DW717 | DeWalt DW717 MITRE SAW instruction manual

www.
.eu
DW717
Dansk
8
Deutsch
17
English
27
Español
37
Français
47
Italiano
57
Nederlands
67
Norsk
77
Português
86
Suomi
96
Svenska
105
Türkçe
114
Ελληνικά
124
Copyright DEWALT
2
10
13
1
11 12
2
16
17
3
14
15
20
8
4
5
7
A1
9
19
6
21
22
18
20
23
A2
24
25
1
26
27
A4
A3
28
29
A5
A6
30
16
10
22
11
A7
24
25
25
25
24
25
C
2
B
12
2
34
35
2
36
37
33
23
D2
D1
2
14
35
36
37
D3
39
2
23 37 38
37
40 41
23
D4
D5
43
5
4
42
E1
E2
3
45
45
3
39
44
45
E4
E3
61
48
F
47 46
7
G
21
39
43
20
44
H2
H1
50
51
55
49
55
H3
4
H4
15
3
8
52
53
54
54
I2
I1
50
50
15
15
51
55
55
J1
56
56
J2
57
58
56
1
21
13
K
L
M
N
5
P
O
Q1
Q2
R1
60
59
A
17
S
R2
64
61
64
T1
6
T2
16
18
U
7
DANSK
GERINGSSAV DW717
Tillykke!
ADVARSEL: Angiver en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i død eller alvorlig
personskade.
Du har valgt et DEWALT værktøj. Mange års erfaring, ihærdig
produktudvikling og innovation gør DEWALT til en af de mest pålidelige
partnere for professionelle brugere.
FORSIGTIG: Angiver en potentielt farlig situation, der,
medmindre den undgås, kan resultere i mindre eller moderat
personskade.
FORSIGTIG: Når det bruges uden sikkerhedsadvarselsymbolet,
angiver det en potentielt farlig situation, der medmindre den
undgås, kan resultere i beskadigelse af ejendom.
Tekniske data
Spænding
Motoreffekt
Klingediameter
Huldiameter
Klingens tykkelse
Maks. klingehastighed
Maks. tværsavningskapacitet 90°
Maks. geringskapacitet 45°
Maks. savedybde 90°
Maks. smigtværsavning 45°
Gering (maks.-positioner)
V
W
mm
mm
mm
omdr./min
mm
mm
mm
mm
venstre
højre
venstre
højre
Smig (maks.-positioner)
0° gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 89 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 320 mm
45° venstre gering
Maksimal savbredde ved maks. højde 89 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 226 mm
45° venstre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 58 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 320 mm
45° højre smigvinkel
Maksimal savbredde ved maks. højde 30 mm
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 320 mm
31,62° gering, 33,85° smigvinkel
Maksimal savhøjde ved maks. bredde 272 mm
Automatisk klingebremstid
Vægt
LpA (lydtryk)
LWA (akkustik)
KpA (lydtryk usikkerhed K)
KWA (akustisk effekt usikkerhed)
DW717
230
1.600
250
30
1,8
4.000
320
226
88
56
60°
51°
48°
48°
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
23
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW717
92
105
3,0
4,2
Angiver risiko for elektrisk stød.
Angiver brandfare.
EF-konformitetserklæring
DW717
DEWALT erklærer at disse produkter, beskrevet under “tekniske data” er
designet i overensstemmelse med:
98/37/EF (indtil dec.28,2009); 2006/42/EF (fra dec.29,2009);
2004/108/EF; 2006/95/EF; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003;
EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
For yderligere oplysninger, kontakt DEWALT på følgende adresse eller henvis
til vejledningens bagside.
Undertegnede er ansvarlig for kompilering af den tekniske fil og udsteder
denne erklæring på vegne af DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepræsident for Maskinteknik og Produktudvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.03.08
Sikkerhedsanvisninger
ADVARSEL! Når der bruges elektrisk værktøj, bør der tages
grundliggende sikkerhedsforanstaltninger, for at reducere risiko
for elektrisk stød og personskade
inklusiv følgende.
Alle disse anvisninger skal læses, inden der gøres forsøg på at betjene dette
produkt; disse anvisninger bør gemmes til senere brug.
GEM DENNE VEJLEDNING TIL SENERE BRUG.
Vibration totalværdier (triax vektorsum)
fastlagt i henhold til EN61029:
Vibrationsemissionværdi ah
ah =
Usikkerhed K =
Sikringer
Europa
UK & Irland
UK & Irland
230 V værktøj
230 V værktøj
115 V værktøjer
Generelle sikkerhedsbestemmelser
1. Hold arbejdsområdet ryddet.
m/s²
m/s²
2,0
1,5
10 Amp, el-net
13 A, i stikkontakter
16 ampere, lysnet
Overfyldte områder og arbejdsbænke opfordrer til ulykker.
2. Tag hensyn til arbejdsmiljøet.
Værktøjet må ikke udsættes for regn. Værktøjet må ikke bruges under
våde eller fugtige forhold. Sørg for, at arbejdsområdet er ordentligt
oplyst (250 - 300 Lux). Værktøjet må ikke bruges, hvor der er brandeller eksplosionsfare, f.eks. i nærheden af brændbare væsker eller
gasser.
3. Værn mod elektrisk stød.
Definitioner: Sikkerhedsretningslinjer
Nedenstående definitioner beskriver sikkerhedsniveauet for hvert enkelt
signalord. Læs vejledningen og vær opmærksom på disse symboler.
FARE: Gør opmærksom på en overhængende farlig situation,
som, hvis den ikke undgås, vil medføre dødsfald eller alvorlig
personskade.
8
Undgå at komme i kontakt med jordede overflader (f.eks. rør, radiatorer,
komfurer og køleskabe). Når værktøjet bruges under ekstreme forhold
(f.eks. høj fugtighed, når der produceres metalspåner osv.), kan den
elektriske sikkerhed forbedres ved at indsætte en isolerende transformer
eller en fejlstrømsafbryder.
DANSK
4. Hold uvedkommende væk.
Lad ikke personer, specielt børn, blive involveret i arbejdet,
røre værktøjet eller forlængerledningen, og hold dem væk fra
arbejdsområdet.
5. Stil ubrugt værktøj til opbevaring.
Når værktøj ikke er i brug, skal det opbevares på et tørt og forsvarligt
aflåst sted utilgængeligt for børn.
6. Undlad at overbelaste værktøjet.
Jobbet foretages på bedre og sikrere måde med den tilsigtede
hastighed.
7. Brug det korrekte værktøj.
Tving ikke mindre værktøj eller ekstraudstyr til at gøre samme arbejde
som et værktøj til industriel brug. Anvend aldrig værktøjet til ikketiltænkte formål; brug f.eks. ikke en rundsav til at skære i grene eller
træstammer.
8. Vær hensigtsmæssigt klædt på.
Bær ikke løst tøj eller smykker, da de kan gribe fat i bevægelige dele.
Det anbefales at der bæres skridsikkert fodtøj, når der arbejdes
udendørs. Bær hårbeklædning for at holde på langt hår.
9. Brug beskyttelsesudstyr.
Bær altid sikkerhedsbriller. Brug en ansigts- eller støvmaske, hvis
arbejdet skaber støv og flyvende partikler. Hvis dette materiale kan
være varmt, skal der også bæres et varmebestandigt forklæde. Bær
høreværn til hver en tid. Bær sikkerhedshjelm til hver en tid.
10. Tilslut støvudsugningsudstyr.
Hvis der anvendes støvudsugnings- eller -opsamlingsudstyr, skal dette
tilsluttes og anvendes korrekt.
11. Undlad at udsætte ledningen for overlast.
Træk aldrig stikket ud af stikkontakten ved at trække i
ledningen. Hold ledningen borte fra varme, olie og skarpe kanter. Bær
aldrig værktøjet ved at holde det i ledningen.
12. Fastgør arbejdsemnet.
Brug skruetvinger eller en skruestik til at holde arbejdsemnet på plads.
Det er sikrere end at bruge hænderne, og gør begge hænder fri til at
betjene værktøjet.
13. Undlad at række for langt.
Hold god fodstilling og balance til enhver tid.
14. Vær omhyggelig med at vedligeholde værktøjet.
For bedre og sikrere ydeevne, skal skæreværktøjerne holdes skarpe og
rene. Følg anvisninger for smøring og udskiftning af tilbehør. Kontroller
værktøjerne regelmæssigt, og hvis de er beskadigede, få dem repareret
af et autoriseret servicecenter. Sørg for, at alle håndtag og kontakter er
tørre, rene og fri for fedt og olie.
15. Frakobl værktøjer.
Når værktøjer ikke bruges, og inden service og udskiftning af tilbehør,
som for eksempel klinger, bor og skærere, skal værktøjer kobles fra
strømforsyningen.
16. Fjern justeringsnøgler og skruenøgler.
Gør det til en vane at kontrollere om justeringsnøgler og skruenøgler er
fjernet fra værktøjet inden det betjenes.
17. Undgå utilsigtet opstart af værktøjet.
Værktøjet må ikke bæres med fingeren på kontakten. Sørg for at
værktøjet er i “off” position (slukket) inden det tilsluttes.
18. Brug forlængerledninger, der egner sig til udendørs brug.
Efterse forlængerledningen inden brug og udskift den, hvis den er
beskadiget. Når værktøjet bruges udendørs, må der kun bruges
forlængerledninger som egner sig til udendørs brug, samt er afmærket
til udendørs brug.
19. Vær opmærksom.
Hold godt øje med, hvad du foretager dig. Brug sund fornuft. Værktøjet
må ikke betjenes når du er træt, eller under inflydelse af stoffer eller
alkohol.
20. Undersøg, om der er beskadigede dele.
Inden brug, skal værktøjet og hovedledningen kontrolleres for at fastslå
om den kan fungere korrekt ifølge det tilsigtede formål. Kontroller de
bevægelige deles indstilling, binding, beskadelse af dele, opstilling,
samt andre forhold, der kan påvirke driften. En skærm eller andre
dele, som er beskadiget, skal repareres eller udskiftes af et autoriseret
servicecenter, medmindre andet er angivet i denne brugervejledning.
Få defekte kontakter udskiftet af et autoriseret servicecenter. Undlad
at bruge værktøjet, hvis det ikke er muligt at tænde og slukke det med
kontakten. Forsøg aldrig at udføre reparationen selv.
ADVARSEL! Hvis der bruges tilbehør eller ekstraudstyr, eller
udføres en opgave med dette værktøj ud over hvad der er
anbefalet i denne brugervejledning, kan det indebære risiko for
personskade.
21. Få værktøjet repareret af en kvalificeret person.
Dette el-værktøj opfylder relevante sikkerhedsregler. Reparationer må
kun udføres af kvalificerede personer med originale reservedele, da det
ellers kan bringe brugeren i fare.
Yderligere sikkerhedsregler for geringssave
• Maskinen er udstyret med en specielt konfigurret el-ledning, som kun
må udskiftes af fabrikanten eller en autoriseret servicerepræsentant.
• Saven må ikke bruges til at save andre materialer, som ikke anbefales af
fabrikanten.
• Maskinen må ikke betjenes hvis skærmene ikke er på plads, eller hvis de
ikke fungerer eller vedligeholdes korrekt.
• Sørg for at armene sidder forsvarligt fast når der foretages
smigskæringer.
• Hold gulvområdet omkring maskinens niveau ryddet og fri for løse
materialer, f.eks. skaller og afskæringer.
• Brug savklinger, som er korrekt skærpede. Observer det maksimale
hastighedsmærke på savklingen.
• Sørg for at alle låseknapper og klemmehåndtag er stramme inden
betjeningen sættes i gang.
• Placer aldrig en hånd i klingeområdet når saven er koblet til
strømforsyningen.
• Forsøg aldrig at stoppe en kørende maskine hurtigt ved at sætte et
værktøj eller andre genstande mod klinken; dette kan medføre alvorlige
ulykker.
• Rådfør med betjeningsvejledningen inden noget tilbehør tages i brug.
Ukorrekt brug af tilbehør kan medføre beskadigelser.
• Brug en holder eller bær handsker ved håndtering af en savklinge.
• Sørg for at savklingen er installeret korrekt inden brug.
• Sørg for at klingen drejer i den korrekte retning.
• Undlad at bruge klinger med større eller mindre diameter end anbefalet.
Den rette klingekapacitet opnås ved at se de tekniske data. Brug kun de
i denne vejledning angivne klinger, som opfylder EN 847-1.
• Overvej brugen af specielt designede støjreduktionsklinger.
• Brug ikke HSS-klinger.
• Brug ikke revnede eller beskadigede savklinger.
• Brug ikke slibeskiver.
• Brug aldrig saven uden savpladen.
• Løft klingen fra savpladen i arbejdsemnet inden kontakten slippes.
• Fastgør ikke noget imod ventilatoren for at holde motorakslen fast.
• Klingeskærmen på saven løftes automatisk når armen sænkes; den
sænkes over klingen når der trykkes på udløserstangen (12).
• Klingeskærmen må ikke løftes manuelt, medmindre saven er slukket.
Skærmen kan løftes med hånden, når savklingerne monteres eller
fjernes, eller når saven inspiceres.
• Kontroller med jævne mellemrum om motorens luftspalter er rene og
uden skaller.
• Når savpladen er slidt, skal den udskiftes.
• Kobl maskinen fra hovedforsyningen, inden der foretages
vedligeholdelse eller når klingerne udskiftes.
• Foretag aldrig rengøring eller vedligeholdelse mens maskinen stadig
kører, og hvis hovedet ikke er i hvileposition.
• Monter såvidt muligt altid maskinen på en arbejdsbænk.
9
DANSK
• Hvis du bruger en laser til at angive skærelinjen, sørg for at laseren er af
klasse 2, i henhold til EN 60825-1. En laserdiode må ikke udskiftes med
en anderledes type. Hvis den er beskadiget, skal laseren repareres af en
autoriseret reparatør.
• Skærmens forreste afsnit har lameller for at lette visibiliteten når der
saves. Selvom lamellerne i høj grad reducerer flyvende rester, er der
åbninger i skærmen, og der skal altid bæres sikkerhedsbriller, når der
kigges gennem lamellerne.
• Når der saves træ, skal saven kobles til en støvopsamlingsanordning.
Tag altid hensyn til faktorer, som påvirker støvudsættelse, som for
eksempel:
-– den type materiale der skal bearbejdes (spånplader producerer mere
støv end træ);
-– savklingens skarphed;
-– korrekt indstilling af savklingen.
Sørg for at den lokale udsugning, hætter, skærme og slisker er justeret
korrekt.
• Vær opmærksom på følgende faktorer, som påvirker udsættelse
til støj:
-– brug savklinger, som er designet til at reducere den
udsendte støj;
-– brug kun savklinger, som er korrekt skærpede;
• Vedligeholdelse af maskinen skal foretages med jævne mellemrum;
• Maskinfejl, inklusive skærme eller savklinger, skal rapporteres så snart de
observeres;
• Sørg for at have tilstrækkelig almindelig og lokal belysning;
• Sørg for at operatøren er tilstrækkeligt trænet i maskinens brug, justering
og betjening;
• Når maskinen er udstyret med en laser, MÅ DER IKKE skiftes til en
anderledes lasertype. Reparationer må kun foretages af laserfabrikanten
eller en autoriseret repræsentant.
Yderligere risici
Følgende risici skal tages i betragtning ved brug af apparatet:
– personskade ved berøring af bevægelige dele.
Selvom relevante sikkerhedsforskrifter overholdes og passende
sikkerhedsanordninger bringes i anvendelse, kan der ikke undgås at være
yderligere risici. Disse er:
– Nedsat hørelse.
– Risiko for ulykker forårsaget af de udækkede dele af savklingen.
– Risiko for personskade, når klingen udskiftes.
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
Afskærmning venstre side
Geringshåndtag
Geringslås
Støvtud (ses ikke)
Geringsskala
Afskærmning højre side
Savsnitplade
Bærehåndtag
Betjeningshåndtag
Hovedlåsens frigøringsgreb
Elektronisk hastighedskontrolhjul
Spindellås
Affasningsskala
Skinnelåsegreb
Rillestop
A2
18 Glidestop
19 Fast øverste klingebeskytter
20 Affasningslås/håndtag
21 Klemmehåndtag til affasning
22 Hovelåsestift
23 Skruenøgle
24 Fordybning
25 Bænkmonteringshuller
A3
26 Støvpose
Valgfrit tilbehør
A4
27 Arbejdsunderlagsforlængelse
A5
28 LED-system til arbejdslys
A6
29 Arbejdsemneklemme
A7
30 Laser
– Risiko for at klemme fingrene, når skærmene åbnes.
– Helbredsfare, forårsaget af støvindtrængen, som udvikles når der saves
træ, specielt egetræ, bøgetræ og halvhårde fiberplader.
Kontroller emballagens indhold
Emballagen indeholder:
1 Monteret geringssav
1 Klingespænder
1 Klinge
1 Støvpose
1 Brugervejledning
1 Tegning
• Kontroller, at værktøjet, komponenter eller tilbehør ikke er blevet
beskadiget under transporten.
• Tag dig tid til at læse og forstå denne brugervejledning, før du tager
værktøjet i brug.
Beskrivelse (fig. A1 - A7)
ADVARSEL: Modificer aldrig el-værktøjet eller dele deraf. Det
kan medføre person- eller materialeskade.
A1
1 Tænd/sluk-kontakt
2 Flytbar nedre klingebeskytter
10
TILTÆNKT BRUG
Din DW717 geringssav er designet til professionel savning af træprodukter
og plastik. Den foretager savning af tværsnit, smigsavning og gering på en
let, nøjagtig og sikker måde.
DW717 geringssav er et professionelt elektrisk værktøj. LAD IKKE børn
komme i kontakt med værktøjet. Der skal føres tilsyn med unge under 16 år.
Elektrisk sikkerhed
Den elektriske motor er konstrueret til kun én spænding. Kontroller altid, at
strømforsyningens spænding svarer til spændingen på mærkepladen.
Dit værktøj er dobbeltisoleret i overensstemmelse med
EN 61029; jordledning er derfor ikke påkrævet.
I tilfælde af ledningsudskiftning må værktøjet kun repareres af en autoriseret
servicerepræsentant eller af en kvalificeret elektriker.
Anvendelse af forlængerkabel
Hvis der skal bruges forlængerkabel, skal der anvendes et kabel svarende
til værktøjets strømforbrug. (Se de tekniske specifikationer.)
Den mindste lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved anvendelse af en kabeltromle, skal kablet altid vindes helt ud.
DANSK
Spændingsfald
Strømafbrydelser medfører korte spændingsfald. Under forhold, hvor
strømforsynings forholdene ikke er de mest ideelle, kan andet udstyr blive
påvirket.
Hvis systemimpedansen er lavere end 0,25 Ω, vil forstyrrelser højst
sandsynligt ikke forekomme.
Samling
ADVARSEL: For at reducere risiko for personskade, sluk
værktøjet og kobl det fra strømforsyningen inden der gøres
forsøg på at flytte det, udskifte tilbehør eller inden der foretages
justeringer; undtagen hvad der er angivet i anvisningerne for
justering af laser.
Udpakning (fig. A1, B)
• Tag saven forsigtigt ud af emballagen ved at tage i bærehåndtaget (10).
• Løsn skinnelåseknappen (16), skub savhovedet tilbage og lås det i den
bageste stilling.
• Tryk aktiveringshåndtaget (11) nedad og træk transportlåsen (22) ud
som vist.
• Slip langsomt trykket nedad og lad armen gå helt op.
Montering på arbejdsbænk (fig. C)
• Hullerne (25) på alle fire fødder er beregnet til montering på bænk.
Der er huller af to forskellige størrelser, som passer til forskellige
skruestørrelser. Brug et af hullerne, det er ikke nødvendigt at bruge
begge. Spænd altid saven godt fast for at undgå at den bevæger sig.
Værktøjet kan monteres på et stykke finer med en tykkelse på 12,5 mm
eller mere, hvorved det er lettere at transportere den. Finerstykket kan
derefter spændes fast til underlaget samt flyttes til et andet arbejdssted
og spændes fast der.
• Ved montering af saven på et stykke finer skal man sikre sig,
at monteringsskruerne ikke stikker ud på undersiden af finerpladen.
Finerpladen skal være plan med underlaget. Ved fastspænding på et
underlag skal man kun spænde klemmefremspringene der,
hvor monteringsskruerne er placeret. Hvis man spænder andre steder,
vil dette indvirke på savens funktion.
• For at forhindre blokering og upræcision skal man sørge for,
at monteringsoverfladen ikke er skæv eller ujævn. Hvis saven rokker på
overfladen, kan man lægge tyndt materiale under en af savens fødder,
indtil saven står fast på overfladen.
Montering af savklingen (fig. D1 - D5)
ADVARSEL: For at reducere risiko for personskade, sluk
værktøjet og kobl det fra strømforsyningen inden der gøres
forsøg på at flytte det, udskifte tilbehør eller inden der foretages
justeringer; undtagen hvad der er angivet i anvisningerne for
justering af laser.
Tryk aldrig spindellåsens knap ned når klingen er tilført strøm
eller kører.
Der må ikke skæres i jernholdigt metal (indeholdende jern eller
stål) eller murværk eller fiberholdige cementprodukter med
denne geringssav.
• Tryk udløserarmen (12) ned for at udløse den nedre beskyttelsesskærm
(2), løft derefter den nedre beskyttelsesskærm så meget som muligt.
• Ved hjælp af Torx-boret (33) i håndgrebets ende af den medfølgende
skruenøgle (23), løsggør skærmens beslagskrue (34) tilstrækkeligt for
at lade det skrå hjørnestykke (35) passere gennem skruens hoved og
skærmen. Dette giver skærmens beslag (36) mulighed for at blive løftet
for at opnå adgang til klingens låseskrue (37).
• Mens den nederste skærm holdes i hævet position af skærmens
beslagskrue (34) tryk spindellåseknappen (14) ned med en hånd, og
hold den medfølgende klingeskruenøgle (23) i den anden hånd for at
løsne den venstreskårede klinges låseskrue (37), og drej den med uret.
ADVARSEL: Spindellåsen anvendes ved at trykke knappen ind
som vist og dreje spindelen med hånden, til man mærker at
låsen aktiveres. Fortsæt med at holde låseknappen inde for at
forhindre at spindelen drejer (fig. D4).
• Fjern klingens låseskrue (37) og den udvendige akselkrave (38).
• Monter savklingen (39) på klingeadapteren (40) direkte på den
indvendige akselkrave (41). Sørg for at tænderne på klingens underside
peger mod savens bagende (væk fra brugeren).
• Udskift den udvendige akselkrave (38).
• Spænd klingens låseskrue (37) ved at dreje den mod uret, mens
spindellåsen holdes aktiveret med den anden hånd.
• Før skærmbeslaget (36) ned, indtil det vinklede hjørnestykke (35) sidder
under hovedet på skrue i skærmens beslag (34).
• Spænd skruen på skærmbeslaget.
ADVARSEL: Tryk aldrig spindellåsetappen ind, mens klingen
roterer. Sørg for at holde skærmbeslaget nede og spænd
skruen på skærmbeslaget godt, efter at klingen er monteret.
ADVARSEL: Skærmens beslag skal sættes tilbage i den
oprindelige stilling og skruen strammes inden saven sættes i
gang. Gøres dette ikke, kan det resultere i at skærmen kontakter
den roterende savklinge, samt beskadige saven og forårsage
alvorlige personskader.
Justeringer
ADVARSEL: For at reducere risiko for personskade,
sluk værktøjet og kobl det fra strømforsyningen, inden
der gøres forsøg på at flytte det, udskifte tilbehør eller inden
der foretages justeringer; undtagen hvad der er angivet i
anvisningerne for justering af laser.
Din geringssav er grundigt justeret på fabrikken. Hvis det er nødvendigt at
justere den på grund af ændringer under transport eller håndtering eller af
anden årsag, skal nedenstående anvisninger følges. Når justeringerne er
udført en gang, skulle det ikke være nødvendigt at justere dem igen.
Kontrol og justering af klingen i forhold til anlægget (fig. E1 - E4)
• Løs geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at løsne
geringsarmen (42).
• Drej geringsarmen, indtil låsen anbringer den i 0° geringsstilling.
Stram ikke stangen.
• Træk hovedet nedad, indtil klingen netop går ind i savsporet (43).
• Anbring en vinkel (44) mod den venstre side af anslaget (3) og klingen
(39) (fig. E3).
ADVARSEL: Rør ikke spidserne af klingens takker med
firkanten.
• Indstil på følgende måde:
• Løsn skruerne (45) og flyt skalaen/geringsarm-enheden mod venstre
eller højre, indtil klingen står i en vinkel på 90° mod anslaget, målt ved
vinklen.
• Spænd skruerne (45) igen. Aflæsningen af geringsviseren har ingen
betydning på nuværende tidspunkt.
Justering af geringsindikatoren (fig. E1, E2 & F)
• Løs geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at løsne
geringsarmen (42).
• Flyt geringsarmen for at indstille geringsviseren (46) på nul som vist i fig. F.
• Lad geringstappen ’snappe’ på plads, idet du drejer geringsarmen forbi
nulpunktet med geringsstangen.
• Hold øje med viseren (46) og geringsskalaen (7). Hvis viseren ikke viser
præcis 0, løsnes skruen (47), og viseren flyttes hen på 0°, hvorefter
skruen spændes.
11
DANSK
Geringslås/stopstangsjustering (fig. A1, G)
Hvis savens base kan flyttes, når geringshåndtaget (4) er låst, skal
geringslåsen/stopstangen (48) justeres.
• Lås geringslåsen op (4).
• Løsn sikringsmøtrikken (61) på geringslåsens stang.
• Fastgør geringslåsen/stopstangen (48) ved hjælp af en skruetrækker.
Løsn derefter stangen én drejning.
• Kontrollér, at bordet ikke bevæger sig, når håndtaget (4) låses i en
vilkårlig (ikke forudindstillet) vinkel.
• Fastgør sikringsmøtrikken (61).
Kontrol og justering af klingen til bordet (fig. H1 - H4)
• Løsn klemmegrebet til affasning (21), og løft affasningslåsen (20) for at
udløse savarmen.
• Flyt geringsarmen, indtil låsen anbringer den i 0° affasningsposition.
Fastspænd ikke håndtaget.
• Træk hovedet ned, indtil bladet lige netop trænger ind i savsporet (43).
• Sæt en fast vinkel (44) på bordet og op mod klingen (39) (fig. H2).
ADVARSEL: Rør ikke ved spidserne på klingens tænder med
vinklen.
• Gå frem som følger, hvis justering er påkrævet:
• Løsn møtrikkerne (49, 55) og flyt savarmssamlingen til højre eller
venstre, indstil klingen er i 90° til bordet som målt med vinklen. Fastgør
møtrikken igen (49). Affasningsvinklen kræver justering efter klingens
justering til bordet er fuldført.
• Juster højre og venstre affasningsvinkler.
• Hvis affasningsmarkøren (50) ikke viser nul på affasningsskalaen (15),
løsnes skruen (51), der holder skalaen fast, og flyttes som påkrævet.
Justering af anslaget (fig. I1 & I2)
Den øverste del af anslaget kan justeres til at give plads og give saven
mulighed for en smigvinkel på op til fulde 48° både til venstre og højre.
Det venstre anslag (3) justeres således:
• Løsn de to plastknapper (52) og skub anslaget til venstre.
• Foretag en prøvekørsel med saven frakoblet (OFF) og kontroller
spillerummet. Juster anlægget så det sidder så tæt på klingen som
formålstjenligt for at give maksimal støtte for arbejdsemnet uden at
indvirke på armens op- og nedbevægelser.
• Stram knappen sikkert.
Det højre anslag (8) justeres således:
• Løsn de to plastknopper (53) og lad anslaget glide til højre.
• Gå frem på samme måde som ved justeringen af det venstre anslag.
ADVARSEL: Styrets riller (54) kan blive tilstoppet med
savsmuld. Brug en pind eller lavtryksluft til at rydde styrets riller.
Kontrol og justering af smigvinklen (fig. H1, I1, I2 & J1 – J2)
Kontrol og justering af den venstre smigvinkel
• Løsn venstre anslags lås (52) og skub venstre anlægs øverste del så
langt mod venstre som muligt.
• Løsn smiglåsen (21) og løft tryk på smigtappen (20) for at frigøre
savearmen.
• Flyt savearmen til venstre, indtil tappen anbringer den i 45° smigstilling.
Stram ikke håndtaget.
• Kontrollér, at smigindikatoren (50) angiver 45° på skalaen for
smigindstilling (15) (fig. J1).
• Indstil på følgende måde:
• Løsn møtrikken (55) og drej stopskruen (56) ind eller ud efter behov,
indtil viseren (50) viser 45°. Spænd møtrikken (55) igen.
• For at opnå 50° smig skal du dreje skruen på vinkelpositionsstoppet ud
for at give savearmen bevægelsesmulighed.
Kontrol og justering af den højre smigvinkel
• Løsn anslagets klemmeknap i højre side (53) og skub den øverste del
af højre anslag så langt mod venstre som muligt.
12
• Løsn smiglåsen (21) og løft tryk på smigtappen (20) for at frigøre
savearmen.
• Flyt savearmen til højre, indtil tappen anbringer den i 45° smigstilling.
Stram ikke håndtaget.
• Kontrollér, at smigindikatoren (50) angiver 45° på skalaen for
smigindstilling (15) (fig. J2).
• Hvis justering er nødvendig, gå da frem som ved justeringen af den
venstre smigvinkel.
Justering af smiglåsesystemet (fig. K)
Hvis savearmen kan flyttes, når smiglåsen (21) er låst, skal låsesystemet
justeres.
• Fjern skruen (56), som holder håndtaget.
• Løft håndtaget af og drej det 1/8 omgang med uret. Sæt skruen på igen.
• Check at savearmen ikke bevæger sig, når smiglåsen (21) er låst i en
vilkårlig (ikke forudindstillet) vinkel.
Justering af styreskinne (fig. K)
• Kontrollér regelmæssigt skinnernes frigang.
• For at reducere frigangen skal du gradvist dreje indstillingsskruen (57)
mod uret, mens savhovedet glider frem og tilbage. Justér frigangen til
at være så smal som mulig uden at forårsage glidemodstand.
Brugervejledning
ADVARSEL: Følg altid sikkerhedsanvisningerne og gældende
lovbestemmelser.
Brugere i UK gøres opmærksom på “woodworking machinesregulations
1974” samt senere ændringer.
Før værktøjet tages i brug:
• Monter en passende savklinge. Brug ikke for slidte savklinger.
Den maksimale omdrejningshastighed for værktøjet må ikke overstige
savklingens maksimale omdrejningshastighed.
• Forsøg ikke at save for små genstande.
• Lad klingen save frit. Pres ikke.
• Lad motoren nå op på fuld hastighed før savningen påbegyndes.
• Se til at alle låseknopper og klemmehåndtag er spændte.
• Spænd arbejdsemnet fast.
• Selv om denne sav kan save træ og mange andre ikke-jernholdige
materialer, vedrører disse brugsanvisninger kun savning af træ.
De samme retningslinier gælder for de andre materialer. Sav ikke
jernholdige materialer (jern eller stål), fibercement eller murværk med
denne sav!
• Brug savsporspladen. Brug ikke maskinen, hvis savsporet er bredere
end 10 mm.
Tænd og sluk (fig. L)
Der er et hul (58) i afbryderen (1), hvor en hængelås til låsning af maskinen
kan anbringes.
• Værktøjet startes ved at trykke på afbryderen (1).
• Værktøjet standses ved at slippe afbryderen.
Krops- og håndstilling
Ved at holde en korrekt kropsholdning og håndstilling under arbejdet,
vil arbejdet med geringssaven gå lettere, blive mere præcist og sikrere.
• Hold aldrig hænderne i nærheden af saveområdet.
• Lad ikke hænderne komme nærmere end 150 mm fra klingen.
• Hold arbejdsemnet godt fast mod bordet og mod anlægget under
savningen. Hold hænderne i stilling, indtil afbryderen er sluppet og
klingen er standset helt.
• Foretag altid prøvekørsler (uden strøm) før afsluttende snit, for at
kontrollere klingens bane.
• Kryds ikke hænderne som vist.
• Hold begge fødder fast på gulvet og sørg for at være i balance.
DANSK
• Når savearmen bevæges til venstre eller højre skal man følge med og
stå lidt forskudt for savklingen.
• Kig gennem beskyttelsesskærmens lameller, når en blyantslinie skal
følges.
Indstilling af den variable hastighed (fig. L)
Hastighedskontrolhjulet (13) kan indstilles på forhånd til den ønskede
hastighed.
• Drej hastighedskontrolskiven (13) hen på den ønskede værdi, der er
angivet med et tal.
• Brug høje hastigheder til savning i bløde materialer som træ. Brug lave
hastigheder til savning i metal.
Geringskontrol (fig. E1)
Geringshåndtaget (4) og geringslåsen (5) giver saven mulighed for at gere
60 til venstre og 50 til højre.
Sådan geres saven:
• Udløs geringshåndtaget (4), tryk geringslåsen (5) ned og indstil den
ønskede geringsvinkel på geringsskalaen.
• Skub geringshåndtaget (4) ned for at låse savbordet tilbage på plads.
Affasningskontrol (fig. H1, J1)
Affasningslåsehåndtagene (20) og klemmegrebet til affasning (21) giver
saven mulighed for at affase 48º til højre og venstre. Saven har to
affasningslåsehåndtag (20), ét på hver side af støttehus bagtil. Kun ét
skal anvendes for at flytte fasen til højre eller venstre. Klemmegrebet til
affasning (21) sidder øverst på støttehuset bagtil.
Sådan affases saven:
• Løsn klemmegrebet til affasning (21). Løft et af håndtagen til cirka 45º,
og indstil den ønskede affasningsvinkel på affasningsskalaen (15). Der
medfølger to affasningsskalaer.
• Lås klemmegrebet til affasning (21) for at låse fasen på plads.
Affasningshåndtagene (20) kan løftes lodret for at tilsidesætte de
almindelige stopvinkler.
Glidestop (fig. U)
Glidestoppen (18) kontrollerer positionerne for din savs skinner, således
at den størst mulige lodrette forme kan skæres. FASTGØR ALTID
SKINNELÅSEGREBET, NÅR DU ANVENDER GLIDESTOPPEN FOR AT
FORHINDRE GLIDESYSTEMET I AT BEVÆGE SIG UTILSIGTET
Skinnelåsegreb (fig. A1, U)
Skinnelåsegrebet (16) giver dig mulighed for at låse savhovedet for at
forhindre det i at glide på skinnerne. Dette er nødvendigt, når der foretages
visse snit, eller når saven transporteres.
Rillestop (fig. A1, S)
Rillestoppet (17) giver mulighed for rilleskæring. Ved at dreje håndtaget
mod savens forsiden og justere tommeskruen kan du ændre dybden
af rilleskæringen. Ved at dreje håndtaget mod enden af savet omgås
rillestoppet.
Hovedlåsestift (fig. A2)
For at låse savhovedet i positionen nedad, skubbes hovedet ned, stiften
(22) ind og savhovedet udløses. Dette holder savhovedet sikkert nede for
at kunne flytte saven fra sted til andet. For at udløse trykkes savhovedet
ned og stiften trækkes ud.
GRUNDLÆGGENDE SAVNING
Lodret tværsnit (fig. A1, A2 & M)
• Løsn geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned for at løsne
geringsarmen.
• Sæt geringstappen i 0° positionen og spænd geringsstangen.
• Placer det træstykke, som skal saves, mod anslaget (3 & 8).
• Grib fat om aktiveringshåndtaget (11) og tryk på udløserarmen (12) for
at frigøre hovedet.
• Tryk på udløserkontakten (1) for at starte motoren.
• Tryk hovedet ned, så klingen kan save sig igennem træet og gå ind
i plastsavsporspladen (9).
• Slip afbryderen, når savningen er gennemført, og vent til savklingen står
helt stille, før du drejer hovedet tilbage til dets øverste hvileposition.
Før der foretages et glidende snit (fig. A1, N)
Styreskinnen giver mulighed for at skære større træstykker fra 76,2 mm op
til 111,8 mm ved hjælp af en ud-ned-tilbage glidebevægelse.
• Udløs skinnelåsegrebet (16).
• Træk savhovedet mod dig og tænd for værktøjet.
• Sænk savbladet ind i træemnet og skub hovedet tilbage for at fuldende
snittet.
• Fortsæt som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL:
• Udfør ikke glidende snit på arbejdsemner, der er mindre end
76,2 mm.
• Husk at låse savhovedet i positionen bagtil, når glidesnittene
er fuldend.
Lodret geringstværsnit (fig. A1, A2 & O)
• Løsn geringsstangen (4) og tryk geringstappen (5) ned.
• Før armen til venstre eller til højre, til den står i den ønskede vinkel.
Geringstappen standser automatisk ved 10°, 15°, 22,5°, 31,62° og
45°, både højre og venstre, og ved 60° venstre og 50° højre. Hvis der
ønskes en mellemliggende vinkel, så hold hovedet fast, og lås det ved
at spænde geringsstangen.
• Sørg altid for at geringsstangen er stramt låst før savningen.
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
ADVARSEL: Når geringen er ved slutningen af et træstykke
med et lille afskæring, skal stykket anbringes således at det
sidder på klingens side, med den største vinkel op mod
anlægget, dvs. venstre gering, afskæringen på højre side, højre
gering, afskæringen på venstre side.
Smig (fig. A1, A2 & P)
Smigvinklen kan indstilles fra 48° til venstre til 48° til højre og kan saves
med geringsarmen indstillet på mellem nul og maksimalt 45° gering til
højre eller venstre.
Venstre smigvinkel
• Skyd den øverste del af det venstre anslag (3) så langt til venstre som
muligt.
• Løsn smiglåsen (21), løft smigtappen (20) og indstil smigen efter behov.
• Smigtappen anbringes automatisk ved 22,5°, 33,85° og 45°. Hvis du
ønsker en mellemliggende vinkel, så hold hovedet fast, og lås det ved
at spænde smiglåsen (21).
• Fortsæt som ved lodret lige tværsnit.
Højre smigvinkel
• Skyd den øverste del af det højre anslag (8) så langt til højre som muligt.
• Fortsæt som ved venstre smigsnit.
Snitkvalitet
Ethvert snits glathed afhænger af en række forskellige variable, f.eks.
det anvendte materiale. Hvis man ønsker et så glat snit som muligt med
henblik på støbning eller anden form for præcisionsarbejde, vil man opnå
de ønskede resultater ved at anvende en skarp (60 tands karbid) klinge og
en langsom, jævn savehastighed.
ADVARSEL: Sørg for at materialet ikke kryber under savningen;
klemmen holder den forsvarligt på plads. Lad altid klingen
stoppe helt inden du løfter armen. Hvis små træfibre stadig
flækker ud på arbejdsemnets bagside, kan du sætte et stykke
afdækningstape på træet på det sted, der skal skæres. Sav
gennem tapen og tag det forsigtigt af når du er færdig.
13
DANSK
Savning af billedrammer, skyggekasser og andre firesidede
genstande (fig. Q1 & Q2)
Pyntelister og andre rammer
Lav nogle få prøvesnit med affaldstræ for at opnå føling med saven.
Saven er et perfekt værktøj til geringssavning af hjørner som dem der
vises på fig. Q1. Den viste samling kan laves ved hjælp af enten smig- eller
geringsindstilling.
- Brug af smigindstilling
Smigvinklen for de to plader er begge indstillet på 45° for at opnå et 90°
hjørne. Geringsarmen er låst i nulposition. Træstykket er placeret med den
brede, flade side mod bordet og den smalle kant mod anlægget.
- Brug af geringsindstilling
Samme snit kan udføres ved geringssavning til højre og til venstre med
den brede overflade mod anlægget.
De to skitser (fig. Q1 & Q2) gælder kun for firesidede genstande.
Da antallet sider varierer, varierer gerings- og smigvinklerne også.
Tabellen nedenfor angiver passende vinkler for en lang række former under
antagelse af, at alle sider har samme længde. For at finde frem til geringseller smigvinklerne for en form, der ikke vises i tabellen,
divideres 180° med antallet sider.
Antal sider
4
5
6
7
8
9
10
Gerings- eller smigvinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Dobbeltgering (fig. R1 & R2)
Et kombineret geringssnit er et snit med en geringsvinkel (fig. Q2) og en
smigvinkel (fig. Q1) samtidig. Denne form for snit bruges til fremstilling af
rammer eller kasser med skrå sider som dem der vises på R1.
ADVARSEL: Hvis snitvinklen varierer fra snit til snit, kontrolleres
at smiglåseknoppen og geringsspærreknoppen er ordentligt
spændt. Disse knopper skal spændes efter alle ændringer i
smig- eller geringsvinklerne (fig. R1 & R2).
• Tabellen nedenfor kan hjælpe til med at finde frem til de rigtige smig- og
geringsindstillinger for almindelige kombinerede geringssnit. Tabellen
bruges ved at vælge en ønsket vinkel “A” (fig. R2) for projektet og finde
denne vinkel i tabellen. Derefter følges tabellen lodret ned for at finde
den korrekte smigvinkel og derefter vandret for at finde den korrekte
geringsvinkel.
• Indstil saven på de fundne vinkler og foretag nogle prøvesnit.
• Eksperimenter med at samle de savede stykker.
14
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET KASSE
8-SIDET KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
Støtte for lange stykker (fig. A4)
• Sørg altid for at støtte lange stykker.
• For at opnå det bedst mulige resultat bør forlægningsstøtten (27)
bruges til forlængning af savens bordbredde (fås hos forhandleren som
ekstraudstyr). Støt lange stykker ved anvendelse af passende midler
såsom savbukke eller lignende for at forhindre, at enderne falder ned.
• Eksempel: For at lave en firesidet kasse med en 25° udvendig
vinkel (angle “A”) (fig. R2) bruges den øverste højre bue. Find 25° på
bueskalaen. Følg den vandrette tværlinie til en af siderne for at finde
geringsvinkelindstillingen på saven (23°). Følg ligeledes den lodrette linie
opad eller nedad for at finde smigvinkelindstillingen (40°).
Foretag altid prøvesnit på affaldstræ for at kontrollere savens indstilling.
INDSTIL DENNE GERINGSVINKEL PÅ SAVEN
Fastspænding af arbejdsemnet (fig. A6)
• Spænd træstrykket fast til saven, når dette er muligt.
• For at opnå det bedste resultat, bør den tvinge (29), der er beregnet til
anvendelse med saven anvendes. Spænd emnet fast til anlægget,
når dette er muligt. Det kan fastspændes på begge sider af savklingen.
Husk at placere klemmen mod en solid, flad støtteoverflade.
INDSTIL DENNE SMIGVINKEL PÅ SAVEN
Skæring af fodlister
Skæring af fodlister foretages ved en smigvinkel på 45°.
• Foretag altid en prøvekørsel uden strøm, før der saves.
• Al savning foretages med listens bagside liggende fladt på saven.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Placer listen med undersiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
- Højre side
• Placer listen med oversiden mod anlægget.
• Gem højre side af snittet.
Savning af toplister
Savningen af toplister udføres i en kombineret gering. For at opnå den
størst mulige præcision har din sav forhåndsindstillede vinkelpositioner på
31,62° gering og 33,85° smigvinkel. Disse indstillinger er beregnede på
standard toplister med 52° vinkler foroven og 38° vinkler forneden.
• Lav prøvesnit med affaldsmateriale, før du foretager de endelige snit.
• Alle snit foretages i en venstre smigvinkel og med listens bagside mod
basis.
Indvendigt hjørne
- Venstre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem venstre side af snittet.
DANSK
- Højre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem venstre side af snittet.
Udvendigt hjørne
- Venstre side
• Listens bund mod anlægget.
• Gering til venstre,
• Gem højre side af snittet.
- Højre side
• Listens top mod anlægget.
• Gering til højre.
• Gem højre side af snittet.
Fræsning (fig. S)
Din sav er forsynet med et notfræsningsstop (17) og en fingerskrue (59) til
notfræsning.
• Bøj notfræsningsstoppet (17) i retning af savens forside.
• Drej på fingerskruen (59) for at indstille dybden af notfræsningen.
Det kan være nødvendigt at løsne låsemøtrikken (60) først.
• Sæt et stykke affaldsmateriale på cirka 5 cm mellem anslag og
arbejdsemne for at udføre et lige notfræsningssnit.
Speciel opsætning for brede tværsnit (fig. A1, T1, T2)
Din sav kan skære meget brede arbejdsemner (op til 391 mm), når der
anvendes en speciel opsætning. Følg disse trin til opsætning af saven til
disse arbejdsemner:
• Fjern både højre og venstre glideanslag fra saven og læg dem til siden.
For at fjerne dem skrues anslagsgrebene flere omdrejninger, hvorefter
hvert anslag skubbes udad. Justér og lås geringskontrollen, således at
den er på 0 grader gering.
• Fjern anslagsskruerne bagtil (64) fra højre og venstre fod og montér
dem i højre anslags skruehuller (8).
ADVARSEL: Skær ikke materiale ved hjælp af den specielle
opsætning uden at have monteret baganslagsskruerne (64).
I modsat fald understøttes materialet ikke korrekt og kan
forårsage mangel på kontrol og eventuel personskade.
• Forbered en platform ved brug af 38 mm tyk spånplade eller et 38 mm
tyk, fladt træstykke, 368 x 660 mm, af lignende styrke. Platformen
skal være flad ellers emne kan flytte sig under skæring og forårsage
personskade.
• Montér den 368 x 660 mm platform på saven ved brug af fire 76,2 mm
lange skruer til træ (61) gennem huller i bunden af anslagsafskærmning.
Der skal bruges fire skruer for at rigtigt fastgøre materialet. Når den
særlige opsætning bruges, platformen vil blive skåret i to stykker. Sørg
for at skruerne er rigtigt strammet op, ellers emnet kan løsne sig og
forårsage personskade. Sørg for at platformen ligger solidt fladt på
bordet, mod anslagsafskærmning og centeret jævnt fra venstre til højre.
ADVARSEL: Sørg for at saven er monteret fast på en stabil,
flad overflade. Gør det den ikke, kan det destabilisere saven og
forårsage dens fald med personskade til følge.
• Placér emnet som skal skæres på toppen af den på bordet monterede
platform. Sørg for at emnet sidder fast mod bagafskærmningen.
• Fastgør materialet før skæring. Skær langsomt gennem materialet med
ud-ned-og-tilbage bevægelsen. Utilstrækkelig fastgørelse eller for hurtig
skæring kan få materialet til at løsne sig og forårsage personskade.
Efter nogle skæringer med geringsvinkler forskellige fra 0º, kan platformen
svækkes og blive uegnet til at rigtigt støtte arbejdet. Montér en ny, ubrugt
platform på saven efter forhåndsfastsætning af den ønskede geringsvinkel.
ADVARSEL: Fortsat brug af platform med forskellige savsnit
kan forårsage tab af materialestyringsevnen og risiko for
personskade.
Støvudsugning (fig. A2 & A3)
• Sæt støvposen (26) på støvtuden (6).
• Tilslut, når det er muligt, en støvudsugningsenhed, der er designet i
overensstemmelse med de gældende regler om støvemission.
Savklinger
For at opnå den angivne savekapacitet skal der altid anvendes 305 mm
savklinger med 30 mm akselhuller.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Geringssaven leveres med et bærehåndtag (10) på savearmens overside
for at gøre det bekvemt at bære den.
• Saven transporteres ved at sænke armen og trykke transportlåsen (22)
ind.
• Lås skinnens låseknop med savhovedet i front positionen, lås
geringsarmen i yderste venstre geringsvinkel, skub afskærmningen (3 &
8) helt indad og lås smigtap (20) med savhovedet i lodret stilling for at
gøre verktøjet så kompakt som muligt.
• Ved transport skal man altid gribe om saven i bærehåndtaget (10) eller
håndindsnittene (24) som vises på fig. B.
VEDLIGEHOLDELSE
Dit elværktøj er fremstillet til at kunne fungere i meget lang tid med mindst
mulig vedligeholdelse. For at værktøjet skal kunne fungere tilfredsstillende
hele tiden, er det dog vigtigt, at værktøjet behandles korrekt og rengøres
jævnligt.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade
skal enheden slukkes, og strømtilførslen til maskinen
afbrydes, før der monteres eller afmonteres tilbehør, før
indstillingen justeres eller ændres og før reparation. Sørg for
at afbryderen er sat til OFF. En utilsigtet opstart kan forårsage
personskade.
Smøring
Dit elværktøj kræver ingen ekstra smøring.
Rengøring
ADVARSEL: Blæs støv og snavs ud af hovedhuset med tør
luft, lige så snart der samler sig snavs i og omkring luftaftrækket.
Bær godkendte beskyttelsesbriller og godkendt støvmaske ved
udførelse af denne procedure.
ADVARSEL: Brug aldrig opløsningsmidler eller andre kraftige
kemikalier til at rengøre værktøjets ikke-metalliske dele. Disse
kemikalier kan svække de materialer, der anvendes i disse dele.
Brug en klud, der kun er fugtet med vand og mild sæbe. Der
må under ingen omstændigheder komme væske ind i værktøjet.
Ingen af værktøjets dele må nedsænkes i væske.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal
bordoverfladen renses med jævne mellemrum.
ADVARSEL: For at reducere risikoen for personskade, skal
støvudsugningssystemet gøres rent jævne mellemrum.
15
DANSK
Valgfrit tilbehør (fig. A3 - A6)
ADVARSEL: Da andet tilbehør end det, som stilles til rådighed
af DEWALT, ikke er afprøvet med dette produkt, kan det
være farligt at bruge sådant tilbehør med dette værktøj. For
at mindske risikoen for personskade, må dette produkt kun
anvendes med tilbehør, som anbefales af DEWALT.
LASERADVARSEL:
LASERSTRÅLING: KIG IKKE IND I STRÅLEN
KLASSE 2 LASERPRODUKT
MAKSIMAL UDGANGSSTRØM
<1MW VED 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
LED-ARBEJDSLYSADVARSEL:
LEDSTRÅLING: KIG IKKE IND I STRÅLEN
KLASSE 2 LED-PRODUKT
MAKSIMAL UDGANGSSTRØM
P = 9,2 mW; peak = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
GARANTI
• 30 DAGE UDEN RISIKO TILFREDSHEDSGARANTI •
Hvis du ikke er fuldt tilfreds med dit DEWALT værktøj, kan du
returnere det inden for 30 dage, komplet som købt, til den
forhandler, hvor værktøjet blev købt og få alle pengene refunderet
eller bytte det. Der skal fremvises gyldig kvittering.
• ET ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Hvis du har brug for vedligeholdelse eller service til dit DEWALT
værktøj inden for 12 måneder efter købet, gøres dette helt gratis på
et autoriseret DEWALT serviceværksted. Der skal fremvises gyldig
kvittering. Omfatter arbejdsløn og reservedele til elektrisk værktøj.
Tilbehør ikke inkluderet.
• ET ÅRS FULD GARANTI •
Hvis dit DEWALT produkt går i stykker på grund af fejlbehæftede
materialer eller arbejdsudførelse inden for 12 måneder efter
købsdatoen, garanterer vi, at alle defekte dele eller produktet som
helhed, hvilket besluttes af os, erstattes vederlagsfrit, forudsat at:
• Produktet er ikke misbrugt.
Kontakt forhandleren for yderligere oplysninger om korrekt tilbehør.
• Ingen uautoriserede personer har repareret dette produkt.
Miljøbeskyttelse
• Bevis på købsdato er fremvist. Denne garanti tilbydes som en
ekstra service og ydes foruden de af loven fastsatte rettigheder
for forbrugere.
Særskilt bortskaffelse. Dette produkt må ikke bortskaffes
sammen med almindeligt husholdningsaffald.
Hvis du på noget tidspunkt finder det nødvendigt at udskifte dit
DEWALT produkt, eller hvis det ikke længere tjener det tiltænkte formål, må
det ikke bortskaffes med almindeligt husholdningsaffald. Sørg for, at dette
produkt bortskaffes særskilt.
Særskilt bortskaffelse af brugte produkter og emballage gør det
muligt at genbruge materialer og anvende dem på ny.
Genanvendelse af genbrugsmaterialer bidrager til at forhindre
forurening af miljøet og reducerer behovet for råmaterialer.
Lokale forskrifter muliggør i nogen tilfælde særskilt bortskaffelse af elektriske
produkter fra husholdningen, ved kommunale affaldsdepoter eller hos
forhandleren i forbindelse med køb af et nyt produkt.
DEWALT har stillet faciliteter til rådighed til indsamling og genbrug af udslidte
DEWALT produkter. For at benytte sig af denne service kan man returnere
produktet til et hvilket som autoriseret serviceværksted, der modtager det på
vore vegne.
Du kan finde ud af, hvor det nærmeste autoriserede serviceværksted
befinder sig ved at kontakte dit lokale DEWALT-kontor på den adresse, der
er angivet i denne vejledning. Alternativt findes der en liste over autoriserede
DEWALT serviceværksteder og detaljerede oplysninger om vores
eftersalgsservice og kontakter på følgende internetadresse: www.2helpU.
com.
16
Nærmeste autoriserede DEWALT serviceværksted findes ved at
benytte telefonnummeret på bagsiden af denne vejledning. Alternativt
findes der en liste over autoriserede DEWALT serviceværksteder
og detaljerede oplysninger om vores eftersalgsservice på følgende
internetadresse: www.2helpU.com.
DEUTSCH
KAPP- UND GEHRUNGSSÄGE DW717
Herzlichen Glückwunsch!
Definitionen: Sicherheitsrichtlinien
Sie haben sich für ein Werkzeug von DEWALT entschieden, das die lange DEWALT-Tradition fortsetzt, nur ausgereifte und in zahlreichen Tests
bewährte Qualitätsprodukte für den Fachmann anzubieten. Lange Jahre
der Erfahrung und kontinuierliche Weiterentwicklung machen DEWALT zu
Recht zu einem verläßlichen Partner aller professionellen Anwender.
Im Folgenden wird die Relevanz der einzelnen Warnhinweise erklärt. Bitte
lesen Sie das Handbuch und achten Sie auf diese Symbole.
GEFAHR: Weist auf eine unmittelbar bevorstehende gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
WARNUNG: Weist auf eine möglicherweise gefährliche
Situation hin, die, sofern nicht vermieden, zu tödlichen oder
schweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist auf eine möglicherweise gefährliche Situation
hin, die, sofern nicht vermieden, u. U. zu leichten oder
mittelschweren Verletzungen führen kann.
VORSICHT: Weist, wenn ohne Sicherheitssymbol aufgeführt,
auf eine möglicherweise gefährliche Situation hin, die, sofern
nicht vermieden, zu Sachschäden führen kann.
Technische Daten
S-pannung
Leistungsaufnahme
Sägeblattdurchmesser
Sägeblattbohrung
Stärke des Sägeblattkörpers
Max. Sägeblattdrehzahl
Max. Querschnitt bei 90°
Max. Gehrungsschnitt bei 45°
Max. Schnittiefe bei 90°
Max. Neigungsquerschnittiefe bei 45°
Gehrung (max. Einstellung)
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
rechts
Neigung (max. Einstellung)
0° Gehrung
Resultierende Breite bei max. Höhe 89 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 320 mm
Gehrung 45° links
Resultierende Breite bei max. Höhe 89 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 226 mm
45° Neigung links
Resultierende Breite bei max. Höhe 58 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 320 mm
45° Neigung rechts
Resultierende Breite bei max. Höhe 30 mm
Resultierende Höhe bei max. Breite 320 mm
31,62° Gehrung, 33,85° Neigung
Resultierende Höhe bei max. Breite 272 mm
Bremszeit der automatischen elektronischen Blattbremse
Gewicht
LpA (Schalldruckpegel)
LWA (Schallleistungspegel)
KpA (Schalldruckpegel-Unsicherheit K)
KWA (Schallleistungspegel-Unsicherheit K)
DW717
230
1.600
250
30
1,8
4.000
320
226
88
56
60°
51°
48°
48°
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
23
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW717
92
105
3,0
4,2
Gesamtschwingungswerte (Vektorsumme der triaxialen Beschleunigung)
ermittelt gemäß EN61029:
Schwingungsemissionswert ah
ah =
m/s²
Unsicherheit K
m/s²
FI-Schalter
Europa
GB und Irland
GB und Irland
2,0
1,5
Weist auf ein Stromschlagrisiko hin.
Weist auf eine Brandgefahr hin.
EG-Konformitätserklärung
DW717
DEWALT erklärt hiermit, dass die unter „Technische Daten“ beschriebenen
Produkte in Übereinstimmung mit folgenden Richtlinien konstruiert wurden:
98/37/EG (bis 28. Dez. 2009); 2006/42/EG (ab 29. Dez. 2009);
2004/108/EG; 2006/95/EG; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003;
EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3.
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an DEWALT unter der
nachfolgenden Adresse oder beziehen sich auf die Rückseite dieses
Handbuchs.
Der Unterzeichnete ist verantwortlich für die Zusammenstellung des
technischen Dossiers und gibt diese Erklärung im Namen von DEWALT AB.
Horst Großmann
Vizepräsident für Konstruktion und Produktentwicklung
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Deutschland
01.03.08
Sicherheitshinweise
WARNUNG! Beim Gebrauch von Elektrowerkzeugen
sollten stets die grundlegenden Sicherheitsvorkehrungen
befolgt werden, um das Risiko von Feuer, Stromschlag
und Personenschäden zu reduzieren, einschließlich der
nachfolgenden.
Lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt
verwenden und bewahren Sie die Gebrauchsanleitung auf.
BEWAHREN SIE DAS HANDBUCH ZUM SPÄTEREN NACHSCHLAGEN AUF.
Allgemeine Sicherheitsregeln
230 V Werkzeuge
230 V Werkzeuge
115 V Werkzeuge
10 A Stromversorgungsnetz
13 A im Stecker
16 A Stromversorgungsnetz
1. Halten Sie den Arbeitsbereich in Ordnung.
Unordnung im Arbeitsbereich führt zur Unfallgefahr.
2. Wählen Sie ihr Arbeitsumfeld sorgfältig aus.
Setzen Sie das Werkzeug keinem Regen aus und verwenden Sie
es nicht unter feuchten oder nassen Bedingungen. Halten Sie den
Arbeitsbereich gut beleuchtet (250–300 Lux). Verwenden Sie das
Werkzeug nicht in brand- oder explosionsgefährdeten Bereichen, wie
z.B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten oder Gasen.
17
DEUTSCH
3. Schutz vor elektrischem Schlag.
Vermeiden Sie jegliche Körperberührung mit geerdeten Teilen (z.
B. Rohre, Heizkörper, Herde und Kühlschränke). Bei extremen
Einsatzbedingungen (z.B. hohe Luftfeuchtigkeit, wenn Schleifschlamm
erzeugt wird, usw.) kann die elektrische Sicherheit durch Vorschalten
eines Trenntransformators oder eines (FI)- Fehlerstrom-Schutzschalters
erhöht werden.
4. Halten Sie andere Personen fern.
Lassen Sie Personen, vor allem Kinder, die an den Arbeiten nicht
beteiligt sind, das Werkzeug oder das Verlängerungskabel nicht
anfassen und halten Sie sie vom Arbeitsbereich fern.
5. Bewahren Sie Ihre Werkzeuge sicher auf.
Unbenutzte Werkzeuge sollten an einem trockenen Ort unter Verschluss
außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden.
6. Das Werkzeug nicht gewaltsam zweckfremd einsetzen.
Wenn es für seinen vorgesehenen Zweck angewendet wird, wird es die
Arbeit besser und sicherer ausführen.
7. Verwenden Sie das richtige Werkzeug.
Setzen Sie Kleinwerkzeuge nicht dazu ein, die Arbeit von
Hochleistungswerkzeugen zu verrichten. Verwenden Sie Werkzeuge
nur entsprechend ihres vorgesehenen Zwecks; verwenden Sie
beispielsweise zum Schneiden von Ästen oder Baumstümpfen keine
Kreissäge.
8. Tragen Sie geeignete Arbeitskleidung.
Tragen Sie keine weite Kleidung oder Schmuck, da diese von den
beweglichen Teilen des Werkzeugs erfasst werden können. Beim
Arbeiten im Freien ist rutschfestes Schuhwerk zu empfehlen. Tragen Sie
ein Haarnetz, um langes Haar damit zu bedecken.
9. Verwenden Sie Schutzausrüstung.
Tragen Sie immer eine Schutzbrille. Tragen Sie eine Atem- oder
Staubschutzmaske, falls die Arbeitsabläufe Staub oder Flugpartikel
erzeugen. Wenn die erzeugten Partikel heiß sind, sollte auch ein
hitzebeständiger Schurz getragen werden. Tragen Sie immer einen
Gehörschutz. Tragen Sie immer einen Schutzhelm.
10. Schließen Sie die Vorrichtungen zur Staubabsaugung an.
Falls Geräte zur Staubabsaugung oder zum -sammeln angeschlossen
werden können, vergewissern Sie sich, dass diese angeschlossen sind
und ordnungsgemäß verwendet werden.
11. Verwenden Sie das Kabel nicht missbräuchlich.
Ziehen Sie niemals am Netzkabel, wenn Sie es aus der
Steckdose entfernen. Halten Sie das Kabel von Hitze, Öl und
scharfen Kanten fern. Tragen Sie das Werkzeug niemals am Kabel.
12. Sichern Sie das Werkstück.
Wenn möglich, benutzen Sie Schraubzwingen oder einen Schraubstock,
um das Werkstück in Position zu halten. Das ist sicherer, als Ihre
Hände zu benutzen, und es hält beide Hände für die Bedienung des
Werkzeugs frei.
13. Achten Sie auf einen sicheren Stand.
Achten Sie auf einen sicheren Stand, um in jeder Arbeitsposition das
Gleichgewicht zu halten.
14. Pflegen Sie Ihre Werkzeuge mit Sorgfalt.
Halten Sie Ihre Werkzeuge scharf und sauber, um gut und sicher
arbeiten zu können. Befolgen Sie die Schmiervorschriften und
die Hinweise für Werkzeugwechsel. Überprüfen Sie Ihr Werkzeug
in regelmäßigen Abständen, und lassen Sie es im Falle von
Beschädigungen von einem autorisierten Servicebetrieb reparieren.
Halten Sie alle Griffe und Schalter trocken, sauber und frei von Öl und
Schmierfett.
15. Ziehen Sie den Netzstecker.
Wenn sie nicht benutzt werden, sollte die Stromversorgung für
Werkzeuge vor ihrer Wartung und beim Auswechseln von Zubehör wie
etwa Sägeblättern, Bits und Schneidwerkzeug unterbrochen werden.
16. Entfernen Sie Stell- und Schraubenschlüssel.
Machen Sie es sich zur Gewohnheit, dass sie vor Inbetriebnahme
des Werkzeugs visuell prüfen, ob Stell- und Schraubenschlüssel vom
Werkzeug abgezogen sind.
18
17. Vermeiden Sie unbeabsichtigtes Einschalten
Tragen Sie das Werkzeug niemals mit einem Finger am Schalter.
Vergewissern Sie sich, dass sich das Werkzeug vor dem Einstecken in
der „Aus“-Position befindet.
18. Verwenden Sie Verlängerungskabel für den Einsatz im Freien.
Vor der Verwendung sollte das Verlängerungskabel inspiziert werden.
Wenn es Beschädigungen aufweist, muss es ersetzt werden. Wenn das
Werkzeug im Freien benutzt wird, benutzen Sie nur Verlängerungskabel,
die zum Einsatz im Freien vorgesehen sind und entsprechend
gekennzeichnet sind.
19. Seien Sie stets aufmerksam.
Achten Sie darauf, was Sie tun. Handeln Sie mit Vernunft. Bedienen Sie
das Werkzeug nicht, wenn Sie müde sind oder unter dem Einfluss von
Drogen oder Alkohol stehen.
20. Kontrollieren Sie das Werkzeug auf Beschädigungen.
Überprüfen Sie das Werkzeug und das Netzkabel vor der
Inbetriebnahme auf Beschädigungen, um festzustellen, ob es
ordnungsgemäß funktionieren und seine vorgesehene Funktion erfüllen
kann. Überprüfen Sie, ob alle beweglichen Teile richtig montiert sind
und nicht klemmen und ob keine Teile gebrochen sind. Überprüfen Sie
auch alle Befestigungen und alle weiteren Konditionen, die den Betrieb
beeinflussen könnten. Schutzvorrichtungen oder andere beschädigte
Teile sollten ordnungsgemäß von einem autorisierten Servicebetrieb
repariert oder ersetzt werden, wenn die Bedienungsanleitung
nichts anderes angibt. Lassen Sie beschädigte Schalter von einem
autorisierten Servicebetrieb ersetzen.
Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn sich der Schalter nicht einoder ausschalten lässt.
Versuchen Sie niemals, Reparaturen selbst durchzuführen.
WARNUNG! Bei Verwendung von hier nicht empfohlenen
Zubehörteilen/Zusatzteilen oder bei der Durchführung von
Arbeiten, die nicht in dieser Bedienungsanleitung beschrieben
sind, besteht Verletzungsgefahr.
21. Lassen Sie Ihr Werkzeug von einer qualifizierten Person reparieren.
Dieses Elektrowerkzeug entspricht den einschlägigen
Sicherheitsrichtlinien. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem
Fachpersonal unter Verwendung von Originalersatzteilen durchgeführt
werden. Bei Nichtbeachtung können für den Benutzer wesentliche
Gefahren entstehen.
Zusätzliche Sicherheitsrichtlinien für Kapp- und
Gehrungssägen
• Die Maschine ist mit einem speziell gestalteten Stromzuführungskabel
ausgestattet, das nur vom Hersteller oder von einem von ihm
autorisierten Servicebetrieb ersetzt werden darf.
• Verwenden Sie die Säge nicht, um andere als die vom Hersteller
empfohlenen Materialien zu schneiden.
• Nehmen Sie die Maschine nicht in Betrieb, wenn die Schutzhauben
nicht am Platz sind oder wenn die Schutzhauben nicht funktionieren
oder ordnungsgemäß gewartet werden.
• Vergewissern Sie sich vor der Durchführung von Schrägschnitten, dass
der Arm sicher befestigt ist.
• Halten Sie den Bodenbereich im Umkreis der Maschine in einem guten
Zustand und frei von losem Material, z.B. Spänen und Abschnitten.
• Verwenden Sie ordnungsgemäß geschärfte Sägeblätter. Beachten Sie
die auf dem Sägeblatt angegebene Höchstgeschwindigkeit.
• Vergewissern Sie sich, dass alle Feststellknöpfe und -hebel fest
angezogen sind, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
• Halten Sie ihre Hände nicht in die Nähe des Sägeblatts, wenn die Säge
an der Stromversorgung angeschlossen ist.
• Versuchen Sie niemals, das sich bewegende Werkzeug schnell
abzubremsen, indem Sie ein Werkzeug oder etwas anderes gegen
das Sägeblatt drücken, da hierdurch schwere Verletzungen verursacht
werden könnten.
• Vor der Verwendung von Zubehörteilen schlagen Sie in der
Bedienungsanleitung nach.
Die falsche Verwendung von Zubehör kann Sachschäden verursachen.
• Verwenden Sie beim Umgang mit einem Sägeblatt einen Halter oder
tragen Sie Handschuhe.
DEUTSCH
• Vergewissern Sie sich vor dem Einsatz, dass das Sägeblatt
ordnungsgemäß montiert ist.
• Vergewissern Sie sich, dass sich das Sägeblatt in die richtige Richtung
dreht.
• Keine Sägeblätter mit einem Durchmesser verwenden, der größer
oder kleiner ist als empfohlen. Die richtigen Schnittkapazitäten sind den
technischen Daten zu entnehmen. Verwenden Sie nur die in diesem
Handbuch spezifizierten Sägeblätter, die der Bestimmung EN 847-1
entsprechen.
• Ziehen Sie den Einsatz von speziell konstruierten lärmmindernden
Sägeblättern in Erwägung.
• Verwenden Sie keine HSS-Sägeblätter.
• Verwenden Sie keine gesprungenen oder beschädigten Sägeblätter.
• Vergewissern Sie sich, dass der Benutzer für den Gebrauch, die
Einstellung und den Betrieb der Maschine angemessen
ausgebildet ist;
• Wenn sie mit Laser ausgerüstet ist, wechseln Sie NICHT zu einem
anderen Lasertyp. Reparaturen sollten nur vom Laserhersteller oder
einem autorisierten Vertreter durchgeführt werden.
Restrisiken
Die größten Gefahren beim Einsatz von Sägen sind:
– Verletzungen aufgrund einer Berührung der rotierenden Teile
Trotz Befolgung aller relevanten Sicherheitsbestimmungen und Anwendung
von Schutzvorrichtungen sind die folgenden typischen Gefahren
unvermeidbar:
• Verwenden Sie keine Schleifscheiben.
– Gehörschaden durch Lärmbelastung.
• Verwenden Sie die Säge niemals ohne die Schlitzplatte.
– Unfallgefahr am nicht abgedeckten Bereich des rotierenden Sägeblatts.
• Heben Sie das Sägeblatt aus dem Schnitt im Werkstück, bevor Sie den
Schalter loslassen.
– Verletzungsgefahr beim Wechseln des Sägeblatts.
• Klemmen Sie nie etwas gegen den Ventilator, um die Antriebswelle
anzuhalten.
– Gesundheitsrisiko durch Einatmen des beim Arbeiten verursachten
Holzstaubs, der beim Sägen von Holz, besonders bei Eiche, Buche und
MDF-Platten entsteht.
• Der Blattschutz an Ihrer Säge geht automatisch nach oben, wenn der
Arm heruntergedrückt wird; er senkt sich über das Sägeblatt, wenn der
Blockierschutz-Auslösehebel im Kopfteil (12) gedrückt wird.
• Ziehen Sie den Blattschutz niemals per Hand hoch, außer wenn die
Säge abgeschaltet ist. Der Blattschutz kann von Hand hochgezogen
werden, wenn Sägeblätter installiert oder entfernt werden, oder zur
Inspektion der Säge.
• Prüfen Sie regelmäßig, ob die Belüftungsschlitze des Motors sauber und
spanfrei sind.
• Tauschen Sie die Schlitzplatte aus, wenn sie verschlissen ist.
• Trennen Sie die Maschine vor der Durchführung von Wartungsarbeiten
und vor dem Sägeblattwechsel vom Netz.
• Führen Sie niemals Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durch, solange
die Maschine noch läuft und sich der Kopf nicht in der Ruhestellung
befindet.
• Sofern möglich, sollte sich die Maschine stets auf einer Werkbank
befinden.
• Falls Sie zur Anzeige der Schnittlinie einen Laser verwenden,
vergewissern Sie sich, dass es sich um einen Laser der Klasse 2 gemäß
EN 60825-1 handelt. Tauschen Sie die Laserdiode nicht gegen eine
Diode eines anderen Typs aus. Lassen Sie einen defekten Laser von
einer autorisierten Kundendienstwerkstatt reparieren.
• Der vordere Teil des Blattschutzes ist mit kleinen Schlitzen versehen,
die eine gute Sicht auf das Werkstück ermöglichen. Obwohl die
Schlitze das Herumfliegen von Spänen erheblich reduzieren, handelt
es sind doch um Öffnungen im Blattschutz; somit sollten Sie immer
eine Schutzbrille tragen, wenn Sie durch die Schlitze schauen.
• Schließen Sie die Säge beim Sägen von Holz an eine
Staubsammelvorrichtung an. Bedenken Sie stets die Faktoren, die
Einfluss auf die Staubbelastung haben:
-– Typ des bearbeiteten Materials (Spanplatten produzieren mehr Staub
als Holz);
-– Schärfe des Sägeblatts;
-– richtige Einstellung des Sägeblatts.
Vergewissern Sie sich, dass die Absaugvorrichtung vor Ort sowie
die Abzugshauben, Absaugleitungen und Transportschächte
ordnungsgemäß ausgerichtet sind.
• Seien Sie sich der folgenden Faktoren bewusst, die Einfluss auf die
Belastung
durch Lärm haben:
-– verwenden Sie Sägeblätter, die dazu konstruiert sind, den emittierten
Lärm zu vermindern;
-– verwenden Sie nur gut geschärfte Sägeblätter;
• Die Wartung der Maschine sollte in regelmäßigen Abständen
durchgeführt werden;
• Maschinenfehler, einschließlich Blattschutz und Sägeblatt, sollten
gemeldet werden, sobald sie entdeckt werden;
• Sorgen Sie für angemessene allgemeine oder ortsgebundene
Beleuchtung;
– Quetschen der Finger beim Öffnen der Schutzabdeckungen.
Überprüfen der Lieferung
Die Verpackung enthält:
1 Montierte Kapp- und Gehrungssäge
1 Sägeblattschlüssel
1 Sägeblatt
1 Staubbeutel
1 Bedienungsanleitung
1 Explosionszeichnung
• Vergewissern Sie sich, daß das Elektrowerkzeug sowie die Zubehörteile
beim Transport nicht beschädigt wurden.
• Lesen Sie vor der Inbetriebnahme die Bedienungsanleitung gründlich
durch.
Gerätebeschreibung (Abb. A1 - A7)
WARNUNG: Nehmen Sie niemals Änderungen an dem
Elektrowerkzeug oder seinen Teilen vor. Dies könnte zu Sachund Personenschäden führen.
A1
1 Ein/Aus-Schalter
2 Beweglicher unterer Sägeblattschutz
3 Anschlag links
4 Gehrungshebel
5 Gehrungsarretierung
6 Staubanschluss (nicht abgebildet)
7 Gehrungswinkelskala
8 Anschlag rechts
9 Tischeinlage
10 Tragegriff
11 Bedienungshandgriff
12 Lösehebel für die Kopfarretierung
13 Drehzahl-Wählknopf
14 Spindelarretierung
15 Neigungsgradskala
16 Gestängearretierknopf
17 Nutanschlag
A2
18 Gleitanschlag
19 Fester oberer Sägeblattschutz
20 Neigungsriegel/-Hebel
21 Neigungsklemmengriff
22 Kopfverriegelungsstift
23 Schraubschlüssel
19
DEUTSCH
24 Griffaussparung
25 Löcher für die Werkbankmontage
A3
26 Staubbeutel
Optionales Zubehör
A4
27 Zusätzliche Werkstückauflage
A5
28 LED Arbeitsleuchtensystem
A6
29 Werkstück-Klemmbacke
A7
30 Laser
VERWENDUNGSZWECK
Die DW717 Kapp- und Gehrungssäge wurde zum professionellen
Schneiden von Holz, Holzprodukten und Kunststoff entwickelt. Sie führt
die Sägearbeiten für Querschnitte, Schrägschnitte und Gehrungsschnitte
einfach, genau und sicher durch.
Die DW717 Kapp- und Gehrungssäge ist ein Elektrowerkzeug für den
professionellen Gebrauch. Lassen Sie Kinder NICHT in Kontakt mit dem
Werkzeug kommen. Personen unter 16 Jahren dürfen das Werkzeug nur
unter Beaufsichtigung benutzen.
Sicherheitshinweise zur Elektrik
Der Elektromotor ist nur für eine Netzspannung ausgelegt. Überprüfen
Sie daher, ob die Netzspannung der auf dem Typenschild angegebenen
Spannung entspricht.
hr Werkzeug ist gemäß EN 61029 zweifach isoliert. Eine Erdleitung
ist aus diesem Grund überflüssig.
Zum Ersetzen des Stromkabels darf das Werkzeug nur von einem
autorisierten Servicetechniker oder einem qualifizierten Elektriker repariert
werden.
CH
Bei Ersatz des Netzkabels achten Sie auf Verwendung des
Schweizer Netzsteckers.
Typ 11 für Klasse II
(Doppelisolierung) - Geräte
Typ 12 für Klasse I (Schutzleiter) - Geräte
CH
Ortsveränderliche Geräte, die im Freien verwendet werden, müssen
über einen
Fehlerstromschutzschalter angeschlossen werden.
Auspacken (Abb. A1, B)
• Nehmen Sie die Säge vorsichtig am Tragegriff (10) aus der Verpackung.
• Lösen Sie den Schienenfeststellknopf (16) und drücken Sie den Sägekopf zurück, um ihn in der hinteren Stellung zu sichern.
• Drücken Sie den Bedienungshandgriff (11) herunter und ziehen Sie den
Kopfverriegelungsstift (22) wie angegeben heraus.
• Führen Sie den Sägekopf kontrolliert nach oben in die Ausgangsposition.
An der Werkbank befestigen (Abb. C)
• Alle vier Füße sind mit Löchern (25) versehen, die eine leichte Befestigung an der Werkbank ermöglichen. Es sind Löcher in zwei verschiedenen Größen vorhanden, so daß unterschiedliche Schraubengrößen
verwendet werden können. Verwenden Sie eines der beiden Löcher; es
ist nicht nötig, beide Löcher zu verwenden. Sichern Sie Ihre Säge vor
dem Arbeiten ausreichend, damit sie sich nicht bewegen kann.
Um die Mobilität Ihrer Säge zu verbessern, können Sie sie an einer mindestens 12,5 mm starken Sperrholzplatte befestigen. Sie können die
Platte nun leicht an der Werkbank festklemmen und wieder abnehmen,
um sie andererorts zu befestigen.
• Wenn Sie Ihre Säge an einer Sperrholzplatte befestigen, sollten Sie
sicherstellen, daß die Befestigungsschrauben nicht aus dem Plattenboden hervorstehen. Die Sperrholzplatte muß mit der Auflageplatte der
Werkbank bündig liegen. Bei der Befestigung der Säge an irgendeiner
Fläche ist immer dafür zu sorgen, daß sie nur an den Klemmstellen, wo
sich die Befestigungslöcher befinden, festgeklammert wird.
Beim Festklemmen der Säge an irgendeiner anderen Stelle ist ein ordnungsgemäßer Betrieb nicht möglich.
• Um ein Blockieren der Säge und Ungenauigkeiten beim Arbeiten zu
vermeiden, sollte das Werkzeug auf einer ebenen Fläche montiert werden.
Um ein Kippeln auf dem Untergrund zu vermeiden, ist die Säge stabil
aufzustellen. Gegebenenfalls schieben Sie dazu ein dünnes Stück
Material unter einen der Füße, bis die Säge stabil unter der Montagefläche steht.
Montage des Sägeblatts (Abb. D1 - D5)
WARNUNG: Zur Verminderung der Verletzungsgefahr
schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie es von der
Stromversorgung ab, bevor Sie versuchen, es zu transportieren,
das Zubehör zu wechseln oder Einstellungen vorzunehmen, mit
Ausnahme der beschriebenen Anweisungen zur Einstellung des
Lasers.
Drücken Sie niemals den Spindelarretierungsknopf herunter,
wenn das Sägeblatt unter Strom steht oder am Auslaufen ist.
Schneiden Sie mit dieser Kapp- und Gehrungssäge kein
Eisenmetall (eisen- oder stahlhaltig) oder Mauerwerks- oder
Zementfasererzeugnisse.
Verlängerungskabel
Wenn ein Verlängerungskabel benötigt wird, verwenden Sie ein für den
Leistungseingang dieses Werkzeugs zugelassenes Kabel (siehe technische
Daten). Der Mindestquerschnitt des Leiters ist 1,5 mm2.
Bei Verwendung einer Kabelrolle muss das Kabel immer vollständig
abgewickelt werden.
Spannungsabfälle
Der Einschaltstoßstrom kann kurzzeitige Spannungsabfälle verursachen.
Unter ungünstigen Stromversorgungsbedingungen können andere
Geräte ebenfalls davon betroffen sein. Falls die Systemimpedanz der
Stromversorgung unter 0,25 liegt, ist ein Auftreten von Störungen
unwahrscheinlich.
ZUSAMMENBAUEN
WARNUNG: Zur Verminderung der Verletzungsgefahr
schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie es
von der Stromversorgung ab, bevor Sie versuchen, es zu
transportieren, das Zubehör zu wechseln oder Einstellungen
vorzunehmen, mit Ausnahme der beschriebenen Anweisungen
zur Einstellung des Lasers.
20
• Drücken Sie den Kopfblockierungs-Freigabehebel (12), um den unteren
Blattschutz (2) freizugeben. Ziehen Sie nun den unteren Blattschutz so
weit hoch wie möglich.
• Lockern Sie, indem Sie das Torxbit (33) am Handgriffende
des mitgelieferten Sägeblattschlüssels verwenden (23), die
Blattschutzhalterungsschraube (34) weit genug, um dem abgewinkelten
Eckstück (35) zu gestatten, zwischen Schraubenkopf und Blattschutz
durchzupassen. Dadurch kann die Blattschutzhalterung (36) weit genug
nach oben gezogen werden, um den Zugriff auf die Feststellschraube
(37) des Sägeblatts zuzulassen.
• Während der untere Sägeblattschutz mit der BlattschutzHalterungsschraube (34) hochgehalten wird, drücken Sie mit einer
Hand den Spindelarretierungsknopf (14) nach unten, benutzen dann
mit der anderen Hand den mitgelieferten Sägeblattschlüssel (23), um
die linksgängige Feststellschraube des Sägeblatts (37) durch Drehen im
Uhrzeigersinn zu lockern.
DEUTSCH
WARNUNG: Um die Spindelarretierung zu verwenden, drücken
Sie den Knopf und drehen die Spindel von Hand, bis Sie fühlen,
daß die Arretierung einrastet. Halten Sie den Arretierungsknopf
eingedrückt, um die Spindel festzuhalten (Abb. D4).
• Entfernen Sie die Sägeblattschraube (37) und den äußeren Sägeblattflansch (38).
• Montieren Sie das Sägeblatt (39) auf dem inneren Bund (40), der sich
am inneren Sägeblattflansch (41) befindet. Sorgen Sie dafür, daß die
Zähne am unteren Blattrand in Richtung der Rückseite der Säge zeigen
(vom Benutzer weg).
• Montieren Sie den äußeren Sägeblattflansch (38) wieder.
• Ziehen Sie die Sägeblattschraube (37) an, indem Sie sie entgegen dem
Uhrzeigersinn drehen, während Sie mit der anderen Hand den Spindelarretierungsknopf gedrückt halten.
• Bewegen Sie den Blattschutzarm (36) nach unten, bis das Eckstück (35)
sich unterhalb des Kopfes der Blattschutzarmschraube (34) befindet.
• Drehen Sie die Blattschutzarmschraube fest.
WARNUNG: Drücken Sie den Spindelarretierungsknopf
nie ein, während das Sägeblatt sich dreht. Halten Sie
den Blattschutzarm nach unten und ziehen Sie die
Blattschutzarmschraube fest an, nachdem Sie das Sägeblatt
installiert haben.
WARNUNG: Vor Aktivierung der Säge muss die
Blattschutzhalterung in ihre ursprüngliche Position
zurückgebracht und die Schraube festgezogen werden. Ein
Unterlassen dieser Maßnahme kann dazu führen, dass der
Blattschutz mit dem drehenden Sägeblatt in Berührung kommt,
was Schäden bei der Säge und schwere Personenschäden
bewirken kann.
Einstellungen
WARNUNG: Zur Einschränkung der Verletzungsgefahr
schalten Sie das Werkzeug aus und trennen Sie es
von der Stromversorgung ab, bevor Sie versuchen, es zu
transportieren, das Zubehör zu wechseln oder Einstellungen
vorzunehmen, mit Ausnahme der beschriebenen Anweisungen
zur Einstellung des Lasers.
Ihre Kapp- und Gehrungssäge wurde werksseitig genau eingestellt.
Sollte wegen des Transports oder aus irgendeinem anderen Grunde eine
erneute Einstellung erforderlich sein, gehen Sie folgendermaßen vor,
um Ihre Säge einzustellen. Die Einstellungen sollten dann zuverlässig bestehen bleiben.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Anschlag
(Abb. E1 - E4)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm (42) zu lösen.
• Schwenken Sie den Gehrungsarm, bis die Verriegelung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den Sägeschlitz (43) eintritt.
• Legen Sie einen Winkel (44) an die linke Seite des Anschlags (3) und an
das Blatt (39) (Abb. E3).
WARNUNG: Lassen Sie die Sägeblattzähne nicht mit dem
Winkel in Berührung kommen.
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Schrauben (45) und bewegen Sie die Skala-/Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem Winkelmaß
gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem Anschlag 90°
beträgt.
• Ziehen Sie die Schrauben (45) wieder an. Die Anzeige des Gehrungszeigers ist an dieser Stelle nicht von Bedeutung.
Justierung des Gehrungszeigers (Abb. E1, E2 & F)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm (42) zu lösen.
• Bewegen Sie den Gehrungsarm, um den Gehrungszeiger (46) auf die
Nullstellung einzustellen, siehe hierzu Abb. F.
• Lassen Sie die Gehrungsverriegelung bei lockerem Gehrungshebel einschnappen, indem Sie den Gehrungsarm an der Nullstellung
vorbeidrehen.
• Beobachten Sie den Zeiger (46) und die Gehrungsskala (7). Falls
der Zeiger nicht genau Null anzeigt, lösen Sie die Schraube (47)
und bewegen Sie den Zeiger, bis 0° angezeigt wird. Ziehen Sie die
Schraube nun an.
Einstellung der Gehrungsverriegelung/Arretierungsstange
(Abb. A1, 1G)
Kann der Fuß der Säge bewegt werden, während der Gehrungshebel (4)
verriegelt ist, muss die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange (48)
eingestellt werden.
• Entriegeln Sie den Gehrungshebel (4).
• Lösen Sie die Sicherungsmutter (61) an der
Gehrungsverriegelungsstange.
• Ziehen Sie die Gehrungsverriegelung/Verriegelungsstange (48) mit
einem Schraubendreher ganz an. Dann lockern Sie die Stange um eine
Umdrehung.
• Stellen Sie sicher, dass sich der Tisch nicht bewegt, wenn der Hebel (4)
in einem beliebigen (nicht vorgegebenen) Winkel gesichert wird.
• Drehen Sie die Sicherungsmutter (61) fest.
Prüfen und Justieren des Winkels zwischen Sägeblatt und Drehteller
(Abb. H1 - H4)
• Lösen Sie den Neigungsklemmengriff (21) und heben Sie den
Neigungsriegel (20) an, um den Gehrungsarm zu lösen.
• Bewegen Sie den Sägearm, bis die Arretierung ihn in der
0°-Gehrungsposition hält. Ziehen Sie den Griff nicht fest.
• Ziehen Sie den Kopf nach unten, bis das Sägeblatt gerade in den
Sägeschlitz (43) eintritt.
• Legen Sie einen Winkel (44) flach auf den Tisch und senkrecht an das
Blatt (39) (Abb. [Fig.] H2).
WARNUNG: Berühren Sie nicht die Spitzen der Sägeblattzähne
mit dem Winkelmaß.
• Wenn eine Nacheinstellung erforderlich ist, gehen Sie folgendermaßen
vor:
• Lockern Sie die Schrauben (49, 55) und bewegen Sie die
Gehrungsarmkonstruktion nach links oder rechts, bis der mit dem
Winkelmaß gemessene Winkel zwischen dem Sägeblatt und dem
Tisch 90° beträgt. Drehen Sie die Schraube (49) wieder fest. Der
Neigungswinkel muss nachjustiert werden, wenn die Ausrichtung des
Sägeblatts zum Tisch abgeschlossen ist.
• Stellen Sie den linken und rechten Neigungswinkel ein.
• Falls der Neigungszeiger (50) nicht null auf der Neigungsskala (15)
anzeigt, lockern Sie die Schraube (51), die den Zeiger sichert, und
justieren Sie den Zeiger.
Einstellen des Anschlags (Abb. I1 & I2)
Der obere Teil des Anschlags kann eingestellt werden, um Freiraum zu
erhalten, damit die Säge volle 48° nach links und nach rechts geneigt
werden kann. Um den linken Anschlag (3) einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (52), und schieben Sie den Anschlag
nach links.
• Machen Sie einen Versuch mit AUSgeschalteter Säge und prüfen Sie
den Zwischenraum zwischen Sägeblatt und Anschlag. Stellen Sie den
Anschlag so ein, daß er so nahe wie möglich am Sägeblatt ist, ohne
die vertikale Bewegung des Sägearms zu behindern.
• Ziehen Sie den Knopf sicher an.
21
DEUTSCH
Um den rechten Anschlag (8) einzustellen:
• Lockern Sie den Kunststoffknopf (53), und schieben Sie den Anschlag
nach rechts.
• Gehen Sie wie beim Einstellen des linken Anschlags vor.
WARNUNG: Die Führungsrillen (54) können mit Sägemehl
verstopft werden. Verwenden Sie für die Reinigung der
Führungsrillen ein Stäbchen oder niedrige Druckluft.
Überprüfen und Einstellen des Neigungswinkels
(Abb. H1, I1, I2, J1 & J2)
Überprüfung und Einstellung des linken Neigungswinkels
• Lockern Sie den Feststellknopf (52) für den linken Anschlag, und schieben Sie den oberen Teil des linken Anschlags so weit wie möglich nach
links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (21), und heben Sie die Neigungsverriegelung (20) hoch, um den Sägearm freizugeben.
• Bewegen Sie den Sägearm nach links, bis die Verriegelung ihn in der
45°-Neigungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Überprüfen Sie, ob die Neigungsanzeige (50) 45° auf der Neigungsskala (15) anzeigt (Abb. J1).
• Zum Justieren gehen Sie folgendermaßen vor:
• Lockern Sie die Mutter (55) und drehen Sie die Anschlagschraube (56)
wie erforderlich herein oder heraus, bis der Zeiger (50) 45° anzeigt.
Ziehen Sie die Mutter (55) wieder an.
• Um eine Neigung von 50° zu erzielen, drehen Sie die Schraube am
Winkelpositionsanschlag heraus, damit der Sägearm wie erforderlich
bewegt werden kann.
Überprüfung und Einstellung des rechten Neigungswinkels
• Lockern Sie den Feststellknopf (53) für den rechtsseitigen Anschlag,
und schieben Sie den oberen Teil des rechtsseitigen Anschlags so weit
wie möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (21), und heben Sie die Neigungsverriegelung (20) hoch, um den Sägearm freizugeben.
• Bewegen Sie den Sägearm nach rechts, bis die Verriegelung ihn in der
45°-Neigungsposition hält. Ziehen Sie den Hebel nicht an.
• Überprüfen Sie, ob die Neigungsanzeige (50) 45° auf der Neigungsskala (15) anzeigt (Abb. J2).
• Ist eine Einstellung erforderlich, gehen Sie wie beim Einstellen des
linken Neigungswinkels vor.
Einstellung des Neigungsfeststellsystems (Abb. K)
Falls sich der Sägearm bewegen läßt, wenn der Neigungsfeststellhebel
(21) gesichert ist, so muß das Feststellsystem eingestellt werden.
• Entfernen Sie die Schraube (56), die den Griff hält.
• Heben Sie den Griff ab und drehen sie ihn eine Achteldrehung im
Uhrzeigersinn. Bringen Sie die Schraube wieder ein.
• Stellen Sie sicher, daß sich der Sägearm nicht bewegt, wenn der Neigungsfeststellhebel (21) in einem beliebigen (nicht vorgegebenen) Winkel gesichert wird.
Gestängeführungsjustierung (Abb. K)
• Überprüfen Sie regelmäßig das Gestänge auf Spiel.
• Um das Spiel zu vermindern, drehen Sie stufenweise die
Einstellschraube (57) im Uhrzeigersinn und schieben Sie dabei den
Sägekopf zurück und vor. Stellen Sie das Spiel so eng wie möglich ein,
ohne dass das Gleiten behindert wird.
Gebrauchsanweisung
WARNUNG: Beachten Sie stets die Sicherheitshinweise und
anwendbaren Vorschriften.
Die Aufmerksamkeit der Benutzer in Großbritannien sollte auf die
„Woodworking Machines Regulations 1974“ und die daran anschließenden
Änderungen gerichtet sein.
22
Vor dem Betrieb:
• Montieren Sie das richtige Sägeblatt. Verwenden Sie keine übermäßig
abgenutzten Sägeblätter. Die höchstzulässige Drehzahl der Säge darf
nicht höher sein als die des Sägeblattes.
• Versuchen Sie nicht, extrem kleine Werkstücke zu sägen.
• Üben Sie beim Schneiden keinen übermäßigen Druck auf das Sägeblatt aus. Erzwingen Sie den Arbeitsvorgang nicht.
• Lassen Sie den Motor vor Arbeitsbeginn stets auf volle Drehzahl
beschleunigen.
• Stellen Sie sicher, daß alle Feststellknöpfe und Hebel angezogen sind.
• Sichern Sie das Werkstück.
• Obwohl diese Säge Holz und viele andere Nichteisen-Werkstoffe
schneidet, bezieht sich diese Bedienungsanleitung nur auf das
Schneiden von Holz. Die gleichen Richtlinien gelten auch für andere
Werkstoffe. Schneiden Sie mit dieser Säge keine Eisenwerkstoffe (Eisen
und Stahl), Faserzement oder Mauerwerk!
• Verwenden Sie immer die Schlitzplatte. Verwenden Sie die Säge nicht,
wenn der Schlitz in der Schlitzplatte breiter ist als 10 mm.
Ein- und Ausschalten (Abb. L)
Im Ein-/Ausschalter (1) befindet sich ein Loch (58), in das ein Vorhängeschloß eingesetzt werden kann, um das Werkzeug zu sichern.
• Drücken Sie zum Einschalten den Ein-/Aus-Schalter (1).
• Lassen Sie zum Stoppen des Werkzeuges den Schalter los.
Haltung des Körpers und der Hände
Eine richtige Haltung des Körpers und der Hände beim Bedienen Ihrer
Kapp- und Gehrungssäge macht das Sägen leichter, präziser und sicherer.
• Halten Sie Ihre Hände nie in der Nähe des Schnittbereiches.
• Halten Sie mit Ihren Händen immer einen Sicherheitsabstand zum
Sägeblatt von mindestens 150 mm ein.
• Halten Sie beim Schneiden das Werkstück fest gegen die Werkbank und gegen den Anschlag. Behalten Sie Ihre Hände in sicherem
Abstand zum Sägeblatt, bis Sie die Auslösetaste losgelassen haben
und das Sägeblatt zum völligen Stillstand gekommen ist.
• Machen Sie immer einen Versuch (mit AUSgeschalteter Säge),
bevor Sie mit eingeschalteter Maschine arbeiten, so daß Sie die Bahn
des Sägeblatts überprüfen können.
• Kreuzen Sie Ihre Hände nicht.
• Wahren Sie mit beiden Füßen einen festen und balancierten Stand.
• Folgen Sie den Bewegungen des Sägearms nach links und rechts;
stehen Sie hierbei ein wenig seitlich des Sägeblatts.
• Schauen Sie durch die Schlitze im Blattschutz, wenn Sie einer
Bleistiftlinie folgen.
Einstellen der Drehzahl (Abb. L)
Die Drehzahlvorwahl (13) kann zur Voreinstellung der Höchstgeschwindigkeit verwendet werden.
• Drehen Sie die Drehzahlvorwahl (13) auf den gewünschten Bereich;
je höher die angezeigte Zahl, desto höher die Drehzahl.
• Verwenden Sie für das Sägen von weichen Materialien wie beispielsweise Holz hohe Drehzahlen. Verwenden Sie für das Sägen von Metall
niedrige Drehzahlen.
Gehrungseinstellung (Abb. E1)
Der Gehrungshebel (4) und die Gehrungsverriegelung (5) ermöglichen es,
die Säge links auf 60 und rechts auf 50 anzugehren.
Um die Säge anzugehren:
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie den Gehrungsriegel
(5) nach unten und stellen Sie den gewünschten Gehrungswinkel an
der Skala ein.
• Drücken Sie den Gehrungshebel (4) nach unten, um den Sägetisch zu
arretieren.
DEUTSCH
Neigungseinstellung (Abb. H1, J1)
Der Neigungsverriegelungshebel (20) und der Neigungsklemmengriff
(21) ermöglichen eine Neigung der Säge um 48° links und rechts.
Ihre Säge verfügt über zwei Neigungsverriegelungshebel (20), einer
an jeder Seite des hinteren Abstützgehäuses. Um die Neigung in
eine Richtung zu verändern, muss nur jeweils einer benutzt werden.
Der Neigungsklemmengriff (21) befindet sich oben auf dem hinteren
Abstützgehäuse.
Um die Säge neigen:
• Lösen Sie den Neigungsklemmengriff (21). Heben Sie einen der Hebel
auf etwa 45º an und stellen Sie den gewünschten Neigungswinkel auf
der Neigungsskala (15) ein. Die zwei vorgesehenen Neigungsskalen
erleichtern den Vorgang.
• Arretieren sie den Neigungsklemmengriff (21), um die Neigung
zu fixieren. Der Neigungsverriegelungshebel (20) kann senkrecht
angehoben werden, um die gemeinsamen Anschlagwinkel zu
umgehen.
Gleitanschlag (Abb. U)
Der Gleitanschlag (18) dient der Einstellung des Sägegestänges, um einen
möglichst großen senkrechten Formschnitt zu sägen. DREHEN SIE DEN
GESTÄNGE-ARRETIERUNGSKNOPF IMMER FEST, WENN SIE DEN
GLEITANSCHLAG VERWENDEN, UM ZU VERMEIDEN, DASS SICH DAS
GLEITSYSTEM UNBEABSICHTIGT BEWEGT.
Gestängearretierknopf (Abb. A1, U)
Der Gestängearretierknopf (16) erlaubt die feste Arretierung des
Sägekopfes, um ein Verschieben auf dem Gestänge zu vermeiden. Dies ist
bei bestimmten Schnitten und beim Transport der Säge erforderlich.
Nutanschlag (Abb. A1, S)
Der Nutanschlag (17) ermöglicht es, Nuten zu fräsen. Durch Verstellen
des Hebels in Richtung auf die Vorderseite der Säge und durch Einstellen
der Flügelschraube lässt sich die Tiefe des Nutfräsens einstellen. Durch
Verstellen des Hebels in Richtung auf die Rückseite der Säge wird der
Nutanschlag umgangen.
Kopfverriegelungsstift (Abb. A2)
Um den Sägekopf nach unten zu arretieren, drücken Sie den Kopf nach
unten, drücken Sie den Stift (22) ein und lassen Sie den Sägekopf los.
Dadurch wird der Sägekopf sicher unten gehalten, um die Säge von einem
Ort zum anderen zu transportieren. Um die Arretierung zu lösen, drücken
Sie den Sägekopf nach unten und ziehen Sie den Stift heraus.
GRUNDSCHNITTE
Gerader vertikaler Querschnitt (Abb. A1, A2 & M)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter, um den Gehrungsarm zu lösen.
• Stellen Sie die Gehrungsverrieglung auf die 0°-Position und ziehen Sie
den Gehrungshebel an.
• Legen Sie das zu schneidende Holz an den Anschlag (3 & 8).
• Halten Sie den Bedienungshandgriff (11) und drücken Sie auf den
Kopfblockierungs-Freigabehebel (12), um den Sägekopf freizugeben.
• Drücken Sie auf den Betriebsschalter (1), um den Motor zu starten.
• Drücken Sie den Sägekopf nach unten, um durch das Holz und die
Kunststoff-Schlitzplatte (9) zu schneiden.
• Nach Beendigung des Schnittes lassen Sie die Taste los und warten
Sie, bis das Sägeblatt vollkommen stillsteht, bevor Sie den Kopf in die
obere Ruhelage zurückstellen.
Durchführen eines Gleitschnittes (Abb. A1, N)
Das Führungsgestänge ermöglicht das Sägen größerer Werkstücke
zwischen 76,2 mm und 111,8 mm mittels einer Aus-/Eintauch-/
Zurückbewegung.
• Lösen Sie den Gestängearretierknopf (16).
• Ziehen Sie den Sägekopf zu sich und schalten Sie das Werkzeug ein.
• Tauchen Sie das Sägeblatt in das Werkstück und drücken Sie den
Sägekopf zurück, um den Schnitt zu vollenden.
• Verfahren Sie wie oben beschrieben.
WARNUNG:
• Nehmen Sie keine Gleitschnitte an Werkstücken vor, die kleiner
als 76,2 mm sind.
• Denken Sie daran, den Sägekopf in der hinteren Position zu
arretieren, wenn der Gleitschnitt vollendet ist.
Gehrungsquerschnitt (Abb. A1, A2 & O)
• Lösen Sie den Gehrungshebel (4) und drücken Sie die Gehrungsverriegelung (5) herunter.
• Bewegen Sie den Arm nach links oder nach rechts zum benötigten
Winkel. Die Gehrungsverriegelung stellt sich automatisch auf die 10°,
15°, 22,5°, 31,62° und 45°-Stellung links und rechts sowie auf die 60°
und 50°-Stellung links und rechts ein. Für Zwischenwerte halten Sie
den Kopf gut fest und ziehen Sie den Gehrungshebel an.
• Ziehen Sie vor dem Schneiden den Gehrungshebel immer fest an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
WARNUNG: Wenn ein Gehrungsschnitt am Ende eines
Holzstücks mit einem schmalen Abschnitt durchgeführt
wird, platzieren Sie das Holz so, dass der Abschnitt auf der
Seite des Sägeblatts liegt, die den größeren Winkel zum
Anschlag aufweist; d.h. bei Linksgehrung Abschnitt rechts Rechtsgehrung Abschnitt links.
Neigungsschnitte (Abb. A1, A2 & P)
Der Neigungswinkel kann zwischen 48° nach links und 48° nach rechts
eingestellt werden. Beim Neigungsquerschnitt kann der Gehrungsarm
auf einen Winkel zwischen 0° und 45° Gehrung nach links oder rechts
eingestellt werden.
Linksneigung
• Schieben Sie den oberen Teil des linken Anschlags (3) so weit wie
möglich nach links.
• Lockern Sie den Neigungsfeststellhebel (21), heben Sie die Neigungsverriegelung (20) hoch und stellen Sie die Neigung wie erforderlich ein.
• Die Neigungsverriegelung arretiert automatisch bei 22,5°, 33,85° und
45°. Für Zwischenwerte halten Sie den Kopf gut fest und ziehen Sie Ihn
durch Anziehen des Neigungsfeststellhebels (21) an.
• Gehen Sie wie bei einem geraden Querschnitt vor.
Rechtsneigung
• Schieben Sie den oberen Teil des rechten Anschlags (8) so weit wie
möglich nach rechts.
• Fahren Sie wie bei Linksneigungsschnitten fort.
Schnittqualität
Saubere Schnittkanten hängen von einer Reihe von Variablen ab, wie z.B.
vom Werkstoff. Wenn für Form- und ähnliche Präzisionsarbeiten sehr glatte Schnitte verlangt werden, empfiehlt sich die Verwendung eines scharfen Sägeblatts (Hartmetall, 60 Zähne) bei einer niedrigen, gleichmäßigen
Schnittgeschwindigkeit.
WARNUNG: Sorgen Sie dafür, dass das Material beim
Schneiden nicht verrutscht; spannen Sie es sicher an seinem
Platz ein. Lassen Sie das Sägeblatt immer zum vollständigen
Stillstand kommen, ehe Sie den Sägearm hochziehen. Falls an
der Hinterseite des Werkstücks noch immer kleine Holzfasern
aussplittern, kleben Sie einen Streifen Abdeckklebeband auf das
Holz, wo der Schnitt gemacht werden soll. Sägen Sie durch
das Abdeckband und entfernen Sie es sorgfältig, wenn es fertig
bearbeitet ist.
Sichern des Werkstücks (Abb. A6)
• Klemmen Sie das Holz wenn möglich immer auf die Säge.
23
DEUTSCH
Abstützung für lange Werkstücke (Abb. A4)
• Stützen Sie lange Werkstücke immer ab.
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die zusätzliche Werkstück-Auflage
(Abb. A4), um die Tischweite Ihrer Säge zu vergrößern. Sie erhalten die
zusätzliche Werkstück-Auflage als Zubehör bei Ihrem Händler. Stützen
Sie lange Werkstücke mit geeigneten Mitteln sicher ab. Verwenden Sie
z.B. Sägeböcke oder ähnliche Vorrichtungen, um überhängende Werkstücke zu stützen.
Herstellen von Bilderrahmen, Setzkästen und anderen umfangreichen
Projekten (Abb. Q1 & Q2)
- Neigungssägen im rechten Winkel
Die Neigung ist für beide Leisten auf 45° eingestellt, so daß sich ein Winkel
von 90° ergibt. Der Gehrungsarm ist in der Nullposition verriegelt. Das
Holz ist mit der breiten flachen Seite am Tisch und der schmalen Seite am
Anschlag positioniert.
- Gehrungssägen
Der gleiche Schnitt laßt sich herstellen, indem mit der breiten Seite am
Anschlag rechts und links auf Gehrung gesägt wird.
Die beiden Skizzen (Abb. Q1 & Q2) sind nur für vierseitige Objekte.
Wenn die Zahl der Seiten sich verändert, ändern sich auch die Gehrungsund Neigungswinkel. Die folgende Tabelle zeigt die richtigen Winkel für
eine Vielzahl von Formen; es wird dabei angenommen, daß alle Seiten
die gleiche Länge haben. Für Formen, die nicht in der Tabelle aufgeführt
werden, teilen Sie 180° durch die Zahl der Seiten, um den Gehrungs- bzw.
Neigungswinkel zu erhalten.
Zahl der Seiten
4
5
6
7
8
9
10
Gehrungs- oder Neigungswinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Doppelgehrungsschnitte (Abb. R1 & R2)
Doppelgehrungssägen ist eine Kombination von Gehrungssägen (Abb. Q2)
und Neigungssägen (Abb. Q1). Diese Sägeweise ergibt einen Schnitt, der
sich zum Herstellen von Rahmen oder Kästen mit schrägen Seiten, wie in
Abb. R1, eignet.
WARNUNG: Falls der Schnittwinkel für jeden Schnitt
verschieden ist, vergewissern Sie sich, daß der
Neigungfeststellknopf und der Gehrungsfeststellknopf fest
angezogen sind. Diese Knöpfe müssen nach jeder Änderung
der Neigung oder Gehrung angezogen werden (Abb. R1 & R2).
• Die hier gegebene Übersicht soll Ihnen helfen, die richtigen Neigungsund Gehrungseinstellungen für zusammengesetzte Schnitte zu wählen.
Um die Übersicht zu verwenden, wählen Sie den gewünschten Winkel
24
VIERSEITIGER
KASTEN
SECHSSEITIGER
KASTEN
WINKEL ZWISCHEN ZWEI KANTEN
Gehrungen schneiden und Rahmen herstellen
Versuchen Sie einige einfache Projekte mit Holzabfall, bis Sie die Handhabung Ihrer Säge sicher beherrschen. Ihre Säge ist das ideale Werkzeug für
das Gehrungssägen von Eckverbindungen wie in Abb. Q1. Die abgebildete Verbindung kann durch Neigungssägen oder durch Gehrungssägen
hergestellt werden.
“A” (Abb. R2) für Ihr Projekt. Sie finden diesen Winkel in dem betreffenden Bogen in der folgenden Übersicht. Von diesem Punkt aus gehen
Sie in einer vertikalen Linie, um den korrekten Neigungswinkel zu finden
und in einer horizontalen Linie, um den korrekten Gehrungswinkel zu
finden.
• Stellen Sie Ihre Säge auf die vorgeschriebenen Winkel ein und machen
Sie einige Probeschnitte.
• Üben Sie den Zusammenbau der gesägten Stücke.
• Beispiel: Um einen vierseitigen Kasten mit 25° Außenwinkeln herzustellen (Winkel “A”) (Abb. R2), verwenden Sie den Bogen oben rechts.
Finden Sie 25° auf der Bogenskala. Folgen Sie der horizontalen
Schnittlinie nach links oder rechts, um die Gehrungswinkeleinstellung
(23°) der Säge zu finden. Folgen Sie ebenso der vertikalen Schnittlinie
nach oben oder unten, um die Neigungswinkeleinstellung (40°) der
Säge zu finden. Machen Sie immer zunächst Probeschnitte mit Holzabfall, um die Sägeeinstellungen zu überprüfen.
DIESEN GEHRUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
• Für beste Ergebnisse verwenden Sie die Klemmbacke (29), die für den
Gebrauch mit Ihrer Säge entworfen ist. Klemmen Sie das Werkstück
wenn möglich immer gegen den Anschlag. Sie können an beiden Seite
g / Sägeblatts klemmen; denken Sie daran, daß die Klemmbacke eine
feste, flache Anschlag-Oberfläche braucht.
ACHTSEITIGER
KASTEN
DIESEN NEIGUNGSWINKEL AN DER SÄGE EINSTELLEN
Sägen von Grund-Gehrungsschnitten
Das Schneiden von Fußleisten wird mit einem Neigungswinkel von 45°
durchgeführt.
• Machen Sie immer einen Probeschwenk des Sägekopfes bei ausgeschalteter Säge, bevor Sie sägen.
• Alle Schnitte werden mit der Rückseite der Zierleiste flach auf der Säge
aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
- links
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Legen Sie die Unterseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Legen Sie die Oberseite des Werkstückes an den Anschlag.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
DEUTSCH
Schneiden von Zierleisten
Das Schneiden von Zierleisten wird in einer Doppelgehrungssäge durchgeführt. Um eine äußerst hohe Genauigkeit zu erzielen, hat Ihre Säge
voreingestellte Winkelstellungen bei 31,62° Gehrung und 33,85° Neigung.
Diese Einstellungen sind für Standard-Zierleisten mit einem Winkel von 52°
oben und 38° unten.
• Machen Sie vor den endgültigen Schnitten Probeschnitte mit Resten.
• Alle Schnitte werden mit einer Linksneigung und mit der Rückseite der
Zierleiste auf dem Fußstück aufliegend durchgeführt.
Innenwinkel
- links
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die linke Schnittseite des Werkstückes.
Außenwinkel
- links
• Unterseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung links.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
- rechts
• Oberseite der Zierleiste am Anschlag.
• Gehrung rechts.
• Sichern Sie die rechte Schnittseite des Werkstückes.
Nutschnitte (Abb. S)
Ihre Säge ist mit einem Nutanschlag (17) und einer Flügelschraube (59)
ausgestattet. Hiermit lassen sich Nutschnitte durchführen.
• Schwenken Sie den Nutanschlag (17) zur Vorderseite der Säge.
• Stellen Sie die Flügelschraube (59) auf die Tiefe der Nut ein.
Eventuell ist es erforderlich, zuerst die Sicherungsmutter (60) zu lösen.
• Legen Sie einen Schnittrest von ca. 5 cm zwischen den Anschlag und
das Werkstück, um einen geraden Nutschnitt durchzuführen.
Besonderheit beim Einrichten für das Schneiden breiter Werkstücke
(Abb. A1, T1, T2)
Ihre Säge kann sehr breite Werkstücke (bis zu 391 mm) schneiden,
wofür sie besonders eingerichtet werden muss. Um die Säge für solche
Werkstücke vorzubereiten, folgen Sie diesen Schritten:
• Entfernen Sie die linken und rechten Gleitanschläge von der Säge und
legen Sie sie zur Seite. Zum Entfernen lockern Sie die Anschlagknöpfe
um einige Umdrehungen und schieben Sie jeden Anschlag nach
außen. Stellen Sie die Gehrungsregulierung ein und fixieren Sie sie auf
0 Grad Gehrung.
• Entfernen Sie die Rückanschlagsschrauben (64) vom rechten
hinteren Fuß und schrauben Sie sie in die Schraublöcher des rechten
Anschlags (8).
WARNUNG: Sägen Sie keine Werkstücke mit dieser Einstellung,
ohne die Rückanschlagsschrauben (64) korrekt eingeschraubt
zu haben, da andernfalls das Material nicht korrekt abgestützt
wird und außer Kontrolle geraten kann, was zu Verletzungen
führen kann.
• Fertigen Sie aus einer 38 mm dicken Spanplatte oder einer ähnlichen
38 mm dicken flachen Holzplatte eine Aufspannplatte mit den
Abmessungen 368 x 660 mm. Die Aufspannplatte muss flach sein,
damit das Material beim Sägen nicht verrutschen und dadurch
Verletzungen verursachen kann.
• Stecken Sie vier 76,2 mm lange Holzschrauben (61) durch die
Löcher am Anschlag des Unterbaus und schrauben die 368 x
660 mm Aufspannplatte an der Säge fest. Um das Material sicher
einzuspannen, müssen vier Schrauben verwendet werden. Bei
Verwendung der Spezialaufspannung wird die Aufspannplatte in
zwei Stücke gesägt. Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben
fest angezogen sind, andernfalls könnte sich das Material lösen und
Verletzungen verursachen. Achten Sie darauf, dass die Aufspannplatte
ganz flach auf dem Arbeitstisch aufliegt. Sie muss am Anschlag
anliegen und gleichmäßig mittig ausgerichtet sein.
WARNUNG: Achten Sie auch darauf, dass die Säge auf einer
stabilen flachen Oberfläche fest montiert ist. Bei Nichtbeachtung
könnte die Säge instabil werden, herunterfallen und Verletzungen
verursachen.
• Platzieren Sie das zu sägende Werkstück auf der am Tisch befestigten
Aufspannplatte. Das Werkstück muss fest am hinteren Anschlag
anliegen.
• Spannen Sie das Material sicher ein, bevor Sie mit dem Sägen
beginnen. Schneiden Sie das Material langsam mit einer raus-runterund-zurück-Bewegung. Wenn das Material nicht richtig eingespannt ist
oder bei zu schnellem Schneiden könnte sich das Material lösen und
Verletzungen verursachen.
Nach mehrmaligem Schneiden mit verschiedenen Gehrungswinkeln (außer
dem 0-Grad-Winkel) kann die Stabilität der Aufspannplatte nachlassen
und das Werkstück nicht mehr ausreichend abstützen. Installieren Sie in
diesem Fall an der Säge eine neue, unbenutzte Aufspannplatte, nachdem
Sie zuvor den gewünschten Gehrungswinkel eingestellt haben.
WARNUNG: Wenn die Aufspannplatte trotz mehrerer
Schnittfugen weiter verwendet wird, kann die Kontrolle über
das Material verloren gehen, was Verletzungen zur Folge haben
kann.
Staubabsaugung (Abb. A2 & A3)
• Bringen Sie den Staubbeutel (26) am Absauganschluss (6) an.
• Bringen Sie möglichst eine Absaugvorrichtung an, die den geltenden
Bestimmungen zur Staubabsaugung entspricht.
Sägeblätter
Um die angegebenen Schnittiefen zu erhalten, müssen Sie immer Sägeblätter mit einem Durchmesser von 305 mm und einer Bohrung von 30 mm
verwenden.
Transport der Maschine (Abb. A1, A2 & B)
Um ein einfaches Tragen der Kapp- und Gehrungssäge zu ermöglichen, ist
sie mit einem Tragegriff (10) am oberen Ende des Sägearms versehen.
• Um die Säge zu transportieren, senken Sie den Arm und drücken den
Verriegelungsstift (22) in den Sägekopf.
• Sichern Sie den Schienensicherungsknopf mit dem Sägekopf in
der vorderen Stellung, sichern Sie den Gehrungsarm im ganz linken
Gehrungswinkel, schieben Sie den Anschlag (3 & 8) vollständig nach
innen und sichern Sie den Neigungshebel (20) mit dem Sägekopf in
senkrechter Stellung, um das Werkzeug so kompakt wie möglich zu
machen.
• Verwenden Sie zum Tragen der Säge immer den Tragegriff (10) oder die
Griffaussparungen (24); vgl. Abb. B.
WARTUNG
Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug wurde für eine lange Lebensdauer und einen
möglichst geringen Wartungsaufwand entwickelt. Ein dauerhafter, einwandfreier Betrieb setzt eine regelmäßige Reinigung voraus.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie vor Anbringen oder Abnehmen von
Zubehörteilen bzw. bevor Sie Einstellungen vornehmen/ändern
oder Reparaturen durchführen, das Gerät abschalten und den
25
DEUTSCH
Netzstecker ziehen. Vergewissern Sie sich, dass der Auslöser in
der ausgeschalteten Stellung gesichert ist. Ein unbeabsichtigtes
Einschalten des Geräts kann zu Verletzungen führen.
Schmieren
Ihr Elektrowerkzeug erfordert keine zusätzliche Schmierung.
Reinigung
WARNUNG: Immer wenn im Bereich der Lüftungsschlitze
Schmutzansammlungen zu sehen sind, blasen Sie Schmutz und
Staub mit trockener Druckluft aus dem Gehäuse. Tragen Sie
zugelassenen Augenschutz und eine zugelassene Staubmaske,
wenn Sie diesen Vorgang durchführen.
WARNUNG: Verwenden Sie keine Lösungsmittel oder sonstige
scharfen Chemikalien zum Reinigen der nichtmetallischen Teile
des Werkzeugs. Durch diese Chemikalien kann der in diesen
Teilen verwendete Werkstoff geschwächt werden. Verwenden
Sie ein mit Wasser und einer milden Seife befeuchtetes Tuch.
Achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeit in das Werkzeug
eindringt. Kein Teil des Werkzeuges darf in Flüssigkeit
eingetaucht werden.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Tischoberfläche reinigen.
WARNUNG: Zur Reduzierung der Verletzungsgefahr
sollten Sie regelmäßig die Staubsammelanlage reinigen.
Sonderzubehör (Abb. A3-A6)
WARNUNG: DA ZUBEHÖR, DAS NICHT VON DEWALT angeboten
wird, nicht für dieses Produkt geprüft wurde, könnte die
Verwendung derartigen Zubehörs mit diesem Werkzeug
gefährlich sein. Zur Vermeidung einer Verletzungsgefahr sollten
nur die von DEWALT empfohlenen Zubehörteile mit diesem
Produkt verwendet werden.
LASERWARNUNG:
LASERSTRAHLUNG: NICHT IN DEN STRAHL
BLICKEN
PRODUKT DER LASERKLASSE 2.
MAX. AUSGANGSLEISTUNG
<1MW BEI 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
WARNUNG ZUR LED ARBEITSLEUCHTE:
LED-STRAHLUNG: NICHT IN DEN STRAHL BLICKEN
PRODUKT DER LASERKLASSE 2.
MAX. AUSGANGSLEISTUNG
P = 9,2 mW; peak = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Fragen Sie Ihren Händler nach weiteren Informationen zu geeignetem
Zubehör.
Umweltschutz
Getrennte Sammlung Dieses Produkt darf nicht zusammen mit
normalem Hausmüll entsorgt werden.
Wenn Sie Ihr DEWALT Produkt ersetzen möchten oder es ausgedient hat,
entsorgen Sie es nicht mit dem normalen Hausmüll. Geben Sie dieses
Produkt an Sammelstellen zur getrennten Erfassung ab oder stellen Sie es
zur Abholung bereit.
26
Durch getrennte Sammlung von gebrauchten Produkten und
Verpackungen kann sichergestellt werden, dass sie dem
Recycling zugeführt und wiederverwertet werden. Die
Wiederverwendung von recyceltem Material trägt zur
Verhinderung von Umweltverschmutzung und zur Reduzierung
des Rohstoffsbedarfs bei.
Nach Maßgabe örtlicher Vorschriften ist die getrennte Sammlung von
elektrischen Geräten u. U. über Abholung, Sammelstellen oder den
Fachhändler möglich, wo das Produkt ursprünglich bezogen wurde.
DEWALT betreibt eine Einrichtung zur Sammlung und zum Recycling von
ausgedienten DEWALT-Produkten. Wenn Sie von diesem Service Gebrauch
machen möchten, bringen Sie Ihr Produkt zur Kundendienstwerkstatt
zurück, die es für Sie dem Recycling zuführen wird.
Für die Adresse einer Kundendienstwerkstatt in Ihrer Nähe setzen Sie sich
bitte mit der örtlichen DEWALT-Niederlassung unter der in dieser Anleitung
angegebenen Anschrift in Verbindung. Eine Übersicht der DEWALTKundendienstwerkstätten und weitere Informationen zu Servicerichtlinien und
Kontaktadressen finden Sie auch im Internet: www.2helpU.com.
GARANTIE
• RISIKOLOSE 30-TAGE ZUFRIEDENHEITSGARANTIE •
Wenn Sie mit der Leistung Ihres DEWALT-Elektrowerkzeuges
nicht völlig zufrieden sind, können Sie es unter Vorlage des
Originalkaufbeleges ohne Weiteres innerhalb von 30 Tagen bei der
Verkaufsstelle im Originallieferumfang zurückgeben und erhalten eine
Rückerstattung des Kaufpreises.
• 1 JAHR KOSTENLOSER SERVICEVERTRAG •
Innerhalb der ersten 12 Monate nach dem Kauf werden Wartungsoder Kundendienstleistungen für Ihr DEWALT-Elektrowerkzeug
unter Vorlage des Originalkaufbeleges von einer DEWALTKundendienstwerkstatt ausgeführt. Dies umfasst Arbeits- und
Ersatzteilkosten für Elektrowerkzeuge. Zubehör ist nicht enthalten.
• 1 JAHR GARANTIE •
Wenn Ihr DEWALT-Produkt innerhalb von 12 Monaten ab dem
Kaufdatum aufgrund von Material- oder Verarbeitungsfehlern
unbrauchbar wird, garantieren wir den kostenlosen Ersatz aller
schadhaften Teile oder nach unserem Ermessen den kostenlosen
Ersatz des Gerätes unter folgenden Voraussetzungen:
• Das Produkt wurde nicht unsachgemäß eingesetzt.
• Reparaturversuche wurden nicht von unbefugten Personen
durchgeführt.
• Der Originalkaufbeleg wird vorlegt. Diese Garantie gilt zusätzlich
zu den Ihnen als Verbraucher zustehenden gesetzlichen
Gewährleistungsansprüchen.
Die Adresse der nächstgelegenen DEWALT-Kundendienstwerkstatt
erfahren Sie unter der entsprechenden Telefonnummer auf der
Rückseite dieser Anleitungen. Eine Übersicht der DEWALTKundendienstwerkstätten und weitere Informationen zu
Servicerichtlinien und Kontaktadressen finden Sie auch im Internet:
www.2helpU.com.
ENGLISH
MITRE SAW DW717
Congratulations!
WARNING: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, could result in death or serious injury.
You have chosen a DEWALT tool. Years of experience, thorough product
development and innovation make DEWALT one of the most reliable
partners for professional power tool users.
CAUTION: Indicates a potentially hazardous situation which, if
not avoided, may result in minor or moderate injury.
CAUTION: Used without the safety alert symbol indicates a
potentially hazardous situation which, if not avoided, may result
in property damage.
Technical data
Voltage
(U.K. & Ireland only)
Power input
Blade diameter
Blade bore
Blade body thickness
Max. blade speed
Max. cross-cut capacity 90°
Max. mitre capacity 45°
Max. depth of cut 90°
Max. depth of bevel cross-cut 45°
Mitre (max. positions)
Bevel (max. positions)
0° mitre
Resulting width at max. height 89 mm
Resulting height at max. width 320 mm
45° mitre left
Resulting width at max. height 89 mm
Resulting height at max. width 226 mm
45° bevel left
Resulting width at max. height 58 mm
Resulting height at max. width 320 mm
45° bevel right
Resulting width at max. height 30 mm
Resulting height at max. width 320 mm
31.62° mitre, 33.85° bevel
Resulting height at max. width 272 mm
Automatic blade brake time
Weight
LpA (sound pressure)
LWA (acoustic power)
KpA (sound pressure uncertainty)
KWA (acoustic power uncertainty)
V
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
left
right
left
right
DW717
230
230/115
1,600
250
30
1.8
4,000
320
226
88
56
60°
51°
48°
48°
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10.0
23
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW717
92
105
3.0
4.2
Denotes risk of electric shock.
Denotes risk of fire.
EC-Declaration of Conformity
DW717
DEWALT declares that these products, described under “technical data”
have been designed in compliance with:
98/37/EC (until Dec. 28, 2009); 2006/42/EC (from Dec.29, 2009);
2004/108/EC; 2006/95/EC; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003;
EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3.
For more information, please contact DEWALT at the following address or
refer to the back of the manual.
The undersigned is responsible for compilation of the technical file and
makes this declaration on behalf of DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
01.03.08
Safety Instructions
WARNING! When using electric tools basic safety precautions
should always be followed to reduce the risk of fire, electric
shock and personal injury including the following.
Read all these instructions before attempting to operate this product and
save these instructions.
SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
General Safety Rules
1. Keep work area clear.
Cluttered areas and benches invite injuries.
Vibration total values (triax vector sum) determined according to EN61029:
Vibration emission value ah
ah =
Uncertainty K =
Fuses:
Europe
U.K. & Ireland
U.K. & Ireland
m/s²
m/s²
2. Consider work area environment.
2.0
1.5
Do not expose the tool to rain. Do not use the tool in damp or wet
conditions. Keep the work area well lit (250 - 300 Lux). Do not use
the tool where there is a risk of causing fire or explosion, e.g., in the
presence of flammable liquids and gases.
3. Guard against electric shock.
230 V tools 10 Amperes, mains
230 V tools 13 Amperes, in plugs
115 V tools 16 Amperes, mains
Definitions: Safety Guidelines
The definitions below describe the level of severity for each signal word.
Please read the manual and pay attention to these symbols.
DANGER: Indicates an imminently hazardous situation which, if
not avoided, will result in death or serious injury.
Avoid body contact with earthed surfaces (e.g., pipes, radiators,
cookers and refrigerators). When using the tool under extreme
conditions (e.g., high humidity, when metal swarf is being produced,
etc.), electric safety can be improved by inserting an isolating
transformer or a (FI) earth-leakage circuit-breaker.
4. Keep other persons away.
Do not let persons, especially children, not involved in the work, touch
the tool or the extension cord and keep them away from the work area.
5. Store idle tools.
When not in use, tools must be stored in a dry place and locked up
securely, out of reach of children.
27
ENGLISH
6. Do not force the tool.
It will do the job better and safer at the rate to which it was intended.
7. Use the right tool.
Do not force small tools to do the job of a heavy duty tool. Do not use
tools for purposes not intended; for example do not use circular saws
to cut tree limbs or logs.
8. Dress properly.
Do not wear loose clothing or jewellery, as these can be caught in
moving parts. Non-skid footwear is recommended when working
outdoors. Wear protective hair covering to contain long hair.
9. Use protective equipment.
Always use safety glasses. Use a face or dust mask if working
operations create dust or flying particles. If these particles might be
considerably hot, also wear a heat-resistant apron. Wear ear protection
at all times. Wear a safety helmet at all times.
10. Connect dust extraction equipment.
If devices are provided for the connection of dust extraction and
collecting equipment, ensure these are connected and properly used.
11. Do not abuse the cord.
Never yank the cord to disconnect it from the socket. Keep the
cord away from heat, oil and sharp edges. Never carry the tool by its
cord.
12. Secure work.
Where possible use clamps or a vice to hold the work. It is safer than
using your hand and it frees both hands to operate the tool.
13. Do not overreach.
Keep proper footing and balance at all times.
14. Maintain tools with care.
Keep cutting tools sharp and clean for better and safer performance.
Follow instructions for lubricating and changing accessories. Inspect
tools periodically and if damaged have them repaired by an authorized
service facility. Keep handles and switches dry, clean and free from oil
and grease.
15. Disconnect tools.
When not in use, before servicing and when changing accessories such
as blades, bits and cutters, disconnect tools from the power supply.
16. Remove adjusting keys and wrenches.
Form the habit of checking to see that adjusting keys and wrenches are
removed from the tool before operating the tool.
17. Avoid unintentional starting.
Do not carry the tool with a finger on the switch. Be sure that the tool is
in the “off” position before plugging in.
18. Use outdoor extension leads.
Before use, inspect the extension cable and replace if damaged.
When the tool is used outdoors, use only extension cords intended for
outdoor use and marked accordingly.
19. Stay alert.
Watch what you are doing. Use common sense. Do not operate the tool
when you are tired or under the influence of drugs or alcohol.
20. Check for damaged parts.
Before use, carefully check the tool and mains cable to determine
that it will operate properly and perform its intended function. Check
for alignment of moving parts, binding of moving parts, breakage of
parts, mounting and any other conditions that may affect its operation.
A guard or other part that is damaged should be properly repaired or
replaced by an authorized service centre unless otherwise indicated
in this instruction manual. Have defective switches replaced by an
authorized service centre. Do not use the tool if the switch does not
turn it on and off. Never attempt any repairs yourself.
WARNING! The use of any accessory or attachment or
performance of any operation with this tool other than those
recommended in this instruction manual may present a risk of
personal injury.
21. Have your tool repaired by a qualified person.
This electric tool complies relevant safety rules. Repairs should only be
carried out by qualified persons using original spare parts; otherwise this
may result in considerable danger to the user.
Additional Safety Rules for Mitre Saws
• The machine is provided with a special configured power supply cord
which can only be replaced by the manufacturer or its authorised
service agent.
• Do not use the saw to cut other materials than those recommended by
the manufacturer.
• Do not operate the machine without guards in position, or if guards do
not function or are not maintained properly.
• Ensure that the arm is securely fixed when performing bevel cuts.
• Keep the floor area around the machine level, well-maintained and free
of loose materials, e.g., chips and cut-offs.
• Use correctly sharpened saw blades. Observe the maximum speed
mark on the saw blade.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight before starting
any operation.
• Never place either hand in the blade area when the saw is connected to
the electrical power source.
• Never attempt to stop a machine in motion rapidly by jamming a tool or
other means against the blade; serious accidents can occur.
• Before using any accessory consult the instruction manual.
The improper use of an accessory can cause damage.
• Use a holder or wear gloves when handling a saw blade.
• Ensure that the saw blade is mounted correctly before use.
• Make sure that the blade rotates in the correct direction.
• Do not use blades of larger or smaller diameter than recommended. For
the proper blade rating refer to the technical data. Use only the blades
specified in this manual, complying with EN 847-1.
• Consider applying specially designed noise-reduction blades.
• Do not use HSS blades.
• Do not use cracked or damaged saw blades.
• Do not use any abrasive discs.
• Never use your saw without the kerf plate.
• Raise the blade from the kerf in the workpiece prior to releasing the switch.
• Do not wedge anything against the fan to hold the motor shaft.
• The blade guard on your saw will automatically raise when the arm is
brought down; it will lower over the blade when head lock up release
lever (12) is pushed.
• Never raise the blade guard manually unless the saw is switched off.
The guard can be raised by hand when installing or removing saw
blades or for inspection of the saw.
• Check periodically that the motor air slots are clean and free of chips.
• Replace the kerf plate when worn.
• Disconnect the machine from the mains before carrying out any
maintenance work or when changing the blade.
• Never perform any cleaning or maintenance work when the machine is
still running and the head is not in the rest position.
• When possible, always mount the machine to a bench.
• If you use a laser to indicate the cutting line, make sure that the laser is
of class 2 according to EN 60825-1. Do not replace a laser diode with
a different type. If damaged, have the laser repaired by an authorised
repair agent.
• The front section of the guard is louvered for visibility while cutting.
Although the louvers dramatically reduce flying debris, they are
openings in the guard and safety glasses should be worn at all times
when viewing through the louvers.
• Connect the saw to a dust collection device when sawing wood.
Always consider factors which influence exposure of dust such as:
-– type of material to be machined (chip board produces more dust
than wood);
28
ENGLISH
-– sharpness of the saw blade;
-– correct adjustment of the saw blade.
Ensure that the local extraction as well as hoods, baffles and chutes are
properly adjusted.
• Please be aware of the following factors influencing exposure
to noise:
-– use saw blades designed to reduce the emitted noise;
-– use only well sharpened saw blades;
• Machine maintenance shall be conducted periodically;
• Machine faults, including guards or saw blade, shall be reported as
soon as they are discovered;
• Provide adequate general or localized lighting;
• Ensure the operator is adequately trained in the use, adjustment and
operation of the machine;
• When fitted with laser, DO NOT change to a different type of laser.
Repairs shall only be carried out by the laser manufacturer or an
authorized agent.
Residual Risks
The following risks are inherent to the use of saws:
15 Bevel scale
16 Rail lock knob
17 Grooving stop
A2
18 Slide stop
19 Fixed upper blade guard
20 Bevel latch/lever
21 Bevel clamp handle
22 Head lock down pin
23 Wrench
24 Hand indentation
25 Bench mounting holes
A3
26 Dustbag
Optional accessories
A4
27 Work support extension
– injuries caused by touching the rotating parts
In spite of the application of the relevant safety regulations and the
implementation of safety devices, certain residual risks cannot be avoided.
These are:
– Impairment of hearing.
– Risk of accidents caused by the uncovered parts of the rotating saw
blade.
– Risk of injury when changing the blade.
– Risk of squeezing fingers when opening the guards.
– Health hazards caused by breathing dust developed when sawing
wood, especially oak, beech and MDF.
Package contents
The package contains:
1 Assembled mitre saw
1 Blade spanner
1 Saw blade
1 Dustbag
1 Instruction manual
1 Exploded drawing
• Check for damage to the tool, parts or accessories which may have
occurred during transport.
• Take the time to thoroughly read and understand this manual prior to
operation.
Description (fig. A1 - A7)
WARNING: Never modify the power tool or any part of it.
Damage or personal injury could result.
A1
1 On/off switch
2 Moveable lower blade guard
3 Fence left-hand side
4 Mitre lever
5 Mitre latch
6 Dust spout (not shown)
7 Mitre scale
8 Fence right-hand side
9 Kerf plate
10 Carrying handle
11 Operating handle
12 Head lock up release lever
13 Electronic speed control dial
14 Spindle lock
A5
28 LED Worklight System
A6
29 Work piece clamp
A7
30 Laser
INTENDED USE
Your DW717 mitre saw has been designed for professional cutting of wood,
wood products, aluminium and plastics. It will perform the sawing operations
of cross-cutting, bevelling and mitring easily, accurately and safely.
The DW717 mitre saw is a professional power tool. DO NOT let children
come into contact with the tool. Supervision is required when inexperienced
operators use this tool.
Electrical safety
The electric motor has been designed for one voltage only. Always check
that the power supply corresponds to the voltage on the rating plate.
Your tool is double insulated in accordance with EN 61029;
therefore no earth wire is required.
In case of cord replacement the tool must only be repaired by an
authorized service agent or by qualified electrician.
Mains plug replacement
(U.K. & Ireland only)
• Should your mains plug need replacing and you are competent to
do this, proceed as instructed below. If you are in doubt, contact an
authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
• Disconnect the plug from the supply.
• Cut off the plug and dispose of it safely; a plug with bared copper
conductors is dangerous if engaged in a live socket outlet.
• Only fit 13 Amperes BS1363A approved plugs fitted with the correctly
rated fuse (1).
• The cable wire colours, or a letter, will be marked at the connection
points of most good quality plugs. Attach the wires to their respective
points in the plug (see below). Brown is for Live (L) (2) and Blue is for
Neutral (N) (4).
• Before replacing the top cover of the mains plug ensure that the cable
restraint (3) is holding the outer sheath of the cable firmly and that the
two leads are correctly fixed at the terminal screws.
29
ENGLISH
ASSEMBLY
1
4
2
WARNING: To reduce the risk of injury, turn off tool and
disconnect from power source before attempting to move
it, changing accessories or making any adjustments accept as
written in laser adjustment instructions.
3
WARNING: Never use a light socket.
Never connect the live (L) or neutral (N) wires to the earth pin
marked E or .
Fitting a mains plug to 115 V units (U.K. & Ireland only)
• The plug should be fitted by a competent person. If you are in doubt,
contact an authorized DEWALT repair agent or a qualified electrician.
The wires are coloured according to the following code:
live
= brown
neutral = blue
• Do not connect the blue or brown wire to the earth terminal in the plug.
Connect as follows:
brown to terminal marked ‘L’
blue to terminal marked ‘N’
The plug fitted should comply with BS EN 60309 (BS4343), 32 Amps.
Always ensure that the cable clamp is correctly and securely
fitted to the sheath of the cable.
Using an extension cable
If an extension cable is required, use an approved extension cable suitable
for the power input of this tool (see technical data).
The minimum conductor size is 1.5 mm2.
When using a cable reel, always unwind the cable completely.
Also refer to the table below.
Conductor size (mm2)
0.75
1.00
1.50
2.50
4.00
Voltage
115
230
Amperes
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
0 - 2.0
2.1 - 3.4
3.5 - 5.0
5.1 - 7.0
7.1 - 12.0
12.1 - 20.0
Cable rating (Amperes)
6
10
15
20
25
Cable length (m)
7.5 15
25 30
45
Cable rating (Amperes)
6
6
6
6
6
6
6
6
6
15
6
6
10 15
20
10 10
15 20
20
15 15
20 25
25
20 20
25
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
10
10 10
10 10
15
15 15
15 15
20
20 20
20 20
25
Bench mounting (fig. C)
• Holes (25) are provided in all four feet to facilitate bench mounting.
Two different sized holes are provided to accommodate different sizes
of bolts. Use either hole; it is not necessary to use both. Always mount
your saw firmly to prevent movement. To enhance the portability, the
tool can be mounted to a piece of 12.5 mm or thicker plywood which
can then be clamped to your work support or moved to other job sites
and reclamped.
• When mounting your saw to a piece of plywood, make sure that the
mounting screws do not protrude from the bottom of the wood.
The plywood must sit flush on the work support. When clamping the
saw to any work surface, clamp only on the clamping bosses where
the mounting screw holes are located. Clamping at any other point will
interfere with the proper operation of the saw.
• To prevent binding and inaccuracy, be sure the mounting surface is not
warped or otherwise uneven. If the saw rocks on the surface, place a
thin piece of material under one saw foot until the saw is firm on the
mounting surface.
Mounting the saw blade (fig. D1 - D5)
WARNING: To reduce the risk of injury, turn off tool and
disconnect from power source before attempting to move it,
changing accessories or making any adjustments accept as
written in laser adjustment instructions.
Never depress the spindle lock button while the blade is under
power or coasting.
Do not cut ferrous metal (containing iron or steel) or masonry or
fiber cement product with this mitre saw.
60
10
15
20
25
6
6
15
15
20
-
Voltage drops
Inrush currents cause short-time voltage drops. Under unfavourable power
supply conditions, other equipment may be affected.
If the system impedance of the power supply is lower than 0.25 Ω,
disturbances are unlikely to occur.
30
Unpacking (fig. A1, B)
• Remove the saw from the packing material carefully using the carrying
handle (10).
• Release the rail lock knob (16), and push the saw head back to lock it
in the rear position.
• Press down the operating handle (11) and pull out the lock down pin
(22), as shown.
• Gently release the downward pressure and allow the arm to rise to its
full height.
• Depress the head lock up release lever (12) to release the lower guard
(2), then raise the lower guard as far as possible.
• Using the Torx bit (33) in the handgrip end of the supplied wrench (23),
loosen the guard bracket screw (34) sufficiently to allow the angled
corner piece (35) to pass between the head of the screw and the
guard. This will allow the guard bracket (36) to be raised enough to
permit access to the blade locking screw (37).
• With the lower guard held in the raised position by the guard bracket
screw (34) depress the spindle lock button (14) with one hand, then
use the supplied wrench (23) in the other hand to loosen the left-hand
threaded blade locking screw (37) by turning clockwise.
WARNING: To use the spindle lock, press the button as shown
and rotate the spindle by hand until you feel the lock engage.
Continue to hold the lock button in to keep the spindle from
turning. (fig. D4).
• Remove the blade locking screw (37) and the outside arbor collar (38).
• Install the saw blade (39) onto the shoulder (40) provided on the inside
arbor collar (41), making sure that the teeth at the bottom edge of the
blade are pointing toward the back of the saw (away from the operator).
• Replace the outer arbor collar (38).
ENGLISH
• Tighten the blade locking screw (37) by turning counter-clockwise while
holding the spindle lock engaged with your other hand.
• Move the guard bracket (36) down until the angled corner piece (35) is
below the head of the guard bracket screw (34).
• Tighten the guard bracket screw.
WARNING: Never press the spindle lock while the blade is
rotating. Be sure to hold the guard bracket down and firmly
tighten the guard bracket screw after installing the blade.
WARNING: The guard bracket must be returned to its original
position and the screw tightened before activating the saw.
Failure to do so may allow the guard to contact the spinning
saw blade resulting in damage to the saw and severe personal
injury.
Adjustment
WARNING: To reduce the risk of injury, turn off tool and
disconnect from power source before attempting to move it,
changing accessories or making any adjustments accept as
written in laser adjustment instructions.
Your mitre saw was accurately adjusted at the factory. If readjustment due
to shipping and handling or any other reason is required, follow the steps
below to adjust your saw. Once made, these adjustments should remain
accurate.
Checking and adjusting the blade to the fence (fig. E1 - E4)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to release the
mitre arm (42).
• Swing the mitre arm until the latch locates it at the 0° mitre position.
Do not tighten the lever.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (43).
• Place a square (44) against the left side of the fence (3) and blade (39)
(fig. E3).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the
square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the screws (45) and move the scale/mitre arm assembly left or
right until the blade is at 90° to the fence as measured with the square.
• Retighten the screws (45). Pay no attention to the reading of the mitre
pointer at this point.
Adjusting the mitre pointer (fig. E1, E2 & F)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to release the
mitre arm (42).
• Move the mitre arm to set the mitre pointer (46) to the zero position,
as shown in fig. F.
• With the mitre lever loose, allow the mitre latch to snap into place as
you rotate the mitre arm past zero.
• Observe the pointer (46) and mitre scale (7). If the pointer does not
indicate exactly zero, loosen the screw (47), move the pointer to read
0° and tighten the screw.
Mitre lock/detent rod adjustment (fig. A1, G)
If the base of the saw can be moved while the mitre lever (4) is locked,
the mitre lock/detent rod (48) must be adjusted.
• Unlock the mitre lever (4).
• Loosen the lock nut (61) on the miter lock rod.
• Fully tighten the mitre lock/detent rod (48) using a screwdriver.
Then loosen the rod one turn.
• Check that the table does not move when the lever (4) is locked at
a random (not preset) angle.
• Tighten lock nut (61).
Checking and adjusting the blade to the table (fig. H1 - H4)
• Loosen the bevel clamp handle (21) and lift the bevel latch (20) to
release the saw arm.
• Move the saw arm until the latch locates it at the 0° bevel position.
Do not tighten the handle.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (43).
• Place a set square (44) on the table and up against the blade (39) (fig. H2).
WARNING: Do not touch the tips of the blade teeth with the
square.
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the nuts (49, 55) and move the saw arm assembly left or right
until the blade is at 90° to the table as measured with the square.
Retighten the nut (49). The bevel angle requires adjustment after the
blade to table adjustment is complete.
• Adjust the left and right bevel angles.
• If the bevel pointer (50) does not indicate zero on the bevel scale (15),
loosen the screw (51) that secures the pointer and move the pointer as
necessary.
Adjusting the fence (fig. I1 & I2)
The upper part of the fence can be adjusted to provide clearance, allowing
the saw to bevel to a full 48° both left and right.
To adjust the left fence (3):
• Loosen the plastic knob (52) and slide the fence to the left.
• Make a dry run with the saw switched off and check for clearance.
Adjust the fence to be as close to the blade as practical to provide
maximum workpiece support, without interfering with the up and down
movement of the arm.
• Tighten the knob securely.
To adjust the right fence (8):
• Loosen the plastic knob (53) and slide the fence to the right.
• Proceed as for adjusting the left fence.
WARNING: The guide grooves (54) can become clogged with
sawdust. Use a stick or some low pressure air to clear the guide
grooves.
Checking and adjusting the bevel angle (fig. H1, I1, I2, J1 & J2)
Checking and adjusting the left bevel angle
• Loosen the left side fence clamping knob (52) and slide the upper part
of the left side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (21) and lift the bevel latch (20) to
release the saw arm.
• Move the saw arm to the left until the latch locates it at the 45° bevel
position. Do not tighten the handle.
• Check that the bevel indicator (50) indicates 45° on the bevel scale (15)
(fig. J1).
• If adjustment is required, proceed as follows:
• Loosen the nut (55) and turn the stopscrew (56) in or out as necessary
until the pointer (50) indicates 45°. Retighten the nut (55).
• To achieve a 50° bevel, turn the screw on the angle position stop out to
allow the saw arm to move as necessary.
Checking and adjusting the right bevel angle
• Loosen the right side fence clamping knob (53) and slide the upper
part of the right side fence to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (21) and lift the bevel latch (20) to
release the saw arm.
• Move the saw arm to the right until the latch locates it at the 45° bevel
position. Do not tighten the handle.
• Check that the bevel indicator (50) indicates 45° on the bevel scale (15)
(fig. J2).
• If adjustment is required, proceed as for adjusting the left bevel angle.
31
ENGLISH
Adjusting the bevel clamping system (fig. K)
If the saw arm can be moved when the bevel clamp handle (21) is locked,
the clamping sytem must be adjusted.
• Remove the screw (56) holding the handle.
• Lift off the handle and turn it 1/8 turn clockwise. Refit the screw.
• Check that the saw arm does not move when the bevel clamp handle
(21) is locked at a random (not preset) angle.
Rail guide adjustment (fig. K)
• Regularly check the rails for clearance.
• To reduce clearance, gradually rotate the set screw (57) clockwise
while sliding the saw head back and forth. Adjust the clearance to be
as small as possible without causing any slide resistance.
Instructions for use
WARNING: Always observe the safety instructions and
applicable regulations.
The attention of UK users is drawn to the “woodworking machines
regulations 1974” and any subsequent amendments.
Prior to operation:
• Install the appropriate saw blade. Do not use excessively worn blades.
The maximum rotation speed of the tool must not exceed that of the
saw blade.
• Do not attempt to cut excessively small pieces.
• Allow the blade to cut freely. Do not force.
• Allow the motor to reach full speed before cutting.
• Make sure all locking knobs and clamp handles are tight.
• Secure the workpiece.
• Although this saw will cut wood and many nonferrous materials,
these operating instructions refer to the cutting of wood only.
The same guide-lines apply to the other materials.
Do not cut ferrous (iron and steel) materials, fibre cement or masonry
with this saw!
• Make sure to use the kerf plate. Do not operate the machine if the kerf
slot is wider than 10 mm.
Switching on and off (fig. L)
A hole (58) is provided in the on/ off switch (1) for insertion of a padlock to
lock the tool.
• To run the tool, press the on/off switch (1).
• To stop the tool, release the switch.
Body and hand position
Proper positioning of your body and hands when operating the mitre saw
will make cutting easier, more accurate and safer.
• Never place your hands near the cutting area.
• Place your hands no closer than 150 mm from the blade.
• Hold the workpiece tightly to the table and the fence when cutting.
Keep your hands in position until the switch has been released and the
blade has completely stopped.
• Always make dry runs (without power) before finish cuts so that you
can check the path of the blade.
• Do not cross your hands.
• Keep both feet firmly on the floor and maintain proper balance.
• As you move the saw arm left and right, follow it and stand slightly to
the side of the saw blade.
• Sight through the guard louvres when following a pencil line.
Setting the variable speed (fig. L)
The speed control dial (13) can be used for advance setting of the required
range of speed.
• Turn the speed control dial (13) to the desired range, which is indicated
by a number.
32
• Use high speeds for sawing soft materials such as wood.
Use low speeds for sawing metal.
MIter Control (Fig. E1)
The mitre lever (4) and mitre latch (5) allows the saw to mitre 60 left and
50 right.
To miter the saw:
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) and set the
mitre angle desired on the miter scale.
• Push down on the mitre lever (4) to lock the saw table in place.
Bevel Control (Fig. H1, J1)
The bevel latch levers (20) and bevel clamp handle (21) allows the saw
to bevel 48º left and right. Your saw has two bevel latch levers (20), one
on either side of the rear support housing. Only one needs to be used to
move the bevel to either direction. The bevel clamp handle (21) is on top of
the rear support housing.
To bevel the saw:
• Loosen the bevel clamp handle (21). Lift one of the levers to
approximately 45º and set the bevel angle desired on the bevel scale
(15). Two bevel scales are provided for convenience.
• Lock the bevel clamp handle (21) to lock the bevel in place. The bevel
latch levers (20) can be lifted vertically to override the common stop
angles.
Slide Stop (Fig. U)
The slide stop (18) control positions your saws rails so that the largest
possible verticle moldings can be cut. ALWAYS TIGHTEN THE RAIL
LOCK KNOB WHEN USING THE SLIDE STOP TO PREVENT THE SLIDE
SYSTEM FROM MOVING UNINTENTIONALLY
Rail Lock Knob (fig. A1, U)
The rail lock knob (16) allows you to lock the saw head firmly to keep it
from sliding on the rails. This is necessary when making certain cuts or
when transporting the saw.
Grooving Stop (fig. A1, S)
The grooving stop (17) allows for groove cutting. Flipping the lever toward
the front of the saw and adjusting the thumbscrew changes the depth of
the groove cut. Flipping the lever toward the rear of the saw bypasses the
grooving stop.
Head Lock Down Pin (fig. A2)
To lock the saw head in the down position, push the head down, push the
pin (22) in and release the saw head. This will hold the saw head safely
down for moving the saw from place to place. To release, press the saw
head down and pull the pin out.
BASIC SAW CUTS
Vertical straight cross cut (fig. A1, A2 & M)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5) to release the
mitre arm.
• Engage the mitre latch at the 0° position and tighten the mitre lever.
• Place the wood to be cut against the fence (3 & 8).
• Take hold of the operating handle (11) and depress the head lock up
release lever (12) to release the head.
• Press the trigger switch (1) to start the motor.
• Depress the head to allow the blade to cut through the timber and
enter the plastic kerf plate (9).
• After completing the cut, release the switch and wait for the saw blade
to come to a complete standstill before returning the head to its upper
rest position.
ENGLISH
Performing a sliding cut (fig. A1, N)
The guide rail allows cutting larger workpieces from 76.2 mm up to
111.8 mm using an out-down-back sliding motion.
• Release the rail lock knob (16).
• Pull the saw head towards you and switch the tool on.
• Lower the saw blade into the workpiece and push the head back to
complete the cut.
• Proceed as described above.
WARNING:
• Do not perform sliding cuts on workpieces smaller than
76.2 mm.
• Remember to lock the saw head in the rear position when the
sliding cuts are finished.
Mitre cross-cut (fig. A1, A2 & O)
• Release the mitre lever (4) and depress the mitre latch (5).
• Move the arm left or right to the required angle. The mitre latch will
automatically locate at 10°, 15°, 22.5°, 31.62° and 45° both left and
right. If any intermediate angle is required hold the head firmly and lock
by tightening the mitre lever.
• Always ensure that the mitre lever is locked tightly before cutting.
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
WARNING: When mitring the end of a piece of wood with a
small off-cut, position the wood to ensure that the off-cut is to
the side of the blade with the greater angle to the fence; i.e. left
mitre, off-cut to the right - right mitre, off-cut to the left.
Bevel cuts (fig. A1, A2 & P)
Bevel angles can be set from 48° left to 48° right and can be cut with the
mitre arm set between zero and a maximum of 45° mitre position right or
left.
Left bevel
• Slide the upper part of the left side fence (3) to the left as far as it will go.
• Loosen the bevel clamp handle (21), lift the bevel latch (20) and set the
bevel as desired.
• The bevel latch automatically locates at 22.5°, 33.85° and 45°. If
any intermediate angle is required, hold the head firmly and lock by
tightening the bevel clamp handle (21).
• Proceed as for a vertical straight cross-cut.
Right bevel
• Slide the upper part of the right side fence (8) to the right as far as it will
go.
• Proceed as for a left bevel cut.
Quality of cut
The smoothness of any cut depends on a number of variables, e.g. the
material being cut. When smoothest cuts are desired for moulding and
other precision work, a sharp (60 tooth carbide) blade and a slower,
even cutting rate will produce the desired results.
WARNING: Ensure that the material does not creep while
cutting; clamp itsecurely in place. Always let the blade come to
a full stopbefore raising the arm. If small fibres of wood still split
out atthe rear of the workpiece, stick a piece of masking tape
on thewood where the cut will be made. Saw through the tape
andcarefully remove tape when finished.
Clamping the workpiece (fig. A6)
• Whenever possible, clamp the wood to the saw.
• For best results use the clamp (29) made for use with your saw.
Clamp the workpiece to the fence whenever possible. You can clamp
to either side of the saw blade; remember to position your clamp
against a solid, flat surface of fence.
Support for long pieces (fig. A4)
• Always support long pieces.
• For best results, use the extension work support (27) to extend the
table width of your saw (available from your dealer as an option).
Support long workpieces using any convenient means such as
saw-horses or similar devices to keep the ends from dropping.
Cutting picture frames, shadow boxes & other four sided projects
(fig. Q1 & Q2)
Trim moulding and other frames
Try a few simple projects using scrap wood until you develop a “feel” for
your saw. Your saw is the perfect tool for mitring corners like the one
shown in fig. Q1. The joint shown has been made using either bevel
adjustment.
- Using bevel adjustment
The bevel for the two boards is adjusted to 45° each, producing a 90° corner.
The mitre arm is locked in the zero position. The wood is positioned with
the broad flat side against the table and the narrow edge against the fence.
- Using mitre adjustment
The same cut can be made by mitring right and left with the broad surface
against the fence.
The two sketches (fig. Q1 & Q2) are for four side objects only. As the
number of sides changes, so do the mitre and bevel angles. The chart
below gives the proper angles for a variety of shapes, assuming that all
sides are of equal length. For a shape that is not shown in the chart,
divide 180° by the number of sides to determine the mitre or bevel angle.
No. of sides
4
5
6
7
8
9
10
Angle mitre or bevel
45°
36°
30°
25.7°
22.5°
20°
18°
Compound mitre (fig. R1 & R2)
A compound mitre is a cut made using a mitre angle (fig. Q2) and a bevel
angle (fig. Q1) at the same time. This is the type of cut used to make
frames or boxes with slanting sides like the one shown in fig. R1.
WARNING: If the cutting angle varies from cut to cut,
check that the bevel clamp knob and the mitre lock knob
are securely tightened. These knobs must be tightened
after making any changes in bevel or mitre (fig. R1 & R2).
• The chart shown below will assist you in selecting the proper bevel
and mitre settings for common compound mitre cuts. To use the chart,
select the desired angle “A” (fig. R2) of your project and locate that
angle on the appropriate arc in the chart. From that point follow the
chart straight down to find the correct bevel angle and straight across
to find the correct mitre angle.
• Set your saw to the prescribed angles and make a few trial cuts.
• Practice fitting the cut pieces together.
• Example: To make a 4 sided box with 25° exterior angles (angle “A”)
(fig. R2), use the upper right arc. Find 25° on the arc scale. Follow the
horizontal intersecting line to either side to get the mitre angle setting
on the saw (23°). Likewise follow the vertical intersecting line to the top
or bottom to get the bevel angle setting on the saw (40°). Always try
cuts on a few scrap pieces of wood to verify the settings on the saw.
33
ENGLISH
- Right side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the left side of the cut.
6 SIDED BOX
8 SIDED BOX
ANGLE OF SIDE OF BOX (ANGLE"A")
SET THIS MITER ANGLE ON SAW
SQUARE BOX
SET THIS BEVEL ANGLE ON SAW
Cutting base mouldings
The cutting of base moulding is performed at a 45° bevel angle.
• Always make a dry run without power before making any cuts.
• All cuts are made with the back of the moulding laying flat on the saw.
Inside corner
- Left side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the left side of the cut.
- Right side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Position the moulding with the bottom of the moulding against the
fence.
• Save the right side of the cut.
- Right side
• Position the moulding with top of the moulding against the fence.
• Save the right side of the cut.
Cutting crown mouldings
The cutting of crown moulding is performed in a compound mitre. In
order to achieve extreme accuracy, your saw has pre-set angle positions
at 31.62° mitre and 33.85° bevel. These settings are for standard crown
mouldings with 52° angles at the top and 38° angles at the bottom.
• Make test cuts using scrap material before doing the final cuts.
• All cuts are made in a left bevel and with the back of the moulding
against the base.
Inside corner
- Left side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the left side of the cut.
Outside corner
- Left side
• Bottom of the moulding against the fence.
• Mitre left.
• Save the right side of the cut.
- Right side
• Top of the moulding against the fence.
• Mitre right.
• Save the right side of the cut.
Grooving (fig. S)
Your saw is equipped with a grooving stop (17) and thumbscrew (59) to
allow for groove cutting.
• Flip the grooving stop (17) towards the front of the saw.
• Adjust the thumbscrew (59) to set the depth of the groove cut. It might
be necessary to release the lock nut (60) first.
• Place a piece of scrap material of approx. 5 cm between fence and
workpiece in order to perform a straight groove cut.
Special Set-up for Wide Crosscuts (fig. A1, T1, T2)
Your saw can cut very wide (up to 391 mm) workpieces when a special
set up is used. To set the saw up for these workpieces, follow these steps:
• Remove both left and right sliding fences from the saw and set aside.
To remove them, unscrew the fence knobs several turns and slide each
fence outward. Adjust and lock the miter control so that it is at
0 degrees miter.
• Remove backfence screws (64) from right rear foot and install them into
the right hand fence (8) screw holes.
WARNING: Do not cut material using the special setup without
properly installing the backfence screws (64), otherwise the
material will not be supported properly and may cause loss of
control and possible injury.
• Make a platform using a piece of 38 mm thick particleboard or similar
flat strong 38 mm thick wood to the dimensions: 368 x 660 mm. The
platform must be flat otherwise the material could move during cutting
and cause injury.
• Mount the 368 x 660 mm platform to the saw using four 76.2 mm long
wood screws (61) through the holes in the base fence. Four screws
must be used to properly secure the material. When the special set up
is used, the platform will be cut into two pieces. Ensure the screws are
tightened properly otherwise material could loosen and cause injury.
Ensure the platform is firmly flat on the table, against the fence, and
centered evenly from left to right.
WARNING: Ensure the saw is mounted firmly to a stable flat
surface. Failure to do so could cause the saw to be unstable
and fall causing personal injury.
• Place the workpiece to be cut on top of the platform mounted to the
table. Ensure the workpiece is firmly against the backfence.
• Secure the material before cutting. Cut slowly through the material
using a out-down-and-back motion. Failure to clamp securely or cut
slowly could result in the material coming loose and causing injury.
After several cuts are made at various miter angles other than 0º, the
platform may weaken and not properly support the work. Install a new,
unused platform to the saw after presetting the desired miter angle.
WARNING: Continued use of a platform with several kerfs may
cause loss of material control and possible injury.
34
ENGLISH
Dust extraction (fig. A2 & A3)
• Fit the dustbag (26) onto the dust spout (6).
• Whenever possible, connect a dust extraction device designed in
accordance with the relevant regulations regarding dust emission.
Saw blades
To obtain the stated cutting capacities, always use 305 mm saw blades
with 30 mm arbor holes.
LASER WARNING:
LASER RADIATION: DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
MAXIMUM OUTPUT POWER
<1MW @ 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
LED WORKLIGHT WARNING:
LED RADIATION: DO NOT STARE INTO BEAM
Transporting (fig. A1, A2 & B)
In order to conveniently carry the mitre saw, a carrying handle (10) has
been included on the top of the saw arm.
• To transport the saw, lower the head and depress the lock down pin (22).
• Lock the rail lock knob with the saw head in the front position, lock the
mitre arm in the full left mitre angle, slide the fence (3 & 8) completely
inward and lock the bevel lever (20) with the saw head in the vertical
position to make the tool as compact as possible.
• Always use the carrying handle (10) or the hand indentations (24)
shown in fig. B to transport the saw.
CLASS 2 LED PRODUCT
MAXIMUM OUTPUT POWER
P = 9.2 mW;
peak
= 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Consult your dealer for further information on the appropriate accessories.
Protecting the Environment
Separate collection. This product must not be disposed of with
normal household waste.
MAINTENANCE
Your DEWALT power tool has been designed to operate over a long period
of time with a minimum of maintenance. Continuous satisfactory operation
depends upon proper tool care and regular cleaning.
WARNING: To reduce the risk of injury, turn unit off and
disconnect machine from power source before installing
and removing accessories, before adjusting or changing set-ups
or when making repairs. Be sure the trigger switch is in the OFF
position. An accidental start-up can cause injury.
Lubrication
Your power tool requires no additional lubrication.
Should you find one day that your DEWALT product needs
replacement, or if it is of no further use to you, do not dispose of it with
household waste. Make this product available for separate collection.
Separate collection of used products and packaging allows
materials to be recycled and used again. Re-use of recycled
materials helps prevent environmental pollution and reduces
the demand for raw materials.
Local regulations may provide for separate collection of electrical products
from the household, at municipal waste sites or by the retailer when you
purchase a new product.
DEWALT provides a facility for the collection and recycling of DEWALT
products once they have reached the end of their working life. To take
advantage of this service please return your product to any authorised repair
agent who will collect them on our behalf.
You can check the location of your nearest authorised repair agent by
contacting your local DEWALT office at the address indicated in this manual.
Alternatively, a list of authorised DEWALT repair agents and full details
of our after-sales service and contacts are available on the Internet at:
www.2helpU.com.
Cleaning
WARNING: Blow dirt and dust out of the main housing with dry
air as often as dirt is seen collecting in and around the air vents.
Wear approved eye protection and approved dust mask when
performing this procedure.
WARNING:Never use solvents or other harsh chemicals for
cleaning the non-metallic parts of the tool. These chemicals
may weaken the materials used in these parts. Use a cloth
dampened only with water and mild soap. Never let any liquid
get inside the tool; never immerse any part of the tool into a
liquid.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the
table top.
WARNING: To reduce the risk of injury, regularly clean the
dust collection system.
Optional Accessories (fig. A3 - A6)
WARNING: Since accessories, other than those offered by
DEWALT, have not been tested with this product, use of such
accessories with this tool could be hazardous. To reduce the
risk of injury, only DEWALT, recommended accessories should
be used with this product.
35
ENGLISH
GUARANTEE
• 30 DAY NO RISK
SATISFACTION GUARANTEE •
If you are not completely satisfied with the performance of
your DEWALT tool, simply return it within 30 days, complete
as purchased, to the point of purchase, for a full refund or
exchange. Proof of purchase must be produced.
• ONE YEAR FREE SERVICE CONTRACT •
If you need maintenance or service for your DEWALT tool,
in the 12 months following purchase, it will be undertaken
free of charge at an authorized DEWALT repair agent. Proof
of purchase must be produced. Includes labour and spare
parts for Power Tools. Excludes accessories.
• ONE YEAR FULL WARRANTY •
If your DEWALT product becomes defective due to faulty
materials or workmanship within 12 months from the date of
purchase, we guarantee to replace all defective parts free of
charge or, at our discretion, replace the unit free of charge
provided that:
• The product has not been misused.
• Repairs have not been attempted by unauthorized
persons.
• Proof of purchase date is produced. This guarantee
is offered as an extra benefit and is additional to
consumers statutory rights.
For the location of your nearest authorized DEWALT repair
agent, please use the appropriate telephone number on
the back of this manual. Alternatively, a list of authorized
DEWALT repair agents and full details on our after-sales
service are available on the Internet at www.2helpU.com.
36
E S PA Ñ O L
SIERRA DE INGLETES DW717
¡Enhorabuena!
PELIGRO: Indica una situación de riesgo inminente que, si no se
evita, ocasionará la muerte o lesiones graves.
Usted ha optado por una herramienta DEWALT. Muchos años de
experiencia y una gran asiduidad en el desarrollo y la innovación de sus
productos han convertido DEWALT en un socio muy fiable para el usuario
profesional.
ADVERTENCIA: indica una situación de posible peligro que, si
no se evita, podría provocar la muerte o lesiones graves.
ATENCIÓN: indica una situación de posible peligro que, si no
se evita, puede provocar lesiones leves o moderadas.
ATENCIÓN: utilizado sin el símbolo de alerta de seguridad
indica una situación de posible peligro que, si no se evita,
puede provocar daños en la propiedad.
Características técnicas
Voltaje
Potencia absorbida
Diámetro de la hoja
Diámetro interior de la hoja
Grueso del cuerpo del disco
Velocidad máxima de la hoja
Capacidad máxima de corte transversal 90°
Capacidad máxima de inglete 45°
Profundidad máxima de corte 90°
Profundidad máxima de corte transversal en bisel 45°
Inglete (posiciones máximas)
Bisel (posiciones máximas)
Inglete de 0°
Anchura resultante a la altura máxima 89 mm
Altura resultante a la anchura máxima 320 mm
45° inglete izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 89 mm
Altura resultante a la anchura máxima 226 mm
45° bisel izquierdo
Anchura resultante a la altura máxima 58 mm
Altura resultante a la anchura máxima 320 mm
45° bisel derecho
Anchura resultante a la altura máxima 30 mm
Altura resultante a la anchura máxima 320 mm
31,62° inglete, 33,85° bisel
Altura resultante a la anchura máxima 272 mm
Tiempo que tarda en funcionar el freno
de la hoja electrónica automática
Peso
DW717
LpA (presión acústica)
LWA (potencia acústica)
KpA (unidad de incertidumbre de presión acústica)
KWA (unidad de incertidumbre de potencia acústica)
Valores de vibración totales (cantidad vectorial triaxial)
determinada según la norma EN61029:
Valor de emisión de vibración ah
ah =
Incertidumbre K
Fusibles
Europa
Reino Unido e Irlanda
Reino Unido e Irlanda
DW717
V
230
W
1.600
mm
250
mm
30
mm
1,8
min-1
4.000
mm
320
mm
226
mm
88
mm
56
izquierda 60°
derecha 51°
izquierda 48°
derecha 48°
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
44
s
kg
< 10,0
23
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
92
105
3,0
4,2
Indica riesgo de descarga eléctrica.
Indica riesgo de incendio.
Declaración de conformidad de CE
DW717
DEWALT declara que estos productos, descritos conforme a lo señalado
en “información técnica” han sido diseñados de conformidad con las
disposiciones siguientes:
98/37/EC (hasta el 28 de diciembre de 2009); 2006/42/EC (desde el 29
de diciembre de 2009); 2004/108/EC; 2006/95/EC; EN 61029-1:2000 +
A11:2003 + A12:2003; EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1;
EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Si desea más información, póngase en contacto con DEWALT en la
dirección indicada a continuación o bien consulte la parte posterior de este
manual.
El que suscribe es responsable de la redacción del archivo técnico y hace
esta declaración en representación de DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente de Ingeniería y Desarrollo de Productos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemania
01.03.08
Instrucciones de seguridad
¡ADVERTENCIA! Siempre que se utilicen herramientas
eléctricas, se deberán tomar precauciones básicas de
seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica
y lesiones a las personas incluyendo lo siguiente.
Lea todas las instrucciones siguientes antes de operar este producto y
guárdelas.
GUARDE ESTE MANUAL PARA PODERLO CONSULTAR EN EL FUTURO.
Normas generales de seguridad
1. Mantenga despejada el área de trabajo.
m/s²
m/s²
2,0
1,5
Herramientas de 230 V10 Amperios, red de electricidad
Herramientas de 230 V13 Amperios, en enchufes
Herramientas de 115 V 16 Amperios, red de electricidad
Definiciones: Normas de seguridad
Las siguientes definiciones describen el nivel de gravedad de las señales.
Lea el manual y preste atención a estos símbolos.
Las áreas y banquillos abarrotados propician las lesiones.
2. Tenga presente el entorno de la zona de trabajo
No exponga la herramienta a la lluvia. No utilice la herramienta en
condiciones de humedad o lluvia. Mantenga la zona de trabajo bien
iluminada (250 - 300 lux). No utilice la herramienta allí donde haya
riesgo de provocar una explosión; por ej. en presencia de líquidos y
gases inflamables.
3. Evite las descargas eléctricas.
Evite que el cuerpo entre en contacto con superficies puestas a tierra
(por ejemplo: tuberías, radiadores, cocinas y neveras). Cuando use la
herramienta en condiciones extremas (por ejemplo, humedad elevada,
con producción de virutas metálicas, etc.), la seguridad eléctrica se
puede mejorar insertando un transformador aislante o un disyuntor con
derivación a tierra (FI).
37
E S PA Ñ O L
4. No permita que se acerquen otras personas.
No permita que personas, especialmente niños, que no intervengan en
el trabajo, toquen la herramienta o el cable de extensión y manténgalos
fuera del área de trabajo.
5. Guarde las herramientas inactivas.
Las herramientas, cuando no se usen, deben almacenarse en un lugar
seco y bien cerrado, fuera del alcance de los niños.
6. No fuerce la herramienta.
Funcionará mejor y de manera más segura, si se opera bajo las
condiciones para las que fue diseñada.
7. Utilice la herramienta apropiada.
No fuerce las herramientas o accesorios pequeños para que hagan el
trabajo de una herramienta pesada. No use las herramientas para otros
fines distintos de los previstos; por ejemplo, no use la sierra circular
para cortar ramas ni troncos de árboles.
8. Lleve ropa de trabajo adecuada
No lleve prendas sueltas, ni joyas, ya que pueden quedar atrapadas en
las piezas en movimiento. Se recomienda utilizar calzado antideslizante
para trabajos en exteriores. Use protector de cabello para sujetar el
cabello largo.
9. Use equipos de protección.
Lleve siempre gafas de seguridad. Utilice máscara o antifaz antipolvo
cuando trabaje en condiciones que produzcan polvo o despidan
partículas. Si esas partículas pueden estar muy calientes, lleve además
un delantal resistente al calor. Lleve siempre puestos auriculares de
protección. Lleve puesto siempre un casco de seguridad.
10. Conecte el equipo extractor de polvo
Si se suministrarán dispositivos para la conexión de accesorios de
recolección y extracción de polvo, asegúrese de que estén conectados
y que se utilicen correctamente.
11. No use el cable indebidamente.
Para desconectarlo de la toma de corriente, nunca tire del cable.
Mantenga el cable alejado del calor, el aceite y los bordes afilados. No
lleve nunca la herramienta colgada por el cable.
12. Proteja el trabajo.
Use mordazas o un torno de banco para sujetar la pieza. Es más
seguro que hacerlo con las manos, quedando éstas libres para operar
la herramienta.
13. No se estire demasiado
Conserve el equilibrio y posiciónese adecuadamente en todo momento.
14. Mantenga las herramientas con cuidado.
Mantenga limpias y afiladas las herramientas para cortar para un mejor
y más seguro rendimiento. Siga las instrucciones de lubricación y
reemplazo de piezas. Inspeccione las herramientas periódicamente y, si
están estropeadas, hágalas reparar por un establecimiento de servicio
autorizado. Mantenga todos los mangos e interruptores secos, limpios
y libres de aceite y de grasa.
15. Desconecte las herramientas.
Desconecte las herramientas de la toma de corriente cuando no se
encuentren en uso, antes de darles mantenimiento y cada vez que se
reemplacen accesorios tales como hojas, brocas y cuchillas.
16. Quite las llaves y herramientas de ajuste
Acostúmbrese a verificar que las llaves de ajuste estén retiradas de la
herramienta antes de hacerla funcionar.
17. Evite el encendido imprevisto.
No transporte la herramienta con el dedo en el interruptor. Asegúrese
de que la herramienta se encuentre en la posición de “apagado” antes
de conectarla a la toma de corriente.
18. Utilice cables de extensión para exteriores.
Antes de usarla, inspeccione el cable de extensión y cámbielo si está
dañado En exteriores, utilice la herramienta solamente con cables de
extensión que estén indicados para uso en exteriores.
19. Esté atento.
No pierda de vista lo que hace. Emplee el sentido común. No opere
la herramienta si está cansado o si se encuentra bajo la influencia de
drogas o alcohol.
38
20. Verifique si hay piezas estropeadas.
Antes del uso, verifique cuidadosamente la herramienta y el cable
de electricidad para cerciorarse de que funcionan adecuadamente
y ejecuten correctamente la función para la que están previstos.
Verifique el alineamiento de las piezas movibles, de las uniones de las
piezas movibles, las uniones de las partes, los montajes y cualquier
otra condición que pueda afectar su funcionamiento. El estuche de
protección o cualquier otra parte defectuosa deberán ser debidamente
reparados o reemplazados por un centro de servicio autorizado a
menos de que se indique lo contrario en este manual de instrucciones.
Los interruptores defectuosos deberán ser reemplazados por un centro
de servicio autorizado.
No utilice la herramienta eléctrica si no puede encenderla o apagarla
con el interruptor.
No intente nunca hacer reparaciones usted mismo.
¡ADVERTENCIA! El uso de cualquier accesorio o dispositivo
auxiliar, o la realización de cualquier operación, con esta
herramienta que no coincidan con los recomendados en este
manual de instrucciones puede entrañar riesgo de lesiones.
21. Haga reparar su herramienta por una persona calificada.
Esta herramienta eléctrica cumple con las normas de seguridad
pertinentes. Las reparaciones solo deben efectuarlas personas
cualificadas mediante el empleo de repuestos originales; en caso
contrario pudiera producirse un riesgo considerable para el usuario.
Normas de Seguridad Adicionales para Ingletadoras
• El equipo está provisto de un cable de suministro de electricidad con
una configuración especial y que únicamente puede ser reemplazado
por el fabricante o por un agente de servicio técnico autorizado.
• No utilice la sierra para cortar materiales distintos a los recomendados
por el fabricante.
• No opere el equipo sin que la protección se encuentre en posición, si la
protección está bloqueada o sin que tenga el debido mantenimiento.
• Asegúrese de que el brazo esté fijado correctamente cuando lleve a
cabo cortes para biselado.
• Mantenga el área del piso adyacente al nivel de la máquina limpia y libre
de materiales sueltos, por ejemplo, virutas o pedazos de material.
• Utilice hojas de sierra correctamente afiladas. Respete el nivel de
velocidad máximo indicado en la hoja de sierra.
• Asegúrese de que todas las palancas de cierre y los mangos de la
abrazadera estén ajustados antes de iniciar cualquier operación.
• Nunca coloque las manos dentro del área de la hoja cuando la sierra
esté conectada a la toma de corriente eléctrica.
• Nunca intente detener una máquina en movimiento bruscamente
mediante el forcejeo de una herramienta o cualquier otro instrumento
contra la hoja, ya que podría ocasionar un accidente grave.
• Antes de utilizar cualquier accesorio, consulte el manual de
instrucciones.
El uso inapropiado de cualquier accesorio puede causar daños.
• Utilice una agarradera o guantes cuando manipule una hoja de sierra.
• Asegúrese de que la hoja esté colocada correctamente antes de cada
uso.
• Asegúrese de que la hoja gire en la dirección correcta.
• No utilice hojas de un diámetro mayor o menor del recomendado. Para
conocer la capacidad de corte exacta, consulte las especificaciones
técnicas. Utilice sólo las hojas que se mencionan en este manual, que
cumplen con la EN 847-1.
• Considere la posibilidad de utilizar hojas especialmente diseñadas con
sistema de reducción de ruidos.
• No utilice hojas HSS.
• No utilice hojas rajadas o dañadas.
• No utilice discos abrasivos.
• Nunca utilice su sierra sin el platillo de ranura.
• Levante la hoja de la ranura en la pieza a trabajar antes de encender el
interruptor.
• No inserte nada contra el ventilador para sostener el eje del motor.
• El recubrimiento de la hoja de sierra se elevará en forma automática
cuando se baje el brazo, se bajará hasta el nivel de la hoja cuando se
libere la palanca (12) de cierre del cabezal.
E S PA Ñ O L
• Nunca levante el protector de la hoja manualmente salvo que la cierra
esté apagada. El protector podrá levantarse con la mano cuando se
instalen o remuevan las hojas o cuando se inspeccione la sierra.
• Verifique periódicamente que los compartimentos de aire del motor
estén limpios y libres de partículas.
• Reemplace el platillo de la ranura después de usarlo.
• Compruebe si la herramienta, piezas o accesorios han sufrido algún
daño durante el transporte.
• Tómese el tiempo necesario para leer y comprender este manual antes
de utilizar la herramienta.
Descripción (fig. A1 - A7)
¡ADVERTENCIA: Nunca modifique la herramienta eléctrica
ni ninguna pieza de esta. Puede producir daños o lesiones
corporales.
• Desconecte la máquina de la red eléctrica antes de llevar a cabo
cualquier trabajo de mantenimiento o al cambiar las hojas.
• Nunca efectúe trabajos de limpieza o mantenimiento cuando la
máquina esté aún encendida o cuando el cabezal no esté en posición
de desactivación.
• Siempre que sea posible, coloque la máquina sobre un banquillo.
• Si utiliza un láser para indicar la línea de corte, asegúrese de utilizar
láser de la clase 2 según la EN 60825-1. No reemplace un diodo de
láser por otro de distinto tipo. Cuando esté dañado, haga reparar el
láser por un agente de servicio autorizado.
• La sección frontal de la protección está transparentada para
tener visibilidad durante el corte. Si bien el transparentado reduce
drásticamente la expulsión de partículas, existen aberturas en la
protección, por lo que se recomienda usar anteojos de seguridad en
todo momento al mirar a través del transparentado.
• Cuando corte madera, conecte la sierra a un dispositivo de recolección
de polvo. Tenga en cuenta siempre los factores que propicien la
exposición al polvo tales como:
-– tipo de material a trabajar (el tablero de astillado produce más polvo
que la madera);
-– afilamiento de la hoja de sierra;
-– ajuste correcto de la hoja de sierra.
Asegúrese de que los dispositivos de extracción local tales como
cobertores, deflectores y trampillas estén debidamente ajustados.
• Tome conocimiento de los siguientes factores que propician la
exposición al ruido:
-– utilice hojas diseñadas para reducir la producción de ruidos;
-– utilice únicamente hojas bien afiladas;
• Se deberá llevar a cabo el mantenimiento periódico de la máquina;
• Deberán notificarse los fallos de la máquina, incluyendo de las
protecciones o de las hojas, tan pronto como se detecten;
• Habilite sistemas de iluminación general o focalizados apropiados;
• Asegúrese de que el operador esté adecuadamente capacitado para el
uso, ajuste y operación de la máquina;
• Cuando se utilice láser, no cambie el láser por otro de distinto tipo. Las
reparaciones únicamente podrán ser llevadas a cabo por el fabricante
del láser o por un agente autorizado.
Riesgos residuales
Los siguientes riesgos son típicos del uso de sierras:
– lesiones causadas por tocar las piezas giratorias.
Pese a la aplicación de la normativa de seguridad correspondiente y la
aplicación de los dispositivos de seguridad, no pueden evitarse algunos
riesgos residuales. Estos son:
– Pérdida auditiva.
– Riesgo de accidente causado por piezas sin protección de la hoja
giratoria.
– Riesgo de lesiones cuando se cambia la hoja.
– Riesgo de aplastamiento de los dedos al abrir las protecciones.
– Riesgos contra la salud ocasionados por respirar el polvo que se
despide al cortar madera, especialmente roble, haya y melamina.
Verificación del contenido del embalaje
El paquete contiene:
1 Ingletadora montada
1 Llave para la hoja
1 Hoja
1 Bolsa para la recogida de polvo
1 Manual de instrucciones
1 Dibujo despiezado
A1
1 Interruptor de encendido / apagado
2 Protector móvil de hoja inferior
3 Valla lateral izquierda
4 Palanca de ingletes
5 Pestillo de ingletes
6 Tobera para el polvo (no se muestra)
7 Escala de ingletes
8 Valla lateral derecha
9 Soporte de la vía
10 Asa de transporte
11 Asa operativa
12 Palanca de liberación hacia arriba del cabezal
13 Rueda de control electrónico de la velocidad
14 Bloqueo del husillo
15 Escala de bisel
16 Rueda de bloqueo del raíl
17 Detención del ranurado
A2
18 Detener deslizamiento
19 Protector fijo de hoja superior
20 Palanca / pestillo de bisel
21 Asa de la abrazadera de bisel
22 Pasador de bloqueo hacia abajo del cabezal
23 Llave de ajuste
24 Dentado manual
25 Orificios de montaje del banco
A3
26 Bolsa de polvo
Accesorios opcionales
A4
27 Ampliación del soporte de trabajo
A5
28 Sistema de luces de trabajo LED
A6
29 Abrazadera de pieza de trabajo
A7
30 Laser
USO PREVISTO
Su ingletadora DW717 ha sido diseñada para corte profesional de madera,
productos de madera y plásticos. La herramienta realizará los trabajos de
aserrado de corte transversal, biselado e ingletado en forma fácil, precisa y
segura.
La ingletadora DW717 es una herramienta eléctrica profesional. NO
PERMITA que los niños tengan contacto con la herramienta. Se requiere
supervisión para aquellas personas menores de 16 años de edad.
39
E S PA Ñ O L
Nunca apriete el pasador de bloqueo del eje mientras la hoja
esté girando.
Seguridad eléctrica
El motor eléctrico se ha diseñado para funcionar con un único voltaje.
Compruebe siempre que el suministro de tensión corresponda con el voltaje
de la placa de especificaciones.
La herramienta tiene doble aislamiento de acuerdo con la norma
EN 61029;
por lo tanto no se requiere toma de tierra.
En caso de reemplazar el cable, sólo un agente de servicio autorizado o un
electricista cualificado debe reparar la herramienta.
Use un cable prolongador
Si hace falta un cable prolongador, use uno homologado para la entrada de
potencia de la herramienta (consulte los datos técnicos).
La dimensión mínima del conductor es 1,5 mm2. Cuando use una bobina
de cable, desenrolle completamente el cable.
Caídas de tensión
Los flujos de corriente de entrada causan caídas de tensión cortas. En
condiciones desfavorables de suministro de corriente, puede que se vean
afectadas otras máquinas. Si la impedancia del sistema de suministro
eléctrico es menor a 0.25 , hay una propensión a que se produzcan
perturbaciones.
Montaje
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
apague la herramienta y desconéctela de la fuente de
energía antes de intentar moverla, reemplazar los accesorios o
realizar cualquier ajuste, tal como se señala en las instrucciones
de ajuste del láser.
Desembalaje (fig. A1, B)
• Extraiga la ingletadora del material de embalaje con cuidado,
utilizando el asa de transporte (10).
• Libere el pomo de bloqueo del carril (16) y empuje el cabezal de la sierra
hacia atrás para bloquearlo en la posición trasera.
• Presione hacia abajo la empuñadura de manejo (11) y extraiga el pasador
de bloqueo (22), según se indica.
• Reduzca suavemente la presión hacia abajo y deje que el brazo
se levante por completo.
Montaje en el banco (fig. C)
• Existen orificios (25) en las cuatro patas para facilitar el montaje en el
banco. Hay dos orificios de tamaño diferente para que quepan tornillos
de distintas medidas. Utilice uno de los orificios; no es necesario utilizar
ambos. Monte siempre la sierra con firmeza para evitar que se mueva.
Para facilitar el transporte, la herramienta puede montarse sobre una
pieza de madera contrachapada de 12,5 mm ó más de grosor, que se
puede sujetar al soporte de la pieza que usted utilice o trasladar a otros
emplazamientos y volver a montarla.
• Al montar la sierra sobre una pieza de madera contrachapada,
asegúrese de que los tornillos de montaje no sobresalgan de la parte
inferior de la madera. Ésta debe estar bien encajada en el soporte de
la pieza. Al montar la sierra en cualquier superficie de trabajo, sujétela
únicamente en los salientes donde están situados los orificios para los
tornillos de montaje; si la sujeta en cualquier otro punto, ello podría
impedir el correcto funcionamiento de la sierra.
• Para evitar que se trabe y que el funcionamiento sea incorrecto,
asegúrese de que la superficie de montaje no esté curvada ni sea
irregular. Si la sierra se balancea sobre la superficie, coloque un trozo
fino de material bajo una de las patas de la misma hasta que esté bien
sujeta sobre la superficie de montaje.
Montaje de la hoja de la sierra (fig. D1 - D5)
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
apague la herramienta y desconéctela de la fuente de
energía antes de intentar moverla, reemplazar los accesorios o
realizar cualquier ajuste, tal como se señala en las instrucciones
de ajuste del láser.
40
No corte material ferroso (que contenga hierro o acero) o
mampostería o productos de cemento con esta ingletadora.
• Apriete la palanca de desbloqueo del cabezal (12) para soltar el protector
inferior (2) y, a continuación, levante este último tanto como sea posible.
• Utilizando la broca Torx (33) en el extremo del mango de la llave para
hoja que se suministra (23), afloje el tornillo de la abrazadera del
protector (34) lo suficiente para que pueda pasar la pieza angular (35)
entre la cabeza del tornillo y el protector. Este hará que el tornillo de la
abrazadera del protector (36) se eleve lo suficiente para permitir el paso
del tornillo de aseguramiento de la hoja (37).
•. Manteniendo el protector inferior en posición elevada por el tornillo de
la abrazadera del protector (34) presione el botón de bloqueo del eje
(14) con una mano, luego utilice la llave para hoja suministrada (23)
para aflojar el tornillo roscado izquierdo (37) de la hoja girando en la
dirección de las agujas del reloj.
•
•
•
•
•
•
¡ADVERTENCIA: Para utilizar el bloqueo del eje, apriete el
botón según se indica y gire el eje con la mano hasta que note
que se bloquea. Continúe apretando el botón de bloqueo para
evitar que el eje gire (fig. D4).
Extraiga el tornillo de sujeción de la hoja (37) y el soporte del disco
exterior (38).
Monte la hoja de la sierra (39) sobre el resalte (40) que hay en el soporte
del disco interior (41), asegurándose de que los dientes en el borde
inferior de la hoja apuntan hacia la parte posterior de la ingletadora
(alejados del operador).
Coloque el soporte del disco exterior (38).
Gire el tornillo de sujeción de la hoja (37) en el sentido contrario a las
agujas del reloj para apretarlo, al tiempo que, con la otra mano,
sujeta el bloqueo del eje.
Desplace la abrazadera del protector (36) hacia abajo hasta que
la pieza angular (35) quede debajo de la cabeza del tornillo
de la abrazadera (34).
Apriete el tornillo de la abrazadera del protector.
ADVERTENCIA: No apriete nunca el pasador de bloqueo
del eje mientras la hoja esté girando. Asegúrese de mantener
bajada la abrazadera del protector y apriete firmemente el
tornillo de ésta después
de instalar la hoja.
ADVERTENCIA: Se debe devolver la abrazadera del protector
a su posición original y ajustar el tornillo antes de activar la
sierra. De no hacerlo, podría suceder que el protector tome
contacto con la hoja giratoria ocasionando daño en la sierra y
graves daños personales.
Ajustes
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
apague la herramienta y desconéctela de la fuente de
energía antes de intentar moverla, reemplazar los accesorios o
realizar cualquier ajuste, tal como se señala en las instrucciones
de ajuste de láser.
Su ingletadora se ha ajustado con precisión en la fábrica. Si fuera preciso
volver a realizar un ajuste debido al transporte y manipulación,
o a cualquier otro motivo, siga los pasos que se describen a continuación.
Una vez realizados, estos ajustes deben mantenerse.
Comprobación y ajuste de la hoja a la guía (fig. E1 - E4)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de inglete (5) para
soltar el brazo de inglete (42).
• Balancee el brazo de inglete hasta que el enganche lo sitúe en la posición
de inglete de 0°. No apriete la palanca.
E S PA Ñ O L
• Desplace el cabezal hacia abajo hasta que la hoja entre en el corte
de la sierra (43).
• Coloque una escuadra (44) contra el lateral izquierdo de la guía (3)
y de la hoja (39) (fig. E3).
ADVERTENCIA: No toque la punta de los dientes de la hoja
con la escuadra.
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje los tornillos (45) y desplace el conjunto de escala/brazo de inglete
hacia la izquierda o hacia la derecha hasta que la hoja esté situada en
un ángulo de 90° respecto de la guía, medido con la escuadra.
• Vuelva a apretar los tornillos (45). No preste atención a la lectura que
señale el indicador de inglete en este punto.
Ajuste del indicador de inglete (fig. E1, E2 & F)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de inglete (5) para
soltar el brazo de inglete (42).
• Mueva el brazo de inglete para colocar el indicador de inglete (46)
en cero, según se indica en la fig. F.
• Con la palanca de inglete aflojada, deje que el enganche se coloque
en su lugar a medida que gira el brazo de inglete más allá del cero.
• Observe el indicador (46) y la escala de inglete (7) Si el indicador no
marca cero exactamente, afloje el tornillo (47), mueva el indicador para
que indique 0° y apriete el tornillo.
Ajuste de la varilla de dentado / bloqueo del inglete (fig. A1, G)
Si la base de la sierra puede moverse mientras está bloqueada la
palanca de ingletes (4), debe ajustar la varilla de dentado / bloqueo de
ingletes (48).
• Desbloquee la palanca de ingletes (4).
• Afloje la tuerca de bloqueo (61) en la varilla de bloqueo del inglete.
• Apriete completamente la varilla de dentado / bloqueo de ingletes (48)
con un destornillador. Después afloje la varilla una vuelta.
• Compruebe que la mesa no se mueva cuando se bloquee la palanca
(4) en una esquina al azar (sin preconfigurar).
• Apriete la tuerca de bloqueo (61).
Comprobación y ajuste de la hoja en la mesa (fig. H1 - H4)
• Afloje el asa de la abrazadera de bisel (21) y eleve el pestillo de bisel
(20) para liberar el brazo de la sierra.
• Mueva el brazo de la sierra hasta que el pestillo lo sitúe en la posición
de bisel de 0°. No apriete el asa.
• Tire hacia abajo del cabezal hasta que la hoja entre en la vía de la sierra
(43).
• Sitúe una escuadra (44) en la mesa y contra la hoja (39) (fig. H2).
ADVERTENCIA: No toque las puntas de los dientes de la hoja
con la escuadra.
• Si necesita ajuste, haga lo siguiente:
• Afloje las tuercas (49, 55) y mueva el conjunto de brazo de la sierra a
la izquierda y a la derecha hasta que la hoja esté a 90° respecto a la
mesa con la medida de la escuadra. Apriete de nuevo la tuerca (49).
El ángulo de bisel requiere un ajuste una vez terminado el ajuste de la
hoja a la mesa.
• Ajuste los ángulos de bisel izquierdo y derecho.
• Si el puntero del bisel (50) no indica cero en la escala del bisel (15),
afloje el tornillo (51) que ajusta el puntero y mueva éste si es necesario.
Ajuste de la guía (fig. I1 & I2)
La parte superior de la guía se puede ajustar para obtener un espacio libre
que permita a la sierra biselar a un total de 48° tanto a la izquierda como
a la derecha. Para ajustar la guía izquierda (3):
• Afloje el pomo de plástico (52) y deslice la guía hacia la izquierda.
• Haga una prueba con la ingletadora desconectada y compruebe la
distancia. Ajuste la guía para que quede lo más cerca posible de la hoja
con objeto de lograr el máximo soporte para la pieza de trabajo sin que
obstaculice el movimiento ascendente y descendente del brazo.
• Apriete fuerte el pomo.
Para ajustar la guía derecha (8):
• Afloje el pomo de plástico (53) y deslice la guía hacia la derecha.
• Proceda como para ajustar la guía izquierda.
ADVERTENCIA: Las canaletas de la guía (54) se pueden llegar
a obstruir con el aserrín. Para limpiar las canaletas de la guía,
utilice una varilla o aire de baja presión.
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel (fig. H1, I1, I2, J1 & J2)
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel izquierdo
• Afloje el pomo de sujeción de la guía izquierda (52) y deslice la parte
superior de ésta hacia la izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (21) y levante el enganche de bisel
(20) para soltar el brazo de la sierra.
• Mueva el brazo de la sierra hacia la izquierda hasta que el enganche
lo sitúe en la posición de bisel de 45°. No apriete el mango.
• Compruebe que el indicador de bisel (50) indique 45° en la escala de
bisel (15) (fig. J1).
• Para practicar el ajuste, realice lo siguiente:
• Afloje la tuerca (55) y gire el tornillo de tope (56) hacia dentro o hacia
fuera según sea necesario hasta que el indicador (50) señale 45°.
Vuelva a apretar la tuerca (55).
• Para lograr un bisel de 50°, gire el tornillo del tope de posición angular
hacia fuera para permitir que el brazo de la sierra se mueva según sea
necesario.
Comprobación y ajuste del ángulo de bisel derecho
• Afloje el pomo de sujeción de la guía derecha (53) y deslice la parte
superior de la guía derecha hacia la izquierda tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (21) y levante el enganche de bisel
(20) para soltar el brazo de la sierra.
• Mueva el brazo de la sierra hacia la derecha hasta que el enganche lo
sitúe en la posición de bisel de 45°. No apriete el mango.
• Compruebe que el indicador de bisel (50) indique 45° en la escala
de bisel (15) (fig. J2).
• Si se necesitara ajustar, proceda como para el ajuste del ángulo
de bisel izquierdo.
Ajuste del sistema de sujeción de bisel (fig. K)
Si el brazo de la sierra puede moverse cuando el mango de sujeción
de bisel (21) está bloqueado, el sistema de sujeción debe ajustarse.
• Quite el tornillo (56) que sujeta el mango.
• Levante el mango y gírelo 1/8 de vuelta en el sentido de las agujas del
reloj. Instale de nuevo el tornillo.
• Compruebe que el brazo de la sierra no se mueva cuando el mango de
sujeción de bisel (21) esté bloqueado en un ángulo aleatorio (no prefijado).
Ajuste de la guía de raíl (fig. K)
• Compruebe con regularidad si los raíles presentan holgura.
• Para reducir la holgura, gire gradualmente el tornillo de tope (57) en
sentido horario mientras desliza el cabezal de la sierra hacia delante y
hacia atrás. Ajuste la holgura para que sea lo menor posible sin causar
resistencia al deslizamiento.
Instrucciones para el uso
ADVERTENCIA: Respete siempre las instrucciones de
seguridad y la reglamentación aplicable.
Los usuarios del Reino Unido están sujetos a la “Regulación de Trabajos en
Madera de 1974” o cualquier modificación posterior.
41
E S PA Ñ O L
Antes de trabajar:
• Instale la hoja de sierra adecuada. No utilice hojas demasiado
desgastadas. La velocidad máxima de giro de la herramienta no debe
ser superior a la de la hoja de la sierra.
• No intente cortar piezas demasiado pequeñas.
• Deje que la hoja corte libremente. No la fuerce.
• Antes de cortar, permita que el motor alcance su velocidad total.
• Asegúrese de que todos los pomos de sujeción y bloqueos están bien
apretados.
• Sujete bien la pieza de trabajo.
• Aunque es posible cortar madera y muchos materiales no ferrosos
con esta ingletadora, estas instrucciones de funcionamiento se refieren
únicamente a la madera. Con otros materiales se aplican los mismos
principios. ¡No utilice esta ingletadora para cortar materiales ferrosos
(hierro y acero), fibrocemento o mampostería!
• Asegúrese de utilizar la placa de corte. No ponga en marcha la máquina
si la anchura de la ranura de corte es superior a 10 mm.
del soporte posterior. Sólo debe utilizar una para mover el bisel en
cualquier dirección. El asa de la abrazadera de bisel (21) está encima del
alojamiento del soporte posterior.
Para biselar la sierra:
• Afloje el asa de la abrazadera de bisel (21). Eleve una de las palancas
a aproximadamente 45º y establezca el ángulo de bisel en la escala de
biselado (15). Se ofrecen dos escalas de biselado como ayuda.
• Bloquee el asa de la abrazadera de bisel (21) para bloquear el bisel
en el lugar. Las palancas del pestillo de bisel (20) pueden elevarse
verticalmente para anular los ángulos de parada comunes.
Encender y apagar (fig. L)
Hay un orificio (58) en el interruptor de encendido/apagado para insertar
un candado para bloquear la herramienta.
• Para poner en marcha la herramienta, presione el interruptor
de encendido/apagado (1).
• Para parar la herramienta, suelte el interruptor.
Rueda de bloqueo de raíl (fig. A1, U)
La rueda de bloqueo del raíl (16) permite bloquear el cabezal de la sierra
con firmeza para que no se deslice en los raíles. Esto es necesario al
realizar ciertos cortes o al transportar la sierra.
Posición del cuerpo y de las manos
Para que el aserrado sea más fácil, preciso y seguro, es necesario que
coloque adecuadamente el cuerpo y las manos al utilizar la ingletadora.
• No coloque nunca las manos cerca de la zona de corte.
• No coloque las manos a una distancia inferior a 150 mm respecto
a la hoja.
• Sujete bien la pieza de trabajo sobre la mesa y la guía al cortar.
Mantenga las manos en su lugar hasta que haya soltado el interruptor
y la hoja se haya detenido por completo.
• Realice siempre pruebas (sin potencia) antes de hacer los cortes
definitivos para comprobar el recorrido de la hoja.
• No cruce las manos.
• Coloque los dos pies firmemente sobre el suelo y mantenga el equilibrio
adecuado.
• Al desplazar el brazo de la sierra a izquierda y derecha,
sígalo y colóquese a un lado de la hoja.
• Mire a través de las persianas de protección al seguir una línea de
lápiz.
Ajuste de la velocidad variable (fig. L)
El control de velocidad (13) puede usarse para preajustar el nivel
de velocidad deseado.
• Gire el control de velocidad (13) al intervalo deseado, que está indicado
por un número.
• Use las velocidades altas para serrar materiales blandos como
la madera. Use las velocidades bajas para serrar metal.
Control de ingletes (Fig. E1)
La palanca de ingletes (4) y el pestillo de ingletes (5) permiten que la sierra
realice ingletes 60 grados a la izquierda y 50 a la derecha.
Para ingletear la sierra:
• Suelte la palanca de ingletes (4) y pulse el pestillo de ingletes (5).
Establezca el ángulo deseado en la escala de ingletes.
• Empuje hacia abajo la palanca de ingletes (4) para bloquear la mesa de
sierra en el lugar.
Control de bisel (Fig. H1, J1)
Las palancas de bisel (20) y el asa de la abrazadera de bisel (21) permiten
que la sierra bisele 48º a la izquierda y a la derecha. Su sierra dispone de
dos palancas de pestillo de bisel (20), una a cada lado del alojamiento
42
Parada de deslizamiento (Fig. U)
El control de la parada de deslizamiento (18) sitúa los raíles de las sierras
de modo que se puedan cortar las molduras verticales más anchas
posibles. APRIETE SIEMPRE LA RUEDA DE BLOQUEO DEL RAÍL
UTILIZANDO LA PARADA DE DESLIZAMIENTO PARA EVITAR QUE EL
SISTEMA DE DESLIZAMIENTO SE MUEVA ACCIDENTALMENTE.
Detención del ranurado (fig. A1, S)
La detención del ranurado (17) permite el corte del ranurado. Si bascula la
palanca hacia la parte frontal de la sierra y ajusta el tornillo de palometa,
cambiará la profundidad del corte de ranura. Si bascula la palanca hacia la
parte posterior de la sierra, se desviará la detención del ranurado.
Pasador de bloqueo hacia abajo del cabezal (fig. A2)
Para bloquear el cabezal de la sierra en la posición hacia abajo, empuje
el cabezal hacia abajo, empuje del pasador (22) hacia dentro y suelte el
cabezal de la sierra. Esto retendrá el cabezal de la sierra hacia abajo con
seguridad para mover la sierra de un lugar a otro. Para liberar, pulse el
cabezal de la sierra hacia abajo y tire del pasador hacia fuera.
CORTES DE SIERRA BÁSICOS
Corte transversal vertical (fig. A1, A2 & M)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche de inglete (5) para
soltar el brazo de inglete.
• Fije el enganche de inglete en la posición de 0° y apriete la palanca
de inglete.
• Coloque la madera que va a cortar contra la guía (3 & 8).
• Sujete la empuñadura de manejo (11) y apriete la palanca de desbloqueo
del cabezal (12) para soltarlo.
• Apriete el interruptor de gatillo (1) para poner en marcha el motor.
• Apriete el cabezal para que la hoja pueda cortar la madera y penetrar
en la placa de corte de plástico (9).
• Tras finalizar el corte, suelte el interruptor y espere a que la hoja de
la sierra se pare completamente antes de colocar el cabezal en su
posición de reposo superior.
Realización de un corte deslizante (fig. A1, N)
El raíl de la guía permite cortar piezas de trabajo mayores que 76,2 mm y
hasta 111,8 mm con un movimiento deslizante afuera-abajo-atrás.
• Suelte la rueda de bloqueo del raíl (16).
• Tire del cabezal de la sierra hacia usted y encienda la herramienta.
• Baje la hoja de la sierra en la pieza de trabajo y empuje el cabezal
hacia atrás para completar el corte.
• Continúe como se describió arriba.
ADVERTENCIA:
• No realice cortes deslizantes en piezas de trabajo mayores
que 76,2 mm.
E S PA Ñ O L
• Recuerde bloquear el cabezal de la sierra en la posición
posterior cuando termine los cortes deslizantes.
Corte de inglete (fig. A1, A2 y O)
• Suelte la palanca de inglete (4) y apriete el enganche (5).
• Mueva el brazo a la izquierda o a la derecha hasta el ángulo deseado.
El enganche de inglete se situará automáticamente a 10°, 15°, 22,5°,
31,62° y 45° a izquierda y derecha, y a 60° a la izquierda y 50° a la
derecha. Para obtener cualquier ángulo intermedio, sujete el cabezal
con firmeza y bloquéelo apretando la palanca de inglete.
• Antes de realizar un corte, compruebe siempre que la palanca
de inglete está bien sujeta.
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto vertical”.
ADVERTENCIA: Al cortar a inglete el extremo de una pieza de
madera con un recorte pequeño, coloque la madera de modo
que el recorte quede situado en el lado de la hoja que tiene
un ángulo mayor respecto a la guía; es decir, inglete izquierdo,
recorte a la derecha - inglete derecho, recorte a la izquierda.
Biseles (fig. A1, A2 & P)
Los ángulos de bisel se pueden establecer desde 48° a la izquierda hasta
48° a la derecha y se pueden cortar con el brazo de inglete colocado
entre cero y una posición máxima de inglete de 45°, a la derecha o a la
izquierda.
Bisel izquierdo
• Deslice la parte superior de la guía lateral izquierda (3) hacia la izquierda
tanto como sea posible.
• Afloje el mango de sujeción de bisel (21), levante el enganche de bisel
(20) y ajuste el bisel como desee.
• El enganche de bisel se sitúa automáticamente en 22,5°, 33,85° y 45°.
Para obtener cualquier ángulo intermedio, sujete el cabezal con firmeza
y bloquéelo apretando el mango de sujeción de bisel (21).
• Siga las instrucciones que se dan para “Corte transversal recto
vertical”.
Bisel derecho
• Deslice la parte superior de la guía lateral derecha (8) hacia la derecha
tanto como sea posible.
• Proceda de igual manera que para cortes de bisel izquierdo.
Calidad de corte
La uniformidad de un corte depende de distintas variables como,
por ejemplo, el material que se corta. Cuando desee obtener cortes de
la mayor uniformidad para molduras y otros trabajos de precisión, utilice
una hoja bien afilada (de carburo de 60 dientes) y una velocidad de corte
uniforme y más lenta.
ADVERTENCIA: Asegúrese de que el material no se deslice
durante el corte; sujételo. Deje siempre que la hoja se detenga
por completo antes de levantar el brazo. Si aún quedan
pequeñas fibras de madera en la parte posterior de la pieza de
trabajo, coloque un trozo de cinta adhesiva en la madera donde
va a realizar el corte. Sierre sobre la cinta adhesiva y retírela con
cuidado cuando haya terminado.
Sujeción de la pieza de trabajo (fig. A6)
• Siempre que sea posible, fije la madera a la sierra.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la sujeción (29) creada para
su ingletadora. Sujete la pieza de trabajo a la guía siempre que sea
posible. Se puede fijar a cualquiera de los lados de la hoja de la sierra;
recuerde que ha de apoyar la sujeción contra una superficie de guía
plana y sólida.
Soporte para piezas largas (fig. A4)
• Utilice siempre un soporte para las piezas largas.
• Para obtener los mejores resultados, utilice la prolongación del soporte
de la pieza (27) para aumentar la anchura de la mesa de la ingletadora
(lo puede conseguir en su distribuidor como opción). Utilice un soporte
para las piezas largas empleando cualquier medio adecuado como,
por ejemplo, caballetes de aserrar o dispositivos similares, para evitar
que los extremos se caigan.
Corte de marcos, cajas y otros proyectos de cuatro lados (fig. Q1 & Q2)
Moldura de ajuste y otros marcos
Intente cortar algunos proyectos sencillos utilizando madera de desecho
hasta que empiece a familiarizarse con su ingletadora. Ésta constituye la
herramienta ideal para ingletear cantos como el que aparece en la fig. Q1.
Es posible realizar la junta que se muestra utilizando el ajuste en bisel
o el de inglete.
- Utilización del ajuste en bisel
El bisel para las dos tablas se ajusta en 45° cada una, con lo que el
ángulo es de 90°. El brazo de inglete está fijo en la posición cero. La
madera se coloca con el lado ancho y plano sobre la mesa y el borde
estrecho apoyado en la guía.
- Utilización del ajuste de inglete
Es posible realizar el mismo corte si se ingletea a derecha e izquierda con
la superficie ancha apoyada en la guía.
Los dos bocetos (fig. Q1 & Q2) son únicamente para objetos de cuatro
lados. Al cambiar el número de lados, también lo hacen los ángulos de
inglete y oblicuo. La tabla que aparece a continuación indica los ángulos
adecuados para formas diferentes, siempre que todos los lados tengan
la misma longitud. Si una figura no aparece en la tabla, divida 180° por el
número de lados para establecer el ángulo de inglete u oblicuo.
Nº de lados
4
5
6
7
8
9
10
Ángulo de inglete u oblicuo
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Cortes circulares compuestos (fig. R1 & R2)
Un inglete compuesto es un corte realizado utilizando un ángulo de inglete
(fig. Q2) y un ángulo oblicuo (fig. Q1) al mismo tiempo. Éste es el tipo de
corte que se utiliza para hacer marcos o cajas con lados inclinados como
el que aparece en la R1.
¡ADVERTENCIA: Si el ángulo de corte varía de un corte a otro,
compruebe que el pomo de sujeción de biseles y el pomo de
sujeción de ingletes están bien apretados. Es preciso apretar
estos pomos después de efectuar cualquier cambio en el bisel
o en el inglete (fig. R1 & R2).
• La tabla que aparece a continuación le ayudará a seleccionar los valores
adecuados de bisel y de inglete para cortes normales de ingletes
compuestos. Para utilizar la tabla, seleccione el ángulo “A” deseado
(fig. R2) de su proyecto y localícelo en el arco apropiado de la tabla.
A partir de ahí, siga la tabla hacia abajo para hallar el ángulo oblicuo
correcto y de forma horizontal para encontrar el ángulo de inglete
correcto.
• Coloque la ingletadora en los ángulos prescritos y realice algunos
cortes de prueba.
• Intente acoplar la piezas cortadas.
• Ejemplo: Para hacer una caja de 4 lados con ángulos externos de 25°
(ángulo “A”), (fig. R2) utilice el arco superior derecho. Busque 25° en
la escala del arco. Siga la línea de intersección horizontal hacia uno de
los lados para obtener el valor del ángulo de inglete en la sierra (23°).
43
E S PA Ñ O L
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado izquierdo del corte.
CAJA DE 4
LADOS
CAJA DE 6
LADOS
- Lado derecho
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado izquierdo del corte.
ÁNGULO EXTERNO
AJUSTE DEL ÁNGULO DE INGLETE DE LA SIERRA
Del mismo modo, siga la línea de intersección vertical hacia arriba o
hacia abajo para hallar el ajuste del ángulo oblicuo de la sierra (40°).
Para comprobar los ajustes de la sierra, realice siempre cortes de
prueba con algunos trozos de madera de desecho.
CAJA DE 8
LADOS
AJUSTE DEL ÁNGULO OBLICUO DE LA SIERRA
Corte de molduras de base
El corte de molduras de base se realiza en un ángulo agudo de 45º.
• Antes de realizar un corte, haga siempre una prueba sin potencia.
• Todos los cortes se realizan con la parte posterior de la moldura
extendida sobre la sierra.
Ángulo interno
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado izquierdo del corte.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Coloque la moldura con la parte inferior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Coloque la moldura con la parte superior apoyada en la guía.
• Conserve el lado derecho del corte.
Corte de molduras de corona
El corte de molduras de corona se realiza en un inglete compuesto.
A fín de lograr la máxima precisión, la sierra tiene posiciones angulares
prefijadas a 31,62° de inglete y 33,85° de bisel. Estos ajustes son para
molduras de corona estándar con ángulos de 52° en la parte superior
y de 38° en la parte inferior.
• Haga cortes de prueba utilizando material de chatarra antes de hacer
los cortes definitivos.
• Todos los cortes se realizan en el bisel izquierdo y con la parte
posterior de la moldura contra la base.
Ángulo externo
- Lado izquierdo
• Parte inferior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete izquierdo
• Conserve el lado derecho del corte.
- Lado derecho
• Parte superior de la moldura apoyada contra la guía.
• Inglete derecho
• Conserve el lado derecho del corte.
Acanalado (fig. S)
La sierra está equipada con un tope de acanalado (17) y un tornillo
de mariposa (59) para permitir el corte acanalado.
• Bascule el tope de acanalado (17) hacia la parte delantera de la sierra.
• Ajuste el tornillo de mariposa (59) para fijar la profundidad del corte
acanalado. Posiblemente sea necesario soltar primero la contratuerca
(60).
• Coloque una pieza de material de desperdicio de aproximadamente 5 cm
entre la guía y la pieza de trabajo para realizar un corte acanalado recto.
Configuración especial para cortes transversales anchos
(fig. A1, T1, T2)
La sierra puede cortar piezas de trabajo muy anchas (hasta 391 mm)
cuando se utiliza una configuración especial. Para configurar la sierra para
estas piezas de trabajo, siga estos pasos:
• Quite las vallas de deslizamiento izquierdo y derecho de la sierra y
apártelas. Para quitarlas, desatornille las ruedas de las vallas varias
vueltas y deslice cada valla hacia fuera. Ajuste y bloquee el control del
inglete para que esté a 0 grados.
• Quite los tornillos de la valla trasera (64) del pie trasero derecho e
instálelos en los orificios de los tornillos de la valla derecha (8).
ADVERTENCIA: No corte el material con la configuración
especial sin instalar correctamente los tornillos de la valla trasera
(64), de lo contrario el material no se sujetará correctamente y
puede causar la pérdida de control y posibles lesiones.
• Construya una plataforma de 368 x 660 mm utilizando una pieza de
madera de partículas con un grosor de 38 mm o una madera similar
plana y resistente de 38 mm de grosor. La plataforma deberá ser
plana, de lo contrario el material podría moverse durante el corte y
causar daños.
• Monte la plataforma de 368 x 660 mm en la sierra pasando cuatro
tornillos largos de madera de 76,2 mm (61) a través de los agujeros
situados en la guía de la base. Deberá utilizar cuatro tornillos para
sujetar convenientemente el material. Cuando utilice la configuración
especial, la plataforma se cortará en dos piezas. Compruebe que
los tornillos estén debidamente apretados, de lo contrario el material
podría aflojarse y producir daños. Compruebe que la plataforma esté
perfectamente plana encima la mesa, pegada a la guía y centrada
uniformemente a izquierda y derecha.
¡ADVERTENCIA: Compruebe que la sierra esté montada
perfectamente en una superficie plana y estable. En caso
contrario podría desestabilizar la sierra y hacerla caer, lo que
podría causar daños personales.
44
E S PA Ñ O L
• Coloque la pieza que desea cortar en la parte superior de la plataforma
montada en la mesa. Compruebe que la pieza se encuentra
perfectamente pegada a la guía trasera.
• Sujete el material antes de proceder al corte. Corte lentamente el
material utilizando un movimiento hacia fuera, hacia abajo y hacia
atrás. Si no sujeta perfectamente el material o no lo corta lentamente,
éste podría aflojarse y causar daños.
Tras varios cortes a diversos ángulos del inglete que no sean 0º, la
plataforma podría ceder y no soportar debidamente el trabajo. Instale
una nueva plataforma no utilizada en la sierra tras haber configurado
previamente el ángulo de inglete deseado.
¡ADVERTENCIA: El uso continuado de una plataforma con
varias vías puede producir la pérdida de control del material y
causar daños.
Extracción del polvo (fig. A2 & A3)
• Ajuste la bolsa del polvo (26) en la tobera para el polvo (6).
• Siempre que sea posible, conecte un dispositivo de extracción de
polvo diseñado conforme a las normativas aplicables sobre emisión de
polvo.
Hojas de sierra
Para lograr las capacidades de cortes descritas, utilice siempre hojas
de 305 mm y diámetro interior de 30 mm.
Transporte (fig. A1, A2 & B)
Para transportar adecuadamente la ingletadora, se ha añadido un asa
de transporte (10) en la parte superior del brazo de la sierra.
• Para transportar la ingletadora, baje el brazo y apriete el pasador
de bloqueo (22).
• Bloquee el botón de bloqueo del riel (17) con el cabezal de la
sierra en la posición delantera, bloquee el brazo de inglete en el
ángulo de inglete situado más a la izquierda, deslice la guía (3 y 8)
completamente hacia dentro y bloquee la palanca de bisel (20) con el
cabezal de la sierra en posición vertical para que la herramienta quede
lo más compacta posible.
• Utilice siempre el asa de transporte (10) o los rebajes para transporte
(24), que se muestran en la fig. B, para transportar la ingletadora.
MANTENIMIENTO
Su herramienta DEWALT ha sido diseñada para funcionar durante un largo
período con un mínimo de mantenimiento. Un funcionamiento continuo
satisfactorio depende del cuidado adecuado de la herramienta y de una
limpieza periódica.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones,
apague y desconecte la máquina de la fuente de energía
antes de instalar y de retirar los accesorios, antes de regular
o cambiar los ajustes o cuando se realicen reparaciones.
Compruebe que el interruptor esté en la posición OFF. Un
encendido accidental puede causar lesiones.
Lubricación
Su herramienta eléctrica no requiere lubricación adicional.
ADVERTENCIA: no use nunca disolventes ni otros agentes
químicos agresivos para limpiar las piezas no metálicas de
la herramienta. Estos agentes químicos pueden debilitar los
materiales de dichas piezas. Use un trapo humedecido sólo
con agua y jabón suave. No deje que penetre ningún líquido
dentro de la herramienta y no sumerja ninguna pieza de la
herramienta en líquidos.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente la superficie de la mesa.
ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de lesiones, limpie
regularmente el sistema de recolección de polvo.
Accesorios opcionales (fig. A3 - A6)
ADVERTENCIA: dado que algunos accesorios, diferentes
de los ofrecidos por DEWALT, no se han probado con este
producto, el empleo de tales accesorios podría constituir un
riesgo. Para reducir el riesgo de lesiones, sólo deben usarse
con el producto los accesorios recomendados DEWALT.
ADVERTENCIA DEL LASER:
RADIACIÓN DEL LASER: NO MIRE AL RAYO
PRODUCTO LÁSER DE CLASE 2
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA
<1 MW @ 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
ADVERTENCIA DE LAS LUCES DE TRABAJO LED:
RADIACIÓN DE LED: NO MIRE AL RAYO
PRODUCTO LED DE CLASE 2
POTENCIA DE SALIDA MÁXIMA
P = 9.2 mW; pico = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Consulte a su distribuidor para obtener información adicional sobre los
accesorios apropiados.
Protección del medio ambiente
Recogida selectiva. Este producto no se debe eliminar con la
basura doméstica.
Si alguna vez tiene que cambiar su producto DEWALT, o si ya no
le vale, no lo elimine con la basura doméstica. Prepárelo para una recogida
selectiva.
La recogida selectiva de los productos y embalajes usados
permite el reciclaje de los materiales y que se puedan usar de
nuevo. La reutilización de los materiales reciclados ayuda a
evitar la contaminación del medio ambiente y reduce la
demanda de materias primas.
Las legislaciones locales pueden facilitar la recogida selectiva de los
productos eléctricos domésticos para llevarlos a centros de residuos
municipales o bien ser por el propio distribuidor al que compró el producto
nuevo el que se encargue de recogerlo.
DEWALT facilita la recogida y reciclaje de los productos DEWALT una vez
estos han alcanzado el final de su vida útil. Para disfrutar de este servicio,
devuelva el producto a cualquier servicio técnico autorizado, que lo
recogerá en nuestro nombre.
Para saber dónde está el servicio técnico autorizado más cercano puede
ponerse en contacto con la oficina local DEWALT en la dirección indicada
en este manual. Alternativamente, puede encontrar una lista con la
dirección de los servicios técnicos DEWALT autorizados y detalles sobre
nuestro servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
Limpieza
ADVERTENCIA: Sople la suciedad y el polvo de la carcasa
principal con aire seco siempre que vea polvo acumulado
alrededor de los respiraderos. Utilice protección ocular
y mascarillas antipolvo aprobadas cuando realice este
procedimiento.
45
E S PA Ñ O L
GARANTÍA
• GARANTÍA DE SATISFACCIÓN DE 30 DÍAS SIN RIESGO •
Si no queda completamente satisfecho con las prestaciones de su
herramienta DEWALT, devuélvala dentro de los 30 días, completa tal
como la compró, al punto de compra y le devolveremos su dinero o
se la cambiaremos. Debe aportar la prueba de compra.
• CONTRATO DE MANTENIMIENTO GRATUITO
POR 1 AÑO •
Si necesita mantenimiento o revisión de su herramienta DEWALT,
dentro de los 12 meses posteriores a la fecha de compra, este se
realizará sin cargo en un servicio técnico autorizado DEWALT. Debe
aportar la prueba de compra. Incluye la mano de obra y las piezas
de repuesto de la herramienta. Los accesorios están excluidos.
• GARANTÍA TOTAL DE 1 AÑO •
Si su producto DEWALT se avería debido a algún fallo de materiales
o de fabricación dentro de los 12 meses siguientes a la fecha
de compra, le garantizamos el cambio sin cargo de todas las
piezas defectuosas o, a nuestro exclusivo criterio, el cambio de la
herramienta sin cargo, en el supuesto de que:
• No se haya sometido al producto a uso indebido.
• No se haya intentado realizar reparaciones por personas no
autorizadas.
• Se requiere la prueba de compra. Esta garantía se ofrece como
ventaja extra y de forma adicional a los derechos legales de los
consumidores.
Para localizar su servicio técnico autorizado DEWALT más próximo,
use el número de teléfono indicado en la parte posterior de este
manual. Alternativamente, puede encontrar una lista con la dirección
de los servicios técnicos DEWALT autorizados y detalles sobre
nuestro servicio postventa en Internet: www.2helpU.com.
46
FRANÇAIS
SCIE À ONGLET DW717
Félicitations!
DANGER : indique une situation dangereuse imminente qui,
si elle n’est pas évitée, entraînera des blessures graves ou
mortelles.
AVERTISSEMENT : indique une situation dangereuse
potentielle qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des
blessures graves ou mortelles.
ATTENTION : indique une situation dangereuse potentielle
qui, si elle n’est pas évitée, pourrait entraîner des blessures
minimes ou modérées.
ATTENTION : utilisé sans le symbole d’alerte de sécurité,
indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle
n’est pas évitée, pourrait entraîner des dégâts matériels.
Vous avez choisi un outil DEWALT. Depuis de nombreuses années,
DEWALT produit des outils électriques adaptés aux exigences des
utilisateurs professionnels.
Caractéristiques techniques
Tension
Puissance absorbée
Diamètre de lame
Alésage
Epaisseur de lame
Vitesse maximale de lame
Largeur maximale de coupe transversale à 90°
Largeur maximale de coupe en onglet à 45°
Profondeur maximale de coupe à 90°
Profondeur maximale de chanfrein transversal à 45°
Onglet (positions maximales)
Inclinaison (positions maximales)
V
W
mm
mm
mm
courses/min
mm
mm
mm
mm
gauche
droite
gauche
droite
Onglet 0°
Largeur résultante à hauteur maxi 89 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 320 mm
Onglet gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 89 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 226 mm
Chanfrein gauche 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 58 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 320 mm
Chanfrein droite 45°
Largeur résultante à hauteur maxi 30 mm
Hauteur résultante à largeur maxi 320 mm
31,62° onglet 33,85° biseau
Hauteur résultante à largeur maxi 272 mm
Temps d’arrêt de la lame
Poids
LpA (pression acoustique)
LWA (puissance acoustique)
KpA (incertitude de la pression acoustique)
KWA (incertitude de la puissance acoustique)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Valeurs totales de la vibration (mesure triaxiale)
déterminées d’après EN61029 :
Valeur d’émission de vibrations ah
ah =
Incertitude K
Fusibles
Europe
Royaume-Uni et Irlande
Royaume-Uni et Irlande
DW717
230
1.600
250
30
1,8
4.000
320
226
88
56
60°
51°
48°
48°
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
22
DW717
92
105
3,0
4,2
Indique un risque d’électrocution.
Indique un risque d’incendie.
Déclaration de conformité CE
DW717
DEWALT déclare que ces produits, décrits sous l’en-tête « données
techniques » ont été conçus conformément à :
98/37/CE (jusqu’au 28 déc. 2009); 2006/42/EC (à partir du 29 déc. 2009) ;
2004/108/CE ; 2006/95/CE ; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003 ;
EN 61029-2-9:2002 ; EN 55014-1 ; EN 55014-2 ; EN 61000-3-2 ;
EN 61000-3-3.
Pour de plus amples informations, adressez-vous à DEWALT à l’adresse
ci-dessous ou reportez-vous au dos de ce manuel.
Le soussigné est responsable de la compilation du fichier technique et fait
cette déclaration au nom de DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-président de l’ingénierie et du développement des produits
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Allemagne
01.03.08
Consignes de sécurité
AVERTISSEMENT ! Lors de l’utilisation d’outils électriques, des
précautions de sécurité simples doivent toujours être respectées
afin de réduire le risque d’incendie, de choc électrique et de
blessures corporelles, dont les suivantes.
Lisez toutes les instructions avant de tenter de faire fonctionner ce produit et
conservez ces instructions.
CONSERVEZ CE MANUEL POUR VOUS Y REPORTER ULTÉRIEUREMENT.
m/s²
m/s²
2,0
1,5
Instructions générales de sécurité
1. Maintenez la zone de travail propre.
Les zones et les établis encombrés favorisent les accidents.
2. Inspectez l’environnement de la zone de travail.
Outils de 230 V
Outils de 230 V
Outils de 115 V
10 ampères, secteur
13 ampères, sur fiches
16 ampères, secteur
Définitions : Règles de sécurité
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mot
signalétique. Veuillez lire le manuel de l’utilisateur et soyez attentif à ces
symboles.
Ne pas exposer l’outil à la pluie. Ne pas utiliser l’outil dans des
conditions humides. Éclairez convenablement la zone de travail
(250 à 300 lux). Ne pas utiliser l’outil en cas de risque d’incendie
ou d’explosion, c’est-à-dire en présence de liquides et de gaz
inflammables.
3. Se protéger contre les chocs électriques.
Évitez tout contact corporel avec des surfaces reliées à la terre (par
exemple, tuyaux, radiateurs, autocuiseurs et réfrigérateurs). Lors de
l’utilisation de l’outil dans des conditions extrêmes (c’est-à-dire, une
forte humidité, en cas de production de copeaux de métaux, etc.) la
sécurité électrique peut être améliorée en insérant un transformateur
isolant ou un coupe-circuit contre les fuites à la terre.
47
FRANÇAIS
4. Maintenez les autres à distance.
Ne laissez pas les personnes, en particulier les enfants, ne participant
pas aux travaux toucher l’outil ou le cordon électrique et maintenez-les
à distance de la zone de travail.
5. Rangez les outils non utilisés.
Rangez les outils dans un endroit sec et fermé, hors de portée des
enfants, lorsque vous ne les utilisez pas.
6. Ne forcez pas l’outil.
Il fonctionnera mieux et avec plus de sécurité à la tension pour laquelle il
a été conçu.
7. Utilisez l’outil approprié.
Ne forcez pas les petits outils à réaliser des actions prévues pour des
outils très résistants. N’utilisez pas des outils à des fins pour lesquelles
ils n’ont pas été conçus, par exemple, n’utilisez pas de scies circulaires
pour découper des troncs d’arbres ou des bûches.
8. Portez des vêtements adéquats.
Ne portez pas de vêtements amples ou de bijoux, ils peuvent se
prendre dans les pièces mobiles. Des chaussures antidérapantes sont
recommandées en cas de travail à l’extérieur. Portez une protection
pour recouvrir les cheveux longs.
9. Utilisez des équipements de protection.
Portez toujours des lunettes de sécurité. Utilisez un écran facial ou un
masque anti-poussière si le travail effectué crée de la poussière ou
des particules volantes. Si ces particules peuvent être chaudes, portez
également un tablier résistant à la chaleur. Portez à tout moment une
protection auditive. Portez à tout moment un casque de sécurité.
10. Raccordez les équipements d’aspiration de la poussière.
Si des accessoires sont fournis pour raccorder des dispositifs
d’aspiration et de collecte de la poussière, vérifiez s’ils sont bien
raccordés et bien utilisés.
11. Ne maltraitez pas le cordon d’alimentation.
Ne tirez jamais sur le cordon pour débrancher l’outil. Tenez
le cordon à l’écart des sources de chaleur, de l’huile et des bords
tranchants. N’utilisez jamais le cordon pour transporter l’outil.
12. Sécurisez le travail.
Si possible, utilisez des pinces ou un étau pour maintenir le travail. Ceci
est plus sûr que d’utiliser vos mains et les libère pour actionner l’outil.
13. Ne vous penchez pas trop loin.
Maintenez constamment votre équilibre.
14. Entretenez vos outils avec soin.
Aiguisez les outils coupants et nettoyez-les pour obtenir des
performances plus sûres et optimisées. Respectez les instructions
de lubrification et de remplacement des accessoires. Inspectez
régulièrement les outils, en cas d’endommagement, faites-les réparer
par un centre de réparation agréé. Maintenez les poignées et les
interrupteurs secs, propres et exempts d’huile et de graisse.
15. Débranchez les outils.
Après l’utilisation, avant l’entretien et en cas de remplacement des
accessoires tels que les lames, mèches et fraises, débranchez les outils
de l’alimentation électrique.
16. Enlevez les clés de réglages et les clés.
Habituez-vous à vérifier que les clés de réglage et les clés sont bien
retirées de l’outil avant de l’actionner.
17. Évitez tout démarrage intempestif.
Ne portez pas l’outil avec un doigt sur l’interrupteur. Assurez-vous que
l’outil est en position « off » avant de le brancher.
18. Utilisez des cordons électriques extérieurs.
Avant utilisation, inspectez le cordon d’alimentation et remplacez-le s’il
est endommagé. En cas d’utilisation de l’outil à l’extérieur, n’utilisez que
des cordons électriques prévus pour l’extérieur et portant un marquage
correspondant.
19. Restez alerte.
Faites attention à ce que vous faites. Utilisez votre bon sens. N’utilisez
pas l’outil si vous êtes fatigué ou sous l’influence de drogue ou d’alcool.
48
20. Vérifiez la présence de pièces endommagées.
Avant utilisation, vérifiez soigneusement l’outil et le câble principal pour
vérifier qu’il va fonctionner correctement et effectuer les fonctions pour
lesquelles il a été conçu. Vérifiez l’alignement des pièces mobiles, le
grippage des pièces mobiles, la rupture de pièces, le montage et tout
autre état pouvant avoir une incidence sur son fonctionnement. Une
protection ou toute autre partie endommagée doit être convenablement
réparée ou remplacée par un centre d’entretien agréé, sauf indication
contraire dans ce manuel. Faites remplacer les interrupteurs défectueux
dans un centre d’entretien agréé. N’utilisez pas l’outil s’il est impossible
de l’allumer ou de l’éteindre avec l’interrupteur. N’essayez jamais de le
réparer vous-même.
AVERTISSEMENT ! L’utilisation de tout accessoire ou
équipement et la réalisation de toute opération différente de
celles qui sont recommandées dans ce manuel d’instruction
avec cet outil peuvent entraîner un risque de blessure
corporelle.
21. Faites réparer l’outil par une personne qualifiée.
Cet outil électrique est conforme aux règles de sécurité applicables. Les
réparations ne doivent être effectuées que par des personnes qualifiées
utilisant des pièces détachées d’origine ; dans le cas contraire,
l’utilisateur peut courir un grave danger.
Règles de sécurité additionnelles pour les scies à
onglets
• L’appareil est fourni avec un cordon électrique à configuration
particulière qui ne peut être remplacé que par le fabricant ou son agent
agréé.
• Ne pas utiliser la scie pour couper tout matériau différent de ceux qui
sont recommandés par le fabricant.
• Ne pas faire fonctionner la machine sans les protections en place, si les
protections ne fonctionnent pas ou sont mal entretenues.
• Assurez-vous que le bras est bien fixé en cas de découpes en biseau.
• Nettoyez l’aire de travail autour de l’appareil ; enlevez tous les matériaux
qui se sont détachés, tels que les copeaux et rognures de bois.
• Utilisez des lames de scie bien aiguisées. Respectez la vitesse
maximum inscrite sur la lame de scie.
• Assurez-vous que tous les boutons de verrouillage et poignées de
verrouillage sont bien serrés avant de commencer toute opération.
• Ne posez jamais la main sur l’aire de la lame lorsque la scie est
raccordée à l’alimentation électrique.
• Ne tentez jamais d’arrêter rapidement une machine en mouvement
en coinçant la lame de l’outil ou par tout autre moyen ; des accidents
graves pourraient survenir.
• Avant d’utiliser tout accessoire, consultez le manuel d’instructions.
Toute utilisation impropre d’un accessoire peut entraîner des dégâts
matériels.
• Utilisez un support ou portez des gants lorsque vous manipulez une
lame de scie.
• Assurez-vous que la lame de scie est bien montée avant l’utilisation.
• Assurez-vous que les lames tournent dans la direction appropriée.
• N’utilisez pas de lames d’un diamètre plus petit ou plus grand que celui
qui est recommandé. Reportez-vous aux données techniques pour
obtenir la nomenclature des lames. N’utilisez que les lames spécifiées
dans ce mode d’emploi, en conformité avec EN 847-1.
• Pensez à utiliser des lames conçues pour réduire les bruits.
• Ne pas utiliser de lames HSS.
• Ne pas utiliser de lames de scie fendues ou endommagées.
• Ne pas utiliser de disques abrasifs.
• Ne jamais utiliser votre scie sans la plaquette amovible.
• Relevez la lame de la plaquette amovible dans la pièce de fabrication
avant de relâcher l’interrupteur.
• Ne jamais caler quoi que ce soit contre le ventilateur pour tenir l’arbre
du moteur.
• La protection de la lame de votre scie va se relever automatiquement
lorsque le bras est abaissé ; elle va abaisser la lame lorsque l’on pousse
sur le levier de débrayage de tête (12).
FRANÇAIS
• Ne jamais relever la protection de la lame manuellement avant
d’éteindre la scie. Il est possible de relever la protection manuellement
lors de l’installation ou du retrait de lames de scie ou pour inspecter la
scie.
• Vérifiez régulièrement que les encoches d’aération du moteur sont
exemptes de copeaux.
• Remplacez la plaquette amovible de scie lorsqu’elle est usée.
• Débranchez la machine du secteur avant de procéder à tout travail
d’entretien ou lors du remplacement de la lame.
1 Manuel d’instructions
1 Dessin éclaté
• Vérifier si l’outil, les pièces ou les accessoires ne présentent pas
de dommages dus au transport.
• Prendre le temps de lire et de comprendre à fond le présent manuel
avant de mettre votre outil en marche.
Description (fig. A1 - A7)
• Ne jamais procéder à aucun travail de nettoyage ou d’entretien lorsque
la machine fonctionne et que la tête n’est pas au repos.
AVERTISSEMENT : ne modifiez jamais l’outil électrique ou
l’une de ses pièces. Des dégâts matériels ou des blessures
corporelles pourraient en résulter.
• Si possible, montez toujours la machine sur un établi.
• Si vous utilisez un laser pour indiquer la ligne de découpe, assurez-vous
que le laser appartient à la classe 2 conformément à EN 60825-1. Ne
remplacez pas une diode laser par une diode d’un autre type. En cas
d’endommagement, faites réparer le laser par un agent de réparation
agréé.
• La section avant de la protection est équipée de fentes pour une
meilleure visibilité lors de la découpe. Bien que les fentes réduisent
largement les débris volants, ce sont des ouvertures dans la
protection, et des lunettes de sécurité doivent toujours être portées
lorsque l’on procède à une observation au travers des fentes.
• Raccordez la scie à un dispositif de collecte de poussière en cas de
sciage de bois. Tenez toujours compte des facteurs qui influencent
l’exposition à la poussière tels que les suivants :
-– le type de matériel à usiner (les panneaux d’aggloméré produisent
plus de poussière que le bois) ;
-– l’aiguisage de la lame de scie ;
-– le réglage correct de la lame de scie.
Vérifiez que l’extraction locale ainsi que les hottes, les séparateurs et les
conduits d’éjection sont bien réglés.
• Veuillez faire attention aux facteurs suivants favorisant l’exposition au
bruit :
-– utilisez des lames de scie conçues pour réduire le bruit ;
-– n’utilisez que des lames de scie bien aiguisées ;
• Procédez à un entretien régulier de la machine ;
• Les défauts de la machine, y compris ceux des protections ou de la
lame de scie, doivent être signalés dès leur découverte ;
• Prévoyez un éclairage localisé ou général approprié ;
• Assurez-vous que l’opérateur est bien formé à l’utilisation, au réglage et
à l’opération de la machine ;
• En cas d’utilisation d’un laser, NE le remplacez PAS par un type de laser
différent. Les réparations doivent être effectuées par le fabricant du
laser ou un agent agréé.
Risques résiduels
Les risques suivants sont inhérents à l’utilisation d’une scie :
– blessures provoquées par le contact avec des pièces rotatives.
En dépit de l’application des réglementations de sécurité en vigueur et de
la mise en place de dispositifs de sécurité, certains risques résiduels sont
inévitables. Il s’agit de :
– Dégradation de l’acuité auditive.
– Risque d’accidents provoqués par les pièces exposées de la lame de
scie rotative.
A1
1 Interrupteur Marche/Arrêt
2 Carter de lame inférieur amovible
3 Guide de gauche
4 Levier d’onglet
5 Verrou d’onglet
6 Buse de dépoussiérage (pas illustrée)
7 Graduation d’onglet
8 Guide de droite
9 Insert
10 Poignée de transport
11 Poignée d’utilisation
12 Levier de déverrouillage de la tête
13 Variateur de vitesse électronique
14 Bouton de blocage de l’arbre
15 Graduation de chanfrein
16 Molette de verrouillage de rail
17 Butée de rainurage
A2
18 Butée de glissière
19 Carter fixe supérieur
20 Verrou/levier de chanfrein
21 Manette de serrage de chanfrein
22 Goupille de blocage de la tête en position basse
23 Clé
24 Indentation de prise
25 Orifices de montage sur établi
A3
26 Sac à poussière
Accessoires en option
A4
27 Support télescopique
A5
28 Dispositif d’éclairage DEL
A6
29 Dispositif de fixation de pièce
– Risque de blessure lors du remplacement de la lame.
– Risque d’écrasement des doigts lors de l’ouverture des protections
– Dangers pour la santé provoqués par l’inhalation de poussière émanant
du sciage du bois, en particulier le chêne, le hêtre et les panneaux de
fibre à densité moyenne.
Contenu de l’emballage
L’emballage contient:
1 Scie à onglet assemblée
1 Clef de montage de la lame
1 Lame de scie
1 Sac à poussières
A7
30 Laser
UTILISATION PRÉVUE
Votre scie à onglets DW717 a été conçue pour une découpe professionnelle
du bois, des produits du bois et des plastiques. Elle va vous permettre
de réaliser des opérations de découpe croisée, en biseau et des coupes
d’onglet facilement, avec précision et en toute sécurité.
La scie à onglets DW717 est un outil électrique professionnel. TENEZ les
enfants à l’écart de l’outil. Les mineurs de moins de 16 ans doivent être
encadrés.
49
FRANÇAIS
Sécurité électrique
Le moteur électrique a été conçu pour une seule tension. Vérifiez
toujours que l’alimentation correspond à la tension indiquée sur la plaque
signalétique.
Votre outil est à double isolation conformément à la norme EN
61029. Par conséquent, un câble de terre n’est pas nécessaire.
Lors du remplacement du cordon, l’outil doit être confié uniquement à un
réparateur agréé ou un électricien qualifié.
CH
Toujours utiliser la fiche prescrite lors du remplacement du câble
d’alimentation.
Type 11 pour la classe II
(Isolation double) -outils
Type 12 pour la classe I
(Conducteur de terre) - outils
CH
En cas d’utilisation à l’extérieur, connecter les outils portatifs à un
disjoncteur FI.
Utilisation d’une rallonge.
Si une rallonge est nécessaire, utilisez une rallonge homologuée adaptée
pour la puissance absorbée de cet outil (voir les caractéristiques techniques).
La taille minimum du conducteur est de 1,5 mm2.
Lorsque vous utilisez un enrouleur de câble, déroulez toujours complètement
le câble.
Chutes de tension
Les courants d’appel provoquent des chutes de tension de courte durée.
En cas de mauvaises conditions d’alimentation d’électricité, d’autres
équipements peuvent être affectés. Si l’impédance de l’alimentation est
inférieure à 0,25 , des perturbations sont peu probables
Assemblage
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessure,
éteignez l’outil et débranchez-le de l’alimentation
électrique avant de tenter de le déplacer, de remplacer des
accessoires ou de procéder à tout réglage, sauf tel qu’indiqué
dans les instructions de réglage du laser.
Déballage (fig. A1, B)
• Saisissez la scie par la poignée (10) et sortez-la avec prudence de son
emballage.
• Libérez le bouton de blocage du rail (16) et repoussez la tête de la scie
de façon à la bloquer en position arrière.
• Appuyez sur la manette (11) et extrayez la goupille de blocage (22)
comme indiqué.
• Relâchez progressivement la pression vers le bas jusqu’à ce que
le bras atteigne la hauteur maximale.
Montage sur établi (fig. C)
• Les trous (25) sont pratiqués dans les quatre pieds, dans le but
de faciliter la pose sur établi. Deux dimensions différentes de trous
permettent l’emploi de vis de dimensions différentes. Opter pour une
des deux dimensions proposées; l’emploi des deux est superflu.
Toujours fixer la scie fermement pour éviter tout mouvement.
Pour faciliter son transport, l’outil peut être fixé sur une planche en
contre-plaqué de 12,5 mm ou plus, que l’on peut aisément monter sur
le lieu de travail ou transporter en différents lieux.
• Lors de la pose de scie sur contre-plaqué, s’assurer que les vis de
montage ne dépassent pas de la surface du bois, car le contreplaqué doit être complètement lisse par rapport à l’établi. Pour fixer
la scie sur une surface de travail quelconque, serrer uniquement au
niveau des pieds. La fixation en une autre position influera sur le bon
fonctionnement de la scie.
• Pour éviter tout risque de détachement ou d’imprécision, s’assurer que
la surface de montage n’est pas déformée ou inégale. Si la scie est
bancale, placer une cale sous un pied de scie afin de la stabiliser.
50
Montage de la lame de scie (fig. D1 - D5)
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessure,
éteignez l’outil et débranchez-le de l’alimentation électrique
avant de tenter de le déplacer, de remplacer des accessoires
ou de procéder à tout réglage, sauf tel qu’indiqué dans les
instructions de réglage du laser.
N’appuyez jamais sur le bouton de verrouillage de l’axe alors
que la lame est sous tension ou fonctionne en roue libre.
Ne découpez pas de métaux ferreux (contenant du fer ou de
l’acier) ou des produits de maçonnerie ou en ciment avec cette
scie à onglets.
• Appuyez sur le levier de déverrouillage de la tête (12) pour relâcher le
carter de protection (2) et levez celui-ci aussi haut que possible.
• Au moyen de la clé Torx (33) dans l’extrémité de la poignée de la clé
fournie (23) desserrez la vis du frein de la protection (34) suffisamment
pour permettre à la pièce d’angle (35) de passer entre la tête de la
vis et la protection. Cela permettra au frein de la protection (36) d’être
suffisamment relevé pour permettre l’accès à la vis de verrouillage de la
lame (37).
•. Avec la protection inférieure maintenue en position relevée par la vis de
frein de protection (34), appuyez sur le bouton de verrouillage de l’axe
avec une main, puis au moyen de la clé de lame fournie (23) dans votre
autre main, desserrez la vis de verrouillage de lame filetée gauche (37)
en la tournant dans le sens des aiguilles d’une montre.
AVERTISSEMENT : Pour verrouiller l’axe, appuyer sur le
bouton comme illustré et faire tourner manuellement l’axe
jusqu’à ce que le verrouillage s’engage. Continuer à exercer une
pression sur le bouton
de verrouillage pour éviter que l’axe ne pivote (fig. D4).
• Déposer la vis de verrouillage de lame (37) et le flasque (38).
• Placez la lame de scie (39) sur l’épaulement (40) prévu sur la bague
d’extrémité intérieure (41). Ce faisant, assurez-vous que les dents du
bord inférieur de lame sont bien orientées vers l’arrière de la scie
(du côté opposé à l’opérateur).
• Replacer le flasque (38).
• Serrez la vis de verrouillage de lame (37), dans le sens inverse des
aiguilles d’une montre, tout en tenant le système de verrouillage d’axe
de votre autre main.
• Rabaisser le carter de protection (36) jusqu’à ce que le crochet (35) se
trouve sous la tête de vis du carter de protection (34).
• Serrez la vis du carter de protection.
AVERTISSEMENT : Ne jamais tenter de bloquer l’axe avec la
lame en rotation. Maintenez le carter de protection vers le bas
et serrez fermement la vis du carter de protection après avoir
installé la lame.
AVERTISSEMENT : le frein de protection doit être remis en
position d’origine et la vis serrée avant d’activer la scie. Tout
non respect de ces instructions peut permettre à la protection
d’entrer en contact avec la lame de scie pivotante et provoquer
fortement endommager la scie et provoquer des blessures
corporelles graves.
Réglages
AVERTISSEMENT : pour réduire le risque de blessure,
éteignez et débranchez la scie avant de tenter de la
déplacer, de remplacer des accessoires ou de procéder à tout
réglage, sauf tel qu’indiqué dans les instructions de réglage du
laser.
Votre scie à onglet a été parfaitement réglée en usine. Au cas où un
réglage s’impose, suite au transport, à la manipulation ou à une raison
quelconque, suivre la procédure ci-dessous à la lettre. Une fois cette
opération réalisée, la précision est assurée.
Contrôle et réglage de la lame sur le guide arrière (fig. E1 - E4)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5) pour libérer
le bras d’onglet (42).
FRANÇAIS
• Faites pivoter le bras d’onglet jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position d’onglet 0°. Ne serrez pas le levier.
• Rabattez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (43).
• Disposez une équerre (44) contre le côté gauche du guide (3) et de la
lame (39) (fig. E3).
AVERTISSEMENT : Ne pas toucher les pointes des dents de
la lame avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez les vis (45) et déplacez l’ensemble échelle/bras d’onglet vers
la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à 90° selon
l’équerre.
• Resserrez les vis (45). Ne tenez pas compte de l’affichage de l’index
d’onglet.
Réglage de l’index d’onglet (fig. E1, E2 & F)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5) pour libérer
le bras d’onglet (42).
• Faites pivoter le bras d’onglet pour régler l’index d’onglet (46) en
position zéro comme illustré sur la figure F.
• Avec le levier d’onglet desserré, veillez à ce que le verrou d’onglet
s’engage en position en faisant pivoter le bras d’onglet au-delà de zéro.
• Observez l’index (46) et l’échelle d’onglet (7). Si l’index n’affiche pas
exactement zéro, desserrez la vis (47), déplacez l’index pour afficher 0°
et serrez la vis.
Réglage de la tige de verrouillage/déverrouillage d’onglet (fig. A1, G)
Si le socle de la scie peut être déplacé alors que le levier d’onglet (4) est
verrouillé, c’est que la tige de verrouillage/déverrouillage d’onglet (48) doit
être réglée.
• Déverrouillez le levier d’onglet (4).
• Desserrez le contre-écrou (61) sur la tige de verrouillage d’onglet.
• À l’aide d’un tournevis, serrez à fond la tige de verrouillage/
déverrouillage d’onglet (48). Puis desserrez la tige d’un tour.
• Vérifiez que la table de scie ne bouge pas lorsque le levier (4) est
verrouillé sur un angle quelconque (non préréglé).
• Resserrez le contre-écrou (61).
Vérification et ajustage de la lame avec la table (fig. H1 à H4)
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21) et levez le verrou de
chanfrein (20) pour libérer le bras de scie.
• Déplacez le bras de scie jusqu’à ce que le verrou se trouve en position
de chanfrein 0°. Ne resserrez pas la poignée.
• Abaissez la tête jusqu’à ce que la lame entre dans le trait de scie (43)
• Appliquez une équerre réglable (44) contre la table et contre la lame
(39) (fig. H2).
AVERTISSEMENT : Ne pas mettre les pointes des dents en
contact avec l’équerre.
• Si un réglage s’impose, procédez comme suit :
• Dévissez les écrous (49, 55) puis déplacez l’ensemble du bras de scie
vers la gauche ou la droite jusqu’à ce que la lame se trouve à 90° de la
table, comme déterminé par l’équerre. Resserrez l’écrou (49). Une fois
l’ajustement de la table avec la lame terminé, l’angle de biseau doit être
ajusté.
• Réglez les angles de chanfrein de droite et de gauche.
• Si l’index de chanfrein (50) ne pointe pas sur le zéro de la graduation
de chanfrein (15), dévissez la vis (51) qui arrime l’index puis déplacez-le
sur la position désirée.
Ajustement du guide (fig. I1 & I2)
La partie supérieure du guide peut être réglée pour obtenir du jeu et
permettre ainsi à la scie un chanfrein de 48° à gauche comme à droite.
Pour régler le guide gauche (3) :
• Desserrez le bouton plastique (52) et faites coulisser le guide vers
la gauche.
• Faire un essai avec la scie hors service et vérifier le jeu. Ajuster le guide
arrière aussi près que possible de la lame pour obtenir un support
maximal de pièce sans jamais entrer en contact avec la lame.
• Serrez le bouton fermement.
Pour régler le guide droit (8) :
• Desserrez les deux boutons plastiques (53) et faites coulisser le guide
arrière vers la droite.
• Procédez comme pour le réglage du guide gauche.
AVERTISSEMENT : Les rainures du guide (54) peuvent être
bouchées avec de la sciure. Utilisez un bâtonnet ou de l’air
comprimé à basse pression pour nettoyer les rainures.
Contrôle et ajustement de l’angle de chanfrein
(fig. H1, I1, I2, J1 & J2)
Vérification et réglage de l’angle de chanfrein gauche
• Desserrez les boutons de serrage du guide gauche (52) et faites coulisser
la partie supérieure du guide gauche au maximum vers la gauche.
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21) et tirez le verrou
de chanfrein (20) pour relâcher le bras de scie.
• Déplacez le bras de scie à gauche jusqu’à ce que le verrou se trouve
en position de chanfrein 45°. Ne serrez pas la manette.
• Vérifiez si l’indicateur de chanfrein (50) affiche 45° sur l’échelle graduée
de chanfrein (15) (fig. J1).
• Si un réglage s’impose, procéder comme suit:
• Desserrez l’écrou (55) et tournez la vis butoir (56) dans un sens ou
dans l’autre pour que l’index (50) indique 45°. Resserrez l’écrou (55).
• Pour obtenir un chanfrein à 50°, dévissez la vis sur la butée de position
d’angle pour que le bras de scie puisse se déplacer selon les besoins.
Vérification et réglage de l’angle de chanfrein droit
• Desserrez les boutons de serrage du guide droit (53) et faites coulisser
la partie supérieure du guide droit au maximum vers la gauche.
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21) et tirez le verrou de
chanfrein (20) pour relâcher le bras de scie.
• Déplacez le bras de scie à droite jusqu’à ce que le verrou se trouve en
position de chanfrein 45°. Ne serrez pas la manette.
• Vérifiez si l’indicateur de chanfrein (50) affiche 45° sur l’échelle graduée
de chanfrein (15) (fig. J2).
• Si des réglages sont nécessaires, procédez comme suit pour régler
l’angle de chanfrein à gauche.
Réglage du système de blocage de chanfrein (fig. K)
Si le bras de scie peut être déplacé lorsque la manette de serrage
de chanfrein (21) est bloquée, le système de serrage doit être réglé.
• Retirez la vis (56) maintenant la manette.
• Levez la manette et donnez-lui 1/8 de tour dans le sens horaire.
Remettez la vis.
• Vérifiez que le bras de scie ne se déplace pas lorsque la manette
de serrage de chanfrein (21) est bloquée à un angle aléatoire
(non-configuré).
Réglage du rail de guidage (fig. K)
• Vérifiez régulièrement l’espacement des rails.
• Pour réduire l’espacement, tournez graduellement la vis de pression
(57) vers la droite tout en faisant glisser la tête de scie d’avant en
arrière. Ajustez l’espacement pour qu’il soit aussi réduit que possible
sans causer aucune résistance.
Mode d’emploi
AVERTISSEMENT : respectez toujours les consignes de
sécurité et les règlements en vigueur.
51
FRANÇAIS
L’attention des utilisateurs situés au Royaume-Uni est attirée sur la
« Réglementation des machines à travailler le bois de 1974 » et ses
amendements ultérieurs.
Avant la mise en marche:
• Monter la lame de scie appropriée. Ne pas utiliser des lames trop
émoussées. La vitesse maximale de rotation de l’outil ne doit pas
excéder celle de la lame de scie.
• Ne pas essayer de couper des pièces trop petites.
• Veiller à ce que la lame coupe librement. Ne pas forcer.
• Veiller à ce que le moteur atteigne sa vitesse maximale avant de
commencer à couper.
• S’assurer que tous les boutons de verrouillage et manettes de serrage
soient bien serrés.
• Fixez la pièce.
• Bien que cette scie coupe le bois et de nombreux matériaux non-ferreux,
les instructions de fonctionnement se rapportent uniquement à la coupe
du bois. Les mêmes directives sont applicables pour les autres matériaux.
Ne sciez pas des métaux ferreux (contenant du fer ou de l’acier),
le fibrociment ni les matériaux utilisés en maçonnerie avec cette scie !
• Utilisez toujours l’insert. N’utilisez pas la machine si la largeur du trait
de scie de l’insert est supérieure à 10 mm.
Mise en marche et arrêt (fig. L)
Un orifice (58) est prévu dans l’interrupteur marche/arrêt (1) pour l’insertion
d’un cadenas afin de verrouiller l’outil.
• Pour mettre l’outil en marche, appuyer sur l’interrupteur marche/arrêt (1).
• Pour arrêter l’outil, relâcher l’interrupteur.
Position du corps et des mains
La position correcte du corps et des mains facilite le travail avec la scie
à onglet; de plus, elle autorise un travail plus précis et en toute sécurité.
• Ne jamais mettre les mains à proximité de la zone de coupe.
• Ne pas s’approcher à moins de 150 mm de la lame.
• Tenir la pièce fermement sur la table et le guide arrière pendant
l’opération de coupe. Conserver les mains dans la même position
jusqu’à ce que la gâchette ait été relâchée et la lame se soit
complètement arrêtée.
• Toujours faire un essai avec la scie hors service avant de finir les
coupes et vérifier la trajectoire de la scie.
• Ne pas croiser les mains.
• Toujours tenir les deux pieds à terre et garder l’équilibre.
• En déplaçant le bras de scie vers la gauche ou vers la droite, bien
accompagner le mouvement et se tenir légèrement de côté par rapport
à la lame de scie.
• Observer le travail par les ouvertures prévues dans le pare-éclats
lorsqu’il s’agit par exemple de suivre une ligne dessinée au crayon.
Réglage de la vitesse variable (fig. L)
Le régulateur de vitesse (13) permet de prérégler la vitesse maximum.
• Tournez le régulateur de vitesse (13) vers la plage désirée, indiquée par
un numéro.
• Utilisez les hautes vitesses pour les matériaux tendres tels que le bois.
Utilisez les basses vitesses pour scier le métal.
Commandes d’onglet (fig. E1)
Le levier d’onglet (4) et le verrou d’onglet (5) permettent à la scie de
couper des angles de 60º à gauche et 50º à droite.
Pour effectuer une coupe d’onglet avec la scie :
• Relâchez le levier d’onglet (4) puis appuyez sur le verrou d’onglet (5) et
ajustez l’angle d’onglet désiré sur la graduation d’onglet.
• Rabaissez le levier d’onglet (4) pour verrouiller le banc de scie en place.
Commandes de chanfrein (fig. H1, J1)
Les leviers de verrou de chanfrein (20) et la manette de serrage de
chanfrein (21) permettent à la scie de couper en biseau à 48º à droite et
à gauche. La scie possède deux leviers de verrou de chanfrein (20), de
52
chaque côté du châssis postérieur. L’un des verrous suffit pour ajuster
le chanfrein dans l’une ou l’autre direction. La manette de serrage de
chanfrein (21) se trouve sur la partie supérieure du châssis postérieur.
Pour effectuer une taille en biseau avec la scie,
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21). Relevez l’un
des leviers à environ 45º et ajustez l’angle de chanfrein désiré sur
la graduation de chanfrein (15). Pour plus de fonctionnalité, deux
graduations de chanfrein sont fournies avec l’outil.
• Verrouillez la manette de serrage de chanfrein (21) pour arrimer le
chanfrein en place. Les leviers de verrou de chanfrein (20) peuvent être
mis à la verticale pour annuler l’action des butées d’angles courants.
Butée de glissière (fig. U)
La commande de butée de glissière (18) positionne les rails de scie pour
permettre d’effectuer les moulures verticales les plus larges possible.
RESSERREZ SYSTÉMATIQUEMENT LA MOLETTE DE VERROUILLAGE
DE RAIL LORSQUE VOUS UTILISEZ LA BUTÉE DE GLISSIÈRE
POUR PRÉVENIR QUE LE SYSTÈME DE GLISSIÈRE BOUGE PAR
INADVERTANCE.
Molette de verrouillage de rail (fig. A1, U)
La molette de verrouillage de rail (16) permet de verrouiller solidement
la tête de scie pour éviter qu’elle ne glisse sur les rails. C’est parfois
nécessaire pour effectuer certaines coupes ou pour transporter la scie.
Butée de rainurage (fig. A1, S)
La butée de rainurage (17) permet d’effectuer des rainures. Pour changer
la profondeur de rainure, faites pivoter le levier vers l’avant de la scie et
ajustez la vis à oreilles. Le fait de faire pivoter le levier vers l’arrière de la
scie annule l’action de la butée de rainurage.
Goupille de blocage de la tête en position basse (fig. A2)
Pour verrouiller la tête de scie dans sa position basse, poussez la tête
vers le bas, appuyez sur la goupille (22) puis relâchez la tête de scie. Cela
maintiendra la tête de scie vers le bas, alors que la scie est déplacée. Pour
libérer la tête de scie, appuyez sur celle-ci et repoussez la goupille.
COUPES DE BASE
Coupe droite verticale (fig. A1, A2 & M)
• Libérez le levier d’onglet (4) et enfoncez le verrou d’onglet (5) pour
libérer le bras d’onglet.
• Engagez le verrou d’onglet en position 0° et serrez le levier d’onglet.
• Disposez le morceau de bois à couper contre le guide arrière (3 & 8).
• Tenez la manette (11) et poussez sur le levier de déverrouillage
de la tête (12) afin de relâcher la tête.
• Appuyez sur la gâchette (1) pour faire démarrer le moteur.
• Baissez la tête de la scie pour permettre à la lame de couper le bois et
de pénétrer dans l’insert (9).
• Une fois le travail terminé, relâchez l’interrupteur et attendez que
la lame de scie s’arrête totalement avant que la tête ne revienne dans
sa position de repos supérieure.
Coupes coulissantes (fig. A1, N)
Le rail de guidage permet de couper de larges pièces, 76,2 mm à
111,8 mm en tirant la tête de scie vers soi, puis en l’abaissant et la
repoussant en avant dans un mouvement glissant.
• Desserrez la molette de verrouillage de rail (fig. 16).
• Tirez la tête de scie vers vous et mettez la scie en marche.
• Abaissez la lame de scie sur la pièce à usiner et repoussez la tête en
avant pour terminer la coupe.
• Continuez comme décrit ci-dessus.
AVERTISSEMENT :
• Ne pas effectuer de coupes coulissantes sur des pièces
inférieures à 76,2 mm.
FRANÇAIS
• Se rappeler de bien verrouiller la tête de scie en position
arrière une fois la coupe coulissante terminée.
Coupe transversale de l’onglet (fig. A1, A2 et O)
• Libérez le levier d’onglet (4) et tirez le verrou d’onglet (5).
• Faites pivoter le bras vers la gauche ou vers la droite pour obtenir
l’angle requis. Le loquet d’onglet reviendra automatiquement à 10°,
15°, 22,5°, 31,62° et 45° à droite et à gauche, et à 60° à gauche et
à 50° à droite. Si un angle intermédiaire est requis, tenez la tête
fermement en place et verrouillez-la en serrant le levier d’onglet.
• Assurez-vous toujours que le levier d’onglet est bien serré avant
de procéder à la coupe.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
AVERTISSEMENT : lors de la coupe d’onglet d’une extrémité
d’une pièce de bois avec une petite chute, placez le bois pour
vous assurer que la chute se trouve sur le côté de la lame
avec l’angle le plus important vers le guide, c’est-à-dire, onglet
gauche, chute vers la droite- onglet droit - chute vers la gauche.
Coupes inclinées (fig. A1, A2 & P)
L’angle de chanfrein peut être réglé de 48° à gauche jusqu’à 48° à droite,
et coupé avec le bras d’onglet réglé entre zéro et une position maximale
d’onglet à 45°, à droite comme à gauche.
Chanfrein à gauche
• Faites coulisser la partie supérieure du guide gauche (3) à fond vers
la gauche.
• Desserrez la manette de serrage de chanfrein (21), levez le verrou
de chanfrein (20) et positionnez le chanfrein selon les besoins.
• Le verrou de chanfrein se positionne automatiquement à 22,5°, 33,85°
et 45°. Si un angle intermédiaire est requis, tenez la tête fermement en
place et verrouillez-la en serrant la manette de serrage de chanfrein.
• Procéder comme pour une coupe transversale verticale.
Chanfrein à droite
• Faites coulisser la partie supérieure du guide droit (8) à fond vers la droite.
• Procédez comme pour les coupes de chanfrein à gauche.
Qualité de la coupe
La régularité de la coupe dépend d’un certain nombre de facteurs, tel que
le type de matériau à couper. Lorsque des coupes de grande qualité sont
requises pour les assemblages de pièces moulurées ou autres travaux de
précision, une lame affûtée (60 dents, en carbure) et une vitesse de coupe
lente et régulière donnent les résultats escomptés.
AVERTISSEMENT : assurez-vous que le matériau ne se
déplace pas lors de la découpe ; immobilisez-le à l’aide de
fixations. Laissez toujours la lame atteindre l’arrêt complet avant
de relever le bras. Si de petites fibres de bois s’échappent à
l’arrière de la pièce à travailler, collez une pièce de ruban de
masquage sur le bois, là où la découpe va être réalisée. Sciez
au travers du ruban et enlevez le ruban avec précaution une fois
l’opération achevée.
Serrage de la pièce de travail (fig. A6)
• Serrer la pièce dans la mesure du possible contre la lame.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser le presseur (29) de la scie.
Bien serrer la pièce contre le guide arrière. Il est possible de fixer la pièce
des deux côtés de la lame de scie; ne pas oublier de bien positionner
le presseur contre une surface solide et plane du guide arrière.
Support pour pièces longues (fig. A4)
• Toujours veiller au bon support des pièces longues.
• Pour obtenir de meilleurs résultats, utiliser la rallonge du plan de travail
(27) pour augmenter la largeur de la table de scie (disponible en option
auprès de votre concessionnaire). Supporter les longues pièces par
des moyens pratiques tels que des chevalets ou autre, pour éviter que
les extrémités ne tombent.
Coupe de cadres, de boîtes ou autres objets à quatre faces
(fig. Q1 & Q2)
Coupe de cadre et autres assemblages
Faire des coupes simples dans des chutes de bois pour bien «sentir»
la scie. Cette scie est un outil idéal pour réaliser des assemblages comme
illustré sur la figure Q1. Les découpes peuvent se faire soit par inclinaison
soit par onglet.
- Emploi du réglage d’inclinaison
L’inclinaison pour les deux pièces est de 45° chacune, formant un angle
total de 90°. Le bras d’onglet est bloqué en position zéro. Les pièces sont
disposées avec le côté large contre la table et le côté étroit contre le guide
arrière.
- Emploi du réglage d’onglet
La même coupe peut se faire avec onglet à droite ou à gauche,
avec la surface large contre le guide arrière.
Les deux croquis (fig. Q1 & Q2) servent uniquement pour des objets
à quatre faces. En cas de nombre différent de faces, les angles d’onglet et
d’inclinaison diffèrent également. Le tableau ci-dessous donne les angles
correspondants pour une série de formes, à condition que toutes les faces
aient la même longueur.
Pour une forme non mentionnée dans le tableau, diviser 180° par
le nombre de faces, pour déterminer l’angle d’onglet ou d’inclinaison.
Nbre de côtés
4
5
6
7
8
9
10
Angle
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Coupes composées (fig. R1 & R2)
Une coupe d’onglets composés est la combinaison d’un onglet (fig. Q2) et
d’une inclinaison (fig. Q1) en même temps. Ce type de coupe est utilisé pour
réaliser des cadres ou des boîtes à face inclinée comme illustré sur la R1.
AVERTISSEMENT : Au cas où l’angle varie à chaque coupe,
veillez à ce que le bouton de serrage d’inclinaison et celui
de verrouillage d’onglet soient serrés fermement. Après un
changement d’inclinaison ou d’onglet, serrez toujours lesdits
boutons (fig. R1 & R2).
• Le tableau ci-après doit vous aider à sélectionner l’inclinaison adéquate
et les réglages d’onglet pour les coupes d’onglets composés.
Pour employer le tableau efficacement, sélectionner l’angle «A» requis
(fig. R2) pour l’assemblage concerné, et mettre cet angle sur la courbe
correspondante. A partir de ce point, descendre à la verticale pour
trouver l’angle d’inclinaison correct et on trouve transversalement
l’angle d’onglet correct.
• Régler la scie sur les angles déterminés et effectuer quelques essais
pratiques.
• L’exercice pratique se poursuit par l’assemblage des pièces coupées.
• Exemple: Pour construire une boîte à quatre côtés avec 25° d’angle
extérieur (angle «A») (fig. R2), utiliser la courbe supérieure droite.
Chercher 25° sur l’échelle. Suivre la ligne d’intersection horizontale
pour trouver le réglage d’onglet sur la scie (23°). Suivre la ligne
d’intersection verticale vers le haut ou vers le bas pour trouver l’angle
d’inclinaison de la scie (40°).
Toujours effectuer des essais de coupe sur des chutes de bois afin de
contrôler les réglages de scie.
53
BOITE
CARREE
BOITE
HEXAGONALE
BOITE
ENNÉAGONALE
ANGLE ENTRE DEUX ARETES (ANGLE «A»)
REGLER CET ANGLE (ONGLET) SUR LA SCIE
FRANÇAIS
REGLER CET ANGLE (INCLINAISON) SUR LA SCIE
Coupes de moulurages
La coupe de moulurage est exécutée à une inclinaison de 45°.
• Faites toujours un essai avec scie à l’arrêt avant de procéder à une
coupe quelconque.
• Toutes les coupes sont faites pendant que l’arrière de la base repose
à plat sur la scie.
Coin intérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Positionnez la pièce moulurée, la face inférieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Positionnez la pièce moulurée, la face supérieure en appui contre
le guide arrière.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Couper des moulurages en couronne
La coupe de moulurages en couronne est exécutée avec une coupe
d’onglets composé. Pour travailler le plus précisément possible, votre scie
doit être pré-réglée en positions 31,62° pour les onglets et 33,85° pour
l’inclinaison. Ces paramètres sont prévus pour des moulurages en couronne
standards avec des angles à 52° en haut et des angles de 38° en bas.
• Faites des essais avec du matériel de récupération avant de réaliser les
coupes définitives.
• Toutes les coupes sont faites avec une inclinaison à gauche lorsque
l’arrière du moulurage repose contre la base.
54
Coin intérieur
- Côté gauche
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
- Côté droit
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté gauche de la coupe.
Coin extérieur
- Côté gauche
• Bas du moulurage contre le guide.
• Onglet à gauche.
• Conservez le côté droit de la coupe.
- Côté droit
• Haut du moulurage contre le guide.
• Onglet à droite.
• Conservez le côté droit de la coupe.
Rainurage (fig. S)
Votre scie comprend une butée de rainurage (17) et une vis à oreilles (59)
pour permettre la coupe de rainurage.
• Faites pivoter la butée de rainurage (17) vers l’avant de la scie.
• Réglez la vis à oreilles (59) pour déterminer la profondeur de rainurage.
Il est peut-être nécessaire de libérer d’abord l’écrou de blocage (60).
• Mettez un morceau de chute d’environ 5 cm entre le guide et la pièce
de façon à permettre une coupe de rainurage droite.
Configuration spéciale pour les coupes transversales larges
(fig. A1, T1, T2)
Votre scie peut couper des pièces très larges (jusqu’à 391 mm) lorsqu’on
utilise une configuration spéciale. Pour configurer la scie pour couper ces
larges pièces, suivez la méthode ci-après :
• Retirez de la scie les deux guides coulissants, de gauche et de droite,
et mettez-les de côté. Pour les retirer, dévissez les molettes de guide
de plusieurs tours et tirez ceux-ci vers l’avant. Ajustez et verrouillez les
commandes d’onglet sur un chanfrein de 0º.
• Retirez les vis du guide antérieur (64) du pied droit antérieur et installezles dans les trous du guide droit (8).
AVERTISSEMENT : Ne pas couper de matériau dans cette
configuration sans avoir installé correctement les vis de guide
antérieur (64) car le matériau ne sera pas soutenu correctement,
et il y aura risques de perdre le contrôle de l’outil/la pièce et de
dommages corporels.
• Fabriquez une plateforme au moyen d’un panneau de particules de
38 mm d’épaisseur ou d’une planche de bois similaire d’une épaisseur
de 38 mm aux dimensions : 368 x 660 mm. La plateforme doit être
plane ; autrement la pièce pourrait bouger pendant la découpe et faire
courir à l’utilisateur des risques de blessures.
• Montez la plateforme de 368 x 660 mm sur la scie au moyen des
quatre vis à bois de 76,2 mm de long (61) par les orifices dans le guide
de base. Il est nécessaire d’utiliser quatre vis pour fixer correctement
la pièce. Lorsque le réglage spécial est utilisé, la plateforme sera
coupée en deux. Assurez-vous que les vis sont correctement serrées,
autrement la pièce pourrait se desserrer et faire courir à l’utilisateur des
risques de blessures. Assurez-vous que la plateforme est solidement
posée à plat sur la table, contre le guide, et centrée de manière égale
de gauche à droite.
AVERTISSEMENT : Assurez-vous que la scie est montée
solidement sur une surface plate et stable. À défaut, la scie
pourrait être instable et tomber, ce qui ferait courir à l’utilisateur
des risques de blessures corporelles.
FRANÇAIS
• Placez la pièce à couper au-dessus de la plateforme montée sur la
table. Assurez-vous que la pièce repose fermement contre le guide
arrière.
• Fixez la pièce en place avant de procéder à la découpe. Coupez
lentement à travers la pièce en un mouvement vers l’extérieur, le bas
et l’arrière. Si vous n’avez pas fixé solidement la pièce en place ou ne
coupez pas lentement, celle-ci risque de se desserrer et de faire courir
à l’utilisateur des risques de blessures.
Une fois plusieurs découpes effectuées en divers angles d’onglet autre
que 0º, la plateforme peut s’affaiblir et ne plus supporter la pièce.
Préréglez l’angle de l’onglet et installez une plateforme neuve sur la scie.
AVERTISSEMENT : L’utilisation continue d’une plateforme
présentant plusieurs traits de scie peut provoquer une perte de
contrôle de la pièce et faire courir à l’utilisateur des risques de
blessures potentielles.
Dépoussiérage (fig. A2 & A3)
• Installez le sac à poussière (26) sur la buse de dépoussiérage (6).
• Chaque fois que possible, connectez un aspirateur à poussière conçu
conformément aux normes en vigueur en matière d’émissions de
poussières.
Lames de scie
Pour obtenir les capacités de sciage mentionnées, employez toujours des
lames de 305 mm avec alésage de 30 mm.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Pour transporter facilement votre scie à onglet, la poignée (10) est intégrée
dans la tête.
• Pour transporter la scie, rabaissez la tête et appuyez sur la goupille
de blocage (22).
• Bloquez le bouton de blocage du rail avec la tête de scie en position
avant, bloquez le bras de l’onglet dans l’angle extrême gauche de
l’onglet, faites complètement coulisser le guide (3 et 8) vers l’intérieur
et bloquez le levier de l’onglet (20) avec la tête de scie en position
verticale afin de rendre l’outil le plus compact possible.
• Transportez toujours la scie par la poignée (10) ou par les poignées
de transport (24) ; voir fig. B.
AVERTISSEMENT : n’utilisez jamais de solvants ou d’autres
produits chimiques corrosifs pour nettoyer les pièces non
métalliques de l’outil. Ceux-ci risqueraient d’affaiblir les
matériaux utilisés dans ces pièces. Utilisez un chiffon imbibé
uniquement d’eau et de détergent doux. Ne laissez jamais un
liquide pénétrer dans l’outil et n’immergez jamais les pièces de
l’outil dans un liquide.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures,
nettoyez régulièrement le plateau.
AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque de blessures,
nettoyez régulièrement le système de collecte de la poussière.
Accessoires en option (fig. A3 - A6)
AVERTISSEMENT : l’utilisation d’accessoires autres que ceux
fournis par DEWALT peut se révéler dangereuse car ils n’ont pas
été testés sur ce produit. Afin de réduire le risque de blessures
corporelles, utilisez uniquement des accessoires recommandés
par DEWALT avec ce produit.
AVERTISSEMENT LASER :
EXPOSITION À DES RADIATIONS LASER : NE
JAMAIS FIXER LE FAISCEAU LASER DES YEUX
APPAREIL LASER DE CLASSE 2
PUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE
<1MW @ 630 NM à 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
AVERTISSEMENT SUR LA LAMPE DE TRAVAIL DEL :
RAYONNEMENT DEL : NE JAMAIS FIXER LE
FAISCEAU DES YEUX
PRODUIT DEL DE CLASSE 2
PUISSANCE DE SORTIE MAXIMALE
P = 9,2 mW; peak = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Veuillez consulter votre concessionnaire pour plus d’informations sur les
accessoires appropriés.
Respect de l’environnement
Collecte sélective. Ne jetez pas ce produit avec vos ordures
ménagères.
ENTRETIEN
Votre outil DEWALT a été conçu pour durer longtemps avec un minimum
d’entretien. Son fonctionnement satisfaisant dépend en large mesure d’un
entretien soigneux et régulier.
AVERTISSEMENT : afin de réduire le risque de blessure,
éteignez et débranchez l’outil de la source d’alimentation
avant de monter ou d’enlever les accessoires, avant d’effectuer
ou de modifier les réglages, ou bien lors des réparations.
Assurez-vous que la gâchette est sur la position Arrêt. Un
démarrage involontaire peut entraîner des blessures.
Le jour où votre produit DEWALT doit être remplacé ou que vous n’en avez
plus besoin, ne le jetez pas avec vos ordures ménagères. Préparez-le pour
la collecte sélective.
La collecte sélective des produits et emballages usagés permet
de recycler et réutiliser leurs matériaux. La réutilisation de
matériaux recyclés aide à protéger l’environnement contre la
pollution et à réduire la demande en matière première.
Selon les réglementations locales, un service de collecte sélective pour les
produits électriques peut être fourni de porte à porte, dans une déchetterie
municipale ou sur le lieu d’achat de votre nouveau produit.
Votre outil électrique ne nécessite aucune lubrification additionnelle.
DEWALT dispose d’installations pour la collecte et le recyclage des produits
DEWALT en fin de cycle de vie utile. Pour profiter de ce service, veuillez
rapporter votre produit à un réparateur autorisé qui le recyclera en notre
nom.
Nettoyage
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé près de chez vous,
prenez contact avec votre bureau DEWALT local à l’adresse indiquée dans
ce manuel de l’utilisateur. Ou consultez la liste des réparateurs autorisés
DEWALT et le panorama détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
Lubrification
AVERTISSEMENT : retirez la saleté et la poussière du
logement principal en soufflant de l’air sec dès que vous
remarquez une accumulation de saleté à l’intérieur et autour des
orifices d’aération. Portez des lunettes de sécurité homologuées
et un masque anti-poussière homologué lorsque vous effectuez
cette procédure.
55
FRANÇAIS
GARANTIE
• 30 JOURS D’ENGAGEMENT SATISFACTION GARANTIE •
Si la performance de votre outil DEWALT ne vous donne pas entière
satisfaction, il vous suffit de le retourner dans les 30 jours suivants
son achat sur le lieu d’achat pour un remboursement intégral ou un
échange. Munissez-vous de votre preuve d’achat.
• UN AN D’ENTRETIEN GRATUIT •
Si votre outil DEWALT nécessite une révision ou une réparation
dans les 12 mois suivant son achat, celle-ci sera prise en charge
gratuitement auprès d’un réparateur DEWALT autorisé. Munissezvous de votre preuve d’achat. Ce service comprend la main
d’œuvre et les pièces pour les outils électriques, à l’exclusion des
accessoires.
• UN AN DE GARANTIE •
Si votre produit DEWALT présente un défaut de matériaux ou de
fabrication dans les
12 mois suivant son achat, nous garantissons le remplacement
sans frais de toutes les pièces défectueuses ou, à notre discrétion,
le remplacement sans frais de l’unité entière, à condition que :
• le produit ait été utilisé correctement;
• aucune personne non autorisée n’ait tenté de réparer le produit;
• la preuve d’achat portant la date d’acquisition soit fournie.
Cette garantie est offerte en supplément et s’ajoute aux droits
légaux du consommateur.
Pour connaître l’adresse d’un réparateur autorisé près de chez
vous, sélectionnez le numéro approprié au dos de ce manuel de
l’utilisateur. Ou consultez la liste des réparateurs autorisés DEWALT
et le panorama détaillé de notre SAV et contacts sur Internet à
l’adresse : www.2helpU.com.
56
I TA L I A N O
TRONCATRICE DW717
Congratulazioni!
Siete entrati in possesso di un utensile DEWALT. Anni di esperienza,
continui miglioramenti ed innovazioni tecnologiche fanno dei prodotti
DEWALT uno degli strumenti più affidabili per l’utilizzatore professionale.
ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, può provocare infortuni di entità
lieve o moderata.
ATTENZIONE: utilizzato senza il simbolo di allarme sicurezza
indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non
viene evitata, potrebbe risultare in danni alla proprietà.
Dati tecnici
Segnala il pericolo di scosse elettriche.
Tensione
Potenza assorbita
Diametro lama
Alesatura lama
Spessore lama
Velocità max. lama
Capacità max. di taglio a 90°
Capacità max. di taglio a 45°
Profondità max. di taglio a 90°
Profondità max. di taglio a 45°
Taglio obliquo (posizioni max.)
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
a sinistra
a destra
a sinistra
a destra
Taglio inclinato (posizioni max.)
Obliquo a 0°
Larghezza risultante ad altezza max. 89 mm
Altezza risultante a larghezza max. 320 mm
Taglio obliquo 45° a sinistra
Larghezza risultante ad altezza max. 89 mm
Altezza risultante a larghezza max. 226 mm
Inclinato a sinistra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 58 mm
Altezza risultante a larghezza max. 320 mm
Inclinato a destra a 45°
Larghezza risultante ad altezza max. 30 mm
Altezza risultante a larghezza max. 320 mm
Obliquo a 31,62°, inclinato a 33,85°
Altezza risultante a larghezza max. 272 mm
Tempo di frenatura automatica della lama
Peso
LpA (rumorosità)
LWA (potenza sonora)
KpA (K incertezza sulla misura della rumorosità)
KWA(K incertezza sulla misura della potenza sonora)
DW717
230
1.600
250
30
1,8
4.000
320
226
88
56
60°
51°
48°
48°
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
23
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW717
92
105
3,0
4,2
Segnala rischio di incendi.
Dichiarazione di conformità CE
DW717
DEWALT dichiara che i prodotti descritti nella sezione “dati tecnici” sono stati
progettati in conformità alle norme:
98/37/CE (fino al 28 dicembre 2009); 2006/42/CE (a partire dal 29 dicembre
2009); 2004/108/CE; 2006/95/CE; EN 61029-1:2000 + A11:2003 +
A12:2003; EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Per ulteriori informazioni, contattare DEWALT all’indirizzo qui sotto o
consultare il retro del presente manuale.
La responsabilità della compilazione della scheda tecnica è stata affidata al
sottoscritto, il quale rende questa dichiarazione a nome di DEWALT.
Horst Grossmann
Vicepresidente ricerca e sviluppo
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germania
01.03.08
Norme generali di sicurezza
AVVERTENZA! Durante l’utilizzo di utensili elettrici adottare
sempre le elementari norme di sicurezza atte a ridurre
i rischi di incendio, scosse elettriche e ferimenti,
incluso quanto segue.
Prima di adoperare l’utensile, leggere attentamente le istruzioni di cui al
presente manuale e conservare queste istruzioni.
CONSERVARE QUESTO MANUALE DI ISTRUZIONI PER SUCCESSIVE
CONSULTAZIONI.
Regole generali per la sicurezza
1. Tenere pulita l’area di lavoro.
Valori totali relativi alla vibrazione (somma vettoriale triassiale)
determinati in base a EN61029:
Emissione di vibrazioni in ah
ah =
Incertezza K
Fusibili
Europa Utensili a
Regno Unito e Irlanda Utensili a
Regno Unito e Irlanda Strumenti a
230 V
230 V
115 V
Ambienti e banchi di lavoro in disordine possono essere causa di
incidenti.
m/s²
m/s²
2,0
1,5
10 A, rete elettrica
13 A, spina in ingresso
16 A, rete elettrica
Definizioni: linee guida per la sicurezza
Le definizioni seguenti descrivono il livello di criticità di ciascuna indicazione.
Leggere il manuale e prestare attenzione ai seguenti simboli.
PERICOLO: indica un’imminente situazione di pericolo che, se
non viene evitata, causerà il decesso o infortuni gravi.
AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa
che, se non viene evitata, può provocare il decesso o
infortuni gravi.
2. Tener presenti le caratteristiche dell’ambiente di lavoro.
Non lasciare l’utensile sotto la pioggia. Non usare l’utensile in ambienti
in ambienti carichi di umidità. Tenere ben illuminata l’area di lavoro (250
- 300 lux). Non usare l’utensile quando vi sia il rischio di provocare un
incendio o una esplosione, per es. in luoghi con atmosfera gassosa e
infiammabile.
3. Proteggersi da scariche elettriche.
Evitare il contatto con oggetti dotati di scarico a terra (per esempio
tubi, termosifoni, cucine e frigoriferi). Durante impieghi estremi (per
es. alto livello di umidità, polvere metallica, ecc.), si può aumentare la
sicurezza elettrica collegando in serie un trasformatore d’isolamento o un
interruttore di sicurezza per correnti di guasto (FI).
4. Tenere lontane le altre persone dall’area di lavoro.
Non consentire ad altre persone non coinvolte nel lavoro, specialmente
bambini, di toccare lo strumento o il cavo di prolunga e tenerle lontane
dall’area di lavoro.
57
I TA L I A N O
5. Custodia dell’elettroutensile dopo l’uso
Quando non vengono usati, riporre gli utensili in luogo sicuro e ben
asciutto, fuori dalla portata dei bambini.
6. Non forzare l’utensile.
Lo strumento offre prestazioni migliori e più sicure se viene utilizzato
secondo il regime previsto.
7. Usare l’utensile adatto.
Non forzare utensili di potenza limitata impiegandoli per lavori destinati
ad utensili di maggiore potenza. Non usare attrezzi per scopi diversi da
quelli dichiarati. Per esempio, non montare seghe circolari dentate per
tagliare rami o tronchi.
8. Usare il vestiario appropriato.
Evitare l’uso di abiti svolazzanti, catenine, ecc. in quanto potrebbero
rimanere impigliati nelle parti mobili dell’utensile. Si raccomanda l’uso di
scarpe antiscivolo quando si lavora all’esterno. Raccogliere i capelli se si
portano lunghi.
9. Utilizzare l’equipaggiamento di protezione.
Indossare sempre gli occhiali di sicurezza. Indossare una visiera
protettiva o una mascherina contro la polvere se le operazioni da
svolgere causano la creazione di polvere o di particelle volatili. Se tali
particelle possono essere particolarmente calde, indossare anche
un grembiule resistente al caldo. Fare sempre uso di sistemi di
otoprotezione. Indossare sempre un elmetto di sicurezza.
10. Connettere l’apparecchiatura aspirapolvere.
Se sono forniti i dispositivi per la connessione delle macchine
aspirazione e raccolta della polvere, verificare che vengano collegati e
utilizzati correttamente.
11. Non abusare del cavo elettrico.
Non tirare mai il cavo per per estrarlo dalla presa. Proteggere il
cavo dal calore, dagli oli e dai bordi taglienti. Non trasportare mai lo
strumento tenendolo per il cavo.
12. Bloccare il pezzo da lavorare
Ove possibile usare pinze o morse per bloccare il pezzo da lavorare.
Ciò aumenta la sicurezza piuttosto che utilizzare la mano e consente di
mantenere entrambe le mani libere per operare meglio.
13. Non sbilanciarsi.
Mantenere sempre un buon equilibrio evitando posizioni malsicure.
14. Mantenere gli utensili con cura.
Tenere gli accessori sempre ben affilati e puliti per un migliore e più
sicuro utilizzo. Osservare le istruzioni per la lubrificazione e la sostituzione
degli accessori. Ispezionare periodicamente gli strumenti e, in caso
di danni, richiederne la riparazione da parte di un centro di assistenza
autorizzato. Mantenere le impugnature e gli interruttori asciutti, puliti e
senza tracce di olio e grassi.
15. Scollegare gli utensili.
Quando non è in uso, prima di effettuare la manutenzione e prima di
cambiare pezzi quali lame, punte e parti taglienti, scollegare l’utensile
dalla presa di alimentazione.
16. Rimuovere chiavi ed altri utensili.
Prendere l’abitudine di controllare che le chiavi di regolazione e le
brugole siano state rimosse dallo strumento prima di mettere in
funzione.
17. Evitare accensioni accidentali.
Quando si trasporta lo strumento, non appoggiare il dito sull’interruttore.
Accertarsi che lo strumento si trovi in posizione di spegnimento (“off”)
prima di collegarlo all’alimentazione.
18. Utilizzare cavi di prolunga per esterni.
Prima dell’uso, ispezionare la prolunga e sostituirla se è danneggiata.
Quando l’utensile viene impiegato all’esterno, usare unicamente le
prolunghe per uso esterno e adeguatamente contrassegnate.
19. Stare sempre attenti.
Prestare attenzione a quanto si sta facendo. Usare il proprio buon
senso. Non utilizzare l’utensile quando si è stanchi o sotto l’effetto di
farmaci, droghe o alcool.
58
20. Controllare che non vi siano parti danneggiate.
Prima dell’uso, ispezionare accuratamente l’utensile e il cavo elettrico
per determinare che funzionino correttamente ed eseguano la funzione
per essi prevista. Controllare se ci sono parti mobili non allineate o
parti mobili con gioco, pezzi rotti, che il montaggio sia accurato e se
ci sia qualsiasi altra condizione che possa incidere sul funzionamento
dell’utensile. Protezioni o altri pezzi danneggiati devono essere riparati
o sostituiti adeguatamente da un centro di assistenza autorizzato, salvo
diversa indicazione nel presente manuale. Far sostituire gli interruttori
difettosi da un centro di assistenza autorizzato. Non utilizzare lo
strumento se l’interruttore non consente di accenderlo e spegnerlo. Non
tentare mai di effettuare delle riparazioni.
AVVERTENZA! L’uso di accessori o attrezzature diversi o
l’impiego del presente utensile per scopi diversi da quelli indicati
nel presente manuale d’uso comportano il rischio di infortuni.
21. Fare eseguire le riparazioni da una persona qualificata.
Il presente strumento elettrico è conforme alle normative di sicurezza
applicabili. Le riparazioni devono essere effettuate esclusivamente da
personale qualificato, utilizzando parti di ricambio originali per evitare
possibili pericoli per l’utente.
Norme di sicurezza supplementari per le troncatrici
• La macchina è dotata di un cavo di alimentazione specificamente
configurato dal produttore o dall’agente autorizzato alla manutenzione.
• Non utilizzare la troncatrice per tagliare materiali diversi da quelli indicati
dal produttore.
• Non utilizzare la macchina senza le protezioni in posizione, se le
protezioni non funzionano o se non è stata eseguita la corretta
manutenzione delle protezioni.
• Prima di effettuare tagli inclinati, accertarsi che il braccio sia saldamente
fissato.
• Mantenere la superficie attorno alla macchina in piano, omogenea e
priva di materiali di scarto quali trucioli o schegge.
• Utilizzare lame accuratamente affilate. Rispettare il contrassegno della
massima velocità sulla lama.
• Prima di iniziare qualsiasi operazione accertarsi che le manopole di
bloccaggio e le impugnature di fissaggio siano ben serrate.
• Non posizionare mai una mano nell’area della lama quando lo
strumento è collegato alla fonte di alimentazione.
• Non tentare mai di interrompere rapidamente una macchina in
movimento incastrandovi uno strumento o ponendo un altro oggetto
contro la lama; tale azione potrebbe causare incidenti gravi.
• Consultare il manuale di istruzioni prima di utilizzare qualsiasi accessorio.
L’uso non corretto di un accessorio può causare danni.
• Durante la manipolazione della lama utilizzare un supporto o indossare
guanti.
• Prima dell’uso accertarsi che la lama sia montata correttamente.
• Verificare che la lama ruoti nella direzione corretta.
• Non utilizzare lame di diametro maggiore o minore di quello consigliato.
Fare riferimento ai dati tecnici per le corrette capacità di taglio. Utilizzare
soltanto le lame specificate in questo manuale, conformi alla norma EN
847-1.
• Prendere in considerazione l’applicazione di lame specificamente
progettate per ridurre la rumorosità.
• Non utilizzare lame in acciaio rapido.
• Non utilizzare lame di troncatrice spaccate o danneggiate.
• Non utilizzare mole a disco.
• Non utilizzare mai la troncatrice senza la piastra di taglio.
• Sollevare la lama dal taglio nel pezzo in lavorazione prima di rilasciare
l’interruttore.
• Non incuneare oggetti contro il ventilatore per bloccare l’albero motore.
• La protezione della lama si solleva automaticamente quando il braccio
viene abbassato e si abbassa sopra la lama quando viene premuta la
leva (12) di rilascio del blocco della testa.
• Non sollevare manualmente la protezione della lama a meno che
la troncatrice non sia spenta. La protezione può essere sollevata
manualmente durante l’installazione o la rimozione delle lame oppure
per ispezionare la lama.
I TA L I A N O
• Controllare a intervalli regolari che le aperture di ventilazione del motore
siano pulite e prive di schegge.
• Sostituire la piastra di taglio se usurata.
• Prima di eseguire operazioni di manutenzione o di sostituire la lama,
scollegare sempre la macchina dalla fonte di alimentazione.
• Leggere a fondo, con calma e con la massima attenzione il presente
manuale prima di mettere in funzione l’utensile.
Descrizione (fig. A1 - A7)
AVVERTENZA: non modificare mai l’elettroutensile o le sue
parti. Si potrebbero provocare danni o infortui.
• Non eseguire operazioni di pulizia o manutenzione se la macchina è
ancora accesa e la testa non si trova in posizione di riposo.
• Se possibile, montare sempre la macchina su un banco.
• Se si utilizza un laser per visualizzare la linea di taglio, accertarsi che il
laser sia conforme alla classe 2 della norma EN 60825-1. Non sostituire
i diodi laser con diodi di altro tipo. Se danneggiato, fare riparare il laser
da un agente autorizzato all’assistenza.
• La sezione anteriore della protezione è dotata di feritoie per
consentire la visibilità durante il taglio. Sebbene le feritoie riducano
drasticamente la quantità di detriti volanti, sono pur sempre delle
aperture sulla protezione e pertanto si consiglia di indossare sempre
occhiali di sicurezza prima di guardare attraverso le feritoie.
• Durante il taglio di pezzi di legno, collegare la troncatrice a un dispositivo
di raccolta della polvere. Tenere sempre in considerazione i fattori che
condizionano l’esposizione alla polvere, quali:
-– il tipo di materiale sul quale si lavora (il compensato produce più
polvere del legno);
-– l’affilatura della lama;
-– la regolazione corretta della lama.
Accertarsi che l’estrazione locale, le cappe, i deflettori e i camini siano
regolati correttamente.
• Tenere in considerazione i seguenti fattori che influiscono
sull’esposizione
al rumore:
-– utilizzare lame progettate per ridurre le emissioni acustiche;
-– utilizzare solo lame ben affilate;
• la manutenzione della macchina deve essere eseguita a intervalli
regolari;
• i guasti alla macchina, incluse le protezioni o la lama, devono essere
riportati non appena vengono individuati;
A1
1 Interruttore On/Off
2 Protezione inferiore mobile della lama
3 Guidapezzo lato sinistro
4 Leva taglio obliquo
5 Fermo per taglio obliquo
6 Uscita aspirazione (non in figura)
7 Scala per la regolazione dell’inclinazione
8 Guidapezzo lato destro
9 Piastra scanalata
10 Impugnatura per il trasporto
11 Impugnatura di azionamento
12 Leva di rilascio bloccaggio testa
13 Selettore elettronico controllo della velocità
14 Blocca albero
15 Scala di inclinazione
16 Manopola di bloccaggio guida
17 Arresto scanalatura
A2
18 Fermo scorrimento
19 Protezione superiore fissa della lama
20 Leva/Fermo taglio inclinato
21 Impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato
22 Perno di bloccaggio testa
23 Chiave inglese
24 Incavi per l’impugnatura
25 Fori di fissaggio al banco
• fornire un’illuminazione generale o locale adeguata;
• accertarsi che l’operatore sia adeguatamente preparato per l’uso, la
regolazione e il funzionamento della macchina;
• se la macchina è dotata di laser, NON sostituire il laser con un
dispositivo di tipo diverso. Le riparazioni devono essere eseguite
esclusivamente dal produttore del laser o da un agente autorizzato.
Rischi residui
I seguenti rischi sono inerenti all’uso di questo apparecchio:
– lesioni causate dal contatto con le parti rotanti.
Nonostante il rispetto delle normative pertinenti in materia di sicurezza e la
messa in opera di dispositivi di protezione, è impossibile eliminare tutti i rischi
residui. Ad esempio:
– Menomazione dell’udito.
– Rischio di infortuni causati dalle parti scoperte della lama in dotazione.
– Rischio di lesioni durante la sostituzione della lama.
A3
26 Sacchetto raccoglipolvere
Accessori opzionali
A4
27 Prolunga di supporto lavorazione
A5
28 Sistema di spie LED
A6
29 Morsetto di fissaggio
A7
30 Laser
– Rischio di schiacciamento delle dita nell’apertura delle protezioni.
– Rischi per la salute causati dall’inalazione di polvere formatasi
Contenuto dell’imballo
L’imballo comprende:
1 Troncatrice montata
1 Chiave lama
1 Lama
1 Sacchetto raccoglipolvere
1 Manuale istruzione
1 Disegno esploso
• Accertarsi che l’utensile, i componenti o gli accessori non abbiano
subito danni durante il trasporto.
UTILIZZO PREVISTO
La troncatrice DW717 è stata messa a punto per il taglio professionale di
legno, dei prodotti in legno e plastica. La troncatrice è in grado di effettuare
operazioni di taglio longitudinale, trasversale, a sbieco e a quartabuono, con
precisione e in tutta sicurezza.
La troncatrice DW717 è un elettroutensile professionale. NON lasciare che
i bambini entrino in contatto con l’utensile. I minori di 16 anni possono
utilizzare l’elettroutensile soltanto sotto supervisione.
Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è predisposto per operare con un’unica tensione.
Assicurarsi sempre che la tensione disponibile corrisponda a quella indicata
sulla targhetta.
59
I TA L I A N O
Lo strumento dispone di un doppio isolamento in conformità
allo standard EN 61029 e non è quindi necessario alcun
collegamento a terra.
In caso di sostituzione del cavo, l’utensile deve essere riparato
esclusivamente da un centro assistenza autorizzato o da un elettricista
qualificato.
CH
Non premere mai il pulsante blocca-albero mentre la lama è in
funzione o in rotazione.
Tipo 11 per la classe II
(doppio isolamento) - utensili elettrici
Non utilizzare questa troncatrice per tagliare metalli ferrosi
(contenenti ferro o acciaio), opere in muratura o prodotti in
fibrocemento.
Gli apparecchi portatili, utilizzati in ambiente esterno, devono essere
collegati ad un interruttore differenziale.
Impiego di una prolunga
In caso di caso di impiego di una prolunga, quest’ultima dovrà essere di
tipo omologato e di dimensione idonea a garantire l’alimentazione elettrica
dell’utensile (vedere i dati tecnici). La dimensione minima del conduttore è di
1,5 mm2.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l’intera lunghezza.
Cadute di tensione
La corrente di spunto determina cadute di tensione di breve durata. In
condizioni di alimentazione particolarmente sfavorevoli, questo potrebbe
avere influenza su altri dispositivi. Se l’impedenza del sistema della fonte di
alimentazione è inferiore a 0,25 , tali problemi non dovrebbero verificarsi.
ASSEMBLAGGIO
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti, spegnere
lo strumento e scollegarlo dalla fonte di alimentazione
prima di spostarlo, sostituire gli accessori o effettuare qualsiasi
regolazione, ad eccezione delle indicazioni fornite nelle istruzioni
per la regolazione del laser.
Apertura dell’imballaggio (fig. A1, B)
• Rimuovere con cautela la troncatrice dal materiale di imballaggio
servendosi dell’impugnatura di trasporto (10).
• Liberare la manopola di bloccaggio guida (16) e spingere indietro
la testa della troncatrice per bloccarla in posizione posteriore.
• Premere l’impugnatura di azionamento (11) ed estrarre il perno
di bloccaggio (22), come illustrato.
• Rilasciare con cautela la pressione verso il basso e lasciare che
il braccio si sollevi fino alla massima altezza.
Montaggio su banco (fig. C)
• Su tutti i quattro piedini sono previsti dei fori (25) che semplificano il
montaggio su banco. I fori sono di due dimensioni onde permettere
l’impiego di viti di dimensioni diverse. Non è necessario utilizzare
entrambi i fori: uno è sufficiente. Onde evitare spostamenti fissare sempre
saldamente la troncatrice. Per renderla più facilmente trasportabile,
la si può montare su un pezzo di compensato di 12,5 mm o più
di spessore, che può a sua volta essere bloccato sul supporto di
lavorazione o spostato in un’altra collocazione di lavoro e quindi
nuovamente bloccato in posizione.
• Durante il fissaggio della troncatrice su un pezzo di compensato,
accertarsi che le viti di montaggio non sporgano dal lato inferiore del
legno. Il compensato deve essere montato a livello sul supporto di
lavorazione. Per il bloccaggio della troncatrice su qualsiasi superficie di
lavoro, bloccare solo le borchie dei fori delle viti di fissaggio.
Bloccaggi effettuati in altri punti, infatti, interferiscono con il corretto
funzionamento della macchina.
• Per evitare incollaggi e imprecisioni, accertarsi che la superficie di
montaggio non sia svergolata o altrimenti non uniforme. Se la troncatrice
oscilla sulla superficie, infilare un pezzo sottile di materiale sotto uno dei
piedini finché la macchina non risulta salda sulla superficie di fissaggio.
60
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti, spegnere
lo strumento e scollegarlo dalla fonte di alimentazione
prima di spostarlo, sostituire gli accessori o effettuare qualsiasi
regolazione, ad eccezione delle indicazioni fornite nelle istruzioni
per la regolazione del laser.
Per la sostituzione del cavo di alimentazione, utilizzare sempre la
spina di tipo prescritto.
Tipo 12 per la classe I
(messa a terra) - utensili elettrici
CH
Montaggio lama della troncatrice (fig. D1 - D5)
• Premere la leva di rilascio della testa (12) per sbloccare il riparo inferiore
(2), quindi sollevare quest’ultimo fino all’altezza max.
• Utilizzando la punta Torx (33) nell’estremità dell’impugnatura della chiave
in dotazione (23), allentare la vite della staffa della protezione (34) in misura
sufficiente a consentire il passaggio del pezzo angolare inclinato (35) tra la
testa della vite e la protezione. In tal modo sarà possibile sollevare la staffa
della protezione (36) in misura sufficiente a permettere l’accesso alla vite
di bloccaggio della lama (37).
• Mentre la protezione inferiore viene mantenuta in posizione sollevata dalla
vite della staffa della protezione (34) premere il pulsante blocca-albero (14)
con una mano, quindi utilizzare la chiave per lama in dotazione (23) con
l’altra mano per allentare la vite filettata a sinistra di bloccaggio della lama
(37) ruotando la chiave in senso orario.
AVVERTENZA: Non premere mai il perno di bloccaggio della
rotazione mentre la lama è in rotazione. Dopo aver montato la
lama aver cura di tenere la staffa del riparo verso il basso e di
serrare saldamente la vite di quest’ultima (fig. D4).
• Estrarre la vite di bloccaggio della lama (37) e il collare esterno
dell’alberino (38).
• Montare la lama della troncatrice (39) sullo spallamento (40) previsto
sul collare interno dell’alberino (41), accertandosi che i denti del bordo
inferiore della lama siano rivolti verso il lato posteriore della troncatrice
(lato opposto operatore).
• Rimontare il collare esterno dell’alberino (38).
• Serrare la vite di bloccaggio della lama (37) ruotando in senso antiorario,
tenendo contemporaneamente il bloccaggio rotazione innestato con
l’altra mano.
• Spostare la staffa del riparo (36) verso il basso finché il rinforzo angolato
(35) non viene a trovarsi sotto la testa della vite staffa del riparo (34).
• Serrare la vita staffa del riparo.
AVVERTENZA: Non premere mai il perno di bloccaggio della
rotazione mentre la lama è in rotazione. Dopo aver montato la
lama aver cura di tenere la staffa del riparo verso il basso e di
serrare saldamente la vite di quest’ultima.
AVVERTENZA: prima di attivare la troncatrice, la staffa della
protezione deve essere riportata alla posizione originaria e la
vite deve essere serrata. In caso contrario la protezione viene
a contatto con la lama in rotazione, con conseguenti danni alla
troncatrice e gravi infortuni.
Regolazioni
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di incidenti, spegnere
lo strumento e scollegarlo dalla fonte di alimentazione
prima di tentare di spostarlo, sostituire gli accessori o effettuare
qualsiasi regolazione, a eccezione delle indicazioni fornite nelle
istruzioni per la regolazione del laser.
La Sega è stata accuratamente regolata in fabbrica. Qualora fosse
necessario rieffettuare la regolazione a seguito della spedizione e della
movimentazione, o per qualsiasi altro motivo, attenersi alle istruzioni in
merito riportate di seguito. Una volta eseguite, tali regolazioni devono
mantenersi precise.
I TA L I A N O
Controllo e regolazione lama rispetto al guidapezzo (fig. E1 - E4)
• Sganciare la leva per taglio obliquo (4) e premere il fermo del taglio
obliquo (5) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (42).
• Fare oscillare il braccio per taglio obliquo finché il fermo non lo colloca
in posizione di taglio obliquo 0°. Non serrare la leva.
• Tirare la testa verso il basso finché la lama impegna appena la
scanalatura di taglio (43).
• Posizionare una squadra (44) contro il lato sinistro della guida (3) e della
lama (39) (fig. E3).
AVVERTENZA: non toccare le punte dei denti della lama con la
squadra.
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare le viti (45) e spostare il gruppo scala graduata / braccio per
taglio obliquo verso sinistra o verso destra finché la lama non risulta
a 90° rispetto al guidapezzo, in base al rilevamento della squadra.
• Stringere nuovamente le viti (45). Per il momento non prendere in
considerazione il valore di lettura dell’indicatore di taglio inclinato.
Regolazione indicatore taglio obliquo (fig. E1, E2 & F)
• Sganciare la leva taglio obliquo (4) e premere il fermo del taglio obliquo
(5) onde rilasciare il braccio per taglio obliquo (42).
• Spostare il braccio del taglio obliquo in modo da portare l’indicatore
di taglio obliquo (46) in posizione zero, come illustrato nella fig. F.
• Con la manopola di bloccaggio per taglio obliquo allentata, far scattare
in posizione il fermo del taglio obliquo ruotando il braccio per taglio
obliquo oltre lo zero.
• Osservare l’indicatore (46) e la scala graduata del taglio obliquo (7).
Se l’indicatore non indica esattamente lo zero, allentare la vite (47),
spostare l’indicatore finché non si legge 0° e stringere la vite.
Regolazione dell’asta di ritenuta / bloccaggio taglio inclinato
(fig. A1, G)
Se la base della troncatrice può essere spostata con la leva del taglio
inclinato (4) bloccata, è necessario regolare l’asta di ritenuta / bloccaggio
taglio inclinato (48).
• Sbloccare la leva del taglio inclinato (4).
• Allentare il dado di bloccaggio (61) sull’asta di bloccaggio del taglio
inclinato.
• Serrare perfettamente l’asta di bloccaggio/ritenuta (48) utilizzando un
cacciavite e allentare l’asta compiendo un giro completo.
• Controllare che il piano non si sposti quando la leva (4) è bloccata su
un angolo casuale (non preimpostato).
• Stingere il dado di bloccaggio (61).
Controllo e regolazione della lama rispetto al piano (fig. H1 - H4)
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21) e sollevare
il relativo fermo (20) in modo da rilasciare il braccio della troncatrice.
• Spostare il braccio della troncatrice finché il fermo non lo colloca in
posizione di taglio inclinato 0°. Non serrare l’impugnatura.
• Pull down the head until the blade just enters the saw kerf (43).
• Collocare una squadretta (44) sul banco di lavoro a contatto con la
parte liscia della lama (39) (fig. H2).
AVVERTENZA: Evitare che la squadretta tocchi le punte della
lama dentata.
• Se è necessario effettuare ulteriori regolazioni, procedere come segue:
• Allentare i dadi (49, 55) e muovere il gruppo del braccio della
troncatrice a destra o a sinistra fino a che la lama non si trova a 90°
rispetto al piano. Stingere nuovamente il dado di serraggio (49). Al
termine della procedura di regolazione della lama rispetto al piano sarà
necessario regolare l’angolo di taglio.
• Regolare gli angoli di taglio inclinato destro e sinistro.
• Se sulla scala graduata (15) l’indicatore del taglio inclinato (50) non si
trova su 0, allentare la vite (51) che blocca l’indicatore e riposizionare
manualmente l’indicatore.
Regolazione della guida (fig. I1 & I2)
La parte superiore del guidapezzo può essere regolata per dare gioco alla
sega e poterla inclinare di 48° sia a sinistra che a destra. Per eseguire la
regolazione del guidapezzo di sinistra (3):
• Allentare la manopola di plastica (52) e fare scorrere il guidapezzo verso
sinistra.
• Eseguire una rotazione della lama in assenza di alimentazione
(troncatrice disattivata) e controllare la presenza del gioco.
Regolare quindi il guidapezzo in modo che risulti sufficientemente vicino
alla lama da fornire il max. supporto al pezzo di lavorazione, senza però
interferire con il movimento verso l’alto e verso il basso del braccio.
• Stringere saldamente la manopola.
Per eseguire la regolazione del guidapezzo di destra (8):
• Allentare la manopola di plastica (53) e fare scorrere il guidapezzo verso
destra.
• Procedere come per la regolazione del guidapezzo di sinistra.
AVVERTENZA: Le scanalature della guida (54) si possono
intasare di segatura. Per pulirle usare un bastoncino o un getto
di aria compressa a bassa pressione.
Controllo e regolazione dell’angolo inclinato (fig. H1, I1, I2, J1 & J2)
Controllo e regolazione dell’angolo di inclinazione sinistra
• Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo lato sinistro (52)
e fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro.
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21) e sollevare
il fermo relativo (20) onde rilasciare il braccio della troncatrice.
• Spostare il braccio della troncatrice verso sinistra finché il fermo non lo
colloca in posizione di taglio inclinato a 45°. Non serrare l’impugnatura.
• Controllare che l’indicatore di inclinazione (50) sull’apposito righello (15)
indichi 45° (fig. J1).
• Per la regolazione procedere come segue:
• Allentare il dado (55) e avvitare o svitare la vite di arresto (56) come
necessario, finché l’indicatore (50) non segnala 45°.
Stringere nuovamente il dado (55).
• Per ottenere un’inclinazione di 50°, allentare la vite sull’arresto di posizione
dell’angolo per consentire il movimento del braccio come necessario.
Controllo e regolazione dell’angolo di inclinazione sinistra
• Allentare la manopola di bloccaggio del guidapezzo lato destro (53)
e fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato destro.
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21) e sollevare
il fermo relativo (20) onde rilasciare il braccio della troncatrice.
• Spostare il braccio della troncatrice verso destra finché il fermo non lo
colloca in posizione di taglio inclinato a 45°. Non serrare l’impugnatura.
• Controllare che l’indicatore di inclinazione (50) sull’apposito righello (15)
indichi 45° (fig. J2).
• Se è necessaria una regolazione, procedere come per la regolazione
dell’angolo di inclinazione sinistra.
Regolazione del sistema di bloccaggio per il taglio inclinato (fig. K)
Se il braccio della troncatrice può essere spostato quando l’impugnatura
di bloccaggio del taglio inclinato (21) è bloccata, è necessario regolare il
sistema di bloccaggio.
• Estrarre la vite (56) sostenendo l’impugnatura.
• Sollevare l’impugnatura e ruotarla di 1/8 di giro in senso orario.
Reinserire la vite.
• Controllare che il braccio non si sposti quando l’impugnatura
di bloccaggio del taglio inclinato (21) è bloccata su un angolo casuale
(non preimpostato).
61
I TA L I A N O
Regolazione della guida (fig. K)
• Controllare regolarmente il guidapezzo e verificarne il gioco.
• Per ridurreil gioco, ruotare gradatamente la vite (57) in senso orario
e contemporaneamente far scorrere la testa della macchina avanti e
indietro. Regolare il gioco in modo che sia il più stretto possibile senza
interferire con il movimento del braccio.
Istruzioni per l’uso
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni per la sicurezza e
le normative vigenti.
Si pregano gli utenti del Regno Unito di osservare le “woodworking machines
regulations 1974” e successivi emendamenti.
Prima del funzionamento:
• Montare il tipo di lama appropriato. Non utilizzare lame eccessivamente
usurate. La velocità max. di rotazione dell’utensile non deve superare
quella della lama della troncatrice.
• Non cercare di tagliare pezzi eccessivamente piccoli.
• Non forzare la lama, lasciare che esegua il taglio liberamente.
• Prima di eseguire il taglio attendere che il motore elettrico abbia
raggiunto il regime max.
• Accertarsi che le manopole e le impugnature di bloccaggio siano serrate.
• Fissare il pezzo in lavorazione.
• Per quanto la troncatrice sia in grado di tagliare molti materiali non
ferrosi oltre al legno, le presenti istruzioni d’uso fanno riferimento
esclusivamente al taglio del legno. Gli stessiprincipi valgono per gli
altri materiali. Non impiegare la troncatrice per tagliare materiali ferrosi
(ghisa e acciaio) o per laterizi!
• Adoperare la tavola di taglio. Non azionare la troncatrice se la larghezza
della scanalatura di taglio è superiore a 10 mm.
Accensione e spegnimento (fig. L)
L’interruttore di accensione (1) è provvisto di un foro (58) per l’inserimento
di un lucchetto che blocchi l’elettroutensile.
• Per avviare l’utensile, premere l’interruttore acceso/spento (1).
• Per fermare l’utensile, rilasciare l’interruttore.
Posizione del corpo e delle mani
Se durante l’impiego della Troncatrice si assume la posizione corretta del
corpo e delle mani, il taglio risulta più preciso e più sicuro.
• Non avvicinare mai le mani all’area di taglio.
• Posizionare le mani a una distanza non inferiore a 150 mm dalla lama.
• Durante il taglio tenere il pezzo di lavorazione saldamente a contatto
con la tavola e con il guidapezzo. Tenere le mani in posizione finché
non si rilascia l’interruttore e la lama non si è completamente arrestata.
• Prima dei tagli di finitura effettuare sempre alcune corse in assenza di
alimentazione di potenza in modo da poter controllare il percorso della
lama.
• Non incrociare le mani.
• Tenere entrambi i piedi ben poggiati sul pavimento e non sbilanciare
il corpo lateralmente.
• Mentre si sposta il braccio della troncatrice verso sinistra e verso destra
seguirlo e tenersi leggermente a lato della lama.
• Quando si segue una linea tracciata a matita, guardare attraverso
le feritoie del riparo.
Impostazione della velocità variabile (fig. L)
Per impostare preventivamente il valore della velocità si può utilizzare
il dispositivo di controllo della velocità (13).
• Impostare il dispositivo di controllo della velocità (13) sul campo
di azione desiderato, indicato da un numero.
• Utilizzare l’alta velocità per tagliare materiali teneri come il legno.
Utilizzare la bassa velocità per tagliare metalli.
62
Controllo e regolazione dell’angolo inclinato (Fig. E1)
La leva di angolazione (4) e il dispositivo di bloccaggio (5) consentono di
effettuare tagli di 60° verso sinistra e di 50° verso destra.
Per angolare la sega:
• Allentare la leva di angolazione (4), abbassare il dispositivo di
bloccaggio (5) e impostare la nuova angolazione utilizzando la scala
graduata.
• Spingere verso il basso la leva (4) per fissare l’angolazione scelta.
Controllo e regolazione dell’angolo di inclinazione (Fig. H1, J1)
Le leve di controllo e bloccaggio dell’angolo (20) e la impugnatura per il
blocco del taglio inclinato (21) consentono alla macchina di effettuare tagli
obliqui di 48º sia verso destra che verso sinistra. Questo utensile dispone
di due leve di inclinazione (20), una su ogni lato dell’alloggiamento del
supporto posteriore. Per spostare l’inclinazione è sufficiente utilizzarne una
sola. L’impugnatura per il blocco del taglio inclinato (21) si trova in cima
all’alloggiamento del supporto posteriore.
Per inclinare la troncatrice:
• Allentare l’impugnatura per il blocco del taglio inclinato (21). Alzare una
delle leve di circa 45º e impostare l’inclinazione scelta utilizzando la
scala graduata (15). Per praticità la macchina è dotata di due righelli
graduati.
• Bloccare l’impugnatura per il blocco del taglio inclinato (21) per fissare
l’inclinazione. Per ignorare il fermo predefinito, alzare verso l’alto le leve
di inclinazione (20).
Fermo binario (Fig. U)
Questo fermo (18) serve a controllare la posizione delle guide della
macchina in modo da consentire il taglio di battiscopa verticali. QUANDO
SI UTILIZZA IL FERMO GUIDA STRINGERE SEMPRE LA MANOPOLA
PER IL BLOCCAGGIO PER EVITARE CHE IL SISTEMA DEI BINARI SI
MUOVA
Manopola di bloccaggio binario di guida (fig. A1, U)
Questa manopola (16) serve a bloccare la testa della macchina per evitare
che scivoli via sul binario. Questa operazione è necessaria quando si
effettuano alcuni tipi di tagli o durante il trasporto dell’utensile.
Arresto scanalatura (Fig. A1, S)
Questo dispositivo (17) consente di intagliare delle scanalature. Per
selezionare la profondità della scanalatura, ribaltare la leva verso la parte
anteriore della macchina e regolare la vite a testa zigrinata. Se la leva viene
spostata verso la parte posteriore, si bypassa il fermo della scanalatura.
Perno bloccaggio testa (fig. A2)
Per bloccare la testa della macchina verso il basso, spingere in dentro
il perno di bloccaggio (22). Questo manterrà la testa della macchina in
giù e consentirà di spostarla in modo sicuro. Per sbloccare il dispositivo,
premere verso il basso la testa della macchina ed estrarre il perno di
bloccaggio.
TAGLI PRINCIPALI DELLA SEGATRICE
Taglio verticale a troncare (fig. A1, A2 & M)
• Sganciare la leva di taglio obliquo (4) e premere il fermo per taglio
obliquo (5) onde rilasciare il braccio di taglio obliquo.
• Innestare il fermo per taglio obliquo in posizione 0° e serrare la leva di
bloccaggio per taglio obliquo.
• Posizionare il legno da tagliare contro il guidapezzo (3 & 8).
• Afferrare l’impugnatura di azionamento (11) e premere la leva di
sbloccaggio della testa (12) per rilasciare quest’ultima.
• Premere l’interruttore automatico di sicurezza (1) per avviare il motore
elettrico.
• Premere la testa per consentire alla lama di eseguire il taglio nel legno
e di penetrare nella tavola di taglio in plastica (9).
I TA L I A N O
• Una volta completato il taglio, rilasciare l’interruttore e aspettare che la
lama della troncatrice si fermi completamente prima di riportare la testa
in posizione di riposo.
Esecuzione di un taglio scorrevole (fig. A1, N)
Il binario di guida consente di tagliare pezzi da 76,2 mm fino a 111,8 mm
utilizzando uno scorrimento all’infuori, verso il basso e indietro.
• Rilasciare la manopola di bloccaggio guida (16).
• Pull the saw head towards you and switch the tool on.
• Abbassare la lama sul pezzo di legno e spingere indietro la testa per
effettuare il taglio.
• Ripetere l’operazione come descritto in precedenza.
AVVERTENZA:
• Non eseguire tagli scorrevoli su pezzi di dimensioni inferiori a
76,2 mm.
• Al termine del taglio, bloccare nuovamente la testa della
troncatrice all’indietro.
Taglio trasversale (fig. A1, A2 e O)
• Rilasciare la leva del taglio obliquo (4) e spingere il fermo del taglio
obliquo (5).
• Spostare il braccio verso sinistra o verso destra, nell’angolazione
desiderata. Il fermo del taglio obliquo si posiziona automaticamente
a 10°, 15°, 22,5°, 31,62° e 45° sia a sinistra sia a destra, e a 60°
a sinistra e 50° a destra. Qualora si desideri un qualsiasi angolo
intermedio, tenere saldamente la testa e bloccarla serrando la leva per
taglio obliquo.
• Prima di eseguire il taglio accertarsi sempre che la leva del taglio
obliquo sia saldamente serrata.
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
AVVERTENZA: quando si taglia l’estremità di un pezzo di
legno per rimuoverne una piccola porzione, posizionare il legno
in modo che la porzione da eliminare si trovi di lato alla lama,
con l’angolo maggiore rivolto verso il guidapezzo, ovvero taglio
obliquo a sinistra, pezzo da eliminare a destra - taglio obliquo a
destra, pezzo da eliminare a sinistra.
Tagli di sbieco (fig. A1, A2 & P)
Gli angoli inclinati si possono impostare da 48° a sinistra a 48° destra e si
possono eseguire impostando il braccio per taglio obliquo tra zero e 45°
max. a destra o a sinistra.
Inclinazione sinistra
• Fare scorrere il più possibile verso sinistra la sezione superiore del
guidapezzo lato sinistro (3).
• Allentare l’impugnatura di bloccaggio del taglio inclinato (21), sollevare il
fermo relativo (20) e impostare l’inclinazione secondo necessità.
• Il fermo per taglio inclinato si blocca automaticamente a 22,5°, 33,85°
e 45°. Qualora si desidera un qualsiasi angolo intermedio, tenere
saldamente la testa e bloccarla serrando l’impugnatura di bloccaggio
del taglio inclinato (21).
• Procedere come indicato per il “Taglio trasversale rettilineo verticale”.
Inclinazione destra
• Fare scorrere il più possibile verso destra la sezione superiore del
guidapezzo lato destro (8).
• Procedere come per i tagli inclinati a sinistra.
Qualità di taglio
L’uniformità di qualsiasi taglio dipende da numerose variabili, come ad es.
il materiale da tagliare. Quando siano richiesti tagli particolarmente levigati
per modanature e altri lavori di precisione, i migliori risultati si ottengono
con una lama affilata (60 denti, in carburo) e con una velocità di taglio più
bassa e uniforme.
la lama sia completamente ferma prima di sollevare il braccio.
Se sulla parte posteriore del pezzo in lavorazione sporgono
ancora piccole fibre legnose, applicare un pezzo di nastro
adesivo di carta sul legno in corrispondenza del punto in cui
verrà effettuato il taglio. Tagliare attraverso il nastro e rimuoverlo
accuratamente al termine dell’operazione di taglio.
Bloccaggio del pezzo di lavorazione (fig. A6)
• Per quanto possibile, bloccare il legno sulla troncatrice.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, utilizzare il bloccaggio (29) previsto per
l’impiego con la troncatrice. Per quanto possibile, bloccare il pezzo di
lavorazione sul guidapezzo. Il bloccaggio può essere realizzato sull’uno
o sull’altro lato della lama della troncatrice; aver cura di posizionare
il bloccaggio contro un tratto piano e robusto del guidapezzo.
Supporto per pezzi lunghi (fig. A4)
• Sostenere sempre i pezzi lunghi.
• Per l’ottimizzazione dei risultati, impiegare la prolunga supporto
lavorazione (27) (disponibile come optional presso il rivenditore) per
estendere la larghezza della tavola della troncatrice. Sostenere i pezzi
di lavorazione lunghi con un qualsiasi mezzo adeguato, come cavalletti
o dispositivi analoghi, in modo da sostenerne le estremità.
Taglio di cornici per quadri, giunture a squadro (fig. Q1 & Q2)
Modanature di finitura e altre intelaiature
Si consiglia di provare a eseguire alcuni lavori semplici con del legno
di scarto finché non si sviluppa una certa “sensibilità” nei confronti
dell’utensile. La troncatrice DEWALT è l’utensile perfetto per eseguire
angoli a squadra come quello illustrato nella fig. Q1. La giunzione del
disegno si può realizzare mediante la regolazione sia del taglio inclinato ,
sia del taglio obliquo.
- Impiego della regolazione taglio inclinato
Il taglio inclinato dei due pannelli, regolato a 45° in entrambi i casi,
permette di ottenere un angolo di 90°. Il braccio taglio obliquo è bloccato
in posizione zero. Il legno è posizionato con il lato ampio e piatto contro la
tavola e con il margine stretto contro il guidapezzo.
- Impiego regolazione taglio obliquo
Lo stesso taglio si può eseguire mediante taglio obliquo a destra
o a sinistra con la superficie ampia contro il guidapezzo.
I due disegni (fig. Q1 & Q2) valgono esclusivamente per oggetti quadrangolari.
Al variare del numero dei lati, variano anche l’angolo di taglio obliquo e
l’angolo di taglio inclinato. Nella tabella sottostante sono riportati gli angoli
indicati per una varietà di forme, presupponendo che tutti i lati siano di
lunghezza uguale. In caso di forme non indicate in tabella, per determinare
l’angolo di taglio obliquo o inclinato dividere 180° per il numero di lati.
N. di lati
4
5
6
7
8
9
10
Angolo taglio obliquo o inclinato
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Taglio composto (fig. R1 & R2)
Il taglio obliquo composto è il taglio eseguito contemporaneamente con
un angolo di taglio obliquo (fig. Q2) e inclinato (fig. Q1). Si tratta del tipo di
taglio utilizzato per la fabbricazione di cornici o strutture con lati inclinati
come quella illustrata nella R1.
AVVERTENZA: accertarsi che il materiale non slitti durante il
taglio; fissarlo saldamente in posizione. Attendere sempre che
63
I TA L I A N O
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
AVVERTENZA: Se l’angolo varia da taglio a taglio, controllare
che la manopola di bloccaggio taglio inclinato e quella di
bloccaggio taglio obliquo siano saldamente serrate. Serrare
nuovamente le manopole ogniqualvolta si modifica l’angolo di
taglio inclinato o a squadra (fig. R1 & R2).
SCATOLA A
QUATTRO LATI
SCATOLA A
SEI LATI
SCATOLA A
OTTO LATI
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO INCLINATO
Esecuzione di tagli su battiscopa
Il taglio del battiscopa si esegue ad un angolo di inclinazione di 45°.
• Prima di eseguire qualsiasi taglio eseguire sempre una corsa in assenza
di alimentazione di potenza.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con la parte posteriore della sagoma
appoggiata di piatto sulla troncatrice.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato inferiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
64
- Lato destro
• Posizionare il battiscopa con il lato superiore contro il guidapezzo.
• Tenere il lato destro del taglio.
Taglio di sagome a corona
Il taglio di sagome a corona viene eseguito in un taglio obliquo composto.
Per ottenere un’elevata precisione, la troncatrice ha posizioni di
angolazione predefinite a 31,62° e 33,85°.
Queste impostazioni sono per sagome a corona standard con angoli
di 52° nella parte superiore e di 38° nella parte inferiore.
• Eseguire tagli di prova usando materiale di scarto prima di eseguire
i tagli definitivi.
• Tutti i tagli vengono eseguiti con un’inclinazione sinistra e con la parte
posteriore della sagoma appoggiata alla base.
Angolo interno
- Lato sinistro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
- Lato destro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato sinistro del taglio.
ANGOLO ESTERNO
IMPOSTARE QUESTO ANGOLO OBLIQUO
• La tabella riportata di seguito consente di selezionare le corrette
impostazioni di taglio inclinato e a squadra per i più diffusi tagli
a squadra composti. Per utilizzare la tabella, selezionare l’angolo
desiderato “A” (fig. R2) del progetto e individuare tale angolo sull’arco
appropriato della tabella. Partendo da tale punto scendere lungo
la tabella seguendo una linea retta fino a trovare l’angolo inclinato
corretto, e spostarsi lateralmente seguendo una linea retta trasversale,
fino a trovare l’angolo di taglio obliquo corretto.
• Impostare la troncatrice sugli angoli prescritti ed eseguire alcuni tagli di
prova.
• Esercitarsi a montare i pezzi.
Esempio: Per costruire una scatola a quattro lati dotata di angoli esterni
di 25° (angolo “A”) (fig. R2), utilizzare l’arco superiore di destra.
Per ottenere l’impostazione angolo di taglio obliquo della troncatrice
(23°), individuare il 25° sulla scala dell’arco, quindi seguire la linea
orizzontale di intersezione fino all’uno o l’altro lato. Analogamente, per
ottenere l’impostazione angolo di taglio inclinato della troncatrice (40°),
seguire la linea verticale di intersezione fino alla sommità o al fondo.
Al fine di verificare le impostazioni troncatrice, eseguire sempre alcuni
tagli di prova su pezzi di legno di scarto.
Angolo esterno
- Lato sinistro
• Parte inferiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a sinistra.
• Tenere il lato destro del taglio.
- Lato destro
• Parte superiore della sagoma appoggiata al guidapezzo.
• Taglio obliquo a destra.
• Tenere il lato destro del taglio.
Scanalature (fig. S)
La troncatrice è equipaggiata di un arresto scanalatura (17) e vite a testa
zigrinata (59) per consentire d’intagliare delle scanalature.
• Ribaltare l’arresto scanalatura (17) verso il lato anteriore della sega.
• Regolare la vite a testa zigrinata (59) per impostare la profondità della
scanalatura. Potrebbe essere necessario rilasciare prima il dado di
bloccaggio (60).
• Collocare un pezzo di materiali di scarto di circa 5 cm tra il guidapezzo
e il pezzo in lavorazione, per poter eseguire un taglio scanalato dritto.
Impostazioni specifiche in caso di taglio trasversale (fig. A1, T1, T2)
Utilizzando delle impostazioni specifiche, questa troncatrice è in grado
di effettuare tagli su superfici in legno molto ampie (fino a 391 mm). Per
preparare la macchina a questo tipo di operazione, seguire le istruzioni
riportate di seguito:
• Rimuovere le guide di battuta destra e sinistra dalla macchina e riporle
via. Per effettuare questa operazione, svitare interamente le manopole
delle guide e farle scorrere verso l’esterno. Regolare e bloccare il
controllo dell’angolo obliquo in modo che formi un’angolazione di 0
gradi.
I TA L I A N O
• Rimuovere le viti dal guidapezzo posteriore destro (64) e inserirle nei fori
del guidapezzo di destra (8).
AVVERTENZA: Non effettuare tagli con queste specifiche
senza aver installato le viti del guidapezzo posteriore (64) per
evitare che il materiale non venga adeguatamente sorretto e
che possano verificarsi perdite del controllo dell’utensile con
conseguenti possibili danni alle persone.
• Preparare una piattaforma utilizzando un pezzo di truciolato dello
spessore di 38 mm o un piano resistente in legno simile sempre dello
spessore di 38 mm e delle seguenti dimensioni: 368 x 660 mm. La
piattaforma deve essere piana altrimenti il materiale potrebbe muoversi
durante il taglio e provocare lesioni.
• Montare la piattaforma da 368 x 660 mm sulla troncatrice avvitando
quattro viti da legno lunghe 76,2 mm (61) nei fori del guidapezzo base.
Occorre utilizzare quattro viti in modo da fissare il materiale in modo
appropriato. Se si utilizza questo assetto speciale, la piattaforma viene
tagliata in due pezzi. Assicurarsi che le viti siano serrate saldamente,
altrimenti il materiale potrebbe allentarsi e provocare lesioni. Assicurarsi
che la piattaforma rimanga saldamente piatta sul piano, contro il
guidapezzo, e centrata simmetricamente da destra a sinistra.
AVVERTENZA: Assicurarsi che la troncatrice venga montata
in modo saldo su una superficie piana. In caso contrario la
troncatrice potrebbe risultare instabile e cadere, provocando
lesioni personali.
• Posizionare il pezzo da tagliare sopra la piattaforma montata sul tavolo.
Accertarsi che il pezzo sia appoggiato saldamente al guidapezzo
posteriore.
• Fissare bene il materiale prima di tagliare. Tagliare lentamente passando
attraverso il materiale e andando avanti e indietro con la lama. Se il
materiale non viene fissato saldamente o il taglio viene effettuato troppo
velocemente, il materiale potrebbe spostarsi e provocare lesioni.
Se si effettuano vari tagli a diverse angolazioni diverse da 0º, la piattaforma
può indebolirsi e non essere più in grado di supportare adeguatamente il
lavoro. Dopo aver impostato l’angolazione di taglio inclinato desiderata,
installare una piattaforma nuova e inutilizzata.
AVVERTENZA: L’uso continuo della piattaforma con varie
intaccature potrebbe provocare la perdita del controllo sul
materiale e possibili lesioni.
Estrazione delle polveri (fig. A2 & A3)
• Sistemare il sacchetto raccoglipolvere (26) nell’apposita uscita
aspirazione (6).
• Collegare un dispositivo di aspirazione omologato in base alle
normative sulle emissioni di polveri da lavorazione.
Lame
Per ottenere le capacità di taglio specificate, utilizzare sempre lame per
troncatrice da 305 mm, dotate di fori per alberino da 30 mm.
Trasporto (fig. A1, A2 & B)
Per facilitarne il trasporto, la troncatrice a squadra è dotata di apposita
impugnatura (10) sulla sommità del braccio.
• Per il trasporto della troncatrice, abbassare il braccio e premere il perno
di bloccaggio (22).
• Bloccare la manopola di bloccaggio della guida con la testa della sega
in posizione anteriore, bloccare il braccio per il taglio obliquo nell’angolo
più a sinistra, fare scorrere il guidapezzo (3 e 8) completamente
all’interno e bloccare la leva d’inclinazione (20) con la testa della sega in
posizione verticale per rendere l’utensile il più compatto possibile.
• Per la movimentazione della troncatrice utilizzare sempre l’impugnatura
di trasporto (10) o gli incavi per trasporto troncatrice (24) illustrati nella
fig. B.
MANUTENZIONE
Il Vostro Elettroutensile DEWALT è stato studiato per durare a lungo
richiedendo solo la minima manutenzione. Per prestazioni sempre
soddisfacenti occorre avere cura dell’utensile e sottoporlo a manutenzione
periodica.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di infortuni, spegnere
lo strumento e disconnettere la spina dalla presa di
corrente prima di installare e rimuovere qualunque accessorio,
prima di regolare le impostazioni o durante le riparazioni.
Assicurarsi che l’interruttore sia in posizione OFF. Un avvio
accidentale può causare infortuni.
Lubrificazione
Il Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Pulizia
AVVERTENZA: soffiare via lo sporco e la polvere
dall’alloggiamento principale con aria secca non appena si nota
l’accumulo di sporco sia all’interno che intorno alle prese d’aria.
Indossare occhiali di protezione a norma e una maschera di
protezione a norma quando si effettua questa procedura.
AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altre sostanze
chimiche aggressive per pulire le parti non metalliche dello
strumento. Queste sostanze potrebbero indebolire i materiali
utilizzati per costruire tali parti. Utilizzare un panno inumidito solo
con acqua e con un sapone delicato. Non lasciare mai che
un liquido penetri all’interno dell’utensile e non immergere mai
alcuna parte dell’utensile in un liquido.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire la
superficie della tavola a intervalli regolari.
AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni, pulire il
sistema di raccolta della polvere a intervalli regolari.
Accessori opzionali (fig. A3 - A6)
AVVERTENZA: poiché non sono stati testati con il prodotto,
l’uso di accessori diversi da quelli offerti da DEWALT con
l’utensile potrebbe essere pericoloso. Per ridurre il rischio di
infortuni, si consiglia di utilizzare soltanto accessori raccomandati
da DEWALT.
AVVERTENZA LASER:
RADIAZIONE LASER: EVITARE DI GUARDARE IL
RAGGIO
PRODOTTO LASER DI CLASSE 2
POTENZA MAX DI USCITA
<1MW @ 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
SPIE DI FUNZIONAMENTO A LED:
RADIAZIONE LED: EVITARE DI GUARDARE IL
RAGGIO
PRODOTTO LED DI CLASSE 2
POTENZA MAX DI USCITA
P = 9.2 mW; peak = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Per informazioni sugli accessori adatti a questo modello, consultare il proprio
rivenditore.
65
I TA L I A N O
Protezione dell’ambiente
GARANZIA
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere
smaltito con i normali rifiuti domestici.
• GARANZIA DI SODDISFAZIONE 30 GIORNI SENZA RISCHI •
Se il prodotto DEWALT deve essere sostituito o non è più utilizzato, non
effettuare lo smaltimento con i rifiuti domestici. Consegnare il prodotto per la
raccolta differenziatan.
La raccolta differenziata di prodotti usati e imballaggi permette il
riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di materiali riciclati
aiuta a impedire l’inquinamento ambientale e riduce la richiesta
di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici può
avvenire a domicilio, presso le sedi di raccolta comunali oppure presso il
rivenditore all’acquisto di un nuovo prodotto.
DEWALT offre un servizio di ritiro e riciclaggio dei suoi prodotti alla fine della
loro vita utile. Per usufruire di questo servizio, restituire il prodotto a un
tecnico autorizzato per le riparazioni, che lo raccoglie per conto del cliente.
È possibile individuare il tecnico per le riparazioni autorizzato più vicino
rivolgendosi all’ufficio DEWALT di zona all’indirizzo indicato nel presente
manuale. In alternativa, un elenco dei tecnici per le riparazioni autorizzati
DEWALT, con i dettagli completi del servizio post-vendita e i contatti, è
disponibile su Internet all’indirizzo www.2helpU.com.
Se non si è del tutto soddisfatti delle prestazioni dello strumento
DEWALT, è possibile restituirlo al luogo di acquisto entro 30 giorni,
completo come all’acquisto, per ottenere un rimborso completo o
una sostituzione. È necessario mostrare una prova di acquisto.
• CONTRATTO DI ASSISTENZA GRATUITA
PER UN ANNO •
Nei 12 mesi successivi all’acquisto, la manutenzione e la riparazione
dello strumento DEWALT vengono eseguite gratuitamente da agenti
per le riparazioni autorizzati DEWALT. È necessario mostrare una
prova di acquisto. Sono comprese la manodopera e le parti di
ricambio degli elettroutensili. Accessori esclusi.
• GARANZIA COMPLETA DI UN ANNO •
Se il prodotto DEWALT risulta difettoso a causa dei materiali o
della manodopera, è garantita la sostituzione gratuita di tutte le
parti difettose o, a discrezione dell’azienda, la sostituzione gratuita
dell’unità per un periodo di 12 mesi dalla data di acquisto, alle
seguenti condizioni:
• Il prodotto non è stato utilizzato in modo scorretto.
• Non sono state tentate riparazioni da parte di persone non
autorizzate.
• È stata fornita una prova d’acquisto. Questa garanzia è offerta in
aggiunta ai diritti garantiti ai consumatori.
Per conoscere l’ubicazione dell’agente per le riparazioni DEWALT
autorizzato di zona, telefonare al numero indicato sulla copertina
posteriore del manuale. In alternativa, un elenco degli agenti per le
riparazioni autorizzati DEWALT, con i dettagli completi del servizio
post-vendita, è disponibile su Internet all’indirizzo www.2helpU.
com.
66
NEDERLANDS
VERSTEKZAAGMACHINE DW717
Gefeliciteerd!
WAARSCHUWING: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie
die, indien ze niet wordt vermeden, kan leiden tot dood of
ernstig letsel.
VOORZICHTIG: Wijst op een mogelijk gevaarlijke situatie die,
indien ze niet wordt vermeden, misschien zal leiden tot lichte
of middelmatige verwondingen.
VOORZICHTIG: Indien niet vergezeld van het
veiligheidsalarmsymbool wijst dit op een mogelijk gevaarlijke
situatie die, indien ze niet wordt vermeden, misschien zal leiden
tot materiële schade.
U heeft gekozen voor een machine van DEWALT. Jarenlange ervaring,
voortdurende produktontwikkeling en innovatie maken DEWALT tot een
betrouwbare partner voor de professionele gebruiker.
Technische gegevens
Spanning
Opgenomen vermogen
Zaagbladdiameter
Asgat
Zaagbladdikte
Max. snelheid zaagblad
Max. zaagbreedte 90°
Max. verstek 45°
Max. zaagdiepte 90°
Max. afschuining 45°
Verstek (max. posities)
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
links
rechts
links
rechts
Afschuining (max. posities)
0° verstek
Eindbreedte bij max. hoogte 89 mm
Eindhoogte bij max. breedte 320 mm
45° verstek naar links
Eindbreedte bij max. hoogte 89 mm
Eindhoogte bij max. breedte 226 mm
45° afschuining links
Eindbreedte bij max. hoogte 58 mm
Eindhoogte bij max. breedte 320 mm
45° afschuining rechts
Eindbreedte bij max. hoogte 30 mm
Eindhoogte bij max. breedte 320 mm
31,62° verstek, 33,85° afschuining
Eindhoogte bij max. breedte 272 mm
Remtijd van zaagblad
Gewicht
DW717
230
1.600
250
30
1,8
4.000
320
226
88
56
60°
51°
48°
48°
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
23
DW717
LpA (geluidsdruk)
LWA (geluidsvermogen)
KpA(meetonzekerheid geluidsdruk K)
KWA(meetonzekerheid geluidsvermogen K)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
Totale trillingswaarden (triax vectorsom)
bepaald conform EN61029:
Vibratie-emissiewaarde ah
ah =
Meetonzekerheid K =
92
105
3,0
4,2
Geeft het risico op een elektrische schok aan.
Wijst op brandgevaar.
EG-verklaring van overeenstemming
DW717
DEWALT verklaart dat deze producten, die worden beschreven onder
“technische gegevens”, zijn ontworpen in overeenstemming met:
98/37/EG (tot en met 28 december 2009); 2006/42/EG (vanaf 29 december
2009); 2004/108/EG; 2006/95/EG; EN 61029-1:2000 + A11:2003 +
A12:2003; EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met DEWALT op onderstaand
adres, of kunt u de achterzijde van de handleiding raadplegen.
Ondergetekende is verantwoordelijk voor het samenstellen van het
technische bestand en legt deze verklaring af namens DEWALT.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Duitsland
01.03.08
Veiligheidsinstructies
WAARSCHUWING! Wanneer u gebruik maakt van elektrisch
gereedschap, is het belangrijk dat u zich altijd houdt aan
elementaire veiligheidsmaatregelen om de kans op brand,
elektrische schok en lichamelijk letsel te verkleinen, met inbegrip
van de onderstaande maatregelen.
Lees al deze instructies voordat u dit product tracht te bedienen en bewaar
deze instructies.
BEWAAR DEZE HANDLEIDING VOOR TOEKOMSTIG GEBRUIK.
Algemene veiligheidsregels
m/s²
m/s²
2,0
1,5
1. Zorg voor een opgeruimde werkomgeving.
Rommelige plaatsen en werkbanken werken letsel in de hand.
2. Houd rekening met de omgeving van de werkplek.
Zekeringen
Europa
Verenigd Koninkrijk en Ierland
Verenigd Koninkrijk en Ierland
230 V machines
230 V machines
115 V machines
10 ampère, stroomnet
13 ampère, stekkers
16 ampère, stroomnet
Definities: Veiligheidsrichtlijnen
De onderstaande definities beschrijven de risicograad voor ieder
signaalwoord. Gelieve de handleiding te lezen en op deze symbolen te
letten.
GEVAAR: Wijst op een onmiddellijke gevaarlijke situatie die,
indien ze niet wordt vermeden, zal leiden tot dood of ernstig
letsel.
Stel het gereedschap niet bloot aan regen. Gebruik het gereedschap
niet in een vochtige of natte omgeving. Houd de werkplek goed verlicht
(250 - 300 Lux). Gebruik het gereedschap niet op plaatsen waar brandof explosiegevaar bestaat, bijv. in de buurt van brandbare vloeistoffen en
gassen.
3. Bescherm uzelf tegen elektrische schokken.
Vermijd lichamelijk contact met geaarde oppervlakken (bijvoorbeeld
pijpen, radiatoren, kooktoestellen en koelkasten). Bij gebruik van
het gereedschap onder extreme omstandigheden (bijvoorbeeld
hoge luchtvochtigheid, als er metaalslijpsel wordt geproduceerd
enz.) kan de elektrische veiligheid worden verbeterd door een
scheidingstransformator of een (FI) aardlekschakelaar te plaatsen.
67
NEDERLANDS
4. Houd andere mensen uit de buurt.
Laat niet toe dat personen, vooral kinderen, die niet bij het werk zijn
betrokken het gereedschap of het verlengsnoer aanraken en houd ze uit
de buurt van de werkplek.
5. Berg ongebruikt gereedschap op.
Wanneer het gereedschap niet gebruikt wordt, moet het op een droge
plek bewaard worden en veilig opgeborgen zijn, buiten het bereik van
kinderen.
6. Forceer het gereedschap niet.
Het zal de taak beter en veiliger uitvoeren wanneer het op de bedoelde
wijze wordt gebruikt.
7. Maak gebruik van het juiste gereedschap.
Gebruik geen licht gereedschap om het werk van zware machines uit
te voeren. Gebruik het gereedschap niet voor doeleinden waarvoor het
niet bestemd is; gebruik bijvoorbeeld cirkelzagen niet om boomtakken of
houtblokken te zagen.
8. Draag geschikte kleding.
Draag geen loszittende kleding of juwelen, want deze kunnen vast
komen te zitten in bewegende delen. Schoenen met profielzolen zijn
aanbevolen wanneer u buitenshuis werkt. Houd lang haar bijeen.
9. Gebruik beschermend materiaal.
Draag altijd een veiligheidsbril. Draag een gezichts- of stofmasker bij
werkzaamheden waarbij stof of rondvliegende deeltjes vrijkomen. Draag
ook een hittebestendige schort indien deze deeltjes heet kunnen zijn.
Draag altijd gehoorbescherming. Draag altijd een veiligheidshelm.
10. Sluit voorziening voor stofafvoer aan.
Als er hulpmiddelen zijn geleverd voor de aansluiting van voorzieningen
voor afvoer en opvang van stof, zorg dan dat deze zijn aangesloten en
naar behoren worden gebruikt.
11. Gebruik het snoer niet verkeerd.
Trek nooit aan het snoer om de stekker uit het stopcontact te
trekken. Houd het snoer uit de buurt van hitte, olie en scherpe randen.
Draag het gereedschap nooit aan het snoer.
12. Zeker het werkstuk.
Gebruik waar mogelijk klemmen of een bankschroef om het te
bewerken deel vast te zetten. Dit is veiliger dan wanneer u uw handen
gebruikt en bovendien kunt u de machine dan met beide handen
bedienen.
13. Zorg voor een veilige houding.
Zorg altijd voor een juist, stabiele houding.
14. Onderhoud gereedschap met zorg.
Houd zaagwerktuigen scherp en schoon voor betere en veiligere
prestaties. Volg aanwijzingen voor het smeren en verwisselen van
hulpstukken. Inspecteer het gereedschap regelmatig en laat het
repareren door een bevoegde reparatieservice als het is beschadigd.
Houd handgrepen en schakelaars droog, schoon en vrij van olie en vet.
15. Trek de stekker van het gereedschap altijd uit het stopcontact.
Haal de stekker uit het stopcontact als u de machine niet gebruikt
en wanneer u onderhoud aan de machine uitvoert of accessoires als
bladen, boren en snijstukken verwisselt.
16. Verwijder stel- en moersleutels.
Maak er een gewoonte van om te controleren dat de stel- en
moersleutels zijn verwijderd voordat u het gereedschap gebruikt.
17. Vermijd onbedoeld inschakelen.
Draag het gereedschap niet met een vinger op de schakelaar. Zorg
ervoor dat het gereedschap uit staat voordat u de stekker in het
stopcontact steekt.
18. Maak gebruik van verlengsnoeren die geschikt zijn voor
buitengebruik.
Controleer voor gebruik de verlengkabel en vervang deze als die
beschadigd is. Gebruik, wanneer het gereedschap buiten wordt
gebruikt, alleen verlengsnoeren die geschikt zijn voor buitengebruik en
als zodanig zijn gemarkeerd.
19. Blijf alert.
Kijk wat u doet. Gebruik uw gezond verstand. Gebruik het gereedschap
niet wanneer u moe bent of wanneer u drugs of alcohol hebt gebruikt.
68
20. Controleer op beschadigde onderdelen.
Controleer voor gebruik het gereedschap en het stroomsnoer zorgvuldig
om vast te stellen dat het op juiste wijze werkt en de bedoelde taken
uitvoert. Controleer of bewegende delen zich in de juiste positie
bevinden en goed zijn bevestigd, of er defecte onderdelen zijn, of ze
juist zijn gemonteerd en of er sprake is van andere zaken die bediening
kunnen beïnvloeden. Een beschermstuk of ander onderdeel dat is
beschadigd dient op de juiste wijze te worden vervangen of gerepareerd
door een bevoegde reparatieservice, tenzij in de handleiding anders
wordt aangegeven. Laat een bevoegde reparatieservice defecte
schakelaars vervangen. Gebruik het gereedschap niet als de aan-/
uitschakelaar niet naar behoren werkt. Probeer nooit zelf reparaties uit te
voeren.
WAARSCHUWING! Het gebruik van een accessoire
of hulpstuk of het uitvoeren van werkzaamheden met
dit gereedschap buiten wat is aanbevolen in deze
instructiehandleiding, kan risico op persoonlijk letsel met zich
meebrengen.
21. Laat uw gereedschap repareren door een bevoegd persoon.
Dit elektrisch gereedschap voldoet aan de relevante
veiligheidsvoorschriften. Reparaties mogen alleen worden
uitgevoerd door bevoegde personen die gebruikmaken van originele
reserveonderdelen; dit kan anders resulteren in aanzienlijk gevaar voor
de gebruiker.
Overige veiligheidsvoorschriften voor verstekzagen
• Bij het apparaat wordt een speciaal geconfigureerd stroomsnoer
geleverd dat alleen kan worden vervangen door de fabrikant of door de
bevoegde reparatieservice.
• Gebruik de zaag niet om ander materiaal mee te zagen dan dat door de
fabrikant wordt aanbevolen.
• Gebruik het apparaat niet zonder de beschermkappen of indien de
beschermkappen niet functioneren of niet goed zijn onderhouden.
• Controleer of de arm goed is bevestigd wanneer u schuin zaagt.
• Houd het werkoppervlak rond het apparaat horizontaal, goed
onderhouden en verwijder rondslingerende zaken zoals snippers en
afgezaagde delen.
• Gebruik op juiste wijze geslepen zaagbladen. Houd u aan de op het
zaagblad aangegeven maximale snelheid.
• Controleer of alle bevestigingsschroeven en klemmen goed vastzitten
voordat u het gereedschap gebruikt.
• Plaats nooit een hand in het zaaggebied wanneer de zaag op het
stroomnet is aangesloten.
• Probeer nooit om een draaiende machine snel tot stilstand te brengen
door gereedschap of iets anders tegen het blad te houden; dit kan
leiden tot ernstige ongelukken.
• Raadpleeg de handleiding voordat u accessoires gebruikt.
Het verkeerde gebruik van accessoires kan leiden tot schade.
• Gebruik een houder of draag handschoenen bij het hanteren van
zaagbladen.
• Zorg ervoor dat het zaagblad correct is aangebracht voordat u het
gebruikt.
• Let erop dat het blad in de juiste richting draait.
• Gebruik geen bladen met een grotere of kleinere diameter
dan aanbevolen. Zie de technische gegevens voor de juiste
zaagcapaciteiten. Gebruik alleen de bladen die in deze handleiding
worden gespecificeerd en voldoen aan EN 847-1.
• Overweeg het gebruik van daartoe ontworpen geluidsbeperkende
bladen.
• Gebruik geen HSS-bladen.
• Gebruik geen gebarsten of beschadigde zaagbladen.
• Gebruik geen slijpschijven.
• Gebruik uw zaag nooit zonder de snijplaat.
• Licht het zaagblad uit de zaagsnede in het werkstuk voordat u de
schakelaar loslaat.
• Zet geen wig tegen de ventilator om de motoras tegen te houden.
NEDERLANDS
• De beschermkap van het zaagblad gaat automatisch omhoog wanneer
u de arm naar beneden houdt. Deze zal omlaag over het blad worden
geplaatst wanneer de hendel voor vergrendeling van de zaagkop (12)
wordt ingedrukt.
• Breng de beschermkap van het blad nooit handmatig omhoog, tenzij
de zaag is uitgeschakeld. De beschermkap kan handmatig omhoog
worden gebracht wanneer u zaagbladen installeert of verwijdert of
wanneer u deze inspecteert.
• Controleer regelmatig of de ventilatieopeningen van de motor schoon
zijn en vrij van snippers.
• Vervang de sleufplaat wanneer deze is versleten.
• Trek de stekker van het apparaat uit het stopcontact voordat u
onderhoudswerkzaamheden verricht of wanneer u het blad vervangt.
• Voer geen schoonmaak- of onderhoudswerkzaamheden uit terwijl de
machine nog draait en de kop zich nog niet in de ruststand bevindt.
• Bevestig het apparaat, indien mogelijk, altijd aan een werkbank.
Inhoud van de verpakking
De verpakking bevat:
1 Gemonteerde verstekzaagmachine
1 Zaagbladsleutel
1 Zaagblad
1 Stofzak
1 Handleiding
1 Onderdelentekening
• Controleer de machine, losse onderdelen en accessoires op
transportschade.
• Lees deze handleiding rustig en zorgvuldig door voordat u met de
machine gaat werken.
Beschrijving (fig. A1 - A7)
WAARSCHUWING: Breng nooit veranderingen aan het
elektrisch gereedschap of enig onderdeel daarvan aan. Dit kan
schade of lichamelijk letsel tot gevolg hebben.
• Indien u gebruik maakt van een laser om de snijlijn te markeren, zorg
dan dat de laser een klasse 2-laser is conform EN 60825-1. Vervang
een laserdiode niet door een ander type. Laat de laser repareren door
een bevoegde reparatieservice wanneer deze is beschadigd.
• In de voorzijde van de beschermkap bevindt zich een rooster voor
een beter overzicht tijdens het zagen. Ondanks het feit dat een
rooster leidt tot aanzienlijk minder rondvliegende delen, zijn het wel
openingen in de beschermkap en een veiligheidsbril dient altijd te
worden gedragen wanneer u door het rooster kijkt.
• Verbind de zaag met een apparaat voor stofopname wanneer u hout
zaagt. Denk altijd aan factoren die invloed hebben op blootstelling aan
stof, zoals:
-– het soort materiaal waarmee u werkt (spaanplaat produceert meer
stof dan hout);
-– scherpte van het zaagblad;
-– juiste instellingen van het zaagblad.
Controleer dat de afvoer ter plaatse, evenals de kappen, schermen en
trechters op juiste wijze zijn afgesteld.
• Denk goed aan de volgende factoren die invloed uitoefenen op
blootstelling
aan lawaai:
-– gebruik zaagbladen die zijn ontworpen om het lawaai te verminderen;
A1
1 Aan/uit schakelaar
2 Beweegbare onderste beschermkap
3 Linkerhandkant geleider
4 Verstekhendel
5 Verstekslot
6 Stofafzuigadapter (niet getoond)
7 Verstekschaal
8 Rechterhandkant geleider
9 Sleufplaat
10 Draaghendel
11 Bedieningsghendel
12 Hoofdvergrendeling vrijgavehendel
13 Elektronische toerentalregelaar
14 Spindelafsluiting
15 Schaal voor afschuininstelling
16 Vergrendelknop geleiderail
17 Groefaanslag
-– gebruik alleen goed geslepen bladen;
• Onderhoud aan het apparaat dient regelmatig te worden uitgevoerd;
• Defecten aan het apparaat, met inbegrip van beschermkappen of
zaagbladen, dienen direct nadat ze zijn vastgesteld te worden gemeld;
• Zorg voor gepaste algehele of plaatselijke verlichting;
• Controleer of diegene die met het apparaat werkt goed getraind is in
het gebruiken, het instellen en het bedienen van het apparaat;
• Maak, wanneer het apparaat is uitgerust met een laser, GEEN
GEBRUIK van een ander type laser. Reparatiewerkzaamheden dienen
alleen te worden uitgevoerd door de laserfabrikant of een bevoegde
reparatieservice.
Overige risico’s
De volgende risico’s zijn inherent aan het gebruik van zagen:
– letsel veroorzaakt door aanraken van ronddraaiende delen
Ondanks het toepassen van de relevante veiligheidsvoorschriften en de
implementatie van veiligheidsmiddelen kunnen sommige overige risico’s niet
worden vermeden. Dit zijn:
– Gehoorsbeschadiging.
– Risico op ongevallen veroorzaakt door onbedekte delen van het
draaiende zaagblad.
– Risico op letsel bij het verwisselen van het blad.
– Risico dat de vingers gekneld raken bij het openen van de
beschermkappen.
– Gezondheidsrisico’s die worden veroorzaakt door het inademen van stof
dat vrijkomt bij het zagen van hout, met name eik, beuk en MDF-platen.
A2
18 Schuifvergrendeling
19 Vaste bovenste beschermkap
20 Afschuinvergrendeling/-hendel
21 Klemhendel voor schuininstelling
22 Vergrendelingsstift zaagkop
23 Zaagbladsleutel
24 Hantvat
25 Bevestigingsgaten voor werkbank
A3
26 Stofzak
Optionele accessoires
A4
27 Verlengd werkblad
A5
28 LED werklichtsysteem
A6
29 Werkstukklem
A7
30 Laser
69
NEDERLANDS
BEOOGD GEBRUIK
Uw DW717 verstekzaag is ontworpen voor het professioneel zagen van
hout, houtproducten en kunststoffen. De belangrijkste zaagbewerkingen afkorten, schuinzagen en verstekzagen - kunnen zo eenvoudig, nauwkeurig
en veilig worden uitgevoerd.
De DW717 verstekzaag is een professionele elektrisch aangedreven
machine. HOUD het werktuig uit de buurt van kinderen. Toezicht is vereist
voor kinderen onder de 16 jaar.
Elektrische veiligheid
De elektrische motor werd voor slechts één spanning ontworpen. Controleer
altijd of de voltage overeenstemt met de voltage op de typeplaat.
Uw gereedschap is dubbel geïsoleerd in overeenstemming met EN
61029; daarom is een aardleiding niet nodig.
Als het snoer moet worden vervangen, mag het gereedschap alleen worden
gerepareerd door een bevoegd onderhoudsbedrijf of door een erkend
elektricien.
Een verlengkabel gebruiken
Als een verlengkabel nodig is, maak dan gebruik van een goedgekeurde
verlengkabel, geschikt voor de stroominvoer van dit gereedschap (zie
technische gegevens). De minimale geleidermaat is 1,5 mm2.
Rol bij gebruik van een haspel de kabel altijd volledig af.
Spanningsdalingen
In de uitstroming leiden tot kortstondinge spanningsdalingen. Onder
ongunstige omstandigheden in de stroomvoorziening kan andere apparatuur
beïnvloed worden. Indien de systeemimpedantie van de stroomvoorziening
lager is dan 0,25 , is het onwaarschijnlijk dat storingen op zullen treden.
Monteren
WAARSCHUWING: Schakel, om het risico op letsel
te verkleinen, het werktuig uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u het verplaatst, voordat u accessoires
verwisselt of aanpassingen maakt, behalve zoal
Uitpakken (fig. A1, B)
• Haal de zaag voorzichtig uit de verpakking en gebruik hiervoor de
draaggreep (10).
• Zet de vergrendelknop (16) vrij en duw de zaagkop naar achteren om
hem in de achterste positie te vergrendelen.
• Druk de bedieningshendel (11) omlaag en trek aan de vergrendelpin
(22), zoals afgebeeld.
• Verminder de druk langzaam en laat de arm geheel omhoogkomen.
Werkbankmontage (fig. C)
• In de vier voeten zijn gaten (25) aangebracht om montage op de
werkbank te vergemakkelijken. Er zijn twee gatmaten voor twee
verschillende schroefdiameters. Het is niet nodig om beide gaten te
gebruiken. Zorg voor een stevige montage, opdat de zaagmachine
niet kan bewegen. Moet de zaagmachine draagbaar blijven, monteer
de machine dan op een stuk multiplex met een dikte van 12,5 mm of
meer, dat op de werkbank of samen met de machine op een andere
werkplek op een andere werkbank kan worden bevestigd.
• Wanneer de zaagmachine op multiplex wordt bevestigd, zorg er dan
voor dat de schroeven niet aan de onderkant van het hout uitsteken.
Het multiplex moet geheel tegen het blad van de werkbank aanliggen.
Bij het klemmen op elk ander oppervlak moeten de plaatsen van de
bevestigingsgaten worden gebruikt om te klemmen. Klemmen op een
ander punt zal het werken met de zaagmachine bemoeilijken.
• Om aanlopen en onnauwkeurigheid te voorkomen, mag het
bevestigingsblad niet krom of oneffen zijn. Als de zaagmachine op het
werkblad wankelt, plaats dan een dun stukje materiaal onder één van
de voeten tot de machine stevig op het werkblad staat.
70
Monteren van het zaagblad (fig. D1 - D5)
WAARSCHUWING: Zet, om het risico op letsel te
verkleinen, het werktuig uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u het verplaatst, voordat u accessoires
verwisselt of aanpassingen maakt, behalve zoals staat
aangegeven in de laseraanpassingsinstructies.
Druk nooit op de vergrendelknop van de spindel terwijl het blad
met de stroomvoorziening is verbonden of tijdens het uitlopen.
Zaag geen ijzerhoudend metaal (dat ijzer of staal bevat) of
steen- of vezelcementproducten met deze verstekzaag.
• Druk de zaagkop-ontgrendeling (12) om de onderste beschermkap (2)
vrij te geven. Trek de onderste beschermkap nu zo ver mogelijk omhoog.
• Draai met behulp van de Torx-bit (33) in het uiteinde van de
handgreep van de meegeleverde moersleutel (23) de schroef van de
beschermkapbeugel (34) voldoende los, zodat het hoekstuk (35) door de
kop van de schroef en de beschermkap gehaald kan worden. Nu kan de
beschermkapbeugel (36) voldoende omhoog worden gebracht, zodat
toegang tot de vergrendelschroef van het blad (37) mogelijk is.
• Druk, nu de onderste beschermkap omhoog wordt gehouden
door de schroef van de beschermkapbeugel (34), met één hand
op de vergrendelknop van de spindel (14), en gebruik vervolgens
de meegeleverde bladmoersleutel (23) met de andere hand om de
vergrendelschroef van het blad (37), dat links schroefdraad heeft,
rechtsom los te draaien.
WAARSCHUWING: Druk nooit op de spindelvergrendeling
terwijl het zaagblad draait. Druk de beschermkap naar beneden
en draai na het monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast (fig. D4).
• Verwijder de bladvergrendelschroef (37) en de buitenste askraag (38).
• Monteer het zaagblad (39) op de schouder (40) op de binnenste
askraag (41).
Zorg er hierbij voor dat de tanden aan de onderzijde van het zaagblad
in de richting van de achterkant van de zaag, dus van de gebruiker
vandaan wijzen.
• Breng de buitenste askraag (38) weer aan.
• Draai de bladvergrendelingsschroef (37) aan door deze linksom te draaien.
Houd hierbij met de andere hand de spindelvergrendeling ingedrukt.
• Beweeg de beschermkaphouder (36) omlaag totdat het hoekstuk (35) zich
onder de kop van de schroef van de beschermkaphouder (34) bevindt.
• Draai de schroef van de beschermkaphouder vast.
WAARSCHUWING: Druk nooit op de spindelvergrendeling
terwijl het zaagblad draait. Druk de beschermkap naar beneden
en draai na het monteren van het zaagblad de schroef van de
beschermkaphouder stevig vast.
WAARSCHUWING: De beschermkapbeugel dient terug te
worden gebracht in zijn oorspronkelijke positie en de schroef
dient te zijn vastgedraaid voordat u de zaag activeert. Indien u
dit niet doet, kan het gebeuren dat de beschermkap in contact
komt met het draaiende zaagblad, wat kan leiden tot schade
aan de zaag en ernstig persoonlijk letsel.
Instellingen
WAARSCHUWING: Zet, om het risico op letsel te
verkleinen, het werktuig uit en trek de stekker uit het
stopcontact voordat u het verplaatst, voordat u accessoires
verwisselt of aanpassingen maakt, behalve zoals staat
aangegeven in de laseraanpassingsinstructies.
Deze verstekzaagmachine is in de fabriek nauwkeurig afgesteld. Als zij
als gevolg van het transport of om andere redenen toch opnieuw moet
worden afgesteld, dient dit te gebeuren zoals hieronder beschreven. De
instelling zou nu niet meer moeten verlopen.
NEDERLANDS
Controleren en instellen van het zaagblad t.o.v. de parallelgeleiding
(fig. E1 - E4)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om de
verstekarm (42) vrij te geven.
• Draai de verstekarm totdat deze in de stand 0° verstek wordt vergrendeld.
Maak de hendel niet vast.
• Trek de zaagkop naar beneden totdat het zaagblad net in de sleuf (43)
valt.
• Plaats een winkelhaak (44) tegen de parallelgeleiding links (3) en het
zaagblad (39) (fig. E3).
WAARSCHUWING: Laat de winkelhaak niet in aanraking
komen met de tanden van het zaagblad.
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de schroeven (45) los en beweeg de verstekarm met verstekschaal
naar links of naar rechts, totdat de met de winkelhaak gemeten hoek
tussen het zaagblad en de parallelgeleiding 90° bedraagt.
• Draai de schroeven (45) weer vast. Let hierbij nog niet op de uitlezing
van de verstekwijzer.
Instellen van de verstekwijzer (fig. E1, E2 & F)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om de
verstekarm (42) vrij te geven.
• Beweeg de verstekarm om de verstekwijzer (46) in de nulpositie te
brengen, zoals afgebeeld in fig. F.
• Laat de verstekvergrendeling in de juiste positie klikken door de
verstekarm langs de nulstand te draaien, terwijl de verstekhendel nog
niet vastgezet is.
• Kijk naar de wijzer (46) en de verstekschaal (7). Als de wijzer niet exact
nul aanwijst, draai dan de schroef (47) los, beweeg de wijzer zodat hij
0° aangeeft en draai de schroef vast.
Aanpassing staaf voor verstekvergrendeling (fig. A1, G)
Indien de onderkant van de zaag bewogen kan worden terwijl de
verstekhendel (4) vergrendeld is, moet de staaf voor verstekvergrendeling
(48) aangepast worden.
• Ontgrendel de verstekhendel (4).
• Ontspan de vergrendelmoeren (61) op de staaf voor
verstekvergrendeling
• Span de staaf voor verstekvergrendeling (48) volledig aan door gebruik
van een schroevendraaier. Ontspan vervolgens de staaf met één draai.
• Controleer of de tafel niet beweegt wanneer de hendel (4) vergrendeld
is op een willekeurige (niet vooraf ingestelde) hoek.
• Span de vergrendelmoer (61) aan.
Het zaagblad controleren en aan de tafel aanpassen (fig. H1 - H4)
• Ontspan de klemhendel voor schuininstelling (21) en beweeg het
veerslot/hendel voor afschuininstelling (20) omhoog om de zaagarm te
bevrijden.
• Beweeg de zaagarm totdat het veerslot het in de 0º
afschuininstellingspositie plaatst. Span de hendel niet aan.
• Duw de kop naar beneden totdat het zaagblad net in de zaagsleuf (43)
komt.
• Plaats een ingestelde tekenhaak (44) op de tafel en omhoog tegen het
zaagblad (39) (fig. H2).
WAARSCHUWING: Raak de punten van de zaagtanden niet
aan met de tekenhaak.
• Als aanpassing nodig is, ga dan als volgt te werk:
• Ontspan de moeren (49, 55) en beweeg de verstekzaagarm
assemblage naar links of rechts, totdat het zaagblad 90º ten opzichte
van de tafel staat, zoals gemeten met de tekenhaak. Span de moer
(49) opnieuw aan. De hoek voor afschuininstelling vereist aanpassing
nadat de aanpassing van het zaagblad ten opzichte van de tafel
vervolledigd is.
• Pas de linker en rechter hoeken voor afschuininstelling aan.
• Als de schuine aanwijzer (50) niet nul (0) op de schaal voor
afschuininstelling (15) aangeeft, ontspant u de schroef (51) die de
verstekwijzer beveiligt en beweegt u de verstekwijzer naar behoefte.
Instellen van de geleider (fig. I1 & I2)
Het bovenste deel van de parallelgeleiding kan worden bijgesteld. Zo
kan ruimte worden gemaakt om de zaag tot de maximale verstekpositie
van 48° zowel naar links als naar rechts te kunnen draaien. Om de
parallelgeleiding links (3) in te stellen:
• Draai de plastic knop (52) los en beweeg de parallelgeleiding naar links.
• Voer een test uit met UITgeschakelde zaag en kijk hoe groot de
beschikbare ruimte is. Zet de parallelgeleiding op een zo klein mogelijke
afstand van het zaagblad, zonder de op- en neerwaartse beweging van
de zaagarm te belemmeren. Zo wordt het werkstuk optimaal gesteund.
• Draai de knop stevig aan.
Om de parallelgeleiding rechts (8) in te stellen:
• Draai de plastic knop (53) los en beweeg de parallelgeleiding naar rechts.
• Ga verder te werk zoals bij het instellen van de parallelgeleiding links.
WAARSCHUWING: De geleidegroeven (54) van de
parallelgeleiding kunnen verstopt raken met zaagsel. Gebruik
een stokje of wat lage-druklucht om deze groeven schoon
te maken.
Het controleren en aanpassen van de afschuinhoek
(fig. H1, I1, I2, J1 & J2)
Controleren en instellen van de afschuinhoek naar links
• Draai de klemknop van de linker parallelgeleiding (52) los en beweeg het
bovenste deel van de linker parallelgeleiding zo ver mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (21) los en til de afschuinvergrendeling (20)
op om de verstekarm vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm naar links totdat de vergrendeling in de stand 45°
afschuinpositie wordt vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Controleer of de afschuinindicatie (50) 45° op de afschuinschaal (15)
aangeeft (fig. J1).
• Het afstellen geschiedt als volgt:
• Draai de moer (55) los en draai de stopschroef (56) naar binnen of
buiten totdat de wijzer (50) 45° aanwijst. Draai de moeren (55) weer
vast.
• Om een afschuinhoek van 50° in te stellen, draait u de schroef op de
hoekpositie-aanslag naar buiten om zo de zaagarm te bewegen.
Controleren en instellen van de afschuinhoek naar rechts
• Draai de klemknop van de rechter parallelgeleiding (53) los en beweeg
het bovenste deel van de rechter parallelgeleiding zo ver mogelijk naar
links.
• Draai de afschuinklemknop (21) los en til de afschuinvergrendeling (20)
op om de verstekarm vrij te geven.
• Beweeg de zaagarm naar rechts totdat de vergrendeling in de stand
45° afschuinpositie wordt vergrendeld. Maak de hendel niet vast.
• Controleer of de afschuinindicatie (50) 45° op de afschuinschaal (15)
aangeeft (fig. J2).
• Ga voor het afstellen te werk als bij de afschuinhoek naar links.
Afstellen van het afschuinklemsysteem (fig. K)
Indien de zaagarm kan bewegen wanneer de afschuinklemhendel (21) is
vergrendeld, moet het klemsysteem worden afgesteld.
• Verwijder de schroef (56) terwijl u de hendel vasthoudt.
• Til de hendel eraf en draai hem 1/8 naar rechts. Plaats de schroef terug.
• Controleer of de zaagarm niet beweegt wanneer de
afschuinklemhendel (21) is vastgezet op een willekeurige (niet
voorafingestelde) hoek.
71
NEDERLANDS
Aanpassing railgeleiding (fig. K)
• Kijk geregeld de rails na op speling.
• Om speling te verminderen, draait u geregeld de schroeven (57) met
de wijzers van de klok mee terwijl u de zaagkop naar voor en achter
schuift. Pas de speling aan opdat er zo weinig mogelijk is zonder
schuifweerstand te veroorzaken.
Aanwijzingen voor gebruik
WAARSCHUWING: Neem altijd de veiligheidsinstructies en van
toepassing zijnde voorschriften in acht.
We willen gebruikers in het Verenigd Koninkrijk graag wijzen op de
“woodworking machinesregulations 1974” (houtbewerkingsvoorschriften
voor apparatuur 1974) en alle hieropvolgende wijzigingen.
Voor gebruik:
• Breng het juiste zaagblad aan. Gebruik geen overmatig versleten
zaagbladen. Het zaagblad moet geschikt zijn voor het maximum
toerental van de machine.
• Probeer niet om extreem kleine werkstukken te zagen.
• Oefen bij het zagen geen overmatige druk op het zaagblad uit.
Forceer het zagen niet.
• Laat de motor voor het zagen op volle toeren komen.
• Zorg er voor dat alle knoppen en hendels goed vastgedraaid zijn.
• Klem het werkstuk vast.
• Hoewel deze zaagmachine geschikt is voor het zagen van hout
en veel metalen (maar niet voor ijzer en staal), gelden deze
bedieningsvoorschriften alleen voor het zagen van hout.
Dezelfde richtlijnen gelden ook voor andere materialen. Zaag met deze
zaag geen ijzer, staal, vezelcement of metselwerk!
• Gebruik altijd de sleufplaat. Gebruik de machine niet als de sleuf breder
is dan 10 mm.
In- en uitschakelen (fig. L)
De aan/uit-schakelaar (1) is voorzien van een gat (58) om een hangslot
door te steken om de zaag uit bedrijf te vergrendelen.
• Druk de aan/uit-schakelaar (1) in om de machine in te schakelen.
• Stop de machine door de schakelaar los te laten.
Plaatsen van het lichaam en de handen
Het op de juiste manier plaatsen van het lichaam en de handen maakt het
zagen gemakkelijker, nauwkeuriger en veiliger.
• Plaats uw handen nooit in de buurt van de zaagsnede.
• Plaats uw handen op minimaal 150 mm van het zaagblad.
• Houd het werkstuk tijdens het zagen stevig tegen de tafel en de
parallelgeleiding. Houd uw handen op hun plaats totdat de schakelaar
is losgelaten en het zaagblad volledig tot stilstand is gekomen.
• Voer altijd een test uit (met UITgeschakelde zaag) om de baan van het
zaagblad te kunnen volgen: zo bereikt u zuivere zaagsneden.
• Plaats uw handen niet kruiselings.
• Sta stevig met beide voeten op de grond en zorg voor een goed
evenwicht.
• Volg de bewegingen van de zaagarm als u hem naar links en rechts
beweegt. Ga enigszins aan de kant van het zaagblad staan.
• Kijk bij het volgen van een potloodlijn door de openingen in de
beschermkappen.
Instellen van de variabele snelheid (fig. L)
Het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling (13) kan worden gebruikt
om vooraf de maximum snelheid in te stellen.
• Draai het stelwiel voor elektronische snelheidsregeling (13) naar de
gewenste waarde, die met een nummer wordt aangegeven.
• Gebruik een hoog toerental voor het zagen van zachte materialen zoals
hout. Gebruik een laag toerental voor het zagen van metaal.
72
Verstekzaagregeling (Fig. E1)
De verstekhendel (4) en verstekslot (5) maken verstekzagen mogelijk op 60
links en 50 rechts,.
Om met de zaag onder verstek te werken:
• Bevrijd de verstekhendel (4) en druk het verstekslot (5) omlaag en stel
de gewenste verstekzaaghoek in op de verstekschaal.
• Druk omlaag op de verstekhendel (4) om de zaagtafel op zijn plaats te
vergrendelen.
Regeling afschuininstelling (Fig. H1, J1)
De afschuinvergrendeling hendels (20) en klemhendel voor
afschuininstelling (21) laat de zaag toe in een 48º graden afschuininstelling
links en rechts te plaatsen. Uw zaag heft 2 afschuinvergrendelinghendels
(20), één aan elke kant van de achterste steunbehuizing. Er hoeft slechts
één gebruikt te worden om de afschuininstelling naar beide richtingen te
bewegen. De klemhendel voor afschuininstelling (21) bevindt zich op de
achterste steunbehuizing.
Om de zaag in afschuininstelling te plaatsen:
• Ontspan de klemhendel voor afschuininstelling (21). Breng één
van de hendels op ongeveer 45º en stel de gewenste hoek voor
afschuininstelling op de schaal voor afschuininstelling (15). Voor uw
gemak worden twee schalen voor afschuininstelling geleverd.
• Vergrendel de klemhendel voor afschuininstelling (21) om
de afschuininstelling op zijn plaats te vergrendelen. De
afschuinivergrendelinghendels (20) kunnen verticaal omhooggebracht
worden om de gebruikelijke stophoeken te overkomen.
Schuifvergrendeling (Fig. U)
De schuifvergrendeling (18) regelt de plaatsing van de rails van uw zaag
zodat de langst mogelijke verticale profielen gesneden kunnen worden.
SPAN ALTIJD DE RAILVERGRENDELING AAN BIJ HET GEBRUIK VAN
DE SCHUIFVERGRENDELING OM ZO TE VOORKOMEN DAT HET
SCHUIFSYSTEEM ONGEWILD BEWEEGT
Hendel railvergrendeling (fig. A1, U)
De hendel voor railvergrendeling (16) laat u toe de zaagkop stevig te
vergrendelen zodat het niet over de rails schuift. Dit is noodzakelijk bij het
maken van bepaalde sneden of bij het transporteren van de zaag.
Groefafslag (fig. A1, S)
De groefafslag (17) laat groefsnijden toe. De hendel naar de voorkant van
de zaag omdraaien en de duimschroef aanpassen wijzigt de diepte van de
groefsnee. De hendel naar de achterkant van de zaag omdraaien leidt de
groefafslag om.
Neerwaarste pin kopvergrendeling (fig A2)
Om de zaagkop in onderste positive te vergrendelen, duwt u de kop
neerwaarts, druk de pin (22) in en laat de zaagkop los. Dit zal de zaagkop
veilig vastleggen om de zaag van plaats naar plaats te bewegen. Om deze
vrij te maken drukt u de zaagkop benedenwaarts en trekt u de pin uit.
BASIS ZAAGSNEDEN
Verticale rechte afkortsnede (fig. A1, A2 & M)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in om de
verstekarm vrij te geven.
• Zet de verstekgrendel in de 0°-positie en zet de verstekhendel vast.
• Leg het te zagen hout tegen de parallelgeleiding (3 & 8).
• Pak de bedieningshendel (11) vast en druk op de zaagkopontgrendeling (12) om de zaagkop vrij te geven.
• Druk op de bedienings knop (1) om de motor aan te zetten.
• Druk de zaagkop naar beneden om door het hout te zagen. Het
zaagblad gaat de sleuf in de sleufplaat (9) in.
NEDERLANDS
• Laat na het zagen de knop los en wacht tot het zaagblad volledig tot
stilstand is gekomen voordat u de zaagkop laat terugkeren naar zijn
bovenste rustpositie.
Schuifzaagsnede (fig. A1, N)
Met behulp van de geleiderail is het mogelijk om, gebruik makend van
een voor-, neer-, en achterwaartse schuifbeweging, grotere werkstukken
tussen de 76,2 mm en de 111,8 mm te snijden.
• Zet de vergrendelknop van de rail (16) vrij.
• Trek de zaagkop in uw richting en schakel het gereedschap aan.
• Laat de zaagkop op het werkstuk neerkomen en duw de kop terug om
de snee te vervolledigen.
• Ga te werk zoals hierboven beschreven.
Vastzetten van het werkstuk (fig. A6)
• Klem het hout als het kan aan de zaag vast.
• Gebruik bij voorkeur de speciaal voor uw zaag ontwikkelde werkstukklem
(29). Klem het werkstuk als het kan tegen de parallelgeleiding. U
kunt het werkstuk links of rechts van het zaagblad vastzetten. Het is
van belang dat het werkstuk aan een stevig en vlak oppervlak wordt
vastgezet.
WAARSCHUWING:
0ndersteunen van lange werkstukken (fig. A4)
• Ondersteun lange werkstukken altijd.
• Gebruik bij voorkeur de verlengsteun (27) om de tafelbreedte van uw
zaag te vergroten (als optie verkrijgbaar bij uw dealer). Ondersteun
lange werkstukken met enig bruikbaar middel, zoals zaagbokken e.d.,
om te voorkomen dat de uiteinden naar beneden hangen.
• Voer geen schuifzaagsnedes uit op werkstukken kleiner dan
76,2 mm.
Zagen van lijsten, dozen en andere rechthoekige objecten (fig. Q1 & Q2)
• Vergeet niet de zaagkop in de achterste positie te
vergrendelen eens de schuifzaagsnedes vervolledigd zijn.
Verticaal zagen met verstek (fig. A1, A2 en O)
• Maak de verstekhendel (4) los en druk de verstekgrendel (5) in.
• Beweeg de arm naar links of naar rechts om de juiste hoek in te
stellen. De vaste verstekgrendelposities zijn 10°, 15°, 22,5°, 31,62°
en 45° zowel links als rechts, en 60° links en 50° rechts. Houd voor
tussenliggende hoeken de zaagkop stevig vast en zet hem vast door
de verstekhendel vast te zetten.
• Zorg er voor het zagen altijd voor dat de verstekhendel is vastgezet.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
WAARSCHUWING: Wanneer u het eind van een stuk hout
verstekzaagt en een klein deel verwijdert, positioneer het hout
dan zodanig dat het afgezaagde deel zich aan de kant van
het blad bevindt met de grotere hoek ten opzichte van de
parallelgeleiding: oftewel verstek aan de linkerzijde, deel rechts
verwijderen - verstek aan de rechterzijde, deel links verwijderen.
Afschuinen (fig. A1, A2 & P)
De afschuinhoek kan worden ingesteld tussen 48° naar links en 48° naar
rechts. Hierbij kan de verstekarm tussen 0° en maximaal 45° naar links of
naar rechts worden ingesteld.
Afschuinhoek naar links
• Beweeg het bovenste deel van de linker parallelgeleiding (3) zo ver
mogelijk naar links.
• Draai de afschuinklemknop (21) los, til de afschuinvergrendeling (20) op
en stel de afschuinhoek op de gewenste waarde in.
• De afschuinvergrendeling vergrendelt automatisch bij 22,5°, 33,85° bij
45°. Houd voor tussenliggende hoeken de zaagkop stevig vast en zet
hem vast door de afschuinklemknop (21) vast te zetten.
• Ga verder zoals beschreven voor recht verticaal zagen.
Afschuinhoek naar rechts
• Beweeg het bovenste deel van de rechter parallelgeleiding (8) zo ver
mogelijk naar rechts.
• Ga te werk als bij afschuinzagen naar links.
Kwaliteit van de zaagsnede
Hoe glad een zaagsnede is, hangt altijd af van een aantal variabelen, zoals
het te zagen materiaal. Als optimale zaagsneden nodig zijn, bijvoorbeeld
voor het maken van lijsten en ander precisiewerk, gebruik dan een scherp
zaagblad (60 tanden, hardmetaal) en een lagere, gelijkmatige zaagsnelheid
om het gewenste resultaat te bereiken.
WAARSCHUWING: Zorg ervoor dat het materiaal niet
langzaam vooruit beweegt tijdens het zagen: klem het stevig
vast. Laat het blad altijd volledig tot stilstand komen voordat u
de arm omhoog brengt. Indien kleine deeltjes hout nog steeds
aan de achterzijde van het werkstuk springen, plak dan een stuk
plakband op het hout waar u van plan bent te zagen. Zaag door
het plakband en verwijder dit voorzichtig wanneer u klaar bent.
Versteklijsten en andere lijsten
Oefen met een paar eenvoudige projecten, totdat u uw zaag “aanvoelt”.
Uw zaag is een perfect gereedschap voor het zagen van verstekhoeken
zoals die in fig. Q1. De afgebeelde verbinding kan naar keuze worden
gemaakt door middel van afschuin- of verstekinstelling.
- Door middel van afschuininstelling
De afschuinhoek voor de beide planken wordt ingesteld op 45°, zodat er
een hoek van 90° wordt gevormd. De verstekarm wordt vastgezet in de
nulstand. Het hout wordt met de brede, vlakke kant tegen de tafel en de
smalle kant tegen de parallelgeleiding gelegd.
- Door middel van verstekinstelling
Dezelfde zaagsnede kan worden gemaakt door links en rechts met verstek
te zagen, met de brede kant tegen de parallelgeleiding.
De twee schetsen (fig. Q1 & Q2) gelden alleen voor rechthoekige
objecten. Als het aantal kanten verandert, veranderen ook de versteken afschuinhoeken. Onderstaand overzicht geeft de juiste hoeken voor
een groot aantal verschillende vormen. Er wordt aangenomen dat alle
zijden even lang zijn. Als de door u gewenste vorm niet in het overzicht
voorkomt, deel dan 180° door het aantal zijden om de verstek- of
afschuinhoek te bepalen.
Aantal zijden
4
5
6
7
8
9
10
Verstek- of afschuinhoek
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Dubbele versteksnede (fig. R1 & R2)
Voor het zagen van lijsten of dozen met schuine kanten zoals in afb. R1
wordt een combinatie van verstek- (fig. Q2) en afschuinhoek (fig. Q1)
gebruikt.
WAARSCHUWING: Zorg er als de zaaghoek telkens
verschillend is voor dat de afschuinklemknop en de
verstekklemknop stevig aangedraaid zijn. De knoppen moeten
na elke verandering van de verstek- c.q. afschuinhoek worden
vastgezet (fig. R1 & R2).
• De onderstaande grafiek helpt u bij het kiezen van de juiste afschuinen verstekinstellingen voor een aantal gebruikelijke hoeken. U gebruikt
de grafiek door de gewenste hoek “A” (fig. R2) voor uw project te
kiezen en deze hoek op de juiste curve in de grafiek te vinden. Ga van
dat punt recht naar boven of beneden om de juiste afschuinhoek te
vinden en recht naar links of rechts om de juiste verstekhoek te vinden.
73
NEDERLANDS
ZESZIJDIGE
DOOS
ACHTZIJDIGE
DOOS
DEZE AFSCHUINING OP DE ZAAG INSTELLEN
Zagen van basislijsten
Het zagen van basislijsten wordt uitgevoerd onder een afschuinhoek van 45°.
• Voer voor het zagen altijd een test uit met uitgeschakelde zaag.
• Er wordt steeds gezaagd met de achterkant van de lijst vlak op de
zaag liggend.
Binnenhoek
- Links
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
Buitenhoek
- Links
• Leg de lijst met de onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
- Rechts
• Leg de lijst met de bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Zagen van plafondsierlijsten
Het zagen van plafondsierlijsten wordt uitgevoerd onder een gecombineerde
verstek- en afschuinhoek. Voor het verkrijgen van uiterste nauwkeurigheid
heeft uw zaag vooringestelde hoekposities op 31,62° verstek en
33,85° afschuining. Deze instellingen zijn geschikt voor standaard
plafondsierlijsten met een hoek van 52° aan de bovenkant en een hoek
van 38° aan de onderkant.
74
• Maak testzaagsnedes op afvalmateriaal voordat u de definitieve
zaagsnedes maakt.
• Er wordt steeds gezaagd onder een afschuinhoek naar links met de
achterkant van de lijst tegen het onderstel.
Binnenhoek
- Links
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
- Rechts
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel links van de zaagsnede.
VIERZIJDIGE
DOOS
HOEK TUSSEN TWEE RIBBEN
DEZE VERSTEKHOEK OP DE ZAAG INSTELLEN
• Stel de zaag in op de voorgeschreven hoeken en maak enkele
proefsneden.
• Oefen met het in elkaar zetten van de gezaagde delen.
Voorbeeld: Maak een vierzijdige doos met buitenhoeken van 25°
(hoek “A”) (fig. R2), gebruik de bovenste boog rechts. Zoek 25° op
de boogschaal. Volg de horizontale snijlijn naar beide zijden om de
instelling van de verstekhoek van de zaag (23°) te verkrijgen. Volg op
dezelfde manier de verticale snijlijn naar beneden of naar boven voor
het instellen van de afschuinhoek van de zaag (40°). Maak steeds
enkele proeven met stukjes afvalhout om de instellingen te controleren.
Buitenhoek
- Links
• Onderkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar links.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
- Rechts
• Bovenkant van de lijst tegen de parallelgeleiding.
• Verstekhoek naar rechts.
• Bewaar het deel rechts van de zaagsnede.
Groeven maken (fig. S)
Uw zaag is voorzien van een groefaanslag (17) en duimschroef (59) om
groeven te kunnen maken.
• Wip de groefaanslag (17) naar de voorkant van de zaag.
• Stel de duimschroef (59) in om de diepte van de groef in te stellen.
Het kan nodig zijn om eerst de borgmoer (60) los te draaien.
• Plaats een stuk afvalhout van ca. 5 cm tussen de aanslag en het
werkstuk om een rechte groef te maken.
Speciale opstelling voor breed vertical zagen (fig. A1, T1, T2)
Uw zaag kan erg brede werkstukken (tot 391 mm) zagen wanneer een
special opstelling gebruikt wordt. Om de zaag in te stellen op deze
werkstukken gaat u als volgt te werk:
• Verwijder zowel de linker en rechter schuifgeleidingen van de zaag en
leg ze opzij. Om ze te verwijderen, schroeft u de geleidingschroeven
enkel draaien los en schuift u elke geleiding naar buiten. Pas en
vergrendel de verstekregelaar zodat het zich op 0 graden verstek
bevindt.
• Verwijder de schroeven van de achterste geleiding (64) uit het rechter
achtervoet en plaats deze in de schroefgaten van de rechterhand
geleider (8).
WAARSCHUWING: Snij geen materiaal door de speciale
opstelling te gebruiken zonder correct de schroeven van de
achterste geleider (64) te plaatsen, zoniet zal het materiaal
niet correct ondersteund worden en kan het oorzaak zijn van
controleverlies of mogelijk letsel.
• Maak een platform met een 38 mm dikke spaanplaat of een
vergelijkbare platte en sterke houten plaat van 38 mm dik voor de
afmeting: 368 x 660 mm. Het platform moet vlak zijn, anders kan het
materiaal tijdens het zagen bewegen en letsels veroorzaken.
• Monteer het 368 x 660 mm platform op de zaag met vier 76,2 mm
lange houtschroeven (61) door de gaten in de basisparallelgeleiding.
Het materiaal moet met vier schroeven stevig worden vastgemaakt.
Bij gebruik van de speciale opstelling zal het platform in twee stukken
worden gezaagd. Controleer of de schroeven stevig genoeg vastzitten,
anders kan het materiaal loskomen en letsels veroorzaken. Controleer
NEDERLANDS
of het platform stevig en plat op de tafel ligt, tegen de parallelgeleiding
en precies in het midden.
WAARSCHUWING: Controleer of de zaag stevig is
gemonteerd op een stabiel en plat oppervlak. Anders kan de
zaag onstabiel worden, vallen en letsels veroorzaken.
• Plaats het te zagen werkstuk bovenaan het op de tafel gemonteerde
platform. Controleer of het werkstuk stevig tegen de achterste
parallelgeleiding rust.
• Maak het materiaal vast voordat u begint te zagen. Zaag langzaam
door het materiaal met een beweging ‘uit, neer en terug’. Als het
materiaal niet stevig geklemd is, of als u niet langzaam zaagt, kan het
materiaal loskomen en letsels veroorzaken.
Na verschillende keren zagen aan verschillende verstekhoeken anders
dan 0 graden, kan het platform verzwakken en het werk niet meer goed
ondersteunen. Installeer een nieuw, ongebruikt platform voor de zaag na
herinstelling van de gewenste verstekhoek.
WAARSCHUWING: Blijvend gebruik van een platform met
verschillende zaagsneden kan leiden tot verlies van controle over
het materiaal en mogelijke letsels.
Stofverwijdering (fig. A2 & A3)
• Plaats de stofzak (26) op de stofafzuigadapter (6).
• Sluit indien mogelijk een stofverwijderingsapparaat aan dat is
ontworpen in overeenstemming met de desbetreffende regelgeving
omtrent stofemissie.
Zaagbladen
Om de genoemde zaagdiepten te bereiken, dienen altijd zaagbladen met
een diameter van 305 mm en een asgat van 30 mm te worden gebruikt.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Om de verstekzaagmachine eenvoudig te kunnen dragen, beschikt hij over
een draaggreep (10) aan de bovenkant van de zaagarm.
• Beweeg voor het transporteren van de zaag de zaagarm omlaag en
druk de vergrendelingsstift (22) naar binnen.
• Sluit de vergrendelknop van de geleiderrail met de zaagkop
voorwaarts, sluit de verstekarm in de volle linkerverstekhoek,
schuif de parallelgeleiding (3 en 8) volledig naar binnen en sluit de
afschuiningshendel (20) met de zaagkop in verticale positie om het
gereedschap zo compact mogelijk te maken.
• Gebruik altijd de draaggreep (10) of de handvatten (24) zoals afgebeeld
in fig. B om de zaag te transporteren.
Onderhoud
Uw DEWALT-machine is ontworpen om gedurende lange tijd probleemloos
te functioneren met een minimum aan onderhoud. Een juiste behandeling
en regelmatige reiniging van de machine garanderen een hoge levensduur.
WAARSCHUWING: Om het risico van letsel te
verminderen, moet u de unit uitzetten en de stekker van
de machine uit het stopcontact halen vóór de installatie
en verwijdering van toebehoren, vóór het aanpassen
of veranderen van instellingen of als u reparaties uitvoert.
Controleer of de triggerschakelaar in de UIT-positie staat. Een
toevallige activering kan verwondingen veroorzaken.
Smering
lI Vostro elettroutensile non richiede lubrificazione addizionale.
Reinigen
WAARSCHUWING: Blaas vuil en stof met droge lucht uit
de behuizing, aangezien vuil zich vaak zichtbaar opstapelt
in en rond de ventilatieopeningen. Draag goedgekeurde
oogbescherming en goedgekeurd stofmasker bij het uitvoeren
van deze procedure.
WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere
ruwe chemicaliën voor het reinigen van de niet-metalen
onderdelen van het werktuig. Deze chemicaliën kunnen de
materialen die in deze onderdelen gebruikt worden, verzwakken.
Gebruik een doek alleen bevochtigd met water en zachte zeep.
Laat nooit vloeistof in het gereedschap lopen en dompel nooit
enig deel van het gereedschap onder in vloeistof.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig de bovenzijde van de tafel.
WAARSCHUWING: Reinig, om het risico op letsel te
verkleinen, regelmatig het stofverzamelsysteem.
Optionele accessoires (fig. A3 - A6)
WAARSCHUWING: Omdat hulpstukken, behalve die van
DEWALT, niet zijn getest in combinatie met dit product, kan
het gebruik van dergelijke hulpstukken gevaarlijk zijn. Om het
risico van letsel te beperken, mogen bij dit product uitsluitend
accessoires worden gebruikt die zijn aanbevolen door DEWALT.
LASERWAARSCHUWING:
LASERSTRALING: KIJK NIET RECHTSREEKS NAAR
DE STRAAL
KLASSE 2 LASERPRODUCT
MAXIMALE STROOMVERMOGEN
<1MW @ 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
LED WERKLICHT WAARSCHUWING:
LED STRALING: KIJK NIET RECHTSREEKS NAAR DE
STRAAL
KLASSE 2 LEDPRODUCT
MAXIMALE STROOMVERMOGEN
P = 9,2 mW: piek = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Neem contact op met uw leverancier voor verdere informatie over de
geschikte accessoires.
Milieubescherming
Aparte inzameling. Dit product mag niet bij het normale
huishoudafval worden gegooid.
Als u op een dag merkt dat uw DEWALT product vervangen moet
worden of dat u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het
huishoudafval. Dit product moet afzonderlijk ingezameld worden.
Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen
maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk.
Hergebruik van gerecycleerde materialen helpt milieuvervuiling te
voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften bepalen mogelijk een aparte inzameling
voor elektrische producten, in containerparken of bij de verkoper
wanneer u een nieuw product koopt.
DEWALT beschikt over een gebouw voor de verzameling en recyclage van
DEWALT producten die het einde van hun levensduur hebben bereikt. Om
van deze dienst gebruik te maken, kunt u uw product terugbrengen naar
elke erkende reparateur die hem voor ons zal inzamelen.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te
nemen met uw plaatselijke DEWALT kantoor op het adres dat in deze
handleiding staat. Of u kunt een lijst met erkende DEWALT reparateurs en
alle gegevens over onze herstellingsdienst en contactinformatie vinden op
www.2helpU.com.
75
NEDERLANDS
GARANTIE
• 30 DAGEN GEEN RISICO TEVREDENHEIDSGARANTIE •
Indien uw DEWALT-machine, om welke reden dan ook, niet geheel
aan uw verwachtingen voldoet, brengt u de machine dan compleet
zoals bij de aankoop en binnen de 30 dagen terug naar het erkend
DEWALT verkooppunt waar u het toestel heeft gekocht, samen
met uw aankoopbewijs. U ontvangt een nieuw toestel of het
aankoopbedrag wordt terugbetaald.
• EEN JAAR GRATIS SERVICECONTRACT •
Als u onderhoud of service nodig hebt voor uw DEWALT
werktuig binnen de 12 maanden na uw aankoop, zal dit gratis
worden geleverd bij een bevoegde DEWALT reparateur. U dient
een aankoopbewijs voor te leggen. Dit omvat werkuren en
vervangingsonderdelen voor elektrisch gereedschap. Dit omvat geen
toebehoren.
• EEN JAAR VOLLEDIGE GARANTIE •
Als uw DEWALT product gebreken vertoont die te wijten zijn
aan slechte materialen of vakmanschap binnen 12 maanden na
aankoop, garanderen wij dat we alle defectieve onderdelen gratis
zullen vervangen of, naar onze keuze, de eenheid gratis zullen
vervangen mits:
• Het product niet verkeerd werd gebruikt.
• Onbevoegde personen niet getracht hebben herstellingen uit te
voeren.
• Bewijs van aankoop is geleverd. Deze garantie wordt
aangeboden als een extra voordeel en vormt een aanvulling op
de wettelijke rechten van klanten.
Voor het adres van uw dichtstbijzijnde erkende DEWALT reparateur
verwijzen we naar het telefoonnummer op de achterzijde van deze
handleiding. Of u kunt een lijst met bevoegde DEWALT reparateurs
en alle gegevens over onze herstellingsdienst en contactinformatie
vinden op www.2helpU.com.
76
NORSK
GJÆRSAG DW717
Gratulerer!
Du har valgt et DEWALT verktøy. Årelang erfaring, konstant produktutvikling
og fornyelse gjør DEWALT til en av de mest pålitelige partnere for
profesjonelle brukere.
FORSIKTIG: Indikerer en potensielt hasardiøs situasjon, som,
hvis den ikke blir unngått, muligens kan resultere i mindre eller
moderate skader.
FORSIKTIG: Ved bruk uten sikkerhetsvarselssymbolet, indikerer
en potensielt hasardiøs situasjon, som, hvis den ikke blir
unngått, muligens kan resultere i materiell skade.
Tekniske data
Betegner risiko for elektrisk støt.
DW717
230
1.600
250
30
1,8
4.000
mm
320
mm
226
mm
88
mm
56
venstre 60°
høyre
51°
venstre 48°
høyre
48°
Spenning
Motoreffekt
Bladdiameter
Utsparingsdiameter
Bladtykkelse
Maks. omdr.hastighet/min
Maks. snittbredde 90°
Maks. gjæringskapasitet 45°
Maks. snittdybde 90°
Maks. dybde på skråsnitt 45°
Gjærsnitt (ytterstillinger)
V
W
mm
mm
mm
Skråsnitt (ytterstillinger)
0° gjæring
Snittbredde ved maks. høyde 89 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm
Venstregjæring 45°
Snittbredde ved maks. høyde 89 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 226 mm
Venstreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 58 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm
Høyreavfasing 45°
Snittbredde ved maks. høyde 30 mm
Snitthøyde ved maks. bredde 320 mm
Gjærsnitt 31,62°, avfasing 33,85°
Snitthøyde ved maks. bredde 272 mm
Bremsetid, automatisk elektronisk bladbrems
Vekt
LpA (lydnivå)
LWA (lydeffekt)
KpA (lydnivå usikkerhet K)
KWA (lydeffekt usikkerhet K)
230 V verktøy
230 V verktøy
115 V verktøy
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
23
dB(A)
dB(A)
dB(A
dB(A)
DW717
92
105
3,0
4,2
EU-konformitetserklæring
DW717
DEWALT erklærer at disse produktene, beskrevet under “tekniske data”, har
blitt konstruert i samsvar med:
98/37/EC (til 28. des. 2009); 2006/42/EC (fra 29. des. 2009); 2004/108/
EC; 2006/95/EC; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003; EN 61029-29:2002; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
For ytterligere informasjon, vennligst kontakt DEWALT på følgende adresse
eller referer til baksiden av manualen.
Undertegnede er ansvarlig for samling av tekniske data og utfører denne
erklæringen på vegne av DEWALT.
Horst Grossmann
Visepresident for ingeniørvirksomhet og produktutvikling
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510 Idstein, Tyskland
01.03.08
Sikkerhetsinstruksjoner
ADVARSEL! Ved bruk av elektrisk verktøy bør grunnleggende
sikkerhetstiltak alltid bli fulgt for å redusere risiko for brann,
elektrisk støt og personlig skade inkludert følgende.
Les alle disse instruksjonene før du forsøker å bruke dette produktet, og ta
vare på disse instruksjonene.
TA VARE PÅ DENNE MANUALEN FOR FREMTIDIG REFERENSE.
Generelle sikkerhetsregler
1. Hold arbeidsområdet ryddig.
Rotete områder og benker kan føre til skader.
2. Ta hensyn til omgivelsene i arbeidsområdet.
Totale vibrasjonsverdier (treakse vektorsum)
fastsatt i henhold til EN61029:
Vibrasjonsutslippverdi ah
ah =
Usikkerhet K =
Sikringer
Europa
Storbritannia og Irland
Storbritannia og Irland
mm
mm
Betegner risiko for brann.
m/s²
m/s²
2,0
1,5
10 A, nettspenninger
13 A, i støpsler
16 A, nettspenninger
Definisjoner: Sikkerhetsretningslinjer
Definisjonene nedenfor beskriver alvorlighetsgraden til hvert signalord.
Vennlig les manualen og vær oppmerksom på disse symbolene.
FARE: Indikerer en truende, hasardiøs situasjon, som, hvis den
ikke blir unngått, vil resultere i dødsfall eller alvorlig skade.
ADVARSEL: Indikerer en potensielt hasardiøs situasjon, som,
hvis den ikke blir unngått, kan resultere i dødsfall eller alvorlig
skade.
Utsett ikke verktøyet for regn. Bruk ikke verktøyet i fuktige eller våte
forhold. Hold arbeidsområdet godt opplyst (250–300 lux). Bruk ikke
verktøyet på steder hvor det er risiko for brann eller eksplosjon, f.eks. i
nærheten av antennelige væsker og gasser.
3. Beskytt deg mot elektrisk støt.
Unngå kroppskontakt med jordede flater (f.eks. rør, radiatorer, komfyrer
og kjøleskap). Når verktøyet blir brukt under ekstreme forhold (f.eks.
høy luftfuktighet, når filspon blir produsert osv.), kan strømsikkerheten
bli forbedret ved å sette inn en isolerende omformer eller en (FI)
jordfeilsbryter.
4. Hold andre personer borte.
La ikke personer, og særlig barn, som ikke er involverte i arbeidet, røre
verktøyet eller skjøteledningen og hold dem borte fra arbeidsområdet.
5. Oppbevar verktøy som ikke er i bruk.
Når de ikke er i bruk, må verktøyene oppbevares på et tørt sted og
være trygt låst, utenfor barns rekkevidde.
77
NORSK
6. Press ikke verktøyet.
Det vil utføre jobben bedre og tryggere i det tempoet det var ment å
operere i.
7. Bruk det riktige verktøyet.
Tving ikke små verktøy til å gjøre jobben tiltenkt et kraftigere verktøy.
Bruk ikke verktøy til oppgaver som de ikke er beregnet på, bruk for
eksempel ikke sirkelsager til å kutte grener på trær eller tømmerstokker.
8. Kle deg riktig.
Bruk ikke løse klær eller smykker, da disse kan sette seg fast i
bevegelige deler. Sklifritt fottøy er å anbefale når du arbeider utendørs.
Ha på beskyttende hårklede til langt hår.
9. Bruk beskyttende utstyr.
Bruk alltid vernebriller. Bruk ansikts- eller støvmaske hvis
arbeidesoperasjonene forårsaker støv eller flyvende partikler. Hvis disse
partiklene er veldig varme, bruk også et varmebestandig forkle. Bruk
alltid hørselsvern. Bruk alltid vernehjelm.
10. Koble til støvsugingsutstyr.
Hvis anordningene er ustyrt med kobling for støvsugings- og
oppsamlingsutstyr, kontroller at disse er tilkoblet og brukt riktig.
11. Vær forsiktig med ledningen.
Rykk aldri i ledningen for å dra den ut av stikkontakten. Hold
ledningen på avstand fra varme, olje og skarpe kanter. Bær aldri
verktøyet i ledningen.
12. Beskytt arbeidet.
Hvor det er mulig, bruk klemmer eller en skruestikke for å feste
arbeidssstykket. Det er tryggere enn å bruke hånda di, og det frir opp
begge hendene til å operere verktøyet.
13. Len deg ikke for mye over.
Oppretthold fotfestet og balansen til enhver tid.
14. Vedlikehold verktøyene godt.
Hold kutteredskaper skarpe og rene for bedre og tryggere yteevne. Følg
instruksjonene for smøring og skifting av tilbehør. Inspiser verktøyene
periodisk, og, hvis de har skader, reparer dem på et autorisert
servicested. Hold alle håndtak og brytere tørre, rene og frie for olje og
fett.
15. Koble fra verktøyene.
Når de ikke er i bruk, før ettersyn og når tilbehør som blader, skjær og
kniver blir skiftet, koble verktøyene fra strømmen.
16. Fjern justerings- og skrunøkler.
Venn deg til å kontrollere at justeringsnøkler og skrunøkler blir fjernet fra
verktøyet før verktøyet blir tatt i bruk.
17. Unngå utilsiktet start.
Bær ikke verktøyet med en finger på bryteren. Vær sikker på at verktøyet
er i “av”-posisjon før det blir plugget i.
18. Bruk utendørs skjøteledninger.
Før bruk inspiserer du skjøteledningen og skifter den ut hvis den er
skadet. Når verktøyet blir brukt utendørs, bruk kun skjøteledninger som
er ment for utendørs bruk og som er riktig merket.
19. Vær oppmerksom.
Følg med på det du gjør. Bruk sunn fornuft. Operer ikke verktøyet når du
er trøtt eller er under påvirkning av rusmiddel eller alkohol.
20. Sjekk etter skadde deler.
Før bruk sjekker du verktøyet og nettkabelen nøye for å kontrollere at
det virker ordentlig og oppfyller sin tiltenkte funksjon. Sjekk justering av
bevegelige deler, festing av bevegelige deler, brukne deler, montering og
andre ting som kan påvirke driften. En beskyttelsesplate eller annen del
som er skadet, må repareres ordentlig eller bli byttet ut på et autorisert
servicesenter med mindre annet er angitt i denne instruksjonsmanualen.
Få defekte brytere byttet ut på et autorisert servicesenter. Bruk ikke
verktøyet hvis bryteren ikke kan bli slått på og av. Prøv aldri selv å
reparere verktøyet.
ADVARSEL! Bruken av ekstrautstyr eller tilbehør eller bruk av
dette verktøyet sammen med annet enn det som er anbefalt i
denne instruksjonsmanualen, kan føre til risiko for personskade.
21. Få verktøyet ditt reparert av en kvalifisert person.
Dette elekstriske verktøyet retter seg etter relevante sikkerhetsforskrifter.
Reparasjoner skal kun utføres av kvalifiserte personer som bruker
originale reservedeler, ellers kan det resultere i vesentlig fare for
brukeren.
Ytterligere sikkerhetsforskrifter for gjæringssager
• Maskinen er utstyrt med en spesiell konfigurert strømledning som kun
kan bli byttet ut av produsenten eller en autorisert serviceagent.
• Bruk ikke sagen til å skjære i andre materialer enn de som er anbefalt av
produsenten.
• Bruk ikke maskinen uten at beskyttelsesplatene er i posisjon, eller hvis
beskyttelsesplatene ikke fungerer eller ikke er ordentlig vedlikeholdt.
• Vær sikker på at armen er forsvarlig festet ved skråskårne kutt.
• Hold gulvområdet rundt maskinunderlaget godt vedlikeholdt og fritt for
løst materiale, f.eks. flis og avkutt.
• Bruk riktig slipte sagblader. Følg maksimum hastighetsmerke på
sagbladet.
• Vær sikker på at alle låseknappene og klemmehåndtakene er stramme
før en operasjon blir satt igang.
• Plasser ikke noen av hendene i bladområdet når sagen er koblet til den
elektriske strømkilden.
• Forsøk ikke brått å stoppe en maskin som er i gang, ved å presse et
redskap eller noe annet mot bladet, da alvorlige ulykker kan oppstå.
• Før bruk av noe som helst ekstrautstyr, konsulter instruksjonsmanualen.
Uriktig bruk av et ekstrautstyr kan forårsake skade.
• Bruk en holdeanordning eller ha på hansker ved håndtering av sagblad.
• Kontroller at sagbladet er riktig montert før bruk.
• Kontroller at bladet roterer i riktig retning.
• Ikke bruk blader med større eller mindre diameter enn det som er
anbefalt. For riktig bladgrad, referer til tekniske data. Bruk kun bladene
som er spesifisert i denne manualen, som retter seg etter EN 847-1.
• Vurder å anvende spesielt designede støydempende blader.
• Bruk ikke HSS-blader.
• Ikke bruk sprukne eller skadde sagblader.
• Ikke bruk slipeskiver.
• Bruk aldri sagen din uten sagsnittplaten.
• Løft bladet opp fra sagsnittet på arbeidsstykket før bryteren blir koblet
ut.
• Ikke kil noe mot viften for å holde motorakselen.
• Bladbeskytteren på sagen din vil automatisk heve seg når armen
blir brakt ned; den vil senke seg over bladet når utløserhåndtaket på
hovedsperren (12) blir trykt på.
• Løft aldri bladbeskytteren manuelt med mindre sagen er koblet fra.
Bladbeskytteren kan løftes med hånd når det blir installert eller fjernet
sagblader eller når sagen blir inspisert.
• Sjekk med jevne mellomrom at motorluftsåpningene er rene og fri for
sagflis.
• Bytt ut sagsnittplaten når den er utslitt.
• Koble maskinen fra nettet før det utføres vedlikeholdsarbeid eller når
bladet skiftes.
• Utfør aldri renhold eller vedlikeholdsarbeid mens maskinen fremdeles er i
gang og hodet ikke er i hvileposisjon.
• Når mulig, monter alltid maskinen til en benk.
• Hvis du bruker en laser til å indikere skjæreretningen, kontroller at
laseren er klasse 2 i henhold til EN 60825-1. Ikke bytt ut en laserdiode
med en annen type. Hvis den blir skadd, få laseren reparert av en
autorisert repareringsagent.
• Den fremre delen av beskytteren er spaltet slik at man kan se mens
man kutter. Selv om spaltene dramatisk reduserer flygende partikler,
er de åpninger i beskytteren slik at man bør ha på vernebriller hele
tiden mens man ser gjennom spaltene.
• Koble sagen til en støvsamleranordning når det skjæres i tre. Vurder
alltid faktorer som påvirker støvrisiko, som:
– type materiale som det skal arbeides på (sponplate produserer mer
støv enn tre);
78
NORSK
– hvor skarpt bladet er;
– riktig justering av sagbladet.
Vær sikker på at uttrekking på stedet så vel som deksel, bafler og
sagflisrenner er riktig justert.
• Vennligst vær klar over følgende faktorer som påvirker
utsatthet for støy:
– bruk sagblader som er konstruert for å redusere utstedt støy;
– bruk kun godt filte sagblader;
• Maskinvedlikehold bør foretas med jevne mellomrom;
• Maskinfeil, inkludert beskyttere eller sagblader, bør rapporteres så snart
de blir oppdaget;
16 Skinnelåseknott
17 Rillestopp
A2
18 Skyvestopp
19 Fast øvre bladbeskyttelse
20 Faselås/-spak
21 Fasings-klemspak
22 Utløser-nedepinne
23 Skrunøkkel
24 Håndforsenking
25 Benkmonteringshuller
• Skaff til veie passende normalt eller nært lys;
• Pass på at operatøren er skikkelig trent til bruk, justering og drift av
maskinen;
• Hvis tilpasset med laser, IKKE skift til en annen type laser. Reparasjoner
skal bare bli utført av laserprodusenten eller en autorisert agent.
Øvrige risikoer
A3
26 Støvpose
Tilleggsutstyr
A4
27 Arbeidsunderlag-forlengelse
Følgende risikoer er naturlig forbundet med bruk av sagene:
– skader som er forårsaket av at de roterende delene blir berørt
Til tross for anvendelse av sikkerhetsforskrifter og implementering av
sikkerhetsanordninger, kan ikke visse andre risikoer unngås. Disse er:
– Svekking av hørselen.
– Risiko for ulykker forårsaket av de utildekte delene på det roterende
sagbladet.
– Risiko for skade når bladet byttes ut.
A5
28 LED-arbeidslampe
A6
29 Arbeidsstykkeklemme
A7
30 Laser
– Risiko for å klemme fingrene når beskytterne åpnes.
– Helsefarer forårsaket ved å puste inn støv, som oppstår når tre blir
skåret, særlig eik, bøk og MDF.
Kontroll av pakkens innhold
Pakken inneholder:
1 Gjærsag, montert
1 Nøkkel for sagblad
1 Blad
1 Støvpose
1 Instruksjonsbok
1 Splitt-tegning
• Kontroller om verktøyet, deler eller tilbehør er blitt skadet under
transporten.
• Ta deg tid til å lese nøye igjennom instruksjonsboken slik at du forstår
innholdet før verktøyet tas i bruk.
Beskrivelse (fig. A1 - A7)
ADVARSEL: Foreta aldri forandringer på det elektriske verktøyet
eller deler av det. Det kan medføre skader på personer eller
gjenstander.
A1
1 På/av-bryter
2 Bevegbar nedre bladbeskyttelse
3 Gitter venstre side
4 Gjæringsspak
5 Gjæringslås
6 Støvutløpsrør (vises ikke)
7 Gjæringsskala
8 Gitter høyre side
9 Sagkuttplate
10 Bærehåndtak
11 Driftshendel
12 Utløserspak
13 Elektronisk hastighetsstyringsskala
14 Spindellås
15 Fasingsskala
TILTENKT BRUK
Din DW717 gjæresag har blitt konstruert til profesjonelt å skjære tre,
treprodukter og plastikk. Den vil lett utføre, nøyaktig og trygt, sagarbeider
som det å kutte tvers over, skjære skråkanter og gjæring.
Gjæresagen DW717 er et profesjonelt verktøy. LA IKKE barn komme i
kontakt med verktøyet. Det er krav for overoppsyn med barn under 16 år.
Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren har blitt konstruert til kun å bruke en volts spenning.
Sjekk alltid at strømforsyningen er i samsvar med spenningen på skiltet på
verktøyet.
Ditt verktøy er dobbeltisolert i samsvar med EN 61029;
derfor er ikke jordledning påkrevd.
I det tilfellet at ledningen må skiftes ut, må verktøyet kun bli reparert av en
autorisert serviceagent eller av en kvalifisert elektriker.
Bruk av skjøteledning
Hvis skjøteledning er påkrevd, bruk en godkjent skjøteledning, som er
beregnet på strømtilførselen til dette verktøyet (se tekniske data). Minste
lederstørrelse er 1,5 mm2.
Ved bruk av ledningsspole, alltid rull ledningen helt ut.
Spenningsfall
Innkoplingsstrømstøt forårsaker kortvarige spenningsfall. Ved overforbruk
kan strømforsyningsforhold forårsake korttids strømdropp. Hvis
strømforsyningens systemimpedans er lavere enn 0,25 , er det ikke
sannsynlig at forstyrrelser vil oppstå.
MONTERING
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av
verktøyet og koble fra strømmen før det gjøres forsøk på å flytte
det, skifte tilbehør eller gjøre justeringer i henhold til det som er
skrevet i laserjusteringsinstruksjonene.
Pakke ut (fig. A1, B)
• Ta tak i bærehåndtaket og løft sagen forsiktig ut av innpakningen (10).
• Frigjør skinnens låseskrue (16) og skyv saghodet bakover for å låse det
i bakre posisjon.
79
NORSK
• Trykk betjeningshåndtaket (11) nedover og trekk ut låsepinnen (22),
som vist.
• Slipp betjeningshåndtaket opp forsiktig til det står i øvre stilling.
Montering på benk (fig. C)
• Alle fire bena har hull (25) for montering på benk. Det er to hull for
skruer av forskjellige størrelse. Det er tilstrekkelig å bruke ett av hullene.
Fest alltid sagen godt, slik at den ikke kan bevege seg. Du kan gjøre
sagen enklere å flytte ved å montere den på en finérplate med tykkelse
12,5 mm eller mer. Finérplaten kan spennes fast til arbeidsbenken eller
flyttes til andre arbeidssteder og spennes fast der.
• Hvis du monterer sagen på en finérplate, må du passe på at skruene
ikke stikker ut på undersiden av platen. Finérplaten må ligge mot
arbeidsbenken. Når du spenner fast sagen til et underlag, må du bare
bruke festepunktene, der hullene for monteringsskruene er plassert.
Fastspenning i andre punkter vil hindre riktig funksjonering av sagen.
• For å hindre klemming og unøyaktighet må du kontrollere at underlaget
ikke er skeivt eller ujevnt på annen måte. Hvis sagen vipper på
underlaget, kan du legge noe under et av bena, slik at sagen står støtt
på underlaget.
Montere sagbladet (fig. D1 - D5)
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av
verktøyet og koble fra strømmen før det gjøres forsøk på å flytte
det, skifte tilbehør eller gjøre justeringer i henhold til det som er
skrevet i laserjusteringsinstruksjonene.
Trykk aldri ned spindellåsknappen mens bladet er i gang eller
går på tomgang.
Skjær ikke med gjæresaga i ferrometall (inneholdende jern eller
stål) eller i mur eller fibersementprodukter.
• Trykk ned utløserhendelen for saghodet (12) for å frigjøre den nedre
skjermen (2). Hev deretter den nedre skjermen helt opp.
• Bruk Torx-biten (33) på håndtaksenden til den medfølgende skrunøkkelen
(23), løs tilstrekkelig på beskytterklammeskruen (34) for at den vinklete
hjørnedelen (35) skal passere mellom skruhodet og beskytterplaten.
Dette vil gjøre at beskytterbraketten (36) blir løftet nok til å tillate adgang til
låseskruen på bladet (37).
• Med den nedre beskytteren holdt i løftet posisjon av
beskytterbrakettskruen (34), trykk ned spindellåspluggen (14) med en
hånd og bruk så den medfølgende bladskrunøkkelen (23) i den andre
hånden til å løsne den venstre gjengelåsskruen (37) ved å skru med
urviseren.
ADVARSEL: Betjen spindellåsen ved å trykke ned knappen
som vist, og roter spindelen for hånd til du kjenner at låsen
griper. Hold låseknappen inne for å hindre at spindelen roterer
(fig. D4).
• Skru ut låseskruen (37) for sagbladet og den ytre anleggskragen (38).
• Legg sagbladet (39) inn mot skulderen (40) på den indre anleggskragen
(41), og kontroller at tennene på undersiden av sagbladet peker mot
bakkant av sagen (bort fra brukeren).
• Sett den ytre anleggskragen (38) på igjen.
• Trekk til låseskruen (37) for sagbladet ved å skru mot klokken mens du
holder spindellåsen i inngrep med den andre hånden.
• Før skjermbraketten (36) nedover til det vinklete hjørnestykket (35) står
lavere enn hodet på festeskruen (34) for skjermbraketten.
• Trekk til festeskruen for skjermbraketten.
ADVARSEL: Trykk aldri ned låsepinnen for spindelen mens
sagbladet går rundt. Hold skjermbraketten nede, og trekk
festeskruen for skjermbraketten godt til etter at du har montert
sagbladet.
ADVARSEL: Beskytterbraketten må settes i sin opprinnelige
posisjon og skruen må skrus til før sagen tas i bruk. Ved å
unnlate å gjøre dette, kan beskytteren komme i kontakt med
det roterende bladet og resultere i skade på sagen og alvorlig
personskade.
80
Justeringer
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av
verktøyet og koble fra strømmen før det gjøres forsøk på
å flytte det, skifte tilbehør eller gjøre justeringer i henhold til det
som er skrevet i laserjusteringsinstruksjonene.
Gjærsagen ble justert nøyaktig på fabrikken. Hvis det er nødvendig med ny
justering etter transport eller av andre grunner, følger du fremgangsmåten
nedenfor. Det skal ikke være nødvendig å gjenta denne justeringen.
Kontrollere og justere bladet i forhold til føringsstykket (fig. E1 - E4)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for
å frigjøre gjæringsarmen (42).
• Beveg gjæringsarmen til låsehendelen setter den i stillingen for 0° gjæring.
Ikke trekk til håndtaket.
• Trekk hodet nedover til bladet akkurat når ned i sagsporet (43).
• Legg en vinkelhake (44) an mot venstre side av parallellanlegget (3) og
bladet (39) (fig. E3).
ADVARSEL: Vinkelhaken skal ikke berøre spissen av tennene
på sagbladet.
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne skruene (45) og skyv skalaen/gjæringsarmen mot venstre
eller høyre til sagbladet står i 90 vinkel mot føringsstykket, målt med
vinkelhaken.
• Trekk til skruene (45) igjen. Bry deg ikke om hva gjæringsindikatoren
viser nå.
Justere gjæringsindikatoren (fig. E1, E2 & F)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for
å frigjøre gjæringsarmen (42).
• Beveg gjæringsarmen for å sette gjæringsindikatoren (46) i nullstilling,
som vist i fig. F.
• Mens gjæringshåndtaket er løst, lar du låsehaken gå i inngrep mens du
roterer gjæringsarmen forbi nullstillingen.
• Følg med på indikatoren (46) og gjæringsskalaen (7). Hvis indikatoren
ikke angir nøyaktig null, løsner du skruen (47), flytter indikatoren til 0°
og strammer til skruen igjen.
Gjæringslås/sperrestangjustering (fig. A1, G)
Dersom sokkelen på sagen kan flyttes mens gjæringsspaken (4) er låst,
må gjæringslåsen/sperrestangen (48) justeres.
• Låse opp gjæringsspaken (4).
• Løsne sikringsmutteren (61) på gjæringslåsstangen.
• Stram gjæringslåsen/sperrestangen(48) helt til med en skrutrekker.
Deretter løsner du stangen en omdreining.
• Kontroller at bordet ikke beveger seg når spaken (4) er låst på en
tilfeldig (ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
• Stram sikringsmutteren (61).
Sjekke og justere bladet i forhold til bordet (fig. H1 - H4)
• Løsne fasings-klemspaken (21) og løft faselåsen (20) for å slippe
sagarmen.
• flytt sagarmen til låset står i posisjonen for 0° fasingsposisjon. Ikke
stram spaken.
• Trekk ned hodet til bladet akkurat kommer inn i sagkuttet (43).
• Plasser en fast vinkel (44) på bordet og opp mot bladet (39) (fig. H2).
ADVARSEL: Berør ikke spissene til bladets tenner med
vinkelen.
• Hvis det er nødvendig med justering, gå fram som følger:
• Løsne skruene (49, 55) og beveg sagarmenheten til høyre eller venstre
til bladet er i 90° i forhold til bordet, målt med vinkelen. Trekk til skruen
(49) igjen. Fasevinkelen krever justering etter at justering av bladet i
forhold til bordet er fullført.
NORSK
• Juster venstre og høyre fasingsvinkler.
• Hvis fasingsviseren (50) ikke indikerer null på fasingsskalaen (15), løsne
skruen (51) som fester viseren og beveg den etter behov.
Justere skjermen (fig. I1 & 12)
Øvre del av føringsstykket kan justeres for å gi tilstrekkelig klaring til
å skjære med en avfasing på hele 48° mot både venstre og høyre.
Slik justerer du føringsstykket (3):
• Løsne plastrattet (52), og skyv føringsstykket mot venstre.
• Betjen sagen med motoren slått AV, og kontroller klaringen.
Justér føringsstykket slik at det står så nær bladet som det er praktisk
for å gi maksimal støtte til arbeidsstykket, uten å hindre opp- og
nedbevegelsen av betjeningsarmen.
• Trekk festeknappen godt til.
Slik justerer du høyre føringsstykke (8):
• Løsne plastrattet (53), og skyv føringsstykket mot høyre.
• Følg samme måte som for justering av venstre føringsstykke.
ADVARSEL: Føringssporene (54) kan tilstoppes med sagmugg.
Rengjør sporene med en pinne eller blås rent med luft med lavt
trykk.
Kontroll og justering av avfasingsvinkelen (fig. H1, I1, I2, J1 & J2)
Sjekke og justere venstre avfasingsvinkel
• Løsne innstillingsrattet (52) for føringsstykket, og skyv øvre del av
venstre del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, og løft opp
sperren for avfasing (20) for å frigjøre betjeningsarmen for saghodet.
• Beveg betjeningsarmen for saghodet til venstre, til låsehendelen setter
den i stillingen for 45° avfasing. Ikke trekk til håndtaket.
• Sjekk at avfasingsindikatoren (50) viser 45° på avfasingsskalaen (15)
(fig. J1).
• Følgende framgangsmåte brukes ved justering:
• Løsne mutteren (55) og drei stoppskruen (56) inn eller ut ved behov,
til indikatoren (50) angir 45°. Trekk til mutteren (55) igjen.
• For å oppnå 50° avfasing må du skru ut skruen på vinkelstopperen for
at betjeningsarmen for saghodet skal få stor nok bevegelsesfrihet.
Sjekke og justere høyre avfasingsvinkel
• Løsne det høyre innstillingsrattet (53) for føringsstykket, og skyv øvre
del av høyre del av føringsstykket mot venstre så langt det går.
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, og løft opp
sperren for avfasing (20) for å frigjøre betjeningsarmen for saghodet.
• Beveg betjeningsarmen for saghodet til høyre, til låsehendelen setter
den i stillingen for 45° avfasing. Ikke trekk til håndtaket.
• Sjekk at avfasingsindikatoren (50) viser 45° på avfasingsskalaen (15)
(fig. J2).
• Hvis det er nødvendig å justere noe, følger du fremgangsmåten for
justering av venstre avfasingsvinkel.
Justere låsesystemet for avfasing (fig. K)
Hvis betjeningsarmen for saghodet kan beveges når håndtaket (21) for
innstilling av avfasingsvinkelen er låst, må låsesystemet justeres.
• Fjern skruen (56) som holder håndtaket.
• Løft av håndtaket og drei det 1/8 omdreining med klokken.
Sett skruen tilbake på plass.
• Kontroller at betjeningsarmen for saghodet ikke beveger seg når
håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen er låst i en tilfeldig
(ikke forhåndsinnstilt) vinkel.
Justering av føringsskinne (fig. K)
• Kontroller skinnene regelmessig for klaring.
• For å redusere klaringen, roterer du gradvis justeringsskruen (57)
med urviseren mens du skyver saghodet fram og tilbake. Juster slik
at klaringen blir så liten som mulig uten at den forårsaker eventuell
skyvemotstand.
Bruksanvisning
ADVARSEL: Observer alltid sikkerhetsinstruksjonene og
gjeldende forskrifter.
Oppmerksomheten til brukere i Storbritannia blir rettet mot
“maskinreguleringer for trearbeid 1974” og alle påfølgende tilføyelser.
Før maskinen tas i bruk:
• Monter riktig sagblad. Ikke bruk sagblad som er utslitt. Sagbladet må
være konstruert for en omdreiningshastighet som er større enn eller lik
maksimal omdreiningshastighet for sagen.
• Ikke forsøk å skjære svært små arbeidsstykker.
• La bladet arbeide uten å tvinge arbeidsstykket inn mot sagbladet.
• La motoren nå normal hastighet før du begynner å skjære.
• Kontroller at alle låseskruer og låsehåndtak er trukket til.
• Spenn fast arbeidsstykket.
• Selv om sagen kan skjære i tre og mange ikke-metalliske materialer,
gjelder disse betjeningsinstruksjonene bare for skjæring i tre.
De samme retningslinjene gjelder for andre materialer. Ikke kapp
jernholdige materialer (jern og stål), fibersement eller murprodukter med
denne sagen!
• Bruk alltid snittplaten. Ikke bruk maskinen hvis sporet i snittplaten er
bredere enn 10 mm.
Start - stopp (fig. L)
Det er et hull (58) i av/på-bryteren (1) for innsetting av hengelås for sikring
av verktøyet.
• Når du skal bruke verktøyet, trykker du på strømbryteren.
• Maskinen stanses ved å slippe strømbryteren.
Riktig stilling for kropp og hender
Riktig stilling for kropp og hender når du betjener gjærsagen gjør
skjæringen lettere, mer nøyaktig og sikrere.
• Hold aldri hendene i nærheten av skjærestedet.
• Hold alltid hendene minst 150 mm unna sagbladet.
• Hold arbeidsstykket i et stødig grep mot bordet og føringsstykket mens
du skjærer. Hold hendene i riktig stilling helt til du har sluppet opp
bryteren og sagbladet har stoppet helt.
• Prøv alltid hvor snittet vil gå (med sagen slått av) før du skjærer.
• Kryss ikke armene.
• Hold begge føttene godt plantet i gulvet, og sørg for å stå i god balanse.
• Følg på etter hvert som du flytter betjeningsarmen mot venstre eller
høyre. Stå litt til side for sagbladet.
• Se inn gjennom slissene i skjermen når du skal skjære etter en blyantstrek.
Stille inn variabel hastighet (fig. L)
Hjulet for turtallsregulering (13) kan brukes til forhåndsinnstilling av maks.
hastighet.
• Drei turtallsregulatoren (13) til ønsket område, som angis ved et nummer.
• Bruk høye hastigheter for saging i myke materialer så som tre.
Bruk lave hastigheter for å sage i metall.
Gjæringskontroll (Fig. E1)
Gjæringsspaken (4) og gjæringslåsen (5) lar sagen gjæres 60 venstre og
50 høyre.
Slik gjærer du sagen:
• Frigjør gjæringsspaken (4) og trykk ned gjæringsspaken (5) og sett
ønsket gjæringsvinkel på gjæringsskalaen.
• Skyv ned gjæringsspaken (4) for å låse sagbordet på plass.
Fasekontroll (Fig. H1, J1)
Faselåsspakene (20) og fasings-klemspaken (21) lar deg fase sagen 48º
venstre og høyre. Sagen har to faselåsspaker (20), en på hver side av det
bakre støttehuset. Kun en av dem må brukes for å flytte fasingen i enhver
retning. Fasings-klemskapen (21) er øverst på det bakre støttehuset.
81
NORSK
Slik faser du sagen:
• Løsne fasings-klemspaken (21). Løft en av spakene til cirka 45º og sett
ønsket fasingsvinkel på fasingsskalaen (15). To fasingsskalaer gjør det
mer praktisk.
• Lås fasings-klemspaken (21) for å låse fasingen på plass.
Faselåsspakene (20) kan løftes vertikalt for å overstyre vanlige
stoppvinkler.
Skyvestopp (Fig. U)
Skyvestoppkontrollen (18) posisjonerer sagens skinner slik at størst mulige
vertikale profiler kan sages. STRAM ALLTID SKINNELÅSEKNOTTEN NÅR
DU BRUKER SKYVESTOPPEN, FOR Å FORHINDRE SKYVESYSTEMET
FRA Å BEVEGE SEG UTILSIKTET
Skinnelåseknott (fig. A1, U)
Skinnelåseknotten (16) lar deg låse saghodet godt, slik at det ikke glir
på skinnene. Dette er nødvendig når du utfører visse kutt eller når du
transporterer sagen.
Rillestopp (fig. A1, S)
Rillestopp (17) gir deg mulighet for rillekutting. Vending av spaken mot
fronten på sagen og justering av skruestikken endrer dybden på rillekuttet.
Vending av spaken mot baksiden av sagen overstyrer rillestoppen.
Utløser-nedepinne (fig. A2)
For å låse saghodet i nedeposisjonen, skyver du hodet ned, skyver pinnen
(22) inn og slipper saghodet. Dette holder saghodet trygt nede for å flytte
sagen fra ett sted til et annet. Du frigir det ved å trykke ned saghodet og
trekke ut pinnen.
VANLIG SKJÆRING
Kapping (fig. A1, A2 & M)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for
å frigjøre gjæringsarmen.
• Lås sperren i stilling 0, og trekk til gjæringshåndtaket.
• Legg trestykket som skal skjæres, inn mot føringsstykket (3 & 8).
• Grip betjeningshåndtaket (11) og trykk ned utløserhendelen (12) for
saghodet.
• Trykk på utløserbryteren (1) for å starte motoren.
• Før saghodet nedover, slik at saghodet skjærer et snitt i arbeidsstykket
og går gjennom snittplaten (9) av plast.
• Når sagingen er ferdig, slipper du bryteren og venter til sagbladet har
stanset helt før du stiller hodet til øverste hvileposisjon.
Utføre et skyvekutt (fig. N)
Føringsskinnen gjør det mulig å kutte større arbeidsstykker fra 76,2 mm
opptil 111,8 mm med en ut-ned-bak glidebevegelse.
• Frigjør skinnelåseknotten (16).
• Trekk saghodet mot deg og slå på verktøyet.
• Senk sagbladet inn i arbeidsstykket og skyv hodet tilbake for å fullføre
kuttet.
• Fortsett som beskrevet ovenfor.
ADVARSEL:
• Ikke utfør skyvekutt på arbeidsstykker som er mindre enn
76,2 mm.
• Husk å låse saghodet i bakre posisjon når skyvekutt er fullført.
82
Gjærsaging med skråsnitt (fig. A1, A2 og O)
• Løsne gjærehåndtaket (4) og trykk ned gjæringsutløseren (5) for
å frigjøre gjæringsarmen (5).
• Still inn riktig vinkel ved å flytte armen mot venstre eller høyre.
Låsehaken vil automatisk gå i inngrep ved gjæringsvinklene 10°,15°,
22,5°, 31,62° og 45° både venstre og høyre, samt 50° venstre og 50°
høyre. Hvis du skal skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og
låser ved å stramme gjæringshåndtaket.
• Gjæringshåndtaket må alltid være trukket godt til før du skjærer.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
ADVARSEL: Når gjæresag blir bruk til å kutte enden på en
trestykke med et lite avkutt, plasser trestykket for å sikre at
avkuttet er på siden av bladet med den større vinkelen mot
vernet; f.eks. venstre gjæring, avkutt til høyre - høyre gjæring,
avkutt til venstre.
Avfasing (fig. A1, A2 & P)
Maskinen kan skjære med avfasingsvinkler fra 48° mot venstre til 48° mot
høyre, og med gjæringsvinkelen innstilt mellom null og 45° mot høyre eller
venstre.
Avfasing mot venstre
• Skyv øvre venstre del av føringsstykket (3) mot venstre så langt det går.
• Løsne håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen, løft opp
sperren for avfasing (20) og still inn ønsket avfasing.
• Avfasingssperren finner automatisk 22,5°, 33,85° og 45°. Hvis du skal
skjære i en annen vinkel, holder du hodet fast og låser ved å stramme
håndtaket (21) for innstilling av avfasingsvinkelen.
• Fortsett som for kapping i rett vinkel.
Avfasing mot høyre
• Skyv øvre høyre del av føringsstykket (8) mot høyre så langt det går.
• Fortsett som for et skråsnitt (avfasing) mot venstre.
Snittkvalitet
Snittkvaliteten avhenger av flere faktorer, blant annet hva slags materiale
det skjæres i. Når du trenger høy snittkvalitet på pyntelister eller annet
presisjonsarbeid, vil et skarpt, 60-tanns karbidblad og en lav og jevn
skjærehastighet gi ønsket resultat.
ADVARSEL: Pass på at materialet ikke beveger seg mens det
blir kuttet; klem det fast for kuttingen. La alltid bladet stoppe
helt før armen blir hevet. Hvis små trefibre løsner ved enden av
arbeidsstykket, fest et stykke maskeringstape på trestykket hvor
kuttet skal gjøres. Sag gjennom tapen og fjern tapen forsiktig når
det er ferdig.
Spenne fast arbeidsstykket (fig. A6)
• Hvis det er mulig, bør du spenne fast arbeidsstykket til sagen.
• Bruk klemmen (29) som er lagd for bruk sammen med sagen, for å
oppnå best mulig resultat. Spenn arbeidsstykket fast til føringsstykket
hvis det er mulig. Du kan spenne det fast på den ene eller den andre
siden av føringsstykket. Fest klemmen til en solid og flat del av
føringsstykket.
Støtte for lange arbeidsstykker (fig. A4)
• Lange arbeidsstykker bør støttes opp.
• Bruk den uttrekkbare støtten (27) til å øke bredden på sagbordet
(kan fås hos forhandleren som tilleggsutstyr) for å oppnå best resultat.
Støtt opp ekstra lange arbeidsstykker med egnete hjelpemidler,
for eksempel sagkrakker, for å unngå at enden synker ned.
NORSK
- Ved å justere skråsnittet
Skråsnittet stilles inn på 45° for hver del, og du får et 90° hjørne.
Gjærngsarmen er låst i nullstilling. Arbeidsstykket er plassert med den
brede, flate siden mot bordet og den smale siden mot føringsstykket.
- Ved å justere gjæringen
Du kan skjære det samme snittet ved å gjærsage mot høyre og venstre
med den brede siden av materialet lagt an mot føringsstykket.
De to skissene (fig. Q1 & Q2) gjelder bare firkantete objekter.
Objekter som har et annet antall sider, krever andre gjæring- og
skråsnittvinkler. Diagrammet nedenfor angir riktig vinkler for en del former,
gitt at alle sidene har lik lengde. Hvis du skal lage en form som ikke er med
i diagrammet, kan du regne ut gjærings- eller skråsnittvinkelen ved
å dividere 180° med antall sider.
Antall sider
4
5
6
7
8
9
10
Gjærings- eller skråsnittvinkel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Kombinert gjæring (fig. R1 & R2)
Du kan skjære med både gjæring og avfasing samtidig ved hjelp av en
gjæringsvinkel (fig. Q2) og en avfasingsvinkel (fig. Q1) til samme tid.
Denne måten å skjære på brukes til å lage rammer eller esker med skrå
sider, lik den som er vist på R1.
ADVARSEL: Hvis skjærevinkelen blir forskjellig fra snitt til snitt,
kontrollerer du at rattene for låsing av avfasing og gjæringsvinkel
er trukket godt til. Rattene skal trekkes til hver gang du har
endret gjæringsvinkel eller avfasing (fig. R1 & R2).
• Diagrammet nedenfor hjelper deg med å velge riktige innstillinger for
skråsnitt og gjæringsvinkel for en del vanlige hjørnesammenføyninger.
Når du skal bruke diagrammet, velger du den aktuelle vinkelen «A»
(fig. R2) for den gjenstanden du skal lage, og finner vinkelen i riktig bue
i diagrammet. Derfra følger du diagrammet rett nedover for å finne riktig
skråsnittvinkel, og rett bortover for å finne riktig gjæringsvinkel.
• Still inn sagen med de riktige vinklene, og gjør noen prøvesnitt.
• Forsøk å sette sammen de utskårne delene.
• Eksempel: Du skal lage en firkantet eske med utvendig vinkel på 25°
(vinkel «A»), (fig. R2). Du ser da på buen øverst til høyre. Finn 25° på
bueskalaen. Følg den horisontale linjen til den ene eller andre siden
for å finne riktig innstilling av gjæringsvinkelen på sagen (23°). Følg
den vertikale linjen oppover eller nedover på samme måte for å finne
riktig innstilling av skråsnittvinkelen (40°). Gjør alltid noen prøvesnitt på
trestykker som ikke skal brukes til noe annet, for å kontrollere at sagen
er riktig innstilt.
KVADRATISK
KASSE
6-SIDET
KASSE
8-SIDET
KASSE
VINKEL PÅ KASSENS SIDE (VINKEL “A”)
Vindusrammer og andre rammer
Prøv deg frem meg noen få enkle arbeider med trestykker som ikke skal
brukes til noe, til du har fått en viss følelse med sagen. Sagen er det perfekte
verktøyet for gjæring av hjørner av den typen som er vist på fig. Q1.
En slik sammenføyning kan lages ved å justere skråsnittet eller
gjæringsvinkelen.
INNSTILL DENNE GJÆRINGSVINKELEN
PÅ SAGEN
Skjære bilderammer, skyggerammer og andre firkantete gjenstander
(fig. Q1 & Q2)
INNSTILL DENNE AVFASINGSVINKELEN PÅ SAGEN
Skjære fotlister
Skjæring av fotlister utføres ved en avfasingsvinkel på 45°.
• Prøv alltid innstillingen av sagen uten at strømmen er på, før du gjør
noen snitt.
• All skjæring utføres med baksiden av listen flatt på sagen.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg listen med nedre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
- Høyre side
• Legg listen med øvre kant inn mot føringsstykket.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Skjæring av kronlister
Skjæring av kronlister utføres ved kombinert saging (gjæring/avfasing).
Sagen har en svært høy nøyaktighet fordi den har forhåndsinnstilte
vinkelposisjoner ved 31,62° gjæring og 33,85° avfasing. Disse innstillingene
er til standard kronlister med 52° vinkler øverst og 38° vinkler nederst.
• Foreta prøveskjæringer med avkapp før du foretar endelig skjæring.
• All skjæring foretas med avfasing mot venstre og baksiden av listen
mot bunnen.
Innvendig hjørne
- Venstre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
83
NORSK
- Høyre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
Utvendig hjørne
- Venstre side
• Legg nedre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot venstre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til venstre for snittet.
- Høyre side
• Legg øvre del av listen mot føringsstykket.
• Gjæring mot høyre.
• Bruk den delen av arbeidsstykket som er til høyre for snittet.
Notfresing (fig. S)
Sagen er utstyrt med sporstopp (17) og tommeskrue (59) for sporskjæring.
• Vend sporstoppet (17) mot fronten av sagen.
• Juster tommeskruen (59) for å justere dybden på sporet. Du må kanskje
først frigjøre låsemutteren (60).
• Sett et stykke omtrent 5 cm mellom føringsstykket og arbeidsstykket
for å oppnå et rett spor.
Spesielt oppsett for brede krysskutt (fig. A1, T1, T2)
Sagen kan kutte meget brede arbeidsstykker (opptil 391 mm) når et
spesielt oppsett brukes. For å sette opp sagen for disse arbeidsstykkene,
følger du disse trinnene:
• Fjern både venstre og høyre glidegitter fra sagen og legg dem til side.
Du fjerner dem ved å skru ut gitterknappene flere omdreininger og
skyve hvert gitter utover. Juster og lås gjæringskontrollen slik at det er
0 grader gjæring.
• Fjern skruene (64) på det bakre gitteret fra høyre bakfot og monter dem
på skruehullene (8) på høyre gitter.
ADVARSEL: Ikke kutt materialet med det spesielle oppsettet
uten å montere skruene (64) på det bakre gitteret ordentlig,
ellers blir ikke materialet støttet ordentlig og kan forårsake tap av
kontroll og mulig skade.
• Lag en plattform med en 38 mm tykk sponplate eller lignende flatt,
sterkt 38 mm tykt trestykke med dimensjonene: 368 x 660 mm.
Plattformen må være flat, ellers kan materialet bevege seg under
kuttingen og forårsake skader.
• Monter plattformen på 368 x 660 mm på sagen med fire 76,2 mm
lange treskruer (61) gjennom hullene i bunnplaten. Det må brukes fire
skruer for å sikre materialet forsvarlig. Når det brukes spesialinnstilling,
blir plattformen kuttet i to stykker. Påse at skruene er forsvarlig
strammet, ellers kan materialet løsne og forårsake skader. Påse at
plattformen ligger fast og flatt på bordet mot føringsstykket, og er
midtstilt fra venstre til høyre.
ADVARSEL: Påse at sagen er montert forsvarlig på en stabil,
plan flate. Hvis dette ikke gjøres kan sagen bli ustabil og falle, og
forårsake personskader.
• Legg arbeidsstykket som skal kuttes på plattformen som er montert på
bordet. Påse at arbeidsstykket ligger fast mot bakre anlegg.
• Sikre materialet før kuttingen begynner. Kutt langsomt gjennom
materialet med en ut-ned-bakover-bevegelse. Hvis du ikke bruker
tvinger eller kutter langsomt, kan materialet løsne og forårsake skader.
Etter flere kutt er utført med forskjellige gjærevinkler utover 0 grader, kan
plattformen være svekket og ikke støtte materialet ordentlig. Sett inn en ny,
ubrukt plattform på sagen etter å ha forhåndsinnstilt ønsket gjærevinkel.
84
ADVARSEL: Bruk av en plattform med flere sagsnitt kan
forårsake tap av kontroll over materialet og mulige skader.
Støvavtrekk (fig. A2 & A3)
• Monter støvposen (26) på støvutløpsrøret (6).
• Når det er mulig kobler man til en støvavtrekksenhet konstruert i
samsvar med gjeldende bestemmelser for støvavgivelse.
Sagblad
Bruk 305 mm sagblad med 30 mm innfestingshull for å oppnå det angitte
arbeidsområdet.
Transport (fig. A1, A2 & B)
For å lette bæring av gjærsagen finnes det et bærehåndtak (10) øverst på
betjeningsarmen.
• Når du skal bære sagen, senker du betjeningsarmen og trykker ned
låsepinnen (22).
• Lås skinnens låseknott med saghodet i fremre posisjon, lås
gjæringsarmen i ytre høyre gjæringsvinkel, skyv anlegget (3 og 8) helt
inn og lås avfasingshåndtaket (20) med saghodet i vertikal posisjon for
å gjøre verktøyet mest mulig kompakt.
• Bruk alltid bærehåndtaket (10) eller håndgrepene (24) på fig. B når du
bærer sagen.
Vedlikehold
Ditt DEWALT-elektroverktøy er konstruert slik at det kan brukes i lang
tid med et minimum av vedlikehold. Kontinuerlig og tilfredsstillende drift
avhenger av riktig behandling og regelmessig rengjøring av verktøyet.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, slå av
apparatet og koble fra strømkilden før ekstrautstyr blir
installert og fjernet, før justering eller endring av oppsettet eller
når det blir utført reparasjoner. Påse at utløserknappen står i
AV-posisjon. Utilsiktet start kan forårsake skade.
Smøring
Ditt elektoverktøy trenger ikke ekstra smøring.
Rengjøring
ADVARSEL: Blås skitt og støv ut av verktøyhuset med tørr luft
så ofte som en ser at skitt legger seg i og rundt lufteåpningene.
Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske ved
utføring av denne prosedyren.
ADVARSEL: Bruk aldri oppløsningsmidler eller andre sterke
kjemikalier til rengjøring av ikke-metallaktige deler av verktøyet.
Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene.
Bruk en klut fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at
det aldri kommer væske inn i verktøyet; legg aldri noen av
verktøydelene i væske.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
bordplaten regelmessig.
ADVARSEL: For å redusere risikoen for skade, rens
støvoppsamlingssystemet regelmessig.
Valgfritt ekstrautstyr (fig. A3 - A6)
ADVARSEL: Siden annet ekstrautstyr enn det som er tilbudt
av DEWALT, ikke har blitt testet med dette produktet, kan bruk
av slikt ekstrautstyr sammen med dette verktøyet være farlig.
For å redusere risikoen for skade, bør kun DEWALT-anbefalt
ekstrautstyr brukes med dette produktet.
NORSK
LASERADVARSEL:
LASERSTRÅLING: IKKE SE INN I STRÅLEN
LASERPRODUKT AV KLASSE 2
MAKSIMAL UTGANGSSTYRKE
<1MW VED 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
LED-ARBEIDSLAMPE ADVARSEL:
LED-STRÅLING: IKKE SE INN I STRÅLEN
LED-PRODUKT AV KLASSE 2
MAKSIMAL UTGANGSSTYRKE
P = 9,2 mW; topp = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Konsulter din forhandler fot ytterligere informasjon om egnet ekstrautstyr.
Miljøvern
Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen
med vanlig husholdningsavfall.
Hvis du en dag finner ut at DEWALT-produktet må skiftes eller du
ikke lenger har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige
husholdningsavfallet. Sørg for at produktet innsamles separat.
Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør
det mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt.
Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer forurensning og
etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av
elektriske produkter fra hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren
når du kjøper et nytt produkt.
GARANTI
• 30 DAGERS FULL GARANTI •
Hvis du ikke er 100 % fornøyd med ytelsen til DEWALT-verktøyet,
kan du levere det tilbake innen 30 dager, komplett som ved kjøpet.
Lever det til forhandleren du kjøpte det av, så får du full refusjon eller
bytterett. Kvittering må fremvises.
• ETTÅRSKONTRAKT MED GRATIS SERVICE •
Vedlikehold og service på DEWALT-verktøyet i de første 12
månedene etter kjøpet utføres gratis ved et autorisert servicesenter
for DEWALT. Kvittering må fremvises. Inkludert arbeidstimer og
reservedeler for elektriske verktøy. Ekskludert ekstrautstyr.
Som en del av DEWALT’s garantiordning, har eieren krav på en
GRATIS kalibreringsservice i løpet av det første året. Bare fyll ut
det vedlagte bilaget og returner det til en autorisert DEWALT-agent
sammen med laseren og kjøpskvittering. Et sertifikat vil bli tildelt uten
noe tilleggsgebyr.
• ETT ÅRS FULL GARANTI •
Hvis DEWALT-produktet blir defekt som følge av svikt i materialer
eller utførelse innen 12 måneder etter kjøpedatoen, garanterer vi at
alle defekte deler skal skiftes gratis eller, etter vårt skjønn, at hele
verktøyet skal byttes ut gratis på følgende vilkår:
• Produktet er ikke feilbrukt.
• Ingen uautoriserte personer har prøvd å reparere verktøyet.
• Kvittering fremvises. Denne garantien gis i tillegg til lovbestemte
forbrukerrettigheter.
Ring det aktuelle telefonnummeret bakerst i denne brukerhåndboken
for å finne nærmeste autoriserte servicesenter for DEWALT. Du finner
også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig
informasjon om service på Internett på www.2helpU.com.
DEWALT har et anlegg for innsamling og gjenvinning av DEWALT-produkter
som ikke kan brukes lenger. Send produktet til et autorisert servicesenter
som kan samle inn produkter på dine vegne og anvende denne tjenesten.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste
DEWALT-kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du
finner også en liste over autoriserte servicesentre for DEWALT og utførlig
informasjon om service og kontaktpersoner på Internett på www.2helpU.
com.
85
PORTUGUÊS
SERRA DE ESQUADRIA DW717
Parabéns!
ATENÇÃO: indica uma situação potencialmente perigosa
que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou lesões
graves.
Escolheu uma ferramenta DEWALT. Muitos anos de experiência,
um desenvolvimento contínuo de produtos e o espírito de inovação
fizeram da DEWALT um dos parceiros mais fiáveis para os utilizadores
profissionais.
CIUIDADO: indica uma situação potencialmente perigosa que,
se não for evitada, poderá resultar em lesões menores ou
moderadas.
CIUIDADO: utilizado sem o símbolo de alerta de segurança,
indica uma situação potencialmente perigosa que, se não for
evitada, poderá resultar em danos materiais.
Dados técnicos
Voltagem
Potência absorvida
Diâmetro da lâmina
Furo da lâmina
Espess. folha
Velocidade max. da serra
Capacidade max. de corte transversal 90°
Capac. max. de corte em esquadria 45°
Profund. max. de corte 90°
Profund. max. de corte inclinado 45°
Corte em esquadria (posições max.)
Corte em bisel (posições max.)
Esquadria 0°
Largura adquirida em altura max. 89 mm
Altura adquirida em largura max. 320 mm
Esquadria 45° à esquerda
Largura adquirida em altura max. 89 mm
Altura adquirida em largura max. 226 mm
Inclinação à esquerda de 45°
Largura adquirida em altura max. 58 mm
Altura adquirida em largura max. 320 mm
Inclinação à direita de 45°
Largura adquirida em altura max. 30 mm
Altura adquirida em largura max. 320 mm
Esquadria em 31,62°, inclinação em 33,85°
Altura adquirida em largura max. 272 mm
Tempo de travagem automática da lâmina
Peso
LpA (pressão acústica)
LWA (potência acústica)
KpA (instabilidade de pressão acústica)
KWA (instabilidade de potência acústica)
V
W
mm
mm
mm
rpm
mm
mm
mm
mm
esq.
dir.
esq.
dir.
DW717
230
1.600
250
30
1,8
4.000
320
226
88
56
60°
51°
48°
48°
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
23
dB(A
dB(A)
dB(A)
dB(A)
DW717
92
105
3,0
4,2
Indica risco de choque eléctrico.
Indica risco de incêndio.
Declaração de conformidade da CE
DW717
A DEWALT declara que estes produtos, descritos na secção “dados
técnicos”, foram concebidos em conformidade com as normas:
98/37/EC (até 28 Dez. 2009); 2006/42/EC (a partir de 29 Dez. 2009);
2004/108/EC; 2006/95/EC; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003;
EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Para obter mais informações, contacte a DEWALT na morada que se segue
ou consulte o verso do manual.
O abaixo assinado é responsável pela compilação do ficheiro técnico e faz
esta declaração em nome da DEWALT.
Horst Grossmann
Vice-Presidente de Engenharia e Desenvolvimento de Produtos
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Alemanha
01.03.08
Instruções de segurança
ATENÇÃO! Ao utilizar ferramentas eléctricas devem ser
seguidas normas de segurança básicas de forma a reduzir
o risco de incêndio, choque eléctrico e lesões pessoais
incluindo as seguintes.
Leia as instruções na íntegra antes de tentar utilizar o produto, e guarde-as.
GUARDE ESTE MANUAL PARA REFERÊNCIA FUTURA.
Regras gerais de segurança
Valores totais de vibração (soma triaxial de vectores)
em conformidade com EN61029:
Valor de emissão de vibrações ah
ah =
Incerteza K =
Fusíveis
Europa
Reino Unido e Irlanda
Reino Unido e Irlanda
1. Mantenha a área de trabalho livre de obstáculos.
m/s²
m/s²
2,0
1.5
Ferramentas de 230 V 10 amperes, alimentação de rede
Ferramentas de 230 V 13 amperes, ficha de entrada
Ferramentas de 115 V 16 Amperes, alimentação de rede
Definições: Directrizes de segurança
As definições abaixo apresentadas descrevem o grau de gravidade
correspondente a cada palavra de advertência. Leia cuidadosamente o
manual e preste atenção a estes símbolos.
PERIGO: Indica uma situação perigosa iminente que, se não
for evitada, irá resultar em morte ou lesões graves.
86
Áreas e mesas de trabalho repletas de objectos convidam os
acidentes.
2. Tenha em consideração o ambiente da área de trabalho.
Não exponha a ferramenta à chuva. Não utilize a ferramenta em
condições húmidas ou molhadas. Mantenha a área de trabalho bem
iluminada (250 – 300 Lux). Não utilize a ferramenta em locais onde
exista o risco de causar incêndios ou explosão, por exemplo na
presença de gases e líquidos inflamáveis.
3. Proteja-se de choques eléctricos.
Evite o contacto físico com superfícies ligadas à terra (por exemplo,
tubos, radiadores, fogões e frigoríficos). Quando utilizar a ferramenta
em condições extremas (por exemplo, humidade, quando estão a
ser produzidas aparas metálicas, etc.), a segurança eléctrica pode
ser melhorada introduzindo um transformador de isolamento ou um
disjuntor de fuga à terra (FI).
PORTUGUÊS
4. Mantenha as restantes pessoas afastadas.
Não deixe que pessoas, em particular as crianças, não envolvidas na
tarefa, toquem na ferramenta ou no cabo eléctrico, e mantenha-as
afastadas da área de trabalho.
5. Guarde as ferramentas que não estejam a ser utilizadas.
Quando não estão a ser utilizadas, as ferramentas deverão ser
guardadas num local seco e fechado com segurança, fora do alcance
de crianças.
6. Não sobrecarregue a ferramenta.
Executará o trabalho com maior qualidade e à velocidade para a qual
foi concebido.
7. Utilize a ferramenta adequada ao trabalho.
Não force pequenas ferramentas ou acessórios a efectuarem o trabalho
de uma ferramenta de alta resistência. Não utilize as ferramentas para
outras finalidades que não as indicadas; por exemplo, não utilize serras
circulares para cortar ramos ou troncos de árvores.
8. Use roupa adequada.
Não use roupa larga ou jóias, pois estas podem ser agarradas por
partes em movimentos. Recomenda-se o uso de sapatos, ou afins,
não deslizantes quando estiver a trabalhar no exterior. Recorra a uma
protecção de cabelo para conter cabelos compridos.
9. Use equipamento de protecção.
Use sempre óculos de protecção. Use uma máscara para a cara
ou contra a serradura se as tarefas em causa criarem serradura ou
ejectarem partículas. Se estas partículas estiverem quentes, use
igualmente um avental resistente ao calor. Use sempre protecção
auditiva. Use sempre capacete de segurança.
10. Ligue equipamento de aspiração de serradura.
Se for prevista a montagem de dispositivos de aspiração de serradura
e de dispositivos de recolha, assegure-se de que estão ligados e são
correctamente utilizados.
11. Não utilize indevidamente o cabo.
Nunca puxe o cabo para o retirar da tomada. Mantenha o fio
afastado de calor, óleo e extremidades afiadas. Nunca transporte a
ferramenta pelo fio.
12. Fixe o trabalho de forma segura.
Utilize grampos ou um torno para manter a peça de trabalho fixa.
É mais seguro do que usar as mãos e mantém as mãos livres para
operar a ferramenta.
13. Não se estique demasiado.
Mantenha-se sempre em posição firme e equilibrada.
14. Manutenção das ferramentas.
Mantenha as ferramentas de corte afiadas e limpas para um
desempenho melhor e mais seguro. Siga as instruções para lubrificar
e mudar acessórios. Inspeccione as ferramentas de forma periódica e
se estiverem danificadas faça-as reparar por um serviço de assistência
autorizado. Mantenha todas as pegas e interruptores secos, limpos e
sem óleo nem massa lubrificante.
15. Desligue as ferramentas.
Quando não estiverem em uso, antes da manutenção e quando
trocar acessórios, tais como lâminas, peças e cortadores, desligue as
ferramentas da alimentação eléctrica.
16. Retire as chaves de ajuste e chaves de porcas.
Adquira o hábito de verificar que as chaves de ajuste e as chaves
de porcas são retiradas da ferramenta antes de a colocar em
funcionamento.
17. Evite um accionamento acidental.
Não transporte a ferramenta mantendo o dedo sobre o interruptor.
Assegure-se de que a ferramenta está na posição “desligada” antes de
a ligar à alimentação eléctrica.
18. Use cabos de extensão para o exterior.
Antes de utilizar, inspeccione o cabo de extensão e substitua-o se
estiver danificado. Quando a ferramenta for utilizada no exterior,
use apenas cabos de extensão preparados para uso no exterior e
assinalados devidamente.
19. Mantenha-se atento.
Preste atenção ao que está a fazer. Faça uso do senso comum. Não
opere a ferramenta quando se sentir cansado ou estiver sob os efeitos
de medicamentos ou álcool.
20. Verifique se existem peças danificadas.
Antes do uso, inspeccione cuidadosamente a ferramenta e os cabos
de alimentação para determinar que irá funcionar de forma correcta
e desempenhar a função pretendida. Verifique o alinhamento das
partes amovíveis, a junção das partes amovíveis, se existem peças
partidas, as condições da montagem das peças, ou quaisquer outras
condições que possam afectar o funcionamento. Um resguardo ou
outra parte que esteja danificada deve ser reparada devidamente ou
substituída por um centro de assistência autorizado, a não ser quando
explicitamente indicado em contrário neste manual de instruções. Os
interruptores defeituosos devem ser substituídos por um centro de
assistência autorizado. Não utilize a ferramenta se o interruptor não
puder ser ligado nem desligado. Nunca tente reparar você mesmo a
ferramenta.
ATENÇÃO! A utilização de qualquer acessório ou encaixe
suplementar ou o desempenho de qualquer operação com
esta ferramenta que não esteja em conformidade com as
recomendações deste manual de instruções podem acarretar
risco de lesões.
21. A sua ferramenta deve ser reparada por um técnico qualificado.
Esta ferramenta eléctrica cumpre as principais regras de segurança. As
reparações deverão ser efectuadas apenas por pessoal qualificado e só
deverão ser utilizadas peças sobresselentes originais; caso contrário, tal
poderá resultar num perigo considerável para o utilizador.
Instruções de segurança adicionais para serras de
esquadria
• A máquina inclui um cabo de alimentação eléctrica configurado de
forma especial que apenas pode ser substituído pelo fabricante ou por
um agente de assistência autorizado.
• Não utilize a serra para cortar outros materiais além dos recomendados
pelo fabricante.
• Não opere a máquina sem os resguardos colocados, ou se estes não
funcionarem devidamente ou não estiverem devidamente mantidos.
• Assegure-se que o braço se encontra devidamente fixado quando
estiver a efectuar cortes em bisel.
• Mantenha a área do solo em volta da máquina equilibrada,
correctamente mantida e livre de materiais soltos, por exemplo, lascas
e desperdícios do corte.
• Use lâminas para a serra correctamente afiadas. Atente na velocidade
máxima aceitável pela lâmina da serra.
• Assegure-se de que todos os botões de bloqueio e manípulos de
fixação se encontram apertados antes de iniciar qualquer operação.
• Nunca coloque a mão na área da lâmina enquanto a serra estiver ligada
à corrente eléctrica.
• Nunca tente deter uma máquina em acção rápida colocando
obstáculos contra a serra; podem ocorrer acidentes sérios.
• Antes de usar qualquer dos acessórios, consulte o manual de
instruções. O uso impróprio de um acessório pode causar danos.
• Recorra a um suporte ou use luvas quando estiver a manusear uma
lâmina de serra.
• Assegure-se de que a lâmina da serra se encontra correctamente
fixada antes do uso.
• Assegure-se de que a lâmina roda na direcção correcta.
• Não utilize lâminas com diâmetro superior ou inferior ao recomendado.
Para saber as medidas adequadas da lâmina, consulte os dados
técnicos. Utilize apenas as lâminas especificadas neste manual, em
conformidade com a norma EN 847-1.
• Considere aplicar lâminas especialmente concebidas para a redução de
ruído.
• Não use lâminas HSS (alta velocidade em aço).
• Não use lâminas danificadas ou rachadas.
• Não use quaisquer discos abrasivos.
87
PORTUGUÊS
• Nunca use a sua serra sem a chapa da ranhura.
• Erga a serra da chapa de ranhura na peça de trabalho antes de soltar o
interruptor.
• Não enfie um obstáculo na saída da ventoinha para segurar o eixo da
serra.
• O resguardo da lâmina da sua serra irá erguer-se automaticamente
quando o braço for descido; irá descer sobre a serra quando a
alavanca de desengate do cabeçote (12) for accionada.
• Nunca erga manualmente o resguardo da lâmina, a não ser que a serra
esteja desligada. O resguardo pode ser erguido manualmente quando
estiver a instalar ou remover as lâminas da serra ou para inspecção da
serra.
• Verifique periodicamente que as aberturas de ar do motor se
encontram limpas e livres de lascas.
• Substitua a chapa de ranhura quando se mostrar gasta.
• Desligue a máquina da corrente eléctrica antes de iniciar acções de
manutenção ou enquanto substituir a lâmina.
• Nunca efectue qualquer acção de manutenção ou limpeza enquanto
a máquina ainda estiver a funcionar e o cabeçote não se encontrar na
posição de descanso.
– Perigos para a saúde relacionados com a inalação de serradura e
poeira produzidos com a serração de madeira, em particular carvalho,
faia e MDF (placa de fibra de madeira de média densidade).
Verificação do conteúdo da embalagem
A embalagem contém:
1 Serra de esquadria montada
1 Chave para fixar a lâmina
1 Lâmina
1 Saco para o pó
1 Manual de instruções
1 Vista dos componentes destacados
• Verifique se a ferramenta, as peças ou os acessórios apresentam sinais
de danos que possam ter ocorrido durante o transporte.
• Antes de utilizar a ferramenta, dedique o tempo necessário à leitura
e compreensão deste manual.
Descrição (fig. A1 - A7)
ATENÇÃO: nunca modifique a ferramenta eléctrica nem
qualquer das suas peças. Podem ocorrer danos ou lesões.
• Quando for possível, monte a máquina numa bancada.
• Se usar um laser para indicar a linha de corte, de assegure-se de que o
laser é da classe 2 de acordo com a norma EN 60825-1. Não substitua
o diodo do laser por um de tipo diferente. Se estiver danificado, o laser
deve ser reparado por um agente de assistência autorizado.
• A secção dianteira do resguardo contém alhetas para permitir
visibilidade enquanto efectua o corte. Embora as alhetas reduzam
dramaticamente a expulsão de aparas, existem aberturas nas
guardas, pelo que óculos de protecção devem ser usados sempre
que espreitar pelas alhetas.
• Ligue a serra a um dispositivo de recolha de serradura quando estiver
a serrar madeira. Tenha sempre presente os factores que influenciam a
exposição à serradura, tais como:
-– o tipo de material a ser utilizado (contraplacado produz mais
serradura que madeira);
-– grau em que se encontra afiada a lâmina;
-– ajuste correcto da lâmina.
Assegure-se de que a extracção local, bem como os resguardos,
os defelectores e calhas de descarga se encontram devidamente
ajustados.
• Tenha em atenção os seguintes factores que influenciam a exposição
ao ruído:
A1
1 Gatilho para ligar/desligar
2 Resguardo móvel inferior da lâmina
3 Lado esquerdo da guia
4 Alavanca de esquadria
5 Trinco de esquadria
6 Saída de partículas (não apresentada)
7 Escala de esquadria
8 Lado direito da guia
9 Chapa de corte
10 Pega de transporte
11 Pega de corte
12 Alavanca de desengate da cabeça
13 Mostrador de controlo electrónico da velocidade
14 Dispositivo de bloqueio do veio
15 Escala de bisel
16 Botão de bloqueio dos carris
17 Travão de entalhe
• Assegure-se de que o operador se encontra devidamente treinado no
uso, ajuste e operação da máquina;
A2
18 Travão de deslizamento
19 Resguardo fixo superior da lâmina
20 Alavanca/trinco de bisel
21 Pega de fixação de bisel
22 Pino de fixação da cabeça
23 Chave de porcas
24 Entalhe para as mãos
25 Orifícios para montagem em bancada
• Quando equipada com laser, NÃO mude para um tipo de laser
diferente. As reparações só devem ser conduzidas pelo fabricante do
laser ou por um agente autorizado.
A3
26 Saco para partículas
-– use lâminas concebidas para reduzir a emissão de ruído;
-– use apenas lâminas bem afiadas;
• Deverá ser efectuada a manutenção da máquina de forma periódica;
• Falhas na máquina, incluindo resguardos ou lâminas, deverão ser
relatadas, logo que descobertas;
• Providencie uma iluminação geral ou localizada adequada;
Riscos residuais
Os seguintes riscos estão inerentes à utilização deste equipamento:
– lesões causadas por tocar em peças rotativas.
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da
implementação de dispositivos de segurança, certos riscos residuais não
podem ser evitados. Estes incluem:
– Deficiência auditiva.
– Risco de acidentes causados por peças sem protecção do disco de
corte em rotação.
Acessórios opcionais
A4
27 Extensão do suporte da peça a trabalhar
A5
28 Sistema de luz de trabalho de LEDs
A6
29 Grampo de fixação da peça a trabalhar
– Risco de lesão ao substituir o disco.
– Risco de trilhar os dedos ao abrir as protecções.
88
A7
30 Laser
PORTUGUÊS
Montagem da lâmina da serra (fig. D1 - D5)
FINALIDADE
A sua serra de esquadria DW717 foi concebida para o corte profissional de
madeira, produtos derivados de madeira e plásticos. Irá desempenhar as
operações de corte transversal, biselamento e em esquadria de forma fácil,
precisa e segura.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, desligue a
ferramenta e desconecte da fonte de alimentação antes
de tentar movê-la, substituir acessórios ou efectuar quaisquer
ajustes tais como descritos nas instruções de ajuste do laser.
A serra de corte DW717 é uma ferramenta eléctrica profissional. NÃO
permita que crianças mexam na ferramenta. É necessário supervisionar
crianças com menos de 16 anos.
Nunca accione o dispositivo de bloqueio do veio enquanto a
serra se encontrar activa ou em processo de paragem.
Não corte metal ferroso (que contenha ferro ou aço) ou
alvenaria ou produtos de fibra de cimento com esta serra de
esquadria.
Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma única voltagem. Verifique
sempre se a voltagem da fonte de alimentação corresponde à voltagem na
placa sinalética.
A ferramenta tem isolamento duplo em conformidade com a
norma EN 61029; como tal, não é necessário um fio de terra.
Caso seja necessária a substituição do cabo de alimentação, a ferramenta
só deverá ser reparada por um representante de assistência autorizado ou
por um electricista qualificado.
Utilização de um cabo de extensão
Se for necessário um cabo de extensão, utilize um que seja aprovado e
adequado à entrada de alimentação eléctrica desta ferramenta (consulte os
dados técnicos). O tamanho mínimo dos condutores é de 1,5 mm2.
Quando utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na
totalidade.
Quedas de voltagem
As irrupções de corrente provocam quedas de voltagem durante curtos
períodos de tempo. Em condições desfavoráveis da fonte de alimentação,
os demais equipamentos poderão ser afectados. Se a impedância do
sistema da corrente eléctrica for menor que 0,25 , é improvável que
ocorram perturbações.
MONTAGEM
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, desligue a
ferramenta e desligue-a da fonte de alimentação antes
de tentar movê-la, substituir acessórios ou efectuar quaisquer
ajustes conforme o descrito nas instruções de ajuste do laser.
Desempacotamento (fig. B)
• Retire a serra cuidadosamente da embalagem servindo-se da asa
de transporte (10).
• Solte o botão de bloqueio do varão (16), e empurre a cabeça da serra
para trás para a bloquear na posição traseira.
• Carregue no punho (11) e puxe o pino de fixação (22), como indicado.
• Alivie cuidadosamente a pressão descendente e deixe subir o braço
até à sua altura total.
Montagem na bancada (fig. C)
• Os furos (25) já estão feitos nos quatro pés para facilitar a montagem
na bancada. Há dois furos de medidas diferentes para diferentes
medidas de parafusos. Use qualquer um dos furos; não é necessário
usar ambos. Monte sempre a sua serra firmemente para evitar
deslocação. Para aumentar a portabilidade, a máquina pode ser
montada numa prancha de madeira de 12,5 mm ou mais, a qual
depois pode ser fixada com grampos na sua bancada ou ser levada
para outro sítio de trabalho e lá ser fixada com grampos.
• Se montar a sua serra numa prancha de madeira, certifique-se de que
os parafusos de montagem não sobressaiem debaixo da madeira.
A prancha deve estar bem encostada ao suporte. Quando a fixação
da serra deve ser feita em superfície de trabalho, ponha os grampos
só nos sítios onde estão os furos para os parafusos. A fixação com
grampos em outros sítios pode influir um bom funcionamento da serra.
• Para evitar imprecisão, certifique-se de que a superfície de montagem
não está empenada ou de outra maneira irregular. Se a serra baloiçar
sobre a superfície, coloque uma peça fina de material debaixo de um
pé da serra, até que a serra esteja firme sobra a superfície de montagem.
• Aperte a alavanca de desengate da cabeça (12) para soltar a o
resguardo inferior (2), depois levante o resguardo inferior o mais
possível.
• Usando a ponta de torque (33) na extremidade da chave de porcas
fornecida (23), desaperte o parafuso da braçadeira de resguardo (34) o
suficiente para permitir que a peça angular (35) consiga passar entre a
cabeça do parafuso e o resguardo. Isto irá permitir que o resguardo (36)
possa ser levantado o suficiente para permitir acesso ao parafuso de
fixação da lâmina da serra (37).
• Mantendo o resguardo inferior seguro na posição elevada fazendo uso
do parafuso da braçadeira do resguardo (34) prima o botão de bloqueio
do veio (14) com uma das mãos, enquanto que com a outra utiliza a
chave de porcas incluída (23) para desapertar o parafuso de rosca da
lâmina da esquerda (37) rodando-o no sentido do ponteiro dos relógios.
ATENÇÃO: Para usar o botão de travamento do veio, aperte
o botão, como indicado, e rode o veio com a mão até sentir
que ele se engate. Continue a apertar o botão de fixação, para
impedir que o eixo se desloque (fig. D4).
• Retire o parafuso (37) de fixação da lâmina da serra e o flange exterior
do eixo (38).
• Instale a lâmina da serra (39) no flanco (40) no flange interior do anel
do eixo (41), certificando-se que os dentes na borda interior da lâmina
apontam para a parte traseira da serra (em sentido contrário ao operador).
• Torne a colocar o flange exterior do eixo (38).
• Aperte o parafuso de fixação (37) da lâmina da serra, rodando-o em
sentido contrário dos ponteiros do relógio, enquanto mantém o botão
de travamento do veio engatado com a outra mão.
• Mova para baixo a braçadeira do resguardo (36), até que a peça
angular (35) esteja abaixo da cabeça do parafuso da braçadeira do
resguardo (34).
• Aperte o parafuso da braçadeira do resguardo.
ATENÇÃO: Nunca solte o botão de travamento do veio,
enquanto a lâmina da serra rodar. Não deixe de manter
abaixada a braçadeira do resguardo e aperte firmemente o
parafuso da braçadeira do resguardo após a instalação da
lâmina da serra.
ATENÇÃO: A braçadeira do resguardo deve ser colocada
na posição original e o parafuso apertado antes de activar a
serra. Se não o fizer, poderá resultar num contacto directo do
resguardo com a lâmina em movimento, resultando em danos
na serra e lesões pessoais severas.
Afinação
ATENÇÃO: Para reduzir o perigo de lesões, desligue a
ferramenta e desconecte-a da alimentação eléctrica antes
de tentar movê-la, substituir acessórios ou efectuar quaisquer
ajustes indicados nas instruções de ajuste do laser.
A sua Serra de Esquadria foi ajustada cuidadosamente na fábrica. Se fôr
necessário um reajustamento após o transporte, ou por qualquer outra
razão, siga os pontos abaixo para a afinação da sua serra.
Controlo e ajuste da lâmina da serra em relação ao apoio (fig. E1 - E4)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de esquadria (5)
para soltar o braço de esquadria (42).
• Oscile o braço de esquadria até que o trinco o coloque na posição
de corte em esquadria de 0°. Não aperte a alavanca.
89
PORTUGUÊS
• Puxe a cabeça para baixo, até que a lâmina da serra entre na ranhura
da serra (43).
• Coloque um esquadro (44) contra o lado esquerdo da guia (3) e da
lâmina (39) (fig. E3).
ATENÇÃO: Não toque nas pontas dos dentes da lâmina com
o esquadro.
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte os parafusos (45) e mova o conjunto de escala/braço de
esquadria para a direita ou esquerda, até que a lâmina esteja a 90° em
relação à guia, como medido com o esquadro.
• Volte a apertar os parafusos (45). Não preste atenção à indicação do
indicador da esquadria neste ponto.
Ajuste do indicador do ângulo em esquadria (fig. E1, E2 & F)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de esquadria (5)
para soltar o braço de esquadria (42).
• Mova o braço de esquadria para colocar o indicador da esquadria (46)
na posição zero, como indicado na fig. F.
• Com a alavanca da esquadria solta, deixe o trinco de esquadria cair no
seu lugar, ao rodar o braço de esquadria para além de zero.
• Observe o indicador (46) e a escala de esquadria (7). Caso o indicador
não indique exactamente zero, desenrosque o parafuso (47), mova
o ponteiro para 0° e aperte o parafuso.
Ajuste do bloqueio de esquadria/da haste do batente (fig. A1, G)
Se a base da serra puder ser deslocada quando a alavanca de esquadria
(4) estiver bloqueada, o bloqueio de esquadria/a haste do batente (48)
tem de ser ajustado.
• Desbloqueie a alavanca de esquadria (4).
• Desaperte a contraporca (61) da haste de bloqueio de esquadria.
• Aperte completamente o bloqueio de esquadria/a haste do batente
(48) utilizando uma chave de fendas. Em seguida, desaperte a haste
uma volta.
• Verifique se a mesa não se desloca quando a alavanca (4) estiver
bloqueada num ângulo aleatório (não predefinido).
• Aperte a contraporca (61).
Verificar e ajustar a lâmina à mesa (fig. H1 - H4)
• Desaperte a pega de fixação de bisel (21) e levante o trinco de bisel
(20) para desengatar o braço da serra.
• Desloque o braço da serra até o trinco o colocar na posição de bisel
de 0°. Não aperte a pega.
• Puxe a cabeça para baixo até a lâmina entrar ligeiramente na ranhura
da chapa de corte da serra (43).
• Coloque um esquadro (44) na mesa e encoste-o à lâmina (39) (fig. H2).
ATENÇÃO: não toque nas extremidades dos dentes da lâmina
com o esquadro.
• Se for necessário efectuar algum ajuste, proceda da seguinte forma:
• Desaperte as porcas (49, 55) e desloque o conjunto do braço da serra
para a esquerda ou para a direita até a lâmina ficar num ângulo de
90° em relação à mesa, conforme medido com o esquadro. Volte a
apertar a porca (49). O ângulo de bisel necessita de ser ajustado após
a conclusão do ajuste da lâmina à mesa.
• Ajuste os ângulos de bisel para a esquerda e para a direita.
• Se o indicador de bisel (50) não mostrar o valor zero na escala de bisel
(15), desaperte o parafuso (51) que fixa o indicador e desloque-o de
acordo com o necessário.
Ajuste da guia (fig. I1 & I2)
Pode-se ajustar a parte superior da guia para obter espaço e permitir
a inclinação da serra a 48° totais à esquerda e à direita. Para ajustar
a guia esquerda (3):
• Solte o botão de plástico (52) e faça deslizar a guia para a esquerda.
• Faça uma prova, com a serra desligada e verifique se há folga.
90
Ajuste o apoio o mais próximo da lâmina, que seja possível na prática,
para dar o máximo de apoio à peça a trabalhar, sem que interfira no
movimento do braço para cima e para baixo.
• Aperte o botão seguramente.
Para ajustar a guia direita (8):
• Solte o botão de plástico (53) e faça deslizar a guia para a direita.
• Efectue o mesmo procedimento para ajustar a guia esquerda.
ATENÇÃO: É possível que as ranhuras-guia (54) fiquem
obstruídas com serragem. Use uma vareta ou ar comprimido a
baixa pressão para limpar as ranhuras.
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação (fig. H1, I1, I2, J1 & J2)
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação à esquerda
• Desaperte o botão de fixação (52) da guia do lado esquerdo e faça
deslizar a parte de cima da guia do lado esquerdo, para a esquerda,
tanto quanto possível.
• Solte o punho de fixação de inclinação (21) e levante o trinco
de inclinação (20) para soltar o braço da serra.
• Mova o braço da serra para a esquerda até que o trinco o coloque na
posição de inclinação de 45°. Não aperte o punho.
• Certifique-se de que o indicador da inclinação (50) indica 45° na escala
de inclinação (15) (fig. J1).
• Para ajustar, proceda da seguinte forma:
• Desaperte a porca (55) e rode o parafuso de bloqueio (56) para dentro
ou para fora conforme necessário até o indicador (50) apresentar 45°.
Volte a apertar a porca (55).
• Para atingir a inclinação de 50°, solte o parafuso situado no bloqueio
da posição de ângulo para permitir que o braço da serra se possa
movimentar convenientemente.
Verificação e ajuste do ângulo de inclinação à direita
• Alivie o botão de fixação (53) da guia do lado direito e faça deslizar
a parte de cima da guia do lado direito para a esquerda, tanto quanto
possível.
• Solte o punho de fixação de inclinação (21) e levante o trinco
de inclinação (20) para soltar o braço da serra.
• Mova o braço da serra para a direita até que o trinco o coloque na
posição de inclinação de 45°. Não aperte o punho.
• Certifique-se de que o indicador da inclinação (50) indica 45° na escala
de inclinação (15) (fig. J2).
• Caso seja necessário um ajuste, efectue o mesmo procedimento para
ajustar o ângulo de inclinação à esquerda.
Ajuste do sistema de fixação de inclinação (fig. K)
Se for possível mover o braço da serra com o punho de fixação
de inclinação (21) bloqueado, o sistema de fixação deve ser ajustado.
• Remova o parafuso (56) que fixa o punho.
• Levante o punho e rode-o 1/8 de volta para a direita. Volte a colocar
o parafuso.
• Verifique se o braço da serra não se move quando o punho de fixação
de inclinação (21) é bloqueado num ângulo aleatório (não predefinido).
Ajuste dos carris de guia (fig. K)
• Verifique regularmente se os carris têm folga.
• Para reduzir qualquer folga excessiva, rode gradualmente o parafuso
de ajuste (57) para a direita enquanto desloca a cabeça da serra para
trás e para a frente. Ajuste a folga, procurando com que seja o mais
pequena possível sem causar qualquer resistência ao deslizamento da
serra.
Modo de emprego
ATENÇÃO: Respeite sempre as instruções de segurança e os
regulamentos aplicáveis.
PORTUGUÊS
Antes da operação:
• Instale a lâmina correcta. Não use lâminas demasiado gastas.
A velocidade máxima de rotação da ferramenta não deve exceder
a indicada na lâmina.
• Não tente cortar peças excessivamente pequenas.
• Deixe a lâmina cortar livremente. Não esforce.
• Deixe o motor atingir a velocidade total antes de cortar.
• Certifique-se de que todos os botões de fixação e os manípulos dos
grampos estão fixos.
• Fixe bem a peça a trabalhar.
• Embora esta serra corte madeira e muitos materiais não-ferrosos,
estas instruções para uso, referem-se apenas ao corte de madeira.
As mesmas normas de procedimento aplicam-se para outros
materiais. Não corte materiais ferrosos (ferro e aço), fibra de cimento
ou pedra com esta serra!
• Certifique-se de que utiliza a chapa da ranhura. Não trabalhe com
a máquina se o corte na chapa da ranhura for mais largo que 10 mm.
Ligar e desligar (fig. L)
É disponibilizado um orifício (58) no interruptor de ligar/desligar (1) para
a colocação de um cadeado para bloquear a ferramenta.
• Para ligar a máquina pressione o interruptor (1).
• Para desligar a máquina, liberte o interruptor.
Posição do corpo e das mãos
Uma posição do seu corpo e das suas mãos, durante o trabalho com
a Serra de Esquadria torna o corte mais fácil, correcto e seguro.
• Nunca ponha as mão na área de corte.
• Não ponha as mãos mais próximas do que 150 mm da lâmina.
• Mantenha a peça a trabalhar seguramente encostada na mesa e no
apoio. Mantenha as mãos em posição, até o gatilho estar solto
e a lâmina estar completamente parada.
• Faça sempre o percurso de ensaio (sem rodagem), antes de fazer os
cortes, para poder controlar a trajectória da serra.
• Não cruze as mãos.
• Mantenha os pés firmemente no chão e o corpo em equilíbrio.
• Se mover o braço da serra para a esquerda e para a direita,
siga-o e esteja um pouco ao lado da lâmina.
• Olhe através dos postigos, quando seguir uma linha do lápis.
Ajuste da velocidade variável (fig. L)
O mostrador de controlo de velocidade (13) pode ser usado para pré-ajuste
do limite de velocidade pretendido.
• Rode o mostrador de controlo de velocidade (13) para o limite
pretendido, que é indicado por um número.
• Utilize velocidades elevadas para cortar materiais macios como madeira.
Utilize velocidades baixas para cortar metais.
Ajuste da esquadria (fig. E1)
A alavanca de esquadria (4) e o trinco de esquadria (5) permitem que a
serra realize cortes em esquadria de 60 graus para a esquerda e 50 graus
para a direita.
Para configurar a serra para cortes em esquadria:
• Desengate a alavanca de esquadria (4), prima o trinco de esquadria (5)
e configure o ângulo de esquadria pretendido na escala de esquadria.
• Empurre a alavanca de esquadria para baixo (4) para bloquear a mesa
da serra.
Ajuste do bisel (fig. H1 e J1)
As alavancas de trinco de bisel (20) e a pega de fixação de bisel (21)
permitem que a serra realize cortes em bisel de 48º para a esquerda e
para a direita. A sua serra possui duas alavancas de trinco de bisel (20),
uma de cada lado da caixa do suporte traseiro. Apenas é necessário
utilizar uma delas para deslocar o bisel numa das direcções. A pega de
fixação de bisel (21) encontra-se na parte superior da caixa do suporte
traseiro.
Para configurar a serra para cortes em bisel:
• Desaperte a pega de fixação de bisel (21). Levante uma das alavancas
até aproximadamente 45º e configure o ângulo de bisel pretendido na
escala de bisel (15). São fornecidas duas escalas de bisel para uma
maior comodidade na configuração do ângulo de bisel.
• Bloqueie a pega de fixação de bisel (21) para bloquear o ângulo de
bisel. As alavancas de trinco de bisel (20) podem ser levantadas
verticalmente para neutralizar os ângulos de travão padrão.
Travão de deslizamento (fig. U)
O ajuste do travão de deslizamento (18) permite posicionar os carris
da sua serra de forma a poder cortar os maiores objectos verticais
possíveis. APERTE SEMPRE O BOTÃO DE BLOQUEIO DOS CARRIS AO
UTILIZAR O TRAVÃO DE DESLIZAMENTO PARA IMPEDIR O SISTEMA DE
DESLIZAMENTO DE SE DESLOCAR DE FORMA ACIDENTAL
Botão de bloqueio dos carris (fig. A1 e U)
O botão de bloqueio dos carris (16) permite-lhe bloquear a cabeça
da serra com firmeza para impedi-la de deslizar nos carris. Este
procedimento é necessário ao realizar determinados cortes ou ao
transportar a serra.
Travão de entalhe (fig. A1, S)
O travão de entalhe (17) permite realizar cortes de entalhe. Virar a
alavanca na direcção da dianteira da serra e ajustar o parafuso de orelhas
altera a profundidade do corte de entalhe. Por outro lado, virar a alavanca
na direcção da traseira da serra neutraliza o travão de entalhe.
Pino de fixação da cabeça (fig. A2)
Para bloquear a cabeça da serra na posição inferior, empurre a cabeça
para baixo, empurre o pino (22) para dentro do respectivo encaixe e solte
a cabeça da serra. Isto irá segurar a cabeça da serra com segurança,
permitindo-lhe deslocar a serra de um lado para outro. Para desbloquear
a cabeça da serra, empurre-a para baixo e puxe o pino para fora.
CORTES BÁSICOS COM A SERRA
Corte vertical perpendicular à paralela (fig. A1, A2 & M)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e comprima o trinco de esquadria (5)
para soltar o braço de esquadria.
• Fixe o trinco de esquadria na posição 0° e aperte a alavanca da
esquadria.
• Coloque a madeira que pretende serrar encostada à guia (3 & 8).
• Agarre o punho (11) e carregue na alavanca de desengate da cabeça (12)
para soltar a cabeça.
• Aperte o interruptor de gatilho (1) para pôr o motor a funcionar.
• Carregue na cabeça para permitir que a lâmina corte através da madeira
e entre na chapa de plástico com ranhura (9).
• Após a conclusão do corte, solte o interruptor e aguarde até que
a lâmina da serra pare completamente antes de voltar a colocar
a cabeça na sua posição de descanso superior.
Realizar um corte deslizante (fig. A1, N)
Os carris de guia permitem cortar peças de maior dimensão (desde 76,2
mm até 111,8 mm) utilizando um movimento deslizante de fora para baixo
e para a frente.
• Desaperte o botão de bloqueio dos carris (16).
• Puxe a cabeça da serra na sua direcção e ligue a ferramenta.
• Baixe a lâmina da serra até à peça a trabalhar e empurre a cabeça
para a frente para concluir o corte.
• Proceda tal como descrito acima.
91
PORTUGUÊS
ATENÇÃO:
• Não realize cortes deslizantes em peças com uma dimensão
inferior a 76,2 mm.
• Lembre-se de bloquear a cabeça da serra na posição traseira
após concluir um corte deslizante.
Corte transversal em esquadria (fig. A1, A2 & O)
• Solte a alavanca da esquadria (4) e carregue no trinco de esquadria (5).
• Mova o braço para a esquerda ou para a direita para o ângulo
desejado. O trinco de esquadria irá automaticamente colocar-se a 10°,
15°, 22,5°, 31,62° e 45° tanto para a esquerda como para a direita
e a 60° para a esquerda e 50° para a direita. Se desejar um ângulo
intermédio, mantenha a cabeça agarrada firmemente e fixe-a,
apertando a alavanca da esquadria.
• Assegure-se sempre que a alavanca de esquadria está bem fixa no
seu lugar, antes de realizar o corte.
• Proceda como para “Corte transversal”.
ATENÇÃO: Quando estiver a efectuar a esquadria na
extremidade curta da peça de madeira , posicione a madeira
de forma a garantir que os cortes são efectuados para o lado
da lâmina com o maior ângulo relativo à guia, por exemplo, a
esquadria à esquerda, corte para a direita - esquadria à direita,
corte para a esquerda.
Cortes biselados (fig. A1, A2 & P)
Os ângulos de inclinação podem ser de 48° à esquerda a 48° à direita
e podem ser cortados com o braço de esquadria colocado entre zero
e um ângulo máximo de 45° na posição direita ou esquerda.
Inclinação à esquerda
• Faça deslizar a parte superior da guia do lado esquerdo (3) para
a esquerda, tanto quanto possível.
• Solte o punho de fixação de inclinação (21), levante o trinco
de inclinação (20) e ajuste a inclinação, conforme pretender.
• O trinco de inclinação coloca-se automaticamente a 22,5°, 33,85°
e 45°. Se desejar um ângulo intermédio, mantenha a cabeça agarrada
firmemente e fixe-a, apertando o punho de fixação de inclinação.
• Proceda como para “Corte transversal”.
Inclinação à direita
• Faça deslizar a parte superior da guia do lado direito (8) para a direita,
tanto quanto possível.
• Utilize o mesmo procedimento que para os cortes inclinados à esquerda.
Qualidade do corte
A regularidade de qualquer corte depende de uma quantidade de factores,
p.e. o material a cortar. Quando se precisa de cortes perfeitos para
molduras e outros trabalhos de precisão, uma lâmina (de 60 dentes de
pastilhada) e um corte suave e uniforme produzem os resultados desejados.
ATENÇÃO: Assegure-se de que o material não se desloca
enquanto é cortado; fixe-o firmemente. Deixe que a lâmina se
detenha por completo antes de levantar o braço. Se pequenas
fibras da madeira ainda se separarem pela parte traseira da
peça de trabalho, fixe um bocado de fita adesiva na madeira
na zona onde o corte será feito. Corte pela fita e remova-a
cuidadosamente quando terminar.
Fixação da peça a trabalhar (fig. A6)
• Sempre que possível, fixe a madeira à serra.
• Para melhores resultados use o torno de fixação (29) feito para ser
usado com a sua serra. Fixe a peça ao apoio sempre que possível.
Pode fixar a ambos os lados da lâmina; lembre-se de colocar o torno
contra uma superfície sólida e plana do apoio.
Apoio para peças longas (fig. A4)
• Apoie sempre peças compridas.
92
• Para melhores resultados, use o suporte de extensão (27) para as
peças, para ampliar a superfície da mesa da sua serra (pode ser
adquirido no seu concessionário com opção). Apoie peças compridas,
usando qualquer meio conveniente como uma bancada ou coisa
semelhante, para evitar que a extremidade tombe.
Serragem de molduras, caixas e outros objectos rectangulares
(fig. Q1 & Q2)
Molduras de esquadria e outras armações
Exercite-se com trabalhos simples usando restos de madeira, até apanhar
o jeito com a sua serra. A sua serra é uma ferramenta perfeita para fazer
cortes angulares, como indicado na fig. Q1. A junta mostrada pode ser
feita usando tanto um ajuste em bisel, como um ajuste em esquadria.
- Usando um ajuste oblíquo
A inclinação das duas peças feita em 45° cada, produz um ângulo de 90°.
O braço foi colocado na posição zero. A madeira foi colocada com o lado
largo sobre a mesa e a face mais estreita contra o apoio.
- Usando um ajuste angular
O mesmo corte pode ser feito cortando em ângulo à direita e à esquerda,
com a superfície larga contra o apoio.
Os dois desenhos (fig. Q1 & Q2) são só para objectos com quatro lados.
Se o número de lados muda, mudam-se também os ângulos de bisel e de
esquadria. A tabela abaixo dá os ângulos correctos para uma variedade
de modelos, partindo-se de que todos os lados têm o mesmo comprimento.
Para modelos não indicados na tabela, divida 180° pelo número de lados
a determinar o ângulo em esquadria ou em bisel.
Nº. de lados
4
5
6
7
8
9
10
Ângulo de esquadria ou de bisel
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Biselamento composto (fig. R1 & R2)
Uma esquadria composta é um corte feito utilizando ao mesmo tempo um
ângulo de esquadria (fig. Q2) e um ângulo de inclinação (fig. Q1). Este é o
tipo de corte utilizado para fazer armações ou caixas com lados inclinados,
como mostrado na fig. R1.
ATENÇÃO: Se o ângulo de corte varia de corte para corte,
controle se o botão de fixação de inclinação e o botão de
fixação de esquadria estão bem seguros. Estes botões devem
estar bem apertados, depois de fazer qualquer modificação na
inclinação ou na esquadria (fig. R1 & R2).
• A tabela apresentada abaixo pode ajudá-lo na escolha das posições
apropriadas de inclinação e de ângulo de esquadria para os cortes
comuns da meia-esquadria composta. Para usar a tabela, escolha
o ângulo “A” (fig. R2) desejado do seu projecto e coloque esse ângulo
no arco apropriado na tabela. A partir desse ponto siga a tabela
precisamente para encontrar o ângulo correcto da inclinação e passe
para o outro lado para encontar o ângulo devido da esquadria.
• Ponha a sua serra nos ângulos descritos e faça uns cortes de experiência.
• Experimente juntar as peças cortadas.
• Por exemplo: Para fazer uma caixa de 4 lados com 25° ângulos
exteriores (ângulo “A”) (fig. R2), use o arco de cima à direita. Procure
25° na escala do arco. Siga a linha de intersecção horizontal de
cada lado, para obter a posição do ângulo de esquadria na serra
(23). Igualmente, siga a linha de intersecção vertical até ao topo ou
ao fundo, para obter a posição do ângulo em bisel na serra (40°).
Experimente sempre os cortes em pedaços de madeira, para verificar
PORTUGUÊS
- Lado direito
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
CAIXA, 4
LADOS
CAIXA, 6
LADOS
CAIXA, 8
LADOS
ÂNGULO DO LADO DA CAIXA (_NGULO “A”)
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE ESQUADRIA NA SERRA
as posições na serra.
COLOQUE ESTE ÂNGULO DE BISEL NA SERRA
Corte de molduras base
Efectua-se o corte da moldura base a um ângulo de bisel de 45°.
• Faça sempre um movimento de experiência sem rotação,
antes de fazer um corte.
• Efectuam-se todos os cortes com a parte posterior da moldura
colocada sobre a superfície da serra.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Posicione a moldura com o fundo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
- Lado direito
• Posicione a moldura com o topo contra o apoio.
• Resguarde o lado direito do corte.
Corte de molduras de coroa
Efectua-se o corte de molduras de coroa em uma meia-esquadria composta.
Com o objectivo de se obter a máxima precisão, a serra apresenta
posições de ângulo pré-definidas a esquadria de 31,62° e inclinação
de 33,85°. Essas definições destinam-se a molduras de coroa padrão
com ângulos de 52° no topo e de 38° na base.
• Antes de efectuar cortes finais, realize testes em sucata.
• Efectuam-se todos os cortes em uma inclinação à esquerda e com
a parte posterior da moldura contra a base.
Ângulo interior
- Lado esquerdo
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado esquerdo do corte.
Ângulo exterior
- Lado esquerdo
• Base da moldura contra o apoio.
• Esquadria à esquerda.
• Resguarde o lado direito do corte.
- Lado direito
• Topo da moldura contra o apoio.
• Esquadria à direita.
• Resguarde o lado direito do corte.
Entalhe (fig. S)
A sua serra está equipada com um travamento de entalhe (17) e parafuso
de orelhas (59) para permitir o corte do entalhe.
• Inverta o travamento do entalhe (17) na direcção da parte frontal
da serra.
• Ajuste o parafuso de orelhas (59) para definir a profundidade do corte
do entalhe. Pode ser necessário soltar primeiro a contra-porca (60).
• Coloque um pedaço de material cortado com cerca de 5 cm entre
a guia e a peça para efectuar um corte no entalhe a direito.
Configuração especial para cortes transversais largos
(fig. A1, T1 e T2)
A sua serra pode cortar peças muito largas (até 391 mm) se utilizar uma
configuração especial. Para configurar a serra para estas peças, siga
estes passos:
• Retire as guias deslizantes esquerda e direita da serra e coloque-as de
lado. Para as retirar, desaperte os botões das guias várias voltas e faça
deslizá-las para fora. Configure e bloqueie o ajuste da esquadria, de
forma a que fique num ângulo de esquadria de 0 graus.
• Retire os parafusos do pé traseiro direito da guia traseira (64) e insiraos nos orifícios da guia do lado direito (8).
ATENÇÃO: não corte materiais utilizando a configuração
especial sem instalar devidamente os parafusos da guia
traseira (64). Caso contrário, os materiais não serão suportados
devidamente e poderão causar a perda do controlo da serra e
possíveis ferimentos.
• Crie uma plataforma utilizando um pedaço de painel de aglomerado
com 38 mm de espessura ou um pedaço de madeira plana e
resistente semelhante com 38 mm de espessura com as dimensões:
368 x 660 mm. A plataforma tem de ser plana, caso contrário o
material pode deslocar-se durante o corte e causar lesões.
• Monte a plataforma de 368 x 660 mm na serra, colocando quatro
parafusos de madeira (61) com 76,2 mm de comprimento através
dos orifícios na guia de base. É necessário utilizar quatro parafusos
para fixar devidamente o material. Quando for utilizada a configuração
especial, a plataforma será cortada em duas peças. Assegure-se
de que os parafusos estão devidamente apertados, caso contrário
o material pode soltar-se e causar lesões. Assegure-se de que a
plataforma está firmemente colocada sobre a mesa, contra a guia e
uniformemente centrada da esquerda para a direita.
ATENÇÃO: Assegure-se de que a serra é firmemente montada
sobre uma superfície plana estável. A não observância desta
instrução pode resultar em instabilidade e queda da serra,
resultando em lesões físicas.
• Coloque a peça de trabalho a cortar sobre a plataforma montada
na mesa. Assegure-se de que a peça de trabalho está firmemente
apoiada contra a guia traseira.
93
PORTUGUÊS
• Fixe o material antes de proceder ao corte. Corte lentamente através
do material utilizando um movimento para fora, para baixo e para trás.
Não grampear com segurança ou não cortar lentamente pode fazer
com que o material se solte e causar lesões.
Após a realização de vários cortes em vários ângulos de esquadria
diferentes de 0º, a plataforma pode enfraquecer e não apoiar devidamente
a peça de trabalho. Instale uma nova plataforma não utilizada na serra,
após predefinir o ângulo de esquadria pretendido.
ATENÇÃO: A utilização contínua de uma plataforma com
várias ranhuras pode causar a perda de controlo do material e
possíveis lesões.
Extracção de partículas (fig. A3)
• Insira o saco para partículas (26) na saída de partículas (6).
• Sempre que possível, ligue um dispositivo de extracção de partículas
concebido em conformidade com os regulamentos aplicáveis em
relação à emissão de partículas e resíduos de corte.
Lâminas
Para obter as capacidades de corte indicadas, use sempre lâminas
de 305 mm, com orifício para o eixo de 30 mm.
Transporte (fig. A1, A2 & B)
Para transportar convenientemente a serra de esquadria, foi colocada
uma asa (10) na parte superior do braço da serra.
• Para transportar a serra, abaixe o braço e carregue no pino de
fixação (22).
• Trave o botão de bloqueio do varão com a cabeça da serra na posição
frontal, trave o braço de esquadria no ângulo de esquadria totalmente
à esquerda, faça deslizar a guia (3 & 8) totalmente para dentro e trave
a manivela de inclinação (20) com a cabeça da serra na posição
vertical para tornar a ferramenta tão compacta quanto possível.
• Use sempre a asa de transporte (10) ou os entalhes para as mãos (24),
mostrados na fig. B, para transportar a serra.
Manutenção
A sua Ferramenta Eléctrica DEWALT foi concebida para funcionar durante
muito tempo com um mínimo de manutenção. O funcionamento satisfatório
contínuo depende de bons cuidados e limpeza regular da ferramenta.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesão, desligue a
unidade e desligue a máquina da tomada antes de
instalar e remover acessórios, antes de ajustar ou alterar as
configurações ou durante os procedimentos de reparação.
Certifique-se de que o interruptor do gatilho esteja na posição
de desligado (OFF). Um arranque acidental pode causar lesões.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe a superfície
da mesa com regularidade.
ATENÇÃO: Para reduzir o risco de lesões, limpe o sistema
colector de serradura com regularidade.
Acessórios opcionais (fig. A3 - A6)
ATENÇÃO: Dado que os acessórios, que não os
disponibilizados pela DEWALT, não foram testados com este
produto, a utilização de tais acessórios nesta ferramenta poderá
ser perigosa. Para reduzir o risco de lesão, deverão utilizar-se
apenas os acessórios recomendados pela DEWALT com este
produto.
AVISO SOBRE O LASER:
RADIAÇÃO DE LASER: NÃO OLHE FIXAMENTE PARA
O FEIXE
PRODUTO DE LASER DE CLASSE 2
POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA
< 1 MW DE 630 NM A 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
AVISO SOBRE A LUZ DE TRABALHO DE LEDS:
RADIAÇÃO DE LEDS: NÃO OLHE FIXAMENTE PARA
O FEIXE
PRODUTO DE LED DE CLASSE 2
POTÊNCIA DE SAÍDA MÁXIMA
P = 9,2 mW; pico = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Consulte o seu revendedor para obter mais informações sobre os
acessórios adequados.
Proteger o meio ambiente
Recolha de lixo selectiva. Este produto não deve ser eliminado
com o lixo doméstico normal.
Se, um dia, o produto DEWALT tiver de ser substituído ou já
não tiver utilidade, não o elimine com o lixo doméstico. Disponibilize este
produto para recolha selectiva.
A recolha selectiva de produtos usados e embalagens permite
que os materiais sejam reciclados e novamente utilizados. A
reutilização de materiais reciclados ajuda a prevenir a poluição
ambiental e reduz a procura de matérias-primas.
Os regulamentos locais poderão permitir a recolha selectiva de
produtos eléctricos, em centros municipais de resíduos ou através
do revendedor do novo produto.
A DEWALT disponibiliza um serviço de recolha e reciclagem de produtos
DEWALT quando estes tiverem atingido o fim da sua vida útil. Para tirar
partido deste serviço, devolva o produto a qualquer Centro de Assistência
Técnica autorizado que proceda à respectiva recolha em nome da DEWALT.
Lubrificação
A sua Ferramenta Eléctrica não precisa de lubrificação suplementar.
Limpeza
ATENÇÃO: Injecte ar seco para retirar a sujidade e o pó do
alojamento principal, sempre que notar uma acumulação de
sujidade nos respiradores ou em torno dos mesmos. Utilize
uma protecção adequada para os olhos e uma máscara para o
pó quando realizar esta operação.
ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou outros químicos
agressivos para limpar as partes não metálicas da ferramenta.
Estes químicos podem enfraquecer os materiais utilizados
nestas partes. Utilize um pano humedecido apenas com água e
detergente suave. Nunca permita que entre nenhum líquido na
ferramenta; nunca mergulhe qualquer parte da ferramenta em
líquido.
94
Poderá verificar a localização do Centro de Assistência mais próximo
contactando a delegação DEWALT na morada indicada neste manual.
Em alternativa, encontrará uma lista dos Centros de Assistência Técnica
DEWALT e todas as informações sobre o nosso serviço pós-venda
disponíveis na Internet em: www.2helpU.com.
PORTUGUÊS
GARANTIA
• 30 DIAS SEM RISCO SATISFAÇÃO GARANTIDA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua ferramenta
DEWALT nos 12 meses após a sua compra, estes serviços serão
prestados gratuitamente num Centro de Assistência Técnica
autorizado DEWALT. Deverá ser feita prova de compra. Este serviço
inclui mão-de-obra e peças sobressalentes para ferramentas
eléctricas. Exclui acessórios.
• UM ANO DE ASSISTÊNCIA GRATUITA •
Se necessitar de manutenção ou assistência para a sua ferramenta
DEWALT nos 12 meses após a sua compra, estes serviços serão
prestados gratuitamente num Centro de Assistência Técnica
autorizado DEWALT. Deverá ser feita prova de compra. Este serviço
inclui mão-de-obra e peças sobressalentes para ferramentas
eléctricas. Exclui acessórios.
• UM ANO DE GARANTIA COMPLETA •
Se o seu produto DEWALT se avariar por defeito de montagem ou de
material, durante os 12 meses após a data de compra, garantimos
a substituição de todas as peças defeituosas sem encargos ou, se
preferir, substituímos a unidade sem encargos, desde que:
• o produto não tenha sido utilizado de forma indevida;
• não tenham sido efectuadas eventuais reparações por pessoal
não autorizado;
• seja apresentada prova de compra. Esta garantia é concedida
como um benefício adicional e é um acréscimo aos direitos
legais dos consumidores.
Para a localização do Centro de Assistência Técnica DEWALT mais
próximo, queira utilizar o número de telefone aplicável, que poderá
encontrar no verso deste manual. Como alternativa, encontrará
uma lista de Centros de Assistência Técnica DEWALT e todas as
informações sobre o nosso serviço pós-venda disponíveis na Internet
em: www.2helpU.com.
95
SUOMI
JIIRISAHA DW717
VAROITUS: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa
ei voida välttää, seurauksena voi olla hengenmenetys tai
vakava vamma.
Onneksi olkoon!
Olet valinnut DEWALT-työkalun. Monivuotisen kokemuksen, ahkeran
tuotekehittelyn ja uudistusten ansiosta DEWALT on yksi ammattikäyttäjien
luotettavimmista yhteistyökumppaneista.
HUOMIO: Ilmaisee mahdollista vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei
voida välttää, seurauksena voi olla vähäinen tai keskivaikea
vamma.
Tekniset tiedot
DW717
V
230
W
1.600
mm 250
mm
30
mm 1,8
4.000
mm 320
mm 226
mm
88
mm
56
vasen 60°
oikea 51°
vasen 48°
oikea 48°
Jännite
Ottoteho
Terän halkaisija
Teräkeskiön halkaisija
Sahanterän leveys
Suurin pyörimisnopeus/min
Suurin leikkuualue 90°
Suurin jiirileikkuualue 45°
Suurin leikkuusyvyys 90°
Suurin vinoleikkuualue 45°
Jiirileikkaus (max kulmat)
Vinoleikkaus (max kulmat)
0°:n jiiri
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 89 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 320 mm
45°:n jiiri vasempaan
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 89 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 226 mm
45° vasen vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 58 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 320 mm
45° oikea vinokulma
Leikkuuleveys kun työkappaleen suurin korkeus 30 mm
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 320 mm
31,62° jiirikulma, 33,85° vinokulma
Leikkuukorkeus kun työkappaleen suurin leveys 272 mm
Automaattinen terän jarrutusaika
Paino
mm
mm
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
44
s
< 10,0
kg
23
HUOMIO: Merkintä ilman varoituskolmiota ilmaisee mahdollista
vaaratilannetta. Mikäli vaaraa ei voida välttää, voi seurauksena
olla omaisuuden vahingoittuminen.
Ilmaisee sähköiskun vaaraa.
Ilmaisee tulipalon vaaraa.
EY-vaatimustenmukaisuusvakuutus
DW717
DEWALT ilmoittaa, että nämä tuotteet, jotka on kuvattu kohdassa “Tekniset
tiedot”, on suunniteltu siten, että ne noudattavat seuraavia säädöksiä:
98/37/EY (28.12.2009 saakka); 2006/42/EY (alkaen 29.12.2009);
2004/108/EY; 2006/95/EY; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003;
EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2;
EN 61000-3-2; EN 61000-3-3.
Lisätietoja saa DEWALTilta alla olevasta osoitteesta tai käsikirjan
takakannesta.
Allekirjoittanut on vastuussa teknisen tiedoston laatimisesta ja antaa tämän
ilmoituksen DEWALTin puolesta.
Horst Grossmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Saksa
01.03.08
Turvaohjeet
LpA (äänenpaine)
LWA (ääniteho)
KpA (äänenpaineen epävarmuus K)
KWA (äänenpaineen epävarmuus K)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
230 V:n työkalut
230 V:n työkalut
115 V:n työkalut
Lue kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttämistä ja säästä ohjeet.
SÄILYTÄ OHJEKIRJA MYÖHEMPÄÄ TARVETTA VARTEN.
1. Pidä työskentelyalue siistinä.
Epäsiistit tilat voivat aiheuttaa vammoja.
m/s²
m/s²
2,0
1,5
10 A, verkkovirran varoke
13 A, pistokkeen varoke
16 A, verkkovirran varoke
Määritelmät: turvallisuusohjeet
Seuraavat määritelmät kuvaavat kunkin avainsanan vakavuusastetta. Lue
tämä ohjekirja ja kiinnitä huomiota seuraaviin symboleihin:
VAARA: Ilmoittaa välittömän vaaratilanteen, joka johtaa
kuolemaan tai vakavaan loukkaantumiseen.
96
VAROITUS! Käytettäessä sähkötyökaluja on aina noudatettava
perusvarotoimia tulipalon, sähköiskun ja henkilövamman
välttämiseksi. Alla on mainittu joitakin varotoimia.
Yleiset turvallisuusohjeet
Värinän kokonaisarvot (triaksiaalivektorin summa)
määritetty standardin EN61029 mukaisesti:
Värinäarvo ah
ah =
Epävarmuus K =
Varokkeet
Eurooppa
Iso-Britannia ja Irlanti
Iso-Britannia ja Irlanti
DW717
92
105
3,0
4,2
2. Huomioi työskentelyalueen ympäristö.
Älä altista työkalua sateelle. Älä käytä työkalua kosteissa tai märissä
olosuhteissa. Pidä työskentelyalue hyvin valaistuna (250–300 luksia).
Älä käytä työkalua paikoissa, joissa on tulipalon tai räjähdyksen vaara,
esimerkiksi palavien nesteiden ja kaasujen läheisyydessä.
3. Suojaudu sähköiskulta.
Älä anna kehosi koskettaa maadoitettuihin pintoihin (esimerkiksi putkiin,
lämpöpattereihin, lieteen tai jääkaappiin). Kun työkalua käytetään
äärimmäisissä olosuhteissa (esim. korkea kosteus, kun metallilastuja
syntyy jne.), sähköturvallisuutta voidaan parantaa kytkemällä
eristysmuuntaja tai (FI) maavuodon katkaisin.
4. Pidä muut ihmiset etäällä.
Älä anna asiattomien, varsinkaan lasten, koskea työkalua tai
sähköjohtoa, ja pidä heidät etäällä työskentelyalueesta.
SUOMI
5. Laita joutilas työkalu varastoon.
Kun työkalu ei ole käytössä, sitä on säilytettävä lukittuna kuivassa ja
turvallisessa paikassa ja poissa lasten ulottuvilta.
6. Älä käytä työkalua väkisin.
Se toimii paremmin ja turvallisemmin sille tarkoitetulla nopeudella.
7. Käytä oikeaa työkalua.
Älä käytä pieniä työkaluja väkisin suurtehotyökalua vaativaan työhön.
Käytä työkalua vain sen käyttötarkoituksen mukaan; älä käytä esimerkiksi
pyörösahaa oksien tai tukkien katkaisemiseen.
8. Pukeudu asianmukaisesti.
Älä käytä väljiä vaatteita tai koruja, sillä ne voivat takertua liikkuviin osiin.
Luistamattomien jalkineiden käyttöä suositellaan käytettäessä laitetta
ulkona. Käytä suojaavaa päähinettä, jos sinulla on pitkät hiukset.
9. Käytä suojavarusteita.
Käytä aina suojalaseja. Käytä kasvo- tai pölysuojaa, jos
työskenneltäessä syntyy pölyä tai lentäviä hiukkasia. Mikäli nämä
hiukkaset ovat erittäin kuumia, käytä myös kuumuudenkestävää
suojaesiliinaa. Käytä aina kuulosuojaimia. Käytä aina suojakypärää.
10. Kytke laitteeseen pölynpoistolaite.
Jos pölyn poistamiseen ja keräykseen soveltuvia työkaluun liitettäviä
laitteita on, varmista, että ne ovat kytkettyinä ja että käytät niitä oikein.
11. Älä käytä johtoa väärin.
Älä koskaan vedä johdosta, kun haluat irrottaa laitteen
pistorasiasta. Pidä johto etäällä kuumuudesta, öljystä ja terävistä
reunoista. Älä koskaan kanna työkalua johdosta.
12. Kiinnitä työstökappale paikalleen.
Käytä ruuvipuristinta tai penkkipuristinta pitämään työstökappale
paikoillaan. Se on turvallisempaa ja saat molemmat kädet vapaaksi
työhön.
13. Älä kurottele.
Huolehdi siitä, että sinulla on koko ajan tukeva jalansija ja hyvä
tasapaino.
14. Huolla työkalua huolellisesti.
Pidä leikkuutyökalut terävinä ja puhtaina, jolloin ne toimivat paremmin ja
turvallisemmin. Noudata voiteluohjeita ja lisäosien vaihto-ohjeita. Tutki
työkalut aika ajoin, ja jos havaitset vikoja, korjauta ne valtuutetussa
huoltoliikkeessä. Pidä kaikki kahvat ja kytkimet kuivina, puhtaina,
öljyttöminä ja rasvattomina.
15. Katkaise työkalujen virta.
Kun työkaluja ei käytetä, irrota ne virtalähteestä ennen niiden huoltamista
ja vaihtaessasi lisävarusteita, kuten teriä ja leikkureita.
16. Poista jakoavaimet ja ruuviavaimet.
Ota tavaksi tarkastaa, että jako- ja ruuviavaimet on poistettu työkalusta
ennen sen käyttöä.
17. Vältä vahingossa tapahtuvaa käynnistystä.
Älä kanna työkalua sormi virtakytkimellä. Varmista, että työkalu on
katkaisu päältä virtakytkimestä ennen sen kytkemistä virtalähteeseen.
18. Käytä ulkokäyttöön tarkoitettuja jatkojohtoja.
Tarkasta ennen käyttöä jatkojohdon kunto ja vaihda se, jos se on
viallinen. Kun työkalua käytetään ulkona, käytä vain ulkokäyttöön
tarkoitettuja jatkojohtoja, joissa on tätä vastaava merkintä.
19. Pysy valppaana.
Katso tarkkaan, mitä teet. Käytä tervettä järkeä. Älä käytä työkalua
väsyneenä tai huumeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
20. Tarkasta osat mahdollisten vikojen varalta.
Tarkasta työkalu ja virtajohto huolellisesti ennen käyttöä varmistaaksesi,
että ne toimivat oikein ja täyttävät tehtävänsä. Tarkasta liikkuvien osien
kohdistus ja kiinnitys, osien kunto ja kiinnitys sekä muut mahdolliset
seikat, jotka saattavat vaikuttaa työkalun käyttöön. Suojus ja muut
vioittuneet osat on korjattava asianmukaisesti tai vaihdettava. Työn saa
tehdä vain valtuutettu huoltoliike, ellei tässä käyttöoppaassa ole toisin
mainittu. Vaihdata vialliset kytkimet valtuutetussa huoltoliikkeessä.
Älä käytä työkalua, jos virtakytkin ei kytke sitä päälle ja pois päältä.
Älä koskaan yritä korjata työkalua itse.
VAROITUS: Muunlainen kuin tässä ohjekirjassa tälle työkalulle
suositeltu lisävaruste tai -laite tai käyttötoimenpide voi aiheuttaa
henkilövahingon.
21. Anna vain pätevän henkilön korjata työkalu.
Tämä sähkötyökalu noudattaa asianmukaisia turvasääntöjä. Korjauksia
saavat tehdä vain pätevät henkilöt alkuperäisiä varaosia käyttäen;
muunlainen toiminta voi aiheuttaa käyttäjälle suuren vaaran.
Muita jiirisahan turvallisuussääntöjä
• Laitteen mukana toimitetaan erityinen sähköjohto, jonka voi vaihtaa vain
valmistaja tai valtuutettu huoltoedustaja.
• Sahalla ei saa leikata muita kuin valmistajan suosittelemia materiaaleja.
• Älä käytä konetta, jos suojukset eivät ole paikallaan, ne eivät toimi tai
niitä ei ole ylläpidetty asianmukaisesti.
• Varmista vinosahauksia suoritettaessa, että sahausvarsi on tiukasti kiinni.
• Pidä konetta ympäröivä lattia-alue tasaisena, hoidetussa kunnossa ja
puhtaana irtonaisista materiaaleista, kuten lastuista ja leikkuujätteistä.
• Käytä asianmukaisesti teroitettuja sahanteriä. Noudata sahanterään
merkittyä enimmäisnopeutta.
• Varmista, että kaikki lukitusnupit ja puristimien varret ovat tiukasti kiinni
ennen laitteen käyttöä.
• Älä koskaan aseta kättä terän lähelle, kun saha on kytketty
sähköliitäntään.
• Älä koskaan yritä pysäyttää toiminnassa olevaa laitetta työntämällä
jotakin työkalua yms. terää vasten. Tämä saattaa johtaa vakavaan
onnettomuuteen.
• Tarkista käyttöohje ennen lisävarusteiden käyttöä.
Lisävarusteen väärä käyttö voi aiheuttaa vaurioita.
• Käytä pidikettä tai käsineitä käsitellessäsi sahanterää.
• Varmista ennen käyttöä, että sahanterä on asennettu oikein.
• Varmista että terä pyörii oikeaan suuntaan.
• Älä käytä teriä, joiden läpimitta on suositeltua suurempi tai pienempi.
Katso tarkemmat terien ominaisuudet teknisistä tiedoista. Käytä
ainoastaan tässä käsikirjassa eriteltyjä, standardin EN 847-1 mukaisia
teriä.
• Harkitse melua vähentävien erikoisterien käyttämistä.
• Älä käytä HSS-teriä.
• Älä käytä haljenneita tai vioittuneita sahanteriä.
• Älä käytä hiomalaikkoja.
• Älä koskaan käytä sahaa ilman kitapalaa.
• Nosta terä työkappaleen sahausurasta, ennen kuin vapautat
virtakytkimen.
• Älä yritä jarruttaa moottoria työntämällä esineitä tuulettimen aukkoon.
• Koneen teränsuojus nousee automaattisesti, kun terä lasketaan alas, ja
laskeutuu terän päälle, kun sahauspään lukituksen vapautusvipua (12)
painetaan.
• Älä koskaan nosta sahanterää käsin, ellei sahaa ole sammutettu.
Teränsuojuksen voi nostaa kädellä, kun sahanterää vaihdetaan tai sahaa
tarkistetaan.
• Tarkista säännöllisin väliajoin, että moottorin ilma-aukot ovat puhtaat eikä
niissä ole lastuja.
• Vaihda kulunut kitapala.
• Irrota kone verkkovirrasta ennen sen huoltoa ja terää vaihdettaessa.
• Älä koskaan suorita puhdistus- tai huoltotöitä koneen käydessä ja kun
sahauspää ei ole lepoasennossa.
• Asenna kone penkille aina, kun se on mahdollista.
• Jos käytät laseria ilmaisemaan sahauslinjan, varmista, että laserin
luokka on 2 standardin EN 60825-1 mukaan. Älä vaihda laserdiodia
eri tyyppiseen. Mikäli laite vahingoittuu, se tulee korjauttaa valtuutetulla
korjaajalla.
• Suojuksen etuosassa on säleikkö näkyvyyden helpottamiseksi. Vaikka
säleikkö vähentää huomattavasti lastujen sinkoamista, suojuksessa on
aukkoja ja sahatessa tulisi pitää aina suojalaseja.
97
SUOMI
• Kytke saha kiinni pölynkeräyslaitteeseen sahattaessa puuta. Ota aina
huomioon tekijät, jotka vaikuttavat altistumiseen pölylle, kuten:
– työstettävän materiaalin tyyppi (lastulevy tuottaa enemmän pölyä kuin
puu);
14
15
16
17
Karan lukko
Viistoasteikko
Kiskon lukituspainike
Urituksen pysäytys
– sahanterän terävyys;
– oikea sahanterän säätö.
Varmista, että paikalliset pölynpoistolaitteet sekä suojukset, välilevyt ja
kourut on säädetty oikein.
• Ota huomioon seuraavat tekijät, jotka vaikuttavat altistukseen
melulle:
– Käytä sahanteriä, jotka on suunniteltu vähentämään melua.
– Käytä vain hyvin teroitettuja sahanteriä.
• Laite on huollettava säännöllisin väliajoin.
• Laiteviat esim. suojuksissa tai sahanterässä on raportoitava välittömästi.
• Järjestä riittävä yleinen tai paikallinen valaistus.
• Varmista, että käyttäjä on kyllin koulutettu käyttämään ja säätämään
laitetta.
• Jos laitteessa on laser, ÄLÄ käytä erityyppistä vaihtolaseria. Korjaukset
saa tehdä vain laserin valmistaja tai valtuutettu edustaja.
Muut mahdolliset vaarat
Sahojen käyttöön liittyvät seuraavat riskit:
– pyörivien osien koskemisesta aiheutuvat vammat.
Asiaankuuluvien turvallisuusmääräysten noudattamisesta ja turvalaitteiden
käytöstä huolimatta tiettyjä vaaroja ei voi välttää. Näitä ovat:
– kuulovammat.
– katkaisuterän suojaamattomista pyörivistä osista aiheutuva
onnettomuusvaara.
– terän vaihtamisen aikana aiheutuva vahingonvaara.
A2
18 Liukupysäytys
19 Terän kiinteä ylempi suojus
20 Viistosalpa/-vipu
21 Viistokiinnikkeen kahva
22 Pään lukitustappi
23 Väännin
24 Paikka kädelle
25 Aukot penkkiin kiinnittämiseksi
A3
26 Pölypussi
Lisävarusteet
A4
27 Työskentelytuen jatke
A5
28 LED-työvalo
A6
29 Työstettävän kappaleen kiinnike
A7
30 Laser
– sormien puristumisen vaara suojuksia avattaessa.
– terveysriskit, jotka syntyvät puun sahauksesta aiheutuvan pölyn
hengittämisestä erityisesti sahattaessa tammea, pyökkiä ja MDF-levyä.
Pakkauksen sisältö
Pakkaus sisältää:
1 Valmiiksi koottu katkaisu- ja jiirisaha
1 Sahanterän kuusioavain
1 Terä
1 Pölypussi
1 Käyttöohje
1 Hajoituskuva
• Tarkista etteivät kone, sen osat tai lisävarusteet ole vioittuneet
kuljetuksen aikana.
• Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen koneen käyttöönottoa.
Kuvaus (fig. A1 - A7)
VAROITUS: Älä koskaan tee muutoksia sähkökäyttöiseen
työkaluun tai mihinkään sen osaan. Vaurioita tai henkilövahinkoja
saattaa tapahtua.
A1
1 Virtakytkin
2 Siirrettävä alempi terän suojus
3 Vasemman puolen suojus
4 Jiiritaso
5 Jiirisalpa
6 Sahanpurun poisto (ei näy)
7 Jiiriasteikko
8 Oikean puolen suojus
9 Jiirattavan kappaleen paikka
10 Kantokahva
11 Käyttökahva
12 Pään lukitus- ja vapautusvipu
13 Elektroninen nopeudensäädin
98
KÄYTTÖTARKOITUS
DW717-jiirisaha on suunniteltu ammattimaiseen puun, puutuotteiden
ja muovin sahaamiseen. Se suorittaa ristisahauksen, vinosahauksen ja
jiirisahauksen helposti, tarkasti ja turvallisesti.
DW717-jiirisaha on ammattikäyttöön tarkoitettu sähkökäyttöinen työkalu.
ÄLÄ anna työkalua lasten käsiin. Alle 16-vuotiaat eivät saa käyttää laitetta
ilman valvontaa.
Sähköturvallisuus
Sähkömoottori on suunniteltu vain yhdelle jännitteelle. Tarkista aina, että
virtalähde vastaa tehokilvessä annettua jännitettä.
Työkalu on kaksoiseristetty standardin EN 61029 mukaisesti;
tästä syystä maadoitusjohtoa ei tarvita.
Johdon vaihdon yhteydessä laitteen saa korjata ainoastaan valtuutettu
huoltopalvelu tai asiantunteva sähköteknikko.
Jatkojohdon käyttö
Mikäli jatkojohtoa tarvitaan, on käytettävä hyväksyttyä jatkojohtoa, joka
soveltuu tämän työkalun ottotehoon (katso tekniset tiedot). Johtimen pienin
sallittu koko on 1,5 mm2.
Jos käytät kaapelikelaa, keri kaapeli aina täysin auki.
Jännitteen aleneminen
Virtapiikit aiheuttavat lyhytaikaista jännitteen alenemista. Epäsuotuisissa
virranjakeluolosuhteissa tämä saattaa vaikuttaa muihin laitteisiin. Jos laitteen
virranlähteen impedanssi on alle 0,25 , häiriöitä ei pitäisi sattua.
KOKOAMINEN
VAROITUS: Vältä henkilövahingon vaaraa kytkemällä
laitteesta virta ja irrottamalla se virtalähteestä ennen
laitteen siirtämistä, lisävarusteiden vaihtamista ja säätöjen (paitsi
laserin säätöohjeissa mainittujen) tekemistä.
SUOMI
Pakkauksen avaaminen (kuva A1, B)
• Poista saha pakkauksestaan varovasti kantokahvasta nostaen (10).
• Vapauta kaidelukituksen nuppi (16) ja lukitse sahauspää taka-asentoon
painamalla sitä taaksepäin.
• Paina työkahvaa (11) alas ja vedä ulos sahauspään alas-lukitusnuppi (22)
kuten kuvassa näkyy.
• Anna paineen tasaantua ja anna sahausvarren nousta ylös.
Sahan kiinnittäminen (kuva C)
• Sahan kaikissa neljässä jalassa on reiät (25), jotta saha olisi helpompi
kiinnittää työalustaan. Reikiä on kahta eri kokoa eri kokoisia ruuveja
varten, mutta ruuveja ei tarvitse kiristää kumpaankin reikään. Kiinnitä
saha aina tukevasti työpöytään tai muulle alustalle. Sahaa on helpompi
siirtää paikasta toiseen jos saha ruuvataan 12,5 mm:n tai paksummalle
vanerille, joka voidaan taas kiinnittää puristimilla varsinaiselle työalustalle.
• Kun kiinnität sahan vaneriin huolehdi, etteivät ruuvien päät työnny ulos
vanerin pohjasta. Sahan on seistävä työalustalla tasaisesti. Kun kiinnität
sahan työalustalle, kiinnitä puristimet sahan jalkojen vahvistettuihin
kohtiin ruuvien aukkojen kohdalle. Kiinnityspuristimien käyttö muualla
häiritsee sahan käyttöä.
• Kiinnitysalusta ei saa olla käyrä tai epätasainen, sillä tällöin työn
tarkkuus kärsii. Jos saha heiluu alustalla, laita sahan jalan alle ohut
tukikappale kunnes saha seisoo tukevasti alustalla.
Sahanterän asentaminen (kuva D1 - D5)
VAROITUS: Vältä henkilövahingon vaaraa kytkemällä
laitteesta virta ja irrottamalla se virtalähteestä ennen
laitteen siirtämistä, lisävarusteiden vaihtamista ja säätöjen (paitsi
laserin säätöohjeissa mainittujen) tekemistä.
Karalukon painiketta ei saa koskaan painaa, kun sahaan on
kytketty virta tai terä liikkuu vapaalla.
Älä leikkaa rautametalleja (rautaa ja terästä sisältäviä), kiveä tai
kuitusementtiä tällä jiirisahalla.
• Paina sahauspään vapautinnuppia (12) jolla vapautat alasuojuksen (2).
• Käytä oheisen ruuviavaimen (23) kahvan päässä olevaa Torx-terää (33)
ja löysää suojuksen kiinnitysruuvia (34) niin, että saat kulmakappaleen
(35) irti ruuvista ja suojuksesta. Näin voit nostaa suojuksen pidikettä (36)
ylöspäin ja pääset käsiksi sahanterän lukitusruuviin (37).
• Kun suojuksen pidikeruuvi (34) pitää alasuojusta ylhäällä, paina
toisella kädellä karalukon painiketta (14) ja löysää toisella kädellä (23)
vasenkierteinen terän lukitusruuvi (37) oheisella terän ruuviavaimella
kiertämällä myötäpäivään.
VAROITUS: Kun painat karanlukitusnuppia, pyöräytä karaa
kädellä kunnes se lukkiutuu. Pidä lukitusnuppia alaspainettuna,
ettei kara ala pyöriä (kuva D4).
• Irrota terän lukitusruuvi (37) ja ulompi laippa (38).
• Aseta sahanterä (39) sisälaipan (41) vastalevyyn (39).
Varmista, että sahanterän alareunan hampaat osoittavat taaksepäin
(käyttäjästä poispäin).
• Laita ulompi laippa (38) paikoilleen.
• Kiristä terän lukitusruuvi (37) kiertämällä ruuviavainta vastapäivään ja
pidä samanaikaisesti karanlukitusta paikallaan toisella kädellä.
• Siirrä suojuksen pidikettä (36) alaspäin kunnes kulmakappaleen (35)
alareuna menee kiinnitysruuvin (34) alle.
• Kiristä suojuksen kiinnitysruuvi.
VAROITUS: Älä koskaan paina karanlukitusnuppia sahanterän
pyöriessä. Varmista, että painat suojuksen pidikkeen
asianmukaiselle paikalleen ja kiristät suojuksen kiinnitysruuvin,
kun olet asentanut sahanterän paikalleen.
VAROITUS: Suojuksen pidin on palautettava sen alkuperäiseen
asentoon ja ruuvi kiristettävä ennen sahan asentamista. Jos näin
ei tehdä, suojus saattaa koskettaa pyörivää sahanterää, mistä
on seurauksena sahan vioittuminen ja vakava henkilövamma.
Säädöt
VAROITUS: Vältä henkilövahingon vaaraa kytkemällä
laitteesta virta ja irrottamalla se virtalähteestä ennen
laitteen siirtämistä, lisävarusteiden vaihtamista ja säätöjen (paitsi
laserin säätöohjeissa mainittujen) tekemistä.
Katkaisu- ja jiirisahan säädöt on tarkistettu tehtaalla. Jos säätöjä kuljetuksen,
käsittelyn tai jonkin muun syyn vuoksi on korjattava, noudata alla olevia
säätöohjeita. Kun säädöt on tehty, niiden tulisi säilyä muuttumattomina.
Sahanterän säätö suhteessa takavasteeseen (kuva E1 - E4)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5)
jiirisahausvarren (42) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta kunnes jiiri on 0° asennossa. Älä kiristä vipua.
• Paina sahauspäätä alas sen verran, että sahanterä menee
puukappaleen läpi ja ulottuu kitapalaan (43).
• Aseta kulmaviivain (44) ohjaimen (3) ja terän (39) vasenta sivua vasten
(kuva E3).
VAROITUS: Älä kosketa sahanterän hampaiden kärkiä
suorakulmaimella.
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää ruuvit (45) ja siirrä jiirisahaus/asteikko-kokoonpanoa oikealle
tai vasemmalle, kunnes sahanterä on 90° takavasteeseen nähden
suorakulmaimella mitattaessa.
• Kiristä ruuvit (45) uudelleen. Älä kiinnitä huomiota jiirisahauksen
kulmaosoittimeen tässä vaiheessa.
Jiirisahauksen kulmaosoittimen säätö (kuva E1, E2 & F)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5)
jiirisahausvarren (42) vapauttamiseksi.
• Käännä jiirisahausvartta niin, että jiirisahauksen kulmaosoitin (46) on
nollassa, kuten kuvassa F.
• Anna jiirisahauksen vivun olla löysällä ja anna salvan napsahtaa
paikalleen kun sahausvarsi on nollakohdassa.
• Tarkkaile osoitinta (46) ja jiirisahausasteikkoa (7). Jos osoitin ei ole
täsmälleen nollassa, löysää ruuvia (47), siirrä osoitin 0°:een ja kiristä ruuvi.
Jiirilukon/pidätintangon säätö (kuva A1, G)
Jos sahan alaosaa voidaan siirtää jiirivivun (4) ollessa lukittuna, jiirisahan
lukitus-/pidäketankoa (48) on säädettävä.
• Avaa jiirivivun lukitus (4).
• Löysennä jiirauksen lukkotangon lukkomutteri (61).
• Kiristä jiirilukko/pidäketanko (48) ruuvimeisselin avulla. Löysennä tankoa
tämän jälkeen yksi kierros.
• Tarkista, että pöytä ei liiku, kun vipu (4) lukitaan satunnaiseen (ei
valmiiksi asetettuun) kulmaan.
• Kiristä lukkomutteri (61).
Terän tarkistaminen ja säätäminen suhteessa pöytään (kuvat H1 - H4)
• Löysennä viistokiinnityskahva (21) ja nosta viistosalpaa (20)
sahausvarren vapauttamiseksi.
• Siirrä sahausvartta, kunnes salpa on viistossa 0 asteen asennossa. Älä
kiristä kahvaa.
• Vedä pää alas, kunnes terä menee aluslevyyn (43) juuri ja juuri.
• Aseta suorakulma (44) pöydälle ja terää (39) vasten (kuva H2).
VAROITUS: Älä kosketa terän hampaita suorakulmalla.
• Jos sahaa on säädettävä, toimi seuraavasti:
• Löysennä mutterit (49, 55) ja siirrä sahausvartta vasemmalle tai oikealle,
kunnes terä on 90 asteen kulmassa pöytään suorakulmalla mitattuna.
Kiristä mutteri (49) uudelleen. Viistokulma on säädettävä, kun terä on
säädetty suhteessa pöytään.
• Säädä vasen ja oikea viistokulma.
99
SUOMI
• Jos viistoamisen osoitin (50) ei ole viistoamisasteikolla (15)
nollakohdassa, irrota osoittimen kiinnitysruuvi (51) ja siirrä osoitinta
tarvittavalla tavalla.
Takavasteen säätö (kuvat I1 – I2)
Takavasteen yläpuoli voidaan säätää vapaan tilan mahdollistamiseksi,
jotta sahan vasen ja oikea vinosahauskulma voivat olla täydet 48°.
Vasemman takavasteen (3) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (52) ja siirrä vastetta vasemmalle.
• Testaa sahauskulma ilman sähkövirtaa ja tarkista terän liikkumatila.
Säädä vaste mahdollisimman lähelle sahanterää, jotta se tukisi
työkappaletta kunnolla häiritsemättä kuitenkaan sahausvarren liikettä
ylös ja alas.
• Kiristä ruuvi.
Oikean takavasteen (8) säätö:
• Löysää vasteen siipiruuvi (53) ja siirrä vastetta oikealle.
• Säädä kuten vasen vaste.
VAROITUS: Ohjainuriin (54) voi joutua sahanpurua. Puhdista
ohjainurat sahanpurusta tikulla tai puhaltimella.
Vinokulman tarkistaminen ja säätäminen (kuvat I1, I2 J1 & J2)
Vasemman vinosahauskulman tarkistus ja säätö
• Löysää vasemman takavasteen siipiruuvi (52) ja siirrä takavasteen
yläosaa vasemmalle mahdollisimman pitkälle.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21) ja vedä ylös salpa (20),
jolla vapautat sahausvarren.
• Käännä sahausvartta vasemmalle, kunnes se on 45°:n
vinosahausasennossa. Älä kiristä kahvaa.
• Tarkista, että vinokulman osoitin (50) osoittaa vinosahauksen asteikolla
45° (kuva J1).
• Tee säädöt seuraavasti:
• Löysää mutteria (55) ja käännä pysäytysruuvia (56) tarpeen mukaan sisään
tai ulos, kunnes osoitin (50) näyttää 45°. Kiristä mutteri (55) uudelleen.
• Jotta vinokulma olisi 50°, kierrä ruuvia kulman pysäyttimestä,
jotta sahausvarsi voi liikkua tarvittaessa.
Oikean vinosahauskulman tarkistus ja säätö
• Löysää oikean takavasteen siipiruuvi (53) ja siirrä oikean takavasteen
yläosaa mahdollisimman pitkälle vasemmalle.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21) ja vedä ylös salpa (20),
jolla vapautat sahausvarren.
• Käännä sahausvartta oikealle, kunnes se on 45°:n
vinosahausasennossa. Älä kiristä kahvaa.
• Tarkista, että vinokulman osoitin (50) osoittaa vinosahauksen asteikolla
45° (kuva J2).
• Jos säätäminen on tarpeen, säädä kuten vasen vinosahauskulma.
Vinosahauksen säätäminen (kuva K)
Jos sahausvartta voidaan liikuttaa, kun vinosahauksen lukitusvipu (21) on
lukittu, lukitusjärjestelmää pitää säätää.
• Irrota ruuvi (56), jolla kahva on kiinnitetty.
• Nosta kahva ja kierrä sitä 1/8 kierrosta myötäpäivään.
Asenna ruuvi takaisin.
• Tarkista, että sahausvarsi ei liiku, kun vipu (21) on lukittu johonkin
kulmaan (ei esiasetettuun).
Kiskon ohjaimen säätäminen (kuva K)
• Tarkista kiskojen välys säännöllisesti.
• Voit pienentää välystä kääntämällä asetusruuvia (57) myötäpäivään
ja siirtämällä sahauspäätä samalla edestakaisin. Säädä välys
mahdollisimman pieneksi, mutta liukumisvastusta ei kuitenkaan saa
aiheutua.
100
Käyttöohjeet
VAROITUS: Noudata aina turvallisuusohjeita ja asiaa koskevia
säädöksiä.
Käyttäjiä Isossa-Britanniassa pyydetään huomioimaan säädökset
“woodworking machinesregulations 1974” ja sen myöhemmät muutokset.
Ennen käyttämistä:
• Asenna suositusten mukainen sahanterä. Älä käytä kuluneita sahanteriä.
Sahan suurin pyörimisnopeus ei saa ylittää sahanterän suurinta
pyörimisnopeutta.
• Anna terän leikata vapaasti. Älä sahaa väkipakolla.
• Anna moottorin saavuttaa täydet kierrokset ennen sahaamista.
• Varmista että kaikki lukitusruuvit ja kahvat ovat tiukasti kiinni.
• Kiinnitä työkappale.
• Vaikka tällä sahalla on mahdollista sahata puuta ja monia eirautametalleja, käyttöohjeissa viitataan vain puun sahaamiseen. Samat
perusohjeet pätevät myös muiden materiaalien sahaukseen. Älä sahaa
rautametalleja (rautaa ja terästä), kuitusementtiä tai kiveä tällä sahalla!
• Käytä kitapalaa. Älä käytä konetta jos kitapalan ura on leveämpi kuin
10 mm.
Koneen käynnistäminen ja sammuttaminen (kuva L)
Virtakytkimessä (1) on kolo (58), johon voidaan laittaa munalukko työkalun
lukitsemiseksi.
• Käynnistä kone virtakytkimestä (1).
• Pysäytä kone vapauttamalla kytkin.
Sahausasento
Oikea sahausasento helpottaa työskentelyä, ja tällöin sahaaminen on myös
tarkempaa ja turvallisempaa.
• Älä koskaan laita käsiäsi liian lähelle leikkuualuetta.
• Älä laita käsiäsi 150 mm lähemmäksi sahanterää.
• Pidä sahattaessa työstökappaletta tukevasti pöytää ja takavastetta
vasten. Pidä kädet paikoillaan kunnes olet vapauttanut virtakytkimen ja
sahanterän pyöriminen on täysin pysähtynyt.
• Testaa sahan leikkuulinja (ilman virtaa) ennen lopullista sahausta.
• Älä laita käsiäsi ristiin.
• Kun liikutat sahausvartta oikeaan ja vasempaan, seiso aina hieman
sahanterän vieressä.
• Katso säleikön läpi kun seuraat sahausviivaa.
Muuttujanopeuden asettaminen (kuva L)
Enimmäisnopeus voidaan säätää etukäteen enimmäisnopeuden
valitsinkiekon (13) avulla.
• Kierrä asteikolla varustettua valitsinta (13) haluamaasi aluetta osoittavan
numeron kohdalle.
• Käytä suurta nopeutta, kun sahaat pehmeitä materiaaleja, kuten puuta.
Käytä pientä nopeutta, kun sahaat metallia.
Jiirin säätäminen (kuva E1)
Saha voi jiirata 60 astetta vasemmalle ja 50 oikealle jiirin vivun (4) ja salvan
(5) avulla.
Jiiraaminen:
• Vapauta jiirausvipu (4) ja jiiraussalpa (5). Valitse haluamasi jiirauskulma
asteikosta.
• Voit lukita sahauspöydän painamalla jiirausvivun (4) alas.
Viistouden säätäminen (kuva H1, J1)
Saha voi jiirata 48 astetta vasemmalle ja oikealle viistosalpavipujen (20)
ja viistokahvan (21) avulla. Sahassa on kaksi viistosalpavipua (20). Ne
sijaitsevat kotelon takaosan molemmin puolin. Vain yhtä tarvitsee käyttää
säädettäessä viistoutta jompaankumpaan suuntaan. Viistokiinnikekahva
(21) sijaitsee kotelon takaosan päällä.
SUOMI
Viistoaminen:
• Löysennä viistokiinnityskahva (21). Nosta yksi vipu noin 45 asteen
kulmaan. Valitse haluamasi viistoamiskulma asteikosta (15). Laitteessa
on kaksi viistoasteikkoa.
• Lukitse viistokiinnityskahva (21) viistoamisen lukitsemiseksi.
Viistoamisen salpavivut (20) voidaan nostaa ylöspäin pysäytyskulmien
ylittämiseksi.
Liukupysäytin (kuva U)
Liukupysäytin (18) asettaa sahan kiskot siten, että suurimmat mahdolliset
pystysuuntaiset listat voidaan sahata. LIUKUPYSÄYTINTÄ KÄYTETTESSÄ
KIRISTÄ AINA KISKON LUKITUSNUPPI, JOTTA LIUKUJÄRJESTELMÄ EI
LIIKU VAHINGOSSA.
Kiskon lukitusnuppi (kuva A1, U)
Kiskon lukitusnuppi (16) mahdollistaa sahan pään lukitsemisen tiukasti,
jotta se ei liu’u kiskoilla. Tätä tarvitaan tietyissä sahauksissa tai sahaa
kuljetettaessa.
Urapysäytin (kuva A1, S)
Urapysäytin (17) mahdullistaa uran sahaamisen. Voit säätää sahattavan
uran syvyyttä siirtämällä vipua sahan etuosaa kohden ja säätämällä
peukaloruuvilla. Vivun siirtäminen sahan takaosaan ohittaa urapysäytyksen.
Pään lukitustappi (kuva A2)
Voit lukita sahan pään ala-asentoon painamalla pään alas, painamalla
tappia (22) ja vapauttamalla sahan pään. Tällöin saha pysyy turvallisesti
alhaalla, joten sitä voi kuljettaa. Voit vapauttaa pään painamalla
sahauspään alas ja vetämällä tapin ulos.
TAVALLINEN SAHAUS
Pystysuora katkaisusahaus (kuva A1, A2 & M)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5)
jiirisahausvarren vapauttamiseksi.
• Lukitse salpa asentoon 0° ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Laita puunkappale vastetta vasten (3 & 8).
• Tartu kahvaan (11) ja paina sahauspään vapautusnuppia (12).
• Käynnistä saha liipaisinkytkimestä (1).
• Paina sahauspäätä alas ja leikkaa puun läpi, kunnes saha ulottuu
kitapalan uraan (9).
• Kun sahaus on suoritettu, vapauta kytkin ja odota, että sahanterä on
täysin liikkumatta ennen kuin palautat terän pään sen yläasentoon.
Liukusahaaminen (kuva A1, N)
Ohjauskisko mahdollistaa suurempien kappaleiden sahaamisen koosta
76,2 mm kokoon 111,8 mm saakka ulos-alas-taakse-liikkeen avulla.
• Vapauta kiskon lukitusnuppi (16).
• Vedä sahauspäätä ylös itseäsi kohden ja käynnistä työkalu.
• Laske sahanterä työstettävään kappaleeseen. Viimeistele sahaus
työntämällä pää takaisin.
• Toimi edellä kuvatulla tavalla.
VAROITUS
• Älä liukusahaa, jos työstettävä kappale on pienempi kuin
76,2 mm.
• Muista lukita sahauspää taka-asentoon, kun liukusahaus on
valmis.
Jiirisahaus (kuva A1, A2 & O)
• Vapauta jiirisahauksen vipu (4) ja paina jiirisahauksen salpaa (5).
• Käännä sahausvartta oikeaan tai vasempaan haluttuun kulmaan.
Jiirisahauksen salpa asettuu automaattisesti kohtiin 10°, 15°, 22,5°,
31,62° ja 45° sekä vasemmalla että oikealla sekä kohtiin 60° vasemmalla
ja 50° oikealla. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä sahauspäätä
paikallaan ja kiristä jiirisahauksen vipu.
• Varmista aina ennen sahausta, että jiirisahauksen vipu on kunnolla
kiristetty.
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
VAROITUS: Kun sahataan laudan päätä ja siitä jää vain pieni
jäännöspala, aseta lauta siten, että irrotettava kappale jää sille
puolen terää, missä jiirikulma suhteessa takavasteeseen on
suurempi. Toisin sanoen, jos jiiri on vasempaan, jäännöspala jää
oikealle, ja jos jiiri taas on oikeaan, jää jäännöspala vasemmalle.
Vinosahaus (kuva A1, A2 & P)
Vinosahauskulmat voidaan säätää 48°:sta vasempaan 48°:seen oikeaan,
ja samalla jiirisahausvarsi voidaan säätää välille 0 ja enintään 45° vasempaan
tai oikeaan.
Vasen vinosahauskulma
• Siirrä vasemman takavasteen (3) yläosaa niin pitkälle vasemmalle kuin
se menee.
• Löysää vinosahauksen lukitusnuppi (21), vedä salpa ylös (20) ja aseta
haluamasi kulma.
• Vinosahauksen salpa asettuu automaattisesti lukemiin 22,5°, 33,85° ja
45°. Jos haluat valita jonkin välikulman, pidä sahauspäätä paikallaan ja
kiristä vinosahauksen salvan kahva (21).
• Jatka kuten kohdassa “Kohtisuora sahaus”.
Oikea vinosahauskulma
• Siirrä oikean takavasteen (8) yläosaa niin pitkälle oikealle kuin se menee.
• Toimi kuten vasemmassa vinosahauksessa.
Sahausjäljen laatu
Sahausjäljen tasaisuus riippuu monista tekijöistä, esim. sahattavasta
materiaalista. Kun tarvitaan hyvin tasaista jälkeä listoja ja muita
tarkkuustöitä varten, terävä sahanterä (60-hampainen karbiditerä) ja
hitaampi, tasainen sahaus antaa paremman tuloksen.
VAROITUS: Varmista, ettei sahattava materiaali siirry paikaltaan
sahattaessa, kiinnittämällä se kunnolla paikalleen. Anna
sahanterän pyörimisliikkeen pysähtyä aina, ennen kuin nostat
sahauspäätä. Jos puunkappaleen takaosa sahattaessa vieläkin
säröytyy, liimaa pala peiteteippiä puun leikkauskohtaan. Sahaa
teipin läpi ja poista teippi varovasti, kun sahaus on valmis.
Työstökappaleen kiinnitys (kuva A6)
• Kiinnitä työstökappale aina sahauspöytään kun se vain on mahdollista.
• Käytä puristinta (29), joka on tarkoitettu käytettäväksi tämän sahan
kanssa. Kiinnitä työstökappale takavasteeseen aina kun se on
mahdollista. Voit kiinnittää työstökappaleen sahanterän jommalle
kummalle puolelle. Kiinnitä työstökappale vasteen tasaiseen kohtaan.
Pitkien työstökappaleiden tuki (kuva A4)
• Tue aina pitkät työstökappaleet.
• Parhaan sahaustuloksen saavuttamiseksi käytä ohjainputkia (27),
joilla pidennät sahapöydän pituutta (lisävaruste). Pitkät työstökappaleet
voidaan tukea sahapukkia yms. vasten, etteivät työstökappaleen päät
roiku ilmassa.
Taulukehysten, laatikoiden tai muiden nelitahoisten esineiden
leikkaaminen (kuva Q1 & Q2)
Listojen ja kehysten viimeistely
Sahaa ensin muutama testipala, kunnes saat tuntuman sahaasi.
Katkaisu- ja jiirisaha sopii hyvin erilaisten kulmien sahaukseen Q1.
Liitos voidaan tehdä joko vino- tai jiirisäädöllä.
- Vinosahaussäätö
Kahden laudan vinosahauskulma säädetään 45°:seen, jolloin saadaan 90°:n
kulma. Jiirisahausvarsi lukitaan nollaan. Puunkappale sijoitetaan tasainen,
leveä puoli sahauspöytää vasten ja kapea reuna takavasteeseen päin.
101
SUOMI
- Jiirisahaussäätö
Sama sahaus voidaan tehdä säätämällä jiirisahauskulmaa oikealle ta
vasemmalle. Puunkappale sijoitetaan sahalle leveä pinta takavastetta vasten.
Piirrokset (kuva Q1 & Q2) ovat vain nelitahoisia kohteita varten. Kun sivujen
määrät muuttuvat, muuttuvat myös jiiri- ja vinosahauskulmat. Alla olevasta
taulukosta nähdään oikeat sahauskulmat eri malleille olettaen, että kaikki
sivut ovat yhtä pitkiä. Jos haluamaasi mallia ei ole kaaviossa, jaa 180°
sivujen määrällä, kun haluat tietää jiiri- tai vinosahauskulman.
Sivujen määrä
4
5
6
7
8
9
10
Jiiri- tai vinosahauskulma
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
VAROITUS: Jos leikkuukulma vaihtelee tarkista, että
vinosahauksen ja jiirisahauksen lukitusvivut ovat tiukasti
kiinni. Nämä vivut on muistettava kiristää aina kun vino- tai
jiirisahauskulmaa muutetaan (kuva R1 & R2).
NELIÖN MUOTOINEN
LAATIKKO
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ VINOSAHAUSKULMA
102
LAATIKON SIVUN KULMA (KULMA A)
SÄÄDÄ SAHAAN TÄMÄ JIIRISAHAUSKULMA
• Allaoleva kaavio helpottaa sinua tavallisimmissa yhdistelmäsahauksissa
tarvittavien oikeiden vino- ja jiirisahaussäätöjen valinnassa.
Valitse haluttu kulma “A” (kuva R2) ja etsi kulma kaavion kaarelta.
Seuraa kaarelta pystysuoraa viivaa suoraan alas akselille, josta löydät
oikean vinosahauskulman, ja seuraa kaarelta vaakasuoraa viivaa toiselle
akselille, josta näet oikean jiirisahauskulman.
• Säädä sahaasi saadut jiiri- ja vinosahauskulmat, ja tee muutama
koesahaus hukkapaloihin.
• Harjoittele liitettävien kappaleiden liittämistä toisiinsa.
• Esimerkki: Kun haluat nikkaroida 4-tahoisen laatikon, jonka ulkokulmat
ovat 25° (kulma “A”) (kuva R2). Etsi luku 25° kaarelta. Seuraa vaakasuoraa
viivaa kaaren kohdasta 25° jompaan kumpaan suuntaan, jolloin saat
akselilta selville oikean jiirisahauskulman (23°). Samalla tavalla, seuraa
pystysuoraa viivaa kaaren kohdasta 25° ylös tai alaspäin, jolloin saat
akselilta selville oikean vinosahauskulman (40°). Tee aina muutama
koesahaus hukkapaloille, joilla varmistat sahauskulmien oikeat säädöt.
8-TAHOINEN
LAATIKKO
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle alareuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Yhdistetty vino- ja jiirisahaus (kuva R1 & R2)
Tällä sahalle voidaan säätää sekä jiirisahaus- (kuva Q2) että
vinosahauskulma (kuva Q1) samanaikaisesti. Yhdistettyä jiiri- ja
vinosahausta voidaan tarvita kun sahataan kehyksiä tai laatikoita, joissa on
kaltevat reunat kuten R1.
6-TAHOINEN
LAATIKKO
Lattialistojen sahaus
Lattialistojen sahaus tehdään 45°:n vinosahauskulmassa.
• Testaa kulmien säätö aina ilman virtaa ennen kuin sahaat työstökappaleita.
• Sahaamisen pitää tapahtua siten, että listan päällispuoli on litteänä
sahaa vasten.
- Oikea puoli
• Sijoita lista työpöydälle yläreuna takavasteeseen päin.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Päällyslistojen sahaus
Päällyslistojen sahaus tehdään yhdistetyllä jiirisahauksella. Jotta päästäisiin
täydelliseen tarkkuuteen, sahan jiirikulman esiasetettu arvo on 31,62°
ja vinosahauskulman 33,85°. Nämä asetukset pätevät standardeihin
päällyslistoihin, joiden kulma on ylhäällä 52° ja alhaalla 38°.
• Tee koesahaus ennen lopullista sahausta jätemateriaalia käyttäen.
• Sahaus tehdään vasemmassa vinosahauskulmassa siten, että listan
päällispuoli on pohjaa vasten.
Sisäkulma
- Vasen puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
- Oikea puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen vasen puoli.
Ulkokulma
- Vasen puoli
• Listan alareuna takavasteeseen päin.
• Vasen jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
- Oikea puoli
• Listan yläreuna takavasteeseen päin.
• Oikea jiirikulma.
• Säilytä sahauskappaleen oikea puoli.
Urasahaus (kuva S)
Saha on varustettu urasahauksen pysäyttimellä (17) ja peukaloruuvilla (59),
jotka mahdollistavat urasahauksen.
• Käännä urasahauksen pysäytin (17) kohti sahan etuosaa.
• Aseta urasahauksen syvyys säätämällä peukaloruuvia (59).
Lukitusmutteri (60) voidaan joutua vapauttamaan ensin.
• Aseta noin 5 sentin jätemateriaalin palanen takavasteen ja
työkappaleen väliin suoran urasahauksen tekemiseksi.
SUOMI
Suurien kappaleiden katkaiseminen (kuva A1,T1, T2)
Tällä sahalla voidaan katkaista erittäin leveitä kappaleita (jopa 391 mm),
kun tehdään tiettyjä valmisteluja. Toimi seuraavasti.
• Irrota sahasta vasten ja oikea liukusuoja. Voit irrottaa ne kääntämällä
suojusten nuppeja useita kierroksia ja liu’uttamalla suojuksia ulospäin.
Säädä ja lukitse jiiraussäädin siten, että jiirauskulma on 0 astetta.
• Irrota takasuojuksen ruuvit (64) oikeasta alemmasta jalasta ja asenna ne
oikean suojuksen (8) ruuvien aukkoihin.
HUOLTO-OHJEITA
DEWALT sähkötyökalusi on suunniteltu käytettäväksi pitkän
aikaa mahdollisimman vähällä huollolla. Asianmukainen käyttö ja
säännönmukainen puhdistus takaavat laitteen jatkuvan toiminnan.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun laite
kytketään pois päältä ja pistoke irrotetaan virtalähteestä
ennen apulaitteiden asennusta ja irrotusta, ennen säätöjä
tai välineiden vaihtoa sekä korjausten ajaksi. Varmista, että
liipaisukytkin ei ole päällä (OFF-asento). Vahingossa tapahtuva
käynnistyminen voi aiheuttaa vamman.
VAROITUS Älä sahaa materiaalia tässä erityistilassa
kiinnittämättä takasuojuksen ruuveja (64). Muutoin sahattavaa
kappaletta ei tueta kunnolla, joten seurauksena voi olla hallinnan
menetys ja henkilövahinko.
• Valmista 38 mm:n paksuisesta lastulevystä tai vastaavasta 38 mm:n
vahvuisesta puulevystä alusta, jonka mitat ovat: 368 x 660 mm. Alustan
tulee olla tasainen, muutoin materiaali voi liikkua sahauksen aikana ja
aiheuttaa vahinkoa.
• Kiinnitä 368 x 660 mm:n kokoinen alusta sahaan asettamalla
pohjavasteen reikiin neljä 76,2 mm pitkää puuruuvia (61). Kaikki
neljä ruuvia tulee kiinnittää, jotta materiaali kiinnittyy tukevasti. Alusta
sahataan kahtia erikoisasetuksia käytettäessä. Varmista tästä syystä,
että ruuvit on kiristetty kunnolla ja ettei materiaali pääse irtoamaan ja
aiheuttamaan vahinkoa. Varmista myös, että alusta on täysin tasaisesti
pöydällä vastetta vasten ja keskitetty tasaisesti vasemmalta oikealle.
VAROITUS: Varmista, että saha on asennettu kunnolla vakaalle,
tasaiselle pinnalle. Mikäli näin ei ole, saha voi olla epävakaa,
päästä putoamaan ja aiheuttaa henkilövahinkoja.
• Aseta sahattava kappale pöytään kiinnitetyn alustan päälle. Varmista,
että työstettävä kappale on tiiviisti takavastetta vasten.
• Kiinnitä työstettävä kappale ennen sahausta. Sahaa hitaasti
työstettävän kappaleen läpi käyttäen ulos-alas-takaisin-liukuliikettä
Jos työstettävää kappaletta ei ole kiinnitetty huolella tai sahaus on liian
nopeaa, kappale saattaa irrota ja aiheuttaa vahinkoa.
Kun alustalla on sahattu useita ei-nollakulmaisia jiirikulmia, alusta voi olla jo
heikko eikä välttämättä tue työstettävää kappaletta enää kunnolla. Valitse
tällöin haluttu jiirikulma uudestaan ja asenna uusi, käyttämätön alusta
sahaan.
VAROITUS: Älä käytä alustaa, jossa on jo useita uurteita, koska
työstettävä kappale voi tällöin olla vaikeasti hallittavissa, mikä voi
aiheuttaa vahinkoja.
Pölyn ottaminen talteen (kuvat A2 & A3)
• Kiinnitä pölypussi (26) pölynpoistoaukkoon (6).
• Yhdistä sahaan määräykset täyttävä pölynpoistolaite, jos mahdollista.
Sahanterät
Saavuttaaksesi ohjeiden mukaiset sahausalueet, käytä halkaisijaltaan 305 mm
sahanteriä, joissa on 30 mm teräkeskiöt.
Kuljetus (kuva A1, A2 & B)
Sahausvarren päässä on kantokahva (10), josta sahaa on helppo kuljettaa
paikasta toiseen.
• Kun kuljetat sahaa, laske varsi alas ja paina alas-lukitusnuppia (22).
• Lukitse kaidelukituksen nuppi siten, että sahauspää on etuasennossa,
lukitse jiirisahausvarsi vasemmanpuoleisimpaan jiirikulmaan, liu’uta
takavaste (3 & 8) kokonaan sisälle ja lukitse vinosahauksen vipu (20)
siten, että sahauspää on pystysuorassa asennossa, jolloin työkalu on
pienimmillään.
• Kanna sahaa aina joko kantokahvasta (10) tai nostosyvennyksistä (24)
(kuva B).
Voitelu
Sähkötyökalusi ei tarvitse lisävoitelua.
Puhdistus
VAROITUS: Puhalla lika ja pöly ulos pääkotelosta kuivalla
ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän tuuletusaukkojen sisälle
ja ympärille. Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä
pölysuojainta tämän toimenpiteen aikana.
VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen
ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja kemikaaleja. Nämä
kemikaalit voivat heikentää osien valmistuksessa käytettyjä
materiaaleja. Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen
kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä
työkalun sisälle, äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa
nesteeseen.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pöydän pinnan säännöllisesti.
VAROITUS: Henkilövahinkojen riski pienenee, kun
puhdistat pölynkeräysjärjestelmän säännöllisesti.
Lisävarusteet (fig. A3 - A6)
VAROITUS: Koska muita kuin DEWALTIn tarjoamia lisävarusteita
ei ole testattu tämän tuotteen kanssa, niiden käyttö tämän
työkalun kanssa voi olla vaarallista. Henkilövahinkojen riski
pienenee, kun vain DEWALTin suosittelemia lisävarusteita
käytetään.
LASERVAROITUS
LASERSÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
LUOKAN 2 LASERTUOTE
SUURIN LÄHTÖTEHO
<1 MW @630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
LED-TYÖVALON VAROITUS
LED-SÄTEILYÄ. ÄLÄ KATSO SÄTEESEEN.
LUOKAN 2 LED-TUOTE
SUURIN LÄHTÖTEHO
P = 9.2 mW; peak = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Saat lisätietoja jälleenmyyjältäsi.
Ympäristön suojeleminen
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin
kotitalousjätteen seassa.
Jos huomaat DEWALT-tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää,
älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi.
103
SUOMI
Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen osat erotetaan toisistaan,
materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn
materiaalin uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön
saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa
kotitalousjätteestä kunnallisissa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä
tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
DEWALT tarjoaa mahdollisuuden DEWALT-tuotteiden keräykseen ja
kierrätykseen, kun niiden elinkaari on lopussa. Voit käyttää tämän palvelun
hyväksesi palauttamalla tuotteesi valtuutettuun korjauspaikkaan, jossa jätteen
keräys tehdään puolestasi.
Saat lähimmän valtuutetun korjauspaikan osoitteen ottamalla yhteyden
paikalliseen DEWALT-toimipisteeseen tässä ohjekirjassa mainittuun
osoitteeseen. Valtuutetut DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin
jälkeisestä huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös
Internetissä osoitteessa: www.2helpU.com.
TAKUU
• 30 PÄIVÄÄ ILMAN RISKIÄ TYYTYVÄISYYSTAKUU •
Jos et ole täysin tyytyväinen DEWALT-työkalusi toimintaan,
palauta se ostopaikkaan 30 päivän kuluessa sellaisena kuin se
oli ostettaessa. Saat täyden palautushinnan tai uuden laitteen.
Ostotodistus on esitettävä.
• YHDEN VUODEN ILMAINEN HUOLTOSOPIMUS •
Jos tarvitset kunnossapitoa tai huoltoa DEWALT-työkalullesi 12
kuukauden ajan ostohetkestä lukien, saat ilmaisen palvelun
valtuutetussa DEWALT-korjausliikkeessä. Ostotodistus on esitettävä.
Palveluun sisältyy työ ja moottoroidun työkalun varaosat. Lisälaitteet
eivät sisälly ilmaiseen huoltosopimukseen.
• YHDEN VUODEN TÄYSI TAKUU •
Jos DEWALT-tuote vikaantuu väärien materiaalien tai virheellisen
työn takia 12 kuukauden kuluessa ostohetkestä, takaamme
kaikkien viallisten osien ilmaisen vaihdon tai harkintamme mukaan
vaihdamme laitteen uuteen, jos:
• Tuotetta ei ole käytetty väärin.
• Valtuuttamattomat henkilöt eivät ole yrittäneet korjata laitetta.
• Ostopäivä on todistettavissa. Tämä takuu tarjotaan
ylimääräisenä etuna, ja se on lisänä kuluttajan lakisääteisiin
oikeuksiin.
Etsi lähin valtuutettu DEWALT-korjauspaikka soittamalla tämän
käyttöohjeen takakannessa olevaan puhelinnumeroon. Valtuutetut
DEWALT-korjauspaikat ja täydelliset tiedot myynnin jälkeisestä
huoltopalvelusta ja yhteyshenkilöistä ovat saatavilla myös Internetissä
osoitteessa: www.2helpU.com.
104
SVENSKA
GERINGSÅG DW717
Vi gratulerar!
VARNING: Anger en situation av potentiell fara som, om den
inte undviks, kan resultera i dödsfall eller allvarlig skada.
Du har valt ett DEWALT verktyg. Mångårig erfarenhet, ihärdig
produktutveckling och förnyelse gör DEWALT till ett av de mest pålitliga
namnen för professionella användare.
OBSERVERA: Anger en situation av potentiell fara som, om
den inte undviks, kan resultera i lindrig eller måttlig skada.
OBSERVERA: Angett utan säkerhetsvarningssymbolen anger
en situation av potentiell fara som, om den inte undviks, kan
resultera i materiell skada.
Tekniska data
DW717
230
1.600
250
30
1,8
4.000
320
mm
mm
226
mm
88
mm
56
vänster
60°
höger
51°
vänster
48°
höger
48°
Spänning
Ineffekt
Klingdiameter
Håldiameter
Tjocklek klingliv
Max. klinghastighet/min
Max. kaplängd 90°
Max. geringslängd 45°
Max. sågdjup 90°
Max. sågdjup vid gering 45°
Gering (max. positioner)
V
W
mm
mm
mm
Lutning (max. positioner)
0° gering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 89 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 320 mm
45° vänstergering
Maximal sågbredd vid maxhöjd 89 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 226 mm
45° fasvinkel vänster
Maximal sågbredd vid maxhöjd 58 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 320 mm
45° fasvinkel höger
Maximal sågbredd vid maxhöjd 30 mm
Maximal såghöjd vid maxbredd 320 mm
31,62° gering, 33,85° fasvinkel
Maximal såghöjd vid maxbredd 272 mm
Automatisk elektronisk klingbromsningstid
Vikt kg
LpA (ljudtryck)
LWA (ljudeffekt)
KpA (ljudtrycksavvikelse K)
KWA (ljudeffektsavvikelse K)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
302
76
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
23
44
< 10,0
DW717
92
105
3,0
4,2
|Anger brandfara.
EG-deklaration om överensstämmelse
DW717
DEWALT meddelar att dessa produkter, som beskrivs under “tekniska data”
har utformats i enlighet med:
98/37/EC (till 28 dec. 2009); 2006/42/EC (från 29 dec. 2009);
2004/108/EC; 2006/95/EC; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003;
EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2;
EN 61000-3-3.
För mer information, vänligen kontakta DEWALT på följande adress, eller se
baksidan av bruksanvisningen.
Den undertecknande är ansvarig för sammansättningen av den tekniska filen
och anger detta på uppdrag av DEWALT.
Horst Großmann
Vice President Engineering and Product Development
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Tyskland
01.03.08
Säkerhetsföreskrifter
VARNING! När du använder elverktyg bör du alltid iaktta
grundläggande försiktighetsåtgärder för att minska
risken för brand, elchock och personskada.
Detta innebär:
Läs alla anvisningar innan du använder produkten, och spara anvisningarna.
SPARA DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN FÖR FRAMTIDA BRUK.
Allmänna säkerhetsföreskrifter
1. Håll arbetsområdet i ordning.
Nedskräpade ytor och arbetsbänkar inbjuder till skador.
Totala vibrationsvärden (triax-vektorsumma)
fastställda enligt EN61029:
Vibrationsutsläppsvärde ah
ah =
Avvikelse K =
Säkringar
Europa
Storbritannien och Irland
Storbritannien och Irland
mm
mm
|Anger risk för elektrisk stöt.
2. Tänk på arbetsmiljöns inverkan.
m/s²
m/s²
2,0
1,5
Utsätt inte verktyget för regn. Använd inte verktyget i fuktiga eller våta
miljöer. Se till att arbetsområdet är väl belyst (250 – 300 Lux). Använd
inte verktyget där det finns risk för eldsvåda eller explosion, t.ex. i
närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.
3. Skydda dig mot elektriska stötar.
230 V verktyg
230 V verktyg
115 V verktyg
10 ampere, elnät
13 ampere, i elkontakter
16 ampere, elnät
Definitioner: Säkerhetsföreskrifter
Definitionerna nedan beskriver allvarlighetsgraden för vart och ett av
signalorden. Läs bruksanvisningen och notera dessa symboler.
FARA: Anger en direkt farlig situation som, om den inte undviks,
resulterar i dödsfall eller allvarlig skada.
Undvik kroppskontakt med jordade ytor (såsom rör, element, spisar
och kylskåp). När verktyget används under extrema omständigheter
(t.ex. vid hög fuktighet, då metallspån skapas osv.), kan elsäkerheten
ökas genom att man lägger in en isolerande transformator eller en (FI)
jordfelsbrytare.
4. Håll andra personer borta.
Låt inte andra personer som inte arbetar med verktyget, i synnerhet inte
barn, röra verktyget eller förlängningssladden, och håll dem borta från
arbetsytan.
5. Lägg undan verktyg som inte används.
När verktyg inte används måste de förvaras på ett torrt ställe och låsas
in säkert och utom räckhåll för barn.
105
SVENSKA
6. Använd inte verktyget för uppgifter det inte är avsett för.
Arbetet går bättre och säkrare om verktyget jobbar i avsedd takt.
7. Använd rätt verktyg.
Tvinga inte elverktyget att göra arbeten som är avsedda för kraftigare
verktyg. Använd inte verktyg för andra ändamål än de är avsedda för.
Använd till exempel inte cirkelsågar för att kapa trädgrenar eller stockar.
8. Bär lämplig klädsel.
Bär inte löst hängande kläder och smycken, då de kan fastna i rörliga
maskindelar. Skor med halkskydd rekommenderas när man jobbar
utomhus. Bär hårskydd för att hålla upp långt hår.
9. Använd skyddsutrustning.
Använd alltid skyddsglasögon. Använd en ansikts- eller skyddsmask
om arbetet skapar damm eller omkringflygande partiklar. Bär också
värmeresistent skyddsförkläde, om partiklarna kan tänkas vara heta. Bär
alltid hörselskydd. Bär alltid skyddshjälm.
10. Anslut dammuppsugningsutrustning.
Om utrustning tillhandahålls för utsugning och insamling av damm,
försäkra dig om att den är ansluten och används på rätt sätt.
11. Använd inte sladden på olämpligt sätt.
Drag aldrig i sladden för att dra ur kontakten ur eluttaget. Håll
sladden borta från hetta, olja och vassa kanter. Bär aldrig verktyget i
sladden.
12. Arbeta säkert.
Använd skruvtvingar eller skruvstäd för att hålla fast arbetsföremålet.
Det är säkrare än att använda händerna och gör att båda händerna kan
användas för att styra verktyget.
13. Sträck dig inte för långt.
Ha alltid säkert fotfäste och balans.
14. Ta väl hand om verktygen.
Håll kapverktygen slipade och rena, så fungerar de bättre och säkrare.
Följ instruktionerna för hur man smörjer och byter ut tillbehören.
Inspektera verktygen med jämna mellanrum och anlita en auktoriserad
verkstad för att reparera dem vid behov. Håll alla handtag och knappar
torra, rena och fria från olja och fett.
15. Koppla ur verktygen ut strömkällan.
Koppla ur verktygen ur strömkällan när de inte används, före underhåll
och när du byter ut tillbehör som klingor, borr och kapar.
16. Avlägsna skruvnycklar och justerverktyg.
Ha för vana att kontrollera om skruvnycklar och justerverktyg har
avlägsnats från verktyget innan du tar det i bruk.
17. Undvik att slå på verktyget av misstag.
Bär inte verktyget med fingret på strömbrytaren. Kontrollera att
verktyget står på “off” innan det ansluts.
18. Använd förlängningssladdar för utomhusbruk.
Före användandet bör du granska förlängningssladden och byta ut
den om den är skadad. När verktyget används utomhus får du bara
använda förlängningssladdar som är avsedda för utomhusbruk och som
har rätt markering.
19. Var uppmärksam.
Håll ögonen på ditt arbete. Använd sunt förnuft. Använd inte verktyget
när du är trött eller påverkad av droger eller alkohol.
20. Kontrollera att inga delar är skadade.
Innan du använder verktyget bör du kontrollera både det och
huvudkabeln så att det fungerar korrekt och kan användas till det som
det är avsett för. Kontrollera de rörliga delarnas position, om de sitter
fast eller om de eller hållarna har gått sönder, samt om något annat kan
påverka funktionen. Ett skydd eller någon annan del som är skadad ska
repareras eller bytas ut av en auktoriserad verkstad, om inget annat
anges i bruksanvisningen. Byt ut defekta knappar på en auktoriserad
verkstad. Använd inte elverktyget om det inte kan slås av och på med
strömbrytaren. Försök aldrig reparera verktyget själv.
VARNING! Användande av det här verktyget, eller
användande av accessoarer eller tillbehör med
det här verktyget, för andra ändamål än de som
rekommenderas i den här bruksanvisningen kan
medföra risk för personskada.
106
21. Låt en kvalificerad person reparera verktyget.
Detta elverktyg följer gällande säkerhetsföreskrifter. Reparationer
bör enbart utföras av kvalificerade personer och med användande
av reservdelar i original. Annars kan betydande fara för användaren
orsakas.
Ytterligare säkerhetsföreskrifter för geringssågar
• Maskinen har en särskild strömsladd som endast kan bytas ut av
tillverkaren eller på en auktoriserad verkstad.
• Använd inte sågen för att kapa andra material än de som
rekommenderas av tillverkaren.
• Använd inte maskinen om inte skydden sitter på plats, eller om skydden
inte fungerar eller inte har underhållits på rätt sätt.
• Se till att armen sitter ordentligt på plats när en fasvinkel sågas ut.
• Håll golvet vid maskinen plant, i god ordning och fritt från lösa material,
såsom flis och sågrester.
• Använd sågklingor som är ordentligt slipade. Observera markeringen för
högsta hastighet på sågklingorna.
• Se till att alla låsknoppar och handtag har dragits åt innan du börjar
använda verktyget.
• Placera inte händerna vid klingan när sågen är ansluten till en
strömkälla.
• Försök inte stoppa en maskin i rörelse snabbt genom att kila fast ett
verktyg eller något annat vid klingan. Det kan leda till allvarliga olyckor.
• Titta i bruksanvisningen innan du använder några tillbehör.
Om tillbehör används felaktigt kan skador uppstå.
• Använd en hållare eller bär handskar när du hanterar en sågklinga.
• Se till att sågklingan är ordentligt fastsatt före användning.
• Kontrollera att klingan roterar i rätt riktning.
• Använd inte klingor med större eller mindre diameter än
rekommenderat. Se tekniska data för information om rätt sågkapacitet.
Använd enbart klingor som specificeras i den här bruksanvisningen, i
enlighet med EN 847-1.
• Det kan vara bra med särskilt utformade klingor som minskar ljudnivån.
• Använd inte HSS-klingor.
• Använd inte spruckna eller skadade sågklingor.
• Använd inte sliprondeller.
• Använd aldrig sågen utan spårskivan.
• Höj bladet från spåret i arbetsmaterialet innan du släpper upp brytaren.
• Kila inte in något mot fläkten för att hålla motoraxeln stilla.
• Klingskyddet på sågen höjs upp automatiskt när armen förs ned. Det
sänks ner över klingan när man trycker in spärrspaken (12).
• Lyft aldrig upp skyddet manuellt om inte sågen är avstängd. Skyddet
kan höjas för hand vid montering och byte av sågklinga, eller vid kontroll
av sågen.
• Kontrollera regelbundet att motorns ventilationsöppningar är rena och
fria från flisor.
• Byt ut spårskivan när den är sliten.
• Koppla bort maskinen från strömkällan före underhållsarbeten eller
klingbyte.
• Utför aldrig rengörning eller underhåll medan maskinen är igång och
huvudet inte står i viloläge.
• Montera alltid maskinen på en bänk när det är möjligt.
• Om du använder en laser för att ange såglinjen, måste lasern vara av
klass 2 enligt En 60825-1. Byt aldrig ut en laserdiod mot en annan typ.
Om den skadas måste reparationer utföras av auktoriserad verkstad.
• Skyddets framsida har ett galler så att du kan se när du sågar. Gallret
ger avsevärt skydd mot runtflygande bitar, men skyddet är alltså
delvis öppet. Bär alltid skyddsglasögon när du tittar genom gallret.
• Anslut sågen till en dammsamlare när du sågar i trä. Tänk alltid på
faktorer som påverkar dammexponering, såsom:
-– material som ska bearbetas (spånskiva dammar mer än trä);
-– sågklingans skärpa;
SVENSKA
-– korrekt inställning av sågklingan.
Kontrollera att utsug och huvor samt bafflar och rännor är rätt inställda.
• Tänk på följande när det gäller ljudexponering:
-– använd sågklingor som har utformats för att minska ljudutsläpp.
-– använd endast vassa sågklingor.
• Underhåll av maskinen ska ske regelbundet.
• Fel på själva maskinen, skydd eller sågklingor ska rapporteras så fort de
upptäcks.
• Tillhandahåll tillräcklig allmän eller lokal belysning.
• Se till att operatören har rätt utbildning i användning och justering av
maskinen.
• Om maskinen är utrustad med laser får du INTE byta till en annan
sorts laser. Reparationer ska endast utföras av lasertillverkaren eller en
auktoriserad verkstad.
Övriga risker
Såganvändning kan medföra följande risker:
– skador orsakade av vidrörande av roterande delar
Trots iakttagande av gällande säkerhetsföreskrifter och inlemmande av
säkerhetsanordningar, kan vissa övriga risker inte undvikas. De är:
– Hörselskador.
– Risk för olyckor orsakade av blottade delar av den roterande klingan.
– Risk för skador då klingan byts ut.
A2
18 Dragstopp
19 Fast övre sågklingeskydd
20 Snedkapningsspärr/spak
21 Handtag för snedkapningsklämma
22 Huvud-fastlåsningsstift
23 Skiftnyckel
24 Handfördjupning
25 Bänkmonteringshål
A3
26 Dammpåse
Valfria tillbehör
A4
27 Förlängning för arbetsstöd
A5
28 Lysdiod för arbetsljussystem
A6
29 Klämma för arbetsstycke
A7
30 Laser
– Risk att klämma fingrarna när skydden öppnas.
– Hälsorisker till följd av inandat damm som bildas vid sågning i trä, i
synnerhet ek, bok och MDF.
Kontroll av förpackningens innehåll
Förpackningen innehåller:
1 Färdigmonterad geringsåg
1 Klingnyckel
1 Blad
1 Dammpåse
1 Instruktionshandbok
1 Sprängteckning
• Kontrollera defekter på verktyg, delar och tillbehör som kan ha uppstått
i samband med transport.
• Läs noga igenom handboken och förvissa Dig om att Du förstår
instruktionerna innan Du börjar använda maskinen.
Beskrivning (fig. A1 - A7)
VARNING: Modifiera aldrig elverktyget eller delar av det. Det
kan orsaka materiella skador eller personskador.
A1
1 På/av-omkopplare
2 Flyttbart undre sågklingeskydd
3 Avståndsstopp, vänster sida
4 Geringsspak
5 Geringsspärr
6 Dammpip (visas inte)
7 Geringsskala
8 Avståndsstopp, höger sida
9 Sågsnittsplatta
10 Bärhandtag
11 Arbetshandtag
12 Huvud-upplåsningsspak
13 Ratt för elektronisk hastighetskontroll
14 Vridstavslås
15 Snedkapningsgradering
16 Skenlåsratt
17 Gängningsstopp
AVSEDD ANVÄNDNING
Din DW717 geringssåg är avsedd för yrkesmässig sågning av virke,
träprodukter och plast. Sågen kapar, vinkelsågar och geringssågar lätt,
precist och säkert.
Geringssågen DW717 är ett professionellt elverktyg. TILLÅT INTE barn
att komma i kontakt med verktyget. Uppsikt krävs då det används av
ungdomar under 16 år.
Elsäkerhet
Den elektriska motorn har utformats enbart för en spänning. Kontrollera alltid
att elkontaktens spänning motsvarar spänningen på märkplåten.
Ditt verktyg är dubbelisolerat i enlighet med EN 61029;
därför behövs inte en jordad sladd.
Vid sladdbyte, får verktyget enbart repareras av auktoriserad serviceverkstad
eller kvalificerad elektriker.
Användning av förlängningssladd
Om det behövs en förlängningssladd skall du använda en godkänd
förlängningssladd som är lämpad för elintaget hos det här verktyget (se
tekniska upplysningar). Minimal ledarstorlek är 1,5 mm2.
Rulla alltid ut sladden fullständigt då du använder en kabelrulle.
Spänningsfall
Nätbelastning kan orsaka kortvariga spänningsfall. Under ogynnsamma
nätförhållanden kan annan utrustning påverkas. Om systemimpedansen i
strömkällan är mindre än 0,25 , är störningar inte att vänta.
MONTERING
VARNING: För att minska risken för skada ska du slå av
verktyget och dra ut det ur strömkällan innan du försöker
flytta det, byta ut tillbehören eller göra justeringar, förutom om
du följer anvisningarna för laserjustering.
Utpackning (fig. A1, B)
• Avlägsna sågen försiktigt från förpackningsmaterialet med hjälp av
bärhandtaget (10).
• Låsa skenornas låsknapp (16) och tryck såghuvudet bakåt tills det låser
sig i det bakre läget.
107
SVENSKA
• Tryck ned manöverhandtaget (11) och dra ut transportlåset (22) som
bilden visar.
• Släpp långsamt trycket på handtaget så att sågen fjädrar upp till sin
fulla höjd.
Bänkmontering (fig. C)
• De fyra fötterna är försedda med hål (25) för montering på en arbetsbänk.
Varje fot har hål i två storlekar för olika skruvmått. En skruv räcker,
du behöver inte använda båda hålen. Montera sågen stadigt så att
den inte förflyttas under arbetet. För att hålla maskinen bärbar kan du
montera den på en plywoodskiva med en tjocklek på minst 12,5 mm.
Denna kan då klämmas på en bänk eller flyttas till en annan plats och
klämmas där.
• Vid montering på plywood, se till att monteringsskruvarna inte sticker
ut ur skivans undersida. Plywoodskivan ska ligga i plan med stödet för
arbetsstycket. När du klämmer fast sågen på en arbetsskiva,
kläm endast på klämfötterna där skruvhålen sitter. Om du klämmer
någon annanstans hindras maskinen i sin verkan.
• För att förekomma att du fastnar eller sågar snett, se till att
monteringsytan inte är skev eller på annat sätt ojämn. Om sågen
gungar på underlaget, lägg ett tunt föremål under en sågfot tills den står
stadigt på underlaget.
Montering av sågklinga (fig. D1 - D5)
VARNING: För att minska risken för skada ska du slå av
verktyget och dra ut det ur strömkällan innan du försöker
flytta det, byta ut tillbehören eller göra justeringar, förutom om
du följer anvisningarna för laserjustering.
Tryck aldrig in spindellåset medan bladet roterar.
Såga aldrig järnhaltiga material (järn och stål), fibercement eller
murverksmaterial med denna såg.
• Tryck in spärrspaken (12) så att det undre skyddet (2) frigörs.
Lyft underskyddet så högt som möjligt.
• Använd sexkanten (33) på den medföljande klingnyckeln (23) till
att lossa skruven (34) på skyddets fäste så långt att det vinklade
hörnstycket (35) kan passera mellan skruvens huvud och skyddet.
Nu kan du lyfta fästet (36) högt nog för att komma åt klingans
spännskruv (37).
• Lyft det undre skyddet och låt skyddshållarskruven (34) hålla kvar det
och tryck sedan in spindellåset (14) med ena handen och använd
med andra handen den medföljande klingnyckeln (23) till att lossa den
vänstergängade spännskruven (37) genom att vrida medsols.
VARNING: Spärra spindeln genom att trycka på knappen enligt
bilden och vrida spindeln för hand tills du känner att spärren
griper. Håll spärrknappen intryckt så att spindeln inte kan rotera
(fig. D4).
• Avlägsna klingans spännskruv (37) och den yttre klingbrickan (38).
• Installera sågklingan (39) över nocken (40) på den inre klingbrickan (41).
Se till att tänderna på klingans undersida pekar bakåt på apparaten
(bort från användaren).
• Sätt tillbaka den yttre klingbrickan (38).
• Drag åt spännskruven (37) genom att vrida motsols medan du håller
spindeln spärrad med den andra handen.
• Skjut ned skyddet fäste (36) tills det vinklade hörnstycket (35) är nedanför
huvudet på skruven (34).
• Drag åt fästskruven.
VARNING: Tryck aldrig in spindellåset medan bladet roterar.
Se till att skyddets fäste är ordentligt nedtryckt och fästskruven
stadigt åtdragen när du har monterat sågklingan
VARNING: Skyddets fäste måste sättas tillbaka i ursprungsläget
och skruven måste dras åt innan sågen kan tas i bruk.
Om så inte sker, kan skyddet komma i kontakt med den
roterande klingan, vilket orsakar skador på sågen och allvarliga
personskador.
108
Inställning
VARNING: För att minska risken för skada ska du slå av
verktyget och dra ut det ur strömkällan innan du försöker
flytta det, byta ut tillbehören eller göra justeringar, förutom om
du följer anvisningarna för laserjustering.
Din Geringssåg är noggrant inställd i fabriken. Om sågen efter transport
och hantering eller av någon annan anledning måste ställas in på nytt,
justera den enligt nedanstående beskrivning. När maskinen en gång är rätt
inställd krävs normalt ingen upprepad justering.
Kontroll och inställning av klingan mot anslaget (fig. E1 - E4)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så att armen (42)
frigörs.
• Sväng geringsarmen tills spärren låser den i läge för 0° gering.
Spänn inte fast spaken.
• Dra huvudet nedåt tills bladet nätt och jämnt löper i sågskåran (43).
• Sätt en vinkelhake (44) mot vänstra sidan av anslaget (3) och bladet (39)
(fig. E3).
VARNING: Låt vinkelhaken inte vidröra sågtändernas spetsar.
• Inställningen går till så här:
• Lossa skruvarna (45) och justera anordningen geringsarm/skala åt
höger eller vänster tills vinkelhaken visar att klingan står 90° mot anslaget.
• Dra åt skruvarna (45) på nytt. Bry dig för tillfället inte om vad
geringsskalans visare anger.
Inställning av geringsvisaren (fig. E1, E2 & F)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så att armen (42)
frigörs.
• Flytta armen så att geringsvisaren (46) står i nolläge, se fig. F.
• Med geringsspärren lös, låt snabbspärren knäppa fast medan du vrider
geringsarmen förbi nollan.
• Titta på visaren (46) och geringsskalan (7). Om visaren inte anger exakt
noll, lossar du skruven (47) och flyttar visaren tills den anger 0°,
dra sedan åt skruven.
Geringslås/justering av stav för lägesspärren (fig. A1, G)
Om sågens bas kan flyttas medan geringsspaken (4) är låst, måste
geringslåset/staven för lägesspärren (48) justeras.
• Lås upp geringsspaken (4).
• Lossa låsmuttern (61) på geringslåsets stav.
• Dra åt geringslåset/staven för lägesspärren (48) helt och hållet med
hjälp av en skruvmejsel. Lossa därefter staven ett varv.
• Kontrollera att bordet inte förflyttar sig när spaken (4) är låst i en
slumpmässig (inte förinställd) vinkel.
• Dra åt låsmuttern (61).
Kontroll och justering av klingan till bordet (fig. H1 - H4)
• Lossa snedsågningsklämmans handtag (21) och lyft
snedsågningsspärren (20) för att lossa sågarmen.
• Flytta sågarmen tills spärrhaken hittar den på 0° snedsågningsposition.
Dra inte åt handtaget.
• Dra ner huvudet tills klingan precis kommer in i sågsnittet (43).
• Placera en fyrkantsbit (44) på bordet och upp mot klingan (39) (fig. H2).
VARNING! Nudda inte klingans tänder med fyrkanten.
• Om justering erfordras, gör enligt följande:
• Lossa muttrarna (49, 55) och flytta sågarmsuppsättningen åt vänster
eller höger till dess klingan är i 90° mot bordet, enligt mätning med
fyrkanten. Dra åt den muttern igen (49). Fasvinkeln kräver justering
efter att justeringen mellan klingan och bordet är klar.
• Justera de vänstra och högra snedsågningsvinklarna.
SVENSKA
• Om snedsågningspekaren (50) inte indikerar noll på
snedsågningsskalan (15), lossa skruven (51) som förankrar pekaren,
och flytta pekaren efter vad som behövs.
Inställning av anslaget (fig. I1 & I2)
Övre delen av anslaget kan justeras så att man får utrymme för sågen
att vinklas fullt ut med 48° åt både vänster och höger. För inställning av
vänstra anslaget (3):
• Lossa plastknappen (52) och skjut anslaget åt vänster.
• Gör en sågrörelse med sågen avstängd och kontrollera utrymmet.
Ställ in anslaget så nära bladet som möjligt så att det ger maximalt stöd
utan att hindra armens vertikala rörelse.
• Dra åt knappen stadigt.
För inställning av högra anslaget (8):
• Lossa plastknappen (53) och skjut anslaget åt höger.
• Fortsätt på samma sätt som med det vänstra anslaget.
VARNING: Sågspåren (54) kan proppas igen av sågspån.
Använd en pinne eller tryckluft med lågt tryck för att rensa
spåret.
Kontroll och inställning av fasvinkeln (fig. H1, I1, I2, J1 & J2)
Kontroll och inställning av vänster fasvinkel
• Lossa det vänstra anslagets lås (52) och skjut vänsteranslagets övre
del så långt åt vänster som möjligt.
• Lossa fasklämmans handtag (21) och lyft fasspärren (20) så att
sågarmen frigörs.
• Flytta sågarmen åt vänster tills spärren låser den i läge 45° för fasen.
Dra inte åt spaken.
• Kontrollera att fasvisaren (50) anger 45° på fasskalan (15) (fig. J1).
• Inställningen går till så här:
• Lossa muttern (55) och vrid inställningsskruven (56) in eller ut tills
visaren (50) står på 45°. Dra åt muttrarna (55) på nytt.
• För att uppnå en fas på 50°, skruva ut skruven på vinkelanslaget så att
sågarmen kan röra sig fritt.
Kontroll och inställning av höger fasvinkel
• Lossa det högra anslagets lås (53) och skjut högeranslagets övre del
så långt åt vänster som möjligt.
• Lossa fasklämmans handtag (21) och lyft fasspärren (20) så att
sågarmen (42) frigörs.
• Flytta sågarmen åt höger tills spärren låser den i läge 45° för fasen.
Dra inte åt spaken.
• Kontrollera att fasvisaren (50) anger 45° på fasskalan (15) (fig. J2).
• Fortsätt på samma sätt som med den vänstra fasningsvinkeln om
fininställning behövs.
Justering av fasklämsystemet (fig. K)
Om armen kan flyttas när fasklämhandtaget (21) är låst, måste klämsystemet
justeras.
• Avlägsna skruven (56) som håller handtaget.
• Lyft av handtaget och vrid det 1/8 varv medurs. Sätt tillbaka skruven.
• Kontrollera att sågarmen inte är rörlig medan fasklämhandtaget (21)
är låst i godtycklig (inte förinställd) vinkel.
Skenguide-justering (fig. K)
• Kontrollera regelbundet skenorna med avseende på frigång.
• För att minska frigången, vrid gradvis stoppskruven (57) medurs,
samtidigt som du drar såghuvudet fram och tillbaks. Justera frigången
så den blir så liten som möjligt, utan att orsaka något dragmotstånd.
Bruksanvisning
VARNING: Iakttag alltid säkerhetsföreskrifter och gällande regler.
Användare i Storbritannien bör iaktta “woodworking machinesregulations
1974” (regleringar om träbearbetningsmaskiner från 1974) och eventuella
senare ändringar.
Innan Du börjar:
• Montera rätt sågklinga. Använd inga sågklingor som är för slitna.
Apparatens högsta varvtal får inte överskrida sågklingans.
• Försök aldrig såga mycket små bitar.
• Låt bladet såga fritt. Tvinga inte sågen.
• Såga inte förrän motorn har uppnått full hastighet.
• Se till att alla spärrknappar och spännhandtag är åtdragna.
• Sätt fast arbetsstycket.
• Även om denna såg kan skära trä och många mjukmetaller, hänför sig
användarinstruktionerna endast till sågning av trä. För andra material
gäller samma riktlinjer. Såga aldrig järnhaltiga material (järn och stål)
fibercement eller murverksmaterial med denna såg!
• Använd spårskivan. Använd inte maskinen om spåret i skivan är
bredare än 10 mm.
Till- och från-koppling (fig. L)
På startknappen (1) finns ett hål (58) som kan låsas med ett hänglås.
• För att starta maskinen, trycka på strömbrytaren (1).
• För att stanna maskinen, släpp strömbrytaren.
Kropps- och handställning
Rätt ställning på kropp och händer medan du använder geringssågen gör
arbetet lättare, noggrannare och säkrare.
• Placera aldrig händerna i sågområdet.
• Placera händerna aldrig närmare bladet än 150 mm.
• Håll arbetsstycket stadigt mot bordet och anslaget medan du sågar.
Håll kvar händerna tills du har släppt strömbrytaren och bladet har
stannat helt.
• Utför rörelsen alltid blint (med avstängd såg) så att du kan kontrollera
klingans spårförning innan du sågar en skåra som måste vara prydlig.
• Korsa aldrig händerna.
• Håll båda fötterna stadigt på golvet och se till att du håller balansen.
• Följ armen när du flyttar den till höger eller vänster och stå något vid
sidan av bladet.
• Sikta genom skyddets galler när du följer ett pennstreck.
Inställning av variabel hastighet (fig. L)
Hastighetskontrollen (13) kan användas till att ställa in hastighetsområdet
i förväg.
• Vrid hastighetsratten (13) till önskat område, vilket anges med en siffra.
• Använd höga hastigheter vid sågning av mjukare material som trä.
Använd låga hastigheter för metall.
Geringsstyrning (Fig. E1)
Geringsspaken (4) och geringsspärren (5) tillåter att sågen vinklas 60 åt
vänster och 50 åt höger.
För att vinkla sågen:
• Lossa geringsspaken (4), tryck ner geringsspärren (5) och ställ in
önskad geringsvinkel på vinkelskalan.
• Tryck ner på geringsspaken (4) för att låsa sågbordet på plats.
Snedsågningsstyrning (Fig. H1, J1)
Snedsågningsspakarna (20) och snedsågningsklämmans handtag (21)
tillåter sågen att snedinställas till 48º åt vänster och åt höger. Din såg har
två spakar för snedsågningslås (20), en på vardera sidan av den bakre
stödkåpan. Bara en behöver användas för att flytta snedinställningen i
endera riktningen. Snedinställningens klämhandtag (21) finns överst på
stödkåpans baksida.
För att snedinställa sågen:
109
SVENSKA
• Lossa snedinställningsklämmans handtag (21). Lyft upp en av spakarna
till ungefär 45º och ställ in önskad fasvinkel på snedinställningsskalan
(15). Två snedinställningsskalor finns för bekvämligheten.
• Lås snedinställningsklämmans handtag (21) för att låsa
snedinställningen. Snedsågningsspakarna (20) kan lyftas vertikalt för att
åsidosätta de vanliga stoppvinklarna.
Dragstopp (fig. U)
Dragstopp-kontrollen (18) positionerar dina sågskenor så att största
möjliga vertikala gjutningar kan sågas. DRA ALLTID ÅT SKENANS
LÅSRATT NÄR DU ANVÄNDER DRAGSTOPPET, FÖR ATT FÖRHINDRA
ATT DRAGSYSTEMET OAVSIKTLIGT RÖR SIG
Skenlåsratt (fig. A1, U)
Skenlåsratten (16) tillåter dig att låsa såghuvudet ordentligt för att hindra
det från att glida på skenorna. Detta är nödvändigt när du gör vissa
sågningar eller vid transport av sågen.
Gängningsstopp (fig. A1, S)
Gängningsstoppet (17) gör det möjligt att gänga. Att föra spaken mot
sågens framsida och justera tumskruven ändrar gängningsskårans djup.
Att föra spaken mot sågens baksida förbipasserar gängningsstoppet.
Huvud-fastlåsningsstift (fig. A2)
För att låsa såghuvudet i nerläge, tryck ner huvudet, skjut in stiftet (22) och
lossa såghuvudet. Detta kommer att hålla ner såghuvudet på ett säkert
sätt för att flytta sågen från en plats till en annan. För att lossa, tryck ner
såghuvudet och dra ut stiftet.
GRUNDLÄGGANDE SÅGNING
Kapning (fig. A1, A2 & M)
• Lossa geringsspärren (4) och tryck ner snabbspärren (5) så att armen
frigörs.
• Lås snabbspärren i läge för 0° och dra åt geringsspärren.
• Placera trästycket som ska sågas mot anslaget (3 & 8).
• Ta manöverhandtaget (11) och tryck in spärrspaken (12) så att huvudet
frigörs.
• Tryck in startknappen (1) för att starta motorn.
• Tryck ned huvudet så att bladet sågar igenom trästycket och når in
i spårskivan av plast (9).
• Efter avslutad sågning släpper du strömbrytaren och väntar tills klingan
har stannat innan du för tillbaka huvudet till dess övre viloläge.
Att genomföra en glidande sågning (fig. A1, N)
Guideskenan möjliggör sågning av större arbetsstycken från 76,2 mm upp
till 111,8 mm med användande av en ut-ner-tillbaks glidande rörelse.
• Lossa skenans låsratt (16).
• Drag såghuvudet mot dig, och sätt på verktyget.
• Sänk ner sågbladet i arbetsstycket och skjut tillbaks huvudet för att
fullfölja sågningen.
• Fortsätt så som beskrivs härovan.
VARNING!
• Genomför inte glidande sågningar på arbetsstycken som är
mindre än 76,2 mm.
• Kom ihåg att låsa såghuvudet i det bakre läget när den
glidande sågningen är klar.
Geringstvärsågning (bild A1, A2 & O)
• Frigör geringsspärren (4) och tryck in snabbspärren (5).
• Flytta armen åt höger eller vänster till önskad vinkel. Spärren kommer
automatiskt att ställa in på 10°, 15°, 22,5°, 31,62° och 45° både
vänster och höger, och på 60° vänster och 50° höger. Om arbetet
kräver någon mellanvinkel, håll huvudet stadigt och spärra det genom
att dra åt geringsspärren.
110
• Se alltid till att geringsspärren är ordentligt fastsatt innan du börjar såga.
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
VARNING: När du fasningssågar en liten bit från trästyckets
ända, placera trästycket så att biten som ska sågas av befinner
sig på sidan med den större vinkeln mot anslaget, dvs stycket
som ska sågas av till höger vid vänstergering och till vänster vid
högergering.
Vinklade snitt (fig. A1, A2 & P)
Fasvinkeln kan ställas in från 48° åt vänster till 48° åt höger och kan sågas
med geringsarmen inställd mellan noll och maximalt 45° geringsläge åt
höger eller vänster.
Vänster fasvinkel
• Skjut den övre delen av det vänstra anslaget (3) så långt åt vänster som
det går.
• Lossa fasklämmans handtag (21) och lyft fasspärren (20) och ställ in
fasen enligt önskemål.
• Fasspärren placerar sig automatiskt vid 22,5°, 33,85° och 45°.
Om arbetet kräver någon mellanvinkel, håll huvudet stadigt och spärra
det genom att dra åt fasklämhandtaget (21).
• Följ samma procedur som för “vertikal rak kapning”.
Höger fasvinkel
• Skjut den övre delen av det högra anslaget (8) så långt åt höger som
det går.
• Arbeta vidare som vid vänster fassnitt.
Sågningens kvalitet
Hur jämnt ett sågsnitt blir beror på många faktorer, t ex materialet som
sågas. Vid listverk och andra precisionsändamål som kräver ett jämnt
sågsnitt får du bäst resultat med en vass sågklinga (60 tänder karbidstål)
och en långsam, jämn sågrörelse.
VARNING: Se till att materialet inte kryper medan du sågar;
kläm det ordentligt på plats. Låt alltid klingan stanna helt
innan du lyfter armen. Om det ändå bryts ut små fibrer vid
arbetsstyckets bakända, klistra en bit maskeringstejp på träet
där sågningen ska göras. Såga igenom tejpen och avlägsna den
försiktigt när du är färdig.
Klämning av arbetsstycket (fig. A6)
• Kläm om möjligt fast trästycket vid sågen.
• För bästa resultat, använd spännbacken (29) som är avsedd för bruk
med din såg. Kläm arbetsstycket mot anslaget om det är möjligt.
Du kan klämma antingen till höger eller vänster om bladet; kom ihåg att
placera spännbacken mot en stadig, plan yta på anslaget.
Stödning av långa arbetsstycken (fig. A4)
• Långa arbetsstycken måste alltid stödjas.
• För bästa resultat, använd det förlängda stödet (27) till att öka bredden
på sågbordet (kan erhållas separat hos din återförsäljare). Stöd långa
arbetsstycken på lämpligt sätt, t ex med en sågbock eller liknande, så
att ändarna inte kan falla.
Sågning av tavelramar, geringslådor & andra fyrsidiga projekt
(fig. Q1 & Q2)
Trimlister och andra ramar
Utför några enkla projekt i provbitar till du börjar få “känsla” för sågen.
Din såg är perfekt för gering av hörn som det som visas i fig. R1.
Den avbildade fogen kan göras antingen med lutnings- eller geringinställning.
- Med lutningsinställning
De båda plankorna är lutade i 45° vinkel, vilket ger ett 90° hörn.
Geringsarmen spärras i nolläge. Trät placeras med den breda flatsidan mot
bordet och den smala sidan mot anslaget.
SVENSKA
- Med geringsinställning
Samma sågning kan utföras som höger- eller vänstergering med träts
flatsida mot anslaget Q1.
Sågning av fotlister
Sågning av fotlister utförs med en 45° fasningsvinkel.
• Gör alltid en tomkörning innan du börjar såga.
• Placera listens baksida mot sågen.
De båda skisserna (fig. Q1 & Q2) är endast för fyrsidiga föremål.
Vid ett annat antal sidor krävs en annan gerings- eller lutningsvinkel.
Nedanstående tabell ger rätt vinkel för diverse former, utgående från att
alla sidor är lika långa. För en form som inte står i tabellen, dela 180°
genom antalet sidor för att erhålla rätt gerings- eller lutningsvinkel.
Antal sidor
4
5
6
7
8
9
10
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Vinkel gering eller lutning
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Sammansatt geringssnitt (fig. R1 & R2)
En sammansatt gering är en sågning med både geringsvinkel (fig. Q2) och
fasningsvinkel (fig. Q1) samtidigt. Ett sådant sågning används för att göra
ramar eller lådor med avfasade sidor som den i R1.
VARNING: Om sågvinkeln varierar från snitt till snitt, kontrollera
att spärrarna för fasning och gering är ordentligt åtdragna.
Dessa knappar måste dras fast varje gång fasnings- eller
geringsvinkeln har ändrats (fig. R1 & R2).
FYRKANTIG
LÅDA
SEXKANTIG
LÅDA
ÅTTAKANTIG
LÅDA
LÅDANS SIDA (VINKEL A)
STÄLL IN DENNA GERINGSVINKEL PÅ SÅGEN VINKEL PÅ
• Nedanstående diagram är till hjälp när du ställer in lutnings- och
geringsvinkeln för att såga en sammansatt gering. Välj den vinkel “A”
(fig. R2) som behövs för det aktuella projektet och sök upp den vinkeln
på båglinjen i diagrammet. Följ från den punkten diagrammet rakt
nedåt för rätt lutningsvinkel och rakt åt sidan för rätt geringsvinkel.
• Ställ in sågen för dessa vinklar och såga ett par provsnitt.
• Prova hur de sågade bitarna passar ihop.
• Exempel: För att göra en fyrsidig låda med 30° yttervinkel (vinkel “A”), (fig.
R2), använd bågen uppe till höger. Sök upp 25° på bågskalan.
Följ den horisontella skärande linjen åt ena eller andra hållet för rätt
geringsinställning av sågen (23°). Följ på samma sätt den vertikala
skärande linjen uppåt eller nedåt för rätt lutningsvinkelinställning av
sågen (40°). Gör alltid ett par snitt i provbitar för att kontrollera sågens
inställning.
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Spara högra sidan av snittet.
Sågning välvda lister
Sågning av välvda lister utförs i sammansatt gering. För att uppnå extrem
noggrannhet måste sågen ställas in med följande vinklar: 31,62° för gering
33,85° fasning. Dessa inställningar gäller vanliga välvda lister med vinklar
på 52° upptill och 38° nedtill.
• Prova först med värdelöst material före den definitiva sågningen.
• All sågning sker med vänsterfasning och listens baksida nedåt.
Innerhörn
- Vänster sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara vänstra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara vänstra sidan av snittet.
Ytterhörn
- Vänster sida
• Placera listen med undersidan mot anslaget.
• Gering vänster.
• Spara högra sidan av snittet.
- Höger sida
• Placera listen med ovansidan mot anslaget.
• Gering höger.
• Spara högra sidan av snittet.
Spårskärning (fig. S)
Din såg är försedd med ett spårskärningsstopp (17) och en vingskruv (59)
för spårskärning.
• Fäll upp stoppet (17) framåt på sågen.
• Vrid på vingskruven (59) och ställ in skärdjupet. Kanske behöver man
lossa på låsskruven (60) först.
• Lägg in ett stycke överblivet material ca. 5 cm mellan anslaget och
arbetsstycket för att få ett rakt skär.
STÄLL IN DENNA FASVINKEL PÅ SÅGEN
111
SVENSKA
Speciell inställning för breda korssågningar (fig. T1, T2)
Din såg kan såga mycket breda (upp till 391 mm) arbetsstycken när en
speciell inställning används. För att ställa in sågen för dessa arbetsstycken,
följ dessa steg:
• Ta bort båda de vänstra och högra glidande avståndsstoppen
från sågen och lägg åt sidan. För att avlägsna dem, skruva upp
avståndsstopps-rattarna flera varv, och dra varje avståndsstopp utåt.
Justera och lås vinkelstyrningen så att den är på 0 graders vinkel.
• Ta bort de bakre skruvarna till avståndsstoppen (64) från högra bakre
fot och sätt dem i det högra avståndsstoppets (8) skruvhål.
VARNING! Såga inte material med användande av den
speciella inställningen utan att ordentligt sätta de bakre
avståndsstoppens skruvar på plats (64), i annat fall kommer
materialet inte att stödjas på ett korrekt sätt, och kan orsaka
förlust av kontroll och möjligen personskada.
• Gör en plattform av en bit 38 mm tjock spånskiva eller annat liknande
platt och kraftigt 38 mm tjockt trä, med dimensionerna: 368 x 660 mm.
Plattformen måste vara platt, annars kan materialet röra sig under
sågningen och orsaka skada.
• Montera 368 x 660 mm plattformen vid sågen, med hjälp av
fyra 76,2 mm långa träskruvar (61), genom hålen i basanslaget. Fyra
skruvar måste användas för att fästa materialet ordentligt. När den
speciella inställningen används, kommer plattformen att sågas itu. Se
till att skruvarna är ordentligt åtdragna, annars kan material lossna och
orsaka skada. Se till att plattformen ligger stadigt och platt mot bordet,
liksom mot anslaget och att den ligger jämnt höger/vänster centrerad.
VARNING: Se till att sågen är stadigt monterad vid en stabil
platt yta. I annat fall kan sågen bli instabil och falla, vilket kan
orsaka personskada.
• Placera arbetsstycket som skall sågas ovanpå plattformen som
monterats på bordet. Se till att arbetsstycket ligger stadigt mot det
bakre anslaget.
• Fäst materialet ordentligt före sågningen. Såga sakta genom materialet
med hjälp av en utåt-nedåt-och-bak-rörelse. Om materialet inte fästs
ordentligt eller inte sågas sakta, kan det lossna och orsaka skada.
Efter att flera sågningar utförts med olika geringsvinklar annat än 0º,
kan det hända att plattformen försvagas och inte längre stöder arbetet
ordentligt. Montera en ny, oanvänd plattform vid sågen efter att den
önskade geringsvinkeln ställts in i förväg.
VARNING: Kontinuerlig användning av en plattform med flera
olika snitt, kan göra att kontrollen över materialet förloras, vilket
kan orsaka skada.
Damm-utrensning (fig. A2 & A3)
• Sätt på dammpåsen (26) på dammpipen (6).
• Närhelst så är möjligt, anslut en dammutrensnings-anordning
framtagen i enlighet med relevanta bestämmelser för dammutsläpp.
Sågblad
För att uppnå de angivna kapaciteterna, använd alltid 305 mm sågklinga
med 30 mm spindelhål.
Skötsel
Ditt DEWALT elverktyg har tillverkats för att, med så lite underhåll som
möjligt, kunna användas länge. Varaktig och tillfredsställande användning
erhålles endast genom noggrann skötsel och regelbunden rengöring.
VARNING: För att minska skaderisken bör du stänga
av maskinen och dra ut elsladden före du installerar eller
tar bort tillbehör, justerar eller ändrar på inställningar eller gör
reparationer. Se till att strömbrytaren står i OFF-läge. Oavsiktlig
påslagning av verktyget kan orsaka personskador.
Smörjning
Ditt elverktyg behöver ingen smörjning.
Rengöring
VARNING: Blås ut smuts och damm ur verktygshuset med torr
luft när man kan se smuts samlas i och runt luftventilerna. Bär
godkända skyddsglasögon och godkänd andningsmask när du
utför denna procedur.
VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka
kemikalier för rengöring av de delar som inte är av metall.
Kemikalierna kan försvaga materialet i de här delarna. Använd
en trasa enbart fuktad med vatten och mild tvållösning. Låt
aldrig vätska komma in i verktyget och sänk aldrig någon del av
verktyget i vätska.
VARNING: Rengör bordsytan regelbundet för att undvika risk
för skador.
VARNING: Rengör dammuppsamlingssystemet regelbundet för
att undvika risk för skador.
Valfria Tillbehör
VARNING: Då andra tillbehör än de som erbjuds av DEWALT
inte har testats med den här produkten, kan användande av
sådana tillbehör vara farligt. För att minska olycksrisken bör
enbart tillbehör rekommenderade av DEWALT användas med
den här produkten.
LASERVARNING:
LASERSTRÅLNING: TITTA INTE IN I STRÅLEN
KLASS 2 LASERPRODUKT
MAXIMAL UTEFFEKT
<1MW @ 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
LYSDIOD FÖR ARBETSLJUSVARNING:
LYSDIODSTRÅLNING: TITTA INTE IN I STRÅLEN
KLASS 2 LYSDIODPRODUKT
MAXIMAL UTEFFEKT
P = 9.2 mW; peak = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Rådfråga din återförsäljare för vidare information angående lämpliga tillbehör.
Transport (fig. A1, A2 & B)
Ett bärhandtag (10) är monterat ovanpå sågarmen så att geringssågen
enkelt kan bäras.
• För transport av sågen, sänk armen och tryck in transportlåset (22).
• Lås skenknappen med såghuvudet i dess främre läge, lås
geringsarmen i den yttre högra geringsvinkeln, för anslaget (3 & 8) helt
inåt och lås klämspaken (20) med såghuvudet i vertikalläge, så att
maskinen blir så kompakt som möjligt.
• Använd alltid bärhandtaget (10) eller handgreppen (24) som visas
i fig. B när sågen ska flyttas.
112
Miljöskydd
Separat avfallshantering. Den här produkten skall inte kastas
bort tillsammans med normalt hushållsavfall.
Kasta inte bort din DEWALT produkt tillsammans med
hushållsavfall, om du en dag finner att den behöver bytas ut, eller du
inte längre har användning för den. Lämna den här produkten till separat
avfallsinsamling.
SVENSKA
Separat insamling av använda produkter och
paketeringsmaterial, gör det möjligt att återvinna materialet.
Återvinning av material hjälper till att förhindra miljöförorening
och minskar efterfrågan på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat insamling av
elprodukter från hushåll vid allmänna avfallsterminaler eller hos
handlaren när du köper en ny produkt.
DEWALT tillhandahåller en terminal för insamling och återvinning av DEWALT
produkter då de uppnått slutet av sin fungerande livslängd. För att utnyttja
den här servicen, vänligen återlämna din produkt till en auktoriserad
reparatör som kommer att lämna in den å dina vägnar.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade reparatör finns genom
att kontakta ditt lokala DEWALT kontor på adressen som finns i den här
bruksanvisningen. Det finns också en lista med auktoriserade DEWALT
reparatörer, samt fullständiga upplysningar om vår service efter försäljning
och kontakter på Internet på: www.2helpU.com.
GARANTI
• 30 DAGARS RISKFRI TILLFREDSSTÄLLELSEGARANTI •
Om du inte är fullständigt nöjd med prestationen hos ditt DEWALT
verktyg, kan du helt enkelt lämna tillbaka det till inköpsstället inom
30 dagar, komplett så som det inköpts och få pengarna tillbaka eller
utbyte av produkten. Inköpsbevis krävs.
• ETT ÅRS GRATIS SERVICEKONTRAKT •
Om du behöver översyn eller preparation av ditt DEWALT verktyg
under de 12 första månaderna efter inköpet, kommer det att utföras
gratis hos en auktoriserad DEWALT reparatör. Inköpsbevis krävs.
Detta inkluderar arbetskostnader och reservdelar för elverktyg.
Tillbehör är inte inkluderade.
• ETT ÅRS FULLSTÄNDIG GARANTI •
Om din DEWALT produkt blir funktionsoduglig på grund av defekt
material eller tillverkning inom de första 12 månaderna efter inköpet,
garanterar vi att byta ut alla defekta delar utan betalning eller, om
det enligt vår omdöme är lämpligt, ersätta produkten utan avgift,
förutsatt att:
• Produkten inte har använts på olämpligt sätt.
• Inga reparationsförsök av icke auktoriserade personer har
utförts.
• Inköpsbevis kan visas. Denna garanti erbjuds som en extra
förmån och är utöver lagstadgade konsumenträttigheter.
Använd lämpligt telefonnummer längst bak i denna bruksanvisning
för att hitta din närmaste auktoriserade DEWALT reparatör. Det
finns också en lista med auktoriserade DEWALT reparatörer och
fullständiga upplysningar om vår service efter försäljning, på Internet
på www.2helpU.com.
113
TÜRKÇE
GÖNYE TESTERE DW717
Tebrikler!
UYARI: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma ile
sonuçlanabilecek potansiyel bir
tehlikeli durumu gösterir.
Bir DEWALT aletini seçmiş bulunuyorsunuz. Ürün geliştirme ve
yenilemede yllarn deneyimi DEWALT’ profesyonel kullanclar
işin en güvenilir partnerlerden biri haline getirmektedir.
DİKKAT: Engellenmemesi halinde önemsiz veya orta dereceli
yaralanma ile sonuçlanabilecek potansiyel bir tehlikeli durumu
gösterir.
Teknik veriler
Voltaj
Güç ihtiyac
Bçak çap
Bçak deliği
Bçak gövde kalnlğ
Azami bçak hz
Azami çapraz kesim kapasitesi 90°
Azami gönye kapasitesi 45°
Azami kesme derinliği 90°
Azami meyilli çapraz kesim derinliği 45°
Gönye (azami konumlar)
Meyil (azami konumlar)
0° gönye
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 89 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 320 mm
45° gönye sol
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 89 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 226 mm
45° meyil sol
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 58 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 320 mm
45° meyil sağ
Azami yükseklikte elde edilen genişlik 30 mm
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 320 mm
31,62° gönye, 33,85° meyil
Azami genişlikte elde edilen yükseklik 272 mm
Otomatik fren süresi
Ağrlk
LpA (ses basıncı)
KPA (ses basıncı
belirsizliği)
LWA (akustik güç)
KWA (akustik güç
belirsizliği)
DW717
V
230
W
1.600
mm
250
mm
30
mm
1,8
min-1 4.000
mm
320
mm
226
mm
88
mm
56
sol
60°
sağ
51°
sol
48°
sağ
48°
mm
mm
302
50
mm
mm
213
76
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
23
dB(A)
DW717
92
dB(A)
dB(A)
105
3,0
dB(A)
4,2
DİKKAT: Güvenlik alarmı simgesi olmaksızın kullanılırsa,
engellenmemesi halinde mal zararı ile sonuçlanabilecek
potansiyel bir tehlikeli durumu gösterir.
Elektrik çarpması riskini belirtir.
Yangın riskini belirtir.
EC Uygunluk Bildirimi
DW717
DEWALT, “teknik veriler” bölümünde açıklanan bu ürünlerin 98/37/EEC
(28 Aralık 2009’a kadar), 2006/42/EC (29 Aralık 2009’dan itibaren),
2004/108/EC; 2006/95/EC; EN 61029-1:2000 + A11:2003 + A12:2003;
EN 61029-2-9:2002; EN 55014-1; EN 55014-2; EN 61000-3-2 ve
EN 61000-3-3. normlarına uygun olarak tasarlandığını beyan eder.
Daha fazla bilgi için, lütfen aşağıdaki adresten DEWALT ile irtibata geçin
veya kılavuzun arkasına bakın.
Bu belge altında imzası bulunan yetkili, teknik dosyanın derlenmesinden
sorumludur ve bu beyanı DEWALT adına vermiştir.
Horst Grossmann
Başkan Yardımcısı, Mühendislik ve Ürün Geliştirme
DEWALT, Richard-Klinger-Strase 11,
D-65510, Idstein, Almanya
01.03.08
Güvenlik Talimatları
UYARI! Elektrikli aletleri kullanırken, yangın, elektrik çarpması
ve yaralanma riskini azaltmak için daima
aşağıdakiler de dahil olmak üzere temel güvenlik
önlemlerine uyulmalıdır.
Bu ürünü kullanmadan önce tüm bu talimatları okuyun ve kaydedin.
Titreşim toplam değerleri (üç eksen vektör toplamı)
EN 61049’e uygun olarak saptanmıştır:
Titreşim emisyon değeri ah
ah =
Belirsizlik K =
Sigortalar
Avrupa
İngiltere ve İrlanda
İngiltere ve İrlanda
230 V aletler
230 V aletler
115 V aletler
GELECEKTE REFERANS OLARAK KULLANMAK
ÜZERE BU KILAVUZU SAKLAYIN.
m/s²
m/s²
2,0
1,5
10 Amper, ana şebeke
13 Amper, fişlerde
16 Amper, ana şebeke
Tanımlar: Güvenlik Talimatları
Aşağıdaki tanımlar her işaret sözcüğü için şiddet derecesini gösterir. Lütfen
kılavuzu okuyunuz ve bu simgelere dikkat ediniz.
TEHLİKE: Engellenmemesi halinde ölüm veya ciddi yaralanma
ile sonuçlanabilecek çok yakın bir
tehlikeli durumu gösterir.
114
Genel Güvenlik Kuralları
1. Çalışma alanını temiz tutun.
Dağınık alanlar ve tezgahlar yaralanmalara neden olabilir.
2. Çalışma alanı çevresine dikkat edin.
Aleti yağmurda bırakmayın. Aleti nemli veya ıslak koşullarda
kullanmayın. Çalışma alanının iyi ışıklandırılmasını sağlayın (250 - 300
Lux). Yanıcı sıvıların ve gazların bulunduğu ortamlarda yangın veya
patlama gibi olaylara neden olacak bir riski varsa aleti kullanmayın.
3. Elektrik çarpmasına karşı önlem alın.
Topraklanmış yüzeylerle (ör. borular, radyatörler, pişiriciler ve
buzdolapları) temastan kaçının. Alet zorlu koşullarda kullanılırken (ör.
yüksek nemli ortamlarda, metal talaşın çıktığı durumlarda, vb.), bir
yalıtım transformatörü veya bir (FI) toprak-sızıntısı devre kesici yoluyla
elektrik emniyeti artırılabilir.
TÜRKÇE
4. Diğer kişileri iş alanından uzak tutun.
Kimsenin, özellikle de çocukların işe karışmasına, alete veya uzatma
kablosuna dokunmasına izin vermeyin ve onları çalışma alanından uzak
tutun.
5. Kullanılmayan aletleri kaldırın.
Aletler kullanılmadığı zaman kuru bir yerde saklanmalı ve çocukların
erişemeyeceği şekilde kilitlenmelidir.
6. Aleti zorlamayın.
Tasarlandığı hızda, işini daha iyi ve güvenli bir şekilde yerine
getirecektir.
7. Doğru aleti kullanın.
Dayanıklı aletlerin işini yaptırarak küçük aletleri zorlamayın. Aletleri
amaçları dışında kullanmayın; örneğin daire testereleri ağaç dalları
veya kütük kesmek için kullanmayın.
8. Uygun giysiler giyin.
Hareketli parçalar tarafından yakalanabileceği için bol giysiler
giymeyin veya takılar kullanmayın. Açık havada çalışırken kaymayan
ayakkabı giyilmesi önerilir. Uzun saçları içine alacak saç koruyucusu
kullanın.
9. Koruyucu teçhizat kullanın.
Her zaman güvenlik gözlükleri takın. Çalışma sırasındaki işlemlerin
toz veya uçuşan parçacıklar yaratması halinde yüz veya toz maskesi
kullanın. Bu parçacıkların çok sıcak olduğu durumlarda, ayrıca ısıya
dayanıklı önlük giyin. Her zaman kulak koruması kullanın. Her zaman
koruyucu kask kullanın.
10. Toz çıkarma teçhizatını bağlayın.
Toz çekme ve toplama araç-gereçlerinin bağlanması için cihaz tedarik
edilirse bunların uygun biçimde bağlandığından ve kullanıldığından
emin olun.
11. Kabloyu yanlış kullanmayın.
Prizden çıkarmak için kabloyu birden hızla çekmeyin. Kabloyu ısı, yağ
ve keskin köşelerden uzak tutun. Aleti hiçbir zaman kablosundan tutarak
taşımayın.
12. Çalışma parçasını sabitleyin.
Çalışma parçasını tutmak için kelepçeler veya mengene kullanın. Elinizi
kullanmaktan daha güvenlidir ve aleti kullanmak için iki elinizi de
serbest bırakır.
13. Yetişemeyeceğiniz noktalara koymayın.
Her zaman uygun dayanağı ve dengenizi sağlayın.
14. Aletlerin gerekli bakımlarını yapın.
Daha iyi ve güvenli performans sağlamaları için aletleri keskin ve
temiz olarak muhafaza edin. Aksesuarları yağlamak ve değiştirmek
için talimatlara uyun. Aletleri periyodik olarak kontrol edin ve
hasarlı olanların yetkili servis tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bütün kulpları ve anahtarları kuru ve temiz tutun ve yağ ile gres yağı
bulaşmamış şekilde koruyun.
15. Aletleri ayırın.
Kullanımda değilken, servisten önce ve bıçak, matkap uçları ve kesiciler
gibi aksesuarları değiştirirken aletleri güç kaynağından ayırın.
16. Ayar anahtarlarını ve penseleri çıkarın.
Aleti çalıştırmadan önce ayarlama anahtarları ve penselerin aletten
çıkarıldığını kontrol etme alışkanlığını kazanın.
17. Aletin kazara çalışmasını engelleyin.
Aleti, parmaklarınızdan biri anahtar üzerine gelecek şekilde taşımayın.
Fişi prize takmadan önce aletin “kapalı” konumda olduğundan emin
olun.
18. Açık hava uzatma kablolarını kullanın.
Kullanımdan önce, uzatma kablosunu kontrol edin ve hasarlıysa
değiştirin. Alet açık havada kullanılıyorsa, yalnızca açık hava kullanımı
için imal edilmiş ve buna uygun olarak işaretlenmiş uzatma kablolarını
kullanın.
19. Dikkatli olun.
Ne yaptığınıza dikkat edin. Sağduyulu hareket edin. Yorgunsanız veya
ilaç ya da alkolün etkisindeyseniz aleti kullanmayın.
20. Hasarlı parça bulunup bulunmadığını kontrol edin.
Kullanımdan önce, aletin düzgün bir biçimde çalışacağından ve işlevini
yerine getireceğinden emin olmak için aleti ve şebeke kablosunu dikkatli
bir biçimde kontrol edin. Hareketli parçaların ayarlanması, hareketli
parçaların bağlanması, montaj ve aletin işleyişini etkileyebilecek diğer
başka koşulların kontrolünü yapın. Bu kullanma kılavuzunda aksi
belirtilmiyorsa, hasarlı bir muhafaza veya başka bir parça gerektiği
gibi tamir edilmeli veya yetkili servis tarafından değiştirilmelidir. Arızalı
anahtarların yetkili servis tarafından değiştirilmesini sağlayın. Açma/
kapama anahtarı çalışmazsa elektrikli aleti kullanmayın. Kendi başınıza
tamir yapmayı denemeyin.
UYARI! Bu kullanım kılavuzunda tavsiye edilenin dışında
herhangi bir aksesuar veya eklenti kullanılması ya da aletle
herhangi bir işlem yapılması, kişisel yaralanma riskine yol
açabilir.
21. Aletinizin yetkili bir kişi tarafından tamir edilmesini sağlayın.
Bu elektrikli alet, ilgili güvenlik kurallarına uymaktadır. Onarım
işlemleri sadece yetkili kişilerce orijinal yedek parçaları kullanarak
yapılmalıdır; aksi takdirde kullanıcı için önemli tehlikelere yol açabilir.
Daire Testereler için Ek Güvenlik Kuralları
• Makine, yalnızca imalatçı veya yetkili servis temsilcisi tarafından
değiştirilebilecek özel olarak yapılandırılmış bir güç kablosu ile birlikte
temin edilir.
• Testereyi, imalatçı tarafından tavsiye edilenlerden başka malzemeleri
kesmek için kullanmayın.
• Muhafazalar yerinde bulunmuyorsa, muhafazalar işlevini yerine
getirmiyorsa veya gerektiği gibi korunmuyorsa makineyi çalıştırmayın.
• Meyilli kesimler gerçekleştirirken kolun sağlam bir biçimde
sabitlendiğinden emin olun.
• Makine düzeyinin etrafındaki zeminin bakımlı olmasına, yontulmuş veya
kesilmiş parçacıkların bulunmamasına özen gösterin.
• Gerektiği gibi bilenmiş testere bıçaklarını kullanın. Testere bıçağının
üzerindeki azami hız işaretine uyun.
• Tüm kilit düğmeleri ve kelepçe saplarının işlemin başlamasından önce
sıkı olduğundan emin olun.
• Testere elektrik güç kaynağına bağlıyken asla ellerinizi bıçak alanına
sokmayın.
• Hareket halindeki makinenin bıçağına bir alet veya herhangi bir şey
yerleştirerek çabucak durdurmaya çalışmayın; ciddi kazalar meydana
gelebilir.
• Herhangi bir aksesuar kullanmadan önce kullanım kılavuzuna bakın.
Aksesuarların yanlış kullanımı hasara neden olabilir.
• Testere bıçağıyla işlem yaparken tutucu veya eldiven kullanın.
• Testere bıçağının kullanılmadan önce doğru olarak monte edildiğinden
emin olun.
• Bıçağın doğru yönde dönmesine dikkat edin.
• Önerilenden daha büyük veya küçük çapta bıçaklar kullanmayın. Uygun
testere bıçağı ayarları için teknik verilere bakın. Yalnızca bu kılavuzda
belirtilen ve EN 847-1 ile uyumlu bıçakları kullanın.
• Ses çıkışı azaltılmış özel tasarım bıçaklar kullanabilirsiniz.
• HSS bıçakları kullanmayın.
• Çatlak veya hasarlı testere bıçaklarını kullanmayın.
• Yapışkanlı diskleri kullanmayın.
• Testerenizi kesim levhası olmaksızın asla kullanmayın.
• Anahtarı serbest bırakmadan önce testere bıçağını çalışma parçası
üzerindeki çentikten kaldırın.
• Motor şaftını tutmak üzere pervaneye herhangi bir şey sıkıştırmayın.
• Kol (12) aşağı getirildiğinde testere üzerindeki bıçak koruması otomatik
olarak kalkar; kaldırıldığında ise bıçağın üzerinden iner.
• Asla testereyi kapatmadan bıçak korumasını elle kaldırmayın. Testerenin
kontrolü sırasında veya testere bıçakları takılıp çıkarılırken koruma elle
kaldırılabilir.
• Motor hava deliklerinin temiz ve talaştan arındırılmış olduğunu düzenli
olarak kontrol edin.
115
TÜRKÇE
• Kesim levhası yıprandığında değiştirin.
• Bakım yaparken veya testere bıçağını değiştirirken makinenin elektrik
bağlantısını kesin.
• Makine çalışırken ve başlık durma konumunda değilken, herhangi bir
temizlik veya bakım işlemi yapmayın.
• İmkan bulursanız makineyi daima bir tezgaha monte edin.
• Kesim çizgisini belirlemek için bir lazer kullanıyorsanız, lazerin EN
60825-1’e göre sınıf 2 olduğundan emin olun. Lazer diyodunu farklı bir
tiptekiyle değiştirmeyin. Lazer zarar görürse yetkili serviste tamir ettirin.
• Korumanın ön kısmı kesim yaparken görüntü rahatlığı sağlamak için
panjurlanmıştır. Panjurların uçan parçacıkları önemli ölçüde azaltmasına karşın, koruma üzerinde boşluklar bulunur ve panjurdan bakarken
her zaman güvenlik gözlükleri takılmalıdır.
• Tahta keserken testereyi toz toplama cihazına bağlayın. Aşağıda
belirtilenler gibi, toza maruz kalma riskini etkileyen faktörleri her zaman
göz önünde bulundurun:
-– makineye girecek malzeme tipi (düşük kaliteli karton, tahtadan daha
fazla toz üretir);
-– testere bıçağının keskinliği;
-– testere bıçağının doğru bir biçimde ayarlanmış olması.
Bacalar, bölmeler ve olukların yanı sıra yerel havalandırmanın da
gerektiği gibi ayarlandığından emin olun.
• Lütfen, aşağıdakilere maruz kalma riskini etkileyen faktörlerin farkında
olun ses:
-– çıkan sesi azaltmak üzere tasarlanmış testere bıçaklarını kullanın;
-– yalnızca iyi bilenmiş testere bıçaklarını kullanın;
• Makine bakımı periyodik olarak gerçekleştirilecektir;
• Muhafazalar veya testere bıçağı dahil olmak üzere makineyle ilgili
arızalar fark edilir edilmez rapor edilecektir;
• Yeterli genel veya bölgesel ışıklandırma temin edin;
• Operatörün, makinenin kullanımı, ayarı ve işleyişi ile ilgili yeterli
eğitime sahip olduğundan emin olun;
• Lazer bulunuyorsa, farklı bir lazer tipiyle DEĞIŞTIRMEYIN.
Tamiratlar yalnızca lazer imalatçısı veya yetkili bir temsilci tarafından
gerçekleştirilebilir.
Diğer riskler
Aşağıdaki riskler testerelerin kullanımıyla ilgilidir:
– dönen parçalara dokunmaktan kaynaklanan yaralanmalar
İlgili güvenlik düzenlemelerinin uygulanması ve güvenlik cihazlarının
kullanılmasına rağmen, bazı risklerden kaçınmak mümkün değildir. Bunlar:
– Duyma bozukluğu.
– Döner testere bıçağının açık parçalarından kaynaklanan kaza riski.
– Bıçağı değiştirirken yaralanma riski.
– Muhafazaları açarken parmakların sıkışma riski.
– Özellikle meşe, akgürgen ve MDF olmak üzere ahşap keserken meydana
gelen tozun yutulması sonucu oluşan sağlık sorunları.
Ambalajn içindekiler
Ambalajn içinde aşağdakiler vardr:
1 Monte edilmiş gönye testeresi
1 Kesim levhas anahtar
1 Testere bçağ
1 Toz torbas
1 Kullanm klavuzu
1 Açlml çizim
• Nakliye srasnda alette, parçalarnda veya aksesuarlarnda hasar
oluşup oluşmadğn kontrol edin.
• Aleti kullanmadan önce, bu klavuzu iyice okuyup anlamaya zaman
ayrn.
116
Tanm (şekil A1 - A7)
UYARI: Elektrikli aleti veya herhangi bir parçasını asla
değiştirmeyin. Hasarla veya yaralanmayla sonuçlanabilir.
A1
1 Açma/kapama düğmesi
2 Hareketli alt bıçak siperi
3 Sol dayama mesnedi
4 Gönye kolu
5 Gönye mandalı
6 Toz memesi (gösterilmemiştir)
7 Gönye skalası
8 Sağ dayama mesnedi
9 Kesme kanalı plakası
10 Taşıma kolu
11 Kontrol kolu
12 Başlık yukarı kilitleme açma kolu
13 Elektronik hız kontrol kadranı
14 Mil kilidi
15 Meyil skalası
16 Ray kilitleme düğmesi
17 Zıvana tahdidi
A2
18Kaydırma tahdidi
19Sabit üst bıçak siperi
20 Meyil mandalı/kolu
21 Meyil sıkıştırma kolu
22 Başlık aşağı kilitleme pimi
23 Anahtar
24 El girintisi
25 Tezgah bağlama delikleri
A3
26 Toz torbası
Opsiyonel aksesuarlar
A4
27 Çalışma destek uzantısı
A5
28 LED’li Çalışma Işığı Sistemi
A6
29 İş parçası mengenesi
A7
30 Lazer
KULLANIM ALANI
Sahip olduğunuz DW717 daire testeresi; tahta, tahta ürünler, ve plastiğin
profesyonel kesiminde kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Çapraz kesim,
meyilli ve gönyeli kesim işlemlerini kesin, doğru ve güvenli bir biçimde
gerçekleştirecektir.
TÜRKÇE
DW717 daire testere profesyonel bir elektrikli alettir. Çocukların alete
ellemesine İZİN VERMEYİN. Bu alet deneyimsiz kullanıcılar tarafından
kullanılırken nezaret edilmelidir.
engebeli olmamasna dikkat edin. Testere tezgah üzerinde
oynuyorsa, testere ayağnn altna ince bir kumaş parças
yerleştirerek testerenin tezgah yüzeyi üzerinde sabit durmasn
sağlayn.
Elektrik güvenliği
Elektrik motoru, sadece tek voltaja uygun imal edilmiştir. Daima,
şebeke voltajnn, aletinizin üstünde yazl olan voltajla ayn olmasna
dikkat edin.
Testere bçağnn taklmas (şekil D1 - D5)
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın daha sonra onu hareket ettirebilir,
aksesuarlarını değiştirebilir veya lazer ayar talimatlarında
yazılanlar hariç herhangi bir ayarlama yapabilirsiniz.
Aletiniz, EN 61029 uyarnca çift yaltmldr,
bu nedele topraklanmas gerektirmez.
Bıçak elektriğe bağlıyken veya dönerken asla mil kilidi
düğmesine basm ayın.
Kablonun değiştirilmesi gerekirse, alet yalnızca yetkili bir servis temsilcisi
veya uzman elektrikçi tarafından onarılmalıdır.
Uzatma Kablosu Kullanılması
Uzatma kablosu gerekli ise, bu aletin güç girişine uygun bir onaylanmış
uzatma kablosu kullanın (teknik verilere bakın). Minimum kablo boyutu
1,5 mm2’dir.
Bir kablo makarası kullanırken, her zaman kabloyu tamamen makaradan
çıkarın.
Voltaj düşüşleri
Ani akımlar, kısa süreli voltaj düşüşlerine neden olabilir. Olumsuz güç
kaynağı koşulları diğer ekipmanların da etkilenmesine neden olabilir. Güç
kaynağının sistem özdirenci 0,25 Ω rakamından küçükse, bozuklukların
meydana gelme olasılığı düşüktür.
Bu daire testereyle içinde demir bulunan metal (demir veya
çelik içeren), taş veya fiber çimento ürünü kesmeyin.
• Alt siperi (2) salmak için başlk kilidini açma kolunu (12) bastrn
ve alt siperi mümkün olduğu kadar yukarya kaldrn.
• Takımdaki somun anahtarının (23) tutacak kısmı sonundaki Torx ucunu
kullanarak, muhafaza dirsek vidasını (34) açılı köşe parçasının (35),
vidanın baş ve muhafaza arasından geçmesine izin verecek ölçüde
gevşetin. Bu, muhafaza dirseğinin (II), bıçak kelepçeleme vidasına (37)
erişime izin verecek kadar yükseltilmesini sağlayacaktır.
• Alt muhafaza, muhafaza dirseği vidasıyla (34) üst pozisyondayken, bir
elinizle mil kilit düğmesini (14) bastırın, daha sonra diğer elinizle takımdaki bıçak somun anahtarını (23) kullanarak sol yivli bıçak vidasını
(37) saat yönüne doğru çevirerek gevşetin.
UYARI: Mil kilidini kullanmak için, şekilde gösterildiği gibi
düğmeye basın ve mili kilit yerine oturana kadar elle çevirin.
Milin dönmesini önlemek için kilit düğmesine basmaya devam
edin (şekil D4).
Montaj
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın daha sonra onu hareket ettirebilir,
aksesuarlarını değiştirebilir veya lazer ayar talimatlarında
yazılanlar hariç herhangi bir ayarlama yapabilirsiniz.
Paketi açma (şekil A1, B)
• Testereyi, taşma kolundan (10) tutarak dikkatli bir şekilde
ambalajndan çkartn.
• Ray kilit düğmesini (16) açn ve testere başn geri iterek arka
konumda kilitleyin.
• İşlem kolunu (11) aşağya bastrn ve kilit pimini (22) şekilde
gösterildiği gibi çekin.
• Uyguladğnz basky yavaşça azaltn ve kolun sonuna kadar
kalkmasna izin verin.
Tezgaha montaj (şekil C)
• Makinenin dört ayağnda, tezgaha montaj olanakl klan delikler
(25) mevcuttur. İki ayr boydaki delikler yine iki ayr boy cvata
kullanlabilmesini sağlyor. Deliklerin yalnzca birinin kullanlmas
yeterlidir. Testerenizin yerinden oynamasn önlemek için daima
skca monta etmeye özen gösterin. Testerenin taşnabilirlik
özelliklerini daha da arttrabilirsiniz : Makineyi 12.5 mm ya da daha
kaln bir kontrplak parçasna monte ederek, bu plaka üzerinde
çalşma tezgahnza mengenelerle tespit edebilir ya da kolayca
başka bir çalşma yerine taşyabilirsiniz.
• Testereyi yukarda anlatldğ şekilde kontrplak levhasna tespit
ederken, tespit cvatalarnn plakann altndan çkmamasna
dikkat edin. Plaka, çalşma tezgahnn üzerine düz bir şekilde
oturabilmelidir. Testereyi, herhangi bir çalşma tezgahna
tespit ederken, mengeneleri, tespit deliklerinin bulunduğu
skştrma göbeklerine yerleştirin. Mengenelerin bu göbeklerin
dşndaki noktalara yerleştirilmesi testerenin çalşmasn olumsuz
etkilemektedir.
• Testere bçağnn kesilen malxemede skşmas ya da kesim
hatalarnn önlenmesi için testerenin yerleştirildiği yüzeyin
• Bçak tespit vidasn (37) ve dş flanş (38) çkartn.
• Testere bçağn (39) iç flanşn (41) üstünde bulunan desteğe (40)
takn. Bçağn alt köşesinde kalan dişlerin testerenin arka ksmna
(operatörün aksi yönünde) bakmasna dikkat edin.
• Dş flanş (38) yerine takn.
• Diğer elinizle mil kilidini kapal tutarak bçak tespit vidasn (37)
saat yönünün aksine çevirerek skştrn.
• Siper dirseğini (36), açl köşe parças (35), siper direseği vidasnn
(34) baş altna gelene kadar aşağya hareket ettirin.
• Siper dirsek vidasn skştrn.
UYARI: Bçak dönerken mil kilidine kesinlikle basmayn.
Siper dirseğini aşağda tuttuğunuzdan emin olun ve bçağ
taktktan sonra siper dirseği vidasn iyice skştrn.
UYARI: Testereyi çalıştırmadan önce muhafaza dirseği orijinal
konumuna getirilmeli ve vida sıkılmalıdır. Yukarıda belirtilenler
yapılmazsa, muhafaza dönen testere bıçağıyla temas edebilir ve
bu da testerede hasara ve ciddi yaralanmalara neden olabilir.
Ayarlar
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aleti kapatın ve
güç kaynağından ayırın daha sonra onu hareket ettirebilir,
aksesuarlarını değiştirebilir veya lazer ayar talimatlarında
yazılanlar hariç herhangi bir ayarlama yapabilirsiniz.
Gönye testereniz fabrikada doğru bir şekilde ayarlanmştr. Bu ayarn
nakliyat ve taşma ya da başka bir nedenle yeniden yaplmas gerekirse, testerenizin ayarlanmas için aşağdaki talimatlar uygulayn. Bu
ayarlar bir kez yapldktan sonra sabit kalacaktr.
Bçağn kontrol edilmesi ve aynaya göre ayarlanmas
(şekil E1 - E4)
• ev kolunu (4) açn ve şev mandaln (5) bastrarak şev demirini
(42) açn.
117
TÜRKÇE
• Şev kolunu, demir 0° gönye konumuna yerleştirinceye kadar
çevirin. Kolu skştrmayn.
• Levha testere çentiğine (43) hemen girecek şekilde başlğ aşağ
çekin.
• Aynann (3) sol tarafnn karşsna ve bçağa (39) bir kare blok
(44) yerleştirin (şekil E3).
UYARI: Kare blokun bçak dişlerinin uçlarna temaz
etmemesine özen gösterin.
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Vidalar (45) gevşetin ve kare bloğa ölçüldüğünde bçak sipere 90°
olana kadar kadran/şev montajn sola veya sağa hareket ettirin.
• Vidalar tekrar skştrn (45). Bu aşamada şev göstergesinin
ayarna dikkat etmeniz gerekmez.
Gönye göstergesinin ayarlanmas (şekil E1, E2 & F)
• Şev kolunu (4) açn ve şev mandaln (5) bastrarak şev demirini
(42) açn.
• Şekil F’de gösterildiği şekilde, şev göstergesini (46) sfr
konumuna ayarlamak için şev demirini hareket ettirin.
• Şev kolu gevşek durumdayken, şev demiri sfr geçecek şekilde
döndürerek şev mandalnn yerine oturmasn sağlayn.
• Göstergeyi (46) ve şev kadrann (7) gözlemleyin.
Gösterge tam olarak sfr göstermiyorsa viday (47) gevşetin,
göstergeyi 0°’yi gösterecek şekilde hareket ettirin ve viday
skştrn.
Gönye kilitleme/kontrol çubuğunun ayarlanması [şekil A1, G]
Gönye kolu (4) kilitli durumdayken testerenin tabanı oynayabiliyorsa, gönye
kilitleme/kontrol çubuğunun (48) ayarlanması gerekiyor demektir.
• Gönye kolunu (4) açın.
• Gönye kilitleme çubuğu üzerindeki kilitleme somununu (61) gevşetin.
• Bir tornavida kullanarak gönye kilitleme/kontrol çubuğunu (48) iyice
sıkın. Daha sonra çubuğu bir tur gevşetin.
• Kol (4) rasgele (önceden ayarlı olmayan) bir açıya ayarlıyken tezgahın
oynayıp oynamadığını kontrol edin.
• Kilitleme somununu (61) sıkın.
Bıçağın tablaya göre kontrol edilmesi ve ayarlanması (şekil H1 - H4)
• Meyil sıkıştırma kolunu (21) gevşetin ve testere kolunu salmak için
meyil mandalını (20) kaldırın.
• Mandal, kolu 0° meyil pozisyonuna getirene dek testere kolunu kaydırın.
Kolu sıkmayın.
• Bıçak, kesme kanalına (43) hemen girecek şekilde başlığı aşağı çekin.
• Tabla ve bıçak (39) arasına dik konumda bir gönye (44) yerleştirin
(fig. H2).
UYARI: Gönye ile bıçağın dişlerine dokunmayın.
• Ayarlama gerekirse aşağıdaki adımları izleyin:
• Somunları (49, 55) gevşetin ve gönye ile ölçüldüğünde tabla ile bıçak
arasında 90° olana dek testere kolu aksamını sola veya sağa kaydırın.
Somunu (49) sıkın. Bıçak - masa ayarı tamamlandıktan sonra meyil
açısının ayarlanması gerekir.
• Sol ve sağ meyil açılarını ayarlayın.
• Meyil göstergesi (50) meyil skalası (15) üzerinde sıfırı göstermiyorsa,
göstergeyi sabitleyen vidayı (51) gevşetin ve göstergeyi gerektiği gibi
kaydırın.
Siperin ayarlanmas (şekil I1 & I2)
Aynann üst ksm, testerenin tam 48° hem sola hem sağa meyillenmesine izin verecek şekilde boş alan sağlamak için ayarlanabilir. Sol
aynay (3) ayarlamak için:
• Plastik düğmeyi (52) gevşetin ve siperi sola kaydrn.
• Testere kapalyken bir deneme yapn ve gereken açklğ kontrol
edin. Aynay, kesilecek parçay en iyi şekilde desteklerken kolun
yukar-aşağ hareketini engellemeyecek şekilde bçağa en yakn
konuma ayarlayn.
• Düğmeyi güvenli bir şekilde skştrn.
Sağ aynay (8) ayarlamak için:
• Plastik düğmeyi (53) gevşetin ve siperi sağa kaydrn.
• Sol aynay ayarladğnz şekilde devam edin.
UYARI: Klavuz çentik (54) kesim artklaryla tkanabilir.
Oluklar bir çubuk ya da düşük basnçl havayla temizleyin.
Meyil açsnn kontrol edilmesi ve ayarlanmas
(şekil H1, I1, I2, J1 & J2)
Sol meyil açsn kontrol etme ve ayarlama
• Sol siper skştrma düğmesini (52) gevşetin ve sol siperin üst
ksmn sola doğru gidebildiği yere kadar kaydrn.
• Meyil skştrma kolunu (21) gevşetin ve testere kolunu (20)
salmak için meyil mandaln kaldrn.
• Testere kolunu, demir 45° meyil konumuna yerleştirinceye kadar
sola çevirin. Kolu skştrmayn.
• Meyil göstergesinin (50), meyil skalasnda (15) 45° göstermesine
dikkat ediniz (şekil J1).
• Ayar yapmak için aşağdaki işlemi uygulayn:
• Somunu (55) gevşetin ve gösterge (50) 45°’yi gösterene kadar
engel vidasn (56) içeri veya dşar doğru çevirin. Somunu (55)
tekrar skştrn.
• 50° lik bir meyil elde etmek için, aç konumu engeli üzerindeki
viday dşar doğru çevirin, testere kolunun hareketini
engellemeyecek şekilde ayarlayn.
Sağ meyil açsn kontrol etme ve ayarlama
• Sağ siper skştrma düğmesini (53) gevşetin ve sağ siperin üst
ksmn sola doğru gidebildiği yere kadar kaydrn.
• Meyil skştrma kolunu (21) gevşetin ve testere kolunu (20)
salmak için meyil mandaln kaldrn.
• Testere kolunu, demir 45° meyil konumuna yerleştirinceye kadar
sağa çevirin. Kolu skştrmayn.
• Meyil göstergesinin (50), meyil skalasnda (15) 45° göstermesine
dikkat ediniz (şekil J2).
• Eğer ayarlama gerekirse sol meyil açsn ayarladğnz şekilde
devam edin.
Meyil skştrma sisteminin ayarlanmas (şekil K)
Meyil skştrma kolu (21) ayarl iken testere kolu hareket edebiliyorsa, skştrma sistemi ayarlanmaldr.
• Kolu tutarak viday çkartn (56).
• Kolu yerinden kaldrn ve saat yönünde 1/8 orannda döndürün.
Viday yerine takn.
• Daha sonra meyil skştrma kolu (21) rasgele (önceden
ayarl olmayan) bir açya ayarlyken testere kolunun oynayp
oynamadğn kontrol edin.
Ray kılavuzunun ayarlanması (fig. K)
• Düzenli olarak raylarda yeterli açıklığın olup olmadığını kontrol edin.
• Açıklığı azaltmak için testere başlığını ileri geri kaydırırken ayar
vidasını (57) aşamalı olarak saat yönünde çevirin. Kaymaya karşı direnç
oluşturmayacak biçimde açıklığı mümkün olduğunca küçük olacak
şekilde ayarlayın.
118
TÜRKÇE
Kullanım Talimatları
UYARI: Her zaman güvenlik talimatlarına ve geçerli
düzenlemelere uygun hareket edin.
İngiltere’deki kullanıcılar, “ahşap işleme makineleri yönetmeliği 1974” ve
bununla ilgili müteakip değişikliklere dikkat etmelidir.
Meyil Kontrolü (fig. H1, J1)
Meyil mandal kolları (20) ve meyil sıkıştırma kolu (21) sola ve sağa 48
derece meyilli kesime izin verir. Testereniz, arka destek gövdesinin yan
taraflarında iki adet meyil mandal koluna (20) sahiptir. Meyli her iki yönde
hareket ettirmek için sadece bir tanesinin kullanılması yeterlidir. Meyil
sıkıştırma kolu (21) arka destek gövdesinin üst kısmında bulunmaktadır.
Meyilli kesim yapmak için:
Kullanmadan önce:
• Uygun testere bçağn takn. Çok aşnmş bçaklar kullanmayn.
Makinenin azami devri, bçağn azami devrinden fazla olmamal.
• Çok küçük parçalar kesmeye çalşmayn.
• Bçağn serbestçe kesmesini sağlayn. Kesimi zorlamayn.
• Kesime başlamadan önce motorun tam hza ulaşmasn bekleyin.
• Tüm skştrma düğmeleri ve skştrma kollarnn kavrar vaziyette
olmasna dikkat edin.
• İş parçasn emniyete aln.
• Sahip olduğunuz testere, tahta ve bir çok demir içermeyen
malzemeyi kesmekte kullanlabilmesine karşn bu çalştrma
talimatlar sadece tahta kesimini açklamaktadr. Ayn talimatlar
diğer malzemeler için de geçerlidir. Testereyi kullanarak demir
içeren (demir ve çelik) malzemeleri, lif betonu veya taş işlerini
kesmeyin!
• Çentik plakasn kullandğnzdan emin olun. Çentik yuvas 10
mm’den kalnsa makineyi çalştrmayn.
Makinenin açlp-kapatlmas (şekil L)
Aleti kilitlemek için açma/kapama anahtar (1) içinde kilit
taklabilecek bir delik (58) bulunur.
• Aleti çalştrmak için, açma/kapama anahtar (1) basn.
• Cihaz durdurmak için düğmeyi braknz.
Beden ve el konumu
Gönye testeresini kullanrken beden ve ellerinizin doğru konumda
olmas kesim işini daha kolay, daha kesin ve güvenli yapacaktr.
• Ellerinizi daima kesim bölgesinden uzak tutun.
• Ellerinizi bçağa 150 mm’den daha fazla yaklaştrmayn.
• Kesim srasnda parçay tezgaha ve aynaya skca bastrn.
ellerinizin konumunu, makine kapatldktan sonra bçak
tamamamen durana kadar değiştirmeyin.
• Bçağn hareket yolunu kontrol etmek için asl kesimden önce
daima (makine kapalyken) deneme yapn.
• Ellerinizi çapraz tutmayn.
• Yere dengeli bir şekilde basn ve dengenizi muhafaza edin.
• Testere kolunu sağa ya da sola hareket ettirirken, hareketi takip
eden ve testere bçağ tarafnda durun.
• bir kelem çizgisini takip ederken siper açklğndan yönü kontrol
edin.
Değişken hz ayar (şekil L)
Hz kontrol kadran (13) ihtiyaç duyulan hz aralğnn önceden
ayarlanmas için kullanlabilir.
• Hz kontrol kadrann (13) bir numara ile belirlenen istenilen
aralğa getirin.
• Ahşap gibi yumuşak maddeleri kesmek için yüksek hz kullann.
Metalleri kesmek için düşük hz kullann.
Gönye Kontrolü (fig. E1)
Gönye kolu (4) ve gönye mandalı (5) 60 derece sola ve 50 derece sağa
gönyeli kesime izin verir.
Gönyeli kesim yapmak için:
• Gönye kolunu (4) salın, gönye mandalına (5) basın ve gönye skalası
üzerinden istediğiniz gönye açısını ayarlayın.
• Testere tablasını yerinde sabitlemek için gönye kolunu (4) aşağı bastırın.
• Meyil sıkıştırma kolunu (21) gevşetin. Kollardan birini yaklaşık 45
derece kaldırın ve meyil skalası (15) üzerinden istediğiniz meyil açısını
ayarlayın. Kullanım kolaylığı açısından iki adet meyil skalası temin
edilmiştir.
• Meyli bulunduğu konumda sabitlemek için meyil sıkıştırma kolunu
(21) kilitleyin. Sık kullanılan durdurma açılarını devreden çıkarmak için
meyil mandal kolları (20) kaldırılabilir.
Kaydırma Tahdidi (fig. U)
Kaydırma tahdidi (18) kontrolü, olası en büyük dikey pervazların
kesilebilmesi için testerenizin konumunu ayarlar. KAYDIRMA
SİSTEMİNİN KAZARAHAREKET ETMESİNİ ENGELLEMEK İÇİN
KAYDIRMA TAHDİDİNİ KULLANIRKEN DAİMA RAY KİLİTLEME
DÜĞMESİNİ SIKIN
Ray Kilitleme Düğmesi (fig. A1, U)
Ray kilitleme düğmesi (16), raylar üzerinde kaymasını engellemek için
testere başlığını sıkıca sabitlemenize izin verir. Belirli kesimleri yaparken
veya testereyi taşırken bu gereklidir.
Zıvana Tahdidi (fig. A1, S)
Zıvana tahdidi (17) zıvana açmaya izin verir. Kolun testerenin ön kısmına
doğru çevrilmesi ve kelebek somunun ayarlanması zıvana açma derinliğini
değiştirir. Kolun testerenin arka kısmına doğru çevrilmesi zıvana tahdidini
atlatır.
Başlık Kilitleme Pimi (fig. A2)
Testere başlığını aşağı konumda sabitlemek için başlığı aşağı doğru bastırın,
pimi (22) içeri ittirin ve testere başlığını bırakın. Bu sayede testereyi bir
yerden başka bir yere taşırken testere başlığı güvenle aşağı konumda
kalacaktır. Kaldırmak için testere başlığını aşağı bastırın ve pimi dışarı çekin.
Temel kesimler
Dikey düz çapraz kesim (şekil A1, A2 & M)
• Şev kolunu (4) açn ve şev mandaln (5) bastrarak şev demirini
açn.
• Şev mandaln 0° konumuna getirin ve şev kolunu skştrn.
• Ağac kesilmek üzere aynaya karş yerleştirin (3 & 8).
• Çalştrma kolunu (11) tutun ve başlğ serbest brakmak üzere
başlk kilit açma koluna (12) bastrn.
• Motoru çalştrmak için tetik anahtarna (1) basn.
• Kesim levhasnn keresteyi kesmesi ve plastik çentik plakasna (9)
girmesi için başlğ bastrn.
• Kesimi tamamladktan sonra anahtar serbest brakn ve başlğ üst
durma konumuna getirmeden önce testere levhasnn tamamen
durmasn bekleyin.
Kızaklı kesim gerçekleştirme (fig. A1, N)
Kılavuz ray, 76,2 mm’den 111,8 mm’ye kadar olan daha büyük parçaların
dışarı-aşağı-geri kızak hareketiyle kesilmesine imkan sağlar.
•Ray kilitleme düğmesini (16) gevşetin.
•Testere başlığını kendinize doğru çekin ve aleti çalıştırın.
• Testere bıçağını işlenecek parçaya indirin ve kesimi tamamlamak için
başlığı geri itin.
• Yukarıda anlatıldığı şekilde devam edin.
UYARI:
• 76,2 mm’den daha küçük parçalar üzerinde kızaklı kesimler
yapmayın.
• Kızaklı kesimler bittiğinde testere başlığını arka konuma
kilitlemeyi unutmayın.
119
TÜRKÇE
Gönye çapraz kesimi (şekil A1, A2 ve O)
• Şev kolunu (4) açn ve şev mandalna (5) bastrn.
• Kol demirini sağa veya sola istediğiniz açya getirin.
Şev mandal otomatik olarak solda ve sağda 10°, 15, 22,5°, 31,62°
ve 45°’ye, solda 60°’ye ve sağda 50°’ye yerleşecektir. Orta aç
isterseniz başlğ skca tutun ve şev kolunu skştrarak kilitleyin.
• Kesim yapmadan önce daima şev kolunun skca kilitlendiğinden
emin olun.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
UYARI: Tahta parçasının sonunda küçük bir uç kesimini meyilli
keserken, tahtayı uç kesim bıçağın sipere daha büyük açı yaptığı
tarafta olacak şekilde yerleştirin. Yani, sol meyil sağa uç kesim;
sağ meyil, sola uç kesim.
Meyilli kesimler (şekil A1, A2 & P)
Meyil açlar 48° sağdan 48° sola kadar seçilebilmekte ve sfrla maksimum sağa veya sola doğru 45° meyil konumunda ayarlanmş olan
gönye koluyla kesilebilmektedir.
Sol meyil
• Sol siperin (3) üst ksmn sola doğru gidebildiği yere kadar
kaydrn.
• Meyil skştrma kolunu (21) gevşetin, meyil mandaln (20)
kaldrn ve meyili istendiği gibi ayarlayn.
• Meyil mandal otomatik olarak 22,5°, 33,85° ve 45° ‘ ye yerleşir.
Orta aç isterseniz başlğ skca tutun ve meyil skştrma kolunu
(21) skştrarak kilitleyin.
• İşleme dikey düz çapraz kesimde olduğu gibi devam edin.
Sağ meyil
• Sağ siperin (8) üst ksmn sağa doğru gidebildiği yere kadar
kaydrn.
• Sol meyil kesimi için de uygulayn.
Kesim kalitesi
Bir kesimin düzgün olmas, kesilen malzemenin cinsi gibi bir dizi
değişkene bağldr. Kalp çkarma ve hassaslk gerektiren diğer işler
için çok düzgün kesim gerektiğinde, keskin
(60 dişli karpit) bçak ve yavaş, düzenli bir kesim hz en iyi sonuçlar
sağlayacaktr.
UYARI: Kesilen malzemenin kesim sırasında yürümemesine
dikkat edin; parçayı sıkıca tespit edin. Kolu kaldırmadan önce
daima bıçağın tamamen durmasını bekleyin. Kesilen parçanın
arka kısmında hala küçük çaplı yırtılmalar oluyorsa, kesilecek
ahşabın üzerine bir maskeleme bandı yapıştırın. Bant boyunca
kesim yapın ve işiniz bittiğinde bandı dikkatli bir biçimde
çıkarın.
Kesilecek parçann tespit edilmesi (şekil A6)
• Mümkün olduğu ölçüde, kesilecek parçay testereye tespit etmeye
çalşn.
• En iyi sonuçlar almak için, bu testereyle kullanlmak üzere
tasarlanan mengeneyi (29) kullann. Kesilecek parçalar aynaya
tespit edin. Parçay, testere bçağnn her iki yanna da tespit
edebilirsiniz. Mengeneyi, aynann düz ve sağlam yüzeyine takn.
Uzun perçalarn desteklenmesi (şekil A4)
• Uzun parçalar için daima destek kullann.
• En iyi sonucu elde etmek için, testerenizin tezgah genişliğini
arttran çalşma desteği uzantsn (27) kullanarak elde
edebilirsiniz (satcnzdan aksesuar olarak temin edebilirsiniz).
Uzun parçalar, uçlarnn sarkmamas için spa ya da benzer
donanmla destekleyin.
120
Resim çerçevesi, kutu ve diğer dört yüzlü cisimlerin kesilmesi
(şekil Q1 & Q2)
Süslü kalplar ve diğer çerçeveler
Testerenize tam olarak hakim olabilmek için hurda ahşap parçalaryla
birkaç basit kesim denemesi yapn. Testereniz, şek. Q1’de gösterilen
gibi eğimli köşe kesimleri yapabilmek için n uygun cihazdr. Şekilde
gösterilen eklem farkl meyil ayarlar kullanlarak yaplmştr.
- Meyil ayarnn kullanlmas
Her iki levhann açlar 45°’ye ayarlanr. Böylece toplam 90°’lik bir
köşe elde edilmektedir. Gönye kolu sfr konumunda kitlenmiştir.
Ahşap parças, düz, geniş taraf tezgaha, ve dar kenar aynaya bakacak
şekilde yerleştirilecek.
- Gönye ayarnn kullanlmas
Ayn kesim, kesilecek parçann geniş yüzeyi aynaya karş
yerleştirilerek sağa ve sola eğimle de yaplabilmektedir.
İki çizim (şekil Q1 & Q2) yalnzca dört tarafl nesneler içindir. Gönye ve meyil açlar, yüz saysnn artşna bağl olarak
değişmektedir. Aşağdaki tabloda, bir dizi farkl şekiller için geçerli
açlar belirtilmiştir. Bu şekillerin yüzlerinin eşit uzunlukta olduğu
varsaylmaktadr. Tabloda gösterilmeyen şekillerin gönye ya da meyilini belirlemek için 180°’yi şeklin toplam yüz saysna bölün.
Yüz says
4
5
6
7
8
9
10
Gönye ya da meyil açs
45°
36°
30°
25,7°
22,5°
20°
18°
Bileşik gönye (şekil R1 & R2)
Bileşik gönye, bir gönye açs (şekil Q2) ve bir meyil açsnn (şekil
Q1) birlikte kullanldğ bir kesim türüdür. Bu kesim türü, eğimli
kenarlar olan çerçeve ve kutularn yapm için kullanlmaktadr,
bknz. R1.
UYARI: Kesim açsnn, kesimden kesime değişmesi halinde,
meyil skştrma düğmesi ve gönye skştrma düğmesinin
güvenli bir şekilde skştrlmasna dikkat edin. Bu düğmeler,
gönye ya meyil değiştirildikten sonra skştrlmaldr (şekil
R1 & R2)
• Aşağdaki tablo,en çok kullanlan bileşik gönye kesimleri için
doğru meyil ve gönye ayarlarn seçmede size yardmc olacaktr.
Tabloyu kullanmak için, projenizin istenen “A” (şekil R2) açsn
kullann ve bu açy tablodaki uygun eğri üzerinde bulun. Bu
noktadan tabloyu aşağya doğru takip ederek doğru meyil açsn
bulun ve düz çizgiyi takip ederek doğru gönye açsn bulun.
• Testerenizi bu açlara ayarlayn ve birkaç deneme kesimi yapn.
• Kesilen parçalar birleştirmeyi deneyin.
• Örnek: 25° dş açl (aç “A”) (şekil R2) 4 tarafl bir kutu
yapabilmek için sağ üst taraftaki eğriyi kullann.
Eğri ölçeği üzerinde 25°’yi bulun. Testerenin gönye açsn (23°)
bulmak için eğriyi kesen yatay çizgisini her iki yönde takip edin.
Ayn şekilde testerenin meyil açs ayarn (40°) bulmak için
eğriyi kesen dikey çizgiyi yukarya ya da aşağya doğru takip
edin. Testere ayarlarn denemek için birkaç hurda ahşap parças
üzerinde kesim yapn.
TÜRKÇE
KARE KUTU
6 YÜZLÜ
KUTU
KUTU YÜZÜ AÇISI (AÇI “A”)
BU GÖNYE AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
• Kesimin sol tarafn koruyun.
8 YÜZLÜ
KUTU
BU MEYİL AÇISINI TESTERE ÜZERİNDE AYARLAYIN
Kesme kaidesi kornişleri
Kaide kornişinin kesimi 45°’lik bir meyil açsnda
gerçekleştirilmektedir.
• Kesim yapmadan önce testere kapalyken bir deneme yapn.
• Bütün kesimler testerenin üzerinde düz yatan kornişin arka
ksmyla yaplr.
- Sağ taraf
• Aynann karşsndaki kornişin alt.
• Sol gönye.
• Kesimin sol tarafn koruyun.
Dş köşe
- Sol taraf
• Aynann karşsndaki kornişin alt.
• Sol gönye.
• Kesimin sağ tarafn koruyun.
- Sağ taraf
• Aynann karşsndaki kornişin üstü.
• Sağ gönye.
• Kesimin sağ tarafn koruyun.
Çentik açma (şekil S)
Testerenizde çentik kesimi için bir çentik engeli (17) ve parmak vida
(59) bulunur.
• Çentik engelini (17) testerenin ön ksmnda doğru getirin.
• Parmak viday (59) çentik kesimin derinliğini ayarlamak için
kullann. Önce kilit somununu (60) açmanz gerekebilir.
• Düz çentikli kesim gerçekleştirmek için işlenecek parça ve siper
arasna yaklaşk 5 cm kalnlğnda kullanmadğnz bir malzeme
koyun.
Geniş Çapraz kesimler için Özel Düzenek (fig. A1, T1, T2)
İç köşe
- Sol taraf
•Kornişi, üst taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
•Kesimin sol tarafn koruyun.
- Sağ taraf
•Kornişi, alt taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
•Kesimin sol tarafn koruyun.
Dş köşe
- Sol taraf
•Kornişi, alt taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
•Kesimin sağ tarafn koruyun.
- Sağ taraf
•Kornişi, üst taraf aynaya karş gelecek şekilde yerleştirin.
•Kesimin sağ tarafn koruyun.
Taç kornişleri kesme
Taç kornişin kesimi bir bileşik gönye içinde gerçekleştirilir. En üst
derecede bir kesinlik elde etmek için, testereniz daha önceden
ayarlanmş 31,62°’lk gönye ve 33,85°’lik meyil aç konumuna sahiptir.
Bu ayarlar, üstte 52°’lik ve altta 38°’lik açlara sahip standart taç
kornişler içindir.
• Nihai kesimleri yapmadan önce artk malzemelerle kesim
denemeleri yapn.
• Bütün kesimler bir sol meyilde ve kaidenin karşsndaki kornişin
arkasyla yaplmaktadr.
İç köşe
- Sol taraf
• Aynann karşsndaki kornişin üstü.
• Sağ gönye.
Özel bir düzenek kullanıldığında testereniz çok geniş (391 mm’ye kadar)
parçaları kesebilir. Bu tip parçalar için testerenizi aşağıdaki adımları takip
ederek ayarlayabilirsiniz:
• Testereden sol ve sağ dayama mesnetlerini çıkarın ve kenara koyun.
Dayama mesnetleri çıkarmak için, mesnet vidalarını birkaç tur
döndürerek açın ve her bir mesnedi dışarı doğru kaydırın. Gönye 0
derecede olacak şekilde gönye kontrolünü ayarlayın ve sabitleyin.
• Arka dayama mesnedi vidalarını (64) arka sağ ayaktan çıkarın ve bu
vidaları sağ dayama mesnedi (8) vida deliklerine takın.
UYARI: Arka dayama mesnedi vidalarını (64) düzgün takmadan
özel düzeneği kullanarak malzeme kesmeyin aksi takdirde
malzeme düzgün desteklenmeyecek ve kontrol kaybı sonucu
yaralanmaya neden olabilecektir.
• 38 mm kalınlığında bir kontraplak tahta veya benzer şekilde düz sağlam
38 mm kalınlığında ve 368 x 660 mm ölçülerinde tahta kullanarak
bir platform yapın. Platform düz olmalıdır, aksi takdirde kesim işlemi
sırasında malzeme hareket edebilir ve yaralanmaya yol açabilir.
• Siperin tabanındaki deliklere yerleştirilmek üzere dört adet 76,2 mm
ölçüsünde uzun tahta vida (61) kullanarak 368 x 660 mm ölçüsündeki
platformu testereye monte edin. Malzemeyi doğru şekilde emniyete
almak için dört adet vida kullanılmalıdır. Özel düzenek kullanıldığında
platform iki parça halinde kesilecektir. Vidaların doğru şekilde
sıkıştırılmasını sağlayın, aksi taktirde malzeme gevşeyerek yaralanmaya
yol açabilir. Platformun masa üzerinde sabit ve düz şekilde, sipere karşı
ve soldan sağa eşit oranda ortalanmasını sağlayın.
UYARI: Testerenin sabit düz bir yüzeye sıkıca monte edilmesini
sağlayın. Bunu yapmamak testerenin oynamasına ve bunun
sonucunda da kişisel yaralanmalara sebep olabilir.
• Kesilecek parçayı masaya monte edilmiş olan platformun üstüne
yerleştirin. Kesilecek parçanın sıkıca arkasipere karşı olmasını sağlayın.
• Kesim işleminden önce malzemeyi emniyete alın. Dışarı-aşağı-geri
hareketle malzemeyi başından sonuna kadar yavaşça kesin. Emniyetli
bir şekilde sıkıştırmamak veya yavaş kesmemek malzemenin gevşeyip
dağılmasına ve yaralanmaya sebep olabilir.
121
TÜRKÇE
0º den farklı değişik gönye açılarında çeşitli kesimler yapıldıktan sonra
platform zayıflayabilir ve işi gerektiği gibi desteklemeyebilir. İstenen gönye
açısının ön ayarını yaptıktan sonra testereye yeni ve kullanılmamış bir
platform kurun.
UYARI: Üzerinde muhtelif çentikler olan bir platformun
kullanılmaya devam edilmesi malzeme kontrolünün
kaybedilmesine ve olası yaralanmalara sebep olabilir.
Toz çekme (fig. A2 ve A3)
Opsiyonel aksesuarlar (şekil A3–A6)
UYARI: DEWALT tarafından verilenlerin dışındaki aksesuarlar
bu ürün üzerinde test edilmediğinden, söz konusu aksesuarların
bu aletle birlikte kullanılması tehlikeli olabilir. Yaralanma riskini
azaltmak için, bu aletle birlikte sadece DEWALT tarafından
tavsiye edilen aksesuarlar kullanılmalıdır.
LAZER UYARISI:
LAZER RADYASYONU: IŞINA BAKMAYIN
2. SINIF LAZER ÜRÜNÜ
• Toz torbasını (26) toz memesine (6) geçirin.
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ
• Mümkün olduğu ölçüde toz emisyonuna ilişkin ilgili düzenlemelere
uygun olarak tasarlanmış bir toz çekme aygıtı bağlayın.
630 NM – 680 NM’DE <1MW
Testere bçaklar
Belirtilen kesim kapasitesini elde edebilmek için daima 30 mm mil
deliğine sahip 305 mm’lik testere levhalarn kullann.
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
LED’Lİ ÇALIŞMA IŞIĞI UYARISI:
LED RADYASYONU: IŞINA BAKMAYIN
2. SINIF LED ÜRÜNÜ
MAKSİMUM ÇIKIŞ GÜCÜ
Taşma (şekil A1, A2 & B)
Gönye testeresini kolayca taşyabilmeniz için, testere kolunun üstünde bir taşma kolu (10) bulunmaktadr.
• Testereyi taşmak için, kolu indirin ve tespit pimine (22) basn.
• Aleti mümkün olduğu kadar küçük hale getirmek için, testere başlığı ön
konumdayken ray kilit düğmesini kilitleyin, şev demirini tam sol gönye
açısına kilitleyin, siperi (3 ve 8) tamamen içeri kaydırın ve testere başlığı dik
konumdayken yiv kolunu (20) kilitleyin.
• Testereyi taşmak için daima, resim B’de gösterilen taşma kolunu
(10) ya da el girintisini (24) kullann.
BAKIM
DEWALT elektrikli aletiniz uzun süre boyunca minimum bakımla çalışmak
üzere tasarlanmıştır. Aletin uzun süre boyunca verimli bir şekilde çalışması,
uygun bakımın ve düzenli temizliğin yapılmasına bağlıdır.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, aksesuarları
takıp çıkarmadan önce, ayarlama yapmadan veya ayarları
değiştirmeden önce veya tamir etmeye başlamadan önce üniteyi
kapatın ve makinenin güç kaynağı bağlantısını kesin. Tetikleme
anahtarının KAPALI konumda olduğundan emin olun. Aletin
yanlışlıkla çalışması yaralanmaya sebep olabilir.
Yağlama
Bu elektrikli aletin ilave yağlanmasına gerek yoktur.
Temizleme
UYARI: Havalandırma deliklerinde ve etrafında toz toplanması
halinde bu tozu ve kiri kuru hava kullanarak ana gövdeden
uzaklaştırın. Bu işlemi gerçekleştirirken onaylı bir göz koruması
ve onaylı toz maskesi takın.
UYARI: Aletin metalik olmayan parçalarını temizlemek için
asla çözücü veya başka sert kimyasal madde kullanmayın. Bu
kimyasallar bu parçalarda kullanılan malzemeleri güçsüzleştirir.
Yalnızca su ve yumuşak sabunla nemlendirilmiş bir bez kullanın.
Aletin içine herhangi bir sıvının girmesine izin vermeyin; aletin
herhangi bir parçasını bir sıvı içinde daldırmayın.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, tezgahın üstünü
düzenli olarak temizleyin.
UYARI: Yaralanma riskini azaltmak için, toz toplama sistemini
düzenli olarak temizleyin.
122
P = 9,2 mW; tepe = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Uygun aksesuarlarla ilgili daha fazla bilgi almak için satıcınızla görüşün.
Çevrenin korunması
Ayrı toplama. Bu ürün normal evsel atıklarla birlikte imha
edilmemelidir.
Herhangi bir zamanda DEWALT ürününüzü değiştirmek isterseniz ya da artık
işinize yaramıyorsa, normal evsel atıklarla birlikte atmayın. Bu ürünü ayrı
toplama için ayırın.
Kullanılmış ürünlerin ayrı toplanması ve paketlenmesi
malzemelerin geri kazanım yoluyla tekrar kullanılmasını
sağlamaktadır. Geri kazanılan malzemelerin tekrar kullanılması
çevre kirliliğinin önlenmesine yardımcı olur ve ham madde
talebini azaltır.
Yerel düzenlemeler kapsamında elektrikli ürünlerin evsel atıklardan
ayrı olarak belediyenin atık sahalarında toplanması veya yeni bir ürün
aldığınızda satıcı tarafından geri alınması öngörülebilir.
DEWALT, kullanma süreleri sona eren DEWALT ürünlerinin toplanması ve
geri kazanımı için bir imkan sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanmak için,
lütfen ürününüzü bizim adımıza toplama işlemi yapan bir yetkili servise
götürün.
Bu kılavuzda belirtilen adresteki yerel DEWALT ofisi ile irtibata geçerek
size en yakın yetkili servisin yerini öğrenebilirsiniz. Alternatif olarak, yetkili
DEWALT tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve bağlantıların
tam ayrıntıları İnternette www.2helpU.com adresinde mevcuttur.
GARANTİ
• 30 GÜNLÜK RİSKSİZ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ
GARANTİSİ •
Satın almış olduğunuz DEWALT ürünü, satın alma tarihinden
itibaren 30 gün içerisinde, ilk denemenizde, performansı
sizi tam olarak tatmin etmediyse, yetkili servise götürülüp;
DEWALT Merkez Servis onayı ile değiştirilebilir veya
gerekirse tamir edilir. Bu haktan yararlanmak için:
– Ürünün satın alındığı şekliyle teslimi;
– Fatura ve garanti kartının ibrazı;
– Uygulamanın satın alım tarihi itibariyle ilk 30 gün
içerisinde gerçekleşmesi;
– Ürün performansının ilk uygulamadan sonra
memnuniyetsizlik yaratması gerekmektedir.
Aksesuarlar ve garanti koşulları haricinde yedek parçalar
dahil değildir.
• ÜCRETSİZ BİR YILLIK SERVİS KONTRATI •
Yasal garanti süresi dahilinde tüm DEWALT ürünleri
satın alma tarihinden itibaren bir yıl süreyle ücretsiz
servis desteğine sahiptir. Sadece bir defaya mahsus olmak
üzere ürününüz DEWALT Yetkili Servisinde işçilik bedeli
alınmadan tamir edilir veya bakımı yapılır. Fatura ve garanti
kartı ibrazı gerekmektedir. Aksesuarlar ve garanti koşulları
haricinde yedek parçalar dahil değildir.
• BİR YIL GARANTİ •
Sahip olduğunuz DEWALT ürünü satın alma tarihinden
itibaren 24 ay içinde hatalı malzeme veya işçilik nedeniyle
bozulursa, DEWALT aşağıdaki şartlara da uyulması
koşuluna bağlı olarak, tüm kusurlu parçaların yenilenmesini
veya -kendi inisiyatifine bağlı olarak- satın alınan ürünün
değiştirilmesini garanti eder:
– Ürün hatalı kullanılmamışsa;
– Ürün yıpranmamış, hırpalanmamış ve aşınmamışsa;
– Yetkili olmayan kişilerce tamire çalışılmamışsa;
– Satın alma belgesi (fatura) ve garanti kartı ibraz
edilmişse. Bu garanti fazladan bir avantaj olarak
sunulmaktadır ve tüketicilerin yasal haklarına ilavedir.
En yakındaki DEWALT yetkili tamir acentesinin yerini
öğrenmek için, bu kılavuzun arkasındaki uygun telefon
numarasını kullanınız. Alternatif olarak, yetkili DEWALT
tamir acentelerinin listesi ve satış sonrası servis ve
bağlantıların tam ayrıntıları şu internet adresinde mevcuttur:
www.2helpU.com.
123
∂§§∏¡∏∫∞
ΦΑΛΤΣΟΠΡΙΟΝΟ DW717
£ÂÚÌ¿ Û˘Á¯·ÚËÙ‹ÚÈ·!
Ορισμοί: Οδηγίες ασφάλειας
¢È·Ï¤Í·Ù ¤Ó· ·fi Ù· Ì˯·Ó‹Ì·Ù· Ù˘ DEWALT. ∏ Ôχ¯ÚÔÓË
ÂÌÂÈÚ›· Ù˘ DEWALT, Ë Û˘Ó¯‹˜ ÂͤÏÈÍË ÙˆÓ ÚÔ˚fiÓÙˆÓ Ù˘ Î·È Ë
ÂÊ·ÚÌÔÁ‹ ηÈÓÔÙÔÌÈÒÓ ÙËÓ Î·ıÈÛÙÔ‡Ó ¤Ó·Ó ·fi ÙÔ˘˜ Èfi ·ÍÈfiÈÛÙÔ˘˜
Û˘ÓÂÚÁ¿Ù˜ ÙˆÓ Â·ÁÁÂÏÌ·ÙÈÒÓ.
Οι παρακάτω ορισμοί περιγράφουν το επίπεδο σοβαρότητας για κάθε
λέξη ένδειξης. Διαβάστε το εγχειρίδιο και προσέξτε αυτά τα σύμβολα.
ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Καθορίζει μια άκρως επικίνδυνη κατάσταση
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή
σοβαρό τραυματισμό.
Δ¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως
επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα
μπορούσε να προκαλέσει θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.
DW717
Δ¿ÛË
πÛ¯‡˜ ÂÈÛfi‰Ô˘
¢È¿ÌÂÙÚÔ˜ ÙÚÔ¯Ô‡
√‹ ÙÚÔ¯Ô‡
¶¿¯Ô˜ ÛÒÌ·ÙÔ˜ ÏÂ›‰·˜
ª¤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÏÂ›‰·˜
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÂÁοÚÛÈ·˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙË ÈηÓfiÙËÙ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÎÔ‹˜ 90Æ
ª¤ÁÈÛÙÔ ‚¿ıÔ˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ 45Æ
°ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
§ÔÍ‹ ÎÔ‹ (̤ÁÈÛÙ˜ ı¤ÛÂȘ)
V
W
mm
mm
mm
min-1
mm
mm
mm
mm
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
·ÚÈÛÙÂÚ¿
‰ÂÍÈ¿
ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 0Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 89 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 320 mm
·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 89 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 226 mm
‰ÂÍÈ¿ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 58 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 320 mm
‰ÂÍÈ¿ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· 45Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ Ï¿ÙÔ˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ ‡„Ô˜ 30 mm
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 320 mm
ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· 31,62Æ, Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· 33,85Æ
¶ÚÔ·ÙÔÓ ‡„Ô˜ Û ̤ÁÈÛÙÔ Ï¿ÙÔ˜ 272 mm
ÃÚfiÓÔ˜ ·˘ÙfiÌ·ÙÔ˘ ÊÚÂÓ·Ú›ÛÌ·ÙÔ˜ ‰›ÛÎÔ˘
μ¿ÚÔ˜
LpA (πίεση ήχου)
LWA (ακουστική ισχύς)
KpA (αβεβαιότητα πίεσης ήχου Κ)
KWA (αβεβαιότητα ακουστικής ισχύος Κ)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
dB(A)
230
1.600
250
30
1,8
4.000
320
226
88
56
60Æ
51Æ
48Æ
48Æ
ΠΡΟΣΟΧΗ: Καθορίζει μια ενδεχομένως επικίνδυνη
κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να
προκαλέσει ελαφρό ή μέσης σοβαρότητας τραυματισμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν το εργαλείο χρησιμοποιείται χωρίς
το σύμβολο προειδοποίησης ασφάλειας, καθορίζει μια
ενδεχομένως επικίνδυνη κατάσταση η οποία, εάν δεν
αποφευχθεί, μπορεί να επιφέρει ζημιά σε περιουσιακά
στοιχεία.
Υποδηλώνει κίνδυνο ηλεκτροπληξίας.
Υποδηλώνει κίνδυνο φωτιάς.
mm
mm
302
76
¢‹ÏˆÛË Û˘ÌÌfiÚʈÛ˘ Ì ÙËÓ E˘Úˆ·˚΋
EÓˆÛË
mm
mm
213
76
DW717
mm
mm
302
50
mm
mm
302
22
mm
s
kg
44
< 10,0
23
DW717
92
105
3,0
4,2
Συνολικές τιμές κραδασμών (τριαξονικό διανυσματικό άθροισμα)
καθορισμένες σύμφωνα με το πρότυπο EN61029:
Τιμή μετάδοσης δονήσεων ah
ah =
m/s²
2,0
Αβεβαιότητα K =
m/s²
1,5
Η εταιρεία DEWALT δηλώνει ότι τα προϊόντα συγκεκριμένα που
περιγράφονται στην ενότητα “Τεχνικά δεδομένα”, έχουν σχεδιαστεί
σύμφωνα με τις απαιτήσεις των παρακάτω προτύπων:
98/37/EC (έως τις 28 Δεκεμβρίου 2009), 2006/42/EC (από τις 29
Δεκεμβρίου 2009), 2004/108/EC, 2006/95/EC, EN 61029-1:2000 +
A11:2003 + A12:2003, EN 61029-2-9:2002, EN 55014-1,
EN 55014-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3.
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία
DEWALT στην παρακάτω διεύθυνση, ή ανατρέξτε στο πίσω μέρος του
εγχειριδίου.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος είναι ο αρμόδιος για τη σύνταξη του
τεχνικού φακέλου και πραγματοποιεί την παρούσα δήλωση εκ μέρους
της εταιρείας DEWALT.
Horst Großmann
Αντιπρόεδρος τμήματος μηχανολογίας και ανάπτυξης προϊόντων
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Γερμανία
01.03.08
∞ÛÊ¿ÏÂȘ:
ªË¯·Ó‹Ì·Ù· 230 V
Ασφάλειες
Ευρώπη
για εργαλεία 230 V
Για το Ηνωμένο Βασίλειο
και την Ιρλανδία
για εργαλεία 230 V
Για το Ηνωμένο
Βασίλειο & Ιρλανδία
115 V για εργαλεία
124
10 A
ένταση 10 Ampere
13 Ampere, σε βύσματα
16 Amperes, ένταση
Οδηγίες ασφάλειας
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όταν χρησιμοποιείτε ηλεκτρικά
εργαλεία πρέπει να λαμβάνετε πάντοτε βασικά
προληπτικά μέτρα ασφαλείας για να περιορίζετε τον
κίνδυνο πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας και προσωπικών
τραυματισμών συμπεριλαμβανομένων των ακολούθων.
Διαβάστε όλες τις παρούσες οδηγίες προτού επιχειρήσετε να
χρησιμοποιήσετε αυτό το προϊόν και φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών.
ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΓΙΑ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.
∂§§∏¡∏∫∞
Γενικοί κανονισμοί ασφάλειας
1. Διατηρείτε το χώρο εργασίας σε τάξη.
Η ακαταστασία στο χώρο και στον πάγκο εργασίας εγκυμονεί
κινδύνους τραυματισμού.
2. Λάβετε υπόψη το περιβάλλον του χώρου εργασίας.
Μην εκθέτετε το εργαλείο σε βροχή. Μη χρησιμοποιείτε το
εργαλείο σε υγρές συνθήκες, ή συνθήκες υγρασίας γενικότερα.
Διατηρείτε επαρκή φωτισμό στο χώρο εργασίας (250 - 300 Lux).
Μη χρησιμοποιείτε το εργαλείο σε χώρους όπου υφίσταται
κίνδυνος φωτιάς ή έκρηξης, π.χ. παρουσία εύφλεκτων υγρών και
αερίων.
3. Προστατευτείτε από ηλεκτροπληξία.
Αποτρέψτε τυχόν επαφή με γειωμένες επιφάνειες (π.χ.
σωληνώσεις, καλοριφέρ, συσκευές μαγειρέματος και ψυγεία).
Όταν χρησιμοποιείτε το εργαλείο κάτω από δυσμενείς
συνθήκες (π.χ. υψηλή υγρασία, όταν παράγονται μεταλλικά
ρινίσματα κ.λπ.), μπορείτε να βελτιώσετε την ηλεκτρική
προστασία σας συνδέοντας ένα μετασχηματιστή απομόνωσης ή
ασφαλειοδιακόπτη διαρροής στη γη (FI).
4. Απομακρύνετε κάθε άλλο άτομο.
Μην επιτρέπετε σε άλλα άτομα, ιδίως σε παιδιά, να συμμετέχουν
στην εργασία, να αγγίζουν το εργαλείο ή το καλώδιο προέκτασης
και απομακρύνετέ τα από το χώρο εργασίας.
5. Να αποθηκεύετε τα εργαλεία που δεν χρησιμοποιείτε.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τα εργαλεία, πρέπει να τα αποθηκεύετε
σε ξηρό και κλειδωμένο χώρο, μακριά από μέρη όπου έχουν
πρόσβαση παιδιά.
6. Μην καταπονείτε υπερβολικά το εργαλείο.
Είναι πιο αποτελεσματικό και ασφαλές όταν το χρησιμοποιείτε με
την ισχύ για την οποία προορίζεται.
7. Χρησιμοποιείτε το κατάλληλο εργαλείο.
Μην προσπαθείτε να κάνετε εργασίες για εργαλεία βαριάς
χρήσης με μικρά εργαλεία. Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία για
σκοπούς για τους οποίους δεν προορίζονται, για παράδειγμα,
μη χρησιμοποιείτε δισκοπρίονα για να κόψετε κλαδιά δέντρων ή
κούτσουρα.
8. Φοράτε τα κατάλληλα ρούχα.
Μη φοράτε χαλαρά ρούχα ή κοσμήματα, γιατί μπορεί να
εμπλακούν σε κινούμενα εξαρτήματα. Για την εργασία σε
υπαίθριους χώρους συνιστάται η χρήση αντιολισθητικών
υποδημάτων. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό κάλυμμα των
μαλλιών για να καλύψετε τα μακριά μαλλιά.
9. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό εξοπλισμό.
Φοράτε πάντα προστατευτικά γυαλιά. Χρησιμοποιείτε προσωπίδα
ή μάσκα σκόνης εάν κατά την εργασία σχηματίζεται σκόνη ή
εκτινάσσονται σωματίδια. Εάν αυτά τα σωματίδια μπορεί να
έχουν μεγάλη θερμοκρασία, φοράτε επίσης προστατευτική ποδιά.
Φοράτε πάντα προστατευτικά ακουστικά. Φοράτε πάντα κράνος
ασφαλείας.
10. Συνδέστε εξοπλισμό εκβολής σκόνης.
Εάν διατίθενται συσκευές για τη σύνδεση εκβολής σκόνης και
εγκαταστάσεων συλλογής, βεβαιωθείτε ότι έχουν συνδεθεί σωστά
και χρησιμοποιούνται κατάλληλα.
11. Μην κακομεταχειρίζεστε το καλώδιο.
Μην τραβάτε ποτέ το καλώδιο για να αποσυνδέσετε το εργαλείο
από την πρίζα. Διατηρείτε το φορτιστή μακριά από πηγές
θερμότητας, ελαιώδεις ουσίες και αιχμηρά αντικείμενα. Μη
μεταφέρετε ποτέ το εργαλείο από το καλώδιό του.
12. Ασφαλής εργασία.
Χρησιμοποιείτε σφιγκτήρες ή μέγγενη για τη συγκράτηση
του τεμαχίου εργασίας. Αυτό είναι ασφαλέστερο από το να
χρησιμοποιείτε τα χέρια σας και κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε
να χειρίζεστε το εργαλείο και με τα δύο χέρια.
13. Μην τεντώνετε υπερβολικά το σώμα σας.
Διατηρείτε συνεχώς σταθερό πάτημα και ισορροπία.
14. Να εκτελείτε τη συντήρηση των εργαλείων προσεκτικά.
Διατηρείτε τα εργαλεία κοπής αιχμηρά και καθαρά για καλύτερη
και ασφαλέστερη απόδοση. Εφαρμόζετε τις οδηγίες για τη
λίπανση και την αντικατάσταση των παρελκομένων. Επιθεωρείτε
περιοδικά τα εργαλεία και εάν διαπιστώσετε ζημίες, αναθέστε την
επισκευή τους σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο. Διατηρείτε όλες τις
λαβές και τους διακόπτες χωρίς υγρασία, ακαθαρσίες, λάδια και
γράσα.
15. Αποσύνδεση των εργαλείων.
Αποσυνδέετε τα εργαλεία από την παροχή ηλεκτροδότησης
όταν δεν τα χρησιμοποιείτε, πριν από τη συντήρηση και για την
αντικατάσταση παρελκομένων, όπως δίσκων κοπής, τρυπανιών
και πριονιών.
16. Αφαιρέστε τυχόν κλειδιά και πένσες ρύθμισης.
Συνηθίζετε να ελέγχετε αν έχουν αφαιρεθεί από το εργαλείο τα
κλειδιά και οι πένσες ρύθμισης προτού το χρησιμοποιήσετε.
17. Αποφύγετε απροσδόκητη εκκίνηση του εργαλείου.
Μη μεταφέρετε το εργαλείο με το δάκτυλό σας στο διακόπτη.
Βεβαιώνεστε ότι το εργαλείο είναι στη θέση “off” προτού το
συνδέσετε στην πρίζα.
18. Χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης για υπαίθριους χώρους.
Πριν τη χρήση, επιθεωρήστε το καλώδιο επέκτασης και
αντικαταστήστε το εάν έχει υποστεί ζημιά. Όταν χρησιμοποιείτε
το εργαλείο σε υπαίθριους χώρους, χρησιμοποιείτε αποκλειστικά
καλώδια προέκτασης που προορίζονται και επισημαίνονται ειδικά
για χρήση σε υπαίθριο χώρο.
19. Παραμένετε σε εγρήγορση.
Προσέχετε τι κάνετε. Χρησιμοποιήστε κοινή λογική. Μη
χρησιμοποιείτε το εργαλείο όταν είστε κουρασμένοι ή υπό την
επήρεια φαρμάκων ή οινοπνεύματος.
20. Ελέγξτε για τυχόν ζημιές σε εξαρτήματα.
Πριν από τη χρήση ελέγχετε προσεκτικά το εργαλείο και το
καλώδιο τροφοδοσίας για να εξακριβώσετε αν το εργαλείο
λειτουργεί κανονικά όσον αφορά στην προβλεπόμενη λειτουργία
του. Ελέγχετε την ευθυγράμμιση και τη σύνδεση των κινούμενων
εξαρτημάτων, τυχόν ζημίες στα εξαρτήματα, την εγκατάσταση
και οποιεσδήποτε άλλες καταστάσεις οι οποίες ενδέχεται να
επηρεάσουν τη λειτουργία. Ένας προφυλακτήρας ή άλλο
εξάρτημα που έχουν υποστεί ζημίες πρέπει να επισκευασθούν
κατά τον ενδεδειγμένο τρόπο ή να αντικατασταθούν από
εξουσιοδοτημένο συνεργείο, εκτός και αν αναφέρεται κάτι άλλο
στο παρόν εγχειρίδιο οδηγιών. Αναθέστε την αντικατάσταση των
ελαττωματικών διακοπτών σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο.
Μη χρησιμοποιείτε το ηλεκτρικό εργαλείο εάν ο διακόπτης
(on-off) δεν λειτουργεί.
Μην επιχειρείτε ποτέ να κάνετε επισκευές μόνοι σας.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η χρήση οποιουδήποτε
παρελκόμενου ή αξεσουάρ, ή ο εξαναγκασμός του
σε απόδοση για την οποία δεν συνιστάται στο παρόν
εγχειρίδιο χρήσης, μπορεί να αποτελέσει αιτία κινδύνου
πρόκλησης προσωπικού τραυματισμού.
21. Αναθέστε την επισκευή του εργαλείου σας σε πιστοποιημένο
τεχνικό.
Το συγκεκριμένο ηλεκτρικό εργαλείο πληροί τις απαιτήσεις
των σχετικών κανόνων ασφαλείας. Οι επισκευές πρέπει να
πραγματοποιούνται μόνο από πιστοποιημένα άτομα με τη
χρήση των αυθεντικών ανταλλακτικών, διαφορετικά μπορεί να
προκληθεί σημαντικός κίνδυνος για το χρήστη.
Πρόσθετοι κανόνες ασφαλείας για
φαλτσοπρίονα
• Το μηχάνημα είναι εφοδιασμένο με ειδικά διαμορφωμένο
καλώδιο τροφοδοσίας που μπορεί να αντικατασταθεί μόνο από
τον κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών
και συντήρησης.
• Μη χρησιμοποιείτε το πριόνι για να κόψετε υλικά εκτός από
εκείνα που συνιστά ο κατασκευαστής.
125
∂§§∏¡∏∫∞
• Μη χρησιμοποιείτε το μηχάνημα χωρίς να είναι στη θέση τους οι
προφυλακτήρες ή όταν οι προφυλακτήρες δεν λειτουργούν ή δεν
έχουν συντηρηθεί σωστά.
• Βεβαιωθείτε ότι ο βραχίονας είναι καλά στερεωμένος κατά την
εκτέλεση λοξοτομών.
• Διατηρείτε την επιφάνεια του δαπέδου γύρω από το μηχάνημα
επίπεδη, σε καλή κατάσταση και καθαρή από υλικά χύδην, π.χ
σχίζες και ξακρίσματα.
• Χρησιμοποιείτε κατάλληλα ακονισμένους δίσκους κοπής. Λάβετε
υπόψη σας την ένδειξη μέγιστης ταχύτητας του δίσκου κοπής.
• Πριν από έναρξη της εργασίας, ελέγξτε αν έχουν σφιχθεί όλα τα
κουμπιά ασφάλισης και οι λαβές του σφιγκτήρα.
• Μη βάζετε ποτέ τα χέρια σας στην περιοχή του δίσκου κοπής
όταν το πριόνι είναι συνδεδεμένο στην παροχή ηλεκτρικού
ρεύματος.
• Μην επιχειρήσετε ποτέ να σταματήσετε ένα μηχάνημα σε
γρήγορη κίνηση μπλοκάροντας το δίσκο κοπής με ένα εργαλείο
ή άλλα αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκληθούν σοβαρά
ατυχήματα.
• Προτού χρησιμοποιήσετε ένα παρελκόμενο συμβουλευθείτε το
εγχειρίδιο οδηγιών.
Η μη ενδεδειγμένη χρήση ενός παρελκόμενου μπορεί να
προκαλέσει ζημίες.
• Κατά το χειρισμό του δίσκου κοπής να χρησιμοποιείτε μια λαβή ή
γάντια.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής έχει εγκατασταθεί σωστά προτού
τον χρησιμοποιήσετε.
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος κοπής περιστρέφεται με τη σωστή φορά.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους μεγαλύτερης ή μικρότερης διαμέτρου
από τη συνιστώμενη. Για τις κατάλληλες προδιαγραφές του
δίσκου κοπής, ανατρέξτε στα τεχνικά δεδομένα. Χρησιμοποιείτε
μόνο τους δίσκους κοπής που καθορίζονται σε αυτό το εγχειρίδιο,
σε συμμόρφωση με το πρότυπο EN 847-1.
• Εξετάστε τη δυνατότητα χρήσης ειδικά σχεδιασμένων δίσκων
κοπής για περιορισμό του θορύβου.
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής από ταχυχάλυβα (HSS).
• Μη χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής που εμφανίζουν ρωγμές ή
ζημίες.
• Μη χρησιμοποιείτε λειαντικούς δίσκους.
• Μη χρησιμοποιείτε ποτέ το πριόνι σας χωρίς την πλάκα κοπής με
εγκοπή.
• Ανασηκώστε το δίσκο κοπής από την εγκοπή στο τεμάχιο
εργασίας προτού απελευθερώσετε το διακόπτη.
• Μη σφηνώνετε στον ανεμιστήρα κάποιο αντικείμενο που θα το
χρησιμοποιήσετε για να κρατήσετε τον άξονα του κινητήρα.
• Ο προφυλακτήρας του δίσκου κοπής του πριονιού σας
ανασηκώνεται αυτόματα όταν κατεβαίνει ο βραχίονας.
Κατεβαίνει επάνω από το δίσκο κοπής όταν ανασηκώνεται ο
μοχλός ασφάλισης της κεφαλής (12).
• Μην ανασηκώνετε ποτέ με το χέρι τον προφυλακτήρα του δίσκου
κοπής παρά μόνο όταν το πριόνι είναι απενεργοποιημένο. Ο
προφυλακτήρας μπορεί να ανασηκώνεται με το χέρι κατά την
εγκατάσταση ή την αφαίρεση του δίσκου κοπής ή για επιθεώρηση
του πριονιού.
• Ελέγχετε περιοδικά αν είναι καθαρές και μη φραγμένες από
ρινίσματα οι οπές αερισμού του κινητήρα.
• Αντικαταστήστε την πλάκα κοπής με εγκοπή όταν είναι
φθαρμένη.
• Αποσυνδέστε το μηχάνημα από την παροχή ρεύματος προτού
εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή πριν από την
αντικατάσταση του δίσκου κοπής.
• Μην εκτελείτε ποτέ οποιεσδήποτε εργασίες καθαρισμού ή
συντήρησης όταν το μηχάνημα είναι ακόμη σε λειτουργία και η
κεφαλή δεν βρίσκεται στη θέση στάσης.
• Όταν παρέχεται η δυνατότητα, στερεώνετε πάντοτε το μηχάνημα
σε πάγκο.
• Εάν χρησιμοποιείτε λέιζερ για να επισημάνετε τη γραμμή κοπής,
126
•
•
•
•
•
•
•
•
βεβαιωθείτε ότι το λέιζερ είναι κατηγορίας 2 σύμφωνα με το
πρότυπο EN 60825-1. Μην αντικαθιστάτε μια δίοδο λέιζερ με μια
δίοδο διαφορετικού τύπου. Εάν το λέιζερ είναι ελαττωματικό,
αναθέστε την επισκευή του σε εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο
επισκευών και συντήρησης.
Το μετωπικό τμήμα του προφυλακτήρα είναι εφοδιασμένο
με περσιδωτά ανοίγματα προκειμένου να εξασφαλίζεται
η ορατότητα κατά την κοπή. Παρόλο που τα περσιδωτά
ανοίγματα περιορίζουν σε σημαντικό βαθμό τα εκτινασσόμενα
θραύσματα, δεν παύουν να αποτελούν ανοίγματα του
προφυλακτήρα. Για το λόγο αυτό πρέπει να χρησιμοποιείτε
πάντοτε γυαλιά ασφαλείας όταν παρατηρείτε μέσα από τα
περσιδωτά ανοίγματα.
Να συνδέετε το πριόνι με μια συσκευή συλλογής σκόνης όταν
πριονίζετε ξύλο. Λαμβάνετε πάντοτε υπόψη σας τους παράγοντες
που επηρεάζουν την έκθεση σε σκόνη,
όπως π.χ.:
-– τον τύπο του κατεργαζόμενου υλικού (οι μοριοσανίδες
παράγουν περισσότερη σκόνη σε σύγκριση με το ξύλο),
-– την αιχμηρότητα του δίσκου κοπής,
-– τη σωστή προσαρμογή του δίσκου κοπής.
Βεβαιωθείτε ότι το τοπικό σύστημα εκβολής, καθώς και
τυχόν καλύμματα, εκτροπείς και διαδρομή απαγωγής έχουν
εγκατασταθεί σωστά.
Λάβετε υπόψη τους ακόλουθους παράγοντες που επηρεάζουν
την έκθεση
στο θόρυβο:
-– να χρησιμοποιείτε δίσκους κοπής σχεδιασμένους για τον
περιορισμό του εκμπεμπόμενου θορύβου,
-– να χρησιμοποιείτε αποκλειστικά καλά ακονισμένους δίσκους
κοπής,
η συντήρηση του μηχανήματος πρέπει να διεξάγεται περιοδικά,
τυχόν ζημίες στο μηχάνημα, συμπεριλαμβανομένων των
προφυλακτήρων ή του δίσκου κοπής, πρέπει να αναφέρονται
μόλις γίνονται αντιληπτές,
να παρέχετε επαρκή γενικό και τοπικό φωτισμό,
να βεβαιώνεστε ότι ο χειριστής είναι κατάλληλα εκπαιδευμένος
στη χρήση, τη ρύθμιση και τη λειτουργία του μηχανήματος,
όταν το μηχάνημα είναι εξοπλισμένο με λέιζερ, ΜΗΝ το
αντικαθιστάτε με άλλου τύπου λέιζερ. Οι επισκευές πρέπει να
διεξάγονται αποκλειστικά από τον κατασκευαστή του λέιζερ ή
από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο.
Λοιποί κίνδυνοι
Οι ακόλουθοι κίνδυνοι είναι εγγενείς στη χρήση των πριονιών:
– τραυματισμοί λόγω επαφής με περιστρεφόμενα εξαρτήματα.
Παρά την εφαρμογή των σχετικών κανονισμών ασφαλείας και την
εφαρμογή των συσκευών ασφαλείας, ορισμένοι κίνδυνοι δεν μπορούν
να αποφευχθούν. Αυτοί είναι:
– Βλάβη ακοής.
– Κίνδυνος ατυχημάτων που προκαλούνται από ακάλυπτα τμήματα
του δίσκου κοπής.
– Κίνδυνος τραυματισμού κατά την αλλαγή του δίσκου.
– Κίνδυνος μαγκώματος δακτύλων κατά το άνοιγμα των
προφυλακτήρων.
– Κίνδυνοι για την υγεία που οφείλονται στην εισπνοή σκόνης που
σχηματίζεται κατά την κοπή ξύλου, ιδίως δε δρυός, οξιάς και
MDF.
EÏÂÁ¯Ô˜ ÙÔ˘ ÂÚȯÔ̤ÓÔ˘ Ù˘ Û˘Û΢·Û›·˜
™ÙË Û˘Û΢·Û›· ˘¿Ú¯Ô˘Ó:
1 ™˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔ ÁˆÓÈ·Îfi ÚÈfiÓÈ
1 ∫ÏÂȉ› ÏÂ›‰·˜
1 §Â›‰·
1 ™¿ÎÔ˜ ÛÎfiÓ˘
1 º˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ
1 ∞Ó·Ï˘ÙÈÎfi Û¯¤‰ÈÔ
∂§§∏¡∏∫∞
ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
• EϤÁÍÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô, Ù· ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·
‚Ï¿‚˜ Ô˘ ›Ûˆ˜ ¤¯Ô˘Ó ÚÔÎÏËı› ηٿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
• ∞ÊÈÂÚÒÛÙ ϛÁÔ ¯ÚfiÓÔ ÁÈ· Ó· ‰È·‚¿ÛÂÙÂ Î·È Ó· ηٷÓÔ‹ÛÂÙ fiÏÔ
ÙÔ Ê˘ÏÏ¿‰ÈÔ Ô‰ËÁÈÒÓ ÚÈÓ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
Περιγραφή (εικ. A1–A7)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τροποποιείτε ποτέ το
ηλεκτρικό εργαλείο ή οποιοδήποτε τμήμα του. Μπορεί να
προκληθεί ζημιά ή προσωπικός τραυματισμός.
A1
1 Διακόπτης οn/off
2 Κινούμενο κάτω προστατευτικό δίσκου
3 Οδηγός αριστερής πλευράς
Το φαλτσοπρίονο DW717 έχει σχεδιαστεί για επαγγελματική κοπή
ξύλου, προϊόντων ξύλου και πλαστικών. Εκτελεί εργασίες εγκάρσιας
κοπής, λοξοτομής και φαλτσοκοπής με ευκολία, ακρίβεια και
ασφάλεια.
Το δισκοπρίονο DW717 είναι ένα επαγγελματικό ηλεκτρικό εργαλείο.
ΜΗΝ επιτρέπετε σε παιδιά να έρθουν σ’ επαφή με το εργαλείο.
Απαιτείται επιτήρηση, όταν αυτό το εργαλείο χρησιμοποιείται από
άπειρους χρήστες.
Ηλεκτρική ασφάλεια
Το ηλεκτρικό μοτέρ έχει σχεδιαστεί μόνο για μία συγκεκριμένη
ηλεκτρική τάση. Να βεβαιώνεστε πάντα ότι η τάση ηλεκτροδότησης
αντιστοιχεί στην τάση της πινακίδας τεχνικών χαρακτηριστικών.
Το εργαλείο έχει διπλή απομόνωση σύμφωνα με το πρότυπο
EN 61029, συνεπώς δεν απαιτείται καλώδιο γείωσης.
4 Μάνδαλο ασφάλισης λοξοτομής
5 Λαβή ασφάλισης λοξοτομής
6 Στόμιο εξαγωγής σκόνης (δεν απεικονίζεται)
7 Κλίμακα λοξοτομής
8 Οδηγός δεξιάς πλευράς
9 Πλάκα εισόδου δίσκου
10 Λαβή μεταφοράς
11 Λαβή χειρισμού
12 Μοχλός ασφάλισης κεφαλής
13 Ηλεκτρονική ρύθμιση ταχύτητας κοπής
14 Ασφάλιση άξονα
15 Κλίμακα κλίσης λοξοτομής
Σε περίπτωση αντικατάστασης καλωδίου ηλεκτροδότησης, η επισκευή
πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο επισκευών
και συντήρησης, ή από πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο.
Χρήση καλωδίου επέκτασης
Εάν απαιτείται καλώδιο επέκτασης, χρησιμοποιήστε εγκεκριμένο
καλώδιο επέκτασης, κατάλληλο για τις προδιαγραφές ισχύος αυτού
του εργαλείου (δείτε τα τεχνικά δεδομένα). Το ελάχιστο μέγεθος
αγωγού είναι 1,5 mm2.
Όταν χρησιμοποιείτε καρούλι καλωδίου, να ξετυλίγετε πάντα το
καρούλι τελείως.
Πτώσεις τάσης
A2
Σε περιόδους έντονης δραστηριότητας, υφίστανται βραχύχρονες
πτώσεις τάσης. Σε μη ευνοϊκές συνθήκες παροχής ηλεκτροδότησης,
μπορεί να επηρεαστεί και άλλος εξοπλισμός. Εάν η ειδική αντίσταση
συστήματος της παροχής ηλεκτροδότησης είναι μικρότερη από 0,25 Ω
μπορεί να προκληθούν ανωμαλίες.
18 Αναστολέας κύλισης
ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ
16 Διακόπτης δέσμευσης τροχιάς
17 Αναστολέας αυλάκωσης
19 Σταθερό άνω προστατευτικό δίσκου
20 Μοχλός/λαβή ασφάλισης κλίσης
21 Λαβή σύσφιξης κλίσης
22 Πείρος ασφάλισης
23 Κλειδί
24 Εσοχή χεριού
25 Οπές εγκατάστασης σε πάγκο
A3
26 Σάκος συλλογής σκόνης
Προαιρετικά εξαρτήματα
A4
27 Επέκταση επιφάνειας εργασίας
A5
28 Σύστημα φωτιστικού εργασίας LED
A6
29 Λαβή σύσφιξης τεμαχίου εργασίας
A7
30 Λέιζερ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος προτού
επιχειρήσετε να το μετακινήσετε, να αλλάξετε
παρελκόμενα ή να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση εκτός από
εκείνες που αναφέρονται στις οδηγίες ρύθμισης του λέιζερ.
∞ÔÛ˘Û΢·Û›· (ÂÈÎ. A1, μ)
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÚÔÛÂÎÙÈο ÙÔ ÚÈfiÓÈ ·fi ÙË Û˘Û΢·Û›·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (10).
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ·ÛÊ¿ÏÈÛ˘ Ù˘ Ú¿Á·˜ (16) Î·È ÛÚÒÍÙÂ
ÚÔ˜ Ù· ›Ûˆ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÛÊ·Ï›ÛÂÈ ÛÙËÓ
›Ûˆ ı¤ÛË.
• ¶È¤ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (11) Î·È ÙÚ·‚‹ÍÙ ¤Íˆ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
›ÚÔ (22), fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÂÏ·ÊÚ¿ ÙËÓ ›ÂÛË ÚÔ˜ Ù· οو Î·È ·Ê‹ÛÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· Ó· ·Ó¤ÏıÂÈ ÛÙÔ Ï‹Ú˜ ‡„Ô˜ ÙÔ˘.
™ÙÂÚ¤ˆÛË Û ¿ÁÎÔ (ÂÈÎ. C)
• À¿Ú¯Ô˘Ó Ô¤˜ (25) Î·È ÛÙ· Ù¤ÛÛÂÚ· fi‰È· ÁÈ· ÙË ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË
Ù˘ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Û ¿ÁÎÔ. ¶ÚԂϤÔÓÙ·È ‰‡Ô Ô¤˜ ‰È·ÊÔÚÂÙÈÎÒÓ
ÌÂÁÂıÒÓ ÁÈ· Ó· Ù·ÈÚÈ¿˙Ô˘Ó Û ‰È·ÊÔÚÂÙÈο ÌÂÁ¤ıË ‚ȉÒÓ.
ÃÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ̛· ·fi ÙȘ ‰‡Ô Ô¤˜. ¢ÂÓ Â›Ó·È ·Ó·Áη›Ô Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ Î·È ÙȘ ‰‡Ô. ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ
ÁÂÚ¿ ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË ÌÂٷΛÓËÛ‹ ÙÔ˘. °È· ‰È¢ÎfiÏ˘ÓÛË
Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜, ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÌÔÚ› Ó· ÙÔÔıÂÙËı› Û ÎÔÌÌ¿ÙÈ
ÎÔÓÙÚ·ϷΤ ¿¯Ô˘˜ 12.5 mm ‹ ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ Ô˘ ÌÔÚ›
ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· Ó· ÛÊȯı› ÛÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ ‹ Ó·
ÌÂÙ·ÎÈÓËı› Û ¿ÏÏÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ ÂÚÁ·Û›·˜ Î·È Ó· Í·Ó·ÛÊȯı›.
127
∂§§∏¡∏∫∞
• √Ù·Ó ÙÔÔıÂÙ›Ù ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ ÎÔÓÙÚ·ϷΤ,
‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ ÔÈ ‚›‰Â˜ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ ÚÔÂͤ¯Ô˘Ó ·fi ÙÔ Î¿Ùˆ
̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ͇ÏÔ˘. ΔÔ ÎÔÓÙÚ·ϷΤ Ú¤ÂÈ Ó· οıÂÙ·È ÈÛfi‰· ÛÙÔ
˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÂÚÁ·Û›·˜. √Ù·Ó ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÂÚÁ·Û›·˜, ÛÊ›ÍÙ ÌfiÓÔ ÛÙȘ ÚÔÂÍÔ¯¤˜ Û‡ÛÊÈ͢ fiÔ˘
‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È ÔÈ Ô¤˜ ÙˆÓ ‚ȉÒÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘. ∏ Û‡ÛÊÈÍË Û οı ¿ÏÏÔ
ÛËÌÂ›Ô ı· ¤¯ÂÈ ÂÈÙÒÛÂȘ ÛÙË ÛˆÛÙ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙËÓ ·ÚÂÌfi‰ÈÛË Î·È ·Ó·ÎÚ›‚ÂÈ·, ‚‚·Èˆı›ÙÂ
fiÙÈ Ë ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ‰ÂÓ Â›Ó·È ·Ú·ÌÔÚʈ̤ÓË ‹ Ì ¿ÏÏÔ
ÙÚfiÔ ·ÓÔÌÔÈfiÌÔÚÊË. E¿Ó ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ù·Ï·ÓÙ‡ÂÙ·È ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·,
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÏÂÙfi ÎÔÌÌ¿ÙÈ ˘ÏÈÎÔ‡ οو ·fi ÙÔ fi‰È ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ ̤¯ÚÈ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Ó· ÛÙÂÚˆı› ηϿ ÛÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ·.
ΔÔÔı¤ÙËÛË ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ (ÂÈÎ. D1 - D5)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος προτού
επιχειρήσετε να το μετακινήσετε, να αλλάξετε
παρελκόμενα ή να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση εκτός από
εκείνες που αναφέρονται στις οδηγίες ρύθμισης του λέιζερ.
Μην πατάτε ποτέ το κουμπί ασφάλισης της ατράκτου όσο
ο δίσκος κοπής τροφοδοτείται ή κινείται.
Μην κόβετε σιδηρούχα μέταλλα (που περιέχουν σίδηρο ή
χάλυβα) ούτε λιθοδομές ή προϊόντα τσιμεντοσανίδας με
αυτό το φαλτσοπρίονο.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (12) ÁÈ·
Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (2), ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·Ó˘„ÒÛÙ ÙÔÓ Î¿Ùˆ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ.
• Χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι Torx στο άκρο της χειρολαβής του
παρεχόμενου κλειδιού (23), χαλαρώστε τη βίδα του βραχίονα του
προφυλακτήρα (34) όσο χρειάζεται για να μπορέσει να περάσει
το γωνιακό εξάρτημα (35) μεταξύ της κεφαλής της βίδας και του
προφυλακτήρα. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορείτε να ανασηκώσετε
το βραχίονα του προφυλακτήρα (36)όσο χρειάζεται για να
αποκτήσετε πρόσβαση στη βίδα ασφάλισης του δίσκου κοπής
(37).
• Κρατώντας τον κάτω προφυλακτήρα στην ανυψωμένη θέση με
τη βίδα του βραχίονα του προφυλακτήρα (34), πιέστε το κουμπί
ασφάλισης της ατράκτου (14) με το ένα χέρι και στη συνέχεια
χρησιμοποιήστε το παρεχόμενο κλειδί δίσκου (23) με το άλλο
χέρι για να χαλαρώσετε τη βίδα ασφάλισης του δίσκου που έχει
αριστερόστροφο σπείρωμα (37) περιστρέφοντάς την δεξιόστροφα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ¿ÍÔÓ·, ȤÛÙ ÙÔ ÎÔ˘Ì› fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È Î·È
ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ¿ÍÔÓ· Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ Ì¤¯ÚÈ Ó· ·ÈÛı·Óı›Ù fiÙÈ
È¿ÓÂÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·. ™˘Ó¯›ÛÙ ӷ Ȥ˙ÂÙ ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
ÎÔ˘Ì› ÁÈ· Ó· ÂÌÔ‰›˙ÂÙ ÙË ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ·
(ÂÈÎ. D4).
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· ÏÂ›‰·˜ (37) Î·È ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi
ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (38).
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡ (39) ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ (40)
Ô˘ ÚԂϤÂÙ·È ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (41),
ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÔÓÙ·˜ fiÙÈ Ù· ‰fiÓÙÈ· ÛÙË Î¿Ùˆ ¿ÎÚË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ‰Â›¯ÓÔ˘Ó
ÚÔ˜ ÙÔ ›Ûˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (Ì·ÎÚÈ¿ ·fi ÙÔÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹).
• TÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ÎÔÏ¿ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· (38).
• ™Ê›ÍÙ ÙËÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈ΋ ‚›‰· Ù˘ ÏÂ›‰·˜ (37) ÛÙÚ›‚ÔÓÙ¿˜ ÙËÓ
·ÓÙ›ıÂÙ· Ì ÙË ÊÔÚ¿ ÙˆÓ ‰ÂÈÎÙÒÓ ÙÔ˘ ÚÔÏÔÁÈÔ‡ ÎÚ·ÙÒÓÙ·˜ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÌÏÔηÚÈṲ̂ÓË Ì ÙÔ ¿ÏÏÔ ¯¤ÚÈ Û·˜.
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (36) ̤¯ÚÈ ÙÔ
ÁˆÓÈ·Îfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· (35) Ó· Â›Ó·È Î¿Ùˆ ·fi ÙË ÎÂÊ·Ï‹ Ù˘ ‚›‰·˜ ÙÔ˘
ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· (34).
• ™Ê›ÍÙ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ÛÙËÚ›ÁÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
128
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ¶ÔÙ¤ ÌË Ȥ˙ÂÙ ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi
›ÚÔ ÙÔ˘ ¿ÍÔÓ· ÂÓÒ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ·È Ë ÏÂ›‰·. ºÚÔÓÙ›ÛÙÂ
Ó· Îڷٿ٠ÙÔ ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú· οو Î·È Ó·
ÛÊ›ÍÂÙ ηϿ ÙË ‚›‰· ÙÔ˘ ·ÊÔ‡ ÂÁηٷÛÙ‹ÛÂÙ ÙË ÏÂ›‰·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πρέπει να επαναφέρετε το
βραχίονα του προφυλακτήρα στην αρχική του θέση και
να σφίξετε τη βίδα προτού ενεργοποιήσετε το πριόνι. Αν
το παραλείψετε, ο προφυλακτήρας μπορεί να έρθει σε
επαφή με τον περιστρεφόμενο δίσκο με αποτέλεσμα τη
πρόκληση ζημιών στο πριόνι και σοβαρών προσωπικών
τραυματισμών.
Ρυθμίσεις
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού, απενεργοποιήστε το εργαλείο και
αποσυνδέστε το από την παροχή ρεύματος προτού
επιχειρήσετε να το μετακινήσετε, να αλλάξετε
παρελκόμενα ή να κάνετε οποιαδήποτε ρύθμιση εκτός από
εκείνες που αναφέρονται στις οδηγίες ρύθμισης του λέιζερ.
ΔÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ Û·˜ Ú˘ıÌ›ÛÙËΠÂ·ÎÚÈ‚Ò˜ ÛÙÔ ÂÚÁÔÛÙ¿ÛÈÔ.
E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Â·Ó·Ú‡ıÌÈÛË ÏfiÁˆ Ù˘ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ Î·È ‰È·Î›ÓËÛ‹˜ ÙÔ˘
‹ ÁÈ· ÔÔÈÔÓ‰‹ÔÙ ¿ÏÏÔ ÏfiÁÔ, ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ٷ ÛÙ¿‰È· ·Ú·Î¿Ùˆ ÁÈ·
Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ∞˘Ù¤˜ ÔÈ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ, ·ÊÔ‡ Á›ÓÔ˘Ó, Ú¤ÂÈ
Ó· ·Ú·Ì›ÓÔ˘Ó ·ÎÚȂ›˜.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi (ÂÈÎ. E1 - E4)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (42).
• ™ÙÚ¤„Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó·
‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 0Æ. ªË ÛÊ›ÍÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi.
• ΔÚ·‚‹ÍÙ ÚÔ˜ Ù· οو ÙË ÎÂÊ·Ï‹ ̤¯ÚÈ Ë ÏÂ›‰· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Ï›ÁÔ
ÛÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (43).
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ (44) ÛÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ ÙÔ˘
ÊÚ¿ÁÌ·ÙÔ˜ (3) Î·È ÏÂ›‰·˜ (39) (ÂÈÎ. E3).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙ ÙȘ ¿ÎÚ˜ ÙˆÓ
‰ÔÓÙÈÒÓ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ Ì ÙÔ ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙȘ ‚›‰Â˜ (45) Î·È ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ Û‡ÓÔÏÔ Îϛ̷η˜/
‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ë
ÏÂ›‰· Ó· Â›Ó·È Û ÁˆÓ›· 90ÆÌ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiˆ˜ ÌÂÙÚ¿Ù·È Ì ÙÔ
ÔÚıÔÁˆÓÈfiÌÂÙÚÔ.
• ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙȘ ‚›‰Â˜ (45). ªË ‰ÒÛÙ ÚÔÛÔ¯‹ ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË ÙÔ˘
‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Û’·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌ›Ô.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. E1, E2 & F)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (42).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ
‰Â›ÎÙË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (46) ÛÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó, fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ
Û¯‹Ì· F.
• ªÂ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ¯·Ï·ÚˆÌ¤ÓÔ, ·Ê‹ÛÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Ó· È¿ÛÂÈ ÛÙË ı¤ÛË Ù˘ ηıÒ˜ ÂÚÈÛÙÚ¤ÊÂÙ ÙÔÓ
‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÙÔÓ ÂÚÓ¿Ù ·fi ÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó.
• ¶·Ú·ÙËÚ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË (46) Î·È ÙËÓ Îϛ̷η ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
(7). ∞Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ ‰Â ‰Â›¯ÓÂÈ ·ÎÚÈ‚Ò˜ Ìˉ¤Ó, χÛÙ ÙË ‚›‰· (47),
ÌÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË 0ÆÎ·È ÛÊ›ÍÙ ÙË ‚›‰·.
∂§§∏¡∏∫∞
Ρύθμιση της ράβδου ασφάλισης λοξοτομής (εικ. A1, G)
Εάν η βάση του δίσκου κοπής μετακινείται ενώ είναι ασφαλισμένο
το μάνδαλο λοξοτομής (4), τότε πρέπει να ρυθμίσετε τη ράβδο
ασφάλισης λοξοτομής (48).
• Απασφαλίστε το μάνδαλο ασφάλισης λοξοτομής (4).
• Χαλαρώστε το μπουλόνι σύσφιξης (61) της ράβδου ασφάλισης
λοξοτομής.
• Με τη χρήση κατσαβιδιού σφίξτε γερά τη ράβδο ασφάλισης
λοξοτομής (48). Κατόπιν χαλαρώστε το μπουλόνι της ράβδου
κατά μία περιστροφή.
• Βεβαιωθείτε ότι ο πάγκος εργασίας δεν μετακινείται, όταν το
μάνδαλο (4) έχει ασφαλίζει σε μια τυχαία (μη προεπιλεγμένη)
γωνία.
•
Σφίξτε το μπουλόνι ασφάλισης (61).
Έλεγχος και ρύθμιση του δίσκου κοπής στον πάγκο (εικ. Η1 – Η4)
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης κλίσης (21) και ανασηκώστε τη
λαβή ασφάλισης κλίσης (20) για να ελευθερώσετε τον βραχίονα
του φαλτσοπρίονου.
• Μετακινήστε τον βραχίονα του φαλτσοπρίονου μέχρι η λαβή
ασφάλισης να ευθυγραμμιστεί με τις 0° της κλίμακας. Μη σφίξετε
τη λαβή.
• Κατεβάστε την κεφαλή μέχρι το σημείο που ο δίσκος κοπής μόλις
που εισέρχεται στην εγκοπή εισόδου δίσκου (43).
• Τοποθετήστε ένα ορθογώνιο (44) πάνω στον πάγκο και έτσι ώστε
να εφάπτεται στον δίσκο (39) (σχ. Η2).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην αγγίζετε με το ορθογώνιο τα
άκρα των δοντιών του δίσκου.
• Εάν απαιτείται ρύθμιση, εφαρμόστε την εξής διαδικασία:
• Χαλαρώστε τα μπουλόνια (49, 55) και μετακινήστε τη μονάδα
του βραχίονα του φαλτσοπρίονου προς τα αριστερά ή προς τα
δεξιά μέχρι ο δίσκος να σχηματίσει γωνία 90° με τον πάγκο,
χρησιμοποιώντας το ορθογώνιο για τη μέτρηση της γωνίας.
Σφίξτε πάλι το μπουλόνι (49). Μετά τη ρύθμιση της γωνίας του
δίσκου προς τον πάγκο, απαιτείται ρύθμιση της γωνίας κλίσης.
• Ρυθμίστε τις γωνίες αριστερής και δεξιάς κλίσης.
• Εάν ο δείκτης κλίσης (50) δεν βρίσκεται στη μηδενική ένδειξη της
κλίμακας λοξοτομής (15), χαλαρώστε τη βίδα (51) που ασφαλίζει
τον δείκτη και μετακινήστε τον δείκτη όσο απαιτείται.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ÁˆÓ›·˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. H1, I1, I2, J1 & J2)
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (52) ηÈ
Û‡Ú·Ù ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ fiÛÔ Á›ÓÂÙ·È ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Î·È ·Ó‚¿ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (20) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ (47).
• ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ Ë
·ÛÊ¿ÏÂÈ· Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ 45Æ. ªËÓ ÛÊ›ÍÙ ÙË
Ï·‚‹.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (50) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
45ÆÙ˘ Îϛ̷η˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (15) (ÂÈÎ. J1).
• °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙÂ, οÓÙ ٷ ·ÎfiÏÔ˘ı·:
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (55) Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰· ·Ó·ÛÙÔϤ· (56)
ÚÔ˜ Ù· ̤۷ ‹ ÚÔ˜ Ù· ¤Íˆ fiˆ˜ ··ÈÙÂ›Ù·È Ì¤¯ÚÈ Ô ‰Â›ÎÙ˘ (50)
Ó· ‰Â›¯ÓÂÈ 45Æ. ™Ê›ÍÙ ͷӿ ÙÔ ·ÍÈÌ¿‰È (55).
• °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ê·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ 50Æ, ÛÙÚ¤„Ù ÙË ‚›‰· ÙÔ˘
·Ó·ÛÙÔϤ· ÁˆÓȷ΋˜ ı¤Û˘ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› fiˆ˜ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È.
EÏÂÁ¯Ô˜ Î·È Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ ‰ÂÍÈ¿˜ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ (53) Î·È Û‡Ú·ÙÂ
ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ ‰ÂÍÈÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡ fiÛÔ Â›Ó·È ‰˘Ó·ÙfiÓ ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Î·È ·Ó‚¿ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (20) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘
ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªÂÙ·ÎÈÓ›ÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÈÔÓÈÔ‡ ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿ ̤¯ÚÈ Ë ·ÛÊ¿ÏÂÈ·
Ó· ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙË ı¤ÛË Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ 45Æ. ªËÓ ÛÊ›ÍÙ ÙË Ï·‚‹.
• EϤÁÍÙ ·Ó Ô ‰Â›ÎÙ˘ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (50) ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙËÓ ¤Ó‰ÂÈÍË
45ÆÙ˘ Îϛ̷η˜ Ï¿ÁÈ·˜ ÎÔ‹˜ (15) (ÂÈÎ. J2).
• E¿Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ú‡ıÌÈÛË, ÂÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË Ù˘
·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Û‡ÛÙËÌ· Û‡ÛÊÈ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (ÂÈÎ. ∫)
∞Ó Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ÌÔÚ› Ó· ÌÂÙ·ÎÈÓËı› fiÙ·Ó Ë Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Â›Ó·È ÎÏÂȉˆÌ¤ÓË, ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Ó·
Ú˘ıÌÈÛÙ› ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· Û‡ÛÊÈ͢.
• ∞Ê·ÈÚ¤ÛÙ ÙË ‚›‰· (56) Ô˘ ÎÚ·Ù¿ÂÈ ÙË Ï·‚‹.
• ™ËÎÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Î·È ÛÙÚ¤„Ù ÙË Î·Ù¿ 1/8 ÊÔÚ¤˜ ‰ÂÍÈfiÛÙÚÔÊ·.
ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¿ÏÈ ÙË ‚›‰·.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ô ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ ‰ÂÓ ÎÈÓÂ›Ù·È fiÙ·Ó Ë Ï·‚‹
Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21) Â›Ó·È ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓË ÛÂ Ù˘¯·›· (fi¯È
ÚÔÚ˘ıÌÈṲ̂ÓË) ÁˆÓ›·.
ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ (ÂÈÎ. π1 & π2)
ΔÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÌÔÚ› Ó· Ú˘ıÌÈÛÙ› ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
‰ËÌÈÔ˘ÚÁËı› ‰È¿ÎÂÓÔ, ÂÈÙÚ¤ÔÓÙ·˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ Ó· Îfi„ÂÈ ÏÔÍ¿ ̤¯ÚÈ
ÁˆÓ›· 48Æ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿. °È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ô‰ËÁfi (3):
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ï·‚‹ (52) Î·È Û‡ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù·
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• ∫¿ÓÂÙ ÂÎ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÂÎÙfi˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ ηÈ
ÂϤÁÍÙ ÙËÓ ‡·ÚÍË ‰È·Î¤ÓÔ˘. ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÒÛÙ ӷ ›ӷÈ
fiÛÔ ÙÔ ‰˘Ó·Ùfi ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ÁÈ· Ó· ·Ú¤¯ÂÈ Ì¤ÁÈÛÙË
˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘, ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÚÂÌ‚¿ÏÏÂÙ·È
ÛÙËÓ Î›ÓËÛË ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ Î·È ÚÔ˜ Ù· οو.
• ™Ê›ÍÙ ηϿ ÙË Ï·‚‹.
Ρύθμιση της ράβδου τροχιάς (εικ. K)
°È· Ó· Ú˘ıÌ›ÛÂÙ ÙÔÓ ‰ÂÍÈfi Ô‰ËÁfi (8):
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ï·‚‹ (53) Î·È Û‡ÚÂÙ ÙÔÓ Ô‰ËÁfi ÚÔ˜ Ù·
‰ÂÍÈ¿.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ·ÚÈÛÙÂÚÔ‡ Ô‰ËÁÔ‡.
Οδηγίες χρήσης
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: √È ÂÁÎÔ¤˜ Ô‰‹ÁËÛ˘ (54) ÌÔÚ›
Ó· ÊÚ¿ÍÔ˘Ó ·fi Ù· ÚÈÔÓ›‰È·. ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ÛÙ ̛· ‚¤ÚÁ·
‹ ·¤Ú· ¯·ÌËÏ‹˜ ›ÂÛ˘ ÁÈ· Ó· ηı·Ú›ÛÂÙ ÙȘ ÂÁÎÔ¤˜ ÙÔ˘
ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·.
• Να ελέγχετε τακτικά την απόσταση μεταξύ των στελεχών τροχιάς.
• Για να περιορίσετε τον ελεύθερο χώρο, στρέψτε σταδιακά τον
κοχλία σύσφιξης (57) δεξιόστροφα, κινώντας παράλληλα την
κεφαλή του δίσκου παλινδρομικά. Περιορίστε τον ελεύθερο
χώρο όσο το δυνατόν περισσότερο χωρίς ωστόσο να προβάλλεται
αντίσταση στην κύλιση του δίσκου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να τηρείτε πάντα τις οδηγίες
ασφαλείας και τους ισχύοντες κανονισμούς.
Στους χρήστες από το ΗΒ εφιστάται η προσοχή στους “κανονισμούς
μηχανημάτων ξυλουργικής του 1974” και σε όλες τις μεταγενέστερες
τροποποιήσεις τους.
129
∂§§∏¡∏∫∞
¶ÚÈÓ ·fi ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·:
• EÁηٷÛÙ‹ÛÙ ÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË ÏÂ›‰· ÚÈÔÓÈÔ‡. ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
˘ÂÚ‚ÔÏÈο Êı·Ṳ́Ó˜ ÏÂ›‰Â˜. ∏ ̤ÁÈÛÙË Ù·¯‡ÙËÙ· ÂÚÈÛÙÚÔÊ‹˜
ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ ‰ÂÓ Ú¤ÂÈ Ó· ˘ÂÚ‚·›ÓÂÈ ·˘Ù‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ªË ÚÔÛ·ı›Ù ӷ Îfi„ÂÙ ˘ÂÚ‚ÔÏÈο ÌÈÎÚ¿ ÎÔÌÌ¿ÙÈ·.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi‚ÂÈ ÂχıÂÚ·. ªË ÙËÓ ÂÍ·Ó·Áο˙ÂÙÂ.
• ∞Ê‹ÛÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú· Ó· ÊÙ¿ÛÂÈ ÙË Ï‹ÚË Ù·¯‡ÙËÙ¿ ÙÔ˘ ÚÈÓ ·fi
ÙËÓ ÎÔ‹.
• μ‚·Èˆı›Ù fiÙÈ fiϘ ÔÈ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈΤ˜ Ï·‚¤˜ Î·È ÔÈ Ï·‚¤˜ Û‡ÛÊÈ͢
Â›Ó·È ÛÊȯ٤˜.
• ∞ÛÊ·Ï›ÛÙ ÙÔ ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÂÚÁ·Û›·˜.
• ∞Ó Î·È ·˘Ùfi ÙÔ ÚÈfiÓÈ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ ηÈ
ÔÏÏÒÓ ÌË ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ÔÈ ·ÚÔ‡Û˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜
·Ó·Ê¤ÚÔÓÙ·È ÛÙËÓ ÎÔ‹ ͇ÏÔ˘ ÌfiÓÔ. √È ›‰È˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ÈÛ¯‡Ô˘Ó ηÈ
ÁÈ· ¿ÏÏ· ˘ÏÈο. ªË Îfi‚ÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈο (ÛȉÂÚ¤ÓÈ· Î·È ¯·Ï‡‚‰ÈÓ·)
˘ÏÈο, ÙÛÈ̤ÓÙÔ Ì ›Ó˜ ‹ ˘ÏÈο ÙÔȯÔÔÈ›·˜ Ì ·˘Ùfi ÙÔ ÚÈfiÓÈ!
• ºÚÔÓÙ›ÛÙ ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙË Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜.
ªË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Ù ÙÔ Ì˯¿ÓËÌ· Â¿Ó Ë Û¯ÈÛÌ‹ ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ ›ӷÈ
Ï·Ù‡ÙÂÚË ·fi 10 mm.
∞ÓÔÈÁÌ· Î·È ÎÏ›ÛÈÌÔ Ì ‰È·ÎfiÙË (ÂÈÎ. L)
À¿Ú¯ÂÈ ÌÈ· Ô‹ (58) ÛÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË on/ off ÁÈ· ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË
ÏԢΤÙÔ˘ ÁÈ· ÙÔ ÎÏ›‰ˆÌ· ÙÔ˘ ÂÚÁ·Ï›Ԣ.
• °È· Ó· ı¤ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô Û ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·, ȤÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
on-off (1).
• °È· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÙ ÙÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË.
£¤ÛË ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ¯ÂÚÈÒÓ
∏ ÛˆÛÙ‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙÔ˘ ÛÒÌ·ÙÔ˜ Î·È ÙˆÓ ¯ÂÚÈÒÓ Û·˜ ηٿ ÙË
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ °ˆÓÈ·ÎÔ‡ ¶ÚÈÔÓÈÔ‡ ı· οÓÔ˘Ó ÙË ÎÔ‹ ¢ÎÔÏfiÙÂÚË,
·ÎÚÈ‚¤ÛÙÂÚË Î·È ·ÛʷϤÛÙÂÚË.
• ¶ÔÙ¤ ÌË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÂÚÈÔ¯‹ ÎÔ‹˜.
• ªË ‚¿˙ÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÈÔ ÎÔÓÙ¿ ÛÙË ÏÂ›‰· ·fi 150 mm.
• ∫ڷٿ٠ÛÊȯٿ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È ÙÔ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ Î·È ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi ηٿ ÙËÓ ÎÔ‹. ¢È·ÙËÚ›Ù ٷ ¯¤ÚÈ· ÛÙË ı¤ÛË ÙÔ˘˜ ̤¯ÚÈ Ó·
ÂÏ¢ıÂÚˆı› Ô ‰È·ÎfiÙ˘ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ Î·È Ë ÏÂ›‰· Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ
Ï‹Úˆ˜.
• EÎÙÂϛ٠¿ÓÙ· ÂÓ ÎÂÓÒ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜ (¯ˆÚ›˜ Ú‡̷) ÚÈÓ
ÙÂÏÂÈÒÛÂÙ ÙȘ ÎÔ¤˜ ¤ÙÛÈ ÒÛÙ ӷ ÌÔÚ›Ù ӷ ÂϤÁÍÂÙ ÙË
‰È·‰ÚÔÌ‹ Ù˘ ÏÂ›‰·˜.
• ªË ‰È·ÛÙ·˘ÚÒÓÂÙ ٷ ¯¤ÚÈ· Û·˜ fiˆ˜ Ê·›ÓÂÙ·È.
• ¶·Ù¿ÙÂ Î·È Ì ٷ ‰‡Ô fi‰È· Û·˜ ÁÂÚ¿ ÛÙÔ ¿ÙˆÌ· Î·È ‰È·ÙËÚ›ÙÂ
ÛˆÛÙ‹ ÈÛÔÚÚÔ›·.
• ∫·ıÒ˜ ÌÂÙ·ÎÈÓ›Ù ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ‰ÂÍÈ¿,
·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔÓ Î·È ÛÙ·ı›Ù ÂÏ·ÊÚ¿ ÛÙÔ Ï¢Úfi Ù˘ ÏÂ›‰·˜
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ∫ÔÈٿ٠̤ۈ ÙˆÓ ÂÚÛȉˆÙÒÓ ·ÓÔÈÁÌ¿ÙˆÓ ÙÔ˘ ÚÔÊ˘Ï·ÎÙ‹Ú·
fiÙ·Ó ·ÎÔÏÔ˘ı›Ù ÁÚ·ÌÌ‹ ¯·Ú·Á̤ÓË Ì ÌÔχ‚È.
ƒ‡ıÌÈÛË Ù˘ ÌÂÙ·‚ÏËÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (ÂÈÎ. L)
√ Ú˘ıÌÈÛÙ‹˜ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (13) ÌÔÚ› Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈËı› ÁÈ· ÙË Ú‡ıÌÈÛË
Ù˘ ̤ÁÈÛÙ˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ ÂÎ ÙˆÓ ÚÔÙ¤ÚˆÓ.
• ¶ÂÚÈÛÙÚ¤„Ù ÙÔ Î·ÓÙÚ¿Ó ÂϤÁ¯Ô˘ Ù·¯‡ÙËÙ·˜ (13) ÛÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹
ÙÈÌ‹, Ë ÔÔ›· ÂÎÊÚ¿˙ÂÙ·È ÌÂ ¤Ó·Ó ·ÚÈıÌfi.
• ÃÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ˘„ËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÚÈfiÓÈÛÌ· Ì·Ï·ÎÒÓ
˘ÏÈÎÒÓ fiˆ˜ ÙÔ Í‡ÏÔ. ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¯·ÌËϤ˜ Ù·¯‡ÙËÙ˜ ÁÈ· ÙÔ
ÚÈfiÓÈÛÌ· ÌÂÙ¿ÏψÓ.
Έλεγχος λοξοτομής (ÂÈÎ. Ε1)
Το μάνδαλο (5) και ο μοχλός (4) ασφάλισης λοξοτομής επιτρέπουν
στον δίσκο να λοξοτομεί σε γωνία 60° αριστερά και 50° δεξιά.
Για ρύθμιση της λοξοτομής:
• Αποδεσμεύστε το μάνδαλο ασφάλισης (4), πιέστε τη λαβή
ασφάλισης λοξοτομής (5) και ρυθμίστε ανάλογα τη γωνία κλίσης
από την κλίμακα λοξοτομής.
130
• Πιέστε το μάνδαλο ασφάλισης λοξοτομής (4) προς τα κάτω για να
ασφαλίσετε τον πάγκο λοξοτομής.
Έλεγχος Κλίσης (ÂÈÎ. H1, J1)
Οι μοχλοί ασφάλισης κλίσης (20) και η λαβή σύσφιξης κλίσης (21)
επιτρέπουν στη λοξοτομή σε γωνία κλίσης 48° προς τα δεξιά και
αριστερά. Το μηχάνημά σας διαθέτει δυο μοχλούς ασφάλισης κλίσης
(20), έναν σε κάθε πλευρά του κεντρικού χιτώνιου. Η χρήση μόνον
ενός εκ των δυο μοχλών αρκεί για την αλλαγή της κλίσης και στις δυο
κατευθύνσεις. Η λαβή σύσφιξης κλίσης (21) βρίσκεται στο πάνω μέρος
του κεντρικού θώρακα.
Για τη ρύθμιση της κλίσης:
• Χαλαρώστε τη λαβή σύσφιξης κλίσης (21). Ανασηκώστε έναν
από τους μοχλούς ασφάλισης κατά 45 και ορίστε την επιθυμητή
γωνία κλίσης στην κλίμακα λοξοτομής (15). Για διευκόλυνση,
παρέχονται δυο κλίμακες λοξοτομής.
• Σφίξτε τη λαβή σύσφιξης κλίσης (21) για να ασφαλίσετε τη
γωνία κλίσης. Οι μοχλοί ασφάλισης κλίσης (20) ανασηκώνονται
σε κατακόρυφη θέση για να μπορείτε να υπερβαίνετε τις κοινές
γωνιακές κλίσεις.
Αναστολέας κύλισης (ÂÈÎ. U)
Ο έλεγχος παύσης κύλισης (18) τοποθετεί τα στελέχη τροχιάς
λοξοτομής κατά τρόπο, ώστε να επιτρέπεται η κατακόρυφη κοπή
αντικειμένων μεγάλου μήκους. ΟΤΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΤΟΝ
ΑΝΑΣΤΟΛΕΑ ΚΥΛΙΣΗΣ, ΝΑ ΣΦΙΓΓΕΤΕ ΠΑΝΤΟΤΕ ΓΕΡΑ ΤΟΝ
ΔΙΑΚΟΠΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΤΡΟΧΙΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΕΤΕ
ΤΗΝ ΑΣΚΟΠΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΥΛΙΣΗΣ.
Διακόπτης δέσμευσης τροχιάς (ÂÈÎ. Α1, U)
Ο διακόπτης δέσμευσης τροχιάς (16) επιτρέπει τη δέσμευση της
κεφαλής του δίσκου ώστε να μη σύρεται κατά μήκους των στελεχών
τροχιάς. Αυτό είναι απαραίτητο κατά τη διενέργεια συγκεκριμένης
κοπής ή τη μεταφορά του μηχανήματος.
Αναστολέας αυλάκωσης (ÂÈÎ. Α1, S)
Ο αναστολέας αυλάκωσης (17) επιτρέπει την κοπή αυλάκωσης
Τραβώντας τον μοχλό προς τα εμπρός και ρυθμίζοντας το βιδωτό
στέλεχος κατάλληλα μπορείτε να αλλάξετε το βάθος της κοπής
αυλάκωσης. Αναστρέφοντας τον μοχλό προς τα πίσω παρακάμπτεται
ο αναστολέας αυλάκωσης.
Περόνη ασφάλισης κεφαλής προς τα κάτω. (ÂÈÎ. Α2)
Για να ασφαλίσετε την κεφαλή στην κάτω θέση, πιέστε την κεφαλή
προς τα κάτω, στη συνέχεια πιέστε την περόνη ασφάλισης (22) και
ελευθερώστε την κεφαλή. Έτσι διασφαλίζεται η παραμονή της
κεφαλής στην κάτω θέση ώστε να μετακινείται το μηχάνημα με
ασφάλεια. Για να ελευθερώσετε την κεφαλή, πιέστε την προς τα κάτω
και απασφαλίστε την περόνη.
μ·ÛÈΤ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ÎÔ‹˜
∫¿ıÂÙË E˘ı›· EÁοÚÛÈ· ΔÔÌ‹ (ÂÈÎ. A1, A2 & M)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ·
ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• μ¿ÏÙ ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙË ı¤ÛË 0ÆÎ·È ÛÊ›ÍÙ ÙÔÓ
ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ Í‡ÏÔ Ô˘ ÚfiÎÂÈÙ·È Ó· ÎÔ› Û Â·Ê‹ Ì ÙÔÓ
Ô‰ËÁfi (3 & 8).
• ∫Ú·Ù‹ÛÙ ÙË Ï·‚‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·˜ (11) Î·È ȤÛÙ ÙÔÓ ÌÔ¯Ïfi
·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛ˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ ÎÂÊ·Ï‹˜ (12) ÁÈ· Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ
ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹.
• ¶È¤ÛÙ ÙÔÓ ‰È·ÎfiÙË ÛηӉ¿Ï˘ (1) ÁÈ· Ó· ÍÂÎÈÓ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÎÈÓËÙ‹Ú·.
• ¶È¤ÛÙ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ ÁÈ· Ó· ÂÈÙÚ¤„ÂÙ ÛÙË ÏÂ›‰· Ó· Îfi„ÂÈ ÙÔ Í‡ÏÔ
Î·È Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙËÓ Ï·ÛÙÈ΋ Ͽη ÚÈÔÓ›ÛÌ·ÙÔ˜ (9).
• ªÂÙ¿ ÙËÓ ÔÏÔÎÏ‹ÚˆÛË Ù˘ ÎÔ‹˜, ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ‰È·ÎfiÙË
Î·È ÂÚÈ̤ÓÂÙÂ Ë ÏÂ›‰· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Ó· ·ÎÈÓËÙÔÔÈËı› ÙÂÏ›ˆ˜
ÚÔÙÔ‡ Ë ÎÂÊ·Ï‹ ÂÈÛÙÚ¤„ÂÈ ÛÙËÓ Â¿Óˆ ı¤ÛË ·Ó·ÌÔÓ‹˜.
∂§§∏¡∏∫∞
Εκτέλεση κυλιόμενης κοπής (ÂÈÎ. A1, Ν)
Τα στελέχη τροχιάς επιτρέπουν την κοπή μεγαλύτερων τεμαχίων, από
76,2 mm έως και 111,8 mm, μέσω κίνησης κοπής τριών κατευθύνσεων.
• Απασφαλίστε τον διακόπτη δέσμευσης τροχιάς (16).
• Σύρετε την κεφαλή του φαλτσοπρίονου προς το μέρος σας και
ενεργοποιήστε το εργαλείο.
• Τοποθετήστε τον δίσκο κοπής πάνω στο τεμάχιο εργασίας,
χαμηλώστε την κεφαλή και πιέστε την προς τα πίσω για να
ολοκληρωθεί η κοπή.
• Ακολουθήστε τις παραπάνω οδηγίες.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:
• Μη διενεργείτε εργασίες κοπής σε τεμάχια μικρότερα των
76,2 mm.
• Μετά τη λήξη της κοπής, μην ξεχνάτε να ασφαλίζετε την
κεφαλή του φαλτσοπρίονου στην αρχική θέση.
Εγκάρσια τομή του φαλτσοπρίονου (εικ. Α1, Α2 και Ο)
• ∞ÂÏ¢ıÂÚÒÛÙ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (4) Î·È ȤÛÙ ÙËÓ
·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ (5).
• ªÂÙ·ÎÈÓ‹ÛÙ ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ‹ ‰ÂÍÈ¿ ÛÙËÓ ··ÈÙÔ‡ÌÂÓË
ÁˆÓ›·. ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ı· ÙÔÔıÂÙËı› ·˘ÙfiÌ·Ù·
ÛÙȘ 10Æ, 15Æ, 22,5Æ, 31,62ÆÎ·È 45ÆÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Î·È ÛÙ· ‰ÂÍÈ¿, ηÈ
ÛÙȘ 60ÆÛÙ· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ 50ÆÛÙ· ‰ÂÍÈ¿. E¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙÂ
ÂӉȿÌÂÛË ÁˆÓ›·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙÂ
ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ ÙÔ ÌÔ¯Ïfi ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• £· Ú¤ÂÈ ¿ÓÙ· Ó· ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ÂÙ fiÙÈ Ô ÌÔ¯Ïfi˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
Â›Ó·È Î·Ï¿ ·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÎÔ‹.
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ· ÙÔÌ‹.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Όταν φαλτσοκόβετε το άκρο
ενός τεμαχίου ξύλου με αποκοπή ενός μικρού τεμαχίου,
τοποθετήστε το ξύλο κατά τρόπο ώστε το τεμάχιο που
αποκόπτεται, να βρίσκεται στην πλευρά του δίσκου με
τη μεγαλύτερη γωνία προς τον οδηγό, δηλ. αριστερή
φαλτσοκοπή, αποκοπτόμενο τεμάχιο στα δεξιά - δεξιά
φαλτσοκοπή, αποκοπτόμενο τεμάχιο στα αριστερά.
º·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ (ÂÈÎ. A1, A2 & P)
∏ Ú‡ıÌÈÛË Ù˘ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ÌÔÚ› Ó· ·fi 48Æ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ̤¯ÚÈ
48ƉÂÍÈ¿ Î·È Ë ÎÔ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÙÔ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
Û ı¤ÛË ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ìˉ¤Ó Î·È Ù˘ ı¤Û˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ 45ƉÂÍÈ¿ ‹
·ÚÈÛÙÂÚ¿.
∞ÚÈÛÙÂÚ‹ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜ ÌÂÚÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡
ÏÂ›‰·˜ (3) ÚÔ˜ Ù· ·ÚÈÛÙÂÚ¿ fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È.
• ÷ϷÚÒÛÙ ÙË Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21), Î·È ·Ó‚¿ÛÙÂ
ÙËÓ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ (20) Î·È Ú˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓÈ¿ fiˆ˜
ÂÈı˘Ì›ÙÂ.
• ∏ ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÎÔ‹˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ ·˘ÙfiÌ·Ù· ÛÙȘ 22,5Æ, 33,85ÆÎ·È 45Æ.
E¿Ó ··ÈÙÂ›Ù·È ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÂӉȿÌÂÛË ÁˆÓ›·, ÎÚ·Ù‹ÛÙ ηϿ ÙËÓ
ÎÂÊ·Ï‹ Î·È ·ÛÊ·Ï›ÛÙ ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·˜ Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈÁ͢ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ (21).
• EÓÂÚÁ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊË Â˘ı‡ÁÚ·ÌÌË ÂÁοÚÛÈ·
ÙÔÌ‹.
¢ÂÍÈ¿ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·
• √ÏÈÛı‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ‰ÂÍ‹˜ ÌÂÚÈ¿˜ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ ÏÂ›‰·˜ (8)
ÚÔ˜ Ù· ‰ÂÍÈ¿ fiÛÔ Ì·ÎÚÈ¿ Á›ÓÂÙ·È.
• ¶ÚÔ¯ˆÚ‹ÛÙ fiˆ˜ Î·È ÁÈ· ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÔÍ‹ ÎÔ‹.
¶ÔÈfiÙËÙ· ÎÔ‹˜
∏ ÔÌ·ÏfiÙËÙ· ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÂÍ·ÚÙ¿Ù·È ·fi ÔÚÈṲ̂Ó˜
·Ú·Ì¤ÙÚÔ˘˜. .¯. ÙÔ ˘ÏÈÎfi Ô˘ Îfi‚ÂÙ·È. √Ù·Ó ¯ÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È Ô̷Ϥ˜
ÎÔ¤˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔÛÌËÙÈο ÛÙÔȯ›· Î·È ¿ÏϘ ÂÚÁ·Û›Â˜ ·ÎÚȂ›·˜,
Ì›· ÎÔÊÙÂÚ‹ (60 ‰fiÓÙÈ· ηڂȉ›Ô˘) ÏÂ›‰· Î·È ¤Ó·˜ ‚Ú·‰‡ÙÂÚÔ˜,
ÔÌÔÈfiÌÔÚÊÔ˜ Ú˘ıÌfi˜ ÎÔ‹˜ ·Ú¤¯Ô˘Ó Ù· ÂÈı˘ÌËÙ¿ ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε ώστε το υλικό να μη
μετακινείται κατά την κοπή. Στερεώνετέ το σταθερά
στη θέση του. Περιμένετε πάντοτε να ακινητοποιηθεί
εντελώς ο δίσκος προτού ανασηκώσετε το βραχίονα. Εάν
εξακολουθούν να πετάγονται μικρές σκλήθρες στο πίσω
τμήμα του τεμαχίου εργασίας, κολλήστε ένα κομμάτι
χαρτοταινίας στο σημείο του ξύλου στο οποίο πρόκειται
να γίνει η τομή. Κόψτε μέσω της ταινίας και αφαιρέστε
την με προσοχή όταν ολοκληρώσετε την τομή.
™‡ÛÊÈÍË ÙÔ˘ ˘fi ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ·¯›Ô˘ (ÂÈÎ. A6)
• √Ù·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi, ÛÊ›ÁÁÂÙ ÙÔ Í‡ÏÔ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù· ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· (29)
Ô˘ ÚÔÔÚ›˙ÂÙ·È ÁÈ· ¯Ú‹ÛË Ì ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜. ™Ê›ÍÙ ÙÔ ˘fi
ηÙÂÚÁ·Û›· ÙÂÌ¿¯ÈÔ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi fiÙ·Ó Â›Ó·È ‰˘Ó·Ùfi. ªÔÚ›Ù ӷ
ÛÊ›ÍÂÙ Û ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÏÂ›‰·˜ ÚÈÔÓÈÔ‡. £˘ÌËı›ÙÂ
Ó· ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙ ÙÔÓ ÛÊÈÁÎÙ‹Ú· Û·˜ Û ÛÙÂÚ¿, Â›‰Ë
ÂÈÊ¿ÓÂÈ· Ô‰ËÁÔ‡.
ÀÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ì·ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È· (ÂÈÎ. A4)
• ¶¿ÓÙ· ÙÔÔıÂÙ›Ù οÔÈÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ· Û ̷ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È·.
• °È· ηχÙÂÚ· ·ÔÙÂϤÛÌ·Ù·, ¯ÚËÛÈÌÔÔț٠ÙÔ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÁÌ·
Â¤ÎÙ·Û˘ ÂÚÁ·Û›·˜ (27) ÁÈ· Ó· ·˘Í‹ÛÂÙ ÙÔ Ï¿ÙÔ˜ ÙÔ˘
ÙÚ·Â˙ÈÔ‡ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ Û·˜ (‰È·ı¤ÛÈÌÔ ÚÔ·ÈÚÂÙÈο ·fi ÙÔÓ
·ÓÙÈÚfiÛˆfi Û·˜).
ÀÔÛÙËÚ›˙ÂÙ ̷ÎÚ˘¿ ÙÂÌ¿¯È· ÂÚÁ·Û›·˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
ηٿÏÏËÏ· ̤۷ fiˆ˜ ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ‹ ·ÚfiÌÔȘ Û˘Û΢¤˜ ÁÈ· Ó·
ÂÌÔ‰›ÛÂÙ ÙË ÙÒÛË ÙˆÓ ¿ÎÚˆÓ.
∫Ô‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ÁÈ· ÂÈÎfiÓ˜, ÎÔ˘ÙÈÒÓ Ì Ô¤˜ ‹ ¿ÏÏˆÓ ÙÂÙÚ¿ÏÂ˘ÚˆÓ
ÂȉÒÓ (ÂÈÎ. Q1 & Q2)
∫fi„ÈÌÔ Î·ÏÔ˘ÈÒÓ Î·È ¿ÏÏˆÓ Ï·ÈÛ›ˆÓ
¶ÚÔÛ·ı‹ÛÂÙ ӷ ÂÎÙÂϤÛÂÙ ÌÂÚÈΤ˜ ·Ϥ˜ ÂÚÁ·Û›Â˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜
¿¯ÚËÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ͇ÏÔ˘ ̤¯ÚÈ Ó· ·ÔÎÙ‹ÛÂÙ “·›ÛıËÛË” ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
ΔÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ Â›Ó·È ÙÔ Ù¤ÏÂÈÔ ÂÚÁ·ÏÂ›Ô ÁÈ· ÎÔ‹ ÁˆÓÈÒÓ fiˆ˜ ·˘Ù‹
Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· Q1. √ Û‡Ó‰ÂÛÌÔ˜ Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ÌÔÚ› Ó·
Á›ÓÂÈ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ‹ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
– ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
∏ ÏÔÍ‹ ÁˆÓ›· ÁÈ· ÙȘ ‰‡Ô Û·Ó›‰Â˜ Ú˘ıÌ›˙ÂÙ·È ÛÙȘ 45ÆË Î¿ı ̛·,
‰ËÌÈÔ˘ÚÁÒÓÙ·˜ ÁˆÓ›· 90Æ. √ ‚Ú·¯›ÔÓ·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ›ӷÈ
·ÛÊ·ÏÈṲ̂ÓÔ˜ ÛÙË ı¤ÛË Ìˉ¤Ó. ΔÔ Í‡ÏÔ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È Ì ÙËÓ Ï·ÙÈ¿
Â›Â‰Ë ÏÂ˘Ú¿ Â¿Óˆ ÛÙÔ ÙÚ·¤˙È Î·È ÙË ÛÙÂÓ‹ ÏÂ˘Ú¿ Â¿Óˆ ÛÙÔÓ
Ô‰ËÁfi.
– ÃÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ ÙË Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
∏ ›‰È· ÙÔÌ‹ ÌÔÚ› Ó· Á›ÓÂÈ Ì ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹˜ ‰ÂÍÈ¿ Î·È ·ÚÈÛÙÂÚ¿ ÌÂ
ÙËÓ Ï·ÙÈ¿ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ¿Óˆ ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
Δ· ‰‡Ô Û¯¤‰È· (ÂÈÎ. Q1 & Q2) Â›Ó·È ÁÈ· ÙÂÙÚ¿Ï¢ڷ ·ÓÙÈΛÌÂÓ· ÌfiÓÔ.
∫·ıÒ˜ Ô ·ÚÈıÌfi˜ Ï¢ÚÒÓ ·ÏÏ¿˙ÂÈ, ¤ÙÛÈ ·ÏÏ¿˙Ô˘Ó Î·È ÔÈ ÁˆÓ›Â˜
ÁˆÓȷ΋˜ Î·È ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜. ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· ·Ú·Î¿Ùˆ ‰›ÓÂÈ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜
ÁˆÓ›Â˜ ÁÈ· Ì›· ÔÈÎÈÏ›· Û¯ËÌ¿ÙˆÓ, ˘Ôı¤ÙÔÓÙ·˜ fiÙÈ fiϘ ÔÈ Ï¢ڤ˜
Â›Ó·È ›‰ÈÔ˘ Ì‹ÎÔ˘˜. °È· ¤Ó· Û¯‹Ì· Ô˘ ‰ÂÓ Ê·›ÓÂÙ·È ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·,
‰È·ÈÚ¤ÛÙ ÙȘ 180ÆÌ ÙÔÓ ·ÚÈıÌfi ÙˆÓ Ï¢ÚÒÓ ÁÈ· Ó· ηıÔÚ›ÛÂÙ ÙË
ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜.
∞ÚÈıÌfi˜ Ï¢ÚÒÓ
4
5
6
7
8
9
10
°ˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ‹ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜
45Æ
36Æ
30Æ
25,7Æ
22,5Æ
20Æ
18Æ
131
∂§§∏¡∏∫∞
™‡ÓıÂÙË ÏÔÍÔÎÔ‹ (ÂÈÎ. R1 & R2)
∏ Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ¯Ú‹ÛË ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. Q2) Î·È ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ (ÂÈÎ. Q1) Ù·˘Ùfi¯ÚÔÓ·. √ Ù‡Ô˜
ÎÔ‹˜ ·˘Ùfi˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ Ï·ÈÛ›ˆÓ ‹ ÎÔ˘ÙÈÒÓ
Ì ÎÂÎÏÈ̤Ó˜ Ï¢ڤ˜ fiˆ˜ ·˘Ùfi Ô˘ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ R1.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: E¿Ó Ë ÁˆÓ›· ÎÔ‹˜ ÔÈΛÏÏÂÈ
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
·fi ÎÔ‹ Û ÎÔ‹, ‚‚·Èˆı›Ù fiÙÈ Ë Ï·‚‹ Û‡ÛÊÈ͢
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ Î·È Ë Ï·‚‹ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁˆÓȷ΋˜
ÎÔ‹˜ ¤¯Ô˘Ó ÛÊ›ÍÂÈ Î·Ï¿. √È Ï·‚¤˜ ·˘Ù¤˜ ı· Ú¤ÂÈ
Ó· ÛÊ›ÁÁÔÓÙ·È ÌÂÙ¿ ·fi ÔÔÈ·‰‹ÔÙ ·ÏÏ·Á‹ Ù˘
Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›·˜ ‹ Ù˘ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜
(ÂÈÎ. R1 & R2).
ΔEΔƒ∞¶§EÀƒ√
∫√ÀΔπ
√∫Δ∞¶§EÀƒ√
∫√ÀΔπ
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ §√•∏™ ∫√¶∏™ ™Δ√ ¶ƒπ√¡π
∫Ô‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ
∏ ÎÔ‹ ‰È·ÎÔÛÌËÙÈÎÒÓ ÛÙÔȯ›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È Û ʷÏÙÛÔÁˆÓ›· 45Æ.
• ¶ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË ÔÔÈ·Û‰‹ÔÙ ÎÔ‹˜ ÚԂ›Ù Û ¤Ó·
“ÍËÚfi” ¤Ú·ÛÌ· ¯ˆÚ›˜ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ› ÙÔ ÂÚÁ·Ï›Ô.
• √Ϙ ÔÈ ÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË ÙÔ˘ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ˘ Ó· ÂÊ¿ÙÂÙ·È
Â›‰· Â¿Óˆ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ.
132
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙË ‰È·ÌfiÚʈÛË Ì ÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
∫Ô‹ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂˆÓ ÎÔÚÒÓ·˜
∏ ÎÔ‹ Ì›·˜ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎÔÚÒÓ·˜ Á›ÓÂÙ·È Ì ̛· Û‡ÓıÂÙË ÁˆÓȷ΋
ÎÔ‹. °È· Ó· ÂÈÙ¢¯ı› Ë ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚË ‰˘Ó·Ù‹ ·ÎÚ›‚ÂÈ·, ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜
‰È·ı¤ÙÂÈ ÚÔηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ı¤ÛÂȘ ÁˆÓÈÒÓ ÛÙȘ 31,62ÆÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ηÈ
33,85ÆÏÔÍ‹ ÎÔ‹. √È Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ·˘Ù¤˜ Â›Ó·È ÁÈ· Ù˘ÈΤ˜ ‰È·ÌÔÚÊÒÛÂȘ
ÎÔÚÒÓ·˜ Ì ÁˆÓ›Â˜ 52ÆÛÙËÓ ÎÔÚ˘Ê‹ Î·È ÁˆÓ›Â˜ 38ÆÛÙË ‚¿ÛË.
• ¶ÚԂ›Ù Û ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÎÔ¤˜ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÒÓÙ·˜ οÔÈÔ
¿¯ÚËÛÙÔ ÎÔÌÌ¿ÙÈ, ÚÈÓ ·fi ÙËÓ ÂÎÙ¤ÏÂÛË Ù˘ ÙÂÏÈ΋˜ ÎÔ‹˜.
• √Ϙ ÔÈ ÎÔ¤˜ Á›ÓÔÓÙ·È Ì ·ÚÈÛÙÂÚ‹ Ê·ÏÙÛÔÁˆÓ›· Î·È Ì ÙËÓ Ï¿ÙË
Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙË ‚¿ÛË.
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
E•øΔEƒπ∫E™ °ø¡πE™
ƒÀ£ªπ™π °ø¡π∞™ °ø¡π∞∫∏™ ∫√¶∏™ ™Δ√ ¶ƒπ√¡π
• ΔÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ· Ô˘ Ê·›ÓÂÙ·È ·Ú·Î¿Ùˆ ı· Û·˜ ‚ÔËı‹ÛÂÈ ÁÈ· Ó·
ÂÈϤÍÂÙ ÙȘ ÛˆÛÙ¤˜ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÏÔÍ‹˜ Î·È ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÁÈ·
Û˘Ó‹ıÂȘ Û‡ÓıÂÙ˜ ÁˆÓȷΤ˜ ÎÔ¤˜. °È· Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ
ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·, ÂÈϤÍÙ ÙËÓ ÂÈı˘ÌËÙ‹ ÁˆÓ›· “∞” (ÂÈÎ. R2) Ù˘
ÂÚÁ·Û›·˜ Û·˜ Î·È ÂÓÙÔ›ÛÙ ·˘Ù‹ ÙË ÁˆÓ›· ÛÙÔ Î·Ù¿ÏÏËÏÔ ÙfiÍÔ
ÛÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·. ∞fi ·˘Ùfi ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙÔ ‰È¿ÁÚ·ÌÌ·
Ì ¢ı›· οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ Î·È ÌÂ
¢ı›· ÂÁηÚÛ›ˆ˜ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË ÛˆÛÙ‹ ÁˆÓ›· ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ÛÙȘ ηıÔÚÈṲ̂Ó˜ ÁˆÓ›Â˜ Î·È Î¿ÓÂÙÂ
ÌÂÚÈΤ˜ ‰ÔÎÈÌ·ÛÙÈΤ˜ ÙÔ̤˜.
• EÍ·ÛÎËı›Ù ÙÔÔıÂÙÒÓÙ·˜ Ù· ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÎÔ‹˜ Ì·˙›.
¶·Ú¿‰ÂÈÁÌ·: °È· Ó· οÓÂÙ ¤Ó· ÙÂÙÚ¿Ï¢ÚÔ ÎÔ˘Ù› Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜
ÁˆÓ›Â˜ 25°(ÁˆÓ›· “∞”) (ÂÈÎ. R2), ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÙ ÙÔ ¿Óˆ ‰ÂÍÈ¿ ÙfiÍÔ.
μÚ›Ù ÙÔ 25° ÛÙËÓ Îϛ̷η ÙfiÍÔ˘. ∞ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·
ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ ÙË Ì›· ‹ ÙËÓ ¿ÏÏË ÏÂ˘Ú¿ ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÁˆÓ›·˜ ÁˆÓȷ΋˜ ÎÔ‹˜ ÛÙÔ ÚÈfiÓÈ (23°). √ÌÔ›ˆ˜ ·ÎÔÏÔ˘ı‹ÛÙ ÙËÓ
ηٷÎfiÚ˘ÊË ÁÚ·ÌÌ‹ ÚÔ˜ Ù· ¿Óˆ ‹ ÚÔ˜ Ù· οو ÁÈ· Ó· ‚Ú›Ù ÙË
Ú‡ıÌÈÛË ÁˆÓ›·˜ ÏÔÍ‹˜ ÎÔ‹˜ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡ (40°).
¶¿ÓÙ· ÚÔÛ·ı›Ù ӷ οÓÂÙ ÙÔ̤˜ Û ÌÂÚÈο ¿¯ÚËÛÙ· ÎÔÌÌ¿ÙÈ·
͇ÏÔ˘ ÁÈ· Ó· Â·ÏËı‡ÂÙ ÙȘ Ú˘ıÌ›ÛÂȘ ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
E•∞¶§EÀƒ√
∫√ÀΔπ
EÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ÙÔ ·Ó¿ÁÏ˘ÊÔ Ì ÙÔ Â¿Óˆ ̤ÚÔ˜ Ù˘ ÎfiÓÙÚ·
ÛÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ·ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
E͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·
- ∞ÚÈÛÙÂÚ‹ ÏÂ˘Ú¿
• ΔÔ Î¿Ùˆ ¿ÎÚÔ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• °ˆÓȷ΋ ÎÔ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
- ¢ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿
• ∏ ÎÔÚ˘Ê‹ Ù˘ ‰È·ÌfiÚʈÛ˘ ÎfiÓÙÚ· Ì ÙÔÓ Ô‰ËÁfi.
• ¢ÂÍÈ¿ ÁˆÓȷ΋ ÎÔ‹.
• º˘Ï¿ÍÙ ÙËÓ ‰ÂÍÈ¿ ÏÂ˘Ú¿ Ù˘ ÎÔ‹˜.
∞˘Ï¿ÎˆÛË (ÂÈÎ. S)
ΔÔ ÚÈfiÓÈ Û·˜ ‰È·ı¤ÙÂÈ ¤Ó·Ó ·Ó·ÛÙÔϤ· ·˘Ï¿ÎˆÛ˘ (17) Î·È ‚›‰· ÌÂ
ÙÂÚ‡ÁÈ· (59) ÁÈ· ÙÔ ¯¿Ú·ÁÌ· ·˘Ï·Î›ˆÓ.
• °˘Ú›ÛÙ ÙÔÓ ·Ó·ÛÙÔϤ· ·˘Ï¿ÎˆÛ˘ (17) ÚÔ˜ ÙÔ ÂÌÚfiÛıÈÔ ÙÌ‹Ì·
ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• ƒ˘ıÌ›ÛÙ ÙËÓ ‚›‰· Ì ÙÂÚ‡ÁÈ· (59) ÁÈ· Ó· ı¤ÛÙ ÙÔ ‚¿ıÔ˜ Ù˘
ÎÔ‹˜ ·˘Ï¿ÎˆÛ˘. ªÔÚ› Ó· ¯ÚÂÈ·ÛÙ› Ó· ·ÂÏ¢ıÂÚÒÛÂÙÂ
ÚÒÙ· ÙÔ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ÂÚÈÎfi¯ÏÈÔ (60).
∂§§∏¡∏∫∞
• ΔÔÔıÂÙ‹ÛÙ ¤Ó· ÎÔÌÌ¿ÙÈ ¿¯ÚËÛÙÔ˘ ˘ÏÈÎÔ‡ ÂÚ›Ô˘ 5 cm
ÌÂٷ͇ ÙÔ˘ Ô‰ËÁÔ‡ Î·È ÙÔ˘ ÙÂÌ·¯›Ô˘ ÂÚÁ·Û›·˜ ÚÔÎÂÈ̤ÓÔ˘ Ó·
Ú·ÁÌ·ÙÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÌÈ· ›ÛÈ· ÎÔ‹.
Ειδική διάταξη για εγκάρσιες κοπές μεγάλου πλάτους
(ÂÈÎ. A1, Τ1, Τ2)
Το φαλτσοπρίονό σας μπορεί να κόβει ιδιαίτερα πλατιά τεμάχια (έως
και 391 mm) κατόπιν ειδικής διάταξης κοπής. Για τη ρύθμιση του
φαλτσοπρίονου για τέτοιες εργασίες κοπής, ενεργήστε ως εξής:
• Απομακρύνετε τον αριστερό και δεξιό οδηγό από το
φαλτσοπρίονο. Για να τους αφαιρέσετε, ξεβιδώστε μερικώς τα
μπουλόνια των οδηγών και σύρετε προς τα έξω τους οδηγούς.
Ρυθμίστε και ασφαλίστε τη λοξοτομή σε μηδενική γωνία.
• Αφαιρέστε τις πίσω βίδες των οδηγών (64) από το δεξιό πάνω
στέλεχος στήριξης και τοποθετήστε τις στις οπές των βιδών του
δεξιού οδηγού (8).
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην κόβετε τεμάχια με τη χρήση
της ειδικής διάταξης εάν δεν έχετε τοποθετήσει σωστά τις
πίσω βίδες του οδηγού (64). Σε διαφορετική περίπτωση,
το τεμάχιο δεν θα στηρίζεται κατάλληλα και μπορεί να
οδηγήσει σε απώλεια του ελέγχου χειρισμού και πιθανό
τραυματισμό.
• Κατασκευάστε μια πλατφόρμα με ένα τεμάχιο νοβοπάν πάχους
38 mm ή παρόμοιου επίπεδου ισχυρού ξύλου πάχους 38 mm σε
διαστάσεις: 368 x 660 mm. Η πλατφόρμα πρέπει να είναι επίπεδη,
αλλιώς το υλικό θα μπορούσε να μετακινηθεί κατά την κοπή και
να προκαλέσει τραυματισμό.
• Προσαρτήστε την πλατφόρμα 368 x 660 mm στο πριόνι
με τέσσερις ξυλόβιδες 76,2 mm (61) μέσω των οπών στο
προστατευτικό βάσης. Πρέπει να χρησιμοποιηθούν τέσσερις βίδες
για την κατάλληλη ασφάλιση του υλικού. Όταν χρησιμοποιείτε
την ειδική ρύθμιση, η πλατφόρμα θα είναι κομμένη σε δύο
τεμάχια. Βεβαιωθείτε ότι οι βίδες είναι κατάλληλα σφιγμένες,
διαφορετικά το υλικό θα μπορούσε να χαλαρώσει και να
προκαλέσει τραυματισμό. Βεβαιωθείτε ότι η πλατφόρμα είναι
επίπεδη και σταθερά τοποθετημένη στο τραπέζι, ακουμπά πάνω
στο προστατευτικό και είναι κεντραρισμένη από αριστερά προς
τα δεξιά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι το πριόνι είναι
καλά προσαρτημένο σε σταθερή και επίπεδη επιφάνεια.
Εάν δεν το κάνετε αυτό, το πριόνι θα μπορούσε να
καταστεί ασταθές και να πέσει, προκαλώντας προσωπικό
τραυματισμό.
• Τοποθετήστε το τεμάχιο εργασίας για κοπή στο επάνω μέρος της
πλατφόρμας που είναι προσαρμοσμένη στο τραπέζι. Βεβαιωθείτε
ότι το τεμάχιο εργασίας ακουμπάει σταθερά στο πίσω
προστατευτικό.
• Ασφαλίστε το υλικό πριν την κοπή. Κόψτε αργά το υλικό με
κίνηση «έξω-κάτω-και-πίσω». Εάν δεν έχετε σφίξει σταθερά το
τεμάχιο ή εάν δεν το κόβετε αργά, αυτό μπορεί να προκαλέσει τη
χαλάρωση του υλικού και πρόκληση τραυματισμού.
Μετά από αρκετές κοπές σε διάφορες φαλτσογωνίες διαφορετικές
από 0º, η πλατφόρμα μπορεί να εξασθενήσει και να μην υποστηρίζει
κατάλληλα το τεμάχιο εργασίας. Εγκαταστήστε νέα, αχρησιμοποίητη
πλατφόρμα στο πριόνι αφού προρυθμίσετε την επιθυμητή
φαλτσογωνία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η συνεχόμενη χρήση μιας
πλατφόρμας με πολλές εγκοπές μπορεί να προκαλέσει
απώλεια ελέγχου του υλικού και ενδεχόμενο τραυματισμό.
Εκβολή σκόνης (ÂÈÎ. Α2 & Α3)
• Όταν είναι δυνατόν, να συνδέετε μια συσκευή εκβολής σκόνης
σχεδιασμένη σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς για την
εκπομπή σκόνης.
§Â›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡
°È· Ó· ÂÈÙ‡¯ÂÙ ÙȘ ·Ó·ÊÂÚfiÌÂÓ˜ ·Ô‰fiÛÂȘ ÎÔ‹˜, ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ›ÙÂ
¿ÓÙ· ÏÂ›‰Â˜ ÚÈÔÓÈÔ‡ 305 mm Ì Ô¤˜ ¿ÍÔÓ· 30 mm.
ªÂÙ·ÊÔÚ¿ (ÂÈÎ. A1, A2 & B)
°È· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ‡ÎÔÏ· ÙÔ °ˆÓÈ·Îfi ¶ÚÈfiÓÈ (10), ¤¯ÂÈ ÂÚÈÏËÊı› Ì›·
Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÛÙË ÎÔÚ˘Ê‹ ÙÔ˘ ‚Ú·¯›ÔÓ· ÙÔ˘ ÚÈÔÓÈÔ‡.
• °È· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ, ¯·ÌËÏÒÛÙ ÙÔÓ ‚Ú·¯›ÔÓ· Î·È ȤÛÙÂ
ÙÔÓ ·ÛÊ·ÏÈÛÙÈÎfi ›ÚÔ (22).
• Ασφαλίστε το κουμπί ασφάλισης τροχιάς με την κεφαλή λεπίδας
στην εμπρόσθια θέση, ασφαλίστε το βραχίονα φαλτσοπρίονου
στην πλέον αριστερή φαλτσογωνία, σύρετε το προστατευτικό
(3 και 8) πλήρως προς τα μέσα και ασφαλίστε το μοχλό
λοξότμησης (20) με την κεφαλή του πριονιού σε κάθετη θέση για
να κάνετε το εργαλείο όσο το δυνατόν πιο συμπαγές.
• ÃÚËÛÈÌÔÔț٠¿ÓÙ· ÙË Ï·‚‹ ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ (10) ‹ ÙȘ ˘Ô‰Ô¯¤˜ ÁÈ·
Ù· ¯¤ÚÈ· (24) Ô˘ Ê·›ÓÔÓÙ·È ÛÙÔ Û¯‹Ì· B ÁÈ· Ó· ÌÂٷʤÚÂÙ ÙÔ ÚÈfiÓÈ.
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Το ηλεκτρικό εργαλείο της DEWALT έχει σχεδιαστεί για μακρόχρονη
λειτουργία με ελάχιστη συντήρηση. Η συνεχής ικανοποιητική
λειτουργία εξαρτάται από την κατάλληλη φροντίδα του εργαλείου και
τον τακτικό καθαρισμό του.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για μείωση του κινδύνου
τραυματισμού, κλείστε τη μονάδα και αποσυνδέστε το
μηχάνημα από την πρίζα πριν την εγκατάσταση και
αφαίρεση παρελκομένων, πριν τη ρύθμιση ή αλλαγή
των ρυθμίσεων ή πριν την πραγματοποίηση επισκευών.
Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης της σκανδάλης είναι στην
θέση απενεργοποίησης (OFF). Τυχόν απροσδόκητη
εκκίνηση ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.
Λίπανση
Το ηλεκτρικό εργαλείο σας δεν απαιτεί πρόσθετη λίπανση.
Καθαρισμός
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φυσήξτε με ξηρό αέρα και
αφαιρέστε οποιαδήποτε ακαθαρσία και σκόνη από
το κύριο περίβλημα, όποτε παρατηρείτε ακαθαρσία ή
σκόνη μέσα και γύρω από τους αεραγωγούς. Φοράτε
εγκεκριμένα προστατευτικά γυαλιά και εγκεκριμένη
μάσκα σκόνης, όταν πραγματοποιείτε αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ποτέ διαλύτες ή
άλλα ισχυρά χημικά για τον καθαρισμό των μη μεταλλικών
τμημάτων του εργαλείου. Αυτά τα χημικά μπορεί να
αποδυναμώσουν τα υλικά που χρησιμοποιούνται σ’ αυτά
τα εξαρτήματα. Χρησιμοποιήστε ένα πανάκι βρεγμένο
μόνο με νερό και ήπιο σαπούνι. Μην αφήνετε ποτέ
οποιοδήποτε υγρό μέσα στο εργαλείο. Μη βυθίζετε ποτέ
οποιοδήποτε τμήμα του εργαλείου σε υγρό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά την επιφάνεια της
τράπεζας.
• Τοποθετήστε τον σάκο συλλογής σκόνης (26) στο στόμιο
εξαγωγής σκόνης (6).
133
∂§§∏¡∏∫∞
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να περιορίσετε τον κίνδυνο
τραυματισμού καθαρίζετε τακτικά το σύστημα συλλογής
σκόνης.
Προαιρετικά παρελκόμενα (ÂÈÎ. A3 - A6)
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Ορισμένα παρελκόμενα, εκτός
από αυτά που διατίθενται από την DEWALT, δεν έχουν
δοκιμαστεί με αυτό το προϊόν. Η χρήση αυτών των
παρελκομένων με το παρόν εργαλείο μπορεί να είναι
επικίνδυνη. Για τη μείωση του κινδύνου τραυματισμού,
πρέπει να χρησιμοποιείτε με αυτό το προϊόν μόνο τα
εξαρτήματα που συνιστώνται από την DEWALT.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΛΕΪΖΕΡ:
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ ΛΕΙΖΕΡ ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝ ΛΕΙΖΕΡ ΚΛΑΣΗΣ 2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ
<1 MW ΣΤΙΣ 630 NM – 680 NM
IEC 60825-1 +A1, +A2:2002
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ LED:
ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ LED: ΜΗΝ ΚΟΙΤΑΤΕ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΤΗ ΔΕΣΜΗ ΦΩΤΟΣ
ΠΡΟΪΟΝ LED ΤΑΞΗΣ 2
ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ ΕΞΟΔΟΥ
P = 9,2 mW; peak = 456 nm
IEC 60825-1:1:1993; +A1:1997; +A2:2001
Για πληροφορίες σχετικά με επιπρόσθετα εξαρτήματα,
συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό σας.
Για την προστασία του περιβάλλοντος
Ξεχωριστή συλλογή. Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να
απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Εάν διαπιστώσετε κάποια μέρα ότι το προϊόν σας της
DEWALT χρειάζεται αντικατάσταση, ή εάν δεν το χρειάζεστε πια, μην
το απορρίψετε μαζί με τα οικιακά απορρίμματα. Τοποθετήστε αυτό
το προϊόν σε ειδικό κάδο για ξεχωριστή συλλογή.
Η ξεχωριστή συλλογή χρησιμοποιημένων προϊόντων
και συσκευασιών επιτρέπει
την ανακύκλωση και επαναχρησιμοποίηση των υλικών.
Η επαναληπτική χρήση των ανακυκλωμένων υλικών βοηθά
στην αποφυγή της μόλυνσης του περιβάλλοντος και μειώνει
τη
ζήτηση πρώτων υλών.
Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να προβλέπουν την ξεχωριστή συλλογή
ηλεκτρικών προϊόντων από τα νοικοκυριά σε δημοτικά κέντρα
συλλογής απορριμμάτων, ή από τον αντιπρόσωπο όταν αγοράζετε ένα
νέο προϊόν.
Η DEWALT διαθέτει εγκατάσταση για τη συλλογή και ανακύκλωση
των προϊόντων DEWALT όταν φτάσουν στο τέλος του ωφέλιμου
χρόνου ζωής τους. Για να εκμεταλλευτείτε αυτή την υπηρεσία,
παρακαλούμε επιστρέψτε το προϊόν σας σε οποιονδήποτε
αντιπρόσωπο συντήρησης ο οποίος θα το συλλέξει εκ μέρους σας.
Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση του πλησιέστερου
εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου συντήρησης μέσω επικοινωνίας με
το τοπικό σας γραφείο της DEWALT στη διεύθυνση που αναφέρεται
στο παρόν εγχειρίδιο. Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο
εξουσιοδοτημένων αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς
και πλήρεις λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση και
πληροφορίες υπευθύνων στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.
com.
134
ΕΓΓΥΗΣΗ
• ΕΓΓΥΗΣΗ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
30 ΗΜΕΡΩΝ ΧΩΡΙΣ ΡΙΣΚΟ •
Εάν δεν είστε ικανοποιημένος (η) με την απόδοση του
εργαλείου DEWALT, απλά επιστρέψτε το εντός 30 ημερών,
στην ίδια κατάσταση που το είχατε αγοράσει, στο κατάστημα
απ’ όπου το αγοράσατε, για να λάβετε πλήρη επιστροφή
των χρημάτων σας ή ανταλλαγή με άλλο προϊόν. Πρέπει να
προσκομίσετε απόδειξη αγοράς.
• ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΔΩΡΕΑΝ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν χρειάζεστε συντήρηση ή επισκευή του εργαλείου DEWALT
που αγοράσατε εντός 12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς,
αυτή θα πραγματοποιηθεί χωρίς χρέωση σε εξουσιοδοτημένο
αντιπρόσωπο συντήρησης της DEWALT Πρέπει να
προσκομίσετε απόδειξη αγοράς. Το συμβόλαιο αυτό καλύπτει
το κόστος εργασίας και ανταλλακτικών για ηλεκτρικά
εργαλεία. Εξαιρούνται τα παρελκόμενα.
• ΠΛΗΡΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ •
Εάν το προϊόν της DEWALT που αγοράσατε παρουσιάσει
βλάβη λόγω ελαττωματικών υλικών ή εργασίας σε διάστημα
12 μηνών από την ημερομηνία αγοράς του, εγγυώμαστε
τη δωρεάν αντικατάσταση όλων των ελαττωματικών
εξαρτημάτων, ή, κατά την αποκλειστική μας κρίση, τη δωρεάν
αντικατάσταση της μονάδας, με την προϋπόθεση ότι:
• Το προϊόν δεν έχει υποστεί κακομεταχείριση.
• Δεν έχουν επιχειρηθεί επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα
άτομα.
• Έχει προσκομιστεί απόδειξη της ημερομηνίας αγοράς.
Η παρούσα εγγύηση προσφέρεται ως πρόσθετη παροχή
και είναι επιπλέον των νομικών δικαιωμάτων των
καταναλωτών.
Για τη διεύθυνση του κοντινότερου σε σας εξουσιοδοτημένου
αντιπροσώπου συντήρησης της DEWALT, παρακαλούμε
χρησιμοποιήστε τον κατάλληλο αριθμό τηλεφώνου που
βρίσκεται στο πίσω μέρος του παρόντος εγχειριδίου.
Εναλλακτικά, μπορείτε να βρείτε κατάλογο εξουσιοδοτημένων
αντιπροσώπων συντήρησης της DEWALT, καθώς και πλήρεις
λεπτομέρειες για την εξυπηρέτηση μετά την πώληση στο
διαδίκτυο, στη διεύθυνση www.2helpU.com.
135
136
137
Belgique et Luxembourg
België en Luxemburg
Black & Decker - DEWALT
Nieuwlandlaan 7, IZ Aarschot B156
B-3200 Aarschot
Tel:
+32 (0)015 - 15 47 9211
Fax:
+32 (0)015 - 15 47 9210
www.dewalt.be
Danmark
DEWALT
Sluseholmen 2-4
2450 København SV
Tlf:
70201511
Fax:
70224910
www.dewalt.dk
Deutschland
DEWALT
Richard-Klinger-Straße
65510 Idstein
Tel:
06126-21-1
Fax:
06126-21-2770
www.dewalt.de
Ελλάς
Black & Decker (Hellas) S.A.
Στράβωνος 7 & Βουλιαγμένης 159
Γλυφάδα 16674, Αθήνα
Τηλ:
Φαξ:
Service:
España
DEWALT
Parque de Negocios “Mas Blau”
Edificio Muntadas, c/Bergadá, 1, Of. A6
08820 El Prat de Llobregat (Barcelona)
Tel:
934 797 400
Fax:
934 797 439
www.dewalt.es
France
DEWALT
Le Paisy
BP 21, 69571 Dardilly Cedex
Tel:
472 20 39 72
Fax:
472 20 39 02
www.dewalt.fr
Schweiz
Suisse
Svizzera
DEWALT
In der Luberzen 40
8902 Urdorf
Tel:
01 - 730 67 47
Fax:
01 - 730 70 67
www.dewalt.ch
Ireland
DEWALT
Calpe House Rock Hill
Black Rock, Co. Dublin
Tel:
00353-2781800
Fax:
00353-2781811
www.dewalt.ie
Italia
DEWALT
Viale Elvezia 2
20052 Monza (Mi)
Tel:
800-014353
Fax:
039-2387592
www.dewalt.it
Nederlands
Black & Decker - DEWALT
Joulehof 12
4600 AB Bergen Op Zoom
Tel:
0164 283000
Fax:
0164 283100
www.dewalt.nl
Norge
DEWALT
Postboks 4814, Nydalen
0422 Oslo
Tel:
22 90 99 00
Fax:
22 90 99 01
www.dewalt.no
Österreich
DEWALT
Werkzeugevertriebs GmbH
Erlaaerstraße 165, Postfach 320,1231 Wien
Tel:
01 - 66116 - 0
Fax:
01 - 66116 - 14
www.dewalt.at
Portugal
DEWALT
Rua Egas Moniz 173
João do Estoril, 2766-651 Estoril
Tel:
214 66 75 00
Fax:
214 66 75 75
www.dewalt.pt
Suomi
DEWALT Oy
Tekniikantie 12
02150 Espoo, Finland
Puh:
010 400 430
Faksi:
0800 411 340
www.dewalt.fi
DEWALT Oy
Teknikvägen 12
02150 Esbo, Finland
Tel:
010 400 430
Fax:
0800 411 340
www.dewalt.fi
Sverige
DEWALT
Box 94
431 22 Mölndal
Tel:
031 68 61 00
Fax:
031 68 60 08
www.dewalt.se
Türkiye
Merkez Servis
Defterdar Mah.Savaklar Cad.No:15 34050
Edirnekapı, Eyüp - İstanbul
Tel:
0212 533 52 55
Faks:
0212 533 10 05
www.dewalt.com.tr
United Kingdom
DEWALT
210 Bath Road
Slough, Berks SL1 3YD
Tel:
01753-56 70 55
Fax:
01753-57 21 12
www.dewalt.co.uk
658045-00
138
(01) 8981-616
(01) 8983-570
(01) 8982-630
07/08
Download PDF

advertising