DE0881 | DeWalt DE0881 TRIPOD instruction manual

588777-40 CZ
Přeloženo z původního návodu
DE0881
Obrázek 1
f
a
h
j
i
d
c
c
g
e
e
b
e
2
STATIV
DE0881
Blahopřejeme Vám!
Zvolili jste si elektrické nářadí značky DEWALT.
Léta zkušeností, důkladný vývoj výrobků
a inovace vytvořily ze společnosti DEWALT
jednoho z nejspolehlivějších partnerů pro uživatele
profesionálního nářadí.
Technické údaje
Závit
Max. výška
Hmotnost
cm
kg
DE0881
M6 x 20
172
1,5
Definice: Bezpečnostní pokyny
Níže uvedené definice popisují stupeň závažnosti
každého označení. Přečtěte si pozorně návod
k použití a věnujte pozornost těmto symbolům.
NEBEZPEČÍ: Označuje bezprostředně
hrozící rizikovou situaci, která, není-li
jí zabráněno, povede ke způsobení
vážného nebo smrtelného zranění.
VAROVÁNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k vážnému
nebo smrtelnému zranění.
UPOZORNĚNÍ: Označuje potenciálně
rizikovou situaci, která, není-li ji
zabráněno, může vést k lehkému
nebo středně vážnému zranění.
POZNÁMKA: Označuje postup
nesouvisející se způsobením
zranění který, není-li mu zabráněno,
může vést ke škodám na majetku.
Při používání tohoto nářadí vždy dodržujte platné
bezpečnostní předpisy, abyste snížili riziko vzniku
požáru, úrazu elektrickým proudem nebo osobního
poranění.
Před použitím tohoto výrobku si řádně prostudujte
tento celý návod. Také si prostudujte návod
k použití elektrického nářadí, ke kterému bude
tento systém připojen.
VEŠKERÁ BEZPEČNOSTNÍ VAROVÁNÍ
A POKYNY USCHOVEJTE PRO PŘÍPADNÉ
DALŠÍ POUŽITÍ
Všeobecné
1. Pracovní prostor udržujte v čistotě.
Nepřehledný a přeplněný pracovní prostor
může být příčinou úrazu.
2. Držte z dosahu dětí.
Nedovolte dětem, aby se dostaly do kontaktu
s nářadím nebo s prodlužovacím kabelem.
Pracují-li s tímto nářadím nezkušené osoby, je
nutný dozor.
3. Používejte pouze vhodné nářadí.
Určené použití tohoto nářadí je popsáno
v tomto návodu. Nepřetěžujte malá nářadí
nebo příslušenství při práci, pro kterou
je určeno výkonnější nářadí. Práce bude
provedena lépe a bezpečněji s takovým typem
nářadí, které je pro daný účel určeno.
VAROVÁNÍ: Použití jakéhokoli jiného
příslušenství nebo přídavných zařízení,
nebo jakékoli jiné využití tohoto nářadí,
než je popsáno v tomto návodu
k obsluze, může představovat riziko
zranění osob.
Upozorňuje na riziko úrazu
způsobeného elektrickým proudem.
Upozorňuje na riziko vzniku požáru.
BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
VAROVÁNÍ! Přečtěte si všechny
bezpečnostní výstrahy a pokyny.
Nedodržení uvedených varování
a pokynů může vést k úrazu
elektrickým proudem, požáru
a vážnému zranění.
Obsah balení
Balení obsahuje:
1 Stativ
1 Návod k obsluze
• Zkontrolujte, zda během přepravy nedošlo
k poškození nářadí, jeho částí nebo
příslušenství.
• Před zahájením práce věnujte dostatek
času pečlivému pročtení a pochopení tohoto
návodu.
3
Popis (obr. 1)
VAROVÁNÍ: Nikdy neprovádějte žádné
úpravy stativu ani jeho součástí. Mohlo
by dojít k jeho poškození nebo ke
zranění.
a. Otočná hlava opatřená montážním spojem
b. Rychloupínací zámek
c. Nohy
Seřízení délky nohou
1. K nastavení požadované délky uvolněte
rychloupínací zámek (b) první nohy (c). Zámek
přitáhněte.
2. Výše uvedený postup zopakujte pro ostatní
nohy.
d. Klika zdvihu
Upevnění laseru na stativ
e. Patka
K montáži laserů DW088 a DW089 je stativ
opatřen závitovým čepem.
f. Montážní závit
g. Zajišťovací objímka
h. Výsuvný sloupek
i. Zajišťovací rukojeť zdvihu
j. Bublinová vodováha
POUŽITÍ VÝROBKU
Váš stativ je určen k rozšíření možností použití
vašeho laseru. Stativ pomáhá umístit laser na
zvlněném, nevyrovnaném povrchu. Laser může
být používán jak ve vnitřních, tak i ve venkovních
prostorách.
ZABRAŇTE dětem, aby se s tímto přídavným
zařízením nebo s laserem dostaly do kontaktu.
Používají-li toto přídavné zařízení nezkušené
osoby, musí být zajištěn odborný dozor.
OBSLUHA
Pokyny pro použití
VAROVÁNÍ: Vždy dodržujte
bezpečnostní předpisy a platná
nařízení.
VAROVÁNÍ: Prostudujte návod
k použití laseru, ke kterému bude toto
přídavné zařízení připojeno.
Bublinová vodováha
K ujištění, zda je stativ ve vodorovné poloze,
použijte bublinovou vodováhu (j), kterou naleznete
pod otočnou hlavou opatřenou montážním spojem
(a).
Nastavení stativu
1. Rozevřete nohy stativu (c) od sebe a stativ
postavte ve vzpřímené poloze.
2. Přitáhněte zajišťovací objímku (g).
3. Podle potřeby upravte polohu nohou (c) tak,
aby každá patka (e) stála pevně na zemi.
4
4. Na stativ upevněte laser.
1. Stativ postavte s pomocí bublinové vodováhy
(j) na relativně hladkou a rovnou plochu.
2. Laser upevněte na stativ zašroubováním
montážního závitu (f) do otvoru v základně
laseru.
VAROVÁNÍ: Před montáží laseru ke
stativu zkontrolujte, zda jsou nohy
pevně nasazeny a stativ se neviklá
Zdvih otočné hlavy opatřené
montážním spojem
Otočnou hlavu opatřenou montážním spojem
(a) lze zdvihnout do maximální výšky 1,7 m.
Laserovou jednotkou lze pohybovat pomocí
kliky zdvihu (d). Otočnou hlavu opatřenou
montážním spojem přesuňte do požadované výše
a zajišťovací rukojeť zdvihu (i) dotáhněte.
Uložení
K pohodlnému uložení je s přídavným zařízením
dodáván přepravní vak.
Ochrana životního prostředí
Tříděný odpad. Tento výrobek nesmí
být likvidován v běžném domácím
odpadu.
Pokud nebudete výrobek DEWALT dále používat
nebo přejete-li si jej nahradit novým, nelikvidujte jej
spolu s běžným komunálním odpadem. Zajistěte
likvidaci tohoto výrobku v tříděném odpadu.
Tříděný odpad umožňuje recyklaci
a opětovné využití použitých výrobků
a obalových materiálů. Opětovné
použití recyklovaných materiálů
pomáhá chránit životní prostředí
před znečištěním a snižuje spotřebu
surovin.
Při zakoupení nových výrobků vám prodejny,
místní sběrny odpadů nebo recyklační stanice
poskytnou informace o správné likvidaci elektro
odpadů z domácnosti.
Společnost DEWALT poskytuje službu sběru
a recyklace výrobků DEWALT po skončení jejich
provozní životnosti. Chcete-li získat výhody této
služby, odevzdejte prosím váš výrobek kterémukoli
autorizovanému zástupci servisu, který nářadí
odebere a zajistí jeho recyklaci.
Místo nejbližšího autorizovaného servisu DEWALT
naleznete na příslušné adrese uvedené na zadní
straně tohoto návodu. Seznam autorizovaných
servisů DEWALT a podrobnosti o poprodejním
servisu naleznete také na internetové adrese:
www.2helpU.com.
zst00241199 - 14-07-2014
5
6
ZÁRUKA
Spoleþnost DEWALT je pĜesvČdþena o kvalitČ
svých výrobkĤ a nabízí mimoĜádnou záruku
pro profesionální uživatele tohoto náĜadí. Tato
záruka je nabízena ve prospČch zákazníka
a nijak neovlivní jeho zákonná záruþní práva.
Tato záruka platí ve všech þlenských státech EU
a evropské zóny volného obchodu EFTA.
• 30 DNĤ ZÁRUKA VÝMČNY •
Nejste-li s výkonem vašeho náĜadí DEWALT
zcela spokojeni, mĤžete jej do 30 dnĤ po
zakoupení vrátit. NáĜadí musí být v kompletním
stavu jako pĜi zakoupení a musí být dodáno na
místo, kde bylo zakoupeno, kde bude provedena
výmČna nebo navrácení penČz. NáĜadí musí být
v uspokojivém stavu a musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení.
• JEDNOROþNÍ SMLOUVA NA BEZPLATNÝ SERVIS •
Musí-li být bČhem 12 mČsícĤ po zakoupení
provedena údržba nebo servis vašeho náĜadí
DEWALT, máte nárok na jedno bezplatné
provedení tohoto úkonu. Tento úkon bude
bezplatnČ proveden v autorizovaném servisu
DEWALT. K náĜadí musí být pĜedložen doklad
o jeho zakoupení. Tato oprava zahrnuje i práci.
Tento bezplatný servis se nevztahuje na
pĜíslušenství a náhradní díly, pokud nejsou také
kryty zárukou.
• JEDNOROþNÍ PLNÁ ZÁRUKA •
Dojde-li bČhem 12 mČsícĤ od zakoupení výrobku
DEWALT k poškození tohoto výrobku z dĤvodu
závady materiálu nebo špatného dílenského
zpracování, spoleþnost DEWALT zaruþuje
bezplatnou výmČnu všech poškozených þástí nebo dle našeho uvážení - bezplatnou výmČnu
celého náĜadí, za pĜedpokladu, že:
• Závada nevznikla v dĤsledku neodborného
zacházení.
• Výrobek byl vystaven bČžnému použití
a opotĜebování.
• Výrobek nebyl opravován neoprávnČnými
osobami.
• Byl pĜedložen doklad o zakoupení;
• Byl výrobek vrácen kompletní s pĤvodními
komponenty.
Požadujete-li reklamaci, kontaktujte prodejce
u kterého jste výrobek zakoupili nebo vyhledejte
autorizovanou servisní organizaci. Seznam
autorizovaných servisĤ DEWALT a podrobnosti
o poprodejním servisu naleznete také na
internetové adrese: www.2helpU.com.
STANLEY BLACK & DECKER
CZECH REPUBLIC S.R.O.
Türkova 5b
149 00 Praha 4
ýeská Republika
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
Servis: 00420 244 403 247
www.dewalt.cz
obchod@sbdinc.com
STANLEY BLACK & DECKER
SLOVAKIA S.R.O.
Vysoká 2/b
811 06 Bratislava
Tel.:
00420 261 009 772
Fax:
00420 261 009 784
www.dewalt.sk
obchod@sbdinc.com
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
Fax:
00420 577 008 559
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 335 511 063
Fax:
00421 335 512 624
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Právo na pĜípadné zmČny vyhrazeno.
06/2014
ZÁRUýNÍ LIST
CZ
SK
ZÁRUýNÝ LIST
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Výrobný kód
Dátum predaja
CZ
Dokumentace záruþní opravy
Razítko prodejny
Podpis
Peþiatka predajne
Podpis
Dokumentácia záruþnej opravy
SK
CZ
ýíslo
Datum pĜíjmu
Datum zakázky ýíslo zákazky Závada
Razítko
SK
ýíslo
dodávky
Dátum príjmu
Dátum opravy
Podpis
Peþiatka
Podpis
CZ
Adresy servisu
Band servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
06/14
Porucha
ýíslo
objednávky
CZ
Band servis
K Pasekám 4440
CZ-760 01 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
SK
Adresa servisu
Band servis
Paulínska ul. 22
SK-917 01 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Download PDF

advertising