Sony | DSC-T9 | Sony DSC-T9 Bruksanvisning

Digital Still Camera
Brukerhåndbok/feilsøking
NO
Brugervejledning/fejlfinding
DK
DSC-T9
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på kundeservicesidene våre på Internett (Customer Support Website).
Der findes flere oplysninger om dette produkt samt
svar på ofte stillede spørgsmål på vores websted til
kundesupport.
"Les dette først" (egen bok)
Forklarer oppsett og grunnleggende operasjoner ved opptak/avspilling med kameraet.
"Læs dette først" (særskilt dokument)
Forklarer opsætningen og grundlæggende betjening for optagelse/afspilning med dit
kamera.
Trykt på 100% resirkulert papir med VOC (= flyktig
organisk forbindelse)-fri vegetabilsk oljebasert trykkfarge.
Trykt på 100% genbrugspapir med planteoliebaseret
tryksværte uden VOC (flygtige organiske forbindelser).
Bruksanvisning
Før du begynner å bruke enheten, må du lese grundig gjennom denne håndboken og "Les dette først"
(egen bok), og oppbevare dem for fremtidig bruk.
Betjeningsvejledning
Før du betjener apparatet, skal du læse denne vejledning og "Læs dette først" (særskilt dokument)
grundigt og gemme dem til senere reference.
Printed in Japan
© 2005 Sony Corporation
2-656-817-32(1)
Norsk
ADVARSEL!
For å redusere brannfaren og faren
for å få elektrisk støt, må du ikke
utsette denne enheten for regn eller
fuktighet.
Avhenting av gamle elektriske og
elektroniske apparater (gjelder i den
Europeiske Unionen og andre
europeiske land med separat
innsamlingssystem)
For kunder i Europa
Dette produktet er testet og funnet å være
kompatibelt med grenseverdiene i EMC-direktivet
for bruk av tilkoblingskabler som er kortere enn 3
meter.
NB!
De elektromagnetiske feltene ved spesifikke
frekvenser kan påvirke bilde og lyd i dette
kameraet.
Merk
Hvis statisk elektrisitet eller elektromagnetisme
forårsaker brudd på dataoverføringen, må du
starte programmet om igjen eller koble fra og
koble til igjen kommunikasjonskabelen (USB
e.l.).
NO
2
Dette symbolet på produktet eller innpakningen
indikerer at dette produktet ikke må håndteres
som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres
inn til spesielt innsamlingspunkt for gjenvinning
av det elektriske og elektroniske utstyret. Ved å
sørge for at dette produktet avhentes på korrekt
måte, vil du hjelpe til med å forhindre potensielle
negative påvirkninger på miljøet og helse, som
ellers kan være resultatet av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning
av disse materialene vil hjelpe til med å ta vare på
våre naturressurser. For mer informasjon om
gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte
lokale myndigheter.
Kort-informasjon om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og så legge den på et kjølig, tørt sted.
Dette vil opprettholde batteripakkens funksjoner
(side 99).
• Nærmere informasjon om batteripakken, se
side 99.
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet
ditt.
Carl Zeiss-linse
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet ditt.
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere
skarpe bilder med glimrende kontrast.
Linsen til dette kameraet er produsert med
et kvalitetssikringssystem sertifisert av Carl
Zeiss i samsvar med kvalitetsstandardene til
Carl Zeiss i Tyskland.
Ingen erstatning for innhold av opptak
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Nærmere informasjon om "Memory Stick Duo",
se side 97.
Internminne og "Memory Stick Duo"backup
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
utstyr
• Ikke slå av kameraet eller ta ut batteripakken
eller "Memory Stick Duo" mens tilgangslampen
er tent, da dette kan føre til at interne minnedata
eller "Memory Stick Duo"-data blir ødelagt.
Beskytt alltid dataene dine ved å lage en
sikkerhetskopi. På side 22 finner du mer
informasjon om metoden for
sikkerhetskopiering.
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i en Memory Stick Duoadapter (ikke inkludert).
NO
• Det kan ikke gis erstatning for innholdet av et
opptak hvis en teknisk feil på kameraet,
opptaksmediet e.l. skulle gjøre opptak eller
avspilling umulig.
Om opptak/avspilling
Memory Stick Duo-adapter
Om "InfoLITHIUM"-batteripakken
• Lad opp den medfølgende batteripakken NPFT1 før du bruker kameraet for første gang.
(t trinn 1 i "Les dette først")
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt
utladet. Selv om batteripakken ikke er helt
oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet
tilstand.
• Dette kameraet er verken støvtett,
sprutbestandig eller vanntett. Les
"Forholdsregler" (side 102) før du begynner å
bruke dette kameraet.
• Før du tar opp engangshendelser, bør du gjøre et
prøveopptak for å forvisse deg om at kameraet
virker som det skal.
• Vær forsiktig så kameraet ikke blir vått. Hvis
det kommer vann i kameraet, kan det forårsake
feil som kanskje ikke kan repareres.
• Ikke rett kameraet mot solen eller andre sterke
lyskilder. Det kan få kameraet til å slutte å virke
som det skal.
NO
3
• Ikke bruk kameraet i nærheten av kilder til
radioaktivitet eller sterke radiobølger. Kameraet
vil kanskje ikke kunne ta opp eller spille av på
riktig måte.
• Hvis du bruker kameraet på steder med mye
sand eller støv, kan det oppstå feil.
• Hvis det skulle oppstå kondens på kameraet, må
denne fjernes før du bruker kameraet (side 102).
• Ikke rist eller slå på kameraet. I tillegg til at det
kan oppstå feil og at kameraet kan bli ute av
stand til å ta opp bilder, kan opptaksmediet gå i
stykker, eller bildedata kan bli skadet, ødelagt
eller gå tapt.
• Rengjør blitsoverflaten før bruk. Varmen fra
blitslyset kan misfarge eller brenne fast
urenheter på overflaten av blitsen, noe som vil gi
dårligere blitsstyrke.
Om LCD-skjermen, LCD-søkeren (for
modeller med LCD-søker) og linsen
• LCD-skjermen og LCD-søkeren produseres ved
hjelp av ekstremt nøyaktig teknologi, noe som
resulterer i at mer enn 99,99% av
bildeelementene (pikslene) er reelt operative.
Det kan imidlertid forekomme at små svarte og/
eller lyse punkter (med hvit, rød, blå eller grønn
farge) vises kontinuerlig på LCD-skjermen og
LCD-søkeren. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
Svarte (hvite/røde/
blå/grønne) punkter
• Hvis LCD-skjermen, søkeren eller linsen
utsettes for direkte sollys i lengre perioder, kan
det oppstå feil. Vær forsiktig med å legge
kameraet i nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
NO
4
Om kompatibilitet av bildedata
• Dette kameraet oppfyller kravene til DCF
(Design rule for Camera File system), en
universell standard etablert av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Det kan ikke gis noen garanti for at bilder som
er tatt opp med kameraet ditt kan spilles av på
annet utstyr, eller at bilder som er tatt opp eller
redigert med annet utstyr kan spilles av med
kameraet ditt.
Advarsel om opphavsrettigheter
TV-programmer, filmer, videobånd og annet
materiale kan være opphavsrettslig beskyttet.
Uautoriserte opptak av slikt materiale kan stride
mot bestemmelsene i Åndsverkloven.
Bildene som brukes i denne
håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne håndboken er reproduserte bilder, og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
For å få full glede av det digitale
stillbildekameraet
Gjør klart kameraet og ta bilder på en enkel måte
"Les dette først" (egen bok)
1 Klargjøre batteripakken
2 Slå på kameraet/stille klokken
3 Sette inn en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert)
4 Velge den bildestørrelsen som skal brukes
5 Ta bilder på en enkel måte (autojusteringsmodus)
Ta stillbilder (scenevalg)
6 Vise/slette bilder
Bli mer fortrolig med kameraet ditt
Denne
håndboken
• Gjør opptak med yndlingsinnstillingene dine
(programopptak) t side 24
• Få enda større glede av bildene dine med lysbildevisningen
t side 26
• Bruk forskjellige varianter av opptak/avspilling ved hjelp av
menyen t side 29
• Endre standardinnstillingene t side 46
Koble kameraet ditt til en PC eller en skriver
Denne
håndboken
• Kopier bildene dine til en datamaskin og rediger dem på ulike
måter t side 57
• Skriv ut bilder ved å koble kameraet ditt direkte til en skriver
(kun PictBridge-kompatible skrivere) t side 74
NO
5
Innhold
Kort-informasjon om bruk av kameraet ..................................................... 3
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder................................................. 9
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 9
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................. 10
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 11
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 11
Identifisere deler ..................................................................................... 13
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 15
Endre skjermbildet .................................................................................. 19
Antall stillbilder og opptakstid for film ...................................................... 20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak med internminnet)...... 21
Batteriets levetid og antall bilder som kan tas opp/vises ........................ 23
Bruke modusbryteren ............................................................................. 24
Bruke lysbildevisning .............................................................................. 26
Bruke menyen
Bruke menyelementer ....................................................................... 29
Menyelementer ................................................................................... 30
Opptaksmeny.......................................................................................... 32
(Kamera)
(EV)
9 (Fokus)
(Målemodus)
WB (Hvitbalanse)
ISO
(Bildekval.)
Mode (REC-modus)
BRK (Nivåtrinn)
M (Intervall)
(Blitsnivå)
PFX (Bildeeffekt)
(Metning)
(Kontrast)
(Skarphet)
(Oppsett)
NO
6
Visningsmeny ..........................................................................................40
(Mappe)
- (Beskytt)
DPOF
(Skriv ut)
(Lysbilde)
(Endre str.)
(Rotere)
(Dele)
(Oppsett)
Trimme
Bruke oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettelementer ...................................................................46
1
Kamera1 ............................................................................................47
AF-modus
Digital zoom
Dato/tid
Rødøyered.
AF-lys
Autovisning
2
Kamera2 ............................................................................................50
Forstørr ikon
STEADY SHOT
Internt minneverktøy...........................................................................51
Format
Memory Stick-verktøy ........................................................................52
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
1
Oppsett1 .............................................................................................54
Last ned musikk
Formater musikk
Pip
Språk
Initialiser
2
Oppsett2 .............................................................................................55
Filnummer
USB-tilkobl.
Video ut
Stille klokke
NO
7
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din ................................................ 57
Kopiere bilder til datamaskinen din ......................................................... 59
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin med kameraet ditt (med en
"Memory Stick Duo")............................................................................... 66
Bruke den medfølgende programvaren................................................... 67
Bruke Macintosh-datamaskinen din........................................................ 70
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder ..................................................................... 73
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................ 74
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter......................................................... 78
Koble kameraet til TV-en din
Vise bilder på en TV-skjerm .................................................................... 80
Feilsøking
Feilsøking ................................................................................................ 82
Varselindikatorer og meldinger ............................................................... 94
Annet
Om "Memory Stick"................................................................................. 97
Om batteripakken "InfoLITHIUM"............................................................ 99
Om batteriladeren ................................................................................. 100
Om Cyber-shot Station ......................................................................... 101
Forholdsregler....................................................................................... 102
Spesifikasjoner...................................................................................... 104
Indeks.................................................................................................. 106
NO
8
Bruke kameraet
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering Farge
Kvalitet
Fokus
Bruke kameraet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, som f.eks.
modusbryteren (side 24), menyene (side 29)
og så videre.
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk
lukkerknappen helt
ned med én gang.
Trykk
lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AF-lås
Blinkende indikator
, Indikator tent/
piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
60min
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 33)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Du kan også stabilisere kameraet ved
å lene deg mot et tre eller en bygning e.l. Det anbefales også å bruke stativ, å bruke
blitsen på mørke steder og å slå på bildestabiliseringsfunksjonen.
NO
9
Eksponering
Justere lysintensiteten
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO = Opptaksfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
EV:
Gir deg muligheten til å justere den
eksponeringen som er bestemt av
kameraet. t side 32
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes. t side 35
Justere ISO-følsomheten
ISO er en måleenhet (for følsomhet) og et estimat for hvor mye lys et lysfølsomt bildemedium
(tilsvarer fotografisk film) mottar. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere
med ISO-følsomheten.
Justere ISO-følsomheten t side 36
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig kan imidlertid bildet bli mørkere.
NO
10
Farge
Om belysningseffekter
Bruke kameraet
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Belysningskarakteristika
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende
Strålende
Hvitt (standard)
Blåaktig
Blåtone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 35).
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 6M
2816
2816 piksler × 2112 piksler = 5 947 392 piksler
640
2112
480
Piksler
2 Bildestørrelse: VGA (E-post)
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
NO
11
Velge den bildestørrelsen som skal brukes (t trinn 4 i "Les dette først")
Piksel
Standardinnstillingene er markert med
Bildestørrelse
6M (2816×2112)
Mange piksler (Fin
bildekvalitet og stor
filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A4-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal legges ved en
e-post
.
Retningslinjer for bruk
Større
Brukes til utskrift av bilder i A4-format eller bilder
med høy oppløsning i A5-format
3:2* (2816×1872)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Brukes til utskrift i postkortstørrelse
VGA (E-post)
(640×480)
Brukes til opptak av et stort antall bilder
Brukes når bilder legges ved e-post, eller ved
opprettelse av hjemmesider
Mindre
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Brukes til å vise bilder på en widescreen-TV eller en
High-vision-kompatibel TV***
* Bildene tas opp i samme bildeforhold (3:2) som fotopapir eller postkort e.l.
** Ved utskrift kan det hende at begge sidene av bildet vil bli beskåret (side 91).
*** Hvis du bruker et "Memory Stick"-spor eller en USB-tilkobling, kan du nyte godt av bilder med bedre
kvalitet.
Velge bildekvalitet (kompresjonsforhold) i kombinasjon (side 36)
Du kan velge kompresjonforhold når du lagrer digitale bilder. Når du velger et høyt
kompresjonsforhold, blir bildet mindre detaljert, men filstørrelsen blir mindre.
NO
12
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
1
7
2
2
5
6
7
3
4
5
8
9
0
3
8
4
Bruke kameraet
1
6
qa
9
A
-knapp (STEADY SHOT) (t
trinn 5 i "Les dette først")
B Lukkerknapp (t trinn 5 i "Les dette
først")
C Blits (t trinn 5 i "Les dette først")
D Selvutløserlampe (t trinn 5 i "Les dette
først")/AF-lys (49)
E Strømlampe (POWER) (t trinn 2 i
"Les dette først")
qs qdqf qg qh
A Modusbryter (24)
B Høyttaler
C LCD-skjerm (19)
D
(skjermbryter) (19)
E MENU-knapp (29)
F Strømbryter (POWER) (t trinn 2 i "Les
dette først")
F
G Mikrofon
G For opptak: Zoomeknapp (W/T)
(t trinn 5 i "Les dette først")
H Linse
qj
(Bildestørrelse/slett)-knapp
(t trinn 4 og 6 i "Les dette først")
For visning: / (Avspillingszoom)knapp/
(indeks)-knapp (t trinn 6 i
"Les dette først")
I Linsedeksel (t trinn 2 i "Les dette
først")
H Batterideksel/"Memory Stick Duo"deksel (t trinn 1 og 3 i "Les dette
først")
I Krok for håndleddsrem (t "Les dette
først")
J Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (t trinn 2 i "Les
dette først")
Meny av: /
dette først")
K
/
/
(t trinn 5 i "Les
-knapp (lysbildevisning) (26)
NO
13
L Tilgangslampe (t trinn 4 i "Les dette
først")
M "Memory Stick Duo"-spor
(t trinn 3 i "Les dette først")
N Spor for innsetting av batteri
(t trinn 1 i "Les dette først")
O Batteriutkaster (t trinn 1 i "Les dette
først")
P Multikontakt (på undersiden)
Når du bruker en AC-LS5Kstrømadapter (ikke inkludert)
2 Til multikontakten
Kabel for
flerbruksterminal
(inkludert)
1 Til DC INkontakten
v-merke
3 Til
stikkontakt
Q Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
NO
14
Indikatorer på skjermen
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
Indikator
Betydning
Kameramodus (scenevalg)
(t trinn 5 i "Les dette
først")
Når du tar stillbilder
Bruke kameraet
60min
Kameramodus (Program)
(24)
3
1
Blitsmodus (t trinn 5 i
"Les dette først")
SL
4
Blits lader
Zooming (t 47, trinn 5 i
"Les dette først")
5
1.3
2
Rødøyereduksjon (48)
Når du tar opp film
Skarphet (39)
60min
1
STBY
STD
640
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Kontrast (39)
4
+
Metning (39)
3
AF-lys (49)
ON
Målemodus (35)
Bildeeffekt (38)
2
+2.0EV
5
B
Indikator
Betydning
Makro (t trinn 5 i "Les
dette først")
A
Indikator
60min
z
M
Betydning
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette
først")
AE/AF-lås (t trinn 5 i
"Les dette først")
BRK
AF-modus (47)
S AF M AF
Indikator for AFavstandsmålerramme (33)
1.0 m
Forhåndsinnstilt fokus (33)
STEADY SHOT OFF (t
trinn 5 i "Les dette først")
Opptaksmodus (24, 36)
C
WB
STBY
REC
Hvitbalanse (35)
Standby/filmopptak
(t trinn 5 i "Les dette
først")
Indikator
Betydning
6M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
160
FINE STD
Bildekvalitet (36)
NO
15
Indikator
101
Betydning
Indikator
REC-mappe (52)
Betydning
AF-avstandsmålerramme
(33)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i
internminnet (21)
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick" (20)
00:00:00
[00:28:05]
Opptakstid [maksimal
opptakstid] (20)
1/30"
Multiserie-intervall (38)
400
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp (20)
E
Indikator
Histogram (19, 32)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
Selvutløser (t trinn 5 i
"Les dette først")
C:32:00
• Ved bruk av visse
lukkerhastigheter* aktiveres
funksjonen Støyreduksjon
NR med sakte lukker
automatisk, for å redusere
støy i bildet.
* Når lukkerhastigheten er
lik eller lavere enn 1/6
sekund (når [ISO] er stilt
inn på [Auto], [80], [100]
eller [200]).
Når lukkerhastigheten er
lik eller lavere enn 1/25
sekund (når [ISO] er stilt
inn på [400] eller [640]).
Egendiagnose-display (94)
Dato/tid (48)
ISO-tall (36)
±0.7EV
Nivåtrinnverdi (38)
D
Indikator
Betydning
Vibrasjonsvarsel (9)
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
slår på bildestabiliseringsfunksjonen, bruker blits for
å få bedre lys, eller at du
stabiliserer kameraet med et
stativ eller på en annen
måte.
NO
16
E
Advarsel om lite
batteristrøm (23, 94)
+
Trådkors for punktmåling
(35)
Betydning
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
DPOF
(ikke vist på
skjermen på
forrige side)
Eksponeringsverdi (32)
Meny/veiledningsmeny
(29)
A
Spille av stillbilder
Indikator
60min
1
M
Betydning
101
VGA
101
12/12
3
C:32:00
1.3
+2.0EV
4
500 F3.5
5
6M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
640
TILB./NESTE
VOLUM
Opptaksmodus (24, 36)
M
FINE
2
STD
640
Bildestørrelse (t trinn 4 i
"Les dette først")
160
Beskytt (40)
-
Merke for
utskriftsrekkefølge
(DPOF)-merke (78)
Spille av film
Bytt mappe (40)
60min
1
Bruke kameraet
Gjenværende batteritid
(t trinn 1 i "Les dette
først")
60min
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
3
1.3
4
2
5
Zooming (t trinn 6 i "Les
dette først")
Trinn
12/16
Bildevis avspilling (36)
N
Avspilling (t trinn 6 i "Les
dette først")
Volum (t trinn 6 i "Les
dette først")
B
Indikator
Betydning
101-0012
Mappe-fil-nummer (40)
Avspillingsindikator
(t trinn 6 i "Les dette
først")
NO
17
C
Indikator
101
E
Betydning
Histogram (19, 32)
•
Avspillingsmappe (40)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
Gjenværende kapasitet i
internminnet (21)
Gjenværende kapasitet i
"Memory Stick" (20)
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
C:32:00
Egendiagnose-display (94)
00:00:12
Teller (t trinn 6 i "Les
dette først")
D
Indikator
Betydning
Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen (76)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (32)
ISO-tall (36)
Målemodus (35)
Blits
WB
Hvitbalanse (35)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
Avspillingsbilde (t trinn 6
i "Les dette først")
NO
18
Betydning
REC-mappe (52)
• Dette vises ikke når du
bruker internminnet.
101
Indikator
PictBridge kobler til (75)
2005 1 1
9:30 AM
DPOF
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet (48)
Meny/veiledningsmeny
(29)
z PAUSE
z SPILL
Spille av multiserie-bilder i
serier (36)
TILB./
NESTE
Velge bilder
VOLUM
Justere volumet
Endre skjermbildet
Hver gang du trykker på
(skjermbryter)-knappen, endres bildet som
følger.
60min
Histogram på
60min
VGA
96
S AF
Histogramdisplay
(side 32)
Indikatorer av
Bruke kameraet
Forsterke LCD-baklyset
• Hvis du ser på bildene dine i skarpt utelys, må
du justere styrken på LCD-baklyset. Under slike
forhold kan imidlertid batteristrømmen
reduseres fortere.
• I nedenstående tilfelle viser skjermen Histogram
på t Indikatorer av t Indikatorer på.
– Når enheten er koblet til en TV (side 80)
– Ved bruk av strømadapteren (AC)
• Når du stiller inn histogram-displayet på PÅ,
vises bildeinformasjon under avspilling.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du tar opp film
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Under avspilling av filmer
• Det kan være stor forskjell mellom det
histogrammet som vises under opptak og det
som vises under avspilling når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
S AF
Indikatorer på
60min
VGA
96
S AF
NO
19
Antall stillbilder og opptakstid for film
Tabellene viser omtrentlig hvor mange stillbilder som kan tas og mulig opptakstid for film
med en "Memory Stick Duo" som er formatert med dette kameraet. Verdiene kan variere med
opptaksforholdene.
Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på
(Enheter: Bilder)
den nederste linjen.)
Kapasitet
Størrelse
32MB
6M
3:2
3M
1M
VGA (E-post)
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
16:9(HDTV)
•
•
•
•
64MB
10
Det oppførte antallet bilder gjelder når [Mode] er stilt inn på [Normal].
Størrelsen på et enkelt stillbilde er 1M når [Mode] er stilt inn på [Multiserie].
Når det gjenværende antallet bilder er større enn 9999, vises indikatoren ">9999".
Du kan endre bildestørrelsen senere ([Endre str.], side 42).
Opptakstiden for film
Kapasitet
Størrelse
32MB
(Enheter: time : minutt : sekund)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
0:25:18
640 (fin)
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
640 (std.)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Film med en størrelse som er stilt inn på [640 (fin)] kan bare tas opp med en "Memory Stick PRO Duo".
• Hvis du vil ha mer informasjon om bildestørrelse og bildekvalitet, se side 11.
• Når bilder som er tatt opp med Sony-kameraer av tidligere årsmodeller spilles av med dette kameraet, kan
visningen avvike fra den faktiske bildestørrelsen.
NO
20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (Opptak
med internminnet)
Kameraet har 58 MB internminne. Dette minnet kan ikke fjernes. Selv når det ikke er satt inn
en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du ta bilder med dette internminnet.
• Filmer der bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] kan ikke tas opp med internminnet.
Bruke kameraet
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
(ikke inkludert)
[Opptak]: Bilder tas opp på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bilder på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner
på bildene på "Memory Stick Duo".
B
Når "Memory Stick Duo" ikke er satt inn
B
[Opptak]: Bildene tas opp med internminnet.
[Avspilling]: Bilder lagret i internminnet spilles av.
[Meny, Oppsett, osv.]: Du kan utføre flere operasjoner
på bildene i internminnet.
Internminne
Antall stillbilder som kan tas opp og mulig opptakstid for film i internminnet er som følger.
Antallet stillbilder (bildekvaliteten er [Fin] på den øverste linjen og [Standard] på
den nederste linjen.)
(Enheter: Bilder)
Størrelse
Kapasitet
6M
3:2
3M
58MB
19
19
37
91
357
60
35
35
67
170
892
111
1M
VGA
16:9
Opptakstiden for film
(Enheter: time : minutt : sekund)
Størrelse
Kapasitet
58MB
640 (Standard)
160
0:02:40
0:42:47
NO
21
Om bildedata som er lagret i internminnet
Vi anbefaler at du lager en sikkerhetskopi av data på en av følgende måter.
Ta sikkerhetskopi av data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør så den
prosedyren som er beskrevet under [Kopier] (side 53).
Ta sikkerhetskopi av data på en harddisk på en datamaskin
Utfør den prosedyren som er beskrevet på side 59 til 64 uten at det er satt inn en "Memory
Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke flytte bildedata fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble sammen kameraet og en datamaskin ved hjelp av en kabel som passer i flerbruksterminalen,
kan du kopiere data fra internminnet til en datamaskin, men du kan ikke kopiere data fra datamaskinen til
internminnet.
NO
22
Batteriets levetid og antall bilder som kan tas
opp/vises
• Batterikapasiteten reduseres for hver gang
kameraet brukes og med tiden (side 99).
• Antallet bilder som kan tas opp/vises, og
batteritiden reduseres under følgende
betingelser:
– Lav omgivelsestemperatur.
– Blitsen brukes ofte.
– Kameraet er slått på og av mange ganger.
– Zoomen brukes ofte.
– Lysheten til LCD-baklyset er stilt inn på
sterkere lys.
– [AF-modus] er satt til [Skjerm].
– [STEADY SHOT] er satt til [Fortsett].
– Det er lite strøm på batteriet.
Når du viser stillbilder
Antall bilder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 3800
Ca. 190
Bruke kameraet
Tabellene viser det omtrentlige antallet
bilder som kan tas opp/vises, og batteriets
levetid når du tar bilder i [Normal] modus
når batteripakken (inkludert) har full
kapasitet og omgivelsestemperaturen er
25 °C. Antallet bilder som kan tas opp eller
vises forutsetter at "Memory Stick Duo"
byttes ved behov.
Merk at det faktiske antallet kan være
mindre enn det som er angitt, avhengig av
bruksforholdene.
• Vise enkeltbilder i rekkefølge med ca. tre
sekunders intervaller
Når du tar opp film
Batteriets levetid (min.)
Ca. 100
• Ta opp film kontinuerlig med en bildestørrelse
på [160]
Når du tar stillbilder
Antall bilder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 240
Ca. 120
• Opptak i følgende situasjoner:
–
(Bildekval.) er satt til [Fin].
– [AF-modus] er satt til [Enkel].
– [STEADY SHOT] er stilt inn på [Opptak].
– Ett opptak hvert 30 sekund.
– Zoomen reguleres vekselvis fra W til T.
– Blitsen blinker én gang for annethvert bilde.
– Strømmen slås på og av én gang for hvert
tiende bilde.
• Målemetoden er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Antallet innspilte bilder/batteriets levetid endres
ikke med bildestørrelsen.
NO
23
Bruke modusbryteren
Still inn modusbryteren på den ønskede funksjonen.
Opptaksmodi for stillbilder
:
Auto: Autojusteringsmodus
Gjør det enkelt å ta opp, da innstillingene justeres automatisk. t trinn 5 i "Les
dette først"
Program: Programopptaksmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderåpning). Du kan også velge ulike innstillinger ved
hjelp av menyen.
(Nærmere informasjon om tilgjengelige funksjoner t side 30)
: Scenevalgmodus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med
den aktuelle scenen. t trinn 5 i "Les dette først"
: Spill av/rediger
t
trinn 6 i "Les dette først"
t
trinn 5 i "Les dette først"
: Ta opp film
Modusbryter
Kontrollknapp
NO
24
Scenevalg
Nærmere informasjon t trinn 5 i "Les dette først"
Makro
—
Blits
AFForhåndsinnavstandsstilt fokus
måler
/
—
—
—
—
0.5m/1.0m/
Senter-AF
3.0m/7.0m
—
Serie/
Eksponeringsgruppe/
multiserie
—
—
SL
—
Nivåtrinn Hvitbalanse Blitsnivå
Bruke kameraet
For at et bilde skal tas opp på riktig måte ut fra forholdene i scenen, bestemmer kameraet en
kombinasjon av funksjoner.
( : du kan velge den ønskede innstillingen)
—
Auto/ WB
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
/
/
—
—
NO
25
Bruke lysbildevisning
Ved å trykke på
-knappen kan du enkelt og greit starte kontinuerlig avspilling av bilder,
akkompagnert av effekter og musikk (lysbildevisning).
c
1 Still inn modusbryteren 2 Trykk på
på
.
c
.
3 Lysbildevisningen starter.
Justere musikkvolumet
Trykk på v/V for å justere volumet.
Stoppe lysbildevisningen midlertidig
Trykk på z på kontrollknappen.
For å foreta en omstart må du velge [Fortsett] og trykke på z.
• Lysbildevisningen fortsetter fra det bildet som ble vist da visningen ble stoppet, men
musikken begynner igjen fra begynnelsen.
min
VGA
2/9
Lysbildevisn.
Pause
Fortsett
Avslutt
TILB./NESTE
Vise forrige/neste bilde
Trykk på b/B i pausemodus.
Avslutte lysbildevisningen
Trykk på
eller velg [Avslutt] med V i pausemodus, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke spille av en lysbildevisning mens du er koblet til via PictBridge.
Endre innstillingen
Du kan velge den ønskede innstillingen for lysbildevisningen. Du kan også starte
lysbildevisningen igjen.
1 Trykk på MENU-knappen for å vise menyen.
NO
26
2 Velg
min
(Lysbilde) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
VGA
Avbryt
Bruke kameraet
2/9
Lysbildevisn.
Intervall
Auto
Gjenta
På
Mappe
Bilde
Musikk
Music3
Effekter
Stilfullt
Start
3 Velg det elementet du ønsker å stille inn, med v/V, og velg deretter det ønskede elementet med b/B.
4 Velg [Start] med V/B, og trykk deretter på z.
Lysbildevisningen vil da starte.
Hvis du ikke ønsker å starte lysbildevisningen med én gang, kan du trykke på [Avbryt].
• Den valgte innstillingen opprettholdes til du foretar neste innstilling.
Følgende innstillinger er tilgjengelige.
Standardinnstillingen er markert med
.
Effekter
Enkelt
En enkel lysbildevisning som passer til en lang rekke scener.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning som reproduserer en
atmosfære som i en filmscene.
Stilfullt
En elegant lysbildevisning som foregår i middels tempo.
Aktivt
En lysbildevisning i høy hastighet for aktive scener.
Normal
En grunnleggende lysbildevisning som veksler fra ett bilde til
et annet i forhåndsinnstilte intervaller.
• Når [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] er valgt:
– Vises bare stillbilder.
– Når bildene tas med multiseriefunksjonen, vises den første rammen av de sammenhengende bildene.
• Musikk spilles ikke (stilt inn på [Av]) under en lysbildevisning av typen [Normal]. Filmlyd vil høres.
Musikk
Den forhåndsvalgte musikken varierer med den effekten du velger.
Music1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Enkelt].
Music2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk].
Music3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Stilfullt].
Music4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen [Aktivt].
Av
Innstilling for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen
musikk tilgjengelig.
NO
27
Bilde
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på en "Memory Stick Duo" i
rekkefølge.
Gjenta
På
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
Intervall
3 sek.
5 sek.
Stiller inn visningsintervallet for en lysbildevisning av typen
[Normal].
10 sek.
30 sek.
1 min.
Start
Starter lysbildevisningen.
Avbryt
Avbryter lysbildevisningen.
z Legge til/stifte ut musikkfiler
Du kan overføre den musikken du ønsker fra CD-ene eller MP3-filene dine til kameraet, så musikken kan
spilles av til en lysbildevisning. Du kan overføre musikken med [Last ned musikk] i
(Oppsett) ved
hjelp av den medfølgende "Music Transfer"-programvaren installert på en datamaskin. For nærmere
detaljer, se side 68.
• Du kan ta opp opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsinnstilte stykkene (Music 1-4) kan
byttes ut med de ønskede stykkene).
• Den maksimale lengden av en musikkfil som kan spilles av med kameraet er 180 sekunder.
• Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi filen er ødelagt eller på grunn av en annen defekt, må du
utføre [Formater musikk] (side 54) og overføre musikken igjen.
NO
28
Bruke menyen
Bruke menyelementer
v/V/b/B-knapp
Modusbryter
z-knapp
MENU-knapp
Bruke menyen
Kontrollknapp
1 Slå på strømmen og still inn modusbryteren.
Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av stillingen til modusbryteren og
menyinnstillingene.
(Kamera)-
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg det ønskede menyelementet med
b/B på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet er usynlig, må du
fortsette å trykke på b/B, inntil elementet vises på
skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element, når
modusbryteren er stilt inn på
.
400
200
100
80
Auto
ISO
WB
ISO
4 Velg innstillingen med v/V.
Den innstillingen du velger zoomes inn og stilles inn.
5 Trykk på MENU for å slå av menyen.
• Hvis det er et element som ikke vises, vises et v/V-merke på kantene av det stedet hvor menyelementer
vanligvis dukker opp. For å vise et element som ikke er synlig, må du velge merket med kontrollknappen.
• Du kan ikke velge elementer som er nedtonet (grå).
NO
29
Menyelementer
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, avhenger av stillingen til modusbryteren. Bare de
tilgjengelige elementene vises på skjermen.
(
: Tilgjengelig)
Modusbryterens stilling:
Auto
Program
Scene
Opptaksmeny (side 32)
(Kamera)
(EV)
9 (Fokus)
—
—
—
—
(Målemodus)
—
—
WB (Hvitbalanse)
—
—
ISO
(Bildekval.)
—
—
—
—
—
—
Mode (REC-modus)
—
—
BRK (Nivåtrinn)
—
*
—
—
(Intervall)
—
*
—
—
*
—
M
(Blitsnivå)
—
PFX (Bildeeffekt)
—
(Metning)
—
—
—
—
(Kontrast)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Skarphet)
(Oppsett)
NO
30
—
—
—
—
—
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
Visningsmeny (side 40)
—
—
—
—
- (Beskytt)
(Mappe)
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
—
—
—
(Lysbilde)
—
—
—
—
(Endre str.)
—
—
—
—
(Rotere)
—
—
—
—
(Dele)
—
—
—
—
(Oppsett)
—
—
—
—
—
—
—
—
Trimme**
Bruke menyen
(Skriv ut)
* Bruken er begrenset i samsvar med scenemodus (side 25).
**Kun tilgjengelig ved bruk av avspillingszoom.
NO
31
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
Standardinnstillingene er markert med
.
(Kamera)
Velg stillbilde-kameramodus. t trinn 5 i "Les dette først"
(EV)
Justerer eksponeringen manuelt.
Mot –
Mot +
M +2.0EV
Mot +: Gjør bildet lysere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
m –2.0EV
Mot –: Gjør bildet mørkere.
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10
• Kompenseringsverdien kan stilles inn i steg på 1/3 EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
z Justere EV (eksponeringsverdien) ved å vise et histogram
60min
A
B
Mørkt
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst et
bilde er. Trykk gjentatte ganger på
(skjermbryter) for å vise histogrammet på
skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når den er
forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde når den er
forskjøvet til venstre. Still inn modusbryteren på
og juster EV mens du kontrollerer
eksponeringen med histogrammet.
A Antall piksler
B Lyshet
• Histogrammet vises også i følgende tilfeller, men du kan ikke justere eksponeringen.
– Når
(Kamera) settes til [Auto]
– Når du spiller av ett enkelt bilde
– Under hurtivisning
NO
32
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
9 (Fokus)
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(ubegrenset avstand)
7.0m
Fokuserer på motivet med en forhåndsinnstilt avstand til
motivet. (Forhåndsinnstilt fokus)
• Når du tar opp et motiv gjennom et nett eller gjennom
vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
I slike tilfeller kan det være praktisk å bruke [Fokus].
3.0m
Bruke menyen
1.0m
0.5m
Punkt-AF (
)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt
område.
• Dette er nyttig når du fokuserer på et ekstremt lite motiv eller et
smalt område. Når denne brukes sammen med AFlåsefunksjonen, kan du ta opp med den ønskede
bildekomposisjonen. Pass på å holde kameraet støtt, så motivet
ikke beveger seg ut av rammen til avstandssøkeren.
60min
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
Senter-AF
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv i midten av søkerrammen.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta
opp med den ønskede bildekomposisjonen.
60min
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
Multi-AF
(Multipunkt-AF)
(Stillbilde
)
(Film
)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av
søkerrammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
60min
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
NO
33
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
• AF står for autofokus.
• Avstandsinnstillingsinformasjonen i [Fokus] er omtrentlig. Hvis du peker oppover eller nedover med
objektivet, vil unøyaktigheten bli større.
• Når du tar opp film, anbefales det å bruke [Multi-AF], da autofokus også fungerer med et visst
vibrasjonsnivå.
• Når du bruker Digital zoom eller AF-lys, vil AF-funksjonen prioritere bevegelse som foregår i sentrum
eller nær sentrum av rammen. I dette tilfelle vil indikatoren for
,
eller
begynne å blinke, og
AF-avstandssøkerrammen vises ikke.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25).
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når du tar opp med motivet i kanten av rammen (eller skjermen), eller når du bruker [Senter-AF] eller
[Punkt-AF], kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv på kanten av rammen. Skulle dette skje,
må du gjøre følgende:
1 Komponer bildet om igjen, slik at motivet befinner seg i midten av AF-avstandssøkeren, og
trykk lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
60min
Indikator for AE/AF-lås
AF-avstandssøkerramme
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du gjenta prosedyren så ofte du vil.
2 Når AE/AF-låsindikatoren slutter å blinke og forblir tent, kan du gå tilbake til det fullstendig
komponerte bildet, og trykke lukkerknappen helt ned.
60min
P
S AF
NO
34
VGA
98
F2.8 30
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
(Målemodus)
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
Punkt (Punktmåling)
( )
Måler bare på en del av motivet.
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
60min
Bruke menyen
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet.
Senter (Sentervektet måling)
( )
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der.
Multi (Flermønstermåling)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering.
• Nærmere informasjon om eksponeringen t side 10
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, anbefales det å stille inn [9] (Fokus) på [SenterAF] for å fokusere på måleposisjonen (side 33).
WB (Hvitbalanse)
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene, for eksempel når fargene i et bilde ser
merkelige ut.
WB (Blits)
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette elementet når du tar opp film.
n (Strålende)
Justerer for steder hvor lysforholdene endres raskt, som i et
festlokale, eller hvor lyset er sterkt, som for eksempel i
fotostudioer.
(Fluorescerende)
Justerer for fluorescerende lys.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær.
(Dagslys)
Justerer for utendørs, nattscener, neonskilt, fyrverkeri eller
soloppgang, eller lysforholdene før og etter solnedgang.
Auto
Justerer hvitbalansen automatisk.
• Nærmere informasjon om hvitbalansen t side 11
• Under fluorescerende lys som blinker vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [ ] (fluorescerende).
• Bortsett fra i [ WB ] (blits)-modi, er [WB] stilt inn på [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av scenemodusen (side 25).
NO
35
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
ISO
Velger en lysfølsomhet med enheter på ISO. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
640
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
400
200
100
80
Auto
• Nærmere informasjon om ISO-følsomhet t side 10
• Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
• [ISO] er satt til [Auto] i scenemodus.
(Bildekval.)
Velger stillbildekvalitet.
Fin (FINE)
Tar opp med høy kvalitet (lav kompresjon).
Standard (STD)
Tar opp med standardkvalitet (høy kompresjon).
• Nærmere informasjon om bildekvalitet t side 11
Mode (REC-modus)
Velger om kameraet skal ta opp kontinuerlig eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
Multiserie ( M )
Tar opp 16 bilder etter hverandre som en stillbildefil når du
trykker på lukkerknappen.
• Dette er praktisk hvis du for eksempel vil sjekke idrettsformen
din.
• Du kan velge lukkerintervallet for multiserie i [Intervall]-modus
(side 38).
Eksp-gruppe (BRK)
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier.
• Du kan velge det bildet som er riktig eksponert etter opptaket
når motivets lyshet gjør det vanskelig å ta gode bilder.
Serie (
)
Tar opp det maksimale antallet bilder i serie (se nedenstående
tabell) når du trykker på lukkerknappen og holder den nede.
• Når "Spiller inn" forsvinner, kan du ta neste bilde.
Normal
NO
36
Ikke kontinuerlig opptak.
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
Bruke menyen
Om [Multiserie]
• Med følgende metoder kan du spille av i rekkefølge de bildene som ble tatt i multiserie-modus:
– Pause/fortsett: Trykk på z på kontrollknappen.
– Bildevis avspilling: Trykk på b/B i pausemodus. Trykk på z for å fortsette avspilling i serier.
• Du kan ikke bruke følgende funksjoner i multiserie-modus:
– Smart zoom
– Blits
– Sett inn dato og tid
– Dele en bildeserie som er tatt i multiserie-modus
– Slette et bilde i en bildeserie som er tatt i multiserie-modus
– Stille inn bildeintervallet på en annen modus enn [1/30] når
(Kamera) er stilt inn på [Auto]
• Når du spiller av en bildeserie som er tatt i multiserie-modus med en datamaskin eller et kamera som ikke
er utstyrt med multiserie-funksjonen, vil bildet vises som ett enkelt bilde med 16 rammer.
• Størrelsen på bilder som er tatt i multiserie-modus er 1M.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i multiserie-modus, avhengig av scenemodus (side 25).
Om [Eksp-gruppe]
• Blitsen er stilt inn på
(Ingen blits).
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 32), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte lysheten.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,8 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
trinnverdien.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i eksponeringsgruppemodus, avhengig av scenemodus (side 25).
Om [Serie]
• Blitsen er stilt inn på
(Ingen blits).
• Når du tar opp med selvutløser, tas det en serie på maksimalt fem bilder.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
serien.
• Du vil kanskje ikke kunne ta bilder i seriemodus, avhengig av scenemodus (side 25).
Maksimalt antall kontinuerlige bildeopptak
(Enheter: Bilder)
Kvalitet
Fin
Standard
6M
7
12
3:2
7
12
3M
12
21
1M
29
53
VGA (E-post)
100
100
16:9(HDTV)
19
35
Størrelse
NO
37
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
BRK (Nivåtrinn)
Tar opp en serie på tre bilder med automatisk varierte eksponeringsverdier.
±1.0EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 1,0 EV.
±0.7EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,7 EV.
±0.3EV
Endrer eksponeringsverdi med pluss eller minus 0,3 EV.
• I enkelte scenemodi vises BRK (Nivåtrinn) ikke.
M
(Intervall)
Velger rammeintervall i [Multiserie]-modus (side 36).
1/7.5 (1/7.5")
• Denne innstillingen kan ikke foretas når [Mode] (REC-modus) i
menyen er stilt inn på noe annet enn [Multiserie] (side 36).
1/15 (1/15")
1/30 (1/30")
•
M
(Intervall) vises ikke i enkelte scenemodi.
(Blitsnivå)
Justerer mengden blitslys.
+ ( +)
Mot +: Øker blitsnivået.
Normal
– ( –)
Mot –: Reduserer blitsnivået.
• Endre blitsmodus t trinn 5 i "Les dette først"
• Du vil kanskje ikke kunne stille inn blitsnivået, avhengig av scenemodus (side 25).
PFX (Bildeeffekt)
Lar deg ta et bilde med spesialeffekter.
S/HV (
)
Bruntone (
Av
Tar opp bildet i sort/hvitt.
)
Tar opp bildet i sepiabrunt (som på et gammelt fotografi).
Ingen effekt.
• Denne innstillingen opprettholdes ikke når strømmen blir slått av.
NO
38
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
(Metning)
Justerer bildets metningsgrad.
+(
)
Mot +: Gjør fargen lysere.
Normal
–(
)
Mot –: Gjør fargen mørkere.
Bruke menyen
(Kontrast)
Justerer kontrasten i bildet.
+(
)
Mot +: Øker kontrasten.
Normal
–(
)
Mot –: Reduserer kontrasten.
(Skarphet)
Justerer skarpheten i bildet.
+(
)
Mot +: Gjør bildet skarpere.
Normal
–(
)
Mot –: Gjør bildet mer diffust.
(Oppsett)
Se side 46.
NO
39
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
Standardinnstillingene er markert med
.
(Mappe)
Velger den mappen som inneholder det bildet du vil spille av når du bruker kameraet med
"Memory Stick Duo".
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Opphever utvalget.
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Velg mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
9
Ant. filer:
Opprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
z På mappen
Kameraet lagrer bilder i en nærmere bestemt mappe i en "Memory Stick Duo" (side 52). Du kan bytte
mappe eller opprette en ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 52)
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 53)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo" og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp.
: Gå til forrige mappe.
: Gå til neste mappe.
: Gå til forrige eller neste mappe.
- (Beskytt)
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
Beskytt (-)
Se nedenstående prosedyre.
Avslutt
Forlater Beskytt-funksjonen.
Beskytte bilder i enkeltbilde-modus
1 Vis det bildet du vil beskytte.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Bildet beskyttes og indikatoren - (beskytt) vises på bildet.
NO
40
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
60min
VGA
2/9
-
Beskytt
Avslutt
TILB./NESTE
4 For å beskytte andre bilder, må du velge det ønskede bildet med b/B, og deretter trykke på z.
1 Trykk på
Bruke menyen
Beskytte bilder i indeksmodus
(Indeks) for å vise indeksskjermen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [-] (Beskytt) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk deretter på z.
5 Velg det bildet du vil beskytte med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
En grønn --indikator vises på det valgte bildet.
- (grønn)
•
VELG
MENU
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å beskytte andre bilder.
7 Trykk på MENU.
8 Velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
--indikatoren blir hvit. De valgte bildene er beskyttet.
• For å beskytte alle bildene i en mappe, må du velge [Alt i denne mappen] i trinn 4, og trykke på z. Velg
[På] med B, og trykk deretter på z.
Oppheve beskyttelsen
I enkeltbildemodus
Trykk på z i trinn 3 eller 4 av "Beskytte bilder i enkeltbilde-modus".
I indeksmodus
1 Velg det bildet du vil oppheve beskyttelsen for i trinn 5 av "Beskytte bilder i indeksmodus".
2 Trykk på z for å gjøre --indikatoren grå.
3 Gjenta ovenstående operasjon for alle bilder du vil oppheve beskyttelsen av.
4 Trykk på MENU, velg [OK] med B, og trykk deretter på z.
NO
41
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
Oppheve beskyttelsen av alle bilder i mappen
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4 av "Beskytte bilder i indeksmodus", og trykk på z. Velg
[Av] med B, og trykk deretter på z.
• Merk at formatering av internminnet eller "Memory Stick Duo" sletter alle data som er lagret på
opptaksmediet, selv om bildene er beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
DPOF
Tilføyer et
-merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 78).
(Skriv ut)
Se side 74.
(Lysbilde)
Se side 26.
(Endre str.)
Du kan endre størrelsen av et bilde (Endre str.) og lagre det endrede bildet som en ny fil. Det
opprinnelige bildet bevares som det var, også etter størrelsesendringen.
6M
3M
1M
Innstillingsstørrelsen er bare en retningslinje.
t trinn 4 i "Les dette først"
VGA
Avbryt
Avbryter størrelsesendringen.
1 Vis det bildet du vil endre størrelsen av.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Endre str.) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg ønsket størrelse med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet med den nye størrelsen lagres som nyeste fil i REC-mappen.
•
•
•
•
•
NO
42
Nærmere informasjon om [Bildestørr.] t trinn 4 i "Les dette først"
Du kan ikke endre størrelsen på filmer eller multiseriebilder.
Når du endrer fra en liten til en stor størrelse, forringes bildekvaliteten.
Du kan ikke endre bildestørrelse til 3:2 eller 16:9.
Når du endrer størrelsen til et 3:2- eller 16:9-bilde, vises de svarte feltene øverst og nederst på bildet.
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
(Rotere)
Roterer et stillbilde.
Roterer et bilde. Se nedenstående prosedyre.
Bestemmer rotasjonen. Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter rotasjonen.
Bruke menyen
OK
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [
4 Velg [
] (Rotere) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
] med v, og roter deretter bildet med b/B.
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder, filmer eller multiseriebilder.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Dele)
Klipper filmer, eller sletter unødvendige deler av filmer. Dette er den funksjonen vi anbefaler
deg å bruke når det er for liten kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo", eller når du
legger filmer ved e-post.
• Merk at originalfilmen slettes, og at nummeret ikke blir brukt igjen. Merk også at du ikke kan
gjenopprette filmer etter at du har klippet dem.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter deling.
NO
43
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
Eksempel: Klippe en film med nummeret 101_0002
Dette avsnittet beskriver hvordan en film med nummeret 101_0002 deles og så slettes i den
følgende filkonfigurasjonen.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Klippe scene A.
1
A
B
2
3
101_0002
Dele
101_0002 deles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klippe scene B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Dele
101_0005 deles i 101_0006 og 101_0007.
3 Slette scene A og scene B hvis de er unødvendige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slett
Slett
4 Bare de ønskede scenene bevares.
1
3
2
101_0006
Prosedyre
1 Vis den filmen som skal deles.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [
] (Dele) med b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
4 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avspilling av filmen starter.
NO
44
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 29
5 Trykk på z på det stedet du vil klippe.
60min
Dele
Delepunkt
STD
640
10/10
00:00:02
OK
Avbryt
Avslutt
Bruke menyen
• Når du vil justere klippestedet, må du velge [c/C] (ramme bakover/forover) og justere
klippestedet med b/B.
• Hvis du vil endre klippestedet, må du velge [Avbryt]. Avspilling av filmen starter igjen.
6 Velg [OK] med v/V, og trykk på z.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Filmen klippes.
• De klippede filmene får nye numre og lagres som de nyeste filene i den valgte REC-mappen.
• Du kan ikke klippe følgende bildetyper.
– Stillbilde
– Filmer som ikke er lange nok til å kunne klippes (kortere enn ca. to sekunder)
– Beskyttede filmer (side 40)
(Oppsett)
Se side 46.
Trimme
Lagrer et forstørret bilde (t trinn 6 i "Les dette først") som en ny fil.
Trimme
Se nedenstående prosedyre.
Tilbake
Avbryter trimming.
1 Trykk på MENU under avspillingszooming for å vise menyen.
2 Velg [Trimme] med B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
3 Velg bildestørrelsen med v/V, og trykk deretter på z.
Bildet lagres, og det opprinnelige bildet vises igjen.
•
•
•
•
Det trimmede bildet lagres som den nyeste filen i den valgte REC-mappen, og originalbildet er beholdt.
Kvaliteten av trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten av det opprinnelige bildet.
Du kan ikke trimme bildestørrelsen til 3:2 eller 16:9.
Du kan ikke trimme bilder som vises med hurtigvisning.
NO
45
Bruke oppsett-skjermbildet
Bruke oppsettelementer
Du kan endre standardinnstillingene i oppsettskjermbildet.
v/V/b/B-knapp
Modusbryter
z-knapp
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Slå på strømmen.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Etter at du har trykket på B på kontrollknappen, må du gå til
-innstillingen
(Oppsett), og deretter trykke på B igjen.
4 Trykk på v/V/b/B på kontrollknappen
for å velge det elementet du vil stille
inn.
Oppsett 2
Filnummer:
USB-tilkobl.:
Video ut:
OK
Stille klokke:
Avbryt
Rammen til det valgte elementet blir gul.
5 Trykk på z for å legge inn innstillingen.
Oppsett 2
Filnummer:
USB-tilkobl.:
Video ut:
OK
Stille klokke:
Avbryt
For å slå av
(Oppsett)-skjermbildet må du trykke på MENU.
For å gå tilbake til menyen fra
(Oppsett)-skjermbildet, må du trykke flere ganger på b på
kontrollknappen.
Avbryte
(Oppsett) innstillingen
Velg [Avbryt] hvis denne vises, og trykk deretter på z på kontrollknappen. Hvis den ikke
vises, må du velge den forrige innstillingen igjen.
NO
46
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
1
Kamera1
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel (S AF)
Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm (M AF)
Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Enkel]-modus.
Bruke oppsett-skjermbildet
Digital zoom
Velger modusen digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av den optiske zoomen
(opptil 3×). Når forstørrelsen overstiger 3×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Smart
(smart zoom)
(
)
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Ikke
tilgjengelig når bildestørrelsen er stilt inn på [6M] eller [3:2].
Nøyaktig
(Nøyaktig digital zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 6×, men
bildekvaliteten forringes.
Av ( )
Ikke bruk digital zoom.
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Bildestørrelse og maksimal zoomeforstørrelse med smart zoom
Størrelse
Maksimal zoomeforstørrelse
3M
Ca. 4,1×
1M
Ca. 6,6×
VGA (E-post)
Ca. 13×
16:9(HDTV)
Ca. 4,4×
• Når du trykker på zoomeknappen, vises indikatoren for zoomeforstørrelse som følger.
W-siden av denne linjen er området for den optiske zoomen,
og T-siden er området for den digitale zoomen
Indikator for zoomeforstørrelse
NO
47
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
• Maksimal zoom for smart zoom/nøyaktig zoom omfatter også den optiske zoomen.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke når den digitale zoomen er i bruk. Indikatoren ,
eller
blinker, og autofokus prioriterer gjenstander nær midten av rammen.
• Når du bruker smart zoom, kan bildet se grovt ut på skjermen. Dette påvirker imidlertid ikke det bildet
som blir tatt.
Dato/tid
Brukes til å plassere dato og tid på bildet. Velg dette før du begynner å ta opp.
• Dato og tid vises ikke under opptak, men indikatoren
er synlig. Datoen og klokkeslettet vises i rødt i
nedre høyre hjørne av skjermen, men bare under avspilling.
Dag og tid
Legger inn dato, time og minutt på bildet.
Dato
Legger inn år, måned og dag på bildet.
• Datoen legges inn i den rekkefølgen du velger. (t trinn 2 i "Les
dette først")
Av
Verken dato eller klokkeslett legges inn på bildet.
• Du kan ikke legge inn dato og tid på filmer eller bilder i multiseriemodus.
• Når dato og tid er lagt inn på et bilde, kan de ikke fjernes igjen.
Rødøyered.
Reduserer problemet med røde øyne ved bruk av
blits. Velg dette før du begynner å ta opp.
På (
)
Reduserer problemet med røde øyne.
• Blitsen gjør to eller flere forhåndsblink før bildet tas.
Av
Gir ingen reduksjon av problemet med røde øyne.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold.
NO
48
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren ON vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
Bruke oppsett-skjermbildet
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet allikevel ikke komme i fokus. (Det anbefales å bruke en avstand på opptil ca. 2,4 m (zoom: W)/
2,3 m (zoom: T).)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av
midten av motivet.
• Når forhåndsinnstilt fokus er på (side 33), fungerer ikke AF-lyset.
• AF-avstandssøkerrammen vises ikke. Indikatoren ,
eller
blinker, og autofokus prioriterer
gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset virker ikke når
(halvlysmodus),
(landskapsmodus),
(høyhastighetslukkermodus)
eller
(fyrverkerimodus) er valgt i scenemodus.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på
kort hold.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Autovisning er i bruk.
Av
Autovisning ikke i bruk.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
NO
49
2
Kamera2
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
Standardinnstillingene er markert med
.
Forstørr ikon
Forstørrer innstillingsindikatoren midlertidig når du trykker på
(selvutløser), eller
(makro).
På
Forstørrer indikatorene.
Av
Forstørrer ikke indikatorene.
(blitsmodus),
STEADY SHOT
Velger bildestabiliseringsmodus.
Opptak
Bildestabiliseringsfunksjonen aktiveres når lukkerknappen
trykkes halvveis ned.
Fortsett
Aktiverer alltid bildestabiliseringsfunksjonen. Du kan
stabilisere bildene selv om du zoomer innpå et motiv langt
unna.
• Batteriet brukes imidlertid raskere enn i [Opptak]-modus.
• Når du tar opp film, er [Fortsett] aktivert selv om du velger [Opptak].
• Du kan slå av bildestabiliseringsfunksjonen med
-knappen (STEADY SHOT) når
er stilt inn på [Auto]. (t trinn 5 i "Les dette først")
• I følgende tilfeller vil kanskje ikke bildestabiliseringsfunksjonen fungere som den skal.
– Når kameraet ristes for kraftig
– Når lukkerhastigheten er for lav, for eksempel ved opptak av nattlige scener
NO
50
(Kamera) ikke
Internt minneverktøy
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
Dette elementet vises ikke når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Format
Formaterer internminnet.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inklusive beskyttede bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter formateringen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet Klar?" vises.
Bruke oppsett-skjermbildet
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
NO
51
Memory Stick-verktøy
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
Dette elementet vises bare når en "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Standardinnstillingene er markert med .
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo" som kjøpes av forhandler er
allerede formatert, og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter formateringen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter mappeoppretting.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
60min
Ny REC-mappe
Oppretter REC-mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Avbryt
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger 1 høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den aktuelle opptaksmappen (REC-mappen).
•
•
•
•
•
•
Nærmere informasjon om mappen, se side 40.
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin e.l.
Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Hvis du vil ha mer informasjon, se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 65).
NO
52
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
Endre REC-mappe
Bytter mappe for lagring av innspilte bilder.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter bytting av REC-mappen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
Velge REC- mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
0
Ant. filer:
Opprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
Bruke oppsett-skjermbildet
OK
Avbryt
TILB./NESTE
2 Velg ønsket mappe med b/B, og [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Kopier
Kopierer alle bilder i internminnet til en "Memory Stick Duo".
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter kopieringen.
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med kapasitet på 64 MB eller mer.
2 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert Klar?" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen begynner.
60min
Kopierer
102_COPY
• Bruk en helt oppladet batteripakke eller strømadapteren (ikke inkludert). Hvis du forsøker å kopiere
bildefiler med en batteripakke som nesten er oppbrukt, kan det hende batteripakken vil gå tom for strøm.
Dermed kan kopieringen mislykkes og dataene bli skadet.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet opprettholdes også etter kopiering. For å slette innholdet i
internminnet må du fjerne "Memory Stick Duo" etter kopiering, og deretter utføre [Format]-kommandoen
i
(Internt minneverktøy) (side 51).
• Du kan ikke velge en mappe som er kopiert til en "Memory Stick Duo".
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke
-merke (utskriftsrekkefølge).
NO
53
Oppsett1
1
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
Standardinnstillingene er markert med
.
Last ned musikk
Laster ned musikk som skal spilles til lysbildevisningen.
Se side 28, 68 og 72.
Formater musikk
Hvis du ikke kan spille av en musikkfil med lysbildevisningen, kan musikkfilen være skadet.
Hvis dette skjer, må du utføre [Formater musikk].
Når [Formater musikk] utføres, slettes alle musikkfilene. Bruk den medfølgende
programvaren "Music Transfer" til å aktivere [Last ned musikk].
Meldingen "Alle data vil slettes Klar?" vises.
OK
Formaterer musikkfilene. Alle andre data enn musikkfilene
forblir uforandret.
Avbryt
Avbryter formateringen.
Pip
Brukes til å velge den lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Språk
Brukes til å velge det språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
Initialiser
Tilbakestiller innstillingen til standardinnstillingen.
OK
Se nedenstående prosedyre.
Avbryt
Avbryter tilbakestillingen.
1 Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst. Klar?" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingen tilbakestilles til standardinnstillingen.
NO
54
• Pass på at strømmen ikke slås av under tilbakestillingen.
2
Oppsett2
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
Standardinnstillingene er markert med
.
Filnummer
Brukes til å velge hvordan bildene skal tildeles filnumre.
Serie
Filene får numre i rekkefølge, selv om opptaksmappen (RECmappen) eller "Memory Stick Duo" byttes. (Når den nye
"Memory Stick Duo" inneholder en fil med et nummer som er
høyere enn det sist tildelte nummeret, tildeles et nummer som
er 1 høyere enn det største nummeret.)
Tilbakest
Nummereringen begynner på 0001 hver gang mappen byttes.
(Når REC-mappen inneholder en fil, tildeles et nummer som
er 1 høyere enn det høyeste nummeret.)
Bruke oppsett-skjermbildet
USB-tilkobl.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av kabelen til flerbruksterminalen.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 74).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) er på og kameraet er
koblet til en datamaskin, kopieres bildene i kameraets
opptaksmappe (REC-mappe) til datamaskinen. (Kompatibel
med Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 61).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (side 61 og 74).
• Hvis kameraet og en PictBridge-kompatibel skriver ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [PictBridge].
• Hvis kameraet og en datamaskin eller en annen USB-enhet ikke
kan kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du
forandre innstillingen til [Masselager].
NO
55
Nærmere informasjon om operasjonen
t side 46
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 81 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Stille klokke
Brukes til å stille inn dato og tid.
NO
56
OK
Velg [OK] med v på kontrollknappen, og trykk på z. Utfør
så den prosedyren som er forklart i "Stille klokken" (t trinn
2 i "Les dette først").
Avbryt
Avbryter stilling av klokken.
Bruke datamaskinen din
Få glede av Windows-datamaskinen din
Nærmere informasjon om bruk av
Macintosh-datamaskiner finner du under
"Bruke Macintosh-datamaskinen din"
(side 70).
Kopiere bilder til datamaskinen din (side 59)
Vise bilder på datamaskinen din
Klargjøring
Installere USB-driveren.
• Hvis du bruker Windows XP,
trenger du ikke installere USBdriveren.
Bruke datamaskinen din
Se på bilder med "PicturePackage" (side 67)
Se på bilder som er lagret på
datamaskinen din
Installere "PicturePackage"
(side 67).
Lagre bilder på en CD-R
Lage en musikkvideo/lysbilder
Legge til/skifte ut musikkfiler til
bruk ved lysbildevisning, ved
hjelp av "Music Transfer"
Skrive ut bilder
Lage en video-CD med "ImageMixer" (side 67)
Lage en video-CD
"ImageMixer VCD2"
installeres automatisk når
"PicturePackage" installeres.
NO
57
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
Hovedprosessor (CPU): MMX Pentium
200 MHz eller raskere
USB-tilkobling: Inkludert (standard)
Skjerm: 800 × 600 punkter eller mer, High
Color (16 bits farge, 65 000 farger) eller
mer
Anbefalt miljø for bruk av
"PicturePackage"/"ImageMixer VCD2"
Programvare: Macromedia Flash Player 6.0
eller nyere, Windows Media Player 7.0
eller nyere, DirectX 9.0b eller nyere
Lydkort: 16 bits stereo-lydkort med
høyttalere
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales.)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 500 MB
Skjerm: Skjermkort (kompatibelt med Direct
Draw-driver) med 4 MB VRAM
NO
58
• Til automatisk opprettelse av musikkvideo/
lysbilder (side 67) kreves det en CPU av typen
Pentium III 500 MHz eller raskere.
• Når du bruker "ImageMixer VCD2", anbefales
det en CPU av typen Pentium III 800 MHz eller
raskere.
• Denne programvaren er kompatibel med
DirectX-teknologien. "DirectX" må installeres.
• Det er påkrevet med en separat programvare for
drift av opptaksenheten, hvis du vil skrive til
CD-R.
Om å koble kameraet til en
datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager] og [PTP].
Dette kapitlet beskriver [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For nærmere informasjon om
[PTP], se side 55.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Kopiere bilder til datamaskinen din
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte:
For en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor
2 Sett CD-ROM-en inn i
datamaskinen, og klikk deretter
på [USB Driver] når
installeringsskjermbildet vises.
Ta ut "Memory Stick Duo" av kameraet og
sett den inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett Memory Stick Duo-adapteren inn i
datamaskinen og kopier bildene.
For en datamaskin uten "Memory
Stick"-spor
Skjermbildet "InstallShield Wizard"
vises.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
• Hvis skjermbildet med installeringsmenyen
ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My
Computer (Min datamaskin)) t
(PICTUREPACKAGE).
Trinn 1: Installere USB-driveren
Bruke datamaskinen din
Følg trinn 1 til 5 på side 59 til 64 for å
kopiere bilder.
3 Klikk på [Next] (Neste).
• En driver er en programvare som gjør at utstyr
som er koblet til datamaskinen fungerer som det
skal.
• Når du bruker Windows XP, må du begynne
med trinn 2.
• Hvis "PicturePackage" allerede er installert, kan
du begynne med trinn 2.
MERK: Ikke koble kameraet til
datamaskinen på dette tidspunkt.
Installeringen av USB-driveren
begynner. Når driveren er ferdig
installert, får du en melding om dette på
skjermen.
1 Lukk alle programmer som er i
bruk.
• I Windows 2000 må du logge deg på som
Administrator (autoriserte administratorer).
NO
59
4 Klikk på boksen ved siden av
[Yes, I want to restart my
computer now] (Ja, jeg vil starte
datamaskinen på nytt nå) for å
velge dette alternativet, og klikk
deretter på [Finish] (Fullfør).
1
2
Datamaskinen din starter på nytt. Du
kan nå etablere en USB-tilkobling.
Ta ut CD-ROM-en når installeringen er
fullført.
Trinn 2: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
dette trinnet unødvendig.
2 Sett inn en tilstrekkelig oppladet
batteripakke i kameraet, eller
koble kameraet til et vegguttak
med vekselstrømadapteren (ikke
inkludert).
NO
60
• Når du kopierer bilder til datamaskinen din
ved hjelp av en batteripakke med lite strøm,
kan kopieringen mislykkes, eller bildedata
kan bli ødelagt hvis batteripakken går tom
for strøm for tidlig.
3 Still inn modusbryteren på
slå deretter på kameraet og
datamaskinen.
, og
Trinn 3: Koble sammen
kameraet og datamaskinen
"USB-modus Masselager" vises på
skjermen på kameraet.
USB-modus
Masselager
Memory Stick
Slå på
2 Til multikontakten
1 Til en USB-kontakt
MENU
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
igang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
* Når enhetene kommuniserer, er
tilgangsindikatorene røde. Ikke bruk
datamaskinen før indikatorene blir hvite.
• Hvis "USB-modus Masselager" ikke vises, må
du stille inn [USB-tilkobl.] på [Masselager]
(side 55).
Bruke datamaskinen din
Kabel for
flerbruksterminal
(inkludert)
Tilgangsindiatorer*
Trinn 4-A: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Still inn bryteren på den medfølgende
kabelen for flerbruksterminalen på
"CAMERA".
CAMERA TV
DISP SEL
• Hvis du bruker Windows XP, vises
AutoPlay-veiviseren på skrivebordet.
• Hvis du bruker Windows 98/98SE/2000/Me, må
du følge den prosedyren som er forklart under
"Trinn 4-B: Kopiere bilder til en datamaskin" på
side 63.
• Hvis du bruker Windows XP og veiviserskjermbildet ikke vises automatisk, må du følge
den prosedyren som er forklart under "Trinn 4B: Kopiere bilder til en datamaskin" på side 63.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappe.
NO
61
1 Etter at du har opprettet en USBtilkobling i trinn 3, må du klikke på
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier bilder til en mappe på
datamaskinen, ved hjelp av
Microsofts veiviser for skanner
og kamera.) t [OK] når veiviservinduet vises automatisk på
skrivebordet.
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter på
[Next] (Neste).
1
2
1
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" (Bildenavn og mål) vises.
4 Velg et navn og et mål for bildene,
2
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" (Veiviser for skanner og
kamera) vises.
og klikk på [Next] (Neste).
1
2 Klikk på [Next] (Neste).
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo" vises.
• Hvis det ikke er satt inn noen "Memory
Stick Duo", vises bilder fra internminnet.
2
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options" (Andre
alternativer).
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
NO
62
5 Klikk på boksen ved siden av
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingen ting,
jeg er ferdig med å jobbe med
disse bildene) for å velge dette
alternativet, og klikk så på [Next]
(Neste).
1 Dobbeltklikk på [My Computer]
(Min datamaskin) t [Removable
Disk] (Utskiftbar disk) t [DCIM].
1
2
6 Klikk på [Finish] (Fullfør).
Veiviservinduet lukkes.
• For å fortsette å kopiere andre bilder, må du
koble fra kabelen for flerbruksterminalen
(side 65). Følg deretter den prosedyren som
er forklart i "Trinn 3: Koble sammen
kameraet og datamaskinen" på side 61.
Bruke datamaskinen din
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Fullføre Veiviser
for skanner og kamera) vises.
• Hvis ikonet for "Removable Disk"
(Utskiftbar disk) ikke vises, se side 88.
2 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy] (Kopier).
1
2
Trinn 4-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
• Hvis du bruker Windows XP, må du følge den
prosedyren som er forklart i "Trinn 4-A:
Kopiere bilder til en datamaskin" på side 61.
• Hvis du vil ha informasjon om lagringsmål
for bildefiler, se side 65.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"
(Mine dokumenter)-mappen.
NO
63
3 Dobbeltklikk på mappen [My
Documents] (Mine dokumenter).
Høyreklikk deretter på vinduet
"My Documents" (Mine
dokumenter) for å vise menyen,
og klikk på [Paste] (Lim inn).
1 Klikk på [Start] t [My
Documents] (Mine dokumenter).
2
1
1
2
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid merke deg at
det å endre filnavnet (side 66) kan innebære
at du senere ikke vil kunne spille av det
bildet med kameraet ditt.
Trinn 5: Vise bilder på
datamaskinen din
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents" (Mine dokumenter).
NO
64
Innholdet i mappen "My Documents"
(Mine dokumenter) vises.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke på [My Documents] (Mine
dokumenter) på skrivebordet.
2 Dobbeltklikk på den ønskede
bildefilen.
Bildet vises.
Slette USB-tilkoblingen
Eksempel: Se på mapper i Windows XP
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil:
• koble fra kabelen for flerbruksterminalen
• ta ut en "Memory Stick Duo"
• sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• slå av kameraet
x For Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
A
B
Dobbeltklikk her
(Sony DSC) t [Stop]
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet, og
klikk på [OK].
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
x For Windows 98/98SE
Bekreft at tilgangsindikatorene (side 61) er
hvite. Hvis tilgangsindikatorene er blitt
hvite, er enheten koblet fra datamaskinen.
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet
ditt, er gruppert som mapper på "Memory
Stick Duo".
C
Bruke datamaskinen din
2 Klikk på
(Stopp).
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som ikke er utstyrt
med en funksjon for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo"; kun "101MSDCF"
– Internt minne; kun "101_SONY"
C Mapper som inneholder filmdata osv. som
er tatt opp med et kamera som ikke er
utstyrt med en funksjon for opprettelse av
mapper
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MSSONY".
• Bildefiler navngis som følger: ssss står for
et hvilket som helst nummer mellom 0001 og
9999. De numeriske delene av navnet på en
filmfil som er tatt opp i filmmodus og dens
tilhørende indeksfil er de samme.
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som tas opp når du spiller inn
film: MOV0ssss.THM
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om mapper,
kan du slå opp på side 40 og 52.
NO
65
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin
med kameraet ditt (med en "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise det bildet
igjen på kameraet ved å kopiere bildefilen
fra datamaskinen og over på en "Memory
Stick Duo".
• Trinn 1 er ikke påkrevet hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet ditt.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet ditt (side 52) og så
kopiere bildefilen.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
så på [Rename] (Gi nytt navn).
Endre filnavnet til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
1
2
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et suffiks
(filetternavn), avhengig av datamaskinens
innstillinger. Suffikset for stillbilder er JPG,
og suffikset for filmer er MPG. Ikke endre
suffikset.
NO
66
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
Duo"-mappen i følgende
rekkefølge:
1Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy] (Kopier).
2Dobbeltklikk på [Removable Disk]
(Utskiftbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Min
datamaskin).
3Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk på
[Paste] (Lim inn).
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
Bruke den medfølgende programvaren
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Oversikt over medfølgende
programvare
Den medfølgende CD-ROM-en inneholder
to programmer: "PicturePackage" og
"ImageMixer".
PicturePackage
A
B
C
D
E
Installere programvaren
Du kan installere "PicturePackage"- og
"ImageMixer VCD2"-programvaren med
følgende prosedyre:
• Hvis du ennå ikke har installert USB-driveren
(side 59), må du ikke koble til kameraet før du
har installert "PicturePackage"-programvaren
(gjelder ikke hvis du bruker Windows XP).
• I Windows 2000/XP må du logge deg på som
Administrator.
• Når "PicturePackage" er installert, installeres
USB-driveren automatisk.
1 Slå på datamaskinen din og legg
CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
Det du kan gjøre:
A Save the images on CD-R (Lagre bildene
på en CD-R)
B Music Video/Slideshow Producer
(Musikkvideo/lysbilde-produsent)
Bruke datamaskinen din
Vinduet med installeringsmenyen vises.
• Hvis det ikke vises, må du dobbeltklikke på
(My Computer (Min datamaskin)) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Klikk på [PicturePackage].
C Viewing video and pictures on PC (Vise
video og bilder på en PC)
D Burning Video CD (Brenne video-CD)
Skjermbildet "ImageMixer VCD2" vises.
E Transfer Slideshow music (Overføre
musikk til lysbildevisningen)
Hvordan funksjonene skal startes:
Klikk på et av alternativene A-E, og klikk
så på knappen nederst til høyre på
skjermbildet.
Skjermbildet "Choose Setup Language"
(Velg konfigureringsspråk) vises.
NO
67
3 Velg ønsket språk, og klikk så to
ganger på [Next] (Neste).
Dette avsnittet beskriver det engelske
skjermbildet.
Skjermbildet "License Agreement"
(Lisensavtale) vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] (Jeg
aksepterer vilkårene i lisensavtalen.) og
deretter klikke på [Next] (Neste).
4 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• "ImageMixer VCD2" og "DirectX" vil bli
installert hvis du ikke allerede har installert
dem.
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
5 Ta ut CD-ROM-en når snarveiikonene for "PicturePackage
Menu" (PicturePackage-meny) og
"PicturePackage destination
Folder" (Målmappe for
PicturePackage) vises etter
installeringen.
Legge til/skifte ut musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
Du kan skifte ut musikkfilene som er
forhåndsinnstilt i fabrikken, med
musikkfiler du heller vil bruke. Du kan også
slette eller legge til disse filene når du måtte
ønske det.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" er listet opp nedenfor:
• MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen
din
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk lagret på dette kameraet
1 Trykk på MENU for å vise menyen.
2 Velg
(Oppsett) med B på
kontrollknappen.
3 Velg
(Oppsett1) med v/V på
kontrollknappen, og velg deretter
[Last ned musikk] med v/B.
1
4 Velg [OK] med B/v, og trykk på z.
Meldingen "Koble til PC" vises.
5 Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen din.
Starte programvaren
• Dobbeltklikk på ikonet for
"PicturePackage Menu" (PicturePackagemeny) på skrivebordet.
Hvis du vil ha nærmere informasjon
om bruken av programvaren
NO
68
Klikk på [?] i øvre høyre hjørne av hvert
enkelt vindu for å gå til den skjermbaserte
hjelpen.
6 Start "Music Transfer".
7 Følg instruksene på skjermen for
å legge til/skifte ut musikkfiler.
• Gjenopprette fabrikkinnstilt musikk på
kameraet.
1 Utfør [Formater musikk] (side 54).
2 Utfør [Restore defaults] på "Music
Transfer".
Alle musikkfiler tilbakestilles til de
forhåndsinnstilte musikkfilene, og [Musikk] i
[Lysbilde]-menyen stilles inn på [Av].
3 Velg en passende musikkfil til
lysbildevisningen (side 27).
Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndsinnstilte ved hjelp av [Initialiser],
men dette vil også føre til at andre
innstillinger tilbakestilles.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om bruken
av "Music Transfer", kan du slå opp i
onlinehjelpen i "Music Transfer".
Bruke datamaskinen din
Teknisk støtte for "PicturePackage"/
"ImageMixer VCD2" gis av
brukerstøttesenteret til Pixela. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du
lese heftet i den medfølgende
CD-ROM-pakken.
NO
69
Bruke Macintosh-datamaskinen din
Du kan kopiere bilder til datamaskinen din
og opprette en video-CD ved hjelp av
"ImageMixer VCD2" (inkludert), eller
velge ønsket musikk til lysbildevisning, ved
hjelp av "Music Transfer".
Anbefalt datamaskinmiljø
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0
eller nyere)
USB-tilkobling: Inkludert (standard)
• Hvis du kobler til kameraet ditt med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Masselager] og [PTP].
Dette kapitlet beskriver [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For nærmere informasjon om
[PTP], se side 55.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
• Vi anbefaler at du har forhåndsinstallert
QuickTime 6 eller nyere på datamaskinen din.
Anbefalt miljø for bruk av
"ImageMixer VCD2"/ "Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS X (v10.1.5 eller nyere) for
"ImageMixer", Mac OS X (v10.3 eller
nyere) for "Music Transfer"
Hovedprosessor (CPU): iMac, eMac,
iBook, PowerBook, Power Mac serie G3/
G4/G5, Mac mini
Minne: 128 MB eller mer (256 MB eller mer
anbefales) for "ImageMixer", 64 MB eller
mer (128 MB eller mer anbefales) for
"Music Transfer"
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering—ca. 250 MB
Skjerm: 1024 × 768 punkter eller mer, 32 000
farger eller mer for "ImageMixer"
Om å koble kameraet til en
datamaskin
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, herunder kameraet ditt, ikke
vil fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
NO
70
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjøre kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som ble
beskrevet under "Trinn 2: Klargjøre
kameraet og datamaskinen" på side 60.
2 Koble til kabelen for
flerbruksterminalen.
Utfør den samme prosedyren som ble
beskrevet under "Trinn 3: Koble
sammen kameraet og datamaskinen" på
side 61.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk på det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere er lagret.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsplassen for filene og filnavnene, se
side 65.
4 Vise bilder på datamaskinen.
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og på
den ønskede bildefilen i den mappen
som inneholder de kopierte filene, for å
åpne filen.
Slette USB-tilkoblingen
Installere "ImageMixer VCD2"
• Lukk alle andre programmer før du installerer
"ImageMixer VCD2."
• Skjerminnstillingene bør være 1024 × 768
punkter eller høyere, og 32 000 farger eller
høyere.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og
legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på CD-ROM-ikonet.
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil:
3 Kopier [IMXINST.SIT]-filen i [MAC]mappen til harddiskikonet.
• koble fra kabelen for flerbruksterminalen
• ta ut en "Memory Stick Duo"
• sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• slå av kameraet
4 Dobbeltklikk på [IMXINST.SIT]-filen i
Kopier til-mappen.
6 Når skjermbildet med brukerinformasjon
vises, må du skrive inn det ønskede navnet
og passordet.
Programvaren begynner å installeres.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
Starte "ImageMixer VCD2"
• Hvis du bruker Mac OS X v10.0, må du utføre
ovenstående prosedyre etter at du har slått av
datamaskinen.
Åpne [ImageMixer] i [Application], og
dobbeltklikk deretter på [ImageMixer
VCD2].
Lage en video-CD med
"ImageMixer VCD2"
Bruke datamaskinen din
Trekk og slipp diskikonet eller ikonet
for "Memory Stick Duo" til "Trash"
(søppel)-ikonet.
5 Dobbeltklikk på den ekstraherte
[ImageMixer VCD2_Install]-filen.
Hvis du vil ha nærmere informasjon
om bruken av programvaren
Klikk på [?] i øvre høyre hjørne av hvert
enkelt vindu for å gå til den skjermbaserte
hjelpen.
• Du kan lage en bildefil som er kompatibel med
funksjonen for å opprette en video-CD. For å
lagre data i video-CD-format på en CD-R
trenger du Toast (ikke inkludert) fra Roxio.
NO
71
Legge til/skifte ut musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
Du kan skifte ut musikkfilene som er
forhåndsinnstilt i fabrikken, med
musikkfiler du heller vil bruke. Du kan også
slette eller legge til disse filene når du måtte
ønske det.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer" er listet opp nedenfor:
• MP3-filer lagret på harddisken til datamaskinen
din
• Musikk på CD-er
• Forhåndsinnstilt musikk lagret på dette
kameraet.
Installere "Music Transfer"
• Lukk alle andre programmer før du installerer
"Music Transfer".
• For å installere programmet må du logge deg på
som administrator.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen din og
legg CD-ROM-en (inkludert) inn i
CD-ROM-stasjonen.
2 Dobbeltklikk på
(PICTUREPACKAGE).
3 Kopier [Music Transfer.pkg]-filen i
[MAC]-mappen til harddisken.
4 Dobbeltklikk på filen [Music Transfer.pkg]
i Kopier til-mappen.
Programvaren begynner å installeres.
Legge til/stifte ut musikkfiler
Se "Legge til/skifte ut musikk ved hjelp av
"Music Transfer"" på side 68.
Teknisk støtte for "ImageMixer
VCD2"/"Music Transfer" gis av
brukerstøttesenteret til Pixela. Hvis
du vil ha mer informasjon, kan du
lese heftet i den medfølgende
CD-ROM-pakken.
NO
72
Skrive ut stillbilder
Hvordan skrive ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i
[16:9(HDTV)]-modus, kan kantene på begge
sider være beskåret, så kontroller dette før du
skriver ut (side 91).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 74)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Skrive ut stillbilder
Skrive ut med en datamaskin
Du kan kopiere bilder til en datamaskin ved hjelp av den
medfølgende "PicturePackage"-programvaren, og skrive ut bildene.
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 78)
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning. Du kan merke bilder du på
forhånd vet du vil skrive ut, med et
-merke
(utskriftsrekkefølge).
NO
73
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet
ditt, ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Gjør kameraet klart til å koble det til skriveren med kabelen for flerbruksterminalen.
Når du kobler kameraet til en skriver som
blir gjenkjent når [USB-tilkobl.] er stilt inn
på [Auto], er trinn 1 unødvendig.
Indeksknapp
I enkeltbildemodus
Du kan skrive ut ett enkelt bilde på et
utskriftsark.
MENU-knapp
Kontrollknapp
• Det anbefales å bruke en fullt oppladet
batteripakke eller en vekselstrømadapter (ikke
inkludert) for å hindre at strømmen blir borte
midt i utskriftsjobben.
I indeksmodus
Du kan skrive ut flere bilder med redusert
størrelse på ett utskriftsark. Du kan skrive
ut et sett av det samme bildet (1) eller av
forskjellige bilder (2).
1
2
1 Trykk på MENU for å vise
menyen.
2 Trykk på B på kontrollknappen
for å velge
3 Velg [
(Oppsett).
] (Oppsett2) med V, og
velg deretter [USB-tilkobl.] med
v/V/B.
• Det kan hende du ikke vil ha tilgang til noen
indeksutskriftsfunksjon, avhengig av skriveren.
• Antallet bilder som kan skrives ut som
indeksbilde varierer fra skriver til skriver.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen i ca. fem sekunder
(feilvarsling), må du kontrollere den tilkoblede
skriveren.
2
4 Velg [PictBridge] med B/v, og
trykk deretter på z.
Oppsett 2
Filnummer:
PictBridge
USB-tilkobl.:
PTP
Masselager
Video ut:
Auto
Stille klokke:
USB-modus er innstilt.
NO
74
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
Slå på kameraet og skriveren.
Etter at forbindelsen er opprettet,
vises indikatoren
.
Koble flerbrukskontakten på
kameraet ditt til USB-kontakten på
skriveren med den medfølgende
kabelen for flerbruksterminalen.
60min
Skriv ut
Alt i denne mappen
DPOF-bilde
Velg
Dette bildet
Avbryt
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
2 Til
multikontakten
Trinn 3: Skrive ut
Uansett hva modusbryteren er stilt inn på,
vil utskriftsmenyen vises når du fullfører
trinn 2.
1 Velg ønsket utskriftsmetode med
Kabel for
flerbruksterminal
(inkludert)
v/V på kontrollknappen, og trykk
deretter på z.
Skrive ut stillbilder
1 Til USBkontakten
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
[DPOF-bilde]
• Still inn bryteren på den medfølgende kabelen
for flerbruksterminalen på "CAMERA".
Skriver ut alle bildene med et
merke (utskriftsrekkefølge) (side 78),
uansett hvilket bilde som vises.
[Velg]
CAMERA TV
DISP SEL
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
1Velg det bildet du vil skrive ut, med
b/B, og trykk deretter på z.
-merket vises på det valgte bildet.
• For å velge andre bilder må du gjenta
denne prosedyren.
2Velg [Skriv ut] med V, og trykk deretter
på z.
NO
75
[Dette bildet]
Skriver ut et vist bilde.
• Hvis du velger [Dette bildet] og stiller inn
[Indeks] på [På] i trinn 2, kan du skrive ut et
sett av de samme bildene som et
indeksbilde.
2 Velg utskriftsinnstillinger med
v/V/b/B.
3 Velg [OK] med V/B, og trykk
deretter på z.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen mens indikatoren
(Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen) vises på skjermen.
60min
Indikatoren
60min
Skriver ut
2/3
Skriv ut
Indeks
Størrelse
Dato
Antall
Av
Standard
Av
1
Avslutt OK
[Indeks]
Velg [På] for å skrive ut et indeksbilde.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag&tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (t trinn 2 i "Les
dette først"). Det kan hende denne
funksjonen ikke er tilgjengelig, avhengig av
skriveren.
[Antall]
Når [Indeks] er stilt inn på [Av]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
Når [Indeks] er stilt inn på [På]:
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark, som et indeksbilde.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
NO
76
Avslutt
Skrive ut andre bilder
Etter trinn 3 må du velge [Velg] og det
ønskede bildet med v/V, og utfør deretter
prosedyren fra trinn 1.
Skrive ut bilder på indeksskjermen
Utfør "Trinn 1: Klargjøre kameraet" (side
74) og "Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren" (side 75), og fortsett så med
følgende:
Når du kobler et kamera til en skriver, vises
utskriftsmenyen. Velg [Avbryt] for å slå av
utskriftsmenyen, og fortsett deretter som
nedenfor beskrevet.
1 Trykk på
(Indeks).
Indeksskjermen vises.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [ ] (Skriv ut) med B, og trykk
deretter på z.
4 Velg ønsket utskriftsmetode med v/V, og
trykk deretter på z.
Skriv ut
Alt i denne mappen
DPOF-bilde
Velg
Avbryt
[Velg]
Velger bilder og skriver ut alle de valgte
bildene.
Velg det bildet du vil skrive ut med v/V/
b/B, og trykk deretter på z for å vise merket. (Gjenta denne prosedyren for å
velge andre bilder.) Trykk deretter på
MENU.
[DPOF-bilde]
Skriver ut alle bildene med et
-merke
(utskriftsrekkefølge), uansett hvilket bilde
som vises.
[Alt i denne mappen]
Skriver ut alle bildene i mappen.
5 Utfør trinn 2 og 3 av "Trinn 3: Skrive ut"
(side 75).
Skrive ut stillbilder
NO
77
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning. Hvis fotoforretningen/
kopisenteret støtter fotoutskriftstjenester
som er kompatible med DPOF, kan du lage
et
-merke (utskriftsrekkefølge) på
bildene på forhånd, så du ikke trenger å
velge bildene på nytt når du får dem skrevet
ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til en "Memory Stick Duo", og ta så "Memory
Stick Duo" med deg til fotoforretningen eller
kopisenteret.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
-merke (print order, eller
utskriftsrekkefølge) på de bildene i
"Memory Stick Duo" som du vil skrive ut
senere.
• Du kan også skrive ut bildene med
-merket
(utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en skriver som
er kompatibel med DPOF-standarden (Digital
Print Order Format) eller en PictBridgekompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
• Når du merker bilder som er tatt i [Multiserie]modus, skrives alle bildene ut på ett ark med 16
felter.
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra din type "Memory Stick Duo",
kan du kopiere de bildene du vil ha skrevet ut til
et annet medium, som f.eks. en CD-R og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
NO
78
Merking i enkeltbildemodus
MENU-knapp
Kontrollknapp
1 Vis det bildet du vil skrive ut.
2 Trykk på MENU for å vise
menyen.
3 Velg DPOF med b/B, og trykk
deretter på z.
Bildet er merket med et
(utskriftsrekkefølge).
-merke
60min
2/9
DPOF
Avslutt
TILB./NESTE
4 For å merke andre bilder må du
vise det ønskede bildet med b/B,
og deretter trykke på z.
Fjerne merket i enkeltbildemodus
Trykk på z i trinn 3 eller 4.
Merking i indeksmodus
8 Velg [OK] med B, og trykk
1 Vis indeksskjermen (t trinn 6 i
deretter på z.
-merket blir hvitt.
"Les dette først").
For å avbryte må du velge [Avbryt] i trinn 4,
eller velge [Avslutt] i trinn 8, og deretter
trykke på z.
2 Trykk på MENU for å vise
menyen.
Fjerne merket i indeksmodus
3 Velg DPOF med b/B, og trykk
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av, i trinn 5, og trykk deretter på z.
deretter på z.
Fjerne alle merker i mappen
4 Velg [Velg] med v/V, og trykk
Velg [Alt i denne mappen] i trinn 4, og
trykk deretter på z. Velg [Av], og trykk
deretter på z.
deretter på z.
• Du kan ikke legge til et
denne mappen].
-merke i [Alt i
Skrive ut stillbilder
5 Velg det bildet du vil merke, med
v/V/b/B, og trykk deretter på z.
Et grønt
bildet.
-merke vises på det valgte
Grønt
merke
VELG
MENU
-
NESTE
6 Gjenta trinn 5 for å merke andre
bilder.
7 Trykk på MENU.
NO
79
Koble kameraet til TV-en din
Vise bilder på en TV-skjerm
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å
koble kameraet til en TV.
Slå av både kameraet og TV-en før du
kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Bruk kabelen for
flerbruksterminalen (inkludert) til
å koble sammen kameraet og TVen.
3 Slå på TV-en og still inn TV/videoinngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
4 Still inn modusbryteren på
og
slå på kameraet.
Modusbryter
60min
VGA
2/ 9
1 Til audio/videoinngangskontakter
101-0002
TILB./NESTE
2005 1 1 10:30PM
VOLUM
Kontrollknapp
2 Til
multikontakten
Bilder som er tatt med kameraet vises på
TV-skjermen.
Kabel for flerbruksterminal
(inkludert)
• Plasser kameraet med skjermen vendt oppover.
• Hvis TV-en din har stereo-inngangskontakter,
må du koble audiopluggen (svart) på kabelen for
flerbruksterminalen til den venstre
audiokontakten.
2 Still inn bryteren på kabelen for
flerbruksterminalen på "TV".
CAMERA TV
DISP SEL
NO
80
Trykk på b/B på kontrollknappen for å
velge det ønskede bildet.
• Når du bruker kameraet ditt i utlandet, kan
det bli nødvendig å skifte
videoutgangssignalet for å tilpasse det til
TV-apparatet ditt (side 56).
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm,
trenger du en TV med en
videoinngangskontakt og kabelen for
flerbruksterminalen (inkludert).
Fargesystemet til TV-en må passe til
fargesystemet på ditt digitale
stillbildekamera. Se etter på nedenstående
lister for å finne TV-fargesystemet i det
landet eller den regionen hvor kameraet
brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile,
Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica,
Japan, Korea, Mellomamerika, Mexico,
Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela
osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong
Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia,
Nederland, Norge, New Zealand, Polen,
Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk,
Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige,
Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland,
Ungarn, Østerrike osv.
Koble kameraet til TV-en din
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran,
Monaco, Russland, Ukraina osv.
NO
81
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet ditt, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 83 til 93.
Hvis det vises en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" på skjermen, se side 94.
2 Ta ut batteripakken, sett den inn igjen etter ca. ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Initialiser innstillingene (side 54).
4 Konsulter Sony-forhandleren din eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Når du sender inn kameraet ditt til reparasjon, betyr dette samtidig at du samtykker i at
internminnet og musikkfilene i kameraet kan kontrolleres.
NO
82
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Når du setter inn batteripakken, må du bruke enden av batteripakken til å skyve
batteriutkasteren mot linsen (t trinn 1 i "Les dette først").
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
Indikatoren for gjenværende batteritid fungerer ikke som den skal, eller
indikatoren viser at det er nok strøm igjen, men strømmen tappes for fort.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder (side 99).
• Den viste gjenværende tiden er forskjellig fra den faktiske. Lad ut batteripakken fullstendig,
og lad den helt opp igjen for å rette på displayet.
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er oppbrukt (side 99). Skift den ut med en ny.
Batteripakken tømmes for fort.
• Lad den tilstrekkelig (t trinn 1 i "Les dette først").
• Du bruker kameraet på et ekstremt kaldt sted (side 99).
• Batteriterminalen er skitten. Rengjør batteriterminalen med en bomullsdott e.l. og lad opp
batteripakken.
• Batteripakken er oppbrukt (side 99). Skift den ut med en ny.
Kan ikke slå på kameraet.
• Installer batteripakken på riktig måte (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
• Batteripakken er oppbrukt (side 99). Skift den ut med en ny.
Strømmen slås plutselig av.
Feilsøking
• Hvis du ikke har brukt kameraet på ca. tre minutter mens strømmen er på, vil kameraet
automatisk slå seg av for å hindre at batteripakken går tom. Slå på kameraet igjen (t trinn 2 i
"Les dette først").
• Batteripakken er utladet. Installer den oppladede batteripakken (t trinn 1 i "Les dette først").
NO
83
Ta stillbilder/ta opp film
Kameraet ditt kan ikke ta bilder.
• Kontroller ledig kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo" (side 20, 21). Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slette unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
– Bytte "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 97).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Still inn modusbryteren på
når du tar stillbilder.
• Still inn modusbryteren på
når du tar opp film.
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du tar opp film. Gjør ett av følgende:
– Still inn bildestørrelsen på en annen enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo" (side 97).
Motivet er ikke synlig på skjermen.
• Still inn modusbryteren på en annen stilling enn
(side 24).
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 16). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Spill inn i næropptaksmodus (makro). Pass på å plassere linsen lenger fra
motivet enn den korteste opptaksavstanden, ca. 8 cm (W)/25 cm (T), når du tar bilder. Eller
velg
(lupemodus) og fokuser fra en avstand på mellom ca. 1 cm og 20 cm fra motivet
(t trinn 5 i "Les dette først").
•
(lupemodus), (halvlysmodus),
(landskapsmodus) eller
(fyrverkerimodus) er
valgt i scenemodus når du tar stillbilder.
• Forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 33).
• Slå opp under "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 34.
Den optiske zoomen virker ikke.
• Du kan ikke endre zoomen mens du tar opp film.
• Velg en annen modus enn
(lupemodus) når du tar stillbilder.
Den nøyaktige digitale zoomen virker ikke.
• Still inn [Digital zoom] på [Nøyaktig] (side 47).
• Denne funksjonen kan ikke brukes ved opptak av film.
NO
84
Smart zoom fungerer ikke.
• Still inn [Digital zoom] på [Smart] (side 47).
• Denne funksjonen kan ikke brukes når:
– Bildestørrelsen er stilt inn på [6M] eller [3:2].
– Du tar opp i multiseriemodus.
– Du tar opp film.
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(ingen blits) (t trinn 5 i "Les dette først").
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [Mode] (REC-modus) er stilt inn på [Serie], [Eksp-gruppe] eller [Multiserie] (side 36).
–
(halvlysmodus), (stearinlysmodus) eller
(fyrverkerimodus) er valgt i scenemodus
(side 25).
– modusbryteren er stilt inn på
.
• Still inn blitsen på (tvungen blits) (t trinn 5 i "Les dette først") når
(lupemodus),
(landskapsmodus),
(snømodus),
(strandmodus) eller
(høyhastighetslukkermodus) er valgt i scenemodus.
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Støv i luften har reflektert blitslyset og vises på bildet. Dette er ikke feil.
Næropptaksfunksjonen (makro) virker ikke.
•
(lupemodus), (halvlysmodus),
(landskapsmodus),
(fyrverkerimodus) er valgt i scenemodus (side 25).
(stearinlysmodus) eller
Dato og tid registreres ikke riktig.
• Still inn riktig dato og tid (t trinn 2 i "Les dette først").
Feilsøking
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 32).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 35) eller juster
eksponeringen (side 32).
• Skjermens lysstyrke er for lav. Øk lysstyrken til LCD-baklyset (side 19).
Bildet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv i spotlight på et mørkt sted, som f.eks. en scene. Juster
eksponeringen (side 32).
• Skjermens lysstyrke er for høy. Juster lysstyrken til LCD-bakgrunnslyset ved å velge noe
annet enn sterkere lys (side 19).
NO
85
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Bildeeffektfunksjonen er aktivert. Slå av bildeeffektfunksjonen (side 38).
Vertikale streker vises når du fotograferer et veldig lyst motiv.
• Motivet "henger igjen". Dette er ikke feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å gjøre skjermen lettere å se på ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen virkning på det innspilte bildet.
Motivet har røde øyne.
• Still inn [Rødøyered.] i
(Oppsett) menyen på [På] (side 48).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn den anbefalte avstanden, og bruk blits
(t trinn 5 i "Les dette først").
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 4, t "Les dette først").
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Ikke mer kapasitet i internminnet eller "Memory Stick Duo". Slett unødvendige bilder
(t trinn 6 i "Les dette først").
• Det er lite strøm på batteriet. Installer en oppladet batteripakke.
Vise bilder
Slå opp under "Datamaskiner" (side 88) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet ditt kan ikke spille av bilder.
• Still inn modusbryteren på
(side 24).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen din (side 66).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet ditt.
• Kameraet er i USB-modus. Opphev USB-tilkoblingen (side 65).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
NO
86
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en din (side 56).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 80).
• Bryteren på kabelen for flerbruksterminalen er stilt inn på "CAMERA". Still den inn på "TV"
(side 80).
Bildet vises ikke på skjermen når det opprettes en USB-tilkobling.
• Bryteren på kabelen for flerbruksterminalen er stilt inn på "TV". Koble fra kabelen for
flerbruksterminalen, eller still inn bryteren på "CAMERA" (side 61).
Slette/redigere bilder
Kameraet ditt kan ikke slette et bilde.
• Opphev beskyttelsen (side 41).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 97).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bilder
(side 40), eller at du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og setter
bryteren på LOCK (side 97) for å hindre utilsiktet sletting.
Funksjonen for størrelsesendring virker ikke.
• Du kan ikke endre størrelse på filmer og multiseriebilder.
Du kan ikke vise et DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
Feilsøking
• Du kan ikke vise DPOF-merker (utskriftsrekkefølge) på filmer.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke lang nok til å kunne klippes (kortere enn ca. to sekunder).
• Opphev beskyttelsen (side 41).
• Stillbilder kan ikke klippes.
NO
87
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen din er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 58 for Windows, og side 70 for Macintosh.
Du kan ikke installere USB-driveren.
• I Windows 2000 må du logge deg på som Administrator (autoriserte administratorer) (side 59).
Ingenting vises på kameraskjermen når det opprettes en USB-tilkobling.
• Bryteren på kabelen for flerbruksterminalen er stilt inn på "TV". Still den inn på "CAMERA"
(side 61).
Datamaskinen din gjenkjenner ikke kameraet ditt.
• Slå på kameraet (t trinn 2 i "Les dette først").
• Når det er lite strøm på batteriet, må du installere en oppladet batteripakke (t trinn 1 i "Les
dette først"), eller bruke vekselstrømadapteren (ikke inkludert) (side 14).
• Bruk den medfølgende kabelen for flerbruksterminalen (side 61).
• Koble kabelen for flerbruksterminalen fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt
til igjen. Pass på at "USB-modus Masselager" vises (side 61).
• Still inn [USB-tilkobl.] på [Masselager] i
(Oppsett)-menyen (side 55).
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 61).
• USB-driveren er ikke installert. Installer USB-driveren (side 59).
• Datamaskinen din gjenkjenner ikke enheten, fordi du koblet sammen kameraet og
datamaskinen med kabelen for flerbruksterminalen før du installerte "USB Driver" fra den
medfølgende CD-ROM-en. Slett den feilaktig gjenkjente enheten fra datamaskinen, og
installer USB-driveren (se neste punkt).
Ikonet "Removable disk" (Utskiftbar disk) vises ikke på datamaskinskjermen
når du kobler datamaskinen til kameraet.
• Følg nedenstående prosedyre for å installere USB-driveren igjen. Følgende prosedyre gjelder
Windows-datamaskiner.
1 Høyreklikk på [My Computer] (Min datamaskin) for å vise menyen, og klikk deretter på
[Properties] (Egenskaper).
Skjermbildet "System Properties" (Systemegenskaper) vises.
2 Klikk på [Hardware] (Maskinvare) t [Device Manager] (Enhetsbehandling).
• For Windows 98/98SE/Me, klikk på [Device Manager] (Enhetsbehandling)-fanen.
"Device Manager" (Enhetsbehandling) vises.
3 Høyreklikk på [ Sony DSC], og klikk deretter på [Uninstall] (Avinstaller) t [OK].
Enheten slettes.
4 Installer USB-driveren (side 59).
NO
88
Du kan ikke kopiere bilder.
• Koble kameraet på riktig måte til datamaskinen med den medfølgende kabelen for
flerbruksterminalen (side 61).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet ditt (side 61, 70).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer med en "Memory Stick
Duo" som er formatert av kameraet ditt (side 52).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "PicturePackage"
automatisk.
• Start "PicturePackage-Menu" og kontroller [Settings] (Innstillinger).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 61).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "PicturePackage", må du klikke på hjelp i øvre høyre hjørne av de enkelte
vinduene.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden forstyrres av støy når du ser en film på datamaskinen.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
harddisken på datamaskinen, og spill så av filmen derfra (side 59).
Du kan ikke skrive ut et bilde.
• Kontroller skriverinnstillingene.
Bilder som er kopiert en gang til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
Feilsøking
• Kopier dem til en mappe kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 65).
• Bruk riktig (side 66).
"Music Transfer" gjenkjenner ikke kameraet.
• Skriveområdet til musikkfilene på kameraet er skadet. Utfør [Formater musikk] (side 54).
NO
89
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei (t trinn 3 i "Les dette først").
Kan ikke ta opp på en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 97).
• "Memory Stick Duo" er full. Slett unødvendige bilder (t trinn 6 i "Les dette først").
• Sett inn en "Memory Stick PRO Duo" (side 20) når du tar opp film med bildestørrelsen stilt
inn på [640 (fin)].
Kan ikke formatere en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 97).
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem. Vi
anbefaler at du stiller skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick Duo" på LOCK for å
forhindre utilsiktet sletting (side 97).
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller om datamaskinen og kortleseren støtter "Memory Stick PRO Duo". De som bruker
datamaskiner og kortlesere som er laget av andre produsenter enn Sony, bør kontakte de
respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 59
til 61). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Internminne
Kameraet eller datamaskinen kan ikke spille av data i internminnet.
• Det sitter en "Memory Stick Duo" i kameraet. Ta den ut (t trinn 4 i "Les dette først").
Kan ikke ta opp bilder med internminnet.
• Det sitter en "Memory Stick Duo" i kameraet. Ta den ut (t trinn 4 i "Les dette først").
Den ledige kapasiteten til internminnet øker ikke, selv når du kopierer data
lagret i internminnet til en "Memory Stick Duo".
• Dataene slettes ikke etter kopiering. Utfør [Format]-kommandoen (side 51) for å formatere
internminnet etter at du har kopiert dataene.
NO
90
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Kontroller kapasiteten (64 MB eller mer anbefales).
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
Skrive ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Bilder skrives ut med begge kantene beskåret.
• Når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen stilt inn på [16:9(HDTV)], kan begge
kantene av bildet være beskåret.
• Når du skriver ut bilder med din egen skriver, kan du forsøke å oppheve innstillingene for
trimming eller utskrift uten kantlinjer. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får skrevet ut bilder i en fotoforretning eller et kopisenter, kan du spørre om de kan
skrive ut bildene uten å beskjære begge kantene.
PictBridge-kompatibel skriver
En forbindelse kan ikke opprettes.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
Feilsøking
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Still inn [USB-tilkobl.] på [PictBridge] i
(Oppsett)-menyen (side 55).
• Koble fra og til igjen kabelen for flerbruksterminalen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Ingenting vises på kameraskjermen når det opprettes en USB-tilkobling.
• Bryteren på kabelen for flerbruksterminalen er stilt inn på "TV". Still den inn på "CAMERA"
(side 75).
NO
91
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kameraet og skriveren er ordentlig tilkoblet hverandre, med kabelen for
flerbruksterminalen.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble fra og til
igjen kabelen for flerbruksterminalen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må du
koble fra kabelen for flerbruksterminalen, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til
kabelen for flerbruksterminalen igjen.
• Filmer kan ikke skrives ut.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Du koblet fra kabelen for flerbruksterminalen før
-merket (Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminalen) hadde forsvunnet.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata kan ikke skrives ut med datoen. Still [Dato] på [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 76).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut på ønsket
størrelse.
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble fra kabelen for flerbruksterminalen og koble den til igjen når du skifter papirformat
etter at skriveren er blitt koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 76) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
NO
92
Annet
Kameraet ditt fungerer ikke.
• Bruk den batteripakketypen du kan bruke med dette kameraet (side 99).
• Det er lite strøm på batteriet (Indikatoren E vises). Lad batteripakken (t trinn 1 i "Les dette
først").
Strømmen er på, men kameraet virker ikke.
• Den innebygde mikrodatamaskinen fungerer ikke som den skal. Ta ut batteripakken, sett den
inn igjen etter ca. ett minutt, og slå på strømmen.
Det er en indikator på skjermen jeg ikke kan identifisere.
• Se side 15.
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen (side 102).
Kameraet blir varmt når du bruker det over lengre tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermen for klokkeinnstilling vises når du slår på kameraet.
• Still dato og tid igjen (t trinn 2 i "Les dette først").
Feilsøking
NO
93
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Meldinger
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav i alfabetet, har kameraet ditt et
egendiagnose-display. De to siste sifrene
(markert med ss) vil variere med
kameraets tilstand.
Hvis du selv etter å ha fulgt nedenstående
forslag til problemløsning noen ganger,
ikke klarer å løse problemet, må du ta
kontakt med Sony-forhandleren din eller
ditt lokale, autoriserte Sony-servicesenter.
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
C:32:ss
Kun for "InfoLITHIUM"-batteri
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet ditt. Slå strømmen av og på
igjen.
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese data fra eller
skrive data til "Memory Stick Duo". Ta
ut og sett inn igjen "Memory Stick Duo"
flere ganger.
• Det har oppstått en formateringsfeil i
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 52).
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet kan ikke brukes med
dette kameraet, eller dataene er ødelagt.
Sett inn en ny "Memory Stick Duo"
(side 97).
E:61:ss
E
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken (t trinn 1 i "Les dette
først"). Avhengig av bruksbetingelsene
eller batteripakketypen, kan indikatoren
blinke selv om det fortsatt er 5 til 10
minutter batteritid igjen.
• Denne batteripakken er ikke av typen
"InfoLITHIUM".
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen (t trinn 2
i "Les dette først").
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen (t trinn 2
i "Les dette først").
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 97).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
E:62:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 54)
og slå så på strømmen igjen.
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn i kameraet, kan ikke brukes i dette
kameraet (side 97).
Formatfeil
• Formater mediet igjen (side 51 og 52).
NO
94
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 97).
Filfeil
• Det oppsto en feil da bildet ble avspilt.
Beskytt fil
• Opphev beskyttelsen (side 41).
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(t trinn 6 i "Les dette først").
Leseminne
• Kameraet ditt kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
som ikke kan spilles av på kameraet ditt.
Kan ikke dele
• Filmen er ikke lang nok til å kunne
deles (kortere enn ca. to sekunder).
• Filen er ikke en film.
Ingen fil
• Ingen bilder er lagret i det interne
minnet.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
kompatibel med kameraet.
Ingen fil i denne mappen
• Ingen bilder er lagret i denne mappen.
• Du utførte ikke prosedyren på riktig
måte da du kopierte bilder fra
datamaskinen din (side 66).
Mappefeil
• En mappe med de samme sifrene på de
lys. Bruk blitsen, slå på
bildestabiliseringsfunksjonen eller
monter kameraet på et stativ for at det
skal stå støtt.
640 (fin) ikke tilgjengelig
Feilsøking
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (For
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg en annen mappe,
eller opprett en ny mappe (side 52).
(Indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
• Filmer med størrelsen 640 (fin) kan tas
opp kun ved hjelp av en "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller still inn en annen
bildestørrelse en [640 (fin)].
Kan ikke opprette flere mapper
• En mappe med et navn som begynner
med "999" finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Kan ikke ta opp
• Kameraet kan ikke lagre bilder i den
valgte mappen. Velg en annen mappe
(side 53).
NO
95
Muliggjør skriver-tilkobling
• [USB-tilkobl.] er stilt inn på
[PictBridge], men kameraet er koblet til
en enhet som ikke er PictBridgekompatibel. Kontroller enheten.
• Forbindelsen er ikke opprettet. Koble
fra og til igjen kabelen for
flerbruksterminalen. Hvis det vises en
feilmelding på skriveren, må du slå opp
i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
Koble til PictBridge-enhet
• Du prøvde å skrive ut bilder før
skriverforbindelsen var opprettet. Koble
til en PictBridge-kompatibel skriver.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Ingen bilder til lysbildevisning
• Den valgte mappen inneholder ingen
filer som kan spilles av i lysbildevisning
med musikk.
Musikkfeil
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last
deretter ned en ny musikkfil.
Utskrift ikke mulig
• Du har prøvd å utføre [DPOF-bilde]
uten å merke bildet (bildene) med et
DPOF-merke (utskriftsrekkefølge).
• Du har prøvd å utføre [Alt i denne
mappen] på en mappe som bare
inneholder filmer. Du kan ikke skrive ut
filmer.
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut
er i orden.
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for flerbruksterminalen.
NO
96
Feil ved musikk- formatering
• Utfør [Formater musikk].
Annet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
avspilling
Memory Stick
(uten MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
Om å bruke en "Memory Stick Duo"
(ikke inkludert)
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK (bruk en spiss gjenstand), kan du ikke ta
opp, redigere eller slette bilder.
Terminal
Skrivebeskyttelsesbryter
Notisområde
*1
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data.
• Ikke trykk hardt når du skriver i notisområdet.
• Ikke sett på en etikett på selve "Memory Stick
Duo" eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• Oppbevar "Memory Stick Duo" utenfor små
barns rekkevidde. De kan komme til å svelge
den.
Annet
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2 Støtter høyhastighets-dataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
*3
Filmer av størrelsen 640 (fin) kan tas opp.
Plasseringen og/eller formen på
skrivebeskyttelsesbryteren kan variere fra
en "Memory Stick Duo" til en annen.
NO
97
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende betingelser:
– Steder med høy temperatur, som f.eks. en
varm bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
Om å bruke Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Duo" med
en "Memory Stick"-kompatibel enhet, må du
passe på å sette inn "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn
en "Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inne en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei, og så
sette den helt inn. Hvis den settes inn feil vei,
kan det oppstå feil.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at "Memory Stick Duo" er satt inn i riktig
retning. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Om å bruke en "Memory Stick PRO
Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO Duo"
med en kapasitet på opptil 2 GB fungerer godt
med dette kameraet.
NO
98
Om batteripakken "InfoLITHIUM"
Dette kameraet krever en "InfoLITHIUM"batteripakke (T-type).
Hva er en "InfoLITHIUM"batteripakke?
En "InfoLITHIUM"-batteripakke er en
lithium-ion-batteripakke som kan
kommunisere med kameraet ditt om
driftsbetingelsene. "InfoLITHIUM"batteripakken beregner strømforbruket i
henhold til kameraets driftsbetingelser, og
viser gjenværende batteritid i minutter.
Om lading av batteripakken
Vi anbefaler at batteripakken lades opp i
omgivelsestemperaturer på mellom 10 °C og
30 °C. Utenfor dette temperaturintervallet vil det
kanskje ikke være mulig å lade opp batteripakken
skikkelig.
Effektiv bruk av batteripakken
Strømmen kan slå seg av selv om indikatoren for
gjenværende batteritid viser at det er nok strøm
igjen. Bruk opp batteripakken og lad den opp helt
igjen, så indikatoren for gjenværende batteritid
fungerer korrekt. Merk imidlertid at indikatoren
for gjenværende batteritid noen ganger ikke vil
tilbakestilles til riktig visning hvis batteripakken
brukes lenge ved høye temperaturer, er blitt
liggende i fullt oppladet tilstand eller brukes ofte.
Oppbevare batteripakken
• Hvis batteripakken ikke skal brukes på lenge,
må den lades helt opp og deretter utlades helt
ved hjelp av kameraet én gang i året før den
oppbevares på et tørt og kjølig sted. Gjenta
lading og utlading én gang i året for å
vedlikeholde batteripakkens funksjoner.
• For å bruke opp batteripakken må du la
kameraet være PÅ i lysbildevisningsmodus
(side 26) til strømmen er brukt opp.
• For å unngå flekker på terminalen, kortslutning
osv. må du passe på å bruke det medfølgende
batterietuiet når du transporterer eller
oppbevarer batteripakken.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
som du bruker den, og ettersom tiden går. Hvis
batteriets driftstid ser ut til å være kraftig
redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av sin levetid.
Kjøp en ny batteripakke.
• Batteriets levetid varierer med
oppbevaringsforholdene og driftsbetingelsene
og med miljøet der batteripakken brukes.
Annet
• Batteriets ytelse reduseres på steder med lave
temperaturer. Dermed er den tiden batteriet kan
brukes, kortere hvis det er kaldt. Vi anbefaler
følgende metode for at batteripakken skal kunne
brukes så lenge som mulig:
– Putt batteripakken i en lomme nær kroppen
for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet ditt rett før du begynner opptaket.
• Hvis du bruker blitsen eller zoomen hyppig, vil
batteripakken raskt tømmes for strøm.
• Vi anbefaler at du har reservebatteripakker for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før de
faktiske opptakene.
• Ikke la det komme vann på batteripakken.
Batteripakken er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på svært varme steder,
som f.eks. i en bil eller i direkte solskinn.
Om indikatoren for gjenværende
batteritid
NO
99
Om batteriladeren
x Om batteriladeren
• Ikke lad andre batteripakker enn Sony
"InfoLITHIUM"-batteripakker i den
batteriladeren som fulgte med kameraet ditt.
Andre batterier enn de spesifiserte kan begynne
å lekke, bli overoppvarmet eller eksplodere hvis
du forsøker å lade dem, noe som medfører risiko
for skader i form av strømstøt og forbrenninger.
• Ta den ladede batteripakken ut av batteriladeren.
Hvis du fortsetter å lade den, er det fare for
lekkasjer, sterk varme, eksplosjon eller elektrisk
støt.
• Når ladelampen CHARGE blinker, kan dette
tyde på en feil ved batteriet, eller på at en
batteripakke av en annen type enn den
spesifiserte er satt inn. Kontroller at
batteripakken er av den spesifiserte typen. Hvis
batteripakken er av den spesifiserte typen, må du
ta ut batteripakken, bytte den ut med en ny eller
en annen, og kontrollere om batteriladeren
fungerer som den skal. Hvis batteriladeren
fungerer som den skal, kan det ha oppstått en
batterifeil.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at
ladingen ikke vil lykkes. Rengjør batteriladeren
med en tørr klut e.l.
NO
100
Om Cyber-shot Station
Cyber-shot Station (ikke inkludert) gjør det
enkelt å lade kameraet. Bare plasser
kameraet i Cyber-shot Station, og ladingen
begynner automatisk. Når du lader batteriet,
kan du kontrollere batterinivået ved hjelp av
ladelampene (CHARGE) på Cyber-shot
Station.
Fjernkontrollen som følger med Cyber-shot
Station setter deg i stand til å utføre
følgende operasjoner på avstand.
– Spille av bilder på en TV.
– Lysbildevisning
– Avspillingszoom
– Trimme
Når en PictBridge-kompatibel skriver er
tilkoblet, kan du i tillegg enkelt skrive ut
bilder med fjernkontrollen.
Nærmere informasjon finner du i
bruksanvisningen som fulgte med Cybershot Station.
Annet
NO
101
Forholdsregler
x Ikke la kameraet ligge på følgende
steder:
• På svært varme steder
I en bil som er parkert i solen kan kamerahuset
bli deformert, noe som kan føre til at kameraet
slutter å virke som det skal. Dette kan også skje
på liknende steder.
• I direkte sollys eller nær en ovn
Kamerahuset kan bli misfarget eller deformert,
noe som kan føre til at kameraet slutter å virke
som det skal.
• På et sted som er utsatt for vuggende bevegelser
• I nærheten av sterke magnetfelt
• På sandete eller støvete steder
Vær forsiktig så det ikke kommer sand eller støv
inn i kameraet. Dette kan få kameraet til å slutte
å virke som det skal, og i enkelte tilfeller vil det
kunne oppstå feil som ikke kan repareres.
x Om transportering
Ikke sett deg i en stol eller på et annet sted med
kameraet i baklommen på bukser eller skjørt, da
dette kan føre til skader på kameraet.
x Om driftstemperaturer
Kameraet ditt er konstruert for bruk ved
temperaturer mellom 0 °C og 40 °C.
Fotografering på svært kalde eller varme steder
som overskrider dette temperaturintervallet, er
ikke å anbefale.
x Om kondens
Hvis kameraet bringes direkte fra et kaldt til et
varmt sted, kan fuktighet kondensere inne i og
utenpå kameraet. Denne kondensen kan få
kameraet til å slutte å virke som det skal.
Kondens opptrer fort når:
• Kameraet bringes fra et kaldt sted, som f.eks. en
skibakke, til et varmt rom.
• Kameraet tas med ut fra et rom eller en bil med
klimaanlegg på en varm dag.
Hindre kondens
Når du tar med deg kameraet fra et kaldt til et
varmt sted, kan du legge kameraet i en forseglet
plastpose og la det tilpasse seg forholdene på det
nye stedet i ca. en time.
x Om rengjøring
Rengjøre LCD-skjermen
Tørk overflaten av skjermen med et LCDrensesett (ikke inkludert) for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre linsen
Tørk av linsen med en myk klut for å fjerne
fingeravtrykk, støv osv.
Rengjøre overflaten av kameraet
Rengjør kameraoverflaten med en myk klut som
er lett fuktet med vann, og tørk deretter av
overflaten med en tørr klut. Ikke bruk følgende, da
det kan ødelegge overflaten eller huset:
• Kjemiske produkter som tynner, bensin,
alkohol, engangskluter, insektmiddel, solkrem,
insektgift e.l.
• Ikke ta på kameraet med noen av ovennevnte
stoffer på hånden.
• Ikke la kameraet være i langvarig kontakt med
gummi eller vinyl.
NO
102
Hvis det oppstår kondens
Slå av kameraet og vent ca. en time til kondensen
har fordampet. Merk at om du forsøker å
fotografere med kondens i linsen, vil du ikke få
klare bilder.
x Om det interne, oppladbare
batteriet
Dette kameraet er utstyrt med et internt,
oppladbart batteri som styrer datoen og klokken
og andre innstillinger, uansett om strømmen er på
eller av.
Dette oppladbare batteriet lades kontinuerlig når
du bruker kameraet. Hvis du imidlertid bare
bruker kameraet i korte perioder, vil det gradvis
bli utladet, og hvis du ikke bruker det i det hele
tatt i løpet av en måned, vil det bli helt utladet. I så
fall må du passe på å lade opp dette oppladbare
batteriet før du bruker kameraet.
Selv om dette oppladbare batteriet ikke er ladet,
kan du allikevel bruke kameraet, så lenge du ikke
trenger å registrere dato og tid.
Lademetode for internt, oppladbart batteri
Sett inn den ladede batteripakken i kameraet, eller
koble kameraet til en stikkontakt ved hjelp av
vekselstrømadapteren (ikke inkludert), og la
kameraet ligge i 24 timer eller mer med strømmen
slått av.
Lademetode for "InfoLITHIUM"batteripakken
t
trinn 1 i "Les dette først"
Annet
NO
103
Spesifikasjoner
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm
Bildeenhet
7,18 mm (1/2,5 type) fargeCCD, primærfargefilter
Kameraets totale pikselantall
Ca. 6 183 000 piksler
Kameraets effektive pikselantall
Ca. 6 003 000 piksler
Linse
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoomlinse
f = 6,33 – 19,0 mm (38 –
114 mm ved konvertering til et
35 mm stillbildekamera)
F3,5 – 4,3
Eksponeringskontroll
Automask eksponering,
scenevalg (10 modi)
Hvitbalanse
Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, strålende, blits
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilder: Exif Ver. 2.2
JPEG-kompatibelt, DPOFkompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt
(monolyd)
Opptaksmedia
Internminne (58 MB)
"Memory Stick Duo"
Blits
Anbefalt avstand (ISO innstilt
på Auto): ca. 0,1 m til 2,8 m
(W)/ca. 0,25 m til 2,3 m (T)
[Inngangs- og utgangskontakter]
Multikontakt
USB-kommunikasjon
Hi-Speed USB
(USB 2.0-kompatibelt)
[LCD-skjerm]
LCD-panel
6,2 cm (2,5 type) TFT drive
Totalt antall punkter
230 400 (960×240) punkter
NO
104
Oppladbar batteripakke NPFT1, 3,6 V
AC-LS5K AC-adapter (ikke
inkludert), 4,2 V
Strømforbruk (under opptak)
1,1 W
Driftstemperatur
0 °C til +40 °C
Oppbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
89,7×54,9×20,6 mm
(B/H/D, bortsett fra fremspring)
Vekt
Ca. 159 g (inklusive NP-FT1batteripakke og håndleddsrem
osv.)
Mikrofon
Elektret-kondensatormikrofon
Høyttaler
Krystallhøyttaler
Exif Print
Kompatibelt
PRINT Image Matching III
Kompatibelt
PictBridge
Kompatibelt
BC-CS3 batterilader
Strømbehov
AC 100 til 240 V, 50/60 Hz,
3,2 W
Utgangsspenning DC 4,2 V, 500 mA
Driftstemperatur 0 °C til +40 °C
Oppbevaringstemperatur
–20 °C til +60 °C
Mål
Ca. 66×23×91 mm
(B/H/D)
Vekt
Ca. 70 g
Oppladbar batteripakke NP-FT1
Brukt batteri
Lithium-ion-batteri
Maksimal spenning
DC 4,2 V
Merkespenning
DC 3,6 V
Kapasitet
2,4 Wh (680 mAh)
Forbehold om endringer i design og
spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Annet
NO
105
Indeks
Indeks
A
Blits...................................... 35
Eksponeringsgruppe .............36
AF-avstandssøkerramme ......33
Blitsmodus
Elektronisk transformator
t trinn 1 i "Les dette
først"
t trinn 5 i "Les dette
først"
AF-lys...................................49
AF-lås ...................................34
AF-modus.............................47
Antall bilder/opptakstid ........20
Auto-AV-funksjon
t trinn 2 i "Les dette
først"
Autofokus ...............................9
Autojusteringsmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Autovisning ..........................49
Avspilling .............se "Visning"
Avspillingszoom
t trinn 6 i "Les dette
først"
Blitsnivå ............................... 38
Endre REC-mappe................ 53
Bruke kameraet ditt i utlandet
t trinn 1 i "Les dette
først"
Endre størrelse......................42
F
C
Farge ..................................... 11
CD-ROM........................ 59, 71
Feilsøking .............................82
Cyber-shot Station ............. 101
Fillagringsmål....................... 65
D
Filnavn..................................65
Filnummer ............................ 55
Dag og tid............................. 48
Dagslys................................. 35
Datamaskin .......................... 57
B
Batterilader .........................100
Kopiere bilder ......... 59, 70
t trinn 1 i "Les dette
først"
Macintosh ..................... 70
Programvare.................. 67
Batteripakke
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin
med kameraet ditt ......... 66
Batteriets levetid............23
Installer/fjern
t trinn 1 i "Les dette
først"
Lader
t trinn 1 i "Les dette
først"
Batteripakken
"InfoLITHIUM" ............99
Beskytt..................................40
Windows ....................... 57
Dato...................................... 48
Dato/tid ................................ 48
DC IN-kontakt ..................... 14
Dele...................................... 43
Digital zoom ........................ 47
DirectX................................. 58
DPOF ................................... 78
Du tar opp film
t trinn 5 i "Les dette
først"
Bildeeffekt ............................38
NO
106
EV......................................... 32
Bruntone............................... 38
Anbefalt
datamaskinmiljø ..... 58, 70
Indikator for gjenværende
tid
t trinn 1 i "Les dette
først"
Enkel..................................... 47
Fin......................................... 36
Flermønstermåling ............... 35
Fluorescerende ..................... 35
Fokus ................................9, 33
Forholdsregler ....................102
Forhåndsinnstilt Fokus .........33
Format ............................51, 52
Forsterke LCD-baklyset ....... 19
Forstørret ikon ......................50
Fyrverkerimodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
H
Halvlysmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Halvlysportrettmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Histogram .......................19, 32
Holde kameraet
t trinn 5 i "Les dette
først"
Bildekvalitet ...................11, 36
E
Bildestørrelse........................11
Effektive piksler................. 104
t trinn 4 i "Les dette
først"
Egendiagnose-display .......... 94
Hurtigvisning
t trinn 5 i "Les dette
først"
Eksponering ......................... 10
Hvitbalanse...........................35
Blender .................................10
Høyhastighetslukker-modus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Kopiere bilder til datamaskinen
din ................................. 59
Håndleddsrem
t i "Les dette først"
L
I
Visning ..........................40
Lader batteripakken
t trinn 1 i "Les dette
først"
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler........................ 65
Indeksskjerm
t trinn 6 i "Les dette
først"
Landskapsmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Indikator for AE/AF-lås........34
LCD-skjerm .......... se "Skjerm"
t trinn 5 i "Les dette
først"
Lukkerhastighet.................... 10
Indikator for AFavstandssøkerramme......33
Lupemodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Indikator................ se "Skjerm"
Lysbildevisning .................... 26
Initialiser ...............................54
M
Installer .....................59, 67, 71
Internminne...........................21
Internt minneverktøy.............51
Internt, oppladbart batteri ...103
Intervall.................................38
ISO..................................10, 36
Elementer ......................30
Opptak ...........................32
ImageMixer VCD2 .........67, 71
Identifisere deler ...................13
Meny.....................................29
M AF .................................... 47
Macintosh-datamaskin ......... 70
Anbefalt miljø ............... 70
Makro
t trinn 5 i "Les dette
først"
Merke for utskriftsrekkefølge
.......................................78
Metning.................................39
Modus ...................................36
MPG .....................................65
Multi-AF...............................33
Multikontakt .........................14
Multipunkt-AF......................33
Multiserie..............................36
Music Transfer................68, 72
Musikk ..................................27
Mykt snapshot-modus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Målemodus ...........................35
N
Nivåtrinn ...............................38
NTSC ....................................56
Nøyaktig digital zoom ..........47
Mappe................................... 40
J
JPG........................................65
K
Kabel for flerbruksterminal
...........................61, 75, 80
Kamera 1...............................47
Kamera 2...............................50
Koble til
Datamaskin....................61
O
Oppretter ....................... 52
Operativsystem ...............58, 70
Masselager ........................... 55
Opprett REC. Mappe ............52
Medfølgende tilbehør
t i "Les dette først"
Oppsett......................39, 45, 46
Internt minneverktøy .....51
"Memory Stick Duo"............ 97
Kamera 1 .......................47
Installer/fjern
t trinn 3 og 4 i "Les dette
først"
Kamera 2 .......................50
Antall bilder/
opptakstid...................... 20
Memory Stick-verktøy
.......................................52
Oppsett 1 .......................54
Indeks
Skriver ...........................75
Bytter ............................ 53
Oppsett 2 .......................55
TV..................................80
Skrivebeskyttelsesbryter............................. 97
Oppsett 1...............................54
Kompresjonsforhold .............12
Memory Stick-verktøy ......... 52
Oppsett 2...............................55
Kondens ..............................102
Kontrast.................................39
Kopiere..................................53
NO
107
Opptak
Film
t trinn 5 i "Les dette
først"
Stillbilde
t trinn 5 i "Les dette
først"
Scenevalg ............................. 25
t trinn 5 i "Les dette
først"
Stille klokken
t trinn 2 i "Les dette
først"
Selvutløser
t trinn 5 i "Les dette
først"
Strandmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Senter-AF............................. 33
Strømadapter (AC) ............... 14
Opptaksmeny........................32
Sentervektet måling ............. 35
Optisk zoom .........................47
Serie ..................................... 36
t trinn 1 i "Les dette
først"
Overeksponering...................10
Skarphet ............................... 39
Overskyet..............................35
Skjerm .................................. 47
Støyreduksjon NR med sakte
lukker ............................ 16
Endre skjermbildet........ 19
Suffiks............................. 65, 66
P
Indikator ....................... 15
PAL.......................................56
PC .................. se "Datamaskin"
PFX.......................................38
PictBridge.......................55, 74
PicturePackage .....................67
Piksel ....................................11
LCD-bakgrunnslys ....... 19
Trimme ................................. 45
Enkeltbildemodus ......... 74
Trykke halvveis ned ............... 9
Indeksmodus................. 74
t trinn 5 i "Les dette
først"
Skrive ut direkte ................... 74
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter...................... 78
Trådkors for punktmåling..... 35
t trinn 5 i "Les dette
først"
Skrivebeskyttelsesbryter ...... 97
Tvungen blits
t trinn 5 i "Les dette
først"
Programvare .........................67
Slette
t trinn 6 i "Les dette
først"
PTP .......................................55
Smart zoom .......................... 47
Punkt-AF ..............................33
Snømodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Punktmåling..........................35
R
REC-modus ..........................36
Rengjøring ..........................102
Rotere ...................................43
Rødøyereduksjon..................48
Sort/hvitt .............................. 38
Spesifikasjoner................... 104
Spill av/rediger..................... 24
Spol tilbake/fort forover
t trinn 6 i "Les dette
først"
Språk .................................... 54
S
S AF......................................47
S/HV.....................................38
Sakte synkronisering
t trinn 5 i "Les dette
først"
t trinn 2 i "Les dette
først"
Standard ............................... 36
STEADY SHOT................... 50
Stearinlysmodus
t trinn 5 i "Les dette
først"
Stille klokke ......................... 56
108
T
Skriv ut................................. 73
Pip.........................................54
Programopptak .....................24
NO
Strålende............................... 35
TV......................................... 80
U
Undereksponering ................ 10
USB-driver ...........................59
USB-tilkobling ..................... 55
Uskarpe bilder ........................ 9
Utskrift i
enkeltbildemodus .......... 74
Utskrift i indeksmodus .........74
V
Varselindikatorer og
meldinger ......................94
VGA
t trinn 4 i "Les dette
først"
Video CD........................ 67, 71
Video ut ................................ 56
Visning
Film
t trinn 6 i "Les dette
først"
Stillbilde
t trinn 6 i "Les dette
først"
Visningsmeny .......................40
Volum
t trinn 6 i "Les dette
først"
W
WB........................................35
Windows-datamaskin............57
Anbefalt miljø................58
Z
Zoom
t trinn 5 i "Les dette
først"
Indeks
NO
109
Varemerker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
NO
110
og Cyber-shot Station er
varemerker for Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemerker for Sony
Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemerke for Sony
Corporation.
PicturePackage er et varemerke for Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media og
DirectX er enten registrerte varemerker eller
varemerker for Microsoft Corporation i USA
og/eller andre land.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac og eMac er varemerker
eller registrerte varemerker for Apple Computer,
Inc.
Macromedia og Flash er varemerker eller
registrerte varemerker for Macromedia, Inc. i
USA og/eller andre land.
Intel, MMX og Pentium er varemerker eller
registrerte varemerker for Intel Corporation.
I tillegg er system- og produktnavn som brukes i
denne håndboken som regel varemerker eller
registrerte varemerker for sine respektive
utviklere eller produsenter. Merkene ™ eller ®
brukes imidlertid ikke i alle tilfeller i denne
håndboken.
NO
111
Dansk
ADVARSEL
Apparatet må ikke udsættes for regn
eller fugt af hensyn til risiko for
brand eller elektrisk stød.
Håndtering af udtjente elektriske og
elektroniske produkter (Gælder for
den Europæiske Union og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer)
Til kunder i Europa
Dette produkt er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de grænser, som er
afstukket i EMC-direktivet for anvendelse af
kabler, som er kortere end 3 meter.
OBS!
De elektromagnetiske felter ved de specifikke
frekvenser kan påvirke dette digitale kameras lyd
og billede.
Bemærk!
Hvis statisk elektricitet eller elektromagnetisme
medfører, at dataoverførsel afbrydes, før den er
færdig, skal du genstarte programmet eller fjerne
kommunikationskablet (USB osv.) og tilslutte det
igen.
DK
2
Dette symbol på produktet eller emballagen
angiver, at produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til
modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab
eller butikken, hvor produktet blev købt.
Bemærkninger om brug af kameraet
Typer af "Memory Stick", som kan
bruges (medfølger ikke)
Det IC-optagemedie, der bruges af dette
kamera, er en "Memory Stick Duo". Der er
to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": du kan bruge en
"Memory Stick Duo" til dette kamera.
"Memory Stick": du kan ikke bruge en
"Memory Stick" til dette kamera.
Andre hukommelseskort kan ikke
bruges.
• Hvis du ikke skal bruge batterienheden i
længere tid, bør du opbruge den eksisterende
ladning, fjerne batteriet fra kameraet og
opbevare det et køligt, tørt sted. På den måde
bevares batterienhedens funktionsevne bedst
(side 100).
• For oplysninger om den brugbare batterienhed,
se side 100.
Carl Zeiss-objektiv
Dette kamera er udstyret med et Carl Zeissobjektiv, som er i stand til at gengive skarpe
billeder med glimrende kontrast.
Objektivet til dette kamera er produceret
under et kvalitetssikringssystem, som er
certificeret af Carl Zeiss i
overensstemmelse med de
kvalitetsstandarder, der sættes af Carl Zeiss
i Tyskland.
Ingen kompensation for optagelsens
indhold
• For oplysninger om "Memory Stick Duo", se
side 98.
• Der kan ikke kompenseres for optagelsens
indhold, hvis optagelse eller afspilning ikke er
mulig pga. en fejl i kameraet eller optagemediet
osv.
Ved brug af en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt
udstyr
Sikkerhedskopiering af intern
hukommelse og "Memory Stick Duo"
Du kan bruge "Memory Stick Duo" ved at
indsætte den i Memory Stick Duoadapteren (medfølger ikke).
DK
• Du må ikke slukke kameraet eller fjerne
batterienheden eller "Memory Stick Duo", mens
aktivitetslampen lyser, da det kan medføre, at
dataene i den interne hukommelse eller på
"Memory Stick Duo" kan blive ødelagt. Beskyt
altid dine data ved at oprette en sikkerhedskopi.
Du kan finde oplysninger om, hvoran dataene
sikkerhedskopieres, på side 22.
Memory Stick Duo-adapter
Bemærkninger om "InfoLITHIUM"batterienheden
• Oplad det medfølgende NP-FT1-batteri, før
kameraet bruges første gang. (t trin 1 i "Læs
dette først")
• Batterienheden kan oplades, selvom den ikke er
fuldstændigt afladet. Selvom batterienheden
ikke er fuldstændigt opladet, kan du desuden
bruge den delvist opladede kapacitet i
batterienheden, som den er.
Bemærkninger om optagelse/
afspilning
• Kameraet er hverken støvtæt, stænktæt eller
vandtæt. Læs "Forsigtig" (side 103), før du
betjener kameraet.
• Inden du optager begivenheder, som kun
forekommer en gang, skal du foretage en
prøveoptagelse for at sikre dig, at kameraet
fungerer korrekt.
• Pas på, at kameraet ikke bliver vådt. Hvis der
trænger vand ind i kameraet, kan det medføre
funktionsfejl, som i nogle tilfælde ikke kan
udbedres.
DK
3
• Ret ikke kameraet mod solen eller andre kraftigt
lysende genstande. Det kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
• Brug ikke kameraet i nærheden af steder, hvor
der genereres stærke radiobølger eller udsendes
stråling. Det kan medføre, at kameraet ikke kan
optage eller afspille korrekt.
• Brug af kameraet i sandede eller støvede
omgivelser kan medføre funktionsfejl.
• Hvis der opstår fugtdannelse, skal den fjernes,
før kameraet bruges (side 103).
• Du må ikke ryste kameraet eller slå på det. Ud
over at dette kan medføre fejlfunktion og
betyde, at kameraet ikke kan optage billeder,
kan det gøre optagemediet ubrugeligt eller
medføre, at billeddata beskadiges eller mistes.
• Rengør blitzens overflade før brug. Varmen
under udløsning af blitzen kan medføre, at snavs
på blitzens overflade giver misfarvning eller
sætter sig fast på blitzens overflade, så der ikke
er tilstrækkeligt lys.
Om kompatibilitet for billeddata
Bemærkninger om LCD-skærmen,
LCD-søgeren (for modeller med en
LCD-søger) og objektivet
De fotografier, der bruges som billedeksempler i
denne vejledning, er gengivelser af billeder og er
ikke billeder, som rent faktisk er optaget med
dette kamera.
• LCD-skærmen og LCD-søgeren er fremstillet
med enstremt præcis højteknologi, så mere end
99,99% af alle pixel fungerer. Der kan dog
forekomme ganske små sorte punkter og/eller
lyse punkter (med hvid, rød, blå eller grøn
farve), som konstant vises på LCD-skærmen
eller LCD-søgeren. Disse punkter er normale i
fremstillingsprocessen og påvirker på ingen
måde optagelserne.
Sorte (hvide/røde/
blå/grønne) punkter
DK
4
• Hvis LCD-skærmen, søgeren eller objektivet
udsættes for direkte sollys i længere perioder,
kan det medføre funktionsfejl. Vær forsigtig,
hvis kameraet placeres tæt på et vindue eller
udendørs.
• Tryk ikke på LCD-skærmen. Skærmen kan blive
misfarvet, hvilket kan medføre funktionsfejl.
• Billeder kan trække et spor hen over LCDskærmen i kolde omgivelser. Dette er ikke en fejl.
• Pas på ikke at støde objektivet, og undlad at
bruge vold mod kameraet.
• Dette kamera er kompatibelt med den
universelle DCF-standard (designregel for
kameraers filsystem), der er etableret af JEITA
(Japan Electronics and Information Technology
Industries Association).
• Afspilning på andet afspilningsudstyr af
billeder, der er optaget med dit kamera, og
afspilning på dit kamera af billeder, der er
optaget eller redigeret med andet udstyr, kan
ikke garanteres.
Advarsel om ophavsret
Tv-programmer, film, videobånd og andet
materiale kan være ophavsretligt beskyttet.
Uautoriseret optagelse af ophavsretligt beskyttet
materiale er i strid med bestemmelserne i lovene
om ophavsret.
Billeder, der bruges i denne
vejledning
Få fuldt udbytte af det digitale stillkamera
Klargør kameraet, og tag billeder uden problemer
"Læs dette først" (særskilt dokument)
1 Gør batterienheden klar
2 Tænd for kameraet/indstil uret
3 Isæt en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
4 Vælg det billedformat, der skal bruges
5 Nem optagelse af billeder (automatisk justeringsindstilling)
Optagelse af stillbilleder (Valg af motiv)
6 Vis/slet billeder
Lær dit kamera bedre at kende
Denne
vejledning
• Tag billeder med dine foretrukne indstillinger (Programmeret
automatisk optagelse) t side 24
• Vis dine billeder ved hjælp af Diasshow t side 26
• Udnyt forskellige indstillinger for optagelse/afspilning vha.
menuen t side 29
• Rediger standardindstillingerne t side 46
Tilslut kameraet til en pc eller en printer
Denne
vejledning
• Kopier dine billeder til en computer, og rediger dem på
forskellige måder t side 57
• Udskriv billeder ved at tilslutte kameraet direkte til en printer
(kun PictBridge-kompatible printere) t side 75
DK
5
Indholdsfortegnelse
Bemærkninger om brug af kameraet ........................................................ 3
Brug af kameraet
Grundlæggende teknikker til optagelse af bedre billeder.......................... 9
Fokus – Fokusering på et motiv......................................................................... 9
Eksponering – Justering af lysets intensitet .................................................... 10
Farve – Om lysforholdenes effekt .................................................................... 11
Kvalitet – Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse".............................................. 11
Identifikation af kameraets dele .............................................................. 13
Indikatorer på skærmen .......................................................................... 15
Ændring af skærmdisplayet .................................................................... 19
Antallet af stillbilleder og indspilningstiden for film .................................. 20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo" (optagelse med den interne
hukommelse) .......................................................................................... 21
Batteriets levetid og antal billeder, der kan optages/vises ...................... 23
Brug af funktionsvælger .......................................................................... 24
Brug af diasshow .................................................................................... 26
Brug af menuen
Brug af menupunkter ........................................................................ 29
Menupunkter ....................................................................................... 30
Optagemenu ........................................................................................... 32
(Kamera)
(EV)
9 (Fokus)
(Målemetode)
WB (Hvidbalance)
ISO
(B.kvalitet)
Mode (Opt.funktion)
BRK (Niveautrin)
M (Interval)
(Blitzniveau)
PFX (B.effekt)
(Mætning)
(Kontrast)
(Skarphed)
(Opsætning)
DK
6
Visningsmenu..........................................................................................40
(Mappe)
- (Beskyt)
DPOF
(Udskriv)
(Dias)
(Tilpas)
(Roter)
(Del)
(Opsætning)
Beskær
Brug af skærmen Opsætning
Brug af opsætningspunkter .............................................................46
1
Kamera1 ............................................................................................47
AF-funktion
Digital zoom
Dato/tid
Rødøjereduk.
AF-lampe
Autom. visn.
2
Kamera2 ............................................................................................50
Forstørret
STEADY SHOT
Internt huk.værktøj .............................................................................51
Format
Memory Stick-værktøj........................................................................52
Format
Opret lagr.mappe
Skift lagr.mappe
Kopier
1
Opsætning1 ........................................................................................54
Hent musik
Format musik
Bip
Sprog
Initialiser
2
Opsætning2 ........................................................................................55
Filnummer
USB-tilslut
Video ud
Urindstilling
DK
7
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer................................................................ 57
Kopiering af billeder til computeren......................................................... 59
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer, ved hjælp af kameraet
(med en "Memory Stick Duo")................................................................. 67
Brug af den medfølgende software ......................................................... 68
Brug af en Macintosh-computer.............................................................. 71
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder.................................................................... 74
Direkte udskrivning af billeder vha. en PictBridge-kompatibel printer..... 75
Udskrivning i en fotoforretning ................................................................ 79
Tilslutning af kameraet til et tv
Visning af billeder på en tv-skærm ......................................................... 81
Fejlfinding
Fejlfinding................................................................................................ 83
Advarselsindikatorer og meddelelser...................................................... 95
Andet
Om "Memory Stick"................................................................................. 98
Om "InfoLITHIUM"-batterienheden ....................................................... 100
Om batteriopladeren ............................................................................. 101
Om Cyber-shot Station ......................................................................... 102
Forsigtig ................................................................................................ 103
Specifikationer ...................................................................................... 105
Indeks.................................................................................................. 107
DK
8
Brug af kameraet
Grundlæggende teknikker til optagelse af
bedre billeder
Fokus
Eksponering Farve
Kvalitet
Fokus
Brug af kameraet
Dette afsnit beskriver de grundlæggende
funktioner ved dit kamera. Du lærer, hvordan
du bruger de forskellige kamerafunktioner,
f.eks. funktionsvælgeren (side 24), menuerne
(side 29) osv.
Fokusering på et motiv
Når du trykker udløserknappen halvvejs ned, justerer kameraet automatisk fokuseringen
(Automatisk fokusering). Husk, at udløserknappen kun skal trykkes halvvejs ned.
Tryk
udløserknappen
helt ned lige med
det samme.
Tryk
udløserknappen
halvvejs ned.
Indikator for AE/AF-lås
Blinkende indikator
, Indikator lyser/
bipper
Tryk derefter
udløserknappen
helt ned.
60min
Sådan tager du et stillbillede af et motiv, der er svært at fokusere på t [Fokus] (side 33)
Hvis billedet ser sløret ud selv efter fokusering, kan det skyldes kamerarystelser. t Se "Tip til
forebyggelse af sløring" (nedenfor).
Tip til forebyggelse af sløring
Hold kameraet roligt, og hold armene ind til kroppen. Du kan også stabilisere kameraet
ved at læne dig mod et træ eller en bygning. Det anbefales også at bruge et kamerastativ
og at bruge blitz på mørke steder samt at aktivere antisløringsfunktionen.
DK
9
Eksponering Justering af lysets intensitet
Du kan oprette forskellige billeder ved at justere eksponeringen og ISO-følsomheden.
Eksponering er den mængde lys, som kameraet modtager, når du udløser lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighed = Det tidsrum, kameraet modtager
lys
Blænde = Størrelsen på den åbning, som lyset passerer
igennem
ISO = Optagefølsomhed
Overeksponering
= for meget lys
Hvidligt billede
Korrekt eksponering
Undereksponering
= for lidt lys
Mørkere billeder
Eksponeringen indstilles automatisk til den
korrekte værdi i automatisk
justeringsindstilling. Du kan imidlertid
justere den manuelt ved at bruge
funktionerne nedenfor.
EV:
Giver dig mulighed for at justere den
eksponering, som er blevet bestemt af
kameraet. t side 32
Målemetode:
Giver dig mulighed for at ændre den del af
motivet, som der måles på for at bestemme
eksponeringen. t side 35
Justering af ISO-følsomheden
ISO er en måleenhed (følsomhed), som anslår, hvor meget lys en billedeoptageenhed
(svarende til en fotofilm) modtager. Selv når eksponeringen er den samme, er der forskel på
billeder afhængigt af ISO-følsomheden.
Sådan justeres ISO-følsomheden t side 36
Høj ISO-følsomhed
Optager et lyst billede, selv når det optages i mørke omgivelser.
Imidlertid opstår der ofte støj i billedet.
Lav ISO-følsomhed
Optager et blødere billede.
Hvis imidlertid eksponeringen er utilstrækkelig, kan billedet blive mørkere.
DK
10
Farve
Om lysforholdenes effekt
Brug af kameraet
Motivets tilsyneladende farve påvirkes af lysforholdene.
Eksempel: Farven på et billede, der påvirkes af lyskilder
Vejr/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescerende lys
Skarpt lys
Lysets
karakteristika
Hvidt (standard)
Blåligt
Blåt farveskær
Rødligt
Farvenuancerne justeres automatisk i automatisk justeringsindstilling.
Du kan imidlertid justere farvenuancerne manuelt med [Hvidbalance] (side 35).
Kvalitet
Om "billedkvalitet" og "billedstørrelse"
Et digitalt billede består af en samling små punkter, som kaldes pixel.
Hvis det indeholder et stort antal pixel, bliver billedet stort, det fylder meget i hukommelsen,
og billedet vises med mange detaljer. "Billedstørrelse" vises ud fra antallet af pixel. Selvom du
ikke kan se forskellen på kameraets skærm, er der forskel på detaljeringsgraden og
databehandlingstiden, når billedet udskrives eller vises på en computerskærm.
Beskrivelse af pixel og billedstørrelse
1 Billedstørrelse: 6M
2816
2816 pixel × 2112 pixel = 5.947.392 pixel
640
2112
480
Pixel
2 Billedstørrelse: VGA(E-mail)
640 pixel × 480 pixel = 307.200 pixel
DK
11
Valg af den billedstørrelse, der skal bruges (t trin 4 i "Læs dette først")
Pixel
Mange pixel (Fin
billedkvalitet og stor
filstørrelse)
Få pixel (Grovkornet
billedkvalitet, men
lille filstørrelse)
Standardindstillingerne er markeret med
Billedformat
6M (2816×2112)
Eksempel:
Udskrivning i op til
A4-format
Eksempel: Et billede,
der vedhæftes en email
.
Retningslinjer for brug
Større
Til udskrivning i A4-format eller billeder med høj
opløsning i A5-format
3:2* (2816×1872)
3M (2048×1536)
1M (1280×960)
Til udskrivning i postkortformat
VGA(E-mail)
(640×480)
Til optagelse af et stort antal billeder
Til vedhæftelse af billeder til e-mails eller oprettelse
af websider
Mindre
16:9(HDTV)**
(1920×1080)
Til visning af billeder på et widescreen-tv eller et tv,
som er kompatibelt med High-Vision***
*
Billeder optages i det samme bredde-højde-forhold på 3:2 som fotografier på trykt papir eller postkort
osv.
** Begge billedets kanter kan blive skåret af ved udskrivning (side 92).
*** Du kan opnå billeder i højere kvalitet, hvis du bruger et stik til "Memory Stick"eller et USB-stik.
Valg af billedkvalitet (komprimeringsforhold) i kombination (side 36)
Du kan vælge komprimeringsforhold, når digitale billeder gemmes. Når du vælger et højt
komprimeringsforhold, bliver billedet ikke så detaljeret, men filstørrelsen bliver mindre.
DK
12
Identifikation af kameraets dele
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
1
7
2
2
5
6
7
3
4
5
8
9
0
3
8
4
Brug af kameraet
1
6
qa
9
A
(STEADY SHOT)-knap (t trin 5 i
"Læs dette først")
qs qdqf qg qh
B Udløserknap (t trin 5 i "Læs dette
først")
A Funktionsvælger (24)
C Blitz (t trin 5 i "Læs dette først")
B Højttaler
D Selvudløserlampe (t trin 5 i "Læs dette
først")/AF-lampe (49)
C LCD-skærm (19)
E POWER-lampe (t trin 2 i "Læs dette
først")
E MENU-knap (29)
D
(Skærmvisning til/fra)-knap (19)
F POWER-knap (t trin 2 i "Læs dette
først")
F
G Mikrofon
G Ved optagelse: Zoom-knap (W/T)
(t trin 5 i "Læs dette først")
H Objektiv
qj
-knap (Billedstørrelse/slet)
(t trin 4 og 6 i "Læs dette først")
Ved visning: / -knap (zoom ved
afspilning)/
-knap (Indeks) (t trin 6
i "Læs dette først")
I Objektivdæksel (t trin 2 i "Læs dette
først")
H Batteri/"Memory Stick Duo"-dæksel
(t trin 1 og 3 i "Læs dette først")
I Krog til håndledsrem (t "Læs dette
først")
J Kontrolknap
Menu til: v/V/b/B/z (t trin 2 i "Læs
dette først")
Menu fra: /
dette først")
K
/
/
(t trin 5 i "Læs
(Diasshow)-knap (26)
DK
13
L Aktivitetslampe (t trin 4 i "Læs dette
først")
M Stik til "Memory Stick Duo"
(t trin 3 i "Læs dette først")
N Åbning til batteriindsættelse
(t trin 1 i "Læs dette først")
O Udløsergreb til batteri (t trin 1 i "Læs
dette først")
P Flerfunktionsstik (bund)
Ved brug af en AC-LS5K-lysnetadapter
(medfølger ikke)
2 Til flerfunktionsstikket
Kabel til
flerfunktiosterminal
(medfølger)
1 Til DC
IN-stik
v-mærke
3 Til stikkontakt i
væggen
Q Stik til kamerastativ (bund)
• Brug et kamerastativ med en skruelængde
på under 5,5 mm. Hvis skruerne er længere
end 5,5 mm, vil du ikke være i stand til at
fastgøre kameraet sikkert til stativet, og du
kan beskadige kameraet.
DK
14
Indikatorer på skærmen
Se flere oplysninger om betjening på
siderne, der nævnes i parentes.
Skærm
Beskrivelse
Kameraindstilling (valg af
motiv) (t trin 5 i "Læs
dette først")
Ved optagelse af stillbilleder
Brug af kameraet
60min
Kameraindstilling
(Program) (24)
3
1
Blitzindstilling (t trin 5 i
"Læs dette først")
SL
4
Blitzen oplades
Zoomskalering (t 47, trin
5 i "Læs dette først")
5
1.3
2
Rødøjereduktion (48)
Ved optagelse af film
Skarphed (39)
60min
1
STBY
STD
640
101
00:00:00 [00:28:25]
C:32:00
Kontrast (39)
4
+
Mætning (39)
3
AF-lampe (49)
ON
Målemetode (35)
Billedeffekt (38)
2
+2.0EV
5
B
Skærm
Beskrivelse
Makro (t trin 5 i "Læs
dette først")
A
Skærm
60min
z
M
Beskrivelse
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
AE/AF-lås (t trin 5 i "Læs
dette først")
BRK
WB
AF-tilstand (47)
S AF M AF
Indikator for AFområdesøgerramme (33)
1.0m
Forudindstillet
fokusafstand (33)
STEADY SHOT OFF (t
trin 5 i "Læs dette først")
Optageindstilling (24, 36)
Hvidbalance (35)
C
Skærm
STBY
OPT
Standby/optagelse af en
film (t trin 5 i "Læs dette
først")
Beskrivelse
6M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
STD
640
Billedformat (t trin 4 i
"Læs dette først")
160
FINE STD
Billedkvalitet (36)
DK
15
Skærm
101
Beskrivelse
Skærm
Optagemappe (52)
Beskrivelse
Ramme for AFområdesøger (33)
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
Resterende intern
hukommelseskapacitet (21)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (20)
00:00:00
[00:28:05]
Optagetid [maksimal
optagbar tid] (20)
1/30"
Interval for Multi Burst
(38)
400
Resterende antal billeder,
der kan optages (20)
E
Skærm
Histogram (19, 32)
NR langsom lukker
• Når visse
lukkerhastigheder*
anvendes, aktiveres NR
langsom lukker-funktionen
automatisk for at reducere
billedstøj.
* Når lukkerhastigheden er
lig med eller
langsommere end 1/6
sekund (når [ISO] er
indstillet til [Auto], [80],
[100] eller [200]).
Når lukkerhastigheden er
lig med eller
langsommere end 1/25
sekund (når [ISO] er
indstillet til [400] eller
[640]).
Selvudløser (t trin 5 i
"Læs dette først")
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (95)
Dato/klokkeslæt (48)
ISO-tal (36)
±0.7EV
Værdi for niveautrin (38)
D
Skærm
Beskrivelse
Advarsel om vibration (9)
• Indikerer, at vibration
måske vil betyde, at du ikke
kan optage klare billeder
pga. utilstrækkelig
belysning. Selv om
vibrationsadvarslen vises,
kan du stadig optage
billeder. Det anbefales dog,
at du slår antisløringsfunktionen til, bruger blitz
for at opnå bedre belysning,
eller at du bruger et
kamerastativ eller
stabiliserer kameraet på
anden måde.
DK
16
E
Advarsel om lavt
batteriniveau (23, 95)
+
Kryds til punktmåling (35)
Beskrivelse
125
Lukkehastighed
F3.5
Blændeværdi
+2.0EV
DPOF
(ikke vist på
skærmen på
forrige side)
Eksponeringsværdi (32)
Menu/guidemenu (29)
A
Ved afspilning af stillbilleder
1
60min
M
101
VGA
101
12/12
C:32:00
+2.0EV
Optageindstilling (24, 36)
M
5
6M
3:2
3M
1M
VGA
16:9
FINE
640
TILBAGE/NÆSTE
Resterende batteritid
(t trin 1 i "Læs dette
først")
4
500 F3.5
2
Beskrivelse
60min
Brug af kameraet
1.3
Skærm
3
STD
640
Billedformat (t trin 4 i
"Læs dette først")
160
LYDST.
Beskyt (41)
-
Udskriftsbestillingsmærke
(DPOF) (79)
Ved afspilning af film
Mappe til ændringer (40)
60min
1
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
3
1.3
4
2
Zoomskalering (t trin 6 i
"Læs dette først")
Trin
12/16
Billede-for-billedeafspilning (36)
N
Afspilning (t trin 6 i "Læs
dette først")
5
Lydstyrke (t trin 6 i "Læs
dette først")
B
Skærm
Beskrivelse
101-0012
Mappe- og filnummer (40)
Afspilningslinje (t trin 6 i
"Læs dette først")
DK
17
C
Skærm
101
E
Beskrivelse
Skærm
Histogram (19, 32)
Optagemappe (52)
•
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
101
Afspilningsmappe (40)
• Denne vises ikke, når der
bruges intern hukommelse.
Resterende intern
hukommelseskapacitet (21)
Resterende "Memory
Stick"-kapacitet (20)
8/8 12/12
Billednummer/antal
billeder, der er optaget i den
valgte mappe
C:32:00
Selvdiagnosticeringsdisplay (95)
00:00:12
Tæller (t trin 6 i "Læs
dette først")
D
Skærm
Beskrivelse
Tag ikke kablet til
flerfunktionsterminal ud af
stikket (77)
+2.0EV
Eksponeringsværdi (32)
ISO-tal (36)
Målemetode (35)
Blitz
WB
Hvidbalance (35)
500
Lukkehastighed
F3.5
Blændeværdi
Afspilning af billede
(t trin 6 i "Læs dette
først")
DK
18
Beskrivelse
PictBridge-tilslutning (76)
2005 1 1
9:30 AM
DPOF
z PAUSE
z SPIL
vises, når
histogramvisning er
deaktiveret.
Optaget dato/klokkeslæt for
billedet, der gengives (48)
Menu/guidemenu (29)
Afspilning af Multi Burstbilleder i en serie (36)
Vælg billeder
TILBAGE/
NÆSTE
LYDST.
Juster lydstyrken
Ændring af skærmdisplayet
Hver gang du trykker på
-knappen
(Skærmvisning til/fra), ændres displayet på
følgende måde.
60min
Histogram til
60min
VGA
96
S AF
Histogramdisplay
(side 32)
Indikatorer fra
S AF
Brug af kameraet
Lysstyrke for LCD-baggrundslys op
• Hvis du viser billeder i kraftig
udendørsbelysning, kan du justere lysstyrken for
LCD-baggrundslyset op. I denne situation kan
batteristrømmen imidlertid blive opbrugt
hurtigere.
• I nedenstående tilfælde skifter displayet mellem
Histogram til t Indikatorer fra t Indikatorer
til.
– Ved tilslutning til et tv (side 81)
– Ved brug af vekselstrømsadapteren
• Når du aktiverer histogramdisplayet, vises
billedoplysninger under afspilning.
• Histogrammet vises ikke i følgende situationer:
Under optagelse
– Når menuen vises.
– Ved optagelse af film
Under afspilning
– Når menuen vises.
– I indekstilstand
– Når du bruger zoom under afspilning.
– Når du roterer stillbilleder.
– Når du afspiller film
• Der kan opstå en stor forskel mellem det
histogram, der vises under optagelse og under
afspilning, når:
– Blitzen affyres.
– Lukkerhastigheden er langsom eller høj.
• Histogrammet vises muligvis ikke for billeder,
som er optaget med andre kameraer.
Indikatorer til
60min
VGA
96
S AF
DK
19
Antallet af stillbilleder og indspilningstiden for
film
Tabellerne viser det omtrentlige antal stillbilleder og indspilningstiden for film, som kan
optages på en "Memory Stick Duo", der er formateret med dette kamera. Værdien kan variere
afhængigt af optageforholdene.
Antallet af stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint] på den øverste linje og
(Enheder: billeder)
[Standard] på den nederste linje.)
Kapacitet
Størrelse
32MB
6M
3:2
3M
1M
VGA(E-mail)
16:9(HDTV)
•
•
•
•
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
10
21
42
77
157
322
660
19
39
79
142
290
592
1215
20
41
82
148
302
617
1266
37
74
149
264
537
1097
2250
50
101
202
357
726
1482
3038
93
187
376
649
1320
2694
5524
196
394
790
1428
2904
5928
12154
491
985
1975
3571
7261
14821
30385
33
66
133
238
484
988
2025
61
123
246
446
907
1852
3798
Det viste antal billeder gælder, når [Mode] er indstillet til [Normal].
Størrelsen på et enkelt stillbillede er 1M, når [Mode] er indstillet til [Multi Burst].
Når antallet af resterende billeder, der kan optages, er større end 9.999, vises indikatoren ">9999".
Du kan tilpasse billedernes størrelse senere ([Tilpas], side 42).
Optagetiden for film
Kapacitet
Størrelse
640(Fin)
32MB
(Enheder: timer: minutter: sekunder)
64MB
128MB
256MB
512MB
1GB
2GB
0:25:18
–
–
–
0:02:57
0:06:02
0:12:20
640(Standard)
0:01:27
0:02:56
0:05:54
0:10:42
0:21:47
0:44:27
1:31:09
160
0:22:42
0:45:39
1:31:33
2:51:21
5:47:05
11:44:22
24:18:25
• Hvis filmstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], kan filmen kun optages på en "Memory Stick PRO Duo".
• For flere oplysninger om billedstørrelse og billedkvalitet, se side 11.
• Når billeder, som er optaget med tidligere Sony-modeller, afspilles på dette kamera, kan visningen afvige
fra den faktiske billedstørrelse.
DK
20
Når du ikke har en "Memory Stick Duo"
(optagelse med den interne hukommelse)
Kameraet har 58 MB intern hukommelse. Denne hukommelse er ikke flytbar. Selv når der
ikke er indsat en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du optage billeder med den interne
hukommelse.
• Film med billedstørrelsen indstillet til [640(Fin)] kan ikke optages med den interne hukommelse.
Brug af kameraet
Når en "Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
er indsat
[Optagelse]: Billeder optages på "Memory Stick Duo".
[Afspilning]: Billeder på "Memory Stick Duo" afspilles.
[Menu, Opsætning osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder på "Memory Stick Duo".
B
Når der ikke er isat en "Memory Stick Duo"
B
[Optagelse]: Billeder optages med den interne
hukommelse.
[Afspilning]: Billeder, der er gemt i den interne
hukommelse, afspilles.
[Menu, Opsætning osv.]: Der kan udføres forskellige
funktioner på billeder i den interne hukommelse.
Intern
hukommelse
Antal stillbilleder, der kan optages, og spilletid for film, der kan optages i den interne
hukommelse, er som følger.
Antallet af stillbilleder (billedkvaliteten er [Fint] på den øverste linje og
(Enheder: billeder)
[Standard] på den nederste linje.)
Størrelse
Kapacitet
6M
3:2
3M
58MB
19
19
37
91
357
60
35
35
67
170
892
111
1M
VGA
16:9
Optagetiden for film
(Enheder: timer: minutter: sekunder)
Størrelse
Kapacitet
58MB
640 (Standard)
160
0:02:40
0:42:47
DK
21
Om billeddata, der er gemt i den interne hukommelse
Det anbefales, at du sikkerhedskopierer fejlfri data vha. en af følgende metoder.
Sådan sikkerhedskopieres data på en "Memory Stick Duo"
Klargør en "Memory Stick Duo" med en kapacitet på 64 MB eller mere, og følg den
fremgangsmåde, der beskrives under [Kopier] (side 53).
Sådan sikkerhedskopieres data til harddisken på en computer
Følg fremgangsmåden på side 59 til 65 uden en "Memory Stick Duo" indsat i kameraet.
• Du kan ikke flytte billeddata fra en "Memory Stick Duo" til den interne hukommelse.
• Når du forbinder kameraet til en computer med et kabel til flerfunktionsterminal, kan du kopiere data, som
er gemt i den interne hukommelse, til computeren, men du kan ikke kopiere data fra computeren til den
interne hukommelse.
DK
22
Batteriets levetid og antal billeder, der kan
optages/vises
Ved visning af stillbilleder
• Batterikapaciteten falder, efterhånden som
antallet af brug øges, og også med tiden
(side 100).
• Antallet af billeder, som kan optages/vises, og
batteriets levetid formindskes under følgende
forhold:
– Når den omgivende temperatur er lav.
– Når blitzen bruges ofte.
– Når kameraet er blevet tændt og slukket
mange gange.
– Når zoom bruges hyppigt.
– Når lysstyrken for LCD-baggrundslys er
indstillet til op.
– Når [AF-funktion] er indstillet til [Monitor].
– Når [STEADY SHOT] er indstillet til
[Fortsæt].
– Når batteriniveauet er lavt.
• Kontinuerlig optagelse af film med en
billedstørrelse på [160]
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 3.800
Ca. 190
Brug af kameraet
Tabellerne viser det omtrentlige antal
billeder, som kan optages/vises, og
batteriets levetid, når du optager billeder i
[Normal] indstilling med batterienheden
(medfølger) på fuld kapacitet og ved en
omgivende temperatur på 25°C. Antallet af
billeder, som kan optages eller vises, tager
hensyn til, at "Memory Stick Duo" skal
udskiftes efter behov.
Bemærk, at det faktiske antal kan være
mindre end de viste værdier afhængigt af
forholdene under brug.
• Visning af enkeltbilleder med omkring tre
sekunders interval
Ved optagelse af film
Batteriets levetid (min.)
Ca. 100
Ved optagelse af stillbilleder
Antal billeder
Batteriets levetid (min.)
Ca. 240
Ca. 120
• Optagelse i følgende situationer:
– Når
(B.kvalitet) er indstillet til [Fint].
– Når [AF-funktion] er indstillet til [Enkelt].
– Når [STEADY SHOT] er indstillet til
[Fotografer].
– Optagelse en gang hvert 30. sekund.
– Zoom skiftes frem og tilbage mellem W og T.
– Blitzen affyres hver anden gang.
– Kameraet tændes og slukkes hver 10. gang.
• Målemetoden er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Billedstørrelsen har ingen indflydelse på antallet
af billeder, der kan optages/batteriets levetid.
DK
23
Brug af funktionsvælger
Sæt funktionsvælgeren til den ønskede funktion.
Optageindstillinger for stillbilleder
:
Auto: Automatisk justeringsindstilling
Giver mulighed for let optagelse, hvor indstillingerne justeres automatisk.
t Trin 5 i "Læs dette først"
Program: Automatisk programmeret optageindstilling
Giver dig mulighed for at optage med eksponeringen justeret automatisk
(både lukkerhastigheden og blændeværdien). Du kan også vælge forskellige
indstillinger med denne menu.
(Flere oplysninger om de tilgængelige funktioner t side 30)
: Indstillinger for valg af motiv
Giver dig mulighed for at optage med forudangivede indstillinger afhængigt af
motivet. t Trin 5 i "Læs dette først"
: Afspilning/redigering
t
trin 6 i "Læs dette først"
t
trin 5 i "Læs dette først"
: Optagelse af film
Funktionsvælger
Kontrolknap
DK
24
Valgt af motiv
Flere oplysninger t trin 5 i "Læs dette først"
Makro
Blitz
—
/
Burst/
EksponeAFForudindstillet
Niveautrin Hvidbalance Blitzniveau
ringsniveau/
områdesøger
fokus
Multi Burst
—
—
—
SL
—
—
—
—
0.5m/1.0m/
Center-AF
3.0m/7.0m
—
Brug af kameraet
En kombination af funktioner bestemmes af kameraet for at opnå en passende optagelse af et
billede ud fra forholdene omkring motivet.
( : du kan vælge den ønskede indstilling)
—
Auto/ WB
—
—
—
—
—
—
—
—
/
/
/
/
—
—
DK
25
Brug af diasshow
Hvis du trykker på
-knappen, får du vist en kontinuerlig afspilning af billederne ledsaget af
effekter og musik (Diasshow).
c
1 Indstil
funktionsvælgeren
til
.
c
2 Tryk på
.
3 Diasshowet starter.
Sådan justeres lydstyrken på musikken
Tryk på v/V for at justere lydstyrken.
Sådan sættes diasshowet på pause
Tryk på z på kontrolknappen.
Genstart ved at vælge [Fortsæt] og derefter trykke på z.
• Diasshowet genoptages fra det billede, hvor det blev stoppet midlertidigt. Musikken
begynder imidlertid igen fra begyndelsen.
min
VGA
2/9
Diasshow
Pause
Fortsæt
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
Sådan vises forrige/næste billede
Tryk på b/B i pausetilstand.
Sådan afsluttes diasshowet
Tryk på
, eller vælg [Afslut] med V i pausetilstand, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke afspille et diasshow, når du bruger en PictBridge-forbindelse.
Sådan ændres indstillingen
Du kan vælge den ønskede indstilling for diasshowet. Du kan også starte diasshowet igen.
1 Tryk på MENU-knappen for at få vist menuen.
2 Vælg
DK
26
(Dias) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
min
VGA
Fortryd
Brug af kameraet
2/9
Diasshow
Auto
Interval
Gentag
Til
Mappe
Billede
Musik
Music3
Effekter
Stilfuld
Start
3 Vælg det punkt, du vil indstille, med v/V, og vælg derefter det ønskede punkt med b/B.
4 Vælg [Start] med V/B, tryk derefter på z.
Diasshowet begynder.
Hvis du ikke ønsker at starte diasshowet straks, skal du trykke på [Fortryd].
• Den valgte indstilling bevares, indtil den næste indstilling foretages.
Følgende indstillinger er tilgængelige.
Standardindstillingen er markeret med
.
Effekter
Enkel
Et enkelt diasshow, der egner sig til mange forskellige
motiver.
Nostalgisk
Et stemningsfuldt diasshow, der skaber en atmosfære som i en
filmscene.
Stilfuld
Et stilfuldt diasshow, der kører ved mellemtempo.
Aktiv
Et hurtigt diasshow, der egner sig til aktive motiver.
Normal
Et grundlæggende diasshow, der skifter billede med et
foruddefineret interval.
• Når indstillingen er [Enkel], [Nostalgisk], [Stilfuld] eller [Aktiv]:
– Vises der kun stillbilleder.
– Når billeder er optaget i Multi Burst-tilstand, vises det første billede i rækken af kontinuerlige billeder.
• Med indstillingen [Normal] indstilles Musik til [Fra] som standard. Du kan stadig høre filmlyd i
standardindstillingen.
• Musik afspilles ikke (angivet til [Fra]) under et [Normal] diasshow. Der afspilles filmlyd.
Musik
Hver forudindstilling for Musik er forskellig afhængigt af den effekt, du har valgt.
Music1
Standardindstillingen for et [Enkel]-diasshow.
Music2
Standardindstillingen for et [Nostalgisk]-diasshow.
Music3
Standardindstillingen for et [Stilfuld]-diasshow.
Music4
Standardindstillingen for et [Aktiv]-diasshow.
Fra
Indstillingen for et [Normal]-diasshow. Ingen musik
tilgængelig.
DK
27
Billede
Mappe
Afspiller alle billeder i den valgte mappe.
Alle
Afspiller alle billeder på en "Memory Stick Duo" i
rækkefølge.
Gentag
Til
Afspiller billeder i en kontinuerlig løkke.
Fra
Når alle billeder er blevet afspillet, slutter diasshowet.
Interval
3 sek
Angiver et diasshowinterval for et [Normal]-diasshow.
5 sek
10 sek
30 sek
1 min
Start
Starter diasshowet.
Fortryd
Annullerer diasshowet.
z Sådan tilføjes/skiftes musikarkiver
Du kan overføre den ønskede musik fra dine cd'er eller MP3-filer til kameraet til afspilning under et
diasshow. Du kan overføre musikken med [Hent musik] i
(Opsætning) med det medfølgende program
"Music Transfer", der installeres på en computer. For flere oplysninger, se side 69.
• Du kan optage op til fire musikstykker på kameraet (de fire forudindstillede musikstykker (Music 1-4) kan
erstattes med de ønskede musikstykker).
• Den maksimale længde for hver musikfil til afspilning på kameraet er 180 sekunder.
• Hvis du ikke kan afspille en musikfil på grund af beskadigelse af filen eller andre fejl, skal du udføre
[Format musik] (side 54) og overføre musikken igen.
DK
28
Brug af menuen
Brug af menupunkter
v/V/b/B-knap
Funktionsvælger
z-knap
MENU-knap
Brug af menuen
Kontrolknap
1 Tænd for kameraet, og indstil funktionsvælgeren.
Forskellige punkter er tilgængelige afhængigt af funktionsvælgerens indstilling og indstillinger i
menuen
(Kamera).
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg det ønskede menupunkt med b/B
på kontrolknappen.
• Hvis det ønskede punkt ikke er synligt, skal du
trykke på b/B, indtil punktet vises på skærmen.
• Tryk på z, når du har valgt et punkt, når
funktionsvælgeren er indstillet til
.
400
200
100
80
Auto
ISO
WB
ISO
4 Vælg indstillingen med v/V.
Der zoomes ind på den indstilling, du vælger, og den angives.
5 Tryk på MENU for at slå menuen fra.
• Hvis der er et punkt, som ikke er synligt, vises mærket v/V i kanten af det sted, hvor menupunkter
normalt vises. Vælg mærket med kontrolknappen for at få vist et punkt, som ikke er synligt.
• Du kan ikke vælge punkter, som er nedtonede.
DK
29
Menupunkter
Flere oplysninger om betjening
t side 29
De tilgængelige menupunkter varierer afhængigt af funktionsvælgerens stilling. Kun de
tilgængelige punkter vises på skærmen.
(
: tilgængelig)
Funktionsvælgerens stilling:
Auto
Program
Motiv
Menu til optagelse (side 32)
(Kamera)
(EV)
9 (Fokus)
—
—
—
—
(Målemetode)
—
—
WB (Hvidbalance)
—
—
ISO
(B.kvalitet)
—
—
—
—
—
—
Mode (Opt.funktion)
—
—
—
*
—
—
(Interval)
—
*
—
—
(Blitzniveau)
—
*
—
—
BRK (Niveautrin)
M
PFX (B.effekt)
—
(Mætning)
—
—
—
—
(Kontrast)
—
—
—
—
—
—
—
—
(Skarphed)
(Opsætning)
DK
30
—
—
—
—
Flere oplysninger om betjening
t side 29
Menu til visning (side 40)
(Mappe)
—
—
—
—
- (Beskyt)
—
—
—
—
DPOF
—
—
—
—
—
—
—
—
(Dias)
—
—
—
—
(Tilpas)
—
—
—
—
(Roter)
—
—
—
—
(Del)
—
—
—
—
(Opsætning)
Beskær**
—
—
—
—
—
—
—
—
Brug af menuen
(Udskriv)
* Betjeningen er begrænset i henhold til motivindstillingen (side 25).
**Kun tilgængelig ved brug af zoom under afspilning.
DK
31
Optagemenu
Flere oplysninger om betjening
t side 29
Standardindstillingerne er markeret med
.
(Kamera)
Vælg kameraindstillingen for stillbilleder. t Trin 5 i "Læs dette først"
(EV)
Manuel justering af eksponeringen.
Mod –
Mod +
M +2.0EV
Mod +: Gør et billede lysere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk af kameraet.
m -2.0EV
Mod –: Gør et billede mørkere.
• Flere oplysninger om eksponering t side 10
• Kompensationsværdien kan indstilles i intervaller på 1/3EV.
• Hvis et motiv optages under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller hvis blitzen bruges, er justeringen af
eksponering muligvis ikke effektiv.
z Justering af EV (eksponeringsværdi) ved hjælp af et histogram
60min
A
B
Mørk
Lys
Et histogram er et diagram, som viser et billedes
lysstyrke. Tryk flere gange på
(Skærmvisning
til/fra) for at vise histogrammet på skærmen.
Diagrammet indikerer et lyst billede, når
overvægten er mod højre, og et mørkt billede, når
overvægten er mod venstre. Indstil
funktionsvælgeren til
, og juster EV, samtidig
med at du kontrollerer eksponeringen med
histogrammet.
A Antal pixel
B Lysstyrke
• Histogrammet vises også i følgende tilfælde, men her kan du ikke justere eksponeringen.
– Når
(Kamera) indstilles til [Auto]
– Ved afspilning af et enkelt billede
– Under Hurtigt gennemsyn
DK
32
Flere oplysninger om betjening
t side 29
9 (Fokus)
Du kan ændre fokuseringsmetoden. Brug menuen, når det er svært at opnå korrekt fokus med
automatisk fokuseringsindstilling.
(ubegrænset afstand)
7.0m
Fokuserer på motivet vha. en tidligere indstillet afstand til
motivet. (Forudindstillet fokus)
1.0m
Brug af menuen
• Når et motiv optages gennem et net eller gennem vinduesglas, er
det svært at opnå korrekt fokus med automatisk
fokuseringsindstilling. I disse tilfælde er det praktisk at bruge
[Fokus].
3.0m
0.5m
Spot-AF (
)
Automatisk fokusering på et meget lille motiv eller et smalt
område.
• Det er praktisk til fokusering på et meget lille motiv eller et
smalt område. Anvendt sammen med funktionen AF-lås giver
dette dig mulighed for at optage i den ønskede
billedkomposition. Sørg for at holde kameraet roligt, så motivet
ikke afviger fra områdesøgerens ramme.
60min
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AFområdesøgerramme
Center-AF
(
)
Fokuserer automatisk på et motiv i centrum af
områdesøgerens ramme.
• Anvendt sammen med funktionen AF-lås giver dette dig
mulighed for at optage i den ønskede billedkomposition.
60min
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AFområdesøgerramme
Multi-AF
(Multipoint-AF)
(Stillbillede
)
(Film
)
Fokuserer automatisk på et motiv i hele områdesøgerens
ramme.
• Denne funktion er praktisk, når motivet ikke er i centrum af
rammen.
60min
Ramme for AF-områdesøger
Indikator for AFområdesøgerramme
DK
33
Flere oplysninger om betjening
t side 29
• AF står for Auto-fokus.
• Oplysninger om afstandsindstilling i [Fokus] er omtrentlige. Hvis du retter objektivet opad eller nedad,
øges afvigelsen.
• Når du optager film, anbefales det at bruge [Multi-AF], da AF fungerer selv med en vis grad af vibration.
• Når du bruger Digital zoom eller AF-lampe, prioriteres AF-bevægelse for motiver i eller tæt på rammens
centrum. I dette tilfælde blinker indikatoren
,
eller
, og AF-områdesøgerens ramme vises
ikke.
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af motivindstillingen (side 25).
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når der optages med motivet i kanten af rammen (eller skærmen), eller når [Center-AF] eller [Spot-AF]
anvendes, kan kameraet muligvis ikke fokusere på motivet i kanten af rammen. I dette tilfælde skal du gøre
følgende.
1 Stil ind på motivet igen, så motivet er centreret i AF-områdesøgeren, og tryk udløserknappen
halvvejs ned for at fokusere på motivet (AF-lås).
60min
Indikator for AE/AF-lås
Ramme for AF-områdesøger
Så længe du ikke trykker udløserknappen helt ned, kan du gentage denne fremgangsmåde så
mange gange, du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-låsen holder op med at blinke og lyser konstant, skal du vende
tilbage til det indstillede motiv og trykke udløserknappen helt ned.
60min
P
S AF
DK
34
VGAFINE
98
F2.8 30
Flere oplysninger om betjening
t side 29
(Målemetode)
Vælger den målemetode, som indstiller, hvilken del af motivet der skal måles på for at
bestemme eksponeringen.
Spot (Punktmåling)
( )
Måler kun en del af motivet.
• Denne funktion er praktisk, når motivet belyses bagfra, eller når
der er kraftig kontrast mellem motivet og baggrunden.
60min
Brug af menuen
Kryds til punktmåling
Placeres på motivet
Centreret (Centreret måling)
( )
Måler centrum af et billede og bestemmer eksponeringen
baseret på motivets lysstyrke på dette sted.
Multi (Måling på flere
mønstre)
Deler motivet op i flere områder, og måler hvert område.
Kameraet bestemmer en afbalanceret eksponering.
• Flere oplysninger om eksponering t side 10
• Ved brug af punktmåling eller centreret måling, anbefales det at indstille [9] (Fokus) til [Center-AF] for
at fokusere på målepositionen (side 33).
WB (Hvidbalance)
Justerer farvenuancerne i henhold til lysforholdene, f.eks. i en situation, hvor et billedes farver
ser underlige ud.
WB (Blitz)
Justerer for blitzforholdene.
• Du kan ikke vælge dette punkt under optagelse af film.
n (Skarpt lys)
Justerer for steder, hvor lysforholdene ændres hurtigt, f.eks. i
en festsal, eller under kraftig belysning, f.eks. i et fotostudie.
(Fluorescerende lys)
Justerer for flourescerende belysning.
(Overskyet)
Justerer for en overskyet himmel.
(Dagslys)
Justerer for udendørsbelysning, natoptagelser, neonlys,
fyrværkeri, solopgang eller forhold lige før eller efter
solnedgang.
Auto
Justerer hvidbalancen automatisk.
• Flere oplysninger om hvidbalancen t side 11
• Under flourescerende belysning, som blinker, fungerer hvidbalancen måske ikke korrekt, selvom du
vælger [ ] (Flourescerende).
• Undtagen i indstillingen [ WB ] (blitz) er [WB] indstillet til [Auto], når blitzen affyres.
• Visse funktioner er ikke tilgængelige, afhængigt af motivindstillingen (side 25).
DK
35
Flere oplysninger om betjening
t side 29
ISO
Vælger en lysfølsomhed med ISO-enheder. Jo større tal, desto højere er lysfølsomheden.
640
Vælg et højt tal ved optagelse i mørke omgivelser eller ved
optagelse af et motiv, der bevæger sig med høj hastighed.
Vælg et lavt tal for at opnå en høj billedkvalitet.
400
200
100
80
Auto
• Flere oplysninger om ISO-følsomhed t side 10
• Bemærk, at der ofte opstår mere støj i billedet, når ISO-følsomheden øges.
• [ISO] er indstillet til [Auto] i motivindstillingen.
(B.kvalitet)
Vælger stillbilledets kvalitet.
Fint (FINE)
Optager med høj kvalitet (lav komprimering).
Standard (STD)
Optager med standardkvalitet (høj komprimering).
• Flere oplysninger om billedkvalitet t side 11
Mode (Opt.funktion)
Vælg, om kameraet foretager kontinuerlig optagelse, når du trykker på udløserknappen.
Multi Burst ( M )
Optager 16 billeder i træk som en fil med stillbilleder, når du
trykker udløserknappen ned.
• Denne funktion er f.eks. praktisk til at tjekke din form i sport.
• Du kan vælge lukkerinterval for Multi Burst i [Interval]-tilstand
(side 38).
Eksp.niv (BRK)
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne
automatisk ændres.
• Du kan vælge det billede, der har den bedste eksponering efter
optagelse, når du ikke kan optage gode billeder ud fra motivets
lysstyrke.
Burst (
)
Optager det maksimale antal billeder i rækkefølge (se
nedenstående tabel), når du trykker på udløserknappen og
holder den nede.
• Når "Optager" forsvinder, kan du optage det næste billede.
Normal
DK
36
Optager ikke kontinuerligt.
Flere oplysninger om betjening
t side 29
Brug af menuen
Om [Multi Burst]
• Billeder, som er optaget med Multi Burst-indstillingen, kan afspilles i rækkefølge med følgende
fremgangsmåde:
– Sådan standses afspilningen midlertidigt/genoptage: Tryk på z på kontrolknappen.
– Sådan afspilles optagelsen billede for billede: Tryk på b/B i pausetilstand. Tryk på z for at genoptage
afspilningen i en serie.
• Du kan ikke bruge følgende funktioner med Multi Burst-indstillingen:
– Smart zoom
– Blitz
– Indsættelse af dato og klokkeslæt
– Opdeling af en serie billeder, der er optaget med Multi Burst-indstillingen
– Sletning af et billede i en serie billeder, der er optaget med Multi Burst-indstillingen
– Indstilling af billedintervallet til en anden tilstand end [1/30], når
(Kamera) er indstillet til [Auto]
• Ved afspilning af en serie billeder, der er optaget med Multi Burst-indstillingen, med en computer eller et
kamera, som ikke er udstyrret med Multi Burst-funktionen, vises billedet som et enkelt billede bestående
af 16 indsatte billeder.
• Billedstørrelsen for billeder, der er optaget med Multi Burst-indstillingen, er 1M.
• Du kan muligvis ikke optage billeder med Multi Burst-indstillingen afhængigt af motivindstillingen
(side 25).
Om [Eksp.niv]
• Blitzen er indstillet til
(ingen blitz).
• Fokus og hvidbalancen justeres for det første billede, og disse indstillinger bruges også til de øvrige
billeder.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 32), ændres eksponeringen baseret på den justerede lysstyrke.
• Optageintervallet er ca. 0,8 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, kan du muligvis ikke optage korrekt med den valgte værdi for
eksponeringsniveau.
• Du kan muligvis ikke optage billeder i eksponeringsniveau-indstillingen afhængigt af motivindstillingen
(side 25).
Om [Burst]
• Blitzen er indstillet til
(ingen blitz).
• Ved optagelse med selvudløseren optages en serie på højst fem billeder.
• Når batteriniveauet er lavt, eller når den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld, stopper
Burst-funktionen.
• Du kan muligvis ikke optage billeder med Burst-indstillingen afhængigt af motivindstillingen (side 25).
Det maksimale antal kontinuerlige optagelser
(Enheder: billeder)
Kvalitet
Størrelse
6M
Fin
Standard
7
12
3:2
7
12
3M
12
21
1M
29
53
VGA(E-mail)
100
100
16:9(HDTV)
19
35
DK
37
Flere oplysninger om betjening
t side 29
BRK (Niveautrin)
Optager en serie på tre billeder, hvor eksponeringsværdierne automatisk ændres.
±1.0EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 1,0EV.
±0.7EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,7EV.
±0.3EV
Ændrer eksponeringsværdien med plus eller minus 0,3EV.
• BRK (Niveautrin) vises ikke med visse motivindstillinger.
M
(Interval)
Vælger billedintervallet i [Multi Burst]-indstillingen (side 36).
1/7.5 (1/7.5")
1/15 (1/15")
• Denne indstilling kan ikke foretages, når [Mode] (Opt.funktion)
i menuen er indstillet til andet end [Multi Burst] (side 36).
1/30 (1/30")
•
M
(Interval) vises ikke med visse motivindstillinger.
(Blitzniveau)
Justerer mængden af blitzlys.
+ ( +)
Mod +: Giver et højere blitzniveau.
Normal
– ( –)
Mod –: Giver et lavere blitzniveau.
• Ændring af blitzindstilling t trin 5 i "Læs dette først"
• Du vil muligvis ikke være i stand til at indstille blitzniveauet, afhængigt af motivindstillingen (side 25).
PFX (B.effekt)
Giver dig mulighed for at optage et billede med specialeffekter.
S-H (
Sepia (
Fra
)
Optager billedet i sort-hvid.
)
Optager billedet med sepia-effekt (som et gammelt fotografi).
Ingen effekt.
• Indstillingen gemmes ikke, når der slukkes for strømmen.
DK
38
Flere oplysninger om betjening
t side 29
(Mætning)
Justerer billedets mætning.
+(
)
Mod +: Gør farven lysere.
Normal
–(
)
Mod –: Gør farven mørkere.
Brug af menuen
(Kontrast)
Justerer billedets kontrast.
+(
)
Mod +: Øger kontrasten.
Normal
–(
)
Mod –: Reducerer kontrasten.
(Skarphed)
Justerer billedets skarphed.
+(
)
Mod +: Gør billedet skarpere.
Normal
–(
)
Mod –: Gør billedet blødere.
(Opsætning)
Se side 46.
DK
39
Visningsmenu
Flere oplysninger om betjening
t side 29
Standardindstillingerne er markeret med
.
(Mappe)
Vælger den mappe, som indeholder det billede, du vil afspille, når du bruger kameraet med
"Memory Stick Duo".
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer valget.
1 Vælg den ønskede mappe med b/B på kontrolknappen.
Vælg mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
9
Ant. filer:
Oprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
z Om mapper
Kameraet gemmer billeder i en angivet mappe på en "Memory Stick Duo" (side 52). Du kan ændre mappen
eller oprette en ny.
• Sådan oprettes en ny mappe t [Opret lagr.mappe] (side 52)
• Sådan ændres mappen til optagelse af billeder t [Skift lagr.mappe] (side 53)
• Når der er oprettet flere mapper på "Memory Stick Duo", og det første eller sidste billede i mappen vises,
kan du se følgende indikatorer.
: Flytter til den forrige mappe.
: Flytter til den næste mappe.
: Flytter til enten den forrige eller den næste mappe.
DK
40
Flere oplysninger om betjening
t side 29
- (Beskyt)
Beskytter billeder mod utilsigtet sletning.
Beskyt (-)
Se fremgangsmåden nedenfor.
Afslut
Afslutter beskyttelsesfunktionen.
Sådan beskyttes billeder i enkeltbilledtilstand
1 Vis det billede, du vil beskytte.
Brug af menuen
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [-] (Beskyt) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
Billedet er beskyttet, og indikatoren - (beskyttet) vises på billedet.
60min
VGA
2/9
-
Beskyt
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
4 Hvis du vil beskytte andre billeder, skal du vælge det ønskede billede med b/B og derefter
trykke på z.
Sådan beskyttes billeder i indekstilstand
1 Tryk på
(Indeks) for at få vist indeksskærmen.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [-] (Beskyt) med b/B på kontrolknappen, og tryk derefter på z.
4 Vælg [Vælg] med v/V, og tryk derefter på z.
5 Vælg det billede, du vil beskytte, med v/V/b/B, og tryk derefter på z.
Der vises en grøn --indikator på det valgte billede.
- (grøn)
•
VÆLG
MENU
NÆSTE
6 Gentag trin 5 for at beskytte andre billeder.
7 Tryk på MENU.
8 Vælg [OK] med B, og tryk på z.
--indikatoren bliver hvid. De valgte billeder er beskyttede.
• Hvis du vil beskytte alle billeder i mappen, skal du vælge [Alle i denne mappe] i trin 4 og trykke på z.
Vælg [Til] med B, og tryk på z.
DK
41
Flere oplysninger om betjening
t side 29
Sådan annulleres beskyttelsen
I enkeltbilledtilstand
Tryk på z i trin 3 eller 4 under "Sådan beskyttes billeder i enkeltbilledtilstand".
I indekstilstand
1 Vælg det billede, som du vil ophæve beskyttelsen for i trin 5 under "Sådan beskyttes billeder i
indekstilstand".
2 Tryk på z for at nedtone --indikatoren.
3 Gentag handlingen ovenfor for alle billeder, hvor beskyttelsen skal ophæves.
4 Tryk på MENU, vælg [OK] med B, og tryk derefter på z.
Sådan ophæves beskyttelsen af alle billeder i mappen
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 4 under "Sådan beskyttes billeder i indekstilstand", og tryk
på z. Vælg [Fra] med B, og tryk på z.
• Bemærk, at formatering af den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" sletter alle data, som er
gemt på optagemediet, selvom billederne er beskyttet, og disse billeder kan ikke gendannes.
• Det kan tage et stykke tid at beskytte et billede.
DPOF
Tilføjer et
-mærke (Udskriftsbestilling) på billeder, som du vil udskrive (side 79).
(Udskriv)
Se side 75.
(Dias)
Se side 26.
(Tilpas)
Du kan ændre billedstørrelsen for et optaget billede (Tilpas) og gemme det som en ny fil. Det
oprindelige billede bevares efter tilpasning.
6M
3M
1M
Indstillingen af størrelse er kun vejledende.
t trin 4 i "Læs dette først"
VGA
Fortryd
Annullerer tilpasning.
1 Viser det billede, du vil tilpasse.
DK
42
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
Flere oplysninger om betjening
t side 29
3 Vælg [
] (Tilpas) med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
4 Vælg den ønskede størrelse med v/V, og tryk på z.
Det tilpassede billede optages i optagemappen som den nyeste fil.
•
•
•
•
•
Flere oplysninger om [Billedformat] t trin 4 i "Læs dette først"
Du kan ikke ændre størrelsen på film eller Multi Burst-billeder.
Når du ændrer fra en lille størrelse til en stor størrelse, forringes billedets kvalitet.
Du kan ikke tilpasse til et billedformat på 3:2 eller 16:9.
Når du tilpasser et billede med formatet 3:2 eller 16:9, vises den øverste og nederste sorte del på billedet.
Brug af menuen
(Roter)
Roterer et stillbillede.
Roterer et billede. Se fremgangsmåden nedenfor.
OK
Bestemmer rotationen. Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer rotationen.
1 Vis det billede, der skal roteres.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
4 Vælg [
] (Roter) med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
] med v, og roter derefter billedet med b/B.
5 Vælg [OK] med v/V, og tryk derefter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede billeder, film eller Multi Burst-billeder.
• Du kan muligvis ikke rotere billeder, som er optaget med andre kameraer.
• Når du får vist billeder på en computer, afspejles oplysningerne om billedrotation muligvis ikke,
afhængigt af softwaren.
(Del)
Klipper film eller sletter unødvendige dele af film. Det anbefales at bruge denne funktion, når
kapaciteten i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo" ikke er tilstrækkelig, eller
når du vedhæfter film til e-mail-meddelelser.
• Bemærk, at den oprindelige film slettes, og dette nummer springes over. Bemærk også, at filer ikke kan
gendannes, når de er blevet klippet.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer deling.
DK
43
Flere oplysninger om betjening
t side 29
Eksempel: Klipning af en film, der er nummereret 101_0002
Dette afsnit beskriver et eksempel på, hvordan en film med nummeret 101_0002 opdeles og
slettes i den følgende filkonfiguration.
101_0003
101_0001
1
3
2
101_0002
1 Klipning af sekvens A.
1
A
B
2
3
101_0002
Del
101_0002 opdeles i 101_0004 og 101_0005.
2 Klipning af sekvens B.
101_0004
1
3
A
2
B
101_0005
Del
101_0005 opdeles i 101_0006 og 101_0007.
3 Sletning af sekvens A og B, hvis de ikke er nødvendige.
101_0004
1
3
101_0007
A
2
B
101_0006
Slet
Slet
4 Kun de ønskede sekvenser bliver tilbage.
1
3
2
101_0006
Fremgangsmåde
1 Vis den film, der skal opdeles.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [
] (Del) med b/B på kontrolknappen, og tryk på z.
4 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Afspilningen af filmen begynder.
DK
44
Flere oplysninger om betjening
t side 29
5 Tryk på z på det ønskede klipningspunkt.
60min
STD
640
Del
Delepunkt
10/10
00:00:02
OK
Fortryd
Afslut
Brug af menuen
• Hvis du vil justere klipningspunktet, skal du vælge [c/C] (billede tilbage/fremad) og justere
klipningspunktet med b/B.
• Hvis du vil ændre klipningspunktet, skal du vælge [Fortryd]. Afspilningen af filmen begynder igen.
6 Vælg [OK] med v/V, og tryk på z.
7 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Filmen er klippet.
• De udklippede film tildeles nye numre og optages derefter som de nyeste filer i den valgte optagemappe.
• Du kan ikke klippe følgende typer billeder.
– Stillbillede
– Film, som ikke er lange nok til at blive klippet (kortere end ca. to sekunder)
– Beskyttede film (side 41)
(Opsætning)
Se side 46.
Beskær
Optager et forstørret billede (t trin 6 i "Læs dette først") som en ny fil.
Beskær
Se fremgangsmåden nedenfor.
Tilbage
Annullerer beskæring.
1 Tryk på MENU under zoom under afspilning for at få vist menuen.
2 Vælg [Beskær] med B på kontrolknappen, og tryk på z.
3 Vælg billedstørrelsen med v/V, og vælg derefter z.
Billedet optages, og det oprindelige billede vises igen.
• Det beskårede billede optages som den nyeste fil i den valgte optagemappe, og det oprindelige billede
bevares.
• Kvaliteten af beskårne billeder kan blive forringet.
• Du kan ikke beskære til et billedformat på 3:2 eller 16:9.
• Du kan ikke beskære billeder, som vises med Hurtigt gennemsyn.
DK
45
Brug af skærmen Opsætning
Brug af opsætningspunkter
Du kan ændre standardindstillingerne vha. skærmen Opsætning.
v/V/b/B-knap
Funktionsvælger
z-knap
MENU-knap
Kontrolknap
1 Tænd for kameraet.
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Når du har trykket på B på kontrolknappen, skal du gå til
(Opsætning)-
indstillingen og derefter trykke på B igen.
4 Tryk på v/V/b/B på kontrolknappen for
at vælge det punkt, du ønsker at
indstille.
Opsætning 2
Filnummer:
USB-tilslut:
Video ud:
OK
Urindstilling:
Fortryd
Rammen omkring det valgte punkt bliver gul.
5 Tryk på z for at åbne indstillingen.
Opsætning 2
Filnummer:
USB-tilslut:
Video ud:
OK
Urindstilling:
Fortryd
Tryk på MENU for at slå skærmen
(Opsætning) fra.
Tryk flere gange på b på kontrolknappen for at vende tilbage til menuen fra skærmen
(Opsætning).
Sådan annulleres indstillingen af
(Opsætning)
Vælg [Fortryd], hvis denne mulighed vises, og tryk derefter på z på kontrolknappen. Hvis
denne mulighed ikke vises, skal du vælge den forrige indstilling igen.
DK
46
• Indstillingen gemmes, også når der slukkes for strømmen.
1
Kamera1
Flere oplysninger om betjening
t side 46
Standardindstillingerne er markeret med
.
AF-funktion
Vælger betjeningsindstillingen for automatisk fokusering.
Enkelt (S AF)
Justerer automatisk fokus, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling er praktisk til optagelse af
stationære motiver.
Monitor (M AF)
Justerer automatisk fokus, før udløserknappen trykkes
halvvejs ned. Denne indstilling forkorter det tidsrum, der
skal bruges til at fokusere.
• Batteriforbruget er større end i [Enkelt]-tilstand.
Brug af skærmen Opsætning
Digital zoom
Vælger den digitale zoomtilstand. Kameraet forstørrer billedet med optisk zoom (op til 3×).
Når zoom-skalaen overstiger 3×, bruger kameraet enten funktionen Smart eller Præcision for
digitalt zoom.
Smart
(Smart zoom)
(
)
Forstørrer billedet digitalt næsten uden forvrængning. Denne
funktion er ikke tilgængelig, når billedstørrelsen er indstillet
til [6M] eller [3:2].
• Den maksimale zoom-skala for Smart zoom vises i den følgende
tabel.
Præcision
(Digital præcisions-zoom)
(
)
Forstørrer alle billeder op til højst 6×, men billedkvaliteten
forringes.
Fra ( )
Bruger ikke digital zoom.
Billedstørrelser og maksimal zoom-skala med Smart zoom
Størrelse
Maksimal zoom-skala
3M
Ca. 4,1×
1M
Ca. 6,6×
VGA(E-mail)
Ca. 13×
16:9(HDTV)
Ca. 4,4×
• Når du trykker på zoomknappen, vises indikatoren for zoom-skala på følgende måde.
W-siden af denne linje er det optiske zoomområde, og
T-siden er det digitale zoomområde
Indikator for zoom-skalering
DK
47
Flere oplysninger om betjening
t side 46
• Den maksimale zoom-skala for Smart zoom/Præcisions-zoom omfatter skalaen for optisk zoom.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke, når der bruges digital zoom. Indikatoren ,
eller
blinker,
og AF giver højeste prioritet til motiver, som er placeret nær centrum af rammen.
• Ved brug af Smart zoom kan billedet på skærmen have et grovkornet udseende. Dette fænomen har dog
ingen betydning for det optagede billede.
Dato/tid
Vælger, hvordan datoen eller klokkeslættet skal indkopieres på billedet. Vælg dette inden
optagelsen.
• Datoen og klokkeslættet vises ikke under optagelsen, i stedet vises indikatoren
. Datoen og
klokkeslættet vises kun med rød skrift i nederste højre hjørne af skærmen under afspilning.
Dato&tid
Indkopierer datoen, timetallet og minuttallet.
Dato
Indkopierer årstallet, måneden og dagen.
• Datoen indsættes i den rækkefølge, du vælger. (t trin 2 i "Læs
dette først")
Fra
Indkopierer ikke datoen og klokkeslættet.
• Du kan ikke indsætte datoen og klokkeslættet i film eller billeder i Multi Burst-tilstand.
• Hvis dato og klokkeslæt, indkopieres, kan det ikke slettes senere.
Rødøjereduk.
Reducerer rødøjeeffekten ved brug af blitz. Vælg
dette inden optagelsen.
Til (
)
Reducerer rødøjeeffekten.
• En forberedende blitz affyres to gange eller mere inden
optagelsen.
Fra
Bruger ikke rødøjereduktion.
• Da det tager ca. et sekund, før lukkeren klikker, skal du holde kameraet roligt, så der ikke opstår
vibrationer. Motivet må heller ikke bevæge sig.
• Rødøjereduktion giver måske ikke den ønskede effekt, afhængigt af individuelle forhold, f.eks. afstanden
til motivet, om motivet ser den forberedende blitz eller andre forhold.
DK
48
Flere oplysninger om betjening
t side 46
AF-lampe
AF-lampen sørger for ekstra belysning, så det bliver lettere at fokusere på et motiv i mørke
omgivelser.
AF-lampen udsender rødt lys, som gør det muligt for kameraet at fokusere, når
udløserknappen trykkes halvvejs ned, indtil fokus fastlåses. ON -indikatoren vises på dette
tidspunkt.
Auto
Bruger AF-lampe.
Fra
Bruger ikke AF-lampe.
Brug af skærmen Opsætning
• Hvis lyset fra AF-lampe ikke oplyser motivet tilstrækkeligt, eller hvis motivet ikke indeholder kontrast,
kan fokus ikke opnås. (Der anbefales en afstand på op til ca. 2,4 m (zoom:W)/2,3 m (zoom:T))
• Der opnås fokus, så længe lyset fra AF-lampe når motivet, selv hvis lyset rammer lidt ved siden af
motivets centrum.
• Når forudindstillet fokus bruges (side 33), fungerer AF-lampe ikke.
• AF-områdesøgerens ramme vises ikke. Indikatoren ,
eller
blinker, og AF giver højeste prioritet
til motiver, som er placeret nær centrum af rammen.
• AF-lampe fungerer ikke, når
(Tusmørketilstand),
(Panoramatilstand),
(Højhastighedslukker)
eller
(Fyrværkeritilstand) vælges under valg af motiv.
• AF-lampe udsender meget kraftigt lys. Selvom der ikke er nogen sikkerhedsrisiko, skal man ikke kigge
direkte ind i AF-lampens lys på kort afstand.
Autom. visn.
Viser det optagede billede på skærmen i ca. to sekunder, umiddelbart efter at et stillbillede er
optaget.
Til
Bruger Automatisk visning.
Fra
Bruger ikke Automatisk visning.
• Hvis du trykker udløserknappen halvvejs ned i dette tidsrum, forsvinder det optagede billede, og du kan
umiddelbart optage det næste billede.
DK
49
2
Kamera2
Flere oplysninger om betjening
t side 46
Standardindstillingerne er markeret med
.
Forstørret
Forstørrer midlertidigt indikatoren for indstilling, når du trykker på
(Selvudløser) eller
(Makro).
Til
Forstørrer indikatorerne.
Fra
Forstørrer ikke indikatorerne.
(Blitzindstilling),
STEADY SHOT
Vælger antisløringsfunktionen.
Fotografer
Aktiverer antisløringsfunktionen, når udløserknappen trykkes
halvvejs ned.
Fortsæt
Aktiverer altid antisløringsfunktionen. Du kan stabilisere
billeder, selv når du zoomer ind på et motiv, der er langt væk.
• Batteriforbruget er større end i [Fotografer]-tilstand.
• Når du optager film, er [Fortsæt] aktiveret, selvom du vælger [Fotografer].
• Du kan slå antisløringsfunktionen fra med
(STEADY SHOT)-knappen, når
indstillet til [Auto]. (t trin 5 i "Læs dette først")
• Antisløringsfunktionen fungerer måske ikke korrekt i følgende tilfælde.
– Når kamerarystelsen er for stærk
– Når lukkerhastigheden er langsom, f.eks. ved natoptagelser
DK
50
(Kamera) ikke er
Internt huk.værktøj
Flere oplysninger om betjening
t side 46
Dette punkt vises ikke, når en "Memory Stick Duo" indsættes i kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer den interne hukommelse.
• Bemærk, at formatering sletter alle data i den interne hukommelse uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer formateringen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse slettes Klar?" vises.
Brug af skærmen Opsætning
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Formateringen er afsluttet.
DK
51
Memory Stick-værktøj
Flere oplysninger om betjening
t side 46
Dette punkt vises kun, når en "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet.
Standardindstillingerne er markeret med .
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En "Memory Stick Duo", der købes i en forretning, er
allerede formateret og kan bruges straks.
• Bemærk, at formatering sletter alle data på en "Memory Stick Duo" uigenkaldeligt, inklusive beskyttede
billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer formateringen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Meddelelsen "Alle data på Memory Stick slettes Klar?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Formateringen er afsluttet.
Opret lagr.mappe
Opretter en mappe på en "Memory Stick Duo" til optagelse af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer oprettelse af mappe.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Skærmen til oprettelse af mappe vises.
60min
Opret lagr.mappe
Opretter lagr.mappe
102MSDCF
Klar?
OK
Fortryd
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
En ny mappe oprettes og tildeles det næste nummer i den fortløbende nummerering, og denne
bliver den aktuelle optagemappe.
•
•
•
•
•
•
For oplysninger om mapper, se side 40.
Når der ikke oprettes en ny mappe, vælges mappen "101MSDCF" som optagemappen.
Du kan oprette mapper, der nummereres op til "999MSDCF".
Billeder optages i den netop oprettede mappe, indtil en ny mappe oprettes eller vælges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. Hvis du vil slette en mappe, skal du bruge en computer osv.
Der kan gemmes op til 4.000 billeder i en mappe. Når mappens kapacitet overskrides, oprettes der
automatisk en ny mappe.
• For flere oplysninger, se "Lagerplaceringer og filnavne for billedfiler" (side 66).
DK
52
Flere oplysninger om betjening
t side 46
Skift lagr.mappe
Ændrer den mappe, der aktuelt bruges til optagelse af billeder.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer ændringen af optagemappe.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Skærmen til valg af mappe vises.
Vælg lagr.mappe
102
2/2
Mappenavn: 102MSDCF
0
Ant. filer:
Oprettet:
2005 1 1 1::05:34AM
Brug af skærmen Opsætning
OK
Fortryd
TILBAGE/NÆSTE
2 Vælg den ønskede mappe med b/B, og vælg [OK] med v. Tryk derefter på z.
• Du kan ikke vælge mappen "100MSDCF" som optagemappe.
• Du kan ikke flytte optagede billeder til en anden mappe.
Kopier
Kopierer alle billeder i den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer kopieringen.
1 Indsæt en "Memory Stick Duo" med en kapacitet på 64 MB eller mere.
2 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Meddelelsen "Alle data i intern hukommelse kopieres Klar?" vises.
3 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Kopieringen begynder.
60min
Kopierer
102_COPY
• Brug en fuldt opladet batterienhed eller en lysnetadapter (medfølger ikke). Hvis du forsøger at kopiere
billedfiler med en batterienhed, som har et lavt batteriniveau, kan batterienheden løbe tør for strøm,
hvilket medfører, at kopieringen vil mislykkes, eller muligvis beskadigelse af data.
• Du kan ikke kopiere enkelte billeder.
• De oprindelige billeder i den interne hukommelse bevares, også efter kopiering. Hvis du vil slette
indholdet af den interne hukommelse, skal du fjerne "Memory Stick Duo" efter kopieringen og derefter
udføre kommandoen [Format] i
(Internt huk.værktøj) (side 51).
• Du kan ikke vælge en mappe, som er kopieret på en "Memory Stick Duo".
• Hvis du kopierer data, bliver et
-mærke (Udskriftsbestilling) ikke kopieret.
DK
53
Opsætning1
1
Flere oplysninger om betjening
t side 46
Standardindstillingerne er markeret med
.
Hent musik
Downloader den musik, der skal spilles til diasshowet.
Se side 28, 69 og 73.
Format musik
Hvis du ikke kan afspille en musikfil til diasshowet, kan musikfilen være beskadiget. Hvis
dette sker skal du udføre [Format musik].
Når [Format musik] udføres, slettes alle musikfiler. Brug den medfølgende software "Music
Transfer" til at aktivere [Hent musik].
Meddelelsen "Alle data slettes Klar?" vises.
OK
Formater musikfilerne. Alle andre data end musikfiler
bevares, som de er.
Fortryd
Annullerer formateringen.
Bip
Vælger den lyd, der udsendes, når du betjener kameraet.
Lukker
Slår lukkerlyden til, når du trykker på udløserknappen.
Til
Slår bip/lukkerlyden til, når du trykker på kontrolknappen
eller trykker på udløserknappen.
Fra
Slår bip/lukkerlyden fra.
Sprog
Vælger det sprog, der bruges til visning af menupunkter, advarsler og meddelelser.
Initialiser
Initialiserer indstillingerne til standardindstillingerne.
OK
Se fremgangsmåden nedenfor.
Fortryd
Annullerer nulstillingen.
1 Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z.
Meddelelsen "Initialiser alle indst. Klar?" vises.
2 Vælg [OK] med v, og tryk på z.
Indstillingerne ændres til standardindstillingerne.
DK
54
• Sørg for, at der ikke slukkes for strømmen under nulstilling.
2
Opsætning2
Flere oplysninger om betjening
t side 46
Standardindstillingerne er markeret med
.
Filnummer
Vælger den metode, der bruges til at tildele filnumre til billeder.
Serie
Tildeler fortløbende numre til filer, selvom optagemappen
eller "Memory Stick Duo" ændres. (Hvis den udskiftede
"Memory Stick Duo" indeholder en fil med et nummer, som
er højere end det sidst tildelte nummer, tildeles et nummer,
som er et tal højere end det højeste nummer.)
Nulstil
Begynder fra 0001, hver gang mappen ændres. (Hvis
optagemappen indeholder en fil, tildeles et nummer, som er et
tal højere end det højeste nummer.)
Brug af skærmen Opsætning
USB-tilslut
Vælger den USB-tilstand, der skal bruges ved tilslutning af kameraet til en computer eller en
PictBridge-kompatibel printer med kablet til flerfunktionsterminal.
PictBridge
Tilslutter kameraet til en PictBridge-kompatibel printer
(side 75).
PTP
Når [PTP] (Picture Transfer Protocol) indstilles, og kameraet
er tilsluttet en computer, bliver billederne i optagemappen på
kameraet kopieret til computeren. (Kompatibel med
Windows XP og Mac OS X.)
Masselager
Etablerer en masselagerforbindelse mellem kameraet og en
computer eller en anden USB-enhed (side 61).
Auto
Kameraet genkender automatisk og opretter kommunikation
med en computer eller PictBridge-kompatibel printer (side 61
og 75).
• Hvis kameraet og den PictBridge-kompatible printer ikke kan
forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre indstillingen
til [PictBridge].
• Hvis kameraet og computeren eller en anden USB-enhed ikke
kan forbindes med indstillingen [Auto], skal du ændre
indstillingen til [Masselager].
DK
55
Flere oplysninger om betjening
t side 46
Video ud
Indstiller videoudgangssignalet i overensstemmelse med tv-farvesystemet på det tilsluttede
videoudstyr. Forskellige lande og områder benytter forskellige tv-farvesystemer. Hvis du vil
have vist billeder på en tv-skærm, skal du se side 82 for at få oplysninger om tv-farvesystemet
i det land eller område, hvor kameraet benyttes.
NTSC
Indstiller videoudgangssignalet til NTSC-tilstand
(f.eks. til USA og Japan).
PAL
Indstiller videoudgangssignalet til PAL-tilstand
(f.eks. til Europa).
Urindstilling
Indstiller datoen og klokkeslættet.
DK
56
OK
Vælg [OK] med v på kontrolknappen, og tryk på z. Udfør
derefter den procedure, der beskrives under "Indstil uret"
(t trin 2 i "Læs dette først").
Fortryd
Annullerer indstillingen af uret.
Brug af computeren
Brug af en Windows-computer
For oplysninger om brug af en Macintoshcomputer henvises til "Brug af en
Macintosh-computer" (side 71).
Forberedelse
Kopiering af billeder til computeren (side 59)
Visning af billeder på computeren
Installation af USBdriveren.
• Det er ikke nødvendigt at
installere USB-driveren, hvis
du bruger Windows XP.
Brug af computeren
Visning af billeder ved hjælp af "PicturePackage" (side 68)
Visning af billeder, der er gemt på
computeren
Installation af
"PicturePackage"
(side 68).
Lagring af billeder på en CD-R
Oprettelse af en musikvideo eller et
diasshow
Tilføjelse/ændring af musikfiler til
diasshow med "Music Transfer"
Udskrivning af billeder
Oprettelse af en video-CD ved hjælp af "ImageMixer" (side 68)
Oprettelse af en video-CD
"ImageMixer VCD2"
installeres automatisk, når
"PicturePackage"
installeres.
DK
57
Anbefalet computermiljø
Følgende miljø anbefales til en computer,
der sluttes til kameraet.
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Microsoft Windows 98, Windows 98SE,
Windows 2000 Professional, Windows
Millennium Edition, Windows XP Home
Edition eller Windows XP Professional
• Funktionaliteten kan ikke garanteres i et
miljø, der er baseret på en opgradering af
ovennævnte operativsystemer eller i et
multiboot-miljø.
CPU: MMX Pentium 200 MHz eller
kraftigere
USB-stik: Medfølger som standard
Skærm: 800 × 600 punkter eller mere, mange
farver (16-bit farver, 65.000 farver) eller
derover
Anbefalet miljø til brug af
"PicturePackage"/"ImageMixer VCD2"
Software: Macromedia Flash Player 6.0 eller
nyere, Windows Media Player 7.0 eller
nyere, DirectX 9.0b eller nyere
Lydkort: 16-bit stereolydkort med højttalere
Hukommelse: 64 MB eller mere (128 MB
eller mere anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen—cirka 500 MB
Skærm: Skærmkort (kompatibelt med Direct
Draw-driver) med 4 MB VRAM
• Til automatisk oprettelse af musikvideo eller
diasshow (side 68) kræves en Pentium III
500 MHz eller kraftigere CPU.
• Til brug af "ImageMixer VCD2" anbefales en
Pentium III 800 MHz eller kraftigere CPU.
• Softwaren er kompatibel med DirectXteknologien. "DirectX" skal være installeret for
at benytte softwaren.
• Der kræves et separat program til betjening af
optageenheden for at kunne skrive til CD-Rdiske.
DK
58
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Masselager] og [PTP].
I dette afsnit beskrives [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For oplysninger om [PTP], se
side 55.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
gendannet.
Kopiering af billeder til computeren
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Du kan kopiere billeder fra kameraet til
computeren på følgende måde.
På en computer med et stik til
"Memory Stick"
2 Sæt CD-ROM'en i computeren, og
klik på [USB Driver], når
skærmbilledet med
installationsmenuen vises.
Tag "Memory Stick Duo" ud af kameraet,
og sæt den i Memory Stick Duo-adapteren.
Sæt Memory Stick Duo-adapteren i
computeren, og kopier billederne.
På en computer, der ikke har et stik til
"Memory Stick"
Følg trin 1 til 5 på side 59 til 65 for at
kopiere billederne.
Trin 1: Installation af USBdriveren
• Hvis installationsmenuen ikke vises, skal du
dobbeltklikke på
(My Computer (Denne
(PICTUREPACKAGE).
Computer)) t
Brug af computeren
• De skærmbilleder, der vises i dette afsnit, er
eksempler ved kopiering af billeder fra
"Memory Stick Duo".
Skærmbilledet "InstallShield Wizard"
(Guiden InstallShield) vises.
3 Klik på [Next] (Næste).
• En driver er et program, som gør det muligt for
udstyr at fungere korrekt, når det sluttes til en
computer.
• Hvis du benytter Windows XP, skal du begynde
med trin 2.
• Hvis "PicturePackage" er installeret i forvejen,
skal du begynde med trin 2.
BEMÆRK: Slut ikke kameraet til
computeren på dette tidspunkt.
Installationen af USB-driveren starter.
Der vises en meddelelse på skærmen,
når installationen er fuldført.
1 Luk alle programmer, der kører.
• På Windows 2000 skal du logge på som
administrator (godkendte administratorer).
DK
59
4 Klik på alternativknappen ud for
[Yes, I want to restart my computer
now] (Ja, jeg vil genstarte
computeren nu) for at markere
den, og klik derefter på [Finish]
(Udfør).
2 Sæt en tilstrækkeligt opladet
batterienhed i kameraet, eller slut
kameraet til en stikkontakt med
netadapteren (medfølger ikke).
1
2
Computeren genstartes. Du kan nu
oprette en USB-forbindelse.
Tag CD-ROM'en ud, når installationen er
fuldført.
Trin 2: Forberedelse af kameraet
og computeren
1 Sæt en "Memory Stick Duo" med
optagede billeder i kameraet.
• Dette er ikke nødvendigt, når der kopieres
billeder i den interne hukommelse.
DK
60
• Når der kopieres billeder til computeren ved
hjælp af en batterienhed, som ikke er
tilstrækkeligt opladet, mislykkes
kopieringen muligvis, eller billeddataene
kan blive beskadiget, hvis batterienheden
bliver flad for hurtigt.
3 Sæt funktionsvælgeren til
tænd for kameraet og
computeren.
, og
Trin 3: Tilslutning af kameraet til
computeren
2 Til flerfunktionsstikket
1 Til et USB-stik
Brug af computeren
Kabel til flerfunktionsterminal
(medfølger)
• Sæt kontakten på det medfølgende kabel til
flerfunktionsterminal til "CAMERA".
CAMERA TV
DISP SEL
• På Windows XP vises guiden Automatisk
afspilning på skrivebordet.
DK
61
“USB-funkt. Masselager" vises på
kameraets skærm.
USB-funkt.
Masselager
Memory Stick
Aktiver
Adgangsindikatorer*
MENU
Når der oprettes USB-forbindelse for første
gang, kører computeren automatisk et
program til genkendelse af kameraet. Vent
et øjeblik.
* Under kommunikationen lyser
adgangsindikatorerne rødt. Betjen ikke
computeren, før indikatorerne bliver hvide.
• Hvis "USB-funkt. Masselager" ikke vises, skal
[USB-tilslut] indstilles til [Masselager]
(side 55).
1 Når du har oprettet en USBforbindelse i trin 3, skal du klikke
på [Copy pictures to a folder on
my computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard]
(Kopier billederne til en mappe på
computeren ved hjælp af
Microsoft Scanner og
kameraguiden) t [OK], når
guiden vises automatisk på
skrivebordet.
1
Trin 4-A: Kopiering af billeder til
en computer
2
• På Windows 98/98SE/2000/Me skal du udføre
den procedure, der forklares i "Trin 4-B:
Kopiering af billeder til en computer" på
side 63.
• Hvis guiden ikke vises i Windows XP, skal du
udføre den procedure, der forklares i "Trin 4-B:
Kopiering af billeder til en computer" på
side 63.
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
DK
62
Skærmbilledet "Scanner and Camera
Wizard" (guiden Scanner og kamera)
vises.
2 Klik på [Next] (Næste).
De billeder, der er gemt på "Memory
Stick Duo" i kameraet, vises.
• Hvis der ikke er indsat en "Memory Stick
Duo", vises billederne i den interne
hukommelse.
3 Klik for at fjerne markeringen i
afkrydsningsfelterne for
uønskede billeder, så de ikke
kopieres, og klik derefter på
[Next] (Næste).
5 Klik på alternativknappen ud for
[Nothing. I'm finished working
with these pictures] (Ingenting.
Jeg er færdig med at arbejde med
billederne) for at markere den, og
klik derefter på [Next] (Næste).
1
1
2
2
4 Vælg et navn og en placering til
billederne, og klik derefter på
[Next] (Næste).
1
Skærmbilledet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" (Fuldfører guiden
Scanner og kamera) vises.
Brug af computeren
Skærmen "Picture Name and
Destination" (Billednavn og -placering)
vises.
6 Klik på [Finish] (Udfør).
Guiden lukkes.
• Hvis du vil fortsætte med at kopiere andre
billeder, skal du tage kablet til
flerfunktionsterminal ud af stikket (side 65).
Udfør derefter den procedure, der forklares
under "Trin 3: Tilslutning af kameraet til
computeren" på side 61.
2
Kopieringen af billederne starter. Når
kopieringen er færdig, vises skærmen
"Other Options" (Andre indstillinger).
• I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
Trin 4-B: Kopiering af billeder til
en computer
• På Windows XP skal du udføre den procedure,
der forklares i "Trin 4-A: Kopiering af billeder
til en computer" på side 62.
I dette afsnit vises et eksempel på kopiering
af billeder til mappen "My Documents"
(Dokumenter).
DK
63
1 Dobbeltklik på [My Computer]
(Denne computer) t [Removable
Disk] (Flytbar disk) t [DCIM].
3 Dobbeltklik på mappen [My
Documents] (Dokumenter).
Højreklik i vinduet "My
Documents" (Dokumenter) for at
få vist menuen, og klik på [Paste]
(Sæt ind).
1
2
• Hvis ikonet "Removable Disk" (Flytbar
disk) ikke vises, se side 89.
2 Dobbeltklik på den mappe, hvor
de billedfiler, du vil kopiere, er
gemt.
Højreklik derefter på en billedfil
for at få vist menuen, og klik på
[Copy] (kopier).
1
2
• For oplysninger om lagerplacering for
billedfiler, se side 66.
DK
64
Billedfilerne kopieres til mappen "My
Documents" (Dokumenter).
• Hvis der findes et billede med det samme
filnavn i destinationsmappen, vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
Hvis du overskriver et eksisterende billede
med et nyt billede, bliver de oprindelige
fildata slettet. Hvis du vil kopiere en
billedfil til computeren uden at overskrive
dataene, skal du ændre filnavnet og derefter
kopiere billedfilen. Hvis du ændrer filnavnet
(side 67), skal du dog være opmærksom på,
at du muligvis ikke kan afspille billedet på
kameraet.
Trin 5: Visning af billeder på
computeren
I dette afsnit beskrives proceduren for at få
vist kopierede billeder i mappen "My
Documents" (Dokumenter).
1 Klik på [Start] t [My Documents]
(Dokumenter).
2
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Udfør først de procedurer, der beskrives
nedenfor, når du:
• Tager kablet til flerfunktionsterminal ud af
stikket
• Fjerner en "Memory Stick Duo"
• Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter
at du har kopieret billeder fra den interne
hukommelse
• Slukker for kameraet
x På Windows 2000/Me/XP
1 Dobbeltklik på
• Hvis du ikke bruger Windows XP, skal du
dobbeltklikke på [My Documents]
(Dokumenter) på skrivebordet.
Brug af computeren
Dobbeltklik her
1
Indholdet af mappen "My Documents"
(Dokumenter) vises.
på proceslinjen.
2 Klik på
(Sony DSC) t [Stop].
3 Bekræft enheden i bekræftelsesvinduet, og
klik derefter på [OK].
4 Klik på [OK].
Enheden afbrydes.
• Trin 4 er ikke nødvendigt på Windows XP.
2 Dobbeltklik på den ønskede
billedfil.
x På Windows 98/98SE
Kontroller, at adgangsindikatorerne
(side 62) er hvide. Hvis
adgangsindikatorerne er hvide, er enheden
afbrudt fra computeren.
Billedet vises.
DK
65
Lagerplaceringer og filnavne for
billedfiler
Billedfiler, der optages med kameraet,
grupperes i mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: visning af mapper på
Windows XP
A
B
C
A Mappe med billeddata, der er optaget med
et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper
B Mappe, der indeholder billeddata, som er
optaget med dette kamera
Når der ikke er oprettet nye mapper, ser
mappestrukturen sådan ud:
– "Memory Stick Duo": Kun "101MSDCF"
– Intern hukommelse: Kun "101_SONY"
C Mappe med filmdata mv., der er optaget
med et kamera, som ikke har funktion til
oprettelse af mapper
• Du kan ikke optage nogen billeder i mappen
"100MSDCF". Billederne i disse mapper er kun
tilgængelige til visning.
• Du kan ikke optage/afspille nogen billeder i
mappen "MSSONY".
DK
66
• Billedfiler navngives på følgende måde:
ssss angiver et tal mellem 0001 og 9999.
Den numeriske del af navnet på en filmfil, der er
optaget i filmtilstand, og den tilsvarende
indeksbilledfil, er ens.
– Stillbilledfiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbilledfiler, der optages, når du optager
film: MOV0ssss.THM
• For yderligere oplysninger om mapper henvises
til side 40 og 52.
Visning af billedfiler, der er gemt på en computer,
ved hjælp af kameraet (med en "Memory Stick Duo")
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Når en billedfil, der er kopieret til en
computer, ikke længere findes på en
"Memory Stick Duo", kan du få vist billedet
igen på kameraet ved at kopiere billedfilen
fra computeren til en "Memory Stick Duo".
• Trin 1 skal ikke udføres, hvis det filnavn, som
kameraet gav filen, ikke er ændret.
• Du kan muligvis ikke afspille visse billeder,
afhængigt af billedstørrelsen.
• Når en billedfil er blevet behandlet på en
computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den
muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Hvis der ikke findes en mappe, skal du først
oprette en mappe ved hjælp af kameraet
(side 52) og derefter kopiere billedfilen.
2 Kopier billedfilen til mappen på
"Memory Stick Duo" i følgende
rækkefølge.
1Højreklik på billedfilen, og klik derefter
på [Copy] (Kopier).
2Dobbeltklik på [Removable Disk]
(Flytbar disk) eller [Sony
MemoryStick] i [My Computer] (Denne
computer).
3Højreklik på mappen [sssMSDCF] i
mappen [DCIM], og klik derefter på
[Paste] (Sæt ind).
• sss angiver et tal mellem 100 og 999.
Brug af computeren
1 Højreklik på billedfilen, og klik
derefter på [Rename] (Omdøb).
Ret filnavnet til "DSC0ssss."
Angiv et tal mellem 0001 og 9999 for
ssss.
1
2
• Skriv et andet tal, hvis der vises en
bekræftelsesmeddelelse om overskrivning.
• Afhængigt af indstillingerne på computeren
vises filtypenavnet muligvis. Stillbilleder
har filtypenavnet JPG, og film har
filtypenavnet MPG. Du må ikke ændre
filtypenavnet.
DK
67
Brug af den medfølgende software
I dette afsnit beskrives processen, idet en
Windows-computer bruges som eksempel.
Oversigt over den medfølgende
software
Der findes to programmer på den
medfølgende CD-ROM: "PicturePackage"
og "ImageMixer".
PicturePackage
A
B
C
D
E
• På Windows 2000/XP skal du logge på som
administrator.
• Når "PicturePackage" installeres, bliver USBdriveren installeret automatisk.
1 Tænd for computeren, og sæt CDROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
Installationsmenuen vises.
• Hvis den ikke vises, skal du dobbeltklikke
på
(My Computer (Denne computer)) t
(PICTUREPACKAGE).
2 Klik på [PicturePackage].
Hvad du kan foretage dig:
A Save the images on CD-R (Gemme
billederne på CD-R)
B Music Video/Slideshow Producer
(Producere musikvideoer og diasshow)
C Viewing video and pictures on PC (Få vist
videoer og billeder på PC)
D Burning Video CD (Brænde video-cd'er)
Skærmbilledet "ImageMixer VCD2" vises.
E Transfer Slideshow music (Overføre musik
til diasshow)
Sådan startes funktionerne:
Klik på et af alternativerne A-E, og klik
derefter på knappen nederst til højre på
skærmen.
Installation af softwaren
Udfør nedenstående procedure for at
installere "PicturePackage" og
"ImageMixer VCD2".
DK
68
• Hvis du ikke har installeret USB-driveren
(side 59), må du ikke slutte kameraet til
computeren, før du har installeret programmet
"PicturePackage" (undtagen på Windows XP).
Skærmbilledet "Choose Setup
Language" (Vælg installationssprog)
vises.
3 Vælg det ønskede sprog, og klik
derefter to gange på [Next]
(Næste).
I dette afsnit beskrives det engelske
skærmbillede.
Skærmbilledet "License Agreement"
(Licensaftale) vises.
Læs aftalen omhyggeligt. Hvis du kan
acceptere betingelserne i aftalen, skal du
klikke på alternativknappen ud for [I
accept the terms of the license
agreement] (Jeg accepterer
betingelserne i licensaftalen) og derefter
klikke på [Next] (Næste).
4 Følg instruktionerne på skærmen
for at fuldføre installationen.
• "ImageMixer VCD2" og "DirectX"
installeres, hvis du endnu ikke har installeret
dem.
• Når bekræftelsesmeddelelsen om genstart
vises, skal du følge instruktionerne på
skærmen for at genstarte computeren.
5 Tag CD-ROM'en ud, når
menuen.
2 Vælg
(Opsætning) med B på
kontrolknappen.
3 Vælg
(Opsætning1) med v/V
på kontrolknappen, og vælg
derefter [Hent musik] med v/B.
1
4 Vælg [OK] med B/v, og tryk på z.
Meddelelsen "Tilslut til PC" vises.
Brug af computeren
genvejsikonerne for
"PicturePackage Menu"
(PicturePackage-menu) og
"PicturePackage destination
Folder" (PicturePackagedestinationsmappe) vises efter
installationen.
1 Tryk på MENU for at få vist
5 Opret en USB-forbindelse mellem
kameraet og computeren.
Sådan startes programmerne
• Dobbeltklik på ikonet "PicturePackage
Menu" (PicturePackage-menu) på
skrivebordet.
Oplysninger om brug af softwaren
Klik på [?] øverst til højre på hvert
skærmbillede for at få vist onlinehjælpen.
6 Start "Music Transfer".
7 Følg vejledningen på skærmen
for at tilføje/skifte musikfiler.
• Sådan gendannes den musik, der er
Tilføjelse/ændring af musik med
"Music Transfer"
indstillet fra fabrikken, til kameraet.
Du kan erstatte de musikfiler, der er
forudindstillet på fabrikken, med ønskede
musikfiler. Du kan også når som helst slette
eller tilføje disse filer.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-filer gemt på computerens harddisk
• Musik på cd'er
• Forudindstillet musik gemt på kameraet
DK
69
1 Udfør [Format musik] (side 54).
2 Udfør [Restore defaults] (Gendan
standardindstillinger) på "Music
Transfer".
Alle musikfiler vender tilbage til den
forudindstillede musik, og [Musik] i menuen
[Dias] angives til [Fra].
3 Vælg en egnet musikfil til
diasshoweffekten (side 27).
Du kan nulstille musikfilerne til de
forudindstillede med [Initialiser], men
andre indstillinger nulstilles da også.
• Oplysninger om brug af "Music Transfer" finder
du i onlinehjælpen i "Music Transfer".
Teknisk support til "PicturePackage"/
"ImageMixer VCD2" ydes af Pixelas
brugersupportcenter. For yderligere
oplysninger om support henvises til
folderen i den medfølgende CDROM-pakke.
DK
70
Brug af en Macintosh-computer
Du kan kopiere billeder til computeren og
oprette en video-CD ved hjælp af
"ImageMixer VCD2" (medfølger) eller
skifte den ønskede musik i diasshowet med
"Music Transfer".
Anbefalet computermiljø
Anbefalet miljø til kopiering af
billeder
Operativsystem (forudinstalleret):
Mac OS 9.1, 9.2 eller Mac OS X (v10.0
eller nyere)
USB-stik: Medfølger som standard
• Det anbefales, at du installerer QuickTime 6
eller nyere på computeren.
Operativsystem (forudinstalleret): Mac
OS X (v10.1.5 eller senere) til
"ImageMixer", Mac OS X (v10.3 eller
senere) til "Music Transfer"
CPU: iMac, eMac, iBook, PowerBook, Power
Mac G3/G4/G5-serien, Mac mini
Hukommelse: 128 MB eller mere (256 MB
eller mere anbefales) til "ImageMixer", 64
MB eller mere (128 MB eller mere
anbefales) til "Music Transfer"
Harddisk: Nødvendig diskplads til
installationen—cirka 250 MB
Skærm: 1024 × 768 punkter eller mere,
32.000 farver eller derover til
"ImageMixer"
Bemærkninger vedrørende tilslutning
af kameraet til en computer
• Funktionaliteten kan ikke garanteres på alle de
ovennævnte anbefalede computermiljøer.
• Hvis du slutter to eller flere USB-enheder til en
computer samtidigt, kan nogle enheder,
herunder dette kamera, muligvis ikke fungere,
afhængigt af hvilke USB-enheder du bruger.
• Funktionaliteten kan ikke garanteres, når der
benyttes en USB-hub.
Kopiering og visning af billeder
på en computer
Brug af computeren
Anbefalet miljø til brug af
"ImageMixer VCD2"/"Music Transfer"
• Hvis kameraet tilsluttes via en USBgrænseflade, der er kompatibel med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibel), muliggør det
avanceret overførsel (overførsel ved høj
hastighed), da kameraet er kompatibelt med HiSpeed USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Der er tre tilstande for en USB-forbindelse ved
tilslutning til en computer, [Auto]
(standardindstillingen), [Masselager] og [PTP].
I dette afsnit beskrives [Auto] og [Masselager]
som eksempler. For oplysninger om [PTP], se
side 55.
• Når computeren genstarter fra standby- eller
dvaletilstand, bliver kommunikationen mellem
kameraet og computeren muligvis ikke
genoprettet.
1 Forbered kameraet og en
Macintosh-computer.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 2: Forberedelse af
kameraet og computeren" på side 60.
2 Tilslut kablet til
flerfunktionsterminal.
Udfør den samme procedure som
beskrevet i "Trin 3: Tilslutning af
kameraet til computeren" på side 61.
3 Kopier billedarkiver til Macintoshcomputeren.
1Dobbeltklik på det nyligt genkendte
symbol t [DCIM] t den mappe, der
indeholder de billeder, du vil kopiere.
2Træk og slip billedarkiverne til
harddisksymbolet.
Billedarkiverne kopieres til harddisken.
• For oplysninger om billedernes placering og
arkivnavne, se side 66.
DK
71
4 Vis billeder på computeren.
Dobbeltklik på harddisksymbolet t det
ønskede billedarkiv i den mappe, der
indeholder de kopierede billeder, for at
åbne billedarkivet.
Sådan afbrydes USBforbindelsen
Udfør de procedurer, der beskrives
nedenfor, først, inden du:
• Tager kablet til flerfunktionsterminal ud af
stikket
• Fjerner en "Memory Stick Duo"
• Sætter en "Memory Stick Duo" i kameraet, efter
at du har kopieret billeder fra den interne
hukommelse
• Slukker for kameraet
Træk og slip drevsymbolet eller
symbolet for "Memory Stick Duo" til
symbolet "Trash" (Papirkurv).
Kameraet kobles fra computeren.
• Hvis du bruger Mac OS X v10.0, skal du følge
ovenstående fremgangsmåde, når du har slukket
computeren.
Oprettelse af en video-CD ved
hjælp af "ImageMixer VCD2"
• Du kan oprette et billedarkiv, der er kompatibelt
med funktionen til oprettelse af video-CD. Hvis
du vil gemme data i video-CD-format på en
CD-R, skal du have programmet Toast
(medfølger ikke) fra Roxio.
DK
72
Sådan installeres "ImageMixer VCD2"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"ImageMixer VCD2".
• Skærmindstillingerne skal være 1024 × 768
punkter eller mere og 32.000 farver eller
derover.
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
2 Dobbeltklik på CD-ROM-symbolet.
3 Kopier arkivet [IMXINST.SIT] i mappen
[MAC] til harddisksymbolet.
4 Dobbeltklik på arkivet [IMXINST.SIT] i
den mappe, du kopierede det til.
5 Dobbeltklik på det udpakkede arkiv
[ImageMixer VCD2_Install].
6 Skriv det ønskede navn og adgangskoden,
når skærmbilledet med brugeroplysninger
vises.
Installationen af softwaren starter.
Sådan startes "ImageMixer VCD2"
Åbn [ImageMixer] i [Application], og
dobbeltklik derefter på [ImageMixer
VCD2].
Oplysninger om brug af softwaren
Klik på [?] øverst til højre på hvert
skærmbillede for at få vist onlinehjælpen.
Tilføjelse/ændring af musik med
"Music Transfer"
Du kan erstatte de musikarkiver, der er
forudindstillet på fabrikken, med ønskede
musikarkiver. Du kan også når som helst
slette eller tilføje disse arkiver.
De musikformater, du kan overføre med
"Music Transfer", er angivet nedenfor:
• MP3-arkiver gemt på computerens harddisk
• Musik på cd'er
• Forudindstillet musik gemt på kameraet
Sådan installeres "Music Transfer"
• Luk alle andre programmer, før du installerer
"Music Transfer ".
• For at installere skal du logge på som
administrator.
Brug af computeren
1 Tænd for Macintosh-computeren, og sæt
CD-ROM'en (medfølger) i CD-ROMdrevet.
2 Dobbeltklik på
(PICTUREPACKAGE).
3 Kopier arkivet [Music Transfer.pkg] i
mappen [MAC] til harddisken.
4 Dobbeltklik på arkivet [Music
Transfer.pkg] i den mappe, du kopierede
det til.
Installationen af softwaren starter.
Sådan tilføjes/skiftes musikarkiver
Se "Tilføjelse/ændring af musik med
"Music Transfer"" på side 69.
Teknisk support til "ImageMixer
VCD2"/"Music Transfer" ydes af
Pixelas brugersupportcenter. For
yderligere oplysninger om support
henvises til folderen i den
medfølgende CD-ROM-pakke.
DK
73
Udskrivning af stillbilleder
Sådan udskrives stillbilleder
Når du udskriver billeder, som er optaget i
indstillingen [16:9(HDTV)], kan begge kanter
blive skåret væk, så sørg for at kontrollere før
udskrivningen (side 92).
Direkte udskrivning vha. en PictBridge-kompatibel printer (side 75)
Du kan udskrive billeder ved at slutte kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel printer.
Udskrivning vha. en "Memory Stick"-kompatibel printer
Du kan udskrive billeder vha. en "Memory Stick"-kompatibel
printer.
For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der
fulgte med printeren.
Udskrivning vha. en computer
Du kan kopiere billeder til en computer vha. det medfølgende
program "PicturePackage" og udskrive billederne.
Udskrivning i en fotoforretning (side 79)
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo" med billeder, som du har
optaget med kameraet, i en fotoforretning. Du kan angive et
mærke (Udskriftsbestilling) på forhånd for de billeder, som du vil
have udskrifter af.
DK
74
Direkte udskrivning af billeder vha. en
PictBridge-kompatibel printer
Selvom du ikke har en computer, kan du
udskrive billeder, som du har taget med
kameraet, ved at slutte kameraet direkte til
en PictBridge-kompatibel printer.
• "PictBridge" er baseret på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
I enkeltbilledtilstand
Trin 1: Forberedelse af kameraet
Forbered kameraet til forbindelse til
printeren med kablet til
flerfunktionsterminal. Når du slutter
kameraet til en printer, der genkendes, når
[USB-tilslut] indstilles til [Auto], er trin 1
ikke nødvendigt.
Indeksknap
Du kan udskrive et enkelt billede på et
udskriftsark.
MENU-knap
Kontrolknap
• Det anbefales at benytte en fuldt opladet
batterienhed eller en netadapter (medfølger
ikke) for at forhindre, at strømmen afbrydes
midt i udskrivningen.
I indekstilstand
1
2
1 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
2 Tryk på B på kontrolknappen for
at vælge
3 Vælg [
• Afhængigt af printeren er der muligvis ikke
nogen funktion til indeksudskrivning.
• Det antal billeder, der kan udskrives i et
indeksbillede, afhænger af printeren.
• Du kan ikke udskrive film.
• Kontroller den tilsluttede printer, hvis
indikatoren blinker på kameraets skærm i cirka
fem sekunder (fejlindikation).
Udskrivning af stillbilleder
Du kan udskrive flere billeder i mindre
størrelse på et udskriftsark. Du kan udskrive
et sæt med ens billeder (1) eller med
forskellige billeder (2).
(Opsætning).
] (Opsætning2) med V,
og vælg derefter [USB-tilslut] med
v/V/B.
2
DK
75
4 Vælg [PictBridge] med B/v, og
• Sæt kontakten på det medfølgende kabel til
flerfunktionsterminal til "CAMERA".
tryk derefter på z.
Opsætning 2
Filnummer:
PictBridge
USB-tilslut:
PTP
Masselager
Video ud:
Auto
Urindstilling:
USB-indstillingen er indstillet.
Trin 2: Tilslutning af kameraet til
printeren
Forbind flerfunktionsstikket på
kameraet med USB-jackstikket på
printeren ved hjælp af det
medfølgende kabel til
flerfunktionsterminal.
CAMERA TV
DISP SEL
Tænd for kameraet og printeren.
Når forbindelsen er oprettet,
vises
-indikatoren.
60min
Udskriv
Alle i
denne mappe
DPOF-bd
Vælg
Dette bd
Fortryd
Kameraet indstilles til afspilningstilstand,
og der vises et billede og
udskrivningsmenuen på skærmen.
Trin 3: Udskrivning
2 Til
flerfunktionsstikket
Uanset hvilken tilstand funktionsvælgeren
er indstillet til, vises udskrivningsmenuen,
når du fuldfører trin 2.
1 Vælg den ønskede
udskrivningsmetode med v/V på
kontrolknappen, og tryk derefter
på z.
1 Til USBjackstikket
Kabel til
flerfunktionsterminal
(medfølger)
[Alle i denne mappe]
Udskriver alle billederne i mappen.
[DPOF-bd]
Udskriver alle billeder med et
mærke (Udskriftsbestilling) (side 79),
uanset det viste billede.
DK
76
[Vælg]
Når [Indeks] indstilles til [Til]:
Vælger billeder og udskriver de valgte
billeder.
Vælg det antal sæt af billeder, du vil
udskrive som et indeksbillede. Hvis du
har valgt [Dette bd] i trin 1, skal du
vælge det antal af billedet, der skal
udskrives side om side på et ark som et
indeksbillede.
1Vælg det billede, du vil udskrive, med
b/B, og tryk derefter på z.
Mærket
vises for det valgte billede.
• Gentag fremgangsmåden for at vælge
flere billeder.
2Vælg [Udskriv] med V, og tryk på z.
• Afhængigt af mængden af billeder kan det
valgte antal billeder muligvis ikke være på
ét ark.
[Dette bd]
Udskriver et vist billede.
• Hvis du vælger [Dette bd] og indstiller
[Indeks] til [Til] i trin 2, kan du udskrive et
sæt ens billeder som et indeksbillede.
2 Vælg udskriftsindstillinger med
v/V/b/B.
60min
3 Vælg [OK] med V/B, og tryk
derefter på z.
Billedet udskrives.
• Tag ikke kablet til flerfunktionsterminal ud
af stikket, så længe
-indikatoren (Tag
ikke kablet til flerfunktionsterminal ud af
stikket) vises på skærmen.
60min
Udskriv
Fra
Normal
Fra
1
Afslut
OK
Udskriver
2/3
indikator
Udskrivning af stillbilleder
Indeks
Format
Dato
Antal
Afslut
[Indeks]
Vælg [Til] for at udskrive et
indeksbillede.
[Format]
Vælg størrelsen af udskriftsarket.
[Dato]
Vælg [Dato&tid] eller [Dato] for at
indsætte dato og klokkeslæt på
billederne.
• Når du vælger [Dato], indsættes datoen i
den valgte rækkefølge (t trin 2 i "Læs dette
først"). Afhængigt af printeren er denne
funktion muligvis ikke tilgængelig.
[Antal]
Når [Indeks] indstilles til [Fra]:
Vælg det antal ark, du vil udskrive med
et billede. Billedet udskrives som et
enkelt billede.
Udskrivning af andre billeder
Efter trin 3 skal du vælge [Vælg] og det
ønskede billede med v/V og derefter
fortsætte fra trin 1.
Udskrivning af billeder fra
indeksskærmen
Udfør "Trin 1: Forberedelse af kameraet"
(side 75) og "Trin 2: Tilslutning af kameraet
til printeren" (side 76), og udfør derefter
følgende procedure.
Når du slutter kameraet til en printer, vises
udskrivningsmenuen. Vælg [Fortryd] for at
deaktivere udskrivningsmenuen, og udfør
derefter følgende procedure.
1 Tryk på
(Indeks).
Indeksskærmen vises.
DK
77
2 Tryk på MENU for at få vist menuen.
3 Vælg [ ] (Udskriv) med B, og tryk
derefter på z.
4 Vælg den ønskede udskrivningsmetode
med v/V, og tryk derefter på z.
Udskriv
Alle i
denne mappe
DPOF-bd
Vælg
Fortryd
[Vælg]
Vælger billeder og udskriver de valgte
billeder.
Vælg det billede, du vil udskrive, med
v/V/b/B, og tryk på z for at vise mærket
. (Gentag proceduren for at vælge flere
billeder). Tryk derefter på MENU.
[DPOF-bd]
Udskriver alle billeder med et
-mærke
(Udskriftsbestilling), uanset det viste
billede.
[Alle i denne mappe]
Udskriver alle billederne i mappen.
5 Udfør trin 2 og 3 under "Trin 3:
Udskrivning" (side 76).
DK
78
Udskrivning i en fotoforretning
Du kan indlevere en "Memory Stick Duo"
med billeder, som du har optaget med
kameraet, i en fotoforretning. Hvis en
fotoforretning understøtter
fotoudskrivningstjenester, som er
kompatible med DPOF, kan du på forhånd
sætte et
-mærke (Udskriftsbestilling)
på billeder, så du ikke behøver at vælge den
igen, når du skriver dem ud i forretningen.
• Du kan ikke udskrive billeder direkte fra
kameraet i forretningen, hvis de er gemt i den
interne hukommelse. Kopier billederne til en
"Memory Stick Duo", og tag din "Memory Stick
Duo" med til fotoforretningen.
Hvad er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funktion, der gør det muligt at angive et
-mærke (Udskriftsbestilling) på
billeder på en "Memory Stick Duo", som du
vil skrive ud senere.
Når du medbringer en "Memory Stick
Duo" til en forretning
• Spørg fotoforretningen, hvilke typer "Memory
Stick Duo" de kan håndtere.
• Hvis fotoforretningen ikke kan håndtere en
"Memory Stick Duo", skal du kopiere de
billeder, du vil skrive ud, til et andet medie,
f.eks. en CD-R, og tage den med til
forretningen.
• Sørg for at medbringe en Memory Stick Duoadapter.
• Opret altid en sikkerhedskopi af dine billeddata
på en disk, før du indleverer dem i en
fotoforretning.
• Du kan ikke angive antallet af udskrifter.
MENU-knap
Kontrolknap
1 Vis det billede, du vil udskrive.
2 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
Billedet markeres med mærket
(Udskriftsbestilling).
Udskrivning af stillbilleder
• Du kan også udskrive billederne med
mærket (Udskriftsbestilling) på en printer, der
overholder DPOF-standarden (Digital Print
Order Format), eller ved hjælp af en PictBridgekompatibel printer.
• Du kan ikke markere film.
• Når du markerer billeder, der er optaget i [Multi
Burst]-tilstand, bliver alle billederne udskrevet
på ét ark inddelt i 16 paneler.
Markering i enkeltbilledtilstand
60min
2/9
DPOF
Afslut
TILBAGE/NÆSTE
4 Hvis du vil mærke andre billeder,
skal du vise det ønskede billede
med b/B, og derefter trykke på z.
Sådan slettes mærket i
enkeltbilledtilstand
Tryk på z i trin 3 eller 4.
DK
79
Markering i indekstilstand
8 Vælg [OK] med B, og tryk på z.
-mærket bliver hvidt.
1 Vis indeksskærmen (t trin 6 i
"Læs dette først").
Hvis du vil annullere, skal du vælge
[Fortryd] i trin 4 eller vælge [Afslut] i trin 8
og derefter trykke på z.
2 Tryk på MENU for at få vist
menuen.
Sådan fjernes mærket i indekstilstand
Vælg de billeder, du vil fjerne mærket fra, i
trin 5, og tryk derefter på z.
3 Vælg DPOF med b/B, og tryk
derefter på z.
Sådan fjernes alle mærkerne i
mappen
Vælg [Alle i denne mappe] i trin 4, og tryk
derefter på z. Vælg [Fra], og tryk på z.
4 Vælg [Vælg] med v/V, og tryk
derefter på z.
• Du kan ikke tilføje et
denne mappe].
-mærke i [Alle i
5 Vælg det billede, du vil markere,
med v/V/b/B, og tryk derefter på
z.
Der vises et grønt
valgte billede.
-mærke for det
Grønt
mærke
VÆLG
MENU
-
NÆSTE
6 Gentag trin 5 for at markere flere
billeder.
7 Tryk på MENU.
DK
80
Tilslutning af kameraet til et tv
Visning af billeder på en tv-skærm
Du kan få vist billeder på en tv-skærm ved
at slutte kameraet til et tv.
Sluk for både kameraet og tv'et, før du
slutter kameraet til tv'et.
1 Brug kablet til
flerfunktionsterminal (medfølger)
til at slutte kameraet til tv'et.
3 Tænd for tv'et, og indstil tv/videoindgangskontakten til "video".
• For yderligere oplysninger henvises til den
brugsvejledning, der fulgte med tv'et.
4 Sæt funktionsvælgeren til
Funktionsvælger
60min
1 Til lyd-/videoindgangsstik
101-0002
VGA
2/ 9
2005 1 1 10:30PM
TILBAGE/NÆSTE
2 Til
flerfunktionsstikket
, og
tænd for kameraet.
LYDST.
Kontrolknap
Kabel til flerfunktionsterminal
(medfølger)
• Placer kameraet, så skærmen vender opad.
• Hvis tv'et har stereoindgangsstik, skal du slutte
lydstikket (sort) på kablet til
flerfunktionsterminal til det venstre lydstik.
Tilslutning af kameraet til et tv
De billeder, der er taget med kameraet,
vises på tv-skærmen.
Tryk på b/B på kontrolknappen for at
vælge det ønskede billede.
• Hvis kameraet benyttes i udlandet, skal
videoudgangssignalet muligvis skiftes, så
det svarer til tv-systemet (side 56).
2 Sæt kontakten på det
medfølgende kabel til
flerfunktionsterminal til "TV".
CAMERA TV
DISP SEL
DK
81
Om tv-farvesystemer
Hvis du vil have vist billeder på en tvskærm, skal du have et tv med
videoindgangsstik og kablet til
flerfunktionsterminal (medfølger). Tv'ets
farvesystem skal svare til det digitale
stillkamera. Kontroller følgende lister for
tv-farvesystemet i det land eller område,
hvor kameraet bruges.
NTSC-system
Bahamaøerne, Bolivia, Canada,
Centralamerika, Chile, Colombia, Ecuador,
Filippinerne, Jamaica, Japan, Korea,
Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,
Venezuela m.fl.
PAL-system
Australien, Belgien, Danmark, Finland,
Holland, Hongkong, Italien, Kina, Kuwait,
Malaysia, New Zealand, Norge, Polen,
Portugal, Schweiz, Singapore, Slovakiet,
Spanien, Storbritannien, Sverige, Thailand,
Tjekkiet, Tyskland, Ungarn, Østrig, m.fl.
PAL-M-system
Brasilien
PAL-N-system
Argentina, Paraguay, Uruguay
SECAM-system
Bulgarien, Frankrig, Guiana, Irak, Iran,
Monaco, Rusland, Ukraine m.fl.
DK
82
Fejlfinding
Fejlfinding
Hvis du har problemer med dit kamera, kan du forsøge følgende løsninger.
1 Kontroller punkterne på side 84 til 94.
Hvis en kode som f.eks. "C/E:ss:ss" vises på skærmen, se side 95.
2 Fjern batterienheden, og indsæt batterienheden igen efter ca. et minut.
Tænd derefter kameraet.
3 Initialiser indstillingerne (side 54).
4 Kontakt din Sony-forhandler eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Vær opmærksom på, at du giver dit samtykke til, at indholdet i den interne hukommelse og
musikfilerne må undersøges, når du sender kameraet ind til reparation.
Fejlfinding
DK
83
Batterienhed og strøm
Batterienheden kan ikke installeres.
• Når du indsætter batterienheden, skal du bruge spidsen af batterienheden til at skubbe
udløsergrebet til batteriet mod objektivet (t trin 1 i "Læs dette først").
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
Indikatoren for resterende batteriniveau viser ikke korrekt, eller der vises
tilstrækkeligt strøm på batteriet, men strømmen aflades for hurtigt.
• Dette fænomen opstår, når du bruger kameraet i meget varme eller kolde omgivelser
(side 100).
• Den viste resterende tid afviger fra den faktiske resterende tid. Aflad batterienheden helt, og
oplad den derefter igen for at opnå korrekt visning.
• Batterienheden er afladet. Installer den opladede batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 100). Udskift den med en ny.
Batterienheden aflades for hurtigt.
• Oplad den tilstrækkeligt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Du bruger kameraet under ekstremt kolde forhold (side 100).
• Batteriterminalen er snavset. Rengør batteriterminalen med en vatpind el.lign., og oplad
batterienheden.
• Batterienheden er udbrændt (side 100). Udskift den med en ny.
Kan ikke tænde kameraet.
• Installer batterienheden korrekt (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Installer opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
• Batterienheden er udbrændt (side 100). Udskift den med en ny.
Strømmen slukkes pludseligt.
• Hvis du ikke bruger kameraet i ca. tre minutter, mens der er tændt for strømmen, slukkes
kameraet automatisk for at forhindre, at batterienheden aflades. Tænd kameraet igen
(t trin 2 i "Læs dette først").
• Batterienheden er afladet. Installer opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette først").
DK
84
Optagelse af stillbilleder/film
Kameraet kan ikke optage billeder.
• Kontroller den ledige kapacitet i den interne hukommelse eller på "Memory Stick Duo"
(side 20, 21). Hvis lagerenheden er fuld, skal du gøre et af følgende:
– Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
– Udskift "Memory Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 98).
• Du kan ikke optage billeder, mens blitzen oplades.
• Sæt funktionsvælgeren til
, når du tager stillbilleder.
• Sæt funktionsvælgeren til
, når du optager film.
• Billedstørrelsen er indstillet til [640(Fin)], når du optager film. Gør et af følgende:
– Indstil billedstørrelsen til en anden værdi end [640(Fin)].
– Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" (side 98).
Motivet er ikke synligt på skærmen.
• Sæt funktionsvælgeren til en anden stilling end
(side 24).
Optagelse tager lang tid.
• Funktionen NR langsom lukker er aktiveret (side 16). Dette er ikke en fejl.
Billedet er ude af fokus.
• Motivet er for tæt på. Optag i nærbilledindstilling (Makro). Sørg for at placere objektivet
Fejlfinding
længere væk fra motivet end den korteste optageafstand, ca. 8 cm (W)/25 cm (T), under
optagelse. Du kan også vælge
(forstørrelsesglastilstand) og fokusere fra en afstand på ca.
1 cm til 20 cm fra motivet (t trin 5 i "Læs dette først").
•
(Forstørrelsesglastilstand), (Tusmørketilstand),
(Panoramatilstand) eller
(Fyrværkeritilstand) er valgt under Valg af motiv, når der tages stillbilleder.
• Funktionen til forudindstillet fokusering er valgt. Vælg automatisk fokuseringsindstilling
(side 33).
• Se flere oplysninger under "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 34.
Optisk zoom fungerer ikke.
• Du kan ikke ændre zoom-skalaen, når du optager film.
• Vælg en anden tilstand end
(Forstørrelsesglas), når du tager stillbilleder.
Digital præcisions-zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital zoom] til [Præcision] (side 47).
• Denne funktion kan ikke bruges ved optagelse af film.
DK
85
Smart zoom fungerer ikke.
• Indstil [Digital zoom] til [Smart] (side 47).
• Denne funktion kan ikke bruges ved:
– Billedstørrelsen indstillet til [6M] eller [3:2].
– Optagelse i Multi Burst-tilstand.
– Optagelse af film.
Blitzen fungerer ikke.
• Blitzen er indstillet til
(Ingen blitz) (t trin 5 i "Læs dette først").
• Du kan ikke bruge blitzen, når:
– [Mode] (Opt.funktion) er indstillet til [Burst], [Eksp. niv] eller [Multi Burst] (side 36).
–
(Tusmørke), (Levende lys) eller
(Fyrværkeri) er indstillet i motivindstillingen
(side 25).
– Når funktionsvælgeren er indstillet til
.
• Indstil blitzen til (Tvungen blitz) (t trin 5 i "Læs dette først"), når
(Forstørrelsesglas),
(Panorama),
(Sne),
motivindstillingen.
(Strand) eller
(Højhastighedslukker) er valgt i
Der opstår slørede pletter på billeder, som er optaget med blitz.
• Støv i luften reflekterede blitzlyset og kom med på billedet. Dette er ikke en fejl.
Nærbilledfunktionen (Makro) fungerer ikke.
•
(Forstørrelsesglas), (Tusmørke),
(Panorama),
(Fyrværkeri) er valgt i motivindstillingen (side 25).
(Levende lys) eller
Dato og klokkeslæt er optaget forkert.
• Indstil korrekt dato og klokkeslæt (t trin 2 i "Læs dette først").
F-værdien og lukkerhastigheden blinker, når du trykker udløserknappen
halvvejs ned.
• Eksponeringen er forkert. Korriger eksponeringen (side 32).
Billedet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv med en lyskilde placeret bag motivet. Vælg målemetoden (side 35),
eller juster eksponeringen (side 32).
• Lysstyrken på skærmen er for lav. Juster lysstyrken for LCD-baggrundslyset op (side 19).
Billedet er for lyst.
• Du fotograferer et motiv, som er oplyst af et spotlys i mørke omgivelser, f.eks. på en scene.
Juster eksponeringen (side 32).
• Lysstyrken på skærmen er for høj. Juster lysstyrken for LCD-baggrundslyset med en anden
DK
86
indstilling end "op" (side 19).
Billedets farver er ikke korrekte.
• Funktionen Billedeffekt er aktiveret. Annuller funktionen Billedeffekt (side 38).
Der vises lodrette striber, når du fotograferer et meget lyst motiv.
• Udtværingsfænomenet opstår. Dette er ikke en fejl.
Der vises støj i billedet, når du kigger på skærmen i mørke omgivelser.
• Kameraet forsøger at øge skærmens synlighed ved midlertidigt at gøre billedet lysere i
tilfælde af lav belysning. Dette vil ikke påvirke det billede, der optages.
Motivets øjne bliver røde.
• Indstil [Rødøjereduk.] i menuen
(Opsætning) til [Til] (side 48).
• Fotografer motivet på tættere hold end den optageafstand, der anbefales ved brug af blitz
(t trin 5 i "Læs dette først").
• Oplys lokalet, og fotografer motivet.
Der opstår prikker, som forbliver på skærmen.
• Dette er ikke en fejl. Disse prikker optages ikke (side 4, t "Læs dette først").
Der kan ikke tages billeder i rækkefølge.
• Den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder
(t trin 6 i "Læs dette først").
• Batteriniveauet er lavt. Indsæt en opladet batterienhed.
Visning af billeder
Fejlfinding
Der henvises til "Computere" (side 89) i forbindelse med følgende punkter.
Kameraet kan ikke afspille billeder.
• Sæt funktionsvælgeren til
(side 24).
• Mappenavnet/filnavnet er blevet ændret på computeren (side 67).
• Når en billedfil er blevet behandlet på en computer, eller når billedfilen er optaget med en
anden kameramodel end dit kamera, kan den muligvis ikke afspilles på kameraet.
• Kameraet er i USB-tilstand. Slet USB-forbindelsen (side 65).
Billedet ser grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder.
• Billedet ser muligvis grovkornet ud, lige efter at afspilning begynder, pga. billedbehandling.
Dette er ikke en fejl.
DK
87
Billedet vises ikke på tv-skærmen.
• Kontroller, om videoudgangssignalet for [Video ud] på kameraet er indstillet til tv-apparatets
farvesystem (side 56).
• Kontroller, om forbindelsen er korrekt (side 81).
• Kontakten på det medfølgende kabel til flerfunktionsterminal er sat til "CAMERA". Sæt
kontakten til "TV" (side 81).
Billedet vises ikke på skærmen, når en USB-forbindelse oprettes.
• Kontakten på det medfølgende kabel til flerfunktionsterminal er sat til "TV". Tag kablet til
flerfunktionsterminal ud af stikket, eller sæt kontakten til "CAMERA" (side 61).
Sletning/redigering af billeder
Kameraet kan ikke slette et billede.
• Annuller beskyttelsen (side 42).
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 98).
Du har slettet et billede ved et uheld.
• Når du har slettet et billede, kan du ikke gendanne det. Det anbefales, at du beskytter billeder
(side 41) eller bruger "Memory Stick Duo" med knappen til skrivebeskyttelse sat i LOCK
(LÅST)-stillingen (side 98) for at undgå utilsigtet sletning.
Tilpasningsfunktionen virker ikke.
• Du kan ikke tilpasse film eller Multi Burst-billeder.
Du kan ikke vise et DPOF-mærke (Udskriftsbestilling).
• Du kan ikke vise DPOF-mærker (Udskriftsbestilling) på film.
Du kan ikke klippe en film.
• Filmen er ikke lang nok til at blive klippet (kortere end ca. to sekunder).
• Ophæv beskyttelsen (side 42).
• Stillbilleder kan ikke klippes.
DK
88
Computere
Du ved ikke, om computerens operativsystem er kompatibelt med kameraet.
• Find oplysninger under "Anbefalet computermiljø" på side 58 for Windows og side 71 for
Macintosh.
Du kan ikke installere USB-driveren.
• På Windows 2000 skal du logge på som administrator (godkendte administratorer) (side 59).
Der vises intet på kameraets skærm, når en USB-forbindelse oprettes.
• Kontakten på det medfølgende kabel til flerfunktionsterminal er sat til "TV". Sæt kontakten til
"CAMERA" (side 61).
Computeren genkender ikke kameraet.
• Tænd kameraet (t trin 2 i "Læs dette først").
• Hvis batteriniveauet er lavt, skal du installere en opladet batterienhed (t trin 1 i "Læs dette
først") eller bruge lysnetadapteren (medfølger ikke) (side 14).
• Brug det medfølgende kabel til flerfunktionsterminal (side 61).
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal fra både computeren og kameraet, og tilslut det
forsvarligt igen. Sørg for, at "USB-funkt. Masselager" vises (side 61).
• Indstil [USB-tilslut] til [Masselager] i menuen
(Opsætning) (side 55).
• Fjern alt andet udstyr end kameraet, tastaturet og musen fra computerens USB-stik.
• Forbind kameraet direkte med computeren uden at føre det gennem en USB-hub eller anden
enhed (side 61).
• USB-driveren er ikke installeret. Installer USB-driveren (side 59).
• Computeren genkender ikke enheden korrekt, fordi du har forbundet kameraet og computeren
med kablet til flerfunktionsterminal, inden du installerede "USB-driveren" fra den
medfølgende CD-ROM. Slet den forkert genkendte enhed fra computeren, og installer
derefter USB-driveren (se næste punkt).
Fejlfinding
Ikonet "Removable disk" (Flytbar disk) vises ikke på computerskærmen, når du
forbinder computeren og kameraet.
• Følg fremgangsmåden nedenfor for at installere USB-driveren igen. Følgende
fremgangsmåde er for Windows-baserede computere.
1 Højreklik på [My Computer] (Denne computer) for at få vist menuen, og klik på
[Properties] (Egenskaber).
Skærmbilledet "Egenskaber for system" vises.
2 Klik på [Hardware] t [Device Manager] (Enhedshåndtering).
• På Windows 98/98SE/Me skal du klikke på fanen [Device Manager] (Enhedshåndtering).
"Enhedshåndtering" vises.
3 Højreklik på [ Sony DSC], og klik på [Uninstall] (Fjern) t [OK].
Enheden slettes.
4 Installer USB-driveren (side 59).
DK
89
Du kan ikke kopiere billeder.
• Forbind kameraet og computeren korrekt med det medfølgende kabel til flerfunktionsterminal
(side 61).
• Følg den korrekte fremgangsmåde for kopiering på dit operativsystem (side 62, 71).
• Når du tager billeder med en "Memory Stick Duo", som er formateret på en computer, kan du
muligvis ikke kopiere billederne til en computer. Tag billeder med en "Memory Stick Duo",
som er formateret med kameraet (side 52).
Når du har oprettet en USB-forbindelse, starter "PicturePackage" ikke
automatisk.
• Start "PicturePackage Menu", og kontroller [Settings] (Indstillinger).
• Opret USB-forbindelsen, efter at computeren er tændt (side 61).
Billedet kan ikke afspilles på en computer.
• Hvis du bruger "PicturePackage", skal du klikke på Help i øverste højre hjørne af hver skærm.
• Kontakt computer- eller softwareproducenten.
Billedet og lyden forstyrres af støj, når du ser en film på en computer.
• Du afspiller filmen direkte fra den interne hukommelse eller "Memory Stick Duo". Kopier
filmen til computerens harddisk, og afspil filmen fra harddisken (side 59).
Du kan ikke udskrive et billede.
• Kontroller printerindstillingerne.
Når billeder er kopieret til en computer, kan de ikke vises på kameraet.
• Kopier billederne til en mappe, som kan genkendes af kameraet, f.eks. "101MSDCF"
(side 66).
• Betjen kameraet korrekt (side 67).
"Music Transfer" kan ikke genkende kameraet.
• Musikfilernes skriveområde i kameraet er beskadiget. Udfør [Format musik] (side 54).
"Memory Stick Duo"
En "Memory Stick Duo" kan ikke indsættes.
• Indsæt den i den korrekte retning (t trin 3 i "Læs dette først").
Der kan ikke optages på en "Memory Stick Duo".
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 98).
• "Memory Stick Duo" er fuld. Slet unødvendige billeder (t trin 6 i "Læs dette først").
DK
90
• Indsæt en "Memory Stick PRO Duo" (side 20), når der optages film med billedstørrelsen sat
til [640(Fin)].
En "Memory Stick Duo" kan ikke formateres.
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med knap til skrivebeskyttelse, og knappen er sat i LOCK
(LÅST)-stillingen. Sæt knappen i optagestillingen (side 98).
Du har ved en fejltagelse formateret en "Memory Stick Duo".
• Alle data på "Memory Stick Duo" slettes under formatering. Du kan ikke gendanne dem. Det
anbefales, at du sætter knappen til skrivebeskyttelse på "Memory Stick Duo" til LOCK
(LÅST)-stillingen for at forhindre utilsigtet sletning (side 98).
"Memory Stick PRO Duo" genkendes ikke af en computer med et "Memory
Stick"-stik.
• Kontroller, om computeren og kortlæseren understøtter "Memory Stick PRO Duo". Brugere af
computere og kortlæsere, som er fremstillet af andre producenter end Sony, skal kontakte
producenten.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke understøttes, skal du forbinde kameraet med computeren
(side 59 til 61). Computeren genkender "Memory Stick PRO Duo".
Intern hukommelse
Kameraet eller computeren kan ikke afspille dataene i den interne hukommelse.
• En "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet. Fjern den (t trin 4 i "Læs dette først").
Der kan ikke optages billeder med den interne hukommelse.
• En "Memory Stick Duo" er indsat i kameraet. Fjern den (t trin 4 i "Læs dette først").
Fejlfinding
Den ledige kapacitet i den interne hukommelse bliver ikke større, selvom du
kopierer data fra den interne hukommelse til en "Memory Stick Duo".
• Dataene slettes ikke efter kopiering. Udfør kommandoen [Format] (side 51) for at formatere
den interne hukommelse efter kopiering af data.
Data, som er gemt i den interne hukommelse, kan ikke kopieres til en "Memory
Stick Duo".
• "Memory Stick Duo" er fuld. Kontroller kapaciteten (64 MB eller mere anbefales).
Data på "Memory Stick Duo" eller på computeren kan ikke kopieres til den
interne hukommelse.
• Data kan ikke kopieres fra "Memory Stick Duo" eller computeren til den interne hukommelse.
DK
91
Udskrivning
Se også "PictBridge-kompatibel printer" (nedenfor) i forbindelse med følgende punkter.
Billeder udskrives med begge kanter skåret af.
• Når du udskriver et billede, som er optaget med billedformatet indstillet til [16:9(HDTV)],
skærer begge kanter af billedet muligvis af.
• Når du udskriver billeder på din egen printer, skal du prøve at annullere indstillingerne for
beskæring eller udskrivning uden kant. Spørg printerleverandøren, om printeren indeholder
disse funktioner.
• Når billeder udskrives i en digital fotoforretning, skal du spørge i forretningen, om billederne
kan udskrives, uden at begge kanter skæres af.
PictBridge-kompatibel printer
Der kan ikke etableres en forbindelse.
• Kameraet kan ikke tilsluttes direkte til en printer, som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Spørg printerleverandøren, om printeren er kompatibel med PictBridge.
• Kontroller, at printeren er tændt og kan sluttes til kameraet.
• Indstil [USB-tilslut] til [PictBridge] i menuen
(Opsætning) (side 55).
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse på
printeren, kan du finde hjælp i printerens betjeningsvejledning.
Der vises intet på kameraets skærm, når en USB-forbindelse oprettes.
• Kontakten på det medfølgende kabel til flerfunktionsterminal er sat til "TV". Sæt kontakten til
"CAMERA" (side 76).
Billeder kan ikke udskrives.
• Kontroller, at kameraet og computeren er korrekt forbundet med kablet til
flerfunktionsterminal.
• Tænd printeren. For yderligere oplysninger henvises til den brugsvejledning, der fulgte med
printeren.
• Hvis du vælger [Afslut] under udskrivning, bliver billeder muligvis ikke udskrevet. Fjern
kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen. Hvis du stadig ikke kan udskrive
billederne, skal du fjerne kablet til flerfunktionsterminal, slukke printeren og tænde den igen,
og derefter tilslutte kablet til flerfunktionsterminal igen.
• Film kan ikke udskrives.
• Billeder, som er taget med andre kameraer end dette, eller billeder, som er redigeret på en
computer, kan muligvis ikke udskrives.
Udskrivningen annulleres.
• Du har afbrudt kablet til flerfunktionsterminal, inden beskeden
flerfunktionsterminal) forsvandt.
DK
92
(Fjern ikke kablet til
Der kan ikke indsættes dato eller udskrives billeder i indekstilstand.
• Printeren indeholder ikke disse funktioner. Spørg printerleverandøren, om printeren
indeholder disse funktioner.
• Datoen indsættes måske ikke i indekstilstand, afhængigt af printeren. Kontakt
printerleverandøren.
"---- -- --" udskrives på den del af billedet, hvor datoen skulle indsættes.
• Billeder, som ikke indeholder optagedataene, kan ikke udskrives med dato. Sæt [Dato] til
[Fra], og udskriv billedet igen (side 77).
Udskriftstørrelsen kan ikke vælges.
• Spørg printerleverandøren, om printeren kan udskrive den ønskede størrelse.
Billedet kan ikke udskrives med den valgte størrelse.
• Fjern kablet til flerfunktionsterminal, og tilslut det igen, når du ændrer papirstørrelsen, efter at
printeren er blevet tilsluttet kameraet.
• Kameraets udskriftsindstilling er anderledes end printerens indstilling. Skift indstillingerne på
enten kameraet (side 77) eller printeren.
Kameraet kan ikke betjenes, når udskrivning annulleres.
• Vent lidt, mens printeren gennemfører annulleringen. Det kan tage et stykke tid, afhængigt af
printeren.
Fejlfinding
DK
93
Andet
Kameraet virker ikke.
• Brug den type batterienhed, der kan bruges til dette kamera (side 100).
• Batteriniveauet er lavt (indikatoren E vises). Skift batterienheden (t trin 1 i "Læs dette
først").
Der er tændt for strømmen, men kameraet virker ikke.
• Den indbyggede mikrocomputer virker ikke korrekt. Fjern batterienheden, og indsæt
batterienheden igen efter ca. et minut. Tænd derefter kameraet.
En indikator på skærmen kan ikke identificeres.
• Se side 15.
Objektivet bliver dugget.
• Der er opstået fugtdannelse. Sluk kameraet, og vent omkring en time, før du bruger det igen
(side 103).
Kameraet bliver varmt, når du bruger det i lang tid.
• Dette er ikke en fejl.
Skærmen til indstilling af uret vises, når du tænder kameraet.
• Indstil datoen og klokkeslættet igen (t trin 2 i "Læs dette først").
DK
94
Advarselsindikatorer og meddelelser
Selvdiagnosticeringsdisplay
Hvis der vises en kode, som begynder med
et bogstav, har dit kamera et
selvdiagnosticeringsdisplay. De sidste to
cifre (angivet med ss) vil være
forskellige, afhængigt af kameraets
indstilling.
Hvis du stadig ikke kan løse problemet efter
at have forsøgt følgende muligheder et par
gange, kan du kontakte en Sony-forhandler
eller et autoriseret Sony-serviceværksted.
Meddelelser
Hvis følgende meddelelser vises, skal du
følge instruktionerne.
E
• Batteriniveauet er lavt. Skift
batterienheden (t trin 1 i "Læs dette
først"). Afhængigt af forholdene under
brug eller typen af batterienhed blinker
indikatoren muligvis, selvom der stadig
er 5 til 10 minutters resterende
batteritid.
C:32:ss
• Der er problemer med kameraets
hardware. Sluk og tænd igen for
kameraet.
C:13:ss
Kun til "InfoLITHIUM"- batteri
• Denne batterienhed er ikke en
"InfoLITHIUM"-type.
Systemfejl
• Kameraet kan ikke læse eller skrive data
• Sluk kameraet, og tænd det igen
på "Memory Stick Duo". Indsæt
"Memory Stick Duo" igen flere gange.
• Den interne hukommelse er stødt på en
formateringsfejl, eller en uformateret
"Memory Stick Duo" er indsat.
Formater den interne hukommelse eller
"Memory Stick Duo" (side 52).
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges sammen med kameraet,
eller dataene er beskadiget. Indsæt en
ny "Memory Stick Duo" (side 98).
(t trin 2 i "Læs dette først").
Intern hukomm.fejl
• Sluk kameraet, og tænd det igen
(t trin 2 i "Læs dette først").
Indsæt Memory Stick'en igen
• Indsæt "Memory Stick Duo" korrekt.
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
Fejlfinding
ikke bruges i dit kamera (side 98).
E:61:ss
E:62:ss
E:91:ss
• Der er opstået en kamerafejl. Initialiser
kameraet (side 54), og tænd derefter for
strømmen igen.
• "Memory Stick Duo" er beskadiget.
• Terminaldelen af "Memory Stick Duo"
er snavset.
Forkert Memory Stick-type
• Den indsatte "Memory Stick Duo" kan
ikke bruges i dit kamera (side 98).
Formatfejl
• Formater mediet igen (side 51 og 52).
DK
95
Memory Stick låst
Kan ikke gemme
• Du bruger en "Memory Stick Duo" med
• Kameraet kan ikke optage billeder i den
knap til skrivebeskyttelse, og knappen
er sat i LOCK (LÅST)-stillingen. Sæt
knappen i optagestillingen (side 98).
valgte mappe. Vælg en anden mappe
(side 53).
Filfejl
Ingen ledig plads i intern
hukommelse
Ingen ledig plads på Memory Stick
• Slet unødvendige billeder eller filer
(t trin 6 i "Læs dette først").
• Der opstod en fejl under afspilning af
billedet.
Filbeskyttelse
• Frigør beskyttelsen (side 42).
Skrivebesk. hukommelse
• Kameraet kan ikke optage eller slette
billeder på denne "Memory Stick Duo".
For stor billedstørrelse
• Du afspiller et billede i et format, som
ikke kan afspilles på kameraet.
Ingen fil
• Der er ikke optaget billeder i den interne
hukommelse.
Kan ikke dele
• Filmen er ikke lang nok til at blive
opdelt (kortere end ca. to sekunder).
Ingen fil i denne mappe
• Der er ikke optaget billeder i denne
mappe.
• Du har ikke fulgt den korrekte
fremgangsmåde, da du kopierede
billeder fra computeren (side 67).
Mappefejl
• Der findes allerede en mappe med de
samme tre første tal på "Memory Stick
Duo" (f.eks.: 123MSDCF og
123ABCDE). Vælg en anden mappe,
eller opret en ny mappe (side 52).
Kan ikke oprette flere mapper
• Mappen med et navn, der begynder med
"999", findes på "Memory Stick Duo".
Du kan ikke oprette flere mapper i dette
tilfælde.
DK
96
• Filen er ingen film.
Ugyldig handling
• Du forsøger at afspille en fil, som ikke
er kompatibel med kameraet.
(Indikator for advarsel om
vibration)
• Der kan opstå kamerarystelser pga.
utilstrækkeligt lys. Brug blitzen, slå
antisløringsfunktionen til, eller placer
kameraet på et stativ for at fastgøre
kameraet.
640(Fin) er ikke tilgængelig
• Film med formatet 640(Fin) kan kun
afspilles med en "Memory Stick PRO
Duo". Indsæt en "Memory Stick PRO
Duo", eller indstil en anden
billedstørrelse end [640(Fin)].
Aktiver printer for tilslutning
• [USB-tilslut] er sat til [PictBridge], men
kameraet er tilsluttet en enhed, som ikke
er PictBridge-kompatibel. Kontroller
enheden.
• Forbindelsen er ikke oprettet. Fjern
kablet til flerfunktionsterminal, og
tilslut det igen. Hvis der vises en
fejlmeddelelse på printeren, kan du
finde hjælp i printerens
betjeningsvejledning.
Tilslut til PictBridge-enhed
• Du har forsøgt at udskrive billeder, før
printerforbindelsen var oprettet. Tilslut
kameraet til en PictBridge-kompatibel
printer.
Ingen bill. til udskr.
• Du har forsøgt at udføre [DPOF-bd]
uden at placere et DPOF-mærke
(Udskriftsbestilling) på billederne.
• Du har forsøgt at udføre [Alle i denne
mappe], mens en mappe, som kun
indeholder film, var valgt. Du kan ikke
udskrive film.
Behandler
• Printeren annullerer det aktuelle
udskriftsjob. Du kan ikke udskrive, før
den er færdig. Det kan tage et stykke tid,
afhængigt af printeren.
Intet billede til diasshow
• Den valgte mappe indeholder ikke en
fil, der kan afspilles i et diasshow med
musik.
Fejl i musik
• Slet musikfilen, eller erstat den med en
normal musikfil.
• Udfør [Format musik], og download
derefter nye musikfiler.
Formateringsfejl for hukommelse til
musik
• Udfør [Format musik].
Fejlfinding
Printer optaget
Papirfejl
Intet papir
Trykfarvefejl
Lavt blækniveau
Ingen blæk
• Kontroller printeren.
Printerfejl
• Kontroller printeren.
• Kontroller, om det billede, du vil
udskrive, er beskadiget.
• Datatransmissionen til printeren er
muligvis ikke afsluttet endnu. Kablet til
flerfunktionsterminal må ikke fjernes.
DK
97
Andet
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-optagemedie. De typer "Memory Stick",
som kan bruges med dette kamera, er vist i
tabellen nedenfor. Det kan dog ikke
garanteres, at alle "Memory Stick"funktioner virker korrekt.
"Memory Stick"-type
Optagelse/
afspilning
Memory Stick
(uden MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uden MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
udstyret med MagicGate-funktioner.
MagicGate er kopibeskyttet teknologi, som
bruger krypteringsteknologi. Dataoptagelse/afspilning, som kræver MagicGate-funktioner,
kan ikke udføres med dette kamera.
*2
Understøtter højhastighedsdataoverførsel med
et parallelt interface.
*3
640(Fin)-størrelses film kan optages.
• En "Memory Stick Duo", som er formateret på
en computer, kan muligvis ikke fungere med
dette kamera.
• Læse/skrivehastigheden for data varierer
afhængigt af kombinationen af "Memory Stick
Duo" og det anvendte udstyr.
DK
98
Bemærkninger om brug af en
"Memory Stick Duo" (medfølger ikke)
• Du kan ikke optage, redigere elle slette billeder,
hvis du skubber skrivebeskyttelsesknappen til
LOCK (LÅST)-stillingen med en spids
genstand.
Terminal
Skrivebeskyttelsesknap
Memo-område
Skrivebeskyttelsesknappens placering og/
eller form kan variere, afhængigt af hvilken
"Memory Stick Duo" du bruger.
• Fjern ikke "Memory Stick Duo", mens der læses
eller skrives data.
• Data kan blive beskadiget i følgende tilfælde:
– Når "Memory Stick Duo" fjernes, eller
kameraet slukkes under læsning eller
skrivning
– Når "Memory Stick Duo" bruges på steder,
hvor der er statisk elektricitet eller elektrisk
støj
• Det anbefales at sikkerhedskopiere vigtige data.
• Tryk ikke hårdt ned, når du skriver i memoområdet.
• Sæt ikke en etiket på selve "Memory Stick Duo"
eller på en Memory Stick Duo-adapter.
• Når du bærer eller opbevarer "Memory Stick
Duo", bør den placeres i den æske, der fulgte
med den.
• Rør ikke terminaldelen af "Memory Stick Duo"
med hånden eller en metalgenstand.
• Du må ikke slå på, bøje eller tabe "Memory
Stick Duo".
• Du må ikke adskille eller ændre "Memory Stick
Duo".
• Du må ikke udsætte "Memory Stick Duo" for
vand.
• Hold "Memory Stick Duo" uden for rækkevidde
af små børn. De kan komme til at sluge den.
• Undlad at bruge eller opbevare "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– I omgivelser med høje temperaturer, f.eks.
den varme kabine i en bil, der er parkeret i
direkte sollys
– Steder, der er udsat for direkte sollys
– Fugtige omgivelser eller omgivelser, hvor der
findes korrosive stoffer
Bemærkninger om brug af Memory
Stick Duo-adapter (medfølger ikke)
• For at bruge en "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
indsætte "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du indsætter en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhed uden en Memory Stick Duoadapter, vil du muligvis ikke kunne fjerne den
fra enheden.
• Ved indsættelse af en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter skal du kontrollere,
at "Memory Stick Duo" vender i den rigtige
retning og sættes helt ind i stikket. Ukorrekt
indsættelse kan medføre funktionsfejl.
• Ved brug af en "Memory Stick Duo", som er
indsat i en Memory Stick Duo-adapter med en
"Memory Stick"-kompatibel enhed, skal du
kontrollere, at "Memory Stick Duo" vender den
rigtige vej, når den indsættes. Bemærk, at
ukorrekt brug kan beskadige udstyret.
• Indsæt ikke en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhed uden en
"Memory Stick Duo" monteret. Hvis det gøres,
kan det medføre, at enheden ikke fungerer
korrekt.
Bemærkninger om brug af "Memory
Stick PRO Duo" (medfølger ikke)
Andet
"Memory Stick PRO Duo" med en kapacitet op til
2 GB er blevet testet til at kunne fungere korrekt
med dette kamera.
DK
99
Om "InfoLITHIUM"-batterienheden
Dette kamera kræver en "InfoLITHIUM"batterienhed (T-type).
Hvad er en "InfoLITHIUM"batterienhed?
En "InfoLITHIUM"-batterienhed er et
litium-ion-batteri, som har funktioner til
udveksling af oplysninger om driftsforhold
med kameraet. "InfoLITHIUM"batterienheden beregner strømforbruget i
henhold til driftsbetingelserne for kameraet
og viser den resterende batteritid i minutter.
Om opladning af batterienheden
Det anbefales at oplade batterienheden i en
omgivelsestemperatur på mellem 10°C og 30°C.
Uden for dette temperaturområde kan du muligvis
ikke oplade batterienheden effektivt.
Effektiv brug af batterienheden
• Batteriydelsen falder i lav temperatur.
Batterienheden kan derfor bruges kortere tid i
kolde omgivelser. Det anbefales at gøre det
følgende for at sikre længere brug af
batterienheden:
– Placer batterienheden i en lomme, der er tæt
på kroppen, for at varme den op, og indsæt
den i kameraet, umiddelbart før du begynder
at fotografere.
• Batterienheden aflades hurtigt, hvis du bruger
blitz eller zoom hyppigt.
• Det anbefales at have ekstra batterienheder ved
hånden til to eller tre gange den forventede
optagetid og at foretage prøveoptagelser, før de
faktiske optagelser foretages.
• Du må ikke udsætte batterienheden for vand.
Batterienheden er ikke vandtæt.
• Undlad at efterlade batterienheden på meget
varme steder, f.eks. i en bil eller i direkte sollys.
DK
100
Om indikatoren for resterende
batteritid
Strømmen kan blive afbrudt, selvom indikatoren
for resterende batteritid viser, at der er
tilstrækkelig strøm til at betjene kameraet. Brug
batterienheden op, og oplad batterienheden
fuldstændigt igen, så visningen fra indikatoren for
resterende batteritid er korrekt. Bemærk
imidlertid, at korrekt visning af batteritid nogle
gange ikke opnås, hvis batterienheden bruges i
høje temperaturer i lang tid, efterlades fuldt
opladet eller bruges hyppigt.
Sådan opbevares batterienheden
• Hvis batterienheden ikke skal bruges i længere
tid, skal den oplades fuldstændigt og derefter
aflades fuldstændigt en gang om året på
kameraet, før batterienheden opbevares på et
tørt, koldt sted. Gentag denne opladning og
afladning en gang om året for at vedligeholde
batterienhedens funktion.
• For at aflade batterienheden på kameraet skal du
lade kameraet være tændt i afspilningstilstand
for diasshow (side 26), indtil strømmen går ud.
• For at undgå at tilsmudse terminalen, kortslutte
enheden osv. skal du bruge et medfølgende
batterietui, når du bærer eller opbevarer
batterienheden.
Om batteriets levetid
• Batteriets levetid er begrænset.
Batterikapaciteten falder lidt efter lidt, jo mere
du bruger det, og efterhånden som tiden går.
Hvis batteriets driftstid synes betydeligt kortere,
kan det skyldes, at batterienhedens levetid er
opbrugt. Køb en ny batterienhed.
• Batteriets levetid varierer, afhængigt af hvordan
det opbevares samt de driftsforhold og det miljø,
hver batterienhed bruges i.
Om batteriopladeren
x Om batteriopladeren
• Du må ikke oplade andre batterienheder end
Sony "InfoLITHIUM"-batterienheder i den
batterioplader, der følger med kameraet. Andre
batterier end den specificerede type kan blive
utætte, blive overophedede eller eksplodere,
hvis du forsøger at oplade dem, hvilket kan
udgøre en risiko for skader ved elektrisk stød og
forbrændinger.
• Fjern den opladede batterienhed fra
batteriopladeren. Hvis du fortsætter med at
oplade den, er der fare for utæthed,
overopvarmning, eksplosion eller elektrisk stød.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan det være
tegn på en batterifejl eller betyde, at en anden
batterienhed end den specificerede type er blevet
indsat. Kontroller, at batterienheden er af den
specificerede type. Hvis batterienheden er af
den specificerede type, skal du fjerne
batterienheden, udskifte den med en ny eller en
anden og kontrollere, om batteriopladeren
fungerer korrekt. Hvis batteriopladeren fungerer
korrekt, kan der være opstået en batterifejl.
• Hvis batteriopladeren er snavset, kan opladning
måske ikke udføres. Rengør batteriopladeren
med en tør klud.
Andet
DK
101
Om Cyber-shot Station
Cyber-shot Station (medfølger ikke) giver
dig mulighed for let at oplade kameraet. Du
skal blot placere kameraet i Cyber-shot
Station, så starter opladningen automatisk.
Under opladning af batteriet kan du
kontrollere batteriniveauet med CHARGElamperne på Cyber-shot Station.
Fjernbetjeningen, som følger med Cybershot Station, giver dig mulighed for at
foretage følgende handlinger fra en fjern
placering.
– Afspilning af billeder på et tv
– Diasshow
– Zoom under afspilning
– Beskæring
Når en PictBridge-kompatibel printer er
tilsluttet, kan billeder desuden udskrives
med en simpel betjening af
fjernbetjeningen.
Du kan finde mere detaljerede oplysninger i
betjeningsvejledningen til Cyber-shot
Station.
DK
102
Forsigtig
x Efterlad ikke kameraet på følgende
steder
• På meget varme steder
På et sted som f.eks. en bil, der er parkeret
direkte i solen, kan kameraet blive deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• I direkte sollys eller tæt på et varmeapparat
Kameraet kan blive misfarvet eller deformeret,
og det kan medføre funktionsfejl.
• På steder, hvor der kan opstå rystende
vibrationer
• Tæt på stærke magnetiske kilder
• I sandede eller støvede omgivelser
Pas på, at der ikke kommer sand eller støv ind i
kameraet. Det kan medføre funktionsfejl i
kameraet, og i nogle tilfælde kan denne
funktionsfejl ikke udbedres.
x Om medbringen
Undlad at sidde i en stol eller andre steder med
kameraet i baglommen, da dette kan medføre
funktionsfejl eller beskadige kameraet.
x Om betjeningstemperaturer
Kameraet er designet til brug i temperaturer
mellem 0°C og 40°C. Optagelse i ekstremt kolde
eller varme omgivelser, som overstiger dette
interval, anbefales ikke.
x Om fugtdannelse
Hvis kameraet bringes direkte fra et koldt til et
varmt sted, kan fugt kondensere inde i eller uden
på kameraet. Denne fugtdannelse kan medføre
funktionsfejl i kameraet.
Der kan let opstå fugtdannelse, når:
• Kameraet bringes fra et koldt sted, f.eks. en
skiløjpe, til et opvarmet lokale.
• Kameraet tages fra et lokale eller en bil med
aircondition til den varme udendørsluft osv.
Sådan forhindres fugtdannelse
Når kameraet tages fra et koldt sted til et varmt
sted, skal kameraet forsegles i en plastikpose og
have lov til at tilpasse sig de nye omgivelser i en
times tid.
x Om rengøring
Rengøring af LCD-skærmen
Tør skærmens overflade af med et LCDrengøringssæt (medfølger ikke) for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Hvis der opstår fugtdannelse
Sluk kameraet, og vent en times tid, indtil fugten
er fordampet. Bemærk, at hvis du forsøger at
optage, mens der er fugt ind i objektivet, vil du
ikke være i stand til at optage klare billeder.
Rengøring af objektivet
Tør objektivet af med en blød klud for at fjerne
fingeraftryk, støv osv.
Andet
Rengøring af kameraets overflade
Rengør kameraets overflade med en blød klud, der
er let fugtet med vand, og tør derefter overfladen
af med en tør klud. Brug ikke følgende materialer,
da de kan beskadige kabinettets
overfladebehandling.
• Kemiske produkter som f.eks. fortynder, benzin,
alkohol, engangsklude, insektmiddel, solcreme
eller insektgift osv.
• Rør ikke ved kameraet med ovennævnte ting på
hænderne.
• Lad ikke kameraet komme i kontakt med gummi
eller vinyl gennem længere tid.
DK
103
x Om det interne genopladelige
batteri
Kameraet har et internt genopladeligt batteri til
vedligeholdelse af dato og klokkeslæt samt andre
indstillinger, uanset om der er tændt eller slukket
for strømmen.
Dette genopladelige batteri oplades kontinuerligt,
så længe du bruger kameraet. Hvis du kun bruger
kameraet i korte perioder, aflades det imidlertid
gradvist, og hvis du slet ikke bruger kameraet i
omkring en måned, bliver det fuldstændigt
afladet. I denne situation skal du sørge for at
oplade det genopladelige batteri, før du bruger
kameraet.
Selvom det genopladelige batteri ikke er helt
opladet, kan du dog godt bruge kameraet, så
længe du ikke optager dato og klokkeslæt.
Metoder til opladning af det interne
genopladelige batteri
Indsæt en opladet batterienhed i kameraet, eller
slut kameraet til en stikkontakt med
lysnetadapteren (medfølger ikke), og lad kameraet
stå i 24 timer eller længere med strømmen
slukket.
Metoder til opladning af
"InfoLITHIUM"-batterienheden
t
DK
104
trin 1 i "Læs dette først"
Specifikationer
Kamera
[Strøm, generelt]
[System]
Strøm
Billedenhed
7,18 mm (1/2,5-type) farveCCD, primært farvefilter
Samlet antal pixel for kameraet
Ca. 6 183 000 pixel
Effektivt antal pixel for kameraet
Ca. 6 003 000 pixel
Objektiv
Carl Zeiss Vario-Tessar
3× zoom-objektiv
f = 6,33 – 19,0 mm (38 –
114 mm, når konverteret til et
35 mm stillkamera)
F3,5 – 4,3
Genopladelig batterienhed NPFT1, 3,6 V
AC-LS5K-lysnetadapter
(medfølger ikke), 4,2 V
Strømforbrug (under fotografering)
1,1 W
Driftstemperatur
0°C til +40°C
Opbevaringstemperatur
–20°C til +60°C
Dimensioner
89,7×54,9×20,6 mm
(B/H/D, eksklusive
fremspringende dele)
Eksponeringskontrol
Automatisk eksponering, Valg
af motiv (10 tilstande)
Masse
Ca. 159 g (inklusive NP-FT1batterienhed og håndledsrem
osv.)
Hvidbalance
Mikrofon
Electret kondensatormikrofon
Højttaler
Piezoelektrisk højttaler
Exif Print
Kompatibel
Automatisk, dagslys, overskyet,
fluorescerende, skarpt lys, blitz
Filformat (DCF-kompatibelt)
Stillbilleder: Exif Ver. 2.2
JPEG-kompatibelt, DPOFkompatibelt
Film: MPEG1-kompatibelt
(Monaural)
Optagemedie
Intern hukommelse (58 MB)
"Memory Stick Duo"
Blitz
Anbefalet afstand (ISO sat til
Auto): ca. 0,1 m til 2,8 m (W)/
ca. 0,25 m til 2,3 m (T)
PRINT Image Matching III
Kompatibel
PictBridge
Kompatibel
[Input- og outputstik]
Flerfunktionsstik
USB-kommunikation
Hi-Speed USB (USB 2.0kompatibelt)
LCD-panel
Andet
[LCD-skærm]
6,2 cm (2,5 type) TFT-drev
Antal punkter i alt
230 400 (960×240) punkter
DK
105
BC-CS3-batterioplader
Strømkrav
AC 100 til 240 V, 50/60 Hz,
3,2 W
UdgangsspændingJævnstrøm 4,2 V, 500 mA
Driftstemperatur
0°C til +40°C
Opbevaringstemperatur
–20°C til +60°C
Dimensioner
Ca. 66×23×91 mm
(B/H/D)
Masse
Ca. 70 g
Genopladelig batterienhed NP-FT1
Anvendt batteri
Litium-ion-batteri
Maksimal spænding
Jævnstrøm 4,2 V
Nominel spænding
Jævnstrøm 3,6 V
Kapacitet
2,4 Wh (680 mAh)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
DK
106
Indeks
Indeks
A
Billedformat ......................... 11
Del ........................................43
Advarselsindikatorer og
meddelelser....................95
t trin 4 i "Læs dette
først"
Diasshow ..............................26
AF-lampe ..............................49
Billedkvalitet .................. 11, 36
Digital zoom .........................47
AF-lås ...................................34
Bip ........................................ 54
DirectX .................................58
Afspilning .............se "Visning"
t trin 5 i "Læs dette
først"
DPOF ....................................79
Afspilning/redigering............24
AF-tilstand ............................47
Antal billeder/
indspilningstid ...............20
Automatisk fokusering ...........9
Automatisk
justeringsindstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
Automatisk programmeret
optagelse........................24
Automatisk strømbesparende
funktion
t trin 2 i "Læs dette
først"
Automatisk visning...............49
Blitz ...................................... 35
Blitzindstilling
t trin 5 i "Læs dette
først"
E
Effektive pixel.....................105
Eksponering ..........................10
Blitzniveau ........................... 38
Eksponeringsniveau..............36
Blænde ................................. 10
Elektronisk transformator
Blødt snap
t trin 5 i "Læs dette
først"
t trin 5 i "Læs dette
først"
Enkelt....................................47
Brug af kameraet i udlandet
t trin 1 i "Læs dette
først"
Enkeltbilledudskrivning........75
Burst ..................................... 36
F
C
Farve .....................................11
CD-ROM........................ 59, 72
B
Center-AF............................. 33
B.effekt .................................38
Centreret måling................... 35
Batterienhed
Computer.............................. 57
Batteriets levetid ............23
Anbefalet miljø ....... 58, 71
Indikator for resterende
batteritid
t trin 1 i "Læs dette
først"
Kopiering af billeder
................................ 59, 71
Installer/fjern
t trin 1 i "Læs dette
først"
Opladning
t trin 1 i "Læs dette
først"
Digital præcisions-zoom.......47
EV.........................................32
Fejlfinding ............................83
Filnavn ..................................66
Filnummer ............................55
Filplacering...........................66
Filtypenavn .....................66, 67
Fin.........................................36
Flerfunktionsstik...................14
Macintosh...................... 71
Fluorescerende lys ................35
Software ........................ 68
Fokus ................................9, 33
Visning af billedfiler, der
er gemt på en computer,
ved hjælp af kameraet ... 67
Format.............................51, 52
Windows ....................... 57
Cyber-shot Station.............. 102
Forsigtig..............................103
Forstørrelsesglas
t trin 5 i "Læs dette
først"
D
Forudindstillet fokus.............33
Dagslys................................. 35
Fugtdannelse.......................103
Beskyt ...................................41
Dato ...................................... 48
Beskæring .............................45
Dato&tid............................... 48
Billedeffekt ...........................38
Fyrværkeri
t trin 5 i "Læs dette
først"
Dato/tid................................. 48
t trin 1 i "Læs dette
først"
DC IN-stik............................ 14
Indeks
Forstørret ..............................50
Batterioplader .....................101
DK
107
H
J
Histogram .......................19, 32
JPG....................................... 66
Hurtigt gennemsyn
t trin 5 i "Læs dette
først"
K
Masselager............................ 55
Kabel til flerfunktionsterminal
.......................... 61, 76, 81
Medfølgende tilbehør
t i "Læs dette først"
Højhastighedslukker
t trin 5 i "Læs dette
først"
Kamera 1.............................. 47
"Memory Stick Duo"............ 98
Kamera 2.............................. 50
Håndledsrem
t i "Læs dette først"
Komprimeringsforhold ........ 12
Indsæt/fjern
t trin 3 og 4 i "Læs dette
først"
Hvidbalance..........................35
I
Identifikation af kameraets
dele ................................13
Mappe................................... 40
Skift............................... 53
Kontrast................................ 39
Kopier .................................. 53
Antal billeder/
indspilningstid............... 20
Kopiering af billeder til
computeren ................... 59
Skrivebeskyttelsesknap
....................................... 98
Kryds til punktmåling .......... 35
Memory Stick-værktøj .........52
ImageMixer VCD2.........68, 72
Indeksskærm
t trin 6 i "Læs dette
først"
Indekstilstandsudskrivning ...75
Indikator for AE/AF-lås .......34
t trin 5 i "Læs dette
først"
Indikator for AFområdesøgerramme .......33
Indikator for resterende
batteritid
t trin 1 i "Læs dette
først"
Indikator ................se "Skærm"
Menu..................................... 29
L
Optagelse....................... 32
Lagerplaceringer og filnavne
for billedfiler................. 66
Punkter .......................... 30
Langsom synkronisering
t trin 5 i "Læs dette
først"
Monitor................................. 47
MPG ..................................... 66
Levende lys
t trin 5 i "Læs dette
først"
Multi Burst ...........................36
Lukkehastighed .................... 10
Lydstyrke
t trin 6 i "Læs dette
først"
Multi-AF............................... 33
Multipoint-AF ......................33
Music Transfer
(Musikoverførsel).... 69, 73
Musik....................................27
Indstil uret
t trin 2 i "Læs dette
først"
Lysnetadapter ....................... 14
Mætning ............................... 39
t trin 1 i "Læs dette
først"
Målemetode .......................... 35
"InfoLITHIUM"batterienhed .................100
Lysstyrke for LCDbaggrundslys op............ 19
M
Intern hukommelse ...............21
M AF.................................... 47
Internt genopladeligt batteri
.....................................104
Macintosh-computer ............ 71
Interval..................................38
ISO..................................10, 36
Måling på flere mønstre ....... 35
N
Niveautrin .............................38
Installation ................59, 68, 72
Internt hukommelsesværktøj
.......................................51
DK
Visning .......................... 40
Menu til visning ................... 40
LCD-skærm .......... se "Skærm"
Initialiser...............................54
108
Oprettelse ......................52
NR langsom lukker............... 16
Anbefalet miljø ............. 71
Makro
t trin 5 i "Læs dette
først"
NTSC....................................56
O
Operativsystem ............... 58, 71
Opladning af batterienheden
t trin 1 i "Læs dette
først"
Opret lagringsmappe.............52
R
Opsætning .................39, 45, 46
Ramme for
AF-områdesøger ........... 33
Internt
hukommelsesværktøj.....51
Rengøring........................... 103
Kamera 1 .......................47
Roter..................................... 43
Kamera 2 .......................50
Rødøjereduktion................... 48
Memory Stick-værktøj
.......................................52
Opsætning 1...................54
Opsætning 2...................55
Opsætning 1 ..........................54
Opsætning 2 ..........................55
Optagefunktion .....................36
Optagelse
Film
t trin 5 i "Læs dette
først"
S
S AF ..................................... 47
Selvdiagnosticeringsdisplay
...................................... 95
Selvudløser
t trin 5 i "Læs dette
først"
Strand
t trin 5 i "Læs dette
først"
Sådan holdes kameraet
t trin 5 i "Læs dette
først"
T
Tilbage/hurtigt fremad
t trin 6 i "Læs dette
først"
Tilpas ....................................42
Tilslutning
Computer.......................61
Printer............................76
Sepia-effekt .......................... 38
Tv ..................................81
S-H ....................................... 38
Tilstand .................................36
Skarphed............................... 39
Trykke halvvejs ned................9
Stillbillede
t trin 5 i "Læs dette
først"
Skarpt lys.............................. 35
t trin 5 i "Læs dette
først"
Optagelse af film.
t trin 5 i "Læs dette
først"
Skrivebeskyttelsesknap ........ 98
Skift lagringsmappe ............. 53
Skærm
Indikator........................ 15
Optagemenu ..........................32
LCD-baggrundslys........ 19
Optisk zoom..........................47
Overeksponering...................10
Ændring af displayet..... 19
Tusmørke
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tv..........................................81
Slet
t trin 6 i "Læs dette
først"
Overskyet ..............................35
Tusmørkeportræt
t trin 5 i "Læs dette
først"
Tvungen blitz
t trin 5 i "Læs dette
først"
P
Sløring .................................... 9
PAL .......................................56
Smart zoom .......................... 47
Panorama
t trin 5 i "Læs dette
først"
Sne
Pc ...................... se "Computer"
Software ............................... 68
PFX .......................................38
Sort-hvid............................... 38
Indekstilstand ................75
PictBridge .......................55, 75
Specifikationer ................... 105
Udskrive direkte....................75
PicturePackage......................68
Spot-AF ................................ 33
Pixel ......................................11
Sprog .................................... 54
Udskrivning i en fotoforretning
.......................................79
PTP .......................................55
t trin 2 i "Læs dette
først"
Undereksponering.................10
Standard ............................... 36
USB-driver............................59
STEADY SHOT................... 50
USB-tilslutning.....................55
U
Udskriftsbestillingsmærke ....79
Udskrive................................74
Enkeltbilledtilstand........75
Indeks
Punktmåling..........................35
t trin 5 i "Læs dette
først"
Urindstilling..........................56
DK
109
V
Valgt af motiv .......................25
t trin 5 i "Læs dette
først"
VGA
t trin 4 i "Læs dette
først"
Video ud ...............................56
Video-CD........................68, 72
Visning
Film
t trin 6 i "Læs dette
først"
Stillbillede
t trin 6 i "Læs dette
først"
W
WB........................................35
Windows-computer...............57
Anbefalet miljø..............58
Z
Zoom under afspilning
t trin 6 i "Læs dette
først"
Zoom
t trin 5 i "Læs dette
først"
DK
110
Varemærker
•
•
•
•
•
•
•
•
•
og Cyber-shot Station er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
"Memory Stick",
, "Memory Stick PRO",
, "Memory Stick Duo",
, "Memory Stick PRO
Duo",
, "MagicGate"
og
er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
"InfoLITHIUM" er et varemærke tilhørende
Sony Corporation.
PicturePackage er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
Microsoft, Windows, Windows Media og
DirectX er enten registrerede varemærker eller
varemærker tilhørende Microsoft Corporation i
USA og/eller andre lande.
Macintosh, Mac OS, QuickTime, iMac, iBook,
PowerBook, Power Mac og eMac er varemærker
eller registrerede varemærker tilhørende Apple
Computer, Inc.
Macromedia og Flash er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende
Macromedia, Inc. i USA og/eller andre lande.
Intel, MMX og Pentium er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende Intel
Corporation.
Desuden er navne på systemer og produkter,
som er anvendt i denne vejledning, generelt
varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende de respektive udviklere eller
producenter. Betegnelserne ™ eller ® er
imidlertid ikke brugt i alle tilfælde i denne
vejledning.
DK
111
DK
112
DK
113
Download PDF

advertising