4-253-437-11(1)
FM Stereo
FM/AM-prijemnik
Upute za uporabu
Korisniku
Broj modela i serijski broj se nalaze na stražnjoj strani uređaja. Te brojeve upišite na
donje linije. Navedite ih pri svakom pozivanju servisa.
Broj modela ______________Serijski broj ________________
STR-DE197
© 2004 Sony Corporation
UPOZORENJE
Kako bi spriječili požar ili električki udar,
ne izlažite uređaj kiši ili vlazi.
Kako biste spriječili požar, ne prekrivajte ventilacijske
otvore uređaja novinama, stolnjacima, zavjesama,
itd. Ne stavljajte upaljene svijeće na uređaj.
Kako biste spriječili požar ili električki udar, ne
stavljajte na uređaj posude s tekućinom, npr. vaze.
Ne postavljajte uređaj u uski prostor, poput police
za knjige ili ugradbenog ormarića.
Ne bacajte baterije s kućnim
otpadom, već ih odnesite na za to
namijenjena odlagališta.
2
O ovom priručniku
• Upute u ovom priručniku odnose se na model
STR-DE197. Provjerite oznaku Vašeg modela koja
se nalazi u donjem desnom uglu prednje ploče.
• Upute u ovom priručniku opisuju kontrole na
prijemniku. Također možete koristiti i kontrole na
isporučenom daljinskom upravljaču ako imaju
jednake ili slične oznake kao i one na prijemniku.
Za detalje o uporabi daljinskog upravljača
pogledajte strane 19-22.
Napomena o isporučenom
daljinskom upravljaču
Za RM-U185
DVD tipka na daljinskom upravljaču se ne koristi za
prijemnik.
O oznakama područja
Oznaka područja prijemnika nalazi se na donjoj
strani stražnje ploče (pogledajte donju ilustraciju).
Oznaka područja
Sve razlike u radu u skladu s oznakom područja
jasno su navedene u tekstu, primjerice, "Samo
modeli s oznakom područja AA".
3
Sadržaj
Početak
1: Spajanje komponenti ..................... 5
2: Priključenje antena ........................ 7
3: Spajanje zvučnika.......................... 8
4: Priključenje mrežnog kabela ......... 9
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente ..........................10
Slušanje FM/AM postaja ..................10
Automatsko pohranjivanje
FM postaja ..................................11
– AUTOBETICAL
Pohranjivanje radijskih postaja.........12
Uporaba radijskog sustava
podataka (RDS)...........................13
Promjena informacija na
pokazivaču ..................................15
Podešavanje zvuka ...........................15
Ostale radnje
Pridjeljivanje naziva pohranjenim
postajama i ulazima.....................16
Uporaba Sleep Timera ......................17
Odabir sustava zvučnika...................17
Snimanje...........................................18
4
Uporaba daljinskog upravljača
RM-U185
Prije uporabe daljinskog
upravljača....................................19
Opis tipaka daljinskog upravljača ....19
Promjena tvorničkog podešenja
funkcijske tipke...........................22
Dodatne informacije
Mjere opreza ....................................23
U slučaju problema ..........................24
Tehnički podaci................................26
Popis tipaka i odgovarajućih
stranica........................................28
Početak
1: Spajanje komponenti
Potrebni kabeli
Kod spajanja uređaja pretpostavlja se uporaba sljedećih dodatnih kabela A (nisu dio isporuke).
A Audio kabel
Bijeli (L)
Crveni (R)
Napomene
• Prije povezivanja isključite napajanje svih komponenata.
• Obratite pozornost da su svi spojevi čvrsti kako bi izbjegli šum i brujanje.
• Pri priključenju audio kabela obratite pozornost na usklađivanje utikača i utičnica prema njihovim bojama:
bijelo (lijevi kanal, audio) na bijelo i crveno (desni kanal, audio) na crveno.
Povezivanje audio komponenti
IZLAZ
CD-uređaj
ULAZ
MD-uređaj/Kasetofon
nastavlja se
5
Povezivanje video komponenti
ULAZ
Videorekorder
IZLAZ
Videorekorder
Napomena
Moguće je snimanje signala sa komponenti spojenih na prijemnika Primjerice, spojite komponentu za snimanje poput
kasetofona na VIDEO 1 AUDIO OUT priključnice i pritisnite tipke za unos (VIDEO 2, MD/TAPE, CD, TUNER) za
odabir komponente sa koje želite snimati.
6
2. Priključenje antena
Spojite isporučenu AM okvirnu i FM žičanu antenu.
AM okvirna antena
(isporučena)
FM žičana antena
(isporučena)
* Oblik priključka će ovisiti o oznaci područja.
Napomene
• Odmaknite AM antenu od prijemnika i ostalih komponenata kako bi spriječili šum.
• FM žičana antena mora biti potpuno razvučena.
• Nakon priključenja FM žičane antene postavite je što je više moguće vodoravno.
7
3: Spajanje zvučnika
Potrebni kabeli
A Kabeli zvučnika (nisu dio isporuke)
(+)
(–)
Zvučnik A (Desni)
Zvučnik A (Lijevi)
Zvučnik B (Desni)
Zvučnik B (Lijevi)
* Ukoliko imate dodatni sustav prednjih zvučnika, spojite ih na priključke SPEAKERS B. Možete odabrati prednje
zvučnike koje želite koristiti tipkom SPEAKER A i SPEAKER B. Za detalje pogledajte poglavlje "Odabir sustava
zvučnika" (str. 17).
8
4: Priključenje mrežnog
kabela
Priključenje mrežnog kabela
Spojite mrežni kabel u zidnu utičnicu.
Priključak AC OUTLET*
Mrežni kabel
Izvođenje početnih
podešavanja
Prije prve uporabe prijemnika učinite sljedeće.
Ovaj postupak možete izvesti i za povratak na
tvornička podešenja. Koristite tipke prijemnika.
1
2
Tipkom @/1 isključite prijemnik.
Pritisnite @/1 i zadržite 5 sekundi.
Na pokazivaču se pojavljuje poruka "INITIAL".
Sljedeći parametri vraćaju se na tvornička
podešenja.
• Sve pohranjene postaje.
• Svi nazivi indeksa ulaza i pohranjenih postaja.
• Zvučni ugođaji podešeni za svaki ulaz i
pohranjenu postaju.
• MASTER VOLUME –/+ se podešava na
"VOL MIN".
U zidnu utičnicu
* Struktura, oblik i broj mrežnih izlaza ovisi o modelu i
oznaci područja.
Napomene
• Priključak AC OUTLET na stražnjoj strani prijemnika
je preklopni izlaz, koji napaja spojene komponente
samo dok je prijemnik uključen.
• Pazite da ukupna potrošnja napajanja komponenti
spojenih na priključak AC OUTLET ne premašuje
napajanje izraženo u vatima na stražnjoj strani
prijemnika.
Ne spajajte kućanske aparate visoke potrošnje poput
električnih glačala, ventilatora ili TV-prijemnika na
ovaj izlaz jer bi mogli izazvati kvar.
9
Slušanje FM/AM postaja
Rukovanje pojačalom
Odabir komponente
1
Za odabir izvora pritisnite
odgovarajuće tipke.
Za odabir…
pritisnite
Videorekordera
VIDEO 1 ili
VIDEO 2
MD-uređaja ili kasetofona
MD/TAPE
CD-uređaja
CD
Ugrađenog tunera (FM/AM) TUNER
Odabrani ulaz se prikazuje na pokazivaču.
2
Uključite komponentu i pokrenite
reprodukciju.
Napomena
Ukoliko odaberete videorekorder, podesite video
ulaz TV-prijemnika odgovarajućoj komponenti.
3
Zakrenite MASTER VOLUME –/+ za
ugađanje glasnoće.
Napomena
Kako ne bi oštetili zvučnike, obavezno smanjite
glasnoću prije isključenja prijemnika.
Za isključenje zvuka
Pritisnite MUTING na daljinskom upravljaču. Za
poništenje učinite sljedeće:
• Ponovno pritisnite MUTING na daljinskom
upravljaču.
• Isključite napajanje.
• Zakrenite MASTER VOLUME –/+ za
smanjivanje glasnoće.
Uporaba slušalica
Slušalice spojite u priključak PHONES i isključite
tipke SPEAKER A i SPEAKER B (off).
10
Putem ugrađenog tunera možete slušati FM i AM
postaje. Prije toga provjerite jeste li na prijemnik
spojili FM i AM antene (str. 7).
Savjet
Skala ugađanja razlikuje se ovisno o oznaci područja na
način prikazan u sljedećoj tablici. Detalje o oznakama
područja potražite na str. 3.
Oznaka područja
FM
AM
U, CA
CEL, CEK
100 kHz
50 kHz
10 kHz*
9 kHz
* AM skala ugađanja se može promijeniti (str. 26).
Automatsko ugađanje
Ako ne znate frekvenciju željene postaje, prijemnik
može pretražiti sve dostupne postaje u Vašoj regiji.
1
Pritisnite TUNER.
Ugodit će se posljednja slušana postaja.
2
3
Pritisnite FM ili AM za odabir FM ili AM
valnog područja.
Pritisnite TUNING/CHAR + ili
TUNING/CHAR –.
Pritisnite tipku TUNING/CHAR + za
pretraživanje od nižih prema višim
frekvencijama, pritisnite tipku TUNING/CHAR
- za pretraživanje od viših prema nižim
frekvencijama.
Pretraživanje se zaustavlja kad se ostvari prijem
postaje.
Savjet
Ako na pokazivaču trepće poruka "STEREO" i FM
stereo prijem je loš, pritisnite FM MODE za odabir
opcije mono. Neće biti stereo efekta, ali ćete se riješiti
šumova. Za povratak na stereo zvuk ponovno pritisnite
FM MODE.
Izravno ugađanje
Frekvenciju željene postaje možete unijeti izravno.
1
2
3
4
Pritisnite TUNER.
Automatsko pohranjivanje
FM postaja
Ugodit će se posljednja slušana postaja.
– AUTOBETICAL
Pritisnite FM ili AM za odabir FM ili AM
valnog područja.
Pritisnite DIRECT.
Pritisnite brojčane tipke za unos
frekvencije.
(Samo modeli s oznakom područja
CEL, CEK)
Ova funkcija omogućuje pohranjivanje čak 30 FM i
FM RDS postaja prema abecednom redoslijedu pri
čemu se svaka postaja pohrani samo jednom. Osim
toga, pohranjuju se samo postaje s najčišćim
signalom.
Ako želite pohraniti FM ili AM postaje jednu po
jednu, pogledajte "Pohranjivanje radijskih postaja".
Koristite tipke na prijemniku za pohranu.
Primjer 1: FM 102,50 MHz
Pritisnite 1 b 0 b 2 b 5 b 0
Primjer 2: AM 1,350 kHz
(Ne morate unijeti zadnju "0" kad je skala
ugađanja podešena na 10 kHz.)
Pritisnite 1 b 3 b 5 b 0
Ako ste ugodili AM postaju, podesite smjer AM
okvirne antene za najbolji prijem.
Ako nije moguće ugađanje
postaje i ako upisani broj trepće
Provjerite da li ste upisali ispravnu frekvenciju. Ako
niste, ponovite korake 3 i 4. Ako upisani broj i dalje
trepće, frekvencija se ne koristi u Vašoj regiji.
1
2
Pritisnite @/1 za isključenje prijemnika.
Pritisnite i zadržite MEMORY/ENTER i
pritisnite @/1 za ponovno uključenje
prijemnika.
Na pokazivaču se pojavi poruka "AUTOBETICAL SELECT" i prijemnik pretražuje i
pohranjuje sve FM i FM RDS postaje u području
prijema.
Kod RDS postaja prijemnik najprije provjerava
da li ima više postaja koje emitiraju jednak
program i zatim pohrani samo onu s najčišćim
signalom. Odabrane RDS postaje se raspoređuju
prema nazivu u abecednom redoslijedu i zatim
im se pridijeli kod koji se sastoji od 2 znaka.
Podrobnije podatke o RDS sustavu potražite na
str. 13.
Običnim FM postajama pridjeljuju se
dvoznamenkaste oznake i pohranjuju se iza RDS
postaje.
Na kraju, na pokazivaču se na trenutak pojavi
poruka "FINISH" i prijemnik se vraća u
normalni način rada.
Napomene
• Nemojte pritiskati tipku na prijemniku ili isporučenom
daljinskom upravljaču za vrijeme automatskog
pohranjivanja FM postaja, osim @/1.
• Preselite li u neku drugu regiju, ponovite ovaj
postupak za pohranjivanje postaja u novom
prebivalištu.
• Podrobnije podatke o ugađanju pohranjenih postaja
potražite u poglavlju "Ugađanje pohranjenih postaja".
• Ako nakon pohranjivanja postaja prema ovom
postupku pomaknete antenu, pohranjena podešenja
možda više neće vrijediti. U tom slučaju, ponovite
postupak za ponovno pohranjivanje postaja.
11
Pohranjivanje radijskih
postaja
Možete pohraniti do 30 FM ili AM postaja. Nakon
toga je moguće jednostavno ugoditi postaju koju
često slušate.
Ugađanje pohranjenih postaja
1
Pritisnite TUNER.
Ugodit će se posljednja slušana postaja.
2
Uzastopno pritisnite PRESET TUNING
+ ili – za odabir željene pohranjene
postaje.
Svakim pritiskom na tipku možete odabrati
pohranjenu postaju na sljedeći način:
Pohranjivanje radijskih postaja
1
Pritisnite TUNER.
Ugodit će se posljednja slušana postaja.
2
3
Pomoću "Automatskog ugađanja" (str.
10) ili "Izravnog ugađanja" (str. 11)
ugodite postaju koju želite pohraniti.
Pritisnite MEMORY/ENTER.
Na pokazivaču se na nekoliko sekundi pojavi
poruka "MEMORY". Prije no što poruka
"MEMORY" nestane, izvedite korake 4 do 5.
4
Uzastopno pritišćite tipku SHIFT za
odabir programske stranice (A, B ili C).
Svakim pritiskom tipke SHIFT, slovo "A", "B",
ili "C" se pojavljuje na pokazivaču.
5
Pritisnite brojčane tipke za odabir
programskog broja.
Ako se "MEMORY" izgubi prije no što
odaberete programski broj, počnite ponovno od
koraka 3.
6
Ponovite korake 2 do 5 za
pohranjivanje druge postaje.
Napomena
Ukoliko je mrežni kabel isključen više od tjedan
dana, pohranjene postaje biti će izbrisane iz
memorije prijemnika i biti će ih potrebno ponovo
pohraniti.
12
Uporaba daljinskog upravljača
1
2
Pritisnite TUNER.
Više puta pritisnite CH/PRESET –/+ za
odabir željene pohranjene postaje.
Izravan odabir pohranjene postaje
Pritisnite brojčane tipke na daljinskom upravljaču.
Ugodit će se postaja pohranjena na odabranom
programskom broju u tekućoj programskoj stranici.
Više puta pritisnite SHIFT na daljinskom upravljaču
za promjenu programske stranice.
Uporaba radijskog
sustava podataka (RDS)
(Samo modeli s oznakom područja
CEL, CEK)
Ovaj prijemnik omogućuje uporabu RDS sustava
(radijski sustav podataka) koji omogućuje radijskim
postajama slanje dodatnih informacija zajedno sa
signalima redovitih programa. RDS informacije se
mogu prikazati na pokazivaču.
Napomene
• RDS je dostupan samo za FM postaje.
• Sve FM postaje ne pružaju uslugu RDS, niti istu vrstu
usluga. Ukoliko ne znate ništa o RDS uslugama Vaše
regije, obratite se lokalnim radijskim postajama za
detalje.
Prijem RDS programa
Prikaz RDS informacija
Kod prijema RDS postaje više puta pritisnite
tipku DISPLAY.
Svakim pritiskom na tipku RDS informacije na
zaslonu se izmjenjuju na sljedeći način:
Naziv postaje t Frekvencija t Vrsta programa) a)
t Radijski tekst b) t Točno vrijeme (24-satni
sustav)
a) Vrsta programa koji se trenutno emitira (pogledajte
stranicu 14).
b) Tekstualne poruke koje šalje RDS postaja.
Napomene
• U slučaju hitnih obavijesti izvršnih organa vlade, na
pokazivaču trepće poruka "ALARM".
• Ako poruka sadrži 9 znakova ili više pomiče se po
pokazivaču.
• Ako postaja ne pruža određenu RDS uslugu, na
pokazivaču se pojavi poruka "NO XXXX" (primjerice
"NO TEXT").
Jednostavno odaberite postaju u FM valnom
području pomoću automatskog ugađanja
(str. 10), izravnog ugađanja (str. 11), ili
ugađanja pohranjenih postaja (str. 12).
Kad ugodite postaju s RDS uslugama, zasvijetli
indikator RDS i na pokazivaču se pojavi naziv
postaje.
Napomena
RDS možda neće raditi ispravno ako ugođena postaja ne
emitira ispravan RDS signal ili ako je signal slab.
nastavlja se
13
Opis vrsta programa
Indikator vrste Opis
programa
Indikator vrste Opis
programa
JAZZ
COUNTRY
Country glazba
NEWS
Vijesti
NATION M
AFFAIRS
Tematski programi kao dodatak
vijestima
Programi s popularnom glazbom
određene zemlje ili područja
OLDIES
Programi sa starom glazbom
INFO
Programi koji pružaju informacije o
najrazličitijim temama, primjerice,
teme iz gospodarstva, medicinski
savjeti
SPORT
Sportski program
EDUCATE
Obrazovni programi, primjerice,
"sam svoj majstor" savjeti
DRAMA
Radio igre i serije
CULTURE
Programi o nacionalnoj ili
regionalnoj kulturi, kao što su jezik i
socijalna pitanja
SCIENCE
Programi o prirodnim naukama i
tehnologiji
VARIED
Ostale vrste programa, primjerice,
razgovor s poznatim osobama,
nagradne igre i komedije
POP M
Popularna glazba
ROCK M
Rock glazba
EASY M
Lagana glazba
LIGHT M
Instrumentalna, vokalna i koralna
glazba
CLASSICS
Izvedbe velikih orkestara, komorna
glazba, opera, itd.
OTHER M
Glazba koja ne pripada niti jednoj od
prethodnih kategorija, primjerice,
Rhythm&Blues, Reggae
WEATHER
Informacije o vremenu
FINANCE
Burzovna izvješća, trgovina, itd.
CHILDREN
Program za djecu
SOCIAL
Društvene, povijesne, zemljopisne,
psihološke teme.
RELIGION
Programi religioznog sadržaja
PHONE IN
Programi u kojima slušatelji
izražavaju svoja stajališta putem
telefona ili na javnim raspravama
TRAVEL
Programi o putovanjima. Ne vrijedi
za najave pronađene funkcijom
TP/TA.
LEISURE
Programi o rekreacijskim
aktivnostima, primjerice, vrtlarstvu,
ribolovu, kuhanju, itd.
14
Jazz glazba
FOLK M
Folk (narodna) glazba
DOCUMENT
Dokumentarni programi
NONE
Programi koji ne pripadaju niti
jednoj od navedenih kategorija
Promjena informacija na
pokazivaču
Podešavanje zvuka
Podešavanje balansa zvučnika
Promjena informacija na
pokazivaču
Moguće je ugoditi balans zvučnika od BAL L+8 do
BAL R+8 u jednom koraku. Početno podešenje jest
BALANCE.
Više puta pritisnite DISPLAY.
Svakim pritiskom tipke DISPLAY, informacije se
izmjenjuju na sljedeći način.
Indeksni naziv ulaza* t Odabrani ulaz
Više puta pritisnite BALANCE L ili
BALANCE R.
Kad odaberete tuner
Naziv programske usluge ** ili naziv pohranjene
ostaje* t Frekvencija t Vrsta programa**t
Radijski tekst** t Točno vrijeme (24-satni
sustav)**
* Indeksni naziv se pojavljuje samo ako ste mu
dodijelili jedan od ulaza ili postaju (str. 16). Indeksni
naziv se ne pojavljuje ako su uneseni samo prazni
znakovi, ili je isti kao ime ulaza.
** Samo kod prijema RDS usluge. (Samo modeli oznaka
područja CEL, CEK. Pogledajte
stranicu 13).
Svakim pritiskom na tipku , informacije se
izmjenjuju na sljedeći način:
BAL L+8… y BAL L+1… y BALANCE
yBAL R+1…y BAL R+8
Podešavanje tona
Kvalitetu tona zvučnika moguće je podesiti koristeći
tipke TREBLE –/+ i BASS –/+. Početno podešenje je
0 dB.
Nekoliko puta pritisnite TREBLE + ili
TREBLE-kako biste ugodili visoke tonove, i
tipke BASS + ili BASS + kako biste podesili
niske tonove.
Moguće je ugoditi razinu tona od-10 dB do +10 dB u
koracima od 2 dB.
Pojačavanje basova
Pritisnite tipku BASS BOOST kako biste
pojačali niske tonove.
Na pokazivaču svijetli indikator BASS BOST.
15
Savjeti
• Uzastopnim pritiskanjem tipaka TUNING/CHAR
+ ili TUNING/CHAR - možete odabrati znakove
na sljedeći način.
Velika slova t Brojevi t Simboli
• Za unos razmaka više puta pritisnite
TUNING/CHAR + ili TUNING/CHAR - dok se
na pokazivaču ne pojavi razmak.
• Pogriješite li, više puta pritisnite NAME dok ne
zatrepće znak koji želite promijeniti i zatim više
puta pritisnite TUNING/CHAR + ili
TUNING/CHAR - za odabir ispravnog znaka.
Ostale radnje
Pridjeljivanje naziva
pohranjenim postajama i
ulazima
Možete upisati naziv pohranjenih postaja i izvora
tipkama za odabir ulaza. Naziv može imati do 8
znakova i može se prikazati na pokazivaču
prijemnika. Za ovaj postupak koristite tipke
prijemnika.
4
1 Pridjeljivanje indeksnog naziva
Napomena (samo modeli s oznakom
CEL, CEK)
pohranjenoj postaji
Pritisnite tipku TUNER, potom ugodite
pohranjenu postaju za koju želite
dodijeliti indeksni naziv (str. 12).
Pridjeljivanje indeksnog
naziva ulazu
Pritisnite tipku za odabir ulaza kojem
želite dodijeliti indeksni naziv.
2
3
Pritisnite tipku NAME.
Tipkama NAME i TUNING/CHAR + ili
TUNING/CHAR - odaberite indeksni
naziv.
Više puta pritisnite TUNING/CHAR + ili
TUNING/CHAR - za odabir znaka, zatim
pritisnite NAME za pomicanje kursora do
sljedećeg znaka.
16
Pritisnite MEMORY/ENTER za pohranu
indeksnog naziva.
Ako dodijelite naziv RDS postaji i ugodite je, umjesto
unesenog naziva se pojavljuje naziv programske usluge
(Program Service). (Nije moguće zamijeniti naziv
programske usluge (Program Service). Uneseni naziv će
biti zamijenjen nazivom programske usluge (Program
Service).
Uporaba Sleep Timera
Pomoću daljinskog upravljača prijemnik možete
podesiti tako da se automatski isključi nakon
određenog vremena.
Više puta pritisnite SLEEP dok je prijemnik
uključen.
Odabir sustava zvučnika
Moguće je odabrati sustav zvučnika koji želite
koristiti.
Za odabir zvučnika
spojenih na priključke
Pritisnite
SPEAKERS A
SPEAKER A
Svakim pritiskom na SLEEP, vrijeme se mijenja na
sljedeći način:
2-00-00 t 1-30-00 t 1-00-00 t 0-30-00 t OFF
Nakon odabira vremena sleep timera pokazivač se
zatamni.
SPEAKERS B
SPEAKER B
oba SPEAKERS A i
SPEAKERS B (paralelno
spajanje)
SPEAKER A i
SPEAKER B
Savjet
Uključi se indikator.
Za provjeru preostalog vremena do isključenja pritisnite
SLEEP. Na pokazivaču se pojavi preostalo vrijeme.
Ukoliko ponovno pritisnete tipku SLEEP, isključit ćete
sleep timer.
Savjeti
• Početno podešenje je SPEAKER A.
• Pritisnite SPEAKER A ili SPEAKER B kako biste
isključili indikator ukoliko ne želite odabrati sustav
zvučnika.
17
Snimanje
Prije no što počnete sa snimanjem, provjerite da li ste
ispravno spojili sve komponente.
Snimanje na audio kasetu ili
MiniDisc
Pomoću prijemnika možete snimati na kasetu ili
MiniDisc. Ako Vam je potrebna pomoć, pogledajte
upute za uporabu Vašeg kasetofona ili MD uređaja.
1
2
Odaberite komponentu s koje želite
snimati.
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, umetnite CD u CD uređaj.
3
4
Umetnite praznu kasetu ili MD u
kasetofon za snimanje i ako je potrebno,
podesite glasnoću za snimanje.
Započnite snimanje na kasetofonu za
snimanje, zatim započnite reprodukciju na komponenti za reprodukciju.
Napomena
Pojedini izvori sadrže zaštitu od kopiranja kako bi se
spriječilo presnimavanje. U tom slučaju možda nećete
moći snimati s tih izvora.
18
Snimanje na video kasetu
Pomoću ovog prijemnika možete snimati s
videorekordera ili TV-prijemnika. Pri uređivanju
video zapisa također možete na video vrpcu dodati
zvuk iz različitih audio izvora. Ako Vam je potrebna
pomoć, pogledajte upute za uporabu Vašeg
videorekordera.
1
2
Odaberite izvor s kojeg želite snimati.
Pripremite komponentu za reprodukciju.
Primjerice, u videorekorder umetnite vrpcu na
koju želite snimati.
3
4
Umetnite praznu video kasetu u
videorekorder za snimanje (VIDEO 1).
Započnite snimanje na videorekorderu
za snimanje, zatim započnite
reprodukciju video kasete s koje želite
snimati.
Savjet
Možete snimati zvuk s bilo kojeg audio izvora na video
vrpcu tijekom snimanja s video vrpce. Nakon
pronalaženja mjesta na kojem želite započeti snimanje s
drugog izvora zvuka, odaberite izvor programa i zatim
započnite reprodukciju. Audio s tog izvora će se snimiti
na audio trag video vrpce umjesto zvuka s izvornog
medija. Za nastavak audio snimanja s izvornog medija
ponovite gornji postupak za ponovni odabir video
izvora.
Uporaba daljinskog upravljača RM-U185
Za upravljanje komponentama sustava možete
koristiti daljinski upravljač RM-U185.
Prije uporabe daljinskog
upravljača
Opis tipaka daljinskog
upravljača
Umetanje baterija u daljinski
upravljač
U pretinac za baterije umetnite baterije R6 (veličina
AA) s ispravno okrenutim oznakama polariteta + i –.
Pri uporabi daljinskog upravljača usmjerite ga prema
senzoru daljinskog upravljača X na prijemniku.
Savjet
Pri normalnoj uporabi baterije bi trebale trajati oko 6
mjeseci. Kada daljinski upravljač više ne radi, zamijenite
sve baterije novima.
Napomene
• Ne ostavljajte daljinski upravljač na izrazito toplom ili
vlažnom mjestu.
• Ne upotrebljavajte staru bateriju zajedno s novom.
• Ne izlažite senzor daljinskog upravljača izravnom
sunčevom svijetlu ili rasvjetnim tijelima. To može
prouzrokovati kvar.
• Ukoliko daljinski upravljač nećete koristiti dulje
vrijeme, izvadite baterije radi izbjegavanja oštećenja
nastalih istjecanjem elektrolita i korozijom.
Donja tablica prikazuje funkciju svake tipke.
Tipka
daljinskog
upravljača
Upravlja
Funkcija
AVT TV/VTR. VIDEOOdabir izlaznog
T
REKORDEROM signala iz antenskog
priključka: TV-a ili
videorekordera..
nastavlja se
19
Tipka
Upravlja
AVI/1
B
TV-prijemnikom/ Isključenje/uključenje
videorekorderom/ audio i video
CD/VCD/LD/
komponenti.
DVD/MD/DAT uređajima
Funkcija
BALANCE Prijemnikom
L/R K
Ugađanje balansa
zvučnika.
BASS -/+ M Prijemnikom
Ugađanje niskih tonova
zvučnika.
BASS
BOOST R
Prijemnikom
Pojačavanje niskih
tonova zvučnika.
CD D
Prijemnikom
Slušanje CD-diskova.
CH/PRESET Prijemnikom
-/+ G
D.SKIP T
Odabir pohranjenih
postaja.
TV-om /videorekorderom/sat.
prijemnikom
Odabir pohranjenih TV
kanala.
CD/VCD/DVD/
MD -uređajima
Odabir diskova (samo
za multi-disc
izmjenjivač).
D. TUNING Prijemnikom
V
Izravni unos načina
ugađanja.
DVD Y
Gledanje DVD-a.
Prijemnikom
Tipka
Upravlja
Funkcija
RETURN
V
VCD-uređajem
Povratak na prijašnji
izbornik.
SHIFT F
Prijemnikom
Odabir programske
stranice za pohranu
radijskih postaja ili
njihovo ugađanje.
SLEEP A
Prijemnikom
Uključenje funkcije
sleep uslijed koje se
prijemnik automatski
isključuje.
SYSTEM
STANDBY
(Pritisnite AV
I/1 B i
I/1 a u isto
vrijeme)
Prijemnikom/
TV-om/video
rekorderom/
satelitskim
prijemnikom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT-uređajem
Isključuje prijemnik i
druge Sony
audio/video
komponente.
TOP
MENU W
DVD-uređajem
Prikaz naslova DVD
diska.
TREBLE -/+ Prijemnikom
L
Podešavanje visokih
tonova.
TUNER X
Prijemnikom
Slušanje radijskih
postaja.
DVD MENU DVD-uređajem
W
Prikaz izbornika DVDdiska.
TV CH
+/– O
TV-prijemnikom Odabir pohranjenih TV
kanala.
ENTER V
TV-om/
videorekorderom/
sat. prijemnikom/
LD/MD/DATuređajem/
kasetofonom
Nakon odabira kanala,
diska ili zapisa
brojčanim tipkama
pritisnite za unos
vrijednosti.
TV/VIDEO
U
TV-prijemnikom Odabir ulaznog
signala: TV ili video
ulaz
TV VOL
+/– N
TV-prijemnikom Podešavanje glasnoće
TV-prijemnika.
DVD-uređajem
Ulazak u odabranu
opciju.
ENTER W
MASTER
Prijemnikom
VOL +/– P
Ugađanje glasnoće na
prijemniku.
MD/TAPE
E
Prijemnikom
Slušanje mini diska ili
kasete.
MUTING
Q
Prijemnikom
Isključenje zvuka
prijemnika.
VIDEO 1 C Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 3)
VIDEO 2 Z Prijemnikom
Reprodukcija s
videorekordera
(VTR način 1)
0-9 W
Prijemnikom
Koristi se uz tipku
"SHIFT" za ugađanje
radijskih postaja, te uz
tipku "D.TUNING" za
izravno ugađanje.
CD/VCD/LD/
MD/DATuređajem
Odabir broja zapisa. 0
bira broj 10.
Odabir broja kanala.
TV-om/
videorekorderom/
satelitskim
prijemnikom
20
Tipka
Upravlja
>10 F
CD/VCD/LD/ Odabir broja zapisa
MD-uređajem/ preko 10.
Funkcijom
Tipka
Upravlja
Funkcijom
OW
DVD-uređajem
Odabir načina unosa
kanala, jedno- ili
dvoznamenkasti.
Povratak na
prethodni izbornik ili
izlaz iz izbornika.
-/-- F
TVprijemnikom
V/v/B/b
W
DVD-uređajem
Odabir opcije
izbornika.
I/1 a
Prijemnikom
Uključenje/isključenje
prijemnika.
./>
G
Preskakanje zapisa
Videorekorderom/
CD/VCD/LD/
DVD/MD/DATuređajem/
Kasetofonom
Napomene
m/M
H
CD/VCD/DVD- Pretraživanje zapisa
uređajem
(naprijed ili natrag).
VideoBrzo pretraživanje
rekorderom/
naprijed ili natrag.
LD/MD/DATuređajem/
Kasetofonom
NI
Započinje reprodukciju.
Videorekorderom/
CD/VCD/LD/D
VD/MD/DATuređajem/
Kasetofonom
XJ
Videorekorderom
/CD/VCD/LD/
DVD/MD/
DAT-uređajem/
Kasetofonom
xS
VideoZaustavljanje
rekorderom/
reprodukcije.
CD/VCD/LD/
DVD/MD/DATuređajem/
Kasetofonom
• DVD tipku na daljinskom upravljaču ne možete
koristiti za radnje na prijemniku.
• Kada pritisnete tipke za odabir ulaza (VIDEO 1,
VIDEO 2, DVD), ulazni način TV-prijemnika se
možda neće prebaciti na željeni ulazni način. U tom
slučaju, pritisnite tipku TV/VIDEO za prebacivanje
ulaznog moda TV-prijemnika.
• Neke ovdje opisane funkcije možda neće raditi,
ovisno o modelu prijemnika.
• Gore navedene informacije služe samo kao primjer.
Ovisno o komponenti, opisani postupci neće biti
mogući ili mogu biti drugačiji.
Pauza reprodukcije ili
snimanja. (Također i
početak snimanja ako je
uređaj u stanju pauze
snimanja.)
21
Promjena tvorničkog podešenja funkcijske tipke
Ako tvornička podešenja funkcijskih tipaka ne
odgovaraju Vašim komponentama, možete ih
promijeniti. Primjerice, ako imate kasetofon, ali ne i
MD- uređaj, tipku MD/TAPE možete dodijeliti
kasetofonu.
Podešenja tipke TUNER se ne mogu promijeniti.
1
2
Pritisnite i zadržite funkcijsku tipku
čiju funkciju želite promijeniti
(primjerice, MD/TAPE).
Pritisnite odgovarajuću tipku komponente koju želite pridijeliti tipki za
odabir ulaza (primjerice, 4 – kasetofon).
Sljedeće tipke služe odabiru ulaza:
Za upravljanje
CD-uređajem
DAT-uređajem
MD-uređajem
Kasetofonom A
Kasetofonom B
LD-uređajem
Videorekorderom (komandni
način VTR 1*)
Videorekorderom (komandni način
VTR 2*)
Videorekorderom (komandni način
VTR 3*)
TV-prijemnikom
DSS (Digitalnim satelitskim
prijemnikom)
DVD-uređajem
VCD-uređajem
Pritisnite
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
>10
ENTER
.
* Sony videorekorderima se upravlja u VTR 1, 2 ili
3 načinu. Ti načini, redom, odgovaraju Beta,
8mm i VHS sustavima.
Sada možete koristiti tipku MD/TAPE za
upravljanje kasetofonom.
22
Vraćanje tipke na tvorničko
podešenje
Ponovite gore opisani postupak.
Za vraćanje svih tipaka za odabir
ulaza na tvornička podešenja
Istodobno pritisnite I/1, AV I/1 i MASTER VOL –.
Dodatne informacije
Mjere opreza
O sigurnosti
Ako u unutrašnjost uređaja upadne strani predmet ili se
prolije tekućina, izvucite mrežni utikač iz zidne utičnice
i prije daljnje uporabe, odnesite ga u servis na provjeru.
O izvorima napajanja
O radu
Prije priključenja ostalih komponenata, prijemnik mora
biti isključen, a mrežni utikač izvučen iz zidne utičnice.
O čišćenju
Očistite kućište, prednju ploču i kontrole mekom krpom
koju je potrebno navlažiti u otopini blagog sredstva za
pranje. Nemojte koristiti abrazivne spužve, zrnata
sredstva ili otopine kao što su alkohol ili benzin.
Imate li bilo kakvih pitanja ili naiđete na problem pri
uporabi prijemnika, molimo da se obratite najbližem
ovlaštenom Sony prodavatelju.
• Prije uporabe prijemnika provjerite da li je napon
mrežnog napajanja pogodan za rad uređaja. Napon je
označen na natpisnoj pločici sa stražnje strane uređaja.
• Uređaj nije odspojen sa mrežnog napajanja sve dok je
mrežni utikač priključen na zidnu utičnicu, čak i ako
je sam uređaj isključen.
• Ako duže vremena nećete koristiti uređaj, izvucite
mrežni utikač iz zidne utičnice. Držite utikač i ne
povlačite kabel.
• Mrežni kabel smiju mijenjati samo stručne osobe.
O zagrijavanju
Iako se tijekom rada prijemnik zagrijava, to nije kvar.
Kod dulje uporabe s povišenom glasnoćom, kućište se
zagrijava na gornjoj, donjoj i bočnim stranama. Nemojte
ga dodirivati jer postoji opasnost od opekotina.
O postavljanju
• Postavite prijemnik na mjesto na kojem je osigurano
dovoljno prozračivanje kako bi spriječili stvaranje
topline i time produžili vijek trajanja prijemnika.
• Nemojte postavljati prijemnik u blizini izvora topline,
nemojte ga izlagati izravnom utjecaju sunčevih zraka,
jake prašine ili mehaničkih udara.
• Na kućište prijemnika nemojte stavljati ništa što bi
moglo blokirati otvore za ventilaciju i uzrokovati kvar
uređaja.
• Pazite pri postavljanju prijemnika na površine s
posebnim načinom obrade (primjerice voskom, uljem,
sredstvom za poliranje, itd.) jer može doći do
onečišćenja ili skidanja površinske boje.
23
U slučaju problema
Ako za vrijeme uporabe prijemnika naiđete na bilo
koji od sljedećih problema, koristite ove upute za
otklanjanje kvarova.
Nema zvuka ili je vrlo tih bez obzira na
odabir komponente.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente
ispravno spojene.
• Provjerite jesu li prijemnik i sve komponente
uključeni.
• Provjerite da li ste odabrali ispravnu komponentu
na prijemniku.
• Možda je kontrola MASTER VOLUME –/+
postavljena na "VOL MIN".
• Provjerite je li preklopka SPEAKER A ili
SPEAKER B postavljena na off (str. 17).
• Pritisnite MUTING za uključenje zvuka.
Ne čuje se zvuk iz određene komponente.
• Provjerite je li komponenta ispravno spojena na
odgovarajuće audio ulaze.
• Provjerite je(su) li kabel(i) do kraja utaknut(i) u
priključke na prijemniku i komponentama.
• Provjerite da li ste odabrali ispravnu komponentu
na prijemniku.
Lijevi i desni signal nisu uravnoteženi ili su
zamijenjeni.
• Provjerite jesu li zvučnici i komponente ispravno
i čvrsto spojeni.
• Podesite balans (str. 15).
Čuje se jaki šum ili brujanje.
• Provjerite da li su zvučnici i komponente sigurno
i čvrsto spojeni.
• Provjerite da li su spojni kabeli udaljeni od
transformatora ili motora i bar 3 metra od TVprijemnika ili fluorescentne žarulje.
• Odmaknite TV-prijemnik od audio komponenata.
• Utikači i utičnice su zaprljani. Obrišite ih krpom
koju ste navlažili alkoholom.
Snimanje nije moguće.
• Provjerite jesu li komponente ispravno spojene.
• Odaberite komponentu izvora zvuka tipkama za
odabir ulaza.
FM prijem je loš
• Koristite 75-ohmski koaksijalni kabel (nije dio
isporuke) za spajanje prijemnika na vanjsku FM
antenu kao na sljedećoj slici. Spojite li prijemnik
na vanjsku antenu, uzemljite ga za zaštitu od
munja. Kako bi spriječili plinsku eksploziju,
nemojte spajati vod za uzemljenje na plinsku
cijev.
Ne čuje se zvuk iz jednog od prednjih zvučnika.
• Spojite slušalice na PHONES priključak kako bi
provjerili čuje li se zvuk u slušalicama. Ako se u
slušalicama čuje samo jedan kanal, komponenta
možda nije ispravno spojena na prijemnik.
Provjerite jesu li kabeli do kraja utaknuti u
priključke na prijemniku i komponenti. Ako se u
slušalicama čuje zvuk oba kanala, možda prednji
zvučnik nije ispravno spojen na prijemnik.
Provjerite spoj prednjeg zvučnika iz kojeg se ne
čuje zvuk.
Vanjska FM antena
Prijemnik
Vod za uzemljenje
(nije dio isporuke)
Na uzemljenje
24
Ne mogu se ugoditi radijske postaje.
• Provjerite da li su antene ispravno i čvrsto
spojene. Podesite antene i ako je potrebno,
priključite vanjsku antenu.
• Signal postaja je suviše slab (pri automatskom
ugađanju). Koristite izravno ugađanje.
• Provjerite jeste li ispravno podesili korak
ugađanja (kod izravnog ugađanja AM postaja).
• Nijedna postaja nije pohranjena ili su pohranjene
postaje obrisane (pri ugađanju pomoću
pretraživanja pohranjenih postaja). Pohranite
postaje (pogledajte str. 12)
RDS ne radi.*
• Provjerite je li ugođena FM RDS postaja.
• Odaberite FM postaju s jačim signalom.
Željene RDS informacije nisu vidljive na
pokazivaču.*
• Obratite se radijskoj postaji i provjerite pruža li
takve usluge. Ako je tako, usluga je možda
privremeno nedostupna.
* Samo modeli s oznakama područja CEL, CEK.
Daljinski upravljač
Daljinski upravljač ne radi.
• DVD tipka na daljinskom upravljaču ne možete
koristiti za radnje na prijemniku.
• Usmjerite daljinski upravljač prema senzoru X
na prijemniku.
• Uklonite prepreke između daljinskog upravljača i
prijemnika.
• Ako su baterije istrošene, sve ih zamijenite
novima.
• Provjerite da ste odabrali ispravan ulaz na
daljinskom upravljaču.
Poruke o pogreškama
Dođe li do nepravilnosti u radu, na pokazivaču će se
pojaviti poruka.
PROTECT
Iz zvučnika dolazi nepravilan signal. Isključite
prijemnik, provjerite spojeve zvučnika, te ponovo
uključite prijemnik. Ukoliko ne riješite problem,
obratite se najbližem prodavatelju Sony uređaja.
Ako ne možete riješiti problem
ni pomoću ovih uputa
Možda će pomoći brisanje memorije prijemnika
(str. 9). Međutim, svi pohranjeni parametri bit će
resetirani na tvorničke vrijednosti, te će biti potrebno
ponovno podešavanje postavki prijemnika.
Ako problem ustraje
Kontaktirajte svog dobavljača.
25
Tehnički podaci
Pojačalo
IZLAZNA SNAGA
Modeli s oznakama područja CEL, CEK
Nominalna izlazna snaga pri stereo reprodukciji
(8 ohma 1 kHz, THD 0,7%)
100 W + 100 W1)
1) Izmjereno u sljedećim uvjetima
Oznaka područja
Napajanje
CEL, CEK
230 V AC, 50 Hz
Frekvencijski odziv
CD, MD/TAPE,
VIDEO 1,2
20 Hz – 50 kHz
+0/–0.5 dB (bez podešenih
zvučnih ugođaja i tonova)
Ulazi (analogni)
CD, MD/TAPE,
VIDEO 1,2
Osjetljivost: 500 mV
Impedancija: 50 kohma,
S/N2): 85 dB
(A, 500 mV3)
2) INPUT SHORT (bez podešenih zvučnih ugođaja i
tonova).
3) Impedantno-težinska mreža, ulazna razina.
Izlazi (analogni)
MD/TAPE (OUT),
Napon: 500 mV
VIDEO 1 (AUDIO OUT) Impedancija: 10 kohma
Bass Boost:
Ton:
+8 dB pri 70 Hz
±10 dB pri 100 Hz i 10 Hz
FM tuner
Frekvencijski opseg
Antena
Antenski priključci
Međufrekvencija
Osjetljivost
Mono:
Stereo
87,5 - 108,0 MHz
FM žična antena
75 ohma, nebalansirano
10,7 MHz
18,3 dBf, 2,2 µV / 75 ohma
38,3 dBf, 22,5 µV /
75 ohma
11.2 dBf, 1 µV / 75 ohma
Korisna osjetljivost
S/N (omjer signal/šum)
Mono:
76 dB
Stereo
70 dB
Harmonično izobličenje pri 1 kHz
Mono:
0,3 %
Stereo
0,5 %
Odvajanje
45 dB pri 1 kHz
Frekvencijski odziv
30 Hz – 15 kHz
+0,5/–2 dB
Selektivnost
60 dB pri 400 Hz
AM tuner
Područje ugađanja
Modeli s oznakom područja CEL, CEK
Sa skalom ugađanja 9 kHz: 531 - 1 602 kHz
Antena
Okvirna antena
Korisna osjetljivost
50 dB/m (pri 1 000 kHz ili
999 kHz)
S/N (omjer signal/šum) 54 dB (pri 50 mV/m)
Harmonično izobličenje 0,5% (50 mV/m, 400 Hz)
Selektivnost
Pri 9 kHz:
35 dB
Pri 10 kHz:
40 dB
4) Moguće je promijeniti AM skalu ugađanja na 9 ili
10 kHz. Nakon ugađanja bilo koje AM postaje
isključite prijemnik. Dok držite pritisnutom tipku
PRESET TUNING + pritisnite @/1. Sve
memorirane postaje bit će obrisane kod promjene
skale ugađanja. Za resetiranje skale na 10 kHz (ili
9 kHz) ponovite postupak.
26
Općenito
Napajanje
Oznaka područja
Napon
CEL, CEK
230 V AC, 50/60 Hz
Potrošnja
Oznaka područja
Napon
CEL, CEK
210 W
Potrošnja (u pripravnom stanju)
0,5 W
Mrežni izlazi
Oznaka područja
Mrežni izlaz
CEL, CEK
1 preklopni, 100 W/ MAX
Dimenzije (š/v/d)
(približno)
430 x 132,5 x 302 mm,
zajedno s dijelovima koji
strše i kontrolama
7 kg
Masa (približno)
Isporučeni pribor
FM žičana antena (1)
AM okvirna antena (1)
Daljinski upravljač RM-U185 (1)
R6 (veličina AA) baterije (2)
Detalje o oznaci područja komponente koju
koristite potražite na str. 3.
Dizajn i tehnički podaci podložni su promjenama bez
prethodnog upozorenja.
27
Popis tipaka i odgovarajućih stranica
Broj ilustracije
Kako koristiti stranice 28 i 29
r
DISPLAY F (13, 15)
R
R
Uz pomoć ove stranice možete pronaći lokaciju tipaka
koje se spominju u tekstu.
Ime tipke/dijela Odgovarajuća stranica
Glavni uređaj
ABECEDNI REDOSLIJED
AM G (10, 11)
BALANCE L/R J (15)
BASS -/+ S (15)
BASS BOOST (tipka/indikator)
E (15)
Brojčane tipke V (11, 12)
CD O (6, 10)
DIRECT U (11)
DISPLAY F (13, 15)
FM D (10, 11)
FM MODE C (10)
IR senzor daljinskog upravljača
H (19, 25)
28
BROJEVI I SIMBOLI
MASTER VOLUME –/+ Q (9,
10, 24)
MD/TAPE N (6, 10)
MEMORY/ENTER Y (11, 12, 16)
NAME Z (16)
PHONES (priključak) b (10, 24)
Pokazivač I (13, 15)
PRESET TUNING –/+ W (12, 26)
SHIFT T (12)
SPEAKER A (tipka/indikator)
B (8, 10, 17, 24)
SPEAKER B (tipka/indikator)
a (8, 10, 17, 24)
Tipke za unos K (6, 10, 16)
TREBLE -/+ R (15)
TUNER P (6, 10, 11, 12, 16)
TUNING/CHAR –/+ X (10, 16)
VIDEO 1 L (10)
VIDEO 2 M (6, 10)
@/1 (uključenje/isključenje) A
(9, 11, 26)
29
Download PDF

advertising