Sony | KDL-26P3030 | Sony KDL-32U3000 Upute za upotrebu

3-273-475-41(1)
K
Digitalni LCD TV prijemnik
Upute za uporabu
Y Prije uporabe TV prijemnika, pročitajte poglavlje "Sigurnosne
informacije" u ovom priručniku i sačuvajte priručnik za
buduću uporabu.
KDL-40P30xx
KDL-37P30xx
KDL-32P30xx
KDL-26P30xx
KDL-26S30xx
KDL-26S28xx
KDL-40U30xx
KDL-37U30xx
KDL-32U30xx
KDL-26U30xx
KDL-26T28xx
KDL-26T26xx
Za korisne informacije o Sony proizvodima, posjetite
http://www.sony-europe.com/myproduct/
© 2007 Sony Corporation
Uvod
Hvala što ste odabrali ovaj Sony proizvod.
Prije uporabe TV prijemnika, molimo vas da pažljivo
i temeljito pročitate ove upute i da ih sačuvate za
kasniju uporabu.
Zbrinjavanje TV prijemnika
Zbrinjavanje starih električnih i
elektroničkih uređaja
(primjenjuje se u Europskoj
uniji i ostalim europskim
zemljama s posebnim
sistemima zbrinjavanja)
Ova oznaka na proizvodu ili na
ambalaži označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao
kućni otpad. On treba biti zbrinut
na za tu namjenu predviñenom
mjestu za reciklažu električke ili
elektroničke opreme. Pravilnim
zbrinjavanjem starog proizvoda čuvate okoliš i brinete za
zdravlje svojih bližnjih. Nepravilnim odlaganjem proizvoda
ugrožava se okoliš i zdravlje ljudi. Reciklažom materijala
pomažete u očuvanju prirodnih izvora. Za detaljne informacije o
reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirajte vašu lokalnu
upravu, odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili proizvod.
Napomene o funkciji Digital TV
C Sve značajke vezane uz funkciju Digital TV (") radit
će samo u zemljama ili područjima emitiranja DVB-T
(MPEG2) digitalnog zemaljskog signala. Provjerite kod
svog davatelja usluga emitira li se DVB-T signal i u vašoj
zemlji.
C Iako je ovaj TV prijemnik usklañen s DVB-T standardima,
nije zajamčena njegova kompatibilnost s budućim DVB-T
digitalnim zemaljskim prijenosima.
C Neke Digital TV funkcije možda neće biti dostupne u
nekim zemljama/regijama.
2
Proizvoñač ovog ureñaja je Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Ovlašteni
predstavnik za pitanja elektromagnetske kompatibilnosti
i sigurnosti proizvoda je Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. U
vezi servisiranja i jamstva obratite se na adrese navedene u priloženom popisu servisa i jamstvenom listu.
Zaštitni znakovi
C " je registrirani zaštitni znak tvrtke DVB Project.
C Proizvedeno pod licencom tvrtke BBE Sound, Inc. pod
jednim ili više sljedećih patenata u SAD-u: 5510752,
5736897. BBE i BBE simbol su zaštitni znakovi tvrtke
BBE Sound, Inc.
C Proizvedeno pod licencom tvrtke Dolby Laboratories.
"Dolby" i simbol dvostrukog D ; su zaštitni znakovi
tvrtke Dolby Laboratories.
C HDMI, logo HDMI i High-Definition Multimedia Interface
su zaštitni znakovi ili registrirani zaštitni znakovi tvrtke
HDMI Licensing LLC.
3
C Na ilustracijama u ovom priručniku prikazan je model
KDL-26S28xx ukoliko nije navedeno drukčije.
C Oznaka "xx" koja se pojavljuje u nazivu modela odgovara
dvjema znamenkama koje označavaju varijante boje.
Sadržaj
Upute za brzi početak
4
Sigurnosne informacije .............................................................................................................8
Mjere opreza .............................................................................................................................9
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču ...........................................................................10
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku.....................................................................11
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa ............................................................................................................12
Pregled digitalnog elektronskog programskog vodiča (EPG) ".......................................14
Uporaba Favourite popisa " ............................................................................................16
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme ......................................................................................................17
Gledanje slika sa spojene opreme..........................................................................................18
Uporaba HDMI kontrole..........................................................................................................19
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike ...........................................................................................................20
Izbornik Picture .......................................................................................................................21
Izbornik Sound........................................................................................................................23
Izbornik Features ....................................................................................................................25
Izbornik Set-up .......................................................................................................................27
Izbornik Digital Set-up "...................................................................................................30
Dodatne informacije
Tehnički podaci.......................................................................................................................32
U slučaju problema .................................................................................................................34
" : samo za digitalne kanale
3
Upute za brzi početak
1: Provjera isporučenog
pribora
2: Pričvršćenje postolja
1
Daljinski upravljač RM-ED009 (1)
Otvorite kartonsku kutiju i izvadite
postolje.
Baterije veličine AA (tip R6) (2)
Pričvrsni remen (1) i vijci (2)
Postolje (1)
Vijci za postolje (3)
Vijci za postolje (4) (KDL-40P30xx, KDL-37P30xx,
KDL-40U30xx, KDL-37U30xx)
Postolje
Umetanje baterija u daljinski upravljač
Gurnite i podignite pokrov za otvaranje.
3
C Prilikom ulaganja baterija obratite pažnju na ispravan
polaritet.
C Ne koristite različite vrste baterija istovremeno i ne miješajte
stare i nove baterije.
C Iskorištene baterije odložite na ekološki prihvatljiv način.
Neke regije imaju ureñeno odlaganje baterija. Upoznajte se
s lokalnim propisima.
C Pažljivo rukujte daljinskim upravljačem. Ne ispuštajte i ne
gazite po njemu, te ne prolijevajte nikakvu tekućinu po
njemu.
C Ne stavljajte daljinski upravljač na mjesta blizu izvora
topline, na izravnu sunčevu svjetlost ili u vlažnoj prostoriji.
4
2
Izvucite TV prijemnik iz zaštitne vreće.
3
Postavite TV prijemnik na postolje. Pazite
da ne pričepite kabele.
3: Spajanje antene/
videorekordera/DVD
rekordera
Spajanje antene
4
Izvadite vijke iz vrećice s priborom.
Koaksijalni kabel
Spajanje antene/videorekordera/DVD rekordera
Koaksijalni kabel
5
Pričvrstite TV prijemnik na postolje
uporabom isporučenih vijaka.
Scart kabel
Koaksijalni kabel
Videorekorder
3
Kod uporabe električnog odvijača, podesite silu pritezanja na
približno 2 N·m (20 kgf·cm).
Nastavlja se
5
4: Osiguranje TV prijemnika od prevrtanja
6: Odabir jezika, države/
regije i lokacije
5: Povezivanje kabela u
snop
1
Priključite TV prijemnik u zidnu utičnicu
(220-240 V AC, 50 Hz).
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana).
Kod prvog uključivanja TV prijemnika, na zaslonu
se pojavljuje izbornik Language.
3
6
Pritisnite tipke 7/8 za odabir jezika
prikazanih na izbornicima, te pritisnite A.
4
Ukoliko se pojavi poruka za potvrdu priključka
antene
Nije pronañen ni jedan digitalni ili analogni kanal.
Provjerite antenske priključke i pritisnite A za
ponovo uključivanje automatskog ugañanja.
Pritisnite 7/8 za odabir države/regije u
kojoj će se upotrebljavati TV prijemnik i
zatim pritisnite A.
3
Kad se na zaslonu prikaže izbornik
Programme Sorting, slijedite korake iz
odlomka "Razvrstavanje programa" (str. 27).
Ako ne želite promijeniti redoslijed pohranjivanja
analognih kanala na TV-u, prijeñite na korak 4.
4
Pritisnite MENU za izlaz.
TV prijemnik je ugodio sve dostupne kanale.
Ako se država/regija u kojoj želite upotrebljavati
TV prijemnik ne nalazi na popisu, odaberite "-"
umjesto države/regije.
5
3
Kad nije moguć prijem digitalnih programa, ili kod odabira
regije u kojoj nema digitalnog odašiljanja u koraku 4 (str. 7),
vrijeme je potrebno podesiti nakon koraka 4.
Pritisnite 7/8 za odabir vrste lokacije u
kojoj koristite TV prijemnik te pritisnite A.
Odvajanje postolja s TV
prijemnika
3
Postolje ne odvajajte s TV prijemnika, osim ako TV ne
planirate montirati na zid.
Ovom opcijom se odabire početni način slike
prikladan za uobičajene uvjete osvjetljenja u tim
okruženjima.
7: Automatsko
ugađanje kanala
1
Prije pokretanja automatskog ugađanja
kanala, umetnite snimljenu videokasetu u
videorekorder priključen na TV prijemnik
(stranica 4) i pokrenite reprodukciju.
Kanal videorekordera će biti prepoznat i pohranjen
tijekom automatskog ugañanja TV prijemnika.
Ako na TV prijemnik nije priključen videorekorder, ovaj postupak nije potreban.
2
Pritisnite A.
TV prijemnik počinje pretragu svih dostupnih digitalnih kanala i nakon toga analognih. Postupak
može potrajati nekoliko minuta, stoga vas molimo
da za to vrijeme ne pritišćete tipke na TV prijemniku
i daljinskom upravljaču.
7
Sigurnosne informacije
Kod postavljanja na postolje
Instaliranje/postavljanje
Instalirajte i upotrebljavajte TV prijemnik u skladu s
dolje navedenim uputama kako biste izbjegli
opasnost od požara, električnog udara i
oštećenja/ozljeda.
Postavljanje
C TV prijemnik postavite u blizini lako dostupne mrežne
utičnice.
C Postavite TV prijemnik na stabilnu i ravnu površinu.
C Postavljanje na zid prepustite stručnom osoblju servisa.
C Preporučujemo uporabu originalnog Sony pribora iz
sigurnosnih razloga:
– KDL-40P30xx/ KDL-37P30xx/ KDL-32P30xx/
KDL-40U30xx/ KDL-37U30xx/ KDL-32U30xx:
Zidni nosač SU-WL500
– KDL-26P30xx/ KDL-26U30xx/ KDL-26S30xx/
KDL-26S28xx/ KDL-26T28xx/ KDL-26T26xx:
Zidni nosač SU-WL100
Nošenje
C Prije prenošenje TV prijemnika,
odspojite sve kabele.
C Za nošenje TV prijemnika većih
dimenzija, potrebne su barem dvije
ili tri osobe.
C Kod ručnog nošenja TV prijemnika,
držite ga kao što je prikazano na slici
desno. Ne pritišćite LCD zaslon.
C Kod podizanja ili prenošenja TV
prijemnika, čvrsto ga pridržavajte s
donje strane.
C Kod prenošenja nemojte izlagati TV
prijemnik udarcima ili prejakim
vibracijama.
C Kod transporta TV prijemnika na popravak ili kod selidbe,
zapakirajte ga u originalnu ambalažu.
Ventilacija
C Nikada nemojte prekrivati ventilacijske otvore na kućištu
TV prijemnika niti u njih gurajte bilo kakve predmete.
C Ostavite slobodan prostor oko TV prijemnika kao što je
prikazano na slici u nastavku.
C Preporučuje se uporaba originalnog Sony nosača za montažu
na zid kako bi se osiguralo pravilno strujanje zraka.
Kod postavljanja na zid
Ostavite najmanje ovoliko prostora oko
uređaja.
C Za ispravnu ventilaciju i sprječavanje nakupljanja prašine,
postupite na sljedeći način:
– Nemojte postavljati ureñaj vodoravno, naopačke, na
stražnju ili bočne strane.
– Nemojte ureñaj postavljati na policu, tepih, krevet ili u
zatvoreni ormar.
– Nemojte ureñaj pokrivati komadima tkanine, primjerice
zavjesama ili predmetima kao što su novine, itd.
– Nikad nemojte postavljati TV prijemnik na način
prikazan na slici dolje.
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Blokirana
cirkulacija zraka.
Zid
Mrežni kabel
Pridržavajte se sljedećih uputa kako biste spriječili
oštećenje mrežnog kabela. Ako se ošteti mrežni
kabel, može doći do požara, električnog udara ili
štete/ozljeda.
– Upotrebljavajte isključivo Sony mrežni kabel, ne kabele
drugih proizvoñača.
– Do kraja priključite utikač u utičnicu.
– Priključite TV prijemnik isključivo na 220-240 V AC.
– Kod spajanja kabela, iz sigurnosnih razloga prvo odspojite
mrežni kabel iz utičnice. Pripazite da nogom ne zapnete
o kabele.
– Isključite mrežni kabel iz utičnice prije zahvata na TV
prijemniku ili premještanja TV prijemnika.
– Čuvajte mrežni kabel od izvora topline.
– Odspojite mrežni kabel i redovno ga čistite. Ako se
kabel zaprlja prašinom i navuče vlagu, izolacija može
oslabiti i uzrokovati požar.
Napomene
Ostavite najmanje ovoliko prostora oko
uređaja.
8
C Nemojte upotrebljavati isporučeni mrežni kabel na drugim
ureñajima.
C Nemojte prikliještiti, savijati ili uvrtati mrežni kabel preko
mjere jer bi moglo doći do izlaganja vodiča ili pucanja.
C Nemojte preinačavati mrežni kabel.
C Nemojte postavljati teške predmete na mrežni kabel.
C Nemojte povlačiti kabel kod odspajanja iz utičnice.
C Nemojte spajati prevelik broj ureñaja u istu utičnicu.
C Nemojte upotrebljavati loše učvršćenu zidnu utičnicu.
Zabranjena uporaba
Nemojte instalirati/upotrebljavati TV prijemnik na
sljedećim mjestima, uvjetima i situacijama jer bi moglo
doći do kvara TV prijemnika ili požara, električnog
udara, oštećenja ili ozljeda.
Mjere opreza
Gledanje TV prijemnika
Na otvorenom (na izravnom suncu), na morskoj obali, na brodu
i ostalim plovilima, u vozilima, u medicinskim ustanovama,
nestabilnim mjestima, u blizini vode, kiše, vlage ili dima.
C Gledajte TV prijemnik pri umjerenom svjetlu, jer gledanje
pri slaboj rasvjeti opterećuje oči. Dugotrajno gledanje
zaslona može takoñer umarati oči.
C Kod uporabe slušalica, podesite umjerenu glasnoću kako
biste izbjegli oštećenje sluha.
Okruženja:
LCD zaslon
Mjesta:
C Ne bacajte ništa na TV prijemnik. Pucanje staklene površine
može uzrokovati ozbiljne ozljede.
C Ukoliko doñe do napuknuća, ne dodirujte TV dok ga ne
odspojite iz napajanja kako biste spriječili električni udar.
C Iako je LCD zaslon izrañen uz uporabu visokoprecizne
tehnologije i ima 99,99% ili više efektivnih piksela, može
doći do pojave crnih ili točkica u boji (crvenih, plavih ili
zelenih). To je karakteristika LCD zaslona i ne predstavlja
kvar.
C Nemojte potiskivati ili ogrepsti prednji filter i ne stavljajte
nikakve predmete na TV prijemnik. Slika u tom slučaju
može biti neujednačena ili se LCD zaslon može oštetiti.
C Koristite li TV prijemnik na hladnome mjestu, slika može
biti "razmazana" ili previše tamna, no to ne predstavlja kvar.
Ovaj fenomen nestaje zajedno s porastom temperature.
C Ako se na zaslonu duže vrijeme prikazane mirne slike,
može doći do pojave dvostrukih slika, koje nestaju nakon
nekoliko trenutaka.
C Zaslon i kućište TV prijemnika se zagrijavaju tijekom
uporabe, no to ne predstavlja kvar.
C LCD TV prijemnik sadrži malu količinu tekućeg kristala i
žive. Fluorescentna žarulja ugrañena u TV prijemnik takoñer
sadrži živu. Poštujte lokalne propise o odlaganju otpada.
Kada ne koristite uređaj
Rukovanje i čišćenje površine zaslona/kućišta
Na mjestima koja su vruća, vlažna ili pretjerano prašnjava, gdje
insekti mogu ući u ureñaj, izložena mehaničkim vibracijama,
pored zapaljivih predmeta i izvora plamena (svijeće, i sl.).
TV prijemnik se ne smije izlagati kapanju ili prskanju. Na TV
prijemnik se ne smiju stavljati predmeti napunjeni vodom,
npr. vaze.
Situacije:
Nemojte upotrebljavati mokrim rukama, dok je kućište otvoreno ili s opremom koju proizvoñač ne odobrava. Odspojite
TV prijemnik iz utičnice i od antene tijekom grmljavinskog
nevremena.
Slomljeni dijelovi:
C Iz sigurnosnih razloga, kad TV nećete koristiti nekoliko
dana, isključite ga iz mrežnog napajanja.
C Napajanje TV prijemnika se isključivanjem ne prekida u
potpunosti . Za potpuni prekid napajanja TV prijemnika,
odspojite mrežni utikač.
C Meñutim, kod nekih modela potrebno je ostaviti ureñaj
priključen kako bi odreñene funkcije ispravno funkcionirale.
Djeca
C Nemojte dozvoliti djeci da se penju na TV prijemnik.
C Držite sitan pribor podalje od djece tako da ga ne mogu
zabunom progutati.
Ako se pojave sljedeći problemi...
Isključite TV prijemnik i odmah odspojite utikač iz
utičnice ako se pojavi bilo koji od sljedećih problema.
Obratite se svom prodavatelju ili Sony servisu za
provjeru rada ureñaja.
Prije čišćenja obavezno odspojite mrežni kabel TV prijemnika
iz napajanja.
Kako bi se izbjeglo propadanje materijala ili oštećivanje sloja
na zaslonu, pridržavajte se sljedećih mjera opreza.
C Prašinu sa zaslona ili kućišta uklonite nježno pomoću meke
krpe. Ako je nečistoća tvrdokorna, upotrijebite meku krpu
lagano namočenu otopinom blagog deterdženta.
C Nikada nemojte upotrebljavati abrazivne spužvice, kisela ili
lužnata sredstva za čišćenje, prašak za ribanje ili zapaljiva
sredstva poput alkohola, benzina, razrjeñivača ili insekticida.
Uporaba takvih sredstava ili dulji kontakt s gumom ili
vinilom može oštetiti površinu zaslona i kućište.
C Kod podešavanja nagiba TV zaslona, polako pomičite zaslon
kako se ureñaj ne bi pomicao ili pao s postolja ili stolića.
Dodatna oprema
Izobličena slika i/ili smetnje zvuka se mogu dogoditi ukoliko
je TV prijemnik postavljen blizu bilo kojeg ureñaja koji emitira
elektromagnetsko zračenje.
Ako:
– se ošteti mrežni kabel.
– je loše učvršćena zidna utičnica.
– je TV prijemnik oštećen padom, udarcem ili bacanjem
predmeta u njega.
– je kroz otvore na kućištu ušla tekućina ili čvrsti predmeti.
9
Pregled tipaka na daljinskom upravljaču
A ?/1 – Pripravno stanje TV prijemnika
Ovom tipkom je moguće privremeno isključiti/uključiti TV prijemnik u
pripravno stanje.
B A/B – Dual Sound (stranica 23)
C Tipke u boji (stranica 13, 14, 16)
D t/# – Odabir izvora ulaznog signala/Zadržavanje teksta
C U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog signala opreme spojene
na priključnice TV prijemnika.
C U teletekst načinu (stranica 13): Zadržavanje tekuće stranice.
E 7/8/:/9/A
F TOOLS (stranica 13, 19)
Omogućuje pristup različitim načinima gledanja i promjenu/podešavanje
izvora i formata zaslona.
G MENU (stranica 20)
H THEATRE
Uključenje/isključenje Theatre načina. Kad je Theatre način uključen, optimalan izlaz zvuka (ukoliko je spojen TV prijemnik s audio sustavom putem
HDMI kabela) i kvaliteta slike za video zapise se automatski podešavaju.
I Brojčane tipke
C U TV načinu: Odabir kanala. Za kanale preko 10, unesite drugu i treću
znamenku vrlo brzo.
C U teletekst načinu: Unos troznamenkastog broja odabrane stranice.
J _ – Odabir prethodnog kanala
Pritiskom na tipku odabire se kanal koji je zadnji gledan (najmanje 5 sekundi).
K PROG +/-/c/C
C U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-) kanala.
C U teletekst načinu (stranica 13): Odabir sljedeće (c) ili prethodne
stranice (C).
L % – Isključenje zvuka
M 2 +/- – Podešavanje glasnoće
N / – Text (stranica 13)
O DIGITAL – Digitalni način rada (stranica 12)
P ANALOG – Analogni način rada (stranica 12)
Q RETURN / \
Povratak na prethodnu stranicu prikazanog izbornika.
R " – EPG (Digital Electronic Programme Guide) (stranica 14)
S \ – Zaustavljanje slike (stranica 13)
Prikaz zaustavljene TV slike.
T q – Odabir formata zaslona (stranica 13)
U |/} – Info/Otkrivanje teksta
C U digitalnom načinu: Kratak prikaz detalja o tekućem programu.
C U analognom načinu: Prikaz informacija poput broja trenutnog kanala i
formata zaslona.
C U teletekst načinu (stranica 13): Otkrivanje skrivenih informacija (npr.
odgovori u kvizovima).
z
C Brojčana tipka 5, tipka PROG + i tipka A/B imaju ispupčenje koje služi kao
orijentacija prilikom upravljanja TV prijemnikom.
C Ukoliko isključite TV prijemnik, Theatre mod je takoñer isključen.
10
Pregled tipaka i indikatora na TV prijemniku
A o (stranica 20)
B t/) – Odabir izvora ulaznog signala/OK
C U TV načinu (stranica 18): Odabir izvora ulaznog
signala opreme spojene na priključnice TV prijemnika.
C U TV izborniku: Odabir izbornika ili opcije te
potvrñivanje podešavanja.
C 2 +/- /[/Z
C U TV načinu: Pojačavanje (+) ili smanjivanje (-)
glasnoće.
C U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika desno
([) ili lijevo (Z).
D PROG +/-/X/Y
C U TV načinu: Odabir sljedećeg (+) ili prethodnog (-)
kanala.
C U TV izborniku: Kretanje kroz opcije izbornika gore
(X) ili dolje (Y).
E 1 – Power
Za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
3
Kako biste u potpunosti isključili TV prijemnik, odspojite
mrežni utikač.
F ~ > – Isključivanje slike/Indikator timera
C Svijetli zeleno kad je slika isključena (stranica 25).
C Svijetli narančasto kad je podešen timer (stranica 26).
G 1 – Indikator pripravnog stanja
Svijetli crveno kad je TV prijemnik u pripravnom stanju.
H ? $– Indikator uključenosti/timera snimanja
C Svijetli zeleno dok je TV prijemnik uključen.
C Svijetli narančasto kada je podešen timer snimanja
(stranica 14).
C Svijetli crveno tijekom snimanja timerom.
I Senzor daljinskog upravljača
C Prijem IR signala iz daljinskog upravljača.
C Ne stavljajte zapreke izmeñu senzora i daljinskog
upravljača, kako ne bi poremetili prijem.
3
Provjerite je li TV prijemnik potpuno isključen prije odspajanja
mrežnog utikača. Odspajanje utikača dok je TV prijemnik uključen
može uzrokovati pojavu da indikatori ostanu uključeni ili može
uzrokovati smetnje u radu TV prijemnika.
11
Gledanje TV programa
Gledanje TV programa
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za odabir kanala 10 i većih, brojčanim tipkama,
unesite drugu i treću znamenku unutar dvije
sekunde.
Za odabir digitalnog kanala pomoću Digital
Electronic Programme Guide (EPG), pogledajte
stranicu 14.
U digitalnom modu
Kratko se prikazuje ikona. Ikone imaju sljedeća
značenja.
%:
&:
':
(:
):
!i :
Radio usluga
Kodirani/pretplatni programi
Zvuk dostupan na više jezika
Dostupni titlovi
Dostupni titlovi za osobe oštećena sluha
Preporučena najmanja dob gledatelja (od 4 do
18 godina)
| : Zaključavanje programa
c : Trenutni program se upravo snima
Ostali postupci
Za
Učinite sljedeće
Uključenje TV
Pritisnite %. Pritisnite 2 +/- za
prijemnika iz pripra- podešavanje glasnoće.
vnog stanja bez zvuka
Podešavanje glasnoće Pritisnite 2 + (pojačavanje)/(stišavanje).
Pristup popisu oznaka Pritisnite A. Za odabir analognog
programa (samo
kanala, pritisnite 7/8 i zatim A.
analogni način)
1
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja
strana) za uključivanje TV prijemnika.
Kad je TV prijemnik u pripravnom stanju
(indikator 1 (standby) na prednjoj strani TV
prijemnika svijetli crveno), pritisnite ?/1 na
daljinskom upravljaču kako biste uključili TV
prijemnik.
2
Pritisnite DIGITAL za uključivanje digitalnog
moda ili ANALOG za prijelaz u analogni
mod.
Dostupni kanali ovise o odabranom modu.
12
Zoom*
Pristup teletekstu
Pritisnite /. Svakim pritiskom tipke /, na zaslonu
TV prijemnika se ciklički izmjenjuje prikaz:
Teletekst t Teletekst preko TV slike (mix mod) t
Isključivanje prikaza teleteksta.
Za odabir stranice pritisnite brojčane tipke ili PROG +/-.
Želite li zadržati stranicu, pritisnite t/#.
Za prikaz skrivenih informacija pritisnite |/}.
Prikaz cinemascopic
(letter box format) slike
u ispravnim
proporcijama.
14:9*
Prikaz slike formata
14:9 u ispravnim
proporcijama. Na
zaslonu se vide i crne
pruge.
z
Kad se pojave četiri obojene stavke na donjem dijelu stranice
teleteksta, dostupan je Fastext. Fastext omogućava brz i
jednostavan pristup stranicama. Za pristup željenoj stranici
pritisnite odgovarajuću obojenu tipku.
Zaustavljanje slike
* Gornji i donji dijelovi slike mogu biti odrezani.
Zaustavljanje TV slike (primjerice, kako biste stigli
zabilježiti broj telefona ili recept).
3
1
2
Pritisnite \ na daljinskom upravljaču.
3
4
Pritisnite \ za zatvaranje prozora.
Pritisnite 7/8/:/9 za podešavanje
položaja slike.
Pritisnite \ još jednom za povratak na
normalan TV prikaz.
C HD izvor slike je moguće prikazati samo u "Wide" načinu.
C Funkciju nije moguće koristiti dok je prikazana digitalna
ikona (banner).
C U Smart načinu, neka slova i/ili znakovi na gornjem ili
donjem dijelu slike možda se neće vidjeti. U tom slučaju,
odaberite "V-Size" u izborniku "Screen" i podesite vertikalnu
dimenziju slike kako bi slova/znakovi postali vidljivi.
z
Ručno prilagođavanje formata slike
C Kad je "Auto Format" podešen na "On", TV prijemnik će
automatski odabrati najbolji format koji odgovara prijemu
programa (stranica 25).
C Tipkama 7/8 pomaknite prikaz na zaslonu gore ili dolje
nakon odabira opcija "Smart" (50 Hz), "Zoom" ili "14:9"
(primjerice, kako biste čitali titlove).
Pritisnite q više puta za odabir željenog formata
slike.
Uporaba izbornika Tools
z
Nije raspoloživo za I AV3, I AV4, I AV5 i PC ulaz.
Smart*
Prikaz klasične slike
formata 4:3 uz oponašanje efekta širokog
zaslona. Slika formata
4:3 se razvlači kako bi
ispunila zaslon.
4:3
Prikaz klasične slike
formata 4:3 (primjerice,
kod TV prijemnika bez
širokog zaslona) u
ispravnim proporcijama.
Wide
Prikaz široke slike
(16:9) u ispravnim
proporcijama.
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja TV programa.
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode
Pogledajte stranicu 21.
Sound Effect
Pogledajte stranicu 23.
Speaker
Pogledajte stranicu 24.
Audio Language
(samo u digitalnom
načinu)
Pogledajte stranicu 31.
Subtitle Setting (samo Pogledajte stranicu 31.
u digitalnom načinu)
Sleep Timer
Pogledajte stranicu 26.
Power Saving
Pogledajte stranicu 25.
System Information
(samo u digitalnom
načinu)
Prikaz informacija o sustavu na
zaslonu.
13
Pregled digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) "*
1
2
U digitalnom načinu, pritisnite $.
Izvedite željeni postupak prema sljedećoj
tablici ili prema uputama sa zaslona.
3
Informacije o programu će biti prikazane samo ako ih TV
postaja odašilje.
Digitalni elektronski programski vodič (EPG)
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Za
Učinite sljedeće
Gledanje tekućeg programa
Pritisnite 7/8/:/9 za odabir programa te pritisnite A.
Isključenje EPG funkcije
Pritisnite ".
Razvrstavanje informacija o
programima prema kategorijama
– Category list
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir kategorije te pritisnite A.
Odabir programa za snimanje
– Timer REC
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
snimiti, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer REC".
3 Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Na raspolaganju stu sljedeće kategorije:
"All Categories": Sadrži sve dostupne kanale.
Naziv kategorije (npr. "News"): Sadrži sve kanale koji odgovaraju
odabranoj kategoriji.
Crveni indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli
narančasti indikator $ na TV prijemniku (na prednjoj strani).
z
Za snimanje trenutno gledanog programa pritisnite |/}.
Odabir programa koji će se prikazati na
zaslonu automatski kad započne s
emitiranjem
– Reminder
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Reminder", a zatim pritisnite A.
Indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli narančasti
indikator $ na TV prijemniku (na prednjoj strani).
3
Ako isključite TV prijemnik u pripravno stanje, automatski će se uključiti kad
program treba započeti.
14
Za
Učinite sljedeće
Podešavanje datuma i vremena
programa kojeg želite snimati
– Manual timer REC
1 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir budućeg programa kojeg želite
prikazati, a zatim pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Manual timer REC" i pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir datuma i zatim pritisnite 9.
4 Podesite vrijeme početka i završetka kao u koraku 3.
5 Pritisnite 7/8 za odabir kanala i zatim pritisnite A.
6 Pritisnite A za podešavanje timera TV prijemnika i
videorekordera.
Crveni indikator c se prikazuje uz informacije o programu. Svijetli
narančasti indikator $ na TV prijemniku (na prednjoj strani).
z
Za snimanje trenutno gledanog programa pritisnite |/}.
Poništavanje snimanja/podsjetnika
– Timer list
1 Pritisnite |/}.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "Timer list", a zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programa kojeg želite poništiti i zatim
pritisnite A.
4 Pritisnite 7/8 za odabir "Cancel Timer", a zatim pritisnite A.
Prikazuje se izbornik za potvrñivanje poništavanja programa.
5 Pritisnite :/9 za odabir "Yes" i zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
3
C Možete podesiti timer videorekordera na TV prijemniku samo za SmartLink kompatibilne videorekordere. Ukoliko vaš
videorekorder nije SmartLink kompatibilan, na zaslonu će se pojaviti poruka s upozorenjem da podesite timer videorekordera.
C Nakon početka snimanja, možete isključiti TV prijemnik u pripravno stanje, no ne isključujte TV prijemnik iz napajanja, kako ne
bi prekinuli snimanje.
C Ukoliko je podešeno ograničenje praćenja programa prema dobi, pojavit će se poruka s zahtjevom za PIN-om. Podrobnije
informacije potražite u odjeljku "Parental Lock" na stranici 31.
15
Uporaba Favourite popisa "*
Značajka Favourite omogućava kreiranje do 4 popisa
omiljenih programa.
1
2
Pritisnite MENU.
3
Izvršite odabrani postupak kao što je
prikazano u donjoj tablici ili slijedite upute
sa zaslona.
Pritisnite 7/8 za odabir "Digital Favourites",
a zatim pritisnite A.
Digital Favourite popis
* Ova opcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
Za
Učinite sljedeće
Kreiranje Favourite popisa prvi put
1 Pritisnite A za odabir "Yes".
2 Pritisnite žutu tipku za odabir popisa Favourite.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati, a zatim
pritisnite A.
Gledanje kanala
1 Pritisnite žutu tipku za navigiranje popisom Favourite.
2 Pritisnite 7/8 za odabir kanala, a zatim pritisnite A.
Isključivanje Favourite popisa
Pritisnite RETURN.
Dodavanje ili brisanje kanala iz
Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir popisa kojeg želite editirati.
3 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite dodati ili obrisati, a
zatim pritisnite A.
Brisanje svih kanala iz Favourite popisa
1 Pritisnite plavu tipku.
2 Pritisnite žutu tipku za odabir Favourite popisa kojeg želite
editirati.
3 Pritisnite plavu tipku.
4 Pritisnite :/9 za odabir "Yes", a zatim pritisnite A za
potvrđivanje.
Kanali koji su pohranjeni u Favourite popis označeni su simbolom +.
16
Uporaba dodatne opreme
Spajanje dodatne opreme
Moguće je spajanje širokog raspona dodatne opreme na TV prijemnik. Kabeli za spajanje nisu isporučeni.
Računalo
Hi-Fi audio
oprema
DVD uređaj s
komponentnim
izlazom
Video igra
DVD uređaj
Dekoder
Audio sustav
DVD rekorder
Videorekorder
Dekoder
DVD uređaj
Računalo (HDMI izlaz)
Blu-ray uređaj
Digitalna video kamera
CAM kartica
Samo za
servisere
S VHS/Hi8/
DVC kamkorder
Slušalice
17
Gledanje slika sa
spojene opreme
Simbol na
zaslonu
Opis
S( AV6 ili t
AV6
Pogledajte opremu spojenu na H.
z
Kako bi spriječili smetnje slike, ne
spajajte istovremeno kamkorder u
t6 video priključnicu i S(6 S
video priključnicu. Ukoliko spajate
mono opremu, spojite u *6 L
priključnicu.
Uključite spojenu opremu te postupite na
jedan od dolje opisanih načina.
Kod opreme spojene na Scart priključnice pomoću
21-pinskog, potpuno ožičenog kabela
Pokrenite reprodukciju na priključenoj opremi.
Slika iz priključene opreme se prikazuje na zaslonu.
Kod videorekordera s automatskim ugađanjem
(stranica 7)
U analognom načinu, pritisnite PROG +/- ili brojčane
tipke za odabir video kanala.
Kod ostale priključene opreme
Pritisnite t/# za prikaz popisa spojene opreme.
Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaza te pritisnite A.
(Ukoliko 2 sekunde nakon pritiska 7/8 nije odabrana
nijedna druga, odabrana je označena stavka.)
Nakon podešenja ulaznog izvora na "Skip" u "AV
Preset" izborniku pod "Set-up" (str. 27), taj se ulaz ne
pojavljuje na popisu.
Simbol na
zaslonu
PC I
Savjetujemo da upotrijebite PC kabel s
feritnim jezgrama.
Za
Postupak
Slušalice I
Spojite u priključnicu i za slušanje
zvuka iz TV prijemnika kroz slušalice.
Conditional
Access Module
(CAM) J
Za uporabu Pay Per View usluga.
Podrobnosti potražite u posebnim
uputama isporučenima uz CAM modul.
Za uporabu CAM modula, izvadite
gumeni poklopac iz CAM otvora.
Isključite TV prijemnik kod umetanja
CAM modula u CAM otvor. Kad ne
upotrebljavate CAM modul, vratite
poklopac na CAM otvor.
3
Opis
CAM nije podržan u nekim državama.
Molimo, provjerite kod ovlaštenog
distributera.
t AV1/I AV1 Pogledajte opremu spojenu na A.
t AV2/I AV2 Pogledajte opremu spojenu na B.
3
SmartLink je izravna veza izmeñu TV-a
i videorekordera/DVD rekordera.
I AV3
Pogledajte opremu spojenu na C.
I AV4
HDMI IN 4*.
Pogledajte opremu spojenu na D.
Ukoliko je ureñaj opremljen DVI
priključnicom, spojite DVI
priključak na HDMI IN priključnicu
putem DVI-HDMI adaptera (nije
isporučen) te spojite audio izlazne
priključnice s opreme na audio
ulazne HDMI IN priključnice.
I AV5
HDMI IN 5*.
Pogledajte opremu spojenu na E.
* 3
C Koristite HDMI kabel koji nosi HDMI logo.
C Kod spajanja HDMI kompatibilne opreme, komunikacija s
spojenom opremom je podržana. Podrobnije detalje o
podešavanju potražite na str. 19.
18
Pogledajte opremu spojenu na G.
z
Hi-Fi audio
opremu F
Spojite u audio izlazne priključnice _
za slušanje zvuka iz TV prijemnika na
Hi-Fi audio opremi.
Dodatne funkcije
Za
Postupak
Povratak na normalan
TV prikaz
Pritisnite DIGITAL ili
ANALOG.
Pristup tablici oznaka
ulaza (osim u analognom
modu)
Pritisnite A.
Podrobnije informacije
potražite na str. 16.
Promjenu glasnoće na
spojenoj HDMI kompatibilnom audio sustavu
Pritisnite 2 +/-.
Isključenje zvuka na
spojenoj HDMI kompatibilnom audio sustavu.
Pritisnite %.
Pritisnite ponovo za
uključenje zvuka.
Uporaba izbornika Tools
Pritisnite TOOLS za prikaz sljedećih opcija kod
gledanja slika sa spojene opreme (osim računala).
Opcija
Opis
Close
Zatvaranje Tools izbornika.
Picture Mode (osim
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 21.
Display Mode (samo
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 21.
Uporaba HDMI kontrole
HDMI podržava integrirani kontrolni protokol za
konzumnu elektroniku (CEC).
Sada možete meñusobno povezivati Sony HDMI
kompatibilne ureñaje poput TV prijemnika, DVD
rekordera s tvrdim diskom i audio sustavima HDMI
kabelima.
Pravilno spojite i podesite kompatibilnu opremu za
korištenje HDMI funkcije.
Sound Effect
Pogledajte stranicu 23.
Speaker
Pogledajte stranicu 24.
PIP (samo za PC
ulaz)
Pogledajte stranicu 19.
H Centre (samo za
PC ulaz)
Pogledajte stranicu 26.
Spojite kompatibilnu opremu i TV prijemnik HDMI
kabelom. Nakon spajanja audio sustava HDMI kabelom, takoñer spojite audio izlaznu priključnicu _ TV
prijemnika i audio sustav. Podrobnije informacije
potražite na stranici 17.
V Lines (samo za
PC ulaz)
Pogledajte stranicu 26.
Podešavanje HDMI postavki
Sleep Timer (osim
za PC ulaz)
Pogledajte stranicu 26.
Power Saving
Pogledajte stranicu 25.
Gledanje dviju slika istovremeno
– PIP (Picture in Picture)
Na zaslonu možete istovremeno gledati dvije slike
(PC ulaz i TV program) na zaslonu.
Spojite računalo (stranica 17), i provjerite da li se
slika s računala pojavljuje na zaslonu TV prijemnika.
3
Nije moguć prikaz veće razlučivosti od WXGA (1280 T 768
piksela).
1
Pritisnite TOOLS za prikaz izbornika
Tools.
2
Pritisnite 7/8 za odabir opcije "PIP", te
pritisnite A.
Spajanje HDMI kompatibilne opreme
HDMI postavke trebaju biti podešene na TV prijemniku i na spojenoj opremi. Podrobnije informacije o
HDMI postavkama potražite u odjeljku "HDMI Set-up"
na stranici 28. Podrobnije informacije o podešavanju
potražite u uputama za uporabu spojene opreme.
HDMI funkcije
C Isključenje spojene opreme putem TV prijemnika.
C Uključenje TV prijemnika putem spojene opreme i
automatsko uključenje ulaza nakon početka
reprodukcije s izvora.
C Nakon uključenja spojenog audio sustava dok je
TV prijemnik uključen, ulaz se prebacuje na zvuk
iz audio sustava.
C Podešavanje glasnoće i isključenje zvuka spojenog
audio sustava.
Slika iz spojenog računala je prikazana u punoj
veličini, a TV program je prikazan u gornjem
desnom uglu.
Tipkama 7/8/:/9 pomičite položaj prikaza TV
programa.
3
Brojčanim tipkama ili tipkom PROG +/odaberite TV kanal.
Za povratak na normalan TV način
Pritisnite RETURN.
z
Zvuk možete izmjenjivati odabirom opcije "PC Sound/TV
Sound" u izborniku Tools.
19
Uporaba izbornika MENU
Kretanje kroz izbornike
Izbornik "MENU" omogućava uživanje u različitim
praktičnim značajkama ovog TV prijemnika. Pomoću
daljinskog upravljača možete jednostavno odabrati
kanale ili vanjske izvore signala te mijenjati postavke.
E External Inputs
Odaberite ureñaj spojen na TV prijemnik.
C Za gledanje željenog vanjskog ulaza, odaberite
izvor signala i pritisnite A.
F Settings
Otvaranje izbornika "Settings" koji omogućava
većinu naprednih podešavanja i prilagoñavanja.
1 Pritisnite 7/8 za odabir ikone
izbornika, te pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8/:/9 za odabir opcije ili
postavke, te pritisnite A.
Podrobnosti o postavkama potražite na stranicama
od 21 do 31.
3
Opcije koje možete podesiti se mogu razlikovati
ovisno o okolnosti. Nedostupne opcije su sive boje u
izborniku, ili nisu prikazane.
* Funkcija možda neće biti dostupna u nekim državama/
regijama.
1
2
Pritisnite MENU.
Pritisnite 7/8 za odabir opcije te pritisnite
A.
Pritisnite MENU za izlaz.
A Digital Favourites*
Otvaranje Favourite popisa (stranica 16).
B Analogue
Povratak na zadnji gledani analogni kanal.
C Digital*
Povratak na zadnji gledani digitalni kanal.
D Digital EPG*
Otvaranje digitalnog elektronskog programskog
vodiča (EPG) (stranica 14).
20
Izbornik Picture Adjustment
U izborniku "Picture" možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (str. 20).
Picture Mode
Display Mode (samo
u PC načinu)
Odabir načina prikaza slike, osim kod PC izvora.
"Vivid": Za naglašavanje kontrasta i oštrine slike.
"Standard": Za standardnu sliku. Preporučuje se kod uporabe ureñaja u kućnim
uvjetima.
"Cinema": Za gledanje filmskog sadržaja. Najprikladnije za gledanje u okruženju
poput kino-dvorane. Ovo podešenje slike je razvijeno u suradnji s Sony Pictures
Entertaiment za vjernu reprodukciju slike kao što su to zamislili njeni producenti.
Odabir načina prikaza za PC ulaz.
"Video": za video slike.
"Text": za tekst, dijagrame ili tablice.
Backlight
Podešavanje svjetline pozadinske rasvjete.
Contrast
Povećavanje i smanjivanje kontrasta slike.
Brightness
Povećavanje ili smanjivanje svjetline slike.
Colour
Povećavanje ili smanjivanje zasićenosti boje na slici.
Hue
Povećavanje ili smanjivanje količine zelenih i crvenih tonova.
z
"Hue" se može podesiti samo za NTSC signal boje (primjerice, američke video vrpce).
Sharpness
Povećavanje ili smanjivanje oštrine slike.
Colour Tone
Podešavanje bijele boje na slici.
"Cool": Bijelim tonovima dodaje plavu nijansu.
"Neutral": Bijelim tonovima dodaje neutralne.
"Warm": Bijelim tonovima dodaje crvenu nijansu.
z
"Warm" mogu se odabrati ako je opcija "Picture Mode" podešena na "Vivid".
Nastavlja se
21
Noise Reduction
Smanjuje šum na slici ("snijeg") kod loših uvjeta prijema.
"Auto": Automatsko smanjivanje šumova (sami u analognom načinu).
"High/Med/Low": Modificira učinak smanjivanja šumova.
"Off": Isključivanje funkcije smanjivanja šuma.
z
"Auto" opcija nije dostupna za priključnice I AV3, I AV4, I AV5 i PC.
Adv. Contrast
Enhancer
Automatsko podešavanje opcije "Backlight" i "Contrast" na najprikladnije
vrijednosti u skladu sa svjetlinom zaslona. Postavka je posebno prikladna kod
tamnijih slika jer povećava živost slike.
Reset
Resetiranje svih postavki slike osim "Picture Mode" i "Display Mode" (smo u PC
načinu) na tvorničke postavke.
3
"Brightness", "Colour", "Sharpness" i "Adv. Contrast Enhancer" nisu dostupni kada je "Picture Mode" podešeno na "Vivid" ili kada
je "Display Mode" podešeno na "text".
22
Izbornik Sound Adjustment
U izborniku Sound možete odabrati dolje
opisane opcije. Za odabir opcija u "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (str. 20).
Sound Effect
Odabir način reprodukcije zvuka.
"Standard": Pojačava jasnoću, detalje i doživljaj zvuka pomoću funkcije "BBE High definition
Sound System".
"Dynamic": Pojačava jasnoću i dojam zvuka za postizanje boljeg zvuka i stvarnije glazbe
pomoću funkcije "BBE High definition Sound System".
"BBE ViVA": BBE ViVA Sound omogućuje glazbeno precizan prirodan 3D ugoñaj s Hi-Fi
zvukom. Jasnoću zvuka poboljšava BBE dok širinu, dubinu i visinu zvučne slike proširuje BBEov 3D zvučni procesor. BBE ViVA Sound je kompatibilan sa svim TV programima uključujući
vijesti, glazbu, drame, filmove, sport i videoigre.
"Dolby Virtual": Koristi zvučnike TV prijemnika za simuliranje surround efekta višekanalnog
sustava.
"Off": Običan zvuk. Takoñer omogućuje podešavanje osobnih postavki.
z
C Ukoliko podesite opciju "Auto Volume" na "On", "Dolby Virtual" se mijenja u "Standard".
C Ukoliko su spojene slušalice, "Sound Effect" se mijenja u "Off".
Treble
Podešavanje visokih tonova.
Bass
Podešavanje basova.
Balance
Podešavanje balansa izmeñu lijevog i desnog kanala.
Reset
Vraćanje svih postavki na tvorničke vrijednosti.
Dual Sound
Odabir zvuka iz zvučnika kod stereo ili dvojezičnih emisija.
"Stereo", "Mono": Za stereo emisije.
"A"/"B"/"Mono": Za dvojezične emisije, odaberite "A" za zvučni kanal 1, "B" za zvučni
kanal 2 ili "Mono" za mono kanal, ako postoji.
z
Ako odaberete ostale ureñaje spojene na TV prijemnik, podesite "Dual Sound" na "Stereo", "A"
ili "B".
Auto Volume
Omogućuje održavanje stalne razine glasnoće unatoč promjenama (primjerice,
reklame su često glasnije od ostalog programa).
Nastavlja se
23
Speaker
Uključenje/isključenje zvučnika TV prijemnika.
"TV Speaker": zvuk se reproducira iz zvučnika TV prijemnika.
"Audio System": Zvučnici TV prijemnika se isključuju kako bi se zvuk TV
programa mogao slušati samo preko vanjske audio opreme spojene na izlazne
audio priključnice. Kod spajanja HDMI kompatibilne opreme, spojenu opremu
možete uključiti putem TV prijemnika. Podešenje je potrebno učiniti nakon
spajanja opreme.
3
"Sound Effect", "Treble", "Bass", "Balance" i "Auto Volume" nisu dostupni kada je "Speaker" podešeno na "Audio System".
24
Izbornik Features
U izborniku Features moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (str. 20).
Screen
Za promjenu formata zaslona.
"Auto Format": Automatski mijenja format zaslona u skladu s vrstom primljenog
signala.
"Screen Format": Za detalje o formatu zaslona pogledajte stranicu 13.
"V-Size": Podešavanje vertikalne veličine slike kad je format zaslona podešen na
"Smart".
z
C Čak i ako ste odabrali "On" ili "Off" u "Auto Format", uvijek možete promijeniti format
zaslona tako da više puta pritisnete tipku q.
C Opcija "Auto Format" je dostupna samo za PAL i SECAM signale.
Power Saving
Odabir načina štednje energije kako bi se smanjila potrošnja TV prijemnika.
AV2 Output
Odabir signala koji će se emitirati preko priključnice J/I2 na stražnjoj strani
TV prijemnika. Ako spojite videorekorder na priključnicu J/I2, možete
snimati sadržaj kojeg reproducira oprema priključena na ostale priključnice TV
prijemnika.
"TV": Izlaz primljene TV emisije.
"Auto": Izlaz signala koji se gleda na zaslonu (osim signala iz priključnica I
AV3, I AV4, I AV5 i PC.)
RGB Centre
Služi za podešavanje horizontalnog položaja slike tako da slika bude na sredini
zaslona.
"Standard": Tvornička podešenja.
"Reduce": Smanjuje potrošnju TV prijemnika.
"Picture Off": Isključuje sliku. Možete slušati zvuk s isključenom slikom.
z
Ova opcija je dostupna samo ako je priključen RGB izvor na Scart priključnice J1/I1 ili
J2/I2 na stražnjoj strani TV prijemnika.
Nastavlja se
25
PC Adjustment
Prilagoñava zaslon TV prijemnika kao monitor računala.
z
Opcija je dostupna samo u PC modu.
"Phase": Podešavanje zaslona kad dio prikazanog teksta ili slike nije jasno vidljiv.
"Pitch": Horizontalno povećavanje ili sužavanje veličine slike.
"H Centre": Pomicanje zaslona lijevo ili desno.
"V Lines": Ispravlja linije slike pri gledanju RGB ulaznih signala s priključka
PC I.
"Power saving": Isključivanje u pripravno stanje ako nema prijema signala s
računala.
"Reset": Vraćanje tvorničkih postavki.
Timer
Podešavanje timera za uključivanje i isključivanje TV prijemnika.
Sleep Timer
Podesite vrijeme nakon kojeg će se TV prijemnik automatski isključiti u stanje
pripravnosti.
Kad je aktiviran Sleep Timer, na prednjoj strani TV prijemnika pojavljuje se
indikator > (Timer) i svijetli narančasto.
z
C Ako isključite TV prijemnik i ponovno ga uključite, "Sleep Timer" se vraća na "Off".
C Na zaslonu se jednu minutu prije isključivanja TV prijemnika u stanje pripravnosti pojavljuje
poruka "Sleep timer will end soon. Power will be turned off".
Clock Set
Omogućava ručno podešavanje sata. Kad TV prijemnik prima digitalne kanale,
sat se ne može ručno podesiti jer se točno vrijeme podešava pomoću signala TV
postaje.
Timer
Podešavanje vremena nakon kojeg se TV prijemnik automatski uključuje ili
isključuje.
"Timer Mode": Odabir željenog razdoblja.
"On Time": Podešavanje vremena uključenja TV prijemnika.
"Off Time": Podešavanje vremena isključenja TV prijemnika.
26
Izbornik Set-up
U izborniku Set-up moguć je odabir dolje
opisanih opcija. Za odabir opcija iz "Settings",
pogledajte "Kretanje kroz izbornike" (str. 20).
Auto Start-up
Pokretanje "postupka podešavanja kod prvog uključivanja" za odabir jezika i
države/regije te podešavanje svih dostupnih digitalnih i analognih kanala. Obično
nije potrebno ponavljati ovaj postupak jer se jezik i država/regija odabiru kod prvog
podešavanja, kao i ugañaju dostupni kanali (stranica 7). No, postupak možete
ponoviti ako želite (primjerice, ako se preselite ili kako biste pronašli nove kanale
koji su postali dostupni).
Language
Odabir jezika na kojem će se prikazivati izbornici.
Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih analognih kanala.
Obično nije potrebno provesti ovaj postupak jer je podešavanje kanala već izvršeno
kod prvog podešavanja TV prijemnika (stranica 7). Ova opcija vam ipak omogućuje
ponavljanje ovog postupka (primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje
novih kanala koji se pojave).
Programme Sorting
Promjena redoslijeda pohranjivanja analognih kanala u TV prijemniku.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite premjestiti na novo mjesto i
zatim pritisnite 9.
2 Pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta za kanal te pritisnite A.
AV Preset
Dodjeljivanje naziva ureñajima koji su priključeni na bočne i stražnje priključnice.
Naziv se kratko prikazuje na zaslonu kad se odabere ureñaj. Možete preskočiti
ulaznu priključnicu koja nije spojena s drugim ureñajima.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog ulaznog izvora i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir željene opcije dolje i zatim pritisnite A.
C AV1 (ili AV2/ AV3/ AV4/AV5/AV6/ PC), VIDEO, DVD, CABLE, GAME, CAM,
SAT: Uporaba nekog od već pohranjenih naziva za priključene ureñaje.
C "Edit": Kreiranje vlastitog naziva.
1 Pritisnite 7/8 za odabir željenog slova ili broja. ("_" za prazno
mjesto), a zatim pritisnite 9.
Ako unesete pogrešan znak
Pritisnite :/9 za odabir pogrešnog znaka. Nakon toga pritisnite 7/8 za odabir
željenog znaka.
2 Ponovite postupak od koraka 1 dok ne unesete cijeli naziv.
3 Odaberite "OK" i pritisnite A.
C "Skip": Preskakanje ulazne priključnice na koju nije spojen neki od ureñaja kod pritiska
na tipku 7/8 za odabir ulaznog izvora.
Nastavlja se
27
HDMI Set-up
Koristi se za podešavanje HDMI kompatibilne opreme spojene na HDMI
priključnice. Imajte na umu da HDMI funkcija takoñer treba biti podešena na
spojenom HDMI kompatibilnom ureñaju.
"HDMI Control": Aktivacija HDMI kompatibilnog ureñaja i TV prijemnika.
Kada je podešeno na "On", dostupne su sljedeće opcije izbornika.
"Auto Devices Off": Kad je podešena na "On", HDMI kompatibilna oprema se
uključenje/isključuje zajedno s TV prijemnikom.
"Auto TV On": Kada je podešena na "On", TV prijemnik se uključuje zajedno s
HDMI kompatibilnom opremom.
"Device List Update": Kreira ili nadograñuje popis "HDMI Device List". Moguće
je spojiti do 11 HDMI kompatibilnih ureñaja, i do 5 ureñaja je moguće spojiti u
jednu priključnicu. Obnovite popis nakon dodavanja nove veze ili promjene
podešenja.
"HDMI Device List": Prikaz spojene HDMI kompatibilne opreme.
Sound Offset
Podešavanje neovisne razine glasnoće za svu opremu spojenu na TV prijemnik.
Manual Programme
Preset
Prije odabira opcije "Label"/"AFT"/"Audio Filter"/"LAN"/"Skip"/"Decoder",
pritisnite 7/8 za odabir programskog broja kanala kojeg želite promijeniti. Zatim
pritisnite A.
System
Ručno podešavanje kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir "System" i zatim pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir jednog od sljedećih sustava emitiranja i zatim
pritisnite :.
B/G: Za zemlje Zapadne Europe
D/K: Za zemlje Istočne Europe
L: Za Francusku
I: Za Veliku Britaniju
3
Ovisno o državi/regiji, odabranoj uz "Country" (stranica 6), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Channel
1 Pritisnite 7/8 za odabir "Channel" i pritisnite A.
2 Pritisnite 7/8 za odabir "S" (za kabelske kanale) ili "C" (za zemaljske
kanale) i zatim pritisnite 9.
3 Podesite kanale na sljedeći način:
Ako ne znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite 7/8 za traženje sljedećeg raspoloživog kanala. Kad se pronañe kanal,
pretraživanje se prekida. Za nastavak pretraživanja, pritisnite 7/8.
Ako znate broj kanala (frekvenciju)
Pritisnite brojčane tipke za unos broja kanala kojeg želite ili kanal za videorekorder.
4
Pritisnite A za prijelaz na "Confirm" i pritisnite A.
Ponovite opisani postupak za ručno podešavanje ostalih kanala.
Label
Dodjeljivanje naziva po izboru, do pet znakova, za odabrane kanale.
AFT
Omogućuje precizno ručno ugañanje kanala kad mislite da bi malim podešavanjem
mogli poboljšati kvalitetu slike.
28
Audio Filter
Poboljšava zvuk pojedinih kanala u slučaju izobličenja kod mono prijema. Ponekad
izobličenje ili prekidanje zvuka kod mono prijema može uzrokovati nestandardni
signal.
Ako zvuk nije izobličen, preporučujemo da ostavite ovu opciju podešenu na
tvorničku vrijednost "Off".
3
Ne mogu se primati stereo ili dual sound programi ako je odabrana opcija "Low" ili "High".
Opcija "Audio Filter" nije dostupna ako je "System" podešen na "L".
Skip
Preskakanje neupotrijebljenih analognih kanala kod biranja kanala tipkama PROG +/-.
(Preskočeni kanali se i dalje mogu odabrati brojčanim tipkama.)
Decoder
Gledanje i snimanje kodiranih programa kod uporabe dekodera spojenog izravno u
Scart priključnicu J/I1 ili Scart priključnicu J/I2 preko videorekordera.
3
Ovisno o državi/regiji odabranoj u izborniku "Country" (stranica 6), ova opcija možda neće biti
dostupna.
Confirm
Pohranjuje unesene u postavke "Manual Programme Preset".
29
Izbornik Digital Set-up "
U izborniku "Digital Set-up" možete odabrati
sljedeće opcije. Za odabir opcija u izborniku
"Settings", pogledajte "Kretanje kroz izbornike"
(stranica 20).
3
Neke opcije možda neće biti dostupne u nekim
državama/regijama.
Digital Tuning
Digital Auto Tuning
Ugañanje svih dostupnih digitalnih kanala.
Ova opcija je korisna, primjerice, u slučaju preseljenja ili za pretraživanje novih
kanala koji se pojave. Podrobnije informacije potražite u odjeljku "Automatsko
ugañanje TV prijemnika" na stranici 7.
Programme List Edit
Brisanje neželjenih digitalnih kanala pohranjenih u TV prijemnik i promjena
redoslijeda pohranjenih digitalnih kanala.
1 Pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg želite obrisati ili premjestiti na novo
mjesto.
Pritisnite brojčane tipke za unos troznamenkastog broja programa kanala kojeg želite.
2 Obrišite ili premjestite digitalne kanale na sljedeći način:
Brisanje digitalnog kanala
Pritisnite A. Pojavljuje se potvrda brisanja odabranog digitalnog kanala. Pritisnite :
za odabir "Yes" i zatim pritisnite A.
Promjena redoslijeda digitalnih kanala
Pritisnite 9 i zatim pritisnite 7/8 za odabir novog mjesta kanala i pritisnite :.
3 Pritisnite RETURN.
Digital Manual Tuning
Ručno ugañanje digitalnih kanala.
1 Pritisnite brojčane tipke za odabir broja kanala kojeg želite ručno podesiti
i zatim pritisnite 7/8 za ugađanje.
2 Kad se pronađu dostupni kanali, pritisnite 7/8 za odabir kanala kojeg
želite pohraniti i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite 7/8 za odabir programskog broja pod kojim želite pohraniti
novi kanal i zatim pritisnite A.
Ponovite gornji postupak za ručno ugañanje ostalih kanala.
30
Digital Set-up
Subtitle Set-up
"Subtitle Setting": Ako se odabere "For Hard of Hearing", uz titlove se mogu
prikazivati i vizualne pomoćne funkcije (ako TV kanal emitira takve informacije).
"Subtitle Language": Odabir jezika titlova.
Audio Set-up
"Audio Type": uključenje programa za osobe oštećena sluha kad je odabrana
opcija "For Hard of Hearing".
"Audio Language": Odabir jezika. Neki digitalni kanali mogu odašiljati nekoliko
jezika za program.
"Audio Description": Omogućuje audio opis (naracija) vizualnih informacija,
ukoliko TV kanali odašilju takve informacije.
"Mixing Level": Podešavanje kombinacije glavnog zvuka na TV prijemniku i
Audio Description opciju.
z
Opcija je dostupna samo kada je postavka "Audio Description" podešena na "On".
Banner Mode
"Basic": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom).
"Full": Prikaz informacija o programu s digitalnim bannerom (ikonom) te prikaz
detaljnih informacija o programu ispod tog bannera.
Radio Display
Tijekom slušanja radio programa, nakon 20 sekundi, ukoliko nije pritisnuta nijedna
tipka, na zaslonu je prikazana slika (wallpaper). Boju wallpapera možete odabrati
sami, a možete podesiti i slučajan odabir boje. Za privremeno isključenje prikaza
wallpapera, pritisnite bilo koju tipku.
Parental Lock
Podešavanje ograničenja gledanja programa prema dobi gledatelja. Programi koji
imaju veću razinu ograničenja od podešene, mogu se gledati tek po unosu PIN kôda.
1 Pritisnite brojčane tipke za unos svog PIN koda.
Ako niste već podesili PIN kôd, prikazuje se izbornik za podešavanje PIN koda. Slijedite
upute iz odjeljka "PIN Code" dolje.
2 Pritisnite 7/8 za odabir razine ograničenja ili "None" (za neograničeno
gledanje) i zatim pritisnite A.
3 Pritisnite RETURN.
PIN Code
Za prvo postavljanje PIN kôda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN kôda.
2 Pritisnite RETURN.
Za promjenu PIN kôda
1 Pritisnite brojčane tipke za unos postojećeg PIN kôda.
2 Pritisnite brojčane tipke za unos novog PIN kôda.
3 Pritisnite RETURN.
z
PIN kôd 9999 se može uvijek upotrebljavati.
Technical Set-up
"Auto Service Update": Omogućuje TV prijemniku prepoznavanje i
pohranjivanje novih digitalnih usluga kad postanu dostupne.
"Software Download": Omogućuje TV prijemniku automatsko primanje nadogradnje
softvera pomoću postojeće antene (ako je priključena). Sony preporučuje trajno podešavanje ove opcije na "On". Ako ne želite nadograñivati softver, podesite na "Off".
"System Information": Prikaz trenutne verzije softvera i snage signala.
"Time Zone": Omogućuje ručni odabir vremenske zone u kojoj se nalazite ako zona
ne odgovara onoj koja se automatski odreñuje prema odabranoj državi/regiji.
"Auto DST": Podešavanje opcije automatskog podešavanja ljetnog, odnosno
zimskog računanja vremena.
C "On": Automatsko podešavanje ljetnog, odnosno zimskog vremena prema kalendaru.
C "Off": Vrijeme je prikazano prema razlici vremena podešenoj u "Time Zone" izborniku.
CA Module Set-up
Opcija omogućuje pristup plaćenim uslugama nakon nabavljanja Conditional Access Module
(CAM) modula i kartice. Pogledajte str. 17 za položaj otvora kartice , (PCMCIA).
31
Dodatne informacije
Tehnički podaci
Zaslon
Potrebno napajanje:
220 – 240 V AC, 50 Hz
Veličina zaslona:
KDL-40xxxxx: 40 inča
KDL-37xxxxx: 37 inča
KDL-32xxxxx: 32 inča
KDL-26xxxxx: 26 inča
Razlučivost zaslona:
1 366 piksela (horizontalno) T 768 linija (vertikalno)
Potrošnja:
KDL-40xxxxx: 165 W ili manje
KDL-37xxxxx: 150 W ili manje
KDL-32xxxxx: 130 W ili manje
KDL-26xxxxx: 90 W ili manje
Potrošnja u pripravnom stanju*:
KDL-40xxxxx: 0,6 W ili manje
KDL-37xxxxx: 0,6 W ili manje
KDL-32xxxxx: 0,7 W ili manje
KDL-26xxxxx: 0,7 W ili manje
* Navedena potrošnja se postiže nakon što TV prijemnik
završi potrebne interne postupke.
Dimenzije (š T v T d):
KDL-40xxxxx:
Približno 982 T 690 T 265 mm (sa stalkom)
Približno 982 T 643 T 124 mm (bez stalka)
KDL-37xxxxx:
Približno 906 T 658 T 265 mm (sa stalkom)
Približno 906 T 611 T 126 mm (bez stalka)
KDL-32xxxxx:
Približno 790 T 577 T 214 mm (sa stalkom)
Približno 790 T 530 T 119 mm (bez stalka)
KDL-26xxxxx:
Približno 657 T 500 T 214 mm (sa stalkom)
Približno 657 T 453 T 121 mm (bez stalka)
Masa:
KDL-40P30xx/ KDL-40U30xx:
Približno: 23,5 kg (sa stalkom)
Približno: 20,0 kg (bez stalka)
KDL-37P30xx/ KDL-37U30xx:
Približno: 21,0 kg (sa stalkom)
Približno: 18,0 kg (bez stalka)
KDL-32P30xx/ KDL-32U30xx:
Približno: 15,0 kg (sa stalkom)
Približno: 13,0 kg (bez stalka)
KDL-26P30xx/ KDL-26U30xx:
Približno: 12,0 kg (sa stalkom)
Približno: 10,0 kg (bez stalka)
KDL-26Sxxxx/KDL-26Txxxx:
Približno: 12,5 kg (sa stalkom)
Približno: 10,5 kg (bez stalka)
Vrsta zaslona
LCD (Liquid Crystal Display) ploča
32
TV sustav
Ovisno o odabranoj državi/području:
Analogni: B/G/H, D/K, L, I
Digitalni: DVB-T
Sustav boja/video sustav
Analogni: PAL, SECAM
NTSC 3.58, 4.43 (samo Video In)
Digitalni: MPEG-2 MP@ML
Antena
75-ohmska vanjska VHF/UHF priključnica
Pokrivenost kanala
Analogni: 48,25 - 855,25 MHz
Digitalni: VHF Band III (177,5 - 226.5 MHz)
UHF E21 - E69 (474 - 858 MHz)
Priključnice
J/I1
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio/video ulaz, RGB ulaz i TV audio/video.
J/I2 (SMARTLINK)
21-pinska Scart priključnica (CENELEC standard), uključujući audio video ulaz, RGB ulaz, odabir audio/video
izlaza i SMARTLINK sučelje.
I3
Podržani formati: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Y: 1 Vp-p, 75 ohma, 0,3 V negativno sinkronizirano
PB/CB: 0,7 Vp-p, 75 ohma
PR/CR: 0,7 Vp-p, 75 ohma
*3
Audio ulaz (phono priključci)
500 mVrms
Impedancija: 47 kiloohma
HDMI IN 4, 5
Video: 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
Audio: Dvokanalni linearni PCM
32, 44,1 i 48 kHz, 16, 20 i 24 bita
PC (pogledajte tablicu)
Analogni audio (phono priključnice):
500 mVrms, 47 kiloohma
(samo HDMI IN 4)
S(6 S video ulaz (4-pinski mini DIN)
t6 Video ulaz (phono priključnice)
*6
Audio ulaz (phono priključnice)
_
Audio izlaz (desno/lijevo) (phono priključnice)
PC I PC ulaz (15 Dsub) (pogledajte stranicu 17)
G: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
B: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
R: 0,7 Vp-p, 75 ohma, bez sinkronizacije na zeleno
HD: 1-5 Vp-p
VD: 1-5 Vp-p
* PC audio ulaz (mini priključnica)
i Priključnica za slušalice
, CAM (Conditional Access Module) utor
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez najave.
Izlaz zvuka
10 W + 10 W (RMS)
Proizvoñač ne preuzima odgovornost za eventualne tiskarske
pogreške.
Dodatan pribor
Stalak za montažu na zid SU-WL500 (KDL-40P30xx/KDL37P30xx/KDL-32P30xx/KDL-40U30xx/KDL-37U30xx/
KDL-32U30xx).
Stalak za montažu na zid SU-WL100 (KDL-26P30xx/KDL26U30xx/KDL-26S30xx/KDL-26S28xx/KDL-26T28xx/
KDL-26T26xx).
Tablica signala za ulaz PC I
Signali
Horizontalno
(piksela)
Vertikalno
(linija)
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
Standard
frekvencija (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
XGA
1 024
768
48,4
60
VESA smjernice
WXGA
1 280
768
47,4
60
VESA
1 280
768
47,8
60
VESA
C PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava funkcije Sync on Green niti Composite Sync.
C PC ulaz ovog TV prijemnika ne podržava interlace signale.
C PC ulaz ovog TV prijemnika podržava signale iz gornje tablice s okomitom frekvencijom 60 Hz. Kod ostalih signala, prikazat će
se poruka "NO SYNC".
Tablica signala za ulaz HDMI IN 4, 5
Signali
Horizontalno
(piksela)
Vertikalno
(linija)
Horizontalna
frekvencija
(kHz)
Vertikalna
Standard
frekvencija (Hz)
VGA
640
480
31,5
60
VGA
SVGA
800
600
37,9
60
VESA smjernice
XGA
1 024
768
48,4
60
VESA smjernice
WXGA
1 280
768
47,4
60
VESA
WXGA
1 280
768
47,8
60
VESA
WXGA
1 360
768
47,7
60
VESA
33
U slučaju problema
Provjerite trepće li indikator 1 (pripravno
stanje) crveno.
Ukoliko trepće
Uključena je funkcija automatske dijagnoze.
1 Izbrojite koliko indikator 1 (pripravno stanje)
trepće između svake stanke od 2 s.
Primjerice, indikator trepće tri puta, prestane treptati
na dvije sekunde, te trepće tri puta, itd.
2
Pritisnite 1 na TV prijemniku (gornja strana)
kako bi ga isključili, odspojite mrežni kabel,
te obavijestite prodavatelja ili Sony servis o
treptanju indikatora (broju treptanja).
Ukoliko ne trepće
1 Provjerite opcije navedene u tablici ispod.
2 Ukoliko je problem i dalje prisutan, odnesite
TV prijemnik u ovlašteni servis na popravak.
Slika
Nema slike (zatamnjen zaslon) ni zvuka
C Provjerite spajanje antene.
C Spojite TV prijemnik na napajanje i pritisnite 1 na gornjoj
strani.
C Ako na TV prijemniku svijetli crveni indikator 1 (stanje
pripravnosti), pritisnite tipku ?/1.
Nema slike ni izbornika za opremu spojenu na scart
priključnicu
C Pritisnite tipku t/# dok se na zaslonu ne pojavi popis
simbola odgovarajućeg ulaza, te odaberite željeni ulaz.
C Provjerite spoj izmeñu vanjskog ureñaja i TV-a.
Dvostruka slika ili pojava šuma.
C Provjerite antenski spoj.
C Provjerite lokaciju i usmjerenje antene.
Snježna slika i šumovi na slici
C Provjerite je li antena slomljena ili svijena.
C Provjerite je li antena na kraju roka trajanja. (3-5 godina
normalne uporabe, 1-2 godine na morskoj obali).
Izobličena slika (isprekidane linije ili pruge)
C Udaljite TV od izvora električnih smetnji, kao npr. Automobila, motocikala, sušila za kosu ili optičkih ureñaja.
C Ostavite odreñeni razmak izmeñu dodatnih ureñaja i TV
prijemnika.
C Provjerite priključak antene.
C Odvojite antenu od ostalih spojnih kabela.
Smetnje u slici tijekom praćenja TV programa
C Podesite "AFT" (Automatic Fine Tuning) kako bi ostvarili
bolji prijem (stranica 28).
Mjestimična pojava crnih i/ili svijetlih točkica na
zaslonu.
C Slika ovog prijemnika sastoji se od tamnih/svijetlih točkica
(piksela). Ova pojava nije kvar ureñaja.
34
Program u boji bez boje.
C Odaberite "Reset" (stranica 22).
Nema boje ili nepravilna boja pri gledanju signala s
I3 priključaka.
C Provjerite jesu li I3 priključnice pravilno spojene u
odgovarajuće priključnice.
Zvuk
Dobra slika, nema zvuka
C Pritisnite tipku 2 +/– ili % (isključivanje zvuka).
C Provjerite je li funkcija "Speaker" podešena na "TV Speaker"
(stranica 24).
Kanali
Ne može se odabrati željeni kanal
C Odaberite izmeñu digitalnog i analognog načina te
odaberite željeni digitalni/analogni kanal.
Neki kanali su prazni
C Kanal je kodiran ili treba platiti pretplatu. Pretplatite se na
plaćenu TV uslugu.
C Kanal služi samo za prijenos podataka (bez slike i zvuka).
C Obratite se davatelju usluge za podrobnosti o prijenosu.
Digitalni kanal se ne prikazuje
C Obratite se lokalnom davatelju usluga za informacije jesu li
digitalni programi dostupni kod vas.
C Nabavite antenu s većim pojačanjem.
Općenito
TV prijemnik se automatski isključuje (TV prijemnik
se isključuje u pripravno stanje)
C Provjerite jesu li uključene funkcije "Sleep Timer" ili "Off
Time" (stranica 26).
C Ako se ne primaju signali ili se ne upravlja TV prijemnikom
tijekom 10 minuta, ureñaj se automatski prebacuje u
pripravno stanje.
TV prijemnik se automatski uključuje
C Provjerite je li uključen "On Time" (stranica 26).
Neki izvori signala se ne mogu odabrati
C Odaberite "AV Preset" te isključite "Skip" na izvoru
ulaznog signala (stranica 27).
Daljinski upravljač ne radi
C Zamijenite baterije.
Nije moguće dodati kanal na Favourite popis
C U Favourite popis je moguće pohraniti 999 kanala.
HDMI oprema se ne pojavljuje na "HDMI Device
List" popisu
C Provjerite da li je oprema HDMI kompatibilna.
http://www.sony.net/
KDL-40P30xx KDL-40U30xx
KDL-37P30xx KDL-37U30xx
KDL-32P30xx KDL-32U30xx
KDL-26P30xx KDL-26U30xx
KDL-26S30xx KDL-26T28xx
KDL-26S28xx KDL-26T26xx
3-273-475-41(1)
K
Download PDF