Sony CFD-S50 Cd/cassette-boombox Gebruiksaanwijzing


Add to my manuals
2 Pages

advertisement

Sony CFD-S50 Cd/cassette-boombox Gebruiksaanwijzing | Manualzz
4-474-842-52(1)
Basisbedieningen
Opmerkingen over MP3-discs
Achter
 Nadat een disc geplaatst is, leest het apparaat alle
bestanden op die disc. Gedurende deze tijd
knippert "READ". Als er veel mappen of niet-MP3bestanden op de disc staan, kan het lang duren
voordat de weergave begint of voordat het
volgende MP3-bestand wordt weergegeven.
 Wij adviseren u geen niet-MP3-bestanden of
overbodige mappen op te nemen bij het
aanmaken van MP3-discs.
 Tijdens weergave worden mappen die geen
MP3-bestanden bevatten overgeslagen.
 Het systeem kan alleen MP3-bestanden
weergeven met de bestandsextensie ".mp3".
Merk op dat ook wanneer de bestandsnaam de
juiste bestandsextensie heeft, maar het werkelijke
bestand werd aangemaakt in een ander
audioformaat, dit apparaat ruis kan voortbrengen
of een storing kan ontstaan.
 Het formaat MP3 PRO wordt niet ondersteund.
 Dit apparaat kan geen audiobestanden op een
disc weergeven in de volgende gevallen:
Als het totaalaantal audiobestanden hoger is
dan 413.
Als het totaalaantal mappen op een enkele disc
hoger is dan 99.
Wanneer het aantal directory-niveaus
(mapdiepte) hoger is dan 9 (inclusief de
"ROOT"-map).
Personal Audio System
Gebruiksaanwijzing
©2013 Sony Corporation
Printed in China
CFD-S50
Verwijdering van oude
elektrische en elektronische
apparaten
(van toepassing in de Europese
Unie en andere Europese
landen met gescheiden
inzamelingssystemen)
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht
om het risiko van brand of een electrische
schok te verlagen.
Om de kans op brand of elektrische schokken te
verkleinen, mag u het apparaat niet blootstellen
aan druppels of spetters, en mogen geen
voorwerpen die met een vloeistof zijn gevuld,
zoals een vaas, op het apparaat worden gezet.
Aangezien de hoofdstekker wordt gebruikt om
het apparaat los te koppelen van het
elektriciteitsnet, sluit u het apparaat aan op een
gemakkelijk bereikbaar stopcontact. Mocht u een
abnormale situatie van het apparaat ontdekken,
dan trekt u de netstekker onmiddellijk uit het
stopcontact.
Het apparaat blijft onder spanning staan zolang
de stekker in het stopcontact zit, zelfs als het
apparaat is uitgeschakeld.
Installeer de stereo-installatie niet in een krappe
ruimte, zoals een boekenkast of ingebouwde
kast.
Dit symbool op het product of op de verpakking
wijst erop dat dit product niet als huishoudelijk
afval mag worden behandeld. Het moet echter
naar een inzamelingspunt worden gebracht waar
elektrische en elektronische apparatuur wordt
gerecycled.
Als u ervoor zorgt dat dit product op de correcte
manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die
zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van
verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het
recycleren van materialen draagt bij tot het
behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer
details in verband met het recyclen van dit
product, kan u contact opnemen met de
gemeentelijke instanties, de organisatie belast
met de verwijdering van huishoudelijk afval of de
winkel waar u het product hebt gekocht.
Europe Only
Verwijdering van oude
batterijen (van toepassing in de
Europese Unie en andere
Europese landen met
afzonderlijke
inzamelingssystemen)
Buitensporige geluidsdruk van oortelefoons of
een hoofdtelefoon kan leiden tot
gehoorbeschadiging.
Stel de batterijen (geïnstalleerde accu of
batterijen) niet langdurig bloot aan extreem
hoge temperaturen, zoals zonlicht, vuur,
enzovoort.
Het typeplaatje en belangrijke
veiligheidsinformatie bevinden zich op de
onderkant van het apparaat.
Kennisgeving aan klanten: de
volgende informatie is alleen
van toepassing op apparaten
verkocht in landen waarin de
EU-richtlijnen geldig zijn.
Dit product werd geproduceerd door of in
opdracht van Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Vragen met
betrekking tot product conformiteit gebaseerd
op EU-wetgeving kunnen worden gericht aan de
gemachtigde vertegenwoordiger, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Duitsland. Voor service- of
garantiezaken verwijzen wij u door naar de
adressen in de afzonderlijke service of garantie
documenten.
Dit symbool op de batterij of op de verpakking
wijst erop dat de batterij, meegeleverd met van
dit product niet als huishoudelijk afval
behandeld mag worden. Op sommige batterijen
kan dit symbool gebruikt worden in combinatie
met een chemisch symbool. Het chemisch
symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer dan
0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat. Door deze
batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u
mogelijke negatieve gevolgen voor mens en
milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in
geval van verkeerde afvalbehandeling te
voorkomen. Het recycleren van materialen draagt
bij tot het behoud van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van
veiligheid, prestaties dan wel in verband met
data-integriteit een permanente verbinding met
een ingebouwde batterij vereisen, mag deze
batterij enkel door gekwalificeerd
servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste
wijze zal worden behandeld, dient het product
aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd
te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch
en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar
het hoofdstuk over hoe de batterij veilig uit het
product te verwijderen. Overhandig de batterij
aan het desbetreffende inzamelingspunt voor de
recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de
organisatie het belast met de verwijdering van
huishoudelijk afval of de winkel waar u het
product hebt gekocht.
Licentie en handelsmerken
MPEG Layer-3 audio-codeertechnologie en
-patenten gebruikt onder licentie van
Fraunhofer IIS en Thomson.
De weergavefunctie veranderen
 POWER (of OPERATE)-toets
Functietoetsen
RADIO FM/AM–AUTO
PRESET-toets
TAPE-toets
CD-toets
AUDIO IN-toets
TUNE/ (map) + toets
TUNE/ (map)  toets
 Deksel van CD-houder
Cassettespelerbedieningstoetsen
 (pauze-)toets
 (stop/open-)toets
 (versneld-voorwaarts-)
toets
 (versneld-achterwaarts-)
toets
 (weergave-)toets*
 (opname-)toets
 PUSH OPEN/CLOSE 
 (spring achteruit)/
PRESET  toets
 (spring vooruit)/PRESET
+ toets
 (weergave/pauze)/
MANUAL PRESET-toets*
 (stop-)toets
Voordat u dit apparaat
gebruikt
De directe inschakelfunctie
gebruiken
Druk op CD , TAPE , RADIO FM/AM  of
AUDIO IN  terwijl dit apparaat is uitgeschakeld.
Het apparaat wordt ingeschakeld in de
geselecteerde functie.
Het volumeniveau instellen
Druk op VOLUME + of  .
Het volumeniveau van dit apparaat kan in stapjes
worden ingesteld tussen 0 en 31.
Luisteren met een hoofdtelefoon
Sluit de hoofdtelefoon aan op de 
(hoofdtelefoon-)aansluiting .
De lage tonen versterken
Druk op MEGA BASS .
"MEGA BASS" gaat branden op het display.
Om terug te keren naar het normale geluid, drukt
u nogmaals op deze toets.
Een muziekdisc weergeven
Met dit apparaat kunt u de volgende typen discs
weergeven.
Audio-cd's waarop CD-DA-tracks zijn
opgenomen in het CD-DA-discformaat.
CD-R/CD-RW-discs waarop CD-DA-tracks zijn
opgenomen in het CD-DA-discformaat
CD-R/CD-RW-discs waarop MP3audiobestanden zijn opgenomen in ISO 9660
Level 1/Level 2 of Joliet
1 Druk op CD  om de CD-functie in te
schakelen.
Stroombronnen
Sluit het netsnoer  aan, of plaats zes batterijen (type R14, formaat C) (niet bijgeleverd) in het batterijvak
.
2 Druk op PUSH OPEN/CLOSE  , plaats
een disc in de CD-houder en sluit daarna
het deksel van de CD-houder.
Labelkant naar
boven gericht
1 Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM 
om de frequentieband "FM" of "AM" te
selecteren.
zijn voorzien van een voelstip.
2 Houd TUNE + of   ingedrukt tot de
cijfers van de frequentie op het display
beginnen te veranderen.
Weergaveduur*1
(Voorbeeld: een MP3-disc)
Weergaveduur*2*3
*1Elke keer wanneer op DISPLAY  wordt
gedrukt, schakelt het weergavescherm om
tussen het afbeelden van de weergaveduur en
het afbeelden van het huidige-tracknummer.
*2Als de weergaveduur langer is dan 100
minuten, wordt "--:--" afgebeeld op het display.
*3Elke keer wanneer op DISPLAY  wordt
gedrukt, schakelt het weergavescherm om
tussen het afbeelden van de weergaveduur en
het afbeelden van het huidige-tracknummer,
en het nummer van de map waarin die track
zit.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Doet u het volgende
De weergave te Druk op  . Druk
pauzeren
nogmaals op deze toets om
terug te keren naar de
weergave.
De weergave te Druk op  . Als u, nadat de
weergave is gestopt, op 
stoppen
 drukt, start de weergave
vanaf het begin van de track/
het bestand die/dat u het
laatst hebt weergegeven
(hervattingsweergave).
De hervattings- Druk tweemaal op  . Als u
op   drukt nadat u de
weergave te
hervattingsweergave hebt
annuleren
geannuleerd, start de
weergave vanaf het begin
van de/het eerste track/
bestand.
Een map op
een MP3-disc
te selecteren
Druk op
Een track/
bestand te
selecteren
Druk op  of  . U
kunt tracks/bestanden één
voor één overslaan.
+ of  .
Een punt in een Houd tijdens weergave 
track/bestand
of   ingedrukt en laat
te zoeken
de toets op het gewenste
punt los. Als u een punt zoekt
in de pauzestand, drukt u op
  om de weergave te
starten nadat het gewenste
punt is gevonden.
Dit apparaat scant automatisch de
radiofrequenties en stopt zodra een duidelijke
zender is gevonden. Als een FM-stereouitzending wordt ontvangen, brandt "ST" op
het display.
Als u niet kunt afstemmen op een zender met
behulp van de automatische afstemfunctie,
drukt u herhaaldelijk op TUNE + of   om de
frequentie stap voor stap te veranderen.
(Voorbeeld: als een audio-CD is geplaatst)
Totale weergaveduur
Gebruik alkalinebatterijen in dit apparaat. Het gebruik van
mangaanbatterijen wordt niet aanbevolen aangezien dit type batterij
een uitermate korte gebruikstijd heeft.
Opmerkingen
 Vervang de batterijen wanneer de OPR/BATT-indicator  uitgaat, of wanneer dit apparaat niet meer bediend
kan worden. Vervang alle batterijen door nieuwe. Voordat u de batterijen vervangt, verwijdert u de CD of
cassette en koppelt u alle optionele componenten los van het apparaat.
 Om dit apparaat op batterijen te gebruiken, koppelt u het netsnoer los van het apparaat en het stopcontact.
De energiemanagementfunctie gebruiken (alleen de modellen voor Europa)
Dit apparaat is uitgerust met een automatische stand-bystand. In deze functie wordt het apparaat
automatisch in de stand-bystand gezet als gedurende 15 minuten geen bediening plaatsvindt of
geluidssignaal wordt uitgevoerd.
(Voorbeeld: als een MP3-disc is geplaatst)
Totaalaantal
mappen
Totaalaantal
tracks
3 Druk op   om de weergave te
starten.
Druk op  of  .
De cassette uit
te werpen
Druk op  .
Opmerking
Schakel het apparaat niet uit tijdens het weergeven
van een cassette. Als u dit doet kan een storing
ontstaan. Stop eerst de weergave voordat u het
apparaat uitschakelt.
Opnemen op een cassette
Controleer de volgende items voordat u de
bediening start.
Gebruik uitsluitend cassettes van type I
(normaal). U kunt geen andere typen
cassettes gebruiken in dit systeem.
Controleer dat de opnamepreventienokje
niet is uitgebroken. Als het nokje is
uitgebroken, dekt u de opening af met
plakband.
1 Bereid de bron voor die u wilt opnemen.
C
D-DA-tracks of MP3-bestanden
opnemen op een disc
Druk op CD  en plaats een disc in de
CD-houder. Let erop dat u de weergave niet
start. Zie "Een muziekdisc weergeven".
Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM  om
een frequentieband te selecteren en stem af
op de gewenste zender. Zie "Luisteren naar de
radio".
 Geluid opnemen vanaf een
aangesloten optionele component
in de cassettehouder () en sluit daarna
het deksel van de cassettehouder.
3 Druk op   om met het opnemen te
beginnen (de weergavetoets  
wordt automatisch tegelijkertijd
ingedrukt).
Het FM/AM-afsteminterval veranderen
(alleen de modellen voor de Filippijnen,
Singapore, Maleisië en India)
Het FM/AM-afsteminterval kan zo nodig worden
veranderd met de volgende methode.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM 
om een frequentieband te selecteren.
2 Houd MANUAL PRESET  ingedrukt tot
"FM-xx" of "AM-xx" knippert op het
display.
3 Houd RADIO FM/AM  ingedrukt tot de
huidige afstemstap wordt afgebeeld.
4 Druk op  of   om de gewenste
afstemstap te selecteren.
U kunt selecteren uit "FM 50K" (voor
stapgrootte van 50 kHz) of "FM 100K" (voor
stapgrootte van 100 kHz) voor de FMfrequentieband, en "AM 9K" (voor stapgrootte
van 9 kHz) of "AM 10K" (voor stapgrootte van
10 kHz) voor de AM-frequentieband.
5 Druk op ENTER .
Als het afsteminterval wordt veranderd, worden
alle FM/AM-voorkeurzenders die in dit apparaat
zijn opgeslagen gewist. Stel na het veranderen
van het afsteminterval uw voorkeurzenders
opnieuw in.
De ontvangst van de radio verbeteren
Richt de antenne opnieuw om de FM-ontvangst
te verbeteren.
Tips
 Als u het volumeniveau of de toonregeling
verandert, heeft dit geen effect op het
opnameniveau.
 Als het AM-programma een fluitend geluid maakt
nadat u in stap 3 op   hebt gedrukt, drukt u
herhaaldelijk op MODE  om de stand van de ISS
(interferentie-onderdrukkingsschakelaar) te
selecteren waarin de ruis mogelijk wordt
onderdrukt.
 Gebruik wisselstroom als voedingsbron voor
opnemen voor de beste opnameresultaten.
Andere bedieningsmogelijkheden
Om
Het opnemen
te stoppen
Het opnemen
te pauzeren
Doet u het volgende
Druk op  .
Druk op  . Druk nogmaals
op deze toets om de opname
te hervatten.
Opnemen vanaf een punt ergens in de
huidige CD-DA-track of het huidige
MP3-bestand
Druk op   om de weergave te onderbreken
op het punt waar vanaf u wilt opnemen, en druk
daarna op  .
Uw favoriete CD-DA-tracks of MP3bestanden vanaf een disc opnemen
Maak een programma aan (zie "Uw eigen
programma samenstellen (geprogrammeerde
weergave)"), en druk daarna op   om te
beginnen met opnemen.
Opgenomen cassettes wissen
Richt dit apparaat zelf om de AM-ontvangst te
verbeteren.
Om een cassette te wissen moet u de vorige
opname overschrijven met stilte.
1 Druk op TAPE  om de cassettefunctie in
te schakelen.
2 Plaats een opgenomen cassette in de
cassettehouder.
Map
Onderkant
Vooruit of
achteruit te
spoelen
Tip
Als de FM-stereo-ontvangst veel ruis bevat, drukt u
herhaaldelijk op MODE  tot "Mono" wordt
afgebeeld op het display. U verliest het stereoeffect, maar geluidskwaliteit van de uitzending is
beter.
De weergavevolgorde van de mappen en
bestanden is als volgt:
De disc is geplaatst en de discinformatie
wordt afgebeeld op het display. De
afgebeelde informatie verschilt afhankelijk
van het type disc (audio-CD/MP3-disc).
De weergave te Druk op  . Druk nogmaals
pauzeren
op deze toets om de
weergave te hervatten.
2 Druk op   (), plaats een cassette
Voorbeeld van mapstructuur en
weergavevolgorde
Netsnoer (bijgeleverd)
Doet u het volgende
De weergave te Druk op  .
stoppen
Druk op AUDIO IN  en sluit de optionele
component aan, en start daarna de weergave.
De hervattingsweergave wordt geannuleerd als u de
CD-houder opent.
Naar de AC
IN-aansluiting
Om
 Een radioprogramma opnemen
Tip
Naar een stopcontact
of
Luisteren naar de radio
*  , VOLUME +  en  
(Voorbeeld: een audio-CD)
Het apparaat in- en uitschakelen
Druk op POWER (of OPERATE) . U kunt dit
apparaat ook inschakelen met behulp van de
directe inschakelfunctie (zie hieronder).
In deze gebruiksaanwijzing worden de
bedieningen hoofdzakelijk beschreven met
gebruikmaking van de directe inschakelfunctie.
VOLUME  toets
VOLUME + toets*
 MEGA BASS-toets
DISPLAY/ENTER-toets
 Deksel van cassettehouder
OPR/BATT-indicator
MODE-toets
 AC IN-aansluiting
 (hoofdtelefoon-)
aansluiting
 AUDIO IN-aansluiting
Druk herhaaldelijk op MODE  terwijl de disc in
de stopstand staat.
Raadpleeg voor meer informatie "De
weergavefunctie selecteren".
Andere bedieningsmogelijkheden
3 Druk op  .
MP3-bestand
Het wissen start en de vorige opname wordt
overschreven met geluidloze gegevens.
Een cassette weergeven
Controleer de volgende items voordat u de
bediening start.
Gebruik uitsluitend cassettes van type I
(normaal). U kunt geen andere typen
cassettes gebruiken in dit systeem.
Als de band in de cassette
slap hangt, trekt u de band
strak met behulp van een
potlood om te voorkomen
dat de cassette of het
apparaat wordt beschadigd.
1 Druk op TAPE  om de cassettefunctie
in te schakelen.
2 Druk op   (), plaats een cassette
in de cassettehouder () en sluit daarna
het deksel van de cassettehouder.
Opmerkingen
 De afgebeelde informatie op het display begint te knipperen ongeveer 2 minuten voordat de stand-bystand
wordt opgeroepen.
 Als in de stand-bystand het netsnoer is aangesloten, wordt "STANDBY" afgebeeld op het display (alleen
modellen voor Europa).
 De automatische stand-bystand is niet beschikbaar in de FM/AM-functie.
3 Druk op   om de weergave te
starten.
Voorzorgsmaatregelen
Overige bedieningen
3 Druk op MANUAL PRESET  tot "FM-xx"
Achter
of "AM-xx" knippert op het display.
(Voorbeeld: FM)
Discs die dit systeem WEL kan weergeven
In de winkel verkrijgbare audio-CD's die
voldoen aan CD-DA*1-norm.
CD-R/CD-RW-discs waarop audiotracks staan
en die voldoen aan de CD-DA*1-norm.
CD-R/CD-RW-discs waarop MP3-bestanden
staan en die correct zijn afgesloten*2.
*1 CD-DA
4 Druk op PRESET + of   tot het
voorkeurzendernummer waaronder u de
zender wilt opslaan knippert op het
display.
is de afkorting van Compact Disc Digital
Audio. Dit is een opnamestandaard die wordt
gebruikt voor audio-CD's.
*2Afsluiten is de procedure waarmee een CD-R of
CD-RW afspeelbaar wordt gemaakt voor
consumentenspelers, en het afsluiten kan bij
de meeste opnamesoftware tijdens het
aanmaken van een disc worden in- en
uitgeschakeld als optionele instelling.
Discs die dit systeem NIET kan
weergeven
5 Druk op ENTER  om de zender op te
slaan.
Als reeds een andere zender is opgeslagen
onder het geselecteerde
voorkeurzendernummer, wordt die zender
vervangen door de nieuwe zender.
De willekeurige weergave annuleren
De weergavefunctie
selecteren
Druk op   om de weergave te stoppen, en
druk daarna herhaaldelijk op MODE  tot
"SHUF" uitgaat op het display.
U kunt dit apparaat instellen om herhaaldelijk of
in willekeurige volgorde tracks of bestanden
weer te geven terwijl een disc in de stopstand
staat.
Opmerking
1 Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM 
om een frequentieband te selecteren.
Tijdens willekeurige weergave kunt u niet de/het
vorige track/bestand selecteren door op   te
drukken.
Uw eigen programma samenstellen
(geprogrammeerde weergave)
Druk herhaaldelijk op MODE .
Naar een voorkeurzender
luisteren
U kunt de weergavevolgorde bepalen van
maximaal 25 tracks/bestanden op een disc.
2 Druk op PRESET + of   om het
opgeslagen voorkeurzendernummer van
de gewenste zender te selecteren.
1 Druk op CD  om de CD-functie in te
schakelen.
Bij iedere druk op de toets, verandert de
aanduiding als volgt:

Normale weergave (geen)

Herhaalde weergave van één bestand (
1)

Herhaalde weergave van alle bestanden (

Weergave van geselecteerde map (
2 Druk herhaaldelijk op MODE  tot
)
"PGM" wordt afgebeeld op het display.
)*

Herhaalde weergave van geselecteerde map
( , )*

Willekeurige weergave (SHUF)

Geprogrammeerde weergave (PGM)

Geprogrammeerde, herhaalde weergave
( , PGM)
3 Druk op  of   om een track/
bestand te selecteren en druk daarna op
ENTER .
De track/het bestand is geprogrammeerd en
het programmastapnummer wordt afgebeeld.
Optionele componenten
aansluiten
U kunt genieten van het geluid van een optionele
component, zoals een draagbare, digitale
muziekspeler, via de luidsprekers van dit
apparaat.
Vergeet niet elke component uit te schakelen
voordat u enige aansluitingen maakt.
Raadpleeg voor meer informatie de
gebruiksaanwijzing van de aan te sluiten
component.
(Voorbeeld: programmeren van CD-DA-tracks)
* Deze functies zijn alleen beschikbaar tijdens
weergave van MP3-bestanden op een MP3-disc.
Tracks/bestanden herhaaldelijk
weergeven (herhaalde weergave)
U kunt het apparaat instellen op herhaaldelijk
weergeven van CD-DA-tracks op een audio-CD,
of van MP3-bestanden op een CD-R/CD-RW-disc
in de normale en geprogrammeerde
weergavefuncties.
1 Druk op CD  om de CD-functie in te
schakelen.
Stapnummer
4 Herhaal stap 3 om meer tracks/
bestanden te programmeren.
U kunt het aantal geprogrammeerde stappen
(tracks/bestanden) controleren door
herhaaldelijk op DISPLAY  te drukken.
weergave te starten.
2 Ga als volgt te werk.
Alle tracks/
bestanden
Een
geselecteerde
map op een
MP3-disc
Doet u het volgende
1 Druk herhaaldelijk op MODE
 totdat " 1" wordt
afgebeeld.
2 Druk op  of   om
een track/bestand te
selecteren dat u wilt
herhalen. Als u een map wilt
opgeven waarin MP3bestanden zitten, drukt u
+ of   om
eerst op
een map te selecteren, en
drukt u daarna op  of
  om een bestand te
selecteren.
3 Druk op   om de
herhaalde weergave te
starten.
1 Druk herhaaldelijk op MODE
 totdat " " wordt
afgebeeld.
2 Druk op   om de
herhaalde weergave te
starten.
1 Druk herhaaldelijk op MODE
 totdat " " en " "
worden afgebeeld.
2 Selecteer de map door op
+ of   te drukken.
3 Druk op   om de
herhaalde weergave te
starten.
1 Programmeer tracks/
Geprogram­
bestanden (zie "Uw eigen
meerde tracks/
programma samenstellen
bestanden
(geprogrammeerde
weergave)").
2 Druk op MODE  tot "PGM"
en " " worden afgebeeld
op het display.
3 Druk op   om de
herhaalde weergave te
starten.
Het gemaakte programma blijft beschikbaar
tot u de CD-houder opent of het apparaat
uitschakelt. Om hetzelfde programma
nogmaals weer te geven, drukt u op  .
Opmerking
Als u probeert 26 tracks/bestanden te
programmeren, wordt "FULL" afgebeeld op het
display.
De geprogrammeerde weergave
annuleren
Druk op   om de weergave te stoppen, en
druk daarna herhaaldelijk op MODE  tot "PGM"
uitgaat op het display.
Alle tracks/bestanden in het huidige
programma wissen
Stop de weergave en druk daarna op  . Op
het display wordt "noSTEP" afgebeeld en u kunt
een nieuw programma aanmaken aan de hand
van de procedure "Uw eigen programma
samenstellen (geprogrammeerde weergave)".
Voorprogrammeren van
radiozenders
U kunt radiozenders opslaan in het geheugen
van dit apparaat. U kunt maximaal 30
radiozenders (20 FM-zenders en 10 AM-zenders)
als voorkeurzenders opslaan.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM 
om een frequentieband te selecteren.
2 Houd AUTO PRESET  ingedrukt tot
"AUTO" knippert op het display.
De herhaalde weergave annuleren
Druk op   om de weergave te stoppen, en
druk daarna herhaaldelijk op MODE  tot " "
(of " 1") uitgaat op het display.
Tracks/bestanden weergeven in
willekeurige volgorde (willekeurige
weergave)
U kunt het apparaat instellen op het weergeven
van CD-DA-tracks op een audio-CD, of van
MP3-bestanden op een CD-R/CD-RW-disc in
willekeurige volgorde.
3 Druk op ENTER  om de zender op te
slaan.
De zenders worden in het geheugen
opgeslagen vanaf de lage frequenties tot de
hoge frequenties.
schakelen.
Als een zender niet automatisch
opgeslagen kan worden
U moet een zender met een zwak signaal
handmatig als voorkeurzender opslaan.
"SHUF" wordt afgebeeld op het display.
Alvorens de CD weer te geven,
reinigt u deze met een
reinigingsdoekje. Veeg de CD
schoon vanuit het middengat
naar de buitenrand. Als er krassen
vuil of vingerafdrukken op de CD
zitten, kan een trackingfout
optreden.
Gebruik geen oplosmiddelen zoals benzine,
verdunner, in de winkel verkrijgbare
schoonmaakmiddelen of antistatische spray
bedoeld voor langspeelplaten.
Stel een CD niet bloot aan direct zonlicht of
warmtebronnen, zoals heteluchtkanalen, en
laat deze niet achter in een auto die in de volle
zon geparkeerd staat omdat de temperatuur in
de auto sterk kan oplopen.
Plak geen papier of sticker op de CD en maak
geen krassen op het oppervlak van de CD.
Berg een CD na gebruik weer op in zijn doosje.
Audioaansluitkabel
(niet
bijgeleverd)
Naar AUDIO INaansluiting 
Naar component
(bijv. draagbare,
digitale muziekspeler)
1 Sluit de AUDIO IN-aansluiting  aan op
de lijn-uitgangsaansluiting van de
draagbare, digitale muziekspeler of
andere component met behulp van een
audio-aansluitkabel (niet bijgeleverd).
2 Schakel de aangesloten component in.
3 Druk op AUDIO IN  en start de
weergave op de aangesloten
component.
Het geluid vanaf de aangesloten component
wordt weergegeven via de luidspreker van dit
apparaat.
Om het apparaat aan te sluiten op een
televisie of een videorecorder/-speler,
gebruikt u een verlengkabel (niet bijgeleverd)
met een stereo-mini-stekker aan één uiteinde
en twee tulpstekkers (L/R) aan het andere
uiteinde.
1 Druk herhaaldelijk op RADIO FM/AM 
om een frequentieband te selecteren.
weergave te starten.
2 Stem af op de gewenste zender.
Dit apparaat wordt niet ingeschakeld
wanneer de stekker van het netsnoer in
het stopcontact wordt gestoken.
Controleer of de stekker van het netsnoer
stevig in het stopcontact is gestoken.
Dit apparaat wordt niet ingeschakeld bij
gebruik op batterijen.
Controleer of de batterijen op de juiste wijze
zijn geplaatst.
Het apparaat gaat onverwacht in de
stand-bystand.
Dit is geen defect. Het apparaat wordt
automatisch in de stand-bystand gezet na
ongeveer 15 minuten als geen bediening
plaatsvindt of geluidssignaal wordt uitgevoerd.
Zie "De energiemanagementfunctie gebruiken
(alleen de modellen voor Europa)".
Zorg ervoor dat de juiste functie is
geselecteerd voor de geluidsbron waarnaar u
wilt luisteren.
Trek de stekker van de hoofdtelefoon uit de
aansluiting wanneer u naar het geluid via de
luidsprekers wilt luisteren.
CD/MP3-speler
De CD-speler geeft niet weer of "noDISC"
wordt afgebeeld ondanks dat een CD is
geplaatst.
Plaats de CD met de labelkant naar boven
gericht.
Maak de CD schoon.
Haal de CD eruit en laat de CD-houder
gedurende ongeveer een uur open staan om
gecondenseerd vocht te laten verdampen.
De CD-R of CD-RW is leeg of niet afgesloten.
Er staan geen MP3-bestanden die
weergegeven kunnen worden op de disc.
Er is een probleem met de kwaliteit van de
CD-R/CD-RW, het opnameapparaat of het
softwareprogramma.
Als de batterijen leeg zijn, vervangt u ze door
nieuwe.
Het geluid valt weg.
Het duurt langer dan gebruikelijk totdat
de weergave begint.
Dit product is ontworpen voor het afspelen van
discs die voldoen aan de CD-norm (Compact
Disc). Onlangs hebben platenmaastschappijen
muziekdiscs op de markt gebracht die zijn
gecodeerd met copyrightbeveiligingstechnologieën. Houd er rekening
mee dat sommige van deze discs niet voldoen
aan de CD-norm en wellicht niet met dit
product kunnen worden afgespeeld.
Bij de volgende discs duurt het langer voordat
de weergave start.
Een disc waarop een ingewikkelde
boomstructuur is opgenomen.
Een disc waarop veel mappen of niet-MP3bestanden staan.
Kant A
Nokje voor kant A
Nokje voor kant B
Het gebruik van een cassette met een langere
weergaveduur dan 90 minuten wordt niet
aanbevolen, behalve voor lang, continu
opnemen of weergeven.
Voor uw veiligheid
De laserstraal die in deze CD-speler wordt
gebruikt, is schadelijk voor de ogen; probeer
de behuizing niet uit elkaar te nemen. Laat
onderhoudswerken uitsluitend uitvoeren door
gekwalificeerde personen.
Als een voorwerp of vloeistof in dit apparaat
terecht komt, trekt u de stekker van het
netsnoer uit het stopcontact en laat u dit
apparaat controleren door vakbekwaam
servicepersoneel, voordat u dit apparaat verder
gebruikt.
Discs met een andere dan de standaardvorm
(bijv. hartvormig, vierkant of stervormig)
kunnen niet op dit apparaat worden
weergegeven. Als u dit toch probeert, kan het
apparaat beschadigd raken. Gebruik dergelijke
discs niet.
Opmerkingen
Over voedingsbronnen
 Als de AUDIO IN-aansluiting  is aangesloten op
de mono-uitgangsaansluiting van een digitale
muziekspeler, wordt mogelijk geen geluid
voortgebracht door de rechterluidspreker van het
apparaat.
 Als de AUDIO IN-aansluiting  is aangesloten op
de lijn-uitgangsaansluiting van een digitale
muziekspeler, kan het geluid vervormd worden.
Als het geluid vervormd is, sluit u in plaats
daarvan aan op de hoofdtelefoonaansluiting.
 Als de AUDIO IN-aansluiting  is aangesloten op
de hoofdtelefoonaansluiting van een digitale
muziekspeler, verhoogt u het volumeniveau van
de digitale muziekspeler en stelt u daarna het
volumeniveau in op het apparaat.
Om dit apparaat op het lichtnet aan te sluiten
gebruikt u het bijgeleverde netsnoer. Gebruik
geen ander snoer.
Trek de stekker van het netsnoer uit het
stopcontact als dit apparaat gedurende een
langere tijd niet gebruikt gaat worden.
Als u dit apparaat niet op batterijen gebruikt,
haalt u de batterijen eruit om beschadiging
door lekkende batterijen of corrosie te
voorkomen.
Radio
Het geluid is zwak of de ontvangst is
slecht.
Vervang alle batterijen door nieuwe.
Plaats het apparaat uit de buurt van een
televisie.
Voor FM-ontvangst trekt u de antenne uit tot
zijn volledige lengte en richt u hem voor de
beste FM-ontvangst. Voor AM-ontvangst,
draait u dit apparaat zelf om de beste
ontvangst te zoeken.
Als u zich in een gebouw bevindt, plaatst u de
radio voor een raam.
Als een mobiele telefoon in de buurt van het
apparaat ligt, kan een hard geluid worden
voortgebracht door het apparaat. Houd de
mobiele telefoon uit de buurt van het
apparaat.
Het televisiebeeld is instabiel.
Als u luistert naar een FM-programma in de
buurt van een televisie met een
binnenantenne, plaatst u dit apparaat uit de
buurt van de televisie.
Cassette
De cassetteband loopt niet wanneer u op
een bedieningstoets drukt.
Sluit het deksel van de cassettehouder
zorgvuldig.
De  -toets werkt niet of de cassette
begint niet met weergeven of opnemen.
Controleer dat de opnamepreventienokje niet
is uitgebroken.
Slechte of vervormde kwaliteit van
weergeven, opnemen of wissen.
Reinig de oppervlakken van de aandrijfrol,
weergave-/opnamekop en wiskop zoals
hieronder aangegeven met behulp van een
wattenstaafje. Als de oppervlakken nog steeds
vuil zijn, reinigt u ze met behulp van een
wattenstaafje dat is bevochtigd met een in de
winkel verkrijgbare reinigingsvloeistof.
Hendel*
Installeren
Plaats dit apparaat niet in de buurt van
warmtebronnen, op een plek die is
blootgesteld aan direct zonlicht, buitensporig
veel stof of mechanische schokken, of in een
auto die is blootgesteld aan directe
zonnestraling.
Plaats dit apparaat niet op een hellende of
instabiele ondergrond.
Plaats geen voorwerpen binnen 10 mm vanaf
de achterkant van de behuizing van dit
apparaat. De ventilatieopeningen mogen niet
worden geblokkeerd om dit apparaat goed te
laten werken en de levensduur van zijn
onderdelen te verlengen.
Aangezien een sterke magneet wordt gebruikt
in de luidsprekers, houdt u bankpasjes met
een magneetstrip en horloges met een
opwindveer uit de buurt van dit apparaat om
mogelijke schade door de magneet te
voorkomen.
Als u het apparaat rechtstreeks van een koude
naar een warme omgeving overbrengt, of in
een zeer vochtige ruimte plaatst, kan vocht
condenseren op de lenzen binnenin de
CD-speler. Als dit het geval is, kan het apparaat
niet goed werken. In dat geval haalt u de CD
eruit en wacht u ongeveer een uur om het
vocht te laten verdampen.
Over het hanteren van het apparaat
Laat het deksel van de CD-houder niet open
staan om verontreiniging met stof en vuil te
voorkomen.
Reinig de behuizing, het paneel en de
bedieningselementen met een zachte doek die
licht is bevochtigd met een mildezeepoplossing. Gebruik geen schuursponsje,
schuurpoeder of oplosmiddelen zoals alcohol
of wasbenzine.
Als u vragen of problemen hebt aangaande dit
apparaat, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Sony-dealer.
Aandrijfrol
Systeem
CD-DA-systeem (Compact Disc Digital Audio)
Eigenschappen van de laserdiode
Emissieduur: continu
Laser-uitgangsvermogen: Minder dan 44,6 µW
(Deze uitvoer is de waarde gemeten op een
afstand van 200 mm vanaf het oppervlak van
de objectieflens op het optisch-opnameblok
met een diafragma van 7 mm.)
Aantal kanalen
2
Frequentiebereik
20 Hz  20.000 Hz +1/–2 dB
Wow en flutter
Onder meetbare limiet
Ondersteund audioformaat
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Overdrachtsnelheid: 32 kbps  320 kbps,
VBR
Bemonsteringsfrequenties: 32/44,1/48 kHz
Radio-gedeelte
Er is geen geluid.
Muziekdiscs die zijn gecodeerd met
copyright-beveiligingstechnologieën
Verwijder het opnamepreventienokje van kant
A of kant B om per ongeluk opnemen te
voorkomen. Als u de cassette toch wilt
gebruiken voor opnemen, dekt u de opening
af met plakband.
Technische gegevens
CD-speler-gedeelte
Een DualDisc is een tweezijdige disc, waarop
aan de ene kant DVD-materiaal is opgenomen
en aan de andere kant digitaal audiomateriaal.
Echter, aangezien de kant met het
audiomateriaal niet voldoet aan de Compact
Disc (CD)-norm, wordt een juiste weergave op
dit apparaat niet gegarandeerd.
Bericht over DualDiscs
Over het schoonmaken van de behuizing
3 Druk op   om de willekeurige
Algemeen
Verlaag het volumeniveau.
Maak de CD schoon of vervang de CD als hij
erg beschadigd is.
Plaats het apparaat op een plaats zonder
trillingen.
Maak de lens schoon met een in de winkel
verkrijgbaar blaasborsteltje.
Het geluid kan wegvallen of ruis kan hoorbaar
zijn bij gebruik van een CD-R/CD-RW van
slechte kwaliteit of als er een probleem is met
het opnameapparaat of het
softwareprogramma.
Over het gebruik
1 Druk op CD  om de CD-functie in te
2 Druk herhaaldelijk op MODE  tot
Opmerkingen over discs
Opmerkingen over cassettes
5 Druk op   om de geprogrammeerde
Voor het
herhalen van
Een enkele
track/enkel
bestand
CD-R/CD-RW-discs anders dan die zijn
opgenomen in het audio-CD-formaat of
formaten die voldoen aan ISO 9660 Level 1/
Level 2 of Joliet
CD-R/CD-RW-discs met een slechte
opnamekwaliteit, CD-R/CD-RW-discs waarop
krassen staan of die vuil zijn, en CD-R/
CD-RW-discs die zijn opgenomen op een
incompatibel opnameapparaat
CD-R/CD-RW-discs die niet of niet correct zijn
afgesloten
CD-R/CD-RW-discs waarop bestanden staan
die zijn aangemaakt in een ander formaat dan
MP3.
Verhelpen van storingen
Wiskop
Geleidings­ Weergave-/
pen
opnamekop
* Stel de wiskop bloot door de
hendel met uw vinger omlaag
geduwd te houden terwijl u op
de opnametoets ( ) drukt.
Demagnetiseer de koppen met een in de
winkel verkrijgbare
cassettekopdemagnetiseerder.
Gebruik een cassette van type I (normaal). U
kunt geen cassettes van type IV
(metaalbanden) of type II (high position)
gebruiken in dit apparaat. Deze typen kunnen
geluidsvervormingen veroorzaken.
Nadat u de voorgestelde oplossingen hebt
geprobeerd en het probleem aanhoudt, trekt u
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact
of verwijdert u alle batterijen uit dit apparaat.
Nadat alle indicators op het display uitgaan,
steekt u de stekker van het netsnoer weer in het
stopcontact of plaatst u de batterijen weer terug
in dit apparaat. Als het probleem aanhoudt,
neemt u contact op met uw dichtstbijzijnde
Sony-dealer.
Frequentiebereik
Modellen voor Europa, Australië, Taiwan en
Arabische landen
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van
50 kHz)
AM: 5
31 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van
9 kHz)
Model voor Korea
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van
100 kHz)
AM: 5
31 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van
9 kHz)
Modellen voor de Filippijnen, Singapore,
Maleisië en India
FM: 87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van
100 kHz)
87,5 MHz  108 MHz (frequentiestap van
50 kHz)
AM: 5
30 kHz  1.610 kHz (frequentiestap van
10 kHz)
531 kHz  1.602 kHz (frequentiestap van
9 kHz)
Antennes
FM: Telescoopantenne
AM: Ingebouwde ferrietstaafantenne
Cassettedeck-gedeelte
Opnamesysteem
4-sporen 2-kanalen, stereo
Spoeltijd
Ong. 150 sec voor een C-60-cassette van Sony
Frequentiebereik
Type I (normaal): 80 Hz  10.000 Hz
Ingang
AUDIO IN
Stereo-mini-aansluiting
Uitgangen
 stereomini-(hoofdtelefoon-)aansluiting
Voor een hoofdtelefoon met een impedantie
van 16   32 
Algemeen
Luidspreker
Volledig bereik, diameter 8 cm, 4 , conustype
(2)
Uitgangsvermogen
1,7 W + 1,7 W (bij 4 , 10% harmonische
vervorming)
Voedingsvereisten
Modellen voor Europa en Australië
230 V wisselstroom, 50 Hz
(wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom batterijen (6 stuks, type
R14, formaat C)
Model voor Taiwan
120 V wisselstroom, 60 Hz
(wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom batterijen (6 stuks, type
R14, formaat C)
Modellen voor de Filippijnen, Singapore,
Maleisië en India
230 V  240 V wisselstroom, 50 Hz
(wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom batterijen (6 stuks, type
R14, formaat C)
Model voor Korea
220 V wisselstroom, 60 Hz
(wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom batterijen (6 stuks, type
R14, formaat C)
Model voor Arabische landen
220 V  240 V wisselstroom, 50/60 Hz
(wisselstroomvoeding)
9 V gelijkstroom batterijen (6 stuks, type
R14, formaat C)
Stroomverbruik
12 W wisselstroom (ong. 0,8 W in de
energiebesparingsstand)
Levensduur van batterijen*1, *2
Weergeven van een CD
Ong. 8 uur (op ongeveer volumeniveau 24)
Opnemen van een FM-programma
Ong. 19 uur
Weergeven van een cassette
Ong. 13 uur (op ongeveer volumeniveau 24)
*1Gemeten volgens de Sony-normen. De
werkelijke levensduur van de batterijen kan
verschillen afhankelijk van de omstandigheden
van dit apparaat of de
bedieningsomstandigheden.
*2Bij gebruik van Sony-alkalinebatterijen
Afmetingen
Ong. 320 mm × 139 mm × 219 mm (b/h/d) (incl.
uitstekende delen)
Gewicht
Ong. 2,0 kg
Ong. 2,3 kg (inclusief het gewicht van een disc,
de batterijen en een cassette)
Bijgeleverde accessoires
Netsnoer (1)
Het ontwerp en de technische gegevens zijn
onderhevig aan veranderingen zonder
voorafgaande kennisgeving.

advertisement

Was this manual useful for you? Yes No
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the workof artificial intelligence, which forms the content of this project

Related manuals

advertisement