D21810 | DeWalt D21810 DRILL instruction manual

544666-08 SK
D21805
D21810
D21815
2
3
4
VŔTAČKA S PRÍKLEPOM
D21805/D21810/D21815
Blahoželáme vám!
Zvolili ste si náradie spoločnosti DEWALT. Roky skúseností, dôkladný vývoj výrobkov a inovácia
vytvorili zo spoločnosti D EWALT jedného z najspoľahlivejších partnerov pre užívateľov
profesionálneho elektrického náradia.
Technické údaje
Napájacie napätie
Príkon
Otáčky naprázdno
1. prevod
2. prevod
Kmity naprázdno
1. prevod
2. prevod
Max. priemer otvoru pri vŕtaní
do ocele/dreva/betónu
Rozmer závitu skľučovadla
Priemer vretena
Maximálny priemer vrtáka
Hmotnosť
Poistky:
náradie 230 V
D21805
230
770
D21810
230
770
D21815
230
850
min-1
min-1
0 - 1,100
0 - 2,700
0 - 1,100
0 - 2,700
0 - 1,100
0 - 2,700
min-1
min-1
0 - 18,700
0 - 45,900
0 - 18,700
0 - 45,900
0 - 18,700
0 - 45,900
mm
UNF
mm
mm
kg
13/35/20
1/2“ x 20
43
13
2.3
13/35/20
1/2“ x 20
43
13
2.3
13/40/20
1/2“ x 20
43
13
2.4
V
W
10 A v napájacej sieti
V tomto návode sú použité nasledovné
symboly:
•
Upozorňuje na riziko poranenia osôb,
skrátenia životnosti náradia alebo jeho
poškodenia v prípade nedodržania
pokynov uvedených v tomto návode.
Popis (obr. A)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Upozorňuje na riziko úrazu spôsobeného
elektrickým prúdom.
Obsah balenia
Balenie obsahuje:
1 Príklepovú vŕtačku
1 Bočnú rukoväť
1 Hĺbkový doraz
1 Kľúč skľučovadla
1 Kufrík (iba pri modeli K)
1 Návod na použitie
1 Výkresovú dokumentáciu
•
Pred začatím pracovných operácií venujte
dostatok času starostlivému prečítaniu
a porozumeniu tomuto návodu.
Vypínač s reguláciou otáčok
Zaisťovacie tlačidlo
Prepínač pravého a ľavého chodu
Volič dvoch rýchlostí
Volič režimu
Bočná rukoväť
Nastaviteľný hĺbkový doraz
Skľučovadlo s kľúčom
Objímka
Kľúč skľučovadla
Elektrická bezpečnosť
Elektromotor bol skonštruovaný len pre jedno
napätie. Vždy skontrolujte, či zdroj napätia
zodpovedá napätiu na výkonovom štítku.
Skontrolujte, či počas prepravy nedošlo
k poškodeniu náradia, jeho častí alebo
príslušenstva.
Vaše náradie DEWALT je chránené
dvojitou izoláciou v súlade s normou
EN 60745; preto nie je nutné použitie
uzemňovacieho vodiča.
5
Použitie predlžovacieho kábla
Nastavenie hĺbky vŕtania (obr. C)
Ak je použitie predlžovacieho kábla nutné,
použite iba schválený typ kábla, ktorý je vhodný
pre príkon tohto zariadenia (viď technické
údaje). Minimálny prierez vodiča je 1,5 mm2.
Kábel musí mať pogumovaný plášť a musí
obsahovať uzemňovací vodič.
V prípade použitia navíjacieho kábla, odviňte
vždy celú dĺžku kábla.
•
•
•
Montáž a nastavenie
•
•
•
Prepínač pravého/ľavého chodu (obr. A)
Skôr než začnete montáž alebo
nastavovanie, vždy odpojte náradie
od siete.
Volič dvoch rýchlostí (obr. D)
Náradie je možné prevádzkovať v dvoch
pracovných režimoch:
Vaše náradie je vybavené dvojrýchlostným
voličom (4) na zmenu pomeru rýchlosti /
uťahovacieho momentu.
• Uvoľnite spínač s reguláciou otáčok
a zvoľte požadovanú polohu. Tento úkon
by mal byť vykonaný pri vypnutom náradí
alebo ak náradie nie je v činnosti. Vždy
zarovnajte šípku voliča režimu so symbolom
vyrazeným na kryte motora:
Rotačné vŕtanie:
pre oceľ, drevo a plasty
Vŕtanie s príklepom:
súčasné vŕtanie a nárazy, vhodné pri
vŕtaní do betónu a muriva.
Požadovaný pracovný režim zvoľte
natočením voliča (5) do príslušnej polohy.
1
Vkladanie a vyberanie nástavca (obr. A)
•
•
•
Zvoliť smer otáčania je možné pomocou
prepínača pravého/ľavého chodu (3) tak,
ako je znázornené (viď šípky na náradí).
Pred vykonaním zmeny smeru chodu
počkajte, až sa motor celkom zastaví.
Voľba pracovného režimu (obr. B)
•
Do skľučovadla upnite požadovaný vrták.
Uvoľnite bočnú rukoväť (6).
Nastaviteľnú hĺbkovú zarážku (7) pretiahnite
otvorom upínadla bočnej rukoväte.
Upravte hĺbku vŕtania tak, ako je
znázornené.
Bočnú rukoväť dotiahnite.
Skľučovadlo roztvorte otočením objímky
(9) proti smeru hodinových ručičiek a vložte
doňho nástavec.
Kľúč skľučovadla (10) vložte do ľubovoľného
otvoru na bočnej strane skľučovadla
a otáčaním v smere hodinových ručičiek
nástavec dotiahnite.
Opačným postupom nástavec vyberte.
2
vysoká rýchlosť/nízky krútiaci moment
(vŕtanie väčších otvorov, skrutkovanie)
vysoká rýchlosť/nízky krútiaci moment
(vŕtanie menších otvorov, vŕtanie do
dreva)
Rýchlostné rozsahy sú uvedené v technických
dátach.
Volič rýchlosti neprepínajte pri plnej
rýchlosti alebo počas používania.
Upevnenie bočnej rukoväte (obr. A)
Vybratie skľučovadla (obr. E & F)
Bočnú rukoväť (6) je možné uchytiť tak, aby
vyhovovala pravákom i ľavákom.
•
•
Vŕtačku používajte vždy s riadne
pripevnenou bočnou rukoväťou.
•
•
•
•
Bočnú rukoväť povoľte.
Pre pravákov. Rukoväť nasaďte na veniec
za skľučovadlom tak, aby smerovala
doľava.
Pre ľavákov. Rukoväť nasaďte na veniec
za skľučovadlom tak, aby smerovala
doprava.
Bočnú rukoväť natočte do požadovanej
polohy a dotiahnite ju.
•
Roztvorte čeľuste skľučovadla čo najviac.
Do skľučovadla zasuňte skrutkovač
a otáčaním v smere hodinových ručičiek
odskrutkujte prídržnú skrutku skľučovadla
(11).
Do skľučovadla upnite imbusový kľúč
a udrite doňho kladivom tak, ako je
znázornené na obrázku.
Pokyny na obsluhu
•
•
6
Vždy dodržujte bezpečnostné
predpisy a príslušné nariadenia.
Dávajte pozor na umiestenie
elektrického vedenia a potrubia.
•
Na náradie príliš netlačte. Nadmerný
tlak na náradie neurýchli vŕtanie,
ale zníži výkonnosť náradia a môže
skrátiť dobu jeho životnosti.
Mazanie
Vaše náradie nevyžaduje žiadne ďalšie
mazanie.
Pred začatím prevádzky:
• Upnite si príslušný nadstavec.
• Označte si miesto, kde bude vyvŕtaný
otvor.
Čistenie
Udržujte čisté ventilačné drážky a plastový kryt
pravidelne čistite mäkkou tkaninou.
Zapnutie a vypnutie (obr. A)
•
•
•
•
Ak chcete náradie zapnúť, stlačte vypínač
s reguláciou otáčok (1). Otáčky náradia
sú určované tlakom, ktorý je vyvíjaný na
vypínač.
Nepretržitý chod zaistíte tak, že stlačíte
zaisťovacie tlačidlo (2) a uvoľníte stlačenie
hlavného spínača. Zaisťovacie tlačidlo
funguje iba pokiaľ sú zvolené plné otáčky
a vŕtanie smerom vpred.
Ak chcete náradie vypnúť, spínač
uvoľnite.
Ak chcete vypnúť náradie z režimu
nepretržitého chodu, spínač krátko stlačte
a uvoľnite ho. Po ukončení práce a pred
odpojením napájacieho kábla náradie vždy
vypnite.
Ochrana životného prostredia
Triedený odpad. Tento výrobok nesmie
byť likvidovaný spolu s bežným
komunálnym odpadom.
Keď nebudete váš výrobok D EWALT ďalej
potrebovať alebo uplynie lehota jeho životnosti,
nelikvidujte ho spolu s domovým odpadom.
Zaistite likvidáciu tohto výrobku v triedenom
odpade.
Triedený odpad umožňuje recykláciu
a opätovné využitie použitých výrobkov
a obalových materiálov. Opätovné
použitie recyklovaných materiálov
pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu
surovín.
Vŕtanie s príklepom (obr. A)
•
•
Zvoľte si režim vŕtania s príklepom.
Stlačte tlačidlo (1).
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob
likvidácie domácich elektrických spotrebičov
v miestnych zberniach alebo v mieste nákupu
výrobku.
Vŕtanie bez príklepu (obr. A)
•
•
Zvoľte si režim vŕtania bez príklepu.
Stlačte tlačidlo (1).
Skrutkovanie
•
•
•
Spoločnosť DEWALT poskytuje službu zberu
a recyklácie výrobkov DEWALT po skončení
ich technickej životnosti. Využite túto bezplatnú
službu a odovzdajte Váš nepoužívaný prístroj
ktorémukoľvek autorizovanému servisnému
stredisku.
Zvoľte si smer otáčok vpred alebo vzad.
Zvoľte si režim vŕtania bez príklepu.
Stlačte tlačidlo (1).
Ďalšie podrobnosti týkajúce sa príslušenstva
získate u svojho značkového predajcu.
Adresu vášho najbližšieho autorizovaného
strediska DEWALT nájdete na zadnej strane
tohto návodu. Zoznam servisných stredísk
D E WALT a podrobnosti o popredajnom
servise nájdete taktiež na internetovej adrese:
www.2helpU.com
Údržba
Vaše elektrické náradie D E WALT bolo
skonštruované tak, aby pracovalo čo najdlhšie
s minimálnymi nárokmi na údržbu. Riadna
starostlivosť o náradie a jeho pravidelné čistenie
vám zaistí jeho bezproblémový chod.
7
Vyhlásenie o zhode
D21805/D21810/D21815
Spoločnosť DEWALT vyhlasuje, že toto elektrické
náradie spĺňa nasledujúce bezpečnostné normy
a nariadenia: 98/37/EC, 89/336/EEC, 73/23/
EEC, 86/188/EEC, EN 60745, EN 60745-2,
EN 55014-1, EN 55014-2, EN 61000-3-2 &
EN 61000-3-3.
Ak chcete získať podrobnejšie informácie,
kontaktujte prosím spoločnosť DEWALT na dole
uvedenej adrese alebo na adrese uvedenej na
konci tohto návodu.
LpA (akustický tlak)
102.8 dB(A)
LWA (akustický výkon)
113.8 dB(A)
Meraná úroveň vibrácií (RMS)
18.2 m/s2
KpA (odchýlka akustického tlaku)
2.8 dB(A)
KWA (odchýlka akustického výkonu) 2.8 dB(A)
Technický a vývojový riaditeľ
Horst Großmann
DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11,
D-65510, Idstein, Germany
8
Všeobecné bezpečnostné pokyny
Varovanie! Prečítajte si všetky pokyny.
Nedodržanie nižšie uvedených pokynov
môže mať za následok úraz elektrickým
prúdom, vznik požiaru alebo vážne
poranenie. Označenie “výkonné náradie” vo
všetkých nižšie uvedených upozorneniach
odkazuje na vaše náradie napájané zo siete
(obsahuje napájaciu prívodnú šnúru) alebo
náradie napájané batériami (bez napájacieho
kábla).
NÁVOD USCHOVAJTE.
1
a
b
c
2
a
b
c
d
e
3
a
Pracovný priestor
Pracovný priestor udržujte čistý a dobre
osvetlený. Preplnený a neosvetlený
pracovný priestor môže spôsobiť úraz.
S elektrickým náradím nepracujte
vo výbušných prostrediach, ako sú
napríklad priestory, v ktorých sa
vyskytujú horľavé kvapaliny, plyny
alebo prašné látky. Elektrické náradie je
zdrojom iskrenia, ktoré môže zapáliť prach
alebo výpary.
Pri práci s elektrickým náradím dbajte
na to, aby sa do jeho blízkosti nedostali
deti a okolo stojace osoby. Rozptyľovanie
môže spôsobiť stratu kontroly nad
náradím.
b
c
Elektrická bezpečnosť
Zástrčka prívodného kábla náradia musí
zodpovedať zásuvke. Nikdy akýmkoľvek
spôsobom zástrčku neupravujte.
Nepoužívajte s uzemneným elektrickým
náradím žiadne upravené zástrčky.
Neupravované zástrčky a zodpovedajúce
zásuvky znižujú riziko vzniku úrazu
elektrickým prúdom.
Vyvarujte sa kontaktu s uzemnenými
povrchmi ako sú potrubia, radiátory,
sporáky a chladničky. Pri uzemnení
vášho tela vzrastá riziko úrazu elektrickým
prúdom.
Náradie nevystavujte dažďu ani vlhkému
prostrediu. Pokiaľ do náradia vnikne voda,
zvýši sa riziko úrazu elektrickým prúdom.
S napájacím káblom zaobchádzajte
opatrne. Nikdy nepoužívajte napájací
kábel na prenášanie náradia, jeho
posúvanie alebo za neho neťahajte pri
odpojovaní náradia od elektrickej siete.
Prívodný kábel držte mimo dosahu
horúcich predmetov, oleja, ostrých hrán
d
e
f
g
9
alebo pohyblivých súčastí. Poškodený
alebo zapletený prívodný kábel zvyšuje
riziko vzniku úrazu elektrickým prúdom.
Pri práci s náradím vonku používajte
predlžovacie káble určené na vonkajšie
použitie. Použitie týchto káblov znižuje
riziko úrazu elektrickým prúdom.
Osobná bezpečnosť
Zostaňte stále pozorní, sledujte, čo
vykonávate a pri práci s náradím
premýšľajte. S náradím nepracujte, ak
ste unavení alebo ak ste pod vplyvom
omamných látok, alkoholu alebo
liekov. Chvíľková nepozornosť pri práci
s elektrickým náradím môže mať za
následok vážne zranenie.
Používajte prostriedky na ochranu
bezpečnosti.Vždy používajte prostriedky
na ochranu sluchu. Bezpečnostné
vybavenie ako sú respirátor, nekĺzavá
pracovná obuv, pevná prilba alebo
ochrana sluchu, použité v zodpovedajúcich
podmienkach, znižujú riziko vzniku úrazu.
Zabráňte náhodnému zapnutiu. Predtým
ako náradie pripojíte do elektrickej
zásuvky zabezpečte, aby bol hlavný
vypínač vo vypnutej polohe. Prenášanie
náradia s prstom na hlavnom vypínači alebo
pripojenie prívodného kábla k elektrickému
rozvodu, ak je hlavný vypínač náradia
v polohe zapnuté, môže spôsobiť úraz.
Pred spustením náradia sa vždy uistite,
či nie sú v jeho blízkosti kľúče alebo
nastavovacie prípravky. Kľúče alebo
nastavovacie prípravky ponechané na
rotačných častiach náradia môžu spôsobiť
úraz.
Neprekážajte sami sebe. Pri práci vždy
udržujte vhodný a pevný postoj. To
umožňuje lepšiu ovládateľnosť náradia
v neočakávaných situáciách.
Vhodne sa obliekajte, nenoste voľný
odev alebo šperky. Dbajte na to, aby sa
vaše vlasy, odev a rukavice nedostali do
kontaktu s pohyblivými časťami. Voľné
šaty, šperky alebo dlhé vlasy môžu byť
pohyblivými dielmi zachytené.
Pokiaľ je zariadenie vybavené adaptérom
na pripojenie zariadení na zachytávanie
prachu, zaistite jeho správne pripojenie
a riadne fungovanie. Použitie týchto
zariadení môže znížiť nebezpečenstvo
týkajúce sa prachu.
4
a
b
c
d
e
f
g
5
a
Prevádzka a údržba elektrického
náradia
Náradie nepreťažujte. Používajte správny
typ náradia pre vašu prácu. Náradie bude
pracovať lepšie a bezpečnejšie, ak sa bude
používať vo výkonnostnom rozsahu, pre
ktorý bolo určené.
Pokiaľ nejde hlavný vypínač náradia
zapnúť a vypnúť, s náradím nepracujte.
Akékoľvek náradie s nefunkčným hlavným
vypínačom je nebezpečné a musí byť
opravené.
Pred výmenou akýchkoľvek častí,
príslušenstva či iných pripojených
súčastí, pred prevádzaním servisu alebo
pokiaľ náradie nepoužívate, odpojte ho
od elektrickej siete. Tieto preventívne
bezpečnostné opatrenia znižujú riziko
náhodného spustenia náradia.
Pokiaľ náradie nepoužívate, uložte ho
mimo dosahu detí a zabráňte osobám
neoboznámeným s obsluhou náradia
alebo s týmto návodom, aby s náradím
pracovali. Výkonné náradie je v rukách
nekvalifikovanej obsluhy nebezpečné.
Údržba náradia. Skontrolujte, či náradie
nemá vychýlené alebo rozpojené
pohyblivé časti, zlomené diely alebo
akúkoľvek inú poruchu, ktorá môže mať
vplyv na správny chod náradia. Ak je
náradie poškodené, nechajte ho opraviť.
Veľa nehôd je spôsobených nedostatočnou
údržbou náradia.
Rezné nástroje udržujte ostré a čisté.
Riadne udržiavané rezné nástroje s ostrými
reznými čepeľami sa menej zanášajú
a lepšie sa ovládajú.
Náradie, príslušenstvo a násady
používajte podľa týchto pokynov
a spôsobom určeným daným typom
náradia, berte do úvahy prevádzkové
podmienky a prácu, ktorú je nutné
vykonať. Použitie náradia na iné účely, než
na ktoré je určené môže byť nebezpečné.
Doplňujúce bezpečnostné pokyny pre
príklepové vŕtačky
•
•
•
Servis
Zverte opravu vášho elektrického náradia
iba osobe s príslušnou kvalifikáciou
s použitím výhradne originálnych
náhradných dielov. Tak zaistíte bezpečný
chod náradia.
10
Pri vŕtaní s príklepom použite vhodnú
ochranu sluchu. Nadmerná hlučnosť
môže spôsobiť stratu sluchu.
Používajte prídavné rukoväte dodávané
s náradím. Strata kontroly nad náradím
môže viesť k úrazu.
Pri vykonávaní akýchkoľvek prác,
kedy môže prísť ku kontaktu vrtáku
so skrytým elektrickým vedením alebo
vlastným prívodným káblom, náradie
držte za izolovanú rukoväť. Kontakt
so “živým” vodičom spôsobí vodivosť
kovových častí náradia a následný úraz
obsluhe.
Naviac poskytuje servis DEWALT na všetky
vykonávané opravy a vymenené náhradné
diely ďalšiu servisnú záručnú dobu v trvaní
6 mesiacov.
Politika našich služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom
je náš najvyšší cieľ. Kedykoľvek budete
potrebovať radu či pomoc, obráťte sa s dôverou
na náš najbližší servis D EWALT, kde Vám
vyškolený personál poskytne naše služby na
najvyššej úrovni.
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, hobľovacie
nože, brúsne kotúče, pílové listy, pílové kotúče,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo
prístroja poškodené opotrebovaním.
Záruka DEWALT
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto vysoko
kvalitného výrobku D EWALT. Náš záväzok
ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme tiež
naše služby zákazníkom. Preto ponúkame
záručnú dobu ďaleko presahujúcu minimálne
požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Záručný list je dokladom práv spotrebiteľa
– zákazníka v zmysle § 620 Občianskeho
zákonníka a § 429 Obchodného zákonníka.
Patrí k predávanému výrobku zodpovedajúceho
katalógového a výrobného čísla ako jeho
príslušenstvo. Pri každej reklamácii je potrebné
tento záručný list predložiť predávajúcemu, príp.
servisnému stredisku DEWALT poverenému
vykonávaním záručných opráv. Vo vlastnom
záujme si ho preto spolu s originálom dokladu
o nákupe starostlivo uschovajte.
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 30 dní záruku výmeny. Ak sa objaví
v priebehu 30 dní od zakúpenia náradia
akýkoľvek nedostatok podliehajúci záruke, bude
Vám u Vášho obchodníka náradie vymenené
za nové. Vďaka 1 ročnej záruke istoty máte
nárok po dobu 1 roka od zakúpenia prístroja
na bezplatné prehliadky v autorizovanom
servise D E WALT. Zárukou kvality firma
DEWALT garantuje počas trvania záručnej doby
(24 mesiacov pri nákupe pre priamu osobnú
spotrebu, 12 mesiacov pri nákupe pre osobnú
a podnikateľskú činnosť) bezplatné odstránenie
akejkoľvek materiálovej alebo výrobnej chyby
za nasledovných podmienok:
• Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom DEWALT a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených
servisných stredísk D EWALT, ktoré sú
autorizované na vykonávanie záručných
opráv.
• Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými
zariadeniami a príslušenstvom BBW či
Piranha, ktoré je vyslovene odporúčané
ako vhodné na použitie spolu s prístrojom
DEWALT.
• Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
• Motor prístroja nebol preťažovaný a nie
sú badateľné žiadne známky poškodenia
vonkajšími vplyvmi.
• Do prístroja nebolo zasahované
nepovolanou osobou. Osoby povolané
tvoria personál poverených servisných
stredísk DEWALT, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
DEWALT ponúka rozsiahlu sieť autorizovaných
servisných opravovní a zberných stredísk. Ich
zoznam nájdete na záručnom liste. Ďalšie
informácie týkajúce sa servisu môžete získať
na dole uvedených telefónnych číslach a na
internetovej adrese www.2helpU.com.
Black & Decker
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
zst00045705 - 20-06-2007
11
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
12
DRILL 1
©
D21805 - - - - A
13
DRILL 1
©
D21810 - - - - A
14
DRILL 1
©
D21815 - - - - A
15
16
17
18
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
SK
ZÁRUČNÝ LIST
ZÁRUČNÍ DOBA POSKYTOVANÁ PRODEJCEM NA PRODANÝ VÝROBEK JE:
ZÁRUČNÁ DOBA POSKYTOVANÁ PREDAJCOM NA PREDANÝ VÝROBOK JE:
24 měsíců při prodeji zboží fyzické osobě – spotřebiteli pro soukromou přímou spotřebu (§ 620 Občanského zákoníku)
24 mesiacov pri predaji tovaru fyzickej osobe – spotrebiteľovi pre súkromnú priamu osobnú spotrebu (§ 52 a § 620 Občianskeho zákonníka)
12 měsíců při prodeji zboží podnikateli, který ho používá v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (§ 429 Obchodního zákoníku)
12 mesiacov pri predaji tovaru podnikateľovi, ktorý koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti (§ 429 Obchodného zákonníka)
Od data prodeje/Od dátumu predaja:
………………………………………………….
Kupující prohlašuje, že účel nákupu je pro/Kupujúci prehlasuje, že účel nákupu je pre:
Přímou osobní spotřebu/Priamu osobnú spotrebu
Obchodní a podnikatelskou činnost/obchodnú a podnikateľskú činnosť
Číslo pokladního dokladu - faktury/Číslo pokladničného dokladu - faktúry:
IČO: ………………………...........................…..
………………………………………………….
TYP VÝROBKU:
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
SK
Číslo série
Dátum predaja
Razítko prodejny
Podpis
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
SK
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
CZ
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky Závada
Razítko
Podpis
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Pečiatka
Podpis
02/07
Popis
poruchy
Download PDF

advertising