BK20 | Black&Decker BK20 BATHROOM SCALES instruction manual

www.blackanddecker.eu
BK20
504999-15 SK
2
SLOVENČINA
Elektrická bezpečnosť
Varovanie! Nenamáčajte zariadenie alebo batérie do
vody či inej kvapaliny, zabránite tak vzniku elektrického
skratu.
•
Používajte iba správny typ batérií (viď technické
údaje).
Použitie výrobku
Vaša osobná váha Black & Decker je určená na váženie
osôb. Tento výrobok je určený iba na spotrebiteľské
použitie v domácnostiach.
Bezpečnostné pokyny
Ďalšie bezpečnostné pokyny týkajúce sa
štandardných batérií
•
Nikdy sa nepokúšajte tieto batérie rozoberať.
•
Neskladujte tieto batérie na miestach, kde môže
teplota prekročiť 40°C.
•
Ak chcete batérie vyhodiť, dodržujte pokyny uvedené
v časti “Ochrana životného prostredia”.
Nevhadzujte batérie do ohňa a nespaľujte ich.
•
V extrémnych podmienkach môže dochádzať k úniku
elektrolytu z batérií. Ak zistíte na povrchu batérie
prítomnosť kvapaliny, postupujte nasledovne:
Kvapalinu opatrne poutierajte handričkou.
Vyvarujte sa kontaktu kvapaliny s pokožkou.
Varovanie! Pri použití elektrického náradia napájaného
batériou by mali byť vždy dodržované základné
bezpečnostné pokyny, vrátane nasledujúcich, aby
ste znížili riziko vzniku požiaru, riziko úniku z batérií,
riziko úrazu elektrickým prúdom alebo iného poranenia
a materiálnych škôd.
•
•
•
Pred použitím tohto výrobku si poriadne preštudujte
celý návod.
Použitie tohto prístroja je popísané v tomto návode.
Použitie iného príslušenstva alebo prídavného
zariadenia a vykonávanie iných pracovných operácií
než je odporúčané týmto návodom, môže spôsobiť
poranenie obsluhy a vznik materiálnych škôd.
Tento návod uschovajte pre prípadné ďalšie
použitie.
Popis
1.
2.
3.
Použitie prístroja
•
Nepoužívajte osobnú váhu vo vonkajšom
prostredí.
•
Výrobok vždy chráňte pred vodou alebo prostredím
s vysokou vlhkosťou.
•
Nepoužívajte výrobok pri teplotách nižších než 10°C
alebo vyšších než 30°C.
•
Nepoužívajte výrobok na nerovných plochách.
•
Nepoužívajte výrobok, pokiaľ máte mokré
chodidlá.
•
Nestúpajte na okrajové časti váhy.
•
Zariadenie nepreťažujte.
LCD displej
Vypínač váhy
Kryt batérie
Nastavenie
Vloženie batérií (obr. A)
•
Vyberte z prístroja kryt batérie (3).
•
Vložte jednotlivé články batérií.
•
Pokiaľ je v balení izolačná páska, vyberte ju
z batériových článkov.
•
Kryt nasaďte späť.
Použitie
Bezpečnosť iných osôb
•
Nedovoľte používať prístroj deťom ani iným osobám,
ktoré nie sú zoznámené s týmito pokynmi.
•
•
Váhu umiestnite na rovnú plochu.
Pred stúpením na váhu sa uistite, či nie je mokrá.
Voľba mierky (obr. A & B)
Na výrobku je možné nameranú hodnotu zobraziť
v kilogramoch (4), stonoch (1 stone = 14 libier) (5) alebo
v librách (6).
•
Zvolenú mernú jednotku na zobrazenie hmotnosti
zvolíte prepnutím vypínača (2) do požadovanej
polohy.
Po použití
•
Pokiaľ nebudete výrobok dlhšiu dobu používať,
vyberte z neho batérie.
•
Ak sa zariadenie nepoužíva, malo by byť uskladnené
na suchom mieste. K uloženému prístroju nesmú
mať prístup deti.
Prehliadky a opravy
•
Vždy pred použitím skontrolujte, či nie je zariadenie
poškodené alebo či nemá chybné časti. Skontrolujte,
či nie sú jeho časti rozbité a či nie sú poškodené
vypínače alebo iné diely, ktoré by mohli ovplyvniť
jeho prevádzku.
•
Ak je akákoľvek časť prístroja poškodená,
nepoužívajte ho.
•
Zverte opravu všetkých poškodených alebo
nefunkčných častí značkovému servisu.
•
Nikdy sa nepokúšajte demontovať alebo vymeniť iné
diely než tie, ktoré sú uvedené v tomto návode.
Váženie (obr. C)
•
Výrobok uvediete do chodu tak, že jednou nohou
klepnete na stred stupnice. Na displeji (1) sa zobrazí
správa (7).
•
Počkajte, až sa na displeji (1) zobrazí správa (8).
•
Postavte sa na váhu. Číslice na displeji začnú
blikať.
•
Na displeji sa zobrazí nameraná hodnota.
Automatické vypnutie
•
Ak nie je displej dlhšie než 30 sekúnd aktívny,
zhasne.
3
Indikátor preťaženia (obr. D)
Pokiaľ vážená hmotnosť presiahne maximálnu hranicu,
na displeji sa zobrazí varovné hlásenie (9) o preťažení.
•
Okamžite vážený predmet z váhy odstráňte, aby
nedošlo k jej poškodeniu.
Batérie
Po ukončení ich životnosti ich zlikvidujte
tak, aby nedošlo k ohrozeniu životného
prostredia:
•
•
Údržba
Varovanie! Pred vykonávaním údržby alebo čistením sa
uistite, či je zariadenie vypnuté.
•
Pri čistení náradia používajte mydlový roztok
a mäkkú vlhkú handričku. Na čistenie nepoužívajte
čistiace prostriedky s obsahom brúsnych častíc
a rozpúšťadlá.
•
Pravidelne kontrolujte priestor pre batérie , či z batérií
neuniká kvapalina.
•
Vyberte batérie podľa vyššie uvedeného postupu.
Zabaľte batérie do vhodného obalu, aby nemohlo
dôjsť ku skratovaniu kontaktov.
Batérie odovzdajte v miestnej recyklačnej stanici.
Technické údaje
Rozsah váženia
Stupnica
Batérie
kg
kg
BK20
2 - 150
0.1
2x CR-2032
Varovanie! Žiadnu časť zariadenia nenamáčajte do vody
alebo inej kvapaliny.
Vyhlásenie o zhode
Indikátor napätia batérie (obr. D)
Ak poklesne napätie batérie pod minimálnu hodnotu,
na displeji sa objaví symbol nedostatočného nabitia
batérie (10).
•
V takomto prípade batérie vymeňte.
BK20
Spoločnosť Black & Decker prehlasuje, že tento výrobok
zodpovedá nasledujúcim normám: EN 5022, EN 5024
Ochrana životného prostredia
Kevin Hewitt
Technický a vývojový
riaditeľ
Spennymoor, County Durham
DL16 6JG, Veľká Británia
01-01-05
Triedenie odpadu. Tento výrobok nesmie byť
likvidovaný spolu s bežným komunálnym
odpadom.
Ak nebudete náradie Black & Decker ďalej používať
alebo ak chcete náradie nahradiť novým, nelikvidujte
toto náradie v bežnom komunálnom odpadu. Odovzdajte
výrobok do miestnej zberne triedeného odpadu.
Triedený odpad umožňuje recykláciu a opätovné
využitie použitých výrobkov a obalových
materiálov. Opätovné použitie recyklovaných
materiálov pomáha chrániť životné prostredie
pred znečistením a znižuje spotrebu surovín.
Miestne predpisy môžu upravovať spôsob likvidácie
domácich elektrických spotrebičov v miestnych zberniach
alebo v mieste nákupu výrobku.
Po ukončení životnosti výrobkov Black & Decker
poskytuje spoločnosť Black & Decker možnost recyklácie
týchto výrobkov. Ak chcete využiť túto službu, dopravte
prosím Vaše nepotrebné výrobky do značkového servisu,
kde na vlastné náklady zaistia ich recykláciu a ekologické
spracovanie.
Adresu najbližšieho značkového servisu nájdete u svojho
značkového predajcu Black & Decker na adrese, ktorá
je uvedená v tomto návode. Prehľad autorizovaných
servisov Black & Decker a rovnako ďalšie informácie
týkajúce sa nášho popredajného servisu môžete nájsť
tiež na internetovej adrese: www.2helpU.com
4
Záruka sa nevzťahuje na spotrebné príslušenstvo
(vrtáky, skrutkovacie nástavce, pílové kotúče,
hobľovacie nože, brúsne kotúče, pílové listy,
brúsny papier a pod.) ani na príslušenstvo prístroja
poškodené opotrebovaním.
Politika služieb zákazníkom
Spokojnosť zákazníka s výrobkom a servisom je
náš najvyšší cieľ.
Kedykoľvek budete potrebovať radu či pomoc,
obráťte sa s dôverou na náš najbližší servis
Black & Decker, kde Vám vyškolený personál
poskytne naše služby na najvyššej úrovni.
Toto náradie nie je vhodné pre profesionálne
použitie.
Záruka Black & Decker 2 roky
Black & Decker
Blahoželáme Vám k zakúpeniu tohto kvalitného
výrobku Black&Decker.
Stará Vajnorská cesta 8
Náš záväzok ku kvalite zahŕňa v sebe samozrejme
tiež naše služby zákazníkom.
Slovenská republika
Preto ponúkame záručnú dobu ďaleko presahujúcu
minimálne požiadavky vyplývajúce zo zákona.
Tel.:
+421 2 446 38 121, 3
Fax:
+421 2 446 38 122
Kvalita tohto prístroja nám umožňuje ponúknuť
Vám 2 ročnú záruku istoty. Ak sa objavia
akékoľvek materiálové, alebo výrobné chyby
v priebehu 24 mesiacov od zakúpenia prístroja,
ručíme za ich bezplatné odstránenie, prípadne,
podľa nášho uváženia, bezplatnú výmenu prístroja
za nasledujúcich podmienok:
www.blackanddecker.sk
•
Prístroj bude dopravený (spolu s originálnym
záručným listom Black & Decker a s dokladom
o nákupe), do jedného z poverených servisných
stredísk Black & Decker, ktoré sú autorizované
na vykonávanie záručných opráv.
•
Prístroj bol používaný iba s originálnym
príslušenstvom alebo prídavnými zariadeniami
a príslušenstvom BBW či Piranha, ktoré
je vyslovene odporúčané ako vhodné na
použitie spolu s prístrojom Black & Decker.
•
Prístroj bol používaný a udržiavaný v súlade
s návodom na obsluhu.
•
Prístroj nevykazuje žiadne príčiny poškodenia
spôsobené opotrebovaním.
831 04 Bratislava 3
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
Právo na prípadné zmeny vyhradené.
02/2007
Naviac servis Black & Decker poskytuje na všetky
vykonávané prevedené opravy a vymenené
náhradné diely ďalšiu servisnú záručnú dobu
v trvaní 6 mesiacov.
zst00043664 - 27-04-2007
5
BLACK & DECKER
Stará Vajnorská cesta 8
831 04 Bratislava
Slovenská republika
Tel.:
00421 2 446 38 121,3
www.blackanddecker.sk
www.dewalt.sk
informacie@blackanddecker.sk
BAND SERVIS
Paulínska 22
917 01 Trnava
Tel.:
00421 33 551 10 63
www.bandservis.sk
p.talajka@bandservis.sk
Fax: 00421 2 446 38 122
Fax: 00421 33 551 26 24
BAND SERVIS
Garbiarska 5
040 01 Košice
Tel.:
00421 55 623 31 55
bandserviske@zoznam.sk
BLACK & DECKER
Klášterského 2
143 00 Praha 412 – Modřany
Česká Republika
Tel.:
00420 2 444 02 450
00420 2 417 76 655,6
Servis: 00420 2 444 03 247
www.blackanddecker.cz
www.dewalt.cz
recepce@blackanddecker.cz
BAND SERVIS
K Pasekám 4440
760 01 Zlín
Tel.:
00420 577 008 550,1
www.bandservis.cz
bandservis@bandservis.cz
Fax: 00420 2 417 70 204
Fax: 00420 577 008 559
6
CZ
ZÁRUČNÍ LIST
PL
KARTA GWARANCYJNA
H
JÓTÁLLÁSI JEGY
SK
ZÁRUČNÝ LIST
CZ
H
měsíců
hónap
24
PL
SK
miesiące
mesiacov
CZ
Výrobní kód
Datum prodeje
Razítko prodejny
Podpis
H
Gyári szám
A vásárlás napja
Pecsét helye
Aláírás
PL
Numer seryjny
Data sprzedaży
Stempel
Podpis
SK
Číslo série
Dátum predaja
Pečiatka predajne
Podpis
CZ
H
Adresy servisu
Band Servis
Klášterského 2
CZ-14300 Praha 4
Tel.: 00420 2 444 03 247
Fax: 00420 2 417 70 204
PL
Band Servis
K Pasekám 4440
CZ-76001 Zlín
Tel.: 00420 577 008 550,1
Fax: 00420 577 008 559
http://www.bandservis.cz
Black & Decker Központi
Garanciális-és Márkaszerviz
1163 Budapest
(Sashalom) Thököly út 17.
Tel.: 403-2260
Fax: 404-0014
SK
Adres serwisu centralnego
ERPATECH
ul. Obozowa 61
01-418 Warszawa
Tel.: 022-8620808
Fax: 022-8620809
CZ
H
Adresa servisu
Band Servis
Paulínska ul. 22
SK-91701 Trnava
Tel.: 00421 33 551 10 63
Fax: 00421 33 551 26 24
Dokumentace záruční opravy
PL
Przebieg napraw gwarancyjnych
A garanciális javitás dokumentálása
SK
Záznamy o záručných opravách
CZ
Číslo
Datum příjmu
Datum zakázky
Číslo zakázky
Závada
Razítko
Podpis
H
Sorszám
Bejelentés időpontja
Javítási időpont
Javitási
Hiba jelleg
oka
Pecsét
Przebieg
naprawy
Stempel
Popis
poruchy
Pečiatka
Podpis
munkalapszám
Jótállás új határideje
PL
SK
02/07
Nr.
Číslo
dodávky
Data zgłoszenia
Dátum nahlásenia
Data naprawy
Dátum opravy
Nr. zlecenia
Číslo
objednávky
Aláírás
Podpis
Download PDF

advertising