Samsung | UBD-M7500 | Samsung UHD Blu-ray-spiller M7500 Bruksanvisning

FULLSTÄNDIG
BRUKSANVISNING
UBD-M7500
Föreställ dig möjligheterna
Tack för att du har valt att köpa den här produkten från Samsung.
För att få mer komplett service ska du registrera produkten på
www.samsung.com/register
Säkerhetsinformation
Varning
OBSERVERA
Den här symbolen visar att det är hög
spänning på insidan. Det är farligt att
komma i kontakt med produktens insida.
RISK FÖR ELEKTRISK STÖT, ÖPPNA INTE
OBSERVERA : FÖR ATT MINSKA RISKEN
FÖR ELEKTRISKA STÖTAR SKALL DU INTE TA
BORT HÖLJET (ELLER BAKSIDAN). ÖVERLÄMNA
SERVICEÅTAGANDEN TILL KVALIFICERAD
PERSONAL.
Klass II-produkt: Den här symbolen
indikerar att produkten inte kräver
en säkerhetsanslutning till jord.
Växelström: Den här symbolen
indikerar att den angivna
spänningen som är markerad med
symbolen är växelström.
Likström: Den här symbolen
indikerar att den angivna
spänningen som är markerad med
symbolen är likström.
Var försiktig och läs anvisningarna
för användning: Den här symbolen
instruerar användare att läsa
bruksanvisningen för att få
ytterligare säkerhetsrelaterad
information.
Den här symbolen indikerar att det finns
viktig dokumentation som medföljer
produkten angående dess funktion och
underhåll.
• Hål och öppningar i höljet och på baksidan eller
på undersidan finns till för nödvändig ventilation.
För att säkerställa att den här apparaten fungerar
ordentligt, och för att skydda den från att den
överhettas, får de här hålen och öppningarna aldrig
blockeras eller övertäckas.
-- Placera inte apparaten på trånga platser, som
t. ex. i en bokhylla eller i skåp, om det inte finns
riktig ventilation där.
-- Placera inte apparaten nära eller ovanför element
eller värmespjäll, eller på en plats där den kan
utsättas för direkt solljus.
-- Placera inga behållare (vaser etc), som innehåller
vatten, på den här apparaten. Utspillt vatten kan
orsaka brand eller elektriska stötar.
• Utsätt inte den här apparaten för regn eller för
platser nära vatten (nära ett badkar, handfat,
diskbänk eller pool etc). Om utrustningen blir våt
måste du omedelbart koppla från den och kontakta
en auktoriserad Samsung-återförsäljare eller ett
auktoriserat servicecenter.
• Den här apparaten går på batterier. I ditt område
kan det finnas regelverk som kräver att du kasserar
de här batterierna på rätt sätt. Kontakta dina lokala
myndigheter för att få information om kassering eller
återvinning.
2 Svenska
3 Svenska
Säkerhetsinformation
• Underhåll av höljet.
-- Se till att du har stängt av alla apparater innan
du ansluter några komponenter till den här
produkten.
-- Om du flyttar produkten snabbt från en kall
plats till en varmare kan det uppstå kondens på
mekaniken och linsen vilket kan ge upphov till
onormal uppspelning. Om detta inträffar, ska du
dra ur kontakten och vänta i två timmar innan du
ansluter den igen. Sätt sedan i skivan och försök
spela upp den igen.
• Se till att dra ur strömsladden ur uttaget om
produkten inte ska användas eller om du under
längre tid kommer att vara hemifrån (särskilt när
barn, äldre eller handikappade personer vistas
ensamma i hemmet).
-- Dammlager kan orsaka elektriska stötar, elektriskt
läckage eller brand genom att få strömsladden
att avge gnistor och värme, eller få isoleringens
skick att försämras.
• Kontakta ett auktoriserat servicecenter för
information, om du tänker installera din produkt
på en plats med mycket damm, höga eller låga
temperaturer, hög fuktighet, kemiska ämnen, eller
på en plats där den kommer att vara påslagen 24
timmar om dygnet, som t. ex. på en flygplats eller
tågstation etc. Att bortse från detta kan leda till
allvarliga skador på din produkt.
• Använd endast ordentligt jordade kontakter och
vägguttag.
-- Att inte använda ordentligt jordade kontakter
kan orsaka elektriska stötar eller skador på
utrustningen. (Endast klass 1-utrustning.)
• För att helt stänga av den här apparaten måste du
koppla ur den från vägguttaget. Därför måste det
alltid vara enkelt att komma åt vägguttaget och
strömkontakten.
01
• Överbelasta inte vägguttag, skarvsladdar eller
laddare mer än deras kapacitet tillåter, eftersom det
kan leda till brand eller elektriska stötar.
• Dra strömsladdarna så att det inte råder någon risk
att någon snubblar över dem eller att de hamnar
i kläm av föremål som har placerats på eller mot
sladdarna. Var särskilt uppmärksam på sladdarnas
kontakter, vägguttag och platsen där sladdarna är
inkopplade i apparaten.
• För att skydda denna apparat från åskväder,
eller när den lämnas obevakad och oanvänd
under längre perioder, ska du koppla ur den
från vägguttaget och koppla ur antennen
eller kabelsystemet. Det kommer förhindra
att utrustningen skadas av blixtnedslag eller
överspänning.
• Innan AC-strömsladden ansluts till DC-adapterns
uttag bör du se till att DC-adapterns spänning
motsvarar den lokala strömstyrkan.
• Sätt aldrig i något av metall i den här apparatens
öppna delar. Att göra det kan orsaka farliga
elektriska stötar.
• För att undvika elektriska stötar bör du aldrig röra
vid apparatens insida. Endast kvalificerade tekniker
bör öppna den här apparaten.
• Se till att koppla in strömsladden så att den sitter
i ordentligt. När strömsladden kopplas ur från ett
vägguttag ska du alltid ta tag i strömsladdens
kontakt. Dra aldrig ur strömsladden genom att dra i
själva sladden. Rör inte vid strömsladden med våta
händer.
• Om utrustningen inte fungerar normalt, i synnerhet
om den låter eller luktar konstigt, måste du
omedelbart koppla från den och kontakta en
auktoriserad Samsung-återförsäljare eller ett
auktoriserat servicecenter.
Säkerhetsinformation
• Låt inte barn klänga på produkten.
• Förvara tillbehören (batterier etc) säkert på en plats
utom barns räckhåll.
• Installera inte produkten på en instabil plats, som
t. ex. en löst sittande hylla, ett sluttande golv, eller
på en plats där det vibrerar.
• Produkten får ej tappas eller ta emot slag. Om
produkten är skadad drar du ur nätsladden och
kontaktar någon av Samsungs serviceverkstäder.
• För att rengöra den här apparaten ska du koppla
ur strömsladden från vägguttaget och torka av
produkten med en mjuk och torr duk. Använd
inga kemikalier, som t.ex. vax, bensen, alkohol,
thinners, insektsmedel, doftspray, smörjmedel
eller rengöringsmedel. Sådana kemikalier kan
skada produktens utseende eller sudda ut text på
produkten.
• Utsätt inte apparaten för droppar eller skvätt. Ställ
inte föremål fyllda med vätskor, såsom vaser, på
apparaten.
• Släng inte in batterierna i eld.
• Koppla inte in flera elektriska enheter i samma
vägguttag. Överbelastning av ett uttag kan orsaka
överhettning och sin tur leda till brand.
• Det råder farlig risk för explosion om du ersätter
batterierna som använts i fjärrkontrollen med fel typ
av batteri. Ersätt dem endast med motsvarande
typ.
• VARNING - FÖR ATT FÖRHINDRA
ATT ELD SPIRDS BÖR DU ALLTID
HÅLLA LJUS OCH ANDRA FÖREMÅL
MED ÖPPEN LÅGA BORTA FRÅN
PRODUKTEN.
• VARNING
-- För att minska risken för brand och elektrisk
kortslutning ska du inte utsätta den här enheten
för regn eller fukt.
KLASS 1 LASER-produkt
Denna CD-spelare är klassificerad som en KLASS
1 LASER-produkt. Om du använder kontroller, gör
ändringar eller utför arbetsgångar på andra sätt än så
som är angivna häri kan det uppstå farlig strålning.
OBSERVERA :
• I DEN HÄR PRODUKTEN ANVÄNDS EN OSYNLIG
LASERSTRÅLE SOM KAN ORSAKA FARLIG
STRÅLNING ÅT DET HÅLL DEN EVENTUELLT
RIKTAS. SE TILL ATT ANVÄNDA PRODUKTEN
KORREKT ENLIGT ANVISNINGAR.
• DENNA PRODUKT ANVÄNDER LASER. OM DU
ANVÄNDER KONTROLLER, GÖR ÄNDRINGAR
ELLER UTFÖR ARBETSGÅNGAR PÅ ANDRA
SÄTT ÄN SÅ SOM ÄR ANGIVNA HÄRI KAN DET
UPPSTÅ FARLIG STRÅLNING. ÖPPNA INTE
HÖLJET OCH UTFÖR INGA REPARATIONER PÅ
EGEN HAND. LÄMNA SERVICEARBETEN TILL
KVALIFICERAD PERSONAL.
Den här produkten uppfyller gällande CE-regler vid
anslutning av täckta kablar och anslutningar mellan
enheten och annan utrustning. För att förhindra
elektromagnetisk störning med elektriska enheter,
såsom radio och TV, ska du använda täckta kablar
och anslutningar för inkopplingarna.
CLASS 1
KLASSE 1
LUOKAN 1
KLASS 1 PRODUCTO
||OBS! |
LASER PRODUCT
LASER PRODUKT
LASER LAITE
LASER APPARAT
LÁSER CLASE 1
\\ Om regionsnumret för en Ultra HD Blu-ray-/
Blu-ray-/DVD-skiva inte överensstämmer med den
här produktens regionsnummer kan inte produkten
spela upp skivan.
4 Svenska
Säkerhetsinformation
5 Svenska
01
VIKTIG ANMÄRKNING
Strömledningen på den här utrustningen levereras
med en formpressad kontakt med säkring.
Säkringens värde anges på kontaktens stiftsida.
Om den måste bytas ut måste en säkring som
godkänts enligt BS1362 av samma klassificering
användas.
Använd aldrig kontakten med säkringsskyddet
borttaget om kåpan är löstagbar. Om det krävs en ny
kåpa för säkringen måste den ha samma färg som
kontaktens stiftsida. Ersättningskåpor finns tillgängliga
hos återförsäljaren.
Om den monterade kontakten inte passar för
uttagen i ditt hus eller kabeln inte är tillräckligt lång för
att nå till kontakten, ska du införskaffa en godkänt
förlängningskabel eller kontakta din återförsäljare för
att få hjälp.
Om det inte finns något alternativ till att kapa
kontakten, ska du avlägsna säkringen och sedan
göra dig av med kontakten på ett säkert sätt. Koppla
inte in kontakten i ett eluttag, eftersom det finns risk
för kortslutning om den flexibla kabeln är bar.
För att koppla ur apparaten ur strömkällan måste
kontakten dras ut ur eluttaget och därför ska kontakten
alltid vara lätt att komma åt och använda.
Produktenheten som medföljer den här
bruksanvisningen utdelas på licens enligt vissa
immaterialrättigheter från tredje part.
Innehåll
SÄKERHETSINFORMATION
2Varning
INSTÄLLNINGAR
16
Proceduren för grundinställningar
17
Öppna inställningsskärmen
16Startskärmen
KOMMA IGÅNG
17
Knappar på fjärrkontrollen som används till
inställningsmenyn
8Tillbehör
18Inställningsmenyfunktioner
9
18Ljud
9Frontpanel
Bakre Panel
10Fjärrkontroll
10
Genomgång av fjärrkontrollen
ANSLUTNINGAR
12
14
14
15
15
Ansluta till en TV
Ansluta till en ljudenhet
18Bild
19Allmänt
20Support
21
Nätverk och Internet
22
Uppgradera programvaran
23
Automatisk uppdatering
21
23
Metod 1 Ansluta till en HDMI (HDR)kompatibel Soundbar/AV-mottagare som
stöder genomgående kommunikation
Metod 2 Ansluta till en Soundbar/
AV-mottagare med en digital optisk kabel
Ansluta till ett nätverk
15Kabelnätverk
6 Svenska
Konfigurera din nätverksanslutning
Uppdatera nu
MEDIEUPPSPELNING
NÄTVERKSTJÄNSTER
Spela upp kommersiella skivor
33
Skapa ett Samsung-konto
24
Spela upp bilder, videoklipp och musik
(Multimedia)
34
Använda appar
24
24
25
25
26
26
27
29
29
29
30
30
30
30
30
31
31
32
Skivförvaring och -hantering
34
Spela upp medieinnehåll som är sparat på en
USB-enhet
Spela upp medieinnehåll som sparats på en
dator
Spela upp en skiva med användarregistrerat
innehåll
Styra videouppspelning
Knapparna på fjärrkontrollen används för
videouppspelning
34
35
36
37
39
40
Innan du använder appar
APPS-skärmen i översikt
Starta ett program
Använda Internet
Webbläsarfönstret i korthet
Använda menyn i webbläsaren
Länka dina Internet-tjänstekon-ton till produkten
40BD-LIVE™
Använda menyn på skärmen under
uppspelning av video
BILAGA
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ
41
Styra musikuppspelning
Knappar på fjärrkontrollen som används till
musikuppspelning
Användning av menyn Alternativ under
uppspelning
Upplösning enligt innehållstyp
Val av digital utsignal
45Felsökning
48
Skiv- och formatkompatibilitet
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
49Regionskod
Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
49
Skapa en spellista från en ljud-CD
Använda menyn på skärmen vid visning av ett
foto
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ
44
48
Upprepa spår på en ljud-CD
Visa fotoinnehåll
43
48
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ på en arkivskärm
Ytterligare information
41Anmärkningar
50
Logotyper för skivor som spelaren kan spela
upp
Format som stöds
54
Krav och kompatibilitet
55
Friskrivning av nätverkstjänst
55Kopieringsskydd
56Licens
58Specifikationer
7 Svenska
Innehåll
24
Komma igång
Tillbehör
Kontrollera de medföljande tillbehören nedan.
TV
123
DISC
MENU
POP UP
/MENU
Batterier (AA-storlek)
TOOLS
Strömkabel
Bruksanvisning
Fjärrkontroll
8 Svenska
Frontpanel
STRÖMKNAPPEN
POWER
POWER
SKIVFACK
SENSOR FÖR USB-VÄRD
FJÄRRKONTROLL
||KOMMENTARER |
\\ För att uppgradera produktens programvara genom USB-VÄRD måste du använda ett USB-minne.
\\ När produkten visar menyn för en Ultra HD Blu-ray- eller standard-Blu-ray-skiva, går det inte att starta filmen
genom att trycka på knappen p på fjärrkontrollen eller spelaren. För att spela upp filmen måste du välja
Spela upp film eller Start på skivmenyn och sedan trycka på knappen  (OK) på fjärrkontrollen.
Bakre Panel
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
POWER
MAIN
LAN
HDMI OUT
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
DIGITAL AUDIO OUT
||OBS! |
MAIN
LAN
LAN
HDMI OUT
HDMI OUT
\\ För att använda funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) ska du ansluta en HDMI-kabel till HDMI-terminalen.
9 Svenska
Komma igång
KNAPPEN SPELA/PAUS
STRÖMINDIKATOR
Röd: Ström av
Grön: Ström på
Blinkar grönt: Fjärrkontroll eller främre
knappinmatning, programvaruuppdatering.
02
KNAPPEN STOPP
KNAPPEN ÖPPNA/STÄNG
Komma igång
Fjärrkontroll
||OBS! |
\\ Fjärrkontroller till tidigare BD-spelare är eventuellt inte kompatibla med den här spelaren.
Genomgång av fjärrkontrollen
Slå på och av TV:n.
TV-volyminställning.
Sätt på eller stäng av spelaren.
TV
Tryck för att öppna och stäng skivfacket.
Används för att visa knappsatsen för
siffror, färger eller information på skärmen.
Färgknapparna används för både menyer på
spelaren och flera funktioner för Ultra HD
Blu-ray Disc och Blu-ray Disc.
123
DISC
MENU
Efter installationen kan du ställa in
ingångskällan på din TV.
POP UP
/MENU
Använd denna för att gå till skivmenyn.
Används för att öppna popupmenyn.
Tryck här för att använda verktygsmenyn.
(OK) : Används för att välja menyalternativ.
TOOLS
(Upp/Ned/Vänster/Höger) :
Flytta markören uppåt, nedåt, åt vänster eller
åt höger.
Återgå till föregående meny.
Tryck för att spela upp en skiva eller filer.
eller
Tryck för att pausa uppspelning.
Tryck här för att söka bakåt eller framåt.
Visa hemskärmen.
Tryck för att hoppa över kapitel.
Tryck för att stoppa en skiva eller filer.
Sätta i batterierna (AA-batteri x 2)
Skjut batteriluckan i pilens riktning tills den har avlägsnats helt.
Sätt i 2 AA-batterier (1,5 V) med polerna åt rätt håll. Skjut fast batteriluckan igen.
10 Svenska
Använda fjärrkontrollknapparna för att
ange tv-koder
Varumärke
TV
 (TV-ström)
DISC
MENU
MAGNAVOX
METZ
POP UP
/MENU
2. Medan du håller knappen
 (TV-ström) intryckt
5
6
trycker du på de knappar på
fjärrkontrollen som motsvarar
7
en tvåsiffrig tv-kod i listan
8
nedan. Använd illustrationerna
9 0
till höger som vägledning.
Till exempel: Om du vill ange
01 trycker du på knappen TOOLS och sedan på
knappen 123. Observera att vissa tv-märken har
fler än en 2-siffrig kod. Om den första koden inte
fungerar provar du med nästa.
MITSUBISHI
MIVAR
NEC
NEWSAN
NOBLEX
TOOLS
Tv-kontrollkoder
Varumärke
SAMSUNG
AIWA
ANAM
BANG & OLUFSEN
BLAUPUNKT
BRANDT
NOKIA
NORDMENDE
PANASONIC
PHILIPS
PHONOLA
PIONEER
RADIOLA
Koder
RADIOMARELLI
01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09
RCA
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18
SABA
REX
82
57
SALORA
73
SCHNEIDER
52
SHARP
SANYO
71
57
SELECO
CONTINENTAL EDISON 75
SIEMENS
BRIONVEGA
CGE
DAEWOO
EMERSON
FERGUSON
FINLUX
FORMENTI
FUJITSU
GRADIENTE
GRUNDIG
HITACHI
IMPERIAL
JVC
LG
LOEWE
19, 20, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30,
31, 32, 33, 34
64
SINGER
SINUDYNE
SONY
73
06, 49, 57
57
84
70
TELEAVA
TELEFUNKEN
THOMSON
THOMSON ASIA
TOSHIBA
49, 52, 71
60, 72, 73, 75
52
61, 79
06, 19, 20, 21, 22, 78
06, 69
11 Svenska
Koder
40
57
06, 48, 62, 65
52, 77
83
68
66
74
72, 73, 75
13, 53, 54, 74, 75
06, 56, 57
72, 73, 75
58, 59, 73, 74
06, 56
57
45, 46
74
57, 72, 73, 74, 75
74
41, 42, 43, 44, 48
06
74
36, 37, 38, 39, 48
71
57
57
35, 48
73
67, 73, 75, 76
72, 73, 75
80, 81
47, 48, 49, 50, 51, 52
WEGA
57
YOKO
06
ZENITH
63
Komma igång
1 2 3
4
123
06, 57
02
1. Håll knappen
intryckt.
LOEWE OPTA
Anslutningar
Ansluta till en TV
Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI IN-uttaget på TV:n.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Ljud
Video
||KOMMENTARER |
\\ Optimal bildkvalitet fås automatiskt (HDMI UHD Color - På) när spelaren är ansluten till en Samsung UHD-tv.
\\ För att använda funktionen Anynet+ (HDMI-CEC) ska du ansluta en HDMI-kabel till HDMI-terminalen.
\\ Om du använder HDMI-till-DVI-kabeln för att ansluta din skärmenhet måste du också ansluta DIGITAL
AUDIO OUT på produkten till ett ljudsystem för att höra ljud.
\\ En HDMI-till-HDMI-kabel överför digital bild och digitalt ljud, så du behöver inte ansluta någon ljudkabel.
\\ Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte fungerar. Se bruksanvisningen
till TV:n.
\\ När du ansluter spelaren till TV:n med HDMI-kabeln eller till en ny TV och sedan slår på den för första gången,
ställer spelaren automatiskt in den utgående HDMI-upplösningen till den högsta som stöds av TV:n.
\\ En lång HDMI-kabel kan orsaka störningar på skärmen. Om så är fallet ska du ställa in HDMI, djup färg på läget
Av i menyn.
\\ För att titta på HDMI 720p, 1080p eller 2160p måste du använda en höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.
12 Svenska
\\ HDMI sänder bara en ren digital signal till TV:n.
Om din TV inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), visas brus ibland på skärmen.
13 Svenska
Anslutningar
\\ Den här produkten har stöd för HDR-funktionen. (HDR: High Dynamic Range är en teknik som används för att
reproducera ett större dynamiskt omfång av ljusstyrka än vad som är möjligt med konventionella bildenheter.)
-- Om du vill använda HDR-funktionen måste du ha HDR-innehåll, en tv som har stöd för HDR och en
höghastighets-HDMI-kabel.
-- Anslut spelaren till en HDMI-ingångsterminal på den tv som har stöd för HDR-funktionen med hjälp av
höghastighets-HDMI-kabeln.
-- Använd tv:ns meny för att aktivera den HDR-relaterade funktionen. Mer information hittar du i tv:ns
bruksanvisning.
03
\\ Om tv:n inte stöder HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) version 2.2 spelas eventuellt en del
Ultra HD Blu-ray-titlar upp med upplösningen 1080p.
-- Den här funktionen regleras av upphovsrättsstandarden i Ultra HD Blu-ray-skivans innehåll i enlighet med
tillverkarens avsikt att undvika att göra intrång i upphovsrätten.
-- Om du vill titta på film från en Ultra HD Blu-ray-skiva i dess ursprungliga upplösning, ansluter du en HDMIkabel till en HDMI-ingång på tv:n som stöder HDCP 2.2.
-- För att kontrollera om TV:n har stöd för HDCP 2.2 kontrollerar du HDMI-porten på TV:ns baksida eller läser
i TV:ns bruksanvisning.
Anslutningar
Ansluta till en ljudenhet
Du kan ansluta Blu-ray-spelaren till ett ljudsystem på det sätt som anges nedan.
-- Anslut inte strömkabeln förrän du har gjort alla andra anslutningar.
-- När du ändrar anslutningarna ska du slå av alla enheterna innan du börjar.
Metod 1 Ansluta till en HDMI (HDR)-kompatibel Soundbar/AV-mottagare som stöder
genomgående kommunikation
• Anslut en HDMI-kabel (medföljer ej) från HDMI OUT-uttaget på produktens baksida till HDMI IN-uttaget på
mottagaren. Anslut en till HDMI-kabel från uttaget HDMI OUT på baksidan av AV-mottagaren till uttaget HDMI IN
på TV:n.
-- Mottagaren måste klara genomgående kommunikation i 4K-upplösning för att UHD-videoinnehåll ska kunna
passera igenom.
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
POWER
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
)
HDMI OUT
Ljud/Video
Soundbar/AV-mottagare
Video
||KOMMENTARER |
\\ Du måste ställa in HDMI UHD Color för att aktivera HDR på din Samsung-tv manuellt om spelare inte är
direkt ansluten till tv:n. (T.ex. via en Soundbar eller AV-receiver.)
\\ Om AACS 2.0 har tillämpats på innehållet som du vill spela upp, kan innehållet kanske inte visas på skärmen, beroende
på vilken typ av AV-mottagare som är ansluten. Mer information hittar du i bruksanvisningen till din AV-mottagare.
14 Svenska
Ansluta till ett nätverk
Metod 2 Ansluta till en Soundbar/
AV-mottagare med en digital optisk kabel
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
Kabelnätverk
Anslutning till router eller
vägguttag
)
HDMI OUT
POWER
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
LAN
OPTICAL
DIGITAL
AUDIO OUT
(
LAN
MAIN
)
HDMI OUT
LAN
(
MAIN
)
HDMI OUT
||KOMMENTARER |
\\ Din router eller dina ISP-principer kan hindra
spelaren från att få åtkomst till Samsungs
programuppdateringsserver. Om detta inträffar ska
du kontakta din ISP för mer information.
Ljud
\\ DSL-användare - använd en router för att ansluta
till nätverket.
\\ Använd en Cat 7-kabel (*STP-typ) för anslutningen.
(*Shielded Twist Pair (skärmad partvinnad kabel))
Soundbar/AV-mottagare
||OBS! |
\\ Om du ansluter en mottagare till spelarens port för
DIGITAL AUDIO OUT, synkroniseras eventuellt
inte ljuduppspelningen med tv:ns uppspelning.
15 Svenska
Anslutningar
POWER
Du kan ansluta produkten till nätverket.
Endast en fast nätverksanslutning stöds.
03
• Använd en digital, optisk kabel (medföljer ej)
och anslut uttaget DIGITAL AUDIO OUT på
produktens baksida till uttaget DIGITAL AUDIO IN
på mottagaren.
• Du hör endast ljudet genom de två främre
högtalarna med Digital utgång inställd på PCM.
Inställningar
Proceduren för grundinställningar
Startskärmen
• Startskärmen visas inte om du inte konfigurerar
grundinställningarna.
• OSD (On Screen Display) kan ändras på
spelaren efter en programuppdatering.
• Åtkomststegen kan variera beroende vilken
meny som är vald.
Efter att du har anslutit produkten till din TV slår du
på TV:n och produkten. När du slår på produkten
för första gången visas produktens skärm
Grundinställningar på TV:n.
Grundinställningsproceduren gör det möjligt
för dig att ställa in skärmspråket (OSD) och
menyspråken, bildförhållandet (skärmstorleken),
nätverkskonfigurationen och ansluta spelaren till
internet. Följ instruktionerna på skärmen.
1
||KOMMENTARER |
\\ Om du hoppar över nätverksinställningarna
under den initiala inställningen kan du konfigurera
nätverksinställningarna senare. Se "Konfigurera
din nätverksanslutning" på sidorna 21~22 för
ytterligare instruktioner.
1
\\ Om du vill visa den ursprungliga Inställningarskärmen igen och göra ändringar, väljer du Inställn.
> Allmänt > Gör inställningar på skärmen Hem
eller väljer Inställn. > Support > Återst.
(se sidan 21)
\\ Om du vill använda en Anynet+ (HDMI-CEC)funktion ska du följa instruktionerna nedan.
1)Anslut spelaren till en Anynet+ (HDMI-CEC)kompatibel Samsung TV med hjälp av en HDMIkabel.
2)Ställ in Anynet+ (HDMI-CEC)-funktionen som
På, både på teven och produkten.
3)Ställ in spelaren på Procedur för ursprungliga
inställningar.
2
3
4
5
16 Svenska
Skiva
2
App1
App2
3
App3
Internet
4
Internet
5
(Funktioner)
• Inställn. : Öppnar produktmenyn.
I menyn kan du ställa in olika personliga
inställningar. När du flyttar fokus till menyn
Inställn. visas menyn Snabbinställningar.
På menyn kan du anpassa olika
alternativ, som Bildläge, Anpassad
efter skärmstorlek, Ljudutgång,
Ljudutgångsformat och Nätverk.
• Källa : Välj en insatt skiva eller
USB-lageringsenhet eller en ansluten
nätverksenhet.
• Sök : Gör att du kan söka efter innehåll,
appar och YouTube genom att skriva in
motsvarande sökord.
• APPS : Här kommer du åt olika betaloch gratisprogram.
Skiva : Den valda källan visas.
Hämtade progr. : Visar hämtade appar.
Appar som visas här kan vid behov tas bort,
redigeras eller ordnas om.
Du kan komma åt Internet.
Använd alternativet Lägg till på Startsidan
för att lägga till menyalternativ som används
ofta längst ned på skärmen Hem.
TV
Knappar på fjärrkontrollen som används
till inställningsmenyn DISC
||OBS! |
123
Ljud
Allmänt
Support
Bild
Upplösning
Filmram (24p/25p)
Anpassad efter skärmstorlek
HDMI-färgformat
HDMI, djup färg
HDR till SDR
Inställningar
1. Välj Inställn. på startskärmen och tryck sedan på
knappen  (OK). Skärmen Inställn. visas.
TV-bildformat
POP UP
/MENU
1
2
Öppna inställningsskärmen
Bild
MENU
3
4
16:9 original
Storlek 4 (100%)
Knappen  (OK) : Tryck här för att aktivera
det valda alternativet eller för att bekräfta en
inställning.
2
Knapparna
 (Upp/Ned/Vänster/Höger) :
Tryck för att flytta markören eller markera ett
objekt.
Auto
Av
Medel gamma
2. För att öppna menyer, undermenyer och
alternativ på Inställn., ska du se illustrationen av
fjärrkontrollen i nästa kolumn.
TOOLS
1
Auto
3
4
Knappen
meny.
 (Tillbaka) : Återgå till föregående
Knappen  (Start) : Tryck på den här för att
gå till startskärmen.
Detaljerad funktionsinformation
Varje inställningsfunktion, menyalternativ och
individuellt alternativ förklaras i detalj på skärmen.
För att visa en förklaring använder du knapparna
Upp/Ned/Vänster/Höger och väljer funktionen,
menyalternativet eller alternativet. Förklaringen visas
oftast till höger på skärmen. En kort beskrivning
av varje inställningsfunktion börjar på nästa sida.
Ytterligare information om vissa av funktionerna finns i
bilagan till den här bruksanvisningen.
17 Svenska
04
\\ Om du lämnar spelaren i stoppläge i mer
än 5 minuter utan att använda den, visas en
skärmsläckare på tv:n. Om spelaren lämnas i
skärmsläckarläget i mer än 15 minuter, stängs
strömmen av automatiskt.
Inställningar
Inställningsmenyfunktioner
HDMI, djup färg
Gör det möjligt att ställa in produkten på utgående
HDMI-video med djup färg. Djup färg ger en mer
exakt färgåtergivning och större färgdjup.
Bild
TV-bildformat
HDR till SDR
Gör det möjligt för dig att justera spelarens utgång
enligt skärmformatet på TV:n.
Låter dig ställa in gammanivån när du tittar på video
som konverterats från HDR till SDR.
Upplösning
Ljud
Ställ in den utgående upplösningen för HDMIvideosignalen till Auto, 2160p, 1080p, 720p eller
576p/480p.
Numret indikerar antalet videorader per bildruta.
Ju fler rader desto högre kvalitet.
Ljudutgång
Låter dig välja vilka högtalare som ska vara aktiva. Välj
en ljudenhet i listan.
Filmram (24p/25p)
Om produkten är ansluten till en 24p/25p-kompatibel
TV kan du ställa in Filmram (24p/25p) på Auto för att
produkten ska kunna justera HDMI-utgången till 24
bildrutor per sekund automatiskt för bättre bildkvalitet.
• Du kan bara använda Filmram (24p/25p) på en TV
som stöder bildrutehastigheten.
• Funktionen Filmram (24p/25p) aktiveras bara om
spelaren spelar upp innehåll med 24 bildrutor per
sekund.
• Du kan bara välja Filmram när produkten är i
lägena HDMI 1080p eller 2160p för utgående
upplösning.
Anpassad efter skärmstorlek
Låter dig välja det ljudformat för den digitala
ljudutgången (HDMI) som passar för din AVmottagare.
||OBS! |
\\ Om spelaren är ansluten till en ATMOS Soundbar
med Auto aktiverat, växlar ljudalternativet
automatiskt till Bitstream.
Ljudutgångsformat (Optisk)
Låter dig välja det ljudformat för den digitala
ljudutgången (Optisk) som passar för din AV-mottagare.
PCM-nedsampling
Ställ in skärmen till optimal storlek.
HDMI-färgformat
Ljudutgångsformat
Gör det möjligt för dig att ställa in områdesformat
för HDMI-utgång till att matcha funktionerna för den
anslutna enheten (TV, skärm etc.). Skärmen blir svart
ett ögonblick efter att du har valt ett format.
Gör det möjligt för dig att välja om du vill ha 96 kHz
PCM-signaler nedsamplade till 48 kHz innan de sänds
ut till en förstärkare. Slå på PCM-nedsampling om
förstärkaren eller receivern inte är kompatibel med
96 kHZ-signalen.
18 Svenska
Dynamisk områdeskontroll
Gör det möjligt för dig att välja metod för flerkanalig
nedmixning som är kompatibel med ditt stereosystem.
Du kan välja att låta spelaren mixa ned till normal
stereo eller surroundkompatibel stereo.
DTS Neo:6-läge
Du kan njuta av flerkanaligt ljud via HDMI-utgång även
för en 2-kanalig ljudkälla.
Ljudsynkning
I vissa fall när produkten är ansluten till en digital TV
kan ljudsignalen inte synkroniseras med videosignalen.
Om detta inträffar ska du justera ljudfördröjningstiden
för att matcha videosignalen.
• Du kan ställa in ljudfördröjningstiden mellan 0 ms
och 240 ms. Ställ in optimal inställning.
||KOMMENTARER |
\\ Ljudfördröjningstiden du specificerar kanske inte
blir exakt beroende på uppspelat innehåll.
\\ Denna funktion kan användas vid uppspelning
av innehåll på optiska skivformat.
Nätverksstatus : Gör det möjligt för dig att
kontrollera det aktuella nätverket och Internetstatusen.
Nätverksinställningar : Konfigurera
nätverksanslutningen så att du kan använda
olika funktioner, som Internettjänster, och utföra
programuppdateringar.
BD-Live-inställningar : Ställer in olika BD- Livefunktioner. BD-Live ger dig tillgång till de
extrafunktioner som finns tillgängliga på vissa Ultra HD
Blu-ray-skivor och Blu-ray-skivor om du är ansluten till
Internet.
• Internetanslutning för BD-Live : Gör det möjligt
för dig att helt tillåta, delvis tillåta eller förbjuda en
Internet-anslutning för BD-Live.
• BD-datahantering : Hantera BD-data som
hämtats från en BD-Live-tjänst eller en Ultra HD
Blu-ray-/Blu-ray-skiva.
Expertinställningar : Visar avancerade inställningar
för nätverksalternativ för enheten.
• IPv6 : Gör att du kan aktivera/inaktivera
nätverksanslutningen till IPv6 i din enhet.
• IPv6-status : Gör att du kan kontrollera aktuell
status för IPv6-nätverk och Internet.
||OBS! |
\\ Om du vill använda funktionen BD-Liveinställningar, ansluter du först lagringsenheten och
väljer den sedan från menyn BD-datahantering.
Systemhanterare
Du kan ändra alternativen som listas nedan för att
passa dina önskemål.
Språk : Du kan välja språket du önskar för
skärmmenyn, skivmenyn, ljud, undertexter etc.
• Det språk du har valt för skivmenyn, skivljudet
eller undertexten visas bara om skivan stöder
det.
Enhetsnamn : Gör det möjligt för dig att mata
in ett namn på spelaren som identifierar det på
nätverken.
Visa Meddelanden : Du kan visa listan över
händelsemeddelanden som genereras av spelaren.
19 Svenska
Inställningar
Downmixing-läge
Nätverk
04
Gör det möjligt för dig att använda dynamisk
områdeskontroll för Dolby Digital-, Dolby Digital Plusoch Dolby TrueHD-ljud.
Auto : Kontrollerar automatiskt det dynamiska
området för Dolby TrueHD-ljud, baserat på
information i Dolby TrueHD-ljudspåret. Aktiverar
även dynamisk områdeskontroll för Dolby Digital
och Dolby Digital Plus.
Av : Lämnar det dynamiska området okomprimerat
och gör att du hör originalljudet.
På : Slår på dynamisk områdeskontroll för alla
tre Dolby-formaten. Svagare ljud blir starkare och
volymen för starkare ljud minskas.
Allmänt
Inställningar
Samsung-konto : Skapa och hantera ditt eget
Samsung-konto. Du skapar ett Samsungkonto genom att välja: Inställn. > Allmänt >
Systemhanterare > Samsung-konto > Skapa
konto. Några av Smart Hub-tjänsterna är
betaltjänster.
Säkerhet : Standardlösenordet är 0000.
Ange standard-PIN-koden för att öppna
säkerhetsfunktionen om du inte har skapat
din egen PIN-kod. Efter att du har öppnat
säkerhetsfunktionen för första gången ändrar du
PIN-koden med funktionen Ändra PIN.
• BD-föräldraklass : Förhindrar uppspelning
av Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-skivor med en
åldersgräns som är lika med eller högre än den
specifika åldersklass du har angett om du inte
anger PIN-koden.
• DVD-föräldraklass : Förhindrar uppspelning av
DVD-skivor med en klassificering över en specifik
numerisk klassificering du väljer om inte PINkoden anges.
• Ändra PIN : Ändra den 4-siffriga PIN-koden som
används för att komma åt säkerhetsfunktioner.
`` Om du glömt din PIN-kod:
1. Mata ut skivan eller USB-lagringsenheten.
2. Håll knappen ^ (Öppna/Stäng) på
ovansides-panelen intryckt i 5 sekunder
eller längre. Initieringsmeddelandet visas
på skärmen och strömmen stängs av
automatiskt.
När du slår på produkten igen är alla
inställningar återställda.
WoL : Slå på eller av WOL-funktionen (Wake on
LAN).
Extern enhetshanterare
Anynet+ (HDMI-CEC) : Anynet+ är en bekväm
funktion som erbjuder länkade uppgifter med andra
Samsung-spelare som har funktionen Anynet+ och
gör det möjligt för dig att styra dessa produkter
med en Samsung TV-fjärrkontroll. För att använda
den här funktionen ansluter du den här spelaren till
en Anynet+-TV från Samsung med en HDMI-kabel.
DivX® Video på begäran : Visa DivX® VODregistreringskoden för att köpa och spela DivX®
VOD-innehåll.
Tangentbordshanterare : Ställ in språk och typ för
ett tangentbord som ansluts via USB.
||KOMMENTARER |
\\ Du kan bara använda tangentbordet när
ett QWERTY-tangentbordsfönster visas i
webbläsaren.
\\ Vissa tangentbord och möss av USB HID-typ är
inte kompatibla med spelaren.
\\ Vissa HID-tangentbordsknappar kanske inte
fungerar.
\\ Kabelförsedda USB-tangentbord stöds inte.
\\ Vissa program kanske inte stöds.
\\ Om ett trådlöst HID-tangentbord inte fungerar
på grund av störningar, flyttar du tangentbordet
närmare spelaren.
Tillgänglighet
Hög kontrast : Ställ in bakgrunden och
teckensnittet i högkontrastfärg i Program (Smart
Hub) och Multimedia.
Förstora : Ställ in om det markerade objektet ska
förstoras i Program (Smart Hub) och Multimedia.
Gör inställningar
Gör det möjligt för dig att köra om processen för
grundinställningar.
Support
Programvaruuppdatering
Med den menyn kan du uppgradera
produktprogrammet för att få bättre prestanda och
ytterligare tjänster.
Återställ Smart Hub
Återställer alla Smart Hub-inställningar till
standardinställningarna. För att använda den måste
du skriva in PIN-säkerhetskoden. Standardlösenordet
är 0000.
20 Svenska
Återst
När funktionen är aktiverad diagnostiserar och
korrigerar ombuden på Samsungs kontaktcentra
produkten via fjärrstyrning. Kräver en aktiv Internetanslutning.
||KOMMENTARER |
\\ Fjärrhanteringstjänsten kanske inte är tillgänglig i
vissa länder.
\\ För att använda Fjärrhantering:
1)Ring Samsung kontaktcenter och be om
fjärrsupport.
2)Öppna spelarens meny på din TV och gå till
avsnittet Support.
3)Välj Fjärrhantering samt läs och godkänn
sedan tjänsteavtalen. När skärmen för PIN
visas fyller du i ett PIN-nummer till ombudet.
4)Ombudet får tillgång till din spelare.
Om den här enheten
Innan du börjar måste du avgöra om du har en
statisk eller dynamisk IP-adress. (Det vanligaste är
en dynamisk.) Om den är dynamisk och du har ett fast
nätverk, rekommenderar vi att du använder procedurerna
för automatisk konfigurering som beskrivs nedan.
Du måste ansluta produkten till routern med en
nätverkskabel innan du startar konfigurationsproceduren.
||OBS! |
\\ Använd Snabbinställningar > Nätverk på
skärmen Hem för att förenkla konfigurationen av
nätverket.
För att börja med konfigurationen av
nätverksanslutningen ska du följa stegen nedan:
Kabelnätverk
Ange kontaktinformation för hjälp med spelaren.
Villkor och policy
Konfigurera din nätverksanslutning
ĞĞ
Du måste granska och godkänna både appens regler
& villkor samt sekretesspolicyn för att använda Apptjänsterna.
Kabel - Automatiskt
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck sedan på
knappen  (OK).
2. Välj Allmänt och tryck sedan på knappen
 (OK).
3. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
 (OK).
4. Välj Nätverksinställningar och tryck sedan på
knappen  (OK).
5. Välj Kabel på skärmen Nätverkstyp, och tryck
sedan på knappen  (OK).
21 Svenska
Inställningar
Fjärrhantering
När du ansluter den här spelaren till ett nätverk kan du
använda nätverksbaserade program och funktioner,
såsom Smart Hub och BD-LIVE, och uppgradera
spelarens programvara genom nätverksanslutningen.
För mer information om åtkomst och användning
av Internet-tjänster, se kapitlet Nätverkstjänster för
den här bruksanvisningen på sidorna 33~40.
Instruktioner för konfiguration av nätverksanslutningen
börjar nedan.
04
Återställer alla inställningar till standard, förutom
nätverksinställningar och inställningar för Smart Hub,
och startar sedan inställningsfunktionen. För att
använda den måste du skriva in PIN-säkerhetskoden.
Standardsäkerhets-PIN är 0000.
Nätverk och Internet
Inställningar
6. Produkten detekterar kabelanslutningen, verifierar
nätverksanslutningen och ansluter sedan till
nätverket.
7. Tryck på knappen
ĞĞ
Kabel - Manuellt
 (OK).
Om du har en fast IP-adress eller den automatiska
inställningen inte fungerar måste du ställa in värdena
för Nätverksinställningar manuellt.
Följ steg 1 och 3 i Kabel - Automatiskt och följ sedan
stegen nedan:
1. Välj Nätverksstatus. Produkten söker efter
ett nätverk och visar sedan felmeddelandet för
anslutningen.
2. Välj IP-inst. längst ner på skärmen och tryck
sedan på knappen  (OK). Skärmen IP-inst.
visas.
3. Välj fältet för IP-inst. och tryck sedan på knappen
 (OK).
4. Välj Ange manuellt på fältet för IP-inst. och tryck
sedan på knappen  (OK).
5. Välj ett värde att skriva in (t. ex IP-adress), och
tryck sedan på knappen  (OK).
Använd knapparna Upp/Ned på fjärrkontrollen
för att ange siffrorna för parametern. Använd
knapparna Vänster/Höger på fjärrkontrollen för
att gå från ett inmatningsfält till ett annat inom ett
värde. När du är klar med ett värde trycker du på
knappen  (OK).
6. Tryck på knappen Upp eller Ned för att gå till
ett annat värde och ange sedan siffrorna för det
värdet enligt instruktionerna i steg 5.
7. Upprepa steg 5 och 6 tills du har fyllt i alla värden.
||OBS! |
Uppgradera programvaran
Med den menyn kan du uppgradera
produktprogrammet för att få bättre prestanda och
ytterligare tjänster.
• Slå aldrig av spelaren eller slå på den manuellt
under uppdateringsprocessen.
1. Välj Inställn. på startmenyn och tryck sedan på
knappen  (OK).
2. Välj Support och tryck sedan på knappen
 (OK).
3. Välj Programvaruuppdatering och tryck sedan
på knappen  (OK).
4. För att hämta uppdateringsprogramvaran och
uppdatera nu väljer du Uppdatera nu och
trycker sedan på knappen  (OK).
5. För att hämta uppdateringsprogramvaran och
uppdatera nu väljer du Automatisk uppdatering
och trycker sedan på knappen  (OK). Se
"Automatisk uppdatering" på sidan 23 för
detaljer.
||KOMMENTARER |
\\ Uppgraderingen är klar när spelaren stängs av och
sedan slås på av sig själv igen.
\\ Samsung Electronics skall inte hållas ansvariga för
produktfel som uppstår till följd av instabil Internetanslutning eller kundens oaktsamhet under en
programuppdatering.
\\ Om du vill avbryta pågående uppgradering under
hämtningen trycker du på knappen  (OK).
\\ Det här alternativet kräver en internetanslutning.
\\ Du kan få dessa nätverksvärden från din Internetleverantör.
8. När du är klar med att ange alla värden väljer
du OK och trycker sedan på knappen  (OK).
Produkten verifierar nätverksanslutningen och
ansluter sedan till nätverket.
22 Svenska
Uppdatera nu
||KOMMENTARER |
\\ När systemuppgraderingen är klar ska du
kontrollera programdetaljerna i avsnittet för
produktinformation på skärmen Contact Samsung.
\\ Slå inte av spelaren under programuppgraderingen.
Det kan orsaka felfunktion hos spelaren.
Automatisk uppdatering
Du kan ställa in funktionen för Automatisk
uppdatering så att spelaren laddar ner ny
uppgraderingsprogramvara när den är i
autouppdateringsläge.
Detta gör det möjligt för spelaren att hämta
uppgraderingsprogramvaran automatiskt, när du inte
använder den.
1. Tryck på knapparna Upp/Ned för att välja
Automatisk uppdatering och tryck sedan på
knappen  (OK).
1. Gå till Samsungs hemsida på en dator och
hämta uppdateringspaketet till en USB-enhet.
2. Spara uppdateringspaketet i USB-enhetens
mapp på översta nivån.
-- Annars kommer inte produkten att kunna
lokalisera uppdateringspaketet.
3. Anslut USB-enheten med uppdateringspaketet
till produkten.
4. Välj Support > Programvaruuppdatering >
Uppdatera nu.
5. Programvaran uppdateras med
uppdateringspaketet på USB-enheten.
||KOMMENTARER |
\\ Det ska inte finnas någon skiva i produkten när du
uppgraderar programvaran med USB-uttaget.
\\ När systemuppgraderingen är klar ska du
kontrollera programdetaljerna i avsnittet för
produktinformation på skärmen Contact Samsung.
\\ Slå inte av produkten under en
programuppdatering. Det kan göra att produkten
inte fungerar.
\\ Programuppdateringar med USB-värduttaget får
bara utföras med ett USB-flashminne.
2. Funktionen aktiveras eller inaktiveras varje gång
du trycker på knappen  (OK).
||OBS! |
\\ Om du använder funktionen Automatisk
uppdatering måste produkten anslutas till Internet.
23 Svenska
Inställningar
2. Under en online-uppgradering hämtas och
installeras uppgraderingsprogramvaran direkt
från internet.
-- Det här alternativet kräver en
internetanslutning.
Följ stegen nedan för att uppgradera via USB:
04
1. Välj Support > Programvaruuppdatering >
Uppdatera nu.
Uppdatera via USB
Medieuppspelning
Din Ultra HD Blu-ray-spelare kan spela upp innehåll
från Ultra HD Blu-ray/Blu-ray/DVD/CD-skivor, USBenheter, datorer och nätet. Om du vill spela upp
innehåll på din dator måste du ansluta datorn och
produkten till ditt nätverk.
Spela upp kommersiella skivor
1. Tryck på knappen ^ för att öppna skivfacket.
2. Placera försiktigt en skiva i facket med
etikettsidan uppåt.
• Rengöra skivor
-- Om det kommer fingeravtryck eller
smuts på skivan ska du rengöra
den med ett milt rengöringsmedel
som har spätts ut i vatten och torka med en mjuk
trasa.
-- Torka försiktigt inifrån och ut på skivan vid
rengöringen.
• Skivförvaring
`` Förvara dem inte i direkt solljus.
`` Förvara dem på en kall ventilerad plats.
`` Förvara stående i en ren förvaringspåse.
Spela upp bilder, videoklipp och
musik (Multimedia)
Du kan spela upp medieinnehåll som sparats på en
USB-enhet eller på datorn på produkten.
||KOMMENTARER |
3. Tryck på knappen ^ för att stänga skivfacket.
Uppspelningen startar automatiskt.
4. Om uppspelningen inte startar automatiskt,
trycker du på knappen  (Start) och väljer Sp.
skiva på skärmen Hem och trycker sedan på
knappen  (OK) på fjärrkontrollen.
Skivförvaring och -hantering
• Att hålla i skivorna
-- Fingeravtryck eller repor på
skivan kan försämra ljud- och
bildkvaliteten eller orsaka hopp.
-- Undvik att vidröra skivan på det område
inspelning sker.
-- Håll skivan i kanterna så att fingeravtrycken inte
kommer på ytan.
-- Fäst inte papper eller tejp på skivan.
\\ Det går inte att spela upp medieinnehåll om
innehållet eller lagringsenheten inte stöds av
produkten.
\\ Säkerhetskopiera viktiga filer innan en USB-enhet
ansluts.Samsung ansvarar inte för skadade eller
förlorade filer.
Spela upp medieinnehåll som är sparat
på en USB-enhet
1. Anslut din USB-enhet till produkten.
2. Tryck på knappen  (Start). Välj  (Källa) och
sedan USB Storage. Mapparna och filerna på
USB-enheten visas i en lista.
3. Välj det medieinnehåll som du vill spela upp från
listan. Mediainnehållet spelas upp.
4. För att lämna trycker du på knappen @ (Stopp)
eller knappen  (Tillbaka).
||OBS! |
\\ När du är ansluten till en USB-enhet visas ett
meddelande längst upp på skärmen. Om du
vill visa innehållsfiler på USB-enheten väljer du
Bläddra.
24 Svenska
Spela upp medieinnehåll som sparats på
en dator
||KOMMENTARER |
1. Mata in en användarinspelad skiva i skivfacket
med skivetiketten uppåt och stäng sedan facket.
\\ Det är inte säkert att innehåll som delas av en
dator kan spelas upp. Det beror på innehållets
kodningstyp och filformat. Dessutom kanske vissa
funktioner inte är tillgängliga.
||OBS! |
\\ Om du vill spela upp innehåll på en dator, måste
läget för hemnätverk vara aktiverat på datorn.
\\ Medieinnehållet kanske inte spelas upp felfritt,
beroende på nätverksstatusen. Om innehållet inte
spelas upp störningsfritt ska du överföra innehållet
till en USB-enhet, ansluta USB-enheten till spelaren
och sedan spela upp innehållet från USB-enheten.
1. Anslut datorn och spelaren till samma nätverk.
2. Tryck på knappen  (Start).
Välj  (Källa) och sedan Användarens dator.
Mapparna och filerna på datorn visas i en lista.
3. Välj det medieinnehåll som du vill spela upp från
listan. Mediainnehållet spelas upp.
4. För att lämna trycker du på knappen @ (Stopp)
eller knappen  (Tillbaka).
||OBS! |
\\ Om du spelar upp UHD BD-innehåll kan en
nätverksanslutning behövas. Beroende på
nätverksmiljön och status på innehållsservern
(Studio) fungerar eventuellt inte uppspelningen.
2. Tryck på knappen  (Start).
Välj  (Källa) och sedan Skiva.
Mapparna och filerna på skivan visas i en lista.
\\ Trots att produkten kan visa mappar för alla
innehållstyper visas bara filer av den innehållstyp
som du valt på menyn Filtrera på. Om du till
exempel har valt Musik, kommer du bara att
kunna se dina musikfiler. Du kan ändra det här
valet genom att återvända till menyn Filtrera på.
3. En skärm visas med en lista över innehållet på
skivan. Beroende på hur innehållet sorteras ser
du antingen mappar, individuella filer eller både
och.
4. Använd vid behov knapparna Upp/Ned/
Vänster/Höger för att välja en mapp och tryck
sedan på knappen  (OK).
5. Använd knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger
för att välja en fil att spela upp eller visa och tryck
sedan på knappen  (OK).
6. Tryck på knappen  (Tillbaka) en eller flera
gånger för att stänga den aktuella skärmen,
stänga en mapp eller återgå till startskärmen.
7. Gå till sidorna 26~32 för instruktioner som
förklarar hur du kontrollerar uppspelning av
videor, musik och bilder på en skiva.
25 Svenska
Medieuppspelning
Du kan spela upp multimediefiler du har spelat in på
Blu-ray, DVD- eller CD-skivor.
05
På produkten kan du spela upp medieinnehåll som
lagrats på en dator som är ansluten till samma nätverk
som produkten.
Spela upp en skiva med
användarregistrerat innehåll
TV
Medieuppspelning
DISC
MENU
Styra videouppspelning /MENU
123
POP UP
TV från skivor, USB och datorer. Beroende på skivan eller innehållet kanske
Du kan styra uppspelningen av video
några av de funktioner som beskrivs i handboken inte är tillgängliga.
Knapparna på fjärrkontrollen används för videouppspelning
123
DISC
MENU
„„
POP UP
TOOLS
/MENU
Använda skivmenyn, popupmenyn eller
titellistan
Knappen
DISC
MENU
„„
Knappen
POPUP
MENU
TOOLS
Knappar relaterade till uppspelning
Produkten spelar inte upp ljud i lägena för sökning
eller stegvis.
• Tryck på knappen p för att återgå till normal
uppspelningshastighet.
p-knappen
Startar uppspelning. När en skiva
spelas upp ska du trycka för att
pausa uppspelningen. Tryck igen
för att starta uppspelningen.
@-knappen
Stoppar uppspelning.
Snabbspelning
framåt
Tryck på knappen ( eller )
under uppspelning. Varje gång du
trycker på knappen ( eller )
ändras uppspelningshastigheten.
Uppspelning i
Slow-motion
Tryck på knappen ) i
pausläge. Varje gång du
trycker på knappen ) ändras
uppspelningshastigheten.
Uppspelning
med
överhoppning
Tryck på knappen I_ eller +I
under uppspelning.
Varje gång du trycker på I_ eller
+I hoppar filmen till föregående
eller nästa kapitel eller fil.
26 Svenska
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att visa skivmenyn.
Tryck på den här knappen under
uppspelning för att visa
popup-menyn.
Använda menyn på skärmen under uppspelning av video
När en skiva spelas: Tryck på TOOLS på fjärrkontrollen.
När en videofil spelas upp: Tryck på  (OK) på fjärrkontrollen och välj sedan
på skärmen.
||OBS! |
\\ Vilka menyer som är tillgängliga skiljer sig åt mellan olika skivor och filformat. Se tabellen nedan.
Menyns tillgänglighet
Valfri meny
Beskrivning
Information
Du kan visa information om en video.
Spela från
början
Välj om du vill gå till början av filmen och tryck sedan på knappen
 (OK).
Skiva
Fil



-- Söka titlar : Om det finns mer än en film på skivan eller enheten
väljer du om du vill starta en annan titel.
1. Välj Söka titlar och tryck sedan på knappen
 (OK).
2. Vid behov använder du knapparna Upp/Ned för att välja en
titel och sedan trycker du på knappen  (OK).
Välj scen
-- Sök kapitel : Välj om du vill spela upp det kapitel du väljer.
1. Välj Sök kapitel och tryck sedan på knappen
 (OK).
2. Vid behov använder du knapparna Upp/Ned för att välja ett
kapitel och sedan trycker du på knappen  (OK).
-- Söka tidsfält : Välj om du vill spela upp filmen från en vald
tidpunkt.
1. Välj Söka tidsfält och tryck sedan på knappen
 (OK).
2. Ange den tidpunkt du vill gå till med hjälp av knapparna
Vänster/Höger.
27 Svenska

Medieuppspelning
Visa valfria menyer
 (OK).
05
Använd knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger för att välja funktion och tryck sedan på knappen
Medieuppspelning
Valfri meny
Menyns tillgänglighet
Beskrivning
Skiva
||KOMMENTARER |
Fil
\\ Du kan använda knapparna Vänster/Höger för att gå framåt
eller bakåt i filmen. Filmen går framåt eller bakåt en minut varje
gång du trycker på knapparna Vänster/Höger.
Välj scen
\\ Om indexinformationen på filen är skadad eller om filen inte
stöder indexindelning kan du inte använda funktionen Välj scen.

\\ Om du kör filer på en nätverksenhet efter att du har anslutit
spelaren till en dator på ditt nätverk, kanske inte Välj scen
fungerar.
\\ Under uppspelning av en videofil använder du knappen Upp på
fjärrkontrollen för att hoppa till vissa scener.
Läget Upprepa Gör att du kan upprepa en titel, ett kapitel eller ett specifikt avsnitt.

Bildläge

Ljud
Ljudsynkning
Undertext
Vinkel
Rotera
Gör att du kan ställa in bildläget.
-- Dynamisk : Ökar skärpan och ljusstyrkan.
-- Standard : Välj den här inställningen för de flesta
visningsprogram.
-- Film : Det här är den bästa inställningen för visning av filmer.
-- Användare : Gör det möjligt för dig att ändra skärpa och
brusreducering.
Använd för att ställa in önskat ljudspråk.
Välj detta för att ange ljudsynkning.
Använd för att ställa in önskat undertextat språk.
Gör att du kan se en scen från en annan vinkel. Vinkelalternativet
visar antalet tillgängliga vinklar för visning. När en Ultra HD Blu-ray-/
Blu-ray-/DVD-skiva innehåller flera vinklar av en viss scen kan du
byta till en annan vinkel.



\\ Videofiler med höga bithastigheter på 20 Mbps eller mer kan anstränga spelarens funktion och stoppa
uppspelningen.
28 Svenska


Du kan rotera skärmen medurs eller moturs i steg om 90 grader.
||OBS! |


TV
Styra musikuppspelning
DISC
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ
123
Använda alternativmenyn
På en filskärm som innehåller videofiler väljer du
Alternativ och trycker på knappen  (OK).
TOOLS
2
Gör att du kan spela upp de
specifika filerna. Det fungerar i
Spela upp vald
grunden på samma sätt för alla
media.
Uppdatera
Uppdaterar listan med filer
och mappar från mediet eller
lagringsenheten.
Knappar på fjärrkontrollen som används
till musikuppspelning
3
1
4
1
2
3
4
29 Svenska
@-knappar : Stoppar ett spår.
p-knappar : Spelar upp/pausar ett spår.
Snabbuppspelning (endast ljud-CD (CD-DA))
Tryck på knappen ( eller ) under
uppspelning. Varje gång du trycker
på knappen ( eller ) ändras
uppspelningshastigheten.
I_+I -knappar : Gå till förgående/nästa spår.
Medieuppspelning
På en filskärm som innehåller videofiler väljer du
Sortera efter och trycker sedan på knappen  (OK).
Ordna mappar eller filer efter Datum eller Titel.
POP UP
/MENU
05
Använda menyn Sortera efter
MENU
Du kan styra uppspelningen av musik från skivor, USB
och datorer.
Beroende på skiva eller innehåll kanske vissa av
funktionerna som beskrivs i den här manualen inte är
tillgängliga.
Medieuppspelning
Användning av menyn Alternativ under
uppspelning
På skärmen för uppspelning av musikfiler ska du
använda knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger för att
välja och sedan trycka på knappen  (OK).
Med Spela markerade kan du
spela upp det specifika spåret.
Det fungerar i grunden på samma
Spela upp vald
sätt för alla media. Se "Skapa en
spellista från en ljud-CD" på sidan
30.
Information
Upprepa spår på en ljud-CD
Du kan ställa in produkten på att upprepa spår på en
ljud-CD (CD-DA/MP3).
1. På uppspelningsskärmen använder du
knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger för att välja
i det nedre vänstra hörnet på skärmen och
trycker sedan på knappen  (OK).
2. Använd Upp/Ned för att välja upprepningsläget
du vill ha - Av, En låt, eller Alla - och tryck sedan
på knappen  (OK).
Välj detta för att se
innehållsinformation.
XXXXXX
TRACK 003
XXXXXX
TRACK 002
TRACK 004
||OBS! |
TRACK 005
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller
lagringsenhet.
TRACK 007
XXXXXX
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ på en arkivskärm
Pausa
TRACK 008
TRACK 009
03:35
TRACK 010
TRACK 011
TRACK 012
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
XXXXXX
Spela upp spår slumpvis på en ljud-CD
Använda menyn Sortera efter
På en filskärm som innehåller musikfiler väljer du
Sortera efter och trycker sedan på knappen  (OK).
Ordna mappar eller filer efter Datum eller Titel.
Använda alternativmenyn
På en arkivskärm som innehåller musikfiler väljer du
Alternativ och trycker sedan på knappen  (OK).
Gör att du kan spela upp de
specifika filerna. Det fungerar i
Spela upp vald grunden på samma sätt för alla
media. Se "Upprepa spår på en
ljud-CD" på sida 30.
Uppdaterar listan med filer
och mappar från mediet eller
lagringsenheten.
TRACK 006
TRACK 001
00:55
Uppdatera
TRACK 001
Du kan ställa in produkten på att spela upp spår
slumpvis på en ljud-CD (CD-DA/MP3).
1. På uppspelningsskärmen använder du
knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger för att välja
i det nedre vänstra hörnet på skärmen och
trycker sedan på knappen  (OK).
2. Använd Upp/Ned för att ställa in slumpvis
uppspelning På eller Av, och tryck sedan på
knappen  (OK).
Skapa en spellista från en ljud-CD
1. Välj när uppspelningsskärmen visas och tryck
sedan på knappen  (OK). Menyn Inställn.
visas.
2. Använd knapparna Upp/Ned för att välja Spela
upp vald och tryck sedan på knappen  (OK).
3. Vid behov använder du knapparna Upp/Ned
för att välja ett spår och sedan trycker du på
knappen  (OK). En bockmarkering visas till
vänster om spåret.
30 Svenska
4. Upprepa steg 3 för att välja och markera
ytterligare spår.
||KOMMENTARER |
\\ Du kan skapa en spellista med upp till 99 spår på
en Audio CD (CD-DA).
\\ På skärmen Markerad uppspelning kan du även
välja Markera alla, Radera allt och Avbryt.
-- Använd Markera alla allt för att markera alla
spåren. Alternativet avbryter dina individuella
spårmarkeringar. När du trycker på knappen
 (Tillbaka) på fjärrkontrollen eller väljer knappen
Klart och sedan trycker på knappen  (OK)
visas alla spåren på musikuppspelningsskärmen,
och produkten börjar spela upp alla spår från
Spår 001.
-- Använd Radera allt för att avmarkera alla valda
spåren på en gång. Välj sedan individuella spår
eller använd Markera alla för att välja alla spåren
och tryck sedan på knappen  (Tillbaka) på
fjärrkontrollen. Om du inte använder Markera
alla allt eller väljer individuella spår ändras inte
spellistan.
-- Avbryt används för att avbryta alla ändringar
du har gjort på skärmen Välj uppsp. När du
återgår till uppspelningsskärmen förblir spellistan
oförändrad.
Använda menyn på skärmen vid visning
av ett foto
Använd knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger för att
välja funktion och tryck sedan på knappen  (OK).
Om du vill visa menyn Alternativ under uppspelning
eller i pausläget, trycker du på knappen TOOLS.
Använd knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger för att
välja , och tryck sedan på knappen  (OK).
Anpassa till skärm
Zooma in
Rotera till vänster
Rotera till höger
Bildspelshastighet
Bildspelseffekt
Anpassar bilders storlek till
skärmens.
Välj om du vill förstora den
aktuella bilden. (Förstoras upp
till 4 gånger)
Detta roterar bilden moturs.
Detta roterar bilden medurs.
Välj alternativet för att ställa in
bildspelshastigheten.
Välj alternativet för att ställa in
bildspelseffekten.
Välj detta för att lyssna på
musik vid visning av ett
bildspel.
Bakgrundsmusik
||OBS! |
Information
Välj detta för att se
innehållsinformation.
||KOMMENTARER |
\\ Hur många filer som hittas
på en extern enhet beror på
vilken enhet du använder
för sökningen.
\\ Menyn kan variera beroende på skiva eller
lagringsenhet.
31 Svenska
Medieuppspelning
6. Använd knappen Upp/Ned för att välja
Klart, och tryck sedan på knappen  (OK).
Musikuppspelningsskärmen visas igen och listar
bara de spår du har markerat. De valda spåren
spelas automatiskt.
Du kan visa fotoinnehåll från DVD:er, USB och datorer.
05
5. För att ta bort ett spår från listan går du till spåret
och sedan trycker du på knappen  (OK)
igen. Bockmarkeringen tas bort.
Visa fotoinnehåll
Medieuppspelning
\\ För att aktivera funktionen för Bakgrundsmusik
måste fotofilen vara i samma lagringsmedia som
musikfilen.
Notera att ljudkvaliteten påverkas av bithastigheten
hos MP3-filerna, storleken på fotot och
kodningssättet.
Använda menyerna Sortera efter och
Alternativ
Använda menyn Sortera efter
På en filskärm som innehåller fotofiler väljer du Sortera
efter och trycker sedan på knappen  (OK). Ordna
mappar eller filer efter Datum eller Titel.
Använda alternativmenyn
På en arkivskärm som innehåller bildfiler ska du välja
Alternativ och sedan trycka på knappen  (OK).
Gör att du kan spela upp de
specifika filerna. Det fungerar i
Spela upp vald grunden på samma sätt för alla
media. Se "Skapa en spellista från
en ljud-CD" på sida 30.
Uppdatera
Uppdaterar listan med filer
och mappar från mediet eller
lagringsenheten.
32 Svenska
Nätverkstjänster
1. Anslut spelaren till ett nätverk.
(Se sidan 15)
2. Konfigurera nätverksinställningarna.
(Se sidorna 21~22)
Skapa ett Samsung-konto
Skapa ett Samsung-konto så att du kan ta del av
de fördelar med allt som Samsung har att erbjuda
online. Skapa konton för alla familjemedlemmar så
att varje medlem kan komma åt sina egna konton på
t. ex. Facebook och Twitter. Du behöver också ett
Samsung-konto om du vill ladda ner betalappar och
hyra filmer.
||OBS! |
\\ Avtalsvillkoren visas om du hoppade över
Smart Hub-villkoren i avtalet i den inledande
inställningsfasen. Godkänn samtliga villkor och följ
sedan stegen nedan.
1. Tryck på (APPS) på starskärmen. Skärmen
Samsung-konto visas.
2. På skärmen Samsung-konto väljer du Skapa
konto och trycker sedan på knappen  (OK).
3. Endast användare som är över 14 år får skapa
ett Samsung-konto. När det visas ett fönster där
du tillfrågas om du är behörig väljer du Ja och
trycker på knappen  (OK).
Skärmen Villkor och Sekretesspolicy för
Samsung-konto visas.
7. När du är klar ska du välja Nästa på
tangentbordet och sedan trycka på knappen
 (OK). När det visas ett fönster som bekräftar
att ID:t är giltigt trycker du på knappen
 (OK). Skärmen Skapa konto visas igen.
Ange lösenordet, välj Klart med hjälp av
riktningsknapparna på fjärrkontrollen och tryck
sedan på knappen  (OK).
8. Tryck på knappen
visas.
9. Ange ditt förnamn och efternamn på samma
sätt.
10. Välj fältet för födelsedatum och välj sedan siffror
med upp- och ner-pilarna eller genom att trycka
på siffrorna på fjärrkontrollen. När du har fyllt i de
obligatoriska fälten väljer du Nästa och trycker på
knappen  (OK). När du är klar med att skapa
ditt Samsung-konto loggas du automatiskt in via
det nya kontot.
||KOMMENTARER |
\\ Samsung skickar ett bekräftelsemeddelande till
den e-postadress du har fyllt i. Du måste öppna
e-postmeddelandet och svara enligt anvisningar
för att slutföra ditt konto.
\\ Om du vill hantera ditt Samsung-konto använder
du menyalternativen Samsung-konto > Mitt
konto.
4. Tryck på knappen  (OK) för att godkänna, tryck
på knappen Höger och tryck sedan på knappen
 (OK). Skärmen Skapa konto visas.
5. Välj ID-fält och tryck sedan på knappen
Popup-fönstret för tangentbord visas.
 (OK) igen så att nästa sida
 (OK).
33 Svenska
Nätverkstjänster
För att använda nätverkstjänster måste du först:
6. Skriv in din e-postadress med tangentbordet.
Använd pilknapparna för att flytta mellan alla
tecken.
Tryck på  (OK) för att välja ett tecken. Välj till
vänster för att skriva med versaler. Välj #@! för att
välja ytterligare symboler.
06
Du kan njuta av olika nätverkstjänster, såsom
strömmande video eller online-appar genom att
ansluta spelaren till nätverket.
Nätverkstjänster
Innan du använder appar
APPS-skärmen i översikt
Om du inte har installerat Smart Hub när du använder
Appar för första gången tillfrågas du av produkten om
du vill utföra installationen av Smart Hub.
1. Välj på startskärmen antingen (APPS) och
tryck sedan på knappen  (OK).
2. Om du inte har ställt in Smart Hub visas skärmen
Villkor och Sekretesspolicy för Smart Hub.
På skärmen APPS visas en lista med en rad olika
appar. Med listan kan du enkelt hämta appar.
1
2
APPS
DISCOVER
YOUR FAVORITE
VIDEO APPS
3. Om du vill visa informationen innan du godkänner
avtalet, väljer du Visa Alla och trycker på
knappen  (OK).
||OBS! |
\\ Du behöver inte samtycka till
tilläggssekretessmeddelandet, men en eller flera av
Smart Hub-funktionerna eller funktionerna kanske
inte blir tillgängliga om du inte gör det.
4. Välj Jag godkänner alla och tryck sedan på
knappen  (OK). Skärmen för slutförd installation
visas. Tryck på knappen  (OK).
3
1
Logga in med ditt Samsung-konto.
Använd en rad olika funktioner som
erbjuds av Samsung. Om du inte har
ett Samsung-konto skapar du ett här.
Använda appar
Du kan hämta program från Internet, och öppna olika
program och visa dem på TV:n. För att öppna vissa
program krävs ett Samsung-konto.
2
Ange namnet på en bestämd app
som du vill söka efter.
Konfigurera inställningarna för en
hämtad app.
||OBS! |
\\ För vissa 4K-strömningstjänstappar (Netflix,
Amazon o.s.v.) aktiveras användningen av
4K-tjänsten om tv:n har stöd för HDCP 2.2. Om
tv:n (eller den anslutna HDMI-terminalen) inte har
stöd för HDCP 2.2 visas inte 4K-kategorin.
Hämta en videoapp så att du kan spela upp
videor.
3
Tillgängliga appar visas längst ned. Använd
knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger när du
ska hämta eller använda en app.
Första gången du öppnar skärmen APPS hämtar
Ultra HD Blu-ray-spelaren automatiskt en samling
kostnadsfria appar. När dessa appar har hämtats
visas de i listan Hämtad app.
34 Svenska
Hämta en app
||OBS! |
\\ Appar som redan har installerats visas som
"installerad” i appens miniatyrbild.
3. Välj Installera på skärmen och tryck sedan på
knappen  (OK). Installera ändringarna om du
vill Avbryt, så startar hämtningen.
4. Om du vill avbryta nedladdningen väljer du
Avbryt och trycker sedan på knappen  (OK).
5. När nedladdningen är klar ändras Avbryt till
Spela. Välj Spela och tryck sedan på knappen
 (OK) för att starta programmet. Alternativt kan
du trycka på knappen  (Tillbaka) tills skärmen
APPS visas igen.
Den app du har hämtat visas i listan Hämtad
app.
||KOMMENTARER |
\\ Om du vill lägga till den installerade appen
längst ned på skärmen Hem, väljer du Lägg till
på Startsidan på skärmen för slutförande av
installationen.
\\ Om appen inte kan laddas ner på grund av
otillräckligt internt minne bör du ansluta en USBlagringsenhet och försöka igen.
2. På skärmen APPS använder du knapparna
Upp/Ned för att flytta till Hämtad app. Använd
knapparna Vänster/Höger för att flytta till den
önskade appen, och tryck sedan på knappen
 (OK). Appen startar.
Menyn
Inställningar
Använd knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger för att
flytta till
Inställn. längst upp till höger på skärmen
APPS, och tryck sedan på knappen  (OK).
Automatisk uppdatering
Slå på eller stäng av alternativet för automatisk
uppdatering av appen. Välj Automatisk uppdatering
i det övre högra hörnet av skärmen Inställn., och
tryck sedan på knappen  (OK). Alternativet växlar
mellan På och Av varje gång du trycker på knappen.
Ta bort
1. På skärmen Inställn. markerar du den app som
ska tas bort.
2. Välj Ta bort och tryck sedan på knappen
Lägg till på Startsidan
 (OK).
1. På skärmen Inställn. väljer du den app som ska
läggas till på skärmen Hem.
2. Välj Lägg till på Startsidan och tryck sedan på
knappen  (OK).
3. Längst ned på skärmen använder du knapparna
Vänster/Höger för att ange placeringen för den
app som du vill lägga till och trycker sedan på
knappen  (OK).
35 Svenska
Nätverkstjänster
2. Använd knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger för
att flytta till den app som du vill hämta, och tryck
sedan på knappen  (OK). Skärmen Detaljerad
information för appen visas.
1. Välj på startskärmen antingen (APPS) och
tryck sedan på knappen  (OK).
06
1. Använd knapparna Upp/Ned för att komma till
Rekommenderade, Populärast, Gruppinnehåll
eller Genre. Om du har flyttat till Gruppinnehåll
eller Genre, trycker du på knappen  (OK) och
väljer önskad kategori eller genre.
Starta ett program
Nätverkstjänster
Låst/Upplåst
Visa Detaljer
1. På skärmen Inställn. markerar du den app som
ska låsas.
2. Välj Visa Detaljer och tryck sedan på knappen
 (OK). Skärmen för detaljerad information om
appen visas.
Den här funktionen gör att du inte kommer in på en
app om du inte skriver in din PIN-kod. Lås upp låser
upp blockeringen.
2. Välj Låst/Upplåst och tryck sedan på knappen
 (OK). Skriv in din PIN-kod. En markering visas
bredvid appen.
||OBS! |
\\ Om du vill låsa upp appar följer du i huvudsak
samma anvisningar, men du markerar appar som
är låsta.
Flytta
1. På skärmen Inställn. markerar du den app som
ska flyttas.
2. Välj Flytta och tryck sedan på knappen
 (OK).
3. Använd knapparna Vänster/Höger för att flytta
på appen.
4. När appen är där du vill ha den trycker du på
 (OK).
Installera om
1. På skärmen Inställn. markerar du den app som
installeras om.
1. På skärmen Inställn. markerar du den app som
du vill visa information om.
Använda Internet
Du kan komma ut på Internet med
Internetprogrammet.
Välj Internet på startskärmen och tryck sedan på
knappen  (OK).
||KOMMENTARER |
\\ Webbläsaren är inte kompatibel med Javaprogram.
\\ Om du försöker hämta en fil och filen inte går att
spara visas ett felmeddelande.
\\ E-commerce, för köp av produkter online, stöds
inte.
\\ ActiveX stöds inte.
\\ Åtkomsten kan blockeras till vissa webbplatser eller
till webbläsare som drivs av vissa verksamheter.
\\ Uppspelning av Flash-videor stöds inte.
2. Välj Installera om och tryck sedan på knappen
 (OK). Appen installeras om. Ominstallationen
kan ta några minuter.
36 Svenska
Webbläsarfönstret i korthet
23
4
5
6
http://www.samsung.com
Aktuella
Mest besökta
100%
Bokmärken
Öppna flikar
3
1
• Aktuell flik: Visar namnet på den aktuella
skärmen. Om du vill ta bort fliken klickar du
på bredvid flikens namn.
• Öppna ny flik: En ny webbläsarflik öppnas.
• Öppna en ny privat flik: En ny
webbläsarflik öppnas i säkert läge.
• Aktuella: Visar rekommenderade
webbplatser.
•
4
• Mest besökta: Visar webbplatser som
besöks ofta.
2
• : Går till föregående sida.
• : Går till nästa webbsida.
• : Går till startskärmen för webbläsaren.
• http://www.samsung.com
:
Använd skärmtangentbordet för att ange
en URL-adress eller ett sökord när du
vill söka efter specifik information. Se
"Använda tangentbordets popup-fönster"
på sidan 38.
• : Laddar om den aktuella sidan så att
den uppdateras på skärmen.
• : Lägger till den aktuella sidan till
bokmärken.
• 100% : Gör det möjligt för dig att
förstora eller förminska skärmen med olika
procenttal.
• Bokmärken: Visar en lista över
bokmärken. Du kan också markera ett
befintligt bokmärke samt redigera och ta
bort bokmärken.
5
•
6
•
• Öppna flikar: Visar en lista över dina
öppna flikar och flikar som är öppna i en
annan webbläsare men är inloggade med
samma konto.
37 Svenska
: Gör det möjligt för dig att konfigurera
inställningarna för webbläsaren. Se
"Använda menyn i webbläsaren" på sidan
39.
: Sidan Samsung-konto visas.
: Stänger webbläsaren.
Nätverkstjänster
Aktuella
06
1
Kontrollpanelen som löper över hela
överdelen på skärmen, har en rad ikoner som
börjar med numret på praktiska funktioner.
Nätverkstjänster
Använda tangentbordets popup-fönster
När du klickar på
eller går in på en
data- eller textruta, och sedan trycker på knappen
 (OK), visas tangentbordets popup-fönster.
Så här används tangentbordets popup-fönster med
fjärrkontrollen:
Aktuella
http://www.samsung.com
#@!
ENG
1
q
a
z
100%
Mest besökta
Aktuella
2
w
s
x
3
4
5
6
d
f
g
h
e
c
r
v
t
b
y
n
Bokmärken
7
8
j
k
u
m
i
,
www. .com
9
o
l
.
/
0
p
~
?
<
Öppna flikar
^
@
*
Ta bort alla
!
-
>
6. För att ta bort alla tecken du har angett ska du
flytta markeringen till Ta bort alla och sedan
trycka på knappen (OK).
7. När du är klar med inmatningen flyttar du
markeringen till Klart och trycker sedan på
knappen (OK).
Alternativ i popup-fönstret för tangentbordet
För att öppna alternativen i popup-fönstret med
tangentbordet markerar du längst ned till vänster
på tangentbordet och trycker sedan på knappen
 (OK).
Återställ rekommenderade textdata
Nollställning raderar Samsung-tangentbordets
minne. Välj Nollställning för att radera allt som
Samsung-tangentbordet har kommit ihåg om ditt
sätt att skriva, vilket omfattar eventuella nya ord som
du har använt.
Klart
Avbryt
||OBS! |
\\ Vilka tecken som kan visas med hjälp av
tangentbordet beror på det valda språket.
1. Använd knapparna Upp/Ned/Vänster/Höger
på fjärrkontrollen för att gå till markeringen för en
bokstav eller siffra.
2. Tryck på knappen  (OK) för att ange bokstaven
eller siffran i inmatningsfältet.
3. För att visa versaler flyttar du markeringen till
överst till vänster och trycker på knappen
 (OK). Tryck på knappen  (OK) igen med
markerat för att få åtkomst till små bokstäver
igen. När skärmtangentbordet visas trycker du
på knappen p på fjärrkontrollen om du vill växla
mellan versaler och gemener.
Förutsäg nästa tecken (när riktningsknappar
används)
Tangentbordet förutser nästa bokstav när du anger
bokstäver. Förslagen visas i en ring runt bokstaven
du precis har angett. Du kan välja en förslagen
bokstav eller gå till en annan. Den här funktionen kan
slås på och av.
Språk
Välj språk för tangentbordet. Du kan välja engelska,
franska, ryska etc.
4. För att öppna symboler och ytterligare
punkteringsmarkeringar ska du markera #@! till
vänster och sedan trycka på knappen  (OK).
5. För att ta bort ett tecken du har angett ska du
flytta markeringen till
och sedan trycka på
knappen  (OK).
38 Svenska
Använda menyn i webbläsaren
http://www.samsung.com
Aktuella
Mest besökta
Historik
Bokmärken
Skrivbordsvy
100%
Öppna flikar
Visa Certifikat
Inställn.
Historik
Visar en lista över besökta webbplatser. Om du vill ta
bort listan klickar du på Ta bort allt.
Skrivbordsvy
You can turn on or turn off Skrivbordsvy.
Visa Certifikat
||OBS! |
Visar certifikatinformationen för den aktuella
webbplatsen.
Inställn.
• Allmänt
-- Synkronisera och visa flikar och bokmärken
på flera enheter: Logga in med ditt Samsungkonto och synkronisera huvudenheten med
andra enheter. Du kan dela bokmärken och
visa flikar som är öppna på andra enheter.
-- Dölj flikar och verktygsfält automatiskt:
Döljer automatiskt flikar och verktygsfält.
-- Blockering av Popup-fönster: Blockerar
popupfönster.
-- Återställ inst.: Du kan återställa alla
webbläsarinställningar till fabriksinställningarna.
Dina bokmärken och historiken påverkas inte.
\\ Beroende på webbsida kanske vissa av
funktionerna i Inställn. inte är aktiverade.
Funktionerna som inte är aktiverade är
gråmarkerade och får inte användas.
39 Svenska
Nätverkstjänster
Aktuella
• Startsida:Du kan ange webbläsarens startsida.
• Sökmotor: Du kan ställa in önskad sökmotor.
• Sekretess och Säkerhet
-- Spåra inte: Hindrar webbplatser från att spara
dig.
-- Ta bort historik: Tar bort hela din
webbläsarhistorik.
-- JavaScript: Gör att alla webbplatser tillåts att
köra JavaScript för bättre surfupplevelse.
-- Ta bort webbläsardata: Tar bort alla
webbläsardata, t.ex. cookies, cachelagrade
bilder och data. Dina bokmärken och
historiken påverkas inte.
• Barnlås: Aktivera webbåtkomst till sidor som du
har godkänt.
-- PIN-kod för barnlås: Ange en PIN-kod för
hantering av Föräldralås. Ange PIN-koden
genom att klicka på Konfigurera en PIN-kod.
-- Godkända sidor: Du kan godkänna vissa
sidor eller ta bort godkända sidor.
• Kodar: Du kan ställa in kodningsinställningen
för webbsidor på automatisk eller välja
kodningsformat manuellt från en lista.
• Information om: Erbjuder grundläggande
information om användning av webbläsaren.
06
Menyn innehåller funktioner som styr hur webbläsaren
fungerar samt webbläsarens säkerhetsfunktioner. Du
öppnar menyn genom att markera ikonen  (Meny)
och trycker sedan på knappen  (OK). Om du
vill välja ett ett alternativ på menyn, markerar du
alternativet och trycker sedan på knappen  (OK).
Nätverkstjänster
Länka dina Internet-tjänstekon-ton
till produkten
||OBS! |
Funktionen för att länka tjänstekonton gör det möjligt
för dig att länka produkten till dina konton med
Internet-tjänster, såsom Pandora, så att produkten
kan logga in dig på tjänsten automatiskt när du startar
appen för tjänsten.
Registrera ditt konto genom att gå till START 
(APPS) 
Logga in  Skapa med Facebook.
\\ Det sätt du använder BD-LIVE på och det
innehåll som erbjuds kan variera beroende på
skivtillverkare.
BD-LIVE™
När spelaren har anslutits till nätverket kan du
använda flera filmrelaterade tjänster, med en BD-LIVEkompatibel skiva.
1. Anslut en USB-flashminnesenhet till USB-uttaget
på framsidan av produkten och kontrollera sedan
det återstående minnet.
Minnesenheten måste ha minst 1 GB ledigt
utrymme för att passa BD-LIVE-tjänster.
2. Välj Inställn. på startskärmen och tryck sedan på
knappen  (OK).
3. Välj Allmänt och tryck sedan på knappen
 (OK).
4. Välj Nätverk och tryck sedan på knappen
 (OK).
5. Välj BD-Live-inställningar och tryck sedan på
knappen  (OK).
6. Välj BD-datahantering och tryck sedan på
knappen  (OK).
7. Välj Enhetsval och tryck sedan på knappen
 (OK).
8. Välj USB Storage och tryck sedan på knappen
 (OK).
9. Sätt i en Ultra HD Blu-ray- eller Blu-ray-skiva som
har stöd för BD-LIVE.
10. Välj ett alternativ från lista över BD-LIVEtjänsteinnehåll som erbjuds av skivtillverkaren.
40 Svenska
Bilaga
Ytterligare information
07
Anmärkningar
• Beroende på skivtyp kanske vissa bildformat inte är tillgängliga.
• Om du väljer ett bildformat och alternativ som skiljer sig från bildformatet på TVskärmen kan bilden komma att visas förvrängd.
• Om du väljer 16:9 original kan TV:n visa 4:3 Pillarbox (svarta fält på bildens sidor).
Digital utgång
Inställn.
• Se till att du väljer rätt digital utsignal annars hör du inget ljud eller bara högt oljud.
• Om HDMI-enheten (AV-mottagare, TV) inte är kompatibel med komprimerade format
(Dolby Digital, DTS), blir ljudsignalutgången av PCM-typ.
• Vanliga DVD-skivor saknar BONUSVIEW-ljud och ljudeffekter för navigering.
• Vissa Ultra HD Blu-ray-skivor och vanliga Blu-ray-skivor har inte BONUSVIEW-ljud
och navigeringsljudeffekter.
• Digital utgående inställning påverkar inte HDMI-ljudutgången på din TV.
Den påverkar den optiska utgången och HDMI-ljudutgången när spelaren är
ansluten till en AV-mottagare.
• Om du spelar upp MPEG audio ljudspår, blir utsignalen PCM oavsett val av digital
utsignal (PCM eller Bitstream).
PCM-nedsampling
• Även när PCM-nedsampling är avstängd, matar vissa skivor bara ut nedsamplat
ljud via den optiska digitala utgången.
• HDMI
-- Om TV:n inte är kompatibel med komprimerade flerkanalsformat (Dolby Digital,
DTS) kan spelaren kanske avge PCM 2-kanaler nedmixat ljud även om du ställer
in Bitstream (antingen omkodning eller obearbetat) på inställningsmenyn.
-- Om TV:n inte är kompatibel med PCM-samplingsfrekvenser över 48kHz kan
produkten utsända 48kHz.
Internetanslutning för BD-Live
• Vad är ett giltigt certifikat?
När spelaren använder BD-LIVE för att skicka skivdata och begära att servern
certifierar skivan använder servern överförda data för att kontrollera om skivan är giltig
och skickar certifikatet tillbaka till produkten.
• Internetanslutningen kan vara begränsad när du använder BD-LIVE-innehåll.
41 Svenska
Bilaga
TV-bildformat
Bilaga
BD-datahantering
Inställn.
• I det externa minnesläget kan uppspelningen av en skiva stoppas om du kopplar
från USB-enheten mitt i uppspelningen.
• Endast USB-enheter som är FAT-formaterade (DOS 8.3 volymetikett) stöds.
Vi rekommenderar att du använder USB-enheter som stöder USB 2.0-protokoll med
4 MB/sek eller högre läs-/skrivhastighet.
• Funktionen för att återuppta uppspelning kanske inte fungerar efter formatering av
lagringsenheten.
• Det totala minnet för BD-datahantering kan variera, beroende på förhållandena.
Anynet+ (HDMI-CEC)
• Beroende på vilken TV du har kanske den utgående HDMI-upplösningen inte
fungerar. Se bruksanvisningen till TV:n.
• Den här funktionen är inte tillgänglig om HDMI-kabeln inte stöder CEC.
• Om din Samsung-TV har en Anynet+-logotyp så stöder den Anynet+.
Välja språk för ljud
• Indikatorn Vänster/Höger visas inte på skärmen om avsnittet BONUSVIEW inte
innehåller några ljudinställningar för BONUSVIEW.
• Vilka tillgängliga språk det finns för ljudspråksfunktionen beror på språken som är
kodade på skivan. Den här funktionen eller vissa språk kanske inte är tillgängliga.
• På vissa Ultra HD Blu-ray-skivor och vanliga Blu-ray-skivor kan du välja ljudspår på
engelska för antingen PCM- eller Dolby Digital-ljud.
Medieuppspelning
Välja textningsspråk
• Beroende på Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/DVD-skivan kan du eventuellt ändra önskat
undertextningsspråk i skivmenyn. Tryck på knappen DISC MENU.
• Den här funktionen beror på vilka undertexter som finns kodade på skivan och är
kanske inte tillgänglig på alla Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/DVD-skivor.
• Information om det primära läget för BONUSVIEW-funktionen visas också om Ultra
HD Blu-ray- eller Blu-ray-skivan har ett BONUSVIEW-avsnitt.
• Den här funktionen ändrar både primär och sekundär undertextning på samma
gång.
• Det totala antalet primära och sekundära undertexter visas.
42 Svenska
Upplösning enligt innehållstyp
Upplösning
E-innehåll/
Digitalt innehåll
DVD-skiva
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@60
Av
Maximal upplösning
för TV-ingång
Maximal upplösning
för TV-ingång
Maximal upplösning
för TV-ingång
Auto
2160p(1080p)@60
2160p(1080p)@24
2160p(1080p)@60
Av
Maximal upplösning
för TV-ingång
Maximal upplösning
för TV-ingång
Maximal upplösning
för TV-ingång
Auto
Maximal upplösning
för TV-ingång
Maximal upplösning
för TV-ingång
Maximal upplösning
för TV-ingång
2160p
2160p@60
2160p@60
2160p@60
1080p
1080p@60
1080p@60
1080p@60
720p
720p@60
720p@60
720p@60
576p/480p
576p/480p@60
576p/480p@60
576p/480p@60
Skivinnehåll
Strömmande
innehåll
Auto
Ultra HD Blu-ray-/
Blu-ray-skiva
Bilaga
Filmram
(24p/25p)
* endast
2160p, 1080p
Innehållstyp
07
Installation
||KOMMENTARER |
\\ Om den anslutna TV:n inte stöder Filmram eller vald upplösning visas meddelandet "Om inga bilder visas efter
att du har valt “Ja” väntar du i 15 sekunder och återgår till den tidigare upplösningen.Vill du byta upplösning? ".
Om du väljer Ja blir TV-skärmen tom i 15 sekunder och sedan återgår upplösningen automatiskt till den
tidigare upplösningen.
\\ Om skärmen fortfarande är tom efter att du har ändrat upplösningen, tar du bort alla skivor och håller sedan
knappen ^ (Öppna/Stäng) på ovansidan av produkten intryckt längre än 5 sekunder. Initieringsmeddelandet
visas på skärmen och strömmen stängs av automatiskt. När du slår på produkten igen är alla inställningar
återställda. Kör grundinställningarna igen. Gå sedan till Inställn. > Bild > Upplösning på menyn och välj rätt
upplösning för TV:n.
\\ När du kör grundinställningarna ska du bara välja om språk och bildförhållande (skärmstorlek och -format).
Återställningen påverkar inte dina nätverksinställningar, så du ska kunna hoppa över nätverksinställningar och
programuppdatering.
\\ När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
\\ En Ultra HD Blu-ray-skiva eller vanlig Blu-ray-skiva måste ha 24-bildrutorsfunktionen om produkten ska kunna
använda läget Filmram (24p/25p).
43 Svenska
Bilaga
Val av digital utsignal
Installation
PCM
AVmottagare
med HDMIstöd
Upp till PCM
PCM
7,1-kanals
Upp till PCM
Dolby Digital
7,1-kanals
Dolby Digital Upp till PCM
Plus
7,1-kanals
Dolby
Upp till PCM
Ljudström på
TrueHD
7,1-kanals
Ultra HD
Blu-ray-/
Upp till PCM
DTS
Blu-ray-skiva
6,1-kanals
DTSHD High Upp till PCM
Resolution 7,1-kanals
Audio
DTS-HD Upp till PCM
huvudljud
7,1-kanals
Anslutning
Optisk
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
PCM
PCM
PCM 2-kanals
2-kanals
Audio
Upp till PCM
PCM
Stream på Dolby Digital
5,1-kanals 2-kanals
DVD
Upp till PCM
PCM
DTS
6,1-kanals 2-kanals
Upplösning
för Ultra HD
Blu-ray-/
Blu-ray-skiva
Valfri
Bitstream
(obearbetad)
AVmottagare
Optisk
med HDMIstöd
PCM
PCM
2-kanals
Dolby
Dolby Digital
Digital
Dolby Digital Dolby
Plus
Digital
Dolby
Dolby TrueHD
Digital
Bitstream
(DTS-omkodad)
Bitstream
(Dolby D-omkodad)
HDMI eller optisk
HDMI eller optisk
DTS-omkodad
DTS-omkodad
DTS-omkodad
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
DTS
DTS-omkodad
DTS-HD High
Resolution
Audio
DTS
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
DTS
DTS-omkodad
Omkodad Dolby
Digital*
DTS-HD
huvudljud
PCM
2-kanals
PCM
2-kanals
Dolby
Dolby Digital
Digital
DTS
DTS
PCM 2-kanals
PCM 2-kanals
Dolby Digital
Dolby Digital
DTS
DTS
Avkodar
Avkodar
Utsänder bara
huvudfunktionen för
huvudfunktionsljudet
Avkodar
huvudfunktionen för
ljud och BONUSVIEWoch BONUSVIEWhuvudfunktionsljudet
audio stream så att
ljudströmmen
ljudströmmen till
och BONUSVIEWdin AV-mottagare kan
tillsammans i PCMPCM-ljud och lägger
ljudströmmen tillsammans avkoda audio bitstream.
ljud och lägger till
till ljudeffekter för
i PCM-ljud och lägger till Du hör inte BONUSVIEW
navigeringsljudeffekter,
navigering och kodar
ljudeffekter för navigering. audio eller ljudeffeker för
omkodar sedan PCMsedan om PCM-ljud till
navigering.
ljud till Dolby Digital
DTS bitstream.
bitström eller PCM.
* Om källströmmen är 2ch eller mono, används inte inställningarna för "Dolby D-omkodad".
* När Format för utgående ljud ställs in på Auto växlar ljudalternativet automatiskt till rätt alternativ bland de 4
typerna ovan.
Ultra HD Blu-ray-skivor och vanliga Blu-ray-skivor kan innehålla tre ljudströmmar:
-- Huvudfunktionsljud: Ljudspår för huvudfunktionen.
-- BONUSVIEW-ljud: Ytterligare ljudspår, t.ex. kommentatorsspår eller skådespelarens kommentarer.
-- Ljudeffekter för navigering: När du väljer viss menynavigering kan ljudeffekter för navigering höras.
Navigeringsljudeffekter skiljer sig åt på varje Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-skiva.
44 Svenska
Felsökning
LÖSNING
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Kontrollera batterierna i fjärrkontrollen. De kanske behöver bytas ut.
• Använd inte fjärrkontrollen längre bort än 6,1 m från spelaren.
• Ta ur batterierna och håll in en eller fler knappar i några minuter, för
att tömma mikroprocessorn i fjärrkontrollen, det återställer den. Sätt i
batterierna och försök igen.
Skivan spelas inte.
• Kontrollera att skivan lagts i med etiketten uppåt.
• Kontrollera Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/DVD-skivans regionskod.
Skivmenyn visas inte.
• Kontrollera att skivan har skivmenyer.
Ett varningsmeddelande visas på
skärmen.
• Meddelandet visas när en ogiltig knapp trycks in.
• Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/DVD-skivans programvara stöder inte
funktionen (t.ex. vinklar).
• Du försöker använda en titel, ett kapitel eller en söktid som är felaktig.
Uppspelningsläget skiljer sig från
valet i inställningsmenyn.
• Vissa funktioner som valts i inställningsmenyn kanske inte fungerar som
det ska om skivan inte är kodad för funktionen.
Det går inte att ändra skärmens
bildformat.
• Bildformatet på din Ultra HD Blu-ray-//Blu-ray-/DVD-skiva är fast och
kan inte ändras.
• Det här är inte något problem hos spelaren.
Inget ljud.
• Se till att du har valt rätt digitalutgång i menyn med ljudalternativ.
Skärmen är blank.
• Om HDMI-utgången är inställd på en upplösning som TV:n inte kan
hantera (exempelvis 1080p) kan du inte se bilder på din TV:
• Tryck på knappen ^ (Öppna/Stäng) (på ovansides-panelen) i längre
än 5 sekunder utan någon skiva inuti. Initieringsmeddelandet visas
på skärmen och strömmen stängs av automatiskt. När du slår på
produkten igen är alla inställningar återställda.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användarBD-data i minnet.
45 Svenska
Bilaga
PROBLEM
07
Innan du begär service bör du kontrollera följande.
Bilaga
PROBLEM
LÖSNING
Jag har glömt lösenordet.
• Tryck på knappen ^ (Öppna/Stäng) (på ovansides-panelen) i längre
än 5 sekunder utan någon skiva inuti. Initieringsmeddelandet visas
på skärmen och strömmen stängs av automatiskt. När du slår på
produkten igen är alla inställningar återställda.
Använd inte den här funktionen mer än när det är absolut nödvändigt.
• När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användarBD-data i minnet.
Bilden har störningar eller är
delvis förvrängd.
• Kontrollera att skivan inte är smutsig eller repig.
• Rengör skivan.
Ingen HDMI-signal.
• Kontrollera anslutningen mellan TV:n och HDMI-utgången på spelaren.
• Kontrollera om TV:n stöder HDMI-ingång med upplösning 576p/480p,
720p, 1080p, 2160p.
• För att titta på HDMI 720p, 1080p eller 2160p måste du använda en
höghastighets (kategori 2) HDMI-kabel.
Onormal utsignal på HDMIskärmen.
• Om det uppstår brus på skärmen betyder det att TV:n inte stöder
HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection).
Jag upplever andra problem.
• Gå till innehållsförteckningen och sök avsnittet i bruksanvisningen
med information om funktionen du har problem med och följ sedan
proceduren igen.
• Om du fortfarande inte kan lösa problemet ska du kontakta närmaste
auktoriserade Samsung servicecenter.
Spela upp Multimedia på
nätverksenheter.
Du kan se de delade mapparna
på nätverksenheter men ser inte
filerna.
• Multimedialistan visar bara video-, foto- och musikfiler. Andra typer av filer
visas inte.
Videon spelas upp ryckigt.
• Kontrollera att nätverket är stabilt.
• Kontrollera om nätverkskabeln är korrekt ansluten och att nätverket inte
är överbelastat.
Nätverksanslutning mellan
produkten och datorn är instabil.
• IP-adressen under samma delnätverk ska vara unik.
Om den inte är det kan det bli IP-störningar.
• Kontrollera om brandväggen är aktiverad.
Avaktivera i så fall brandväggen.
46 Svenska
Jag kan inte ansluta till BD-LIVEservern.
• Prova om nätverksanslutningen fungerar genom att använda funktionen
för Nätverksstatus. (se sidan 19)
• Kontrollera om USB-minnet är anslutet till spelaren.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera
BD-LIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera tillgänglig storlek i BD-datahantering.
(se sidan 19)
• Kontrollera att menyn Internetanslutning för BD-Live är inställd på
Tillåt(alla).
• Om ovanstående inte lyckas ska du kontakta innehållsleverantören eller
uppgradera till senaste firmware.
När jag använder BD-LIVEtjänsten uppstår ett fel.
• Minnesenheten måste har minst 1GB ledigt utrymme för att hantera
BD-LIVE-tjänsten.
Du kan kontrollera den tillgängliga storleken i BD-datahantering.
(se sidan 19)
||OBS! |
\\ När inställningarna återställs till fabriksstandard raderas alla användar-BD-data i minnet.
47 Svenska
Bilaga
LÖSNING
BD-LIVE
07
PROBLEM
Bilaga
Skiv- och formatkompatibilitet
Skivtyper och innehåll spelaren kan spela upp
Media
VIDEO
MUSIK
FOTO
Skivtyp
Ultra HD
Ultra HD BD-ROM-format.
Blu-ray-skiva
Blu-ray-skiva
DVD-VIDEO
DVD-RW
DVD-R
DVD+RW
DVD+R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
CDDA,
BD-RE/-R
CD-RW/-R,
DVD-RW/-R,
BD-RE/-R
Detaljer
BD-ROM-format.
DVD-VIDEO, inspelad DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R som har spelats
in och stängts, eller ett USB-lagringsmedia innehållande DivX-, MKV-, MP4innehåll.
Ljud-cd (CD-DA), musik som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R,
BD-RE/-R eller ett lagringsmedium som innehåller MP3- eller WMA-innehåll.
Bilder som spelats in på CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R eller ett USBlagringsmedia med JPEG-innehåll.
||KOMMENTARER |
\\ Spelaren kanske inte kan spela vissa CD-RW/-R- och DVD-R-format på grund av skivtypen eller
inspelningsförhållandena.
\\ Om en skiva av typen DVD-RW/-R inte har spelats in korrekt i DVD-videoformat kan den inte spelas.
\\ Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en DVD-R-skiva med en bithastighet som överskrider
10 Mbps.
\\ Spelaren spelar inte upp innehåll som har spelats in på en BD-R-skiva eller USB-enhet med en bithastighet
som överskrider 25 Mbps.
\\ Uppspelning kanske inte fungerar för vissa skivtyper, eller vid specifika förhållanden, såsom vinkelförändring
och justeringar av bildförhållandet. Information om skivan anges detaljerat på skivans förpackning. Läs där vid
behov.
\\ När en BD-J-titel spelas upp kan laddningen ta längre tid än för en normal titel, eller så kanske vissa funktioner
arbetar långsamt.
Skivtyper spelaren inte kan spela upp
• HD DVD
• DVD-ROM/PD/
MV, etc
• DVD-RAM
• Super Audio CD
(utom CD-lager)
• DVD-RW (VR-läge)
• CVD/CD-ROM/CDV/
CD-G/CD-I/LD
(CD-Gs spelar endast
ljud, inte grafik.)
48 Svenska
• 3,9 GB DVD-R-skiva för
Authoring.
Regionskod
A
Blu-rayskiva
B
C
DVDVIDEO
Bilaga
Skivtyp Regionskod
Logotyper för skivor som spelaren
kan spela upp
07
Både spelare och skivor är regionskodade. Dessa
regionskoder måste överensstämma för att det
skall gå att spela upp skivan. Om koderna inte
överensstämmer går skivan inte att spela upp.
Regionsnumret för den här spelaren visas på
spelarens baksida.
Blu-ray-skiva
Område
Nordamerika, Centralamerika,
Sydamerika, Korea, Japan,
Taiwan, Hongkong och
Sydöstasien.
Ultra HD Blu-ray-skiva
Europa, Grönland, Franska
territorier, Mellanöstern,
Afrika, Australien och Nya
Zeeland.
Indien, Kina, Ryssland,
Central- och Sydasien.
1
USA, amerikanska territorier
och Kanada
2
Europa, Japan,
Mellanöstern, Egypten,
Afrika, Grönland
3
Taiwan, Korea, Filippinerna,
Indonesien, Hong Kong
4
Mexiko, Sydamerika,
Centralamerika,
Australien, Nya Zeeland,
Stillahavsöarna, Västindien
5
Ryssland, Östeuropa, Indien,
Nordkorea, Mongoliet
6
Kina
BD-LIVE
PAL sändningssystem i
Storbritannien, Frankrike,
Tyskland etc.
HEVC
49 Svenska
DivX
Bilaga
Format som stöds
Videofiler som stöds
Filtillägg
Behållare
Video Codec
Upplösning
H.264 BP/MP/HP
*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx
HEVC
(H.265 - Main,
Main10)
AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF
Motion JPEG
MVC
4096x2160
Ramhastighet
(fps)
4096X2160: 30
3840X2160: 60
3840x2160
Bithastighet
(Mbsp)
60
60
80
30
80
DivX 3.11 / 4 / 5 /
6
MPEG4 SP/ASP
60
Window Media
Video v9(VC1)
MPEG2
MPEG1
1920x1080
20
Microsoft MPEG-4
v1, v2, v3
Window Media
Video v7(WMV1),
v8(WMV2)
Audio Codec
Dolby Digital
LPCM
ADPCM
(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS
(Core , LBR)
G.711
(A-Law, μ-Law)
30
H 263 Sorrenson
VP6
*.webm
WebM
*.rmvb
RMVB
VP8
1920x1080
60
20
RV8/9/10
(RV30/40)
1920x1080
60
20
VP9
4096x2160 4096X2160: 60
50 Svenska
40
Vorbis
RealAudio 6
`` Begränsningar
-- Stöder DD+ (upp till 7.1ch)
-- DTS LBR-codec stöds endast för behållarna MKV/
MP4/TS.
ĞĞ
DivX-undertextfilformat som stöds
Bilaga
*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt
||OBS! |
\\ Vissa DivX-, MKV- och MP4-formaterade skivor
kan inte spelas, beroende på videoupplösning och
bildrutehastighet.
Filformat med undertext som stöds
Namn
Filtillägg
SAMI
.smi
MPEG-4 Timed text
SubRip
SubViewer
Externt
`` Videodekoder
-- Stöder upp till H.264-nivå 4.1. (Stöder inte FMO/
ASO/RS)
-- Stöder inte VC1/AP/L4.
-- CODEC förutom WMVv7, v8, MSMPEG4 v3, MVC,
VP6
1)Under 1280 x 720: 60 ramar max.
2)Över 1280 x 720: 30 ramar max.
-- Stöder inte GMC 2 eller högre.
-- Stöder SVAF överst/nederst, sida vid sida, vänster/
höger visningssekvenstyp (2ES)
-- Stöder BD MVC Spec.
07
-- Även om en fil är kodad av ett codec som stöds
och nämns i tabellen över videofiler som stöds,
kanske filen inte spelas om det är något problem
med innehållet.
-- Normal uppspelning kan inte garanteras om
filbehållarens information är felaktig eller om filen i sig
är korrupt.
-- Om du spelar upp innehåll som har högre
hastigheter än standardbithastigheten/
standardbildhastigheten kan det leda till ryckigt ljud
eller ryckig video.
-- Sökfunktionen (Hoppa) är inte tillgänglig om filens
indextabell är skadad.
-- När du fjärrspelar en fil via en nätverksanslutning
kan videouppspelningen hoppa beroende på
nätverkshastigheten.
-- Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla
med produkten.
-- HEVC-kodeken stöds endast för MKV-, MP4.- och
TS-behållare.
-- DivX-kodeken stöds inte av modeller som är
tillverkade för USA eller Kanada.
Advanced
SubStation Alpha
.ass
SubStation Alpha
Xsub
SubStation Alpha
Advanced
SubStation Alpha
-- Stöder WMA 10 PRO (upp till 5.1).
-- Stöder inte förlustfri WMA.
-- Stöder också M2-profilen.
-- RealAudio 10 i förlustfritt format stöds inte av
modeller som är tillverkade för Kina och Hongkong.
-- Stöder inte QCELP/AMR NB/WB.
-- Stöder vorbis (upp till 2ch).
51 Svenska
.sub
.sub eller .txt
Powerdivx
`` Audiodekoder
.srt
Mikro-DVD
SMPTE-TT Text
Internt
.ttxt
.ssa
.psb
.xml
AVI
MKV
MKV
SubRip
MKV
MPEG-4 Timed text
MP4
VobSub
TTML i jämn
strömning
SMPTE-TT TEXT
SMPTE-TT PNG
MKV
MP4
MP4
MP4
Bilaga
Filformat med musik som stöds
Filtillägg
*.mp3
*.m4a
*.mpa
*.aac
Typ
Codec
MPEG
MPEG1
Audio
Layer 3
MPEG4
Filformat med bilder som stöds
Intervall som
stöds
Filtillägg
-
AAC
-
*.jpg
*.jpeg
Typ
Upplösning
JPEG
15360x8640
*.bmp
BMP
PNG
4096x4096
*.png
4096x4096
Att observera kring USB-anslutning
*.flac
FLAC
FLAC
24 bitar/192 kHz
Stöder upp till två
kanaler.
*.ogg
OGG
Vorbis
Stöder upp till två
kanaler.
*.wma
WMA
WMA
WMA 10 Pro
stöder upp till
M2-profil och
5.1-kanaler.
WMA förlustfritt
ljud stöds inte.
*.wav
wav
wav
-
*.mid
*.midi
midi
midi
Typ 0, typ 1 och
sökfunktion stöds
inte.
Endast tillgängligt
med USB.
*.ape
ape
ape
-
*.aif
*.aiff
AIFF
AIFF
-
*.m4a
ALAC
ALAC
-
• Spelaren stöder USB-lagringsmedia, MP3-spelare,
digitalkameror och USB-kortläsare.
• Vissa USB-/digitalkameror kanske inte är kompatibla
med spelaren.
• Spelaren stöder filsystemen FAT16, FAT32 och
NTFS.
• Anslut USB-enheterna direkt till spelarens USBport. Anslutning via en USB-kabel kan orsaka
kompatibilitetsproblem.
• Om du sätter i mer än en minnesenhet i en
multikortsläsare kanske den inte fungerar som den
ska.
• Spelaren stöder inte PTP-protokollet.
• Koppla inte från USB-enheten under en
laddningsprocess.
• Ju större bildupplösning desto längre fördröjning till
visning.
• Den här spelaren kan inte spela upp MP3-filer med
DRM (Digital Rights Management) hämtat från
kommersiella platser.
• Spelaren stöder bara video som har lägre hastighet
än 30 fps (bildrutehastighet).
• Din spelare stöder bara MSC-enheter (USB Mass
Storage Class), såsom miniatyrenheter och USB
HDD. (HUB stöds inte.)
• Vissa USB-hårddiskar, multi-card-läsare och
miniatyrenheter kanske inte är kompatibla med den
här produkten.
• Om vissa USB-enheter kräver mer effekt kan USBenheten bli begränsad av kretssäkerhetssystemet.
52 Svenska
• Den här spelaren kan spela upp skivor i formatet
AVCHD. Dessa skivor spelas normalt in på och
används av videokameror.
• Formatet AVCHD är ett högupplöst digitalt
videokameraformat.
• Formatet MPEG-4 AVC/H.264 komprimerar
bilder med större effektivitet än traditionella
bildkomprimeringsformat.
• Vissa AVCHD-skivor använder formatet ”x.v.Color”.
Den här spelaren kan spela upp AVCHD-skivor
som använder formatet ”x.v.Color”.
• ”x.v.Color” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• ”AVCHD” och logotypen för AVCHD är varumärken
som tillhör Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd.
och Sony Corporation.
||KOMMENTARER |
\\ Vissa AVCHD-formatsskivor kanske inte går att
spela upp, beroende på inspelningsförhållanden.
AVCHD-formatsskivor behöver stängas.
\\ ”x.v.Color” ger ett bredare färgspektrum än vanliga
skivor för DVD-videokameror.
53 Svenska
Bilaga
AVCHD (Advanced Video Codec High
Definition)
07
• Om uppspelning från en USB-hårddisk är
instabil kan du få mer effekt genom att koppla in
hårddisken i ett vägguttag.
Om problemet kvarstår ska du kontakta tillverkaren
av USB-hårddisken.
• SAMSUNG kan inte hållas ansvariga för skador eller
förlust av filer och data.
• Din spelare stöder inte NTFS-komprimerade,
förminskade eller krypterade filer.
-- Du kan reparera eller formatera en USB-enhet på
den stationära datorn. (endast MS-Windows OS)
Bilaga
Krav och kompatibilitet
ALLA skivor är INTE kompatibla
• Begränsningar som beskrivs nedan och som finns anmärkta i denna bruksanvisning, inklusive avsnittet Skivtyp
och egenskaper i denna bruksanvisning. Skivtyper som kan spelas är: förinspelade kommersiella Ultra HD
BD-ROM, BD-ROM, DVD-VIDEO, Audio CD (CD-DA), BD-RE/-R, DVD-RW/-R och CD-RW/-R.
• Andra skivor, än de ovan, kan inte och/eller är inte avsedda att spelas i den här spelaren. Vissa av ovanstående
skivor kanske inte kan spelas beroende på orsaker som beskrivs nedan.
• Samsung kan inte garantera att den här spelaren kan spela alla skivor med logotyperna Ultra HD
BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R och CD-RW/-R. Den här
spelaren kanske inte svarar på alla kommandon eller kan använda alla funktioner på alla skivor. Detta, annan
skivkompatibilitet och andra produktproblem vid användning av nya eller befintliga skivformat beror på att:
-- Ultra HD Blu-ray/Blu-ray är ett nytt format som är under utveckling och den här spelaren kanske inte kan
använda alla funktioner som finns på Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-skivor eftersom vissa funktioner kan vara
tillval, ytterligare funktioner kan ha lagts till Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-formatet efter att denna spelare har
tillverkats och tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram
-- inte alla nya och befintliga skivformatsversioner stöds av den här produkten.
-- nya och befintliga skivformat kan har ändrats, uppdaterat, förbättrats eller förändrats på annat sätt.
-- vissa skivor tillverkas på ett sätt som gör att uppspelningen endast tillåter specifik eller begränsad
användning.
-- vissa funktioner kan vara tillval. Ytterligare funktioner kan ha lagts till efter att denna produkt har tillverkats och
tillgång till vissa funktioner kan komma längre fram.
-- vissa skivor som bär logotyperna Ultra HD BD-ROM, BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R,
DVD+RW/+R och CD-RW/-R kan vara icke-standardiserade skivor.
-- vissa skivor inte kan spelas beroende på deras fysiska kondition eller inspelningsförhållanden.
-- problem och fel kan uppstå under skapandet av programvara för Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/
DVD-skivor och/eller under skivtillverkningen
-- den här spelaren har en annan teknik än standard-DVD-produkter eller annan AV-utrustning.
-- det finns anledningar som är angivna i den här bruksanvisningen samt andra orsaker som upptäckts och
meddelats av SAMSUNG:s kundcenter.
• Om du stöter på problem med skivkompatibilitet eller produktanvändning ska du kontakta SAMSUNG:s
kundcenter.
Du kan även kontakta SAMSUNG:s kundcenter för uppgraderingar av den här spelaren.
• Ytterligare information om begränsningar i uppspelning och skivkompatibilitet finns i avsnitten
Försiktighetsåtgärder, Innan du läser bruksanvisningen, Skivtyper och egenskaper samt Innan uppspelning.
• För Blu-ray-spelarens progressiva skanningsutsignal: KONSUMENTEN SKALL OBSERVERA ATT
INTE ALLA HDTV-APPARATER ÄR FULLT KOMPATIBLA MED DEN HÄR produkten OCH ATT DEN KAN
SKAPA ARTEFAKTER SOM SYNS I BILDEN. OM DET SKULLE UPPSTÅ PROBLEM MED PROGRESSIV
SKANNING REKOMMENDERAS DET ATT ANVÄNDAREN BYTER ANSLUTNINGEN TILL UTGÅNGEN AV
”STANDARDUPPLÖSNING”. KONTAKTA VÅR KUNDTJÄNST OM DU HAR NÅGRA FRÅGOR GÄLLANDE
TV:NS KOMPATIBILITET MED DEN HÄR PRODUKTEN.
54 Svenska
Kopieringsskydd
Allt innehåll och alla tjänster som går att få genom den här enheten tillhör tredje parter och omfattas av
upphovsrätt, patentskydd, varumärkes- och/eller annan intellektuell upphovsrätt. Sådant innehåll och sådana
tjänster erbjuds uteslutande för din personliga och icke kommersiella användning. Du får inte använda något
innehåll eller några tjänster på ett sätt som inte har godkänts av innehållsägaren eller tjänsteleverantören. Utan
begränsning av det föregående och om det inte uttryckligen godkänns av den tillämpliga innehållsägaren eller
tjänsteleverantören, får du inte modifiera, kopiera, återge, överföra, publicera, överföra, översätta, sälja, skapa
derivativa arbeten av, exploatera, eller distribuera något innehåll eller några tjänster som visas i den här enheten.
55 Svenska
Bilaga
Friskrivning av nätverkstjänst
07
• Eftersom AACS (Advanced Access Content System) har förbättrats som skyddssystem för innehåll på
Ultra HD Blu-ray- och Blu-ray-skivor, liknande CSS (Content Scramble System) för DVD-format, finns vissa
begränsningar för uppspelning, analog utsignal o.s.v. för AACS-skyddat innehåll.
Användning av den här produkten och begränsningar av den här produkten kan variera beroende på
tidpunkten för inköpet eftersom dessa begränsningar kan ha används och/eller ändrats av AACS efter
tillverkningen av den här produkten. Dessutom används BD-ROM Mark och BD+ även som skyddssystem för
innehåll på Ultra HD Blu-ray- och Blu-ray-skivor, vilket innebär vissa begränsningar för uppspelning av
BD-ROM Mark- och/eller BD+-skyddat innehåll. Mer information om AACS, BD-ROM Mark, BD+ eller den
här produkten kan du få om du kontaktar SAMSUNG:s kundcenter.
• Många Ultra HD Blu-ray-/Blu-ray-/DVD-skivor är kodade med ett kopieringsskydd. På grund av detta ska du
endast ansluta spelaren direkt till tv:n inte till en videobandspelare. Om du ansluter den till en videobandspelare
får du en bild med störningar från kopieringsskyddade Ultra HD Blu-ray-/ Blu-ray-/DVD-skivor.
• Enligt upphovsrättslagar i USA och i andra länder kan obehörig inspelning, användning, visning, distribuering
eller revidering av tv-program, videoband, Ultra HD Blu-ray-skivor, Blu-ray-skivor, DVD-skivor och annat
material innebära lagbrott.
• Cinavia-meddelande : Den här produkten använder Cinavia-teknik för att begränsa antalet obehöriga kopior
på vissa kommersiellt producerade filmer och videor och deras ljudspår. Om en förbjuden användning av en
obehörig kopia upptäcks visas ett meddelande och uppspelningen eller kopieringen avbryts.
Mer information om Cinavia-tekniken erbjuds av Cinavia Online Consumer Information Centre på adressen
http://www.cinavia.com. För att begära ytterligare information om Cinavia via post, skicka ett vykort med din
adress till: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
Den här produkten införlivar egendomsteknik på licens från Verance Corporation och skyddas av det
amerikanska patentet 7,369,677 och andra patent i USA och internationellt och väntande patent, samt
upphovsrätt och varumärkesskydd för vissa delar av sådan teknik. Cinavia är ett varumärke som tillhör Verance
Corporation. Upphovsrätt 2004-2015 Verance Corporation. Med ensamrätt för Verance. Reverse engineering
och nedmontering är förbjudet.
Bilaga
TREDJEPARTSINNEHÅLL OCH TJÄNSTER TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". SAMSUNG
UTDELAR INGA GARANTIER FÖR INNEHÅLL ELLER TJÄNSTER SOM ERBJUDS, VARKEN UTTALAT
ELLER UNDERFÖRSTÅTT OCH INTE I NÅGOT SYFTE. SAMSUNG FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN
ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE OCH INTE BEGRÄNSAT TILL, GARANTIER OM
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST SYFTE. SAMSUNG GARANTERAR INTE FELFRI
ANVÄNDNING, GILTIGHET, TIDSENLIGHET, JURIDISK LÄMPLIGHET ELLER FULLSTÄNDIGHET FÖR
NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST SOM GÖRS TILLGÄNGLIG GENOM DEN HÄR ENHETEN OCH
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER, INKLUSIVE OAKTSAMHET, SKALL SAMSUNG HÅLLAS ANSVARIGT,
VARKEN SKRIFTLIGT ELLER MUNTLIGT, FÖR NÅGRA DIREKTA, INDIREKTA, SLUMPMÄSSIGA, SPECIELLA
ELLER FÖLJDMÄSSIGA SKADOR, ADVOKATKOSTNADER, UTGIFTER, ELLER ANDRA SKADOR SOM
UPPKOMMER TILL FÖLJD AV, ELLER I ANSLUTNING TILL, NÅGON INFORMATION HÄRI, ELLER SOM
RESULTAT AV ANVÄNDNING AV NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON TJÄNST AV DIG ELLER AV NÅGON
TREDJE PART, ÄVEN OM MAN HAR INFORMERATS OM RISKEN FÖR SÅDANA SKADOR.
Tredjepartstjänster avbrytas eller avslutas när som helst och Samsung ger ingen garanti att något innehåll eller
någon tjänst förblir tillgänglig under en viss tidsperiod. Innehåll och tjänster som överförs av tredje part genom
nätverks- och sändningsanläggningar över vilka Samsung inte har något kontroll. Utan begränsning till det
övergripande i den här friskrivningsklausulen frånsäger sig Samsung allt ansvar för avbrott eller tillbakadragande
av innehåll eller tjänster som görs tillgängliga genom den här enheten.
Samsung ansvarar inte för kundtjänster som är relaterade till innehåll och tjänster. Eventuella frågor eller
beställningar av tjänster relaterat till innehåller eller andra tjänster ska göras direkt till respektive innehålls- och
tjänsteleverantörer.
Licens
• Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, Pro Logic, and the
double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.
• For DTS patents, see http://patents.dts.com. Manufactured under license from
DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, DTS in combination with the Symbol,
the DTS-HD logo, and DTS-HD Master Audio are registered trademarks or
trademarks of DTS, Inc. in the United States and/or other countries. © DTS, Inc. All Rights Reserved.
• DivX
Den här DivX Certified®-enheten kan spela upp DivX® HD-videofiler
(inklusive .avi och .divx). Hämta kostnadsfri programvara på www.divx.com för att skapa,
spela upp och strömma digitala videor. Om du vill spela upp köpta DivX-filmer måste du
först registrera din enhet på vod.divx.com. Du hittar registreringskoden i
DivX VOD-delen av enhetens inställningsmeny. Den här DivX Certified®-enheten kan spela upp
DivX® HD-videofiler (inklusive .avi och .divx). DivX®, DivX Certified® och tillhörande logotyper är varumärken som
tillhör DivX, LLC och används under licens. Omfattas av ett eller flera av följande patent i USA:
7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 8,656,183; 8,731,369; RE45,052.
56 Svenska
• Licensmeddelande för Open Source
-- Om ett Open Source-program används finns licensavtalet för Open Source i produktmenyn.
• Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Ultra HD Blu-ray Disc™, Ultra HD Blu-ray™ och logotyperna är varumärken som
tillhör Ultra HD Blu-ray Disc/Blu-ray Disc Association.
• DEN HÄR PRODUKTEN SÄLJS MED EN BEGRÄNSAD
GARANTI OCH ÄR GODKÄND FÖR ANVÄNDNING
ENDAST TILLSAMMANS MED HEVC-INNEHÅLL SOM
UPPFYLLER ALLA FÖLJANDE TRE KVALIFIKATIONER:
(1) HEVC-INNEHÅLL ENDAST FÖR PERSONLIG ANVÄNDNING, (2) HEVC-INNEHÅLL SOM INTE ERBJUDS
TILL FÖRSÄLJNING OCH (3) HEVC-INNEHÅLL SOM HAR SKAPATS AV PRODUKTENS ÄGARE.
PRODUKTEN FÅR INTE ANVÄNDAS TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHÅLL SKAPAT AV EN
TREDJE PART, SOM ANVÄNDAREN HAR BESTÄLLT ELLER SOM HAR KÖPTS FRÅN EN TREDJE PART,
FÖRUTOM OM ANVÄNDAREN HAR FÅTT ETT SEPARAT TILLSTÅND ATT ANVÄNDA PRODUKTEN
TILLSAMMANS MED SÅDANT INNEHÅLL AV EN LICENSIERAD ÅTERFÖRSÄLJARE AV INNEHÅLLET.
ANVÄNDNING AV PRODUKTEN TILLSAMMANS MED HEVC-KODAT INNEHÅLL ANSES SOM
GODKÄNNANDE AV DEN BEGRÄNSADE BEFOGENHETEN FÖR ANVÄNDNING SÅ SOM ANGES OVAN.
57 Svenska
Bilaga
• Oracle och Java är registrerade varumärken som tillhör Oracle och/eller dess dotterbolag.
Andra namn kan vara varumärken som tillhör respektive ägare.
07
• The terms HDMI and HDMI High-Definition Multimedia Interface, and the HDMI Logo are
trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing LLC in the United States and
other countries.
Bilaga
Specifikationer
Vikt
1,8 kg
Driftstemperaturintervall
+5°C till +35°C
Mått
Allmänt
406,0 (B) X 44,7 (H) X 230,0 (D) mm
Luftfuktighetsintervall
Typ A
USB
USB 2.0
DC-utgång
5 V 500 mA max.
Video
HDMI
Ljudutsignal
Nätverk
10 % till 75 %
2160p, 1080p, 720p, 576p/480p
Ljud
PCM, Bitstream
Digital ljudutsignal
Optisk
Ethernet
100BASE - TX Terminal
• Nätverkshastigheter på 10Mbps och lägre stöds inte.
• Utseendet och specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande.
• För strömförsörjning och strömförbrukning, se etiketten på spelaren.
• Vikt och mått är ungefärliga.
Total strömförbrukning i standby-läge (W)
Ethernet
Avaktiveringsmetod för port
1,0W
START > Inställn. > Allmänt > Systemhanterare >
WoL På/Av
• En administrationsavgift kan debiteras om antingen
(a) en tekniker tillkallas och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit att läsa den här
bruksanvisningen)
(b) du tar med enheten till ett reparationscenter och det inte finns något produktfel (dvs. du har underlåtit
att läsa den här bruksanvisningen).
• Beloppet på en sådan administrationsavgift meddelas innan något arbete eller hembesök genomförs.
58 Svenska
Korrekt avfallshantering av batterierna i denna produkt
(elektriska och elektroniska produkter)
(Gäller i EU och andra europeiska länder med separata insamlingssystem.)
Denna markering på produkten, tillbehören och i manualen anger att produkten och de elektroniska
tillbehören (t.ex. laddare, headset, USB-kabel) inte bör sorteras tillsammans med annat hushållsavfall
när de kasseras. Till förebyggande av skada på miljö och hälsa bör dessa föremål hanteras separat
för ändamålsenlig återvinning av beståndsdelarna.
Hushållsanvändare bör kontakta den återförsäljare som sålt produkten eller sin kommun för vidare
information om var och hur produkten och tillbehören kan återvinnas på ett miljösäkert sätt.
Företagsanvändare bör kontakta leverantören samt verifiera angivna villkor i köpekontraktet.
Produkten och de elektroniska tillbehören bör inte hanteras tillsammans med annat kommersiellt
avfall.
Mer information om Samsungs miljöåtaganden och produktspecifika regelverksförpliktelser, t.ex. REACH, WEEE,
batterier, finns på:
http://www.samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html
59 Svenska
Bilaga
Korrekt avfallshantering av produkten
07
(Gäller EU och andra europeiska länder med särskild batteriåtervinning.)
Denna markering på batteriet, i manualen eller på förpackningen anger att batterierna i denna
produkt inte bör slängas tillsammans med annat hushållsavfall. De kemiska symbolerna Hg , Cd
eller Pb visar i förekommande fall att batterierna innehåller kvicksilver, kadmium eller bly i mängder
överstigande de gränsvärden som anges i EU-direktivet 2006/66.
Om batterierna inte slängs på ett ansvarsfullt sätt kan dessa substanser utgöra en fara för hälsa eller
miljö.
Hjälp till att skydda naturresurser och bidra till materialåtervinning genom att sortera batterierna
separat från annat avfall och lämna in dem på en återvinningsstation.
SVERIGE
Denna Samsung-produkt garanteras för en period på tolv (12) månader från den ursprungliga inköpsdagen,
mot materialfel och tillverkningsfel. I händelse av att garantiservice begärs, bör ni återlämna produkten till
den återförsäljare från vilken den köptes.
Samsungs godkända handlare och godkända servicecentrum i andra EG-länder kommer dock att uppfylla
garantin i enlighet med de villkor som utfärdats till köpare i det aktuella landet. Vid problem, finns detaljer om
våra godkända servicecentrum att få från:
Samsung Electronics Nordic AB,
Torshamnsgatan 27, box 1235, SE-16428, Kista, Sweden
Tel : 0771-SAMSUNG (0771-7267864)
http://www.samsung.com/se
@ GARANTIVILLKOR
1. Garantin gäller enbart om garantikortet är fullständigt och riktigt ifyllt och visas upp tillsammans med den
ursprungliga fakturan, kassakvittot eller försäljningsbekräftelsen, samt att serienumret på produkterna inte
har gjorts oläsligt.
2. Samsungs skyldigheter är begränsade till reparation eller, enligt eget avgörande, utbyte av produkten eller
den felaktiga delen.
3. Garantireparationer måste utföras av godkända Samsung-handlare eller godkända servicecentrum.
Ingen ersättning kommer att ges för reparationer som utförs av andra än av Samsung godkända
handlare eller servicecentrum. Reparationsarbete och skador på produkterna som orsakas av sådant
reparationsarbete kommer inte att omfattas av denna garanti.
4. Denna produkt anses inte vara behäftad med materialfel eller tillverkningsfel på grund av att den kräver
anpassning för att vara förenlig med nationella eller lokala tekniska standarder eller säkerhetsstandarder
som gäller i ett annat land än det för vilket produkten ursprungligen konstruerades och tillverkades.
Denna garanti kommer inte att omfatta, och ingen ersättning kommer att ges, för sådan anpassning eller
för någon skada som kan bli följden därav.
5. Denna garanti omfattar ingenting av det följande:
a) Periodiska kontroller, underhåll och reparation eller utbyte av delar till följd av normal förslitning.
b) Kostnader som har samband med transport, avlägsnande eller installation av produkten.
c) Felaktig användning, inklusive användning av produkten för andra ändamål än de avsedda, installation.
d) S
kada som orsakas av blixtnedslag, vatten, eld, krig, allmänna oroligheter, felaktig nätspänning,
otillbörlig ventilation eller andra orsaker bortom Samsungs kontroll.
6. Denna garanti gäller för varje person som lagligt har kommit i besittning av äganderätten till produkten
under garantiperioden.
7. Konsumentens lagstadgade rättigheter i varje tillämplig nationell lagstiftning, antingen det rör sig om
rättigheter mot återförsäljaren som härrör från köpeavtalet eller om andra rättigheter, påverkas inte av
denna garanti. Såvida det inte finns en nationell lagstiftning som säger annat är rättigheterna enligt denna
garanti konsumentens enda rättigheter, och Samsung, dess dotterbolag och distributörer skall inte
ansvara för indirekta skador eller följdskador eller för skador på grammofonskivor, CD-skivor, video-eller
ljudband eller på annan sammanhörande utrustning eller material.
SAMSUNG ELECTRONICS NORDIC AB
© 2017 Samsung Electronics Co., Ltd. Med ensamrätt.
Kontakta Samsung
Om du har några frågor eller synpunkter om Samsungs produkter, är du välkommen att kontakta Samsung Support.
Country
Contact Centre 
Web Site
` Europe
U.K
0330 SAMSUNG (7267864)
IRELAND (EIRE) 0818 717100
GERMANY
06196 77 555 77
FRANCE
01 48 63 00 00
ITALIA
800-SAMSUNG (800.7267864)
SPAIN
0034902172678
PORTUGAL
808 207 267
LUXEMBURG
261 03 710
NETHERLANDS 088-9090100 (lokaal tarief)
BELGIUM
02-201-24-18
NORWAY
815 56480
DENMARK
707 019 70
www.samsung.com/uk/
support
www.samsung.com/ie/
support
www.samsung.com/de/
support
www.samsung.com/fr/
support
www.samsung.com/it/
support
www.samsung.com/es/
support
www.samsung.com/pt/
support
www.samsung.com/
be_fr/support
www.samsung.com/nl/
support
www.samsung.com/be/
support (Dutch)
www.samsung.com/
be_fr/support (French)
www.samsung.com/no/
support
www.samsung.com/dk/
support
www.samsung.com/fi/
support
www.samsung.com/se/
support
FINLAND
030-6227 515
SWEDEN
0771 726 786
POLAND
801-172-678* lub +48 22 607-93-33*
* (koszt połączenia według taryfy
operatora)
www.samsung.com/pl/
support
HUNGARY
0680SAMSUNG (0680-726-7864)
www.samsung.com/hu/
support
Country
AUSTRIA
SWITZERLAND
CZECH
SLOVAKIA
CROATIA
BOSNIA
MONTENEGRO
SLOVENIA
SERBIA
BULGARIA
ROMANIA
CYPRUS
GREECE
Contact Centre 
Web Site
0800-SAMSUNG (0800-7267864)
[Only for Dealers] 0810-112233
www.samsung.com/at/
support
www.samsung.com/ch/
support (German)
0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)
www.samsung.com/
ch_fr/support (French)
www.samsung.com/cz/
800 - SAMSUNG (800-726786)
support
www.samsung.com/sk/
0800 - SAMSUNG (0800-726 786)
support
www.samsung.com/hr/
072 726 786
support
www.samsung.com/
055 233 999
support
www.samsung.com/
020 405 888
support
www.samsung.com/si/
080 697 267 (brezplačna številka)
support
www.samsung.com/rs/
011 321 6899
support
*3000 Цена в мрежата
www.samsung.com/bg/
0800 111 31 , Безплатна телефонна линия support
*8000 (apel in retea)
www.samsung.com/ro/
08008-726-78-64 (08008-SAMSUNG)
support
Apel GRATUIT
8009 4000 only from landline, toll free
80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only
from land line (+30) 210 6897691 from
mobile and land line
LITHUANIA
8-800-77777
LATVIA
8000-7267
ESTONIA
800-7267
www.samsung.com/gr/
support
www.samsung.com/lt/
support
www.samsung.com/lv/
support
www.samsung.com/ee/
support
Download PDF

advertising