Garmin | nüvi® 44LM | User manual | Garmin nüvi® 44LM Brukerveiledning

Garmin nüvi® 44LM Brukerveiledning
nüvi 42/52-serien
®
Brukerveiledning
Januar 2013
190-01530-38_0A
Trykt i Taiwan
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Med enerett. Med mindre noe annet er uttrykkelig angitt her, må ingen deler av denne brukerveiledningen
reproduseres, kopieres, overføres, spres, nedlastes eller lagres på noe medium, uansett formål, uten at det
på forhånd er innhentet skriftlig samtykke fra Garmin. Garmin gir med dette tillatelse til å laste ned én kopi av
denne brukerveiledningen til en harddisk eller et annet elektronisk lagringsmedium for visning, og til å skrive ut
én kopi av denne brukerveiledningen eller tillegg til denne, forutsatt at en slik elektronisk eller trykt kopi av denne
brukerveiledningen inneholder hele merknaden om opphavsrett, og det forutsettes videre at uautorisert, kommersiell
distribusjon av denne brukerveiledningen eller reviderte versjoner er strengt forbudt.
Informasjonen i dette dokumentet kan endres uten varsel. Garmin forbeholder seg retten til å endre eller forbedre
produktene sine og gjøre endringer i innholdet uten plikt til å varsle noen person eller organisasjon om slike
endringer eller forbedringer. Gå til Garmins webområde (www.garmin.com) for å finne aktuelle oppdateringer og
tilleggsinformasjon om bruk og betjening av dette og andre Garmin-produkter.
Garmin®, Garmin-logoen, MapSource® og nüvi® er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene som er registrert
i USA og andre land. nüMaps Guarantee™ og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller datterselskapene.
Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/eller andre land. Mac® er et registrert
varemerke for Apple Computer, Inc.
Innholdsfortegnelse
Komme i gang������������������������������������������ 1
Montere enheten����������������������������������������������� 1
Om mittDashboard�������������������������������������������� 2
Om Garmin Express������������������������������������������ 3
Slå av enheten��������������������������������������������������� 4
Finne posisjoner�������������������������������������� 5
Om punkter av interesse����������������������������������� 6
Lagre en Hjem-posisjon������������������������������������� 7
Posisjonssøk����������������������������������������������������� 7
Bruke posisjonskartet���������������������������������������� 9
Favoritter��������������������������������������������������������� 10
Kartsider������������������������������������������������� 12
Følge en bilrute������������������������������������������������ 12
Kartsider���������������������������������������������������������� 13
Databehandling�������������������������������������� 15
Filtyper������������������������������������������������������������� 16
Om minnekort�������������������������������������������������� 16
Overføre filer fra datamaskinen����������������������� 16
Slette filer �������������������������������������������������������� 17
Tilpasse enheten����������������������������������� 17
Systeminnstillinger������������������������������������������� 17
Navigasjonsinnstillinger����������������������������������� 18
Skjerminnstillinger������������������������������������������� 18
Tidsinnstillinger������������������������������������������������ 18
Språkinnstillinger��������������������������������������������� 19
Kartinnstillinger������������������������������������������������ 19
Innstillinger for nærhetspunkter����������������������� 20
Gjenopprette innstillinger��������������������������������� 20
Tillegg����������������������������������������������������� 20
Ta vare på enheten������������������������������������������ 20
Slette brukerdata��������������������������������������������� 21
Skifte sikringen i strømkabelen for bil�������������� 22
Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten��������� 22
Om nüMaps Lifetime �������������������������������������� 22
Fotobokser������������������������������������������������������� 23
Kjøpe tilbehør�������������������������������������������������� 23
Kontakte Garmins produktsupport������������������� 23
Feilsøking ������������������������������������������������������� 24
Komme i gang
 ADVARSEL
S
e veiledningen Viktig sikkerhets- og
produktinformasjon i produktesken for å lese
advarsler angående produktet og annen viktig
informasjon.
1.
2.
3.
4.
Koble enheten til bilstrøm (side 1).
Monter enheten (side 1).
Registrer enheten (side 3).
Søk etter oppdateringer.
• Programvareoppdateringer (side 3)
• Gratis kartoppdatering (side 3)
Komme i gang
Montere enheten
 ADVARSEL
Dette produktet inneholder et lithiumionbatteri.
Ta enheten med deg når du forlater kjøretøyet, eller
legg den et sted der den ikke utsettes for direkte
sollys, for å unngå person- eller produktskader
som følge av at batteriet har vært utsatt for ekstrem
varme.
Merknad
Før du monterer enheten, bør du se veiledningen
Viktig sikkerhets- og produktinformasjon for å få
informasjon om lover angående montering på
frontruten.
1
Lad enheten mens du kjører før du bruker den med
batteristrøm.
1. Trykk sugekopparmen ➊ mot frontruten.
➏
➋
➎
➍
2. Skyv spaken ➋ bakover mot frontruten mens
du trykker.
3. Trykk braketten ➌ oppover og inn i åpningen
på baksiden av enheten til den klikker på plass.
4. Koble strømkabelen for bil ➍ til USB-porten ➎
på enheten.
2
uttak i kjøretøyet.
6. Klikk braketten på plass på
sugekopparmen ➏.
Innhente satellitter
➌
➊
5. Koble den andre enden av strømkabelen til et
Det kan hende at enheten trenger fri sikt mot
himmelen for å kunne innhente satellittsignaler.
er grønne, har enheten innhentet
Når linjene
satellittsignaler.
Om mittDashboard
Bruk mittDashboard til å registrere enheten, se
etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang
til produktveiledninger og -support med mer.
Komme i gang
Om Garmin Express
4. Følg instruksjonene på skjermen.
Bruk Garmin Express til å registrere enheten, søke
etter programvare- og kartoppdateringer, få tilgang
til produktveiledninger og -support med mer.
Konfigurere Garmin Express
1. Koble en USB-kabel ➊ til mini-USB-porten ➋
på enheten.
➊
➋
2. Koble den andre enden av USB-kabelen til
USB-porten på datamaskinen.
3. Gå til www.garmin.com/express.
Komme i gang
nüMaps Guarantee™
Hvis du registrerer enheten på
www.garmin.com/express innen 90 dager etter at
du har innhentet satellitter mens du kjører, kan den
være kvalifisert for én kostnadsfri kartoppdatering.
Du finner vilkår og betingelser på
www.garmin.com/numaps.
Oppdatere kart
1. Registrer enheten (side 3).
2. Klikk på Oppdater nå under Kartoppdateringer.
3. Følg instruksjonene på skjermen.
Aktivere livstidskart
1. Gå til www.garmin.com/lifetimeupdater.
2. Følg instruksjonene på skjermen.
MERK: Hvis du registrerer enheten, kan du
motta e-postvarsler når det finnes tilgjengelige
kartoppdateringer.
3
Slå av enheten
1. Trykk på av/på-tasten ➊.
➊
•
•
Velg
eller
Merk av for Demp.
.
Ikoner på statuslinjen
Statuslinjen er plassert øverst på hovedmenyen.
Ikonene på statuslinjen viser informasjon om
funksjonene til enheten. Du kan velge noen ikoner
for å endre innstillinger eller vise mer informasjon.
2. Velg Slå av.
Status for GPS-signal
Nullstille enheten
Gjeldende klokkeslett
Du kan nullstille enheten hvis den slutter å fungere.
Hold av/på-tasten inne i ti sekunder.
Batteristatus
Endre lysstyrken på skjermen
1. Velg Innstillinger > Skjerm > Lysstyrke.
eller
.
2. Velg
Bruke Hjelp
Justere volumet
1. Velg Volum.
2. Velg et alternativ:
Søke i hjelpeemner
> Søk.
Velg
4
Velg
for å vise informasjon om hvordan du
bruker enheten.
Komme i gang
Bruke knappene på skjermen
•
•
•
Hold nede for å gå raskt tilbake til
hovedmenyen.
og
for å se flere valg.
Velg
Velg og hold nede
og
for å bla
raskere.
Bruke tastaturet på skjermen
Se Systeminnstillinger hvis du vil endre
tastaturlayouten (side 17).
1. Velg Hvor skal du? > Punkter av interesse >
Stav navn.
2. Velg et alternativ.
• Velg et tegn på tastaturet for å skrive inn en
bokstav eller et tall.
for å legge til et mellomrom.
• Velg
• Velg for å få store eller små tegn.
• Velg
og
for å flytte markøren.
• Velg
for å slette et tegn.
Finne posisjoner
•
•
•
for å slette hele
Velg og hold inne
oppføringen.
Velg Modus for å velge språkmodus for
tastaturet.
for å legge inn spesialtegn, for
Velg
eksempel skilletegn.
Finne posisjoner
Det er mange måter å finne posisjoner på.
• etter kategori (side 6)
• i nærheten av en annen posisjon (side 6)
• ved å stave navnet (side 7)
• etter adresse (side 8)
• ved hjelp av posisjoner som nylig er funnet
(side 8)
• ved hjelp av koordinater (side 9)
• ved hjelp av kartet (side 9)
• ved hjelp av Favoritter (side 10)
5
Om punkter av interesse
De detaljerte kartene som er lastet inn på enheten,
inneholder punkter av interesse, for eksempel
restauranter, hoteller og bilverksteder.
Finne et punkt av interesse etter kategori
1. Velg Hvor skal du? > Punkter av interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg en posisjon.
5. Velg Start!.
Søke i en kategori
Hvis du vil begrense søkeresultatet, kan du søke
innenfor noen kategorier.
1. Velg Hvor skal du? > Punkter av interesse.
2. Velg en kategori.
3. Velg eventuelt en underkategori.
4. Velg Stav.
6
5. Skriv inn hele eller deler av navnet.
6. Velg Ferdig.
Søke i nærheten av en annen posisjon
Som standard finner enheten posisjoner som er
nærmest din gjeldende posisjon. Du kan finne en
posisjon i nærheten av en annen by eller et annet
sted.
1. Velg Hvor skal du? > Nær.
2. Velg et alternativ, og velg OK.
3. Velg eventuelt en posisjon.
Legge til et stopp i en rute
1. Når du navigerer etter en bilrute, velger du
Hvor skal du?.
2. Søk etter posisjonen (side 6).
3. Velg Start!.
4. Velg Legg til som viapunkt.
Finne posisjoner
Lagre en Hjem-posisjon
Du kan angi posisjonen du kjører til oftest, som
hjem-posisjon.
1. Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
2. Velg Angi min adresse, Bruk min gjeldende
posisjon eller Nylige treff.
Posisjonen lagres som Hjem i Favoritter
(side 10).
Kjøre hjem
Velg Hvor skal du? > Ta meg hjem.
Slette hjem-posisjonen
1. Velg Hvor skal du? > Favoritter > Hjem.
2. Velg informasjonsboblen.
3. Velg Slett og deretter Ja.
Redigere informasjonen om Hjemposisjonen
1. Velg Hvor skal du? > Favoritter > Hjem.
Finne posisjoner
2.
3.
4.
5.
Velg informasjonsboblen.
Velg Rediger.
Angi endringene.
Velg Ferdig.
Posisjonssøk
Du kan søke etter posisjoner ved å bruke tastaturet
på skjermen, angi posisjonens adresse eller
koordinater, se på kartet med mer.
Finne en posisjon ved å stave navnet
1. Velg Hvor skal du? > Punkter av interesse >
Stav navn.
2. Angi navn på virksomhet eller en type
virksomhet.
Du kan for eksempel skrive inn "Starbucks"
eller "Kaffe".
3. Velg Ferdig.
4. Velg en posisjon.
7
Finne en adresse
MERK: Rekkefølgen på trinnene kan endres,
avhengig av kartdataene som er lastet inn på
enheten.
1. Velg Hvor skal du? > Adresse.
2. Endre eventuelt delstaten, landet eller
provinsen.
3. Velg et alternativ:
• Velg Stav by, angi byen, og velg Ferdig.
• Velg Søk på alle for å søke på alle byer i
delstaten eller provinsen.
4. Skriv inn adressenummeret, og velg Ferdig.
5. Velg gatenavnet, og velg Ferdig.
6. Velg eventuelt gaten.
7. Velg eventuelt adressen.
8
Finne en posisjon ved å se på kartet
1. Velg Hvor skal du? > Se på kart.
2. Dra kartet for å finne posisjonen.
3. Velg posisjonen.
En informasjonsboble for posisjonen vises.
4. Velg informasjonsboblen.
Vise en liste over posisjoner som nylig er
funnet
Enheten lagrer de siste 50 posisjonene du har
funnet.
Velg Hvor skal du? > Nylige treff.
Tømme listen over steder som nylig er funnet
Velg Hvor skal du? > Nylige treff > Tøm.
Finne posisjoner
Finne en posisjon ved hjelp av koordinater
Du kan bruke breddegrads- og
lengdegradskoordinater for å finne en posisjon.
Denne metoden kan være nyttig i geocaching.
1. Velg Hvor skal du? > Koordinater.
2. Velg eventuelt Format, velg riktig
koordinatformat for karttypen du bruker, og velg
OK.
3. Velg breddegradskoordinat.
4. Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
5. Angi lengdegradskoordinat.
6. Angi den nye koordinaten, og velg Ferdig.
7. Velg Neste.
8. Velg Start!.
Bruke posisjonskartet
Posisjonskartet vises når du velger en posisjon fra
Hvor skal du?-menyen.
➊
➍
➎
•
•
•
•
•
•
Finne posisjoner
➌
➋
➏
➐
Velg ➊ for å lagre posisjonen i Favoritter.
Velg informasjonsboblen ➋ for å vise mer
informasjon om posisjonen.
Velg ➌ for å zoome inn og ut.
Velg ➍ for å opprette en detaljert rute til denne
posisjonen.
Velg ➎ for å gå tilbake til den forrige siden.
Velg ➏ for å angi en simulert posisjon
(side 10).
9
•
Velg ➐ for å vise andre deler av kartet.
Angi en simulert posisjon
Hvis du er innendørs eller ikke mottar
satellittsignaler, kan du bruke GPS-simulatoren til å
angi en simulert posisjon.
1. Velg Innstillinger > System.
2. Velg GPS-simulator > På > OK.
3. Gå til hovedmenyen, og velg Hvor skal du? >
Se på kart.
4. Velg et område på kartet.
En informasjonsboble for posisjonen vises.
5. Velg Angi posisjon.
Favoritter
Du kan lagre posisjoner i favorittene dine, slik at du
raskt kan finne dem og opprette ruter til dem. Hjemposisjonen blir også lagret i Favoritter.
10
Lagre posisjonen i Favoritter
1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Velg Lagre posisjon.
3. Angi et navn, og velg Ferdig.
4. Velg OK.
Posisjonen lagres i Favoritter.
Lagre posisjoner i Favoritter
1. Søk etter posisjonen (side 6).
2. Gå til posisjonskartet, og velg Lagre > OK.
Finne favoritter
1. Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg en lagret posisjon.
Redigere favoritter
1. Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg eventuelt en kategori.
Finne posisjoner
3.
4.
5.
6.
Velg en favoritt.
Velg informasjonsboblen.
Velg Rediger.
Velg et alternativ:
• Velg Endre navn.
• Hvis du vil endre symbolet som markerer
favoritten på et kart, velger du Endre
kartsymbol.
• Velg Endre telefonnummer.
• Hvis du vil tilegne kategorier til favoritten,
velger du Endre kategorier.
7. Rediger informasjonen.
8. Velg Ferdig.
1.
2.
3.
4.
5.
Velg Hvor skal du? > Favoritter.
Velg favoritten.
Velg informasjonsboblen.
Velg Rediger > Endre kategorier.
Velg Ny.
Slette favoritter
MERK: Slettede favoritter kan ikke gjenopprettes.
1. Velg Hvor skal du? > Favoritter.
2. Velg eventuelt en kategori.
3. Velg favoritten.
4. Velg informasjonsboblen.
5. Velg Slett > Ja.
Legge til en kategori
Du kan legge til egendefinerte kategorier for å
organisere Favoritter.
MERK: Kategorier vises på Favoritter-menyen når
du har lagret mer enn 12 favoritter.
Finne posisjoner
11
Kartsider
Et ikon som angir den gjeldende fartsgrensen, kan
vises når du kjører på hovedveier.
Følge en bilrute
merknad
Fartsgrenseikonet er kun til opplysning og erstatter
ikke førerens ansvar for å følge alle fartsgrenseskilt
og alltid bruke sunn fornuft ved kjøring. Garmin skal
ikke holdes ansvarlig for eventuelle trafikkbøter
eller stevninger du mottar dersom du unnlater å
følge alle gjeldende trafikklover og -skilt.
Ruten er merket med en magentafarget linje.
Et rutete flagg angir bestemmelsesstedet.
Underveis vil enheten vise veien til
bestemmelsesstedet ved hjelp av talemeldinger,
piler på kartet og anvisninger øverst på kartet. Hvis
du avviker fra den opprinnelige ruten, vil enheten
beregne ruten på nytt og gi nye anvisninger.
12
Foreta en omkjøring
Du kan bruke omkjøringer for å unngå hindringer,
for eksempel veiarbeid, mens du navigerer etter
en rute.
MERK:Hvis ruten du kjører, er det eneste logiske
alternativet, kan det hende at enheten ikke
beregner en omkjøring.
1. Velg for å komme tilbake til hovedmenyen
mens du navigerer etter en rute.
2. Velg Omkjøring.
Kartsider
Stoppe ruten
Velg
rute.
> Stopp mens du navigerer etter en
Navigere utenfor vei
Du kan opprette ruter i rette linjer som ikke følger
hovedveier.
1. Velg Innstillinger > Navigasjon.
2. Velg Rutepreferanse > Utenfor vei > OK.
Ruten beregnes som en rett linje frem til
posisjonen.
Endre kartdatafeltet
1. Velg et datafelt på kartet.
2. Velg hvilken type data som skal vises.
3. Velg OK.
Kartsider
Vise informasjon om gjeldende posisjon
Du kan bruke siden Hvor er jeg? til å vise
informasjon om gjeldende posisjon. Dette er nyttig
hvis du trenger å fortelle utrykningspersonell hvor
du befinner deg.
Velg kjøretøyikonet på kartet.
Finne tjenester i nærheten
1. Velg kjøretøyikonet på kartet.
2. Trykk på Sykehus, Politistasjoner eller
Drivstoff for å vise de nærmeste posisjonene i
den valgte kategorien.
Kartsider
Vise tripinformasjon
Tripinformasjonssiden viser gjeldende fart og
statistikk for turen.
TIPS: Hvis du stopper ofte, bør du la enheten være
slått på slik at den kan måle nøyaktig medgått tid
under turen.
Gå til kartet, og trykk på feltet Fart.
13
Nullstille tripinformasjon
1. Gå til kartet, og trykk på feltet Fart > Nullstill.
2. Velg et alternativ:
• Velg Nullstill tripdata for å nullstille
informasjonen på tripcomputeren.
• Velg Nullstill maksimal fart for å nullstille
den maksimale hastigheten.
3. Velg OK.
Vise en liste med svinger
Når du navigerer etter en rute, kan du vise alle
svingene og manøvrene i hele ruten og avstanden
mellom hver sving.
1. Velg tekstlinjen øverst på kartet.
14
2. Velg en sving.
Det vises informasjon om svingen. For
hovedveier vises det et bilde av veikrysset (hvis
tilgjengelig).
Vise hele ruten på kartet
1. Velg navigasjonslinjen øverst på kartet mens
du navigerer etter en bilrute.
2. Velg Vis kart.
Kartsider
Vise neste sving
Mens du navigerer etter en bilrute, vises det en
forhåndsvisning av neste sving, kjørefeltendring
eller andre manøvrer øverst til venstre på kartet.
Forhåndsvisningen omfatter avstanden til svingen
eller manøveren og kjørefeltet du skal kjøre i (hvis
tilgjengelig).
.
Gå til kartet, og velg
2. Velg Oversikt over veikryss.
Databehandling
Vise et kommende veikryss
Når du navigerer etter en bilrute, kan du vise
veikryss på hovedveier. Når du nærmer deg et
veikryss på en rute, vises bildet av veikrysset en
kort stund (hvis tilgjengelig).
på kartet.
1. Velg
Databehandling
Du kan lagre filer, for eksempel JPEG-bildefiler,
på enheten. Enheten har et minnekortspor for
ytterligere datalagring.
MERK: Enheten er ikke kompatibel med Windows®
95, 98, Me, Windows NT® og Mac® OS 10.3 og
tidligere versjoner.
15
Filtyper
Enheten støtter følgende filtyper:
• kart og GPX-veipunktfiler fra MapSource®
• egendefinerte POI-filer for GPI fra Garmin POI
Loader.
Om minnekort
Du kan kjøpe minnekort hos en
elektronikkforhandler, eller du kan kjøpe
forhåndslastet Garmin-kartprogramvare
(www.garmin.com/trip_planning). I tillegg til kartog datalagring kan minnekortet brukes til å lagre
filer, for eksempel kart, bilder, geocacher, ruter,
veipunkter og egendefinerte POIer.
Installere et minnekort
Enheten støtter minne- eller datakort av typen
microSD™ og microSDHC.
16
Sett inn et minnekort i sporet på enheten.
Overføre filer fra datamaskinen
1. Koble enheten til datamaskinen (side 3).
Enheten og minnekortet vises som flyttbare
stasjoner i Min datamaskin på Windowsdatamaskiner og som volumer på Macdatamaskiner.
MERK: Noen datamaskiner med flere
nettverksstasjoner kan ikke vise nüvistasjoner. Du finner mer informasjon om
hvordan du tilordner stasjonene, i hjelpefilen til
operativsystemet.
2. Åpne filleseren på datamaskinen.
3. Velg filen.
4. Klikk på Rediger > Kopier.
Databehandling
5. Åpne Garmin- eller minnekortstasjonen/-
volumet.
6. Velg Rediger > Lim inn.
Filen vises på listen over filer i enhetens minne
eller på minnekortet.
Koble fra USB-kabelen
1. Gjør ett av følgende:
•
Windows-datamaskiner: Klikk på
i systemstatusfeltet.
utløsingsikonet
• Mac-datamaskiner: Dra volumikonet til
papirkurven .
2. Koble kabelen fra datamaskinen.
Slette filer
MERKNAD
Hvis du ikke er sikker på hvilken funksjon en fil har,
må du ikke slette den. Enhetens minne inneholder
viktige systemfiler som ikke må slettes.
Tilpasse enheten
1.
2.
3.
4.
Åpne Garmin-stasjonen eller -volumet.
Åpne eventuelt en mappe eller et volum.
Velg filen.
Trykk på Delete-tasten på tastaturet.
Tilpasse enheten
1. Velg Innstillinger.
2. Velg en innstillingskategori.
3. Velg innstillingen for å endre den.
Systeminnstillinger
Velg Innstillinger > System.
• GPS-simulator – hindrer enheten i å motta et
GPS-signal og sparer batteristrøm.
• Enheter – angir måleenheten som brukes for
avstander.
17
•
•
•
Tastaturlayout – angir tastaturlayout.
Sikker modus – deaktiverer alle funksjoner
som krever betydelig oppmerksomhet, og som
kan distrahere føreren.
Om – viser nüvi-enhetens programvareversjon,
enhetens ID-nummer og informasjon om
flere andre programvarefunksjoner. Denne
informasjonen trenger du når du skal oppdatere
systemprogramvaren eller kjøpe flere kartdata.
Navigasjonsinnstillinger
Velg Innstillinger > Navigasjon.
• Rutepreferanse – velg en preferanse for å
beregne ruten.
• Unngåelser – velg de veitypene du ønsker å
unngå på rutene.
18
Skjerminnstillinger
Velg Innstillinger > Skjerm.
• Fargemodus – angir en lys bakgrunn
(Dag), en mørk bakgrunn (Natt) eller veksler
automatisk mellom de to, basert på tidspunktet
for soloppgang og solnedgang for din gjeldende
posisjon (Auto).
• Skjermbilde – gjør det mulig å ta bilde av
enhetens skjerm. Skjermbilder lagres i mappen
Screenshot på enheten.
• Lysstyrke – endrer lysstyrken på skjermen.
Du kan spare batteristrøm ved å redusere
lysstyrken.
Tidsinnstillinger
Velg Innstillinger > Tid.
• Tidsformat – du kan velge mellom 12- og
24-timers tidsformat eller UTC-tidsformat.
Tilpasse enheten
•
Gjeldende tid – still inn tiden på nüvi-enheten
manuelt. Velg Automatisk for å få enheten til å
stille inn tiden basert på posisjonen din.
Språkinnstillinger
Velg Innstillinger > Språk.
• Talespråk – angir språket for talemeldinger.
• Tekstspråk – all tekst på skjermen vises på det
valgte språket.
MERK: Selv om du endrer tekstspråket, endres
ikke språket i brukerangitte data eller kartdata,
for eksempel gatenavn.
• Tastatur – angir tastaturspråk.
Kartinnstillinger
Velg Innstillinger > Kart.
Tilpasse enheten
•
•
•
•
•
Kartdetalj – juster mengden detaljer som vises
på kartet. Hvis du viser flere detaljer, kan det
føre til at kartet tegnes opp langsommere.
Kartvisning – angir et kartperspektiv.
◦◦ Spor opp – viser kartet todimensjonalt (2D)
med reiseretningen øverst.
◦◦ Nord opp – viser kartet todimensjonalt (2D)
med nord øverst.
◦◦ 3D – viser kartet tredimensjonalt (3D) i
Spor opp.
Kjøretøy – velg Endre for å endre ikonet
som brukes til å vise posisjonen din på kartet.
Du kan laste ned flere kjøretøyikoner på
www.garmingarage.com.
Triplogg – viser eller skjuler loggen for reisene
dine.
Layout for kartdata – endrer mengden data
som vises på kartet.
19
•
Info – vis kartene og versjonen av hvert
innlastet kart på nüvi-enheten. Velg et kart for å
aktivere eller deaktivere det kartet.
TIPS: Du kan kjøpe ekstra kartprodukter på
www.garmin.com/us/maps.
Innstillinger for nærhetspunkter
Velg Innstillinger > Nærhetspunkter.
• Varsler – varsler deg når du nærmer deg
egendefinerte fotobokser (side 23).
Du finner mer informasjon på
www.garmin.com/safetycamera.
Gjenopprette innstillinger
Du kan gjenopprette en innstillingskategori eller alle
innstillingene til fabrikkinnstillingene.
1. Velg Innstillinger.
2. Velg eventuelt en innstillingskategori.
3. Velg Gjenopprett.
20
Tillegg
Ta vare på enheten
merknad
Unngå å miste enheten i bakken, og ikke bruk den
på steder der den kan bli utsatt for voldsomme støt
eller vibrasjoner.
Enheten må ikke komme i kontakt med vann.
Kontakt med vann kan gjøre at denne enheten
slutter å fungere som den skal.
Ikke oppbevar enheten på et sted der den kan bli
utsatt for ekstreme temperaturer over lengre tid.
Dette kan føre til permanent skade.
Du må aldri trykke på skjermen med en hard eller
skarp gjenstand, da dette kan skade skjermen.
Tillegg
Rengjøre enhetens utside
merknad
Unngå kjemiske rengjøringsmidler og løsemidler
som kan skade plastdeler.
1. Rengjør enhetens utside (ikke
berøringsskjermen) med en klut fuktet med
mildt såpevann.
2. Tørk av enheten.
Rengjøre berøringsskjermen
1. Bruk en myk, ren og lofri klut.
2. Bruk eventuelt vann, isopropylalkohol eller
brillerens.
3. Påfør middelet på kluten.
4. Tørk forsiktig av skjermen med kluten.
Unngå tyveri
•
•
•
•
Fjern merket etter sugekoppen på frontruten.
Ikke oppbevar enheten i hanskerommet.
Registrer enheten på http://my.garmin.com.
Slette brukerdata
1. Slå på enheten.
2. Trykk fingeren mot det nederste høyre hjørnet
av skjermen.
3. Fortsett å trykke på skjermen til popup-vinduet
vises.
4. Velg Ja for å fjerne alle brukerdata.
Alle de opprinnelige innstillingene gjenopprettes.
Alle elementer du har lagret, blir slettet.
Forlenge batterilevetiden
•
Ikke utsett enheten for ekstreme temperaturer.
Fjern enheten og braketten når de ikke er i
bruk.
Tillegg
21
•
•
•
Senk lysstyrken på skjermen (side 4).
Ikke la enheten stå i direkte sollys.
Demp volumet (side 4).
Skifte sikringen i strømkabelen for
bil
merknad
Når du skifter sikringen, må du passe på at du ikke
mister noen av de små delene, og at de blir satt
riktig på plass igjen. Strømkabelen for bil fungerer
ikke med mindre den monteres korrekt.
Hvis enheten ikke lades i bilen, kan det hende at du
må skifte sikringen på tuppen av biladapteren.
1. Løsne endestykket.
TIPS: Det kan hende du må bruke en mynt til å
fjerne endestykket.
2. Fjern endestykket, metalltuppen og sikringen
(sylinder i glass og sølv).
22
3. Installer en 1 A-kvikksikring.
4. Sett metalltuppen i endestykket.
5. Skru endestykket tilbake på plass i
strømkabelen for bil.
Fjerne sugekoppbraketten fra
frontruten
Fjerne sugekoppbraketten fra frontruten
1. Vipp spaken på sugekoppbraketten mot deg.
2. Dra tappen på sugekoppen mot deg.
Om nüMaps Lifetime
Mot et engangsbeløp kan du motta opptil fire
kartdataoppdateringer for enheten per år i hele
levetiden til enheten. Hvis du vil ha mer informasjon
om nüMaps Lifetime og se komplette vilkår og
betingelser, kan du gå til www.garmin.com og klikke
på Kart & tilbehør.
Tillegg
Fotobokser
Kjøpe tilbehør
 Forsiktig
Garmin er ikke ansvarlig for nøyaktigheten til eller
konsekvensene av å bruke en egendefinert POIdatabase eller fotoboksdatabase.
Kontakte Garmins produktsupport
Fotoboksinformasjon er tilgjengelig enkelte
steder. Gå til www.garmin.com/safetycamera for
å se hvor tjenesten er tilgjengelig. nüvi-enheten
inneholder informasjon om plassering av flere
hundre fotobokser i de områdene tjenesten finnes.
nüvi-enheten varsler deg når du nærmer deg en
fotoboks, og den kan advare deg hvis du kjører for
fort. Dataene blir oppdatert minst én gang i uken,
så du har alltid tilgang til så oppdatert informasjon
som mulig.
Du kan når som helst kjøpe et nytt område eller
forlenge et eksisterende abonnement. Hvert
område du kjøper, har en utløpsdato.
Tillegg
Gå til http://buy.garmin.com.
Kontakt Garmins produktsupport hvis du har
spørsmål om produktet.
• Gå til www.garmin.com/support.
• I USA: Ring (913) 397 8200 eller
1 800 800 1020.
• I Storbritannia: Ring 0808 238 0000.
• I Europa: Ring +44 (0) 870 850 1241.
23
Feilsøking
Problem
Enheten innhenter ikke
satellittsignaler.
Løsning
• Velg Innstillinger > System > GPS-simulator > Av.
• Sørg for at enheten ikke befinner seg i parkeringshus eller i nærheten av høye
bygninger og trær.
• Hold enheten på samme sted i noen minutter.
Sugekoppen fester seg ikke • Vask sugekoppen og frontruten med isopropanol.
til frontruten.
• Tørk av med en ren, tørr klut.
• Fest sugekoppen (side 1).
Enheten lader ikke i bilen.
• Kontroller sikringen i strømkabelen for bil (side 22).
• Forsikre deg om at kjøretøyet er i gang og forsyner strøm til strømuttaket.
• Enheten kan bare lade i temperaturer mellom 0 og 45 °C (32 og 113 °F). Hvis
enheten plasseres i direkte sollys eller i varme omgivelser, kan den ikke lade.
Batteriet mitt har ikke strøm Hvis du vil maksimere tiden mellom hver gang du må lade, kan du dempe
særlig lenge.
bakgrunnsbelysningen (side 18).
Batterimåleren min virker
La enheten lades helt ut før du lader den helt opp igjen (uten å avbryte ladingen).
unøyaktig.
Hvordan vet jeg at
enheten er i USBmasselagringsmodus?
24
Når enheten er i USB-masselagringsmodus, vises det et bilde på skjermen som indikerer
at enheten er koblet til en datamaskin. I tillegg skal du kunne se én eller to nye eksterne
diskstasjoner i Min datamaskin.
Tillegg
Enheten er koblet til
datamaskinen, men
den går ikke inn i
masselagringsmodus.
Jeg finner ingen nye
eksterne stasjoner på listen
over stasjoner.
Tillegg
1. Koble USB-kabelen fra datamaskinen.
2. Slå av enheten.
3. Koble USB-kabelen til en USB-port på datamaskinen og til enheten.
Enheten slår seg automatisk på og går inn i USB-masselagringsmodus.
4. Kontroller at enheten er koblet til en USB-port og ikke til en USB-hub.
Hvis du har flere tilordnede nettverksstasjoner, kan det hende at Windows har problemer
med å tilordne stasjonsbokstaver til stasjonene på enheten. Du finner mer informasjon
om hvordan du tilordner stasjonsbokstaver i operativsystemets hjelpefil.
25
www.garmin.com/support
913 397 8200
1 800 800 1020
0808 238 0000
+44 870 850 1242
1 866 429 9296
43 (0) 3133 3181 0
00 32 2 672 52 54
00 45 4810 5050
00 358 9 6937 9758
00 331 55 69 33 99
0180 5 / 42 76 46 – 880
00 39 02 3669 9699
0800 0233937
815 69 555
00800 4412 454
+44 2380 662 915
00 35 1214 447 460
00 34 902 007 097
00 46 7744 52020
Garmin International, Inc
1200 East 151st Street,
Olathe, Kansas 66062, USA
Garmin (Europe) Ltd.
Liberty House, Hounsdown Business Park
Southampton, Hampshire, SO40 9LR
Storbritannia
Garmin Corporation
No. 68, Zhangshu 2nd Road, Xizhi Dist.
New Taipei City, 221, Taiwan (R.O.C.)
Garmin®, Garmin-logoen og MapSource® er varemerker for Garmin Ltd. eller
datterselskapene som er registrert i USA og andre land. nüMaps Guarantee™
og nüMaps Lifetime™ er varemerker for Garmin Ltd. eller tilhørende
datterselskaper. Disse varemerkene kan ikke brukes uten uttrykkelig tillatelse
fra Garmin.
Windows® er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA og/
eller andre land. Mac® er et registrert varemerke for Apple Computer, Inc.
microSD™ er et varemerke for SD-3C, LLC.
TA-2012/1346
TA-2012/1347
© 2013 Garmin Ltd. eller tilhørende datterselskaper
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising