Garmin | LIVE! 2320 UK/Ireland | Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Snabbstartshandbok

Garmin LIVE! 2320 UK/Ireland Snabbstartshandbok
nüLink!™ 2300-serien
snabbstartshandbok
Komma igång
 VARNING
äs guiden Viktig säkerhets- och
L
produktinformation som medföljer
i produktförpackningen för viktig
information om produkten och säkerhet.
När du använder enheten första gången
behöver du utföra följande åtgärder.
1. Anslut enheten till fordonsströmmen
(sidan 3).
2. Montera enheten (sidan 4).
3. Registrera enheten (sidan 5).
4. Kontrollera om det finns
uppdateringar:
• Programvaruuppdateringar
(sidan 5).
• Gratis kartuppdatering (sidan 6).
5. Ladda ned hela användarhandboken
(sidan 6).
2
Strömkablar
Enheten levereras med två strömkablar.
Varje kontakt passar endast in i
respektive tillhörande port.
•
•
Fästet ansluts till fordonsströmmen
med 12 V-strömkabeln ➊. 12
V-strömkabeln har en högervinklad
anslutning.
Enheten ansluts till datorn med en
mikro-USB-kabel ➋. Ett “B” är
inristat högst upp på mikro-USBkabeln.
➊
➋
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
Ansluta enheten till
fordonsström
 VARNING
Den här produkten innehåller ett
litiumjonbatteri. För att minska risken
för skador på person eller produkt som
orsakas av att batteriet utsätts för extrem
värme ska du ta bort enheten från bilen
när du går ut eller förvara den skyddad
från direkt solljus.
Innan du kan använda enheten på
batteriström måste du ladda den.
1. Placera underkanten av enheten i
monteringsfästet.
2. Luta enheten bakåt tills den fastnar.
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
3. Sätt i fordonsströmkabeln ➊ i
USB-anslutningen ➋ på fästet eller
enheten.
➋

➊
4. Anslut den andra änden av
12-voltsströmkabeln för fordon till
en strömkontakt i bilen.
3
Efter det att enheten har anslutits till
fordonsström inträffar följande.
•
•
•
Enheten slås på.
Enheten hämtar satellitsignaler. När
staplarna är grön har
minst en av
enheten hämtat satellitsignaler.
OBS! Det kan vara så att enheten
behöver fri sikt mot himlen för att
hämta satellitsignaler.
Enheten laddas medan du kör.
i statusstapeln visas status för
det interna batteriet.
1. Ta bort plasthöljet från
sugkoppsfästet.
2. Rengör och torka framrutan samt
sugkoppsfästet med en luddfri trasa.
3. Tryck dit sugkoppen på vindrutan.
4. Medan du trycker för du spaken
bakåt mot vindrutan.
5. Sätt fast monteringsfästet ➊ på
sugkoppsarmen ➋.
➊
➋
Montera enheten
Meddelande
Innan du monterar enheten, vänligen
läs i guiden Viktig säkerhets- och
produktinformation för information om
de lagar som gäller för montering på
vindruta.
4

Om minSida
Du kan använda minSida för att
registrera din enhet, kontrollera
om det finns programvaru- och
kartuppdateringar, få åtkomst till
produkthandböcker och produktsupport
m.m.
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
Ställa in minSida
1. Anslut mikro-USB-kabeln ➊ till
mikro-USB-porten ➋ på enheten
(sidan 2).
➋
➊
2. Anslut mikro-USB-kabeln till USBporten på datorn.
3. Gå till www.garmin.com/dashboard.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
Registrera enheten
1. Från minSida klickar du på
Registrera nu.
2. Följ instruktionerna på skärmen.
3. Spara inköpskvittot, i original eller
kopia, på ett säkert ställe.
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
Uppdatera programvaran
1. Öppna minSida (sidan 5).
2. Under Programvaruuppdateringar
klickar du på Uppdatera nu.
3. Följ instruktionerna på skärmen.
nüMaps Guarantee™
Om du registrerar dig på
http://my.garmin.com inom 60 dagar
efter att du mottagit satellitdata när du
kör kan det hända att du får hämta en
kostnadsfri kartuppdatering till enheten.
Gå till www.garmin.com/numaps för att
ta del av villkoren.
Uppdatera kartor
1. Öppna minSida (sidan 5).
2. Registrera enheten (sidan 5).
3. Under Kartuppdateringar klickar du
på Uppdatera nu.
4. Följ instruktionerna på skärmen.
5
Ladda ned användarhandboken
Användarhandboken till enheten finns på
Garmins hemsida.
1. Öppna minSida (sidan 5).
2. Klicka på Handböcker.
3. Klicka på Hämta bredvid den
handbok du vill ha.
4. Spara filen på datorn.
Översikt över enheten
➊
Stänga av enheten
1. Håll strömknappen nedtryckt i fyra
sekunder.
2. Välj Av.
Använda huvudmenyn
➊
➋

➍ ➎ ➏ ➐ ➑
•
Välj ➊ om du vill välja ett
transportläge.
Välj ➋ om du vill hitta en
destination.
Välj ➌ för att se kartan.
Välj ➍ om du vill avbryta en rutt.
Välj ➎ om du vill göra en
avstickare från en rutt.
Tryck på ➏ om du vill ringa ett
samtal när du är ansluten till en
kompatibel mobiltelefon.
➋
•
➊ Strömknapp
•
•
•
™
➋ microSD -kortplats
6
➌
•
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
•
•
Tryck på ➐ om du vill justera
volymen.
Tryck på ➑ om du vill öppna
menyn med verktyg och
inställningar.
Om Intressanta platser
De detaljerade kartorna i enheten
innehåller intressanta platser, t.ex.
restauranger, hotell och automatiska
tjänster.
Söka efter en intressant plats
efter kategori
1. På huvudmenyn, välj Vart? >
Intressant plats.
2. Välj en kategori.
3. Om det behövs väljer du en
underkategori.
4. Välj en destination.
5. Välj Kör!
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
> Spara på den
Du kan välja
här sidan för att spara platsen i en
Favoriter-mapp på enheten. Använd
Favoriter-mappen för att spara
platsen för din arbetsplats, ditt hem
och andra vanliga destinationer.
6. Vid behov, välj ett alternativ.
• Välj Kör om du vill beräkna en
rutt som du navigerar längs vid
körning.
• Välj Gång om du vill beräkna
en rutt som du navigerar längs
till fots.
• Välj Kollektivtrafik om du vill
beräkna en rutt som kombinerar
kollektivtrafik och gång.
OBS! Du måste ha hämtat
hem cityXplorer™-kartor för
att navigera med hjälp av
kollektivtrafik. Köp cityXplorerkartor på www.garmin.com.
7. Vid behov, välj en rutt.
7
Din rutt på kartan
meddelande
Fartbegränsningsikonen är endast
avsedd som information och
ersätter inte förarens ansvar att följa
hastighetsbegränsningar och hela tiden
köra på ett säkert sätt. Garmin ansvarar
inte för några trafikböter eller stämningar
som du kan få genom att inte följa alla
gällande trafiklagar och skyltar.
Rutten markeras med en magentafärgad
linje på kartan. Om du avviker från den
ursprungliga rutten beräknar enheten om
rutten. En hastighetsbegränsningsikon
kan visas om du kör på huvudvägar.
Använda kartfunktioner
➊
➌

•
•
•
•
•
•
•
•
8
➐
➎ ➏
➒
➑
➋
➍
➓
Välj ➊ för att visa nästa sväng.
Om det finns en vy över
korsningen visas sidan för
visning av korsningar.
Välj ➋ om du vill visa
svänglistan.
Välj ➌ för att visa
trafikinformation.
Välj ➍ för att zooma in och ut.
Välj ➎ om du vill visa sidan Var
är jag?.
Välj och dra ➏ om du vill visa ett
annat område av kartan.
Välj ➐ om du vill gå tillbaka till
huvudmenyn.
Välj ➑ om du vill ändra
datafältet.
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
•
•
Välj ➒ om du vill visa
trippinformation.
Välj ➓ om du vill ändra
hastighetsbegränsningen om den
hastighetsbegränsning som visas
på kartan är felaktig eller för att
rapportera en fartkamera.
Om verktygsfältet på
huvudmenyn
Ikon
Beskrivning
GPS-signalstatus. Välj och
håll ned om du vill visa
satellitinformation.
Status för Bluetooth®-teknik
(visas när du är ansluten till
en kompatibel enhet). Välj
om du vill ändra Bluetoothinställningar).
Indikator för transportläge.
Välj om du vill välja ett
transportläge.
Aktuell tid. Välj för att ändra
tidsinställningarna.
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
Ikon
Beskrivning
myGarmin™-meddelanden.
Välj för att se meddelanden.
Aktuell temperatur. Välj om du
vill visa väderinformation.
Signalstatus för nüLink!™tjänster.
Batteristatus
Använda myTrends
När du kör med enheten påslagen samlar
myTrends™ in information som gör att
enheten kan förutsäga om du färdas till
en vanlig destination, som exempelvis
din arbetsplats eller ditt hem. När
myTrends är aktiverad visas destination
och beräknad restid i navigeringsstapeln
på kartan. Trafikinformation kan också
visas i navigeringsfältet.
myTrends fungerar endast för platser som
har sparats som Favoriter (sidan 7).
9
När myTrends-information visas
i navigeringsstapeln väljer du
navigeringsstapeln om du vill visa
ruttinformation.
Avaktivera myTrends
På huvudmenyn trycker du på
Verktyg > Inställningar >
Navigation > Personbil >
nüRoute > myTrends >
Avaktiverad.
Om nüLink!- tjänsterna
Om du vill använda de här funktionerna
måste du ha ett aktuellt nüLink!
abonnemang och enheten måste ta emot
en nüLink!- signal, som representeras av
på verktygsfältet.
Om du vill ha mer information om
nüLink!- tjänster, välj Verktyg >
Hjälp eller se nüLink! 2320/2340/2390
Användarhandbok (sidan 6).
Köpa flera nüLink!- tjänsterna
Välj Verktyg > nüLink!- butik.
nüLink!- tjänsterna kanske inte är
tillgängliga i alla områden eller länder.
Om trafik
Enheten inkluderar ett grundläggande
nüLink! -abonnemang, som aktiveras
när du slår på enheten för första gången.
nüLink!- tjänsterna ger dig möjlighet
att ta emot aktuell information som
uppdateringar om vädret, bränslepriser
och flygtider.
Trafikinformation kanske inte är
tillgängligt i alla områden eller länder.
10
meddelande
Garmin ansvarar inte för riktigheten eller
lämpligheten i trafikinformationen.
När du tar emot trafikinformation visas
en trafikikon i det övre vänstra hörnet på
kartsidan. Trafikikonen ( ) ändrar färg
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
för att visa trafikförhållandena på den rutt Om viloläget
eller väg som du för tillfället kör på.
Använd viloläget om du vill spara på
batterierna när enheten inte används. I
Om det finns trafik på din väg visar
trafikikonen hur mycket extra tid som har viloläget används väldigt lite ström och
lagts till på din rutt på grund av trafiken. ett fulladdat batteri kan räcka i veckor
när enheten är i viloläge.
Fördröjningstiden ingår redan i din
beräknade ankomsttid.
Aktivera och avsluta viloläget
• För att försätta enheten i viloläge
Para ihop telefonen
trycker du på strömknappen.
Innan du kan para ihop måste telefonen
• För att avsluta viloläget trycker du
och enheten vara påslagna och finnas
på strömknappen och dubbelklickar
inom 10 m (33 fot) avstånd från
på .
varandra.
1. Aktivera Bluetooth®-komponenten på
telefonen.
2. På huvudmenyn väljer du Verktyg >
Inställningar > Bluetooth.
3. Välj Bluetooth > Aktiverad >
Spara.
4. Välj Lägg till Telefon > OK.
5. Välj telefonen och välj OK.
6. Ange Bluetooth-PIN-koden (1234)
för enheten i din mobiltelefon.
nüLink! 2300-serien Snabbstartshandbok
11
Mer information
•
I Europa går du till
www.garmin.com/support och
klickar på Contact Support för
inhemsk supportinformation, eller så
kontaktar du Garmin (Europe) Ltd.
per telefon på +44 (0) 870 8501241.
Du hittar mer information om produkten
på Garmins webbplats.
•
•
•
Gå till www.garmin.com/ontheroad.
Gå till http://buy.garmin.com om du
vill köpa tillbehör.
Välj Verktyg > Hjälp.
Kontakta Garmins
produktsupport
•
•
I USA, gå till www.garmin.com
/support, eller ring Garmin i USA
på (800) 800 1020.
I Storbritannien ringer du Garmin
(Europe) Ltd. på 0808 2380000.
Garmin® och Garmins logotyp är varumärken
som tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
och är registrerade i USA och i andra länder.
cityXplorer™, myGarmin™, myTrends™, nüLink!™
och nüMaps Guarantee™ är varumärken som
tillhör Garmin Ltd. eller dess dotterbolag. De
här varumärkena får inte användas utan Garmins
uttryckliga tillstånd. Bluetooth®-märket och
logotyperna ägs av Bluetooth SIG, Inc. All
användning av sådana märken av Garmin är
licensierad. microSD™ är ett varumärke som
tillhör SD-3C, LLC.

0682
© 2011 Garmin Ltd. eller dess dotterbolag
April 2011
Artikelnummer 190-01287-59 Rev. A
Tryckt i Taiwan
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising