Sony DSC-T100 Bruksanvisning

Add to My manuals
120 Pages

advertisement

Sony DSC-T100  Bruksanvisning | Manualzz
VKLIKK!
Inhold
Grunnleggende bruk
Bruke funksjoner for
opptak
Digitalt stillkamera
Brukerhåndbok for
Cyber-shot
Bruke funksjoner for
visning
Tilpasse innstillingene
DSC-T100
Før du bruker enheten, må du lese denne
håndboken, "Bruksanvisning" og
"Videregående veiledning for Cyber-shot"
nøye. Ta så vare på dem for fremtidig bruk.
Vise bilder på en TV
Bruke datamaskinen
Skrive ut stillbilder
Feilsøking
Annet
Indeks
© 2007 Sony Corporation
2-319-289-22(1)
NO
Merknader om bruk av kameraet
"Memory Stick"-typer som kan brukes
(ikke inkludert)
Det IC-opptaksmediet som brukes av dette
kameraet er en "Memory Stick Duo". Det
finnes to typer "Memory Stick".
"Memory Stick Duo": Du kan bruke en
"Memory Stick Duo" med kameraet.
"Memory Stick": Du kan ikke bruke en
"Memory Stick" med kameraet.
• Hvis du ikke har tenkt å bruke batteripakken
igjen på en stund, kan du bruke opp den
eksisterende ladningen og ta batteripakken ut av
kameraet, og deretter legge den på et kjølig, tørt
sted. Dette vil opprettholde batteripakkens
funksjoner.
• Du finner mer informasjon om hvilken
batteripakke som kan brukes, på side 114.
Carl Zeiss-linse
Dette kameraet er utstyrt med en Carl
Zeiss-linse som er i stand til å reprodusere
skarpe bilder med fremragende kontrast.
Linsen i dette kameraet er produsert under
et kvalitetssikringssystem som er sertifisert
av Carl Zeiss i henhold til
kvalitetsstandardene til Carl Zeiss i
Tyskland.
Merknader om LCD-skjermen og linsen
Andre minnekort kan ikke brukes.
• Hvis du vil ha mer informasjon om "Memory
Stick Duo", kan du se side 112.
Når du bruker en "Memory Stick Duo"
med "Memory Stick"-kompatibelt utstyr
Du kan bruke "Memory Stick Duo" ved å
sette den inn i Memory Stick Duoadapteren (ikke inkludert).
• LCD-skjermen produseres ved hjelp av ekstremt
nøyaktig teknologi, noe som resulterer i at mer
enn 99,99 % av bildeelementene (pikslene) er
reelt operative. Det kan imidlertid forekomme at
små svarte og/eller lyse punkter (med hvit, rød,
blå eller grønn farge) vises kontinuerlig på
LCD-skjermen. Disse punktene er en normal
følge av produksjonsprosessen og påvirker ikke
opptaket på noen måte.
Svarte, hvite, røde, blå
eller grønne punkter
Memory Stick Duo-adapter
Merknader om batteripakken
• Lad opp batteripakken (inkludert) før du bruker
kameraet for første gang.
• Batteripakken kan lades selv om den ikke er helt
utladet. Selv om batteripakken ikke er helt
oppladet, kan du bruke den i delvis oppladet
tilstand.
2
• Hvis LCD-skjermen eller linsen utsettes for
direkte sollys i lengre perioder, kan det oppstå
feil. Vær forsiktig med å legge kameraet i
nærheten av vinduer eller utendørs.
• Ikke trykk mot LCD-skjermen. Skjermen kan
bli misfarget, noe som kan forårsake feil.
• I kalde omgivelser kan det hende at bildene
"henger igjen" når de beveger seg på LCDskjermen. Dette er ikke feil.
• Ikke slå borti noe med linsen, og ikke bruk makt
på den.
Merknader om bruk av kameraet
Bildene som brukes i denne håndboken
De fotografiene som brukes som eksempler i
denne håndboken, er reproduserte bilder og ikke
bilder som er tatt med dette kameraet.
3
Inhold
Merknader om bruk av kameraet .............................................................. 2
Grunnleggende teknikker for bedre bilder................................................. 8
Fokus – Fokusere på et motiv............................................................................ 8
Eksponering – Justere lysintensiteten ............................................................... 9
Farge – Om belysningseffekter ....................................................................... 10
Kvalitet – Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse" ............................................... 11
Identifisere deler ..................................................................................... 13
Indikatorer på skjermen .......................................................................... 15
Endre skjermbildet .................................................................................. 19
Bruke internminnet.................................................................................. 20
Grunnleggende bruk
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus) ................................................... 21
Vise bilder ............................................................................................... 25
Slette bilder ............................................................................................. 27
Lære de ulike funksjonene – HOME/MENU ........................................... 29
Menyelementer ....................................................................................... 32
Bruke funksjoner for opptak
Skifte opptaksmodus ......................................................................... 33
Ta bilder ved hjelp av Scenevalg .................................................... 34
Opptaksmeny ...................................................................................... 36
Scenevalg: Bruke Scenevalg
Bildestørr.: Velge bildestørrelsen
Ansiktsregistrering: Registrere ansikt i bildet
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Fargemodus: Endre bildets livaktighet eller legge til spesialeffekter
ISO: Velge lysfølsomhet
EV: Justere lysintensiteten
Målemodus: Velge målemodus
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Rødøyered.: Reduserer problemet med røde øyne
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
SETUP: Velge opptaksinnstillingene
4
Inhold
Bruke funksjoner for visning
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet .........................................47
(Enkeltbilde): Spille av et enkeltbilde
(Indeksvisning): Spille av en liste med bilder
(Lysbildevisning): Spille av en serie bilder
Visningsmeny ......................................................................................50
(Slett): Slette bilder
(Lysbildevisning): Spille av en serie bilder
(Retusjere): Retusjere stillbilder etter at de er tatt
(Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
DPOF: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
(Utskrift): Skrive ut bilder med en skriver
(Rotere): Rotere et stillbilde
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Tilpasse innstillingene
Tilpasse funksjonen Administrer minne og Innst. ...........................56
Administrer minne ........................................................................58
Minneverktøy – Memory Stick-verktøy ...............................................58
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Minneverktøy – Internt minneverktøy .................................................60
Format
Innst. ................................................................................................61
Hovedinnstillinger – Hovedinnstillinger 1 ...........................................61
Pip
Funksj.veiv.
Initialiser
Hovedinnstillinger – Hovedinnstillinger 2 ...........................................62
USB-tilk.
COMPONENT
Video ut
Opptaksinnstillinger – Opptaksinnstillinger 1 .....................................64
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Opptaksinnstillinger – Opptaksinnstillinger 2 .....................................66
Auto-orient.
Autovisning
Klokkeinnstillinger ...............................................................................67
5
Inhold
Language Setting................................................................................ 68
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV................................................................................ 69
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen ...................................................... 72
Installere programvare (inkludert) ........................................................... 74
Kopiere bilder til datamaskinen ............................................................... 75
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin, med kameraet (ved hjelp av
en "Memory Stick Duo").......................................................................... 81
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)............................................. 82
Bruke "Music Transfer" (inkludert)........................................................... 88
Bruke Macintosh-datamaskinen.............................................................. 89
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder....................................................................... 91
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver ................ 92
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter......................................................... 95
Feilsøking
Feilsøking ................................................................................................ 97
Varselindikatorer og meldinger ............................................................. 108
Annet
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder ............................................... 111
Om "Memory Stick"............................................................................... 112
Om batteripakken.................................................................................. 114
Om batteriladeren ................................................................................. 115
6
Inhold
Indeks
Indeks....................................................................................................116
7
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Fokus
Eksponering
Farge
Kvalitet
Dette kapitlet beskriver det grunnleggende, så
du kan begynne å bruke kameraet. Her får du
vite hvordan du kan bruke de ulike
kamerafunksjonene, for eksempel HOMEskjermbildet (side 29) og menyene (side 31).
Fokus
Fokusere på et motiv
Når du trykker lukkerknappen halvveis ned, justerer kameraet fokuset automatisk (autofokus).
Husk å trykke lukkerknappen bare halvveis ned.
Trykk lukkerknappen
helt ned med en gang.
Trykk lukkerknappen
halvveis ned.
Indikator for AE/AFlåsblinkende , tent/
piper
Trykk så
lukkerknappen
helt ned.
Ta et stillbilde av et motiv det er vanskelig å fokusere på t [Fokus] (side 42)
Hvis bildet ser uskarpt ut, selv etter fokusering, kan det skyldes at kameraet ikke ble holdt
støtt. t Se "Tips for å unngå uskarpe bilder" (nedenfor).
Tips for å unngå uskarpe bilder
Hold kameraet støtt, med armene dine langs siden. Det anbefales å lene seg mot et tre
eller en bygning for å stabilisere kameraet. Bruk av selvutløser med 2 sekunders
forsinkelse, eller bruk av stativ kan også være til hjelp. Bruk blits hvis du skal ta bilder
under forhold med lite lys.
8
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Eksponering Justere lysintensiteten
Du kan variere bildene ved å justere eksponeringen og ISO-følsomheten. Eksponeringen er
den lysmengden som slipper inn i kameraet når du aktiverer lukkeren.
Eksponering:
Lukkerhastighet = Lengden på det tidsintervallet
lyset slipper inn i kameraet
Blender = Størrelsen på den åpningen lyset slipper inn
gjennom
ISO-følsomhet (anbefalt
eksponeringsindeks) = Innspillingsfølsomhet
Overeksponering
= for mye lys
Hvitaktig bilde
Eksponeringen stilles automatisk inn på
riktig verdi i autojusteringsmodus. Du kan
imidlertid justere den manuelt ved hjelp av
nedenstående funksjoner.
Korrekt eksponering
Justere EV:
Gir mulighet til å justere eksponeringen
som er bestemt av kameraet (side 40).
Undereksponering
= for lite lys
Mørkere bilde
Målemodus:
Gir deg muligheten til å endre den delen av
motivet som skal måles når eksponeringen
skal bestemmes (side 41).
Justere ISO-følsomhet (anbefalt eksponeringsindeks)
ISO-følsomhet er en hurtigklassifisering for innspilling av medier som inneholder en
bildesensor som mottar lys. Selv når eksponeringen er den samme, vil bildene variere med
ISO-følsomheten.
Hvis du vil justere ISO-følsomheten, se side 40.
Høy ISO-følsomhet
Tar lyse bilder, selv om du fotograferer på et mørkt sted.
Bildet har imidlertid en tendens til å bli kornete.
Lav ISO-følsomhet
Tar mer finkornede bilder.
Når eksponeringen er utilstrekkelig, kan imidlertid bildet bli mørkere.
9
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Farge
Om belysningseffekter
Den tilsynelatende fargen til et motiv påvirkes av lysforholdene.
Eksempel: Fargen i bildet påvirkes av lyskildene
Vær/belysning
Dagslys
Overskyet
Fluorescer.
Hvitglødende
Belysningskarakteristika
Hvitt (standard)
Blåaktig
Grønntone
Rødaktig
Fargetonene justeres automatisk i autojusteringsmodus.
Du kan imidlertid justere fargetonene manuelt med [Hvitbalanse] (side 44).
10
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Kvalitet
Om "bildekvalitet" og "bildestørrelse"
Et digitalt bilde er sammensatt av en mengde små punkter som kalles bildeelementer eller
piksler.
Hvis det inneholder et stort antall piksler, blir bildet stort, det legger beslag på mye minne, og
bildet vises med stor detaljrikdom. "Bildestørrelse" vises med antall piksler. Selv om du ikke
kan se forskjellene på kameraets skjerm, vil detaljrikdommen og databehandlingstiden være
forskjellig når bildet skrives ut eller vises på en dataskjerm.
Beskrivelse av pikslene og bildestørrelsen
1 Bildestørrelse: 8 M
3264 piksler × 2448 piksler = 7 990 272 piksler
2 Bildestørrelse: VGA
640 piksler × 480 piksler = 307 200 piksler
Piksler
Velge bildestørrelsen som skal brukes
Piksel
Standardinnstillingene er merket med
Mange piksler
(Fin bildekvalitet og
stor filstørrelse)
Eksempel: Utskrift
med opptil A3-format
Få piksler
(Grovkornet
bildekvalitet, men
liten filstørrelse)
Eksempel: Et bilde
som skal sendes som
vedlegg i en e-post
.
Bildestørrelse
Retningslinjer
8M (3264×2448)
For bilder på opptil A3
3:21)
Ta opp med bildeforhold 3:2
(3264×2176)
5M (2592×1944)
For bilder på opptil A4
3M (2048×1536)
For bilder på opptil 10×15 cm eller
13×18 cm
VGA (640×480)
Ta opp med liten bildestr. for epostvedlegg
2)
16:9 (1920×1080)
Antall bilder
Skrive ut
Mindre
Fin
Mer
Grov
Ta opp med HDTV-bildeforhold
1) Bildene tas opp med bildeforhold 3:2, samme som et fotografi som er skrevet ut på fotopapir eller på et
postkort o.l.
2) Begge kantene av bildet kan bli kuttet av ved utskrift (side 105).
11
Grunnleggende teknikker for bedre bilder
Filmbildestørrelse
Rammer per sek.
Retningslinjer for bruk
640 (fin) (640×480)
Ca. 30
Ta opp film med høy kvalitet for TVvisning
640 (std.) (640×480)
Ca. 17
Ta opp film med standard kvalitet for TVvisning
320 (320×240)
Ca. 8
Ta opp med liten størrelse for e-postvedlegg
• Jo større bildestørrelse, jo høyere bildekvalitet.
• Jo flere rammer som spilles av per sekund, jo mer finkornet er avspillingen.
12
Identifisere deler
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
A Lukkerknapp (21)
B Mikrofon
C Blits (22)
D AF-lys (64) / Selvutløserlampe (24)
E Linse
F Linsedeksel
A POWER-knapp
B POWER-lampe
C
(avspilling)-knapp (25)
D LCD-skjerm (19)
E For opptak: Zoom-knapp (W/T) (22)
For visning:
(avspillingszoom)knapp /
(indeks)-knapp (25)
F Krok for håndleddsrem
G Batteri/"Memory Stick Duo"-deksel
H MENU-knapp (31)
I Kontrollknapp
Meny på: v/V/b/B/z (31)
Meny av: DISP/ / / (19, 22-24)
J HOME-knapp (29)
K Tilgangslampe
L "Memory Stick Duo"-spor
M Batterispor
N Batteriutløserhendel
13
Identifisere deler
O Multikontakt (på undersiden)
Brukes i følgende situasjoner:
• Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
• Opprett en tilkobling til lyd-/
videoinngangskontakter på en TV.
• Opprett en tilkobling til en PictBridgekompatibel skriver.
P Høyttaler
Q Skruehull for stativ (på undersiden)
• Bruk et stativ med en skruelengde på mindre
enn 5,5 mm. Lengre skruer enn 5,5 mm vil
gjøre det vanskelig å feste kameraet
skikkelig, og kameraet kan bli ødelagt.
14
Indikatorer på skjermen
Hver gang du trykker på v (DISP)knappen, endres bildet (side 19).
Nærmere informasjon om bruken finner du
på sidene som er nevnt i parentes.
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Advarsel om lite
batteristrøm (108)
E
Når du tar stillbilder
Bildestørrelse (36)
Opptaksmodus (Scenevalg)
(33)
Opptaksmodus (program)
(33)
Hvitbalanse (44)
Når du filmer
WB
Opptaksmodus (38)
Målemodus (41)
Ansiktsregistrering (37)
SteadyShot (46)
Vibrasjonsvarsel
• Angir at vibrasjoner kan
gjøre det umulig å ta skarpe
bilder, pga. utilstrekkelig
belysning. Selv om
vibrasjonsvarselet vises,
kan du fortsatt ta bilder. Vi
anbefaler imidlertid at du
aktiverer funksjonen for
fjerning av uskarphet,
bruker blits for å få bedre
lys, eller at du bruker et
stativ eller stabiliserer
kameraet på annen måte
(side 8).
Selvutløser (24)
Zooming (22, 65)
1.3
Fargemodus (39)
15
Indikatorer på skjermen
B
D
Indikator
Betydning
Indikator
Betydning
1.0 m
Forhåndsinnstilt
fokusavstand (42)
C:32:00
Egendiagnose-display
z
AE/AF-lås (21)
+
Trådkors for punktmåling
Standby
REC
Standby/Spiller inn film
ISO400
ISO-tall (40)
(108)
(41)
AF-avstandssøkerramme
(42)
Støyreduksjon NR med
sakte lukker
• Når lukkerhastigheten
kommer under en viss verdi
under forhold med lite lys,
aktiveres Støyreduksjon NR
med sakte lukker
automatisk for å redusere
bildestøyen.
125
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
+2.0EV
Eksponeringsverdi (40)
00:00:12
Innspillingstid
Indikator for AFavstandssøkerramme (42)
Makro/nærfokus (23)
C
Indikator
Betydning
Opptaksmedier
Opptaksmappe (58)
101
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
96
Gjenværende antall bilder
som kan tas opp
00:00:00
Gjenværende opptakstid
ON
AF-lys (64)
Rødøyereduksjon (46)
SL
Blitsmodus (22)
Blitsen lades
16
Histogram (19)
Indikatorer på skjermen
Når du spiller av stillbilder
A
Indikator
Betydning
Gjenværende batteritid
Bildestørrelse (36)
-
Beskytt (53)
VOL.
Volum (25)
DPOF
Merke for
utskriftsrekkefølge (DPOF)
(95)
Når du spiller av filmer
PictBridge kobler til (93)
1.3
Zooming (25)
PictBridge kobler til (94)
• Ikke koble fra kabelen for
flerbruksterminal mens
ikonet vises.
B
Indikator
Betydning
N
Avspilling (25)
Avspillingsindikator
00:00:12
Telleverk
101-0012
Mappe-fil-nummer (55)
2007 1 1
9:30 AM
Dato/tid for opptak av det
avspilte bildet
z STOP
z PLAY
Veiviser for avspilling av
bilder
BACK/
NEXT
Velge bilder
VOLUME
Justere volumet
Histogram (19)
•
vises når histogramdisplayet deaktiveres.
17
Indikatorer på skjermen
C
Indikator
Betydning
Avspillingsmedier
Avspillingsmappe (55)
101
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
8/8 12/12
Bildenummer/Antall bilder
tatt opp i valgt mappe
Endre mappe (55)
• Dette vises ikke når
internminnet brukes.
Målemodus (41)
Blits
Hvitbalanse (44)
WB
C:32:00
Egendiagnose-display
ISO400
ISO-tall (40)
+2.0EV
Eksponeringsverdi (40)
500
Lukkerhastighet
F3.5
Blenderverdi
(108)
18
Endre skjermbildet
v (DISP)-knapp
(skjermbildeknapp)
Hver gang du trykker på v (DISP)knappen, endres bildet som følger.
Lysstyrken for LCD-baklyset økes
• Hvis du viser bilder i skarpt utelys, justerer du
lysstyrken for LCD-baklyset opp.
Det kan imidlertid hende at batteristrømmen
brukes opp raskere under slike forhold.
• Når kameraet er koblet til en TV, veksler
visningen fra Histogram på til Indikatorer av og
deretter til Indikatorer på.
• Histogrammet vises ikke i følgende situasjoner:
Under opptak
– Når menyen vises.
– Når du filmer
Under avspilling
– Når menyen vises.
– I indeksmodus
– Når du bruker avspillingszoom.
– Når du roterer stillbilder.
– Når du spiller av film
• Det kan være stor forskjell på histogrammet
som vises når du gjør opptak og under avspilling
når:
– Blitsen blinker.
– Lukkerhastigheten er lav eller høy.
• Histogrammet vises kanskje ikke for bilder som
er tatt med andre kameraer.
Histogram på
Bildeinformasjonen
vises under
avspilling.
z Justere EV (Eksponeringsverdi) ved å vise
et histogram
A
Histogram-display
Indikatorer av
B
Mørkt
Indikatorer på
Lyst
Et histogram er en graf som viser hvor lyst
et bilde er. Trykk på v (DISP) gjentatte
ganger for å vise histogrammet på
skjermen. Grafen indikerer et lyst bilde når
den er forskjøvet til høyre, og et mørkt bilde
når den er forskjøvet til venstre.
A Antall piksler
B Lyshet
• Histogrammet vises også når du spiller av ett
enkelt bilde, men da kan du ikke justere
eksponeringen.
19
Bruke internminnet
Kameraet har omtrent 31 MB internt minne. Dette minnet er ikke uttagbart. Hvis det ikke er
satt inn en "Memory Stick Duo" i kameraet, kan du bruke internminnet når du tar bilder.
• Du kan ikke bruke internminnet når du spiller inn filmer med bildestørrelsen [640 (fin)].
Når det er satt inn en "Memory Stick Duo"
[Innspilling]: Bildene lagres på "Memory Stick Duo".
[Avspilling]: Bildene på "Memory Stick Duo" spilles av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret på "Memory Stick
Duo".
B
Når det ikke er satt inn en "Memory Stick Duo"
B
Internminne
[Innspilling]: Bildene lagres i internminnet.
[Avspilling]: Bildene som er lagret i internminnet, spilles
av.
[Meny, Innstillinger osv.]: Du kan utføre forskjellige
funksjoner på bilder som er lagret i internminnet.
Om bildedata som er lagret i internminnet
Det anbefales at du kopierer (sikkerhetskopierer) data ved å bruke en av metodene nedenfor.
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en "Memory Stick Duo"
Klargjør en "Memory Stick Duo" med en kapasitet på 64 MB eller mer, og utfør deretter
prosedyren som er forklart under [Kopier] (side 59).
Kopiere (sikkerhetskopiere) data på en harddisk på datamaskinen
Utfør prosedyren på sidene 75 til 78 uten å sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet.
• Du kan ikke kopiere data fra en "Memory Stick Duo" til internminnet.
• Ved å koble kameraet til en datamaskin ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal, kan du kopiere data
som er lagret i det interne minnet, til datamaskinen. Du kan imidlertid ikke kopiere data fra en
datamaskin, til internminnet.
20
Grunnleggende bruk
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Makroknapp
DISP-knapp
Blitsknapp
Lukkerknapp
Zoomknapp
Selvutløserknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
Kontrollknapp
1 Skyv linsedekselet nedover.
Grunnleggende bruk
MENU-knapp
2 Hold kameraet støtt, med armen langs siden.
Plasser motivet midt i
fokuseringsrammen.
3 Ta bilde med lukkerknappen.
1Trykk og hold lukkerknappen halvveis nede.
Indikatoren z (AE/AF-lås) (grønn) blinker, det kommer et lydsignal og indikatoren slutter å blinke
og lyser jevnt.
2Trykk lukkerknappen helt ned.
Det kommer lyd fra lukkeren.
Indikator for AE/AF-lås
21
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Du filmer
Trykk på HOME-knappen og velg
(Opptak) og velg deretter [
Filmmodus] (side 29).
Ta et stillbilde av et motiv som er vanskelig å fokusere på
• Korteste fotograferingsavstand er omtrent 50 cm (W) / omtrent 80 cm (T). Bruk nærbildemodus (makro)
eller Nærfokus-modus (side 23) når du fotograferer et motiv som er nærmere enn opptaksavstanden.
• Når kameraet ikke kan fokusere automatisk på motivet, endres indikatoren for AE/AF-lås slik at den
blinker sakte, og du hører ingen pipelyd. I tillegg forsvinner AV-avstandssøkerrammen. Komponer bildet
på nytt og fokuser igjen.
Motiver som er vanskelige å fokusere på:
–
–
–
–
–
–
–
Langt fra kameraet og mørkt
Kontrasten mellom motivet og bakgrunnen er dårlig.
Sett gjennom glass
I rask bevegelse
Reflekterende lys eller med en skinnende overflate
Blinking
Baklys
/ Bruke zoomen
Trykk på
for å zoome, trykk på
for å angre zoomen.
• Når zoomforstørrelsen overstiger 5×, bruker kameraet Digital zoom-funksjonen.
Du finner mer informasjon om innstillingene for [Digital zoom] og bildekvaliteten, på side 65.
Blits (Velge en blitsmodus for stillbilder)
Trykk på B ( ) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Autoblits
Blinker når det er for lite lys eller baklys (standardinnstilling)
: Blits tvunget på
SL : Sakte synkronisering (blits tvunget på)
Lukkerhastigheten er lav på mørke steder, slik at bakgrunnen, som ikke lyses opp av blitsen, skal vises
klart.
: Blits tvunget av
• Blitsen blinker to ganger. Den første gangen for å justere lysmengden.
• Mens blitsen lades, vises
.
22
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Makro/nærfokus (ta bilder på nært hold)
Trykk på b (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
Makro
• Det er anbefalt å sette zoomen helt ut til W-siden.
• Fokuseringsområdet blir mindre, og det kan hende at ikke hele motivet er i fokus.
• Autofokushastigheten blir lavere.
Nærfokus
•
•
•
•
•
Bruk denne modusen når du skal ta bilder på enda kortere avstander enn med
(makro)-opptak.
Den optiske zoomen er låst på W-siden, og kan ikke brukes.
Du kan ikke ta flere bilder i Serie- eller gruppemodus (side 38).
Du kan ikke bruke Ansiktsregistrering-funksjonen når tar bilder i Nærfokus-modus.
Når du trykker på zoomknappen, forstørres bildet ved hjelp av digital zoom.
Grunnleggende bruk
(Ingen indikator): Makro av
: Makro på (W-side: Ca. 8 cm eller mer, T-side: Ca. 80 cm eller mer)
: Nærfokus aktivert (Låst til W-siden: Ca. 1 til 20 cm)
23
Ta bilder enkelt (Autojustering-modus)
Bruke selvutløseren
Trykk på V (
) på kontrollknappen gjentatte ganger til ønsket modus er valgt.
(Ingen indikator): Bruker ikke selvutløser
: Angi 10 sekunders forsinkelse for selvutløser
: Angi 2 sekunders forsinkelse for selvutløser
Trykk på lukkerknappen. Selvutløserlampen blinker og du hører en pipelyd til lukkeren
aktiveres.
Selvutløserlampe
Hvis du vil avbryte, trykker du på V
på nytt.
• Bruk 2 sekunders forsinkelse hvis du vil forhindre uskarpe bilder forårsaket av at kameraet ristes når du
trykker på lukkerknappen.
24
Vise bilder
(indeks)/
(avspillingszoom)knapp
(avspillingszoom)knapp
(avspilling)knapp
MENU-knapp
z-knapp
HOME-knapp
1 Trykk på
Kontrollknapp
(avspilling)-knappen.
Grunnleggende bruk
v/V/b/B-knapp
Hvis du trykker på
(avspilling) når kameraet er slått av, aktiveres kameraet automatisk og stilles inn
på avspillingsmodus. Hvis du vil bytte til opptaksmodus, trykker du på
(avspilling) på nytt.
2 Velg et bilde med b/B på kontrollknappen.
Film:
Trykk på z for å spille av en film. (Trykk på z en gang til for å stoppe avspillingen.)
Trykk på b/B for å spole bakover/fremover. (Trykk på z for å gå tilbake til normal
avspilling.)
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk deretter på b/B for å justere
volumet.
• Filmer med bildestørrelsen [320] vises en størrelse mindre.
/ Vise et forstørret bilde (avspillingszoom)
Trykk på
mens du viser et stillbilde.
Trykk på
for å angre zoomen.
Justere utsnittet: v/V/b/B
Oppheve avspillingszoom: z
• Lagre forstørrede bilder: [Trimme] (side 52)
25
Vise bilder
Vise en indeksskjerm
Trykk på
(indeks) for å vise indeksskjermen mens et stillbilde vises.
Velg et bilde med v/V/b/B.
Du kan gå tilbake til skjermbildet med ett enkelt bilde, ved å trykke på z.
Hvis det finnes flere mapper i "Memory Stick Duo" som er satt inn i kameraet, velger du
mappevalgindikatoren med b, og deretter velger du ønsket mappe med v/V.
• Du kan også få tilgang til indeksskjermen ved å velge [
skjermbildet.
• Hver gang du trykker på
26
Indeksvisning] i HOME-
(indeks), endres antallet bilder i indeksskjermbildet.
Slette bilder
(avspilling)-knapp
MENU-knapp
z-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på
(avspilling)-knappen.
Grunnleggende bruk
v/V/b/B-knapp
2 Trykk MENU under visning i enkeltbilde- eller indeksmodus.
3 Velg [
Slett] med v på kontrollknappen.
4 Velg ønsket slettemetode med b/B: [Dette bildet], [Flere bilder] eller [Alt i
denne mappen], og trykk deretter z.
Når du velger [Dette bildet]
Sletter bildet som er valgt.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
27
Slette bilder
Når du velger [Flere bilder]
Velger og sletter flere bilder samtidig.
1 Velg bildene du vil slette og trykk på z.
(hakemerke) vises i avmerkingsboksen for bildet.
2 Trykk på MENU.
3 Velg [OK] med v og trykk på z.
Når du velger [Alt i denne mappen]
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
• Når indeksskjermen vises, kan du slette alle bildene i mappen ved å velge [Flere bilder],
flytte de uthevede bildene til mappeindikatoren med b og krysse av i avmerkingsboksen for
mappen.
28
Lære de ulike funksjonene – HOME/MENU
Bruke HOME-skjermbildet
HOME-skjermbildet er hovedskjermbildet som brukes til å få tilgang til de ulike funksjonene.
Du kan få tilgang til HOME-skjermbildet uansett hvilken opptaks-/visningsmodus du er i.
Kontrollknapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
Grunnleggende bruk
z-knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
Kategori
Element
Veiviser
2 Velg en kategori med b/B på kontrollknappen.
3 Velg et element med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke vise HOME-skjermbildet når en PictBridge-forbindelse eller en USB-
forbindelse er opprettet.
• Hvis du vil skifte til opptaksmodus, trykker du lukkerknappen halvveis inn.
29
Lære de ulike funksjonene – HOME/MENU
Elementer i HOME-skjermbildet
Når du trykker på HOME-knappen, vises elementene nedenfor. Detaljert informasjon om
elementene vises i veiledningen på skjermen.
Kategori
Elementer
Opptak
Autojustering (side 33)
Scenevalg (side 33)
Program Auto (side 33)
Filmmodus (side 33)
Vise bilder
Enkeltbilde (side 47)
Indeksvisning (side 47)
Lysbildevisning (side 47)
Skrive ut, annet
Utskrift
Musikkverktøy (side 88)
Last ned musikk
Administrer minne
Minneverktøy
Memory Stick-verktøy (side 58)
Format
Ny REC-mappe
Endre REC-mappe
Kopier
Formater musikk
Internt minneverktøy (side 60)
Format
Innst.
Hovedinnstillinger
Hovedinnstillinger 1 (side 61)
Pip
Initialiser
Hovedinnstillinger 2 (side 62)
USB-tilk.
Video ut
Funksj.veiv.
COMPONENT
Opptaksinnstillinger
Opptaksinnstillinger 1 (side 64)
AF-lys
Rutenettlinje
AF-modus
Digital zoom
Opptaksinnstillinger 2 (side 66)
Auto-orient.
Autovisning
Klokkeinnstillinger (side 67)
Language Setting (side 68)
30
Lære de ulike funksjonene – HOME/MENU
Bruke menyelementene
MENU-knapp
v/V/b/B-knapp
Kontrollknapp
1 Trykk på MENU for å vise menyen.
Grunnleggende bruk
z-knapp
Funksj.veiv.
Hvis du setter [Funksj.veiv.] til [Av],
slås funksjonsveiviseren av (side 61).
• Menyen kan bare vises når kameraet er i opptaks-eller avspillingsmodus.
• Ulike elementer er tilgjengelige, avhengig av modusen som er valgt.
2 Velg det ønskede menyelementet med v/V på kontrollknappen.
• Hvis det ønskede elementet ikke vises, må du fortsette å trykke på v/V til elementet vises på
skjermen.
3 Velg en innstilling med b/B.
• Hvis den ønskede innstillingen ikke vises, må du fortsette å trykke på b/B til innstillingen vises på
skjermen.
• Trykk på z etter at du har valgt et element.
4 Trykk på MENU for å slå av menyen.
31
Menyelementer
Hvilke menyelementer som er tilgjengelige, varierer avhengig av kameramodus.
Opptaksmenyen er bare tilgjengelig i opptaksmodus, og visningsmenyen er bare tilgjengelig i
avspillingsmodus.
Dessuten er ulike elementer tilgjengelige avhengig av valgt opptaksmodus (for eksempel
Autojustering, Scenevalg, Program Auto, Filmmodus) i HOME-skjermbildet eller i
avspillingsskjermbildet.
(
Valgt modus:
Autojustering
Scenevalg
: tilgjengelig)
Program
Auto
Filmmodus
—
—
—
—
Opptaksmeny (side 36)
Scenevalg
—
Bildestørr.
Ansiktsregistrering
*
REC-modus
*
Fargemodus
—
—
ISO
—
—
Målemodus
—
—
Fokus
—
—
—
—
EV
Hvitbalanse
—
*
Blitsnivå
—
—
—
*
—
Rødøyered.
SteadyShot
—
SETUP
*Driften kan være begrenset avhengig av valgt Scenevalg-modus (side 35).
Meny for visning (side 50)
(Slett)
(Retusjere)
DPOF
(Rotere)
32
(Lysbildevisning)
(Beskytt)
(Utskrift)
(Velg mappe)
Bruke funksjoner for opptak
Skifte opptaksmodus
Du kan skifte opptaksmodus i HOME-skjermbildet.
Opptaksmodi:
Tre opptaksmodi er tilgjengelige for stillbilder: Autojustering,
Scenevalg, Program Auto, og det er én opptaksmodus for filmer.
Standardinnstillingen er Autojustering.
Hvis du vil skifte til en annen opptaksmodus enn Autojustering, følger du
fremgangsmåten nedenfor.
1Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
2Velg
(Opptak) med b/B på kontrollknappen.
3Velg ønsket modus med v/V, og trykk deretter på z.
: Autojustering-modus
: Scenevalg-modus
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den
aktuelle scenen (side 34).
:Program Auto-modus
Gir deg muligheten til å ta bilder med automatisk justering av eksponeringen (både
lukkerhastighet og blenderverdi). Du kan også bruke menyen til å velge forskjellige
innstillinger. (Se side 32 for mer informasjon om tilgjengelige funksjoner.)
Bruke funksjoner for opptak
Gir deg muligheten til å ta stillbilder med innstillingen automatisk
justert.
: Filmmodus
Gir deg mulighet til å ta opp film med lyd.
HOME-knapp
Kontrollknapp
33
Ta bilder ved hjelp av Scenevalg
Scenevalg-modi
Følgende modi er forhåndsinnstilt til å passe for forholdene på stedet.
Høy følsomhet
Gir deg mulighet til å ta bilder
uten blits under forhold med lite
lys, med bildestabilisering.
Landskap
Fokuserer bare på et objekt langt
borte for å ta bilder av landskap og
lignende.
Høyhast.-lukker
Mykt snapshot
Gir deg mulighet til å ta bilder
med en behagelig atmosfære for
portretter av personer, blomster og
så videre.
Halvlysportrett*
Passer når du skal ta portrettbilder
når det er mørkt. Gir deg mulighet
til å ta skarpe bilder av personer
når det er mørkt, uten at du mister
den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Gir deg mulighet til å ta bilder av
objekter i bevegelse, utendørs og
på andre lyse steder.
• Lukkerhastigheten blir høyere
slik at bilder som tas i mørke
omgivelser, blir mørkere.
Strand
Når du tar bilder ved kysten eller
ved vann, fanges blåfargen i
vannet klart opp.
Snø
Når du tar bilder på steder med
snø eller på steder der hele
motivet er hvitt, bruker du denne
modusen for å hindre sunkne
farger og få klare bilder.
Halvlys*
Gir deg mulighet til å ta bilder om
natten på lange avstander uten at
du mister den mørke atmosfæren i
omgivelsene.
Fyrverkeri*
Gir deg mulighet til å ta bilder av
fyrverkeri all sin prakt.
* Når du tar bilder med modusen [Halvlysportrett], [Halvlys] eller [Fyrverkeri], er lukkerhastigheten lavere.
Vi anbefaler at du bruker et stativ for å unngå uskarpt resultat.
34
Ta bilder ved hjelp av Scenevalg
Funksjoner som ikke kan kombineres med Scenevalg
For at et gitt bilde skal bli tatt korrekt i samsvar med forholdene på stedet, blir en rekke
funksjoner angitt av kameraet. Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av
Scenevalg-modusen.
( : Du kan velge den ønskede innstillingen)
Makro/
nærfokus
Blits
/—
—/—
/—
SL
Ansiktsregistrering
Serie/
gruppe
—
—
*
—
—
—
—
—
—
—
—
Hvitbalanse
Rødøyered.
—
—/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—
/—
/
—
—/—
—
—
—
—
—
SteadyShot
Bruke funksjoner for opptak
/—
EV
* [Blits] kan ikke velges.
35
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Funksjonene som er tilgjengelige i opptaksmodus når du bruker MENU-knappen, er beskrevet
nedenfor. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan du se side 31.
De tilgjengelige modiene er angitt som vist nedenfor.
Du kan ikke velge modiene som vises i grått.
Tilgjengelig
Opptaksmodus (Autojustering/Scenevalg/Program Auto)
Standardinnstillingene er markert med
Ikke tilgjengelig
Filmmodus
.
Scenevalg: Bruke Scenevalg
Velg opptaksmodus for stillbilder.
Gir deg muligheten til å ta opp med forhåndsinnstilte innstillinger, i samsvar med den aktuelle
scenen (Scenevalg) (side 34).
Bildestørr.: Velge bildestørrelsen
For stillbilder
Velg bildestørrelse for stillbilder. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se side 11.
For film
(fin)
(std.)
36
Velg bildestørrelse for filmopptak. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du se side 11.
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Ansiktsregistrering: Registrere ansikt i bildet
Velg om du ønsker å bruke Ansiktsregistrering-funksjonen.
(På)
Registrering av ansiktene i bildet vil også justere fokus, blink,
eksponering, hvitbalanse og forhåndsblink for
rødøyereduksjon.
Ansiktsregistrering-merke
Ansiktsregistreringsramme
Ansiktsregistrering-funksjonen brukes ikke.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan du ikke bruke den digitale zoomen.
• Bare tilgjengelig for [Mykt snapshot] når du velger Scenevalg-modus. I dette tilfellet er
Ansiktsregistrering-modusen satt til [På] som standard.
• Opptil 8 ansikter i bildet kan registreres. Når du tar bilder med [Mykt snapshot], vil antallet
ansikt som kan registreres i bildet, være begrenset til inntil to.
• Når mer enn ett ansikt registreres i bildet, gis prioriteten for fokuspunktet automatisk til den
Bruke funksjoner for opptak
(Av)
av personene som kameraet identifiserer som hovedmotivet.
• Når du trykker lukkerknappen halvveis ned og holder den for å fokusere, blir rammen rundt
motivet som er i fokus, grønn. Hvis rammen ikke blir grønn, betyr det at et motiv på samme
avstand som hovedmotivet, også er i fokus.
• Ansiktsregistrering kan mislykkes, avhengig av forholdene funksjonen brukes i.
37
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
REC-modus: Velge modus for kontinuerlig opptak
Velger om kameraet bruker kontinuerlig opptak eller ikke når du trykker på lukkerknappen.
(Normal)
(Serie)
Fotograferer ikke kontinuerlig.
Tar inntil 100 bilder i rekkefølge når du holder inne
lukkerknappen.
• Blitsen er stilt inn på
BRK ±0.3EV
BRK ±0.7EV
BRK ±1.0EV
(blits tvunget av).
Tar en serie på tre bilder med automatisk varierte
eksponeringsverdier (Eksponeringsgruppe).
Jo større nivåtrinnsverdi, jo større variasjon på
eksponeringsverdien.
• Hvis du ikke kan avgjøre riktig eksponering, bruker du modusen
Eksponeringsgruppe, slik at eksponeringsverdien varieres.
Deretter velger du bildet med best eksponering.
• Du kan ikke ta bilder i Eksponeringsgruppe-modus når
(Opptak) er satt til [
Autojustering].
• Blitsen er stilt inn på
(blits tvunget av).
Om Serie
• Når du tar bilder ved hjelp av selvutløseren, tas det en serie på maksimum fem bilder.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,46 sekunder. Opptaksintervallet er lengre, avhengig av innstillingen for
bildestørrelsen.
• Når det er lite strøm igjen på batteriet, eller når internminnet eller "Memory Stick Duo" er full, stopper
Serie.
• Det kan hende du ikke kan ta bilder i Serie-modus, avhengig av Scenevalg-modus (side 35).
Om eksponeringsgruppen
• Fokus og hvitbalanse er justert for det første bildet, og disse innstillingene brukes også for de andre
bildene.
• Når eksponeringen justeres manuelt (side 40), forandrer eksponeringen seg basert på den justerte
lysstyrken.
• Opptaksintervallet er på ca. 0,46 sekunder.
• Hvis motivet er for lyst eller for mørkt, vil du kanskje ikke kunne ta gode bilder med den valgte
nivåtrinnverdien.
• Det kan være du ikke kan ta bilder i eksponeringsgruppemodus, avhengig av Scenevalg-modus (side 35).
38
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Fargemodus: Endre bildets livaktighet eller legge til spesialeffekter
Du kan endre lysstyrken i bildet, sammen med tilhørende effekter.
(Normal)
Angir at bildet vises med klare og dype farger.
(Naturlig)
Angir at bildet vises med diskré farger.
(Bruntone)
Angir at bildet vises i bruntone.
(S/HV)
Angir at bildet vises i i svart/hvitt.
Bruke funksjoner for opptak
(Livlig)
• Du kan velge bare [Normal], [S/HV] eller [Bruntone] når du tar opp film.
39
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
ISO: Velge lysfølsomhet
Lav ISO-følsomhet
Høy ISO-følsomhet
Velger en lysfølsomhet målt i ISO-enheter. Jo høyere tallet er, jo større er følsomheten.
Velg et stort tall når du tar opp på mørke steder eller
fotograferer et motiv som beveger seg i høy hastighet, eller
velg et lavt tall for å få høy bildekvalitet.
•
•
•
•
•
Hvis du vil ha mer informasjon om ISO-følsomhet, kan du se side 9.
Merk at bildet har en tendens til å bli mer kornete med økende ISO-følsomhetstall.
[ISO] er satt til [ISO AUTO] i Scenevalg-modus.
Du kan kun velge fra [ISO AUTO], [ISO 80] til [ISO 400] når du har satt Serie eller Eksponeringsgruppe.
Når du tar bilder i lysere omgivelser, vil kameraet automatisk øke tonegjengivelsen og forhindre at bildene
blir for lyse (bortsett fra når [ISO] er satt til [ISO 80]).
EV: Justere lysintensiteten
Justerer eksponeringen manuelt.
Mot –
Mot +
-2.0EV
Mot –: Gjør bildet mørkere.
0EV
Eksponeringen bestemmes automatisk av kameraet.
+2.0EV
Mot +: Gjør bildet lysere.
• Se side 9 hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen.
• Kompenseringsverdien kan angis i trinn på 1/3 EV.
• Hvis et motiv fotograferes under ekstremt lyse eller mørke forhold, eller blitsen brukes, vil
eksponeringskontrollen kanskje ikke være særlig virkningsfull.
40
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Målemodus: Velge målemodus
Velger målemetode, dvs. stiller inn hvilken del av motivet som skal måles for å bestemme
riktig eksponering.
(Multi)
Deler motivet inn i flere områder og måler i hvert område.
Kameraet fastsetter så en velbalansert eksponering
(Flermønstermåling).
(Senter)
Måler sentrum av motivet og bestemmer eksponeringen
basert på lysheten av motivet der (Sentervektet måling).
(Punkt)
(bare for stillbilder)
Måler bare på en del av motivet (Punktmåling).
Trådkors for punktmåling
Posisjonerer seg på motivet
• Hvis du vil ha mer informasjon om eksponeringen, kan du se side 9.
• Når du bruker punktmåling eller sentervektet måling, bør du sette [Fokus] til [Senter-AF] for å fokusere
på måleposisjonen (side 42).
Bruke funksjoner for opptak
• Denne funksjonen er nyttig når motivet er bakgrunnsbelyst eller
når det er sterk kontrast mellom motivet og bakgrunnen.
41
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Fokus: Endre fokuseringsmetode
Du kan endre fokuseringsmetoden. Bruk menyen når det er vanskelig å stille inn riktig fokus i
autofokusmodus.
(Multi-AF)
Fokuserer automatisk på et motiv i alle deler av
søkerrammen.
• Denne modusen er nyttig når motivet ikke befinner seg i midten
av rammen.
AF-avstandssøkerramme
(bare for stillbilder)
Indikator for AFavstandssøkerramme
(Senter-AF)
(bare for stillbilder)
Fokuserer automatisk på et motiv nær midten av
søkerrammen.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta
opp med den ønskede bildekomposisjonen.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
(Punkt-AF)
(bare for stillbilder)
Fokuserer automatisk på et ekstremt lite motiv eller et smalt
område.
• Når denne brukes sammen med AF-låsefunksjonen, kan du ta
opp med den ønskede bildekomposisjonen. Hold kameraet støtt
slik at ikke motivet og AF-avstandssøkerrammen blir feiljustert.
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AFavstandssøkerramme
1.0 m
3.0 m
7.0 m
(ubegrenset avstand)
42
Fokuserer på motivet ved hjelp av en tidligere angitt avstand
til motivet (Focus preset).
• Når du fotograferer et motiv gjennom et nett eller gjennom
vindusglass, er det vanskelig å få riktig fokus i autofokusmodus.
Da er det praktisk å bruke [Fokus].
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
• AF står for autofokus.
• Informasjonen om avstandsinnstilling er omtrentlig i [Focus preset]. Hvis du peker oppover eller nedover
med linsen, øker feilmarginen.
• Når du bruker digital zoom eller AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og en ny AFavstandssøkerramme vises med en prikket linje. AF-funksjonen vil da prioritere bevegelse som foregår i
sentrum eller nær sentrum av rammen.
z Hvis motivet ikke er i fokus
Når motivet er i kanten av rammen (eller på skjermen), eller når du bruker [Senter-AF] eller [Punkt-AF],
kan det hende at kameraet ikke fokuserer på et motiv som er i kanten av rammen.
1 Komponer bildet på nytt slik at motivet er midt i AF-avstandssøkerrammen, og trykk
lukkerknappen halvveis ned for å fokusere på motivet (AF-lås).
Bruke funksjoner for opptak
I så fall gjør du følgende:
AF-avstandssøkerramme
Indikator for AE/AF-lås
Så lenge du ikke trykker lukkerknappen helt ned, kan du forsøke prosedyren på nytt så mange
ganger du vil.
2 Når indikatoren for AE/AF-lås slutter å blinke og lyser jevnt, går du tilbake til det tidligere
komponerte bildet og trykker lukkerknappen helt ned.
43
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Hvitbalanse: Justere fargetonene
Justerer fargetonene i samsvar med lysforholdene under fotografering, for eksempel når
fargene i bildet ser rare ut.
(Auto)
(Dagslys)
Justerer for blant annet utendørsforhold på en fin dag,
kveldsutsikter, nattscener, neonskilt og fyrverkeri.
(Overskyet)
Justerer for overskyet vær eller sted med mye skygge.
(Fluorescerende lys 1)/
(Fluorescerende lys 2)/
(Fluorescerende lys 3)
Fluorescerende lys 1: Justerer for hvitt fluorescerende lys.
Fluorescerende lys 2: Justerer for naturlig hvitt
fluorescerende lys.
Fluorescerende lys 3: Justerer for hvitt fluorescerende
dagslys.
n (Hvitglødende)
44
Justerer hvitbalansen automatisk.
Justerer for steder under hvitglødende lampe eller under
sterkt lys, for eksempel i et fotostudio.
Opptaksmeny
WB (Blits)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Justerer for blitsforhold.
• Du kan ikke velge dette alternativet når du filmer.
Blitsnivå: Justere mengden blitslys
Justerer mengden blitslys.
(–)
Mot –: Reduserer blitsnivået.
(Normal)
(+)
Mot +: Øker blitsnivået.
Bruke funksjoner for opptak
• Hvis du vil ha mer informasjon om hvitbalansen, kan du se side 10.
• Under fluorescerende lys som blinker, vil hvitbalansefunksjonen kanskje ikke virke ordentlig, selv om du
velger [Fluorescerende lys 1], [Fluorescerende lys 2], [Fluorescerende lys 3].
• Bortsett fra i [Blits]-modiene er [Hvitbalanse] satt til [Auto] når blitsen blinker.
• Enkelte funksjoner er ikke tilgjengelige, avhengig av Scenevalg-modusen (side 35).
• Hvis du vil endre blitsmodus, kan du se side 22.
45
Opptaksmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Rødøyered.: Reduserer problemet med røde øyne
Blitsen blinker to eller flere ganger før bildet tas
for å redusere problemet med røde øyne ved bruk
av blits.
(Auto)
Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], blinker blitsen
automatisk for å redusere problemet med røde øyne.
(På)
Blitsen blinker alltid for å redusere problemet med røde øyne.
(Av)
Bruker ikke Rødøyered.
• Fordi det tar omtrent ett sekund før lukkeren klikker, må du holde kameraet støtt for å unngå vibrering. Du
må heller ikke la motivet røre seg.
• Det kan hende at rødøyereduksjon ikke gir den ønskede effekten. Dette avhenger av individuelle
forskjeller, avstanden til motivet, om den personen du fotograferer ser forhåndsblinket og av andre
forhold. Hvis det er tilfelle, kan du korrigere problemet med røde øyne ved hjelp av [Retusjere] i
visningsmenyen etter at du har tatt bildet (side 50).
• Denne innstillingen er ikke tilgjengelig, avhengig av Scenevalg-modusen (side 35).
• Hvis du setter [Ansiktsregistrering] til [Av], fungerer ikke Rødøyered., selv om du velger [Auto].
SteadyShot: Velge modus for fjerning av uskarphet
Velger modus for fjerning av uskarphet.
(Opptak)
Aktiverer funksjonen for fjerning av uskarphet når du trykker
lukkerknappen halvveis ned.
(Fortsett)
Aktiverer alltid funksjonen for fjerning av uskarphet. Du kan
stabilisere bilder selv når du zoomer inn på et objekt langt
borte.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Opptak]-modus.
(Av)
Bruker ikke modus for fjerning av uskarphet.
• Når modusen [
Autojustering] er valgt, er [SteadyShot] satt til [Opptak].
• For filmer finnes bare alternativene [Fortsett] og [Av].
Standardinnstillingen er satt til [Fortsett].
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte i følgende tilfeller:
– Når det er for store kamerarystelser
– Når lukkerhastigheten er lav, for eksempel ved fotografering av nattscener
SETUP: Velge opptaksinnstillingene
Velg innstillingene for opptaksfunksjonen. Elementene i denne menyen er de samme som
finnes i
(Opptaksinnstillinger) i HOME-skjermbildet. Se side 30.
46
Bruke funksjoner for visning
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Du kan spille av bilder ved hjelp av HOME-skjermbildet.
HOME-knapp
1 Trykk på HOME.
2 Velg
(Vise bilder) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg ønsket visningsmetode med v/V.
(Enkeltbilde): Spille av et enkeltbilde
(avspilling) (side 25).
(Indeksvisning): Spille av en liste med bilder
Dette har samme funksjon som når du trykker på
Viser en liste over bilder i den valgte mappen.
(indeks) (side 26).
(Lysbildevisning): Spille av en serie bilder
1 Velg [
Lysbildevisning].
Bruke funksjoner for visning
Viser bildet som ble tatt sist.
Dette har samme funksjon som når du trykker på
2 Velg [Start] med v/V, og trykk deretter på z for å starte avspillingen.
Stoppe lysbildevisningen midlertidig
Trykk på z på kontrollknappen.
Hvis du vil starte på nytt, velger du [Fortsett] med v/V og trykker på z.
• Lysbildevisningen fortsetter fra bildet som ble vist da visningen ble stoppet midlertidig, men musikken
starter fra begynnelsen igjen.
Vise forrige/neste bilde
Trykk på b/B mens lysbildevisningen er midlertidig stanset.
Justere volumet på musikken
Trykk på V for å vise volumkontrollskjermbildet, og trykk så på b/B for å justere volumet.
47
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Avslutte lysbildevisningen
Velg [Avslutt] med v/V mens lysbildevisningen er midlertidig stanset, og trykk deretter på z.
Endre oppsettet
Standardinnstillingene er markert med
.
Bilde
Bare når en "Memory Stick Duo" (ikke inkludert) er satt inn i kameraet.
Mappe
Spiller av alle bildene i den valgte mappen.
Alle
Spiller av alle bildene på "Memory Stick Duo" i rekkefølge.
Effekter
Enkelt
En enkel lysbildevisning som egner seg for et bredt utvalg
motiver.
Nostalgisk
En stemningsfull lysbildevisning med filmatmosfære.
Stilfullt
En stilig lysbildevisning i middels tempo.
Aktivt
En rask lysbildevisning som egner seg for motiver med høy
aktivitet.
Normal
En vanlig lysbildevisning som skifter bilder med
forhåndsangitte intervaller.
• Bare stillbilder vises når [Enkelt], [Nostalgisk], [Stilfullt] eller [Aktivt] er valgt.
• Musikk spilles ikke av (satt til [Av]) under en lysbildevisning av typen [Normal]. Lyden på filmer vil
høres.
Musikk
Den forhåndsangitte musikken varierer i henhold til valgt effekt.
48
Music1
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Enkelt].
Music2
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Nostalgisk].
Music3
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Stilfullt].
Music4
Standardinnstillingen for en lysbildevisning av typen
[Aktivt].
Av
Innstillingen for en lysbildevisning av typen [Normal]. Ingen
musikk tilgjengelig.
Spille av bilder fra HOME-skjermbildet
Intervall
3 sek.
5 sek.
Angir visningsintervallet for bilder i en lysbildevisning av
typen [Normal].
10 sek.
30 sek.
1 min.
Auto
Intervallet er angitt slik at det passer til det valgte [Effekter]elementet.
Innstillingen er fastsatt til [Auto] når [Normal] ikke er valgt
som [Effekter].
Gjenta
Spiller av bildene i en kontinuerlig sløyfe.
Av
Etter at alle bildene er avspilt, avsluttes lysbildevisningen.
z Legge til/endre musikkfiler
Du kan overføre en ønsket musikkfil fra CD eller MP3-filer til kameraet for avspilling under en
lysbildevisning. Du kan overføre musikken ved hjelp av [ Musikkverktøy] i
(Skrive ut, annet) i
HOME-skjermbildet og ved hjelp av "Music Transfer"-programvaren (inkludert) installert på en
datamaskin. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se side 88 og 90.
• Du kan spille inn opptil fire musikkstykker på kameraet (de fire forhåndsangitte stykkene (Music1–
Music4) kan erstattes med musikk du overfører).
• Maksimal lengde på hver musikkfil for avspilling på kameraet, er 180 sekunder.
• Hvis du ikke kan spille av en musikkfil fordi den er skadet eller av andre grunner ikke fungerer, kjører du
[Formater musikk] (side 88) og overfører musikken på nytt.
Bruke funksjoner for visning
På
49
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Denne delen omhandler menyelementene som er tilgjengelige når du trykker på MENUknappen i avspillingsmodus. Hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker menyen, kan
du se side 31.
(Slett): Slette bilder
Brukes til å velge og slette bilder på skjermbildet med ett enkelt bilde eller på
indeksskjermbildet. Se side 27.
(Dette bildet)
Sletter bildet som er valgt.
(Flere bilder)
Velger og sletter flere bilder.
(Alt i denne mappen)
Sletter alle bildene i den valgte mappen.
(Lysbildevisning): Spille av en serie bilder
Dette elementet har samme funksjon som
Se side 47.
(Lysbildevisning) i HOME-skjermbildet.
(Retusjere): Retusjere stillbilder etter at de er tatt
Gir deg mulighet til å gjøre justeringer på et stillbilde eller legge til effekter.
Det opprinnelige bildet bevares.
(Mykt fokus)
Gjør periferien rundt et valgt punkt uskarpt
1 Angi senterpunktet i bildet du ønsker å retusjere, med
v/V/b/B, og trykk deretter på MENU-knappen.
2 Velg [Nivå] med v/V og trykk på z, juster retusjeringsnivået
med v/V og trykk på z en gang til.
3 Juster området du ønsker å retusjere, med W/T-knappen.
4 Velg [OK] og trykk på z.
50
Visningsmeny
(Delvis farge)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Gjør området rundt et valgt punkt svart-hvitt
1 Angi senterpunktet i bildet du ønsker å retusjere, med
v/V/b/B, og trykk deretter på MENU-knappen.
2 Juster området du ønsker å retusjere, med W/T-knappen.
3 Velg [OK] og trykk på z.
(Fiskeøyeobjektiv)
Legg til en fiskeøyeeffekt rundt et valgt punkt
2 Velg [Nivå] med v/V og trykk på z, juster retusjeringsnivået
med v/V og trykk på z en gang til.
3 Velg [OK] og trykk på z.
(Kryssfilter)
Legg til en stjerneglanseffekt i lyse punkter i bildet
Bruke funksjoner for visning
1 Angi senterpunktet i bildet du ønsker å retusjere, med
v/V/b/B, og trykk deretter på MENU-knappen.
1 Velg [Nivå] med v/V og trykk på z, juster retusjeringsnivået
med v/V og trykk på z en gang til.
2 Juster lengden på området du ønsker å retusjere, med W/Tknappen.
3 Velg [OK] og trykk på z.
51
Visningsmeny
(Trimme)
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Beskjær bilder for å fjerne uønskede deler
1 Trykk på W/T-knappen for å zoome inn på trimmeområdet.
2 Angi punktet med v/V/b/B og trykk på MENU-knappen.
3 Velg [Bildestørr.] med v/V og trykk z.
Velg bildestørrelsen som skal brukes til å lagre bildet, og
trykk deretter z.
4 Velg [OK] og trykk på z.
(Rødøyekorreksjon)
Fjerner røde øyne forårsaket av blits
Velg [OK] med v/V og trykk på z.
• Det kan hende at det ikke er mulig å fjerne problemet med røde
øyne. Dette avhenger av bildet.
Når du velger [Trimme]
• Bildestørrelsen du kan trimme, kan variere avhengig av bildet.
• Kvaliteten på trimmede bilder kan være dårligere enn kvaliteten på det opprinnelige bildet.
52
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
(Beskytt): Hindre utilsiktet sletting
Beskytter bilder mot utilsiktet sletting.
(Dette bildet)
Beskytter/låser opp bildet som er valgt.
(Flere bilder)
Velger og beskytter/låser opp flere bilder.
Beskytte et bilde
1 Vis bildet du ønsker å beskytte, eller velg bildene på indeksskjermbildet.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg
(Beskytt) med v/V og velg [Dette bildet] med b/B. Trykk deretter på z.
Bildet beskyttes og indikatoren - (Beskytt) vises på bildet.
-
1 Trykk på MENU for å vise menyen.
2 Velg
(Beskytt) med v/V og velg [Flere bilder] med b/B. Trykk deretter på z.
I enkeltbildemodus:
3 Velg bildet du ønsker å beskytte, med b/B på kontrollknappen, og trykk så på z.
Et -merke legges ved det valgte bildet.
Bruke funksjoner for visning
Velge og beskytte bilder
4 Trykk på b/B for å vise andre bilder du ønsker å beskytte, og trykk så på z.
5 Trykk på MENU.
6 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
I indeksmodus:
3 Velg bildet du vil beskytte, med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Et -merke legges ved det valgte bildet.
4 Flytt uthevingen til mappevalgindikatoren med b og velg mappen som inneholder bildene du vil
beskytte, med v/V. Gjenta trinn 3 for å velge andre bilder.
5 Hvis du vil velge alle bildene i mappen, trykker du på z i trinn 4.
Et -merke legges ved den valgte mappen.
6 Trykk på MENU.
7 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
En - (Beskytt)-indikator vises på de valgte bildene.
53
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
Oppheve beskyttelsen
Velg bildet du vil oppheve beskyttelsen for, og lås det opp ved å utføre samme prosedyre som
når du beskytter det.
- (Beskytt)-indikatoren forsvinner.
• Merk at formateringen sletter alle data som er lagret på opptaksmediet, selv om bildene er
beskyttet. Bilder som er slettet på denne måten, kan ikke gjenopprettes.
• Det kan ta litt tid å beskytte et bilde.
DPOF: Legge til et merke for utskriftsrekkefølge
Tilføyer et DPOF-merke (utskriftsrekkefølge) til bilder du vil skrive ut (side 95).
(Dette bildet)
De DPOF-baserte utskriftsmerkene legges til/fjernes fra det
valgte bildet.
(Flere bilder)
Bilder velges og de DPOF-baserte utskriftsmerkene legges til/
fjernes fra bildene.
(Utskrift): Skrive ut bilder med en skriver
Se side 92.
Menyoperasjonen er den samme som da du valgte dette elementet fra HOME-skjermbildet.
(Rotere): Rotere et stillbilde
Roterer et stillbilde.
1 Vis det bildet som skal roteres.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg
4 Velg [
54
(Rotere) med v/V på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
] og roter bildet med b/B.
Visningsmeny
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 31
5 Velg [OK] med v/V, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke rotere beskyttede bilder eller filmer.
• Du vil kanskje ikke kunne rotere bilder som er tatt med andre kameraer.
• Når du viser bilder på en datamaskin, vil du kanskje ikke kunne se bilderotasjonen. Dette avhenger av
programvaren du bruker.
(Velg mappe): Velge mappe for visning av bilder
Velger mappen som inneholder bildet du vil spille av når du bruker kameraet med "Memory
Stick Duo".
1 Velg den ønskede mappen med b/B på kontrollknappen.
Oppheve mappevalget
Velg [Avslutt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
z Om mappen
Kameraet lagrer bilder i en spesifisert mappe på "Memory Stick Duo". Du kan bytte mappe eller opprette en
ny.
• Opprette en ny mappe t [Ny REC-mappe] (side 58)
• Bytte REC-mappe t [Endre REC-mappe] (side 59)
• Når flere mapper opprettes i "Memory Stick Duo", og det første eller det siste bildet i mappen blir vist,
dukker følgende indikatorer opp:
: Gå til forrige mappe.
: Gå til neste mappe.
: Gå til forrige eller neste mappe.
Bruke funksjoner for visning
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
55
Tilpasse innstillingene
Tilpasse funksjonen Administrer minne og
Innst.
Du kan endre standardinnstillingene ved hjelp av
HOME-skjermbildet.
(Administrer minne) eller
(Innst.) i
Kontrollknapp
z-knapp
v/V/b/B-knapp
HOME-knapp
1 Trykk på HOME for å vise HOME-skjermbildet.
2 Velg
(Administrer minne) eller
(Innst.) med b/B på kontrollknappen.
3 Velg ønsket element med v/V, og trykk deretter på z.
4 Flytt de uthevede elementene til elementvalgområdet med B, velg ønsket
element med v/V og trykk på z.
56
Tilpasse funksjonen Administrer minne og
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
5 Velg ønsket innstilling med v/V, og trykk deretter på z.
Avbryte innstillingsendringen
Velg [Avbryt] hvis det er en av innstillingselementene, og trykk deretter på z.
Hvis ikke, trykker du b.
• Innstillingen opprettholdes selv om strømmen blir slått av.
• Hvis du vil skifte til opptaksmodus, trykker du lukkerknappen halvveis inn.
Tilpasse innstillingene
57
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Minneverktøy – Memory Stick-verktøy
Dette elementet vises bare når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer "Memory Stick Duo". En kommersielt tilgjengelig "Memory Stick Duo" er
allerede formatert og kan brukes med én gang.
• Merk at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data på en "Memory Stick Duo", inklusive
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i Memory Stick vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
Ny REC-mappe
Oppretter en mappe i en "Memory Stick Duo" for opptak av bilder.
1 Velg [Ny REC-mappe] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for oppretting av mappe vises.
2 Velg [OK] med v , og trykk deretter på z.
En ny mappe vises med et nummer som ligger ett høyere enn det største nummeret, og mappen
blir den gjeldende opptaksmappen (REC-mappen).
Avbryte mappeoppretting
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
•
•
•
•
Når du ikke oppretter en ny mappe, er mappen "101MSDCF" valgt som REC-mappe.
Du kan opprette mapper med navn som går til "999MSDCF".
Bilder tas opp i den nyopprettede mappen inntil en annen mappe opprettes eller velges.
Du kan ikke slette en mappe med kameraet. For å slette en mappe må du bruke en datamaskin eller
lignende.
• Opptil 4000 bilder kan lagres i én mappe. Når mappekapasiteten er oppbrukt, opprettes det automatisk en
ny mappe.
• Du kan få mer informasjon ved å se "Lagringsmål og filnavn for bildefiler" (side 80).
58
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Endre REC-mappe
Endre mappe for lagring av innspilte bilder.
1 Velg [Endre REC-mappe] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Skjermbildet for valg av mappe vises.
2 Velg ønsket mappe med b/B og [OK] med v, og trykk deretter på z.
Avbryte endring av opptaksmappe
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
• Du kan ikke velge mappen "100MSDCF" som opptaksmappe (REC-mappe).
• Du kan ikke flytte innspilte bilder til en annen mappe.
Alle bildene i internminnet kopieres til "Memory Stick Duo".
1 Sett inn en "Memory Stick Duo" med 64 MB kapasitet eller mer.
2 Velg [Kopier] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli kopiert" vises.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Kopieringen starter.
Tilpasse innstillingene
Kopier
Avbryte kopieringen
Velg [Avbryt] i trinn 3, og trykk deretter på z.
• Bruk en helt oppladet batteripakke. Hvis du prøver å kopiere bildefiler og bruker en batteripakke som er
nesten utladet, kan det hende at batteripakken tømmes og kopieringen mislykkes eller dataene skades.
• Du kan ikke kopiere enkeltbilder.
• De opprinnelige bildene i internminnet, beholdes etter kopieringen. Du kan slette innholdet i internminnet
ved å ta ut "Memory Stick Duo" etter kopieringen og deretter kjøre [Format]-kommandoen i [
Internt
minneverktøy] (side 60).
• Når du kopierer dataene i det interne minnet til "Memory Stick Duo", kopieres alle dataene. Du kan ikke
velge en bestemt mappe på "Memory Stick Duo" som mål for dataene som kopieres.
• Selv om du kopierer data, kopieres ikke DPOF-merker (utskriftsrekkefølge).
59
Administrer minne
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Minneverktøy – Internt minneverktøy
Dette elementet vises ikke når "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet.
Format
Formaterer internminnet.
• Vær oppmerksom på at formatering fører til ugjenkallelig sletting av alle data i internminnet, inkludert
beskyttede bilder.
1 Velg [Format] med v/V/b/B på kontrollknappen, og trykk deretter på z.
Meldingen "Alle data i internminnet vil bli slettet" vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Formateringen er fullført.
Avbryte formateringen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
60
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Hovedinnstillinger – Hovedinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
Pip
Brukes til å velge lyden du hører når du bruker kameraet.
Lukker
Lyden av lukkeren høres når du trykker på lukkerknappen.
På
Et pip/lukkerlyden høres når du trykker på kontrollknappen/
lukkerknappen.
Av
Pip/lukkerlyden er slått av.
Funksj.veiv.
Når du bruker kameraet, vises instruksjoner for funksjonene.
Viser funksjonsveiviseren.
Av
Viser ikke funksjonsveiviseren.
Initialiser
Setter innstillingen tilbake til standardinnstillingen. Bildene som er lagret i internminnet,
bevares.
Tilpasse innstillingene
På
1 Velg [Initialiser] med v/V/b/B, og trykk deretter på z.
Meldingen "Initialisere alle innst." vises.
2 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
Innstillingene tilbakestilles til standardinnstillingen.
Avbryte tilbakestillingen
Velg [Avbryt] i trinn 2, og trykk deretter på z.
• Pass på at du ikke kobler fra strømmen under tilbakestillingen.
61
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Hovedinnstillinger – Hovedinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
USB-tilk.
Brukes til å velge USB-modus ved tilkobling av kameraet til en datamaskin eller en
PictBridge-kompatibel skriver ved hjelp av kabelen for flerbruksterminal.
PictBridge
Kameraet kobles til en PictBridge-kompatibel skriver
(side 92). Eventuelt vil kopieringsveiviseren starte automatisk
når du kobler kameraet til en datamaskin,
og bildene i opptaksmappen på kameraet kopieres til
datamaskinen (kompatibel med den installerte datamaskinen,
Windows XP, Mac OS X).
Mass Storage
Oppretter en masselagertilkobling mellom kameraet og
datamaskinen eller en annen USB-enhet (side 76).
Auto
Kameraet gjenkjenner automatisk og oppretter
kommunikasjon med en datamaskin eller en PictBridgekompatibel skriver (side 76 og 92).
• Hvis kameraet og en PictBridge-kompatibel skriver ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [PictBridge].
• Hvis kameraet og en datamaskin eller en annen USB ikke kan
kobles til hverandre med innstillingen [Auto], må du forandre
innstillingen til [Mass Storage].
COMPONENT
Velger SD eller HD(1080i) som videoutgangssignal i samsvar med den tilkoblede TV-en. Se
side 70.
62
HD(1080i)
Velger dette alternativet for tilkobling av kameraet til en High
Definition-TV med 1080i-mulighet.
SD
Velger dette elementet for tilkobling av kameraet til en TV
som ikke er kompatibel med et HD(1080i)-signal.
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Video ut
Stiller inn videoutgangssignalet i samsvar med TV-fargesystemet til det tilkoblede
videoutstyret. Forskjellige land og regioner bruker ulike TV-fargesystemer. Hvis du vil se på
bildene på en TV-skjerm, bør du se etter på side 71 for å finne TV-fargesystemet i det landet
eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC
Stiller inn videoutgangssignalet til NTSC-modus (dvs. for
USA og Japan).
PAL
Stiller inn videoutgangssignalet til PAL-modus (dvs. for
Europa).
Tilpasse innstillingene
63
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Opptaksinnstillinger – Opptaksinnstillinger 1
Standardinnstillingene er markert med
.
AF-lys
AF-lyset gir utfyllende belysning for å forenkle fokusering på et motiv i mørke omgivelser.
AF-lyset sender ut rødt lys, slik at kameraet lett kan fokusere når lukkerknappen trykkes
halvveis ned, inntil fokuset er låst. Indikatoren ON vil nå vises.
Auto
AF-lyset er aktivert.
Av
AF-lyset er ikke aktivert.
• Hvis AF-lyset ikke i tilstrekkelig grad lyser opp motivet, eller hvis det ikke er noen kontraster i motivet,
vil motivet ikke komme i fokus. (En avstand på opptil ca. 2,7 m (zoom: W) / 2,0 m (zoom: T) anbefales.)
• Det kan fokuseres på motivet så lenge AF-lyset når frem til motivet, selv om lyset treffer litt på siden av
midten av motivet.
• Når Focus preset er valgt (side 42), fungerer ikke AF-lyset.
• Når du bruker AF-lys, er AF-avstandssøkerrammen deaktivert, og ny AF-avstandssøkerramme vises med
en prikket linje. Autofokus prioriterer da gjenstander nær midten av rammen.
• AF-lyset fungerer ikke når [Halvlys], [Landskap], [Høyhast.-lukker] eller [Fyrverkeri] er valgt som
Scenevalg-modus.
• AF-lyset sender ut meget sterkt lys. Selv om dette ikke er farlig, bør du ikke se direkte inn i AF-lyset på
kort hold.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], fungerer ikke AF-lyset.
Rutenettlinje
Med rutenettlinjene som referanse kan du enkelt sette et element i en vannrett/loddrett
posisjon.
På
Viser rutenettlinjer.
Av
Viser ikke rutenettlinjer.
• Rutenettlinjene kommer ikke med på bildet.
64
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
AF-modus
Velger driftsmodusen for autofokus.
Enkel
Justerer fokuset automatisk når lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen er nyttig ved
fotografering av gjenstander i ro.
Skjerm
Justerer fokuset automatisk før lukkerknappen trykkes
halvveis ned og holdes. Denne modusen forkorter
fokuseringstiden.
• Batteriet brukes opp raskere enn i [Enkel]-modus.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], fungerer ikke [AF-modus].
Digital zoom
Velger modus for digital zoom. Kameraet forstørrer bildet ved hjelp av optisk zoom (opptil
5×). Når zoomforstørrelsen overstiger 5×, bruker kameraet enten smart zoom eller nøyaktig
digital zoom.
Smart (Smart zoom) (
)
• Maksimal forstørrelse med smart zoom vises i følgende tabell.
Nøyaktig (Nøyaktig zoom)
(
)
Forstørrer alle bildestørrelser opp til maksimalt 10×, men
bildekvaliteten forringes.
Av
Bruker ikke digital zoom.
Bildestørrelse og maksimal zoomforstørrelse ved bruk av smart zoom
Størrelse
Tilpasse innstillingene
Forstørrer bildet digitalt, nesten uten forvrengning. Dette er
ikke tilgjengelig når bildestørrelsen er satt til [8M] eller [3:2].
Maksimal zoomforstørrelse
5M
Ca. 6,3×
3M
Ca. 8,0×
VGA
Ca. 25×
16:9
Ca. 8,5×
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan du ikke bruke den digitale zoomen.
65
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Opptaksinnstillinger – Opptaksinnstillinger 2
Standardinnstillingene er markert med
.
Auto-orient.
Når kameraet roteres for å ta et portrettbilde, registrerer kameraet plasseringsendringen og
viser bildet i portrettplassering.
På
Tar bildet med riktig innstilling.
Av
Auto-orient. deaktivert.
• Avhengig av kameraets innspillingsvinkel kan det hende at bildet blir spilt inn med feil orientering. I så
fall kan du rotere bildet ved å se side 54.
Autovisning
Viser bildet på skjermen i ca. to sekunder umiddelbart etter at det er tatt.
På
Bruk Autovisning.
Av
Bruker ikke Autovisning.
• Hvis du trykker lukkerknappen halvveis ned i denne perioden, forsvinner visningen av det siste bildet som
ble tatt, og du kan umiddelbart ta neste bilde.
66
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Klokkeinnstillinger
Klokkeinnstillinger
Brukes til å stille inn dato og tid.
1 Trykk på HOME og velg [
Klokkeinnstillinger] fra
(Innst.) i HOME-skjermbildet.
2 Velg datovisningsformatet med v/V, og trykk deretter på z.
3 Velg hvert element med b/B og angi den numeriske verdien med v/V. Trykk deretter på z.
4 Velg [OK] og trykk deretter z.
Velg [Avbryt], og trykk deretter på z.
Tilpasse innstillingene
Avbryte stilling av klokken
67
Innst.
Nærmere informasjon om operasjonen
1 side 56
Language Setting
Language Setting
Brukes til å velge språket som skal brukes til menyelementer, advarsler og meldinger.
68
Vise bilder på en TV
Vise bilder på en TV
Du kan vise bilder på en TV-skjerm ved å koble kameraet til en TV.
Tilkoblingen varierer i henhold til hvilken type TV kameraet er koblet til.
Vise bilder ved å koble kameraet til en TV med den medfølgende
kabelen
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
VIDEO AUDIO
Gul
Svart
(avspilling)
-knapp
Kontrollknapp
2 Til multikontakten
• Plasser kameraet slik at skjermen vender oppover.
• Hvis TV-en har stereoinngangskontakter, kobler du lydpluggen (svart) på kabelen for flerbruksterminal, til
venstre lydkontakt.
Vise bilder på en TV
Kabel for flerbruksterminal
(inkludert)
2 Slå på TV-en og still inn TV/video-inngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse
det til TV-apparatet (side 63).
69
Vise bilder på en TV
Vise bilder ved å koble kameraet til en HD-TV
Du kan vise bilder ved å koble kameraet til en HD-TV (High Definition) med
komponentkabelen (ikke inkludert).
Slå av både kameraet og TV-en før du kobler sammen kameraet og TV-en.
1 Koble kameraet til TV-en.
1 Til lyd-/
videoinngangskontakter
COMPONENT
VIDEO IN
AUDIO
Rød/hvit
(avspilling)
-knapp
Grønn/blå/rød
Kontrollknapp
Komponentkabel
(ikke inkludert)
HOME-knapp
2 Til multikontakten
• Plasser kameraet slik at skjermen vender oppover.
• Kablene for videokontakter (grønn/blå/rød) har samme farge som tilhørende kontakter.
2 Slå på TV-en og still inn TV/video-inngangsbryteren på "video".
• Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med TV-en.
3 Trykk på
for å slå på kameraet.
Bilder som er tatt med kameraet, vises på TV-skjermen.
Trykk på b/B på kontrollknappen for å velge ønsket bilde.
70
Vise bilder på en TV
• Sett [COMPONENT] til [HD(1080i)] i [
Hovedinnstillinger 2] ved å velge
(Innst.) i HOMEskjermbildet (side 62).
• Når du bruker kameraet i utlandet, kan det bli nødvendig å skifte videoutgangssignalet for å tilpasse det til
TV-apparatet (side 63).
• Du kan ikke vise filmer i HD-signalformat.
Om fargesystemer for TV
Hvis du vil vise bilder på en TV-skjerm, trenger du en TV med en videoinngangskontakt og
kabelen for flerbruksterminal. Fargesystemet på TV-en må stemme overens med fargesystemet
på det digitale stillbildekameraet. Se etter på nedenstående lister for å finne TV-fargesystemet
i det landet eller den regionen hvor kameraet brukes.
NTSC-systemet
Bahamas, Bolivia, Canada, Chile, Colombia, Ecuador, Filippinene, Jamaica, Japan, Korea,
Mellomamerika, Mexico, Peru, Surinam, Taiwan, USA,Venezuela osv.
PAL-systemet
Australia, Belgia, Danmark, Finland, Hong Kong, Italia, Kina, Kuwait, Malaysia, Nederland,
New Zealand,Norge, Polen, Portugal, Singapore, Slovakiske Republikk, Spania, Storbritannia,
Sverige, Sveits, Thailand, Tsjekkiske Republikk, Tyskland, Ungarn, Østerrike osv.
PAL-M-systemet
Brasil
PAL-N-systemet
SECAM-systemet
Bulgaria, Frankrike, Guyana, Irak, Iran, Monaco, Russland, Ukraina osv.
Vise bilder på en TV
Argentina, Paraguay, Uruguay
71
Bruke datamaskinen
Få glede av Windows-datamaskinen
Nærmere informasjon om bruk av Macintosh-datamaskiner
finner du under "Bruke Macintosh-datamaskinen"
(side 89).
Dette avsnittet beskriver skjermbildet i engelsk versjon.
• I Windows Vista kan det hende at enkelte navn og handlinger er
annerledes enn det som beskrives nedenfor.
Installer programvaren (inkludert) først (side 74)
Kopiere bilder til datamaskinen (side 75)
• Vise bilder på datamaskinen
Se på bilder med "Picture Motion Browser" og "Music Transfer"
(side 82 og 88)
Se på bilder som er lagret på datamaskinen
Vise fotografier ordnet etter dato
Redigere bilder
Legge til / endre musikk ved hjelp av "Music Transfer"
Vise steder der du har tatt bilder, på et kart (krever Internetttilkobling)
• Lage en plate med bildene som er tatt (CD- eller DVD-skriver
er nødvendig)
• Sette inn dato på bildene og lagre eller skrive dem ut
•
•
•
•
•
72
Få glede av Windows-datamaskinen
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP* eller Windows Vista*
• Driften kan ikke garanteres i et miljø som er
basert på oppdateringer av ovenstående
operativsystemer eller i et multiboot-miljø
(flere operativsystemer på samme PC).
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for å bruke "Picture
Motion Browser" og "Music Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows XP*
Lydkort:16 bits stereolydkort med høyttalere
Hovedprosessor (CPU) / minne: Pentium
III 500 MHz eller raskere, 128 MB RAM
eller mer (Anbefales: Pentium III
800 MHz eller raskere og 256 MB RAM
eller mer)
Programvare: DirectX 9.0c eller senere
Skjerm: Skjermoppløsning: 1024 × 768
punkter eller mer. Farger: Tusener av
farger (16-biters farge) eller mer
* 64-bits versjoner og Starter (Edition) støttes
ikke.
• Programvaren er kompatibel med DirectXteknologi. Det kan være nødvendig å installere
"DirectX".
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha
mer informasjon om [PictBridge], kan du se
side 62.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Bruke datamaskinen
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering – 200 MB eller mer
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
73
Installere programvare (inkludert)
Du kan installere programvaren (inkludert)
ved hjelp av følgende prosedyre.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du ikke
koble kameraet til datamaskinen før
installeringen.
• I Windows 2000/XP må du logge på som
Administrator.
• Når den medfølgende programvaren er
installert, installeres USB-driveren automatisk.
1 Slå på datamaskinen, og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
4 Velg [Region] og [Country/Area]
og klikk på [Next].
Når [Welcome to the Install Shield
Wizard for Sony Picture Utility] vises,
klikker du på [Next].
Skjermbildet "License Agreement"
vises.
Les avtalen nøye. Hvis du godtar
vilkårene i avtalen, må du klikke på
boksen ved siden av [I accept the terms
of the license agreement] og deretter
klikke på [Next].
Vinduet med installeringsmenyen vises.
5 Følg instruksjonene på skjermen
for å fullføre installeringen.
• Hvis det ikke vises, dobbeltklikker du på
(SONYPICTUTIL).
(My Computer) t
• I Windows Vista kan det hende at Autokjørvinduet vises. Velg "Run Install.exe." og
fortsett installeringen ved å følge
instruksjonene som vises på skjermen.
2 Klikk på [Install].
Skjermbildet "Choose Setup Language"
vises.
3 Velg ønsket språk og klikk
deretter på [Next].
Skjermbildet [Location Settings] vises.
74
• Når du får se en melding som ber deg
bekrefte om du vil foreta en omstart, kan du
starte datamaskinen på nytt i samsvar med
instruksjonene på skjermen.
• Det kan hende DirectX installeres, avhengig
av systemmiljøet på datamaskinen.
6 Ta ut CD-ROM-en når
installeringen er fullført.
Når du har installert programvaren,
opprettes et snarveisikon for webområdet
for kunderegistrering på skrivebordet.
Når du har registrert deg på webområdet,
kan du få sikker og nyttig kundestøtte.
http://www.sony.net/registration/di
Kopiere bilder til datamaskinen
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Du kan kopiere bilder fra kameraet til
datamaskinen på følgende måte.
For en datamaskin med Memory Stickspor
Ta ut "Memory Stick Duo" fra kameraet, og
sett det inn i Memory Stick Duo-adapteren.
Sett inn Memory Stick Duo-adapteren i
datamaskinen, og kopier bildene.
• Også når du bruker Windows 95/98/98 Second
Edition/NT/Me, kan du kopiere bilder ved å
sette "Memory Stick Duo" inn i Memory Sticksporet på datamaskinen.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke
gjenkjennes, kan du se side 102.
For en datamaskin med Memory Stickspor
Følg trinn 1 til 4 på side 75 til 79 for å
kopiere bilder.
• Hvis du bruker Windows 2000, må du installere
programvaren (inkludert) før du fortsetter. Hvis
du bruker Windows XP, er installasjon ikke
nødvendig.
• Skjermbildene som vises i dette avsnittet, er
eksempler på det man får se når man kopierer
bilder fra "Memory Stick Duo".
Dette kameraet er ikke kompatibelt med
disse versjonene av Windowsoperativsystemet. Når du bruker en
datamaskin uten et Memory Stick-spor, må
du bruke en kommersielt tilgjengelig
Memory Stick Reader/Writer for å kopiere
bilder fra en "Memory Stick Duo" til
datamaskinen.
Hvis du vil kopiere bilder i det interne
minnet, til datamaskinen, kopierer du først
bildene til en "Memory Stick Duo", for
deretter å kopiere dem til datamaskinen.
1 Sett inn en "Memory Stick Duo"
med innspilte bilder i kameraet.
• Når du kopierer bilder i internminnet, er
ikke dette trinnet nødvendig.
2 Sett den oppladede batteripakken
inn i kameraet, eller koble
kameraet til en stikkontakt ved
hjelp av vekselstrømadapteren
(ikke inkludert) og USB-, A/V-, DC
IN-kabelen for flerbruksterminal
(ikke inkludert).
• Når du kopierer bilder til datamaskinen ved
hjelp av en batteripakke med lavt strømnivå,
kan kopieringen mislykkes eller bildedata
bli ødelagt hvis batteriene går tom for strøm
for tidlig.
3 Trykk på
(avspilling) og slå på
kameraet.
(avspilling)-knapp
Bruke datamaskinen
Med Windows 95/98/98 Second Edition/
NT/Me:
Trinn 1: Klargjøre kameraet og
datamaskinen
75
Kopiere bilder til datamaskinen
Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen
Koble kameraet til datamaskinen.
2 Til multikontakten
1 Til en USBkontakt
*
vises på skjermen under
kommunikasjonsøkten.
Ikke bruk datamaskinen mens indikatoren vises.
Når indikatoren endres til
, kan du
begynne å bruke datamaskinen igjen.
• Hvis "Kobler til Mass Storage…" ikke vises,
setter du [USB-tilk.] til [Mass Storage]
(side 62).
• Når programvaren (inkludert) er installert, kan
det hende at vinduet [Import Images] (side 82)
vises. I så fall kan du importere bilder direkte
ved hjelp av "Picture Motion Browser".
Trinn 3-A: Kopiere bilder til en
datamaskin
• For Windows 2000 følger du prosedyren som er
forklart i "Trinn 3-B: Kopiere bilder til en
datamaskin" på side 78.
• Hvis du bruker Windows XP/Vista og veiviseren
ikke vises automatisk, må du følge prosedyren
som er forklart under "Trinn 3-B: Kopiere bilder
til en datamaskin" på side 78.
Kabel for
flerbruksterminal
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til en "My Documents"mappe.
• Hvis du bruker Windows XP/Vista, vises
AutoPlay-veiviseren på skrivebordet.
"Kobler til Mass Storage…" vises på
kameraskjermen.
Tilgangsindikatorer*
Når en USB-tilkobling opprettes for første
gang, vil datamaskinen din automatisk sette
i gang et program for senere å kunne
gjenkjenne kameraet. Vent en stund.
76
1 Etter at du har opprettet en USBtilkobling i trinn 2, må du klikke på
[Copy pictures to a folder on my
computer using Microsoft
Scanner and Camera Wizard] t
[OK] når veiviservinduet vises
automatisk på skrivebordet.
Kopiere bilder til datamaskinen
4 Velg et navn og et mål for bildene,
og klikk på [Next].
1
1
2
Skjermbildet "Scanner and Camera
Wizard" vises.
2 Klikk på [Next].
Bildene som er lagret på kameraets
"Memory Stick Duo", vises.
• Hvis det ikke er satt inn en "Memory Stick
Duo", vises bildene i internminnet.
3 Klikk på avkrysningsboksen ved
uønskede bilder for å oppheve
merkingen av disse, så de ikke
blir kopiert. Klikk deretter på
[Next].
2
Bildekopieringen starter. Når
kopieringen er fullført, vises
skjermbildet "Other Options".
• Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"mappen.
5 Klikk på boksen ved siden av
[Nothing. I’m finished working
with these pictures] for å velge
dette alternativet, og klikk så på
[Next].
1
2
Bruke datamaskinen
1
2
Skjermbildet "Picture Name and
Destination" vises.
Skjermbildet "Completing the Scanner
and Camera Wizard" vises.
77
Kopiere bilder til datamaskinen
6 Klikk på [Finish].
Veiviservinduet lukkes.
• Hvis du vil fortsette å kopiere andre bilder,
kobler du fra kabelen for flerbruksterminal
(side 79). Deretter følger du prosedyren som
er forklart i "Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen" på side 76.
Trinn 3-B: Kopiere bilder til en
datamaskin
• For Windows XP følger du prosedyren som er
forklart i "Trinn 3-A: Kopiere bilder til en
datamaskin" på side 76.
Dette avsnittet beskriver et eksempel på
kopiering av bilder til "My Documents"mappen.
1 Dobbeltklikk på [My Computer] t
1
2
• Hvis du vil ha mer informasjon om
lagringsmålet for bildefilene, kan du se
(side 80).
3 Dobbeltklikk på mappen [My
Documents]. Høyreklikk deretter i
"My Documents"-vinduet for å
vise menyen, og klikk på [Paste].
1
[Removable Disk] t [DCIM].
2
Bildefilene kopieres til mappen "My
Documents".
• Hvis ikonet for "Removable Disk" ikke
vises, kan du se side 103.
2 Dobbeltklikk på mappen hvor de
bildefilene du vil kopiere, er
lagret.
Høyreklikk deretter på en bildefil
for å vise menyen, og klikk på
[Copy].
78
• Når målmappen for kopieringen allerede
inneholder et bilde med det samme
filnavnet, vises en melding som ber deg
bekrefte overskriving av den eksisterende
filen. Når du overskriver et eksisterende
bilde med et nytt, slettes dataene fra den
opprinnelige filen. For å kopiere en bildefil
til datamaskinen uten overskriving, må du
endre filnavnet og deretter kopiere
bildefilen. Du bør imidlertid være
oppmerksom på at hvis du endrer filnavnet
(side 81), kan det hende at du ikke kan spille
av det bildet med kameraet.
Kopiere bilder til datamaskinen
Trinn 4: Vise bilder på
datamaskinen
Slette USB-tilkoblingen
Dette avsnittet beskriver prosedyren for å se
på kopierte bilder i mappen "My
Documents".
1 Klikk på [Start] t [My
Documents].
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
1 Dobbeltklikk på
på oppgavelinjen.
2
Dobbeltklikk her
2 Klikk på
t [Stop].
(USB Mass Storage Device)
3 Bekreft enheten i bekreftelsesvinduet og
klikk på [OK].
1
4 Klikk på [OK].
Enheten kobles fra.
• Trinn 4 er unødvendig for Windows XP.
Innholdet i mappen "My Documents"
vises.
• Hvis du ikke bruker Windows XP, må du
dobbeltklikke på [My Documents] på
skrivebordet.
bildefilen.
Bruke datamaskinen
2 Dobbeltklikk på den ønskede
Bildet vises.
79
Kopiere bilder til datamaskinen
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler
Bildefilene som er spilt inn med kameraet,
er gruppert som mapper på "Memory Stick
Duo".
Eksempel: vise mapper i Windows XP
A Mapper som inneholder bildedata som er
tatt opp med et kamera som har funksjon
for opprettelse av mapper
B Mappe som inneholder bildedata som er
tatt opp med dette kameraet
Når det ikke er opprettet noen nye mapper,
finnes følgende mapper:
– "Memory Stick Duo": bare "101MSDCF"
– Internminne: bare "101_SONY"
• Du kan ikke spille inn bilder i mappen
"100MSDCF". Bildene i disse mappene er bare
tilgjengelige for visning.
• Du kan ikke spille inn bilder i eller spille av
bilder fra mappen "MISC".
80
• Bildefiler navngis som følger: ssss står for
et hvilket som helst nummer mellom 0001 og
9999. De numeriske delene av navnet til en
filmfil som er spilt inn i filmmodus, og den
tilsvarende indeksbildefilen, er like.
– Stillbildefiler: DSC0ssss.JPG
– Filmfiler: MOV0ssss.MPG
– Indeksbildefiler som spilles inn når du spiller
inn filmer: MOV0ssss.THM
• Du finner mer informasjon om mapper på side
55 og 58.
Vise bildefiler som er lagret på en datamaskin,
med kameraet (ved hjelp av en "Memory Stick Duo")
Dette kapitlet beskriver prosessen med en
Windows-datamaskin som eksempel.
Når en bildefil som er kopiert til en
datamaskin, ikke lenger finnes på en
"Memory Stick Duo", kan du vise den på
kameraet igjen ved å kopiere bildefilen fra
datamaskinen og over på en "Memory Stick
Duo".
• Trinn 1 er ikke påkrevd hvis navnet filen fikk i
kameraet ikke er endret.
• Enkelte bilder vil kanskje ikke kunne spilles av,
avhengig av bildestørrelsen.
• Når en bildefil er blitt behandlet av en
datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et
kamera av en annen modell enn ditt, kan det
ikke garanteres at du vil kunne spille av filen
med kameraet.
• Når det ikke finnes noen mappe, må du først
opprette en med kameraet (side 58) og deretter
kopiere bildefilen.
2 Kopier bildefilen til "Memory Stick
Duo"-mappen i følgende
rekkefølge:
1Høyreklikk på bildefilen, og klikk så på
[Copy].
2Dobbeltklikk på [Removable Disk] eller
[Sony MemoryStick] i [My Computer].
3Høyreklikk på [sssMSDCF]mappen i [DCIM]-mappen, og klikk så
på [Paste].
• sss står for et hvilket som helst tall
fra 100 til 999.
1 Høyreklikk på bildefilen, og klikk
så på [Rename]. Endre filnavnet
til "DSC0ssss".
Skriv inn et nummer mellom 0001 og
9999 for ssss.
2
Bruke datamaskinen
1
• Hvis meldingen om bekreftelse av
overskriving vises, må du skrive inn et annet
nummer.
• Det kan hende det vil vises et filetternavn,
avhengig av datamaskinens innstillinger.
Filetternavnet for stillbilder er JPG, og
filetternavnet for filmer er MPG. Ikke endre
filetternavnet.
81
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Ved hjelp av programvaren kan du bruke
stillbildene og filmene fra kameraet mer
enn noen gang.
Denne delen gir et sammendrag av "Picture
Motion Browser" samt grunnleggende
instruksjoner.
"Picture Motion Browser"oversikt
Med "Picture Motion Browser" kan du
gjøre følgende:
• Importere bilder som er tatt med kameraet, og
vise dem på datamaskinen.
• Ordne bilder på datamaskinen i en kalender og
vise dem etter opptaksdato.
• Retusjere (rødøyereduksjon osv.), skrive ut og
sende stillbilder som e-postvedlegg, endre
opptaksdato.
• Stillbilder kan skrives ut eller lagres med
datoen.
• Du kan lage en datadisk ved hjelp av en CDeller DVD-brenner.
• Du finner mer informasjon om "Picture Motion
Browser" i hjelpen.
Du får tilgang til hjelpen ved å klikke på
[Start] t [All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Help] t [Picture Motion Browser].
Starte og avslutte "Picture
Motion Browser"
Starte "Picture Motion Browser"
Dobbeltklikk på ikonet
(Picture Motion
Browser) på skrivebordet.
Du kan også gjøre følgende i Start-menyen:
Klikk på [Start] t [All Programs] (i
Windows 2000, [Programs]) t [Sony
Picture Utility] t [Picture Motion
Browser].
• Bekreftelsesmeldingen fra
informasjonsverktøyet vises på skjermen når
"Picture Motion Browser" startes for første
gang.
Velg [Start]. Denne funksjonen informerer deg
om nyheter, for eksempel
programvareoppdateringer. Du kan endre
innstillingen senere.
Avslutte "Picture Motion Browser"
Klikk på
skjermen.
i øvre høyre hjørne på
Grunnleggende instruksjoner
Følg disse trinnene for å importere og vise
bilder fra kameraet.
Importere bilder
1 Kontroller at "Media Check Tool"*
kjører.
Se etter ikonet
(Media Check Tool) på
oppgavelinjen.
* "Media Check Tool" er et program som
automatisk registrerer og importerer bilder
når du setter inn en "Memory Stick" eller
kobler til kameraet.
• Hvis ikonet
ikke finnes: Klikk på [Start]
t [All Programs] (i Windows 2000,
[Programs]) t [Sony Picture Utility] t
[Tools] t [Media Check Tool].
82
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
2 Koble kameraet til datamaskinen
med kabelen for
flerbruksterminal.
Når kameraet er registrert, vises vinduet
[Import Images].
Vise bilder
1 Kontrollere importerte bilder.
Når importen er fullført, startes "Picture
Motion Browser". Det vises
miniatyrbilder av de importerte bildene.
• Mappen "My Pictures" er angitt som
standardmappe i "Viewed folders".
• Du kan dobbeltklikke et miniatyrbilde for å
vise bildet.
• Hvis du bruker Memory Stick-sporet, ser du
først side 75.
• Hvis veiviseren for autokjøring vises i
Windows XP, lukker du den.
3 Importer bildene.
ordnet etter opptaksdato på en
kalender.
1Klikk på kategorien [Calendar].
Årene bildene ble tatt, vises.
2Klikk på ønsket år.
Bilder som er tatt det året, vises ordnet i
kalenderen etter opptaksdato.
3Du kan vise bildene etter måned ved å
klikke på ønsket måned.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den måneden.
Som standard importeres bildene til en
mappe som opprettes i "My Pictures" og
som er navngitt med importdatoen.
4Du kan vise bildene etter klokkeslett
ved å klikke på ønsket dato.
Miniatyrbilder vises av bilder som ble
tatt den dagen, ordnet etter time.
Bruke datamaskinen
Du starter importen av bilder ved å
klikke på [Import]-knappen.
2 Vise bilder i "Viewed folders"
• Du finner instruksjoner om hvordan du
endrer "Folder to be imported" på side 86.
83
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Skjermbilde for årsvisning
1
2
3
Skjermbilde for månedsvisning
• Du kan redigere viste bilder ved å klikke på
verktøylinjeknappen
.
Vise bilder i fullskjermsmodus
4
Du kan vise en lysbildevisning av
gjeldende bilder i fullskjermsmodus,
ved å klikke på .
Skjermbilde for timesvisning
• Du spiller av lysbildevisningen eller stopper
den midlertidig ved å klikke på
nederst
til venstre på skjermen.
• Du stopper lysbildevisningen ved å klikke
på
nederst til venstre på skjermen.
• Du kan vise en liste over bilder fra en
bestemt måned eller et bestemt år, ved å
klikke på den perioden til venstre i
skjermbildet.
3 Vise enkeltbilder.
I timesvisningsskjermbildet kan du
dobbeltklikke på et miniatyrbilde for å
vise bildet for seg selv i et eget vindu.
84
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Lage en datadisk
Bilder kan lagres i CD eller DVD som en
datadisk.
• CD- eller DVD-brenner er nødvendig.
• Følgende plater kan brukes som datadisk:
–
–
–
–
CD-R/RW (12 cm)
DVD±R/RW (12 cm)
DVD+R DL (12 cm)
DVD-R DL (12 cm)
1 Velg bilder som skal lagres på
platen.
• Du kan velge to eller flere tilstøtende bilder
ved å klikke på det første bildet og så holde
nede "Shift"-tasten og klikke på de neste
bildene.
• Du kan velge to eller flere bilder som ikke er
plassert ved siden av hverandre, ved å holde
nede "Ctrl"-tasten og klikke på de andre
bildene.
Bruke Map view til å vise
stillbilder på et kart
Med Map view kan du vise hvor et stillbilde
er tatt, inkludert informasjon om
plasseringen.
• Hvis du vil bruke Map view-funksjonen,
må datamaskinen være koblet til Internett.
1 Velg et miniatyrbilde som er
merket med
2 Klikk på
.
.
Map view-hovedvinduet vises.
2 Klikk på
-knappen på
verktøylinjen.
Skjermbildet [Create Data Disc] vises.
4 Følg instruksjonene på skjermen
og fortsett å lage datadisken.
• Legg til ønskede bilder ved å dra og slippe
dem i [Create Data Disc]-vinduet.
• Senere kan du legge til
plasseringsinformasjon på stillbildene ved
hjelp av Map view. Du finner mer
informasjon i hjelpen for Map view.
Bruke datamaskinen
3 Klikk på [Start].
• Kart og satellittbilder levert av Google Maps
kartservice.
Velge alle bildene i en mappe
Klikk på [folders]-kategorien og høyreklikk
på ikonet for ønsket mappe og velg [Create
Data Disc]. Alle bildene i en mappe kan
velges.
85
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Andre funksjoner
Klargjøre bilder som er lagret på
datamaskinen, for visning
Du viser dem ved å registrere mappen som
inneholder bildene, som en del av "Viewed
folders".
1 Velg [Import Settings] t
[Location for Imported Images]
fra [File]-menyen.
Skjermbildet "Location for Imported Images"
vises.
1 Klikk på
på hovedskjermbildet
eller velg [Register Folders to
View] i [File]-menyen.
Innstillingsskjermbildet for registrering av
"Viewed folders" vises.
2 Velg "Folder to be imported".
• Du kan angi "Folder to be imported" fra
mappene som er registrerte som "Viewed
folders".
Oppdatere
bilderegistreringsinformasjon
2 Angi mappen med bilder for
import for å registrere mappen i
"Viewed folders".
Oppdater bildeinformasjonen ved å velge
[Update Database] fra menyen [Tools].
• Det kan ta en stund å oppdatere databasen.
• Hvis du endrer navnet på bildefilene eller
mappene i "Viewed folders", kan de ikke
vises med denne programvaren. Da må du
oppdatere databasen.
Lagre bilder med datoen
3 Klikk på [OK].
Bildeinformasjonen blir registrert i databasen.
• Bilder i undermapper i "Viewed folders",
registreres også.
Endre "Folder to be imported"
Du kan endre "Folder to be imported" ved å
åpne "Import Settings".
1 Dobbeltklikk på et bilde for å vise det.
2 Klikk på
og velg [Insert Date] fra
rullegardinlisten.
3 Velg ønsket farge og plassering og klikk
deretter på [OK].
4 Klikk på
for å lagre.
Skrive ut bilder med datoen
1 Velg stillbildet du vil skrive ut.
2 Klikk på
på verktøylinjen.
3 Klikk i avmerkingsboksen for [Print date
taken] i Utskriftsalternativer.
4 Klikk på [Print].
86
Bruke "Picture Motion Browser" (inkludert)
Avinstallere "Picture Motion
Browser"
1 Klikk på [Start] t [Control Panel]
(i Windows 2000, [Start] t [Settings] t
[Control Panel]), og dobbeltklikk på [Add/
Remove Programs].
2 Velg [Sony Picture Utility] og klikk på
[Remove] (i Windows 2000, [Change/
Remove]) for å kjøre avinstalleringen.
Bruke datamaskinen
87
Bruke "Music Transfer" (inkludert)
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, med dine egne
musikkfiler, ved hjelp av "Music Transfer"
på CD-ROM-en (inkludert). Du kan også
slette eller legge til disse filene når du vil.
Legge til / endre musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer", står oppført nedenfor:
forhåndslagret på fabrikken, til kameraet:
1 Utfør [Formater musikk] i trinn 3.
2 Utfør [Restore defaults] på "Music
Transfer".
Alle musikkfiler går tilbake til den
forhåndslagrede musikken, og [Musikk] i
[Lysbildevisning]-menyen settes til [Av].
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
3 Velg en passende musikkfil for
lysbildeeffekten (side 47).
Du kan tilbakestille musikkfilene til de
forhåndslagrede filene ved hjelp av
[Initialiser] (side 61), men dette vil føre til
at andre innstillinger også tilbakestilles.
1 Trykk på HOME for å vise HOME-
• Du finner mer informasjon om bruk av "Music
Transfer" ved å se den elektroniske hjelpen i
"Music Transfer".
skjermbildet.
2 Velg
(Skrive ut, annet) med
b/B på kontrollknappen, velg
[ Musikkverktøy] med v/V og
trykk på z.
3 Velg [Last ned musikk] med
v/V/b/B, og trykk deretter på z.
Meldingen "Koble til PC" vises.
4 Opprett en USB-tilkobling mellom
kameraet og datamaskinen.
5 Start "Music Transfer".
6 Følg instruksjonene på skjermen
for å legge til / endre musikkfiler.
88
• Slik gjenoppretter du musikken som er
Bruke Macintosh-datamaskinen
Du kan kopiere bilder til Macintoshdatamaskinen.
• "Picture Motion Browser" er ikke kompatibel
med Macintosh-datamaskiner.
Anbefalt datamaskinmiljø
Følgende maskin- og programvaremiljø
anbefales for en datamaskin som skal
kobles til kameraet.
Anbefalt miljø for kopiering av bilder
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS 9.1/9.2/ Mac OS X (v10.1 til
v10.4)
USB-kontakt: Inkludert (standard)
Anbefalt miljø for å bruke "Music
Transfer"
Operativsystem (forhåndsinstallert):
Mac OS X (v10.3 til v10.4)
Hovedprosessor (CPU): iMac, eMac,
iBook, PowerBook, Power Mac G3/G4/
G5-serien, Mac mini
Minne: 64 MB eller mer (128 MB eller mer
anbefales)
Harddisk: Nødvendig diskplass for
installering – omtrent 250 MB
• Driften kan ikke garanteres for alle de anbefalte
datamaskinmiljøene som er nevnt ovenfor.
• Hvis du kobler til to eller flere USB-enheter
samtidig til én enkelt datamaskin, kan det hende
at enkelte enheter, blant annet kameraet, ikke vil
fungere, avhengig av hvilke USB-enheter du
bruker.
• Driften kan ikke garanteres hvis du bruker en
USB-hub.
• Hvis du kobler til kameraet med et USBgrensesnitt som er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt), vil du kunne foreta
avansert overføring (høyhastighetsoverføring),
da dette kameraet er kompatibelt med Hi-Speed
USB (USB 2.0-kompatibelt).
Kopiere og vise bilder på en
datamaskin
1 Klargjør kameraet og en
Macintosh-datamaskin.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 1: Klargjøre kameraet
og datamaskinen" på side 75.
2 Koble til kabelen for
flerbruksterminal.
Utfør den samme prosedyren som er
beskrevet i "Trinn 2: Koble sammen
kameraet og datamaskinen" på side 76.
3 Kopier bildefiler til Macintoshdatamaskinen.
1Dobbeltklikk det nylig gjenkjente
ikonet t [DCIM] t mappen hvor de
bildene du vil kopiere, er lagret.
Bruke datamaskinen
Merknader om tilkobling av kameraet til
en datamaskin
• Når du kobler kameraet til datamaskinen, finnes
det tre USB-tilkoblingsmodi, nemlig [Auto]
(standardinnstilling), [Mass Storage] og
[PictBridge]. Dette kapitlet beskriver [Auto] og
[Mass Storage] som eksempler. Hvis du vil ha
mer informasjon om [PictBridge], kan du se
side 62.
• Når datamaskinen starter igjen fra hvile- eller
dvalemodus, kan det hende at kommunikasjonen
mellom kameraet og datamaskinen ikke vil
gjenopprettes samtidig.
2Trekk og slipp bildefilene til
harddiskikonet.
Bildefilene kopieres til harddisken.
• Hvis du vil ha nærmere informasjon om
lagringsstedet for filene og filnavnene, kan
du se side 80.
89
Bruke Macintosh-datamaskinen
4 Vise bilder på datamaskinen
Dobbeltklikk på harddiskikonet t og
den ønskede bildefilen i mappen som
inneholder de kopierte filene, for å åpne
filen.
Slette USB-tilkoblingen
Utfør nedenstående prosedyrer på forhånd
når du vil gjøre følgende:
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal
• Ta ut en "Memory Stick Duo"
• Sette inn en "Memory Stick Duo" i kameraet
etter at du har kopiert bilder fra internminnet
• Slå av kameraet
Dra og slipp diskikonet eller ikonet for
"Memory Stick Duo" til papirkurvikonet.
Kameraet kobles fra datamaskinen.
Legge til / endre musikk ved
hjelp av "Music Transfer"
Du kan bytte ut musikkfilene som
forhåndslagres på fabrikken, med dine egne
musikkfiler. Du kan også slette eller legge
til disse filene når du vil.
Musikkformatene du kan overføre med
"Music Transfer", står oppført nedenfor:
• MP3-filer som lagres på harddisken på
datamaskinen
• Musikk på CD-er
• Forhåndslagret musikk på kameraet
Installere "Music Transfer"
• Avslutt alle andre programmer før du installerer
"Music Transfer".
• For installering må du logge på som
Administrator.
1 Slå på Macintosh-datamaskinen og sett inn
CD-ROM-en (inkludert) i CD-ROMstasjonen.
2 Dobbeltklikk på
90
(SONYPICTUTIL).
3 Dobbeltklikk på filen [MusicTransfer.pkg]
i mappen [MAC].
Installeringen av programvaren starter.
Slik legger du til / endrer musikkfiler
Se "Legge til / endre musikk ved hjelp av
"Music Transfer"" på side 88.
Brukerstøtte
Ytterligere informasjon om dette
produktet og svar på vanlige
spørsmål finner du på Sonys webområde for kundestøtte.
http://www.sony.net/
Skrive ut stillbilder
Slik skriver du ut stillbilder
Når du skriver ut bilder som er tatt i [16:9]modus, kan det hende at begge kantene blir kuttet
av. Kontroller dette før utskrift (side 105).
Skrive ut direkte med en PictBridge-kompatibel skriver (side 92)
Du kan skrive ut bilder ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
Skrive ut direkte med en "Memory Stick"-kompatibel skriver
Du kan skrive ut bilder med en "Memory Stick"-kompatibel
skriver.
Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte
med skriveren.
Skrive ut med en datamaskin
Ved hjelp av den medfølgende "Picture Motion Browser"programvaren kan du kopiere bildene til en datamaskin og skrive
dem ut.
Du kan sette inn datoen på bildet og skrive det ut (side 86).
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo" med bilder du har tatt
med kameraet, til en fotoforretning eller et kopisenter. Du kan
merke bilder du på forhånd vet du vil skrive ut, med et DPOFmerke (utskriftsrekkefølge).
Skrive ut stillbilder
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter (side 95)
91
Skrive ut bilder direkte med en PictBridgekompatibel skriver
Selv om du ikke har noen datamaskin, kan
du skrive ut bilder du har tatt med kameraet,
ved å koble kameraet direkte til en
PictBridge-kompatibel skriver.
• "PictBridge" er basert på CIPA-standarden.
(CIPA: Camera & Imaging Products
Association)
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Hvis
-indikatoren blinker på
kameraskjermen (feilvarsling), må du
kontrollere den tilkoblede skriveren.
Trinn 1: Klargjøre kameraet
Klargjør kameraet for å koble det til
skriveren med kabelen for
flerbruksterminal. Når du kobler kameraet
til en skriver som blir gjenkjent når [USBtilk.] er satt til [Auto], bortfaller trinn 1.
MENUknapp
Kontrollknapp
HOMEknapp
• Du bør bruke fullt oppladede batterier for å
unngå at strømmen blir borte midt i
utskriftsprosessen.
1 Trykk på HOME for å vise HOMEskjermbildet.
2 Velg
(Innst.) med b/B, velg
[
Hovedinnstillinger] med v/V,
og trykk deretter på z.
3 Velg [
Hovedinnstillinger 2]
med v/V/b/B, velg [USB-tilk.], og
trykk deretter på z.
4 Velg [PictBridge] med v/V, og
trykk deretter på z.
USB-modus er angitt.
92
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Trinn 2: Koble kameraet til
skriveren
Trinn 3: Velge et bilde som skal
skrives ut
1 Koble kameraet til skriveren.
Velg [Dette bildet] eller [Flere bilder]
med v/V, og trykk deretter på z.
Når du velger [Dette bildet]
Skriver ut det valgte bildet. Gå til trinn 4.
Når du velger [Flere bilder]
Velger og skriver ut flere bilder.
2 Til
multikontakten
1 Velg bildet du vil skrive ut, med
v/V/b/B, og trykk så på z.
-merket vises på det valgte bildet.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
3 Velg [OK] med v, og trykk deretter på z.
1 Til USBkontakten
Kabel for
flerbruksterminal
• Når indeksskjermen vises, kan du skrive ut
alle bildene i mappen ved å velge [Flere
bilder], flytte de uthevede bildene til
mappeindikatoren med b og krysse av i
avmerkingsboksen for mappen.
Trinn 4: Skrive ut
2 Slå på kameraet og skriveren.
1 Velg utskriftsinnstillinger med
v/V/b/B.
[Antall]
Kameraet stilles inn på avspillingsmodus,
og så vises et bilde og utskriftsmenyen på
skjermen.
Skrive ut stillbilder
Etter at forbindelsen er
opprettet, vises indikatoren
.
Når [Layout] er satt til [1/side u. kant]
eller [1/side m. kant]:
Velg det antallet ark du vil skrive ut
(med det samme bildet). Bildet skrives
ut som et enkeltbilde.
93
Skrive ut bilder direkte med en PictBridge-kompatibel skriver
Når [Layout] ikke er satt til [1/side u.
kant] eller [1/side m. kant]:
Trinn 5: Stoppe utskriftsjobben
Velg det antallet bilder du vil skrive ut
som et indeksbilde. Hvis du valgte
[Dette bildet] i trinn 1, må du velge hvor
mange ganger det samme bildet skal
skrives ut på ett ark som et indeksbilde.
Koble kabelen for flerbruksterminalen fra
kameraet når skjermbildet endres til det
samme som i fase 2.
• Det angitte antallet bilder passer kanskje
ikke på ett enkelt ark.
[Layout]
Angi hvor mange bilder som skal
skrives ut på ett papirark.
[Størrelse]
Velg størrelsen på utskriftsarket.
[Dato]
Velg [Dag&tid] eller [Dato] for å sette
inn dato og tid i bildene.
• Når du velger [Dato], settes datoen inn i den
rekkefølgen du velger (side 67). Det kan
hende denne funksjonen ikke er tilgjengelig,
avhengig av skriveren.
2 Velg [OK] med v og trykk deretter
på z.
Bildet skrives ut.
• Ikke koble fra kabelen for flerbruksterminal
mens ikonet
(PictBridge Connecting)
vises på skjermen.
Indikatoren
Skrive ut andre bilder
Velg [Flere bilder] og utfør prosessen på
nytt fra trinn 3.
94
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Du kan ta med deg en "Memory Stick Duo"
med bilder du har tatt med kameraet, til en
fotoforretning eller et kopisenter. Hvis
fotoforretningen/kopisenteret støtter
fotoutskriftstjenester som er kompatible
med DPOF, kan du lage et DPOF-merke
(utskriftsrekkefølge) på bildene på forhånd,
så du ikke trenger å velge bildene på nytt
når du får dem skrevet ut.
• Du kan ikke skrive ut bilder som er lagret i
internminnet, direkte fra kameraet i en
fotoforretning eller et kopisenter. Kopier bildene
til en "Memory Stick Duo", og ta "Memory
Stick Duo" med deg til butikken.
Merke et valgt bilde
MENUknapp
Kontrollknapp
1 Vis det bildet du vil skrive ut.
Hva er DPOF?
DPOF (Digital Print Order Format) er en
funksjon som setter deg i stand til å lage et
DPOF-merke (utskriftsrekkefølge) på de
bildene på "Memory Stick Duo" som du vil
skrive ut senere.
2 Trykk på MENU for å vise menyen.
• Du kan også skrive ut bildene med DPOFmerket (utskriftsrekkefølge) ved hjelp av en
skriver som er kompatibel med DPOFstandarden (Digital Print Order Format) eller en
PictBridge-kompatibel skriver.
• Du kan ikke merke filmer.
[Dette bildet]. Trykk deretter på z.
3 Velg [DPOF] med v/V og velg
DPOF-merket (utskriftsrekkefølge)
legges ved bildet.
DPOF
Når du tar med deg en "Memory Stick
Duo" til fotoforretningen eller
kopisenteret
Fjerne merket
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
Skrive ut stillbilder
• Hør med forretningen eller kopisenteret hvilke
typer "Memory Stick Duo" de kan skrive ut fra.
• Hvis fotoforretningen eller kopisenteret ikke
kan skrive ut fra "Memory Stick Duo", kan du
kopiere de bildene du vil ha skrevet ut, til et
annet medium, for eksempel en CD-R, og ta den
med deg til fotoforretningen eller kopisenteret.
• Pass på å ta med deg Memory Stick Duoadapteren.
• Før du tar med deg bildedata til fotoforretningen
eller kopisenteret, må du alltid ta en
sikkerhetskopi av dataene dine på en disk.
• Du kan ikke stille inn antall utskrifter.
• Hvis du vil innkopiere datoer på bilder, må du
kontakte forretningen eller kopisenteret.
95
Skrive ut i fotoforretning/kopisenter
Velge og merke bildene
1 Trykk på MENU for å vise menyen.
2 Velg [DPOF] med v/V, velg [Flere
bilder] og trykk z.
3 Velg bildet du vil merke, med v/V/
b/B, og trykk deretter z.
Et
-merke legges ved det valgte bildet.
4 Trykk på MENU.
5 Velg [OK] med v, og trykk deretter
på z.
96
Oppheve utvalget
Opphev ved å velge [Avslutt] i trinn 5, og
trykk deretter på z.
Fjerne merket
Velg de bildene du vil oppheve merkingen
av og trykk på z i trinn 3.
Merke alle bildene i mappen
I trinn 3 flytter du rammen til
mappeindikatoren med b, og deretter
trykker du på z.
Et -merke legges ved den valgte mappen
og alle bildene.
Feilsøking
Feilsøking
Hvis du får problemer med kameraet, kan du prøve å løse dem på følgende måter:
1 Kontroller punktene på side 98 til 107.
Hvis det vises en kode, for eksempel "C/E:ss:ss", på skjermen, kan du se
side 108.
2 Ta ut batteripakken og sett den inn igjen etter omtrent ett minutt, og slå på
strømmen.
3 Start innstillingene (side 61).
4 Konsulter Sony-forhandleren eller det lokale, autoriserte Sonyservicesenteret.
Du bør være oppmerksom på at du gir tillatelse til at innholdet i internminnet, musikkfilene,
kan bli kontrollert når du sender kameraet inn til reparasjon.
Klikk på et av elementene nedenfor for å gå til siden som forklarer symptomet og årsaken eller
anbefalt handling.
Batteripakke og strøm
98
"Memory Stick Duo"
104
Ta stillbilder/filme
98
Internminne
105
105
101
Skrive ut
Slette/redigere bilder
102
PictBridge-kompatibel skriver 106
Datamaskiner
102
Annet
Picture Motion Browser
104
Feilsøking
Vise bilder
107
97
Feilsøking
Batteripakke og strøm
Batteripakken kan ikke installeres.
• Installer batteripakken på korrekt måte ved å bruke tuppen på batteripakken til å skyve
batteriutløseren mot bunnen av kameraet.
Kan ikke slå på kameraet.
• Etter at batteripakken er installert i kameraet, kan det ta en liten stund før det blir strøm på
kameraet.
• Installer batteripakken på korrekt måte.
• Det er lite strøm i batteripakken. Sett inn en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 114). Bytt den ut med en ny.
• Bruk en anbefalt batteripakke.
Strømmen slås plutselig av.
• Hvis du ikke bruker kameraet på omtrent tre minutter når det er slått på, slås kameraet av
automatisk for å forhindre at batteripakken brukes opp. Slå på kameraet på nytt.
• Batteripakken er tom for strøm (side 114). Bytt den ut med en ny.
Indikatoren for gjenstående batteritid er ikke korrekt.
• Dette skjer når du bruker kameraet på ekstremt varme eller kalde steder.
• Den gjenstående batteritiden som vises, stemmer ikke med gjeldende batteripakke. Lad
batteripakken først helt ut og deretter opp igjen for å få korrekt visning.
• Det er lite strøm i batteripakken. Installer en oppladet batteripakke.
• Batteripakken er tom for strøm (side 114). Bytt den ut med en ny.
Kan ikke lade batteripakken
• Du kan ikke lade batteripakken ved hjelp av vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
Ta stillbilder/filme
Kameraet kan ikke ta bilder.
• Kontroller den ledige kapasiteten i internminnet eller på "Memory Stick Duo". Hvis det er
fullt, må du gjøre ett av følgende:
– Slett unødvendige bilder (side 27).
– Skift "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 112).
• Du kan ikke ta bilder mens blitsen lades.
• Velg en annen opptaksmodus enn [
Filmmodus] ved hjelp av HOME-skjermbildet når du
tar stillbilder.
• Velg [
Filmmodus] ved hjelp av HOME-skjermbildet når du filmer.
98
Feilsøking
• Bildestørrelsen er stilt inn på [640 (fin)] når du filmer. Gjør ett av følgende:
– Sett bildestørrelsen til noe annet enn [640 (fin)].
– Sett inn en "Memory Stick PRO Duo".
Filminnspillingen stopper under opptak
• Filminnspillingen stopper automatisk når filstørrelsen for filmen når 2 GB.
Motivet er ikke synlig på skjermen
• Kameraet er i avspillingsmodus. Trykk på
(avspilling) for å bytte til opptaksmodus.
Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet virker ikke når
vises på displayet.
• Funksjonen for fjerning av uskarphet vil kanskje ikke fungere på riktig måte når du bruker
kameraet om natten.
• Ta bildet etter at du først har trykket lukkerknappen halvveis ned. Ikke trykk ned knappen
plutselig.
Opptaket tar lang tid.
• Støyreduksjon NR med sakte lukker er aktivert (side 16). Dette er ikke feil.
Bildet er ute av fokus.
• Motivet er for nært. Bruk nærbildemodus
(makro). Pass på å plassere objektivet lenger fra
motivet enn den korteste avstanden, omkring 8 cm (W) / 80 cm (T) når du fotograferer. Eller
du kan angi
(nærfokus) og fokusere på en avstand på omtrent 1 til 20 cm fra motivet
(side 23).
•
(nærfokus) er angitt, eller [Halvlys], [Landskap] eller [Fyrverkeri] er valgt som
Scenevalg-modus når du tar stillbilder.
• Funksjonen for forhåndsinnstilt fokus er valgt. Velg autofokusmodus (side 42).
• Se "Hvis motivet ikke er i fokus" på side 43.
Zoom virker ikke.
Feilsøking
• Når
(nærfokus) er valgt, kan du ikke bruke optisk zoom.
• Smart zoom kan ikke brukes når bildestørrelsen er satt til [8M] eller [3:2].
• Den digitale zoomen kan ikke brukes når du filmer.
• Når [Ansiktsregistrering] er satt til [På], kan du ikke bruke digital zoom.
Blitsen virker ikke.
• Blitsen er stilt inn på
(blits tvunget av) (side 22).
• Du kan ikke bruke blitsen når:
– [REC-modus] er satt til [Serie] eller eksponeringsgruppe (side 38).
– [Høy følsomhet], [Halvlys] eller [Fyrverkeri] er valgt som Scenevalg-modus (side 35).
– Du filmer.
99
Feilsøking
• Sett blitsen til
(blits tvunget på) når
(nærfokus) er angitt eller når [Landskap],
[Høyhast.-lukker], [Strand] eller [Snø] er valgt som Scenevalg-modus (side 22).
Uklare flekker vises på bilder som er tatt med blits.
• Støv i luften har reflektert blitslyset slik at det vises på bildet. Dette er ikke feil.
Nærbildefunksjonen (makro/nærfokus) virker ikke.
• [Halvlys], [Landskap] eller [Fyrverkeri] er valgt som Scenevalg-modus (side 35).
Dato og tid vises ikke på LCD-skjermen.
• Dato og tid vises ikke under opptak. Dette vises bare ved avspilling.
Kan ikke sette inn datoer på bildet
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder.
• Du kan sette inn datoen på bilder og lagre eller skrive dem ut ved hjelp av "Picture Motion
Browser" (side 86).
F-tallet og lukkerhastigheten blinker når du trykker ned lukkerknappen og
holder den halvveis nede.
• Eksponeringen er ikke riktig. Korriger eksponeringen (side 40).
Skjermen er for mørk eller for lys.
• Juster lysstyrken for LCD-baklyset (side 19).
Bildet er for mørkt.
• Du fotograferer et motiv som har en lyskilde bak seg. Velg målemetode (side 41), eller juster
eksponeringen (side 40).
Bildet er for lyst.
• Juster eksponeringen (side 40).
Fargene i bildet er ikke riktige.
• Sett [Fargemodus] til [Normal] (side 39).
Loddrette striper vises når du tar bilder av et svært lyst motiv.
• Flekkfenomenet oppstår, og hvite, svarte, røde eller lilla flekker vises på bildet. Dette er ikke
en feil.
Det oppstår støy på bildet når du ser på skjermen på et mørkt sted.
• Kameraet forsøker å bedre synligheten på skjermen ved forbigående å gjøre bildet lysere når
omgivelsene er mørke. Dette har ingen innvirkning på det innspilte bildet.
100
Feilsøking
Motivet har røde øyne.
• Sett [Rødøyered.] i opptaksmenyen til [På] (side 46).
• Fotografer motivet på en avstand som er kortere enn blitsavstanden og bruk blits.
• Gjør rommet lysere og fotografer motivet.
• Retusjer bildet ved hjelp av [Rødøyekorreksjon] (side 52).
Det vises flekker på skjermen, og flekkene forsvinner ikke.
• Dette er ikke feil. Disse flekkene tas ikke opp (side 2).
Kan ikke ta flere bilder i rekkefølge.
• Internminnet eller "Memory Stick Duo" er fullt. Slett unødvendige bilder (side 27).
• Det er lite strøm på batteriet. Sett inn en oppladet batteripakke.
• Du kan ikke ta flere bilder i rekkefølge i Nærfokus-modus.
Vise bilder
Kameraet kan ikke spille av bilder.
• Trykk på
(avspilling) (side 25).
• Mappe-/filnavnet er blitt endret på datamaskinen (side 81).
• Når en bildefil er blitt behandlet av en datamaskin, eller når bildefilen er tatt opp av et kamera
av en annen modell enn ditt, kan det ikke garanteres at du vil kunne spille av filen med
kameraet.
• Kameraet er i USB-modus. Avslutt USB-tilkoblingen (side 79).
Dato og tid vises ikke.
• Knappen v (DISP) er slått av (side 19).
Bildet virker grovt like etter at avspillingen har startet.
• Bildet kan virke grovt like etter at avspillingen har startet, noe som skyldes
bildebehandlingen. Dette er ikke feil.
• Kontroller [Video ut] for å se om videoutgangssignalet fra kameraet er stilt inn på
fargesystemet til TV-en (side 63).
• Kontroller om tilkoblingen er korrekt (side 69).
• Hvis USB-kontakten på kabelen for flerbruksterminal er koblet til en annen enhet, kobler du
Feilsøking
Bildet vises ikke på TV-skjermen.
den fra.
101
Feilsøking
Slette/redigere bilder
Kameraet kan ikke slette et bilde.
• Fjern beskyttelsen (side 54).
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter og bryteren står på LOCK. Still
inn bryteren på opptak (side 112).
Du har slettet et bilde ved en feiltakelse.
• Når du har slettet et bilde, kan det ikke gjenopprettes. Vi anbefaler at du beskytter bildene
(side 53) eller bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryteren og setter bryteren
på LOCK (side 112) for å forhindre utilsiktet sletting.
Datamaskiner
Du vet ikke om operativsystemet til datamaskinen er kompatibelt med
kameraet.
• Kontroller "Anbefalt datamaskinmiljø" på side 73 for Windows, og side 89 for Macintosh.
"Memory Stick PRO Duo" gjenkjennes ikke av en datamaskin med et "Memory
Stick"-spor.
• Kontroller at datamaskinen og Memory Stick Reader/Writer støtter "Memory Stick PRO
Duo". Brukere av datamaskiner og Memory Stick Reader/Writer som er laget av andre
produsenter enn Sony, bør kontakte de respektive produsentene.
• Hvis "Memory Stick PRO Duo" ikke støttes, må du koble kameraet til datamaskinen (side 76
og 89). Datamaskinen gjenkjenner "Memory Stick PRO Duo".
Datamaskinen gjenkjenner ikke kameraet.
• Slå på kameraet.
• Hvis batterinivået er lavt, setter du inn en oppladet batteripakke eller bruker
vekselstrømadapteren (ikke inkludert).
• Sett [USB-tilk.] til [Mass Storage] i [
Hovedinnstillinger 2] (side 62).
• Bruk kabelen for flerbruksterminal (inkludert) (side 76).
• Koble kabelen for flerbruksterminal fra både datamaskinen og kameraet, og koble den godt til
igjen.
• Koble fra alt utstyr, bortsett fra kameraet, tastaturet og musen, fra datamaskinens USB-
kontakter.
• Koble kameraet direkte til datamaskinen uten å la forbindelsen gå via en USB-hub eller annen
enhet (side 76).
• Programvaren (inkludert) er ikke installert. Installer programvaren (side 74).
• Datamaskinen gjenkjenner ikke enheten fordi du koblet sammen kameraet og datamaskinen
med kabelen for flerbruksterminal før du installerte programvaren (inkludert). Slett den
enheten som ikke ble korrekt gjenkjent, fra datamaskinen, og installer USB-driveren (se neste
punkt).
102
Feilsøking
Ikonet "Removable disk" vises ikke på datamaskinskjermen når du kobler
datamaskinen til kameraet.
• Følg nedenstående prosedyre for å installere USB-driveren på nytt. Følgende prosedyre
gjelder Windows-datamaskiner.
1 Høyreklikk på [My Computer] for å vise menyen og klikk deretter på [Properties].
Skjermbildet "System Properties" (Systemegenskaper) vises.
2 Klikk på [Hardware] t [Device Manager].
"Device Manager" vises.
3 Høyreklikk på [ Sony DSC] og klikk deretter på [Uninstall] t [OK].
Enheten slettes.
4 Installer programvaren (side 74).
USB-driveren installeres også.
Du kan ikke kopiere bilder.
• Koble kameraet og datamaskinen sammen på korrekt måte med en USB-forbindelse (side 76).
• Følg den angitte kopieringsprosedyren for operativsystemet (side 76 og 89).
• Når du tar bilder med en "Memory Stick Duo" som er formatert av en datamaskin, kan det
hende du ikke vil kunne kopiere bildene til en datamaskin. Fotografer ved hjelp av en
"Memory Stick Duo" som er formatert av kameraet (side 58).
Etter at du har opprettet en USB-tilkobling, starter ikke "Picture Motion
Browser" automatisk.
• Start "Media Check Tool" (side 82).
• Opprett USB-tilkoblingen etter at datamaskinen er slått på (side 76).
Bildet kan ikke spilles av på en datamaskin.
• Hvis du bruker "Picture Motion Browser", kan du se i hjelpen.
• Konsulter produsenten av datamaskinen eller programvaren.
Bildet og lyden avbrytes av støy når du viser film på en datamaskin.
• Du spiller av filmen direkte fra internminnet eller fra "Memory Stick Duo". Kopier filmen til
datamaskinens harddisk, og spill deretter av filmen fra harddisken (side 75).
• Se bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Feilsøking
Du kan ikke skrive ut et bilde.
Bilder som allerede er kopiert til datamaskinen, kan ikke vises på kameraet.
• Kopier dem til en mappe som kameraet gjenkjenner, for eksempel "101MSDCF" (side 80).
• Bruk enheten riktig (side 81).
103
Feilsøking
Picture Motion Browser
Bildene vises ikke på riktig måte med "Picture Motion Browser".
• Kontroller at mappen med bilder er registrert i "Viewed folders". Hvis bildene ikke vises selv
om mappen er registrert i "Viewed folders", må du oppdatere databasen (side 86).
Du finner ikke bilder som er importert med "Picture Motion Browser".
• Se i mappen "My Pictures".
• Hvis du har endret standardinnstillingene, kan du se "Endre "Folder to be imported"" på
side 86 og sjekke hvilken mappe som brukes til import.
Du vil endre "Folder to be imported".
• Gå til skjermen "Import Settings" for å endre "Folder to be imported". Du kan angi en annen
mappe når du har brukt "Picture Motion Browser" til å registrere den i "Viewed folders"
(side 86).
Datoen på alle importerte bilder er forskjellig fra datoen på kalenderen.
• Datoen i kameraet er ikke riktig stilt inn. Still inn riktig dato og klokkeslett. (side 67).
vises.
• Du har endret navn på eller slettet bildefiler eller -mapper. Dette gjør
bilderegistreringsinformasjonen overflødig. Oppdater bilderegistreringsinformasjonen ved å
velge [Update Database] fra menyen [Tools].
"Memory Stick Duo"
Kan ikke sette inn en "Memory Stick Duo".
• Sett den inn riktig vei.
Kan ikke formatere en "Memory Stick Duo".
• Du bruker "Memory Stick Duo" med skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren står på LOCK.
Still inn bryteren på opptak (side 112).
Du har formatert en "Memory Stick Duo" ved en feiltakelse.
• Alle dataene på "Memory Stick Duo" slettes ved formatering. Du kan ikke gjenopprette dem.
Vi anbefaler at du setter skrivebeskyttelsesbryteren på "Memory Stick Duo" til LOCK for å
forhindre utilsiktet sletting (side 112).
104
Feilsøking
Internminne
Kan ikke vise eller lagre bilder med internminnet.
• En "Memory Stick Duo" er satt inn i kameraet. Fjern den.
Kan ikke kopiere dataene som er lagret i internminnet, til en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" er full. Sjekk kapasiteten (64 MB eller mer anbefales).
Kan ikke kopiere dataene på "Memory Stick Duo" eller datamaskinen til
internminnet.
• Data på en "Memory Stick Duo" eller en datamaskin kan ikke kopieres til internminnet.
Skrive ut
Se også "PictBridge-kompatibel skriver" (nedenfor) i forbindelse med nedenstående punkter.
Bildene skrives ut med begge kantene kuttet av.
• Avhengig av skriveren kan det være at venstre, høyre, øvre og nedre kant på bildet blir kuttet
av. Særlig når du skriver ut et bilde som er tatt med bildestørrelsen satt til [16:9], kan det
hende at kanten på bildet kuttes av.
• Når du skriver ut bilder ved hjelp av din egen skriver, kan du prøve å oppheve innstillingene
for trimming eller kantløs utskrift. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Når du får bildene skrevet ut i en digital fotoforretning, kan du spørre om de kan skrive ut
bildene uten at begge kantene kuttes av.
Kan ikke skrive ut bilder med datoen.
• Ved hjelp av en "Picture Motion Browser" kan du skrive ut bilder med dato (side 86).
• Dette kameraet har ikke en funksjon for innkopiering av datoer på bilder. Siden bildene som
Feilsøking
er tatt med kameraet, inneholder informasjon om opptaksdatoen, kan du derimot skrive ut
bilder med datoen innkopiert hvis skriveren eller programvaren gjenkjenner Exifinformasjonen. Rådfør deg med skriver- eller programvareprodusenten for å få informasjon
om kompatibilitet med Exif-informasjon.
• Når du skriver ut bilder i en forretning, kan bildene skrives ut med datoen innkopiert hvis du
ber om dette.
105
Feilsøking
PictBridge-kompatibel skriver
Kan ikke opprette forbindelse.
• Kameraet kan ikke kobles direkte til en skriver som ikke er kompatibel med PictBridge-
standarden. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om skriveren er PictBridgekompatibel eller ikke.
• Kontroller at skriveren er slått på og kan kobles til kameraet.
• Sett [USB-tilk.] til [PictBridge] i [
Hovedinnstillinger 2] (side 62).
• Koble kabelen for flerbruksterminal fra og deretter til igjen. Hvis det vises en feilmelding på
skriveren, må du slå opp i bruksanvisningen som fulgte med skriveren.
Kan ikke skrive ut bilder.
• Kontroller at kamera og skriver er ordentlig tilkoblet med kabelen for flerbruksterminal.
• Slå på skriveren. Nærmere informasjon finner du i bruksanvisningen som fulgte med
skriveren.
• Hvis du velger [Avslutt] under utskrift, vil bildene kanskje ikke skrives ut. Koble kabelen for
flerbruksterminal fra og deretter til igjen. Hvis du fortsatt ikke kan skrive ut bildene dine, må
du koble fra kabelen for flerbruksterminal, slå skriveren av og på igjen, og deretter koble til
kabelen for flerbruksterminal på nytt.
• Du kan ikke skrive ut filmer.
• Det kan hende at bilder som er tatt med andre kameraer enn dette, eller bilder som er endret
med en datamaskin, ikke kan skrives ut.
Utskrift avbrutt.
• Bekreft at du har koblet fra kabelen for flerbruksterminal før merket
(PictBridge kobler
til) blir borte.
Kan ikke sette inn datoen eller skrive ut bilder i indeksmodus.
• Skriveren har ikke disse funksjonene. Rådfør deg med skriverprodusenten for å finne ut om
skriveren har disse funksjonene eller ikke.
• Hvorvidt datoen kan settes inn i indeksmodus, avhenger av skriveren. Rådfør deg med
skriverprodusenten.
"---- -- --" skrives ut på datofeltet på bildet.
• Bilder som ikke har opptaksdata, kan ikke skrives ut med datoen. Sett [Dato] til [Av] og skriv
ut bildet på nytt (side 93).
Kan ikke velge utskriftsstørrelsen.
• Rådfør deg med produsenten av skriveren for å høre om skriveren kan skrive ut i ønsket
størrelse.
106
Feilsøking
Kan ikke skrive ut bildet med den valgte størrelsen.
• Koble fra kabelen for flerbruksterminal og koble den til når du endrer papirstørrelse etter at
skriveren har vært koblet til kameraet.
• Utskriftsinnstillingen i kameraet er forskjellig fra innstillingen i skriveren. Endre innstillingen
i kameraet (side 93) eller i skriveren.
Kan ikke bruke kameraet etter å ha avbrutt utskriften.
• Vent en stund mens skriveren avbryter utskriftsjobben. Dette kan ta litt tid, avhengig av
skriveren.
Annet
Linsen dugger.
• Det har oppstått kondens av fuktighet i luften. Slå av kameraet og la det ligge i omtrent en
time før du bruker det igjen.
Kameraet blir varmt når du bruker det i lang tid.
• Dette er ikke feil.
Skjermbildet for innstilling av klokken vises når du slår på kameraet.
• Still inn dato og tid på nytt (side 67).
Du vil endre dato eller tid.
• Still inn dato og tid på nytt (side 67).
Feilsøking
107
Varselindikatorer og meldinger
Egendiagnose-display
Meldinger
Hvis det vises en kode som begynner med
en bokstav, har kameraet egendiagnosedisplay. De to siste sifrene (markert med
ss) vil variere med kameraets tilstand.
Hvis du ikke klarer å løse problemet, selv
etter å ha fulgt de følgende forslagene til
problemløsning noen ganger, kan det hende
at kameraet trenger reparasjon. Ta kontakt
med Sony-forhandleren eller det lokale,
autoriserte Sony-servicesenteret.
Hvis følgende meldinger vises, må du følge
anvisningene.
C:32:ss
Må bare brukes med kompatibelt
batteri
• Det er problemer med maskinvaren til
kameraet. Slå strømmen av og på igjen.
E
• Det er lite strøm på batteriet. Lad
batteripakken øyeblikkelig. Avhengig
av bruksbetingelsene eller batteritypen,
kan indikatoren blinke selv om det
fortsatt er 5 til 10 minutter batteritid
igjen.
• Batteriet som er satt inn, er ikke en NP-
BG1-batteripakke (inkludert).
C:13:ss
• Kameraet kan ikke lese eller skrive data
på "Memory Stick Duo". Prøv å slå av
og på kameraet igjen, eller ta ut og sette
inn "Memory Stick Duo" på nytt, flere
ganger.
• Det har oppstått en formatfeil på
internminnet, eller det er satt inn en
uformatert "Memory Stick Duo".
Formater internminnet eller "Memory
Stick Duo" (side 60 og 58).
• "Memory Stick Duo" som er satt inn i
kameraet, kan ikke brukes med dette
kameraet, eller dataene er ødelagt. Sett
inn en ny "Memory Stick Duo".
E:61:ss
Systemfeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Internminnefeil
• Slå strømmen av og på igjen.
Sett inn Memory Stick på nytt
• Sett inn "Memory Stick Duo" på riktig
måte.
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 112).
• "Memory Stick Duo" er ødelagt.
• Terminaldelen av "Memory Stick Duo"
er skitten.
E:62:ss
E:91:ss
• Det har oppstått en funksjonsfeil i
kameraet. Initialiser kameraet (side 61),
og slå deretter på strømmen igjen.
108
Memory Stick-typefeil
• Den "Memory Stick Duo" som er satt
inn, kan ikke brukes i dette kameraet
(side 112).
Varselindikatorer og meldinger
Ingen tilgang Memory Stick Tilgang
avvist
• Du bruker en "Memory Stick Duo" med
tilgangskontroll.
Memory Stick-formateringsfeil
Internminne-formateringsfeil
• Formater mediet på nytt (side 60 og 58).
Memory Stick låst
• Du bruker "Memory Stick Duo" med
skrivebeskyttelsesbryter, og bryteren
står på LOCK. Still inn bryteren på
opptak (side 112).
Kan ikke opprette flere mapper
• Mappen med et navn som begynner
med "999", finnes på "Memory Stick
Duo". I så fall kan du ikke opprette noen
mapper.
Filfeil
• Det oppsto en feil da du spilte av bildet.
Skrivebeskyttet mappe
• Du har valgt en mappe som ikke kan
angis som opptaksmappe på kameraet.
Velg en annen mappe.
Beskytt fil
Internminnet er fullt
Memory Stick er full
• Slett unødvendige bilder eller filer
(side 27).
• Slå av beskyttelsen (side 54).
Ikke visbar bildestørr.
• Du spiller av et bilde med en størrelse
Leseminne
• Kameraet kan ikke ta opp eller slette
bilder på denne "Memory Stick Duo".
som ikke kan spilles av på kameraet.
Ugyldig operasjon
• Du prøver å spille av en fil som ikke er
Ingen bilder
• Ingen bilder er lagret i internminnet i
kameraet.
• Ingen bilder er lagret i mappen.
• Den valgte mappen inneholder ikke en
fil som kan spilles i en Lysbildevisning
med musikk.
kompatibel med kameraet.
• Du har valgt en funksjon som ikke er
tilgjengelig for filmer.
(indikator for vibrasjonsvarsel)
• Kamerarystelser kan skyldes for dårlig
lys. Bruk blitsen, slå på funksjonen som
motvirker uskarphet eller monter
kameraet på et stativ for å sikre det.
• En mappe med de samme sifrene på de
tre første plassene i navnet finnes
allerede på "Memory Stick Duo" (for
eksempel: 123MSDCF og
123ABCDE). Velg andre mapper, eller
opprett en ny mappe (side 58,59).
640 (fin) ikke tilgjengelig
• Filmer i størrelsen 640 (fin) kan bare
spilles inn ved hjelp av "Memory Stick
PRO Duo". Sett inn en "Memory Stick
PRO Duo" eller sett bildestørrelsen til
en annen størrelse enn [640 (fin)].
Feilsøking
Mappefeil
109
Varselindikatorer og meldinger
Makro er ugyldig
• Du har valgt en innstilling som ikke er
tilgjengelig når du bruker kameraet i
makromodus (side 23, 35).
Blitsinnstillingene kan ikke endres
• Du har valgt en innstilling som ikke er
tilgjengelig når du bruker kameraet med
blits (side 35).
• Dataoverføringen til skriveren er
kanskje ikke avsluttet ennå. Ikke koble
fra kabelen for flerbruksterminal.
Behandler
• Skriveren avbryter den aktuelle
utskriftsjobben. Du kan ikke skrive ut
før den er ferdig. Dette kan ta litt tid,
avhengig av skriveren.
Zoom deaktivert
• [Digital zoom] er satt til [Av] når du
bruker kameraet i Nærfokus-modus.
Eller hvis du prøver å bruke [Smart] i
[Digital zoom] når bildestørrelsen er
satt til [8M] eller [3:2] (side 65).
Maks. ant. bilder valgt
• Du kan velge opptil 100 bilder. Opphev
Musikkfeil
• Slett musikkfilen eller erstatt den med
en vanlig musikkfil.
• Utfør [Formater musikk], og last
deretter ned en ny musikkfil (side 88).
Feil ved musikk-formatering
• Utfør [Formater musikk] (side 88).
merkingen.
Ikke nok batteri
• Kontroller at det er tilstrekkelig
batteristrøm igjen når du kopierer
bildene i kameraets internminne til en
"Memory Stick Duo".
Skriveren er opptatt
Papirfeil
Tomt for papir
Blekkfeil
Lite blekk igjen
Tomt for blekk
• Kontroller skriveren.
Skriverfeil
• Kontroller skriveren.
• Kontroller om det bildet du vil skrive ut,
er i orden.
110
Ugyldig operasjon
HD (1080i) utmating pågår…
• Du prøver å spille av filmer.
• Du prøver å bruke [Retusjere]-
funksjonen.
TV-visning pågår...
• Du spiller av bilder i Lysbildevisning.
Ingen røde øyne registrert
• Det kan hende at det ikke er mulig å
fjerne problemet med røde øyne. Dette
avhenger av bildet.
Annet
Bruke kameraet i utlandet – strømkilder
Du kan bruke kameraet, batteriladeren (inkludert) og vekselstrømadapteren AC-LS5K (ikke
inkludert) i alle land eller områder der strømforsyningen ligger mellom 100 og 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz.
• Ikke bruk en elektronisk transformator (reisetransformator), da den kan føre til
feil.
Annet
111
Om "Memory Stick"
En "Memory Stick" er et kompakt, bærbart
IC-basert opptaksmedium. De ulike typene
"Memory Stick" som kan brukes med dette
kameraet, er listet opp i tabellen nedenfor.
Det kan imidlertid ikke gis noen garanti for
at alle "Memory Stick"-funksjoner vil virke
som de skal.
"Memory Stick"-type
Opptak/
Avspilling
Memory Stick
(uten MagicGate)
—
Memory Stick
(med MagicGate)
—
Memory Stick Duo
(uten MagicGate)
a
Memory Stick Duo
(med MagicGate)
a*1*2
MagicGate Memory Stick
—
MagicGate Memory Stick
Duo
a*1
Memory Stick PRO
—
Memory Stick PRO Duo
a*1*2*3
*1
"Memory Stick Duo", "MagicGate Memory
Stick Duo" og "Memory Stick PRO Duo" er
utstyrt med MagicGate-funksjoner. MagicGate
er en opphavsrettsbeskyttende teknologi
(kopisperre) som bruker kryptering.
Dataopptak/dataavspilling som krever
MagicGate-funksjoner, kan ikke utføres med
dette kameraet.
*2
Støtter høyhastighets-dataoverføring via et
parallelt grensesnitt.
*3 Filmer i størrelsen 640 (fin) kan spilles inn.
• Kameraet er kompatibelt med "Memory Stick
Micro" ("M2"). "M2" er det forkortede
produktnavnet for en "Memory Stick Micro".
• Det kan ikke garanteres at en "Memory Stick
Duo" som er formatert med en datamaskin, vil
fungere med dette kameraet.
• Lese-/skrivehastigheten for data varierer med
kombinasjonen av "Memory Stick Duo" og det
utstyret som brukes.
112
Merknader om bruk av "Memory Stick
Duo" (ikke inkludert)
• Hvis du skyver skrivebeskyttelsesbryteren til
LOCK med en spiss gjenstand, kan du ikke ta,
redigere eller slette bilder.
Terminal
Skrivebeskyttelsesbryter
Notatområde
Enkelte "Memory Stick Duo"-kort har ikke
en skrivebeskyttelsesbryter. På "Memory
Stick Duo" som har denne bryteren, kan
plasseringen og formen variere, avhengig
av "Memory Stick Duo".
• Ikke ta ut "Memory Stick Duo" mens kameraet
leser eller skriver data.
• Data kan bli ødelagt i følgende tilfeller:
– Hvis "Memory Stick Duo" tas ut eller
kameraet slås av under en lese- eller
skriveoperasjon
– Hvis "Memory Stick Duo" brukes på steder
som er utsatt for statisk elektrisitet eller
elektrisk støy
• Vi anbefaler at du tar sikkerhetskopier av viktige
data.
• Ikke trykk hardt ned når du skriver på
notatområdet.
• Du må ikke feste en etikett på selve "Memory
Stick Duo", eller på en Memory Stick Duoadapter.
• Når du flytter eller oppbevarer en "Memory
Stick Duo", må den ligge i det etuiet den ble
levert i.
• Ikke berør terminaldelen av "Memory Stick
Duo" med hånden eller en metallgjenstand.
• Ikke slå på, bøy eller mist "Memory Stick Duo".
• Ikke ta fra hverandre eller modifiser "Memory
Stick Duo".
• Ikke la det komme vann på en "Memory Stick
Duo".
• "Memory Stick Duo" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Om "Memory Stick"
• Ikke bruk eller oppbevar en "Memory Stick
Duo" under følgende forhold:
– Steder med høy temperatur, f.eks. en varm
bilkupé utsatt for direkte sollys
– Steder som er utsatt for direkte sollys
– Fuktige steder eller steder hvor det er
korroderende stoffer
• "Memory Stick Micro" må oppbevares utenfor
rekkevidde for små barn. De kan komme til å
svelge den.
Merknader om bruk av Memory Stick
Duo-adapter (ikke inkludert)
• Hvis du vil bruke "Memory Stick Duo" med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på å sette inn "Memory Stick Duo" i en Memory
Stick Duo-adapter. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Duo" i en "Memory Stick"kompatibel enhet uten å bruke en Memory Stick
Duo-adapter, vil du kanskje ikke kunne ta den ut
igjen av enheten.
• Når du setter inn en "Memory Stick Duo" i en
Memory Stick Duo-adapter, må du passe på at
"Memory Stick Duo" settes inn riktig vei og
skyves helt inn. Hvis den settes inn feil, kan
dette føre til at kameraet ikke fungerer slik det
skal.
• Hvis du bruker en "Memory Stick Duo" som er
satt inn i en Memory Stick Duo-adapter, med en
"Memory Stick"-kompatibel enhet, må du passe
på at Memory Stick Duo-adapteren er satt inn
riktig vei. Merk at feilaktig bruk kan ødelegge
utstyret.
• Ikke sett inn en Memory Stick Duo-adapter i en
"Memory Stick"-kompatibel enhet uten at den
inneholder en "Memory Stick Duo". Hvis du
gjør det, kan det oppstå feil i enheten.
Merknader om bruk av "Memory Stick
PRO Duo" (ikke inkludert)
Det er bekreftet at "Memory Stick PRO
Duo" med en kapasitet på opptil 8 GB
fungerer godt med dette kameraet.
Merknader om bruk av "Memory Stick
Micro" (ikke inkludert)
Annet
• Hvis du vil bruke en "Memory Stick Micro"
med dette kameraet, må du sette inn "Memory
Stick Micro" i en "M2"-adapter med "Memory
Stick Micro"-størrelse. Hvis du setter inn en
"Memory Stick Micro" i kameraet uten å bruke
en "Memory Stick Micro"-adapter, vil du
kanskje ikke kunne ta den ut igjen av kameraet.
113
Om batteripakken
Om lading av batteripakken
Vi anbefaler at du lader batteripakken i omgivelser
med en temperatur på mellom 10 og 30 °C. Det
kan hende du ikke effektivt kan lade batteripakken
utenfor disse temperaturene.
Effektiv bruk av batteripakken
• Batteriytelsen reduseres i lave temperaturer.
Derfor vil batteriets levetid være kortere på
kalde steder. Vi anbefaler følgende for å sikre
lengre levetid for batteripakken:
– Oppbevar batteripakken i en lomme nær
kroppen for å varme den opp, og sett den inn i
kameraet rett før du skal ta bilder.
• Batteripakken går fort tom hvis du bruker mye
blits eller zoom.
• Vi anbefaler at du har reservebatterier for
hånden for to eller tre ganger den forventede
opptakstiden, og at du gjør prøveopptak før du
faktisk bruker kameraet.
• Ikke la det komme vann på batteripakken. Den
er ikke vanntett.
• Ikke legg batteripakken på ekstremt varme
steder, for eksempel i en bil eller i direkte sollys.
Oppbevaring av batteripakken
• Hvis batteripakken ikke skal brukes på lenge,
bør du en gang i året lade den fullstendig opp og
deretter bruke den helt opp med kameraet før du
oppbevarer den på et tørt, kjølig sted. Dette bør
gjøres hvert år for at batterifunksjonen skal
opprettholdes.
• Du kan bruke opp batteripakken ved å la
kameraet stå i lysbildevisningsmodus (side 47)
til strømmen går av.
• Bruk den medfølgende batteriholderen under
lagring og transport for å hindre at terminalen
blir tilsmusset, kortslutter osv.
Om batterilevetid
• Batteriets levetid er begrenset.
Batterikapasiteten reduseres litt etter litt etter
hvert som du bruker batteriet, og ettersom tiden
går. Når batteriets driftstid ser ut til å være
kraftig redusert, kan en mulig årsak være at
batteripakken har nådd slutten av sin levetid.
Kjøp en ny batteripakke.
114
• Levetiden til batteriet varierer i henhold til
hvordan batteripakken oppbevares og hvilke
driftsforhold den brukes i.
Om batteriladeren
Om batteriladeren
• Du må ikke lade andre batteripakker enn NPBG-batteripakker (inkludert) i batteriladeren
som leveres sammen med kameraet. Batterier av
andre typer kan lekke, overopphetes eller
eksplodere hvis du prøver å lade dem, noe som
kan gi elektrisk støt og brannskader.
• Fjern den ladede batteripakken fra
batteriladeren. Hvis du lar den oppladede
batteripakken bli værende i laderen, kan du
forkorte batteritiden.
• Når CHARGE-lampen blinker, kan dette bety at
det er en feil på batteriet eller at det er satt inn en
batteripakke av en annen type enn den
spesifiserte. Kontroller at batteripakken er av
den angitte typen. Hvis batteripakken er av den
angitte typen, fjerner du den, erstatter den med
en ny og kontrollerer om batteriladeren fungerer
slik den skal. Hvis batteriladeren fungerer, kan
det hende det har oppstått en feil med batteriet.
• Hvis batteriladeren er skitten, kan det hende at
ladingen ikke utføres ordentlig. Rengjør
batteriladeren med en tørr klut eller lignende.
Annet
115
Indeks
Indeks
A
Macintosh ..................... 89
Holde kameraet ................8, 21
Administrer minne
Programvare.................. 74
HOME
Vise bildefiler som er
lagret på en datamaskin,
med kameraet................ 81
Internt minneverktøy .....60
Memory Stick-verktøy
.......................................58
AF-avstandssøkerramme ......42
AF-lys...................................64
AF-lås ...................................43
AF-modus.............................65
Ansiktsregistrering ...............37
Autoblits ...............................22
Autofokus ...............................8
Autojustering-modus ............21
Auto-orient. ..........................66
Autovisning ..........................66
Avspillingszoom ...................25
B
Batterilader .........................115
Batteripakke........................114
Beskytt..................................53
Bildekvalitet .........................11
Bildestørrelse........................11
Blender ...................................9
Blits (Hvitbalanse)................45
Blits tvunget av.....................22
Blits tvunget på.....................22
Blitsmodus............................22
Blitsnivå................................45
Bruntone ...............................39
C
COMPONENT .....................62
Delvis farge.......................... 51
Digital zoom ........................ 65
DirectX................................. 73
DISP..................................... 19
Skjerm ...........................29
Hovedinnstillinger 1 .............61
Hovedinnstillinger 2 .............62
Hvitbalanse...........................44
Hvitglødende ........................ 44
Høy følsomhet-modus .......... 34
Høyhastighetslukkermodus
....................................... 34
DPOF ............................. 54, 95
E
I
Identifisere deler................... 13
Egendiagnose-display ........ 108
Indeksskjerm ........................ 26
Eksponering ..................... 9, 19
Indeksvisning ....................... 47
Endre REC-mappe ............... 59
Indikator ............................... 15
Enkel .................................... 65
Indikator for AE/AF-lås ....... 43
Enkeltbilde ........................... 47
Initialiser............................... 61
F
Innst.
Hovedinnstillinger 1...... 61
Farge .................................... 10
Hovedinnstillinger 2...... 62
Fargemodus.......................... 39
Opptaksinnstillinger 1... 64
Feilsøking............................. 97
Filetternavn .......................... 81
Fillagringsmål ...................... 80
Filnavn ................................. 80
Fiskeøyeobjektiv .................. 51
Opptaksinnstillinger 2... 66
Installer................................. 74
Internminne .......................... 20
Internt minneverktøy ............ 60
ISO ................................... 9, 40
Flermønstermåling ............... 41
Fluorescerende ..................... 44
J
Focus preset ......................... 42
JPG ....................................... 80
Fokus................................ 8, 42
Justere EV ............................ 40
Format ............................ 58, 60
Funksj.veiv. .......................... 61
K
D
Fyrverkerimodus .................. 34
Dagslys .................................44
Kabel for flerbruksterminal
........................... 69, 76, 93
H
Datadisk................................85
Datamaskin ...........................72
Anbefalt miljø .........73, 89
Kopiere bilder..........75, 89
116
Windows ....................... 72
Dato...................... 86, 100, 105
Elementer ......................30
Halvlysmodus ...................... 34
Halvlysportrett-modus ......... 34
Histogram............................. 19
Klokkeinnstillinger............... 67
Indeks
Koble til
Music Transfer ............... 88, 90
Rødøyered. ...........................46
Datamaskin....................76
Musikk ................................. 48
Skriver ...........................93
Musikkverktøy ..................... 88
S
TV..................................69
Mykt fokus ........................... 50
S/HV .....................................39
Kopier ...................................59
Mykt snapshot-modus .......... 34
Sakte synkronisering ............22
Kopiere bilder til datamaskinen
.......................................75
Målemodus........................... 41
Scenevalg ........................34, 36
Kryssfilter .............................51
N
Senter-AF..............................42
Naturlig ................................ 39
Sentervektet måling ..............41
NTSC ................................... 63
Serie ......................................38
Ny REC-mappe .................... 58
SETUP ..................................46
Nærfokus .............................. 23
Skjerm...................................65
Nøyaktig digital zoom.......... 65
Endre displayet..............19
L
Lagringsmål og filnavn for
bildefiler ........................80
Landskapsmodus ..................34
Language Setting ..................68
LCD-skjerm ..........................19
Livlig.....................................39
Lukkerhastighet ......................9
Lysbildevisning...............47, 50
M
Macintosh-datamaskin ..........89
Anbefalt miljø................89
Makro....................................23
Map view ..............................85
Mappe
Endre .............................59
Opprette .........................58
Velge..............................55
Mass Storage.........................62
"Memory Stick Duo" ..........112
Memory Stick-verktøy..........58
Meny
Elementer.......................32
Opptak ...........................36
Merke for utskriftsrekkefølge
.......................................95
MPG......................................80
Multi-AF ...............................42
Multikontakt .........................14
Multipunkts-AF ....................42
Indikator ........................15
O
LCD-baklys ...................19
Operativsystem............... 73, 89
Skrive ut direkte....................92
Opptaksinnstillinger 1 .......... 64
Opptaksinnstillinger 2 .......... 66
Skrive ut i fotoforretning/
kopisenter ......................95
Opptaksmeny........................ 36
Skrive ut, annet .....................30
Optisk zoom ................... 22, 65
Skrivebeskyttelsesbryter .....112
Overeksponering .................... 9
Slett
Format .....................58, 60
Overskyet ............................. 44
Smart zoom...........................65
P
Snømodus .............................34
PAL....................................... 63
Spol bakover/fremover .........25
PC......................................... 72
SteadyShot ............................46
PictBridge....................... 62, 92
Strandmodus .........................34
Picture Motion Browser ....... 82
Støyreduksjon NR med sakte
lukker.............................16
Piksel .................................... 11
Pip ........................................ 61
Programvare ............. 74, 82, 88
Punkt-AF .............................. 42
Punktmåling ......................... 41
T
Trimme .................................52
Trykke halvveis ned................8
Trådkors for punktmåling .....41
R
TV.........................................69
REC-modus .......................... 38
U
Retusjere............................... 50
Rotere ................................... 54
Rutenettlinje ......................... 64
Rødøyekorreksjon ................ 52
Indeks
Visning...........................50
Selvutløser ............................24
Undereksponering...................9
USB-tilk................................62
Uskarpe bilder ........................8
117
Indeks
Utskrift............................54, 91
V
Varselindikatorer og meldinger
.....................................108
VGA .....................................11
Video ut ................................63
Vise bilder.............................30
Visningsmeny .......................50
Volum ...................................25
W
Windows-datamaskin ...........72
Anbefalt miljø ...............73
Z
Zoom ....................................22
118
Indeks
Lisensmerknader
"C Library"-, "Expat"- og "zlib"programvare er inkludert i kameraet. Vi
tilbyr denne programvaren basert på
lisensavtaler med opphavsrettseierne.
Basert på forespørsler fra
opphavsrettseierne til disse programmene,
er vi forpliktet å informere deg om
følgende. Les følgende avsnitt.
Les "license1.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROMen. Du vil finne lisenser (på
engelsk) for "C Library"-, "Expat"- og
"zlib"-programvare.
Om GNU GPL/LGPL-kvalifisert
programvare
Programvaren som er kvalifisert for
følgende GNU General Public License
(heretter kalt "GPL") eller GNU Lesser
General Public License (heretter kalt
"LGPL"), er inkludert i kameraet.
Dette forteller deg at du har rett til å ha
tilgang til, endre og videredistribuere
kildekode for disse programmene under
vilkårene for medfølgende GPL/LGPL.
Kildekode er tilgjengelig på Internett. Bruk
følgende URL for å laste ned.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Vi ser helst at du ikke kontakter oss
angående innhold i kildekode.
Les "license2.pdf" i "License"-mappen på
CD-ROMen. Du finner lisenser (på
engelsk) for "GPL"- og "LGPL"programvare.
Du må ha Adobe Reader for å kunne vise
PDF-filen. Hvis dette ikke er installert på
datamaskinen, kan du laste ned programmet
fra Adobe Systems' webområde:
http://www.adobe.com/
Indeks
119
Ytterligere informasjon om dette produktet og svar
på vanlige spørsmål finner du på
kundeservicesidene våre på Internett (Customer
Support Website).

advertisement

Key Features

  • Compact camera 8.1 MP CCD Red
  • Image sensor size: 1/2.5"
  • Optical zoom: 5x Digital zoom: 10x
  • ± 2EV (1/3EV step)
  • Video recording 640 x 480 pixels
  • PictBridge
  • Lithium

Related manuals

advertisement