FMC710 | Stanley FMC710 OSCILLATING TOOL instruction manual

509212-52 PL
Tłumaczenie oryginalnej instrukcji
FMC710
2
3
POLSKI
Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem
To oscylacyjne wielofunkcyjne elektronarzędzie marki
Stanley Fat Max jest przeznaczone do różnych prac domowych, jak np. szlifowanie. Ponadto nadaje się ono do cięcia
drewna, tworzyw sztucznych, płyt gipsowo-kartonowych,
metali kolorowych (np. niehartowanych gwoździ, klamer),
do obróbki miękkich płyt pilśniowych oraz do usuwania
powłok malarskich o niewielkiej powierzchni. Urządzenie to
jest przeznaczone dla profesjonalistów i doświadczonych
majsterkowiczów.
Przepisy bezpieczeństwa
d.
e.
f.
Ogólne wskazówki bezpieczeństwa pracy
elektronarzędzi
Ostrzeżenie! Przeczytaj wszystkie zamieszczone
tutaj wskazówki bezpieczeństwa. Nieprzestrzeganie ich może doprowadzić do porażenia prądem
elektrycznym, pożaru, a nawet ciężkiego urazu
ciała.
Przechowuj niniejszą instrukcję, by w razie potrzeby móc z niej ponownie skorzystać. Używane tutaj
wyrażenie „elektronarzędzie” oznacza zarówno urządzenie
sieciowe (z kablem sieciowym) jak i akumulatorowe (bez
kabla sieciowego).
1.
a.
b.
c.
2.
a.
b.
c.
4
Bezpieczeństwo w obszarze pracy
Utrzymuj porządek w miejscu pracy i dobrze je
oświetlaj. Bałagan i niewystarczające oświetlenie
grożą wypadkiem.
Nie używaj elektronarzędzi w otoczeniu zagrożonym wybuchem, gdzie występują palne pary, gazy
lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które
mogą spowodować zapalenie się tych substancji.
Nie dopuszczaj dzieci ani innych osób do miejsca
pracy. Mogą one odwrócić uwagę od wykonywanych
czynności, co grozi wypadkiem.
Bezpieczeństwo elektryczne
Wtyczka kabla elektronarzędzia musi pasować do
gniazda sieciowego i w żadnym wypadku nie wolno
jej przerabiać. Gdy elektronarzędzia zawierają
uziemienie ochronne, nie używaj żadnych wtyczek
adaptacyjnych. Oryginalne wtyczki i pasujące do nich
gniazda sieciowe zmniejszają ryzyko porażenia prądem
elektrycznym.
Unikaj dotykania uziemionych elementów, jak na
przykład rury, grzejniki, piece i chłodziarki. Gdy
ciało jest uziemione, porażenie prądem elektrycznym
jest o wiele niebezpieczniejsze.
Nie wystawiaj elektronarzędzi na działanie deszczu
ani wilgoci. Przedostanie się wody do wnętrza obudowy grozi porażeniem prądem elektrycznym.
3.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Ostrożnie obchodź się z kablem. Nigdy nie używaj
go do przenoszenia elektronarzędzia ani do
wyjmowania wtyczki z gniazda sieciowego. Chroń
kabel przed wysoką temperaturą, olejem, ostrymi
krawędziami i ruchomymi elementami. Uszkodzony
lub zaplątany kabel może doprowadzić do porażenia
prądem elektrycznym.
Przy pracy na wolnym powietrzu stosuj tylko przeznaczone do tego celu przedłużacze. Posługiwanie
się odpowiednimi przedłużaczami zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
W razie konieczności użycia elektronarzędzia
w wilgotnym otoczeniu zabezpiecz obwód zasilania
wyłącznikiem ochronnym różnicowo-prądowym.
Zastosowanie takiego wyłącznika zmniejsza ryzyko
porażenia prądem elektrycznym.
Bezpieczeństwo osobiste
Zawsze zachowuj uwagę, koncentruj się na swojej
pracy i rozsądnie postępuj z elektronarzędziem.
Nie używaj go, gdy jesteś zmęczony lub znajdujesz
się pod wpływem narkotyków, alkoholu czy też
leków. Chwila nieuwagi w czasie pracy grozi bardzo
poważnymi konsekwencjami.
Stosuj wyposażenie ochronne. Zawsze zakładaj
okulary ochronne. Odpowiednie wyposażenie ochronne, jak maska przeciwpyłowa, obuwie na szorstkiej
podeszwie, kask ochronny lub nauszniki ochronne,
zależnie od rodzaju i zastosowania elektronarzędzia
zmniejszają ryzyko doznania urazu.
Unikaj niezamierzonego załączania. Przed przyłączeniem elektronarzędzia do sieci lub akumulatora,
przed uniesieniem go lub transportem sprawdź,
czy jest wyłączony wyłącznik. Przenoszenie
elektronarzędzia z palcem opartym na wyłączniku lub
przyłączanie go do sieci przy włączonym wyłączniku
zwiększa ryzyko wypadku.
Przed załączeniem elektronarzędzia sprawdź, czy
zostały wyjęte klucze i przyrządy nastawcze. Klucz
pozostawiony w obracającej się części może doprowadzić do urazu ciała.
Nie pochylaj się za bardzo do przodu! Utrzymuj
stabilną postawę, by nie stracić równowagi w jakiejś pozycji roboczej. Takie postępowanie umożliwia
zachowanie lepszej kontroli nad elektronarzędziem
w nieoczekiwanych sytuacjach.
Zakładaj odpowiednią odzież ochronną. Nie
noś luźnej odzieży ani biżuterii. Włosy, odzież
i rękawice trzymaj z dala od ruchomych elementów.
Luźna odzież, biżuteria lub długie włosy mogą zostać
pochwycone przez obracające się części narzędzia.
Gdy producent przewidział urządzenia do odsysania lub gromadzenia pyłu, sprawdź, czy są one
przyłączone i prawidłowo zamocowane. Stosowanie
tych urządzeń zmniejsza zagrożenie zdrowia pyłem.
POLSKI
4.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
5.
a.
b.
c.
d.
Obsługa i konserwacja elektronarzędzi
Nie przeciążaj elektronarzędzia. Używaj narzędzi
odpowiednich do danego przypadku zastosowania.
Najlepszą jakość i osobiste bezpieczeństwo osiągniesz, tylko stosując właściwe narzędzia.
Nie używaj elektronarzędzia z uszkodzonym wyłącznikiem. Urządzenie, które nie daje się normalnie
załączać lub wyłączać, jest niebezpieczne i trzeba je
naprawić.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac nastawczych, przed wymianą akcesoriów lub odłożeniem
elektronarzędzia zawsze wyjmuj wtyczkę kabla
z gniazda sieciowego. Ten środek ostrożności zmniejsza ryzyko niezamierzonego uruchomienia elektronarzędzia.
Niepotrzebne w danej chwili elektronarzędzia
przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
Nie pozwalaj używać elektronarzędzi osobom,
które nie są z nimi obeznane lub nie przeczytały
niniejszej instrukcji. Narzędzia w rękach niedoświadczonych osób są niebezpieczne.
Utrzymuj elektronarzędzia w nienagannym stanie
technicznym. Sprawdzaj, czy ruchome elementy
obracają się w odpowiednim kierunku, nie są
zakleszczone, pęknięte ani tak uszkodzone, że
nie zapewniają prawidłowego funkcjonowania
urządzenia. Uszkodzone elektronarzędzia przed
użyciem należy naprawić. Powodem wielu wypadków
jest niewłaściwa konserwacja elektronarzędzi.
Ostrz i utrzymuj w czystości swoje narzędzia robocze. Starannie konserwowane, ostre narzędzia robocze
rzadziej się zakleszczają i łatwiej nimi pracować.
Elektronarzędzi, akcesoriów, końcówek itp. używaj
zgodnie z przeznaczeniem. Przestrzegaj przy tym
obowiązujących przepisów bhp. Wykorzystywanie
elektronarzędzi wbrew przeznaczeniu jest niebezpieczne.
Obsługa i konserwacja urządzeń akumulatorowych
Akumulatory ładuj tylko w ładowarkach przewidzianych do tego celu przez producenta. Włożenie do
ładowarki innego rodzaju akumulatora, niż przewidziany
przez producenta, grozi pożarem.
Stosuj tylko akumulatory przeznaczone do danego
rodzaju urządzeń. Używanie innych akumulatorów
stwarza ryzyko doznania urazu ciała i pożaru.
Wyjęte akumulatory trzymaj z dala od metalowych
przedmiotów, jak spinacze biurowe, monety, klucze, gwoździe lub śruby, które mogą spowodować
zwarcie biegunów. Zwarcie zacisków akumulatora
grozi oparzeniem lub pożarem.
Z powodu niewłaściwego zastosowania z akumulatora może wyciekać elektrolit. Nie dotykaj go. W razie niezamierzonego kontaktu natychmiast spłucz
wodą zanieczyszczone miejsce. Gdyby elektrolit
prysnął w oczy, niezwłocznie zgłoś się do lekarza.
Wyciekły elektrolit może spowodować podrażnienie lub
oparzeni skóry.
6.
a.
Serwis
Naprawy urządzeń mogą być wykonywane tylko
przez uprawnionych specjalistów przy użyciu
oryginalnych części zamiennych. Jest to istotnym
warunkiem zapewnienia bezpieczeństwa pracy.
Ostrzeżenie! Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy elektronarzędzi oscylacyjnych.
♦
♦
W razie niebezpieczeństwa przecięcia ukrytych
kabli elektrycznych lub własnego przewodu
zasilającego trzymaj elektronarzędzie za izolowane
rękojeści. Narzędzie robocze ma elektryczne połączenie z gołymi metalowymi elementami obudowy, co
grozi porażeniem prądem elektrycznym w przypadku
natrafienia na będący pod napięciem kabel.
Używaj ścisków stolarskich lub podobnych środków do mocowania przedmiotu obrabianego na
stabilnej powierzchni. Przytrzymywanie przedmiotu
obrabianego ręką lub ciałem grozi utratą panowania
nad elektronarzędziem.
Ostrzeżenie! Kontakt z pyłami lub wdychanie
pyłów powstających w czasie szlifowania może
zagrażać zdrowiu użytkownika i ewentualnie
znajdujących się w pobliżu osób. Dla ochrony
przed pyłami i parami zakładaj maskę przeciwpyłową i dbaj o to, by także inne osoby znajdujące się
w miejscu pracy były stosownie zabezpieczone.
♦
♦
♦
♦
♦
Po zakończeniu szlifowania dokładnie zbierz pozostały
pył.
Przy szlifowaniu powłok malarskich, które mogą zawierać ołów, lub określonych rodzajów drewna i metalu,
które mogą wytwarzać trujący pył, przedsiębierz
szczególne środki ostrożności:
♦ Nie dopuszczaj dzieci ani kobiet ciężarnych do
miejsca pracy.
♦ Nie jedz, nie pij ani nie pal w miejscu pracy.
♦ Fachowo usuwaj pył i inne odpady powstałe przy
szlifowaniu.
W instrukcji tej opisano zgodne z przeznaczeniem
zastosowanie elektronarzędzia. Używanie innych
nasadek lub akcesoriów, niż zalecane w tej instrukcji,
lub wykonywanie prac niezgodnych z przeznaczeniem
z grozi doznaniem urazu ciała i/lub szkód rzeczowych.
Po zwolnieniu wyłącznika narzędzie robocze jeszcze
jakiś czas się porusza. Przed odłożeniem elektronarzędzia zawsze je wyłączaj i odczekuj, aż narzędzie
robocze całkowicie się zatrzyma.
Trzymaj ręce z dala od obszaru cięcia. Nigdy nie
wkładaj palców pod przedmiot obrabiany. Nie zbliżaj ich
do poruszającego się brzeszczotu i jego uchwytu. Nie
stabilizuj pilarki przez chwytanie za jej stopę.
5
POLSKI
♦
♦
♦
♦
Dbaj o to, by brzeszczoty zawsze były ostre. Tępe
lub uszkodzone brzeszczoty mogą spowodować zablokowanie lub odrzut pilarki. Zawsze używaj brzeszczotu
odpowiedniego do rodzaju przedmiotu obrabianego
i sposobu pracy.
Przy cięciu rur lub przewodów uprzednio sprawdź, czy
nie ma w nich wody, kabli elektrycznych itp.
Nie dotykaj przedmiotu obrabianego ani brzeszczotu
bezpośrednio po użyciu. Mogą one bowiem być bardzo
gorące.
Przy cięciu w ścianach, podłogach lub sufitach zwracaj
uwagę na niewidoczne niebezpieczeństwa. Najpierw
sprawdź, czy nie ma tam ukrytych kabli lub rur.
Bezpieczeństwo innych osób
♦
♦
Zabrania się używania tego elektronarzędzia przez
dzieci i osoby o ograniczonej sprawności fizycznej,
czuciowej lub umysłowej. To samo dotyczy osób niedoświadczonych, chyba że znajdują się pod nadzorem
odpowiedzialnego za bezpieczeństwo fachowca.
Pilnuj dzieci, by nie bawiły się tym urządzeniem.
Pozostałe zagrożenia
Przy korzystaniu z elektronarzędzia występują dodatkowe
zagrożenia być może nieuwzględnione w przepisach bezpieczeństwa. Z reguły zachodzą one w przypadku niewłaściwego lub zbyt długiego używania narzędzia.
Nawet przy przestrzeganiu odnośnych przepisów bezpieczeństwa i stosowaniu przewidzianych urządzeń zabezpieczających nie da się uniknąć pewnych zagrożeń. Zaliczają
się do nich:
♦ Obrażenia ciała wskutek dotknięcia obracających się/
ruchomych elementów.
♦ Skaleczenia, jakich można doznać przy wymianie
elementów, brzeszczotów i akcesoriów.
♦ Narażenie zdrowia przy dłuższym używaniu elektronarzędzia. W takich sytuacjach rób regularne przerwy
w pracy.
♦ Pogorszenie słuchu.
♦ Upośledzenie zdrowia wskutek wdychania pyłu (np.
powstającego podczas obróbki drewna, a zwłaszcza
dębu, buku i MDF).
Wibracje
Ważone częstotliwościowo wartości skuteczne przyspieszenia drgań na rękojeści podane w danych technicznych
i deklaracji zgodności zostały zmierzone standardową
metodą opisaną w normie EN 60745, dzięki czemu można
je wykorzystywać do porównań z innymi narzędziami i do
tymczasowej oceny ekspozycji drganiowej.
Ostrzeżenie! Ważona wartość skuteczna przyśpieszenia
drgań w praktyce może się różnić od podanej wartości
zależnie od sposobu wykorzystania narzędzia i nie da się
wykluczyć jej przekroczenia.
6
Przy szacowaniu ekspozycji drganiowej w celu podjęcia wymaganych przez normę 2002/44/EG środków bezpieczeństwa dla ochrony osób zawodowo, regularnie używających
narzędzi trzeba też uwzględnić rzeczywiste warunki pracy,
a także jak długo w danym czasie narzędzie pozostawało
wyłączone i jak długo pracowało na biegu jałowym.
Oznaczenia na elektronarzędziu
Na elektronarzędziu umieszczono następujące piktogramy:
Ostrzeżenie! By nie narażać się na doznanie urazu, przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy
akumulatorów i ładowarek
Akumulatory
♦ W żadnym wypadku nie otwieraj akumulatora.
♦ Nie wystawiaj akumulatora na działanie wilgoci.
♦ Nie składuj akumulatora w miejscu, w którym temperatura może przekroczyć 40 °C.
♦ Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
między 10 °C i 40 °C.
♦ Akumulator ładuj tylko za pomocą dostarczonej ładowarki.
♦ Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek
zamieszczonych w punkcie „Ochrona środowiska”.
Nigdy nie ładuj uszkodzonych akumulatorów.
Ładowarki
♦ Ładowarki Stanley Fat Max używaj tylko do ładowania
akumulatorów dostarczonych wraz z wkrętarką. Inne
akumulatory mogą pęknąć, co grozi wyrządzeniem
szkód rzeczowych i osobowych.
♦ Nigdy nie próbuj ładować baterii.
♦ Natychmiast wymieniaj uszkodzone kable.
♦ Nie wystawiaj ładowarki na działanie wilgoci.
♦ Nie otwieraj ładowarki.
♦ Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
Ładowarka nie jest dopuszczona do pracy na
wolnym powietrzu!
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Bezpieczeństwo elektryczne
Ładowarka ta jest podwójnie zaizolowana i dlatego
żyła uziemiająca nie jest potrzebna. Zawsze
sprawdzaj, czy lokalne napięcie sieciowe odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.
Nigdy nie przyłączaj ładowanego urządzenia
bezpośrednio do sieci.
POLSKI
♦
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć wymianę
producentowi lub autoryzowanemu warsztatowi serwisowemu Stanley Fat Max. Postępowanie wbrew temu
nakazowi naraża użytkownika na niebezpieczeństwo
Elementy elektronarzędzia
Elektronarzędzie to zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Włącznik/Wyłącznik
2. Regulator prędkości obrotowej
3. Dźwignia zaciskowa Super-Lok™ do beznarzędziowej
wymiany akcesoriów.
4. Akumulator
5. Diodowa lampka robocza
Akcesoria
Do zakresu dostawy elektronarzędzia należą niektóre lub
wszystkie spośród niżej wymienionych akcesoriów:
Sprawność elektronarzędzia zależy od zastosowanego
wyposażenia dodatkowego. Akcesoria Stanley Fat Max
odznaczają się najwyższą jakością, a celem ich jest polepszenie sprawności narzędzia.
Precyzyjny brzeszczot do
cięcia wgłębnego drewna
i miękkich tworzyw sztucznych. (Nr części – STA26105-XJ)
Przecinanie, piłowanie wgłębne i na styk do wystającej
krawędzi drewna i miękkich
tworzyw sztucznych. Doskonale nadaje się do obróbki
drzwi, listew przypodłogowych, parapetów i wykładzin
podłogowych.
Brzeszczot do cięcia wgłębnego drewna i metali. (Nr
części – STA26110-XJ).
Przecinanie, piłowanie wgłębne i na styk do wystającej
krawędzi drewna i miękkich
tworzyw sztucznych oraz
cienkich rur i profili z metali
kolorowych, gwoździ i śrub.
Brzeszczot do cięcia wgłębnego drewna i metali. (Nr
części – STA26115-XJ).
Przecinanie, piłowanie wgłębne i na styk do wystającej
krawędzi drewna i miękkich
tworzyw sztucznych oraz
cienkich rur i profili z metali
kolorowych,
Brzeszczot segmentowy. (Nr
części – STA26120-XJ) Wytrzymały brzeszczot do cięcia
drewna, tworzyw sztucznych
oraz cienkich przedmiotów ze
stali i metali kolorowych.
Sztywny skrobak. (Nr części
- X26135-XJ)
Doskonały do usuwania twardych i miękkich materiałów
z gładkich powierzchni, np.
usuwania wykładzin podłogowych PCV, kleju do dywanów,
kleju do płytek ceramicznych,
zapraw, farb i lakierów.
Elastyczny skrobak. (Nr
części - STA26140-XJ)
Doskonały do usuwania
elastomerów z twardych,
gładkich powierzchni w trudno
dostępnych miejscach, np.
uszczelek silikonowych lub
innych mas spoinowych.
Zdzierak karbidowy. (Nr
części - STA26125-XJ)
Zdzierak o powierzchni pokrytej karbidem do usuwania
cementu i zapraw klejowych
z gładkich powierzchni oraz
do szybkiej obróbki ubytkowej drewna, płyt wiórowych
i włókna szklanego.
Raszpla karbidowa. (Nr
części - STA26130-XJ)
Raszpla o powierzchni pokrytej karbidem do usuwania
zapraw oraz do szybkiej
obróbki ubytkowej tworzyw
sztucznych, płyt wiórowych
i włókna szklanego.
Papiery ścierne. (Nr części –
STA32348-XJ
Papiery ścierne o różnej ziarnistości do szlifowania drewna
oraz malowanych i lakierowanych powierzchni.
7
POLSKI
Montaż
Zakładanie i zdejmowanie akcesoriów (rys.
rys. A - F)
Ostrzeżenie! Przed założeniem jakiegoś elementu
wyposażenia dodatkowego wyjmij wtyczkę kabla z gniazda
sieciowego.
Zakładanie akcesoriów Stanley Fat Max (rys.
rys. A - C)
♦
Chwyć mocno elektronarzędzie i naciśnij dźwignię
zaciskową do mocowania akcesoriów (3).
♦ Wsuń chwyt narzędzia roboczego (6) między wrzeciono
i uchwyt na akcesoria. Osadź chwyt narzędzia roboczego na wszystkich 8 kołkach uchwytu i sprawdź, czy
dobrze przylega do wrzeciona.
♦ Zwolnij dźwignię zaciskową.
Wskazówka: Niektóre akcesoria, jak skrobaki i brzeszczoty,
można w razie potrzeby zamocować także prostopadle do
obudowy elektronarzędzia (rys. C).
Zdejmowanie akcesoriów Stanley Fat Max (rys. A)
♦ Chwyć mocno elektronarzędzie i naciśnij dźwignię
zaciskową do mocowania akcesoriów (3).
♦ Sprawdź, czy wszystkie 8 kołków uchwytu wysunęło się
z chwytu narzędzia roboczego i wyjmij to ostatnie.
♦ Zwolnij dźwignię zaciskową.
Ostrzeżenie: Przy wyjmowaniu akcesoriów, które mogą być
gorące, załóż rękawice ochronne.
Zakładanie papieru ściernego (rys. D)
♦ Tak jak pokazano na rysunku, odpowiednio przyłóż
papier ścierny (7) do stopy szlifierskiej (8).
♦ Mocno i równomiernie dociśnij papier ścierny do stopy,
pilnując, by otwory w papierze ściernym pokryły się
z otworami w stopie.
Zdejmowanie papieru ściernego
♦ Ściągnij papier ścierny ze stopy szlifierskiej (8).
Ostrzeżenie! Nigdy nie używaj stopy szlifierskiej bez założonego papieru ściernego lub innych akcesoriów.
Zakładanie przyłącza do odsysania pyłu (rys. E)
♦ Tak jak pokazano na rysunku, przyłóż przyłącze do
odsysania pyłu (9) do stopy szlifierskiej (8).
♦ Mocno i równomiernie wciśnij przyłącze w stopę.
♦ Przymocuj adapter obracając nakrętkę mocującą (10)
zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
♦ Przyłącz odkurzacz do przyłącza.
Zdejmowanie przyłącza do odsysania pyłu
♦ Obróć nakrętkę (10) przeciwnie do ruchu wskazówek
zegara.
♦ Ściągnij przyłącze do odsysania pyłu (9) ze stopy
szlifierskiej (8).
8
Zakładanie alternatywnych akcesoriów (rys. F)
♦ Załóż podkładkę dystansową (11) na uchwyt do akcesoriów (12).
♦ Przyłóż alternatywny element wyposażenia dodatkowego (13) do uchwytu (12).
♦ Włóż wkręt mocujący (14) i mocno go dokręć. Sprawdź
czy ten element wyposażenia dodatkowego (13) jest
dobrze zamocowany.
Wskazówka: Podkładka dystansowa i wkręt mocujący
nie są potrzebne do mocowania akcesoriów Stanley Fat
Max. Akcesoria te mocuje się beznarzędziowo za pomocą
dźwigni zaciskowej Super-Lok™.
Wkładanie i wyjmowanie akumulatora (rys. G)
♦
♦
By włożyć akumulator (4), ustaw go odpowiednio względem rękojeści elektronarzędzia, a następnie wsuń
w obsadę i wciśnij aż do zatrzaśnięcia.
By wyjąć akumulator, naciśnij guzik zwalniający (15)
i jednocześnie wyciągnij akumulator z obsady.
Zastosowanie
Ostrzeżenie! Nie przyspieszaj pracy na siłę. Unikaj przeciążania elektronarzędzia.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem cięcia w ścianach, podłogach i sufitach poinformuj się dokładnie, jak przebiegają
ew. ukryte w nich kable i rury.
Ładowanie akumulatora (rys. H)
Akumulator należy naładować przed pierwszym użyciem
elektronarzędzia i gdy jego moc zaczyna wyczuwalnie spadać. Podczas ładowania akumulator może się nagrzewać,
ale jest to normalne zjawisko, które nie świadczy o usterce.
Ostrzeżenie! Nie ładuj akumulatora, gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10 °C lub wyższa niż 40 °C. Zalecana
temperatura ładowania wynosi ok. 24 °C.
Wskazówka: Ładowarka nie ładuje akumulatora, gdy
jego temperatura jest niższa niż ok. 0 °C lub wyższa niż
40 °C. Pozostaw akumulator w ładowarce. Ładowarka
zacznie go ładować, gdy tylko temperatura osiągnie
prawidłową wartość.
♦ Włóż akumulator (7) do ładowarki (10). Akumulator
można włożyć tylko w jednej pozycji. Upewnij się, czy
akumulator jest całkowicie wsunięty do ładowarki.
♦ Przyłącz ładowarkę do sieci.
Wskaźnik ładowania (11) miga (powoli) bez przerwy na
zielono. Gdy wskaźnik (11) zapali się na zielono na stałe, to
znaczy że akumulator został całkowicie naładowany. Można
go pozostawić w ładowarce dowolnie długo przy świecącej
się diodzie. Ładowarka od czasu do czasu podładowuje
akumulator i wtedy dioda zaczyna migać na zielono (proces
ładowania). Wskaźnik ładowania (11) świeci się, dopóki
akumulator znajduje się w ładowarce przyłączonej do sieci.
POLSKI
♦
Rozładowany akumulator powinno się naładować
w ciągu tygodnia. Przedłużanie tego okresu powoduje
drastyczny spadek trwałości użytkowej akumulatora.
Pozostawianie akumulatora w ładowarce
Akumulator można pozostawiać w ładowarce dowolnie długo przy świecącej się diodzie. Ładowarka utrzymuje pełny
ładunek akumulatora.
Diagnostyka ładowarki
Gdy ładowarka wykryje jakiś problem z akumulatorem,
wskaźnik ładowania (12) zaczyna szybko migać na czerwono. Wykonaj wówczas następujące czynności:
♦ Ponownie włóż akumulator (7).
♦ Gdy wskaźnik ładowania nadal szybko miga na czerwono, weź inny akumulator, by stwierdzić, czy proces
ładowania przebiega prawidłowo.
♦ Gdy drugi akumulator jest prawidłowo ładowany, to
znaczy że ten pierwszy uległ uszkodzeniu i trzeba go
oddać do warsztatu serwisowego w celu utylizacji.
♦ Gdy po wymianie akumulatora nic się nie zmieni, oddaj
ładowarkę do autoryzowanego warsztatu serwisowego
w celu sprawdzenia.
Wskazówka: Czas potrzebny do ustalenia, czy akumulator jest uszkodzony, może trwać nawet 60 minut. Gdy
akumulator jest zbyt gorący lub zbyt zimny, dioda miga
na czerwono na przemian szybko i wolno, tzn. jedno
mignięcie następuje szybko, a drugie wolno, i cykl ten
się powtarza.
Regulator prędkości obrotowej (rys. I)
Za pomocą tego regulatora można nastawić prędkość
obrotową odpowiednio do danego zastosowania.
♦ Ustaw regulator (2) w żądanej pozycji. W pozycji „1”
elektronarzędzie pracuje z najmniejszą prędkością obrotową: 8 000 obr/min. W pozycji „6” prędkość obrotowa
jest maksymalna i wynosi 18 000 obr/min.
Załączanie i wyłączanie (rys. J)
♦
♦
By załączyć elektronarzędzie, przesuń wyłącznik (1) do
przodu do pozycji „I”.
By wyłączyć elektronarzędzie, przesuń wyłącznik (1) do
pozycji „O”.
Diodowa lampka robocza
Diodowa lampka robocza (5) zapala się automatycznie
z chwilą naciśnięcia wyłącznika.
Wskaźnik naładowania
Jeżeli lampka robocza (5) przy załączeniu urządzenia
szybko miga, oznacza to rozładowanie akumulatora i konieczność jego naładowania. W przeciwieństwie do innych
akumulatorów, akumulatory litowo-jonowe dostarczają
podczas czasu pracy jednakową moc. Dlatego moc urządzenia nie jest oddawana powoli i stale, lecz spada bardzo
szybko, jeśli akumulator jest prawie rozładowany i musi być
naładowany ponownie.
Wskazówka: Lampka diodowa może migać również
przy przeładowaniu lub wysokiej temperaturze. (patrz
„Ochrona akumulatora”)
Porady, jak osiągnąć najlepsze wyniki pracy
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
♦
Zawsze mocno trzymaj elektronarzędzie, a przy wykonywaniu precyzyjnych prac bardziej z przodu.
W miarę możliwości dobrze mocuj przedmiot obrabiany,
zwłaszcza przy korzystaniu z brzeszczotu.
Nie wywieraj zbyt dużego nacisku na elektronarzędzie.
Zawsze używaj akcesoria odpowiednie do obrabianego
przedmiotu i rodzaju cięcia.
Regularnie sprawdzaj stan akcesoriów. W razie potrzeby wymień je.
Zaznacz żądany punkt początkowy.
Załącz elektronarzędzie i ostrożnie przyłóż go do zaznaczonego punktu początkowego obróbki przedmiotu.
By osiągnąć czyste cięcie, podłóż kawałek sklejki lub
innego miękkiego drewna pod przedmiot obrabiany
i razem przepiłuj tę kombinację.
Nie przyspieszaj pracy na siłę. Zwraca się uwagę,
że przecinanie blachy z reguły trwa dłużej niż nawet
grubszych drewnianych przedmiotów.
Przy przecinaniu metali posmaruj linię cięcia cienką
warstwą oleju.
Przy szlifowaniu świeżych powłok malarskich przed
naniesieniem następnych korzystaj z bardzo drobnoziarnistego papieru ściernego.
Na bardzo nierównych powierzchniach oraz w celu
usunięcia starych powłok malarskich zastosuj gruboziarnisty papier ścierny. Na innych powierzchniach na
ogół najlepsze efekty osiąga się przy użyciu papieru
średnioziarnistego. W obydwu przypadkach po pewnym
czasie zmień papier na drobnoziarnisty, by w ten
sposób osiągnąć bardzo gładką powierzchnię.
By uzyskać więcej informacji na temat wyposażenia
dodatkowego, zwróć się do swojego dystrybutora.
Konserwacja
Elektronarzędzia sieciowe i akumulatorowe Stanley Fat
Max odznaczają się dużą trwałością użytkową i prawie nie
wymagają konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest ich regularne czyszczenie.
Ostrzeżenie! Przed rozpoczęciem konserwacji elektronarzędzi sieciowych lub akumulatorowych wykonaj następujące czynności:
♦ Wyłącz elektronarzędzie i wyjmij wtyczkę kabla z gniazda sieciowego.
♦ Jeżeli jest to elektronarzędzie akumulatorowe, wyłącz
je i wyjmij z niego akumulator.
9
POLSKI
♦
♦
♦
Gdy akumulatora nie da się wyjąć, całkowicie go rozładuj i wyłącz elektronarzędzie.
Systematycznie za pomocą miękkiej szczoteczki lub
suchej szmaty czyść szczeliny wentylacyjne w elektronarzędziu/ładowarce.
Regularnie przecieraj obudowę silnika wilgotną szmatą.
Nie używaj do tego celu żadnych ściernych środków
czyszczących ani takich, które zawierają rozpuszczalniki.
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Wyrobu tego nie
wolno wyrzucać do normalnych śmieci z gospodarstw domowych.
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić wyrób
Stanley Fat Max nowym sprzętem lub nie będziesz go już
potrzebować, w trosce o ochronę środowiska nie wyrzucaj
go do śmieci z gospodarstw domowych, a jedynie oddaj do
specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych wyrobów
i opakowań niektóre materiały mogą być odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten sposób
chroni się środowisko naturalne i zmniejsza popyt
na surowce
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego
użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub zobowiązują
sprzedawców do przyjmowania ich przy zakupie nowego
wyrobu.
Stanley Fat max chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane
przez siebie urządzenia i utylizuje je zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać z tej usługi, oddaj zużyty
sprzęt do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który
prowadzi zbiórkę w naszym imieniu.
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych Stanley Fat Max, które udzielają informacji
o warsztatach serwisowych. Listę tych przedstawicielstw
i wszystkich warsztatów znajdziesz także w Internecie pod
adresem: www.2helpU.com.
Akumulatory
Akumulatory Stanley Fat Max mogą być wielokrotnie ładowane, ale po ostatecznym zużyciu należy
je zutylizować zgodnie z przepisami o ochronie
środowiska.
♦
♦
10
Całkowicie rozładuj akumulator i wyjmij go z urządzenia.
Akumulatory niklowo-kadmowe, niklowo-wodorkowe i
litowo-jonowe nadają się do recyklingu. Oddaj baterie
lub akumulatory do warsztatu serwisowego lub komunalnego zakładu utylizacji odpadów.
Dane techniczne
FMC710 (typ 1)
VDC
18
Prędkość obrotowa biegu jałowego
obr/min
8 000 - 18 000
Kąt oscylacji
stopień
1,4 lub 2,8
kg
1,4
Napięcie
Masa
Ładowarka
905765**
typ 1
906086**
typ 1
Napięcie sieciowe
VAC
230
230
Napięcie wyjściowe
V DC
20
18
A
2
2
min
45 - 120
45 - 120
FMC688L
Natężenie prądu
Przybliżony czas ładowania
Akumulator
FMC685L
FMC687L
Napięcie
V DC
18
18
18
Pojemność
Ah
1,5
2,0
4,0
Li-Ion
Li-Ion
Li-Ion
Rodzaj akumulatora
Poziom hałasu według normy EN 60745:
Ciśnienia akustyczne (LPA) 94,2 dB(A), niepewność pomiaru (K) 3 dB(A)
Moc akustyczna (LWA) 105,2 dB(A), niepewność pomiaru (K) 3 dB(A)
Wibracje razem (suma wektorowa 3 składowych kierunkowych) według
normy EN 60745:
Cięcie drewna (ah,CW) 7,9 m/s², niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s²
Cięcie metali (ah,CM) 7,9 m/s², niepewność pomiaru 1,5 m/s²
Szlifowanie (ah) 8,2 m/s², niepewność pomiaru (K) 1,5 m/s²
Deklaracja zgodności WE
DYREKTYWA MASZYNOWA
Bezprzewodowe oscylacyjne urządzenie wielofunkcyjne
FMC710
Stanley Europe deklar, że wyrób nr kat.FMC710 spełnia następujące normy: 2006/42/WE, EN 60745-1, EN 60745-2-4.
Ten produkt odpowiada również dyrektywie 2004/108/WE
i 2011/65/UE. Więcej informacji można uzyskać w Stanley
Europe pod adresem podanym poniżej oraz na stronie
końcowej tej instrukcji.
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za przygotowanie
dokumentacji technicznej i składa to oświadczenie w imieniu
Stanley Europe.
Kevin Hewitt
Wiceprezydent Global
Engineering
Stanley Europe, Egide
Walschaertsstraat 14-18, 2800 Mechelen, Belgia
13.03.2014
zst00236160 - 17-06-2014
POLSKI
Stanley Fatmax
WARUNKI GWARANCJI
Produkty marki Stanley Fatmax reprezentują bardzo wysoką
jakość, dlatego oferujemy dla nich korzystne warunki gwarancyjne.
Niniejsze warunki gwarancji nie ograniczają praw klienta wynikających z polskich regulacji ustawowych, lecz są ich uzupełnieniem.
Gwarancja jest ważna na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
Gwarantujemy sprawne działanie produktu w przypadku postępowania zgodnego z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi.
Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie, jeżeli
nie została do niego dołączona oddzielna karta gwarancyjna oraz
elementy wyrobu podlegające naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane
wadami produkcyjnymi i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez
Klienta w Centralnym Serwisie Gwarancyjnym Erpatech
reklamowanego produktu oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży taką, jak
w karcie gwarancyjnej lub kopii faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę urządzenia (wraz
z bezpłatną wymianą uszkodzonych części) w okresie
12 miesięcy od daty zakupu.
4.
W celu przedłużenia okresu gwarancji o dodatkowe 2 lata
należy w ciągu 4 tygodni od daty zakupu urządzenia dokonać
rejestracji na stronie internetowej: www.stanley.eu/3.
5.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech wraz z poprawnie wypełnioną Kartą
Gwarancyjną i ważnym paragonem zakupu (lub kopią faktury)
oraz szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za
pośrednictwem punktu sprzedaży wraz z dokumentami
wymienionymi powyżej.
b)
6.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego
Erpatech ponosi Serwis. Wszelkie koszty związane z zapewnieniem bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem i innym
ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia
gwarancyjnego, produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
7.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą usunięte przez
Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu przez Centralny
Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 7a) może być wydłużony o czas
niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych.
a)
b)
8.
a)
b)
9.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może być wydany
nowy produkt o nie gorszych parametrach.
10. Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego Erpatech
odnośnie zasadności zgłaszanych usterek jest decyzją
ostateczną.
11. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub używaniem produktu niezgodnie
z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami bezpieczeństwa.
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które prowadzi do uszkodzeń silnika,
przekładni lub innych elementów a także stosowaniem
osprzętu innego niż zalecany przez Stanley;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek działania pożaru,
powodzi, czy też innych klęsk żywiołowych, nieprzewidzianych wypadków, korozji, normalnego zużycia w eksploatacji
czy też innych czynników zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne
lub, które były naprawiane poza Centralnym Serwisem
Gwarancyjnym lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) osprzęt eksploatacyjny dołączony do urządzenia oraz elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
12. Centralny Serwis Gwarancyjny Erpatech, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają upoważnień ani gwarancji
innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania się zwrotu utraconych zysków w związku z uszkodzeniem produktu.
13. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza
uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru
z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Bakaliowa 26, 05-080 Mościska
tel.: (22) 862-08-08, (22) 431-05-05
faks: (22) 862-08-09
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na piśmie, że
usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie bez dokonywania naprawy.
11
12
13
14
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
12
+
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-140 00 Praha 4
Tel.: 00420 244 403 247
Fax: 00420 241 770 167
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Rotel Kft. Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
www.rotelkft.hu
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Bakaliowa 26
05-080 Mościska
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 335 511 063
Fax: 00421 335 512 624
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
PL
Nr.
Data zgłoszenia
Data naprawy
Nr. zlecenia
Przebieg
naprawy
Stempel
SK
Číslo
dodávky
Dátum nahlásenia
Dátum opravy
Číslo
objednávky
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
09/12
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising