Sony | CMT-DF1 | Sony CMT-DF1 Návod na použitie

filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_01-01_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 1 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
2-893-195-12(1)
Mikro Hi-Fi
komponentový
systém
Návod na použitie
CMT-DF1
© 2006 Sony Corporation
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_02-02_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 2 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
VÝSTRAHA
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru
a riziku úrazu elektrickým prúdom,
nevystavujte zariadenie dažďu ani
vlhkosti.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru, nezakrývajte
ventilačné otvory systému novinami, obrusmi,
záclonami atď. Na systém neklaďte horiace sviečky.
Aby ste predišli riziku vzniku požiaru alebo úrazu
elektrickým prúdom, na zariadenie neklaďte nádoby
naplnené kvapalinou (napr. vázy).
Zariadenie pripojte do ľahko dostupnej elektrickej
zásuvky. V prípade spozorovania problémov
so zariadením ihneď odpojte sieťovú šnúru
od elektrickej siete.
Zariadenie neumiestňujte do uzatvorených miest,
ako je napr. vstavaná skriňa alebo knižnica.
Likvidácia starých
elektrických a elektronických
zariadení (Platí v Európskej
únii a ostatných európskych
krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že
s výrobkom nemôže byť nakladané ako s domovým
odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť
do vyhradeného zberného miesta na recykláciu
elektrozariadení. Tým, že zaistíte správne
zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské
zdravie, ktoré by v opačnom prípade hrozilo
pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom.
Recyklácia materiálov pomáha uchovávať prírodné
zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohto výrobku kontaktujte prosím váš
miestny alebo obecný úrad, miestnu službu pre zber
domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok
zakúpili.
Použiteľné príslušenstvo: Diaľkové ovládanie
Upozornenie pre spotrebiteľov
Toto zariadenie je
klasifikované
ako výrobok CLASS 1
LASER. Označenie
o klasifikácii je
umiestnené v zadnej
časti zariadenia.
UPOZORNENIE
PRI OTVORENÍ ALEBO PORUŠENÍ KRYTU
ZARIADENIA MÔŽETE SPOZOROVAŤ LASER
TRIEDY CLASS 1M. NEPOZERAJTE PRIAMO
DO OPTICKÉHO SYSTÉMU.
2SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_03-03_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 3 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Obsah
Používanie tohto návodu......................... 4
Disky vhodné na prehrávanie.................. 4
Začíname
Zapojenie systému .................................. 7
Výber jazyka ......................................... 10
Disk – Základné prehrávanie
Vloženie disku ...................................... 11
Prehrávanie disku.................................. 11
— Normal Play
Prehrávanie DVD disku pomocou
menu ...............................................13
Prehrávanie VIDEO CD diskov
s funkciami PBC (Ver. 2.0) ............ 13
— PBC Play
Prehrávanie MP3/JPEG/DivX®
súborov ........................................... 14
Disk – Ďalšie možnosti
prehrávania
Opakované prehrávanie ........................ 16
— Repeat Play
Prehrávanie v náhodnom poradí ........... 17
— Random Play
Použitie zobrazenia na obrazovke
pre vyhľadávanie............................. 18
Disk – Ďalšie funkcie
Zmena zvuku/titulkov/uhlu pohľadu..... 20
Zmena jazyka ........................................ 21
— Language
Úprava nastavení obrazu....................... 22
— General Setup/Video Setup
Úprava nastavení zvuku ........................ 24
— Audio Setup
Obmedzenie prehrávania disku............. 25
— Parental Control
Zoznam položiek nastavenia systému.......27
Rádio
Uloženie rozhlasových staníc ............... 28
Počúvanie rozhlasu ............................... 28
Počúvanie uložených staníc
Počúvanie neuložených staníc
Kazetový magnetofón
– Prehrávanie
Vloženie kazety .................................... 29
Prehrávanie kazety................................ 29
Kazetový magnetofón
– Nahrávanie
Nahrávanie na kazetu............................ 30
Nastavenie zvuku
Nastavenie zvuku.................................. 30
Spievanie s hudbou............................... 30
Displej
Zobrazenie informácií o disku na displeji
na prednom paneli .......................... 32
Zobrazenie informácií o disku
na obrazovke .................................. 32
Voliteľné zariadenia
Ovládanie TVP diaľkovým ovládaním..... 33
Používanie funkcie THEATRE SYNC .... 33
Pripojenie voliteľných zariadení ........... 34
Využitie 5.1-kanálového zvuku
s pripojeným zosilňovačom............ 35
Nahrávanie na pripojené zariadenie ..... 36
Riešenie problémov
Problémy a ich riešenie......................... 37
Hlásenia ................................................ 41
Ďalšie informácie
Bezpečnostné upozornenia ................... 42
Technické údaje.................................... 44
Slovník.................................................. 45
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla
príslušných strán............................. 49
3SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_04-06_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 4 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Používanie tohto návodu
• V návode sú popísané operácie vykonávané
pomocou diaľkového ovládania (ďalej aj DO).
Tie isté operácie je možné vykonať aj
ovládacími prvkami na systéme, ktoré majú
totožné alebo podobné označenia.
• Zobrazenie OSD (on-screen display) sa môže
líšiť v závislosti od modelu.
• Na obrázkoch je použité anglické zobrazenie
OSD (on-screen display).
• Označenie “DVD” sa môže vzťahovať
všeobecne na DVD VIDEO, DVD+RW/
DVD+R a DVD-RW/DVD-R disky.
• V tomto návode sa používajú nižšie
zobrazené symboly.
Symbol
Disky vhodné
na prehrávanie
V tomto systéme je možné prehrávať nasledovné
disky. Iné disky nie je možné prehrávať.
Vhodné disky
Formát diskov
Logo disku
DVD VIDEO
DVD-RW/
DVD-R
Význam
Funkcie sú dostupné pre
DVD VIDEO a DVD-R/
DVD-RW disky v režime Video
a DVD+R/DVD+RW disky.
Funkcie sú dostupné pre
VIDEO CD disky (vrátane
Super VCD alebo CD-R/CD-RW
diskov vo formáte video CD
alebo Super VCD).
Funkcie sú dostupné pre audio
CD alebo CD-R/CD-RW disky
vo formáte audio CD
Funkcie sú dostupné pre DATA
CD disky (CD-ROM/CD-R/
CD-RW disky obsahujúce audio
súbory MP3*, obrazové súbory
JPEG a video súbory DivX)
Funkcie sú dostupné pre DATA
DVD disky (DVD-R/DVD-RW/
DVD+R/DVD+RW) obsahujúce
video súbory DivX.
DVD+RW/
DVD+R
VIDEO CD
Audio CD
CD-R/CD-RW
“DVD VIDEO”, “DVD-R” a “DVD-RW” sú
obchodné značky.
*MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) je štandardný
formát pre kompresiu audio dát definovaný
normou ISO/MPEG.
4SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_04-06_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 5 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Regionálne kódy DVD diskov,
ktoré je možné v tomto
systéme prehrávať
Váš systém má regionálny kód vyznačený
na zadnej strane a môžete na ňom prehrávať iba
DVD disky, ktoré majú rovnaké regionálne kódy.
V tomto systéme je taktiež možné prehrávať
DVD disky označené symbolom ALL .
Pri pokuse prehrávať iný DVD disk sa na TV
obrazovke zobrazí hlásenie “Wrong Region”
(“Neplatný regionálny kód”). V závislosti
od vyhotovenia DVD disku môže dôjsť
k výnimke pri prehrávaní DVD disku, ktorý je
chránený regionálnym kódom, aj keď nie je
tento disk označený regionálnym kódom.
Disky, ktoré sa v tomto
systéme nedajú prehrávať
• CD-ROM disky (okrem prípon “.MP3”,
“.JPG” alebo “.JPEG”)
• CD-R/CD-RW disky so záznamom v iných,
než nasledovných formátoch:
– Audio CD formát.
– Video CD formát.
– MP3 (MPEG1 Audio Layer-3)/JPEG/DivX
formát zodpovedajúci štandardu ISO9660*
Level 1/Level 2 alebo Joliet
• CD-ROM disky so záznamom vo formáte
PHOTO CD.
• Dátové úseky CD-Extra diskov
• Super Audio CD disky
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW disky s iným video záznamom ako
je DivX zodpovedajúci formátu Universal
Disk Format (UDF).
• DVD-ROM/DVD-R/DVD-RW/DVD+R/
DVD+RW zaznamenané metódou Multi
Session
• DVD-RAM disky
• DVD audio disky
• DVD disky s odlišným regionálnym kódom
• DVD+R DL (Double layer) disky
• DVD+R/DVD+RW disky zaznamenané
v režime VR (Video Recording)
• Statické snímky vytvorené po nahrávaní
na DVD kamkordér v režime VR (formát
Video Recording)
• Disky neštandardných tvarov (napr. srdce,
štvorec, hviezda) sa v tomto systéme nedajú
prehrať. Ak sa o to pokúsite, môžete systém
poškodiť. Nepoužívajte takéto disky.
• Disky s nalepeným papierom alebo nálepkou
na povrchu.
• Disky so zvyškami nálepiek alebo
celofánovej lepiacej pásky.
* Logický formát súborov a priečinkov na CD-ROM
diskoch definovaný štandardom ISO (International
Organization for Standardization).
Poznámky k CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW (režim Video)/
DVD+R/DVD+RW diskom
• V niektorých prípadoch nie je možné
prehrávať CD-R, CD-RW, DVD-R,
DVD-RW (režim Video) (DVD-RW
vytvorené v režime video, ktoré majú rovnaký
formát ako DVD VIDEO), DVD+R alebo
DVD+RW disky v závislosti od kvality
záznamu alebo stavu disku, alebo
charakteristiky záznamového zariadenia.
Naviac disky, ktoré nie sú správne uzatvorené
nie je možné prehrávať. Podrobnosti sú
uvedené v návode na použitie záznamového
zariadenia. Pri niektorých DVD+RW/
DVD+R diskoch nemusia fungovať niektoré
funkcie prehrávania, aj keď sú tieto disky
správne uzatvorené.
• Nie je možné prehrávať disky nahrané
vo formáte packet write.
Poznámka o funkciách
prehrávania DVD a VIDEO CD
diskov
Niektoré funkcie prehrávania DVD a VIDEO
CD diskov môžu byť úmyselne zablokované
výrobcom programu. Vzhľadom na to, že tento
systém prehráva DVD a VIDEO CD disky podľa
samotného obsahu disku upraveného výrobcom,
niektoré funkcie prehrávania nemusia byť
k dispozícii. Ďalšie informácie sa dozviete
z pokynov uvedených pri DVD alebo VIDEO
CD disku.
Pokračovanie
5SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_04-06_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 6 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Audio disky kódované
technológiou pre ochranu
autorských práv
Zariadenie je určené na prehrávanie diskov
kompatibilných so štandardom Compact Disc
(CD). V poslednom čase niektoré hudobné
vydavateľstvá distribuujú disky kódované
technológiou pre ochranu autorských práv.
Medzi takýmito diskmi sa môžu vyskytovať tiež
disky, ktoré nevyhovujú štandardu CD a z toho
dôvodu ich nemusí byť možné v tomto systéme
prehrávať.
Poznámka k duálnym diskom
DualDisc (duálny disk) je obojstranný disk,
ktorý má DVD záznam nahraný na jednej strane
a digitálny zvuk na druhej strane.
Keďže strana disku DualDisc s audio záznamom
nezodpovedá štandardu CD, nie je ich
prehrávanie v tomto systéme zaručené.
Upozornenie pri prehrávaní
disku so záznamom metódou
Multi-session
• Ak sú súbory MP3 (JPEG) uložené na disku
v prvej sekcii (First session), dokáže systém
prehrávať aj CD disky zaznamenávané
metódou Multi Session. Ak sú potom súbory
MP3 (JPEG) uložené aj v ďalších sekciách,
môžu sa tieto súbory tiež prehrávať.
• Ak sú audio skladby a obrazové dáta na
hudobnom CD disku alebo Video CD disku
zaznamenané v prvej sekcii, bude sa
prehrávať iba prvá sekcia.
• Pri prehrávaní disku, ktorý obsahuje audio
skladby vo formáte CD, MP3 súbory
a obrazové JPEG súbory, je možné prehrávať
len audio skladby formátu hudobného CD.
• CD-R a CD-RW disky zaznamenané metódou
Multi Session, ktoré nie sú ukončené
“uzatvorením sekcie”, nie je možné
prehrávať.
• Pri CD-ROM/CD-R/CD-RW disku, ktorý
okrem DivX súborov obsahuje aj MP3 alebo
JPEG súbory, systém prehrá len video súbory
DivX.
Ochrana autorských práv
Tento systém je vybavený technológiou
na ochranu autorských práv vlastníka programu
podľa príslušných patentov USA a iných práv
o duševnom vlastníctve. Použitie tejto
technológie je možné iba so súhlasom
spoločnosti Macrovision a je určené iba
pre domáce alebo iné obmedzené využívanie,
pokiaľ spoločnosť Macrovision neuvedie inak.
Spätné upravovanie a disasemblovanie je
zakázané.
• Tento systém je vybavený systémom Dolby1) Digital
a DTS2) Digital Surround System.
1) Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby
Laboratories. “Dolby” a symbol dvojité-D sú
obchodné značky spoločnosti Dolby Laboratories.
2)
Vyrobené v licencii spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc. “DTS” a “DTS 2.0 + Digital Out”
sú obchodné značky spoločnosti Digital Theater
Systems, Inc.
• Technológia kódovania MPEG Layer-3 a patenty
sú licencované spoločnosťami Fraunhofer IIS
a Thomson.
• DivX® je technológia pre kompresiu video súborov
vyvinutá spoločnosťou DivX, Inc.
DivX, DivX Certified a príslušné logá sú obchodné
značky spoločnosti DivX, Inc. a používajú sa
na základe licencie.
6SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_07-10_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 7 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Začíname
Podľa postupu popísaného v krokoch 1 až 7 zapojte systém pomocou dodávaných káblov
a príslušenstva.
AM rámová anténa
FM anténa
Predný reproduktor (pravý)
1 Pripojte reproduktory.
Reproduktory nie sú rozlíšené na pravý
a ľavý reproduktor. Reproduktor
umiestnený napravo od systému
pri pohľade na jeho prednú časť pripojte
ku konektoru SPEAKER R a reproduktor
umiestnený naľavo ku konektoru
SPEAKER L.
Začíname
Zapojenie systému
Predný reproduktor (ľavý)
2 Pripojte FM a AM antény.
Zostavte AM rámovú anténu a pripojte ju.
FM drôtovú anténu
vystrite horizontálne
Z reproduktora
na pravej strane
Z reproduktora
na ľavej strane
Vložte len
odizolovanú časť*
AM rámová anténa
* Odizolujte koniec kábla.
Pokračovanie
7SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_07-10_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 8 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Poznámka
Pri pripojení k video zariadeniu
Antény umiestnite čo najďalej od reproduktorových
káblov.
Podľa obrázka nižšie prepojte TVP a video zariadenie
pomocou audio a video káblov (nedodávané).
3 Pripojte TVP.
TVP
Zvoľte si jedno z nasledovných zapojení.
Zapojenie A
Ak váš TVP má vstupné komponentové
video konektory, pomocou
komponentového video kábla
(nedodávaný) pripojte TVP ku
konektorom COMPONENT VIDEO OUT.
Ak je váš TVP kompatibilný
s progresívnym signálom, použite toto
zapojenie a nastavte systém do režimu
rozpoznávania progresívneho signálu.
Pre viac podrobností pozrite “Zmena typu
výstupného signálu zo systému” (str. 23).
Video
zariadenie
Systém
Nepripájajte
priamo.
Ak medzi tento systém a TVP pripojíte video zariadenie,
pri sledovaní video signálu z tohto systému môže dôjsť
k poruchám obrazu. Nepripájajte video zariadenie
medzi tento systém a TVP.
Poznámka
Na systém nepokladajte TVP.
Rada
Na dosiahnutie vyššej kvality video signálu použite
voliteľný S video kábel a pripojte ho do konektora
S VIDEO na TVP a do konektora S VIDEO OUT
na systéme (str. 34).
4 Pri modeloch s prepínačom napätia
nastavte prepínač VOLTAGE
SELECTOR do polohy zodpovedajúcej
napätiu v miestnej elektrickej sieti.
Zapojenie B
Vstupný video konektor vášho TVP
prepojte s konektorom VIDEO OUT
pomocou video kábla (dodávaný).
V závislosti od modelu sa prepínač
VOLTAGE SELECTOR môže líšiť.
5 Sieťovú šnúru pripojte do elektrickej
zásuvky.
Ak dodávaný adaptér zástrčky nepasuje
do elektrickej zásuvky, odnímte ho
zo zástrčky (len pre modely vybavené
adaptérom).
Ak používate TVP
Zapnite TVP a prepnite zdroj vstupného signálu TVP
tak, aby sa obraz tohto systému zobrazoval na TV
obrazovke.
8SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_07-10_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 9 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
6 Zapnite systém.
Vloženie dvoch batérií R6
(veľkosť AA) do DO
Začíname
Stlačte tlačidlo POWER na systéme.
Po stlačení tlačidla POWER systém zapnete
a potom stáčaním tlačidla ?/1
na diaľkovom ovládaní môžete systém
zapínať alebo vypínať.
Poznámky
• Systém bude stále napájaný až dovtedy, kým ho
nevypnete opätovným stlačením tlačidla POWER
na systéme.
• Systém nie možné ovládať pomocou diaľkového
ovládania kým nie je zapnutý pomocou tlačidla
POWER.
• Ak systém nebudete dlhší čas používať, vypnite
ho pomocou tlačidla POWER.
7 V závislosti od systému vášho TVP
nastavte systém PAL alebo NTSC.
Prenosový systém (norma) je z výroby
nastavený pre modely s regionálnym
kódom 3 na NTSC a pre ostatné kódy
na PAL.
Po každom stlačení tlačidla PAL/NTSC
sa prenosový systém (norma) prepína
nasledovne:
NTSC t PAL t Multi t
NTSC (P-Scan) t PAL (P-Scan) t
Multi (P-Scan) t NTSC t ...
e
E
e
E
Poznámka
Ak neplánujete DO dlhší čas používať, vyberte z neho
batérie. Predídete tak možnému poškodeniu DO
vytečením batérií a následnou koróziou.
Rada
Pri štandardnom používaní by mali batérie vydržať
cca 6 mesiacov. Ak už systém nereaguje na povely
DO, vymeňte obidve batérie za nové.
Poznámky
• Po zmene prenosového systému (normy) podľa
vyššie uvedeného postupu sa môže na obrazovke
TVP na moment vyskytnúť rušenie.
• Pri prehrávaní disku nahranom v inom prenosovom
systéme (norme) než je systém nastavený, môže byť
obraz skreslený.
• Pre nastavenie obrazovej normy pozrite str. 22.
Pripojenie voliteľných zariadení
Pozri str. 34.
9SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_07-10_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 10 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Výber jazyka
Môžete zmeniť jazyk zobrazenia na obrazovke.
1
2
3
Zapnite váš TVP a zvoľte video vstup.
Stlačením ?/1 zapnite systém.
Stlačením DVD (alebo opakovaným
stláčaním FUNCTION + alebo –)
prepnite činnosť na DVD.
Ak je vložený disk s funkciou
automatického spustenia prehrávania,
prehrávanie disku sa automaticky spustí.
Stlačením x zastavíte prehrávanie.
4
V režime zastavenia stlačte SETUP.
Zobrazí sa Menu Setup.
5
6
7
8
Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“General Setup Page” a potom stlačte
ENTER.
Stláčaním M alebo m zvoľte
“OSD Lang” a stlačte ENTER.
Stláčaním M alebo m zvoľte
zo zobrazeného zoznamu jazyk
a stlačte ENTER.
Stlačením SETUP vypnete zobrazenie
Menu Setup.
10SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 11 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Disk – Základné prehrávanie
Vloženie disku
Stlačte Z OPEN na systéme.
Do priestoru pre disk umiestnite disk
s popisom smerom nahor tak, aby
stredný otvor disku dobre zapadol
na držiak disku.
Vložte disk tak,
aby jeho
stredný otvor
zapadol
na držiak disku.
3
— Normal Play
Pred prehrávaním DVD alebo VIDEO CD disku
zapnite TVP a zvoľte zdroj vstupného video
signálu. V závislosti od DVD alebo VIDEO CD
disku môžu byť niektoré funkcie rozdielne alebo
nedostupné. Podrobnosti pozri v návode
na použitie daného disku.
Príklad: Pri prehrávaní DVD disku
Číslo kapitoly
Číslo titulu
Zatvorte priestor disku.
Poznámka
Disk – Základné prehrávanie
1
2
Prehrávanie disku
Prehrávací čas
Príklad: Pri prehrávaní CD disku
Ak je povrch disku s popisom lepkavý, alebo sú
na ňom zvyšky lepidla po nálepke, prípadne je
popísaný lepkavým atramentom, môže dôjsť
k poruche.
Číslo skladby
1
Prehrávací čas
Stlačením DVD (alebo stláčaním
FUNCTION + alebo –) prepnite činnosť
na DVD.
Po vložení disku s funkciou automatického
prehrávania sa prehrávanie spustí
automaticky.
2
Vložte disk.
Po zatvorení priestoru disku sa automaticky
spustí prehrávanie.
Ak sa prehrávanie nespustí automaticky,
stlačte H (alebo NX na systéme).
Pokračovanie
11SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 12 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Zastavenie
Stlačte x .
Pozastavenie
Tlačte X (alebo NX na systéme).1)
Stlačením H (alebo NX
na systéme) obnovíte prehrávanie.
Výber skladby Stláčajte . alebo > počas
alebo kapitoly prehrávania alebo pozastavenia.
Počas prehrávania alebo
pozastavenia jedenkrát stlačte .
pre posun na začiatok aktuálnej
skladby alebo kapitoly.
Rýchle
vyhľadanie
miesta počas
zrýchleného
posuvu vpred/
vzad (Scan)2)
Stlačte m alebo M (alebo
podržte stlačené m alebo M
na systéme) počas prehrávania.
Po každom stlačení alebo pridržaní
tlačidla sa rýchlosť vyhľadávania
zmení.
Stlačením H (alebo NX
na systéme) obnovíte štandardné
prehrávanie Normal Play.
Sledovanie
snímky
po snímke
(Slow-motion
Play)
(len DVD/
VIDEO CD
disky)1)2)
Počas prehrávania stlačte
SLOW3) alebo SLOW y. Po
každom stlačení tlačidla sa rýchlosť
prehrávania zmení.
Stlačením H (alebo NX
na systéme) obnovíte štandardné
prehrávanie Normal Play.
Zväčšenie
obrazu (len
DVD/VIDEO
CD disky)
Stlačte ZOOM. Po každom stlačení
tlačidla sa zmení miera zväčšenia.
Pre obnovenie pôvodnej veľkosti
obrazu stláčajte ZOOM, kým sa
obraz nenastaví na pôvodnú veľkosť.
Prepnutie
na zdroj
signálu DVD
z iného zdroja
vstupného
signálu
Stlačte DVD (alebo NX
na systéme) (Automatic Source
selection).
Po vložení disku s funkciou
automatického prehrávania sa
prehrávanie spustí automaticky.
Stlmenie
zvuku
Stlačte MUTING.
Opätovným stlačením MUTING
alebo VOLUME + zvuk obnovíte.
Obnovenie prehrávania z pozície
zastavenia prehrávania disku
— Resume Play (len DVD/VIDEO CD/
CD disky)
Systém si zapamätá miesto, kde ste zastavili
prehrávanie disku. Prehrávanie môžete teda
obnoviť z tohto miesta.
1 Počas prehrávania disku zastavte
prehrávanie stlačením x.
Na displeji sa zobrazí “RESUME”. Ak sa
“RESUME” nezobrazí, funkcia Resume Play nie
je k dispozícii.
2 Stlačte H (alebo NX na systéme).
Systém spustí prehrávanie od miesta, v ktorom
bolo prehrávanie disku zastavené v kroku 1.
Poznámky
• Funkcia Resume Play nemusí pri niektorých diskoch
pracovať správne.
• Podľa miesta zastavenia prehrávania môže dôjsť
pri jeho obnovení k miernej odchýlke od tohto
miesta.
• Funkcia Resume Play sa zruší, keď:
– V režime zastavenia stlačíte x.
– Vypnete systém.
– Otvoríte priestor disku.
– Zmeníte zdroj signálu.
Prehrávanie zadaním čísla
kapitoly/skladby v štandardnom
režime prehrávania (iba na DO)
Číselnými tlačidlami zadajte číslo požadovanej
kapitoly/skladby.
Príklad:
Pre prehrávanie kapitoly/skladby číslo 5 stlačte 0 a 5.
Pre prehrávanie kapitoly/skladby číslo 30 stlačte 3 a 0.
Vybratie disku Počas zastavenia stlačte Z OPEN
na systéme.
1)
2)
3)
Môže sa vyskytnúť rušenie v obraze.
Nie je počuť zvuk.
Len DVD disky.
Poznámka
V závislosti od DVD alebo VIDEO CD disku môžu byť
niektoré funkcie nedostupné.
12SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 13 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Prehrávanie DVD disku
pomocou Menu
— PBC Play
DVD disk je rozdelený na viacero úsekov
obrazu alebo zvuku. Tieto úseky sa nazývajú
“tituly”. Pri prehrávaní DVD disku, ktorý
obsahuje niekoľko titulov si môžete zvoliť
požadovaný titul pomocou tlačidla TOP MENU.
Pri prehrávaní DVD disku, ktorý umožňuje
voľbu takých položiek ako jazyk pre titulky
a zvukovú stopu, môžete tieto položky voliť
pomocou MENU/PBC.
1
Stlačte TOP MENU alebo MENU/PBC.
Na TV obrazovke sa zobrazí ponuka Menu
DVD disku. Obsah ponuky Menu je
rozdielny pri rôznych DVD diskoch.
2
3
Stláčaním M/m/</, alebo číselných
tlačidiel zvoľte položku, ktorú chcete
prehrávať alebo meniť.
Stlačte ENTER.
Pomocou funkcií PBC* môžete využívať
jednoduché interaktívne operácie a prehrávať
VIDEO CD disky interaktívne vďaka
zobrazeným ponukám Menu na TV obrazovke.
Formát a štruktúra Menu môžu byť pri každom
disku rôzne.
* PBC: Playback Control (Ovládanie prehrávania)
1
2
Disk – Základné prehrávanie
Prehrávanie VIDEO CD
diskov s funkciami PBC
(Ver. 2.0)
Stlačením DVD (alebo stláčaním
FUNCTION + alebo –) prepnite činnosť
na DVD.
Vložte VIDEO CD disk s PBC funkciami
(Ver. 2.0)
Spustí sa prehrávanie a na TV obrazovke sa
zobrazí Menu PBC.
3
Stláčaním číselných tlačidiel zvoľte
číslo požadovanej položky.
Zadajte číslo pomocou dvoch číslic.
Napríklad pre zvolenie čísla “1”
zadajte “01”.
4
Pokračujte v prehrávaní podľa
inštrukcií v ponuke pre interaktívne
prehrávanie.
Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
disku, pretože sa ovládacie postupy môžu
v závislosti od VIDEO CD disku líšiť.
Návrat do predchádzajúceho
Menu
Stlačte O RETURN.
Pokračovanie
13SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 14 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Zrušenie prehrávania s funkciami
PBC
1 Pre zrušenie režimu Resume Play stlačte
dvakrát x (str. 12).
Prehrávanie MP3/JPEG/
DivX® súborov
2 Stlačte SETUP.
Zobrazí sa Menu Setup.
3 Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“Preference Page” a stlačte ENTER.
4 Stláčaním M alebo m zvoľte “PBC”, potom
stlačte ENTER.
Pred prehrávaním MP3, JPEG alebo DivX disku
zapnite TVP a zvoľte zdroj vstupného video
signálu.
1
5 Stláčaním M alebo m zvoľte “Off”, potom
stlačte ENTER.
6 Stlačením SETUP vypnite zobrazenie Menu
2
Setup.
Stlačením DVD (alebo stláčaním
FUNCTION + alebo –) prepnite činnosť
na DVD.
Do systému vložte DATA CD alebo
DATA DVD disk.
Zobrazí sa zoznam súborov.
7 Stlačte H (alebo NX na systéme).
Spustí sa prehrávanie od prvej skladby. Statické
obrázky (napr. zobrazenie Menu) sa
nezobrazujú.
Pre obnovenie PBC prehrávania zopakujte kroky
1 až 7 a v kroku 5 zvoľte “On”.
Rada
Pri stláčaní tlačidla MENU/PBC sa nastavenie prepína
medzi “PBC On” a “PBC Off”.
3
Stláčaním M/m/</, zvoľte súbor,
ktorý chcete prehrať.
Stláčaním M alebo m prechádzajte smerom
hore a dole v obsahu priečinku.
Zvoľte priečinok a pre vstup do priečinku
stlačte ENTER alebo ,.
Pre návrat o úroveň vyššie zvoľte vrchný
priečinok a stlačte ENTER alebo <.
4
Stlačte H (alebo NX na systéme).
Prehrávanie sa spustí od zvoleného súboru.
Ak zvolíte súbor JPEG, spustí sa
prezentácia Slide Show.
14SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 15 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Ďalšie operácie
1)
2)
Vykonajte
Zastavenie
Počas prehrávania MP3 alebo DivX
súboru stlačte x.
Počas prehrávania JPEG súboru
stlačte MENU/PBC.
Pozastavenie
Tlačte X (alebo NX na systéme).1)
Stlačením H (alebo NX na
systéme) obnovíte prehrávanie.
Rýchle
vyhľadanie
miesta počas
zrýchleného
posuvu vpred/
vzad (Scan)
(okrem
súborov
JPEG)2)
Stlačte m alebo M (alebo
podržte stlačené m alebo M
na systéme) počas prehrávania.
Po každom stlačení alebo pridržaní
tlačidla sa rýchlosť vyhľadávania
zmení.
Stlačením H (alebo NX
na systéme) obnovíte štandardné
prehrávanie Normal Play.
Sledovanie
snímky
po snímke
(Slow-motion
Play)
(len súbory
DivX)1)2)
Počas prehrávania stlačte SLOW y3).
Po každom stlačení tlačidla sa rýchlosť
prehrávania zmení.
Stlačením H (alebo NX
na systéme) obnovíte štandardné
prehrávanie Normal Play.
Zväčšenie
obrazu (len
DivX/JPEG
súbory)
Stlačte ZOOM.
Pri DivX súboroch sa po každom
stlačení tlačidla zmení miera
zväčšenia. Pre obnovenie pôvodnej
veľkosti obrazu stláčajte ZOOM, kým
sa obraz nenastaví na pôvodnú veľkosť.
Pri JPEG súboroch sa po každom
stlačení ZOOM a potom m alebo
M zmení miera zväčšenia.
Pre obnovenie pôvodnej veľkosti
obrazu stlačte opäť ZOOM.
Obrátenie
aktuálneho
obrazu (len
JPEG súbory)
Pre vertikálne obrátenie obrazu
stlačte M.
Pre horizontálne obrátenie obrazu
stlačte m.
Otočenie
aktuálneho
obrazu (len
JPEG súbory)
Stlačte < alebo ,.
Po každom stlačení , sa obrázok
otočí o 90° doprava.
Po každom stlačení < sa obrázok
otočí o 90° doľava.
Stlmenie
zvuku
Stlačte MUTING.
Opätovným stlačením MUTING
alebo VOLUME + zvuk obnovíte.
3)
Zvolenie súboru JPEG pomocou
zobrazenia zoznamu náhľadov
1 Počas prehliadania JPEG súborov stlačte x.
JPEG súbory, ktoré sa nachádzajú v tom istom
priečinku ako prehliadaný JPEG súbor sa
zobrazia v zozname náhľadov.
2 Stláčaním M/m/</, zvoľte JPEG súbor,
ktorý chcete prehliadať a stlačte ENTER.
Pre posun na ďalšie zobrazenie stláčaním M/m/
</, zvoľte Next B a stlačte ENTER.
Pre návrat k predchádzajúcemu zobrazeniu
zvoľte b Prev a stlačte ENTER.
Disk – Základné prehrávanie
Pre
Môže sa vyskytnúť rušenie v obraze.
Nie je počuť zvuk.
Tlačidlo SLOW nefunguje pri súboroch DivX.
Zrušenie zoznamu náhľadov
a obnovenie zoznamu súborov.
Stlačte MENU/PBC.
Poznámky k zoznamu súborov.
• Na obrazovke TVP je možné zobraziť až 14 znakov
pre názvy priečinkov a súborov.
• Pre názvy priečinkov alebo súborov je možné použiť
písmená abecedy a číslice. Akýkoľvek iný znak sa
zobrazí ako “-”.
• Ak sa prehráva súbor MP3, zobrazený prehrávací čas
sa môže líšiť od skutočného času.
Poznámky k MP3/JPEG súborom
• Maximálny počet:
– 255 priečinkov na disku.
– 999 súborov MP3/JPEG na disku.
– 640 súborov MP3/JPEG v jednom priečinku.
Ak sa však na disku nachádza veľké množstvo iných
ako MP3/JPEG súborov, maximálny počet
priečinkov a súborov sa môže znížiť.
• Pri dátových CD diskoch je prehrávanie možné až
do 16 úrovní.
• Tento systém podporuje prehrávanie MP3 súborov
zaznamenaných pri dátovom toku 32 až 320 kb/s
a s frekvenciou 32/44,1/48 kHz pre MPEG1 Audio
Layer-3.
• Ak pridáte príponu “.MP3” k inému súboru než MP3,
systém nerozpozná súbor správne a bude
reprodukovať hlasný šum, ktorý môže poškodiť
reproduktory systému.
Vybratie disku Počas zastavenia stlačte Z OPEN
na systéme.
Pokračovanie
15SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 16 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
• Pri nasledovných diskoch trvá spustenie prehrávania
dlhšie.
– Disk s komplikovanou štruktúrou priečinkov.
– Disk zapísaný vo formáte Multi Session.
– Disk, na ktorý je možné pridať ďalšie údaje
(neuzatvorený disk).
• V tomto systéme nie je v závislosti od formátu
súboru možné prehrávať niektoré CD-R alebo
CD-RW disky.
Poznámky k súborom DivX
• Systém nemusí prehrať súbor DivX, ak bol vytvorený
spojením 2 alebo viacerých súborov DivX.
• Systém nedokáže prehrávať súbory DivX s väčším
rozmerom obrazu než 640 (šírka) × 480 (výška).
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže vypadávať zvuk.
• Systém nedokáže prehrávať niektoré súbory DivX,
ktorých dĺžka presahuje 3 hodiny.
• Ak na DATA DVD disku nie sú uložené žiadne
súbory DivX, zobrazí sa hlásenie indikujúce, že disk
sa nedá prehrávať.
• V závislosti od súboru DivX môže byť obraz
nekvalitný, alebo môže "mrznúť". V takomto prípade
odporúčame vytvoriť súbor pri vyššom dátovom toku.
Ak je zvuk stále nekvalitný, odporúčame používať
súbory, ktorých zvuková stopa je vo formáte MP3.
Tento systém nie je kompatibilný s formátom WMA
(Windows Media Audio).
• Z dôvodu vlastností kompresnej technológie
používanej pri súboroch DivX môže od stlačenia H
(alebo NX na systéme) po zobrazenie obrazu
uplynúť určitý čas.
• V závislosti od súboru DivX nemusí zvuk
zodpovedať práve prehrávanému obrazu.
• V závislosti od softvéru, ktorý vytvoril súbor DivX
sa môže poradie prehrávania líšiť.
• Systém dokáže rozpoznať až 600 súborov DivX
v jednom priečinku. Maximálny počet priečinkov
je 200.
Rady
• Počas prehrávania súborov DivX je možné zobraziť
informáciu o disku (str. 32).
• Ak je predvolený počet prehraní, súbor DivX môžete
prehrávať toľkokrát, koľkokrát je predvolený počet
prehraní.
Disk – Ďalšie možnosti prehrávania
Opakované prehrávanie
— Repeat Play
Môžete opakovane prehrávať celý disk alebo
zvolený priečinok alebo tiež môžete opakovane
prehrávať titul/kapitolu/skladbu/súbor.
Používanie zobrazení
na prednom displeji
Počas prehrávania opakovane stláčajte
REPEAT.
Každým stlačením tlačidla sa nastavenie
cyklicky mení nasledovne:
x Pri prehrávaní DVD disku
• REPEAT 1: Opakované prehrávanie
aktuálnej kapitoly.
• REPEAT: Opakované prehrávanie
aktuálneho titulu.
• REPEAT ALL: Opakované prehrávanie
všetkých titulov na disku.
x Pri prehrávaní VIDEO CD/CD disku alebo
súboru MP3/JPEG/DivX
• REPEAT 1: Opakované prehrávanie
aktuálnej skladby/súboru.
• REPEAT ALL: Opakovane prehráva všetky
skladby/súbory na disku.
Zrušenie režimu Repeat Play
Stláčajte REPEAT, kým nezmizne “REPEAT”.
Poznámky
• Prehrávanie Repeat Play nie je prístupné počas PBC
prehrávania VIDEO CD diskov (str. 13).
• Po zvolení “REPEAT 1” sa aktuálna kapitola/
skladba/súbor opakovane prehráva dovtedy, kým
režim “REPEAT 1” nezrušíte.
16SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 17 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Používanie OSD zobrazení
(na obrazovke)
Počas prehrávania opakovane stláčajte
REPEAT.
Prehrávanie v náhodnom
poradí
— Random Play
Každým stlačením tlačidla sa nastavenie
cyklicky mení nasledovne:
• Bez zobrazenia: Bez opakovaného prehrávania.
• Chapter: Opakované prehrávanie aktuálnej
kapitoly.
• Title: Opakované prehrávanie aktuálneho
titulu.
• ALL: Opakované prehrávanie všetkých
titulov na disku.
x Pri prehrávaní VIDEO CD/CD disku
• Bez zobrazenia: Bez opakovaného prehrávania.
• Track: Opakované prehrávanie aktuálnej
stopy/skladby.
• ALL: Opakované prehrávanie všetkých stôp/
skladieb na disku.
x Pri prehrávaní súboru MP3/JPEG/DivX
• Repeat Off: Bez opakovaného prehrávania.
• Repeat One: Opakované prehrávanie
aktuálneho súboru.
• Repeat All: Opakované prehrávanie všetkých
súborov v priečinku.
Poznámka
Všetky vyššie uvedené zobrazenia zmiznú z obrazovky
za pár sekúnd.
Zrušenie režimu Repeat Play
x Pri prehrávaní DVD disku
Stláčajte REPEAT, kým sa nevypne zobrazenie
“Chapter”, “Title” a “ALL”.
x Pri prehrávaní VIDEO CD/CD disku
Stláčajte REPEAT, kým sa nevypne zobrazenie
“Track” aj “ALL”.
x Pri prehrávaní súboru MP3/JPEG/DivX
Stláčajte REPEAT, kým sa neobjaví “Repeat Off”.
Poznámky
• Prehrávanie Repeat Play nie je prístupné počas PBC
prehrávania VIDEO CD diskov (str. 13).
• Prehrávanie Repeat Play sa zruší, keď:
– Vypnete systém.
– Otvoríte priestor disku.
– Zvolíte iný zdroj vstupného signálu okrem DVD.
Môžete náhodne prehrávať celý disk alebo
zvolený priečinok.
Používanie zobrazení
na prednom displeji
Počas prehrávania stláčajte RANDOM, kým
sa neobjaví “RANDOM”.
Prehrávanie v režime Random Play sa spustí od
nasledujúceho titulu/kapitoly/skladby/súboru.
Zrušenie režimu Random Play
Stláčajte RANDOM, kým nezmizne
“RANDOM”.
Disk – Ďalšie možnosti prehrávania
x Pri prehrávaní DVD disku
Poznámka
Prehrávanie Random Play nie je prístupné počas PBC
prehrávania VIDEO CD diskov (str. 13).
Používanie OSD zobrazení
(na obrazovke)
Počas prehrávania stláčajte RANDOM, kým
sa neobjaví “Random”.
Prehrávanie v režime Random Play sa spustí
od nasledujúceho titulu/kapitoly/skladby/súboru.
Každým stlačením tlačidla sa nastavenie
cyklicky mení nasledovne:
x Pri prehrávaní DVD disku
• Bez zobrazenia: Bez náhodného prehrávania.
• Random: Prehrávanie titulov/kapitol na disku
v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní VIDEO CD/CD disku
• No display: Bez náhodného prehrávania.
• Random: Prehrávanie všetkých skladieb
na disku v náhodnom poradí.
x Pri prehrávaní súboru JPEG/DivX
• Off: Bez náhodného prehrávania.
• Random: Prehrávanie všetkých súborov
v priečinku v náhodnom poradí.
Pokračovanie
17SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 18 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Zrušenie režimu Random Play
x Pri prehrávaní DVD/VIDEO CD/CD disku
Stláčajte RANDOM, kým nezmizne “Random”.
Použitie OSD zobrazenia
na vyhľadávanie
x Pri prehrávaní súboru JPEG/DivX
Stláčajte RANDOM, kým sa nezobrazí “Off”.
Poznámky
• Prehrávanie Random Play nie je možné počas PBC
prehrávania VIDEO CD diskov (str. 13).
• Prehrávanie Random Play sa zruší, keď:
– Vypnete systém.
– Otvoríte priestor disku.
– Zvolíte iný zdroj vstupného signálu okrem DVD.
• Prehrávanie v režime Random Play nie je možné
nastaviť pre súbory MP3.
Môžete vyhľadávať tituly alebo kapitoly (DVD)
a skladby (VIDEO CD). Keďže sú tituly,
kapitoly a skladby na disku označené
individuálnymi číslami, požadovanú kapitolu
alebo skladbu môžete zvoliť zadaním ich čísla.
Je tiež možné vyhľadať požadované miesto
zadaním časového kódu (Time Search).
Poznámka
Funkcia vyhľadávania nefunguje v režime prehrávania
Random Play (str. 17).
Vyhľadávanie titulu/kapitoly
(len DVD disky)
1
Počas prehrávania stlačte SEARCH.
Zobrazí sa Menu Display.
2
3
Stláčaním M alebo m zvoľte “Title”
alebo “Chapter” a potom stlačte
ENTER.
Stlačením číselných tlačidiel zadajte
číslo požadovaného titulu alebo
kapitoly.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného čísla.
4
Stlačením SEARCH vypnite zobrazenie
Menu Display.
Poznámka
Funkcia vyhľadávania nefunguje pri DVD diskoch
ak je zrušený režim Resume Play (str. 12).
18SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_11-19_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 19 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Vyhľadávanie skladby
(len VIDEO CD disky)
1
Počas prehrávania stlačte SEARCH.
Zobrazí sa Menu Display.
2
Disk – Ďalšie možnosti prehrávania
3
Stláčaním M alebo m zvoľte “Track”
a potom stlačte ENTER.
Stlačením číselných tlačidiel zadajte
číslo požadovanej skladby.
Prehrávanie sa spustí od zvoleného čísla.
4
Stlačením SEARCH vypnite zobrazenie
Menu Display.
Poznámka
Funkcia vyhľadávania skladieb nefunguje počas PBC
prehrávania VIDEO CD disku.
Vyhľadávanie presného miesta
pomocou časového kódu
(len DVD/VIDEO CD disky)
— Time Search
1
Počas prehrávania stlačte SEARCH.
Zobrazí sa Menu Display.
2
Stláčaním SEARCH zvoľte požadovanú
metódu vyhľadávania.
x Pri prehrávaní DVD disku
Zvoľte “TT Time” (Čas titulu) alebo
“CH Time” (Čas kapitoly) a stlačte
ENTER.
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku
Zvoľte “Disc Time” (Čas disku) alebo
“Track Time” (Čas skladby) a stlačte.
3
4
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
časový kód.
Stlačením SEARCH vypnite zobrazenie
Menu Display.
Poznámka
Funkcia vyhľadávania času Time Search nefunguje
počas PBC prehrávania VIDEO CD disku.
Zrušenie vyhľadávania
Stláčajte SEARCH, kým sa nezruší zobrazenie
Menu Display.
19SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_20-27_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 20 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Disk – Ďalšie funkcie
Zmena zvuku/titulkov/
zorných uhlov
Zmena zvuku
Ak je DVD alebo DATA CD/DATA DVD
(video súbory DivX) disk nahraný vo viacerých
audio formátoch (PCM, Dolby Digital, MPEG
audio alebo DTS), môžete zvukový formát
počas prehrávania disku meniť. Pri DVD
diskoch s viacjazyčnými zvukovými stopami si
môžete zvoliť požadovaný jazyk.
Pri VIDEO CD, alebo CD diskoch môžete zvoliť
zvuk ľavého alebo pravého kanála
a reprodukovať zvuk zvoleného kanála cez
pravý aj ľavý reproduktor. Napríklad pri disku
s hudobnou skladbou môže pravý kanál
reprodukovať spev a ľavý inštrumentálnu hudbu.
Ak chcete počúvať iba inštrumentálnu časť
skladby, môžete zvoliť reprodukciu ľavého
kanála z obidvoch reproduktorov.
Počas prehrávania stláčajte AUDIO.
Každým stlačením tlačidla sa nastavenie
cyklicky mení nasledovne:
x Pri prehrávaní DVD disku
Dostupné jazykové verzie sú rôzne pri každom
DVD disku.
Ak je dva- alebo viackrát zobrazený ten istý
jazyk, DVD disk je nahraný vo viacerých audio
formátoch.
Nastavenie požadovanej
zvukovej stopy
Systém môžete nastaviť na požadovanú zvukovú
stopu podľa postupu v časti “Zmena jazyka”
(str. 21).
Poznámky
• Pri prehrávaní DVD disku, ktorý obsahuje
viackanálový zvuk, sa zvuk zmixuje do dvoch
kanálov a reprodukuje sa z reproduktorov systému.
Zvuk sa však nereprodukuje vo formáte
“Multi Channel PCM”.
• Pri disku, ktorý neobsahuje viaceré audio formáty,
nie je možné meniť zvuk.
• V závislosti od DVD disku nemusí byť možné zmeniť
zvuk, aj keď DVD disk obsahuje viacero audio
formátov.
• Pri VIDEO CD a CD diskoch sa nastavenie
po vypnutí systému alebo otvorení priestoru disku
obnoví na “Stereo”.
• Pri prehrávaní DVD disku môže dôjsť k zmene zvuku
automaticky.
Zobrazenie audio informácie
o disku (len DVD disky/DivX
súbory)
Ak počas prehrávania stláčate AUDIO,
na TV obrazovke sa zobrazí formát audio
signálu (PCM, Dolby Digital, DTS atď.).
Napríklad pri formáte Dolby Digital môžu byť
na DVD disku zaznamenané viaceré zvukové
signály, od monofonického až po 5.1-kanálový.
V závislosti od DVD disku môže byť počet
zaznamenaných kanálov rôzny.
Audio formát
x Pri prehrávaní VIDEO CD/CD disku
• Mono Left: Zvuk ľavého kanála
(monofonický).
• Mono Right: Zvuk pravého kanála
(monofonický).
• Mix-Mono: Zmixovaný ľavý a pravý kanál.
• Stereo: Štandardný stereo zvuk.
x Pri prehrávaní súboru DivX
Možnosť výberu formátu audio signálu
na DATA CD alebo DATA DVD závisí
od súboru DivX uloženého na disku. Formát sa
zobrazuje na TV obrazovke.
20SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_20-27_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 21 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Zobrazenie titulkov
(len DVD disky)
Pri DVD diskoch, na ktorých sú nahrané
viacjazyčné titulky, môžete počas prehrávania
DVD disku zmeniť jazyk titulkov, alebo ich
vypnúť alebo zapnúť.
Počas prehrávania stláčajte SUBTITLE.
Po každom stlačení tlačidla sa titulky menia.
— Language
1
2
3
4
V závislosti od DVD disku nemusí byť možné zmeniť
jazyk titulkov, aj keď sa na DVD disku nachádzajú
titulky vo viacerých jazykoch.
Poznámka
Niektoré DVD disky neumožňujú zmenu zorného uhla
aj napriek tomu, že sú na DVD disku zaznamenané
viaceré zorné uhly.
Stláčaním M alebo m zvoľte položku
a stlačte ENTER.
Výber jazyka pre zvukovú stopu. Jazyk
zvoľte zo zobrazeného zoznamu.
x Subtitle (len DVD disky)
Výber jazyka pre titulky. Jazyk zvoľte
zo zobrazeného zoznamu.
Pri DVD diskoch, na ktorých sú zaznamenané
scény z rôznych zorných uhlov (pohľadov),
môžete zmeniť zorný uhol.
Po každom stlačení tlačidla sa zorný uhol
zmení.
Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“Preference Page” a stlačte ENTER.
x Audio (len DVD disky)
Zmena zorných uhlov
(len DVD disky)
Počas prehrávania stláčajte ANGLE.
V režime zastavenia stlačte SETUP.
Zobrazí sa Menu Setup.
Stláčaním SUBTITLE zvoľte “Subtitle Off”.
Poznámka
Pre zrušenie režimu Resume Play
stlačte dvakrát x (str. 12).
Disk – Ďalšie funkcie
Zrušenie nastavenia titulkov
Zmena jazyka
x Disc MENU (len DVD disky)
Výber jazyka pre Menu DVD disku.
5
6
Stláčaním M alebo m zvoľte jazyk
a stlačte ENTER.
Stlačením SETUP vypnete zobrazenie
Menu Setup.
Zmena jazyka pre OSD
zobrazenia
V kroku 3 zvoľte ponuku “General Setup Page”
a potom zvoľte “OSD Lang”. Podrobnosti
pozrite “Výber jazyka” (str. 10).
Poznámka
Ak zvolený jazyk nie je na DVD disku zaznamenaný,
automaticky sa zvolí jeden zo zaznamenaných
jazykov.
Rada
Všetky nastavenia okrem nastavenia Parental Control
môžete obnoviť na výrobné nastavenia podľa postupu
uvedeného v časti “Pre obnovenie výrobných
nastavení* , vykonajte reset nasledovným postupom:”
(str. 40).
* Okrem nastavení Parental Control
21SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_20-27_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 22 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Poznámka
Úprava nastavení obrazu
— General Setup/Video Setup
Pri niektorých DVD diskoch môže dochádzať
k automatickému výberu formátu “Normal/LB”
namiesto “Normal/PS” a naopak.
x Angle Mark (Uhlová značka) (len DVD disky)
1
V režime zastavenia stlačte SETUP.
Zobrazí sa Menu Setup.
2
3
4
5
Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“General Setup Page” alebo “Video
Setup Page” a stlačte ENTER.
Vypnutie alebo zapnutie multi-uhlovej ikony pri
prehrávaní DVD disku s funkciou viacerých
zorných uhlov.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
On
Zapnutie multi-uhlovej ikony.
Off
Vypnutie multi-uhlovej ikony.
Stláčaním M alebo m zvoľte položku
a stlačte ENTER.
Video Setup
Stláčaním M alebo m zvoľte nastavenie
a stlačte ENTER.
Výber normy (prenosového systému) pri prehrávaní
disku. Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Stlačením SETUP vypnete zobrazenie
Menu Setup.
General Setup
x TV Type (TV norma)
PAL
Pri prehrávaní disku v norme
NTSC sa zmení výstupný video
signál do normy PAL.
Multi
Na výstup je vyvedený video
signál v norme, v akej je
zaznamenaný disk (PAL alebo
NTSC). Ak váš TVP používa
duálny systém, zvoľte “Multi”.
NTSC
Pri prehrávaní disku v norme PAL
sa zmení výstupný video signál
do normy NTSC.
x TV Display (TV obrazovka)
Nastavenie pomeru strán pre pripojený TVP.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Normal/PS
Normal/LB
Wide
Zvoľte pri pripojení štandardného TVP
formátu 4:3. Po tomto nastavení sa
zobrazí širokouhlý obraz na celej
obrazovke a časti prečnievajúce
do strán sa orežú.
Zvoľte pri pripojení štandardného TVP
formátu 4:3. Po tomto nastavení sa
zobrazí širokouhlý obraz s pruhmi
v hornej a dolnej časti obrazovky.
Zvoľte pri pripojení širokouhlého TVP
alebo TVP s funkciou režimu Wide.
x Component/S (Komponentový/S výstup)
Keď pripojíte TVP do konektora COMPONENT
VIDEO OUT alebo do S VIDEO OUT v zadnej
časti systému, zvoľte nastavenie podľa
pripojenia. Ak nie je zvolené správne
nastavenie, obraz sa nebude zobrazovať správne.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
S-VIDEO
Zvoľte toto nastavenie
po pripojení do konektora
S VIDEO OUT.
COMPONENT
Zvoľte toto nastavenie
po pripojení do konektora
COMPONENT VIDEO OUT.
x DivX VOD
Z niektorých komerčným web-stránok si môžete
kúpiť a stiahnuť súbory DivX VOD. Pred
sťahovaním súborov DivX VOD musíte
v objednávke na danej web-stránke zadať
registračné číslo vášho systému.
Done
22SK
Zobrazenie registračného kódu
tohto systému.
Podrobnosti pozrite na
http://www.divx.com na internete.
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_20-27_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 23 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Poznámky
• Ak nemôžete prehrať stiahnuté súbory DivX VOD
zaznamenané na CD-R disku, mohla už uplynúť doba
zapožičania súboru. Ďalším dôvodom môže byť, že
verzia súboru je nesprávna alebo boli vykonané
nesprávne nastavenia pri sťahovaní alebo napaľovaní
na CD-R disk. Podrobnosti o DivX VOD súboroch
pozrite na http://www.divx.com.
• V závislosti od pripojeného TVP môžete zmeniť
prenosový systém (normu) (str. 9).
Rada
* Okrem nastavení Parental Control
Zmena typu výstupného signálu
zo systému
— Progressive
Progresívny formát video signálov je spôsob
zobrazovania TV obrazu, pri ktorom sa redukuje
blikanie a zvyšuje sa ostrosť obrazu. Aby bolo
zobrazenie takéhoto signálu možné, je potrebné
k systému pripojiť TVP, ktorý dokáže spracovať
signály v progresívnom formáte.
1 Stlačením DVD (alebo stláčaním
FUNCTION + alebo –) prepnite činnosť
na DVD.
Po vložení disku s funkciou automatického
prehrávania sa prehrávanie spustí automaticky.
Stlačením x zastavíte prehrávanie.
2 Stlačte PROGRESSIVE na systéme.
Po každom stlačení tlačidla PROGRESSIVE
sa OSD zobrazenie prepína nasledovne:
x Interlace (výrobné nastavenie)
Toto nastavenie zvoľte, ak TVP nedokáže
spracovať signál v progresívnom formáte a TVP
je pripojený do konektora VIDEO OUT.
Typy DVD záznamu (softvéru)
a metódy konverzie
DVD záznam (softvér) je možné rozdeliť na dva
druhy: Záznam snímaný filmovou technikou
a záznam snímaný video technikou.
Záznam snímaný video technikou je založený
na TV vysielaní, napr. TV inscenácie alebo
situačné komédie, a zobrazuje sa pri ňom
30 snímok/60 políčok za sekundu. Záznam
snímaný filmovou technikou je odvodený
od klasických filmov a zobrazuje sa pri ňom
24 snímok za sekundu. Niektoré záznamy
na DVD disku sú kombináciou záznamov
snímaných video aj filmovou technikou.
Aby sa na obrazovke zobrazoval prirodzený
obraz, keď je výstupný signál v progresívnom
formáte, musí sa progresívny video signál
konvertovať tak, aby zodpovedal druhu
sledovaného záznamu na DVD disku.
Disk – Ďalšie funkcie
Všetky nastavenia okrem nastavenia Parental Control
môžete obnoviť na výrobné nastavenia podľa postupu
uvedeného v časti “Pre obnovenie výrobných
nastavení* , vykonajte reset nasledovným postupom:”
(str. 40).
Obraz nebude ostrý, alebo sa vôbec nezobrazí,
ak pri týchto nastaveniach nebude splnená
niektorá z uvedených podmienok.
Poznámka
Pri prehrávaní záznamu snímaného video technikou
so signálom v progresívnom formáte sa môžu niektoré
časti obrazového záznamu z dôvodu procesu konverzie
pri výstupe cez konektory COMPONENT VIDEO
OUT zobrazovať neprirodzene. Nastavenie “P-SCAN”
nemá vplyv na výstupný signál z konektora VIDEO
OUT, pretože ide o výstupný signál v prekladanom
formáte.
P-SCAN* y Interlace (výrobné nastavenie)
* Keď je výstupný signál zo systému
v progresívnom formáte, na displeji sa zobrazí
“PROGRE”.
x P-SCAN
Toto nastavenie zvoľte, ak TVP dokáže
spracovať signál v progresívnom formáte a TVP
je pripojený do konektorov COMPONENT
VIDEO OUT.
V uvedených podmienkach štandardne zvoľte
toto nastavenie.
23SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_20-27_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 24 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Úprava nastavení zvuku
— Audio Setup
1
2
3
4
5
6
SPDIF Setup
x SPDIF Output (Výstup SPDIF)
V režime zastavenia stlačte SETUP.
Nastavenie metódy výstupu 5.1-kanálového
zvuku z výstupu DIGITAL OUT (OPTICAL)
v zadnej časti systému.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
Zobrazí sa Menu Setup.
SPDIF Off
Audio signál nie je vyvedený
na konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL).
SPDIF/RAW
Zvoľte toto nastavenie pre
reprodukciu 5.1-kanálového
zvuku keď je pripojený voliteľný
zosilňovač (pozrite “Reprodukcia
5.1-kanálového zvuku cez pripojený
zosilňovač” (str. 35)).
SPDIF/PCM
Zvoľte toto nastavenie pre
reprodukciu 2 kanálového PCM
zvuku, keď je pripojený voliteľný
zosilňovač.
Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“Audio Setup Page” a potom stlačte
ENTER.
Stláčaním M alebo m zvoľte ponuku
“Speaker Setup ” alebo “SPDIF Setup”
a stlačte ENTER.
Opäť stlačte ENTER.
Stláčaním M alebo m zvoľte nastavenie
a stlačte ENTER.
Stlačením SETUP vypnete zobrazenie
Menu Setup.
Speaker Setup
x Downmix (Zmixovanie)
Pri prehrávaní 5.1-kanálového zvuku
nastavujete ako sa bude reprodukovať zvuk
zo zadných reproduktorov systému.
Výrobné nastavenie je podčiarknuté.
LT/RT
Zvoľte pre zmixovanie zadného
pravého a ľavého kanálu do
jedného monofonického kanálu,
ktorý sa na výstup privedie
skombinovaný s predným ľavým
a pravým kanálom.
Stereo
Zvoľte pre skombinovanie
zadného ľavého kanálu s predným
ľavým kanálom a zadného
pravého kanálu s predným pravým
kanálom.
Rada
Všetky nastavenia okrem nastavenia Parental Control
môžete obnoviť na výrobné nastavenia podľa postupu
uvedeného v časti “Pre obnovenie výrobných
nastavení* , vykonajte reset nasledovným postupom:”
(str. 40).
* Okrem nastavení Parental Control
24SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_20-27_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 25 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Obmedzenie prehrávania
disku
— Parental Control
Obmedzenie prehrávania
pre deti
Prehrávanie niektorých DVD diskov môže byť
obmedzené prednastavenou úrovňou, napríklad
vekom diváka.
Scéna, ktorá je “zakázaná” sa neprehrá, alebo sa
nahradí inou (predvolenou) scénou.
Poznámka
Od výroby je nastavené heslo “136900”.
Pred nastavením obmedzenia Parental Control
zmeňte heslo zadaním vlastného 6-ciferného
čísla. Ak ste zabudli heslo, týmto postupom
môžete tiež nastaviť nové heslo.
Obmedzenie Parental Control nie je možné nastaviť
dokým nie je v ponuke “Password Setup Page”
nastavená položka “Password Mode” na “On”.
Od výroby je položka “Password Mode” nastavená
na heslo “On”. Podrobnosti pozri “Vypnutie a zapnutie
obmedzenia Parental Control” (str. 26).
1
2
1
3
4
5
6
7
8
Ak je vložený disk, vyberte ho.
Stlačte SETUP.
Zobrazí sa Menu Setup.
2
Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“Password Setup Page” a potom
stlačte ENTER.
3
Stláčaním M alebo m zvoľte
“Password” a potom stlačením ,
zvoľte “Change”.
Vložte disk, pre ktorý chcete nastaviť
obmedzenie Parental Control.
Dvojitým stlačením x zrušte režim
Resume Play (str. 12).
Disk – Ďalšie funkcie
Nastavenie hesla
Stlačte SETUP.
Zobrazí sa Menu Setup.
4
5
Stlačte ENTER.
Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“Preference Page” a stlačte ENTER.
Stláčaním M alebo m zvoľte “Parental”
a stlačte ENTER.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
do položky “Old Password” číslo
“136900”.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
nové 6-ciferné heslo do položky
“New Password”.
Pre potvrdenie zadajte ešte raz nové
6-ciferné heslo do položky
“Confirm PWD” a stlačte ENTER.
Nové heslo je nastavené
6
Stláčaním M alebo m zvoľte
požadovanú úroveň obmedzenia
a stlačte ENTER.
Čím nižšia je hodnota, tým prísnejšie je
obmedzenie.
Pokračovanie
25SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_20-27_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 26 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
7
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
6-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Prehrávanie disku, pre ktorý
je nastavený režim Parental
Control
1
Vložte disk a stlačením DVD (alebo
opakovane FUNCTION + alebo –)
prepnite činnosť na DVD.
Zobrazí sa ponuka pre zadanie hesla.
2
Nastavenie obmedzenia Parental Control je
dokončené.
Ak sa po zadaní 6-ciferného hesla nezvolí
automaticky “OK”, zadané heslo je
nesprávne. Zadajte správne heslo.
Ak počas zadávania hesla urobíte chybu,
buď pokračujte v zadávaní čísiel pokým sa
zadávacie okno nevyprázdni alebo
stláčaním m zvoľte “OK”, potom stlačte
ENTER a pokračujte podľa postupu od
kroku 4.
Pomocou číselných tlačidiel zadajte
6-ciferné heslo a stlačte ENTER.
Spustí sa prehrávanie.
Poznámky
• Pri prehrávaní DVD disku, ktorý nemá funkciu
Parental Control, prehrávanie nie je možné na tomto
systéme nijakým spôsobom obmedziť.
• Pri niektorých DVD diskoch môžete byť vyzvaný
na zmenu úrovne Parental Control počas
prehrávania. V takomto prípade zadajte heslo
a zmeňte úroveň. Ak je režim Resume Play zrušený,
úroveň sa obnoví na pôvodnú hodnotu.
Vypnutie a zapnutie obmedzenia
Parental Control
1 V kroku 4 zvoľte ponuku “Password Setup
Page” a stlačte ENTER.
2 Stláčaním M alebo m zvoľte “Password
Mode”, potom stlačte ENTER.
3 Stláčaním M alebo m zvoľte “On” alebo
“Off”, potom stlačte ENTER.
4 Pomocou číselných tlačidiel zadajte
6-ciferné heslo a stlačte ENTER.
26SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_20-27_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 27 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Ponuka Preference (strany 14, 21, 25, 40)
Prehľad ponuky Setup
On
Off
Ak v režime zastavenia stlačíte SETUP,
zobrazia sa nasledovné položky pre nastavenie.
Výrobné nastavenia sú podčiarknuté.
Audio
English
(Požadovaný jazyk zvoľte
zo zobrazeného zoznamu.)
Poznámka
Subtitle
Off
(Požadovaný jazyk zvoľte
zo zobrazeného zoznamu.)
Disc Menu
English
(Požadovaný jazyk zvoľte
zo zobrazeného zoznamu.)
Parental
1 KID SAFE
2G
3 PG
4 PG 13
5 PGR
6R
7 NC 17
8 ADULT
Default
Reset
Pre zvolenie ponuky “Preference Page” musíte najskôr
zrušiť režim Resume Play (str. 12).
Ponuka General Setup (str. 22)
TV Display
Normal/PS
Normal/LB
Wide
Angle Mark
On
Off
OSD Lang
English
(Požadovaný jazyk zvoľte
zo zobrazeného zoznamu.)
Ponuka Audio Setup (str. 24)
Speaker Setup
Downmix
LT/RT
Stereo
SPDIF Setup
SPDIF Output
SPDIF Off
SPDIF/RAW
SPDIF/PCM
Ponuka Video Setup (str. 22)
TV Type
PAL
Multi
NTSC
Component/S
S-VIDEO
COMPONENT
DivX VOD
Done
Disk – Ďalšie funkcie
PBC
Ponuka Password Setup (str. 26)
Password Mode
On
Off
Password
Change
Exit Setup Menu
Zvoľte pre vypnutie zobrazenia Menu Setup.
27SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_28-31_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 28 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Počúvanie rozhlasu
Rádio
Uloženie rozhlasových
staníc
Počúvanie rozhlasu začnete zvolením predvoľby
alebo manuálnym naladením stanice.
Počúvanie uložených staníc
Do pamäte systému je možné uložiť až 20 staníc
v pásme FM a 20 staníc v pásme AM. Uloženú
stanicu môžete naladiť jednoduchým navolením
príslušného čísla predvoľby.
1
2
3
Stláčaním tlačidla TUNER/BAND,
zvoľte pásmo “FM” alebo “AM”.
Stláčaním TUNING + alebo – nalaďte
požadovanú stanicu.
Stlačte TUNER MEMORY.
— Preset Tuning
Najskôr do pamäte systému uložte rozhlasové
stanice (pozri “Uloženie rozhlasových staníc”
(str. 28)).
1
2
Stláčaním tlačidla TUNER/BAND,
zvoľte pásmo “FM” alebo “AM”.
Stláčaním PRESET + alebo – zvoľte
požadované číslo predvoľby.
Bliká číslo predvoľby.
Kým bliká číslo predvoľby, vykonajte
kroky 4 a 5.
Číslo predvoľby
Frekvencia
Číslo predvoľby
4
5
6
Stláčaním PRESET + alebo – vyberte
požadované číslo predvoľby.
Stlačte ENTER.
Pre uloženie ďalších staníc opakujte
kroky 1 až 5.
Uloženie inej stanice pod už
obsadené číslo predvoľby
Opakujte postup od kroku 1. Po kroku 3
stláčaním PRESET + alebo – zvoľte číslo
predvoľby, pod ktorú chcete uložiť inú stanicu.
Rada
Pridržaním TUNING + alebo – v kroku 2 sa mení
indikátor frekvencie a vyhľadávanie sa ukončí, keď
systém naladí nejakú stanicu (Automatické ladenie).
28SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_28-31_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 29 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Počúvanie neuložených
staníc
Kazetový magnetofón – Prehrávanie
— Manual Tuning
Vloženie kazety
1
2
Stláčaním tlačidla TUNER/BAND,
zvoľte pásmo “FM” alebo “AM”.
1
Stláčaním TUNING + alebo – nalaďte
požadovanú stanicu.
2
3
Vypnutie zvuku
Počúvanie stanice v pásme FM
bez stereofonického efektu
Stlačte xZ na systéme.
Do magnetofónu vložte nahranú kazetu
alebo kazetu, na ktorú chcete nahrávať.
Stranou, na ktorú
chcete nahrávať/
prehrávať smerom
dopredu.
Keď FM stereo program obsahuje statický šum,
stláčaním FM MODE zvoľte “MONO”. Signál
nebude stereofonický, ale príjem sa zlepší.
Rady
• Pre skvalitnenie príjmu nasmerujte dodávané antény
alebo pripojte komerčne dostupnú externú anténu.
• Na kazetu si môžete nahrať relácie rozhlasovej
stanice (str. 30).
Prehrávanie kazety
Môžete použiť kazety typu TYPE I (normal).
1
2
3
Vložte kazetu.
Stlačením TAPE (alebo stláčaním
FUNCTION + alebo –) prepnite činnosť
na TAPE.
Stlačte N na systéme.
Rádio/Kazetový magnetofón – Prehrávanie
Stlačte MUTING.
Opätovným stlačením MUTING alebo
VOLUME + zvuk obnovíte.
V spodnej časti systému otvorte držiak
kazety.
Spustí sa prehrávanie.
Ďalšie operácie
Pre
Vykonajte
Zastavenie
Stlačte xZ na systéme.
Pozastavenie
Stlačte X na systéme. Prehrávanie
obnovíte opätovným stlačením
tlačidla.
Prevíjanie vpred/ Stlačte m alebo M
vzad
na systéme.
Stlmenie zvuku
Stlačte MUTING.
Opätovným stlačením MUTING
alebo VOLUME + zvuk obnovíte.
Vybratie kazety
Počas zastavenia stlačte xZ
na systéme.
29SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_28-31_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 30 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Kazetový magnetofón - Nahrávanie
Nastavenie zvuku
Nahrávanie na kazetu
Nastavenie zvuku
Na kazetu môžete nahrať obsah disku (DVD,
VIDEO CD, CD a MP3) alebo reláciu
rozhlasovej stanice.
Používajte tlačidlá na systéme.
Reprodukcia dynamickejšieho
zvuku (Dynamic Sound
Generator X-tra)
1
Stlačte DSGX.
2
Vložte kazetu, na ktorú chcete
nahrávať.
Stláčaním FUNCTION zvoľte zdroj
zvuku, z ktorého chcete nahrávať.
• DVD disk: Nahrávanie z CD/DVD
prehrávača tohto systému. Po vložení
disku s funkciou automatického
prehrávania sa prehrávanie spustí
automaticky. Stlačením x zastavíte
prehrávanie. Režim Resume Play zrušíte
dvojitým stlačením x.
• FM/AM: Nahrávanie z rádia tohto
systému.
3
Stlačte zN a spustite prehrávanie
zdroja zvuku, z ktorého chcete
nahrávať.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
na prednom displeji cyklicky mení nasledovne:
DSGX y Bez zobrazenia
Spievanie s hudbou
Po pripojení voliteľného mikrofónu môžete
spievať so sprievodnou hudbou z disku.
Nastavenie mikrofónu
Používajte tlačidlá na systéme.
1
Nahrávanie sa začne.
Zastavenie nahrávania
Stlačte xZ .
Poznámka
Počas nahrávania nie je možné počúvať iný zdroj
signálu.
2
3
4
Otočením ovládača MIC LEVEL na MIN,
znížte úroveň mikrofónu.
Pripojte voliteľný mikrofón do konektora
MIC.
Spustite prehrávanie hudby.
Otáčaním MIC LEVEL nastavte
hlasitosť mikrofónu.
Rada
Po ukončení
Nahrávanie z rádia:
Ak bude počas nahrávania z rádia počuť šum,
presmerujte anténu tak, aby ste zredukovali šum.
Otočte ovládač MIC LEVEL do polohy MIN
a odpojte mikrofón od konektora MIC.
Používanie VIDEO CD alebo DVD
diskov
Zapnite TVP a zvoľte vhodný zdroj vstupného
video signálu.
Rada
Za účelom spievania “karaoke” do reprodukcie zvuku
z multiplexného CD disku stláčaním AUDIO
na diaľkovom ovládaní počas prehrávania zvoľte
“Mono Left”, “Mono Right” alebo “Mix-Mono”
(pozri časť “Zmena zvuku” (str. 20)).
30SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_28-31_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 31 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Mixovanie a záznam zvuku
Môžete “zmixovať” prehrávaný zvuk z jedného
zdroja signálu a váš hlas snímaný pripojeným
mikrofónom (nedodávaný).
Takýto zvuk je možné nahrať na kazetu.
Používajte tlačidlá na systéme.
1
2
3
Pripravte zdroj vstupného signálu,
ktorý chcete mixovať.
Vložte kazetu, na ktorú chcete
nahrávať.
Stláčaním FUNCTION zvoľte zdroj
zvuku, z ktorého chcete nahrávať
(napr. DVD).
4
Kazetový magnetofón - Nahrávanie/Nastavenie zvuku
Ak chcete nahrávať z disku, dvakrát stlačte
x pre zrušenie režimu Resume Play.
Stlačte zN a začnite spievať,
rozprávať alebo prehrávať požadovaný
zdroj zvuku.
Nahrávanie sa začne.
Zastavenie nahrávania
Stlačte xZ .
Rady
• Ak sa vyskytne akustická spätná väzba (kvílivý
zvuk) oddiaľte mikrofón od reproduktorov, alebo
zmeňte smerovanie mikrofónu.
• Ak chcete mikrofónom nahrať len váš hlas, môžete
tak urobiť zvolením zdroja signálu DVD, pričom
nespustíte prehrávanie disku.
31SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_32-36_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 32 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Zobrazenie informácií
o disku v OSD zobrazení
Displej
Zobrazenie informácií
o disku na displeji
na prednom paneli
Môžete zobraziť prehrávací čas a zostávajúci čas
aktuálneho titulu, kapitoly, alebo stopy
(skladby).
Počas prehrávania stlačte
DISPLAY .
Môžete zobraziť prehrávací a zostávajúci čas
aktuálnej skladby alebo disku.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
Počas prehrávania stlačte
x Pri prehrávaní DVD disku
DISPLAY.
Po každom stlačení tlačidla sa zobrazenie
cyklicky mení nasledovne:
x Pri prehrávaní DVD disku
Uplynutý čas prehrávania aktuálneho titulu t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálneho titulu t
Uplynutý čas prehrávania aktuálnej kapitoly t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálnej kapitoly
x Pri prehrávaní CD/VIDEO CD disku bez
funkcií PBC
Uplynutý čas prehrávania aktuálnej skladby t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálnej skladby t
Uplynutý čas prehrávania aktuálneho disku1) t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálneho disku1)
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku s PBC
funkciami (Ver. 2.0)
Uplynutý čas prehrávania aktuálnej skladby2) t
Uplynutý čas prehrávania aktuálneho titulu t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálneho titulu t
Uplynutý čas prehrávania aktuálnej kapitoly t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálnej kapitoly
x Pri prehrávaní CD/VIDEO CD disku bez
funkcií PBC
Uplynutý čas prehrávania aktuálnej skladby t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálnej skladby t
Uplynutý čas prehrávania aktuálneho disku1) t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálneho disku1)
x Pri prehrávaní VIDEO CD disku s PBC
funkciami (Ver. 2.0)
Uplynutý čas prehrávania aktuálnej skladby2) t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálnej skladby2)
x Pri prehrávaní súboru MP3
Zostávajúci čas prehrávania aktuálnej skladby2)
Uplynutý čas prehrávania a celkový čas
prehrávania aktuálneho súboru3)
x Pri prehrávaní súboru MP3
x Pri prehrávaní súboru DivX
Uplynutý čas prehrávania aktuálneho súboru3)
Uplynutý čas prehrávania aktuálneho súboru t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálneho súboru
x Pri prehrávaní súboru DivX
Uplynutý čas prehrávania aktuálneho súboru t
Zostávajúci čas prehrávania aktuálneho súboru
1)
2)
3)
Uplynutý a zostávajúci čas prehrávania disku sa
nezobrazí v režime prehrávania Random Play.
Nemusí sa zobraziť pri statických obrázkoch.
Počas prehrávania súboru MP3 sa zobrazovaná
informácia nebude meniť ani pri stláčaní
DISPLAY.
1)
Uplynutý a zostávajúci čas prehrávania disku sa
nezobrazí v režime prehrávania Random Play.
2) Nemusí sa zobraziť pri statických obrázkoch.
3)
Počas prehrávania súboru MP3 sa zobrazovaná
informácia nebude meniť ani pri stláčaní
DISPLAY.
Vypnutie zobrazenia
Stláčajte
nevypne.
DISPLAY, až kým sa zobrazenie
Poznámka
Počas prehrávania CD disku a súboru MP3 nie je
možné vypnúť OSD zobrazenie ani stláčaním
DISPLAY.
32SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_32-36_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 33 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Číslo
Zdroj vstupného signálu TVP
Voliteľné zariadenia
5
VIDEO5
6
VIDEO6
Ovládanie TVP diaľkovým
ovládaním
7
VIDEO7
8
VIDEO8
9
COMPONENT 1 INPUT
CLEAR
COMPONENT 2 INPUT
Pomocou nasledovných tlačidiel na DO môžete
ovládať TVP Sony.
Pre
Stlačte
Vypnutie/zapnutie TVP Zatlačte a pridržte TV
a súčasne stlačte ?/1
2
DSGX
COMPONENT 3 INPUT
ENTER
COMPONENT 4 INPUT
Zatlačte a pridržte tlačidlo TV CH +
a súčasne číselnými tlačidlami zadajte
kód pre dĺžku trvania vysielania
signálu (pozri tabuľku nižšie).
Prepínate vstupný
signál TVP medzi
TV signálom a inými
zdrojmi vstupného
signálu.
Zatlačte a pridržte TV
a súčasne stlačte TV/
VIDEO
Prepínanie
TV predvolieb
Zatlačte a pridržte TV
a súčasne stláčajte TV CH
+/– alebo číselné tlačidlá
Číslo
Čas vysielania
1
0,5 (výrobné nastavenie)
2
1
Nastavenie hlasitosti
TVP
Zatlačte a pridržte TV
a súčasne stláčajte
TV VOL +/–
3
1,5
4
2
5
2,5
6
3
7
3,5
8
4
Funkcia THEATRE SYNC umožňuje zapnúť
TVP Sony a tento systém, prepnúť zdroj signálu
na systéme na “DVD” a prepnúť zdroj vstupného
signálu na TVP na signál z tohto systému
stlačením jediného tlačidla.
Na nastavovanie použite diaľkové ovládanie.
1
Zatlačte a pridržte tlačidlo TV/VIDEO
a súčasne číselnými tlačidlami zadajte
kód pre zdroj vstupného signálu TVP
pripojeného k tomuto systému (pozri
tabuľku ďalej).
Poznámky
Displej/Voliteľné zariadenia
Používanie funkcie
THEATRE SYNC
Čas trvania vysielania signálu z DO je
nastavený.
• Funkcia je určená len pre TVP Sony. Môže však
fungovať aj pri iných TVP.
• Ak funkcia nepracuje, zmeňte dĺžku trvania
vysielania signálu. Dĺžka trvania vysielania závisí
od TVP.
• Ak je vzdialenosť medzi TVP a systémom príliš
veľká, funkcia nemusí pracovať. Systém priblížte
k TVP.
• DO smerujte na TVP a tento systém.
Zvolí sa zdroj vstupného signálu TVP.
Číslo
Zdroj vstupného signálu TVP
0
Žiadny zdroj vstupného signálu
(výrobné nastavenie)
1
VIDEO1
2
VIDEO2
3
VIDEO3
4
VIDEO4
33SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_32-36_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 34 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Pripojenie voliteľných zariadení
Za účelom rozšírenia vášho systému je možné pripojiť voliteľné zariadenia. Pozri návody na použitie
jednotlivých pripájaných zariadení.
TVP alebo projektor
Zosilňovač alebo MD deck
Do vstupného video
komponentového
konektora na TVP
alebo projektore
Do vstupného
digitálneho konektora
na digitálnom zariadení
Do vstupného video
konektora na TVP
Do vstupného S video
konektora na TVP
TVP
TVP
A Konektor DIGITAL OUT
(OPTICAL)
B Konektory COMPONENT
VIDEO OUT
Použite optický digitálny kábel (štvorcový,
nedodávaný) na pripojenie zosilňovača, MD
alebo DAT zariadenia do optického digitálneho
vstupného konektora. Po nastavení zdroja
signálu na DVD bude reprodukovaný zvuk
z pripojeného zariadenia. Po pripojení tohto
systému do optického vstupného konektora
voliteľného zosilňovača vybaveného dekodérom
Dolby Digital alebo DTS môžete reprodukovať
5.1-kanálový zvuk.
Ak je zvuk CD alebo DVD disku vo formáte
PCM, môžete vykonať digitálne nahrávanie
z tohto systému na MD alebo DAT zariadenia.
Na prepojenie s TVP použite voliteľný video
kábel. Ak váš TVP podporuje progresívny
signál, musíte použiť toto zapojenie a nastaviť
systém do režimu rozpoznávania progresívneho
signálu “P-SCAN” (str. 23).
C Konektor S VIDEO OUT
Na pripojenie voliteľného TVP ku tomuto
konektoru použite S video kábel (nedodávaný).
Budete si môcť vychutnať vyššiu kvalitu obrazu.
D Konektor VIDEO OUT
Pomocou prepojovacieho video kábla
(dodávaný) prepojte video vstup na TVP s týmto
konektorom.
34SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_32-36_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 35 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Poznámky
• Pri prehrávaní súboru MP3, nie je audio signál
vyvedený na konektor DIGITAL OUT (OPTICAL).
• Digitálny audio signál z tohto systému je možné
nahrávať len vtedy, ak je zvolený zdroj signálu DVD.
• Na digitálnom zariadení pripojenom k tomuto
systému nie je možné vykonať digitálne nahrávanie
disku s ochranou proti kopírovaniu. V závislosti
od pripojeného zariadenia môže byť obmedzené
aj prehrávanie.
• Ak do konektora DIGITAL OUT (OPTICAL)
pripojíte zariadenie, ktoré nepodporuje systém
Dolby Digital alebo DTS a pokúsite sa prehrávať
zvuk Dolby Digital alebo DTS, z pripojeného
zariadenia sa môže reprodukovať šum.
Reprodukcia
5.1-kanálového zvuku
cez pripojený zosilňovač
1
Pripojte optický digitálny kábel.
Pozri “Pripojenie voliteľných zariadení”
(str. 34).
2
Pripojte 6 reproduktorov k AV
zosilňovaču s dekodérom.
Umiestnenie reproduktorov pozri v návode
na použitie pripojeného zosilňovača.
3
V režime zastavenia stlačte SETUP.
Zobrazí sa Menu Setup.
4
5
Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“Audio Setup Page” a potom stlačte
ENTER.
Zobrazí sa ponuka “SPDIF Output”.
6
7
8
9
Stlačte ENTER.
Stláčaním M alebo m zvoľte “SPDIF/
RAW” a stlačte ENTER.
Stlačením SETUP vypnete zobrazenie
Menu Setup.
Voliteľné zariadenia
Stláčaním M alebo m zvoľte ponuku
“SPDIF Setup” a stlačte ENTER.
Prepnite výstupný signál
na 5.1-kanálový zvuk Dolby Digital
alebo 5.1-kanálový zvuk DTS.
Pozri “Zmena zvuku” (str. 20).
35SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_32-36_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 36 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Nahrávanie na pripojené
zariadenie
1
Pripojte optický digitálny kábel.
Pozri “Pripojenie voliteľných zariadení”
(str. 34).
2
Stlačením DVD (alebo stláčaním
FUNCTION + alebo –) prepnite činnosť
na DVD.
Po vložení disku s funkciou automatického
prehrávania sa prehrávanie spustí
automaticky. Stlačením x zastavíte
prehrávanie. Režim Resume Play zrušíte
dvojitým stlačením x.
3
Spustite nahrávanie na pripojenom
digitálnom zariadení (MD deck atď.).
Podrobnosti pozri v návode na použitie
pripojeného zariadenia.
4
Stlačením H (alebo NX na systéme)
spustíte prehrávanie.
Poznámky
• Nie je možné vykonať digitálne nahrávanie
z nasledovných zdrojov (v nasledovných prípadoch).
– DVD disky s ochranou proti kopírovaniu.
– Zvuk z DVD disku vo formáte Dolby Digital alebo
DTS.
– CD-R/CD-RW disk nahraný vo formáte audio CD.
• Ak je v podponuke “SPDIF Setup” ponuky “Audio
Setup Page” nastavené “SPDIF Output” na “SPDIF
Off”, nie je možné vykonať nahrávanie.
36SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_37-41_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 37 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Riešenie problémov
Problémy a ich riešenie
Ak sa pri používaní tohto systému vyskytnú
akékoľvek problémy, vykonajte nasledovné:
1 Skontrolujte, či sú sieťová šnúra
Vyskytla sa akustická spätná väzba.
• Znížte hlasitosť.
• Oddiaľte mikrofón od reproduktorov, alebo
zmeňte nasmerovanie mikrofónu.
Na obrazovke TVP sa zobrazujú nesprávne
farby.
• Vypnite TVP a po 15 až 30 minútach ho znova
zapnite. Ak sú farby stále nesprávne, umiestnite
reproduktory ďalej od TVP.
a reproduktorové káble správne pripojené.
2 Vyhľadajte problém v uvedenom prehľade
a vykonajte uvedené riešenie.
Ak problém pretrváva, obráťte sa na najbližšieho
predajcu Sony.
Ak v servise dôjde počas opravy k výmene
niektorých dielov, môže si servis staré diely
ponechať.
Všeobecne
Je počuť šum alebo brum.
• Premiestnite systém ďalej od zdroja šumu.
• Systém pripojte do inej elektrickej zásuvky.
• Sieťovú šnúru pripojte k elektrickému
stabilizátoru s filtrom (komerčne dostupný).
Diaľkové ovládanie (DO) nefunguje.
• Odstráňte prekážky medzi DO a systémom.
• DO priblížte k systému.
• DO smerujte na senzor diaľkového ovládania
na systéme.
• Vymeňte batérie (R6/veľkosť AA).
• Premiestnite systém ďalej od žiarivky.
Zvuk je reprodukovaný iba z jedného kanála,
alebo je zvuk reproduktorov nevyvážený.
• Skontrolujte zapojenie a rozmiestnenie
reproduktorov.
• Prehrávaný zvuk je monofonický.
Zvuk neobsahuje hlboké tóny.
• Skontrolujte, či sú reproduktorové káble správne
pripojené.
Prehrávač DVD/VIDEO CD/CD/
MP3/JPEG/DivX diskov
Prehrávanie sa nespustí.
• Otvorte priestor disku a skontrolujte, či je vložený
disk.
• Vyčistite disk (str. 43).
• Vymeňte disk.
• Vložte disk, ktorý tento systém dokáže prehrávať
(str. 4).
• Disk umiestnite správne.
• Disk vložte popisom nahor.
• Vyberte disk. Z disku utrite vlhkosť a ponechajte
systém zapnutý niekoľko hodín, kým sa vlhkosť
neodparí.
• Stlačením H (alebo NX na systéme) spustite
prehrávanie.
• Regionálny kód DVD disku nesúhlasí s kódom
systému.
Riešenie problémov
Nie je počuť zvuk.
• Stlačte VOLUME +.
• Skontrolujte, či nie sú pripojené slúchadlá.
• Skontrolujte zapojenie reproduktorov (str. 7).
• Systém je prepnutý v režime pozastavenia alebo
v režime spomaleného prehrávania. Stlačením
H (alebo NX na systéme) obnovíte štandardné
prehrávanie Normal Play.
• V podponuke “SPDIF Setup” ponuky “Audio
Setup Page” nastavte položku “SPDIF Output”
na iné nastavenie ako “SPDIF Off”.
Reproduktory
Pokračovanie
37SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_37-41_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 38 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Vypadáva zvuk.
• Vyčistite disk (str. 43).
• Vymeňte disk.
• Premiestnite systém ďalej od zdroja otrasov
(napr. na stabilný podstavec).
• Reproduktory umiestnite ďalej od systému, alebo
ich položte na samostatné podstavce.
Pri reprodukcii hudby s výraznými hlbokými
tónmi pri vysokej hlasitosti môže vibrácia
reproduktorov spôsobiť výpadky zvuku.
Pri prehrávaní disku systém neprehráva disk
od začiatku.
• Zrušte režim Random Play.
• Je zapnutá funkcia Resume Play. V režime
zastavenia stlačte x a spustite prehrávanie (str. 12).
• Menu titulov, DVD alebo PBC sa automaticky
zobrazuje na TV obrazovke.
Nie je možné prehrávať súbor JPEG.
• DATA CD disk neobsahuje záznam so súbormi
JPEG vo formáte vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet.
• Súbor JPEG nemá príponu “.JPG” alebo “.JPEG”.
• Aj keď názov súboru obsahuje príponu “.JPG”
alebo “.JPEG”, nejde o súbor vo formáte JPEG.
• Systém dokáže prehrávať súbory z podpriečinkov
až do 16. úrovne.
• Disk obsahuje viac ako 255 priečinkov.
• Disk obsahuje viac ako 999 súborov JPEG.
• Priečinok obsahuje viac ako 640 súborov JPEG.
Prehrávanie sa spustí automaticky.
• DVD disk je vybavený funkciou automatického
prehrávania.
Nie je možné prehrávať súbor DivX.
• Súbor nie je vytvorený vo formáte DivX.
• Súbor má inú príponu než “.AVI” alebo “.DIVX”.
• DATA CD (súbor DivX)/DATA DVD disk nie je
vo formáte DivX vyhovujúcom štandardu
ISO9660 Level 1/Level 2 alebo Joliet/UDF.
• Súbor DivX má väčší rozmer obrazu než 640
(šírka) × 480 (výška).
Prehrávanie sa automaticky zastaví.
• Niektoré disky obsahujú signál automatického
pozastavenia. Pri prehrávaní takéhoto disku
systém zastaví prehrávanie pri dosiahnutí
príslušného signálu automatického pozastavenia.
Počas prehrávania VIDEO CD alebo CD disku
zvuk stráca stereo efekt.
• Počas prehrávania zvoľte stláčaním AUDIO nastavenie
“Stereo” (pozrite “Zmena zvuku” (str. 20)).
• Skontrolujte, či ste systém pripojili správne.
Niektoré funkcie ako zastavenie, Search,
Slow-motion Play, Repeat Play alebo Random
Play nie sú dostupné.
• Niektoré disky neumožňujú využívanie
niektorých vyššie uvedených funkcií. Podrobnosti
pozri v návode na použitie daného disku.
Digitálne nahrávanie z CD/DVD prehrávača
tohto systému na voliteľné zariadenie
pripojené do konektora DIGITAL OUT
(OPTICAL) sa nevykonalo správne.
• Audio dáta sú na výstup z konektora DIGITAL
OUT (OPTICAL) vyvedené bez akejkoľvek
úpravy, takže výstupný tok údajov je mierne
v predstihu pred reprodukciou zvuku
v reproduktoroch. Z tohto dôvodu pri vytváraní
digitálneho záznamu na pripojené voliteľné
zariadenie (MD deck atď.) spustite nahrávanie
na voliteľnom zariadení v predstihu.
Pri DATA CD alebo DATA DVD diskoch trvá
spustenie prehrávania dlhší čas.
• Keď systém načíta všetky súbory na disku, môže
spustenie prehrávania trvať dlhší čas ako
zvyčajne, ak:
– je počet priečinkov alebo súborov na disku
veľmi vysoký.
– je štruktúra súborov a súborov na disku veľmi
zložitá.
MP3 súbor nie je možné prehrávať.
• Záznam nebol vykonaný v súlade s normou
ISO9660, formát úrovne Level 1 alebo úrovne
Level 2 alebo rozšírený formát Joliet.
• Súbor MP3 neobsahuje príponu “.MP3”.
• Údaje nie sú uložené vo formáte MP3.
• Systém dokáže prehrávať súbory z podpriečinkov
až do 16. úrovne.
• Disk obsahuje viac ako 255 priečinkov.
• Disk obsahuje viac ako 999 súborov MP3.
• Priečinok obsahuje viac ako 640 súborov MP3.
38SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_37-41_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 39 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Obraz
Dochádza k výskytu obrazového šumu.
• Vyčistite disk.
• Pri prehrávaní disku je iný prenosový systém
(norma). Normu nastavte podľa vášho TVP
(str. 22).
Pomer strán obrazu nie je možné zmeniť
počas prehrávania širokouhlého obrazu ani
ak nastavíte “TV Display” v ponuke “General
Setup Page” v Menu Setup.
• Pomer strán obrazu je nemenne zadaný na DVD
disku.
• V závislosti od TVP nemusí byť možné zmeniť
formát pomeru strán obrazu.
Jazyk pre zvukovú stopu sa nedá zmeniť.
• Na prehrávanom DVD disku nie sú zaznamenané
viacjazyčné zvukové stopy.
• Zmena jazyka pre zvuk nie je na disku dostupná.
Jazyk pre titulky sa nedá zmeniť.
• Viacjazyčné titulky nie sú na DVD disku
zaznamenané.
• Zmena jazyka titulkov nie je na DVD disku
dostupná.
Titulky nie je možné vypnúť.
• Niektoré DVD disky neumožňujú vypnutie
titulkov.
Zorný uhol nie je možné zmeniť.
• Scény nie sú na DVD disku nahrané z viacerých
zorných uhlov.
• Zmena zorných uhlov nie je na DVD disku
dostupná.
Rádio
Je počuť šum/nie je možné naladiť stanicu.
(Na prednom displeji bliká “ST”)
• Nastavte správne rozhlasové pásmo a frekvenciu
(str. 28).
• Správne pripojte anténu (str. 7).
• Nájdite vhodné miesto a nasmerovanie pre anténu
tak, aby umožňovala čo najlepší príjem. Ak ste
nedosiahli vhodný príjem, odporúčame pripojiť
komerčne dostupnú externú anténu.
• Dodávaná FM drôtová anténa prijíma signál
po celej svojej dĺžke, takže dbajte na jej
vodorovné vystretie.
• Antény umiestnite čo najďalej
od reproduktorových káblov.
• Ak je AM anténa poškodená, kontaktujte predajcu
Sony.
• Vypnite okolité elektrické zariadenia.
Riešenie problémov
Nie je vidieť obraz.
• Stlačte H (alebo NX na systéme).
• Skontrolujte, či ste systém pripojili správne.
• Video kábel je poškodený. Vymeňte ho za nový.
• Skontrolujte, či ste systém pripojili k vstupnému
video konektoru vášho TVP (str. 8).
• Skontrolujte, či je TVP zapnutý a ovládajte TVP
správne.
• Skontrolujte, či je správne zvolený vstupný video
signál na TVP tak, aby bolo možné sledovať obraz
z tohto systému.
• Pri prehrávaní disku skontrolujte, či je prenosový
systém (norma) nastavený správne podľa normy
vášho TVP.
• Skontrolujte, či ste prepojili systém a TVP
pomocou video kábla (dodávaný) tak, aby bolo
možné sledovať obraz.
• Ak pripojíte váš TVP do konektora VIDEO OUT
na tomto systéme pomocou video kábla
(dodávaný), nastavte výstupný signál zo systému
do prekladaného formátu (str. 23).
• Nastavili ste progresívny formát, TVP však signál
v progresívnom formáte nedokáže spracovať.
V takomto prípade znova nastavte prekladaný
formát (výrobné nastavenie) (str. 23).
• Aj keď je váš TVP kompatibilný so signálmi
v progresívnom formáte (525p/625p),
pri nastavení systému do režimu pre progresívny
signál môže byť obraz ovplyvnený. V takomto
prípade znova nastavte prekladaný formát
(výrobné nastavenie) (str. 23).
Hlásenia sa na TV obrazovke nezobrazujú
v požadovanom jazyku.
• V Menu Setup v položke “OSD Lang” ponuky
“General Setup Page” zvoľte jazyk pre OSD
zobrazenie (str. 10).
Stereofonický program v rozhlasovom pásme
FM nie je možné prijímať stereofonicky.
• Stláčajte FM MODE, kým sa na displeji nezobrazí
“MONO”.
Pokračovanie
39SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_37-41_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 40 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Kazetový magnetofón
Nahrávanie ani prehrávanie nie je možné
alebo je znížená úroveň zvuku.
• Hlavy systému sú znečistené. Vyčistite ich
(str. 43).
• Nahrávacie/prehrávacie hlavy sú
zmagnetizované. Demagnetizujte ich (str. 43).
Kazeta sa úplne nevymaže.
• Nahrávacie/prehrávacie hlavy sú
zmagnetizované. Demagnetizujte ich (str. 43).
Zvuk extrémne kolíše alebo vypadáva.
• Prítlačné valčeky kazetového magnetofónu sú
znečistené. Vyčistite ich (str. 43).
V nahrávke je zvýšený šum alebo chýbajú
vysoké frekvencie.
• Nahrávacie/prehrávacie hlavy sú
zmagnetizované. Demagnetizujte ich (str. 43).
Nahrávanie nie je možné vykonať.
• Nie je vložená žiadna kazeta. Vložte kazetu.
• Ochranný zúbok je vylomený. Prelepte vzniknutý
otvor lepiacou páskou (str. 43).
• Kazeta je previnutá na konci.
Voliteľné zariadenia
Nie je počuť zvuk.
• V časti Všeobecne si prečítajte “Nie je počuť
zvuk.” (str. 37) a skontrolujte stav systému.
• Zariadenie pripojte správne (str. 34)
a skontrolujte:
– Správnosť prepojenia káblov.
– Pevnosť prepojení.
• Zapnite pripojené zariadenie.
• Podrobnosti pozri tiež v návode na použitie
pripojeného zariadenia a spustite na ňom
prehrávanie.
Ak systém stále nepracuje
správne napriek vykonaniu
uvedených odporúčaní,
nasledovným postupom resetujte
systém:
Používajte tlačidlá na systéme.
1
2
3
4
Ak je vložený disk, vyberte ho.
Stlačením POWER vypnite systém.
Stlačením POWER zapnite systém.
Stláčaním FUNCTION prepnite zdroj zvuku
na DVD a presvedčite sa, že je zobrazené
“NO DISC”.
5 Súčasne stlačte x, DSGX a NX.
Obnovia sa výrobné nastavenia systému, okrem
nastavení DVD. Je potrebné opätovne vykonať
nastavenia ako napr. uloženie staníc.
Pre obnovenie výrobných
nastavení* , vykonajte reset
nasledovným postupom:
Operáciu je možné vykonať len pomocou
zobrazenia na TV obrazovke.
1 Ak je vložený disk, vyberte ho.
2 Stlačte SETUP.
3 Stláčaním < alebo , zvoľte ponuku
“Preference Page” a stlačte ENTER.
4 Stláčaním M alebo m zvoľte “Default”, potom
stlačte ENTER.
“Reset” je nastavený.
5 Stlačte ENTER.
Proces trvá niekoľko sekúnd. Pri resetovaní
systému nestláčajte ?/1.
* Okrem nastavení Parental Control
40SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_37-41_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 41 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Hlásenia
Počas prevádzky systému sa na prednom
displeji môže zobraziť alebo blikať niektoré
z nasledovných hlásení.
DVD/VIDEO CD/CD/MP3/JPEG/
DivX disky
LOAD
Hlásenie o vkladaní disku.
NO DISC
• V systéme nie je vložený žiadny disk.
• Vložili ste disk, ktorý nie je možné prehrávať.
• Je vložený DVD disk s nepodporovaným
regionálnym kódom.
OPEN
Kryt priestoru disku je otvorený.
Riešenie problémov
41SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 42 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Ak sa na TV obrazovke TVP v blízkosti
systému zobrazujú nesprávne farby
Ďalšie informácie
Bezpečnostné
upozornenia
Magneticky tienené reproduktory tohto systému je
možné umiestniť do blízkosti TVP. V závislosti
od typu vášho TVP sa však na TV obrazovke môžu
stále zobrazovať nesprávne farby.
Ak sa farby zobrazujú nesprávne…
Prevádzkové napätie
Vypnite TVP a po 15 až 30 minútach ho znova zapnite.
Pred používaním systému skontrolujte, či je
prevádzkové napätie systému zhodné s napätím
vo vašej elektrickej sieti.
Ak sa farby stále zobrazujú
nesprávne…
Bezpečnosť
• Zariadenie je pod stálym napätím, kým je sieťová
šnúra v elektrickej zásuvke, aj keď je samotné
zariadenie vypnuté.
• Ak nebudete zariadenie dlhší čas používať, odpojte
ho od elektrickej siete. Pri odpájaní sieťovej šnúry
ťahajte za koncovku. Nikdy neťahajte za šnúru
samotnú.
• Ak do zariadenia vnikne akýkoľvek predmet alebo
kvapalina, zariadenie odpojte od elektrickej siete
a pred ďalším používaním ho nechajte skontrolovať
v autorizovanom servise.
• Výmenu sieťovej šnúry je možné vykonať len
v autorizovanom servise.
Umiestnenie
• Zariadenie neumiestňujte do naklonenej polohy.
• Zariadenie neumiestňujte na miesta, ktoré sú;
– Extrémne horúce alebo chladné.
– Prašné alebo znečistené.
– Veľmi vlhké.
– Vystavené otrasom.
– Vystavené priamemu slnečnému žiareniu.
• Pri umiestnení zariadenia alebo reproduktorov
na povrchy, ktoré sú špeciálne ošetrované
(napr. voskom, olejom, leštiacim prípravkom atď.)
buďte opatrný. Môže dôjsť k vzniku škvŕn alebo
zmene farieb povrchovej úpravy.
Reproduktory premiestnite ďalej od TVP.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Upozornenie: Tento systém je schopný prehrávať
statické video zábery na vašej TV obrazovke
aj dlhší čas. Ak na TV obrazovke ponecháte dlhší
čas pozastavený obraz alebo zobrazenú ponuku
Menu, vystavujete váš TVP riziku trvalého
poškodenia obrazovky. Projekčné TVP sú
na takéto zaobchádzanie obzvlášť citlivé.
Prevádzka
• Ak systém prenesiete z chladného prostredia priamo
do teplého prostredia, alebo je umiestnený vo veľmi
vlhkej miestnosti, na šošovke CD/DVD prehrávača
môže kondenzovať vlhkosť. Ak k tomu dôjde, systém
nebude pracovať správne. Vyberte disk a nechajte
systém zapnutý asi hodinu, kým sa vlhkosť neodparí.
• Pred prenášaním systému vyberte z neho disk.
Ak máte akékoľvek otázky alebo problémy týkajúce
sa zariadenia, kontaktujte najbližšieho predajcu Sony.
Nárast teploty vo vnútri zariadenia
• Zariadenie sa počas prevádzky zahrieva. Nejde
o poruchu.
• Aby ste predišli veľkému nárastu teploty vnútri
zariadenia, umiestnite ho na miesto s dostatočnou
ventiláciou.
• Ak bude zariadenie dlhšie pracovať pri vysokej
hlasitosti, teplota na povrchu, na bokoch a na spodnej
časti zariadenia vzrastie. Aby nedošlo k popáleniu,
nedotýkajte sa povrchu zariadenia.
• Aby ste predišli možnej poruche, nezakrývajte
ventilačný otvor ventilátora.
42SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 43 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Poznámky k diskom
• Pred prehrávaním vyčistite disk pomocou čistiacej
handričky. Disk čistite smerom od stredu k okrajom.
• Na čistenie nepoužívajte rozpúšťadlá ako benzín,
riedidlo, bežne dostupné čistiace prostriedky
ani antistatické spreje určené na čistenie vinylových
LP platní.
• Disk nevystavujte priamemu slnečnému žiareniu
ani tepelným zdrojom, ako sú klimatizačné potrubia
ani nenechávajte disk v aute zaparkovanom na slnku.
• Nepoužívajte disk obopnutý ochranným prstencom.
Môže to spôsobiť poruchu zariadenia.
• Pri používaní diskov so zvyškami lepidla alebo
lepkavej hmoty na povrchu alebo diskov s popisom
vykonaným špeciálnym atramentom existuje riziko,
že sa disk alebo jeho popisovací štítok prilepí
na vnútorné časti zariadenia. V takomto prípade
nemusí byť možné vybrať disk a môže dôjsť aj
k poruche zariadenia. Pred použitím skontrolujte,
či nie je povrch disku lepkavý.
Nasledovné disky by ste nemali používať:
– Disky z požičovní alebo disky so zvyškami lepidla
na povrchu/okrajoch. Povrch disku je lepkavý.
– Disky s popisom vykonaným lepkavým
atramentom.
Používanie kaziet s páskou dlhšou
ako 90 minút
Páska je veľmi elastická. Nemeňte príliš často smer
prehrávania, neprevíjajte, ani často nezastavujte
prehrávanie kazety. Páska sa môže navinúť
do zariadenia.
Čistenie magnetofónových hláv
Hlavy magnetofónu vyčistite po každých 10 hodinách
používania. Nezabudnite vyčistiť hlavy pred dôležitým
nahrávaním alebo po prehrávaní starej kazety.
Používajte komerčne dostupnú čistiacu kazetu
pre suché alebo mokré čistenie. Podrobnosti pozri
v návode na použitie čistiacej kazety.
Demagnetizovanie magnetofónových
hláv
Hlavy magnetofónu a všetky kovové časti, ktoré sú
v styku s páskou demagnetizujte po každých 20 až
30 hodinách používania bežne dostupnou
demagnetizačnou kazetou. Podrobnosti sú uvedené
v návode na použitie demagnetizačnej kazety.
Čistenie povrchu zariadenia
Ďalšie informácie
Na čistenie povrchu skrinky, panela a ovládacích
prvkov použite jemnú handričku, mierne navlhčenú
v jemnom čistiacom roztoku. Nepoužívajte drsné
handričky, čistiace prášky ani rozpúšťadlá ako riedidlo,
benzín alebo lieh.
Ochrana nahrávky pred vymazaním
Aby ste predišli náhodnému vymazaniu nahrávky,
vylomte ochranný zúbok pre stranu A alebo B podľa
obrázka.
Vylomte
ochranný
zúbok
Ak chcete neskôr kazetu použiť pre nahrávanie,
prelepte vzniknuté otvory lepiacou páskou.
Pred vložením kazety do
magnetofónu
Pásku v kazete napnite napr. pomocou ceruzky.
Predídete tak prípadnému navinutiu kazetovej pásky
do mechanizmu vo vnútri kazetového magnetofónu
a jeho prípadnému poškodeniu.
43SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 44 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Prehrávač diskov
Technické údaje
Systém
Zosilňovač
Laser
Modely pre Európu a Rusko:
Výstupný výkon DIN (menovitý):
3,6 + 3,6 W
(4 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
5 + 5 W (4 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Hudobný výkon (referenčný):
8 + 8 W (4 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Ostatné modely:
Nasledujúce hodnoty boli namerané pri napätí
AC 120 V, 220 V, 240 V 50/60 Hz.
Výstupný výkon DIN (menovitý):
3,6 + 3,6 W
(4 Ohm pri 1 kHz, DIN)
Nepretržitý výstupný výkon RMS (referenčný):
5 + 5 W (4 Ohm pri 1 kHz,
10% THD)
Vstupy
MIC (monofonický minikonektor):citlivosť 1,5 mV,
impedancia 10 kOhm
Výstupy
VIDEO OUT (RCA konektor):
maximálna výstupná
úroveň 1 Vš-š,
asymetrický, negatívna
synchronizácia,
zaťažovacia impedancia
75 Ohm
S VIDEO OUT (4-pinový/mini-DIN konektor):
Y: 1 Vš-š, asymetrický,
negatívna synchronizácia,
C: 0,286 Vš-š, zaťažovacia
impedancia 75 Ohm
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vš-š, 75 Ohm
PB, PR: 0,7 Vš-š, 75 Ohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)
(štvorcový optický konektor, zadný panel)
Vlnová dĺžka
660 nm
PHONES (stereo minikonektor):
pre slúchadlá
s impedanciou 8 Ohm
alebo viac
SPEAKER:
pre reproduktory
s impedanciou 4 Ohm
Frekvenčný rozsah
Systém prehrávania
kompaktných diskov,
digitálneho zvuku a obrazu
Vlastnosti laserovej diódy
• Vyžarovanie:
nepretržité
• Výkon lasera*:
Menej ako 1 000 μW
* Tento výkon je hodnotou
nameranou vo
vzdialenosti 200 mm
od povrchu šošovky
na optickom snímacom
bloku cez 7 mm štrbinu.
Polovodičový laser
(DVD disk: λ=650 nm,
CD disk: λ=790 nm)
DVD (PCM 48 kHz):
2 Hz – 22 kHz (±1 dB)
CD: 2 Hz – 20 kHz (±1 dB)
Kazetový magnetofón
Záznamový systém
4 stopy, 2 stereo kanály
Rádio
FM stereo, superheterodyne tuner s pásmami FM/AM
Rozhlasové pásmo FM
Ladiaci rozsah
87,5 - 108,0 MHz
(krok ladenia 50 kHz)
Anténa
FM drôtová anténa
Anténové konektory
75 Ohm, asymetrický
Medzifrekvencia
10,7 MHz
Rozhlasové pásmo AM
Ladiaci rozsah
Modely pre Kanadu:
530 – 1 710 kHz
Ostatné modely:
531 – 1 602 kHz
Anténa
AM rámová anténa
Anténové konektory
Konektor pre externú
anténu
Medzifrekvencia
450 kHz
44SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 45 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Reproduktor
Reproduktorový systém
Osadenie reproduktora
Širokopásmový:
Menovitá impedancia
Rozmery (š/v/h)
Hmotnosť
Celopásmové, typ
Bass-reflex, magneticky
tienené
Priemer 10 cm,
kónusový typ
4 Ohm
Cca 145 × 212 × 187 mm
Cca 1,4 kg/reproduktor
Všeobecne
Právo na zmeny vyhradené.
Auto Pause
(Automatické pozastavenie)
Automatické pozastavenie prehrávania podľa
signálu na VIDEO CD disku. Ak CD/DVD
prehrávač neobnoví prehrávanie dlhší čas,
stlačte H (alebo NX na systéme) pre
manuálne obnovenie prehrávania.
Chapter (Kapitola)
Časti obrazu alebo zvuku na DVD disku, ktoré
sú menšie ako tituly. Titul sa skladá
z niekoľkých kapitol. Každá kapitola má
priradené číslo, ktoré umožní jednoduchšie
vyhľadávanie požadovanej kapitoly.
DivX® video
Digitálna video technológia vyvinutá spoločnosťou
DivX, Inc. Video súbory kódované technológiou
DivX sa vyznačujú vysokou kvalitou vzduchu
pri relatívne malej veľkosti súboru.
Dolby Digital
Tento zvukový formát pre kinosály vznikol
zdokonalením systému Dolby Surround Pro
Logic. Surround kanál je stereofonický
a s rozšíreným pásmom a v tomto formáte je
aj jeden oddelený kanál subwoofera
pre reprodukciu nízkych frekvencií. Formát sa
tiež nazýva “5.1”, pretože sa kanál pre
subwoofer počíta ako 0.1 kanál (keďže pracuje
len vtedy, keď je potreba reprodukcie hlbokých
tónov). Všetkých 6 kanálov je pri tomto formáte
zaznamenávaných samostatne, čím sa dosiahne
dôkladné oddelenie všetkých kanálov. Navyše,
keďže sú všetky signály spracované digitálne,
došlo k minimalizácii výskytu rušenia signálu.
Ďalšie informácie
Napájanie
Modely pre Európu a Rusko:
230 V AC, 50/60 Hz
Modely pre Austráliu:
230 – 240 V AC, 50/60 Hz
Modely pre Kóreu:
220 V AC, 60 Hz
Modely pre Taiwan:
120 V AC, 50/60 Hz
Ostatné modely:
120 V, 220 V, 230 – 240 V
AC, 50/60 Hz
Nastaviteľné prepínačom
napätia
Príkon:
30 W
Rozmery (š/v/h) (bez reproduktorov):
Cca 169 × 218 × 201 mm
Hmotnosť (bez reproduktorov)Cca 2,6 kg
Dodávané príslušenstvo: Diaľkové ovládanie (1)
Batérie R6 (veľkosť AA)
(2)
AM rámová anténa (1)
FM drôtová anténa (1)
Video kábel (1)
Slovník
DTS
Technológia digitálnej kompresie zvuku
vyvinutá spoločnosťou Digital Theater Systems,
Inc. Táto technológia využíva 5.1-kanálový
priestorový zvuk. Surround kanál je
stereofonický a v tomto formáte je aj jeden
oddelený kanál pre subwoofer. DTS tiež
disponuje 5.1 oddelenými kanálmi vo vysokej
kvalite digitálneho zvuku. Precízne oddelenie
všetkých kanálov je zabezpečené samostatným
uložením kanálov na disk a ich digitálnym
spracovaním.
Pokračovanie
45SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 46 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
DVD disk
Funkcia viacerých jazykov
Na disk je možné uložiť až 8 hodín obrazu aj
napriek tomu, že priemer tohto disku je totožný
s priemerom bežného CD disku.
Kapacita údajov jednovrstvového
jednostranného DVD disku je 4,7 GB
(Gigabajtov), čo je 7-krát viac než kapacita
CD disku. Dátová kapacita dvojvrstvového
jednostranného DVD disku je 8,5 GB,
jednovrstvového obojstranného DVD disku je
9,4 GB a kapacita dvojvrstvového
obojstranného DVD disku je 17 GB.
Obrazové dáta využívajú formát MPEG 2, jeden
z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie dát. Obrazové
dáta sú komprimované približne v pomere 1:40
k ich pôvodnej veľkosti. DVD disk tiež využíva
rozličnú úroveň technológie kódovania, ktorá
mení charakter dát podľa aktuálneho stavu
reprodukovaného obrazu.
Zvukové údaje sú nahrané vo formáte Dolby
Digital a aj v PCM, čo vám umožňuje využívať
reprodukciu zvuku čo najvernejšie k danému
prostrediu.
DVD disky sú tiež vybavené aj rôznymi ďalšími
funkciami, ako je zmena zorného uhla,
viacjazyčné mutácie a obmedzenie prehrávania
(Parental Control).
Na niektorých diskoch sú zvuk alebo titulky
zaznamenané vo viacerých jazykoch.
DVD-RW disk
DVD-RW disk je nahrávateľný a prepisovateľný
disk rovnakých rozmerov ako DVD VIDEO
disk. Na DVD-RW disk je možné nahrávať
v dvoch rôznych režimoch: v režime VR
a Video. Režim Video vyhovuje formátu DVD
VIDEO disku a je plne kompatibilný s DVD
prehrávačmi, kým pri DVD-RW diskoch
nahraných v režime VR je možné obsah disku
programovať alebo editovať.
DVD+RW disk
DVD+RW (plus RW) disk je nahrávateľný
a prepisovateľný disk. DVD+RW disky
využívajú formát záznamu, ktorý je
porovnateľný s DVD VIDEO formátom.
File (Súbor)
Časti obrazu alebo zvuku na DATA CD (súbory
MP3/JPEG/DivX) alebo DATA DVD (súbory
DivX) disku.
Funkcia viacerých zorných uhlov
(Multi-angle)
Na niektorých diskoch sú zaznamenané pohľady
na scénu z viacerých zorných uhlov.
Index (CD disk)/Video Index
(VIDEO CD disk)
Číslo, ktoré rozdeľuje stopu (skladbu)
na niekoľko častí kvôli jednoduchšiemu
vyhľadaniu požadovaného miesta
na VIDEO CD alebo CD disku. Nie všetky
disky obsahujú čísla indexov.
Menu Playback (Ponuka prehrávania)
Prehrávanie pomocou ponúk nahraných
na VIDEO CD diskoch s funkciou PBC.
Pomocou ponuky prehrávania môžete využiť
jednoduchý interaktívny softvér.
Multi Session
Ide o záznamovú metódu, ktorá umožňuje
dopĺňanie údajov na disk metódou Track-At-Once.
Bežné CD disky majú na začiatku Session (sekcie)
so záznamom úsek nazývaný Lead-in a na konci
úsek nazývaný Lead-out. CD disk zapísaný
metódou Multi Session je disk obsahujúci viaceré
Session (sekcie), z ktorých každá je
charakterizovaná vlastným úsekom Lead-in
a Lead-out.
CD-Extra: V tomto formáte sa audio údaje (audio
CD) zaznamenajú v sekcii 1 a dáta v sekcii 2.
Parental Control
Funkcia DVD diskov, ktorá umožňuje
obmedzenie prehrávania podľa veku používateľa
a úrovne obmedzenia pre danú krajinu/región.
Obmedzenia závisia od daného disku;
po zapnutí tejto funkcie je prehrávanie úplne
znemožnené, násilné scény sa vynechajú alebo
sa nahradia inými scénami a pod.
Playback Control (Ovládanie
prehrávania) (PBC)
Signály zakódované na VIDEO CD diskoch
(Ver. 2.0) na ovládanie prehrávania. Pomocou
ponúk Menu nahraných na VIDEO CD diskoch
s funkciami PBC môžete využívať prehrávanie
jednoduchých interaktívnych programov,
programov s vyhľadávaním a pod.
Systém podporuje štandardy Ver. 1.1 a Ver. 2.0
pre VIDEO CD disky. V závislosti od druhu
46SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right
CMT-DF1_SK.book Page 47 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
disku môžete teda využívať dva druhy
prehrávania.
VIDEO CD disky bez PBC funkcií
(disky Ver. 1.1)
Video prehrávanie (pohyblivé záznamy), ako aj
prehrávanie hudby.
VIDEO CD disky s PBC funkciami
(disky Ver. 2.0)
V porovnaní s diskmi Ver. 1.1 je možné
interaktívne prehrávanie softvéru pomocou
zobrazenia Menu na TV obrazovke (PBC
Playback). Naviac je možné prehrávanie
statických záberov (ak sa na disku nachádzajú)
s vysokým rozlíšením.
Prekladaný formát (Prekladané
riadkovanie)
Prekladaný formát zobrazuje každý druhý
riadok obrazu ako samostatné “pole” a je
štandardnou metódou používanou pre
zobrazovanie v televíziách. Pole s párnym
číslom zobrazuje párne čísla riadkov obrazu
a pole s nepárnym číslom zobrazuje nepárne
čísla riadkov obrazu.
Progresívny formát (Sekvenčné
riadkovanie)
Regionálny kód
Tento systém je využívaný na ochranu
autorských práv. Regionálny kód sa umiestňuje
na každé DVD zariadenie a DVD disk podľa
oblasti predaja. Každý regionálny kód je
čitateľný na zariadení, ako aj na obale disku.
Systém dokáže prehrať len disk s rovnakým
regionálnym kódom, aký je na systéme. Systém
dokáže prehrať tiež disk s označením “ ALL ”.
Aj keď DVD disk nie je označený regionálnym
kódom, regionálne obmedzenie môže platiť.
Track (Stopa/Skladba)
Časti obrazu alebo zvuku na CD alebo VIDEO
CD disku. Každá skladba/stopa má priradené
číslo, ktoré umožní jednoduchšie vyhľadávanie
požadovanej skladby/stopy.
Disk
Štruktúra
DVD disku
Titul
Kapitola
Disk
Štruktúra
VIDEO CD/
CD disku
Stopa/Skladba
Index
Disk
Štruktúra
MP3/JPEG/
DivX disku
Priečinok
Súbor
VIDEO CD disk
Kompaktný disk obsahujúci bežné filmy.
Obrazové údaje využívajú formát MPEG 1,
jeden z najrozšírenejších svetových štandardov
technológie digitálnej kompresie údajov.
Obrazové údaje sú komprimované približne
v pomere 1:140 k ich pôvodnej veľkosti. Z toho
vyplýva, že 12 cm VIDEO CD disk môže
obsahovať maximálne 74 minút bežného filmu.
VIDEO CD disky taktiež obsahujú audio údaje.
Zvuky mimo počuteľný prah sluchu sú
komprimované, zatiaľ čo počuteľné zvuky sú
uložené bez kompresie. VIDEO CD disky môžu
obsahovať až 6-krát viac audio údajov
než štandardné audio CD médiá.
Existujú 2 verzie VIDEO CD diskov.
• Verzia 1.1: Môžete prehrávať iba bežný film
spolu so zvukom.
• Verzia 2.0: Môžete prehrávať obrázky
s vysokým rozlíšením a využívať funkcie
PBC.
Tento systém umožňuje prehrávanie obidvoch
verzií.
Ďalšie informácie
Oproti prekladanému formátu dokáže progresívny
formát reprodukovať 50 - 60 snímok za sekundu
tým, že reprodukuje všetky získavané riadky (525
riadkov pri norme NTSC, 625 riadkov pri norme
PAL). Celková kvalita obrazu sa zvýši a statické
zábery, text a horizontálne riadky sa zobrazujú
ostrejšie. Tento formát je kompatibilný
s progresívnym formátom 525 alebo 625.
pomocou video softvéru; alebo album, atď.,
pri hudobnom zázname pomocou audio
softvéru. Každý titul má priradené číslo,
ktoré umožní jednoduchšie vyhľadávanie
požadovaného titulu.
Title (Titul)
Najdlhšia časť obrazu alebo zvuku na DVD
disku; film, atď., pri obrazovom zázname
Pokračovanie
47SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left
CMT-DF1_SK.book Page 48 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Záznam snímaný filmovou technikou,
záznam snímaný video technikou
DVD disky sú klasifikované ako disky s filmovým
alebo video softvérom. Filmové DVD disky
obsahujú záznam snímaný filmovou technikou
a používaný v kinách (24 snímok za sekundu).
Video DVD disky, napr. TV inscenácie alebo
situačné komédie obsahujú záznam 30 snímok
(alebo 60 políčok) za sekundu.
48SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Right-3
(3 column)
CMT-DF1_SK.book Page 49 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Umiestnenie ovládacích prvkov a čísla príslušných strán
Používanie tejto strany
Táto strana vám pomôže v orientácii medzi ovládacími
prvkami a inými časťami systému, ktoré sú popísané
v texte.
Číslo časti na obrázku
r
TUNER/BAND wd (28)
R
Názov tlačidla/časti
R
Referenčná strana
Systém
TLAČIDLÁ (POPIS)
ABECEDNÉ PORADIE
A–O
P–Z
DISPLAY qs (32)
Displej 6
DSGX 0 (30, 40)
FUNCTION wf (10, 11, 13, 14,
23, 26, 29, 30, 31, 36)
Indikátor STANDBY 3
Konektor MIC 4 (30)
Konektor PHONES 5
MIC LEVEL 2 (30)
POWER (zap./vyp.) 1 (9)
Priestor disku 7 (11)
Priestor kazety qg (29)
PROGRESSIVE qa (23)
Senzor signálov DO 9
TUNER/BAND wd (28)
TUNING +/– qf (28, 29)
VOLUME +/– qd (12, 15, 29)
Tlačidlá pre ovládacie
CD prehrávača
Z OPEN 8 (11)
m/M (zrýchlený posuv vzad/
vpred) qf (12)
l/L (posuv vzad/vpred)
qf (12)
x (zastavenie) wa (10, 12, 21, 30,
31, 36, 40)
NX (prehrávanie/pozastavenie)
ws (11, 12, 36, 40)
Tlačidlá pre ovládanie
kazetového magnetofónu
* Tlačidlo z nie je možné stlačiť
samostatne. Ak ho chcete
stlačiť, musíte tiež stlačiť
tlačidlo N.
Ďalšie informácie
xZ (zastavenie/vysunutie) qh
(29, 30, 31)
X (pozastavenie) qj (29)
m/M (zrýchlený posuv vzad/
vpred) qk (29)
N (prehrávanie) ql (29)
z (nahrávanie)* w; (30, 31)
Pokračovanie
49SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
filename[C:\Temp\Temp05\CMT-DF1_SK\Fm\SK_42-51_CMT-DF1.fm]
masterpage:Left-3
(3 column)
CMT-DF1_SK.book Page 50 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Diaľkové ovládanie
TLAČIDLÁ (POPIS)
ABECEDNÉ PORADIE
A–R
S–Z
ANGLE 5 (21)
AUDIO 4 (20, 30)
CLEAR ef (33)
Číselné tlačidlá* qf (12, 13, 18,
25, 33)
DSGX wf (30, 33)
DVD eh (10, 11, 13, 14, 23, 26,
36)
ENTER qs wg (10, 13, 14, 18, 21,
22, 24, 25, 28, 33, 35)
FM MODE eg (29)
FUNCTION +/– 2 (10, 11, 13,
14, 23, 26, 29, 36)
MENU/PBC 6 (13, 14, 15)
MUTING wh (12, 15, 29)
PAL/NTSC ek (9)
PRESET + wk (28)
PRESET – es (28)
RANDOM qj (17)
REPEAT qg (16)
SEARCH 3 (18)
SETUP w; (10, 14, 21, 22, 24, 25,
27, 35)
SUBTITLE wd (21)
TAPE qh (29)
THEATRE SYNC ql (33)
TOP MENU qd (13)
TUNER/BAND wa (28)
TUNER MEMORY ws (28)
TUNING + 9 (28, 29)
TUNING – qa (28, 29)
TV e; (33)
TV CH + wk (33)
TV CH – es (33)
TV/VIDEO qk (33)
TV VOL +/–* 7 (33)
VOLUME +/–* 7 (12, 15, 29)
ZOOM ej (12, 15)
?/1 (zapnutie/pohotovostný
režim) 1 (9)
TV ?/1 1 (33)
SLOW/SLOW y 8 (12)
M (zrýchlený posuv vpred) 9
(12)
X (pozastavenie) 0 (12)
m (prevíjanie dozadu) qa (12)
M/m/</, qs (10, 13, 18, 21,
35)
DISPLAY wj (32)
> (posuv vpred) wk (12)
x (zastavenie) wl (10, 12, 21, 36)
H (prehrávanie)* ea (11, 36)
. (posuv vzad) es (12)
O RETURN ed (13)
-/-- ef
* Tlačidlá H, 5 a VOLUME +
(TV VOL +) majú orientačné
hmatové body. Orientačné
hmatové body používajte
pri ovládaní systému
na orientáciu medzi tlačidlami.
50SK
model name [CMT-DF1]
[2-893-195-12(1)] GB
CMT-DF1_SK.book Page 51 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
CMT-DF1_SK.book Page 52 Friday, March 9, 2007 5:51 PM
Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
SK
Likvidácia starých elektrických a elektronických zariadení (Platí
v Európskej únii a ostatných európskych krajinách so zavedeným
separovaným zberom)
Tento symbol na výrobku alebo obale znamená, že s výrobkom nemôže byť
nakladané ako s domovým odpadom. Miesto toho je potrebné ho doručiť do
vyhradeného zberného miesta na recykláciu elektrozariadení. Tým, že
zaistíte správne zneškodnenie, pomôžete zabrániť potencionálnemu
negatívnemu vplyvu na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by
v opačnom prípade hrozilo pri nesprávnom nakladaní s týmto výrobkom. Recyklácia
materiálov pomáha uchovávať prírodné zdroje. Pre získanie ďalších podrobných informácií
o recyklácii tohoto výrobku kontaktujte prosím váš miestny alebo obecný úrad, miestnu
službu pre zber domového odpadu alebo predajňu, kde ste výrobok zakúpili.
Download PDF

advertising