BDJS450I | Black&Decker BDJS450I JUMP STARTER instruction manual

www.blackanddecker.eu
Osprzęt samochodowy do zastosowań
nieprzemysłowych
555222-39 PL
INSTRUKCJA OBSŁUGI
MODEL BDJS350
BDJS450
2
POLSKI
Zastosowanie zgodne
z przeznaczeniem
•
Wspomagacz rozruchu dostarcza dodatkowego prądu
przy uruchamianiu silnika pojazdu. Przyrząd ten nie
nadaje się do celów przemysłowych.
•
W razie uszkodzenia jakiegoś elementu zleć
naprawę lub wymianę jednemu z naszych autoryzowanych warsztatów serwisowych.
Nie wymieniaj ani nie usuwaj żadnych części
nieopisanych w tej instrukcji.
Specjalne wskazówki bezpieczeństwa pracy wspomagaczy rozruchu
Na przyrządzie umieszczono następujące symbole:
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
Uwaga! Przy korzystaniu z urządzeń akumulatorowych
lub bateryjnych dokładnie przestrzegaj wskazówek zawartych w tej instrukcji i podstawowych przepisów bhp,
by zminimalizować ryzyko pożaru, wycieku elektrolitu,
czy też doznania urazu ciała i szkód rzeczowych.
•
Przed pierwszym użyciem przyrząd dokładnie
przeczytaj niniejszą instrukcję.
•
W instrukcji tej opisano zastosowanie wspomagacza rozruchu zgodne z przeznaczeniem. Używanie
akcesoriów lub przystawek innych, niż zalecane
w tej instrukcji, lub obsługiwanie przyrządu
w sposób niezgodny z opisem grozi doznaniem
urazu.
•
Przechowuj niniejszą instrukcję.
Dokładnie i uważnie przeczytaj tę instrukcję.
Dioda świecąca informująca o prawidłowym
działaniu alternatora
Wskaźnik przebiegunowania
•
Zastosowanie wspomagacza rozruchu
Z przyrządem tym zawsze obchodź się ostrożnie.
•
Zabrania się używania wspomagacza przez dzieci
lub osoby niepełnosprawne bez należytego nadzoru.
•
Wspomagacz nie jest zabawką.
•
Używaj wspomagacza tylko w suchym otoczeniu.
Uważaj, by go nie zamoczyć.
•
Nie zanurzaj wspomagacza w wodzie.
•
Nie próbuj otwierać obudowy. W jej wnętrzu nie ma
żadnych elementów podlegających konserwacji.
•
Nie używaj wspomagacza w otoczeniu zagrożonym
wybuchem, w którym znajdują się palne ciecze,
gazy lub pyły.
•
Nigdy nie ciągnij za kabel, by wyjąć wtyczkę
z gniazda sieciowego. Grozi to uszkodzeniem kabla
i wtyczki.
•
•
•
Po użyciu
•
Nieużywany wspomagacz przechowuj w suchym,
dobrze wentylowanym miejscu poza zasięgiem
dzieci.
•
Uniemożliw dzieciom dostęp do przechowywanych
przyrządów.
•
Przy transportowaniu wspomagacza w samochodzie umieść go w bagażniku lub odpowiednim
schowku, by nie mógł się przemieścić w razie
nagłej zmiany prędkości lub kierunku ruchu.
•
Chroń wspomagacz przed wilgocią, wysoką
temperaturą i bezpośrednim promieniowaniem
słonecznym.
•
•
•
Kontrola i naprawy
•
Przed użyciem wspomagacza sprawdź, czy nie
zawiera on uszkodzonych elementów i czy nie
wystąpiły inne okoliczności, które mogłyby negatywnie wpłynąć na działanie przyrządu.
•
Nie używaj wspomagacza, gdy jakaś jego część
jest niesprawna.
•
3
Pojazdy często zawierają układy elektryczne
i elektroniczne, jak np. układy sterowania silnika
lub telefony komórkowe, które mogą ulec uszkodzeniu na skutek wystąpienia wysokich napięć
w czasie rozruchu. Dlatego przed przyłączeniem
wspomagacza do pojazdu zajrzyj do instrukcji
obsługi samochodu, by sprawdzić, czy zezwala
ona na rozruch z zewnętrznego źródła prądu.
Przestrzegaj niniejszej instrukcji obsługi oraz wskazówek producenta akumulatora, producenta pojazdu i producentów innych urządzeń, które chcesz
zastosować w połączeniu ze wspomagaczem
rozruchu. Zwróć uwagę na symbole ostrzegawcze
umieszczone na tych urządzeniach i pojeździe.
Wspomagacz rozruchu nie może być wykorzystywany zamiast akumulatora pojazdu. Nigdy
nie próbuj uruchamiać silnika bez przyłączonego
akumulatora.
Wspomagacz może być przyłączany tylko do
akumulatorów kwasowo-ołowiowych o napięciu
12 V. Nie ładuj nim baterii ogniw suchych często
wykorzystywanych w sprzęcie gospodarstwa domowego. Baterie te mogą pęknąć, co nieuchronnie
powoduje szkody rzeczowe i osobowe.
Przed przyłączeniem wspomagacza upewnij się
co do polaryzacji biegunów akumulatora pojazdu.
Najpierw zawsze odłączaj kabel rozruchowy minusowy (czarny), a następnie plusowy (czerwony).
Przed przyłączeniem źródła zasilania lub obciążenia bądź gdy wspomagacz ma być ładowany lub
nieużywany zawsze wyłączaj wyłącznik.
Uważaj, by nie zewrzeć czerwonego i czarnego
zacisku szczękowego i by nie przytknąć ich jednocześnie do tego samego metalowego przewodnika.
Może to spowodować uszkodzenie wspomagacza
lub wybuch na skutek zaiskrzenia. Nieużywane
zaciski szczękowe pozostawiaj zaciśnięte na
przewidzianych do tego celu uchwytach.
Gdy wspomagacz jest wykorzystywany w pobliżu
akumulatora i silnika pojazdu, umieść go na
ce znamionowej zgadza się z lokalnym napięciem
sieciowym.
Uwaga! Nigdy nie przyłączaj wspomagacza bezpośrednio do sieci.
płaskiej i wystarczająco stabilnej podkładce. Nie
zbliżaj zacisków szczękowych, kabli ani elementów
odzieży i członków ciała do ruchomych części
pojazdu.
•
Wspomagacz rozruchu zawiera szczelny akumulator kwasowo-ołowiowy. Przechowywany,
wykorzystywany lub ładowany przyrząd w miarę
możliwości powinien się znajdować w poziomej
pozycji.
Uwaga! W czasie ładowania w ekstremalnych warunkach otoczenia z akumulatora kwasowo-ołowiowego
może wyciekać elektrolit lub wydzielać się wybuchowy gaz. W czasie awaryjnego uruchamiania silnika
i ładowania zapewnij wystarczającą wentylację.
•
Nie ładuj wspomagacza przez 12 V gniazdo zapalniczki, gdy w pojeździe znajdują się pasażerowie.
Zapewnij wystarczającą wentylację.
•
Jeżeli zamierzasz wykonać jakieś czynności
związane z konserwacją lub czyszczeniem, odłącz przyrząd od zasilania, by nie narażać się na
porażenie prądem elektrycznym. By wykluczyć
to ryzyko, nie wystarczy wyłączyć przyrządu za
pomocą odpowiednich elementów obsługi.
•
Przed rozruchem sprawdź, czy przyrząd jest
całkowicie odłączony od wszystkich źródeł prądu
ładowania.
•
Nie używaj jednocześnie ładowarki na prąd przemienny i kabla do ładowania prądem stałym.
Ładowarka sieciowa Black & Decker jest przeznaczona
wyłącznie do zasilania przyrządu, z którym została
dostarczona. Inne akumulatory mogą pęknąć, co niechybnie prowadzi do szkód rzeczowych i osobowych.
•
Nigdy nie próbuj ładować baterii.
•
Uszkodzony kabel natychmiast wymieniaj na
nowy.
•
Nie wystawiaj ładowarki na działanie wody.
•
Nie próbuj otwierać ładowarki.
•
Nie dokonuj żadnych przeróbek w ładowarce.
W czasie ładowania akumulatora zapewnij wystarczającą wentylację.
Bezpieczny transformator separujący.
Wyjście transformatora jest galwanicznie
oddzielone od sieci.
W zbyt wysokiej temperaturze otoczenia ładowarka automatycznie się wyłącza i nie daje się
już uruchomić. Trzeba ją wówczas odłączyć
od sieci i oddać do naprawy w autoryzowanym
warsztacie serwisowym.
Przed użyciem przeczytaj instrukcję obsługi.
Dodatkowe wskazówki bezpieczeństwa pracy akumulatorów i ładowarek sieciowych
Ładowarka jest przeznaczona wyłącznie do
pracy w zamkniętych pomieszczeniach.
Akumulatory
•
W żadnym przypadku nie próbuj otwierać akumulatora.
•
Nie wystawiaj akumulatora na działanie wody.
•
Nie składuj akumulatora w temperaturze powyżej
40 oC.
•
Akumulator ładuj tylko w temperaturze otoczenia
od 4 do 40 oC.
•
Używaj wyłącznie ładowarek dostarczonych wraz
ze wspomagaczem.
•
Przy utylizacji akumulatorów przestrzegaj wskazówek podanych w punkcie „Ochrona środowiska”.
•
W ekstremalnych warunkach pracy akumulatory
mogą stracić szczelność. W razie zauważenia
wypływu elektrolitu ostrożnie zbierz go szmatą.
Unikaj kontaktu ze skórą.
•
Gdyby jednak elektrolit prysnął na skórę lub w oczy,
zastosuj się do następującej porady:
Uwaga! Elektrolit stanowi roztwór kwasu siarkowego,
który jest szkodliwy dla zdrowia i innych przedmiotów.
Gdyby środek ten zetknął się ze skórą, natychmiast
obficie spłucz ją wodą. W razie zaczerwienienia, podrażnienia lub innych niepokojących objawów zgłoś się
do lekarza. Gdyby roztwór prysnął w oczy, natychmiast
przepłucz je dużą ilością czystej wody i niezwłocznie
udaj się do lekarza.
Bezpieczeństwo elektryczne
•
Wspomagacz rozruchu jest podwójnie zaizolowany i dlatego żyła uziemiająca nie jest
konieczna. Zawsze sprawdzaj, czy lokalne
napięcie sieciowe zgadza się z wartością podaną na tabliczce znamionowej przyrządu.
W razie uszkodzenia kabla sieciowego zleć jego
wymianę producentowi lub autoryzowanemu
warsztatowi serwisowemu Black & Decker, by
nie narażać się na niebezpieczeństwo porażenia
prądem elektrycznym.
Elementy wspomagacza rozruchu
Przyrząd ten zawiera niektóre lub wszystkie spośród
wymienionych niżej elementów:
1. Lampa diodowa
2. Miedziane wysokoprądowe zaciski szczękowe
3. Wyłącznik lampy diodowej
4. Wskaźnik przebiegunowania
5. Kabel rozruchowy
6. Ładowarka sieciowa
7. Wyłącznik
8. Uchwyt do przenoszenia
9. Przycisk wskazania ładunku akumulatora
10. Diody świecące informujące o ładunku akumulatora
11. Gniazdo do ładowania prądem stałym o napięciu
12 V
12. Uchwyt do zacisku szczękowego
Ładowarka sieciowa
Ładowarka jest przystosowana tylko do określonego
napięcia. Sprawdź, czy napięcie podane na tablicz-
4
5.
Zastosowanie
Ładowanie wspomagacza rozruchu (rys. A)
W chwili dostawy akumulator wspomagacza jest częściowo naładowany.
•
Przed pierwszym użyciem naładuj go przez 48
godzin za pomocą ładowarki sieciowej (6).
Akumulatory kwasowo-ołowiowe muszą być regularnie
konserwowane, by nie straciły pojemności i mogły być
długo użytkowane. Wszystkie akumulatory z biegiem
czasu tracą energię na skutek samorozładowania.
Zjawisko to uwidacznia się silniej w niższych temperaturach. Gdy przyrząd nie jest wykorzystywany, zaleca się
doładowywać akumulator przynajmniej co 60 dni.
•
Ładunek akumulatora można w każdej chwili
sprawdzić pr zez naciśnięcie pr zycisku (9).
O ładunku akumulatora informują diody świecące
(10). Gdy świeci się tylko jedna czerwona dioda,
przyrząd należy naładować.
Wskazówka: Trwałość akumulatora zwiększa się, gdy
doładowuje się go po każdym użyciu. Trwałość akumulatora zmniejsza się na skutek głębokiego rozładowania
i/lub przeładowania.
Akumulator można ładować z sieci przy użyciu ładowarki (6).
6.
7.
•
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Ładowanie wspomagacza przy użyciu ładowarki
sieciowej (rys. A)
W czasie ładowania wyłącznik (7) i lampa diodowa (1)
muszą być wyłączone.
Ze wzrostem ładunku akumulatora zapalają się kolejne
czerwone diody świecące.
•
Ładuj wspomagacz aż do zapalenia się zielonej
diody świecącej, która informuje o całkowitym
naładowaniu.
•
Kontynuuj ładowanie przez jedną lub dwie godziny.
Wskazówka: Ładowarka sieciowa może pozostawać
przyłączona najwyżej przez 60 godzin.
•
Po zakończeniu ładowania odłącz ładowarkę (6)
od sieci i przechowuj ją w odpowiednim miejscu.
14.
15.
Czarny zacisk minusowy (-) przyłącz do niepomalowanego miejsca karoserii lub do stabilnej,
nieruchomej metalowej części pojazdu bądź podwozia. W żadnym wypadku nie przyłączaj zacisku
bezpośrednio do bieguna ujemnego akumulatora
ani ruchomego elementu pojazdu. W razie wątpliwości zajrzyj do instrukcji obsługi samochodu.
Włącz wyłącznik (7).
Włącz zapłon pojazdu i uruchom rozrusznik na 3
do 6 sekund.
Gdy silnik nie zaskoczy w ciągu 6 sekund, przed
wykonaniem ponownej próby odczekaj 3 minuty aż
do ochłodzenia się akumulatora przyrządu.
Gdy tylko silnik pojazdu zacznie pracować, wyłącz
wyłącznik (7).
Pozostaw silnik na biegu jałowym.
Najpierw odłącz czarny zacisk minusowy (-) połączony z silnikiem lub podwoziem, a następnie czerwony zacisk plusowy (+) połączony z biegunem
dodatnim akumulatora.
Czarny kabel minusowy ostrożnie włóż do kieszeni,
zaczynając od końca przeciwnego do zacisku
szczękowego.
Czarny zacisk minusowy (-) zaciśnij na uchwycie
(12).
Czerwony kabel plusowy (+) ostrożnie włóż do
kieszeni, zaczynając od końca przeciwnego do
zacisku szczękowego.
Czerwony zacisk plusowy zaciśnij na uchwycie
(12).
Możliwie jak najszybciej naładuj wspomagacz
rozruchu.
Zastosowanie lampy diodowej (rys. A)
Przy całkowicie naładowanym akumulatorze lampa
diodowa (1) może działać przez 50 godzin. Jej trwałość
użytkowa wynosi 100.000 godzin pracy.
•
Aby załączyć lampę diodową (1), naciśnij przycisk
wyłącznika (3) na panelu sterowniczym przyrządu.
•
By wyłączyć lampę diodową (1), ponownie naciśnij
przycisk (3).
W czasie ładowania i przechowywania wspomagacza
rozruchu lampa diodowa musi być wyłączona.
Zastosowanie wspomagacz do rozruchu awaryjnego (rys. rys. A i B)
Uwaga! Hamulec ręczny pojazdu musi być zaciągnięty.
Wskazówka: W razie nieprawidłowego przyłączenia wspomagacz wydaje ciągły sygnał akustyczny
i zapala się wskaźnik przebiegunowania (4), nawet gdy
wyłącznik (7) jest wyłączony. Niezwłocznie popraw
połączenie.
Uwaga! Trzymaj kable z dala od obracających się
pasków klinowych lub wentylatorów.
1. Przed wykonaniem połączenia wyłącz zapłon
pojazdu i wszystkie odbiorniki.
2. Sprawdź, czy wyłącznik wspomagacza (7) jest
wyłączony.
3. Poniższa instrukcja odnosi się do instalacji pokładowej, w której masa elektryczna (karoseria) jest
połączona z biegunem ujemnym akumulatora.
4. Czerwony zacisk plusowy (+) przyłącz do bieguna
dodatniego akumulatora pojazdu.
Konserwacja
Wspomagacz rozruchu firmy Black & Decker odznacza
się dużą trwałością użytkową i prawie nie wymaga
konserwacji. Jednak w celu zapewnienia ciągłej,
bezawaryjnej pracy niezbędne jest jego regularne
czyszczenie.
Uwaga! Przed rozpoczęciem konserwacji lub czyszczenia wspomagacza odłącz go od źródła zasilania.
•
Od czasu do czasu przecieraj wspomagacz wilgotną szmatą. Nie używaj do tego celu żadnych
ściernych środków czyszczących ani takich, które
zawierają rozpuszczalniki. Nie zanurzaj przyrządu
w wodzie.
•
By chronić zaciski szczękowe (2) przed korozją,
po każdym użyciu czyść je, usuwając przy tym
wszystkie pozostałości elektrolitu.
5
•
•
•
Obudowę wspomagacza czyść miękką szmatą,
ew. z niewielkim dodatkiem łagodnego roztworu
mydlanego.
Uważaj, by do wnętrza przyrządu nie dostała się
jakaś ciecz. Wspomagacz rozruchu uruchamiaj
tylko wtedy, gdy jest suchy.
Przy przechowywaniu wspomagacza tylko luźno
składaj kable, by ich nie uszkodzić.
Oddaj akumulator do autoryzowanego warsztatu serwisowego lub do punktu zbiorczego w swojej okolicy.
Zużyte akumulatory są następnie fachowo utylizowane zgodnie z przepisami o ochronie środowiska
naturalnego.
Dane techniczne
Akumulator
Ochrona środowiska
Selektywna zbiórka odpadów. Produktu tego
nie wolno wyrzucać do normalnych śmieci
z gospodarstw domowych.
Natężenie prądu
wyjściowego
(przy obciążeniu
chwilowym)
A 350
Natężenie prądu
wyjściowego (przy
obciążeniu stałym
przez 5 sekund)
A 200
Masa
kg 4,00
Gdy pewnego dnia poczujesz się zmuszony zastąpić
produkt Black & Decker nowym sprzętem lub nie
będziesz go już potrzebować, w trosce o ochronę
środowiska nie wyrzucaj go do śmieci z gospodarstw
domowych, a jedynie oddaj do specjalistycznego zakładu utylizacji odpadów.
Dzięki selektywnej zbiórce zużytych produktów i opakowań niektóre materiały mogą być
odzyskane i ponownie wykorzystane. W ten
sposób chroni się środowisko naturalne
i zmniejsza popyt na surowce.
Ładowarka do akumulatora
Napięcie
wejściowe
VAC 230
Przybliżony czas
ładowania
h 48
Masa
kg 0,32
Stosuj się do lokalnych przepisów, jeżeli wymagają one
oddawania zużytych elektrycznych urządzeń powszechnego użytku do specjalnych punktów zbiorczych lub
zobowiązują sprzedawców do przyjmowania ich przy
zakupie nowego produktu.
Firma Black & Decker chętnie przyjmuje stare, wyprodukowane przez siebie urządzenia i utylizuje je
zgodnie z obowiązującymi przepisami. By skorzystać
z tej usługi, oddaj elektronarzędzie do autoryzowanego warsztatu naprawczego, który prowadzi zbiórkę
w naszym imieniu.
•
•
•
450
300
6,4
230
48
0,48
Firma Black & Decker deklaruje niniejszym, że produkty
nr kat. BDJS350/BDJS450 są zgodne z następującymi
normami: EN60335, 2006/95/EC
Niżej podpisany ponosi odpowiedzialność za prawdziwość danych technicznych i składa to oświadczenie
w imieniu firmy Black & Decker.
Akumulatory kwasowo-ołowiowe dają się
wielokrotnie ładować, ale po ostatecznym
zużyciu trzeba je fachowo zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie
środowiska.
•
BDJS450
12 V, 17 Ah
kwasowoołowiowy,
zamknięty
hermetycznie
Deklaracja zgodności z normami UE
W instrukcji tej zamieszczono adresy przedstawicielstw
handlowych firmy Black & Decker, które udzielają informacji o warsztatach serwisowych. Ich listę znajdziesz
także w Internecie pod adresem: www.2helpU.com.
•
BDJS350
Typ 12 V, 9 Ah
kwasowoołowiowy,
zamknięty
hermetycznie
Kevin Hewitt
Dyrektor ds. Technologii
Użytkowej
Spennymoor,
County Durham DL16 6JG,
Wielka Brytania
25.06.2008
Nie wrzucaj akumulatorów do ognia, gdyż może to
doprowadzić do wybuchu.
Akumulatory kwasowo-ołowiowe mogą być powtórnie wykorzystane. Nie wolno ich wyrzucać
do śmieci z gospodarstw domowych. Stosuj się
do lokalnych wytycznych do utylizacji odpadów
specjalnych.
Uważaj, by nie zewrzeć biegunów akumulatora.
Zwraca się uwagę, że akumulator jest ciężki.
Jeżeli to możliwe, rozładuj akumulator.
Włóż akumulator do odpowiedniego pojemnika, by nie
mogło dojść do zwarcia biegunów.
6
7.
a)
Black & Decker
Warunki gwarancji:
Gwarantujemy sprawne działanie produktu, zgodnie z warunkami techniczno-eksploatacyjnymi
opisanymi w instrukcji obsługi. Niniejszą gwarancją nie jest objęte dodatkowe wyposażenie,
jeżeli nie została do niego dołączona oddzielna
karta gwarancyjna oraz elementy podlegające
naturalnemu zużyciu.
1.
Niniejszą gwarancją objęte są usterki produktu spowodowane wadami produkcyjnymi
i wadami materiałowymi.
2.
Niniejsza gwarancja jest ważna po przedstawieniu przez Klienta w Centralnym Serwisie
Gwarancyjnym reklamowanego produktu
oraz łącznie:
poprawnie wypełnionej karty gwarancyjnej;
ważnego paragonu zakupu z datą sprzedaży
taką, jak w karcie gwarancyjnej lub kopii
faktury.
a)
b)
3.
Gwarancja obejmuje bezpłatną naprawę
urządzenia (wraz z bezpłatną wymianą
uszkodzonych części) w okresie 24 miesięcy
od daty zakupu.
4.
a)
Produkt reklamowany musi być:
dostarczony bezpośrednio do Centralnego
Serwisu Gwarancyjnego wraz z poprawnie
wypełnioną Kartą Gwarancyjną i ważnym
paragonem zakupu (lub kopią faktury) oraz
szczegółowym opisem uszkodzenia, lub
przesłany do Centralnego Serwisu Gwarancyjnego za pośrednictwem punktu sprzedaży
wraz z dokumentami wymienionymi powyżej.
b)
5.
6.
a)
b)
b)
Klient otrzyma nowy sprzęt, jeżeli:
Centralny Serwis Gwarancyjny stwierdzi na
piśmie, że usunięcie wady jest niemożliwe;
produkt nie podlega naprawie, tylko wymianie
bez dokonywania naprawy.
8.
O ile taki sam produkt jest nieosiągalny, może
być wydany nowy produkt o nie gorszych
parametrach.
9.
Decyzja Centralnego Serwisu Gwarancyjnego odnośnie zasadności zgłaszanych usterek
jest decyzją ostateczną.
10. Gwarancją nie są objęte:
a) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użytkowaniem lub
używaniem produktu niezgodnie z przeznaczeniem, instrukcją obsługi lub przepisami
bezpieczeństwa. W szczególności profesjonalne użytkowanie amatorskich narzędzi
Black & Decker powoduje utratę gwarancji;
b) wadliwe działanie lub uszkodzenia spowodowane przeciążaniem narzędzia, które
prowadzi do uszkodzeń silnika, przekładni
lub innych elementów a także stosowaniem osprzętu innego niż zalecany przez
Black & Decker;
c) mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nimi wady;
d) wadliwe działanie lub uszkodzenia na skutek
działania pożaru, powodzi, czy też innych
klęsk ży wio łow ych, niepr zewidzianych
wypadków, korozji, normalnego zużycia
w eksploatacji czy też innych czynników
zewnętrznych;
e) produkty, w których naruszone zostały plomby gwarancyjne lub, które były naprawiane
poza Centralnym Serwisem Gwarancyjnym
lub były przerabiane w jakikolwiek sposób;
f) elementy ulegające naturalnemu zużyciu.
Koszty wysyłki do Centralnego Serwisu
Gwarancyjnego ponosi Black & Decker.
Wszelkie koszty związane z zapewnieniem
bezpiecznego opakowania, ubezpieczeniem
i innym ryzykiem ponosi Klient. W przypadku odrzucenia roszczenia gwarancyjnego,
produkt jest odsyłany do miejsca nadania na
koszt adresata.
11. Centralny Serwis Gwarancyjny, firmy handlowe, które sprzedały produkt, nie udzielają
upoważnień ani gwarancji innych niż określone w karcie gwarancyjnej. W szczególności
nie obejmują prawa klienta do domagania
się zwrotu utraconych zysków w związku
z uszkodzeniem produktu.
Usterki ujawnione w okresie gwarancji będą
usunięte przez Centralny Serwis Gwarancyjny w terminie:
14 dni roboczych od daty przyjęcia produktu
przez Centralny Serwis Gwarancyjny;
termin usunięcia wady (punkt 6a) może być
wydłużony o czas niezbędny do importu
niezbędnych części zamiennych.
12. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie
zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.
Centralny Serwis Gwarancyjny ERPATECH
ul. Obozowa 61, 01-418 Warszawa
tel.: (22) 862-08-08, fax: (22) 862-08-09
zst00091562- 08-01-2009
7
BDJS350 - BDJS450
TYP.
1
Tylko zaznaczone części są osiągalne
©
E15475
www.2helpU.com
8
29 - 08 - 08
9
10
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising