00
datoteke, izberite ikono
WMA
JPEG
Ikona za slikovne datoteke : Če želite predvajati samo slikovne
MP3
MPEG4
datoteke, izberite ikono
Enter
Return
Menu
Ikona za filmske datoteke : Če želite predvajati samo filmske
datoteke, izberite ikono
24
00000X-RTSHE10-translate.indd 24
12/26/08 3:16:57 PM
SI
PREDVAJANJE DATOTEK JPEG
Slike, ki jih posnamete z digitalnim fotoaparatom ali kamero, ali JPEG-datoteke z osebnega računalnika lahko
shranite na CD-ploščo in jih nato predvajate s tem predvajalnikom.
1. Pre vol'bu obrázka, ktorý si želáte vidiet', stlačte tlačidlo ▲ alebo ▼, potom stlačte tlačidlo OK.
Zobrazí sa zvolený obrázok.
2. Pre zobrazenie predchádzajúceho alebo nasledujúceho obrázka stlačte tlačidlo # alebo $.
Stop
Off
T
● PREDVAJANJE
G
Funkcija zasuka/zrcaljenja
00:00:00
...
Enter
Rotácia
Stlačíte tlačidlo ◄ alebo ► a zvol'te si položku
otočí o 90° v smere hodinových ručičiek.
Return
Menu
G
. Zakaždým, keì stlačíte tlačidlo OK, tak sa obrázok
25
00000X-RTSHE10-translate.indd 25
12/26/08 3:17:01 PM
predvajanje
G
Lupa
Stlačte tlačidlo ◄ alebo ► a zvol'te si položku
. Zakaždým, keì stlačíte tlačidlo OK, tak sa obrázok
zväčší až 4x. (Normal ➝ 2X ➝ 4X ➝ 2X ➝ Normal)
G
Prezentácia obrázkov
Stlačte tlačidlo ◄ alebo ► a zvol'te si položku
. Stlačíte tlačidlo OK.
Pre časový interval sa zobrazia 3 ikony.
Timer:
Stlačte tlačidlo ◄ alebo ► a zvol'te si jednu z týchto ikon. Stlačte tlačidlo OK.
Obrázky sa menia automaticky približne v 6-sekundových intervaloch.
Obrázky sa menia automaticky približne v 12-sekundov˘ch intervaloch.
Obrázky sa menia automaticky približne v 18-sekundových intervaloch.
• V závislosti na vel'kosti súboru môže každý interval medzi obrázkami trvat' dlhší alebo kratší čas než
je uvedené v príručke.
M
 Največji ločljivosti, ki jih podpira ta izdelek, sta 5120 x 3480 (19,0 milijona slikovnih pik)
za standardne JPEG-datoteke in 2048 x 1536 (3,0 milijona slikovnih pik) za datoteke
prepletenih slik.
 Če JPEG-datoteko predvajate z izhodno ločljivostjo HDMI 720p/1080i/1080p, se način
samodejno preklopi v način za 576p (480p).
26
00000X-RTSHE10-translate.indd 26
12/26/08 3:17:01 PM
SI
PREDVAJANJE DATOTEK DIVX
Funkcije na tej strani se nanašajo na predvajanje plošč DivX.
Preskok naprej/nazaj
D
Hitro predvajanje
● PREDVAJANJE
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov [l√√,
®®l ]
• Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov ®®l.
• Če je na plošči več kot ena datoteka, predvajalnik
preskoči na prejšnjo, kadarkoli pritisnete gumb l√√.
D
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov , .
Za spremembo hitrosti predvajanja med predvajanjem pritisnite gumb  ali .
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrost spremeni v naslednjem zaporedju:
2x 4x 8x.
Prikaz avdio posnetkov
D
Pritisnite gumb AUDIO.
• Če je na plošči več avdio posnetkov, lahko med
njimi izbirate.
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi
.
AUDIO (1/N, 2/N ...) in
M
pomeni, da je na plošči podprt samo en jezik.
Prikaz podnapisov
D
Pritisnite gumb SUBTITLE.
• S pritiskom gumba izbirate med možnostmi SUBTITLE (1/N, 2/N ...) in SUBTITLE OFF.
• Če je na plošči samo ena datoteka s podnapisi, bo ta predvajana samodejno.
• Več podrobnosti o uporabi podnapisov na ploščah
DivX najdete v 2. točki spodaj (Funkcija napisov).
27
00000X-RTSHE10-translate.indd 27
12/26/08 3:17:01 PM
predvajanje
DivX(Digital internet video eXpress)
DivX je video format datoteke, ki ga je razvilo podjetje Microsoft in temelji na tehnologiji kompresije
MPEG4, ki omogoča prenos avdio in video podatkov prek interneta v realnem času.
MPEG4 se uporablja za kodiranje video datotek in MP3 za kodiranje avdio datotek, pri čemer je
avdio in video kakovost fi lma primerljiva s kakovostjo DVD-formata.
1. Podprti formati
Ta izdelek podpira samo naslednje predstavnostne formate. Če video format in avdio format
nista podprta, to povzroči, da slika ali zvok ne bosta predvajana.
Podprti Video Formati
Format
AVI
WMV
Podprte različice
DivX3.11~DivX5.1, XviD
V1/V2/V3/V7
Podprti Avdio Formati
Format
MP3
WMA
AC3
Gostota zapisa
80~384kbps
56~128kbps
128~384kbps
Frekvenca vzorčenja
44.1khz
44.1/48khz
• Razmerje višina/širina: Čeprav je privzeta ločljivost datotek DivX 640 x 480 slikovnih pik (4:3),
ta izdelek podpira ločljivost do 800 x 600 slikovnih pik (16 : 9). Ločljivosti televizijskih zaslonov,
ki presegajo vrednost 800, niso podprte.
• Med predvajanjem plošče s frekvenco vzorčenja nad 48 kHz ali 320 kb/s lahko slika na zaslonu
začne migotati.
2. Funkcija napisov
• Za pravilno uporabo te možnosti potrebujete nekaj izkušenj s snemanjem in urejanjem videov.
• Če želite uporabiti funkcijo napisov, datoteko z napisi (*.smi) shranite v isto mapo in pod istim
imenom kot predstavnostno datoteko DivX (*.avi).
Primer. Koren
Samsung_007CD1.avi
Samsung_007CD1.smi
• Ime datoteke lahko vsebuje do 60 znakov alfanumeričnega nabora ali 30 vzhodnoazijskih
znakov (2-bitni znaki, kot so korejski ali kitajski).
28
00000X-RTSHE10-translate.indd 28
12/26/08 3:17:02 PM
SI
UPORABA FUNKCIJE PREDVAJANJA
Uporaba funkcije predvajanja
D
● PREDVAJANJE
1. Med predvajanjem pritisnite gumb INFO na
daljinskem upravljalniku.
2. Če želite, da zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb
EXIT.
3. Pritisnite gumba ▲ / ▼ , da izberete želeno toèko.
4. Pritisnite gumba ◄/ ► da opravite želeno nastavitev in
pritisnite gumb ENTER.
• S številènimi gumbi na daljinskem upravljalnikom lahko neposredno dostopite do naslova,
poglavja ali pa zaženete predvajanje od želenega mesta naprej.
5. Če želite, da zaslon izgine, ponovno pritisnite gumb EXIT.
Za dostop do želenega naslova, èe jih je na plošèi veè kot en. Na
primer, èe je na DVD-ju posnet veè kot en film, se bo identificiral vsak
film.
Veèina plošè DVD je posnetih po poglavjih, tako da lahko hitro najdete
doloèen prizornto chapters.
ENG 5.1CH
ENG
Vam omogoèa predvajanje filma od želenega mesta naprej. Kot
referenco morate vnesti zaèetni èas. Funkcija za iskanje èasa pri
nekaterih plošèahne deluje.
Enter
To se nanaša na zvoèni zapis filma. V primeru se zvoèni zapis predvaja v anglešèini 5.1CH.
Plošèa DVD ima lahko do osem razliènih zvoènih zapisov.
To se nanaša na jezike podnapisov, ki so na voljo na plošèi. Sami boste lahko izbrali jezik
za podnapise ali pa podnapise po želji izklopili. Plošèa DVD ima lahko do 32 razliènih podnapisov.
Preverjanje preostalega časa
D
Pritisnite gumb REMAIN.
• Funkcija za preverjanja skupnega in preostalega časa
• predvajanja naslova ali poglavja.
29
00000X-RTSHE10-translate.indd 29
12/26/08 3:17:02 PM
predvajanje
Hitro predvajanje
D
Pritisnite enega od gumbov , .
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
 X2 ➞  X4 ➞  X64 ➞  X128
 X2 ➞  X4 ➞  X64 ➞  X128
D
 X2 ➞  X4 ➞  X8
 X2 ➞  X4 ➞  X8
Počasno predvajanje
D
Pritisnite enega od gumbov , .
• Z vsakim pritiskom gumba med predvajanjem se hitrost
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
1/2➞1/4➞1/8➞1/2➞1/4➞1/8
D
M
1/2➞1/4➞1/8
 Med počasnim predvajanjem ni zvoka.
 Počasno predvajanje DivX-plošč nazaj ni mogoče.
Preskok prizorov/skladb
DA
Pritisnite enega od gumbov #, $.
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov med predvajanjem
bopredvajan prejšnji ali naslednji posnetek, poglavje ali
imenik (datoteka).
• Zaporedno preskakovanje poglavij ni mogoče.
30
00000X-RTSHE10-translate.indd 30
12/26/08 3:17:03 PM
SI
Ponovno predvajanje
BAD
Ponovno predvajanje omogoča ponavljanje predvajanja
poglavja, naslova, posnetka (skladbe) ali imenika
● PREDVAJANJE
(MP3-datoteke).
Pritisnite gumb REPEAT.
• Z vsakim pritiskom gumba se način ponovnega
predvajanja spremeni v naslednjem zaporedju:
DVD-VIDEO
REPEAT : OFF REPEAT : CHAPTER REPEAT : TITLE REPEAT : A-B
AB REPEAT : OFF REPEAT : TRACK REPEAT : FOLDER REPEAT : RANDOM
D REPEAT : OFF REPEAT : TITLE REPEAT : FOLDER
CHAPTER : Ponovno predvajanje izbranega poglavja.
TITLE : Ponovno predvajanje izbranega naslova.
TRACK : Ponovno predvajanje izbranega posnetka.
FOLDER : Ponovno predvajanje vseh posnetkov v mapi.
OFF : Preklic ponovnega predvajanja.
RANDOM : Naključno zaporedje predvajanja posnetkov.
31
00000X-RTSHE10-translate.indd 31
12/26/08 3:17:03 PM
predvajanje
Ponovno predvajanje A–B
S to funkcijo lahko ponovno predvajate samo določen del DVD-plošče.
1. Dvakrat pritisnite gumb REPEAT.
2. Pritisnite puščična gumba ◄, ► in izberite A- in nato
pritisnite gumb ENTER.
• Ko pritisnete gumb ENTER, se izbrano mesto
shrani v pomnilnik.
3. Na koncu izbranega izseka pritisnite gumb ENTER.
• Izbrani izsek se bo ponovno predvajal.
Off
M
01
01 A-B
ENTER
REPEAT
Če želite nadaljevati z navadnim predvajanjem, s
puščičnima gumboma ◄ in ► izberite možnost
OFF.
d
 Funkcija ponavljanja A–B ne deluje pri predvajanju plošč DivX, MP3 in JPEG.
Funkcija pomikanja med slikami
D
Pritisnite gumb STEP.
01
• Z vsakim pritiskom gumba se slika premakne naprej za en
okvir.
A
M
 Med pomikanjem med slikami ni zvoka.
B
B
32
00000X-RTSHE10-translate.indd 32
12/26/08 3:17:04 PM
SI
Funkcija izbire jezika zvoka
1. Pritisnite gumb INFO.
M
● PREDVAJANJE
2. S pritiskom puščičnega gumbov ▲ in ▼ ali številskih
gumbov izberite želeni kot.
• Z vsakim pritiskom gumba se glede na število jezikov
na DVD-plošči izbere drug jezik zvoka (angleški,
španski, francoski itd.).
 Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb AUDIO na daljinskem upravljalniku.
 Glede na ploščo funkcija za izbor avdio jezika morda ni na voljo.
Funkcija izbire jezika podnapisov
1. Dvakrat pritisnite gumb INFO.
2. S pritiskom gumba ▲ in ▼ se pomaknite na prikaz
SUBTITLE ( ).
3. S pritiskom puščičnih gumbov ◄, ► ali številskih
gumbov izberite želene podnapise.
M
 Za izbiro te možnosti lahko pritisnete tudi gumb SUBTITLE na daljinskem upravljalniku.
 Glede na ploščo funkcija za izbor avdio jezika morda ni na voljo.
33
00000X-RTSHE10-translate.indd 33
12/26/08 3:17:04 PM
predvajanje
Uporaba možnosti Disc Menu
Menije lahko uporabljate za nastavitev jezika zvoka, jezika
podnapisov, profi la itd.
Vsebina menija je odvisna od DVD-plošče.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ se pomaknite na Disc
Menu in pritisnite gumb ENTER..
• Če izberete možnost Disc Menu in jo plošča ne podpira,
se pojavi sporočilo This menu is not supported.
3. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼, ◄, ► izberite želeni
element.
4. Pritisnite gumb ENTER.
M
 Prikaz menija plošče je odvisen od vrste plošče.
Uporaba možnosti Title Menu
Pri DVD-ploščah, ki vsebujejo več naslovov, si lahko ogledate naslove posameznih fi lmov.
Razpoložljivost te možnosti je odvisna od vsebine plošče.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU
2. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ pomaknite na
možnost Title Menu.
3. in pritisnite gumb ENTER.
• Pojavi se meni naslovov.
M
 Prikaz v meniju naslovov je odvisen od vsebine plošče
V-SOUND (VIRTUAL SOUND)
This features can be used for producing much more realistic sounds in 5.1 channels.
Press the V-SOUND button.
• Each time the button is pressed, the selection changes as follows :
VIRTUAL SOUND ON VIRTUAL SOUND OFF
M
 For DVD Discs that has LPCM 2CH Features, can use this function.
34
00000X-RTSHE10-translate.indd 34
12/26/08 3:17:04 PM
SI
PREDVAJANJE PREDSTAVNOSTNIH DATOTEK Z UPORABO
FUNKCIJE USB HOST
● PREDVAJANJE
Predstavnostne datoteke, kot so slike, filmi in pesmi, shranjene na MP3-predvajalniku,pomnilniku USB ali
digitalnem fotoaparatu v avdio formatu, lahko gledate tako, da priključite pomnilniško napravo na vrata USB na
DVDpredvajalniku.
Uporaba funkcije USBHOST (Gostitelj USB)
1. USB-napravo priključite na vrata USB na nadzorni plošči naprave.
2. Če za USB obstaja posebna particija, z gumbom ▲, ▼ izberite eno particijo USB-jain kliknite
ENTER.
3. Z gumboma ▲, ▼, ◄, ► izberite datoteko na USB-ju. Pritisnite ENTER (V redu) in odprite
datoteko.
M
 Če pritisnete gumb USB na daljinskem
upravljalniku, se prikaže okence za izbiro USBnaprave.
 Na zaslonu se prikaže “USB“.
 Na TV-zaslonu se prikaže USB MENU (MENI USB)
in shranjena datoteka se predvaja.
Varno odstranjevanje USB-naprave
Da preprečite okvare pomnilnika na USB-napravi, izvedite funkcijo za varno odstranjevanje, preden
izključite USB-kabel.
• Pritisnite gumb STOP ()
• Odstranite USB-kabel.
Preskoči naprej/nazaj
Med predvajanjem pritisnite gumb ( #/ $ ).
• Če obstaja več kot ena datoteka, ko pritisnete ta gumb # ali $ button, se bo izbrala naslednja ali
predhodna datoteka.
35
00000X-RTSHE10-translate.indd 35
12/26/08 3:17:05 PM
predvajanje
Hitro predvajanje
Med predvajanjem pritisnite enega od gumbov , .
• Z vsakim pritiskom enega od gumbov se hitrosti
spremeni v naslednjem zaporedju:
2x ➞ 4x ➞ 8x.
Združljive naprave
1. USB-naprave, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0. (USB-naprave, ki na OS Windows
(2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega nameščanja gonilnikov.)
2. MP3-predvajalnik : Trdi diski in MP3-predvajalniki s pomnilniškimi karticami.
3. Digitalni fotoaparat : Fotoaparati, ki podpirajo sistem USB Mass Storage v1.0.
• Fotoaparati, ki na OS Windows (2000 ali novejši) delujejo kot odstranljivi diski brez dodatnega
nameščanja gonilnikov.
4. USB HDD in USB-pomnilniške kartice: Naprave, ki podpirajo USB2.0 ali USB1.1.
• Če uporabljate napravo vrste USB1.1, lahko pride do težav s kakovostjo predvajanja.
5. Čitalnik USB-kartic : Enorežni in večrežni čitalnik USB-kartic.
• Naprava ne podpira čitalnikov USB-kartic nekaterih izdelovalcev.
• Če v večrežni čitalnik kartic hkrati vstavite več pomnilniških kartic, lahko pride do težav pri
uporabi.
6. Če uporabljate podaljšek za USB-napravo, je predvajalnik morda ne bo zaznal.
Podprti formati
Format
Fotografi
ja
Glasba
Film
Ime
Končnica
Gostota
datoteke
datoteke
zapisa
JPG
JPG
.JPEG
–
Slikovne
pike
Frekvenca
vzorčenja
–
640x480
–
Različica
MP3
.MP3
80~384kbps
–
–
44.1kHz
WMA
.WMA
56~128kbps
V8
–
44.1kHz
DivX
.AVI,.ASF
4Mbps
DivX3.11~
DivX5.1,
XviD
720x480
44.1KHz~48KHz
• Prenos v načinu CBI (Control/Bulk/Interrupt) med napravami ni podprt.
• Digitalni fotoaparati, ki uporabljajo PTP-protokol ali potrebujejo namestitev dodatnih programov za
uporabo z osebnimi računalniki, niso podprti.
• Naprave, ki uporabljajo NTFS-datotečni sistem, niso podprte. Podprt je samo datotečni sistem FAT
16/32 (tabela dodeljevanj datotek 16/32).
• Zaradi velikosti sektorjev datotečnega sistema morda nekateri MP3-predvajalniki ne bodo delovali,
ko jih povežete s tem izdelkom.
• Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih
datotek uporablja posebno programsko opremo izdelovalca.
• Funkcija USB HOST ni podprta, če priključite zunanjo napravo, ki za prenos predstavnostnih
datotek uporablja posebno omejitvami Janus.
• Funkcija USB HOST ne podpira vseh USB-naprav. Za informacije o podprtih napravah si oglejte
stran 49.
36
00000X-RTSHE10-translate.indd 36
12/26/08 3:17:05 PM
SI
nastavitev sistema
Zaradi vašega udobja lahko nastavite lastnosti domačega kina tako, da bodo najbolj ustrezale vašemu
domačemu okolju.
NASTAVITEV JEZIKA
Privzeti jezik prikazov na zaslonu je angleščina.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in
nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. Izberite možnost LANGUAGE in pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. Pritisnite puščična gumba ▲, ▼ da izberete možnost Player Menu in
nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
5. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in pritisnite
gumb ENTER
• Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.
Language Setup
®
Audio Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup :
®
DivX(R) Registration
®
LANGUAGE SETUP
Player Menu
: English
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
Disc Menu
: English
Audio
: English
Subtitle
: Automatic
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
DivX Subtitle
: Unicode
•
•
•
•
•
Player Menu : za meni plošče, Player menu plošči.
DISC MENU : za meni plošče, ki je na plošči.
AUDIO : za avdio jezik plošče.
SUBTITLE : za podnapise plošče.
DivX Subtitle : izbor podprtega jezika za podnapise za DivX glede na
regijo.
● NASTAVITEV SISTEMA
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
LANGUAGE SETUP
Player Menu
Disc Menu
Audio
Subtitle
DivX Subtitle
: English
✓ English
Français
: English
Deutsch
: English
Español
Italiano
: Automatic
Nederlands
: Unicode
37
00000X-RTSHE10-translate.indd 37
12/26/08 3:17:06 PM
nastavitev sistema
NASTAVITEV AUDIO
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup
in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. Izberite možnost Audio Setup in pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼
5. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in pritisnite
gumb ENTER
• Ko končate nastavitve, bo jezik prikaza na zaslonu izbrani jezik.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Language Setup
®
Audio Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup :
®
DivX(R) Registration
®
AUDIO SETUP
Digital Out :
PCM
Dynamic Compression : On
PCM Down Sampling : On
Digital Out (Digitalni izhod)
• PCM : Pretvori v zvok PCM (2CH).
• Bitstream (Bitni tok) : oddaja Dolby Digital preko digitalne ga izhoda.
Izberite bitni tok, ko prikljuèujete dekoder za
Dolby Digital.
Dynamic Compression (Dinamično stiskanje) :
• On (Vkljuèeno): Èe želite izbrati dinamièno stiskanje.
• Off (Izključeno): Če želite izbrati standardni prenos.
PCM Down Sampling (zmanjšanje frekvence PCM navzdol):
• On (Vključeno): Izberite to možnost, ko ojačevalnik, ki je priključen na predvajalnik, ni združljiv s 96
Hz. V tem primeru se bodo signali 96 Hz pretvorili navzdol v 48 Hz.
• Off(Izključeno): Izberite to možnost, ko je ojačevalnik, ki je priključen na predvajalnik, združljiv s 96
Hz. V tem primeru se bodo vsi signali oddajali brez sprememb.
38
00000X-RTSHE10-translate.indd 38
12/26/08 3:17:06 PM
SI
NASTAVITEV VRSTE TELEVIZIJSKEGA ZASLONA
Odvisno od vrste televizorja (širokozaslonski ali običajni 4 : 3), lahko izberete razmerje višina/širina slike na
zaslonu televizorja.
Language Setup
®
Audio Setup
®
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
: PAL
Video Output
: I-SCAN
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
Display Setup
®
Parental Setup :
®
DivX(R) Registration
®
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
HDMI
®
Picture Quality
®
● NASTAVITEV SISTEMA
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in
nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Display
Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲,▼ izberite želeni jezik in pritisnite
gumb ENTER
• Ko je nastavitev končana, se pomaknete na prejšnji zaslon
Nastavitev razmerja višina/širina slike zaslona televizorja
Razmerje med višino in širino slike na zaslonu običajnega televizorja je 4 : 3, pri širokozaslonskih in
visokoločljivostnih televizorjih pa 16 : 9. Temu razmerju rečemo razmerje višina/širina. Če predvajate
DVD-plošče z različnimi velikostmi slike, morate razmerje višine/širine slike prilagoditi televizorju ali
monitorju.
Za običajni televizor izberite možnost 4:3PS ali 4:3LB.
Če uporabljate širokozaslonski teievizor, pa izberite možnost WIDE/
HDTV.
4:3 Letter box
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v načinu
nabiralnika na običajnem televizorju.
• Na televizorju se bosta pojavila zgornji in spodnji črni rob.
4:3 Pan&Scan
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 v
stisnjenem načinu na običajnem televizorju.
• Viden je le osrednji del slike (ob straneh je slika v razmerju 16 : 9
odrezana).
16:9 WIDE
To možnost izberite, če želite gledati posnetek v razmerju 16 : 9 na
celotnem zaslonu širokozaslonskega televizorja.
• Uživali boste ob širokozaslonskem razmerju višine/širine.
M
 Če je razmerje višine/širine slike na DVD-plošči 4 : 3, je ne morete gledati v
širokozaslonskem načinu.
 Ker se posnetki na DVD-ploščah razlikujejo glede na formate slike, je predvajana slika
odvisna od vrste programske opreme, vrste televizorja in nastavitve razmerja višina/
širina.
 V HDMI načinu delovanja se zaslon samodejno pretvori v širokozaslonski način.
39
00000X-RTSHE10-translate.indd 39
12/26/08 3:17:06 PM
nastavitev sistema
STILL MODE (MIRUJOČI NAČIN)
Ta možnost prepreèuje, da bi se slika v mirujoèem naèinu tresla, manjše besedilo pa je bolj jasno
prikazano.
• Auto (Samodejno): Ko izberete Auto (Samodejno), se naèin Field/Frame (Polje/prizor) preklopi
samodejno.
• Field (Polje) : To možnost izberite, ko se zaslon v samodejnem naèinu trese.
• Frame Frame (Prizor): To možžnost izberite, ko želite, da so majhne èrke v samodejnem naèinu
bolj razloèno prikazane.
SCREEN MESSAGES (SPOROČILA NA ZASLONU)
To možnost uporabite, da vkljuèite ali izkljuèite zaslonska sporoèila.
TV SYSTEM (TV SISTEM)
NTSC : Èe uporabljate plošèo NTSC
• Če ima vaš televizijski sistem samo izhod PAL-Video, morate izbrati
“PAL”. Ko izberete “PAL”, je prepleteni izhodni format izhod PAL 60
Hz.
• Če ima vaš televizijski sistem samo NTSC, morate izbrati “NTSC”.
PAL : Èe uporabljate plošèo PAL.
• Če ima vaš televizijski sistem samo izhod NTSCVideo, morate izbrati
“NTSC”.
• Če ima vaš televizijski sistem samo vhod PAL, morate izbrati “PAL”.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
: NTSC
Video Output
: PAL
HDMI
®
Picture Quality
®
VIDEO OUTPUT (VIDEO IZHOD)
Izberite video izhod.
• SCART-CVBS : Izberite, če želite, da je izhodni signal na priključku
SCART v obliki CVBS.
• SCART Output : Izberite, ko želite uporabljati Scart Out.
• RGB : Izberite, ko želite uporabljati SCART RGB Out.
• Če v 10 sekundah ne izberete nobene izmed možnosti “Yes/No”
(Da/Ne) v podmeniju menija za nastavitev zaslona, se zaslon
preklopi na predhodni meni.
DISPLAY SETUP
TV Aspect
: Wide
Still Mode
: Auto
Screen Messages
: On
TV System
: NTSC
Video Output
: I-SCAN
HDMI
: P-SCAN
Picture Quality
®
HDMI
Ta nastavitev se uporablja, ko je naprava prikljuèena s HDMI na prikazovalno napravo (televizijo,
projektor itd.).
• Resolution Setting (Nastavitev loèljivosti)
HDMI SETUP
Resolution Setting
: Manual
• Auto : Samodejna nastavitev loèljivosti.
Resolution
: 720p
• Manual : Roèna nastavitev loèljivosti.
• Resolution (Loèljivost)
• 480p/576p : 720 x 480, 720 x 576
• 720p : 1280 x 720
• 1080i : 1920 x 1080
• 1080p : 1920 x 1080
40
00000X-RTSHE10-translate.indd 40
12/26/08 3:17:06 PM
SI
PICTURE QUALITY (KAKOVOST SLIKE)
PICTURE QUALITY
Black Level
M
: Off
Brightness
: Level 3
Contrast
: Level 3
Color Saturation
: Level 3
● NASTAVITEV SISTEMA
• Black Level (Èrna raven) : Prilagodi svetlost zaslona (vkljuèeno ali izljuèeno). Ne deluje v naèinu
zaporednega izrisovanja slik.
• Brightness : Raven 1 - raven 5
• Contrast : Raven 1 - raven 5
• Color Saturation (Nasičenost barve): Raven 1 - raven 5
 V navodilih za uporabo svoje televizije preberite, èe podpira funkcijo zaporednega




izrisovanja slik. Èe jo, sledite navodilom v priroèniku glede nastavitve zaporednega
izrisovanja slik v menijskem sistemu televizije.
Èe je video izhod nepravilno nastavljen, bo zaslon morda blokiran.
Razpoložljive loèljivosti za izhod HDMI so odvisne od prikljuèene televizije ali
projektorja. Podrobnosti najdete v navodilih za uporabo televizije ali projektorja.
Ko spremenite loèljivost med predvajanjem, lahko traja nekaj sekund, preden se prikaže
normalna slika.
Èe nastavite izhodno loèljivost HDMI na 720 slikovnih toèk ali 1080i, bo kakovost slike
boljša.
41
00000X-RTSHE10-translate.indd 41
12/26/08 3:17:07 PM
nastavitev sistema
NASTAVITEV STARŠEVSKEGA NADZORA
Za nastavitev starševskega nadzora (stopnja nastavitve) lahko nastavite
geslo.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in
nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼,▲ se pomaknite na možnost
Parental Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Language Setup
®
Audio Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup :
®
DivX(R) Registration
®
4. Vnesite svoje geslo
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
M
 Privzeta nastavitev gesla je "0000.
Če pozabite geslo starševskega nadzora, storite naslednje:
• Ko je predvajalnik v načinu brez plošče, pritisnite gumb SKIP($) in ga držite več kot 5 sekund. Na
zaslonu se pojavi sporočilo INITIAL in nastavitve se ponastavijo.
• Pritisnite gumb POWER. S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve. Uporabite jo
samo, če je to res potrebno.
STOPNJA NASTAVITVE
S to nastavitvijo otrokom omejite ogled DVD-plošč z vsebinami, ki zanje še niso primerne.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup in
nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Language Setup
Audio Setup
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼,▲ se pomaknite na možnost
Display Setup
Parental Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
Parental Setup :
4. Z gumboma ▼,▲ izberite raven starostne omejitve, ki jo želite, nato pa
pritisnite gumb ► or ENTER button.
• Na primer, èe izberete raven 6, se plošèe, ki vsebujejo raven
7 in 8, ne bodo predvajale.
5. Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU
(MENI).
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
®
®
®
®
DivX(R) Registration
®
PARENTAL SETUP
Rating Level
▲ Safe
: Kids
✓ Kids Safe
Level 2
Change Password
Level 3
Level 4
Level 5
Level 6
Level 7
▼
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
M
 Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.
42
00000X-RTSHE10-translate.indd 42
12/26/08 3:17:07 PM
SI
NASTAVITEV GESLA
4. Z gumbom ▼,▲ izberite Change Password (Spremeni geslo),
5. Vnesite novo geslo
6. Èe želite, da nastavitveni meni izgine, pritisnite gumb MENU
(MENI).
Language Setup
®
Audio Setup
®
Display Setup
®
Parental Setup :
®
DivX(R) Registration
®
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter Password
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo
nastavitev.
● NASTAVITEV SISTEMA
Use this to restrict playback of adult or violent DVDs you do not want children to
view.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Setup
in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼,▲ se pomaknite na možnost
Parental Setup in nato pritisnite gumb ENTER ali ►.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
PARENTAL SETUP
Rating Level
: Kids Safe
Change Password
Enter New Password
M
 Ta funkcija deluje samo, če DVD-plošča vsebuje informacije o nastavitvi stopnje.
DIVX (R) REGISTRACIJA
Uporabite registracijsko kodo, da registrirate DVD-snemalnik v formatu video DivX(R) na zahtevo.
Več informacij najdete na www.divx.com/vod
DivX(R) Video on Demand Your
Registration Code is
HAMG648S
http://www.divx.com/vod
OK
43
00000X-RTSHE10-translate.indd 43
12/26/08 3:17:07 PM
nastavitev sistema
NASTAVITEV KOMPRESIJE DINAMIČNEGA RAZPONA (DRC)
Ta funkcija uravnoveša razpon med najbolj glasnimi in najbolj tihimi zvoki. S to možnostjo lahko uporabljate
funkcijo Dolby Digital, ko želite gledati fi lme na nižji glasnosti, recimo zvečer.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Audio in nato pritisnite gumb ENTER
ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost DRC in nato pritisnite gumb ENTER
ali ►.
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo DRC.
• S pritiskom puščičnega gumba ▲ učinek funkcije povečate, s puščičnim gumbom ▼ pa ga
zmanjšate.
d S pritiskom gumba RETURN se vrnite na predhodno stopnjo nastavitev.
d S pritiskom gumba EXIT zapustite nastavitveni zaslon.
FUNKCIJA EQUALIZER
EQ : Za najboljši zvok predvajane vrste glasbe lahko izbirate med možnostmi ROCK, POP in
CLASSIC.
1. V načinu mirovanja pritisnite gumb MENU.
2. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Audio in nato pritisnite gumb ENTER
ali ►.
3. S pritiskom puščičnega gumba ▼ se pomaknite na možnost Equalizer in nato pritisnite gumb
ENTER ali ►..
4. S pritiskom puščičnih gumbov ▲, ▼ prilagodite funkcijo EQUALIZER.
EQ.OFF ➞ EQ.CLASSIC ➞ EQ.ROCK ➞ EQ.JAZZ ➞ EQ.POP
M
 Ta možnost deluje s ploščami CD, MP3-CD, DVD-Audio, DivX in Dolby Digital.
44
00000X-RTSHE10-translate.indd 44
12/26/08 3:17:07 PM
SI
radio
POSLUŠANJE RADIA
This feature lets you to listen FM radio from this Room Cinema System. Anytime we want to display FM radio menu,
just press TUNER button on the remote control.
● RADIO
To Scan the frequency
• With the unit in Stop mode, Press the TUNER button on the remote control.
• Press the √ or ® button to scan the frequency manually.
It will seek automatically for an available frequency within range.
To change the preset value
• With the unit in Stop mode, Press the TUNER button on the remote control.
• Press PRESET † or π buttons. The preset number are selected.
To save the frequency value as a preset mode.
• Please do 1-2 step above before saving the frequency.
• Press STOP or ENTER button to save frequency value as the preset number. After press STOP or
ENTER button, the value on the preset will be blinking for arround 5 second.
• Press STOP or ENTER again to save the frequency. To return from FM radio menu, just press
RETURN button and if there is a disk on the tray, it will play automatically.
M
 FM radio can be accessed when the player no disc and the unit in stop mode.
 While you were listening the Radio, if there is no operations for 3 minutes, the screen
saver will appear.
 This conditions will be back to normal, if you press any button.
45
00000X-RTSHE10-translate.indd 45
12/26/08 3:17:07 PM
odpravljanje težav
Če naprava ne deluje pravilno, si oglejte spodnjo preglednico. Če težava ni opisana v preglednici ali spodnji
ukrep ne pomaga, napravo izklopite, iz električne vtičnice izključite napajalni kabel in se obrnite na najbližjega
pooblaščenega prodajalca ali servisni center Samsung Electronics.
Težava
Pregledi/odprava težav
Plošča se ne izvrže.
• Je napajalni kabel ustrezno vključen v električno vtičnico?
• Izklopite in znova vklopite napajanje.
Predvajanje se ne začne.
• Preverite regionalno oznako DVD-plošče.
DVD-plošč, ki jih kupite v tujini, morda ne bo mogoče
predvajati.
• DVD-predvajalnik ne predvaja plošč CD-ROM in DVDROM.
• Preverite stopnjo nastavitve starševskega nadzora.
Ko pritisnete gumb Play/Pause,
se predvajanje ne začne takoj.
• Ali uporabljate poškodovano ali opraskano ploščo?
• Obrišite ploščo
Ni zvoka.
• Med hitrim in počasnim predvajanjem ter med predvajanjem
po korakih ni zvoka.
• So zvočniki pravilno priključeni? Je nastavitev zvočnikov
ustrezno prilagojena?
• Je plošča zelo poškodovana?
Daljinski upravljalnik ne deluje.
• Se pri uporabi daljinskega upravljalnika držite navodil glede
dometa, kota in oddaljenosti od naprave?
• So baterije prazne?
• Plošča se vrti, slika pa se ne
predvaja.
• Kakovost slike je slaba in slika
migota.
• Je televizor vklopljen?
• So video kabli pravilno priključeni?
• Je plošča umazana ali poškodovana?
• Plošč slabe kakovosti morda ne bo mogoče predvajati.
Jezik zvoka in podnapisi ne
delujejo.
• Če DVD-plošča ne vsebuje izbranega jezika zvoka ali
podnapisov, jih ne bo mogoče predvajati. Delovanje je
odvisno tudi od vrste plošče.
Ko izberete funkcijo menija, se
menijski zaslon ne pojavi.
• Ali uporabljate ploščo, ki ne vsebuje menijev?
Razmerja višina/širina ni
mogoče spremeniti.
• DVD-plošče v razmerju 16 : 9 lahko predvajate v načinih
16:9 WIDE mode, 4:3 LETTER BOX mode ali 4:3 PAN
SCAN, medtem ko lahko DVD-plošče v razmerju 4 : 3
predvajate samo v tem razmerju. Na ovitku DVD-plošče si
oglejte podatek o razmerju višina/širina in izberite ustrezno
nastavitev.
46
00000X-RTSHE10-translate.indd 46
12/26/08 3:17:08 PM
Pregledi/odprava težav
SI
Težava
• Napravo izklopite in več kot 5 sekund pridržite gumb SKIP
($) na daljinskem upravljalniku.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Pozabili ste geslo za starševski
nadzor.
• Ko se na zaslonu glavne enote izpiše NO DISC, zadržite
tipko SKIP ($) na glavni enoti pritisnjeno več kot 5 sekund.
Na zaslonuse prikaže "INITIALIZE", vse nastavitve se
povrnejo na privzetevrednosti.
S funkcijo RESET boste izbrisali vse shranjene nastavitve.
Uporabite jo samo, če je to res potrebno.
Sprejemnik ne sprejema
radijskega signala.
• Je antena pravilno vključena?
• Ce je signal antene šibek, namestite zunanjo radijsko
anteno tja, kjer je signal močnejši
● ODPRAVLJANJE TEŽAV
• Naprava ne deluje.
(Primer: Napajanje se izklopi ali
pa naprava oddaja nenavaden
šum.)
• DVD-predvajalnik ne deluje
pravilno.
47
00000X-RTSHE10-translate.indd 47
12/26/08 3:17:08 PM
izdelki, ki podpirajo funkcijo USB Host
DIGITALNI FOTOAPARAT
Izdelek
Podjetje
Finepix-A340
Finepix-F810
Finepix-F610
Finepix-f450
Finepix S7000
Finepix A310
KD-310Z
Finecam SL300R
Finecam SL400R
Finecam S5R
Finecam Xt
Dimage-Z1
Dimage Z1
Dimage X21
Coolpix4200
Coolpix4300
Coolpix 2200
Coolpix 3500
Coolpix 3700
Coolpix 4100
Coolpix 5200
Stylus 410 digital
300-digital
300-digital
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Fuji
Konica
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Kyocera
Minolta
Minolta
Minolta
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Nikon
Olympus
Olympus
Olympus
Vrsta
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Izdelek
U300
X-350
C-760
C-5060
X1
U-mini
Lumix-FZ20
DMC-FX7GD
Lumix LC33
LUMIX DMC-F1
Optio-S40
Optio-S50
Optio 33LF
Optio MX
Digimax-420
Digimax-400
Sora PDR-T30
Coolpix 5900
Coolpix S1
Coolpix 7600
DMC-FX7
Dimage Xt
AZ-1
Podjetje
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Olympus
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Panasonic
Pentax
Pentax
Pentax
Pentax
Samsung
Samsung
Toshiba
Nikon
Nikon
Nikon
Panasonic
Minolta
Olympus
Vrsta
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
Digital Camera
USB-POMNILNIŠKI DISK
Izdelek
Podjetje
Cruzer Micro
Cruzer Mini
Cruzer Mini
SONY Micro Vault
FLEX DRIVE
AnyDrive
Sandisk
Sandisk
Sandisk
Sony
Serotech
A.L tech
Vrsta
USB 2.0 USB Flash Drive 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 256M
USB 2.0 64MB
USB 2.0 32MB
USB 2.0 128MB
Izdelek
XTICK
Micro Mini
iFlash
LG
RiDATA
Podjetje
LG
Iomega
Imation
XTICK(M)
EZDrive
Vrsta
USB 2.0 128M
USB 2.0 128M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
USB 2.0 64M
MP3-PREDVAJALNIK
Izdelek
Creative MuVo NX128M
Iriver H320
YH-920
YP-T7
YP-MT6
YP-T6
YP-53
YP-ST5
YP-T5
YP-60
Podjetje
Vrsta
Creative 128 MB MP3 Player
Iriver
20G HDD MP3 Player
Samsung 20G HDD MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Samsung
MP3 Player
Izdelek
YP-780
YP-35
YP-55
iAUDIO U2
iAUDIO G3
iAudio M3
SI-M500L
H10
YP-T5 VB
YP-53
Podjetje
Vrsta
Samsung
Samsung
Samsung
Cowon
Cowon
Cowon
Sharp
Iriver
Samsung
Samsung
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
HDD MP3 Player
256MB MP3 Player
MP3 Player
MP3 Player
256MB MP3 Player
48
00000X-RTSHE10-translate.indd 48
12/26/08 3:17:08 PM
SI
dodatek
OPOZORILA GLEDE HRANJENJA IN RAVNANJA S PLOŠČAMI
Majhne praske na plošči lahko vplivajo na kakovost zvoka in slike ali pa povzročijo njeno preskakovanje.
Pri ravnanju s ploščami bodite previdni, da jih ne opraskate.
● DODATEK
Ravnanje s ploščami
Ne dotikajte se predvajalne strani plošče.
Ploščo primite za rob, da na predvajalni površini ne pustite prstnih odtisov.
Na ploščo ne lepite papirja in nalepk.
Hranjenje plošč
Ne izpostavljajte jih neposredni
Hranite jih v hladnem in
sončni svetlobi.
zračnem prostoru.
M
Hranite jih v čisti zaščitni
škatli.
Hranite jih v navpičnem
položaju.
 Plošče naj ne pridejo v stik z umazanijo.
 Počenih in opraskanih plošč ne vstavljajte v napravo.
Hranjenje in ravnanje s ploščami
Če ploščo umažete s prsti ali prahom, jo očistite z blago milnico in obrišite z mehko krpo.
• Čistite jo nežno, od središča plošče navzven.
M
 Če topel zrak pride v stik s hladnimi deli predvajalnika, lahko pride do kondenzacije
vode. Če v predvajalniku pride do kondenzacije vode, morda ne bo pravilno deloval. V
takšnem primeru ploščo odstranite in pustite vklopljen predvajalnik stati 1 ali 2 uri.
49
00000X-RTSHE10-translate.indd 49
12/26/08 3:17:08 PM
dodatek
SPECIFIKACIJE
SPLOŠNO
Poraba električne energije
Teža
Mere (Š x V x G)
Razpon obratovalne
temperature
Razpon obratovalne zračne
vlage
DVD (digitalna prilagodljiva
plošča)
Disc
CD: 12 cm (ZGOŠČENKA)
CD: 8 cm (ZGOŠČENKA)
Kompozitni video
Video Output
Komponentni video
HDMI
Amplifier
Izhodna moč sprednjih
zvočnikov
Izhodna moč nizkotonskega
zvočnika
Frekvenčni razpon
Razmerje signal/šum
Ločevanje kanalov
Vhodna občutljivost
Sistem zvočnikov
Speaker
Upornost
Frekvenčni razpon
Izhodna raven zvočnega
tlaka
Nazivna vhodna moč
Največja vhodna moč
30 W
4.8 kg
855(W) x 357(H) x 552(D) mm
+5°C ~ +35°C
10 % do 75 %
Hitrost branja: 3,49–4,06 m/s
Pribl. čas predvajanja (enostransko, enoslojna plošča): 135
minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 74 minut
Hitrost branja: 4,8–5,6 m/s
Maks. čas predvajanja: 20 minut
1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Y : 1,0 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
PR : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
PB : 0,70 Vp-p (obremenitev 75 Ω)
Upornost: 85~115 Ω
40W x 2(3Ω)
80W(6Ω)
20Hz~30KHz
70dB
65dB
(AUX)400mV
2.1-kanalni sistem zvočnikov
Sprednji/srednji/zadnji zvočnik
3Ω
175 Hz ± 20 %
79dB
Nizkotonski
6Ω
70 Hz ± 20 %
84dB
Mere (Š x V x G)
40W
80W
40W
80W
Sprednji/zadnji : 181 x 569 x 261 mm
Nizkotonski: 160 x 475 x 280 mm
Teža
Sprednji/zadnji : 300 g
Nizkotonski: 490 g
*: Nominalni tehnični podatki
- Podjetje Samsung Electronics Co., Ltd. si pridržuje pravico do spremembe tehničnih podatkov brez
vnaprejšnjega obvestila.
- Podatki teže in dimenzije so približni podatki.
50
00000X-RTSHE10-translate.indd 50
12/26/08 3:17:08 PM
00000X-RTSHE10-translate.indd 51
12/26/08 3:17:09 PM
00000X-RTSHE10-translate.indd *2
12/26/08 3:16:46 PM
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement