Garmin | nuvi 215WT | Quick Start Guide | Garmin nuvi 215WT hurtigstartveiledning

Garmin nuvi 215WT hurtigstartveiledning
nüvi® 205W-serien
hurtigstartveiledning
til disse nüvi-modellene:
205W, 215W, 255W, 265W, 285W
November 2008
Delenummer 190-00974-58 Rev. B
Trykt i Taiwan
nüvi-enheten
S e veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon i produktesken for å lese advarsler angående
produktet og annen viktig informasjon.
Mini-USBkontakt
Av/på-knapp:
Skyv knappen til venstre for å slå nüvi-enheten
av/på, skyv knappen til høyre for å låse skjermen.
SDkortspor
Høyttaler
Mikrofon
Advarsel: Dette produktet inneholder et litiumionbatteri. Ta enheten ut av bilen når du går ut, eller
oppbevar den slik at den ikke utsettes for direkte sollys. Da unngår du at den blir skadet.
Før du monterer nüvi-enheten, bør du se veiledningen Viktig sikkerhets- og produktinformasjon, hvis du vil ha
informasjon om lover angående montering på frontruten.
Garmin® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert i USA og andre land.
Garmin Lock™ og nüMaps Guarantee™ er varemerker for Garmin Ltd. eller Garmins datterselskaper. Disse
varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin. Bluetooth®-navnet og -logoene eies av Bluetooth
SIG, Inc., og enhver bruk som Garmin gjør av disse, er underlagt lisens. Windows® er et registrert varemerke for
Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205W-serien
Trinn 1: Montere nüvi-enheten
1. Koble til strømkabelen for bil på baksiden av nüvi-enheten.
2. Knepp fast holderen på sugekopparmen.
3. Rengjør og tørk frontruten og sugekoppen med en lofri klut.
Fjern den gjennomsiktige plasten fra sugekoppen. Fest
sugekoppen på frontruten.
4. Skyv spaken bakover mot frontruten.
5. Sett bunnen av nüvi-enheten i holderen.
6. Vipp nüvi-enheten bakover til den klikker på plass.
7. Plugg den andre enden av strømkabelen i et uttak i
kjøretøyet. Enheten skal slå seg på automatisk hvis den er
koblet til og kjøretøyet er i gang.
8. Hvis du bruker en trafikkmottaker i Europa, kobler du den
eksterne antennen til trafikkmottakeren og fester den til
frontruten ved hjelp av sugekoppene. (Trafikkmottakere er
inkludert i enkelte pakker i nüvi 205W-serien.)
Sugekoppbrakett
Holder
Strømkabel
for bil
Trinn 2: Konfigurere nüvi-enheten
Du slår på nüvi-enheten ved å skyve av/på-knappen til venstre. Følg instruksjonene på
skjermen. Du slår av nüvi-enheten ved å skyve av/på-knappen til venstre.
Trinn 3: Innhente satellitter
1. Gå utendørs til et åpent område, bort fra høye bygninger og trær.
2. Slå på nüvi-enheten.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205W-serien
Det kan ta et par minutter å hente inn
satellittsignaler. Linjene
indikerer
satellittsignalstyrken. Når minst én av
strekene er grønne, har nüvi-enheten hentet
inn satellittsignaler. Nå kan du velge et
bestemmelsessted og navigere til det.
➐
Trinn 4: Bruke nüvi-enheten
Lade nüvi-enheten
➊➋
➎
➊
➋
➌
➍
➎
➏
➌ ➍
➏
➐ ➑ ➒
GPS-satellittstyrke.
Bluetooth®-teknologistatus.
(Bluetooth-teknologi er tilgjengelig på
nüvi 215W og 265W.)
Batteristatus.
Gjeldende klokkeslett. Trykk for å
endre tidsinnstillingene.
Trykk for å finne et bestemmelsessted.
Trykk for å vise kartet.
➑
➒
Trykk for å ringe mens du er koblet til
en kompatibel mobiltelefon.
Trykk for å justere volumet.
Trykk for å bruke verktøy som
mediespillere, innstillinger og Hjelp.
• Koble til strømkabelen for bil.
• Koble til en AC-adapter (valgfritt
tilbehør).
• Koble til en USB-kabel (inkludert i
enkelte pakker i nüvi 205W-serien).
Finne punkter av interesse
1. Trykk på Hvor skal du? > Punkter av
interesse.
2. Velg en kategori og en underkategori.
3. Velg et bestemmelsessted, og trykk på
Kjør!.
Hvis du vil skrive inn bokstavene i navnet,
trykker du på Hvor skal du? > Punkter av
interesse > Stav navn.
Hvis du vil søke etter en posisjon i et annet
område, trykker du på Hvor skal du? >
Nærme.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205W-serien
Følge ruten
Ruten er merket med en magentafarget
linje. Underveis vil nüvi-enheten vise
veien til bestemmelsesstedet ved hjelp
av talemeldinger, piler på kartet og
kjøreanvisninger øverst på kartet. Hvis
du avviker fra den opprinnelige ruten, vil
nüvi-enheten beregne ruten på nytt og gi
nye kjøreanvisninger.
➊ Trykk for å vise siden
• Det kan vises et fartsgrenseikon når du
kjører på hovedveier.
• Trykk på og dra kartet for å vise et annet
område av kartet.
• Trykk på
for å zoome inn og trykk på
for å zoome ut.
• Trykk på Meny for å gå tilbake til
menysiden.
➊
for neste sving.
➋
➍
➋ Trykk for å vise siden
med manøverliste.
➌
➌ Trykk for å vise
turtelleren.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205W-serien
➍ Trykk for å vise Hvor
er jeg?-siden.
Legge til et stopp i ruten
1. Mens du navigerer etter en rute, trykker
du på Meny > Hvor skal du?.
2. Søk etter det ekstra stoppet.
3. Trykk på Kjør!.
4. Trykk på Legg til som viapunkt for
å legge til dette stoppet før det siste
bestemmelsesstedet. Trykk på Angi som
nytt bestemmelsessted for å gjøre dette
til ditt nye endelige bestemmelsessted.
3. Trykk på Kjør! for å navigere til
posisjonen. Trykk på Kart for å vise
posisjonen på kartet.
Bruke FM TMCtrafikkmottaker
Trafikkmottakeren av typen FM Traffic
Message Channel (TMC) er inkludert i
enkelte pakker i nüvi 205W-serien.
Hvis nüvi-enheten er koblet til
trafikkmottakeren, som er koblet
Foreta en omkjøring
til bilstrøm, og du befinner deg i et
1. Når du navigerer etter en rute, trykker du dekningsområde, kan nüvi-enheten motta
på Meny.
trafikkinformasjon. Gå til www.garmin
2. Trykk på Omkjøring.
.com/traffic eller www.garmin.com, hvis du
vil ha mer informasjon.
Bruke bildenavigering
Når du mottar trafikkinformasjon, vises et
Du kan laste bilder som inneholder
trafikkikon øverst i venstre hjørnet på
posisjonsinformasjon inn på nüvi-enheten
kartsiden. Trafikkikonet endrer farge for å
eller på SD-kortet, og deretter opprette ruter vise hvor alvorlig trafikkforholdene er på
for dem. Gå til http://connect.garmin.com
den ruten eller veien du kjører.
/photos, hvis du vil ha mer informasjon.
Nord-Amerika: hvis pakken til nüvi1. Trykk på Hvor skal du? > Favoritter >
Panoramio-bilder. Bildene som er lagret enheten inneholder en trafikkmottaker, kan
på nüvi-enheten eller på SD-kortet, listes du motta posisjonsrelevante annonser og
kuponger. Trykk på annonsen på skjermen
opp.
hvis du vil søke etter den nærmeste
2. Velg et Panoramio-bilde.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205W-serien
posisjonen som er tilknyttet annonsen.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se i
brukerveiledningen.
advarsel: Du må ikke skrive ned
kupongkodene mens du kjører.
Unngå trafikk på din rute
1. Trykk på trafikkikonet på kartsiden.
2. Trykk på Trafikk på ruten.
3. Trykk på pilene for å vise andre
trafikkforsinkelser på ruten ved behov.
4. Trykk på Unngå hvis du vil unngå
forsinkelsen i trafikken.
Merk: Du trenger ikke å aktivere
abonnementet som kom med FMtrafikkmottakeren (hvis det fulgte med).
Abonnementet aktiveres automatisk etter at
nüvi-enheten har hentet inn satellittsignaler
mens du mottar trafikksignaler fra
tjenesteleverandøren.
Bruke håndfrifunksjoner
Trådløs Bluetooth-teknologi er tilgjengelig
på nüvi 215W og 265W.
Håndfrie telefonfunksjoner er tilgjengelige
bare hvis nüvi-enheten og mobiltelefonen
Hurtigstartveiledning for nüvi 205W-serien
har trådløs Bluetooth-teknologi. Noen
håndfrie telefonfunksjoner vil ikke
være tilgjengelige på nüvi-enheten,
avhengig av telefonen. Hvis du skal bruke
håndfrifunksjonene, må du pare telefonen
og nüvi-enheten.
Pare telefonen
1. Kontroller at telefonen er kompatibel med
nüvi-enheten (www.garmin.com
/bluetooth).
2. På menysiden velger du Verktøy >
Innstillinger > Bluetooth. Trykk på
knappen under Tilkoblinger.
3. Velg Legg til enhet.
4. Aktiver telefonens Bluetooth-komponent,
og aktiver modusen Finn meg/Utforsk/
Synlig. Disse innstillingene kan finnes
på menyene Bluetooth, Tilkoblinger eller
Håndfri.
5. Trykk på OK på nüvi-enheten.
6. Velg telefonen din, og trykk på OK.
7. Angi nüvi-enhetens Bluetooth-PIN-kode
(1234) på telefonen.
Ringe et nummer
1. Velg Telefon > Ring.
2. Angi nummeret og trykk på Ring.
> Avslutt for å avslutte
3. Trykk på
anropet.
Motta et anrop
Når du mottar et anrop, åpnes vinduet for
innkommende anrop. Trykk på Svar hvis
du vil svare på anropet. Trykk på Ignorer
hvis du vil ignorere anropet og stanse
ringelyden.
Laste filer på nüvi-enheten
1. Sett inn et SD-kort (valgfritt).
2. Koble til USB-kabelen (inkludert i enkelte
pakker i nüvi 205W-serien).
3. Overføre filer til nüvi-enheten.
4. Løs ut og koble fra USB-kabelen.
Sikre nüvi-enheten
1. Kontroller at du er i sikkerhetsposisjonen din og at nüvi-enheten
mottar satellittsignaler.
2. Trykk på Verktøy > Innstillinger >
Sikkerhet.
3. Trykk på knappen under Garmin Lock.
4. Angi en firesifret PIN-kode.
5. Trykk på Angi.
nüMaps Guarantee™
Hvis du vil motta en gratis kartoppdatering,
kan du registrere nüvi-enheten på
http://my.garmin.com i løpet av de første
60 dagene etter at du har innhentet
satellitter. Du er ikke kvalifisert for å
motta den gratis kartoppdateringen hvis du
registrerer via telefon eller lar det gå mer
enn 60 dager fra første gang nüvi-enheten
innhenter satellitter. Hvis du vil ha mer
informasjon, kan du gå til www.garmin.
com/numaps.
Nullstille nüvi-enheten
Du kan nullstille nüvi-enheten ved å
trykke på RESET-knappen under enheten,
avhengig av hvilken nüvi-modell du har.
Advarsel: Du må ikke nullstille nüvienheten ved hjelp av en kulepenn eller
en annen spiss gjenstand som kan skade
enheten eller batteriet.
Hvis nüvi-enheten ikke har en RESETknapp, skyver du Av/på-knappen til av/påstillingen og holder den i 8 sekunder.
Mer informasjon
Hvis du vil ha mer informasjon om nüvienheten, velger du Verktøy > Hjelp. Du
kan laste ned den nyeste versjonen av
brukerveiledningen fra www.garmin.com.
Hvis du vil ha mer informasjon om tilbehør,
kan du gå til http://buy.garmin.com eller ta
kontakt med en Garmin-forhandler.
Hurtigstartveiledning for nüvi 205W-serien
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising