Canon | EOS M100 | User manual | Canon EOS M100 User manual

Canon EOS M100 User manual
Návod k obsluze
Úvod
Obsah
Rejstřík
Příprava
Základy práce s fotoaparátem
Fotografování
Přehrávání
Bezdrátové funkce
Ostatní nastavení
Poznámky na úvod a právní
informace
zz Pořiďte několik počátečních zkušebních snímků a přehrajte je, abyste se ujistili, že byly
správně zaznamenány. Upozorňujeme, že společnost Canon Inc., její dceřiné firmy a pobočky
ani distributoři nenesou žádnou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé nesprávnou funkcí
fotoaparátu nebo příslušenství (včetně paměťových karet), jež mají za následek poškození
snímku, který má být zaznamenán a/nebo který má být zaznamenán ve strojově čitelném tvaru.
zz Neautorizované fotografování nebo zaznamenávání (na video či zvukově) osob nebo materiálů
chráněných autorským právem ze strany uživatele může narušit soukromí těchto osob, resp.
zákonná práva jiných osob, včetně autorského práva a dalších práv týkajících se intelektuálního
vlastnictví. Tato omezení jsou platná i v případě, že jsou tyto snímky nebo záznamy určeny
výhradně pro osobní použití.
zz Informace o záručních podmínkách a zákaznické podpoře naleznete v informacích o záruce
dodávaných v sadě příruček k fotoaparátu.
zz Přestože je displej vyráběn v podmínkách extrémně přesného výrobního procesu a více než 99,99 %
pixelů odpovídá konstrukčním požadavkům, mohou být v ojedinělých případech některé pixely vadné
nebo se mohou zobrazovat jako červené nebo černé body. Tento jev neznamená závadu fotoaparátu
a neovlivňuje zaznamenané snímky.
zz Při dlouhodobějším používání fotoaparátu může dojít k zahřátí jeho těla. Tento jev neznamená
závadu.
Úvod
První stránka
(1)
(2)
(3)
(1) Přechod na tuto stránku
V této části naleznete informace o navigaci a ustálených výrazech v příručce.
(2) Přechod na obsah a rejstřík
(3) Přechod na první stránku dané části kliknutím na některou z šesti částí
Úvod
Stránky portálu
Stránky portálu jsou rozcestníkem pro každou z částí.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(1) Přechod na první stránku
(2) Návrat na předchozí stránku
(3) Ikony částí
Kliknutím na jednu z ikon přejdete na stránku portálu pro příslušnou část.
(4) Témata částí
Kapitoly vybraného tématu jsou uvedeny v (5). Mějte na paměti, že některé stránky portálu
témata neobsahují.
Úvod
Stránky portálu
(5)
(6)
(7)
(8)
Kapitoly ve vybraném tématu. Kliknutím na název kapitoly přejdete na stránku daného tématu.
Symbol pro více kapitol
Informace pokračují na další stránce
Označení aktuální stránky mezi ostatními stránkami portálu
Úvod
Stránky kapitol
(1)
(2)
(1)
(2)
(4)
(3) (1) Přechod na první stránku
(2) Návrat na předchozí stránku
(3) Ikony částí
Kliknutím na jednu z ikon přejdete
na stránku portálu pro příslušnou část.
(4) Informace na této stránce navazují
na informace uvedené na předchozí
stránce
(5) Informace pokračují na další stránce
(3)
(5)
Úvod
Ustálené výrazy v příručce
zz Pokyny v této příručce mohou zahrnovat ikony zastupující tlačítka a voliče na fotoaparátu.
zz Následující ovládací prvky fotoaparátu jsou označeny ikonami.
zz Režimy fotografování stejně jako ikony a text, které se zobrazují na obrazovce, jsou uváděny
v hranatých závorkách.
zz Pokyny v této příručce se vztahují na používání fotoaparátu ve výchozím nastavení.
zz Z praktických důvodů jsou všechny objektivy a upevňovací adaptéry zjednodušeně označovány
jako „objektivy“ a „upevňovací adaptéry“ bez ohledu na to, zda jsou součástí balení nebo
prodávány samostatně.
zz Na obrázcích v této příručce je jako příklad zobrazen fotoaparát s nasazeným objektivem
EF‑M15-45mm f/3.5-6.3 IS STM.
zz Z praktických důvodů jsou všechny podporované paměťové karty zjednodušeně označovány
jako „paměťové karty“.
zz Pokud se vynechá krok „Nastavte režim fotografování“, pokyny v této příručce se vztahují
na fotoaparát v režimu P.
Obsah
Poznámky na úvod a právní informace
Úvod
Obsah
Bezpečnostní pokyny
Příprava
Nasazení řemínku
Nabití bateriového zdroje
Příprava paměťové karty
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje
Vložení/vyjmutí paměťové karty
Nastavení data a času
Nastavení jazyka zobrazování
Nasazení objektivu
Sejmutí objektivu
Nasazení objektivů typů EF a EF-S
Sejmutí objektivů typů EF a EF-S
Použití stativu s objektivem typu EF nebo EF-S
Použití stabilizace obrazu u objektivu typu EF nebo EF-S
Držení fotoaparátu
Obsah
Základy práce s fotoaparátem
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Části přístroje
Zapnuto/Vypnuto
Tlačítko spouště
Režimy fotografování
Nastavení úhlu obrazovky
Rámečky na obrazovce fotografování
Možnosti zobrazení v režimu fotografování
Možnosti zobrazení pro přehrávání
Používání obrazovky rychloovladače
Použití obrazovky nabídky
Zadání znaků
Indikátory
Dotykové ovládání
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obsah
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Řízení
Mazání snímků
Úprava snímků
Zpracování snímků ve formátu RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Bezdrátové funkce
Dostupné bezdrátové funkce
Odeslání snímků do smartphonu kompatibilního s NFC
Odesílání snímků do smartphonu kompatibilního s technologií NFC (režim přehrávání)
Odesílání snímků do smartphonu podporujícího funkci Bluetooth
Registrace webových služeb
Přenos snímků do webových služeb
Obsah
Ostatní nastavení
Zamezení spuštění pomocného světla AF
Deaktivace světla pro redukci jevu červených očí
Změna doby zobrazení snímku po jeho pořízení
Ukládání snímků na základě data
Číslování souborů
Formátování paměťových karet
Nízkoúrovňové formátování
Změna videosystému
Použití režimu Eco
Nastavení funkce Úspora energie
Jas obrazovky
Přizpůsobení zobrazení informací ke snímku
Přizpůsobení zobrazení informací při přehrávání
Světový čas
Datum a čas
Jazyk zobrazování
Vypnutí zvuků fotoaparátu
Zapnutí zvuků fotoaparátu
Obsah
Skrytí rad a tipů
Zobrazení seznamu režimů fotografování pomocí ikon
Nastavení dotykové obrazovky fotoaparátu
Automatické uzamčení dotykové obrazovky
Zakázání automatického čištění snímače
Aktivace čištění snímače
Ruční čištění snímače
Ověřování log osvědčení
Nastavení údajů copyrightu pro záznam do snímků
Odstranění všech údajů copyrightu
Obnovení výchozích hlavních nastavení fotoaparátu
Obnovení výchozího nastavení jednotlivých funkcí fotoaparátu
Rejstřík
Upozornění k bezdrátovým funkcím (Wi-Fi, Bluetooth a jiné)
Upozornění na rušení rádiových vln
Ochranné známky a licence
Zřeknutí se odpovědnosti
Bezpečnostní pokyny
Tyto pokyny si nezapomeňte přečíst, abyste mohli bezpečně pracovat s výrobkem.
Následováním těchto pokynů zamezíte zranění uživatele výrobku či jiných osob.
VAROVÁNÍ
Označuje riziko vážného zranění či smrtelného úrazu.
zz Výrobek uchovávejte mimo dosah malých dětí.
Řemen omotaný okolo krku osoby může způsobit uškrcení.
zz Používejte pouze zdroje napájení uvedené v tomto návodu k používání jako
určené pro tento výrobek.
zz Výrobek nerozebírejte ani neupravujte.
zz Nevystavujte výrobek silným nárazům a vibracím.
zz Nedotýkejte se žádných odhalených vnitřních součástí výrobku.
zz Výrobek přestaňte ihned používat v případě jakýchkoli neobvyklých situací,
jako je přítomnost kouře nebo neobvyklého zápachu.
zz K čištění výrobku nepoužívejte organická rozpouštědla, jako je alkohol, benzín
nebo ředidla.
zz Výrobek nenechte zvlhnout.
zz Do výrobku nevkládejte cizí předměty ani kapaliny.
zz Nepoužívejte výrobek v přítomnosti vznětlivých plynů.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Bezpečnostní pokyny
zz U výrobků vybavených hledáčkem se nedívejte hledáčkem do silných zdrojů
světla, jaké představuje například slunce za jasného dne nebo lasery či jiný
silný umělý zdroj světla.
Mohlo by dojít k poškození vašeho zraku.
zz Při použití komerčně dostupných baterií nebo bateriových zdrojů dbejte
následujících pokynů.
-- Používejte baterie / bateriové zdroje pouze v kombinaci s určenými výrobky.
-- Baterie / bateriové zdroje nezahřívejte a nevystavujte je působení ohně.
-- Baterie / bateriové zdroje nenabíjejte s využitím neautorizovaných nabíječek baterií.
-- Nevystavujte kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku s kovovými špendlíky a jinými
kovovými předměty.
-- Nepoužívejte vytékající baterie / bateriové zdroje.
-- Při likvidaci baterií / bateriových zdrojů zakryjte kontakty páskou či jiným izolačním materiálem.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
Pokud baterie / bateriový zdroj vytéká a materiál přijde do styku s kůží nebo oblečením, opláchněte
zasažené místo pečlivě pod tekoucí vodou. V případě, že dojde ke kontaktu s očima, vyplachujte oči
pečlivě velkým množstvím čisté tekoucí vody a ihned vyhledejte lékařskou pomoc.
Bezpečnostní pokyny
zz Při použití nabíječky baterií nebo napájecího adaptéru věnujte pozornost
následujícím pokynům.
-- V pravidelných intervalech odstraňujte veškerý nahromaděný prach ze zástrčky napájení
a elektrické zásuvky pomocí suchého hadříku.
-- Výrobek nezapojujte do elektrické sítě ani neodpojujte mokrýma rukama.
-- Nepoužívejte výrobek v případě, že zástrčka napájení není plně zasunuta do elektrické zásuvky.
-- Nevystavujte zástrčku napájení a kontakty nečistotám a zabraňte jejich styku s kovovými
špendlíky a jinými kovovými předměty.
zz Nedotýkejte se nabíječky baterií či napájecího adaptéru zapojených do
elektrické zásuvky během bouřky.
zz Nepokládejte těžké předměty na napájecí kabel. Nepoškozujte, nepřerušujte
a neupravujte napájecí kabel.
zz Nebalte výrobek do látek ani jiných materiálů v době, kdy se používá, nebo
krátce po jeho použití, kdy je stále teplý.
zz Neponechávejte výrobek zapojený do zdroje energie po dlouhou dobu.
Mohlo by dojít k úrazu elektrickým proudem, výbuchu nebo požáru.
zz Zamezte přímému kontaktu výrobku se stejným místem pokožky po dlouhou
dobu při používání výrobku.
Mohlo by dojít k nízkoteplotním popáleninám včetně zčervenání a popálení pokožky, a to i v případě,
že výrobek nepůsobí horkým dojmem. Při použití výrobku na horkých místech a u osob s oběhovými
problémy nebo méně citlivou pokožkou se doporučuje použití stativu nebo podobného zařízení.
Bezpečnostní pokyny
zz Na místech, kdy je použití výrobku zakázáno, dbejte veškerých pokynů k vypnutí
výrobku.
Neučiníte-li tak, může díky účinkům elektromagnetických vln a nebo v důsledku nehody dojít
k poruchám jiných zařízení.
UPOZORNĚNÍ
Označuje riziko zranění.
zz Nepoužívejte blesk v blízkosti očí.
Mohlo by dojít k poškození zraku.
zz Řemen je určen pouze pro použití na těle. Zavěšení řemenu s připojeným
libovolným výrobkem na háček nebo jiný objekt může způsobit poškození
výrobku. Rovněž výrobkem netřeste a nevystavujte jej silným nárazům.
zz Nevyvíjejte silný tlak na objektiv a zamezte pádům libovolných předmětů
na objektiv.
Mohlo by dojít ke zranění nebo k poškození výrobku.
zz Blesk vyzařuje během záblesku vysokou teplotu. Při fotografování proto držte
prsty, další části těla a předměty mimo blesk.
Mohlo by dojít k popálení nebo k poruše blesku.
Bezpečnostní pokyny
zz Neponechávejte výrobek na místech vystavených působení extrémně vysokých
nebo nízkých teplot.
Výrobek by se mohl zahřát na extrémně vysokou teplotu / ochladit na extrémně nízkou teplotu a při
doteku způsobit popálení nebo zranění.
UPOZORNĚNÍ
Označuje možnost škod na majetku.
zz Nemiřte fotoaparátem do silných zdrojů světla, jaký představuje například
slunce za jasného dne nebo silný zdroj umělého světla.
Takovéto jednání by mohlo způsobit poškození obrazového snímače nebo vnitřních součástí přístroje.
zz Při použití fotoaparátu na písečné pláži nebo ve větrném prostředí dbejte na to,
aby se do přístroje nedostal písek nebo prach.
zz Bavlněným tamponem nebo kouskem látky otřete z blesku veškeré cizí objekty,
jako je prach, špína apod.
Teplo vydávané bleskem může způsobit uvolnění kouře z cizího objektu nebo může dojít k poruše
výrobku.
zz Pokud výrobek nepoužíváte, vyjměte bateriový zdroj / baterie a uložte je.
Jakékoli vytečení baterie může způsobit poškození výrobku.
Bezpečnostní pokyny
zz Před likvidací bateriového zdroje / baterií zakryjte kontakty páskou či jiným
izolačním materiálem.
Dotyk těchto kontaktů a jiných kovových materiálů může vést ke vzniku požáru nebo výbuchu.
zz Nepoužíváte-li výrobek, odpojte od elektrické sítě jakoukoli nabíječku baterií
používanou s výrobkem. Používaný výrobek nezakrývejte oblečením ani jinými
objekty.
Dlouhodobé nepřerušené zapojení nabíječky baterií do elektrické sítě může způsobit přehřátí
a deformaci jednotky a následný požár.
zz Nenechávejte bateriové zdroje v blízkosti domácích zvířat.
Rozkousáním bateriového zdroje zvířetem může dojít k úniku elektrolytu, přehřátí nebo výbuchu
a následnému poškození výrobku nebo požáru.
zz Používá-li váš výrobek více baterii, nepoužívejte společně baterie s různou
úrovni nabití či staré a nové baterie. Nevkládejte baterie s chybnou polaritou
kontaktů + a –.
Mohlo by dojít k poškození výrobku.
Příprava
(1)
(2)
(2)
(4)
(1)
(3)
Nasazení řemínku
Nabití bateriového zdroje
Příprava paměťové karty
(2)
Vložení/vyjmutí
bateriového
(1) zdroje
Vložení/vyjmutí
paměťové karty
Nastavení data a času
(1)
(3)
(2)
(2)
Nastavení jazyka zobrazování
Nasazení objektivu
1 2
(1)
Sejmutí objektivu
Příprava
(1)
(2)
(3)
(2)
(1)
Nasazení objektivů typů EF
a EF-S
Sejmutí objektivů typů EF
a EF-S
Použití stabilizace obrazu
u objektivu typu EF nebo EF-S
Držení fotoaparátu
1 2
Použití stativu s objektivem
typu EF nebo EF-S
Nasazení řemínku
(1)
(2)
(4)
(3)
Nabití bateriového zdroje
1
Vyjměte krytku
baterie
2
Vložte bateriový
zdroj
(1)
3
Nabijte bateriový
zdroj
zzNabíjení: oranžová
zzPlně nabité: zelená
(2)
(3)
LC-E12E
Nabití bateriového zdroje
4
Vyjměte bateriový
zdroj
(1)
(2)
Příprava paměťové karty
Používat můžete následující samostatně prodávané paměťové karty libovolné kapacity.
1
zz paměťové karty SD*
1 2
zz paměťové karty SDHC* *
1 2
zz paměťové karty SDXC* *
*1 Karty odpovídající standardům SD. Správná činnost paměťových karet ve fotoaparátu však
nebyla ověřována u všech typů paměťových karet.
*2 Podporovány jsou také paměťové karty UHS-I.
Vložení/vyjmutí bateriového zdroje
1
Otevřete krytku
prostoru pro baterii
2
Při vkládání
bateriového zdroje:
(2)
(1)
Konektory
(2)
(1)
Při vyjímání
bateriového zdroje:
3
Zavřete krytku
prostoru pro baterii
(1)
(2)
Vložení/vyjmutí paměťové karty
1
Otevřete krytku
prostoru pro
paměťovou kartu
2
Při vkládání
paměťové karty:
Štítek
Při vyjímání
paměťové karty:
3
Zavřete krytku
prostoru pro
paměťovou kartu
Nastavení data a času
1
Zapněte fotoaparát
2
Nastavte datum
a čas
zzTlačítka / slouží
k navigaci → tlačítka
/ k provedení
úprav → tlačítko
3
Nastavte místní
časové pásmo
zzPomocí tlačítek /
upravte →
tlačítko
Nastavení jazyka zobrazování
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
zzPřidržte tlačítko
a stiskněte tlačítko
.
3
Nastavte jazyk
zobrazování
zzPomocí tlačítek
/ / / upravte
→ tlačítko
Nasazení objektivu
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte krytku
objektivu a krytku
těla
3
Nasaďte objektiv
(1)
(2)
4
Sejměte přední
krytku objektivu
(1)
(2)
(1)
Nasazení objektivu
5
Připravte se
na snímání
(2)
(1)
zzStiskněte (1) při
současném mírném
otočení (2) a stisk
uvolněte.
zzDále mírně otáčejte zzPřed zaostřením
scénu přibližte
(2), dokud neuslyšíte
a oddalte.
cvaknutí.
Sejmutí objektivu
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte objektiv
(3)
(2)
(1)
zzStiskněte (1) při
současném otáčení
objektivu směrem
k (2), dokud se pohyb
nezastaví.
zzObjektiv sejměte
směrem k (3).
3
Připojte krytku
objektivu a krytku
těla
Nasazení objektivů typů EF
a EF-S
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte krytku
objektivu a krytku
těla
3
Nasaďte adaptér
na fotoaparát
(1)
4
Nasaďte objektiv
(1)
(2)
(2)
Objektivy typu EF
(1)
(2)
Objektivy typu EF-S
Sejmutí objektivů typů EF a EF-S
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte objektiv
3
Sejměte adaptér
(2)
(3)
(2)
(1)
(3)
(1)
zzPosuňte (1) při
zzStiskněte (1) při
současném otáčení
současném otáčení
objektivu směrem
adaptéru směrem
k (2), dokud se pohyb k (2), dokud se pohyb
nezastaví.
nezastaví.
zzObjektiv sejměte
zzObjektiv sejměte
směrem k (3).
směrem k (3).
4
Připojte krytku
objektivu a krytku
těla
Použití stativu s objektivem
typu EF nebo EF-S
1
Upevněte držák
stativu k adaptéru
(2)
(1)
2
Upevněte stativ
k závitu na držáku
stativu
Použití stabilizace obrazu
u objektivu typu EF nebo EF-S
Držení fotoaparátu
Základy práce s fotoaparátem
(1) (5) (6) (7)
(8)
(9) (10) (11)
(2)
(3)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(4)
Seznámení s funkcí
fotoaparátu
Části přístroje
Zapnuto/Vypnuto
(17)
(18)
(19) (20)
(21)
(22)
Tlačítko spouště
Režimy fotografování
Nastavení úhlu obrazovky
Rámečky na obrazovce
fotografování
Možnosti zobrazení v režimu
fotografování
Možnosti zobrazení
pro přehrávání
1 2
Základy práce s fotoaparátem
Používání obrazovky
rychloovladače
Indikátory
Použití obrazovky nabídky
Dotykové ovládání
1 2
Zadání znaků
Základy práce s fotoaparátem
Seznámení s funkcí fotoaparátu
Fotografování snímků (Automatický
inteligentní scénický režim)
Záznam filmů (Automatický
inteligentní scénický režim)
Přehrávání filmů
Mazání snímků
Prohlížení snímků
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Fotografování snímků (Automatický inteligentní scénický režim)
1
Zapněte fotoaparát
2
3
Nastavte režim
Podle potřeby
přibližte nebo
oddalte
(1)
(2)
(3)
zz(1) Ikona scény
zz(2) Zbývající počet
snímků
zz(3) Zbývající doba
záznamu
Seznámení s funkcí fotoaparátu
Fotografování snímků (Automatický inteligentní scénický režim)
4
5
Zaostřete
zzLehce stiskněte
tlačítko spouště.
zzPo zaostření
fotoaparát dvakrát
pípne.
Podle potřeby
vysuňte blesk
zzOkolo zaostřené
oblasti se vytvoří
rámeček AF.
zzPokud se zobrazí
informace [Vysunout
blesk], posuňte
spínač .
6
Fotografování
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)
1
Zapněte fotoaparát
2
3
Nastavte režim
Podle potřeby
přibližte nebo
oddalte
(1)
(2)
(3)
zz(1) Ikona scény
zz(2) Zbývající počet
snímků
zz(3) Zbývající doba
záznamu
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Záznam filmů (Automatický inteligentní scénický režim)
4
5
Zahajte záznam
Zastavte záznam
zzOkolo rozpoznaných
tváří osob, na které je
fotoaparát zaostřen,
se zobrazí rámečky.
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Prohlížení snímků
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
zzTlačítko : předchozí
snímek
zzTlačítko : další
snímek
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Přehrávání filmů
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
zzTlačítko : předchozí zzFilmy jsou označeny
snímek
].
symbolem [
zzTlačítko : další
snímek
3
Přehrajte film
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Přehrávání filmů
4
Nastavte hlasitost
zzTlačítka / →
[ ] → tlačítko
Seznámení se s funkcí fotoaparátu
Mazání snímků
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte snímky
zzTlačítko : předchozí
snímek
zzTlačítko : další
snímek
3
Smazat
zzTlačítka / →
[Smazat] →
tlačítko
Části přístroje
Přední strana
(1) (5) (6) (7)
(8)
(9) (10) (11)
(2)
(3)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(4)
(17)
(18)
(19) (20)
(21)
(22)
Č.
Název
(1)
Tlačítko filmu
(2)
Přední ovladač
(3)
Značka pro nasazení
objektivu typu EF-M
(4)
Kontakty
(5)
Tlačítko spouště
(6)
Tlačítko ON/OFF
(7)
Přepínač režimů
(8)
Blesk
(9)
Světlo
Symbol v této
příručce
Části přístroje
Přední strana
(1) (5) (6) (7)
(8)
(9) (10) (11)
(2)
(3)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(4)
(17)
(18)
(19) (20)
(21)
(22)
Č.
Název
(10)
Úchyt pro řemen
(11)
Přepínač vyklopení
blesku
(12)
Kryt konektorů
(13)
Zajišťovací kolík
objektivu
(14)
Krytka prostoru pro
paměťovou kartu
(15)
Uvolňovací tlačítko
objektivu
(16)
Bajonet pro uchycení
objektivu
(17)
Konektor HDMITM
(18)
Digitální konektor
Symbol v této
příručce
Části přístroje
Přední strana
(1) (5) (6) (7)
(8)
(9) (10) (11)
(2)
(3)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(4)
(17)
(18)
(19) (20)
(21)
(22)
Č.
Název
(19)
Značka N-Mark
(20)
Závit pro stativ
(21)
Krytka prostoru
pro baterii
(22)
Kryt konektoru
pro DC propojku
Symbol v této
příručce
Části přístroje
Zadní strana
(2) (3)
(4)
(5)
(1)
(6)
(7)
(9) (8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Č.
Název
(1)
Obrazovka / dotyková
obrazovka
(2)
Značka ohniskové
roviny
(3)
Mikrofon
(4)
Indikátor
(5)
Úchyt pro řemen
(6)
Reproduktor
(7)
Tlačítko Wi-Fi
(8)
Tlačítko Přehrávání
Symbol v této
příručce
Části přístroje
Zadní strana
(2) (3)
(4)
(5)
(1)
(6)
Č.
(9)
Tlačítko Menu
(10)
Tlačítko Kompenzace
expozice / Smazání
jednoho snímku /
Nahoru
(11)
Tlačítko Blok. AE /
Vlevo
(12)
Tlačítko
Rychloovladač/
Nastavit
(13)
Tlačítko Blesk/
Doprava
(14)
Tlačítko Informace/
Dolů
(7)
(9) (8)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Název
Symbol v této
příručce
/ /
/
/
/
Části přístroje
Objektiv
(1)
(6)
(7)
(2)
(8)
(3)
(4)
(5)
(9)
Č.
Název
(1)
Zaostřovací kroužek
(2)
Úchyt pro sluneční
clonu
(3)
Závit pro filtr
(4)
Přepínač zasouvání
objektivu
(5)
Značka pro nasazení
objektivu
(6)
Kroužek zoomu
(7)
Značka zasunutí
objektivu
(8)
Značka polohy zoomu
(9)
Kontakty
Symbol v této
příručce
Zapnuto/Vypnuto
Režim
fotografování
Režim přehrávání
zzZapnuto: Stiskněte
tlačítko
.
zzVypnuto: Stiskněte
tlačítko ON/OFF.
Tlačítko spouště
1
Namáčkněte
(mírným stiskem
zaostříte)
zzFotoaparát dvakrát
pípne.
zzOkolo zaostřené
oblasti se vytvoří
rámeček.
2
Domáčkněte
(z namáčknutí
pořídíte
domáčknutím
snímek)
zzFotoaparát exponuje.
Režimy fotografování
(1)
Aktivujte takový režim fotografování, který vám bude vyhovovat.
(2)
(3)
(1) Plně automatické fotografování s využitím fotoaparátem určených
nastavení.
(2) ‌Přidejte nejrůznější efekty a oblíbená nastavení.
(3) Pro záznam filmů.
1
2
Nastavte režim
zzPosuňte přepínač
režimů.
zzPokud chcete
vybrat možnost
, přejděte
nebo
ke kroku 2.
Nastavte režim
fotografování
zzDotkněte se ikony
vlevo nahoře.
Režimy fotografování
(1)
Aktivujte takový režim fotografování, který vám bude vyhovovat.
(2)
(3)
(1) Plně automatické fotografování s využitím fotoaparátem určených
nastavení.
(2) ‌Přidejte nejrůznější efekty a oblíbená nastavení.
(3) Pro záznam filmů.
3
zzPřetažením nahoru
nebo dolů procházejte
režimy fotografování
a dotykem aktivujte
požadovaný režim.
Nastavte
fotoaparát
zzDotkněte se
tlačítka [OK].
Nastavení úhlu obrazovky
zzObrazovku lze otevřít přibližně o 180°.
Rámečky na obrazovce fotografování
Bílý rámeček
zzZobrazí se kolem
objektu (nebo
tváře osoby), který
fotoaparát vybere
jako hlavní objekt.
Zelený rámeček
Modrý rámeček
Oranžový
rámeček + [
]
zzZobrazí se,
zzZobrazí se, když
zzZobrazí se,
když namáčknete
fotoaparát udržuje
když namáčknete
tlačítko spouště do
zaostření na
tlačítko spouště do
poloviny a fotoaparát
pohybující se objekt
poloviny a fotoaparát
zaostří.
nedokáže zaostřit.
v režimu [ ].
Zobrazen bude až do
namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
Možnosti zobrazení v režimu
fotografování
Informace ke snímku
1
Přepněte režimy
zobrazení
Histogram
Žádné uvedené
informace
INFO. Obrazovka
rychloovladače
Možnosti zobrazení pro přehrávání
Žádné uvedené
informace
1
Přepněte režimy
zobrazení
Informační displej 1
(souhrn)
Informační displej 2
(podrobnosti)
Informační displej 3
(podrobnosti)
Používání obrazovky rychloovladače
1
2
Otevřete
obrazovku
nastavení
Vyberte položku
nastavení
(1)
(2)
zz(1) Nastavení položek
zz(2) Možnosti
nastavení
3
Vyberte možnost
nastavení
Používání obrazovky rychloovladače
4
Potvrďte svou
volbu a opusťte
obrazovku
zzK nastavení položek
označených jako
[
] stiskněte
tlačítko
.
Použití obrazovky nabídky
1
2
Otevřete
obrazovku nabídky
Vyberte kartu
(2)
(3)
(1)
(4)
zz(1) Karty funkcí
zz(2) Karty stránek
zz(3) Nastavení položek
zz(4) Možnosti
nastavení
3
Vyberte položku
nastavení
Použití obrazovky nabídky
4
Vyberte možnost
nastavení
5
Potvrďte svou
volbu a opusťte
obrazovku
Zadání znaků
Zadání znaků
Pohyb kurzorem
zzDotkněte se znaku → zzDotkněte se tlačítek
[OK]
[ ]/[ ].
Přepínání režimů
vstupu
Mazání znaků
zz[ ]: Přepínání počtu zzDotkněte se
symbolů
položky [
].
zz[ ]: Přepnutí na
velká písmena
Zadání znaků
Zadávání konců
řádků
zzDotkněte se
položky [ ].
Návrat na
předchozí
obrazovku
Indikátory
Indikátory se liší v závislosti na stavu fotoaparátu.
Barva
Stav
Stav fotoaparátu
Pomalu
bliká
zz Fotoaparát je připojen
k počítači
zz Displej je vypnutý
Bliká
zz Spouštění
zz Nahrávání do paměťové
karty nebo čtení z ní
zz Fotoaparát komunikuje
s jinými zařízeními.
zz Probíhá pořizování dlouhých
expozic
zz Probíhá připojení nebo
přenos přes síť Wi-Fi.
Zelená
Základy práce s fotoaparátem
Dotykové ovládání
Obrazovka rychloovladače
MENU
Přehrávání
Dotykové ovládání
Obrazovka rychloovladače
Přístup na
obrazovku
nastavení
Nastavení
fotoaparátu
Návrat na
předchozí
obrazovku
Přepínání
obrazovek
(1)
(2)
zzDotkněte se
položky [ ].
zzDotkněte se položky
nastavení (1) →
možnost (2).
zzDotkněte se možnosti zzDotkněte se
[ ] nebo se znovu
položky [
dotkněte vybrané
položky.
].
Dotykové ovládání
Obrazovka rychloovladače
Úprava hodnot
na stupnici
zzDotkněte se stupnice
na příslušném místě
nebo na vybrané
místo přetáhněte
ukazovatel.
Dotykové ovládání
MENU
Nastavení
fotoaparátu
Návrat na
předchozí
obrazovku
(2)
(3)
Přidání nebo
odebrání
zaškrtnutí
Namísto stisknutí
tlačítka
(1)
(4)
zzDotkněte se stupnice zzDotkněte se
pro funkci (1) →
položky [
karta stránky (2) →
položka nastavení (3)
→ možnost (4).
].
zzDotkněte se
zaškrtávacího
políčka.
zzDotkněte se
položky [
].
Dotykové ovládání
MENU
Namísto stisknutí
tlačítka
zzDotkněte se
položky [
].
Namísto stisknutí
tlačítka
zzDotkněte se
položky [
].
Dotykové ovládání
Přehrávání
Zobrazení
jednotlivých
snímků
zzDalší snímek:
přetáhněte vlevo
zzPředchozí snímek:
přetáhněte vpravo
Přehrávání filmů
zzPřehrávání: dotkněte
se položky [ ]
zzÚprava hlasitosti:
během přehrávání
přetáhněte rychle
nahoru nebo dolů
Ovládání během
filmů
zzZastavit: dotkněte se
obrazovky
zzObnovit: dotkněte se
položky [ ]
zzÚprava hlasitosti:
dotkněte se
položky [ ]
Přechod na
zobrazení indexu
Dotykové ovládání
Přehrávání
Zobrazení méně
položek
Zvětšení položek
(přibl. 3x)
zzRychle dvakrát
klepněte.
Zvětšení snímků
(až 10x)
Zmenšení
zvětšených
snímků
zzObnovení původní
velikosti: dotkněte se
položky [
]
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Autoportréty s optimálním
nastavením
Portréty
Jemná pleť
Krajiny
Detaily
Pohyblivé objekty
Praktické funkce
1 2 3
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Vylepšení barev snímků jídla
Večerní scény bez použití
stativu
Protisvětlo
Monochromatický
Efekt měkkého ostření
Efekt objektivu rybí oko
Praktické funkce
1 2 3
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Efekt olejomalby
Efekt akvarel
Efekt Levného fotoaparátu
Efekt miniatury
Vysokokontrastní scény
Praktické funkce
1 2 3
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Automatický inteligentní
scénický režim (filmy)
Režim Hybridní Auto
Praktické funkce
Automatický inteligentní
scénický režim (snímky)
Automatický inteligentní
scénický režim (snímky)
1
Zapněte fotoaparát
2
Nastavte režim
3
Podle potřeby
přibližte nebo
oddalte
4
Fotografování
Automatický inteligentní
scénický režim (filmy)
1
Zapněte fotoaparát
2
Nastavte režim
3
Podle potřeby
přibližte nebo
oddalte
4
Zahajte záznam
Automatický inteligentní
scénický režim (filmy)
5
Podle potřeby
upravte kompozici
snímku
6
Zastavte záznam
Režim Hybridní Auto
Jednoduchým pořizováním snímků můžete vytvořit krátký film
zachycující události daného dne. Fotoaparát zaznamená před
každým snímkem 2–4 s dlouhé klipy scén, které se později
zkombinují v krátkém filmu.
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Upravte kompozici
snímku a pořiďte jej
zz[
] → [OK]
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Autoportréty s optimálním
nastavením
Portréty
Jemná pleť
Krajiny
Detaily
Pohyblivé objekty
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Večerní scény bez použití
stativu
Protisvětlo
Praktické funkce
Vylepšení barev snímků jídla
1 2
Autoportréty s optimálním
nastavením
V případě autoportrétů lze přizpůsobit zpracování obrazu,
včetně vyhlazení pokožky nebo úprav jasu a pozadí, které
vám dají vyniknout.
Autoportrét
1
Otevřete
obrazovku
2
Nastavte režim
fotografování
zzDotkněte se
položky [ ].
3
Nastavte
fotoaparát
zzDotkněte se položky. zzUpravte úroveň.
Autoportréty s optimálním
nastavením
V případě autoportrétů lze přizpůsobit zpracování obrazu,
včetně vyhlazení pokožky nebo úprav jasu a pozadí, které
vám dají vyniknout.
Autoportrét
4
Fotografování
Portréty
Slouží k fotografování osob se změkčujícím efektem.
Portrét
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Fotografování
zz[
] → [OK]
Jemná pleť
Upraví snímky tak, aby se pokožka jevila jemnější.
Jemná pleť
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Fotografování
zz[
] → [OK]
Krajiny
Zachyťte širokou otevřenou krajinu a podobné scény ostře
(s velkou hloubkou ostrosti) a s živou reprodukcí modré oblohy
a zeleně.
Krajina
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Fotografování
zz[
] → [OK]
Detaily
Určeno ke snímání detailů květin nebo jiných drobných objektů.
Detail
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Fotografování
zz[
] → [OK]
Pohyblivé objekty
Zhotoví sérii snímků, přičemž fotoaparát zaostřuje pohybující
se objekt.
Sporty
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Fotografování
zz[
] → [OK]
Vylepšení barev snímků jídla
Tento efekt umožňuje upravit barevné odstíny tak, aby jídlo
vypadalo čerstvě a lákavě.
Jídlo
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Upravte tón barvy
zz[ ] → [OK]
Vylepšení barev snímků jídla
Tento efekt umožňuje upravit barevné odstíny tak, aby jídlo
vypadalo čerstvě a lákavě.
Jídlo
4
Fotografování
Večerní scény bez použití stativu
Režim pořizuje překrásné snímky večerních scén a portréty
na večerním pozadí bez nutnosti naprosto stabilního držení
fotoaparátu nebo použití stativu.
Noční scéna z ruky
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Fotografování
zz[
] → [OK]
Protisvětlo
Ovládání HDR
Backlight
1
Nastavte režim
Fotoaparát pořídí při každém stisknutí spouště tři po sobě jdoucí
snímky s různým nastavením jasu a poté vybere a sloučí oblasti
s nejlepším jasem do jednoho snímku. Tato metoda umožňuje
potlačit ztrátu kresby ve stínech snímků, ke které běžně dochází
u vysoce kontrastních scén.
2
3
Nastavte režim
fotografování
Fotografování
zz[
] → [OK]
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Monochromatický
Efekt měkkého ostření
Efekt objektivu rybí oko
Efekt olejomalby
Efekt akvarel
Efekt Levného fotoaparátu
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Vysokokontrastní scény
Efekt HDR
Praktické funkce
Efekt miniatury
1 2
Monochromatický
Tento efekt umožňuje pořizovat monochromatické snímky
se zrnitým, hrubým vzhledem.
Č/B zrno
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Upravte úroveň
efektu
zz[
] → [OK]
Monochromatický
Tento efekt umožňuje pořizovat monochromatické snímky
se zrnitým, hrubým vzhledem.
Č/B zrno
4
Fotografování
Efekt měkkého ostření
Pomocí této funkce můžete pořizovat snímky
tak, jako by byl na fotoaparátu nasazen filtr
s měkkým ostřením.
Normální
1
Nastavte režim
Měkké ostření
2
3
Nastavte režim
fotografování
Upravte úroveň
efektu
zz[
] → [OK]
Efekt měkkého ostření
Pomocí této funkce můžete pořizovat snímky
tak, jako by byl na fotoaparátu nasazen filtr
s měkkým ostřením.
Normální
4
Fotografování
Měkké ostření
Efekt objektivu rybí oko
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím efektem objektivu
rybí oko.
Efekt objektivu
rybí oko
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Upravte úroveň
efektu
zz[
] → [OK]
Efekt objektivu rybí oko
Tento režim pořizuje snímky se zkreslujícím efektem objektivu
rybí oko.
Efekt objektivu
rybí oko
4
Fotografování
Efekt olejomalby
Tento efekt zvýrazní vzhled objektů podobným způsobem, jako je
tomu na olejomalbách.
Efekt Olejová malba
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Upravte úroveň
efektu
zz[
] → [OK]
Efekt olejomalby
Tento efekt zvýrazní vzhled objektů podobným způsobem, jako je
tomu na olejomalbách.
Efekt Olejová malba
4
Fotografování
Efekt akvarel
Tento efekt změkčí barvy tak, aby snímky připomínaly
akvarelovou malbu.
Efekt Akvarel
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Upravte úroveň
efektu
zz[
] → [OK]
Efekt akvarel
Tento efekt změkčí barvy tak, aby snímky připomínaly
akvarelovou malbu.
Efekt Akvarel
4
Fotografování
Efekt Levného fotoaparátu
Tento efekt vytváří za pomoci vinětace (tmavší a rozmazané
okraje snímků) a změny celkového barevného podání fotografie
připomínající snímky z levných fotoaparátů.
Efekt Levného
fotoaparátu
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Vyberte efekt
zz[
] → [OK]
Efekt Levného fotoaparátu
Tento efekt vytváří za pomoci vinětace (tmavší a rozmazané
okraje snímků) a změny celkového barevného podání fotografie
připomínající snímky z levných fotoaparátů.
Efekt Levného
fotoaparátu
4
Fotografování
Efekt miniatury
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí
snímku nad a pod vybranou oblastí.
Efekt miniatury
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Zvolte oblast, kterou
chcete zachovat ostrou
zz[
] → [OK]
Efekt miniatury
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí
snímku nad a pod vybranou oblastí.
Efekt miniatury
4
U filmů vyberte
rychlost
zzZměna velikosti
rámečku: [ ]
zzPosun rámečku:
tlačítka /
5
Vraťte se na obrazovku
pro fotografování
Efekt miniatury
Tento režim vytváří efekt miniaturních modelů rozmazáním oblastí
snímku nad a pod vybranou oblastí.
Efekt miniatury
6
Fotografování
Vysokokontrastní scény
Fotoaparát pořídí při každém stisknutí spouště tři
po sobě jdoucí snímky s různým nastavením jasu a poté
vybere a sloučí oblasti s optimálním jasem do jednoho
snímku (Velký dynam. rozsah). Tato metoda umožňuje
potlačit ztrátu kresby ve světlech a stínech snímků,
ke které běžně dochází u vysoce kontrastních scén.
Normální
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Fotografování
zz[
] → [OK]
Efekt HDR
Přirozené
1
Nastavte režim
Standardní
Živé
Výrazné
2
Reliéfní
3
Nastavte režim
fotografování
Vyberte efekt
zz[
] → [OK]
Efekt HDR
Přirozené
4
Fotografování
Standardní
Živé
Výrazné
Reliéfní
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Nastavení snímání na jediné
obrazovce
Zaostřování
Jas snímku
Barvy snímku
Blesk
Ostatní nastavení
1 2
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Nastavení rychlosti závěrky
a clony
Přizpůsobení fotoaparátu
1 2
Kreativní asistent
Nastavení snímání na jediné
obrazovce
Obrazovka Obrazovka rychloovladače nabízí na jediné obrazovce
pohodlný přístup k nejrůznějším nastavením snímání.
1
2
Otevřete obrazovku
nastavení
zzNěkolikrát stiskněte
tlačítko .
Zvolte nastavení, které
chcete konfigurovat
zzStiskněte tlačítko
.
zzTlačítka / / /
slouží k navigaci
→ volič
k provedení úprav
Fotografování
Jas snímku
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Nastavení jasu snímku
(Kompenzace expozice)
Vypnutí simulace expozice
Blokování jasu snímku /
Expozice (Blokování AE)
Změna režimu měření expozice
Změna citlivosti ISO
Úprava automatického
nastavení citlivosti ISO
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Jas snímku
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Fotografování jasných objektů
(Priorita zvýraznění tónu)
1 2
Nastavení jasu snímku
(Kompenzace expozice)
Nastavte směrem k −
1
Přejděte ke stupnici
kompenzace
expozice
±0
Nastavte směrem k +
Standardní expozici lze
upravit v nárůstcích
po 1/3 kroku v rozsahu
od −3 po +3.
2
Nastavte
fotoaparát
zzOtáčejte voličem
a sledujte
obrazovku →
tlačítko
Vypnutí simulace
expozice
Snímky se zobrazí s nastavením jasu simulujícím skutečný jas
v okamžiku pořízení snímku. Z tohoto důvodu se také přizpůsobí
jas obrazovky v reakci na změny kompenzace expozice. Tuto funkci
lze vypnout, chcete-li jas obrazovky zachovat na úrovni vyhovující
snímání, a nechcete-li, aby byl jas ovlivněn kompenzací expozice.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ 1] → [Simulace
expozice] → [Zakáz.]
Blokování jasu snímku /
Expozice (Blokování AE)
Před fotografováním můžete
zablokovat expozici nebo
samostatně nastavit expozici
a zaostření.
2
Bez blokování AE
1
Blokování AE
1
Blokování
expozice
2
zzNamiřte fotoaparát
na fotografovaný
objekt pro určení
a zablokování
expozice a poté
stiskněte tlačítko .
Upravte kompozici
snímku a pořiďte jej
Změna režimu měření expozice
Poměrové měření
1
Otevřete obrazovku
nastavení
Částečné měření
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost → tlačítko
Bodové měření
Celoplošné se zdůr.stř.
Změna citlivosti ISO
Nízká
1
Přejděte ke stupnici
citlivosti ISO
zzDotkněte se položky
].
[
Vysoká
2
Nastavte
fotoaparát
zzTlačítka / →
tlačítko
Chcete-li používat automatické nastavení
citlivosti ISO, které vyhovuje režimu
a podmínkám snímání, nastavte citlivost ISO
na možnost [AUTO]. V opačném případě
nastavte podle požadované citlivosti vyšší
nebo nižší citlivost ISO.
Úprava automatického nastavení
citlivosti ISO
Je-li u citlivosti ISO nastavena možnost [AUTO],
můžete stanovit limit citlivosti ISO.
Maximum
nastaveno nízké
1
Otevřete
obrazovku
nabídky
Maximum
nastaveno vysoké
2
Nastavte
fotoaparát
zz[ 5] → [Citlivost
ISO] → [ISO auto]
→ vyberte možnost
→ tlačítko
Automatická korekce jasu a kontrastu
(Automatická optimalizace jasu)
Zakázat
1
Otevřete obrazovku
nastavení
Nízká
Standardní
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
] → vyberte
zz[
možnost → tlačítko
Vysoká
Fotografování jasných objektů
(Priorita zvýraznění tónu)
Tato funkce zlepšuje stupňování v jasných oblastech obrazu
a brání ztrátě detailu světlých částí objektu.
1
Otevřete
obrazovku
nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
zz[ 5] → [Priorita
zvýraz. tónu] →
[Povolit] →
tlačítko
Fotografování
Barvy snímku
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Uživatelské vyvážení bílé
Ruční korekce vyvážení bílé
Praktické funkce
Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)
Ruční nastavení barevné
teploty vyvážení bílé
Výběr tónů barvy (Picture Style) Přizpůsobení stylů Picture Style
1 2
Fotografování
Barvy snímku
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Uložení přizpůsobených stylů
Picture Style
1 2
Zachycení přirozených barev
(Vyvážení bílé)
Denní světlo
1
Otevřete obrazovku
nastavení
Zataženo
Wolframové světlo
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost → tlačítko
Úpravou vyvážení bílé (WB)
můžete dosáhnout
přirozenějších barev
fotografované scény
na snímku.
Uživatelské vyvážení bílé
Načítání bílé
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování
pod aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně
odpovídalo světelnému zdroji použitému při fotografování.
Vyvážení bílé barvy nastavte pod stejným zdrojem světla,
jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
1
Vyfotografujte
bílý objekt
2
zzBílý objekt musí
vyplňovat celou
obrazovku; poté
zaostřete a pořiďte
snímek.
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Přejděte na obrazovku
Uživatel. nast. WB
zz[ 6] → [Uživatel.
nast. WB] → tlačítko
Uživatelské vyvážení bílé
Načítání bílé
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování
pod aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně
odpovídalo světelnému zdroji použitému při fotografování.
Vyvážení bílé barvy nastavte pod stejným zdrojem světla,
jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
4
5
Vložte data o bílé
zzVyberte snímek
z kroku 1 → tlačítko
→ [OK] →
tlačítko
Vraťte se na obrazovku
pro fotografování
6
Otevřete obrazovku
nastavení
Uživatelské vyvážení bílé
Načítání bílé
7
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ ] → [
tlačítko
]→
Chcete-li dosáhnout přirozeného vzhledu barev při fotografování
pod aktuálním osvětlením, nastavte vyvážení bílé tak, aby přesně
odpovídalo světelnému zdroji použitému při fotografování.
Vyvážení bílé barvy nastavte pod stejným zdrojem světla,
jaký se použije k osvětlení fotografované scény.
Ruční korekce vyvážení bílé
Denní snímek
1
Otevřete
obrazovku
nastavení
Opraveno
Vyvážení bílé lze ručně opravit. Toto nastavení
může mít stejný účinek jako použití komerčně
dostupných konverzních filtrů teploty barvy nebo
filtrů pro korekci barev.
2
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(3)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost → voličem
upravte
Podle potřeby
nastavte vyšší
detail
Ruční korekce vyvážení bílé
Denní snímek
→
zzTlačítko
pomocí tlačítka
/ / / upravte
→ tlačítko
Opraveno
Vyvážení bílé lze ručně opravit. Toto nastavení
může mít stejný účinek jako použití komerčně
dostupných konverzních filtrů teploty barvy nebo
filtrů pro korekci barev.
Ruční nastavení barevné teploty
vyvážení bílé
Můžete nastavit hodnotu představující barevnou teplotu
vyvážení bílé.
1
Otevřete obrazovku
nastavení
2
Vyberte položku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(1)
(3)
zz[ ] → [
[5200K]
(2)
]→
zzVyberte možnost →
tlačítko
Výběr tónů barvy
(Picture Style)
Vyberte styl Picture Style s nastavením barev,
které dobře vyjadřuje nálady či objekty.
Je k dispozici osm stylů Picture Style a každý
z nich lze dále přizpůsobit.
Standardní
1
Otevřete
obrazovku
nastavení
Krajina
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
]→
zz[
vyberte možnost →
tlačítko
Přizpůsobení stylů Picture Style
Přizpůsobte parametry Picture Style, jako je kontrast nebo saturace.
1
Otevřete obrazovku
nastavení
2
3
Vyberte styl
Nastavte
fotoaparát
(1)
(1)
(2)
(3)
(2)
zz Vyberte položku →
] → vyberte
zz[
možnost → [Nastavení] upravte ji → tlačítko
Uložení přizpůsobených stylů
Picture Style
Uložte předvolby (například [
] nebo [
]), které jste přizpůsobili, jako nové styly.
Můžete vytvořit několik stylů Picture Style s odlišnými nastaveními parametrů, jako jsou
ostrost či kontrast.
1
Otevřete obrazovku
nastavení
2
Vyberte číslo stylu
definovaného uživatelem
(1)
(2)
(3)
3
zz[
]→[
/
/
]→
[Nastavení]
Vyberte styl, který
chcete změnit
Uložení přizpůsobených stylů
Picture Style
Uložte předvolby (například [
] nebo [
]), které jste přizpůsobili, jako nové styly.
Můžete vytvořit několik stylů Picture Style s odlišnými nastaveními parametrů, jako jsou
ostrost či kontrast.
4
Přizpůsobte styl
zzPomocí tlačítka
/ vyberte
možnost, kterou
chcete upravit →
pomocí tlačítka
/ přizpůsobte →
tlačítko
Fotografování
Zaostřování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Fotografování v režimu ručního
zaostřování
Doladění zaostření
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Výběr metody AF
Fotografování s funkcí servo AF
Změna režimu zaostřování
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Zaostřování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Výběr zaostřovaného objektu
(AF dotykem)
1 2
Fotografování v režimu ručního
zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu AF, zkuste ruční zaostřování.
Usnadněte si zaostřování tím, že zvětšíte zobrazení.
1
Vyberte možnost [
]
(Objektivy typu EF-M)
(Ostatní objektivy)
zz[ 3] →
[Režim ostření] →
[MF] → tlačítko
→ tlačítko
zzNastavte přepínač
objektivu na MF.
Fotografování v režimu ručního
zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu AF, zkuste ruční zaostřování.
Usnadněte si zaostřování tím, že zvětšíte zobrazení.
2
Aktivujte zvětšení
zzDotkněte se
položky [ ].
3
Vyberte oblast, na
kterou se chcete zaměřit
4
Zaostřete
zzPřetažením po
obrazovce vyberte
oblast, na kterou se
chcete zaměřit.
zzK opětovnému
vystředění obrazovky
stiskněte tlačítko .
Fotografování v režimu ručního
zaostřování
Pokud není možné zaostřit v režimu AF, zkuste ruční zaostřování.
Usnadněte si zaostřování tím, že zvětšíte zobrazení.
5
Fotografování
Doladění zaostření
Jestliže je na fotoaparátu nasazen objektiv EF-M,
po automatickém zaostření lze jemně doostřit
otočením zaostřovacího kroužku.
Zaostřování
1
Zaostřovací kroužek
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
3
Zaostřete
zz[ 3] →
[Režim ostření] →
[AF+MF] →
tlačítko
zzNamáčkněte tlačítko
spouště do poloviny.
Doladění zaostření
Jestliže je na fotoaparátu nasazen objektiv EF-M,
po automatickém zaostření lze jemně doostřit
otočením zaostřovacího kroužku.
Zaostřování
4
Jemně doostřete
zzZvětšení je aktivní.
Zaostřovací kroužek
5
Fotografování
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Zvýraznění okrajů
pro MF vypnuto
1
Zvýraznění okrajů
pro MF zapnuto
Otevřete
obrazovku nabídky
Okraje zaostřených objektů se zobrazují
barevně, takže je ruční zaostřování snazší.
Podle potřeby můžete upravit barvy a citlivost
(úroveň) detekce hran.
2
Nastavte
fotoaparát
zz[ 4] →
[Nast. zvýraz. okrajů
pro MF] → [Zvýraz.
okrajů] → [Zap]
Snadná identifikace oblasti zaostření
(Zvýraznění okrajů pro MF)
Zvýraznění okrajů
pro MF vypnuto
zzTlačítka /
slouží k navigaci →
tlačítka /
k provedení úprav
Zvýraznění okrajů
pro MF zapnuto
Okraje zaostřených objektů se zobrazují
barevně, takže je ruční zaostřování snazší.
Podle potřeby můžete upravit barvy a citlivost
(úroveň) detekce hran.
Výběr metody AF
Jeden bod AF
1
Otevřete
obrazovku
nastavení
Plynulé zóny AF
+Sledování
Změňte režim automatického
zaostřování (AF) tak,
aby odpovídal podmínkám
snímání.
2
Nastavte
fotoaparát
]→
zz[
vyberte možnost →
tlačítko
(1)
(2)
Fotografování s funkcí servo AF
Tento režim pomáhá zamezit ztrátě snímků pohybujících se
objektů pokračujícím zaostřováním a úpravami expozice po celou
dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
1
Otevřete
obrazovku
nastavení
2
3
Nastavte
fotoaparát
Zaostřete
]→
zz[
]→
[
tlačítko
(1)
(2)
Fotografování s funkcí servo AF
Tento režim pomáhá zamezit ztrátě snímků pohybujících se
objektů pokračujícím zaostřováním a úpravami expozice po celou
dobu namáčknutí tlačítka spouště do poloviny.
4
Fotografování
Změna režimu zaostřování
Povolení: zaostření
na pohyblivé objekty
1
Zakázání: zaostření
na nehybné objekty
Otevřete
obrazovku nabídky
Výchozí nastavení fotoaparátu, ve kterém přístroj
trvale zaostřuje na fotografovaný objekt i v době,
kdy není stisknuté tlačítko spouště, lze změnit.
Namísto tohoto nastavení lze omezit zaostřování
fotoaparátu na okamžik namáčknutí tlačítka
spouště do poloviny.
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ 3] → [Souvislý
AF] → [Zakáz.]
Výběr zaostřovaného objektu
(AF dotykem)
V tomto režimu můžete fotografovat poté,
co fotoaparát zaostří na vámi vybraný objekt,
tvář osoby nebo místo na obrazovce.
1
Dotkněte se
objektu, na který
chcete zaostřit
2
Fotografování
Fotografování
Blesk
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Změna nastavení
režimu blesku
Nastavení kompenzace
expozice s bleskem
Fotografování s funkcí
blokování FE
Změna časování blesku
Změna režimu měření blesku
Nastavení výkonu blesku
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Blesk
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Resetování nastavení blesku
1 2
Změna nastavení režimu blesku
Režim blesku můžete změnit tak, aby odpovídal snímané scéně.
K osvětlení hlavního objektu (jako jsou osoby) a omezení výskytu
stínů na pozadí použijte možnost Pomalá synchr.
1
Vysuňte blesk
2
Nastavte
fotoaparát
zzTlačítko → vyberte
režim blesku →
tlačítko
Nastavení kompenzace expozice
s bleskem
Stejně jako v případě kompenzace expozice
můžete upravit expozici s bleskem v rozmezí
−2 až +2, v nárůstcích po 1/3 kroku.
Nastavte
směrem k −
1
Vysuňte blesk
Nastavte
směrem k +
2
Nastavte
fotoaparát
zzTlačítko → voličem
upravte →
tlačítko
Fotografování s funkcí blokování FE
Podobně jako při blokování AE můžete
zablokovat expozici s bleskem (FE).
Blokování FE
1
Vysuňte blesk
Bez blokování FE
(přeexponování)
2
Nastavte [ ]
zzTlačítko
→[ ]
3
Zablokujte expozici
s bleskem
zzNamiřte na objekt
pro fixní expozici →
tlačítko
Fotografování s funkcí blokování FE
Podobně jako při blokování AE můžete
zablokovat expozici s bleskem (FE).
Blokování FE
4
Bez blokování FE
(přeexponování)
Upravte kompozici
snímku a pořiďte jej
Změna časování blesku
Upravte synchronizaci blesku a závěrky.
Blesk s 1. lamelou Blesk se 2. lamelou
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
zz[ 5] → [Řízení
blesku] → [Nastav.
vestav. blesku] →
[Synchr. závěrky] →
vyberte možnost
Změna režimu měření blesku
Poměrové
1
Otevřete
obrazovku nabídky
Průměrové
[Poměrové] měření blesku, které umožňuje
standardní expozici s bleskem, lze změnit
na průměrové měření blesku pro celou oblast
měření, jako při použití externě měřeného blesku.
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ 5] →
[Řízení blesku] →
[E-TTL II měření] →
[Průměrové] →
tlačítko
Nastavení výkonu blesku
V režimech [ /
/
různé výkony blesku.
: Minimum
1
Nastavte režim
] jsou k dispozici tři
: Maximální
2
3
Nastavte režim
fotografování
Otevřete
obrazovku nabídky
zz[ /
[OK]
/
]→
Nastavení výkonu blesku
V režimech [ /
/
různé výkony blesku.
: Minimum
: Maximální
4
Nastavte
fotoaparát
] jsou k dispozici tři
5
Vysuňte blesk
zz[ 5] → [Řízení
blesku] → [Nastav.
vestav. blesku] →
[Režim blesku] →
[Manuál.blesk] →
tlačítko
6
Upravte výkon
blesku
Nastavení výkonu blesku
V režimech [ /
/
různé výkony blesku.
: Minimum
zzTlačítko → voličem
upravte →
tlačítko
: Maximální
] jsou k dispozici tři
Resetování nastavení blesku
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Obnovte výchozí
nastavení
zz[OK] → tlačítko
zz[ 5] →
[Řízení blesku] →
[Vymazat nastavení]
Fotografování
Ostatní nastavení
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Změna nastavení režimu IS
Korekce chvění fotoaparátu
při záznamu filmů
Korekce odchylky objektivu
Změna úrovně potlačení šumu
Použití funkce potlačení šumu
více snímky
Potlačení šumu při pomalých
rychlostech závěrky
Praktické funkce
Změna nastavení režimu IS
Používáte-li objektiv EF-M s funkcí stabilizace
obrazu, nakonfigurujte stabilizaci obrazu pomocí
nabídky fotoaparátu.
Trvale zapnuto
1
Otevřete
obrazovku nabídky
Vypnuto
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
zz[ 4] →
[Nastavení IS] →
[Režim IS] →
(2)
vyberte možnost
Korekce chvění fotoaparátu
při záznamu filmů
Povolit
1
Otevřete
obrazovku nabídky
Zakázat
Aktivujte stabilizaci obrazu na fotoaparátu;
tato funkce kompenzuje chvění fotoaparátu při
záznamu filmů s objektivem, který podporuje
stabilizaci obrazu.
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
zz[ 4] →
[Nastavení IS] →
[Digitální IS] →
(2)
vyberte možnost
Korekce odchylky objektivu
Korekce vinětace:
Zakázat
1
Otevřete
obrazovku nabídky
Korekce vinětace:
Povolit
Tato funkce umožňuje korigovat vinětaci
a barevné okraje kolem objektů způsobené
vlastnostmi objektivu nebo nedostatek ostrosti
snímku způsobený clonou.
2
Nastavte
fotoaparát
zz[ 4] → [Korekce
odchylky objektivu]
→ vyberte možnost
zzZkontrolujte zobrazení
možnosti [Data korekce
dostupná].
zzVyberte možnost →
tlačítko
Změna úrovně potlačení šumu
Můžete si vybrat ze 3 úrovní potlačení šumu: [Standardní],
[Vysoké], [Nízké]. Tato funkce je obzvlášť efektivní při fotografování
s vysokými citlivostmi ISO.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
zz[ 6] →
[Potlač.šumu při
vysokém ISO] →
vyberte možnost →
tlačítko
Použití funkce potlačení
šumu více snímky
Automaticky zkombinujte čtyři současně pořízené snímky s cílem
potlačit přítomný šum. Tímto způsobem lze dosáhnout vyšší
kvality snímků než při použití hodnoty [Vysoký] v nabídce
[Potlač.šumu při vysokém ISO].
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
zz[ 6] →
[Potlač.šumu při
vysokém ISO] →
[ ] → tlačítko
Potlačení šumu při pomalých
rychlostech závěrky
Tato funkce umožňuje potlačit šum způsobený dlouhou expozicí
při rychlosti závěrky jedna sekunda nebo pomalejší.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Nastavte
fotoaparát
zz[ 6] →
[Potlač. šumu dlouhé
expozice] →
vyberte možnost →
tlačítko
Fotografování
Nastavení rychlosti závěrky a clony
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Nastavení rychlosti závěrky
(režim Tv)
Nastavení clonového čísla
(režim Av)
Konkrétní jas/expozice
(režim M)
Pořizování dlouhých expozic
(závěrka B)
Záznam filmů s určeným nastavením
rychlosti závěrky a clonového čísla
Praktické funkce
Nastavení rychlosti závěrky
(režim Tv)
Pomalý
1
Nastavte režim
Rychlý
V tomto režimu můžete před pořízením snímku
zvolit požadovanou rychlost závěrky. Fotoaparát
automaticky nastaví clonové číslo pro dosažení
správné expozice.
2
3
Nastavte režim
fotografování
Nastavte
fotoaparát
zz[
] → [OK]
zzOtočte voličem
.
Nastavení rychlosti závěrky
(režim Tv)
Pomalý
4
Fotografování
Rychlý
V tomto režimu můžete před pořízením snímku
zvolit požadovanou rychlost závěrky. Fotoaparát
automaticky nastaví clonové číslo pro dosažení
správné expozice.
Nastavení clonového čísla
(režim Av)
Malý
1
Nastavte režim
Velký
V tomto režimu můžete před pořízením snímku
zvolit požadované clonové číslo. Fotoaparát
automaticky nastaví rychlost závěrky pro
dosažení správné expozice.
2
3
Nastavte režim
fotografování
Nastavte
fotoaparát
zz[
] → [OK]
zzOtočte voličem
.
Nastavení clonového čísla
(režim Av)
Malý
4
Fotografování
Velký
V tomto režimu můžete před pořízením snímku
zvolit požadované clonové číslo. Fotoaparát
automaticky nastaví rychlost závěrky pro
dosažení správné expozice.
Konkrétní jas/expozice
(režim M)
Nastavte požadovanou rychlost závěrky a clonové číslo pro
dosažení odpovídající expozice.
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Nastavte
citlivost ISO
zz[
] → [OK]
]→
zz[
vyberte citlivost ISO
Konkrétní jas/expozice
(režim M)
Nastavte požadovanou rychlost závěrky a clonové číslo pro
dosažení odpovídající expozice.
4
Nastavte rychlost
závěrky
zzOtočte voličem
.
5
Nastavte clonové
číslo
zzTlačítko
volič
→
6
Fotografování
Pořizování dlouhých expozic
(závěrka B)
Při dlouhé expozici zůstane závěrka otevřená po celou dobu,
kdy budete držet tlačítko spouště zcela stisknuté.
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Nastavte
fotoaparát
zz[
] → [OK]
Pořizování dlouhých expozic
(závěrka B)
Při dlouhé expozici zůstane závěrka otevřená po celou dobu,
kdy budete držet tlačítko spouště zcela stisknuté.
4
Fotografování
zzOtočením voliče
nastavte
rychlost závěrky na
hodnotu [BULB].
Záznam filmů s určeným nastavením
rychlosti závěrky a clonového čísla
Nastavte požadovanou rychlost závěrky, clonové číslo
a citlivost ISO.
Ruční film
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Nastavte
citlivost ISO
zz[
] → [OK]
zzTlačítko
volič
→
Záznam filmů s určeným nastavením
rychlosti závěrky a clonového čísla
Nastavte požadovanou rychlost závěrky, clonové číslo
a citlivost ISO.
Ruční film
4
Nastavte rychlost
závěrky
zzTlačítko
volič
→
5
Nastavte clonové
číslo
zzTlačítko
volič
→
6
Fotografování
Fotografování
Přizpůsobení fotoaparátu
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Změna položek na obrazovce
rychloovladače
Změna uspořádání položek
na obrazovce rychloovladače
Praktické funkce
Konfigurace uživatelských
funkcí
Konfigurace uživatelských funkcí
Konfigurací uživatelských funkcí na kartě [ 1] v nabídce můžete přizpůsobit způsob
fungování fotoaparátu tak, aby vyhovoval vašim požadavkům na snímání.
Často používané funkce můžete přiřadit konkrétním voličům a tlačítkům.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte typ funkce,
kterou chcete přizpůsobit
zz[ 1] → vyberte
položku → tlačítko
3
Vyberte funkci
zzVyberte funkci →
tlačítko
4
Vyberte možnost
zzVyberte možnost →
tlačítko
Změna položek na obrazovce
rychloovladače
1
2
Otevřete
obrazovku nabídky
Vyberte ikony,
které chcete použít
zz[ 2] → [Rozvrž.
Rychl. nastav.] →
tlačítko
zzVyberte ikonu →
pomocí tlačítka
vyberte ( ) →
tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zz[OK] → tlačítko
Změna uspořádání položek
na obrazovce rychloovladače
1
2
Otevřete
obrazovku
nabídky
Upravte pořadí
ikon
zz[ 2] → [Rozvrž.
Rychl. nastav.] →
tlačítko
zzDotkněte se možnosti zzVyberte ikonu →
[Řadit].
tlačítko
→ tlačítka
/ → vyberte cíl
→ tlačítko
→
tlačítko
Změna uspořádání položek
na obrazovce rychloovladače
3
Nastavte
fotoaparát
zz[OK] → tlačítko
Fotografování
Kreativní asistent
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Ukládání nastavení
Kreativní asistent
Načtení nastavení
Kreativní asistent
Praktické funkce
Fotografování v oblíbeném
nastavení (Kreativní asistent)
Použití nastavení ze snímků
Kreativní asistent
Fotografování v oblíbeném nastavení
(Kreativní asistent)
Rozostřete pozadí, upravte jas nebo ostatní nastavení při
současném sledování změn na obrazovce.
Svá nastavení můžete uložit a také můžete použít nastavení
z dřívějších snímků pořízených v režimu [ ].
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Otevřete
obrazovku
nastavení
zz[
] → [OK]
Fotografování v oblíbeném nastavení
(Kreativní asistent)
Rozostřete pozadí, upravte jas nebo ostatní nastavení při
současném sledování změn na obrazovce.
Svá nastavení můžete uložit a také můžete použít nastavení
z dřívějších snímků pořízených v režimu [ ].
4
5
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zzTlačítka /
slouží k navigaci →
tlačítka /
k provedení úprav
Vraťte se na
obrazovku pro
fotografování
6
Fotografování
Ukládání nastavení
Kreativní asistent
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Otevřete
obrazovku
nastavení
zz[
] → [OK]
Ukládání nastavení
Kreativní asistent
4
5
Nastavte
fotoaparát
Zaregistrujte se
(1)
(2)
6
Vraťte se na
obrazovku pro
fotografování
(1)
(2)
zzTlačítka /
zz[ ] → vyberte
možnost →
slouží k navigaci
tlačítko
→ tlačítka /
k provedení úprav →
tlačítko
zz[OK] → tlačítko
Načtení nastavení
Kreativní asistent
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Otevřete
obrazovku
nastavení
zz[
] → [OK]
Načtení nastavení
Kreativní asistent
4
Načtěte nastavení
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost →
tlačítko
Použití nastavení ze snímků
Kreativní asistent
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Přejděte do režimu
přehrávání
zz[
] → [OK]
Použití nastavení ze snímků
Kreativní asistent
4
Vyberte snímek
z režimu [ ]
zzVyberte snímek →
tlačítko
5
Použijte nastavení
zz[
] → tlačítko
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Záznam filmů
Blokování nebo změna
jasu snímku
Vypnutí funkce Automatický
delší čas
Záznam časosběrných filmů
(Časosběrný film)
Nastavení hlasitosti
záznamu zvuku
Deaktivace větrného filtru
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Praktické funkce
Použití tlumiče
1 2
Záznam filmů
Zaznamenejte filmy v režimu [
efektů a funkcí.
1
Nastavte režim
] za použití nejrůznějších
2
3
Nastavte režim
fotografování
Zahajte záznam
zz[
] → [OK]
Záznam filmů
Zaznamenejte filmy v režimu [
efektů a funkcí.
4
Zastavte záznam
] za použití nejrůznějších
Blokování nebo změna
jasu snímku
Nastavte
směrem k −
1
Nastavte režim
Nastavte
směrem k +
Před zahájením záznamu či během něj můžete
zablokovat expozici nebo ji měnit v krocích
po 1/3 EV v rozmezí −3 až +3 EV.
2
3
Nastavte režim
fotografování
Blokování
expozice
zz[
] → [OK]
Blokování nebo změna
jasu snímku
Nastavte
směrem k −
Nastavte
směrem k +
Před zahájením záznamu či během něj můžete
zablokovat expozici nebo ji měnit v krocích
po 1/3 EV v rozmezí −3 až +3 EV.
4
5
Upravte expozici
Fotografování
→ otočte
zzTlačítko
voličem
při
současném sledování
obrazovky
Vypnutí funkce Automatický
delší čas
Funkce automatického delšího času je vhodné zakázat, pokud
pohyb ve filmech není plynulý. Filmy však mohou být za slabého
osvětlení příliš tmavé.
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Otevřete
obrazovku nabídky
zz[
] → [OK]
Vypnutí funkce Automatický
delší čas
Funkce automatického delšího času je vhodné zakázat, pokud
pohyb ve filmech není plynulý. Filmy však mohou být za slabého
osvětlení příliš tmavé.
4
Nastavte
fotoaparát
zz[ 8] →
Automat.
[
delší čas] →
tlačítko
zz[Zakáz.] → tlačítko
Záznam časosběrných filmů
(Časosběrný film)
Časosběrné filmy kombinují snímky, které jsou automaticky
pořizovány v nastaveném intervalu. Veškeré postupné změny
objektu (například změny v krajině) se přehrají v rychlém sledu.
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Nastavte
fotoaparát
zz[
] → [OK]
Záznam časosběrných filmů
(Časosběrný film)
Časosběrné filmy kombinují snímky, které jsou automaticky
pořizovány v nastaveném intervalu. Veškeré postupné změny
objektu (například změny v krajině) se přehrají v rychlém sledu.
4
zzVyberte položku →
upravte ji →
tlačítko
Zajistěte
fotoaparát
a zahajte záznam
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
Nastavení hlasitosti
záznamu zvuku
1
Nastavte režim
Přestože je úroveň záznamu (hlasitost) upravována v nastavení
[Auto] zcela automaticky, můžete ji nastavit rovněž ručně tak,
aby vyhovovala zaznamenávané scéně.
2
3
Nastavte režim
fotografování
Otevřete
obrazovku
nabídky
zz[
] → [OK]
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
Nastavení hlasitosti
záznamu zvuku
Přestože je úroveň záznamu (hlasitost) upravována v nastavení
[Auto] zcela automaticky, můžete ji nastavit rovněž ručně tak,
aby vyhovovala zaznamenávané scéně.
4
Nastavte
fotoaparát
zz[ 8] →
[Zvukový záznam] →
tlačítko
zz[Zvukový záznam] →
[Ruční] →
tlačítko
Nastavení hlasitosti záznamu zvuku
Nastavení hlasitosti
záznamu zvuku
Přestože je úroveň záznamu (hlasitost) upravována v nastavení
[Auto] zcela automaticky, můžete ji nastavit rovněž ručně tak,
aby vyhovovala zaznamenávané scéně.
zz[Úroveň záznamu]
→ tlačítko
→
pomocí tlačítka /
upravte →
tlačítko
Deaktivace větrného filtru
Šum způsobený silným větrem lze omezit za použití větrného
filtru. Použije-li se však tato možnost při bezvětří, může znít
záznam zvuku nepřirozeně. V tomto případě můžete deaktivovat
protivětrný filtr.
1
Nastavte režim
2
3
Nastavte režim
fotografování
Otevřete
obrazovku nabídky
zz[
] → [OK]
Deaktivace větrného filtru
Šum způsobený silným větrem lze omezit za použití větrného
filtru. Použije-li se však tato možnost při bezvětří, může znít
záznam zvuku nepřirozeně. V tomto případě můžete deaktivovat
protivětrný filtr.
4
zz[ 8] → [Zvukový
záznam] →
[Protivětrný filtr/
Tlumič] →
tlačítko
Nastavte
fotoaparát
zz[Větrný filtr] → [Vyp]
→ tlačítko
Použití tlumiče
Záznam v hlučném
prostředí
1
Nastavte režim
Nastavením na hodnotu [Auto] omezíte zkreslení zvuku
automatickou aktivací a deaktivací tlumiče podle podmínek
pro záznam. Tlumič lze také nastavit na hodnotu [Zap] nebo
[Vyp] ručně.
2
3
Nastavte režim
fotografování
Otevřete
obrazovku
nabídky
zz[
] → [OK]
Použití tlumiče
Záznam v hlučném
prostředí
Nastavením na hodnotu [Auto] omezíte zkreslení zvuku
automatickou aktivací a deaktivací tlumiče podle podmínek
pro záznam. Tlumič lze také nastavit na hodnotu [Zap] nebo
[Vyp] ručně.
4
Nastavte
fotoaparát
zz[ 8] → [Zvukový
záznam] →
[Protivětrný filtr/
Tlumič] →
tlačítko
zz[Tlumič] → vyberte
možnost →
tlačítko
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Použití samospouště
Použití samospouště pro
eliminaci chvění fotoaparátu
Úprava samospouště
Fotografování prostřednictvím dotyku
obrazovky (Expozice dotykem)
Kontinuální fotografování
Změna kvality snímků
Praktické funkce
1 2
Fotografování
Na základě vzorového snímku
Režim Auto
Specifické scény
Obrazové efekty (kreativní filtry)
Ruční režim
Záznam filmů v režimu Film
Změna poměru stran
Změna kvality filmů
Praktické funkce
Pořizování snímků
ve formátu RAW
1 2
Použití samospouště
Samospoušť lze použít při pořizování skupinových snímků,
na kterých je přítomen rovněž fotograf, a při pořizování dalších
načasovaných snímků. Fotoaparát pořídí snímek přibližně
za 10 sekund od stisknutí tlačítka spouště.
1
Otevřete obrazovku
nastavení
2
3
Nastavte
fotoaparát
Fotografování
(1)
(2)
zz[ ] → [
tlačítko
]→
Použití samospouště pro
eliminaci chvění fotoaparátu
Při použití této možnosti pořídí fotoaparát snímek přibližně 2 s
po stisknutí tlačítka spouště. Pokud je fotoaparát při stisknutí
tlačítka spouště nestabilní, neovlivní to pořizovaný snímek.
1
Otevřete obrazovku
nastavení
2
3
Nastavte
fotoaparát
Fotografování
(1)
(2)
zz[ ] → [
tlačítko
]→
Úprava samospouště
Můžete určit zpoždění (0–30 sekund) a počet pořízených snímků
(1–10).
1
Otevřete obrazovku
nastavení
2
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ ] → [
tlačítko
]→
zzZvolte čas / počet
snímků → pomocí
tlačítek / vyberte
hodnotu →
tlačítko
Úprava samospouště
Můžete určit zpoždění (0–30 sekund) a počet pořízených snímků
(1–10).
3
Fotografování
Fotografování prostřednictvím dotyku
obrazovky (Expozice dotykem)
Pomocí této možnosti můžete namísto stisknutí tlačítka spouště
exponovat jednoduchým dotykem prstu na obrazovce a jeho
uvolněním.
Fotoaparát automaticky zaostřuje na objekty a upravuje jas snímků.
1
Nastavte fotoaparát
zzDotkněte se možnosti
[ ] a upravte
hodnotu na [ ].
2
Fotografování
Kontinuální fotografování
Chcete-li zhotovit sérii snímků v režimu [
spouště stisknuté až na doraz.
1
Nastavte režim
2
Otevřete obrazovku
nastavení
3
4
Nastavte
fotoaparát
Fotografování
(1)
(2)
]→[
zz[
tlačítko
], přidržte tlačítko
]→
Kontinuální fotografování
Chcete-li zhotovit sérii snímků v režimu [
spouště stisknuté až na doraz.
zzStiskněte tlačítko
spouště až na doraz.
], přidržte tlačítko
Změna kvality snímků
1
24,0 megapixelu /
vysoká kvalita
Přibl.
10,6 megapixelu /
vysoká kvalita
Přibl.
5,9 megapixelu /
vysoká kvalita
24,0 megapixelu /
běžná kvalita
Přibl.
10,6 megapixelu /
běžná kvalita
Přibl.
5,9 megapixelu /
běžná kvalita
Otevřete obrazovku
nastavení
2
Vyberte položku
nastavení
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost → tlačítko
Přibl.
3,8 megapixelu /
běžná kvalita
Pořizování snímků ve formátu RAW
Fotoaparát může zaznamenávat snímky ve formátu JPEG a RAW.
Snímky RAW jsou hrubými (nezpracovanými) obrazovými daty,
která jsou zaznamenána bez ztráty kvality obrazu, k níž jinak
dochází v důsledku zpracování dat ve fotoaparátu.
1
Otevřete obrazovku
nastavení
2
Vyberte položku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
(2)
zzVyberte položku [
]. zzPouze formát RAW:
vyberte možnost [ ]
(1)
Pořizování snímků ve formátu RAW
Fotoaparát může zaznamenávat snímky ve formátu JPEG a RAW.
Snímky RAW jsou hrubými (nezpracovanými) obrazovými daty,
která jsou zaznamenána bez ztráty kvality obrazu, k níž jinak
dochází v důsledku zpracování dat ve fotoaparátu.
zzJPEG+RAW: vyberte
kvalitu snímku JPEG
→ stiskem tlačítka
vyberte
možnost ( ) [RAW]
Změna poměru stran
1
Otevřete obrazovku
nastavení
2
Vyberte položku
nastavení
(1)
(2)
] → vyberte
zz[
možnost → tlačítko
Změna kvality filmů
Upravte kvalitu filmů (velikost obrazu a rychlost snímání).
Rychlost snímání určuje počet snímků, které se zaznamenají
každou sekundu. Vaše možnosti závisí na nastavení formátu
NTSC nebo PAL.
1
Otevřete
obrazovku
nastavení
2
Vyberte položku
nastavení
(1)
(2)
]→
zz[
vyberte možnost →
tlačítko
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Řízení
Mazání snímků
Úprava snímků
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Prohlížení snímků
Zvětšování snímků
Prohlížení prezentací
Přehrávání filmů
Přehrávání krátkých filmů
Úpravy filmů
Prohlížení snímků
Statické snímky lze ihned po pořízení
prohlédnout na obrazovce.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
zzTlačítko : další
snímek
zzTlačítko : předchozí
snímek
Zvětšování snímků
Snímky je možné zvětšit nebo zmenšit.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Vybrané snímky
zvětšete nebo
zmenšete
4
Upravte zobrazení
snímku
Zvětšování snímků
Snímky je možné zvětšit nebo zmenšit.
zzPřesouvání snímků:
tlačítka / / /
zzZáměna snímků:
→
tlačítko
tlačítka /
Prohlížení prezentací
Podle potřeby lze automaticky přehrávat snímky
na paměťové kartě.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Přehrajte
prezentaci
zz[ 1] → [Prezentace] zz[Start] → tlačítko
→ tlačítko
Přehrávání filmů
Zaznamenané filmy lze prohlížet na obrazovce.
Filmy jsou označeny ikonou [
].
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
zzTlačítko : další
snímek
zzTlačítko : předchozí
snímek
Přehrávání filmů
Zaznamenané filmy lze prohlížet na obrazovce.
Filmy jsou označeny ikonou [
].
3
4
Přehrajte film
Nastavte hlasitost
zz[ ] → tlačítko
Přehrávání krátkých filmů
Krátké filmy obsahující scény z režimu [ ] se vytváří
automaticky. Při přehrávání krátkých filmů se můžete podívat
na scény pořízené daný den.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Přehrajte film
Přehrávání krátkých filmů
Krátké filmy obsahující scény z režimu [ ] se vytváří
automaticky. Při přehrávání krátkých filmů se můžete podívat
na scény pořízené daný den.
zz[
] → tlačítko
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Řízení
Mazání snímků
Úprava snímků
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Vyhledání snímků na základě
zadaných podmínek
Vyhledání snímků pomocí
předního ovladače
Úpravy filmů
Vyhledání snímků v podobě
indexu
Vyhledání snímků v podobě indexu
Zobrazení více snímků v podobě indexu umožňuje rychlé
vyhledání požadovaného snímku.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Zobrazte snímky
v podobě indexu
3
Procházejte
snímky
Vyhledání snímků na základě
zadaných podmínek
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě
filtrováním zobrazení snímků na základě zadaných podmínek.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
3
Otevřete
obrazovku
nastavení
Vyberte podmínku
zz[
] → tlačítko
Vyhledání snímků na základě
zadaných podmínek
Umožňuje rychle vyhledávat snímky na plné paměťové kartě
filtrováním zobrazení snímků na základě zadaných podmínek.
4
zzVyberte podmínku
vyhledávání.
zzPo výběru možnosti
[ / / ]: vyberte
druhou podmínku
Prohlédněte si
snímky
zzOdpovídající snímky
se zobrazí ve žlutých
rámečcích.
Vyhledání snímků pomocí
předního ovladače
Přední ovladač lze použít k rychlému vyhledání požadovaných
snímků a přeskakování mezi nimi podle vámi stanovených
podmínek.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Vyberte podmínku
zzV zobrazení jednoho
snímku přejeďte
dvěma prsty vlevo
nebo vpravo.
Vyhledání snímků pomocí
předního ovladače
Přední ovladač lze použít k rychlému vyhledání požadovaných
snímků a přeskakování mezi nimi podle vámi stanovených
podmínek.
3
zzPo zobrazení podmínek
hledání stiskem tlačítka
/ vyberte jednu
z nich.
Prohlédněte si
snímky
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Řízení
Mazání snímků
Úprava snímků
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Ochrana jednotlivých snímků
Ochrana více snímků
Ochrana série snímků
Nastavení ochrany u všech
snímků současně
Hvězdičkové hodnocení
(Hodnocení)
Úpravy filmů
Ochrana jednotlivých snímků
Jednotlivé důležité snímky lze chránit před nechtěným smazáním.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Ochrana
(1)
(2)
]→[
zz[
tlačítko
]→
Ochrana více snímků
Je možné postupně vybrat více snímků a aktivovat jejich ochranu.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
3
Otevřete
obrazovku nabídky
Vyberte položku
nastavení
zz[ 1] → [Ochrana]
→ tlačítko
zz[Vybrat] →
tlačítko
Ochrana více snímků
Je možné postupně vybrat více snímků a aktivovat jejich ochranu.
4
Procházejte
snímky
zzVyberte snímek →
tlačítko
5
Ochrana
zz[OK] → tlačítko
Ochrana série snímků
Před nechtěným smazáním lze ochránit i sérii důležitých snímků.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Vyberte položku
nastavení
zz[ 1] → [Ochrana]
→ [Vybrat rozsah] →
tlačítko
Ochrana série snímků
Před nechtěným smazáním lze ochránit i sérii důležitých snímků.
4
5
Vyberte počáteční
snímek
zz[První snímek] →
tlačítko
Vyberte koncový
snímek
zzVyberte snímek →
tlačítko
zz[Poslední snímek] → zzVyberte snímek →
tlačítko
tlačítko
Ochrana série snímků
Před nechtěným smazáním lze ochránit i sérii důležitých snímků.
6
Ochrana
→
zz Tlačítko
[Ochrana] → tlačítko
Nastavení ochrany u všech snímků
současně
Všechny důležité snímky lze chránit před nechtěným smazáním.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Otevřete
obrazovku
nabídky
3
Vyberte položku
nastavení
zz[ 1] → [Ochrana]
→ [Chránit všechny
snímky] →
tlačítko
Nastavení ochrany u všech snímků
současně
Všechny důležité snímky lze chránit před nechtěným smazáním.
4
Nastavte
fotoaparát
zz[OK] → tlačítko
Hvězdičkové hodnocení
(Hodnocení)
Uspořádejte snímky jejich ohodnocením od 1 do 6.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Nastavte
fotoaparát
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
hodnocení → tlačítko
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Řízení
Mazání snímků
Úprava snímků
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Smazání více snímků
Smazání série snímků
Úpravy filmů
Vymazání jednotlivých snímků
Vymazání všech snímků
Vymazání jednotlivých snímků
Nepotřebné snímky můžete jednotlivě vybírat a mazat. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Smazat
zz[Smazat] →
tlačítko
Smazání více snímků
Je možné postupně vybrat a smazat více snímků. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Vyberte položku
nastavení
zz[ 1] → [Smazat] →
[Vybrat] → tlačítko
4
Procházejte
snímky
Smazání více snímků
Je možné postupně vybrat a smazat více snímků. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
5
Smazat
zzVyberte snímek →
pomocí tlačítka
vyberte možnost ( )
zz[OK] → tlačítko
Smazání série snímků
Je možné postupně vybrat a smazat sérii snímků. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Vyberte položku
nastavení
zz[ 1] → [Smazat]
→ [Vybrat rozsah] →
tlačítko
Smazání série snímků
Je možné postupně vybrat a smazat sérii snímků. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
4
5
Vyberte počáteční
snímek
zz[První snímek] →
tlačítko
Vyberte koncový
snímek
zzVyberte snímek →
tlačítko
zz[Poslední snímek] → zzVyberte snímek →
tlačítko
tlačítko
Smazání série snímků
Je možné postupně vybrat a smazat sérii snímků. Při mazání
snímků buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
6
Smazat
→
zz Tlačítko
[Smazat] → tlačítko
Vymazání všech snímků
Všechny snímky je možné smazat současně. Při mazání snímků
buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Vyberte položku
nastavení
zz[ 1] →
[Smazat] → [Vybrat
všechny sním.] →
tlačítko
Vymazání všech snímků
Všechny snímky je možné smazat současně. Při mazání snímků
buďte opatrní, vymazané snímky již nelze obnovit.
4
Smazat
zz[OK] → tlačítko
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Řízení
Mazání snímků
Úprava snímků
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Otáčení snímků
Změna velikosti snímků
Výřez
Aplikace efektů filtru
Korekce červených očí
Úpravy filmů
Otáčení snímků
Podle potřeby můžete měnit orientaci snímků a ukládat je.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Vyberte položku
nastavení
zzVyberte položku [
].
Otáčení snímků
Podle potřeby můžete měnit orientaci snímků a ukládat je.
5
Otočte snímek
zz[ / ] →
tlačítko
Změna velikosti snímků
Uložte menší verzi snímku tvořeného menším počtem pixelů.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Vyberte položku
nastavení
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost → tlačítko
Změna velikosti snímků
Uložte menší verzi snímku tvořeného menším počtem pixelů.
5
Uložte nový
snímek
zz[OK] → tlačítko
6
Zkontrolujte nový
snímek
zz[Zprac. snímek] →
tlačítko
Výřez
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný
obrazový soubor.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Vyberte položku
nastavení
zz[
] → tlačítko
Výřez
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný
obrazový soubor.
5
Upravte rámeček
ořezu
6
zzZměna velikosti:
Roztáhněte nebo
stáhněte prsty na
obrazovce
zzPřesun: tlačítka
/ / /
zzZměna orientace:
volič
→[ ]
→ tlačítko
zzZměna poměru stran:
volič
→[
]
→ tlačítko
Zobrazte náhled
snímku
Výřez
Můžete určit oblast snímku, která bude uložena jako samostatný
obrazový soubor.
7
zzVolič
→
8
Uložte nový
snímek
Zkontrolujte nový
snímek
[ ] → tlačítko
zzZměna zobrazení:
Tlačítko
→
zzVolič
[ ] → tlačítko
zz[OK] → tlačítko
zz[Zprac. snímek] →
tlačítko
Aplikace efektů filtru
Aplikujte na snímky efekty, které odpovídají
fotografování v režimech [ / / / / /
/ ] a uložte je jako samostatné snímky.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Vyberte efekt
(1)
(2)
zz[ ] → vyberte
možnost → tlačítko
Aplikace efektů filtru
Aplikujte na snímky efekty, které odpovídají
fotografování v režimech [ / / / / /
/ ] a uložte je jako samostatné snímky.
5
6
Upravte efekt
zzTlačítky / / /
nebo voličem
upravte →
tlačítko
Uložte nový
snímek
zz[OK] → tlačítko
7
Zkontrolujte nový
snímek
zz[Zprac. snímek] →
tlačítko
Korekce červených očí
Tato funkce automaticky opravuje efekt červených očí na snímcích.
Upravený snímek lze uložit jako samostatný soubor.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Vyberte položku
nastavení
zz[ 3] →
[Korekce červ. očí] →
tlačítko
Korekce červených očí
Tato funkce automaticky opravuje efekt červených očí na snímcích.
Upravený snímek lze uložit jako samostatný soubor.
4
Procházejte
snímky
5
Opravte snímek
zzStiskněte tlačítko
6
Uložte nový
snímek
. zz[Nový soubor] →
tlačítko
7
Zkontrolujte nový
snímek
Korekce červených očí
Tato funkce automaticky opravuje efekt červených očí na snímcích.
Upravený snímek lze uložit jako samostatný soubor.
→
zzTlačítko
[Zprac. snímek] →
tlačítko
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Řízení
Mazání snímků
Úprava snímků
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Úpravy filmů
Zpracování snímků
ve formátu RAW
Nastavení podmínek zpracování
a zpracování snímků ve formátu RAW
Zpracování snímků ve formátu RAW
Fotoaparát může zpracovávat snímky ve formátu RAW. Původní
snímek RAW bude uchován a uloží se kopie ve formátu JPEG.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Vyberte snímek
RAW
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Vyberte položku
nastavení
(1)
(2)
zz[ ] → [
tlačítko
]→
Zpracování snímků ve formátu RAW
Fotoaparát může zpracovávat snímky ve formátu RAW. Původní
snímek RAW bude uchován a uloží se kopie ve formátu JPEG.
5
Ukládání
zz[OK] → tlačítko
6
Zkontrolujte nový
snímek
zz[Zprac. snímek] →
tlačítko
Nastavení podmínek zpracování
a zpracování snímků ve formátu RAW
Podmínky zpracování je možné podrobně nastavit ještě před
zpracováním snímků RAW ve fotoaparátu. Původní snímek RAW
bude uchován a uloží se kopie ve formátu JPEG.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Vyberte
snímek RAW
3
Otevřete obrazovku
nastavení
4
Vyberte položku
nastavení
(1)
(2)
zz[ ] → [
tlačítko
]→
Nastavení podmínek zpracování
a zpracování snímků ve formátu RAW
Podmínky zpracování je možné podrobně nastavit ještě před
zpracováním snímků RAW ve fotoaparátu. Původní snímek RAW
bude uchován a uloží se kopie ve formátu JPEG.
5
6
Nastavte podmínky
zpracování
zzVyberte položku →
tlačítko
Ukládání
zzVyberte možnost →
tlačítko
zz[ ] → tlačítko
[OK] → tlačítko
7
Zkontrolujte nový
snímek
→ zz[Zprac. snímek] →
tlačítko
Přehrávání
Prohlížení
Hledání
Řízení
Mazání snímků
Úprava snímků
Zpracování snímků ve formátu
RAW pomocí fotoaparátu
Zmenšení velikosti souborů
Úpravy krátkých filmů
Úpravy filmů
Odstřihnutí začátku/konce filmu
Odstřihnutí začátku/konce filmu
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích
a koncích filmů. Mějte na paměti, že krátké filmy nelze stříhat.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Vyhledejte filmy
zzVyberte film →
tlačítko
3
Spusťte a následně
pozastavte přehrávání
zz[ ] → tlačítko
během
→ tlačítko
přehrávání
Odstřihnutí začátku/konce filmu
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích
a koncích filmů. Mějte na paměti, že krátké filmy nelze stříhat.
4
Vyberte položku
nastavení
5
Určete úseky, které
chcete odstranit
(1)
(2)
zz[
] → tlačítko
zzZačátek filmu
zzPomocí tlačítek
(od [ ]) odstřihnete
[ / ] → / se
výběrem možnosti
posouvejte [ / ]
zzZobrazí se ikona [ ]. [ ] a konec filmu
odstřihnete výběrem
možnosti [ ].
Odstřihnutí začátku/konce filmu
Fotoaparát umožňuje odstraňovat nepotřebné úseky na začátcích
a koncích filmů. Mějte na paměti, že krátké filmy nelze stříhat.
6
Zkontrolujte
upravený film
zz[ ] → tlačítko
7
Ukládání
zz[
] → tlačítko
zz[Nový soubor] →
tlačítko
zz[Ul. bez kompr.] →
tlačítko
Zmenšení velikosti souborů
Podle potřeby můžete omezit velikosti souborů pomocí
komprese filmů.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Vyhledejte filmy
zzVyberte film →
tlačítko
3
Spusťte a následně
pozastavte přehrávání
zz[ ] → tlačítko
během
→ tlačítko
přehrávání
Zmenšení velikosti souborů
Podle potřeby můžete omezit velikosti souborů pomocí
komprese filmů.
4
Vyberte položku
nastavení
zz[
] → tlačítko
5
Vyberte položku
nastavení
zz[
] → tlačítko
6
Ukládání
zz[Nový soubor] →
tlačítko
zz[Kompr. a uložit] →
tlačítko
Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režimu [ ] lze podle
potřeby vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy
již nelze obnovit.
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Procházejte
snímky
zzVyberte snímek
[
]→
tlačítko
Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režimu [ ] lze podle
potřeby vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy
již nelze obnovit.
3
Spusťte a následně
pozastavte přehrávání
4
] → tlačítko
zz[
během
→ tlačítko
přehrávání
Vyberte klip, který
chcete vymazat
zz[ ]/[ ] →
tlačítko
5
Vyberte
možnost [ ]
zz[ ] → tlačítko
Úpravy krátkých filmů
Jednotlivé kapitoly (klipy) zaznamenané v režimu [ ] lze podle
potřeby vymazat. Při mazání klipů buďte opatrní, vymazané klipy
již nelze obnovit.
6
Smazat
zz[OK] → tlačítko
Bezdrátové funkce
Dostupné bezdrátové funkce
Odeslání snímků do smartphonu
kompatibilního s NFC
Odesílání snímků do smartphonu kompatibilního
s technologií NFC (režim přehrávání)
Odesílání snímků do smartphonu
podporujícího funkci Bluetooth
Registrace webových služeb
Registrace webových služeb
Přenos snímků do webových
služeb
CANON iMAGE GATEWAY
Ostatní webové služby
Dostupné bezdrátové funkce
Funkce Wi-Fi
Smartphony a tablety
Odesílejte snímky do smartphonů a tabletů vybavených funkcí Wi-Fi.
Webové služby
Odesílejte snímky do služby CANON iMAGE GATEWAY nebo jiných webových služeb.
Používání funkcí Bluetooth®
Fotoaparát můžete jednoduše spárovat se smartphonem prostřednictvím nízkoenergetické
technologie Bluetooth (dále pouze „Bluetooth“).
Smartphone můžete používat k dálkovému fotografování a prohlížení snímků.
Dostupné bezdrátové funkce
Přehrávače médií
Prohlížejte si snímky na televizorech či jiných zařízeních kompatibilních s DLNA*.
* Digital Living Network Alliance
Tiskárny
Tiskněte snímky bezdrátově na tiskárnách kompatibilních se standardy PictBridge (podporujících
standard DPS over IP).
Ostatní fotoaparáty
Odesílejte a přijímejte snímky bezdrátově mezi fotoaparáty Canon kompatibilními s funkcí Wi-Fi.
Pokyny k těmto třem funkcím naleznete v průvodci nastavením.
Odeslání snímků do smartphonu
kompatibilního s NFC
1
Zapněte fotoaparát
2
Nainstalujte
aplikaci Camera
Connect
ON
zzZapněte
připojení NFC.
zzPřiložte k sobě
.
symboly
zzNa smartphonu se
automaticky spustí
služba Google Play.
zzStáhněte si
a nainstalujte aplikaci
Camera Connect.
Odeslání snímků do smartphonu
kompatibilního s NFC
3
4
Vytvořte připojení
zzPřiložte k sobě
.
symboly
Upravte nastavení
zabezpečení
zz[OK] → tlačítko
zzVe smartphonu
se spustí aplikace
Camera Connect
a zařízení se
automaticky propojí.
5
Odešlete
zz[Všechny snímky] → zzVyberte snímek →
[Poslat snímek] →
tlačítko
tlačítko
Odeslání snímků do smartphonu
kompatibilního s NFC
6
Ukončete připojení
zzTlačítko
[OK] → tlačítko
→
Odesílání snímků do smartphonu kompatibilního
s technologií NFC (režim přehrávání)
1
Přejděte do režimu
přehrávání
2
Nainstalujte
aplikaci Camera
Connect
ON
zzZapněte připojení
NFC.
zzPřiložte k sobě
.
symboly
zzNa smartphonu se
automaticky spustí
služba Google Play.
zzStáhněte si
a nainstalujte aplikaci
Camera Connect.
Odesílání snímků do smartphonu kompatibilního
s technologií NFC (režim přehrávání)
3
4
Vytvořte připojení
zzPřiložte k sobě
.
symboly
Procházejte
snímky
zz[OK] → tlačítko
zzVe smartphonu
se spustí aplikace
Camera Connect
a zařízení se
automaticky propojí.
5
Odešlete
zzVyberte snímek →
zz[Poslat] →
pomocí tlačítka
tlačítko
vyberte možnost ( )
→
zzTlačítko
[OK] → tlačítko
Odesílání snímků do smartphonu kompatibilního
s technologií NFC (režim přehrávání)
6
Ukončete připojení
zzTlačítko
[OK]
→
Odesílání snímků do smartphonu
podporujícího funkci Bluetooth
1
Nainstalujte
aplikaci Camera
Connect
zzStáhněte si
a nainstalujte
aplikaci Camera
Connect z obchodu
App Store /
Google Play.
2
Zapněte fotoaparát
3
Zaregistrujte si
přezdívku
→ zzZadejte přezdívku →
zzTlačítko
tlačítko
[ 4] → [Nastavení
bezdrát. komunikace]
→ [Přezdívka] →
tlačítko
Odesílání snímků do smartphonu
podporujícího funkci Bluetooth
4
Připravte se
k párování
zzZnovu se otevře
obrazovka
[Nastavení bezdrát.
komunikace].
5
Spusťte aplikaci
Camera Connect
zz[Nastavení Bluetooth] zzFotoaparát je
zzAktivujte připojení
→ [Párování] →
připraven k připojení.
Bluetooth.
zzSpusťte aplikaci
tlačítko
Camera Connect.
Odesílání snímků do smartphonu
podporujícího funkci Bluetooth
6
Vyberte fotoaparát,
k němuž se chcete
připojit
7
8
Dokončete
párování
zzProveďte tento postup zz[OK] → tlačítko
u smartphonu.
Importujte snímky
zzStiskněte tlačítko
. zzProveďte tento postup
u smartphonu.
Registrace webových služeb
CANON iMAGE GATEWAY
1
Vstupte do nabídky
Wi-Fi
2
Vyberte
možnost [
zzPokud se otevře
zz[
obrazovka [Přezdívka
zařízení]: [OK] →
tlačítko
3
]
] → tlačítko
Přijměte dohodu
a zadejte
e-mailovou adresu
zz[Souhlasím] →
tlačítko
Registrace webových služeb
CANON iMAGE GATEWAY
4
Zvolte způsob
připojení
k přístupovému
bodu
(a)
(b)
5
(A) Vytvořte
připojení
(a) Připojení WPS
zz[Zapojit s WPS] →
→
tlačítko
krok 5 (A)
(b) Vyberte
ze seznamu
zzZvolte přístupový bod
→
→ tlačítko
krok 5 (B)
zz[WPS (režim PBC)]
→ tlačítko
zzNa přístupovém bodu
přidržte po dobu
několika sekund
stisknuté tlačítko
připojení WPS.
Registrace webových služeb
CANON iMAGE GATEWAY
6
(B) Vytvořte
připojení
zzStiskněte tlačítko
→
. zzTlačítko
zadejte heslo →
[Další] → tlačítko
Zadejte e-mailovou
adresu
zz[Auto] → tlačítko
→
zzTlačítko
zadejte svoji
e-mailovou adresu →
[Další] → tlačítko
Registrace webových služeb
CANON iMAGE GATEWAY
7
Zadejte čtyřciferné
číslo
8
Zkontrolujte
zprávu
9
Nastavte propojení
fotoaparátu
zzNa e-mailovou adresu zzIkona [
] se změní zzV počítači/smartphonu
→
zzTlačítko
zadanou v kroku 6
přejděte na stránku
zadejte číslo →
].
na ikonu [
obdržíte upozornění.
uvedenou ve zprávě
[Další] → tlačítko
a postupujte podle
zzToto číslo je nutné
zzNa obrazovce
zadat také v kroku 9.
s potvrzením
pokynů.
stiskněte tlačítko .
Registrace webových služeb
CANON iMAGE GATEWAY
] → tlačítko
zz[
zzSlužba [ ]
a CANON iMAGE
GATEWAY se přidají
jako cílová místa.
Registrace webových služeb
Ostatní webové služby
1
Otevřete
obrazovku
nastavení
2
Nakonfigurujte
webovou službu,
kterou chcete
používat
zzV počítači nebo
zzNastavení dokončete
smartphonu přejděte
podle uvedených
na adresu http://
pokynů.
www.canon.com/cig/
a navštivte stránku
CANON iMAGE
GATEWAY.
3
Vstupte do nabídky
Wi-Fi
] → tlačítko
zz[
zzNastavení webové
služby je nyní
aktualizováno.
Přenos snímků do webových služeb
1
Vstupte do nabídky
Wi-Fi
2
Vyberte cílové
místo
zzVyberte ikonu →
tlačítko
zzPokud se otevře
obrazovka
[Vyberte příjemce]:
vyberte možnost →
tlačítko
3
Odešlete
zzVyberte snímek →
[Poslat snímek] →
tlačítko
zz[OK] na obrazovce
po odeslání →
tlačítko
Ostatní nastavení
Zamezení spuštění
pomocného světla AF
Deaktivace světla pro redukci
jevu červených očí
Změna doby zobrazení
snímku po jeho pořízení
Ukládání snímků
na základě data
Číslování souborů
Formátování paměťových
karet
Nízkoúrovňové formátování
Změna videosystému
Použití režimu Eco
1 2 3 4
Ostatní nastavení
Nastavení funkce
Úspora energie
Jas obrazovky
Přizpůsobení zobrazení
informací ke snímku
Přizpůsobení zobrazení
informací při přehrávání
Světový čas
Datum a čas
Jazyk zobrazování
Vypnutí zvuků fotoaparátu
Zapnutí zvuků fotoaparátu
1 2 3 4
Ostatní nastavení
Skrytí rad a tipů
Zobrazení seznamu režimů
fotografování pomocí ikon
Nastavení dotykové
obrazovky fotoaparátu
Automatické uzamčení
dotykové obrazovky
Zakázání automatického
čištění snímače
Aktivace čištění snímače
Ruční čištění snímače
Ověřování log osvědčení
Nastavení údajů copyrightu
pro záznam do snímků
1 2 3 4
Ostatní nastavení
Odstranění všech údajů
copyrightu
Obnovení výchozích hlavních
nastavení fotoaparátu
1 2 3 4
Obnovení výchozího nastavení
jednotlivých funkcí fotoaparátu
Zamezení spuštění pomocného
světla AF
Světlo, které se rozsvítí při namáčknutí tlačítka spouště do poloviny v podmínkách nízké
hladiny osvětlení jako pomůcka pro správné zaostření. Toto světlo je možné deaktivovat.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
zz[ 3] → [Spuštění
pomocného světla
AF] → tlačítko
Nastavte
fotoaparát
zz[Zakáz.] →
tlačítko
Deaktivace světla pro redukci
jevu červených očí
Světlo pro redukci jevu červených očí můžete použít k redukci červených očí při použití
blesku za nízké hladiny osvětlení. Toto světlo je možné deaktivovat.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 5] → [Řízení
blesku] → tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zz[Red. červ. očí] →
tlačítko
zz[Vyp] → tlačítko
Změna doby zobrazení snímku
po jeho pořízení
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 2] →
[Doba prohlídky] →
tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zzVyberte možnost →
tlačítko
Ukládání snímků na základě data
Místo ukládání snímků do složek vytvářených každý měsíc lze fotoaparát nastavit tak,
aby vytvářel složky každý den, kdy fotografujete, a ukládal do nich snímky pořízené
daný den.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 1] → [Vytvoř
složku] → tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zz[Denně] →
tlačítko
Číslování souborů
Pořízeným snímkům jsou automaticky přiřazena čísla souborů v pořadí, v jakém
byly pořízeny (0001 – 9999). Snímky jsou ukládány do složek s kapacitou max.
2 000 snímků. Způsob přiřazování čísel souborů ve fotoaparátu lze změnit.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz [ 1] → [Číslov. soub.]
→ tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zzVyberte možnost →
tlačítko
Formátování paměťových karet
Dříve než začnete používat novou paměťovou kartu nebo kartu, která byla
naformátována v jiném zařízení, měli byste ji naformátovat pomocí tohoto fotoaparátu.
Formátování vymaže všechna data na paměťové kartě bez možnosti jejich obnovení.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
Spustit
zz[ 1] → [Formátovat] zz[OK] → tlačítko
→ tlačítko
zz[OK] → tlačítko
→ [OK]
Nízkoúrovňové formátování
Nízkoúrovňové formátování proveďte v následujících případech: zobrazí se zpráva
[Chyba paměťové karty], fotoaparát nepracuje správně, poklesne rychlost zápisu nebo
čtení paměťové karty, zpomalí se kontinuální snímání nebo dojde k náhlému zastavení
záznamu filmu.
Nízkoúrovňové formátování vymaže všechna data na paměťové kartě bez možnosti
jejich obnovení.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 1] → [Formátovat]
→ tlačítko
3
Spustit
zzPomocí tlačítka
vyberte ( ) →
[OK] → tlačítko
Nízkoúrovňové formátování
Nízkoúrovňové formátování proveďte v následujících případech: zobrazí se zpráva
[Chyba paměťové karty], fotoaparát nepracuje správně, poklesne rychlost zápisu nebo
čtení paměťové karty, zpomalí se kontinuální snímání nebo dojde k náhlému zastavení
záznamu filmu.
Nízkoúrovňové formátování vymaže všechna data na paměťové kartě bez možnosti
jejich obnovení.
zz[OK] → tlačítko
→ [OK]
Změna videosystému
Nastavte videosystém televizoru, který používáte k zobrazení. Toto nastavení určuje
dostupnou kvalitu snímku (rychlost snímání) pro filmy.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 1] → [Videosystém] zzVyberte možnost →
tlačítko
→ tlačítko
Použití režimu Eco
Tato funkce umožňuje šetřit energii baterie v režimu fotografování. Pokud se fotoaparát
nepoužívá, obrazovka ztmavne, aby se šetřila baterie.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 2] → [Režim Eco] zz[Zap] → tlačítko
→ tlačítko
Nastavení funkce Úspora energie
Tato funkce umožňuje podle potřeby nastavit dobu pro deaktivaci fotoaparátu
a obrazovky (Automatické vypnutí a Vypnutí displeje).
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 2] → [Úspora
energie] → tlačítko
zz[Vyp displeje] nebo
[Autom. vypnutí] →
tlačítko
Nastavení funkce Úspora energie
Tato funkce umožňuje podle potřeby nastavit dobu pro deaktivaci fotoaparátu
a obrazovky (Automatické vypnutí a Vypnutí displeje).
3
Nastavte
fotoaparát
zzUpravte →
tlačítko
Jas obrazovky
Upravte jas obrazovky.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
zz[ 2] → [Jas displeje]
→ tlačítko
Nastavte
fotoaparát
Jas obrazovky
Upravte jas obrazovky.
zzPomocí tlačítek /
upravte jas →
tlačítko
Přizpůsobení zobrazení informací
ke snímku
Na obrazovce snímání můžete zobrazit mřížku. Můžete také zvolit typ uvedeného
histogramu po stisknutí tlačítka
.
1
Otevřete
obrazovku
nabídky
2
3
Vyberte položku
nastavení
Nastavte
fotoaparát
zz[ 1] → [Zobrazení
informací ke snímku]
→ tlačítko
Přizpůsobení zobrazení informací
ke snímku
Na obrazovce snímání můžete zobrazit mřížku. Můžete také zvolit typ uvedeného
histogramu po stisknutí tlačítka
.
4
zz[Zobrazit rastr] nebo
[Histogram] →
tlačítko
Nastavte
fotoaparát
zzPomocí tlačítek
/ vyberte
možnost →
tlačítko
Přizpůsobení zobrazení informací
při přehrávání
Zobrazené informace ke snímku se mění při každém stisknutí tlačítka
přehrávání. Uvedené informace můžete přizpůsobit.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
5] →
zz[
[Zobraz. informací
při přehrávání] →
tlačítko
v režimu
Nastavte
fotoaparát
Přizpůsobení zobrazení informací
při přehrávání
Zobrazené informace ke snímku se mění při každém stisknutí tlačítka
přehrávání. Uvedené informace můžete přizpůsobit.
zzVyberte informace,
které chcete zobrazit
→ pomocí tlačítka
vyberte možnost ( )
v režimu
Světový čas
Chcete-li zajistit, aby při cestách do zahraničí byl u snímků správně nastaven místní čas
a datum, stačí předem zaregistrovat cílové místo a přepnout do odpovídajícího časového
pásma. Díky této praktické funkci není třeba měnit nastavení položky Datum/čas ručně.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
Zadejte cílové
místo
(1)
(2)
zz[ 2] → [Časové
pásmo] → tlačítko
zz[ Světový] →
tlačítko
Světový čas
Chcete-li zajistit, aby při cestách do zahraničí byl u snímků správně nastaven místní čas
a datum, stačí předem zaregistrovat cílové místo a přepnout do odpovídajícího časového
pásma. Díky této praktické funkci není třeba měnit nastavení položky Datum/čas ručně.
4
zzVyberte cílové místo
→[ / ]→
tlačítko
Přepněte do cílového
časového pásma
zz[ Světový] →
tlačítko
Datum a čas
Upravte datum a čas.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 2] → [Datum/čas] zzPřejděte a upravte
možnost → tlačítko
→ tlačítko
Jazyk zobrazování
Jazyk pro zobrazované údaje lze podle potřeby změnit.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 2] → [Jazyk
tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
] → zzVyberte jazyk →
tlačítko
Vypnutí zvuků fotoaparátu
Fotoaparát lze nastavit tak, aby při namáčknutím tlačítka spouště do poloviny nebo
aktivaci samospouště nepřehrával zvuky.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 3] → [Tón] →
tlačítko
3
Nastavte
fotoaparát
zz[Vyp] → tlačítko
Zapnutí zvuků fotoaparátu
Můžete nastavit zvukové tóny, které se přehrají při ovládání fotoaparátu, například při
stisknutí tlačítek a dotycích obrazovky.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 3] → [Hlas. činnosti] zz[Zap] → tlačítko
→ tlačítko
Skrytí rad a tipů
Při zvolení položek na obrazovce rychloovladače nebo obrazovce snímání se obvykle
zobrazí rady. Nechcete-li tyto informace využívat, můžete je vypnout.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
Nastavte
fotoaparát
zz[ 3] → [Rady a tipy] zz[Vyp] → tlačítko
→ tlačítko
Zobrazení seznamu režimů
fotografování pomocí ikon
Seznam režimů fotografování lze na obrazovce pro výběr zobrazit pouze ikonami,
bez názvů režimů, což zrychluje výběr.
1
Nastavte režim
2
Otevřete
obrazovku nabídky
3
Vyberte položku
nastavení
zz[ 3] → [Velik. ik.
režim/inf.] →
tlačítko
Zobrazení seznamu režimů
fotografování pomocí ikon
Seznam režimů fotografování lze na obrazovce pro výběr zobrazit pouze ikonami,
bez názvů režimů, což zrychluje výběr.
4
Nastavte
fotoaparát
zz[Malá, bez inf.] →
tlačítko
Nastavení dotykové obrazovky
fotoaparátu
Citlivost dotykové obrazovky lze zvýšit. Fotoaparát pak reaguje na slabší dotyk.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
zz[ 3] → [Dotykové
ovl.] → tlačítko
Nastavte
fotoaparát
zz[Citlivé] → tlačítko
Automatické uzamčení dotykové
obrazovky
Pokud chcete zabránit nechtěným operacím, můžete nastavit automatické uzamčení
dotykového panelu.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
zz[ 3] → [Nastav.
aut. zam. obraz.] →
tlačítko
Nastavte
fotoaparát
Automatické uzamčení dotykové
obrazovky
Pokud chcete zabránit nechtěným operacím, můžete nastavit automatické uzamčení
dotykového panelu.
zz[Auto zamk. obraz.]
→ [Povolit] →
tlačítko
zz[Auto zamknutí po]
→ vyberte možnost
→ tlačítko
Zakázání automatického čištění
snímače
Obrazový snímač je automaticky očištěn od prachu vždy, když zapnete nebo vypnete
fotoaparát nebo když fotoaparát přejde do režimu úspory energie. Automatické čištění
můžete zakázat.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
zz[ 3] →
[Čištění snímače] →
→
tlačítko
]
[Autom. čištění
→ tlačítko
Nastavte
fotoaparát
zz[Zakáz.] →
tlačítko
Aktivace čištění snímače
Obrazový snímač je automaticky očištěn od prachu vždy, když zapnete nebo vypnete
fotoaparát nebo když fotoaparát přejde do režimu úspory energie. Čištění můžete
aktivovat dle vlastní potřeby.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
3
Spustit
zz[ 3] →
[Čištění snímače] →
→
tlačítko
]→
[Vyčistit nyní
tlačítko
zz[OK] → tlačítko
Ruční čištění snímače
Případný prach, který zůstane po automatickém čištění, lze rovněž odstranit pomocí
ofukovacího balonku (volitelné příslušenství) nebo jiného specializovaného nástroje.
Povrch obrazového snímače je extrémně citlivý. Je-li nutné snímač vyčistit ručně,
doporučujeme se obrátit na podporu zákazníků.
1
Ujistěte se, že je
fotoaparát vypnutý
2
Sejměte objektiv
(3)
(2)
(1)
3
Vyčistěte snímač
Ověřování log osvědčení
Některá loga osvědčení týkající se požadavků, které fotoaparát splňuje, je možné
zobrazit na obrazovce. Jiná loga osvědčení jsou uvedena v této příručce, na obalu
fotoaparátu nebo na těle fotoaparátu.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 4] → [Zobrazení
loga osvědčení] →
tlačítko
Nastavení údajů copyrightu
pro záznam do snímků
Chcete-li do snímků zaznamenávat jméno autora a údaje copyrightu, nastavte tyto
informace dopředu.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 4] → [Údaje
copyrightu] → tlačítko
3
Zaregistrujte se
zz[Zadat jméno autora]
nebo [Zadat údaje
copyrightu] →
→
tlačítko
zadejte jméno →
tlačítko
Nastavení údajů copyrightu
pro záznam do snímků
Chcete-li do snímků zaznamenávat jméno autora a údaje copyrightu, nastavte tyto
informace dopředu.
zz[Ano] → tlačítko
Odstranění všech údajů copyrightu
Můžete také současně odstranit jméno autora a údaje copyrightu.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 4] → [Údaje
copyrightu] → tlačítko
3
Odstranit
zz [Odstranit údaje copyrightu] zz[OK] → tlačítko
→ tlačítko
Obnovení výchozích hlavních
nastavení fotoaparátu
Pokud jste omylem provedli nesprávné nastavení, můžete obnovit výchozí nastavení
fotoaparátu.
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
3
Vyberte položku
nastavení
zz[ 4] → [Reset.
aparát] → tlačítko
Spustit
zz[Zákl. nastavení] →
tlačítko
zz[OK] → tlačítko
Obnovení výchozího nastavení
jednotlivých funkcí fotoaparátu
1
Otevřete
obrazovku nabídky
2
Vyberte položku
nastavení
zz[ 4] → [Reset.
aparát] → tlačítko
zz[Další nastavení] →
tlačítko
zzVyberte funkci, kterou
chcete resetovat →
tlačítko
Obnovení výchozího nastavení
jednotlivých funkcí fotoaparátu
3
Spustit
zz[OK] → tlačítko
Rejstřík
A
AF dotykem 156
Automatická optimalizace jasu 128
Autoportrét (režim fotografování) 86
Av (režim fotografování) 179
B
Barva (vyvážení bílé) 132
Bateriový zdroj
Nabíjení 22
Režim Eco 325
Blesk
Blokování FE 161
Časování blesku 163
Kompenzace expozice s bleskem 160
Měření blesku 164
Resetování 168
Režim 159
Výkon blesku 165
Blokování AE 124
Blokování FE 161
C
Camera Connect 296, 299, 302
CANON iMAGE GATEWAY 305, 310
Cestování s fotoaparátem 334
Citlivost ISO 126
Rejstřík
Č
Časosběrný film (režim fotografování) 209
Části přístroje 48
Č/B zrno (režim fotografování) 99
Černobílé snímky 99
Číslování souborů 320
Čištění (obrazový snímač) 346, 347, 348
Čištění snímače 346, 347
D
Datum/čas
Nastavení 27
Světový čas 334
Změna 336
Detail (režim fotografování) 91
DLNA 294
Dlouhá expozice 183
Doba zobrazení 318
E
Efekt Akvarel (režim fotografování) 107
Efekt miniatury (režim fotografování) 111
Efekt objektivu rybí oko
(režim fotografování) 103
Efekt Olejová malba
(režim fotografování) 105
Expozice
Blokování AE 124
Blokování FE 161
Kompenzace 122
Expozice dotykem 224
Rejstřík
F
J
Filmy
Kvalita snímku (počet záznamových
pixelů / rychlost snímání) 231
Úpravy 285, 288, 290
Fotoaparát
Resetování 353, 354
Funkce bezdrátové komunikace 294
Jazyk zobrazování 28
Jednobodový (režim rámečku AF) 152
Jídlo (režim fotografování) 93
H
Hodnocení 256
Hybridní Auto (režim fotografování) 83
I
Indikátor 68, 316, 317
K
Kompenzace expozice s bleskem 160
Komprese 227
Korekce barevné odchylky 172
Korekce červených očí 276
Korekce vinětace 172
Krajina (režim fotografování) 90
Kreativní asistent (režim fotografování) 193
Kreativní filtry 274
Rejstřík
M
O
M (režim fotografování) 181
Makrofotografování 91
Mazání 258, 259, 261, 264
Měkké ostření (režim fotografování) 101
MF (Ruční zaostřování) 145
Objektiv
Připojení 29
Sejmutí 31
Uvolnění aretace 31
Oblíbené 256
Obrazovka
Jazyk zobrazování 28
Obrazovka rychloovladače
Dotykové ovládání 70
Základní činnosti 62
Odesílání snímků 311
Odesílání snímků do webových služeb 311
Odeslání snímků do
smartphonu 296, 299, 302
N
Nabídka
Dotykové ovládání 72
Základní činnosti 64
Nabíjení 22
Noční scéna z ruky (režim fotografování) 95
Rejstřík
Ochrana 248, 249, 251, 254
Ochrana snímku před prachem 347, 348
Otáčení 267
P
P (režim fotografování) 7
Paměťové karty 24
Picture Style 139, 140, 141
Plynulé zón. AF 152
Počet záznamových pixelů
(velikost snímku) 227
Poměr stran 230
Portrét (režim fotografování) 88
Potlačení šumu
Dlouhá expozice 175
Vysoká citlivost ISO 173, 174
Potlačení šumu dlouhé expozice 175
Potlačení šumu při vysokém ISO 173
Potlačení šumu u více snímků 174
Prezentace 236
Priorita tónu 129
Přehrávání
Dotykové ovládání 74
Filmy 237
Krátké filmy 239
Prezentace 236
Snímky 233
Vyhledání snímku 243
Zobrazení indexu 242
Zobrazení s přeskakováním
snímků 245
Zvětšené zobrazení 234
Rejstřík
R
S
RAW 228
Rámečky AF 152
Resetování 353, 354
Režim Auto (režim fotografování) 40, 80, 81
Režim Eco 325
Režim měření expozice 125
Rozsah zaostření
Ruční zaostřování 145
Ruční zaostřování 145
Samospoušť
Použití samospouště 220
Přizpůsobení samospouště 222
Saturace 140
Servo AF 153
Snímky
Doba zobrazení 318
Mazání 258, 259, 261, 264
Ochrana 248, 249, 251, 254
Sporty (režim fotografování) 92
Stabilizace obrazu 170
Světový čas 334
Ř
Řemen 21
Rejstřík
T
V
Teplota barvy 136, 138
Tv (režim fotografování) 177
Tvář+ sledování 152
Velký dynamický rozsah
(režim fotografování) 114
Větrný filtr 214
Vyhledávání 243
Vymazání všech 264
Vyvážení bílé (barva) 132
Výřez 271
U
Úpravy
Korekce červených očí 276
Výřez 271
Změna velikosti snímků 269
Uživatelské nastavení WB 133
Uživatelské vyvážení bílé 133
Rejstřík
Z
Zaostřování
AF dotykem 156
Rámečky AF 152
Servo AF 153
Zvýraznění okrajů pro MF 150
Změna velikosti snímků 269
Zobrazení indexu 242
Zobrazení s přeskakováním snímků 245
Zoom 40, 42
Zoom bodu AF 145
Zpracování snímku RAW 280, 282
Zvětšené zobrazení 234
Zvuky 338
Zvýraznění okrajů pro MF 150
Upozornění k bezdrátovým funkcím
(Wi-Fi, Bluetooth a jiné)
zz Země a regiony, které umožňují používání bezdrátových funkcí
- Používání bezdrátových funkcí je v některých zemích a regionech omezeno a neoprávněné
použití může být trestáno podle státních nebo místních nařízení.
Nechcete-li porušit ustanovení vztahující se na bezdrátovou komunikaci, navštivte webové
stránky společnosti Canon a ověřte si, kde je používání těchto sítí dovoleno.
Upozorňujeme, že společnost Canon nemůže být zodpovědná za jakékoliv potíže
zapříčiněné používáním bezdrátových funkcí v jiných zemích a regionech.
zz Níže uvedené činnosti mohou mít za následek právní postih:
- změna či úprava produktu,
- odstranění certifikačních nálepek z produktu.
zz V souladu s právními předpisy upravujícími zahraniční obchod a měny může být nutné pro
export zboží nebo technologií obsažených ve fotoaparátu (včetně jejich vyvážení za hranice
Japonska a ukazování osobám nemajícím bydliště v Japonsku) získat od japonské vlády
povolení k exportu nebo transakci služby.
zz Jelikož tento produkt obsahuje položky amerického šifrovacího softwaru, spadá pod exportní
administrativní nařízení USA a nelze jej exportovat či dovézt do zemí, na něž USA uvalily
obchodní embargo.
zz Nezapomeňte si poznamenat nastavení vámi používané sítě Wi-Fi.
Upozornění k bezdrátovým funkcím
(Wi-Fi, Bluetooth a jiné)
zz Nastavení bezdrátové sítě uložená v tomto produktu se mohou změnit nebo vymazat
v důsledku nesprávného fungování produktu, vlivem rádiových vln nebo statické elektřiny,
nehody či poruchy.
zz Upozorňujeme, že společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za přímé či nepřímé
škody nebo ztrátu zisků následkem poškození nebo zmizení obsahu.
zz Při předání vlastnictvím produktu, likvidaci nebo odeslání k opravě obnovte výchozí nastavení
bezdrátového připojení vymazáním veškerých zadaných nastavení.
zz Společnost Canon neposkytuje žádnou náhradu za škody vzniklé v důsledku ztráty či krádeže
produktu.
zz Společnost Canon nepřijímá žádnou odpovědnost za škody nebo ztráty vzniklé neoprávněným
přístupem nebo používáním cílových zařízení registrovaných k tomuto produktu v době ztráty
nebo krádeže produktu.
zz Tento produkt používejte v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
Funkci bezdrátového připojení používejte v souladu s pokyny uvedenými v této příručce.
Společnost Canon nepřebírá žádnou zodpovědnost za škody či ztráty, pokud jsou produkt
a jeho funkce využívány jiným způsobem, než jaký popisuje tato příručka.
zz Bezdrátové připojení nepoužívejte v případě, že se produkt nachází v blízkosti lékařského
zařízení nebo jiného elektronického zařízení.
Provoz bezdrátového připojení v blízkosti lékařského zařízení nebo jiného elektronického
zařízení může negativně ovlivnit činnost těchto zařízení.
Upozornění na rušení
rádiových vln
zz Tento produkt může být rušen jinými zařízeními, jež vysílají rádiové vlny. Chcete-li rušení
předejít, umístěte tento produkt co nejdále od výše zmíněných zařízení nebo taková zařízení
nepoužívejte současně s tímto produktem.
Ochranné známky a licence
zz Microsoft a Windows jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami
společnosti Microsoft Corporation ve Spojených státech nebo v jiných zemích.
zz Macintosh a Mac OS jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc. registrovanými
ve Spojených státech a v jiných zemích.
zz App Store, iPhone a iPad jsou ochrannými známkami společnosti Apple Inc.
zz Logo SDXC je ochranná známka společnosti SD-3C, LLC.
zz HDMI, logo HDMI a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo
registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing, LLC.
®
®
zz Wi-Fi , Wi-Fi Alliance , WPA™, WPA2™ a Wi-Fi Protected Setup™ jsou ochrannými známkami
nebo registrovanými ochrannými známkami asociace Wi-Fi Alliance.
®
zz Slovní značka a loga Bluetooth jsou registrovanými ochrannými značkami vlastněnými
společností Bluetooth SIG, Inc. a jakékoli použití těchto značek ze strany společnosti
Canon Inc. podléhá licenci. Ostatní ochranné známky a obchodní názvy jsou majetkem
příslušných vlastníků.
zz Značka N-Mark je ochranná známka nebo registrovaná ochranná známka společnosti
NFC Forum, Inc. v USA a dalších zemích.
zz Veškeré ostatní ochranné známky jsou majetkem příslušných vlastníků.
zz Toto zařízení využívá technologii exFAT licencovanou společností Microsoft.
Ochranné známky a licence
zz This product is licensed under AT&T patents for the MPEG-4 standard and may be used for
encoding MPEG-4 compliant video and/or decoding MPEG-4 compliant video that was encoded
only (1) for a personal and non-commercial purpose or (2) by a video provider licensed under
the AT&T patents to provide MPEG-4 compliant video. No license is granted or implied for any
other use for MPEG-4 standard.
* Toto oznámení je možné zobrazit v angličtině.
Zřeknutí se odpovědnosti
zz Neautorizovaná reprodukce této příručky je zakázána.
zz Všechny údaje jsou založeny na standardech testování společnosti Canon.
zz Uváděné informace se mohou stejně jako technické údaje a vzhled výrobku bez předchozího
upozornění změnit.
zz Ilustrace a snímky obrazovek použité v této příručce se mohou mírně lišit od skutečného
vybavení.
zz Nehledě na výše uvedené informace společnost Canon nepřebírá žádnou odpovědnost
za libovolné ztráty vzniklé v důsledku používání tohoto výrobku.
CEL-SX1YA2H0
© CANON INC. 2017
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising