Sony CMT-S20B Compact hifisysteem Gebruiksaanwijzing

Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony CMT-S20B Compact hifisysteem Gebruiksaanwijzing | Manualzz
Bericht over DualDiscs
4-460-928-52(2)
Home Audio System
Dit product is ontworpen voor het
afspelen van discs die voldoen aan de CDnorm (Compact Disc). Onlangs hebben
platenmaastschappijen muziekdiscs op
de markt gebracht die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën. Houd er
rekening mee dat sommige van deze discs niet
voldoen aan de CD-norm en wellicht niet met
dit product kunnen worden afgespeeld.
©2013 Sony Corporation
Printed in China
NL
CMT-S20B
Verwijdering van oude
elektrische en
elektronische
apparaten
(van toepassing in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
Om de kans op brand te verkleinen, mag u
de ventilatieopeningen van het apparaat niet
afdekken met een krant, tafelkleed, gordijn, enz.
Stel het apparaat niet bloot aan open vuur
(bijvoorbeeld brandende kaarsen).
Om de kans op brand of elektrische schokken
te verkleinen, mag u het apparaat niet
blootstellen aan druppels of spetters, en
mogen geen voorwerpen die met een vloeistof
zijn gevuld, zoals een vaas, op het apparaat
worden gezet.
Installeer de stereo-installatie niet in een
krappe ruimte, zoals een boekenkast of
ingebouwde kast.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt
om het apparaat los te koppelen van het
elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op
een gemakkelijk bereikbaar stopcontact.
Mocht u een abnormale situatie van het
apparaat ontdekken, dan trekt u de netstekker
onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel batterijen of apparaten waarin batterijen
worden gebruikt niet bloot aan buitensporige
hitte, zoals zonlicht of vuur.
Het apparaat is niet losgekoppeld van het
elektriciteitsnet zolang de stekker in het
stopcontact zit, ondanks dat het apparaat zelf is
uitgeschakeld.
VOORZICHTIG
Het gebruik van optische instrumenten met
dit apparaat zal de kans op oogbeschadiging
vergroten.
Dit apparaat is
geclassificeerd
als een KLASSE 1
LASER product.
Deze aanduiding
bevindt zich aan de
achterkant van het
apparaat.
Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen
van toepassing op apparaten
verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in
opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met
betrekking tot product conformiteit gebaseerd
op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan
de gemachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
Voorbereidingen
Luisteren naar de radio
1 Selecteer de DAB- of FM-functie.
Dit symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een inzamelingspunt worden
gebracht waar elektrische en elektronische
apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor
zorgt dat dit product op de correcte manier
wordt verwerkt, helpt u mogelijke negatieve
gevolgen voor mens en milieu die zouden
kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen.
Het recycleren van materialen draagt bij tot
het behoud van natuurlijke bronnen. Voor
meer details in verband met het recyclen van
dit product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast
met de verwijdering van huishoudelijk afval of
de winkel waar u het product hebt gekocht.
Dit betreft de accessoires: Afstandsbediening
Europe Only
Verwijdering van oude
batterijen (van
toepassing in de
Europese Unie en
andere Europese
landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking
wijst erop dat de batterij, meegeleverd met
van dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool
gebruikt worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch symbool
voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt toegevoegd
wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of
0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te
voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden kunnen
veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren
van materialen draagt bij tot het behoud van
natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding
met een ingebouwde batterij vereisen, mag
deze batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden.
Om ervoor te zorgen dat de batterij op een
juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus
overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van
elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar
het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij
aan het desbetreffende inzamelingspunt voor
de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties,
de organisatie het belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Opmerkingen over het instellen van DAB/
DAB+-zenders als voorkeurzenders
U kunt een DAB/DAB+-service alleen instellen als
voorkeurzender als deze kan worden ontvangen.
Druk op DAB  of FM .
2 Stem af.
Afstemmen op een DAB/DAB+radiozender
Druk herhaaldelijk op PRESET+/PRESET— 
om af te stemmen op de gewenste zender.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd
met copyrightbeveiligingstechnologieën
Gebruiksaanwijzing
WAARSCHUWING
Apparaat
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen
en aan de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op
dit apparaat niet gegarandeerd.
Voor automatisch scannen (alleen FM)
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  tot
"AUTO" wordt afgebeeld, en druk daarna op
TUNING+/TUNING . Het scannen stopt
automatisch nadat op een radiozender is
afgestemd.
Afstandsbediening
Als scannen naar een FM-zender niet stopt,
drukt u op   om het scannen te stoppen
en voert u handmatig afstemmen uit (zie
hieronder).
Licentie en handelsmerken
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie
en -patenten gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
Windows Media is een gedeponeerd
handelsmerk of een handelsmerk van
Microsoft Corporation in de Verenigde Staten
en/of andere landen.
Dit product wordt beschermd door bepaalde
intellectuele-eigendomsrechten van Microsoft
Corporation. Gebruik of distributie van
dergelijke technologie buiten dit product om
is verboden zonder licentie van Microsoft of
een geautoriseerde dochteronderneming van
Microsoft.
Alle andere handelsmerken en gedeponeerde
handelsmerken zijn het eigendom van hun
respectieve houders. In deze handleiding
worden de symbolen TM en niet vermeld.
 DAB/FM-draadantenne (horizontaal strekken)
 Naar rechterluidspreker
 Naar linkerluidspreker
 Luidsprekersnoer (Rood/)
 Luidsprekersnoer (Zwart/)
 Naar stopcontact
 ANTENNA
Ontvangst van DAB/DAB+radiozender
Zoek een locatie en richting met een goede
ontvangst wanneer u de antenne plaatst.
Houd de antennes uit de buurt van de
luidsprekerkabels en het netsnoer om te
voorkomen dat ze ruis oppikken.
Controleer alvorens de DAB/FM-antenne los te
koppelen of het systeem is uitgeschakeld om uw
eigen DAB- en FM-instellingen te behouden.
 AUDIO IN-aansluiting
Sluit aan op een externe component.
®
Deze gebruiksaanwijzing legt voornamelijk de
bediening uit met behulp van de
afstandsbediening, doch dezelfde handelingen
kunnen ook uitgevoerd worden met de
gelijknamige of soortgelijke toetsen op het
apparaat.
 SPEAKERS
Sluit aan op de luidsprekersnoeren.
 Netsnoer
Steek de stekker in het stopcontact.
Nadat u het systeem voor het eerst na aanschaf
hebt ingeschakeld, wordt automatisch het
automatisch DAB-scannen gestart en een lijst
met de beschikbare DAB-services opgesteld.
Tijdens het automatisch DAB-scannen, wordt de
voortgang van het scanproces afgebeeld als
percentage. Druk niet op enige toets op het
apparaat of de afstandsbediening tijdens het
automatisch DAB-scannen. Het scannen zal
worden onderbroken en de servicelijst kan niet
goed worden aangemaakt.
Om het automatisch DAB-scannen handmatig uit
te voeren, voert u de procedure "Het automatisch
DAB-scannen handmatig uitvoeren" uit onder
"Luisteren naar de radio". Als u naar een ander
gebied bent verhuisd, voert u het automatisch
DAB-scannen handmatig uit en registreert u de
inhoud van de uitzendingen opnieuw.
Aanbrengen van de
luidsprekerkussentjes
Het gebruik van de afstandsbediening
Verschuif en verwijder het deksel van het
batterijvak, en plaats de twee R6-batterijen
(AA-formaat) (niet bijgeleverd), met de  kant
eerst, en de polen in de hieronder aangegeven
richting.
Bevestig de bijgeleverde luidsprekerkussentjes in
iedere hoek op de onderkant van de luidsprekers
om te voorkomen dat ze verschuiven.
Bij verplaatsing van dit systeem
1 Haal de disc eruit om het cd-mechanisme
te beschermen.
2 Druk op  (aan/wachtstand)  op het
apparaat om het systeem uit te
schakelen en controleer dat "STANDBY"
niet meer knippert.
3 Trek de stekker uit het stopcontact.
De tijd instellen
1 Druk op   om het systeem in te
schakelen.
2 Druk op TIMER MENU  om de
klokinstelfunctie te selecteren.
Als "SELECT" wordt afgebeeld, drukt u
herhaaldelijk op /  om "CLOCK" te
selecteren, en drukt u daarna op (invoeren)
.
3 Druk herhaaldelijk op /  om
het uur in te stellen, en druk daarna op
.
4 Op dezelfde manier kunt u de minuten
instellen.
Opmerking
De tijdinstelling gaat verloren als u de stekker uit het
stopcontact trekt of als er een stroomstoring
optreedt.
De klok afbeelden terwijl het systeem is
uitgeschakeld
Druk op DISPLAY . De klok wordt gedurende
8 seconden afgebeeld.
Druk herhaaldelijk op TUNING MODE  tot
"MANUAL" wordt afgebeeld, en druk daarna
herhaaldelijk op TUNING+/TUNING  om op
de gewenste zender af te stemmen.
Als u hebt afgestemd op een DAB/DAB+zender of een FM-zender die RDS-diensten
aanbiedt, wordt de servicenaam of
zendernaam afgebeeld op het display.
Het audioformaat dat op dit systeem kan worden
weergegeven is MP3/WMA*.
* Bestanden voorzien van
auteursrechtenbescherming (DRM, Digital Rights
Management) kunnen niet worden weergegeven
op dit systeem.
Het is mogelijk dat bestanden die vanaf een online
muziekwinkel zijn gedownload niet kunnen
worden weergegeven op dit systeem.
Kijk op de onderstaande website voor informatie
over compatibele USB-apparaten.
http://support.sony-europe.com/
1 Kies de USB-functie.
Druk op USB .
2 Sluit het USB-apparaat aan op de
(USB-)poort .
3 Start de weergave.
Druk op  .
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Drukt u op
De weergave te
pauzeren
 . Om de weergave te
hervatten, drukt u op  .
De weergave te
stoppen
 . Om de weergave te
hervatten, drukt u op  *.
Om de hervattingsweergave
te annuleren, drukt u
nogmaals op  .
Een map te
selecteren
herhaaldelijk op
.
Een bestand te
kiezen
/ .
Een punt in een
bestand te
zoeken
Houd tijdens weergave
/  ingedrukt en laat
de toets op het gewenste
punt los.
Herhaalde
weergave te
kiezen
herhaaldelijk op REPEAT 
totdat "RPT 1", "RPT FLDR" of
"RPT ALL" wordt afgebeeld.
Opmerkingen over DAB/DAB+-zenders
 Bij het afstemmen op een DAB/DAB+-zender kan
het enkele seconden duren voordat u geluid hoort.
 De primaire service wordt automatisch ontvangen
nadat de secundaire service is afgelopen.
 Deze tuner ondersteunt geen dataservices.
Tip
Om de statische ruis van een zwakke FMstereozender te verlagen, drukt u herhaaldelijk op
FM MODE  totdat "MONO" wordt afgebeeld om de
stereo-ontvangst uit te schakelen. U verliest het
stereo-effect, maar de ontvangst is beter.
Het automatisch DAB-scannen
handmatig uitvoeren
1 Druk herhaaldelijk op TUNING MODE 
totdat "SCAN" wordt afgebeeld.
 om te scannen.
2 Druk op
Het scannen begint. De voortgang van het
scanproces wordt afgebeeld als percentage.
Afhankelijk van de beschikbare DAB/DAB+services in uw gebied, kan het scannen enkele
minuten duren.
+/

* Bij het weergeven van een MP3- of WMA-bestand
met VBR, kan het apparaat de weergave hervatten
vanaf een ander punt.
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  terwijl het
USB-apparaat in de stopstand staat. U kunt
kiezen uit de normale weergave ("FLDR" voor alle
bestanden in de map op het USB-apparaat),
willekeurige weergave ("SHUF" of "FLDRSHUF"
voor willekeurige weergave van de map), en
geprogrammeerde weergave ("PROGRAM").
Opmerking over herhaalde weergave
Opmerkingen over het gebruik van de
afstandsbediening
 Bij normaal gebruik moeten de batterijen
ongeveer zes maanden meegaan.
 Als u de afstandsbediening gedurende een lange
tijd niet gaat gebruiken, haalt u de batterij eruit
om schade als gevolg van een lekkende batterij en
corrosie te voorkomen.
Voor handmatig afstemmen (alleen
FM)
Een bestand vanaf het USBapparaat weergeven
Nadat het scannen klaar is, wordt de lijst met
beschikbare services aangemaakt.
Bediening
Een CD/MP3/WMA-disc
weergeven
1 Kies de CD-functie.
Druk op CD .
2 Plaats een disc.
Druk op   op het apparaat, en leg een disc
met de labelkant omhoog gericht in de
dischouder.
Druk op   op het apparaat om de
dischouder te sluiten.
3 Start de weergave.
De weergave van de CD-DA-disc start
automatisch.
Druk op  (weergave)  om een MP3/
WMA-disc weer te geven.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Drukt u op
De weergave te
pauzeren
 (pauzeren) . Om de
weergave te hervatten, drukt
u op  .
De weergave te
stoppen
tweemaal op  (stop) .
(map
Een map op een herhaaldelijk op
 .
selecteren) +/
MP3- of
WMA-disc te
selecteren
Een track of
bestand te
kiezen
 (ga terug)/ (ga
verder) .
Een punt in een Houd tijdens weergave 
track of bestand (achteruitspoelen)/
te zoeken
(vooruitspoelen)  ingedrukt
en laat de toets op het
gewenste punt los.
Herhaalde
weergave te
kiezen
herhaaldelijk op REPEAT 
totdat "RPT 1", "RPT FLDR*" of
"RPT ALL" wordt afgebeeld.
* Alleen MP3/WMA-discs
De weergavefunctie wijzigen
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  terwijl de
speler in de stopstand staat. U kunt kiezen uit
normale weergave ("FLDR" voor alle MP3/
WMA-bestanden in de map op de disc),
willekeurige weergave ("SHUF" of "FLDRSHUF"
voor willekeurige weergave van de map), en
geprogrammeerde weergave ("PROGRAM").
Opmerking over herhaalde weergave
"RPT 1" geeft aan dat een enkele track of bestand
wordt herhaald tot de weergave wordt gestopt.
Opmerkingen over MP3- en WMA-discs
 Sla geen andere typen bestanden of overbodige
mappen op een disc met MP3/WMA-bestanden
op.
 Mappen waarin geen MP3- of WMA-bestanden
zitten, worden overgeslagen.
 De MP3- en WMA-bestanden worden
weergegeven in de volgorde waarin ze op de disc
zijn opgenomen.
 De audioformaten waarnaar u met dit systeem
kunt luisteren zijn de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
 Zelfs als de bestandsnaam de juiste
bestandsextensie heeft, als het werkelijke bestand
anders is, kan het weergeven van dit bestand een
hard geluid genereren waardoor een storing in het
apparaat kan optreden.
 Het maximumaantal:
mappen is 256 (inclusief de rootmap).
MP3/WMA-bestanden is 999.
mapniveaus (de boomstructuur van bestanden)
is 8.
 Het is niet mogelijk compatibiliteit te garanderen
met alle MP3/WMA-codeer- en MP3/WMAschrijfsoftwareprogramma's, opnameapparaten
en opnamemedia. Incompatibele MP3- en
WMA-discs kunnen ruis veroorzaken of het geluid
onderbreken of in het geheel niet worden
weergegeven.
Opmerking over het weergeven van discs
waarop meerdere sessies zijn opgenomen
Het systeem kan continue sessies op een disc
weergeven wanneer ze zijn opgenomen in hetzelfde
sessieformaat als de eerste sessie. Wanneer een
sessie opgenomen in een andere sessieformaat
wordt gevonden, kunnen die sessie en alle
daaropvolgende sessies niet worden weergegeven.
Merk op dat zelfs wanneer de sessies in hetzelfde
formaat zijn opgenomen, sommige sessies mogelijk
niet worden weergegeven.
"RPT ALL" geeft aan dat alle audiobestanden op een
USB-apparaat herhaald worden weergegeven totdat
u de weergave stopt.
Opmerkingen
Opmerkingen
 Als DAB/DAB+-uitzendingen niet worden
ondersteunt in uw land of gebied, wordt "NO
SERV" afgebeeld.
 Deze procedure wist alle eerder opgeslagen
voorkeurzenders.
 Controleer alvorens de DAB/FM-draadantenne los
te koppelen of het systeem is uitgeschakeld om
uw eigen DAB/DAB+-instellingen te behouden.
 Als een USB-kabelverbinding noodzakelijk is, sluit
u de USB-kabel aan die bij het aan te sluiten
USB-apparaat werd geleverd. Raadpleeg de
gebruiksaanwijzing die bij het aan te sluiten
USB-apparaat werd geleverd voor informatie over
de bedieningsmethode.
 Het kan 10 seconden duren voordat "SEARCH"
wordt afgebeeld, afhankelijk van het type
aangesloten USB-apparaat.
 Sluit het systeem en het USB-apparaat niet aan via
een USB-hub.
 Nadat het USB-apparaat erin is gestoken, leest het
apparaat alle bestanden op het USB-apparaat. Als
er veel mappen of bestanden op het USBapparaat staan, kan het lezen ervan erg lang
duren.
 Na bediening van sommige aangesloten
USB-apparaten, kan een vertraging optreden
voordat de bediening wordt uitgevoerd door dit
systeem.
 Compatibiliteit met alle codeer-/schrijfsoftware
kan niet worden gegarandeerd. Als
audiobestanden op het USB-apparaat
oorspronkelijk werden gecodeerd met
incompatibele software, kunnen dergelijke
bestanden ruis of onderbroken geluid
voortbrengen, of in het geheel niet kunnen
worden weergeven.
 Dit systeem kan geen audiobestanden op het
USB-apparaat weergeven in de volgende gevallen:
wanneer het aantal audiobestanden in een map
hoger is dan 999.
wanneer het totaalaantal audiobestanden op
een USB-apparaat hoger is dan 999.
wanneer het aantal mappen op een USBapparaat hoger is als 256 (inclusief de "ROOT"map en lege mappen).
Deze aantallen kunnen verschillen afhankelijk van
de bestands- en mapstructuur. Sla geen andere
typen bestanden of overbodige mappen op een
USB-apparaat op waarop audiobestanden staan.
 Het apparaat kan slechts weergeven tot 8
mapniveaus diep.
 Dit systeem ondersteunt niet noodzakelijkerwijs
alle functies van het aangesloten USB-apparaat.
 Bestanden en mappen worden afgebeeld in de
volgorde van aanmaken op het USB-apparaat.
 Mappen waarin geen audiobestanden zitten
worden overgeslagen.
Voorprogrammeren van radiozenders
1 Stem af op de gewenste zender.
2 Druk op TUNER MEMORY  om de
tunergeheugenfunctie te selecteren.
3 Druk herhaaldelijk op PRESET+/PRESET
 om het gewenste
voorkeurzendernummer te selecteren.
Als reeds een andere zender is toegewezen
aan het geselecteerde
voorkeurzendernummer, wordt deze zender
vervangen door de nieuwe zender.
4 Druk op  om de zender op te slaan.
5 Herhaal de stappen 1 t/m 4 om andere
zenders in het geheugen vast te leggen.
U kunt maximaal 20 DAB/DAB+ en 20
FM-voorkeurzenders opslaan. Wanneer de
stekker uit het stopcontact wordt getrokken of
indien er een stroomonderbreking optreedt,
blijven de voorkeurzenders nog een halve dag
in het geheugen bewaard.
Op een voorkeurzender afstemmen
Als u een zender hebt opgeslagen onder
voorkeurzendernummer 1 tot en met 6, kunt u op
die zender afstemmen door gewoon op het
TUNER MEMORY NUMBER (1 tot en met 6)  te
drukken terwijl de systeemfunctie is ingesteld op
DAB of FM.
Als u een zender hebt opgeslagen onder
voorkeurzendernummer 7 of hoger, drukt u
herhaaldelijk op TUNING MODE  totdat
"PRESET" wordt afgebeeld, en drukt u daarna
herhaaldelijk op PRESET+/PRESET  om het
gewenste voorkeurzendernummer te selecteren.
 De audioformaten waarnaar u met dit systeem
kunt luisteren zijn de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de
juiste extensie heeft, maar het werkelijke bestand
anders is, het systeem ruis kan voortbrengen of
een storing kan ontstaan.
Het systeem gebruiken als acculader
Wanneer het systeem is ingeschakeld kunt u het
systeem als acculader gebruiken voor USBapparaten die zijn uitgerust met een
oplaadfunctie.
Het opladen begint wanneer het USB-apparaat is
aangesloten op de
(USB-)poort . De
laadstatus wordt afgebeeld op het display van
het USB-apparaat. Voor meer informatie leest u
de gebruiksaanwijzing van uw USB-apparaat.
Opmerkingen over het opladen van een
USB-apparaat met dit systeem
 U kunt het systeem niet gebruiken als een
acculader wanneer het systeem is uitgeschakeld.
 Sommige USB-apparaten kunnen alleen worden
opgeladen wanneer het systeem in de USB-functie
staat.
Uw eigen programma
samenstellen (PROGRAMweergavefunctie)
1 Selecteer de CD- of USB-functie.
Druk op CD  of USB .
2 Selecteer de weergavefunctie.
Druk herhaaldelijk op PLAY MODE  totdat
"PROGRAM" wordt afgebeeld terwijl de speler
in de stopstand staat.
3 Selecteer het gewenste track- of
bestandsnummer.
Druk herhaaldelijk op /  totdat het
gewenste track- of bestandsnummer wordt
afgebeeld.
Druk bij het programmeren van MP3/
WMA-bestanden herhaaldelijk op
+/
 
 om de gewenste map te selecteren, en
selecteer daarna het gewenste bestand.
Gekozen track- of
bestandsnummer
Totale weergaveduur van
de geselecteerde track
(alleen CD-DA-disc)
4 Programmeer het geselecteerde track- of
bestandsnummer.
Druk op  om het geselecteerde track of
bestand in te voeren.
5 Herhaal de stappen 3 t/m 4 om
aanvullende tracks of bestanden te
programmeren tot een maximum van
64 tracks of bestanden.
6 Om uw eigen programma van tracks en
bestanden weer te geven, drukt u op
 .
Het programma blijft beschikbaar tot u een
van de volgende bedieningen uitvoert:
De functie veranderen.
Het systeem uitschakelen.
Het netsnoer loskoppelen.
De CD-houder openen.
Om hetzelfde programma nogmaals weer te
geven, drukt u op  .
Uitschakelen van de PROGRAMweergavefunctie
Regeling van het geluid
Om
Drukt u op
De
geluidssterkte
in te stellen
VOLUME +/ .
Een
dynamischer
geluid te
genereren
BASS BOOST .
Een
geluidseffect in
te stellen
herhaaldelijk op EQ  totdat
het gewenste geluidseffect
wordt afgebeeld.
De displayinformatie
veranderen
Om
Drukt u op
De informatie
op het display
te veranderen*
herhaaldelijk op DISPLAY 
terwijl het systeem is
ingeschakeld.
De tijd te
controleren
terwijl het
systeem is
uitgeschakeld
DISPLAY  terwijl het
apparaat is uitgeschakeld. De
klok wordt gedurende
ongeveer 8 seconden
afgebeeld.
* U kunt bijvoorbeeld informatie over een CD/MP3/
WMA-disc of over het USB-apparaat bekijken,
zoals:
het track- of bestandsnummer tijdens normale
weergave.
de track-, bestand- of titelnaam tijdens normale
weergave.
de artiestennaam tijdens normale weergave.
de album- of mapnaam tijdens normale
weergave.
totale weergavetijd en totaalaantal tracks op de
CD-DA-disc (alleen wanneer de normale
weergavefunctie is geselecteerd en de speler in
de stopstand staat).
U kunt tevens informatie over de DAB/DAB+zender bekijken, zoals de servicenaam, het
kanaallabel, de DLS (Dynamic Label Segment) en
het ensemblelabel.
Opmerkingen over de informatie op het
display
 Tekens die niet kunnen worden afgebeeld, worden
afgebeeld als "_".
 Het volgende wordt niet afgebeeld:
de totale weergaveduur van een MP3/
WMA-disc en een USB-apparaat.
de resterende weergaveduur van een MP3/
WMA-bestand.
 Het volgende wordt niet correct afgebeeld:
de verstreken weergaveduur van een MP3/
WMA-bestand dat gecodeerd is met VBR
(variabele overdrachtsnelheid).
map- en bestandsnamen die zich niet houden
aan het ISO9660 Level 1, Level 2 of Jolietformaat in het uitbreidingsformaat.
 Het volgende wordt afgebeeld:
de resterende weergaveduur van een track.
de ID3-taginformatie voor MP3-bestanden
wanneer ID3-tags van versie 1 en versie 2
worden gebruikt (De weergave van ID3
(versie 2)-taginformatie heeft voorrang wanneer
ID3-tags van zowel versie 1 als versie 2 worden
gebruikt voor hetzelfde MP3-bestand).
maximaal 31 tekens aan ID3-taginformatie
bestaande uit hoofdletters (A t/m Z), cijfers
(0 t/m 9) en symbolen (+ – . / [ ] _ | ~).
maximaal 8 tekens van de servicenaam,
maximaal 128 tekens van de DLS (Dynamic
Label Segment) en maximaal 16 tekens van het
ensemblelabel bestaande uit hoofdletters (A
t/m Z), cijfers (0 t/m 9) en symbolen (+ – . / [ ] _
| ~).
De timers gebruiken
Wissen van de laatste track of bestand
van het programma
Het systeem kent twee timerfuncties. Bij gebruik
van beide timers, heeft de slaaptimer voorrang.
Optionele
geluidscomponenten
gebruiken
1 Bereid de geluidsbron voor.
Sluit een extra audiocomponent aan met
behulp van een analoge kabel (niet
bijgeleverd) op de AUDIO IN-aansluiting 
van het apparaat.
2 Verlaag het volumeniveau.
Druk op VOLUME  .
3 Kies de AUDIO IN-functie.
Druk op AUDIO IN .
4 Start de weergave.
Begin met het weergeven van de aangesloten
component en stel het volumeniveau in.
Opmerking
Het systeem kan automatisch in de stand-bystand
worden gezet als het volumeniveau van de
aangesloten component te laag is. Stel het
volumeniveau van de component in. Zie "De
automatische stand-bystand uitschakelen".
Druk herhaaldelijk op /  om "PLAY
SET" te selecteren, en druk daarna op .
4 Stel het tijdstip in waarop u gewekt wilt
worden.
Druk herhaaldelijk op /  om het uur
in te stellen, en druk daarna op . Volg
bovenstaande procedure om de minuten in te
stellen.
5 Volg dezelfde procedure als in stap 4 om
Druk op PLAY MODE .
Druk op CLEAR  terwijl de speler in de
stopstand staat.
3 Stel de weergavetimer in.
Slaaptimer:
U kunt met muziek in slaap vallen. De functie
werkt zelfs als de tijd nog niet is ingesteld.
Druk herhaaldelijk op SLEEP . Als u "AUTO"
selecteert, schakelt het systeem automatisch uit
nadat de disc of het USB-apparaat die/dat wordt
weergegeven is gestopt, of binnen 100 minuten.
Weergavetimer:
U kunt op een vooraf ingesteld tijdstip worden
gewekt door muziek van een cd, DAB/DAB+/
FM-radiozender, USB-apparaat of
audiocomponent aangesloten op de AUDIO
IN-aansluiting .
Zorg ervoor dat de tijd is ingesteld.
1 Bereid de geluidsbron voor.
Bereid de geluidsbron voor en druk daarna op
VOLUME +/  om het volumeniveau in te
stellen.
Om te beginnen vanaf een bepaalde cd-track
of audiobestand, maakt u uw eigen
programma.
2 Selecteer de timerinstelfunctie.
Druk op TIMER MENU .
Als de klok niet is ingesteld, zal het systeem in
de klokinstelfunctie staan. In dat geval stelt u
de klok in.
de tijd in te stellen waarop de weergave
moet stoppen.
6 Kies de geluidsbron.
Druk herhaaldelijk op /  tot de
gewenste geluidsbron wordt afgebeeld, en
druk daarna op .
7 Schakel het systeem uit.
Druk op  . Het systeem wordt
automatisch ingeschakeld vóór het ingesteld
tijdstip.
Als het systeem, bij het bereiken van de
ingestelde tijd, ingeschakeld is zal de
weergavetimer niet in werking treden. Bedien
het systeem niet vanaf het moment waarop
het systeem wordt ingeschakeld tot het
moment waarop het weergeven begint.
Controleren van de instellingen
1 Druk op TIMER MENU .
2 Druk herhaaldelijk op /  om
"SELECT" te selecteren, en druk daarna
op .
3 Druk herhaaldelijk op /  om
"PLAY SEL" te selecteren, en druk daarna
op .
Uitschakelen van de timer
Herhaal dezelfde procedure als hierboven tot
"OFF" wordt afgebeeld in stap 3, en druk daarna
op .
Wijzigen van de timerinstellingen
Begin opnieuw bij stap 1.
Tip
De weergavetimerinstelling blijft gehandhaafd
zolang de instelling niet handmatig wordt
geannuleerd.
Verhelpen van storingen
1 Controleer of het netsnoer en de
luidsprekersnoeren op de juiste wijze en
stevig zijn aangesloten.
2 Zoek uw probleem op in de
onderstaande controlelijst en voer de
aangegeven corrigerende handeling uit.
Als het probleem blijft bestaan, moet u
contact opnemen met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Als "PROTECT" op het display
wordt afgebeeld
Trek onmiddellijk de stekker van het netsnoer
uit het stopcontact en controleer de
onderstaande punten zodra "PROTECT"
uitgaat.
Zijn de + en  luidsprekersnoeren
kortgesloten?
Worden de ventilatieopeningen van het
systeem door iets geblokkeerd?
Nadat u bovenstaande punten hebt
gecontroleerd en goedbevonden, sluit u het
netsnoer weer aan en schakelt u het apparaat
in. Als het probleem blijft bestaan, moet u
contact opnemen met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Algemeen
Het systeem wordt niet ingeschakeld.
Is het netsnoer aangesloten?
Het systeem is onverwacht in de standbystand gezet.
Dit is geen defect. Het systeem wordt
automatisch in de stand-bystand gezet
wanneer gedurende 30 minuten geen
bediening plaatsvindt of geluidssignaal wordt
uitgevoerd. Zie "De automatische standbystand uitschakelen".
De klokinstelling of de
weergavetimerbediening is onverwacht
geannuleerd.
Als ongeveer een minuut verstrijkt zonder dat
bediening plaatsvindt wordt de klokinstelling
of de weergavetimerinstelling automatisch
geannuleerd. Voer de bediening opnieuw uit
vanaf het begin.
Er is geen geluid.
Zijn de + en  luidsprekersnoeren
kortgesloten?
Gebruikt u alleen de bijgeleverde luidsprekers?
Worden de ventilatieopeningen van het
systeem door iets geblokkeerd?
De opgegeven zender heeft mogelijk het
zenden tijdelijk onderbroken.
Geluidsweergave van slechts één kanaal
of de geluidssterkte van het linker- en
rechterkanaal is niet gelijk.
"SEARCH" wordt langdurig afgebeeld, of
het duurt erg lang voordat de weergave
begint.
Stel de luidsprekers zo symmetrisch mogelijk
op.
Sluit alleen de bijgeleverde luidsprekers aan.
De leesprocedure kan lang duren in de
volgende gevallen.
Er staan veel bestanden of mappen op het
USB-apparaat.
De bestandsstructuur is uitermate complex.
De geheugencapaciteit is extreem.
Het interne geheugen is gefragmenteerd.
Zware brom of ruis.
Plaats het systeem verder weg van bronnen
van de ruis.
Sluit het systeem aan op een ander
stopcontact.
Monteer een ruisfilter (los verkrijgbaar) aan het
netsnoer.
De afstandsbediening werkt niet.
Verwijder alle obstakels tussen de
afstandsbediening en de
afstandsbedieningssensor  van het apparaat,
en stel het apparaat op uit de buurt van
tl-verlichting.
Richt de afstandsbediening op de
afstandsbedieningssensor van het apparaat.
Houd de afstandsbediening dichter bij het
systeem.
CD/MP3/WMA-speler
Het geluid slaat over of weergave van de
disc is niet mogelijk.
Veeg de disc schoon of vervang de disc.
Plaats het systeem op een trillingsvrije plaats
(bijv. bovenop een tafeltje).
Plaats de luidsprekers verder weg van het
systeem, of plaats ze op afzonderlijke voeten.
Het overslaan van het geluid kan veroorzaakt
worden door de luidsprekertrillingen op een
hoog volumeniveau.
Weergave begint niet bij de eerste track.
Stel de weergavefunctie in op de normale
weergavefunctie.
Het opstarten van de weergave duurt
langer dan normaal.
De volgende discs kunnen de benodigde
voorbereidingstijd voor het weergeven
verlengen:
een disc waarop een ingewikkelde
boomstructuur is opgenomen.
een disc waarop meerdere sessies zijn
opgenomen.
een disc die niet is afgesloten (een disc
waaraan nog gegevens kunnen worden
toegevoegd).
een disc waarop veel mappen staan.
USB-apparaat
Het aangesloten USB-apparaat kan niet
worden opgeladen.
Controleer dat het USB-apparaat op de juiste
wijze is aangesloten.
Sommige USB-apparaten kunnen alleen
worden opgeladen wanneer het systeem in de
USB-functie staat.
Gebruikt u een ondersteund USBapparaat?
Als u een niet-ondersteund USB-apparaat
aansluit, kunnen de volgende problemen
optreden. Controleer de informatie op de
website over compatibele USB-apparaten aan
de hand van de URL vermeld onder "Een
bestand vanaf het USB-apparaat weergeven".
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Bestands- en mapnamen worden niet
afgebeeld op dit systeem.
Weergave is niet mogelijk.
Het geluid slaat over.
Ruis is hoorbaar.
Een vervormd geluid wordt voortgebracht.
"OVER CURRENT" verschijnt.
Er is een probleem vastgesteld met betrekking
tot het niveau van de elektrische stroom vanaf
de
(USB-)poort . Schakel het systeem uit
en verwijder het USB-apparaat vanaf de
(USB-)poort . Verzeker u ervan dat er
geen probleem is met het USB-apparaat. Als de
aanduiding op het display afgebeeld blijft,
neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Er is geen geluid.
Het USB-apparaat is niet goed aangesloten.
Schakel het systeem uit en sluit het USBapparaat weer aan.
Ruis is hoorbaar, het geluid slaat over of
het is vervormd.
Schakel het systeem uit en sluit het USBapparaat opnieuw aan.
De muziekgegevens zelf bevatten ruis, of het
geluid is vervormd. Mogelijk is ruis opgenomen
tijdens het aanmaken van muziekgegevens als
gevolg van de omstandigheden van de
computer. Maak de audiodata opnieuw aan.
De bitsnelheid die werd gebruikt bij het
opnemen van de bestanden was laag. Stuur
bestanden gecodeerd met een hoge
bitsnelheid naar het USB-apparaat.
Foutief display
Zend de muziekgegevens opnieuw naar het
USB-apparaat omdat de gegevens die nu in het
USB-apparaat zijn opgeslagen mogelijk
vervormd zijn.
De tekens die op het display van dit apparaat
kunnen worden afgebeeld zijn alleen letters en
cijfers. Overige tekens worden niet juist
afgebeeld.
Het USB-apparaat wordt niet herkend.
Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het
USB-apparaat aan en schakel tenslotte het
systeem weer in.
Controleer de informatie op de website over
compatibele USB-apparaten aan de hand van
de URL vermeld onder "Een bestand vanaf het
USB-apparaat weergeven".
Het USB-apparaat werkt niet goed. Raadpleeg
de gebruiksaanwijzing van het USB-apparaat
voor informatie over hoe u dit probleem kunt
oplossen.
De weergave start niet.
Schakel het systeem uit, sluit vervolgens het
USB-apparaat aan en schakel tenslotte het
systeem weer in.
Controleer de informatie op de website over
compatibele USB-apparaten aan de hand van
de URL vermeld onder "Een bestand vanaf het
USB-apparaat weergeven".
Druk op   om met het weergeven te
beginnen.
De weergave begint niet bij de eerste
track.
Stel de weergavefunctie in op de normale
weergavefunctie.
De bestanden kunnen niet worden
weergegeven.
De audiobestanden hebben mogelijk
verkeerde bestandsextensies. De
bestandsextensies die door dit systeem
worden ondersteund zijn de volgende:
MP3: bestandsextensie ".mp3"
WMA: bestandsextensie ".wma"
De audiobestanden zijn mogelijk gemaakt in
een ander formaat dan het MP3- of WMAformaat.
USB-opslagapparaten die zijn geformatteerd in
een ander bestandssysteem dan FAT16 of
FAT32 worden niet ondersteund.*
Als u een USB-opslagapparaat met partities
gebruikt, kunnen alleen de bestanden op de
eerste partitie worden weergegeven.
Bestanden die zijn versleuteld of beveiligd
door een wachtwoord, enz., kunnen niet
worden weergegeven.
* Dit systeem ondersteunt de bestandssystemen
FAT16 en FAT32, maar sommige USB-apparaten
ondersteunen niet al deze bestandssystemen.
Voor meer informatie raadpleegt u de
gebruiksaanwijzing van ieder USB-opslagmedium
of neemt u contact op met de fabrikant.
Tuner
Zware brom of ruis, of ontvangst van
radiozenders is niet mogelijk.
Het systeem terugstellen op de
fabrieksinstellingen
Als het systeem nog steeds niet naar behoren
functioneert, moet u het systeem terugstellen op
de fabrieksinstellingen.
1 Haal de stekker uit het stopcontact, steek
de stekker daarna weer terug in het
stopcontact en schakel het systeem in.
2 Houd   op de afstandsbediening en
EQ  op het apparaat ingedrukt totdat
"RESET OK" wordt afgebeeld.
Alle door de gebruiker gemaakte instellingen,
zoals de voorkeurzenders, timer en de tijd,
worden gewist.
De automatische stand-bystand
uitschakelen
Dit systeem is uitgerust met een automatische
stand-byfunctie. In deze functie wordt het
systeem automatisch in de stand-bystand gezet
wanneer gedurende 30 minuten geen bediening
plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd.
In de standaardinstellingen is de automatische
stand-byfunctie ingeschakeld.
Druk op de knoppen op het apparaat om de
automatische stand-byfunctie uit te schakelen.
Houd   ingedrukt terwijl het
systeem is ingeschakeld, totdat "AUTO
STANDBY OFF" wordt afgebeeld.
Om de functie in te schakelen, herhaalt u de
procedure totdat "AUTO STANDBY ON" wordt
afgebeeld.
Opmerkingen
 De automatische stand-bystand is ongeldig voor
de DAB- of FM-functie.
 Mogelijk wordt het systeem niet automatisch in de
stand-bystand gezet in de volgende gevallen:
wanneer een audiosignaal is gedetecteerd.
als een USB-apparaat is aangesloten.
tijdens weergave van audiotracks of bestanden.
terwijl de vooraf ingestelde weergavetimer of
slaaptimer wordt uitgevoerd.
Meldingen
DISC ERR : U hebt een disc geplaatst die niet kan
worden weergegeven.
FULL : U hebt geprobeerd meer dan 64 tracks of
bestanden (stappen) te programmeren.
NO FILE : Er staan geen bestanden die
weergegeven kunnen worden op de CD-R/
CD-RW-discs of het USB-apparaat.
NOPRESET (alleen DAB/DAB+) : Er zijn geen
voorkeurzenders opgeslagen.
NO SERV (alleen DAB/DAB+) : DAB/DAB+uitzendingen worden niet ondersteund in uw
land of gebied.
NO STEP : Alle geprogrammeerde tracks zijn
gewist.
NO TEXT (alleen DAB/DAB+) : De ontvangen
service bevat geen tekstinformatie.
NO USB : Er is geen USB-apparaat is aangesloten
of een niet-ondersteund USB-apparaat is
aangesloten.
PLAY SET : U hebt geprobeerd de timer te kiezen
terwijl de weergavetimer nog niet was
ingesteld.
PLS STOP : U hebt op PLAY MODE  gedrukt
tijdens weergave.
SELECT : U hebt op TIMER MENU  gedrukt
tijdens een timerbediening.
TIME NG : De begin- en eindtijden van de
weergavetimer zijn ingesteld op hetzelfde
tijdstip.
Audio-CD's
CD-R's en CD-RW's (audiodata/MP3/WMAbestanden)
Meerdere radiozenders zijn tegelijkertijd
hoorbaar.
Discs die NIET met dit systeem kunnen
worden weergegeven
De DAB/DAB+-zenders worden niet goed
ontvangen.
Controleer alle antenne-aansluitingen en voer
daarna het automatisch DAB-scannen uit (zie
"Ontvangst van DAB/DAB+-radiozender").
De huidige DAB/DAB+-service is mogelijk niet
beschikbaar. Druk op PRESET+/PRESET—  om
een andere service te selecteren.
Als u naar een ander gebied bent verhuisd,
kunnen bepaalde services/frequenties zijn
veranderd en kan het onmogelijk zijn af te
stemmen op uw normale zenders.
Volg de procedure voor automatisch DABscannen om de inhoud van uitzendingen
opnieuw te registreren.
(Deze procedure wist alle eerder opgeslagen
voorkeurzenders.)
Veeg alvorens de disc weer te geven de disc
schoon met een reinigingsdoekje vanuit het
midden naar de rand.
Reinig discs niet met oplosmiddelen, zoals
benzine, thinner, in de winkel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen of antistatische spray
bedoeld voor langspeelplaten.
Stel een disc niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en
laat deze niet achter in een auto die in de volle
zon geparkeerd staat.
Voor uw veiligheid
Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact als het apparaat gedurende een
lange tijd niet gebruikt gaat worden. Als u de
stekker uit het stopcontact trekt, moet u altijd
de stekker vastpakken. Trek nooit aan het snoer
zelf.
In het geval een voorwerp of vloeistof in het
systeem terechtkomt, trekt u de stekker uit het
stopcontact en laat u het systeem controleren
door vakbekwaam servicepersoneel voordat u
het weer gebruikt.
Het netsnoer mag alleen vervangen worden
door een erkend servicebedrijf.
Installeren
Stel het systeem niet op een aflopend
oppervlak op, of op plaatsen waar het extreem
heet, koud, stoffig, vuil of vochtig is, of
onvoldoende ventilatie is, of op plaatsen die
worden blootgesteld aan trillingen, direct
zonlicht of zeer helder licht.
Wees voorzichtig wanneer u het apparaat of de
luidsprekers opstelt op oppervlakken die zijn
behandeld (bijvoorbeeld met was, olie of
polish) omdat vlekken in en verkleuring van het
oppervlak kan optreden.
Als het systeem rechtstreeks vanuit een koude
naar een warme omgeving wordt overgebracht
of in een zeer vochtig vertrek wordt geplaatst,
kan vocht condenseren op de lens binnenin de
CD-speler waardoor het systeem defect raakt.
In dit geval moet u de disc verwijderen en het
systeem, ingeschakeld, een uur laten staan
totdat het vocht verdampt is.
Ontwikkeling van hitte
Tijdens gebruik is warmteophoping in het
apparaat normaal en geen reden tot
bezorgdheid.
Raak de behuizing niet aan als het apparaat
continu op een hoog volumeniveau is gebruikt
omdat de behuizing heet kan zijn geworden.
Dek de ventilatieopeningen niet af.
Luidsprekersysteem
Dit luidsprekersysteem heeft geen magnetische
afscherming en daardoor kan de beeldweergave
op televisietoestellen die zich dichtbij bevinden
magnetisch vervormd raken. In dat geval schakelt
u de televisie uit, wacht u 15 tot 30 minuten en
schakelt u de televisie weer in.
Als er geen verbetering optreedt, moet u de
luidsprekers ver uit de buurt van het
televisietoestel plaatsen.
Reiniging van de behuizing
Maak het systeem schoon met een zachte doek
die een beetje bevochtigd is met een oplossing
van een licht schoonmaakmiddel in water.
Gebruik nooit een schuursponsje, schuurpoeder,
of een oplosmiddel zoals verdunner, wasbenzine
of alcohol.
Technische gegevens
Hoofdapparaat
Sluit de antenne op de juiste wijze aan.
Probeer de antenne op een andere plaats of in
een andere richting te plaatsen voor een
betere signaalontvangst.
Houd de antenne uit de buurt van de
luidsprekersnoeren en het netsnoer om te
voorkomen dat ruis wordt opgevangen.
Schakel dichtbij geplaatste elektrische
apparatuur uit.
Probeer de antenne op een andere plaats of in
een andere richting te plaatsen voor een
betere signaalontvangst.
Bind de antennekabel samen met behulp van
in de winkel verkrijgbare kabelbanden,
bijvoorbeeld, en pas de lengte van de kabel
aan.
Opmerkingen over discs
Voorzorgsmaatregelen
Discs die WEL met dit systeem kunnen
worden weergegeven
CD-ROM's
CD-R's en CD-RW's anders dan die zijn
opgenomen in het muziek-CD-formaat,
overeenkomstig ISO9660 Level 1/Level 2 of
Joliet.
CD-R's en CD-RW's opgenomen met meerdere
sessies die niet zijn afgesloten door "sessie
afsluiten"
CD-R's en CD-RW's met een slechte
opnamekwaliteit, CD-R's en CD‑RW's waarop
krassen staan of die vuil zijn, of CD-R's en
CD-RW's die zijn opgenomen op een
incompatibel opnameapparaat
CD-R's en CD-RW's die niet juist zijn afgesloten
Discs waarop andere bestanden staan dan
MPEG 1 Audio Layer-3 (MP3) en WMA
Discs met een andere dan de standaardvorm
(bijv. hartvormig, vierkant, stervormig, enz.)
Discs met plakband, papier of stickers erop
Huurdiscs of gebruikte discs waarop stickers
zitten waarvan de lijm onder de rand vandaan
komt
Discs waarop labels geprint zijn met inkt die bij
aanraking kleverig aanvoelt
Versterker
Uitgangsvermogen (nominaal): 4 W + 4 W
(8 ohm bij 1 kHz, 1% THV)
Continu RMS-uitgangsvermogen
(referentiewaarde): 5 W + 5 W (8 ohm bij 1 kHz,
10% THV)
Ingang
AUDIO IN (stereo-mini-aansluiting):
Gevoeligheid 1 V, impedantie 50 kilo-ohm
Uitgangen
SPEAKERS: Geschikt voor een impedantie van
8 ohm
Cd-speler-gedeelte
Systeem: Compactdisc- en digitaal audiosysteem
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen*: Minder dan
44,6 µW
* Deze uitvoer is de waarde gemeten op een afstand van
200 mm vanaf het oppervlak van de objectieflens op het
optisch-opnameblok met een diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik: 20 Hz  20 kHz
Signaal-ruisverhouding: Meer dan 90 dB
Dynamisch bereik: Meer dan 90 dB
Tuner-gedeelte
FM-stereo, superheterodyne DAB/FM-tuner
Antenne: DAB/FM-draadantenne
DAB/DAB+-tuner-gedeelte:
Frequentiebereik*
Band-III: 174,928 (5A) MHz — 239,200 (13F) MHz
* Voor verdere informatie, zie "DAB/DAB+frequentietabel (Band-III)" hieronder.
DAB/DAB+-frequentietabel (Band-III)
Frequentie
174,928 MHz
176,640 MHz
178,352 MHz
180,064 MHz
181,936 MHz
183,648 MHz
185,360 MHz
187,072 MHz
188,928 MHz
190,640 MHz
192,352 MHz
194,064 MHz
195,936 MHz
197,648 MHz
199,360 MHz
201,072 MHz
202,928 MHz
204,640 MHz
206,352 MHz
208,064 MHz
Label
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
Frequentie
209,936 MHz
211,648 MHz
213,360 MHz
215,072 MHz
216,928 MHz
218,640 MHz
220,352 MHz
222,064 MHz
223,936 MHz
225,648 MHz
227,360 MHz
229,072 MHz
230,784 MHz
232,496 MHz
234,208 MHz
235,776 MHz
237,488 MHz
239,200 MHz
Label
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
FM-tuner-gedeelte:
Afstembereik: 87,5 MHz — 108,0 MHz (50 kHz
stap)
USB-gedeelte
(USB-)poort: Type A, maximale stroomsterkte
500 mA
Ondersteunde audioformaten
Ondersteunde bitsnelheid:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbps 
320 kbps, VBR
WMA: 32 kbps  192 kbps, VBR
Bemonsteringsfrequentie:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
Luidspreker
Luidsprekersysteem: Volledig bereik, diameter
8 cm, conus-type
Nominale impedantie: 8 ohm
Afmetingen (b/h/d): Ong. 148 mm × 240 mm ×
127 mm
Gewicht: Ong. 1,2 kg netto per luidspreker
Aantal: 2 stuks
Algemeen
Stroomvoorziening: 120 V  240 V wisselstroom,
50/60 Hz
Energieverbruik: 18 W
Afmetingen (b/h/d, incl. de grootste uitsteeksels)
(excl. luidsprekers):
Ong. 170 mm × 133 mm × 240 mm
Gewicht (excl. luidsprekers): Ong. 1,3 kg
Aantal hoofdapparaten: 1 stuk
Bijgeleverde accessoires: Afstandsbediening (1),
DAB/FM-draadantenne (1), luidsprekerkussentjes
(8)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn
onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.
 Stroomverbruik in Standby: 0,5 W
 Er werden geen halogene brandvertragende
producten gebruikt in de betreffende printplaat/
printplaten.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Key Features

  • Home audio micro system 10 W Black, Silver
  • Optical disc player
  • 8 Ω
  • MP3 playback Card reader integrated
  • Equalizer

Related manuals

Download PDF

advertisement