BSM1021
BELT SANDER
950W
EN
Original instructions
04
PL
7áXPDF]HQLHLQVWUXNFMLRU\JLQDOQHM
DE
Übersetzung der Originalbetriebsanleitung
08
LT
Originalios instrukcijos vertimas
72
NL
Vertaling van de oorspronkelijke gebruiksaanwijzing 12
LV
,QVWUXNFLMXWXONRMXPVQRRULƧLQƗOYDORGDV
FR
Traduction de la notice originale
17
ET
Algupärase kasutusjuhendi tõlge
80
ES
Traducción del manual original
21
RO
7UDGXFHUHDLQVWUXFĠLXQLORURULJLQDOH
PT
Tradução do manual original
26
RU
ɉɟɪɟɜɨɞɢɫɯɨɞɧɵɯɢɧɫɬɪɭɤɰɢɣ
IT
Traduzione delle istruzioni originali
30
UK
ɉɟɪɟɤɥɚɞɨɪɢɝɿɧɚɥɶɧɢɯɿɧɫɬɪɭɤɰɿɣ
SV
Översättning av bruksanvisning i original
35
EL
ȂİIJȐijȡĮıȘIJȠȣʌȡȦIJȠIJȪʌȠȣIJȦȞȠįȘȖȚȫȞȤȡȒıȘȢ 96
FI
Alkuperäisten ohjeiden käännös
39
NO
Oversatt fra orginal veiledning
43
DA
Oversættelse af den originale brugsanvisning 47
HU
Eredeti használati utasítás fordítása
51
CS
3ĜHNODGSYRGQtKRQiYRGXNSRXåtYiQt
SK
Prevod izvirnih navodil
59
SL
3UHNODGS{YRGQpKRQiYRGXQDSRXåLWLH
WWW.FERM.COM
BSM1021
1
2
5
4
3
A
6
7
8
9
10
14
B
12 13
11
5
13 4
C
D
EN
BELT SANDER
BSM1021
Thank you for buying this Ferm product.
By doing so you now have an excellent product,
delivered by one of Europe’s leading suppliers.
All products delivered to you by Ferm are
manufactured according to the highest standards
of performance and safety. As part of our
philosophy we also provide an excellent customer
service, backed by our comprehensive warranty.
We hope you will enjoy using this product for
many years to come.
The numbers in the following text refer to the
pictures on page 2-3
Read the operating instructions carefully
before using this device. Familiarise
yourself with its functions and basic
operation. Service the device as per the
instructions to ensure that it always
functions properly. The operating
instructions and the accompanying
documentation must be kept in the
vicinity of the device.
Contents
1. Machine data
2. Safety instructions
3. Operation
4. Service and maintenance
1. MACHINE DATA
7HFKQLFDOVSHFL¿FDWLRQV
Voltage
Frequency
Power input
No load sander paper speed
Sanding belt size
Sanding pad size
Weight
Lpa (Sound pressure)
Lwa (Sound power level)
Vibration rear handle
Vibration front handle
4
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3.55 kg
91.1+3 dB(A)
102.1+3 dB(A)
3.934 m/s2
K=1.5 m/s2
3.507 m/s2
K=1.5 m/s2
Vibration level
The vibration emission level stated in this instruction
manual has been measured in accordance with a
standardised test given in EN 60745; it may be used
to compare one tool with another and as a
preliminary assessment of exposure to vibration
when using the tool for the applications mentioned
-
-
using the tool for different applications, or with
different or poorly maintainted accessories,
PD\VLJQL¿FDQWO\LQFUHDVHWKHH[SRVXUHOHYHO
the times when the tool is switched off or
when it is running but not actually doing the
MREPD\VLJQL¿FDQWO\UHGXFHWKHH[SRVXUH
level
Protect yourself against the effects of vibration by
maintaining the tool and its accessories, keeping
your hands warm, and organizing your work
patterns
Product information
Fig. A + B
The belt sander is the perfect tool to sand wood
and to grind iron, plastic or similar materials.
The belt sander must be used for the rough work,
for the normal sanding work an orbital sander
must be used.
1. Rear handle
2. Front handle
3. Front belt roller
4. Clamping lever
5. Direction indicator
6. Speed control
7. On/off switch
8. Blocking switch
9. Dust collection opening
10.Dust bag
11. Drive belt cover
12.Adjusting knob aligning sanding belt
13.Sanding belt
14.Mounting bracket holes
Contents of the package
1 Belt sander
1 Sanding belts
1 Dust collection bag
1 Instruction manual
1 Safety instructions
1 Guarantee card
Check the machine, loose parts and accessories
for transport damage.
EN
2. SAFETY INSTRUCTIONS
([SODQDWLRQRIV\PEROV
Denotes risk of personal injury, loss of
life or damage to the tool in case of
non-observance of the instructions in
this manual.
Indicates the presence of an electrical
voltage.
Wear eye protection.
6SHFL¿FVDIHW\LQVWUXFWLRQV
Hold the machine by the insulated gripping
surfaces where the accessory may contact hidden
wiring or the mains cable. If the accessory
contacts a ‘live’ wire, the exposed metal parts of
the machine can also become ‘live’. Risk of
electric shock.
‡ ,I\RXDUHZRUNLQJZLWKWKHVDQGLQJPDFKLQH
wear always ear protectors and dust mask.
‡ 7KHVDQGLQJPDFKLQHLVQRWVXLWDEOHIRUZHW
sanding.
‡ &KHFNLIWKHVZLWFKLVQRWLQSRVLWLRQ³21´
before you connect the mains plug to the
mains voltage.
‡ .HHSWKHPDLQVOHDGDOZD\VDZD\IURP
moving parts of the tools.
‡ 8VHVDIHW\JODVVHVHVSHFLDOO\ZKHQ\RXVDQG
above your head.
‡ 'RQRWEULQJSUHVVXUHWR\RXUPDFKLQHWKLV
will only delay the sanding.
Contact or inhalation of dust coming free
during sanding (e.g. lead painted
surfaces, woods and metals), can
endanger the health of operator and
bystanders. Always wear appropriate
personal equipment as a dust mask and
use the dust bag during sanding.
,PPHGLDWHO\VZLWFKRIIWKHPDFKLQHZKHQ
‡ ([FHVVLYHVSDUNLQJRIWKHFDUERQEUXVKHVDQG
verticiliosis in the collector.
‡ ,QWHUUXSWLRQRIWKHPDLQVSOXJPDLQVOHDGRU
mains lead damage.
‡ 'HIHFWVZLWFK
‡ 6PRNHRUVWHQFKRIVFRUFKHGLVRODWLRQ
(OHFWULFDOVDIHW\
When using electric machines always observe the
safety regulations applicable in your country to
UHGXFHWKHULVNRI¿UHHOHFWULFVKRFNDQGSHUVRQDO
injury. Read the following safety instructions and
also the enclosed safety instructions.
Always check that the power supply
corresponds to the voltage on the rating
plate.
Class ll machine. Your machine is double
insulated; therefore no earthwire is
required.
Replacing cables or plugs
Immediately throw away old cables or plugs when
they have been replaced by new ones. It is
dangerous to insert the plug of a loose cable in
the wall outlet.
Using extension cables
Only use an approved extension cable suitable
for the power input of the machine. The minimum
conductor size is 1.5 mm2. When using a cable
reel always unwind the reel completely.
3. OPERATION
Always observe the safety instructions
and applicable regulations.
Choice of the sand-paper
Coarse sand-paper (grain 50) removes in general
WKHELJJHUSDUWRIWKHPDWHULDODQG¿QHVDQG
SDSHULVXVHGIRUWKH¿QLVKLQJ,IWKHVXUIDFHLVQRW
even, then start with rough sand-paper. Further
you use middle coarse sand-paper(grain 80) to
remove the scratches left behind by the coarse
VDQGSDSHUDQG¿QDOO\\RXWDNH¿QHVDQGSDSHU
JUDLQIRUWKH¿QLVKLQJ
Removing and Installing the sanding belt
Fig. C
Before assembly the sanding belt always
remove the plug from the mains.
‡ 3XWWKHPDFKLQHRQLWVVLGHZLWKWKHGULYHEHOW
cover down wards.
‡ /RRVHQWKHVDQGLQJEHOWIDVWHQHU
‡ 5HPRYHWKHVDQGLQJEHOWIURPWKHPDFKLQH
5
EN
‡ 3XWDQHZVDQGLQJEHOWRQWKHPDFKLQHPDNH
sure that the direction arrows on the sanding
belt are pointing in the same direction as the
direction indicator (5).
‡ )DVWHQWKHVDQGLQJEHOWIDVWHQHUDJDLQ
Aligning the sanding belt
Fig. B
If the sanding belt doesn’t run parallel with the
outer edge of the housing, the sanding belt must
be aligned. Move the sanding belt in the correct
position with the adjusting knob (12). By turning
the adjusting knob clockwise the sanding belt will
move to the inside and by turning anti-clockwise
the sanding belt will move to the outside.
Switching on and off
Fig. B
‡ 7RVZLWFKWKHPDFKLQHRQSUHVVWKHRQRII
switch (7).
‡ 7RVZLWFKWKHPDFKLQHRIIUHOHDVHWKHRQRII
switch.
If continuous operation is required the
EORFNLQJVZLWFKPXVWEHXVHG
‡ 6ZLWFKWKHPDFKLQHRQWRSUHVVWKHRQRII
switch.
‡ 3UHVVWKHEORFNLQJVZLWFKDQGUHOHDVHWKHRQ
off switch.
‡ 7RVZLWFKWKHPDFKLQHRIISUHVVWKHRQRII
switch again and release the on/off switch.
Setting the speed
Fig. B
The speed adjustment wheel is used for setting
the speed. The speed adjustment wheel can be
set to 6 positions. The ideal speed depends on
the required grain size and on the material to be
worked.
Mounting dustbag
Fig. B
A complete dust bag is enclosed. Put the wirebracket (inside the dust bag) into to the adapter of
the dust bag (when not mounted). The end of the
EUDFNHWKDVWRSRLQWXSZDUGV8VHWKHGXVWEDJWR
collect dust which is released during sanding.
‡ 3XWWKHGXVWEDJRQWKHGXVWFROOHFWLRQ
opening
‡ (PSW\WKHGXVWEDJUHJXODUO\LQRUGHUWRREWDLQ
DQHI¿FLHQWGXVWH[WUDFWLRQ
Grip
The use of the belt sander is made easier
because of the two grips one on the front side
and one on the back. Through that you can hold
the machine with two hands, you have a better
control of the machine and there is less risk to
becoming in touch with the moving parts.
Hold the belt sander always with both hands.
Operating instructions
Make sure that the machine has reached its full
speed before placing the machine on the work
piece. This will prevent an overload of the
machine.
For sanding wood, place the machine
approximately 15° out of the grains of the wood.
Move the belt sander continuous over the work
piece.
‡ 'RQRWEHQGWKHVDQGLQJEHOWV
‡ 'RQRXVHWKHVDPHVDQGLQJEHOWIRUVDQGLQJ
wood and metal
‡ 'RQRWEULQJWRRPXFKSUHVVXUHWR\RXU
machine, this will only delay the sanding.
Do not set the speed during use.
6WDWLRQDU\XVH
Fig. D
This machine can also be mounted to a worktable
for use as a stationary machine.
‡ 7XUQWKHVSHHGDGMXVWPHQWZKHHOWRWKH
required position.
- For hard materials, use a sanding belt with
D¿QHJUDLQVL]HDQGVHOHFWDORZHUVSHHG
- For soft materials, use a sanding belt with a
coarse grain size and select a higher speed.
‡ $IWHUZRUNLQJIRUORQJHUSHULRGVDWORZVSHHG
you should allow the machine to cool down by
running it at maximum speed with no-load for
approx. 3 minutes.
‡ 3ODFHWKHUXEEHUPDWRQWKHWDEOHDVLQGLFDWHG
with the markings. Never mount the machine
onto the table, for stationary use, without the
rubber mat.
‡ 7XUQWKHPDFKLQHXSVLGHGRZQDQGFHQWUHLW
on the rubber mat. The mounting holes have
to be facing the front.
‡ ,QVHUWWKHPRXQWLQJSLQVIXOO\LQWKH
mounting holes (14)
‡ 8VHWKHEUDFNHWVWRFODPSWKHPDFKLQHRQWR
the table.
6
EN
‡ 7LJKWHQWKHFODPSZLWKWKHZLQJQXWVE\KDQG
Make sure to tighten the machine properly, but
do not over tighten.
‡ 0DNHVXUHWKHPDFKLQHLVWRWDOO\VHFXUHEHIRUH
switching the machine on.
The machine can be set to continuous operation
by using the blocking switch (8)
4. SERVICE AND
MAINTENANCE
Make sure that the machine is not live
when carrying out maintenance work on
the motor.
This machine has been designed to operate over
a long period of time with a minimum of
maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper machine care and regular
cleaning.
Malfunction
Should the machine fail to function correctly, a
number of possible causes and the appropriate
solutions are given below:
1. The electromotor gets hot
‡ 7KHFRROYHQWLODWLRQVORWVLQWKHPRWRUDUH
stopped up with dirt.
‡ &OHDQWKHFRROYHQWLODWLRQVORWV
‡ 7KHPRWRULVGHIHFW
‡ 3OHDVHFRQWDFWWKHVHUYLFHDGGUHVVRQWKH
warranty card.
2. The connected machine does not work
‡ ,QWHUUXSWLRQLQWKHPDLQVFRQQHFWLRQ
‡ &KHFNPDLQVFRQQHFWLRQIRUIUDFWXUH
‡ 3OHDVHFRQWDFWWKHVHUYLFHDGGUHVVRQWKH
warranty card.
Cleaning
Regularly clean the device’s casing with a soft
cloth, preferably after each use. Keep the fan slits
free of dust and dirt. Remove stubborn dirt using
a soft cloth, dampened with soapy water. Do not
use solvents such as benzene, alcohol, ammonia,
etc, which might damage the plastic parts.
Lubrication
The device does not need any additional
lubrication.
Defects
If a defect appears due to a part wearing out,
please contact the service center on the warranty
card. At the end of these instructions there is an
exhaustive overview of the parts that can be
ordered.
Environment
To prevent damage during transport, the
appliance is delivered in a solid packaging which
consists largely of reusable material. Therefore
please make use of options for recycling the
packaging.
Damaged and/or disposed of electrical or
electronic devices must be dropped off
at recycling stations intended for that
purpose.
:DUUDQW\
Read the warranty conditions on the separately
supplied warranty card.
The product and the user manual are subject to
FKDQJH6SHFL¿FDWLRQVFDQEHFKDQJHGZLWKRXW
further notice.
3. The dust is not absorbed
‡ 7KLVFDQEHFDXVHGE\DVWRSSHGXSGXVW
extraction
‡ &OHDQ\RXUGXVWFROOHFWLRQRSHQLQJ
Repairs and servicing should only be
FDUULHGRXWE\DTXDOL¿HGWHFKQLFLDQRU
VHUYLFH¿UP
7
DE
BANDSCHLEIFER BSM1021
Vielen Dank für den Kauf dieses Ferm Produkts.
Hiermit haben Sie ein ausgezeichnetes Produkt
erworben, dass von einem der führenden
Lieferanten Europas geliefert wird.
Alle von Ferm an Sie gelieferten Produkte sind
nach den höchsten Standards von Leistung und
Sicherheit gefertigt. Teil unserer
Firmenphilosophie ist es auch, Ihnen einen
ausgezeichneten Kundendienst anbieten zu
können, der von unserer umfassenden Garantie
unterstützt wird.
Wir hoffen, dass Sie viele Jahre Freude an
diesem Produkt haben.
Die Zahlen im nachstehenden Text
entsprechen den Abbildungen auf Seite 2-3
Lesen Sie diese Bedienungsanleitung
aufmerksam, bevor Sie die Maschine in
Betrieb nehmen. Machen Sie sich mit
der Funktionsweise und der Bedienung
vertraut. Warten Sie die Maschine
entsprechend der Anweisungen, damit
sie immer einwandfrei funktioniert. Die
Betriebsanleitung und die dazugehörige
Dokumentation müssen in der Nähe der
Maschine aufbewahrt werden.
Inhalt
1. Gerätedaten
2. Sicherheitsvorschriften
3. Bedienung
:DUWXQJXQG3ÀHJH
1. TECHNISCHE DATEN
Gerätedaten
Spannung
230 V~
Frequenz
50 Hz
Aufgenommene Leistung
950 W
Drehzahl unbelasted
220-350 m/min
Schleifbandmaß
76x533 mm
Schleifbandauflagefläche
76x135 mm
Gewicht
3,55 kg
Lpa (Schalldruckpegel)
91,1+3 dB(A)
Lwa (Schallleistungspegel)
102,1+3 dB(A)
Vibrationswert Haltegriff hinten 3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibrationswert Haltegriff vorne 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
8
Vibrationsstufe
Die im dieser Bedienungsanleitung angegebene
Vibrationsemissionsstufe wurde mit einem
standardisierten Test gemäß EN 60745
gemessen; Sie kann verwendet
werden, um ein Werkzeug mit einem anderen zu
YHUJOHLFKHQXQGDOVYRUOlX¿JH%HXUWHLOXQJGHU
Vibrationsexposition bei Verwendung des
Werkzeugs für die angegebenen
Anwendungszwecke
-
-
die Verwendung des Werkzeugs für andere
Anwendungen oder mit anderem oder schlecht
gewartetem Zubehör kann die
Expositionsstufe erheblich erhöhen
Zeiten, zu denen das Werkzeug ausgeschaltet
ist, oder wenn es läuft aber eigentlich nicht
eingesetzt wird, können die Expositionsstufe
erheblich verringern
Schützen Sie sich vor den Auswirkungen der
Vibration durch Wartung des Werkzeugs und des
Zubehörs, halten Sie Ihre Hände warm und
organisieren Sie Ihren Arbeitsablauf
Produktinformationen
Abb. A + B
Der Bandschleifer ist das geeignete Werkzeug
zum Schleifen von Holz, Metall, Kunststoff und
ähnlichen Werkstoffen. Der Bandschleifer ist für
grobe Schleifarbeiten vorgesehen. Für normale
Flach-schleifarbeiten muss ein Schwingschleifer
benutzt werden.
1. Haltegriff hinten
2. Haltegriff vorne
3. Vordere Bandrolle
4. Spannhebel
5. Richtungsanzeige Bandlauf
6. Drehzahlreglung
7. Betriebsschalter
8. Feststellknopf
9. Schleifstaubauswurf
10.Staubsack
11. Treibriemenabdeckung
12.Einstellknopf für Bandlauf
13.Schleifband
14.Halterungslöcher zur Montage
Contents of the package
1 Bandschleifer
1 Schleifbänder
1 Staubsack
1 Bedienungsanleitung
DE
1 Sicherheitsvorschriften
1 Garantiekarte
Prüfen Sie die Maschine, die losen Teile und
Zubehörteile auf Transportschäden.
2. SICHERHEITSVORSCHRIFTEN
(UOlXWHUXQJGHU6\PEROH
Lebens- und Verletzungsgefahr und
Gefahr von Beschädigungen am Gerät
bei Nichteinhaltung der
Sicherheitsvorschriften in dieser
Anleitung.
Deutet das Vorhandensein elektrischer
Spannung an.
Augenschutz tragen.
Zusätzliche sicherheitsvorschriften
Halten Sie die Maschine an den isolierten
*ULIIÀlFKHQIDOOVGLH*HIDKUEHVWHKWGDVVGDV
Zubehör versteckte Leitungen oder das Netzkabel
berühren könnte. Falls das Zubehör einen
spannungsführenden Draht berührt, können die
freiliegenden Metallteile der
Maschine ebenfalls spannungsführend werden.
Gefahr eines Stromschlags.
‡ 7UDJHQ6LHLPPHU*HK|UVFKXW]XQG
Staubmaske beim Arbeiten mit dem
Bandschleifer.
‡ 'HU%DQGVFKOHLIHULVWQLFKWJHHLJHQHWIU1D‰
schleifen.
‡ .RQWUROOLHUHQ6LHREGHU6FKDOWHUQLFKWLQµ$1¶
position ist geschaltet, bevor Sie den
Netzstecker in der Wandsteckdose stecken.
‡ +DOWHQ6LHLPPHUGDV6FKQXUZHJYRQ
bewegende Teile des Gerätes.
Benützen Sie immer eine Sicherheitsbrille.
Kontakt mit oder Einatmen von
Schleifstaub (z. B. von bleihaltigen
Anstrichstoffen, Holz und Metall) kann
beim Bediener und anderen
Anwesenden zu Gesundheitsschäden
führen. Tragen Sie immer eine
angemessene persönliche
Schutzausrüstung, z. B. eine
Staubmaske, und verwenden Sie beim
Schleifen den Staubbeutel.
Das Gerät sofort ausschalten bei
‡ hEHUPl‰LJHQ)XQNHQGHU.RKOHEUVWHQXQG
Ringfeuer im Kollektor.
‡ 6W|UXQJLP1HW]VWHFNHUGHP1HW]NDEHORGHU
Schnurbeschädigung.
‡ 'HIHNWHP6FKDOWHU
‡ 5DXFKRGHU*HVWDQNYHUVFKPRUWHU,VRODWLRQ
Elektrische Sicherheit
Beachten beim Benutzen von Elektromaschinen
immer die örtlichen Sicherheitsvorschriften
bezüglich Feuerrisiko, Elektroschock und
Verletzung. Lesen Sie außer den folgenden
Hinweisen ebenfalls die Sicherheitsvorschriften
im einschlägigen Sonderteil.
Überprüfen Sie immer, ob Ihre
Netzspannung der des Typenschilds
entspricht.
Gerät der Schutzklasse II – schutzisoliert
– kein Schutzkontakt erforderlich.
Austauschen von Kabeln oder Steckern
Wenn die Anschlussleitung beschädigt wird, muss
sie durch eine besondere Anschlussleitung
ersetzt werden, die vom Hersteller oder seinem
Kundendienst erhaltlich ist. Entsorgen Sie alte
Kabeln oder Stecker, unmittelbar nachdem Sie
durch neue ersetzt sind. Das Anschließen eines
Steckers eines losen Kabels an eine Steckdose
ist gefährlich.
Verwendung von Verlängerungskabeln
Benutzen Sie nur ein genehmigtes
Verlängerungskabel, das der Maschinenleistung
entspricht. Die Ader müssen einen
Mindestquerschnitt von 1,5 mm2KDEHQ%H¿QGHW
das Kabel sich auf einem Haspel. muß es völlig
abgerollt werden.
9
DE
3. BEDIENUNG
Befolgen Sie stets die
Sicherheitsanweisungen und die
gültigen Vorschriften.
Auswahl des sandpapiers
General gesprochen, wird mit einem grobkörnigen Papier viel Material abgetragen und mit
einem feinkörnigen Papier die Endbearbeitung
YRUJHQRPPHQ(LQXQJHOHLFKPl‰LJH2EHUÀlFKH
wird zunächst mit grobkörnigen Papier
abgeschliffen, bis sie nicht mehr rauh ist.
Anschließend werden mit einem mittelkörnigen
Papier die Kratzer entfernt und dann mit einem
feinkörnigen Papier fertiggeschliffen. Schleifen
6LHDEELVGLH2EHUÀlFKHJDQ]JODWWLVW
Abnehmen und Einsetzen des Schleifbandes
Abb. C
Ziehen Sie immer den Netzstecker,
bevor Sie mit dem Schleifband
hantieren.
‡ /HJHQ6LHGLH0DVFKLQHDXIGLH6HLWHVRGDVV
VLFKGLH6FKOHLIEDQGDEGHFNXQJXQWHQEH¿QGHW
‡ /|VHQ6LHGLH6FKOHLIEDQGEHIHVWLJXQJ
‡ (QWIHUQHQ6LHGDV6FKOHLIEDQG
‡ /HJHQ6LHHLQQHXHV6FKOHLIEDQGHLQXQG
vergewissern Sie sich dabei, dass die Pfeile
auf dem Schleifband in die gleiche Richtung
wie der Richtungspfeil zeigen, (5).
‡ 6FKOLH‰HQ6LHGLH6FKOHLIEDQGEHIHVWLJXQJ
wieder (4).
Ausrichten des Schleifbandes
Abb. B
Wenn das Schleifband nicht mit dem Außenrand
des Gehäuses parallel läuft, muss es ausrichtet
werden. Hierzu drehen Sie den Einstellknopf (12)
nach links oder rechts. Durch Drehen des
.QRSIHVLP8KU]HLJHUVLQQZLUGGDV6FKOHLIEDQG
nach innen und durch Drehen gegen den
8KU]HLJHUVLQQQDFKDX‰HQYHUVHW]W
Einschalten und Ausschalten
Abb. B
‡ =XP(LQVFKDOWHQGUFNHQ6LHGHQ
Betriebsschalter (7) und halten ihn gedrückt.
‡ =XP$XVVFKDOWHQODVVHQ6LHGHQ
Betriebsschalter wieder los.
10
Zum Dauerbetrieb muss der Feststellknopf (8)
JHGUFNWZHUGHQ
‡ 6FKDOWHQ6LHGLH0DVFKLQHPLWGHP
Betriebsschalter ein.
‡ 'UFNHQ6LHGHQ)HVWVWHOONQRSIXQGODVVHQ
Sie den Betriebsschalter los.
‡ =XP$XVVFKDOWHQGHU0DVFKLQHQGUFNHQ6LH
wieder den Betriebsschalter und lassen den
Feststellknopf los.
Einstellung der Geschwindigkeit
Abb. B
Das Geschwindigkeitseinstellrad wird zur
Einstellung der Geschwindigkeit verwendet. Das
Geschwindigkeitseinstellrad kann auf 6
Positionen eingestellt werden. Die ideale
Geschwindigkeit hängt von der erforderlichen
Körnung sowie von
dem zu bearbeitenden Material ab.
Stellen Sie die Geschwindigkeit nicht
während des Gebrauchs ein.
‡ 'UHKHQ6LHGDV*HVFKZLQGLJNHLWVHLQVWHOOUDG
(6) auf die erforderliche Position.
- Verwenden Sie für harte Materialien ein
Schleifband mit einer feinen Körnung und
wählen Sie eine niedrigere Geschwindigkeit.
- Verwenden Sie für weiche Materialien ein
Schleifband mit einer groben Körnung und
wählen Sie eine höhere Geschwindigkeit.
‡ :HQQ6LHOlQJHUH=HLWPLWHLQHUQLHGULJHQ
Geschwindigkeit gearbeitet haben, sollten Sie
dem Gerät die Möglichkeit geben sich
abzukühlen, indem Sie es etwa 3 Minuten lang
mit maximaler Geschwindigkeit im Leerlauf
laufen lassen.
Anbringen des Staubsacks
Abb. B
Ein kompletter Staubsack ist mitgeliefert.
Der Drahtbügel (Innenseite des Staubsacks) in
dem Adapter des Staubsacks einstecken (wenn
nicht montiert). Das Ende des Drahtbügels soll
nach oben zeigen.
Der Staubsack dient zum Auffangen des
anfallenden Schleifstaubs.
‡ 6WHFNHQ6LHGHQ6WDXEVDFNDXIGHQ
Staubausblasstutzen.
‡ /HHUHQ6LHGHQ6WDXEVDFNUHJHOPl‰LJXP
eine ordnungsgemäße Staubabsaugung zu
gewährleisten.
DE
Handgriffe
Zur sicheren Handhabung des Bandschleifers
dienen der hintere und die beiden vorderen
Handgriffe. Damit können Sie die Maschine richtig
halten und führen und es besteht kaum die
Gefahr, dass Sie versehentlich bewegende Teile
berühren. Halten Sie den Bandschleifer immer mit
beiden Händen fest.
Bedienungsanleitungen
Bevor Sie die Maschine zum Schleifen ansetzen,
muss sie ihre volle Drehzahl erreicht haben.
'DGXUFKZLUGHLQHhEHUODVWXQJGHU0DVFKLQH
vermieden. Beim Schleifen von Holz, führen Sie
die Maschine im Winkel von etwa 15° zur
Holzmaserung. Bewegen Sie den Bandschleifer
gleichmäßig über das Werkstück.
‡ 6FKOHLIElQGHUQLFKWNQLFNHQ
‡ 1LFKWPLWGHPVHOEHQ6FKOHLIEDQG+RO]XQG
Metall bearbeiten.
‡ 'DV*HUDWQLFKWEHUODVWHQ0LWJHULQJHP
Schleifdruck arbeiten; das Eigengewicht des
*HUlWHVUHLFKWIUJXWH6FKOHLÀHLVWXQJDXV
Stationäre Anwendung
Abb. D
Diese Maschine kann auch an einer Werkbank
zur stationären Benutzung angebracht werden.
‡ /HJHQ6LHGLH*XPPLPDWWHDXIGLH:HUNEDQN
wie es gezeigt ist. Bringen Sie die Maschine
nie ohne Gummimatte zur stationären
Benutzung an der Werkbank an.
‡ 'UHKHQ6LHGLH0DVFKLQHYHUNHKUWKHUXPXQG
zentrieren sie auf der Gummimatte. Die
Montagelöcher müssen zur Vorderseite
zeigen.
‡ )KUHQ6LH%HIHVWLJXQJVVWLIWHYROOVWlQGLJLQ
die beiden Montagelöcher (14) ein.
‡ %HQXW]HQ6LHGLH+DOWHUXQJHQXPGLH
Maschine an die Werkbank zu klemmen.
‡ =LHKHQ6LHGLH.OHPPHYRQ+DQGPLWGHQ
Flügelmuttern fest. Passen Sie auf, dass Sie
die Maschine richtig festziehen, ziehen Sie
aber nicht zu fest.
‡ hEHUSUIHQ6LHGDVVGLH0DVFKLQH
vollkommen sicher ist, bevor Sie sie
anschalten.
4. WARTUNG UND PFLEGE
Achten Sie darauf, dass die Maschine
nicht an das Stromnetz angeschlossen
ist, wenn Wartungsarbeiten an den
mechanischen Teilen durchgeführt
werden.
Diese Maschinen sind entworfen, um während
einer langen Zeit problemlos und mit minimaler
Wartung zu funktionieren. Sie verlängern die
Lebensdauer, indem Sie die Maschine
regelmäßig reinigen und fachgerecht behandeln.
Diese Maschinen sind entworfen, um während
einer langen Zeit problemlos und mit minimaler
Wartung zu funktionieren. Sie verlängern die
Lebensdauer, indem Sie die Maschine
regelmäßig reinigen und fachgerecht behandeln.
Störungen
Sollte die Maschine nicht korrekt funktionieren,
¿QGHQ6LHQDFKVWHKHQGHLQLJHP|JOLFKH
8UVDFKHQVRZLHGLHMHZHLOLJHQ/|VXQJHQ
1. Erhitzen des Motors
‡ 'LH(QWOIWXQJVVFKOLW]HVLQGYHUVWRSIWPLW
Schmutz.
‡ 6DXEHUQ6LHGLH(QWOIWXQJVVFKOLW]H
‡ 'HU0RWRULVWGHIHNW
‡ 6HW]HQ6LHVLFKELWWHPLWGHUDXIGHU
Garantiekarte angegebenen Serviceadresse
in Verbindung.
2. Das eingeschaltete Gerät funktioniert nicht
‡ %UXFKLP1HW]DQVFKOX‰
‡ .RQWROOLHUHQ6LHGLH1HW]DQVFKOX‰
‡ 6HW]HQ6LHVLFKELWWHPLWGHUDXIGHU
Garantiekarte angegebenen Serviceadresse
in Verbindung.
3. Das Staub wird nicht weggesogen
‡ 'LH6WDXEVDXJDQODJHLVWYHUVWRSIW
‡ 6DXEHUQ6LHGLHgIQXQJGHU6DXJDQODJH
Lassen Sie Ihre Maschine nur von
HLQHPTXDOL¿]LHUWHQ)DFKPDQQRGHU
HLQHUTXDOL¿]LHUWHQ5HSDUDWXUZHUNVWDWW
warten und reparieren.
Die Maschine kann mit dem Sperrschalter (8) auf
Dauerbetrieb eingestellt werden.
11
NL
Reinigen
Reinigen Sie das Maschinengehäuse regelmäßig
mit einem weichen Tuch, vorzugsweise nach
jedem Einsatz. Halten Sie die Lüfterschlitze frei
von Staub und Schmutz. Entfernen Sie
hartnäckigen Schmutz mit einem weichen Tuch,
angefeuchtet mit Seifenwasser.
Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin,
Alkohol, Ammoniak, usw. Derartige Stoffe
beschädigen die Kunststoffteile.
Schmieren
Die Maschine braucht keine zusätzliche
Schmierung.
Störungen
Sollte beispielsweise nach Abnutzung eines Teils
ein Fehler auftreten, dann setzen Sie sich bitte
mit der auf der Garantiekarte angegebenen
Serviceadresse in Verbindung.
,PKLQWHUHQ7HLOGLHVHU$QOHLWXQJEH¿QGHWVLFK
HLQHDXVIKUOLFKHhEHUVLFKWEHUGLH7HLOHGLH
bestellt werden können.
Umwelt
8P7UDQVSRUWVFKlGHQ]XYHUKLQGHUQZLUGGLH
Maschine in einer soliden Verpackung geliefert.
Die Verpackung besteht weitgehend aus
verwertbarem Material. Benutzen Sie also die
Möglichkeit zum Recyceln der Verpackung.
Schadhafte und/oder
entsorgteelektrische oder elektronische
Geräte müssen an den dafür
vorgesehenen Recycling-Stellen
abgegeben werden.
Garantie
Lesen Sie die Garantiebedingungen auf der
separat beigefügten Garantiekarte.
Das Produkt und das Benutzerhandbuch können
geändert werden. Die technischen Daten können
ohne Vorankündigung geändert werden.
12
BANDSCHUURMACHINE BSM1021
Hartelijk dank voor de aanschaf van dit Ferm
product.
Hiermee heeft u een uitstekend product
aangeschaft van één van de toonaangevende
Europese distributeurs.
Alle Ferm producten worden gefabriceerd volgens
de hoogste prestatie- en veiligheidsnormen. Deel
YDQRQ]H¿ORVR¿HLVGHXLWVWHNHQGHNODQWHQVHUYLFH
die wordt ondersteund door onze uitgebreide
garantie.
Wij hopen dat u vele jaren naar tevredenheid
gebruik zult maken van dit product.
De nummers in de nu volgende tekst
verwijzen naar de afbeeldingen op pagina 2-3
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig
door, voor u de machine in gebruik
neemt. Maak u vertrouwd met de
werking en de bediening. Onderhoud de
machine volgens de aanwijzingen, zodat
zij altijd naar behoren blijft functioneren.
Deze gebruiksaanwijzing en de
bijbehorende documentatie dienen in de
buurt van de machine bewaard te
worden.
Inhoudsopgave
1. Technische informatie
2. Veiligheidsvoorschriften
3. Bediening
4. Service en onderhoud
1. TECHNISCHE INFORMATIE
Machinegegevens
Spanning
230 V~
Frequentie
50 Hz
Opgenomen vermogen
950 W
Onbelaste bandsnelheid
220-350 m/min
Afmetingen schuurband
76x533 mm
Afmetingen schuurvlak
76x135 mm
Gewicht
3,55 kg
Lpa (geluidsdrukniveau)
91,1+3 dB(A)
Lwa (geluidsvermogenniveau) 102,1+3 dB(A)
Vibratie achterste handgreep 3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibratie voorste handgreep
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
NL
Trillingsniveau
Het trillingsemissieniveau, dat in deze gebruiksaanwijzing wordt vermeld, is gemeten in overeenstemming met een gestandaardiseerde test
volgens EN 60745; deze mag worden gebruikt
om twee machines met elkaar te vergelijken en
als voorlopige beoordeling van de blootstelling
aan trilling bij gebruik van de machine voor de
vermelde toepassingen
-
-
gebruik van de machine voor andere
toepassingen, of met andere of slecht
onderhouden accessoires, kan het
blootstellingsniveau aanzienlijk verhogen
wanneer de machine is uitgeschakeld of
wanneer deze loopt maar geen werk verricht,
kan dit het blootstellingsniveau aanzienlijk
reduceren
Bescherm uzelf tegen de gevolgen van trilling
door de machine en de accessoires te
onderhouden, uw handen warm te houden en uw
werkwijze te organiseren
Productinformatie
Fig. A + B
De bandschuurmachine is het ideale gereedschap
voor het schuren van hout, ijzer, plastic of ander
dergelijk materiaal. De bandschuurmachine is
voor het ruwe werk. Gebruik voor normaal
schuurwerk een vlakschuurmachine.
1. Achterste handgreep
2. Voorste handgreep
3. Voorste bandrol
4. Bevestigingshendel
5. Indicatie draairichting
6. Toerentalregeling
7. Aan/uit schakelaar
8. Blokkeerschakelaar
9. Opening stofafzuiging
10.Stofzak
11. Kap aandrijfriem
12.Draaiknop centreren schuurband
13.Schuurband
14.Bevestigingsgaten
Controleer de machine, de losse onderdelen en
de accessoires op transportschade.
2. VEILIGHEIDSINSTRUCTIES
8LWOHJYDQGHV\PEROHQ
Gevaar voor lichamelijk letsel of
materiele schade wanneer de instructies
in deze handleiding niet worden
opgevolgd.
Gevaar voor elektrische schok.
Draag een veiligheidsbril.
Speciale veiligheidsinstructies
Houd de machine vast bij de geïsoleerde
oppervlakken op plekken waar het accessoire in
contact kan komen met verborgen bedrading of
het netsnoer. Indien het accessoire in contact
komt met een onder spanning staande draad,
kunnen de blootgestelde metalen delen van de
machine ook onder spanning komen. Gevaar
voor elektrische schok.
‡ 'UDDJWLMGHQVKHWZHUNHQPHWGHEDQGVFKXXU
machine altijd gehoorbeschermers en
stofmasker.
‡ 'HEDQGVFKXXUPDFKLQHLVQLHWJHVFKLNWYRRU
natschuren.
‡ &RQWUROHHUGDWGHVFKDNHODDUQLHWLQGH$$1
stand staat vergrendeld voordat u de
netstekker op de netspanning aansluit.
‡ +RXGKHWQHWVQRHUDOWLMGXLWGHEXXUWYDQ
bewegende delen van het gereedschap.
‡ *HEUXLNHHQYHLOLJKHLGVEULO]HNHUDOVXERYHQ
het hoofd schuurt.
‡ 2HIHQJHHQGUXNXLWRSXZPDFKLQHGLW
vertraagd het schuren alleen maar.
Inhoud van de verpakking
1 Bandschuurmachine
1 Schuurbanden
1 Stofzak
1 Handleiding
1 Veiligheidsvoorschriften
1 Garantiekaart
13
NL
Contact met of inademing van schuurstof
(bijvoorbeeld van hout, metaal, of
oppervlakken die met loodhoudende verf
zijn behandeld) kan een nadelige invloed
hebben op de gezondheid van de
gebruiker en omstanders. Draag tijdens
het schuren altijd de juiste persoonlijke
beschermingsmiddelen, zoals een
stofmasker, en gebruik altijd de stofzak.
Het apparaat onmiddellijk uitzetten bij
‡ 2YHUPDWLJYRQNHQYDQGHNRROERUVWHOVHQ
ringvuur in de collector.
‡ 6WRULQJLQGHQHWVWHNNHUQHWVQRHURI
snoerbeschadiging.
‡ 'HIHFWHVFKDNHODDU
‡ 5RRNRIVWDQNYDQYHUVFKURHLGHLVRODWLH
Elektrische veiligheid
Neem bij het gebruik van elektrische machines
altijd de plaatselijk geldende veiligheids-voorschriften in acht in verband met brandgevaar,
gevaar voor elektrische schokken en lichamelijk
letsel. Lees behalve onderstaande instructies ook
de veiligheidsvoorschriften in het apart
bijgevoegde veiligheidskatern door.
Controleer altijd of uw netspanning
overeenkomt met de waarde op het
typeplaatje.
Klasse II apparaat - Dubbel geïsoleerd
- een geaarde stekker is niet
noodzakelijk.
Bij vervanging van snoeren of stekkers
Wanneer het netsnoer beschadigd raakt, dan
dient het vervangen te worden door een speciaal
netsnoer dat verkrijgbaar is bij de fabrikant of de
customer service van de fabrikant.
Gooi oude snoeren of stekkers direct weg zodra
ze door nieuwe exemplaren zijn vervangen. Het is
gevaarlijk om de stekker van een los snoer in een
stopcontact te steken.
Bij gebruik van verlengsnoeren
Gebruik uitsluitend een goedgekeurd verlengsnoer, dat geschikt is voor het vermogen van de
machine. De aders moeten een doorsnede
hebben van minimaal 1,5 mm2. Wanneer het
verlengsnoer op een haspel zit, rol het snoer dan
helemaal af.
14
3. BEDIENING
Neem altijd de veiligheidsvoorschriften
en andere van toepassing zijnde
voorschriften in acht.
Keuze van het schuurpapier
Grof schuurpapier (korrel 50) verwijdert over het
DOJHPHHQKHWPHHVWHPDWHULDDOHQ¿MQ
schuurpapier wordt gebruikt voor de afwerking.
Als het oppervlak oneffen is, begint u met grof
schuurpapier.
Vervolgens gebruikt u middelgrof schuurpapier
(korrel 80) om de krassen die het eerste papier
heeft achtergelaten te verwijderen en tenslotte
QHHPWX¿MQVFKXXUSDSLHUNRUUHOYRRUGH
afwerking.
Het verwijderen en aanbrengen van de
schuurband
Fig. C
Haal voor het verwisselen van de
schuurband altijd eerst de stekker uit het
stopcontact.
‡ /HJGHPDFKLQHRSGH]LMNDQWPHWGHNDSYDQ
de aandrijfriem naar beneden.
‡ 0DDNGHVFKXXUEDQGEHYHVWLJLQJVSDOORV
‡ 9HUZLMGHUGHRXGHVFKXXUEDQGYDQGH
machine.
‡ %UHQJHHQQLHXZHVFKXXUEDQGRSGHPDFKLQH
aan. Let er hierbij op, dat de richtingspijlen op
de schuurband in dezelfde richting wijzen als
de richtingindicatie (5).
‡ 0DDNGHVFKXXUEDQGEHYHVWLJLQJVSDOZHHU
vast (4).
Het in lijn brengen van de schuurband
Fig. B
Als de schuurband niet met de buitenrand van de
behuizing parallel loopt, dan moet deze in lijn
worden gebracht. Verplaats de schuurband met
de instelknop (12) naar de juiste stand. De
schuurband gaat naar binnen als u de instelknop
met de klok mee draait, en hij gaat naar buiten als
u de instelknop tegen de klok in draait.
Aan- en uitschakelen
Fig. B
‡ 'UXNRSGHDDQXLWVFKDNHODDURPGH
machine aan te zetten.
‡ $OVXGHDDQXLWVFKDNHODDUORVODDWJDDWGH
machine weer uit.
NL
Voor continu bedrijf kunt u de
blokkeerschakelaar (8) gebruiken.
‡ 'UXNRSGHDDQXLWVFKDNHODDURPGHPDFKLQH
aan te zetten.
‡ 'UXNYHUYROJHQVRSGHEORNNHHUVFKDNHODDUHQ
laat de aan/uitschakelaar los.
‡ $OVXGHPDFKLQHXLWZLOW]HWWHQGLHQWX
opnieuw op de aan/uitschakelaar te drukken,
waarna deze vrijkomt.
Handgrepen
De aanwezigheid van twee handgrepen (voor en
achter) maakt het gebruik van de bandschuurPDFKLQHJHPDNNHOLMNHU8NXQWGHPDFKLQHQX
met beide handen vasthouden, waardoor u een
betere beheersing over de machine krijgt en het
gevaar dat u met bewegende delen in aanraking
zou komen, kleiner wordt. Houd de bandschuurmachine daarom altijd met beide handen vast.
Instellen van de snelheid
Fig. B
Het instelwiel voor het toerental wordt gebruikt
voor het instellen van de snelheid. Het instelwiel
voor het toerental kan in 6 posities worden
ingesteld. De ideale snelheid is afhankelijk van de
gewenste korrelgrootte en van het te bewerken
materiaal.
Aanwijzingen voor gebruik
Laat de machine altijd eerst volledig op toeren
komen, voordat u de machine op het werkstuk
plaatst. Daarmee voorkomt u dat de machine
overbelast raakt.
Bij het schuren van hout dient u de machine
ongeveer 15° uit de richting van de houtnerf te
houden. Beweeg de bandschuurmachine zonder
onderbrekingen over het werkstuk.
Stel de snelheid niet in tijdens gebruik
‡ 'UDDLKHWLQVWHOZLHOYRRUKHWWRHUHQWDOQDDU
de gewenste positie.
- Gebruik voor harde materialen een
VFKXXUEDQGPHWHHQ¿MQHNRUUHOHQ
selecteer een lagere snelheid.
- Gebruik voor zachte materialen een
schuurband met een grove korrel en
selecteer een hogere snelheid.
‡ 1DJHGXUHQGHHHQODQJHWLMGJHZHUNWWH
hebben bij lage toeren, is het raadzaam om de
machine te laten afkoelen door het met
maximale snelheid en zonder belasting
gedurende ongeveer 3 minuten te laten
draaien.
Monteren van de stofzak
Fig. B
Een complete stofzak is bijgesloten. Steek de
draadbeugel (binnenin de stofzak) in de adapter
van de stofzak (wanneer nog niet gemonteerd).
Het uiteinde van de beugel moet nu naar boven
wijzen. De stofzak verzamelt het vrijkomende stof
tijdens het schuren.
‡ 3ODDWVGHVWRI]DNRSGHEHWUHIIHQGHRSHQLQJ
‡ 0DDNYRRUGRHOWUHIIHQGHVWRIDI]XLJLQJGH
stofzak regelmatig leeg.
‡ 'HVFKXXUEDQGHQQLHWNQLNNHQ
‡ *HEUXLNQLHWGH]HOIGHVFKXXUEDQGYRRUKHW
schuren van hout en metaal
‡ 2HIHQWLMGHQVKHWVFKXUHQQLHWWHYHHOGUXNXLW
op de machine. Overmatig drukken leidt niet
tot een verhoogde schuurcapaciteit, maar doet
de slijtage van de machine en het
schuurpapier toenemen.
Stationair gebruik
Fig. D
Deze machine kan ook als stationaire machine
gebruikt worden door de machine op een
werktafel te bevestigen.
‡ 3ODDWVGHUXEEHUPDWRSGHWDIHO]RDOVPLGGHOV
de markeringen aangegeven. Bevestig de
machine voor stationair gebruik nooit zonder
de rubbermat op een tafel.
‡ 'UDDLGHPDFKLQHRQGHUVWHERYHQHQFHQWUHHU
de machine op de rubbermat. De
bevestigingsgaten moeten naar voren gericht
zijn.
‡ 6WHHNGHEHYHVWLJLQJVSHQQHQJHKHHOLQGH
bevestigingsgaten (14).
‡ *HEUXLNGHNODPSHQRPGHPDFKLQHRSGH
tafel vast te klemmen.
‡ 'UDDLGHYOHXJHOPRHUHQPHWGHKDQGDDQ
zodat de klampen tegen het tafelblad
vastgeklemd worden. Zorg dat de
vleugelmoeren zonder te forceren stevig
aangedraaid worden.
15
NL
‡ =RUJHUYRRUGDWGHPDFKLQHVWHYLJDDQGH
werktafel bevestigd is voordat u de machine
inschakelt.
Middels de schakelaarvergrendeling (8) kunt u de
machine ook continu laten draaien.
4. SERVICE EN ONDERHOUD
Zorg dat de machine niet onder spanning
staat wanneer
onderhoudswerkzaamheden aan het
mechaniek worden uitgevoerd.
Deze machines zijn ontworpen om gedurende
lange tijd probleemloos en met minimaal
RQGHUKRXGWHEOLMYHQIXQFWLRQHUHQ8NXQWGH
levensduur verlengen door de machine
regelmatig schoon te maken en haar deskundig
te behandelen.
Storingen
In het geval de machine niet naar behoren
funktioneert, geven wij onderstaand een aantal
mogelijke oorzaken en de bijbehorende
oplossingen:
1. De elektromotor wordt heet
‡ 'HNRHOOXFKWVOHXYHQLQGHPRWRU]LMQYHUVWRSW
met vuil.
‡ 5HLQLJGHNRHOOXFKWVOHXYHQ
‡ 'HPRWRULVGHIHFW
‡ 1HHPFRQWDFWRSPHWKHWRQGHUKRXGVDGUHV
op de garantiekaart.
2. De ingeschakelde machine werkt niet
‡ 2QGHUEUHNLQJLQGHQHWDDQVOXLWLQJ
‡ 1HWDDQVOXLWLQJFRQWUROHUHQRSEUHXN
‡ 1HHPFRQWDFWRSPHWKHWRQGHUKRXGVDGUHV
op de garantiekaart.
3. Het stof word niet opgezogen
‡ 'LWLVPRJHOLMNWHZLMWHQDDQHHQYHUVWRSWH
stofafzuiging.
‡ 5HLQLJGHVWRIDI]XLJRSHQLQJ
Laat reparaties altijd uitvoeren door een
erkend installateur of reparatiebedrijf.
16
Reinigen
Reinig de buitenkant van de machine regelmatig
met een zachte doek, bij voorkeur na elk gebruik.
Hou de luchtspleten vrij van stof en vuil. Verwijder
hardnekkig vuil met een zachte doek, bevochtigd
met wat zeepsop. Gebruik geen oplosmiddelen
zoals benzine, alcohol, ammoniak en dergelijke.
Dergelijke stoffen tasten de kunststof onderdelen
aan.
Smeren
De machine heeft geen extra smering nodig.
Defecten
Mocht er een defect optreden, bijvoorbeeld door
slijtage van een onderdeel, neem dan a.u.b.
contact op met het op de garantiekaart vermelde
serviceadres. Achter in deze handleiding bevindt
zich een uitvoerig overzicht van onderdelen die
nabesteld kunnen worden.
Milieu
Om transportbeschadiging te voorkomen, wordt
de machine in een stevige verpakking geleverd.
De verpakking is zo veel mogelijk gemaakt van
recyclebaar materiaal. Maak daarom gebruik van
de mogelijkheid om de verpakking te recyclen.
Defecte en/of afgedankte elektrische of
elektronische gereedschappen dienen
ter verwerking te worden aangeboden
aan een daarvoor verantwoordelijke
instantie.
Garantie
Lees voor de garantievoorwaarden de apart
bijgevoegde garantiekaart.
Het product en de gebruikershandleiding zijn
RQGHUKHYLJDDQZLM]LJLQJHQ6SHFL¿FDWLHVNXQQHQ
zonder opgaaf van redenen worden gewijzigd.
FR
PONCEUSE À BANDE
BSM1021
Merci pour votre achat de ce produit Ferm.
Vous disposez maintenant d’un excellent produit,
proposé par l’un des principaux fabricants
européens. Tous les produits que vous fournit
Ferm sont fabriqués selon les normes les plus
exigeantes en matière de performances et de
sécurité. Complété par notre garantie très
complète, l’excellence de notre service clientèle
forme également partie intégrante de notre
SKLORVRSKLH1RXVHVSpURQVTXHYRXVSUR¿WHUH]
longtemps de ce produit.
Les numéros dans le texte suivant réfèrent
aux illustrations des pages 2-3
Lisez attentivement ce mode d’emploi
avant la mise en service de l’appareil.
Familiarisez-vous avec le
fonctionnement et la manipulation de
l’appareil. Entretenez l’appareil
FRQIRUPpPHQWDX[LQVWUXFWLRQVD¿QTX¶LO
fonctionne parfaitement à chaque
utilisation. Ce mode d’emploi et toute
documentation relative à l’appareil
doivent être conservés près de celui-ci.
Contenu
1. Données de l’apareil
2. Consignes de sécurité
3. Operation
4. Service & entretien
1. DONNÉES DE L’APAREIL
6SpFL¿FDWLRQVWHFKQLTXHV
Tension
Fréquence
Puissance consommée
Vit. de la bande sans charge
Dimension de la bande
Dim. du patin de ponçage
Poids
Lpa (pression sonore)
Lwa (niveau sonore)
Vibratoire poignée arrière
Vibratoire poignée avant
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Niveau de vibrations
Le niveau de vibrations émises indiqué en ce
manuel d’instruction a été mesuré conformément
à l’essai normalisé de la norme EN 60745; il peut
être utilisé pour comparer plusieurs outils et pour
réaliser une évaluation préliminaire de l’exposition
aux vibrations lors de l’utilisation de l’outil pour les
applications mentionnées
-
-
l’utilisation de l’outil dans d’autres applications,
ou avec des accessoires différents ou mal
entretenus, peut considérablement augmenter
le niveau d’exposition
la mise hors tension de l’outil et sa nonutilisation pendant qu’il est allumé peuvent
considérablement réduire le niveau
d’exposition
Protégez-vous contre les effets des vibrations par
un entretien correct de l’outil et de ses
accessoires, en gardant vos mains chaudes et en
structurant vos schémas de travail
Caractéristiques du produit
Fig. A + B
De bandschuurmachine is het ideale gereedschap
voor het schuren van hout, ijzer, plastic of ander
dergelijk materiaal. De bandschuurmachine is
voor het ruwe werk. Gebruik voor normaal
schuurwerk een vlakschuurmachine.
1. Poignée arrière
2. Poignée avant
3. Rouleau avant
4. Levier de blocage
5. Indicateur de direction
6. Commande de vitesse
7. Interrupteur marche/arrêt
8. Interrupteur de blocage
9. Ouverture de collectage de la poussière
10.Sac à poussière
11. Couvercle de la courroie de transmission
12.Bouton d’alignement de la bande à poncer
13.Bande à poncer
6XSSRUWVGH¿[DWLRQ
Contenu de l’emballage
1 Ponceuse à bande
1 Bandes de ponçage
1 Sac à poussière
1 Manuel d’utilisation
1 Consignes de sécurité
1 Bon de garantie
17
FR
9pUL¿HUODPDFKLQHOHVSLqFHVHWDFFHVVRLUHV
mobiles pour détecter les dommages éventuels.
2. CONSIGNES DE SÉCURITÉ
([SOLFDWLRQGHVV\PEROHV
Indique un risque de blessures, un
danger mortel ou un risque
d’endommage-ment de l’outil en cas du
non-respect des consignes de ce mode
d’emploi.
Indique un risque de décharges
électriques.
3RUWH]GHVDFFHVVRLUHVGHSURWHFWLRQ
pour les yeux.
Consignes de securite speciales
Tenez la machine par les surfaces de poignée
isolées lorsque l’accessoire peut toucher des
câblages cachés ou le cordon secteur. Si
O¶DFFHVVRLUHWRXFKHXQ¿OVRXVWHQVLRQOHV
pièces métalliques exposées de la machine
peuvent également être sous tension. Risque
d’électrocution.
‡ 3RUWH]WRXMRXUVGHVSURWHFWHXUVSRXUO¶RXwHVL
vous travaillez avec la ponceuse à bande.
‡ /DSRQFHXVHjEDQGHQ¶HVWSDVIDFLOHSRXU
poncer sous liquide.
‡ &RQWU{OH]VLO¶LQWHUUXSWHXUQ¶HVWSDVGDQVOD
SRVWLRQ³0$5&+(´DYDQWGHEUDQFKHUOD
¿FKHVHFWHXUVXUODWHQVLRQGXUpVHDX
‡ 7HQH]OH¿OG¶DOLPHQWDWLRQWRXMRXUVORLQGH
parties mouvantes des outils.
‡ 8WLOLVH]GHVOXQHWWHVGHVpFXULWpVXUWRXWVL
vous poncez au-dessus de la tête.
‡ 1¶H[HUFH]SDVGHODSUHVVLRQVXUYRWUH
machine, ceci seulement retard le poncer.
Le contact avec la poussière dégagée
durant le ponçage ou l’inhalation de cette
poussière (provenant par exemple de
surfaces, de bois ou de métal peint avec
un enduit à plomb peut mettre en danger
la santé de l’opérateur et des autres
SHUVRQQHVSUpVHQWHV3RUWH]WRXMRXUV
l’équipement personnel adéquat, comme
un masque à poussière et utilisez le sac
à poussière durant le ponçage.
$UUrWHULPPpGLDWHPHQWO¶DSSDUHLOHQFDVGH
‡ eWLQFHOHUGpPHVXUpPHQWGHVEDODLVHWIHX
annulaire dans le collecteur.
‡ &RXUWFLUFXLWGHOD¿FKHVHFWHXURXGX¿O
G¶DOLPHQWDWLRQRXHQGRPPDJHPHQWGX¿O
d’alimentation.
‡ ,QWHUUXSWHXUGpIHFWXHX[
‡ )XPpHRXRGHXUG¶LVRODQWEU€Op
Consignes de sécurité électrique
Lors d’utilisation de machines électriques,
observez les consignes de sécurité locales en
vigueur en matière de risque d’incendie, de chocs
électriques et de lésion corporelle. En plus des
instructions ci-dessous, lisez entièrement les
consignes de sécurité contenues dans le cahier
de sécurité fourni à part.
9pUL¿H]WRXMRXUVVLODWHQVLRQGHYRWUH
réseau correspond à la valeur
mentionnée sur la plaque signalétique.
Machine de la classe II – Double
isolation – vous n’avez pas besoin d’une
prise avec mise à terre.
(QFDVGHFKDQJHPHQWGHFkEOHVRXGH¿FKHV
Si le câble d’alimentation électrique est
endommagé, il doit être remplacé par un câble
d’alimentation électrique spécial disponible
auprès du fabricant ou de son service clientèle.
Jetez les vieux câbles ou prises immédiatement
après les avoirs remplacés par de nouveaux. Il
est dangereux de brancher un câble lâche.
En cas d’emploi de câbles prolongateurs
Employez exclusivement un câble pro longateur
homologué, dont l’usage est approprié pour la
SXLVVDQFHGHODPDFKLQH/HV¿OVFRQGXFWHXUV
doivent avoir une section minimale de 1,5 mm2.
18
FR
Si le câble prolongateur se trouve dans un
dévidoir, déroulez entièrement le câble.
3. OPERATION
Toujours respecter les consignes de
sécurité et les réglementations en
vigueur.
Choix du papier abrasif
Du papier abrasif gros (grain 50) éloigne
JpQpUDOHPHQWOHSOXVPDWpULDOHWSDSLHUDEUDVLI¿Q
HVWXWLOLVpSRXUOH¿QLVVDJH6LODVXUIDFHHVW
inégale, vous commencez avec du papier abrasif
gros.
Ensuite vous utilisez du papier abrasif gros à
demi (grain 80) pour éloigner les rayures par le
SUHPLHUSDSLHUHW¿QDOHPHQWYRXVSUHQH]GX
SDSLHUDEUDVLI¿QJUDLQSRXUOH¿QLVVDJH
Retrait et installation de la bande de ponçage
Fig. C
Avant de monter la bande, il faut
toujours débrancher la machine.
‡ 3RVHUODPDFKLQHVXUOHF{WpDYHFOHFDSRWGH
la courroie d’entraînement en bas.
‡ 'HVVHUUHUOD¿[DWLRQGHODEDQGHGHSRQoDJH
(repère 4).
‡ 5HWLUHUODEDQGHGHSRQoDJHGHODPDFKLQH
‡ 0HWWUHHQSODFHXQHEDQGHQHXYHYpUL¿HUTXH
OHVÀqFKHVGXVHQVGHURWDWLRQVXUODEDQGH
pointent dans le même sens que l’indicateur
sur la machine (5).
‡ 5HVVHUUHUOD¿[DWLRQGHODEDQGHGHSRQoDJH
(repère 4).
Alignement de la bande de ponçage
Fig. B
Si la bande ne tourne pas parallèlement au bord
extérieur du boîtier, il faut l’aligner.
Déplacer la bande de ponçage jusqu’à la bonne
position à l’aide de la molette de réglage (repère
12). Tourner la molette de réglage dans le sens
horaire pour déplacer la bande vers l’intérieur et
tourner la molette dans le sens antihoraire pour
déplacer la bande vers l’extérieur.
Mise en marche et arrêt
Fig. B
‡ 3RXUPHWWUHODPDFKLQHHQPDUFKHDSSX\HU
sur le bouton marche/arrêt (repère 7).
‡ 3RXUDUUrWHUODPDFKLQHDSSX\HUGHQRXYHDX
sur le bouton marche/arrêt.
Pour un fonctionnement en continu, utiliser le
bouton de verrouillage (repère 8).
‡ 0HWWUHODPDFKLQHHQPDUFKHHQPDLQWHQDQWOH
bouton marche/arrêt enfoncé.
‡ $SSX\HUVXUOHERXWRQGHYHUURXLOODJHHW
relâcher le bouton marche/arrêt.
‡ 3RXUDUUrWHUODPDFKLQHDSSX\HUGHQRXYHDX
sur le bouton marche/arrêt et relâcher.
Réglage de la vitesse
Fig. B
La molette de réglage de vitesse sert à ajuster la
vitesse. La molette de réglage de vitesse peut
adopter 6 positions. La vitesse idéale dépends du
grain nécessaire et du matériau ouvré.
Ne réglez pas la vitesse pendant
l’utilisation.
‡ 6pOHFWLRQQH]ODYLWHVVHVRXKDLWpHDXPR\HQ
de la molette de réglage de vitesse (6).
- Pour les matériaux durs, utilisez une bande
GHSRQoDJHDYHFXQJUDLQ¿QHW
sélectionnez une vitesse plus lente.
- Pour les matériaux mous, utilisez une bande
de ponçage avec un grain grossier et
sélectionnez une vitesse plus rapide.
‡ $SUqVDYRLUXWLOLVpO¶RXWLOORQJXHPHQWjIDLEOH
vitesse, il est nécessaire de le laisser refroidir
en le faisant tourner à vide pendant 3 minutes
environ.
Montage du sac à poussière
Fig. B
8QVDFjSRXVVLqUHFRPSOHWHVWLQFOXV3ODFH]OH
VXSSRUWHQ¿OPpWDOOLTXHjO¶LQWpULHXUGXVDFj
poussière) dans l’adaptateur du sac à poussière
(s’il n’est pas monté). Le bout du support doit être
dirigé vers le haut. Le sac à poussière est destiné
à recueillir la poussière produite pendant le
ponçage.
‡ 3ODFH]OHVDFjSRXVVLqUHSDUGHVVXV
l’ouverture de collectage de la poussière.
‡ 9LGH]UpJXOLqUHPHQWOHVDFSRXUREWHQLUXQH
pYDFXDWLRQHI¿FDFHGHODSRXVVLqUH
19
FR
Poignées
L’utilisation de cette ponceuse est facilitée par les
deux poignées, l’une à l’avant et l’autre à l’arrière
de la machine. Cela permet de maintenir la
machine à deux mains et ainsi de mieux la
FRQWU{OHUWRXWHQUpGXLVDQWOHVULVTXHVGHWRXFKHU
les parties en mouvement. Maintenir toujours la
ponceuse à bande avec les deux mains.
Instructions d’utilisation
S’assurer que la machine à atteint sa vitesse
maximale avant de la poser sur la pièce à poncer.
Cela évite de surcharger la machine.
Pour poncer du bois, positionner la machine à un
angle de 15° environ par rapport au sens du bois.
Déplacer la ponceuse de manière continue sur la
pièce à travailler.
‡ 1HSOLH]SDVOHVEDQGHVjSRQFHU
‡ 1¶XWLOLVH]SDVXQHPrPHEDQGHSRXUOH
ponçage du bois et du métal.
‡ 1¶DSSX\H]SDVWURSIRUWVXUO¶DSSDUHLOFHFLQH
fait que ralentir le ponçage.
Utilisation stationnaire
Fig. D
&HWWHPDFKLQHSHXWpJDOHPHQWrWUH¿[pHVXUXQH
table de travail pour une utilisation comme une
PDFKLQH¿[H
‡ 3ODFH]OHWDSLVHQFDRXWFKRXFVXUODWDEOH
comme indiqué par les marques. Ne jamais
monter la machine sur la table, pour une
utilisation stationnaire, sans le tapis en
caoutchouc.
‡ 7RXUQH]ODPDFKLQHjO¶HQYHUVHWFHQWUH]ODVXU
OHWDSLVGHFDRXWFKRXF/HVWURXVGH¿[DWLRQ
doivent être tournés vers l’avant.
‡ ,QVpUH]OHVJRXSLOOHVGH¿[DWLRQHQWLqUHPHQW
GDQVOHVWURXVGH¿[DWLRQ
‡ 8WLOLVH]OHVVXSSRUWVSRXUVHUUHUODPDFKLQH
sur la table.
‡ 5HVVHUUH]OD¿[DWLRQjODPDLQjO¶DLGHGHV
écrous. Assurez-vous que vous resserrez la
machine correctement, mais ne serrez pas
trop.
‡ $VVXUH]YRXVTXHODPDFKLQHHVWWRWDOHPHQW
sécurisée avant de la mettre en marche.
La machine peut être paramétrée pour
fonctionner continuellement à l’aide du
commutateur de blocage (8).
20
4. SERVICE EN ENTRETIEN
Assurez-vous que la machine n’est pas
sous tension si vous allez procéder à
des travaux d’entretien dans son
système mécanique.
Ces appareils sont mis au point pour fonctionner
sur une longue période de temps sans problème
et avec un entretien minimal. Vous allongerez la
durée de vie de votre appareil si vous le nettoyez
régulièrement et l’utilisez avec soin.
Pannes
Si la machine ne fonctionnait pas correctement,
un certain nombre de causes potentielles, ainsi
que leurs solutions correspondantes, sont
données ci-après:
1. Le moteur électrique est chaud
‡ /HVHQFRFKHVG¶DLUIUDLVGDQVOHPRWHXUVRQW
bouchés avec du sale.
‡ 1HWWR\H]OHVHQFRFKHVG¶DLUIUDLV
‡ /HPRWHXUHVWGpIHFWXHX[
‡ 9HXLOOH]YRXVDGUHVVHUDXFHQWUHGHVHUYLFH
indiqué sur la carte de garantie.
2. La machine branchée ne fonctionne pas
‡ ,QWHUUXSWLRQGDQVOHUDFFRUGHPHQWGXUpVHDX
‡ &RQWU{OH]VLOHUDFFRUGHPHQWGXUpVHDXD
une rupture.
‡ 9HXLOOH]YRXVDGUHVVHUDXFHQWUHGHVHUYLFH
indiqué sur la carte de garantie.
3. La poussière n’est pas aspirée
‡ &HODSHXWjWUHG€jXQHDVSLUDWLRQ
dépoussière.
‡ 1HWWR\H]O¶RXYHUWXUHGHO¶DVSLUDWLRQ
dépoussière.
Les réparations et l’entretien ne doivent
être effectués que par un technicien
TXDOL¿pRXXQHHQWUHSULVHVSpFLDOLVpH
dans l’entretien.
1HWWR\DJH
Nettoyez régulièrement le boîtier de l’appareil
avec un tissu doux, de préférence après chaque
utilisation. Libérez les rainures du ventilateur de
toute poussière ou saleté. Enlevez les saletés
WHQDFHVDYHFXQWLVVXGRX[KXPLGL¿pDYHFGH
l’eau savonneuse.
N’utilisez aucun produit de nettoyage tel que du
benzène, de l’alcool, de l’ammoniac, etc. De tels
produits détériorent les élements en plastique.
ES
Graissage
L’appareil n’a besoin d’aucun graissage
supplémentaire.
'\VIXQFWLRQQHPHQWV
Si une panne surgit par exemple après
détérioration d’une pièce, mettez-vous en relation
avec les services clientèle indiqués sur votre
carte de garantie. A l’arrière de ce mode d’emploi
vous trouverez une liste détaillée des pièces
pouvant être commandées.
Environnement
Pour éviter les dommages liés au transport, la
machine est livré dans un emballage robuste.
L’emballage est autant que possible constitué de
matériau recyclable. Veuillez par conséquent
destiner cet emballage au recyclage
Tout équipement électronique ou
électrique défectueux dont vous vous
seriez débarrassé doit être déposé aux
points de recyclage appropriés.
Garantie
Pour les conditions de garantie, lisez le certificat
de garantie joint à part.
Le produit et le manuel d’utilisation sont sujets à
PRGL¿FDWLRQV/HVVSpFL¿FDWLRQVSHXYHQWFKDQJHU
sans autre préavis.
LIJADORA DE BANDA
BSM1021
Gracias por comprar este producto Ferm.
Al hacerlo ha adquirido un excelente producto,
suministrado por uno de los proveedores líderes
en Europa. Todos los productos suministrados
por Ferm se fabrican de conformidad con las
normas más elevadas de rendimiento y
VHJXULGDG&RPRSDUWHGHQXHVWUD¿ORVRItD
también proporcionamos un excelente servicio de
atención al cliente, respaldado por nuestra
completa garantía. Esperamos que disfrute
utilizando este producto durante muchos años.
Los números que se indican en el siguiente
WH[WRKDFHQUHIHUHQFLDDODV¿JXUDV
contenidas en las páginas 2-3.
Lea atentamente estas instruccio-nes de
uso antes de poner el aparato en
IXQFLRQDPLHQWR3yQJDVHDOFRUULHQWH
con la forma de funcionamiento y el
manejo. Cuide la máquina de acuerdo
con las instrucciones para que funcione
siempre de forma correcta. Las
instrucciones de uso y la corres-ponGLHQWHGRFXPHQWDFLyQGHEHQJXDUGDUVH
en la proximidad de la máquina.
Contenidos
1. Datos técnicos
2. Instrucciones de seguridad
3. Functionamiento
4. Mantenimiento
21
ES
1. DATOS TÉCNICOS
Características técnicas
Tensión
Frecuencia
Potencia nominal
Velocidad de banda sin carga
Dimensiones de la banda
Tamaño del papel abrasivo
Peso
Lpa (nivel de presión sonora)
Lwa (nivel potencia acústica)
Vibración empuñadura posterior
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibración empuñadura frontal 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Nivel de vibración
El nivel de emisión de vibraciones indicado en
este manual de instrucciones ha sido medido
según una prueba estándar proporcionada en EN
60745; puede utilizarse para comparar una
herramienta con otra y como valoración
preliminar de la exposición a las vibraciones al
utilizar la herramienta con las aplicaciones
mencionadas
-
-
al utilizarla para distintas aplicaciones o con
accesorios diferentes o con un mantenimiento
GH¿FLHQWHSRGUtDDXPHQWDUGHIRUPDQRWDEOH
el nivel de exposición
en las ocasiones en que se apaga la
herramienta o cuando está funcionando pero
no está realizando ningún trabajo, se podría
reducir el nivel de exposición de forma
importante
Protéjase contra los efectos de la vibración
realizando el mantenimiento de la herramienta y
sus accesorios, manteniendo sus manos
calientes y organizando sus patrones de trabajo
Partes del producto
Fig. A + B
La lijadora de banda es la herramienta perfecta
para lijar madera, hierro, plástico u otros
materiales parecidos.
La lijadora de banda debe utilizarse para el
trabajo duro, si es un lijado normal deberá utilizar
una lijadora orbital.
22
1. Empuñadura posterior
2. Empuñadura frontal
3. Rodillo frontal de la correa
4. Palanca de inmovilización
5. Indicador de dirección
6. Control de revoluciones
7. Interruptor de Encendido/Apagado
8. Botón de bloqueo
2UL¿FLRGHUHFROHFFLyQGHOSROYR
10.Bolsa para recoger el polvo
11. Cubierta del mecanismo de impulsión de la
correa
12.Botón de ajuste de alineación de la correa de
lijado
13.Correa de lijado
2UL¿FLRVGHUHSLVDGHLQVWDODFLyQ
Contenido del embalaje
1 Lijadora de banda
1 Bandas de lijado
1 Bolsa del aspirador
1 Manual de instrucciones
1 Instrucciones de seguridad
1 Tarjeta de garantía
Compruebe que la máquina y los accesorios no
han sufrido ningún daño durante el transporte.
2. NORMAS DE SEGURIDAD
Explicación de los símbolos
Indica peligro de accidente, de muerte o
riesgo de provocar averías en el aparato
en caso de no seguir las instrucciones
de este manual.
Indica el peligro de sufrir descargas
eléctricas.
Use gafas protectoras
Instrucciones especiales de seguridad
6XMHWHODPiTXLQDSRUODVVXSHU¿FLHVGHDJDUUH
aisladas cuando el accesorio pueda entrar en
contacto con cables ocultos o el cable eléctrico.
Si el accesorio entra en contacto con un cable
con corriente, las partes metálicas expuestas de
la máquina también pueden tener corriente.
Riesgo de descarga eléctrica.
ES
‡ $OWUDEDMDUFRQODOLMDGRUDOOHYHVLHPSUHXQRV
protectores para los oídos y una máscarilla
contra el polvo.
‡ /DOLMDGRUDQRFRQYLHQHSDUDOLMDUDOPRMDGR
‡ 9HUL¿TXHTXHHOLQWHUUXSWRUQRHVWpHQOD
SRVLFLyQ³0$5&+$´FXDQGRVHHQFKXIDOD
clavija en la tensión de red.
‡ 0DQWHQJDVLHPSUHHOFDEOHIXHUDGHODVSDUWHV
en movimiento de la herramienta.
‡ 8WLOLFHXQDVJDIDVGHSURWHFFLyQ
especialmente si está lijando encima de su
cabeza.
‡ 1RHMHU]DQLQJXQDSUHVLyQHQODPiTXLQDHVWR
no hace más que retrasar la lijadura.
DLQKDODFLyQRHOFRQWDFWRFRQHOSROYR
/
que suelta la máquina cuando está
OLMDQGRSHMVXSHU¿FLHVWUDWDGDVFRQ
pintura con plomo, madera y metales)
puede afectar la salud del operario o de
las personas a su alrededor. Use
VLHPSUHHTXLSRGHSURWHFFLyQSHUVRQDO
adecuado, p.ej. una mascarilla, y use la
bolsa para recoger el polvo mientras
está lijando.
5HFDPELRGHFDEOHV\HQFKXIHV
Si la red eléctrica de cables resulta dañada, se
debe sustituir con una red de cables especial que
se puede obtener del fabricante o del servicio de
atención al cliente. Deshágase de los cables o
clavijas antiguos inmediatamente después de
sustituirlos por los nuevos. Es peligroso conectar
a un enchufe la clavija de un cable suelto.
Uso de cables de extensión
8WLOLFHVLHPSUHFDEOHVGHH[WHQVLyQDXWRUL]DGRV
que sean aptos para la potencia del aparato. Los
hilos deben tener un diámetro de 1,5 mm2.
Cuando el cable de extensión esté en un carrete,
desenrolle el cable completamente.
3. FUNCTIONAMIENTO
Observe siempre las instrucciones de
seguridad y las normas de seguridad
vigentes en su país.
4XpSDSHOGHO\DHVFRJHU
8QSDSHOGHOLMDJURVHURJUDQRHOLPLQD
generalmente la mayoría de los materiales
Desconecte inmediatemente la máquina
PLHQWUDVVHXWLOL]DXQSDSHOGHOLMD¿QRSDUDHO
siempre que
DFDEDGR&XDQGRODVXSHU¿FLHHVLUUHJXODU
‡ &KLVSDVH[FHVLYDVGHODVHVFRELOODVGHFDUEyQ empiece con papel grosero y lije hasta. A
y fuego circular en el colector.
continuación utilice un papel medio grosero
‡ )DOORHQHOHQFKXIHHQHOFDEOHRDYHUtDGHO
(grano 80) para quitar los arañazos dejados por
cable.
el primer papel y por último tome el papel de lija
‡ ,QWHUUXSWRUDYHULDGR
¿QRJUDQRSDUDHODFDEDGR
‡ +XPRRPDOKXPRUGHPDWHULDODLVODQWH
quemado.
Cambio e instalación de la banda
Fig. C
Seguridad eléctrica
Tenga siempre presentes las normas de
seguridad locales con respecto al peligro de
incendio, peligro de sufrir descargas eléctricas y
peligro de accidentes. Lea, además de las
instrucciones que siguen a continuación, las
normas de seguridad que aparecen en el
cuadernillo anexo.
RQWUROHTXHODWHQVLyQGHODUHGVHDOD
&
misma que la que aparece indicada en
la placa.
Herramienta de tipo II - Doble
aislamiento - No requiere enchufe con
FRQH[LyQDWLHUUD
Nunca cambie la banda sin desenchufar
la máquina.
‡ 3RQJDODPiTXLQDGHODGRFRQODFDUFDVDGH
la correa hacia abajo
‡ $ÀRMHODVXMHFLyQGHODEDQGD
‡ 5HWLUHODEDQGDGHODPiTXLQD
‡ &RORTXHXQDEDQGDQXHYDHQODPiTXLQD\
DVHJ~UHVHGHTXHODVÀHFKDVGHGLUHFFLyQGH
la banda apuntan en la misma dirección que el
indicador de dirección (5)
‡ $SULHWHODVXMHFLyQGHODEDQGD
23
ES
Alineación de la banda
Fig. B
Debe alinear la banda si no gira en paralelo al
borde exterior de la carcasa.
Corrija la posición de la banda con la rueda de
ajuste (12). Si gira la rueda de ajuste en la
dirección de las manillas del reloj, la banda se
moverá hacia el interior mientras que si la gira en
sentido contrario, la banda se moverá hacia el
exterior.
&RQHFWDU\GHVFRQHFWDU
Fig. B
‡ 3DUDFRQHFWDUODPiTXLQDPDQWHQJDSXOVDGR
el interruptor on/off (7).
‡ 3DUDGHVFRQHFWDUODPiTXLQDVXHOWHHO
interruptor on/off.
Si quiere que opere de forma continuada
utilice el bloqueo (8).
‡ &RQHFWHODPiTXLQDFRQHOLQWHUUXSWRURQRII
‡ 3XOVHHOERWyQGHEORTXHR\VXHOWHHO
interruptor on/off
‡ 3DUDGHVFRQHFWDUODPiTXLQDYXHOYDDSXOVDU
el interruptor on/off y suéltelo.
Ajuste de la velocidad
Fig. B
La rueda de ajuste de velocidad se utiliza para
ajustar la velocidad. La rueda de ajuste de
velocidad puede situarse en 6 posiciones. La
velocidad ideal depende del tamaño de grano
deseado y del material que va a trabajarse.
No ajuste la velocidad durante el uso
‡ *LUHODUXHGDGHDMXVWHGHYHORFLGDGDOD
posición deseada.
- Para materiales duros, utilice una banda de
OLMDGRFRQXQWDPDxRGHJUDQR¿QR\
seleccione una velocidad inferior.
- Para materiales blandos, utilice una banda
de lijado con un tamaño de grano grueso y
seleccione una velocidad superior.
‡ 7UDVWUDEDMDUGXUDQWHODUJRVSHULRGRVDEDMD
velocidad, deberá dejar que la máquina se
enfríe, poniéndola a máxima velocidad sin
carga alguna durante aproximadamente 3
minutos.
24
Montaje de la bolsa para recoer el polvo
Fig. B
La herramienta viene equipada con una bolsa
para recoger el polvo. Coloque la abrazadera de
alambre (que viene dentro de la bolsa) en el
adaptador (si aún no está instalada). La punta de
la abrazadera debe quedar dirigida hacia arriba.
8VHODEROVDSDUDUHFRJHUHOSROYRTXHVH
produce cuando está lijando.
‡ ,QVHUWHODEROVDSDUDUHFRJHUHOSROYRHQOD
abertura correspondiente.
‡ 9DFtHUHJXODUPHQWHODEROVDSDUDREWHQHUXQD
H[WUDFFLyQGHSROYRPiVH¿FLHQWH
Empuñaduras
Las dos empuñaduras, una frontal y otra trasera,
facilitan el uso de la lijadora de banda. Permite
sujetar la máquina con dos manos, aumenta el
control de la máquina y reduce el riesgo de entrar
en contacto con las partes en movimiento.
Siempre debe sujetar la lijadora de banda con
ambas manos.
Instrucciones de uso
Asegúrese de que la máquina ha alcanzado la
velocidad máxima antes de colocarla sobre la
VXSHU¿FLHTXHYDDOLMDU(VWRHYLWDUiODVREUH
carga de la máquina. Para el lijado de madera,
coloque la máquina a unos 15º fuera de la veta
de la madera. Realice un movimiento continuo
FRQODOLMDGRUDVREUHODVXSHU¿FLHWUDEDMDGD
‡ 1RGREOHODFRUUHDGHOLMDGR
‡ 1RXVHODPLVPDFRUUHDGHOLMDGRSDUDOLMDU
madera y metal.
‡ 1RHMHU]DPXFKDIXHU]DVREUHODPiTXLQD
esto sólo retardará el proceso de lijado.
Uso estacionario
Fig. D
Esta máquina también puede montarse en una
mesa de trabajo para utilizarla como máquina
estacionaria.
‡ &RORTXHHOPDQWHOGHJRPDHQODPHVDWDO\
como se indica con las marcas. No instale
nunca la máquina en la mesa, para uso
estacionario, sin el mantel de goma.
‡ 3RQJDODPiTXLQDHQSRVLFLyQYHUWLFDO\
FpQWUHODHQHOPDQWHOGHJRPD/RVRUL¿FLRVGH
instalación deberán mirar hacia el frente.
‡ ,QWURGX]FDODVFODYLMDVGHLQVWDODFLyQDO
FRPSOHWRHQORVRUL¿FLRVGHLQVWDODFLyQ
ES
‡ 8WLOLFHODVUHSLVDVSDUDDJDUUDUODPiTXLQDHQ
la mesa.
‡ $MXVWHHODJDUUHFRQODVWXHUFDVGHIRUPD
manual. Compruebe que aprieta la máquina
adecuadamente, pero no la apriete
demasiado.
‡ &RPSUXHEHTXHODPiTXLQDHVWiWRWDOPHQWH
segura antes de encender la máquina.
/DPiTXLQDSXHGH¿MDUVHHQIXQFLRQDPLHQWR
continuo utilizando el interruptor de bloqueo (8).
4. MANTENIMIENTO
Antes de cualquier trabajo de mantenimiento o limpieza saque siempre el
enchufe de la caja de corriente (enchufe
de pared). No utilice nunca agua u otros
líquidos para limpiar las partes eléctricas
de su pulidora.
Estas máquinas han sido desarrolladas para
IXQFLRQDUGXUDQWHODUJRWLHPSRVLQGL¿FXOWDGHV\
con un mantenimiento mínimo. Prolongará la vida
útil de su máquina si la limpia regularmente y la
utiliza de forma adecuada.
Fallos
A continuación se indican varias posibles causas
y soluciones si la máquina no funciona
correctamente.
1. El motor eléctrico se pone caliente
‡ /DVUDMDVGHHQIULDPLHQWRGHOPRWRUHVWiQ
sucias yobtruidas.
‡ /LPSLpODV
‡ (OPRWRUHVWiDYHULDGR
‡ 3yQJDVHHQFRQWDFWRFRQHOSURYHHGRUGH
servicios indicado en la tarjeta de garantía.
2. La máquina conectada no funciona
‡ ,QWHUUXSFLyQHQODWHQVLyQGHODUHG
‡ &RQWUROHVLQRKD\XQDUXSWXUD
‡ 3yQJDVHHQFRQWDFWRFRQHOSURYHHGRUGH
servicios indicado en la tarjeta de garantía.
Las reparaciones y trabajos de
mantenimiento deben realizarlas
WpFQLFRVFXDOL¿FDGRVRXQDFRPSDxtDGH
servicios.
Limpieza
Limpie la máquina regularmente con un trapo
suave, preferiblemente tras cada utilización.
Mantenga los agujeros de ventilación libres de
polvo y suciedad. Elimine la suciedad persistente
con un trapo suave humedecido con agua
jabonosa. No utilice ningún disolvente como
gasolina, alcohol, amoníaco, etc. Productos de
esta clase dañan las partes de plástico.
Engrase
El aparato no necesita ser engrasado.
Fallos
Caso que aparezca un fallo por desgaste de una
pieza, póngase en contacto con el servicio que
aparece indicado en la tarjeta de garantía. En la
parte trasera de estas instrucciones se encuentra
una exposición detallada sobre las piezas que
pueden ser pedidas.
Uso ecológico
Para prevenir los daños durante el transporte, el
aparato ha sido embalado. Dicho embalaje está
hecho, en la medida de lo posible, de material
reciclable. Le rogamos, por lo tanto, que recicle
dicho material.
XDOTXLHUDSDUDWRHOpFWULFRRHOHFWUyQLFR
&
desechado y/o defectuoso tiene que
depositarse en los lugares apropiados
para ello.
Garantía
Lea atentamente las condiciones de garantía
indicadas en la tarjeta de garantía que aparece
en este manual de instrucciones.
El producto y el manual de usuario están sujetos
DFDPELRV/DVHVSHFL¿FDFLRQHVSXHGHQ
PRGL¿FDUVHVLQSUHYLRDYLVR
3. El polvo no está aspirado
‡ (VSRVLEOHTXHODDVSLUDFLyQQRRFXUUH
correctamente.
‡ /LPSLHODDEHUWXUDGHDVSLUDFLyQGHOSROYR
25
PT
LIXADEIRA DE ROLOS
BSM1021
Obrigado por adquirir este produto Ferm.
Trata-se de um produto excelente, fabricado por
um dos fornecedores líderes na Europa.
Todos os produtos fornecidos pela Ferm são
fabricado em conformidade com os mais
elevados requisitos de desempenho e segurança.
&RPRSDUWHGDQRVVD¿ORVR¿DRIHUHFHPRVXPD
excelente assistência ao cliente, apoiada pela
nossa garantia abrangente.
Esperamos que desfrute deste produto por
muitos anos.
Os números no texto seguinte referem-se aos
desenhos na página 2-3
Leia este manual de instruções com
atenção antes de colocar o aparelho em
funcionamento. Familiarize-se com o
modo de funcionamento e de operação.
Efectue a manutenção ao aparelho de
acordo com as indicações, de forma a
garantir um bom funciona-mento. O
manual de instruções e a documentação
correspondente devem ser guardadas
perto do aparelho.
Conteúdos
1. Dados da máquina
2. Instruções de segurança
3. Funcionamento
4. Manutençãõ
1. TECHNISCHE INFORMATIE
Machinegegevens
Tensão
Frequência
Potência
Velocidade da lixa sem carga
Tamanho da cinta da lixa
Tamanho da almofada da lixa
Peso
Lpa (pressão sonora )
Lwa (nível de potência sonora)
Vibração empuñadura posterior
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibração empuñadura frontal 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
26
Nível de vibração
O nível de emissão de vibrações indicado na
parte posterior deste manual de instruções foi
medido de acordo com um teste normalizado
fornecido na EN 60745; pode ser utilizado para
comparar uma ferramenta com outra e como uma
avaliação preliminar de exposição à vibração
quando utilizar a ferramenta para as aplicações
mencionadas
-
-
utilizar a ferramenta para diferentes
aplicações ou com acessórios diferentes ou
PDQWLGRVGH¿FLHQWHPHQWHSRGHDXPHQWDU
VLJQL¿FDWLYDPHQWHRQtYHOGHH[SRVLomR
o número de vezes que a ferramenta é
desligada ou quando estiver a trabalhar sem
ID]HUQDGDSRGHUHGX]LUVLJQL¿FDWLYDPHQWHR
nível de exposição
Protejase contra os efeitos da vibração,
mantendo a ferramenta e os acessórios,
mantendo as mãos quentes e organizando os
padrões de trabalho
Características
Fig. A + B
A lixadeira de rolos é a ferramenta ideal para lixar
madeira e desbastar ferro, plástico ou materiais
semelhantes.
A lixadeira de rolos deve ser utilizada para
trabalhos duros, para trabalhos de lixar normais
deve ser utilizada uma lixadeira orbital.
1. Empuñadura posterior
2. Empuñadura frontal
3. Rodillo frontal de la correa
4. Palanca de inmovilización
5. Indicador de dirección
6. Controlo de velocidade
7. Interruptor de Encendido/Apagado
8. Botón de bloqueo
2UL¿FLRGHUHFROHFFLyQGHOSROYR
10.Bolsa para recoger el polvo
11. Cubierta del mecanismo de impulsión de la
correa
12.Botón de ajuste de alineación de la correa de
lijado
13.Correa de lijado
14.Orifícios de suporte de montagem
PT
Conteúdo da embalagem
1 Lixadeira de rolos
1 Cinta da lixadeira
1 Saco de recolha de pó
1 Manual de instruções
1 Instruções de segurança
1 Cartão de garantia
9HUL¿TXHDPiTXLQDSHoDVVROWDVHDFHVVyULRV
SDUDLGHQWL¿FDUGDQRVRFRUULGRVQRWUDQVSRUWH
2. INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA
Explicação de símbolos
Indica o risco de ferimentos, perda de
vida ou danos na ferramenta, se não
seguir as instruções deste manual.
Indica o perigo de choque eléctrico.
Utilize protecção visual.
Instruções especiais de segurança
Segure a máquina pelas superfícies de pega
isoladas nos casos em que o acessório possa
entrar em contacto com cablagem oculta ou o
cabo de alimentação. Se o acessório entrar em
contacto com um cabo com tensão, as peças
PHWiOLFDVH[SRVWDVWDPEpP¿FDPFRPWHQVmR
Risco de choque eléctrico.
‡ 6HHVWLYHUDWUDEDOKDUFRPDPiTXLQDGHOL[DU
use sempre protectores auditivos e uma
máscara.
‡ $PiTXLQDGHOL[DUQmRVHGHVWLQDDOL[DUFRP
água.
‡ 9HUL¿TXHVHRLQWHUUXSWRUVHHQFRQWUDQD
SRVLomR³21´OLJDGRDQWHVGHOLJDUDPiTXLQD
à corrente eléctrica.
‡ 0DQWHQKDRFDERGHFRUUHQWHHOpFWULFD
afastado das peças móveis da máquina.
‡ 8VHyFXORVGHVHJXUDQoDHVSHFLDOPHQWH
quando lixar acima do nível da cabeça.
‡ 1mRH[HUoDSUHVVmRQmRPiTXLQDSRLVVy
atraso o processo de lixar.
O contacto ou a inalação de poeiras
libertadas enquanto se lixa (por exemplo,
metais, madeira e superfícies pintadas,
FRPFKXPERSRGHPS{UHPSHULJRD
saúde do operador e de indivíduos
presentes. Quando lixar use sempre
equipamento de protecção pessoal,
como uma máscara anti-poeiras e um
saco colector de poeiras.
'HVOLJXHLPHGLDWDPHQWHDPiTXLQDVH
‡ 6DtUHPIDJXOKDVH[FHVVLYDVGDVHVFRYDVH
verticiliose no colector.
‡ ([LVWLUXPDLQWHUUXSomRGHFRUUHQWHIDOKDGR
cabo de alimentação eléctrica ou danos no
cabo.
‡ 9HUL¿FDUXPLQWHUUXSWRUGHIHLWXRVR
‡ 9HUL¿FDUIXPRRXFKHLURGRLVRODPHQWR
queimado.
Segurança eléctrica
Quando usar ferramentas eléctricas, respeite
sempre as regras de segurança localmente em
vigor, referentes ao perigo de incêndio, choque
eléctrico ou ferimentos. Além das instruções
seguintes leia também as instruções de
segurança fornecidas em separado.
HUL¿TXHVHPSUHVHDYROWDJHPGDUHGH
9
corresponde à voltagem indicada na
chapa de tipo.
Máquina classe II – Isolamento duplo –
Não necessita de tomada com terra.
6XEVWLWXLomRGHFDERVRX¿FKDV
Em caso de deterioração do cabo da corrente,
este deverá ser substituído por um cabo de
corrente especial, disponível a partir do fabricante
ou do serviço de apoio ao cliente do fabricante.
'HVWUXDRVFDERVRX¿FKDVXVDGRV
imediatamente após a sua substituição por
QRYRVeSHULJRVROLJDUD¿FKDGHXPFDERIURX[R
a uma tomada.
Utilização de cabos de prolongamento
Apenas use cabos de prolongamento aprovados
que sejam adequados para a potência da
PiTXLQD$HVSHVVXUDPtQLPDGRV¿RV
condutores é de 1,5 mm2. Quando usar um cabo
de prolongamento enrolado, desenrole sempre o
cabo completamente.
27
PT
3. FUNCIONAMENTO
Observe sempre as instruções de
segurança e os regulamentos
aplicáveis.
Escolha da lixa
A folha de lixa grossa (grão 50) remove, em
geral, a maior parte do material e a folha de lixa
¿QDpXWLOL]DGDSDUDDFDEDPHQWRV6HDVXSHUItFLH
não estiver uniforme, inicie o trabalho com a lixa
grossa. A meio do trabalho, pode utilizar lixa
média (grão 80) para remover restos deixados
SHODOL[DJURVVDHXWLOL]HDOL[D¿QDJUmR
para o acabamento.
Remover e instalara a cinta da lixadeira
Fig. C
QWHVGHPRQWDUUHWLUHVHPSUHD¿FKD
$
da tomada de corrente eléctrica.
‡ &RORTXHDPiTXLQDGHODGRFRPDFREHUWXUD
da cinta para baixo.
‡ 6ROWHR¿[DGRUGDFLQWDGDOL[DGHLUD
‡ 5HWLUHDFLQWDGDOL[DGHLUDGDPiTXLQD
‡ &RORTXHXPDQRYDFLQWDQDPiTXLQD
FHUWL¿TXHVHGHTXHDVVHWDVGHGLUHFomRQD
cinta da lixadeira estão a apontar na mesma
direcção que o indicador de direcção (5).
‡ $SHUWHR¿[DGRUGDFLQWDGDOL[DGHLUD
Alinhar a cinta da lixadeira
Fig. B
Se a cinta da lixadeira não estiver paralela com a
extremidade exterior do compartimento, a cinta
não está alinhada.
Movimente a cinta da lixadeira para a posição
correcta com o botão de ajuste (12). Ao rodar o
botão de ajuste da esquerda para a direita, a
cinta da lixadeira movimenta-se para dentro e
rodando da direita para a esquerda a cinta da
correia movimenta-se para fora.
Se for necessário um funcionamento
contínuo, deve utilizar o interruptor de
EORTXHLR
‡ /LJXHDPiTXLQDFRPRLQWHUUXSWRUGHOLJDU
desligar (on/off).
‡ 3UHVVLRQHRLQWHUUXSWRUGHEORTXHLRHVROWHR
interruptor de ligar/desligar (on/off).
‡ 3DUDGHVOLJDUDPiTXLQDSULPDQRYDPHQWHR
botão de ligar/desligar (on/off) e solte o botão
de ligar/desligar (on/off).
Ajuste da velocidade
Fig. B
A roda de ajuste da velocidade é utilizada para
UHJXODUDYHORFLGDGHeSRVVtYHOUHJXODUDURGDGH
ajuste da velocidade em 6 posições. A velocidade
ideal depende da granulometria necessária e do
material que pretende trabalhar.
Não regule a velocidade durante a
utilização.
‡ *LUHDURGDGHDMXVWHGDYHORFLGDGHSDUDD
posição pretendida.
- Para materiais rígidos, utilize uma cinta de
OL[DJHPGHJUmR¿QRHVHOHFFLRQHXPD
velocidade mais lenta.
- Para materiais macios, utilize uma cinta de
lixagem de grão grosso e seleccione uma
velocidade superior.
‡ 'HSRLVGHWUDEDOKDUGXUDQWHSHUtRGRVGH
tempo mais prolongados a baixa velocidade,
deve permitir que a máquina arrefeça,
fazendo-a funcionar à velocidade máxima sem
carga durante aprox. 3 minutos.
Montaje de la bolsa para recoger el polvo
Fig. B
La herramienta viene equipada con una bolsa
para recoger el polvo. Coloque la abrazadera de
alambre (que viene dentro de la bolsa) en el
adaptador (si aún no está instalada).
La punta de la abrazadera debe quedar dirigida
KDFLDDUULED8VHODEROVDSDUDUHFRJHUHOSROYR
que se produce cuando está lijando.
Ligar e desligar
‡ ,QVHUWHODEROVDSDUDUHFRJHUHOSROYRHQOD
Fig. B
abertura correspondiente.
‡ 3DUDOLJDUDPiTXLQDSULPDRLQWHUUXSWRUGH
‡ 9DFtHUHJXODUPHQWHODEROVDSDUDREWHQHUXQD
ligar/desligar (on/off) (7).
H[WUDFFLyQGHSROYRPiVH¿FLHQWH
‡ 3DUDGHVOLJDUDPiTXLQDVROWHRLQWHUUXSWRUGH
ligar/desligar (on/off).
28
PT
Punho
A utilização da lixadeira de rolos é facilitada
devido à existência de duas pegas, uma na frente
e uma atrás.
Através dessas pegas, pode segurar a máquina
com ambas as mãos, obtendo melhor controlo da
máquina e correndo assim menos riscos de
entrar em contacto com as partes móveis. Segure
sempre a lixadeira com ambas as mãos.
Instruções de funcionamento
&HUWL¿TXHVHGHTXHDPiTXLQDFKHJRXjVXD
velocidade máxima antes de colocar a máquina
sobre a peça de trabalho. Desta forma impede
uma sobrecarga na máquina. Para lixar madeira,
coloque a máquina a aproximadamente 15° afastada dos grãos da madeira. Movimente a lixadeira continuamente sobre a peça de trabalho.
‡ 1RGREOHODFRUUHDGHOLMDGR
‡ 1RXVHODPLVPDFRUUHDGHOLMDGRSDUDOLMDU
madera y metal.
‡ 1RHMHU]DPXFKDIXHU]DVREUHODPiTXLQD
esto sólo retardará el proceso de lijado.
8WLOL]DomR¿[D
Fig. D
Esta máquina também pode ser montada numa
mesa de trabalho para utilização como uma
máquina sem movimento.
‡ &RORTXHRWDSHWHGHERUUDFKDVREUHDPHVD
tal como indicado pelas marcas. Nunca monte
DPiTXLQDQDPHVDSDUDXWLOL]DomR¿[DVHP
o tapete de borracha.
‡ 9LUHDPiTXLQDDRFRQWUiULRHFHQWUHDQR
tapete de borracha. Os orifícios de montagem
têm de estar virados para a frente.
‡ ,QVLUDRVSLQRVGHPRQWDJHPSRUFRPSOHWR
nos 2 orifícios de montagem (14)
‡ 8WLOL]HRVVXSRUWHVSDUD¿[DUDPiTXLQDQD
mesa.
‡ $SHUWHjPmRRJUDPSRFRPDVSRUFDVGH
RUHOKDV&HUWL¿TXHVHGHTXHDSHUWDD
máquina devidamente, mas não demasiado.
‡ $QWHVGHOLGDUDPiTXLQDFHUWL¿TXHVHGHTXH
DPiTXLQDHVWiWRWDOPHQWH¿[D
$PiTXLQDSRGHVHUGH¿QLGDSDUDIXQFLRQDPHQWR
contínuo utilizando o interruptor de bloqueio (8)
4. MANUTENÇÃO
HUWL¿TXHVHTXHDPiTXLQDQmRHVWi
&
sob tensão sempre que levar a cabo os
trabalhos de manutenção no motor.
As máquinas concebidas para operar durante de
um período de tempo prolongado com um mínimo
de manutenção. A continuidade do funcionamento
satisfatório da máquina depende da adequada
manutenção da máquina e da sua limpeza
regular.
Falhas
No caso de falha da máquina, há um número de
causas possíveis e as soluções apropriadas são
dadas a seguir.
1. O electromotor aquece
‡ $VHQWUDGDVGHUHIULJHUDomRQRPRWRUHVWmR
entupidos com sujidade.
‡ /LPSHDVUDQKXUDVGHHQWUDGDGHDU
‡ 2PRWRUHVWiGHIHLWXRVR
‡ &RQWDFWHRHQGHUHoRGHDVVLVWrQFLD
indicado no cartão de garantia.
2. A máquina ligada não funciona.
‡ ,QWHUUXSomRQDOLJDomRHOpFWULFD
‡ 9HUL¿TXHVHH[LVWHP¿VVXUDVQDOLJDomR
eléctrica.
‡ &RQWDFWHRHQGHUHoRGHDVVLVWrQFLD
indicado no cartão de garantia.
3. O pó não é absorvido
‡ ,VWRSRGHVHUSURYRFDGRSRUXPDH[WUDFomRGH
pó interrompida.
‡ /LPSHDDEHUWXUDGDUHFROKDGRSy
Reparações e assistência apenas
devem ser feitas por técnicos
TXDOL¿FDGRVRXHPSUHVDGHDVVLVWrQFLD
Limpeza
Limpe regularmente a carcaça da máquina com
um pano suave, de preferência após cada
utilização. Mantenha as aberturas de ventilação
sempre livres de poeiras e sujidade. No caso da
sujidade custar a sair, use um pano suave
humedecido em água de sabão. Nunca utilize
solventes como por exemplo gasolina, álcool,
DPRQtDFRHWF(VWHVVROYHQWHVSRGHUmRGDQL¿FDU
as partes plásticas da máquina.
29
IT
/XEUL¿FDomR
$PiTXLQDQmRUHTXHUTXDOTXHUOXEUL¿FDomR
adicional.
SMERIGLIATRICE A NASTRO
BSM1021
Falhas
Se ocorrer alguma falha, por exemplo, devido a
desgaste duma peça, contacte o endereço de
DVVLVWrQFLDLQGLFDGRQRFDUWmRGHJDUDQWLD1R¿P
deste manual encontra um diagrama de
componentes alargado com as peças que podem
ser encomendadas.
Grazie per aver acquistato questo prodotto Ferm.
Con questo acquisto lei è entrato in possesso
di un prodotto di qualità eccellente, distribuito da
uno dei principali fornitori in Europa.
Tutti i prodotti distribuiti da Ferm sono realizzati in
conformità con i più rigidi standard in materia di
VLFXUH]]DHSUHVWD]LRQLÊQRVWUD¿ORVR¿DRIIULUH
al cliente un servizio di assistenza di eccellente
livello, supportato da una garanzia completa.
Ci auguriamo che apprezzerà l’uso di questo
prodotto per molti anni a venire.
Protecção do meio ambiente
Com vista a evitar quaisquer danos de transporte,
a máquina é fornecida numa embalagem
resistente, fabricada na medida do possível em
materiais recicláveis. Entregue, portanto, a
embalagem para reciclagem.
2VDSDUHOKRVHOpFWULFRVRXHOHFWUyQLFRV
avariados e/ou eliminados têm de ser
recolhidos nos pontos de reciclagem
adequados.
Garantia
Os termos e condições da garantia encontram-se
descritos no boletim da garantia fornecido em
separado.
O produto e o manual do utilizador estão sujeitos
DDOWHUDo}HV$VHVSHFL¿FDo}HVSRGHPVHU
alteradas sem aviso prévio.
30
I numeri contenuti nel testo sottostante si
riferiscono alle illustrazioni a pagina 2-3
Leggere attentamente le presenti
istruzioni per l’uso prima di mettere in
IXQ]LRQHO¶DSSDUHFFKLR3URYDUH
personalmente il funzionamento e
O¶LPSLHJRGHOWUDSDQRDYYLWDWRUH3HUXQ
funzionamento sempre perfetto,
manutenzionare l’apparecchio come
indicato nelle istruzioni. Conservare le
istruzioni per l’uso e la relativa
documentazione vicino all’apparecchio.
Contenuti
1. Dati della macchina
2. Istruzioni sulla sicurezza
3. Funzionamento
4. Manutenzione
IT
1. DATI DELLA MACCHINA
Caratteristiche tecniche
Tensione
Frequenza
Potenza assorbita
Velocità senza carico
del nastro della smerigliatrice
Dimensioni del nastro levigante
Dimensioni superficie levigante
Peso
Lpa (pressione sonora)
Lwa (livello sonoro)
Vibrazioni impugnatura
posteriore
Vibrazioni impugnatura
anteriore
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Livello delle vibrazioni
Il livello di emissione delle vibrazioni indicato sul
retro di questo manuale di istruzioni è stato
misurato in conformità a un test standardizzato
stabilito dalla norma EN 60745; questo
valore può essere utilizzato per mettere a
confronto un l’utensile con un altro o come
valutazione preliminare di esposizione alla
vibrazione quando si impiega l’utensile per le
applicazioni menzionate
-
-
se si utilizza l’utensile per applicazioni diverse,
oppure con accessori differenti o in scarse
condizioni, il livello di esposizione potrebbe
aumentare notevolmente
i momenti in cui l’utensile è spento oppure è in
funzione ma non viene effettivamente
utilizzato per il lavoro, possono contribuire a
ridurre il livello di esposizione
Proteggersi dagli effetti della vibrazione
effettuando la manutenzione dell’utensile e dei
relativi accessori, mantenendo le mani calde e
organizzando i metodi di lavoro
Informazioni sul prodotto
Fig. A + B
La smerigliatrice a nastro è uno strumento
perfetto per levigare il legno e molare il ferro, la
SODVWLFDRPDWHULDOLHTXLYDOHQWL8WLOL]]DUHOD
smerigliatrice a nastro per i lavori di sgrossatura.
Per gli ordinari lavori di levigatura utilizzare una
smerigliatrice orbitale.
1. Impugnatura posteriore
2. Impugnatura anteriore
3. Puleggia anteriore
4. Leva di bloccaggio
5. Indicatore di direzione
6. Controllo velocità
7. Interruttore d’accensione
8. Interruttore di bloccaggio
9. Apertura della raccolta polvere
10.Sacco per raccolta polvere
11. Copertura della cinghia di trasmissione
12.Pomello di regolazione dell’allineamento del
nastro abrasivo
13.Nastro abrasivo
14.Fori staffa di montaggio
Contenuto della confezione
1 Smerigliatrice a nastro
1 Nastri leviganti
1 Sacchetto raccoglipolvere
1 Manuale di istruzioni
1 Istruzioni di sicurezza
1 Cedola di garanzia
Controllare che la macchina, i componenti sciolti
e gli accessori non siano stati danneggiati durante
il trasporto.
2. ISTRUZIONI DI SICUREZZA
Legenda dei simboli
Segnala il rischio di lesioni personali, di
morte o di danni all’apparecchio in caso
di non osservanza delle istruzioni di
questo manuale.
Indica il rischio di scossa elettrica.
Indossi una protezione per gli occhi.
Speciali misure di sicureza
Nei punti in cui l’accessorio può entrare in
FRQWDWWRFRQ¿OLHOHWWULFLQDVFRVWLRFRQLOFDYRGL
alimentazione, sostenere l’elettroutensile
31
IT
mediante l’apposita impugnatura isolante. Se
O¶DFFHVVRULRHQWUDLQFRQWDWWRFRQXQ¿ORHOHWWULFR
sotto tensione, è possibile che anche le parti
metalliche esposte dell’elettroutensile entrino
sotto tensione. Pericolo di scosse elettriche.
‡ 8VDWHVHPSUHGHJOLRFFKLDOLSURWHWWLYLVH
lavorate con la smerigliatrice a nastro.
‡ /DVPHULJOLDWULFHDQDVWURQRQqDJHYROHSHU
levigare sotto del liquido.
‡ &RQWUROODWHFKHO¶LQWHUUXWWRUHQRQVLDQHOOD
posizione MARCHE prima di introdurre la
spina nella presa elettrica.
‡ 7HQHWHLO¿ORGHOO¶DOLPHQWD]LRQHVHPSUHORQWDQR
dalle parti mobili dell’utensile.
‡ 8WLOL]]DWHJOLRFFKLDOLGLVLFXUH]]DVRSUDWWXWWR
se levigate al di sopra della vostra testa.
‡ 1RQHVHUFLWDWHSUHVVLRQHVXOODYRVWUD
macchina, questo ritarda solamente la
levigatura
Il contatto o l’inalazione della polvere
liberata durante la carteggiatura (ad es.
VXSHU¿FLYHUQLFLDWHDSLRPEROHJQRH
metalli) può provocare danni alla salute
dell’operatore e di chi gli sta vicino.
Indossate sempre attrezzature personali
adeguate come la mascherina e servitevi
del sacco per la raccolta polvere durante
la carteggiatura.
Arresto immediato del `apparecchio in caso
GL
‡ 6FLQWLOODUHVPLVXUDWRGHOOHVSD]]ROHDIXRFR
anulare nel collettore.
‡ &RUWRFLUFXLWRGHOODSUHVDRGHO¿ORGL
DOLPHQWD]LRQHRGDQQHJJLDPHQWRGHO¿ORGL
alimentazione.
‡ ,QWHUUXWWRUHGLIHWWRVR
‡ )XPRHGRGRUHGLLVRODQWHEUXFLDWR
Norme elettriche di sicurezza
Quando utilizar máquinas eléctricas deve sempre
respeitar as normas de segurança em vigor no
local, devido ao perigo de incêndio, de choques
eléctricos ou ferimentos pessoais. Para além das
instruções abaixo, leia também as instruções de
segurança apresentadas no folheto de segurança
em anexo. Guarde as instruções num lugar
VHJXUR
32
Accertarsi sempre che l’alimentazione
elettrica corrisponda alla tensione
indicata sulla targhetta dei dati
caratteristici.
Macchina classe II - Doppio isolamento
- Non è necessaria la messa a terra.
Sostituzione dei cavi elettrici o delle spine
Sbarazzarsi immediatamente di vecchi cavi e
spine una volta che sono stati sostituiti. E’
pericoloso collegare cavi sciolti ad una presa
elettrica.
Uso di prolunghe
8WLOL]]DUHVROWDQWRSUROXQJKHDSSURYDWHHGLGRQHH
alla potenza della macchina. I nuclei devono
avere una sezione minima di 1,5 mm2. Se la
prolunga arrotolata su di una bobina, occorre
srotolarla completamente.
3. FUNZIONAMENTO
Attenersi sempre alle istruzioni di
sicurezza e alle norme in vigore.
Celta della carta abrasiva
La carta abrasiva grossa (grana 50)
generalmente leva la parte più importante del
PDWHULDOHHODFDUWDDEUDVLYD¿QHqXWLOL]]DWDSHU
OHUL¿QLWXUH6HODVXSHU¿FLHqRPRJHQHD
cominciate con della carta abrasiva grossa.
Inseguito utilizzate della carta abrasiva media (80
grani) per levare così le righe formate dalla prima
FDUWDDEUDVLYDHLQ¿QHSUHQGHWHGHOODFDUWD
DEUDVLYD¿QHJUDQLSHUOHUL¿QLWXUH
Rimozione ed installazione del nastro
levigante
Fig. C
3ULPDGHOPRQWDJJLRGHOQDVWUR
levigante, staccare sempre la spina dalla
presa.
‡ 3RVL]LRQDUHODPDFFKLQDVXGLXQ¿DQFRFRQOD
copertura del nastro guida rivolta verso il
basso.
‡ $OOHQWDUHO¶HOHPHQWRGL¿VVDJJLRGHOQDVWUR
levigante (4).
‡ 5LPXRYHUHLOQDVWUROHYLJDQWHGDOODPDFFKLQD
IT
‡ 3RUUHXQQXRYRQDVWUROHYLJDQWHQHOOD
macchina, assicurarsi che le frecce di
direzione sul nastro levigante siano rivolte
verso la stessa direzione dell’indicatore di
direzione (5).
‡ 6HUUDUHO¶HOHPHQWRGL¿VVDJJLRGHOQDVWUR
levigante (4).
Allineamento del nastro levigante
Fig. B
Se il nastro levigante non scorre in modo parallelo
al bordo esterno dell’alloggiamento, è necessario
allinearlo. Portare il nastro levigante nella
posizione corretta utilizzando il pomello di
regolazione (12). Ruotando il pomello di
regolazione in senso orario o antiorario, il nastro
levigante si sposterà rispettivamente verso
l’interno o verso l’esterno.
Accensione e spegnimento
Fig. B
‡ 3HUDFFHQGHUHODPDFFKLQDSUHPHUH
l’interruttore di accensione/spegnimento (7).
‡ 3HUVSHJQHUHODPDFFKLQDULODVFLDUH
l’interruttore di accensione/spegnimento.
In caso di necessità di utilizzo della macchina
in funzionamento continuo, utilizzare
O¶LQWHUUXWWRUHGLIXQ]LRQDPHQWRFRQWLQXR
‡ $FFHQGHUHODPDFFKLQDSUHPHQGRO¶LQWHUUXWWRUH
di accensione/spegnimento.
‡ 3UHPHUHO¶LQWHUUXWWRUHGLIXQ]LRQDPHQWR
continuo e rilasciare l’interruttore di
accensione/spegnimento.
‡ 3HUVSHJQHUHODPDFFKLQDSUHPHUHGLQXRYR
l’interruttore di accensione/spegnimento e
rilasciarlo.
Impostazione della velocità
Fig. B
Il selettore di regolazione della velocità consente
di impostare la velocità. Il selettore di regolazione
della velocità è impostabile su 6 posizioni. La
velocità ottimale dipende dalla dimensione di
grana necessaria e dal materiale da lavorare.
Non impostare la velocità durante l’uso.
‡ 5XRWDUHLOVHOHWWRUHGLUHJROD]LRQHGHOOD
velocità (6) nella posizione desiderata.
- Per levigare materiali duri, utilizzare un
QDVWURDEUDVLYRDJUDQD¿QHHVHOH]LRQDUH
la velocità più bassa.
- Per levigare materiali teneri, utilizzare un
nastro abrasivo a grana grossa e
selezionare la velocità più alta.
‡ 'RSRDYHUODYRUDWRSHUSHULRGLSUROXQJDWLD
bassa velocità è necessario lasciar raffreddare
la macchina facendola funzionare alla
massima velocità senza carico per circa 3
minuti.
Montaggio del sacco per la raccolta polvere
Fig. B
Viene fornito in dotazione un sacco per la raccolta
polvere. Inserire la staffa metallica (all’interno del
sacco per la raccolta polvere) nell’adattatore del
sacco (quando non è montato). L’estremità della
staffa deve essere indirizzata verso l’alto.
8WLOL]]DUHLOVDFFRSHUUDFFRJOLHUHODSROYHUH
prodotta durante la carteggiatura.
‡ 3RVL]LRQDUHLOVDFFRVXOO¶DSHUWXUDGHOODUDFFROWD
polvere
‡ 6YXRWDUHUHJRODUPHQWHLOVDFFRSHUODUDFFROWD
SROYHUHDO¿QHGLJDUDQWLUHXQ¶HI¿FLHQWH
estrazione della polvere.
Impugnatura
L’uso della smerigliatrice a nastro è facilitato dalla
presenza delle due impugnature, collocate
rispettivamente sul lato anteriore e posteriore
della macchina. Ciò permette di impugnare la
macchina con due mani e di esercitare un
maggiore controllo, riducendo i possibili rischi di
contatto con le parti in movimento. Impugnare la
smerigliatrice a nastro sempre con entrambe le
mani.
Istruzioni operative
Assicurarsi che la macchina abbia raggiunto la
piena velocità prima di posizionarla sul pezzo da
lavorare. In tal modo si eviterà il sovraccarico
della macchina. Per levigare il legno, posizionare
la macchina con inclinazione di ca. 15° dalla
VXSHU¿FLHGHOOHJQR0XRYHUHODVPHULJOLDWULFH
con moto continuo sul pezzo da lavorare.
33
IT
‡ 1RQSLHJDUHLQDVWULDEUDVLYL
‡ 1RQXWLOL]]DUHORVWHVVRQDVWURDEUDVLYRSHU
carteggiare legno e metallo
‡ 1RQHVHUFLWDUHWURSSDSUHVVLRQH
sull’apparecchio, ciò provocherà unicamente il
ritardo dell’operazione di carteggiatura.
Uso stazionario
Fig. D
Questa macchina può essere montata su un
banco di lavoro per essere utilizzata come
macchina stazionaria.
‡ 3RVL]LRQDUHLOWDSSHWLQRLQJRPPDVXOEDQFR
come indicato dalle marcature. Non montate
mai la macchina sul banco, per l’uso
stazionario, senza il tappetino in gomma.
‡ 3RVL]LRQDUHODPDFFKLQDDWHVWDLQJLH
centrarla sul tappetino in gomma. I fori di
montaggio devono essere rivolti sul davanti.
‡ ,QVHULUHLSHUQLGLPRQWDJJLRFRPSOHWDPHQWH
nei 2 fori di montaggio (14)
‡ 8WLOL]]DUHOHVWDIIHSHU¿VVDUHODPDFFKLQDVXO
banco.
‡ 6HUUDUHLOPRUVHWWRFRQLGDGLDGDOHWWH
manualmente. Assicurarsi di serrare
correttamente la macchina, ma non serrare
eccessivamente.
‡ $VVLFXUDUVLFKHODPDFFKLQDVLDWRWDOPHQWH
sicura, prima di accenderla.
La macchina può essere impostata sul
funzionamento continuo utilizzando l’interruttore
di blocco (8).
4. MANUTENZIONE
Assicurarsi che la macchina non sia in
funzione mentre si effettuano operazioni
di manutenzione sul motore.
Questi apparecchi sono progettati per funzionare
per lungo tempo senza problemi e con una
manutenzione minima. Pulendo regolarmente e
trattando in modo appropriato il trapano
avvitatore, se ne prolunga la durata.
Guasti
Qualora la macchina non funzionasse
correttamente, consultare l’elenco sottostante con
tutte le possibili cause e rimedi.
34
1. Il motore elettrico è caldo
‡ /HDSHUWXUHSHUO¶DULDGHQWURLOPRWRUHVRQR
tappate con dello sporco.
‡ 3XOLWHOHDSHUWXUHSHUO¶DULD
‡ ,OPRWRUHqGLIHWWRVR
‡ 6LSUHJDGLFRQWDWWDUHLOVHUYL]LRGLDVVLVWHQ]D
all’indirizzo riportato sulla scheda di garanzia.
2. La macchina accesa non funziona
‡ ,QWHUUX]LRQHQHOUDFFRUGRDOODUHWH
‡ &RQWUROODWHVHLOUDFFRUGRDOODUHWHKDXQD
rottura.
‡ Si prega di contattare il servizio di assistenza
all’indirizzo riportato sulla scheda di garanzia.
3. La polvere non è aspirata
‡ 4XHVWRSXzHVVHUHGRYXWRDOO¶DVSLUDWRUH
‡ 3XOLWHOHDSHUWXUHGHOO¶DVSLUDWRUH
Le riparazioni e la manutenzione devono
essere eseguite solo da personale
TXDOL¿FDWRRGDXQFHQWURGLDVVLVWHQ]D
Pulizia
Pulire regolarmente il corpo dell’apparecchio con
un panno morbido, preferibilmente dopo ogni
utilizzo.
Mantenere sgombre da polvere e sporcizia le
fessure di ventilazione. Rimuovere lo sporco
ostinato con un panno morbido, inumidito con
acqua insaponata. Non utilizzare solventi, quali
benzina, alcool, ammoniaca, ecc. Tali sostanze
danneggiano i componenti in materiale plastico.
/XEUL¿FD]LRQH
/¶DSSDUHFFKLRQRQQHFHVVLWDGLOXEUL¿FD]LRQH
Guasti
Se a causa ad esempio dell’usura di un pezzo si
GRYHVVHYHUL¿FDUHXQJXDVWRFRQWDWWDUHLOFHQWUR
assistenza indicato sulla scheda della garanzia.
In fondo alle presenti istruzioni si trova una lista
completa dei pezzi ordinabili
Ambiente
Per evitare che il trapano avvitatore si danneggi
durante il trasporto, l’apparecchio viene fornito in
una solida confezione composta per lo più di
materiale riciclabile.
Smaltire quindi la confezione in modo da
renderne possibile il riciclaggio.
SV
Strumenti elettrici e/o elettronici difettosi
o usurati devono essere smaltiti in
appropriate aree di riciclaggio.
Garanzia
Leggere le condizioni di garanzia riportate
nell’apposita scheda della garanzia allegata.
Questo prodotto ed il presente manuale utente
VRQRVRJJHWWLDPRGL¿FKH/HVSHFL¿FKHSRVVRQR
HVVHUHPRGL¿FDWHVHQ]DSUHDYYLVR
BANDPUTSMASKIN
BSM1021
Tack för att du valde denna Ferm-produkt.
Du har nu fått en utmärkt produkt, levererad av en
av Europas ledande leverantörer.
Alla produkter som levereras från Ferm är
tillverkade enligt de högsta standarderna för
prestanda och säkerhet. Som en del av vår
¿ORVR¿LQJnUlYHQDWWYLWLOOKDQGDKnOOHUHQXWPlUNW
kundservice, som även backas upp av vår
omfattande garanti.
Vi hoppas att du kommer att ha glädje av denna
produkt i många år.
Siffrorna i texten nedan hänvisar till bilderna
på sidorna 2-3
Läs noga igenom denna bruksanvisning
innan du börjar använda maskinen. Gör
dig bekant hur den fungerar och sköts.
Underhåll maskinen enligt anvis-ningarna så att den alltid fungerar felfritt.
Bruksanvisning och tillhörande
dokumentation ska förvaras i närheten
av maskinen.
Innehåll
1. Maskindata
2. Säkerhetsinstruktioner
3. Funktion
4. Service & underhåll
1. MASKINDATA
Teksnika data
Spänning
230 V~
Frekvens
50 Hz
Effektförbrukning
950 W
Bandputshastighet utan laddnin 220-350 m/min
Bandputsstorlek
76x533 mm
Putsblocksstorlek
76x135 mm
Vikt
3,55 kg
Lpa (bullernivå)
91,1+3 dB(A)
Lwa (ljudeffektnivå)
102,1+3 dB(A)
Vibrationsvärde bakre handtag 3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibrationsvärde främre handtag 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
35
SV
Vibrationsnivå
Vibrationsemissionsvärdet som står på baksidan
av den här instruktionsboken har uppmätts enligt
ett standardiserat test i enlighet med EN 60745;
detta värde kan användas för att jämföra
vibrationen hos olika verktyg och som en
ungefärlig uppskattning av hur stor vibration
användaren utsätts för när verktyget används
enligt det avsedda syftet
-
-
om verktyget används på ett annat än det
avsedda syftet eller med fel eller dåligt
underhållna tillbehör kan detta drastiskt öka
vibrationsnivån
när verktyget stängs av eller är på men inte
används, kan detta avsevärt minska
vibrationsnivån
Skydda dig mot vibration genom att underhålla
verktyget och dess tillbehör, hålla händerna
varma och styra upp ditt arbetssätt
Produktbeskrivning
Fig. A + B
Bandputsmaskinen är det perfekta redskapet för
polering av trä och slipning av järn, plast eller
liknande material. Bandputsmaskinen måste
användas för grovarbetet. För vanligt
putsningsarbete måste en omloppsputsmaskin
användas.
1. Bakre handtag
2. Främre handtag
3. Främre bandvals
4. Åtdragnings spak
5. Riktningsvisare
6. Hastighetskontroll
7. På/av omkopplare
8. Låsning av omkopplare
9. Dammuppsamlar öppning
10.Dammpåse
11. Drivbands skydd
12.Justerar knapp för inpassning av
bandsandpappret
13.Bandsandpapper
14.Hål för monteringskonsol
Inhoud van de verpakking
1 Bandputsmaskin
1 Sandputsband
1 Damminsamlingspåse
1 Instruktionsbok
1 Säkerhetsinstruktioner
1 Garantibevis
36
Kontrollera maskinen, lösa delar och tillbehör så
att de inte skadats vid transport.
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER
6\PEROHUQDVEHW\GHOVH
Anger att det föreligger risk för
personskador, livsfara eller risk för
skador på maskinen om instruktionerna i
denna bruksanvisning inte efterlevs.
Anger risk för elektrisk stöt.
Bär skyddsglasögon
Speciella säkerhetsföreskrifter
Håll maskinen i den isolerade greppytan där
tillbehöret kan komma i kontakt med dolda
ledningar eller nätkablar. Om tillbehöret kommer i
kontakt med spänningsförande ledning, kan de
exponerade metalldelarna på maskinen också bli
spänningsförande. Risk för elstöt.
‡ $QYlQGDOOWLGK|UVHOVN\GGRFKDQVLNWVPDVNYLG
arbete med bandputsmaskinen.
‡ 2EVHUYHUDDWWPDVNLQHQLQWHlUDYVHGGI|U
våtslipning.
‡ .RQWUROOHUDI|UHDQVOXWQLQJWLOOHOQlWHWDWW
verktygets strömbrytare är frånslagen.
‡ 6HQRJDWLOODWWHOVODGGHQLQWHNRPPHUQlUD
verktygets rörliga delar.
‡ $QYlQGVN\GGVJODV|JRQ'HWWDlUVlUVNLOW
viktigt vid slipning ovanför ert ansikte.
‡ $QEULQJDLQWHI|UVWRUWWU\FNSnPDVNLQHQGHWWD
fördröjer enbart slutresultatet.
Kontakt med eller inandning av damm
som uppstår under slipningen (t.ex. ytor
målade med blyfärg, trä och metall) kan
vara skadligt för användaren och
personer i närheten. Använd alltid
lämplig skyddsutrustning, t.ex. en
ansiktsmask, och dammpåsen när du
slipar.
SV
6WDQQQDRPHGHOEDUWPDVNLQHQQlU
‡ .ROOHNWRUQVERUVWDURFKNUDQVDUXSSYLVDU
onormal gnistbildning.
‡ (ONDEHOHOOHUNRQWDNWHUXSSYLVDUQnJRQVRP
helst defekt, t ex skadad isolering.
‡ 6WU|PEU\WDUHQLQWHIXQJHUDUVRPGHQVND
‡ 5|NLJHOOHUGnOLJOXNWLQGLNHUDUEUlQGLVROHULQJ
Elektrisk säkerhet
Vid användning av elektriska maski ner, iaktta
alltid de säkerhetsföreskrifter som gäller lokalt i
samband med brandfara, fara för elektriska stötar
och kroppsskada. Läs förutom nedanstående
instruktioner även igenom bladet med
säkerhetsföreskrifter som bifogas separat.
Kontrollera alltid om din nätspänning
överensstämmer med värdet på
typplattan.
Maskin klass II – dubbel isolering, jordad
kontakt behövs ej.
%\WDXWNDEODUHOOHUVWLFNNRQWDNWHU
Om nätkabeln skadas, måste den bytas ut mot en
VSHFLHOOQlWNDEHOVRP¿QQVKRVWLOOYHUNDUHQHOOHU
tillverkarens kundservice. Släng gamla kablar
eller stickkontakter meddetsamma efter det att du
har bytt ut dem mot nya.
Det är farligt att sticka in stickkontakten av en lös
sladd i ett uttag.
Vid användning av förlängnings kablar
Använd uteslutande en godkänd
förlängningskabel som är lämplig för maskinens
effekt. Ledarna måste ha en diameter på minst
1,5 mm2. Om förlängningskabeln sitter på en
haspel, rulla då ut den helt och hållet.
3. FUNKTION
Uppmärksamma alltid säkerhetsinstruktionerna och gällande föreskrifter.
Valav sandpapper
Grovt sandpapper används för att slipa ner det
PHVWDDY\WPDWHULDOHWPHGDQ¿QWVDQGSDSSHU
DQYlQGVWLOOSXWVQLQJRFK¿QLVKbU\WDQRMlPQ
slipas ytan först jämn med ett grovt sandpapper
och därefter slipas repor och andra spår efter det
grova sandpapperet bort med ett mediumgrovt
VDQGSDSSHU'HQVOXWOLJD¿QLVKHQHUKnOOVVHGDQ
PHGHWW¿QWVDQGSDSSHU
Avlägsna och installesandputsbandet
Fig. C
Före montering av bandputsmaskinen
måste strömmen alltid kopplas bort.
‡ 3ODFHUDPDVNLQHQSnVLGDQPHG
drivbandsskyddet nedåt.
‡ /RVVDSnVDQGSXWVOnVHW
‡ $YOlJVQDVDQGSXWVEDQGHWIUnQPDVNLQHQ
‡ 3ODFHUDHWWQ\WWVDQGSXWVEDQGLPDVNLQHQRFK
försäkra dig om att riktningspilarna på
sandputsbandet pekar i samma riktning som
riktningsindikatorn (5).
‡ /nVVDQGSXWVEDQGVOnVHWLJHQ
Anpassa sandputsbandet
Fig. B
Om sandputsbandet inte går parallellt med höljets
yttre kant måste sandputsbandet riktas in. Flytta
sandputsbandet till korrekt position med hjälp av
justeringsknappen (12).
Genom att vrida på justeringsknappen medurs
kommer sandputsbandet att röra sig inåt och
genom att vrida den moturs kommer
sandputsbandet att röra sig utåt.
Sätta på och stänga av
Fig. B
‡ )|UDWWVlWWDSnPDVNLQHQWU\FNHUGXSnSn
av-knappen (7).
‡ )|UDWWVWlQJDDYPDVNLQHQIULJ|UGXSnDY
knappen.
Om kontinuerlig drift krävs måste
VSlUUEU\WDUHQDQYlQGDV
‡ 6lWWSnPDVNLQHQJHQRPDWWWU\FNDSnSn
av-knappen
‡ 7U\FNSnVSlUUE\WDUHQRFKIULJ|USnDY
knappen.
‡ 6WlQJDYPDVNLQHQJHQRPDWWnWHULJHQWU\FND
på på/av-knappen och frigör därefter på/avknappen.
Inställning av hastigheten
Fig. B
Ratten för hastighetsjustering används till att
ställa in hastigheten. Ratten för
hastighetsjustering kan ställas in på 6 lägen. Den
idealiska hastigheten beror på erfordrad
kornstorlek och på det material som ska
bearbetas.
37
SV
Ställ inte in hastigheten vid användning.
‡ 6WlOOLQUDWWHQI|UKDVWLJKHWVMXVWHULQJL
önskat läge.
- För hårda material, använd ett slipband med
¿QNRUQVWRUOHNRFKYlOMHQOlJUHKDVWLJKHW
- För mjuka material, använd ett slipband
med grov kornstorlek och välj en högre
hastighet.
‡ (IWHUDWWKDDUEHWDWOlQJUHSHULRGHUPHGOnJ
hastighet ska du låta maskinen svalna genom
att köra den på tomgång på max. hastighet i
cirka 3 minuter.
Montering av dammpåse
Fig. B
En komplett dammpåse ingår. Sätt en vajer
konsol (inuti dammpåsen) in i adaptern av
dammpåsen (då den inte är monterad). Den
bakre delen av konsolen måste peka uppåt.
Använd dammpåsen för att samla upp damm som
frigörs vid sandpappring.
‡ 6lWWSnGDPPSnVHQLGDPPXSSVDPODU
öppningen
‡ 7|PGDPPSnVHQUHJHOEXQGHWI|UDWWHUKnOOD
en ordentligt dammutsugning.
Grepp
Två grepp, ett på framsidan och ett på baksidan
gör det läggare att använda sandputsmaskinen.
Genom att hålla maskinen med två händer har du
bättre kontroll över maskinen och risken att du
kommer i kontakt med rörliga delar minskar. Håll
alltid fast sandputsmaskinen med båda händerna.
Driftsinstruktioner
Försäkra dig om att maskinen har nått full
hastighet före den placeras på arbetsstycket.
Detta förhindrar att maskinen överbelastas.
För putsning av trä placerar du maskinen ca. 15°
XWDQI|UWUl¿EUHUQD)|UÀ\WWDVDQGSXWVPDVNLQHQ
över arbetsstycket i en oavbruten sekvens.
‡ %|MLQWHEDQGVDQGSDSSUHW
‡ $QYlQGLQWHVDPPDVDQGSDSSHUI|U
sandpappring av trä och metall
‡ 7U\FNLQWHI|UKnUWSnPDVNLQHQGHWWDNRPPHU
endast att fördröja sandpappringen.
38
Stationär användning
Fig. D
Den här maskinen kan även monteras på ett
arbetsbord för användning som en stationär
maskin.
‡ 3ODFHUDJXPPLPDWWDQSnERUGHWVRPDQJHV
med markeringarna. Montera aldrig maskinen
på bordet, för stationär användning, utan
gummimattan.
‡ 9ULGPDVNLQHQXSSRFKQHURFKFHQWUHUDGHQ
på gummimattan. Monteringshålen ska vara
vända mot framsidan.
‡ 6lWWLGHPRQWHULQJVVWLIWHQKHOWLGH
monteringshålen (14)
‡ $QYlQGNRQVROHUQDI|UDWWVSlQQDIDVW
maskinen på bordet.
‡ 'UDnWNOlPPDQPHGHQYLQJPXWWHUI|UKDQG
Se till att maskinen är väl åtdragen, men dra
inte åt den för mycket.
‡ 6HWLOODWWPDVNLQHQlUKHOWVlNHULQQDQGXVOnU
på maskinen.
Maskinen kan ställas in för kontinuerlig drift med
blockeringsbrytaren (8).
4. SERVICE & UNDERHÅLL
Tillseatt maskinen inte är
spänningsförande när underhållsarbeten
utförs på de mekaniska delarna.
Denna maskin har konstruerats för att fungera
utan problem under lång tid och med minimalt
underhåll. Du förlänger dess livslängd genom att
regelbundet rengöra den och behandla den
fackmässigt.
Brister
Om maskinen inte skulle fungera kan
nedanstående möjliga orsaker och lämpliga
lösningar vara till hjälp:
1. Motorn överhettas
‡ 9HQWLODWLRQVKnOHQlULJHQWlSSWD
‡ 5HQJ|UYHQWLODWLRQVKnOHQ
‡ 0RWRUQlUGHIHNW
‡ .RQWDNWDVHUYLFHVWlOOHWVRPDQJHVSn
garantibeviset.
FI
9HUNW\JHWVWDUWDULQWH
‡ 6NDGDGNDEHOHOOHUNRQWDNW
‡ .RQWUROOHUDRFKOnWYLGEHKRYHU
återförsäljare åtgärda felet.
‡ 'HIHNWVWU|PVWlOODUH
‡ .RQWDNWDVHUYLFHVWlOOHWVRPDQJHVSn
garantibeviset.
3. Dammet sugs inte upp
‡ 6XJ|SSQLQJHQlULJHQWlSSW
‡ 5HQJ|UVXJ|SSQLQJHQ
Laktta alltid säkerhetsinstruktionerna
och respektera gällande föreskrifter.
Rengöring
Rengör regelbundet maskinhöljet med en mjuk
duk, helst efter varje användning. Håll
ventilationsspringan fri från damm och smuts.
Avlägsna hårt sittande smuts med en mjuk trasa
fuktad med tvålvatten. Använd inte lösningsmedel
som bensin, alkohol, ammoniak osv. Sådana
vätskor skadar plastdelarna.
Smörjning
Maskinen behöver ingen extra smörjning.
Fel
Om det till exempel uppstår något fel på en del på
grund av förslitning ska du sätta dig i förbindelse
med personerna på den serviceadress som
anges på garantikortet.
,EUXNVDQYLVQLQJHQVVLVWDGHO¿QQVHQXWI|UOLJ
översikt över de delar som kan beställas.
Driftstörningar
För att förhindra transportskador levereras
maskinen i en solid förpackning. Förpackningen
består i stor utsträckning av återanvändningsbart
material. Använd dig alltså av möjligheten att
återanvända förpackningen.
Skadade och/eller kasserade elektriska
och elektroniska apparater ska lämnas
in enligt gällande miljöregler.
Garanti
Läs igenom garantivillkoren på det separat
bifogade garantikortet.
Med förbehåll för ändringar i produkten och
EUXNVDQYLVQLQJHQ6SHFL¿NDWLRQHUNDQlQGUDV
utan förvarning.
NAUHAHIOMAKONE
BSM1021
Kiitämme teitä tämän Ferm-tuotteen valinnasta.
Olette hankkineet erinomaisen tuotteen, jonka
valmistaja on yksi Euroopan johtavia toimittajia.
Kaikki Ferm-yhtiön toimittamat tuotteet on
valmistettu korkeimpien suorituskyky- ja
turvallisuusstandardien mukaan. Osana
¿ORVR¿DDPPHWDUMRDPPHP\|VNRUNHDOXRNNDLVHQ
asiakaspalvelun, jota tukee kokonaisvaltainen
takuu.
Toivomme, että tuote palvelee teitä monia vuosia.
Tekstin numerot viittaavat kaavioihin sivuilla
2-3
Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen
laitteen käyttöönottoa. Tutustu laitteen
toimintatapaan ja käyttöön. Huolla laite
ohjeiden mukaisesti, jotta se toimii aina
moitteettomasti. Käyttöohje ja siihen
liittyvät asiakirjat on säilytettävä laitteen
läheisyydessä.
Sisältö
1. Laiteen tiedot
2. Turvaohjeet
3. Käyttö
4. Huolto ja kunnossapito
1. LAITTEEN TIEDOT
Tekniset tiedot
Jännite
Taajuus
Kulutettu teho
Hiomapaperinopeus ilman
kuormitust
Hiomanauhan koko
Hiomatyynyn koko
Paino
Lpa (äänenpaine)
Lwa (melutaso)
Värähtelyarvo takakahva
Värähtelyarvo etukahva
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Tärinätaso
Tämän ohjekirjan takana mainittu
tärinäsäteilytaso on mitattu standardin EN 60745
39
FI
mukaisen standarditestin mukaisesti; sitä voidaan
käyttää verrattaessa yhtä laitetta toiseen sekä
alustavana tärinälle altistumisen arviona
käytettäessä laitetta manituissa
käyttötarkoituksissa
-
-
laitteen käyttö eri käyttötarkoituksiin tai
erilaisten tai huonosti ylläpidettyjen
lisälaitteiden kanssa voi lisätä merkittävästi
altistumistasoa
laitteen ollessa sammuksissa tai kun se on
käynnissä, mutta sillä ei tehdä työtä,
altistumistaso voi olla huomattavasti pienempi
Suojaudu tärinän vaikutuksilta ylläpitämällä laite
ja sen lisävarusteet, pitämällä kädet lämpiminä ja
järjestämällä työmenetelmät
Tuotetiedot
Fig. A + B
Nauhahiomakone on ihannetyökalu puun sekä
raudan, muovin tai vastaavien materiaalien
hiomiseen. Nauhahiomakonetta on käytettävä
karkeistyöstöön, kun taas normaaliin hiontaan
tulee käyttää tavallista hiomakonetta.
1. Takakahva
2. Etukahva
3. Hiomanauhan eturulla
4. Pingotuskahva
5. Suuntaindikaattori
6. Nopeuden säätö
7. Päälle/pois kytkin
8. Lukituskytkin
9. Pölyn imuaukko
10.Pölypussi
11. Vetohihnan suojus
12.Hiomanauhan keskityksen säätyri
13.Hiomanauha
14.Kannattimen asennusreiät
Pakkauksen sisältö
1 Nauhahiomakone
1 Hiomanauhaa
1 Pölynkeräyspussi
1 Käyttöohje
1 Turvaohje
1 Takuukortti
Tarkista kone, irralliset osat ja tarvikkeet
kuljetusvaurioiden varalta.
40
2. TURVAOHJEET
6\PEROLHQVHOLW\V
Osoittaa loukkaantumisvaaran,
hengenvaaran tai työkalun
vaurioitumisriskin, jos tämän oppaan
ohjeita ei noudateta.
Osoittaa sähköiskuvaaran.
Bär skyddsglasögon.
(ULNRLVWXUYDRKMHHWNXQNRQHRWHWDDQNl\WW||Q
Pitele konetta sen eristetyistä kahvoista silloin,
kun lisävaruste voi koskettaa piilossa olevia
johtoja tai virtajohtoa. Jos lisävaruste koskettaa
jännityksenalaista johtoa, jännite voi siirtyä
koneen suojaamattomiin metallipintoihin.
Sähköiskuvaara.
‡ .l\WlDLQDNXXORQMDKHQJLW\NVHQVXRMDLPLD
‡ 7DVRKLRPDNRQHHLVRYHOOXPlUNlKLRQWDDQ
‡ 7DUNLVWDHWWlODLWWHHQN\WNLQHLROHOXNLWWX
3bb//bDVHQWRRQHQQHQNXLQW\|QQlW
pistokkeen pistorasiaan.
‡ 3LGlYHUNNRMRKWRDLQDSRLVVDODLWWHHQ
liikkuvista osista.
‡ .l\WlVXRMDODVHMDYDUVLQNLQMRVNl\WlWODLWHWWD
pään yläpuolella.
‡ bOlSDLQDODLWHWWDWDUSHHWWRPDVWLKLRWWDYDD
pintaa vasten. Tämä vain hidastaa hiomista.
Älä hengitä hiomisessa vapautuvaa
pölyä tai koske siihen hioessasi
esimerkiksi lyijymaaleilla maalattuja
SLQWRMDSXXWDWDLPHWDOOLD3|O\YRL
vaarantaa itsesi ja lähellä olevien
henkilöiden terveyden. Käytä hiomisen
aikana aina riittäviä suojavarusteita,
kuten hengityssuojainta ja pölypussia.
3\Vl\WlNRQHYlOLW|PlVWLMRV
‡ +LLOLKDUMDWNLSLQ|LYlWOLLNDDWDLNROOHNWRULRQ
tulessa.
‡ 3LVWRNHWDLMRKWRRQYLDOOLQHQ
‡ .\WNLQRQYLDOOLQHQ
‡ 6DYXDWDLNlU\lHULWW\\
FI
Sähköturvallisuus
Sähkölaitteita käytettäessä on aina noudatettava
paikallisia turvamääräyksiä tulipalon,
sähköiskujen ja loukkaantumisten välttämiseksi.
Tarkista aina, ovatko verkkojännite ja
koneen tyyppikilvessä ilmoitettu jännite
yhteen sopivia.
Luokan II kone – kaksoiseristetty –
maadoitettua pistorasiaa ei tarvita.
Johtojen ja pistotulppien vaihtaminen
Jos verkkojohto vahingoittuu, se on vaihdettava.
8XVLDRLNHDQODLVLDMRKWRMDVDDYDOPLVWDMDOWDWDL
sen huoltopalvelusta. Hävitä vanhat johdot ja
pistotulpat heti kun ne on vaihdettu uusiin.
Irrallisen pistotulpan tai johdon kytkeminen
pistorasiaan on vaarallista.
-DWNRMRKWRMHQNl\WW|
Käytä vain virallisesti hyväksyttyjä jatkojohtoja
koneen teho huomioon ottaen. Johdon ytimien on
oltava vähintään 1,5 mm2. Käytettäessä
johtokelaa koko jatkojohto on vedettävä kelalta.
3. KÄYTTÖ
Noudata aina turvaohjeita ja soveltuvia
määräyksiä.
Hiomapaperin valinta
Karkeaa hiomapaperia (50) käytetään poistamaan
suurin osa materiaalista ja hienoa hiomapaperia
viimeistelyyn. Jos pinta on epätasainen, aloita
karkealla hiomapaperilla. Hio tämän jälkeen
vähemmän karkealla hiomapaperilla (80), joka
poistaa juuri äsken syntyneet naarmut. Käytä
hienoa hiomapaperia (120) viimeistelyyn.
että hiomanauhan suunnan näyttävät nuolet
osoittavat samaan suuntaan kuin suunnan
osoitin (5).
‡ .LULVWlKLRPDQDXKDQNLLQQLWLQ
Hiomanauhan kohdistaminen
Kuva B
Jos hiomanauha ei kulje kotelon ulkoreunan
kanssa samansuuntaisesti, hiomanauha on
kohdistettava uudelleen. Siirrä hiomanauha
oikeaan asentoon säätönupin (12) avulla.
Kiertämällä säätönuppia myötäpäivään
hiomanauha siirtyy sisäänpäin ja kiertämällä
säätönuppia vastapäivään se siirtyy ulospäin.
.RQHHQNl\QQLVWlPLQHQMDVDPPXWWDPLQHQ
Kuva B
‡ .l\QQLVWlNRQHSDLQDPDOODNl\QQLVW\VN\WNLQWl
(7).
‡ 6DPPXWDNRQHYDSDXWWDPDOOD
käynnistyskytkin.
.l\WlOXNLWXVN\WNLQWlMRVKDOXDWNRQHHQ
Nl\YlQMDWNXYDVWL
‡ .\WNHNRQHSllOOHSDLQDPDOOD
käynnistyskytkintä
‡ 3DLQDOXNLWXVN\WNLQWlMDYDSDXWD
käynnistyskytkin.
‡ 6DPPXWDNRQHSDLQDPDOODNl\QQLVW\VN\WNLQWl
uudelleen ja vapauttamalla se.
Nopeuden asetus
Kuva B
Nopeus asetetaan nopeuden säätöpyörällä.
Nopeuden säätöpyörä voidaan asettaa 6
asentoon. Ihanteellinen nopeus riippuu vaaditusta
raekoosta ja työstettävästä materiaalista.
Älä aseta nopeutta käytön aikana.
‡ .llQQlQRSHXGHQVllW|S\|UlYDDGLWWXXQ
asentoon.
- Kun kyseessä on kova materiaali, käytä
hienoa raekokoa ja valitse alhaisempi
Irrota aina pistoke verkkovirrasta ennen
nopeus.
hiomanauhan irrottamista tai
- Kun kyseessä on pehmeä materiaali, käytä
asentamista.
karkeaa raekokoa ja valitse suurempi
nopeus.
$VHWDNRQHN\OMHOOHHQNl\WW|QDXKDQVXRMXV
‡ .XQDOKDLVHOODQRSHXGHOODRQW\|VNHQQHOW\
alaspäin.
pitkään, koneen on annettava jäähtyä
/|\VllKLRPDQDXKDQNLLQQLWLQ
käyttämällä sitä maksiminopeudella ilman
,UURWDKLRPDQDXKDNRQHHVWD
kuormitusta noin 3 minuuttia.
/DLWDXXVLKLRPDQDXKDNRQHHVHHQMDYDUPLVWD
Hiomanauhan irrottaminen ja asentaminen
Kuva C
‡
‡
‡
‡
41
FI
3|O\SXVVLQDVHQQXV
Kuva B
Laitteeseen kuuluu täysin koottu pölypussi. Sijoita
metallilangan pidätin pölypussin adapteriin
(ennen sen asennusta). Pidättimen pään täytyy
olla ylöspäin.
Käytä pölypussia hionnan aikana muodostuvan
pölyn poistamiseksi.
‡ $VHWDS|O\SXVVLS|O\QLPXDXNNRRQ
‡ 3|O\QWHKRNNDDQLPXQWXUYDDPLVHNVL
määräaikaisesti tyhjennä pölypussi.
Kahvat
Nauhahiomakoneen käyttö on helpompaa kahden
kahvan ansiosta, joista toinen on koneen
etuosassa ja toinen takaosassa. Siten voit pidellä
konetta kahdella kädellä ja hallita sitä paremmin,
ja liikkuvien osien kosketusriski on pienempi. Pidä
hiomakoneesta kiinni aina molemmilla käsillä.
.l\WW|RKMHHW
Varmista, että kone on täydessä nopeudessa
ennen sen asettamista työstökappaleelle. Siten
vältetään koneen ylikuormittuminen.
Aseta kone puun hiomista varten noin 15°:seen
puun syistä. Liikuta nauhahiomakonetta jatkuvalla
liikkeellä työstökappaleen yli.
‡ bOlYllQQlKLRPDQDXKDD
‡ bOlNl\WlVDPDDKLRPDQDXKDDSXXQMD
metallin hiontaan.
‡ bOlNRKGLVWDODLWWHHVHHQOLLNDDYRLPDDWlPl
vain hidastaa hiontaa.
.l\WW|SDLNRLOODDQ
Kuva D
Tämä laite voidaan myös asentaa työpöydälle
sen paikoillaan käyttöä varten.
‡ $VHWDNXPLDOXVWDS|\GlOOHPHUNLQW|MHQ
PXNDDQbOlNRVNDDQDVHQQDODLWHWWDS|\GlOOH
sen paikoillaan käyttöä varten ilman
kumialustaa.
‡ .llQQlODLWH\O|VDODLVLQMDNRKGLVWDVH
kumimattoon. Asennusreikien on osoitettava
etuosaan.
‡ $VHWDDVHQQXVWDSSLDNRNRQDDQ
asennusreikään (14).
‡ .LLQQLWlODLWHS|\WllQNDQQDWWLPLOOD
‡ .LULVWlODLWHNLHUWlPlOOlVLLSLPXWWHUHLWDNlVLQ
9DUPLVWDHWWlODLWHNLLQQLWW\\K\YLQbOl
kuitenkaan kiristä sitä liian tiukalle.
42
‡ 9DUPLVWDHWWlODLWHRQNLLQQLWHWW\K\YLQHQQHQ
sen käynnistämistä.
Laite voidaan asettaa jatkuvaan toimintatilaan
lukituskytkimellä (8).
4. HUOLTO JA KUNNOSSAPITO
Irrota aina kone virtalähteestä ennen
huollon aloittamista.
Koneet on suunniteltu toimimaan pitkään ja
mahdollisimman pienellä huoltotarpeella.
Puhdistamalla ja käyttämällä sitä oikealla tavalla
voit itsekin vaikuttaa koneen käyttöikään.
Viat
Jos kone ei toimi oikein, tarkista alla oleva
luettelo, joka sisältää mahdollisia syitä ja niiden
ratkaisuja:
1. Sähkömoottori kuumenee liikaa
‡ 0RRWWRULQMllKG\W\VLOPDQRWWRDXNRWRYDW
tukossa.
‡ 3XKGLVWDDXNRW
‡ 0RRWWRULRQYLDOOLQHQ
‡ 2WD\KWH\VWDNXXNRUWLQKXROWRSLVWHHVHHQ
2. Kone ei toimi, vaikka se on päällä
‡ 9LUUDQV\|WW|RQNHVNH\W\Q\W
‡ 7DUNLVWDMRKWRMDSLVWRNH
‡ 2WD\KWH\VWDNXXNRUWLQKXROWRSLVWHHVHHQ
3|O\QLPXURLQWLHLWRLPL
‡ ,PXDXNNRRQPDKGROOLVHVWLWXNRVVD
‡ 3XKGLVWDLPXDXNNR
Korjaukset on aina teetettävä
valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kuori säännöllisesti pehmeällä
liinalla, mieluiten jokaisen käytön jälkeen. Pidä
ilmanvaihtoaukko pölyttömänä ja liattomana.
Poista pinttynyt lika pehmeällä, saippuaveteen
NRVWXWHWXOODOLLQDOODbOlNl\WlOLXRWWLPLDNXWHQ
bensiini, alkoholi, ammoniakki tms.). Tämän
kaltaiset aineet vahingoittavat muoviosia.
Voitelu
Laite ei tarvitse lisävoitelua.
NO
Viat
Jos syntyy vika esimerkiksi jonkin laitteenosan
kulumisen vuoksi, ota yhteys takuukortissa
mainittuun huolto-osoitteeseen. Tämän ohjeen
takaosassa on kattava luettelo tilattavissa olevista
osista.
Ympäristö
Laite toimitetaan lujassa pakkauksessa
kuljetusvaurioiden estämiseksi. Pakkaus koostuu
suurelta osin kierrätettävistä materiaaleista. Laita
tämän vuoksi pakkausmateriaalit
mahdollisuuksien mukaan kierrätykseen.
Vioittuneet tai käytöstä poistettavat
sähkölaitteet on toimitettava
asianmukaiseen kierrätyspisteeseen.
Takuu
Lue takuuehdot erillisestä takuukortista.
Tuotteeseen ja käyttöoppaaseen voidaan tehdä
muutoksia. Teknisiä tietoja voidaan muuttaa
ilmoituksetta.
BÅNDSLIPER
BSM1021
Takk for at du har kjøpt dette produktet fra Ferm.
Du har nå et fremragende produkt fra en av
Europas ledende leverandører.
Alle produkter fra Ferm produserer i samsvar med
de høyeste standarder for ytelse og sikkerhet.
6RPHQGHODYYnU¿ORVR¿\WHUYLIUHPUDJHQGH
kundeservice og gir en omfattende garanti.
Vi håper du vil ha glede av dette produktet
i mange år.
Tallene i teksten henviser til diagrammene på
side 2-3
Les bruksanvisningen nøye før du tar
maskinen i bruk. Gjør deg kjent med
hvordan redskapen fungerer og hvordan
den skal brukes. Vedlikehold maskinen
som angitt i instruksene, slik at den alltid
fungerer knirkefritt. Bruksanvisning og
tilhørende dokumentasjon skal
oppbevares i nærheten av maskinen.
Innhold
1. Maskindata
2. Sikkerhetsinstrukser
3. Bruks
4. Vedlikehold
1. MASKINDATA
7HNQLVNHVSHVL¿NDVMRQHU
Spenning
Frekvens
Opptatt effekt
Hastighet på slipebåndet
uten belastning
Størrelse på slipebånd
Størrelse på slipepute
Vekt
Lpa (lydtrykk)
Lwa (lydstyrkenivå)
Vibrasjoner bakside håndtak
Vibrasjoner forreste håndtak
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibrasjonsnivå
Det avgitte vibrasjonsnivået som er angitt bak i
43
NO
denne bruksanvisningen er blitt målt i samsvar
med en standardisert test som er angitt i EN
60745; den kan brukes til å sammenligne et
verktøy med et annet, og som et foreløpig
overslag over eksponering for vibrasjoner ved
bruk av verktøyet til de oppgavene som er nevnt
-
-
bruk av verktøyet til andre oppgaver, eller med
annet eller mangelfullt vedlikeholdt utstyr, kan
gi en vesentlig økning av eksponeringsnivået
tidsrommene når verktøyet er avslått eller når
det går men ikke arbeider, kan gi en vesentlig
reduksjon av eksponeringsnivået
Beskytt deg selv mot virkningene av vibrasjoner
ved å vedlikeholde verktøyet og utstyret, holde
hendene varme og organisere arbeidsmåten din
3URGXNWRSSO\VQLQJHU
Fig. A + B
Båndsliperen er det perfekte verktøyet for sliping
av tre, jern, plast og lignende materialer.
Båndsliperen brukes til grovarbeidet. For normalt
slipearbeid må en plansliper brukes.
1. Bakside håndtak
2. Forreste håndtak
3. Forreste båndvalse
4. Spennarm
5. Retningsviser
6. Hastighetskontroll
7. Nettbryter
8. Blokkbryter
9. Åpningen til støvoppsamling
10.Støvpose
11. Dekket til drivrem
12.Slipebånd innstillings knapp
13.Slipebånd
14.Hull for monteringsbrakett
Pakkens innholder
1 Båndsliper
1 Slipebånd
1 Oppsamlingspose for støv
1 Brukerveiledning
1 Sikkerhetsforskrifter
1 Garantikort
Kontroller at det ikke er transportskader på
maskin, løse deler og tilbehør.
44
2. SIKKERHETSINSTRUKSER
)RUNODULQJDYV\PEROHU
Angir fare for personskade, livsfare eller
skade på maskinen hvis instruksjonene i
denne bruksanvisningen ikke følges.
Fare for elektrisk støt.
Bruk vernebriller.
Spesielle sikkerhetsforholdsregler
+ROGPDVNLQHQSnGHLVROHUWHJULSHRYHUÀDWHQH
hvor tilbehøret kan komme i kontakt med skjulte
ledninger eller nettkabelen. Hvis tilbehøret
kommer i kontakt med en strømførende kabel,
kan også de utsatte metalldelene på maskinen bli
strømførende. Risiko for elektrisk støt.
‡ %UXNDOOWLGK¡UVHOVYHUQRJVW¡YPDVNHXQGHU
arbeid med maskinen.
‡ %nQGVOLSHUHQHULNNHHJQHWWLOYnWVOLSLQJ
‡ .RQWUROOHUDWEU\WHUHQLNNHVWnUOnVWLVWLOOLQJ
³3c´I¡UGXVHWWHUVW¡SVHOHWLVWLNNNRQWDNWHQ
‡ +ROGDOOWLGQHWWNDEHOHQERUWHIUDUHGVNDSHWV
bevegelige deler.
‡ %UXNYHUQHEULOOHUV UOLJKYLVGXVNDODUEHLGH
over hodehøyde.
‡ ,NNHSUHVVPDVNLQHQPRWXQGHUODJHWGHWI¡UHU
til at slipingen tar lenger tid.
Kontakt med eller innånding av slipestøv
GYVIUDRYHUÀDWHUPDOWPHGEO\KROGLJ
maling, fra trevirke og metaller) kan være
skadelig for helsen til brukeren og
tilskuere. Du må alltid bruke egnet
verneutstyr, som for eksempel en
støvmaske, og bruke støvposen under
sliping.
6On¡\HEOLNNHOLJDYPDVNLQHQYHG
‡ 8YDQOLJJQLVWULQJIUDNXOOE¡UVWHQHRJÀDPPHUL
kollektorringen.
‡ )HLOSnVW¡SVHOHWQHWWNDEHOHQHOOHU¡GHODJWH
ledninger.
‡ 'HIHNWEU\WHU
‡ 5¡\NHOOHUOXNWDYVYLGGLVROHULQJVPDWHULHOO
NO
Elektrisk sikkerhet
Overhold ved bruk av elektriske maskiner alltid de
lokale sikkerhetsforskriftene. Dette for å unngå
brannfare, fare for elektrisk støt og personskade.
Les i tillegg til nedenstående instrukser også
sikkerhetsforskriftene i det vedlagte separate
sikkerhetsheftet.
Kontroller alltid om nettspenningen er i
overensstemmelse med verdien på
typeskiltet.
Class II-maskin – Dobbeltisolert –
Krever ikke jordet støpsel.
Skifting av ledninger eller støpsler
Hvis ledningen er skadet, må den erstattes met
en spesiell ledning som leveres av fabrikanten
eller fabrikantens kundeservice. Kast gamle
ledninger eller støpsler med det samme de er
skiftet ut med nye. Det er farlig å sette et støpsel
med løs ledning i stikkontakten.
Bruk av skjøteledninger
Bruk utelukkende en godkjent skjøteledning som
er egnet til maskinens effekt. Ledningene må ha
et tverrsnitt på minst 1,5 mm2. Hvis skjøteledningen sitter på en rull, må den rulles helt ut.
3. BRUKS
Les alltid sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende bestemmelser.
Valg av slipepapir
Grovt slipepapir (50 korn) fjerner vanligvis
PHVWHSDUWHQDYPDWHULDOHWPHQV¿QWVOLSHSDSLU
EUXNHVWLO¿QSXVVLQJ'HUVRPRYHUÀDWHQHUXMHYQ
lønner det seg å begynne med grovt slipepapir.
Deretter kan du bruke middels grovt slipepapir
(80 korn) for å fjerne de ripene som det grove
SDSLUHWHWWHUODWHUVHJ7LOVOXWWNDQGX¿QVOLSHPHG
¿QWSDSLUNRUQ
Fjerne og sette inn slipebåndet
Fig. C
Før montering av slipebåndet, må
støpselet alltid trekkes ut.
‡ /HJJPDVNLQHQSnVLGHQPHGEnQGGHNVHOHW
ned.
‡ /¡VQHVWUDPPHUHQIRUVOLSHEnQGHW
‡ )MHUQVOLSHEnQGHWIUDPDVNLQHQ
‡ 6HWWLQQHWQ\WWVOLSHEnQGLPDVNLQHQ
Kontroller at retningspilen på slipebåndet
peker i samme retning som retningsindikatoren
(5)
‡ 6WUDPWLOVWUDPPHUHQIRUVOLSHEnQGHWLJMHQ
Sentrere slipebåndet
Fig. B
Hvis slipebåndet ikke går parallelt med den ytre
kanten på dekselet, må slipebåndet sentreres.
Flytt slipebåndet til riktig plassering med
justeringsknotten (12). Hvis justeringsknotten vris
PHGNORNNHQÀ\WWHVVOLSHEnQGHWLQQRYHURJKYLV
GHQYULVPRWNORNNHQÀ\WWHVVOLSHEnQGHWXWRYHU
Slå på og av
Fig. B
‡ +YLVGXYLOVOnPDVNLQHQSnWU\NNHUGXLQQSn
av-knappen (7).
‡ +YLVGXYLOVOnPDVNLQHQDYVOLSSHUGXXWSn
av-knappen.
Hvis det kreves kontinuerlig arbeid, må
EORNNHULQJVEU\WHUHQEUXNHV
‡ 6OnPDVNLQHQSnYHGnWU\NNHLQQSnDY
knappen
‡ 7U\NNLQQEORNNHULQJVEU\WHUHQRJVOLSSXWSn
av-knappen.
‡ +YLVGXYLOVOnPDVNLQHQDYWU\NNHUGXLQQSn
av-knappen på nytt og slipper den ut igjen.
Innstilling av hastigheten
Fig. B
Hjulet for hastighetsregulering brukes til å stille
inn hastigheten. Hjulet for hastighetsregulering
kan stilles inn i 6 stillinger. Den ideelle
hastigheten avhenger av påkrevd kornstørrelse
og materialet som skal arbeides med.
Ikke juster hastigheten under bruk.
‡ 9ULKMXOHWIRUKDVWLJKHWVUHJXOHULQJWLO¡QVNHW
stilling.
- For harde materialer, bruk et slipebånd med
¿QNRUQVW¡UUHOVHRJYHOJODYKDVWLJKHW
- For myke materialer, bruk et slipebånd med
grov kornstørrelse og velg en høyere
hastighet.
‡ (WWHUnKDDUEHLGHWLODQJWLGPHGODYKDVWLJKHW
skal du alltid la maskinen kjøles ned ved å
kjøre den på maksimum hastighet uten
belastning i ca 3 minutter.
45
NO
Å montere støvposen
Fig. B
En komplett støvpose er vedlagt. Anbring
ledningsfremføring bøylen (på inside av
støvposen) inn i adapteren av støvposen (hvis
ikke montert). Slutten av bøylen skal peke
oppover. Bruk støvposen å samle støv som er
utløst i løpet av slipearbeidet.
‡ $QEULQJVW¡YSRVHQSnnSQLQJHQWLO
støvoppsamlingen.
‡ 7¡PVW¡YSRVHQUHJXO UWWLOnRSSQnHIIHNWLYW
fjerning av støvet.
Håndtak
Det er blitt enklere å bruke båndsliperen på grunn
av de to håndtakene, ett foran og ett bak.
Fordi du kan holde maskinen med begge hender,
har du bedre styring på maskinen, og det er
mindre fare for å komme borti deler som er i
bevegelse. Hold alltid båndsliperen med begge
hender.
Bruksanvisning
Pass på at maskinen går med full hastighet før du
setter den ned på materialet som skal slipes.
Dette hindrer overbelastning av maskinen.
For sliping av tre plasserer du maskinen i en
vinkel på om lag 15° i forhold til mønsteret i treet.
Beveg båndsliperen konstant over materialet som
skal slipes.
‡ ,NNHE¡\VOLSHEnQGHW
‡ ,NNHEUXNGHWVDPPHVOLSHEnQGHWWLOnVOLSHWUH
og metall
‡ ,NNHWU\NNSn'HUHVPDVNLQGDGHWWHEDUH
utsetter sliping.
Stasjonær bruk
Fig. D
Denne maskinen kan også monteres til et
DUEHLGVERUGIRUnEUXNHVVRPHQVWDVMRQ U
maskin.
‡ 3ODVVHUJXPPLPDWWHQSnERUGHWVRPYLVWPHG
merker. Monter aldri maskinen på bordet, for
VWDVMRQ UEUXNXWHQJXPPLPDWWHQ
‡ 6QXPDVNLQHQRSSQHGRJVHQWUHUGHQSn
gummimatten. Monteringshullene må vende
forrover.
‡ 6HWWLQQGHPRQWHULQJVSLQQHQHKHOWLQQLGH
monteringshullene (14)
‡ %UXNEUDNHWWHQHIRUnNOHPPHIDVWPDVNLQHQ
på bordet.
46
‡ )HVWNOHPPHQHPHGYLQJPXWWHUQHPHG
håndkraft. Sørg for å feste maskinen skikkelig,
men ikke trekk til for hardt.
‡ 6¡UJIRUDWPDVNLQHQHUIXOOVWHQGLJVLNUHWI¡U
du slår den på.
Maskinen kan settes til kontinuerlig drift ved å
bruke sperrebryteren (8).
4. SERVICE OG VEDLIKEHOLD
Sørg for at maskinen er spenningsløs
når det skal utføres vedlikeholdsarbeid
på de mekaniske delene.
Disse maskinene er produsert for å kunne
fungere problemløst med minimalt vedlikehold
over lengre tid. Hvis du rengjør maskinen
regelmessig og ivaretar den etter forskriftene, vil
den vare lenger.
Feil
Dersom maskinen ikke fungerer som den skal,
kan du se gjennom oversikten over mulige
årsaker og løsninger nedenfor:
1. Den elektriske motoren blir varm
‡ 0RWRUHQVNM¡OHULOOHUHUWLOVWRSSHWDYVNLWW
‡ 5HQJM¡UNM¡OHULOOHQH
‡ 0RWRUHQHUGHIHNW
‡ 6NDOGXNRQWDNWHVHUYLFHDGUHVVHQSn
garantikortet.
2. Maskinen virker ikke etter at den er slått på
‡ %UXGGLVWU¡PWLOI¡UVHOHQ
‡ .RQWUROOHUQHWWWLONRSOLQJHQIRUEUXGG
‡ 6NDOGXNRQWDNWHVHUYLFHDGUHVVHQSn
garantikortet.
3. Støvet suges ikke opp
‡ 'HWNDQVN\OGHVDWVW¡YDYVXJHWHUWLOVWRSSHW
‡ 5HQVnSQLQJHQWLOVW¡YDYVXJHW
La alltid reparasjoner utføres av en
anerkjent installatør eller service-bedrift!
DA
Rengjøring
Rengjør maskinhuset regelmessig med en myk
klut, helst etter hver bruk. Hold
ventilsasjonslukene fri for støv og smuss. Fjern
hardnakket smuss med en myk klut, fuktet i
sepevann. Ikke bruk løsemidler som bensin,
alkohol, ammoniakk, osv. Slike stoffer skader
kunststoffdelene.
Smøring
Maskinen trenger ingen ekstra smøring.
Feil
Hvis det f eks skulle opptre en feil etter at en del
er blitt slitt, må du ta kontakt med
serviceadressen som står på garantikortet. Bak i
denne brosjyren står en utførlig oversikt over
deler som kan bestilles.
Miljø
For å forhindre transportskader leveres maskinen
med solid emballasje. Emballasjen består for det
meste av gjenvinnbart materiale. Lever derfor
emballasjen til gjenvinning.
Defekte og/eller kasserte elektriske eller
elektroniske apparater må avhendes ved
egnete returpunkter.
Garanti
Les garantibetingelsene på det vedlagte
garantikortet.
Dette produktet og brukerhåndboken kan bli
HQGUHW6SHVL¿NDVMRQHUNDQHQGUHVXWHQIRUYDUVHO
BÅNDPUDSER
BSM1021
Tak for, at du har købt dette Ferm produkt.
Ved at gøre dette står du nu med et fantastisk
produkt, leveret af en af Europas førende
leverandører.
Alle de produkter, som leveres til dig af Ferm,
er fremstillet i overensstemmelse med de højeste
VWDQGDUGHULQGHQIRUSU VWDWLRQRJVLNNHUKHG
6RPHQGHODIYRUHV¿ORVR¿WLOE\GHUYLHQ
fremragende kundeservice, som bakkes op af
vores omfattende garanti.
9LKnEHUDWGXYLOEUXJHGHWWHSURGXNWPHGJO GH
i mange år fremover.
Numrene i den nedenstående tekst henviser til
illustrationerne på side 2-3
Læs denne brugsanvisning nøje
igennem, før maskinen tages i brug. Gør
dig fortrolig med funktionerne og
betjeningen. Maskinen skal
vedligeholdes i overensstemmelse med
anvisninger, så maskinen altid fungerer
problemfrit. Brugsanvisningen og
dertilhørende dokumentation skal
opbevares i nærheden af maskinen.
Indhold
1. Maskindata
2. Sikkerhedsforskrifter
3. Brug
4. Vedligeholdelse
1. MASKINDATA
Tekniske data
6S QGLQJ Frekvens
Optaget effekt
Båndhastighed uden
belastning
3nGEUHGGHRJO QJGH %nQGEUHGGHRJO QJGH
9 JW Lpa (lydtryk)
Lwa (støjniveau)
9LEUDWLRQVY UGLEDJKnQGWDJ
9a
50 Hz
950 W
220-350 m/min
[PP
[PP
NJ
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
9LEUDWLRQVY UGLIURQWKnQGWDJ 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
47
DA
Vibrationsniveau
Kontroller maskinen, løse dele og tilbehør for
Det vibrationsniveau, der er anført bag på denne
transportskader.
betjeningsvejledning er målt i henhold til den
standardiserede test som anført i EN 60745; den
NDQEHQ\WWHVWLODWVDPPHQOLJQHWRVW\NNHUY UNW¡M 2. SIKKERHEDSFORSKRIFTER
RJVRPHQIRUHO¡ELJEHG¡PPHOVHDIXGV WWHOVHQ
%HVNULYHOVHDIV\PEROHU
IRUYLEUDWLRQHUQnUY UNW¡MHWDQYHQGHVWLOGH
Q YQWHIRUPnO
Betegnelse for risiko for personskader,
DQYHQGHVY UNW¡MHWWLODQGUHIRUPnOHOOHUPHG
dødsfald eller beskadigelse af værktøjet
andet eller dårligt vedligeholdt tilbehør, kan
i tilfælde af at du er uopmærksom på
GHWWH¡JHXGV WWHOVHVQLYHDXHWEHW\GHOLJW
instruktioner i denne manual.
GHWLGVUXPKYRUY UNW¡MHWHUVOXNNHWHOOHU
hvor det kører uden reelt at udføre noget
DUEHMGHNDQUHGXFHUHXGV WWHOVHVQLYHDXHW
betydeligt
Indikerer farer for elektrisk stød.
Beskyt dig selv imod virkningerne af vibrationer
YHGDWYHGOLJHKROGHY UNW¡MHWRJGHWVWLOEHK¡U
YHGDWKROGHGLQHK QGHUYDUPHRJYHGDW
organisere dine arbejdsmønstre
Komponenter
Fig. A + B
)HUPEnQGSXGVHUHQHUGHWSHUIHNWHY UNW¡MWLO
VOLEQLQJDIWU PHWDORJSODVWLNRYHUÀDGHUHOOHU
lignende materialer. Båndpudseren er velegent til
grovere slibearbejde. Til lettere slibearbejde
anvendes en rystepudser.
1. Baghåndtag
2. Fronthåndtag
3. Front båndvalse
4. Klampning stang
5. Retningsindikator
6. Hastighedskontrol
7. På/af afbryder
8. Blokerings afbryder
9. Støvsuger åbning
10.Støvpose
11. Drivbånd beskyttelse
12.Justerbar knap for indpasning af
båndsandpapir
13.Båndsandpapir
14.Montering beslaghuller
Emballagens indholder
1 Båndpudser
1 Slibebånd
1 Støvpose
1 Brugervejledning
1 Sikkerhedsinstruktioner
1 Garantibevis
48
Brug beskyttelsesbriller.
Særliges sikkerhedsforanstaltninger
+ROGPDVNLQHQSnGHLVROHUHGHJUHEVÀDGHUKYLV
tilbehøret kan få kontakt med skjulte
strømførende ledninger eller maskinens eget
kabel. Hvis tilbehøret får kontakt med en
‘strømførende ledning’, vil maskinens
PHWDOGHOHQHRJVnY UHVWU¡PI¡UHQGH5LVLNRIRU
elektrisk stød.
‡ 1nUGHUDUEHMGHVPHGEnQGSXGVHUHQVNDOGHU
DOWLGE UHVK¡UHY UQRJVW¡YPDVNH
‡ %nQGSXGVHUHQHQHULNNHEHUHJQHWWLOYnG
slibning.
‡ .RQWUROOHUDWPDVNLQHQLNNHHUEORNHUHWL
71'7SRVLWLRQI¡UVWLNNHWV WWHVL
stikkontakten.
‡ +ROGDOWLGOHGQLQJHQERUWHIUDPDVNLQHQV
EHY JHOLJHGHOH
‡ %UXJEHVN\WWHOVHVEULOOHULV UKYLVGHUDUEHMGHV
over hovedhøjde.
‡ 8G¡YLNNHWU\NSnPDVNLQHQGHWJ¡UNXQ
DUEHMGHWVY UHUH
Kontakt eller indånding af støv som
hvivles op mens der slibes (f.eks.
EO\PDOHGHRYHUÀDGHUWU RJPHWDONDQ
være skadeligt for brugerens samt
tilstedeværendes helbred. Bær altid
velegnet udstyr, såsom støvmaske og
støvposer, mens der slibes.
DA
0DVNLQHQVNDO¡MHEOLNNHOLJWVOXNNHVLWLOI OGHDI På- og afmontering af slibebånd
‡ 'HIHNWQHWVWLNQHWOHGQLQJHOOHUEHVNDGLJHOVHDI Fig. C
ledning.
Tag stikket ud af kontakten, før
‡ 'HIHNWNRQWDNW
slibebåndet monteres.
‡ *QLVWGDQQHOVHLNXOOHQHHOOHUULQJLOGL
kollektoren.
‡ 5¡JHOOHUOXJWIUDVYHGHQLVROHULQJ
‡ / JPDVNLQHQSnVLGHQPHG
EnQGDIVN UPQLQJHQQHGDG
Elektrisk sikkerhed
‡ /¡VHQVS QGHDUPHQ
Ved anvendelse af elektriske mas kiner skal man
‡ $IPRQWHUVOLEHEnQGHWIUDPDVNLQHQ
DOWLGI¡OJHGHORNDOWJ OGHQGH
‡ 0RQWHUGHWQ\HVOLEHEnQGSnPDVNLQHQRJ
sikkerhedsforskrifter i forbindelse med brandfare,
kontroller, at pilene på slibebåndet peger i
fare for elektrisk stød og legemensbeskadigelse.
samme retning som retningsviseren (5).
/ VXGRYHUGHQHGHQVWnHQGHLQVWUXNWLRQHURJVn
‡ 6WUDPVS QGHDUPHQHQJDQJWLO
sikkerheds-forskrifterne i den separat vedlagte
sikkerhedsfolder.
Kontroller altid om netspændingen
svarer til værdien på typeskiltet.
Klasse II maskine – Dobbelt isolering
– Du behøver ingen jordforbindelsestik.
Udskiftning af ledninger eller stik
Hvis netledningen er blevet beskadiget, skal den
udskiftes med en speciel netledning, som kan fås
via fabrikanten eller fabrikantens kundeservice.
Gamle ledninger og stik skal kasseres, når de er
EOHYHWXGVNLIWHWPHGQ\H'HWHUIDUOLJWDWV WWH
stikket på en løs ledning i en stikkontakt.
Ved brug af forlængerledninger
%UXJXGHOXNNHQGHJRGNHQGWHIRUO QJHUOHG
ninger, der er beregnede til maskinens effekt.
Lederne skal have et gennemsnit på mindst 1.5
mm2+YLVIRUO QJHUOHGQLQJHQVLGGHUSnHQ
tromle, rulles ledningen helt af.
3. BRUG
Sikkerhedsinstruktioner og gældende
regler skal altid overholdes.
Vælg sandpapir
Groft sandpapir (korn 50) fjerner almideligvis de
ÀHVWHPDWHULDOHURJ¿QWVDQGSDSLUEUXJHVWLO
HIWHUEHKDQGOLQJ+YLVRYHUÀDGHQHUXM YQVNDO
man begynde med groft sandpapir. Derefter
bruges mellemgroft sandpapir (korn 80) for at
fjerne ridserne fra det grove sandpapir. Til sidst
EUXJHV¿QWNRUQVDQGSDSLUWLOHIWHUEHKDQGOLQJ
Indstilling af slibebånd
Fig. B
Hvis slibebåndet ikke løber parallelt med
\GHUNDQWHQDIDIVN UPQLQJHQVNDOVOLEHEnQGHW
indstilles. Indstil slibebåndet i korrekt position ved
KM OSDILQGVWLOOLQJVNQDSSHQ1nU
indstillingsknappen drejes med uret, rykkes
slibebåndet indad, og når den drejes mod uret
rykkes det udad.
Tænd og sluk
Fig. B
‡ 7U\NSnW QGVOXNNQDSSHQIRUDWW QGH
maskinen (7).
‡ 8GO¡VW QGVOXNNQDSSHQIRUDWVOXNNH
maskinen.
9HGXDIEUXGWVOLEQLQJEHQ\WWHV
OnVHDQRUGQLQJHQ
‡ 7U\NSnW QGVOXNNQDSSHQIRUDWW QGH
maskinen.
‡ 7U\NSnOnVHDQRUGQLQJHQRJXGO¡VW QGVOXN
knappen.
‡ 7U\NSnW QGVOXNNQDSSHQLJHQRJXGO¡V
W QGVOXNNQDSSHQIRUDWVOXNNHIRU
maskinen.
Indstilling af hastigheden
Fig. B
Hastighedsjusteringshjulet anvendes til indstilling
af hastigheden. Hastighedsjusteringshjulet kan
indstilles til 6 stillinger. Den ideelle hastighed
DIK QJHUDIGHQSnNU YHGHNRUQVW¡UUHOVHRJGHW
bearbejdede materiale.
Indstil ikke hastigheden under brugen.
49
DA
‡ 'UHMKDVWLJKHGVMXVWHULQJVKMXOHWWLOGHQ
ønskede indstilling.
- Til hårde materialer skal du bruge et
VOLEHEnQGPHGOLOOHNRUQVW¡UUHOVHRJY OJH
en lavere hastighed.
- Til bløde materialer skal du bruge et
VOLEHEnQGPHGVWRUNRUQVW¡UUHOVHRJY OJH
en højere hastighed.
‡ 1nUGXLO QJHUHWLGKDUDUEHMGHWYHGODY
hastighed, skal du sørge for, at maskinen køler
af ved at lade den køre ved maks. hastighed
uden belastning i 3 minutter.
Montering af støvpose
Fig. B
(QNRPSOHWVW¡YSRVHHUYHGODJW6 WHQWUnG
konsol (indeni støvposen) ind i adaptaren af
støvposen (når den ikke er monteret). Den
bagerste del af konsollen skal peges opad.
Anvend støvposen for at samle støv op, som
frigøres ved slibning med sandpapir.
‡ 6 WVW¡YSRVHQLQGSnVW¡YRSVDPOHUHQV
åbning.
‡ 7¡PVW¡YSRVHQUHJHOP VVLJWIRUDWRSQnHQ
ordentlig støvsugning.
Greb
Båndpudseren er nem at bruge på grund af de to
håndtag, der er placeret henholdsvis foran på
siden af og bag på maskinen.
'HUYHGNDQGXKROGHPDVNLQHQPHGWRK QGHU
så du opnår en bedre kontrol med maskinen og
XQGJnUNRQWDNWPHGGHEHY JHOLJHGHOH
Båndpudseren skal altid betjenes med begge
K QGHU
Betjening
Kontroller, at maskinen er oppe i fuld hastighed,
før den anbringes på det emne, der skal arbejdes
Sn'HWIRUKLQGUHURYHUEHODVWQLQJDIY UNW¡MHW
9HGVOLEQLQJDIWU SODFHUHVPDVNLQHQFDƒIUD
WU HWV¿EHUUHWQLQJ)¡UEnQGSXGVHUHQM YQWKHQ
over det emne, der skal arbejdes på.
‡ %¡MLNNHEnQGVDQGSDSLUHW
‡ $QYHQGLNNHGHWVDPPHVDQGSDSLUIRUVOLEQLQJ
DIWU JRPHWDO
‡ 7U\NLNNHIRUKnUGWSnPDVNLQHQGHWWHYLONXQ
forhindre slibning med sandpapir.
Stationær anvendelse
Fig. D
Denne maskine kan også monteres på et
DUEHMGVERUGRJDQYHQGHVVRPHQVWDWLRQ U
maskine.
‡ $QEULQJJXPPLPnWWHQSnERUGHWVRPDQJLYHW
med markeringerne. Montér aldrig maskinen
SnERUGHWIRUVWDGLRQ UDQYHQGHOVHXGHQ
gummimåtten.
‡ 9HQGPDVNLQHQRSDGRJFHQWUpUGHQSn
gummimåtten. Monteringshullerne skal vende
fremad.
‡ ,V WGHPRQWHULQJVVWLIWHUKHOWLQGLGH
monteringshuller (14)
‡ $QYHQGEHVODJHWWLODWVS QGHPDVNLQHQIDVW
til bordet.
‡ 6WUDPEHVODJHWPDQXHOWPHG
vingemøtrikkerne. Sørg for at stramme
maskinen korrekt, men undgå at overstramme
den.
‡ 6¡UJIRUDWPDVNLQHQHUKHOWVLNNHUI¡UGHQ
startes.
Maskinen kan indstilles til fortsat drift ved brug af
blokkontakten (8).
4. SERVICE & VEDLIGEHOLDELSE
Sørg for at maskinen ikke står under
strøm, når der udføres vedligeholdelses-arbejder på mekanikken.
Disse maskiner er fremstillet til at fungere
problemfrit i lang tid og med minimal
YHGOLJHKROGHOVH/HYHWLGHQNDQIRUO QJHVKYLV
PDVNLQHQUHQJ¡UHVUHJHOP VVLJWRJKnQGWHUHV
korrekt.
Fejl
)RUGHWWLOI OGHDWPDVNLQHQLNNHIXQJHUHU
NRUUHNWHUKHUXQGHUDQJLYHWHQU NNHPXOLJH
årsager med tilhørende løsningsforslag:
1. Udsædvanlig mange gnister
‡ 'HWWHW\GHUQ VWHQDOWLGSnWLOVWHGHY UHOVHDI
smuds i motoren eller på opslidte kulbørster.
‡ .RQWDNWYHQOLJVWVHUYLFHDGUHVVHQSn
garantibeviset.
2. Slibemaskinen bliver for varm
‡ 6OLEHPDVNLQHQEHODVWHVIRUPHJHW
‡ %UXJPDVNLQHQWLOGHWGHQHUEHUHJQHWWLO
50
HU
‡ 0RWRUHQHUGHIHNW
‡ .RQWDNWYHQOLJVWVHUYLFHDGUHVVHQSn
garantibeviset.
SZALAGCSISZOLÓGÉP
BSM1021
3. Støvet suges ikke op
‡ 'HWWHNDQHYHQWXHOWVN\OGHVDW
støvudsugningen er tilstoppet.
‡ 5HQVnEQLQJHQWLOXGVXJQLQJDIVW¡Y
Köszönjük, hogy ezen Ferm terméket választotta.
(XUySDHJ\LNYH]HWĘEHV]iOOtWyMiQDNNLYiOy
termékét tartja a kezében.
A Ferm által szállított termékek a legmagasabb
teljesítményi és biztonsági szabványok alapján
NHUOQHNOHJ\iUWiVUD)LOR]y¿iQNUpV]HNpQWNLYiOy
ügyfélszolgálatot, továbbá átfogó garanciát
kínálunk termékeinkhez.
5HPpOMND]HON|YHWNH]HQGĘpYHNEHQ|U|PPHO
fogja használni a készüléket.
Reparationer må udelukkende udføres
af en autoriseret installatør eller et
autoriseret serviceværksted.
Rengøring
5HQJ¡UPDVNLQKXVHWUHJHOP VVLJWPHGHQEO¡G
klud, fortrinsvist efter hver anvendelse. Hold
EO VHUULVWHQIULIRUVW¡YRJVQDYV)MHUQ
fastsiddende snavs med en blød klud fugtet med
søbevand. Brug ikke opløsningsmidler, som f.eks.
benzin, alkohol, ammoniak, osv. Disse midler kan
beskadige plastikdelene.
Smøring
Maskinen behøver ingen ekstra smøring.
Fejl
Skulle en fejl opstå, f.eks. pga. slidtage af en
enhed, kontakt venligst serviceadressen på
garantibeviset. På bagsiden af denne manual
¿QGHUGXHQWHJQLQJPHGDOOHGHOHGHUNDQ
bestilles.
Miljø
For at undgå transportbeskadigelse leveres
maskinen i en solid emballage. Emballagen er så
vidt muligt lavet af genbrugsmateriale. Genbrug
derfor emballagen.
Defekte og/eller kasserede elektriske
eller elektroniske maskiner skal
DÀHYHUHVSnHQJHQEUXJVSODGV
Garanti
/ VGHWVHSDUDWYHGODJWHJDUDQWLNRUWIRU
garantibetingelserne.
3URGXNWHWRJEUXJHUPDQXDOHQNDQ QGUHV
6SHFL¿NDWLRQHUQHNDQ QGUHVXGHQIRUXGJnHQGH
varsel.
$V]|YHJEHQOHYĘV]iPRNDROGDODNRQOHYĘ
ábrákra vonatkoznak.
$NpV]OpNKDV]QiODWEDYpWHOHHOĘWW
¿J\HOPHVHQROYDVVDHODKDV]QiODWL
utasítást. Ismerkedjen meg a készülék
IXQNFLyLYDOpVDNpV]OpNNH]HOpVpYHO$
NpV]OpNDNNRUIRJPHJIHOHOĘHQ
PĦN|GQLKDD]WDKDV]QiODWLXWDVtWiV
HOĘtUiVDLV]HULQWKDV]QiOMD$KDV]QiODWL
XWDVtWiVWpVD]HJ\pEGRNXPHQWiFLyNDW
a készülékkel együtt tárolja.
Tartalom
1. Gép információ
%L]WRQViJLHOĘtUiVRN
3. Használat
4. Szerviz és karbantartás
1. GÉP INFORMÁCIÓ
0ĦV]DNLDGDWRN
Feszültség
Frekvencia
%HPHQĘWHOMHVtWPpQ\ Csiszolószalag
sebessége terheletlenül
Csiszolószalag mérete
Csiszolópárna mérete
Tömeg
Lpa (hangnyomás)
Lwa (hangteljesítményszint)
Rezgésérték hátsó fogantyú
5H]JpVpUWpNHOVĘIRJDQW\~
230 V~
50 Hz
:
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
51
+8
Rezgésszint
Az ezen felhasználói kézikönyv végén megadott
rezgés-kibocsátási szint mérése az EN 60745
szabványban meghatározott szabványosított
teszttel összhangban történt; ez egy eszköznek egy
PiVLNHV]N|]]HOW|UWpQĘ|VV]HKDVRQOtWiViUDLOOHWYH
DUH]JpVQHNYDOyNLWHWWVpJHOĘ]HWHVIHOPpUpVpUH
használható fel az eszköznek az említett
DONDOPD]iVRNUDW|UWpQĘIHOKDV]QiOiVDVRUiQ
D]HV]N|]QHNHOWpUĘDONDOPD]iVRNUDYDJ\
HOWpUĘLOOHWYHURVV]XONDUEDQWDUWRWW
WDUWR]pNRNNDOW|UWpQĘIHOKDV]QiOiVDMHOHQWĘVHQ
emelheti a kitettség szintjét
D]LGĘDPLNRUD]HV]N|]NLYDQNDSFVROYD
YDJ\DPLNRUXJ\DQPĦN|GLNGHWpQ\OHJHVHQ
QHPYpJH]PXQNiWMHOHQWĘVHQFV|NNHQWKHWLD
kitettség szintjét
(OOHQĘUL]]HDJpSHWWDUWR]pNDLWpVNLHJpV]tWĘLW
hogy a szállítás közben nem sérültek-e meg.
%,=7216È*,(/ėË5È62.
$MHO|OpVHNPDJ\DUi]DWDL
A jelen használati utasításban leírtak be
nem tartása esetén sérülés, életveszély,
és gépsérülés következhet be.
Áramütés veszélye.
9LVHOMHQV]HPYpGĘW
Az eszköz és tartozékai karbantartásával,
kezének melegen tartásával, és
munkavégzésének megszervezésével védje meg
magát a rezgések hatásaitól
.OĘQOHJHVEL]WRQViJLHOĘtUiVRN
A készüléket a szigetelt markolatfelületek
segítségével tartsa, ha a tartozék rejtett
Termékinformáció
YH]HWpNKH]YDJ\DIĘWiSYH]HWpNKH]KR]]ipUKHW
A + B ábra
A szalagcsiszológép kiváló eszköz fa csiszolására, +DDWDUWR]pN³pOĘ´YH]HWpNKH]pUDNpV]OpN
YDVPĦDQ\DJpVHJ\pEDQ\DJRNN|V]|UOpVpUH$ érintett alkatrészei szintén áram alá kerülhetnek.
Áramütés kockázata.
szalagcsiszológépet a durva munkákra
használjuk, a simító-csiszolásra
‡ $FVLV]ROyJpSKDV]QiODWDN|]EHQPLQGLJ
OHQJĘFVLV]ROyJpSHWKDV]QiOMXQN
YLVHOMHQKDOOiVYpGĘWpVSRUPDV]NRW
‡ 1HGYHVFVLV]ROiVUDQHPDONDOPDV
1. Hátsó fogantyú
‡ (OOHQĘUL]]HKRJ\DNDSFVROyQHOHJ\HQ
(OVĘIRJDQW\~
bekapcsolva, amikor a gépet áram alá helyezi.
(OOVĘV]DODJJ|UJĘ
‡ $YH]HWpNHWWDUWVDWiYRODJpSPR]JyUpV]HLWĘO
4. Szorító kar
‡ +DV]QiOMRQYpGĘV]HPYHJHWI}OHJKDIHMI|O|WW
,UiQ\MHO]Ę
dolgozik.
6. Sebesség-szabályozó
‡ 1HQ\RPMDDJpSHWD]FVDNPHJQHKH]tWLD
7. Ki- és bekapcsoló gomb
csiszolást.
8. Blokkoló kapcsoló
3RUJ\ĦMWĘQ\tOiV
10.Porzsák
11. Hajtószíj fedél
&VLV]ROyV]DODJRWHOUHQGH]ĘEHiOOtWyJRPE
13.Csiszolószalag
5|J]tWĘNHUHWIXUDWDL
$FVRPDJROiVWDUWDOPD
1 Szalagcsiszológép
1 Csiszolószalagok
1 Porzsák
1 Használati útmutató
1 Biztonsági tájékoztató
1 Garancialevél
52
FVLV]ROiVN|]EHQNHOHWH]ĘSRUUDOYDOy
$
érintkezés vagy annak belégzése (pl.
yORPWDUWDOP~IHVWpNNHOIHVWHWWIHOOHWHN
fa vagy fém felületek csiszolása esetén)
YHV]pO\H]WHWKHWLDNH]HOĘpVDN|UOiOOyN
egészségét. A csiszolás során mindig
KDV]QiOMDDPHJIHOHOĘV]HPpO\HV
YpGĘHV]N|]|NHWSOSRUPDV]NRW
valamint a porzsákot.
$JpSHWD]RQQDONDSFVROMDNLKD
‡ $V]pQNHIpNW~OViJRVDQV]LNUi]QDNLOOW]
keletkezne a kollektorban.
+8
‡ =iUODWYDJ\PHJKLEiVRGiVHVHWpQD
vezetékben, a csatlakozó dugóban vagy
hálózatban.
‡ $NDSFVROyPHJKLEiVRGiVDHVHWpQ
‡ $PHJSHU]VHOĘG|WWV]LJHWHOpVE]OLNYDJ\
füstöl.
Elektromos biztonság
9LOODPRVJpSHNKDV]QiODWDNRUDWĦ]YHV]pO\LOOHWYH
a személyi sérülések és az áramütés veszélyének
elkerülése érdekében mindig pontosan tartsa be
D]RUV]iJiEDQpUYpQ\EHQOpYĘEL]WRQViJL
UHQGV]DEiO\RNDW)LJ\HOPHVHQROYDVVDHOD]
alábbiakban felsorolt illetve a kézikönyvhöz
FVDWROWEL]WRQViJLXWDVtWiVRNDW
0LQGLJHOOHQĦUL]]HKRJ\DJpSUH
kapcsolt áram feszültsége megegyezik-e
a géptörzslapon feltüntetett adattal!
,,RV]WiO\~JpS±NHWWĘVV]LJHWHOpVĦ
– földelés nélküli konnektorhoz
FVDWODNR]WDWKDWy
A vezetékek és a dugaszok cseréje
A lecserélt vezetékeket és dugaszokat azonnal
GREMDHO1HPFVDWODNR]WDWRWWLOOHWYHQHPV]LJHWHOW
YpJĦYH]HWpNGXJDV]iWIDOLNRQQHNWRUEDGXJQL
UHQGNtYOYHV]pO\HV
Hosszabbítózsinór használata
Kizárólag jóváhagyott és a gép
EHPHQĘWHOMHVtWPpQ\pQHNPHJIHOHOĘ
KRVV]DEEtWy]VLQyUWKDV]QiOMRQ$PLQLPiOLV
vezetékméret 1,5 mm2. Amennyiben kábeldobot
használ, mindig teljesen tekerje le.
3. BEÜZEMELÉS
$EL]WRQViJLHOĘtUiVRNDWpV
rendszabályokat mindenkor tartsuk be.
h]HPEHKHO\H]pVHOĘWW
Durva csiszolópapír (50-es szemcse) eltünteti a
OHJW|EEIDMWDDQ\DJRWD¿QRPFVLV]ROySDStUW
¿QRPFVLV]ROiVUDLOODEHIHMH]}PXQNiODWRNUD
használják. Ha a munkadarab felszíne
szabálytalan, akkor durva csiszolópapírral
kezdjük a munkát. Ezután egy közepes
csiszolópapírral (80-as szemcse) eltüntetjük a
durva csiszolópapír okozta karcolásokat.
0DMGH]XWiQ¿QRPFVLV]ROySDStUUDODV
szemcse) elvégezzük az utolsó simításokat.
A csiszolószalag le- és felszerelése
C ábra
0LHOĘWWDFVLV]ROyV]DODJV]HUHOpVpKH]
NH]GHQpQNDFVDWODNR]yWK~]]XNNLD
NRQQHNWRUEyO
‡ +HO\H]]NOHDJpSHWD]ROGDOiUD~J\KRJ\D
szíjhajtás fedele lefelé legyen
‡ $V]DODJIHV]tWĘWOD]tWVXNPHJ
‡ $FVLV]ROyV]DODJRWHPHOMNOHDJpSUĘO
‡ +HO\H]]NUiDJpSUHD]~MFVLV]ROyV]DODJRW
J\HOYHDUUDKRJ\DV]DODJRQOpYĘQ\LODND]
LUiQ\MHO]ĘQHNPHJIHOHOĘHQiOOMDQDN
‡ $V]DODJIHV]tWĘWIHV]tWVNPHJ~MUD
$FVLV]ROyV]DODJHJ\HQHVEH
B ábra
Ha a csiszolószalag a gép burkolatával nem fut
párhuzamosan, akkor a szalagot egyenesbe kell
állítani.
A szalagot az (12) szalagállító gombbal hozzuk
PHJIHOHOĘSR]tFLyED$V]DODJiOOtWyJRPERWD]
yUDMiUiViYDOHJ\H]ĘLUiQ\EDQIRUJDWYDDV]DODJ
EHIHOpHOOHQNH]ĘLUiQ\EDQIRUJDWYDSHGLJNLIHOp
fog elmozdulni.
Be- és kikapcsolás
B ábra
‡ $JpSEHNDSFVROiVDD]2Q2IINDSFVROy
benyomásával történik (7).
‡ $JpSNLNDSFVROiVDD]2Q2IINDSFVROy
kiengedésével történik.
)RO\DPDWRVFVLV]ROiVKR]DUHWHV]HOĘ
NDSFVROyWKDV]QiOMXN
‡ $JpSHWEHNDSFVROMXND]2QRIINDSFVROyYDO
‡ %HQ\RPMXNDUHWHV]HOĘNDSFVROyWpV
kiengedjük az On/Off kapcsolót.
‡ $JpSNLNDSFVROiViKR]Q\RPMXNPHJ~MUD
majd engedjük ki az On/off kapcsolót.
A fordulatszám beállítása
B ábra
A sebességbeállító tárcsa a sebesség
beállítására szolgál. A sebességbeállító tárcsa
6 helyzetbe állítható. Az ideális sebesség a
PXQNDMHOOHJpWĘOpVDPHJPXQNiODQGyDQ\DJKR]
V]NVpJHVV]HPFVHVĦUĦVpJWĘOIJJ
Használat közben ne változtassa meg a
sebességet.
53
+8
‡ )RUGtWVDHODVHEHVVpJEHiOOtWyWiUFViWD
kívánt helyzetbe.
.HPpQ\DQ\DJRNKR]KDV]QiOMRQ¿QRPDQ
szemcsézett csiszolószalagot, és válasszon
alacsonyabb sebességfokozatot.
- Puha anyagokhoz használjon durvább
V]HPFVp]HWWVpJĦFVLV]ROyV]DODJRWpV
válasszon magasabb sebességfokozatot.
‡ +DDJpSHWKRVV]DEELGHLJDODFVRQ\DEE
sebességgel használja, akkor kapcsolja a
szerszámot a maximális sebességre és hagyja
azt így járni kb. 3 percig, hogy az eszköz
OHKĦOKHVVHQ
Porzsál felszerelése
B ábra
Mellékelve van egy teljes porzsák.
Tegye a drótbilincset (a porzsák belsejében) a
SRU]ViNLOOHV]WĘHJ\VpJpEHKDQLQFVIHOV]HUHOYH
A bilincs végének felfelé kell mutatnia. Használja
a porzsákot a csiszolás során kibocsátott por
|VV]HJ\ĦMWpVpUH
‡ 7HJ\HDSRU]ViNRWDSRUJ\ĦMWĘQ\tOiVUD
‡ 5HQGV]HUHVHQUtWVHNLDSRU]ViNRWKRJ\
hatásos porkivezetést érjen el.
A gép tartása
$V]DODJFVLV]ROyJpSD]HOOVĘpVKiWVyIRJDQW\~N
által kényelmesen használható. Ezekkel a gépet
két kézzel tarthatjuk, biztosabban vezethetjük és
a mozgó részek érintésének veszélye csekély. A
szalagcsiszológépet tartsuk mindig két kézzel.
Használati útmutató
hJ\HOMQNUiKRJ\DJpSHOpUMHWHOMHVVHEHVVpJpW
PLHOĘWWDPXQNDGDUDEUDKHO\H]]N(]]HO
elkerüljük a gép túlterhelését.
Fa megmunkálásakor a csiszolást az anyag
szálirányához képest kb.15°-os szögben
végezzük. A szalagcsiszológépet mozgassuk
egyenletesen a mintadarabon.
‡ 1HKDMOtWVDPHJDFVLV]ROyV]DODJRNDW
‡ 1HKDV]QiOMDXJ\DQD]WDFVLV]ROyV]DODJRWID
és fém csiszolására
‡ 1HJ\DNRUROMRQW~OQDJ\Q\RPiVWDJpSUHD]
csak a csiszolást késlelteti.
Telepített használat
D ábra
A gépet egy munkaasztalra is lehet telepíteni, és
azt így telepített gépként lehet használni.
54
‡ +HO\H]]HDJXPLODSRWD]DV]WDOUDD
MHO|OpVHNQHNPHJIHOHOĘHQ6RKDQHWHOHStWVHD
gépet asztalra gumilap nélkül.
‡ )RUGtWVDPHJDJpSHWIHMMHOOHIHOHpVKHO\H]]H
D]WDJXPLODSN|]HSpUH$U|J]tWĘIXUDWRNQDN
HOĘUHIHOHNHOOQp]QLN
‡ ,OOHVV]HEHDU|J]tWĘFVDSRWWHOMHVHQD
U|J]tWĘIXUDWED
‡ +DV]QiOMDDNHUHWHNHWDJpSDV]WDOKR]YDOy
rögzítéséhez.
‡ +~]]DPHJDEHIRJySRIiWNp]]HODV]iUQ\DV
DQ\iNVHJtWVpJpYHO*\Ę]ĘGM|QPHJDJpS
PHJIHOHOĘU|J]tWpVpUĘOGHQHK~]]DD
csavarokat túl.
‡ *\Ę]ĘGM|QPHJDJpSEL]WRQViJRV
U|J]tWpVpUĘOPLHOĘWWD]WEHNDSFVROQi
A gépet a blokkolható kapcsoló segítségével
IRO\DPDWRVPĦN|GpVUHOHKHWiOOtWDQL
4. SZERVIZ ÉS KARBANTARTÁS
Ügyeljen, hogy a motor karbantartása
VRUiQDI~UyPLQGLJOHOHJ\HQYiODV]WYD
D]HOHNWURPRVKiOy]DWUyO
A készüléket úgy terveztük és gyártottuk le, hogy
az nem igényel különösebb szervizelést a
használata folyamán. A fúrógép élettartamának
meghosszabbítása érdekében bánjon a
NpV]OpNNHOD]HOĘtUiVRNV]HULQWWRYiEEiD]W
folyamatosan tisztítsa meg.
Meghibásodások
$JpSHVHWOHJHVKLEiVPĦN|GpVpQHNOHKHWVpJHV
RNDLWpVDPHJIHOHOĘPHJROGiVRNDWD]
alábbiakban közöltük:
1. A motor felforrósodik
‡ $V]HOO|]ĘQ\tOiVRNHOGXJXOWDN
‡ 7LV]WtWVDNLDV]HOO|]ĘQ\tOiVRNDW
‡ $PRWRUPHJKLEiVRGRWW
‡ )RUGXOMRQDJDUDQFLDMHJ\HQIHOWQWHWHWW
szervizhez.
$EHNDSFVROWJpSQHPPN|GLN
‡ 7|UpVDKiOy]DWEDQ
‡ (OOHQ|UL]]HDYH]HWpNHNHW
‡ )RUGXOMRQDJDUDQFLDMHJ\HQIHOWQWHWHWW
szervizhez.
3. A por nem szívódik el
‡ $SRUHOV]tYyHOGXJXOW
‡ 7LV]WtWVDPHJDSRUHOV]tYyFVDWODNR]yW
CS
A gép csináltatását csakis elismert
elektromos müszerészre bizza!
PÁSOVÁ BRUSKA
BSM1021
Tisztítás
/HKHWĘOHJPLQGHQKDV]QiODWXWiQW|U|OMHPHJ
száraz ruhával a fúrógép külsejét. A
V]HOOĘ]ĘQ\tOiVRNEDQOHUDNyGRWWSRUWpV
V]HQQ\H]ĘGpVHNHWWiYROtWVDHO$PDNDFVDEE
V]HQQ\H]ĘGpVHNHWPRVRJDWyV]HUHVYt]EH
mártott, enyhén nedves ruhával törölje le. A
I~UyJpSWLV]WtWiViKR]DPĦDQ\DJRWNiURVtWy
oldószereket (benzint, alkohol, ammóniumot stb.)
használni tilos.
'ČNXMHPH9iP]D]DNRXSHQtSURGXNWX¿UP\)HUP
=DNRXSHQtPMVWH]tVNDOLMHGLQHþQêYêUREHNNWHUê
GRGiYiMHGHQ]KODYQêFKHYURSVNêFKGRGDYDWHOĤ
9ãHFKQ\SURGXNW\NWHUpGRGiYi¿UPD)HUP
VHY\UiEtSRGOHQHMY\ããtFKYêNRQQRVWQtFKD
EH]SHþQRVWQtFKVWDQGDUGĤ6RXþiVWtQDãt¿OR]R¿H
MHLSRVN\WRYiQtSUYRWĜtGQtKR]iND]QLFNpKR
VHUYLVXNWHUêMH]DMLãWČQQDãtNRPSOH[Qt]iUXNRX
'RXIiPHåHEXGHWHPRFLSRXåtYDWWHQWRYêUREHN
EČKHPPQRKDSĜtãWtFKOHW
Kenés
A készülék nem igényel semmilyen kenést sem.
ýtVODYWH[WXVHRGYROiYDMtQDGLDJUDP\QD
stranách 2-3
Meghibásodások
$PHQQ\LEHQDNpV]OpNQHPPĦN|GLN
PHJIHOHOĘHQYDJ\DQQDNYDODPHO\DONDWUpV]H
MHOHQWĘVPpUWpNEHQHONRSRWWDNNRUDJpSHWYLJ\H
a garancialevélben feltüntetett valamelyik
márkaszervizbe.
A használati utasítás végén található
alkatrészeket meg lehet rendelni a géphez.
.|UQ\H]HWYpGHOHP
A fúrógépet szállítás és tárolás közben a géphez
tartozékként adott szerszámkofferben lehet
tartani. A készülék csomagolóanyagainak nagy
része újrafeldolgozható anyagból készült. Ezeket
az anyagokat az újrafeldolgozást biztosító
KXOODGpNJ\ĦMWĘKHO\HNHQNHOOOHDGQL
3ĜHGSRXåLWtPSĜtVWURMHVLSR]RUQČ
SĜHþWČWHWHQWRQiYRGNREVOX]H
Seznamte se s funkcemi a základní
REVOXKRX2EVOXKXMWHSĜtVWURMYåG\SRGOH
SRN\QĤDE\E\OD]DMLãWČQDMHKRVSUiYQi
IXQNþQRVW1iYRGNREVOX]HDSUĤYRGQt
dokumentace se musí nacházet v
EOt]NRVWLSĜtVWURMH
Obsah
1. Informace o stroji
%H]SHþQRVWQtSRN\Q\
3RXåLWt
6HUYLVD~GUåED
1. INFORMACE O STROJI
Technické údaje
A meghibásodott vagy
használhatatlanná vált elektromos
berendezéseket adja le
újrafeldolgozásra.
Garancia
Olvassa el a garancialevélen található
feltételeket.
A termék és a felhasználói kézikönyv bármikor
megváltoztatható. A módosítások további
értesítés nélkül végrehajthatók.
1DSČWt .PLWRþHW 3ĜtNRQ 3RþHWRWiþHNEH]
brusného papíru
5R]PČU\EUXVQpKRSiVX
5R]PČU\EUXVQpSORFK\
Poids
/SDDNXVWLFNêWODN Lwa (hladina emise hluku)
9LEUDFH]DGQtUXNRMHĢ 9a
+]
:
220-350 m/min
[PP
[PP
3,55 kg
G%$
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
9LEUDFHSĜHGQtUXNRMHĢ 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
55
CS
ÒURYHĖYLEUDFt
ÒURYHĖYLEUDFtXYHGHQiQD]DGQtVWUDQČWRKRWR
PDQXiOXVSRN\Q\E\ODPČĜHQDYVRXODGXVH
VWDQGDUGL]RYDQêPWHVWHPSRGOH(1MH
PRåQpMLSRXåtWNHVURYQiQtMHGQRKRSĜtVWURMHV
GUXKêPDMDNRSĜHGEČåQpSRVRX]HQtY\VWDYRYiQt
VHYLEUDFtPSĜLSRXåtYiQtSĜtVWURMHNXYHGHQêP
aplikacím
SRXåtYiQtSĜtVWURMHNMLQêPDSOLNDFtPQHERV
MLQêPþLãSDWQČXGUåRYDQêPSĜtVOXãHQVWYtP
PĤåH]iVDGQČ]YêãLW~URYHĖY\VWDYHQtVH
vibracím
GREDNG\MHSĜtVWURMY\SQXWêQHERNG\EČåt
DOHYHVNXWHþQRVWLQHQtY\XåtYiQPĤåH
]iVDGQČVQtåLW~URYHĖY\VWDYHQtVHYLEUDFtP
&KUDĖWHVHSĜHGQiVOHGN\YLEUDFtWDNåHEXGHWH
GEiWQD~GUåEXSĜtVWURMHDSĜtVOXãHQVWYtEXGHWHVL
XGUåRYDWWHSOpUXFHDXVSRĜiGiWHVLVYpSUDFRYQt
postupy
Informace o výrobku
Obr. A + B
3iVRYiEUXVNDMHLGHiOQtSĜtVWURMNEURXãHQtGĜHYD
DOHãWČQtåHOH]DSODVWLFNêFKKPRWDSĜtEX]QêFK
PDWHULiOĤ
3iVRYiEUXVNDVHPXVtSRXåtYDWSURKUXERX
EURXVtFtSUiFL3UREČåQpEURXãHQtVORXåtRNUXåQt
EUXVNDPXVtEêWSRXåLWD
=DGQtUXNRMHĢ
3ĜHGQtUXNRMHĢ
3ĜHGQtĜHPHQRYêYiOHF
8StQDFtSiND
8ND]RYDWHOVPČUX
5HJXODFHRWiþHN
9\StQDþ
%ORNRYDFtY\StQDþ
9. Otvor pro zachycování prachu
10.Pytlík na prach
.U\WKQDFtKRĜHPHQX
2YOiGDFtNQRÀtNY\URYQiQtEUXVQpKRSiVX
%UXVQêSiV
2WYRU\SURXSHYĖRYDFtGUåiN
Obsah balení
1 Pásová bruska
1 Brusné pásy
3UDFKRYêViþHN
1iYRGNSRXåLWt
%H]SHþQRVWtSRN\Q\
=iUXþQtOLVW
56
=NRQWUROXMWHSĜLVWURMYROQpþiVWLDSĜtVOXãHQVWYt
zdali nebyly poškozeny dopravou.
%(=3(ý12671Ë32.<1<
9\VYČWOHQtV\PEROĤ
2]QDþXMHUL]LNRRVREQtKR]UDQČQt]WUiW\
åLYRWDQHERSRãNR]HQtQiVWURMHYSĜtSDGČ
QHGRGUåHQtSRN\QĤYWRPWRQiYRGX
2]QDþXMHQHEH]SHþtHOHNWULFNpKRãRNX
1RVLWSURVWĜHGN\RFKUDQ\]UDNX
6SHFLiOQtEH]SHþQRVWQtSĜHGSLV\
3RNXGE\SĜtVOXãHQVWYtSĜLãORGRNRQWDNWXVH
VNU\WRXNDEHOiåtQHERHOHNWULFNêPYHGHQtPGUåWH
]DĜt]HQt]DL]RORYDQpXFKRSRYDFtSORFK\-HVWOL
SĜtVOXãHQVWYtSĜLMGHGRNRQWDNWXVHÄåLYêP´
NDEHOHPQHL]RORYDQpNRYRYpVRXþiVWLVWURMHVH
PRKRXGRVWDWSRGQDSČWt1HEH]SHþt]DVDåHQt
HOHNWULFNêPSURXGHP
‡ -HVWOLåHSUDFXMHWHVEURXVtFtPVWURMHPYåG\
SRXåtYHMWHFKUiQLþSURWLKOXNXDSUDFKRYRX
ochrannou masku.
‡ %URXVtFtVWURMQHQtYKRGQêSUREURXãHQt]D
mokra.
‡ =NRQWUROXMWHQHå]DSRMtWH]iVWUþNXGRKODYQtKR
HOSĜtYRGXMHVWOLY\StQDþQHQtYSRVLFL³21´
(Zapnuto).
‡ 'UåWHSĜtYRGQtNDEHOYEH]SHþQpY]GiOHQRVWL
RGSRK\EXMtFtFKVHþiVWLQiVWURMH
‡ 3RXåtYHMWHEH]SHþQRVWQtEUêOH]YOiãWČNG\å
brousíte nad Vaší hlavou.
‡ 1HWODþWHQD9iãVWURMWtPMHQRP]SRPDOtWH
broušení.
.RQWDNWVSLOLQDPLSĜLFKi]HMtFtPLYROQČSĜL
EURXãHQtQHERMHMLFKYGHFKRYiQtQDSĜ
QiWČU\SORFKVREVDKHPRORYDGĜHYČQp
nebo kovové) mohou ohrozit zdraví
SUDFRYQtNDDRNRORVWRMtFtFK1RVWHYåG\
YKRGQpRVREQtRFKUDQQpSRPĤFN\MDNR
SUDFKRYRXPDVNXDEČKHPEURXãHQt
SRXåtYHMWHViþHNQDSLOLQ\
CS
2NDPåLWČY\SQČWHVWURMMHVWOLåHVHREMHYt
‡ 1DGPČUQpMLVNĜHQtXKOtNRYêFKNDUWiþĤY
kolektoru.
‡ 3RUXFKD]iVWUþN\KODYQtKRHOSĜtYRGX
SĜtYRGQtKRNDEHOXDQHERSRãNR]HQt
SĜtYRGQtKRNDEHOX
‡ 9DGQêY\StQDþ
‡ .RXĜQHER]iSDFK]HVSiOHQpL]RODFH
(OHNWURWHFKLFNiEH]SHþQRVW
3ĜLSRXåtYiQtHOHNWULFNêFKSĜtVWURMĤMHYåG\WĜHED
GRGUåRYDWEH]SHþQRVWQtSĜHGSLV\SODWQpYH
YDãHPVWiWČ6QtåtVHWtPQHEH]SHþtSRåiUX
]DVDåHQtHOHNWULFNêPSURXGHPD]UDQQtRVRE
3URþWČWH]GHXYHGHQpEH]SHþQRVWQtSRN\Q\D
VH]QDPWHVHLVEH]SHþQRVWQtPLSRN\Q\
SĜLORåHQêPLNQiVWURML8ORåWHW\WRSRN\Q\QD
EH]SHþQpPPtVWČ
9åG\NRQWUROXMWHMHVWOLQDSiMHQt
RGSRYtGiQDSČWtQDW\SRYpPãWtWNX
WURMWĜtG\,,±GYRMLWiL]RODFH±
6
1HSRWĜHEXMHWHåiGQRXX]HPQČQRX
]iVWUþNX
9êPČQDNDEHOĤD]iVWUþHN
6WDUpNDEHO\QHER]iVWUþN\SRYêPČQČ]DQRYp
RNDPåLWČY\KRćWH-HQHEH]SHþQpSRXåtYDW
]iVWUþN\VXYROQQêPLNDEHO\
3RXåtYiQtSURGOXåRYDFtFKNDEHOĤ
3RXåtYHMWHSRX]HVFKYiOHQpSURGOXåRYDFtNDEHO\
RGSRYtGDMtFtSĜtNRQXSĜtVWURMH0LQLPiOQtSUĤĜH]
YRGLþHMHPP23RXåtYiWHOLNDEHORYêQDYLMiN
YåG\KRRGYLĖWHFHOê
3. OPERACE
ěLćWHVHYåG\EH]SHþQRVWQtPLSRN\Q\D
GDOãtPLQDĜt]HQtPLNWHUpVHY]WDKXMtQD
NRQNUpWQtSĜtSDGSRXåtYiQtSĜtVWURMH
Zvolení brusného papíru
+UXEêEUXVQêSDStU]UQLWRVWYãHREHFQČ
RGVWUDĖXMHYtFHPDWHULiOXDMHPQêEUXVQêSDStUVH
SRXåtYiSURNRQHþQRX~SUDYX3RNXGMHSRYUFK
QHURYQRPČUQê]DþQČWHSUiFLVKUXEêPEUXVQêP
SDStUHP3RWRPSRXåLMWHVWĜHGQpKUXEêEUXVQê
SDStU]UQLWRVWDE\VHRGVWUDQLOLUêK\
]DQHFKDQpSRSRXåLWtKUXEpKREUXVQpKRSDStUXD
SURNRQHþQRX~SUDYXSRYUFKXSRXåLMWHMHPQê
EUXVQêSDStU]UQLWRVW
Odejmutí a nasazení bresného pásu
Obr. C
3UHGQDVD]RYiQtPEUXVQpKRSiVXYåG\
Y\WiKQČWH]iVWUþNX]H]iVXYN\
‡ 3RORåWHSĜtVWURMQDERNVNU\WHPKQDFtKR
ĜHPHQHVPČUHPGROĤ
‡ 8YROQČWHSiþNXQDGRWDåHQtEUXVQpKRSiVX
(4).
‡ 2GHMPČWHEUXVQêSiV]SĜtVWURMH
‡ 3RORåWHQDSĜtVWURMQRYêEUXVQêSiV'HMWH
SĜLWRPSR]RUDE\VPČURYpãLSN\QDEUXVQpP
SiVXXND]RYDO\YHVWHMQpPVPČUXMDNR
XND]DWHOVPČUX
‡ 3iþNXQDGRWDåHQtEUXVQpKRSiVXRSČW
XWiKQČWH
9\URYQiQtVPČUXEUXVQpKHSiVX
Obr. B
-HVWOLåHVHEUXVQêSiVQHRWiþtSĜHVQČ
URYQREČåQČVYQČMãtKUDQRXNU\WXSĜtVWURMHPXVt
EêWVPČUSiVXY\URYQiQ3RVXĖWHEUXVQêSiVGR
VSUiYQpSR]LFHSRPRFtQDVWDYRYDFtKRNQRÀtNX
2WiþHQtPQDVWDYRYDFtKRNQRÀtNXYHVPČUX
KRGLQRYêFKUXþLþHNVHEXGHEUXVQêSiV
SRVXQRYDWVPČUHPGRYQLWĜDRWiþHQtPSURWL
VPČUXKRGLQRYêFKUXþLþHNVHEXGHEUXVQêSiV
SRVXQRYDWVPČUHPYHQ
=DSQXWtDY\SQXWtSĜtVWURMH
Obr. B
‡ .WRPXDE\VWHSĜtVWURM]DSQXOLVWLVNQČWH
Y\StQDþ
‡ $E\VWHSĜtVWURMY\SQXOLY\StQDþXYROQČWH
-HOLSRWĜHEDSUDFRYDWQHSĜHWUåLWHSDNVHPXVt
SRXåtWDUHWDþQtWODþtWNR
‡ =DSQČWHSĜtVWURMVWLVNQXWtPY\StQDþH
‡ 6WLVNQČWHDUHWDþQtWODþtWNRDXYROQČWHY\StQDþ
‡ $E\VWHSĜtVWURMY\SQXOLY\StQDþRSČWVWLVNQČWH
DXYROQČWH
1DVWDYHQtRWiþHN
Obr. B
2WiþN\VHQDVWDYXMtSRPRFtNROHþNDSURUHJXODFL
RWiþHN.ROHþNRSURUHJXODFLRWiþHNO]HQDVWDYLW
GRSRORK,GHiOQtRWiþN\]iYLVHMtQDSRåDGRYDQp
YHOLNRVWL]UQDDPDWHULiOXNWHUêVHPiRSUDFRYDW
57
CS
1HQDVWDYXMWHRWiþN\EČKHPSUiFH
8SHYQČQtNSUDFRYQtPXVWROX
Obr. D
1iĜDGtO]HXSHYQLWNSUDFRYQtPXVWROXDSRXåtYDW
MDNRQHSĜHQRVQêNODVLFNêVWURM
‡ 2WRþWHNROHþNRSURUHJXODFLRWiþHNGR
SRåDGRYDQpSRORK\
‡ 3RORåWHJXPRYRXSRGORåNXQDSUDFRYQtVWĤOD
3URWYUGpPDWHULiO\SRXåLMWHEUXVQêSiVV
Y\URYQHMWHSRGOH]QDþHN1LNG\VHQHVQDåWH
MHPQêP]UQHPDY\EHUWHQLåãtU\FKORVW
XSHYQLWQiĜDGtNSUDFRYQtPXVWROXEH]SRXåLWt
3URPČNNpPDWHULiO\SRXåLMWHEUXVQêSiVV
JXPRYpSRGORåN\
KUXEêP]UQHPDY\EHUWHY\ããtU\FKORVW
‡ 2WRþWHQiĜDGtVSRGQtVWUDQRXY]KĤUXD
‡ 3RGHOãtPSRXåtYiQtSLO\]YOiãWČSĜLQLåãtFK
Y\VWĜHćWHMHMQDJXPRYpSRGORåFH8SHYĖRYDFt
ĜH]QêFKU\FKORVWHFKGRSRUXþXMHPHSLOX
RWYRU\PXVtVPČĜRYDWGRSĜHGX
RFKODGLW6SXVĢWHSLOXEH]]iWČåHQDPD[LPiOQt ‡ 1DVXĖWHGYDXSHYĖRYDFtNROtN\GR
rychlost po dobu asi 3 minut.
XSHYĖRYDFtFKRWYRUĤ
‡ .XSHYQČQtQiĜDGtNSUDFRYQtPXVWROXSRXåLMWH
0RQWiåS\WOtNXQDSUDFK
upínací svorky.
Obr. B
‡ 5XNRXGRWiKQČWHXStQDFtNĜtGORYpPDWLFHQD
.RPSOHWQtS\WOtNQDSUDFKMHSĜLORåHQê'UiWČQRX
VYRUNiFK8MLVWČWHVHåHMHQiĜDGtGRVWDWHþQČ
VYRUNXXYQLWĜS\WOtNXQDSUDFKYORåWHGRVSRMN\
SHYQČGRWDåHQR=iURYHĖGEHMWHQDWRDE\VWH
QDS\WOtNXQDSUDFKNG\åQHQtXSHYQČQê.RQHF
PDWLFHQHGRWiKO\SĜtOLã
VYRUN\PXVtPtĜLWQDKRUX3\WOtNQDSUDFK
‡ 3ĜHGVSXãWČQtPQiĜDGtVHSĜHVYČGþWHåHMH
SRXåtYHMWHSURVEtUiQtSUDFKXNWHUêVHEČKHP
QiĜDGtSHYQČDEH]SHþQČXSHYQČQRN
EURXãHQtXYROĖXMH
pracovnímu stolu.
‡ 3\WOtNQDSUDFKYORåWHGRRWYRUX]DFK\FRYiQt
prachu
‡ $E\VWHGRViKOLHIHNWLYQtH[WUDNFLSUDFKXS\WOtN
QDSUDFKSUDYLGHOQČþLVWČWH
Rukojet
3RXåtYiQtSiVRYpEUXVN\MHXVQDGQČQRSRPRFt
GYRXUXNRMHWt-HGQD]QLFKMHXPtVWČQDQDSĜHGQt
VWUDQČDGUXKiQD]DGQtVWUDQČSĜtVWURMH
7tPåHPĤåHWHSĜtVWURMGUåHWREČPDUXNDPD
budete nad ním mít lepší kontrolu a zmenšíte tak
UL]LNRåHVHGRWNQHWHSRK\EXMtFtFKVHþiVWt
3iVRYRXEUXVNXYåG\GUåWHREČPDUXNDPD
1iYRGNSRXåLWt
8EH]SHþWHVHåHSĜtVWURMGRViKOPD[LPiOQtFK
RWiþHNGĜtYHQHåMHMSRORåtWHQDRSUDFRYiYDQê
SĜHGPČW7tPVHY\KQHWHSĜHWtåHQtSĜtVWURMH
'ĜHYRREUXãXMWHSĜLEOLåQČSRG~KOHPƒ
Y]KOHGHPNMHKRYOiNQĤP3RK\EXMWHSiVRYRX
EUXVNRXSO\QXOHSRRSUDFRYiYDQpPSĜHGPČWX
‡ %UXVQêSiVQHRKêEHMWH
‡ 1DEURXãHQtGĜHYDDNRYXQHSRXåtYHMWHVWHMQê
EUXVQêSiV
‡ 1DSĜtVWURMQHY\YtMHMWHYHONêWODNEURXãHQtWtP
pouze zpomalíte.
58
1iĜDGtO]H]DSQRXWDSRXåtYDWNQHSĜHWUåLWp
þLQQRVWLSRNXG]DPiþNQHWHSRMLVWNXVStQDþH
Ò'5ä%$$6(59,6
MLVWČWHVHåHSĜtVWURMQHQt]DSQXWêDMH
8
RGSRMHQRGVtWČMHVWOLåHSURYiGtWH
~GUåEXPRWRUX
7\WRSĜtVWURMHE\O\]NRQVWUXRYiQ\NGORXKRGREp
IXQNþQRVWLVPLQLPiOQtPPQRåVWYtPVHUYLVRYiQt
'pONXåLYRWDPĤåHWHSURGORXåLWSUDYLGHOQêP
þLãWČQtPDĜiGQêP]DFKi]HQtPVSĜtVWURMHP
=iYDG\
3RNXGVWURMQHIXQJXMHVSUiYQČQtåHMHXYHGHQR
QČNROLNPRåQêFKSĜtþLQDSĜtVOXãQiĜHãHQt
(OHNWURPRWRUVH]DKĜtYi
‡ 9ČWUDFtY]GXãQpãWČUELQ\QDPRWRUXMVRX
]DEORNRYiQ\QHþLVWRWRX
‡ 9\þLVWČWHYČWUDFtY]GXãQpãWČUELQ\
‡ 0RWRUMHSRUXFKRY\
‡ .RQWDNWXMWHSURVtPVHUYLVQtDGUHVX
XYHGHQRXQD]iUXþQtNDUWČ
SK
=DSQXW\VWURMQHSUDFXMH
‡ 3RUXFKDYSĜtYRGXHOSURXGX
‡ =NRQWUROXMWH]GDQHQtSĜtYRGHOSURXGX
SĜHUXãHQ
‡ .RQWDNWXMWHSURVtPVHUYLVQtDGUHVX
XYHGHQRXQD]iUXþQtNDUWČ
3. Prach není odsáván
‡ 7RPĤåHEêW]SĤVREHQR]DQHVHQtPRGViYDþH
prachu.
‡ 9\þLVWČWHRGViYDFtRWYRU
2SUDY\SĜtVWURMĤPĤåHSURYiGČWSRX]H
NYDOL¿NRYDQêRSUDYiĜQHERVHUYLVQt
VWĜHGLVNR
ýLãWČQt
3UDYLGHOQČþLVWČWHNU\WSĜtVWURMHSRPRFtMHPQp
OiWN\QHMOpSHSRNDåGpPXåLWt&KUDĖWH
YHQWLOiWRURYpRWYRU\SĜHGSUDFKHPDQHþLVWRWDPL
Nepoddajnou špínu odstraníte jemnou látkou
QDPRþHQRXGRPêGORYpYRG\1HSRXåtYHMWH
UR]SRXãWČGODMDNRMHEHQ]HQDONRKROþSDYHN
DWGNWHUpPRKRXSRQLþLWXPČORKPRWQpþiVWL
Mazání
3ĜtVWURMQHSRWĜHEXMHåiGQpGDOãtPD]iQt
=iYDG\
-HVWOLåHVHREMHYt]iYDGDMDNRåWRGĤVOHGHN
RSRWĜHEHQtþiVWLWDNNRQWDNWXMWHVHUYLVQtFHQWUXP
XYHGHQpQD]iUXþQtPOLVWČ1DNRQFLWRKRWR
QiYRGXMHREViKOêSĜHKOHGþiVWtNWHUpO]H
objednat.
3URVWĜHGt
$E\VH]DEUiQLORSRãNR]HQtEČKHPSĜHSUDY\WDN
PĤåHEêWSĜtVWURMGRGiQYRGROQpPEDOHQt
3ĜHYiåQiþiVWEDOHQtVHVNOiGi]
UHF\NORYDWHOQêFKPDWHULiOĤ=WRKRWRGĤYRGX
E\VWHPČOLEDOHQt]UHF\NORYDW
9DGQêDQHERY\KR]HQêHOHNWULFNêþL
HOHNWURQLFNêSĜtVWURMPXVtEêWGRGiQQD
SĜtVOXãQpUHF\NODþQtPtVW
Záruka
3ĜHþWČWHVL]iUXþQtSRGPtQN\QDVDPRVWDWQpP
]iUXþQtPOLVWČ
9êUREHNDQiYRGNREVOX]HSRGOpKDMt]PČQiP
7HFKQLFNp~GDMHMHPRåQp]PČQLWEH]
SĜHGFKR]tKRXSR]RUQČQt
PÁSOVÁ BRÚSKA
BSM1021
ĆDNXMHPH9iP]D]DN~SHQLHYêURENX¿UP\)HUP
=DN~SHQtPVWH]tVNDOLMHGLQHþQêYêURERNNWRUê
GRGiYDMHGHQ]KODYQêFKHXUySVN\FKGRGiYDWHĐRY
9ãHWN\YêUREN\NWRUpGRGiYD¿UPD)HUP
VDY\UiEDM~SRGĐDQDMY\ããtFKYêNRQQRVWQêFK
DEH]SHþQRVWQêFKãWDQGDUGRY6~þDVĢRXQDãHM
¿OR]R¿HMHWDNLVWRSRVN\WRYDQLHY\QLNDM~FHKR
]iND]QtFNHKRVHUYLVXNWRUêMH]DLVWHQêQDãRX
komplexnou zárukou.
'~IDPHåHEXGHWHP{FĢY\XåtYDĢWHQWRYêURERN
SRþDVPQRKêFKQDVOHGXM~FLFKURNRY
ýtVODYQDVOHGXM~FRPWH[WHRGSRYHGDM~
obrázkom na strane 2-3
3UHYDãXRVREQ~EH]SHþQRVĢDSUH
EH]SHþQRVĢRVWDWQêFKVLG{NODGQH
SUHþtWDMWHWLHWRSRN\Q\SUHGSRXåtYDQtP
]DULDGHQLD3RP{åHYiPWRSRUR]XPLHĢ
YiãPXYêURENXĐDKãLHDY\KQ~ĢVD
]E\WRþQêPUL]LNiP8FKRYDMWHWHQWR
QiYRGQDREVOXKXQDEH]SHþQRPPHVWH
SUHEXG~FHSRXåLWLH
Obsah
1. Údaje o zariadení
%H]SHþQRVWQpSRN\Q\
0RQWiå
ÒGUåED
Ò'$-(2=$5,$'(1Ë
7HFKQLFNpSRGPLHQN\
Napätie
Frekvencia
Príkon
5êFKORVĢEU~VQHKRSDSLHUX
EH]]DĢDåHQL Rozmer brúsneho pásu
5R]PHUEU~VQHMSRGORåN\
+PRWQRVĢ /SDDNXVWLFNêWODN /ZDDNXVWLFNêYêNRQ 9LEUDþQi]DGQiUXNRYlĢ
9LEUDþQiSUHGQiUXNRYlĢ
230 V~
50 Hz
950 W
PPLQ
76x533 mm
[PP
NJ
G%$
G%$
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
59
SK
Hladina vibrácií
Hladina emisií od vibrácií uvedená na zadnej
strane tohto návodu na obsluhu bola nameraná v
V~ODGHVQRUPDOL]RYDQêPWHVWRPXYHGHQêPY
QRUPH(1P{åHVDSRXåtYDĢQDY]iMRPQp
SRURYQiYDQLHQiUDGtDQDSUHGEHåQpSRV~GHQLH
Y\VWDYHQLD~þLQNRPYLEUiFLtSULSRXåtYDQtQiUDGLD
pre uvedené aplikácie
SRXåtYDQLHQiUDGLDQDU{]QHDSOLNiFLHDOHERY
VSRMHQtVU{]Q\PLDOHERQHGRVWDWRþQH
XGUåLDYDQêPLGRSOQNDPLP{åH]QDþQH]YêãLĢ
~URYHĖY\VWDYHQLD
þDVRYpGRE\SRþDVNWRUêFKMHMHQiUDGLH
Y\SQXWpDOHERSRþDVNWRUêFKQiUDGLHEHåtDOH
YVNXWRþQRVWLQHY\NRQiYDSUiFXP{åX]QDþQH
]QtåLĢ~URYHĖY\VWDYHQLD
&KUiĖWHVDSUHG~þLQNDPLYLEUiFLtWDNåHEXGHWH
QiUDGLHDMHKRSUtVOXãHQVWYRVSUiYQHXGUåLDYDĢ
WDNåHQHEXGHWHSUDFRYDĢVRVWXGHQêPLUXNDPLD
WDNåHVLVYRMHSUDFRYQpSRVWXS\VSUiYQH
zorganizujete
%H]SHþQRVWQpSRN\Q\
=iUXþQêOLVW
6NRQWUROXMWH]DULDGHQLHYRĐQpGLHO\D
SUtVOXãHQVWYRþLVDQHSRãNRGLORSULGRSUDYH
%(=3(ý12671e32.<1<
9\VYHWOHQLHV\PERORY
2]QDþXMHUL]LNRRVREQpKR~UD]XVWUDW\
åLYRWDDOHERSRãNRGHQLD]DULDGHQLDY
SUtSDGHQHGRGUåDQLDSRN\QRYYWRPWR
manuáli.
]QDþXMHQHEH]SHþHQVWYR~UD]X
2
HOHNWULFNêPSU~GRP
Noste ochranu zraku.
Informácie o výrobku
Obr. A + B
3iVRYiEU~VNDMHGRNRQDOêSUtVWURMQDREUXVRYDQLH
GUHYDDEU~VHQLHåHOH]QêFKSODVWLFNêFKDOHER
SRGREQêFKPDWHULiORY
3iVRYiEU~VNDVDPXVtSRXåtYDĢOHQQDKUXE~
SUiFXQDQRUPiOQHEU~VHQLHVDPXVtSRXåtYDĢ
URWDþQiEU~VND
âSHFLiOQHEH]SHþQRVWQpSRN\Q\
.HE\SUtVOXãHQVWYRPRKORSUtVĢGRVW\NXVR
VNU\WRXNDEHOiåRXDOHERHOHNWULFNêPYHGHQtP
GUåWH]DULDGHQLH]DL]RORYDQpXFKRSRYDFLH
SORFK\.HćVDSUtVOXãHQVWYRGRVWDQHGRNRQWDNWX
VNiEORPSRGQDSlWtPQHL]RORYDQpNRYRYpþDVWL
VWURMDP{åXE\ĢSRGQDSlWtP5L]LNRHOHNWULFNpKR
šoku.
=DGQiUXNRYlĢ
3UHGQiUXNRYlĢ
3. Predná remenica
8StQDFLDSiþND
8ND]RYDWHĐVPHUX
2YOiGDQLHUêFKORVWL
9\StQDþ]DSQ~ĢY\SQ~Ģ
%ORNRYDFtVStQDþ
9. Otvor na zachytávanie prachu
10.Vrecko na prach
.U\WKQDFLHKRUHPHĖD
5HJXODþQêJRPEtNQDY\URYQiYDQLHEU~VQHKR
pásu
13.Brúsny pás
2WYRU\SUHXSHYĖRYDFtGUåLDN
‡ $NSUDFXMHWHVEU~VQ\P]DULDGHQtPYåG\
QRVWHFKUiQLþHVOXFKXDSURWLSUDFKRY~PDVNX
‡ %U~VQH]DULDGHQLHQLHMHYKRGQpQDPRNUp
brúsenie.
‡ 3UHGSULSRMHQtPHOHNWULFNHM]iVWUþN\QDVLHĢRYp
QDSlWLHVNRQWUROXMWHþLY\StQDþQLHMHYSRORKH
³21´
‡ (OHNWULFNêNiEHOQHVPLHE\ĢYEOt]NRVWL
SRK\EOLYêFKþDVWt]DULDGHQLD
‡ 3RXåtYDMWHRFKUDQQpRNXOLDUHQDMPlNHu
brúsite nad hlavou.
‡ 1D]DULDGHQLHQHY\YtMDMWHWODNWROHQVSRPDOt
brúsenie.
Obsah balíka
1 Pásová brúska
1 Brúsne pásy
1 Vrecko na zachytávanie prachu
1 Návod na obsluhu
60
.RQWDNWVYRĐQHSROHWXM~FLPSUDFKRPDOHER
MHKRLQKDORYDQLHSRþDVEU~VHQLDQDSU
SRYUFKRYQDWUHWêFKRORYRPGUHYRNRY\
P{åHRKUR]RYDĢ]GUDYLHRSHUiWRUDD
RNRORVWRMDFLFK9åG\QRVWHSUtVOXãQpRVREQp
vybavenie, ako je protiprachová maska a
SRþDVEU~VHQLDSRXåtYDMWHYUHFNRQDSUDFK
SK
=DULDGHQLHLKQHćY\SQLWHNHć
‡ VDREMDYtLVNUHQLHXKOtNRYêFKNH¿HND
verticiliosis v kolektore.
‡ G{MGHNSUHUXãHQLXYHOHNWULFNHM]iVWUþNH
HOHNWULFNRPNiEOLDOHERVDHOHNWULFNêNiEHO
poškodí.
‡ MHFK\EQêY\StQDþ
‡ VDREMDYtG\PDOHER]iSDFK]SUHSiOHQHM
izolácie.
%H]SHþQRVĢHOHNWULFNpKR]DULDGHQLD
3ULSRXåtYDQtHOHNWULFNêFK]DULDGHQtYåG\
GRGUåLDYDMWHEH]SHþQRVWQpSUHGSLV\SODWQpYR
YDãHMNUDMLQHDE\VWH]QtåLOLUL]LNRSRåLDUX~UD]X
HOHNWULFNêPSU~GRPD]UDQHQLDRV{E3UHþtWDMWHVL
QDVOHGXM~FHEH]SHþQRVWQpSRN\Q\DNRDM
SULORåHQpEH]SHþQRVWQpSRN\Q\
6WLDKQXWLHDLQãWDORYDQLHEU~VQHKRSiVX
Obr. C
3UHGPRQWiåRXEU~VQHKRSiVXYåG\
Y\WLDKQLWH]iVWUþNX]HOHNWULFNHMVLHWH
‡ 3RORåWH]DULDGHQLHQDERNVNU\WRPKQDFLHKR
UHPHĖDVPHURPQDGRO
‡ 3RYRĐWHXStQDþEU~VQHKRSiVX
‡ 9\EHUWHEU~VQ\SiV]R]DULDGHQLD
‡ 'DMWHQRYêEU~VQ\SiVQD]DULDGHQLH
]DEH]SHþWHDE\VPHURYpãtSN\QDEU~VQRP
páse ukazovali v rovnakom smere ako
XND]RYDWHĐVPHUX
‡ =QRYXSULSHYQLWHXStQDþSiVX
9\URYQDQLHEU~VQHKRSiVX
Obr. B
=DNDåGêPVNRQWUROXMWHþLVLHĢRYp
$NEU~VQ\SiVQHEHåtURYQREHåQHVYRQNDMãtP
QDSlWLHMHURYQDNpDNRQDW\SRYRPãWtWNX okrajom skrine, potom sa brúsny pás musí
zariadenia.
Y\URYQDĢ3RKQLWHEU~VQ\PSiVRPGRVSUiYQHM
SRORK\UHJXODþQêPJRPEtNRP2WiþDQtP
Zariadenie má dvojitú izoláciu, preto nie
UHJXODþQpKRJRPEtNXYVPHUHKRGLQRYêFK
MHSRWUHEQê]HPQLDFLYRGLþ
UXþLþLHNVDEU~VQ\SiVEXGHSRK\ERYDĢGRYQ~WUD
DRWiþDQtPSURWLVPHUXKRGLQRYêFKUXþLþLHNVD
EXGHEU~VQ\SiVSRK\ERYDĢYRQ
9êPHQDNiEORYDOHER]iVWUþLHN
3RYêPHQHVWDUêFKNiEORYD]iVWUþLHN]DQRYp
=DSQXWLHDY\SQXWLH
VWDUpNiEOHD]iVWUþN\LKQHć]OLNYLGXMWH-H
QHEH]SHþQpSULSRMLĢXYRĐQHQêHOHNWULFNêNiEHOGR Obr. B
‡ =DSQLWH]DULDGHQLHVWODþHQtPY\StQDþD]DSQ~Ģ
stenovej zásuvky.
Y\SQ~ĢRQRII
‡ 3UHY\SQXWLH]DULDGHQLDXYRĐQLWHY\StQDþ
3RXåLWLHSUHGOåRYDFtFKNiEORY
]DSQ~ĢY\SQ~ĢRQRII
3RXåtYDMWHOHQVFKYiOHQpSUHGOåRYDFLHNiEOH
ktoré sú vhodné pre príkon zariadenia. Minimálna
$NVDY\åDGXMHQHSUHWUåLWiSUHYiG]NDPXVtVD
KU~ENDYRGLþDMHPP29åG\NHćSRXåtYDWH
SUHGOåRYDFtNiEHOQDQDYLMiNXRGPRWDMWHFHOê
SRXåLĢEORNRYDFtVStQDþ
kábel.
‡ =DSQLWH]DULDGHQLHVWODþHQtPY\StQDþD]DSQ~Ģ
Y\SQ~Ģ
‡ 6WODþWHEORNRYDFtVStQDþDXYRĐQLWHY\StQDþ
3. MONTÁä
]DSQ~ĢY\SQ~ĢRQRII
‡ 3UHY\SQXWLH]DULDGHQLDVWODþWH]QRYXY\StQDþ
9åG\GRGUåLDYDMWHEH]SHþQRVWQpSRN\Q\
]DSQ~ĢY\SQ~ĢRQRIIDXYRĐQLWHY\StQDþ
a platné predpisy.
]DSQ~ĢY\SQ~ĢRQRII
Výber brúsneho papiera
+UXEêEU~VQ\SDSLHU]UQRRGREHUi
YãHREHFQHYlþãLXþDVĢPDWHULiOXDMHPQêEU~VQ\
SDSLHUVDSRXåtYDQDGRNRQþRYDQLH$NSRYUFK
QLHMHURYQêSRWRP]DþQLWHKUXEêPEU~VQ\P
SDSLHURP3RWRPSRXåLWHVWUHGQHKUXEêEU~VQ\
SDSLHU]UQRQDRGVWUiQHQLHUêKNWRUp]RVWDOL
po hrubom brúsnom papieri, a nakoniec zoberte
MHPQêEU~VQ\SDSLHU]UQRQDGRNRQþHQLH
1DVWDYHQLHRWiþRN
Obr. B
2WiþN\VDQDVWDYXM~SRPRFRXNROLHVND
QDVWDYHQLDUêFKORVWL.ROLHVNRQDVWDYHQLDUêFKORVWL
MHPRåQpQDVWDYLĢGRSRO{K,GHiOQHRWiþN\
]iYLVLDQDSRåDGRYDQHMYHĐNRVWL]UQDDPDWHULiOL
NWRUêPiE\ĢRSUDFRYiYDQê
1HQDVWDYXMWHRWiþN\SRþDVSUiFH
61
SK
‡ 2WRþWHNROLHVNRQDVWDYHQLDUêFKORVWLGR
SRåDGRYDQHMSRORK\
3UHWYUGpPDWHULiO\SRXåLWHEUXVQêSiVV
MHPQêP]UQRPDY\EHUWHSRPDOãLXUêFKORVĢ
3UHPlNNpPDWHULiO\SRXåLWHEUXVQêSiVV
KUXEêP]UQRPDY\EHUWHY\ããLXUêFKORVĢ
‡ 3RSUiFLQDGOKãLHREGRELDSULQt]NHMUêFKORVWL
E\VWHPDOLQHFKDĢVWURMRFKODGLĢWDNåHKR
SULEOLåQHPLQ~W\QHFKiWHEHåDĢPD[LPiOQRX
UêFKORVĢRXEH]]DĢDåHQLD
0RQWiåYUHFNDQDSUDFK
Obr. B
Kompletné vrecko na prach je zatvorené. Dajte
GU{WHQ~NRQ]RONXYQ~WULSUDFKRYpKRYUHFNDGR
DGDSWpUDYUHFNDQDSUDFKNHćQLHMH
QDPRQWRYDQê.RQLHFNRQ]RON\PXVtVPHURYDĢ
QDKRU3UDFKRYpYUHFNRSRXåtYDMWHQD
]DFK\WiYDQLHSUDFKXNWRUêVDXYRĐĖXMHSRþDV
brúsenia.
‡ 'DMWHSUDFKRYpYUHFNRQDRWYRUQD
zachytávanie prachu.
‡ 9\SUi]GĖXMWHSUDFKRYpYUHFNRSUDYLGHOQHDE\
VWH]DEH]SHþLOL~þLQQRVĢODSDþDSUDFKX
8FK\W
3RXåtYDQLHSiVRYHMEU~VN\MH]MHGQRGXãHQp]
G{YRGXGYRFKXFK\WRYMHGQpKRQDSUHGQHMVWUDQH
DGUXKpKRQD]DGQHMVWUDQH7êPLWRP{åHWHGUåDĢ
zariadenie dvomi rukami, máte lepšie ovládanie
]DULDGHQLDDH[LVWXMHPHQãLHUL]LNRåHVD
GRVWDQHWHGRNRQWDNWXVSRK\EOLYêPLþDVĢDPL
9åG\GUåWHSiVRY~EU~VNXRERPDUXNDPL
‡ 1DVW{OSRORåWHJXPHQpSRGORåNXWDNDNRMH
QD]QDþHQpR]QDþHQLDPL=DULDGHQLHQLNG\
QHPRQWXMWHQDVW{OSUHVWDWLFNpSRXåLWLHEH]
JXPHQHMSRGORåN\
‡ =DULDGHQLHRWRþWHVSRGQRXVWUDQRXQDKRUD
XPLHVWQLWHKRQDVWUHGJXPHQHMSRGORåN\
8SHYĖRYDFLHRWYRU\PXVLDVPHURYDĢGRSUHGX
‡ XSHYĖRYDFLHþDS\]DVXĖWH~SOQHGR
XSHYĖRYDFtFKRWYRURY
‡ 3RXåLWHGUåLDN\QDXFK\WHQLH]DULDGHQLDN
stolu.
‡ 'RWLDKQLWHVYRUNXUXNRXSRPRFRXNUtGORYêFK
PDWtF8LVWLWHVDåHVWH]DULDGHQLHSRULDGQH
dotiahli, ale nie nadmerne.
‡ 3UHG]DSQXWtP]DULDGHQLDVDXLVWLWHåHMH
~SOQH]DEH]SHþHQp
=DULDGHQLHVDGiQDVWDYLĢQDQHSUHWUåLW~þLQQRVĢ
SRPRFRXEORNRYDFLHKRVStQDþD
Ò'5ä%$
DEH]SHþWHDE\]DULDGHQLHQHERORSRG
=
SU~GRPNHćY\NRQiYDWH~GUåEXQD
motore.
Tieto zariadenia sú konštruované na fungovanie
SRGGOKpREGRELHVPLQLPiOQRX~GUåERX
1HSUHWUåLWiXVSRNRMLYiSUHYiG]ND]iYLVtQD
správnej starostlivosti o zariadenie a na
SUDYLGHOQRPþLVWHQt
2GVWUDĖRYDQLHSRU~FK
9SUtSDGHåHSiVRYiEU~VNDQHIXQJXMHGREUH
XYHGLHPHQLHNWRUpPRåQpSUtþLQ\DULHãHQLD
3UHYiG]NRYpSRN\Q\
3UHGSRORåHQtP]DULDGHQLDQDREURERNVD
1. Elektromotor sa prehrieva
SUHVYHGþWHþLGRVLDKORSOQ~UêFKORVĢ7RWR]DEUiQL
‡ 9HWUDFLHRWYRU\SUHFKODGHQLHPRWRUDV~
SUHĢDåHQLX]DULDGHQLD
XSFKDWpQHþLVWRWRX
Pre obrusovanie dreva dajte zariadenie na asi 15°
‡ 9\þLVWLWHYHWUDFLHRWYRU\SUHFKODGHQLH
von od vlákien dreva. Plynulo pohybujte pásovou
‡ 0RWRUPiSRUXFKX
brúskou nad obrobkom.
‡ .RQWDNWXMWHVHUYLVQpVWUHGLVNRQD]iUXþQRP
liste.
‡ 1HRKêEDMWHEU~VQHSiV\
‡ 1HSRXåtYDMWHWHQLVWêEU~VQ\SiVQDEU~VHQLH
2. Pripojené zariadenie nefunguje
dreva aj kovu
‡ 3UHUXãHQLHYVLHĢRYHMSUtSRMNH
‡ 1HY\YtMDMWHSUtOLãYHĐNêWODNQD]DULDGHQLHWR
‡ 6NRQWUROXMWHVLHĢRY~SUtSRMNXþLQLHMH
len spomalí brúsenie.
prelomená.
‡ .RQWDNWXMWHVHUYLVQpVWUHGLVNRQD]iUXþQRP
6WDWLFNpSRXåLWLH
liste.
Obr. D
7RWR]DULDGHQLHVDWLHåGiQDPRQWRYDĢN
SUDFRYQpPXVWROXSUHSRXåLWLHDNRVWDWLFNp
zariadenie.
62
SL
3. Prach sa nepohlcuje
‡ 7RWRP{åHE\ĢVS{VREHQpXSFKDWtPODSDþD
prachu.
‡ 9\þLVWLWHRWYRUQDRGREHUDQLHSUDFKX
2SUDYXHOHNWULFNêFKVSRWUHELþRYP{åX
Y\NRQiYDĢOHQãSHFLDOLVWL
ýLVWHQLH
9HWUDFLHRWYRU\]DULDGHQLDXGUåLDYDMWHþLVWpDE\
VDSUHGLãORSUHKULDWLXPRWRUD3UDYLGHOQHþLVWLWH
VNULĖX]DULDGHQLDPlNNRXWNDQLQRXQDMOHSãLHSR
NDåGRPSRXåLWt8GUåLDYDMWHYHWUDFLHRWYRU\EH]
SUDFKXDQHþLVW{W
$NVDQHþLVWRWDQHGiRGVWUiQLĢSRXåLWHWNDQLQX
QDPRþHQ~YP\GORYHMYRGH1LNG\QHSRXåtYDMWH
UR]S~ãĢDGOiDNRMHEHQ]tQDONRKROþSDYRNDWć
7LHWRUR]S~ãĢDGOiP{åXSRãNRGLĢSODVWRYpGLHO\
Mazanie
=DULDGHQLHQHY\åDGXMHćDOãLHPD]DQLH
3RUXFK\
Ak sa objaví porucha, napríklad po opotrebení
GLHOXNRQWDNWXMWHVHUYLVQpVWUHGLVNRQD]iUXþQRP
OLVWH9]DGQHMþDVWLWRKWRPDQXiOXVDQDFKiG]D
UR]ORåHQêSRKĐDGVY\REUD]HQtPGLHORYNWRUpVD
P{åXREMHGQDĢ
75$ĝ1,%586,/1,.
BSM1021
Hvala, ker ste kupili ta Fermov izdelek.
6WHPVWHVL]DJRWRYLOLRGOLþHQL]GHOHNNLYDPJD
je dobavil eden vodilnih evropskih dobaviteljev.
Vsi izdelki, ki vam jih dobavi Ferm, so izdelani po
QDMYLãMLKVWDQGDUGLKYDUQRVWLLQXþLQNRYLWRVWL'HO
QDãH¿OR]R¿MHMHWXGLRGOLþQDSRGSRUDVWUDQNDP
NLVHRGUDåDWXGLYQDãLREVHåQLJDUDQFLML
8SDPRGDYDPERWDL]GHOHNRGOLþQRVOXåLOãH
dolgo vrsto let.
Številke v besedilu ustrezajo diagramom na
straneh 2-3
3UHGXSRUDERRURGMDSR]RUQRSUHEHULWH
navodila za delovanje. Spoznajte
funkcije in osnovno delovanje tega
orodja. Servis orodja glede na ta
navodila zagotavlja, da bo le-to vedno
delovalo pravilno. Navodila za delovanje
in spremno dokumentacijo shranjujte v
EOLåLQLRURGMD
Vsebina
1. Podatki o stroju
2. Napotki za varno uporabo
3. Delovanje
9]GUåHYDQMH
äLYRWQpSURVWUHGLH
$E\VDSUHGLãORSRãNRGHQLXSRþDVSUHSUDY\
1. PODATKI
zariadenie sa dodáva v pevnom balení, ktoré
SR]RVWiYD]R]QRYXY\XåLWHĐQpKRPDWHULiOX3UHWR 7HKQLþQLSRGDWNL
Y\XåLWHPRåQRVWLSUHUHF\NORYDQLHREDOX
Chybné alebo vyradené elektrické alebo
elektronické prístroje sa musia
]KURPDåćRYDĢQDSUtVOXãQêFK
UHF\NODþQêFKPLHVWDFK
Záruka
=iUXþQpSRGPLHQN\VDQDFKiG]DM~QD
VDPRVWDWQHSULORåHQRP]iUXþQRPOLVWH
9êURERNDQiYRGQDREVOXKXSRGOLHKDM~]PHQiP
7HFKQLFNp~GDMHVDP{åX]PHQLĢEH]
predchádzajúceho upozornenia.
O STROJU
Napetost
Frekvenca
1D]LYQDPRþ Hitrost traku
Dimenzija brusnega traku
Dimenzija brusne blazinice
7HåD Lpa (nivo hrupa)
/ZDQLYR]YRþQHJDWODND
9LEULUDQMDURþDM]DGDM 9LEULUDQMDURþDMVSUHGDM
230 V~
50 Hz
:
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
NJ
91,1+3 dB(A)
G%$
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Raven vibracij
Raven oddajanja vibracij, navedena na zadnji
strani teh navodil za uporabo je bila izmerjena v
63
SL
skladu s standardiziranimi testi, navedenimi v EN
XSRUDELWLMRMHPRJRþH]DSULPHUMDYR
UD]OLþQLKRURGLMPHGVHERMLQ]DSUHGKRGQR
primerjavo izpostavljenosti vibracijam pri uporabi
orodja za namene, ki so omenjeni
XSRUDEDRURGMD]DGUXJDþQHQDPHQHDOL
XSRUDEDVNXSDM]GUXJLPLVODERY]GUåHYDQLPL
QDVWDYNLODKNR]QDWQRSRYHþDUDYHQ
izpostavljenosti
þDVNRMHRURGMHL]NORSOMHQRDOLNRWHþHYHQGDU
z njim ne delamo, lahko znatno zmanjša raven
izpostavljenosti
3UHGSRVOHGLFDPLYLEUDFLMVH]DãþLWLWH]
Y]GUåHYDQMHPRURGMDLQSULSDGDMRþLKQDVWDYNRY
ter tako, da so vaše roke tople, vaši delovni vzorci
pa organizirani
=DUDGLPRåQHSRãNRGEHPHGSUHYR]RPSUHYHULWH
VWURMVSURãþHQHGHOHLQSULWLNOLQH
2. VARNOSTNA NAVODILA
Pomen simbolov
2]QDþXMHQHYDUQRVWSRãNRGEVPUWLDOL
PDWHULDOQLKãNRGQDQDSUDYLLQSUHGPHWLK
]DUDGLQHXSRãWHYDQMDQDYRGLONLVR
]DMHWDYWHPSULURþQLNX
2]QDþXMHQHYDUQRVWHOHNWULþQHJDXGDUD
1RVLWH]DãþLWR]DRþL
Informacije o izdelku
Slika A + B
7UDþQLEUXVLOQLNMHHQNUDWQRRURGMH]DEUXãHQMH
OHVDLQVWUXåHQMHåHOH]DSODVWLNHDOLSRGREQLK
materialov.
7UDþQLEUXVLOQLNQDMELVHXSRUDEOMDO]DJURER
obdelavo, za normalna dela brušenja pa se mora
uporabljati orbitalen brusilnik.
5RþDM]DGDM
5RþDMVSUHGDM
3. Sprednji jermenski valj
4. Vpenjalni vzvod
5. Indikator smeri
6. Krmiljenje hitrosti
7. Stikalo ON/OFF (vklop/izklop)
8. Blokirno stikalo
9. Odprtina za prah
9UHþD]DSUDK
11. Pokrov pogonskega jermena
12.Nastavitveni gumb za poravnavo brusilnega
traku
13.Brusilni trak
14.Luknje za pritrdilno konzolo
Vsebina paketa
7UDþQLEUXVLOQLN
1 Trakovi za brušenje
9UHþND]D]ELUDQMHSUDKX
1 Navodila z napotki
1 Varnostna opozorila
1 Garancijski list
64
Posebne varnostna navodila
1DSUDYRGUåLWH]DWHPXQDPHQMHQHL]ROLUDQH
SRYUãLQHþHREVWDMDPRåQRVWGDERGRGDWHN
]DGHOREVNULWHåLFHDOLQDSHOMDYRýHGRGDWHN
SULGHYVWLN]µåLYR¶åLFRODKNRL]SRVWDYOMHQL
NRYLQVNLGHOLVWURMDSUDYWDNRSRVWDQHMRµåLYL¶
7YHJDQMHHOHNWULþQHJDXGDUD
‡ .RGHODWH]EUXVLOQLPVWURMHPYHGQRQRVLWH
]DãþLWR]DXãHVDLQPDVNRSURWLSUDKX
‡ %UXVLOQLVWURMQLSULPHUHQ]DPRNUREUXãHQMH
‡ 3UHGHQERVWHRPUHåQRYWLNDORYNOMXþLOLY
RPUHåQRQDSHWRVWSUHYHULWLDOLVHVWLNDORQH
QDKDMDYOHJL³21´YNORS
‡ 9RGHQMHRPUHåMDQDMVHYHGQRQDKDMDVWUDQRG
gibljivih delov naprave.
‡ 8SRUDEOMDMWH]DãþLWQDRþDODãHSRVHEHMNR
brusite nad glavo.
‡ 6WURMQHVPHELWLSRGSULWLVNRPNHUERWROH
SUHSUHþLOREUXãHQMH
Stik oziroma vdihavanje prahu, ki nastaja
PHGEUXãHQMHPQDSULPHUSRYUãLQH
barvane s svincem, les ali kovine), lahko
ãNRGOMLYRYSOLYDQD]GUDYMHRSHUDWHUMDLQ
OMXGLYEOLåLQL3ULGHOX]EUXVLOQLNRP
uporabljajte ustrezno osebno delovno
RSUHPRNRWMHPDVND]DSUDKLQYUHþNR
za prah.
SL
Na stroju nemudoma izklopite stikalo, ko pride
do
‡ QHQDYDGQHJDLVNUHQMDRJOMLNRYLKNUWDþLQY
zbiralniku
‡ SUHNLQLWYHRPUHåQHJDYWLNDODRPUHåQHJD
YRGHQMDDOLSRãNRGEHRPUHåQHJDYRGHQMD
‡ QDSDNHVWLNDOD
‡ GLPDDOLQHSULMHWQHJDYRQMDRVPRMHQHL]RODFLMH
Odstranjevanje in instalacija brusnega traku
Slika C
3UHGHQ]DþQHWH]PRQWDåREUXVQHJD
WUDNXL]JODYQHJDRPUHåMDYHGQR
odstranite vtikalo.
‡ 6WURMSRORåLWHQDQMHJRYRVWUDQVSRNURYRP
pogonskega jermena, z ozobjem navzdol.
‡ 6SURVWLWHVSRQNREUXVQHJDWUDNX
Elektros sauga
‡ %UXVQLWUDNRGVWUDQLWHL]VWURMD
Naudodamiesi elektros prietaisais visada lai‡ 9VWURMYORåLWHQRYEUXVQLWUDNSUHSULþDMWHVH
N\NLWơVMnjVǐãDO\MHJDOLRMDQþLǐGDUEǐVDXJRV
GDVRSXãþLFHVPHULNLVRQDEUXVQHPWUDNX
WDLV\NOLǐ7DLSVXPDåLQVLWHJDLVURHOHNWURVVPnjJLR
QDPHãþHQHYHQDNLVPHULNRWMHVPHUND]DOFD
DUWUDXPRVSDYRMǐ3HUVNDLW\NLWHãLDVWDLSSDWLU
(5).
SULGơWDVVDXJRVWDLV\NOHV/DLN\NLWHãLąLQVWUXNFLMą
‡ 3RQRYQRSULYLMWHVSRQNREUXVQHJDWUDNX
VDXJLRMHYLHWRMH
9LVDGDƳVLWLNLQNLWHNDGHOHNWURVãDOWLQLR
ƳWDPSDDWLWLNWǐQXURG\WąDQWSULHWDLVR
WHFKQLQLǐGXRPHQǐOHQWHOơV
VDXJRVNODVơVPDãLQD±GYLJXED
L]ROLDFLMD±-XPVQHUHLNơVQDXGRWL
NLãWXNRVXƳåHPLQLPX
.DEHOLǐLUNLãWXNǐNHLWLPDV
Pakeistus kabelius ir kištukus, senuosius iš kart
LãPHVNLWH3DYRMLQJDƳUR]HWĊNLãWLQLHNXUQHSUL
MXQJWRNDEHOLRNLãWXNą
3UDLOJLQWXYǐQDXGRMLPDV
1DXGRNLWHWLNSULHWDLVRJDOLQJXPąDWLWLQNDQWƳSUD
LOJLQWXYą0DåLDXVLDVNDEHOLRVNHUVPXRWXULEnjWL
1.5 mm21DXGRGDPLNDEHOLRULWĊSLOQDLLãY\QLR
NLWHNDEHOƳ
3. OBRATOVANJE
9HGQRXSRãWHYDMWHRSR]RULOQDQDYRGLOD
in primerne predpise.
Izbor brusnega papirja
Z grobim brusnim papirjem (zrnatost 50) v
JUREHPRGVWUDQLWHYHþMHGHOHPDWHULDOD¿QEUXVQL
SDSLUSDXSRUDELWH]D]DNOMXþQDGHODýHSRYUãLQD
QLUDYQDSRWHP]DþQLWH]KUDSDYLPEUXVQLP
papirjem. Kasneje pa uporabite srednje grob
brusni papir (zrnatost 80), da zadaj odstranite
SUDVNHLQQDNRQFX]D]DNOMXþQDGHODY]HPLWH¿Q
brusni papir (zrnatost 120).
Ureditev brusnega traku
Slika B
9SULPHUXGDEUXVQLWUDNQHWHþHY]SRUHGQR]
zunan jim robom ohišja, se mora le-ta urediti.
Brusni trak premaknite v pravilno lego in to s
SRPRþMRUHJXODFLMVNHJDJXPEDýHERVWH
regulacijski gumb zavrteli v smeri urnega kazalca,
VHEREUXVQLWUDNSUHPDNQLOQDY]QRWHUþHSDJD
boste zavrtel proti smeri urnega kazalca se bo
brusni trak premaknil navzven.
Vklop in izklop
Slika B
‡ =DYNORSVWURMDSULWLVQLWHVWLNDORYNORSL]NORS
(7).
‡ =DL]NORSVWURMDVSURVWLWHVWLNDORYNORSL]NORS
ýHSRWUHEXMWHQHSUHWUJDQRGHORYDQMHPRUDWH
XSRUDELWLDUHWLUQRVWLNDOR
‡ 6WURMYNORSLWHVSULWLVNRPQDVWLNDORYNORS
izklop.
‡ 3ULWLVQLWHQDDUHWLUQRVWLNDORLQVSURVWLWHVWLNDOR
vklop/izklop.
‡ =DL]NORSVWURMDSRQRYQRSULWLVQLWHVWLNDOR
vklop/izklop in sprostite stikalo vklop/izklop.
Nastavljanje hitrosti
Slika B
Kolo za nastavitev hitrosti uporabite za nastavitev
hitrosti. Kolo za nastavitev hitrosti ima 6
SRORåDMHY1DMEROMãDKLWURVWMHRGYLVQDRG
potrebne zrnatosti in obdelovanega materiala.
Ne nastavljajte hitrosti med delom.
65
SL
‡ 1DVWDYLWHNROR]DQDVWDYLWHYKLWURVWLQD
åHOHQLSRORåDM
- Za trde materiale uporabite brusilni trak s
¿QR]UQDWRVWMRLQL]EHULWHQLåMRKLWURVW
- Za mehke materiale uporabite brusilni trak z
grobo zrnatostjo in izberite višjo hitrost.
‡ 3RGDOMãHPREUDWRYDQMXSULQL]NLKKLWURVWLK
poskrbite naj stroj deluje z nizko hitrostjo in
EUH]REUHPHQLWYHSULEOLåQRPLQXWH
‡ 6WURMSRVWDYLWHSRNRQþQRLQJDQDUDYQDMWHQD
sredino gumijaste podloge. Luknje za pritrditev
naj bodo obrnjene naprej.
‡ 9VWDYLWHSULWUGLOQD]DWLþDYOXNQML]D
pritrditev (14)
‡ =DSULNORSVWURMDQDGHORYQRPL]RXSRUDELWH
konzolo.
‡ =URNRSULYLMWHNULOQHPDWLFHQDREMHPNL
3UHYHULWHþHVWHVWURMSUDYLOQRSULWUGLOLSD]LWH
GDJDQHSULYLMHWHSUHPRþQR
‡ 3UHGYNORSRPVWURMDVHSUHSULþDMWHGDVWHVWURM
dobro pritrdili.
0RQWDåDYUHþH]DSUDK
Slika B
.RPSOHWQDYUHþD]DSUDKMHSULORåHQDäLþQL
RSRUQLNYYUHþL]DSUDKQDPHVWLWHYSULODJRGQL
=EORNDGRVSURåLOQHJDVWLNDODODKNRRPRJRþLWH
NRVYUHþH]DSUDKþHQLPRQWLUDQ=DGQMLGHO
neprekinjeno delovanje stroja.
RSRUQLNDMHWUHEDREUQLWLQDJRU9YUHþL]DSUDKVH
zbira prah, ki nastaja pri brušenju.
6(59,69='5ä(9$1-(
‡ 9UHþR]DSUDKQDPHVWLWHQDRGSUWLQR]DSUDK
‡ 9UHþR]DSUDKUHGQRSUD]QLWHLQWDNR
]DJRWRYLWHXþLQNRYLWRL]ORþDQMHSUDKX
'UåDQMH
8SRUDEDWUDþQHJDEUXVLOQLNDMHHQRVWDYQHMãDVDM
VWDQDQMHPQDPHãþHQDGYDGUåDOD±HQQD
VSUHGQMLLQHQQD]DGQMLVWUDQL=DKYDOMXMRþWHPX
ODKNRVWURMGUåLWH]GYHPDURNDPDLPDWHEROMãL
nadzor nad strojem in prav tako obstaja
nevarnosti, da bi prišlo do stika z gibljivimi deli.
7UDþQLEUXVLOQLNYHGQRGUåLWH]REHPDURNDPD
3UHGHQVHORWLWHY]GUåHYDOQLKGHOQD
PHKDQVNLKGHOLKVHSUHSULþDMWHGDVWH
RURGMHL]NORSLOLL]HOHNWULþQHJDRPUHåMD
7RRURGMHMHELORL]GHODQR]DGROJRþDVRYQR
obdobje in z minimalno potrebo po servisu.
äLYOMHQMVNRGRERODKNRSRGDOMãDWH]UHGQLP
þLãþHQMHPLQVSUDYLOQRXSRUDERRURGMD
Napake
0RåQLY]URNLLQUHãLWYHYSULPHUXQHSUDYLOQHJD
delovanja stroja:
Navodila za obratovanje
3UHGHQVWURMSRORåLWHQDREGHORYDQHFVH
SUHSULþDMWHGDMHOHWDGRVHJHOVYRMRSRSROQR
KLWURVW7RERSUHSUHþLORREUHPHQLWHYVWURMD
3ULEUXãHQMXOHVDVWURMSRORåLWHSULEOLåQRƒL]YHQ
RVWLOHVD7UDþQLEUXVLOQLNQHSUHWUJRPDSUHPLNDMWH
nad obdelovancem.
(OHNWURPRWRUMHYURþ
‡ +ODGLOQHRGSUWLQH]DSUH]UDþHYDQMHYPRWRUMX
ne delujejo zaradi umazanije.
‡ 2þLVWLWHKODGLOQHRGSUWLQH]DSUH]UDþHYDQMH
‡ 0RWRUMHSRãNRGRYDQ
‡ 2EUDpWHVHQD]iVWXSFH¿UP\
‡ %UXVLOQLKWUDNRYQHXSRJLEDMWH
‡ =HQLPWUDNRPQLGRYROMHQREUXVLWLWDNROHVNRW
kovino.
‡ 6WURMDQHSUHREUHPHQMXMWHVDMQDWDQDþLQOH
XSRþDVQLWHEUXãHQMH
3ULNOMXþLWYHQDVWURMXQHGHODMR
‡ 3UHNLQLWHRPUHåQRSULNOMXþLWHY
‡ =DUDGLSRãNRGEHSUHYHULWHRPUHåQR
SULNOMXþLWHY
‡ 2EUDpWHVHQD]iVWXSFH¿UP\
Uporaba v pritrjenem stanju
Slika D
To napravo lahko pritrdite na delovno mizo in jo
uporabite v pritrjenem stanju.
3. Prah se ne vsrkava
‡ 9]URNMHODKNRYQHGHORYDQMXL]ORþHYDQMD
prahu.
‡ 2þLVWLWHRGSUWLQR]D]ELUDQMHSUDKX
‡ 1DGHORYQRPL]RSULWUGLWHJXPLMDVWRSRGORJR
kot prikazujejo oznake. Naprave nikoli ne
pritrjujte na delovno mizo brez predhodne
namestitve gumijaste podloge.
66
3RSUDYLODRSUDYLXVSRVREOMHQLWHKQLNR]
SRREODãþHQLVHUYLV
PL
ýLãþHQMH
2KLãMHRURGMDUHGQRþLVWLWH]PHKNRNUSRQDMEROMH
SRYVDNLXSRUDEL5HåHYHQWLODWRUMDQDMERGR
YHGQRSURVWHRGSUDKXLQXPD]DQLMH0RþQR
XPD]DQLMRRGVWUDQLWHVSRPRþMRPHKNHNUSHNL
VWHMRQDPRþLOLYPLOQDWRYRGR1HXSRUDEOMDMWH
raztopil kot je benzol, alkohol, amoniak, itd., ki
ODKNRSRãNRGXMHMRSODVWLþQHGHOH
Mazanje
Orodja ni potrebno dodatno mazati.
Okvare
ýHSULGHGRRNYDU]DUDGLREUDEHGHORY
NRQWDNWLUDMWHSURVLPVHUYLVQRVUHGLãþHNLJD
najdete na garancijskem listu. Na koncu teh
navodil najdete podroben pregled delov, ki jih
ODKNRQDURþLWH
Okolje
'DSUHSUHþLPRPRUHELWQHSRãNRGEHRURGMDPHG
SUHYR]RPVHOHWRGREDYOMDYPRþQLHPEDODåL9
YHOLNLPHULMHWDHPEDODåDL]GHODQDL]UHFLNOLUDQLK
materialov. To dejstvo upoštevajte, ko boste
HPEDODåRUHFLNOLUDOL
9DGQêDQHERY\KR]HQêHOHNWULFNêþL
HOHNWURQLFNêSĜtVWURMPXVtEêWGRGiQQD
SĜtVOXãQpUHF\NODþQtPtVW
Garancija
Pogoje garancije najdete na samostojnem
garancijskem listu, ki se dobavlja z izdelkom.
Ta izdelek in ta navodila se lahko spremenijo.
6SHFL¿NDFLMHVHODKNRVSUHPHQLMREUH]RSR]RULOD
6=/,),(5.$7$ĝ02:$
BSM1021
']LĊNXMHP\]D]DNXSXU]ąG]HQLD¿UP\)HUP
:WHQVSRVyEQDE\OL3DĔVWZR]QDNRPLW\SURGXNW
RSUDFRZDQ\SU]H]MHGQHJR]F]RáRZ\FK
dostawców w Europie.
:V]\VWNLHSURGXNW\VSU]HGDZDQHSU]H]¿UPĊ
)HUPVąSURGXNRZDQH]JRGQLH]QDMZ\ĪV]\PL
VWDQGDUGDPLZ\GDMQRĞFLLEH]SLHF]HĔVWZD
:UDPDFKQDV]HM¿OR]R¿LRIHUXMHP\UyZQLHĪ
znakomity serwis klienta, oparty na
wszechstronnej gwarancji.
0DP\QDG]LHMĊĪHXU]ąG]HQLHEĊG]LH3DĔVWZX
GRVNRQDOHVáXĪ\üSU]H]ZLHOHODW
/LF]E\ZWHNĞFLHRGQRV]ąVLĊGRVFKHPDWyZ
na stronach 2-3
3U]HGXĪ\FLHPXU]ąG]HQLDQDOHĪ\
]DSR]QDüVLĊ]WUHĞFLąLQVWUXNFMLREVáXJL
=DSR]QDüVLĊ]IXQNFMDPLRUD]
SRGVWDZDPLGRWREVáXJL=XU]ąG]HQLHP
QDOHĪ\SRVáXJLZDüVLĊ]JRGQLH]H
ZVND]yZNDPLDE\]DSHZQLüZáDĞFLZH
G]LDáDQLHSRV]F]HJyOQ\FKIXQNFML
,QVWUXNFMDREVáXJLRUD]GRNXPHQWDFMDQD
WHPDWXU]ąG]HQLDSRZLQQD]QDMGRZDü
VLĊ]DZV]HZSREOLĪXXU]ąG]HQLD
6SLVWUHĞFL
,QIRUPDFMHRXU]ąG]HQLX
,QVWUXNFMHEH]SLHF]HĔVWZD
2EVáXJD8U]ąG]HQLD
4. Serwis i konserwacja
1. ,1)2500$&-(285=Ą'=(1,8
Dane techniczne
1DSLĊFLH 9a
&]ĊVWRWOLZRĞü +]
Moc pobierana
950 W
3UĊGNRĞüREURWyZEH]SDSLHU PPLQ
:\PLDU\WDĞP\ĞFLHUQHM
[PP
3RZLHU]FKQLDWDĞP\ĞFLHUQHM [PP
Waga
3,55 kg
/SDSR]FLĞQDNXVW G%$
Lwa (poz. mocy akust.)
102,1+3 dB(A)
Wibracji uchwyt tylny
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Wibracji uchwyt przedni
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
67
PL
Poziom wibracji
3R]LRPHPLVMLZLEUDFMLSRGDQ\QDNRĔFXWHM
LQVWUXNFML]RVWDá]PLHU]RQ\]JRGQLH]WHVWHP
VWDQGDU\]RZDQ\PSRGDQ\PZ(1PRĪH
VáXĪ\üGRSRUyZQDQLDMHGQHJRQDU]ĊG]LD]LQQ\P
LMDNRRFHQDZVWĊSQDQDUDĪHQLDQDZLEUDFMHZ
WUDNFLHXĪ\ZDQLDQDU]ĊG]LDGRZ\PLHQLRQ\FK
]DGDĔ
6SUDZGĨPDV]\QĊOXĨQHF]ĊĞFLLF]ĊĞFLRVSU]ĊWX
F]\QLH]RVWDá\XV]NRG]RQHSRGF]DVWUDQVSRUWX
2. INSTRUKCJE BEZPIECZEēSTWA
2EMDĞQLHQLHV\PEROL
W razie nie przestzegania danej
LQVWUXNFMLREVáXJLPRĪHSRZVWDüU\]\NR
]UDQLHQLDRUD]]JLQLĊFLDSHUVRQHOXOXE
XV]NRG]HQLDQDU]ĊG]LD
XĪ\ZDQLHQDU]ĊG]LDGRLQQ\FK]DGDĔOXE]
LQQ\PLDOERĨOHXWU]\PDQ\PLDNFHVRULDPL
PRĪH]QDF]ąFR]ZLĊNV]\üSR]LRPQDUDĪHQLD
SU]\SDGNLNLHG\QDU]ĊG]LHMHVWZ\áąF]RQHOXE
jest czynne, ale aktualnie nie wykonuje
]DGDQLDPRJą]QDF]ąFR]PQLHMV]\üSR]LRP
QDUDĪHQLD
:VND]XMHQDQLHEH]SLHF]HĔVWZR
SRUDĪHQLDSUąGHPHOHNWU\F]Q\P
1DOHĪ\FKURQLüVLĊSU]HGVNXWNDPLZLEUDFMLSU]H]
NRQVHUZDFMĊQDU]ĊG]LDLMHJRDNFHVRULyZ
]DNáDGDQLHUĊNDZLFLZáDĞFLZąRUJDQL]DFMĊSUDF\
=DáyĪRNXODU\RFKURQQH
Informacje o produktu
5\V$%
6]OL¿HUNDWDĞPRZDMHVWQDU]ĊG]LHPLGHDOQLH
QDGDMąF\PVLĊGRV]OLIRZDQLDGUHZQDPHWDOX
tworzywa sztucznego i innych podobnych
tworzyw.
6]OL¿HUND8U]ąG]HQLHWRQDGDMHVLĊGR
Z\NRQ\ZDQLD]JUXEQ\FKSUDFV]OL¿HUVNLFK
QDWRPLDVWGRQRUPDOQ\FKSUDFV]OL¿HUVNLFKQDOHĪ\
XĪ\ZDüGRJáDG]DUNLRVF\ODF\MQHM
8FKZ\WW\OQ\
8FKZ\WSU]HGQL
3U]HGQLZDáHNWDĞP\
'ĨZLJQLDPRFXMąFD
:VNDĨQLNNLHUXQNX
5HJXODWRUSUĊGNRĞFL
:áąF]QLN
3U]\FLVNEORNXMąF\
2WZyUSRMHPQLNDQDS\á
:RUHNQDS\á
3RNU\ZDSDVDQDSĊGRZHJR
3RNUĊWáRUHJXODFMLXáRĪHQLDWDĞP\V]OL¿HUVNLHM
7DĞPDV]OL¿HUVND
2WZRU\ZVSRUQLNDPRQWDĪRZHJR
=DZDUWRĞüRSDNRZDQLD
6]OL¿HUNDWDĞPRZD
7DĞP\V]OL¿HUVNLH
:RUNLS\áRZH
,QVWUXNFMDREVáXJL
,QVWUXNFMHEH]SLHF]HĔVWZD
1 Karta gwarancyjna
68
6SHF\¿F]QHSU]HSLV\EH]SLHF]HĔVWZD
3U]\WU]\P\ZDüXU]ąG]HQLH]DL]RORZDQH
SRZLHU]FKQLHXFKZ\WXJG\ĪDNFHVRULXPPRĪH
QDUXV]\üXNU\WHSU]HZRG\OXENDEOHVLHFL
HOHNWU\F]QHM-HĞOLDNFHVRULXP]HWNQLHVLĊ]
SU]HZRGHPHOHNWU\F]Q\P]QDMGXMąF\PVLĊSRG
QDSLĊFLHPPHWDORZHF]ĊĞFLXU]ąG]HQLD
PRJąUyZQLHĪ]QDMGRZDüVLĊSRGQDSLĊFLHP
5\]\NRSRUDĪHQLDSUąGHP
‡ 3RGF]DVSUDF\SU]\V]OL¿HUFHWDĞPRZHMQDOHĪ\
QRVLüRNXODU\RFKURQQHLPDVNĊ
SU]HFLZS\áRZą
‡ 6]OL¿HUNDWDĞPRZDQLHQDGDMHVLĊGR
szlifowania na mokro.
‡ 3U]HGZáRĪHQLHPZW\F]NLGRJQLD]GND]
SUąGHPVSUDZGĨF]\ZáąF]QLNQLHMHVW
XVWDZLRQ\ZSR]\FML:á
‡ .DEHOPDV]\Q\QDOHĪ\]DZV]HWU]\PDü]GDOD
RGSRUXV]DMąF\FKVLĊF]ĊĞFLPDV]\Q\
‡ 8Ī\ZDMV]NLHáRFKURQQ\FK]ZáDV]F]DSRGF]DV
V]OLIRZDQLDQDGJáRZą
‡ 1LHGRFLVNDMPDV]\Q\DOERZLHPVSRZDOQLDWR
proces szlifowania
G\FKDQLHOXENRQWDNW]S\áDPL
:
uwalnianymi podczas szlifowania (np.
SRZLHU]FKQLPDORZDQ\FKIDUEą
]DZLHUDMąFąRáyZSRZLHU]FKQL
GUHZQLDQ\FKOXEPHWDORZ\FKPRĪHE\ü
szkodliwe dla zdrowia operatora oraz
PL
RVyESRVWURQQ\FK1DOHĪ\]DZV]HQRVLü
RGSRZLHGQLHZ\SRVDĪHQLDRFKURQQH
F]\OLPDVNĊSU]HFLZS\áRZąLXĪ\ZDü
ZRUNDQDS\áSRGF]DVSUDF\
0DV]\QĊZ\áąF]QDW\FKQLDVWZSU]\SDGNX
‡ QDGPLHUQHJRLVNU]HQLDVLĊV]F]RWHN
ZĊJORZ\FKLSRMDZLHQLDVLĊRJQLDZNROHNWRU]H
‡ XV]NRG]HQLDZW\F]NLNDEODVLHFLRZHJROXE
kabla maszyny
‡ XV]NRG]HQLDZáąF]QLND
‡ SRMDZLHQLDVLĊG\PXLVPURGXVSDORQHML]RODFML
%H]SLHF]HĔVWZR]ZLą]DQH]HOHNWU\F]QRĞFLą
3RGF]DVZ\NRU]\VWDQLDXU]ąG]HQLD
HOHNWU\F]QHJRQDOHĪ\]DZV]HSU]HVWU]HJDü
RGSRZLHGQLHSU]HSLV\EH]SLHF]HĔVWZDNWyUH
VąZDĪQHZ:DV]\PNUDMXZFHOX]PQLHMV]HQLD
U\]\NDSRĪDUXSRUDĪHQLDSUąGHPHOHNWUF]Q\P
oraz zranienia personelu.
6SUDZG]LüF]\QDSLĊFLHVLHFLRZHMHVW
zgodne z parametrami na tabliczce
znamionowej.
,,NODV\±,]RODFMDSRGZyMQD±:DV]H
gniazdo nie potrzebuje uziemenia.
:\PLDQDSU]HZRGyZOXEZW\F]HN
-HĞOLSU]HZyGVLHFLRZ\]RVWDQLHXV]NRG]RQ\
QDOHĪ\JRZ\PLHQLüQDVSHFMDOQ\SU]HZyG
VLHFLRZ\GRVWĊSQ\XSURGXFHQWDOXEZMHJR
G]LDOHREVáXJLNOLHQWD:\U]XüVWDUHSU]HZRG\
i wtyczki zaraz po ich wymianie na nowe.
1LHEH]SLHF]QHMHVWZNáDGDQLHGRJQLD]GND
ZW\F]NLSU]HZRGXNWyU\QLHMHVWSRGájF]RQ\GR
urzàdzenia.
:SU]\SDGNX]DVWRVRZDQLDSU]HGáXĪDF]\
1DOHĪ\VWRVRZDüRGSRZLHGQLHSU]HGáXĪDF]H
SU]\VWRVRZDQHGRPRF\XU]jG]HQLDĩ\á\
WDNLHJRNDEODPXV]jPLHüPLQLPDOQ\SU]HNUyM
1,5 mm2-HĞOLNDEHOSU]HGáXĪDMjF\MHVW
QDZLQLĊW\QDEĊEHQQDOHĪ\JRFDáNRZLFLH
UR]ZLQjü
2%6à8*$85=Ą'=(1,$
'REyUSDSLHUXĞFLHUQHJR
*UXER]LDUQLVW\SDSLHUĞFLHUQ\]LDUQRXVXZD
RJyOQLHU]HF]ELRUąFZLĊNV]ąF]ĊĞüPDWHULDáX
QDWRPLDVWGUREQR]LDUQLVW\SDSLHUĞFLHUQ\MHVW
XĪ\ZDQ\GRZ\NDĔF]DQLDSRZLHU]FKQL
-HĞOLSRZLHU]FKQLDQLHMHVWUyZQDQDMSLHUZ
SRZLQQDE\üREUDELDQDJUXER]LDUQLVW\PSDSLHUHP
ĞFLHUQ\P1DVWĊSQLHZFHOXXVXQLĊFLD]DGUDSDĔ
SRZLHU]FKQLSRSDSLHU]HJUXER]LDUQLVW\PQDOHĪ\
XĪ\ZDüĞUHGQLR]LDUQLVWHJRSDSLHUX
ĞFLHUQHJR]LDUQRLZNRĔFXGRREUyENL
NRĔFRZHMXĪ\ZDüSDSLHUXGUREQR]LDUQLVWHJR
(ziarno 120).
=GHMPRZDQLHL]DNáDGDQLHWDĞP\V]OL¿HUVNLHM
5\V&
6U]HGUR]SRF]ĊFLHPPDQLSXORZDQLD]
WDĞPąV]OL¿HUVNą]DZV]HZ\áąF]
ZW\F]NĊ]JQLD]GNDVLHFLRZHJR
‡ SRáyĪPDV]\QĊQDERNXZWDNLVSRVyEDE\
SRNU\ZDWDĞP\]QDOD]áDVLĊQDGROH
‡ SROX]XM]DPRFRZDQLHWDĞP\V]OL¿HUVNLHM
‡ ]GHMPLM]PDV]\Q\WDĞPąV]OL¿HUVNą
‡ ]DáyĪZPDV]\QLHQRZąWDĞPĊXSHZQLMVLĊ
F]\VWU]DáNLZVND]XMąFHNLHUXQHNQDWDĞPLH
V]OL¿HUVNLHMVąVNLHURZDQHZW\PVDP\P
NLHUXQNXFRZVNDĨQLNNLHUXQNX
‡ SRQRZQLH]DPRFXMWDĞPąV]OL¿HUVNą
:\SURVRZDQLHWDĞP\VOL¿HUVNLHM
5\V%
-HĞOLWDĞPDV]OL¿HUVNDQLHELHJQLHUyZQROHJOHGR
NUDZĊG]L]HZQĊWU]QHMREXGRZ\WRQDOHĪ\Mą
Z\UyZQDü:W\PFHOXQDOHĪ\REUyFLüJX]LN
nastawczy w prawo lub w lewo (12). Poprzez
obrócenie guzika nastawczego w kierunku ruchu
ZVND]yZHN]HJDUDWDĞPDV]OL¿HUVNDSU]HVXQLH
VLĊGRZHZQąWU]QDWRPLDVWSRSU]H]RGZUyFHQLH
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek
]HJDUDWDĞPDV]OL¿HUVNDSU]HVXQLHVLĊQD
]HZQąWU]
:áąF]DQLHLZ\áąF]DQLH
5\V%
‡ DE\ZáąF]\üPDV]\QĊQDFLĞQLMLSU]\WU]\PDM
ZáąF]QLN:á:\á
‡ DE\Z\áąF]\üPDV]\QĊ]ZROQLMSU]\FLVN:á
:\á
&LąJOHVWRVXMVLĊGRLQVWUXNFML
EH]SLHF]HĔVWZDLRERZLą]XMąF\FK
SU]HSLVyZ
69
PL
$E\PyFHNVSORDWRZDüPDV]\QĊZUXFKX
FLąJá\PJX]LNQDVWDZF]\PXVLE\üZFLĞQLĊW\
‡ ZáąF]PDV]\QĊSU]\SRPRF\ZáąF]QLND:á
:\á
‡ ZFLĞQLMJX]LNQDVWDZF]\,]ZROQLMZáąF]QLN:á
:\á
‡ ZFHOXZ\áąF]HQLDPDV]\Q\SRQRZQLHQDFLĞQLM
SU]\FLVN:á:\áL]ZROQLMZ\áąF]QLN:á:\á
8VWDZLDQLHSUĊGNRĞFL
5\V%
'RXVWDZLDQLDSUĊGNRĞFLVáXĪ\SRNUĊWáRUHJXODFML
SUĊGNRĞFL3RNUĊWáRUHJXODFMLSUĊGNRĞFLPRĪHE\ü
XVWDZLDQHZSR]\FMDFK,GHDOQDSUĊGNRĞü
]DOHĪ\RGUR]PLDUX]LDUQDRUD]RGREUDELDQHJR
PDWHULDáX
1LHQDOHĪ\XVWDZLDüSUĊGNRĞFLSRGF]DV
SUDF\XU]ąG]HQLD
‡ 3U]HNUĊFLüSRNUĊWáRUHJXODFMLSUĊGNRĞFLZ
Z\PDJDQąSR]\FMĊ
:SU]\SDGNXWZDUG\FKPDWHULDáyZQDOHĪ\
XĪ\ZDüSDVV]OLIXMąF\RGHOLNDWQ\P]LDUQLH
RUD]Z\EUDüPDáąSUĊGNRĞüSUDF\
:SU]\SDGNXWZDUG\FKPDWHULDáyZQDOHĪ\
XĪ\ZDüSDVV]OLIXMąF\RJUXE\P]LDUQLHRUD]
Z\EUDüZLĊNV]ąSUĊGNRĞüSUDF\
‡ 3RGáXJLHMSUDF\]QLVNąSUĊGNRĞFLąQDOHĪ\
RFKáRG]LüQDU]ĊG]LHXUXFKDPLDMąFMH]
PDNV\PDOQąSUĊGNRĞFLąEH]REFLąĪHQLDQD
RNRáRPLQXW\
0RQWDĪZRUNDQDS\á
5\V%
:]HVWDZLH]QDMGXMHVLĊNRPSOHWQ\ZRUHNQDS\á
:áRĪ\üXFKZ\WSU]HZRGXZHZQąWU]ZRUNDGR
]áąF]NLZRUNDSU]HGPRQWDĪHP.RQLHFXFKZ\WX
PXVLE\üVNLHURZDQ\NXJyU]H:RUHNVáXĪ\GR
JURPDG]HQLDS\áXSRZVWDMąFHJRSRGF]DV
szlifowania.
‡ =DáRĪ\üZRUHNQDRWZyUSRMHPQLNDQDS\á
‡ :RUHNQDOHĪ\V\VWHPDW\F]QLHRSUyĪQLDüWDN
DE\XWU]\PDüZ\VRNąZ\GDMQRĞü]DV\VDQLD
S\áX
6SRVyEFKZ\WDQLD
3UDFD]HV]OL¿HUNąMHVWSURVWV]DG]LĊNLGZRP
uchwytom umieszczonym na przedniej stronie i
MHGQHPX]W\áX']LĊNLWHPXPDV]\QĊPRĪQD
WU]\PDüGZRPDUĊNDPLLLVWQLHMHOHSV]DNRQWUROD
QDGPDV]\QąRUD]PQLHMV]HU\]\NRNRQWDNWX]
70
SRUXV]DMąF\PLVLĊF]ĊĞFLDPL6]OL¿HUNĊ
SU]\WU]\PXM]DZV]HRELHPDUĊNDPL
,QVWUXNFMDREOáXJL
Przed ustawieniem maszyny na materiale upewnij
VLĊF]\PDV]\QDRVLąJQĊáDSHáQąV]\ENRĞü
REURWyZ=DEH]SLHF]\WRMąSU]HGSU]HFLąĪHQLHP
'RV]OLIRZDQLDGUHZQDXVWDZPDV]\QĊRNRáRƒ
SR]D]LDUQRĞFLHUQHGUHZQD6WRSQLRZR
SU]HVXZDMV]OL¿HUNĊSRREUDELDQ\PPDWHULDOH
‡ 1LH]JLQDüWDĞPV]OL¿HUVNLFK
‡ 1LHXĪ\ZDüWHMVDPHMWDĞP\V]OL¿HUVNLHMGR
pracy w drewnie i metalu
‡ 1LHGRFLVNDüXU]ąG]HQLDVSRZROQLWRW\ONR
SUDFĊ
Zastosowanie stacjonarne
5\V'
7ąPDV]\QĊPRĪQDUyZQLHĪSU]\PRFRZDüGR
EODWXURERF]HJRLVWRVRZDüMDNRQDU]ĊG]LH
stacjonarne.
‡ 8PLHĞüJXPRZąPDWĊQDEODFLH]JRGQLH]
oznaczeniami. Nigdy nie mocuj maszyny na
VWDáHGREODWXEH]JXPRZHMPDW\
‡ 8VWDZPDV]\QĊGRJyU\QRJDPLFHQWUDOQLHQD
JXPRZHMPDFLH2WZRU\PRQWDĪRZHQDOHĪ\
VNLHURZDüGRSU]RGX
‡ 3U]HáyĪNRáNLPRFXMąFHGRNRĔFDSU]H]
RWZRU\PRQWDĪRZH
‡ 3U]\SRPRF\ZVSRUQLNyZGRFLĞQLMPDV]\QĊGR
blatu.
‡ 'RNUĊü]DFLVNLUĊF]QLH]DSRPRFąQDNUĊWHN
PRW\ONRZ\FK'RSLOQXME\GREU]HGRNUĊFLü
]DFLVNLL]DPRFRZDüPDV]\QĊDOHXZDĪDME\
QLHSU]HNUĊFLü]DFLVNyZ
‡ 3U]HGZáąF]HQLHPPDV]\Q\VSUDZGĨF]\MHVW
dobrze zabezpieczona i unieruchomiona.
0DV]\QĊPRĪQDXVWDZLüQDSUDFĊFLąJáą]D
SRPRFąSU]HáąF]QLNDEORNDG\
4. SERWIS I KONSERWACJA
3U]HGSU]\VWąSLHQLHPGRNRQVHUZDFML
VLOQLNDVSUDZGĨF]\ZW\F]NDMHVW
RGáąF]RQDRGVLHFL
PL
8U]ąG]HQLDWH]RVWDá\VNRQVWUXRZDQHZFHOX
GáXJRWUZDáHJRG]LDáDQLD]PLQLPDOQąLORĞFLą
VHUZLVRZDQLDĩ\ZRWQRĞüPRĪQDSU]HGáXĪ\ü
UHJXODUQ\PF]\V]F]HQLHPLZáDĞFLZ\P
SRVáXJLZDQLHPVLĊXU]ąG]HQLHP
1LHSUDZLGáRZRĞFL
-HĪHOLXU]ąG]HQLHQLHG]LDáDSUDZLGáRZRQDOHĪ\
VSUDZG]LüF]\QLH]DLVWQLDáDMHGQD]SRQLĪV]\FK
V\WXDFMLNWyU\FKUR]ZLą]DQLD]DPLHV]F]RQR
SRQLĪHM
6LOQLNHOHNWU\F]Q\QDJU]HZDVLĊ
‡ 2WZRU\FKáRG]HQLDZVLOQLNXVą]DWNDQH
brudem.
‡ :\F]\ĞüRWZRU\ZHQW\ODF\MQH
‡ 6LOQLNMHVWXV]NRG]RQ\
‡ 6NRQWDNWRZDüVLĊ]SXQNWHPVHUZLVRZ\P
±DGUHV\SXQNWyZVHUZLVRZ\FK]QDMGXMąVLĊ
na karcie gwarancyjnej.
0DV]\QDSRGáąF]RQDGRSUąGXQLHSUDFXMH
‡ 3U]HUZDQ\NDEHOSU]\áąF]HQLRZ\
‡ 6SUDZGĨF]\NDEHOSU]\áąF]HQLRZ\QLHMHVW
SĊNQLĊW\
‡ 6NRQWDNWRZDüVLĊ]SXQNWHPVHUZLVRZ\P
±DGUHV\SXQNWyZVHUZLVRZ\FK]QDMGXMąVLĊ
na karcie gwarancyjnej.
Usterki
:UD]LHZ\VWąSLHQLDXVWHUNLMDNRZ\QLNX
Ä]PĊF]HQLD´F]ĊĞFLQDOHĪ\VNRQWDNWRZDüVLĊ]
centrum serwisowym podanym na karcie
JZDUDQF\MQHM1DNRĔFXQLQLHMV]HMLQVWUXNFMLMHVW
REV]HUQ\VSLVF]ĊĞFLNWyUHPRĪQD]DPyZLü
ĝURGRZLVNR
Aby zapobiec uszkodzeniu w trakcie transportu,
XU]ąG]HQLHPRĪHE\üGRVWDUF]RQHZRSDNRZDQLX
WUZDá\P:LĊNV]DF]ĊĞüRSDNRZDQLDVNáDGDVLĊ]
PDWHULDáyZ]GROQ\FKGRUHF\NODFML'ODWHJR
RSDNRZDQLHQDOHĪ\]UHF\NORZDü
Uszkodzone oraz /lub wybrakowane
XU]ąG]HQLHHOHNWU\F]QHOXEHOHNWURQLF]QH
PXVLE\üXW\OL]RZDQHZRGSRZLHGQL
VSRVyE
Gwarancja
1DOHĪ\]DSR]QDüVLĊ]ZDUXQNDPLJZDUDQF\MQ\PL
na osobnej karcie gwarancyjnej.
3URGXNWLSRGUĊF]QLNXĪ\WNRZQLNDPRĪHXOHF
]PLDQRP'DQHWHFKQLF]QHPRJąXOHF]PLDQLH
EH]RERZLą]NXSRZLDGDPLDQLDXĪ\WNRZQLND
3\áQLHMHVWRGV\VDQ\
‡ 3RZRGHPPRĪHE\ü]DWU]\PDQHXVXZDQLH
S\áX
‡ :\F]\ĞüRWZyUZRUNDS\áRZHJR
1DSUDZ\LSUDFHVHUZLVRZHSRZLQQ\E\ü
wykonywane jedynie przez osoby
SRVLDGDMąFHRGSRZLHGQLHNZDOL¿NDFMH
OXE¿UP\VHUZLVRZH
&]\V]F]HQLH
1DOHĪ\UHJXODUQLHF]\ĞFLüRVáRQĊXU]ąG]HQLD]D
SRPRFąGHOLNDWQHMWNDQLQ\QDMOHSLHMSRNDĪG\P
XĪ\FLX2WZRU\ZHQW\ODF\MQHQDOHĪ\FKURQLüSU]HG
prochem i zanieczyszczeniami. Brud trudny do
XVXQLĊFLDQDOHĪ\XVXZDü]DSRPRFąPRNUHM
GHOLNDWQHMWNDQLQ\]GRGDWNLHPP\GáD1LHZROQR
VWRVRZDüUR]SXV]F]DOQLNyZWDNLFKMDNQS
EHQ]HQDONRKRODPRQLDNLWSNWyUHPRJą
]QLV]F]\üF]ĊĞFL]WZRU]\ZDV]WXF]QHJR
Smarowanie
8U]ąG]HQLHQLHWU]HEDVPDURZDü
71
LT
JUOSTINIS ŠLIFUOKLIS
BSM1021
'ơNRMDPHNDGƳVLJLMRWHãƳÄ)HUP´SURGXNWą
7DL\UDSXLNXVSURGXNWDVNXUƳWHLNLD(XURSRMH
SLUPDXMDQW\VWLHNơMDL
9LVLSULVWDWRPLÄ)HUP´SURGXNWDLJDPLQDPLSDJDO
DXNãþLDXVLXVQDãXPRLUVDXJXPRVWDQGDUWXV
/DLN\GDPLHVLVDYRSULQFLSǐWDLSSDWNOLHQWDPV
teikiame puikias paslaugas, kurioms suteikiame
YLVLãNąJDUDQWLMą
7LNLPơVNDGPơJDXVLWơVQDXGRGDPLãƳSURGXNWą
GDXJHOƳPHWǐ
âLDPHWHNVWHSDPLQơWLVNDLþLDLDWLWLQND
uslapio iliustracijas
3ULHãQDXGRGDPLHVLSULHWDLVXDWLGåLDL
SHUVNDLW\NLWHãLąLQVWUXNFLMąƲVLWLNLQNLWH
NDGåLQRWHNDLSSULHWDLVDVYHLNLDLUNDLS
MXRQDXGRWLV.DGSULHWDLVDVYHLNWǐ
WLQNDPLHNVSORDWXRNLWHMƳSDJDO
LQVWUXNFLMRVQXURG\PXV6DXJRNLWHãLą
LQVWUXNFLMąLUSULGHGDPąGRNXPHQWDFLMą
kartu su prietaisu.
3LHWLFƯED
1. Naudojimo instrukcija
2. Saugo instrukcijos
'DUEDVXƲUDQNLX
3ULHåLnjUD
1. NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
7HFKQLQLDLGXRPHQ\V
ƲWDPSD 'DåQLV Galingumas
Šlifavimo juostos greitis
ODLVYąMDHLJ Šlifavimo juostos dydis
Šlifavimo pado dydis
Svoris
/SDJDUVRVOơJLRO\JLV
Lwa (garso galios lygis)
9LEUDFLMǐJDOLQơUDQNHQD
9LEUDFLMǐSULHNLQơUDQNHQD
9a
+]
950 W
PPLQ
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
G%$
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
9LEUDFLMRVO\JLV
Vibracijos sklaidos lygis, nurodytas ant šio
LQVWUXNFLMǐYDGRYRXåSDNDOLQLRYLUãHOLRLãPDWXRWDV
SDJDOVWDQGDUWH(1LãGơVW\WXV
VWDQGDUWL]XRWREDQG\PRUHLNDODYLPXVãLYHUWơJDOL
EnjWLQDXGRMDPDYLHQDPƳUDQNLXLSDO\JLQWLVXNLWX
EHLLãDQNVWLQLDPYLEUDFLMRVSRYHLNLXLƳYHUWLQWLNDL
ƳUDQNLVQDXGRMDPDVSDPLQơWDLVEnjGDLV
QDXGRMDQWƳUDQNƳNLWRNLDLVEnjGDLVDUEDVX
NLWRNLDLVEHLQHWLQNDPDLSULåLnjULPDLVSULHGDLV
JDOLå\PLDLSDGLGơWLSRYHLNLRO\JLV
DLNRWDUSLDLVNDLƳUDQNLVLãMXQJWDVDUED\UD
ƳMXQJWDVWDþLDXMXRQHGLUEDPDJDOLå\PLDL
VXPDåơWLSRYHLNLRO\JLV
Apsisaugokite nuo vibracijos poveikio
SULåLnjUơGDPLƳUDQNƳLUMRSULHGXVODLN\GDPLUDQNDV
ãLOWDLLUGHULQGDPLGDUERFLNOXVVXSHUWUDXNơOơPLV
,QIRUPDFLMąDSLHƳUDQNƳ
Pav. A ir B
-XRVWLQLVãOLIXRNOLV\UDSXLNLSULHPRQơPHGLHQRV
JHOHåLHVSODVWLNRLUSDQDãLǐPHGåLDJǐãOLIDYLPXL
-XRVWLQLVãOLIXRNOLVWXULEnjWLQDXGRMDPRVSLUPLQLDP
ãLXUNãþLDPDSGRURMLPXLƳSUDVWDPãOLIDYLPXLWXUL
EnjWLQDXGRMDPDVHNVFHQWULQLVãOLIXRNOLV
*DOLQơUDQNHQD
3ULHNLQơUDQNHQD
3. Priekinis juostos volelis
6XYHUåLPRVYLUWLV
5. Krypties indikatorius
*UHLþLRYDOG\PRMXQJLNOLV
ƲMXQJLPRLãMXQJLPRMXQJLNOLV
8åUDNLQLPRP\JWXNDV
'XONLǐVXULQNLPRDQJD
'XONLǐPDLãHOLV
'LUåLQơVSDYDURVGDQJWLV
âOLIDYLPRMXRVWRVO\JLDYLPąUHJXOLXRMDQWL
UDQNHQơOơ
13.Šlifavimo juosta
0RQWDYLPRJHPEơVDQJRV
3DNXRWơVWXULQ\V
1 Juostinis šlifuoklis
1 Šlifavimo juosta
'XONLǐPDLãHOLV
,QVWUXNFLMǐYDGRYDV
1 Saugos instrukcijos
*DUDQWLMRVNRUWHOơ
3DWLNULQNLWHDUƳUHQJLQ\VDWVNLURVGDO\VLUSULHGDL
\UDQHSDåHLVWLWUDQVSRUWXRMDQW
72
LT
2. SAUGOS INSTRUKCIJOS
9DGRYHQDXGRMDPǐVLPEROLǐSDDLãNLQLPDL
ƲVSơMDDSLHWUDXPRVPLUWLHVDUƳUDQNLR
VXJDGLQLPRSDYRMǐQHVLODLNDQWãLRV
naudojimo instrukcijos.
(OHNWULVNƗGURãƯED
/DLVDPD]LQƗWXXJXQVJUƝNDL]FHOãDQƗV
HOHNWULVNƗVVWUƗYDVWULHFLHQDXQLQGLYLGXƗOƗV
WUDXPDVULVNXOLHWRMRWHOHNWULVNƗVPDãƯQDV
LHYƝURMLHWMnjVXYDOVWƯSLHOLHWRMDPRVGURãƯEDV
QRWHLNXPXV,]ODVLHW]HPƗNGRWƗVGURãƯEDV
LQVWUXNFLMDVNƗDUƯSLHYLHQRWƗVGURãƯEDV
instrukcijas.
ä\PLHOHNWURVVPnjJLRSDYRMǐ
9LHQPƝUSƗUEDXGLHWYDLHOHNWULVNƗWƯNOD
SDUDPHWULYLHWƗNXUWLHNSLHVOƝJWD
LHNƗUWDVDNUƯWDUSDUDPHWULHPX]
LHNƗUWDVGDWXSOƗNVQƯWHV
8åVLGơNLWHDSVDXJLQLXVDNLQLXV
,,NODVHVLQVWUXPHQWV±GXEXOWDL]ROƗFLMD
±NRQWDNWGDNãDDULH]HPƝMXPXQDY
YDMDG]ƯJD
Specialios saugos instrukcijos
3ULODLN\NLWHƳUHQJLQƳXåL]ROLXRWǐƳVLWYơULPRSDYLUãLǐ
NXUSULHGDVJDOLOLHVWLSDVOơSWXVHOHNWURVODLGXV
DUEDPDLWLQLPRNDEHOLXV-HLSULHGDVXåNDELQWǐ
ODLGąNXULXRWHNDVURYơQHDSVDXJRWRPLV
PHWDOLQơPLVƳUHQJLQLRGDOLPLVWDLSSDWJDOLWHNơWL
VURYơ(OHNWURVVPnjJLRSDYRMXV
‡ -HLGLUEDWHVXãOLIDYLPRƳUDQNLXYLVXRPHW
XåVLGơNLWHDXVLQHVLUUHVSLUDWRULǐ
‡ âOLIXRNOLVQHWLQNDãODSLDPãOLIDYLPXL
‡ 3ULHãƳNLãGDPLNLãWXNąƳPDLWLQLPRWLQNOROL]Gą
SDWLNULQNLWHDUMXQJLNOLVQơUDSDGơW\MH³21´
ƳMXQJWD
‡ 0DLWLQLPRNDEHOƳYLVXRPHWODLN\NLWHDWRNLDLQXR
MXGDQþLǐƳUDQNLRGDOLǐ
‡ 8åVLGơNLWHDSVDXJLQLXVDNLQLXV\SDþNDL
šlifuojate virš galvos.
‡ 1HVSDXVNLWHƳUDQNLRQXRWRWLNSDLOJơV
šlifavimo laikas.
OLIDYLPRPHWXSY]GLUEDQWVXGDå\WDLV
â
SDYLUãLDLVPHGåLXPHWDOXƳRUąSDN\OD
QHPDåDLGLUEDQþLRMREHLDSOLQNLQLǐ
VYHLNDWDLNHQNVPLQJǐGXONLǐ9LVXRPHW
GơYơNLWHDWLWLQNDPDVDSVDXJRV
SULHPRQHVWRNLDVNDLSUHVSLUDWRULǐ
'XONHVVXVLXUENLWHƳPDLãHOƳ
1HGHOVLDQWLãMXQNLWHƳUHQJLQƳMHL
‡ 3DåHLVWDVPDLWLQLPRODLGDVDUEDMRãDNXWơ
‡ 6XJHGRMXQJLNOLV
‡ .LELUNãþLXRMDDQJOLHVãHSHWơOLDLEHLVURYơV
keitiklis;
‡ 3DMXWRWHVY\ODQþLRVL]ROLDFLMRVGnjPǐNYDSą
.DEHƺXYDLNRQWDNWGDNãXQRPDLƼD
3ƝFNDEHƺXYDLNRQWDNWGDNãXQRPDLƼDVYHFLH
NDEHƺLXQNRQWDNWGDNãDVQHNDYƝMRWLHVMƗXWLOL]Ɲ
$WVHYLãƷDNDEHƺDSLHYLHQRãDQDHOHNWULVNDMDP
WƯNODPLUEƯVWDPD
.DEHƺXSDJDULQƗMXPXL]PDQWRãDQD
-ƗOLHWRWLNDLVHUWL¿FƝWLNDEHƺXSDJDULQƗWƗMLNXUX
SDUDPHWULLUSLHPƝURWLLHNƗUWDVMDXGDL']ƯVOX
GLDPHWUDPMƗEnjWYLVPD]PP2-DNDEHƺD
SDJDULQƗMXPVLUX]WƯWVX]VSROHVWDPMƗEnjWSLOQƯEƗ
L]ULWLQƗWDP
'$5%$668Ʋ5$1.,8
9LVXRPHWODLN\NLWơVVDXJRVLQVWUXNFLMǐLU
DWLWLQNDPǐUHLNDODYLPǐ
Šlifavimo popieriaus pasirinkimas
Rupiu šlifavimo popieriumi (50 grubumo)
QXLPDPDGLGåLRMLGDOLVPHGåLDJRVRDSGDLODL
naudojamas smulkus šlifavimo popierius. Jei
paviršius yra nelygus, tuomet pirma šlifuokite
rupiu šlifavimo popieriumi. Tuomet vidutinio
UnjSXPRãOLIDYLPRSRSLHULXPLJUXEXPR
SDãDOLQNLWHUnjSDXVãOLIDYLPRSRSLHULDXVSDOLNWXV
ƳEUơåLPXVRDSGDLODLQDXGRNLWHVPXONǐãOLIDYLPR
SRSLHULǐJUXEXPR
âOLIDYLPRMXRVWRVLãơPLPDVLUƳGơMLPDV
Pav. C
3ULHãPRQWXRGDPLãOLIDYLPRMXRVWą
YLVXRPHWLãWUDXNLWHNLãWXNąLãPDLWLQLPR
tinklo lizdo.
73
LT
‡ 3DGơNLWHƳUDQNƳDQWãRQRNDGGLUåLQơVSDYDURV
GDQJWLVDWVLGDU\WǐåHP\Q
‡ $WODLVYLQNLWHãOLIDYLPRMXRVWRVƳWHPSLNOƳ
‡ ,ãLPNLWHãOLIDYLPRMXRVWąLãƳUDQNLR
‡ ƲGơNLWHQDXMąãOLIDYLPRMXRVWąƳƳUDQNƳWDLSNDG
NU\SWLHVURG\NOơVDQWãOLIDYLPRMXRVWRVEnjWǐ
QXNUHLSWRVWDSDþLDNU\SWLPLNDLSLUNU\SWLHV
indikatorius (5).
‡ 9ơOSULYHUåNLWHãOLIDYLPRMXRVWRVƳWHPSLNOƳ
$SGRURGDPLPLQNãWDVPHGåLDJDVQDXGRNLWH
VWDPEDXVJUnjGơWXPRãOLIDYLPRGLUåąLU
SDVLULQNLWHGLGHVQƳJUHLWƳ
‡ ,OJHVQƳODLNRWDUSƳGLUEĊQHGLGHOLXJUHLþLXWXULWH
OHLVWLƳUHQJLQLXLDWYơVWLSDOHLGĊMƳGLGåLDXVLX
JUHLþLXEHDSNURYRVPDåGDXJPLQXWơP
'XONLǐPDLãHOLRSULWYLUWLQLPDV
Pav. B
3ULHƳUDQNLRSULGơWDVGXONLǐVXULQNLPRPDLãHOLV
âOLIDYLPRMXRVWRVO\JLDYLPDV
ƲVWDW\NLWHYLHOLQƳNURQãWHLQąGXONLǐPDLãHOLRYLGXMH
Pav. B
ƳGXONLǐPDLãHOLRNDLMLVQHSULWYLUWLQWDVODLNLNOƳ
-HLãOLIDYLPRMXRVWDVXNDVLQHO\JLDJUHþLDLLãRULQHL .URQãWHLQRJDODVWXULEnjWLQXNUHLSWDVYLUãXQ
NRUSXVREULDXQDLãOLIDYLPRMXRVWąUHLNLDVXO\JLXRWL 'XONLǐPDLãHOLVQDXGRMDPDVãOLIDYLPRPHWX
5HJXOLXRGDPLUDQNHQơOHSDVWXPNLWHãOLIDYLPR VXVLGDUDQþLǐGXONLǐVXULQNLPXL
MXRVWąƳUHLNLDPąSDGơWƳ6XNDQWUHJXOLDYLPR
UDQNHQơOĊSDJDOODLNURGåLRURG\NOĊãOLIDYLPR
‡ 'XONLǐPDLãHOƳXåGơNLWHDQWGXONLǐVXULQNLPR
MXRVWDMXGơVYLGXQRVXNDQWSULHãODLNURGåLR
angos.
URG\NOĊ±MXGơVLãRUơQ
‡ .DGGXONơVEnjWǐHIHNW\YLDLVXUHQNDPRVGXONLǐ
PDLãHOƳUHJXOLDULDLLãWXãWLQNLWH
ƲMXQJLPDVLULãMXQJLPDV
Pav. B
Rankena
‡ .DGƳUDQNƳƳMXQJWXPơWHSDVSDXVNLWHƳMXQJLPR
1DXGRWLMXRVWLQƳãOLIXRNOƳWDSRSDSUDVþLDXQHVMLV
LãMXQJLPRMXQJLNOƳ
WXULGYLUDQNHQDVYLHQąSULHN\MHNLWąXåSDNDOLQơMH
‡ .DGƳUDQNƳLãMXQJWXPơWHDWOHLVNLWHƳMXQJLPR
SXVơMH7RGơOƳUDQNƳJDOLPDODLN\WLGYLHPUDQNRPLV
LãMXQJLPRMXQJLNOƳ
MLVOHQJYLDXNRQWUROLXRMDPDVLU\UDPDåHVQơUL]LND
NRQWDNWXRWLVXMXGDQþLRPLVGDOLPLV-XRVWLQƳ
-HLQRULWHNDGƳUDQNLVYHLNWǐQXRODWRV
ãOLIXRNOƳYLVXRPHWODLN\NLWHDEHMRPLVUDQNRPLV
QDXGRNLWHXåUDNLQLPRP\JWXNą
‡ ƲMXQNLWHƳUDQNƳSDVSDXVGDPLƳMXQJLPRLãMXQJLPR 'DUERVXƳUDQNLXLQVWUXNFLMRV
MXQJLNOƳ
3ULHãXåGơGDPLƳUDQNƳDQWUXRãLQLRƳVLWLNLQNLWHNDG
‡ 3DVSDXVNLWHXåUDNLQLPRP\JWXNąLUDWOHLVNLWH
MLVSDVLHNơYLVąJUHLWƳ7DLSƳUDQNLRQHSHUNUDXVLWH
ƳMXQJLPRLãMXQJLPRMXQJLNOƳ
âOLIXRGDPLPHGƳƳUDQNƳXåGơNLWHPDåGDXJƒ
‡ .DGƳUDQNƳLãMXQJWXPơWHYơOSDVSDXVNLWHLU
NDPSXQXRPHGåLRVNDLGXOǐNU\SWLHV-XRVWLQƳ
DWOHLVNLWHƳMXQJLPRLãMXQJLPRMXQJLNOƳ
ãOLIXRNOƳUXRãLQLRSDYLUãLXPLVWXPNLWHSDVWRYLD
MơJD
*UHLþLRQXVWDW\PDV
Pav. B
‡ 1HVXOHQNLWHãOLIDYLPRMXRVWǐ
*UHLþLRUHJXOLDYLPRåLHGDVQDXGRMDPDVJUHLþLXL
‡ 1HQDXGRNLWHWRVSDþLRVãOLIDYLPRMXRVWRV
QXVWDW\WL*DOLPDQXVWDW\WLJUHLþLRUHJXOLDYLPR
medienos ir metalo šlifavimui.
åLHGRSDGơWLV,GHDOXVJUHLWLVSULNODXVRQXR
‡ 1HVSDXVNLWHƳUDQNLRSHUVWLSULDLQXRWRWLN
UHLNDOLQJRJUnjGơWXPRLUPHGåLDJRVVXNXULD
SDLOJơVãOLIDYLPRODLNDV
dirbama.
Stacionarus naudojimas
1HUHJXOLXRNLWHJUHLþLRQDXGRGDPL
Pav. D
ƳUHQJLQƳ
âƳƳUHQJLQƳJDOLPDSULPRQWXRWLSULHGDUEDVWDOLRLU
naudoti stacionariai.
‡ 3DVXNLWHJUHLþLRUHJXOLDYLPRåLHGąƳ
‡ 8åGơNLWHJXPLQƳNLOLPơOƳDQWVWDORNDLSQXURGR
UHLNLDPąSDGơWƳ
å\PRV1DXGRGDPLVWDFLRQDULDLQLHNXRPHW
$SGRURGDPLNLHWDVPHGåLDJDVQDXGRNLWH
QHPRQWXRNLWHƳUHQJLQLRSULHGDUEDVWDOLREH
VPXONDXVJUnjGơWXPRãOLIDYLPRGLUåąLU
JXPLQLRNLOLPơOLR
SDVLULQNLWHPDåHVQƳJUHLWƳ
74
LT
‡ $SYHUVNLWHƳUHQJLQƳLUSDGơNLWHDQWJXPLQLR
NLOLPơOLR0RQWDYLPRDQJRVWXULEnjWLDWVXNWRVƳ
SULHNƳ
‡ ,NLJDORƳNLãNLWHPRQWDYLPRVPDLJXVƳ
montavimo angas (14)
‡ 1DXGRGDPLJHPEHVSULYHUåNLWHƳUHQJLQƳSULH
stalo.
‡ 6XWYLUWLQNLWHSULYHUåLPąUDQNRPLVSULVXNGDPL
VSDUQXRWąVLDVYHUåOHV7LQNDPDLSULYHUåNLWH
ƳUHQJLQƳWDþLDXQHSHUYHUåNLWH
‡ 3ULHãƳMXQJGDPLƳUHQJLQƳSDWLNULQNLWHDUMLV
visiškai saugus.
ƲUHQJLQƳJDOLPDQXVWDW\WLQHSHUWUDXNLDPDL
HNVSORDWDFLMDLQDXGRMDQWEORNDYLPRMXQJLNOƳ
35,(ä,Nj5$
9\NG\GDPLYDULNOLRSULHåLnjURVGDUEXV
ƳVLWLNLQNLWHNDGSULHWDLVDVQHJDXQD
HOHNWURVVURYơV
âLHSULHWDLVDLEXYRVXSURMHNWXRWLYHLNWLLOJąODLNą
HVDQWPLQLPDOLDLSULHåLnjUDL3ULHWDLVDLWDUQDXV
ilgiau, jei reguliariai juos valysite ir tinkamai
naudosite.
*HGLPǐãDOLQLPDV
Jei juostinis šlifuoklis negerai veikia, pateikiame
JDOLPDVSULHåDVWLVLUVSUHQGLPXV
1. Kaista elektrinis variklis
‡ $XãLQLPRDQJRVYDULNO\MH\UDXåVLNLPãXVLRV
nešvarumais.
‡ ,ãYDO\NLWHDXãLQLPRDQJDV
‡ 9DULNOLRGHIHNWDV
‡ 3UDãRPHVXVLVLHNWLVXDSWDUQDYLPRVN\ULXPL
JDUDQWLMRVNRUWHOơMHQXURG\WXDGUHVX
3ULHPDLWLQLPRWLQNORSULMXQJWDVƳUDQNLV
neveikia
‡ 1XWUDXNWDPDLWLQLPRJUDQGLQơ
‡ 3DWLNULQNLWHDUQHƳWUnjNĊVPDLWLQLPRNDEHOLV
‡ 3UDãRPHVXVLVLHNWLVXDSWDUQDYLPRVN\ULXPL
JDUDQWLMRVNRUWHOơMHQXURG\WXDGUHVX
9DO\PDV
5HJXOLDULDLPLQNãWXVNXGXUơOLXYDO\NLWHSULHWDLVR
NRUSXVąJHULDXVLDLNDVNDUWSDVLQDXGRMXV
,ãYHQWLOLDFLMRVDQJǐLãYDO\NLWHGXONHVLUQHãYD
rumus. Jei nešvarumai nenusivalo, išvalykite
PLQNãWXVNXGXUơOLXVXYLOJ\WXPXLOLQDPHYDQGH
Q\MH1LHNDGDQHQDXGRNLWHWLUSLNOLǐWRNLǐNDLS
benzinas, spiritas, amoniako vanduo ir pan. Šie
WLUSLNOLDLJDOLSDåHLVWLSODVWLNLQHVGDOLV
Tepimas
Prietaisui neriekia jokio papildomo tepimo.
Defektai
Atsiradus kokiam nors defektui, pvz., sudilus
GHWDOHLSUDãRPHSUDQHãWLPnjVǐVHUYLVRƳPRQHL
garantijoje nurodytu adresu. Šios vartojimo
LQVWUXNFLMRVSDVNXWLQLDPHODSHMnjVUDVLWH
GHDOL]XRWąSDYHLNVOơOƳNXULDPHSDYDL]GXRWRV
XåVDN\WLQRVGHWDOơV
,ãRULQơDSOLQND
6LHNLDQWLãYHQJWLWUDQVSRUWDYLPRPHWXJDOLQþLǐ
DWVLUDVWLSDåHLGLPǐƳUHQJLQ\VSULVWDWRPDVNLHWRMH
SDNXRWơMHSDJULQGHSDJDPLQWRMHLãDQWULQLDP
SHUGLUELPXLWLQNDPǐPHGåLDJǐWRGơOSUDãRPH
SDVLQDXGRWLJDOLP\EHSDNXRWĊSHUGLUEWL
Brokuoti ir/ar bereikalingi elektriniai ar
elektroniniai prietaisai surenkami
tinkamuose perdirbimo punktuose.
Garantija
*DUDQWLMRVVąO\JDVUDVLWHDQWDWVNLUDLSDWHLNWR
garantinio talono.
3URGXNWDVLUQDXGRWRMRLQVWUXNFLMRVJDOLEnjWL
SDNHLVWRV6SHFL¿NDFLMRVJDOLEnjWLNHLþLDPRVEH
ƳVSơMLPR
1HVXUHQNDPRVGXONơV
‡ 7DLJDOLVXNHOWLXåVLNLPãXVLGXONLǐVXULQNLPR
anga.
‡ ,ãYDO\NLWHGXONLǐVXULQNLPRDQJą
Elektros prietaisus gali taisyti tik
specialistai.
75
LV
/(17(66/Ʈ30$âƮ1$
BSM1021
9LEUƗFLMDVOƯPHQLV
âƯVURNDVJUƗPDWDVDL]PXJXUƝDU]YDLJ]QƯWL
QRUƗGƯWDLVYLEUƗFLMDVHPLVLMXOƯPHQLVPƝUƯWV
L]PDQWRMRWVWDQGDUWƗ(1SDUHG]ƝWRWHVWX
WRYDUL]PDQWRWODLVDOƯG]LQƗWXLQVWUXPHQWXVXQ
SURYL]RULVNLL]YƝUWƝWX
YLEUƗFLMDVLHGDUEƯEXOLHWRMRWLQVWUXPHQWX
PLQƝWDMLHPPƝUƷLHP
3DOGLHVNDLHJƗGƗMƗWLHVãR)HUPL]VWUƗGƗMXPX
7DJDGMXPVLUL]FLOVL]VWUƗGƗMXPVNRSLHJƗGƗMLV
viens no Eiropas vadošajiem
SLHJƗGƗWƗMX]ƼƝPXPLHP
9LVLMXPVSLHJƗGƗWLH)HUPL]VWUƗGƗMXPLLUUDåRWL
VDVNDƼƗDUDXJVWƗNDMLHPNYDOLWƗWHVXQGURãƯEDV
LQVWUXPHQWDL]PDQWRãDQDFLWLHPPƝUƷLHPYDL
VWDQGDUWLHP'DƺDQRPnjVX¿OR]R¿MDVLUQRGURãLQƗW
ar citiem vai nepietiekami koptiem
L]FLOXNOLHQWXDSNDOSRãDQXSDWHLFRWLHVPnjVX
SLHGHUXPLHPYDULHYƝURMDPLSDOLHOLQƗW
visaptverošai garantijai.
LHGDUEƯEDVOƯPHQL
&HUDPNDDUSULHNXL]PDQWRVLHWãRL]VWUƗGƗMXPX
ODLNDSHULRGLNDGLQVWUXPHQWVLUL]VOƝJWVYDLDUƯ
YƝOGDXG]XVJDGXV
LULHVOƝJWVWDþXDUWRQHVWUƗGƗYDULHYƝURMDPL
VDPD]LQƗWLHGDUEƯEDVOƯPHQL
7XUSPƗNWHNVWƗGRWLHFLSDULDWWLHFDVX]DWWƝOLHP
2.-3. LPP.
3DVDUJƗMLHWVHYLQRYLEUƗFLMDVLHWHNPHVYHLFRW
3LUPVLHUƯFHVOLHWRãDQDVUnjSƯJLL]ODVLHW
HNVSOXDWƗFLMDVLQVWUXNFLMDV,HSD]ƯVWLHWLHV
DUWƗVIXQNFLMƗPXQGDUEƯEDV
SDPDWSULQFLSLHP/DLQRGURãLQƗWXLHUƯFHV
SDUHL]XGDUEƯEXYHLFLHWWƗVDSNRSL
DWELOVWRãLLQVWUXNFLMƗP(NVSOXDWƗFLMDV
LQVWUXNFLMDVXQSLHYLHQRWƗGRNXPHQWƗFLMD
MƗJODEƗLHUƯFHVWXYXPƗ
Saturs
0DãƯQDVWHKQLVNLHGDWL
'URãƯEDVLQVWUXNFLMDV
(NVSOXDWƗFLMD
6HUYLVDXQWHKQLVNƗDSNRSH
0$âƮ1$67(+1,6.,('$7,
Tehniskie dati
Spriegums
230 V~
Frekvence
50 Hz
3DWƝUƝMDPƗMDXGD :
%H]VORG]HVVPLOãSDSƯUD
ƗWUXPV PPLQ
6OƯSƝãDQDVOHQWHVL]PƝUV
[PP
6OƯSƝãDQDVSDOLNWƼDL]PƝUV [PP
Svars
3,55 kg
/SD6NDƼDVVSLHGLHQV
G%$
/ZD6NDƼDVMDXGDVOƯPHQLV G%$
9LEUƗFLMDVDL]PXJXUHVURNWXULV 3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
9LEUƗFLMDVSULHNãƝMDLVURNWXULV 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
76
LQVWUXPHQWDXQWƗSLHGHUXPXWHKQLVNRDSNRSL
JƗGƗMRWODLURNDVLUVLOWDVXQRUJDQL]ƝMRWGDUED
gaitu
,QIRUPƗFLMDSDUSURGXNWX
Att. A + B
/HQWHVVOƯSPDãƯQDLULGHƗOVLQVWUXPHQWVNRNVQHV
VOƯSƝãDQDLXQG]HO]VSODVWPDVDVYDLOƯG]ƯJX
PDWHULƗOXSXOƝãDQDLDVLQƗãDQDL
/HQWHVVOƯSPDãƯQDMƗOLHWRUXSMDPGDUEDP
SDUDVWLHPVOƯSƝãDQDVGDUELHPMƗOLHWRRUELWƗOD
VOƯSPDãƯQD
1. Aizmugures rokturis
3ULHNãƝMDLVURNWXULV
3ULHNãƝMDLVOHQWHVUXOOLV
4. Spriegojuma svira
5. Virziena indikators
ƖWUXPDUHJXOƝWƗMV
,HVOƝJãDQDV,]VOƝJãDQDVVOƝG]LV
%ORƷƝãDQDVVOƝG]LV
3XWHNƺXVDYƗNãDQDVDWYHUH
3XWHNƺXPDLVV
3LHG]LƼDVVLNVQDVDSYDONV
5HJXOƝãDQDVNORƷLVNDVFHQWUƝVOƯSƝãDQDV
lenti
6OƯSƝãDQDVOHQWH
0RWƗåDVVNDYDVXUEXPL
Iepakojuma saturs
/HQWHVVOƯSPDãƯQD
6OƯSƝãDQDVOHQWHV
3XWHNƺXVDYƗNãDQDVPDLVV
,QVWUXNFLMXURNDVJUƗPDWD
'URãƯEDVLQVWUXNFLMDV
1 Garantijas karte
LV
3ƗUEDXGLHWYDLPDãƯQDDWVHYLãƷƗVGDƺDVXQ
SLHGHUXPLQDYERMƗWLWUDQVSRUWƝãDQDVJDLWƗ
'52âƮ%$6,16758.&,-$6
Simbolu paskaidrojums
,QVWUXPHQWDVDERMƗãDQƗVXQYDLWUDXPX
JnjãDQDVQƗYHVLHVWƗãDQƗVULVNVãƯV
LQVWUXNFLMDVQRUƗGƯMXPXQHLHYƝURãDQDV
JDGƯMXPƗ
1RUƗGDHOHNWULVNƗVVWUƗYDVWULHFLHQD
GUDXGXEƯVWDPƯEX
1HNDYƝMRWLHVL]VOƝG]LHWLHUƯFLJDGƯMXPƗMDLU
‡ ERMƗWDHOHNWULVNƗVVWUƗYDVWƯNOD
NRQWDNWGDNãDWƯNODYDGDYDLYDGDERMƗMXPV
‡ ERMƗWVVOƝG]LV
‡ G]LUNVWHƺRãDQDRJOHVVXNƗVYDLULƼƷDXJXQV
NRPXWDWRUƗ
‡ GnjPLYDLVPDNDQRDSVYLOXãDVL]ROƗFLMDV
(OHNWULVNƗGURãƯED
/DLVDPD]LQƗWXXJXQVJUƟNDL]FHOãDQƗV
HOHNWULVNƗVVWUƗYDVWULHFLHQDXQLQGLYLGXƗOƗV
WUDXPDVULVNXOLHWRMRWHOHNWULVNƗVPDãƯQDV
LHYƟURMLHWMnjVXYDOVWƯSLHOLHWRMDPRVGURãƯEDV
noteikumus.
,]ODVLHW]HPƗNGRWƗVGURãƯEDVLQVWUXNFLMDVNƗ
DUƯSLHYLHQRWƗVGURãƯEDVLQVWUXNFLMDV*ODEƗMLHW
ãƯV
$FXDL]VDUG]ƯED
6SHFLƗODVGURãƯEDVLQVWUXNFLMDV
7XULHWPDãƯQXDL]L]ROƝWDMƗPVDWYHUãDQDV
YLUVPƗPMDSLHGHUXPVYDUVDVNDUWLHVDUSDVOƝSWX
HOHNWURLQVWDOƗFLMXYDLFDXUXƺYDGLHP-DSLHGHUXPV
VDVNDUDVDU]HPVSULHJXPDYDGXPDãƯQDV
DWNOƗWƗVPHWƗODGDƺDVYDUDUƯQRQƗNW]HP
sprieguma. Elektrošoka risks.
‡ 6WUƗGƗMRWDUVOƯSPDãƯQXYLHQPƝUOLHWRMLHWDVX
DL]VDUG]ƯEDVOƯG]HNƺXVXQSXWHNƺXPDVNX
‡ 6OƯSPDãƯQDQDYSLHPƝURWDPLWUDLVOƯSƝãDQDL
‡ 3ƗUOLHFLQLHWLHVNDVOƝG]LVQHDWURGDVVWƗYRNOƯ
³,HVOƝJWV³SLUPVLHYLHWRWNRQWDNWGDNãX
HOHNWULVNƗSDGHYHVUR]HWƝ
‡ 3DVDUJƗMLHWEDURãDQDVNDEHOLQRLQVWUXPHQWD
NXVWƯJƗPGDƺƗP
‡ /LHWRMLHWDL]VDUG]ƯEDVEULOOHVLWƯSDãLMDVOƯSƝMDW
virs savas galvas.
‡ 1HSLHOLHWRMLHWPDãƯQDLVSLHGLHQXWDVWLNDL
SDOƝQLQDVOƯSƝãDQX
SHUDWRUDPYDLEODNXVVWƗYRãƗP
2
SHUVRQƗPVDVNDURWLHVDUSXWHNƺLHPNDV
URGDVVOƯSƝãDQDVODLNƗYDLLHHOSRMRWWRV
SLHPƝUDPVOƯSƝMRWNUƗVRWDVYLUVPDVX]
VYLQDEƗ]HVNRNVQLXQPHWƗOXVYDU
NDLWƝWYHVHOƯEDL9LHQPƝUYDONƗMLHW
SLHPƝURWXSHUVRQƯJRDL]VDUJDSUƯNRMXPX
SLHPƝUDPSXWHNƺXPDVNXXQVOƯSƝãDQDV
ODLNƗOLHWRMLHWSXWHNƺXPDLVX
LHQPwUSƗUEDXGLHWYDLHOHNWULVNƗWƯNOD
9
SDUDPHWULYLHWƗNXUWLHNSLHVOwJWD
LHNƗUWDVDNUƯWDUSDUDPHWULHPX]
LHNƗUWDVGDWXSOƗNVQƯWHV
II klases instruments – dubulta
L]ROƗFLMD±NRQWDNWGDNãDDULH]HPwMXPX
QDYYDMDG]ƯJD
.DEHƺXYDLNRQWDNWGDNãXQRPDLƼD
3ƟFNDEHƺXYDLNRQWDNWGDNãXQRPDLƼDVYHFLH
NDEHƺLXQNRQWDNWGDNãDVQHNDYƟMRWLHVMƗXWLOL]Ɵ
$WVHYLãƷDNDEHƺDSLHYLHQRãDQDHOHNWULVNDMDP
WƯNODPLUEƯVWDPD
.DEHƺXSDJDULQƗMXPXL]PDQWRãDQD
-ƗOLHWRWLNDLVHUWL¿FƟWLNDEHƺXSDJDULQƗWƗMLNXUX
SDUDPHWULLUSLHPƟURWLLHNƗUWDVMDXGDL']ƯVOX
GLDPHWUDPMƗEnjWYLVPD]PP-DNDEHƺD
SDJDULQƗMXPVLUX]WƯWVX]VSROHVWDPMƗEnjW
SLOQƯEƗL]ULWLQƗWDP
(.63/8$7Ɩ&,-$
9LHQPƝULHYƝURMLHWGURãƯEDVLQVWUXNFLMDV
XQSLHPƝURWXVQROLNXPXV
6PLOãSDSƯUDL]YƝOH
5XSMDLVVPLOãSDSƯUVJUDXGVQRƼHPPDWHULƗOD
OLHOƗNRGDƺXEHWVPDONDLVVPLOãSDSƯUVWLHN
L]PDQWRWVSXOƝãDQDL-DYLUVPDQDYOƯG]HQD
VƗFLHWDUUXSMXVPLOãSDSƯUX3ƝFWDPOLHWRMLHWYLGƝML
UXSMXVPLOãSDSƯUXJUDXGVODLQRƼHPWXãYƯNDV
SƝFUXSMDVPLOãSDSƯUDXQEHLG]RWL]PDQWRMLHW
VPDONRVPLOãSDSƯUXJUDXGVSXOƝãDQDL
77
LV
6OƯSƝãDQDVOHQWHVQRƼHPãDQDXQLQVWDOƝãDQD
Att. C
3LUPVVOƯSƝãDQDVOHQWHVPRQWƝãDQDV
YLHQPƝUL]ƼHPLHWNRQWDNWGDNãXQR
rozetes.
‡ 1ROLHFLHWPDãƯQXX]VƗQLHPDUSLHG]LƼDV
siksnas apvalku uz leju.
‡ $WVOƗELQLHWVOƯSƝãDQDVOHQWHVVWLSULQƗMXPX
‡ ,]ƼHPLHWVOƯSƝãDQDVOHQWLQRPDãƯQDV
‡ 8]OLHFLHWMDXQXVOƯSƝãDQDVOHQWLX]PDãƯQDV
SƗUOLHFLQLHWLHVNDYLU]LHQDEXOWLƼDVX]
VOƯSƝãDQDVOHQWHVUƗGDWRSDãXYLU]LHQXNƗ
virziena indikators (5).
‡ 3LHVSUƗG]ƝMLHWDWNDOVOƯSƝãDQDVOHQWHV
VWLSULQƗMXPX
1HLHVWDWLHWƗWUXPXOLHWRãDQDVODLNƗ
‡ 3DJULH]LHWƗWUXPDUHJXOƝãDQDVULWHQƯWL]X
YDMDG]ƯJRSR]ƯFLMX
&LHWLHPPDWHULƗOLHPL]PDQWRMLHWVPDONX
VOƯSƝãDQDVOHQWLXQL]YƝOLHWLHV]HPƗNX
ƗWUXPX
0ƯNVWLHPPDWHULƗOLHPL]PDQWRMLHWUDXSMX
VOƯSƝãDQDVOHQWLXQL]YƝOLHWLHVDXJVWƗNX
ƗWUXPX
‡ 3ƝFLOJVWRãDGDUEDDU]HPXƗWUXPXMXPV
YDMDG]ƝWXƺDXWPDãƯQDLDWG]LVWGDUELQRWWR
DSWXYHQLPLQnjWHVWXNãJDLWƗDUPDNVLPƗOR
ƗWUXPX
3XWHNƺnjPDLVDPRQWƝãDQD
Att. B
3XWHNƺXPDLVVWLHNLHNƺDXWVSLHJƗGƝ,HOLHFLHW
VWLHSOHVVWLSULQƗMXPDVNDYXDWURGDVSXWHNƺX
PDLVƗSXWHNƺXPDLVDDGDSWHUƯNDGQDY
X]PRQWƝWV6NDYDVJDODPMƗEnjWYƝUVWDPDXJãXS
,]PDQWRMLHWSXWHNƺXPDLVXODLVDYƗNWXSXWHNƺXV
NDVURGDVVOƯSƝãDQDVJDLWƗ
6OƯSƝãDQDVOHQWHVFHQWUƝãDQD
Att. B
-DVOƯSƝãDQDVOHQWHQHLHWSDUDOƝOLNRUSXVDƗUƝMDLV
PDODLWDGVOƯSƝãDQDVOHQWHMƗFHQWUƝ3ƗUYLHWRMLHW
VOƯSƝãDQDVOHQWLSDUHL]ƗVWƗYRNOƯDUUHJXOƝãDQDV
NORƷL
3DJULHåRWUHJXOƝãDQDVNORƷLSXONVWHƼUƗGƯWƗMD
YLU]LHQƗVOƯSƝãDQDVOHQWHSƗUYLHWRVLHWX]LHNãSXVL ‡ 8]OLHFLHWSXWHNƺXPDLVXX]SXWHNƺXVDYƗNãDQDV
EHWSDJULHåRWUHJXOƝãDQDVNORƷLSUHWƝML
atveri
SXONVWHƼUƗGƯWƗMDYLU]LHQDPVOƯSƝãDQDVOHQWH
‡ ,]WXNãRMLHWSXWHNƺXPDLVXUHJXOƗULODL
SƗUYLHWRVLHVX]ƗUSXVL
QRGURãLQƗWXHIHNWƯYXSXWHNƺXQRYDGƯãDQX
,HVOƝJãDQDXQL]VOƝJãDQD
Att. B
‡ /DLLHVOƝJWXPDãƯQXQRVSLHGLHW,HVOƝJãDQDV
,]VOƝJãDQDVVOƝG]L
‡ /DLL]VOƝJWXPDãƯQXDWODLGLHW,HVOƝJãDQDV
,]VOƝJãDQDVVOƝG]L
Rokturi
/HQWHVVOƯSPDãƯQDVOLHWRãDQDLUSDGDUƯWDƝUWƗND
DSUƯNRMRWWRDUGLYLHPURNWXULHP±YLHQX
SULHNãSXVƝXQRWUX±PXJXUSXVƝ-njVYDUDWWXUƝW
PDãƯQXDUDEƗPURNƗPWƗGƝMƗGLQRGURãLQRW
ODEƗNXNRQWUROLYLUVPDãƯQDVXQPD]ƗNXULVNX
VDVNDUWLHVDUNXVWƯJƗPGDƺƗP9LHQPƝUWXULHW
-DQHSLHFLHãDPDLOJVWRãDHNVSOXDWƗFLMDMƗOLHWR OHQWHVVOƯSPDãƯQXDUDEƗPURNƗP
EORƷƝãDQDVVOƝG]LV
‡ ,HVOƝG]LHWPDãƯQXQRVSLHåRW,HVOƝJãDQDV
(NVSOXDWƗFLMDVLQVWUXNFLMDV
,]VOƝJãDQDVVOƝG]L
3ƗUOLHFLQLHWLHVNDPDãƯQDLUVDVQLHJXVLSLOQX
‡ 1RVSLHGLHWEORƷƝãDQDVVOƝG]LXQDWODLGLHW
ƗWUXPXSLUPVOLHNDWWRX]DSVWUƗGƗMDPƗVGHWDƺDV
,HVOƝJãDQDV,]VOƝJãDQDVVOƝG]LV
7DVQRYƝUVƯVPDãƯQDVSƗUVORG]L
‡ /DLL]VOƝJWXPDãƯQXQRVSLHGLHWDWNDO
.RNDVOƯSƝãDQDLQRYLHWRMLHWPDãƯQXOHƼƷƯ
,HVOƝJãDQDV,]VOƝJãDQDVVOƝG]LXQDWODLGLHW
DSPƝUDPƒSUHWNRNDãƷLHGUƗP9LU]LHWOHQWHV
,HVOƝJãDQDV,]VOƝJãDQDVVOƝG]L
VOƯSPDãƯQXEH]DSWXUHVSDDSVWUƗGƗMDPRGHWDƺX
ƖWUXPDLHVWDWƯãDQD
Att. B
ƖWUXPDLHVWDWƯãDQDLWLHNL]PDQWRWVƗWUXPD
UHJXOƝãDQDVULWHQƯWLVƖWUXPDUHJXOƝãDQDVULWHQƯWL
YDULHVWDWƯWSR]ƯFLMƗV,GHƗODLVƗWUXPVLUDWNDUƯJV
QRQHSLHFLHãDPƗUDXSMXPDXQDSVWUƗGƗMDPƗ
PDWHULƗOD
78
‡ 1HVDOLHFLHWVOƯSƝãDQDVOHQWHV
‡ 1HOLHWRMLHWWDVSDãDVVOƯSƝãDQDVOHQWHVODL
VOƯSƝWXNRNXXQPHWƗOX
‡ 1HSLHOLHFLHWSƗUƗNOLHOXVSLHGLHQXX]PDãƯQDV
WDVWLNDLSDOƝQLQƗVVOƯSƝãDQX
LV
6WDFLRQƗUDLOLHWRãDQDL
Att. D
âƯPDãƯQDYDUWLNWX]PRQWƝWDDUƯX]GDUEJDOGDODL
WROLHWRWXNƗVWDFLRQƗUXPDãƯQX
‡ 1RYLHWRMLHWJXPLMDVSDNOƗMXX]JDOGDNƗ
SDUƗGƯWVDUPDUƷƝMXPLHP1HNDGQHPRQWƝMLHW
PDãƯQXVWDFLRQƗUDLOLHWRãDQDLX]JDOGDEH]
JXPLMDVSDNOƗMD
‡ 3DJULH]LHWPDãƯQXDUDXJãSXVLX]OHMXXQ
QRYLHWRMLHWWRJXPLMDVSDNOƗMDFHQWUƗ0RQWƗåDV
XUEXPLHPMƗEnjWYƝUVWLHPX]SULHNãSXVL
‡ ,HYLHWRMLHWPRQWƗåDVWDSDVYLVƗJDUXPƗ
PRQWƗåDVXUEXPRV
‡ /LHWRMLHWVNDYXODLSLHVWLSULQƗWXPDãƯQXSLH
galda.
‡ 3LHYHOFLHWVNDYXDUVSƗUQX]JULHåƼLHPDUURNX
3ƗUOLHFLQLHWLHVNDHVDWSLHYLOFLVPDãƯQXSUHL]L
EHWQHSƗUYHOFLHWSDUVWLQJUX
‡ 3LUPVLHVOƝG]DWPDãƯQXSƗUOLHFLQLHWLHVND
PDãƯQDLUSLOQƯJLQRGURãLQƗWD
0DãƯQXYDULHVWDWƯWQHSƗUWUDXNWDPGDUEDP
L]PDQWRMRWERƷƝãDQDVVOƝG]L
4. 6(59,6$817(+1,6.Ɩ$3.23(
3LUPVYHLNWDUG]LQƝMDDSNRSLVDLVWƯWR
GDUEXSƗUOLHFLQLHWLHVYDLLQVWUXPHQWD
YDGDNRQWDNWGDNãDQDYSLHYLHQRWDWƯNOD
kontaktligzdai.
)LUPRVSULHWDLVDLEXYRVXSURMHNWXRWLYHLNWLLOJą
ODLNąHVDQWPLQLPDOLDLSULHåLnjUDL1XRODWLQLVJHUDV
YHLNLPDVSULNODXVRQXRWLQNDPRVSULHåLnjURVLU
reguliaraus valymo.
%RMƗMXPXORNDOL]ƝãDQD
7ƗOƗNPLQƝWLLHVSƝMDPLHERMƗMXPXLHPHVOLXQWR
QRYƝUãDQDVLHVSƝMDVNXUDVYDUDWL]PDQWRW
JDGƯMXPƗMDLHUƯFHVWUƗGƗQHDWELOVWRãL
1. Elektromotors paliek karsts
‡ 0RWRUDDWG]HVƝãDQDVYHQWLOƗFLMDVDWYHUHVLU
DL]VƝUƝMXãDVDUQHWƯUXPLHP
‡ ,]WƯULHWDWG]HVƝãDQDVYHQWLOƗFLMDVDWYHUHV
‡ 0RWRUVLUERMƗWV
‡ /njG]XVD]LQLHWLHVDU6HUYLVDFHQWUXNXUD
DGUHVHLUQRUƗGƯWDX]JDUDQWLMDVNDUWHV
6DVOƝJWƗPDãƯQDQHGDUERMDV
‡ 0DƧLVWUƗOƗVHOHNWUƯEDVSDGHYHVSƗUUƗYXPV
‡ 3ƗUEDXGLHWPDƧLVWUƗORVDVOƝJXPXX]
SƗUUƗYXPX
‡ /njG]XVD]LQLHWLHVDU6HUYLVDFHQWUXNXUD
DGUHVHLUQRUƗGƯWDX]JDUDQWLMDVNDUWHV
3XWHNƺLQHWLHNVDYƗNWL
‡ 3XWHNƺXL]YDGHYDUEnjWDL]VƝUƝMXVL
‡ ,]WƯULHWSXWHNƺXVDYƗNãDQDVDWYHUL
(OHNWURLHUƯFHVODERWGUƯNVWWLNDLVSHFLƗOLVWL
7ƯUƯãDQD
5HJXOƗULLHWHLFDPVSƝFNDWUDVL]PDQWRãDQDV
UHL]HVL]PDQWRMRWPƯNVWDDXGXPDGUƗQLƼXQRWƯULHW
LHUƯFHVNRUSXVX1RWƯULHWSXWHNƺXVXQQHWƯUXPXVQR
YHQWLODWRUDVSUDXJƗP1RWƯULHWQHWƯUXPXV
L]PDQWRMRWPƯNVWDDXGXPDGUƗQLƼXNDV
VDPLWULQƗWD]LHSMDLQƗnjGHQƯ1HL]PDQWRMLHWWƗGXV
ãƷƯGLQƗWƗMXVNƗEHQ]ROXVSLUWXDPRQMDNXXWWMR
WLHYDUVDERMƗWLHUƯFHVSODVWPDVDVGDƺDV
(ƺƺRãDQD
,HUƯFHLQDYQHSLHFLHãDPDSDSLOGXHƺƺRãDQD
%RMƗMXPL
-DGHWDƺXQRGLOXPDGƝƺURGDVERMƗMXPLOnjG]X
VD]LQLHWLHVDUJDUDQWLMDVWDORQƗQRUƗGƯWRDSNRSHV
FHQWUXâRLQVWUXNFLMXEHLJƗVUHG]DPVSLOQV
SDVnjWƗPRGHWDƺXVDUDNVWV
Vide
/DLQRYƝUVWXERMƗMXPXVNDVYDUUDVWLHV
WUDQVSRUWƝãDQDVODLNƗLHUƯFHWLHNSLHJƗGƗWD
L]WXUƯJƗLHSDNRMXPƗ,HSDNRMXPXSƗUVYDUƗYHLGR
SƗUVWUƗGƗMDPLPDWHULƗOL/ƯG]DUWR-njVYDUDW
L]PDQWRWLHVSƝMXQRGRWLHSDNRMXPXRWUUHL]ƝMDL
SƗUVWUƗGHL
%RMƗWXXQYDLEUƗƷƝWXHOHNWULVNRYDL
HOHNWURQLVNRDSDUƗWXLUMƗQRJƗGƗ
DWELOVWRãƗVRWUUHL]ƝMƗVSƗUVWUƗGHVYLHWƗV
Garantija
,]ODVLHWJDUDQWLMDVQRVDFƯMXPXVNDVLHUDNVWƯWL
DWVHYLãƷLSLHJƗGƗWƗJDUDQWLMDVWDORQƗ
,]VWUƗGƗMXPVXQOLHWRWƗMDURNDVJUƗPDWDYDU
PDLQƯWLHV7HKQLVNRVGDWXVYDUPDLQƯWEH]
LHSULHNãƝMDEUƯGLQƗMXPD
79
ET
LIHVIMISMASIN
BSM1021
Täname, et ostsite selle Fermi toote.
Olete teinud hea ostu ning nüüd on teil suurepärane
toode ühelt Euroopa juhtivalt elektritööriistade
tarnijalt.
Kõik Fermi tarnitud tooted on valmistatud
vastavuses rangeimate toimimis- ja
ohutusnõuetega. Lisaks sellele oleme me
seadnud endale eesmärgiks pakkuda suurepärast
klienditeenindust ja igakülgset garantiid.
Me loodame, et tunnete sellest tootest rõõmu ka
aastate pärast.
Numbrid järgnevas tekstis viitavad numbritele
joonistel, mis asuvad lehtedel 2-3
Teie enda ja teiste ohutuse tagamiseks
soovitame teil seda kasutusjuhendit
enne sae kasutamist lugeda. Hoidke see
kasutusjuhend ja teised saega
kaasaskäivad kõrvaldokumendid alles
edaspidisteks hinnanguteks.
Sisukord
1. Masina informatsioon
2. Ohutusjuhendid
3. Lisaseadmete paigaldamine
4. Hooldus ja korrashoid
1. MASINA INFORMATSIOON
7HKQLOLVHGNVLNDVMDG
Pinge
Sagedus
Sisendvõimsus
Lihvimismasina paberi
tühijooksukiiru
Lihvimisrihma mõõtmed
Lihvimisklotsi mõõtmed
Kaal
Lpa (Helirõhk)
Lwa (Helivõimsuse tase)
Vibratsiooni tagumine käepide
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibratsiooni eesmine käepide 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
Vibratsioonitase
Käesoleva juhendi tagakaanel nimetatud tekkiva
vibratsiooni tase on mõõdetud vastavalt
standardis EN 60745 kirjeldatud standarditud
80
testile; seda võib kasutada ühe tööriista
võrdlemiseks teisega ja vibratsiooni mõju
esialgseks hindamiseks märgitud rakenduste
jaoks kasutatavate tööriistada käitamisel
-
-
tööriista kasutamine muudeks rakendusteks
või teiste/halvasti hooldatud tarvikute
kasutamisel võib ekspositsioonitase
märkimisväärselt suureneda
ajal, kui tööriist on väljalülitatud või on küll
sisselülitatud, kuid tegelikult seda ei kasutata,
võib ekspositsioonitase märkimisväärselt
väheneda
Kaitske ennast vibratsiooni toime eest, hooldades
tööriista ja selle tarvikuid, hoides oma käed
soojad ja organiseerides hästi oma töövõtteid
Toote informatsioon
Joonis A + B
Lihvimismasin on täiuslik tööriist puidu, raua,
plastmassi ja teiste sarnaste materjalide
lihvimiseks.
Lihvimismasinat tuleb kasutada toore töö puhul,
normaalse lihvimistöö jaoks tuleb kasutada
taldlihvijat.
1. Tagumine käepide
2. Eesmine käepide
3. Eesmise rihma rullik
4. Kinnipigistamise hoob
5. Suunaindikaator
6. Kiiruse reguleerimine
7. Sisse/välja lüliti
8. Blokeerimislüliti
9. Tolmukogumise ava
10.Tolmukott
11. Ajamrihma kate
12.Reguleerimisnupp lihvimisrihma reastamiseks
13.Lihvimisrihm
14 Paigalduskronsteinide avad
Paki sisu
1 Lihvimismasin
1 Lihvimisrihmad
1 Tolmukogumiskott
1 Kasutamisjuhend
1 Garantiikaart
Kontrolli, kas masinal, lahtistel osadel ja tarvikutel
ei esine transpordivigastusi.
ET
2. OHUTUSJUHENDID
6PEROLWHVHOJLWXV
Tähistab isikliku vigastust, elu kaotust
või kahjustust tööriistale selle
kasutusjuhendi instruktsioonide mittejärgimise korral.
Osutab elektrilöögi ohule.
Kanna silmakaitset.
Spetsiaalsed ohutusjuhendid
Juhul kui on oht kahjustada tarvikuga varjatud
juhtmeid või masina toitejuhet, hoidke kinni
masina isoleeritud käepidemetest. Kui tarvik
peaks puutuma vastu pingestatud juhet, võivad
pinge alla sattuda ka masina metallist osad.
Elektrilöögioht.
‡ .XLVDW||WDGOLKYLPLVPDVLQDJDNDQQDDODWL
kõrvakaitseid ja tolmumaski.
‡ /LKYLPLVPDVLQHLROHVRELYPlUMDNVOLKYLPLVHNV
‡ .RQWUROOLNDVOOLWLHLROH³6((6´SRVLWVLRRQLV
enne kui sa paned pistiku elektrikontakti.
‡ +RLDYRROXMXKHDODWLHHPDOW||ULLVWDGH
liikuvatest osadest.
‡ .DVXWDRKXWXVSULOOHHULWLNXLVDOLKYLGRPD
peast kõrgemal.
‡ bUDNDVXWDVXUYHWRPDPDVLQDMXXUHVVHH
ainult aeglustab lihvimist.
Kokkupuude tolmuga või selle
sissehingamine lihvimise ajal(näiteks
värvitud pinnad, puit ja metall), võivad
kahjustada nii lihvija kui ka kõrvalseisjate
tervist. Lihvimisel kandke alati sobivat
tolmumaski ja kasutage tolmukotti.
/OLWDJHPDVLQNRKHVHOWYlOMDMXKXONXL
‡ 9LJDQHHOHNWULSLVWLNHOHNWULOLLQY}LHOHNWULOLLQL
vigastus;
‡ 9,JDQHOOLWL
‡ 6lGHVVLQLNKDUMDVWHVY}LWXOHULQJ
kommutaatoris;
‡ 7RVVXY}LYLQJXHUDOGXPLQHS}OHQXG
isolatsioonist.
Elektriline ohutus
Kasutades elektrilisi masinaid, jälgige alati
ohutusnõudeid, mis vastavad teie riigi
regulatsioonidega, et vältida tule, elektrilise
šoki ja vigastuste riski. Järgige järgnevaid ning
kõrvalolevaid ohutusnõudeid.
Alati kontrollige, et toiteallka pinge
vastaks pingele plaadil.
Klass II masin– Topeltisolatsioon–
3ROHYDMDNDVXWDGDKWNLPDDQGDWXG
pistikut.
Kaablite ja pistikute vahetamine
Koheselt visake vanad kaablid ja pistikud
minema, kui nad on asendatud uutega. On
ohtlik sisestada lahtise kaabliga pistikut seina.
Pikendusjuhtmete kasutamine
Kasutage ainult volitatud pikenduskaablit mis
sobib masina sisendvõimsusega. Minimaalne
elektrijuhi suurus on 1.5 mm2. Kasutades
kaablirulli, veeretage rull alati täielikult lahti.
3. TALITLUS
Alati järgi ohutusjuhendeid ja
kohaldatavat määrustikku.
Liivapaberi valik
Jämedateraline liivapaber (graanul 50) eemaldab
üldiselt suurema osa materjalist ja
peenliivapaberit kasutatakse viimistluseks. Kui
pind ei ole ühetasane, alusta jämedateralise
liivapaberiga. Edasi kasuta keskmise teralisusega
liivapaberit (graanul 80), et eemaldada
jämedateralise liivapaberi poolt mahajäetud
kriimustused ja lõpuks võta viimistluseks
peenliivapaber (graanul 120).
Lihvimisrihma eemaldamine ja installeerimine
Joonis C
Enne lihvimisrihma paigaldamist võta
pistik alati elektrikontaktist välja.
‡ 3DQHPDVLQNOLOLDMDPULKPDNDWWHJD
allapoole.
‡ /}GYHQGDOLKYLPLVULKPDNLQQLWL
‡ (HPDOGDOLKYLPLVULKPPDVLQDVW
‡ 3DQHXXVOLKYLPLVULKPPDVLQDOHWHHNLQGODNV
et lihvimisrihmal asetsevad
suunanäitamisnooled
81
ET
‡ QlLWDYDGVDPDVVHVXXQGDNXLVXXQD
indikaator (5).
‡ .LQQLWDXXHVWLOLKYLPLVULKPDNLQQLWL
Lihvimisrihma reastamine
Joonis B
Kui lihvimisrihm ei jookse raamistise välimise
servaga paralleelselt, peab lihvimisrihma
reastama.
Nihuta lihvimisrihm reguleerimisnupuga (12)
õigesse positsiooni. Keerates reguleerimisnuppu
päripäeva, nihkub lihvimisrihm sissepoole ja
keerates reguleerimisnuppu vastupäeva, nihkub
lihvimisrihm väljapoole.
6LVVHMDYlOMDOOLWDPLQH
Joonis B
‡ 0DVLQDVLVVHOOLWDPLVHNVYDMXWDVLVVHYlOMD
lülitit (7).
‡ 0DVLQDYlOMDOOLWDPLVHNVODVHVLVVHYlOMDOOLWL
vabaks.
Kui on vajalik pidev töötamine, tuleb kasutada
EORNHHULPLVOOLWLW
‡ /OLWDPDVLQVLVVHHWYDMXWDGDVLVVHYlOMD
lülitit.
‡ 9DMXWDEORNHHULPLVOOLWLWMDODVHVLVVHYlOMDOOLWL
vabaks.
‡ 0DVLQDYlOMDOOLWDPLVHNVYDMXWDXXHVWLVLVVH
välja lülitit ja lase sisse/välja lüliti vabaks.
Kiiruse reguleerimine
Joonis B
Kiiruse reguleerimise ratas võimaldab masina
kiirust reguleerida. Kiiruse reguleerimise ratast
on võimalik seada 6 asendisse. Sobiv kiirus
sõltub kasutatava lihvlindi terasuurusest ja
töödeldavast materjalist.
Ärge reguleerige kiirust masinaga
töötamise ajal
‡ .HHUDNHNLLUXVHUHJXOHHULPLVHUDWDV
soovitud asendisse.
- Kõvade materjalide puhul kasutage
peeneteralist lihvlinti ja valige väiksem
kiirus.
- Pehmete materjalide puhul kasutage
jämedateralist lihvlinti ja valige suurem
kiirus.
‡ 3HDOHSLNHPDDMDOLVWW||WDPLVWPDGDODONLLUXVHO
tuleks masinat jahutada, lastes sel tühjalt
täiskiirusel umbes 3 minutit töötada.
82
Tolmukoti paigaldamine
Joonis B
Lisatud on komplektne tolmukott. Pane traattoend
(tolmukoti sees) tolmukoti kohandajasse (kui see
ei ole paigaldatud). Toendi lõpposa peab osutama
ülespoole. Kasuta tolmukotti, et kokku koguda
tolm, mis tekib lihvimise ajal.
‡ 3DQHWROPXNRWWWROPXNRUMDPLVDYDOH
‡ 7KMHQGDWROPXNRWWLUHJXODDUVHOWHWVDDYXWDGD
efektiivne tolmueraldus.
Käepide
Lihvimismasina kasutamine on tehtud lihtsamaks
tänu kahele käepidemele, üks esiküljel ja teine taga.
Seetõttu võid sa masinat hoida kahe käega, sul
on parem kontroll masina üle ja on vähem riski, et
puutud kokku liikuvate osadega. Hoia
lihvimismasinat alati mõlema käega.
Tööjuhendid
Tee kindlaks, et masin on saavutanud oma
täiskiiruse, enne kui paned masina töödetailile.
See hoiab ära masina ülekoormuse.
Puidu lihvimiseks aseta masin ligikaudu 15°-se
nurga alla puidutekstuurist.
Liiguta lihvimismasinat vahetpidamatult töödetaili
peal.
‡ 0LWWHSDLQXWDGDOLKYLPLVULKPDVLG
‡ 0LWWHNDVXWDGDVDPXOLKYLPLVULKPDVLGSXLGXMD
metalli lihvimisel
‡ 0LWWHNDVXWDGDOLLJDVXXUWVXUYHWRPDPDVLQD
juures, see ainult aeglustab lihvimist
Statsionaarne paigaldus
Joonis D
Selle seadme võib ka statsionaarselt töölaua
külge paigaldada.
‡ $VHWDJHNXPPLPDWWPlUJLVWXVHNRKDVHOW
ODXDOHbUJHSDLJDOGDJHVHDGHWVWDWVLRQDDUVHOW
laua külge ilma kummimatita.
‡ .HHUDNHVHDGHWDJXUSLGLMDSDLJXWDJHVHH
kummimati keskele. Paigaldusavad peavad
jääma ettepoole.
‡ 7RUJDNHSDLJDOGXVWLKYWLO}SXQLNDKWH
paigaldusavasse (14).
‡ .LQQLWDJHVHDGHNURQVWHLQLGHDELOODXDNOJH
‡ .HHUDNHSLWVNUXYLGNlVLWVLWLLEPXWULWHJDNLQQL
Kinnitage seade korralikult, kuid siiski mitte
liiga tugevalt.
‡ (QQHVHDGPHVLVVHOOLWDPLVWYHHQGXJHHWVHH
RQNRUUDOLNXOW¿NVHHULWXG
ET
Blokeerimislüliti (8) abil saab seadme lülitada
NDWNHPDWXW||UHåLLPLOH
4. HOOLDUS JA KORRASHOID
Veenduge, et mootor ei tööta, kui teete
masinal hooldustöid.
See masin on mõeldud pikaks aja töötamiseks
minimaalse hooldusega. Masina pidev rahuldust
andev töö sõltub korralikust masinahooldusest ja
regulaarsest hooldusest.
Rikkeotsing
Juhul kui lihvimismasin ei tööta hästi, pakume
teile mõned võimalikud põhjused ja lahendused.
Õlitamine
Masinat pole vaja eraldi õlitada.
Rikked
Kui peaks mõni viga ilmnema, kontakteeruge
hooldusega, garantiikaardil märgitud aadressil.
Selle kasutusjuhendi tagant võite leida osade
nimekirja, mida on võimalik tellida.
Keskkond
Et vältida kahjustusi transpordi, on aparaat
toimetatud kindlas pakendis, mis enamjaolt
koosneb korduvkasutatavast materjalist. Seega
palun palun kasutage võimalust korduvkasutada
pakendit.
Vigased ja/või kasutamiskõlbmatud
elektrilised aparaadid tuleb koguda
selleks ettenähtud
ümbertöötlemiskohtadesse.
1. Elektrimootor läheb kuumaks
‡ -DKXWXVYHQWLODWVLRRQLDYDGPRRWRULVRQ
täitunud mustusega.
‡ 3XKDVWDMDKXWXVYHQWLODWVLRRQLDYDG
Garantii
‡ 0RRWRURQGHIHNWQH
Garantii tingimused võib leida eraldi kõrvalolevalt
‡ 3DOXQNRQWDNWHHUXWHHQLQGXVDDGUHVVLJDPLV
garantiikaardilt.
on garantiikaardil.
Toodet ja kasutusjuhendit võidakse muuta.
9RROXY}UJXJDKHQGDWXGPDVLQHLW||WD
6SHWVL¿NDWVLRRQHY}LGDNVHPXXWDLOPDHHOQHYD
‡ .DWNHVWXVWRLWHY}UJXKHQGXVHV
etteteatamiseta.
‡ .RQWUROOLNDVWRLWHY}UJXKHQGXVHLROHNDWNL
murdunud.
‡ 3DOXQNRQWDNWHHUXWHHQLQGXVDDGUHVVLJDPLV
on garantiikaardil.
3. Tolm ei ole imatud
‡ 6HHY}LEROODS}KMXVWDWXGWlLWXQXG
tolmueraldajast.
‡ 3XKDVWDRPDWROPXNRUMDPLVDYD
Elektriliste seadete parandust võivad
teostada ainult eksperdid.
Puhastamine
Hoidke masina ventilatsiooniavad puhtad, et
vältida masina ülekuumenemist.
Puhastage masina kesta regulaarselt puhta
riidega, soovitatavalt peale iga kasutuskorda.
Hoidke ventilatsiooniavad puhtad tolmust ja
mustusest. Kui mustus ei peaks maha tulema,
kasutage puhast riiet, mis on niisutatud
VHHELYHHJDbUJHNXQDJLNDVXWDJH
lahusteid(bensiin, alkohol, amoniaakveed jne).
Need võivad kahjustada plastikosi.
83
RO
32/,=25&8%$1'à
BSM1021
1LYHOXOYLEUDĠLLORU
1LYHOXOHPLVLLORUGHYLEUDĠLLPHQĠLRQDWSHVSDWHOH
DFHVWXLPDQXDOGHLQVWUXFĠLXQLDIRVWPăVXUDWvQ
conformitate cu un test standardizat precizat în EN
SRDWH¿IRORVLWSHQWUXDFRPSDUDRVFXOăFX
DOWDúLFDHYDOXDUHSUHOLPLQDUăDH[SXQHULLODYLEUDĠLL
DWXQFLFkQGIRORVLĠLVFXODSHQWUXDSOLFDĠLLOHPHQĠLRQDWH
9ăPXOĠXPLPSHQWUXFXPSăUDUHDDFHVWXLSURGXV
Ferm.
$ĠLDFKL]LĠLRQDWXQSURGXVH[FHOHQWIDEULFDWGH
XQXOGLQWUHSULQFLSDOLLSURGXFăWRULGLQ(XURSD
Toate produsele livrate de Ferm sunt fabricate
XWLOL]DUHDVFXOHLSHQWUXDSOLFDĠLLGLIHULWHVDXFX
UHVSHFWkQGFHOHPDLvQDOWHVWDQGDUGHGHIXQFĠLRQDUH
DFFHVRULLGLIHULWHúLSURVWvQWUHĠLQXWHSRDWHFUHúWH
úLGHVLJXUDQĠă'HDVHPHQHDDVLJXUăPVHUYLFLL
VHPQL¿FDWLYQLYHOXOGHH[SXQHUH
GHDVLVWHQĠăH[FHOHQWHúLRJDUDQĠLHFXSULQ]ăWRDUH PRPHQWHOHvQFDUHVFXODHVWHRSULWăVDXFkQG
6SHUăPVăXWLOL]DĠLFXSOăFHUHDFHVWSURGXVvQDQLL
IXQFĠLRQHD]ăGDUQXH[HFXWăQLFLROXFUDUHSRW
FHXUPHD]ă
UHGXFHVHPQL¿FDWLYQLYHOXOGHH[SXQHUH
1XPăUăWRDUHDWH[WXOXLXUPăWRUVHUHIHUăOD
LOXVWUDĠLLOHGHSHSDJLQLOH
ÌQDLQWHGHDXWLOL]DLQVWUXPHQWXOFLWLĠLFX
DWHQĠLHLQVWUXFĠLXQLOHGHXWLOL]DUHGHIDĠă
)DPLOLDUL]DĠLYăFXIXQFĠLXQLOHúL
RSHUDUHDJHQHUDOH2SHUDĠLFX
instrumentul întotdeauna conform
LQGLFDĠLLORUDVWIHOvQFkWVă¿HDVLJXUDWă
IXQFĠLRQDUHDEXQăDOXL,QVWUXFĠLXQLGH
XWLOL]DUHúLGRFXPHQWDĠLDRULJLQDOă
WUHEXLHVăVHDÀHSHUPDQHQWvQ
apropierea instrumentului.
Sumar
1. Datele aparatului
,QVWUXFĠLXQLGHVHFXU,WDWH
3. Operare
6HUYLFHúLvQJULMLUH
1. DATELE APARATULUI
Date tehnice
Voltajul
)UHFYHQĠD 3XWHUHDDEVRUELWă Viteza benzii de hârtie
la mers în go
'LPHQVLXQLOHEHQ]LLGHúOHIXLW
Dimensiunile
VDERWXOXLGHúOHIXLW Greutatea
/SDSUHVLXQHVRQRUă /ZDSXWHUHVRQRUă 9LEUDĠLLPkQHUXOVSDWH 9LEUDĠLLPkQHUXOIDĠă
84
230 V~
+]
:
220-350 m/min
[PP
[PP
3,55 kg
G%$
G%$
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
3URWHMDĠLYăvPSRWULYDHIHFWHORUYLEUDĠLLORUSULQ
vQWUHĠLQHUHDVFXOHLúLDDFFHVRULLORUVDOHSăVWUkQG
PkLQLOHFDOGHúLRUJDQL]kQGSURFHVHOHGHOXFUX
,QIRUPDĠLLSULYLQGSURGXVXO
Fig. A + B
0DúLQDGHQHWH]LWFXEDQGăDEUD]LYăHVWH
LQVWUXPHQWXOSHUIHFWSHQWUXUHFWL¿FDUHDOHPQXOXLúL
FXUăĠLUHD¿HUXOXLPDWHULDOHORUSODVWLFHúLVLPLODUH
0DúLQDGHQHWH]LWFXEDQGăDEUD]LYăWUHEXLHXWLO]DWă
SHQWUXGHJURúDUHLDUSHQWUXOXFUăULQRUPDOHGH
sablare trebuie folosit polizor cu excentric.
1. Mânerul spate
0kQHUXOIDĠă
5RODGHEDQGăIDĠă
/HYLHUGH¿[DUH
,QGLFDWRUXOGHGLUHFĠLH
&RQWUROXOWXUDĠLHL
ÌQWUHUXSăWRUXO2Q2II
ÌQWUHUXSăWRUXOGHEORFDUH
9. Gura pentru colectarea prafului
10. Sacul de praf
11. Capacul cu rolele benzii
12. Butonul de ajustare de aliniere a benzii abrazive
%DQGDDEUD]LYă
*ăXULOHGLQVXSRUWXOGHPRQWDUH
&RQĠLQXWXOXQXLSDFKHWGHOLYUDUH
0DúLQăGHQHWH]LWFXEDQGăDEUD]LYă3ROL]RU
FXEDQGă
1 Benzi abrazive
1 Sac colector de praf
0DQXDOGHLVWUXFĠLXQL
,QVWUXFĠLXQLGHVHFXULWDWH
6FULVRDUHGHJDUDQĠLH
&RQWURODĠLGDFăPDúLQDSLHVHOHOLEHUHúLDFFHVRULLOH
nu au fost deteriorate în timpul transportului.
RO
2. ,16758&ğ,81,'(6(&85,7$7(
Explicarea simbolurilor
2SULĠLPDúLQDLPHGLDWGDFăREVHUYDĠL
‡ 'HUDQMDPHQWOD¿úDVDXODFDEOXOGH
alimentare.
‡ ÌQWUHUXSăWRUXOGHIHFW
‡ 6XSUDvQFăO]LUHDIHUăVWUăXOXLFLUFXODU
‡ )XPVDXPLURVFDX]DWGHL]RODĠLDDUVă
,QGLFăSHULFROGHGDXQHSHUVRQDOH
YăWăPDUHDYLHĠLLVDXGHWHULRUDUHDPDúLQLL
vQFD]GHLJQRUDUHDLQVWUXFĠLXQLORUGLQ
6HFXULWDWHHOHFWULFă
acest manual.
)RORVLQGPDúLQLHOHFWULFHvQWRWGHDXQDUHVSHFWDĠL
UHJXODPHQWHOHGHSURWHFĠLHYDODELOHvQĠDUDGYV
SHQWUXDUHGXFHULVFXOLQFHQGLXOXLHOHFWURFXWăULLúL
,QGLFăSHULFROGHHOHFWURFXWDUH
DFFLGHQWHORUSHUVRQDOH&LWLĠLXUPăWRDUHOH
LQVWUXFĠLXQLGHVHFXULWDWHúLGHDVHPHQHD
LQVWUXFĠLXQLOHGHVHFXULWDWHDWDúDWH
3XUWDĠLSURWHFĠLDRFKLORU
,QVWUXFĠLXQLGHVHFXULWDWHVSHFL¿FH
ğLQHĠLPDúLQDGHVXSUDIHĠHOHGHSULQGHUHL]RODWH
acolo unde accesoriul poate atinge cablaje
DVFXQVHVDXFDEOXOGHDOLPHQWDUH'DFă
DFFHVRULXODWLQJHXQ¿UVXEWHQVLXQHSăUĠLOH
PHWDOLFHH[SXVHDOHPDúLQLLSRWDMXQJHGH
asemenea sub tensiune. Pericol de electrocutare.
‡ ÌQWLPSXOOXFUăULLFXPDúLQDGHQHWH]LWSXUWDĠL
vQWRWGHDXQăPLMORDFHGHSURWHFĠLDDX]XOXLúL
masca împotriva praf ului.
‡ 0DúLQDGHQHWH]LWQXHVWHSRWULYLWăSHQWUX
QHWH]LUHDXPHGă
‡ &RQWURODĠLGDFăvQWUHUXSăWRUXOQXHVWHvQ
SR]LĠLD³21´vQDLQWHGHDFRQHFWDúWHFKHUXOGH
DOLPHQWDUHFXYROWDMXOGLQUHĠHDXDHOHFWULFă
‡ ğLQHĠLFRUGRQXOGHDOLPHQWDUHvQWRWGHDXQăODR
GLVWDQĠăVLJXUăGHODSăUĠLOHPRELOHDOH
instrumentelor.
‡ )RORVLĠLRFKHODULGHSURWHFĠLHvQVSHFLDODWXQFL
FkQGOXFUDĠLGHDVXSUDFDSXOXLGXPQHDYRDVWUă
‡ 1XHIHFWXDĠLSUHVLXQHDVXSUDPDúLQLL
GXPQHDYRDVWUăDFHDVWăGRDUYDvQFHWLQL
sablarea.
Contactul sau inhalarea prafului rezultat
vQWLPSXOúOHIXLULLFDGHH[HPSOX
VXSUDIHĠHYRSVLWHFXYRSVHDSHED]ăGH
SOXPEFHOHGHOHPQúLPHWDOHSRW
SHULFOLWDVăQăWDWHDRSHUDWRUXOXLúL
SHUVRDQHORUFDUHVHDÀăvQDSURSLHUHÌQ
WLPSXOúOHIXLULLvQWRWGHDXQDSXUWDĠL
HFKLSDPHQWHFRUHVSXQ]ăWRDUHGH
SURWHFĠLHDSHUVRDQHLFDPDVFăGH
SURWHFĠLHvPSRWULYDSUDIXOXLúLIRORVLĠL
caseta pentru praf.
ÌQWRWGHDXQDFRQWURODĠLGDFăYROWDMXO
UHĠHOHLGHDOLPHQWDUHFRUHVSXQGHFX
YROWDMXOLQGLFDWSHWăEOLĠDFXYDORUL
0DúLQDGHFODVDD,,D±L]RODĠLHGXEOă
±1XHVWHQHYRLHGH¿úDGHFXUHQW
OHJDWăODSăPkQW
ÌQORFXLUHDFDEOXULORUVDX¿úHORU
$UXQFDĠLFDEOXULOHVDX¿úHOHLPHGLDWGXSăFHOHDĠL
vQORFXLWFXFHOHQRL(VWHSHULFXORVVăSXQHĠL
úWHFKHUXQXLFDEOXQHFXQRVFXWvQSUL]DGHSHUHWH
Utilizarea cablurilor de prelungire
8WLOL]DĠLQXPDLFDEOXDSUREDWúLSRWULYLWSHQWUX
SXWHUHDDEVRUELWăDPDúLQLL&RQGXFWRUXOWUHEXLH
Vă¿HPLQLPGHPP2'DFăIRORVLĠLFDEOXO
vQIăúXUDWvQWRWGHDXQDvOGHVIăúXUDĠLFRPSOHW
3. OPERARE
ÌQWRWGHDXQăUHVSHFWDĠLLQVWUXFĠLXQLGH
VHFXULWDWHúLUHJXODPHQWHOHvQYLJRDUH
6HOHFWDUHDKkUWLHLDEUD]LYHúPLUJKHOXOXL
+kUWLDDEUD]LYăUXJRDVăJUDQXODĠLDvQOăWXUăvQ
JHQHUDORSRUĠLXQHPDLPDUHDPDWHULDOXOXLúL
KkUWLDDEUD]LYă¿QăVHIRORVHúWHSHQWUX¿QLVDUHD
'DFăVXSDUIDĠDQXHVWHSODQăvQFHSHĠL
SUHOXFUDUHDFXKkUWLDDEUD]LYăUXJRDVă3ULQ
XUPDUHIRORVLĠLKkUWLDDEUD]LYăFXJUDQXODĠLDPHGLH
JUDQXODĠLDSHQWUXvQOăWXUDUHD]JkULHWXULORU
UăPDVHvQXUPDPLUJKHOXOXLUXJRVúLvQ¿QDOOXDĠL
KkUWLDDEUD]LYă¿QăJUDQXODĠLDSHQWUX
¿QLVDUHD
85
RO
ÌQORFXLUHDúLPRQWDUHDEHQ]LLDEUD]LYH
Fig. C
1X¿[DĠLYLWH]DvQWLPSXOXWLOL]ăULLPDúLQLL
ÌQDLQWHGHDPRQWDEDQGDDEUD]LYă
vQWRWGHDXQăGHFRQHFWDĠLúWHFKHUXOGHOD
UHĠHDXDHOHFWULFă
‡ ÌQYkUWLĠLURWLĠDGHUHJODUHDYLWH]HLODSR]LĠLD
GRULWă
3HQWUXPDWHULDOHGXUHXWLOL]DĠLREDQGăGH
‡ &XOFDĠLPDúLQDSHRSDUWHFXFDSDFXOEHQ]LLvQ
úOHIXLUHFXJUDQXODĠLH¿QăúLVHOHFWDĠLR
jos.
YLWH]ăLQIHULRDUă
‡ 6OăELĠLGLVSR]LWLYXOGH¿[DUHDEHQ]LLDEUD]LYH
3HQWUXPDWHULDOHPRLXWLOL]DĠLREDQGăGH
(4).
úOHIXLUHFXJUDQXODĠLHGXUăúLVHOHFWDĠLR
‡ 6FRDWHĠLEDQGDDEUD]LYăGLQPDúLQD
YLWH]ăVXSHULRDUă
‡ 3XQHĠLRQRXăEDQGăDEUD]LYăvQPDúLQD
‡ 'XSăOXFUXOSHRSHULRDGăPDUHODRWXUDĠLH
DVLJXUDĠLYăFăVăJHĠLOHGHGLUHFĠLHGHSH
UHGXVăWUHEXLHVăOăVDĠLDSDUDWXOVăVH
EDQGDDEUD]LYăLQGLFăDFHHDúLGLUHFĠLHFD
UăFHDVFăSULQIRORVLUHDODYLWH]DPD[LPă
LQGLFDWRUXOGHGLUHFĠLH
pentru aproximativ 3 minute.
‡ 6WUkQJHĠLGLQQRXGLVSR]LWLYXOGH¿[DUHDEHQ]LL
abrazive (4).
Montajul sacului de praf
Alinierea benzii abrazive
Fig. B
'DFăEDQGDDEUD]LYăQXPHUJHvQSDUDOHOFX
PXFKLDH[WHULRDUăDFDUFDVHLEDQGDDEUD]LYă
WUHEXLHDOLQLDWă3XQHĠLEDQGDDEUD]LYăvQSR]LĠLD
FRUHFWăFXDMXWRUXOEXWRQXOGHDMXVWDUH3ULQ
rotirea butonului de ajustare în sensul acelor de
FHDVRUQLFEDQGDDEUD]LYăVHDúD]ăVSUHLQWHULRU
iar prin rotirea în sens contrar al sensului acelor
GHFHDVEDQGDDEUD]LYăVHYDPXWDVSUHH[WHULRU
3RUQLUHDúLRSULUHDPDúLQLL
Fig. B
‡ 3HQWUXSRUQLUHDPDúLQLDSăVDĠLvQWUHUXSăWRUXO
On/Off (7).
‡ 3HQWUXRSULUHDPDúLQLLGDĠLGUXPXO
vQWUHUXSăWRUXOXL2Q2II
Fig. B
6DFXOGHSUDIHVWHFRPSOHWvQFKLV3XQHĠLVXSRUWXO
GLQVkUPăvQDXQWUXOVDFXOXLGHSUDIvQDGDSWRUXO
VDFXOXLGHSUDIvQVWDUHQHPRQWDWă&DSăWXO
VXSRUWXOXLWUHEXLHVă¿HGLUHFĠLRQDWvQVXV)RORVLĠL
sacul pentru colectarea prafului care este degajat
vQWLPSXOVDEOăULL
‡ 3XQHLVDFXOGHSUDIvQJXUDSHQWUXFROHFWDUHD
prafului
‡ *ROLĠLVDFXOGHSUDIUHJXODWSHQWUXDREĠLQHR
H[WUDFĠLHH¿FLHQWăDSUDIXOXL
Mânere de prindere
)RORVLUHDPDúLQLLGHúOHIXLWFXEDQGăHVWHXúXUDWă
GDWRULWDFHORUGRXăPkQHUHXQXOvQIDĠăúLXQXOvQ
VSDWH$VWIHOSXWHĠLĠLQHPDúLQDFXDPkGRXăPkLQL
DYHĠLPDúLQDVXEFRQWUROúLH[LVWăSHULFROUHGXVGHD
LQWUDvQFRQWDFWFXSăUĠLOHPRELOHğLQHĠLPDúLQDGH
'DFăHVWHQHFHVDUăRSHUDUHDFRQWLQXăWUHEXLH úOHIXLWFXEDQGăvQWRWGHDXQăFXDPkQGRXăPkLQL
Vă¿HIRORVLWvQWUHUXSăWRUXOGHEORFDUH
‡ 3RUQLĠLPDúLQDSHQWUXDDSăVDvQWUHUXSăWRUXO
,QVWUXFĠLXQLGHRSHUDUH
On/Off .
$VLJXUDĠLYăFăPDúLQDDDMXQVODYLWH]DPD[LPă
‡ $SăVDĠLvQWUHUXSăWRUXOGHEORFDUHúLHOLEHUDĠL
vQDLQWHGHDDúH]DPDúLQDSHSLHVDGHSUHOXFUDW
vQWUHUXSăWRUXO2Q2II
$VWIHOYHĠLSUHYHQLVXSUDVROLFLWDUHDPDúLQLL
‡ 3HQWUXRSULUHDPDúLQLLDSăVDĠLvQWUHUXSăWRUXO
3HQWUXDQHWH]LOHPQXOSR]LĠLRQDĠLPDúLQDODXQ
2Q2IIGLQQRXúLHOLEHUDĠLvQWUHUXSăWRUXO2Q
XQJKLGHDSUR[LPDWLYƒIDĠăGH¿EUHOHOHPQXOXL
Off.
0LúFDĠLPDúLQDGHúOHIXLWFXEDQGăvQFRQWLQXXSH
Reglarea vitezei
Fig. B
5RWLĠDGHUHJODUHDYLWH]HLHVWHXWLOL]DWăSHQWUX
¿[DUHDYLWH]HL5RWLĠDGHUHJODUHDYLWH]HL
SRDWH¿¿[DWăODSR]LĠLL9LWH]DLGHDOă
GHSLQGHGHJUDQXODĠLDQHFHVDUăúLGH
materialul de prelucrat.
86
VXSUDIDĠDSLHVHLGHSUHOXFUDW
‡ 1XvQGRLĠLEHQ]LDEUD]LYH
‡ 1XIRORVLĠLDFHHDúLEDQGDDEUD]LYăSHQWUX
QHWH]LUHDOHPQXOXLúLPHWDOXOXL
‡ 1XHIHFWXDĠLSUHDPDUHSUHVLXQHDVXSUD
PDúLQLLGXPQHDYRDVWUăDFDVWăYDGRDU
încetini sablarea.
RO
8]VWDĠLRQDU
Fig. D
$FHDVWăPDúLQăSRDWH¿PRQWDWăúLSHXQEDQF
GHOXFUXSHQWUXD¿XWLOL]DWăFDRPDúLQă
VWDĠLRQDUă
‡ $úH]DĠLFRYRUXOGHFDXFLXFSHEDQFFRQIRUP
FHORULQGLFDWHGHVHPQH1XPRQWDĠLQLFLRGDWă
PDúLQDSHEDQFIăUăFRYRUXOGHFDXFLXF
‡ 5ăVWXUQDĠLPDúLQDúLSR]LĠLRQDĠLRFHQWUDOSH
FRYRUXOGHFDXFLXF*ăXULOHGHPRQWDMWUHEXLH
Vă¿HvQGUHSWDWHFăWUHSDUWHDIURQWDOă
‡ ,QWURGXFHĠLFRPSOHWFHOHúWLIWXULGHPRQWDMvQ
FHOHJăXULGHPRQWDM
‡ 8WLOL]DĠLFOHPHOHGH¿[DUHSHQWUXD¿[DPDúLQD
de banc.
‡ )L[DĠLFOHPHOHSULQVWUkQJHUHDFXPkQDD
SLXOLĠHORUÀXWXUH$YHĠLJULMăVă¿[DĠLELQHPDúLQD
GHEDQFGDUQXIRUWDĠLSLXOLĠHOHGH¿[DUH
‡ ÌQDLQWHGHSRUQLUHDPDúLQLLDVLJXUDĠLYăFă
PDúLQDSUH]LQWăRVLJXUDQĠăWRWDOă
0DúLQDSRDWH¿VHWDWăúLSHQWUXRIXQFĠLRQDUH
FRQWLQXăSULQXWLOL]DUHDEXWRQXOXLGHEORFDUH
6(59,&(ù,Ì1*5,-,5(
ÌQDLQWHDRULFăUHLUHJOăULvQWUHĠLQHULVDX
UHSDUăULWUDJHĠLúWHFKHUXOGLQSUL]ă
0DúLQDDFHDVWăDIRVWFRQFHSXWăSHQWUX
IXQFĠLRQDUHDGHOXQJăGXUDWăIăUăSUREOHPHvQ
FRQGLĠLLGHvQWUHĠLQHUHPLQLPă'XUDWDGHYLDĠă
SXWHĠLDVLJXUDSULQvQJULMLUHDúLFXUăĠDUHDSHULRGLFă
úLSULQRSHUDUHDFRUHFWăDLQVWUXPHQWXOXL
5HPHGLHUHDGHIHFĠLXQLORUWHKQLFH
ÌQFD]XOFkQGPDúLQDGHúOHIXLWFXEDQGăQX
OXFUHD]ăELQHYăRIHULPFkWHYDFDX]HSUREDELOH
úLVROXĠLRQăUL
0RWRUXOHOHFWULFVHvQFLQJH
‡ 2UL¿FLLOHGHYHQWLODĠLHGHODPRWRUXOVXQW
blocate sau înfundate.
‡ &XUăĠDĠLRUL¿FLLOHGHYHQWLODĠLHGHUăFLUH
‡ 0RWRUXOHVWHGHIHFW
‡ 9ăUXJăPVăFRQWDFWDĠLFHQWUXOGHVHUYLFH
LQGLFDWvQVFULVRDUHDGHJDUDQĠLH
0DúLQăFRQHFWDWăQXOXFUHD]ă
‡ ,QWUHUXSHUHFRQH[LXQLLFXUHĠHDXDHOHFWULFă
‡ &RQWURODĠLGDFăvQFDGUXOFRQH[LXQLLFX
UHĠHDXDHOHFWULFăQXHVWHYUHRUXSWXUă
‡ 9ăUXJăPVăFRQWDFWDĠLFHQWUXOGHVHUYLFH
LQGLFDWvQVFULVRDUHDGHJDUDQĠLH
3. Praful nu este absorbit
‡ $FHDVWDSRDWH¿FDX]DWGHvQIXQGDUHDFăLORU
GHH[WUDFĠLHDSUDIXOXL
‡ &XUăĠDĠLJXUDSHQWUXFROHFWDUHDSUDIXOXL
/XFUăULOHGHUHSDUDĠLLODDSDUDWHHOHFWULFH
SRW¿H[HFXWDWHQXPDLGHH[SHUĠL
&XUăĠDUH
3ăVWUDĠLRUL¿FLLOHGHYHQWLODĠLHGHODPDúLQDFXUDWH
SHQWUXDSUHYHQLVXSUDvQFăO]LUHDPRWRUXOXL
&XUăĠDĠLSHULRGLFFDUFDVDLQVWUXPHQWXOXLFX
DMXWRUXOXQHLĠHVăWXUL¿QHGHSUHIHUDWGXSă¿HFDUH
XWLOL]DUH2UL¿FLLOHGHYHQWLODĠLHSURWHMDĠLGHSUDIúL
LPSXULWăĠL0XUGăULDvQOăWXUDĠLFXRĠHVăWXUă¿Qă
XPH]LWăFXDSăúLVăSXQ1XvQWUHEXLQĠDĠLVROYHQĠL
FXPDU¿EHQ]HQDOFRRODPRQLDFHWFHWHUDFDUH
pot deteriora piese din materiale plastice.
Ungere
,QVWUXPHQWXOQXQHFHVLWăQLFLRXQJHUH
VXSOLPHQWDUă
'HIHFĠLXQL
Când apare defect ca urmare a uzurii unei piese,
OXDĠLOHJăWXUăFXFHQWUXOGHVHUYLFHLQGLFDWvQ
VFULVRDUHDGHJDUDQĠLH2SDUWHGLQDFHVW0DQXDO
GHLQVWUXFĠLXQLHVWHúLROLVWDDPSOăGHSLHVHSH
FDUHOHSXWHĠLFRPDQGD
0HGLXvQFRQMXUăWRU
Pentru a preveni deteriorarea în timpul
transportului, aparatul este livrat în ambalaje
UH]LVWHQWHFDUHVXQWDOFăWXLWHvQPDMRULWDWHGLQ
PDWHULDOHUHIRORVLELOH'HDFHHDYăUXJăPVă
IRORVLĠLSRVLELOLWăĠLGHUHFLFODUHDDPEDODMXOXL
Instrumente electrice sau electronice
GHWHULRUDWHúLVDXOLFKLGDWHWUHEXLH
SUHGDWHODORFXOGHFROHFWDUHDGHúHXULORU
speciale pentru reciclare.
*DUDQĠLH
&RQGLĠLLOHGHJDUDQĠLHSXWHĠLJăVLvQVFULVRDUHDGH
JDUDQĠLH
3URGXVXOúLPDQXDOXOGHXWLOL]DUHSRWVXIHUL
PRGL¿FăUL6SHFL¿FDĠLLOHVHSRWPRGL¿FDIăUă
QRWL¿FDUH
87
58
ãÖçíéóçÄü òãàîåÄòàçäÄ
BSM1021
Ȼɥɚɝɨɞɢɪɢɦɜɚɫɡɚɩɪɢɨɛɪɟɬɟɧɢɟɞɚɧɧɨɝɨɢɡɞɟɥɢɹ
Ferm.
Ɍɟɩɟɪɶɟɫɬɶɜɟɥɢɤɨɥɟɩɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɬɨɞɧɨɝɨɢɡ
ɜɟɞɭɳɢɯɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯɩɨɫɬɚɜɳɢɤɨɜ
ȼɫɟɢɡɞɟɥɢɹɤɨɬɨɪɵɟɩɨɫɬɚɜɥɹɟɬɜɚɦ)HUP
ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɵɜɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɜɵɫɨɱɚɣɲɢɦɢ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɜɨɬɧɨɲɟɧɢɢɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɶɧɨɫɬɢɢ
ɛɟɡɨɩɚɫɧɨɫɬɢɄɪɨɦɟɬɨɝɨɦɵɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦ
ɩɪɟɜɨɫɯɨɞɧɨɟɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɟɡɚɤɚɡɱɢɤɨɜɤɨɬɨɪɨɟ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɟɬɫɹɧɚɲɟɣɤɨɦɩɥɟɤɫɧɨɣɝɚɪɚɧɬɢɟɣɷɬɨ
ɱɚɫɬɶɧɚɲɟɣɮɢɥɨɫɨɮɢɢ
Ɇɵɧɚɞɟɟɦɫɹɱɬɨɜɵɛɭɞɟɬɟɩɨɥɭɱɚɬɶɭɞɨɜɨɥɶɫɬɜɢɟ
ɨɬɪɚɛɨɬɵɫɷɬɢɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɦɜɬɟɱɟɧɢɟɦɧɨɝɢɯɥɟɬ
ñËÙÓ‚˚ ӷÓÁ̇˜ÂÌËfl ‚ ÚÂÍÒÚ ÓÚÌÓÒflÚÒfl Í
ËÁÓ·‡ÊÂÌËflÏ Ì‡ ÒÚ‡Ìˈ‡ı 2-3
ÑÎfl Ó·ÂÒÔ˜ÂÌËfl ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÈ ‰Îfl Ç‡Ò Ë
ÓÍÛʇ˛˘Ëı ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡,
ÔÂ‰ ÔËÏÂÌÂÌËÂÏ ‰‡ÌÌÓ„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡,
ÔÓʇÎÛÈÒÚ‡, ‚ÌËχÚÂθÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚÂ
˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛. ùÚÓ Ó·Î„˜ËÚ ‚‡Ï
ÓÁ̇ÍÓÏÎÂÌËÂ Ò ÓÒÓ·ÂÌÌÓÒÚflÏË
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl LJ¯Â„Ó ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë
ÔÓÁ‚ÓÎËÚ ËÁ·Âʇڸ ÌÂÌÛÊÌÓ„Ó ËÒ͇.
ëÓı‡ÌËÚ ˝ÚÛ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ‰Îfl
‰‡Î¸ÌÂÈ¯Â„Ó ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl.
ëÓ‰ÂʇÌËÂ
1. àÌÙÓχˆËfl Ó· ËÁ‰ÂÎËË
2. àÌÒÚÛ͈Ëfl ÔÓ ÚÂıÌËÍ ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
3. ùÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËfl
4. ìıÓ‰ Ë ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓ ӷÒÎÛÊË‚‡ÌËÂ
1. àçîéêåÄñàüéÅ
ìëíêéâëíÇÖ
íÂıÌ˘ÂÒÍË ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍË
ç‡ÔflÊÂÌË ÔËÚ‡ÌËfl
ó‡ÒÚÓÚ‡ ÚÓ͇
èÓÚ·ÎflÂχfl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
ëÍÓÓÒÚ¸ ÎÂÌÚ˚ ·ÂÁ ̇„ÛÁÍË
ê‡ÁÏÂ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÌÚ˚
ꇷӘ‡fl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸ ÎÂÌÚ˚
å‡ÒÒ‡
ч‚ÎÂÌË ¯Ûχ (Lpa )
á‚ÛÍÓ‚‡fl ÏÓ˘ÌÓÒÚ¸
¯Ûχ(Lwa)
ìÓ‚Â̸ ‚Ë·‡ˆËË á‡‰Ìflfl ͇ۘ
230 Ç~
50 Ɉ
950 ÇÚ
220-350 Ï/ÏËÌ
76x533 ÏÏ
76x135ÏÏ
3,55 Í„
91,1+3 ‰Å(A)
1021,1+3 ‰Å(A)
3,934 Ï/Ò2
K=1,5 Ï/Ò2
ìÓ‚Â̸ ‚Ë·‡ˆËË èÂ‰Ìflfl ͇ۘ 3,507 Ï/Ò2
K=1,5 Ï/Ò2
ɍɪɨɜɟɧɶɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɍɪɨɜɟɧɶɜɢɛɪɚɰɢɢɭɤɚɡɚɧɧɵɣɜɤɨɧɰɟɞɚɧɧɨɝɨ
ɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɚɩɨɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢɛɵɥɢɡɦɟɪɟɧɜ
ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɨɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɢɪɨɜɚɧɧɵɦɢɫɩɵɬɚɧɢɟɦ
ɫɨɞɟɪɠɚɳɢɦɫɹɜ(1ɞɚɧɧɚɹɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɦɨɠɟɬɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɫɹɞɥɹɫɪɚɜɧɟɧɢɹɨɞɧɨɝɨ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɫɞɪɭɝɢɦɚɬɚɤɠɟɞɥɹɩɪɟɞɜɚɪɢɬɟɥɶɧɨɣ
ɨɰɟɧɤɢɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢ
ɞɚɧɧɨɝɨɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹɭɤɚɡɚɧɧɵɯɰɟɥɟɣ
ɩɪɢɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɜɞɪɭɝɢɯɰɟɥɹɯ
ɢɥɢɫɞɪɭɝɢɦɢɧɟɢɫɩɪɚɜɧɵɦɢɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɦɢ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɦɢɭɪɨɜɟɧɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɦɨɠɟɬɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɩɨɜɵɲɚɬɶɫɹ
ɜɩɟɪɢɨɞɵɤɨɝɞɚɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɨɬɤɥɸɱɟɧɢɥɢ
ɮɭɧɤɰɢɨɧɢɪɭɟɬɛɟɡɮɚɤɬɢɱɟɫɤɨɝɨɜɵɩɨɥɧɟɧɢɹ
ɪɚɛɨɬɵɭɪɨɜɟɧɶɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢɦɨɠɟɬ
ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɫɧɢɠɚɬɶɫɹ
ɡɚɳɢɳɚɣɬɟɫɟɛɹɨɬɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹɜɢɛɪɚɰɢɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɟɝɨɜɫɩɨɦɨɝɚɬɟɥɶɧɵɟ
ɩɪɢɫɩɨɫɨɛɥɟɧɢɹɜɢɫɩɪɚɜɧɨɦɫɨɫɬɨɹɧɢɢ
ɩɨɞɞɟɪɠɢɜɚɹɪɭɤɢɜɬɟɩɥɟɚɬɚɤɠɟɩɪɚɜɢɥɶɧɨ
ɨɝɪɚɧɢɡɨɜɭɹɫɜɨɣɪɚɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫɫ
àÌÙÓχˆË Ó· Ë˝‰ÂÎËË
êËÒ. A + B
ãÂÌÚӘ̇fl ¯ÎËÙχ¯ËÌ͇ fl‚ÎflÂÚÒfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚÓÏ
‰Îfl ¯ÎËÙÓ‚ÍË ‰Â‚‡, ÏÂڇη, Ô·ÒÚχÒÒ˚ Ë
ÔÓ‰Ó·Ì˚ı χÚÂˇÎÓ‚.ãÂÌÚӘ̇fl ¯ÎËÙχ¯ËÌ͇
Ô‰̇Á̇˜Â̇ ‰Îfl „Û·ÓÈ ¯ÎËÙÓ‚ÍË.
ÑÎfl Ó·˚˜ÌÓÈ ¯ÎËÙÓ‚ÍË Ó‚ÌÓÈ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË ÒΉÛÂÚ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡Ú¸ ÙËÌ˯ÌÛ˛ ‚Ë·Ó¯ÎËÙχ¯ËÌÍÛ.
88
ëÓ‰ÂÊËÏÓ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍË
1 ãÂÌÚӘ̇fl ¯ÎËÙχ¯ËÌ͇
1 òÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ ÎÂÌÚ˚
1 è˚ÎÂÒ·ÓÌ˚È Ï¯ÓÍ
1 êÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚Ó ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
1 ÇÍ·‰˚¯ Ò Ô‡‚Ë·ÏË
1 ÚÂıÌËÍË ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË
1 ɇ‡ÌÚËÈÌ˚È Ú‡ÎÓÌ
èÓ‚Â¸Ú χ¯ËÌÛ, ÌÂÁ‡ÍÂÔÎÂÌÌ˚ ˝ÎÂÏÂÌÚ˚ Ë
ÍÓÏÔÎÂÍÚÛ˛˘Ë ËÁ‰ÂÎËfl ̇ Ô‰ÏÂÚ Ú‡ÌÒÔÓÚÌ˚ı
ÔÓ‚ÂʉÂÌËÈ.
2. àçëíêìäñàü èé
íÖïçàäÖ ÅÖáéèÄëçéëíà
ê‡Ò¯ËÙӂ͇ Ó·ÓÁ̇˜ÂÌËÈ
êËÒÍ ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ËÌÒÚÛÏÂÌÚ‡ Ë/ËÎË
Ú‡‚Ï, ÒÏÂÚË ‚ ÒÎÛ˜‡Â ÌÂÒӷβ‰ÂÌËfl
ËÌÒÚÛ͈ËÈ ‰‡ÌÌÓ„Ó ÛÍÓ‚Ó‰ÒÚ‚‡.
ÇÂÓflÚÌÓÒÚ¸ ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ
ÚÓÍÓÏ.
燉‚‡ÈÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ „·Á.
èẨ ‚Íβ˜ÂÏ ˆËÍÛˆflÌÓÈ ÔËÎ˚
Ⱦɟɪɠɢɬɟɦɚɲɢɧɭɡɚɢɡɨɥɢɪɨɜɚɧɧɵɟɩɨɜɟɪɯɧɨɫɬɢ
ɡɚɯɜɚɬɚɟɫɥɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɦɨɠɟɬɜɫɬɭɩɢɬɶ
ɜɤɨɧɬɚɤɬɫɨɫɤɪɵɬɨɣɩɪɨɜɨɞɤɨɣɢɥɢɫɟɬɟɜɵɦ
ɤɚɛɟɥɟɦȿɫɥɢɩɪɢɧɚɞɥɟɠɧɨɫɬɶɤɚɫɚɟɬɫɹɤɚɛɟɥɹ
³ɩɨɞɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ´ɦɟɬɚɥɥɢɱɟɫɤɢɟɞɟɬɚɥɢɦɚɲɢɧɵ
ɬɚɤɠɟɫɬɚɧɨɜɹɬɫɹɞɟɬɚɥɹɦɢ³ɩɨɞɧɚɩɪɹɠɟɧɢɟɦ´Ɋɢɫɤ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɢɦɬɨɤɨɦ
• ÇÒ„‰‡ ËÒÔÓθÁÛÈÚ Ò‰ÒÚ‚‡ Á‡˘ËÚ˚ Ó„‡ÌÓ‚
ÒÎÛı‡ Ë ‰˚ı‡ÌËfl ÔË ‡·ÓÚÂ Ò ÎÂÌÚÓ˜ÌÓÈ
¯ÎËÙχ¯ËÌÍÓÈ.
• ãÂÌÚӘ̇fl ¯ÎËÙχ¯ËÌ͇ Ì ‡ÒÒ˜Ëڇ̇ ̇
58
1. ᇉÌflfl ͇ۘ.
2. èÂ‰Ìflfl ͇ۘ.
3. êÓÎËÍ ÔÂ‰ÌÂ„Ó ÂÏÌfl.
4. ê͇ۘ ÙËÍÒ‡ˆËË.
5. à̉Ë͇ÚÓ ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl.
6. ɉɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɶɫɤɨɪɨɫɬɢ.
7. èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ‚Íβ˜ÂÌËfl/‚˚Íβ˜ÂÌËfl.
8. èÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ·ÎÓÍËÓ‚ÍË.
9. OÚ‚ÂÒÚË ‰Îfl Ò·Ó‡ Ô˚ÎË.
10. ÖÏÍÓÒÚ¸ ‰Îfl Ô˚ÎÂÛ·‚ÎË‚‡ÌËfl.
11. ä˚¯Í‡ ÔË‚Ó‰ÌÓ„Ó ÂÏÌfl.
12. äÌÓÔ͇ „ÛÎËÓ‚ÍË ‚˚‡‚ÌË‚‡ÌËfl
¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÌÚ˚.
13. òÎËÙÓ‚‡Î¸Ì‡fl ÎÂÌÚ‡.
14. Ɉɬɜɟɪɫɬɢɹɦɨɧɬɚɠɧɨɣɫɤɨɛɵ
‚·ÊÌÛ˛ ¯ÎËÙÓ‚ÍÛ.
• èÓ‚Â¸ÚÂ, Ì ̇ıÓ‰ËÚÒfl ÎË ‚˚Íβ˜‡ÚÂθ ‚
ÔÓÎÓÊÂÌËË “ON” (“Çäã”), ÔÂʉ ˜ÂÏ
‚Íβ˜ËÚ¸ ¯ÚÂÍÂÌÛ˛ ‚ËÎÍÛ ‚ ÓÁÂÚÍÛ.
• ì‰ÂÊË‚‡ÈÚ ¯ÌÛ ‚Ò„‰‡ ̇ Û‰‡ÎÂÌËË ÓÚ
ÔÓ‰‚ËÊÌ˚ı ˜‡ÒÚÂÈ ÔË·Ó‡.
• ÇÒ„‰‡ ÔÓθÁÛÈÚÂÒ¸ Á‡˘ËÚÌ˚ÏË Ó˜Í‡ÏË,
ÓÒÓ·ÂÌÌÓ ‡·ÓÚ‡fl ̇‰ „ÓÎÓ‚ÓÈ.
• ç ÒΉÛÂÚ ‰‡‚ËÚ¸ ̇ χ¯ËÌÍÛ, ˝ÚÓ Î˯¸
Á‡Ï‰ÎËÚ Âfi ‡·ÓÚÛ.
çÂωÎÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ¸ χ¯ËÌÍÛ ÔË
• óÂÁÏÂÌÓÏ ËÒÍÂÌËË Û„ÓθÌ˚ı ˘ÂÚÓÍ ËÎË
ÍÓθˆÂ‚ˉÌÓÏ Ó„Ì ‚ ÍÓÎÎÂÍÚÓÂ.
• çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚ ÒÂÚ‚ÓÈ ‚ËÎÍÂ, ÒÂÚ‚ÓÏ ¯ÌÛÂ
ËÎË ÔÓ‚ÂʉÂÌËË ¯ÌÛ‡.
• çÂËÒÔ‡‚ÌÓÏ ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎÂ.
• èÓfl‚ÎÂÌËË ‰˚χ ËÎË Á‡Ô‡ı „ÓÂÎÓÈ ËÁÓÎflˆËË.
ùÎÂÍÚÓ·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸
èË ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËı χ¯ËÌ ‚Ò„‰‡
Òӷ≇ÈÚ ‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘Ë Ô‡‚Ë· ÚÂıÌËÍË
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË ‰Îfl ÒÌËÊÂÌËfl ËÒ͇ ÔÓʇ‡,
ÔÓ‡ÊÂÌËfl ˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÏ ÚÓÍÓÏ Ë Ú‡‚Ï.
èÓ˜ËÚ‡ÈÚ ̇ÒÚÓfl˘Ë Ú·ӂ‡ÌËfl, ‡ Ú‡ÍÊÂ
‚ıÓ‰fl˘Û˛ ‚ ÍÓÏÔÎÂÍÚ ËÌÒÚÛÍˆË˛ ÔÓ ÚÂıÌËÍÂ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË. ï‡ÌËÚ ËÌÒÚÛ͈ËË ‚ ÏÂÒÚÂ,
Ó·ÂÒÔ˜˂‡˛˘ÂÏ Ëı ÒÓı‡ÌÌÓÒÚ¸!
ÇÒ„‰‡ Û·Âʉ‡ÈÚÂÒ¸ ‚ ÚÓÏ, ˜ÚÓ ÔËÚ‡ÌËÂ
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚ÛÂÚ Ì‡ÔflÊÂÌ˲, Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ
̇ Á‡‚Ó‰ÒÍÓÈ Ú‡·Î˘ÍÂ.
ëÚ‡ÌÓÍ II Í·ÒÒ‡ – Ñ‚ÓÈ̇fl ËÁÓÎflˆËfl
– ÇËÎ͇ Ò Á‡ÁÂÏÎÂÌËÂÏ Ì Ú·ÛÂÚÒfl.
á‡ÏÂ̇ ͇·ÂÎÂÈ Ë ¯ÚÂÔÒÂθÌ˚ı ‚ËÎÓÍ
ÖÒÎË Í‡·Âθ ÔËÚ‡ÌËfl ÔÓ‚ÂʉÂÌ, Â„Ó ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ
Á‡ÏÂÌËÚ¸ ̇ ÒÔˆˇθÌ˚È Í‡·Âθ ÔËÚ‡ÌËfl, ÍÓÚÓ˚È
ÏÓÊÌÓ ÔËÓ·ÂÒÚË Û ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl ËÎË ‚ ÒÎÛÊ·Â
ÒÂ‚ËÒÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚÂÎfl. çÂωÎÂÌÌÓ
‚˚·ÓÒËÚ ÒÚ‡˚È Í‡·Âθ Ë ˝ÎÂÍÚÓ‚ËÎÍÛ ÔÓÒÎÂ
Á‡ÏÂÌ˚ Ëı ̇ ÌÓ‚˚Â. éÔ‡ÒÌÓ ‚ÒÚ‡‚ÎflÚ¸ ‚ ÓÁÂÚÍÛ
‚ËÎÍÛ ÌÂÔÓ‰ÒÓ‰ËÌfiÌÌÓ„Ó ¯ÌÛ‡.
èËÏÂÌÂÌË ۉÎËÌËÚÂθÌ˚ı ͇·ÂÎÂÈ
àÒÔÓθÁÛÈÚ ÚÓθÍÓ Ô‰̇Á̇˜ÂÌÌ˚ ‰Îfl ˝ÚÓÈ ˆÂÎË
89
58
Û‰ÎËÌËÚÂθÌ˚ ͇·ÂÎË, ‡ÒÒ˜ËÚ‡ÌÌ˚ ̇ ÔËÚ‡ÌËÂ
χ¯ËÌ˚. åËÌËχθÌÓ Ò˜ÂÌË ÔÓ‚Ó‰‡ ‰ÓÎÊÌÓ ·˚Ú¸
1,5 ÏÏ2. èË ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËË Í‡·ÂθÌÓÈ Í‡ÚÛ¯ÍË
‚Ò„‰‡ ‡ÁχÚ˚‚‡ÈÚ ͇ÚÛ¯ÍÛ ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛.
3. ùäëèãìÄíÄñàü
ÇÒ„‰‡ ÒΉÛÈÚ ËÌÒÚÛ͈ËflÏ Ë
‰ÂÈÒÚ‚Û˛˘ËÏ Û͇Á‡ÌËflÏ ÔÓ ÚÂıÌËÍÂ
·ÂÁÓÔ‡ÒÌÓÒÚË.
Ç˚·Ó ̇ʉ‡˜ÌÓÈ ·Ûχ„Ë
é·˚˜ÌÓ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ ÍÛÔÌÓÁÂÌËÒÚÓÈ (ÁÂÌÓ 50)
̇ʉ‡˜ÌÓÈ ·Ûχ„Ë ÒÌËχÂÚÒfl Á̇˜ËÚÂθÌ˚È
ÒÎÓÈ Ï‡ÚÂˇ·, ‡ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚÓÈ
̇ʉ‡˜ÌÓÈ ·Ûχ„Ë ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ˜ËÒÚÓ‚‡fl
(ÙËÌ˯̇fl) Ó·‡·ÓÚ͇. çÂӂ̇fl ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚ¸
Ò̇˜‡Î‡ ‚˚‡‚ÌË‚‡ÂÚÒfl ÍÛÔÌÓÁÂÌËÒÚÓÈ Ì‡Ê‰‡˜ÌÓÈ
·Ûχ„ÓÈ.
ÇÒΉ Á‡ ˝ÚËÏ, Ò ÔÓÏÓ˘¸˛ Ò‰ÌÂÁÂÌËÒÚÓÈ
̇ʉ‡˜ÌÓÈ ·Ûχ„Ë (ÁÂÌÓ 80) Û‰‡Îfl˛ÚÒfl ˆ‡‡ÔËÌ˚,
‡ Á‡ÚÂÏ ÏÂÎÍÓÁÂÌËÒÚÓÈ ·Ûχ„ÓÈ (ÁÂÌÓ 120)
ÓÒÛ˘ÂÒÚ‚ÎflÂÚÒfl ˜ËÒÚÓ‚‡fl ¯ÎËÙӂ͇.
ù‡ÏÂ̇ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÌÚ˚
êËÒ.C
Ç˚̸Ú ‚ËÎÍÛ ËÁ ÒÂÚ‚ÓÈ ÓÁÂÚÍË, ÔÂʉÂ
˜ÂÏ Ì‡˜Ë̇ڸ Á‡ÏÂÌÛ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÌÚ˚.
• èÓÎÓÊËÚ χ¯ËÌÍÛ Ì‡ ·ÓÍ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÍÓÊÛı
¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÌÚ˚ ̇ıÓ‰ËÎÒfl ‚ÌËÁÛ.
• éÒ··¸Ú ÍÂÔÎÂÌË ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÌÚ˚ (4).
• ëÌËÏËÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÛ˛ ÎÂÌÚÛ.
• ÇÒÚ‡‚¸Ú ÌÓ‚Û˛ ÎÂÌÚÛ Ú‡Í, ˜ÚÓ·˚ ÒÚÂÎ͇ ̇
˜ÚÓ Ë ÒÚÂÎ͇-Û͇Á‡ÚÂθ ̇Ô‡‚ÎÂÌËfl ‚‡˘ÂÌËfl
(5).
• á‡ÊÏËÚ ÍÂÔÎÂÌË ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÌÚ˚ (4).
ê„ÛÎËӂ͇ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸ÌÓÈ ÎÂÌÚ˚
êËÒ.B
ÖÒÎË ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì‡fl ÎÂÌÚ‡ ‰‚ËÊÂÚÒfl ÌÂÔ‡‡ÎÎÂθÌÓ
‚̯ÌÂÈ ÍÓÏÍ ÍÓÔÛÒ‡, ÚÓ Âfi Ú·ÛÂÚÒfl
̇ÒÚÓËÚ¸ (ÓÚˆÂÌÚÓ‚‡Ú¸). Ç ÌÛÊÌÓ ÔÓÎÓÊÂÌËÂ
ÎÂÌÚ‡ ÔÂÂÏ¢‡ÂÚÒfl ÔÓÒ‰ÒÚ‚ÓÏ „ÛÎËÓ‚Ó˜ÌÓÈ
Û˜ÍË (12). èË ‚‡˘ÂÌËË Û˜ÍË ÔÓ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍÂ
ÎÂÌÚ‡ ÔÂÂÏ¢‡ÂÚÒfl ‚Ó‚ÌÛÚ¸, ÔË ‚‡˘ÂÌËË
ÔÓÚË‚ ˜‡ÒÓ‚ÓÈ ÒÚÂÎÍË - ̇ÛÊÛ.
ÇÍβ˜ÂÌËÂ Ë ‚˚Íβ˜ÂÌËÂ
êËÒ.B
• ÑÎfl ‚Íβ˜ÂÌËfl ̇ÊÏËÚÂ Ë Û‰ÂÊË‚‡ÈÚÂ
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ «Çäã/Çõäã» (7).
• ÑÎfl ‚˚Íβ˜ÂÌËfl ÓÚÔÛÒÚËÚ ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ
«Çäã/Çõäã» .
ÑÎfl ÂÊËχ ÔÓ‰ÓÎÊËÚÂθÌÓ„Ó ‚Íβ˜ÂÌËfl
ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ì‡Ê‡Ú¸ ·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ (8):
• ÇÍβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ÔË ÔÓÏÓ˘Ë ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂÎfl
90
ÂÊËÏÓ‚.
• ç‡ÊÏËÚ ·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ Ë ÓÚÔÛÒÚËÚÂ
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÂÊËÏÓ‚.
• ÑÎfl ÓÚÍβ˜ÂÌËfl χ¯ËÌ˚ ̇ÊÏËÚ ‚ÌÓ‚¸
ÔÂÂÍβ˜‡ÚÂθ ÂÊËÏÓ‚ ‡·ÓÚ Ë ÓÚÔÛÒÚËÚÂ
·ÎÓÍËÓ‚Ó˜ÌÛ˛ ÍÌÓÔÍÛ.
ɇɚɫɬɪɨɣɤɚɫɤɨɪɨɫɬɢ
Ɋɢɫ%
Ⱦɥɹɧɚɫɬɪɨɣɤɢɫɤɨɪɨɫɬɢɢɫɩɨɥɶɡɭɟɬɫɹɞɢɫɤ
ɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɫɤɨɪɨɫɬɢȾɢɫɤɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢ
ɫɤɨɪɨɫɬɢɦɨɠɧɨɭɫɬɚɧɨɜɢɬɶɜɨɞɧɨɢɡɩɨɥɨɠɟɧɢɣ
ɂɞɟɚɥɶɧɚɹɫɤɨɪɨɫɬɶɡɚɜɢɫɢɬɨɬ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɝɨɪɚɡɦɟɪɚɡɟɪɧɚɢɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɟɦɨɝɨ
ɦɚɬɟɪɢɚɥɚ
ɇɟɧɚɫɬɪɚɢɜɚɣɬɟɫɤɨɪɨɫɬɶɜɨɜɪɟɦɹ
ɪɚɛɨɬɵ
‡ ɉɨɜɟɪɧɢɬɟɞɢɫɤɪɟɝɭɥɢɪɨɜɤɢɫɤɨɪɨɫɬɢɜ
ɬɪɟɛɭɟɦɨɟɩɨɥɨɠɟɧɢɟ
Ⱦɥɹɨɛɪɚɛɨɬɤɢɬɜɟɪɞɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ
ɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɭɸɥɟɧɬɭɦɟɥɤɨɣ
ɡɟɪɧɢɫɬɨɫɬɶɸɢɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟɧɢɡɤɭɸ
ɫɤɨɪɨɫɬɶ
Ⱦɥɹɦɹɝɤɢɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɫɩɨɥɶɡɭɣɬɟ
ɲɥɢɮɨɜɚɥɶɧɭɸɥɟɧɬɭɫɤɪɭɩɧɵɦɡɟɪɧɨɦɢ
ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟɛɨɥɟɟɜɵɫɨɤɭɸɫɤɨɪɨɫɬɶ
‡ ɉɨɫɥɟɪɚɛɨɬɵɜɬɟɱɟɧɢɟɩɪɨɞɨɥɠɢɬɟɥɶɧɨɝɨ
ɩɟɪɢɨɞɚɜɪɟɦɟɧɢɧɚɦɚɥɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ
ɞɚɬɶɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɭɨɫɬɵɬɶɞɚɜɟɦɭɩɨɪɚɛɨɬɚɬɶ
ɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣɫɤɨɪɨɫɬɢɛɟɡɧɚɝɪɭɡɤɢɜɬɟɱɟɧɢɟ
ɩɪɢɛɥɢɡɢɬɟɥɶɧɨɦɢɧɭɬ
ìÒÚ‡Ìӂ͇ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó Ï¯͇
êËÒ. B
è˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌ. ÇÒÚ‡‚¸Ú ¯ÚÂÍÂ
ÔÓ‚Ó‰‡ (ËÒıÓ‰fl˘Â„Ó ËÁ Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó Ï¯͇) ‚ ‡‰‡ÔÚÂ
Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó Ï¯͇ (‰Ó ÛÒÚ‡ÌÓ‚ÍË). äÓ̈ ¯ÚÂÍÂ‡
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ̇Ô‡‚ÎÂÌ ‚‚Âı. àÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËÂ
Ô˚ÎÂ‚Ó„Ó Ï¯͇ ‰Îfl ÒÓ·Ë‡ÌËfl Ô˚ÎË Ë ÒÚÛÊÍË,
ÒÍÓÔË‚¯ÂÈÒfl ‚Ó ‚ÂÏfl ¯ÎËÙÓ‚‡ÌËfl.
• ÇÒÚ‡‚¸Ú Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ ‚ ÓÚ‚ÂÒÚË ‰Îfl Ò·Ó‡
Ô˚ÎË.
• í˘‡ÚÂθÌÓ ‚˚ÚflıÌËÚ Ô˚΂ÓÈ Ï¯ÓÍ
‰ÎflÚÓ„Ó, ˜ÚÓ·˚ ˝ÙÙÂÍÚË‚ÌÓ Ë ÔÓÎÌÓÒÚ¸˛
ËÁ·‡‚ËÚ¸Òfl ÓÚ Ô˚ÎË.
êÛÍÓflÚÍË
èÂ‰Ìflfl Ë Á‡‰Ìflfl ÛÍÓflÚÍË ÒÎÛÊ‡Ú ‰Îfl Û‚ÂÂÌÌÓ„Ó
ÛÔ‡‚ÎÂÌËfl ÎÂÌÚÓ˜ÌÓÈ ¯ÎËÙχ¯ËÌÍÓÈ. Å·„Ó‰‡fl
˝ÚÓÏÛ Ç˚ ÏÓÊÂÚ ̇‰fiÊÌÓ Âfi Û‰ÂÊË‚‡Ú¸, Ë ‚fl‰
ÎË ‚ÓÁÌËÍÌÂÚ ÓÔ‡ÒÌÓÒÚ¸, ˜ÚÓ Ç˚ ÔÓ ÌÂÓÒÚÓÓÊÌÓÒÚË
ÔËÍÓÒÌÂÚÂÒ¸ Í ‰‚ËÊÛ˘ËÏÒfl ‰ÂÚ‡ÎflÏ. ÇÒ„‰‡ Ó·ÂËÏË
Û͇ÏË ÍÂÔÍÓ ‰ÂÊËÚ ÎÂÌÚÓ˜ÌÛ˛ ¯ÎËÙχ¯ËÌÍÛ.
ì͇Á‡ÌËfl ÔÓ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË
èÂ‰ ÚÂÏ, Í‡Í ÔÓÏÂÒÚËÚ¸ χ¯ËÌÍÛ Ì‡ Á‡„ÓÚÓ‚ÍÛ
‰Îfl ¯ÎËÙÓ‚ÍË, ÂÈ Ì‡‰Ó ‰‡Ú¸ ‡Á‚ËÚ¸ Ò‚Ó˛
χÍÒËχθÌÛ˛ ÒÍÓÓÒÚ¸ ‚‡˘ÂÌËfl. Å·„Ó‰‡fl ˝ÚÓÏÛ
ÏÓÊÌÓ ËÁ·Âʇڸ ÔÂ„ÛÁÍË Ï‡¯ËÌÍË. ÇÓ ‚ÂÏfl
58
¯ÎËÙÓ‚ÍË ‰Â‚‡ ‚‰ËÚ χ¯ËÌÛ ÔËÏÂÌÓ ÔÓ‰ Û„ÎÓÏ
15° Í ÚÂÍÒÚÛ ‰‚ÂÒËÌ˚. ꇂÌÓÏÂÌÓ ÔÂÂÏ¢‡ÈÚÂ
ÎÂÌÚÓ˜ÌÛ˛ ¯ÎËÙχ¯ËÌÍÛ ÔÓ ÔÓ‚ÂıÌÓÒÚË Á‡„ÓÚÓ‚ÍË.
• ç ҄˷‡ÈÚ ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚ ÎÂÌÚ˚.
• ç ËÒÔÓθÁÛÈÚ ӉÌË Ë Ú Ê ¯ÎËÙÓ‚‡Î¸Ì˚Â
ÎÂÌÚ˚ ‰Îfl ¯ÎËÙÓ‚‡ÌËfl ‰Â‚‡ Ë ÏÂڇη.
• ç ̇ÊËχÈÚ ̇ χ¯ËÌÛ ‚Ó ‚ÂÏfl ‡·ÓÚ˚ – ˝ÚÓ
Î˯¸ Á‡Ï‰ÎËÚ ÔÓˆÂÒÒ ¯ÎËÙÓ‚‡ÌËfl.
ɋɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɟɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
Ɋɢɫ'
Ⱦɚɧɧɵɣɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɦɨɠɟɬɛɵɬɶɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɚ
ɜɟɪɫɬɚɤɞɥɹɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɝɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
ɉɨɥɨɠɢɬɟɪɟɡɢɧɨɜɵɣɤɨɜɪɢɤɧɚɫɬɨɥɜ ɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɢɢɫɦɚɪɤɢɪɨɜɤɨɣɉɪɢɫɬɚɰɢɨɧɚɪɧɨɦ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɢɧɢɤɨɝɞɚɧɟɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɣɬɟ
ɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɟɩɨɫɪɟɞɫɬɜɟɧɧɨɧɚɫɬɨɥɛɟɡ
ɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨɤɨɜɪɢɤɚ
ɉɟɪɟɜɟɪɧɢɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɢɭɫɬɚɧɨɜɢɬɟɟɝɨɜ
ɰɟɧɬɪɟɪɟɡɢɧɨɜɨɝɨɤɨɜɪɢɤɚɆɨɧɬɚɠɧɵɟɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɞɨɥɠɧɵɛɵɬɶɧɚɩɪɚɜɥɟɧɵɜɩɟɪɟɞ
ɉɨɥɧɨɫɬɶɸɜɫɬɚɜɶɬɟɦɨɧɬɚɠɧɵɯɲɬɢɮɬɚɜ
ɦɨɧɬɚɠɧɵɯɨɬɜɟɪɫɬɢɹ
ɋɩɨɦɨɳɶɸɫɤɨɛɡɚɤɪɟɩɢɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɧɚɫɬɨɥɟ
ȼɪɭɱɧɭɸɡɚɬɹɧɢɬɟɡɚɠɢɦɫɩɨɦɨɳɶɸɛɚɪɚɲɤɨɜɵɯ
ɝɚɟɤɁɚɤɪɟɩɢɬɟɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨɧɚɞɟɠɧɨ
ɧɨɧɟɩɟɪɟɬɹɝɢɜɚɣɬɟɡɚɠɢɦɵ
ɉɟɪɟɞɜɤɥɸɱɟɧɢɟɦɢɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɭɛɟɞɢɬɟɫɶɜɬɨɦ
ɱɬɨɨɧɞɨɥɠɧɵɦɨɛɪɚɡɨɦɡɚɤɪɟɩɥɟɧ
ɂɧɫɬɪɭɦɟɧɬɦɨɠɧɨɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶɞɥɹɧɟɩɪɟɪɵɜɧɨɣ
ɪɚɛɨɬɵɫɩɨɦɨɳɶɸɛɥɨɤɢɪɨɜɨɱɧɨɝɨɩɟɪɟɤɥɸɱɚɬɟɥɹ
(8)
4. íÖïçàóÖëäéÖ
éÅëãìÜàÇÄçàÖ
èË ‚˚ÔÓÎÌÂÌËË ‡·ÓÚ ÔÓ ÚÂıÌ˘ÂÒÍÓÏÛ
Ó·ÒÎÛÊË‚‡Ì˲ ‰‚Ë„‡ÚÂÎ fl ۷‰ËÚÂÒ¸, ˜ÚÓ
χ¯Ë̇ Ì ̇ıÓ‰ËÚÒ fl ÔÓ‰ ̇Ô fl ÊÂÌËÂÏ.
чÌÌ˚ ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ ·˚ÎË ÒÍÓÌÒÚÛËÓ‚‡Ì˚ ‰Îfl
‰ÎËÚÂθÌÓÈ ˝ÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆËË Ò ÏËÌËχθÌ˚Ï Ó·˙fiÏÓÏ
ÒÂ‚ËÒÌ˚ı ‡·ÓÚ. ëÓÍ ÒÎÛÊ·˚ ÏÓÊÌÓ ÔÓ‰ÓÎÊËÚ¸
„ÛÎflÌÓÈ Ó˜ËÒÚÍÓÈ Ë Ì‡‰ÎÂʇ˘ËÏ Ó·‡˘ÂÌËÂÏ Ò
ÛÒÚÓÈÒÚ‚ÓÏ.
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË
ç‡ ÒÎÛ˜‡È, ÂÒÎË ÒÚ‡ÌÓÍ ÔÂÂÒÚ‡ÌÂÚ Ô‡‚ËθÌÓ
‡·ÓÚ‡Ú¸, ‰‡Î ÔË‚Ó‰ËÚÒfl ÌÂÒÍÓθÍÓ Ô˘ËÌ Ë
ÒÓÓÚ‚ÂÚÒÚ‚Û˛˘Ëı ¯ÂÌËÈ:
1. èÂ„‚ ‰‚Ë„‡ÚÂÎfl
• ÇÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl Á‡·ËÚ˚ „flÁ¸˛.
• èÓ˜ËÒÚËÚ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚ ÓÚ‚ÂÒÚËfl.
• Ñ‚Ë„‡ÚÂθ ÌÂËÒÔ‡‚ÂÌ.
• é·‡ÚËÚÂÒ¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ÔÛÌÍÚ‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl,
Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÏ Ú‡ÎÓÌÂ.
2. ÇÍβ˜ÂÌÌ˚È ÔË·Ó Ì ‡·ÓÚ‡ÂÚ
• é·˚‚ ‚ ÒÂÚ‚ÓÏ ÔÓ‰Íβ˜ÂÌËË
• èÓ‚Â¸Ú ÒÂÚ‚Ó ÔÓ‰Íβ˜ÂÌË ̇ Ó·˚‚
• é·‡ÚËÚÂÒ¸ ÔÓ ‡‰ÂÒÛ ÔÛÌÍÚ‡ Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌËfl,
Û͇Á‡ÌÌÓÏÛ ‚ „‡‡ÌÚËÈÌÓÏ Ú‡ÎÓÌÂ.
3. è˚θ Ì ۉ‡ÎflÂÚÒfl
• è˚ÎÂÒ·Ó̇fl ÒËÒÚÂχ Á‡ÒÓË·Ҹ.
• èÓ˜ËÒÚËÚ ԇÚÛ·ÓÍ ÒËÒÚÂÏ˚ Ô˚ÎÂÛ‰‡ÎÂÌËfl.
êÂÏÓÌÚ Ë Ó·ÒÎÛÊË‚‡ÌË ‰ÓÎÊÂÌ
ÔÓËÁ‚Ó‰ËÚ¸ ÚÓθÍÓ Í‚‡ÎËÙˈËÓ‚‡ÌÌ˚È
ÒÔˆˇÎËÒÚ ËÎË Ó·ÒÎÛÊË‚‡˛˘‡fl ÙËχ.
é˜ËÒÚ͇
ê„ÛÎflÌÓ Ó˜Ë˘‡ÈÚ ÍÓÊÛı ÛÒÚÓÈÒÚ‚‡ Ïfl„ÍËÏ
χÚÂˇÎÓÏ, ÎÛ˜¯Â ‚ÒÂ„Ó ÔÓÒΠ͇ʉӄÓ
ËÒÔÓθÁÓ‚‡ÌËfl. ᇢˢ‡ÈÚ ‚ÂÌÚËÎflˆËÓÌÌ˚Â
ÓÚ‚ÂÒÚËfl ÓÚ Ô˚ÎË Ë Á‡„flÁÌÂÌËÈ. ëËθÌ˚Â
Á‡„flÁÌÂÌËfl Û‰‡ÎflÈÚ Ïfl„ÍËÏ Ï‡ÚÂˇÎÓÏ,
ÒÏÓ˜ÂÌÌ˚Ï ‚ Ï˚θÌÓÈ ‚Ó‰Â. ç ËÒÔÓθÁÛÈÚÂ
‡ÒÚ‚ÓËÚÂÎË, Ú‡ÍËÂ Í‡Í ·ÂÌÁÓÎ, ̇ ‡ÎÍÓ„ÓθÌÓÈ
ÓÒÌÓ‚Â, ‡ÏÏË‡Í Ë Ú.‰., ÍÓÚÓ˚ ÏÓ„ÛÚ ÔÓ‚‰ËÚ¸
Ô·ÒÚχÒÒÓ‚˚ ‰ÂÚ‡ÎË.
ëχÁ͇
ìÒÚÓÈÒÚ‚Ó Ì Ú·ÛÂÚ ‰ÓÔÓÎÌËÚÂθÌÓÈ ÒχÁÍË.
çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË
ÖÒÎË ÔÓfl‚ËÚÒfl ÌÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚ¸ ‚ ÂÁÛθڇÚ ËÁÌÓÒ‡
‰ÂÚ‡ÎË, Ó·‡ÚËÚÂÒ¸ ‚ ÒÂ‚ËÒÌ˚È ˆÂÌÚ, Û͇Á‡ÌÌ˚È ‚
„‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÎËÒÚÂ. Ç ÍÓ̈ ̇ÒÚÓfl˘ÂÈ ËÌÒÚÛ͈ËË
Ô˂‰ÂÌ ÔÂ˜Â̸ ‰ÂÚ‡ÎÂÈ, ÍÓÚÓ˚ ÏÓÊÌÓ
Á‡Í‡Á‡Ú¸.
ë‰‡
ÑÎfl Ô‰ÓÚ‚‡˘ÂÌËfl ÔÓ‚ÂʉÂÌËfl ÔË ÔÂ‚ÓÁÍÂ
ÛÒÚÓÈÒÚ‚Ó ÔÓÒÚ‡‚ÎflÂÚÒfl ‚ Û‰‡ÓÔÓ˜ÌÓÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ÍÂ.
ìÔ‡Íӂ͇ ‚ ÓÒÌÓ‚ÌÓÏ ‚Íβ˜‡ÂÚ ÔÂÂ‡·‡Ú˚‚‡ÂÏ˚Â
χÚÂˇÎ˚. èÓ ˝ÚÓÈ Ô˘ËÌ Âfi ÌÂÓ·ıÓ‰ËÏÓ Ò‰‡Ú¸ ‚
ÔÂÂ‡·ÓÚÍÛ.
çÂËÒÔ‡‚Ì˚È Ë/ËÎË ·‡ÍÓ‚‡ÌÌ˚È
˝ÎÂÍÚ˘ÂÒÍËÈ ËÎË ˝ÎÂÍÚÓÌÌ˚È ÔË·Ó
‰ÓÎÊÂÌ ·˚Ú¸ ÛÚËÎËÁËÓ‚‡Ì ‰ÓÎÊÌ˚Ï
Ó·‡ÁÓÏ.
ɇ‡ÌËfl
éÁ̇ÍÓϸÚÂÒ¸ Ò „‡‡ÌÚËÈÌ˚ÏË ÛÒÎÓ‚ËflÏË Ì‡
ÓÚ‰ÂθÌÓÏ „‡‡ÌÚËÈÌÓÏ ÎËÒÚÂ.
ɂɡɞɟɥɢɟɢɪɭɤɨɜɨɞɫɬɜɨɩɨɥɶɡɨɜɚɬɟɥɹɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɵɌɟɯɧɢɱɟɫɤɢɟɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɨɝɭɬɛɵɬɶ
ɢɡɦɟɧɟɧɵɛɟɡɞɚɥɶɧɟɣɲɟɝɨɭɜɟɞɨɦɥɟɧɢɹ
ëÚi˜ÍÓ‚‡ ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇
BSM1021
Ⱦɹɤɭɽɦɨɜɚɦɡɚɤɭɩɿɜɥɸɩɪɨɞɭɤɬɭɤɨɦɩɚɧɿʀ)HUP
Ɂɞɿɣɫɧɸɸɱɢɤɭɩɿɜɥɸɜɢɨɬɪɢɦɭɽɬɟɜɿɞɦɿɧɧɢɣɬɨɜɚɪ
91
8$
ɜɿɞɨɞɧɨɝɨɡɜɟɞɭɱɢɯɩɨɫɬɚɱɚɥɶɧɢɤɿɜ
ɭȯɜɪɨɩɿ
ɍɫɿɩɪɨɞɭɤɬɢɜɿɞɤɨɦɩɚɧɿʀ)HUPɜɢɝɨɬɨɜɥɟɧɿ
ɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɞɨɧɚɣɜɢɳɢɯɫɬɚɧɞɚɪɬɿɜ
ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɿɬɚɛɟɡɩɟɤɢɆɢɧɚɞɚɽɦɨɩɨɤɭɩɰɸ
ɩɨɫɥɭɝɢɧɚɣɜɢɳɨʀɹɤɨɫɬɿɡɚɫɜɿɞɱɟɧɿɝɚɪɚɧɬɿɽɸɧɚ
ɜɢɪɿɛɭɰɿɥɨɦɭ
ɋɩɨɞɿɜɚɽɦɨɫɶɜɢɛɭɞɟɬɟɤɨɪɢɫɬɭɜɚɬɢɫɹɞɚɧɢɦ
ɩɪɨɞɭɤɬɨɦɩɪɨɬɹɝɨɦɛɚɝɚɬɶɨɯɪɨɤɿɜ
óËÒ· Û Ì‡ÒÚÛÔÌÓÏÛ ÚÂÍÒÚi ‚i‰ÌÓÒflÚ¸Òfl ‰Ó
ÍÂÒÎÂ̸ ̇ ÒÚÓïi 2-3
èÂ‰ ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌflÏ ‚ËÓ·Û ÌÂÓ·ıi‰ÌÓ
Û‚‡ÊÌÓ ÔÓ˜ËÚ‡ÚË iÌÒÚÛ͈i˛ ÔÓ
ÂÍÒÔÎÛ‡Ú‡ˆiª Ú‡ ÂÚÂθÌÓ ÓÁ̇ÈÓÏËÚËÒ¸ Á
ÙÛÌ͈iflÏË ÔËÒÚÓ˛ i Ó·ÓÚÓ˛ Á ÌËÏ. ÑÎfl
ÚÓ„Ó, ˘Ó· ÔËÒÚiÈ Ô‡‚ËθÌÓ Ô‡ˆ˛‚‡‚,
ÌÂÓ·ıi‰ÌÓ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒ¸ ÌËÏ Á„i‰ÌÓ
iÌÒÚÛ͈iª. чÌÛ iÌÒÚÛ͈i˛ i ÒÛÔÓ‚Ó‰ÊÛ˛˜Û
‰ÓÍÛÏÂÌÚ‡ˆi˛ ÒÎi‰ ÚËχÚË ÔÓ·ÎËÁÛ
ÔËÒÚÓ˛.
áÏiÒÚ
1.
2.
3.
4.
ßÌÙÓχˆifl ÔÓ ‚Ëi·
è‡‚Ë· ÚÂıÌiÍË ·ÂÁÔÂÍË
è·‰‰fl, flÍ ÏÓÌÚÛπÚ¸Òfl
íÂıÌi˜Ìi Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
1. ßçîéêåÄñßü èêé ÇàêßÅ
íÂıÌi˜Ìi ı‡‡ÍÚÂËÒÚËÍ
ç‡ÔÛ„‡
230 Ç~
ó‡ÒÚÓÚ‡
50 Ɉ
èÓÚÛÊÌiÒÚ¸ ‰Îfl ÔË‚Ó‰Û 950 ÇÚ
ò‚ˉÍiÒÚ¸ ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÎÓÚ̇ ·ÂÁ ̇‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌfl
220-350 Ï/ı‚
êÓÁÏiË ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó ÔÓÎÓÚ̇ 76x533 ÏÏ
êÓÁÏiË ÔËÚËÒÍÌÓª
¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓª ÔÓ‚ÂıÌi
76x135 ÏÏ
LJ„‡
3,55 Í„
Lpa (‡ÍÛÒÚ˘ÌËÈ ÚËÒÍ)
91,1+3 ‰Å(A)
Lwa (i‚Â̸ ‡ÍÛÒÚ˘ÌÓª
ÔÓÚÛÊÌÓÒÚi)
102,1+3 ‰Å(A)
Çi·‡ˆiª ᇉÌfl ÛÍÓflÚ͇
3,934 Ï/ÒÂÍ2
K=1,5 Ï/ÒÂÍ2
Çi·‡ˆiª èÂ‰Ìfl ÛÍÓflÚ͇
3,507 Ï/ÒÂÍ2
K=1,5 Ï/ÒÂÍ2
Ɋɿɜɟɧɶɜɿɛɪɚɰɿʀ
Ɋɿɜɟɧɶɜɿɛɪɚɰɿʀɡɚɡɧɚɱɟɧɢɣɜɤɿɧɰɿɞɚɧɨɝɨɩɨɫɿɛɧɢɤɚɡ
ɟɤɫɩɥɭɚɬɚɰɿʀɛɭɥɨɜɢɦɿɪɹɧɨɭɜɿɞɩɨɜɿɞɧɨɫɬɿɡɿ
ɫɬɚɧɞɚɪɬɢɡɨɜɚɧɢɦɜɢɩɪɨɛɭɜɚɧɧɹɦɳɨɦɿɫɬɢɬɶɫɹɜ(1
ɞɚɧɚɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ
ɦɨɠɟɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɜɚɬɢɫɹɞɥɹɩɨɪɿɜɧɹɧɧɹɨɞɧɨɝɨ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɡɿɧɲɢɦɚɬɚɤɨɠɞɥɹɩɨɩɟɪɟɞɧɶɨʀɨɰɿɧɤɢ
ɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀɩɿɞɱɚɫɡɚɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɞɚɧɨɝɨ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɞɥɹɜɤɚɡɚɧɢɯɰɿɥɟɣ
ɩɪɢɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɿɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɚɜɿɧɲɢɯɰɿɥɹɯɚɛɨɡ
ɿɧɲɢɦɢɧɟɫɩɪɚɜɧɢɦɢɞɨɩɨɦɿɠɧɢɦɢ
ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɦɢɪɿɜɟɧɶɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀɦɨɠɟ
ɡɧɚɱɧɨɩɿɞɜɢɳɭɜɚɬɢɫɹ
ɭɩɟɪɿɨɞɢɤɨɥɢɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɜɢɦɢɤɧɟɧɢɣɚɛɨ
ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɽɛɟɡɮɚɤɬɢɱɧɨɝɨɜɢɤɨɧɚɧɧɹɪɨɛɨɬɢ
ɪɿɜɟɧɶɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀɦɨɠɟɡɧɚɱɧɨɡɧɢɠɭɜɚɬɢɫɹ
ɡɚɯɢɳɚɣɬɟɫɟɛɟɜɿɞɜɩɥɢɜɭɜɿɛɪɚɰɿʀɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢ
ɿɧɫɬɪɭɦɟɧɬɿɣɨɝɨɞɨɩɨɦɿɠɧɿɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɧɧɹɜ
ɫɩɪɚɜɧɨɦɭɫɬɚɧɿɩɿɞɬɪɢɦɭɸɱɢɪɭɤɢɜɬɟɩɥɿɚɬɚɤɨɠ
ɩɪɚɜɢɥɶɧɨɨɝɪɚɧɢɡɨɜɭɸɱɢɫɜɿɣɪɨɛɨɱɢɣɩɪɨɰɟɫ
ßÌÙÓχˆifl ÔÓ ‚Ëi·
å‡Î. A + B
ëÚi˜ÍÓ‚‡ ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇ – ˆÂ ˜Û‰Ó‚Â
ӷ·‰Ì‡ÌÌfl ‰Îfl ¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl ‰Â‚‡, ÒÚ‡Îi, Ô·ÒÚËÍÛ
‡·Ó i̯Ëı ÔÓ‰i·ÌËı χÚÂi‡Îi‚.
ëÚi˜ÍÓ‚Û ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ ÒÎi‰ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË
ÚiθÍË ‰Îfl Ó·Ó·ÍË Ì‡ „Û·Ó. ÑÎfl ˜ËÒÚÓ‚Ó„Ó
¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl ÒÎi‰ ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl ‚i·‡ˆiÈÌÓ˛
¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓ˛ χ¯ËÌÓ˛.
1.
2.
3.
4.
92
ᇉÌfl ÛÍÓflÚ͇
èÂ‰Ìfl ÛÍÓflÚ͇
èÂ‰ÌiÈ ‚‡ÎËÍ ÒÚi˜ÍË
äiÔËθÌËÈ ‚‡Êiθ
8$
5. ß̉Ë͇ÚÓ ̇ÔflÏÛ
6. Ʉɨɧɬɪɨɥɶɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
7. ÇËÏË͇˜
8. ÅÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‚ËÏË͇˜‡
9. éÚ‚i ‰Îfl ‚i‰‚‰ÂÌÌfl ÔÓÓıÛ
10.
åi¯Â˜ÓÍ ‰Îfl ÔÓÓıÛ
11.
äÓÊÛı ÔË‚i‰ÌÓ„Ó ÂÏiÌÌfl
12.
äÌÓÔ͇ „ÛÎflˆiª ‡·‡ÁË‚ÌÓª ÒÚi˜ÍË
13.
Ä·‡Á˂̇ ÒÚi˜Í‡
14.
Ɇɨɧɬɚɠɧɿɨɬɜɨɪɢɞɥɹɤɪɿɩɢɥɶɧɨʀɫɤɨɛɢ
ÇÏiÒÚ Ô‡ÍÛ‚‡ÌÌfl
1 ëÚi˜ÍÓ‚‡ ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸Ì‡ χ¯Ë̇
1 Ä·‡ÁË‚Ìi ÒÚi˜ÍË
1 åi¯Â˜ÓÍ ‰Îfl ÔÓÓıÛ
1 ßÌÒÚÛ͈ifl
1 è‡‚Ë· ÚÂıÌiÍË ·ÂÁÔÂÍË
1 ɇ‡ÌÚiÈÌËÈ Ú‡ÎÓÌ
ëÎi‰ ÔÂ‚iËÚË Ï‡¯ËÌÛ, ‚iθÌi ‰ÂÚ‡Îi Ú‡ ÔË·‰‰fl,
˜Ë ªı Ì ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÓ Ôi‰˜‡Ò Ú‡ÌÒÔÓÚÛ.
2. èêÄÇàãÄ íÖïçßäà
ÅÖáèÖäà
èÓflÒÌÂÌÌfl ÒËÏ‚ÓÎi‚
êËÁËÍ Û¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl χÚÂi‡ÎÛ È/‡·Ó ÙiÁ˘ÌËı
Ú‡‚Ï.
èÓÔÂ‰ʇπ ÔÓ Á‡„ÓÁÛ ÔÓ‡ÁÍË
ÂÎÂÍÚ˘ÌËÏ ÒÚÛÏÓÏ.
äÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Á‡ÒÓ·‡ÏË ‰Îfl ÓıÓÓÌË ÁÓÛ.
éÒÓ·ÎË‚i ‚͇Ái‚ÍË ÔÓ ÚÂıÌiˆi ·ÂÁÔÂÍË
Ɍɪɢɦɚɣɬɟɩɪɢɥɚɞɡɚɿɡɨɥɶɨɜɚɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿɞɥɹ
ɡɚɯɜɚɬɭɹɤɳɨɦɨɠɥɢɜɟɞɨɬɨɪɤɚɧɧɹɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɨʀ
ɞɨɩɪɢɯɨɜɚɧɢɯɞɪɨɬɿɜɚɛɨɤɚɛɟɥɿɜɠɢɜɥɟɧɧɹəɤɳɨ
ɤɨɦɩɥɟɤɬɭɸɱɚ
ɩɨɬɪɚɩɥɹɽɜɤɨɧɬɚɤɬɡɞɪɨɬɨɦɩɿɞɧɚɩɪɭɝɨɸɜɿɞɩɨɜɿɞɧɿ
ɧɟɡɚɯɢɳɟɧɿɦɟɬɚɥɟɜɿɱɚɫɬɢɧɢ
ɩɪɢɥɚɞɭɬɚɤɨɠɦɨɠɭɬɶɨɩɢɧɢɬɢɫɶɩɿɞɧɚɩɪɭɝɨɸ
ɇɟɛɟɡɩɟɤɚɭɪɚɠɟɧɧɹɟɥɟɤɬɪɢɱɧɢɦ
ɫɬɪɭɦɨɦ
• è‡ˆ˛˛˜Ë Á ÒÚi˜ÍÓ‚Ó˛ ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓ˛
χ¯ËÌÓ˛, ÍÓËÒÚÛÈÚÂÒfl ̇‚Û¯ÌË͇ÏË Ú‡
ÂÒÔi‡ÚÓÓÏ.
• ëÚi˜ÍÓ‚Û ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ Ì ÒÎi‰
Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË ‰Îfl ÏÓÍÓ„Ó ¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl.
• èÂ¯ ÌiÊ Û‚iÏÍÌÛÚË ‚ËÎÍÛ Û ÓÁÂÚÍÛ, ÒÎi‰
ÔÂ‚iËÚË ˜Ë ‚ËÏË͇˜ ӷ·‰Ì‡ÌÌfl ÌÂ
Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û ÔÓÁˈiª “ON” (ìÇßåäçÖçé).
• ëÎi‰ÍÛÈÚ Á‡ ÚËÏ, ˘Ó· ÂÎÂÍÚ˘ÌËÈ ÔË‚i‰ÌËÈ
͇·Âθ Ì ÒÚË͇‚Òfl Á ÛıÓÏËÏË ˜‡ÒÚË̇ÏË
χ¯ËÌË.
• äÓËÒÚÛÈÚÂÒfl Á‡ıËÒÌËÏË ÓÍÛÎfl‡ÏË, ÓÒÓ·ÎË‚‡
ÔÓ‚Ó‰fl˜Ë ¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl ̇‰ „ÓÎÓ‚Ó˛.
• ç ̇ÚËÒ͇ÈÚ ̇ χ¯ËÌÛ Ì‡‰ÏiÛ, ˆÂ ÚiθÍË
ÛÔÓ‚iÎ¸Ì˛π ¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl.
Ʉɨɧɬɚɤɬɚɛɨɜɞɢɯɚɧɧɹɩɢɥɭɳɨ
ɡ¶ɹɜɥɹɽɬɶɫɹɩɿɞɱɚɫɲɥɿɮɭɜɚɧɧɹɧɚɩɪɢɤɥɚɞ
ɞɟɪɟɜ¶ɹɧɿɬɚɦɟɬɚɥɟɜɿɩɨɜɟɪɯɧɿɩɨɜɟɪɯɧɿ
ɜɤɪɢɬɿɫɜɢɧɰɟɦɦɨɠɭɬɶɧɚɪɚɡɢɬɢɧɚ
ɧɟɛɟɡɩɟɤɭɡɞɨɪɨɜ¶ɹɨɩɟɪɚɬɨɪɚɬɚɥɸɞɟɣ
ɞɜɤɨɥɨɽɁɚɜɠɞɢɨɞɹɝɚɣɬɟɜɿɞɩɨɜɿɞɧɟ
ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥɶɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɬɚɤɟɹɤɦɚɫɤɚ
ɜɿɞɩɢɥɭɬɚɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟɩɿɞɱɚɫ
ɲɥɿɮɭɜɚɧɧɹɩɢɥɨɜɭɫɭɦɤɭ
çÂωÎÂÌÌÓ ‚˚Íβ˜ËÚ χ¯ËÌÛ ‚ ÒÎÛ˜‡Â
ӷ̇ÛÊÂÌËfl ÒÎÂ‰Û˛˘Â„Ó:
• çÂËÒÔ‡‚ÌÓÈ ¯ÚÂÔÒÂθÌÓÈ ‚ËÎÍË ËÎË ÒÂÚ‚ӄÓ
¯ÌÛ‡.
• çÂËÒÔ‡‚ÌÓÒÚË ‚˚Íβ˜‡ÚÂÎfl.
• èÂ„‚‡ ˆËÍÛÎflÌÓÈ ÔËÎ˚.
• Ñ˚χ ËÎË Á‡Ô‡ı‡ „ÓÂÎÓÈ ËÁÓÎflˆËË.
ÖÎÂÍÚ˘̇ ·ÂÁÔÂ͇
삇„‡! èË ‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌi ÂÎÂÍÚÓÔË·‰i‚ Á‡‚ʉË
‰ÓÚËÏÛÈÚÂÒ¸ Ïi҈‚Ëı ‚ËÏÓ„ Á ÚÂıÌiÍË ·ÂÁÔÂÍË
ÒÚÓÒÓ‚ÌÓ ËÁËÍÛ ‚ËÌËÍÌÂÌÌfl ÔÓÊÂÊ, ‚‡ ÊÂÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÒÚÛÏÓÏ i Ú‡‚ÏÛ‚‡ÌÌfl. éÍiÏ Ì‡ÒÚÛÔÌËı
‚͇Ái‚ÓÍ Ú‡ÍÓÊ ÔÓ˜ËÚ‡ÈÚ ‚ËÏÓ„Ë ‰Ó ÚÂıÌiÍË
·ÂÁÔÂÍË Û ‚i‰ÔÓ‚i‰ÌiÈ ÓÍÂÏiÈ ˜‡ÒÚËÌi. чÌÂ
ÍÂi‚ÌËˆÚ‚Ó ÌÂÓ·ıi‰ÌÓ Ì‡‰iÈÌÓ Á·Âi„‡ÚË!
á‡‚Ê‰Ë ÔÂ‚iflÈÚÂ, ˘Ó· ÂÎÂÍÚÓÊË‚ÎÂÌÌfl
‚i‰ÔÓ‚i‰‡ÎÓ Ì‡ÔÛÁi ̇ Ú‡·Î˘ˆi ÚÂıÌi˜ÌËı
‰‡ÌËı.
凯Ë̇ Í·ÒÛ II – èÓ‰‚iÈ̇ iÁÓÎflˆifl – LJÏ
Ì ÔÓÚi·Ì‡ ¯ÚÂÔÒÂθ̇ ‚ËÎ͇ Á
Á‡ÁÂÏÎÂÌÌflÏ.
á‡Ïi̇ ÏÂÂÊ‚Ëı ¯ÌÛi‚ i ‚ËÎÓÍ ¯ÚÂÍÂ‡
ìÚËÎiÁÛÈÚ ÒÚ‡i ͇·ÂÎi i ‚ËÎÍË ¯ÚÂÍÂ‡
·ÂÁÔÓÒÂÂ‰Ì¸Ó ÔiÒÎfl ÚÓ„Ó, flÍ ‚ÓÌË Á‡ÏiÌ˛˛Ú¸Òfl ̇
ÌÓ‚i. èi‰Íβ˜ÂÌÌfl ‚ËÎÍË ¯ÚÂÍÂ‡ ÌÂÁ‡ÍiÔÎÂÌÓ„Ó
¯ÌÛ‡ ‰Ó ÓÁÂÚÍË Ì·ÂÁÔ˜ÌÂ.
ÇËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡˜i‚
ÇËÍÓËÒÚÓ‚ÛÈÚ Î˯ ‰ÓÁ‚ÓÎÂÌËÈ ÔÓ‰Ó‚ÊÛ‚‡Î¸ÌËÈ
͇·Âθ, ˘Ó ‚i‰ÔÓ‚i‰‡π ÔÓÚÛÊÌÓÒÚi χ¯ËÌË. çÂÓ·ıi‰ÌÓ,
˘Ó· ÊËÎË Ï‡ÎË ÏiÌiχθÌËÈ ÔÓÔÂ˜ÌËÈ ÔÂÂiÁ 1,5
ÏÏ2.
üÍ˘Ó Í‡·Âθ ̇ÏÓÚ‡ÌËÈ Ì‡ ÍÓÚÛ¯ÍÛ, ÈÓ„Ó ÒÎi‰
ÔÓ‚ÌiÒÚ˛ ÓÁÏÓÚ‡ÚË.
3. êéÅéíÄ åÄòàçà
á‡‚Ê‰Ë ÒÎi‰ ‰ÓÚËÏÛ‚‡ÚË Ô‡‚Ë· ÚÂıÌiÍË
93
8$
·ÂÁÔÂÍË Ú‡ ‚i‰ÔÓ‚i‰Ìi ‰ËÂÍÚË‚Ë.
ÇË·i ‡·‡ÁË‚ÌÓ„Ó Ô‡ÔÂÛ
ÉÛ·ÓÁÂÌËÒÚËÈ ‡·‡ÁË‚ÌËÈ Ô‡Ôi (‚Â΢Ë̇ ÁÂ̇ 50)
Á‚˘‡ÈÌÓ Á‡ÒÚÓÒÓ‚ÛπÚ¸Òfl ‰Îfl ‚i‰¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl ÓÒÌÓ‚ÌÓª
˜‡ÒÚËÌË Ï‡ÚÂi‡ÎÛ, ‡ ‰i·ÌËÈ ‡·‡ÁË‚ÌËÈ Ô‡Ôi – ‰Îfl
˜ËÒÚÓ‚Ëı Ó·iÚ. üÍ˘Ó ÔÓ‚ÂıÌfl ÌÂi‚̇, ÚÓ ÔÓ˜ÌiÚ¸
Ô‡ˆ˛‚‡ÚË Á „Û·ËÏ ‡·‡ÁË‚ÌËÏ Ô‡ÔÂÓÏ. èÓÚiÏ
ÒÎi‰ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÚË ÒÂ‰̸ÓÁÂÌËÒÚËÈ ‡·‡ÁË‚ÌËÈ
Ô‡Ôi (‚Â΢Ë̇ ÁÂ̇ 80) ‰Îfl ÛÒÛÌÂÌÌfl ÔÓ‰flÔËÌ ‚i‰
„Û·Ó„Ó ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó Ô‡ÔÂÛ, i ̇ Íï¸ – ‚iÁ¸ÏiÚ¸
‰i·ÌÓÁÂÌËÒÚËÈ ‡·‡ÁË‚ÌËÈ Ô‡Ôi (‚Â΢Ë̇ ÁÂ̇
120) ‰Îfl Íï‚Ӫ Ó·Ó·ÍË.
áÌiχÌÌfl Ú‡ ‚ÒÚ‡Ìӂ₇ÌÌfl ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓ„Ó
ÔÓÎÓÚ̇
å‡Î. C
èÂ‰ ‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌflÏ ‡·‡ÁË‚ÌÓª ÒÚi˜ÍË
Á‡‚Ê‰Ë ÒÎi‰ ‚ËÚfl„ÌÛÚË ‚ËÎÍÛ Á ÓÁÂÚÍË.
• èÓÍ·ÒÚË Ï‡¯ËÌÛ Ì‡ ·iÍ Ú‡Í, ˘Ó· Í˯ÍÛ
ÂÏÂÌfl ÔË‚Ó‰Û ·ÛÎÓ ÔÓ‚ÂÌÂÌÓ ‚ÌËÁ.
• Çi‰ÔÛÒÚËÚË Ì‡ÚflÊÌ ÔËÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl ‡·‡ÁË‚ÌÓª
ÒÚi˜ÍË (4).
• áÌflÚË ‡·‡ÁË‚ÌÛ ÒÚi˜ÍÛ Á χ¯ËÌË.
• ÇÒÚ‡‚ËÚË Û Ï‡¯ËÌÛ ÌÓ‚Û ‡·‡ÁË‚ÌÛ ÒÚi˜ÍÛ,
ÛÔ‚ÌËÚËÒfl, ˘Ó ÒÚiÎÍË Ì‡ÔflÏÍÛ ‡·‡ÁË‚ÌÓª
ÒÚi˜ÍË ÔÓ͇ÁÛ˛Ú¸ Û ÚÓÏÛ Ê Ì‡ÔflÏÍÛ, ˘Ó È
ÔÓÁ̇˜Í‡ ̇ÔflÏÍÛ Ó·ÂÚ‡ÌÌfl (5).
• áÌÓ‚Û Ì‡Úfl„ÌÛÚË Ì‡ÚflÊÌ ÔËÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl
‡·‡ÁË‚ÌÓª ÒÚi˜ÍË (4).
ç‡Î‡„Ó‰ÊÂÌÌfl ÔÓÁˈiª ‡·‡ÁË‚ÌÓª ÒÚi˜ÍË
å‡Î. B
ì ‚ËÔ‡‰ÍÛ, ÍÓÎË ‡·‡Á˂̇ ÒÚi˜Í‡ Ì Ûı‡πÚ¸Òfl
Ô‡‡ÎÂθÌÓ Á ÁÓ‚Ìi¯ÌiÏ Í‡πÏ ÍÓÔÛÒÛ, ÒÎi‰ ‚ËÍÓ̇ÚË
̇·„Ó‰ÊÂÌÌfl ÔÓÁˈiª ‡·‡ÁË‚ÌÓª ÒÚi˜ÍË. çÂÓ·ıi‰ÌÓ
ÔÓÒÛÌÛÚË ‡·‡ÁË‚ÌÛ ÒÚi˜ÍÛ Û Ô‡‚ËθÌÛ ÔÓÁˈi˛
Á‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ „ÛÎflÚÓ‡ (12). èË ÔÓ‚ÂÚ‡ÌÌi
„ÛÎflÚÓ‡ Û Ì‡ÔflÏÍÛ „Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Óª ÒÚiÎÍË
·Û‰Â ‡·‡Á˂̇ ÒÚi˜Í‡ ÔÓÒÛ‚‡ÚËÒfl ·ÎËʘ ‰Ó
‚ÌÛÚi¯Ì¸Ó„Ó Í‡˛, ÔË ÔÓ‚ÂÚ‡ÌÌi ÔÓÚË Ì‡ÔflÏÍÛ
„Ó‰ËÌÌËÍÓ‚Óª ÒÚiÎÍË ÔÓÒÛ‚‡πÚ¸Òfl ‡·‡Á˂̇ ÒÚi˜Í‡
Û Ì‡ÔflÏÍÛ ‰Ó ÁÓ‚Ìi¯Ì¸Ó„Ó Í‡˛.
ÇÏË͇ÌÌfl Ú‡ ‚ËÏË͇ÌÌfl
å‡Î. B
• ôÓ· Û‚iÏÍÌÛÚË Ï‡¯ËÌÛ, ÒÎi‰ ̇ÚËÒÌÛÚË Ì‡
‚ËÏË͇˜ «on/off» (‚ÍÎ./‚ËÍÎ) (7).
• ÑÎfl ‚ËÏÍÌÂÌÌfl χ¯ËÌË ÒÎi‰ ‚ËÏË͇˜ «on/off»
(‚ÍÎ./‚ËÍÎ.) ‚i‰ÔÛÒÚËÚË (7).
èË ÌÂÓ·ıi‰ÌÓÒÚi χÚË Ó·Î‡‰Ì‡ÌÌfl
Û‚iÏÍÌÂÌ ÚË‚‡ÎÓ, ÒÎi‰ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÚË
·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl ‚ËÏË͇˜‡ (8):
• ôÓ· Û‚iÏÍÌÛÚË Ï‡¯ËÌÛ, ÒÎi‰ ̇ÚËÒÌÛÚË Ì‡
‚ËÏË͇˜ «on/off» (‚ÍÎ./‚ËÍÎ).
• ç‡ÚËÒÌÛÚË Ì‡ ÍÌÓÔÍÛ ·ÎÓÍÛ‚‡ÌÌfl i ‚i‰ÔÛÒÚËÚË
94
‚ËÏË͇˜ «on/off» (‚ÍÎ./‚ËÍÎ).
• ôÓ· ‚ËÏÍÌÛÚË Ï‡¯ËÌÛ, ÒÎi‰ ÁÌÓ‚Û Ì‡ÚËÒÌÛÚË
̇ ‚ËÏË͇˜ «on/off» (‚ÍÎ./‚ËÍÎ), ‡ ÔÓÚiÏ ÈÓ„Ó
‚i‰ÔÛÒÚËÚË.
ȼɫɬɚɧɨɜɥɟɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿ
å‡Î. B
Ʉɨɥɿɳɚɬɤɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɽɬɶɫɹ
ɞɥɹɧɚɥɚɲɬɭɜɚɧɧɹ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿɄɨɥɿɳɚɬɤɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɦɨɠɧɚ
ɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɜɩɨɡɢɰɿɣȱɞɟɚɥɶɧɚ
ɲɜɢɞɤɿɫɬɶɡɚɥɟɠɢɬɶɜɿɞɧɟɨɛɯɿɞɧɨɝɨɪɨɡɦɿɪɭɡɟɪɧɚɿ
ɜɿɞɦɚɬɟɪɿɚɥɭɳɨɨɛɪɨɛɥɹɽɬɶɫɹ
Ɂɚɛɨɪɨɧɹɽɬɶɫɹɜɫɬɚɧɨɜɥɸɜɚɬɢɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
ɩɿɞɱɚɫɪɨɛɨɬɢ
‡ Ɉɛɟɪɧɿɬɶɤɨɥɿɳɚɬɤɨɪɟɝɭɥɸɜɚɧɧɹɲɜɢɞɤɨɫɬɿɭ
ɧɟɨɛɯɿɞɧɟɩɨɥɨɠɟɧɧɹ
Ⱦɥɹɬɜɟɪɞɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ
ɞɪɿɛɧɨɡɟɪɧɢɫɬɭɲɥɿɮɭɜɚɥɶɧɭɫɬɪɿɱɤɭɡɬɚ
ɨɛɢɪɚɣɬɟɧɢɠɱɭɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
Ⱦɥɹɦ¶ɹɤɢɯɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɣɬɟ
ɝɪɭɛɨɡɟɪɧɢɫɬɭɲɥɿɮɭɜɚɥɶɧɭɫɬɪɿɱɤɭɡɬɚ
ɨɛɢɪɚɣɬɟɜɢɳɭɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
‡ ɉɿɫɥɹɪɨɛɨɬɢɩɪɨɬɹɝɨɦɬɪɢɜɚɥɨɝɨɱɚɫɭɧɚɧɢɡɶɤɿɣ
ɲɜɢɞɤɨɫɬɿɧɟɨɛɯɿɞɧɨɡɚɥɢɲɢɬɢɦɚɲɢɧɭɳɨɛɜɨɧɚ
ɨɯɨɥɨɥɚɭɜɿɦɤɧɭɜɲɢʀʀɧɚɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɲɜɢɞɤɿɫɬɶ
ɧɚɩɪɢɛɥɢɡɧɨɯɜɢɥɢɧɢɛɟɡɧɚɜɚɧɬɚɠɟɧɧɹ
ÇÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÌfl Ïi¯Â˜Í‡ ‰Îfl ÔÓÓıÛ
å‡Î. B
ìÍÓÏÔÎÂÍÚÓ‚‡ÌËÈ Ïi¯Â˜ÓÍ ‰Îfl ÔÓÓıÛ ÏiÒÚËÚ¸Òfl Û
Ô‡ÍÛ‚‡ÌÌi. ëÎi‰ ‚ÒÚ‡‚ËÚË ‰ÓÚflÌÛ ¯ÔÓÌÍÛ (‚ÒÂ‰ËÌi
Ïi¯Â˜Í‡) Û ‡‰‡ÔÚÂ Ïi¯Â˜Í‡ ‰Îfl ÔÓÓıÛ (flÍ˘Ó ÈÓ„Ó ÌÂ
‚ÒÚ‡ÌÓ‚ÎÂÌÓ). äïi ¯ÔÓÌÍË Ï‡˛Ú¸ ÒÚË˜‡ÚË Û„ÓÛ.
åi¯Â˜ÓÍ ‰Îfl ÔÓÓıÛ ÒÎi‰ Á‡ÒÚÓÒÓ‚Û‚‡ÚË, ˘Ó· Á·Ë‡ÚË
ÔÓÓı, flÍËÈ ‚ËÌË͇π Ôi‰˜‡Ò ¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl.
• ÇÒÚ‡ÌÓ‚ËÚË Ïi¯Â˜ÓÍ Ì‡ ÓÚ‚i ‚Ë‚Ó‰Û ÔÓÓıÛ.
• åi¯Â˜ÓÍ ÒÎi‰ „ÛÎflÌÓ ˜ËÒÚËÚË, ˘Ó· ÛÒÛ‚‡ÌÌfl
ÔÓÓıÛ ·ÛÎÓ ÂÙÂÍÚË‚ÌËÏ.
ê͇ۘ
á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl ÒÚi˜ÍÓ‚Óª ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓª χ¯ËÌË
ÔÓ΄¯Û˛Ú¸ ‰‚i Û˜ÍË Ì‡ ÔÂ‰ÌiÈ Ú‡ Á‡‰ÌiÈ ªª
˜‡ÒÚËÌi. á ‡ ‰ÓÔÓÏÓ„Ó˛ ˆËı Û˜ÓÍ ÏÓÊ̇ ÚËχÚË
χ¯ËÌÛ Ó·Óχ Û͇ÏË, Á‡‚‰flÍË ˜ÓÏÛ Ì² ΄¯Â
ÍÂÛ‚‡ÚË, ‡ Ú‡ÍÓÊ ÁÏÂ̯ÛπÚ¸Òfl Á‡„ÓÁ‡ ÍÓÌÚ‡ÍÚÛ Á
ÛıÓÏËÏË ˜‡ÒÚË̇ÏË. ëÚi˜ÍÓ‚Û ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÛ Ï‡¯ËÌÛ
ÒÎi‰ ÚËχÚË Á‡‚Ê‰Ë Ó·Óχ Û͇ÏË.
ßÌÒÚÛ͈ifl ÔÓ Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌ˛
èÂ¯ ÌiÊ ÔËÍ·‰‡ÚË Ï‡¯ËÌÛ ‰Ó Ó·ӷ₇ÌÓ„Ó
χÚÂi‡ÎÛ,ÒÎi‰ ‰‡ÚË ªÈ ̇·‡ÚË ÔÓ‚ÌÛ ¯‚ˉÍiÒÚ¸. ñÂ
Á‡ÔÓ·i„‡π ̇‰ÏiÌÓÏÛ Ì‡‚‡ÌÚ‡ÊÂÌÌ˛ ӷ·‰Ì‡ÌÌfl.
òÎiÙÛ˛˜Ë ‰Â‚Ó, ÒÎi‰ ‚i‰ıËÎËÚË Ï‡¯ËÌÛ ÔË·ÎËÁÌÓ
̇ 15° ÔÓ ‚i‰ÌÓ¯ÂÌÌ˛ ‰Ó i˜ÌËı ÍiΈ¸ ‰Â‚‡.
ëÚi˜ÍÓ‚Ó˛ ¯ÎiÙÛ‚‡Î¸ÌÓ˛ χ¯ËÌÓ˛ ÒÎi‰ Ûı‡ÚË ÔÓ
Ó·ӷ₇ÌiÈ ÔÓ‚ÂıÌi Ô·‚ÌÓ.
8$
• Ä·‡ÁË‚ÌÛ ÒÚi˜ÍÛ Ì ÔÂ„Ë̇ÚË.
• ç ÍÓËÒÚÛ‚‡ÚËÒfl Ó‰Ìiπ˛ ‡·‡ÁË‚ÌÓ˛ ÒÚi˜ÍÓ˛
‰Îfl ¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl ‰Â‚‡ i ÏÂÚ‡ÎÛ.
• ç ÚËÒÌÛÚË Ì‡‰ÏiÌÓ Ì‡ χ¯ËÌÛ, ˆÂ ÚiθÍË
ÛÔÓ‚iÎ¸Ì˛π ¯ÎiÙÛ‚‡ÌÌfl.
ɋɬɚɰɿɨɧɚɪɧɟɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ
Ɇɚɥ'
ɐɸɦɚɲɢɧɭɬɚɤɨɠɦɨɠɧɚɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɧɚɪɨɛɨɱɢɣɫɬɿɥ
ɞɥɹɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɜɹɤɨɫɬɿɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨɩɪɢɫɬɪɨɸ
‡
‡
‡
‡
‡
‡
Ɋɨɡɦɿɫɬɿɬɶɝɭɦɨɜɭɩɿɞɤɥɚɞɤɭɧɚɫɬɨɥɿɹɤɩɨɤɚɡɚɧɨ
ɩɨɡɧɚɱɤɚɦɢɇɿɤɨɥɢɧɟɡɚɤɪɿɩɥɸɣɬɟɦɚɲɢɧɭɧɚ
ɫɬɨɥɿɞɥɹɫɬɚɰɿɨɧɚɪɧɨɝɨɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɛɟɡɝɭɦɨɜɨʀ
ɩɿɞɤɥɚɞɤɢ
ɉɟɪɟɜɟɪɧɿɬɶɦɚɲɢɧɭɞɨɝɨɪɢɧɨɝɚɦɢɬɚ ɜɿɞɰɟɧɬɪɭɣɬɟʀʀɧɚɝɭɦɨɜɿɣɩɿɞɤɥɚɞɰɿɆɨɧɬɚɠɧɿ
ɨɬɜɨɪɢɩɨɜɢɧɧɿɞɢɜɢɬɢɫɹɜɩɟɪɟɞ
ȼɫɬɚɜɬɟɦɨɧɬɚɠɧɿɲɬɢɮɬɢɩɨɜɧɿɫɬɸɜɦɨɧɬɚɠɧɿ
ɨɬɜɨɪɢ
ȼɢɤɨɪɢɫɬɚɣɬɟɫɤɨɛɢɞɥɹɮɿɤɫɚɰɿʀɦɚɲɢɧɢɞɨɫɬɨɥɭ
Ɂɚɬɹɝɧɿɬɶɫɤɨɛɢɡɚɞɨɩɨɦɨɝɨɸɫɦɭɲɤɨɜɢɯɝɚɣɨɤ
ɜɪɭɱɧɭɉɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɶɳɨɦɚɲɢɧɚɡɚɤɪɿɩɥɟɧɚ
ɧɚɞɿɣɧɨɚɥɟɧɟɩɟɪɟɬɹɝɧɿɬɶ
ɉɟɪɟɞɭɜɿɦɤɧɟɧɧɹɦɦɚɲɢɧɢɩɟɪɟɤɨɧɚɣɬɟɫɶɳɨ
ɜɨɧɚɧɚɞɿɣɧɨɜɫɬɚɧɨɜɥɟɧɚ
Ɇɨɠɧɚɜɫɬɚɧɨɜɢɬɢɦɚɲɢɧɭɧɚɩɨɫɬɿɣɧɭɪɨɛɨɬɭ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɨɜɭɸɱɢɛɥɨɤɭɜɚɥɶɧɢɣɩɟɪɟɦɢɤɚɱ
4. íÖïçßóçÖ
éÅëãìÉéÇìÇÄççü
èÂ‰ ‚ËÍÓ̇ÌÌflÏ ÚÂıÓ·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl
ÂÎÂÍÚÓÏÓÚÓÛ ÔÂÂÍÓ̇ÈÚÂÒfl, ˘Ó
iÌÒÚÛÏÂÌÚ Ì Ôi‰Íβ˜ÂÌËÈ ‰Ó ‰ÊÂ·
ÊË‚ÎÂÌÌfl.
èËÒÚiÈ ÓÁ‡ıÓ‚‡ÌËÈ Ì‡ ‰Ó‚„ÓÚË‚‡ÎÂ
‚ËÍÓËÒÚ‡ÌÌfl i ‚Ëχ„‡π ÏiÌiχθÌÓ„Ó Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
èÓ‰Ó‚ÊËÚË ÚÂÏiÌ ÒÎÛÊ·Ë ÔËÒÚÓ˛ ÏÓÊ̇,
flÍ˘Ó „ÛÎflÌÓ ÈÓ„Ó ˜ËÒÚËÚË i ‡ÍÛ‡ÚÌÓ Á ÌËÏ
ÔÓ‚Ó‰ËÚËÒ¸.
çÂÒÔ‡‚ÌÓÒÚi
ç‡ ‚ËÔ‡‰ÓÍ, flÍ˘Ó ‚ÂÒÚ‡Ú ÔÂÂÒڇ̠Ô‡‚ËθÌÓ
Ô‡ˆ˛‚‡ÚË, ‰‡Îi ̇‚Ó‰ËÚ¸Òfl ‰ÂÍiθ͇ Ô˘ËÌ i
‚i‰ÔÓ‚i‰ÌËı i¯Â̸:
• á‚ÂÌÛÚËÒfl Á‡ ‡‰ÂÒÓ˛ ÒÂ‚iÒÛ, flÍÛ ‚͇Á‡ÌÓ Û
„‡‡ÌÚiÈÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌi.
3. èÓÓı Ì ‚i‰ıÓ‰ËÚ¸.
• ñ ÏÓÊ ·ÛÚË ÒÔ˘ËÌÂÌÓ Á‡ÔÓ‚ÌÂÌËÏ ‚Ë‚Ó‰ÓÏ
ÔÓÓıÛ.
• ǢËÒÚËÚË ÓÚ‚i ‚Ë‚Ó‰Û ÔÓÓıÛ.
êÂÏÓÌÚ Ú‡ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl χπ ÔÓ‚Ó‰ËÚË
Î˯ ͂‡ÎiÙiÍÓ‚‡ÌËÈ ÒÔˆi‡ÎiÒÚ ˜Ë Ùiχ Á
Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl.
óˢÂÌÌfl
èÓ‚ÂıÌ˛ ÔËÒÚÓ˛ ÒÎi‰ „ÛÎflÌÓ, ·‡Ê‡ÌÓ
ÔiÒÎfl ÍÓÊÌÓ„Ó Á‡ÒÚÓÒÛ‚‡ÌÌfl, ˜ËÒÚËÚË Ï’flÍÓ˛
Ú͇ÌËÌÓ˛. ç ‰ÓÔÛÒ͇ÚË Á‡·Û‰ÌÂÌÌfl ÓÚ‚Ói‚
‚ÂÌÚËÎflÚÓ‡. á‡ÒÓıÎËÈ ·Û‰ ‚ˉ‡ÎflÚË Ï’flÍÓ˛
Ú͇ÌËÌÓ˛, Á‚ÓÎÓÊÂÌÓ˛ ÏËθÌÓ˛ ‚Ó‰Ó˛. ç ÏÓÊ̇
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÓÁ˜ËÌÌËÍË, Ú‡Íi flÍ ·ÂÌÁËÌ,
ÒÔËÚ, ‡Ïi‡Í ÚÓ˘Ó, ˆÂ ÏÓÊ ÔÓ¯ÍÓ‰ËÚË Ô·ÒÚËÍÓ‚i
˜‡ÒÚËÌË.
áχ˘Û‚‡ÌÌfl
èËÒÚiÈ Ì ÔÓÚ·Ûπ ‰Ó‰‡ÚÍÓ‚Ó„Ó Áχ˘Û‚‡ÌÌfl.
çÂÔÓ·‰ÍË
èË ‚ËÌËÍÌÂÌÌi ÌÂÔÓ·‰ÓÍ ‰Ó Á‡Íi̘ÂÌÌfl „‡‡ÌÚiÈÌÓ„Ó
ÚÂÏiÌÛ Á‚’flÊiÚ¸Òfl iÁ ˆÂÌÚÓÏ Ó·ÒÎÛ„Ó‚Û‚‡ÌÌfl Á‡
„‡‡ÌÚiÈÌËÏ Ú‡ÎÓÌÓÏ. ǢÂÔÌËÈ ÒÔËÒÓÍ ‰ÓÒÚÛÔÌËı
Á‡Ô˜‡ÒÚËÌ Ô˂‰ÂÌËÈ ‚ Íïi ˆiπª iÌÒÚÛ͈iª.
éÚÓ˜ÂÌÌfl
ÑÎfl Á‡ÔÓ·i„‡ÌÌfl ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÌfl ÔË Ú‡ÌÒÔÓÚÛ‚‡ÌÌi
ÔËÒÚiÈ Á̇ıÓ‰ËÚ¸Òfl Û ÏiˆÌiÈ ÛÔ‡ÍÓ‚ˆi, fl͇
ÔÂ‚‡ÊÌÓ ÒÍ·‰‡πÚ¸Òfl Á χÚÂi‡Îi‚, flÍi ÏÓÊ̇
‚ËÍÓËÒÚ‡ÚË ÔÓ‚ÚÓÌÓ. íÓÏÛ ˆ˛ ÏÓÊÎË‚iÒÚ¸ ÒÎi‰
‚ËÍÓËÒÚÓ‚Û‚‡ÚË ÔË ÛÚËÎiÁ‡ˆiª.
çÂÒÔ‡‚ÌËÈ i/‡·Ó ·‡ÍÓ‚‡ÌËÈ ÂÎÂÍÚ˘ÌËÈ
˜Ë ÂÎÂÍÚÓÌÌËÈ ÔË·‰ ÌÂÓ·ıi‰ÌÓ
ÛÚËÎiÁÛ‚‡ÚË Ì‡ÎÂÊÌËÏ ˜ËÌÓÏ.
ɇ‡ÌÚifl
ɇ‡ÌÚiÈÌi ÛÏÓ‚Ë ÓÔËÒ‡Ìi ̇ „‡‡ÌÚiÈÌiÈ Í‡Úˆi, ˘Ó
‰Ó‰‡πÚ¸Òfl ÓÍÂÏÓ.
ɉɪɨɞɭɤɬɬɚɩɨɫɿɛɧɢɤɤɨɪɢɫɬɭɜɚɱɚɦɨɠɭɬɶɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹ
Ɍɟɯɧɿɱɧɿɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢɦɨɠɭɬɶɡɦɿɧɸɜɚɬɢɫɹɛɟɡ
ɞɨɞɚɬɤɨɜɨɝɨɩɨɩɟɪɟɞɠɟɧɧɹ
1. ÖÎÂÍÚÓÏÓÚÓ Á‡Ì‡‰ÚÓ Ì‡„i‚‡πÚ¸Òfl.
• ÇÂÌÚËÎflˆiÈÌi ÓÚ‚ÓË ‰Îfl ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ÏÓÚÓÛ
ÏÓÊÛÚ¸ ·ÛÚË Á‡·ËÚËÏË ·Û‰ÓÏ.
• ǢËÒÚËÚË ‚ÂÌÚËÎflˆiÈÌi ÓÚ‚ÓË ‰Îfl
ÓıÓÎÓ‰ÊÂÌÌfl ÏÓÚÓÛ.
• åÓÚÓ ÌÂÒÔ‡‚ÌËÈ.
• á‚ÂÌÛÚËÒfl Á‡ ‡‰ÂÒÓ˛ ÒÂ‚iÒÛ, flÍÛ ‚͇Á‡ÌÓ Û
„‡‡ÌÚiÈÌÓÏÛ Ú‡ÎÓÌi.
2. ì‚iÏÍÌÂÌËÈ Û ÓÁÂÚÍÛ ÔËÒÚiÈ Ì Ô‡ˆ˛π.
• èËÔËÌÂÌÓ ÔÓÒÚ‡˜‡ÌÌfl ÂÎÂÍÚËÍË.
• èÂ‚iËÚË, ˜Ë Ì ÔÓ¯ÍÓ‰ÊÂÌÓ Í‡·Âθ.
95
EL
Δƒπμ∂ÿ√ πªÕ¡Δ∞
BSM1021
1. ¶§∏ƒ√º√ƒπ∂™
T¯ÓÈΤ˜ ÚԉȷÁڷʤ˜
ȈĮȢİȣȤĮȡȚıIJȠȪȝİʌȠȣİʌȚȜȑȟĮIJİȞĮĮȖȠȡȐıİIJİ
ĮȣIJȩIJȠʌȡȠȧȩȞIJȘȢ)HUP
ȉȫȡĮʌȜȑȠȞįȚĮșȑIJİIJİȑȞĮİȟĮȚȡİIJȚțȩʌȡȠȧȩȞ
țĮIJĮıțİȣĮıȝȑȞȠĮʌȩȑȞĮȞĮʌȩIJȠȣȢ
ȝİȖĮȜȪIJİȡȠȣȢʌȡȠȝȘșİȣIJȑȢIJȘȢǼȣȡȫʌȘȢ
ȅȜĮIJĮʌȡȠȧȩȞIJĮʌȠȣʌȡȠȝȘșİȪİıIJİĮʌȩIJȘ)HUP
țĮIJĮıțİȣȐȗȠȞIJĮȚıȪȝijȦȞĮȝİIJĮȣȥȘȜȩIJİȡĮ
ʌȡȩIJȣʌĮĮʌȩįȠıȘȢțĮȚĮıijȐȜİȚĮȢȍȢȝȑȡȠȢIJȘȢ
ijȚȜȠıȠijȓĮȢȝĮȢʌĮȡȑȤȠȣȝİİʌȓıȘȢȐȡȚıIJȘ
İȟȣʌȘȡȑIJȘıȘʌİȜĮIJȫȞıȣȞȠįİȣȩȝİȞȘĮʌȩIJȘȞ
ʌȜȒȡȘİȖȖȪȘıȒȝĮȢ
ǼȜʌȓȗȠȣȝİȩIJȚșĮȝİȓȞİIJİİȣȤĮȡȚıIJȘȝȑȞȠȚĮʌȩIJȘ
ȤȡȒıȘĮȣIJȠȪIJȠȣʌȡȠȧȩȞIJȠȢȖȚĮʌȠȜȜȐȤȡȩȞȚĮ
√È ·ÚÈıÌÔ› Ô˘ ÂÚȤ¯ÔÓÙ·È ÛÙÔ Î›ÌÂÓÔ
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙ· ‰È·ÁÚ¿ÌÌ·Ù·, Ô˘ ˘¿Ú¯Ô˘Ó
ÛÙȘ ÛÂÏ›‰Â˜ 2-3
¶ÚÈÓ ÙË ¯Ú‹ÛË Ù˘ Û˘Û΢‹˜ ‰È·‚¿ÛÙÂ
Ì ÏÂÙÔ̤ÚÂÈ· ÙȘ ·ÚfiÓ Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Û˘. ∂ÓËÌÂÚˆı›Ù Ì ÙȘ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ Î·È ÙË ‚·ÛÈ΋ Â͢ËÚ¤ÙËÛË.
ÃÂÈÚÈÛÙ›Ù ÙË Û˘Û΢‹ ¿ÓÙ· Û‡Ìʈӷ
Ì ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜, Ó· ÂÍ·ÛÊ·ÏÈÛÙ› Ë
ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÈÎfiÙËÙ¿ Ù˘. √È Ô‰ËÁ›Â˜
¯Ú‹Û˘ Î·È ÙÔ Û˘Óԉ¢fiÌÂÓÔ Ù¯ÓÈÎfi
¤ÁÁÚ·ÊÔ Ú¤ÂÈ Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÏËÛ›ÔÓ
Ù˘ Û˘Û΢‹˜.
¶ÂÚȯfiÌÂÓ·
1. ¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜
2. √‰ËÁȘ ·ÛÊ·ÏÂÈ·˜
3. ∂ÁηٷÛÙ·˜
4. §ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ Δ¿ÛË
√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ™˘¯ÓfiÙËÙ·
πÛ¯‡˜ ∂ÈÛfi‰Ô˘
Δ·¯‡ÙËÙ· ÕÊÔÚÙ˘
ΔÚÔÊÔ‰ÔÙ‹Ûˆ˜ À
·ÏÔ¯¿ÚÙÔ˘ ΔÚÈ‚Â›Ô˘
ª¤ÁÂıÔ˜ πÌ¿ÓÙ· ΔÚÈ‚Â›Ô˘
ª¤ÁÂıÔ˜ ∂ÂÓ‰‡Ûˆ˜
ΔÚÈ‚Â›Ô˘
μ¿ÚÔ˜
Lpa (¶›ÂÛË ‹¯Ô˘)
Lwa (∂›Â‰Ô ÈÛ¯‡Ô˜ ‹¯Ô˘)
ΔÈÌ‹ ¢ÔÓ‹Ûˆ˜ ¶›Ûˆ Ï·‚‹
230 V~
50 Hz
950 W
220-350 m/min
76x533 mm
76x135 mm
3,55 kg
91,1+3 dB(A)
102,1+3 dB(A)
3,934 m/s2
K=1,5 m/s2
ΔÈÌ‹ ¢ÔÓ‹Ûˆ˜ ∂ÌÚfi˜ Ï·‚‹ 3,507 m/s2
K=1,5 m/s2
ǼʌȓʌİįțȡĮįĮıȝȫȞ
ȉRİʌȓʌİįRʌĮȡĮȖȦȖȒȢțȡĮįĮıȝȫȞʌȣR
ĮȞĮȖȡȐijİIJĮȚıIJʌȓıȦȝȑȡȢIJRȣʌĮȡȩȞIJȠȢ
İȖȤİȚȡȚįȓȣRįȘȖȚȫȞȑȤİȚȝİIJȡȘșİȓıȪȝijȦȞĮȝİȝȚĮ
IJȣʌRʌRȚȘȝȑȞȘįțȚȝȒʌRȣĮȞĮijȑȡİIJĮȚıIJR
ʌȩȡIJȣʌR(1ȝʌRȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝRʌRȚȘșİȓ
ȖȚĮIJȘıȪȖțȡȚıȘİȞȩȢİȡȖĮȜİȓȣRȝİȑȞĮȐȜȜR
țĮșȫȢțĮȚȦȢʌȡRțĮIJĮȡțIJȚțȒĮȟȚRȜȩȖȘıȘIJȘȢ
ȑțșİıȘȢıIJRȣȢțȡĮįĮıȝRȪȢȩIJĮȞIJRİȡȖĮȜİȓR
ȤȡȘıȚȝRʌȚİȓIJĮȚȖȚĮIJȚȢİijĮȡȝRȖȑȢʌRȣ
ĮȞĮijȑȡRȞIJĮȚ
ȘȤȡȒıȘIJRȣİȡȖĮȜİȓRȣȖȚĮįȚĮijRȡİIJȚțȑȢ
İijĮȡȝRȖȑȢȒȝİįȚĮijRȡİIJȚțȐȒ
țĮțRıȣȞIJȘȡȘȝȑȞĮİĮȡIJȒȝĮIJĮȝʌRȡİȓȞĮ
ĮȣȟȒıİȚıȘȝĮȞIJȚțȐIJRİʌȓʌİįȑțșİıȘȢ
ȩIJĮȞIJRİȡȖĮȜİȓRİȓȞĮȚĮʌİȞİȡȖRʌRȚȘȝȑȞRȒ
įȣȜİȪİȚĮȜȜȐįİȞİțIJİȜİȓIJȘȞİȡȖĮıȓĮIJR
İʌȓʌİįRȑțșİıȘȢȝʌRȡİȓȞĮȝİȚȦșİȓıȘȝĮȞIJȚțȐ
ʌȡRıIJĮIJİȣIJİȓIJİĮʌRIJȚȢİʌȚįȡȐıİȚȢIJȦȞ
țȡĮįĮıȝȫȞıȣȞIJȘȡȫȞIJĮȢıȦıIJȐIJRİȡȖĮȜİȓRțĮȚ
IJĮİȟĮȡIJȒȝĮIJȐIJȣįȚĮIJȘȡȫȞIJĮȢIJĮȤȑȡȚĮıĮȢ
ȗİıIJȐțĮȚRȡȖĮȞȫȞRȞIJĮȢIJRȞIJȡȩʌRİȡȖĮıȓĮȢıĮ
¶ÏËÚÔÊÔڛ˜ ÚÔ˚fiÓÙÔ˜
∂ÈÎfiÓ· ∞ + B.
ΔÔ ÙÚÈ‚Â›Ô ÈÌ¿ÓÙ· ·ÔÙÂÏ› ÙÔ ϤÔÓ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÙËÓ ÙÚÈ‚‹ ͇ÏÔ˘ Î·È ÁÈ· ÙÔ ÙÚfi¯ÈÛÌ·
Ûȉ‹ÚÔ˘, Ï·ÛÙÈÎÔ‡ ‹ Û˘Ó·ÊÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ.
96
EL
ΔÔ ÙÚÈ‚Â›Ô ÈÌ¿ÓÙ· Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
ÙȘ ¯ÔÓ‰Ú¤˜ ‰Ô˘ÏÂȤ˜, ÂÓÒ ÁÈ· ÙÔ Û‡ÓËı˜
ÙÚ›„ÈÌÔ Ú¤ÂÈ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠¤Ó· ÙÚԯȷÎfi
ÙÚȂ›Ô.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
¶›Ûˆ Ï·‚‹
∂ÌÚfi˜ Ï·‚‹
∂ÌÚfi˜ Ú¿Ô˘ÏÔ Ù·ÈÓ›·˜
ªÔ¯Ïfi˜ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
¢Â›ÎÙ˘ ηÙ‡ı˘ÓÛ˘
ȇȪșȝȚıȘIJĮȤȪIJȘIJĮȢ
¢È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (Ôn/off)
¢È·ÎfiÙ˘ ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘
™ÙfiÌÈÔ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
™·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË
∫¿Ï˘ÌÌ· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ΛÓËÛ˘ Ù·ÈÓ›·˜
ÃÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ Ú‡ıÌÈÛ˘, ¢ı˘ÁÚ¿ÌÌÈÛ˘
Ù·ÈÓ›·˜ Ï›·ÓÛ˘
Δ·ÈÓ›· Ï›·ÓÛ˘
ȅʌȑȢȖȚĮIJĮʌȡȠıĮȡIJȒȝĮIJĮıIJİȡȑȦıȘȢ
¶ÂÚȯfiÌÂÓ· Û˘Û΢·Û›·˜
1
ΔÚÈ‚Â›Ô ÈÌ¿ÓÙ·
1
πÌ¿ÓÙ˜ ÙÚÈ‚Â›Ô˘
1
™¿ÎÔ˜ Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
1
∂Á¯ÂÈÚ›‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Ûˆ˜
1
√‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜
1
∫¿ÚÙ· ÂÁÁ˘‹Ûˆ˜
∂ϤÁÍ·Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Î·È Ù·
·ÍÂÛÔ˘¿Ú ÁÈ· Ù˘¯fiÓ ˙Ë̛˜ ηٿ ÙËÓ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿
ÙÔ˘˜.
2. √¢∏°Ÿ∂™ °∏∞ Δ∏¡
∂ÂÍ‹ÁËÛË ÙˆÓ Û˘Ì‚fiψÓ
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ÚfiÎÏËÛ˘
ۈ̷ÙÈÎÒÓ ‚Ï·‚ÒÓ, ı·Ó¿ÙÔ˘ ‹ ‚Ï¿‚˘
ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Û ÂÚ›ÙˆÛË ÌË
Ù‹ÚËÛ˘ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ Ô˘
·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È Û ·˘Ùfi ÙÔ ÂÁ¯ÂÈÚ›‰ÈÔ.
∂ÈÛËÌ·›ÓÂÈ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ
ËÏÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜.
ºÔÚ¿Ù ˆÙÔ·Û›‰Â˜.
∂ȉÈÎÂÛ Ô‰‹ÁÈ ÁÈ· ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÂÈ·
ȀȡĮIJȐIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮĮʌȩIJȚȢȝȠȞȦȝȑȞİȢȜĮȕȑȢ
İțİȓȩʌȠȣIJȠİȟȐȡIJȘȝĮİȞįȑȤİIJĮȚȞĮ
ȑȡșİȚıİİʌĮijȒȝİțȡȣȝȝȑȞĮıȪȡȝĮIJĮȒIJȠ
țĮȜȫįȚȠȡİȪȝĮIJȠȢǼȐȞIJȠİȟȐȡIJȘȝĮȑȡșİȚıİ
İʌĮijȒȝİıȪȡȝĮʌȠȣijȑȡİȚȘȜİțIJȡȚțȩȡİȪȝĮIJĮ
İțIJİșİȚȝȑȞĮȝİIJĮȜȜȚțȐIJȝȒȝĮIJĮIJȠȣȝȘȤĮȞȒȝĮIJȠȢ
ȝʌȠȡȠȪȞİʌȓıȘȢȞĮțĮIJĮıIJȠȪȞȘȜİțIJȡȠijȩȡĮ
ȀȓȞįȣȞȠȢȘȜİțIJȡȠʌȜȘȟȓĮȢ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ñ
ŸÙ·Ó ÂÚÁ¿˙ÂÛı Ì ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘,
Ú¤ÂÈ ¿ÓÙÔÙ ӷ ÊÔÚ¿Ù ÚÔÛٷ٢ÙÈο
ÂÈηχÌÌ·Ù· ·˘ÙÈÒÓ Î·È ÚÔÛٷ٢ÙÈ΋
Ì¿Ûη ÁÈ· ÙËÓ ÛÎfiÓË.
ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È Î·Ù¿ÏÏËÏÔ
ÁÈ· ˘ÁÚ‹ ÙÚÈ‚‹.
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ›ӷÈ
·ÂÓÂÚÁÔÔÈË̤ÓÔ˜, ÚÈÓ Ó· Û˘Ó‰¤ÛÂÙ ÙÔ
΢ڛˆ˜ ‚‡ÛÌ· ÛÙËÓ Ù¿ÛË Ù˘ ·ÚÈ·˜ ·ÚÔ¯‹˜
ÂÓÂÚÁ›·˜.
∫ڷٿ٠¿ÓÙÔÙ ̷ÎÚÈ¿ ÙÔ Î˘Ú›ˆ˜ ηÏÒ‰ÈÔ
·ÚÔ¯‹˜ ÂÓÂÚÁ›·˜ ·fi Ù· ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ·
ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙˆÓ ÂÚÁ·Ï›ˆÓ.
¡· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÚÔÛٷ٢ÙÈο Á˘·ÏÈ¿,
ÂȉÈÎfiÙÂÚ· fiÙ·Ó ÙÚ›‚ÂÙ ¿Óˆ ·fi ÙÔ ‡„Ô˜
Ù˘ ÎÂÊ·Ï‹˜ Û·˜.
ªËÓ ·ÛΛ٠›ÂÛË ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÈfiÙÈ ·˘Ùfi
·ÏÒ˜ ı· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÈ ÙËÓ ÙÚÈ‚‹.
∏ Â·Ê‹ ‹ Ë ÂÈÛÓÔ‹ Ù˘ ÛÎfiÓ˘ Ô˘
ÚÔ¤Ú¯ÂÙ·È ·fi ÙË Ï›·ÓÛË (.¯.
ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ ‚·ÌÌ¤ÓˆÓ Ì ¯ÚÒÌ·Ù· Ô˘
ÂÚȤ¯Ô˘Ó ÌfiÏ˘‚‰Ô, ÂÈÊ·ÓÂÈÒÓ Í‡ÏÔ˘
Î·È ÌÂÙ¿ÏψÓ), ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ‚Ï¿„ÂÈ ÙËÓ
˘Á›· ÙÔ˘ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ Î·È ÙˆÓ
·Ú¢ÚÈÛÎfiÌÂÓˆÓ. £· Ú¤ÂÈ Ó·
ÊÔÚ¿Ù ¿ÓÙ· ηٿÏÏËÏ· ̤۷
·ÙÔÌÈ΋˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜, fiˆ˜ Ì¿Ûη ÁÈ·
ÙË ÛÎfiÓË Î·È Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË
Û·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË.
AÂÓÂÚÁÔÔÈËÛÈËÛ·Ù ·ÌÂÛÒÛ ÙÔ Ì˯·ÓËÌ·
ÔÙ·Ó:
ñ À¿Ú¯ÂÈ ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎfi˜ ÛÈÓıËÚÈÛÌfi˜ ÙˆÓ
¿Óıڷη-„ËÎÙÚÒÓ Î·È Ù˘ ηٷÎÔڇʈÛ˘
ÛÙÔÓ Û˘ÏϤÎÙË.
ñ À¿Ú¯ÂÈ ‰È·ÎÔ‹ ÙÔ˘ ΢ڛˆ˜ ‚‡ÛÌ·ÙÔ˜, ÙÔ˘
΢ڛˆ˜ ηψ‰›Ô˘ ‹ ÊıÔÚ¿ ÛÙÔ Î˘Ú›ˆ˜
ηÏÒ‰ÈÔ.
ñ À¿Ú¯ÂÈ ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘.
ñ À¿Ú¯ÂÈ Î·Ófi˜ ‹ ‰˘ÛÔÛÌ›· ·fi ηÈÁfiÌÂÓË
ÌfiÓˆÛË.
97
EL
HÏÂÎÙÚÈ΋ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ËÏÂÎÙÚÈο ÂÚÁ·Ï›· Ó·
ÙËÚ›Ù ¿ÓÙ· ÙÔ˘˜ ηÓfiÓ˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘
ÈÛ¯‡Ô˘Ó ÛÙË ¯ÒÚ· Û·˜, ÁÈ· Ó· ÂÚÈÔÚ›ÛÂÙÂ
ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ ˘ÚηÁÈ¿˜, ËÁÂÎÙÚÔÏËÍ›·˜ ηÈ
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌÔ‡. ¢È·‚¿ÛÙ ÙȘ ÂÛˆÎÏÂÈfiÌÂÓ˜
Ô‰ËÁ›Â˜ ·ÛÊ·Ï›·˜. º˘Ï¿ÍÙ ·˘Ù¤˜ ÙȘ Ô‰ËÁ›‰˜
Û ·ÛʷϤ˜ ̤ÚÔ˜.
N· ÂϤÁ¯ÂÙ ¿ÓÙ· ·Ó Ë ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·
ËÏÂÎÙÚÈÎÔ‡ Ú‡̷ÙÔ˜ ·ÓÙÈÛÙÔȯ› ÛÙËÓ
ËÏÂÎÙÚÈ΋ Ù¿ÛË Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ
ÈӷΛ‰· Ù¯ÓÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
ªË¯·Ó‹ ∫Ï¿Û˘ II – ‰ÈÏ‹ ÌfiÓˆÛË
– ‰ÂÓ ··ÈÙÂ›Ù·È ÁÂȈ̤ÓÔ˜
ÚÂ˘Ì·ÙÔÏ‹Ù˘
∞ÓÙÈηٿÛÙ·ÛË Î·Ïˆ‰›Ô˘ ‹ ÊȘ
¶ÂÙ¿ÍÙ ·Ì¤Ûˆ˜ ÙÔ ÏÈfi ηÏÒ‰ÈÔ ‹ ÊȘ, ·ÊÔ‡ Ù·
·ÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÂÙ Ì ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ. ∂›Ó·È ÂÈΛӉ˘ÓÔ
Ó· ‚¿ÏÂÙ ÛÙËÓ Ú›˙· ÙÔ ÊȘ ÂÓfi˜ ÎÔÌ̤ÓÔ˘
ηψ‰›Ô˘.
ÃÚ‹ÛË Ì·Ï·ÓÙ¤˙·˜
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÌfiÓÔ ÂÁÎÂÎÚÈ̤ÓÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ,
ηٿÏÏËÏÔ ÁÈ· ÙËÓ ÈÛ¯‡ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ΔÔ ÂÏ¿¯ÈÛÙÔ Ì¤ÁÂıÔ˜ ·ÁˆÁÔ‡
Â›Ó·È 1,5 mm2. ŸÙ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÙÔț٠Ì·Ï·ÓÙ¤˙·
Û ηÚԇϷ, Ó· ÍÂÙ˘Ï›ÁÂÙ ÙÂÏ›ˆ˜ ÙËÓ
ηÚԇϷ.
3. £∂™∏ ™∂ §∂∏Δ√Àȇ°∏A
∞ÎÔÏÔ˘ı›Ù ¿ÓÙÔÙ ÙȘ Ô‰ËÁ›Â˜
·ÛÊ·Ï›·˜ Î·È ÙÔ˘˜ ÂÊ·ÚÌÔÛÙ¤Ô˘˜
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜.
EÈÏÔÁË Á˘·Ô¯·ÚÙÔÁ
ÕÁÚÈÔ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ (˘Ê‹ 50) ÁÂÓÈÎÒ˜
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÈ Ù· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ÙÌ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡,
ÂÓÒ ÙÔ ÏÂÙfi Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ·
ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ·. ∂¿Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÈÛfiÂ‰Ë Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ·,
ÙfiÙ ÍÂÎÈÓ‹Û·Ù Ì ¿ÁÚÈÔ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ.
∞ÎÔÏÔ‡ıˆ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ù Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ
ÌÂÛ·›·˜ ·ÁÚÈfiÙËÙ·˜ (˘Ê‹ 80) ÁÈ· Ó·
·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙ ٷ Á‰·Ú̷ۛٷ Ô˘ ¤¯Ô˘Ó
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ·fi ÙÔ ¿ÁÚÈÔ Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ Î·È
ÙÂÏÈο ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹Û·Ù ÙÔ ÏÂÙfi Á˘·Ïfi¯·ÚÙÔ
(˘Ê‹ (120) ÁÈ· ÙÔ ÙÂÏ›ˆÌ·.
98
AÊ·ÈÚÂÛË Î·È ÚÔÛÊËÎË ÙÔ˘ ÈÌ·ÓÙ· ÙÚÈ‚ÂÈÔ˘
∂ÈÎ. C
¶¿ÓÙÔÙÂ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÚÔÛ¿ÚÙËÛË
ÙÔ˘ ÈÌ¿ÓÙ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘ Ó· ·ÔÌ·ÎÚ‡ÓÂÙÂ
ÙÔ ‚‡ÛÌ· ·fi ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ ·ÚÔ¯‹.
‡ °˘Ú›Û·Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ÛÙÔ Ï¿È, Ì ÙÔ
Î¿Ï˘ÌÌ· Ô‰ËÁÔ‡ ÈÌ¿ÓÙ· (10 ∂ÈÎfiÓ· ∞) ÚÔ˜
ٷ οو.
ñ ÷ϷÚÒÛ·Ù ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· ÈÌ¿ÓÙ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘
(4).
ñ ∞Ê·ÈÚ¤Û·Ù ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ·fi ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ·.
ñ ΔÔÔıÂÙ‹Û·Ù ¤Ó·Ó ηÈÓÔ‡ÚÁÈÔ ÈÌ¿ÓÙ·
ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ÛÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·, Î·È ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ
Ù· ‚ÂÏ¿ÎÈ· ηÙ¢ı‡ÓÛˆ˜ Â› ÙÔ˘ ÈÌ¿ÓÙ·
ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó ÚÔ˜ ÙËÓ ›‰È· ηÙ‡ı˘ÓÛË
Ì ÙÔÓ ‰Â›ÎÙË Î·Ù¢ı‡ÓÛˆ˜ (5).
ñ ∞Ûʷϛ۷Ù ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔÓ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú· ÈÌ¿ÓÙ·
ÙÚÈ‚Â›Ô˘ (4).
∂˘ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛË ÙÔ˘ ÈÌ·ÓÙ· ÙÚÈ‚ÂÈÔ˘
∂¿Ó Ô ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È ·Ú¿ÏÏËÏ·
Ì ÙËÓ Â͈ÙÂÚÈ΋ ¿ÎÚË ÙÔ˘ ÂÚÈ‚Ï‹Ì·ÙÔ˜, ÙfiÙÂ
Ú¤ÂÈ Ô ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÙÚÈ‚Â›Ô˘ Ó· ¢ı˘ÁÚ·ÌÌÈÛı›.
ªÂÙ·ÎÈÓ‹Û·Ù ÙÔÓ ÈÌ¿ÓÙ· ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ÛÙËÓ
ηٿÏÏËÏË ı¤ÛË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙËÓ ÛÊ·ÈÚÈ΋
Ï·‚‹ Ú˘ı̛ۈ˜ (12). ¶ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ
ÛÊ·ÈÚÈ΋ Ï·‚‹ Ú˘ı̛ۈ˜ ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿, Ô
ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› ÚÔ˜ ÙÔ
ÂÛˆÙÂÚÈÎfi Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÔÓÙ·˜ ÙËÓ ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ô ÈÌ¿ÓÙ·˜ ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ı· ÌÂÙ·ÎÈÓËı›
ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ.
∂ÓÂÚÁÔ˘ÔÈËÛË / ·˘ÂÓÂÚÁÔ˘ÔÈËÛË
∂ÈÎ. B
‡ °È· Ó· ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ȥ۷ÙÂ
ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜ /
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜ (7).
ñ °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
ÂÏ¢ıÂÚÒÛ·Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜ / ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜.
∂¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ‰È·Ú΋˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ÙfiÙ Ú¤ÂÈ
Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÂÌÏÔ΋˜. (8):
‡ ∂ÓÂÚÁÔÔÈ‹Û·Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Ȥ˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ
‰È·ÎfiÙË ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜ /
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜.
ñ ¶È¤Û·Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÂÌÏÔ΋˜ ηÈ
ÂÏ¢ıÂÚÒÛ·Ù ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜ / ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜.
ñ °È· Ó· ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·,
Ȥ۷Ù ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË
EL
ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹Ûˆ˜ ηÈ
ÌÂÙ¿ ÂÏ¢ıÂÚÒÛ·Ù ÙÔÓ.
ȇȪșȝȚıȘIJȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢ
ǼȚț%
ȅIJȡȠȤȩȢȡȪșȝȚıȘȢIJȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓIJĮȚ
ȖȚĮIJȘȡȪșȝȚıȘIJȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢȅIJȡȠȤȩȢȡȪșȝȚıȘȢ
IJȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢȝʌȠȡİȓȞĮȡȣșȝȚıIJİȓıİșȑıİȚȢǾ
ȚįĮȞȚțȒIJĮȤȪIJȘIJĮİȟĮȡIJȐIJĮȚĮʌȩIJȠȞĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȠ
ȝȑȖİșȠȢțȩțțȠȣțĮȚIJȠȞȣȜȚțȩʌȡȠȢİȡȖĮıȓĮ
ȘȡȣșȝȓȗİIJİIJȘȞIJĮȤȪIJȘIJĮțĮIJȐIJȘ
Ȃ
įȚȐȡțİȚĮIJȘȢȤȡȒıȘȢ
‡ ȈIJȡȑȥIJİIJȠȞIJȡȠȤȩȡȪșȝȚıȘȢIJȘȢIJĮȤȪIJȘIJĮȢ
ıIJȘȞĮʌĮȚIJȠȪȝİȞȘșȑıȘ
īȚĮıțȜȘȡȐȣȜȚțȐȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİȚȝȐȞIJĮ
ȜİȓĮȞıȘȢȝİȜİʌIJȩȝȑȖİșȠȢțȩțțȠȣțĮȚ
İʌȚȜȑȟIJİȤĮȝȘȜȩIJİȡȘIJĮȤȪIJȘIJĮ
īȚĮȝĮȜĮțȐȣȜȚțȐȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİȚȝȐȞIJĮ
ȜİȓĮȞıȘȢȝİȝİıĮȓȠȝȑȖİșȠȢțȩțțȠȣțĮȚ
İʌȚȜȑȟIJİȣȥȘȜȩIJİȡȘIJĮȤȪIJȘIJĮ
‡ ȂİIJȐĮʌȩİȡȖĮıȓĮȖȚĮʌĮȡĮIJİIJĮȝȑȞĮ
įȚĮıIJȒȝĮIJĮıİȤĮȝȘȜȒIJĮȤȪIJȘIJĮșĮʌȡȑʌİȚȞĮ
İʌȚIJȡȑʌİIJİıIJȘıȣıțİȣȒȞĮțȡȣȫıİȚȝİ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮIJȘȢıIJȘȝȑȖȚıIJȘIJĮȤȪIJȘIJĮ
ʌĮȜȚȞįȡȩȝȘıȘȢȤȦȡȓȢijȠȡIJȓȠȖȚĮʌİȡ
ȜİʌIJȐ
ΔÔÔıÂÙ‹Û‹ Û·ÎÔ˘Ï·˜ ÁÈ· ÙË ÛÎÔÓË
∂ÈÎ. μ
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÌÈ· Û·ÎԇϷ ÁÈ·
ÙË ÛÎfiÓË Ì fiÏ· Ù· ·ÚÂÏÎfiÌÂÓ¿ Ù˘.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û˘ÚÌ¿ÙÈÓË ‚¿ÛË (̤۷ ÛÙË
Û·ÎԇϷ ÁÈ· ÙË ÛÎfiÓË) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ù˘
Û·ÎԇϷ˜ (fiÙ·Ó ‰ÂÓ Â›Ó·È ÙÔÔıÂÙË̤ÓË). ΔÔ
¿ÎÚÔ Ù˘ ‚¿Û˘ ı· Ú¤ÂÈ Ó· Â›Ó·È ÛÙÚ·Ì̤ÓÔ
ÚÔ˜ Ù· Â¿Óˆ. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙË Û·ÎԇϷ,
ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó· Û˘ÏϤÍÂÙ ÙË ÛÎfiÓË Ô˘
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÂ›Ù·È Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· Ù˘ Ï›·ÓÛ˘.
‡ ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË Û·ÎԇϷ ÛÙÔ ÛÙfiÌÈÔ
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘
ñ ¡· ·‰ÂÈ¿˙ÂÙ ÙË Û·ÎԇϷ Ù·ÎÙÈο, ÒÛÙ ӷ
‰È·ÙËÚ›Ù ÙËÓ ·fi‰ÔÛË ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘ Û ÈηÓÔÔÈËÙÈο Â›‰·.
§·‚Ë
∏ ¯Ú‹ÛË ÙÔ˘ ÙÚÈ‚Â›Ô˘ ÈÌ¿ÓÙ· ¤¯ÂÈ ‰È¢ÎÔÏ˘Óı›
·fi ÙȘ ‰‡Ô Ï·‚¤˜, Ì›· ÛÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ Ì¤ÚÔ˜ ηÈ
Ì›· ÛÙÔ Ô›ÛıÈÔ. ªÂ ·˘Ù¤˜ ¤¯ÂÙ ÙËÓ
‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ó· Îڷٿ٠ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Î·È Ì ٷ
‰‡Ô ¯¤ÚÈ·, ¤ÙÛÈ ı· ¤¯ÂÙ ηχÙÂÚÔ ¤ÏÂÁ¯Ô ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ı· ÌÂÈÒÛÂÙ ÙÔÓ Î›Ó‰˘ÓÔ Ó·
¤ÚıÂÙ Û Â·Ê‹ Ì ٷ ÎÈÓÔ‡ÌÂÓ· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜. ¶¿ÓÙÔÙ ӷ Îڷٿ٠ÙÔ
ÙÚÈ‚Â›Ô ÈÌ¿ÓÙ· Î·È Ì ٷ ‰‡Ô Û·˜ ¯¤ÚÈ·.
√‰ËÁÈÂÛ ¯Ú‹ÛˆÛ
μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ¤¯ÂÈ Êı¿ÛÂÈ ÙËÓ
̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÙÔ˘ ÚÈÓ Ó· ÙÔ ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ
Â› ÙÔ˘ ·ÓÙÈÎÂÈ̤ÓÔ˘ ÛÙÔ ÔÔ›Ô ÂÚÁ¿˙ÂÛıÂ. ∞˘Ù‹
Ë ÂÓ¤ÚÁÂÈ· ı· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔ ÂӉ¯fiÌÂÓÔ
˘ÂÚÊÔÚÙÒÛˆ˜ ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
°È· ÙÔ ÏÈ¿ÓÈÛÌ· ͇ÏÔ˘, ÙÔÔıÂÙ‹Û·Ù ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· ηٿ ÚÔÛ¤ÁÁÈÛË 15Æ ¤Íˆ ·fi Ù·
ÓÂÚ¿ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ∫ÈÓ‹Û·ÙÂ Û˘Ó¯fiÌÂÓ· ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· Â¿Óˆ ÛÙÔ ·ÓÙÈΛÌÂÓÔ ÛÙÔ ÔÔ›Ô
ÂÚÁ¿˙ÂÛıÂ.
‡ ªËÓ Î¿ÌÙÂÙ ÙȘ Ù·Èӛ˜ Ï›·ÓÛ˘
ñ ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙËÓ ›‰È· Ù·ÈÓ›· ÁÈ· Ó·
ÏÂÈ¿ÓÂÙ ͇ÏÔ Î·È Ì¤Ù·ÏÏÔ
ñ ªË ÂÊ·ÚÌfi˙ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈ΋ ›ÂÛË ÛÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ·, ‰ÈfiÙÈ ÙÔ ÌfiÓÔ Ô˘ ı· ÂÈÙ‡¯ÂÙÂ
Â›Ó·È Ó· ηı˘ÛÙÂÚ‹ÛÂÙ ÙËÓ ÂÚÁ·Û›·
Ï›·ÓÛ˘.
ȈIJĮIJȚțȒȤȡȒıȘ
ǼȚț'
ȉȠȝȘȤȐȞȘȝĮĮȣIJȩȝʌȠȡİȓİʌȓıȘȢȞĮıIJİȡİȦșİȓ
ıİIJȡĮʌȑȗȚİȡȖĮıȓĮȢȖȚĮıIJĮIJȚțȒȤȡȒıȘ
‡ ȉȠʌȠșİIJȒıIJİIJȠİȜĮıIJȚțȩȣʌȩıIJȡȦȝĮıIJȠ
IJȡĮʌȑȗȚȩʌȦȢįİȓȤȞȠȣȞIJĮıȘȝȐįȚĮȆȠIJȑȝȘȞ
IJȠʌȠșİIJȒıİIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮʌȐȞȦıIJȠIJȡĮʌȑȗȚ
ȖȚĮıIJĮIJȚțȒȤȡȒıȘȤȦȡȓȢIJȠİȜĮıIJȚțȩ
ȣʌȩıIJȡȦȝĮ
‡ īȣȡȓıIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮĮȞȐʌȠįĮțĮȚțİȞIJȡȐȡİIJȑ
IJȠʌȐȞȦıIJȠİȜĮıIJȚțȩȣʌȩıIJȡȦȝĮȅȚȠʌȑȢ
IJȦȞıIJȘȡȚȖȝȐIJȦȞıIJİȡȑȦıȘȢʌȡȑʌİȚȞĮ
țȠȚIJȐȗȠȣȞʌȡȠȢIJĮİȝʌȡȩȢ
‡ ȉȠʌȠșİIJȒıIJİIJȠȣȢʌİȓȡȠȣȢıIJİȡȑȦıȘȢ
ʌȜȒȡȦȢıIJȚȢȠʌȑȢıIJİȡȑȦıȘȢ
‡ ȋȡȘıȚȝȠʌȠȚȒıIJİIJĮʌȡȠıĮȡIJȒȝĮIJĮıIJİȡȑȦıȘȢ
ȖȚĮȞĮıIJİȡİȫıİIJİIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮıIJȠIJȡĮʌȑȗȚ
‡ ȈijȓȟIJİȝİIJȠȤȑȡȚIJȠıijȚȖțIJȒȡĮȝİIJĮ
ʌĮȟȚȝȐįȚĮʌİIJĮȜȠȪįİȢĭȡȠȞIJȓıIJİȞĮıijȓȟİIJİ
ıȦıIJȐIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮĮȜȜȐȝȘȞIJȠıijȓȟİIJİ
ȣʌİȡȕȠȜȚțȐ
‡ ǺİȕĮȚȦșİȓIJİȩIJȚIJȠȝȘȤȐȞȘȝĮİȓȞĮȚʌȜȒȡȦȢ
ıIJİȡİȦȝȑȞȠʌȡȚȞIJȠșȑıİIJİıİȜİȚIJȠȣȡȖȓĮ
ȉȠȝȘȤȐȞȘȝĮȝʌȠȡİȓȞĮȡȣșȝȚıIJİȓıİıȣȞİȤȒ
ȜİȚIJȠȣȡȖȓĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȫȞIJĮȢIJȠįȚĮțȩʌIJȘ
ĮıijȐȜȚıȘȢ
99
EL
4. ™Œƒμπ™∫∞π ™À¡Δ◊ƒ∏™∏
ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ÌËÓ Â›Ó·È ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ·
ÛÙËÓ Ú›˙·, fiÙ·Ó Î¿ÓÂÙ ÂÚÁ·Û›·
Û˘ÓÙ‹ÚËÛ˘ ÛÙÔ ÌÔÙ¤Ú.
Δ· ÂÚÁ·Ï›· Ù˘ ¤¯Ô˘Ó ۯ‰ȷÛÙ› Ó·
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÔ‡Ó ÁÈ· ÌÂÁ¿Ï˜ ¯ÚÔÓÈΤ˜ ÂÚÈfi‰Ô˘˜
Ì ÂÏ¿¯ÈÛÙË Û˘ÓÙ‹ÚËÛË. ∏ Û˘Ó¯‹˜
ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘Ú›· ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÙË ÛˆÛÙ‹
Û˘ÓÙ‹ÚËÛË ÙÔ˘ Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜ Î·È ÙÔ Ù·ÎÙÈÎfi
ηı¿ÚÈÛÌ·.
μÏ·‚˜
¶·Ú·Î¿Ùˆ ·Ú·Ù›ıÂÙ·È ¤Ó·˜ ·ÚÈıÌfi˜ ·fi
Èı·Ó¤˜ ·Èٛ˜ Î·È Î·Ù¿ÏÏËϘ χÛÂȘ, ÁÈ· ÙȘ
ÂÚÈÙÒÛÂȘ fiÔ˘ ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›
ÛˆÛÙ¿.
1. √ ËÏÂÎÙÚÔÎÈÓËÙ‹Ú·˜ ¤¯ÂÈ ˘ÂÚıÂÚÌ·Óı›.
‡ Δ· ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ÛÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·
¤¯Ô˘Ó ÊÚ·Á‹ ·fi Ú‡Ô˘˜.
‡ ∫·ı·Ú›Û·Ù ٷ ·ÓÔ›ÁÌ·Ù· ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡.
‡ √ ÎÈÓËÙ‹Ú·˜ Â›Ó·È ÂÏ·Ùو̷ÙÈÎfi˜.
‡ ∞˘ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ۤڂȘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ.
2. ΔÔ Û˘Ó‰Â‰Â̤ÓÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰ÂÓ ‰Ô˘Ï‡ÂÈ.
‡ ¢È·ÎÔ‹ Ù˘ ΢ڛˆ˜ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ·ÚÔ¯‹˜.
‡ ∂ϤÁÍ·Ù ÙËÓ Î˘Ú›ˆ˜ Û‡Ó‰ÂÛË ÁÈ· Ù˘¯fiÓ
ıÚ·‡ÛË.
‡ ∞˘ı˘Óı›Ù ÛÙÔ ÙÌ‹Ì· ۤڂȘ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ı· ‚Ú›Ù ÛÙËÓ.
3. ∏ ÛÎfiÓË ‰ÂÓ ·ÔÚÚÔÊ¿Ù·È.
‡ ∞˘Ùfi ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ÚÔÎÏËı› ·fi ÙËÓ
‰È·ÎÔ‹ ·Ê·ÈÚ¤Ûˆ˜ Ù˘ ÛÎfiÓ˘.
‡ ∫·ı·Ú›Û·Ù ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· Û˘ÏÏÔÁ‹˜ ÛÎfiÓ˘.
AÓÙÈηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ ·ÎÔÓfiÂÙÚ· ÌÂ
Û‚ËṲ̂ÓË ÙË Ì˯·Ó‹ Î·È Ì ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ
¤Íˆ ·fi ÙÔÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙË (Ú›˙·).
∫·ı¿ÚÈÛÌ·
∫·ı·Ú›˙ÂÙ ٷÎÙÈο ÙÔ ÂÚ›‚ÏËÌ·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›, ηٿ
ÚÔÙ›ÌËÛË ·fi οı ¯Ú‹ÛË. ¢È·ÙËÚ‹ÛÙ ÙȘ
Ô¤˜ ÂÍ·ÂÚÈÛÌÔ‡ ηı·Ú¤˜, ¯ˆÚ›˜ ÛÎfiÓ˜ ηÈ
·Î·ı·Úۛ˜. ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ Ù˘¯fiÓ Â›ÌÔÓ˜
·Î·ı·Úۛ˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ¤Ó· Ì·Ï·Îfi ·Ó›
ÌÔ˘ÛÎÂ̤ÓÔ Û ۷Ô˘Ó¿‰·. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
‰È·Ï‡Ù˜, fiˆ˜ ÂÙڤϷÈÔ, ÔÈÓfiÓÂ˘Ì·, ‰È¿Ï˘Ì·
100
·Ì̈ӛ·˜ Î.Ï.. ∞˘ÙÔ› ÔÈ ‰È·Ï‡Ù˜ ÌÔÚ› Ó·
ÚÔηϤÛÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙ· Ï·ÛÙÈο ̤ÚË ÙÔ˘
Ì˯·Ó‹Ì·ÙÔ˜.
§›·ÓÛË
ΔÔ Ì˯¿ÓËÌ· ‰Â ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÚfiÛıÂÙË Ï›·ÓÛË.
μÏ¿‚˜
™Â ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ ÚÔ·„ÂÈ Î¿ÔÈ· ‚Ï¿‚Ë Û·Ó
·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· Ù˘ ÊıÔÚ¿˜ οÔÈÔ˘ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜,
Û·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÂÙ Ì ÙÔ
ΤÓÙÚÔ Ù¯ÓÈ΋˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÙË ‰È‡ı˘ÓÛË
Ô˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÂÙ·È ÛÙËÓ Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘.
ŒÓ· Û¯¤‰ÈÔ ÙˆÓ ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎÒÓ Ô˘ ÌÔÚ›Ù ӷ
ÚÔÌËı¢Ù›Ù ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÛÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜
·˘ÙÒÓ ÙˆÓ Ô‰ËÁÈÒÓ ¯Ú‹Û˘.
¶ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓ
°È· ÙËÓ ·ÔÊ˘Á‹ ˙ËÌÈÒÓ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿, ÙÔ
Ì˯¿ÓËÌ· ·Ú·‰›‰ÂÙ·È Û ÌÈ· ÁÂÚ‹ Û˘Û΢·Û›·,
Ë ÔÔ›· ·ÔÙÂÏÂ›Ù·È Î˘Ú›ˆ˜ ·fi ·Ó·Î˘ÎÏÒÛÈÌ·
˘ÏÈο. ™·˜ ·Ú·Î·Ïԇ̠ӷ ÊÚÔÓÙ›ÛÂÙ ÁÈ· ÙËÓ
·Ó·Î‡ÎψÛË Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜.
∂Ï·Ùو̷ÙÈο Î·È / ‹ ·ÔÚÚÈÌ̤ӷ
ËÏÂÎÙÚÈο ‹ ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ·ÓÙÈΛÌÂÓ·
Ú¤ÂÈ Ó· Û˘ÏϤÁÔÓÙ·È ÛÙȘ
ηٿÏÏËϘ ÙÔÔıÂۛ˜
·Ó·Î˘ÎÏÒÛˆ˜.
∂ÁÁ˘ËÛË
√È fiÚÔÈ ÂÁÁ‡ËÔ˘ ·Ó·ÁÚ¿ÊÔÓÙ·È ÛÙËÓ
ÂÛˆÎÏÂÈÌÂÓË Î¿ÚÙ· ÂÁÁ‡ËÛ˘ Ô˘ ‰È·Ù›ıÂÙ·È
ͯˆÚÈÛÙ¿.
ȉȠʌȡȠȧȩȞțĮȚIJȠİȖȤİȚȡȓįȚȠȤȡȒıȘȢȝʌȠȡİȓȞĮ
ĮȜȜȐȟȠȣȞȅȚʌȡȠįȚĮȖȡĮijȑȢȝʌȠȡȠȪȞȞĮ
IJȡȠʌȠʌȠȚȠȪȞIJĮȚȤȦȡȓȢʌȡȠİȚįȠʌȠȓȘıȘ
DECLARATION OF CONFORMITY
BSM1021 BELT SANDER
(EN) We declare under our sole responsibility that this product is in conformity with
GLUHFWLYH(8RIWKH(XURSHDQSDUOLDPHQWDQGRIWKHFRXQFLORI-XQHRQWKH
restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic
equipment is in conformity and accordance with the following standards and
regulations:
(DE) Der Hersteller erklärt eigenverantwortlich, dass dieses Produkt der Direktive
(8GHV(XURSlLVFKHQ3DUODPHQWVXQGGHV5DWVYRP-XQLEHUGLH
Einschränkung der Anwendung von bestimmten gefährlichen Stoffen in elektrischen
und elektronischen Geräten entspricht. den folgenden Standards und Vorschriften
entspricht:
(NL) Wij verklaren onder onze volledige verantwoordelijkheid dat dit product voldoet aan
GHFRQIRUP5LFKWOLMQ(8YDQKHW(XURSHHV3DUOHPHQWHQGH5DDGYDQMXQL
2011 betreffende beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in
elektrische en elektronische apparatuur en in overeenstemming is met de volgende
standaarden en reguleringen:
(FR) Nous déclarons sous notre seule responsabilité que ce produit est conforme aux
VWDQGDUGVHWGLUHFWLYHVVXLYDQWVHVWFRQIRUPHjOD'LUHFWLYH(8GX
Parlement Européen et du Conseil du 8 juin 2011 concernant la limitation d’usage de
certaines substances dangereuses dans l’équipement électrique et électronique.
(ES) Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que este producto cumple con
las siguientes normas y estándares de funcionamiento: se encuentra conforme con
OD'LUHFWLYD8(GHO3DUODPHQWR(XURSHR\GHO&RQVHMRGHGHMXQLRGH
sobre la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los equipos
eléctricos y electrónicos.
(PT) Declaramos por nossa total responsabilida-de que este produto está em
conformidade e cumpre as normas e regulamentações que se seguem: está em
FRQIRUPLGDGHFRPD'LUHFWLYD(8GR3DUODPHQWR(XURSHXHFRPR
Conselho de 8 de Junho de 2011 no que respeita à restrição de utilização de
determinadas substâncias perigosas existentes em equipamento eléctrico e
electrónico.
(IT) Dichiariamo, sotto la nostra responsabilità, che questo prodotto è conforme alle
QRUPDWLYHHDLUHJRODPHQWLVHJXHQWLqFRQIRUPHDOOD'LUHWWLYD8(GHO
Parlamento Europeo e del Consiglio dell’8 giugno 2011 sulla limitazione dell’uso di
determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
(SV) Vi garanterar på eget ansvar att denna produkt uppfyller och följer följande
VWDQGDUGHURFKEHVWlPPHOVHUXSSI\OOHUGLUHNWLY(8IUnQ(XURSHLVND
parlamentet och EG-rådet från den 8 juni 2011 om begränsningen av användning av
farliga substanser i elektrisk och elektronisk utrustning.
(FI) Vakuutamme yksinomaan omalla vastuullamme, että tämä tuote täyttää seuraavat
standardit ja säädökset: täyttää Euroopan parlamentin ja neuvoston 8. kesäkuuta
SlLYlW\QGLUHNWLLYLQ(8YDDWLPXNVHWNRVNLHQYDDUDOOLVWHQDLQHLGHQ
käytön rajoitusta sähkö- ja elektronisissa laitteissa.
(NO) VLHUNO UHUXQGHUYnUWHJHWDQVYDUDWGHWWHSURGXNWHWHULVDPVYDUPHGI¡OJHQGH
VWDQGDUGHURJUHJOHUHULVDPVYDUPHG(8GLUHNWLYHW(8IUD(XURSD
parlamentet og Europa-rådet, pr. 8 juni 2011, om begrensning i bruken av visse
farlige stoffer i elektrisk og elektronisk utstyr.
(DA) VLHUNO UHUXQGHUHJHWDQVYDUDWGHWWHSURGXNWHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGI¡OJHQGH
VWDQGDUGHURJEHVWHPPHOVHUHULRYHUHQVVWHPPHOVHPHGGLUHNWLY(8IUD
(XURSD3DUODPHQWHWRJ5nGHWDIMXQLRPEHJU QVQLQJDIDQYHQGHOVHQDI
visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr.
(HU) FHOHOĘVVpJQNWHOMHVWXGDWiEDQNLMHOHQWMNKRJ\H]DWHUPpNWHOMHVPpUWpNEHQ
PHJIHOHOD]DOiEELV]DEYiQ\RNQDNpVHOĘtUiVRNQDNMHYVRXODGXVHVPČUQLFt
(8(YURSVNpKRSDUODPHQWXD5DG\(8]HGQHþHUYQDNWHUiVHWêNi
RPH]HQtSRXåLWtXUþLWêFKQHEH]SHþQêFKOiWHNYHOHNWULFNêFKDHOHNWURQLFNêFK
]DĜt]HQtFK
(CZ) NDQDãLYODVWQt]RGSRYČGQRVWSURKODãXMHPHåHMHWHQWRYêUREHNYVRXODGXV
následujícími standardy a normami: Je v súlade s normou 2011/65/EÚ Európskeho
SDUODPHQWXD5DG\]M~QDWêNDM~FHMVDREPHG]HQLDSRXåtYDQLDXUþLWêFK
QHEH]SHþQêFKOiWRNYHOHNWULFNRPDHOHNWURQLFNRPY\EDYHQt
(SK) V\KODVXMHPHQDQDãXYêKUDGQ~]RGSRYHGQRVĢåHWHQWRYêURERNMHY]KRGHDV~ODGH
s nasledujúcimi normami a predpismi: Je v súlade s normou 2011/65/EÚ EurópskeKRSDUODPHQWXD5DG\]M~QDWêNDM~FHMVDREPHG]HQLDSRXåtYDQLDXUþLWêFK
QHEH]SHþQêFKOiWRNYHOHNWULFNRPDHOHNWURQLFNRPY\EDYHQt
(SL) S polno odgovornostjo izjavljamo, da je ta izdelek v skladu in da odgovarja naslednMLPVWDQGDUGRPWHUSUHGSLVRPMHYVNODGX]GLUHNWLYR(8(YURSVNHJDSDUODPHQWDLQ6YHWD]GQHMXQLMRRPHMHYDQMXXSRUDEHGRORþHQLKQHYDUQLKVQRYLY
HOHNWULþQLLQHOHNWURQVNLRSUHPL
(PL) DHNODUXMHP\QDZáDVQąRGSRZLHG]LDOQRĞüĪHWHQSURGXNWVSHáQLDZ\PRJL]DZDUWHZ
QDVWĊSXMąF\FKQRUPDFKLSU]HSLVDFKMHVW]JRGQ\]'\UHNW\Zą8(3DUODmentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2011 r. w sprawie ograniczenia stosoZDQLDQLHNWyU\FKQLHEH]SLHF]Q\FKVXEVWDQFMLZVSU]ĊFLHHOHNWU\F]Q\PLHOHNWURQLF]nym.
(LT) PULVLLPGDPLYLVąDWVDNRP\EĊGHNODUXRMDPHNDGãLVJDPLQ\VDWLWLQNDåHPLDX
SDPLQơWXVVWDQGDUWXVDUEDQXRVWDWXVDWLWLQNDPELUåHOLRG(XURSRV
3DUODPHQWRLU7DU\ERVGLUHNW\Yą(%GơOWDPWLNUǐSDYRMLQJǐPHGåLDJǐ
QDXGRMLPRHOHNWURVLUHOHNWURQLQơMHƳUDQJRMHDSULERMLPR
(LV) ,UDWELOVWRãD(LURSDV3DUODPHQWDXQ3DGRPHVJDGDMnjQLMD'LUHNWƯYDL
(6SDUGDåXEƯVWDPXYLHOXL]PDQWRãDQDVLHUREHåRãDQXHOHNWULVNƗVXQ
HOHNWURQLVNƗVLHNƗUWƗV
(ET) ASJDOYRMDPDUYLVXDWELOGƯEXNDãLVSURGXNWVLUVDVNDƼƗXQDWELOVWVHNRMRãLHPVWDQGartiem un nolikumiem: ir atbilstoša Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8.
MnjQLMD'LUHNWƯYDL(6SDUGDåXEƯVWDPXYLHOXL]PDQWRãDQDVLHUREHåRãDQX
HOHNWULVNƗVXQHOHNWURQLVNƗVLHNƗUWƗV
(RO) DHFODUăPSULQDFHDVWDFXUăVSXQGHUHDGHSOLQăFăSURGXVXODFHVWDHVWHvQ
FRQIRUPLWDWHFXXUPăWRDUHOHVWDQGDUGHVDXGLUHFWLYHHVWHvQFRQIRUPLWDWHFX
'LUHFWLYD8(D3DUODPHQWXOXL(XURSHDQúLD&RQVLOLXOXLGLQLXQLHFX
SULYLUHODLQWHU]LFHUHDXWLOL]ăULLDQXPLWRUVXEVWDQĠHSHULFXORDVHODHFKLSDPHQWHOH
HOHFWULFHúLHOHFWURQLFH
(HR) I]MDYOMXMHPRSRGYODVWLWRPRGJRYRUQRƹĞXGDMHVWURMHPXNODGDQVDVOLMHGHĞLP
VWDQGDUGLPDLOLVWDQGDUGL]LUDQLPGRNXPHQWLPDLXVNODGXVDRGUHGEDPDXVNODÿHQRV
'LUHNWLYRP(8HXURSVNRJSDUODPHQWDLYLMHüDL]GDQRPOLSQMDR
RJUDQLþHQMXNRULãWHQMDRGUHÿHQLKRSDVQLKWYDULXHOHNWULþQRMLHOHNWURQLþNRMRSUHPL
(SRL)PRGSXQRPRGJRYRUQRãüXL]MDYOMXMHPRGDMHXVDJODãHQVDVOHGHüLPVWDQGDUGLPDLOL
QRUPDPDXVDJODãHQVDGLUHNWLYRP(8(YURSVNRJSDUODPHQWDL6DYHWDRG
MXQDJRGLQH]DUHVWULNFLMXXSRWUHEHRGUHÿHQLKRSDVQLKPDWHULMDXHOHNWULþQRML
elektronskoj opremi.
(RU) ɉɨɞɫɜɨɸɨɬɜɟɬɫɬɜɟɧɧɨɫɬɶɡɚɹɜɥɹɟɦɱɬɨɞɚɧɧɨɟɢɡɞɟɥɢɟɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɢɧɨɪɦɚɦɫɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬɬɪɟɛɨɜɚɧɢɹɦȾɢɪɟɤɬɢɜɵ
(8ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨɩɚɪɥɚɦɟɧɬɚɢɫɨɜɟɬɚɨɬɢɸɧɹɝɩɨ
ɨɝɪɚɧɢɱɟɧɢɸɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹɨɩɪɟɞɟɥɟɧɧɵɯɨɩɚɫɧɵɯɜɟɳɟɫɬɜɜɷɥɟɤɬɪɢɱɟɫɤɨɦ
ɢɷɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɢ
(UK) ɇɚɫɜɨɸɜɥɚɫɧɭɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɿɫɬɶɡɚɹɜɥɹɽɦɨɳɨɞɚɧɟɨɛɥɚɞɧɚɧɧɹɜɿɞɩɨɜɿɞɚɽ
ɧɚɫɬɭɩɧɢɦɫɬɚɧɞɚɪɬɚɦɿɧɨɪɦɚɬɢɜɚɦɡɚɞɨɜɨɥɶɧɹɽɜɢɦɨɝɢȾɢɪɟɤɬɢɜɢ
ȯɋȯɜɪɨɩɟɣɫɶɤɨɝɨɉɚɪɥɚɦɟɧɬɭɬɚɊɚɞɢɜɿɞɱɟɪɜɧɹɪɨɤɭɧɚɨɛɦɟɠɟɧɧɹ
ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹɞɟɹɤɢɯɧɟɛɟɡɩɟɱɧɢɯɪɟɱɨɜɢɧɜɟɥɟɤɬɪɢɱɧɨɦɭɬɚɟɥɟɤɬɪɨɧɧɨɦɭ
ɨɛɥɚɞɧɚɧɧɿ
(EL) ¢ËÏÒÓÔ˘Ì ˘‡ı˘Ó· fiÙÈ ÙÔ ÚÔ˚fiÓ ·˘Ùfi Û˘ÌʈÓ› Î·È ÙËÚ› ÙÔ˘˜ ·Ú·Î¿Ùˆ
ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ Î·È ÚfiÙ˘·: ıȣȝȝȠȡijȫȞİIJĮȚȝİIJȘȞȅįȘȖȓĮǼǼIJȠȣǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȀȠȚȞȠȕȠȣȜȓȠȣțĮȚIJȠȣȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣIJȘȢȘȢǿȠȣȞȓȠȣȖȚĮIJȠȞʌİȡȚȠȡȚıȝȩIJȘȢȤȡȒıȘȢ
ȠȡȚıȝȑȞȦȞİʌȚțȓȞįȣȞȦȞȠȣıȚȫȞıİȘȜİțIJȡȚțȩțĮȚȘȜİțIJȡȠȞȚțȩİȟȠʌȜȚıȝȩ
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 60745-1, EN 60745-2-4,
EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
2006/42/EC, 2006/95/EC, 2004/108/EC, 2002/96/EC, 2011/65/EU
Zwolle, 01-09-2013
W. Dekens
CEO Ferm B.V.
It is our policy to continuously improve our products and we therefore reserve the right to change the
product specification without prior notice.
)HUP%9‡/LQJHQVWUDDW‡30‡=ZROOH7KH1HWKHUODQGV
101
Spare parts list
Position
3
29
34
39 till 42
45
46
52
57
62
64
66
67
102
Description
Carbon brush set
Gear
Bottom plate
Adjusting knob
Speed control
Switch
Stator
Rotor
Dustbag
Rear wheel
Drive belt 120XL
Tension lever
Rubber mat
Clamping pin
No.
409980
409982
409983
409984
409985
409986
409987
409988
409989
409981
409990
409991
409992
409993
Exploded view
103
WWW.FERM.COM
1309-17
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project